PRIVEGHERE ÎN CINSTEA MAICII DOMNULUI

CUPRINS
CUPRINS................................................................................................................. 2 ACATISTUL BUNEIVESTIRI A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA...................................................................................4 ACATISTUL ICOANEI MAICII DOMNULUI "BUCURIE NEAŞTEPTATĂ".........................15 ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI...............................23 IMN ACATIST LA RUGUL APRINS AL NASCATOAREI DE DUMNEZEU........................34 Facere a lui Daniil ieroschimonahul (Sandu Tudor)...............................................34 ACATISTUL MAICII DOMNULUI "GRABNICĂ ASCULTĂTOARE".................................46 ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI..........................................58 PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU......................................67 (Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)...............67 AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.............78 PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU DIN PSALTIRE................89 PARACLISUL ICOANEI PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.......................100 Acest paraclis este al Icoanei Maicii Domnului Odighitria din Mănăstirea Xenofon din Sfântul Munte...............................................................................................100 ACATISTUL MAICII DOMNULUI FLOAREA SMERENIEI............................................112 ACATISTUL MAICII DOMNULUI – BUCURIA TUTUROR CELOR NECĂJIŢI..................123 RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI ( I )...............136 CANOANELE MAICII DOMNULUI...........................................................................146 RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI ( II )...............439 ACATISTUL MAICII DOMNULUI, ARĂTĂTOAREA CĂII.............................................446 ACATISTUL DE LAUDĂ SFÂNTĂ AL MAICII DOMNULUI..........................................454 ACATISTUL IZVORULUI TĂMĂDUIRILOR NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU................461 ACATISTUL MAICII DOMNULUI "VINDECĂTOAREA "..............................................472 ACATISTUL MAICII DOMNULUI APĂRĂTOAREA NOASTRĂ ÎN ZIUA ÎNFRICOŞĂTOARE A JUDECĂŢII DE APOI..........................................................................................481 2

ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASA "VINDECĂTOAREA DE CANCER"........492 ACATISTUL MAICII DOMNULUI LA ICOANA SPORIREA MINŢII................................503 ACATISTUL MAICII DOMNULUI - "SPORITOAREA GRÂNELOR"...............................513 ACATISTUL PREASFINTEI STĂPÂNEI NOASTRE NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ÎN CINSTEA ICOANEI : "EU SUNT CU VOI ŞI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ"...............524 ACATISTUL MAICII DOMNULUI PENTRU ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIŢI................533 ACATISTUL MAICII DOMNULUI, POVĂŢUITOAREA COPIILOR.................................543 ACATISTUL MAICII DOMNULUI „PRODROMIŢA”....................................................551 RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI ( III )..............562 PSALTIREA MAICII DOMNULUI.............................................................................576 RUGĂCIUNI CĂTRE MAICA DOMNULUI ................................................................664 ALE SFÂNTULUI EFREM SIRUL ( II )......................................................................664 ACATISTUL MAICII DOMNULUI "POTIRUL NESECAT".............................................679 (IZBĂVITOARE DE BEŢIE)....................................................................................679 ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI..............................................................690 ACATISTUL ICOANEI MAICII DOMNULUI "POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE"....702 ACATISTUL MAICII DOMNULUI LA ICOANA "CAUTĂ LA SMERENIA".......................723 Vindecătoarea şi izbăvitoarea de bolile trupeşti nevindecate de doctori ............723 ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA MĂNĂSTIREA HÂRBOVĂŢ....................................................................................738 ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA KAZAN................................................................................................................ 750 ACATISTUL MAICII DOMNULUI - LA ICOANA PLÂNGĂTOARE DE LA BOIAN............761 ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI SALE FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA MĂNĂSTIREA VĂRZĂREŞTI.............................................................................771 ACATISTUL MAICII DOMNULUI LA ICOANA DE LA KRASNA...................................781

3

ACATISTUL BUNEIVESTIRI A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA

4

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui,Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui,Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Condacul 1, glasul al 8-lea Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Icosul 1: Îngerul cel mai întâistătător, din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Şi împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a spăimântat şi a stat, strigând către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cea prin care răsare bucuria; Bucură-te, cea prin care piere blestemul; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te, înălţime, întru care anevoie se suie gândurile omeneşti;
5

Bucură-te, adâncime, care nu te poţi vedea lesne cu ochii îngereşti; Bucură-te, că eşti scaun Împăratului; Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate; Bucură-te, steaua, care arăţi Soarele; Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări; Bucură-te, cea prin care se înnoieşte făptura; Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 2-lea Văzându-se pe sine Sfânta întru curăţie, a zis lui Gavriil cu îndrăznire: glasul tău preamărit se arată a fi cu anevoie primit sufletului meu; cum vesteşti mie naştere cu zămislire fără sămânţă, strigând: Aliluia? Icosul al 2-lea Înţelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-L înţeleagă, a strigat către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putinţă să se nască fiu, spune-mi? Iar el a zis către ea, cu frică, strigând aşa: Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus; Bucură-te, încredinţarea celor ce au trebuinţă de tăcere; Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos; Bucură-te, capul poruncilor Lui; Bucură-te, scara cerului, pe care S-a pogorât Dumnezeu; Bucură-te, pod, care treci la cer pe cei de pe pământ; Bucură-te, minune, care de îngeri eşti mult slăvită; Bucură-te, ceea ce eşti rană de mult plâns a diavolilor; Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă; Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nici unul în ce chip a fost; Bucură-te, ceea ce covârşeşti mintea celor înţelepţi; Bucură-te, ceea ce luminezi gândurile celor credincioşi; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus a umbrit atunci, spre zămislire, pe ceea ce nu ştia de nuntă, şi pântecele ei cel cu bună roadă, ca o ţarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire, când vor striga aşa: Aliluia!
6

Icosul al 3-lea Având Fecioara primit în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat, şi cu săltările în pântece, ca prin nişte cântări, a strigat către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te, viţa mlădiţei celei neveştejite; Bucură-te, câştigarea rodului celui fără de moarte; Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul cel iubitor de oameni; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre; Bucură-te, brazdă, care ai crescut înmulţirea milelor; Bucură-te, masă, care porţi îndestularea milostivilor; Bucură-te, ceea ce înfloreşti raiul desfătării; Bucură-te, ceea ce găteşti adăpostire sufletelor; Bucură-te, tămâia rugăciunii celei primite; Bucură-te, curăţia a toată lumea; Bucură-te, voia cea bună a lui Dumnezeu către noi, cei muritori; Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri necuviincioase având în sine, înţeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se spre tine cea neamestecată cu nunta, gândind că eşti furată de nuntă, ceea eşti fără de prihană; iar dacă a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup şi, alergând ca la un păstor, L-au văzut pe Acesta ca pe un Miel fără de prihană în braţele Mariei, pe care lăudând-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului şi a Păstorului; Bucură-te, staulul oilor cuvântătoare; Bucură-te, ceea ce eşti muncire pentru vrăjmaşii cei nevăzuţi; Bucură-te, ceea ce deschizi uşile raiului; Bucură-te, că cele cereşti se bucură cu cele pământeşti; Bucură-te, că cele pământeşti dănţuiesc împreună cu cele cereşti; Bucură-te, gura Apostolilor cea fără de tăcere; Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri;
7

Bucură-te, temeiul cel tare al credinţei; Bucură-te, cunoştinţa harului cea luminoasă; Bucură-te, cea prin care s-a golit iadul; Bucură-te, cea prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 5-lea Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o magii, au mers pe urma luminii ei; şi, ţinând-o ca pe o făclie, cu dânsa căutau pe Împăratul cel tare; şi, ajungând pe Cel neajuns, s-au bucurat strigându-I: Aliluia! Icosul al 5-lea Au văzut pruncii haldeilor în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu mâna; şi, cunoscându-L a fi Stăpân, măcar de a şi luat chip de rob, s-au grăbit cu daruri a-I sluji Lui şi a striga celei binecuvântate: Bucură-te, Maica stelei celei neapuse; Bucură-te, raza zilei celei de taină; Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii; Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii; Bucură-te, ceea ce ai lepădat dintru dregătorie pe tiranul cel fără de omenie; Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos iubitorul de oameni; Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească; Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurile cele întinate; Bucură-te, ceea ce ai stins închinăciunea focului; Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit de văpaia patimilor; Bucură-te, îndreptătoarea înţelepciunii celor credincioşi; Bucură-te, veselia tuturor neamurilor; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 6-lea Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, săvârşind proorocia Ta;şi,mărturisindu-Te pe Tine,Hristoase, tuturor au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte: Aliluia! Icosul al 6-lea

8

Strălucind Tu în Egipt lumina adevărului, ai izgonit întunericul minciunii; că idolii lui, Mântuitorule, nerăbdând tăria Ta, au căzut; iar cei ce s-au izbăvit de dânşii strigau către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te, îndreptarea oamenilor; Bucură-te, căderea diavolilor; Bucură-te, ceea ce ai călcat rătăcirea înşelăciunii; Bucură-te, ceea ce ai vădit înşelăciunea idolească; Bucură-te, mare, care ai înecat pe faraonul cel netrupesc; Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei dintru întuneric; Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norul; Bucură-te, hrana cea în loc de mană; Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte; Bucură-te, pământul făgăduinţei; Bucură-te, cea dintru care curge miere şi lapte; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 7-lea Vrând Simeon să se mute din acest veac înşelător de acum,Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai făcut cunoscut lui şi ca Dumnezeu desăvârşit; pentru aceea s-a mirat de înţelepciunea Ta cea nespusă, strigând: Aliluia! Icosul al 7-lea Arătat-a făptură nouă, arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce sântem făcuţi de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânţă şi păzindu-l întreg, precum a fost, ca, văzând minunea, să o lăudăm pe dânsa, strigând: Bucură-te, floarea nestricăciunii; Bucură-te, cununa înfrânării; Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul învierii; Bucură-te, ceea ce ai arătat viaţă îngerească; Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii; Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulţi se acoperă; Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe Povăţuitorul celor rătăciţi; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul celor robiţi; Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept;
9

Bucură-te, iertarea a multor greşiţi; Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală; Bucură-te, dragostea care biruieşte toată dorirea; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 8-leaa Văzând naştere străină să ne înstrăinăm din lume, mutându-ne mintea la cer; că pentru aceasta Dumnezeu cel preaînalt pe pământ S-a arătat om plecat, vrând să tragă la înălţime pe cei ce strigă Lui: Aliluia! Icosul al 8-lea Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus, nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, şi naştere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea: Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput; Bucură-te, uşa tainei celei de cinste; Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi; Bucură-te, lauda cea fără de îndoire a celor credincioşi; Bucură-te, căruţa cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi; Bucură-te, sălaşul cel preaslăvit al Celui ce este pe serafimi; Bucură-te, cea care ai adunat cele potrivnice întru una; Bucură-te, ceea ce ai împreunat fecioria şi naşterea; Bucură-te, cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii; Bucură-te, cea prin care s-a deschis raiul; Bucură-te, cheia împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, nădejdea bunătăţilor celor veşnice; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale; că pe Cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-a văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi şi auzind de la toţi: Aliluia! Icosul al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumnezeu; că nu se pricep să spună în ce chip şi fecioară ai rămas şi ai putut naşte. Iar noi, minunându-ne de o minune ca aceasta, cu credinţă strigăm:
10

Bucură-te, sălaşul Înţelepciunii lui Dumnezeu; Bucură-te, comoara rânduielii Lui; Bucură-te, ceea ce arăţi pe filosofi neînţelepţi; Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi necuvântători; Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliţi; Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme; Bucură-te, ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor; Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor; Bucură-te, ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoştinţei; Bucură-te, ceea ce pe mulţi i-ai luminat la minte; Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieţi; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască lumea, Împodobitorul tuturor a venit la ea, aşa cum Însuşi făgăduise; şi, păstor fiind, ca Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca noi; căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu, aude: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi tuturor celor ce aleargă la tine; că Făcătorul cerului şi al pământului te-a gătit pe tine, Curată, sălăşluindu-Se în pântecele tău şi învăţând pe toţi să strige: Bucură-te, turnul fecioriei; Bucură-te, uşa mântuirii; Bucură-te, începătoarea prefacerii celei înţelegătoare; Bucură-te, dătătoarea bunătăţii celei dumnezeieşti; Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliţi cu ruşinea; Bucură-te, că tu ai învăţat pe cei furaţi de minte; Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Semănătorul curăţiei; Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă; Bucură-te, ceea ce ai împreunat cu Domnul pe cei credincioşi; Bucură-te, ceea ce între fecioare singură ai fost bună hrănitoare de prunc; Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinţilor;
11

Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 11-lea Împărate sfinte, de Ţi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, căci se biruieşte toată cântarea care se îndreaptă către mulţimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ţi strigă Ţie: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sânt întru întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară; că, aprinzând în sine Focul cel netrupesc, îndreptează spre cunoştinţa cea dumnezeiască pe toţi, şi luminează mintea cu raza şi cu chemarea se cinsteşte cu acestea: Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător; Bucură-te, raza Luminii celei neapuse; Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele; Bucură-te ceea ce îngrozeşti pe vrăjmaşi ca un tunet; Bucură-te, că dintru tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină; Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe; Bucură-te, ceea ce ai zugrăvit chipul colimvitrei; Bucură-te, ceea ce curăţeşti întinăciunea păcatului; Bucură-te, baie, care speli conştiinţa; Bucură-te, paharul, care dregi bucuria; Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos; Bucură-te, viaţa veseliei celei de taină; Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Condacul al 12-lea Vrând să dea har datoriilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datoriilor omeneşti a venit singur la cei ce se depărtaseră de harul Lui, şi, spărgând zapisul, aude de la toţi: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând naşterea ta, te lăudăm toţi, ca pe o Biserică însufleţită, Născătoare de Dumnezeu; că, locuind în pântecele tău, Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a slăvit şi a învăţat pe toţi să strige către tine: Bucură-te, locaşul lui Dumnezeu-Cuvântul; Bucură-te, sfântă, ceea ce eşti mai mare decât sfinţii; Bucură-te, chivot poleit cu Duhul; Bucură-te, comoara vieţii cea neîmpuţinată;
12

Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraţilor celor credincioşi; Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi; Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit; Bucură-te, zidul împărăţiei cel nebiruit; Bucură-te, cea prin care se înalţă biruinţele; Bucură-te, cea prin care cad vrăjmaşii; Bucură-te, tămăduirea trupului meu; Bucură-te, izbăvirea sufletului meu; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul al 13-lea O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toţi sfinţii, primind acest dar de acum, izbăveşte de toată ispita şi scoate din munca ce va să fie, pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia! (de 3 ori ) Apoi se zice iarăşi Icosul întâi Îngerul cel mai întâistătător, din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Şi împreună cu glasul cel netrupesc, văzîndu-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a spăimîntat şi a stat, strigat către dînsa unele ca acestea: Bucură-te, cea prin care răsare bucuria; Bucură-te, cea prin care piere blestemul; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te, înălţime, întru care anevoie se suie gîndurile omeneşti; Bucură-te, adîncime, care nu te poţi vedea lesne cu ochii îngereşti; Bucură-te, că eşti scaun Împăratului; Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate; Bucură-te, steaua, care arăţi Soarele; Bucură-te, pîntecele dumnezeieştii întrupări; Bucură-te, cea prin care se înnoieşte făptura; Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul; Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Condacul 1

13

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpînire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie:Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu O, preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primeşte această puţină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate, şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră; Care pentru noi, păcătoşii, s-a răstignit şi s-a îngropat şi a înviat a treia zi. Deşi fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totuşi tâlharii şi desfrânaţii pe care Iubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit şi i-a miluit, îmi dau îndrăznire; şi cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis uşa milostivirii Sale. Cum să nu mă primească dar şi pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostiveşte-te deci spre mine, Doamna mea, căci poţi toate câte le voieşti, iar pe care le ceri de la Fiul tău le şi iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare creştinilor. Pentru aceasta pe tine te binecuvântăm şi te preaînălţăm în vecii vecilor. Amin. Rugăciune către Preasfînta Născătoare de Dumnezeu Preacurată Doamnă, Stăpînă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi, nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti aleasă din toate neamurile, şi te-ai arătat mai înaltă decît toate făpturile cereşti şi pămînteşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor; şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, şi ne-am învrednicit Sfîntului Lui Trup şi Preacuratului Lui Sînge. Pentru aceea fericită eşti întru neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decît Heruvimii şi mai cinstită decît Serafimii fiind. Şi acum, Preasfîntă Stăpînă de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru tot cîntată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de tot sfatul celui înşelător, şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci pînă la sfîrşit cu rugăciunile tale, păzeşte-ne pe noi neosîndiţi. Ca întru paza şi cu ajutorul tău fiind mîntuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune, pentru toate să înălţăm unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

14

ACATISTUL ICOANEI MAICII DOMNULUI "BUCURIE NEAŞTEPTATĂ"

După începutul obişnuit se zic:
15

Condacele şi icoasele: Condac 1 Ţie,Maicii Lui Dumnezeu şi Împărătesei celei alese din toate neamurile,cântare de mulţumire Îţi aducem,Născătoare de Dumnezeu,iar Tu,Care ai negrăită îndurerare,de toate nevoile slobozeşte-ne pe noi ca să strigăm Ţie:Bucură-Te,Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Icos 1 Îngerii şi sufletele drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate; văzând noi cu ochii credinţei, milostivirea Ta cea atât de mare, cu umilinţă strigăm Ţie: Bucură-Te, Cea care primeşti rugăciunea tuturor creştinilor! Bucură-Te, că mijloceşti pentru ei înaintea Fiului Tău! Bucură-Te, că le dai lor bucuria neaşteptată a mântuirii! Bucură-Te, că nu lepezi rugăciunile păcătoşilor celor mai deznădăjduiţi! Bucură-Te, că prin mijlocirea Ta mântuieşti pe toată lumea! Bucură-Te, Maica Dumnezeului tuturor, Care mângâi sufletele celor necăjiţi! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 2 Văzând Preasfânta pe omul care deşi era în fărădelege în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei Tale icoane,ai luat aminte la rugăciunea păcătosului,ca toţi văzând îndurarea Ta de Maică, în Cer şi pe Pământ, să-I cânte Lui Dumnezeu:Aliluia!Aliluia!Aliluia! Icos 2 Dragostea Ta faţă de neamul creştinesc întrece înţelegerea omenească;că nici atunci când Fiul Tău Ţi-a arătat rănile cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor n-ai încetat mijlocirea Ta pentru omul cel fărădelege.Fiind o mijllocitoare neobosită pentru noi păcătoşii cu lacrimi Îţi strigăm: Bucură-Te, Apărătoare sârguitoare a neamului creştinesc, dăruită nouă de la Dumnezeu! Bucură-Te, Povăţuitoarea noastră, Care ne duci spre patria cerească! Bucură-Te, apărarea celor credincioşi! Bucură-Te, ajutorul tuturor celor care cer îndurarea Ta! Bucură-Te, că-i scoţi din groapa pierzării pe cei urâţi de toţi şi lepădaţi! Bucură-Te, că i-ai luat în atotputernicile Tale mâini pe cei părăsiţi de doctori!
16

Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 3 Puterea Harului a rodit îmbelşugat acolo unde s-a înmulţit păcatul, ca să se bucure în Cer Îngerii toţi pentru un păcătos care s-a pocăit şi I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Având faţă de neamul creştinesc o îndurare de Maică, tuturor celor ce la Tine aleargă cu credinţă şi cu nădejde le dai mână de ajutor Stăpână, ca toţi cu o gură şi o inimă să-Ţi spună: Bucură-Te, că prin Tine se coboară la noi bunăvoinţa Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că în toate necazurile noastre aduci rugăciuni sârguitoare Fiului Tău, pentru noi! Bucură-Te, că şi rugăciunile noastre le faci plăcute Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că depărtezi de la noi pe vrăjmaşii cei nevăzuţi! Bucură-Te, că prin Tine toate dorinţele cele bune se înfăptuiesc! Bucură-Te, că mult poate rugăciunea Ta înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 4 Cel păcătos cu frică şi cu plângere a strigat: Miluieşte-mă, Maică a Îndurărilor, să nu biruiască răutatea mea negrăita bunătate şi îndurare a Ta! Tu eşti singura nădejde şi scăpare a tuturor păcătoşilor.Pleacă-Te spre îndurare,Maică Bună şi roagă-L pentru mine pe Fiul Tău şi Ziditorul meu, ca neîncetat să-I cânt Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Auzind cei din Ceruri despre minunata scăpare, pentru rugăciunile Tale, a fratelui lor pământesc care pierea, Te-au proslăvit pe Tine - Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Cea cu bună îndurare; şi noi aflând de apărarea unui păcătos asemenea nouă, din adâncul inimii noastre umilite, spunem: Bucură-Te, căutarea celor pierduţi! Bucură-Te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor! Bucură-Te, ridicarea celor căzuţi! Bucură-Te, că de glasul rugăciunilor Tale demonii se cutremură şi Îngerii se bucură! Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale, din tina păcatelor ne scoţi! Bucură-Te, că stingi văpaia patimilor noastre! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi!
17

Condac 5 Stele cu Dumnezeiască mergere sunt icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului,că privind la chipul Ei, cu mintea şi cu inima ne înălţăm la Dumnezeu şi Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Văzând că Maica Lui Dumnezeu ajută oamenilor,îi povăţuieşte, îi apără,îi mântuieşte, Îngerii păzitori ai creştinilor Îi strigă Celei mai cinstite decât Heruvimii şi mai slăvite decât Serafimii: Bucură-Te, Cea care veşnic împărăţeşti cu Fiul Tău şi Dumnezeu! Bucură-Te, Cea care pururea Îi aduci Lui rugăciuni pentru neamul creştinesc! Bucură-Te, dezrădăcinătoarea eresurilor celor stricătoare şi a dezbinărilor! Bucură-Te, că ne păzeşti de smintelile cele ce vatămă sufletul şi trupul! Bucură-Te, că dăruieşti celor ce nădăjduiesc în Tine, sfârşit bun vieţii! Bucură-Te, că prin mijlocirea Ta de Maică îi izbăveşti din munca cea veşnică pe cei adormiţi! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 6 Sfântul Dimitrie al Rostovului a scris despre lucrările cele mari, slăvite şi preaalese ale îndurării Maicii Domnului, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor credincioşilor; ca, şi aceştia fiind în păcate, în nevoi, în necazuri, în fiecare zi cu credinţă să-şi plece genunchii în rugăciune înaintea Maicii Sfinte, şi primind ajutor să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Ca zorile cele prealuminoase au răsărit icoanele Tale făcătoare de minuni, Maica Lui Dumnezeu, alungând întunericul nevoilor şi al necazurilor de la toţi care cu dragoste Îţi spun: Bucură-Te, Tămăduitoarea bolilor noastre trupeşti şi sufleteşti! Bucură-Te, mângâierea cea bună în întristările noastre! Bucură-Te, că prefaci necazul nostru în bucurie! Bucură-Te, hrănitoarea celor flămânzi şi îmbrăcămintea celor goi! Bucură-Te, mângâietoarea văduvelor şi îngrijitoarea orfanilor! Bucură-Te, sprijinitoarea celor prigoniţi pe nedrept şi obijduiţi! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 7

18

Domnul Cel Milostiv S-a plecat spre rugăciunea Ta, cea cu osârdie pentru omul cel fărădelege, Preabinecuvântată Maică, zicând: Legea porunceşte ca fiul să-şi cinstească mama! Eu sunt Fiul Tău, iar Tu, Maica Mea! Eu sunt dator să cinstesc, ascultând rugăciunea Ta! Fie deci precum voieşti, i se iartă acum păcatele penrtu Tine! Iar noi, văzând puterea rugăciunii Mijlocitoarei noastre pentru iertarea păcatelor, proslăvim îndurarea şi negrăita bunătate a Ta cântând:Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Semn nou, minunat şi slăvit s-a arătat tuturor credincioşilor, că nu numai Maicii Tale ci şi preacuratului ei chip zugrăvit pe icoană i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni. De taina aceasta minunându-ne strigăm către Dânsa, în umilinţă, unele ca acestea: Bucură-Te, descoperitoarea înţelepciunii şi bunătăţii Lui Dumnezeu! Bucură-Te, întărirea credinţei şi arătarea Harului! Bucură-Te, dăruirea cunoştinţelor celor folositoare sufletului! Bucură-Te, că dai înţelegere copiilor celor greoi la învăţătură! Bucură-Te, Povăţuitoarea cea bună şi păzitoarea tinereţii! Bucură-Te, că dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care-l cer! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 8 Unui om oarecare fărădelege Maica Domnului i-a arătat în vedenie bunătatea Domnului,care îi ierta păcatele. Îndreptându-şi de atunci viaţa, a trăit plăcut Lui Dumnezeu, astfel ca noi văzând lucrurile slăvite şi înţelepciunea Lui Dumnezeu cea de multe feluri în lume, să lăsăm grijile lumeşti, şi să ridicăm mintea şi inima noastră spre Ceruri cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Cu totul petreci întru cele de Sus şi de cele de jos nicidecum nu te-ai despărţit, Preamilostivă, că şi după adormirea Ta Pământul cel păcătos nu l-ai părăsit, arătându-Te părtaşă la purtarea de grijă a Fiului Tău pentru neamul creştinesc; pentru aceasta Te fericim după datorie: Bucură-Te, slujitoarea Sfântă a Fiului Tău pentru îngrijirea neamului creştinesc! Bucură-Te, că pururea ne arăţi dragostea cea de Mamă! Bucură-Te, dătătoarea darurilor duhovniceşti şi trupeşti! Bucură-Te, solitoarea bunătăţilor celor vremelnice şi a celor veşnice! Bucură-Te, că deschizi celor credincioşi uşile Împărăţiei Lui Hristos!
19

Bucură-Te, că pe Pământ umpli inimile credincioşilor de veselia cea curată! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 9 Toată firea îngerească s-a minunat de bogăţia îndurării Tale, Doamne. Ne-ai dăruit nouă tare şi caldă Sprijinitoare şi Ocrotitoare a neamului creştinesc,pe Maica Ta, care nevăzut petrece cu noi; drept aceea auzi de la noi cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ritorii mult vorbitori nu înţeleg că cinstirea sfântului Tău chip ne ridică la Chipul cel dintâi. Auzind despre multe faceri de minuni ale icoanelor Tale, Maica Lui Dumnezeu, şi noi ne închinăm Ţie şi cele trebuincioase pentru viaţa vremelnică şi veşnică le primim, şi cu veselie spunem: Bucură-Te, că de la sfântul Tău chip minuni se lucrează! Bucură-Te, că înaintea tuturor îi ruşinezi pe cei care se leapădă de Tine! Bucură-Te, că pe cei care aleargă la Tine îi izbăveşti de potop, de foc, de sabie, şi de tot răul! Bucură-Te, că toate bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor, cu milostivire le tămăduieşti! Bucură-Te, căci cu rugăciunile Tale potoleşti mânia Lui Dumnezeu pornită asupra noastră! Bucură-Te, că Tu eşti limanul cel lin al celor înviforaţi pe marea vieţii! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 10 Vrând să mântuieşti pe un oarecare om fărădelege de la rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la preacurata Ta icoană, ca văzând minunea să se pocăiască şi din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea Ta de grijă, şi să-I strige Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu şi tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului şi al Pământului, Care S-a născut din pântecele Tău, Te-a arătat pe Tine Pururea Fecioară, straja fecioriei, curăţiei şi a întregii înţelepciuni şi vas al oricărei lucrări bune. Bucură-Te, stâlpul şi îngrădirea fecioriei! Bucură-Te, împodobirea cea bună şi chezăşia mireselor!
20

Bucură-Te, desăvârşirea cea întru tot dorită a căsniciilor celor bune! Bucură-Te, grabnica dezlegare a mamelor Născătoare de prunci! Bucură-Te, mângâierea maicilor celor întristate! Bucură-Te, veselia cea de taină a fecioarelor şi a văduvelor care trăiesc în curăţie! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 11 Cântarea cea cu totul plină de umilinţă aducând Ţie noi nevrednicii,Te rugăm Fecioară de Dumnezeu Născătoare, nu trece cu vederea glasul robilor Tăi, că la Tine alergăm în năpaste şi în necazuri şi înaintea Ta, vărsăm lacrimi în necazurile noastre şi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru întunericul păcatelor şi în valea plângerii, O vedem pe Preasfânta Fecioară, că focul duhovnicesc al rugăciunilor şi al povăţuirii Sale îi trece la lumina cea neînserată pe toţi cei ce O cinstesc cu chemările acestea: Bucură-Te, raza Soarelui dreptăţii - Hristos - Dumnezeul nostru! Bucură-Te, că pururea eşti cu cei ce ţin post, se roagă şi cugetă la Dumnezeu! Bucură-Te, că îi îmbărbătezi şi îi înţelepţeşti pe păstorii cei credincioşi ai Bisericii! Bucură-Te, mângâierea câlugărilor celor temători de Dumnezeu şi a călugăriţelor! Bucură-Te, sprijinitoarea păcătoşilor care se căiesc pentru păcatele lor! Bucură-Te, rugătoare caldă pentru toţi creştinii! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 12 Dumnezeiescul Har cere-l nouă de la Fiul Tău şi Dumnezeu! Ajută-ne şi depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul! Împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile veşnice ca, bucurându-ne să-I cântăm Celui ce ne mântuieşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cântând negrăită milostivirea Ta cea de Maica spre omul cel fărădelege, Te lăudăm pe Tine toţi ca pe o sprijinitoare tare pentru noi cei păcătoşi şi ne închinăm Ţie, Care Te rogi pentru noi. De aceea credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul Tău şi Dumnezeu, bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice, tuturor celor care cu dragoste spunem Ţie acestea: Bucură-Te, îndreptarea păcătoşilor care se pocăiesc! Bucură-Te, că ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei şi al răbdării!
21

Bucură-Te, mustrarea călcătorilor de jurăminte şi a celor ce agonisesc cu nedreptate! Bucură-Te, că nevăzut ne fereşti de îndemnurile pierzătoare şi de poftele nechibzuite! Bucură-Te, sprijinitoarea noastră cea de-a pururea întru gândurile noastre cele bune! Bucură-Te, ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârşitului! Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Condac 13 Maică întru tot lăudată, Care ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel neîncăput şi ai născut Bucurie la toată lumea, primind cântarea noastră cea de acum, toate întristările noastre în bucurie le întoarce şi din munca cea viitoare scapă-i pe toţi cei ce pentru Tine Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de 3 ori) Rugăciune O, Preasfânta Fecioară, primeşte această rugăciune de la nevrednicii robii Tăi şi roagăL pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru ca şi nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea icoanelor Tale, să ne dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia. Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor vieţuiesc în dreapta credinţă! Pe cei răi fă-i buni! Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea cea dreaptă! Căsniciile în dragoste şi unire le păzeşte! Pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire împacă-i! Uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată! Maicilor născătoare de fii dăruieşte-le grabnică dezlegare! Pe prunci creştei! Pe tineri înţelepţeşte-i şi deschide- le mintea spre primirea învătăturilor folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu! Pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste izbăveşte-i de ceartă şi de vrăjmăşii! Fii toiag bătrâneţilor! De moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe toţi izbăveşte-ne şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, în pace şi răspuns bun la Înfricosătoarea Judecată a Lui Hristos! Pe cei mutaţi din viaţă, în credinţă şi pocăinţă, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii! Roagă- L pe Fiul Tău, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, să le fie milostiv! Pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul Tău pentru odihna lor, Singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în Cer şi pe Pământ, să Te cunoască ca pe O sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi cunoscându-te, să Te slăvească pe Tine şi prin Tine pe Fiul Tău, cu Cel fără-de-început al Său Părinte şi cu Preasfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

22

ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI

După începutul obişnuit se zic:
23

Troparul, glasul al 4-lea Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, şi căutând către prea cinstită icoana ta cu umilinţă grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. Condac 1: Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Icos 1: Mulţimea arhanghelilor şi a îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu Soborul tuturor sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă ţie: Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci, Bucură-te, încăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului cel fără de ani, Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt, Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti, Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului, Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi, Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte şase aripi, Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne închinăm şi noi, neamul creştinesc, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 2: Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creştini, au cunoscut că eşti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru şi, căzând la pământ, cu credinţă s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând: Aliluia! Icos 2:

24

Înţelegere neînţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară întru apărarea poporului ortodox; pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; însă noi, bineştiind atotputernica ta apărare, cu umilinţă cântăm ţie: Bucură-te cea preamilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiţi şi împovăraţi, Bucură-te, povăţuitoarea neadormită a tuturor celor orbiţi şi rătăciţi, Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră, Bucură-te, ceea ce cu atotputernică ameninţarea ta potoleşti patimile noastre cele rele, Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor adormite, Bucură-te, cea prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură, Bucură-te, cea prin care se deschid nouă, credincioşilor, porţile raiului, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 3: Puterea Celui Preaînalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu evlavie scapă la preaputernicul tău Acoperământ, căci numai ţie, uneia, Preasfântă şi Preacurată Maică a lui Dumnezeu, s-a dat a împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioşii de toate vârstele te slăvesc pe tine şi pe Fiul tău, cântând: Aliluia! Icos 3: Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor, până la marginile pământului, le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuinţă. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm ţie: Bucură-te, tărie nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor, Bucură-te, cea dintâi înfrumuseţare a sfintelor locaşuri şi altare, Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti, Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de oraşe, Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti, Bucură-te, oglindă sfântă a dreptăţii pentru judecătorii cei nemitarnici, Bucură-te, minte desăvârşită a învăţătorilor, Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor evlavioase, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 4:

25

Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Şi stând înaintea feţei altarului Domnului şi ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune, şi să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi cântă Fiului tău: Aliluia! Icos 4: Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Iisus al lui Navi rugându-se şi a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit asupra vrăjmaşilor lui.Şi acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta şi noi păcătoşii, nădăjduind la Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ţie ca Maicii lui Dumnezeu: Bucură-te, cea luminată de Soarele cel veşnic, care ne luminezi pe noi cu Lumina cea neînserată, Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet, Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăţia trupului tău, Bucură-te, Acoperământul şi păstrarea sfintelor locaşuri ale lui Hristos, Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor credincioşi ai Bisericii, Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu, Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrânilor evlavioşi, Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 5: Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile biruia Israel,iar când le lăsa în jos,atunci Amalec învingea.Însă,ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu, însă, o, Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deşi nesprijinită de nimeni, totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nouă, celor ce cântăm Fiului tău: Aliluia! Icos 5: Văzutu-te-au pe tine cetele sfinţilor, stând în văzduh, în biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeu; iar arhanghelii cu îngerii cântau ţie cântare de mulţumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întăreşte-ne şi pe noi, cei ce cu umilinţă cântăm ţie: Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea ta cea către noi,
26

Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi, Bucură-te, ceea ce izgoneşti din adâncul sufletului nostru patimile şi poftele cele rele şi spurcate, Bucură-te, ceea ce fără ardere ţii pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos, şi pe noi cei reci ne aprinzi cu el, Bucură-te, aleasă încununare a celor ce, cu întreagă înţelepciune, se luptă împotriva patimilor, Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere, Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor osteniţi de mâhnire şi de întristare, Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinţei şi al răbdării, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 6: Propovăduitor al harului tău celui neîmpuţinat şi al milelor tale s-a arătat Sfântul Roman, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înţelepţindu-se, a început a cânta cu înţelepciune întru slava ta şi a scris laude sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia! Icos 6: Strălucit-ai Fecioară a lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii, Soarele cel adevărat, luminând pe toţi cu înţelepciune de la Dumnezeu Fiul tău şi aducând la cunoştinţa adevărului pe cei ce au credinţă şi cântă ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos,puterea şi înţelepciunea dumnezeiască, Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a lumii acesteia şi pe cei orbiţi de dânsa îi povăţuieşti la calea mântuirii, Bucură-te, păstrarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor ortodoxe, Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare, Bucură-te,ceea ce ştii cele cu anevoie de prevăzut şi la vreme le spui celor ce se cuvine, Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi prezicerile cele deşarte, Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 7: Domnul atotvăzătorul şi îndelung-răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maică şi te-a făcut pe tine creştinilor

27

apărătoare nebiruită. Că după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuşi, prin Acoperământul tău cel puternic capătă vreme de pocăinţă şi cântă: Aliluia! Icos 7: Minunate a arătat Domnul faptele Sale întru tine, Preacurată Maica Sa, când s-a arătat preaminunatul Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui şi acoperind poporul ce era în biserica din Vlaherne. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, toţi au cântat ţie: Bucură-te, Acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-ai întins peste toată lumea, Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale pe Fiul tău şi Arhiereul cel veşnic, Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi har nouă, în Biserica Ortodoxă, Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi, credincioşii, ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumii, Bucură-te, stâlp de foc care ne arăţi nouă, tuturor, calea mântuirii, chiar şi în mijlocul întunecimii păcatelor, Bucură-te, vădită întărire a credincioşilor nevoitori, Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiţi în mijlocul lumii, Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă părăseşti,ci cu Acoperământul tău şi cu harul tău mă miluieşti, Bucură-te, bucuria noastră;acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 8: Pe tine, ceea ce te-ai arătat din cer în biserica din Vlaherne, îngerii te-au cântat, apostolii te-au preamărit, Soborul ierarhilor şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică, cu veselie, a cântat: Aliluia! Icos 8: Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos, văzându-Te pe tine, Maica Sa, stând în biserică şi cu umilinţă rugându-te Lui, a zis: Cere, o, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce dinspre tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care cântă ţie: Bucură-te, chivot al Legii întru care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc, Bucură-te, năstrapă preasfântă întru care se păstrează pâinea vieţii veşnice pentru cei flămânzi de dreptate, Bucură-te, vasule cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sângele Mielului Dumnezeiesc,
28

Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicele tale mâini pe cei părăsiţi de doctori, Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa, Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumină celor ce sunt întunecaţi la minte, Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 9: Toată firea îngerească îţi aduce laudă, pentru că eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se roagă ţie. Tu, cu Acoperământul tău cel dumnezeiesc, pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti şi te rogi pentru toţi credincioşii care cântă: Aliluia! Icos 9: Ritorii cei mult vorbitori ca nişte peşti fără de glas nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al preacinstitului tău Acoperământ, căci toate cele grăite de dânşii nu sunt în stare nici a număra îndurările tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte, Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al pământului, Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăveşti pe noi din revărsarea apelor şi din cufundare, Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne izbăveşti pe noi de arderea focului, Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovnicească, hrănindu-ne cu pâinea vieţii, Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăsnetului, Bucură-te, ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi, Bucură-te, ceea ce prin pace şi prin dragoste ne izbăveşti de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia casnică, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 10: Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului,Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să fii Maică nouă, pământenilor.Tu să fii nouă ajutor,
29

acoperământ şi scutire, celor întristaţi mângâiere, celor mâhniţi bucurie, celor asupriţi apărătoare şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi care cântă: Aliluia! Icos 10: Preasfântă împărăteasă, cu îngerii stai împreună şi te rogi zicând: „Împărate ceresc primeşte pe tot omul ce se roagă ţie şi cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat". Această rugăciune auzind-o adunarea sfinţilor cu mulţumire strigă ţie: Bucură-te, ceea ce dăruieşti cu roade binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate şi cu inimă curată, Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătirea tuturor celor ce fac neguţătorie cu dreptate, Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a celor ce agonisesc cu nedreptate, Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce sunt în primejdii pe uscat şi pe ape, Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii cei fără de copii, Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani, Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiţi şi izgoniţi, Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături şi în temniţe, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 11: Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm: Nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, în mâhniri şi în necazurile noastre şi înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm: Aliluia! Icos 11: Făclie primitoare de lumină văzându-te pe tine la rugăciune în văzduh, în biserica din Vlaherne, poporul ce era de faţă a strigat: „De unde este nouă aceasta ca să vină Maica Domnului nostru aici?".Iar Sfântul Andrei cu Epifanie cu smerenie către tine se rugau zicând: Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor celor pământeşti şi sufleteşti, Bucură-te, credincioasă mijlocitoare a păcătoşilor celor ce pun început de pocăinţă, Bucură-te, pururea împreună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti, Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor tirani şi cu nărav de fiară,
30

Bucură-te, odihnă şi bucurie tainică a robilor blânzi şi primitori, Bucură-te, liniştea preadorită a căsătoriţilor credincioşi, Bucură-te, grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor născătoare de prunci, Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră în ceasul sfârşitului nostru, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 12: Harul cel dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Întinde nouă mână de ajutor. Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă şi primeşte-ne în sălaşele cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să cântăm: Aliluia! Icos 12: Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică şi cea veşnică, pentru noi toţi, cei ce cu dragoste cântăm ţie: Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea, Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti, Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului, Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavolul, Bucură-te, preaputernică împăcare a celor învrăjbiţi, Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi, Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 13: O, preacântată Stăpână, Preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului şi ai trupului meu; către tine întind mâinile mele cele slabe şi din adâncul inimii strig ţie: Caută la credinţa şi la umilinţa sufletului meu. Acoperă-mă cu atotputernicul tău Acoperământ şi mă izbăveşte de toate nevoile; iar în ceasul sfârşitului meu să stai lângă mine, o, întru tot bună Stăpână, şi să mă izbăveşti de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca, mântuindu-mă, pururea să cânt: Aliluia! (de trei ori) Apoi se zice iarăşi Icos 1:

31

Mulţimea arhanghelilor şi a îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu Soborul tuturor sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă ţie: Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci, Bucură-te, încăpere preacurată a lui Dumnezeu, a Fiului cel fără de ani, Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt, Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti, Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului, Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi, Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte şase aripi, Bucură-te, preabunule Acoperământ, căruia cu credinţă ne închinăm şi noi, neamul creştinesc, Bucură-te,bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Condac 1: Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ! Rugăciuni către Maica Domnului O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului şi a pământului, atotputernică apărătoare şi tărie a noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriţilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe înţelepciune şi putere, judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă, învăţătorilor minte şi smerită înţelepciune; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi răbdare şi bucurie
32

duhovnicească; neînfrânaţilor înfrânare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte şi pe noi, pe toţi, ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe toţi, scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la înfricoşătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Deci ne rugăm ţie, Atotputernică ajutătoarea noastră, şi ţie ne predăm pe noi înşine, unul pe altul şi toată viaţa noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea cea preabună şi nădejdea mea,Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi şi acoperitoarea celor necăjiţi, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin; necazul meu îl ştii, deci dezleagă-l precum voieşti, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin. Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ţie, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Trup şi de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită eşti în neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia, şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârşit cu rugăciunile tale păzeşte-ne pe noi neosândiţi. Ca prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune, pentru toate să înălţăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

33

IMN ACATIST LA RUGUL APRINS AL NASCATOAREI DE DUMNEZEU Facere a lui Daniil ieroschimonahul (Sandu Tudor)

34

Dupã obisnuitul început se zic Condacele si Icoasele Condacul 1 Cine este Aceasta,ca zorile de albã si curatã?E Împãrãteasa rugãciunii,e rugãciunea întrupatã.Stãpânã Porfirogenetã si Doamnã a diminetii, Logodnica Mângâietorului, Preschimbãtor al vietii, spre Tine noi alergãm, arsi, mistuiti de dor! Ia-ne si pre noi pãrtasi ai sfântului munte Tabor. Si fã-Te si nouã umbrã si rouã, Tu, adumbrirea de har, sã-si afle firea noastrã înnoirea dintru plãmadã de har. Ca sã-Ti strigãm cu toatã fãptura într-o deplinã închinãciune: Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Icosul 1 Cincizeci veacuri, sã-mplineascã prin Avraam si prin David, spita Ta prooroceascã cerurile a oboist cu lacrimi si plecãciune; hãrãzind neprihãnit carnea Ta din rugãciune, vajnic Rug nemistuit. Focul Sfânt în Tine cântã ca-ntr-o floare de slãvire. Firea prin Tine cuvântã dorul ei de izbãvire. Si esti Doamnã Ipostasul laudelor suprafiresti; încât noi prinsi de extazul dragostei dumnezeiesti asa sã ne sune glasul: Bucurã-Te, rod învãluit cu sinaitic soroc; Bucurã-Te, Tu ce-ai zãmislit Zãlogul de foc; Bucurã-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt; Bucurã-Te, muzical organ al Duhului Sfânt; Bucurã-Te, mestesugul ceresc de mânecatã mântuire; Bucurã-Te, filosofia cea vie de dreaptã îndumnezeire; Bucurã-Te, rug al rãpirii cum altul nu se mai poate; Bucurã-Te, unitate si salbã a simboalelor toate; Bucurã-Te, strunã si sunet, arcus si alãutã; Bucurã-Te, trup si întrupare de veselie neîncãputã; Bucurã-Te, încântare ce ai învins a Lumii desertãciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 2-lea Precistã prea-mângâioasã, Doamnã Pruncã Cuvioasã! Cu strãina cuviintã a cuvântului Tãu cald si chemarea cu priintã dintru a mintii rugãciune, cea dintâi Tu ai intrat la pristolul de minune, sfânta-sfintelor din om, locul nostru de smarald. Cu îndrãznitã întelepciune, Tu ai spart cercul robirii,cerc de moarte,cerc de somn biruind blestemul firii,greul vietii noastre domn, prin puterea curãtiei, pentru care pururea Celuia ce ni Te-a dat sã-I rostim înflãcãrat: Aleluia! Icosul al 2-lea
35

Fecioarã a neînseratului veac, Sfânta Maicã a Luminii! Ascultã-ne si pre noi cei din pãcat, netrebnicii fii ai tinii! Preablândã, bunã, preasfântã Fecioarã polata Domnului Iisus! dezleagã-ne blestemul ce ne-nzãvoarã deschide-ne "calea de sus".Ca prin aprinsã descoperire, arcana doritului Mire Si noi sã putem asijderi cânta asa cum Moise, dezlegat de sanda, cu fata în vãpaia de rug, fierbinte de har Tie Îti striga unele ca acestea-n amurg: Bucurã-Te, tulpinã de luminã a Rugului nemistuit; Bucurã-Te, pridvorule de smirnã prin care Dumnezeu S-a ivit; Bucurã-Te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer; Bucurã-Te, dezlegare care topesti tot lãuntricul ger; Bucurã-Te, toiag cu floare întru a inimii cãlãtorie; Bucurã-Te, fir de rãcoare izvorât în lãuntrica pustie; Bucurã-Te, parafã de jar pânã în suflet pãtrunsã; Bucurã-Te, zãpadã a mintii de nici o patimã ajunsã; Bucurã-Te, mãsura a opta a împãrãtiei din noi; Bucurã-Te, învãtãturã scoasã din bucuria de apoi; Bucurã-Te, mirare sãrutatã cu duhovniceascã minune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 3-lea Peste veacuri, Fecioarã, eu Te aud, prin gura lui Isaia proorocul de jar. Si-n cerul Scripturii vorba Ta sunã cu toate înãltimile de dar: "Cã, iatã, prunc ni se va naste si un fiu nouã s-a dat. Pe umãr cu semnul stãpânitor iar Numele Lui: Minunat, Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor,Domnul pãcii depline si Pãrinte al veacului viitor". Acesta e Numele Lui,Numele celor cinci cuvinte, Sfânt numele Domnului pe care Iisus îl va purta. Suflete al meu, ia aminte,cu totii sã putem striga: Aleluia! Icosul al 3-lea Dintr-o Maicã de-a pururi Fecioarã asa S-a zãmislit,S-a întrupat,Cel ce a pãzit nevãtãmat trupul Rugului de parã. Cuvânt de rostit S-a fãcut Numele Domnului de slavã Dumnezeul cel nevãzut ce-n inima focului s-a ghicit, Fata Frumusetii ceresti Chipul cel nemãrginit pre Sine S-a încãput cu mãsurã S-a mãsurat si aievea Cel nenumit aci, printre noi, Sa arãtat în biruitor smerit cãlare pe o asinã. Cercati dar, si voi, calea Numelui de Luminã Cãlãtoria cea preaînaltã. Si de la moarte la viatã veti trece cu firea îndumnezeitã, ca toti sã cântãm laolatã limpede si fãrã ispitã: Bucurã-Te, temeiul prin care si în noi Dumnezeu Se încape;
36

Bucurã-Te, putere prin care plutim cu Iisus peste ape; Bucurã-Te, milostivire, prin care Hristosul ni S-a dãruit; Bucurã-Te, umblare prin care Aminul în noi a venit; Bucurã-Te, rãgazul în care Logosul în noi Se ascultã; Bucurã-Te, pãtrundere si împãcare cu firea noastrã tãcutã; Bucurã-Te, blândete prin care ajungem Emanuelului frate; Bucurã-Te, Cãlãtorie prin care Duhul în sânge ne bate; Bucurã-Te, însingurare în care Cerul din inimã izbucneste; Bucurã-Te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeste; Bucurã-Te, curãtie prin care Numele de slavã e în lume; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 4-lea Cum sã aflãm odihna de la gânduri? Maicã Fecioarã, Preasfântã Fecioarã! Cum sã ne rupem de-ale patimilor rânduri, necovârsitele ispite ce ne-nfãsoarã? Fã-Te, Tu, nouã "zicerea" râvnitã, "mãiestria cea bunã a-nduhovnicirii". Cu ea sã ne biruim firea robitã, pânã în scrumul despãtimirii. Si furaþi întru Tine, "Apatie luminoasã", sã putem si noi ridica dintr-o laudã întreagã si nemincinoasã un psaltiric si adevãrat: Aleluia! Icosul al 4-lea Aprinsã floare a necovârsitei Vãpãi, De Dumnezeu Nãscãtoare. Tu chip al pãcii vãzut în foc într-un ocol de rãcoare, apleacã-te acum, Preabunã, peste noi. Si sub blânda Ta îndurare, darnic ne dã sã putem afla, darul cel rar al Sfântului Fior, rãsuflul cel larg al odihnitului zbor, din pieptul Porumbitei de argint, pe care si Împãratul prooroc o vedea pe culmile Vasanului plutind. Si ne trece în fãpturã, fiecãruia în parte acest aprins tain de bunãtate rupt chiar de la suflarea Ta. Si ne pune pe buzele noastre întinate mãsura pâlpâirii celei curate ca sã-Ti putem învãpãiati cânta: Bucurã-Te, salt isihast cu zbor de binecuvântare; Bucurã-Te, rãsuflul cel cast de pasnicã înfiorare; Bucurã-Te, lancie de cuvânt în cugetatul vãzduh; Bucurã-Te, întoarcere cu avânt a porumbitei de duh; Bucurã-Te, zare arcuitã cu heruvimice aripe; Bucurã-Te, vecie opritã în încãperea unei clipe; Bucurã-Te, vâslã uriasã întru suisul cel ales; Bucurã-Te, sorbire a cerului, cu subtiatec înteles;
37

Bucurã-Te, fântânã acoperitã cu unduiri de Apã Vie; Bucurã-Te, cãldurã iscusitã crescutã din Filocalie; Bucurã-Te, mãiestritã aflare a tâlcului de-nchinãciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 5-lea "Foc am venit sã cobor pre pãmânt", zice Hristos cu arzãtor cuvânt. Si Preacuratã, furtuna dragostei Lui sã ne aprindã cu tot rãscolul pârjolului si sã ne umple de luminã nemãsurat ca pre Tine, fecioarã, care L-ai purtat. Dragostea Lui sã ne fie de nelipsit cu Numele de slavã de suflet lipit, Si cu fiece fir smerit de rãsuflare sã se aprindã în noi a Numelui chemare, Sã ne ardem de parã în Dumnezeu din toatã dragostea Numelui Sãu. Si-nvãpãiati de sãrbãtoare în Domnul asa ca flãcãrile dragostei sã strigãm: Aleluia! Icosul al 5-lea De la Tine întelegem Fecioarã, stãruinta cea neînteleasã, si puterea pomenirilor line, din ruga smeritã si stearsã. Da, firea apei e moale; a pietrei - nespus de vârtoasã. Dar ulciorul de deasupra de piatrã cu prelingerea lui din atârnare, prin picul boabei de apã, gãureste piatra cea tare. Fecioarã, stãruieste, asadar, si peste a noastrã împietrire. Si biruieste-ne cu picurul de har, ca sã-Ti cântãm în imn de slãvire: Bucurã-Te, îndrãzneala gingãsiei din "zicerea" Sfântului Nume; Bucurã-Te, ulcior al picãturii cu stãruintã anume; Bucurã-Te, statornicie luminoasã din piatra albã a Domnului; Bucurã-Te, fagure preadulce a lui Iisus Fiul Omului; Bucurã-Te, cuib de gând, cel al Hristosului meu; Bucurã-Te, împãrtãsanie de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu; Bucurã-Te, revãrsare de mireasmã pe care Fiul ne-o dã; Bucurã-Te, mãtania cea în fir a lui "miluieste-mã"; Bucurã-Te, iures ce mã rãpeste si pre mine pãcãtosul; Bucurã-Te, noian de pomenire care-si sporeste prisosul; Bucurã-Te, haricã depãnare a unei grãiri de minune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 6-lea Fecioarã Preasfântã, în fata Ta pururi, peste veac de rusine, se vor da cugetarea si ritorii întelepciunii. Cã Tu esti sigiliul nestricãciunii, Poartã - pentru cei isteti - încuiatã, si oglindã vie de trãirea minunii. Tu cunosti cã viata nu ne-a fost data sã fie numai rãstãlmãcitã. Cã ea se cere
38

cu mult mai bogatã decât sã fie numai trãitã. Ea e a Mintii de dincolo de gând si de loc, de dincolo de sirul clipelor dãinuirii. E vãdirea unui cer lãuntric de foc, peste fântânile inimii sinfãptuirii. E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea cale si întrupare spre vesnic: Aleluia! Icosul al 6-lea Fecioarã si Maica noastrã Curatã! Tu esti într-adevãr trezia, vointa fruntii, în mir adunatã,ochiul cel dinlãuntru deschis în rotundul zãrilor toate, inimã cu centrul învins de strãvezimea stãrilor curate. Tu esti cea mai dreaptã luare-aminte, care unesti în puterea agerimii, dincolo de cuvinte, într-un fulger al mintii: ascutimea gândului de gheatã, cu arsura iuresului de viatã, caldul si recele puse-n cruce, care pe Întelesul cel înalt Îl aduce. Dar trezia aceasta e trezie de prunc, clarã cheie de adânc cu repezis iute si strãin,ce cu nimic nu clinteste sufletul Tãu cel lin; ci, dimpotrivã, Îti dã sfânta mare simplitate, de care noi pururea ne uimim si fatã de care, pe cât se poate, ne plecãm întreaga suflare sã-Ti cântãm: Bucurã-Te, cruce a înflãcãrãrii si agerimii alesului; Bucurã-Te, osia cerului cu luceafãrul întelesului; Bucurã-Te, spargerea gândurilor cu al lor zãdarnic stup; Bucurã-Te, oglindirea cea nevãzutã, de dincolo de trup; Bucurã-Te, clestarul cel mai dinlãuntru al sufletului meu; Bucurã-Te, strãpungerea strãlucitã a pomenirii lui Dumnezeu; Bucurã-Te, psaltirion al inimii sub arcus de gând; Bucurã-Te, strigãt de cinci strune tot una zicând; Bucurã-Te, muzicã negrãitã a celei de-a doua nasteri; Bucurã-Te, înãltime unicã a desãvârsitei cunoasteri; Bucurã-Te, logodnã la Numele cel de Întelepciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 7-lea La iscusinta Ta cea sfântã, Maicã, noi venim, sub palmele Tale sã ne primenim. Fiindcã la slãvita nuntã a Marelui Mire e cerutã o grijã de întreagã neprihãnire.Nu e îngãduitã necurãtia ochilor si a hainelor. Nimeni dar, dintre cei ce sunt "ne-nvãtatii tainelor", de unele ca acestea sã nu se atingã. Cine va lãsa porcii din mãrgãritare sã se hrãneascã si în vasele sfinte câinii sã lingã? Îndemnarea ca si primirea este numai duhovniceascã, Numai de la Tine, Maica noastrã cereascã. Vino, dar, suflete smerit, împãcat si curat, Si asa cu toti laolaltã ne vom avânta din bucuria cea curatã si întreagã a unui Aleluia! Icosul al 7-lea
39

Preasfântã, preamãritã, preafrumoasã, preafilocalicã Mireasã! A nimburilor toate Împãrãteasã! Tu esti Maica binevoitoare si dãruitoare a tuturor celor sfinte; zestrea cea vie a bunelor haruri, celor din Taine, celor din Daruri, din odoare, din palme si din cuvinte. Esti Marea Predanie îmbietoare si mult strãlucitoare a toatã Iconomia de binecuvântãri, ca un policandru cu sapte lumânãri înaintea Marelui Tron dumnezeiesc pentru care toti îngerii si sfintii Te preamãresc: Bucurã-Te, blagoslovenie pascalã a împlinirilor noi; Bucurã-Te, vârtute patriarhalã în crestet pusã peste noi; Bucurã-Te, înfiere iscusitã spre îndumnezeirea tuturor; Bucurã-Te, scumpãtate dãruitã cu-atingere de har curãtitor; Bucurã-Te, luminã miruitã peste mintile cele smerite; Bucurã-Te, hãrãzire cumplitã de puteri sufletesti negrãite; Bucurã-Te, sporire viteazã ce se dã inimilor întemeiate; Bucurã-Te, unire în cuget a toate Bisericile împãcate; Bucurã-Te, adevãr de safir întru simtirea noastrã încrustat; Bucurã-Te, sechinã însufletitã ce ne dai linistea de Sabat; Bucurã-Te, voroava învesnicitã peste tãcerea de minune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 8-lea Împãrãteasã, Doamnã Preasfântã, Maicã neispititã de nuntã, Tu esti singura inimã de om întru care nescãzut Numele de mãrire cântã, din tot rostul lui cel viu si neprefãcut. Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacuratã fiindcã în Tine doar, ca niciodatã inima omului,cu inima Domnului au bãtut si bat laolaltã. Rugãciunea ca un ornic al gândului si al cerului curge la lãuntrul Tãu si se-ngeamãnã cu limpedea ectenie a misterului lângã dragostea lui Dumnezeu. O, Tu, Cãrutã de Luminã neîntinatã ne-ntrecutã, ne-nseratã! Îmbuneazã-ne si pre noi cu darurile inimii, Binecuvântatã! Si asa înzestrati si vrednici, ca unei Biserici, din toatã fiinta Tie ne vom da ca drept si sfânt sã putem cânta: Aleluia! Icosul al 8-lea Maicã a Domnului, Inimã de Luminã, Maicã a Domnului, Inima pãmântului, Maicã a Domnului, Inimã fãrã vinã,Maicã a Domnului, Inima Cuvântului!Cãtre Tine râvnim rusinati si scãzuti cu sufletul apus si genunchii frânti, Cã de atâta pacoste de pãcat, inima ni s-a învârtosat cum e steiul cremenii albastre, mohorâtã nespus. "Lãsatu-ne-a pe cãile mintii noastre Domnul sã umblãm." Ne atârnã prin pâclã gândul rãpus. Dar, iatã, acum cãtre Tine ne plecãm Maica lui
40

Iisus, îmbrãtiseazã-ne ca pre niste pietre ale vietii dornice de izvoarele diminetii neînserate, si înviazã-ne cu inimi noi si curate ca sã-Ti cântãm: Bucurã-Te, arca de aliantã a sufletului meu; Bucurã-Te, cufãr ferecat cu Numele lui Dumnezeu; Bucurã-Te, corabie vie ce plutesti peste talazurile lumii; Bucurã-Te, sicrias ferit de toate zãdãrniciile humii; Bucurã-Te, tronule pre care viata se întemeiazã; Bucurã-Te, cutie de cântec prin care sunã o razã; Bucurã-Te, naos cuprinzãtor al tuturor slujirilor de har; Bucurã-Te, chivot de gând al prea duhovnicescului altar; Bucurã-Te, hram al cerurilor, în care mintea-i liturghisitor; Bucurã-Te, sipet de foc în pieptul nostru al tuturor; Bucurã-Te, Bisericã preadoritoare treimic sã se cunune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 9-lea Doamne Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blând! Sunt si eu din neamul Preacuratei, vlãstar înfiat de curând. Cãtre Tine mã aplec cu fruntea, si mâna mi-o pun ca Toma la locul cel sfânt. Strâns adunat în mine, asezat fãrã cuvânt astept ca orbu-n puntea "Luminii din adânc cea fãrã înserare, si care-i pusã-n om ca un lãuntric soare sã lumineze întreagã în încãperea fiintei". Cum nu te vãd de noapte, grosimea de pãcate, Te pipãi cu sfialã, cu degetul nãdejdii, cu degetul credintei, cu deget bãnuialã, cu deget de dorire si chiar de îndoialã, Si neajuns as pune încã cealaltã mânã; dar inima strãpunsã de fulger de arsurã, îndurerat de dulce cu rãsuflarea-ngânã chemarea Ta întreagã si fãrã voia mea bãtaia rugãciunii aleargã spre luminã într-un Aleluia! Icosul al 9-lea Preasfântã Fecioarã Atotfolositoare, Tu esti mai înalt-strãvãzãtoare decât tot vârful Mintilor ceresti si cunosti si tot chipul rânduielii suprafiresti pentru Schimbarea la Fatã cea izbãvitoare. Tu esti mãiestria, esti mestesugul, esti hãrnicia, si toatã sfânta migalã omeneascã, care la un loc ne face stihia prielnicã sã se mântuiascã. Si pentru care gura noastrã stãruie atâta sã Te proslãveascã: Bucurã-Te, încuviintatã cunostintã a sfinteniei la amãnunt; Bucurã-Te, sofianicã stiintã a lucrãrii prin lãuntric cuvânt; Bucurã-Te, dumnezeiascã îndulcire a Numelui ca mirul vãrsat;
41

Bucurã-Te, monahiceascã iscusire în cântecul de lacrimi udat; Bucurã-Te, mãsurã de picãturã pentru o seraficã pruncie; Bucurã-Te, asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie; Bucurã-Te, cununa de litãnii din nodul mãtãniilor de pãr; Bucurã-Te, anahoree de ungher sub al candelei sfielnic adevãr; Bucurã-Te, izvod de scãunel pentru isihia rugãtoare; Bucurã-Te, Tu zborul palmelor la rãpirea cea drept în picioare; Bucurã-Te, surâs de engolpion pentru a inimii uscãciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 10-lea O! Doamna cea haricã fãrã cusur Fecioara cu înariparea Marelui Vultur, Semnul deapocalipsã al neprihãnitului pântec Bisericã nãscãtoare a omului lãuntric! Ajutã-mã sã mã zidesc în negrãita fire din depãnarea litaniei cu chemare subtire. Si dã-mi naşterea cea luminoasã, Duhovnica mea, ca din mãsura Învierii sã strig si eu: Aleluia! Icosul al 10-lea Tu, Darnica Maicã, Povãtuitoare de tainã, Doamna nãdejdii, a înserãrii albastre, Stãpânã cu trei luceferi pe hainã si Sfântã Arghirã a neputintelor noastre! Cãtre Tine din nou, iatã am silit! Rãpus sunt de lume, de gânduri zdrobit. Cã dupã sfatul cel sfânt si binecuvântare pãrtas m-am fãcut la izbãvirea mea. Hotãrâre am pus, îndreptatã si tare, sã nevoiesc, toatã clipa, în a mã ruga. Dar idolul de tãrânã, cugetul meu nu-mi lasã rãgazul sã mã cuceresc, sã fac din rugãciune cristelnita lui Dumnezeu întru zdrobirea inimii spre care râvnesc. Ajutã-mã, dar, Ajutãtoarea mea si dã-mi darul de lacrimi, sarea pocãintei ca sã-mi spãl cu ele duhul neputintei si învrednicit iar sã îti pot cânta: Bucurã-Te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de tainã; Bucurã-Te, duiosia pocãintei ce ai lumina drept hainã; Bucurã-Te, bogoslovia lacrimii, dezvãluirea Întelepciunii; Bucurã-Te, discernãmânt potrivit la suspinele lumii; Bucurã-Te, raiule dãruit cu toate ploile izbãvirii; Bucurã-Te, uimirea umezitã din privirea copilãriei; Bucurã-Te, porfira sudorilor împãrãtesti ale Aminului; Bucurã-Te, cristalul cel de har din lacrimile Spinului; Bucurã-Te, bunãvointa de rouã ce pe credinciosi îi întãresti; Bucurã-Te, ajutorintã, si-n cãdere a celor neduhovnicesti;
42

Bucurã-Te, omofor care te asterni peste orice slãbiciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 11-lea Multumesc Tie, Preamilostivã Maicã-Fecioarã, cã m-ai scãpat de moartea cea de-a doua oarã, Primejdia si ispita sunt doarã spre cercare. Si prin chemãrile cele fãrã de încetare ale prealuminosului Nume de putere simturile si voia inimii mele au intrat în praguri de tãcere. Slobod de ele astept sã mã nãpãdeascã auzul, vãzul si graiul cel dumnezeiesc, În mine de-acum doar acestea sã se rosteascã. Si Iubitul meu Însusi, Iisusul ceresc, sã vadã, sã vorbeascã si sã înteleagã prin chiar vãzul, auzul si voia mea întreagã. Hristos sã vietuiascã asa prin toatã vlaga mea Ca Domnul Însusi sã strige prin mine: Aleluia! Icosul al 11-lea O, tu inimã si minte si cugete al meu! Rãneste-te cu întrebãrile la Fata lui Dumnezeu. Oare ce semn de-adeverire au roadele ceresti? Si ce rãspuns sã auzi si tu, în rãspicãri duhovnicesti: De roureazã peste tine chipul Vederii nezãrite, întru lãrgimea cea de aur a închipuirilor sfintite, adânc cu duhul tu vei fi pe strãlucire adunat, cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat, Si-ai sã ajungi atât de nalt-rãsunãtor si potrivit cum e o trâmbitã de laudã în care îngeri s-au rostit. Si-ntru simtiri gingas vei fi ca floarea dreptului Iesei care tresare-n patru zãri în asteptarea Celor Trei. Spre acest semn flãmânzi suntem si Sfânta Doamnã sã ni-l dea ca-n mijlocirea-i milostivã toti sã-i strigãm cu un stih asa: Bucurã-Te, Tu scarã cu pragul în inima ce se închinã; Bucurã-Te, asceticã neprihãnire de rugãciune seninã; Bucurã-Te, cãldurã de har ce pânã în carne nãpãdesti; Bucurã-Te, strãinã lucrare ce din urzeli ne sfintesti; Bucurã-Te, Tu apã cereascã izvorâtã la gene din fund; Bucurã-Te, pace dezlegatã de toatã puzderia de gând; Bucurã-Te, luminis suitor al unei minti destãrmurite; Bucurã-Te, vedere în duh a tainelor necovârsite; Bucurã-Te, ciudatã strãfulgerare spre capul scãrii negrãit; Bucurã-Te, iluminarea din inimã ce esti de nedestãinuit; Bucurã-Te, nemãrginirea desãvârsirii cu trup de nestricãciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 12-lea

43

Tu esti Amma împãrãteascã a sufletului meu. Odihneste-mã sub adãpostul Chipului Tãu; ca sub privirile Tale de auriu carbine sã ard si eu nemistuit, din plãmada arcanei de negrãit a trãirii de rugãciune. Si dintru inelul Tãu de rãcoare, Izvorule pecetluit, din nou, mereu, sã îmi pot împrospãta, cu unda harului Tãu de nelipsit, marea pace a odihnei sãltãtoare. Si mã încinge Sfântã Amma asa cu veselia cea vie a biruintei ca învãpãiat la alb sã pot cânta din toatã isihia cunostintei: Aleluia! Icosul al 12-lea Maicã a Domnului, Duhovnica iubitoare a pãmântului! Odrãsluitoarea predaniei de tainã a Cuvântului! Tu esti dumnezeieste de linã si smeritã, dar precum vorbeste Cântarea Cântãrilor, Tu esti si nespus de dreaptã si cumplitã "ca niste ostiri sub steagurile lor". Esti clarã, esti seninã, esti ascutitã ca un palos neîmblânzitor. Si ai la Ierusalimul cerului grabnici ajutãtori, pe toti cei ce sunt ai "lepãdãrii de sine" fiii Tãi sârguitori, toti cei ai cetelor de pustnici, de anahoreti, spita Ta toatã de duhovnici întelepti, ce au în grija lor comori de binecuvântare, toate cele lãmuritoare, curãtitoare si îndreptãtoare ale neprihãnirii si milostivirii Tale netãrmuite, toate cele ce la un loc sunt numite "Gnoza cea curatã" sau Mostenirea Sfintilor si pe care ni le pui la îndemânã vãdite prin slovele, palmele si vorbele Pãrintilor, pentru care de-a pururi nu vom sti a Te lãuda a Te cinsti, a Te preamãri decât numai cântându-Ti asa: Bucurã-Te, Spadã oblãduitoare a predaniei isihaste; Bucurã-Te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre; Bucurã-Te, nãstrapa unde odihneste binecuvântarea Domnului; Bucurã-Te, zadã care strãjuiesti sfânta prefacere a omului; Bucurã-Te, destoinicã lucrãtoare a mãiestriilor tãcute; Bucurã-Te, arhistratega cea mare a rãzboaielor nevãzute; Bucurã-Te, ochi care ocrotesti dintru dulcea asprime; Bucurã-Te, canon care rânduiesti cu ascutitã agerime; Bucurã-Te, pavãzã ce pãzesti pãmântul celor vii; Bucurã-Te, portal care opresti tot chipul de necurãtii; Bucurã-Te, roatã de spulberare a duhului de urâciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. Condacul al 13-lea O! Maicã a Domnului, de-a pururi curate si Maicã a Omului binecuvântatã! Ca douãzeci si patru de alãute si potire aceastã închinãciune a noastrã sã fie în revãrsarea ei neîncetatã. Si cãtre Preasfânta Treime, suitã bucurie, aducerea ei prea binemiresmatã, de pe
44

palmele Tale cãtre Hristosul Mire, sã-si treacã prinosul de dreaptã-slãvire. Ca sã putem cu Cerurile toate striga, dintr-o îmbrãtisatã necovârsire cel mai presus: Aleluia! (de trei ori) Apoi se spun iarăşi: Icosul I Cincizeci veacuri, sã-mplineascã prin Avraam si prin David, spita Ta prooroceascã cerurile a oboist cu lacrimi si plecãciune; hãrãzind neprihãnit carnea Ta din rugãciune, vajnic Rug nemistuit. Focul Sfânt în Tine cântã ca-ntr-o floare de slãvire. Firea prin Tine cuvântã dorul ei de izbãvire. Si esti Doamnã Ipostasul laudelor suprafiresti; încât noi prinsi de extazul dragostei dumnezeiesti asa sã ne sune glasul: Bucurã-Te, rod învãluit cu sinaitic soroc; Bucurã-Te, Tu ce-ai zãmislit Zãlogul de foc; Bucurã-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt; Bucurã-Te, muzical organ al Duhului Sfânt; Bucurã-Te, mestesugul ceresc de mânecatã mântuire; Bucurã-Te, filosofia cea vie de dreaptã îndumnezeire; Bucurã-Te, rug al rãpirii cum altul nu se mai poate; Bucurã-Te, unitate si salbã a simboalelor toate; Bucurã-Te, strunã si sunet, arcus si alãutã; Bucurã-Te, trup si întrupare de veselie neîncãputã; Bucurã-Te, încântare ce ai învins a Lumii desertãciune; Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune. si Condacul I. Cine este Aceasta,ca zorile de albã si curatã?E Împãrãteasa rugãciunii,e rugãciunea întrupatã.Stãpânã Porfirogenetã si Doamnã a diminetii, Logodnica Mângâietorului, Preschimbãtor al vietii, spre Tine noi alergãm, arsi, mistuiti de dor! Ia-ne si pre noi pãrtasi ai sfântului munte Tabor. Si fã-Te si nouã umbrã si rouã, Tu, adumbrirea de har, sã-si afle firea noastrã înnoirea dintru plãmadã de har. Ca sã-Ti strigãm cu toatã fãptura într-o deplinã închinãciune: Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

45

ACATISTUL MAICII DOMNULUI "GRABNICĂ ASCULTĂTOARE"

După începutul obişnuit se zic:
46

Condacele şi icoasele: Condacul 1: Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana Sa cea Sfântă, peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilosti-vă, pleacă-te cu bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Icosul 1: Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile cereşti cu netă-cute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoşii, îndrăznim să-i urmărim şi neputând să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm aşa: Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate; Bucură-te, mirarea neîncetată a îngerilor; Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea vieţii; Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei; Bucură-te, comoara neîmpuţinată a darurilor harului lui Dumnezeu; Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri; Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi; Bucură-te, ajutătoare a celor ce sunt în nevoi; Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-te, întărirea celor slăbănogi; Bucură-te, slobozirea celor robiţi; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 2: Văzând milostivire a ta cea neurmată, Stăpână, şi multele tale minuni ce pururea se arată prin Sfânta ta Icoană cu care ca şi cu nişte stele de Dumnezeu luminate, toată lumea o ai înfrumuseţat, te mărim pe tine Ceea ce ai mărit tot neamul nostru cu bunăvoinţa ta şi cu dragoste ne închinăm prea curatului tău chip, cântând Fiului tău, Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2:

47

Descoperind cereasca înţelegere, Născătoare de Dumnezeu, ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, în Sfântul Munte al Athosului cu multe minuni să preaslăveşti icoana ta, pe care, cu glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singură ai numit-o "Grabnică ascultătoare". Iar noi toţi cunoscând milostivirea ta cea mare să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, Maica noastră milostivă tuturor, în Hristos; Bucură-te, locuinţa Duhului Sfânt; Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu spre oameni arătată; Bucură-te, înălţarea neamului omenesc; Bucură-te, palat luminos al cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea mult cântată; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mielul cel dumnezeiesc; Bucură-te, Ceea ce ne-ai crescut nouă pomul vieţii; Bucură-te, hrana cea nepieritoare din chivotul cel cu totul din aur; Bucură-te, Ceea ce ai hrănit pe Cel ce hrăneşte toată zidirea; Bucură-te, prin care noi toţi nădăjduim să ne mântuim; Bucură-te, prin ale cărei rugăciuni aşteptăm să primim moştenirea cea cerească; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 3: Lucrând cu putere dumnezeiască, trapezarul Nil, care umbla fără evla-vie în faţa icoanei tale din Mănăstirea Dochiar, cu orbirea şi cu slăbăno-girea trupului l-ai pedepsit, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ca să nu mai îndrăznească să ocărască prea curatul chip, pe care l-ai dăruit cu milostivire, ca pe un zălog de evlavie, întregului munte al Athosului, ca toţi cei care locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase să cânte lui Dumnezeu-Cuvântul Cel ce S-a născut din tine: Aliluia! Icosul 3: Având mare dragoste pentru oamenii răscumpăraţi prin sângele Fiului tău şi Dumnezeu, Stăpână preabună, pocăinţa trapezarului Nil cu milosti-vire ai primit-o şi i-ai dăruit tămăduire de orbirea şi slăbănogirea lui, ca să slujească neîncetat şi să-ţi aducă rugăciuni netăcute în faţa mult-tămădui-toarei tale icoane, zicând acestea: Bucură-te, sfânta zămislire a lui Ioachim şi a Anei; Bucură-te, Ceea ce prin naşterea ta, capul şarpelui l-ai zdrobit; Bucură-te, Ceea ce eşti binecuvântată între femei;
48

Bucură-te, Ceea ce ai născut fără ardere pe Mântuitorul sufletelor noastre; Bucură-te, Ceea ce fecioria şi nasterea le-ai unit în chip minunat; Bucură-te, Ceea ce în amândouă neprihănită te-ai păstrat; Bucură-te, Ceea ce eşti minunea întregii lumi; Bucură-te, Ceea ce eşti mirarea tuturor neamurilor pământului; Bucură-te, Ceea ce eşti îndreptarea celor ce păcătuiesc; Bucură-te, Ceea ce eşti întărirea în fapte bune a celor ce se pocăiesc; Bucură-te, Ceea ce fără de răutate pedepseşti; Bucură-te, Ceea ce ne dăruieşti înţelepciune cu inimă bună; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 4: Fugind de furtuna vieţii şi adăpostindu-se în limanul liniştit de mântui-re din muntele Athos, cei ce aleargă la tine dobândesc aici mângâiere plină de dar şi ajutor dumnezeiesc de la sfânta ta Icoană, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce străluceşti dintr-însă raze de minuni şi râu de milosti-vire reverşi cu neîmpuţinare. Pentru aceasta toţi cei ce doresc ca în pustietatea Athosului să dobândească mântuire, mărind îndurările tale de Maică, Îi cântă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4: Auzind glasul dumnezeiesc din Sfânta ta Icoană, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o degrabă ascultătoare a tuturor celor ce cu cre-dinţă şi cu dragoste aleargă la chipul tău cel, făcător de minuni şi, primind de la el înţelepţirea prostiei sale şi vederea ochilor săi, ţi-a cântat ţie cu multumire, din tot sufletul, aşa: Bucură-te, Ceea ce cu o vremelnică pedeapsă înţelepţeşti pe cei proşti; Bucură-te, Ceea ce pocăinţa celor ce păcătuiesc cu milostivire o primeşti; Bucură-te, Ceea ce îndrepţi pe calea mântuirii pe cei ce rătăcesc; Bucură-te, Ceea ce rănile păcatelor le tămăduiesti cu bunăvointă; Bucură-te, Ceea ce dai pe faţă cu multă dragoste, pe cei împietriţi cu inima; Bucură-te, Ceea ce cu amărăciunea suferinţelor trupeşti de veşnicele chinuri ne izbăveşti; Bucură-te, Ceea ce tulburarea patimilor o potoleşti; Bucură-te, Ceea ce întinzi mână de ajutor tuturor celor ce pier; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
49

Bucură-te, bucuria celor scârbiţi; Bucur-te, îmbrăcămintea celor goi; Bucură-te, adăpostirea sărmanilor; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 5: Graiurile tale de Dumnezeu vestitoare auzindu-le călugării din Mănăs-tirea Dochiar, ţie, Ceea ce eşti dumnezeiască grabnică ascultătoare, au zidit o Biserică lângă trapeză, unde icoana ta făcătoare de minuni se află, preacurată Fecioară, şi unde pe toţi credincioşii îi mângâi cu semnele tale, de care să nu ne lipseşti nici pe noi, smeriţii, care după datorie te lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu Creatorul: Aliluia! Icosul 5: Văzând râurile de minuni, din sfântă icoana Ta izvorând, grabnică ascultătoare, toţi călugării muntelui Athos au alergat spre ea ca să se închine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, după trebuinţa fiecăruia, darurile milostivirii tale dăruindu-le din belşug, din icoana ta cea făcătoare de minuni, ai făcut ca toţi să-ti cânte cu mulţumire, aşa: Bucură-te, Maica milostivirii şi a îndurărilor; Bucură-te, atotţiitoarea, Ceea ce i-ai împrumutat trup Fiului lui Dumnezeu; Bucură-te, palat al buneivestiri, fără de sămânţă; Bucură-te, Ceea ce L-ai întrupat pe Cel ce este fără de trup; Bucură-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te, vederea doritoare a preacuvioşilor; Bucură-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce postesc; Bucură-te, veselia lină a vieţuitorilor în pustie; Bucură-te, nădejdea cea tare a călugărilor; Bucură-te, Ceea ce biruieşti taberele demonilor; Bucură-te, Ceea ce ruşinezi pe vrăjmasii mântuirii neamului omenesc; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 6: Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile tale, prea bine-cuvântată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi se împodobeşte fru-mos cu multele tale icoane făcătoare de minuni, în mijlocul cărora icoana ta, grabnică ascultătoare, numită de tine, străluceşte ca luna
50

plină cu razele neînserate ale minunilor, îndemnându-ne să cântăm laude Celui ce te-a proslăvit pe tine, Dumnezeului Celui ce este Unul în Treime: Aliluia! Icosul 6: Ai strălucit în prea curata icoana ta, Marie de Dumnezeu Născătoare, lumina mântuirii tuturor celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor şi ai numit-o pe aceasta grabnică ascultătoare, celor ce se roagă cu credinţă şi evlavie, din tot sufletul, dându-le grabnicul tău ajutor, celor care-ţi cântă ţie unele ca acestea: Bucură-te, fulger care luminezi sufletele; Bucură-te, tunet care înspăimânţi pe cei ce ispitesc; Bucură-te, adăpost bine liniştit al celor osteniţi de întreitele valuri ale mării vieţii; Bucură-te, liman fără furtună al celor înviforaţi de valurile patimilor; Bucură-te, Ceea ce povăţuieşti pe cei tineri spre curăţire; Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea fecioriei; Uucură-te, Ceea ce răceala sufletească o încălzeşti cu darul tău; Bucură-te, Ceea ce povăţuieşti pe calea mântuirii pe cei credincioşi; Bucură-te, Ceea ce abaţi din căile pierzării pe cei ce se poticnesc; Uucură-te, chezăşia noastră în faţa Fiului tău şi Dumnezeu; Bucură-te, Ceea ce pururea Îl rogi ca să ne miluiască pe noi păcătoşii; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 7: Vrând să arăţi marea ta dragoste neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu preabună, ai ales muntele Athosului şi într-însul ai înmulţit sălăşluirea căugărilor, ca toţi cei înviforaţi de deşertăciunea lumească să poată dobândi aici un liman de mântuire liniştită şi uşoară, şi ajutaţi de tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte cu sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia! Icosul 7: Un nou semn al milostivirii tale ai arătat, Stăpână, în minunata proslă-vire a sfintei tale icoane degrabă ascultătoare, nu numai călugărilor din muntele Athosului, ci tuturor creştinilor dreptmăritori, care cu evlavie cinstesc Prea Sfântă icoana ta, pentru ca toţi să cânte: Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru; Bucură-te, Ceea ce întru naştere şi după naştere fecioară ai rămas; Bucură-te, căci pe tine te fericesc toate neamurile;
51

Bucură-te, căci te-a preamărit Cel Atotputernic; Bucură-te, căci Domnul a căutat spre smerenia ta; Bucură-te, căci împăratul împăraţilor a dorit bunătatea ta; Bucură-te, binecuvântată fiică a împăratului ceresc; Bucură-te, Născătoarea Fiului Celui mai înainte de veci, neispitită de bărbat; Bucură-te, mireasa neprihănită a Duhului Sfânt; Bucură-te, tăinuitoarea harului celui dumnezeiesc; Bucură-te, frumuseţea lumii celei de sus; Bucur-te, apărătoarea lumii celei de jos; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 8: Străini şi călători suntem noi pe pământ, şi, după cuvântul apostolului, nu avem aici cetate stătătoare. Către cine dar vom alerga, Stăpână, în scâr-bele călătoriei noastre, dacă nu către tine, atotbună. Nu ne lepăda pe noi, Maica lui Dumnezeu. Nu ne spune nouă: "nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre" ci ne miluieşte pe noi cei sărmani şi fără ajutor şi pri-meşte-ne în veşnicele lăcaşuri Ceea ce eşti acoperământul nostru, şi cu dragoste să cântăm în Patria cerească Împăratului slavei, Hristos: Aliluia! Icosul 8: Tuturor credincioşilor o mare mângâiere este a căuta spre a ta icoană Stăpână, în care vedem ţinând pe mâna ta pe pruncul cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia ne închinăm cu evlavie, ca unui Mântuitor şi Dumnezeu al nostru, iar ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă cântăm: Bucură-te, pururea Fecioară, Ceea ce te-ai bucurat de bunavestire a arhanghelului; Bucură-te, mireasă nenuntită; Bucură-te, Maica luminii, înţelegere care luminezi toate sufletele; Bucură-te, prestol însufleţit al Făcătorului Cerului şi pământului; Bucură-te, blândă porumbiţă; Bucură-te, mieluşea neprihănită; Bucură-te, pahar plin de bucurie; Bucură-te, vas nesecat plin de apa vieţii; Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mireasma lui Hristos; Bucură-te, cu care se izgoneşte puterea patimilor noastre;
52

Bucură-te, prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-te, prin care ne-am învătat a ne închina lui Dumnezeu, Cel ce este Unul în Treime; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 9: Toate neamurile te fericesc: "Bucură-te", atotbună, grabnică ascultă-toare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti. Toate nea-murile te fericesc după datorie: "Marie, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu" căci de la răsărit şi până la apus este lăudat numele tău, iar cetele călugăreşti acoperământ al lor te numesc, mai ales cele ce se nevoiesc în muntele Athosului, pe care cu deosebită bunăvoinţă i-ai umbrit, făcând multe minuni şi milele tale cele bogate arătându-le lor, şi aşa cu mulţumire îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 9: Ritorii cei mult grăitori nu se dumiresc să cunoască taina fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea de minuni făcătoare, care din icoana ta se revarsă spre tămăduirea celor neputincioşi, spre toată folosinţa sufletească şi trupească a creştini lor. Iar noi întru adevăr te slăvim şi fără îndoială te mărturisim pe tine Fecioară, închinân-du-ne cu credinţă în faţa sfintei tale icoane şi îţi cântăm acestea: Bucură-te, mirarea celor plini de îndoială; Bucură-te, laudă cunoscută a celor credincioşi; Bucură-te, Ceea ce din coapse curate, fără de prihană, pe Iisus L-ai născut; Bucură-te, Ceea ce întru naşterea ta nu ţi-ai vătămat cheile fecioriei; Bucură-te, prea proslăvită Născătoare de Dumnezeu; Bucură-te, mărirea fecioarelor; Bucură-te, curată bucurie a mamelor; Bucură-te, Ceea ce eşti singura neprihănită şi bună; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Cel ce, potrivit făgăduinţei, a zdrobit capul şarpelui; Bucură-te, Ceea ce ai izbăvit din osândirea cea de demult pe strămoşii cei căzuţi; Bucură-te, Ceea ce prin naşterea ta ai deschis Edenul cel sfânt; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 10:

53

Întocmind mântuirea oamenilor, care poartă numele lui Hristos, ai binevoit, Născătoare de Dumnezeu, să rânduieşti muntele Athosului spre locuinţă călugărilor şi ai grăit în vedere celui dintâi pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca să fie muntele acesta spre locuinţă călugărilor, mân-gâindu-l cu bunele tale făgăduinţe, că vei fi ajutătoarea şi acoperămfintul tuturor celor care se nevoiesc cu plăcere de Dumnezeu, îndestulându-i cu darurile cele trebuincioase şi dintru toate nevoile mântuindu-i, ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10: Zid de apărare eşti, Fecioară, călugărilor şi tuturor nevoitorilor fecioriei şi curăţiei, drept aceea, grădina ta pământească, muntele Athosului, l-ai făcut neapropiat femeilor, ca fără sila păcatului să vieţuiască într-însul călugării, spre tine, după Dumnezeu, punându-şi singura lor nădejde de mântuire şi să-ţi cânte acestea: Bucură-te, neveştejita floare a fecioriei; Bucură-te, crin de cerească curăţie; Bucură-te, pridvor ceresc de lumină purtător, care luminezi pe nevoitorii curăţiei; Bucură-te, cartea înţelepciunii dumnezeieşti care înţelepţeşti pe cei ce se luptă, cu întreagă înţelepciune; Bucură-te, Ceea ce eşti mijlocitoarea mântuirii călugărilor celor ce bine se nevoiesc; Bucură-te, Ceea ce eşti acoperământul şi îngrădirea vieţuitorilor din pustia muntelui Athos; Bucură-te, Ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor amărâte; Bucură-te, Ceea ce reverşi bucurie plină de dar în inimile iubitoare de Dumnezeu; Bucură-te, Ceea ce hrăneşti pe micile fecioare şi pe orfanii fără mamă; Bucură-te, Ceea ce cu dragostea Mirelui Celui fără de moarte îi îndul-ceşti pe cei ce stau în ceata feciorelnicilor; Bucură-te, Ceea ce eşti puternică ajutătoare celor ce duc luptă grea împotriva atacurilor patimilor trupeşti; Bucură-te, Ceea ce eşti neadormită veghetoare a lăcaşuriior călugăreşti; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 11: Cântarea noastră smerită, din plinătatea dragostei şi osârdiei adusă ţie, nu o lepăda Curată, şi nu te întoarce dinspre noi, cei ce suntem spurcaţi cu multe păcate, ci ajută-ne nouă,
54

Atotbună, ca prin pocăinţă să ne cură-ţim de întinăciunea păcatelor şi să păşim în viaţa curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe tine îndemnătoare la nevoinţă şi ajutătoare, ca să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate: Aliluia! Icosul 11: Cu luminoasele raze ale minunilor, Sfânta ta Icoană luminează puru-rea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi umple toată lumea cu lumina ei cea plină de dar, alungând orice lucrare vrăjmaşă cu puterea dumnezeias-că ce dintr-însa izvorăşte. Pentru aceasta, ne bucurăm noi păcătoşii, care avem un zălog aşa de scump al bunăvoinţei tale pentru noi şi pe tine grabnică ascultătoare a rugăciunilor noastre, cu mulţumită te cântăm: Bucură-te, luceafărul soarelui celui neapus; Bucură-te, zorile zilei celei neapuse; Bucură-te, Ceea ce ne-ai luminat dimineaţa mântuirii; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mirele Cel nemuritor al sufletelor noastre; Bucură-te, Ceea ce dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu, le împlineşti; Bucură-te, Ceea ce în scârbele şi năpastele noastre cu bunăvoinţă te grăbeşti să ne ajuţi nouă; Bucură-te, rai înţelegător, plin de toată mângâierea duhovnicească; Bucură-te, Ceea ce din plinătatea ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere; Bucură-te, Ceea ce răcoreşti patimile noastre; Bucură-te, Ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar celor ce te laudă pe tine; Bucură-te, Ceea ce iubeşti foarte pe toţi cei ce trăiesc în iconomia întregii înţelepciuni; Bucură-te, Ceea ce îi cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu în somnul de noapte şi în vedenii; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 12: Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsă din Sfânta ta icoana, grabnică ascultătoare, numită de tine, Maica lui Dumnezeu, Stăpână, îi atrage spre ea pe toţi cei scârbiţi şi împovăraţi şi care nu pleacă deşerţi de la acest izvor al milelor tale şi al îndurărilor: în necazuri bucurie; în năpaste apără-toare; în boli tămăduitoare, fără împuţinare primind faceri de bine de la chipul tău cel de minuni făcător, atotbună, şi cu mulţumită cântând lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăţi: Aliluia! Icosul 12:
55

Cântând minunile tale, Stăpână, şi marea ta milostivire spre neamul creştinesc, Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, nădăjduim şi noi spre negrăită bunătatea ta şi cu cuget smerit îţi aducem unele cântări ca acestea: Bucură-te, Ceea ce eşti o dulce vorbitoare cu cei ce se nevoiesc în tăcere; Bucură-te, Ceea ce eşti bucuria cea plină de dar a celor ce se ostenesc în pustietăţi şi prin munţi; Bucură-te, Ceea ce înţelepţeşti în chip tainic pe robii lui Dumnezeu cei tăinuiţi în mijlocul lumii; Bucură-te, Ceea ce eşti împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor şi a celor ce se pocăiesc; Bucură-te, Ceea ce eşti cârmuitoarea cea mai de seamă a muntelui Athos; Bucură-te, Ceea ce pe Petru cel iubitor de pustie cu cercetarea ta l-ai luminat; Bucură-te, Ceea ce pe Atanasie cel de Dumnezeu înţelepţit, cu starea de faţă aici l-ai umplut de dar; Bucură-te, Ceea ce pe mulţi preacuvioşi ai Athosului i-ai proslăvit cu slava cea cerească; Bucură-te, Ceea ce vieţuitorilor acestui munte le-ai arătat o deosebită dragoste; Bucură-te, Ceea ce eşti tămăduitoare fără de plată a trupurilor noastre; Bucură-te, Ceea ce conduci sufletele noastre spre Împărăţia cea de sus; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Condacul 13: O, întru tot cântată Maică, numită în Sfânta Icoană grabnică ascultă-toare, Născătoare de Dumnezeu, Marie, primeşte cu milostivire, această puţină rugăciune a noastră, pe care din osârdie o aducem ţie, cu credinţă şi cu dragoste şi roagă Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena focului, de întunericul cel mai dinafară şi de muncile cele veşnice, ca prin mijlocirea Ta, să moştenim împărătia cea cerească şi să ne învred-niclm să cântăm cu Sfinţii lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi: Icosul 1: Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile cereşti cu netă-cute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoşii, îndrăznim să-i urmărim şi neputând să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm aşa:
56

Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate; Bucură-te, mirarea neîncetată a îngerilor; Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea vieţii; Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei; Bucură-te, comoara neîmpuţinată a darurilor harului lui Dumnezeu; Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri; Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi; Bucură-te, ajutătoare a celor ce sunt în nevoi; Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi; Bucură-te, întărirea celor slăbănogi; Bucură-te, slobozirea celor robiţi; Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! şi Condacul 1: Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana Sa cea Sfântă, peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilosti-vă, pleacă-te cu bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! Rugăciune Stăpână binecuvântată, pururea Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, mai presus de cuvânt, spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, Ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi un râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor, celor ce cu credinţă aleargă la tine! Căzând la icoana ta, de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a iubitorului de oameni, Stăpână, revarsă asupra noastră prea bogate milele tale şi cererile noastre, aduse celei grabnică ascultătoare, grăbeşte spre a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire. Cercetează-ne, bună, pe noi robii tăi cu darul tău şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi mântuire tuturor, ca să te slăvim în vecii vecilor. Amin.

57

ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

58

După începutul obişnuit se zic: Condacele şi icoasele: Condacul 1: Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului şi se aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Icosul 1: Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţa, iar credincioşii o fericesc pururi şi cu bucurie cântă laudele acestea: Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei; Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia; Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât; Bucură-te, jertfa bineprimită de Dumnezeu Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta; Bucură-te, că- tu începi mântuirea noastră; Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 2-lea: Veniţi cetele creştineşti să ne adunăm la Sfânta Pruncă, care lăsând toate bucuriile din lume, se duce ca o jertfă în Biserica Domnului de către Sfinţii săi Părinţi, pentru mântuirea noastră, şi ca o mulţumire să o cinstim cu cântări prăznuind duhovniceşte, iar lui Dumnezeu săi cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea: În vârsta de trei ani fiind Sfântă Pruncă, iar mai târziu Născătoare de Dumnezeu i s-a adus Domnului, împlinind făgăduinţa Părinţilor săi, şi marele arhiereu Zaharia o primeşte şi o aşează în Sfânta Sfintelor, pentru a noastră mântuire; pentru aceasta să-i cântăm: Bucură-te, că de fecioare cu făclii ai fost adusă, Bucură-te, vasul cel sfinţit; Bucură-te, biserica împăratului tuturor;
59

Bucură-te, fecioară de Dumnezeu aleasă: Bucură-te, că David mai înainte a proorocit despre Întrarea ta în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, pâine cuvântătoare; Bucură-te, cămara Cuvântului lui Dumnezeu: Bucură-te, că ai fost hrănită de Îngeri; Bucură-te, că ai fost aleasă de Dumnezeu pentru a fi Maică a Sa; Bucură-te, cortul lui Dumnezeu; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururi Fecioară. Condacul al 3-!ea: David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te; iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, l-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui. Pentru această mare taină eşti adusă în Biserica Domnului şi aşezată în Sfânta Sfintelor, unde, neîncetat ai cântat: Aliluia! Icosul al 3-lea: Ana cea neprihănită s-a bucurat că împlinind făgăduinţa sa, aduce pe ceea ce s-a născut din făgăduinţa lui Dumnezeu, ca dar de mare preţ, şi Ioachim prăznuieşte luminat, iar noi te fericim, Sfântă Pruncă, cu această jertfă de cântare: Bucură-te, singura binecuvântată între femei; Bucură-te, propovăduirea proorocilor; Bucură-te, slava Apostolilor; Bucură-te, lauda mucenicilor; Bucură-te, înnoirea lumii; Bucură-te, împăcarea lui Dumnezeu; Bucură-te, scaunul Stăpânului; Bucură-te, sălăşluirea luminată a Mântuitorului; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară: Condacul al 4 lea : Împodobită de nuntă se arată astăzi Biserica, frumoasă cămară, primind pe cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu, pe cea curată şi fără de prihană şi mai luminată decât toată făptura, petrecând copilăria sa în Sfânta Sfintelor, şi cu îngerii împreună cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea: Saltă astăzi toate oştirile îngereşti şi mulţimea creştinilor, înaintea feţei tale, Preacurată Pruncă, purtătorii de făclii aleargă împreună cântând şi grăind acestea:
60

Bucură-te, uşă dinspre răsărituri; Bucură-te, Sfântă Pruncă, primită în Biserică cu mare cinste; Bucură-te, uşa Domnului; Bucură-te, vistierie preacurată a înţelepciunii; Bucură-te, Izvorul darului; Bucură-te, mieluşea curată; Bucură-te, porumbiţă neîntinată; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 5-!ea: Mieluşeaua lui Dumnezeu, curată, porumbiţă neîntinată, cortul lui Dumnezeu cel neîncăpător, sfinţenia slavei, prăznuind petrecerea ta, Sfântă Pruncă, întru cele ce nimenea nu intră, astăzi ne veselim cu fecioarele, care cu făclii aprinse te-au petrecut în Sfânta Sfintelor unde cu bucurie cântai: Aliluia! Icosul al 5-lea: Pe cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani proorocită, pe cea, mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât puterile cele de sus, cu cântări să o lăudăm pe Dumnezeiasca Pruncă: Bucură-te, solitoarea mântuirii noastre; Bucură-te, cea înconjurată de îngeri; Bucură-te, cea cinstită de oamenii credincioşi; Bucură-te, liman cu bună linişte; Bucură-te, zid nesurpat; Bucură-te, Maica luminii: Bucură-te, mai înainte rânduită a fi Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, Pruncă cu trupul; Bucură-te, desăvârşită cu sufletul; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururi Fecioară. Condacul al 6-lea: Pe tine te-au propovăduit proorocii mai înainte, numindu-te sicriu sfinţit, cadelniţă de aur, sfeşnic, masă, scară şi turn, mieluşea curată, cămară neîntinată; iar noi, ca pe un cort de Dumnezeu încăpător, care ne-a mântuit pe noi, cântând strigăm: Aliluia! Icosul al 6-lea:

61

Pe uşa cea neumblată, casă lui Dumnezeu primind-o, astăzi a încetat umbra legii, căci sa arătat darul şi adevărul, muntele cel umbrit pe care mai înainte l-a văzut Avacum şi a vestit pe Ceea ce a intrat înăuntrul celor neumblate ale Bisericii, pentru care îi cântăm: Bucură-te, cea plină de lumină; Bucură-te, mângâierea noastră în necaz; Bucură-te, doctorul tuturor bolilor; Bucură-te, sfărâmarea morţii, Bucură-te, râu de viaţă nedeşertat; Bucură-te, carte pecetluită cu Duhul; Bucură-te, cămara cea însufleţită a lui Hristos Domnul; Bucură-te, locul bucuriei; Bucură-te, că ai stricat blestemul Evei; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 7-lea: Tot pământul vede astăzi lucruri străine şi preamărite, cum Pruncă fiind, aşezată în Sfânta Sfintelor, primeşte hrană de la îngeri, purtând chipul rânduielii împreună cântă totdeauna: Aliluia! Icosul al 7-lea: Preaslăvită sfinţenie, sfinţită dăruire, astăzi Preasfânta Pruncă, punându-se în Biserica lui Hristos, împăratul a toate, se păzeşte a fi locaş luminat celui ce a ales-o, pentru frumuseţea sufletului ei curat; iar noi cântăm acestea: Bucură-te, mântuirea noastră; Bucură-te, bucuria robilor tăi; Bucură-te, chemarea noastră; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor; Bucură-te, cămara curăţiei; Bucură-te, crin cu dulce miros; Bucură-te, mirul cel de mult preţ; Bucură-te, tămâie cu bună mireasmă; Bucură-te, că întorci întristările noastre în bucurie; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururi Fecioară. Condacul al 8-lea:

62

Astăzi ai strălucit în casa Domnului ca un sfeşnic luminos, Sfântă Pruncă, şi ne luminezi cu cinstitele tale daruri ale milelor şi minunilor tale, că ele sunt mai presus de minte, străină este naşterea ta, străin este chipul naşterii tale, străine şi preaslăvite sunt toate ale tale, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea: Cela ce poartă toate cu cuvântul a auzit rugăciunea drepţilor şi stărpiciunea a dezlegato, ca un îndurat, şi le-a dăruit pricina bucuriei locuinţa Harului, întru care sunt puse vistieriile tainelor, pentru care şi noi cu mulţumire îi cântăm: Bucură-te, holdă nearată; Bucură-te, spic Dumnezeiesc; Bucură-te, izvor nedeşertat al apei celei vii; Bucură-te, mieluşeaua care ai născut pe Mieluşelul lui Dumnezeu; Bucură-te, curăţitoarea cea caldă; Bucură-te, luceafărul dimineţii; Bucură-te, că ai purtat pe Soarele Hristos; Bucură-te, locaşul luminii; Bucură-te, că ai stricat întunericul; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 9 lea : Pe tine, steaua cea împărătească, primindu-te Biserica lui Dumnezeu, unde te-ai împărtăşit dulceţii celei nesfârşite şi la cele mai bune ai trecut, văzând în Fiul împlinirea celor mai înainte zise; pentru acesta noi, cântând acest mare praznic, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea: Astăzi ne-a strălucit primăvara veselă, luminând sufletele noastre, gândul şi mintea, cu darul prăznuirii Intrării în Biserică a Sfintei Prunce, pentru un trai sfânt, pregătindu-se a fi sălaş Împăratului Celui Ceresc, pentru aceasta primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te, uşa prin care a trecut Cuvântul; Bucură-te, că ai sfărâmat uşile iadului; Bucură-te, că ai alungat pe diavolii cei întunecaţi; Bucură-te, cea cu totul lăudată; Bucură-te, curăţirea lumii; Bucură-te, scara care înalţi pe cei de pe pământ la cer; Bucură-te, pod care treci de la moarte la viaţă;
63

Bucură-te, că fără de osteneală ai purtat în pântecele tău, pe Cel ce poartă toate; Bucură-te, că ai născut pe Dătătorul legii; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 10-lea: Daruri aduc azi cerul şi pământul Preasfintei Prunce, cetele îngereşti, mulţimea creştinilor şi toată suflarea, căci legea a trecut ca umbra şi razele Darului au strălucit, intrând în Biserică Sfânta Pruncă, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu viaţa sfântă şi cu cântare îngerească: Aliluia! Icosul al 10-lea: În Biserică aducând Ana pe ceea ce avea să fie casa Domnului, strigând, grăia: "Prunca cea dată mie de la Dumnezeu o aduc în Biserica Ziditorului, primeşte-o, Sfinte Zaharia, şi o aşează unde o va primi Dumnezeu şi să fie spre sălăşluirea Mântuitorului". Iar noi minunândune de acestea cântăm aşa: Bucură-te, păzitoarea robilor tăi; Bucură-te, sfinţita scăpare a păcătoşilor; Bucură-te, minunarea oamenilor; Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, grabnic ajutătoare a celor ce se roagă ţie; Bucură-te, adâncul cel nemăsurat; Bucură-te, chemarea proorocilor, Bucură-te, podoaba Apostolilor; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururi Fecioară, Condacul al 11-lea: "Roaba Domnului am fost eu", a spus Sfânta Ana, Sfântului Zaharia chemându-L pe Dumnezeu cu credinţă în post şi în rugăciune ca să iau rodul durerii mele şi după naştere să o aduc Celui ce mi-a dat-o. Pentru aceasta mă veselesc astăzi, împlinind făgăduinţa mea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea: Veseliţi-vă astăzi luminat, Sfinţilor Părinţi ai Preacuratei Prunce, pe care o aduceţi jertfă sfântă, căci a fost dată vouă din făgăduinţă, pentru curăţia vieţii voastre pe pământ, cea plină de fapte bune, din care s-a născut Mântuitorul nostru, care şi-a ales-o cort însufleţit, căruia îi cântăm: Bucură-te, întărirea Mucenicilor;
64

Bucură-te, scăpare şi liniştea robilor tăi; Bucură-te, că prin tine moştenim viaţa cea veşnică; Bucură-te, că ne îmbraci cu haina nestricăciunii; Bucură-te, că prin tine am văzut lumina; Bucură-te, că ne ridici de la întuneric la lumină; Bucură-te, că ne ajuţi a nu iubi desfătările pământeşti; Bucură-te, cea pururea binecuvântată de robii tăi; Bucură-te, stea neapusă; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul al 12-lea: Prin Harul dat ţie de la Dumnezeu, Sfântă Pruncă, te-ai făcut uşă de mântuire, munte înţelegător, scară însufleţită, pe care proorocii te-au vestit de demult. Apostolii te-au propovăduit, Mucenicii te-au mărturisit, cuvioşii te-au slăvit, îngerii şi pământenii slavoslovesc înaintea lui Dumnezeu pentru tine, cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea: În Biserică te-au adus pe tine, dumnezeiască Fiică, bătrânii tăi părinţi, cei ce te-au născut, ca pe o jertfă curată şi străin lucru, te sălăşluieşti întru cele neumblate, ca mai înainte să găteşti locaş lui Dumnezeu-Cuvântul, căruia închinându-ne, strigăm ţie: Bucură-te, că ai născut pe Cel Milostiv; Bucură-te, că ne-ai adus pe Soarele cel Mare; Bucură-te, că ai deschis raiul cel închis; Bucură-te, lauda Cuvioşilor; Bucură-te, cununa Mucenicilor; Bucură-te, podoaba drepţilor; Bucură-te, mântuirea credincioşilor; Bucură-te, vasul mirului celui dumnezeiesc; Bucură-te, folositoarea lumii; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea fecioară. Condacul al 13-lea: O, cea mai cinstită şi mai sfântă decât toţi sfinţii, dumnezeiască Pruncă, Fecioară şi Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim astăzi cinstindu-te, primeşte acest dar al nostru şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile,

65

necazurile şi primejdiile şi ne învredniceşte Împărăţiei celei Cereşti, ca în totdeauna cu mulţumire să cântăm: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice Icosul 1: Îngerii lui Dumnezeu o înconjoară cu credinţa, iar credincioşii o fericesc pururi şi cu bucurie cântă laudele acestea: Bucură-te, Sfântă Pruncă, care astăzi eşti adusă în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfinţii tăi Părinţi astăzi iau roada făgăduinţei; Bucură-te, că ai fost binecuvântată de marele arhiereu Zaharia; Bucură-te, că el te-a aşezat în Sfânta Sfintelor; Bucură-te, că Sfântul Zaharia apărând cinstea ta, de evrei a fost omorât; Bucură-te, jertfa bineprimită de Dumnezeu Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor se pregăteşte azi sălăşluirea ta; Bucură-te, că- tu începi mântuirea noastră; Bucură-te, că de fecioare de vârsta ta ai fost petrecută; Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară. Condacul 1: Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă care se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în Biserica Domnului şi se aşează în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o întâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită, slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi care îţi cântăm: Bucură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară.

66

PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
(Acest paraclis se citeşte la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
67

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui,Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui,Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Apoi: Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
68

Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). Apoi troparele acestea: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat (de două ori). Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea,Născătoare de Dumnezeu,pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine,
69

Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei. Canonul Născătoarei de Dumnezeu Cântarea 1-a Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg, căutând mântuire: O, Maică a Cuvântului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieşte-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniştea Fiului şi Dumnezeului tău, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăveşte-mă din nevoi; că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul,cercetării celei dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-mă,Maica lui Dumnezeu,ca una ceea ce eşti bună şi Născătoare Celui bun. Cântarea a 3-a Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire, una întru tot lăudată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Rogu-mă, Fecioară, risipeşte tulburarea sufletului meu şi viforul întristărilor mele; că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniştii L-ai născut, ceea ce eşti una preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

70

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor; că toate le poţi, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu fericită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De neputinţe cumplite şi de chinuri de boală fiind cuprins, Fecioară, ajută-mi; că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Tropar Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu: Stăpână, vino degrab şi ne mântuieşte din nevoi, ceea ce eşti una grabnic folositoare. Cântarea a 4-a Irmosul: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l, ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim. Cântarea a 5-a Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
71

Umple, Preacurată, inima mea de veselie, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mântuieşte-ne din primejdii, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut mântuirea cea veşnică şi pacea care covârşeşte toată mintea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Risipeşte negura greşelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale; şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi. Cântarea a 6-a Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cum a mântuit de moarte şi de stricăciune firea mea, care era ţinută de moarte şi de stricăciune, Însuşi pe Sine dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi de răutăţile vrăjmaşilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Folositoare şi păzitoare prea tare vieţii mele te ştiu pe tine, Fecioară, care risipeşti tulburarea năpastelor şi izgoneşti asupririle diavolilor; de aceea mă rog totdeauna: De stricăciunea chinurilor mele mântuieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca un zid de scăpare te-am câştigat pe tine, şi sufletelor mântuire desăvârşită şi uşurare întru necazuri, Fecioară, şi de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână! Şi acum pe noi de chinuri şi de nevoi mântuieşte-ne. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ţie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi tămăduitorul bolilor, ridică-mă din chinul durerilor. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare.
72

Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Condac Ceea ce eşti neînfruntată folositoare creştinilor şi neschimbată mijlocitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Prochimen: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. Evanghelia Din Sfânta Evanghelie de la Luca (I,39-49, 56) În zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre. Nu ne încredinţa pe noi ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor.

73

Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoşii. Pururea fiind biruiţi,mângâiere nu avem afară de tine,Stăpâna lumii; nădejdea şi folositoarea credincioşilor, nu trece rugăciunile noastre, ci fă ceea ce este de folos. Nimeni din cei care aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ci darul cel bun cerându-l, îl primeşte întru cererea cea de folos. Prefacerea celor necăjiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuieşte ţara aceasta şi poporul, ceea ce eşti pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a credincioşilor. Cântarea a 7-a Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Când ai vrut, Mântuitorule, să plineşti mântuirea noastră, în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit, pe care ai arătat-o lumii folositoare; Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe voitorul milei pe Care L-ai născut, Maică Preacurată, roagă-L să izbăvească de greşeli şi de toată întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce Tea născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc învredniceşte-i să se tămăduiască, ceea ce ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Cântarea a 8-a Irmosul: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Nu trece cu vederea, Fecioară, pe cei ce au nevoie de ajutorul tău, pe cei ce te laudă şi te preaînalţă întru toţi vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

74

Tămăduieşte neputinţele sufletului şi durerile trupului meu, Fecioară, ca să te slăvesc, curată, în veci. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. Bogăţie de tămăduiri reverşi peste cei ce te laudă pe tine cu credinţă, Fecioară, şi slăvesc naşterea ta cea negrăită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tirania ispitelor şi năvala patimilor tu le izgoneşti, Fecioară; pentru aceasta te lăudăm întru toţi vecii. Cântarea a 9-a Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Să nu-ţi întorci de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut mâhnirea păcatului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu strălucirea luminii tale, Fecioară, luminează negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pe mine, care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă, Fecioară, şi mă întoarce dintru boală în sănătate. O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică, celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti. Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe DumnezeuCuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Apoi stihirile acestea: Pentru toţi care scapă cu credinţă sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi, păcătoşii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu, în nevoi şi în necazuri,
75

pururea fiind încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile. Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul. Tuturor necăjiţilor bucurie şi asupriţilor folositoare, flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioşi acoperământ şi sprijin, toiag bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată Maică a Dumnezeului celui de sus. Ţie ne rugăm: grăbeşte şi miluieşte pe robii tăi. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te,lumină a toată lumea;bucură-te,bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, stăpână. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, Biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor. Pe cea mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a mântuit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul şi slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpâna mea şi Maica Izbăvitorului, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii mijlocitoare către Cel ce S-a născut din tine. O, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare. Cântăm acum cu osârdie cântare de bucurie ţie, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară:cu Înaintemergătorul şi cu toţi Sfinţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi. Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu ştiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea creştinilor. Încheiere Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub
76

acoperământul tău. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

77

AL DOILEA PARACLIS CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

78

79

După începutul obişnuit se zic: Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

80

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). Apoi troparele acestea: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat (de două ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu,pururea a spune puterile tale,noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
81

curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei. Canonul de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Cântarea întâi Pe moartea ce se sălbăticise de demult, prin naşterea ta, Stăpână, ai surpat-o; pentru aceasta strigăm ţie: bucură-te mântuirea celor robiţi, bucură-te înnoirea tuturor, Stăpână. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Noi în tine ne lăudăm şi prin mijlocirea ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale diavolului, pentru aceasta strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu: bucură-te, caderea diavolilor şi întărirea noastră a credincioşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Tatăl a binevoit şi Fiul S-a pogorât, prin umbrirea Sfântului Duh, în pântecele Tău, preanevinovată, Stăpână a lumii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti folositoare tuturor celor ce sunt în nevoi şi a tuturor celor ce scapă sub acoperământul Tău, Stăpână. Cântarea a treia Moisi proorocul de demult te-a închipuit pe tine, zicând: Rug însufleţit şi nears eşti, Fecioară, ceea ce ai în pântece Focul Dumnezeirii.
82

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Fiul Tău ascultând rugăciunea ta,Preacurată Născătoare de Dumnezeu, se milostiveşte spre sufletele noastre, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Pe unul din Treime ai născut, Maică prealăudată, cu nespusă minune, pe Care L-a lăudat adunarea pruncilor strigând: Osana, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Ştiindu-te pe tine a fi Maică lui Dumnezeu, ne rugăm ţie să ne izbăveşti pe noi de greşelile noastre cele de voie şi cele fără de voie. Cântarea a patra Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cu strigare fără încetare, strigă către tine bolnavul cel slăbănogit în boala cea fără de vindecare, pe care auzindu-l, l-ai vindecat, preanevinovată Stăpână. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele său, l-ai scos din mâna diavolului cu puterea ta cea atot Stăpânitoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Auzind puterea ta cu care ai izbăvit pe mulţi din primejdii, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, strigăm către tine: Ceea ce ai născut pe Cel Slăvit în Treime, roagă-te să ne mântuiasca de partea cea de-a stânga. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Cu adevarat, Născătoare de Dumnezeu, tu eşti scăparea noastră din amărâtul păcat al lui Adam cel întâi zidit. Cântarea a cincea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Miluieşte-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia aceea, căreia i se umflase tot trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Să ştii, Doamna mea, că pentru păcatele mele te supăr şi pentru că s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu în tine şi pentru noi făcându-Se om, pentru aceea am năzuit la tine, eu, ticălosul, să mă miluieşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
83

Stăpâna îngerilor, Maica săracilor şi ajutorul celor străini, la cunoştinţa ta, la ajutorul Tău şi la acoperământul Tău scap, ca să mă miluieşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Milostiveşte-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai milostivit spre cele două fecioare curate, trimiţându-le lor cununi din cer. Cântarea a şasea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Bucură-te ceea ce eşti plină de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a strigăt Aglaida şi a izgonit pe diavolul, care-i făcea supărare în tot ceasul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cu deadinsul strig către tine, Maica lui Dumnezeu, să mă miluieşti şi să mă acoperi sub acoperământul Tău, cand va şedea Fiul Tău pe scaunul cel înfricoşător. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Cu cântări întreite strigăm ţie: Bucură-te ceea ce ai născut Lumina lumii, bucură-te ceea ce ne mântuieşti de primejdiile noastre; bucură-te Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Cum te vom lăuda, Maica lui Dumnezeu şi cu ce buze te vom săruta, sau cu ce ochi vom căuta la chipul Tău cel zugrăvit, fiind împilaţi cu necurăţeniile noastre, ci numai strigăm ţie: Miluieşte-ne, Maica milostivirii. Condac Partenie, pustnicul, cel ce mergea la muntele Sinai de se închina Sfântului Rug, aducându-şi aminte de minunea naşterii tale cea întru tot lăudată, striga către tine: bucură-te minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor. Icos Spre nevoinţă să ne sârguim şi dezmierdările lumeşti toate să le urâm şi la Domnul pururea să ne gândim şi de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă nouă uşa milostivirii Sale, precum a făcut demult şi cu alţi păcătoşi: a dat iertare tuturor păcatelor lor, slăbănogului pe care l-a vindecat sufleteşte şi trupeşte, vameşului căruia i-a dat iertare de păcâte şi altora mulţi. Deci, să ne sârguim şi noi să-I aducem lacrimi vrednice de pocăinţă şi să-I strigăm Lui: Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă pentru noi, pe care o laudă îngerii în cer, şi noi pe pământ cu buze de tină strigăm către Dansa: Bucură-te minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor. Stihiri
84

Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfânta Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor, acoperământ nu neam agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoşii, pururea fiind biruiţi, mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii. Nădejdea şi ajutătoarea credincioşilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ci, cerând dar bun, primeşte dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, izbăveşte pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a creştinilor. Cântarea a şaptea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe Mângâietorul tuturor născând, Maică prealaudatâ, curatâ ai râmas ca şi înainte de naştere, pentru aceasta strigăm: bucură-te Maică, care nu ştii de mire, pe tine te binecuvântăm întru toţi vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Fecioară ai fost mai înainte de naştere şi în naştere iarăşi ai fost fecioară şi după naştere iarăşi fecioară ai rămas; pentru aceasta te binecuvântăm întru toţi vecii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Învăluindu-ne în această lume şi căzând în noroiul păcatelor noastre, scăpând către tine, Stăpână, strigăm ţie: vino degrabă şi ne scoate pe noi din adâncul răutăţilor noastre, că pe tine te binecuvântăm întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. La tine este scăparea noastră şi în tine ne-am pus nădejdea, tu ne ajută nouă, că poţi toate câte le voieşti, Maica Făcătorului tuturor. Cântarea a opta Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe Împărateasa cerului şi a pământului, care a născut neispitită de nuntă pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, şi pe care o laudă oştile îngereşti, lăudaţi-o şi preaînălţaţi-o întru toţi vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Daniil proorocul de demult a închipuit naşterea ta Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele Tău pe Făcătorul cerului şi al pământului, pe Care născându-L ai rămas nestricată, pe tine te preaînălţăm întru toţi vecii.
85

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care S-a pogorât în pântecele Tău prin umbrirea Sfântului Duh, L-ai născut fără de stricăciune, pe tine te preaînălţăm întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am câştigat, ajutătoare te avem în primejdiile noastre pe tine, şi mântuire desăvârşită sufletelor, pe tine te preaînălţăm întru toţi vecii. Cântarea a noua Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Isaia, de demult, dănţuind a strigat: iată Fecioara în pântece va lua şi va naşte Fiu. Pentru aceasta strigăm ţie: bucură-te ceea ce ai purtat în pântecele Tău pe Cel mai înainte de toţi vecii, pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Proorocul David te-a lăudat oarecând în cartea Psalmilor, arătându-te Maică Făcătorului tuturor, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Ce limbă omenească te va lăuda pe tine după vrednicie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Pentru aceasta cu guri şi fără de tăcere strigăm ţie: Bucură-te ceea ce de îngeri eşti mult lăudată, Domnul este cu tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Roagă-te cu deadinsul către Milostivul Dumnezeu pentru noi păcătoşii, care greşim în tot ceasul, ca să ne fie nouă milostiv în ziua judecaţii. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe DumnezeuCuvantul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Svetlina S-a rugat, de demult către tine, Preacurată, Maria Egipteanca, pe care auzind-o ai învrednicit-o a vedea şi a săruta crucea Fiului Tău, pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să Se milostivească spre noi, să nu ne osândească după păcatele noastre, ci să ne miluiască pe noi, ca un iubitor de oameni ( de 3 ori ). Stihiri

86

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, Care s-a arătat scaun cerescului Împărat, care se roagă pentru noi către Milostivul Dumnezeu şi ne izbăveşte din fărădelegile noastre? Deci către dânsa să strigăm: Bucură-te, Preacurată, că prin tine a fost cu noi Domnul puterilor, roagă-te cu deadinsul să se mântuiasca sufletele noastre. Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce s-a învrednicit a fi împărăteasa a toate, care s-a arătat mai înaltă decât cerurile şi mai sfântă decât toţi sfinţii? Deci, către dânsa să strigăm: Roagă-te, Preacurată, cu toţi sfinţii, să se mântuiască sufletele noastre. Cu ce flori duhovniceşti vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a arătat scară cerească, prin care am aflat lesne suire către Dumnezeu? Deci, toţi să ne adunăm şi să o lăudăm strigând: Bucură-te, Preacurată, prin care am aflat har, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, bucură-te nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toţi ne mântuim. Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii din ceruri cu cântări, fără încetare strigând: Bucură-te mărirea noastră, bucură-te mântuirea pământenilor, bucură-te ceea ce eşti scaun Împăratului nostru? Deci şi noi păcătoşii, să strigăm: roagă-te, Preacurată, către Cel pe care L-ai născut fără stricăciune, să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin. Veniţi toţi pamântenii să facem prăznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbăveşte pe noi din mâinile diavolului, cel ce urăşte binele, precum a izbavit pe femeia care se ruga ei şi a înviat-o de şi-a spovedit păcatul. Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te leneveşti şi nu strigi către Maica lui Dumnezeu: Doamnă atot-stăpânitoare, ceea ce ai născut cu nespusă minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roaga-L să ne miluiască pe noi. Rugaciune Către Preacurata Născătoare De Dumnezeu O, Preamilostivă Stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primeşte această puţină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră. Care pentru noi păcătoşii S-a răstignit şi S-a îngropat şi a înviat a treia zi. Deşi fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totuşi tâlharii şi desfrânaţii, pe care Iubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit şi i-a miluit, îmi dau îndrăznire, şi cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis uşa milostivirii Sale. Cum să nu mă primească dar şi pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul Tău? Milostiveştete deci şi spre mine, Doamna mea, că poţi toate câte le voieşti, iar pe cele ce le ceri de la
87

Fiul Tău le şi iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare creştinilor. Pentru aceasta pe tine te binecuvântăm şi te preaînălţăm în vecii vecilor. Amin.

88

PARACLISUL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU DIN PSALTIRE

După începutul obişnuit se zic:
89

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). Apoi troparele acestea: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat (de două ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu,pururea a spune puterile tale,noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50
90

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei. CANONUL DE RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU Cântarea I-a, glasul al 8-lea: Irmosul: Pe faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel ce mergea pedestru l-a mântuit, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Valurile necazurilor tulbură smeritul meu suflet şi norii primejdiilor acopăr inima mea, mireasă a lui Dumnezeu. Ci, ca Ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască şi veşnică, străluceste-mi si mie lumina cea înveselitoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Din nenumăratele nevoi si întristări şi de vrasmasii cei răi şi de primejdiile vieţii izbăvit fiind, Preacurată, cu puterea ta cea tare, laud si slăvesc nemăsurată milostivire a ta si mângâierea ta, cea către mine.
91

Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh Acum nădăjduind, către sprijinul tău cel tare m-am îndreptat si spre acoperământul tău cu tot sufletul am alergat şi genunchii mi-i plec, Stăpână, şi plâng şi suspin: să nu mă treci cu vederea pe mine ticălosul, Ceea ce eşti scăparea creştinilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu voi tăcea lăuda totdeauna măririle tale, că de nu ai fi stat tu, Fecioară, pentru mine, pururea rugând pe Fiul şi Dumnezeul tău, cine m-ar fi izbăvit. din atâtea primejdii şi cumplite nevoi! Cântarea a 3-a: Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Lipsit fiind de toate, cu durere strig ţie: grăbeşte, fierbinte folositoare, şi al tău ajutor dă-l mie, robului tău, celui smerit şi ticălos, care cu căldură caut sprijinul tău. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Minunate cu adevărat ai făcut acum spre mine, Stăpână, binefacerile tale, Fecioară, şi milele tale. Pentru aceasta te slăvesc si te laud si cinstesc multa şi nemăsurata purtare de grijă a ta. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Viscolul primejdiilor mă viscoleşte, Stăpână, şi întreite le valuri ale necazurilor mă îneacă. Ci, grăbindu-te, dă-mi mână de ajutor, sprijinitoarea si ocrotitoarea mea cea fierbinte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Adevărată Născătoare de Dumnezeu te mărturisesc, Stăpână, pe tine, Ceea ce ai pierdut stăpânirea morţii; căci ca Ceea ce din fire eşti vie, din legăturile iadului către viată m-ai scos pe mine, cel ce am căzut pe pământ. Catavasie: Mântuieşte din nevoi pe robii tăi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că după Dumnezeu, la tine cu totii nădăjduim ca la o folositoare si ca la un zid nemiscat. Ci caută cu milostivire, Ceea ce esti cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului si vindecă durerea sufletului meu. Sedealna, glasul al 2-lea:
92

Ceea ce eşti rugătoare fierbinte şi zid nesurpat, izvorul milei si lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână: Vino, degrab, şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, Ceea ce singură eşti grabnică folositoare. Cântarea a 4-a: Irmosul: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu eşti Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat sânurile Tatălui si a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru aceasta, cu proorocul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Si unde alt sprijin de aici voi afla? Unde voi alerga? Unde, dar, mă voi mântui? Şi care alt ajutor cald voi avea? Clătinat fiind de necazurile si de valurile vieţii, vai mie! Spre tine singură nădăjduiesc şi îndrăznesc şi în tine mă laud; şi alerg către acoperământul tău, miluiestemă! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Râul cel dulce al milei tale, Preacurată, care rourează cu bogate daruri preaticălosul şi smeritul meu suflet, ce se pârjoleşte în cuptorul primejdiilor şi al necazurilor, îl măresc si îl propovăduiesc şi alerg la acoperământul tău, mântuieste-mă! Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine, curată, pe tine singură, Fecioară neîntinată, te am zid nebiruit, scăpare, acoperământ tare, armă de mântuire. Nu mă trece cu vederea pe mine, cel desfrânat, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor, bucuria întristaţilor şi sprijimtoarea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Cum voi putea spune, după vrednicie, nenumăratele tale îndurări, o, Stapană, care, ca o apă, pururea au înviorat sufletul meu cei prea necăjit? Ci o, purtarea ta de grijă si facerea de bine, pe care le-am pierdut nebuneste, eu, ticălosul! Cântarea a 5-a: Irmosul: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine ticălosul? Ci Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

93

Cu mulţumită strigăm ţie:Bucură-te,Mireasă dumnezeiască!Bucură-te,dumnezeiescule acoperământ! Bucură-te, armă şi zid nesurpat! Bucură-te, folositoare şi ajutătoare şi mântuire a celor ce aleargă, cu credinţă, la tine! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cei ce mă urăsc în deşert, săgeţi şi săbii şi groapă mi-au gătit, şi caută ticălosul meu trup să-l sfâşie şi să-l pogoare în pământ. Ci dintru acestea grăbindu-te, mântuieşte-mă, Preacurată. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu toţi cunoscându-te pe tine, Preacurată Stăpână, şi ştiind că Cel născut dintru tine este Dumnezeu Cuvântul, îl propovăduim în două firi, fiecare cu vointa ei si de sine stătătoare, mai presus de cuvânt şi de legile firii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Ce dar de multumită îti voi aduce ţie, pentru darurile tale, de care m-am învrednicit, şi pentru bunătatea ta cea nemăsurată? Pentru aceea slăvesc, cânt si măresc milostivirea ta cea negrăită, către mine. Cântarea a 6-a: Irmosul: Rugăciunea mea o voi aduce Domnului şi Lui voi spune necazurile mele. Că s-a umplut sufletul meu de nevoi şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Ci, ca Iona mă rog Ţie: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-ma! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Norii grijilor au acoperit ticălosul meu suflet si inima mea si mă întunecă cu totul, Fecioară. Ci, ca Ceea ce ai născut Lumina cea neapropiată, alungă-i pe aceştia departe, cu suflarea dumnezeiestii tale rugăciuni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mângâiere întru necazuri te ştiu si bolilor doctor te cunosc si sfărâmare cu totul a morţii, şi râu de viaţă nedesertat si tuturor celor din primejdii grabnică şi iute folositoare. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Nu ascund adâncul milei tale, nici izvorul minunilor celor nenumărate si nici fântâna cea pururea curgătoare, cu adevărat, a milostivirii tale, celei către mine, Stăpână. Ci, tuturor le mărturisesc si le strig, le propovăduiesc si le vestesc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

94

Înconjuratu-m-au valurile vieţii, precum albinele înconjură fagurele, Fecioară, şi cuprinzându-mi inima mea,o rănesc cu săgeţile necazurilor.Ci, fii mie ajutătoare şi ocrotitoare şi izbăvitoare, Preacurată! Condacul, glasul al 6-lea: Nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde, fără numai pe tine, Preacurată Fecioară. Tu ne ajută nouă, că spre tine nădăjduim, şi cu tine ne lăudăm, ca să nu ne rusinăm, că suntem robii tăi. Prochimen, glasul al 4-lea: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul şi neamul. Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre. Şi stihirile acestea, glasul al 6-lea: Nu ne încredinţa pe noi, folosintei omenesti, Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi. Că necazurile ne cuprind şi nu putem să răbdăm săgetăturile demonilor. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri, la care să scăpăm noi, pătimaşii, pururea fiind biruiţi. Mângâiere nu avem pe nimeni, fără numai pe tine, Stăpâna lumii, nădejdea şi folositoarea credinciosilor. Nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rusinat, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ci cerând darul, primeste dăruirea, după cererea cea de folos. Nădejdea celor necăjiţi şi izbăvirea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, mântuieste cetatea si poporul; că tu eşti pacea celor ce li se fac războaie, liniştea celor înviforaţi, una folositoare a credinciosilor. Cântarea a 7 -a: Irmosul: Tinerii evreieşti, cu îndrăzneală au călcat în picioare văpaia cuptorului si focul în rouă l-au schimbat, cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.
95

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. De Dumnezeu Născătoare, Ceea ce ai născut Lumina, pe mine, cel întunecat în noaptea păcatelor, luminează-mă tu, Ceea ce eşti locaş al Luminii curat şi fără prihană, ca să te slăvesc cu dragoste pe tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Acoperământ fii, Fecioară, şi folositoare, sprijin şi laudă, mie, celui golit acum de tot ajutorul; puterea celor fără de ajutor şi nădejdea celor fără de nădejde. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Cu tot sufletul şi gândul şi inima si buzele, te slăvesc pe tine, îndulcindu-mă de darurile tale cele mari. Ci, o, bunătatea ta şi nenumăratele tale minuni! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Caută cu ochiul tău milostiv si cercetează dosădirea pe care o am; şi de cumplitele nevoi şi de vătămare şi de primejdii şi de ispite izbăveşte-mă, cu nemăsurată mila ta. Cântarea a 8-a: Irmosul: Pentru milostivirea milei tale, Fecioară, nu mă trece cu vederea, Preacinstită, pe mine cel înecat în furtuna valurilor lumeşti, ci dă-mi mie mână de ajutor, celui supărat de chinurile vietii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Împresurări, necazuri şi nevoi m-au aflat, Curată, şi primejdii ale vieţii şi ispite de pretutindeni m-au înconjurat. Ci, ajută-mi şi mă sprijineşte, cu acoperământul tău cel puternic. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. Întru furtuni să te aflu pe tine liman, întru întristări bucurie si veselie, în boli grabnică tămăduitoare şi în primejdii ajutătoare şi în ispite folositoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Bucură-te scaunul Domnului cel în chipul focului!Bucură-te,năstrapă dumnezeiască şi de mană primitoare!Bucură-te,sfesnic de aur si făclie nestinsă!Bucură-te,slava fecioarelor şi a maicilor podoabă de laudă! Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii. Pe Dumnezeu, Cel ce S-a preaslăvit în muntele cel sfânt şi în rug a arătat lui Moise taina pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Cântarea a 9-a:
96

Irmosul: Înfricosatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre; cum Cel Preaînalt de bunăvoie S-a pogorât până la trup, din pântecele Fecioarei făcându-Se om. Pentru aceasta, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, credinciosii o mărim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Către cine altcineva voi scăpa, curată? Unde voi alerga de aici şi mă voi mântui? Unde mă voi duce? Şi pe cine voi afla scăpare? Pe cine grabnică folositoare? Pe cine în necazuri ajutătoare? Spre tine însuţi nădăjduiesc; întru tine singură mă laud şi spre tine îndrăznind, alerg. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mireasă a lui Dumnezeu, nu este cu putinţă a număra măririle tale şi a spune adâncul cel necurmat al minunilor tale celor mai presus de minte, care pururea sunt desăvârşite, celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine şi cu credinţă ţi se închină, ca unei adevărate Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. În cântări de multumită slăvesc si cinstesc nemăsurata milă şi puterea ta cea multă tuturor o mărturisesc si facerile tale de bine, pe care le-ai revărsat asupra mea, le propovăduiesc, le măresc si cu sufletul si cu inima si cu gândul şi cu limba, totdeauna. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Primeşte rugăciunea mea cea sărăcăcioasă şi plânsul şi suspinul şi lacrimile mele nu le trece cu vederea. Ci mă sprijineste ca o bună si cererile mi le împlineşte. Că toate le poţi, ca o Maică a Stăpânului Dumnezeu, Celui atotputernic, numai de vei căuta spre a mea ticăloasă smerenie. Catavasie: O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, surpă pe cei ce se luptă cu noi, cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică. Si celor ce sunt în necazuri le ajută; pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi, câte le voieşti. Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita, fara de asemanare, decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul L-ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim. Stihiri, gl. al 2-lea: Podobie: Când de pe lemn…
97

Pentru toţi te rogi, Ceea ce eşti bună, care scapă sub mâna ta cea puternică. Căci noi, păcătoşii, nu avem către Dumnezeu în nevoi şi în necazuri altă mijlocire, cei ce pururea suntem împilaţi de multe păcate, Maica Dumnezeului Celui Preaînalt. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate primejdiile. Pomeni-voi numele Tău, întru tot neamul şi neamul. A tuturor necăjiţilor bucurie şi a asupriţilor ocrotitoare, a săracilor hrănitoare a străinilor mângâiere,a celor învăluiţi adăpostire,a bolnavilor cercetătoare,al celor neputincioşi acoperământ şi sprijin, toiag al orbilor, tu eşti preacurată Maica Dumnezeului Celui Preaînalt. Tie ne rugăm, grăbeşte de mântuieşte pe robii tăi. Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită pe poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, Fecioară Preacurată! Bucură-te, sceptrul cinstit al împăratului Hristos! Bucură-te, Ceea ce ai crescut strugurele cel de taină! Bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears! Bucură-te, lumina a toată lumea! Bucură-te, bucuria tuturor! Bucură-te, mântuirea credincioşilor! Bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor credincioşilor, Stăpână! Slavă Tatălui, Fiului şi Sfţntului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, lauda a toată lumea! Bucură-te, casa Domnului! Bucură-te, munte umbrit! Bucură-te, grabnică scăpare! Bucură-te, Ceea ce eşti sfeşnic de aur! Bucură-te, Preacurată, Ceea ce esti slava credincioşilor! Bucură-te, Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, rai! Bucură-te, masa cea dumnezeiască! Bucură-te, Biserică! Bucură-te, năstrapă de aur! Bucură-te, bucuria tuturor! Alte tropare ale Născătoarei de Dumnezeu: Pe Ceea ce este mai înaltă decât cerurile si mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se bolnăveşte trupul, slăbeşte şi sufletul meu. La tine scap, Ceea ce eşti cu har dăruită. Nădejdea celor fără de nădejde, tu îmi ajută! Stăpâna şi Maica izbăvitorului, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii solitoare către Cel ce S-a născut din tine; o, Stăpână a lumii, fii mijlocitoare! Mute să fie buzele păgânilor, celor ce nu se închină cinstitei tale icoane, celei zugrăvite de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Ceea ce se numeste povăţuitoare. Milostivă fii mie, smeritului, că fără de tine alt sprijin nu cunosc, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate; miluieşte-mă, nădejdea creştinilor.

98

Cântăm cu osârdie acum cântare de bucurie tie, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu înaintemergătorul şi cu toţi sfinţii, roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, Fiului tău, ca să ne mântuiască pe noi. Toate oştile îngereşti, înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceti rugăciuni ca să ne mântuim noi toti. Rugăciune Către Preasfânta Născătoare De Dumnezeu Ceea ce singură eşti bucuria celor necăjiţi şi ocrotitoarea celor nedreptăţiţi, mângâiere a celor ce plâng şi ajutătoarea celor neajutoraţi, cercetătoarea celor neputincioşi şi acoperământul şi sprijinul celor ce se chinuiesc; liman celor înviforaţi şi toiag orbilor, povătuitoare celor rătăciti si scăpare tare a celor din nevoi, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără de prihană, ia aminte la această ticăloasă şi, netrebnică rugăciune a mea, pe care o aduc întru strângerea inimii şi mă izbăveşte de viforul cel rău al gândurilor. Scapă-mă pe mine din somnul cel greu care mi s-a pricinuit mie din lenevie şi depărtează de la mine trândăvia cea cumplită. Izbăveştemă de tirania cea amară a demonilor si mă smulge din obiceiul cel rău al patimilor. Şi precum ştii, mântuieşte-mă pe mine, netrebnicul robul tău, cel ce întru tine, după Dumnezeu, mi-am pus nădejdile mântuirii mele. Dă-mi mie, Preacurată, cu osârdie să fac poruncile Fiului tău şi Dumnezeului nostru, şi să păzesc întotdeauna asezămintele Lui, cele mântuitoare. Şi mă întăreste, ca să întâmpin doxologiile Lui, cele bineprimite, cu cuget veghetor şi cu minte trează. Că întru tine, pricinuitoarea bunătăţilor şi ajutătoarea, nădăjduind, aduc această cerere. Deci, să nu cad din nădejdea cea către tine, Preacurată, nici să mă întorc smerit si rusinat. Ci să aflu prin tine, de Dumnezeu dăruită Stăpână, degrab, împlinirea cererilor mele. Ca întotdeauna, ca pe o ajutătoare tare a noastră, a păcătoşilor şi împlinitoare a cererilor noastre, să te laud si să te măresc pe tine, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

99

PARACLISUL ICOANEI PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
Acest paraclis este al Icoanei Maicii Domnului Odighitria din Mănăstirea Xenofon din Sfântul Munte

După începutul obişnuit se zic:
100

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). Troparele Paraclisului Glas IV Să ne închinăm toţi cu evlavie Sfintei Icoane a îndrumătoarei şi către aceasta din suflet să strigăm: ca Ceea ce eşti ajutătoare şi caldă apărătoare, dă-ne nouă totdeauna ajutorul Tău cel cald, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, şi de toate bolile izbăveşte-ne. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile Tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat Tu înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu mântuieşti pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
101

curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei. CANONUL Cântarea 1 (GLAS VIII) Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Tu eşti apărătoare şi ajutor, Ceea ce eşti plină de har, îndrumătoare Marie, celor ce cu credinţă şi cu dragoste caută la grabnica Ta mijlocire, Preacurată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Maică fiind Izbăvitorului, izbăveşte de toate primejdiile şi greutăţile pe cei ce cu credinţă cheamă în tot ceasul numele Tău cel cinstit de îndrumătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Venit-a Icoana Ta cea minunată din Vatoped prin chemare nevăzută în sfânta stână a Xenofontului, revărsând nouă har, îndrumătoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tămăduiri izvorăşte în chip minunat tuturor credincioşilor Icoana Ta cea dumnezeiască, de aceea cântăm Ţie cântare de mulţumire, tot sufletul dreptcredincioşilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
102

Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei Dumnezeieşti şi purtării Tale de grijă învredniceşte-mă Maica lui Dumnezeu, ca Ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui Bun. Cântarea a 3-a Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi Din cer, Fecioară,cu privirea Ta senină,vezi pe cei ce stau la Icoana Ta,Preacurată. împlineşte, Te rugăm, cererile noastre, Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce eşti Maică îndurată a Atotţiitorului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Har şi milă din belşug revarsă Icoana Ta, Preacurată, pe care o numim,Fecioară, îndrumătoare, şi vindecă totdeauna patimile cele netămăduite ale celor ce aleargă la Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Harul Tău cel luminat care cu adevărat a ieşit în toată lumea din sfânta Ta Icoană, degrab' întâmpină pe cei ce sunt în primejdii şi dureri,Fecioară îndrumătoare;pentru aceasta pe Tine Te lăudăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Femeilor neroditoare le dai rod, Preacurată, şi din calea pierzării, la Domnul îi călăuzeşti, sub acoperământul Tău cel sigur, pe cei ce se pocăiesc din inimă, Tu, singură îndrumătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi; cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Catavasie Izbăveşte de toată stricăciunea, primejdia şi necazul pe cei ce caută la acoperământul Tău cel dumnezeiesc, ca Ceea ce eşti îndrumătoare tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către Tine, Născătoare de Dumnezeu,Stăpână: Vino degrab' şi ne izbăveşte pe noi din nevoi, Ceea ce eşti singură grabnic folositoare.
103

ECTENIE (dacă este preot) ŞI SEDEALNA (GLAS II) Izvor de bunătăţi ni s-a dat nouă Icoana Ta cea Preacinstită Fecioară îndrumătoare, de care noi, apropiindu-ne cu credinţă, ne umplem de bucurie sfântă şi vestim tuturor lucrarea minunilor Tale celor multe, Curată. Cântarea a 4-a Auzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Icoana Ta cea preacinstită, Fecioară Stăpână, întărire s-a făcut nouă, robilor Tăi, şi izbăvire din primejdii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Harul Tău vestesc cei izbăviţi din boli şi necazuri,Născătoare de Dumnezeu, îndrumătoare, că Tu ne întâmpini pretutindeni, Preacurată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Întărire şi tămăduire dăruieşte celor suferinzi în necazurile vieţii, Născătoare de Dumnezeu, îndrumătoare, ca Ceea ce eşti izvor nesecat al milei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Curăţire păcatelor noastre şi izbăvire de greşeli cere pentru cei ce aleargă cu credinţă la acoperământul Tău, Născătoare de Dumnezeu, îndrumătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nădejde, întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-Te pe Tine, Ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. Cântarea a 5-a Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Întinde, Curată, acoperământul Tău cel prealuminos către Mănăstirea Mihai Vodă cea cinstită, care se înfrumuseţează cu Icoana Ta, îndrumătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Ai auzit glasul celor ce cu credinţă se roagă Ţie şi ai vindecat, îndrumătoare, de boli grele pe cei suferinzi care aleargă la Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

104

Ceea ce singură, în chip minunat, ai purtat pe Dumnezeu în trup, Tu, îndrumătoare, ne vii în întâmpinare pretutindeni şi celor ce cer de la Tine le împlinesşti toate cererile. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Amin. Arătatu-Te-ai Mănăstirii Xenofontului laudă dumnezeiască,Născătoare de Dumnezeu, şi tuturor creştinilor îndrumătoare şi mare Apărătoare, şi nouă celor ce Te cinstim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin. Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale, şi sănătate, cu rugăciunile Tale, dăruiete-mi. Cântarea a 6-a Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: „Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!" Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Bolile cele grele le tămăduieşti şi dăruieşti ajutor cald celor ce cer de la Tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată îndrumătoare; de aceea propovăduim pururea minunile Tale pe care le faci neîncetat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mai luminos decât soarele este pretutindeni acoperământul Tău, Fecioară; Tu vindeci boala cancerului şi dezlegi legăturile nerodirii celor ce cu evlavie cer harul Tău, Cinstită îndrumătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Pe Tine aflându-te zid şi mângâiere dumnezeiască, Mănăstirea Mihai Vodă se măreşte cu Icoana Ta cea sfântă, Născătoare de Dumnezeu, îndrumătoare; pe care tot glasul o laudă ca pe o păzitoare şi mare scăpare. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Prin valurile vieţii la limanul mântuirii duci, Fecioară, ca o îndrumătoare a tuturor şi Acoperământ, pe cei ce sunt înviforaţi, în primejdii, în dureri şi în necazuri, prin apărarea Ta, totdeauna. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog Ţie, Celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Catavasiile cântării a 3-a
105

Izbăveşte de toată stricăciunea şi primejdia şi necazul pe cei ce caută la acoperământul Tău cel dumnezeiesc, ca Ceea ce eşti îndrumătoare tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu. Condacul (Glas II) Îndrumătoarea noastră şi pavăză în toată viaţa eşti, Preacurată; de aceea, de Icoana Ta cea sfântă apropiindu-ne, strigăm Ţie: îndrumă-ne pe noi către cele mai bune. Prochimen Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. Evanghelia Din Sfânta Evanghelie de la Luca (I,39-49, 56) În zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Părinte, Cuvântule i Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte toate fărădelegile noastre. (Glas IV) Îndreaptă-i pe căile pocăinţei, Preacurată, ca o îndrumătoare, pe cei ce se roagă Ţie cu credinţă; şi izbăveşte din nevoi şi din grelele necazuri şi feluritele ispite pe cei ce strigă către
106

ajutorul Tău mântuitor, Pururea Fecioară; ca apărarea Ta cea caldă întotdeauna vine în întâmpinare şi mântuiete din mari primejdii; de aceea vestim, Stăpână, multele Tale minuni. Preotul zice: Mântuiete, Dumnezeule, poporul Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele cinstitelor, cereştilor, netrupeşti puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor,măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale celor între Sfinţi, părinţii noştri, mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur; Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; ale Sfinţilor, măriţilor, bunilor biruitori mucenici; ale Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţii noştri: Grigorie Decapolitul,Nicodim cel Sfinţit şi Dimitrie cel Nou;ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi: Ioachim şi Ana; ale Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârşim astăzi, şi pentru ale tuturor sfinţilor, rugămu-ne, Multmilostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte pe noi. Doamne miluieşte (de 12 ori),apoi ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni.. Cântarea a 7-a Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat." Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Întâmpinându-i pe toţi cu harul Tău cel dumnezeiesc, îndrumătoare Fecioară, vindecă toate bolile şi tot necazul şi veseleşte pe cei ce cântă: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat". Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Tot glasul vesteşte minunile Tale, îndrumătoare, că îi ajuţi degrabă pe toţi şi veseleşti pe cei ce-Ţi cântă: „Bucură-Te, Fecioară Curată, Apărătoarea noastră!". Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Sfânta Ta Icoană sfinţete pe cei ce cad la ea cu credinţă; căci, pătrunsă de lumina cea nematerialnică a harului Tău cel bogat, conduce tainic către lumină pe cei ce Te laudă pe Tine, Fecioară.
107

Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Tu, Fecioară îndrumătoare, dezlegi nerodirea femeilor şi sfinţeşti şi îndrepţi către calea pocăinţei cu apărarea Ta caldă pe cei ce sunt greu robiţi de stăpânirea vrăjmaşului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău dumnezeiesc, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Cântarea a 8-a Pe impăratul ceresc, pe care îl laudă oştile îngereşti, „lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii". Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de la Tine, Fecioară, care cântă şi Te preaînalţă întru toţi vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Obştea sfântului Xenofont are Icoana Ta cea dumnezeiască, îndrumătoarea, pentru aceea măreşte purtarea Ta de grijă.Iar noi, cinstită Mănăstire Mihai Vodă, îţi mulţumim Ţie şi Te preaslăvim, ca pe apărătoarea noastră, avându-Te pe Tine ocrotitoare şi bisericii păzitoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Izbăveşte, Fecioară, din necazuri şi primejdii pe cei ce Te cheamă cu tot sufletul, că Tu eşti Apărătoarea noastră. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Izbăvindu-ne din boli prin harul Tău cel dumnezeiesc, Fecioară îndrumătoare, aducem Ţie cu credinţă cântare de mulţumire. Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Mănăstirea Ta cea sfântă, Fecioară, care se închină cu credinţă Icoanei Tale celei dumnezeieşti, acoper-o şi păzeşte-o de ispitele cele fără de număr. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tu izgoneşti asuprirea şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea Te lăudăm întru toţi vecii. Să laudăm,bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului,cântându-I şi preaînalţându-L pe El întru toţi vecii. Irmosul

108

Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oştile îngereşti, „lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii". Cântarea a 9-a Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărturisim pe Tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin Tine, slăvindu-Te cu cetele cele fără de trup. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Dăruind tămăduiri din belşug celor care cer şi întâmpinând pretutindeni pe cei ce Te cheamă, Te-ai făcut, Fecioară, pricină de laudă a tot neamul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Mănăstirea Ta cea sfântă şi pe toţi creştinii care într-un suflet strigă către Tine, Fecioară, păzeşte-i nevătămaţi de toată vrăjmăşia. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Fă cerească mintea mea cu iubirea Fiului Tău, Fecioară, şi îndrumă-ne totdeauna către căile pocăinţei, ca o îndrumătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De sus nu mă părăsi, trimiţând darurile bunătăţii Tale celei multe celor ce Te măresc cu inimă neîndoită. Catavasia: O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i, cu dreapta Ta cea stăpânitoare şi atotputernică; celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asuprii îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă Ţie; că toate le poţi, câte le voieşti. Apoi: Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slită, fără de asemănare, decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Cu dumnezeiască dragoste monahul Ioan din Rusiconul Sfântului Anton te-a dăruit bisericii noastre. Iar noi, cei ce ne împărtăşim de binefacerile ce neîncetat, în chip tainic şi minunat, se revarsă asupra celor ce o cinstesc,de aceea Te lăudăm şi Te mărim, îndrumătoare. Icoana Ta izvorăşte în chip minunat tămăduiri nenumărate celor ce Te cheamă cu credinţă; pentru aceasta tot glasul vesteşte harul Tău, lăudând minunile Tale, îndrumătoare.

109

Cine va cânta purtarea Ta de grijă şi harul Tău pe care le ai pentru toţi, Maica lui Dumnezeu, că dai rod pântecelor neroditoare şi opreşti zăduful tuturor patimilor. Bucură-te, dumnezeiască biserică a Maicii Domnului, ce ai în sânurile tale Icoana cea cinstită; de aceea Te laudă toată lumea, Născătoare de Dumnezeu, împărtăşindu-se de darurile Tale. Cu îndurare vezi, îndrumătoare, pe cei ce stau la Icoana Ta cea cinstită şi împlineşte cererile tuturor, Fecioară îndrumătoare. Mute să fie buzele păgânilor celor ce nu se închină cinstitei Icoanei Tale, celei zugrăvite de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă Povăţuitoarea. Pe cei ce caută cu credinţă la acoperământul Tău, îndrumătoare Marie, şi pe cei ce strigă cu credinţă numele Tău cel dumnezeiesc, păstrează-i nevătămaţi de dureri şi necazuri. Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori) Troparele de umilinţă, ectenia cererilor şi apolisul, cu care cântăm: Troparul Preasfintei Îndrumătoare (Glas I): Icoanei Tale celei sfinte, numită îndrumătoarea, închinându-i-ne acum cu multă credinţă, Te lăudăm, Curată Fecioară, căci ea ne-a fost adusă în chip minunat, revărsând către noi minunile Tale şi izbăvindu-ne din toate nevoile; de aceea, cu dragoste strigăm Ţie: Slavă milostivirii Tale, Curată, Slavă pavezei Tale, Slavâ purtării Tale de grijă, Una Prealăudată. Al doilea tropar al Preasfintei Îndrumătoare: Pe cei ce caută cu credină la acoperământul Tău cel minunat şi la apărarea Ta cea caldă, Fecioară îndrumătoare, Maica lui Hristos Dumnezeu, scapă-i din toată boala şi toată nevoia şi toate necazurile şi încercările; că toţi către Tine îndreptăm privirile şi chemăm cu credinţă numele Tău cel preasfânt, Stăpână. Condacul indrumatoarei: Lăudăm minunile Fecioarei pe care în chip minunat le-a făcut în timpurile noastre şi Icoanei Celei Prea Curate numită Îndrumătoarea, care a fost adusă aici din Mănăstirea Rusicon spre pavăză şi acoperământ, ne închinăm strigând: Bucură-te, Maică Preacurată. Apoi, Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne, pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Tie, auzi-ne şi ne miluieşte.
110

Strana: Doamne miluieşte. (de 3 ori) Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăsporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie. Strana: Doamne miluieşte. (de 3 ori) Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele,de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să-Şi întoarcă toată mânia, care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi. Strana: Doamne miluieşte. (de 40 ori) Auzi-ne pe noi, Dumnezeule,Mântuitorule,nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă, pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi. Strana: Doamne miluieste (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

111

ACATISTUL MAICII DOMNULUI FLOAREA SMERENIEI

După începutul obişnuit se zic:
112

Condacul 1 Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omeni-rii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noas-tră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică Preacurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre! Icosul 1 Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie: Bucură-te, Maica Smereniei; Bucură-te, Fecioara aleasă ca o floare a omenirii; Bucură-te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată; Bucură-te, Maica Domnului; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor; Bucură-te, cea pentru care Dumnezeu a umplut lumea cu icoane făcătoare de minuni; Bucură-te, Poarta Întrupării; Bucură-te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc; Bucură-te, răsadul cel bun, urmaşa Evei; Bucură-te, împlinirea aşteptărilor celor de demult; Bucură-te, mirarea cetelor îngereşti; Bucură-te, Maică smerită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 2 - lea Viaţa Maicii Sfinte a fost un neîntrerupt „Aliluia", pentru care îngerii s-au înfricoşat şi capul şi-au plecat, recunoscând-o pe dânsa drept Împără-teasa lor preaslăvită, cea mai frumoasă floare înflorită în toată omenirea. Icosul al 2 -lea Coborându-se Fecioara de mică în adâncurile nebănuite de noi ale smereniei, Domnul a binecuvântat-o mai mult decât pe toţi şi prin glasurile îngereşti şi omeneşti o laudă aşa: Bucură-te, Măicuţa durerilor; Bucură-te, ceea ce suspini pentru toate sufletele; Bucură-te, ceea ce te bucuri de mântuirea noastră;
113

Bucură-te, ceea ce ai zis: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău"; Bucură-te, chipul desăvârşit al smereniei; Bucură-te, Învăţătoarea noastră întru ale tăcerii şi modestiei Bucură-te, ceea ce ne dai speranţă şi putere pe calea nevoinţei; Bucură-te, cel mai frumos palat al lui Dumnezeu; Bucură-te, întâia biserică sfinţită; Bucură-te, cutremurarea iadului; Bucură-te, Izgonitoarea setei de răzbunare; Bucură-te, Încurajatoarea celor nebăgaţi în seamă de lume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 3 - lea Lacrimile Preacuratei s-au făcut pentru noi izvor de bunătăţi, de milă şi de har, curgând nesecat prin icoanele sale lăsate lumii. Iartă-ne, Măicuţa noastră, a oropsiţilor, pentru durerile pe care ţi le pricinuim prin greşelile noastre. Pentru toate lacrimile sfinte vărsate pentru noi, Îi cântăm cu smerenie Fiului tău: Aliluia! Icosul al 3 - lea Nimeni nu a mai plâns pe pământ şi în cer mai cu durere decât Maica lui Dumnezeu. Şi nu numai la moartea Fiului ei pe Cruce, când prin inimă i-a trecut sabie, după proorocie, ci şi atunci când a văzut moartea sufle-tească a fiecăruia dintre noi, iar lacrimile ei au rodit bucurie şi întoarcere la Dumnezeu a multora, pentru care îi cântăm Fecioarei aşa: Bucură-te, smerenie înlăcrimată; Bucură-te, ceea ce te bucuri pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu; Bucură-te, cea mai cinstită fiică a Evei; Bucură-te, ceea ce porţi cel mai frumos şi mai slăvit nume, Marie; Bucură-te, Împărăteasa care nu trece cu vederea pe niciuna din slugile sale; Bucură-te, smerenie în laudă; Bucură-te, Ghiocelul omenirii; Bucură-te, după cum ţi-a spus Arhanghelul; Bucură-te, cu o bucurie mai mare decât a Evei în Rai; Bucură-te, mai mult decât Sfânta Elena la găsirea Crucii; Bucură-te, alături de Fiul tău, în cer; Bucură-te, strigătul de biruinţă al Evei celei mult-întristate; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!
114

Condacul al 4 - lea Noi nu putem răbda cât ai răbdat tu pentru omenire. Noi nu putem înţelege durerile sufletului tău smerit, o, Maică. Iartă-ne puţinătatea credinţei, a nădejdii şi a dragostei şi primeşte din partea noastră, ca dar, cântarea către Fiul tău: Aliluia! Icosul al 4 - lea Cei care au crezut că te-au înţeles pe deplin s-au cufundat în mândrie şi înşelare, iar cei care s-au smerit, îngenunchind înaintea icoanei tale, au primit de la Dumnezeu, prin tine, revărsarea harului. De aceea îţi mulţu-mim, grăind: Bucură-te, răbdarea fără cârtire; Bucură-te, smerenie nepoticnită; Bucură-te, taină adâncită şi neînţeleasă; Bucură-te, Împărăteasa noastră cea plină de bunătate şi dăruire; Bucură-te, Maică Sfântă ce împodobeşti bisericile cu icoana ta; Bucură-te, prietena omenirii; Bucură-te, rugătoarea noastră în cer; Bucură-te, sufletul cel mai strălucitor; Bucură-te, ceea ce te-ai transformat în bucuria credincioşilor; Bucură-te, ocrotirea noastră; Bucură-te, cea nedescrisă de cuvinte; Bucură-te, Maică, în faţa căreia graiul omenesc se retrage neputincios; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 5 - lea Nu e nimeni care să nu fi auzit de numele tău cel sfânt, Preacurată Fecioară Maria. Cei care nu l-au cinstit, mult au pierdut, iar cei care l-au păstrat în inimă cu evlavie, închinându-ţise ca Maicii lui Dumnezeu, au fost răsplătiţi de Fiul tău cu împlinirea rugăciunilor, la vreme potrivită. De aceea noi, credincioşii, îi cântăm Fiului tău împreună cu îngerii: Aliluia! Icosul al 5 - lea Pământul s-a umplut de biserici, dintre care nenumărate poartă hra-mul tău, al preasfintelor tale sărbători, Fecioară Maria. Ele sunt buchetul de flori pe care ţi-l oferim împreună cu rugăciunile noastre dinaintea icoanelor tale. Ajută-ne, Maică a Domnului şi a noastră, ca să ne păstrăm credinţa iubitoare, neschimbată, până la sfârşit, şi să-ţi putem cânta în veşnicie aşa: Bucură-te, ajutătoarea noastră de zi cu zi;
115

Bucură-te, darul nostru de la Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ne-ai fost dată ca Maică; Bucură-te, că suntem nevrednici de mila ta cea mare; Bucură-te, că fără tine ne-am poticni la vreme de încercare; Bucură-te, miluitoarea noastră cea fără părtinire şi neobosită; Bucură-te, sporitoarea darurilor date nouă de Dumnezeu; Bucură-te, înţelepţirea noastră neştiută; Bucură-te, Rai înflorit pe pământ; Bucură-te, perla ascunsă, cu chip blând; Bucură-te, cea îmbrăcată pururea în haina cea strălucitoare a smereniei; Bucură-te, ceea ce ne înţelegi dorurile şi durerile; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 6 - lea Milioane de minuni au răsărit, ca stelele pe cerul lumii, prin mijlocirea ta, Fecioară. Ele nu se opresc până la sfârşitul lumii, până la ultimul strigăt al vreunui credincios către tine. Uimiţi de bunătatea ta, îngerii Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6 - lea Viaţa fiecărui creştin este presărată cu minuni ale Maicii Domnului, ştiute şi neştiute. De multe ori, Preacurata nu aşteaptă cererea noastră, pentru a ne ajuta, ci fiind o Maică plină de iubire şi răbdare, ne îndreaptă pe calea mântuitoare, dorind să ajungem biruitori alături de Fiul ei şi de dânsa, în Raiul redeschis. Plini de cucernicie, ştiind că de multe ori am uitat să-i mulţumim Fecioarei Maici, noi îi cântăm acum aşa: Bucură-te, bucură-te cu bucurie nesfârşită; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti bucurii duhovniceşti; Bucură-te, Maica izvorâtoare de minuni; Bucură-te, ceea ce ne deschizi ochii sufletului asupra bunătăţilor netrecătoare; Bucură-te, că ne scoţi din valurile lumii şi ne duci spre pacea lină; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi să ne ruşinăm de păcatele noastre; Bucură-te, vas ales al smereniei; Bucură-te, că ne sprijini la necaz, ca să înţelegem mâna Proniei în toate; Bucură-te, templul cel slăvit al Duhului Sfânt; Bucură-te, Maica bucuriei, smereniei şi răbdării; Bucură-te, cea mult cântată şi mult lăudată;
116

Bucură-te, Fecioara cu cel mai bun nume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 7 - lea Atunci când frica şi jalea vor cuprinde omenirea, la Judecata de Apoi, când cărţile îngerilor se vor deschide şi nu va fi loc de fugă pentru nimeni, şi atunci mila ta va îmbrăţişa făptura, încât tu vei mijloci la Dreptul Jude-cător pentru iertarea păcatelor noastre, Născătoare de Dumnezeu. Temându-ne de clipele acelea, alături de îngerii cei buni cântăm cu umilinţă: Aliluia! Icosul al 7 - lea La tine nu este pedeapsă fără timp de îndreptare, la tine nu este faţă îndelung întoarsă de la cei păcătoşi, la tine nu este oprire a izvorului minunilor, Fecioară Maria. De aceea noi, cei păcătoşi, te strigăm să ne ajuţi, să ne schimbăm viaţa, să urmăm calea pocăinţei şi să îţi cântăm: Bucură-te, Maică a milei; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi întotdeauna; Bucură-te, fericire în smerenie; Bucură-te, Fecioară strălucitoare; Bucură-te, Maica Soarelui veşnic; Bucură-te, Apărătoarea noastră în faţa Dreptului Judecător; Bucură-te, Floare între florile Raiului; Bucură-te, mâna întinsă păcătoşilor; Bucură-te, ceea ce plângi pentru păcatele noastre; Bucură-te, izvor de pocăinţă; Bucură-te, Maică a creştinilor, lăsată nouă de Hristos; Bucură-te, mângâierea noastră; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 8 - lea Cu câtă seninătate ai stat, Maică, înaintea încercărilor vieţii, învelindu-te cu haina dragostei de Fiul tău şi Dumnezeu şi împodobită fiind cu o cunună de smerenie neţărmuită. Pentru aceasta, îngerii ţi-au slujit şi îţi slujesc cu bucurie, cântând Fiului tău preaiubit: Aliluia! Icosul al 8 - lea Aşa a binevoit Dumnezeu, ca să Se facă Om şi să aibă drept Maică pe cea mai frumoasă şi mai smerită dintre fecioarele lumii, pe Maria, fiica Anei. Îţi mulţumim, Doamne, că prin
117

dânsa Tu ai căutat spre noi, ca să ne afli. Căci noi suntem oile cele pierdute, care suspină să le găseşti, grăind către Maica Ta aşa: Bucură-te, mărgăritarul cel mai de preţ al pământului; Bucură-te, lună între stelele Raiului; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu (Theotokos); Bucură-te, cea anunţată de proorocii din vechime; Bucură-te, ceea ce ai fost lăudată de Elisabeta; Bucură-te, bucuria păstorilor veniţi la iesle; Bucură-te, uimirea magilor veniţi din Răsărit; Bucură-te, cea către care dreptul Simeon s-a închinat şi a profeţit; Bucură-te, ceea ce ai plecat în Egipt, la sfatul îngerului; Bucură-te, cea sub ochii căreia a crescut Pruncul dumnezeiesc; Bucură-te, iubire de mamă pentru neamul creştinilor; Bucură-te, cea mult cinstită de către Sfinţii Apostoli; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 9 - lea Dorind să-ţi arate cinstea şi supunerea pe care ţi le poartă, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a săvârşit prima Sa minune la îndemnul tău părintesc, Fecioară Maria, pe când vă aflaţi la o nuntă din Cana Galileii. Îţi mulţumim deci, ajutătoarea noastră, începătoarea minunilor, şi cu umilin-ţă Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9 - lea Pentru mila şi ruga ta, Fecioară, Domnul a transformat apa în vinul cel bun, în Cana Galileii, învăţându-ne că aşa va fi pentru noi, cei păcătoşi, trecerea de la moarte la viaţă. Ne închinăm ţie, Maică şi Fecioară, şi te lăudăm grăind: Bucură-te, cea plină de milă şi de har; Bucură-te, ceea ce nu ne treci cu vederea de-a lungul vieţii noastre; Bucură-te, rugătoarea noastră puternică; Bucură-te, cea ale cărei rugăciuni sunt mereu ascultate; Bucură-te, Preasfântă care ai pogorât cerul pe pământ; Bucură-te, deschizătoarea uşii milei; Bucură-te, smerenie îmblânzitoare; Bucură-te, gând curat împodobit cu modestie; Bucură-te, lacrima sfinţită a pământului;
118

Bucură-te, cea care te-ai făcut pricina celei dintâi minuni a lui Iisus; Bucură-te, ajutătoarea familiilor creştine; Bucură-te, ocrotitoarea copiilor; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 10 - lea În lumea aceasta durerea nu conteneşte, suspinul nu se opreşte. Bucuria este trecătoare şi prea puţină pentru sufletele noastre însetate de veşnicie. Multă mângâiere şi alinare primim noi de la icoana Fecioarei Maria, rugându-ne cu credinţă. Bucuria cea veşnică să o ceri pentru noi, Fecioară, ca să putem cânta Domnului în vecii nesfârşiţi: Aliluia! Icosul al 10 - lea Exemplu de smerenie şi de răbdare ne este nouă Maica Preasfântă. Când suntem copleşiţi şi însinguraţi ne ridicăm ochii spre icoana dânsei, ştiind că nu ne-a părăsit. Te rugăm să ne dăruieşti din dulceaţa smereniei şi blândeţii tale, Fecioară, şi să ne ancorezi în răbdare până la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, iar noi să te lăudăm aşa: Bucură-te, oglindă străvezie a Raiului; Bucură-te, ceea ce muţi din loc munţii neputinţelor noastre; Bucură-te, curcubeul păcii şi al speranţei; Bucură-te, alinătoarea inimilor obosite; Bucură-te, ajutorul sărmanilor răbdători; Bucură-te, minune tăinuită în smerenie; Bucură-te, Maică a curăţiei sufleteşti; Bucură-te, mânăstire în care a locuit Hristos; Bucură-te, duioşie negrăită; Bucură-te, preafericită şi mult-lăudată Fecioară; Bucură-te, puritate neîntrecută de îngeri; Bucură-te, ceea ce ne dai minunile ca o ploaie de primăvară; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 11 - lea Ne smerim înaintea ta, Împărăteasă a blândeţii şi a bunătăţii şi îţi adu-cem în dar rugăciunile noastre nevrednice. Ştim că nu le vei trece cu vede-rea, ci le vei înfăţişa Fiului tău ca pe darurile celor trei Crai, cerându-I pentru noi milă, har şi pocăinţă. Dă-ne, Maică, rugăciunea neîncetată a inimii curate, ca să-I cântăm şi pe pământ, şi în cer, lui Dumnezeu: Aliluia!
119

Icosul al 11 - lea Tânjeşte sufletul nostru, Maică, după rugăciunea cea fără oprire a ini-mii, pe care tu ai avut-o, învăluită în smerenia ta adâncită. Nu ne lăsa, Maică, dorul neîmplinit, ci ajută-ne să ne transformăm în vase ale harului, în sfeşnice nestinse, ca împreună cu femeile mironosiţe şi cu cetele nenumărate ale tuturor Sfinţilor să te putem lăuda neîntrerupt, cântând: Bucură-te, Maică a rugăciunii smerite; Bucură-te, ceea ce nu ţi-ai curmat rugăciunea plină de iubire;Piczo Glitter Graphics Bucură-te, Fecioară Maria, mijlocitoarea rugăciunii inimii; Bucură-te, smerenie dezvăluită de Dumnezeu; Bucură-te, Preacinstită Maică, noua Evă minunată; Bucură-te, cea pe care şarpele cel vechi nu a putut să o ademenească; Bucură-te, învingătoarea ispitelor prin smerenie şi iubire; Bucură-te, prietena celor ce se ostenesc în rugăciuni şi privegheri; Bucură-te, întăritoarea mânăstirilor ortodoxe; Bucură-te, Floare neîntinată şi neveştejită a fecioriei şi smereniei; Bucură-te, ceea ce ne îndemni la Împărtăşania cu Trupul şi Sângele Fiului tău iubit; Bucură-te, Maica Mântuitorului lumii; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 12 - lea Nu îndrăznim să privim chipul tău preafrumos din icoană, în care străluceşti ca o Împărăteasă a lumii. Cu capul plecat te rugăm, Maică a noastră, să nu ne lipseşti în viaţa cea veşnică de vederea chipului tău minunat şi a Fiului tău Celui biruitor. Primeşte, Doamnă şi Stăpână, firava noastră rugă, din inimă zdrobită, ca glasul nostru să se poată împleti în eternitate cu cel îngeresc într-un neoprit: Aliluia! Icosul al 12 - lea Inima noastră plânge, Maică, după vederea ta neîncetată, ca Doamnă şi Împărăteasă în Rai, alături de Dumnezeu, de Îngeri şi de Sfinţi. Ajută-ne şi învaţă-ne să urcăm acolo, pe treptele rugăciunii smerite, având darul discernământului, pentru care să îţi mulţumim cu umilinţă: Bucură-te, Doamna noastră preacinstită;Piczo Glitter Graphics Bucură-te, strălucire plină de iubire; Bucură-te, ceea ce ai bucurat pe părinţii tăi cei credincioşi; Bucură-te, cântec în acorduri de smerenie şi har;
120

Bucură-te, ciocârlia lumii, ceea ce te-ai înălţat cel mai mult spre Soarele neapus; Bucură-te, privighetoare ce ne alini dorurile cele curate ale inimii; Bucură-te, slava şi frumuseţea omenirii; Bucură-te, scară împodobită spre cer; Bucură-te, psaltire alungătoare a demonilor; Bucură-te, cea mai strălucitoare biserică a noastră; Bucură-te, Regina Îngerilor şi a Sfinţilor; Bucură-te, ceea ce ne aştepţi în Raiul lui Hristos; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 13 - lea O, Floarea smereniei, Maica bunătăţii şi a iubirii neţărmuite, Fecioară Maria, ajută-ne pe calea acestei vieţi, dăruindu-ne răbdare şi rugăciune smerită, cuget plecat şi ochi deschişi ai sufletului, ca să te putem slăvi pururea în Raiul duhovnicesc, unde ne aştepţi cu dragoste, de-a dreapta Fiului tău. Şi atunci, mântuiţi, să-I putem cânta Lui, neîncetat: Aliluia!(de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie: Bucură-te, Maica Smereniei; Bucură-te, Fecioara aleasă ca o floare a omenirii; Bucură-te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată; Bucură-te, Maica Domnului; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor; Bucură-te, cea pentru care Dumnezeu a umplut lumea cu icoane făcătoare de minuni; Bucură-te, Poarta Întrupării; Bucură-te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc; Bucură-te, răsadul cel bun, urmaşa Evei; Bucură-te, împlinirea aşteptărilor celor de demult; Bucură-te, mirarea cetelor îngereşti; Bucură-te, Maică smerită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul 1
121

Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omeni-rii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noas-tră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică Preacurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre! Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preasfântă Fecioară, Floare a smereniei, bunătăţii şi a dragostei curate, Sfeşnic strălucitor şi plin de har, primeşte puţina noastră rugăciune şi nu ne ruşina în cererile noastre. Ştim că nu avem Fericirea inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, şi nici Fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de harul necreat. De asemenea, nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul tău, nu ne-am apropiat. Nefericiţi şi zbuciumaţi, singuri vinovaţi de nefericirea noastră, strigăm către tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, ca să ne ajuţi să urcăm pe cele nouă trepte ale Fericirilor, către Fiul tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici acum şi nici în vecii cei fără de timp. Primeşte această zdrobire a inimii noastre sălbăticite şi cere pentru noi mila cerească şi puterea de a ne recunoaşte şi spovedi cu sinceritate păcatele cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă spre viaţa veşnică. Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, bucuria noastră în întristări şi sprijinitoarea noastră în necazuri şi dă-ne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate zilele vieţii noastre. Amin. Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului Nu ne vom opri elanul inimii numai la cereri şi laude, ci dorim din tot sufletul să-ţi mulţumim pentru întreg ajutorul văzut şi nevăzut, Regină înfrumuseţată, Preasfântă Maică a Împăratului făpturii. Ne adăugăm mulţumirea la izvorul de recunoştinţă al tuturor credin-cioşilor, care curge neîncetat spre tine şi spre Fiul tău, fiind plin de lacrimi de bucurie pentru rugăciunile ascultate şi pentru inima odihnită la lumina Adevărului veşnic. Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea icoanei tale, Preacinstită Maică! Îţi mulţumim cu lacrimi, cu rugăciuni, cu acatiste şi cu cântări duhovniceşti! Îţi mulţumim în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de recunoştinţă! Amin.

122

ACATISTUL MAICII DOMNULUI – BUCURIA TUTUROR CELOR NECĂJIŢI

123

După începutul obişnuit se zic: Troparul: Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară! Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu O!Preasfântă Stăpână,Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărăţeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere mie iertare de toate păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare şi la sfârşitul meu trecere neîngrozită de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului de sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse; de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti. Cărei slave şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi ca Maica Împăratului celui atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ţie cântare de rugăciune aşa: Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Icosul 1 Îngerul cel mai înainte stătător din cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, bucură-te; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor;
124

Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor; Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre; Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă; Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului; Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul; Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 2-lea Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăţie, celor străini bună povăţuitoare, celor osteniţi sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta după cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite, care vin asupra noastră, cautând noi să o înţelegem, către tine alergăm, o, Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a alege dintr-însele, purtarea de grijă, cea cu milostivire a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre şi spre curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri şi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi; Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă; Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii; Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în necazuri; Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre; Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti;

125

Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei lumi deşarte şi trecătoare; Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deşartă, la cele mai presus de lume; Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească; Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre, ne dai nouă mângâiere şi viaţă plină de dar; Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti; Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 3-lea Cu putere de sus mă întăreşte Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt neputincios sufleteşte şi trupeşte şi mă învredniceşte de cercetarea şi de purtarea ta de grijă, alungând negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având nespusă bogăţie de milostivire, tuturor celor necăjiţi le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputinţele, vindecând bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu vederea pe robii tăi, care zac pe patul durerii şi strigă ţie: Bucură-te, comoara de mult preţ a milei tale; Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre; Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioşi; Bucură-te, apărătoare şi întărire a celor ce slăbesc în credinţă; Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potoleşti; Bucură-te, ceea ce, cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potoleşti; Bucură-te, vedere a orbilor şi auzire a surzilor; Bucură-te, umblare a şchiopilor şi vorbire a muţilor; Bucură-te, vindecare prin credinţă a celor bolnavi; Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei, se dau vindecările;
126

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 4-lea De felurite necazuri, de ispite şi de nevoi sunt cuprinşi robii tăi, ale căror greutăţi nu le mai pot răbda; dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi şi din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credinţă cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca "prin însuţi sufletul tău va pătrunde sabia", ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că bucuria de Maică pentru fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru toate, cunoşti şi întristarea noastră; şi ca ceea ce eşti singura Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi care cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru; Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale; Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tău; Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit; Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-te, ceea ce ne păzeşti, cu darul Fiului tău; Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile; Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi; Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor; Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor; Bucură-te, Maica celor sărmani; Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 5-lea Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdarii, ca şi noi când suntem în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea
127

Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi suferind asemenea Lui, a zis: "Femeie, iată fiul tău " şi ucenicului: "Iată mama ta", făcându-ti ţie fii pe toţi cei ce cred în El. Iar noi ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o, cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, Maica neamului creştinesc; Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii; Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi; Bucură-te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii; Bucură-te, vas, care ne scoţi nouă bucurie din izvorul nemuririi; Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi; Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate; Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor; Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi; Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor; Bucură-te, potolirea a toată întristarea; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 6-lea Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău acoperământ acoperi pe tot neamul creştinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credinţă plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru; Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te rogi pentru noi; Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi; Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă; Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acopăr mulţi; Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii;
128

Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norii; Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi pământeşti; Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioşi; Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei aleşi către cereasca Împărăţie; Bucură-te, brazdă, care creşti mulţimea îndurărilor; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 7-lea Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta, bucuria tuturor celor necăjiţi, ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta şi noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire, preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm lui: Aliluia! Icosul al 7-lea Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, nu numai odata într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce, cu bună credinţa şi cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, scăldătoare,în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, pahar, cu care se primeşte bucuria şi mântuirea; Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, lemn, care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti; Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă; Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare; Bucură-te, baie, care speli întinăciunea păcatului; Bucură-te, potolirea întristărilor noastre; Bucură-te, vindecarea bolilor noastre; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi; Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor;
129

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 8-lea Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt aceia care nu se închină chipului tău, celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane, îi vindeci şi sănatoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie, îi tămăduieşti şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Toată viaţa noastră pe pământ, este plină de durere şi de întristare. Sufletul, bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie şi de veselie inima noastră cea întristată şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească; Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne deschizi nouă uşile raiului; Bucură-te, cea preamilostivă, care ne miluieşti pe noi; Bucură-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduieşti viaţa noastră; Bucură-te, cea preafericită, care de prooroci ai fost vestită; Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucură-te, rugul cel nears; Bucură-te, zid nestricat; Bucură-te, izvor purtător de viaţă; Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită; Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi; Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 9-lea

130

Toată dulceaţa cea lumească în lumea aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea şi bogaţia trec. Frumuseţea şi sănatatea se veştejesc. Prietenii cei de aproape se răpesc de moarte, îndulceşte dar necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăţilor, şi bucuria ta cea nestricată dăne-o nouă celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiţi. Ci tu singură, Stăpână, dăruieşte inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre şi negura mâhnirii, ca să strigăm ţie: Bucură-te, că eşti nădejde de bucurie pentru toţi creştinii; Bucură-te, bucuria şi împăcarea lumii; Bucură-te, dătătoarea bunătătilor cereşti şi pământeşti; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască; Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia; Bucură-te, singura păzitoare a celor ce, după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc; Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulţimea păcatelor; Bucură-te, păzitoarea şi întărirea tuturor; Bucură-te, ocrotitoare şi sfântă adăpostire a tuturor credincioşilor; Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credinţă se roagă ţie; Bucură-te, luminoasă cunoştiinţă a darului; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 10-lea Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veşnic şi din neîncetată suferinţă, S-a sălăşluit în pântecele tău cel pururea fecioresc, şi pe tine, Maica Sa, tea dăruit celor pieritori spre ajutor, spre acoperământ şi apărare, ca să fii celor mâhniţi mângâiere, celor necăjiţi bucurie, celor deznădăjduiţi nădejde, ceea ce ne izbăveşti de chinul cel veşnic, prin mijlocirea ta şi către veşnica veselie aduci pe toţi care cu credinţă strigă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu şi tuturor celor ce aleargă către acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ţie apără, acoperă şi păzeşte pe toţi cei săraci şi fără de ajutor şi izbăveşte din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu credinţă strigă ţie:
131

Bucură-te, stâlpul fecioriei; Bucură-te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii; Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoinţă se luptă împotriva poftelor; Bucură-te, ceea ce dai veşnică bucurie celor ce se ostenesc în viaţa călugărească; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de văpaia patimilor; Bucură-te, ceea ce goneşti negura ispitelor; Bucură-te, povăţuitoarea întregii feciorii; Bucură-te, sprijinitoarea curăţiei; Bucură-te, îndreptarea oamenilor; Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat; Bucură-te, întărirea cea tare a credinţei; Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 11-lea Cântarea cea cu totul de umilinţă aducem ţie, noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc. Potoleşte bolile robilor tăi celor ce suspină, îmblânzeşte mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate necazurile pe noi robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină, din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă, s-a arătat nouă preacinstită icoana ta, Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi, cu dragoste cinstind-o şi cu credinţă îngenunchind înaintea ei, strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoţi pe noi; Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi; Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre; Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veşnică; Bucură-te, tare ajutătoare în războaie; Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de războiul cel dintre noi; Bucură-te, ceea ce păzeşti pe cei ce călătoresc pe pământ şi pe ape; Bucură-te, ceea ce izbăveşti pe cei robiţi;
132

Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 12-lea Zălog din darurile tale, voind să dai neamului creştinesc icoana ta, cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credinţă, izvoare de minuni se revarsă; neputinţele se vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând milele şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi te lăudăm, ca pe o tare stătătoare a noastră şi cu umilinţă venim la Tine, ceea ce te rogi pentru noi. Şi cerem ca să înalţi mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viaţa aceasta şi după moartea noastră să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ţie: Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moartea noastră; Bucură-te, ceea ce rânduieşti sfârşit dulce şi cu pace din viaţa aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine; Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua judecăţii; Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător; Bucură-te, ceea ce ne izbaveşti din gheena cea veşnică; Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor; Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos; Bucură-te, uşa raiului; Bucură-te, pod care duci la ceruri; Bucură-te, adăpostire şi bună apărare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor; Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul al 13-lea O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria cerului şi a pământului ai născut pe Impăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă
133

neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieşte-ne sănatate şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din munca cea veşnică pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! - (Acest Condac se zice de trei ori.) - După aceasta se zice iarăşi. Icosul întâi: Îngerul cel mai înainte stătător din cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, bucură-te; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor; Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut; Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei; Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor; Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru; Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre; Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă; Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului; Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul; Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu; Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necajiţi! Condacul întâi: Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Apoi se citeste această RUGĂCIUNE

134

O! Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi; dă-ne mângâiere şi nouă celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine alta scăpare şi ajutor nu avem. Tu singură eşti mijlocitoarea bucuriei noastre şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum în ziua necazului nostru pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin. Împărăteasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotirea celor necăjiţi; vezi nevoia mea şi necazul meu. Ajută-mă că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Ştii nevoia mea, uşurează-mă de ea precum voieşti căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o, Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

135

RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI ( I )

136

RUGĂCIUNEA ÎNTÂI CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOARA MARIA, A LUI IOAN DIACONUL, NOMOFILAXUL, BINECUVÂNTATUL FRATE AL LUI MARCU EFESEANUL
Maică a lui Dumnezeu Preacurată, căreia nu-ţi pot aduce altă numire mai aleasă şi dumnezeiască; Maică a lui Dumnezeu, pururea Fecioară, cu totul curată şi preacurată şi cu mintea, cu cuvântul, cu sufletul şi cu trupul; ceea ce ai zămislit din preacuratele tale sângiuri pe Cuvântul şi Dumnezeul Cel curat şi trup Acestuia I-ai împrumutat; Ceea ce mai presus de cuvânt, prin covârşirea faptei bune, te-ai făcut locaş Celui ce pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire a binevoit a pleca cerurile şi a se pogorî până la ticăloşia noastră; Născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană, Cea preacurată şi neîntinată cu cuvântul şi cu viaţa şi cu obiceiul şi mai presus decât toată zidirea cea simţită şi gândită, Născătoare de Dumnezeu cu totul lăudată, cea numită cu nume de Doamnă şi cu multe numiri; Cea cu totul luminată şi sfântă şi cu daruri dăruită, Mireasă nenuntită şi Maică a lui Dumnezeu, Fecioară, cea mai desfătată decât cerurile, mai strălucită decât soarele, mai cinstită decât toate făpturile, mai sfântă decât heruvimii şi mai slăvită decât serafimii; Stăpâna îngerilor şi Împărăteasa lumii, cea bună şi preabună, locaşul cel sfânt al lui Dumnezeu cel sfânt, primeşte ca o milostivă această puţină şi smerită mulţumire, Ceea ce eşti slăvită de toată zidirea şi ai stăpânire peste toate. Primeşte cu blândeţe această rugăciune a robilor tăi, Ceea dintr-o rudenie cu noi fiind ştii cu deadinsul neputinţa firii omeneşti şi te milostiveşte spre toţi, purtându-ne de grijă şi cercetândune. Ascultă-mă pe mine, Stăpâna mea cea preadulce, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cea de Dumnezeu împodobită şi cu daruri de El dăruită, Ceea ce din fire eşti blândă, milostivă, milosârdă şi iubitoare de oameni; Împărătesă, Ceea ce de-a pururea stai de-a dreapta lui Dumnezeu Cel blând şi bun, Ceea ce eşti împodobită cu haina cea de aur a sfinţitelor fapte bune şi a mulţimii darurilor Sfântului Duh, Ceea ce stăpâneşti peste toate, ajungi pretutindenea şi toate le poţi ca o Maică a atotputernicului Dumnezeu; Cea care mângâi pe toţi cei din nevoi, slobozeşti pe cei din ispite şi uşurezi pe cei din necazuri, uşurează, rogu-mă, şi sarcina cea grea a păcatelor mele şi spală toate fărădelegile mele cu lacrimile ochilor mei, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Înmoaie împietrirea inimii mele celei iubitoare de păcat. Dă sufletului meu umilinţă, iar ochilor mei izvoare de lacrimi şi plâns făcător de bucurie. Izbăveşte-mă, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, de smintelile celui viclean şi de nesuferitele ispite lumeşti, în care am căzut din tânără vârstă. Mângâie-mi inima
137

cea ţinută de nenumărate scârbe, necazuri şi primejdii şi o vindecă, ceea ce eşti mângâierea cea dulce a lumii, nădejdea celor deznădăjduiţi şi ajutorul celor neajutoraţi. Şi sălăşluieşte în ea frica şi dragostea lui Dumnezeu, izbăvind-o, cu mila Ta cea bogată, de toată durerea şi mâhnirea. Până când, Stăpâna mea cea Preabună, strig şi nu sunt auzit, glăsuiesc şi nu sunt ascultat? Dar pe dreptate sunt trecut cu vederea, Maică a Lui Dumnezeu Preacurată, căci din pricina aplecării şi deprinderii mele către cele rele, sunt biruit totdeauna de vrăjmaşul, începătorul răutăţii, şi sunt supus lui.Deci opreşte, cu rugăciunile tale, năvălirea cea asupra mea a vrăjmaşului; risipeşte, cu puterea ta, măiestriile lui cele potrivnice; prefă-mi viforul, întreita învăluire şi întunericul sufletului meu în pace, în linişte şi în lumină; fii totdeauna lângă mine, străjuindu-mă şi îndreptându-mi cugetarea, cuvântul şi fapta mea spre cele cuviincioase. Sfiinţeşte-mă, luminează-mă şi îndreptează toate cele ale mele către fapta cea bună. Ajută-mă să fac şi să păzesc voia cea sfântă şi bună a Fiului tău şi Dumnezeului meu, îndemnându-mă spre împlinirea poruncilor Sale cele vii şi întărind întru ele voinţa mea cea trândavă. Ca fiind mântuit, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, şi învrednicit prin tine, de împărăţia cerurilor, să te slăvesc pe tine, cea preamărită şi binecuvântată în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, A LUI CALIST MONAHUL
Iubitoare de oameni, iubitoare de bine, iubitoare de milostivire, Maică Fecioară,

Mireasă a lui Dumnezeu, Stăpână şi Doamnă a toată zidirea cea simţită şi gândită; ca Ceea ce negrăit ai născut pe Făcătorul şi Stăpânul acestora şi ai îndrăzneală neasemănată către El, caută cu dragoste spre mine, ticălosul şi nevrednicul robul Tău, cel ce de-a pururea întru lenevire vieţuiesc şi mă amăgesc şi mă mânjesc cu dulceţile, întinându-mi toate mădularele mele prin vedere, auzire, prin vorbire, pipăire şi miros; şi făcându-mă cu totul una cu păcatul, neavând nici o parte sănătoasă. Căci fiind biruit o dată de păcat, apoi mă trage spre el de câte ori ar voi. De aceea am trebuinţă de mare ajutor, care nu se găseşte nicăieri, decât la tine, Cea atotputernică. Nu-ţi întoarce faţa mea de la mine, Preacurată, căci toţi m-au trecut cu vederea, proorocii, apostolii, dascălii, drepţii şi dumnezeieştii părinţi, şi am rămas singur ca un mort întru cele întunecate şi în umbra morţii. Şi nefiind nimeni care să-mi ajute, iar rămăşiţa vieţii mele scurtându-se, cu glas stins strig către tine: Născătoare de Dumnezeu prea-lăudată, Ceea ce
138

pe toate le poţi şi pe toate le săvârşeşti, ca o Maică a lui Dumnezeu cercetează neputinţa mea, Binecuvântată, împlinind foamea şi setea Lui, care este mântuirea oamenilor. De aceea te-a făcut Maică a Lui, ca să împlineşti doririle Lui, căci se bucură şi se veseleşte când faci rugăciune pentru cei obosiţi de păcate. Tămăduieşte rănile mele, Preamărită! Vezi chinuirea sufletului meu, Cea cu dar dăruită! Şi ţinut fiind de deznădejde, puţin de nu se coboară în iad sufletul meu. Ci ajută-mi, Stăpână! Ai milostivirea, ai iubirea de oameni, nu trece cu vederea această rugăciune ticăloasă a mea, care se aduce ţie din buze spurcate, ci ajută-mi mie, celui ce de-a pururea te chem pe tine. Mântuieşte-mă, Preacurată! Îndeamnă-mă, Nestricată! Linişteştemă, Prealină! Împodobeşte-mă, Mireasă preafrumoasă a Părintelui ceresc! Înfrumuseţeazămă,Frumuseţea tuturor!Apără-mă,Apărătoare,Păzitoare,Părtinitoare, Scăpare, Ajutătoare, Acoperământ, şi în toată vremea, ziua şi noaptea, când dorm şi când sunt treaz, când umblu sau stau, şi în tot locul, în toată viaţa mea, fii nedespărţită de mine, căci toate le poţi şi nimic nu-ţi este ţie cu neputinţă! Risipeşte năpădirile celor potrivnici şi le alungă de la mine. Şi în vremea ieşirii ticălosului meu suflet, izbăveşte-mă de tirania cea înfricoşată a diavolilor celor vicleni, nelăsându-i să se bucure de mine, ci Fiul tău şi sfinţii îngeri să se veselească de mântuirea mea. Iar în ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii întregii lumi, izbăveşte-mă de munca cea veşnică şi arată-mă moştenitor al slavei celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Aşa, Preasfântă Marie, multmilostivă, Mireasă a lui Dumnezeu, nu mă lăsa pe mine! Ca să te laud, să te binecuvintez şi să te măresc pe tine, Cea mai înaltă decât toate oştirile îngereşti, mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită decât serafimii, Maica lui Dumnezeu cea curată şi nădejdea mea cea adevărată şi întemeiată acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A TREIA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, A PREASFINŢITULUI FILOTEI, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, CARE SE CITEŞTE MAI ALES ÎN VREMEA ÎMPĂRTĂŞIRII CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE
Neîntinată cu adevărat, Fecioară Preacurată şi Născătoare de Dumnezeu, minunea cea neînţeleasă a îngerilor, netâlcuită şi nepovestită oamenilor, iar mai ales şi acelora şi acestora necuprinsă cu mintea, pârga neamului nostru, locaşul cel preacurat al Dumnezeirii, nădejdea mântuirii noastre, Ceea ce pe Unul din Treime, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, l-ai adus nouă, mai presus de toată mintea, pentru bunătatea Lui cea nemărginită. Ca, prin frământătura omenească, să mântuiască firea noastră cea căzută şi s-o
139

aducă iarăşi la vrednicia cea de demult; îndreptarea celor ce cad şi după iconomia cea mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu; ceea ce şi pe mine, cel nevrednic de toată sprijinirea şi purtarea de grijă, ca cel ce păcătuiesc de bunăvoie în toată vremea şi locul, mă izbăveşti de multe primejdii; caută acum spre ticăloşia mea şi cercetează-mă după obicei, că sunt strâmtorat şi nu ştiu ce să fac. Dacă cuget la mulţimea răutăţilor mele celor nemăsurate, mă văd depărtat de Tainele cele înfricoşătoare şi cu totul nevrednic de ele. Şi dacă nu mă apropii de ele mai multă vreme, ca unul ce mă voi împărtăşi spre osândă, mă fac cu totul robit vrăjmaşului. De aceea, mulţimea cea nemărginită a fărădelegilor mele aruncând-o în noianul îndurărilor celor neurmate ale Fiului tău şi Dumnezeu, şi pe tine punându-te mijlocitoare tare, îndrăznind mă apropii. Îndreaptă către El îndrăzneala ta cea de Maică, Stăpână Preacurată, şi fă-L milostiv mie, rogu-mă. Stai lângă mine, Preacurată, şi să nu te îngreţoşezi de mine, cel ce m-am netrebnicit cu faptele,cu cuvintele, cu pornirile cugetului, cu nenumărate meşteşugiri şi închipuiri şi cu prefăcătorii şi făţărnicii drăceşti. Arată-te mie ajutătoare în ceasul acesta şi roagă pe Domnul cel lesne de îmblânzit şi nepomenitor de rău să nu mă lepede, nici să mă arate deşert de darul Lui, ci, trecând cu vederea greşelile mele cele multe, să mă sfinţească, să mă lumineze, fiu al luminii să mă facă şi să mă mântuiască, prin împărtăşirea cu Sfântul lui Trup şi Cinstitul şi de viaţă făcătorul Lui sânge. Ca umblând întru poruncile Lui cele sfinte şi îndreptându-mă, să nu mă mai întorci către păcat, ci arătându-mă părtaş de darul cel nestricăcios şi sfânt, de aici să primesc arvunile lui cele desăvârşite şi aşa să mă izbăvesc de muncile cele veşnice i să dobândesc viaţa cea fericită, prin tine, nădejdea şi părtinitoarea mea cea adevărată, alăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Preasfânta şi fericita Treime, în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A PATRA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, A LUI CHIRIL, BĂTRÂNUL CONSTANTINOPOLULUI
Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce voieşti ca toţi oamenii să intre întru slava Unuia-Născut Fiul tău şi să te vadă pe tine, cea aleasă mai înainte de întemeierea lumii unealtă a mântuirii neamului nostru, te rog pe tine, cea mai curată decât soarele şi mai cinstită decât îngerii, primeşte rugăciunea mea şi să nu mă lepezi pe mine, netrebnicul şi necuratul robul tău. Şi cer de la tine, cea milostivă, pentru mine, păcătosul, ca să asculte rugăciunea mea cea întinată, făcută cu zdrobire şi cu smerenie, şi să nu o defaime ca una ieşită din inimă spurcată. Ci ca un
140

îndurat şi mult milostiv, prin rugăciunea şi îndrăzneala ta, a Preacuratei Lui Maici, să se plece şi spre mine, să mă miluiască şi să-mi ierte păcatele mele, pe care le-am făcut în toată viaţa mea. Aşa, Doamna mea cea preasfântă şi Fecioară, nu mă ruşina şi eu de-a pururea îţi voi propovădui măririle tale şi darul tău cel negrăit. Că binecuvântată şi cu daruri dăruită eşti în vecii vecilor Amin.

RUGĂCIUNEA A CINCEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, CU CARE, PRECUM SPUN UNII, SE RUGA MARELE GRIGORE PALAMA, ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI
Fecioară,Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog. Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta.Dar fiindcă Dumnezeu,pe care L-ai născut,S-a făcut om,ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă. Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet. Că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul şi a cere iertare. Pentru aceasta, pe tine te pun înainte solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, şi uitându-le pe toate, şi nemulţumitor arătândumă, ticălosul, cu necuviinţă m-am alăturat cu dobitoacele fără de minte, şi m-am asemănat lor; fiind sărac de fapte bune, bogat de patimi, şi plin de ruşine, lipsit de dumnezeiască îndrăzneală, osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere arhanghelilor, de râs dracilor, şi de urâciune oamenilor, mustrat de conştiinţă, ruşinat de lucrurile mele cele rele şi mai înainte de moarte fiind mort, şi mai înainte de judecată de sine-mi osândit, şi mai înainte de munca cea fără de sfârşit de deznădăjduire muncit. Pentru aceea dar, numai la a ta sprijinire alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cel ce sunt dator cu nenumăraţi talanţi; cel ce întru dezmierdări cu desfrânatele am cheltuit avuţia cea părintească; cel ce am curvit mai mult decât desfrânata; cel ce am făcut fărădelege mai mult decât Manase; cela ce m-am făcut nemilostiv mai mult decât bogatul; cela ce sunt slugă
141

lacomă, vas al gândurilor celor rele, vistierie a cuvintelor celor urâte şi spurcate, străin de toată fapta cea bună. Miluieşte-mă pe mine cel smerit; milostiveşte-te spre mine cel neputincios. Mare îndrăzneală ai la Cel ce s-a născut din tine. Nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu; că toate le poţi, ca ceea ce eşti mai presus de toate zidirile şi nimic nu îţi este ţie cu neputinţă, numai de vei voi. Deci, nu trece cu vederea lacrimile mele; nu te întoarce de către suspinul meu; nu lepăda durerea inimii mele; nu ruşina nădejdea mea cea către tine. Ci cu rugăciunile tale cele de Maică, silind pe cea nesilită milostivire a Fiului tău, Cel bun şi Dumnezeu, învredniceşte-mă pe mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, să-mi iau frumuseţea mea cea dintâi şi dintru început şi să lepăd grozăvia patimilor, să mă slobozesc de păcat şi să mă robesc de dreptate; să mă dezbrac de spurcăciunea dulceţii celei trupeşti şi să mă îmbrac întru sfinţenia curăţeniei cele sufleteşti; să mor lumii şi să viez faptei celei bune. Călătorind eu,împreună călătoreşte cu mine;pe mare înotând,împreună înoată; priveghind,întăreşte-mă; necăjindu-mă, mă mângâie; împuţinându-mă la suflet, îmbărbăteazămă; îmbolnăvindu-mă, vindecare îmi dăruieşte; nedreptăţit fiind, izbăveşte-mă; năpăstuit fiind, îndreptează-mă; spre moarte primejduindu-mă, degrab alergând mă scoate; vrăjmaşilor celor nevăzuţi, în toate zilele de temut mă arată; ca să cunoască toţi cei ce cu nedreptate mă tiranizează, al cui rob sunt eu. Aşa, Preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă ticăloasa mea rugăciune şi nu mă ruşina de nădăjduirea mea cea către tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor marginilor pământului. Aprinderea trupului meu stinge-o;viforul cel cumplit din sufletul meu,potoleşte-l; mânia cea amară, îmblânzeşte-o; trufia şi mândria părerii celei deşarte, din mintea mea şterge-o; nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile cele de zi ale gândurilor cele necurate, din inima mea împuţinează-le; învaţă limba mea să grăiască cele de folos; povăţuieşte ochii mei să vadă drept faptele bune cele adevărate. Picioarele mele îndreptează-le să alerge fără împiedicare pe calea cea fericită a poruncilor lui Dumnezeu; mâinile mele fă-le să se sfinţească ca, cu vrednicie să le ridic pe ele către Fiul Cel Preaînalt; curăţeşte-mi gura mea ca, cu îndrăzneală să-L numesc Tată pe Dumnezeu Cel Înfricoşat şi Prea Sfânt; deschide-mi urechile mele ca să audă simţitor şi gânditor cuvintele cele mai dulci decât mierea şi fagurul ale Sfintelor Scripturi, şi să vieţuiesc după dânsele întărindu-mă de tine.
142

Dă-mi vreme de pocăinţă, de întoarcere a gândurilor; de moartea cea năprasnă, fereştemă; osândit de conştiinţă fiind, izbăveşte-mă. Şi mai pe urmă de toate, fii lângă mine la despărţirea sufletului de ticălosul meu trup. Sila cea nesuferită, lesnind-o; durerea cea nespusă, uşurând-o; strâmtoarea cea nemângâiată, mângâind-o; de faţa cea întunecată a dracilor, izbăvindu-mă; de cercarea cea preaamară a vameşilor celor din aer şi stăpânitorilor întunericului, slobozindu-mă şi zapisele păcatelor mele celor multe rupându-le, cu Dumnezeu mă împrieteneşte, şi stării Lui de-a dreapta, celei fericite, la înfricoşata judecată mă învredniceşte; şi bunătăţilor celor veşnice şi nestricăcioase, moştean pe mine mă fă. Această mărturisire îţi aduc ţie, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu, folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu. Pe care cu blândeţe primeşte-o şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea trupului şi a duhului. Şi mă învredniceşte în veacul acesta de acum fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău; iar în cel ce va să fie, cu cina cea preadulce şi cerească a desfătării Raiului, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc. Aceste bunătăţi,dobândindu-le eu nevrednicul,să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi Dumnezeului tău,Cel ce primeşte pe toţi cei ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-ai făcut mijlocitoare şi chezăşuitoare tuturor păcătoşilor. Că prin tine, Prealăudată şi Preabună Stăpână, se mântuieşte toată firea omenească, lăudând şi binecuvântând pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea Prea Sfântă şi de o fiinţă, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNEA A ŞASEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU, CE SE SPUNE MAI ALES CÂND VOIEŞTE CINEVA SĂ SE ÎMPĂRTĂŞEASCĂ
O, Maică a lui Dumnezeu fără prihană şi mai presus de toată mintea şi de tot cuvântul. O, Fecioară Preasfântă, care covârşeşti însăşi fecioria, ca ceea ce mai înainte de naşterea cea dumnezeiască ai fost fecioară mai presus de toate fecioarele şi aceeaşi ai rămas şi întru naştere şi după ea; prin care firea oamenilor cea căzută de demult şi depărtată de la Dumnezeu, prin iubirea de oameni cea negrăită şi pogorârea cea neasemănată, s-a unit cu firea cea dumnezeiască şi fericită, care nicidecum n-a suferit despărţire, amestecare sau schimbare; prin
143

care, şi după această unire negrăită şi împăcare, căzând din cuviinţă, prin zavistia vicleanului şi prin uşurinţa minţii noastre, suntem chemaţi iarăşi la pocăinţă, şi pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru îl avem milostiv către noi, prin mijlocirile tale cele neobosite către Dânsul şi prin rugăciunile tale cele prea lucrătoare. Ţie, Stăpână, mă cuceresc şi pe tine te rog, cea milostivă şi iubitoare de oameni, Maica lui Dumnezeu cel milostiv şi iubitor de oameni; stai lângă mine în ceasul acesta când, mai mult decât oricând, am trebuinţă de acoperământul şi sprijinul tău. Că de vreme ce sunt cu totul necurăţie şi noroi al păcatelor şi, mai cuprinzător a zice, locaş al tuturor patimilor pierzătoare de suflet şi voiesc să mă apropii de Preacuratele şi înfricoşătoarele Taine ale Fiului tău şi Dumnezeului nostru, mă îngrozesc şi sunt ţinut de cutremur, cugetând la mulţimea fărădelegilor mele. Căci care din simţirile mele nu le-am folosit rău, eu, ticălosul? Care meşteşugire satanicească nu am lucrat-o cu făţărnicie, cu bună voire şi cu covârşire? Cu ce gânduri necuvioase şi năluciri deşarte nu m-am stricat? Care chip de robie nu a stăpânit cu desăvârşire mintea mea? Că nu numai că mă port ca un robit de patimile cele ticăloase în care am căzut şi care stăpânesc mintea mea, nici numai de acele fapte sau vorbe străine care au intrat în sufletul meu prin cele cinci simţiri şi care mi s-au făcut idoli răi, risipindu-mi socoteala cea bună, ci şi cele ce încă nu s-au făcut, nici nu se vor face şi cele nu s-au auzit, nici nu s-au văzut, adunându-le mintea mea cea pătimaşă şi copilărească, având în ajutor pe făcătorul răutăţii, mi-au cheltuit vremea vieţii mele celei păcătoase. Şi aflându-mă eu, ticălosul, întru atâta mulţime de rele, am cugetat, o, Stăpână, să mă apropii de Tainele cele dumnezeieşti şi mai presus de fire. Dar mă tem ca nu cumva să fiu legat de mâini şi de picioare, ca cel neîmbrăcat cu haină de nuntă, şi să fiu aruncat ca un nevrednic în întuneric, şi, în loc de luminare şi de împărtăşire cu darul cel dumnezeiesc, să fiu osândit în locuinţa întunericului cea potrivită mie. Dar ce să fac? De mă voi împărtăşi cu Tainele cele înfricoşătoare cu nevrednicie, nişte pedepse ca acestea şi mai rele decât acestea aştept să pătimesc. Iar dacă voi petrece multă vreme neîmpărtăşit de acestea, punând înainte nevrednicia, nebăgând de seamă, voi cădea în adânc de rele, făcându-mă astfel vinovat de aceleaşi pedepse sau de unele şi mai mari. Deci strâmtorat sunt din amândouă părţile. De aceea şi alerg la tine, Ajutătoarea cea tare şi nebiruită; milostiveşte-te, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, şi folosind îndrăzneala ta cea de maică către Fiul tău, cere-mi mie iertare, de greşelile mele cele făcute mai înainte şi mă arată nvătămat de focul cel arzător al Tainelor Lui cele făcătoare de viaţă. Iar mai ales,fiindcă ai unite întru tine puterea şi iubirea, învredniceşte-mă să mă curăţesc şi să mă luminez prin împărtăşirea acestora şi-mi ajută să petrec rămăşiţa vieţii mele întru pocăinţă, în sfinţenie şi în smerenie, în lucruri, în cuvinte şi în gânduri. Şi fii lângă mine de-a pururea, îndreptând toate mişcările sufletului meu,
144

sprijinindu-mă, povăţuindu-mă, surpând puterile cele potrivnice, păzindu-mă şi ocrotindu-mă din toate părţile ca pe un rob netrebnic al bunătăţii tale. Cu adevărat, Stăpână cu totul binecuvântată, să nu întorci deşarte rugăciunile mele cele nevrednice şi ticăloase, ci stai lângă mine şi mă ajută în viaţa aceasta, în vremea ieşirii sufletului meu cel ticălos şi la Judecata cea înfricoşătoare şi nemitarnică ce va să fie şi mă izbăveşti de toate cele rele. Ca, fiind mântuit cu darul tău, să te binecuvintez şi să te preamăresc şi, luminându-mă cu razele tale, să mă îndrept spre lauda, slava şi închinăciunea Treimii celei preabune, fericite şi atotlucrătoare, în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A ŞAPTEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU

Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi scăparea mea, tu ştii gândurile, faptele şi neputinţa firii mele celei smerite şi ţie-ţi arăt sufletul meu cel întinat cu păcatele şi cu gândurile cele necuviincioase. Tu, Stăpână, vezi rănile şi bubele sufletului meu şi-mi dă tămăduire, turnând peste el o picătură din milostivirea ta cea iubitoare de oameni. Caută, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, spre neputinţa mea şi fă-mi blând pe Fiul tău şi Dumnezeul tuturor, Cel ce va să vădească înaintea îngerilor şi a oamenilor faptele şi gândurile mele cele viclene. Că primeşte Iubitorul de oameni mijlocirea ta pentru un suflet păcătos şi deznădăjduit, că eşti Maica Lui şi scăparea şi mijlocitoarea noastră, a păcătoşilor. Miluieşte-mă pe mine, cel ce mă învăluiesc în noianul ispitelor, dar care nădăjduiesc la mila şi la părtinirea ta cea milosârdă, cel ce-mi arunc sufletul în noianul îndurărilor tale şi-ţi aduc suspinare din inimă zdrobită. Nu înceta rugându-te pentru mine, smeritul şi ticălosul, ca prin sprijinul tău să mă învrednicesc de iertarea răutăţilor mele celor multe şi cumplite. Că Fiul tău şi Dumnezeul nostru te-a pus scăpare a noastră, a păcătoşilor. Şi dobândind mântuire, prin mijlocirea ta cea către El, să măresc numele tău cel preasfânt şi preacinstit, al Maicii lui Dumnezeu celei binecuvântate şi preacurate şi al preamăritei Împărătese a tuturor în vecii vecilor. Amin.

145

CANOANELE MAICII DOMNULUI

146

SÂMBĂTĂ SEARA
CÂNTAREA 1, GLASUL 1, IRMOS Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Că aceasta, Nemuritorule, ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor făcându-le cale nouă prin adânc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Maică Fecioară, curăţitoarea sufletelor, care ai născut Bucuria lumii; bucurăte, Împărăteasă; bucură-te, Biserica lui Hristos; bucură-te, cea cu totul cinstită; bucură-te, apărătoarea si întărirea sufletelor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, pârga bunei vieţuiri; bucură-te, Stăpână, surparea blestemului; bucură-te, Maică Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire; bucură-te, toiag dumnezeiesc, care rupi noianurile patimilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, aplecătoarea vieţii; bucură-te, dumnezeiască mireasă, Maica Cuvântului; bucură-te, starea cunoştinţelor; bucură-te, slava şi lauda îngerilor; bucură-te, Maica lui Dumnezeu; bucură-te, făclie luminătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te,ceea ce ai încăput pe Hristos; bucură-te, înălţarea căderii celei mai dinainte; bucură-te, cea nebiruită; bucură-te apărătoarea lumii; bucură-te, cea neîntinată; bucură-te, sălăşluirea împărăţiei lui Hristos Dumnezeu. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Însuţi Cel ce ştii neputinţa firii omeneşti şi cu milostivire Te-ai închipuit întru dânsa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: "Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei preacurate, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, avuţia nejefuită a credincioşilor; bucură-te, coroana lui Hristos; bucură-te, steaua Domnului cea mult strălucită; dăruieşte-mi atâta mulţime de dar, ca să strig ţie Stăpână: bucură-te, cu adevărat Împărăteasă, care eşti cămară a Împăratului a toate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, mireasă preacurată a lui Dumnezeu; bucură-te lui Dumnezeu dăruită prin
147

care noi oamenii ne-am îndumnezeit; bucură-te, rugul cel nears; bucură-te, alinare; bucură-te, pierderea blestemului; bucură-te singură prealăudată. Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh. Bucură-te, limanul cel mântuitor; bucură-te, livada cea cu bun miros; bucură-te, Preacurată, luminătoarea sufletelor; bucură-te, ceea ce ai născut pe Ziditorul a toate; bucură-te, pe care Te-a lăudat adunarea proorocilor şi Gavriil, care "Bucură-te" ţi-a adus ţie. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, Împărăteasa oamenilor; bucură-te Stăpâna îngerilor; bucură-te, ceea ce covârşeşti pe începătorii lor, bucură-te, cămara lui Hristos, ca ceea ce eşti fără prihană; bucurăte uşă neumblată; bucură-te lână însufleţită; bucură-te, ceea ce eşti singura nădejdea sufletelor noastre. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc, privindu-te pe tine Avacum, cu ochii cei de departe văzători, a vestit mai înainte pe Sfântul lui Israil, ce va să iasă dintru tine, spre mântuirea şi înnoirea noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Maică Fecioară Curată; bucură-te, stâlp de foc al Soarelui luminii; bucură-te, palat preacinstit al Împăratului; bucură-te, ceea ce singură ai micşorat căderea noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, norul cel cu totul luminos; bucură-te, cea neîntinată; bucură-te, Biserica cinstită a lui Dumnezeu; bucură-te rază neapusă a Luceafărului celui gândit; bucură-te, făclie a luminii, cea de-a pururi luminoasă; bucură-te, Stăpână Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, împărăteasă, acoperământul cel necuprins al oamenilor şi mijlocitoare cinstită a lumii; bucură-te, stea de-a pururi luminoasă; bucură-te, alabastru preacinstit al Mirului Darului şi al Sadului celui gândit, Hristos, Cel ce a odrăslit din Dumnezeu şi Tatăl; bucură-te, Stăpână Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, împărăteasă, cartea lui Hristos, cea cu multe flori împodobită şi împreunarea celor despărţite; bucură-te râul vieţii; bucură-te pomul desfătării şi locaş curat; bucură-te, masă şi năstrapă şi pod.

148

CÂNTAREA A 5-A, IRMOS Cel ce ai luminat cu luminarea venirii Tale Hristoase şi ai strălucit cu crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeirii Tale, inimile celor ce Te laudă cu dreapta credinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, piatră, care ai născut pe Hristos, piatra cea din capul unghiului; bucură-te, turn, care întâmpini şi opreşti întărâtarea vrăjmaşilor; bucură-te, cea fără de prihană, care ai primit întru tine lumina cea de-a pururi lecuitoare a dumnezeieştii stăpâniri, celei mai presus de stăpânire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, cea neîntinată, starea celor ce se mişcă în materie; bucură-te, raza celor care aduci luminarea celor ce sunt în negură; bucură-te, cea cu adevărat Stăpână; bucură-te, făclie; bucură-te, paloş care tai neputinţele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te pom care ai primit Înţelepciunea lui Dumnezeu; bucură-te, tablă în care ai scris pe cuvântul, prin Duhul; bucură-te, dar dăruit de Dumnezeu oamenilor spre mântuire, ceea ce eşti binecuvântată şi prealăudată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, floare curăţată cu adăpările Duhului; bucură-te, stea mai strălucită decât toată curăţia; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu şi pahar neîmpuţinat al vieţuirii celei de-a pururea al credincioşilor. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS Înconjuratu-ne-au pe noi adâncul cel de dedesubt şi nu este izbăvitor; socotitu-ne-au ca oile de junghiere; mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti neputincioşilor tărie şi îndreptare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, candelă luminoasă; bucură-te, lumină de-a pururi strălucitoare; bucură-te, bogăţie gândită; bucură-te Maica lui Dumnezeu cea fără prihană; bucură-te, ceea ce însăţi ai născut pe Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, temelie neclătită; bucură-te cea în chipul fulgerului; bucură-te Mireasă a Tatălui; bucură-te, Maica lui Hristos cea prealăudată şi acoperământul lumii; bucură-te
149

nădejdea tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, dezlegarea blestemului; bucură-te, păzitoarea binecredincioşilor; bucură-te, sabie asupra vrăjmaşilor; bucură-te, zidul pustnicilor, ceea ce eşti Maică nenuntită şi nestricată a lui Dumnezeu Cuvântul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, scară gândită de la pământ la cer; bucură-te, uşa luminii; bucură-te, lauda credincioşilor, ceea ce eşti cu totul neîntinată şi care covârşeşti toate făpturile. Doamne miluieşte. . . (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe tine, Fecioară, nor al Luminii celei de-a pururea vecuitoare, Te-a numit proorocul. Că întru tine pogorându-se Cuvântul Tatălui, Hristos, Dumnezeul nostru, ca ploaia pe lână, a luminat lumea şi a pierdut înşelăciunea. Pentru aceasta Ţie ne rugăm Preasfântă: Nu înceta a Te ruga Acestuia, cu deadinsul pentru noi, cei ce Te mărturisim adevărată Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS Pe tine Născătoare de Dumnezeu, cuptorul gândit, te înţelegem noi credincioşii, că precum a mântuit pe cei trei tineri, Cel Preaînălţat, aşa şi pe mine omul în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor Cel lăudat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te,liman liniştit al sufletelor;bucură-te,cămară aurită;bucură-te,pat împărătesc; bucură-te, cea în chipul fulgerului; bucură-te, Maică Fecioară, prin care ne-a răsărit luminare nouă celor din întuneric, Hristos cel Preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, tămăduire luminată a bolnavilor celor ce aleargă la tine; bucură-te, acoperământul cel mult lăudat; bucură-te, ceea ce eşti preamilostivă; bucură-te, râu pururea curgător, care aduci curăţia şi usuci izvoarele bolilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te pârgă a vieţii si pod, care treci pe oameni de pe pământ la cer; bucură-te, locaş curat şi nestricăcios al lui Dumnezeu Cuvântul; bucură-te, şfeşnic, care luminezi pe cei credincioşi cu darurile.
150

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, izvorul apei celei de-a pururea vii; bucură-te, rai al desfătării; bucură-te, zid al credincioşilor; bucură-te, pururea Fecioară; bucură-te, Stăpână, prin care ne-ai răsărit nouă Dumnezeul părintilor, Cel lăudat şi preaslăvit. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: In cuptor tinerii lui Israil, ca într-o topitoare, cu podoaba bunei credinte mai curat decât aurul au strălucit, grăind: binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul, lăudati-L şi-L preaînălţati întru toţi vecii! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te ceea ce ai adus în lume pe Hristos, Soarele cel luminos, podoaba împărăţiei lui Hristos; bucură-te, Curată, Ceea ce ne eşti pricină de bucurie, binecuvântată de toate lucrurile; naşterea Sa cea fără de ani şi pe tine după datorie Te cinstim neîncetat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, năstrapa cea cu totul de aur, care ai primit pe Dumnezeu ca pe nişte mană; bucură-te, râul vieţuirii celei de-a pururi a oamenilor; bucură-te, cinstită; bucură-te Maica lui Dumnezeu cea nestricată; bucură-te liman şi sprijinire a dreptcredincioşilor; bucură-te nădejdea cea neruptă a sufletului meu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Bucură-te, toiagul cel făcător de biruinţă, care ai zdrobit cu tărie, prin mijlocirea ta, înăltările tuturor împotrivă-luptătorilor;bucură-te,Prea Sfântă,dumnezeiască Mireasă; bucură-te, păzitoarea şi întărirea monahilor; bucură-te, scăparea si întărirea sufletului meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Maica lui Dumnezeu adoarme-mi poftele cele pătimaşe şi idolii patimilor celor stricători de suflet şi şterge-i până în sfârşit, Curată, ca să te slăvesc de-a pururea şi să Te binecuvântez pe tine, ceea ce eşti pricinuitoarea mântuirii tuturor. Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-l şi preaînălţându-L întru toti vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Chipul naşterii Tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum Te rugăm ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca să Te mărim pe tine Născătoare de Dumnezeu neîncetat.
151

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te,Stăpână,Născătoare de Dumnezeu;bucură-te,ceea ce ai născut Înţelepciunea si Cuvântul Tatălui cel ipostatic; bucură-te, noianul cel nemărginit al cunoşţiintei, care pe cei ce Te cinstesc pe tine îi învredniceşti de bucurie nesfârşită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miiluieşte-ne pe noi! Bucură-te, rânduneaua cea binevestită şi porumbita, care ai adus în lume alinarea; bucură-te, cea neîntinată; bucură-te, floarea firii şi munte netăiat; bucură-te, împărăteasă a toate; bucură-te, Maică Fecioară, nădejdea cea neruşinată a oamenilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, crin cu adevărat binevestit şi trandafir de daruri aducător popoarelor; bucurăte, fulger, care pe Mărgăritarul l-ai adus în lume; bucură-te, ceea ce covârşeşti toată firea; bucură-te, cămară cerească; bucură-te, Maică Fecioară, nădejdea cea neruşinată a oamenilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, ceea ce ai născut viaţa tuturor; bucură-te, cinstită, muntele cel cu totul umbrit; bucură-te, temeiul şi starea, mişcarea şi întărirea apostolilor, mucenicilor si cuvioşilor.

152

DUMINICA SEARĂ
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS: Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă,cu dumnezeiască cuviinţă s-a proslăvit întru tărie. Că aceasta, Nemuritorule, ca o puternică a toate pe potrivnici a zdrobit, israilitenilor făcându-le cale nouă prin adânc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Negrăit ai zămislit pe Dumnezeu şi mai presus de fire L-ai născut pe Dânsul, Stăpână, cum totul neântinată, şi pe pământeni i-ai izbăvit de greşale. Pentru aceasta, te rog, izbăveştemă de focul gheenei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În noianul păcatelor celor nenumărate şi al necazurilor mă cufund cumplit,ci tu,ceea ce eşti fără de prihană, cu ocârmuirea puternicii Tale mijlociri, îndreaptează-mă către dumnezeiasca alinare a pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu,locaş sfânt aflându-Te pe tine,Sfântul Dumnezeul nostru, Cel ce întru sfinti se odihneşte, S-a sălăşluit în pântecele tău cel sfânt şi primitor de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, bucuria a toată lumea; bucură-te cinstea neamului nostru; bucură-te, ceea ce ai cinstit cu nasterea ta cea preacinstită şi fără de sămânţă, Preacinstită Marie, firea oamenilor cea necinstită. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Însuţi, Cel ce singur ştii neputinta fiinţei omenesti şi prin milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig Tie: Sfântă este Biserica cea însufletită a slavei Tale celei Preacurate, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Secera morţii şi a stricăciunii ai oprit-o, născând pe Dătătorul şi Visteria vieţii; pentru aceea Preacurată Fecioară mă rog tie; luminează sufletul meu şi mintea mea o sfinţeste şi mă arată pe mine părtaş al vieţii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine, cel ce cu vicleşug am fost robit şi supus robilor celor răi, care m-au depărtat
153

de la Dumnezeu, învredniceşte-mă dumnezeieştii slobozenii. şi cu robii Fiului tău împreunămă, Stăpână şi mă întăreşte ca să-I slujesc Lui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izvor al milei fiind şi noian al bunătăţii şi adânc nemărginit al milostivirii, usucă cu mila ta, milostivă Stăpână, izvoarele greşelilor mele şi mă arată părtaş al milei Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine ştiindu-te locaş frumos şi casă împodobită a slavei lui Dumnezeu, am iubit, Născătoare de Dumnezeu, bună-cuviinţa ta; pentru aceea izbăveşte-mă de locurile cele din iad şi mă şălăşluieşte în corturile cerurilor. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc privindu-te Avacum, cu ochii cei de mai înainte văzători, a proorocit pe Sfântul lui Israil, Care avea să se nască din tine spre mântuirea şi înnoirea noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prea Cinstită, plouă-mi mie celui înţelenit cu sufletul de multă umezeală a patimilor, picături de umilinţă. şi învredniceşte-mă, Fecioară, ceea ce ai născut ploaia cea cerească, să izvorăsc de lacrimi curăţitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Stăpânul cel milostiv şi îndurat L-ai năşcut, pe Care milostiv fă-L şi mie celui ce am greşit şi cu multe rele L-am mâniat totdeauna; şi dăruieşte-mi curăţire de păcate, Stăpână, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti zidul credincioşilor şi neispitită de nuntă, îngrădeşte-mi, cu dumnezeiască frică, mintea mea cea întinată cu dezmierdările şi arat-o neclătită de năvălirile tâlharilor şi nerobită de năpădirile vrăjmaşilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Prunc sugător făcându-Te, Hriştoase Dumnezeule, Cel mai înainte de veci, pentru mila cea negrăită, Fecioara cea neispitită de bărbat Te-a născut pe Tine, Cel ce ai îndreptat pe Adam cel rătăcit, ca pe un prunc. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cel ce ai luminat cu ştrălucirea venirii Tale, Hristoase şi ai umplut de bucurie cu Crucea
154

Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunostiinţei Tale celei dumnezeieşti, inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti milostivă Născătoare a Cuvântului celui milostiv, miluieşte sufletul meu cu dumnezeiasca ta milă şi izbăveşte-mă de păcatul şi de obisnuinţa care mă ţin şi mă tiranizează. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O, Stăpână, să nu mă la şi la judecată să mă fac de bucurie dracilor celor ce caută să mă prindă pe mine, ci învredniceşte-mă să stau neosândit înaintea divanului Fiului Tău. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca pe o pricină a îndumnezeirii noaştre, Născătoare de Dumnezeu, după datorie, de-a pururea te mărim pe tine noi credincioşii. Că multe măriri ti-a făcut tie Cel puternic, precum însăţi ai proorocit, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Străluceşte-mi haina sufletului meu, Stăpână, pe care am înnegrit-o cu întunecatele lucrări ale patimilor mele şi bagă-mă în cămara lui Dumnezeu cea nestricată, purtând eu îmbrăcăminte de nuntă. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos şi nu este izbăvitor; socotiţi am fost ca niste oi de junghiere. Mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Gândurile cele pătimaşe din sufletul meu înconjurând m-au înconjurat ca albinele fagurul, şi s-au aprins ca focul în spini, văpaie ridicând în aer; ci mântuieşte-mă Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine cunoscându-te doctor al bolnavilor, sculare a celor ce cad şi curătitoare grabnică a celor ce greşesc, Născătoare de Dumnezeu, cu lacrimi cad la tine şi strig ca ceea ce eşti puternică, mântuieşte-mă pe mine cu mijlocirea ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară neispitită de nuntă,mai presus de legile firii ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu cel ipostatic, Care a doua oară a ridicat zdrobirea noastră; pe Care roagă-L cu deadinsul să ne mântuim noi toţi. Doamne miluieşte. . . (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi
155

pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, zidul cel mare şi nesurpat al credincioşilor, folositoarea cea tare a păcătoşilor, cetatea cea nejefuită şi scăparea cea tare, te rog pe tine, Stăpână: să-mi stai înainte în ziua judecăţii şi să mă mântuieşti. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cuptor duhovnicesc Te gândim noi credincioşii, Născătoare de Dumnezeu, că precum Cel preaânalt a mântuit pe cei trei tineri, aşa şi pe mine omul în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, iată cu totul mă încredinţez tie, închinându-ţi şi sufletul şi trupul meu, iar dorirea ceea ce este întru mine cu totul o întind către tine: miluieşte-mă Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Acum mă tânguiesc pe sine-mi însumi, eu ticălosul, ca cel ce am lucrat lucruri vrednice de tânguire şi, ca cel ce însumi m-am osândit, mai înainte de osândire, cu tânguire mă zdrobesc: Maica lui Dumnezeu, ceea ce eşti ajutătoarea mea, să nu mă uiţi pe mine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Vai suflete al meu, vremea se scurtează, lângă uşi este Judecătorul, divanul este gătit, scaunele se asează, îngerii aleargă în grabă, cei aleşi se adună. Deci pentru ce nu plângi şi nu Te tânguieşti pentru tine, nepocăitule? Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Rugul cel nears oarecând a închipuit pântecele Tău ceea ce eşti cu totul fără de prihană, căci nu Te-a ars nicidecum focul dumnezeirii; pentru aceea Te rog pe tine: izbăveşte-mă de focul cel nestins, curată, ca să laud fără de tăcere, măririle Tale. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: În cuptor tinerii lui Israil, ca într-o topitoare, cu podoaba bunei credinţe mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate făpturile Domnului pe Domnul, lăudati-L şi-L preaânălţati întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti strălucită cu strălucirea cea gândită a naşterii lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai presus de lumină, luminează şi străluceşte sufletul meu cel
156

întunecat, alungând întunericul şi noaptea păcatului şi povăţuindu-mă către raza pocăinţei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Te-ai înfrumusetat cu dumnezeieştile frumuseţi, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, născând pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel neasemănat întru frumuseţe, Care cu frumuseţile cele dumnezeieşti străluceşte inimile tuturor celor ce cu credinţă Il laudă pe El întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Proorocii cu sfinţite glasuri Te-au arătat pe tine, că Te vei face Maică a Stăpânului Dumnezeu, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Căruia toţi Ii strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaânălţaţi pe El în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca o frumoasă, ca o împodobită, Fecioară ai născut pe Hristos cel frumos cu frumuseţea mai presus de fire, Căruia toţi Îi strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şiL preaânălţaţi în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-l şi preaânălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Închipuirea naşterii Tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc dar nu se mistuia. şi acum Te rugăm să stingi văpaia ispitelor cea sălbăticită asupra noastră, ca neâncetat să Te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi! Fecioară scoate-mă din gura leului, care cumplit răcneste şi se sârguieşte să mă înghită, ca prin multumitoare cântări de bucurie să Te cinstesc şi să Te măresc în toată viata mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ridicând sus mintea mea din adâncul cel pământesc, învredniceşte-o să privească şi să cugete totdeauna ca într-o oglindă frumuseţile cele din ceruri; şi să se veselească de vederea celor pururea vecuitoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te-ai arătat casă sfinţită, Fecioară, şi palat lui Hristos, Împăratul celui mai înainte de veci şi Care stăpâneşte toată zidirea; pentru aceea curăţeşte inima mea de necuratele patimi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Năstrapă sfinţită şi masă, sfeşnic cu raze de aur şi scaun sfânt, cort neânţeles şi făcut de mână, cămară şi sălaş de aur, lespede de Dumnezeu scrisă şi pat primitor de Dumnezeu, Te
157

cunoaştem pe tine, Preacurată.

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS: Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israil, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu, Cel fără de ani, întrupat sub ani, Prea Sfântă, Curată, vindecă toate patimile cele de mulţi ani ale mult ticălosului meu suflet. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Rănile sufletului meu, Preacurată, înfocarea inimii şi schimbările minţii, pierde-le ca o bună cu rugăciunile tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut Lumina, pe Izbăvitorul meu, izbăveşte-mă de întuneric şi de chinurile cele veşnice de acolo, Preacurată, ca mântuindu-mă, să laud milostivirea Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cântare de umilinţă cu fierbinţeală să-i aducem Născătoarei de Dumnezeu, o ticăloase suflete al meu, care rău te-ai întinat, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru tot Sfântă Născătoare de Dumnezeu pierde toată nerodirea minţii mele celei sterpe şi arată roditor de fapte bune pe sufletul meu, ceea ce eşti ajutorul credincioşilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă de toată primejdia şi de cele multe sminteli ale şarpelui, de văpaia cea veşnică şi de întuneric, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi care ai născut nouă Lumina cea neînserată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. De divanul cel înfricoşat, de focul cel nestins şi de hotărârea cea înfricoşată cu totul mă tem Preacurată Fecioară, ci sârguieşte-Te, ceea ce eşti bună, şi mântuieşte mai înainte de sfârşit pe robul tău.
158

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, cea neispitită de nuntă, du rugăciunile noastre Făcătorului tău şi Dumnezeu, Celui ce S-a născut din pântecele Tău, ca să ne izbăvim desăvârşit de primejdiile cele cumplite. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Cu duhul mai înainte văzând întruparea Cuvântului, proorocule Avacum, ai propovăduit strigând: "Când se vor apropia anii, Te vei cunoaşte; când va veni vremea Te vei arăta; Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti cort neîntinat, curăţeşte-mă acum pe mine cel întinat cu greşelile, cu preacuratele picături ale milostivirii Tale, şi-mi dă mie mână de ajutor ca să strig: "Slavă ţie, Curată, de Dumnezeu preaslăvită." Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Te-ai arătat Biserică sfinţită lui Dumnezeu, Celui ce s-a sălăşluit întru tine, mai presus de minte, pe Care roagă-L, să ne curăţrască pe noi de întinăciunea păcatelor şi să ne facă case şi locaşuri ale Duhului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Izvorul milei, miluieşte-mă, şi-mi dezleagă boala cea cumplită a sufletului meu, dându-mi, mai înainte de sfârşit lacrimi şi umilinţă şi izbăvire de cele cumplite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! S-au spăimântat oştile îngerilor văzând cum cel nevăzut S-a văzut în chipul nostru, din tine, Fecioară de Dumnezeu Născătoare; pe Care roagă-L să învrednicească mântuirii pe toţi cei ce cu credinţă Te slăvesc pe tine. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Pacea Ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu cunoaştem şi numele Tău numim, că eşti Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mort m-a făcut pe mine în Eden oarecând, gustarea cea rea; iar tu Curată, ceea ce ai născut Viaţa, pe Cel ce a murit pe lemn de demult, înviază-mă şi pace dăruieşte-mi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
159

Mântuieşte-mă, Preacurată, de primejdiile cele cumplite şi ridică din gunoiul patimilor pe netrebnicul robul tău şi-l izbăveşte de robire şi de răutatea diavolilor celor răi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Deschide ochii sufletului meu, Curată, ca să văd luminat dunezeiasca strălucire şi slava Ta, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, ca să dobândesc milă şi slava cea veşnică. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Împărăteasă şi Fecioară, te propovăduieşte pe tine David, Preacurată, ceea ce eşti neîntinată; pentru aceea te rog: fă-mă şi pe mine moştenitor al împărăţiei celei cereşti, ca să Te fericesc pe tine. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Proorocului Iona urmând,strig:"Scapă viaţa mea din stricăciune,Bunule, şi mântuieştemă Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slavă Tie." Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel întinat la suflet cu multe păcate, te rog cu dinadinsul pe tine, cortul cel neîntinat; spală-mă de tot felul de întinăciune cu mijlocirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, ocârmuitoare fă-Te mie, celui ce înot în noianul cel cumplit al ispitelor vieţii şi îndreptează-mă pe calea mântuirii şi mă miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. . . Marie, ceea ce te-ai arătat cort al sfinţeniei, curăţeşte sufletul meu cel întinat cu dulceţile şi-l fă părtaş dumnezeieştii slave. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe mine, Maica lui Dumnezeu şi cea bună între femei, cu dinadinsul te rog să nu mă treci cu vederea, Preacurată, ci milostiveşte-te şi izbăveşte-mă cu totul de orice vătămare. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Judecătorul se apropie, lângă uşi este sfârşitul, priveghează suflete, şi suspinând din adâncul inimii strigă către Maica Dumnezeului nostru: Stăpână, ceea ce esti cu totul fără prihană, slobozeşte-mă de înfricoşatele chinuri şi rânduieşte-mă în locul odihnei. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
160

De tinerii Tăi cei din cuptor,Mântuitorule, focul nu s-a atins şi nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei, ca dintr-o gură cântau şi binecuvântau grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor nostri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sufletul meu cel pângărit cu patimile sfinţeşte-l, Preacurată Stăpână, ceea ce eşti cu totul neîntinată, şi cumplitele robiri ale minţii, orbirea inimii şi năpădirile diavolilor, pierde-le degrab. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mintea mea cea omorâtă cu patimile trupului înviaz-o ceea ce eşti cu totul fără prihană şi întăreşte-mă să săvârşesc cele plăcute lui Dumnezeu, ca să te măresc şi să laud de-a pururea milostivirea ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăveşte de gheenă pe robul Tău, Stăpână, Curată, izbăveşte-mă de hotărârea cea înfricoşată a fiului tău, izbăveşte-mă de toată osânda pe mine cel osândit, rugând pe Dumenezeul cel Preabun. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Omoară-mi degrab patimile trupului meu, Stăpână, Curată şi spală-mi întinăciunea cea cumplită a sufletului meu şi izbăveşte-mă de pâra dracilor celor răi şi mântuieşte-mă, Fecioară. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel de care se înfricoşează îngerii şi toate oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţiL preoţi, preaslăviţi-L tinerii, binecuvântaţi-L, popoare, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cel fără de trup se întrupează din tine cu dumnezeiască cuviinţă; pe Care roagă-L, întru totul Curată, să omoare patimile trupului meu şi să-mi învieze sufletul, cel omorât cu păcatele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ai vindecat zdrobirea luiAdam celui de ţărână, născând pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ceea ce eşti cu totul neîntinată; pe Care roagă-L să tămăduiască rănile sufletului meu, care nevindecat boleşte. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Scoală-mă pe mine cel ce zac întru adâncul răutăţilor, bate război cu vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine, pe sufletul meu cel rănit cu dulceţi necuvioase să nu-l treci cu vederea, Curată, ci îndură-Te şi-l mântuieste.
161

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Vindecă patimile inimii mele, preacurată ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor şi mă fă părtaş părţii celor drepţi, Fecioară, rugând pe Hristos. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe norul cel purtător de lumină, întru care Stăpânul tuturor, Cel fără de început, s-a pogorât din cer ca ploaia peste lână şi s-a întrupat, pentru noi făcându-se Om, să o mărim toţi, ca pe o Maică Curată a Dumnezeului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iubitor de păcate fiind, întru lenevire petrec şi pe divanul cel nemitarnic mă cutremur, la care păzeşte-mă nevinovat şi neosândit, cu sfintele tale rugăciuni, ca să Te fericesc de-a pururea pe tine, ca pe o apărătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă înfricoşez de divanul şi de ochiul cel neamăgit al Fiului Tău, Fecioară, căci am săvârşit fapte urâte pe pământ; pentru aceasta strig ţie: Preamilostivă Stăpână, ajută-mă şi să mă scoţi din nevoia cea de atunci şi să mă mântuieşti, Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cât de înfricoşată va fi ziua cercetării, Fecioară! Cât de înfricoşată va fi hotărârea! Cât de cumplită va fi ruşinea! Cine va suferi acestea, Stăpână cu totul neîntinată? Ci miluieşte ticălosul meu suflet, şi mai înainte de sfârşit dă-mi lăsare de greşale, Curată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască, luminează-mă pe mine cel întunecat cu toate meşteşugirile vrăjmaşului şi care cu trândăvie vieţuiesc şi întărât pe Dumnezeu. şi povăţuieşte-mă, ceea ce eşti cu totul fără prihană spre lucrările faptelor celor bune, ca ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor.

162

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS: Din robia cea amară izbăvindu-se Israil, marea cea neumblată a străbătut-o ca pe uscat; iar pe vrăjmaşul văzându-l înecat, cântare lui Dumnezeu a cântat, ca unui Făcător de bine, Cel ce a făcut minuni cu braţ înalt, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Te-ai arătat mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai întrupat pe Cel neîncăput nicăieri. Deci, pe Acesta roagă-L să ne izbăvească pe noi de toată strâmtorarea şi de munca cea veşnică, Maică Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vindecă patimile inimii mele, Născătoare de Dumnezeu, şi cere ca să mi se dea lăsare păcatelor, pe care nebuneşte le-am lucrat şi mântuieşte-mă cu mijlocirile tale, ca să Te slăvesc neîncetat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti nor al Luminii, ca ceea ce ai născut pe Soarele slavei, alungă norii patimilor din sufletul meu, Preacurată, şi luminează-mă cu dumnezeiasca rază a pocăinţei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, izvorul darului; bucură-te, scară şi uşă cerească; bucură-te, sfeşnice, năstrapă de aur şi munte netăiat, ceea ce ai născut lumii pe Hristos, Dătătorul de viaţă. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Nu întru înţelepciunea şi bogăţia sa să se laude muritorul, ci întru credinţa Domnului, strigând lui Hristos Dumnezeu şi cântând puurea cu dreapta credinţă: pe piatra poruncilor Tale, întăreşte-mă, Stăpâne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vindecă patimile inimii mele, Stăpână, Curată, că ai născut pe Hristos, Doctorul tuturor, Cel iubitor de oameni, Care neputinţele noastre a purtat, bolile le-a ridicat şi Crucea pentru noi a răbdat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu vicleşug caută să mă răpească pe mine şarpele cel prea rău şi să mă facă mâncare a lui, ci miluieşte-mă pe mine cel ce nădăjduiesc în tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi nelucrătoare fă pândirile şi vicleniile lui.
163

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dumnezeu, Cel ce este nevăzut, S-a făcut văzut, întrupându-Se în tine, pentru covârşirea bunătăţii, pe Care roagă-L să mă izbăvească de vrăjmaşii cei nevăzuţi, care fără cruţare necăjesc inima mea, Stăpână ceea ce eşti cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, te-am agonisit păzitoare a vieţii mele şi zid nesurpat. Să te aflu şi după sfârşitul meu, acoperământ şi apărătoare nebiruită şi să mă duci către Dumnezeu, dăruindu-mi viaţa şi slava cea veşnică. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-a de demult Avacum cel minunat glasul Tău, Hristoase, şi cu frică a strigat: Dumnezeule şi Sfinte, de la miazăzi vei veni, din muntele cel cu umbră deasă, ca să mântuieşti pe unşii Tăi. Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine singură din toate neamurile alegându-te, Făcătorul veacurilor, S-a sălăşluit întru tine. Deci, pe Acesta roagă-L, ca pe un Bun, de Dumnezeu dăruită, Stăpână, să ne miluiască pe noi, cei ce Te lăudăm pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce eşti Maica lui Hristos, Făcătorul a toată zidirea, pe Acesta roagă-L Fecioară curată, să miluiască neputinţa noastră şi să ne dăruiască tuturor curăţire de greşale şi îndulcirea veşnicii veselii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca ceea ce ai ochiul inimii tale veghetor, păzeşte- ne şi ne ocroteşte cu iubirea ta de oameni cea neadormită, curată, şi izbăveşte-ne de fiarele cele gândite, de războaiele cele văzute şi de necazuri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Judecata a sosit, priveghează suflete al meu, leapădă somnul cel greu al trândăvirii şi întru priveghere strigă lui Hristos: Pentru rugăciunile Maicii Tale, miluieşte-mă pe mine cel ce am ajuns întru adâncul răutăţilor. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Lumina Ta cea neapusă străluceşte-o, Hristoase, în inimile celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine, pacea Ta cea mai presus de minte dându-ne-o nouă pentru ca, din noaptea
164

necunoştiinţei către ziua Luminii Tale alergând, să Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine mai presus de fire, luminează gândurile noastre, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi împuţinează mulţimea cugetărilor celor stricătoare de suflet şi a pomenirilor celor întinate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Hristos, noianul milostivirii, usucă adâncul cel nemăsurat al greşelilor mele, Fecioară, dându-mi ploi de umilinţă cu mijlocirile tale cele către Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti nor prealuminat al Soarelui, alungă negura sufletului meu cu rugăciunile tale, ceea ce eşti cu totul fără de prihană şi luminează mintea mea cea întunecată cu lenevirea, ca să Te cânt pe tine, fiind mântuit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înmulţitu-s-au mai mult decât nisipul mării greşelile sufletului meu şi nu-mi este mie uşurare, Stăpână. Ci ca ceea ce ai născut noianul milostivirii, izbăveşte-mă de necazul cel ce mă ţine pe mine. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Împresurat sunt din toate părţile de patimi nenumărate şi de chitul răutăţilor am fost înghiţit! Ci din stricăciune scoate-mă, Dumnezeule, ca oarecând pe Iona; şi întru credinţă dăruieşte-mi slobozirea din patimi, pentru ca să jertfesc Tie cu glas de laudă şi cu duhul adevărului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scoate-mă, curată, din adâncul cel mai de jos al deznădăjduirii şi mă îndreptează la limanul pocăinţei celei adevărate pe mine robul tău, căci către tine am ridicat ochii mei, Prea Lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti cu totul fără prihană, care ai vestejit cu odrăslirea ta răutatea vrăjmaşului, care a odrăslit de demult, prin călcările de poruncă, smulge gândurile cele făcătoare de stricăciune şi spinoase, care odrăslesc în sufletul meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Maică Fecioară, Curată, roagă pe Domnul Care negrăit ne-a strălucit nouă din pântecele tău, să mă izbăvească de focul cel veşnic, de întunericul iadului şi de orice fel de necaz.
165

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sufletul mi l-am întinat fără de măsură cu răutăţile mele cele spurcate, eu pătimaşul, Născătoare de dumnezeu, Stăpână. Incotro mă vei duce, ţinut fiind cu totul de deznădăjduire? Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna A ta folosinţă, agonisind, Preacurată, şi cu rugăciunile tale din neviu izbăvindu-ne cu Crucea Fiului tău pretutindeni fiind păziţi, pe tine, după datorie, toţi cu bună credinţă Te mărim. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Tinerii cei ce s-au arătat oarecând sfinţi pentru buna cinstire a lui Dumnezeu, au trecut ca printr-o cămară prin văpaia cea nesuferită a cuptorului şi cu un glas lăudând, cântare glăsuiau: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat! . Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dumnezeu cel mai presus de fiinţă, luând trup din sângiuirile tale cele curate, te-a arătat pe tine apărătoarea pământenilor, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. pentru aceea ne rugăm ţie: izbăveşte-ne de toată nevoia pe noi ce cântăm: Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Către Domnul, Cel ce s-a născut din tine, fii mijlocitoare, ceea ce eşti bună, ca să mă izbăveşti de gheenă şi de foc şi să mă învredniceşti Împărăţiei pe mine care strig: Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi preaslăvit, bine eşti cuvântat! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Scaun al lui Dumnezeu şi cămară însufleţită cunoscându-te cu adevărat noi credincioşii, cu credinţă strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu: Mântuieşte pe robii tăi de toate înconjurările, Preacurată, ca de-a pururea să Te binecuvântăm şi să ne închinăm ţie. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Toată nădejdea mântuirii mele spre tine o pun, Stăpână, că pe tine Te-am câştigat ajutor şi zid nebiruit, întărire şi întemeiere neclătită, şi prin tine nădăjduiesc a dobândi şi Împărăţia. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cuptorul cel cu foc răcorit a arătat de demult minunea celei mai presus de fire, pentru
166

că focul n-a ars pe tinerii arătând dumnezeiasca naştere a lui Hristos, cea fără de sămânţă, din Fecioară. Pentru aceea să strigăm: să binecuvânteze toată zidirea pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sufletul meu cel omorât cu multe patimi, înviază-l Fecioară, ceea ce ai născut lumii viaţa, ca cu inimă gătită să strige: Binecuvântaţi topate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Năstrapa care de demult purta mana, te închipuia pe tine, curată, că pe Hristos, dulceaţa noastră, L-ai purtat în pântece şi ai născut cu trup pe Cel ce scoate din toată amărăciunea greşelilor celor necuvioase pe cei ce-L preaînalţă întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Te-ai arătat Biserică lui Emanuil şi uşă prin care Însuşi a intrat şi a ieşit,precum singur ştie,mântuind pe cei ce Te slăvesc şi Te laudă pe tine,ceea ce negrăit şi fără stricăciune L-ai născut pe Dânsul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pricinuitoare de mântuire Te-ai arătat nouă,Născătoare de Dumnezeu,născând pe Stăpânul şi Mântuitorul a toate, pentru aceea Te rog să învredniceşti mântuirii pe sufletul meu cel smerit, ca să Te laud cu credinţă în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm preaînălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Negrăită este taina Fecioarei, pentru că aceasta s-a arătat cer, scaun de heruvimi şi cămară purtătoare de Lumină a lui Hristos DumnezeuAtotţiitorul. Pe Aceasta cu bună cinstire, ca pe o Născătoare de Dumnezeu să o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Se înfricoşează rânduielile îngerilor de Cel ce a răsărit din pântecele tău, pe care roagăL pentru noi, Maică Fecioară, să ne izbăvească pe toţi cei ce Te lăudăm pe tine, de înfricoşata osândă şi de întunericul cel mai dinafară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, cu totul lăudată, ai adânc de milostivire, ca ceea ce ai născut pe Hristos, noianul cel nemărginit al bunătăţii. Pentru aceasta miluieşte şi izbăveşte de osânda
167

Domnului, cântându-L şi

cea veşnică pe cei ce Te măresc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Totdeauna mă înfricoşez, gândind la divanul cel înfricoşat şi a toată lumea, căci sunt înfăşurat cu fapte rele şi cu vătămare de minte, şi vinovat osândei fiind, răpeşte-mă, Născătoare de Dumnezeu din ea, cu mijlocirea ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Apărătoare şi sprijinitoare întemeiată Te-ai făcut întregii mele vieţi, şi m-ai izbăvit din multe primejdii şi necazuri şi din reaua lucrare şi viclenie a vrăjmaşilor. Izbăveşte-mă şi de focul cel veşnic, cea cu totul neîntinată.

168

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS: Lui Dumnezeu, Cel ce a ajutat în Egipt, lui Moisi, şi printr-însul, pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înviforându-mă în noianul relelor şi în viforul patimilor, chem liniştea ta, Curată cinstită, mântuieşte-mă, că eşti adăpostirea credincioşilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curăţindu-ţi-se mai înainte sufletul Tău cu lumina dumnezeiescului Duh, ai primit în pântece toată raza Tatălui. Drept aceea, risipeşte întunericul păcatului meu, Fecioară Curată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine, cortul cel ceresc şi chivotul cel sfânt, întru care Hristos şi-a zidit casa Sa, şi te-a arătat curăţitoare, ca pe o mântuitoare a noastră, te mărim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, tu eşti scăparea cea tare a neamului omenesc, zidul şi acoperământul, limanul şi puternica folositoare în răutăţile vieţii. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase, Dumnezeule, Care peste ape ai întărit cerul şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, risipeşte negura greselilor mele întru lumina Fiului Tău, cu rugăciunea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce ai visteria minunilor şi izvorul tămăduirilor, Preacurată, spală toată întinăciunea păcatului din sufletul meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Negrăitei naşterii tale ne închinăm, binecuvântată, chemându-te spre rugăciune, roagăte să se izbăvească de toată nevoia şi cei ce te laudă pe tine, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Împlinire a nădejdiilor şi dumnezeiesc acoperământ, folositoare şi zid de mântuire, team câştigat pe tine, Maica Cuvântului, străluceşte-mi lumina pocăinţei.

169

CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am, Doamne, glasul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale, grăia proorocul, şi am preaslăvit puterea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curăţitoare neruşinată am câştigat noi credincioşii pe rugăciunea Ta, Fecioară Curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe dumnezeiescul Cuvânt zămislindu-l negrăit în pântecele tău, ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul neamului nostru. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Zid nebiruit având acoperământul tău, Fecioară, ne izbăvim de nevăzuţii vrăjmaşi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe cei căzuţi în păcate ridică-i Fecioară binecuvântată, că eşti nădejdea credincioşilor. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Răsari nouă lumina cea strălucitoare şi pururea fiitoare, celor ce mânecăm către judecăţile poruncilor Tale, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Hristoase, Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine pururea Fecioară, ceea ce eşti puternică sprijineală în ispite, în necazuri şi în cumplite păcate să Te aflăm ajutătoare în bună vreme. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Ziditorul a toate şi ai rămas Fecioară, oştile îngereşti Te laudă pururea Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu izvorul tămăduirii Tale şi cu curgerile minunilor, spală-mi întinăciunea cares-a lipit de mine din păcate, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Zămislind în pântece pe curăţirea sufletelor noastre, Preacurată, ai născut mântuirea celor ce cu dreaptă credinţă Te slăvesc, Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Pe proorocul L-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni; şi pe mine mă scoate din adâncul păcatelor, rogu-mă ţie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
170

Rănile patimilor mele cele dureroase, tămăduieşte-le, Stăpână, cu legătura rugăciunii tale, şi-mi dăruieşte sănătate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu totul fiind zămislit în multe necuvioşii şi robit cu mintea de multe păcate, la acoperământul tău năzuiesc, mântuieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Toţi Te rugăm cu neîndoită credinţă, Prea Curată, Fecioară, să ne dăruieşti dezlegare greselilor, căci eşti Maica lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca ceea ce Te-ai arătat căruţă a soarelui celui înţelegător, luminează-ne pe noi cei ce dormim în noaptea necunoştiinţei, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fecioară şi hrănitoare a Unuia din Treime, ceea ce eşti rai frumos şi mântuirea pământenilor, mântuieşte cu acoperământul Tău, pe cei ce-ţi cântă ţie, cu bună credinţă. Că Tu ai născut pe Cel ce a grăit prin prooroci şi ai purtat pe Cel ce tine toate, ceea ce eşti Maică a lui Hristos Dumnezeu. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cuptorul se răcorea, Mântuitorule, iar tinerii dăntuind cântau: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pentru ispite ajutătoare şi întru primejdii izbăvire ştiindu-te, stăpână, cu credinţă strigăm: binecuvântat esterodul pântecelui tău, Preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce ai născut pe Dătătorul de viată, înviază-mă pe mine cel omorât de cumplitele păcate, Născătoare de Dumnezeu, ca să strig: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dintru tine ieşind Dumnezeu, a izbăvit firea de blestem şi a tămăduit durerile tuturor celor ce strigăm cu credinţă: binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, bucuria credincioşilor şi izbăvirea de întristare; bucură-te, curăţitoarea
171

Şi

tuturor celor ce strigă cu credinţă: bine eşti cuvântată Născătoare de Dumnezeu, preacurată şi prealăudată. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce a mântuit în cuptor pe tinerii cei ce glăsuiau cântare şi cuptorul cel cu văpaia ca de tunet în rouă l-a prefăcut, lăudaţi-L şi-L preaînăltaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îmblânzeşte pe Milostivul Dumnezeu-Cuvântul, Născătoare de Dumnezeu, către cei ce cu credinţă strigă fără de tăcere: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Având curăţitoare pe rugăciunea ta, Născătoare de Dumnezeu, noi cei cufundaţi în adâncul greselilor strigăm: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Pe tine scăpare întru primejdii, ajutătoare şi folositoare câştigându-te, strigăm: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Negura cumplitelor valuri mă tulbură Preacurată pentru aeea năzuiesc către limanul rugăciunii Tale, strigând: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm preaînăltându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine, pe care rug nears te-a văzut Moisi, şi pe care scară însufleţită te-a văzut Iacov, şi uşă cerească, prin care a trecut Hristos Dumnezeul nostru, cu cântări te mărim, Maică Preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ceea ce ai mulţime de milostiviri şi bogate îndurări, tămăduieşte-mi patimile, rănile şi durerile trupului, ca după datorie să Te slăvesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, ceea ce ai zămislit în pântece pe cuvântul Tatălui şi L-ai născut mai presus de fire, şi Fecioară ai rămas, Preacurată, cu multumită Te slăvesc grăind: bucură-te, ajutătoarea păcătoşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
172

Domnului, cântându-L şi

Tu singură eşti povăţuitoarea cea nerătăcită a credincioşilor şi cale de mântuire, care duce drept la împărăţia cea cu adevărat cerească, Preacurată, nădejdea sufletelor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Tu ne-ai lucrat nouă Spicul cel ceresc, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi te rogi de-a pururea, izbăvind din necazuri şi din primejdii şi curăţeşti de păcate pe toţi cei ce Te laudă.

173

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS Lui Dumnezeu, Cel ce a ajutat în Egipt lui Moisi, şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cetate tuturor, şi ale îngerilor şi ale oamenilor, amuţesc dorind să Te laude după vrednicie, Fecioară, însăţi mult lăudată, puternică scăpare a creştinilor, cum dar voi îndrăzni eu să Te laud pe tine, Stăpână? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spre mulţimea milostivirilor tale îndrăznind eu nevrednicul, Preacurată, cu credinţă mă apropii către tine, eu prostul şi lepădatul Tău rob; dă-mi cuvânt ca să-ţi cânt cântare veselitoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-Te, arătarea Tainei celei înfricoşate, tăinuite şi dumnezeieşti; bucură-te, năstrapă cu totul de aur şi deschizătoarea uşilor raiului; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Maică nenuntită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pâine purtătoare de viaţă te-ai arătat Fecioară, fiindcă pe Hristos l-ai născut, pe Făcătorul a toate; pe Care, rugându-L ca o Maică, slobozeşte din toată urgia, din primejdii şi din toate felurile de necazuri pe cei ce te laudă pe tine. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte, Doamne, Biserica Ta, pe care ai câştigat-o cu puterea Crucii Tale; întru care pe vrăjmaşul l-ai vădit şi lumea ai uminat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-ne pe noi din toată nevoia şi primejdia, binecuvântată Mireasă dumnezeiască, ca să-ţi cântăm cu bucurie: "Bucură-te ", noi credincioşii cei ce prin tine de bucurie ne-am îndulcit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Strugurele vieţii, Care izvorăşte vin mântuitor, înţelepţeşte-mă cu totul, ca o milostivă, pe mine cel întunecat cu beţia păcatelor, şi către căile cele drepte ale pocăinţei du-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
174

Preacurată Fecioară, Marie, cea plină de dar, pricinuitoare slăvită a bucuriei, dă dar dumnezeiesc şi milă lăudătorilor tăi, ca să-ţi cânte Ţie cântare de mulţumire. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Alunecându-mă cu gândurile şi întinându-mă cu întinăciuni trupeşti, la tine scap cea cu adevărat fără prihană şi neîntinată, ajutătoare fă-Te robului Tău, Preacurată. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Cunoscut-am Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am proslăvit pe Tine, Mântuitorule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, bucuria a toată lumea şi omorârea iadului; bucură-te, prin care moartea s-a surpat şi Eva de chinuri s-a dezlegat; bucură-te, Preacurată, curăţitoarea cea fierbinte a lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, învierea celor ce cu credinţă te cunosc pe tine Maică cu adevărat a Ziditorului; bucură-te, risipirea diavolilor; bucură-te rugul cel nears, pe care l-a văzut Moisi, netopit de focul dumnezeirii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe mine cel acoperit de noaptea celor întristătoare şi înghesuit de întunericul primejdiilor, cu totul luminează-mă, întru totul Sfântă Stăpână, ceea ce ai născut Lumina cea mai înainte de veci, şi străluceşte-mă cu lumina ta şi învredniceşte-mă bucuriei tale celei cereşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu dorinţa îndumnezeirii amăgindu-mă cu vicleşug vrăjmaşul de demult, din Eden în pământ târându-mă, m-a zdrobit. Dar Hristos milostivindu-Se, din pântecele tău trup luând de-a doua oară m-a zidit. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine Hristoase Dumnezeule, Cela ce pentru noi ai sărăcit şi Cruce şi moarte cu trupul pentru noi ai răbdat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O, minune şi auzire nouă, şi vedere de mirare cu adevărat preaslăvită! Fecioara naşte pe Cel mai presus de fiinţă, cu Tatăl împreună fără de început şi de o fiinţă şi împreună vecuitor cu dumnezeiescul Duh.
175

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din furtuna necuviincioaselor gânduri, a primejdiilor, a necazurilor şi a ispitelor, răpeşte-mă, Fecioară şi către limanuri îndumnezeite îndreptează socoteala minţii mele, rogu-te pe tine, cea singură cu totul lăudată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai fost aleasă din toate neamurile, ca cea mai presus de cinste şi ai strălucit cu faptele bune, Curată, fără prihană, străluceşte cu strălucirea Ta pe cei ce te cuvântează cu laude. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Făcându-mă biserică a lui Dumnezeu prin naşterea lui Dumnezeu din tine, de voie am alunecat în patimi cumplite; pe tine Biserica lui Dumnezeu, te rog: ajută-mă Stăpână. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Împreună cu Iona strigăm Ţie: Doamne cu glas de laudă, rugându-te: Scoate din stricăciune viaţa noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Gavriil Arhanghelul, trimis fiind la Nazaret, "Bucură-te " ţi-a strigat ţie, Fecioară împărăteasă; "Bucură-te! " îţi strigăm şi noi, cei muritori, care ne-am mântuit prin naşterea ta, împreună bucurându-ne cu îngerul, Preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! "Bucură-te! " să cântăm Maicii Dumnezeului nostru; bucură-te, cort neîntinat; bucurăte, porumbiţă de aur; bucură-te, scularea noastră şi arătată izbânditoare a blestemului, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Întreitele învăluiri ale patimilor mă înviforăsc, Stăpână, şi tot felul de nori ai primejdiilor acoperă de-a pururea sufletul meu cel ticălos, ci Tu, Stăpână, care ai zămislit Lumina nepătimirii, străluceşte-mă cu lumina Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cetele îngerilor şi toate puterile cerurilor şi adunările oamenilor se înfricoşează de puterea Fiului Tău, Stăpână, numai singur eu deznădăjduindu-mă, sunt plin de frică. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Neântinată mieluşea văzând pe Mieluşelul şi păstorul mort spânzurând pe Cruce,
176

Şi

tânguindu-Se grăia, strigând ca o Maică: Cum voi răbda pogorârea Ta de pe Cruce şi patimile cele de bună voie, Preabunule Dumnezeu? CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce în rug şi în foc Te-ai arătat puitorului de lege şi naşterea Fecioarei într-însul mai înainte ai închipuit-o: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Norule cel cu totul luminos, care ai zămislit pe Iisus Soarele Dreptăţii, luminează sufletul meu, cel ce petrece în noaptea păcatului şi se orbeşte cu întunecarea dezmierdărilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scoală din somnul cumplitei trândăviri, o întru tot ticălosule, putredule şi păcătosule suflete, şi strigă: Am păcătuit Ţie, Dumnezeului şi Făcătorului meu, ci miluieşte-mă cu solirile Maicii Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tainic învăţându-se Moisi, rugul cel nears de foc îl vedea, prin vedere proorocească, că Te închipuie pe tine, Fecioară, cu totul fără prihană. Pentru că locuind întru tine Ziditorul, nu Te-a ars, ceea ce eşti mai presus decât toate făpturile, Mireasă a lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Izbăvindu-ne prin tine de întristarea cea de Maică, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut veselia tuturor şi bucuria a toată lumea, plini de bucurie ne-am făcut. De aceea, întru tot lăudată, pe ai tăi cuvântători de laude, păzeşte-i de primejdii cu solirile tale. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cântarea celor fără de trupuri aducem ii în cuptor şi cântând zicem: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, scaun al Dumnezeului tuturor, întru tot lăudată; bucură-te, zidul credincioşilor şi reazim neclintit; bucură-te, pod dumnezeiesc ce duce pe oameni către dumnezeiasca şi fericita îndulcire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, munte al lui Dumnezeu arătat şi umbros, şi tare străjuire a credincioşilor Născătoare de Dumnezeu; bucură-te, Curată, ceea ce luminos ai născut pe Lumina cea neapusă, care pe toate a strălucit.
177

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Potoleşte furtuna cea sălbăticită a patimilor mele, şi dezleagă şirul nenumăratelor mele greşeli şi scoate-mă din groapă Maica lui Dumnezeu, pe mine cel ce zac în neputinţe, ca după vrednicie să te cinstesc pe tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Să nu mă arăţi, Stăpână, să nu mă arăţi pe mine străin şi nevrednic de tot, cel ce m-am înstrăinat de acoperământul tău, ci spală-mă şi pe mine de mârşăvia păcatelor mele. Să lăudăm,bine să cuvântăm, să ne închinăm preaînălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine pe care rug nears te-a văzut Moisi şi pe care scară însufleţită te-a văzut Iacov şi uşă cerească, prin care a trecut Hristos, Dumnezeul nostru, cu cântări te mărim, Maică Preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toate zicerile proorocilor mai înainte au scris de Cel născut negrăit şi cu anevoie de tălmăcit al Tău, Preacurată, pe Care noi L-am cunoscut învăţător tainic al dumnezeirii Celei Una şi în trei Sori. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Roditor de roade bune arată pe sufletul meu, Fecioară, alungând neroditoarele mele gânduri şi tăind din rădăcină, întru totul Curată, spinii păcatelor care mă îneacă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Plouă în inima mea o picătură de umilinţă, Doamnă, ceea ce ai născut Izvorul vieţii, şi opreşte revărsările patimilor mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Luminează ochii mei cei întunecaţi de patimi, cu strălucirea ta cea dumnezeiască, Preacurată, şi mă izbăveşte de amara robire a diavolilor, care se fălesc, văzându-mă pe mine neapărat. Domnului, cântându-L şi

178

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 1, IRMOS: Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă, cu braţ înalt, şi a, mântuit pe Israil că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu psalmistul veniţi să batem din palme noi credincioşii, şi într-un glas să lăudăm muntele cel sfânt, uşa lui Dumenezeu cea cu adevărat neumblată şi chivotul cel dumnezeiesc al sfinţeniei celei gândite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, bucuria a toată lumea; bucură-te, binecuvântarea neamului nostru; bucură-te, ceea ce ai salvat cu naşterea ta cea mai presus de toată cinstea şi fără de sămânţă, întru totul cinstită Marie, firea oamenilor cea necinstită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe muntele cel umbrit al lui Dumnezeu, pe cerul cel înalt şi desfătat, pe cămara cea însufleţită, pe raiul cel bine înverzit şi bine înflorit, pe Fecioara şi Doamna, ca pe Născătoarea de Dumnezeu să o lăudăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curg bunătăţile dintru tine şi pâraiele cele de-a pururea curgătoare ale milostivirii Fecioară mult lăudată, că ai născut pe Izvorul îndurării, din Care învredniceşte-mă să mă împărtăşesc şi să mă îndulcesc. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Să se întărească inima mea întru nădejdea bunătăţilor Tale Hristoase, ca neîncetat laudă de cântare să-ţi strig Ţie: Nu este Sfânt afară de Tine Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca un scaun în chipul focului, ca un palat însufleţit, ca un sarai cuvântător al cuvântului, ai încăput pe Dumnezeu, Cel neîncăput, Preacurată. Pentru aceea de strâmtorarea cea din iad slobozeşte-mă şi mă mântuieşte, cea cu totul lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti izvorul milei, şi noianul bunătăţii şi adâncul cel nemărginit al milostivirii, şterge toate izvoarele greşelilor mele, milostivă Preacurată, şi părtaş al milei mă arată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
179

Greşit-am, milostiveşte-Te Hristoase; nelegiuit-am, miluieşte-mă ca un Milostiv şi mult Îndurat şi-mi dăruieşte pâraie de lacrimi ca să-mi spăl tina patimilor mele, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Deşteptă-te suflete trândave, scutură de la tine somnul şi leapădă greutatea trândăvirii şi cazi, cu lacrimi fierbinţi de pocăinţă la Maica Ziditorului tău, strigând: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ajută-mi. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Cu duhul văzând mai înainte întruparea Cuvântului, prooroacule Avacum, ai propovăduit strigând: Când se vor apropia anii Te vei cunoaşte, când va veni vremea Te vei arăta. Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti bucuria şi veselia a toată lumea, căci ai născut pe Hristos, veselia oamenilor, Te rog pe tine Maica lui Dumnezeu, umple de bucurie inima mea, scoţând afară întristarea păcatului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pâraiele patimilor inimii mele curgând, mi-au surpat casa, Preacurată; ci Tu, ceea ce ai făcut casă curată a lui Dumnezeu, dăruieşte-mi lacrimi de umilinţă şi arată-mă casă vrednică a Duhului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Năstrapă şi toiag, cămară şi masă, sfeşnic cu raze de aur şi sicrii preafrumos, loc al sfinţeniei şi munte al lui Dumnezeu, Biserică şi uşă şi pod, pe tine, Fecioară, prorocii mai înainte Te-au vestit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ruşinea lucrurilor mele îmi opreşte cuvântul, nesimţirea sufletului meu îmi stinge glasul şi mustrarea conştiinţei îmi leagă limba şi lepădându-mă de rugăciune, numai cu tăcerea strig: Mântuieşte-mă, Stăpână. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Lumina cea strălucitoare şi neapropiată arată-ne-o nouă, celor ce mânecăm la judecăţile poruncilor Tale, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Hristoase Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
180

Ceea ce eşti, Născătoare milostivă a Cuvântului celui milostiv, miluieşte sufletul meu, cel ce cu ticăloşie s-a întinat şi izbăveşte-mă de păcatul şi de obiceiul ce mă ţine şi mă tiranizează. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suspinul inimii mele primeşte-l, Stăpână, şi fii mie bună părtinitoare şi apărătoare, când ticălosul meu suflet se va despărţi de trup şi către altă lume se va duce. Slavă Tatălui si Fiului şi Sfântului Duh. . . Stăpână, să-mi stai în faţă ajutătoare şi mângâietoare la judecata cea înfricoşată şi prihănirile şi pârele cele aduse asupra mea, să le rupi ca o ţesătură de păianjen. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ştiu că eu însumi, mai mult decât toţi, am păcătuit, şi încă păcătuiesc, dar nu mă voi depărta de la tine, Prealăudată, nici la alt mijlocitor nu voi întinde mâinile. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Proorocului Iona urmând strig: Viaţa mea slobozeşte-o din stricăciune, Bunule, şi mă miluieşte, Mântuitorul lumiii, pe mine cel ce strig: Slavă Ţie! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Acoperit-a bunătatea şi slava ta cerul precum este scris. şi s-a umplut de lauda ta tot pământul, Fecioară Prealăudată, căci toate seminţiile şi limbile te fericesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut noianul cel mare al milei, îndreptează-mă la limanul cel lin al pocăinţei, pe mine cel ce mă înviforăsc în noianul gândurilor celor întinate şi al patimilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. . . Ceea ce eşti sfeşnic mult luminos, ce străluceşte ca aurul, alungă întunericul păcatelor mele cu lumina sprijinirii tale, şi-mi străluceşte razele cele luminoase ale iertării celei desăvârşite, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Să vadă scăpătaţii şi cei săraci cu duhul, dar bogaţi în dumnezeieşti fapte bune, şi să se veselească, că Dumnezeul tuturor a dăruit pe Maica Sa, scăpare de obşte. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe tine nor al luminii lui Dumnezeu, celei pururea fiitoare, şi chivot, şi sfeşnic, şi
181

năstrapă, şi munte netăiat, de mai înainte te-au numit proorocii, Fecioară şi Doamnă Preacurată: că dintru tine a ieşit, fără de sămânţă, în vremile cele mai de pe urmă, Hristos, Dumnezeul nostru, precum Tatăl a binevoit. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: De tinerii Tăi, cei din cuptor, Mântuitorule, focul nu s-a atins şi nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei ca dintr-o gură cântau şi binecuvântau grăind: Bine este cuvântat Dumenezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toată răutatea pe pământ am lucrat şi nu este nici un fel de răutate pe care să nu o fi săvârşit eu cel fără de conştiinţă, iar acum apropiidu-mă de ieşire, mă cutremur de osândă; Maica lui Dumnezeu ajută-mi şi nu mă lepăda pe mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dumnezeu cel înainte de veci, binevoind S-a făcut Adam Nou din sângiuirile tale cele preacurate, pe care acum roagă-L să mă înnoiască pe mine cel învechit, care strig: Dumnezeul părinţilor noştri Cel lăudat şi preaslăvit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. . . Rugul cel nears de demult a închipuit pântecele Tău, ceea ce eşti cu totul fără de prihană; că locuind întru tine Ziditorul, nu Te-a ars, ceea ce eşti mai presus decât toate făpturile, Mireasă a lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Întru tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată, îmi pun toată nădejdea mea şi către tine scap totdeauna. Mântuieşte-mă cu solirile tale, cea cu totul fără prihană, şi mă izbăveşte de tulburarea ce mă ţine, de gâlceava cumplitelor mele patimi şi de primejdii. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel de care se înfricoşează îngerii şi toate oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţiL preoţi, preaslăviţi-L tineri, binecuvântaţi-L popoare, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mâini întinate întind către tine, ceea ce eşti cu dar dăruită şi ochii îi ridic şi strig cu suspinuri: miluieşte, Stăpână, sufletul meu, mântuieşte-mă precum voieşti, chiverniseşte-mă precum ştii, izbăveşte-mă de gheena, căci toate le poţi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
182

Săvârşind lucruri fără de lege, nu aflu nicidecum întru mine fapte ale dreptăţii, Curată, ceea ce eşti cu totul neîntinată, şi suspinând mă tânguiesc ce voi face, Stăpâna tuturor, ajutătoare fă-te mie, ca să nu mă înghită pe mine adâncul pierzării. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ceea ce negrăit ai zămislit pe Ziditorul tuturor şi Dumnezeu, izbăveşte-mă din stricăciune şi din toate felurile de ispite, de hotărâ rea cea înfricoşată, de osânda ceea ce va să fie şi de focul cel nestins şi veşnic, ca să te slăvesc, Curată, în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti aproape de Dumnezeu, ca o Maică şi Fecioară, care nu ai prihană sufletească sau trupească, ci toată eşti bună şi fără de prihană, izbăveşte sufletul meu cel prihănit cu tot felul de prihane, Doamnă şi dă-mi să merg fără de prihană din cele de aici. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Izvorul cel de viaţă primitor şi pururea curgător, sfeşnicul cel cu totul de aur de Lumină purtător, Biserica cea însufleţită, cortul cel curat, pe cea mai desfătată decât cerurile şi pământul, ca pe Născătoare de Dumnezeu, credincioşii s-o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Primeşte-mi acum rugăciunea mea cea cu lacrimi şi-mi dă iertare greşelilor pe care leam făcut eu ticălosul, Născătoare de dumnezeu, Prealăudată Stăpână, că pier de tot din nemăsurată deznădăjduire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toată vremea mea am cheltuit-o alergând după viaţa cea pătimaşă şi întinată şi stricându-mi sufletul şi trupul cu patimile, nu mai am nădejde de mântuire. Ci, o Maică şi Fecioară, mântuieşte-mă cu solirile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. . . Când oştile şi taberele puterilor celor gândite se vor clătina, stelele vor cădea, soarele se va întuneca, cerul ca o carte se va strânge şi pământul se va cutremura de frică; atunci, tu Curată, ajută-mi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înălţimea tainei Tale a o înţelege este cu totul cu neputinţă, nu numai oamenilor, ci şi oştilor fără de trup, Fecioară, că pe Dumnezeu Cel ce pe toate le-a făcut cu voirea din nefiinţă,
183

L-ai întrupat mai presus de cuvânt.

Sfârşitul glasului întâi

184

SÂMBĂTA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS În adânc a aşternut toată oastea lui Faraon puterea cea prea-întrarmată, iar Cuvântul întrupându-se a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel preaslăvit, căci cu slavă S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dumnezeu, alegându-te ca pe o frumoasă, ca pe o împodobită, ca pe cea fără prihană dintre femei, S-a sălăşluit în pântecele tău cel fără de prihană; pe Care roagă-L, ceea ce eşti fără de prihană, de prihana greşelilor să ne izbăvească toţi cei ce te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stătut-ai, Preacurată, ca o împărăteasă, de-a dreapta Împăratului, Celui ce a strălucit din pântecele tău, precum zice psalmistul; pe Care roagă-L, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, să mă arate stătător de-a dreapta în ziua răsplătirii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Firea oamenilor cea înţelenită cu cele necuvioase, toată o ai înnoit, născând ploaia cea cerească. De aceea mă rog, Mireasă a lui Dumnezeu, brazda sufletului meu cea înţelenită arat-o aducătoare de roade. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Domnul cel preaslăvit, strălucindu-Te nouă Soare din pântecele tău, Preacurată, şi izgonind tulburarea diavolilor cea întunecoasă, ne-a luminat cu fulgere dumnezeieşti. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Înflorit-a pustia ca crinul, Doamne, Biserica cea stearpă a păgânilor, prin venirea Ta întru care s-a întărit inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îmbrăcându-se Făcătorul întru mine omul, a ieşit din pântecele tău, Preacurată, dăruind haina nestricăciunii, celor ce s-au golit prin multe necuvioşii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născut-ai Curată pe Dumnezeu Cuvântul cel preacinstit, pe Care cu dinadinsul roagă-L, să miluiască smeritul meu suflet cel mâhnit de necinstea dulceţilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vindecă, Preacurată, rănile sufletului meu şi tămăduieşte inima mea cea otrăvită de veninul şarpelui, cu doctoria Ta cea lucrătoare.
185

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Îndreptează-mi viaţa mea, Născătoare de Dumnezeu, ocârmuind-o cu porunca cea dumnezeiască a Cuvântului cel întrupat dintru tine, şi mă povăţuieşte către lumină, Marie, Mireasă a lui Dumnezeu. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu, Însuţi, Doamne, Te-ai întrupat, şi m-ai mântuit pe mine omul, pentru aceasta strig către Tine: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O picătură de umilinţă plouă-mi mie, Stăpână ca să ridic tot zăduful inimii mele şi să opresc greşitele aduceri aminte ale sufletului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce sunt rănit cu sabia dezmierdărilor şi zac rănit, nu mă trece cu vederea, Preacurată, ci vindecă-mă cu suliţa şi Sângele Celui răstignit, a Fiului tău, şi Dumnezeului nostru. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce te-ai îmbogăţit cu stăpânirea întregii zidiri, miluieşte-mă pe mine cel rău, care am sărăcit de dumnezeiescul dar, ca să te măresc ca pe o folositoare a mea prea bună, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Caută spre mine cel bolnav, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, şi dezleagă patimile mele cele cumplite şi cu anevoie de vindecat, ca să te măresc pe tine, ceea ce ai mărit toată omenirea. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mijlocitor între Dumnezeu şi oameniTe-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin Tine, Stăpâne, la părintele Tău, Începătorul Luminii, din noaptea necunoştiinţei, aducere am aflat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, ceea ce ai născut Calea vieţii, povăţuieşte-mă pe calea cea dreaptă, pe mine cel ce acum mă prăpăstuiesc dobitoceşte în căi neumblate şi în prăpăstiile cumplitelor căderi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înstrăinându-mă pe sine-mi cu cuget nemulţumitor, în desfrânare am vieţuit, rătăcindumă în latura depărtată; ci întoarce-mă şi mă mântuieşte, Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, cu
186

mângâierile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară Maică Preacurată, adapă pe robul tău, cel ce se arde de văpaia păcatelor şi se primejduieşte de năvălirile diavolilor, din apele tale cele de viaţă dătătoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut viaţa cea ipostatică înviază-mă pe mine cel omorât cu bântuielile şi pânditurile celui viclean, ca să te laud cu bună credinţă, pe tine cea cu totul fără prihană. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Întru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să nu mă arăţi bucurie diavolilor la judecata ce va să fie, Stăpână, ci roagă pe Judecătorul şi Fiul tău, să caute spre mine cu blândeţe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu gândurile şi cu faptele mele cele rele şi necuvioase pornindu-Te spre mânie, Doamne, pe Maica Ta o aduc spre îmblânzire; îndură-Te şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăveşte-mă de osândă, Stăpână, pe mine cel ce însumi sunt osândit de greşelile mele, ca ceea ce ai născut pe Judecătorul şi Dumnezeul tuturor şi Domnul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu dormitarea lenii sunt cuprins şi somnul păcatului îngreuiază inima mea; ci cu mijlocirea ta, Preacurată, ridicându-mă şi mă mântuieşte. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nesurpat, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine: Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino degrab şi ne mântuieşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti grabnică folositoare. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a
187

Şi

ridicat; iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu, roua Duhului, Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tăria şi lauda mea fiind, mântuirea, adevărata sprijineală şi zid nesurpat, surpă, Stăpână, pe dracii ce se luptă cu mine, care pururea caută să mă omoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întrupând pe Dumnezeul din fecioreştile tale sângiuiri, ai îndumnezeit omenirea, Fecioară. Pentru aceea pe mine cel spurcat cu patimile şi stricat cu meşteşugirile vrăjmaşului, izbăveşte-mă cu rugăciunile tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cuptorul cel aprins oarecând a închipuit naşterea ta, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, că pe tineri nu i-a ars, precum nici focul cel nesuferit pântecelui tău; pentru aceea te rugăm izbăveşte de focul cel veşnic pe robii tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Heruvimii, serafimii, scaunele, stăpâniile şi domniile de-a pururea slăvesc şi laudă pe Cel născut al tău mai presus de minte, Marie cu totul lăudată. Că tu singură ai purtat în pântace pe Dumnezeu cu trup, pe Care roagă-L, Curată să ne mântuim toţi cei ce cu dragoste te fericim. Fecioară Maică Preacurată, adapă pe robul tău. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon, lucrările şi-a despărţit cu dumnezeiasca poruncă, pe haldei arzând şi răcorind pe cei credincioşi care cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Râvneşte cele bune, depărtându-te de cele rele, prin lucrarea faptelor celor dumnezeieşti având rugătoare pentru tine, suflete al meu, pe Maica lui Dumnezeu şi folositoarea cea neruşinată a tuturor, ca pe o milostivă şi iubitoare de bine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dezlegat-ai omenirea din legătura osândirii celei de demult, Născătoare de Dumnezeu. pentru aceasta mă rog ţie, Preacurată, ca să dezlegi toată legătura răutăţii inimii mele, legândumă cu dragoştea cea dumnezeiască a Ziditorului. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Născând raza slavei Tatălui,Născătoare de Dumnezeu,luminează inima mea cea
188

mâhnită pentru neslava greşelilor şi arată-mă părtaş slavei celei pururea veşnice, Binecuvântată, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut cu trup pe Înaltul Dumenezeu, ridică-mă din gunoiul patimilor ce mă necăjesc, şi mă îmbogăţeşte, Preacurată, cu dumnezeieştile fapte bune, pe mine, care am sărăcit de tot, ca să te laud fiind mântuit. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Fiul Părintelui celui fără de început Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară S-a arătat nouă ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru totul lăudată, o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Gustând Adam din mâncarea ceea ce nu se cădea, moarte a cules cu amar din pom. Iar Fiul tău pironindu-Se pe lemn, dulceaţa nemuririi a izvorât, Preacurată, pentru acesta te cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Împărăteasă eşti Fecioară, ceea ce mai presus de cuvânt ai născut pe Împăratul şi Domnul Cel ce a stricat împărăţiile iadului; pe Care cu deadinsul roagă-L să învrednicească împărăţiei celei de sus pe toţi cei ce te laudă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îmbunătăţeşte, Stăpână, inima mea cea smerită şi necăjită de undele dezmierdărilor, ca ceea ce ai născut pe cel bun. şi toată fiind Bună, bagă-mă pe porţile cele bune ale pocăinţei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu luminătoarele raze ale Celui ce a răsărit din pântecele tău, care a pierdut noaptea nedumnezeirii, luminează, Fecioară Maică Marie pe toţi cei ce Te cinstesc pe tine cu credinţă şi izbăveşte-i în ceasul judecăţii din neluminatul întuneric.

189

DUMINICĂ SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS: Veniţi popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce cu bună credinţă, cu sufletul şi cu gura te mărturisesc pe tine, chiar de Dumnezeu Născătoare, Curată şi fără prihană, de cumplitele primejdii, de boli şi de greşeli acum mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tot adâncul darurilor l-am cunoscut că este învistierit întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceea, alergând acum cu osârdie la dumnezeiescul tău acoperământ, ne mântuim. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, Preacurată, roagă pe Cel ce S-a întrupat din preacuratele şi cinstitele tale sângiuri să ne izbăvească din greşeli şi de cumplitele ispite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Toţi credincioşii te-am câştigat pe tine laudă, şi scăpare, şi întărire, şi bucurie, şi sufletelor mântuire, şi nădejde şi zid, ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cela ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, a celor ce Te lăudăm pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu rugăciunile tale, Curată, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut, fă-L milostiv robilor tăi, celor ce aleargă la acoperământul tău şi cu credinţă se închină Naşterii tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ascultă, Fecioară, graiurile sufletului meu, pe care dintru adâncul inimii mele le aduc ţie, Prealăudată, şi din patimi şi din primejdii mântuieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Chiverniseşte-mi toată viaţa mea, Fecioară, nădejdea şi folositoarea mea, şi mă izbăveşte de ispite şi de cumplitele primejdii, dumnezeiască Mireasă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
190

Maica lui Dumnezeu, ceea ce ai purtat în braţele tale pe Înţelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatică, din necunoştinţă şi din întunecare, roagă-te acum să ne izbăvim noi. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Te laud că auz am auzit, Doamne, şi m-am spăimântat, că ai venit până la mine căutându-mă pe mine cel rătăcit. Pentru aceea proslăvesc smerenia Ta cea multă către mine, mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De rănile sufletului meu şi de bolile trupului dăruieşte-mi dezlegare, Stăpână, ceea ce ai născut pe Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel vânturat de patimi şi de gânduri şi de întreitele valuri ale vieţii, întru nădejde şi întru credinţă întăreşte-mă, Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu rugăciunile tale, Maica lui Dumnezeu, izbăveşte-mă de înconjurări şi de vifor şi de primejdii, ceea ce eşti întru tot lăudată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe mine cel învăluit de valurile lumeşti răpeşte-mă, Fecioară, la limanul tău povăţuindu-mă. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu cunoaştem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Armă nebiruită asupra ispitelor celor de multe feluri avându-te, de toată supărarea vrăjmaşilor ne izbăvim arătat, noi cei ce de-a pururea Născătoare de Dumnezeu te ştim pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti mai presus decât heruvimii, Plinirea legii ai născut, pe Unul-Născut Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat dintru tine, pe Care roagă-L pentru robii tăi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Preacurată, ceea ce pe Făcătorul tuturor în braţele tale L-ai purtat, pe Acesta, cu rugăciunile tale, fă-L mi lostiv nouă, celor ce din inimă acum către tine alergăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
191

Din strâmtorare şi din sufletul meu cel îndurerat, rugăciune aduc eu, ticălosul, ţie uneia ceea ce ai născut pe Cuvântul, Pricinuitorul îndurărilor; îndurându-te, mântuieşte-mă. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Întru adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Liman de mântuire cunoscându-te, Stăpână, şi înotând eu în marea vieţii cea cu multe griji, te chem pe tine ca să fii îndreptătoare sufletului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îmbrăcatu-m-am în haina nebuniei mele, rău pătimind, Maică Pururea Fecioară; ci tu, care pe Dumnezeu ai născut, dă-mi mie veşmântul bucuriei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Din sfinţita petrecere am căzut, mâhnindu-mă ticălosul; ci întoarce-mă, Stăpână, ceea ce eşti binecuvântată, la poruncile Fiului tău îndreptându-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Învredniceşte-mă dumnezeieştilor milostiviri, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel preamilostiv, Care cu Sângele Său i-a izbăvit pe oameni din stricăciune. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna: Ceea ce eşti izvorul Milei, învredniceşte-ne să dobândim milă, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos, arată, precum de-a pururea, puterea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bucură-te, ca oarecând Gavriil, al celor fără de trupuri mai marele Voievod. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Chipul cel de aur în câmpul Deira cinstindu-se, cei trei tineri au călcat porunca cea prea fără de Dumnezeu, şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Cruce pironindu-Se, Cel ce S-a întrupat dintru tine, de Dumnezeu Născătoare, a rupt zapisul lui Adam. Pe Care acum, Fecioară, roagă-L, de toată răutatea să se izbăvească cei ce cu
192

Şi

credinţă strigă: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nădejde bună şi folositoare înfricoşată eşti Stăpână, şi acum te rugăm ca să dăruieşti noianul milostivirii tale tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine şi Fiului tău strigă: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu întunericul cel cumplit al vieţii fiind ţinut, pe Cel ce s-ar scârbi împreună şi împreună ar pătimi durere nu am agonisit. Cu strălucirea ta, Fecioară, dezleagă-mi negura greşelilor şi luminează-mă pe mine cel ce cânt: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu haina cea frumoasă a mântuitoarelor porunci prin Botez îmbrăcându-mă, prin lenevire o am înnegrit eu, ticălosul. Şi acum alerg la tine, Fecioară, cerând ca să mă îmbrac iarăşi, prin tine, cu veşmântul întregii înţelepciuni. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc către tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îmi slăbeşte mintea mea acum, căzând întru adâncurile necinstirii, cât de aici cu feluri de rele sunt cuprins. Ci tu, Fecioară, tămăduieşte-mă, cu lumina nepătimirii îmbrăcându-mă Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Turn de tărie întemeiat şi temelie şi cetate şi părtinitoare agonisindu-te pe tine, toţi ne mântuim acum, lăudând Naşterea ta, Preacurată, şi prea înălţând-o întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Izvor al nemuririi strălucit te ştim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca ceea ce ai născut pe Cuvântul Tatălui Cel fără de moarte, Care izbăveşte de moarte pe toţi cei ce-L prea înalţă pe Dânsul întru toţi vecii! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curgere de tămăduiri de-a pururea curgătoare ne izvorăşti nouă credincioşilor, Preacurată, dintru care cu îndestulare scoţând darul tău, lăudăm Naşterea ta, Prea curată, şi o prea înălţăm întru toţi vecii! Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.
193

Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc către tinerii evreieşti şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău întru stricăciune prin mâncare, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude să-L mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De Dumnezeu fericită, Fecioară, toată nădejdea mea cu osârdie spre tine o pun; mântuieşte-mă,Maica Vieţii celei adevărate şi te roagă,Preacurată, ca să măsatur de desfătarea cea de-a pururea vecuitoare, eu cel ce cu credinţă şi cu dragoste cu laude te măresc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Arătându-te, Fecioară, luminează întunericul sufletului meu cu strălucirile cele fără de materie ale luminii tale, ceea ce eşti uşa dumnezeieştii Lumini, şi de lumina şi de desfătarea cea veşnică a mă sătura învredniceşte-mă, Curată, pe mine cel ce cu credinţă şi cu dragoste întru cântări te măresc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe cei bolnavi cu sufletul şi cu trupul şi căzuţi în patimi cumplite, văzându-i, Stăpână, tămăduieşte-i cu milostivirea ta şi îi slobozeşte acum din întristările ce îi supără, ca toţi neîncetat să te mărim pe tine cu cântări. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! În pântecele tău sălăşluindu-Se Fiul, pe Care din pântece mai înainte de veci Tatăl L-a născut, S-a făcut Om desăvârşit, şi izvor de daruri, pe tine, Maica lui Dumnezeu, te-a arătat nouă, celor ce cu credinţă ne închinăm Naşterii tale celei negrăite.

194

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS: Cântarea lui Moisi luând, strigă suflete: Ajutor şi Acoperitor S-a făcut mie spre mântuire; Acesta este Dumnezeul meu, şi-L voi slăvi pe El. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Buzele sufletului meu cele închise deschidele şi limpezeşte gândul şi limba mea, Preacurată ca să vestească gura mea lauda Ta, Născătoare de Dumnezeu, şi din inimă să-ţi aduc mulţumită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! După Dumnezeu, Ţie ţi-am încredinţat cu totul mântuirea mie, Preacurată, eu robul Tău, şi toată dorirea, încrederea, dragostea şi dăruirea le întind către tine, din toată virtutea şi din tot sufletul meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Plâns ucigător de patimi şi tânguire, curgerea cea de-a pururi vie a umilinţei şi lacrimă stingătoare a gheenei, tăcere curăţitoare şi fericita smerenie, păzitoarea cea mare dăruieşte-mi mie, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu ciucurii cei de aur ai curăţiei fiind îmbrăcată şi împodobită cu haina cea aurită şi strălucită a Fecioriei înfrumuseţată fiind, Preacurată, Împărăteasă a tuturor, Dumnezeu a pus de-a dreapta Sa. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Mintea mea cea neroditoare, aducătoare de roade arat-o, Dumnezeule, Lucrătorule al bunătăţilor şi Săditorule al celor cuvioase, cu milostivirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca pe o cămară frumoasă a Mirelui, ca pe un palat însufleţit al Stăpânului, ca pe o porfiră cinstită a Împăratului şi ca pe un sălaş ferecat cu aur, Te rog, Preacinstită, mântuieştemă pe mine cel ce Te cinstesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iată dumnezeiasca căruţă, cea cu multe nume numită; iată dumnezeiescul pat cel cu porfiră aşternut, Fecioara şi Stăpâna, pe Care S-a odihnit Impăratul meu Hristos, pe care să O lăudăm.
195

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Plecându-mă dobitoceşte pornirilor celor dobitoceşti, eu cel cu cuvântare şi cu pricepere cinstit, ca un fără de minte, m-am alăturat şi m-am asemănat dobitoacelor celor fără de minte, ca Tu ceea ce ai născut pe Cuvântul, mântuieşte-mă pe mine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cuvinte, Cel ce ai întemeiat luna şi stelele, şi cerul l-ai întins ca o piele, iar pământul lai pus pe ape neţinut, Biserica mai desfătată şi mai înaltă decât cerurile ai arătat-o pe ceea ce Te-a născut pe Tine. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Naşterea Ta cea din Fecioară, proorocul mai înainte văzând-o, a propovăduit strigând: Auzul Tău am auzit şi m-am temut, că de la miazăzi şi din muntele cel sfânt şi cu umbră deasă ai venit, Hristoase. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Picaţi munţilor veselie şi scoateţi dealuri bucurie, că muntele cel arătat şi sfânt, cea prealăudată, a picat tuturor dulceaţă şi bunătate dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mai presus de toată mintea este înălţată minunea Ta, încât se biruieşte şi puterea cuvintelor vrând să tâlcuiască pe ea; că Tu Fecioară, pe Cuvântul cel netâlcuit şi necuprins L-ai născut. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Glasul meu mi se leagă şi limba mi se împiedică, căci mi se pare că stau înaintea înfricoşatului Tău Divan, Doamne al meu, Doamne; pentru ceea ce Te-a născut pe Tine, Milostive, îndură-Te şi spre mine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Miluieşte-mă, Născătoare a Cuvântului celui milostiv, pe mine care m-am făcut nemilostiv şi nevrednic de milă, ca cela ce m-am lenevit la toate poruncile Domnului. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Negura sufletului meu risipind-o, Mântuitorul meu, cu lumina poruncilor Tale luminează-mă, ca un singur Împărat al păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Aducându-mi aminte de divanul cel înfricoşător al Fiului Tău, mă cutremur cunoscând
196

lucrurile mele cele cumplite, Născătoare de Dumnezeu, care covârşesc cu neasemănare mulţimea nisipului cel de lângă mare şi dansul stelelor cel nemăsurat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti răsărit al Soarelui slavei, străluceşte-mi raza dumnezeieştii umilinţe, mie celui ce stau întru întuneric şi în umbra morţii şi mort mai înainte de îngropare, ca pe mortul meu să-l plâng. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Minte întunecată, inimă pătimaşă şi limbă zăbavnică, ce laudă îţi voi aduce Ţie, Fecioară? Căci toată lumea de s-ar face buze şi limbi, nu vor putea, după vrednicie cu adevărat, să te laude pe tine, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fără ajutorul Tău şi împreună lucrarea Ta Fecioară, deşartă este lacrima, deşartă este osteneala, iar sudoarea şi oboseala şi orice altă nevoinţă este fără de tărie. Pentru aceasta, ajutămi mie celui ce doresc să mă mântuiesc. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Întru adâncul păcatelor fiind ţinut, Hristoase în noianul vieţii mă învăluiesc: ci precum Iona din fiară, aşa şi pe mine din patimi, scoate-mă şi mă mântuieşte, Mântuitorule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spre tine mi-am pus nădejdiile mântuirii mele, Fecioară Prealăudată; Tu pe sufletul meu care se duce către moarte, povăţuieşte-l către viaţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu îmi cunoşti neputinţa mea cea mare şi-mi ştii trândăvia mea, Stăpână; mântuieştemă de gheenă, precum voieşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cuvântul, Cel ce cu voinţa toate le-a înfiinţat, Care este de-a pururea vecuitor şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, din Fecioară poartă firea mea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înotând eu în noianul vieţii, furtuna şi întreitele învăluiri ale patimilor mă clătesc pe mine; încetează valul, Preacurată, şi îmblânzeşte tulburarea cea nestatornică. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna
197

Şi

Văzând lenea cea cumplită a sufletului meu şi slăbiciunea inimii mele, vindecă-le cu rugăciunile Tale, Maica lui Dumnezeu, şi părţii celor mântuiţi învredniceşte-mă, izbăvindu-mă de întuneric şi de osândă, ca ceea ce însăţi eşti nădejdea şi mângâierea mea. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Pe heruvimi urmând tinerii, în cuptor dănţuiau strigând: Bine eşti cuvântat Dumnezeule, că întru adevăr şi judecată ai adus asuprăne acestea toate, pentru păcatele noastre, Cel ce eşti Prealăudat şi Preaslăvit întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sfeşnicule de aur, chivotule purtător de lumină, masă sfântă, scaun de foc, rugule nears, cădelniţă cea cu totul de aur, cetate slăvită şi prea vestită, cămară cea cu totul de aur, palatule de aur şi cu roşu împodobit; Stăpână mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Unul-Născut intrând în pântecele Tău, părtinitoare neruşinată Te-a dăruit pe tine creştinilor. Pentru aceea, Te rog pe tine, Fecioară, miluieşte sufletul meu, care toată ziua şi noaptea Te cheamă pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Unul Dumnezeu, Cel ce a măsurat cu palma cerurile şi pământul şi din nefiinţă a înfiinţat fiinţa fără de trup şi nematerialnică a îngerilor. Acesta prin înger: "Bucură-te! " ţi-a trimis Ţie, Fecioară, şi plecând cerurile, S-a sălăşluit întru tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Aducerea cea săracă a graiurilor mele primind-o ca un prinos desăvârşit şi fără de prihană, ca nişte tămâie cu bun miros, ca nişte mir din aromate alcătuit, izbăveşte-mă, Născătoare de Dumnezeu, de toată primejdia şi de înconjurarea patimilor. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce a închipuit mai înainte lui Moisi, în rug, taina Fecioarei în muntele Sinai, oarecând, lăudaţi-L, binecuvântaţi-L, şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Biserică preacurată a Mântuitorului şi Îm-ăratului meu Hristos, scaunul cel preaslăvit, cerul cel preaînalt, raiul cel cu adevărat nejefuit, Stăpână, deschide-mi uşile raiului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mână dreaptă stătătoare aproape şi apărătoare tare să Te aflu pe tine, Fecioară, în
198

vremea ieşirii mele, când va ieşi cu amar dintru mine duhul meu, că pe căi strâmbe şi aspre am umblat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Sufletul meu cel omorât cu dulceţile şi care locuieşte în latura şi în umbra morţii, înviază-l şi luminează-l cu lumina solirilor Tale, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai zămislit Viaţa cea dumnezeiască. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Munte ce pică dulceaţă şi îndulceşte amărăciunea cea lumească Te-ai arătat, Fecioară, ca ceea ce ai născut pe Hristos, Roua cea preadulce; pentru aceea îndulceşte-mi amărăciunea păcatelor mele. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel ce a închipuit mai înainte lui Moisi, în rug, taina Fecioarei în muntele Sinai, oarecând, lăudaţi-L, binecuvântaţi-L, şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Din pământeni cine a auzit una ca aceasta sau cine a văzut cândva Fecioară având în pântece şi fără de durere născând prunc? Întru acest chip este minunea Ta şi pe tine, Curată Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prea Sfântă Fecioară, fără prihană Stăpână Preacurată Doamnă, Prealăudată, Cinstită, căruţa cuvântului cea prea luminoasă, lumina ticălosului meu suflet, suflarea şi viaţa mea, precum ştii şi precum voieşti miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din pântecele maicii mele spre tine m-am aruncat şi Tie-Ti sunt încredinţat curată, eu smeritul şi săracul de fapte bune, Tu să-mi fii mie, Fecioară, fierbinte povăţuitoare către fapta cea bună, netezind cărările mântuirii mele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Nădejdea şi ajutorul mântuirii mele, după Dumnezeu, întru tine stă, Maica lui Dumnezeu, întru toate, că spre tine m-am aruncat şi ţie-ţi sunt lă = eu săracul, să nu mă părăseşti, ci sprijineşte-mă, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
199

Fecioară, Tu eşti lauda ticălosului meu suflet, Tu eşti bucuria şi dulceaţa inimii mele, Tu eşti lumină, îndulcire şi viaţă, Tu eşti mângâiere dumnezeiască, Tu bucurie şi veselie.

200

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS Calea mării cea nebătută şi neumblată călătorind-o, neudat Israilul cel ales, a cântat: Să cântăm Domnului că S-a preaslăvit! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, Preacurată, ceea ce eşti lăcaş, preacurat al lui Dumnezeu, Te rog: curăţeşte inima mea cea întinată cu dulceţi necurate, ca să Te slăvesc pe tine Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! După Dumnezeu pe tine Fecioară avându-Te ajutătoare neruşinată şi părtinitoare nebiruită, sprijinitoare, păzitoare şi mijlocitoare, strig ţie: Mântuieşte-mă! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Având mulţime de păcate, care covârşesc cu neasemănare nisipul cel de pe lângă mare şi mulţimea stelelor, la mulţimea zilei Tale am scăpat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară, ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu, Care este tuturor neîncăput, dar întru tine încăput Se face pentru bunătate, pe Acela roagă-L să se mântuiască cei ce te laudă pe tine. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: Nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este Drept afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti binecuvântată, Tu singură fii părtinitoarea şi ajutătoarea mea şi izbăveşte-mă de asupreala dracilor, de patimile cele ce mă necăjesc, de judecată şi de chinul focului celui ce arde cu văpaie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Firea oamenilor cea stricată ai înnoit-o, Preasfântă, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Care a mutat-o pe ea din stricăciune în nestricăciune; pentru aceasta pe mine cel stricăcios cu dulceţile fă-mă nestricăcios şi de-a doua oară zideşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te slăveşte pe tine, ceea ce eşti una binecuvântată şi preaslăvită neamul oamenilor. Pentru aceea fă-mă moştean al slavei celeia ce va să fie cu mijlocirea Ta, Fecioară, pe mine cel
201

ce cu credinţă Te laud pe tine, ceea ce eşti de Dumnezeu preaslăvită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Vindecă patimile sufletelor şi ale trupurilor noastre, cea cu totul fără prihană, şi fă-ne a umbla pe cărările cele ce duc către îndulcirea cea veşnică şi către desfătarea cea necurgătoare şi nemuritoare. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Ai venit din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuţi, Doamne, Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine omul , pentru aceasta strig către Tine: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Străluceşte-mi, Preacurată, sufletul meu cel întunecat cu lumina Ta, ceea ce ai născut Lumina cea ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai primit în pântecele Tău focul dumnezeirii, izbăveşte-mă de focul cel veşnic. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Binecuvântată, Preacurată, vindecă durerea sufletului meu cu rugăciunile Tale, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Doctorul tuturor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată, rupe-mi lanţurile greşelilor mele şi povăţuieştemă către cărările vieţii. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cărbunele care mai înainte s-a arătat Isaiei, ca un Soare din feciorescul pântece a răsărit celor ce se rătăciseră întru întuneric, luminarea dumnezeieştii cunoştiinţe dăruindu-le. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi! Muntele cel adevărat netăiat, uşa cea încuiată şi izvorul cel pecetluit, grădina cea prea mirositoare şi de Dumnezeu sădită, livada ceea ce a înflorit Floarea nestricăciunii; Te lăudăm pe Tine, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu osârdie lucrând din tinereţe toată desfătarea, mi-am întinat sufletul şi trupul; de aceea Te rog pe tine, Fecioară cea curată şi neîntinată, curăţeşte-mi şi sufletul şi trupul şi mă mântuieşte.
202

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Scaunul cel înalt şi vederos, cel înălţat mai presus de puterile cele fără de trupuri, întru care Isaia a văzut pe Hristos Domnul slavei şezând, ridică-mă pe mine cel întărit în scaunul patimilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Postind de fapta bună, m-am umplut până la saţiu de desfătarea cea oprită şi acum flămânzesc de masa cea mântuitoare. Ci Tu întăreşte-mă cu pâinea pocăinţei, ceea ce eşti masa care ai purtat pâine, pe Dumnezeu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Glasul graiurilor celor de rugăciune, din suflet cu durere auzind, Stăpâne, izbăveşte-mă de rele, că Însuţi eşti Pricinuitorul mântuirii noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spre tine mi-am pus nădejdea mântuirii mele, Maică pururea Fecioară şi pe tine te pun apărătoare întemeiată şi neclintită a vieţii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vindecă patimile mele cele de multe feluri, Maică nenuntită, ceea Singură Atotputernică, că Tu liman neînfiforat Te-ai arătat nouă celor ce Te lăudăm pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăveşte-mă de întunecarea cea nemăsurată, pe mine cel ţinut de multe greşeli, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, şi răpeşte-mă din mâinile dracilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Fecioară, Mireasă dumnezeiască, ceea ce eşti după Dumnezeu, părtinitoare robilor Tăi, în ceasul cercării, fă-te sprijinitoare sufletului meu. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe tine Te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, toiagul dintre care odrăslind Dumnezeu fără de sămânţă, a pierdut, prin lemn, moartea. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat, iar Hristos a tins, cinstitorilor de Dumnezeu tineri, roua Duhului, Cel binecuvântat şi
203

preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spre tine toată nădejdea din suflet mi-am pus, şi aştept mângâierea cea cu adevărat dumnezeiască; întâmpină-mă, Curată Născătoare de Dumnezeu, şi bucură-mă, arătându-mi cărarea ce suie către Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară cinstită, neispitită de nuntă, Curată, binecuvântată, Îndreptătoarea celor ce cad şi izbăvirea celor ce păcătuiesc, mântuieşte-mă pe mine desfrânatul, mântuieşte-mă, şi ca o milostivă răpeşte-mă din munca cea veşnică ca să Te slăvesc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti nădejdea şi ajutorul credincioşilor, Născătoare de Dumnezeu, sârguieşte de ajută pe robii Tăi, celor cufundaţi în patimi, întru amăgirile dracilor şi întru întreitele învăluiri ale necazurilor, care scapă la tine cu nădejdea sufletului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Tu ne-ai izbăvit pe noi de cumplita osândă a greşelilor, şi întristarea cea de demult a celor întâi zidiţi ai dezlegat-o, Prealăudată, născând mai presus de fire pe Ziditorul tuturor; pentru aceasta credincioşii după vrednicie Te fericim. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Chipul cel de aur defăimându-l de trei ori fericiţii tineri, văzând chipul lui Dumnezeu viu şi neschimbat, prin mijlocul focului cântau: Toată zidirea cea înfiinţată să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti izvor viu, ca ceea ce ai născut Apa vieţii, adapă sufletul meu cel topit de arderea păcatelor, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, şi răpeşte-mă din văpaia cea veşnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Împuns fiind cu săgeata vrăjmaşului, m-am rănit cu totul la suflet şi pătimesc boli nevindecate; ceea ce ai născut negrăit pe Mântuitorul Hristos, întru totul fără prihană, vindecămă şi mă mântuieşte, nădejdea mea cea tare. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Pe mine cel omorât gânditor de nemăsuratele mele răutăţi, înviază-mă Fecioară, Mireasă dumnezeiască, şi cu rugăciunea Ta izbăveşte-mă de toată înşelăciunea vrăjmaşului şi a ucigaşului celui stricător de suflet.
204

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curată, izbăveşte-mă de urgia Fiului Tău şi Dumnezeu, care mă înfricoşează, şi în ceasul judecăţii, ca oAtotputernică, apucă mai înainte gata ajutătoare şi izbăveşte-mă de caprele cele de-a stânga. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Chipul cel de aur defăimându-l de trei ori fericiţii tineri, văzând chipul lui Dumnezeu viu şi neschimbat, prin mijlocul focului cântau: Toată zidirea cea înfiinţată să laude pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Nu se pricepe toată limba a Te lăuda după vrednicie şi se întunecă şi mintea cea mai presus de lume a cânta ţie de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind bună primeşte credinţa, că ştii dragostea noastră cea dumnezeiască; creştinilor eşti folositoare; pe tine Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Umple de bucurie inima mea, Maică Fecioară, ceea ce ai primit bucuria în pântecele Tău, luminează, Curată, sufletul meu cel smerit şi cu negura multor greşeli ţinut, că tuturor ai născut Lumina. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Străluceşte-mă cu lumina Ta, de Dumnezeu dăruită, pe mine care zac în întunericul cumplitei trândăviri şi nu voiesc nicidecum să păzesc legile lui Dumnezeu, ca după datorie să Te fericesc pe tine, ca pe o Părtinitoare a mea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Iubitorule de oameni Doamne, Cela ce pentru îndurările Tale cele negrăite Te-ai întrupat din Fecioară, ca să mă mântuieşti pe mine, izbăveşte sufletul meu de toată rătăcirea şi pândirea cea drăcească şi şterge toate păcatele mele cele nenumărate. Si acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti iubitoare de bine, Stăpână, îmbunătăţeşte acum sufletul meu cel necăjit cu multe păcate, şi mă mântuieşte, Curată Născătoare de Dumnezeu, pe mine cel ce mă viscolesc de-a pururea în noianul vieţii şi cumplit mă înviforez.

205

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor că S-a Preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii, tămăduieşte-mă pe mine cel rănit cu patimile şi răpeşte-mă din focul cel veşnic, Singură de Dumnezeu dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! La bunătatea Ta acum alerg, Maică Fecioară, cu totul fără prihană, izbăveşte pe robul Tău de bolile cele sufleteşti, de patimile cele stricătoare de suflet şi de focul cel veşnic. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Noi ce Te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu, care ne-ai îmbogăţit cu tine, întărirea şi părtinitoarea noastră ne izbăvim de întreitele învăluiri ale vieţii şi de toate felurile de ispite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti scăparea credincioşilor, pururea Fecioară şiAjutătoarea cea tare a celor ce aleargă la tine, izbăveşte-ne pe noi din toată nevoia şi vătămarea potrivnică. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne Cela ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, celor ce Te lăudăm pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cădelniţă cu adevărat de aur şi năstrapă a manei şi munte dumnezeiesc şi palat prea veselitor al lui Dumnezeu, pe tine, Fecioară, Te numim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Biserică şi locaş sfinţit al Cuvântului fiind, Născătoare de Dumnezeu, fii mie curăţitoare greşalelor, Preasfântă, pururea Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Miluieşte-mă, Curată, pe mine cel ce am mâniat pe Cel Însuşi iubitor de oameni şi Fiul Tău, şi numără-mă în ceata drepţilor, cea singură de-a pururea Fecioară. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Limbă de om nu poate să tâlcuiască adâncul răutăţilor mele, Fecioară, că mai presus de
206

măsură am nelegiuit, ci Tu ca o Maică a milei miluieşte-mă. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Te laud că auz am auzit, Doamne, şi m-am spăimântat, că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit pentru aceea preaslăvesc smerenia ta cea multă către mine, mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, Fecioară, noi creştinii, Te-am câştigat ajutor şi acoperământ, ceea ce ne scoţi pe noi din cumplite primejdii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ceea ce eşti neispitită de nuntă, care pe Dumnezeu în pântec L-ai primit, izbăveşte pe toţi de primejdii şi de necazuri. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Zid nebiruit şi nădejde tare Te-am câştigat pe tine noi credincioşii, în necazuri, Născătoare de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mijlocirea Ta, Stăpână, câştigând-o ca pe o temelie temeinică, de multe feluri de necazuri ne izbăvim. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina Ta îndrepteazăne, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu cunoaştem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu, Soarele cel luminos al dreptăţii, luminează sufletul meu cel ce doarme în noaptea vieţii, cu raza rugăciunilor Tale, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sub acoperământul Tău şi sub părtinirea Ta, noi credincioşii totdeauna scăpând cu credinţă, Preacurată, ne izbăvim de toată primejdia cea cumplită prin tine, Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Din neştiinţă întru umflarea trufiei înălţându-mă, cădere cumplită am pătimit, Curată; ci dă-mi mie să biruiesc, prin pocăinţă, nebunia cea mai dinainte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe mine cel omorât cu veninul păcatului înviază-mă, Preacurată, ceea ce ai născut pe
207

pământ Viaţa cea cu adevărat neîmbătrânitoare, ceea ce singură eşti nădejdea celor ce Te laudă pe tine. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: De adâncul păcatelor fiind înconjurat chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cela ce pe toate cu voirea le lucrează voind, a locuit în pântecele Tău cel neispitit de nuntă, dăruind nestricăciune, ca un Indurat, celor ce bolesc cu stricăciunea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel rătăcit în calea vieţii şi care adeseori cad în căile cele neumblate ale păcatului, povăţuieşte-mă, Stăpână, către calea pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Să-mi fii mie sprijinitoare, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, izbăveşte-mă de răutăţile mele cele de multe feluri şi de meşteşugurile balaurului şi răpindu-mă din cursele acestuia. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fă-mi luminoasă viaţa, ceea ce singură ai născut Lumina cea neapropiată, şi mă povăţuieşte la limanul liniştit, Maică, şi mă mântuieşte Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Curată, ceea ce eşti cu totul neîntinată, rourează cu picăturile milei Tale ticălosul meu suflet, cel topit de arşiţa păcatelor şi-l curăţeşte de toată întinăciunea, şi mă slobozeşte de înfricoşata osândă a focului celui veşnic. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cei trei tineri au călcat porunca cea potrivnică lui Dumnezeu de a se închina chipului de aur din câmpul Deira, şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel omorât şi întors în pământ m-ai înviat, născând pe Dătătorul de viaţă şi mai scos din iadul cel mai de jos pe mine, cel ce Te slăvesc pe tine cu credinţă, Născătoare de
208

Dumnezeu, întru totul Curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Liman întemeiat, Părtinitoare înfricoşată şi zid nebiruit fiind, Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile Tale izbăveşte de ispitele cele de multe feluri pe robii Tăi, cei ce întru nevoi se primejduiesc şi întru necazuri se viscolesc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpână de Dumnezeu dăruită, ceea ce ai întrupat, cu puterea Prea Sfântului Duh, pe Fiul, Cel ce se înţelege de o fiinţă cu Tatăl, pe Acesta roagă-L neîncetat să miluiască pe cei ce cântă: Bine eşti cuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară Curată, ceea ce pe firea noastră cea pământească şi stricăcioasă ai făcut-o cer, cu rugăciunea Ta cea fierbinte, fă ca să se îndrepteze rugăciunile noastre către Fiul Tău şi Dumnezeu şi Împăratul tuturor. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a coborât în cuptorul cel de foc, către tinerii evrei, şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe un Dumnezeu lăudaţi-l şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tămăduieşte cu milostivirea Ta patimile inimii mele, Prealăudată, împacă-mi mintea, sufletul mi-l luminează şi fă-mă să călătoresc pe cărările cele mântuitoare ca de-a pururea să Te fericesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curăţeşte-mă cu mijlocirea ta, Curată, de întinăciunea cea pricinuită din patimi, şi luminează-mi, rogu-mă, inima mea cea întunecată de întunecările diavolilor, ca să Te fericesc pe tine, Stăpână de Dumnezeu fericită. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Fă-te turn de apărare, îngrădire şi întărire mie celui ce mă clătesc din toate părţile de bântuielile cele potrivnice şi mă primejduiesc să cad, ca să Te laud pe tine şi să Te slăvesc, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut cu trup pe Dumnezeu Cel Prea Înalt, ridică-mă din gunoiul patimilor care mă necăjesc, şi pe mine care cumplit am sărăcit cu totul, îmbogăţeşte-mă, Preacurată cu dumenzeieştile fapte bune, ca să Te laud pe tine, fiind mântuit.
209

Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L si preaînăltându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a coborât în cuptorul cel de foc, către tinerii evrei, şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe un Dumnezeu lăudaţi-l şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău, prin mâncare, întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude să-L mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Învredniceşte-mă dumnezeieştii iubiri de oameni, Fecioară, ceea ce Singură ai născut negrăit pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, Care şi-a împrumutat trup din tine, şi mă izbăveşte de văpaia ce va să fie, de orice muncă, pe mine cel ce cu dragoste Te slăvesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca pe o Părtinitoare tare, ca pe o nădejde şi zid, anghiră şi acoperământ întemeiat; ca pe un reazim nebiruit şi adăpost neînviforat, ca pe o singură scăpare tare câştigându-te toţi pe tine, ne mântuim, Prealăudată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Apără-mă pe mine, Fecioară, când se vor arăta descoperite cele ascunse ale fiecăruia, că poţi cu adevărat şi din întuneric să mă izbăveşti şi în latura luminii să mă aşezi, unde este bucuria cea negrăită a celor ce se veselesc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară, ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască, luminează inima mea care s-a întunecat cu multe adausuri de patimi şi de gânduri străine, şi dăruieşte-mi picături de lacrimi neîncetat, ca să-mi spăl întinăciunea greşelilor mele.

210

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS Calea mării cea nebătută şi neumblată călătorind-o neudat Israilul cel ales a cântat: Să cântăm Domnului că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Izvorul nepătimirii, tămăduieşte-mă, Fecioară, pe mine cel rănit cu păcatele şi din focul cel veşnic mă răpeşte, ceea ce eşti de Dumnezeu cu daruri dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă, Curată, de scrâşnirea cea prea grea a dinţilor, de suspinuri şi de lacrimi, de cumplitul frig al tartarului, de întunericul cel mai dinafară şi de viermele cel neadormit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Puhoi întinat şi tulburare a gândurilor celor necurate, întinate şi făcătoare de stricăciune izvorăsc în sufletul meu, ci Tu Curată, usucă-le pe acestea cu lacrimile mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Securea este aproape, nerodirea grăbeşte tăierea, lenevirea multă şi sarcinile mele cu greu de purtat, Stăpână Fecioară, ajută-mi. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe piatra credinţei întărindu-mă, Tu ai deschis gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta ţie: Nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În mulţi tâlhari căzând, eu ticălosul, dezbrăcat, rănit şi părăsit am rămas, ci Tu Născătoare de Dumnezeu, nu mă trece cu vederea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suspin neîncetat, zdrobire a inimii şi smerenie, vreme de pocăinţă şi gând de întoarcere, dă-mi mie, Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut pe Lucrătorul îndurărilor şi pe Dătătorul curăţirilor, fă-mă pe mine, Stăpână, lucrător de fapte bune, al sadurilor celor fără de moarte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Gânditor şi simţitor, ziua şi noaptea, cad la tine, Curată, cu durerea sufletului; izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei gândiţi şi simţiţi.
211

CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu Insuţi Doamne, Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine omul; pentru aceea strig Tie: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Holda cea nelucrată, ţarina cea nearată, care ai odrăslit Bucuria, dăruieşte-mi dar de izvor de lacrimi al umilinţei celei făcătoare de bucurie şi plâns veselitor, ca să dobândesc acolo mângâiere. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prin vicleşugul şarpelui căzând din petrecerea cea dinRai, Stăpână, viaţă dureroasă şi cu multe lacrimi am aflat, pentru aceea Te rog, ca să iau iarăşi, prin tine, patria mea cea veche şi iubită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Deznădăjduit fiind din pricina lucrurilor mele şi neavând nădejde de mântuire nicidecum la îndurările Tale cu credinţă alerg, Prealăudată; ceea ce eşti nădejdea cea tare a celor deznădăjduiţi, mântuieşte-mă, Maica lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Luând în minte divanul la care voi fi judecat, eu osânditul, mă tânguiesc, lăcrimez, plâng şi mă mâhnesc, căci am mulţime nemăsurată de greşeli, dar strig Tie: mântuieşte-mă, Maica lui Dumnezeu. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cărbunele care mai înainte S-a arătat Isaiei, ca un Soare din feciorescul pântece a răsărit, celor ce se rătăciseră în întuneric, luminarea dumnezeieştii cunoştiinţe dăruindu-le. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cântarea cea cu durere, care se trimite din suflet îndurerat, primeşte-o ceea ce ai născut pe Hristos fără durere şi izbăveşte-mă de gheena cea prea dureroasă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel străpuns cu săgeţile cele amare ale vrăjmaşului celui războinic,străpungemă, Stăpână, cu săgeata cea dulce a dragostei lui Hristos, Cel ce pentru mine cu suliţa a fost împuns în coasta cea izvorâtoare de viaţă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Datoria strămoaşei Eva, Tu ai plătit-o, Maica lui Dumnezeu, căci ai născut pe Mântuitorul lumii, Cel ce S-a îmbrăcat cu trup din tine; pentru aceea toţi Te fericim pe tine,
212

Cea cu dar dăruită, Fecioară cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie Preacurată, ceea ce ai izvorât Izvorul înţelepciunii, Maica lui Hristos, a însăşi înţelepciunii, înţelepţeşte-mă pe mine ca să mă abat de la amăgirile înţeleptului întru răutate. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Glasul graiurilor celor de rugăciune din suflet dureros auzind, Stăpâne, izbăveşte-mă de rele, că Însuţi eşti pricinuitorul mântuirii noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spală-mă cu ploile lacrimilor mele şi adapă, Curată, brazdele inimii mele cu curgerea umilinţei, şi înmulţeşte rodurile acesteia. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dezleagă-mi lanţurile cele împleticite ale greşelilor mele şi rupe-mi zapisele Cinstită; că toate le poţi ca ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stau la hotarul a două patimi deopotrivă de puternice, ca într-o cumpănă. Te rog, Fecioară, să nu biruiască deznădejdea pe nădejdea mea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Muncile şi pedepsele, caznele cele amare, bătăile cele usturătoare, vârtejurile şi legăturile cele nedezlegate aşteaptă pe sufletul meu; de care izbăveşte-mă, Fecioară. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te mort întins pe lemn, plângând cu amar grăia: "Fiul meu, ce este această taină străină?Cum mori de voie pe Cruce cu moarte de ocară, Tu Cel ce dăruieşti tuturor viaţă veşnică? ". CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Porunca cea potrivnică a lui Dumnezeu, a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat, iar Hristos a întins cinstitorilor de Dumnezeu tineri, roua Duhului, Cel ce este binecuvântat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vrăjmaşul se sileşte acum, căscând, să mă ia în pântecele său, pentru că de pretutindeni
213

îmi aduce ispite şi curse, tăind tot sporul meu, ci mai înainte întâmpinând, izbăveşte-mă, Fecioară Maică, de bântuiala lui cea vicleană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viforul nelegiuirilor, furtuna greşelilor, iarna păcatelor şi viscolul căderilor tulbură sufletul meu cel smerit, Stăpână, şi în adâncul deznădăjduirii mă împing, îndreptează-mă, Fecioară, la limanul cel liniştit al pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Inimă zdrobită şi smerită dăruieşte-mi Stăpână, ca plângând ziua şi noaptea cu durere, să milostivesc pe Dumnezeu, până mai am vreme de pocăinţă şi mai înainte de a veni peste mine, ca un fur, ceasul cel înfricoşat al morţii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, Preasfântă Stăpână, cea cu multe nume numită, Fecioară, Maica lui Dumnezeu Marie, lauda credincioşilor, izbăvirea de blestem, scară cerească, minune neînţeleasă, rug nears, pământ nelucrat. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cuvântul muncitorului pentru că biruia, de şapte ori a fost ars cuptorul oarecând, întru care tinerii nu s-au ars, porunca împăratului călcând, ci au strigat: Toate lucrurile Domnului lăudaţi-L şi-L preaânălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ieşirea este aproape, furul se sârguieşte să sape casa, secerătorul în mâini a luat secera şi aşteaptă să ia de sus ameninţarea. Vino mai înainte de sfârşit să suspinăm şi să plângem, o suflete al meu, şi la Născătoarea de Dumnezeu cu credinţă să alergăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nor luminos la Soarele slavei, Cel neînsemnat şi neapus, palatule al Stăpânului, Cel cu multe daruri dăruit, cămară a Mirelui, Celui frumos, Mireasă, Stăpână, când va veni Stăpânul cel de obşte, pe nori purtându-Se, să facă judecată, adu-ţi aminte şi de sufletul meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cerule cel nou, raiule cel cu mir mirositor şi prea mirositor, întru care a odrăslit Lemnul nestricăciunii, arată-mă părtaş al Cinei celei cereşti, Fecioară, ca să mă împărtăşesc de desfătarea cea dulce necurgătoare şi mult mirositoare a Raiului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Întunecare şi nedumerire cuprinde pe sufletul meu, Preacurată, când gândesc la divanul
214

cel a toată lumea şi când iau în minte judecata cea înfricoşată, ci Tu ceea ce ai zămislit pe Ziditorul şi Tiitorul lumii, izbăveşte sufletul meu de ţinerea cea din iad. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cuvântul muncitorului pentru că biruia, de şapte ori a fost ars cuptorul oarecând, întru care tinerii nu s-au ars, porunca împăratului călcând, ci au strigat: Toate lucrurile Domnului lăudaţi-L şi-L preaânălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Cu suflete curate şi cu buze nespurcate, veniţi să mărim pe cea nespurcată şi Preacurată Maică a lui Emanuil, printr-Aceasta aducând rugăciuni Celui ce S-a născut dintr-Însa, milostiveşte-Te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, şi ne mântuieşte pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu totul din tinereţe slujind patimilor de ruşine şi multei desfrânări, de tot am înnegrit pe cel după chipul lui Dumnezeu, şi mă tem, Prealăudată, de judecata ce va să fie, când voi sta înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu, ci mai înainte de sfârşit dă-mi, Preacurată, curăţire patimilor mele şi izbăvire de greşeli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă tem, Fecioară, de judecată şi de osânda cea veşnică a focului, de hotărârea cu adevărat neîntoarsă, de scrâşnirea dinţilor şi de sălbăticia viermelui cel neadormit; pentru aceasta cu durerea inimii mă rog Tie, Preacurată, izbăveşte-mă de înfricoşata osândă, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Când cu sila se va despărţi sufletul meu de mădularele trupului, atunci să stai lângă mine, dumnezeiască Mireasă, şi să risipeşti sfaturile vrăjmaşilor celor netrupeşti şi să zdrobeşti fălcile celor ce caută să mă înghită fără milă, ca să trec neoprit de stăpânitorii întunericului, care stau în văzduh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Toată lauda şi toată binecuvântarea oamenilor se îndreaptă către tine, Fecioară, deşi Tu eşti mai ales lauda şi binecuvântarea noastră, deci în locul a toată lauda şi binecuvântarea, noi robii Tăi, Fecioară cu multă dragoste Te numim cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

215

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 2, IRMOS În adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea întrarmată iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel preaslăvit, căci cu slavă S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti uşă a dumnezeiescului Răsărit, deschide-mi uşile pocăinţei şi scoate-mă cu mijlocirea Ta, Stăpână, din uşile păcatului celui purtător de moarte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Lucrul şi zidirea Ta sunt Mântuitorule,dar amăgindu-mă cel viclean, m-a zdrobit prin desfătările cele lumeşti, pentru aceasta zideşte-mă iarăşi cu dumnezeieştile rugăciuni alePreacuratei Tale Maici, Cuvinte al lui Dumnezeu, Cel ce eşti preaslăvit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Alinează acum viforul cel cumplit al răutăţilor mele, binecuvântată Fecioară, şi biruieşte pe toţi vrăjmaşii cei nevăzuţi, care fără milă cad asupra sărăciei mele; că Singură eşti folositoarea mea, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Unule îndurate, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile Maicii Tale îndură-Te şi mă milueşte pe mine cel ce nădăjduiesc în Tine, îndreptându-mă către lumina poruncilor Tale şi învrednicindu-mă vieţii veşnice. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Înflorit-a pustia ca crinul, Doamne; Biserica cea stearpă prin venirea Ta întru Care s-a întărit inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dumnezeiască Mireasă, întru care S-a sălăşluit Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce luminează toată lumea, străluceşte-mi raza adevăratei pocăinţe, surpând întunericul patimilor mele, prin rugăciunile Tale, rogu-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fiind robit de păcate, eu singur mi-am deschis uşile patimilor; ci către tine acum alerg, Preacurată Fecioară, întoarce-mă şi mă mântuieşte prin îndurarea Ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
216

Alesule Sioane, cetate împărătească, Preacurată Fecioară, roagă pe Fiul Tău, Cel fără de ani împreună cu toţi sfinţii, ca să mă facă cetăţean al cetăţii celei din ceruri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Din sfinţita petrecere căzând eu, Preacurată, m-am lipit de dobitoace şi cu totul m-am osândit, ceea ce ai născut pe Judecătorul izbăveşte-mă de toată judecata cea de istov şi mă mântuieşte. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuţi Doamne, Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pe mine omul; pentru aceasta strig Tie: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Deschide-mi dumnezeieştile intrări ale pocăinţei, Fecioară, închizând şi oprind, cu puterea Ta, intrările patimilor şi ale dezmierdărilor mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Uşă neumblată şi ţarina nearată, sicriu şi năstrapă, sfeşnic şi cădelniţă a cărbunelui, Celui fără de materie, Te numim pe tine, Preacurată Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cumplita noapte a păcatelor m-a acoperit pe mine, Preasfântă Fecioară, Stăpână, pentru că nu am candela cu untdelemn al faptelor bune, ca să-mi lumineze sufletul; de aceea şi din cămara Mirelui am fost izgonit afară. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie, ceea ce eşti cădelniţă de aur, alungă întinăciunea patimilor mele, şi întăreşte-mă, Preasfântă Fecioară, pe mine cel ce mă clatin de meşteşugirile luptătorului cel înşelător. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule; că prin tine, Stăpâne, la Părintele Tău, Începătorul Luminii, din noaptea necunoştiinţei aducere am aflat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sub acoperământul Tău scap, Maică Fecioară Preacurată, izbăveşte-mă pe mine, robul Tău, de bolile cele sufleteşti şi de patimile cele trupeşti. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îzbăveşte-mă de neputinţele trupeşti şi opreşte necuvioasele patimi ale sufletului meu şi de munca cea veşnică păzeşte-mă, Fecioară, de Dumnezeu dăruită.
217

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut Izvorul tămăduirii, tămăduieşte-mă, Fecioară, pe mine cel ce sunt rănit de patimile cele lumeşti, ceea ce eşti plină de dar, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Iesei să se veselească şi David să dănţuiască, că Fecioară, toiagul cel sădit de Dumnezeu a odrăslit pe Hristos, Floarea cea pururea vie. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Întru adâncul greşelilor fiind învăluit, chem adâncul milostivirii Tale, cel neurmat, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Străluceşte inima mea cea înnegrită de împresurările cele întunecate ale păcatului, cu lumina cea dintru tine, Mireasă dumnezeiască, care nu ştii de mire, ca ceea ce ai născut pe Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Lumina cea din Lumină născând-o nouă, Preacurată Fecioară, ai risipit întunericul nedumnezeirii; drept aceea pe mine cel legat cu întunericul patimilor lumeşti, luminează-mă, Născătoare de Dumnezeu şi dezlegându-mă prin rugăciunile Tale, dă-mi lumina cea veşnică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Una Preacurată Fecioară, Care ai născut pe Hristos, Soarele cel neapus, fă rugăciune către Dânsul, mijlocind pururea să Se milostivească spre mine cel smerit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pururea Fecioară, ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii, luminează sufletul meu cel întunecat cu greşeli. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Veniţi toţi, pe Maica Luminii, cu netăcute laude să o slăvim, căAceasta a născut Mântuirea noastră; şi "Bucură-te! " să-i aducem, ca Uneia ce a născut pe Dumnezeu, Cel mai vechi decât toţi vecii; bucură-te, care prin naşterea Ta, iarăşi ai zidit pe Eva; bucură-te, Preacurată Fecioară neispitită de nuntă. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a
218

ridicat; iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri roua Duhului; Cel ce este binecuvântat şi Preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izvor primitor de viaţă şi uşă a Luminii celei neapuse, Tu singură eşti Preasfântă Fecioară. Deci prin rugăciunile tale stinge-mi focul patimilor trupeşti de care pururea mă ard şi potoleşte văpaia cea înaltă a cugetelor mele cele necurate, ca să strig Fiului Tău: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi-mi opreşte degrab năvălirile cele rele şi încetează asuprelile, Stăpână, ca şi cu credinţă să Te măresc pe tine, binecuvântată Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Usucă mulţimea răutăţilor mele, Fecioară ceea ce ai născut pe Hristos, Noianul milostivirii, pe Izbăvitorul şi Domnul, Căruia toţi strigăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! De bună voia mea greşind şi robindu-mă cu netrebnice obiceiuri, la milostivirea Ta cea obişnuită alerg acum; mântuieşte-mă pe mine cel deznădăjduit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce oarecând în muntele Sinai, rug a închipuit lui Moisi minunea Fecioarei, lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mijloceşte, Preacurată, şi mă scoate din prăpastia cea prea adâncă a patimilor mele celor stricătoare de suflet şi ridică-mă la munţii cei înalţi ai faptelor celor bune, pe mine care cu mulţumită Te laud pe tine, Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născându-ne, Fecioară, Viaţa cea înfiinţată, Care prin moarte a încetat moartea, pe mine cel ce sunt omorât de împresurările cele rele, înviază-mă cu rugăciunile Tale, Preacurată, binecuvântată şi Preaslăvită. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Preacurată Fecioară, eu cântăreţul Tău care fără de iertare am păcătuit mă rog Tie:
219

îndreptează-mă la calea pocăinţei, Mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce negrăit ai născut pe Cuvântul Cel ce curăţeşte păcatele lumii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Luminează ochii mei cei orbiţi cu multe călcări de poruncă, Născătoare de Dumnezeu, împacă-mi mintea mea, rogu-mă, şi inima cea tulburată cu desfătări de multe feluri, şi mă mântuieşte pe mine cel ce strig: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel ce oarecând în muntele Sinai, rug a închipuit lui Moisi minunea Fecioarei, lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit înainte de soare, Care trupeşte la noi a venit, din pântecele cel fecioresc negrăit L-ai întrupat; binecuvântată Preacurată, pe tine Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Zămislirea Ta este mai presus de cuvânt, Mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Cel ce a izbăvit pe oameni de necuvântare. Drept aceea dă-mi şi mie cuvânt să Te laud pe tine, Preacurată Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Eu sunt cel ce am căzut în tâlhării, adică în cugetele cele rele şi în patimile cele lumeşti, care mi-au rănit sufletul; Preasfântă Stăpână, Tu însăţi vindecă-mă pe mine, care nădăjduiesc în tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Uşa cea neumblată, care ai răsărit lumii pe Împăratul slavei şi după naştere tot Fecioară ai rămas, primeşte cântarea aceasta care o închin Tie, Stăpână Fecioară şi fă-mi să-mi răsară şi mie răsăritul pocăinţei, ca după vrednicie să Te fericesc pururea, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Zămislind pe Împăratul şi Ziditorul tuturor, L-ai născut Fecioară, şi iată acum ca o Împărăteasă stai, rugându-Te de-a dreapta Lui. Pentru aceasta Te rog să mă izbăveşti de partea cea de-a stânga în ceasul judecăţii şi să mă împreuni cu oile cele de-a dreapta.

Sfârşitul glasului al doilea
220

SÂMBĂTA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Cel ce a împreunat apele de demult într-o adunare cu dumnezeiască voie şi a despărţit marea poporului is-railtenesc, Acesta este Dumnezeul nostru Cel proslăvit; Acestuia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Norul cel înţelegător al Razei celei cereşti, răsă-rind razele pocăinţei, nouă tuturor ne-a strălucit lumină, una Curata Născătoarea de Dumnezeu şi acoperământul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Grabnică scăpare şi întărire, zid şi turn şi tare liman avându-te pe tine, Maica lui Dumnezeu, noi, care ne clătim în noianul relelor şi în necazuri, pururea ne izbăvim de primejdii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, sălaşul slavei celei negrăite; bucură-te, locaşul Soarelui Celui înţelegător; bucură-te, odorul fe-cioriei; bucură-te, dumnezeiască căruţa a Dumnezeirii Cuvântului; bucurăte, hrănitoare a vieţii tuturor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Odihnitu-S-a Hristos întru tine, cea singură bine-cuvântată, şi S-a îmbrăcat din tine cu trupul Său, vrând să mă îmbrace pe mine cel gol. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cela ce dintru cele ce n-au fost, toate le-ai adus, cu Cuvântul zidindu-le şi cu Duhul săvârşindu-le, Atot-ţiitorule Stăpâne, întru dragostea Ta mă întăreşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mieluşea neîntinată şi Fecioară, care ai născut pe Mielul, Cel ce a ridicat toată boala, Născătoare de Dum-nezeu, mântuieşte turma ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu, rodind pe Strugurul cel ceresc şi umplând pa-harul pocăinţei, păcătoşilor iertare ai lucrat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cei ce înotăm în noianul păcatelor şi ne afundăm în sărătura greşelilor, năzuim la dulceaţa rugăciunilor tale.
221

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Eva cea mai dinainte prin mâncarea din pom a supus blestemului neamul omenesc; iar tu, Preacurată, născând pe Ziditorul, ai adus omenirea la bună cuvân-tare. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Pus-ai spre noi dragoste tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău, pentru noi la moarte L-ai dat. Pentru aceasta, mulţumind, strigăm Ţie: Slavă puterii Tale, Doamne.. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Arată spre mine îndurarea ta cea mult milostivă, că tu ai fost Maică a Milostivului tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce mă rătăcesc în noaptea păcatului, luminează-mă Pururea Fecioară, ca ceea ce ai născut pe Luminătorul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Roagă pe Stăpânul tuturor pentru robii tăi şi-L îm-blânzeşte, ceea ce eşti folositoarea lumii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Arătatu-te-ai scaun prea luminat al Împăratului ce-resc, Fecioară, întru care, voind, S-a odihnit cu trupul şi a ridicat osteneala noastră cea multă, şi a aşezat pe om la scaunul cel împărătesc, precum bine a voit. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: La Tine mânec, Ziditorule a toate, la pacea ce co-vârşeşte toată mintea; pentru că lumină sunt poruncile Tale, întru care mă povăţuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Puterea Celui Preaînalt, Preacurată, umbrind pân-tecele tău, l-a arătat încăpere a Dumnezeului Celui neîn-căput, iar pe tine, Maică a Vieţii şi mântuire a noastră a tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izvor dumnezeiesc al mântuirii mele agonisindu-te, să nu mă înece viforul cel rău, nici să mă înghită adân-cul păcatului, Sfântă Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Brazda fecioriei, pământule cel nearat, te-ai arătat lumii, Pururea Fecioară, din care, cu negrăit cuvânt, S-a născut Lucrătorul, Ziditorul nostru.
222

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Palatule cel luminat al Stăpânului, arată-mă pe mine casă a luminii; uşă cea neumblată, deschide-mi calea pocăinţei, povăţuindu-mă către viaţa cea nemuritoare. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul cel mai de jos al păcatelor m-a înconjurat şi se sfârşeşte duhul meu; ci întinzându-Ţi, Stăpâne, braţul Tău cel înalt, ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai avut zămislire şi naştere prea minunată, minunează acum spre mine cel ticălos milele Tale, că întru fărădelegi şi zămislit şi născut fiind, dulceţilor rob m-am făcut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Plâng şi mă vait şi mă tânguiesc, când îmi aduc aminte de judecata cea înfricoşată, căci am fapte rele; Maica lui Dumnezeu Fecioară, ceea ce eşti neispitită de bărbat stă-mi de faţă în ceasul cel înfricoşat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Prin rugăciunea Ta toată negura păcatului se şterge şi întunericul greşelilor se risipeşte, căci a strălucit din Tine Hristos, Lumina cea fără de ani. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Spre tine, cea prea bună mi-am pus nădejdea mea şi aştept darul curăţitor de la Cel ce S-a născut din tine, prin Care mântuieşte-mă, Preasfântă Fecioară. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Scaun cu totul de aur al Împăratului şi rai cu totul înflorit te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu Preacurată; că pe Dumnezeu în pântecele tău purtându-L, bine ne miresmeşti pe noi cu dumnezeieştile daruri. Pentru aceea toţi pe tine, Maică a lui Dumnezeu cu adevărat te propovăduim de-a pururea şi te mărim. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Precum de demult pe cei trei tineri binecredincioşi i-ai răcorit în văpaia haldeilor cu focul cel luminător al Dumnezeirii, şi pe noi ne luminează, care strigăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
223

Dintru tine, Maică Fecioară, a răsărit Soarele Cel prea luminos, şi luminând inimile noastre ne învaţă a cânta: Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Zidirea s-a luminat cu zămislirea Ta cea fără de sămânţă şi măreşte pe Cel Născut al Tău, slăvindu-L şi cântându-I cu credinţă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ziditorul a toate şi Domnul Cel mai presus de Dumnezeire, luând chipul nostru dintru tine Prealăudată, şi îndumnezeindu-l, şade întru înălţime împreună cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Fecioară, ceea ce eşti bucuria îngerilor, umple de bucurie cugetul meu cel mâhnit şi în lene cufundat. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii, cei ce au stat pentru buna credinţă, şi de văpaie nevătămându-se, dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti toată bună şi Te-ai făcut aproape de Împăratul tuturor, umple-mă de fapte bune pe mine cel ce vieţuiesc întru răutate şi în lene îmi cheltuiesc viaţa, ca să Te slăvesc întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel îmbrăcat în haina cea frumoasă, prin naşterea lui Dumnezeu, aflându-mă cei ce lucrează răutatea, m-au dezbrăcat de ea, Născătoare de Dumnezeu; ci Tu, Fecioară, prin pocăinţă, luminează-mă cu haine dumnezeieşti, cu rugăciunile Tale. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Păcătuind, vrăjmaşul se ispiteşte să mă înghită, ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, scoatemă şi mă izbăveşte de tirania lui, ca să Te slăvesc întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Noaptea cea cumplită a păcatelor mă acoperă, Preacurată Fecioară, căci nu am candelă cu untdelemn al facerii de bine ca să lumineze sufletul meu; pentru aceasta am fost aruncat afară din cămara cea de sus. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi
224

preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii, cei ce au stat pentru buna credinţă, şi de văpaie nevătămându-se, dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Minune nouă şi lui Dumnezeu cuviincioasă că prin uşa Fecioarei cea încuiată arătat a trecut Domnul, gol întru intrare şi purtător de trup S-a arătat întru ieşire, Dumnezeu, şi a rămas uşa încuiată; pe Aceasta negrăit, ca pe Maica lui Dumnezeu, o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel stricat la minte, la suflet şi la conştiinţă; pe mine cel întinat cu răutatea şi gol de toate bunătăţile, nu mă trece cu vederea, Fecioară nestricată şi fără prihană, ci împodobeşte-mă cu lucruri de blagocestie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! M-am umplut de rele, m-am umplut de gânduri care mă înstrăinează de la Tine, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta suspin şi strig: Primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăiesc şi nu mă lepăda, Făcătorule de bine mul Milostive, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăveşte-mă cu rugăciunile Tale, Fecioară cu totul fără prihană, de toată mânia, de patimile cele aducătoare de moarte, de gheena cea cumplită şi de foc, de oamenii cei nedrepţi şi de vrăjmaşii cei răi, pe mine cel ce alerg la acoperământul Tău şi Te chem întru ajutor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Roagă ca o Maică a lui Dumnezeu pe Domnul şi Împăratul, Cel ce S-a născut din tine, ca să mă izbăvească de toată groaza şi de obiceiul cel rău, pe mine robul Tău, Preacurată, cel ce nădăjduiesc în tine, din pântecele maicii mele.

225

DUMINICA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Marea ai desfăcut-o şi căruţele lui Faraon cu adâncul le-ai acoperit, Doamne, şi ai mântuit pe poporul israiltenesc, cel ce cu cântări Te lăuda. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce pe Cuvântul, Mântuitorul meu, L-ai născut prin cuvânt, mai presus de cuvânt, pe mine cel ce sunt cuvântător, dar cu pornirile cele dobitoceşti, dobitoceşte m-am supus voilor trupeşti înţelepţeşte-mă cu cuvântul Tău ca să Te slăvesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti casă a sfinţeniei, locaş al slavei Domnului şi cădelniţă dumnezeiască a Cărbunelui Celui cinstit şi nematerialnic, Preacurată, fă binemirositoare toată reaua putoare a sufletului meu şi sfinţeşte-mi mintea şi inima. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu înverşunări desfrânate şi cu lucruri urâte mi-am pângărit cu totul sufletul, iar biserica trupului meu urât am stricat-o; ci Tu, ceea ce eşti Biserică Preacurată a dumnezeieştii Fiinţe, curăţeşte mintea mea cu stropirea celui mai bun isop. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Întinând nebuneşte pe cel după chip cu patimile trupului meu, Fecioară, mă tem de mânia lui Dumnezeu şi de prea înfricoşata muncă a focului; ci Tu, miluieşte-mă pe mine cel ce alerg la tine. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte, Doamne, inimile robilor Tăi şi le luminează spre lauda Ta, ca să Te slăvim pe Tine, Mântuitorule, în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii luminează cu lumina Ta sufletul meu cel ticălos, care ca într-o noapte se luptă cu noaptea faptelor celor rele şi a gândurilor celor întunecate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ceea ce eşti neîntinată, pe mine cel întinat cu tina dulceţilor curăteşte-mă cu stropirea milei Tale, ca, cu un isop, şi spală-mă de întinăciunea patimilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. La cercetarea judecăţii Tale celei înfricoşate, când voi sta înaintea divanului Tău
226

Hristoase, gol şi osândit, izbăveşte-mă de foc cu rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Strălucită fiind cu frumuseţile dumnezeirii, stai lângă Fiul Tău, adevăratul Împărat, Fecioară nestricată, ca o Mireasă fără de prihană şi ca o Împărăteasă frumoasă. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Oare în râuri Te vei mânia Doamne?Oare în râuri este urgia Ta? Sau în mări pornirea Ta? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Având vreme de pocăinţă şi de îndreptare primeşte gând de întoarcere, suflete al meu, şi îmbunătăţeşte-te pe sine-ţi, ca nu cumva să te apuce urgia Domnului, nepocăit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacinstită, ceea ce eşti căruţă de Dumnezeu zidită, pe Dumnezeu, Cel ce Se poartă în căruţă înfricoşată de heruvimi, trupeşte, ca pe un prunc L-ai purtat şi cu lapte, L-ai hrănit. O, taină! O, înfricoşată auzire! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Numai eu între oameni am întărâtat cinstitele Tale îndurări, Hristoase; numai eu singur am amărât bunătatea Ta cea covârşitoare; ci miluieşte-mă pentru rugăciunile Celeia ce curat Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Când va veni în miezul nopţii Mirele să mă judece, atunci binevoieşte, Preacurată, ca să ies întru întâmpinarea Lui cu făclie luminoasă şi să mă închin venirii Lui. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cu lumina Ta cea neînserată, Hristoase Dumnezeule, luminează smeritul meu suflet şi-l povăţuieşte la frica Ta, pentru că lumină sunt poruncile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă cutremur gândind la noianul cel nemărginit al greşelilor mele, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceasta alerg la adâncul milei Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viforul fărădelegilor mele mă tulbură, iar furtuna păcatelor şi valurilor patimilor mă învolburează; ocârmuieşte-mă, Stăpână, la limanul pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
227

Sufletul meu cel întunecat, cel tare ca o piatră aspră, care nu se sfărâmă, nici se zdrobeşte, înmoaie-l cu umilinţa, Fecioară, şi-l arată piatră vârtoasă care izvorăşte lacrimi ca nişte ape. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Vezi, Curată neputinţa smeritului şi ticălosului meu suflet şi izbăveşte-mă de scularea asupră-i a nevăzuţilor vrăjmaşi şi de vătămarea acestora. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Pe cei ce au ajuns la sfârşitul veacurilor Iubitorule de oameni, şi în valul ispitelor se primejduiesc să piară, nu-i trece cu vederea pe ei care strigă: Mântuieşte-ne, Mântuitorule, precum ai mântuit din fiară pe Proorocul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine cea între fecioare, Născătoare de prunc şi între maici, Fecioară curată, Taina cea minunată în cer şi înfricoşată pe pământ, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu şi cu adevărat Fecioară Curată, Te laud, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru lenevire cheltuindu-mi vremea, m-am apropiat la sfârşitul vieţii mele; ci Tu, Preacurată, măcar acum la sfârşitul vieţii mă rog să-mi dai umilinţă, ca să plâng cu amar pentru păcatele mele cele fără de număr. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Înălţându-mă cu mintea, râvnind fariseului celui înalt la grumaji şi mult lăudăros, am căzut în trufie; ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi smerenia vameşului cea suitoare la înălţime. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mă tânguiesc, plâng şi mă jelesc când îmi aduc aminte de înfricoşatul Divan, căci lucruri rele am; Marie, ceea ce eşti neispitită de bărbat, Maica lui Hristos, fie-mi mie părtinitoare în ceasul cel înfricoşat. Doamne miluieşte. . . (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Cele cereşti cu frică s-au bucurat, iar cele pământeşti cu cutremur s-au veselit, când preacuratul glas a venit la tine, Născătoare de Dumnezeu. şi ca o prăznuire s-a arătat tuturor, când a izbăvit Stăpânul pe cel întâi zidit. Pentru aceasta împreună cu îngerul strigăm ţie:
228

Bucură-te, cea cu daruri dăruită. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cei trei tineri în cuptor, pe Treime închipuind, îngrozirea focului au călcat şi cântând au strigat: "Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri". Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Culegând roadele păcatului m-am omorât şi făcând sufletul meu neroditor strig ţie: Arată-mă aducător de roadă, ceea ce cu rodul Tău ai pierdut stricăciunea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din lucruri nu-mi este mie mântuire, Stăpână, căci păcate lângă păcate adaug şi răutate peste răutate; ci cu solirea Ta, Preacurată, întâmpinând, mântuieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Judecata este lângă uşă, divanul este gata, găteşte-te suflete smerite şi strigă: când vei judeca, Cuvinte, să nu mă osândeşti pe mine, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! O, taină străină! O, gândire înfricoşată! Cum Dumnezeu, S-a arătat pe pământ ca un om?Cum? Precum El ştie, precum a voit şi precum bine I-a plăcut, căci lucrează precum voieşte. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât în Văpaia focului la tinerii evrei cu putere dumnezeiască şi S-a arătat; preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Frica Stăpânului este curată şi rămâne în veacul veacului, pe care eu urând-o, necurat m-am făcut, căci cu toată lăcomia cu necurăţia m-am înjugat; ci Tu, Preacurată Marie, arată-mă curat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sfeşnicule al luminii celei nematerialnice, cămara cea cu totul aurită, dumnezeiescule pat cel strălucit, scaune al slavei în chipul focului, palatule însufleţit şi cămară plină de toată curăţia şi sfinţenia, sfinţeşte-mi mintea mea. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Pe Cuvântul Tatălui Cel întrupat mai presus de cuvânt L-ai născut Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe Care toate făpturile Îl lăudăm ca pe Domnul şi-L preaînălţăm întru toţi
229

vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Împietrit fiind cu răutatea şi îmbrăcat cu desfrânarea, Te rog pe tine, cea împodobită cu slavă şi îmbrăcată cu haina cea aurită a Dumnezeirii, îmbracă-mă pe mine, Fecioară, cu haina cea strălucită a nepătimirii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât în Văpaia focului la tinerii evrei cu putere dumnezeiască şi S-a arătat; preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: În muntele Sinai, în rug, Te-a văzut Moisi, pe tine care ai zămislit în pântecele Tău Focul Dumnezeirii fără de ardere iar daniil te-a văzut munte netăiat, Isaia te-a numit toiag odrăslit din rădăcina lui David. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Părându-ni-se mie osânditului că gânditor stau înaintea divanului celui nesuferit şi înfricoşat al Celui Născut al Tău, Prea- curată, îngrijorat, cutremurat, înfricat, fără de răspuns şi gol, ajutătoare te chem pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti cămara cea de aur şi de Dumnezeu împletită, luminează sufletul meu; uşa cea cerească, deschide-mi mie intrarea vieţii; Sfânta sfinţilor, sfinţeşte-mi mintea mea; pământule nearat, arată-mi locuitor al pământului celor blânzi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Potoleşte-mi tot viforul primejdiilor mele celor în multe feluri şi de bucurie umple inima mea, alungând toată scârba de la mine, tămăduind bolile şi încetând ispitele, Fecioară, ceea ce izvorăşti bucurie celor ce Te laudă pe tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Veniţi toţi credincioşii să cădem la Maica lui Iisus şi mai înainte de sfârşit să suspinăm, să plângem şi să ne tânguim cu amar, şi înaintea Ei cu umilinţă fierbinte să strigăm: Stăpână, sârguieşte-Te şi nu ne lăsa pe noi să pierim în foc.

230

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Tu eşti Dumnezeul cel minunat, Care cu preaslăvire faci minuni; Cela ce ai uscat adâncul şi căruţele le-ai acoperit şi ai mântuit pe poporul ce-ţi cânta Ţie ca Izbăvitorului nostru şi Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Stăpână sfântă, cea cu multe nume numită, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Marie, lauda credincioşilor, izbăvirea de blestem, scara cea cerească, minune neînţeleasă, rugule nears, pământule nelucrat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară, Preacurată, fă milostiv nouă tuturor pe Hristos, celor ce ne pocăim şi dezlegare de greşeli dorim şi la Dânsul alergăm, Stăpâna tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sălaş pregătit al dumnezeieştii întrupări, al Fiinţei celei mai presus de fiinţă, cămară a Duhului CeluiAtotlucrător, a Împăcării celei înfricoşate, căruţă mai desfătată decât rânduielile cele nematerialnice Te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Năstrapa cea cuvântătoare, care porţi pe Hristos, mana nemuririi, izbăveşte-mă de amărăciunea patimilor celor stricătoare de suflet Preasfântă Fecioară, ca, cu credinţă şi dragoste să Te slăvesc. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Suflete sterp şi neroditor, câştigă rod bine slăvit şi făcându-te binevoitor strigă: Întăritum-am prin Tine, Dumnezeule; nu este sfânt şi nu este drept afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dă-mi curgere de lacrimi, ceea ce eşti bună, Născătoare de Dumnezeu, şi cu ele stinge cuptorul patimilor mele şi spală toată spurcăciunea mea cea sufletească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Păşunea morţii cea neoprită şi stricăciunea le-ai pierdut, ca ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică; opreşte şi nestatornicia rănilor sufletului meu celor pricinuitoare de bube. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Deznădăjduit fiind de mulţimea păcatelor mele, către tine alerg, părtinitoarea mea cea
231

neruşinată, fă-Te mie Povăţuitoare şi de mână aducătoare către viaţa cea îmbunătăţită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dezgolit fiind de dumnezeiasca îmbrăcăminte şi lipsit de ajutor, lepădat sunt eu ticălosul; Născătoare de Dumnezeu acoperă goliciunea mea cu sfântul Tău acoperământ. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Avacum, preacurat pântecele Tău, munte umbrit mai înainte l-a văzut, pentru aceea a şi strigat: De la miazăzi va veni Dumnezeul Cel Sfânt şi din muntele cel cu umbră deasă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Frică şi cutremur a venit peste mine, Preacurată, că mi-am adus aminte de a doua venire cea înfricoşătoare a Unuia Născut Fiului Tău şi de cei vrednici de întâmpinarea Lui. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Graiul cel jalnic, cu plângere, cu tânguire şi cu lacrimi, care din suflet smerit se aduce Ţie, cea fara prihană, primeşte-l ca pe o jertfă cu bun miros şi izbăveşte-mă de muncă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe Cel ce S-a născut din Tatăl mai înainte, fără de mamă şi care mai pe urmă pentru bogăţia iubirii de oameni a sărăcit, L-ai născut, fără de tată, cu trup, Fecioară, mai presus de pricină şi mai presus de înţelegere. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mă cutremur gândind la noianul păcatelor mele; dar iarăşi cutezând cuget adâncul milostivirilor Tale, Fecioară, întru care afundându-mă, îndreptează-mă la limanul mântuirii. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mânecând Te lăudăm Unule Născut, Cuvântule al lui Dumnezeu; pacea Ta dă-o nouă şi ne miluieşte pe noi cei ce Te lăudăm şi cu credinţă ne închinăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Câini mulţi m-au înconjurat cu adevărat şi adunarea duhurilor celor viclene m-au cuprins, ci acum, Preacurată, risipeşte sfaturile acestora. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Groapă mi-a scurmat mie vicleanul şi mă ispiteşte să mă arunc în ea; ci Tu cu dreapta Ta, Stăpână, fă să cadă în groapă, cel ce a făcut-o. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dezbrăcatu-m-am de îmbrăcămintea sănătăţii şi cu veşmântul cel ce plânge, întru
232

dureri, fiind înfăşurat, Te rog pe tine, Stăpână, să mă îmbraci cu vindecarea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca ceea ce eşti bunacuviinţă a sfinţilor Apostoli şi a Mucenicilor şi părtinitoarea credincioşilor, toţi după vrednicie Te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul patimilor şi viscolul vânturilor celor potrivnice s-au sculat asupra mea; ci întâmpinându-mă, Tu Mântuitorule, mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune, precum ai mântuit pe proorocul din fiară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu voia Ziditorului tuturor, când se va despărţi sufletul meu de trup, slobozeşte-mă cea întru totul nevinovată, din mâinile celor ce mă urăsc pe mine, Născătoare de Dumnezeu întru tot cântată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca nu cu urgia Fiului Tău să fiu mustrat, nici cu mânia Lui să fiu certat, în vremea venirii Lui, mântuieşte-mă, întru tot cântată, cu rugăciunile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Venit-a cu adevărat peste capul meu fărădelegile multe şi ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine; ci uşurează-mi greutatea mea, Prealăudată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine Singură din toate neamurile Te-a ales Dumnezeu spre locaş Lui-şi. Că Tu, Maica lui Dumnezeu, covârşind sfinţenia tuturor, bogată eşti cu curăţia. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fiecare unde se mântuieşte acolo după dreptate şi aleargă. şi care altă scăpare este afară de tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce acoperi sufletele noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cela ce ai rourat văpaia cuptorului şi pe tinerii nearşi i-ai păzit, bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel însetat de apele cele de viaţă făcătoare, adapă-mă, izvorule al Apei Cele
233

începătoare de viaţă, ca să nu am trebuinţă în văpaia focului de degetul cel cu vârful udat în apă, ca să-mi răcorească limba mea cea arsă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viaţa mea este rea, vinovată gheenei şi râului celui ce arde cu foc, iar ticălosul şi întinatul meu suflet este plin de necurăţia cea trupească, Stăpână, pe care curăţeşte-l degrab. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Viforul gândurilor cele fără de rânduială mă clatină pe mine, iar viscolul cel diavolesc al cugetelor celor făcătoare de stricăciune mă tulbură şi în adâncul păcatului mă trage; ci ocârmuieşte-mă, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Milostiveşte-Te spre mine Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, că întru adâncul deznădăjduirii am alunecat. şi Te rog pe tine, Curată, să Te faci mie alinare, că Tu eşti liman de mântuire celor ce sunt în nevoi. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cel ce se slăveşte de îngeri neîncetat, întru cei de sus; cerurile cerurilor, pământul şi dealurile şi munţii şi adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări ca pe Ziditorul şi Izbăvitorul binecuvântaţi-L. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O, cât vei mai prihăni pe urmă, suflete al meu, fără de nici un folos? Cum ai să te ticăloseşti în zadar şi ai să te căieşti cu zdrobire, scârbindu-te atunci în deşert, pentru cele ce acum cu nesimţire, rău le lucrezi. Drept aceea aleargă acum la Preasfânta Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Inger va veni să te tragă cu sila pe tine mâhnit şi întristat cumplit şi să te ducă legat cu lanţurile pe care ale tale degete le-au împletit, şi deloc nu vei mai putea să te sfătuieşti cele de folos. Pentru aceasta cazi acum la Preacurata Fecioară. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Mireasă preacurată a slavei lui Dumnezeu, să nu-mi închizi uşa dumnezeieştii cămări, ci ajută-mă să mă izbăvesc de mâhniciunea cea întristătoare a păcătoşilor şi să mă îndulcesc de strălucirea drepţilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Maica lui Dumnezeu, Mântuitorului lumii şi Sprijinitoarea tuturor, izbăveşte-mă de dulceţile cele lumeşti, ceea ce eşti cu totul fără prihană, ca să Te laud şi să Te măresc neîncetat
234

cu cântările a toată lumea. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce se slăveşte de îngeri neîncetat, întru cei de sus; cerurile cerurilor, pământul şi dealurile şi munţii şi adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări ca pe Ziditorul şi Izbăvitorul binecuvântaţi-L. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce a ridicat nouă semn de mântuire, în casa lui David slugii Sale, pentru milostivirea milei, cu care ne-a cercat Răsăritul, Cel din înălţime şi ne-a îndreptat în calea păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce înot în noianul primejdiilor şi mă viscolesc întru adâncul păcatelor, povăţuieşte-mă la limanul cel neînvăluit al mântuirii, Născătoare de Dumnezeu, limanul celor ce sunt în furtună, şi mă îndreptează, Stăpână, punându-mă neclintit pe piatra adevăratei pocăinţe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Lăcrimez, suspin, plâng şi mă jelesc şi nu voiesc să mă satur de tânguiri nicidecum, la mâhniciunea cea nemângâiată , la lipsa prietenilor şi a ajutătorilor şi la osânda cea fără de mângâiere. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tămăduieşte-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine cel ce zac de mulţi ani în patul răutăţii, precum Fiul Tău a tămăduit pe slăbănogul, şi porunceşte-mi şi mie ca să-mi ridic, ca pe un pat, trupul meu la înălţime prin lucruri îmbunătăţite şi să merg la locuinţa cerurilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Dezlegătorul bolilor şi Doctorul durerilor, Pierzătorul patimilor şi grabnicul Alungător al duhurilor celor rele, Mântuitorul sufletelor noastre şi Tatăl, Cel de obşte, tămăduieşte-mi durerea, suspinarea, chinuirea şi ticăloşia sufletului meu.

235

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Să cântăm Domnului Celui ce a făcut minuni mari în MareaRoşie; căci cu marea a acoperit pe potrivnici şi a mântuit pe Israil că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Stăpâna cea cu daruri dăruită, pe cea frumoasă între femei, pe sfeşnicul cel cu şapte făclii, pe Mireasa cea cu totul fără de prihană, pe lăcaşul lui Dumnezeu cel însufleţit, pe sicriul cel ce totul de aur, pe Sfânta Fecioară, toţi să O fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Firea cea omenească care de demult a curs din viaţa cea mai bună, din locul cel roditor de verdeaţă şi din raiul cel dătător de viaţă cu necinste a fost scoasă afară şi a căzut din slava lui Dumnezeu, la mai mare slavă ai suit-o Fecioară Prealăudată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Curăţitoare dumnezeiască, masa cea vie, cămară cu aur împletită, norule în chipul porfirii, cea mai desfătată decât cerurile, scaune preaînalt al lui Dumnezeu, palatule cel cu foc arzător, cetatea lui Dumnezeu cea însufleţită, Stăpână, mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stâlpare din rădăcină împărătească ai odrăslit, ceea ce pe Împăratul Hristos, Floarea cea nevestejită L-ai înflorit, Stăpână, îmbrăcat cu porfiră împărătească strălucită şi vopsită din porfireştele Tale sângiuiri. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-te suflete întru Domnul Dumnezeu şi strigă lăudându-te: Nu este sfânt afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În ceasul cel înfricoşat, să Te aflu pe tine ajutor, izbăvindu-mă din întunericul cel mai dinafară, din gheena, de scrâşnirea dinţilor, de viermele cel neadormit şi de orice chin, Fecioară, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dă-mi mie, Stăpâna tuturor, lacrimă curăţitoare de întinăciunile trupului, stingătoare de foc, dezlegătoare de greşeli, curăţitoare de suflet şi păzitoare a minţii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
236

Lăcaş sfânt fiind, Preasfântă Stăpână, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu, milostiveşteTe spre noi robii Tăi şi sfinţeşte mintea şi gândul nostru, ceea ce eşti munte sfânt. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dă-mi mie, Stăpână, gând treaz şi priveghetor şi grijă necontenită de cercarea ceea ce va să fie la judecată, la care neosândit arată-mă, pe mine cel ce sunt însumi osândit. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul Tău şi m-am înfricoşat; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat, că Dumnezeu mai înainte de veci fiind, din Fecioară Te-ai născut, făcându-Te om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când cuget la înfricoşatul Tău divan, Cuvinte al lui Dumnezeu, la înfricoşata hotărâre cea nemitarnică, mă spăimântez şi mă tulbur; ci cu rugăciunile Maicii Tale, mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Obicei prea rău cuprinzându-mă şi prin lungimea vremii în laţ prinzându-mă şi întru deprindere şi apropiere firească venind acum, tiranic mă sileşte pe mine; din tirania aceasta scoate-mă, Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. În ceasul şi în ziua cercetării, când mi se va cere seamă pentru greşelile mele şi cu munci amare voi fi înfricoşat, atunci ajutătoare să-mi stai înainte, Fecioară, izbăvindu-mă de dreapta osândă şi răpindu-mă din focul gheenei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Păcatul înstrăinându-mă de Dumnezeu şi plecându-mă să lepăd frica Lui cea mântuitoare, m-a silit să săvârşesc toată pofta şi dulceaţa cea fărădelege; pentru aceasta mai înainte de judecată însumi sunt orfan, din care mântuieşte-mă. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cela ce eşti nevăzut, pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii de voie ai petrecut, Cel necuprins, pentru aceasta la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vremea vieţii mele ca fumul a pierit şi către porţile morţii m-am apropiat, şi mă spăimântez de năpădirea drăcească, căci ale lor lucruri totdeauna am făcut; îndură-te, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
237

Dă-mi pâraie de lacrimi, Fecioară, ca să usuce adâncul răutăţilor mele şi stinge, Stăpână, toată văpaia patimilor mele şi mă ajută să mă izbăvesc de foc şi de celelalte chinuri în ziua judecăţii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pocăinţă adevărată şi întoarcere desăvârşită de la greşelile care am făcut nu arăt; pentru aceea Te rog pe tine, ceea ce eşti bună, să mă întorci pe mine mai înainte de sfârşit şi să mă împaci cu Dumnezeu şi Stăpânul meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe Dumnezeu, Cel ce mai înainte din Tatăl fără de ani S-a născut, sub ani, mai presus de minte şi de cuvânt L-ai născut cu trup, Fecioară; pe Înţeleptul Ziditor al vremilor, al anilor şi al veacurilor, Care cu cuvântul dezleagă greşelile mele cele de multă vreme. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul păcatelor şi furtuna deznădăjduirii, s-au sculat asupra mea, Mântuitorule, drept aceea cu credinţă strig Ţie: Precum ai scos din Chit pe Iona, scoate şi viaţa mea din stricăciune, mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cursele, lanţurile şi pândirile dracilor celor ce mă vânează pe mine, arată-le ca nişte ţesături de păianjen, Fecioară, cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să nu conteneşti, Fecioară, să mă pui în bună rânduială, povăţuindu-mă către o aşezare mai duhovnicească şi să mă înţelepţeşti luminându-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dă-mi Fecioară, necontenită pomenire a morţii şi grijire de ieşire, ca prin ele să înţelepţesc sufletul meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Isaia, prin Duhul, carte Te-a văzut pe tine, Curată, căci întru tine s-a scris slobozenia muritorilor. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Spânzurat pe lemn dacă Te-a văzut, Stăpâne, cea neispitită de nuntă şi cu totul fără de prihană, Curată Fecioară şi Maica Ta, a strigat către Tine: Vai mie, Fiul meu preadulce, Cum
238

Te-a osândit pe lemn adunarea cea fără de lege, pe Tine, Făcătorul tuturor şi Stăpânul? Laud însă bunătatea Ta cea desăvârşită. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Chipul celui de aur al închinării persane, de demult, tinerii nu s-au închinat, ci au lăudat pe Domnul în mijlocul cuptorului: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Încinge cu tărie, Curată, sufletul meu cel slăbănogit din pricina păcatelor şi mă mântuieşte pe mine cel ce strig Fiului Tău: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Temându-mă de ceasul morţii, din pricina osândei celei fără de moarte, cad către tine: mântuieşte-mă de cursele vânătorilor, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mă înfricoşez şi mă cutremur aducându-mi aminte de ziua şi ceasul cercării; ceea ce eşti bună, să-mi fii mie netrebnicul robului Tău, Ajutătoare, Părtinitoare, Sprijinitoare şi Izbăvitoare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Noaptea păcatelor mă cuprinde, norul patimilor mă acoperă, furtuna cea întunecată a greşelilor mă înconjoară şi negura cea adâncă a deznădăjduirii mă înghite; luminează-mă, Stăpână, cu lumina pocăinţei. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cuptorul babilonesc pe tineri nu i-a ars, nici focul Dumnezeirii, pe Fecioara nu a stricato. Pentru aceasta cu tinerii, noi credincioşii să strigăm: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În pântecele Tău S-a pogorât dumnezeiasca ploaie, ca ploaia pe lână şi ca o picătură ce pică pe pământ; învredniceşte-mă, Fecioară, ca ziua şi noaptea să mă spăl cu ploi de lacrimi şi să ud aşternutul patului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Umplutu-s-a de rele sufletul meu şi socotit am fost cu toţi cei ce se pogoară în groapă; ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, scoate-mă din groapa patimilor şi din tina cea întunecată a răutăţilor mele. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!
239

S-a umplut de rele sufletul meu şi s-a apropiat de iad viaţa mea, socotit am fost ca un om singur şi neajutorat vrăjmaşilor mei; ci ceea ce eşti sprijineala cea tare a lumii, arată că eşti ajutătoare celor fără de ajutor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sfeşnicule al Luminii celei nematerialnice, cămară cu totul de aur, dumnezeiescule pat cel strălucit, scaune al slavei celei în chipul focului, palatule însufleţit şi visterie plină de toată curăţia şi sfinţenia, sfinţeşte-mi mintea mea. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cuptorul babilonesc pe tineri nu i-a ars, nici focul Dumnezeirii, pe Fecioara nu a stricato. Pentru aceasta cu tinerii, noi credincioşii să strigăm: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe cea mai înainte însemnată în rug şi în foc, lui Moisi, puitorului de lege, în Sinai şi care a zămislit în pântece pe Dumnezeiescul Foc fără de ardere, făclia cea întru tot luminată şi nestinsă, pe cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu cu cântări cinstind-O s-O mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu ştii neputinţa smeritului meu trup, rănile sufletului meu, amăgirile şi nestatornicia inimii mele; pentru aceasta cu milostivirea Ta dă-mi tămăduire la amândouă părţile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti loc desfătat al bucuriei, bagă-mă în locul cortului celui minunat al celor ce dulce prăznuiesc, unde este sunetul glasului bucuriei şi al mărturisirii, până la casa lui Dumnezeu, cea cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suspinând şi tânguindu-mă cad la tine, Fecioară, strigând cu plângere: miluieşte-mă şi mântuieşte sufletul meu cel ticălos, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Voitorul milei şi izbăveştemă de toată osânda în ziua judecăţii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru nenumăratele bunătăţi pe care mi le-ai dăruit mie, ceea ce eşti bună, în toată viaţa mea Te voi binecuvânta, în toată vremea voi propovădui slava Ta şi totdeauna lauda Ta, Stăpână, va fi în gura mea.
240

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Lui Dumnezeu Celui ce a mântuit în mare pe popor, iar pe potrivnici i-a cufundat, Lui Unuia să-I strigăm că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Dumnezeu şi Stăpânul tuturor veacurilor cu neispitire de nuntă, Fecioară, izbăveşte-mă, Curată, din stăpânirea patimilor, ca, cu mulţumită şi după datorie să Te măresc pe tine, cea de-a pururea fericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Uşa cea mântuitoare a Împăratului slavei fiind, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, bagă în uşa vieţii cu rugăciunile Tale, Preacurată, pe cei ce intră prin uşile Bisericii Tale, Stăpână, şi Te cinstesc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Milostivă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti lauda apostolilor, slava purtătorilor de chinuri şi întărirea credincioşilor, întăreşte rogu-mă, mintea mea, care se răzvrăteşte cu asupririle amăgitorului şi se întunecă cu călcările de poruncă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai fost hotărâtă mai înainte de toţi vecii, să fii Maică a milostivirii, învredniceşte-mă să dobândesc dumnezeiasca milă, eu netrebnicul robul Tău, ca să cânt totdeauna cu veselie măririle Tale, Preacurată. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Arcul vrăjmaşului l-ai zdrobit şi pavezele le-ai sfărâmat întru tărie, Stăpâne Hristoase, Întărirea noastră; Sfânt eşti Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine părtinitoare şi zid de mântuire Te avem noi credincioşii, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată; să nu treci cu vederea Stăpână, nici să ruşinezi rugăciunile noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ploi de lacrimi dă-mi mie, ceea ce eşti bună, şi cu ele stinge-mi de tot cuptorul patimilor mele şi spală-mi toate întinăciunile mele cele sufleteşti, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Întru fărădelegi mi-am întinat bunul neam al sufletului meu, Preacurată, şi mă
241

înfricoşez de cercare când, Cuvântul, îmi va cere vrednicia chipului Său. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Graiurile vameşului uneltindu-le eu ticălosul, strig Ţie: milostiveşte-Te spre mine Stăpână, şi lăsare de greşeli dă robului Tău cu rugăciunea Ta. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzul tainei naşterii Tale celei negrăite şi străine am auzit şi m-am spăimântat; şi lăudând strig Ţie: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Venit-au apele faptelor mele celor necuvioase până la ticălosul meu suflet, Preacurată, şi ţinut fiind cu tina patimilor, strig chinuindu-mă: să nu mă treci cu vederea, Stăpână, pe mine robul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fiare gândite înconjurându-mă acum fără de milă, se sârguiesc să răpească fără cruţare ticălosul meu suflet, cea cu totul fără prihană; ci zdrobeşte măselele acestora, cele de suflet stricătoare, ceea ce eşti atotputernică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fii milostivă robilor Tăi, Fecioară, rugămu-ne, şi de îngrozirea cea de faţă izbăveşte degrab pe poporul Tău, ca să strigăm Ţie mulţumind: slavă Ţie, împărăteasă a toate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Suspinare cu zdrobire şi lacrimă sufletească dă-mi mie, Născătoare de Dumnezeu, ca să-mi plâng păcatele mele cele multe şi cugetele cele neîndreptate, rugând milostivirea Ta, Stăpână. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cela ce eşti nevăzut pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii de voie ai petrecut, Cel neajuns; pentru aceasta la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Răscumpărare făcându-Se nouă, Fiul Tău, pe toţi ne-a izbăvit din stricăciune, Fecioară pentru aceasta izbăveşte-mă de cugetul cel trupesc şi de scularea asupră-mi a patimilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să nu laşi, Stăpână, ca mintea mea să fie trasă pe nesimţite în cugete necuvioase, prin supărările drăceşti, care totdeauna amăgesc mintea mea, ci pune-o nerăsturnată.
242

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pentru milostivirile milei, Fiul Tău S-a arătat Mântuitorul păcătoşilor şi vameşilor; pe care urmându-L, Curată, miluieşte-mă acum pe mine, care mai mult decât toţi am păcătuit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! În toate zilele se ispiteşte vicleanul balaur să rupă smeritul meu suflet; ci sfarmă, Născătoare de Dumnezeu, dinţii acestuia cei stricători de suflet. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul patimilor s-a sculat asupra mea şi viforul vânturilor celor potrivnice; ci întâmpinându-mă, Tu Mântuitorule, mântuieşte-mă şi mă izbăveşte din stricăciune, precum ai mântuit din fiară pr Proorocul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În valurile vieţii cufundându-mă necontenit, eu ticălosul, cu vătămare de minte şi vânturându-mă totdeauna de vânturile vrăjmaşului, acum strig Ţie, Născătoare de Dumnezeu ajută-mi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curgeri de lacrimi duhovniceşti dă-mi mie, Fecioară, ca să-mi spăl tina greşelilor mele şi îndreptează-mă la apa iertării, în ziua judecăţii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Adormit-am întru moarte sufletească şi zac în mormântul deznădăjduirii; ci dă-mi mâna, Preasfântă Fecioară şi mă scoală, rogu-mă, povăţuindu-mă către pocăinţă şi către viaţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Râurile cele pururea curgătoare ale minunilor se revarsă dintru Tine, de Dumnezeu dăruită, şi adapă faţa a tot pământul, îngrăşând gânditor sufletele noastre. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fărădelegile mele, covârşind nisipul mării acopăr smeritul meu suflet; ci cu mulţimea îndurărilor Tale, Curată, şterge degrab toate greşelile mele, izbăveşte-mă de toată mâh niciunea care mă cuprinde, Fecioară, şi umplând inima mea de toată bucuria şi veselia. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Pe văpaia cea din cuptor au stins-o tinerii şi cereasca rouă au primit cu credinţă: Bine
243

eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Temându-mă de ceasul morţii şi de munca cea veşnică, la tine cad, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-mă atunci din cursa vânătorilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeul Cel neîncăput, pe mintea mea cea cu multe greşeli strâmtorată, slobozeşte-o din tirania lor, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe cel după chipul Tău, Hristoase, l-am întinat cu faptele cele necuvioase, eu ticălosul; ci pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine, dă-mi lacrimă curăţitoare de greşeli. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Când voi fi judecat, ca un vinovat, înaintea divanului lui Hristos, arată-Te mie, Preacurată, şi mă izbăveşte din toată munca cu părtinirea Ta cea fierbinte. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut din tatăl Cel fără de început, mai înainte de veci, şi mai pe urmă din Născătoarea de Dumnezeu cu trup S-a îmbrăcat, lăudaţi-L, binecuvânta-ţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Râvnind desfrânatului cu adevărat, toată viaţa mea am cheltuit-o în păcate; dar acum strig: greşit-am Ţie! Fă-mă ca pe unul din argaţii Fiului şi Ziditorului Tău, Fecioară, ca să Te slăvesc întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când cu porunca lui Dumnezeu sufletul meu va ieşi din această viaţă, atunci răpeşte-l din cursa vânătorilor, Preacurată, pe Cel ce strigă: toate lucrurile te lăudăm pe tine şi Te fericim întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Adormind întru moarte, zac în mormântul deznădăjduirii, Fecioară; ci Tu înviază-mă şi cu priveghere mă învredniceşte a cânta: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână Curată, Născătoare de Dumnezeu izbăveşte-mă de stricăciunea păcatelor şi de asupreala şi reaua lucrare a diavolilor, încetează-mi tulburarea patimilor şi stinge văpaia cea nesuferită a dulceţilor mele cu roua darului Tău.
244

Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut din tatăl Cel fără de început, mai înainte de veci, şi mai pe urmă din Născătoarea de Dumnezeu cu trup S-a îmbrăcat, lăudaţi-L, binecuvânta-ţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine rugul cel nears şi Sfântă Fecioară, Maica Luminii şi Născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră a tuturor Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete se apropie sfârşitul; lângă uşă este judecata; depărtează-te de lucrurile ruşinii şi apucă-te de petrecerea cea bună, că ai ajutoare pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te izbăveşte din toată răutatea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Alunecându-mă cu gândurile şi căzând întru adâncul pierzării, rog acum folosinţa Ta, Fecioară: întăreşte neputinţa minţii mele celei schimbăcioase pe piatra cea tare a poruncilor lui Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Legile Tale le-am lepădat şi mântuitoarele Tale porunci le-am călcat, Îndurate, şi mă tem de înfricoşatul Tău divan, întru care şezând vei judeca toate; pentru aceea strig: în dar mântuieşte-mă, Cuvinte, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Neamul omenesc îmbogăţindu-ne cu solirea Ta cea nebiruită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, strigăm ziua şi noaptea: Să nu încetezi a ruga pe Făcătorul şi Fiul Tău, să miluiască pe cei ce Te laudă pe tine.

245

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Pământul cel roditor de adâncime, uscat l-a umblat oarecând soarele, căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părţile, poporului celui ce a trecut marea pedestru, şi cu plăcere lui Dumnezeu a cântat: Să cântăm Domnului, căci cu slavă S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sălăşluire a dumnezeieştii slave, munte sfânt şi nor luminos, mai înaltă decât cerurile şi mai presus decât sfinţii îngeri şi mai cinstită decât toate făpturile fiind, miluieşte-mă şi mă mântuieşte, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Biserică a Stăpânului, munte sfânt şi cort mai presus de nori, Doamnă şi Fecioară, cea bună şi frumoasă, cea singură binecuvântată, frumuseţea lui Iacov, Maica lui Dumnezeu cea nestricată şi Stăpână, miluieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Somn de mântuire, văpaie de foc nestinsă şi liman neînviforat fii mie, Fecioară, celui ce înot în noianul vieţii, alinându-mi viforul duhurilor celor rele şi furtuna valurilor patimilor şi mântuind corabia sufletului meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe ţara Ta aceasta care Te cinsteşte totdeauna cu credinţă, mântuieşte-o, Curată, de primejdii, de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel din mijloc, de sabie şi de orice altă îngrozire. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întărirea celor ce nădăjduiesc spre Tine, Întăreşte, Doamne, Biserica ta, pe care ai câştigat-o cu scump Sângele Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Te binecuvântăm pe tine, prin care blestemul cel de demult s-a dezlegat şi binecuvântarea a înflorit şi firea cea blestemată s-a binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prea milostivă Stăpână, când voi muri să stai lângă mine şi în ziua judecăţii stându-mi de faţă, să mă izbăveşti de osândă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
246

Mărim pe Cel ce ţi-a făcut ţie multe măriri, Stăpână, precum ai zis mai înainte; şi te fericim pe tine, cea întru tot fericită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Amar, de întunericul şi focul cel dinafară şi de toate celelalte nenumite munci, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe mine cel ce scap la mila Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Virtutea, nădejdea, lauda, tăria şi mântuirea mea fiind Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, care, ca nişte fiare, caută să mă rupă şi până în sfârşit să mă piardă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut pe Fiul lui Dumnezeu şi eşti Stăpâna tuturor, Fecioară Preasfântă, miluieşte sufletul meu, şi în ziua judecăţii izbăveşte-mă de osândă, nelăsându-mă să fiu supus chinurilor gheenei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Biserică lui Dumnezeu şi palat însufleţit Te-ai arătat, Curată; pentru aceasta toţi credincioşii împreună cu îngerul, cu bucurie, strigăm ţie: "Bucură-te! "; Bucură-te, cea neîntinată; bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu, ceea ce singură ai pricinuit viaţa. Bucură-te, scaun cu totul luminat şi cu aur preastrălucit al lui Dumnezeu Cuvântul, Cel ce stăpâneşte peste toate; bucură-te, Fecioară, propovăduirea apostolilor. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase, că ieşind din chivotul sfinţirii Tale, din nestricata Maică, în Biserica Slavei Tale, Te-ai arătat ca un Prunc în braţe purtat şi s-au umplut toate de lauda Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Gavriil venind în Nazaret,bucurându-se,arătat ţi-a adus ţie,Celei Curate şi neîntinate pe"Bucură-te!".Pentru aceea împreună cu acesta strigăm şi noi netrebnicii robii Tăi:Bucură-te, prea minunată Fecioară şi mult cântată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Precum ai mântuit pe Manase cel ce s-a pocăit mai înainte, aşa primeşte-mă şi pe mine întru pocăinţă, Mântuitorule, Cel ce am greşit mult şi am trecut cu vederea poruncile Tale, şi pentru rugăciunile Maicii Tale izbăveşte-mă din munci ca un singur Îndurat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
247

Stăpână, izvorul milei, cea minunată cu adevărat, mult îndurată şi iubitoare de bine miluieşte sufletul meu cel ticălos, care înoată în noianul deznădăjduirii, căci spre tine singur îşi are nădejdea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înstrăinându-mă păcatul de la Dumnezeu şi plecându-mă să lepăd din inimă frica Lui, m-a silit să săvârşesc toată pofta şi nelegiuita dezmierdare; pentru aceea mai înainte de judecată însumi sunt orfan. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Dacă a văzut Isaia cu închipuire pe Dumnezeu pe scaun preaînalt, de îngerii slavei înconjurat, a strigat: "O, ticălosul de mine! Că mai înainte am văzut pe Dumnezeu întrupat pe Cel ce stăpâneşte pacea şi lumina cea neînserată". Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tăciune al gheenei şi materie a focului celui nestins, să nu mă arăţi, Stăpână, nici mulţimea viermilor mâncare veninoasă să mă primească şi nici să mă cuprindă scrâşnirea dinţilor şi tartarul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sfânta sfinţilor fiind, Preaneîntinată Născătoare de Dumnezeu, Curată, pe Cuvântul Cel Sfânt, Care cu sfinţenie întru sfinţi se odihneşte L-ai născut, Cel ce ne dăruieşte nouă luminare şi dar, sfinţenie şi izbăvire Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. A te lăuda după vrednicie nici limbile îngerilor nu pot, căci care laudă este potrivită ţie, Fecioară, ceea ce ai născut pe Făcătorul îngerilor şi al oamenilor. Pentru aceea, miluieşte pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată Marie, ceea ce eşti bucuria inimii mele, şi dulceaţa şi mângâierea, în ceasul ieşirii să-mi fii aproape stătătoare şi părtinitoare, în calea cea dreaptă îndreptând sufletul meu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Strigat-a Ţie, văzând bătrânul cu ochii mântuirea, care a venit oamenilor de la Dumnezeu: Hristoase, Tu eşti Dumnezeul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Fecioară, scară dumnezeiască, prin care S-a pogorât Cel Preaînalt, suind pe
248

oameni la veselia cea nemuritoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De la tot felul de munci răpeşte-mă pe mine, robul tău, de scrâşnirea dinţilor, de râul cel de foc şi de gheena. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, Mântuitorul meu, cu mila Ta dă-mi mie izvoare de lacrimi, ca să plâng mulţimea greşelilor mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, muntele din care S-a tăiat Piatra darului, Care a zdrobit pe toţi idolii înşelăciunii. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Cea neispitită de nuntă, Curata şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te pe Tine mort spânzurat pe lemn, ca o Maică, plângând a grăit: «Ce Ţi-a răsplătit Ţie adunarea iudeilor cea fărădelege şi nemulţumitoare, care cu multe şi mari darurile Tale, Fiul meu s-au desfătat? Laud însă plecăciunea Ta cea dumnezeiască». CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Pe Tine Cel ce ai răcorit de foc pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au cuvântat, şi în Fecioară nestricată Te-ai sălăşluit; pe Dumnezeu Cuvântul lăudăm cu bună credinţă cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică fără de bărbat, pe tine Mireasă dumnezeiască, toţi te cunoaştem, şi Fecioară hrănitoare de prunc Te numim, că întru tine fecioria şi naşterea, cele cu firea despărţite, negrăit într-una s-au împreunat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel mai înainte de veci, Pricinuitorul vremilor şi al anilor, să stai lângă mine în vremea ieşirii mele, grabnic ajutătoare, nădejde neruşinată şi scăpare tare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu adevărat legile firii s-au dezlegat întru Tine, că pe Stăpânul zidirii L-ai zămislit mai presus de fire, Fecioară, Care pentru îndurarea milei, fără de sămânţă, S-a făcut Om dintru tine
249

mai presus de fire. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mântuieşte-mă Preasfântă Stăpână, mântuieşte-mă Părtinitoarea mea, ca să se ruşineze toţi cei ce mă urăsc pe mine, şi să se laude întru tine, Născătoare de Dumnezeu, toţi cei ce iubesc dumnezeiescul tău nume. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii cei ce stau lângă buna credinţă şi de văpaie fiind nevătămaţi, dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu numai mâinile şi ochii, ci şi mintea şi sufletul şi inima le întind către tine, Fecioară; străluceşte-mă cu totul cu lumina Ta, spală-mă de tot cu lacrimile şi curăţeşte-mă cu totul cu umilinţa cea fierbinte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă aşteaptă pe mine cumplită osândă, voi fi judecat înaintea îngerilor şi înaintea priveliştii a milioane de oameni; izbăveşte-mă atunci de nevoia cea mare, căci ai mare şi bogată milă, fiindcă ai născut pe marele Împărat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Tomule preacurat al lui Hristos şi carte pecetluită şi de Dumnezeu scrisă ştiindu-te pe tine, Te rog să mă scrii în cartea celor mântuiţi, Fecioară, şi zapisele greşelilor mele să le rupi cu suliţa Fiului Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Izbăveşte-mă de focul cel nestins, ceea ce ai zămislit Focul cel fără de materie, Fecioară, şi cu focul dumnezeieştii frici, tot mă curăţeşte, aprinzând înlăuntrul sufletului meu focul pe care Fiul tău S-a pogorât să-l arunce în lume. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii cei ce stau lângă buna credinţă şi de văpaie fiind nevătămaţi, dumnezeiască cântare au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

250

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: În Lege, în umbră şi în Scriptură, închipuire vedem noi credincioşii, toată partea bărbătească ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este. deci pe Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui Cel fără de început, Cel Întâi Născut din Maică fără ispită bărbătească, Îl mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă de scrâşnirea dinţilor şi de viermele cel veninos, cel prea amar, de întunericul şi focul cel dinafară şi de toate celelalte nenumite munci, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe mine cel ce scap la mila ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vârtutea mea, nădejdea şi lauda, tăria şi mântuirea mea, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, care caută ca nişte fiare să mă rupă şi până în sfârşit să mă piardă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut pe Fiul lui Dumnezeu şi eşti Stăpână a tuturor, Fecioară Preasfântă, miluieşte sufletul meu, şi în ziua judecăţii de osândă izbăveşte-mă şi să nu mă laşi să fiu supus muncilor gheenei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Biserică a lui Dumnezeu şi palat însufleţit te-ai arătat, Curată; pentru aceea şi «bucurăte» toţi credincio şii cu bucurie, împreună cu îngerul, strigăm ţie. Bucură-te, neîntinată; bucurăte, Mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce singură ai pricinuit Viaţa.

251

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 3, IRMOS Cântare nouă să cântăm popoare Celui ce S-a născut din Fecioară spre mântuirea noastră şi una a făcut pe cele pământeşti cu cele cereşti, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată şi Preasfântă Stăpână, ce cântare de laudă îţi voi aduce ţie, eu netrebnicul şi mult păcătosul robul Tău, ca să milostiveşti pe Fiul Tău, să-mi dea iertare de păcate? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Răutăţile şi nelegiuirile mele au întrecut noianul mării, şi altă nădejde de mântuire, ca să milostivească pe Înduratul Dumnezeu, nu am afară de tine, Preamilostivă Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îndrăzneală având către tine, o Maică a lui Dumnezeu, cea fără prihană, cu suspin din adâncul inimii cer ca să-mi mijloceşti de la Fiul Tău iertare greşelilor mele, celor mai multe decât nisipul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Nu încetez slăvindu-Te, o Preamilostivă Stăpână, eu ticălosul robul Tău, deşi m-am afundat întru adâncul greşelilor mele celor prea fărădelege; ci Tu, ca o bună, primeşte netrebnica mea cântare, mijlocindu-mi iertare de păcate. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Suflete sterp şi neroditor, câştigând rod bine slăvit, veseleşte-te şi strigă: Nu este sfânt, nu este drept afară de Tine Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fiind cu totul întunecat de mulţimea greşelilor, o ticăloase suflete, strigă către Preasfânta Fecioară, cea mai sfântă decât toţi sfinţii, ca să-ţi solească iertare şi luminare de la Prea Milostivul Său Fiu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nimeni n-a păcătuit precum eu, o Preacurată Fecioară; deci cu a Ta solire învredniceşte-mă iarăşi milostivirii Fiului Tău, pe mine cel căzut din Darul Lui, căci la tine alerg şi năzuiesc, Preamilostivă Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Toată fiind Bună şi Preamilostivă, Stăpână, roagă pe preaînduratul Dumnezeu, pe Care
252

l-am mâniat cu spurcatele mele fapte, ca să-mi dea chip de pocăinţă şi să mă învrednicească părţii celei de-a dreapta când va veni să judece lumea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Altă nădejde nu am ca să îmblânzească pe milostivul şi dreptul Judecător pentru nelegiuirile mele cele păgâneşti, afară de tine, Preamilostivă Stăpână; deci, milostivă, fă-Te mie păcătosului. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Ce te-ai înspăimântat Avacume? Cui strigi şi grăieşti: De la Teman va veni Dumnezeu? Cuvântul trup S-a făcut întru lauda minunatului nostru Dumnezeu, că S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fă milostiv pePreaînduratul Dumnezeu, Care S-a înnoit din feciorescul Tău sânge, mie prea ticălosului, care de-a pururi Îl întărât cu fărădelegile mele, ca să nu pier până în sfârşit, ci să-ţi cânt cântare de laudă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cum voi îndrăzni, eu ticălosul, să laud cu buze întinate şi cu limbă spurcată pe cea mai sfântă decât toţi sfinţii;ci Tu,O Maică a Cuvântului, arată-Te milostivă mie netrebnicului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Prin naşterea Ta cea mai presus de ceruri, de îngeri neînţeleasă şi de oameni neajunsă, Te-ai făcut petrecătoare cerului cerurilor, Stăpână preamilostivă; deci nu înceta a ruga pe Cel Născut al Tău pentru mine robul Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Orbit fiind cu ochii sufletului meu de mulţimea greşelilor, la tine cad suspinând, Stăpână Preamilostivă, ca să-mi dai, prin solirile Tale, luminare, prin iertarea păcatelor, de la Fiul Tău cel prea milostiv. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Ceaţa sufletului meu risipind-o, întru lumina Ta Hristoase primeşte-mă pe mine, Unule Milostive, ca de noapte să-ţi strig ţie: Luminează-mi socoteala minţii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Astăzi, o ticăloase suflete, s-a apropiat sfârşitul tău; de ce nu cazi la Preamilostiva Stăpână, suspinând din adâncul inimii, ca să milostivească pe Fiul Ei spre tine? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
253

Răutăţile mele au covârşit capul meu şi am căzut întru adâncul deznădăjduirii; ci Tu ca o milostivă, Fecioară fără prihană, tinde-mi mâna milostivirii Tale, ca să Te laud neîncetat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Arătatu-Te-ai mai desfătată decât cerurile, Fecioară, încăpând în pântecele Tău pe Emanuil, pe care nu înceta rugându-L ca să-mi dea iertare de păcate mie netrebnicului robului Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie, locaşul lui Dumnezeu, lauda celor cereşti, slava celor pământeşti şi surparea celor dedesubt, nu încetez a Te chema, ca să milostiveşti spre mine pe Cel ce S-a născut din tine. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Am strigat întru suspinuri netăcute către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit pe mine din iadul cel mai de jos şi a scos din stricăciune viaţa mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Adu-ţi aminte, Preamilostivă Stăpână, de ticăloşia mea cea amară şi îndulceşte amărăciunea inimii mele cu solirile Tale cele prea puternice, ca neîncetat, fără tăcere, să Te laud. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Arată-mă părtaş al raiului desfătării pe mine cel ce spre tine mi-am pus toată nădejdea mijlocindu-mi iertarea păcatelor de la preadulcele Tău Fiu, ca o Preamilostivă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Iisuse Preadulce, pentru solirile Celeia ce Te-a născut fără prihană, pică dulceaţa darului Tău în ticăloasa mea inimă, curăţind-o de toată întinăciunea, ca de-a pururea să se îndulcească de Numele Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Arătatu-Te-ai mai presus de curăţie, Fecioară Maică a Cuvântului, pe care nu înceta rugându-L pentru mine ticălosul, ca să-mi ierte mulţimea greşelilor, făcându-mă încăpere a Darului Său. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Preasfântă Stăpână şi Preacurată Fecioară, cu totul fără prihană, izbăveşte-mă, prin
254

solirile Tale cele preaputernice către Fiul Tău cel milostiv, de prihana greşelilor pe mine cel plin de păcate, ca de-a pururea să Te măresc. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Chipului celui de aur al închinării celei persane, tinerii cei trei nu s-au închinat, ci lăudau în mijlocul focului şi ziceau: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cad la tine, Preacurată Fecioară, cu zdrobirea inimii suspinând şi Te rog: nu Te întoarce de la ticălosul Tău rob, Cela ce pururea Te mânii cu faptele mele rele, ci mă întoarce la pocăinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu încetez aducându-mi aminte de nelegiuirile mele, o Preamilostivă Stăpână, şi de aceea alerg la tine ca la o Preamilostivă,ca prin mijlocirea Ta să-mi speli noroiul păcatelor, scoţându-mă din cursele vrăjmaşilor mei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Laud milostivirea Ta şi slăvesc măririle Tale, o Stăpână cu totul fără de prihană; primeşte Preamilostivă, săraca mea rugăciune şi îmblânzeşte pe Fiul Tău, Cela ce S-a făcut om pentru mine, ca să Te măresc în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Lacrimi îţi aduc ţie, Stăpână, ca o jertfă fără prihană; primeşte suspinurile inimii mele celei ticăloase, Preacurată, dându-mi curăţire de greşeli ca o bună, că pe tine Te am liman de mântuire şi folositoare. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Făcătorul de bine şi Dumnezeu, şi Izbăvitorul totului, şi Făcătorul a toată lumea, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iacov văzându-Te scară către cer, Preacurată, milostivă scăpare te-a arătat nouă; de aceea, întru totul Sfântă,pe mine cel cufundat în noianul păcatelor,înalţă-mă,cu solirile Tale,la locaşurile Fiului Tău, Cel prea îndurat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născâtoare de Dumnezeu fiind, Preamilostivă Stăpână, şi Împărăteasă a celor cereşti, ridică-mă dintru adâncul greşelilor, rogu-mă, Preacurată Fecioară, şi arată-mă locuitor al
255

locaşurilor celor cereşti cu solirile Tale. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Israilitenilor celor de demult cărora le-au căzut oasele în pustie, m-am asemănat eu ticălosul, Preasfântă Fecioară, întorcându-mă iarăşi în Egiptul patimilor; ci Tu ca o Milostivă nu înceta rugându-Te pentru mine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Căzând către tine, o Fecioară întru totul fără prihană, mă rog cu lacrimi din adâncul inimii: să nu mă laşi pe mine ticălosul să pier în mulţimea păcatelor şi să mă fac bucurie dracilor, ci mântuieşte-mă cu puterea Ta. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Făcătorul de bine şi Dumnezeu, şi Izbăvitorul totului, şi Făcătorul a toată lumea, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Cei ce cu dulcea săgeată a preacuratei Tale naşteri ne-am rănit, Curată, de a Ta vrednică de îndrăgire frumuseţe minunându-ne cu cântări îngereşti, după vrednicie, pe Tine Maica lui Dumnezeu Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Laudele Tale, Fecioară, cine din pământeni poate să le spună? Care nici cetelor îngereşti nu sunt lesne înţelese, iar mie ticălosului cu totul neajunse. Drept aceea strig ţie: binecuvântată eşti Tu între femei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Auzului meu, Preasfântă Stăpână, pune-i strajă dinspre şoptirile vrăjmaşilor mei, celor ce pururea mă bântuiesc, ca numai poruncilor Fiului Tău să fiu ascultător, lăudându-L în veci, şi pe tine fericindu-Te. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Unde voi alerga eu ticălosul, Stăpână? Sau spre cine îmi voi pune nădejdea mea?La tine nădăjduiesc, Preacurată Fecioară, ca să faci milostiv pe Fiul Tău, în ziua judecăţii, mie netrebnicului robului Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară cu totul fără prihană, cu fierbinţeală şi cu suspin mă rog, să nu depărtezi Darul Tău de la mine robul Tău, cel ce fără încetare Te laud ca pe o Maică Fecioară şi Mireasă
256

nenuntită.

Sfârşitul glasului al treilea

257

SÂMBĂTĂ SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS: Noianul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israil cel de demult, cu mâinile lui Moisi în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cela ce este cu firea nezidit şi cu Părintele de-a pururea vecuitor, şi mai presus de ani şi mai înainte deveci, din tine, Stăpână, zidit şi sub vreme se face Om, ca să mântuiască pe om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu singură Dumnezeiască Mireasă ai ţinut în braţe pe Cela ce şade întru cele înalte, Care S-a făcut trup. Căci tu ai fost din toţi vecii încăpere vrednică a Stăpânitorului a toate. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Veniţi toţi să lăudăm pe Preacurata Maria, ca pe ceea ce însăşi a născut pe Hristos Domnul, Care a înnoit firea omenească, şi a rămas Fecioară nestricată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Izbăveşte-mă de lacrimile şi de suspinele cele gătite mie la înfricoşata judecată care va să fie, cu bine primitele tale rugăciuni, Maică neîntinată, cele către Ziditorul şi Dumnezeul nostru. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Veseleşte-se de Tine Biserica Ta Hristoase, strigând: Tu eşti tăria mea, Doamne, scăparea şi întărirea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cela ce m-a zidit dintâi din ţărână pe mine omul, Acela Se zideşte în pântecele tău, ceea ce eşti cu totul fără prihană, îndreptând căderea cea de demult. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpânirea morţii şi hotărârea blestemului celui de demult le-ai stricat, Născătoare de Dumnezeu, zămislind Viaţa; drept aceea, cinstim preacurată Naşterea ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine Maica lui Dumnezeu, părtinitoare tare te-am câştigat; spre tine punându-ne nădejdile, ne mântuim şi către tine năzuind, ne păzim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine,ceea ce ai născut pe Dumnezeu, te slăvim, Născătoare de Dumnezeu, potrivind
258

numire Celui Născut al tău şi chemare asemănată, Preacurată. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele Dreptăţii, a stătut întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înfrumuseţatu-te-ai mai mult decât toată buna cuviinţă a îngerilor, ca ceea ce ai născut pe Făcătorul lor şi Domnul, întrupat din preacuratele tale sângiuri, Fecioară, pe Cel ce izbăveşte pe toţi cei ce-L slăvesc pe Dânsul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Lepădând toată întinăciunea mâncării celei dintâi, să ne hrănim cu Pâinea vieţii cea din cer, care a răsărit din pământul Fecioara, pe care, ca pe o pricinuitoare a bunătăţilor, să o lăudăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sfânta Născătoare de Dumnezeu, cortul cel neîntinat, uşa Luminii, masa şi năstrapa cea cu totul de aur, muntele cel netăiat şi cu umbra deasă, care a încăput pe Ziditorul, se fericeşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curgerile darurilor tale şi izvorul tămăduirilor şi împărţirile bogăţiei celei dumnezeieşti se împărţesc din mâna cea încăpătoare de viaţă a Atotţiitorului, Cela ce S-a născut din pântecele tău, Mireasă Dumnezeiască. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Tu, Domnul meu, Lumină în lume ai venit; Lumină sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă cu credinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din tine Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, răsărind Soarele cel gândit, razele cele strălucitoare ale Dumnezeirii Lui peste toţi le-a întins; pentru aceasta toţi te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Adevărat Dumnezeu născând nouă, cu trup, pe Unul-Născut al Tatălui, Născătoare de Dumnezeu Preacurată te numim, şi glasul cel potrivit alcătuim Naşterii tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. De o fire şi de un chip fiind cu Tatăl, Fiul Cel Unul-Născut, de voie S-a făcut de un neam cu oamenii, întrupându-Se Cel Înalt din pântecele tău, Maică Fecioară.
259

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană, sufletul meu cel îngheţat de stăpânia răutăţilor,cu fierbinte rugăciunea ta,cu bună cuviinţă ridică-l la căldura dumnezeieştii dragoste a Ziditorului. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine; de sângele diavolilor curăţindu-se, cu Sângele cel curs, prin milostivire, din coasta Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Aflându-te pe tine lăcaş curat al curăţiei, în pântecele tău, Fecioară, S-a sălăşluit Stăpânul cel curat, vrând să curăţească frământătura oamenilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cer ai făcut firea cea pământească a oamenilor, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi stricată fiind o ai înnoit pe dânsa; pentru aceasta cu neîncetate glasuri te lăudăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Zămislit-ai în pântece, Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cuvântul, Cel fără de început, Care pentru noi oamenii S-a făcut Om, precum suntem noi, fără de schimbare, în două firi cunoscut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale nenumăratelor puterilor celor de sus, mie celui viscolit în marea vieţii tinde-mi mână de ajutor. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Cu multe păcate, eu desfrânatul mi-am întunecat mintea; deci strig folosinţei tale celei tari, Născătoare de Dumnezeu: Luminează-mi luminile sufletului meu, străluceşte-mi raza cea luminată a pocăinţei şi mă îmbracă în arma Luminii, Născătoare de Dumnezeu Preacurată. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: În cuptorul cel persesc tinerii lui Avraam, cu dragostea bunei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvântul Cel ce este dintru început, sălăşluindu-Se în pântecele tău, Fecioară, S-a
260

întrupat, şi pe noi cei robiţi ne-a chemat Iubitorul de oameni, Domnul Dumnezeul părinţilor, Cel binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Uşă gândită te-ai arătat, Dumnezeiască Mireasă, a Soarelui Celui de sus, Care, mai presus de cuvânt şi de cuget, din tine S-a arătat oamenilor pe pământ, a Dumnezeului părinţilor, Cel binecuvântat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Înfrumuseţată fiind cu fapte bune, ai stat de-a dreapta Împăratului tuturor, Celui ce S-a întrupat din sângiurile tale, Fecioară nenuntită, rugându-te neîncetat ca să ne izbăvim de toată nevoia. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu îndrăzneala ta de Maică rupe lanţurile greşelilor, ale celor ce cu dreaptă credinţă cântă Naşterii tale, Fecioară: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Mâinile întinzându-şi Daniil în groapă, gurile leilor cele deschise le-a încuiat. Şi puterea focului au stins- o tinerii cei iubitori de buna credinţă, cu fapta bună încingându-se şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Neapropiat fiind, ca un Ziditor, de toate cetele cele mai înalte, a locuit în pântecele tău, Fecioară, păzindu-te nearsă şi după naştere nestricată, Căruia acum strigăm: Lăudaţi lucruri pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată fiind de prihane şi de întinăciuni şi lăcaş a toată sfinţenia, ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt, Care pe toţi sfinţeşte şi cu Tatăl împreună fără de început este; pentru aceasta pe tine, Fecioară, te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Cunoscându-te Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim cu gura şi cu mintea, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, că ai născut, Preacurată, pe Hristos, Făcătorul şi Domnul şi Împăratul, îmbrăcat cu trup. Pentru aceasta te lăudăm, Fecioară, şi te preaînălţăm întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine chivotul cel preasfânt şi umbrit de Dumne-zeiescul Duh, ceea ce ai născut pe
261

Cuvântul Cel mai îna-inte de veci şi pururea vecuitor, Care pentru negrăita Sa milostivire S-a făcut Om, te lăudăm Născătoare de Dum-nezeu şi te preaînălţăm întru toţi vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniil în groapă, gurile leilor cele deschise le-a încuiat. Şi puterea focului au stins- o tinerii cei iubitori de buna credinţă, cu fapta bună încingându-se şi strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Hristos, Piatra cea netăiată de mână, Cea din marginea unghiului, din tine, muntele cel netăiat, Fecioară, S-a tăiat, împreunând firile cele depărtate; pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Cărbunele Cel gândit, Dumnezeiască Mireasă, pe Care L-a văzut Isaia, Îl porţi în braţe, Preacurată Năs-cătoare de Dumnezeu, cu chipul nostru unindu-Se, şi mântuire lumii strălucind; pentru aceasta toţi te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Semnele Naşterii tale, ceea ce eşti cu totul fără prihană, proorocii mai înainte le-au propovăduit,de de-parte pentru cele cu taină învăţându-se, şi prin insuflarea Dumnezeiescului Duh cu mare glas le-au propovăduit lumii; de ale căror împliniri acum ne minunăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Frumos cu podoaba şi mai strălucit decât toţi este Rodul pântecelui tău, că tu Fecioară, de Dumnezeu Năs-cătoare, ai născut pe Dumnezeu întrupat, Care S-a arătat ca să mântuiască pe om; pentru aceasta toţi te mărim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca să te slăvesc, Fecioară, pe tine cea cu adevărat prea proslăvită, de toată neslăvirea păcatului mă izbă-veşte şi slavei cereşti mă fă părtaş pe mine, cela ce alerg la tine.

262

DUMINICĂ SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS: Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletu-lui, Cela ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii îneacă-i, rogu-mă; ca Ţie, întru omorârea tru-pului, ca într-o alăută săŢi cântăm cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curgeri de lacrimi dă-mi mie, Născătoare de Dum-nezeu, prin care voi scăpa de cercarea lacrimilor celor din focul gheenei. Că tu, Curată, toată lacrima de pe faţa pământului ai încetat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cetăţean al locului celui nestricăcios şi de viaţă fă-cător m-a pus Ziditorul meu dintru început şi m-a orân-duit să stăpânesc pe toate cele de pe pământ; dar vrăj-maşul pizmuindu-mă, cu dorul îndumnezeirii m-a sur-pat, Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pahar aducător de moarte mi-a dres mie Eva de demult, iar tu, Curată, născând Strugurul vieţii, must mi-ai izvorât şi vinul nemuririi, care veseleşte inimile credincioşilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cort mai înalt decât cerurile şi mai desfătat decât pământul te-a lucrat pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Ziditorul cerului şi al pământului, şi te-a arătat, pe pă-mânt, Rai cuvântător şi însufleţit. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cela ce eşti mai presus decât toată începătoria, de voie Te-ai pogorât dintru înălţime pe pământ şi firea omenească cea smerită ai înălţat-o din iadul cel mai dedesubt; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vezi neputinţa mea, vezi necazul meu, Maica lui Dumnezeu, şi dezleagă nelegiuirile mele cele nenumă-rate, iar datoriile mele le şterge. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nici o cântare vrednică, potrivită ţie, nu iese din gură omenească, Născătoare de Dumnezeu, pe care te laudă dumnezeieştile oşti ale cerurilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
263

Armă nebiruită şi zid nerupt avându-te pe tine, răstorn cetele celor potrivnici şi laud măririle tale, Năs-cătoare de Dumnezeu, cea neispitită de nuntă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ia aminte la strigarea robului tău, celui ce are tre-buinţă de ajutorul tău, Maica lui Dumnezeu; nădejdea mea, auzi-mă şi sârguieşte de mă mântuieşte. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Dumnezeiescul sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ploi de lacrimi şi izvor de umilinţă dă-mi mie, care îmi spală toată tina greşelilor mele, şi învredniceşte ca inima mea cea îngheţată să izvorască curgeri vii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Plângând împreună şi lăcrimând, cad la tine Năs-cătoare de Dumnezeu: Fii-mi mie ajutor când sufletul meu se va despărţi de ticălosul meu trup şi ruşinează pe diavolii care vor căuta atunci să mă apuce. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Neispitită de nuntă, Marie, numele cel prea dulce şi mai scump decât aurul, şi mult mai cinstită decât pie-trele cele scumpe, bogăţia cea de mult preţ şi lucrul cel prea scump, mântuieşte-mă pe mine cel ce alerg la tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Îmi întind mâinile mele şi ochii către tine, şi buze-le mele cele întinate, Stăpână, le pornesc spre rugăciune; deci să nu mă urgiseşti pe mine, că întru tine, după Dum-nezeu, mi-am pus nădejdea mea, eu robul tău. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Acum Mă voi scula, după proorocie, a zis Dum-nezeu; acum Mă voi proslăvi, acum Mă voi înălţa, luând din Fecioară pe cel căzut, şi la lumina cea minunată a Dumnezeirii Mele înălţându-l. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Somnul cel greu al trândăvirii m-a cuprins pe mi-ne, făcându-mă lenevos spre cele bune şi cu totul greu de pornit, iară către cele rele sârguitor; dar tu, Fecioară, îndreptează-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
264

Din viaţa cea sfinţită şi prea bună am căzut, supu-nându-mă dulceţilor, şi dobitoacelor celor necuvântă-toare m-am asemănat. Că în cinste fiind eu, omul, n-am priceput, ticălosul; ci miluieşte-mă, Preasfântă Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu lesnire vremea vieţii mele se sfârşeşte, curgând cu dulce pătimire ca o apă nestatornică, şi cheltuindu-se îmi vesteşte mie mai înainte că se apropie tăierea morţii. Iar tu, Fecioară, mai înainte de sfârşit, mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Gânditor şi simţitor cad la tine, Curată; slobozeşte-mă de bântuitorii cei gândiţi şi simţiţi, care se pun asupra mea, şi mă izbăveşte de vătămarea cea văzută şi nevăzută. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Venit-am întru adâncul mării şi m-a înecat viforul păcatelor mele celor multe; ci ca un Dumnezeu, scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cutremură-te şi te înfricoşează suflete, luând în minte divanul cel cu adevărat înfricoşat şi nemitarnic la care vei sta înainte, şi mai înainte de sfârşit pocăieşte-te, căzând la Preacurata Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine părtinitoare te avem, Preasfântă Fecioară; prefă-ne nouă întru bucurie mâhniciunea şi ne izbăveşte de tot necazul ce naşte moarte, Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bubele şi rănile sufletului meu să nu le vădeşti, Cuvinte, nici să mă ruşinezi înaintea celor mulţi, când vei face cercarea cea înfricoşată, pentru rugăciunile ce-leia ce Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Se înfricoşează cerul şi pământul se clăteşte, spăi-mântându-se împreună cu cele dedesubt, cum Făcătorul amândorura, Prunc fără de sămânţă, în braţele Fecioarei se poartă. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel Milostiv, ca ceea ce eşti izvor al îndurării, milostivă şi iubitoare de bine, Fecioară, dăruieşte umilinţă sufletului meu mai înainte de sfârşit,
265

dăruieşte plâns veselitor inimii mele, ca plângând să dobândesc prin tine, acolo, mângâierea drepţilor. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cei trei tineri în Babilon, porunca tiranului bârfire socotind-o, în mijlocul văpăii au strigat: Bine eşti cu-vântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O, înfricoşată taină! O, uimitor semn! O, minunată auzire! Că Doamna Fecioară, cea neispitită de bărbat, s-a făcut şi hrănitoare şi Născătoare a Dumnezeului şi Ziditorului tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când iau în minte mulţimea relelor mele, mă în-tunec şi pe sinemi înlăuntru mă osândesc, mai înainte de Judecată, Preasfântă Stăpână, căci am divanul cel mare al ştiinţei care mă osândeşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Arătatu-te-ai Biserică preasfântă a Fiinţei celei mai presus de fiinţă, că pe Sfântul Dumnezeu, ca o Sfân-tă, cu sfinţenie L-ai născut, Fecioară, din Duhul Sfânt, într-un ipostas şi în două firi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Iată, Curată, cele mai de pe urmă şi cele dedemult, toate patimile mele şi relele mele cele în multe feluri, cu plângere şi cu durere şi cu lacrimi le-am mărturisit ţie, strigând: Să nu mă laşi lipsit de ajutorul tău. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Atotputernice, Izbăvitorul tuturor, pe cei ce se ţi-neau de buna credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile bine-cuvântaţi, lăudaţi pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Acum socoteşte întru sineţi, suflete al meu, unde vei fi ridicat după puţină vreme şi înainte a ce fel de divan şi Stăpânitor vei sta, a Celui ce cunoaşte sfaturile tale cele ascunse; ci suspină dintru adâncul inimii, strigând: Mântuieşte-mă, Hristoase, pentru rugăciunile ce-leia ce Te-a născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

266

Ridică-ţi ochiul tău, suflete, către Sion şi către Ie-rusalim, cetatea cea de sus; înalţă-ţi dorirea, întoarce-ţi pofta ta şi întinderea ta la cele cereşti, căzând la Maica lui Dumnezeu, că acolo este petrecerea tuturor sfinţilor şi veselia cea adevărată. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Cei ce seamănă aici cu lacrimi şi seminţele fap-telor bune mai înainte le aruncă, aceştia şi vor secera cu adevărat, bucurându-se, multă rodire a bucuriei celei făcătoare de viaţă în ceruri. Acesteia învredniceşte-mă, Fecioară, ca să te slăvesc întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fiind vinovat a nenumărate pedepse, ce voi face, ticălosul, când voi sta înaintea înfricoşatului divan al Fiului tău şi răspuns potrivit pentru relele care am făcut mi se va cere să dau? Tu însă ajută atunci, Născătoare de Dumnezeu. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Atotputernice, Izbăvitorul tuturor, pe cei ce se ţi-neau de buna credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai răcorit şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile bine-cuvântaţi, lăudaţi pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Eva adică, prin boala neascultării, blestem înlăun-tru a adus, iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Pruncul purtat în pântece, ai înflorit lumii binecu-vântare; pentru aceasta toţi te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Acum, ca şi cum aş sta înaintea judecăţii gol, cu grumazul împilat, ruşinându-mă, cu cutremur mă apuc de preacuratele Tale picioare şi cu lacrimi le ud, ca mai înainte desfrânata, şi strig Ţie: Mântuieşte-mă, Mântui-torule, pentru rugăciunile Maicii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fiu, pe Cel mai înainte fără de maică, mai pe urmă L-ai născut fără de tată, Fecioară, pe Cela ce este întoc-mai cu Tatăl şi întocmai cu oamenii, şi simplu şi îndoit, Cel nealcătuit, nemuritor şi muritor, Cel fără de trup, îndoit cu firea şi cu voirea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

267

Înaintea oamenilor, Hristoase, şi a toată adunarea cea cerească, când mii de mii şi întunecime de întune-cime de îngeri vor sta înaintea Ta, să nu mă osândeşti când mă vei judeca, pentru solirile celeia ce curat Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! O, Maică a Făcătorului tuturor, mângâierea cea cu totul luminată a celor scârbiţi, apărătoarea celor ce se primejduiesc, sprijinitoarea celor necăjiţi şi cercetarea celor bolnavi, mântuieşte-mă; mântuieşte-mă pe mine nevrednicul!

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS: Cela ce ai bătut Egiptul şi pe tiranul Faraon l-ai cufundat în mare, mântuit-ai pe popor din robie, pe cel ce cânta cu Moisi cântare de biruinţă, că Te-ai proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu singură eşti sprijin şi scăpare şi păzire a robilor tăi, Născătoare de Dumnezeu, Curată; pentru aceasta cad la tine şi strig: Mântuieşte-mă pe mine ticălosul cu milostivirea ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Faptele mele cele ascunse muncesc ştiinţa mea, aducând înaintea feţii mele mustrarea acesteia. Deci, sârguieşte-te, Stăpână, de-mi fii mie ajutor şi mai îna-inte de sfârşit izbăveştemă şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sfinţeşte-mi Stăpână, inima mea cea întinată, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preasfânt şi eşti mai sfântă decât puterile cele de sus, cea singură Prealăudată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Întru tine mi-am pus nădejdile mântuirii mele şi către tine, cea milostivă, cu credinţă am năzuit; să nu mă treci cu vederea, nădejdea celor deznădăjduiţi, ci ca o atotputernică întâmpinămă şi mă mântuieşte. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cela ce întăreşti tunetul şi zideşti duhul, întăreş-te-mă Doamne, ca să Te laud cu adevărat şi să fac voia Ta, că nu este sfânt ca Tine, Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Roua milostivirii tale dăruieşte-o mie celui topit de arşiţa păcatului şi a necazurilor, cea cu totul fără pri-hană, Curată, răcorindu-mi sufletul şi veselindu-mi ini-ma.
268

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întunericul minţii mele, Născătoare de Dumnezeu, mă rog risipeşte-l, ca o bună, cu Lumina cea dintru tine, şi învredniceşte-mă a mă spăla cu lacrimile pocăinţei, ca o îndurată şi mult milostivă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu picăturile milei tale, Fecioară, stinge cărbunii patimilor mele, de Dumnezeu dăruită, şi făclia inimii mele cea stinsă aprinde-o, ceea ce eşti sfeşnic de aur. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mă viscoleşte pe mine viscolul păcatului şi valul gândurilor celor necuvioase; milostiveşte-te, cea cu totul fără prihană, şi-mi tinde mână de ajutor, ca o milostivă, ca, mântuindu-mă, să te cinstesc pe tine. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am, Dumnezeule, auzul Tău şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale, grăia proorocul, şi am proslă-vit puterea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica lui Dumnezeu cea foarte minunată, strălu-ceşte-mi mie razele pocăinţei, dezleagă-mi negura tică-losului meu suflet şi pierde-mi gândurile cele rele ale inimii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine curăţitoarea tuturor oamenilor cu credinţă te rog şi cer: Milostiv fă-mi mie, ca o milostivă, pe Ju-decătorul şi Fiul tău, ca întru laudă să te slăvesc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe inima mea cea smerită şi leproasă cu aducerile asupră-i a necuratelor patimi, ceea ce eşti singură cura-tă, ca un doctor tămăduieşte-o şi din mâna diavolilor ră-peşte-o. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Acoperământ, sprijin şi scăpare fii-mi mie, robului tău, Fecioară, şi mă izbăveşte de focul gheenei pe mine cel vrednic de osândă, ca veşnic să te slăvesc pe tine. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Să-mi răsari mie, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine, Hristoase, mânecă duhul meu şi Te laudă, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine am scăpat, Împăra-tul păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

269

Omorât fiind cu patimile şi cu gândurile, cea cu totul fără prihană, la îndurările tale alerg, la acoperă-mântul tău cel fierbinte, şi ajutor năzuiesc, Stăpână; ceea ce singură ai născut Viaţa, înviază-mi inima mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel rănit cu sabia păcatului, vindecă-mă cu prea lucrătoarea ta doctorie, ceea ce ai născut pe Domnul Mântuitorul, Care cu suliţa S-a rănit pentru mine şi a rănit, Preacurată, inima şarpelui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tămăduieşte rătăcirile minţii mele, vindecă pati-mile sufletului meu şi goneşte întunericul trândăviei mele, cea cu totul fără prihană, ca să te laud cu mulţu-mită şi cu dorire să cânt sprijinul tău cel fierbinte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ape de vindecări verşi tuturor celor ce bolesc, pu-rurea Fecioară, ca un nor însufleţit, cu adevărat al Împă-ratului Hristos. Pentru aceea, te rog pe tine cu de-adin-sul: Trimite-mi mie, celui bolnav, roua vindecărilor tale. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: În marea vieţii, pentru faptele mele m-am pogorât până la iad, ci ca Iona din chit, aşa strig: Fiule şi Cuvân-tule al lui Dumnezeu, mă rog, scoate-mă dintru adâncul răutăţilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce singură eşti ajutorul tuturor, ajută-ne nouă celor ce ne primejduim şi trimite-ne mâna şi către lima-nul mântuirii îndreptează-ne, Una de Dumnezeu dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Răpeşte-mă, Preacurată, în ceasul cel înfricoşător de la darea de seamă şi izbăveşte-mă de la amăgirea cea cumplită a diavolilor şi de judecată şi de focul cel veşnic. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te laud pe tine, Preacântată şi slăvesc măririle tale cele cinstite; pentru aceea slobozeşte-mă de patimile cele necurate şi slavei celei negrăite învredniceşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Datori suntem a te lăuda, dar cu adevărat, după vrednicie, nu putem. Pentru aceea minunându-ne, cu tă-cerea cinstim Taina cea negrăită care, înfricoşat, întru tine s-a lucrat. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
270

Sedealna Cela ce îmbracă cerul cu nori, Cela ce înfăşoară tot pământul cu negură şi îngrădeşte marea cu nisip, Acesta nescris împrejur cu Dumnezeirea fiind, vrând, Se scrie împrejur şi cu scutece Se înfaşă şi cu îmbrăcămin-tea trupului dintru tine, Curată, S-a făcut Om şi a mân-tuit pe om. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, lămuritu-s-au ca aurul în topitoare, că în cup-torul cel cu foc, ca într-o cămară luminată dănţuiau, stri-gând: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce singură ai născut pe Domnul neschimbat, de Dumnezeu dăruită, roagă-L pe Dânsul ca să schimbe mintea mea cu preaputernica Sa dreaptă, către cele mai bune, care cumplit se răstoarnă de asuprelile diavolilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Împărăteasă Fecioară, ceea ce ai născut pe Împă-ratul Hristos, milostiveşte-te şi mă mântuieşte pe mine, cela ce mă clătesc de patimi, şi întăreşte-mă întru cre-dinţă şi mă povăţuieşte la calea mântuirii, ceea ce eşti mântuirea credincioşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Curăţitoare arată-te mie către Cel ce S-a născut dintru tine, cea cu totul fără prihană, opriri de datoriile cele cumplite pricinuindu-mi mie şi dumnezeiască intra-re în împărăţia lui Dumnezeu, şi îndulcire a desfătării şi împărtăşire a Luminii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie, cea cu totul fără prihană şi neasemănată întru sfinţenie, care ai născut pe Dumnezeu cu trup, fără ispită de nuntă, Fecioară curată, roagă-te Lui ca să mă izbăvească de tot felul de răutate şi de muncă. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: În văpaie de foc Îţi stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi, binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

271

Cu desfrânare săvârşindu-mi viaţa şi lucrând toată necurăţia, mă cutremur de divan, de înfricoşata cercare şi de cumplita hotărâre a osândirii mele; miluieşte, Fe-cioară, sufletul meu, şi mai înainte de moarte dă-mi iertare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru tine mi-am pus toată nădejdea mântuirii, Maica lui Dumnezeu cea neispitită de nuntă, şi pe tine te chem totdeauna spre ajutor. Mântuieşte-mă din necazuri şi din ispitele vrăjmaşilor, şi-mi dezleagă laţurile greşe-lilor mele şi din focul cel veşnic răpeşte-mă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Arătatu-te-ai mai înaltă decât îngerii, întrupând negrăit pe Dumnezeu. Deci, pe Acesta roagă-L, Stăpână cu totul fără prihană, ca să mă fac mai înalt decât ispi-tele cele trupeşti şi să mă izbăvesc de judecata ce va să fie şi veşnicii vieţi să mă învrednicesc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Umple-mă de ape dumnezeieşti, Fecioară, ceea ce ai născut Izvorul vieţii; izbăveşte-mă de arşiţa păcatelor mele şi povăţuieşte-mă către viaţă şi mântuire, Curată, ca să cânt la toţi minunile tale şi să cinstesc cu dorire puterea ta. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: În văpaie de foc Îţi stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi, binecuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Făcut-a tărie cu braţul Său, pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi, Dumnezeul lui Israil, întru care ne-a cercetat pe noi Ră-săritul cel dintru înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Opreşte păşunea păcatului meu, de Dumnezeu dă-ruită, care vatămă sufletul şi trupul şi gândul meu, şi cu atotputernică solirea şi părtinirea ta dă-mi tămăduirea mântuitoare, adică preacurata frică a Stăpânului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu eşti luminarea mea, tu izbăvirea mea şi ajută-toarea mea; tu slava şi lauda şi aşteptarea şi mântuirea mea eşti, cea cu totul binecuvântată, şi ţie cu credinţă mă închin şi strig: Mântuieşte-mă pe mine ticălosul, cela ce nebuneşte de la Dumnezeu m-am depărtat.
272

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuieşte-mă, Curată, ceea ce ai născut pe Mân-tuitorul, Cel întru tot îndurat; miluieşte pe robul tău şi îndreptează-mă către cărările pocăinţei; ridică din mijloc smintelile vicleanului şi de pândirea lui izbăveşte-mă şi mă răpeşte din focul cel veşnic. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mintea nu poate şi tot gândul pământenilor se întunecă, vrând a te lăuda pe tine, ceea ce covârşeşti şi pe îngeri cu sfinţenia şi eşti mai înaltă decât serafimii şi decât heruvimii, Preasfântă; pentru aceea, binecuvântân-du-te, strigăm ţie glasul îngerului: «Bucură-te».

273

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS Să cântăm Domnului Celui ce cu preaslăvire a cufundat pe Faraon în mare, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preasfinţită Născătoare de Dumnezeu, ceea ce te-ai făcut încăpere sfinţită a Cinstitului şi cu adevărat Sfântului Duh, sfinţeşte inima mea, ceea ce s-a făcut încăpere pângărită a necuratelor duhuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dă-mi Preasfântă lacrimă stingătoare a focului gheenei şi învredniceşte-mă ca noaptea şi ziua să-mi spăl patul şi aşternutul cu curgeri de umilinţă, ca să nu dorm întru moarte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mulţimea dulceţilor celor de multe feluri mă tulbură şi viscolul patimilor celor în multe chipuri mă învârteşte, împingându-mă spre deznădăjduire; ci tu, Prealăudată, cu dreapta Ta cea purtătoare de viaţă, ocârmuieşte-mă la limanul pocăinţei. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cuvântul Tatălui, Cela ce pe toate le-a înfiinţat dintru nefiinţă, ca un Dumnezeu; pricinuitorul Cel mai presus de pricină a întregii zidiri văzute şi nevăzute, întrupându-Se precum a voit, pe tine Te-a avut pricină, Stăpână. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Se veseleşte de tine, Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Tăria mea, Doamne, şi scăparea şi întărirea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mai cinstită cu neasemănare decât serafimii, izbăveşte-mă, preacinstită Stăpână, de necinstea necinstitelor patimi, pe mine cel ce Te cinstesc pe tine de-a pururea şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În ziua înfricoşatei cercări să Te aflu pe tine părtinitoare nemincinoasă, iar în vremea ieşirii mele, grabnică sprijineală, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cel ce se poartă pe umerii cei curaţi ai heruvimilor, pe tine, Stăpână, căruţă purtătoare de văpaie Te-a făcut pe pământ, întru care purtându-Se cu noi a vorbit.
274

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca ceea ce eşti mai sfântă decât sfintele puteri, pe Dumnezeu, Cel ce în sufletele cele sfinte ale Sfinţilor se odihneşte, cu sfinţenie L-ai născut, Preasfântă Fecioară. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce din Fecioară S-a întrupat şi firea omenească a îndumnezeit-o; pe care lăudându-L, strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scârba strămoşilor ai dezlegat-o născându-ne nouă bucurie, pe Ziditorul şi Izbăvitorul, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; pe Care cu deadinsul roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prin tine, Maică Fecioară, s-a miluit lumea, care prin călcarea de poruncă s-a netrebnicit. Pentru aceasta cu cântări de laude, după datorie pe tine Te fericim. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară cea cu mii de nume numită, Stăpână multcântată, Preasfântă Doamnă, cămară cu totul de aur şi neîmpletită de mână, Mireasă neîntinată şi nestricară, Maica lui Dumnezeu neispitită de nuntă, miluieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe Iisus, Dătătorul de viaţă, pe care L-ai născut Stăpână, mai presus de minte şi de cuvânt din tine, făcându-Se om, roagă-L totdeauna ca să mă arate părtaş părţii şi stării aleşilor Lui. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cu legea poruncilor Tale însuţi Iubitorule de oamenii, luminează mintea mea rogu-mă Doamne, şi mă miluieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scaune în chipul focului, Căruţă heruvimicească a lui Dumnezeu, cămară preacinstită, scară cerească, Sicriu prea frumos aurit, porumbiţă cuvântătoare, Preasfântă Fecioară, mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ploi de lacrimi curăţitoare plouă-mi mie, Curată, şi dă-mi plâns de bucurie, scârbă veselitoare, izvor de lacrimi purtător al umilinţei, pocăinţă fierbinte şi iertare, Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
275

Locaşule însufleţit, încăpător al slavei lui Dumnezeu, sălăşluire sfântă, palat dumnezeiesc, curat şi sfinţit, vistierie a lui Hristos, cămară cu porfiră de aur, Preasfântă Fecioară, mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Suspină, plângi, spală-ţi faţa ta suflete cu lacrimile cele ce curg, spală-ţi mâinile Tale cu curgeri de umilinţă şi ca desfrânata apucă-te cu mintea de picioarele Celei preacurate şi vei lua iertare. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Precum pe proorocul din adânc şi din stricăciune l-ai scos şi viaţa mea, Bunule, din greşale izbăveşte-o cu milostivirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu învredniceşte-mă să vărs picături de lacrimi curăţitoare, căci peste tine a picat roua cea cerească; ca lâna cea purtătoare de rouă, naşterea Ta a închipuit, Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ascultă acum suspinul meu, Fecioară, şi grăbeşte de scoate pe robul Tău din gura leului, ca să Te laud pe tine, cea prealăudată şi fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. De multe ispite fiind ţinut, strigat-am de multe ori, şi din toate m-ai izbăvit nerănit; de aceea şi acum strig: mântuieşte sufletul meu, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel iubitor de oameni, pe Cel Îndurat şi Voitor al milei, miluieşte sufletul meu, Născătoare de Dumnezeu, că spre tine nădejdiile şi-a pus. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Mieluşeaua şi Fecioara văzându-Te pe tine, puternice, spânzurat pe Cruce tânguindu-se zicea lăcrimând: Ce este această negrăită pogorâre a ta, Cuvântule?Cum Te-a osândit poporul cel osândit, pe Tine, Dumnezeule, cel ce pe toţi vrei să-i judeci? Laud mila Ta cea nespusă. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Pe Cel ce în cuptor pr tineri nearşi i-a păzit şi focul l-a stins, să-L lăudăm zicând: Bine
276

eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bogatul cel ce mai înainte petrecea întru îndulcire şi desfătare multă, cerând o picătură de apă, ca să-şi răcorească limba, care se chinuia în văpaia gheenei, nu a dobândit! O, suflete al meu înfricoşează-te de pildă! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceasul judecăţii punându-l în minte mă cutremur, Stăpână, şi îngrijat fiind, la tine, nădejdea mea cea tare, alerg cu lacrimi, să nu mă laşi atunci fără părtinire. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Eu cel ce sunt cu sufletul nesimţitor şi vârtos ca pe o piatră, Te rog pe tine, Prea Sfântă, ceea ce eşti lespede de Dumnezeu scrisă, în care Dumnezeu a scris iertarea tuturor, scrie-mă şi pe mine în cartea celor vii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Eu cel întinat cu multe păcate, când voi sta gol înaintea divanului cel înfricoşat al lui Hristos, atunci să stai împreună cu mine, Stăpână, izbăvindu-mă de nevoie şi de orice vătămare. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au mărturisit tinerii cei robiţi în cuptor, să-L lăudăm, zicând cu mare glas: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, pământ de Dumnezeu umblat şi rai cuvântător de Dumnezeu odrăslit; bucură-te, cetate însufleţită; bucură-te, scaun de foc; bucură-Te, palat şi încăpere a bucuriei, cleşte de cărbune purtător şi sfeşnic cu totul de aur plin de Lumina cea dumnezeiască şi nestinsă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dulceaţa dumnezeieştii mângâieri pic-o în sufletul meu, care este ţinut cu amărăciunea greşelilor, Fecioară neispitită de nuntă; că Tu eşti dulceaţa îngerilor şi a oamenilor credincioşi. şi-mi dă să dobândesc Cina cea cerească şi desfătarea cea dulce a raiului. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ceea ce eşti sfeşnic prea strălucit al Luminii celei cu trei sori, alungă întunericul meu cu lumina Ta, Născătoare de Dumnezeu, dăruindu-mi izbăvire de durerile cele grele, mie celui ce cu credinţă laud şi preaînalţ naşterea Ta, Preacurată.
277

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! În ceasul sfârşitului meu răpeşte-mă, Fecioară, din mâinile dracilor, a vameşilor celor amari şi mă izbăveşte de cumplitul stăpânitor, de darea de seamă de la înfricoşata judecată, de focul cel veşnic şi de toată osânda. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au mărturisit tinerii cei robiţi în cuptor, să-L lăudăm, zicând cu mare glas: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine Mireasa cea preaslăvită şi preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Ziditorul tuturor celor văzute şi nevăzute, întru cântări Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu ochiul Tău cel milostiv vezi-mi necazul meu de pe urmă, pe care mi l-a pricinuit nemăsurarea greşelilor mele, şi după mulţimea durerilor mele, mângâierile Tale, Stăpână, degrab să veselească inima şi sufletul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu grai desfătat, cu laudă întinsă şi cu suflet bucuros, niciodată nu voi înceta a Te cinsti pe tine, Stăpână cea mult lăudată. Că întru numele Tău voi ridica mâinile mele şi în toată viaţa mea, bucurându-mă, bine Te voi cuvânta, ceea ce eşti viaţa celor ce Te doresc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu, adâncul şi noianul cel mare al milei, opreşte şi usucă izvorârea şi curgerile relelor mele cu curgerea milostivirii Tale, ceea ce eşti cu totul fără prihană, dându-mi mie curgeri de umilinţă ca să mă spele, Fecioară. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stâlpare putredă rod sănătos n-a odrăslit niciodată, nici izvor amar n-a izvorât apă dulce; dar cum va scoate inima îndărătnică cuvinte drepte. Pentru aceasta, Stăpână, mă cutremur a Te cinsti pe tine, însă ştiind credinţa mea, mântuieşte-mă.

278

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS Nu este asemenea Ţie, preaslăvite Doamne pentru că, cu mână tare ai izbăvit pe poporul pe care l-ai câştigat, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu adevărat ai născut pe Dumnezeu şi Domnul şi cu adevărat Te numim Născătoare de Dumnezeu, Curată; pentru aceasta cu credinţă Te cinstim şi după datorie Te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine cămară cuvântătoare, Curată şi fără prihană cunoscându-Te arătată, Te rog să mă izbăveşti de patimile trupului şi ale sufletului, de ispite şi de înconjurări. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca ceea ce eşti scară a venirii către noi a Atotţiitorului, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, înalţă-mă de la patimile cele pământeşti ale trupului la cer, povăţuindu-mă către Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce Te-ai făcut Maică a Luminii, luminează-mă, cu lumina solirilor Tale, pe mine cel ce dorm ca într-o noapte şi povăţuieşte-mă cu milostivirea Ta, către Lumina cea neînserată şi către viaţa cea veşnică. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pentru că Biserica cea stearpă din păgâni a născut şi adunarea cea multă întru fii a slăbit, minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Te-ai arătat fântână care de-a pururea izvorăşti mângâierea celor necăjiţi; pentru aceasta şi mie, Stăpână, izvorâşte-mi curgerea apelor Tale celor mângâietoare şi-mi stinge, cuptorul patimilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel rănit de gânduri necuvioase, tămăduieşte-mă ceea ce ai vindecat rana cea cumplită a firii noastre; că pe Ziditorul şi Dumnezeul acesteia L-ai născut. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Viscolindu-mă în noianul greşelilor, al patimilor şi al ispitelor mele, povăţuieşte-mă cu multă grăbnicie la limanul sprijinirii Tale, ceea ce eşti cu totul fără de prihană.
279

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine cea ce eşti mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât pământul, Te rog ca întru necaz să mă desfătezi, Stăpână, pe mine cel căzut şi strâmtorat de năvălirile asupra-mi ale vrăjmaşilor. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce din Fecioară S-a întrupat şi firea omenească o a îndumnezeit, pe Care lăudându-L strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai născut pe Vindecătorul, Mântuitorul şi Dezlegătorul necazurilor, slobozeşte-mă de toate greutăţile şi umple de negrăită bucurie inima mea, Stăpână, ca de-a pururea să Te fericesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, pom cu frumoase roade şi copac cu bună umbră, Te numim noi credincioşii, ca ceea ce ai odrăslitRodul cel frumos cu podoaba şi Dătătorul nemuririi: pe Care roagă-L pentru cei ce cu credinţă Te cinstesc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. O, Unire şi Amestecare nouă şi preaslăvită! Că Dumnezeu - Omul, Cel ce S-a născut, naşterea cu fecioaria a unit-o, iar pe ceea ce L-a născut negrăit, iarăşi Curată şi nestricată a lăsat-o, ca şi mai înainte de naştere. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cel ce este înfricoşat şi neapropiat celor de sus, din Fecioară fără de bărbat apropiat S-a arătat celor de jos; pe care cu dreaptă credinţă Născătoare de Dumnezeu o numim, ceea ce cu numirea cea potrivită naşterii S-a îmbogăţit. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: De noapte mânecând, toţi fără de tăcere Te rugăm pe Tine, Lumina cea neapropiată, Dumnezeul cel îndurat: Pacea Ta, Hristoase, dăruieşte-o nouă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti rai al vieţii, izbăveşte pe robii Tăi de moartea păcatului şi de patimile cele de multe feluri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Alabastru gândit al mirului celui deşertat din cer pe pământ, Tu eşti Curată; fă-mă acum
280

şi pe mine binemirositor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe omul cel ce a curs întru stricăciune,iarăşi l-ai întors prin naşterea Ta cea dumnezeiască şi l-ai învrednicit, Fecioară, nemuririi celei mai dinainte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti mai înaltă decât heruvimii şi serafimii, Născătoare de Dumnezeu, cea cu totul neîntinată, străluceşte sufletul meu cu lumina Ta cea dumnezeiască. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Precum pe Iona proorocul l-ai izbăvit din chit, şi pe mine dintru adâncul greşalelor scoate-mă şi mă mântuieşte, Unule Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Miluieşte-mă ca o milostivă pe mine cel necurat, ca ceea ce eşti mai Curată decât strălucirile soarelui, şi umple inima mea de lumina Ta cea dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Oprit-ai acum stricăciunea ceea ce vătămase firea omenească, prin adevărata nestricăciune; opreşte, Preacurată, şi pâraiele patimilor mele şi curgerile cugetului celui trupesc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te laud pe tine, ceea ce ai născut pe Dumnezeul Cel Prealăudat şi Te rog cu dorire: Izbăveşte-mă de înfricoşata Judecată şi de veşnica osândă, Născătoare de Dumnezeu şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine singură, Preacurată, Te ştiu mai cinstită decât heruvimii, ca ceea ce ai născut pe Cel ce i-a făcut pe ei dintru nefiinţă; pe Care roagă-L să ne miluiască pe noi cei ce Te lăudăm. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Ceea ce eşti părtinitoarea nebiruită a celor necăjiţi şi solitoarea gata a celor ce nădăjduiesc spre tine, mântuieşte-mă de sminteli şi să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce mă primejduiesc cumplit. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
281

De aşezământul Tău aducându-ţi aminte, Hristoase Dumnezeule, pe tineri i-ai izbăvit din foc prin pogorârea îngerului, Cel singur cu adevărat preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti fântână dumnezeiască a milostivirii şi a bunătăţii, izvorăşte-mi şi mie, cu îndestulare, bogăţia milostivirilor Tale, şi spălându-mi întinăciunea greşelilor mele, stinge-mi şi înfocarea trupului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Duhovniceasca bogăţie cea dată mie de la Dumnezeu, toată prin dulceţile trupului am cheltuit-o, vieţuind în desfrânare. Ci îndreptează-mă, Fecioară, cu rugăciunile Tale, precum Fiul Tău a îndreptat pe fiul cel desfrânat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cetele îngerilor, ale apostolilor şi ale mucenicilor Tăi, Cuvinte, roagă totdeauna milostivirea Ta cea multă, Iubitorule de oameni, ca pe toţi să-i miluieşti, ca un milostiv, pentru Născătoarea de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi singura mea scăpare, izbăveşte-mă de stăpânirea dulceţilor şi a patimilor care mă tiranizează, dându-mi dezlegare datoriilor cu rugăciunile Tale. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu, Cel ce a întins cerul ca o piele şi a întărit pământul pe întemeierea sa, preoţii Domnului şi robii Domnului lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sălăşluindu-se în pântecele Tău Cel Preaînalt, Te-a arătat pe tine, Fecioară, mai desfătată decât cerurile şi părtinitoare nebiruită celor ce strigă: Toate lucrurile Domnului lăudaţi pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Supunându-mă dobitoceşte patimilor întru adâncul pierzării m-am pogorât şi ardere a văpăii pe sine-mi m-am făcut; Ci Tu, Maica lui Dumnezeu, căutând spre mine miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Trecând prin nestatornicia vieţii, am căzut în gândurile cele tâlhăreşti, şi rănindu-mă mam împuţit; Doctorule al celor bolnavi dă-mi mâna, pentru rugăciunile Maicii Tale celei fără prihană.
282

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Tămăduieşte sufletul meu cel ce boleşte şi luminează mintea mea cea întunecată, iar în vremea cea viitoare izbăveşte-mă, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, de muncile cele nesuferite şi veşnice. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel ce a întins cerul ca o piele şi a întărit pământul pe întemeierea sa, preoţii Domnului şi robii Domnului lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe naşterea Ta cea fără de sămânţă, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, pe Hristos Dumnezeul nostru, cu cântări fără tăcere Îl mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iată lângă uşă este ziua, Judecătorul fără de milostivire şade şi dă fiecăruia cele vrednice de cele lucrate, precum este scris; pentru aceasta suspină, ticăloase suflete, căzând la Maica lui Dumnezeu, mâhneşte-te şi arată chipuri de pocăinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Marie, Doamna tuturor, slobozeşte-mă pe mine cel robit de toate felurile de păcate, că Tu, Fecioară, ai născut mai presus de cuvânt pe Slobozitorul sufletelor noastre, Care este Bunătatea cea firească. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Nu am fapte bune, am întinat veşmântul pe care l-am îmbrăcat la dumnezeiescul botez şi umblu întru întunericul necunoştiinţei; pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine, Doamne, îndreptează-mă pe mine cel deznădăjduit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel iubitor, de bine, mă rog, slobozeşte-mă degrab de prietenia cea vicleană către trup, Născătoare de Dumnezeu cea iubitoare de bine şi mă fă rob dumnezeieştii voiri pe mine cel ce pier cu lenevirea.

283

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS Noianul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israil cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Lipsindu-ne de tot ajutorul omenesc, Preacurată, toţi cei ce suntem în primejdii alergăm totdeauna la ajutorul Tău cel ce adevărat întemeiat şi ne mântuim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Alinare în furtuna ispitelor şi ocârmuitoare Dumnezeiască în întreitele valuri ale patimilor te-a dat nouă, Cel ce Te-a proslăvit pe tine; pentru aceasta îndreptează către limanul veseliei pe robii Tăi, Preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. M-am rănit cu săgeţile păcatului, eu ticălosul, şi zac în patul deznădăjduirii, care mă duce la moarte şi în iadul cel pierzător de suflet; din care răpeşte-mă, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Gavriile ţi-a adus ţie din cer, "Bucură-te! " împotriva blestemului strămoaşei. Că Tu, Preacurată, ne-ai născut binecuvântarea şi tuturor ai izvorât bucuria cea veşnică. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Dintru înălţime Te-ai pogorât pe pământ cu voirea, Cel mai presus de tot începutul şi, firea omenească cea smerită o ai înălţat, prin Crucea Ta, din iadul cel mai de jos: pentru că nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Milostiveşte-te Maică a lui Dumnezeu şi mă miluieşte, îndură-te de sufletul meu, care se primejduieşte în valurile patimilor trupului şi ale sufletului, şi ca o izbăvitoare de bine întâmpină-l şi-l izbăveşte cu tăria Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amăgirea celor văzute depărtându-mă pe nesimţite de la dragostea celor nevăzute şi neamăgite, întru cele de scârbă m-au pogorât; din care răpeşte viaţa mea, Preacurată, cu solirile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Abătându-mă de la poruncile Tale, am căzut cumplit întru adâncurile necazurilor şi
284

dureri nespuse m-au cuprins; din care izbăveşte-mă, Doamne, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Aducându-ne aminte, Fecioară, de graiurile dumnezeiescului înger, cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te,Preacinstită; bucură-te, îndreptarea lui Adam; bucură-te, izbăvirea Evei; bucurăte, mântuirea credincioşilor. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Pentru dragostea chipului Tău, Îndurate, ai stătut pe Cruce, şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, Iubitorule de oameni, tăria mea şi lauda. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tăria celor neputincioşi şi mângâiere celor deznădăjduiţi,veselie celor întristaţi şi bucurie celor necăjiţi şi bogăţie celor săraci Te-a dat pe Tine Cel puternic, Mireasă Dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Acoperământ, sprijin şi scăpare fă-Te mie, robului Tău, Fecioară şi mă izbăveşte de nenumăratele mele rele, ca să propovăduiesc minunile Tale tuturor oamenilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Lipsit fiind de lacrimi şi de suspinuri, din întunecarea patimilor mele, Te rog pe tine, Izvorul milei, să mă izbăveşti de chinuri şi să mă aduci către dumnezeiasca umilinţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine curăţitoarea tuturor oamenilor cu credinţă Te rog şi mă cuceresc ţie, Celei binecuvântate: fă-mi mie milostiv pe Judecătorul în ziua judecăţii, cu rugăciunile Tale. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Între doi tâlhari Te-ai cunoscut pe Cruce, Hristoase Dumnezeule, şi s-a ridicat soarele cu cutremur şi luna a stat întru rânduiala sa; Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu curgeri de umilinţă spală-mi întinăciunea inimii mele, Fecioară neîntinată, şi dăruieşte-mi chipuri de umilinţă cu sfinţitele Tale rugăciuni cele către milostivul Dumnezeu, pe Care negrăit L-ai născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să nu încetezi rugând pe Dumnezeu, Fecioară, pe Care L-ai întrupat, ca pe Mântuitorul şi Stăpânul, să-mi dăruiască dezlegare greşelilor mele şi să mă aducă iarăşi la veselia cea
285

dintâi, pe care nebuneşte am pierdut-o. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe Înţelepciunea lui Dumnezeu cea ipostatică ai născut, Fecioară, cu trup într-un Ipostas; pe Cuvântul Cel fără de început, care în zilele cele mai de pe urmă, S-a unit cu sângiuirile Tale cele curate, făcându-Se Om, ca să mântuiască pe Om. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cel ce S-a întrupat din tine, Curată, vrând să facă cunoscută negrăita Lui bunătate, Te-a dat mijlocitoare pentru noi, care de-a pururea împaci cu El, prin solirile Tale, pe cei ce-L mânie pe Dânsul. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Jertfi-voi ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine; de sângele dracilor curăţindu-se, cu sângele cel curs, prin milostivire, din coasta Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fie-mi mie, Preacurată Stăpână, alinare şi liman de mântuire, potolindu-mi furtuna patimilor mele şi trecându-mă la adăpostirea cea dumnezeiască şi neînvăluită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru tine, Fecioară, ne lăudăm; întru tine ne izbăvim de greutăţi; nădăjduind întru tine nu ne temem de năvălirea vrăjmaşilor, noi cei ce Te lăudăm pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dă-mi ajutorul Tău şi izbăveşte-mă de primejdii şi de necazuri, şi slobozeşte-mă de durerile şi greşelile mele, ceea ce ai născut izbăvirea tuturor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Învredniceşte-ne, Preacurată, pe noi cei de acum să vedem slava Fiului Tău, ca să ne îndulcim mai adevărat de împărtăşirea Lui, cu rugăciunile Tale. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Dacă Te-a văzut mieluşeaua şi Maica Ta pironit pe Cruce, Doamne, s-a spăimântat şi a strigat: Ce vedere este aceasta preaiubite Fiule?Acestea ţi-a răsplătit adunarea cea nesupusă a celor fărădelege, care s-a îndulcit de minunile Tale cele multe, Stăpâne! Ci, slavă negrăitei Tale Smerenii!

286

CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon văpaia cuptorului au călcat şi lăudând cântau: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tărie în boli Te-a dat pe tine, Fecioară, Domnul, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, nouă celor bolnavi, ca ceea ce tămăduieşti pe cei ce strigă: Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucuria acestei vieţi de acum mi s-a schimbat în mâhniciune şi smerenie, din pricina lucrurilor mele şi sfaturilor celor necuvioase; ci Tu, Curată, ceea ce eşti pricinuitoarea bucuriei celei adevărate, dă-mi veselia ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe oamenii cei înstrăinaţi de Dumnezeu, prin amăgirea şarpelui, îi chemi înapoi, căci ai născut pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut Om din sângiuirile tale, Care a rămas ceea ce era şi S-a făcut ceea ce nu era; pentru aceasta toţi Te lăudăm pe tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Noi cei uscaţi de bolile patimilor cunoscându-Te pe tine, cu adevărat, izvor de tămăduiri, scoatem ape mântuitoare şi dumnezeieşti slăvind pe Domnul şi lăudând măririle Tale, cele multe. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Hristos Dumnezeul nostru Cel ce pe Cruce cu trupul S-a pironit şi ne-a arătat nouă armă spre mântuire, tineri preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ziditorul tuturor înduplecându-Se de iubirea Sa de oameni şi de bunătatea Sa cea nemărginită, luând trup din tine, Prealăudată, S-a arătat celor de pe pământ, şi face prieteni, prin tine, pe toţi cei ce Te laudă de-a pururea Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mâinile şi ochii sufletului meu cu dinadinsul le întind către tine, Stăpână, eu cel ţinut cu totul de necazurile cele de multe feluri, şi chem sprijinul Tău cel fierbinte; pentru aceasta arată spre mine, Născătoare de Dumnezeu bogăţia cea nebiruită a iubirii Tale de oameni. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Legile Tale cele dumnezeieşti călcându-le ca nişte fărădelege, ne-am dat vrăjmaşilor şi
287

cu sufletul şi cu trupul; ci Tu ca un prea Bun, surpă-i de tot pe aceştia, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Maicii Tale celei nestricate, ale apostolilor şi ale tuturor sfinţilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! În Sfânta Sfintelor hrănindu-te, ai născut pe Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii, sfântă, Mireasă a lui Dumnezeu; pentru aceea cu glasuri sfinte toţi strigăm: bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Sfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară; bucură-te, veselia sfinţilor îngeri. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Hristos Dumnezeul nostru Cel ce pe Cruce cu trupul S-a pironit şi ne-a arătat nouă armă spre mântuire, tineri preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel ce a răsărit înainte de soare, care trupeşte la noi a venit, din coapsele Tale cele fecioreşti negrăit L-ai întrupat, Binecuvântată Preacurată Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Luminează-mi, Curată, ochii şi înţelegerile sufletului meu, ca să nu mă apuce întunericul cel preadânc al păcatelor, nici să mă acopere negura deznădăjduirii, şi mântuieştemă şi mă ocârmuieşte, ceea ce eşti părtinitoarea cea neruşinată a credincioşilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întinându-mă cu totul cu călcările de poruncă, am căzut în fapte nepovestite şi urâciuni, şi chem ajutorul şi sprijinul Tău, Stăpână, pe care dăruieşte-le mie, izbăvindu-mă de toate ispitele cele rele şi de necazuri. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pentru bunătatea Ta, Hristoase, ai venit ca să ne izbăveşti pe noi, care nu din lucrurile dreptăţii avem îndrăzneală către tine, ci numai pentru iubirea Ta de oameni, Doamne; pentru aceasta în dar cerem iertare, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mântuieşte-mă, Curată, pe mine netrebnicul Tău rob, care strig cu credinţă: bucură-te, locaşul cel cu totul fără prihană al Împăratului Hristos; bucură-te, Fecioară, masa dumnezeiască care ai purtat Pâinea Vieţii; bucură-te, rug nears; bucură-te, uşa lui Dumnezeu cea neumblată.

288

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 4, IRMOS Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul, şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici ; şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta minunile Ei, bucurându-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mântuieşte, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ticălosul meu suflet de tina patimilor, de întreitele valuri ale gândurilor, de săgeţile vicleanului şi de adaosurile lui, şi răpeşte-mă din focul cel veşnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scoate-mă Curată, din adâncul greşelilor şi mă povăţuieşte către lumina dumnezeieştilor porunci ale lui Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, străluceşte-mi raza cea mântuitoare a pocăinţei şi-mi dă viaţa cea veşnică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Căzând în tina cea noroioasă a răutăţilor mele, mă înec foarte cu lucrurile cele viclene şi nu-mi este statornicie; Stăpână Fecioară Maică, scoate-mă cu puterea Ta şi izbăveşte-mă de focul cel veşnic şi de toată munca. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Moartea şi stricăciunea Tu le-ai pierdut, întru tot cântată Născătoare de Dumnezeu, născând pe Hristos, Izvorul nestricăciunii, şi ai înfrumuseţat cu dar şi cu nemurire firea omenească, ceea ce eşti prea nevinovată. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-I şi întru Dumnezeiască mărirea Ta, cununilor slavei învredniceşte-i. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce Te-ai arătat Fecioară Curată, alungă întunericul sufletului meu, rupe legăturile păcatelor mele şi mântuieşte-mă, mă rog, cu folosinţa Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Inima mea ceea ce se clăteşte de adausurile patimilor, întăreşte-o întru frica cea curată a lui Dumnezeu, cu îndurarea ta cea bună, Fecioară cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
289

Deznădăjduindu-mă de tot felul de ajutor, către tine am alergat, Preanevinovată, acoperământul şi păzitoarea cea puternică; nu mă lepăda de la dumnezeiescul Tău acoperământ. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca o împărăteasă împodobită cu lanţuri de aur, Stăpână, stai de-a dreapta Împăratului şi Dumnezeu, rugându-Te pentru robii Tăi. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Cel ce şade în slavă, pe scaunul Dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus, Dumnezeul cel Preaînalt, din Preacurata Fecioară, şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce sunt ţinut de trândăvie, întunecat cu totul de negura patimilor şi robit de păcate, slobozeşte-mă, Stăpână de Dumnezeu fericită, şi mă fă să fiu al Fiului Tău şi Dumnezeului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel omorât de răutatea vicleanului, înviază-mă ceea ce ai născut viaţa, căci către tine am alergat, ceea ce eşti cu totul fără prihană; şi cufundat fiind întru adâncul căderii, scoate-mă ca o milostivă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. În mormântul desfrânărilor mele celor netrebnice zac şi sunt ţinut de trândăvie şi lenevie; ci Tu, ceea ce ai născut Învierea tuturor, înviază-mă şi mă mântuieşte, ca ceea ce eşti bună. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine, Fecioară Curată, proorocul de demult Te-a numit Munte Dumnezeiesc şi sfinţit, peste tot umbrit de fapte bune, din care S-a arătat Mântuitorul Cuvânt, spre zidirea şi luminarea sufletelor noastre. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiasca slava ta, că Tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeul cel peste toate şi ai născut pe Fiul cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce Te laudă pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Povăţuieşte-mă, Stăpână, cu rugăciunile Tale, ca să se veselească sufletul meu cel
290

smerit, să se teamă de Fiul Tău şi să facă poruncile Lui din inimă, Preacurată, cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ceea ce eşti bună, învredniceşte-mă să mă mărturisesc Izbăvitorului cu toată inima mea, ca să-mi alunge neştiinţa inimii mele şi a sufletului meu celui pătimaş, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Preacurată, ceea ce eşti bună, păzeşte sufletul meu, ca lumina ochilor, sub acoperământul aripilor Tale, şi izbăveşte-l de tirania duhurilor celor viclene şi de osândă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Arată-te, Preacurată, izbăvind de năvălirile patimilor şi de viclenii draci pe robul Tău, cel ce Te-a câştigat apărătoare puternică şi folositoare neruşinată. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să plesnim cu mâinile; slăvind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-însa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Surpă, Stăpână, pe cei ce pururea mă luptă pe mine şi risipeşte norul cugetelor celor viclene, fiindcă eşti uşă a Soarelui dreptăţii, Maica lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Străluceşte-mă raza pocăinţei, Stăpână şi risipeşte norul cugetelor mele celor viclene, de care sunt tras prin amăgiri cumplite şi stricăciuni. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Alinează valul cel sălbăticit al patimilor mele şi viforul cugetelor mele celor rele ceea ce eşti tuturor folositoare tare şi acoperământ puternic, cea cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înmulţitu-s-au greşelile sufletului meu-mai mult decât nisipul mării şi ca o sarcină grea mă apasă pe mine; ci Tu, Fecioară, mai înainte de sfârşit, milostivindu-te, mântuieşte-mă. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe ceea ce este apărătoare caldă întru nevoi, ajutătoarea noastră şi împăcătoarea cu
291

Dumnezeu, prin Care din stricăciune ne-am izbăvit; pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii să o fericim. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, şi groaza focului bărbăteşte înfruntând-o se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată, cu credinţă Te chem: păzeşte inima mea cea smerită şi izbăveşte-mă de văpaia iadului şi de întunericul cel veşnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Rupe, Fecioară curată, cu suliţa Fiului Tău, zapisul greşelilor mele şi mă izbăveşte, rogu-mă, de tot necazul în ceasul sfârşitului meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stinge, Fecioară Curată, cu pâraiele lacrimilor mele şi cu ploaia îndurărilor Tale, cuptorul pe care mi l-a pricinuit mulţimea răutăţilor mele, prin lucrarea diavolească. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Izbăveşte-mă de ispitele ce ne vin asupră-ne şi de toată munca, Pururea Fecioară, ceea ce eşti Maica Cuvântului, pe cei ce Te cântă întru adevăr întru toţi vecii. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vindecă sufletul meu cel ce boleşte, luminează-mi mintea cea întunecată şi răpeşte-mă din foc şi din muncile cele negrăite şi veşnice, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Mireasă Dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Plecându-mă patimilor celor necuvântătoare, m-am pogorât în adâncul pieirii şi m-am făcut ardere văpăii, din care izbăveşte-mă, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe mine robul Tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!
292

Ceea ce ai născut noianul milostivirii, pe Izbăvitorul şi Domnul, usucă noianul răutăţilor mele şi mai înainte de sfârşit dezleagă-mi legăturile păcatelor mele, ceea ce ai născut pe Mântuitorul tuturor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Domnul cel ce domneşte făptura, Cel ce S-a întrupat din pântecele Tău, pe tine Fecioară, Te-a arătat Doamnă tuturor celor văzute şi celor nevăzute, proslăvindu-Te ca pe o Maică a Sa fără prihană. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar acum plinită; pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Tot neamul omenesc să salte cu Duhul, fiind luminat şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, Pururea Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Inima mea fiind neroditoare de faptele bune cele dumnezeieşti, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, arat-o aducătoare de roadă, ceea ce Te-ai născut din cea stearpă, cu voia Aceluia ce toate le preface, ca să Te laud pe tine, cea întru tot cântată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Străluceşte-mi cu lumina Ta, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi ai născut Lumina cea neapropiată; alungă norii patimilor male şi răpindu-mă din întunericul cel luminos, învredniceşte-mă Luminii celei dumnezeieşti, ca să Te cânt pe tine Maică Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Spală putrejunea inimii mele cu stropirea îndurărilor Tale, Curată, şi mă învredniceşte ca să vărs pururea pâraie de lacrimi, care să-mi înceteze râurile patimilor şi să mă izbăvească de munci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti iubitoare de bine, care ai născut pe Dumnezeu, Iubitorul de bine, slobozeşte-mă degrabă de dragostea trupească cea vicleană, Stăpână, şi mă fă
293

să fiu rob dumnezeieştii voiri, pe mine cel ce pier cu lenevirea.

Sfârşitul glasului al patrulea

294

SÂMBĂTĂ SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Calul şi călăreţul, în MareaRoşie, i-a scufundat Hristos, Cel ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt; şi pe Israil l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti uşa Luminii celei neapropiate, cu totul fără prihană, deschide sufletului meu uşile pocăinţei şi-i dă intrare în bucuria şi frumuseţea celei de acolo. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Avându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu folositoare nebiruită, zid nesurpat şi acoperământ nestricat, m-am izbăvit de şarpele cel amăgitor, Preacurată, care căuta de demult să mă înghită pe mine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Să nu mă dezgoleşti pe mine de dumnezeiescul tău acoperământ, şi nici să mă arăţi deşert de Darul Tău, Stăpână Preacurată, nici să mă lepezi ruşinat, ci dă-mi mie mila Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Încetează durerea cea nesuferită a inimii mele celei dosădite şi necăjite, Născătoare de Dumnezeu şi-mi dăruieşte izbăvire şi dumnezeiasca strălucire a mântuirii, Maică a lui Dumnezeu. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cel ce ai înfipt pe nimic pământul, cu porunca Ta şi ai ridicat neţinut pe cel îngreuiat; pe piatra cea neclătită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, Unule Bunule şi Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Scăparea lumii Tu eşti, Preacurată şi oricine aleargă la tine cu gând călduros se izbăveşte de nevoi. Pentru aceasta pe mine cel ce alerg la acoperământul Tău, izbăveşte-mă de toată mâhniciunea cea cumplită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti singura sprijineală a tuturor pământenilor, sprijineşte-mă după mare mila Ta, Stăpâna lumii cea bună, şi mă păzeşte cu cercetarea cea dumnezeiască a puterii Tale, căci ai putere nebiruită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
295

Scoate-mă cu puterea Ta, Stăpâna lumii cea bună, din mâna luptătorului şi din tirania lui, ca nu biruindu-mă să mă apuce şi să mă soarbă şi în munca cea veşnică să mă ducă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu frică şi cutremur căzând,strig către tine,Născătoare de Dumnezeu:fie-mi ajutătoare în ceasul morţii, Stăpâna lumii cea bună, când voi da răspuns de cele ce am făcut în viaţă. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Dumnezeiască deşertarea Ta cunoscând-o Avacum cu mai înainte vedere, Hristoase, cu frică a strigat Ţie: Spre mântuirea poporului Tău, ca să mântuieşti pe unşii Tăi ai venit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce covârşeşti pe toţi cei născuţi, ca ceea ce ai purtat în pântecele Tău pe Stăpânul şi Domnul, Cel ce este mai presus decât toţi oamenii, milostiveşte-Te spre mine cel greşit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mişcările şi poftele trupului meu stinge-le cu ploile rugăciunilor Tale, Preacurată, şi făclia sufletului meu cea stinsă aprinde-o cu focul dragostei celei dumnezeieşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti tăria celor neputincioşi, nădejdea celor deznădăjduiţi şi mângâierea celor ce plâng, dă-mi plângere bine primită, Fecioară cu totul fără prihană, prin care să aflu iertare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine agonisindu-Te zid şi întărire, folositoare nemincinoasă şi turn nebiruit al credincioşilor, nădăjduiesc spre tine ca să dobândesc mântuire. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cel ce Te îmbraci cu Lumina ca şi cu o haină, la tine mânec şi Ţie strig: Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un Milostiv. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De nu vei apuca Tu înainte ca să-mi dai izbăvire, cine-mi va rupe zapisul greşelilor şi al păcatelor mele cele nemăsurate, Curată? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cugetând la mulţimea răutăţilor mele, am venit întru deznădăjduire din nedumerirea cea multă, Fecioară; pentru aceasta strig către tine: miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Maica lui Dumnezeu, cea fără stricăciune, Născătoare de Dumnezeu a Celui ce a
296

săvârşit toate numai cu voirea, izbăveşte-mă de pedeapsa cea veşnică pe mine robul Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Având lauda cea luminată a fecioriei, ca o Maică a lui Dumnezeu, eşti lăudată mai presus decât toţi; pentru aceasta îţi aducem pe "Bucură-te! " al lui Gavriil. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Marea patimilor sălbăticită de viforul cel stricător de suflet, linişteşte-o, Stăpâne Hristoase, şi din stricăciune mă scoate, ca un Milostiv. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Viaţa, ceea ce fiinţeşte, Stăpână Curată, răpeşte-mă din moartea cea sufletească şi învredniceşte-mă vieţii celei veşnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine cea cu adevărat neasemuită întru frumuseţe, mai mult decât cei născuţi, Te rog Stăpână, Mireasă Dumnezeiască: izbăveşte-mă de toată răutatea cea grozavă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Eu nu am altă sprijinitoare în lume afară de tine, ceea ce eşti bună; pentru aceasta la tine cad şi-ţi strig: nu Te depărta de la robul Tău, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Amăgitorul şi făcătorul de rele pururea îmi tulbură mintea cu desfătări; Stăpână ajutămi, răpindu-mă pe mine de la vicleşugul lui. Doamne miluieşte. . . (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Maică Fecioară, ceea ce ai zămislit Lumina Adevărului şi ai născut pe Dumnezeu cu trup, străluceşte-mi lumina Ta, mie celui ce mă aflu în întunericul relelor; scoate-mă degrabă din adâncul deznădăjduirii şi întăreşte sufletul meu pe piatra vieţuirii celei fără de greşeli, judecă pe dracii care necontenit mă necăjesc şi conteneşte degrabă durerea inimii mele celei ticăloase, ceea ce eşti nădejdea marginilor, care dăruieşti lumii mila cea mare. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Domnul părinţilor Cel preaînălţat, văpaia a stins-o şi pe tineri i-a rourat, pe cei ce cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
297

O, de Dumnezeu fericită, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, vindecă necazul sufletului meu şi dăruieşte-mi liniştea mântuirii şi veselia vieţii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti uşă neumblată, închide-mi uşile cuvintelor deşarte, prin care a intrat în mine moartea şi pierzarea păcatului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cel născut al Tău a izvorât râurile nestricăciunii; cu rugăciunile Tale găteşte-mi şi mie bogăţia şi curgerea milostivirii Lui cea nemăsurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Izbăveşte-mă, Preacurată, de tot necazul, de asuprelile vieţii şi de dureri, de nevoi şi de boli, de primejdii şi de clevetirea cea cumplită. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Ţie Făcătorule a toate, în cuptor, tinerii împreună cântau: Toate lucrurile pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să Te aflu pe tine, Curată, folositoare în ispite, apărătoare în necazuri, ajutătoare în nevoi, liman de mântuire în primejdii şi mângâiere în toată întristarea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vezi credinţa mea, Fecioară Curată, vezi dorul meu pe care îl am către tine, vezi şi dragostea cea Dumnezeiască a sufletului meu, şi-mi dă mie înmulţit darul Tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ceea ce ai zămislit în pântece Lumina cea înţelegătoare, luminează-mi ochii inimii mele, dezleagă-mi întunericul datoriilor mele şi risipeşte-mi negura păcatului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut mântuirea cea mai presus de minte şi tuturor oamenilor ai dăruit Mântuire, Fecioară, dă-mi şi mie Dumnezeiasca mântuire, potolindu-mi necazul cel din păcate. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Ţie Făcătorule a toate, în cuptor, tinerii împreună cântau: Toate lucrurile pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

298

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Isaia dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece şi a născut Fiu, pe Emanuil, pe Dumnezeu şi Omul; Răsăritul este numele Lui; pe Care mărindu-L, pe Fecioară o fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De dureri multe fiind înconjurat, genunchii îmi plec către tine, Curată, şi cu faţa la pământ cad ca un ticălos strigând cu lacrimi către tine: izbăveşte-mă, ceea ce eşti bună, de cei ce mă caută şi răsărit de mângâiere arată-mi mie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din buze spurcate ce cântare va ieşi? De la cei ce au inimă sângerată, ce laudă vei primi? Pentru aceasta puterea deznădăjduirii din mine se întăreşte; ci minunează spre cei ticăloşi milele Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Schimbatu-m-am de necazuri, mi s-au înnegrit mintea şi ochii şi dureri cumplite au înconjurat viaţa mea; pentru aceasta mă usucă îngrozirile cele de acolo, Curată, de care izbăveşte-mă, schimbându-mi durerile. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Traiul vieţii mele cel scurt se cheltuieşte în răutăţi şi în mulţimea necazurilor, pe care le uşurează cu rugăciunile Tale cele bine primite, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut Bucuria tuturor.

299

DUMINICA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Să cântăm Domnului ce a făcut minuni mari în MareaRoşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu gura şi cu limba, cu gândul şi cu sufletul, cu toată inima şi cu toată mintea, Te propovăduiesc pe tine Născătoare de Dumnezeu şi Fecioară fără prihană, Prea Sfântă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Trupul şi sufletul avându-le curăţite, Fecioară, Te-ai învrednicit, cu sfinţenie, a primi pe Prea Sfântul Dumnezeu, cu venirea Duhului şi cu bunăvoirea Tatălui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu totul fiind prihănit cu greşelile, eu ticălosul, şi vinovat judecăţii, mă rog Ţie, Fecioară fără prihană: învredniceşte-mă mântuirii celei dumnezeieşti, cu rugăciunile Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu totul fiind dezgolit de lucrurile cele bune, m-am îmbrăcat cu îmbrăcămintea răutăţii şi a desfrânării, de care dezbracă-mă, Născătoare de Dumnezeu şi îmbracă-mă cu milostivirea Ta. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Dumnezeu a împărăţit peste limbi; Dumnezeu şade pe scaunul cel sfânt al Său; să-I cântăm Lui cu înţelegere, ca Împăratului şi Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mare şi nemângâiată este zdrobirea,o Preasfântă Stăpână,strâmtorare nepovestită, necazul şi nevoia înfricoşate,când sufletul se despărţeşte,cu nemilostivire şi silă,de împreunarea cu trupul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Văzând pe Hristos Judecătorul cel înfricoşat şezând pe scaun preaînălţat şi grozav, pe cetele cele fără de trup şezând cu cutremur înainte şi râul cel de foc, care cu urlet curge în jos; cine nu se va înspăimânta şi nu se va înfricoşa, Preasfântă Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suspin şi mă sfărâm cu tânguiri şi cu plângeri şi cu sabia întristării cu totul mă pătrund, plâng, lăcrimez şi mă tânguiesc când îmi închipuiesc văpaia gheenei în inima mea; de a căreia
300

cercare scapă-mă, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Frumoasă Te-ai făcut şi cu sufletul şi cu trupul, Născătoare de Dumnezeu, cu podoaba faptelor bune; pentru aceea ai născut pe Fiul Cel frumos, mai mult decât fiii oamenilor, Care a împodobit pământul minunat cu flori. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Lucrurile iconomiei Tale au spăimântat pe proorocul Avacum, Doamne, că ai ieşit spre mântuirea poporului Tău; ca să mântuieşti pe unşii Tăi ai venit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Miluieşte, îndură-Teşi fă milă cu prea ticălosul meu suflet, ceea ce ai născut pe Dumnezeul milei, Izvorul milosteniei şi adâncul îndurării dumnezeieşti. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Văzându-mă cu ochiul Tău cel milostiv, milostiveşte-Te şi dăruieşte-mi curăţire de păcatele mele; că Tu pe Curăţitorul sufletelor ai născut, pe Stăpânul cel milostiv. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Necunoscând împreunare de bărbat, Fecioară, ca o Curată ai născut pe Hristos cel curat, cu care împacă-mă, cu milostivire, prin rugăciunea Ta cea bine primită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Zdrobeşte, Preacurată, dinţii cei ascuţiţi, spre moarte ale şerpilor şi ale aspidelor celor pierzătoare de suflet şi zdrobeşte măselele leilor celor ce caută de tot să mă mănânce. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Hristoase Dumnezeule, Lumina cea adevărată, de noapte mânecă către tine duhul meu; arată spre mine Faţa Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Învaţă-mă, Stăpână, a plânge şi a lăcrima, a mă tângui şi a suspina din inimă şi izbăbeşte-mă de plângerile şi de mângâierile cele nefolositoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Râul cel ce clocoteşte şi arde cu foc să Te înţelepţească pe tine, suflete, scrâşnirea dinţilor să Teînfricoşeze, iar fundul iadului cel nestrălucit să te oprescă de la răutăţi, căzând cu lacrimi de pocăinţă la Născătoarea de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
301

Suflete al meu, Hristos a făgăduit să vină împreună cu Tatăl, să se sălăşluiască şi să petreacă întru tine; deci îndreptează-te, găteşte acestora vrednică sălăşluire, prin solirile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Am căzut în deznădăjduire din mâhnirea cea multă, înţelegând mulţimile cele nemăsurate ale păcatelor mele; Stăpâna lumii ajută-mă! CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Din chit pe proorocul l-ai izbăvit, iar pe mine din adâncul păcatelor scoate-mă şi mă mântuieşte, Dumnezeule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În vremea cercetării celei înfricoşate şi dureroase, să nu mă părăseşti, lăsându-mă neocrotit, ci mântuieşte-mă, cu rugăciunile Tale Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu suspinuri şi cu lacrimi cad la tine, strigând cu dinadinsul: Preasfântă Stăpână ajutămi mie, ca să nu mă apuce pieirea cea desăvârşită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu fapte nelegiuite mi-am pângărit trupul şi sufletul, şi tuturor m-am făcut îngreţoşat; Născătoare de Dumnezeu miluieşte-mă pe mine cel ticălos. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca ceea ce eşti ajutătoarea nebiruită a credincioşilor, nădejde şi acoperământ, sprijin şi scăpare, acoperă-mă pe mine cel ce scap la tine. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Gavriil ţi-a adus Ţie pe pământ pe: Bucură-te! " cel ceresc, Curată; şi văzând întrupat întru tine pe Făcătorul îngerilor, ţi-a cântat Ţie, Preacinstită, cântarea cea de bucurie, prin care pe oameni i-a învăţat, că numai Tu singură Te-ai arătat pricina bucuriei tuturor oamenilor. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Bine eşti cuvântat, Dumnezeule, Cel ce vezi adâncurile şi stai pe scaunul slavei; Cel lăudat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
302

Stăpână, să Te aflu pe tine ajutătoare tare, în ceasul judecăţii, solitoare bine primită şi de aproape sprijinitoare, izbăvindu-mă de chinuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curgeri de lacrimi plouă-mi mie, pentru lăsarea greşelilor, izvorule al apei celei vii, norule rourat de Dumnezeu şi fântână a nemuririi, ceea ce Tereverşi cu neîmpuţinare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Domnul tuturor, Cel puternic şi mai presus de toate, a hotărât zi de cercare şi judecată, în care va judeca pe toate; pocăieşte-te, suflete al meu, alergând la Stăpâna cea fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Cel Preaînalt, Care acoperă cu ape cele mai de deasupra, învredniceşte-mă ca totdeauna să izvorăsc pâraie de lacrimi fierbinţi şi necontenite, Stăpână. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Făcătorul a toată zidirea, de Care se spăimântează îngerii, lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cugetând, Curată, la ceasul cel groaznic şi la ziua cea înfricoşată, mă umplu de frică şi de întunecare şi mi se cutremură duhul mai înainte de vremea aceea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înalţ glasul, strigând ţie cu plângere: satură-mă aici cu pâinea lacrimilor şi adapă-mă cu vinul umilinţei, Curată, ca să nu flămânzesc şi să însetez acolo. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Dă-mi lacrimi, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, ca să-mi spăl întinăciunea şi toate pângăririle greşelilor mele cele cumplite, şi să fac milostiv pe Stăpânul cel îndurat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Părtinitoare cea tare a creştinilor şi mântuirea tuturor celor ce aleargă la tine, în viaţă fiind, păzeşte-mă, iar după sfârşit, dăruieşte-mi odihnă, Născătoare de Dumnezeu. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Făcătorul a toată zidirea, de Care se spăimântează îngerii, lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

303

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine cea fericită între femei şi binecuvântată de Dumnezeu, neamul omenesc cu cântări Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată, Cinstită Născătoare de Dumnezeu, arhanghelii, stăpâniile, scaunele, heruvimii, puterile, serafimii, îngerii cei luminaţi începătoriile şi domniile, gânditor slujesc cu cutremur Fiului Tău, Preafericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Judecătorul tuturor şi Dumnezeu, să nu mă laşi să mă taie în două, pe mine făţarnicul, ci izbăveşte-mă de toată făţărnicia şi răzvrătirea cea vicleană şi arată-mă neosândit la judecată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu totul m-am dăruit ţie, Fecioară; caută spre mine păcătosul, miluieşte-mă şi îndură-te de robul Tău, care iubeşte din suflet sfântul şi dumnezeiescul Tău nume. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu mintea cad la tine plecându-mi genunchii sufletului meu şi cu frică mă apuc de preacuratele Tale picioare, ceea ce eşti cu totul fără prihană, strigând: Stăpână, Stăpână, miluieşte-mă pe mine cel osândit.

304

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Pământul peste care niciodată n-a răsărit nici l-a văzut soarele; adâncul pe care nu l-a văzut gol lăţimea cerului, Israil l-ai trecut, Doamne, neudat şi l-ai băgat pe el în muntele sfinţeniei Tale; pe cel ce lăuda şi cânta cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână Fecioară Curată, izbăveşte-mă de obiceiul cel rău şi întăreşte-mă pe piatra poruncilor, pe mine cel răsturnat de meşteşugirile vechiului împiedicător, şi mă învredniceşte ca bine să plac lui Hristos, lăudându-L şi cândându-I cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mântuitorul meu, Hristoase, Cel ce, pentru negrăita milostivire, pentru mine, ai primita Te naşte din Fecioara Maică, pentru rugăciunile Ei miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe mine cel împilat la pământ de lanţul cel greu de purtat al greşelilor mele şi obosit de jugul păcatului, uşurează-mă şi mă mântuieşte, Stăpâne, cu rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână curată şi sfinţită, sfinţeşte, curăţeşte şi spală-mi inima mmea cea întinată cu gânduri spurcate şi cu porniri pătimaşe, ceea ce eşti cu totul neîntinată. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Inima mea cea clătită de valurile vieţii întăreşte-o, Doamne, îndreptând-o la limanul cel lin, ca un Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară ceea ce eşti uşa Luminii, deschide-mi acum uşile pocăinţei, iar intrările patimilor închide-le pentru smeritul meu suflet. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preaneîntinată, dă ochilor mei izvoare de lacrimi, ca să plâng, eu ticălosul, pentru mulţimea păcatelor mele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, miluieşte ticălosul meu suflet cel sărac şi care scapă la mila Ta, cu rugăciunile Celeia ce te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
305

Fecioară să-mi stai de faţă ajutătoare, când smeritul meu suflet cu sila se va despărţi de legătura trupului, cu porunca lui Dumnezeu, Cel ce i-a legat împreună. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am, Doamne, auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am iconomia Ta şi Te-am proslăvit, Unule Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ce răspuns şi ce ajutor voi afla în ceasul cercării, eu ticălosul, când voi sta înaintea Judecătorului? Fecioară, mântuieşte-mă atunci cu rugăciunile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce ai izvorât Izvorul îndurărilor cel neîmpuţinat, adapă inima mea cea secetoasă şi uscată cu lacrimile, ca, cu nişte ape, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vremea cea de acum este a pocăinţei şi a lucrărilor faptelor bune, iar ceea ce va să fie, a răsplătirilor, a darurilor şi a chinurilor; Stăpână, izbăveşte-mă de cele mai de pe urmă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curată, ceea ce ai născut pe Ziditorul şi Făcătorul oamenilor, înnoieşte-mă, zideşte-mă de-a doua oară şi mă mântuieşte pe mine cel zdrobit, ca vasul cel de lut al olarului. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Ticălosul meu suflet,care se luptă cu noaptea patimilor celor întunecate,întâmpinându-l, miluieşte-l; şi străluceşte întru mine, Soare înţelegător, razele cele ca ziua de luminoase, ca sămi despartă noaptea de lumină. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, dă-mi lacrimă curăţitoare, de gheena stingătoare şi a datoriilor mele dezlegătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu mult păcătoase, tânguieşte-te şi mai înainte de sfârşit plânge-te pe sineţi, căzând la Maica lui Dumnezeu, ca să afli mângâiere. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorul meu,Cel ce din fire eşti bun şi iubitor,mântuieşte-mă pe mine desfrânatul, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
306

Ceea ce ai născut, fără ardere, Focul dumnezeirii, să nu mă laşi pe mine să mă fac materie de ars a focului. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Precum ai izbăvit, Doamne, pe proorocul din fiară, şi pe mine scoate-mă din adâncul necuratelor patimi, rogu-mă, ca să adaug a privy la Biserica Ta cea sfântă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, păzeşte-mă neosândit în ceasul cercării celei înfricoşate şi al răsplătirii, în care voi fi judecat, eu cel însumi osândit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prealăudată, picurează peste ploaia milei Tale, izvorul iubirii Tale de oameni şi picătura cea răcoritoare a milostivirii Tale, şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Curăţeşte-mă, Iubitorule de oameni, pentru rugăciunile Celeia ce întru curăţie Te-a născut pe Tine; izbăveşte pe robul Tău de tot necazul şi mă învredniceşte slavei celei veşnice. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Înconjuratu-m-au adâncul greşelilor şi mă trage în adâncul deznădăjduirii; ci mă rog, Curată, scoate-mă din iadul cel mai de jos, pe mine cel ce te slăvesc pe tine. Doamne miluieşte. . . (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pentru ce, suflete al meu ticăloase, trândăvindu-te, ai uitat pe Stăpânul, Cel ce te miluieşte şi, defăimând poruncile Lui, îţi petreci viaţa ta în desfrânare şi în vătămare de minte? Depărtează-te de la răutate şi strigă către Născătoare de Dumnezeu: Miluieşte sufletul cel deznădăjduit. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Rugăciunea tinerilor stingătoare de foc s-a arătat, răcorind cuptorul, care n-a ars, nici a aprins pe cuvântătorii de laudă ai Dumnezeului părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată Fecioară, mă tânguiesc şi plâng cu amar, că din obişnuinţa mea cea rea, vrând şi nevrând, păcătuiesc eu ticălosul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
307

După naştere ai rămas Curată, ca şi mai înainte de naştere, că Cel ce S-a născut, ca să îndumnezeiască pe oameni, era Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ziditorul meu, fiind înduplecat de îndurările Tale cele multe, dăruieşte-mi iertare pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte acum, cu doctoriile solirilor tale, durerile şi patimile mele cele sufleteşti. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Adunarea îngerilor, şi soborul oamenilor, pe Împăratul şi Ziditorul a toate, lăudaţi-L preoţi, leviţi bine-L cuvântaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cugetând, la judecata cea înfricoşată şi groaznică şi la divanul cel neapropiat şi nesuferit al fiului Tău, cu plângere şi cu durere scap la tine, Maica Judecătorului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu, cum voi suferi despărţirea cea amară de Hristos şi răzleţirea de Născătoarea de Dumnezeu şi de către toţi sfinţii? Şi cum vei suferi izgonirea din cămară, tânguindu-te ca fecioarele cele nebune? Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Hristoase, pentru rugăciunile Maicii Tale , rânduieşte pe robii Tăi în sânul lui Avraam, unde este viersuirea cea veselitoare şi glasul bucuriei, unde este sunetul cel preadulce şi bucuria celor ce luminat prăznuiesc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară, ceea ce eşti pricina bucuriei şi pierzarea blestemului celui de demult, dă-mi mie plâns de bucurie şi umilinţă veselitoare, prin care să dobândesc bucuria şi veselia cea din rai. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Adunarea îngerilor, şi soborul oamenilor, pe Împăratul şi Ziditorul a toate, lăudaţi-L preoţi, leviţi bine-L cuvântaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

308

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pentru că ţi-a făcut măriri Cel puternic, arătându-Te pe tine, după naştere, Fecioară curată, ca ceea ce fără de sămânţă ai născut pe Ziditorul tău; pentru aceea Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu, spală-ţi faţa ta cu lacrimi şi cu curgeri de umilinţă, căzând la Preacurata Maică a lui Hristos, ca să te arăţi Lui prea frumos şi preaveselitor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca o holdă de grâu şi ca o ţarină mult roditoare, pământul cel nearat, nesemănat şi nelucrat, cea Preacurată, a odrăslit pe Hristos, dumnezeiescul Spic. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase al meu, toată deznădejdea sufletelui meu o arunc în noianul cel nemărginit al bunătăţii Tale; pentru aceea mântuieşte-mă, cu solirile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, nici gura cea suflătoare de foc, nici limba cea grăitoare cu foc a îngerilor celor cu chip de foc, nu pot să împletească laudă potrivită măririi Tale.

309

MARTI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Să cântăm Mântuitorului tuturor, Celui ce cu sfat de bună voie, S-a pironit pe lemn şi lumea a luminat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti bună şi cu totul neîntinată dă-mi duh zdrobit şi inimă smerită, curăţire a minţii şi îndreptare vieţii, iertare de greşale şi izvoare de lacrimi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cugetând adâncul relelor mele, pe sine-mi mă plâng mai înainte de ieşirea mea; pentru aceea Te rog: ce eşti cu totul fără prihană, cere de la Fiul Tău să mă izbăvească de osândă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suflete al meu, având vreme de pocăinţă, depărtează-te de la toată răutatea şi strigă cu lacrimi Ziditorului tău: Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Adâncul cel mai de jos al păcatelor celor nenumărate m-a cuprins şi mă trage în adâncul deznădăjduirii celei mai cumplite; ceea ce ai născut Adâncul milostivirii, sârguieşte de mă mântuieşte. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-mă pe mine, Însuţi Îndurate, cu puterea Crucii Tale, pentru că întru Ea mă laud; că nu este sfânt afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viforul cel cumplit al păcatelor mele mă tulbură şi furtuna gândurilor celor potrivnice viscoleşte sufletul meu, trăgându-mă în adâncul greşelilor; Preacurată, ceea ce ai născut pe Ocârmuitorul, sârguieşte de scoate pe robul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vrăjmaşul se sârguieşte să mă vâneze cu vicleşug, vrând ca să mă facă materie de ars a văpăii celei veşnice; Curată, risipeşte-i meşteşugurile şi sfătuirile lui, ca să te măresc pe tine, bucurându-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bolnavi fiind şi cuprinşi de ispite, Ziditorule a toate, Milostive şi mult Îndurate, îţi
310

aducem toţi spre rugăciune pe cortul Tău cel sfânt, şi-ţi strigăm: Dezleagă înconjurările robilor Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dumnezeu, zămislindu-Se, S-a născut din tine, Curată, şi cu trup S-a văzut Cel ce mai înainte era nevăzut. Deci, pe Acesta roagă-L cu deadinsul, Fecioară, ca să mă izbăvească de văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi, pe mine cel ce cu adevărat Te măresc pe tine. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul puterniciei Domnului, şi am proslăvit, Iubitorule de oameni, puterea Ta cea nebiruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, în desfrânări am risipit, bogăţia, pe care Hristos mi-a dăruit-o ca un Bun. Deci să nu mă treci cu vederea, Fecioară, pe mine cel ce pier de foamea faptelor Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viaţa mea s-a umplut de greşeli, gândul meu este pătimaş şi sufletul osândit; pentru aceea miluieşte-mă şi mă mântuieşte, Stăpână, cu milostivirea Ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Milostiveşte-te, îndură-Te şi miluieşte sufletul meu cel prea ticălos, ca un Milostiv şi Îndurat, şi-mi dă, Doamne, lacrimi, ca să plâng pentru păcatele mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Suflete al meu, smerite şi ticăloase, pentru ce te supui dulceţilor trupului şi mâhneşti pe Dumnezeu?Aleargă la Născătoarea de Dumnezeu şi cere-ţi mântuire şi izbăvire. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Răsari, Hristoase Dumnezeule, lumina cunoştinţei Tale şi ne luminează inimile, şi mântuieşte sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Soarele se întunecă de strălucirea Ta, Marie, că Tu ai cuprins în braţe şi ai hrănit cu lapte, pe Cel ce a împodobit cerul cu luminători. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, Care S-a născut mai înainte de veci din Tatăl fără trup; Bucură-te, ceea ce ai pierdut blestemul strămoşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
311

Hristoase, Mântuitorul meu, să nu mă osândeşti în focul cel nestins, pentru rugăciunile Celeia ce curat Te-a născut pe Tine, ale apostolilor şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară Curată dă-mi curăţire de greşeli, cu rugăciunile Tale, căci ai născut pe Curăţitorul cel dumnezeiesc, pe Hristos Cel singur îndurat. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Marea patimilor cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet, linişteşte-o, Stăpâne, Hristoase, şi din stricăciune mă scoate ca un Milostiv. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În adâncul greşelilor am căzut şi m-am afundat; cea cu totul fără prihană, întinde-ţi mâna Ta şi scoate-mă din iadul deznădăjduirii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În ziua necazului, când mă voi slobozi de legăturile cele trupeşti să stai lângă mine izbăvindu-mă de năpădirile dracilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, Hristoase, când vei judeca lumea pe care ai zidit-o, cruţă-mă pe mine, robul Tău, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare fără bărbat şi Maică a lui Dumnezeu, Curată Te-ai arătat; pentru aceasta cu credinţă Te rog, alungă-mi trândăvirea sufletului meu. Doamne miluieşte. . . (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Preaiubite Fiule, văzându-Te, înaintea ochilor, cu luminile închise, mi se stinge lumina mea, că nu sufăr nicidecum să văd soarele; aş fi voit, Cuvinte, să mi se scoată ochii; întunecă-te lumină a soarelui, că Cel ce cu cuvânt ţi-a dat lumină, şi-a închis ochii pe Cruce. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce pe tineri,în cuptor,prin înger i-ai păzit,mai înainte vestind,printr-înşii,pe ceea ce Te-a născut, Fecioara cea nestricată; Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cetele dracilor se îngrozesc şi fug de numirea Ta, Stăpână, de care izbăvindu-mă,
312

păzeşte-mă de toată vătămarea şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Negrăită este slava Ta, Fecioară, căci pe Domnul slavei L-ai născut; pentru aceasta învredniceşte-mă slavei celei cereşti, pe mine cel ce Te laud cu credinţă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase al meu, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut, izbăveşte-mă din întunericul cel mai dinafară şi din groaznica osândă, pe mine robul Tău care-ţi strig: Dumnezeule, bine eşti cuvântat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Trupul mi l-am întinat cu faptele cele pângărite, iar mintea am făcut-o netrebnică cu aducerile aminte cele urâte; ci îndură-Te, Preacurată şi mântuieşte pe robul Tău cel netrebnic. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Ziditorul tuturor, purtătorii de Dumnezeu tineri, în cuptor, cântare Îi aduceau, şi lăudând strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Voitorul milei, miluieşte pe toţi cei ce cântă cu credinţă: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, izbăveşte-mă de întunericul cel amar şi mai dinafară şi de viermele cel neadormit, că Tu cu rugăciunile Tale, toate câte le voieşti, le şi faci, ca ceea ce ai născut pe Făcătorul lumii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Cuvinte, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut, Milostiv fii robilor Tăi şi mântuieşte pe cei ce cântă: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară, Prealăudată, primeşte cântare din gurile cele proaste, care strigă Ţie: Bucurăte tămăduirea trupurilor celor bolnave şi mântuirea sufletelor celor deznădăjduite. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Ziditorul tuturor, purtătorii de Dumnezeu tineri, în cuptor, cântare Îi aduceau, şi lăudând strigau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
313

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Mărim, Hristoase, pe cea Curată şi cu totul fără prihană, Maica Ta, că Te-a născut pe Tine, cu trup, mai presus de fire, Cel ce ne-ai izbăvit de toată rătăcirea şi stricăciunea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Rudenia cea de ţărână să n-o treci cu vederea, Stăpână Curată, ci fie-mi mie ajutătoare în primejdii, întărindu-mă, acoperindu-mă şi izbăvindu-mă de toate cele grele. Că spre tine am nădăjduit, cea gata a mă mântui pe mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată, către tine îmi vărs rugăciunea mea din durerea inimii; miluieşte-ne pe noi păcătoşii şi să nu ne ruşinezi în ziua nevoilor, pe noi cei ce Te chemăm pe tine cea Preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dumnezeule ascultă rugăciunea poporului Tău şi ne izbăveşte pe noi de vătămarea vrăjmaşului, că iată aducem Ţie, spre curăţire, pe ceea ce Te-a născut pe Tine, pe care din dragoste o fericim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cere-ne nouă curăţire şi iertare de greşale, şi izbăvire de toate cele rele, îndreptarea a vieţii şi minte curată şi luminată, ca să mărim bunătatea Ta cea multă.

314

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Cântare de biruinţă să aducem popoare, Dumnezeului Celui ce a izbăvit din robia lui Faraon pe poporul lui Moise; că, cuSlavă S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cortule purtător de lumină al Împăratului Hristos, străluceşte-mi mintea mea cea întunecată de amăgirile vrăjmaşului şi de noaptea păcatelor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, slobozeşte smeritul meu suflet de gândurile cele rele şi-l fă locaş al lui Dumnezeu, ca de-a pururea, după datorie, să Te cinstesc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. O, suflete al meu, pentru ce ţi-ai cheltuit toată viaţa ta în multă trândăvie? Scoală-te şi strigă lui Hristos: Doamne, mântuieşte-mă pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut fără sămânţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe cea curată între maici şi cinstită între fecioare; pe cea purtătoare de naştere şi neispitită de bărbat; pe cea Născătoare de prunc şi aplecătoare şi Fecioară; pe Maria cea neîntinată să o binecuvântăm. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-ne pe noi, Dumnezeule, cu puterea Ta, smereşte semenţia ereticilor şi înalţă fruntea noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată, dă-mi o picătură de lacrimi, ca să-mi spăl adâncul patimilor mele şi săTelaud curat pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu naşterea Ta cea neispitiră de nuntă s-a binecuvântat firea noastră. Pentru că născând Binecuvântarea, ai pierdut blestemul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, afundă păcatele mele în curgerile lacrimilor, ca într-un potop de ape multe, cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
315

Zămislind pe Hristos, Ploaia cea cerească, roagă-L ca să-mi oprească ploile patimilor mele, să-mi usuce noianul păcatului şi să mă mântuiască pe mine, cel ce cu adevărat Te măresc pe tine. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Venirea Ta cea din muntele cel cu desime, auzind-o proorocul, a strigat: Slavă întrupării Tale celei negrăite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi mie celui ce mă cufund neîncetat în dulceţile trupului şi zac suspinând în patul trândăvirii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ce limbă va putea spune noianurile cele nemărginite ale relelor celor lucrate de mine şi adâncul greşelilor?Mântuieşte-mă pe mine cel deznădăjduit, Fecioară fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti curăţirea păcătoşilor şi scăparea credincioşilor, dăruieşte-mi, Stăpână, Cea cu totul fără prihană, curăţire de cele ce am greşit Ţie, mie celui ce scap la tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sicriule al sfinţirii celei Dumnezeieşti, sfinţeşte-mi sufletul meu şi luminează-mi gândul, rugând totdeauna pe Hristos împreună cu apostolii să mă mântuiască. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Pe cei ce de noapte mânecă la Tine, Hristoase, miluieşte-i şi le dăruieşte pace; căci lumină sunt poruncile Tale şi s-au făcut tămăduire robilor Tăi, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În ceasul ieşirii mele, Stăpână, să stai lângă mine, alungând pe cumpliţii diavoli, care vor sta împrejurul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, caută şi auzi glasul meu şi mă izbăveşte, rogu-mă, de munca cea veşnică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Unule iubitorule de oameni şi Milostive, miluieşte-mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut pe Tine, că Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie, Stăpână Prealăudată, pomeneşte-mă când voi sta înaintea divanului Fiului Tău.
316

CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: În pântecele chitului intrând Iona, nu s-a stricat, Stăpâne, cu porunca Ta, ci s-a făcut mai înainte închipuire a îngropării Tale celei de trei zile; pentru aceea strigă Ţie: Să se suie din stricăciune viaţa mea către Tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu naşterea Ta s-a preaslăvit firea oamenilor cea neslăvită, căci cu preaslăvire ai născut pe Dumnezeul cel Preaslăvit, Marie Preaslăvită; pentru aceasta Te slăvim pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viaţa mea s-a umplut de lenevire şi de greşeli; pentru aceea întoarce-mă către pocăinţă, Stăpână, mai înainte de a lua sfârşit târgul vieţii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Strigat-am cu toată inima mea: miluieşte, Stăpână, sufletul meu cel neîndreptat, care caută numai la tine şi năzuieşte la mila Ta cea mare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie Preacurată, ceea ce ai născut pe Cel fără materie în materia trupului, dă-mi mie, rogu-mă, să mă rup de împătimire şi de alipirea cea pământească şi materială. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe Dumnezeu şi Domnul Cel ce S-a întrupat din tine pentru noi cei stricaţi cu păcatele, roagă-L cu căldură, ca să ne miluiască pe noi şi să-şi întoarcă mânia şi urgia Sa de la cei ce cu credinţă cinstesc şi binecuvântează puterea şi stăpânirea Ta, Preacinstită. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cuptorul cel înfocat şi mânia cea tiranică n-au îngrozit pe tinerii cei binecredincioşi, care strigau cu îndrăzneală: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti îndreptarea căderii lui Adam, ridică-mă pe mine cel căzut în fundul răutăţii, cu rugăciunile Tale, Fecioară, şi ale dumnezeieştilor apostoli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Norul cel cu totul luminat, dintru tine ne-a strălucit Soarele cel neînserat, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întunericul necunoştiinţei, Născătoare de Dumnezeu.
317

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, dă-mi iertare patimilor celor de voie şi fără de voie, cu bunătatea Ta, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cine din oameni va lăuda după vrednicie naşterea Ta cea străină, Născătoare de Dumnezeu? Sau care, din minţile cele nematerialnice, o va tâlcui? CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce din Tatăl S-a născut mai înainte de veci, Dumnezeu Cuvântul, preoţi lăudaţiL, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru lenevire săvârşindu-mi viaţa mea, eu ticălosul, şi apropiindu-mă de sfârşitul vieţii, strig către tine, Curată: răpeşte smeritul meu suflet din laţul celor potrivnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Încercat cumplit fiind cu boli trupeşti, cu ridicări asupra-mi de patimi şi cu dureri sufleteşti, dă-mi sănătate cu mijlocirea Ta, Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Hristoase Dumnezeule, Cel ce eşti fără de păcat, să nu mustri cu mânia Ta pe robii Tăi, nici cu urgia Ta să pedepseşti pe poporul Tău; că pe ceea ce Te-a născut pe Tine, o aducem solitoare, Stăpâne Milostive. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cleşte şi foarfece serafimicesc te-a văzut Isaia, ceea ce ai purtat în sânurile Tale pe Cărbunele Fiinţei Dumnezeieşti; întru Care ard spinii greşelilor mele, Fecioară. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel ce din Tatăl S-a născut mai înainte de veci, Dumnezeu Cuvântul, preoţi lăudaţiL, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine Maica lui Dumnezeu şi Fecioară Curată şi mai slăvită decât heruvimii, întru glasuri de cântări Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
318

Ceea ce eşti neispitită de nuntă, omoară-mi trupul şi înviază-mi sufletul, ca ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică, Care ne înviază şi ne însufleţeşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când sufletul meu se va despărţi de trupul meu cel ticălos, atunci izbăveşte-mă, Mireasă a lui Dumnezeu, de tirania vrăjmaşilor celor nevăzuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, când vei sta pe scaunul slavei Tale, să judeci lumea pe care ai zidit-o, atunci şi pe mine, robul Tău, să mă numeri împreună cu cei aleşi ai Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, întoarce-mi întru bucurie plângerea mea, izbăveşte-mă de robia celor ce mă războiesc neîncetat şi mă învredniceşte luminii celei neînserate.

319

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Mântuitorului Dumnezeu, Celui ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înnecat; Aceluia să-I cântăm, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toate neamurile oamenilor te cinstesc pe tine, Fecioară, precum mai înainte ai zis cu proorocie; primeşte-mă şi pe mine cântăreţ al Tău, Stăpână, înţelepţindu-mă şi luminându-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacinstită Marie, Mireasă a lui Dumnezeu, alt rai gândit Tecunoaştem pe tine, care cu neasemănare covârşeşti pe raiul cel din Eden, că Tu ai odrăslit oamenilor nestricăciunea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bogăţie şi slavă dumnezeiască au câştigat arătat multe fiice, dar Tu, Stăpână, cu neasemănare pe toate le-ai covârşit; pentru aceasta îmbogăţeşte-mă şi pe mine, umplându-mă de daruri cereşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ce-ţi voi răsplăti Ţie şi ce-ţi voi adduce pentru acelea pe care de multe ori mi le-ai făcut mie, Fecioară? Laudă de mulţumită de-a pururea îţi voi aduce pentru acelea cu care mi-ai făcut bine cu iubire de oameni. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cu puterea Crucii Tale, Hristoase, întăreşte gândul meu, ca să laud şi să slăvesc acum, răstignirea Ta cea mântuitoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpâne umple cu apelePrea Sfântului Duh, şi adapă cu apa iertării pe sufletul meu, cel ce se arde de setea deznădăjduirii şi se topeşte de arşiţa gândurilor celor înfocate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Spală-mă peste tot cu picăturile milostivirii şi îndurărilor Tale, curăţeşte-mă cu dumnezeiescul isop cel gânditor şi arată-mă mult mai alb ca zăpada, albindu-mă cu ploile lacrimilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, ai pus ceas la cercare înfricoşată şi cu înţelepciune ai hotărât zi de judecată, întru care de faţă vei arăta toate cele ce în ascuns s-au greşit de toţi; arată-mă atunci, neosândit,
320

pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti ajutorul şi nădejdea pământenilor, bucuria, acoperământul şi scăparea tuturor, Stăpână Maica Vieţii, trimite-ne nouă ajutorul Tău, rugămu-ne, celor ce Te lăudăm cu dragoste. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul puterii Crucii Tale, că raiul s-a deschis printr-însa, şi m-a strigat: Slavă puterii Tale Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Frumoasă şi cu sufletul şi cu trupul; frumoasă şi cu gândul şi cu frumuseţile faptelor bune aflându-Te pe Tine Cuvântul Cel prea frumos, S-a sălăşluit întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suspin şi nu mă depărtez de la rele; plâng şi iarăşi mă frământ în aceleaşi patimi şi mă tăvălesc în tina dulceţilor; eu cel cinstit mă întin cu necinstea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cel ce prin Cruce ai dăruit viaţă nemuritoare oamenilor, Cuvinte a lui Dumnezeu, răpeşte-mă dintru a doua moarte şi mă învredniceşte vieţii celei fără de sfârşit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Holdă nearată Te-ai arătat, care ai odrăslit Spicul cel Dumnezeiesc şi neasemănat; pentru aceasta hrăneşte-mă pe mine cel flămând cu dumnezeieştile Tale daruri şi haruri. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mânecând strigăm către Tine, Doamne, mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi afară de Tine pe altul nu ştim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu ticăloase, plânge-te pe sine-ţi cu amar mai înainte de moarte şi tânguieşte-te din inimă, căzând la Maica lui Dumnezeu, mai înainte de a te apuca pe tine plânsul iadului cel nemângâiat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când sufletul meu se va despărţi de trup, să Te văd pe tine, Stăpână, stându-mi înainte, şi căutând spre mine cu milă, cu ochiul Tău cel milostiv.
321

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăveşte-mă, Hristoase, pe mine robul Tău, de tot necazul şi de toată osârda şi de muncile cele veşnice, ca un milostiv, cu rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, cortul Cuvântului Cel cu aur prea strălucit, Născătoare de Dumnezeu binecuvântată, cercetarea celor bolnavi şi părtinitoare prea gata a celor din nevoi. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Înconjuratu-m-a adâncul, groapă mi s-a făcut mie chitul; iar eu am strigat către Tine, Iubitorule de oameni, şi m-a mântuit dreapta Ta, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mai presus de minte ai născut pe Cel fără de ani şi mai presus de cuvânt pe Ziditorul, Care izbăveşte din toată stricăciunea pe cei ce Te laudă pe tine, ca pe o Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, ceea ce eşti iubitoare de bine, care ai născut pe Făcătorul de bine şi Ziditorul cel bun, îmbunează sufletul meu cel necăjit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, Hristoase, ştii mulţimea patimilor mele, care mă tulbură şi mă necăjesc; de aceea strig Ţie: Întâmpină-mă şi mă izbăveşte de ele pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, scoală-ne şi ne înviază pe noi cei omorâţi cu patimile păcatului, ceea ce ai născut pe pierzătorul stricăciunii. Doamne miluieşte. . . (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Gavriil mai înainte pe: "Bucură-te! " mi-a adus, strigând că vei fi cu mine, Doamne, a grăit cu amar Născătoarea de Dumnezeu plângând. Dar cum mi s-a schimbat bucuria întru întristare, Fiule? şi cum mă arăt ca o lipsită de fiu, ceea ce Te-am născut fără ispită bărbătească, pe Tine Mântuitorul sufletelor noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
322

Cela ce în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei cuvântători de cântare i-a mântuit; Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Avându-Te pe tine ajutor şi nădejde, Preacurată, mă voi izbăvi de vrăjmaşii mei şi nu mă voi înfricoşa de îngrozirile celor ce mă înconjoară pe mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, spre tine a căutat Cel Preaînalt şi multe măriri ţi-a făcut, precum ai zis; pentru aceasta acum toate neamurile Te fericim. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. În noianul cel nemărginit al faptelor mele celor rele am căzut eu ticălosul; ci îndură-te, Stăpâne, şi mă mântuieşte ca un Îndurat, cu rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti pierzătoarea întristării şi pricinuitoarea veseliei, dă-mi plâns pricinuitor de bucurie şi întristare veselitoare, izbăvindu-mă de focul cel veşnic. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce S-a născut din tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu, şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioară S-a întrupat, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. . Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Când cuget la mulţimea cea nemărginită a păcatelor mele, Fecioară, plâng şi suspin din adâncul inimii, şi alerg la adâncul îndurărilor Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară, pe Fiul cel împreună fără de început al tatălui L-ai născut, Prunc tânăr pe pământ, Care pentru milostivirea cea negrăită S-a asemănat nouă, celor stricaţi de păcat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Pe Unul Dumnezeu Cel ce S-a născut din Unul Dumnezeu negrăit fără de mamă, Tu, Fecioară, L-ai născut fără de tată, care poartă un ipostas şi două firi unite cu neamestecare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Norul greşelilor mele celor nemăsurate mă înghesuie pe mine ticălosul; vai mie, ce să mă fac? pe tine Techem, ajutorul meu, Fecioară Curată, limanul celor deznădăjduiţi şi folositoarea celor necăjiţi. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.
323

Irmos: Pe Cel ce S-a născut din tatăl mai înainte de veci, Fiul şi Dumnezeu, şi în anii cei mai de pe urmă din Fecioară S-a întrupat, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine Maica lui Dumnezeu, ceea ce mai presus de minte şi de cuvânt ai născut negrăit sub ani pe Cel fără de ani, credincioşii cu un gând Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, la tine cad şi-ţi aduc rugăciune de umilinţă, dă-mi în dar mila Ta, că nu este întru mine lucrare dumnezeiască, şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu ochii minţii mele Tevăd pe tine, lumina şi dulceaţa sufletului meu, mângâierea şi veselia minţii mele, răsuflarea şi bucuria inimii mele, Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cugetând la mulţimea păcatelor mele şi la năvălirea asupră-mi a patimilor, la orbirea sufletului şi la schimbările minţii, mă tânguiesc pe sine-mi; mântuieşte-mă, Hristoase cu mila Ta, pe mine cel deznădăjduit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mărirea laudelor Tale îmi strâmtorează mintea mea cea neputincioasă şi mulţimea lor mă împresoară cu totul; şi mi se întâmplă mie aceasta din nepricepere, fă-mă priceput, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată.

324

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 5, IRMOS Să cântăm Domnului Celui Minunat, că din amara robie slobozind pe Israil, pe Faraon cu toată oastea l-a înecat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti uşa slavei dumnezeieşti, care ai deschis uşa raiului, deschide-mi uşile pocăinţei, rogu-mă, şi luminează-mi mintea, ca să Te laud pe tine, cea de Dumnezeu dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ai oprit curgerea morţii, născând pe Cel ce stăpâneşte peste moarte şi peste viaţă, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Deci pe Acela roagă-L ca să oprească greşelile cele ce-mi omoară sufletul şi să mă mântuiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine singură, ceea ce eşti frumuseţea lui Iacov, Te-a ales Cuvântul din neamuri, Cel ce este împreună cu Tatăl fără de început, şi pe Cel ceresc, care S-a pogorât peste tine, ca o ploaie pe lână, L-ai primit Preacurată; pentru aceasta usucă ploile patimilor mele, rogu-mă, Maică Fecioară. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe piatra poruncilor Tale, întăreşte-mă pe mine, Cel ce mă clătesc; înalţă mintea mea întru priceperea dogmelor Tale, ca lăudându-mă să strig Ţie: Nu este Sfânt afară de Tine, Doamne al puterilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel rănit cu săgeata păcatului, însănătoşează-mă, curată, cu doctoria cea de la tine şi izbăveşte-mă de durerea care mă ţine, ceea ce cu naşterea Ta ai izbăvit neamul omenesc din dureri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vrăjmaşii cei nevăzuţi, care necăjesc de-a pururea inima mea cea smerită şi caută să mă omoare, surpându-se, Stăpână, de părtinirea Ta, rămân nelucrători, umplându-se de ruşine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpână, ceea ce ai izvorât lumii Apa cea dumnezeiască, umple-mi de apele cele făcătoare de viaţă, uscând izvoarele cele cumplite ale fărădelegilor mele şi îmblânzind valurile
325

inimii mele cu liniştea Ta cea dumnezeiască. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Trecut-au cele ce se săvârşeau umbros de Lege, căci pe Hristos, Dătătorul de lege L-ai născut Preacurată Fecioară, Care ne-a legiuit dar, curăţire şi luminare şi ne-a scos din blestem, întru tot lăudată. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Taina iconomiei Tale înţelegând-o Avacum, cu taină scriind venirea arătării Tale, a strigat: Când va veni vremea, Doamne, Te vei arăta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din lucruri nu-mi este mie mântuire; pentru aceasta sub acoperământul Tău cu nădejde alerg, Stăpână Prealăudată: mântuieşte-mă cu rugăciunile Tale pe mine cel deznădăjduit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Locaşul cel curat al Luminii, căruţa cea cinstită a Soarelui, luminează inima mea cea întunecată cumplit de negura răutăţilor, Stăpână, şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară, ceea ce ai ţesut, din sângiuirile Tale cele fecioreşti, veşmânt celui ce îmbracă cerul cu nori, îmbracă-mă cu haina nestricăciunii, pe mine cel dezgolit prin amăgire. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară Preasfântă, Mireasă dumnezeiască, luându-te Făcătorul ca pe un crin, din văile lumeşti, din tine a împrăştiat lumii bună mireasmă duhovnicească. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Soare gândit al Dreptăţii, luminează-mă pe mine cel cuprins de noaptea patimilor şi mă povăţuieşte către cărarea cea dumnezeiască că Însuţi eşti Împăratul păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ajutătoare să Te aflu pe tine în ceasul judecăţii, când voi sta înaintea Judecătorului, Cel ce S-a născut din tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel biruit de legea păcatului, adeseori înşelat de amăgirile celui viclean şi surpat în prăpastia păcatelor, scoate-mă, Curată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut cărbunele pe care L-a văzut Isaia, arde materia păcatelor mele şi mă
326

luminează, rogu-mă, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dând împrumut lui Hristos trup din sângiuirile Tale, Fecioară, curăţeşte-mă de patimile mele cele trupeşti şi-mi arată calea nepătimirii. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Auzit-ai din pântecele iadului strigarea mea şi glasul meu, şi ai izbăvit din stricăciune viaţa mea, mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, să nu mă înghită pe mine adâncul trândăvirii, nici să mă acopere valurile păcatelor, ci cu rugăciunea Ta mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preasfântă Stăpână iubitoare de bine, ceea ce ai născut pe Cel bun, pe Făcătorul de bine şi Ziditorul, sufletului meu cel necăjit fă-i bine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Preacurată, sfeşnicul Legii te închipuia pe tine, ceea ce ai născut Lumina, Care luminează toate; pentru aceasta strig Ţie: Luminează-mă pe mine cel întunecat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Toată dorirea mea schimb-o către tine, Preacurată, ceea ce ai adus dulceaţa doririi cea mai presus de cuvânt, celor ce Te cunosc pe Tine Născătoare de Dumnezeu. Doamne miluieşte. . . (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Acoperământul Tău cel grabnic, ajutorul şi mila Ta arată-le spre robul Tău şi potoleştemi, Curată, valurile gândurilor celor deşarte şi ridică, Născătoare de Dumnezeu, sufletul meu cel căzut, că ştiu, Fecioară, ştiu că poţi câte voieşti. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce prin înger pe Tineri i-a mântuit şi cuptorul cel ce tuna în rouă l-a prefăcut; binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preasfântă, Te laud pe Tine cea cu totul fără prihană, că ai născut fără sămânţă pe Dumnezeu cel prealăudat, Care îndumnezeieşte pe cei ce cântă: Dumnezeule bine eşti
327

cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Viaţa, omoară-mi patimile mele şi ridică-mă din groapa nesimţirii pe mine cel ce zac, ca să Te slăvesc pe Tine cu dragoste, Mireasă dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe Cel nemărginit în putere, care a purtat neputinţa noastră, L-ai născut, Curată, pe Care roagă-L să vindece sufletul meu cel cu totul slăbănogit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară, pe mine cel clătit de patimi întăreşte-mă acum, ceea ce ai izvorât nepătimire tuturor credincioşilor, care cântă cu credinţă: Dumnezeule bine eşti cuvântat. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Împăratul Hristos, pe Care Îl laudă heruvimii şi-L slăvesc serafimii, lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti prea frumoasă şi împodobită cu strălucire dumnezeiască, înfrumuseţeazămă şi pe mine cu podoabele bunătăţilor, şi mă luminează ca să strig: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti uşa Luminii, deschide-mi uşa, pocăinţei cea dătătoare de lumină şi povăţuieşte-mă pe calea cea luminoasă a dreptăţii, care duce către intrările voirii dumnezeieşti. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Pe Sfântul Cuvânt, Care sfinţeşte pe credincioşi, L-ai născut negrăit, Preasfântă Fecioară, pe Care roagă-L să sfinţească smeritul meu suflet, cel spurcat cu răutatea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sfântă Stăpână, dintru Tine a ieşit Izvorul nemuririi, revărsând curgeri luminate; pentru aceasta strig Ţie, Curată: usucă râurile răutăţilor mele, cu căldura rugăciunilor Tale. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Împăratul Hristos, pe Care Îl laudă heruvimii şi-L slăvesc serafimii, lăudaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

328

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Că ţi-a făcut Ţie măriri Cel puternic, că Te-a arătat pe Tine Fecioară Curată după naştere, ceea ce ai născut fără sămânţă pe Făcătorul Tău; pentru aceea Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ai născut, Preacurată, temelia cea neclătită a mântuirii noastre, pe Cel ce cu poruncă dumnezeiască a întemeiat pământul pe ape, întru Care roagă-Te să ne întărim noi, cei ce Te fericim cu adevărat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, fă-mă să călătoresc neabătut pe calea cea paşnică a poruncilor Tale cele dumnezeieşti şi nerătăcitoare, alungând tulburarea dracilor şi împresurările patimilor şi luminându-mi mintea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vrăjmaşul văzându-mă ţinut de dormitarea lenevirii, mă împresoară fără de ruşine cu somnul dulceţii, nădăjduindu-se să mă jefuiască; ci Tu, Maică Fecioară Curată, păzeşte-mă cu rugăciunea Ta cea neadormită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca un de sine-mi osândit cuget mulţimea păcatelor mele şi la divanul cel înfricoşat al Judecătorului, la care voi fi judecat; ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Judecătorul Dumnezeu, păzeşte-mă atunci neosândit.

Sfârşitul glasului al cincilea

329

SÂMBĂTA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Ca pe uscat umblând Israil cu urmele prin adânc, pe gonaciul faraon văzându-L înecat, a strigat: Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, tăria cea prealăudată a părinţilor; bucură-te, lauda cea preaslăvită a neamului nostru; bucură-te, izvorul mântuirii care izvorăşti mila, celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine, cea Prealăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti mult lăudată şi preaslăvită, primeşte laudă din buzele cele desfrânate, că Tu eşti buna podoabă şi mântuirea lumii, ceea ce izbăveşti pe toţi, cei ce Te cântă cu bună credinţă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, cort purtător de lumină, Biserică şi Munte Sfânt, masă şi făclie; bucură-te, palat al slavei şi locaş sfinţit al lui Dumnezeu; bucură-te, zidul cel nesurpat al nostru, celor ce Te lăudăm pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti nădejdea şi părtinitoarea celor fără de nădejde şi ajutătoarea cea neruşinată a tuturor, deschinde-mi uşile cereşti şi mă du la Fiul Tău, Stăpână şi mă mântuieşte pe mine robul Tău. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Nu este sfânt precum Tu,Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prea Sfântă, pe Tine Te slăvesc toate cetele îngerilor, iar noi după datorie Te lăudăm neîncetat şi cu mulţumită-ţi cântăm: bucură-te izbăvirea celor cu credinţă Te cheamă pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cine va lăuda după vrednicie naşterea Ta, Născătoare de Dumnezeu? Zidirea văzând taina cea săvârşită întru Tine, cu spaimă a strigat: cu adevărat n-a născut alta, fiind fecioară, afară de Tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
330

Dăruieşte mila Ta celor ce o cer de la Tine, Fecioară, tinde-ţi mâna Ta cea tare celor ce sunt întru nevoi şi ne întâmpină întru primejdii, că pe Tine Te avem toţi, izbăvire în necazuri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Nu am lacrimă de pocăinţă ca desfrânata cea de demult şi în desfrânare mi-am cheltuit viaţa mea; de aceea, rugându-mă, cad la Tine cu suspinuri: Stăpână, dă-mi plâns curăţitor, cu rugăciunile Tale. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: Din cuget curat întru Domnul să prăznuim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, Tu eşti sprijinitoarea lumii şi mântuirea tuturor, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu; pentru aceasta surpă, Preacurată, pe vrăjmaşii care sunt asupra noastră, că spre Tine ne-am pus toate nădejdiile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Zid şi întărire, turn de mântuire şi nădejde a credincioşilor eşti Preacurată; pentru aceasta izbăveşte-ne de toate cele rele, pe noi cei ce cu bună credinţă Te mărim şi te binecuvântăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Nădăjduind în apărarea Ta cea nebiruită, surpăm semeţiile vrăjmaşilor, prin credinţa cea întru Tine Preacinstită, şi prin chemarea Ta de-a pururea ne întărim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, vezi-mi necazul, vezi-mi suspinul, vezi-mi mâhnirea şi varsă-ţi darul Tău cel neîmpuţinat peste mine, umplând de bucurie sufletul meu cel smerit. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cu strălucirea Ta cea dumnezeiască, Bunule, sufletele celor ce nu mânecă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le ca să Te vadă Cuvinte a lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu Care chemi din negura greşelilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te zidul credincioşilor şi mijlocitoarea cea tare, Preacurată; bucură-te, munte sfânt, Prealăudată; bucură-te, scară însufleţită, Stăpână; bucură-te, bucuria şi ajutorul tuturor celor neajutoraţi şi acoperământul celor ce aleargă cu tot sufletul la Tine.
331

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceata proorocilor, strigând cu mare glas, a propovăduit taina cea înfricoşată a naşterii Tale, că Tu singură ai născut, fără stricăciune, pe Dumnezeul tuturor, care după naştere Te-a arătat Fecioară, precum şi mai înainte de naştere Te-a păzit Curată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cine va putea să spună taina Ta cea mai presus de minte, Preacurată? Că pe Dumnezeu ai născut şi ca pe un Prunc cu lapte L-ai hrănit; pentru aceasta toate neamurile Te fericesc pe Tine, Fecioară, precum ai zis mai înainte, şi cu dragoste slăvesc pe Cel ce Te-a preamărit pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ca ceea ce eşti milostivă şi iubitoare de bine,Născătoare de Dumnezeu,revarsă totdeauna oamenilor darurile Tale,cele de Dumnezeu dăruite,şi izbăveşte, cu rugăciunile Tale, pe toţi din osândă, şi nu trece cu vederea, Maică nenuntită, pe cei ce aleargă la acoperământul Tău cel tare. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: Scoate din stricăciune viaţa mea mult Milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! La tine cad Preacurată, Născătoare de Dumnezeu cea bună: cere de la fiul Tău şi Domnul, Dăruitorul a toată bunătatea, să-mi dea iertare de păcate, cu rugăciunile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Din pricina nenumăratelor mele greşeli m-am afundat în adâncul viforului celui cumplit şi al mării patimilor,care mă învăluieşte; potoleşte-mi furtuna şi dăruieşte-mi alinare, cea cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti Stăpâna tuturor zidirilor, ca ceea ce ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu, curăţeşte desăvârşit bubele păcatelor mele, Preacurată, şi mă învredniceşte vieţii veşnice. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Tu eşti mângâierea şi scăparea robilor Tăi, Preacurată; pentru aceasta fă cerere de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste Te roagă pe tine. Doamne miluieşte. . . (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum
332

şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Sedealna Pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a născut mai înainte de veci din Tatăl, fără de mamă, pe Acesta, în vremile cele mai de pe urmă, L-ai născut cu trup, din sângiuirile Tale cele curate, fără de bărbat, Născătoare de Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne dăruiască iertare păcatelor mai înainte de sfârşit. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Dătător de rouă a făcut îngerul cuptorul cuvioşilor tineri, iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe muncitor l-a plecat a striga: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, Maică Fecioară, să nu încetezi a ruga pe Domnul, ca să ne izbăvească din primejdii şi necazuri, ca să cântăm cu sârguinţă: Bine este cuvântat, Preacurată, Rodul pântecelui Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară Stăpână, Te-ai arătat mai sfântă decât toate puterile cereşti şi decât heruvimii şi serafimii, ca ceea ce ai născut pe Hristos, Stăpânul Zidirii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi ai născut şi eşti Fecioară şi după naştere ai rămas Curată, ca şi mai înainte de naştere, Născătoare de Dumnezeu, nearzându-se pântecele Tău; pentru aceasta, după Dumnezeu, pe tine Te mărim cu credinţă, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mă înfricoşează şi mă tulbură valurile greşelilor mele; ci Tu, Prea Sfântă, ceea ce eşti bună, cere-mi milostivire în ceasul cercării şi-mi dăruieşte mântuire. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Din văpaie ai izvorât rouă cuvioşilor, şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci, Hristoase, numai cu voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu eşti scăparea noastră şi mângâierea tuturor, Fecioară Preacurată, că Domnul tuturor născându-Se din pântecele Tău, Fecioară Te-a păzit şi după naştere, pe care, cu buze nevrednice, toţi Îl binecuvântăm şi-l preaînălţăm întru toţi vecii.
333

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti sprijin fierbinte a credincioşilor şi a mea scăpare gata, pleacă-Te şi primeşte această rugăciune dureroasă din inima mea, izbăvindu-mă de împătimirea cea dobitocească şi de obişnuinţa cea rea şi dă, Fecioară plâns de bucurie sufletului meu celui întinat. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Când cuget la relele cele lucrate de mine şi de divanul cel groaznic, mă înfricoşez şi mă tem, Fecioară; ci Tu ca o iubitoare de oameni, fă-mi Milostiv pe Judecătorul, mai înainte de sfârşit, că Tu eşti ridicarea tuturor celor căzuţi şi mângâierea şi folositoarea celor deznădăjduiţi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeu, ca să-mi fie milostiv şi lesne iertător, cu rugăciunile Tale şi păzeşte-ne pe noi de năvălirea cea potrivnică, iar pe semeţia celor, din Agar, roagă-Te să o surpe degrab, ca să Te lăudăm pe tine, cea cu dar dăruită. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Din văpaie ai izvorât rouă cuvioşilor, şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci, Hristoase, numai cu voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar pe tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat, pe Care slăvindu-L cu oştile cereşti, pe tine Te fericim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară neispitită de nuntă, să nu ne uiţi pe noi robii Tăi, cei ce stăruim în Biserica Ta, că Tu singură eşti nădejdea credincioşilor şi întărirea tuturor celor ce aleargă la tine, Curată; fă depline rugăciunile noastre, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, zidul cel nebiruit;bucură-te,acoperământul lumii;bucură-te,Biserică; bucurăte, făclie; bucură-te, scaunul lui Dumnezeu; bucură-te, bucuria şi ajutătoarea tuturor, ceea ce eşti de-a pururea armă de mântuire cu totul nebiruită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Avându-te pe tine, Curată, părtinitoare şi acoperământ, nădejde şi zid, scăpare, curăţire
334

şi dezlegătoare de cele rele, ne izbăvim de ispite şi de primejdii, de boli şi de patimi; pentru aceasta neîncetat lăudăm puterniciile Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Tu eşti slava îngerilor, oglinda proorocilor, lauda cea strălucită a patriarhilor şi a apostolilor, podoaba mucenicilor lui Hristos, sfinţenia cea veselă a pustnicilor şi a drepţilor şi înnoirea a toată lumea.

335

DUMINICA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Simţitorul Faraon cu toată oastea s-a înecat, iar Israil trecând prin mijlocul mării a strigat: Domnului Dumnezeului nostru să-I cântăm, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, cum voi plânge viaţa mea cea întinată şi mulţimea răutăţilor mele cele nenumărate? şi cum mă voi mărturisi Ţie? Nu mă pricep şi mă tem; ci ajută-mi mie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De unde voi începe a spune greşelile mele cele grele şi cumplite,eu ticălosul?Vai mie! Ce mă voi face? Ci Tu, Stăpână, miluieşte-mă mai înainte de sfârşit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule, Cel ce Te-ai întrupat pentru milostivirea milei şi Te-ai făcut om cu bunăvoirea cea părintească,plecându-Te de rugăciunile Maicii Tale,dăruieşte-mi iertare greşelilor mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Necontenit cuget la ceasul morţii şi la divanul cel înfricoşat, Preacurată, dar mă amăgesc cumplit de obiceiul răutăţilor; ci ajută-mi mie. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe piatra cea tare a credinţei Tale ai întărit gândul sufletului meu; întăreşte-mă Doamne, că pe Tine Te am, Bunule, scăpare şi întărire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpâna mea cea Preasfântă, sufletul mi l-am întinat urât cu greşeli nenumărate; şi unde mă voi duce, eu ticălosul, ţinut fiind cu totul de deznădejde? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu este altul între oameni, care să fi lucrat fapte nelegiuite şi să fi vieţuit în desfrânare şi în înverşunări cumplite, precum am făcut eu, întinând Dumnezeiescul Botez. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Nu am fapte bune, nu am lacrimi de umilinţă nicidecum, nu am lacrimi, Mântuitorule, ci m-am întunecat la minte; de aceea strig Ţie: mântuieşte-mă ca un Milostiv, cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
336

Am ajuns la sfârşitul relelor,de aceea cerul şi pământul strigă cu amar asupra necuvioşilor faptelor mele celor nenumărate; ci Tu Preasfântă Fecioară, ajută-mi degrab. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acoperit-au cerurile bunătatea Ta, Hristoase, şi de lauda Ta, Doamne, toate s-au umplut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tot pământul s-a spăimântat şi s-a înfiorat văzându-mă pe mine lucrând cumplit şi rău cele necuvioase, şi s-a înfricoşat, Stăpână, de milostivirea cea multă a Fiului Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mi-am întinat rău biserica trupului meu, iar în Biserica Domnului, în care oamenii intră tremurând, eu desfrânatul, vai mie, intru cu obrăznicie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase al meu milostive, Hristoase Iubitorule de oameni, Însuţi nepomenitorule de rău, care Te-ai făcut om pentru mine care am păcătuit mai presus de om, miluieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut fără sămânţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Să nu mă arăţi, Stăpână, să nu mă arăţi străin şi cu totul nevrednic, pe mine cel înstrăinat de acoperământul Fiului Tău; ci spală-mă şi pe mine de întinăciunea greşelilor mele. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Cela ce răsari Lumină Lumii, luminează inima mea, a celui ce de noapte strig Ţie şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Adam a călcat o poruncă a Fiului Tău, Fecioară, şi a fost izgonit; dar eu cum voi plânge adâncul greşelilor mele, cel ce sunt depărtat şi de mii de ori căzut? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu lăcomia pântecelui l-am râvnit pe Esau cel cumplit, cu desfătările sufletului mi-am întinat trupul şi cu beţia şi desfrânarea mi-am pângărit viaţa; cine dar nu mă plânge pe mine Ticălosul, Preacurată? Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mă tânguiesc cugetând la toate vinovăţiile lucrurilor mele cele rele, Hristoase al meu, Doamne milostive şi înaintea picioarelor Tale cu faţa la pământ zac:dă-mi iertare greşelilor
337

mele, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti bună şi uşa vieţii noastre, Curată, luminează-mă degrab, cu strălucirea Ta cea dumnezeiască, pe mine cel ce sunt întunecat şi mă povăţuieşte către cărările mântuirii, o cea mult lăudată. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: De chitul păcatului fiind înghiţit, strig Ţie, Doamne: Ce proorocul slobozeşte-mă din stricăciune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viaţa mea este desfrânată şi traiul ticălos, sufletul îmi este întinat, iar trupul l-am înnoroit cumplit cu răutăţi; pentru aceasta, Fecioară, sârguieşte de-mi ajută. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu, cutremură-te şi te înfricoşează, înfiorează-te şi adu-ţi aminte că ai întărâtat pe Judecătorul cel înfricoşat, şi pentru aceasta vei fi judecat, neîndreptatule. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. O, Părinte preabun, în ţară străină m-am depărtat de la Tine, eu ticălosul, şi m-am făcut rob dracilor, golindu-mă de toate bunătăţile; ci mântuieşte-mă, precum ai mântuit de demult pe desfrânatul, cu rugăciunile Preacuratei Fecioare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! De cutremur sunt cuprins, ceea ce eşti Preabună, şi mă tem de pândirile vicleanului, care acum mai înainte de sfârşit,scrâşneşte cu dinţii asupra mea,voind să mă apuce,ca pe un gol de fapte bune; ci ajută-mă, Stăpână. Doamne miluieşte. . . (de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Preacurată, cercetează bolile cele multe ale sufletului meu neputincios şi patimile cele cumplite ale trupului meu cel ticălos, învrednicindu-mă de tămăduire grabnică şi îndrepteazămă să fac poruncile cele sfinte ale Bunului Dumnezeu, ca să te măresc. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce ai ascultat cântarea cuvioşilor Tăi tineri şi ai răcorit cuptorul cel aprins bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.
338

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De şapte ori mi-a aprins vicleanul văpaia patimilor şi mă omoară de tot cu prea desfrânările inimii mele; ci Tu, Maica lui Dumnezeu, adapă-mă cu curgerile lacrimilor mele şi să nu mă lepezi pe mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu, ticălos şi nesimţitor, divanul este înfricoşat, iar osânda cea fără de sfârşit este groaznică. Dar să nu te deznădăjduieşti, ci cazi la Maica Mântuitorului Tău şi Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suflete al meu ticălos, judecata este lângă uşă. Pentru ce te-ai pironit de cele deşarte şi de bunătăţile cele netrebnice? Vino de te pocăieşte, scoală-te, plângi cu amar şi strigă cu credinţă lui Hristos: Doamne, mântuieşte-mă pentru Născătoarea de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! M-am întunecat cu mulţimea răutăţilor mele cele nenumărate, eu ticălosul, şi m-am schimbat la suflet şi la minte; pentru aceasta Tu, Cea cu totul neîntinată, bagă-mă degrab întru dulceaţa nepătimirii, cu strălucirile luminii Tale. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cuvioşii Tăi tineri în cuptor, heruvimilor au urmat, strigând cântarea cea întreit sfântă: binecuvântaţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă înfiorez de venirea morţii şi de judecata cea neamăgită, dar nu încetez a lucra cele rele şi urâte, eu ticălosul; miluieşte-mă Fecioară, şi, mai înainte de sfârşit, mântuieşte-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, dăruieşte-mi suspinuri neîncetate şi izvoare de lacrimi, ca să-mi spăl greşelile mele cele multe şi rănile cele nevindecate şi să dobândesc viaţa cea veşnică. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Cu gura strig neîncetat: greşit-am! Iar cu gândul petrec lucrând cele necuvioase. Cu ce ochi Te voi vedea pe Tine, Hristoase, eu deznădăjduitul şi osânditul? Ci mântuieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cugetând la mulţimea răutăţilor mele, Stăpână, îţi mărturisesc că nimeni altul din oameni n-a mâniat pe Fiul tău, pe Dumnezeu şi Domnul, precum L-am mâniat eu; ci Tu,
339

Fecioară împacă-mă degrab cu El. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cuvioşii Tăi tineri în cuptor, heruvimilor au urmat, strigând cântarea cea întreit sfântă: binecuvântaţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Ceea ce ai primit bucuria prin înger şi ai născut pe Ziditorul Tău, Fecioară, mântuieşte pe cei ce Te măresc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! tiind puterea rugăciunii Tale celei cu dinadinsul, Preacurată, mă apropii de tine cu frică multă şi cu dorire: mântuieşte-mă, că mult poate rugăciunea Maicii către Fiul Ei cel milostiv, că Se pleacă de îndurări. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ia împreună cu tine cetele îngerilor şi toată mulţimea oştilor de sus, Înaintemergătorul, pe adunarea apostolilor şi a proorocilor, pe mucenici, pe cuvioşi şi pe sfinţiţii mucenici, şi roagă-Te Fiului Tău pentru mine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cum voi putea vedea pe Cel nevăzut?Cum voi suferi acea arătare înfricoşată? Cum voi îndrăzni să-mi deschid ochii?Cum voi cuteza a privi la Stăpânul, pe care, din pruncie, n-am încetat niciodată a-L scârbi, Fecioară? Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Judecător milostiv şi iubitor de oameni aştept pe Fiul Tău, Curată. Să nu mă treci cu vederea, că spre tine am nădăjduit, ci împacă-L degrab cu mine, ca la înfricoşata Lui judecată, să mă pună de-a dreapta, pe mine cel neocrotit.

340

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Să cântăm Domnului, Celui ce a slobozit, prin Moisi, pe Israil din robia egiptenilor; laudă neîncetată lui Hristos, Împăratul şi Dumnezeului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cum mă voi apropia de tine Curată, fiind osândit pătimaş şi întinat? Ci îndură-te, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, şi mântuieşte ticălosul meu suflet. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu,scoală-te din adâncul necinstirii şi strigă cu fierbinţeală către cea Preacurată: miluieşte-mă, Fecioară cinstită şi cu totul fără prihană, şi mă izbăveşte de patimi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mă înspăimântează şi mă înfricoşează focul gheenei cel nestins,viermele cel neadormit şi scrâşnirea dinţilor; Hristoase, slăbeşte-mi, lasă-mi şi-mi iartă greşelile şi rânduieşte-mă în ceata aleşilor Tăi, cu solirile Preacuratei Fecioare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! De mulţimea ispitelor, întru înecare de corabie mă primejduiesc şi afundându-mă de greutatea păcatelor, strig Ţie: Tinde-mi mână de ajutor, Curată, şi mă izbăveşte din necinstirea patimilor, ca să Te măresc de-a pururea. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe piatra cea neclătită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, că Însuţi eşti Sfânt şi Domn. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel ce am îmbătrânit cu patimile cele necinstite ale păcatului, înnoieşte-mă cea cu totul fără prihană şi uşurează-mă de lanţurile şi legăturile cele grele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete ticăloase,deşteaptă-te din somnul trândăviei şi ridică-ţi ochii către Preasfânta Fecioară, Mireasa lui Dumnezeu, ca să Te mântuiască pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Am păcătuit şi am greşit, Doamne, precum nimeni altul din oameni, ca un nepriceput: ci Tu, Iubitorule de oameni, fii mie milostiv, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
341

Mă apropii de tine, Stăpână, prihănit şi zdrobit, năzuind fierbinte la rugăciunea Ta: mântuieşte-mă, Curată, pe mine robul Tău. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul Tău şi m-am înfricoşat, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat; Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Şi pentru graiuri şi lucruri voi fi învinuit şi judecat de Fiul Tău, eu ticălosul, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci să Te aflu atunci scăpare şi sprijin tare, izbăvindu-mă de toate felurile de chinuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Viaţa mea este întinată şi necurată, iar socoteala întunecată, şi m-am făcut părtaş cu totul din pricina păcatelor; curăţeşte-mă de întinăciunea greşelilor şi albeşte-mă, Născătoare de Dumnezeu Curată, cu mijlocirea Ta către Dumnezeul cel milostiv. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase al meu, Cuvinte, să nu vin în pământul plânsului, să nu văd locul întunericului, nici să fiu legat de mâini şi de picioare şi aruncat afară din cămara Ta, fiindcă am întinat îmbrăcămintea nestricăciunii, eu ticălosul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Slobozeşte-mă, cu rugăciunile Tale, de chinurile cele cumplite, de întunericul cel mai dinafară şi de gheena, Maică Fecioară, căci câte voieşti le şi poţi, ca ceea ce ai născut pe Domnul cel preabun. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Spre Tine am nădăjduit, Doamne, şi către Tine mânec, Frumuseţea cea prea îndumnezeită; veseleşte-mi sufletul meu întru lumina cunoştiinţei Tale şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Văzându-mă pe mine vrăjmaşul înstrăinat de acoperământul Tău, a prăpăstuit în adâncul greşelilor sufletul meu, şi văzându-mă râde de mine; ci ajută-mi mie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată Stăpână, deşteaptă sufletul meu cel ticălos şi prea întinat, rogu-Te, şi-l izbăveşte de greutatea păcatelor celor multe. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
342

Slăbeşte-mi, lasă-mi şi-mi iartă toate câte ţi-am greşit Ţie, Doamne, şi să nu mă arăţi pe mine acolo, înaintea îngerilor, vinovat focului, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână,în ziua judecăţii,să mi Te arăţi şi să-mi stai de faţă şi să mă slobozeşti de munci şi de foc, ca mântuindu-mă, să laud darul Tău cel minunat. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul cel mai de pe urmă m-a înconjurat şi nemaisuferind viscolul, ca Iona strig Ţie, Stăpâne: scoate-mă din stricăciune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Frica cea întunecată a iadului mă cuprinde şi mă tulbură partea caprelor, de care Te rog pe tine, Curată cu totul neîntinată, să mă izbăveşti, ca o Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preasfântă Stăpână, omorându-mi patimile trupului meu, înviază-mi sufletul cel prea ticălos, şi-l povăţuieşte la calea mântuirii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne Hristoase, primeşte-mă pe mine cel desfrânat şi ticălos, izbăveşte-mă de chinuri şi învredniceşte-mă desfătării Raiului, cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cerere de rugăciune îţi aduc Ţie, Curată, eu cel fără de socoteală şi alerg la îndurarea Ta cea milostivă: să nu Te întorci de la mine cel ruşinat. Doamne miluieşte. . . (de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Născătoare de Dumnezeu, curăţeşte sufletul meu cel întinat de mulţimea greşelilor cu curgerile lacrimilor mele şi-l fă primitor de darurile Duhului Celui Sfânt, că întru tine mi-am pus nădejdiile mele, şi mântuieşte-mă pe mine robul Tău. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Dătătorule de viaţă, Tu ai rourat în cuptor, prin înger, pe tinerii cei ce cântau: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară, cunoscându-te pe tine milostivă, iubitoare de suflete, iubitoare de
343

milostivire şi Curată cu totul,alerg la apărarea Ta,eu păcătosul: să nu mă întorci de la tine ruşinat, pe mine ticălosul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Deşteaptă-te şi Te scoală suflete păcătos,ticălos şi mişel,bate-ţi pieptul,suspină cu amar şi varsă izvoare de lacrimi,ca să Te miluiască pe tine Maica cea milostivă a lui Hristos Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cad la tine şi-ţi aduc, cu lacrimi, graiurile mele: am greşit precum n-a greşit desfrânata şi am făcut fărădelege ca nimeni altul pe pământ. Ci miluieşte-mă şi mă mântuieşte, Stăpâne, cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Făcându-mă biserică a lui Dumnezeu, de demult, prin Sfântul Botez, m-am întinat cu totul, eu ticălosul şi zac pătimind cădere cumplită şi de spaimă; ci scoală-mă nădejdea celor deznădăjduiţi, cea cu totul fără prihană. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cântarea tinerilor să cântăm lui Hristos, împreună cu ei cântând să binecuvânteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă tulbură râul cel de foc, mă cutremură cu totul negura cea fără strălucire, mă înfricoşează viermele cel neadormit şi mă înspăimântă scrâşnirea dinţilor; ci să Te aflu atunci, Fecioară, sprijin tare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată Născătoare de Dumnezeu, învredniceşte-mă să aud glasul cel dumnezeiesc şi fă-mă părtaş celor aleşi şi moştenitor vieţii celei veşnice,ca să Te laud neîncetat, pe tine Fecioară. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Doamne, să nu mă fac materie a focului nici să aud glasul Tău cel greu, pentru Maica Ta cea Preacurată; cu ale Cărei rugăciuni miluieşte-mă întru tot Îndurate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dă-mi curgeri de lacrimi, suspin din suflet şi zdrobire, ca să sting văpaia cea nesuferită şi să dobândesc slava Raiului. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi
344

preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cântarea tinerilor să cântăm lui Hristos, împreună cu ei cântând să binecuvânteze toată zidirea pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Ceea ce Singură, prin cuvânt, ai zămislit pe Cuvântul, astupă gurile ereticilor celor rău hulitori; cerule nou, raiule nejefuit, Preacurată, pe tine Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă tulbură ziua judecăţii cea înfricoşată, scrâşnirea dinţilor îmi topeşte inima şi mă înspăimântă starea caprelor; ci să Te aflu pe tine, Născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană, ajutor în cele cumplite când voi fi judecat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă cuprinde frica şi mă tulbură întunericul gheenei şi ce să fac, nu ştiu, eu ticălosul şi osânditul. De aceea vin la Tine strigând cu umilinţă fierbinte: Să nu mă treci cu vederea, cea cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase al meu, văd judecata şi gândesc la divanul Tău, înaintea căruia voi fi judecat, cerându-mi-se să dau seamă pentru cele lucrate de mine osânditul; ci am solitoare către îndurările Tale cele multe pe Mireasa lui Dumnezeu, Maica Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Gânditor mă arunc la picioarele Tale, cea cu totul fără prihană, şi Te rog: primeşte-mi tânguirea, ascultă-mi lauda şi cere-mi dezlegare de greşeli de la Ziditorul tuturor şi Fiul Tău, ca, cu dragoste, să Te măresc pe Tine.

345

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mântuire; Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară,ceea ce eşti încăpere a Luminii care a strălucit din Lumina cea fără de început,a lui Hristos,Dătătorului de lumină,trimite sufletului meu celui întunecat strălucirea cea luminată a pocăinţei celei adevărate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu eşti răsuflarea sufletului meu celui ticălos, Tu eşti bucuria inimii mele, Tu eşti păzitoarea, ajutătoarea şi mântuirea mea, Curată, căci mă izbăveşti de toate cele rele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sufletul, trupul şi duhul le-am întinat foarte urât cu fapte urâte ale desfrânării, eu ticălosul, precum desfrânatul cel de demult;ci primeşte-mă,Hristoase,pe mine cel ce mă pocăiesc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe sine-mi mă plâng acum când nici un folos nu-mi este din lacrimi, căci tăierea morţii lângă uşă a venit; ci Tu, ceea ce singură eşti nădejdea mea, mântuieşte-mă, Curată. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte,Doamne,pe piatra poruncilor Tale inima mea cea clătită,că Însuţi eşti Sfânt şi Domn. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu,dă sufletului meu curgere de umilinţă,ochilor mei izvor de lacrimi,capului meu apă de ploaie curăţitoare, ca prin acestea să înec pe ispititorii sufletului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Para aceea a focului tulbură sufletul meu, Fecioară, şi mă sperie divanul cel înfricoşat al Judecătorului, dar cu toate acestea lucrez cele rele, ca un fără de minte şi vătămat la minte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Nu este om pe pământ care să fi greşit precum am greşit eu, întunecându-mi sufletul şi întărâtându-Te pe Tine, Hristoase; ci ca Cel ce eşti Iubitor de oameni, mântuieşte-mă pentru
346

ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu dă-mi curgere de lacrimi cu îndestulare şi mă învredniceşte ca să ud cu ele, ziua şi noaptea, aşternutul patului meu, ca să dobândesc, prin tine iertare. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-a proorocul de venirea Ta, Doamne, şi s-a temut, că vrei să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi, şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, prin Dumnezeiescul botez m-am îmbrăcat în haina ţesută de Dumnezeu şi cu îmbrăcămintea cea strălucită a nestricăciunii,dar m-am dezgolit de Darul Duhului prin întinăciunile patimilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu este om pe pământ, care vieţuind cu ticăloşie, să nu-l fi covârşit eu cu fapte nelegiuite; ci Tu, Preacurată şi bună, învredniceşte-mă mântuirii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Toate marginile să pice lacrimi peste mine cel ticălos,că dintre oameni eu singur pier, amăgindu-mă cu înverşunările; ci Tu, Mântuitorule, precum ştii mântuieşte-mă cu solirile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Stăpână, sfinţeşte-ne pe noi, care, în Biserica Ta cea sfântă, sfinţim pe Fiul Tău, Care ne-a sfinţit pe noi, prin naşterea Ta cea sfântă. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: De noapte mânecând, Iubitorule de oameni luminează-mă, rogu-mă, şi mă îndreptează pe mine la poruncile Tale şi mă învaţă, Mântuitorule, să fac voia Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mă cutremur de frică şi mă îngrozesc, când gândesc la înfricoşatul ceas al morţii, la întâmpinarea cea dumnezeiască a Fiului Tău şi la răspunsul şi hotărârea cea dreaptă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nici una din bunătăţi, nici cuvânt, nici faptă, nici sfat nu se isprăveşte de cei ce se sârguiesc,fără ajutorul Tău.Pentru aceasta dă-mi-l mie pe acesta,ca să plac lui Dumnezeu,ceea
347

ce eşti cu totul fără prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. O,Stăpâne,fiind cinstit cu Dumnezeiască cuvântare,m-am arătat cu mult mai necuvântător decât cele necuvântătoare, că am covârşit hotarele firii, întinându-mi sufletul cu căderile. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Maica Dumnezeului meu Cel milostiv, primeşte cu iubire de milostivire, rugăciunea ce se aduce Ţie din inimă dureroasă şi din suflet zdrobit,şi în dar mă mântuieşte pe mine cel cu adevărat nemilostiv. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Strigat-am cu toată inima mea către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai dedesubt, şi a scos din stricăciune viaţa mea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată, ceea ce ai născut pe Judecătorul cel preadrept, Te rog, ca, cu dreptate să părtineşti la judecata mea, ca o Bună. şi fiindcă nu Te văd acum, învredniceşte-mă să Te văd după sfârşit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, iubitoare de bine, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Dumnezeul cel iubitor de bine, îmbunătăţeşte cu fapte bune sufletul meu cel smerit şi mă izbăveşte de răutatea pierzătorului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Divanul cel înfricoşat, amănunţita cercare nu le voi putea trece. Vai mie, Hristoase! Ce voi face, eu înrăutăţitul?Ce voi răspunde?Ci mântuieşte-mă în dar pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, numai Tu singură mi-ai rămas nădejde a mântuirii mele; deci să nu mă duc de la tine, Stăpână, deşert de aşteptarea mea, ci să dobândesc milă cu milostivirea Ta. Doamne miluieste. . . (de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Sedealna Născătoare de Dumnezeu, nădejdea cea bună a lumii, părtinirea Ta cea înfricoşată o cerem: milostiveşte-Te spre poporul cel fără de sprijin şi roagă pe Dumnezeul cel milostiv să
348

izbăvească sufletele noaste din toată îngrozirea, ceea ce singură eşti binecuvântată. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Greşit-am,fărădelege am făcut,nu ne-am îndreptat înaintea Ta,nici am păzit, nici am făcut precum ne-ai poruncit nouă. Ci nu ne da pe noi în sfârşit, Dumnezeul părinţilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu îndrăznesc să ridic la înălţime mâinile mele cele întinate, Curată, că lucrând fapte necinstite, sunt pline de necinste şi de multă ruşine; ci plecat fiind la pământ, chem ajutorul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe mine cel stropit cu lacrimi şi sfărâmat de plângeri,miluindu-mă ceea ce eşti cu totul fără prihană,izbăveşte-mă de lacrimile cele amare din gheena şi fă-mă părtaş bucuriei şi desfătării celei dinRai. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne Hristoase,în ceasul judecăţii să nu mă pui pe mine ticălosul împreună cu caprele, ci,prin rugăciunile Celeia ce Te-a născut,numără-mă cu oile cele de-a dreapta şi mă învredniceşte bucuriei lor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel milostiv şi preabun şi urmezi de-a pururea milei Lui, umple-mă de mila Ta, pe mine cel ce sunt nevrednic de orice milă. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce-L slăvesc oştile cereşti şi de Dânsul se cutremură heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi zidirea lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stând simţitor înaintea icoanei Tale, gânditor mi se pare că stau înainte-ţi ca unei vii, rugându-mă cu frică: Maica vieţii izbăveşte-mă de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti adâncul cel nemărginit al milostivirii, marea cea nemăsurată a îndurării şi ajutorarea cea gata a păcătoşilor, mântuieşte-mă, Fecioară, pe mine netrebnicul Tău rob. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ca desfrânata vărs lacrimi cu căldură, ca vameşul strig Ţie: curăţeşte-mă! şi ca fiul cel desfrânat strig: greşit-am! Mântuieşte-mă, Îndurate, cu noianurile milei Tale, pentru rugăciunile
349

Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Lucrurile şi înţelegerile mele sunt rele, iar mila milostivirii Tale este mare; pentru aceasta Te rog pe Tine, cea cinstită şi cu totul fără prihană: Izbăveşte-mă de munca cu rugăciunile Tale. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L si preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel ce-L slăvesc oştile cereşti şi de Dânsul se cutremură heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi zidirea lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Naşterea zămislirii celei fără de sămânţă este netălmăcită, Rodul Maicii Celei fără de bărbat este nestricat, că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta pe Tine toate neamurile, ca pe o Maică, Mireasă a lui Dumnezeu, cu dreaptă credinţă Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iată a ieşit hotărârea cea amară: smochinul cel neroditor se taie ca un netrebnic, viţa cea uscată se aruncă în foc şi robul cel nevrednic se trimite cu jale în întunericul cel mai dinafară; Stăpână, întâmpină-mă! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete ticălos şi neîndreptat, de ce te leneveşti? Pentru ce te-ai pironit în zadar de cele vremelnice? De ce îţi săvârşeşti în trândăvie viaţa ta? S-a apropiat hotărârea morţii! Plânge-te cu căldură Celei Preacurate, ca să Te miluiască pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, având bogăţia Darului Tău, în desfrânări am risipit-o şi lipindu-mă de cetăţeni, adică de iubirea de dulceţile cele rele,am sărăcit de cuvinte şi de fapte;ci Tu,Milostive, mântuieşte-mă cu rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Iată Fecioară de Dumnezeu dăruită, noi netrebnicii şi nevrednicii robii Tăi Te fericim şi Te mărim pe tine, cea binecuvântată de toată zidirea, ca ceea ce stăpâneşte peste îngeri şi peste oameni.

350

JOI SEARA
CĂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Pe cel ce a acoperit cu valul mării,oarecănd,pe prigonitorul tiran, sub pămănt L-au ascuns feciorii celor măntuiţi; iar noi, ca fecioarele, să căntăm Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Primeşte rugăciunea aceasta din buze întinate şi din gură nevrednică, care s-a pornit să Te laude cu îndrăzneală şi dăruieşte-mi, ceea ce eşti bună, lumina cea dumnezeiască a pocăinţei. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica lui Dumnezeu,dă-mi ploi de lacrimi cu rugăciunile Tale, ca să plăng cu fierbinţeală pentru acelea ce le-am greşit pe pămănt şi să mă izbăvesc de osănda care mă aşteaptă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh Suflete al meu, suspină,plăngi şi tănguieşte-te pentru tine însuţi de aici,strigănd lui Hristos: Milostive,izbăveşte-mă de gheena cea înfricoşată,pe mine cel vinovat,pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Să nu lepezi tănguirea mea, ceea ce ai născut Izvorul milei, ci, cu milostivire, tămăduieşte-mi patimile sufletului meu, Născătoare de Dumnezeu. CĂNTAREA A 3-A, IRMOS: Pe Tine, Cel ce pe ape ai spănzurat tot pămăntul, fără ţinere, văzăndu-Te zidirea spănzurat în locul căpăţănii, cu multă spaimă s-a cuprins strigănd: Nu este Sfănt fără numai Tu Doamne, Iubitorule de oameni. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suspin cu tănguire, mă jelesc cu amar, plăng măhnindu-mă şi mă zdrobesc, că fiind supus sub patimi, nu pot să Te văd, Născătoare de Dumnezeu, măngăierea mea. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai zămislit pe Domnul şi Dumnezeul cel adevărat, Te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu cu adevărat, născănd pe Stăpănul cu trup; pentru aceasta Te fericim pe tine, Curată.
351

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh Ceea ce eşti cămară aleasă a Domnului, fă-mă moştenitor al cămării celei cereşti, pe mine cel ce năzuiesc la acoperămăntul Tău cel dumnezeiesc, ca la o cămară cinstită, ca totdeauna să Te cinstesc cu dragoste. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpănă Preasfăntă, ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică către Fiul Tău, scoate-mă din toată osănda pe mine cel vinovat şi rănduieşte-mă în cămara Acestuia. CĂNTAREA A 4-A, IRMOS: Deşertarea Ta cea dumnezeiască pe Cruce văzănd-o mai înainte Avacum, spăimăntăndu-se a strigat: Tu ai tăiat tăria celor puternici, Bunule, împreunăndu-Te cu cei din iad ca un Atotputernic. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpănă, dăruieşte-mi curgeri de lacrimi, ca să spăl întinăciunea sufletului meu şi să aflu, eu ticălosul, frumuseţea cea dintăi, care am pierdut-o cu sfatul şarpelui. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Miluieşte-mă şi mă măntuieşte pe mine desfrănatul şi ticălosul, care multe am greşit Ţie cu nebunie şi cu obrăznicie, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi mă slobozeşte de gheena. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh. Dumnezeul meu, Milostive, Hristoase Iubitorule de oameni, Voitorule al milei, stropeşte peste mine mila Ta, Te roagă pe tine nădejdea şi părtinitoarea mea şi Maica Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpănă, primeşte picăturile lacrimilor mele şi picurează peste mine o picătură mică a îndurărilor Tale, ca să nu am trebuinţă acolo în foc de o picătură de apă. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: La Tine mănec Cel ce pentru milostivire Te-ai deşertat neschimbat pentru cel căzut şi pănă la patimă te-ai plecat, cel ce eşti fără patimă, Cuvinte al lui Dumnezeu pace dă-mi mie, Iubitorule de oameni. Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe cei ce plăng plăns iubit lui Dumnezeu şi pe cei săraci cu duhul, Dumnezeu Cel singur fericit îi fericeşte; pentru aceasta, suflete al meu, plăngi căzănd la Stăpăna cea Preasfăntă, ca acolo să te măngăi veşnic.
352

Prea Sfăntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, arătăndu-Te Curată şi cu sufletul şi cu trupul, curăţeşte sufletul meu cel înverşunat şi fă-l neăntinat, şi mă povăţuieşte să fac voia cea dumnezeiască a Domnului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfăntului Duh. Stălp neînsufleţit şi mort al petrecerii creştineşti m-am făcut eu,ticălosul, formăluindumă numai cu forma cea dinafară; ci Tu, Măntuitorule, schimbăndu-mă,înviază-mă,pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine Te am scăpare sigură şi împăcare către Dumnezeu, eu cel ce am săvărşit toată lungimea vieţii mele în multe greşeli; pentru aceasta miluieşte-mă, Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Prins a fost dar nu s-a ţinut în pântecele chitului Iona, că purtând chipul Tău, al Celui ce ai pătimit şi îngropării Te-ai dat, ca dintr-o cămară a ieşit din fiară şi a strigat străjerilor: Cei ce păziţi cele deşarte şi minci-noase, Mila voastră o aţi părăsit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, suspinul meu cel amar şi ridicarea mâi-nilor mele îndreptează-le ca o jertfă cu bun miros şi în-vredniceşte-mă să privesc chipul tău cu ştiinţă curată, ca într-o oglindă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Diamantul şi fierul şi firea pietrelor, măcar că sunt vârtoase şi nesuferite, dar supunându-se picăturilor, de picături se rod; iar sufletul meu cel vârtos nu se înmoa-ie, Preacurată Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne, primind curgerea lacrimilor mele, cea mi-că şi săracă, ca nişte mir şi tămâie aleasă, curată şi cu miros bun, izbăveşte-mă de ţinerea cea puturoasă a pati-milor mele, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! M-am supus sub patimi depărtându-mă cu desfrâ-narea de la Dumnezeu, eu prea ticălosul, pe Carele roa-gă-L, ceea ce eşti bună, să mă mântuiască şi cu hainele cele dintâi să mă strălucească, căci către tine am năzuit. Doamne miluieşte...(de trei ori).Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna
353

Dacă a văzut odinioară Mieluşeaua cea nespurcată şi Stăpâna cea fără prihană pe Mielul său înălţându-Se pe Cruce, se văita ca o maică şi spăimântându-se striga: Ce este această vedere nouă şi minunată, Preadulcele meu Fiu? Cum poporul cel nemulţumitor Te-a dat jude-căţii lui Pilat şi Te-a osândit la moarte pe Tine, Viaţa tu-turor? Însă laud, Cuvântule, pogorârea Ta cea negrăită. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Negrăită minune! Cel ce a izbăvit în cuptor pe cuvioşii tineri din văpaie, în mormânt Se pune mort fără de suflare, spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm: Iz-băvitorule, Dumnezeule, bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prăvălie a fărădelegii m-am făcut şi lăcaş a toată lucrarea cea urâtă şi încăpere a cugetelor celor rele. Ci, o, cea mult lăudată, Curată, încăpere sfântă a lui Dum-nezeu, tu mă sfinţeşte pe mine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tânguindu-mă şi cu plângeri sfărâmându-mă şi cu lacrimi udându-mă, te rog pe tine Preasfântă: Când va veni Fiul tău pe pământ cu foc şi cu slava înfricoşată a Tatălui, atunci nu mă părăsi, Curată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, eu osânditul mă vădesc pe sine-mi şi nu am trebuinţă de pârâşi, mustrare prea amară o port pe ruşine şi cu zdrenţele răutăţii cu ticăloşie sunt îmbrăcat, eu neîndreptatul; ci mă mântuieşte pentru ceea ce Te-a născut întru curăţenie. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Norule cel cu totul luminat, ceea ce ai născut Lumina cea din Lumină, luminează-mi sufletul meu cel întunecat cu multe patimi şi cu strălucirile tale şi cu ale Luminii care a strălucit din tine, străluceşte-mă. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Spăimântează-te, înfricoşându-te cerule şi să se clătească temeliile pământului, că iată se socoteşte între cei morţi Cel ce locuieşte întru cele înalte şi în mormânt mic ca un străin Se primeşte; pe Care, tineri bine-L cu-vântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
354

Fecioară, ceea ce ai născut pe Puitorul de lege, Cel iubitor de bine, Care pentru îndurarea milei a legiuit celor fărădelege lăsare a fărădelegilor, miluieşte-mă pe mine cel ce dea pururea fac fărădelege. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai întrupat fără de sămânţă pe Cuvântul, mai presus de cuvânt şi de cuget, pune cuvânt bun, în ziua judecăţii, pentru cele ce am greşit cu lucrul şi cu cuvântul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Înfricoşat este, Cuvinte, divanul cel fără de înce-put; înfricoşată este urgia Ta şi nesuferită păcătoşilor şi celor ce au vieţuit urât, de a cărora parte atunci izbăveş-te-mă, Preamilostive, prin solirile Născătoarei de Dum-nezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Focul cel gândit al gheenei aşteaptă pe văpaia şi înfocarea cea simţită a trupului meu, care este materie a focului celui fără de materie; de amândouă, Fecioară, iz-băveşte-mă. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Spăimântează-te, înfricoşându-te cerule şi să se clătească temeliile pământului, că iată se socoteşte între cei morţi Cel ce locuieşte întru cele înalte şi în mormânt mic ca un străin Se primeşte; pe Care, tineri bine-L cu-vântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Nu te tângui Maică, văzându-Mă în groapă pe Mine Fiul tău, pe Care M-ai zămislit în pântece fără de să-mânţă, că Mă voi scula şi Mă voi proslăvi şi voi înălţa întru slavă, ca un Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste neîncetat pe tine te măresc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, pune-mă curat înaintea Celui ce a ră-sărit curat din sângiurile tale cele curate, curăţit şi cu trupul, şi cu mintea, şi cu sufletul, şi cu lacrimile pocă-inţei şi făcut biserică neîntinată a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce eşti cămară cu totul luminată, sfeşnic cu aur strălucitor, lăcaşule în chipul porfirii, cor-tule cuvântător, viu şi neîmpletit de mână, scaune însu-fleţite al lui Dumnezeu, căruţă de foc, sălaş cu totul de aur, preafrumos, Stăpână, mântuieşte-mă.
355

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Muncii celei înfricoşate sunt vinovat, trăind cu lenevire şi viaţă prea pângărită săvârşind; ci Tu, Cela ce ridici greşelile lumii, primeşte mărturisirea mea cea grab-nică şi cu rugăciunile Maicii Tale, izbăveşte-mă de foc. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Iată cad la tine, cea cu totul fără prihană, cu cre-dinţă fierbinte, aruncând deznădăjduirea cea desăvârşită a sufletului meu în noianul cel mare şi nemărginit al milostivirii şi al bunătăţii tale şi strig ţie cu plângere: Stă-până, mântuieşte-mă.

356

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 6, IRMOS Carele lui Faraon şi puterea lui cu braţ înalt le-a înecat Hristos şi pe Israil l-a mântuit, pe cel ce striga: Dumnezeului nostru Celui minunat să-I cântăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine, Fecioară Preasfântă, Te pun mijlocitoare prea blândă şi solitoare nebiruită către Domnul, Cel ce S-a întrupat din tine, ceea ce eşti nădejdea cea neruşinată a credincioşilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut, mai presus de cuvânt, fără de schimbare, pe Cuvântul cel neschimbat, schimbă-mă şi mă mântuieşte ca o milostivă, pe mine cel ce din pricina patimilor pătimesc schimbare cumplită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, Cel ce ai îndreptat pe vameşul, pe tâlharul şi pe desfrânata, care au venit la Tine cu plângere, primeşte şi curgerea lacrimilor mele, ca nişte mir de mult preţ, şi mă mântuieşte, ca un Milostiv, pentru Născătoarea de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Plecându-Te de milostivirea cea multă şi de bunătatea cea nemărginită,care sunt fireşti întru tine,să cauţi cu blândeţe spre mine,ceea ce eşti bună,şi să mă izbăveşti din robia cea amară a patimilor. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Puterea cea negrăită şi înţelepciunea Ta cea atotcuprinzătoare mă cutremur a le cugeta, ci strig ţie, Bunule: să se înalţe, Hristoase, fruntea noastră, asupra vrăjmaşilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pângărindu-mi sufletul şi trupul şi întinându-mi duhul cu dezmierdări necurate, Te rog pe tine, cortul cel neîntinat al Împăratului Hristos; curăţeşte-mă de tot, Stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suspin de durere, mă tânguiesc cu amar şi lăcrimez de multe ori, dar cu toate acestea petrec în aceleaşi rele; Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă în dar. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Slujind din pruncie la nenumărate patimi,mi-am întinat trupul şi mi-am netrebnicit sufletul; ci Tu, Milostivule, fii mie milostiv, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut.
357

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Să-mi fii liman şi păzitoare,mie celui ce, în marea vieţii,mă viscolesc de-a pururea cu amar şi neslăbit de valurile cele întreite şi cumplite ale patimilor,ceea ce eşti singură pururea Fecioară. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstită Biserica cu dumnezeiască cuviinţă cântă strigând: Din cuget curat întru Domnul să prăznuim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine,cea singură Curată, pe tine, cea singură neîntinată, Te rog, Fecioară, curăţeştemă, cu rugăciunile Tale, pe mine cel întinat cu patimile dezmierdărilor şi înnoroit la suflet. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Marie Preacurată,ceea ce ai născut netâlcuit Izvorul nepătimirii,risipeşte tulburarea minţii mele şi furtuna ispitelor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suflete al meu suspină şi lăcrimează; inima mea cea smerită, strigă cu neslăbire către Cel Bun: Dumnezeule, milostiv fii mie şi să nu mă osândeşti în foc, pentru ceea ce Te-a născut în curăţie. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, dăruieşte-mi îndurările Tale cele bogate, mie celui ce alerg cu credinţă şi cu dragoste la Biserica Ta şi mă izbăveşte din toate felurile de ispite şi necazuri. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Pus-a peste paşii mei ceaţă,vrăjmaşul cel întru tot înrăutăţit, Doamne; ci Tu mă luminează Dătătorule de lumină, Cuvinte, şi mă izbăveşte de osândă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti bună, vindecă sufletul meu, care a căzut în tâlhari, turnând peste el vinul milostivirii Tale şi dăruieşte-mi cu îndestulare îndurările Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară varsă o picătură din izvoarele cele neîmpuţinate ale milei Tale, mă rog, peste sufletul meu cel întunecat şi învredniceşte-l a izvorî lacrimi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vai mie suflete al meu! Pentru ce te leneveşti având vreme de întoarcere? pentru ce
358

dormi, ticăloase? Scoală şi plângi cu amar, strigând lui Dumnezeu: Mântuitorule, curăţeşte-mă cu milostivirea Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, cea fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Noaptea este fără lună şi corabia este în mijlocul noianului patimilor, viscolul se sălbăticeşte şi mintea - cârmaciul obosind a slăbit; Stăpână, mai înainte de a mă acoperi valul, mântuieşte-mă. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: În necazuri nespuse şi adânci zăcând poporul Tău,Doamne, strigă ţie, Stăpâne: Scoate din stricăciune viaţa noastră, Cel ce ai arătat Învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacurată,să nu mă acopere valul,nici să mă potopească viscolul,să nu mă cufunde marea, să nu mă primească adâncul deznădăjduirii celei amare, nici pieirea cea cumplită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă, Fecioară, din nămol, din noroi, din tina poftelor celor trupeşti şi din dulceţile cele pătimaşe, izgonind departe gândurile cele urâte ale minţii mele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sufletul mi l-am întinat cu dezmierdări dobitoceşti, înnoroindu-mă ticălosul şi întinându-mi trupul cu lucruri pângărite; ci Tu, mult milostivă, să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce mă primejduiesc cu totul. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dumnezeu, Cel ce este neîncăput, nevăzut, nepipăit şi fără de început, a luat început din tine, Fecioară, şi S-a făcut văzut nouă, iar pe tine Te-a împodobit cu vrednicii nenumărate. Doamne miluieşte...(de trei ori).Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Cu arhanghelii să lăudăm noi credincioşii pe cămara cea cerească şi uşa cea cu adevărat pecetluită.Bucură-te,ceea ce ne-ai odrăslit nouă pe Mântuitorul tuturor,Hristoase, Dătătorule de viaţă şi Dumnezeu. Surpă, Stăpână, Curată, cu mâna Ta, pe tiranii noştri vrăjmaşi, cei fără de Dumnezeu, ceea ce eşti nădejdea creştinilor. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
359

Tinerii în Babilon de văpaia cuptorului nu s-au îngrozit, ci în mijlocul văpăii aruncaţi fiind, rourându-se au cântat: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curăţitoare Te-am agonisit pe tine şi ajutătoare către Domnul întru toate cele grele; pantru aceasta roagă-Te,Curată,să se izbăvească de toate muncile cele înfricoşate de acolo, cei ce Te mărturisesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti cu totul fără de prihană,nu înceta a ruga pe Iubitorul de oameni,ca să luăm desăvârşită iertare de păcate şi să dobândim bunătăţile cele pregătite în ceruri,prin milostivirea Lui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Glasul Tău cel dorit, care va chema pe drepţii Tăi, să mă cheme şi pe mine şi să nu mă hotărăşti cu păcătoşii, pentru Născătoarea de Dumnezeu, că deşi am păcătuit înaintea Ta, dar nu m-am despărţit de la Tine, Doamne milostive. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, să nu iei de la mine acoperământul şi sprijineala Ta, ci fii mie îndreptătoare cât trăiesc pe pământ, ajutătoare când mă voi sfârşi, povăţuitoare când mă voi muta şi părtinitoare când mă voi judeca. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Lui Hristos Împăratul veacurilor, lauda tinerilor să-I zicem credincioşii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izvorule neîmpuţinat al milei, fântână necheltuită a bunătăţii, noianul cel nemărginit al îndurărilor, mântuieşte-mă Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti pahar care verşi vinul cel mântuitor,baie care speli întinăciunea sufletească şi dăruitoarea bunătăţii celei dumnezeieşti mântuieşte-mă, Fecioară, pe mine cel ce cu dragoste Te laud pe tine. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Purtând pe grumaz sarcinile cele grele ale păcatelor mele, strig: greşit-am! dar nesimţitor fiind, rămân în aceleaşi rele; Hristoase, vezi necazul meu şi mă izbăveşte cu solirile Celeia ce Te-a născut.
360

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, fiind Biserică a Prea Sfântului Duh, sfinţeşte-mă şi pe mine, Stăpână Sfântă, şi fă-mă biserică curată, pe mine, care m-am întinat cu cugete pângărite. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Lui Hristos Împăratul veacurilor, lauda tinerilor să-I zicem credincioşii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe rugul cel gândit, care de demult l-a văzut în munte Moise arzându-se nears, pe tine Fecioară Preacurată şi Sfântă, Te-a închipuit, pe Care cu o împreună glăsuire întru cântări Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pământul la pământ trage şi ţărâna la ţărână; curgerea dezmierdărilor mă apasă şi înotarea cea întunecoasă prin marea vieţii mă primejduieşte, iar mintea întunecându-se în adânc mă cufundă; pleacă urechea Ta, Fecioară, şi grăbeşte de mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică a lui Dumnezeu Cuvântul, cea fără de bărbat şi nestricată, totdeauna Te mărturisesc pe tine cu mintea şi cu duhul, cu inima şi cu sufletul, cu gura, cu limba şi cu buzele cu gândul şi cu mişcările cugetului, şi totdeauna Te măresc pe tine, Maria. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cuvântule, zidindu-mă cu mâna Ta, m-ai rânduit în Rai ca într-un palat veselitor, dar de acolo am căzut cu ticăloşie, călcând cuvântul Tău. Primeşte acum cuvântul meu şi bagă-mă iarăşi în rai, Mântuitorule, pentru solirile Maicii Tale Celei Preacurate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Marie, Stăpână toţi Te lăudăm şi Te binecuvântăm, împăraţii şi supuşii, judecătorii şi domnii, tinerii şi fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, pământul şi cerul îngerii şi oamenii.

Sfârşitul glasului al şaselea

361

SÂMBĂTA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS: Cu voia Ta, Doamne, întru învârtoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne curgătoare; pentru aceasta pedestru neudat trecând Israil, a cântat ţie, cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca o pârgă a cântărilor, ca o cântare ce veseleşte pe Dumnezeu,ca o slavă şi mulţumire îţi aducem ţie, Curată, pe "Bucură-te! " că în locul scârbei ne-ai dăruit nouă bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu vom tăcea,Fecioară prealăudată,darul milei Tale şi puterea acoperământului Tău,ci tuturor propovăduim, că ne-ai izbăvit din primejdii cumplite. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăvindu-ne din multe feluri de ispite şi primejdii, cu rugăciunile Tale cele de Maică, prealăudată, cu o unire de glasuri Te lăudăm şi cu căldură şi mulţumită îţi cântăm cântare de biruinţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fiind aurită cu bunătăţile, ca, cu nişte ciucuri de aur, Preacurată, şi înfrumuseţată cu adevărat cu darurile Duhului, ca o Mireasă a Tatălui, Te-ai arătat Maică a lui Dumnezeu. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cel ce ai întărit din început cerurile cu Cuvântul Tău cel Atotputernic, Doamne Dumnezeule, şi cu Duhul cel Atotlucrător şi dumnezeiesc toată puterea lor, întăreşte-mă pe piatra cea neclătită a mărturisirii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe aducătoarea bucuriei dumnezeieşti şi dăruitoarea întregii înţelepciuni, să o întâmpinăm cu bună credinţă şi cu glasuri de mulţumire, aducându-i Ei pe"Bucură-te" ca unei folositoare a noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică nenuntită, noi cei ce ne-am izbăvit, prin tine, de primejdii şi am primit bucuria, toţi Te mărim ca pe o dătătoare de bunătăţi şi părtinitoare slăvită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Maică a lui Hristos Dumnezeu, având rugăciunea Ta cea dumnezeiască ca o izbăvitoare
362

de greşeli şi de primejdii,toţi Te lăudăm cu credinţă,cu glasuri de mulţumită,ca pe o pricinuitoare a bunătăţilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Izvorule al bucuriei celei fără de moarte, izbăveşte-ne curgerile bucuriei şi ale tămăduirilor, nouă celor ce suntem în primejdii şi boli şi mântuieşte-ne pe toţi ca o dătătoare neîncetată de bunătăţi, Curată, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am taina iconomiei Tale, Hristoase Dumnezeule, ale Celui ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi Te-ai pogorât pe pământ, şi Te-am preaslăvit Unule Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Noi cei ce ne-am izbăvit din primejdii, prin solirile Tale, Fecioară, bucurându-ne, îţi aducem această cântare vrednică, adică: Bucură-te, Curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Păcatele şi patimile au ridicat asupra noastră multe primejdii, Preacurată, şi ne-a izbăvit pe noi acoperământul Tău cel dumnezeiesc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cântare de mulţumire din tot sufletul îţi aducem,Fecioară,săltând în cântări dumnezeieşti, că ne-ai izbăvit din multe necazuri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, fericiţi sunt, cu adevărat, cei ce Te cinstesc pe tine, că, prin tine, de păcat şi de necaz toţi ne-am izbăvit. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Noapte neluminoasă eşti necredincioşilor Hristoase, iar credincioşilor Luminare în desfătarea dumnezeieştilor Tale cuvinte; pentru aceasta la Tine mânec şi laud Dumnezeirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Biruitorul păcatului L-ai născut nouă credincioşilor, Fecioară, prin Care lumea s-a mântuit din primejdii şi dureri; pentru aceasta noi ce-i ce ne-am izbăvit din necaz, "Bucură-te! " îţi strigăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Noi cei cuprinşi de multe feluri de ispite şi mâhniţi şi deznădăjduiţi de necazul şi înconjurarea cea cumplită, pe tine, Stăpână Preacurată, Te-am câştigat nădejde şi veselie.
363

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca o păzitoare tare a noastră, credincioşilor Tăi robi, alungi primejdiile şi ne păzeşti nevătămaţi; pentru aceasta noi părtaşii bunătăţilor Tale celor multe, cu cântări îţi mulţumim, Curată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mulţumim ţie,Stăpână Preacurată, că prin tine ne-am izbăvit de multe păcate şi neputinţe, dureri şi primejdii, ceea ce eşti nădejdea cea tare a credincioşilor. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Cel ce înot în valul grijilor lumeşti şi mă înec de păcatele cele împreună înotătoare, şi mă arunc la fiara cea stricătoare de suflet, ca Iona strig ţie, Hristoase: din adâncul cel purtător de moarte scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Limbile îngereşti desăvârşite fiind, nu pot propovădui vredniciile Tale, Preacurată, iar noi ca nişte robi, împrumutând cuvântul lui Gavriil, "Bucură-te! " îţi aducem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Căzând în adâncul mâhnirii şi al deznădejdii din pricina păcatelor noastre, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, Curată, ne-am izbăvit de nevoia primejdiilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Preacurată, pe toată lumea a-i îndatorat-o să-ţi mulţumească, să Te laude şi să slăvească cu dreaptă credinţă darul Tău, că prin tine ne izbăvim de primejdii şi de necazuri şi ne mântuim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în noapte şi în zi, la arătare şi în ascuns, toţi nădăjduim la ajutorul Tău, pentru care cu cinste Te mărim. Doamne miluieşte...(de trei ori)Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fecioară, Te-ai arătat răsărit al Soarelui celui gândit, Care a venit către apusurile firii noastre. Pe Acesta roagă-L, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, ca ceea ce ai către El îndrăzneală de Maică, să slobozească din greşelile cele fără de număr sufletele noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
364

Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorâtor de rouă, pe Unul Dumnezeu lăudând şi zicând: Dumnezeul părinţilor cel preaînălţat şi preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica lui Dumnezeu, "Bucură-te! " îţi aducem cu mulţumire, că prin tine, ne-am izbăvit cu adevărat din toată greutatea, şi cu un glas strigăm: întru bucurie şi veselie pe tine Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Seara ne-am sălăşluit în plânsul necazurilor pricinuite de năpădirea relelor, dar rugându-ne acoperământului Tău celui ce cuviinţă dumnezeiască, Fecioară, am aflat bucuria; că Tu, Fecioară Curată, ne-ai izbăvit din tot necazul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. În ispite,prigoane,păcate toţi am câştigat acoperământul Tău,ca o scăpare dumnezeiască, prin care nădăjduim să dobândim şi mântuire, Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu gura şi cu duhul propovăduim totdeauna darul mijlocirii Tale, că printr-însul toţi ne izbăvim de ispite, de tiranie, de necazuri şi de patimi. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu cunoscut L-a făcut lui Moisi celui zăbavnic la limbă şi gângav şi pe cei trei tineri, râvna lui Dumnezeu i-ai arătat nebiruiţi de foc; toate lucrurile Domnului lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, cu glas de mulţumită "Bucură-te! " îţi strigăm, ca cei ce neam izbăvit, prin tine, ceea ce eşti bună, din viforul păcatelor, al patimilor şi al ispitelor, şi neam mutat de la scârbă la bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Întru dureri şi primejdii strigând către tine, ceea ce eşti bună, nu ne-ai trecut cu vederea,ci ascultând rugăciunea noastră cea săracă, ne-ai izbăvit din multe necazuri; pentru aceasta lăudăm cu credinţă mijlocirea Ta, Preacurată. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Păcatele şi greşelile noastre au ridicat asupră-ne necazuri, primejdii, patimi şi ispite cumplite de la oameni; ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, ne-ai izbăvit de vrăjmaşi cu preaslăvire, prin rugăciunile Tale cele dumnezeieşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
365

Hristoase, Dătătorule de bine, îndurările Tale se trimit neîncetat peste noi toţi cu îmbelşugare,prin rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine. Că,prin Ea,noi credincioşii dobândim mila Ta, Mântuitorule milostive. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu cunoscut L-a făcut lui Moisi celui zăbavnic la limbă şi gângav şi pe cei trei tineri, râvna lui Dumnezeu i-ai arătat nebiruiţi de foc; toate lucrurile Domnului lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece,Cuvântului celui întru tot Meşter trup I-ai împrumutat,Maică neispitită de bărbat,Fecioară Născătoare de Dumnezeu, locaşul Celui nesuferit, încăperea Celui nemărginit, a Făcătorului Tău, pe tine Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Împreună cu îngerul Gavriil, cu glas de bucurie, "Bucură-te! " îţi aducem după vrednicie, că prin rugăciunile Tale, Născătoare de Dumnezeu, ne izbăvim de multe feluri de ispite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucurie şi veselie dumnezeiască ni s-a dăruit nouă de la Dumnezeu,că noi cei ce plângem cumplit, ne bucurăm prin rugăciunile Tale, Fecioară neispitită de nuntă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Jertfă de laudă îţi aduc, ţie, Fecioară, cu limba şi cu gândul, precum m-am făgăduit şi neîncetat îţi rostesc cântarea cea de mulţumire, că prin tine, m-am izbăvit în ziua necazului. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu îndatorire ne bucurăm toţi împreună de Naşterea Ta cea dumnezeiască, Preacurată, că din necaz şi din ispite, ne-ai izvorât bucurie; pentru aceasta, cu mulţumire, îţi împlinim cântarea.

366

DUMINICA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS Lui Dumnezeu, Celui ce a ajutat lui Moisi în Egipt de a scos pe Israil, Aceluia să-I cântăm, că, cuSlavă S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Adâncul îndurării şi Noianul cel nemărginit al iubirii de oameni,pe Dătătorul milostivirii, Fecioară iubitoare de bine, usucă noianurile cele nemărginite ale fărădelegilor mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mintea noastră nu poate,după vrednicie, să Te binecuvânteze cu cântări şi să Te cinstească cu laude, Prealăudată.Pentru aceasta în loc de graiuri aducem credinţă şi cerem iertare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei, având milostivirea ca o însuşire firească şi neîmpuţinată miluieşte-mă şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Suflete ticăloase, vino, mai înainte de sfârşit, să ne închinăm cu fierbinţeală şi să cădem cu dinadinsul la Născătoarea de Dumnezeu, ca, prin mijlocirile Ei, să dobândim milă în ceasul judecăţii. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca tâlharul din suflet strig, "Pomeneşte-mă! ", ca desfrânata plâng şi mă tânguiesc, ca Manase strig, "Păcătuit-am! ", ca vameşul suspin necontenit din inimă; Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă pentru Născătoarea de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preaslăvită, ceea ce eşti slava lumii, care ai născut pe Dumnezeu cu preaslăvire, învredniceşte slavei celei dumnezeieşti pe cei ce Te slăvesc ca pe o Născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
367

Iisuse Împărate, Dumnezeule veşnic şi Judecătorule, când vei veni împreună cu slujitorii cei de foc şi cu oştile cele de văpaie, ca să judeci viii şi morţii şi să răsplăteşti fiecăruia cele vrednice de lucrurile lui, atunci mântuieşte-mă, pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Întinat fiind cu dezmierdările, pe tine, Fecioară neîntinată, Te rog, să mă izbăveşti de toată întinăciunea trupului şi să-mi dai plâns neîncetat curăţitor şi lacrimă stingătoare de văpaia gheenei. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acoperit-au dorurile, Hristoase Dumnezeule, bunătatea înţelepciunii Tale celei nespuse, întru iconomia Ta, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iisuse Hristoase Dumnezeule, la venirea Ta cea înfricoşată, când îţi vor sta înainte îngerii şi toată zidirea, Te rog să nu mă ruşinezi, pentru solirile Celeia ce Te-a născut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, Te-am câştigat scăpare în ispite, grabnică ajutătoare în primejdii şi sprijinitoare gata şi iute în toate felurile de înconjurări. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Împiedicat fiind cu lanţurile sataniceşti ale dezmierdărilor, am pătimit cădere cumplită;ci Tu, Hristoase, zdrobeşte pe toţi cei ce se scoală asupra mea, rogu-mă, pentru Maica Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână Prealăudată, Te-ai arătat livadă înflorită, grădină bine mirositoare şi rai frumos înfrunzit, Tu ceea ce cu mirosurile cele mult mirositoare ale darurilor Tale, ai împrăştiat putoarea cea rea a lumii. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că Lumină eşti şi poruncile Tale sau făcut vindecări robilor Tăi, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvinte, Te-am întărâtat cu lucrurile şi Te-am amărât cu cuvintele, pentru aceasta cad la Tine şi-ţi strig: izbăveşte-mă cu cuvântul Tău de lucrurile cele necinstite şi îndreptează-mă către lucrurile pocăinţei, pentru ceea ce Te-a născut fără sămânţă.
368

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, plouă-mi o picătură din milostivirea Ta şi şterge toate păcatele mele cele multe, iar bubele şi semnele rănilor le pierde, ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suspin şi mă mâhnesc,cugetând la păcatele mele cele vrednice de multe suspine.De aceea cad la Tine, Unule fără de moarte:Mântuitorule, mântuieşte-mă pe mine cel mult păcătos, pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, spre tine mi-am pus toată nădejdea mântuirii mele. Tu să-mi fii acoperământ şi aici şi în veacul ce va să fie. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Iona din pântecele iadului a strigat:Scoate din stricăciune viaţa mea. Iar noi strigăm Ţie, Mântuitorule Atotputernice, mântuieşte-ne pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Hristoase, Cel ce ai îndreptat pe vameşul care numai un suspin din inimă ţi-a adus şi ai curăţat pe desfrânata, care a vărsat lacrimi, primeşte, ca un Milostiv, şi picăturile cele puţine ale lacrimilor mele şi mă mântuieşte pentru Maica Ta cea Preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca o pricină a celor frumoase, ca o dăruitoare a celor bune, ca ceea ce ai născut fără de sămânţă şi mai presus de cuvânt,pe Cuvântul cel a toate pricinuitor,învredniceşte-mă, Preacurată, bucuriilor celor de-a pururea vecuitoare şi bunătăţilor celor cereşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Văzându-Te, cu mintea, pe Tine, Doamne, şezând pe scaunul cel înfricoşat şi nesuferit şi împrejur stând cetele îngerilor şi ale tuturor sfinţilor, mă tem şi mă cutremur gândind la lucrurile mele; pentru aceasta cad la Născătoarea de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână,ceea ce Te-ai arătat încăpere a Fiinţei dumnezeieşti celei mai presus de înţelegere, uşurează-mă şi mă odihneşte pe mine cel ce m-am ostenit mult cu păcatele şi am obosit de sarcina lor, şi mă izbăveşte de focul cel neobosit al gheneei. Doamne miluieşte...(de trei ori)Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin!
369

Sedealna Născătoare de Dumnezeu binecuvântată, covârşeşti puterile cereşti, pentru că Te-ai arătat Biserică dumnezeiască, născând pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cuptorul cel ce ardea l-ai rourat, Mântuitorule, şi ai mântuit pe tinerii cei ce cântau şi grăiau: Binecuvântat eşti în veci Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pomul cel netrebnic, viţa cea uscată cu totul, smochinul cel ce ţinea locul deşert şi se împodobea numai cu frunzele, iar rod nu avea, eu sunt, Doamne. Ci arată-mă bine riditor cu mila Ta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În vremea ieşirii mele, când necazul cel mare va fi aproape de mine şi nu va fi de faţă cine să-mi ajute, când trebuinţă voi avea de izbăvitorul şi mântuitorul, să mă întâmpini atunci, Născătoare de Dumnezeu, şi să mă mântuieşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Durerea este mare, sila nesuferită şi ceasul înfricoşat, când sufletul se desparte de trup; Iubitorule de oameni împreună cu Maica Ta, să-mi daţi atunci ajutor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, către tine am întins ochiul inimii mele: să nu mă treci cu vederea, ci să-mi dai iertare datoriilor, că pe tine Te ştiu singură mijlocitoare. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Tinerilor celor din cuptor urmând, care au primit roua duhului, cu credinţă strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Judecătorule al viilor şi al morţilor,când Te vei pogorî din cer pe pământ cu frică mare, să judeci pe toţi, Stăpâne al vieţii şi al morţii şi mult Milostive, să uiţi atunci răutăţile mele, pentru rugăciunile Maicii Tale, Celei Preacurate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Palatul cel curat, strălucit şi purtător de lumină al lui Hristos, sălaşule cuvântător al Cuvântului, chivotule însufleţit mai înalt decât pământul şi mai desfătat decât cerurile, Fecioară Preacinstită, Marie Preacurată, Te rog, mântuieşte sufletul meu. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Fiind legat de mâinile şi picioarele sufletului cu lanţurile greşelilor şi cu funiile
370

răutăţilor mele celor multe, aştept glasul cel ce trimite în foc pe cei ce se află astfel; Mântuitorule, Tu Însuţi miluieşte-mă. Zi îngerilor Tăi: dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să se ducă, pentru ceea ce M-a născut fără de sămânţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, Te-ai arătat cer nou, rai cuvântător, locaş însufleţit, casă sfântă şi cinstită, palat curat al Împăratului Iisus şi Biserică slăvită, care încăpând în pântecele Tău, cu nestrâmtorare pe Fiul Tatălui, Te-ai făcut mai desfătată decât cerurile. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Tinerilor celor din cuptor urmând, care au primit roua duhului, cu credinţă strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe ceea ce eşti Maică mai presus de fire şi Fecioară după fire, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea binecuvântată între femei, cu laude să o mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preabunule, precum ai învrednicit pe tâlhar să intre în rai printr-un cuvânt binecunoscător şi ai îndreptat pe vameşul cel ce a suspinat, precum ai miluit pe desfrânata care a lăcrimat, tot aşa, în dar, miluieşte-mă şi pe mine, pentru rugăciunile Maicii Tale Celei Preacurate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu tine m-am îmbogăţit Fecioară Preasfântă, ceea ce eşti cetate a sufletului meu, celui lesne robit, zid nebiruit şi scăpare în toată viaţa mea; să-mi stai de faţă când voi mă voi duce din trup, rogu-mă Ţie din durerea inimii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, ca să slobozeşti pe om de patimi, te-ai făcut om pentru milostivirea ta cea multă şi Te-ai supus Patimilor celor ucigătoare de patimi; pentru aceasta, Iubitorule de oameni, vindecă, cu iubire de oameni, patimile mele cu Patimile Tale cele preacinstite. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, cu adevărat multe măriri ţi-a făcut Ţie Cel puternic, precum ai proorocit mai înainte din Duhul Sfânt că iată toate neamurile, seminţiile şi limbile Te fericesc pe tine, cea cu totul fericită.
371

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS Celui ce a sfărâmat războaiele cu braţul Său şi pe voievozii călărimii i-a cufundat, să-I cântăm Lui ca Izbăvitorului nostru Dumnezeu, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe Dătătorul înţelepciunii avându-L ca un Fiu, ce se pleacă rugăciunilor tale, pică-mi şi mie o picătură dumnezeiască a cunoştiinţei celei de sus, ca să Te laud pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, omoară-mi poftele trupului meu cele dezmierdătoare şi-mi adoarme pornirile mele cele pătimaşe, iar pe sufletul meu cel omorât înviază-l, ca Una ce ai născut Viaţa. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Noaptea păcatului cuprinzând mintea mea,a făcut-o întunecată, neguroasă şi neagră;ci Tu Cuvinte, Soare al dreptăţii, luminează-mă cu Lumina poruncilor Tale, pentru rugăciunile Maicii Tale celei Preacurate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Puterea Celui Prea Înalt Te-a umbrit pe tine, Fecioară, iar Duhul cel Sfânt a venit peste tine şi S-a sălăşluit întru tine. şi ai născut pe Unul din Treime cu trup, Prealăudată. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat temelia pământului peste ape multe, întăreşte şi mintea mea întru voia Ta, Unule Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe tine cea bună între femei,Fecioara cea frumoasă,tânăra cea cu totul strălucită, stăpâna cea împodobită şi fără prihană,Te rog,să mă împodobeşti cu bunătăţile faptelor bune,să mă înfrumuseţezi şi să mă străluceşti. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prealăudată, Te-ai arătat împreunătoare cu bună cuviinţă a firilor celor despărţite, a lui Dumnezeu şi a omului, unindu-le fireşte şi neamestecat, ca Una ce ai născut Dumnezeu - Om, fireşte fiind şi aceasta şi aceea, desăvârşit în amândouă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cel ce iubeşti pe cei drepţi şi miluieşti pe cei păcătoşi,Cel ce toate le lucrezi după
372

trebuinţă şi le faci cu îndestulare,cel ce negustoreşti mântuirea noastră a tuturor,dăruieşte-mi şi mie, Hristoase, pocăinţă, pentru ceea ce Te-a născut fără de sămânţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Săvârşindu-mi toată viaţa mea în păcate şi în desfrânări, vinovat m-am făcut de tot chinul, pedeapsa şi osânda cea cumplită; ci cu mijlocirea ta, cea neîntinată, izbăveşte-mă de osândă la judecată. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Venirea ta cea în trup încredinţând-o proorocul Avacum, a strigat Ţie Hristoase: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti nădejdea tuturor păcătoşilor,sprijin fierbinte a celor deznădăjduiţi şi mângâierea celor scârbiţi,mângâie sufletul meu vel chinuit cu cele cumplite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Smerit fiind cu părerea cea săracă a înălţării slavei deşarte celei proaste, la tine am scăpat, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Care ai înălţat firea noastră cea smerită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cugetând la divanul Tău cel înfricoşat şi la groaznica Ta hotărâre, Hristoase, mă spăimântez şi mă cutremur de frică, că nu am ce răspunde vrednic de îndreptare; pentru aceasta cad la Maica Ta cea Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, întru tine singură s-au înnoit cu preaslăvire legile cele fireşti, că Tu singură ai născut prunc fără de sămânţă şi L-ai hrănit cu lapte, Fecioară şi Maică nestricată. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Risipind noaptea patimilor,străluceşte-mi lumina cea gândită,Cel ce ai alungat întunericul cel din început al adâncului şi ai strălucit lumii lumina cea întâi zidită Făcătorule a toate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Hristoase, în ceasul sfârşitului şi în vremea secerişului celui mai de pe urmă, să nu mă arunci în foc ca pe o neghină, pentru rugăciunile Maicii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, dă-mi lacrimi şi ploi de umilinţă, rogu-Te, precum a dat Fiul tău desfrânatei,
373

ca să izvorască din ochii mei, ca dintr-un izvor de-a pururea curgător. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpână, străluceşte-mi haina mea cea întinată şi înnegrită şi cu untdelemnul milei Tale aprinde candela cea stinsă a sufletului meu, cea cu totul lipsită de untdelemn. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti nor uşor, care ai născut pe Soarele dreptăţii, risipeşte norii trândăviei mele şi îndreptează-mă, prin sârguinţă, către seninul pocăinţei. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Întru adâncul păcatului căzând, Bunule, ca Ioana din chit strig Ţie: scoate din stricăciune viaţa mea, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte sufletul meu de tâlharii cei gândiţi, de pierzătorii cei păzitori de căi,de zapcii cei cumpliţi stăpânitori de lume şi de puterile cele din văzduh,cele lucrătoare de seamă, când vor ieşi în întâmpinarea lui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum n-ai lepădat pe desfrânata ceea ce a venit la Tine cu inimă zdrobită şi cu lacrimi fierbinţi,ci ca un Dumnezeu milostiv ai miluit-o,aşa şi de mine,cel lipsit de lacrimi,îndură-Te şi mă miluieşte şi mântuieşte-mă în dar, Iubitorule de oameni, pentru Maica Ta cea Preacurată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Furtuna cea cumplită a ispitelor celor potrivnice şi dese, mă viscoleşte şi mă tulbură cu izbirile vânturilor şi cu năvălirile valurilor vieţii. Maica lui Dumnezeu ocârmuitorul, izbăveşte sufletul meu din viscolul cel aducător de moarte. Doamne miluieşte. de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Sedealna Ca ceea ce ai milostivire spre smerenia noastră şi acoperi pe cei de pe pământ, ca pe un popor fără de ajutor, Născătoare de Dumnezeu binecuvântată, milostiveşte-te spre noi ca să nu pierim cumplit, roagă neîncetat, ca o bună, pe Dumnezeu cel lesne spre împăcare, să mântuiască sufletele noastre, Fecioară Preacurată. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Pe tinerii cei din cuptor nu i-a ars, nici i-a supărat focul; atunci acei trei ca dintr-o gură au lăudat şi au binecuvântat grăind: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
374

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară, roagă pe Fiul tău pentru lume, ca s-o izbăvească de ispite cumplite, ca un Iubitor de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară dă-mi curgeri de lacrimă, care ca râurile să curgă, prin care să-mi spăl noroiul patimilor şi să-mi curăţesc tina sufletului meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cum voi putea privi la Scaunul cel de foc şi înconjurat de văpaie?cum mă voi obrăznici ca fără de frică,să caut la ochiul atotvăzător şi neamăgit? O, Fecioară întru tot lăudată, ajută-mi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Eu cel întunecat cu sufletul mi-am petrecut viaţa ca într-o noapte, lucrând lucrurile ei; ci Tu,Prealăudată,luminează-mă cu lumina solirii Tale,ceea ce ai născut Lumina cea dumnezeiască. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cel ce se proslăveşte de îngeri neîncetat întru cei de sus,cerurile cerurilor, pământul, munţii, dealurile, adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări ca pe Făcătorul şi Izbăvitorul, binecuvântaţi-L. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu,pentru ce nu-ţi aduci aminte de ceasul ieşirii tale?pentru ce nu lăcrimezi totdeauna?pentru ce nu te tânguieşti şi nu suspini neîncetat?Căci ai făcut lucruri vrednice de lacrimi,de suspinuri şi de multe tânguiri şi plângeri,care sunt vinovate de gheena,în care împreună cu ele vei arde, dacă nu te vei pocăi.De aceea,cazi la Născătoarea de Dumnezeu cerând mântuire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, când cuget la ziua şi ceasul cel înfricoşat al judecăţii celei nemitarnice, la râul cel de foc, la scrâşnirea dinţilor, la întuneric, la tartar, la mulţimea viermilor şi la toate celelelte chinuri, mă umplu de cutremur şi alerg la acoperământul Tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Preacurată,ai născut pe Hristos,unul din cele trei Ipostasuri ale Dumnezeirii celei unice şi neîmpărţite, Treimii celei nedespărţite şi simple,Care S-a alăcătuit din tine cu grosimea trupului, unindu-Se negrăit numai puţin, rămânând simplu cu firea, căci Dumnezeu este ca şi mai înainte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
375

Încăperea cea curată a Cuvântului, palatul cel cuvântător al lui Hristos, Împăratul împăraţilor, cerul cel însufleţit, sicriul cel primitor de Dumnezeu şi cortul cel purtător de Dumnezeu, pe tine, Fecioară, toată lumea Te laudă pretutindeni, cu laude şi cântări mai presus de lume. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce se proslăveşte de îngeri neîncetat întru cei de sus,cerurile cerurilor, pământul, munţii, dealurile, adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări ca pe Făcătorul şi Izbăvitorul, binecuvântaţi-L. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Zămislirea naşterii celei fără de sămânţă cine din oameni poate să o spună? De naşterea cea fără stricăciune cine din pământeni nu se va minuna? Pentru aceasta neamurile pământeşti Te măresc pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce Te-ai făcut sălaş al dumnezeirii, spală-mă cu baia lacrimilor, pe mine cel ce m-am făcut peşteră a tâlharilor celor stricători de suflete şi dugheană a toată fărădelegea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, învaţă inima cu meşteşugul cel iscusit al pocăinţei şi dă sufletului meu tânguire mântuitoare. Toată dorirea mea mut-o spre Domnul,ca prin Tine,să dobândesc viaţă şi strălucirea cea dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase,Mirele cel frumos,când vei veni la miezul nopţii,învredniceşte-mă să Te întâmpin cu candela luminată,ca o pasăre ce zboară peste nori,sau ca un vulture înalt zburător pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe tine, Sionul cel sfânt, pe care Te-a ales şi Te-a osebit spre sălaş Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl cel fără de început, a Căror împărăţie este de-a pururea vecuitoare, Te rog, Stăpână, mântuieşte-mă.

376

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS: Lui Dumnezeu Celui ce a ajutat lui Moisi în MareaRoşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, văzând de mai înainte că se apropie sfârşitul vieţii mele, strig Ţie: dă-mi curăţire de greşeli, Mireasă a lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Alergând la noianul bunătăţii Tale,strig Născătoare de Dumnezeu,ceea ce eşti bună, izbăveşte-mă de toată munca. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu veselie îţi cânt Ţie, Curată, cântarea lui Gavriil; bucură-te,nădejdea tuturor; bucurăte, Mireasă a lui Dumnezeu cu totul neîntinată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână primeşte-ne pe noi cei ce alergăm la tine cu credinţă şi ne dăruieşte izbăvire de ispite şi de primejdii. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăritu-s-a, prin credinţă, Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigăm cântând: Sfânt eşti Doamne şi pe tine Te laudă duhul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut Pâinea cea cerească, Care hrăneşte inimile tuturor credincioşilor, satură şi sufletul meu cel flămând şi ticălos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară,omorât fiind de lucrările cele rele ale sufletului,nelucrător zac,ca un mort fără de suflare; ci înviază-mă, ceea ce ai născut Viaţa cea ipostatică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpână, curăţeşte-mi mintea mea cea înnoroită şi inima mea cea întinată, ca o Mireasă curată, ca o Fecioară neîntinată şi ca o Maică a Împăratului a toate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Purtând haină întinată şi înnegrită,voi fi aruncat afară din cămara cea dumnezeiască; Stăpână, luminează-mi haina şi mă mântuieşte.
377

CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile tale şi m-am spăimântat Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cugetând la noianul cel nemărginit şi înfricoşat al răutăţilor mele,mă întunec la minte şi mă tem ca să nu mă acopere valul pieirii; ci Tu, Născătoare de Dumnezeu, fă-Te mie ocârmuitoare şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! De păcatele cele nenumărate fiind apăsat şi împovărat de mulţimea cea nemăsurată şi grea a sarcinilor răutăţilor mele,Te rog pe tine,Născătoare de Dumnezeu,uşurează-mă de ele şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, cum voi sta înaintea scaunului tău cel înfricoşat? şi ce răspuns voi da pentru cele ce de voie le-am greşit? Ci mântuieşte-mă în dar pentru Născătoarea de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! De nesimţirea cea desăvârşită şi de orbirea cea multă,nu pot să iau cugetare de ziua judecăţii şi să mă plâng pe mine mai înainte de sfârşit; Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Doamne Dumnezeul meu, de noapte mânecând, mă rog Ţie: dă-mi iertare greşelilor mele şi către lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Târât fiind,Stăpână,întru adâncul păcatelor şi în fundul relelor afundându-mă,din pornirea patimilor,din dedesubturi îmi întind mâinile către cer strigând cu plângere,cu uspinuri,cu tânguiri şi cu lacrimi; Curată, izbăveşte din adâncul apelor pe robul Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, fiul Tău şi Dumnezeu omorând moartea cu moarte, Te-a arătat pe tine izvor de nemurire lumii; înviază mintea mea cea omorâtă şi izbăveşte-o de moartea cea sufletească, că Tu ai născut Viaţa celor vii. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase,la divanul Tău cel înfricoşat,când vei judeca pământul,stându-ţi de faţă cu sfială şi cu cutremur multe mii şi zeci de mii,să nu mă ruşinezi pe mine cel ruşinat,ci
378

mântuieşte-mă, pentru Născătoarea de Dumnezeu, ca să Te slăvesc în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Curată,mă înfricoşez şi mă cutremur când cuget la ziua venirii lui Hristos,când Se va pogorî din cer să judece pe oameni,căci sunt osândit mai înainte de judecată;pentru aceasta alerg la sprijinul Tău cea fierbinte. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Dintru adânc ai scos pe proorocul Tău Iona,Doamne,şi pe mine cel ce strig:scoate-mă din adâncul greşelilor mele cele nemăsurate, milostive, ca un Iubitor de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă,Fecioară,de dulceţile cele vătămătoare de suflet şi mă slobozeşte de poftele patimilor,şi mă întăreşte să poftesc fără saţiu bunătăţile cele stătătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară,dăruieşte-mi plâns făcător de bucurie, umilinţă - uşa mângâierii, întristare Maica bucuriei şi necaz măsuratec- dătător de veselie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum a-i mântuit pe Iona din chitul mării, mântuieşte şi sufletul meu cel ticălos din chitul cel stricăcios de suflet, pentru rugăciunile Celeia ce curat Te-a născut pe Tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, dă-mi răbdarea lui Lazăr, suspinul cel înfocat al vameşului, lacrimile desfrânatei şi mărturisirea cea fierbinte a lui Manase. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi şi a surpat stăpânirea morţii, roagă-l neîncetat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, să mântuiască sufletele noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bogatul cel nebun care a fost aruncat în focul gheenei şi este lipsit de răcorirea unui singur deget udat şi de o picătură de apă,să te înţelepţească pe tine suflete al meu şi cazi la Maica lui Dumnezeu, ca să nu pătimeşti şi tu cele asemenea.
379

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Judecătorul viilor şi al morţilor, să mă arăţi neosândit în ziua judecăţii şi să mă pui de-a dreapta Judecătorului, ca să aud eu Glasul cel dumnezeiesc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suferirea Ta cea nemăsurată,îndelungă răbdarea Ta cea nemărginită şi bogăţia bunătăţii Tale,defăimându-le eu nepriceputul strig Ţie, Cuvinte:mântuieşte-mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu,având cu adevărat îndrăzneală nemărginită către Dumnezeu, prin legile cele de Maică, mântuieşte de primejdii pe cei ce nădăjduiesc la tine, şi izbăveşte-i de toată munca în ziua judecăţii. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Împăratul slavei cel fără de început, pe Care Îl binecuvântează puterile cerurilor şi de Care se cutremură cetele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Văzând cu ochii minţii pe fiul Tău şezând ca un Judecător pe scaun înfricoşat, înalt şi prreaînălţat, suspin şi mă tânguiesc şi pe tine, Fecioară, Te chem în ajutor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toate inimile să înflorească ca crinii, că Maica lui Dumnezeu şi Fecioara stă de faţă la cei ce cântă în Biserica Ei cea dumnezeiască şi ne dăruieşte vindecare bolilor şi iertare de greşeli. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Multe locaşuri şi corturi ale celor ce se mântuiesc sunt în casa Părintelui Tău Cel fără de început, precum ai zis Mântuitorule, Preabunule. De aceea arată-mă moştenitor al unuia din ele, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce Te-ai făcut Biserică ci totul luminoasă a lui Dumnezeu,arată locaşuri ale Duhului pe robii tăi, care se adună în Biserica Ta cea sfântă şi Te preamăresc întru îngerilor; preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.
380

Irmos: Pe Împăratul slavei cel fără de început, pe Care Îl binecuvântează puterile cerurilor şi de Care se cutremură cetele. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Prealăudată,cea mai înaltă decât cerurile,care fără de sămânţă ai zămislit toţi vecii.Pe Cuvântul cel fără de început şi ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat pe Tine toţi credincioşii pururea Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să tacă bârfirea ritorilor şi să strige trâmbiţele dumnezeieştilor apostoli, să Te laude cu glasuri luminate şi să Te vestească, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară cu adevărat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce eşti cămară a Dumnezeului Celui viu, învredniceşte-mă cămării celei tainice şi cereşti, ca să văd frumuseţea Mirelui Hristos şi pe tine să Te măresc neîncetat. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule, izbăveşte-mă de durerea cea din iad, de întunericul cel mai dinafară de tartarul cel amar şi orice altă muncă, pentru ceea ce Te-a născut, ca să Te slăvesc împreună cu cei fără de trupuri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Fecioară,dezbracă-mă de hainele cele de piele ale călcării de poruncă,cu care m-a îmbrăcat zavistia, şi îmbracă-mă cu veşmântul cel luminat al nemuririi, ca să te măresc de-a pururea cu dragoste.

381

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS: Celui ce a făcut zid în curgerea Mării Roşii şi l-au dat lui Israil, şi a acoperit pe Faraon în adânc cu toată oastea, să-I cântăm ca Domnului, căci cu slavă S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cort cinstit al stăpânului Te-ai arătat,de Dumnezeu dăruită,căci ai cinstit firea strămoşului cea căzută; pentru aceasta Te rog pe tine Curată: izbăveşte-mă de toată necinstea patimilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, învredniceşte mintea mea cea netrebnică şi întiantă, să se înalţe mai presus de materia cea lumească şi pământească şi întăreşte-o să petreacă viaţa îngerilor celor fără materie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Având sădit în fire pe a milui şi a mântui; miluieşte-mă, Stăpână, şi mă mântuieşte pe mine desfrânatul, ca să propovăduiesc tuturor mila Ta cea covârşitoare spre mine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Uşă pecetluită, grădină încuiată, munte cu totul umbrit şi rai nejefuit, care ai adus pe Hristos, Pomul vieţii celei de-a pururea vecuitoare, Te cunoaştem pe tine,Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Peste ape întemeind pământul,Cuvinte Hristoase Dumnezeule;întăreşte şi inimile noastre, ca să Te laude pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Curată, împlineşte robilor Tăi cererile cele mântuitoare în această Biserică dumnezeiască a Ta, în care ai arătat izvorul minunilor Tale, care de-a pururea izvorăşte prin venirea de faţă a Ta cea dumnezeiască, izbăvind de osânda cea veşnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Hristos, Adâncul milei şi Dătătorul tuturor bunătăţilor, mai presus de pricină şi de cuvânt, pe această casă dumnezeiască a Ta ai arătat-o cu adevărat curăţitoare de patimile cele de tot felul, cu umbrirea Ta cea dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
382

Dumnezeule, învredniceşte-mă să mă pocăiesc desăvârşit, să suspin din inimă, să plâng totdeauna din tot sufletul şi să mă căiesc cu gândul pentru acelea care le-am păcătuit cu cunoştiinţă şi cu covârşire, scârbindu-Te pe Tine cel Milostiv. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti sicriu înţelegător, care ai născut lumii cu adevărat Mana cea nestricăcioasă, vino arătat în mijlocul nostru, Fecioară, şi ne satură cu Pâinea cea tainică, pe noi care cu dragoste şi cu credinţă Te fericim pe Tine. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul Tău,Doamne,că Te-ai văzut pe pământ,ca să ne mântuieşti pe noi;pentru aceea strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Căzând în patimi trupeşti urâte şi în multe întinăciuni sufleteşti, mă chinuiesc fiind rănit cu îndoite săgeţi; pentru aceasta Te rog pe tine, Curată: vindecă-mă ca o Atotputernică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacurată, proorocul Te-a văzut mai înainte uşă a lui Dumnezeu, prin Care Însuşi a trecut precum El ştie; pentru aceasta Te rog pe tine: deschide-mi uşile pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Adam împărtăşindu-se de demult în Eden de mâncarea cea vătămătoare şi făcătoare de stricăciune, toţi ne-am surghiunit cu amar din desfătare, Prea Milostive, întru care iarăşi ne bagă cu mijlocirile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, domnul S-a întrupat din sângiuirile Tale cele curate, dăruind tuturor oamenilor pocăinţă adevărată, cu mijlocirile Tale. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Roua cea de la Tine, Hristoase Dumnezeule, vindecare s-a arătat nouă credincioşilor; iar pământului celor ce cu necredinţă slujesc, cădere vesteşte; pentru aceasta de noapte mânecând, cântare Ţie aducem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Îngreuiaţi fiind de somnul păcatului,miluieşte-ne şi ne deşteaptă, Mireasă a lui Dumnezeu Curată, cu solirea Ta cea dumnezeiască, pe noi cei ce priveghem în casa Ta cea preacinstită.
383

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară Curată, lauda solirilor Tale pretutindeni este mult vestită; prin care izbăveşte-mă acum de toate felurile de înconjurări ale vieţii acesteia. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bolăvindu-mă foarte cu sufletul şi cu trupul şi cumplit necăjit fiind, Te rog, Curată, sămi dai sănătate amândorura, cu rugăciunile Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Strigat-am către Tine, Doamne, când m-am necăjit şi ai scos din stricăciune viaţa mea mult Milostive. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Înecându-mă cu păcatele din pricina nebuniei mele, am fost înghiţit de chitul mării şi pogorât în adânc; ci Tu, ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel Atotputernic, izbăveşte-mă din adânc şi de fiară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară nenuntită şi Maică a lui Dumnezeu, după naştere Te-ai arătat ca şi mai înainte de naştere, nevătămându-Se cu nimic curăţia Ta;că deşi naştere a fost, dar mai presus de fire, lăsând fecioria după fire. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Rob lenevos fiind eu, am îngropat talentul pe care mi l-ai dat spre lucrarea şi mă tem de venirea Ta cea înfricoşată, Mântuitorul meu, căci nu am ce să pricinuiesc, când vei cere de la mine negustoria darului tău; ci numai pentru rugăciunile Maicii Tale, mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Gură ritoricească nu poate tâlcui cu cuvinte minunea naşterii Tale, Născătoare de Dumnezeu, că ai zămislit negrăit pe Cel neajuns de puterile cele de sus şi L-ai născut din Duhul Sfânt, Preacurată. Doamne miluieşte. (de trei ori)Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Prea Sfântă,uşa lui Dumnezeu,izbăveşte-mă din porţile iadului şi-mi arată calea pocăinţei, prin care să aflu uşa ce duce la viaţă. Povăţuitoarea celor rătăciţi, păzeşte neamul oamenilor celor credincioşi şi mântuieşte sufletele noastre.

384

CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cela ce prin îngeri pe tineri în cuptor i-ai mântuit şi văpaia în rouă le-ai prefăcut-o; bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O, Taină înfricoşată şi străină! O, auzire nouă! Că Dumnezeu S-a făcut Fiu al femeii, cu lucrul, nu cu închipuirea, ca să mă facă pe mine fiu al lui Dumnezeu după dar. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Tu singură eşti ridicarea celor căzuţi şi îndreptarea celor ce greşesc; Tu te-ai arătat povăţuitoarea celor orbi, mila celor săraci, bucuria celor sănătoşi şi vindecarea celor bolnavi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară, adapă inima mea cea înţelenită cu ploile lacrimilor şi îmbată brazdele sufletului meu cu umilinţa, ca să înmulţească roadele faptelor celor bune. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cine va putea să povestească măririle Tale cu cuviinţă dumnezeiască? şi puterile Tale cine le va grăi?Auzite va face laudele Tale, Maică neispitită de nuntă. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Ziditorul a toate şi Mântuitorul sufletelor noastre, lăudaţi-L popoare pe Hristos Dumnezeul nostru şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti nestricată, care pe Dumnezeu, Izvorul nestricăciunii, L-ai zămislit fără stricăciune, fă-mi nestricăcioasă mintea mea cea stricată cu păcatele şi alungă din ea cugetele cele făcătoare de stricăciune şi întinate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Biserică însufleţită şi casă preasfântă, pe care a zidit-o înţelepciunea lui Dumnezeu şi Sa sălăşluit în ea, mai presus de minte şi de cuvânt, pe Tine te rog, curată, arată mintea mea casă a Sfântului Duh. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul! Dumnezeu Cuvântul cel fără de început, Care S-a născut fără de ani din Tatăl cel fără de început, S-a născut cu trup sub ani din Tine, cea Curată, ceea ce eşti una binecuvântată şi cu dar dăruită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Biserica Celui Prea Înalt, împodobită şi strălucită cu multe feluri de fapte bune
385

cunoscându-Te pe tine, Fecioară Preasfântă, te lăudăm cu dreaptă credinţă şi Te preaînălţăm întru toţi vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L si preaînăltându-L întru toti vecii. Irmos: Pe Ziditorul a toate şi Mântuitorul sufletelor noastre, lăudaţi-L popoare pe Hristos Dumnezeul nostru şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară, care ai născut şi iarăşi Fecioară ai rămas; nu este lucru al firii, ci al pogorârii lui Dumnezeu; pentru aceasta pe tine, ca pe ceea ce numai singură Te-ai învrednicit minunilor dumnezeieşti pururea Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică nestricată, Mireasă nenuntită, cea între femei cu dar dăruită, pururea Fecioară, a lăuda cu cântări naşterea Ta şi a tâlcui chipul ei este cu neputinţă nu numai oamenilor, ci şi înşişi îngerilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toată nădejdea mântuirii mele spre tine o pun, rugându-mă cu credinţă neîndoită şi cu dorire înfocată: Preacurată mântuieşte-mă pe mine cel ce scap la tine, nădejdea mea cea tare şi scăparea mea cea neruşinată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule,pâine să mi se facă lacrimile mele ziua şi noaptea,ca să-mi spăl întinăciunea cea cu greu de spălat a inimii mele, care din nebunia mea s-a mânjit, şi să mă albesc mai mult decât zăpada, slăvindu-Te pe tine şi pe ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, născând cu adevărat pe Dumnezeu, Te-ai numit cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, îmbogăţindu-te după cuviinţă şi cu numirea dumnezeiască, potrivit naşterii Tale.

386

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS: Celui ce a cufundat pe Faraon în Marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, Cel născut al Tău S-a arătat dorire şi dulceaţă de mântuire, Care alungă de la robii Tăi toată amărăciunea cea din patimi şi din greşeli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cea cu totul fără prihană, opreşte cu cuvântul cel puternic al rugăciunilor Tale viforele dulceţilor şi al patimilor mele, ca, cu inimă alinată să slavoslovesc puterea Ta cea neasemănată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule singurul milostiv, Cel ce voieşti milă dar nu jertfă, ca un Milostiv, miluieşte-mă pe mine cel nemilostiv, pentru rugăciunile Maicii Tale cele Preamilostive. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mă tânguiesc şi suspin cugetând la lucrurile mele cele vrednice de toată munca şi pedeapsa, şi cutezând, alerg la îndurările Tale, aducându-ţi în rugăciune pe ceea ce Te-a născut pe Tine. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întărirea mea Te fă, Cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul şi ai întemeiat pământul peste ape, şi mă izbăveşte, ca un Dumnezeu, de toată primejdia. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvântul lui Dumnezeu întinzând întru început cerurile ca o piele pe nimic,cer cuvântător şi însufleţit Te-a întemeiat pe tine, Curată, pe pământ, şi ca un soare frumos, ce a răsărit din tine, luminează pe cei ce Te cinstesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cheltuindu-mi traiul vieţii mele în lenevire şi ajungând la sfârşit şi la apusurile vieţii, cu credinţă alerg la tine, Preacinstită, răsăritul cel gândit al Soarelui cel neînserat, ca să nu mă apuce pe mine întunericul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Iisuse, Cuvinte, Soarele cel neapus al dreptăţii, Cel ce ai îndreptat toate cu darul Tău, învredniceşte-mă ca să mă arăt întru dreptate feţii Tale şi când mi se va arăta slava Ta, satură387

mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Dumnezeu fără durere şi fără stricăciune, cercetează durerile inimii mele cea mult pătimaşă cu cercetarea Ta cea dumnezeiască, că Tu, Stăpână, eşti cercetarea, acoperământul şi sprijinul lumii. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am auzul tău,Doamne,şi m-am temut;înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat, că prin Crucea Ta ai stricat moartea, viaţă dăruindu-ne nouă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară ai născut netâlcuit sub ani pe Cuvântul cel de o fiinţă cu Tatăl, pe Cel iubitor de oameni şi fără de ani, Care S-a făcut om ca să mântuiască pe om. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Milostivirea şi dragostea Ta întinde-le peste robii Tăi, Curată, care Te roagă de-a pururi pe tine şi izbăveşte-i de osânda cea înfricoşată cu rugăciunile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut cu trup pe Cel fără de ani, roagă-L ca să ne izbăvească de patimile cele de mulţi ani, pe noi cei ce Te lăudăm pe tine, cea cu totul fără prihană. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cu credinţă adevărată şi fierbinte alerg către tine şi-ţi strig, ceea ce eşti cu totul fără prihană: fie-mi curăţitoare de greşelile cele multe, izbăvitoare şi mântuitoare. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mânecând la slava şi lauda Ta, Cuvinte, neîncetat lăudăm chipul Crucii Tale, pe care ni l-ai dat nouă armă de ajutor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, Prealăudată, curăţeşte de greşeli pe cei ce Te cinstesc pe tine cu credinţă şi cu dragoste în cântări. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână Maica lui Dumnezeu, dă-mi dezlegare de greşeli şi-mi înviază sufletul cel omorât cumplit, ceea ce ai născut lumii Viaţa cea fără de moarte şi ipostatică. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Numai eu singur Te-am întărâtat pe Tine,mai mult decât orice om,Milostive, şi
388

bunătatea Ta spre urgie am întors-o;ci cu rugăciunile sfinte ale Maicii Tale celei nestricate mântuieşte-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ai covârşit cetele îngerilor,ca ceea ce ai întrupat pe Dumnezeu; iar eu pe toţi covârşindu-i cu păcatele, mă înfricoşez şi mă cutremur; ci Te rog pe tine, Stăpână: mântuieştemă. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Strigat-am către Tine,Doamne,când m-am necăjit; pentru că m-am înfipt în tina adâncului multor greşeli; şi arătâdu-Te m-ai scos din stricăciune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpâne, dăruieşte-mi ca un Bun inima cea zdrobită a vameşului, lacrimile desfrânatei, mărturisirea şi pocăinţa lui Manase şi întoarcerea cea fierbinte a ninivitenilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacurată, ceea ce ai născut Curăţirea şi pe făcătorul de bine al păcătoşilor, Te rog dezleagă-mi, cu rugăciunile Tale cele de Maică, vinovăţiile greşelilor mele cele nenumărate, că ai putere, rugând ca o Maică pe Fiul Tău. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, pe noi cei lepădaţi de demult de la faţa Ta, cu judecata Ta cea dreaptă, iarăşi ne-ai chemat, ca un Milostiv, prin venirea Ta cea dumnezeiască; şi acum, Bunule, primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit şi izbăveşte-ne de cele rele, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ziditorul aflându-Te pe tine singură bună şi frumoasă între femei, neîntinată şi sfântă, cinstită şi mai curată decât toată făptura, Te-a sfinţit şi întru tine S-a sălăşluit. Doamne miluieşte.(de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ai zămislit fără de sămânţă în pântecele Tău pe Cel ce L-ai văzut spânzurat pe cruce, pe care roagă-L neîncetat pentru sufletele noastre. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Tinerii n-au ascultat tiranica poruncă şi de cuptor nu s-au îngrozit; iar lui Dumnezeu au cântat: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
389

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Aflându-mă în nedumerire, în necaz şi în primejdii, cu inimă fierbinte Te chem pe tine, cea neîntinată: întâmpină-mă şi mă mângâie şi mântuire îmi dăruieşte, Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Având sufletul omorât de călcările de poruncă cele grele, Te rog, Stăpână: înviază-mă, arătându-mi chipuri de pocăinţă, ceea ce ai omorât iadul cu naşterea Ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule şi Iubitorule de oameni,pe Maica Ta o aduc ţie întru rugăciune,pe care primind-o, izbăveşte-mă de greşeli, de judecata ce va să fie şi de munca cea veşnică. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, mărirea naşterii Tale covârşeşte înălţimea şi adâncul,lungimea şi lăţimea întregii zidiri văzute, că ai întrupat, mai presus de cuvânt pe Ziditorul Ei. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu şi Pricinuitor al înfiinţării tuturor, pe Hristos să-L preaînălţăm şi să-L slavoslovim întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Izbăveşte-mă din stricăciune,din primejdii şi din patimi, Prea Sfântă, căci către tine alerg, ceea ce eşti nădejdea mea şi mântuire dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână Fecioară, în ceasul sfârşitului meu scoate-mă de la pârâşii cei cumpliţi şi mă povăţuieşte către sălăşluirea cea dumnezeiască. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Să lăudăm pe Fecioara cea singură binecuvântată între femei, iar pe Hristos să-L preaânălţăm şi să-l preaslăvim întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Deşteaptă-te, o suflete, şi cazi la Născătoarea de Dumnezeu, strigând: nădejdea şi mântuirea tuturor, izbăveşte-mă de focul cel veşnic. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu şi Pricinuitor al înfiinţării tuturor, pe Hristos să-L preaînălţăm şi să-L slavoslovim întru toţi vecii.
390

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul întrupat cu cuviinţă dumnezeiască; pentru aceasta Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară,roagă pe Făcătorul şi Ziditorul meu să mă izbăvească de judecata cea înfricoşată şi să-mi dăruiască viaţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică Fecioară Curată, cea cu totul fără prihană, izbăveşte turma Ta, care Te măreşte pe tine, de întinăciunile sufleteşti. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpâne Hristoase, Născătoarea de Dumnezeu, Îţi aduce rugăciune pentru mine, pe care primind-o, izbăveşte-mă de toată osânda. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână,totdeauna Te rog pe tine: izbăveşte sufletul meu cel smerit de chinul şi de osânda ce va să fie.

391

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 7, IRMOS: Toiagul lui Moisi,cu putere dumnezeiască a despărţit Marea Roşie şi pe popor l-a trecut, care cânta şi zicea:Să cântăm Dumnezeului nostru Celui minunat cântare de biruinţă,că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ai covârşit cetele îngerilor cele fără de trupuri, întrupând pe Dumnezeul cel fără de trup; pentru aceasta, Preacurată, Te rog:omoară toate patimile trupului meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară binecuvântată,ceea ce eşti plină de dar,umple de dar gândul meu şi luminează sufletul meu,ca de-a pururea să Te binecuvântez,ceea ce ai încununat oamenii cu binecuvântări. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară Preacurată, adapă sufletul meu cel topit de arşiţa păcatului cu apele Tale cele izvorâtoare de viaţă, ca să odrăslesc spicul cel roditor al umilinţei celei dumnezeieşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Avându-Te pe tine zid nebiruit, voi covârşi zidul multor păcate, îngrădindu-mă cu acoperământul Tău, ceea ce eşti chemarea lui Adam cel căzut şi mântuirea oamenilor. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăreşte-mă, Doamne, în mărturisirea dreptei credinţe, ca să nu mă clătească pe mine vrăjmaşii până în sfârşit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Divan groaznic şi înfricoşat mă aşteaptă pe mine cel ce am păcătuit, la care voi fi judecat cu străşnicie. Fecioară Preacurată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Judecătorul cel veşnic, roagă-L pe Acesta să mă izbăvească atunci de munca cea cumplită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preaslăvite s-au grăit pentru tine,cetatea lui Dumnezeu,precum zice proorocul;roagă pururea pe Domnul slavei,ceea ce eşti bună,ca să facă părtaşi slavei cereşti pe toţi cei ce Te măresc pe tine cu credinţă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Odinioară grăitorul lui Dumnezeu Te-a văzut pe tine carte,Preacurată,în care s-a scris Cuvântul cu puterea tatălui;pentru aceasta roagă-Te Lui,ca să mă scrie în cartea vieţii,rupându392

mi înscrisul cel nesfârşit al păcatelor mele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu,având îndrăzneală ca o Maică către fiul tău,izbăveşte de greşeli, de boli şi de primejdii pe cei ce te laudă cu dragoste, ca toţi să Te slăvim de-a pururea. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Doamne, şi de lauda Ta toate s-au umplut; slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacurată, răspândindu-se din tine mirul cel dumnezeiesc, Ziditorul făpturii pe toate le-a umplut de bună mireasmă, înţelepţind pe toţi cu cunoştiinţele cele dumnezeieşti ale voii Lui celei preaslăvite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preacurată; Cel ce a răsărit din pântecele Tău, pe toate le-a luminat cu străluciri de soare dumnezeieşti; pentru aceasta luminează-mă şi pe mine cel întunecat cu patimile. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Umbrele Legii şi grăirile cele dumnezeieşti ale proorocilor tainic Te-au arătat pe tine, Fecioară, că vei naşte pe Dătătorul de lege; pentru aceasta îndreptează-mă pe mine cel ce Te laud, Maică dumnezeiască. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cuvinte, Iubitorule de oameni, mântuieşte poporul Tău, pentru ceea ce Te-a născut, pentru proorocii Tăi, pentru dumnezeieştii şi cinstiţii Tăi mucenici, pentru cuvioşii şi pentru drepţii Tăi. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Pe mine cel întunecat cu noaptea patimilor luminează-mă, Lumina cea neapropiată, ca mânecând să-ţi strig Ţie: Lumină şi pace sunt poruncile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vicleanul veliar m-a lovit cu bube şi rănindu-mă peste tot, m-a lăsat abia viu: Ci Tu Stăpână, vindecă-mă şi mă înviază cu doctoria Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti îndreptarea celor căzuţi, ridică-mă pe mine cel ce
393

zac, luminează-mi mintea mea, rogu-mă, şi mă mântuieşte pe mine cel pierit. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Adunarea proorocilor tainic au învăţat semnele naşterii Tale,pentru că Te-au arătat munte umbrit, munte netăiat, munte gras şi înghegat şi în multe alte feluri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu,Curată,ceea ce ai născut Viaţa,Care,cu puterea cea dumnezeiască,a pierdut de tot pe moarte cu moartea,omoară-mi cugetul cel pământesc al trupului meu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Din pântecele chitului striga proorocul:Scoate din stricăciune viaţa mea.Iar noi strigăm Ţie, Mântuitorule atotputernice: miluieşte-ne pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iona fiind înghiţit de fiare cea din mare a închipuit preaslăvit îngroparea Celui Născut din tine, Fecioară; pentru aceasta, Te rog Preacurată, răpeşte-mă de la fiara cea purtătoare de moarte a dezmierdărilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuprins fiind de dormitarea răutăţii, am căzut în somnul păcatului zăcând pe patul deznădăjduirii;ci Tu, Fecioară Curată,ceea ce eşti cu totul fără prihană,luminează-mă,ridică-mă şi mă mântuieşte cu rugăciunea Ta cea neadormită. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Când cuget la Tine, Doamne, şezând pe scaunul slavei Tale, mă întunec şi mă cutremur, fiindcă sunt înconjurat de adâncul păcatelor; ci având noianul milostivirii, miluieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Suflete al meu,nici de un folos nu-ţi va fi materia pentru cate te sârguieşti şi pentru care în deşert te topeşti cu grijile vieţii,ci toată grija arunc-o spre Domnul,Cel ce Te va judeca şi strigă cu lacrimi:Stăpâne, Iubitorule de oameni, mântuieşte-mă cu solirile Celeia ce Te-a născut. Doamne miluieşte.(de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Fecioară, punându-mi nume de evlavie pe dinafară sunt batjocura desfrânării şi a trufiei.
394

şi cuprins fiind de aceste două fiare potrivnice una alteia, din nebăgarea mea de seamă, strig Ţie: izbăveşte-mă, că Tu eşti bucuria şi nădejdea sufletului meu. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: De tinerii tăi cei din cuptor nu s-a atins focul, nici i-a supărat; atunci acei trei ca dintr-o gură au cântat şi au binecuvântat zicând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cei trei tineri din mijlocul cuptorului au închipuit naşterea Ta, că născând Focul nu Teai ars, Preacurată; pentru aceasta arde patimile inimii mele cele materialnice. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai născut Focul dumnezeirii, arde uscăciunile patimilor mele şi străluceşte-mă, Preacurată, rogu-mă, cu lumina pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Născătoare de Dumnezeu, izvoare de tămăduiri izvorăşti tuturor, pentru că ai născut Izvorul vieţii; ci Tu, Mireasă dumnezeiască, curăţeşte-mă de întinăciuni, cu rugăciunea Ta cea caldă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dumnezeieştii prooroci văzând toate semnelele naşterii tale celei dumnezeieşti, cu bucurie au lăudat strigând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Cel ce este cu adevărat Dumnezeu şi Pricinuitor al înfiinţării tuturor, pe Hristos să-L preaînălţăm şi să-L slavoslovim întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, cel mai mare dintre prooroci, prin vederea dumnezeiască, uşă te-a văzut cu mult mai înainte, prin care a intrat şi a ieşit Dumnezeu, lăsându-Te pecetluită şi deschizătoare a uşilor cereşti, pentru cei ce strigă: toate lucrurile domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, ai născut, mai presus de pricină, Fiu Sfânt, Care dăruieşte sfinţenie celor ceL sfinţesc pe El;pentru aceasta umple de sfinţenie cugetul şi sufletul meu care strigă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul!
395

Rupe lanţul răutăţilor mele cu suliţa cea dumnezeiască a fiului Tău, Cel ce a rupt legăturile iadului, şi luminează-mă cu podoabele nepătimirii, de Dumnezeu dăruită,ca să-ţi strig: toate lucrurile Domnului lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Soborul dumnezeieştilor prooroci, adunarea apostolilor şi ceata mucenicilor Te roagă pe Tine, Hristoase, ca să izbăveşti de toată nevoia, pentru solirile Maicii tale, pe cei ce strigă cu credinţă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Cel înfricoşat heruvimilor şi minunat serafimilor, pe Făcătorul lumii, preoţi, slugi şi duhurile drepţilor lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Bucură-Te,Mireasă luminoasă şi Maică primitoare de lumină;bucură-te,ceea ce ai încăput în pântecele Tău pe Cel neîncăput; bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât înşişi heruvimii, Care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cheltuindu-mi viaţa mea în lenevire,am ajuns la sfârşit fără de roadă,eu ticălosul;ci Tu, Maică neispitită de bărbat, dă-mi pocăinţă şi iertare greşelilor, rogu-mă, cu solirile Tale către Stăpânul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, roagă-Te neîncetat împreună cu cetele cinstitelor puteri fără de trup, cu sfinţiţii şi tăinuitorii prooroci, cu dumnezeieştii apostoli şi cu slăviţii mucenici, care staţi lângă Dumnezeu, ca să ne izbăvim de toată vătămarea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Rănit fiind în toate părţile,spre cele rele mă întind şi defăimând sufletul pe trup l-am făcut rob patimilor. Vai mie! Ce voi face? Cum voi scăpa de munci? Cum voi dobândi mântuire? Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, fii mie ajutătoare şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară de Dumnezeu fericită, numai Tu singură ai născut pe Fiul cel fericit, Care face fericiţi pe toţi cei ce Te măresc pe tine; pentru aceasta mă rog Ţie: învredniceşte-mă părţii celor fericiţi.
396

Sfârşitul glasului al şaptelea

397

SAMBATA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS Pe Faraon Cel ce se purta în căruţă l-a cufundat toiagul lui Moisi,cel ce a făcut minuni de demult,în chipul Crucii lovind şi despărţind marea, şi pe Israil fugătorul, mergătorul cel pedestru, l-a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te,izbăvirea blestemului celui de demult şi izvorul binecuvântării;bucurăte,Maica vieţii, surparea iadului şi omorârea morţii; bucură-te,dezlegătoarea întristării şi încăperea cea desfătată a bucuriei;bucură-te,Născătoare de Dumnezeu Prealăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, cea cu totul fără prihană, căruţa Cuvântului cea cuvântătoare şi însufleţită; bucură-te,căruţa cea davidicească cu multe nume numită,căruţa lui Dumnezeu cea cu miile înmulţită;bucură-te,ceea ce covârşeşti cu neasemănare pe heruvimi şi Te porţi mai presus de serafimi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu, ceea ce eşti mai sfântă decât puterile cele gândite; bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toată firea cea zidită; bucură-te, palatul lui Dumnezeu; bucură-te, scaun de foc; bucură-te, sfeşnic mult luminos; bucură-te, ceea ce eşti cu mii de nume dăruită, Stăpână. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, neîntinată, ceea ce ai odrăslit toiag din rădăcina lui Iesei; bucură-te, ceea ce, prin odrăslirea toiagului luiAaron, de mai înainte ai fost închipuită cu taină şi cu mai înainte vedere; că precum a odrăslit acela nucile, aşa şi Tu ai înflorit pe Hristos. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cel ce ai întărit cerul cu pricepere şi ai întemeiat pământul peste ape, întăreşte-mă pe piatra Bisericii Tale, Hristoase; că nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Stăpână, arma cea prea puternică a credincioşilor; bucură-te, părtinitoarea cea tare; bucură-te, sprijin; bucură-te, ajutătoarea păcătoşilor; bucură-te, zidul celor ce Te cheamă pe tine; bucură-te, bucuria lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
398

Bucură-te, proptea întemeiată a mântuirii oamenilor; bucură-te, chemarea lui Adam şi a Evei, prin care au luat iarăşi moştenirea cea bună de demult; bucură-te, ceea ce iarăşi ne-ai deschis raiul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, rug nears; bucură-te, căruţa Luminii; bucură-te, norul Soarelui; bucură-te, preavestită şi mult propovăduită, scaunul Împăratului; bucură-te, cetatea cea însufleţită a lui Hristos, Dumnezeului celui viu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, Stăpână Curată, Maică neispitită de nuntă; bucură-te, holda cea nearată şi nelucrată, care ai răsărit pe Lucrătorul tuturor; bucură-te, pământule care ai înflorit Adevărul. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, cel ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat; pentru aceasta cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti răsărit al razei părinteşti şi al Soarelui care a răsărit mai înainte de luceafăr din Tatăl; bucură-te, norul cel uşor şi însufleţit; bucură-te, Maică Fecioară; bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată; bucură-te cea preamărită şi cu totul fără de prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, Tu eşti cădelniţa de aur a Cărbunelui celui nesuferit şi nematerialnic întru care s-a ars înscrisul cel de demult al neascultării lui Adam; pentru aceasta strig Ţie: Bucură-te, prin care s-a dat tuturor Bucuria, Desfătarea şi Îndulcirea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Tu eşti slava, lauda şi fala oamenilor, şi coroana şi podoaba îngerilor; pentru aceasta pământul şi cerul alcătuind o Biserică bine întocmită, strigă Ţie: Bucură-te, Stăpâna lumii; bucură-te, ajutorarea tuturor oamenilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti pat cinstit, înconjurat de şaizeci de puternici, pe care Solomon mai înainte l-a închipuit; bucură-te, Fecioară, sicriul cel aurit al sfinţeniei celei gândite; bucură-te, cleştele cel dumnezeiesc; bucură-te, rug purtător de foc; bucură-te, uşă şi scară şi pod.

399

CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cela ce eşti lumina neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul? Ci mă întoarce şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! În vremea ieşirii mele ajută-mi ca să trec fără de întristare stăpânirea cea gândită şi ceata cea tiranică din văzduh, ca să-ţi strig Ţie, Stăpână, bucurie: bucură-te! bucură-te nădejdea cea neruşinată a tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca ceea ce ai zămislit Bucuria,bucură-te;bucură-te,cea cu totul fără de prihană;bucurăte, Preacurată; bucură-te, floarea curăţiei cea cu roşu vopsită şi mult mirositoare; bucură-te, trandafirul fecioriei cel cu roşeală împodobit şi grădina lui Dumnezeu cea mult mirositoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te, clondirul cel tainic care izvorăşte mirul cel bine mirositor; bucură-te, fântâna cea dumnezeiască care a izvorât Apa cea vie;bucură-te,stăpână,via cea nelucrată care a rodit Strugurele vieţii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, uşă neumblată, prin care a trecut singur Hristos Domnul; bucură-te, ceea ce ai deschis raiul cu naşterea Ta;bucură-te prin care se bucură cerul şi dănţuieşte pământul; bucură-te, ceea ce ai împreunat cele de sus cu cele de jos. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă, căci către Tine am strigat, şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Stăpână, scoică însufleţită şi cochilie care, din sângiuirile Tale cele preacurate, ai roşit haina Împăratului tuturor în chipul porfirii; bucură-te, Prealăudată, ceea ce ai acoperit goliciunea lui Adam. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pâinea cea simţită întăreşte inimile oamenilor fireşte, iar numele Tău cel sfânt şi lăudat împuterniceşte sufletele credincioşilor; pentru aceasta toată limba cu bucurie îţi strigă Ţie, Fecioară: bucură-te. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
400

Bucură-te, sfeşnicul cel cu strălucire de aur; bucură-te, sicriu încăpător de Dumnezeu; bucură-te, cort; bucură-te, munte sfânt; bucură-te, cetatea cea însufleţită a Dumnezeului celui viu; bucură-te, palatul lui Hristos; bucură-te, Biserică dumnezeiască mult luminoasă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te, Preacurată şi cu totul fără prihană, floarea cea aleasă a firii; bucură-te, ceea ce eşti buna cinstire a neamului omenesc şi dar dăruit de Dumnezeu;bucură-te, ceea ce prin naşterea Ta ai cinstit firea oamenilor cea necinstită. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Bucură-te,scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului;bucură-te,Fecioară,ceea ce eşti jilţ împărătesc,pat aşternut cu profiră,cămară peste tot aurită,hlamidă cu roşu vopsită,sălaşul cel preacinstit,căruţa cea purtătoare de fulgere,sfeşnicul cel mult luminos;bucură-te,Născătoare de Dumnezeu,cetatea cea cu douăsprezece ziduri,uşa cea ferecată cu aur,casa cea plină de lumină,masa cea cu strălucire de aur,locaşul cel împodobit de Dumnezeu; bucură-te,Mireasă slăvită, împodobită cu picături de soare; bucură-te, bunacuviinţă a sufletului meu. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon oarecând;pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior,ca într-o grădină verde au săltat cântând:Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti singură neispitită de bărbat, bucură-te; bucură-te, Stăpână nestricată, Fecioară şi Maică, Născătoare de prunc şi neispitită de nuntă; bucură-te, desfătarea îngerilor; bucură-te, bucuria oamenilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, Sioane cetate însufleţită a lui Hristos, Împăratul împăraţilor, pentru care preaslăvite s-au grăit; bucură-te, Mireasă a lui Dumnezeu; bucură-te, scară prin care ne mutăm de pe pământ la cer şi din stricăciune la viaţă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te-ai arătat, Fecioară, rai sădit de Dumnezeu şi grădină bine mirositoare de Dumnezeu împodobită, care ai înflorit Floarea nemuririi; pentru aceasta într-un glas îţi strigăm: bucură-te; bucură-te, dătătoarea bucuriei; bucură-te, izvorul dulceţii.
401

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână Preacinstită, izbăveşte-mă de necinstea patimilor, ca să-ţi strig Ţie cu bucurie:bucură-te;bucură-te, izvorul curăţiei; bucură-te, cămara nevinovăţiei; bucură-te, locaş a lui Dumnezeu; bucură-te, încăperea lui Hristos. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai mare mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-l, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, toiag care ai odrăslit din rădăcina lui Iesei; bucură-te, ceea ce ai înflorit neudat pe Hristos, floarea cea frumoasă; bucură-te munte gras; bucură-te, cort umbrit;bucurăte, muntele lui Dumnezeu întru care a binevoit a locui Cuvântul cel mai înainte de toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, alungă patimile care înconjoară smeritul meu suflet, ca nişte câini ce latră şi ca nişte fiare ce răcnesc,cu toiagul cel de fier al sprijinirii Tale celei tari,ca să-ţi strig Ţie: bucură-te. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ca ceea ce eşti cea mai frumoasă dintre femei, toată Te-ai înfrumuseţat, născând pe Hristos cel împodobit cu frumuseţile mai mult decât toţi fiii oamenilor; pentru aceasta, bucurându-ne, îţi strigăm Ţie: bucură-te; bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Curată, cea cu dar dăruită; bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită decât toată făptura. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Bucură-te,Născătoare de Dumnezeu,muntele cel netăiat pe care,mai înainte,l-a văzut Daniil,din care s-a tăiat Piatra cea din capul unghiului;bucură-te,cleşte primitor de Dumnezeu şi purtător de Cărbune;bucură-te,ceea ce eşti mai sfântă decât îngerii cei fără de materie;bucurăte, cea mai cinstită decât toată zidirea. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai mare mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului a strigat: tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-l, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
402

CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele Tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile; pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Iată toate neamurile Te fericesc pe tine,Cea de-a pururi fericită,Născătoare de Dumnezeu, precum mai înainte ai proorocit din Duhul cel dumnezeiesc; de aceea noi ca Celeia ce ai născut Bucuria, îţi strigăm: bucură-te; bucură-te, visteria vieţii; bucură-te, fântână care izvorăşti miere sufletească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână Curată,Tu ai îndreptat alunecarea strămoşului Adam şi întristarea strămoaşei Eva ai întors-o în bucurie.Deci ca ceea ce eşti pricina bucuriei îţi strigăm:bucură-te;bucură-te, bucuria credincioşilor; bucură-te, veselia dreptmăritorilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vrednic lucru este a-ţi striga Ţie: bucură-te, ca întru tine, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, S-a sălăşluit fiinţeşte Bucuria cea pururea vecuitoare; bucură-te, raiul desfătării; bucură-te, izvorul nemuririi cel cu curgere de aur; bucură-te, ceea ce reverşi frumuseţea cea adevărată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Prealăudată, pătrunde inima mea cu săgeata cea dulce a dorului Tău, şi mă sileşte să-ţi strig:bucură-te!şi să-ţi cânt totdeauna:bucură-te,limanul cel liniştit;bucură-te,marea cea preadulce şi neumblată, care a înecat pe faraonul cel gândit.

403

DUMINICA SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS Apa trecând-o ca pe uscat israiliteanul şi din răutatea egipteanului scăpând, a strigat: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu Cea cu totul binecuvântată, auzi glasul meu când mă rog către tine şi când ridic mâinile mele către icoana Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, să-mi fii scăpare, ajutor la lucrarea bunătăţilor, povăţuitoare în toată viaţa şi îndreptătoare către aşezarea cea dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izbăvitorule, izbăveşte-mă de gheena, pe care eu însumi mi-am pricinuit-o prin lucrurile cele necuvioase, şi învredniceşte-mă desfătării celei veşnice, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Tu eşti tăria neputinţei mele, nădejdea minţii mele celei deznădăjduite şi lumina, viaţa şi mângâierea inimii mele celei întunecate. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Doamne,cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta,Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, Cela ce eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, învredniceşte-mă să Te văd cu mintea pe tine totdeauna şi să fiu strălucit cu lumina cea prea dulce dintru tine spre veselia şi bucuria cea negrăită a inimii mele celei smerite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, dă-mi plans neîncetat, lacrimi de-a pururi curgătoare, frica cea dumnezeiască în inimă aşezată, umilinţă fierbinte, smerenie adevărată şi zdrobire a inimii, şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Păcătuind pe pământ,mă tem de cer,că acesta îmi va fi mie pârâş la judecată; Mântuitorule milostive, pedepseşte-mă aici, iar atunci să-mi ierţi greşelile mele pentru
404

rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Prealăudată, dă-mi trezire minţii, dor de-a pururea arzător, dragoste fierbinte de pocăinţă şi osârdie înmulţită, ca, plângând aici, să dobândesc acolo mângâiere veşnică. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Din munte umbros,din Una Născătoare de Dumnezeu cunoscând proorocul mai înainte cu dumnezeiască vedere, că Te vei întrupa, Cuvinte, spăimântându-se slăvea puterea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Curată, ceea ce eşti nor al Soarelui celui mai strălucitor ca aurul şi cu totul luminos, Care a răsărit din Tatăl mai înainte de luceafăr, luminează-mi întunericul meu şi alinează-mi, cu lumina Ta cea dulce, durerea sufletului şi necazul inimii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să nu încetezi,Stăpână,a mă acoperi totdeauna,că pe tine Te am scăpare,sprijinitoare în ispite, izbăvitoare în primejdii,mângâietoare în împresurări,părtinitoare în nevoi,veselie în întristări şi bucurie în necazuri. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe Manase l-ai miluit mai înainte, Milostive, şi tuturor l-ai pus pildă a suferirii Tale celei neasemănate, a îndelungii răbdării Tale şi a bunătăţii Tale celei multe; iar acum, Îndurate, dacă cu milostivire mă vei mântui, prin rugăciunile Maicii Tale, vei covârşi pilda cea dintâi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai izvorât Curăţirea vieţii, Izvorul cel nemuritor, Care se deşartă cu deşertare nedeşertată şi nicidecum nu se deşartă, ci când se deşartă, nedeşertat şi plin se arată; Fecioară neispitită de nuntă, învredniceşte-mă vieţii celei fără de moarte. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Luminează-ne pe noi,Doamne,cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt,pacea Ta dăne-o nouă, iubitorule de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu Curată,fă pe ochii mei ca nişte nori izvorâtori de lacrimi fierbinţi, care să curgă neîncetat, deschizându-se cu strâmtorarea şi tescuirea inimii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ca cel ce am săvârşit viaţă cu multe lacrimi şi am călătorit un drum mult suspinător, Te
405

rog pe tine, Fecioară: dă-mi mie spre mângâierea şi răsuflarea inimii mele celei mult pătimaşe şi mult chinuite, pomenirea Ta cea luminată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suspin din inimă şi nu am pe cel ce mă miluieşte,Stăpâne;lăcrimez cu amar şi nimeni nu mă aude, Iubitorule de bine. Deci, Tu, singur, pentru ceea ce Te-a născut fără de sămânţă, mântuieşte-mă, ca un Bun şi Milostiv şi Care toate le faci cu stăpânirea Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, îmbracă-mă cu veşmântul cel luminos şi cu haina cea curată a veseliei celei gândite şi a bucuriei celei mântuitoare,ca să nu fiu aruncat afară din cămară, fiindcă nu am îmbrăcăminte vrednică de nuntă. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Doamne, Cel ce pe Iona singur în chit l-ai sălăşluit şi pe mine, cel prins în mrejile vrăjmaşului, mântuieşte-mă din stricăciune ca şi pe acela. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Mireasă a lui Dumnezeu, când cuget la venirea cea înfricoşătoare a Fiului Tău, mă tânguiesc şi suspin, plâng şi mă jelesc, iar când văd lucrurile mele mă tem şi mă înfricoşez de judecata Lui cea neamăgită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară neîntinată şi neispitită de nuntă spală sufletul meu cel întinat cu dezmierdările, prin baia umilinţei celei dumnezeieşti şi a lacrimilor celor curăţitoare şi mă izbăveşte de munca cea înfricoşată a focului celui nestins. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îndurate,după ce am păcătuit,nu mai am îndrăzneală să privesc la înălţimea nemăsurată a cerului, nici să mă mai numesc fiu al Tău, eu desfrânatul; ci Tu, Cel ce ai milă nemăsurată miluieşte-mă în dar pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu Cuvântul pe Care L-ai născut din coapsele Tale cele curate, să-mi dea dezlegare de păcate şi în ceasul judecăţii, să mă împărtăşească de dulceaţa cea preadulce şi să mă învrednicească părţii aleşilor Lui. Doamne miluieşte. (de trei ori)Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Sedealna
406

Suflete al meu, aducându-ţi aminte de văpaia şi arderea gheenei, de scrâşnirea dinţilor, de plângerea cea jalnică şi de despărţirea cea amară, de moştenirea şi de adunarea sfinţilor, îngrozeşte-te,suspină şi sârguieşte-te să-ţi ştergi înscrisele datoriilor Tale celor nenumărate cu lacrimi de umilinţă,având ajutătoare neruşinată pe Maica lui Dumnezeu cea Curată, că printrÎnsa se dă iertare celor ce cu dreaptă credinţă o măresc ca pe o Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Tinerii cei ce merseseră din Iudeia în Babilon de demult, cu credinţă Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cântare din buze necurate îţi aduc Ţie celei Preacurate, Născătoare de Dumnezeu, rugându-Te să mă izbăvesc de gândurile necurate şi de întinăciunile trupului, Stăpână neîntinată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ai deschis uşile raiului, pe care strămoaşa le-a încuiat oamenilor; pentru aceasta, Maica lui Dumnezeu, deschide-mi şi mie uşa pocăinţei, ca să intru prin uşile Raiului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase Milostive, pentru mulţumea milei Tale, miluieşte-mă şi mă curăţeşte pe mine cel ce sunt cu covârşire mai necurat decât toţi oamenii şi dracii şi izbăveşte-mă de gheena cu solirile Maicii Tale Celei Preacurate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce ai născut pe Stăpânul cel iubitor de oameni, arată-ţi iubirea Ta de oameni către mine săraculşi cel fără de omenie cu adevărat şi miluieşte cu iubire de oameni urâciunea mea de oameni. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Dumnezeu Cel ce S-a proslăvit în Muntele cel sfânt şi în rug a arătat lui Moisi taina naşterii pururea Fecioare, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce eşti scăparea păcătoşilor şi curăţitoarea smeriţilor, alinează şi linişteşte cu totul prin mângâierea gândită a luminii Tale preadulce, sufletul meu cel chinuit şi necăjit şi totdeauna tescuit cu întunecarea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
407

Născătoare de Dumnezeu Marie, ceea ce ai înviat pe cei morţi cu naşterea Ta cea purtătoare de viaţă,născând cu adevărat însăşi Viaţa,înviază-mă pe mine cel omorât şi scoalămă pe mine cel îngropat;ridică-mi mintea cea căzută,Ceea ce eşti binecuvântată, preaslăvită şi cu dar dăruită. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Ştiind, Stăpâne, bogăţia milostivirii Tale celei nemăsurate, noi cei ce credem în tine cădem înaintea Ta împreună cu desfrânatul şi cu fierbinţeală-ţi strigăm: primeşte-ne pe noi cei ce am păcătuit, pentru rugăciunile Maicii Tale, că la Tine năzuim, Milostive. Căci cu adevărat nu este păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pe cei ce se primejduiesc cumplit în noianuri,îi primesc adăpostiri, limanuri mântuitoare, primeşte-mă şi pe mine,Stăpână,cel ce mă primejduiesc în valurile cele gândite şi mă mântuieşte, ceea ce eşti limanul celor ce se înviforăsc de furtuna asuprelilor drăceşti, că Tu eşti sprijinire, acoperământ şi părtinire străină. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Pe Dumnezeu Cel ce S-a proslăvit în Muntele cel sfânt şi în rug a arătat lui Moisi taina naşterii pururea Fecioare, lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Prea Înalt de bună voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om; pentru aceasta pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii O mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti sfeşnic cu totul luminos şi cu aur strălucitor, Fecioară preadulce în chipul soarelui, care străluceşti şi răspândeşti lumină, luminează-mă şi mă sfinţeşte cu milostivirea Ta şi curăţeşte-mă cu umilinţă, spălându-mă de întinăciunea patimilor, încât curat făcându-mă, să privesc la icoana Ta, să mă închin ei şi să o sărut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti nor cu raze de aur şi purtător de strălucire; ceea ce ai născut Raza slavei Tatălui; ceea ce ai izvorât Lumina cea dulce din Lumina cea începătoare de viaţă; ceea ce ai răsărit trupeşte pe Soarele cel mai înainte de soare, străluceşte cu lumina Ta cea dulce negura
408

sufletului meu şi întunericul minţii mele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Oştirile îngerilor şi oamenii cei de pe pământ se vor minuna, Doamne, dacă, pentru rugăciunile Maicii Tale, pe mine cel deznădăjduit mă vei învrednici îndurărilor Tale şi cu milostivire, ca un Bun, vei mântui sufletul meu, pentru care voi propovădui cu mare glas milele Tale în toată lumea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Lucru preaslăvit ai lucrat, Preacinstită, născând pe Ziditorul Tău şi Domnul. Lucrează şi acum altă minune întru mine păcătosul şi osânditul; miluieşte-mă cu milostivire şi mântuieştemă cu iubire de oameni, ca o Maică a Iubitorului de oameni, pe mine cel nevrednic de iubire de oameni.

409

LUNI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS: Celui ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt şi a trecut pe Israil prin Marea Roşie să-I cântăm Lui ca Izbăvitorului nostru, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, vindecă putrejunea şi bubele rănilor sufletului meu cu doctoria cea iute a Fiului Tău, căci către tine mi-am pus toată nădejdea mea şi pe tine Te pun mijlocitoare la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cheltuindu-mi în lenevire şi trândăvie toată viaţa mea, eu desfrânatul şi venindu-mi întru sine, alerg la acoperământul Tău şi strig Ţie cu credinţă Stăpână Preacurată, mântuieştemă cu solirile Tale. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mai mult decât nisipul s-au înmulţit nelegiuirile şi păcatele mele, care fără de ruşine leam făcut şi dosădind pe cel după chipul Tău, m-am întinat eu ticălosul şi m-am făcut prăvălie a fărădelegilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Năzuind la tine cu lacrimi,cu suspin adânc,cu necazul inimii,nu mă trece cu vederea, rogu-mă,ci,cu mijlocirea Ta,roagă pe Fiul Tău,să mă izbăvească de muncă în ziua judecăţii. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Întăritu-s-a inima mea întru Domnul; înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, văzând picăturile lacrimilor mele, suspinurile inimii şi ridicarea mâinilor cu dinadinsul, îndură-Te cu milostivire către robul Tău, pentru că nu am alt ajutor afară de tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu,cunoscând firea mea cea pătimaşă,care în fiecare zi alunecă fără ţinere către cele rele,sprijineşte-mă şi mă mântuieşte,Stăpână,că nu am alt ajutor afară de tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Întinat fiind la suflet şi lipsit de toate bunătăţile, pe care eu singur ticălosul le-am
410

prăpădit prin sfătuirea cea rea, la tine năzuiesc, Stăpână, că nu am alt ajutor afară de tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cercetându-mă pe sine-mi, m-am aflat că pe toţi oamenii covârşesc cu nelegiuirile mele, eu ticălosul. şi unde voi fugi eu, ticălosul? Fără numai la tine, cea preamilostivă. Pentru că nu am alt ajutor afară de tine, Stăpână. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am Doamne, auzul Tău şi m-am temut cu Dumnezeu pururea vecuitor fiind, întrupându-Te cu sfat negrăit, ai ieşit din Fecioară. Slavă, Hristoase, pogorârii Tale, slavă puterii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ninivitenii cei ce au lăcrimat de demult cu cenuşă şi cu sac,plecându-se proorociei proorocului,au atras asupră-le mila Fiului Tău,Cea întru totul Curată; pentru aceasta Te rog pe tine, milostiveşte-L pe Dânsul ca să treacă cu vederea şi greşelile mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vai de vătămarea mea de minte, o, întru tot lăudată! Că voind, m-am amestecat cu cele rele, făcându-mă fără simţire şi nepăsător şi desfrânând cu poftele cele afară de fire; pentru aceasta întoarce-mă, înţelepţeşte-mă şi mă povăţuieşte la calea pocăinţei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dăruieşte-mi sănătate sufletului şi trupului, ca să lucrez şi să împlinesc voia Fiului Tău, cu frică şi cu bucurie. Pentru că poţi şi faci toate câte voieşti celor ce aleargă cu credinţă şi cu dor la Biserica Ta, Fecioară, Maică a Ziditorului a toate. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână cu totul fără prihană, stând înaintea icoanei Tale celei preacurate cu multă evlavie, cer rugându-Te: să nu mă lepezi de la faţa Ta pe mine ticălosul, ci îndură-Te şi mă izbăveşte de orice vătămare, primejdie şi răutate. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Întunericul sufletului meu risipeşte-l, Dătătorule de lumină, Hristoase Dumnezeule Cel ce ai alungat întunericul cel de mai înainte al adâncului, şi-mi dăruieşte lumina poruncilor Tale, ca, mânecând, să Te slăvesc pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu faptele mele cele nelegiuite şi cu fărădelegile mele m-am făcut cu totul întinat şi
411

locaş necurat cu adevărat, urât fiind de îngeri şi de oameni; ci spală-mă, Preacurată, cu lacrimile mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înghesuit fiind de prea multe ispite şi de primejdii de pretutindeni şi clătindându-mă de furtuni şi de necazuri, Preacurată, păzeşte-mă sub acoperământul Tău cel dumnezeiesc, izbăvindu-mă totdeauna şi mântuindu-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Folosind solirea Ta cea fierbinte către Fiul Tău şi Mântuitorul, roagă-L, Preacurată pentru sluga Ta cea netrebnică şi mult greşită,ca să-mi dea dezlegare de greşeli mai înainte de cercetare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mărturisindu-mi păcatele şi nelegiuirile mele pe care întru conştiinţă le-am făcut,cu suspinuri Te rog şi-ţi strig:Stăpână,să nu încetezi a mă apăra totdeauna şi să nu mă lepezi pe mine robul Tău. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Precum ai izbăvit pe proorocul din adâncul cel mai dedesubt,Hristoase Dumnezeule, şi pe mine mă izbăveşte de păcatele mele ca un Iubitor de oameni şi îndreptează viaţa mea, rogumă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, nelegiuirile mele s-au făcut ca o sarcină grea peste mine, după psalmistul, iar rănile sufletului meu s-au împuţinat şi au putrezit din pricina nebuniei mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Alergând cu sârguinţă la Biserica Ta cea sfântă,ca o slugă ticăloasă stau înaintea Ta, Stăpână,rugându-mă:primeşte-mi rugăciunea mea,precum Stăpânul a primit atunci banii văduvei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Vai, cum mă mai ţine pământul şi nu mă înghite pe mine cel însumi osândit, care am desfrânat mai mult decât toţi oamenii? Nu mă pricep ticălosul! Ci Tu eşti ceea ce mă mântuieşti. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stinge, Preabună, cu rourarea milei Tale săgeţile cele înfocate ale vrăjmaşului celui cemi dă război, care ziua şi noaptea le aruncă cu vicleşug asupra mea.
412

Doamne miluieşte.(de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Mă gândesc la judecată şi mă tem, mă cutremur de întrebarea cea înfricoşată, mă spăimântez de răspunsul Judecătorului şi mă îngrozesc de muncă, de durerea focului, de întunericul tartarului,de scrâşnirea dinţilor şi de viermele cel neadormit.Vai mie,ce voi face când se vor pune scaunele,se vor deschide cărţile şi se vor vădi faptele?Stăpână, să-mi fii atunci ajutătoare şi folositoare fierbinte, căci pe tine Te am nădejde eu netrebnicul robul Tău. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce ai mântuit prin înger pe tinerii din cuptor şi focul cel ce suna ca tunetul l-ai prefăcut în rouă; bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cea cu totul sfântă, ochii sufletului meu celui ticălos către tine îi întind şi cu dor strig Fiului Tău, Mântuitorului şi Ziditorului meu: Hristoase îndurate, miluieşte-mă cu solirile Maicii Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară având izvorul tămăduirilor, ca ceea ce ai născut pe Hristos, varsă cu îmbelşugare peste mine sluga Ta cea neputincioasă o picătură din el, căci sunt rănit cumplit peste tot. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Fecioară întru totul sfântă,umple smeritul meu suflet de umilinţa cea dumnezeiască,ca să vărs cu fierbinţeală multe lacrimi în Biserica Ta dumnezeiască,spălându-mi întinăciunea patimilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mireasă neispitită de nuntă, păzeşte pe toţi cei ce nădăjduiesc la tine. Că de nu ne vei păzi Tu, Fecioară, pierim toţi şi ne facem mâncare dracilor. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Cela ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Tale; Cel ce pui nisipul hotar mării şi toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăveşte luna, Ţie toată făptura Îţi aduce laudă, ca Făcătorului tuturor în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
413

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, izbăveşte pe robii Tăi, atunci când va voi Fiul Tău să judece pe tot neamul omenesc şi să despartă, vai mie! pe cei drepţi de cei nedrepţi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Minune mare este, cum Fecioară ai aplecat şi Fecioară Te-ai arătat după naştere, Stăpână. Cu adevărat tainele Tale sunt preaslăvite. Pentru aceasta ne închinăm şi preaînălţăm naşterea Ta cea negrăită. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! M-am depărtat de la tine şi m-am făcut urât cu răutăţile mele. Vai mie! şi m-am făcut de batjocură vrăjmaşilor mei, eu ticălosul; ci Tu, Fecioară, nu trece cu vederea până în sfârşit pe sluga Ta, rogu-mă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fiind mort de mişcările amăgitorului, înviază-mă ceea ce ai născut Viaţa tuturor, şi să nu-l mai laşi pe acesta să ne silnicească pe noi smeriţii şi nedumeriţii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Cela ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Tale;Cel ce pui nisipul hotar mării şi toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăveşte luna, Ţie toată făptura Îţi aduce laudă, ca Făcătorului tuturor în veci. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce a înălţat semnul mântuirii noastre în casa lui David slugii Sale, întru care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel din înălţime şi ne-a îndreptat pe noi în calea păcii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fiul Tău şi Dumnezeu înălţându-Se pe lemn, pentru noi credincioşii, S-a sculat şi a rupt înscrisul nostru, surpând pe vrăjmaşul până în sfârşit; pentru aceasta pe tine, Preacurată cu Fiul Tău şi Dumnezeu împreună Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, văzând curgerea lacrimilor mele, caută cu milostivire spre mine şi curăţind cu mila Ta smeritul meu suflet, răpeşte-l din mâna dracilor, păzeşte-l şi-l acoperă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stăpână Curată, lauda proorocilor şi a apostolilor, frumuseţea ierarhilor, podoaba
414

tuturor mucenicilor, veselia cuvioşilor, desfătarea drepţilor şi bucuria necăjiţilor, nu trece cu vederea rugile robilor Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin! Popoare, limbi şi seminţii, tinerii împreună cu fecioarele şi toţi cei hrăniţi cu dreapta credinţă, veniţi să ne apropiem cu minte curată şi Fecioarei şi Maicii Dumnezeului nostru să-i strigăm cu fierbinţeală: întru tot sfântă, mântuieşte pe toţi cu solirile Tale.

415

MARŢI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS: Marea ai închegat-o, cufundând pe mândrul Faraon în ea cu căruţele şi ai mântuit pe popor neudat,Doamne,şi i-ai adus pe ei în muntele sfinţeniei şi au strigat:cântăm Ţie,Dumnezeul nostru Celui tare în războaie, cântare de biruinţă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Să lăudăm cu cântări sfinţite pe cea mult lăudată, Care a născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cuvântul cel prealăudat, pe Care firea omenească Îl laudă, iar oştile cereşti Îl cinstesc cu cântări de laude dumnezeieşti. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Pe locaşul cel curat al fecioriei, pe Biserica curăţiei, pe casa cea sfântă, pe cămara cea binemirositoare, pe saraiul cel cu lumină strălucitor, pe sălaşul darurilor, pe palatal lui Iisus, pe cea binecuvântată să o lăudăm. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Iubitorule de oameni,Cel ce iubeşti pe cei drepţi şi cu milostivire miluieşti pe toţi păcătoşii, îndură-Te şi mă miluieşte pe mine care sunt mai păcătos decât toţi oamenii, amărându-Te cu lucrul,cu cuvântul şi cu gândul, şi mântuieşte-mă pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Dumnezeul nostru Cel ce locuieşti în ceruri, Te-a gătit pe tine, Fecioară, cer cuvântător pe pământ mai înalt decât cerurile, şi tăinuindu-se de puterile cele cereşti, S-a sălăşluit întru tine, Cel ce în ceruri nu este încăput. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cuvinte, cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul, întăreşte mintea şi inima noastră, ca să Te lăudăm pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Eu cel ce mai înainte de moarte sunt mort, cel ce mai înainte de îngropare sunt îngropat; cel ce mai înainte de mormânt petrec în mormântul nesimţirii celei împietrite şi vârtoase, pe tine, Stăpână şi Maica Vieţii, Te rog să mă înviezi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti frumuseţea lui Iacov, cea aleasă mai înainte de veci, cea bună între femei şi
416

frumoasă,Fecioară şi Maică neispitită de nuntă,Născătoare de Dumnezeu Stăpână, mântuieştemă Mântuirea mea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Izvorule neîmpuţinat,fântână necheltuită,pârâul cel de-a pururea curgător şi îndestulat, paharule al milei, adâncule al îndurărilor, noianule al iubirii de oameni, Stăpână, mântuieştemă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti bună, miluieşte-mă pe mine cel rău; ceea ce eşti izvor nedeşertat al milei, milostiveşte-Te spre mine cel plin de nemilostivire; ceea ce eşti Curată şi fără prihană, curăţeşte-mă pe mine cel pângârit şi întinat, şi mântuieşte-mă, Fecioară, izbăvindu-mă de toate cele rele. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Proorocul Avacum cu ochii minţii a văzut mai înainte venirea Ta, Doamne.Pentru aceasta a strigat: De la miazăzi va veni Dumnezeu; Slavă puterii Tale, Hristoase; Slavă smereniei Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Zavistia a putut mai înainte să mă izgonească de la Dumnezeu,să mă lipsească de desfătarea Raiului şi să mă dea stricăciunii. Ci Tu, Fecioară, născând fără de stricăciune pe Hristos Făcătorul meu, m-ai făcut fără stricăciune şi m-ai arătat iarăşi cetăţean al Raiului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Sursă de milostivire ne-ai izvorât nouă, ca fântâna ce izvorăşte curgere dulce, ca un izvor limpede ce scoate ape purtătoare de viaţă;pentru aceasta,Născătoare de Dumnezeu, răcoreşte-mă cu totul pe mine cel ars de setea patimilor celor înfocate. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Lepădându-mă de părinteştile Tale porunci şi cheltuind în dezmierdări bogăţia pe care mi-ai adus-o, m-am făcut sărac de dumnezeieştile daruri, eu ticălosul; pentru aceasta, pentru rugăciunile Maicii Tale, să nu mă urgiseşti, Milostive Doamne, pe mine cel ce mă pocăiesc cu adevărat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară neîntinată, nimeni nu s-a întinat pe pământ,precum m-am întinat eu pângăritul şi m-am spurcat cu dezmierdările; pentru aceasta cad la tine, ceea ce eşti neîntinată: primeştemă şi mă mântuieşte cu rugăciunile Tale cele preacurate, ca ceea ce toate le săvârşeşti cu
417

lesnire, ca o Maică a lui Dumnezeu Cuvântul. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Doamne Dumnezeul nostru,pacea Ta dă-ne-o nouă;Doamne Dumnezeul nostru câştigăne pe noi; Doamne afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Naşterea Ta cea neînţeleasă nedumerire împrăştie.Căci cum şi Prunc ai născut şi Fecioară Curată ai rămas; cu adevărat întru tine se înnoieşte firea şi legile ei se dezleagă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Având îndrăzneală mare către Domnul, Cel ce S-a născut din coapsele Tale, câte le voieşti le şi săvârşeşti, şi pe toate le poţi, Maica Domnului Cel Atotputernic; pentru aceasta voieşte numai şi mă vei mântui. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Suflete al meu, să nu întârzii rămânând în străinătatea cea depărtată, ci aleargă degrabă şi te mărturiseşte lui Dumnezeu şi Tatăl, ca să iei dezlegare de acelea pe care le-ai lucrat rău cu desfrânarea în toată viaţa Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti limanul nepătimirii,scoate-mă din primejdia viscolului valurilor patimilor în care mă cufund ca o corabie în furtună, şi dă-mi cercetarea Ta ca o anghiră sfinţită, Maică neîntinată a lui Dumnezeu Ocârmuitorul. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Iubitorule de oameni, valurile vieţii mă înviforează ca apele mării; pentru aceasta ca şi Iona strig către Tine, Cuvinte: Scoate din stricăciune viaţa mea, Milostive Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti sălaş desfătat al Stăpânului,palat bine mirositor al Cuvântului şi încăpere cuvântătoare a lui Hristos, Care pe toate le-a făcut cu cuvântul, Maică a lui Dumnezeu Prealăudată, miluieşte Sufletul meu cel ticălos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Marea greşelilor mă împresoară şi mă ţine şi întreitele învăluiri ale păcatelor mă viscolesc, iar suflarea cea potrivnică a patimilor celor nenumărate mă trage în fundul pierzării; ci Tu, ceea ce ai născut Adâncul îndurărilor încetează-mi viscolul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
418

Iubitorule de oameni, tânăr fiind, am cheltuit bogăţia Ta în faptele cele întinate ale desfrânării, şi flămânzând de bunătăţile Tale, eu ticălosul, vin acum la Tine cu jale, cerându-mi iertare ca de la un Milostiv, prin rugăciunilePreacuratei Fecioare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată,haina mea este întinată şi făclia sufletului meu s-a stins,şi legat fiind de mâini, de picioare cu lanţurile greşelilor mele cele multe,sunt aruncat afară;ci Tu,cămara cea însufleţită a lui Dumnezeu bagă-mă în cămara cea dumnezeiască. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Mieluşeaua cea neîntinată văzând pe Mielul şi Păstorul spânzurat pe Cruce, a strigat: Fiul meu, ce înseamnă această vedere străină şi fără de nădejde?Cum Tu, fiind Viaţa tuturor, eşti osândit asemenea cu oamenii?Ci scoală-Te a treia zi din morţi, Cuvinte, precum ai zis. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cuptorul haldeilor fiind ars cu foc, s-a răcorit prin Duhul, cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar tinerii au strigat: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! A Te lăuda pe tine, Prealăudată, şi a Te binecuvânta pe tine cea binecuvântată, nici firea îngerilor, nici a oamenilor nu pot precum se cuvine, că pe Ziditorul amândorura şi pe Făcătorul totului L-ai născut, rămânând Fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu am lacrimi, nu am plâns, nici pocăinţă, Preasfântă Fecioară; ci Tu, ceea ce ai şters toată lacrima de pe faţa pământului, dă-mi umilinţă, ca lăcrimând cu amar, să-mi spăl sufletul meu. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Eu sunt pomul cel neroditor, cel vrednic de blestem şi de viaţa cea cu totul uscată, care nicidecum nu aduc rod de umilinţă, făcându-mă vinovat tăierii şi arderii; ci Tu, Hristoase, să nu mă trimiţi în focul cel nestins, pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară avându-Te pe tine sprijinire tare şi părtinitoare neruşinată, mă voi izbăvi de focul cel vecuitor, de scrâşnirea dinţilor, de întunericul cel stricăcios şi de toată nevoia şi necazul ce va să fie.
419

CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Îngerii şi cerurile, pe Cel ce şade pe scaunul slavei şi neîncetat Se slăveşte ca un Dumnezeu, binecuvântaţi-L, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Bucură-te, izvor care izvorăşti bucuria sufletească; bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc; bucură-te, sălaşul bucuriei; bucură-te, încăpere sfântă, căruţă cinstită a Soarelui celui neînserat, Născătoare de Dumnezeu Marie, ceea ce eşti binecuvântată, Preaslăvită şi cu dar dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Marie Prealăudată, străine şi mai presus de minte şi de gând sunt lucrurile cele înfricoşate ale naşterii Tale celei preaslăvite, că ai născut fără amestecare, fără schimbare şi fără sămânţă pe Domnul slavei, pe Unul din Treime, Care şade pe heruvimi şi pe serafimi. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Iubitorule de oameni Stăpâne, izbăveşte-mă de darea de seamă cea înfricoşată, căci nici un răspuns nu am pentru răutăţile pe care le-am lucrat. Că trăind dobitoceşte ca un necuvântător, lucruri dobitoceşti am făcut. Ci Tu, Cuvinte al lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Maicii Tale, miluieşte-mă pe mine robul Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ajutorul Tău cel grabnic şi sprijineala Ta cea tare pe care mi le-ai dăruit mie, mă spăimântează Stăpână, ceea ce eşti cu totul fără prihană; pentru aceasta cu bucurie îţi strig Ţie: bucură-Te acoperământul şi mântuirea sufletului meu, bucură-te, bucuria lumii şi nădejdea mea cea tare; bucură-te, ceea ce-mi eşti pricinuitoare de viaţa cea veşnică. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Îngerii şi cerurile, pe Cel ce şade pe scaunul slavei şi neîncetat Se slăveşte ca un Dumnezeu, binecuvântaţi-L, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Străin lucru este maicilor fecioria; străină este şi fecioarelor naşterea de prunci, iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit.Pentru aceasta toate seminţiile pământului pe tine neîncetat Te fericesc.
420

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, vindecă rănile inimii mele celei ticăloase şi doctoreşte bubele cele multe şi greu de vindecat ale sufletului şi trupului meu, tămăduindu-mi durerile cele cumplite, iar bolile mele dezleagă-le cu cercetarea Ta cea dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Nu am alt sprijjinitor, părtinitor şi mijlocitor către Dumnezeu pe pământ, fără numai pe tine, Stăpână, Preasfântă; pentru aceasta cad la tine cu lacrimi fierbinţi şi cu durere a inimii rugându-Te: sprijineşte neputinţa mea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sufletelor care v-aţi înstrăinat de Dumnezeu şi v-aţi lipsit de darurile cele dumnezeieşti, luând asupră-ne întoarcerea fiului desfrânat, veniţi să strigăm: Părinte bune care eşti în ceruri, toţi ţi-am greşit Ţie, curăţeşte şi mântuieşte pe toţi cei ce aleargă la Tine, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ce voi face?Ce voi răspunde eu smeritul? Pe cine voi avea ajutor acolo, eu cel înfăşurat cu mulţime de păcate cumplite, cu noian de trândăvie şi cu covârşire de nesimţire?Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor deznădăjduiţi, să nu mă ruşinezi pe mine robul Tău.

421

MIERCURI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS Cântare să înălţăm popoare minunatului nostru Dumnezeu, Cel ce a izbăvit pe israil din robie, cântând cântare de biruinţă şi strigând: să-ţi cântăm Ţie, Celui ce eşti însuţi Stăpân. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvinte cel fără de început cu Tatăl şi împreună de un scaun, dă-mi cuvânt ca să cant de-a pururea cu cuvinte pe Fecioara şi Maica cea neispitită de nuntă, care prin cuvânt Te-a născut pe tine, Cuvântul cel ipostatic şi de-a pururea vecuitor şi mai presus de minte, de cuvânt şi de cuget. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dăruieşte sufletului meu o rază de bucurie şi plâns făcător de bucurie şi curăţitor de patimi; întoatce-mi în bucurie jalea mea; rupe-mi sacul cel aspru al păcatelor mele şi încingemă, Fecioară, cu veselia cea dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase Împărate,eu cel ce am păcătuit mai mult decât toţi oamenii cu gândurile,cu cuvintele, cu aducerile aminte şi cu faptele vin la Tine, Mântuitorule, şi-ţi strig: greşit-am, mântuieşte-mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Vino suflete al meu smerite,strigă către Maica lui Dumnezeu: ceea ce eşti acoperământul oamenilor, să nu mă părăseşti pe mine, ci mă apară şi mă păzeşte şi mă slobezeşte din munca cea veşnică, sprijin celor deznădăjduiţi. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Cuvinte al lui Dumnezeu, Cel ce ia întărit cerurile cu mâna Ta, întăreşte şi inimile noastre, a celor ce nădăjduim în Tine, întru lumina cunoştiinţei Tale celei adevărate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, dumnezeiescul Tău nume întru inima mea este mai dulce cu adevărat decât mierea ce îndulceşte gâtlejul, decât fagurul ce îndulceşte limba şi decât toată dulceaţa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, cheltuindu-mi vremea nemerniciei mele în lenevire şi trândăvie, mă tem şi mă înfricoşez cugetând la divanul cel înfricoşat, groaznic şi necăutător la faţă al Celui Născut al Tău.
422

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, primeşte-mi, plânsul cel neîncetat, suspinul cel necontenit şi inima cea zdrobită şi ca un Iubitor de oameni, cu mila Ta cea nemăsurată, dă-mi iertare greşelilor pe care le-am făcut, pentru rugăciunile Preacuratei Fecioare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână, ceea ce eşti nor însufleţit a Apei celei dătătoare de viaţă, arată pe ochii mei nori slobozitori de lacrimi şi mă învredniceşte ca totdeauna să mă spăl şi să mă adăp cu ele. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Proorocul văzându-Te mai înainte cu taină pe Tine, Cuvinte, că vrei să Te întrupezi din Fecioara, cu cântare a strigat: Slavă puterii Tale Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai plouat lumii Apa cea săltătoare, Care adapă pe cei ce s-au topit de arşiţa păcatelor, învredniceşte-mă să plâng cu amar, să mă ud cu lacrimile, să suspin din adâncul inimii mele şi să-mi spăl ziua şi noaptea patul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Faptele mele cele rele se pornesc acum asupra mea cu sălbăticie ca nişte chinuitori, îngrozind sufletul meu cel omorât cu greşelile;de aceea deznădăjduindu-mă,cad la tine,Fecioară: miluieşte-mă în dar pe mine ticălosul. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, Tu închipuindu-mă din pământ, m-ai făcut; Tu m-ai împodobit cu cuvânt dumnezeiesc;Tu mi-ai dat suflet şi minte.Deci să nu mă dobândească vrăjmaşul pe mine zidirea Ta,nici iadul,nici întunericul,nici focul gheenei;Tu, Cel ce eşti Iubitor de oameni mântuieşte-mă pentru ceea ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Afară de tine, Curată, altă ajutătoare nu am şi afară de tine alt acoperământ nu ştiu. Tu eşti nădejdea mea, Tu scăparea mea, Tu făcătoarea mea de bine, Tu sprijinitoarea mea cea gata; pentru aceasta Te rog: scoate-mă din toată nevoia şi mă mântuieşte pe mine robul Tău. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Mânecă duhul meu către Tine,Dumnezeule,pentru că lumină sunt poruncile venirii Tale; deci întru acelea luminează mintea noastră, Srăpâne, şi ne povăţuieşte pe calea vieţii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
423

Purtând întru mine lucruri de ruşine,pe mine însumi mă osândesc eu osânditul mai înainte de cercare, ci Tu, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită şi părtinitoarea tuturor să-mi stai de faţă şi să mă izbăveşti de osânda cea cumplită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maică a lui Dumnezeu şi Fecioară, spre tine mi-am pus toată nădejdiile mântuirii mele; să nu mă treci cu vederea pe mine cel ce mă cufund cumplit în noianurile primejdiilor, ci dă-mi mâna Ta, precum Hristos lui Petre, şi mă mântuieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mântuitorule, mă acoperă întunericul şi focul lucrurilor mele mă arde, scrâşnirea dinţilor şi gerul tartarului mă tulbură, iar feţele cele posomorâte ale dracilor mai mult mă înfricoşează; de care izbăveşte-mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Uşa morţii îmi deschide mărturisirea,iar zăvoarele iadului mă apucă ca pe un osândit; ci Tu,Fecioară,ceea ce eşti cu totul fără prihană,fii mie uşa către viaţă,rupând încheietorile iadului. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură şi mă împing în adâncul deznădăjduirii celei silnice; ci tinde-mi şi mie mâna Ta cea tare, ca lui Petru, o Îndreptătorule, şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce negrăit ai născut viaţa oamenilor, înviazămă pe mine cel omorât cu multe călcări de poruncă şi mă întăreşte să fac voile Domnului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Noi cei ce ne aflăm întru adâncul răutăţilor şi care ne primejduim de-a pururea în valurile necazurilor, pe tine Te avem părtinitoare şi zid, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti scăparea credincioşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Manase este pildă şi icoană a bunătăţii Tale pe pământ, Hristoase, iar eu sunt mai mare povestire a iubirii Tale de oameni, minune mare lucrând. Că pe mine cel mort m-ai înviat pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fără de mamă mai înainte de trup, fără de tată, fără întrupare a fost Fiul Tatălui şi al
424

Maicii, Cel ce în aceste două feluri se numeşte mai presus de minte; că lui Dumnezeu se cuvin minunile cele preaslăvite. Doamne miluieşte.(de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Suflete al meu,cugetând la râul cel înfricoşat al focului celui nestins înfiorează-te, strânge-te şi te depărtează de la răutate,şi cu plângere şi cu tânguire amară întru zdrobirea inimii aleargă cu smerenie mai înainte de sfârşit la Maica Domnului Tău şi roagă-te Ei ca să te izbăvească de el şi strigă-i:Născătoare de Dumnezeu,roagă-Te Fiului Tău şi Dumnezeu să-mi dăruiască iertare de greşeli că pe tine Te am nădejde eu netrebnicul robul Tău. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Cel ce ai întemeiat pământul întru început şi cerurile cu cuvântul le-ai întărit, bine eşti cuvântat în veci Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cel milostiv, îndură-te şi mă miluieşte, luminează-mi sufletul meu cu lumina cea dintru tine şi izbăveşte-mă de lucrarea cea cumplită şi măiestrită a dracilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica Mântuitorului,izbăveşte-mă pe mine cel ţinut de cumplita robie a gândurilor celor rele şi a patimilor celor stricătoare de suflet,ca,mântuindu-mă, să Te slăvesc de-a pururea după datorie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îndurate,pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut,încetează durerea şi chinuirea cea negrăită a sufletului meu şi plângerea mi-o prefă în bucurie adevărată,ca un Milostiv şi Mântuitor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mântuieşte-mă, mântuieşte-mă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel milostiv şi cu puterea Ta cea tare scoate-mă din nevoile cele cumplite,din vătămare şi din primejdii ca o Maică a lui Dumnezeu. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Pe Împăratul slavei cel fără de început, de Care se înfricoşează puterile cerurilor,
425

lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cuvinte Cel ce ai făcut cerul, pământul şi marea; Cel ce schimbi firile şi prefaci stihiile şi de izvoană zideşti totul; Domnul vieţii, Cel ce stăpâneşti peste moarte; Cel ce toate le porţi numai cu singur cuvântul, din Fecioară Maică ai ieşit purtător de trup. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu, mă împinge spre laudă dulceaţa cea dinlăuntru a preacuratului Tău dor şi focul cel dimprejurul inimii, şi mă pleacă a îndrăzni să-ţi aduc, din buze neroditoare, laude, rugi, cereri şi rugăciuni mulţumitoare. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul si pe Sfântul Duh, Domnul! Nepărăsind pe Născătorul şi nedespărţindu-Te cu totul, ci întru cele înalte împreună şezând, ca un Fiu, împreună cu Tatăl şi cu Dumnezeiescul Duh, ai încăput în pântecele Fecioarei mai presus de cuvânt, Cuvinte, rămânând Dumnezeu desăvârşit, măcar că Te-ai şi întrupat cu adevărat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cel ce Se laudă de toată zidirea şi de toată suflarea,cea nestricăcioasă şi cea stricăcioasă, cea gândită şi cea simţită,ca un Dumnezeu, Se vede Prunc al Maicii Fecioare. O, minune înfricoşată! O, auzire străină şi negrăită! Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L si preaînăltându-L întru toti vecii. Irmos: Pe Împăratul slavei cel fără de început, de Care se înfricoşează puterile cerurilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L pe Dânsul întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Naşterea Pururea Fecioarei ce s-a arătat mai înainte legiuitorului în munte, prin foc şi prin rug spre mântuirea noastră a credincioşilor, să o mărim cu cântări neîncetat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vino suflete ticăloase şi te plânge mai înainte de ieşirea ta, tânguieşte-te şi suspină din adâncul inimii şi cu jale şi plângere cazi şi strigă Maicii Ziditorului tău: Stăpână, sprijineşte-mă la judecată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Toată nădejdea mântuirii mele,după Dumnezeu,spre tine am pus-o eu robul Tău,
426

îmbogăţindu-mă cu tine în multe înconjurări ale vieţii;pentru aceasta,Născătoare de Dumnezeu,scăparea cea nebiruită şi folositoarea cea grabnică, izbăveşte-mă de tot felul de munci. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Scrâşnirea dinţilor mă roade şi viermele cel neadormit mănâncă de tot sufletul meu şi cheltuieşte mai înainte de sfârşit conştiinţa mea, iar râul cel de foc mă arde şi de departe, Iubitorule de oameni, izbăveşte-mă de acestea pentru rugăciunile Celeia ce Te-a născut. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ceea ce eşti cu totul fără prihană, întipăreşte pe fruntea sufletului meu pecetea cea neştearsă a sprijinirii Tale, ca văzându-mă potrivnicul să fugă ca de o oaie a păstoriei Tale, ca să Te laud şi să Te măresc ca pe o pricinuitoare a bucuriei şi mântuirii mele.

427

JOI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8, IRMOS Crucea însemnând Moisi în drept cu toiagul, Marea Roşie a despărţit lui Israil, celui ce pedestru a trecut-o.Iar de-a curmeziş acelaşi lovind-o,a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă;pentru aceea lui Hristos să-I cântăm,Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti sfeşnic însufleţit şi cu aur strălucit al Luminiii celei nematerialnice luminează-mi sufletul meu, alungând negura patimilor mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Vrăjmaşul m-a împins în prăpastia cea mai adâncă a păcatului, în fundul răutăţii şi în locul cel mai dedesubt al iadului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mireasa Tatălui Cel fără de început, Maica Unuia născut, Fiul Lui, Biserica dumnezeiescului Duh, miluieşte ticălosul meu suflet. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ai oprit, Fecioară, amărăciunea morţii, picând roua nemuririi şi izvorând dulceaţa vieţii. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Toiagul spre închipuirea tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii celei mai înainte neroditoare acum i-a înflorit lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, celor ce Te laudă pe tine nu li se face saţiu, că Tu eşti lumina, viaţa, mângâierea şi sprijineala noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cu cântări Te lăudăm pe tine, Prealăudată, ca pe ceea ce ai născut pe Domnul cel Prealăudat, pe Care Îl laudă rânduielile îngerilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, izbăveşte-mă de întunericul cel mai dinafară, de viermele cel amar şi cu foc arzător şi de orice alt necaz, pentru rugăciunile Maicii Tale. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
428

Ceea ce ai omorât iadul cu naşterea Ta cea dumnezeiască, izbăveşte-mă de locaşurile cele întunecate ale lui şi de focul cel vecuitor. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale şi am proslăvit dumnezeirea Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Suflete al meu, gândeşte la tânguirea cea amară şi la suspinul cel nemângâiat şi greu şi de aici tânguieşte-te cu amar pe sine-ţi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Omorât fiind mai înainte de moarte şi îngropat mai înainte de îngropare, eu cel mort de viu, sunt plin de putoarea cea rea a putrejunii celei din mormânt. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cugetând la darea de seamă cea înfricoşată şi la divanul Tău cel nemitarnic, Judecătorule, mă tem şi lăcrimez cu amar ca un osândit; pentru aceasta cad la Preacurata Ta Maică. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Minunea Ta covârşeşte toată mintea, că pe Domnul cel nevăzut şi fără de ani, L-ai născut văzut şi sub ani. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: O, de trei ori fericite Lemn, pe care S-a răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul, prin Care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel ce S-a pironit pe Tine cu trupul, de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! O suflete, tânguieşte-te pe sine-ţi mai înainte de ieşirea Ta, ia asupră-ţi plâns şi jeleştete cu amar, căzând la Maica lui Dumnezeu, mai înainte de a te apuca plânsul cel nemângâiat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stropeşte-mă, Curată, cu apa umilinţei şi cu picăturile milei Tale şi învredniceşte-mă să izvorăsc picături de lacrimi curăţitoare de păcate. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Hristoase, când îmi aduc aminte de tăierea cea înfricoşată a morţii şi de divanul Tău cel groaznic, de frică şi de cutremur mă împung cu amar la inimă; ci cu solirile Maicii Tale, fii mie
429

Milostiv. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Proorocul carte Te-a văzut mai înainte pe tine, Curată, în care S-a scris Cuvântul Tatălui, care ne-a izbăvit pe noi de necuvântare, Născătoare de Dumnezeu. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: În rânza celei din apă Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea patimă mai înainte a închipuit-o arătat. De unde a treia zi ieşind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, cel ce S-a răstignit cu trupul; şi cu Învierea cea de-a treia zi lumea a luminat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Maica lui Dumnezeu, roagă pe Judecătorul să-mi fie blând şi iertător la judecată, şi să caute spre mine cu ochi milostiv, când va şedea să iscodească faptele, cuvintele şi gândurile. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Păcătuit-am ca tâlharul, dar plâng ca desfrânata şi strig ca, cananeanca: Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Doctorul sufletelor, vindecă sufletul meu care, ca o fiică tânără, se îndrăceşte cu patimile. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Împărate a toate, mă înfricoşează de a doua venire a Ta pe pământ şi mă tem de judecata Ta cea înfricoşată şi nemitarnică, căci n-am păzit poruncile Tale cele dumnezeieşti şi cinstite şi nu m-am depărtat de cele rele; pentru aceasta alerg la Preacurata Fecioară şi Maica Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Ţinut fiind de norul păcatelor şi de dulceaţa greşelilor şi făcându-mă întunecat la minte cu negura patimilor, noaptea, lucrurile nopţii şi ale întunericului am săvârşit; ci Tu Fecioară, mântuieşte-mă. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna O, minune nouă! O, Taină înfricoşată! a strigat Mieluşeaua, văzând pe Fiul său pironit pe lemnul Crucii. Ce este aceasta Nemuritorule Cuvinte al lui Dumnezeu?Cum mori, Cel ce clădeşti pământul ca un Atotputernic?Laud însă pogorârea Ta cea dumnezeiască şi înfricoşată. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS:
430

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a îngrozit mânia cea de fiară, nici focul cel vâlvâietor, ci cu duh de rouă aducător ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind au cântat: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru bine eşti cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut adâncul milei,mântuieşte-mă pe mine cel nemilostiv şi prea desfrânat, ca o milostivă, îndurată şi împreună pătimitoare, şi mă izbăveşte de gheena pe mine ticălosul, ca să Te laud pe tine de-a pururea, cea mult lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, ceea ce ai născut pe Domnul cel puternic întru tărie, poţi toate câte voieşti; şi având noianuri de tămăduiri alerg la acoperământul Tău strigând: vindecă sufletul meu cel smerit şi bolnav. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cuvinte, primeşte-mă pe mine cel ce suspin, ca pe vameşul şi să nu mă lepezi pentru rugăciunile Maicii Tale celei nestricate, ci ca un mult Milostiv miluieşte-mă pe mine cel ce cant cu sârguinţă: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Stăpână,adapă pământul cel înţelenit al minţii mele cu dumnezeieştile ploi ale milostivirii Tale, şi fiind el mărăcinos şi spinos de zloata patimilor, ogorăşte-l cu plugul pocăinţei. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS: Binecuvântaţi tinerii cei întocmai cu numărul Treimei pe Făcătorul Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce eşti bucuria drepţilor, casă cerească şi cămara slavei, îmbracă-mă în haină vrednică de nuntă şi mă bagă în cămara Fiului Tău, ca nu cumva să mă apuce focul legat de mâini şi de picioare ca un netrebnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Zdrobirea inimii mele, suspinurile sufletului meu şi picăturile lacrimilor primindu-le Curată, slobozeşte-mă, prin lacrimile cele bune, de lacrimile cele nefolositoare din gheena, ceea ce ai ridicat toată lacrima de pe faţa pământului.
431

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Judecătorule şi Dumnezeul meu,mi se pare că stau cu mintea înaintea divanului Tău gol, cu frică şi cu cutremur, îngrijat şi împilat ca un osândit; pentru aceasta strig: Milostive, mântuieşte-mă pe mine cel osândit pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! O, auzire nouă! O vedere înfricoşată, uimitoare şi străină! Care s-au săvârşit întru tine, Fecioară. Dumnezeu S-a născut din pântecele Tău cel neîntinat şi de braţele Tale S-a ţinut, Cel ce ţine toate cu puterea cea dumnezeiască. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Binecuvântaţi tinerii cei întocmai cu numărul Treimei pe Făcătorul Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Moartea cea a venit oamenilor prin mâncarea din pom, astăzi prin Cruce s-a stricat, pentru că blestemul strămoaşei cel peste tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Maicii lui Dumnezeu, Celei Curate, pe Care O măresc toate puterile cele cereşti. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Stăpână, învredniceşte-mă a vedea podoaba lui Hristos cea cu adevărat frumoasă şi a mă desfăta de raza şi de strălucirea Lui cea dulce. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Înotând în noianul păcatului şi viscolindu-mă de valurile cele întreite ale patimilor, alerg la limanul Tău cel lin, Stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Milostive şi Prea Îndurate, mântuieşte-mă cu rugăciunile Celeia ce Te-a născut, pe mine cel mult pătimaş şi care în răutăţi am cheltuit bogăţia Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Cântarea arhanghelului "Bucură-te! " ţi-o aduc şi la început şi la mijloc şi mai pe urmă, căci alta potrivită ţie nu pot afla.

432

VINERI SEARA
CÂNTAREA 1-A, GLAS 8,IRMOS Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin MareaRoşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară Preaslăvită, preaslăvite s-au grăit pentru tine, ceea ce singură eşti Slava credincioşilor; pentru aceasta, cu rugăciunile Tale, fă-mă părtaş al slavei celei ce va să fie, pe mine care Te slăvesc pe tine, Preacurată, cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Binecuvântată Preacurată, bine este cuvântat Rodul pântecelui Tău, ceea ce eşti cu totul fără prihană, prin care toţi oamenii ne-am dezlegat din blestem; o, minune nespusă şi vedere nepricepută Stăpână, mântuirea tuturor oamenilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Mulţimea îngerilor,ceata ucenicilor,adunarea proorocilor,a mucenicilor şi a cuvioşilor Tăi totdeauna Te roagă pe Tine,Doamne,să ne dăruieşti nouă iertare de păcate,pentru Născătoarea de Dumnezeu, ca un iubitor de oameni. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, ceea ce ai primit în pântece Focul cel nesuferit, pe tine Te rog cu credinţă: izbăveşte-mă de gheena şi slobozeşte-mă cu rugăciunile Tale cele bine primite, de munca aceea ce-mi este pregătită pentru mulţimea greşelilor mele. CÂNTAREA A 3-A, IRMOS: Tu eşti Tăria celor ce aleargă la Tine Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi;şi pe Tine Te laudă duhul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată,căzând din sfinţita petrecere,m-am alăturat cu dobitoacele şi m-am făcut osândit cu totul;ci Tu,ceea ce ai născut pe Judecătorul, izbăveşte-mă din toată osânda şi mă mântuieşte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, dăruieşte-mi suspinuri neîncetate, lacrimi fierbinţi şi umilinţă necontenită, ca să-mi plâng patimile mele, care au odrăslit întru mine nebăgarea mea de seamă, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.
433

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cetele cereşti,duhurile cele slujitoare şi soborul proorocilor, al apostolilor şi al mucenicilor Tăi,Te roagă,Îndurate,împreună cu ceea ce Te-a născut,să dăruieşti iertare de greşeli poporului Tău. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată, ceea ce eşti milostivă, roagă pe Cel milostiv pentru mine, care am năravuri nemilostive, ca, punându-mi înainte chipuri de pocăinţă, să mă cheme iarăşi şi să mă învrednicească milostivirii celei dumnezeieşti. CÂNTAREA A 4-A, IRMOS: Pe înomenirea Ta, care mai înainte de veci ai hotărât-o şi mai pe urmă ai binevoit a o săvârşi, Doamne, am auzit-o şi cu frică am lăudat-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Preacurată, rupe zapisul cel mare al păcatelor mele cu suliţa ceea ce a împuns coasta cea dumnezeiască a Celui ce de voie S-a făcut om din tine, Fecioară, roagă-Te Lui ca să mă scrie în cartea celor mântuiţi pe mine cel ce nebuneşte m-am depărtat de la Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară cu totul fără prihană, învredniceşte-mă iertării pe mine cel ce mult am greşit şi cumplit am căzut,ca să Te slăvesc cu glasuri mulţumitoare şi să Te măresc cu dragoste dumnezeiască, pe tine ceea ce cu naşterea Ta cea minunată ai mărit pe cei micşoraţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Legile firii s-au înnoit întru tine,ceea ce eşti cu totul fără prihană,că ai născut pe Cuvântul mai presus de fire;drept aceea cu credinţă mă rog:întoarce-mă şi mă mântuieşte cu rugăciunile Tale pe mine care am păcătuit mai presus de firea omenească şi m-am depărtat de la Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Vrăjmaşul a rănit de tot sufletul meu cu săgeţile păcatului, pe inima mea a întunecat-o cu dezmierdările şi m-a rătăcit din calea cea dreaptă;pentru aceasta strig ţie, Fecioară: primeştemă şi mă mântuieşte pe mine, care mă întorc. CÂNTAREA A 5-A, IRMOS: Din negura patimilor ca dintr-o noapte adâncă mântuindu-mă, învredniceşte-mă să mânece duhul meu la lumina poruncilor Tale, Hristoase.
434

Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Neamurile neamurilor Te fericesc pe tine Cea pururea fericită şi puterile cereşti Te laudă, ca ceea ce ai împreunat cele de jos cu cele de sus,ceea ce eşti binecuvântată între femei,chemarea lui Adam celui căzut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Bun, Care ne-a izbăvit de necuvântare, împuterniceşte-mă ca să călătoresc drept pe calea cea bineplăcută lui Dumnezeu şi să rămân neclintit din starea cea bună. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cuvinte,Cel ce pentru adâncul milei Tale celei covârşitoare ţi-ai vărsat Sângele Tău pe Cruce, usucă adâncul patimilor mele şi mă învredniceşte ca, întru umilinţă, să-ţi plac ţie, Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Fecioară,Te-ai înfrumuseţat cu frumuseţile fecioriei Tale celei preacurate şi ai acoperit grozăvia cea cu chip urât a Evei celei de demult,născând pe Hristos,Care dăruieşte haina nemuririi celor ce Te cinstesc pe tine. CÂNTAREA A 6-A, IRMOS: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad;şi ca Iona mă rog:Dumnezeule,scoatemă din stricăciune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Milostivă Preacurată, prin tine s-a miluit firea omenească, că ai născut pe Domnul cel milostiv; pentru aceasta Te rog: miluieşte sufletul meu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Hristoase, cetele celor fără de trupuri împreună cu proorocii, cu apostolii şi cu mucenicii Tăi, Te roagă să mântuieşti pe poporul Tău de toată îmbulzeala, pentru ceea ce Te-a născut. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce eşti pământ nelucrat, Care ai născut pe Lucrătorul firii noastre şi Ziditorul a toate, arată pe sufletul meu aducător de roade, curăţindu-l cu cunoştiinţa cea dumnezeiască. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Am călcat poruncile care mă povăţuiesc către Dumnezeu, şi voind, m-am făcut rob
435

patimilor celor rele; pentru aceasta Te rog pururea Fecioară: izbăveşte-mă de stăpânirea lor. Doamne miluieşte. (de trei ori) Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh.şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Sedealna Suflete al meu, văzând de mai înainte amărăciunea muncilor, durerea, usturimea şi asprimea bătăilor,întunericul cel neluminat,tartarul cel fără de sfârşit, viermele cel înveninat şi de foc, iadul cel dureros cu gura lui cea mult mâncătoare şi cu gâtlejul cel nesăţios şi muncile cele nenumite şi necunoscute,roagă pe Maica Judecătorului tău,strigând cu suspinuri şi cu lacrimi: Născătoare de Dumnezeu,Fecioară,dă-mi iertare de răutăţile mele,mie celui ce alerg cu credinţă la acoperământul Tău. CÂNTAREA A 7-A, IRMOS: Tinerii cei de Dumnezeu cinstitori nu s-au închinat chipului celui de aur din Babilon, ci în mijlocul cuptorului celui cu foc fiind rouraţi, cântare au cântat grăind: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Născătoare de Dumnezeu,prin naşterea Ta ne-ai învrednicit de lucruri minunate şi negrăite;pentru aceasta izbăveşte-mă pe mine din munca cea înfricoşată şi învredniceşte-mă bucuriei celei negrăite,ca de-a pururea să Te laud pe tine,cea mult lăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Cheltuindu-mi viaţa mea cu lenevire, am rămas neroditor şi mă tem de judecată şi de focul cel nestins al gheenei; ci Tu, Fecioară, ceea ce ai născut Focul cel nesuferit, grăbeşte de mă scoate din focul muncii, cu solirea Ta. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Minunea cea mare a naşterii Tale este mai presus de toate minunile; pentru aceasta strig către tine: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Curată, minunează întru mine minunatele Tale, izbăveşte-mă de urgia cea viitoare şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Mântuitorule, miluieşte-mă pe mine, care am vieţuit în lene şi am trecut cu vederea legile Tale cele sfinte şi poruncile Tale cele cinstite şi mă mântuieşte, pentru ceea ce Te-a născut, ca un Dumnezeu făcător de bine şi mult milostiv. CÂNTAREA A 8-A, IRMOS:
436

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând focul şi văpaia, au cântat: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Fecioară, înviază sufletul meu cel omorât, căzut fiind ridică-l şi rănit fiind vindecă-l; împacă mintea mea, potoleşte valurile ispitelor şi mă mântuieşte pe mine care strig: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Strig ca tâlharul: pomeneşte-mă! şi plângând ca desfrânata strig ţie: Greşit-am precum a greşit desfrânatul de demult. Primeşte-mă, Iubitorule de oameni, pe mine deznădăjduitul care mă pocăiesc, pentru Născătoarea de Dumnezeu, ca să-ţi cânt cu osârdie: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul! Născătoare de DumnezeuPrealăudată, împreună cu mulţimea puterilor celor gândite, cu proorocii, cu apostolii, cu mucenicii şi cu toţi cuvioşii Îţi strigăm întru rugăciune: fă solire pentru toţi care cântă dumnezeieşte: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Preacurată,ceea ce mai presus de fire şi fără de ispită de nuntă ai născut pe Dumnezeu, Care,ca un puternic,dă viaţă tuturor,înviază sufletul meu cel omorât cu greşelile şi stricat cu muşcăturile cele otrăvitoare, ca să strig: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Irmos: Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând focul şi văpaia, au cântat: Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci. CÂNTAREA A 9-A, IRMOS: Pe tine, Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea neispitită de nuntă; pe tine, ceea ce ai născut prin cuvânt, mai presus de minte, pe Dumnezeul cel adevărat; pe cea mai înaltă decât puterile cele de sus, cu slavoslovii, fără tăcere, Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Dumnezeiescule pat al lui Solomon, pe care îl înconjură şaizeci de puternici şi întru
437

care S-a odihnit Cuvântul, după dumnezeiasca Scriptură, păzeşte-mă nerănit cu puterea ta, Curată, pururea Fecioară, pe mine care mă clătesc pururea de mulţimile dracilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Ceea ce ai născut Dulceaţa tuturor, îndulceşte-mi sufletul meu cel otrăvit de veninul şarpelui cu o picătură din dulceaţa cea dumnezeiască şi, cu mijlocirea Ta, fă-mă străin totdeauna de păcatul cel amar, ceea ce eşti părtinitoarea cea neruşinată a credincioşilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Iisus, Soarele slavei, luminează ticălosul meu suflet cu rugăciunile fiicei lui Dumnezeu Celei Preacurate şi Dumnezeieşti, Care Te-a născut, cu ale slujitorilor Tăi cei fără de trup, cu ale proorocilor, cu ale cinstiţilor apostolilor, cu ale ierarhilor, cu ale preaslăviţilor mucenici şi cu ale cuvioşilor Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Împărate şi Doamne, mă tem şi mă cutremur de a doua Ta venire, fiind vinovat; pentru aceasta mai înainte de sfârşit strig ţie: Milostive, Bunule şi iubitorule de oameni, milostiveşteTe şi mă mântuieşte pentru ceea ce Te-a născut.

Sfârşitul glasului al optulea

438

RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI ÎNCHINATE MAICII DOMNULUI ( II )

439

RUGĂCIUNEA A OPTA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU
Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie, din gură netrebnică, deşi toate le ştii, şi mai ales neputinţa mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte. Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, cele din zi şi din noapte, cele cu lucrul şi cu cuvântul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă, îndreptează-mă, că pe tine te am ca mijlocitoare către Hristos, Dumnezeul nostru. Miluieşte-mă şi mă ajută, îndemnându-mă la tot lucrul bun, după voia Fiului tău şi Dumnezeulu nostru. Tu ştii, Stăpână preabună, că din braţele maicii mele spre tine am alergat, ţie am fost dăruit, deşi rău m-am ocârmuit, dar nu am ştiut altă scăpare, părtinitoare, sprijinire şi mijlocitoare către Dumnezeu fără numai pe tine. Şi acum, Stăpâna mea, mărturisindu-mi toate faptele mele cele necuvioase, te rog să mi le ştergi şi să mă miluieşti. Ştii, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, că sunt ca o oaie rătăcită şi ca un străin smerit, care nu are unde să-şi plece capul, fără numai la tine, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu. Tu eşti, Stăpână, ajutătoarea mea, tu curăţia mea, tu acoperământul meu, în chezăşuitoarea mea către Dumnezeu, tu tatăl meu, tu maica mea, tu povăţuitoarea mea şi întru tine îmi pun toată nădejdea mea. Tu cunoşti sărăcia mea şi ştii că nu am pe nimeni, fără numai pe tine şi pe Hristos, Cel ce S-a născut din tine. Să nu te îngreţoşezi de mine, nici să mă lepezi de la faţa ta, Preacurată, ca să nu biruiască mulţimea răutăţilor mele bunătatea ta, că al tău este noianul milostivirii, ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu cel milostiv. Numai de voieşti şi eu m-am mântuit. Nimeni nu se împotriveşte ţie, că eşti Maică a lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Cel ce a făcut toate. Ştiu că multe sunt păcatele mele şi nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului din pricina mulţimii fărădelegilor mele, dar dacă tu vei binevoi, cine se va împotrivi? Ajută-mi, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mie, celui fără de îndrăzneală şi să nu mi se socotească îndrăzneala întru păcat, ci iartă-mă degrab şi-mi dă umilinţă. Dă-mi izvor de lacrimi, suspinare şi zdrobire de inimă, ca să plâng păcatele mele, că eu sunt cel ce am nelegiuit înaintea Fiului tău şi Dumnezeu mai mult decât toată firea. Şi ştiu, Stăpâna mea, că sunt fără de răspuns, nevrednic de toată iubirea ta de oameni, ci vrednic de toată osânda. De aceasta, prin tine, scap la mila Fiului tău, a Stăpânului şi Făcătorului meu cel bun. Deci ocârmuieşte-mă şi mă învăţă, Născătoare de Dumnezeu. Şi cerând în dar mila ta cea bogată, miluieşte-mă precum voieşti şi nu mă lepăda de la faţa ta, nici nu mă depărta de la acoperământul tău, nici nu mă înstrăina de milostivirea ta. Miluieşte-mă pe mine, cel ce spre tine îmi am toată nădejdea şi arată-ţi întru
440

mine puterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că de mă vei mântui pe mine, păcătosul, mare va fi mila ta, mare milostivirea ta, mare nepomenirea ta de rău, mare îndelunga ta răbdare. Iar de vei milui pe cel vrednic, nu va fi lucru minunat. De aceea ajută-mi, milostiveşte-te spre mine şi-mi întinde mâna ta mie,leneşului, trândavului, nemulţumitorului, împietritului, neumilitului, judecătorului strâmb, grăitorului de rău, desfrânatului,hulitorului,ocărâtorului,clevetitorului,celui plin de toată fapta cea rea,de cuvinte viclene şi gânduri urâte, celui străin şi gol de toată fapta cea bună şi vrednic de toată osănda şi pedeapsa. Cu adevărat, Stăpâna mea preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te spre mine, lipsitul şi ticălosul, şi fă cu mine milele tale bogate. Ca, fiind mântuit, să laud pe Cel ce S-a întrupat dintru tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi pe tine să te măresc, mântuirea mea, sprijinirea mea, mângâierea mea şi păzitoarea mea din toate zilele vieţii mele. Ajută-mi mie, Stăpâna mea cea sfântă, ajută-mi, şi iarăşi strig, ajută-mi. Şi mă învredniceşte ca să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu în toate zilele vieţii mele, să mă tem de El şi să-I slujesc cum se cuvine. Şi aşa, săvârşindu-mă, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, să fiu povăţuit de sfinţii îngeri la locaşurile cele dumnezeieşti şi luminnnoase prin mijlocirea ta cea bineprimită, unde să-I slăvesc în vecii vecilor pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea preasfântă. Amin.

RUGĂCIUNEA A NOUA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU
Ştiu şi sunt încredinţat cu deadinsul, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, că nicidecum nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului, împilat fiind de greutatea păcatelor mele. Şi cu dreptate este ca eu, desfrânatul şi spurcatul, cel ce am greşit mai mult decât toţi oamenii, să fiu urât de tine, cea curată, cea fără prihană, cea neîntinată şi cu sufletul, şi cu trupul. Dar fiind Maica Celui ce a venit să cheme nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă, iată, mă apropii cu frică de tine, cerând iertare greşelilor mele celor multe. Deci, să nu mă treci cu vederea Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, pe mine leneşul, necuratul, nevrednic cerului şi pământului, ci vrednic de toată osânda şi pedeapsa, cel nelegiuit mai mult decât toată firea omenească. Ci urmând milostivirea şi iubirea de oameni a Fiului tău şi Dumnezeului nostru bun, caută spre mine cu ochiul tău cel milostiv şi primeşte rugăciunea mea cea smerită şi trândavă, pe care o du Fiului tău şi Dumnezeu, cerându-mi iertare de cele ce nebuneşte le-am săvârşit în viaţă. Şi mă împuterniceşte Preacurată, cu rugăciunile tale cele bine primite către Fiul tău, să săvârşesc cu osârdie slujbele cele de dimineaţă, de amiază, de seară şi din miezul nopţii.
441

Aşa, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să nu depărtezi suspinele inimii mele, să nu treci cu vederea tânguirile, să nu mă lepezi de la faţa ta, nici să stingi nădejdea mea cea întru tine, ci să cauţi la dorirea mea cea înfocată spre tine şi să primeşti ticăloasa mea cerere. Ca nu cumva aflându-mă vrăjmaşul cel viclean pustiu şi gol de acoperământul şi sprijinul tău, să mă smerească cu desăvârşire şi să mă înghită cu totul. De aceea, apucă mai înainte şi mă sprijină, Cea fără prihană, pe mine, păcătosul şi smeritul, şi mă scoate din tirania cea amară a diavolului. Izbăveşte-mă de pândirile şi bântuielile lor şi mă învredniceşte ca fără de împiedicare să vieţuiesc aici, iar dincolo să dobândesc împărăţia cerurilor, ca una ce ai putere, fiind Maica lui Dumnezeu. Ca şi eu, dobândind prin tine mântuire, totdeauna să măresc sprijinul tău cel adevărat şi temeinic, că binecuvântată eşti în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A ZECEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU
Prea Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, Doamna lumii, lauda, nădejdea, scăparea, părtinitoarea, acoperământul, mângâierea şi veselia mea, miluieşte-mă pe mine cel stăpânit de multe greşeli şi varsă peste mine îndurările tale cele bogate. Ceea ce ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii cei înţelegători ai inimii mele. Ceea ce ai purtat în pântece Izvorul nemuririi, înviază-mă pe mine cel omorât de păcat. Maica cea bună a Dumnezeului celui bun, Cea iubitoare a Celui iubitor de oameni, Cea milostivă a Celui milostiv, dă umilinţă şi zdrobire inimii mele şi slobozire din robia cugetelor mele. Dăruieşte osârdie minţii mele întru această slavoslovie a ta, lacrimi de umilinţă şi vreme de pocăinţă, ca să laud şi să slăvesc numele cel întru tot sfânt al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A UNSPREZECEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU

442

Ceea ce singură eşti bucuria celor necăjiţi şi ocrotitoarea celor nedreptăţiţi,mângâierea celor neputincioşi şi acoperământul şi sprijinul celor ce se chinuiesc; liman celor din nevoi, Născătoare de Dumnezeu cu totul fără de prihană, ia aminte la această ticăloasă şi netrebnică rugăciune a mea, pe care o aduc ţie întru strângerea inimii mă izbăveşte de viforul cel rău al gândurilor. Scapă-mă pe mine din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire şi depărtează de la mine trândăvia cea cumplită. Izbăveşte-mă de tirania cea amară a diavolilor şi mă mântuieşte pe mine, netrebnicul robul tău, cel care întru tine, după Dumnezeu, mi-am pus nădejdea mântuirii mele. Dă-mi mie, Preacurată, să fac cu osârdie poruncile Fiului tău şi Dumnezeului nostru şi să păzesc întotdeauna aşezămintele Lui cele bineprimite, cu cuget veghetor şi cu minte trează. Că întru tine, pricinuitoarea bunătăţilor şi ajutătoarea, nădăjduind, aduc această cerere. Deci, să nu cad din nădejdea cea către tine, Preacurată, nici să mă întorc smerit şi ruşinat. Ci să aflu prin tine, Stăpână de Dumnezeu dăruită, degrab împlinirea cererilor mele. Ca întotdeauna, ca pe o ajutătoare tare a noastră, a păcătoşilor şi împlinitoare a cererilor noastre, să te laud şi să te măresc pe tine, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUĂSPREZECEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU A SFÂNTULUI EFREM SIRUL
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu cea singură Preacurată, şi cu sufletul, şi cu trupul, cea singură mai presus de toată curăţia, şi de toată înţelepciunea şi fecioria, singura care te-ai făcut lăcaş al darului Preasfântului Duh şi, de aceea, înseşi puterile cele nematerialnice şi îngereşti le covârşeşti cu neasemănarea, cu curăţia şi cu sfinţenia sufletului şi a trupului, caută spre mine cel pângărit şi întinat, şi cu sufletul şi cu trupul, cu întinăciunea împătimirii şi a vieţii mele trăite în dezmierdări. Curăţeşte mintea mea cea pătimaşă şi o spală! îndreptează-mi gândurile mele cele rătăcite şi orbite! Îndreptează-mă şi povăţuieşte-mi simţurile! Slobozeştemă de obiceiurile cele rele şi urâte, care mă tiranizează, de necuratele prinderi în minte, şi de patimi! Opreşte-mă de la tot păcatul cel cu lucrarea, dăruieşte trezvie şi socoteală desluşitoare întunecatei şi ticăloasei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a căderilor mele, ca, de întunecatul păcat izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi şi a te lăuda cu îndrăzneală, pe tine, cea singura adevărată Maică a adevăratei lumini a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Tu singură, împreună cu Dânsul şi printr-însul, eşti binecuvântată şi preaslăvită de toată zidirea cea văzută şi nevăzută, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

443

RUGĂCIUNEA A TREISPREZECEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU A SFÂNTULUI EFREM SIRUL
Stăpână Preacurată, Născătoare de Dumnezeu,Ceea ce ai născut cu trup pep e Dumnezeu-Cuvântul, cea mai înaltă decât toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută, ceea ce porţi grijă de neamul omenesc, sprijinirea celor necăjiţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, ajutorul celor neajutoraţi şi limanul celor înviforaţi, Maica lui Hristos cu firea şi Maică a creştinilor cu darul, la tine cad şi pe tine te rog, Fecioară Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, cel nevrednic cerurlui şi pământului, miluieşte-mă cea cu totul fără de prihană şi nu mă lăsa bucurie dracilor, miluieşte-mă şi nu te îngreţoşa de mine, păcătosul, spurcatul şi necuratul. Milostiveşte-te spre mine, ticălosul. Caută spre robul tău şi mă ajută pe mine, cel deznădăjduit şi nedumerit. Şi roagă pe Fiul tău cel iubitor de oameni şi Dumnezeul meu, să mă izbăvească de faptele cele rele şi de osânda cea veşnică. Roagă-te cu sârguinţă pentru mine, netrebnicul robul tău, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Şi ştiu cu adevărat că nu se cuvine ca eu, cel atât de spurcat şi neînfrânat, să te numesc şi să te chem pe tine, cea Preacurată şi cu totul fără prihană, cu buze spurcate şi întinate. Dar fiindcă tu singură eşti, după Dumnezeu, mângâierea mea şi altă scăpare nu ştiu, mă rog bunătăţii tale, Stăpână, şi uşă a milostivirii Fiului tău şi Dumnezeului meu, mă învredniceşte, prin mijlocirea ta, să dobândesc iertare de greşelile mele cele multe, ca să mă împărtăşesc cu Tainele Lui cele preacurate, înfricoşătoare şi făcătoare de viaţă. Aşa, Stăpână, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ascultă-mă pe mine, ticălosul şi nevrednicul robul tău, ca totdeauna să te binecuvântez şi să măresc numele tău cel preasfânt în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA A PAISPREZECEA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU A SFÂNTULUI IOAN DAMASCHINUL
Născătoarea Luminii celei neînserate, ia aminte la mine, cel ce mă mărturisesc ţie. Că m-am întinat şi m-am spurcat şi cu totul m-am întunecat eu, ticălosul. Pământul l-am pângărit, Stăpână, eu, ticălosul, cu păcatele mele cele multe, care, suspinând, strigă acum asupra mea către Judecătorul cel nemitarnic, aducând asupră-mi, vai mie! Şi martori: cerul împreună cu soarele şi stelele. Viforul gândurilor m-a cuprins şi mă afund întru deznădăjduire. Iar sufletul meu plin de cutremur aşteaptă hotărârea. Născătoare de Dumnezeu, toată nădejdea mea spre tine am pus-o eu, ticălosul. Iată, faţa mea este plină de ruşine, ci roagă-te neîncetat Celui pe
444

care L-ai născut, să Se milostivească spre mine, nevrednicul. Dezleagă legăturile mele cele nedezlegate, ceea ce ai născut lumii Izbăvitorul. Albeşte-mă cu lacrimile pocăinţei pe mine, cel ce m-am înnegrit şi întunecat. Ridică-mă pe mine, cel omorât de trândăvia cea multă, ceea ce ai născut Viaţa mea. Şi mă întoarce pe mine, cel înstrăinat, către Dumnezeu şi îngerii Lui. Cu adevărat, minune mare este că a suferit Domnul păcatele mele. Cum de nu m-a pogorât de viu în fundul iadului pe mine, ticălosul? Cum nu a trimis de sus toiag sau sabie să mă bată? Numai tu, cu adevărat, Stăpână, mi-ai dăruit viaţă cu rugăciunile tale, aşteptând pocăinţa mea, pe care tu însăţi Preabună, dă-mi-o mie, robului tău. Că tu îmi eşti zid şi liman şi tărie. Străluceşte peste mine lumina feţei tale celei dumnezeieşti şi mă scoală din somnul lenevirii. Dăruieşte-mi umilinţă, suspin neîncetat şi lacrimi fierbinţi. Spală întinăciunile mele cele sufleteşti şi dă-mi iertarea cea desăvârşită, ca ceea ce eşti om purtător de Dumnezeu şi ai născut Dumnezeu purtător de om. Te voi vedea pe tine, Marie Preacurată, cu ochii gânditori şi mă voi bucura. O, milostivire! O, nădejde neruşinată! O, viaţă şi lumină dulce a robului tău! Primeşte rugăciunea aceasta din gură spurcată şi limbă întinată. Şi mă izbăveşte de patimi şi de greşeli şi de necazuri, căci acum este vremea de ajutorare. Ca să se bucure de mine, Stăpână, îngerii şi sufletele drepţilor. Iar eu, cu mulţumire şi cu veselie, să măresc numele tău cel preasfânt, Prealăudată, Ceea ce poţi toate cele ce le voieşti, că ai născut pe Dumnezeu.

445

ACATISTUL MAICII DOMNULUI, ARĂTĂTOAREA CĂII

446

După începutul obişnuit se zic: Condac 1: Închis şi părăsit îmi e altarul inimii, dar Chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiinţa mea mă arde cu dor nestins. Nu am altă scăpare din iadul deznădejdii fără numai pe tine, Fecioară: luminează-mi întunericul, descoperă-mi lumina feţei Fiului tău, ca să aflu raiul smereniei şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, Arătătoarea Căii! Icos 1: Nu-mi pot găsi liniştea, nu-mi pot afla Chipul, nu pot să-mi îndrept viaţa decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din braţele tale, Preacurată, spre Care pururi arăţi cu iubire de Maică şi doar aşa, cu închinare, uşile altarului de taină iarăşi se deschid. Bucură-te, arătătoarea Chipului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea Iubirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea Dragostei Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea Dăruirii Fiului; Bucură-te, arătătoarea întrupării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Cinei celei de Taină; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 2: Nimica sunt eu, făptura, abia ca o frunză purtată de vântul patimilor şi valurile ispitelor; dar din nimic a făcut Dumnezeu lumea şi aşa nu deznădăjduiesc, ci cred iubirii Sfintei Treimi care m-a creat. Şi către icoana naşterii tale, Fecioară, îmi tind cugetul inimii, strigând împreună cu tine: Fie mie, Doamne, după cuvântul Tău, Aliluia! Icos 2: Toate simţurile şi mădularele îmi sunt rănite de patimi şi zac în nelucrare. Arată-mi mie, Fecioară, nu calea cea plină de amăgiri a simţurilor şi cugetelor amestecate ale lumii, ci calea rugăciunii şi închinării neîncetate către Hristos, prin care inima se face iarăşi altar al prefacerii duhovniceşti. Bucură-te, arătătoarea înfricoşatei Jertfe; Bucură-te, arătătoarea Luminatei Învieri; Bucură-te, arătătoarea Trupului şi Sângelui lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea alegerii celei bune; Bucură-te, arătătoarea sfintelor nevoinţe şi voii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea închinării şi prefacerii duhovniceşti;
447

Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 3: Cine ar putea zugrăvi iubirea dintre Dumnezeu şi creaţia Sa mai bine decât Sfântă Icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în care pe Cel ce toate le ţine cuprinzând, Îl faci arătat mai presus de minte celor ce cântă: Aliluia! Icos 3: Pacea dumnezeiască ce se coboară în lume este Însuşi Iisus cel întrupat din tine, Preacurată Fecioară, în împreună îmbrăţişarea Prea Sfântului Duh. Şi aşa icoana Naşterii tale e însăşi icoana isihiei creştine, Chipul Liturghiei lui Hristos, prin care Biserica urcă în iubirea Tatălui Dumnezeiesc Bucură-te, arătătoarea iubirii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iubirii de creaţie; Bucură-te, arătătoarea chemării de Sus; Bucură-te, arătătoarea Numelui lui Iisus; Bucură-te, arătătoarea Crucii de Viaţă izvorâtoare; Bucură-te, arătătoarea Crucii de unire între creaţie şi Dumnezeire; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 4: Cât de uşor încolţesc în firea slăbită de păcat seminţele vrăjmaşului şi cât de adânc pătrund rădăcinile relelor deprinderi! Şi din afară şi din lăuntru mă împresoară întunericul, ci tu, Stăpână, degrabă mântuieşte-mă, arată-mi calea spre Lumină, să pot iarăşi cânta: Aliluia! Icos 4: Lumea se cerne în tot felul de ispite, iar întru boli şi neputinţe Însuşi Dumnezeu lucrează spre mântuirea noastră. Arată-mi, Fecioară, rostul dumnezeiesc al încercărilor ce mă învăluie ca să-mplinesc voia Fiului tău şi să strig: Bucură-te, arătătoarea Binecuvântării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea Rugăciunii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea închinării Fiului; Bucură-te, arătătoarea Bisericii, Trupul lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea hotarului veşniciei; Bucură-te, arătătoarea Rugului aprins al isihiei; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 5:
448

La dreapta se-nalţă piscul ucigaş al mândriei şi deşertăciunii, la stânga se cască prăpastia fără fund a deznădejdii: cum voi păzi dar calea cea strâmtă ce trece prin focul conştiinţei şi al pătimirii de bună voie pentru dragostea lui Hristos, de nu-mi vei călăuzi tu paşii, Preacurată? Numai aşa, sub sfântul tău Acoperământ, voi avea şi eu îndrăznire a cânta: Aliluia! Icos 5: Infiază-mă, Fecioară, pe mine, cel ce stau cu închinare înaintea Crucii de Viaţă Dătătoare a Fiului Tău, şi descoperă inimii mele Rugul aprins al Bisericii în care să-mi sfinţesc trupul şi sufletul şi să strig: Bucură-te, arătătoarea tainelor dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iertării şi împăcării; Bucură-te, arătătoarea tămăduirii şi luminării; Bucură-te, arătătoarea Chipului cel fără umbra păcatului; Bucură-te, arătătoarea Chipului de taină al Învierii; Bucură-te, arătătoarea dragostei ce nu mai cade; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 6: Viaţa mi se-apropie de răscrucea veşniciei şi iată, nu am rod în care să se-ntrupeze Iubirea lui Dumnezeu. Nu am asemănarea cu Hristos, nici haina Sfântului Duh prin care să pot primi şi eu înfierea cea de Sus. Tot darul l-am risipit şi pângărit din neştiinţă, negrijă şi neiubire, iar acum deznădăjduit mă aflu înaintea hotarului înfricoşat. Arată-mi, însă tu, Fecioară, covârşirea milei lui Hristos, ca înaintea Lui să m-arunc şi să strig ca desfrânata, vameşul şi tâlharul: Miluieşte-mă, Doamne, Aliluia! Icos 6: Deschide-mi mie, celui orb, Preacurată, ochii inimii să pot vedea lumea în icoana veşniciei, icoana Iubirii celei mai tari decât păcatul şi moartea, şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, arătătoarea icoanei veşniciei;Bucură-te, arătătoarea chipului împărăţiei; Bucură-te, arătătoarea Pomului Vieţii; Bucură-te, arătătoarea Venirii lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Paştilor de taină; Bucură-te, arătătoarea Judecăţii Iubirii; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 7:
449

Arată-mi pururea, Stăpână, pe Fiul Tău şi Dumnezeu, ca să pot urî desăvârşit păcatul ce mă desparte de dragostea Lui, şi să pot cânta: Aliluia! Icos 7: Străluceşte-mi,Fecioară,frumuseţea mântuitoare a Chipului lui Hristos,ca alungând urâciunea pustiirii să odihnească în inima mea ca într-o icoană de pururea închinare şi să strig: Bucură-te, arătătoarea comorii din ţarina inimii; Bucură-te, arătătoarea mărgăritarului ascuns; Bucură-te, arătătoarea bunăvoirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea liturghiei Cuvântului; Bucură-te, arătătoarea mângâierii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea sălăşluirii Sfintei Treimi; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 8: Târât de patimi cumplite, strig către tine, Fecioară: nu mă lăsa pierzării, ci degrab mă acoperă cu lumina smereniei tale, întru care iubirea dumnezeiască înfloreşte şi Trupul lui Hristos se plineşte, în cântarea: Aliluia! Icos 8: Arată-mi, Preacurată, chipul pocăinţei şi mărturisirii adevărate, ca să păşesc eu, cel ce am lepădat tot darul dumnezeiesc, în hotarul împărtăşirii cu Hristos, prin care inima se face locaş al Împărăţiei Cerurilor. Bucură-te, arătătoarea dorului curăţitor; Bucură-te, arătătoarea pocăinţei înveselitoare; Bucură-te, arătătoarea mărturisirii dezlegătoare; Bucură-te, arătătoarea bunătăţii firii; Bucură-te, arătătoarea altarului împărtăşirii; Bucură-te, arătătoarea Schimbării la faţă; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 9: Viforul patimilor şi al suferinţelor ce vin asupră-mi potoleşte-l, Fecioară, arătându-mi mie calea răbdării şi închinării a toate către milostivirea lui Dumnezeu, prin care Crucea Iubirii mai presus de lume se-nalţă, în cântarea: Aliluia! Icos 9:

450

Cum a fost năpădit de neghină grâul cel curat sădit de Dumnezeu în inima mea şi cum voi mai discerne acum voia lui Dumnezeu, de nu mi-o vei lumina tu, Stăpână, cu rugăciunile tale de Maică către Fiul tău şi Dumnezeu? Bucură-te, arătătoarea darului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea frumuseţii fecioriei; Bucură-te, arătătoarea rodniciei ascultării; Bucură-te, arătătoarea comorilor sărăciei; Bucură-te, arătătoarea secerişului de taină; Bucură-te, arătătoarea urmării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 10: Toate ale lumii le-am gustat, dar n-am aflat bucurie, nici lumină netrecătoare, ci doar cădere în gol şi în lanţurile deprinderilor pătimaşe, iar suflarea vrăjmaşului caută fără odihnă să stingă candela inimii mele. Ci nu lăsa, Fecioară, în întuneric viaţa mea, ci păzeşte-o întru lumină ca să pot cânta pururea: Aliluia! Icos 10: Nu am nimica vrednic, nici cuget curat, nici simţire fără meteahnă să aduc la altar. Ca un osândit stau înaintea icoanei tale, Împărăteasă, şi înaintea ei îmi aduc cu închinare toate ale mele, să le prefacă Fiul tău aşa cum Însuşi ştie, ca un Dumnezeu, în prinos de Liturghie, prescure de cuget şi simţire prin care să mă sfinţesc şi eu şi să cânt: Bucură-te, arătătoarea cugetului ascuns; Bucură-te, arătătoarea înşelării ucigătoare; Bucură-te, arătătoarea păcatului nemărturisit; Bucură-te, arătătoarea crucii de moştenire şi închinării de fiu; Bucură-te, arătătoarea iubirii de Dumnezeu peste toate; Bucură-te, arătătoarea iubirii aproapelui cu dragostea lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 11: Aşază, Născătoare de Dumnezeu, cuvântul viu şi lucrător al Fiului tău în inima mea, ca să secere neghina păcatului ce-mi înăbuşă Chipul şi să pot sta înaintea Lui cu închinarea întregii mele fiinţe, cântând: Aliluia! Icos 11:

451

Arată-mi, Preacurată, chipul împărtăşirii de tainele dumnezeieşti, prin care să ardă zestrea suferinţei şi morţii câştigată prin păcat şi aşa să-mi pot purta Crucea ce odrăsleşte rodul Învierii. Bucură-te, arătătoarea împărtăşirii lui Hristos, Rodul veşniciei; Bucură-te, arătătoarea pogorârii Sfântului Duh, Chipul minunatei prefaceri; Bucură-te, arătătoarea slavei Tatălui, Chipul Împărăţiei Cerurilor; Bucură-te, arătătoarea credinţei lucrătoare; Bucură-te, arătătoarea nădejdii văzătoare; Bucură-te, arătătoarea dragostei sfinţitoare; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 12: Nu voi putea zbura peste abisul morţii fără aripile smereniei şi dragostei, nici nu voi afla lumina feţei Fiului tău fără a ta mijlocire preabună, Maica lui Dumnezeu, prin care întunericul se risipeşte şi tot darul lui Hristos se înnoieşte, în cântarea: Aliluia! Icos 12: Ca una ce pururi Îl vezi pe Fiul tău, Preacurată, ajută-mă să am neîncetat înainte icoana Iubirii dumnezeieşti, prin care să nu mai fiu o sămânţă a stricăciunii în ţarina lumii, ci o mlădiţă vie a Trupului lui Hristos, întru pacea şi bucuria Luminatei Învieri. Bucură-te, arătătoarea Chipului lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea umbririi Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea întâmpinării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea biruinţei iubirii; Bucură-te, arătătoarea îndumnezeirii firii; Bucură-te, arătătoarea Adevărului şi Vieţii nestricăcioase; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 13: Nu va putea cineva să-şi lumineze cugetul şi simţirea de nu va cunoaşte dragostea lui Hristos ce preface inima în cer nou şi pământ nou. Călăuzeşte-mi dar, Preacurată Fecioară, voirea cea slăbănogită la limanul voii dumnezeieşti, ca întărită în har să se înalţe spre cerul nepătimirii şi să vadă prealuminat Chipul Fiului Tău întru slava Tatălui Ceresc şi odihna Preasfântului Duh, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi: Icos 1:
452

Nu-mi pot găsi liniştea, nu-mi pot afla Chipul, nu pot să-mi îndrept viaţa decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din braţele tale, Preacurată, spre Care pururi arăţi cu iubire de Maică şi doar aşa, cu închinare, uşile altarului de taină iarăşi se deschid. Bucură-te, arătătoarea Chipului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea Iubirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea Dragostei Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea Dăruirii Fiului; Bucură-te, arătătoarea întrupării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Cinei celei de Taină; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 1: Închis şi părăsit îmi e altarul inimii, dar Chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiinţa mea mă arde cu dor nestins. Nu am altă scăpare din iadul deznădejdii fără numai pe tine, Fecioară: luminează-mi întunericul, descoperă-mi lumina feţei Fiului tău, ca să aflu raiul smereniei şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, Arătătoarea Căii!

453

ACATISTUL DE LAUDĂ SFÂNTĂ AL MAICII DOMNULUI

454

După începutul obişnuit se zic: Condac 1 Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie Puterile Cereşti şi Îngereşti, şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie, Celei ce ai fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Nostru, Îţi zicem: Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Icos 1 Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şi eşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în Sfânta Împărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinste creştinească aşa: Lăudată să fii Preabuna Maică a Domnului Iisus Hristos; Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioară; Lăudată să fii Preacinstită; Lăudată să fii Preabinecuvântată; Lăudată să fii Prealuminată; Lăudată să fii Preastrălucită; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 2 Maica şi Fecioară eşti, dar şi fecioria a fost împletită cu grijă de Maica pentru Preaminunatul Tău Fiu, Iisus Hristos, iar noi, creştinii Îţi cântăm: Aliluia! Icos 2 Mulţimea lăudătorilor şi binecuvântătorilor Tăi, o ştie Domnul Iisus, dar toţi cei care Te laudă şi Te preamăresc spun aşa: Lăudată să fii de toţi creştinii; Lăudată să fii de toţi cuvioşii; Lăudată să fii de toate cuvioasele; Lăudată să fii de toţi feciorii; Lăudată să fii de toate fecioarele; Lăudată să fii de mamele cu prunci; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 3 Participând la lupta spirituală dintre bine şi rău, întotdeauna eşti de partea binelui, Preacurată Fecioară, împreună cu toţi cei care cântă Domnului: Aliluia!
455

Icos 3 Puterea creştinătăţii poate spori şi prin ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară, cât şi prin ajutorul dat de Sfintele Personalităţi Cereşti şi Divine, iar noi lăudându-Te cântăm: Lăudată să fii alături de Fiul Tău; Lăudată să fii, că Domnul Savaot Te iubeşte; Lăudată să fii, că Sfinţii Arhangheli bine Îţi vestesc; Lăudată să fii de Sfinţii Heruvimi; Lăudată să fii de Sfinţii Serafimi; Lăudată să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor; Lăudată să fii Preasfânta Fecioară Maria! Condac 4 Pruncii din toată lumea Te laudă, Preacurată Fecioară. Nevinovaţi fiind, ei spun cuvinte frumoase despre Tine, iar noi cântăm creştineşte: Aliluia! Icos 4 Toţi cei care merg la şcoală sau învaţă despre Tine câte ceva, au mult respect şi multă evlavie către Sfânta Ta Personalitate, Preaminunată Fecioară şi zic aşa: Lăudată să fii de toţi copiii lumii; Lăudată să fii de cei nevinovaţi; Lăudată să fii de cei binecuvântaţi; Lăudată să fii de cei ce se smeresc; Lăudată să fii de cei ce Te binevestesc; Lăudată să fii în Ceruri şi pe Pământ; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 5 Toţi cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vremurilor,Ţi-au adus laudă şi mulţumirea cuvenită,aşa cum trebuie să se aducă unei Înalte Personalităţi Cereşti,iar noi,fiind mici şi neînsemnaţi,cântăm acum: Aliluia! Icos 5 Binecuvântaţii, cinstiţii şi smeriţii, precum şi cei ce Te-au văzut în vedenie sau în realitate, au rămas uimiţi de frumuseţea şi de strălucirea Ta, cea sfântă, şi cu toţii cântă aşa: Lăudată să fii de cei pe care i-ai ajutat; Lăudată să fii de cei pe care i-ai binecuvântat; Lăudată să fii de cei pe care i-ai vindecat;
456

Lăudată să fii de cei pe care i-ai luminat; Lăudată să fii de cei pe care de rău i-ai scăpat; Lăudată să fii de al nostru neam binecuvântat; Lăudată să fii Preasfânta Fecioară Maria! Condac 6 Cei care nu au pe nimeni pe lume se roagă către Tine, Preasfântă Fecioară, să le dai câte un mic ajutor, iar celor ce sunt în puterea vârstei lor bine le-ar fi să Te laude pe Tine din toată inima lor cântând: Aliluia! Icos 6 Tineri şi bătrâni, săraci şi bogaţi, ştiutori şi neştiutori de carte Te pot lăuda în gând, în faptă şi în cuvânt, iar noi cu smerenie spunem creştineşte aşa: Lăudată să fii de cei care nu au pe nimeni în lume; Lăudată să fii de toţi pustnicii; Lăudată să fii de toţi călugării; Lăudată să fii de toţi ierarhii; Lăudată să fii de toţi patriarhii; Lăudată să fii întotdeauna; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 7 Toate laudele aduse Ţie, sunt scrise de Marile Personalităţi Cereşti, din Sfântul Tău Sobor.Ele alături de Tine trebuie să fie lăudate, de aceea noi creştinii, înalţăm cântare sfântă: Aliluia! Icos 7 Frumuseţea laudei sfinte se vede în Ceruri. Gândurile noastre se văd de toţi Cei ce sunt în Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi cu toţii să zicem: Lăudată să fii de toate Personalităţile Cereşti; Lăudată să fii de toţi lăudătorii Tăi; Lăudată să fii de toţi binecuvântătorii; Lăudată să fii de cei înţelepţi; Lăudată să fii de cei deştepţi; Lăudată să fii de cei învăţaţi; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 8
457

Proorocii Te-au vestit,Apostoli Te-au ocrotit, Iisus Te-a preamărit, Divinitatea Te-a binecuvântat iar noi Te lăudăm cântând: Aliluia! Icos 8 Cântarea cântărilor dacă vom scrie despre Tine, Preacurată Fecioară, tot nu ne ajung cuvintele pentru a Te lăuda cum se cuvine. De aceea, să lăsăm pe cei din Ceruri să Te laude, cu măiestrie cerească, iar noi după putinţă, să spunem aşa: Lăudată ai fost şi eşti de toţi Proorocii; Lăudată ai fost şi eşti de toti Apostolii; Lăudată şi Preamărita eşti de Fiul Tău; Lăudată şi Binecuvântată eşti de Dumnezeu; Lăudată şi Preacinstită eşti de toate Puterile Cereşti; Lăudată şi Fericită eşti de Oştile Cereşti; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 9 Nu toţi cei ce-şi zic creştini Te laudă pe Tine, Preaminunată Fecioară, dar toţi cei ce nu se pricep să spună un cuvânt de laudă la adresa Ta, bine este pentru Ei să tacă, şi să lase pe cei care cu râvnă cântă: Aliluia! Icos 9 Sunt duhuri care nu vor să Te laude, Preasfântă Fecioară, ci mai degrabă îşi fac de lucru, împletind minciuna cu amăgirea şi viclenia cu răutatea. Domnul Savaot şi Cei din Ceruri văd acestea. Noi ne gândim să-Ţi aducem laudă sfântă şi cinstire aşa: Lăudată să fii de-a lungul veacurilor; Lăudată să fii de toţi pământenii; Lăudată să fii în mijlocul iernii; Lăudată să fii în zilele de vară; Lăudată să fii din zori până-n seară; Lăudată să fii, că lauda-i sfântă comoară; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 10 Cei ce nu vor să Te laude, bine le-ar sta lor să tacă, pentru că unii Te vorbesc de rău, dar nu ştiu nici ei de ce o fac. Noi care iubim pe Dumnezeu, şi pe toţi Sfinţii, împreună cu Sfintele Puteri Cereşti, Te iubim şi-Ţi cântăm: Aliluia! Icos 10
458

Se vor bucura oare aceia care încă nu Te cunosc, Preacurată Maică, de laudă creştinească adusă Ţie? Bine este nouă a zice în mod smerit: “Ajută Doamne nepuţintei noastre!” şi din toată inima să cântăm: Lăudată să fii Preafrumoasă Fecioară; Lăudată să fii Prealuminată Maică; Lăudată să fii Apărătoare a creştinilor; Lăudată să fii Ocrotitoare a noastră; Lăudată să fii Împărăteasă Cerească; Lăudată să fii Preabună Protectoare; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 11 Pe cei care au evlavie către Tine, Preasfântă şi Preaminunată Fecioară, îi aperi de năvălirea duhurilor rele. Raze de foc ceresc poţi arunca peste năvălitori, izgonindu-i, iar cei ocrotiţi pot cânta liniştiţi: Aliluia! Icos 11 Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, Sfinţi şi Sfinte din România, domnitori şi rugători români, care au făcut de-a lungul veacurilor biserici, mănăstiri, schituri, multe icoane, şi au scris cărţi în cinstea Ta, s-au rugat cu multă dăruire către Tine. Acum venind şi rândul nostru, cu drag, zicem aşa: Lăudată să fii de toţi românii; Lăudată să fii de toţi creştinii; Lăudată să fii de toţi pământenii; Lăudată să fii de cei ce Te iubesc; Lăudată să fii de toţi urmaşii noştri; Lăudată să fii întotdeauna; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 12 Binecuvântând Ţara Sfântă Ortodoxă România, ai binecuvântat pe toţi cei ce duc, cât şi pe cei ce vor duce o viaţă sfântă şi curată, cântând: Aliluia! Icos 12 Alături de Domnul Iisus, ai binecuvântat pe românii iubitori de cele sfinte, dar şi pe cei care au viaţă curată, sfântă şi care împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Lăudată şi Preamărită să fii Binecuvântătoarea noastră Cerească;
459

Lăudată şi Preamărită să fii de cei care bine Te cuvântă; Lăudată să fii de cei cu viaţa curată; Lăudată să fii în Ţara Sfântă; Lăudată să fii de tot poporul român; Lăudată să fii acolo unde românii trăiesc; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 13 (de 3 ori) Prealăudată, Preasfânta, Preabinecuvântata Fecioară, Lăudată să fii întotdeauna de cei ce cu dragoste cântă Domnului Savaot: Aliluia! Apoi se zic iarăşi: Icos 1 Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şi eşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în Sfânta Împărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinste creştinească aşa: Lăudată să fii Preabuna Maică a Domnului Iisus Hristos; Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioară; Lăudată să fii Preacinstită; Lăudată să fii Preabinecuvântată; Lăudată să fii Prealuminată; Lăudată să fii Preastrălucită; Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Condac 1 Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie Puterile Cereşti şi Îngereşti, şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie, Celei ce ai fost şi eşti Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Nostru, Îţi zicem: Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria! Rugăciune Preamarită, PreaLăudată, şi Preafrumoasă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Binecuvântată să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor Amin!

460

ACATISTUL IZVORULUI TĂMĂDUIRILOR NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

461

După începutul obişnuit se zic: Condacele şi icoasele: Condacul 1: Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta după datorie apropiindu-ne u dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem rugămu-ne rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea: Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni pes-te toată lumea; Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revăr-sarea darului; Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a Iorda-nului lucrare ai primit; Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare; Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire; Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine; Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 2: Stăpânul cerului şi al pământului, lucruri minunate şi prea slăvite a să-vârşit întru tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pentru că de sus a picu-rat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă,arătându-te pe tine izvor de tămăduiri,care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia! Icosul 2: Dumnezeiesc izvor ai raiului Fecioară şi Maică cerească pe tine te nu-mim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului tău au străbătut în cele patru părţi ale pământului, care se acoperă pururea cu străine mi-nuni, din apa ce se dă spre băutură tuturor celor ce cer. Pentru aceasta bucurându-ne toţi creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând totdeauna apă, cu sfinţenie şi cu dulceată zicând:
462

Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri; Bucură-te, că în dar reverşi din destul, bogate vindecări celor bolnavi; Bucură-te, că pe cei orbi, ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi faci ;Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat; Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit; Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l-ai vindecat; Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui Preaînalt. Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător; Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând adăpi sufletele cele însetate de viaţă; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 3: Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai presus de fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune, o, izvorule dătător de daruri; că nu numai că goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la tine cu dragoste, ci şi patimile cele sufleteşti le speli, curăţindu-le la toţi cei ce-ţi cântă ţie: Aliluia! Icosul 3: Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-l lăudăm credincioşii,care pe picătura Hristos,dătătorul de viaţă,pe pământ L-a plouat,pe apa cea dumnezeiască şi vie,cea săltătoare şi izvorâtoare, fără de moarte, a dăruit-o nouă credincioşilor care cântăm: Bucură-te,vasul băuturii celei dumnezeieşti,Ceea ce după băutură niciodată nu se deşartă; Bucură-te, Ceea ce alungi setea care topeşte sufletele; Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţeşte, revarsă râuri dumnezeieşti; Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul; Bucură-te, izvor de viaţă primitor care pururea izvorăşte daruri; Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o arată a fi slabă şi neputincioasă; Bucură-te, vedere orbilor; Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 4:

463

Izvorăşte-mi mie Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, darurile cuvântu-lui, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi dar credincioşilor, că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai izvorât nouă şi izvor de tămăduire, de obşte, te-ai arătat tuturor celor ce-I cântă: Aliluia! Icosul 4: Biserica ta, Preacurată Fecioară, se arată tuturor casă de doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută, ridică arătat pe credincioşii cei ce aleargă la dânsa şi tuturor izvorăşte dulceaţă din destul. Pentru care şi noi nevrednicii cu cântări duhovniceşti, veselindu-ne, zicem: Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă; Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire; Bucură-te, vindecare a celor bolnavi; Bucură-te, slobozirea celor din primejdii; Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor; Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă; Bucură-te, auzirea celor surzi; Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi, numai cu atingerea i-ai scăpat; Bucură-te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat; Bucură-te, că ne izvorăşti din ceruri daruri fără împuţinare; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 5: Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că izvorăşti apă de tămăduiri din care se adapă sufletele credincioşilor celor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa păcatelor celor ce cântă: Aliluia! Icosul 5: Neamul omenesc te laudă pe tine Preacinstită, că tuturor le izvorăşti din ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor nemuritor, Dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste cântări de laudă: Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea; Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a pogorât arătat; Bucură-te, că pe cel orb l-ai făcut a vedea lumina; Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei cea înfricoşată; Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor; Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi; Bucură-te, înţelepciunea celor simpli;
464

Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor; Bucură-te, că prin revărsarea apei, tămăduiri de multe feluri le-ai dăruit; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 6: Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce s-a lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului tău este tămăduirea bolilor celor de moarte aducătoare, Ceea ce firea cu adevărat nu a văzut. Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm: nu ne trece cu vederea, sârguieş-te ajutătoarea noastră grabnică şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor ca să te lăudăm zicând aşa: Aliluia! Icosul 6: Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le va putea spune, ca Ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul omenesc prin pică-turile izvorului tău, de care povestesc limpede lâna şi mana şi Siloamul şi piatra Ceea ce a izvorât şi pridvorul lui Solomon. Darul tău este mai pre-sus de cuvânt şi de gând; drept aceea şi noi într-o unire de gânduri şi gla-suri cântăm laudele acestea: Bucură-te, Fecioară că din tine se revarsă apa care vindecă patimile cele de moarte aducătoare; Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul femeii cel cuprins de cangrenă; Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite; Bucură-te, că prin stropirea apei, credincioşii se sfinţesc; Bucură-te, Fântâna bucuriei celei neîncetate; Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite; Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor; Bucură-te, înecarea tuturor patimilor; Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei credincioşi; Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 7: Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi, Născătoare de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire ţi cu ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei; drept aceea şi noi credem cuvintele Fiului tău, Stăpână, care a zis: "că în veci nu vor înseta cei ce cu credinţă vor bea din ea" zicând: Aliluia!
465

Icosul 7: Pântece mai înainte sterp ai dezlegat arătat, cu curgerile izvorului tău, că şi naşteri dăruieşti, ca Ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor, pentru care şi noi bucurându-ne zicem: Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa; Bucură-te, amestecăre care picură dumnezeiască dulceaţă inimii; Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător; Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă; Bucură-te, Ceea ce izvorăsti liniştea neputinţelor; Bucură-te, Ceea ce stingi văpaia bolilor; Bucură-te, Ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea înfocării; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 8: Minunile tale cele neauzite Stăpână, fac pe toţi credincioşii cei ce le aud a se minuna de apa izvorului tău; pe cei muţi şi surzi ca şi cum ar fi grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit îi vindecă, şi tămăduieşte desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă: Aliluia! Icosul 8: Pe toate apele le covârşeşte Fecioară Curată, apa izvorului tău, care dăruieşte arătat izbăvirea de boli cumplite şi dă sufletelor toată sănătatea, ca Ceea ce se revarsă mai presus de fire tuturor celor ce cântă: Bucură-te, că pe cei ce aleargă la tine îi scoţi din cuptorul necazurilor; Bucură-te, uşa prin care străbate razele luminii şi luminează ochii trupeşti şi sufleteşti; Bucură-te, Ceea ce singura eşti mângâierea pământenilor; Bucură-te, izvor prea cinstit; Bucură-te, că prin curgerea izvorului Tău, diavolii s-au înfricoşat; Bucu'ră-te, că pe Leon l-ai făcut călăuză orbului neştiutor spre al tău izvor; Bucură-te, că a fi împărat l-ai încredinţat; Bucură-te, că el spre mulţumire Biserică în numele tău a ridicat; Bucură-te, că tu dar făcător de minuni de la Dumnezeu ai primit; Bucură-te, că pătimaşii ce cu credinţă năzuiesc la izvorul tău se tămăduiesc; Bucură-te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare; Bucură-te, că izvorul tău tuturor este îndeajuns îndestulător; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 9:
466

Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcându-te, Născă-toare de Dumnezeu Fecioară, care ai născut pe Făcătorul şi Ziditorul tutu-ror, din amestecarea tinei şi a apei ai luminat negrăit ochii orbului, cel ce se născuse orb şi care nici cum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea negrăită a zis: Aliluia! Icosul 9: Siloamul vindeca bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta nu numai odată într-un an şi nu numai acei ce iau mai întâi, dobândesc sănătate, ci de-a pururea vinde-că toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dra-goste vin către tine strigând: Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, vas cu care primim bucuria şi mântuirea; Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti. Bucură-te, izvor nesecat al apei cele dătătoare de viaţă; Bucură-te, Ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare; Bucură-te, apa care curăteşti spurcăciunea păcatului; Bucură-te, încetarea întristărilor noastre; Bucură-te, vindecarea bolilor noastre; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 10: Vrând să vădeşti minunile cele de la izvorul tău, ai poruncit, Stăpână, lui Leon să ducă orbul în partea cea mai dinlăuntru a pădurii şi să-i stingă setea cea trupească cu apă; iar cu tină să-i ungă ochii lui cei întunecaţi pentru ca să cunoască puterea ta şi să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor care îl dai în dar tuturor celor ce au nevoie. Pentru aceasta şi noi nu tăinu-im minunile şi facerile tale de bine către noi robii Tăi, ci cu mulţumire proslăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia! Icosul 10: Viaţa noastră pământească afundată fiind în tina păcatelor, sufletul de păcate îmbolnăvit, trupul de dureri chinuit, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte, către tine dar alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea izvorului tău cădem, rugându-te: spală tina păcatelor vindecă sufletele îmbolnăvite şi trupurile chinuite le îndreptează, ca noi cu bucurie să strigăm ţie:
467

Bucură-te, vindecarea patimilor sufleteşti; Bucură-te, izbăvirea durerilor şi chinurilor trupeşti; Bucură-te, voinţa cea bună a lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi; Bucură-te, adevărata îndreptare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu, pentru păcatele lor; Bucură-te, baie care speli cugetele noastre murdare de fărădelegi; Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Izbăvitorul care în dar curăţă fărădelegile noastre; Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei se dau vindecări; Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 11: S-a înălţat apa izvorului tău, Curată, mai presus de ceruri, aceasta fiind hrana sufletului, miere din piatră şi dăruire de mană, slobozitoare de boli şi mântuitoare, pentru aceasta mulţimea credincioşilor veselindu-se saltă cântând: Aliluia! Icosul 11: Fântână izvorâtoare de viaţă plină de daruri dumnezeieşti s-a arătat nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura, sfinţirea şi mângâierea noastră; iar noi cu dragoste cinstindul şi cu credinţă îngenunchind înain-tea lui strigăm ţie: Bucură-te, chezăşuitoarea mântuirii păcătoşilor; Bucură-te, vindecarea a toate neputinţele; Bucură-te, Ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru; Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi cele pământeşti; Bucură-te, Ceea ce adăpi brazdele pe care cresc mulţmile îndurărilor; Bucură-te, Ceea ce ne povătuieşti pe noi către patria cerească; Bucură-te, roua florilor celor nevestejite; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 12: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, fă-ne vrednici de darurile tale şi te rugăm, treci cu vederea păcatele noastre, dând tămăduire celor ce cu cre-dinţă se apropie de izvorul tău şi cer binecuvântare şi iertare de păcate cântând: Aliluia! Icosul 12:

468

Nu cerem mai multă îndurare de la tine, Stăpână, decât precum te-ai milostivit şi ai dat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la izvo-rul tău şi au dobândit cele de folos, aşa te milostiveşte deci şi spre noi cei ce suntem cuprinşi de faptele cele rele ca să te slăvim pe tine, zicând unele ca acestea: Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte; Bucură-te, cununa cea slăvită a celor ce au credinţă şi se luptă împotriva ispitelor; Bucură-te, Ceea ce dai veşnică mântuire celor ce se ostenesc în viaţa călugărească; Bucură-te, Ceea ce izbăveşti omenirea din foametea sufletească şi trupească; Bucură-te, tare ajutătoare în războaie; Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti pe noi de năvălirea altor neamuri; Bucură-te, păzitoarea celor ce călătoresc pe pământ, pe apă şi prin aer; Bucură-te, comoara legii noastre creştineşti; Bucură-te, că în orice vreme secetoasă cerem ajutorul tău, îl dobândim; Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii; Bucură-te, că prin minunile tale ai bucurat tot neamul creştinesc; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 13: O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, izvo-rul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel necurmat al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al bunătăţii, nădejdea şi mântuirea tuturor creşti-nilor, la tine ridicăm ochii sufletelor şi a trupurilor noastre, către tine tin-dem mâinile noastre cele slabe şi din adâncul inimii strigăm ţie: Caută spre noi dintru înălţimea ta cea sfântă, vezi credinţa şi umilinţa sufletului nostru, ascultă rugăciunea noastră care o facem către tine din inima noas-tră cea împietrită depărtează de la noi toate nevoile, toată răutatea şi toată întristarea ce vine asupra noastră, întru această vremelnică viaţă. Vindecă toate bolile şi neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne sănătate şi ne izbăveşte de veşnica muncă prin rugăciunile tale ca să cân-tăm neîncetat: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea: Bucură-te, ocean înţelegător care asemenea norilor reverşi minuni pes-te toată lumea; Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revăr-sarea darului;
469

Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a Iorda-nului lucrare ai primit; Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa celor ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare; Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire; Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine; Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Condacul 1: Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele. Pentru aceasta după datorie apropiindu-ne u dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem rugămu-ne rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Rugăciune : Prea Sfânta Stapână de Dumnezeu Născatoare, ocrotitoarea neamului omenesc, căreia Stăpânul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne-a înfiat când era pe Crucea patimilor Sale, văzându-Te pe Tine Maica Sa şi pe ucenicul pe care-l iubea, a zis : Femeie iată fiul Tau şi ucenicului Fiule iată Mama ta, deci prin aceasta toţi câţi credem în patima Lui cea făcătoare de viaţă, cei care am fost atinşi de veninul şarpelui şi de acul morţii şi care prin "Rana Lui ne-am vindecat", Ţie ne-a încredinţat Stăpânul ca să ne fii Maică, pentru ca numai o maică adevarată poate să cunoască toate durerile şi suferinţele fiilor săi. Tu Prea Sfântă Stăpână, care din neamul omenesc fiind ştii câte suferinţe au căzut asupra acestui neam, din pricina păcatelor lui; dăruitu-ne-ai Izvorul Tău cel dătător de multe vindecări pe care-l prăznuim astăzi. Tu ai facut ca orbul să se rătăcească în căutarea izbăvirii, iar pe bunul şi blândul Leon să-l găsească şi să-i stingă setea cu apa izvorului Tău şi prin spălare i-ai dăruit vederea. Dar nu numai orbul s-a îndulcit de mila Ta, ci şi Leon, pentru bunătatea inimii lui i-ai dăruit împărăţia Bizanţului. Lui Iustinian împăratul i-ai dăruit vindecare de boala lui cea fără de leac şi tuturor celor ce au alergat cu credinţă le-ai dăruit izbăvire din multe feluri de boli, prin multele minuni date de Atotputernicul Dumnezeu prin mijlocirea Ta de Maică, pe care cine le va putea spune după vrednicie şi ce grai le va putea grăi. De aceea şi noi acum cădem în genunchi în faţa milostivirii Tale, ca uneia care cunoşti cât de mare este slăbiciunea noastră, cât de groaznică ne este căderea, cât de departe suntem de adevărata cale a dreptăţii dumnezeieşti; am căzut, ne-am
470

depărtat, toţi ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut. Cine ne va ajuta, cine ne va ridica pe noi, dacă nu Tu care eşti Maica noastră cea bună şi milostivă, care totdeauna mijloceşti la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru pentru iertarea păcatelor noastre celor multe, de aceea şi acum în această zi în care prăznuim amintirea Izvorului Tău celui făcător de minuni; cădem la Tine şi cu umilinţă ne rugăm, să mijloceşti la Cel Atotputernic şi Atotmilostiv, ca să trimită acestei ape Sfinţite în această zi de praznic, darul Siloamului, puterea îngerului de la lacul Vitezda, şi marea Ta milostivire de la izvorul cel arătat lui Leon, ca să curăţească pacatele noastre şi să tămăduiască toată boala şi toata neputinţa noastră cea sufletească şi trupească, că unde s-a înmulţit păcatul să prisosească harul şi unde lipseşte sănătatea să plinească aceasta lipsa bogăţia darurilor Izvorului Tău celui făcător de minuni. Ca totdeauna binecuvântând pe Stăpânul şi pe Tine mărindu-Te să ne învrednicim de împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să strigăm Ţie cu mulţumire miluieşte-ne pe noi Împarateasa a Izvorului tămăduirii. Amin!

471

ACATISTUL MAICII DOMNULUI "VINDECĂTOAREA "

472

După începutul obişnuit se zic: Condacele şi icoasele: Condac 1 După Sfânta Ta înălţare la Ceruri şi după minunata primire cerească care Ţi S-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăţie, un Sobor minunat al Tău, un loc pe Pământ unde se Preaslăveşte Numele Tău, precum şi darul de a-i vindeca pe cei care cu dragoste la Tine se roagă neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Icos 1 Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Maică Preacurată, dându-Ţise daruri multe şi foarte mari. Puterea, Iubirea şi Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi Te rugăm Măicuţă aşa: Vindecă-ne Maică, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului! Vindecă-ne Maică Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor! Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră! Vindecă-ne Maică Preacurată şi de Dumnezeu Binecuvântată! Vindecă-ne Maică Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată! Vindecă-ne Maică Preasfântă, Multiubitoare şi în credinţă întăritoare! Vindecă-ne Maică Prealuminată, Preaputernică şi de rău Izbăvitoare! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 2 Toţi cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă fierbinte spre a fi vindecaţi, primesc al Tău ajutor, Preacurată şi mulţumindu-Ţi pentru ajutor Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Bărbaţi,femei,feciori,fete,maici,călugări,preoţi,episcopi, toţi cei care au fost bolnavi şi Ţi s-au rugat pentru vindecare, au fost vindecaţi în mod miraculos şi de aceea cu credinţă Te rugăm: Vindecă-i pe toţi bolnavii, Prealăudată Fecioară! Vindecă-i pe cei chinuiţi de neputinţe! Vindecă-i pe copiii şi pe nepoţii noştri! Vindecă-i pe părinţii şi pe fraţii noştri!
473

Vindecă-i pe cei din neamurile noastre! Vindecă-i pe cei care Ţi se roagă! Vindecă-i pe cei bolnavi şi fără de speranţă! Vindecă-i pe românii de pretutindeni! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 3 Fiind o Maică Multiubitoare auzi repede rugăciunile care se fac către Tine, Preasfântă, dar şi pe cei care din toată inima Îi cântă Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Pe cei care cheamă Numele Tău cu slavă şi cu multă smerenie îi ajuţi, scoţându-i din necazuri, vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor, de aceea, Măicuţă, Te rugăm aşa: Vindecă-ne Maică, Tămăduitoarea noastră! Vindecă-ne Maică, Protectoarea noastră! Vindecă-ne Maică Nebiruită! Vindecă-ne de bolile care ne chinuiesc! Vindecă-ne de bolile psihice, care ne fac viaţa un coşmar! Vindecă-ne de bolile trupeşti, care ne fac neputincioşi! Vindecă-ne de patimile care ne atrag spre cel rău! Vindecă-ne că ne rugăm Ţie cu credinţă şi cu speranţă! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 4 Pentru Marea Ta Milă pe care o ai faţă de toţi creştinii, noi Te rugăm şi cerem acum al Tău ajutor ceresc şi cu multă smerenie Îi cântăm Fiului Tău: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Preaminunată Fecioară pe cei care Te iubesc, postesc, se roagă cu evlavie,pocăindu-se pentru păcatele lor şi Îţi cer vindecare de boli, Tu îi vindeci. Cu mulţumire şi cu recunoştinţă ei strigă aşa: Vindecă-ne Preacurată Fecioară, că pentru tot ajutorul Tău sfânt Îţi mulţumim! Vindecă-ne mâinile şi picioarele noastre îndurerate! Vindecă-ne rănile şi durerile noastre chinuitoare! Vindecă-ne suferinţele trupeşti şi sufleteşti, care ne fac viaţa amară! Vindecă-ne durerile de cap, bolile părului şi ale oaselor! Vindecă-ne bolile ochilor, bolile nasului şi ale gâtului!
474

Vindecă-ne bolile inimii, ale ficatului şi ale organelor interne! Vindecă-ne bolile grele, pentru care doar Tu ne eşti scăpare! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 5 În bunătatea Ei spirituală Maica Sfântă le-a comunicat românilor că poate vindeca pe oricine I se roagă cu credinţă şi cu evlavie; cu mulţumire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Metodele de vindecare ale Preasfintei Fecioare nu le cunoaştem, dar ştim că pe cel care se roagă mult cu credinţă, cu umilinţă şi cu pocăinţă sinceră pentru păcatele sale, ţinând post sever, Maica Sfântă îl ajută. Invocând bunătatea, Ei să zicem aşa: Vindecă-i Preacurată, pe robii cei credincioşi Lui Dumnezeu! Vindecă-i Preasfântă, pe cei care Te iubesc spiritual! Vindecă-i Preabinecuvântată, pe cei greu încercaţi de boală! Vindecă-i Preacurată Fecioară, pe cei cu suflet bun! Vindecă-i Preaîndurată, pe cei de faţă! Vindecă-i Preastrălucită, pe cei care suferă! Vindecă-i Prealuminată, pe cei neputincioşi şi singuri! Vindecă-i Preamilostivă, pe bolnavii incurabili! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 6 Folosindu-se de Razele Sfinte Vindecătoare şi de Sfinţii Îngeri Vindecători din Sfântul Ei Sobor, Maica Domnului îi ajută pe cei care Îi cântă cu dragoste Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Metodele de vindecare şi cele de tratament ceresc se aplică celor carecr ed, care îşi mărturisesc păcatele şi fac pocăinţă din tot sufletul, iarcei care nu cred nu se vindecă. Smerindu-ne să zicem aşa: Vindecă-ne pe noi, cu Razele Tale Sfinte! Vindecă-ne pe noi, cu ajutorul Sfinţilor Tăi Îngeri! Vindecă-ne pe noi, care credem în Fiul Tău! Vindecă-ne pe noi, care ştim că poţi face minuni! Vindecă-ne pe noi, care ne lepădăm de păcate!
475

Vindecă-ne pe noi, care ne lăsăm de toate relele! Vindecă-ne pe noi, care facem pocăinţă sinceră! Vindecă-ne pe noi, cei bolnavi din pricina multelor noastre păcate! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 7 Cei chinuiţi de duhurile rele se pot vindeca dacă fac mărturisire, dacă se leapădă de toţi adepţii răului şi cântă din toată inima lor cântarea sfântă şi Dumnezeiească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Bolnavii care se roagă, postesc, se smeresc, citesc acatistele şi paraclisele Maicii Domnului, fac canon de pocăinţă sinceră şi severă, se pot vindeca fără intervenţia altcuiva, că Maica Domnului, Sfinţii, Îngerii şi Sfintele Puteri Cereşti, îi aud înlesnindu-le vindecarea, iar noi să ne rugăm aşa: Vindecă-i Preacurată pe cei care Ţi se roagă din tot sufletul! Vindecă-i Măicuţă pe cei chinuiţi de duhurile rele! Vindecă-i Multmilostivă pe cei, care se leapădă de rău! Vindecă-i Preasfântă pe cei care citesc sfintele Tale acatiste! Vindecă-i Maica Lui Dumnezeu pe cei care citesc sfintele Tale paraclise! Vindecă-i Preaîndurată pe cei care singuri îşi fac canon de pocăinţă! Vindecă-i Preabună pe toţi păcătoşii şi întoarce-i la credinţă! Vindecă-i Prealuminată pe cei cu boli grele şi incurabile! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 8 Maica Domnului ne poate vindeca prin cuvânt sau folosind Raze Vindecătoare de mare efect, de aceea cinstindu-O, Îi cântăm în mod deosebit: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 În marea ei iubire de oameni, Maica Domnului poate trasmite anumite reţete de vindecare, care impun folosirea strictă a unor condiţii speciale de viaţă. Cerând îndreptare ne rugăm aşa: Vindecă-ne, Te rugăm Maică Preamilostivă! Vindecă-ne cu Razele Vindecătoare de mare efect! Vindecă-ne Măicuţă, că Te iubim, Te preacinstim şi ne rugăm Ţie! Vindecă-ne Maică Milostivă, că ne pocăim sincer pentru păcatele noastre!
476

Vindecă-ne cu reţetele Tale spirituale şi cu metodele Tale Cereşti! Vindecă-ne, Te rugăm, de bolile minţii, ale sufletului şi ale trupului! Vindecă-ne de bolile psihice, pentru care noi nu ştim vindecare! Vindecă-ne de bolile care ne ţintuiesc şi ne fac viaţa amară! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 9 Unele îmbolnăviri provin din radiaţii planetare sau din cauza acţiunii negative a unor persoane, dar ne rugăm pentru ajutor apelând la metodele de vindecare ale Maicii Domnului, şi-I cântăm Bunului Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Unele boli cum ar fi tristeţea, neînfrânarea, lăcomia, ura, invidia, se pot vindeca prin post sever, prin rugăciune multă, prin curmarea dorinţelor păcătoase şi cerând ajutorul Maicii Domnului. Vindecă-ne Preaminunată Fecioară, de radiaţiile planetare! Vindecă-ne Preasfântă, de tot răul care ne atacă! Vindecă-ne Prealuminată, de acţiunea negativă a altora! Vindecă-ne Preabună Maică, de tristeţe, de neînfrânare, de ură şi de invidie! Vindecă-ne de lăcomie, de egoism, de gelozie, de ranchiună! Vindecă-ne de pizmă, de mânie, de hulă şi de clevetire! Vindecă-ne de mândrie, de orgoliu, de trufie şi de vanitate! Vindecă-ne de bolile sufleteşti şi de chinul psihic! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 10 Lipsa sensibilităţii sufleteşti, fuga după înavuţire fără rost, viaţa ghidată numai spre a avea de toate creează uneori stări de iresponsabilitate, care duc la dezechilibru, provocând chin psihic sau fizic şi de aceea întărindu-ne duhovniceşte să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Pentru eliminarea defectelor psihice, Maica Domnului a recomandat autostudierea personală fizică, psihică şi sufletească, în raport cu mediul sau cu societatea. Să ne rugăm din inimă aşa: Vindecă-ne Preacurată, de dezechilibru sufletesc! Vindecă-ne de toate stările rele care ne macină!
477

Vindecă-ne de gândurile necurate, care ne îmbolnăvesc! Vindecă-ne, că suferim şi nu ştim ce boli avem! Vindecă-ne, că doctorii nu ne pot vindeca! Vindecă-ne de cancer şi de tot răul care ne macină! Vindecă-ne de bolile grele şi fără vindecare pământească! Vindecă-ne de bolile care ne chinuiesc şi ne amărăsc viaţa! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 11 Maica Sfântă ne învaţă că studierea personală fizică şi psihică, autocunoaşterea, poate duce la eliminarea multor defecte şi boli. Cinstindu-O pe Maica Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Persoanele care au descoperiri sfinte,comunicări Dumnezeieşti,ori de la Personalităţile Cereşti,îşi pot lărgi domeniul cunoaşterii,al vindecărilor de tot felul şi de aceea să spunem aşa: Vindecă-ne Preasfântă, de bolile intime şi ne curăţeşte de tot păcatul! Vindecă-ne şi luminează-ne calea spre Dumnezeu! Vindecă-ne şi învaţă-ne tot ce este de folos sufletelor noastre! Vindecă-ne, înţelepţeşte-ne şi ajută-ne să fim răbdători! Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii! Vindecă-ne şi ne întăreşte pe noi în tot ce este bine! Vindecă-ne şi nu ne lăsa Măicuţă neştiutori! Vindecă-ne, smereşte-ne şi ne miluieşte pe noi, după mare mila Ta! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 12 Maica Domnului a spus către români: Când cunoşti mai mult ştii cât să ceri şi ce să ceri, pentru tine şi pentru alţii - iar noi rugându-ne, cerem cele bune şi de folos sufletelor şi-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Maica Domnului are multe Raze Sfinte cu care lucrează, putând vindeca bolile oamenilor, ale animalelor, ale peştilor, ale albinelor, cât şi ale plantelor şi de aceea să O rugăm aşa: Vindecă Preacurată Maică, animalele în suferinţă! Vindecă Preabinecuvântată Maică, păsările bolnave!
478

Vindecă Prealuminată Fecioară, albinele atacate de boli! Vindecă Preamărită Maică, peştii şi vieţuitoarele apelor! Vindecă Preafericită Maică, pomii şi plantele noastre! Vindecă Preamilostivă Maică, cerealele de bolile lor! Vindecă-i Preabună Maică şi pe cei bolnavi ai noştri! Vindecă-i Preasfântă Fecioară pe toţi cei care Îţi cer ajutorul! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 13 Preacurată Fecioară şi Maică Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vindecă-ne pe noi( numele) pe cei din familiile noastre, vindecă-i pe prietenii şi pe duşmanii noştri de bolile pe care medicii nu ştiu să le vindece, căci cu dragoste şi cu smerenie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zic iarăşi Icos 1 Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Maică Preacurată, dându-Ţise daruri multe şi foarte mari. Puterea, Iubirea şi Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi Te rugăm Măicuţă aşa: Vindecă-ne Maică, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului! Vindecă-ne Maică Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor! Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră! Vindecă-ne Maică Preacurată şi de Dumnezeu Binecuvântată! Vindecă-ne Maică Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată! Vindecă-ne Maică Preasfântă, Multiubitoare şi în credinţă întăritoare! Vindecă-ne Maică Prealuminată, Preaputernică şi de rău Izbăvitoare! Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Condac 1 După Sfânta Ta înălţare la Ceruri şi după minunata primire cerească care Ţi S-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăţie, un Sobor minunat al Tău, un loc pe Pământ unde se Preaslăveşte Numele Tău, precum şi darul de a-i vindeca pe cei care cu dragoste la Tine se roagă neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Rugăciune către Maica Domnului pentru vindecare de boli
479

Preasfântă, Preacurată şi Preaminunată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, Te rugăm ascultă rugăciunea nevrednicilor robi(numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de bolile ştiute şi neştiute de noi. Fie ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptăţite. Amin!

480

ACATISTUL MAICII DOMNULUI APĂRĂTOAREA NOASTRĂ ÎN ZIUA ÎNFRICOŞĂTOARE A JUDECĂŢII DE APOI

481

După începutul obişnuit se zic: Condacul 1 Apărătoare Doamnă, de Dumnezeu aleasă, ajutătoare grabnică pentru toată lumea în ziua Judecăţii, a celor ce cu dragoste te laudă pre Tine, ca pre Împărăteasa Cerului şi a pământului, caută din a Ta înălţime şi nu ne lăsa pre noi în ziua cea grozavă a Judecăţii de Apoi.Căci Tu,binecuvântată Maică a lui Dumnezeu,pururi Te rogi Fiului Tău şi Dumnezeului nostru să ne miluiască pre noi. Drept aceea, Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să ierţi păcatele noastre şi să ne îndrepţi pre calea pocăinţei, pre noi cei ce cu lacrimi ne rugăm Ţie, strigând: Bucură-Te, Apărătoarea noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu! Icos 1 Arhanghelii şi îngerii, heruvimii şi toate puterile cereşti, văzându-Te pre Tine, o, Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, în ziua Judecăţii, se roagă Domnului Dumnezeu să se milostivească spre noi pentru a Ta mare milosârdie şi dragoste, pe care le ai pentru tot neamul omenesc. Drept aceea, cu mulţumire strigăm unele ca acestea: Bucură-Te, Atotmilostivă, Ceea ce cu mare bunătate pe noi ne miluieşti; Bucură-Te, Ceea ce eşti mai slăvită decât oştirile cereşti; Bucură-Te, candelă ce arzi necontenit înaintea Sfintei Treimi; Bucură-Te, Maica Împăratului Ceresc, care în Cer împărăteşti; Bucură-Te, lumină dumnezeiască, Ceea ce tot pământul şi toată făptura luminezi; Bucură-Te, Apărătoare noastră osârdnică în ziua înfricoşătoare a Judecăţii lui Dumnezeu! Condacul 2 Stând noi cu frică şi cu cutremur la Judecata Domnului şi văzând-o pre Maica multmilostivă, cum se roagă Fiului ei şi Dumnezeului nostru să ne ierte, o rugăm să ne miluiască şi pe noi, cei care în fărădelegi fiind afundaţi, nu ne-am îngrijit de sufletele noastre. Drept aceea, Maica Domnului ne învaţă a striga cu umilinţă către Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Înţelegerea cea neînţeleasă de mintea omenească e