TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG

KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN - K47
STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

TEL

Hiệu trƣởng

0906 065 266

Chủ tịch HĐ trƣờng

0909 741 889

1

GS, TS Hoàng Văn Châu

2

PGS, TS Vũ Chí Lộc

3

GS, TS Nguyễn Thị Mơ

Nguyên HT

0903 452 906

4

PGS, TS Nguyễn Thị Quy

Nguyên PHT

0903 202 567

5

PGS, TS Nguyễn Văn Hồng

Phó HT

0976 898 899

6

PGS, TS Bùi Ngọc Sơn

Phó HT

0937 892 325

7

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ

Phó HT

0906 086 668

8

TS Đào Thu Giang

Phó HT

0913 012 888

9

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

Trƣởng Khoa SĐH

0904 230 929

10

TS Lê Thị Thu Thủy

Trƣởng Phòng QLĐT

0913 514 575

11

TS Vũ Hoàng Nam

Trƣởng Phòng HTQT

0168 647 0746

12

ThS Nguyễn Ngọc Lan

Trƣởng Phòng CTCTSV

0988 767 689

13

ThS Phạm Thu Hƣơng

Trƣởng phòng KHTC

0989 088 868

14

PGS, TS Nguyễn Văn Minh

Viện trƣởng Viện KT&TMQT

0983 118 969

15

TS Hồ Thúy Ngọc

Trƣởng Khoa ĐTQT

0904 164 363

16

TS Nguyễn Thị Hiền

Phó Trƣởng Khoa ĐTQT

0989 099 097

17

ThS Võ Sỹ Mạnh

GĐ TTĐBCL

0904 547 699

18

TS Nguyễn Văn Thoan

GĐ TTTT&KT

0904 250 991

19

ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trƣởng phòng TT&QHĐN

0904 005 658

20

ThS Lê Thanh Thủy

Khoa SĐH

0979 218 576

21

PGS, TS Phạm Thu Hƣơng

Phó Trƣởng Khoa SĐH

0912 522 490

22

PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh

Phó Viện trƣởng Viện KT&TMQT

0913 587 278

23

ThS Vũ Thị Hiền

Trƣởng Phòng QLDA

0903 284 333

24

TS Phạm Thị Hồng Yến

Trƣởng phòng TCHC

0904 236 999

25

TS Đào Ngọc Tiến

Trƣởng phòng QLKH

0913 566 677

26

TS Đỗ Hƣơng Lan

Phó Trƣởng phòng QLKH

0989 172 595

27

ThS Vũ Huyền Phƣơng

Phòng QLKH

0904 698 081

28

PGS, TS Phạm Duy Liên

Trƣởng Khoa ĐTTC

0913 074 462

29

Khoa KT & KDQT

0912 172 170

Khoa KT & KDQT

0913 311 385

Khoa KT & KDQT

0983 262 267

Khoa KT & KDQT

0912 216 738

33

PGS. TS. Bùi Thị Lý
PGS, TS. Trịnh Thị Thu Hƣơng
ThS. Vũ Thành Toàn
TS Nguyễn Quang Minh
TS. Lê Thị Thu Hà

Khoa KT & KDQT

0912 211 178

34

ThS Nguyễn Thị Xuân Hƣờng

Khoa KT & KDQT

0904 075 525

30
31
32

TS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Nguyễn Huyền Minh ThS Trần Hải Ly Khoa KT & KDQT 0912 004 157 Khoa KT & KDQT 0936 893 539 Khoa KT & KDQT 0904 200 489 Khoa KT & KDQT 0122 637 6787 Khoa KT & KDQT 0915 627 282 Khoa KT & KDQT 0904 000 104 Khoa KT & KDQT 0907 700 779 53 ThS Trần Thu Trang ThS Dƣơng Tuấn Anh Thày Phạm Văn Chiến Khoa KT & KDQT 0945 666 675 54 ThS Vũ Thị Bích Hải Khoa KT & KDQT 0912 361 381 55 Khoa KT & KDQT 0913 010 899 Khoa KT & KDQT 0983 340 080 Khoa KT & KDQT 0912 869 981 Khoa KT & KDQT 0928 837 999 Khoa KT & KDQT 0988 002 401 Khoa KT & KDQT 0913 361 686 Khoa KT & KDQT 0913 580 075 62 ThS Nguyễn Hải Ninh ThS Phạm Thị Mai Khanh ThS Hoàng Ngọc Thuận ThS Lữ Thị Thu Trang ThS Cao Thị Hồng Vinh ThS Nguyễn Hồng Trà My ThS Hoàng Thị Đoan Trang ThS Đinh Hoàng Minh Khoa KT & KDQT 0936 007 007 63 ThS Nguyễn Minh Phúc Khoa KT & KDQT 0128 822 6166 64 PGS. TS Nguyễn Trung Vãn Khoa KT&KDQT 0904 111 239 65 TS Nguyễn Xuân Nữ Khoa KT&KDQT 0904 257 887 66 PGS.STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TEL 35 ThS Vũ Minh Phƣơng Khoa KT & KDQT 0983 308 612 36 ThS Nguyễn Thu Hằng Khoa KT & KDQT 0983 881 508 37 ThS Vũ Hoàng Việt Khoa KT & KDQT 0120 539 1453 38 PGS. TS Đặng Thị Nhàn Khoa TCNH 0913 051 167 67 TS Mai Thị Thu Hiền Khoa TCNH 0979 424 786 68 TS Nguyễn Việt Dũng Khoa TCNH 0913 078 910 69 TS Nguyễn Thu Thủy Khoa QTKD 0936 576 494 70 TS Trần Thị Kim Anh Khoa QTKD 0983 041 350 71 TS Bùi Liên Hà Khoa QTKD 0903 207 241 39 40 41 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 58 59 60 61 . Nguyễn Thị Việt Hoa ThS Phan Thị Vân Khoa KT & KDQT 0988 833 599 Khoa KT & KDQT 0904 222 666 Khoa KT & KDQT 0986 161 181 Khoa KT & KDQT 0912 217 789 42 ThS. Vũ Thị Kim Oanh TS. Trần Thị Ngọc Quyên ThS. Phan Thị Thu Hiền Khoa KT & KDQT 0904 300 343 43 ThS Trần Hồng Ngân Khoa KT & KDQT 0903 470 371 44 ThS Trần Bích Ngọc Thày Nguyễn Cƣơng Khoa KT & KDQT 0904 222 111 Khoa KT & KDQT 0989 148 784 TS Trần Sỹ Lâm ThS Phạm Thanh Hà PGS.

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TEL 72 PGS. TS Từ Thúy Anh Khoa KTQT 0943 515 686 73 TS Hoàng Xuân Bình Khoa KTQT 0912 782 608 74 ThS Nguyễn Thị Tƣờng Anh Khoa KTQT 0904 221 816 75 ThS Nguyễn Thị Hải Yến Khoa KTQT 0904 325 755 76 ThS Lƣơng Thị Ngọc Oanh Khoa KTQT 0912 016 243 77 TS Nguyễn Thị Thùy Vinh Khoa KTQT 0982 175 018 78 ThS Phạm Thị Mỹ Hạnh Khoa KTQT 0983 827 997 79 ThS Nguyễn Thị Hồng Khoa KTQT 0983 187 982 80 ThS Trần Thị Kiều Minh Khoa KTQT 0934 524 545 81 ThS Lý Hoàng Phú Khoa KTQT 0944 904 968 .

K47 GHI CHÚ GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm nhiệm GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm chức GV Kiêm nhiệm GV Kiêm chức .

GHI CHÚ GV Nghỉ hƣu GV Nghỉ hƣu .

GHI CHÚ .

Phan Thị Thu Hiền ThS Trần Hồng Ngân ThS Trần Bích Ngọc Khoa KT & KDQT 0120 539 1453 Khoa KT & KDQT 0988 833 599 Khoa KT & KDQT 0904 222 666 Khoa KT & KDQT 0986 161 181 Khoa KT & KDQT 0912 217 789 Khoa KT & KDQT 0904 300 343 Khoa KT & KDQT 0903 470 371 Khoa KT & KDQT 0904 222 111 Thày Nguyễn Cƣơng TS Trần Sỹ Lâm ThS Phạm Thanh Hà PGS. TS. Lê Thị Thu Hà Khoa KT & KDQT 0912 211 178 6 Khoa KT & KDQT 0904 075 525 7 ThS Nguyễn Thị Xuân Hƣờng ThS Vũ Minh Phƣơng Khoa KT & KDQT 0983 308 612 8 ThS Nguyễn Thu Hằng Khoa KT & KDQT 0983 881 508 9 ThS Vũ Hoàng Việt PGS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Nguyễn Huyền Minh ThS Trần Hải Ly ThS Trần Thu Trang ThS Dƣơng Tuấn Anh Thày Phạm Văn Chiến Khoa KT & KDQT 0989 148 784 Khoa KT & KDQT 0912 004 157 Khoa KT & KDQT 0936 893 539 Khoa KT & KDQT 0904 200 489 Khoa KT & KDQT 0122 637 6787 Khoa KT & KDQT 0915 627 282 Khoa KT & KDQT 0904 000 104 Khoa KT & KDQT 0907 700 779 Khoa KT & KDQT 0945 666 675 Khoa KT & KDQT 0912 361 381 Khoa KT & KDQT 0913 010 899 Khoa KT & KDQT 0983 340 080 Khoa KT & KDQT 0912 869 981 Khoa KT & KDQT 0928 837 999 Khoa KT & KDQT 0988 002 401 Khoa KT & KDQT 0913 361 686 34 ThS Vũ Thị Bích Hải ThS Nguyễn Hải Ninh ThS Phạm Thị Mai Khanh ThS Hoàng Ngọc Thuận ThS Lữ Thị Thu Trang ThS Cao Thị Hồng Vinh ThS Nguyễn Hồng Trà My ThS Hoàng Thị Đoan Trang Khoa KT & KDQT 0913 580 075 35 ThS Đinh Hoàng Minh Khoa KT & KDQT 0936 007 007 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 . TS. Vũ Thị Kim Oanh TS. TS.K47 STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TEL 1 PGS. Vũ Thành Toàn TS Nguyễn Quang Minh Khoa KT & KDQT 0912 216 738 5 TS. Trịnh Thị Thu Hƣơng ThS. Bùi Thị Lý Khoa KT & KDQT 0912 172 170 2 Khoa KT & KDQT 0913 311 385 Khoa KT & KDQT 0983 262 267 4 PGS. Nguyễn Thị Việt Hoa ThS Phan Thị Vân ThS.TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA KT&KDQT HƯỚNG DẪN KLTN . Trần Thị Ngọc Quyên ThS.

36 ThS Nguyễn Minh Phúc Khoa KT & KDQT 0128 822 6166 .

ẪN KLTN .K47 GHI CHÚ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful