CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr.

63

1.PARTILE CONTRACTANTE:
Societatea Comerciala GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL,cu sediul in Cauaceu, jud.Bihor, tel.0744/551640,cod fiscal RO 27067894, fiind inregistrata sub nr.J05/772/2010,cont bancar RO60RNCB0032116924100001,BCR Oradea reprezentanta prin Ciortin Mircea-administrator,in calitate de VANZATOR SI SC.NUTRIDIAL SRL. persoana juridica romana cu sediul in localitatea Oradea,str.Czaran Gyula nr.5,jud. Bihor,inmatriculata in Registrul Comertului al Judetului Bihor sub nr.J05/560/2009,avand codulunic de inregisrare 25399439 si contul bancar nr.RO95RZBR0000060013262851 deschis la Raiffeisen Bank Oradea,reprezentata prin director commercial –Sime- Pazuric-Lucian,in calitate de CUMPARATOR,au convenit incheierea acestui contract de vanzare-cuparare comerciala cu respectarea urmatoarelor clauze: 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara: -porumb,recolta anului 2011,in cantitate de 130 tone la pretul de 0.75lei RON/kg

Livrarea intregii cantitati se va face in perioada MARTIE 2012 Pretul este loco cumparator. Vanzatorul se oblige sa transmita dreptul de proprietate asupra marfii,iar cumparatorul sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate de parti de comun accord,in prezentul contract.

2 din prezentul contract si in eventualele acte aditionale la contract.care trebuie sa corespunda parametrii de calitate stimulate in axele la prezentul contract.la termenele si in conditiile stabilite.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI Se obliga sa achite contravaloarea marfii prevazute la pct. Facturarea marfurilor se va face pe baza Notei de receptive cantitative si calitative.1.OBLIGATIILE VANZATORULUI Vanzatorul se oblige sa vanda cantitatea de cereale prevazuta la pct.din productia anului 2011.2.efectuata la Palota. Jud. . sau pana la aparitia vreo-uneia din situatiile prevazute la art.OBLIGATIILE PARTILOR 5.1.Campului Nr.VALABILITATEA CONTRACTULUI Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se realizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract.Str.MODALITATI DE PLATA Plata se va efectua pentru marfa livrata .Bihor .2 din prezentul contract la pretul si in conditiile stabilite prin prezentul contract.10 din prezentul contract.prin virament bancar. 5. 5. in termen de 7 zile de la data receptiei marfii.2 din prezentul contract. Se oblige sa emita Buletine de analiza pentru fiecare transport in parte.anexe care fac parte integranta din prezentul contract. 4. Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele prevazute la pct.3.

Vanzatorul are dreptul sa trimita un delegat la dispozitivele Cumparatorului care sa asiste si sa adevereasca corectitudinea preluarii marfii contractate.radioactivitate.obiecte straine.lipsite de parazitii vii.toxine.si boli vegetale care trebuie sa se incadreze in limitele admise de Legislatia Romana in vigoare.cumparatorul poate refuza preluarea si prelucrarea marfurilor puse la dispozitia sa.prin Note de receptie intocmite si semnate de reprezentantii partilor. 6.RECEPTIA.alfa toxine.Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului produse sanatoase.In cazul in care marfa livrata nu indeplineste conditiile calitative stipulate in prezentul contract.alterat.Aceste probe prelevate . Cheltuielile de transport cad in sarcina vanzatorului.in prezenta reprezentantlor ambelor parti contractante .vor fi emise de catre vanzator .se va efectua. Cheltuielile de incarcare cad in sarcina vanzatorului.pe baza cantaririlor efectuate in punctele de receptive si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport .micotoxine.de ordine calitativa . Transportul intregii cantitati se va efectua in perioada Martie 2012.2 din prezentul contract incarcata in camioane.saruri de metale grele. Vanzatorul are obligatia de a livra marfa –cerealele descrise la pct. Proprietatea si riscurile se transfera cumparatorului in momentul receptionarii bunurilor.mucegaios.putrezit.fara mutatii genetice.fara a fi incins.FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURLOR Receptia cantitativ-calitativa amarfii se va efectua la sediul /punctual de lucru al cumparatorului.Facturile fiscale pentru fiecare transport .fara ramasite de substante chimice si nocive.vor fi probe in solutionarea eventualelor litigii.de mirosuri straine.sis a emita avize de tansport pentru fiecare transport in parte.seminte de buruiana. Receptia cantitativa si calitativa a marfii contractate .

a carei cheltuieli suplimentare si pierderi vor fi transferate Vanzatorului.RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Partile se oblige reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Cumparatorul va emite Note de receptie intocmite si semnate de reprezentanti.in prezenta delegatului cumparatorului.Facturile fiscale vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul cumparatorului.pe baza cantaririlor effectuate in punctele de receptie si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport.GARANTII Neindeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract da dreptul Cumparatorului de a executa o cumparare cu acoperire . Cumpararea cu acoperire inseamna :atunci cand cumparatorul are certitudinea ca vanzatorul nu a predat cantitatea de cereal contractata pana la data prevazuta in prezentul contract. 8.semnate de catre delegatii fiecarei parti contractante. Prezentl inscris serveste interesul comun al partilor care se oblige sa-l execute intocmai si intru.confirmand astfel cantitatea marfii. 7. .care vor fi reflectate in buletine de analiza. Vanzatorul va emite Avize de transport .care va fi o persoana imputernicita a semna si a stampila facturile.si vor fi transmise acestuia din urma.dupa cantarirea marfii.sinceritate si seriozitate.totul cu buna credinta. Ambele parti se obliga sa urmareasca sis a se informeze rciproc asupra derularii contractului.Daca cumparatorul nu poate sa-si achizitioneze marfa contractata si din aceasta cauza I s-ar produce o paguba aceasta va fi suportata de catre Vanzator.are dreptul sa achizitioneze marfa de la un alt vanzator.

cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor.Modificarea prezentului contract poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor. In cazul in care notificarea se face pe cale postala.FORTA MAJORA Forta majora exonereaza de raspundere partile.partea vinovata se oblige sa plateasca daune.in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 10.aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti.daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la aliniatele precedente.orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fii transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. Neexecutarea.prin scrisoare recomandata. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax.COMUNICARI/NOTIFICARI In acceptiunea partilor contractante .ea va fii transmisa.imprevizibil si insuportabil .ea e considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Pentru nerespectarea totala s-au partiala.executarea defectuoasa sau executarea cu intarzaiere a obligatiilor asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti.inscris in maximum 5(cinci)zile .prn act additional la prezentul contract.sau pentru ralizarea defectuoasa a uneia din clauzele contractuale. .de la aparitie iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie. 9.

partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta.lichidare.de catre cealalta parte. -neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de una din parti .ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.Dovada va fi certificate de Camera de Comert si Industries au alt organism abilitat de legea statului care o invoca.in urmatoarele cazuri: -indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract. caz in care contractul va fi considerat nul.INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza de plin drept .nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte.Data de referinta este data stampilei postei de expediere .fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti.fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti. -in cazul cesionarii de catre vanzator a drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte parti.printr-o notificare scrisa.datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteiain maximum 15 (cincisprezece)zile de la incetare. -isi incalca oricare dintre obligatile sale . .faliment. dare le au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. -partile convin de comun acord incetarea contractului .In acest caz. 11. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 15 zile .dupa ce a fost avertizata. -in caz de dizolvare .

cate una pentru fiecare parte.atunci litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competentede la sediul cumparatorului.reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelgere verbal dintre acestea.CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante.interpretarea. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila.executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.12. 13. Prezentul contract.impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau.LITIGII Litigiile care se vor naste din prezntul contract sau in legatura cu prezentul contract.C.03.semnatura acestora angajand societate s fiind pe deplin opozabila.2012.C.anterioara sau ulterioara incheierii lui .GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL Administrator Ciortin Mircea Director Comercial Sime –Pazuric Lucian . VANZATOR CUMPARATOR S.inclusive cele referitoare la validitatea. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale.producandu-si efectele de la data semnarii lui. NUTRIDIAL SRL S.astazi15.fiind semnat si stampilat de cate parti pe fiecare pagina. Partile declara ca persoanele care au semnat prezentul contract au capacitatea si mandatul necesar semnarii in deplina legalitate a prezentul contract.

se va calcula scazamant pan ala valoare acceptata.Anexa la contractual nr.prevazute la pct.63/ .care trebuie sa corespunda cu urmatorii parametrii de calitate: -umiditate maxima acceptata 14%(daca acet nivel de umiditate sedepaseste.mentionata in anexa) -nivel maxim de micotoxina acceptat 1ppm(daca acest nivel de micotoxina e depasit.nu se va receptiona si achita de catre cumparator!) -corp strain maxim 3% .2 din contractual de vanzare cumparare nr.63 / Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele-porumb.din productia anului 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful