CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART

Chiếu mat trong một nước

Phương pháp làm bài chiếu Mat trong 1 nước: Hãy nhìn xem vị trí Vua của đối phương ở đâu? Quân nào của mình có thể chiếu Mat được Vua đối phương? Nước đi nào là tốt nhất? Vua đối phương còn có thể chạy đi đâu được nữa không?

Đối với các bạn đã biết ghi biên bản: Đối với các bạn chưa biết ghi biên Ghi lời giải vào bên dưới mỗi bài. bản: Vẽ mũi tên thể hiện nước chiếu Mat.

1...Xe1#

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Page 1

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART

Chiếu mat bằng Hậu

Bài 101

Bài 102

1…

1…

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Page 2

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART

Bài 103

Bài 104

1.

1…

Bài 105

Bài 106

1…
200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng

1.
Page 3

1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1. Page 4 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 107 Bài 108 1. Bài 109 Bài 110 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 111 Bài 112 1. 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 5 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Chiếu mat bằng xe Bài 113 Bài 114 1. 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 6 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 115 Bài 116 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1. 1… Bài 117 Bài 118 1. Page 7 .

Page 8 . 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 119 Bài 120 1. 1… Bài 121 Bài 122 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 123 Bài 124 1. 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 9 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Chiếu mat bằng Tượng Bài 125 Bài 126 1. 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 10 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 127 Bài 128 1… 1. Bài 129 Bài 130 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1. Page 11 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 131 Bài 132 1… 1. Bài 133 Bài 134 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 12 .

. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 13 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 135 Bài 136 1… 1..

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 14 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Chiếu Mat Bằng Mã Bài 137 Bài 138 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 139 Bài 140 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 15 . 1. Bài 141 Bài 142 1.

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1. 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 143 Bài 144 1. Page 16 . Bài 145 Bài 146 1.

1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 17 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 147 Bài 148 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Chiếu Mat Bằng Tốt Bài 149 Bài 150 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1. Page 18 .

Bài 153 Bài 154 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 19 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 151 Bài 152 1… 1.

Bài 157 Bài 158 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 155 Bài 156 1… 1. Page 20 .

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 159 Bài 160 1… 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 21 .

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 22 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài Tổng Hợp Bài 161 Bài 162 1. 1.

Bài 165 Bài 166 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 163 Bài 164 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 23 . 1.

Bài 169 Bài 170 1… 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng 1… Page 24 . 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 167 Bài 168 1.

1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 171 Bài 172 1. Bài 173 Bài 174 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 25 .

1… Bài 177 Bài 178 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 26 . Bài 175 1… Bài 176 1.CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART 1. Bài 181 Bài 182 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 27 . 1. Bài 179 1. Bài 180 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART 1. 1… Bài 185 Bài 186 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 28 . Bài 183 1… Bài 184 1.

1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 29 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART 1… Bài 187 1… Bài 188 1.

200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 30 .CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 189 Bài 190 1… Bài 191 1… Bài 192 1. 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 193 Bài 194 1. Bài 195 1… Bài 196 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 31 . 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Bài 197 Bài 198 1… Bài 199 1… Bài 200 1. 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 32 . 1.

CÂU LẠC BỘ HỌC CỜ CÙNG KIỆN TƯỚNG CHESS MAKES KIDS SMART Chúc mừng bạn đã hoàn thành 200 bài tập Nhập môn! Bạn thật tuyệt vời!! Hãy cố gắng trở thành kì thủ nhí xuất sắc nhé! 200 Bài Tập Nhập Môn Biên soạn: CLB Học Cờ Cùng Kiện Tướng Page 33 .