ENGLISH WRITING Thiểu năng ể

Session 17 Instructor: Hồ Lê Vũ

OVERVIEW
• • • • Review Warm-up PVO usage guide id PVO practice

Previously on Thiểu Năng…
• túng, thiếu tiền tiêu
– short on cash

• tán tỉnh
– to hit on someone

• tốt nhưng chưa khéo léo trong việc giao tiếp
– rough around the edges

• làm thêm
– to moonlight as

Previously on Thiểu Năng…
• phục vụ bàn
– to wait on

• chấp nhận và cố gắng vượt qua khó khăn thử thách
– to rise to the challenge

• nâng tầm tăng mức độ khó tầm,
– to raise the bar

• bất ngờ g
– all of a sudden | out of the blue

• bỗng như sét đánh ngang tai
– like a bolt from the blue | like a bolt out of the blue

hối cải – to mend one’s way Previously on Thiểu Năng… • đáp lại tương tự – to respond in kind • đáp lễ. trông nhờ vào – to turn to • làm theo ý muốn – to do as one wishes | do as one pleases – do something at will • sửa đổi lỗi lầm.Previously on Thiểu Năng… • nương dựa. có đi có lại – to returns the favor • tình cảm có qua có lại – the feeling is mutual | reciprocal .

không ưa – There’s no love lost between – couldn't stand the sight of someone • ghét cay ghét đắng – hate someone’s guts someone s • không hợp.Previously on Thiểu Năng… • ghét. như chó với mèo – like oil and water Previously on Thiểu Năng… • thấy được mặt tốt – see one’s good side • thay đổi quan điểm. thái độ – a change of heart about • sát cánh bên nhau – work side by side | shoulder-to-shoulder • chung sức cộng tác g ộ g – to pull together | join forces – to team up with .

làm mất đi – deprive | rob someone of something • thể hiện sự thán phục và ngưỡng mộ – Kudos to . nỗ lực – strive for | take great pains • trở nên thân thiết và đồng cảm ế ồ – to bond • tình yêu ko được đáp lại – unrequited | unreturned | one-sided | unappreciated love • (không) biết phân biệt phải trái – maintain | lose one’s sense of morality | sense of morals Previously on Thiểu Năng… • kết cục sau mọi chuyện – At the end of the day • tước đoạt mất.Previously on Thiểu Năng… • phấn đấu.

(Hồ Chí Minh Tết Trung thu 1951) Minh.WARMUP • • Teamwork: translate “Trung thu trăng sáng như gương. prosody in poem . – meaning vs. Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng đồng“ Discussion Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng Sau đây Bác viết mấy dòng Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng" Grading – – – – – 2 points for idea unpacking 2 points for linear development p p 3 points for vocabulary and grammar 3 points for thematic progression 2 points for rhyming p y g WARMUP • • Teamwork: translate “Trung thu trăng sáng như gương.

So to let you know how I feel. never. you know. But here are my words you should mark mark. As this is a traditional festival for kids to have fun. I drop you a few lines. it certainly makes me miss you. my dear little ones. WARMUP • Discussion: How about linking in the following poems Cái đục chẳng giống cái cưa g Mùa xuân không thể có mưa mùa hè Nghệ an nổi tiếng gió Lào Trẻ già trai gá người nào cũng đe ẻ g à a gái gườ ào cũ g đen Cuộc đời thật lắm đắng cay Tại sao tôi lại khéo tay thế này . Under the shiny silver moonlight late last Mid-Autumn night Enjoying the scenery. d i My dear little sweeties out of my sight might you be But. made me miss you so.WARMUP • Original Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng g g g Sau đây Bác viết mấy dòng Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. • A sample translation – I was enjoying the scenery under the Mid-Autumn moonlight. never out of my heart.

nghe ngoài biể độ b ồ h Quấn quít vân vê tà áo. thành phố mắt đêm đèn vàng. h ài biển động buồn hơn. Anh đưa em về. Run run đôi môi nở chào. Tiếng nói thơ dại ngày đó. Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn. ạ gọi Ngày mai em đi. trời buồn gió cao. dài cho mãi sau. chân em bước nhẹ. Áo xưa dù nhầu. Ngày mai em đi. bàn tay chắn gió mưa sang.WARMUP • Discussion – try to establish the linking in a series of non-stop songs Thôi xin ơn đời t i trong cơn mê này gọi mùa th tới A h đ ê à i ù thu tới. Đời xin có nhau. cũng xin bạc đầu gọ mãi tên nhau. Bây giờ mộng đời bay cao. Gọi trùng dương gió ngập hồn. biển nhớ em quay về nguồn. nắng không gọi sầu. WARMUP • Food for thought: can we use non-verbal non verbal linking clues in writing? .

do so manually by directly open the database.org) • Demonstrate new entries for – restaurant – food PVO Usage Guide • Word Entry → enter new concepts – Warning: pay close attention when you enter a concept. You need to select the whole p you row by clicking on the left-hand side tab. – How to manually delete a misspelled concept? • You must have Microsoft Access installed as part of the Microsoft Office bundle on your computer • Double click on pvo. however. kosher. • Close pvo.g.mdb and run PVO again to check if the concept is removed. If it s not. gulp down – Concept Image URL (e g images google com) (e.webster. it’s not mua một cân hoa quả mang đến nhà thầy giáo nhờ giúp đỡ đỡ. Then right click and select Delete Record. food.mdb. • Ignore the security warning "Certain content in the database has been Certain disabled” if there is one.PVO Usage Guide • Installation Review • Lexical Notebook → Menu → Lexical Entries • Word Entry → enter new concepts – Add a single lexical item to represents a new CONCEPT – Which words we should use to represent a concept • common general words: food restaurant eat common. At the moment..com) – Concept definition (e. images.com or dictionary. – Which words we should NOT • trattoria. restaurant.google. www.g.. – Warning: You should delete a concept ONLY after unlinking all the connections (if any) it has with examples and other concepts.cambridge. • Double click on table PrimaryWords. you can't change delete a misspelled concept through PVO. You can. . • Select the concept y want to remove.

horse. teach ↔ teacher • A part of – rain. yellow → color . window. wind. thunder → weather – roof. snow. selfish ↔ unselfish. red.PVO Usage Guide • Example Entry → establish links between concepts and between an example and a concept – Concept-to-Concept link (Primary Words’ Relation) • General association – food ↔ restaurant ↔ eat • Of the same concept group – hard ↔ difficult. kitchen → building • Af form of f – whale. cat → mammal → animal – black. door. green.

You should see this message . Click on Set 5. basic concepts (p g p (parents) on the ) right – chihuahua → dog → mammal → animal • more frequently used lexical items on the right q y g – hard → difficult or difficult → hard? – emotion → feeling or feeling → emotion? To establish a link between two concepts 2. Select the 1 S l t th parent t concept in the right box 4. Select a relation 1. Select the child concept in the left box 3.PVO Usage Guide – Concept-to-Concept link (Primary Words’ Relation) • Describing – picky innocent → personality picky. • No relation: select this to remove the link • Relation unchecked: concept relation is not yet retrieved from the database d t b – Rules of thumb for setting concept-to-concept links: • Directional links: more general.

Select the child concept in the left box 3. Click on Set 5. Select the 1 S l t th parent t concept in the right box 4. Select No relation 1.To change a link between two concepts 2. Select the 1 S l t th parent t concept in the right box 4. Select a new relation 1. Select the child concept in the left box 3. You should see this message To unlink two concepts 2. Click on Set 5. You should see this message .

double click on it Parent concept(s) Child concept(s) ..g.PVO Usage Guide • Concept-to-Concept link – If you want to change the link direction • E g the initial link is food (as child concept) → restaurant (as parent E. concept) • Want to invert the relationship to restaurant (as child concept) → food (as p parent concept) p) • First need to unlink food→restaurant • Then establish the restaurant→food link – Note: avoid circular links PVO Usage Guide • Concept-to-Concept link – To see how a concept is currently linked to others.

• and in lieu of a doggy bag. PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Related concepts • He is more gourmand than gourmet. What's with that? → pet: related concepts • Note: you can link an example to more than one concept concept. [informal. BRIT] [sub concept] – The plan is widely used as fodder for horses → animal: related concepts – I noticed you bought the cheap kibble. [informal. • She had to stand in line for nearly two hours for food stamps. she took home the chef.PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Same concept and subconcept • Concept: Food – It was 10 o'clock before we finally got our chow that night. AM] – They serve good nosh in the cafeteria. → restaurant: related concepts .

• The boy foraged a snack from the refrigerator | The cat forages refrigerator. → rest: related phrases . • These sausages smell rather strange .PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Doer of action • Indian food disagrees with me. A d d id d t sleep off th Andy decided to l ff the turkey. • The doughnuts were sitting heavy in my stomach. for food.I think they ve gone off they've off. [BRIT] PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Receiver of action • She feeds the ice cream to her baby. • My grandpa couldn't digest food properly. → animal: Doer of action • Aft th Th k i i di After the Thanksgiving dinner.

breakfast. . eat on the move. I wanted proper home cooked home-cooked meals. • The unaccustomed rich food was taking its time settling in her stomach. g p y gg → cigarette: Receiver of action PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Being described by g y • frozen | convenience | canned | health | junk | perishable food • I had enough plastic hotel food and airline food. or bolt your food.PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Action • Concept: Eat – He greedily consumed the sandwich. • I'm not much for sweets People should have bacon and eggs for Im sweets. – The cats gobble | devour | engorge turkey with head down and tail up. hearty food. – I nibbled a doughnut and puffed my ciggie. You know. up – Being under stress can cause you to miss meals.

. it's the last hot food you'll get for a while. → cook: Describing PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Idioms and fixed expressions p • Concept: Food – Pull up a chair and dig in! Tuck in [BRIT]. – She was merely playing with her food. – She eats like a horse. she glanced at the window every few minutes. → eat: Describing • A three course dinner completes the culinary delights delights. so I don't know how she manages to stay so thin.PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Describing g • Paris is the gastronomic capital of the world.

PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Pun/word play • "Why did the cannibal get sick?" "He ate someone who disagreed with him!” • Diner: Is it customary to tip the waiter in this restaurant? – Waiter: Why. sir.PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Related phrases p • He said. • A bowl of rice pudding sat cooling on the kitchen table. . → meal: related phrases • You shouldn't go jogging on top of food shouldn t food. toothpick bobbing. yes. – Diner: Then hand me the tip. I've waited nearly an hour for the steak p y I ordered. → exercise: related phrases • I've eaten very little today in anticipation of a wonderful meal.

PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Temporarily uncategorized – Notes: there are examples that contain food but should be linked to a different concept • It's not like you to be off your food. Son: I know.PVO Usage Guide • Example-to-Concept link (Example-Word relation) – Other examples • Mother: Be careful son. → eat: related phrases • The whole food chain is affected by the over use of chemicals in y agriculture. → think: idioms and fixed expressions . most home accidents happen in the kitchen. I have to eat them know them. there's a bug in my soup. → animal: related concepts • The president s speech offers much food for thought president’s thought. • Guest: Waiter. Waiter: That's strange. it's usually a fly.

To de-highlight any highlighted text: select it. Here is a typed example with a highlighted part. Select a d highlight the Se ec and g g e target keyword or phrase. Type it in the New Example box 2. l . right click and select N li k d l t Normal.To link a new example to a concept 1. Enter any source and usage note here To link a new example to a concept 5. 4. 3.

You should see this message This box should be blank . Click on Set 9. click on R li k Reset t clear up t to l 11. You should see this message To link a new example to a concept 9. Select the linked concept in the right box 8. When you are done.To link a new example to a concept 7. If you want to link this example to more than one concept. Select a relation 6. repeat the same steps for other t t th t f th linked concepts 10.

To change the relation between the example and one of its linked concepts select concepts. 5. select Example Search 1. Select Example Search 2. 1. The current content of the selected example is displayed in the bottom left-hand side box. You should see the following message: You can also revise relations between a current example and its linked concepts 2. Click on Set. 3. the linked concept in the Related words box.To revise a current example. 5 Make necessary changes and then click on Update. Click on Search 3. Select a new relation. Double-click on the example you want to revise 4. You should see the following message: .

3.You can delete existing relations between a current example and its linked concepts 2. You’ll d to t bli h link with another concept before you can remove the current one. You can establish new relations between a current example and new concepts 2. You should see the following message: 1. Select the appropriate relation. Select No relation 3. . Click on Set. To link the example to a new concept. To remove the relation between the example and one of its linked concepts Notes: if the example is linked to only one concept. Click on Set. you can’t delete it Y ’ll need t establish a new ’t d l t it. select the concept to be linked in the Unrelated words box box. You should see the following message: 1.

shave. shave hair and monk) – Hoa’s solution: use a special character. simply Double-click on it. concepts – ALWAYS back up the database file pvo. e. to mark the keywords. PVO Usage Guide • Tips – Currently. you can do so indirectly by replacing it with a new content and then linking it to new concepts. you can’t delete an example directly. However. searching for the word trattoria based on restaurant or food and Italian – Possible solutions: • using the Concept Tree • using the Free Association Network – demonstrate this method for the word tonsure (based on religion.g. @. Place these search keywords in the Source box.To display the lexical tree associated with a concept. .mdb – Whenever you encounter an error. Also Double-click on an example to display its content.g. exit PVO and restart again. • Hoa s Hoa’s feedback: the issue of searching an example by keywords – E.

PVO Usage Guide PVO Usage Guide .

He stays with Charlie after his divorce.PVO Q&A FUN ACTIVITY • For PVO practice – Context • Charlie: a confirmed bachelor. • Judith: Alan’s ex-wife • Jake: the only son of Alan and Judith. who likes to play the field bachelor • Alan: Charlie’s younger brother. who recently went through a bitter divorce. They have a shared custody of Jake – Watch the video .

. Do you have any questions? Just one. Judith. That's my other line… Sorry. I expect you to clean up your act here act. Fire away! Hang on.PVO PRACTICES • Important structures that need to be recorded in PVO – – – – – – I think you're the luckiest bastard to walk the face of the earth. y It’s important to create a wholesome atmosphere for Jake We have an impressionable 10-year-old boy living here When my son is here. you were saying…? saying ? HOMEWORK • For session 18 – Sent-in homework 2 • F session 20 For i – Translate the letter of recommendation.

COMING UP NEXT… NEXT • For session 20 – SOP & LOR translation .