Hvilan Utbildning YH-utbildning arborist

Projektarbete 25p 2012-02-29

Björn Nyman

Skador inom arboristyrket Var har man ont?

Handledare: Peter Björkqvist

1

Sammanfattning
Detta arbete är en undersökning kring skador inom arboristyrket. Det svarar dels på var många får ont och dels på vad det eventuellt kan bero på. För att ta reda på detta har jag sammanställt en enkät som skickats ut till olika arboristföretag. Resultatet baseras helt på enkätsvaren som ger svar på var respondenterna har ont, vad som bidragit till det och i vilka arbetsmoment de känner av problemen. Slutsatsen ska dock inte ses som statistiskt säker eftersom det är få respondenter utan ska mer ses som en generell fingervisning över hur det kan se ut bland yrkesverksamma arborister.

2

Innehållsförteckning
Sammanfattning sid 2

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Avgränsning

sid 4 sid 4 sid 4 sid 4

2. Metod och material

sid 5

3. Resultat 3.1 Resultat av del 1 av enkäten 3.2 Resultat av del 2 av enkäten

sid 6 sid 6 sid 9

4. Avslutande diskussion

sid 18

5. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5

3

1. Inledning
Var får man ont i kroppen som arborist och vad kan det bero på? Är det vanligt med skador och beror det i så fall på att yrket är fysiskt slisamt för kroppen eller finns det andra orsaker? Detta är några frågor jag funderat över sedan jag började studera, eftersom att jag själv snart kommer att vara yrkesverksam arborist så är det ett ämne som känns relevant för mig. Hur mycket kan jag förvänta mig att yrket kommer att slita på min kropp och var kan jag eventuellt få problem efter några års arbete? Genom min enkätundersökning vill jag försöka få svar på dessa frågor.

1.1 Bakgrund
Mig veterligen finns det inte så mycket information om var man har ont och vad det kan bero på då det rör sig om en liten yrkesgrupp som dessutom är relativt ny i Sverige. Därför ville jag se om det fanns information att hämta genom en enkätundersökning.

1.2 Syfte
Syftet med projektarbetet är att försöka ta reda på var yrkesverksamma arborister har ont och vad det eventuellt kan bero på samt om det är relaterat till musklerna, lederna eller både och.

1.3 Avgränsning
Jag har inte gjort någon korrelation mellan t ex ålder, kön och antal år i yrket gentemot skadebilden eftersom antalet respondenter är alldeles för lågt för att det ska vara statistiskt säkert utan jag har valt att enbart ta hänsyn till det allmänna resultatet över hur respondenterna har svarat på enkäten. I den avslutande diskussionen har jag valt att enbart fokusera på resultatet i del 2 av enkäten.

4

2. Metod och material
Jag har utformat en enkät (se bilaga nr 1) som ligger till grund för hela projektarbetet. Enkäten är utformad i två delar, där del ett är information om personen som svarar, t ex ålder, antal år i yrket osv, och del två är information om var dom har ont, t ex höger arm, vänster ben och bålen, och vad de eventuellt tror det beror på.

5

3. Resultat
Detta är då resultatet över hur respondenterna svarat på enkäten som ligger till grund för hela detta projektarbete. Jag har valt denna resultatuppställning eftersom jag anser den vara mest objektiv. Se även bilaga 2.

3.1 Resultat av del 1 av enkäten
Av de svarande är 75 % (21 st) män och 25 % (7 st) kvinnor. Totalt antal svarande är 28 st.

Åldersfördelningen är: 20-29 år: 30-39 år: 40-49 år: 11 st 11 st 6 st (39,3%) (39,3%) (21,4 %)

På övriga åldersgrupper (Under 20 år, 50-59 år, 60 år eller äldre) finns det inga respondenter.

Under frågan Antal år i yrket är fördelningen: 1-5 år: 6-10 år: 11-20 år: 21-30 år: 16 st 9 st 2 st 1 st (57,1%) (32,1%) (7,1%) (3,6%)

På alternativet 31 år eller mer finns det inga respondenter.

På frågan Är du fysiskt aktiv på Din fritid är fördelningen: Ja: Nej: 25 st 3 st (89,3%) (10,7%)

6

På frågan Om ja, varför är du fysiskt aktiv på Din fritid är fördelningen: Av sociala skäl: Det är roligt: I skadeförebyggande syfte: Rehabilitering: För att kunna tävla/spela match: För hälsans skull: För utseendets skull: För att orka med arbetet: 8 st 18 st 9 st 4 st 3 st 16 st 7 st 9 st (10,8%) (24,3%) (12,2%) (5,4%) (4,1%) (21,6%) (9,5%) (12,2%)

På frisvarsfrågan Vad tränar Du finns respondenternas kompletta svar i bilaga nr 3, men ett urval av de svar som getts är styrketräning på gym, olika varianter av yoga, kampsport (MMA, thaiboxning, Brazilian Ju Jitsu) löpning och klättring. På frågan Hur många gånger i veckan tränar Du i så fall är svarsfördelningen: 1-3 ggr i veckan: 4-6 ggr i veckan 21 st 4 st (84,0%) (16,0%)

På alternativet 7 ggr eller mer i veckan är antalet respondenter 0.

7

På frågan om hur viktig träningen är för de svarande, där 1 representerar inte viktig och 6 representerar mycket viktig, är svarsfördelningen: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 2 st 2 st 6 st 4 st 7 st 4 st (8,0%) (8,0%) (24,0%) (16,0%) (28,0%) (16,0%)

På frågan om de anser att deras träning på fritiden är tillräcklig, eller att de tränar för mycket eller för lite är svarsfördelningen: Tillräckligt: 11 st För lite: (44,0%) 14 st (56,0%)

På alternativet För mycket finns det inga respondenter.

På frågan om hur fysiskt slitsamt respondenterna uppfattar sitt arbete som arborist är svarsfördelningen: Något slitsamt: Slitsamt: Mycket slitsamt: 9 st 12 st 7 st (32,1%) (42,9%) (25,0%)

På frågan om de har någon tidigare skada är fördelningen: Ja: Nej: 15 st 13 st (53,6%) (46,4%)
8

På fritetxtsfrågan Om Ja, vad är det för skada? Och anser Du att den påverkar Ditt arbete som arborist är svaren väldigt varierande. För de kompletta svar som angetts se bilaga nr 4, men ett litet urval av de svar som lämnats är: Skador som kom MED arbetet, men inte fanns där tidigare. tennsiarmbågen, höftvärk kom i sista året och försvinner inte.

Bråck. Nej, det påverkar mig inte efter att det blev opererat.

Skada i axeln som gör att jag hindras (ibland helt) i mitt arbete.

Brutit fotled, axelinflamation. Påverkar inte arbetet.

3.2 Resultat av del 2 av enkäten
På frågan om var i höger arm man har ont är svarsfördelningen: Fingrar/Hand: Handled Underarm Armbåge Överarm Axel 3st 9 st 3 st 8 st 2 st 5 st (10,0%) (30,0%) (10,0%) (26,7%) (6,7%) (16,7%)

9

På frågan om de anser problemen i höger arm är muskel- eller ledrelaterade, eller både och, är svarsfördelningen: Muskel Led Både och 2 st 8 st 8 st (11,1%) (44,4%) (44,4%)

På frågan om vad de tror problemen beror på, av de svarsalternativ som finns,är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 11 st 9 st 9st (37,9%) (31,0%) (31,0%)

På frågan om vilket av alternativen i föregående fråga som har störst betydelse för problemen i höger arm, är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 10 st 2 st 7 st (52,6%) (10,5%) (36,8%)

10

På frågan om under vilket/vilka arbetsmoment de känner smärta/obehag i höger arm är svarsfördelningen: Klättringen: Användning av handsåg: Vid firning: Hantering av stamdelar: Användning av sekatör: Användning av motorsåg: Vid rishantering: Vid sektionsfällning: 11 st 9 st 1 st 7 st 6 st 3 st 7st 3 st (23,4%) (19,1%) (2,1%) (14,9%) (12,8%) (6,4%) (14,9%) (6,4%)

På frågan om var i vänster arm man har ont är svarsfördelningen: Fingrar/Hand: Handled: Underarm: Armbåge: Överarm: Axel: 0 st 5 st 5 st 6 st 1 st 2 st (0,0%) (26,3%) (26,3%) (31,6%) (5,3%) (10,5%)

På frågan om de anser problemen i vänster arm är muskel- eller ledrelaterade, eller både och, är svarsfördelningen: Muskel: Led: Både och: 1 st 6 st 6 st (7,7%) (46,2%) (46,2%)
11

På frågan om vad de tror problemen beror på, av de svarsalternativ som finns,är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 7 st 7 st 6 st (35,0%) (35,0%) (30,0%)

På frågan om vilket av alternativen i föregående fråga som har störst betydelse för problemen i vänster arm, är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 6 st 4 st 4 st (42,9%) (28,6%) (28,6%)

På frågan om under vilket/vilka arbetsmoment de känner smärta/obehag i vänster arm är svarsfördelningen: Klättringen: 13 st (32,5%) (10,0%) (0,0%) (10,0%) (7,5%) (12,5%) (17,5%) (10,0%)

Användning av handsåg: 4 st Vid firning: Hantering av stamdelar: Användning av sekatör: 0 st 4 st 3 st

Användning av motorsåg: 5 st Vid rishantering: Vid sektionsfällning: 7 st 4 st

12

På frågan om var i överkropp/bål man har ont är svarsfördelningen: Höger bröst: Höger skuldra: Vänster bröst: Vänster skuldra: Mage: Rygg/ländrygg: Nacke: 0 st 1 st 0 st 2 st 0 st 12 st 3 st (0,0%) (5,6%) (0,0%) (11,1%) (0,0%) (66,7%) (16,7%)

På frågan om de anser problemen i överkropp/bål är muskel- eller ledrelaterade, eller både och, är svarsfördelningen: Muskel: Led: Både och: 2 st 1 st 8 st (18,2%) (9,1%) (72,7%)

På frågan om vad de tror problemen beror på, av de svarsalternativ som finns,är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 5 st 5 st 6 st (31,2%) (31,2%) (37,5%)

13

På frågan om vilket av alternativen i föregående fråga som har störst betydelse för problemen i överkropp/bål, är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 1 st 7 st 3 st (9,1%) (63,6%) (27,3%)

På frågan om under vilket/vilka arbetsmoment de känner smärta/obehag i överkropp/bål är svarsfördelningen: Klättringen: Användning av handsåg: Vid firning: Hantering av stamdelar: Användning av sekatör: Användning av motorsåg: Vid rishantering: Vid sektionsfällning: 5 st 1 st 0 st 7 st 2 st 5 st 8 st 6 st (14,7%) (2,9%) (0,0%) (20,6%) (5,9%) (14,7%) (23,5%) (17,6%)

På frågan om var i höger ben man har ont är svarsfördelningen: Höft: Lår: Knä: Vad: Fotled: Fot: 2 st 1 st 5 st 0 st 1 st 1 st (20,0%) (10,0%) (50,0%) (0,0%) (10,0%) (10,0%)
14

På frågan om de anser problemen i höger ben är muskel- eller ledrelaterade, eller både och, är svarsfördelningen: Muskel: Led: Både och: 1 st 3 st 3 st (14,3%) (42,9%) (42,9%)

På frågan om vad de tror problemen beror på, av de svarsalternativ som finns,är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 3 st 5 st 4 st (25,0%) (41,7%) (33,3%)

På frågan om vilket av alternativen i föregående fråga som har störst betydelse för problemen i höger ben, är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 1 st 4 st 2 st (14,3%) (57,1%) (28,6%)

15

På frågan om under vilket/vilka arbetsmoment de känner smärta/obehag i höger ben är svarsfördelningen: Klättringen: Användning av handsåg: Vid firning: Hantering av stamdelar: Användning av sekatör: Användning av motorsåg: Vid rishantering: Vid sektionsfällning: 8 st 1 st 0 st 2 st 2 st 2 st 4 st 5 st (33,3%) (4,2%) (0,0%) (8,3%) (8,3%) (8,3%) (16,7%) (20,8%)

På frågan om var i vänster ben man har ont är svarsfördelningen: Höft: Lår: Knä: Vad: Fotled: Fot: 0 st 0 st 2 st 0 st 2 st 1 st (0,0%) (0,0%) (40,0%) (0,0%) (40,0%) (20,0%)

På frågan om de anser problemen i vänster ben är muskel- eller ledrelaterade, eller både och, är svarsfördelningen: Muskel: Led: Både och: 1 st 0 st 2 st (33,3%) (0,0%) (66,7%)
16

På frågan om vad de tror problemen beror på, av de svarsalternativ som finns,är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 2 st 2 st 2 st (33,3%) (33,3%) (33,3%)

På frågan om vilket av alternativen i föregående fråga som har störst betydelse för problemen i vänster ben, är svarsfördelningen: Monotont upprepade rörelser: Oergonomiska arbetspositioner: För fysiskt ansträngande: 1 st 2 st 1 st (25,0%) (50,0%) (25,0%)

På frågan om under vilket/vilka arbetsmoment de känner smärta/obehag i vänster ben är svarsfördelningen: Klättringen: 4 st (30,8%) (0,0%) (0,0%) (7,7%) (7,7%) (15,4%) (7,7%) (30,8%)

Användning av handsåg: 0 st Vid firning: Hantering av stamdelar: Användning av sekatör: 0 st 1 st 1 st

Användning av motorsåg: 2 st Vid rishantering: Vid sektionsfällning: 1 st 4 st

17

Där respondenterna fick kryssa i på en skala 1-6, där 1 representerar inga problem alls och 6 representerar oförmögen att arbeta, är svarsfördelningen: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 10 st 8 st 4 st 3 st 0 st 0 st (40,0%) (32,0%) (16,0%) (12,0%) (0,0%) (0,0%)

För de egna kommentarer respondenterna eventuellt har bidragit med se bilaga nr 5.

4. Avslutande diskussion
Eftersom antalet respondenter är så lågt så kan man inte se denna sammanställning som statistiskt säker över hur skadebilden ser ut inom yrkesverksamma arborister, utan man får mer se detta som en fingervisning över hur det eventuellt kan se ut inom yrkeskåren.

Som jag också nämnt i avgränsningen så har jag inte gjort någon korrelation mellan t ex ålder, kön och antal år i yrket gentemot skadebilden eftersom antalet respondenter var alldeles för lågt för att det skulle vara statistiskt säkert. Hade det varit fler respondenter skulle det dock onekligen varit mycket intressant att även ta med det för att se om det var några skillnader mellan kön, ålder, antal år i yrket och om det fanns några samband mellan dessa och huruvida det var skillnader mellan om man tränade eller inte.

Jag vill också påpeka, som nämnts i avgränsningen, att jag enbart har valt att fokusera på del 2 av resultatet från enkätsvaren i den avslutande diskussionen.

18

Men att man har problem är inget som är överraskande. Och det är framför allt i armarna och överkroppen, då i rygg/ländrygg, man har problem.

I armarna är det mesta knutet till handlederna och armbågarna, och att det beror på en kombination av montont upprepade rörelser, oergonomiska arbetspositioner och att det till viss del är för fysiskt ansträngande. Och det/de arbetsmoment de flesta känner smärta/obehag är själva klättringen, användning av handsåg och motorsåg, rishantering och hantering av stamdelar. De flesta respondenterna anser att problemen också är antingen ledrelaterade eller både muskel- ledrelaterade. Sen är det vissa skillnader mellan höger och vänster arm, men det beror nog mestadels på huruvida man är höger- eller vänsterhänt.

I överkroppen/bålen är det mesta knutet till rygg/ländryggen, och de flesta verkar anse att det är både muskel- och ledrelaterat. Sen då det kommer till vad de tror problemen beror på är det en relativt jämn fördelning mellan monotont upprepade rörelser och att det är för fysiskt ansträngande men att det är oergonomiska arbetspositioner som har störst betydelse för problemen. Och under vilket/vilka arbetsmoment man känner smärta/obehag är rishanteringen det arbetsmoment som de flesta anser ha stor betydelse, tätt följt av hantering av stamdelar och vid sektionsfällning. Det beror nog på att större delen lyfter med ryggen och inte med benen, och att man väldigt ofta lyfter för tungt för vad man egentligen klarar av. Intressant är ju att klättringen inte är ett lika stort problem då det gäller överkropp/bål som vid t ex armarna.

Då det kommer till benen är knäna det som verkar vara det största problemet, med viss skillnad på höger och vänster knä. Och det är återigen en kombination av monotont upprepade rörelser, för fysiskt ansträngande och oergonomiska arbetspositioner, där oergonomiska arbetspositioner anses vara det största problemet, som är orsaken. Här återkommer dock klättringen som ett av de arbetsmoment då de flesta anser att de känner smärta/obehag.

Intressant att notera är att klättringen, tillsammans med monotont upprepade rörelser och oergonomiska arbetspositioner, verkar vara det som ligger till grund för de flesta problem som
19

respondenterna anser sig ha. Och det är egentligen inget att diskutera, det är ett mycket fysiskt arbete, med konstiga arbetspositioner, som sliter ordentligt på kroppen.

En annan intressant detalj är också att det på den 1-6 gradiga skalan (se näst sista frågan i enkäten i bilaga nr 1) är många som anser att arbetet i sig inte innebär några problem/ytterst lite problem men att det ändå finns ett litet antal som anser att de har stora problem med arbetet. Om det sen speglar verkligheten är svårt att svara på då det är för få respondenter som svarat.

Men en slutsats man kan dra i alla fall är att det inte är en fråga om man får problem, utan snarare när man får problem. Men jag anser att man kommer hålla längre i yrket om man är fysiskt aktiv på sin fritid. En annan idé är ju också att regelbundet gå till en massör och en naprapat för att förhindra att man blir stel utan försöker hålla sig så smidig och rörlig man kan.

Men två av de största problemen och svårigheterna jag har haft med detta projektarbete har varit utformningen av själva enkäten och vilka frågor som skulle vara med. Hur ställer man rätt frågor för att få dom svar man man är ute efter med begränsad erfarenhet av yrket?

Har jag då fått svar på det jag frågat efter? Ja, det anser jag. Jag har fått reda på var det är man får ont, vad det eventuellt kan bero på och vid vilka arbetsmoment man mest känner av det. Och det är intressant för mig, som inom snar framtid kommer vara en yrkesverksam arborist, att veta vad jag eventuellt har att vänta i framtiden.

20

21