MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Splaiul Independenţei Nr.313, 060042 Bucureşti , România Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Bucureşti 2009

Regulament pentru studiile universitare de doctorat

1. PRINCIPII GENERALE
Art. 1. (1) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) defineşte principiile şi regulile care stau la baza funcţionării acestui ciclu de învăţământ, în baza Legii educaţiei naţionale nr. ____ / _______ şi a actelor normative care completează dispoziţiile acestei legi. (2) Regulamentul a fost aprobat de Senatul Universităţii în şedinţa sa din 29.09.2009 şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2009/2010. (3) Regulamentul conţine principiile generale, organizarea studiilor de doctorat, drepturile şi îndatoririle doctorandului şi ale conducătorului de doctorat, condiţiile privind elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat precum şi pentru conferirea titlului de doctor. Art. 2. Persoana care a fost admisă la studiile universitare de doctorat are calitatea de student doctorand şi poartă denumirea generică de doctorand pe toată durata ciclului de studii universitare de doctorat. Art. 3. Domeniile fundamentale de doctorat şi domeniile de doctorat pentru care se organizează studiile universitare de doctorat în UPB sunt prezentate în Anexa 1 care face parte integrantă din acest Regulament. Art. 4. Admiterea studenţilor la studiile universitare de doctorat se face prin concurs de admitere organizat de către fiecare facultate pentru domeniile de doctorat pe care le oferă şi în conformitate cu „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat” aprobată de Senatul UPB pentru fiecare an universitar. Art. 5. (1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ de zi (cu frecvenţă) sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. (2) În UPB, doctoratul la forma de învăţământ de zi (cu frecvenţă) se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. (3) Studiile universitare de doctorat finanţate de la bugetul statului sunt gratuite pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care se respectă un plan de învăţământ şi reglementări specifice de parcurgere a procesului de învăţământ. (4) Doctoratul la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă. (5) UPB poate iniţia şi dezvolta programe de studii universitare de doctorat, la solicitarea instituţiilor publice sau a altor factori interesaţi, cu asigurarea finanţării corespunzătoare de către aceştia şi cu respectarea procedurilor de acreditare a programelor de studii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Art. 6. (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) alocă anual, pentru doctoratul în forma de învăţământ de zi (cu frecvenţă), un număr de locuri finanţate de la bugetul de stat, iar Biroul Senatului UPB decide repartizarea acestor locuri la facultăţi. (2) Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă se stabileşte de către Senatul UPB.

1

Regulament pentru studiile universitare de doctorat

(3) Cuantumul taxelor pentru doctoratul fără frecvenţă se stabileşte de către Senatul UPB cu cel puţin două luni înaintea începerii anului universitar. Art. 7. (1) Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată minimă de 3 ani. (2) În situaţii speciale, durata ciclului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu până la 2 ani, cu aprobarea conducerii UPB, la propunerea conducătorului de doctorat. (3) În cazul doctoratului la forma de învăţământ de zi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat, perioada de prelungire a ciclului de studii universitare de doctorat poate primi o extensie a finanţării în condiţiile stabilite prin ordin al MECI, la propunerea Consiliului Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior. (4) Când studentul doctorand poate dovedi parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat, în acelaşi domeniu fundamental de ştiinţe, şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în ţară sau străinătate, în universităţi sau în centre de cercetare de prestigiu, care s-au concretizat prin publicaţii la edituri recunoscute internaţional, perioada programului de pregătire şi a programului individual de cercetare ştiinţifică poate fi redusă parţial cu o perioadă de până la un 1 an. Art. 8. (1) La începutul primului an universitar în cadrul studiilor de doctorat (în primele 30 zile), candidatul admis la doctorat, indiferent de regimul de studii, cu sau fără taxă, este obligat să completeze şi să semneze Contractul de studii universitare de doctorat, prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din acest Regulament. (2) Contractul de studii nu se poate modifica pe parcursul derulării studiilor universitare de doctorat decât în situaţii excepţionale. (3) În Contractul de studii se înscriu drepturile şi obligaţiile doctoranzilor, ale conducătorilor de doctorat şi ale UPB. (4) Doctorandul care nu semnează Contractul de studii în perioada programată îşi pierde statutul de doctorand. (5) Doctorandul care primeşte o bursă de doctorat din fonduri structurale europene este obligat să semneze în aceeaşi perioadă şi un act suplimentar denumit Convenţie (Contract de bursa doctorală). (6) Doctorandul care studiază în regim cu taxă este obligat să semneze în aceeaşi perioadă şi un Contract de studii cu taxă. Art. 9. Studiile universitare de doctorat se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat. Art. 10. (1) În cazul unui doctorat care presupune studii interdisciplinare, îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de doctorat, „în cotutelă”. (2) Unul dintre cei doi conducători de doctorat este din UPB, iar celălalt din instituţii care formează cu UPB consorţii sau din alte Universităţi Organizatoare de Doctorat (UOD). (3) În cazul unei cotutele cu o altă UOD, se încheie un Acord de cotutelă după modelul din Anexa 3 care face parte integrantă din acest Regulament. Art. 11. (1) Se pot organiza studii universitare de doctorat în cotutelă internaţională, caz în care se încheie un Acord de cotutelă internaţională după modelul prezentat în Anexa 4 care face parte integrantă din acest Regulament.

2

sub formă de calificative. (2) Calificativele care pot fi atribuite sunt „foarte bine”. Ciclul de studii universitare de doctorat are două componente: a) Programul de pregătire universitară avansată. pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT Art. b) Programul individual de cercetare ştiinţifică. Art. b) încadrarea într-o şcoală doctorală. 12. Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat sunt obligatorii pentru cele două forme de învăţământ (de zi şi cu frecvenţă redusă). Art. (3) Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pot fi susţinute în următoarele variante: a) studiu individual coordonat de conducătorul de doctorat. Art. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ (prezentat în Contractul de studii) elaborat de conducătorul de doctorat. avizat de Consiliul facultăţii şi şeful catedrei şi aprobat de conducerea Universităţii. (3) Disciplina se consideră promovată dacă doctorandul obţine unul din calificativele „foarte bine” sau „bine”. 2. (1) Planul de învăţământ al Programului de pregătire universitară avansată trebuie să asigure acumularea a 60 de credite de studiu transferabile (cst). „bine” sau „satisfăcător”. 16. Art. c) încadrarea în programele de studii universitare şi postuniversitare din UPB. 3 . Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei Teze de doctorat. vor fi consemnate în file de catalog (modelul unei file de catalog este prezentat în Anexa 5 care face parte integrantă din acest Regulament). (2) Acest plan de învăţământ trebuie să cuprindă maxim două discipline pe semestru cu un număr total de până la 8 ore didactice pe săptămână. cu durata de patru semestre. iar rezultatele evaluărilor. iar cea de a doua are rolul de cotutelă. 15. (3) Instituţia care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal. cu durata de două semestre. Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene. Art. 13.Regulament pentru studiile universitare de doctorat (2) În acord se prevăd condiţiile şi etapele desfăşurării doctoratului între cele două instituţii implicate şi se stipulează recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări. 18. 17. 14. (4) Şcoala doctorală este o structură de pregătire prin doctorat alături de pregătirea individuală. (1) Evaluarea doctoranzilor la disciplinele Programului de pregătire universitară avansată se face prin examene şi/sau verificări pe parcurs. sub coordonarea conducătorului de doctorat. Art. sub coordonarea conducătorului de doctorat.

(5) Filele de catalog se păstrează la decanatele facultăţilor. Art. (2) Această Anexă la Contractul de studii doctorale se întocmeşte la începutul derulării etapei care cuprinde Programul de cercetare ştiinţifică. doctorandul nu trece la etapa Programului de cercetare ştiinţifică. se întocmeşte un proces verbal care se înaintează Biroului „Doctorate” din UPB (după modelul din Anexa 8 care face parte integrantă din acest Regulament). (1) Trecerea la etapa Programului individual de cercetare ştiinţifică este condiţionată de definitivarea de către doctorand. doctorandul va publica cel puţin un articol în Buletinul Ştiinţific al UPB. dacă şi la o a doua evaluare se obţine acelaşi calificativ. Art. (2) În cazul în care. Art. Pe parcursul Programului de pregătire universitară avansată. copii ale acestor file se transmit la Biroul „Doctorate” după terminarea Programului de pregătire universitară avansată. (3) În cazul respingerii Raportului ştiinţific. 22. 19. sub coordonarea conducătorului de doctorat. pe baza elaborării unui nou proiect al temei de cercetare ştiinţifică. În cadrul Programului de cercetare ştiinţifică doctorandul elaborează 2 rapoarte ştiinţifice intermediare şi Teza de doctorat în conformitate cu proiectul programului. doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. doctorandul trebuie să repete evaluarea la disciplina respectivă în termen de 30 de zile. din diverse motive. doctorandul elaborează tema Programului de cercetare ştiinţifică. Art. după care prezentarea se va relua şi va fi supusă unei noi evaluări. Art. sub coordonarea conducătorului de doctorat. (2) Conform hotărârii Senatului UPB. doctorandul are la dispoziţie 2 luni pentru a opera recomandările făcute de membrii colectivului de cercetare. a proiectului temei de cercetare pentru finalizarea ciclului de studii de doctorat prin Teza de doctorat. o singură dată în timpul Programului individual de cercetare ştiinţifică. Art. (2) În urma prezentării şi a dezbaterii publice a fiecărui Raport ştiinţific. 23. (1) Pe parcursul derulării Programului individual de cercetare ştiinţifică doctorandul. program pe baza căruia se desfăşoară cea de-a doua componentă a ciclului de studii de doctorat. (1) Rezultatele intermediare ale Programului individual de cercetare ştiinţifică sunt prezentate spre dezbatere în cadrul colectivelor de cercetare din catedre sau facultăţi sub forma a două Rapoarte (Referate) ştiinţifice. (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei Tezei de doctorat.Regulament pentru studiile universitare de doctorat (4) În cazul obţinerii calificativului „satisfăcător”. 25. 24. trebuie să elaboreze cel puţin 4 lucrări ştiinţifice care abordează subiecte aferente temei de doctorat abordate şi să publice minim 2 dintre acestea în reviste şi/sau volume ale unor conferinţe cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale. acesta primeşte un certificat de absolvire a Programului de pregătire universitară avansată conform Anexei 6 care face parte integrantă din acest Regulament. 21. (1) Activităţile ce se vor derula pe parcursul acestei etape sunt stipulate într-o Anexă la Contractul de studii universitare de doctorat conform modelului din Anexa 7 care face parte integrantă din acest Regulament. 4 . Art. 20.

Persoana admisă la doctorat are. (4) Doctorandul bursier. de la bugetul de stat. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE DOCTORANDULUI Art. care necesită tratament de lungă durată 5 . 26. fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat. care se acordă prin concurs organizat de UPB. de decanul facultăţii şi va fi aprobată de conducerea UPB. 28. (2) În această categorie intră următoarele situaţii: concedii medicale (motivate de accidente cu vătămări corporale grave atestate de către medici specialişti. calitate asimilată celei de asistent de cercetare.POSDRU). 27. odată cu pierderea statutului de student-doctorand. exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat. din venituri proprii. (5) Pe toată durata activităţii. calitatea de student doctorand. contactarea unor boli grave/cronice. cu aprobarea conducerii UPB. (6) După susţinerea Tezei de doctorat. pierde în mod automat şi drepturile de bursă de studii. (2) Cererea de schimbare a conducătorului de doctorat va fi avizată de şeful de catedră. în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat. la asigurările pentru şomaj.Regulament pentru studiile universitare de doctorat (2) Schimbarea temei Tezei de doctorat se aprobă de conducerea UPB. 29. donaţii sau sponsorizări. neimputabile doctorandului. Art. (1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice. doctorandul beneficiază de recunoaşterea vechimii în specialitate şi de asistenţă medicală gratuită. UPB eliberează o adeverinţă care atestă că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învăţământ de zi (cu frecvenţă) constituie vechime în muncă şi specialitate. (2) Bursa de doctorat se acordă din fonduri structurale europene (sumele alocate din proiectele Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane . conducătorul de doctorat întocmeşte o nouă Anexă la contractul de studii. bursa de doctorat nu se impozitează. Art. (1) Studentul-doctorand înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă de doctorat. pe întreaga perioadă de desfăşurare a doctoratului. conform Contractului de studii. recunoscută. (4) În cazul doctoratului în cotutelă. în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele Contractului de studii. 3. la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) În conformitate cu legislaţia în vigoare. Art. în acord cu Programul de pregătire universitară avansată parcurs. (3) După obţinerea aprobării de schimbare. schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor UOD. (1) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat.

paragraful 3). c) să fie reprezentanţi aleşi ai doctoranzilor în Senatul Universităţii şi/sau Consiliul Facultăţii. c) să urmeze şi să promoveze toate disciplinele din planul de învăţământ stabilit de către conducătorul de doctorat şi aprobat de conducerea UPB. 30. lucrările ştiinţifice menţionate la Art. e) să obţină burse în conformitate cu prevederile legale şi ale Senatului UPB. biblioteci. pe baza prevederilor Cartei universitare. acesta nu mai poate beneficia de nici-o categorie de burse. 32. inclusiv cele prevăzute în Contractul de bursa doctorală (în cazul prevăzut la Art. Art. b) să plătească. să folosească spaţiile universităţii (săli de cursuri. f) să elaboreze. durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. concedii maternale (în cazul sarcinii. 22). laboratoare. dacă este cazul. d) să elaboreze şi să urmeze. d) să fie membri în asociaţii profesionale care să-i reprezinte şi să le susţină drepturile în mediul universitar şi să solicite recunoaşterea acestor drepturi de către Universitate. baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de universitate. lăuziei sau concediu postnatal) şi situaţiile de forţă majoră. sub coordonarea conducătorului de doctorat. sub coordonarea conducătorului de doctorat. Doctoranzii au următoarele obligaţii în timpul desfăşurării ciclului studiilor universitare de doctorat: a) să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat aprobat de Senatul UPB şi să îndeplinească integral activităţile universitare sau de cercetare stabilite de conducătorul de doctorat. e) Să întocmească şi să susţină Rapoartele ştiinţifice din cadrul Programului individual de cercetare ştiinţifică (Art. în acest caz.Regulament pentru studiile universitare de doctorat compensat/gratuit. 8. Art. b) să participe la toate formele de activitate didactică prevăzute în planul de învăţământ. taxele prevăzute de prezentul Regulament (Art. săli de lectură. Doctoranzii au următoarele drepturi: a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului pentru numărul de locuri finanţate de la buget şi pe durata studiilor universitare de doctorat prevăzută de lege. în conformitate cu prevederile legale. săli de proiect şi seminar. conform prevederilor legale şi ale reglementărilor impuse de UPB. f) să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii. 6 . paragraful 5). prin susţinerea publică a Tezei de doctorat. 31. la termenele stabilite. g) să finalizeze studiile universitare de doctorat la termen. În cazul reînmatriculării unui doctorand exmatriculat. proiectul Programului individual de cercetare ştiinţifică. în cadrul Programului de pregătire universitară avansată. (3) Întreruperile pot însuma maxim 3 ani. conform legislaţiei naţionale în vigoare). 24. 6. Art. pe perioada de desfăşurare a studiilor doctorale. în măsura în care aceste asociaţii nu încalcă prevederile regulamentelor UPB.

35. d) să coordoneze elaborarea de către doctorand a lucrărilor ştiinţifice menţionate la Art. c) să urmărească participarea doctorandului.Regulament pentru studiile universitare de doctorat h) să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare. În UPB. acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activităţii didactice şi de cercetare. la propunerea UPB. Art. Art. 34. Art. b) să organizeze şi să monitorizeze stagiile doctorandului de pregătire în străinătate şi să avizeze raportul de stagiu al acestuia. baza de date 7 . Conducătorul de doctorat se numeşte prin ordin al MECI. să raporteze „Centrului de elaborare şi management al proiectelor de dezvoltare instituţională”. astfel încât să se poată completa. din cadrul UPB. 4. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT Art. Art. (2) Pentru fiecare domeniu de ştiinţe în parte. i) să păstreze în bune condiţiuni toate bunurile universităţii şi facultăţii aflate în spaţiile de învăţământ. la conferinţe internaţionale de prestigiu de specialitate. un conducător de doctorat poate îndruma studenţidoctoranzi în cel mult două domenii ale ştiinţei din cadrul aceluiaşi domeniu fundamental de ştiinţe. 33. Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un conducător de doctorat este de 20. 38. un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea prin afiliere la o singură UOD. în timp real. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: a) să coordoneze activitatea doctorandului pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor doctorale. în cămine ori în cele de petrecere a timpului liber. cu avizul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor. e) pentru doctoranzii beneficiari ai burselor din fonduri structurale europene (sumele alocate din proiectele POSDRU). urmărind finalizarea la timp a etapelor de pregătire a doctorandului. contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs. (1) În cadrul UPB. workshop-uri. seminarii sau cursuri. 36. pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat. toate activităţile doctorandului. 24. în condiţiile de exigenţă şi la standardele cerute de CNATDCU. să aibă o comportare civilizată. Conducător de doctorat poate fi profesorul universitar sau profesorul universitar consultant din UPB. conducătorul de doctorat va parcurge procesul de avizare a CNATDCU şi obţinere a calităţii de conducător de doctorat prin ordin de ministru. conform legii. Art. Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în UPB sau în instituţii care formează consorţii cu UPB. să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte. 37. cu condiţia menţinerii criteriilor de calitate. în conformitate cu criteriile cu relevanţă naţională şi internaţională.

39. TEZA DE DOCTORAT Art. teza se depune la sediul catedrei. Biroul Consiliului facultăţii. 40. de Biroul Senatului şi aprobată de Senat prin vot deschis. în Contractul de studii universitare de doctorat şi. posibil şi în străinătate. de Biroul Consiliului facultăţii. (4) Comisia propusă este avizată de Şeful de catedră. (1) În vederea susţinerii publice. conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali. (3) Referenţii oficiali trebuie să fie specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. să aibă titlul de doctor şi să fie cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul I. Art. cu minim 10 zile înainte de data prezentării Tezei. (5) Pentru motive justificate. 42. (2) Pentru a putea fi consultată de către membrii colectivului de catedră. Art. dintre care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara UPB. (1) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. conducătorul de doctorat propune o comisie de doctorat (după modelul din Anexa 11 care face parte integrantă din acest Regulament). (2) Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte (Decanul facultăţii din care face parte conducătorul de doctorat sau un alt reprezentant al UPB). Art. 5. (5) În cazul doctoratului în cotutelă. originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei şi modalităţi de validare a rezultatelor obţinute. teza de doctorat se depune la UOD care a făcut înmatricularea iniţială a doctorandului împreună cu referatele favorabile ale celor doi conducători de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare. (4) Teza de doctorat împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare (după modelul din Anexa 10 care face parte integrantă din acest Regulament) se depun la Biroul „Doctorate” din UPB. (3) Analiza preliminară se încheie cu recomandarea de a fi admisă la susţinere sau amânată. în Contractul de bursă doctorală. Biroul Senatului şi Senatul pot face modificări în comisie. (3) Acest model este prezentat în Anexa 9 care face parte integrantă din acest Regulament. după caz. 41. Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul studiilor universitare de doctorat şi să probeze: cunoaşterea ştiinţifică a temei abordate. (2) Forma de prezentare a Tezei de doctorat respectă un model unic pentru toate Tezele redactate în UPB.Regulament pentru studiile universitare de doctorat aferentă stagiului şi pregătirii tezei de doctorat şi să se poată lua măsurile necesare în cazul în care doctorandul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul Regulament. (1) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei în care activează conducătorul de doctorat. 8 .

aceasta poate fi refăcută. 43.Regulament pentru studiile universitare de doctorat (6) În cazul doctoratului în cotutelă. comisia de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor UOD şi este completată cu doi referenţi proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior. 45. poate lipsi unul dintre referenţii oficiali. din ţară şi/sau din străinătate. (1) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la Biroul „Doctorate” din UPB în termen de cel mult 30 de zile de la primirea Tezei de doctorat. membrii comisiei de doctorat şi specialişti aflaţi în sală pot participa la dezbaterea Tezei. Pentru informarea comunităţii ştiinţifice asupra conţinutului Tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice. 44. (1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. (3) În cazul în care unul din referenţii oficiali devine indisponibil el poate fi schimbat cu respectarea procedurilor de la aprobarea comisiei. 9 . Art. Biroul „Doctorate” din UPB trimite Teza de doctorat împreună cu numirea oficială (după modelul din Anexa 12 care face parte integrantă din acest Regulament) membrilor comisiei de doctorat. susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. (3) În situaţia în care teza este redactată într-o limbă de circulaţie internaţională. doctorandul. Art. Art. 46. (3) Susţinerea Tezei de doctorat este condiţionată de participarea obligatorie a preşedintelui şi a conducătorului de doctorat. pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare validării pe ansamblu a rezultatelor doctorandului. (2) În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că Teza de doctorat este nesatisfăcătoare. c) afişarea locului şi a datei susţinerii Tezei la sediul facultăţii şi la catedra în care activează conducătorul de doctorat. (1) Doctorandul va elabora un rezumat al Tezei de doctorat (maxim 30 de pagini) pe care îl transmite unor specialişti în domeniu. (2) În cazul Tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională. (4) La susţinerea publică a Tezei de doctorat. conform Contractul de studii universitare de doctorat. rezumatul tezei de doctorat se scrie în mod obligatoriu în limba română şi în limba în care a fost redactată teza. caz în care se va lua notă de opinia sa formulată în scris şi trimisă comisiei. doctorandul şi conducătorul de doctorat vor asigura: a) predarea unui exemplar al Tezei de doctorat la sediul catedrei în care activează conducătorul de doctorat. Art. (2) Opiniile exprimate în scris de către specialişti pot fi transmise comisiei de doctorat şi au un rol consultativ. (7) După aprobarea comisiei. Teza de doctorat refăcută se depune la Biroul „Doctorate” cu acordul scris al conducătorului de doctorat. b) prezentarea pe site-ul UPB a rezumatului Tezei precum şi data susţinerii Tezei.

comisia de doctorat comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor. (4) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se consemnează într-un proces verbal (după modelul din Anexa 13 care face parte integrantă din acest Regulament) şi se înaintează biroului „Doctorate” din UPB pentru a completa dosarul doctorandului. (1) Biroul „Doctorate” din UPB întocmeşte dosarul de doctorat cu un exemplar al tezei de doctorat şi îl transmite la MECI în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către CNATDCU. (4) Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se eliberează de către UPB pe baza ordinului MECI. (2) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra Tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Foarte bine” sau „Bine”. comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în Teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a Tezei. Prezentul Regulament se aplică începând cu anul universitar 2009/2010. 10 .Regulament pentru studiile universitare de doctorat Art. 50. 51. redactată în baza observaţiilor CNATDCU. „Bine” sau „Satisfăcător”. comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat: „Foarte bine”. (3) În cazul atribuirii calificativului „Satisfăcător”. iar doctoranzii admişi în anii anteriori îşi continuă pregătirea în conformitate cu legislaţia ce reglementa doctoratul în momentul admiterii. (2) În cazul în care CNATDCU nu validează hotărârea comisiei de doctorat. 52. UOD primeşte din partea MECI o motivaţie scrisă de invalidare. 49. care se înaintează spre validare CNATDCU. (1) Pe baza referatelor membrilor comisei de doctorat şi a susţinerii publice a Tezei de doctorat. Art. 47. (1) Titlul de doctor se atribuie prin Ordin de Ministru după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. la propunerea Biroului Senatului sau a 1/3 din numărul membrilor Senatului UPB. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru întreaga comunitate academică (cadre didactice şi doctoranzi). Art. după ce au fost remediate deficienţele semnalate. 6. (3) Teza de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de 1 an de la data primei invalidări. 48. (2) Conţinutul dosarului de doctorat este prezentat în Anexa 14 care face parte integrantă din acest Regulament Art. DISPOZIŢII FINALE Art. Modificarea prezentului Regulament se face de către Senatul UPB. Art.

Numirea oficială a membrilor comisiei de doctorat Anexa 13. Anexa la Contractul de studii universitare de doctorat Anexa 8. Sinteza analizei preliminare a Tezei de doctorat Anexa 11.Regulament pentru studiile universitare de doctorat 7. Contractul de studii universitare de doctorat Anexa 3. Modelul Tezei de doctorat elaborată în UPB Anexa 10. Anexa 12. Modelul de acord pentru cotutelă între UOD din România Anexa 4. Modelul de acord pentru cotutelă internaţională Anexa 5. Conţinutul dosarului de doctorat transmis la MECI în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către CNATDCU. 11 . Procesul verbal al prezentării şi dezbaterii publice a fiecărui Raport ştiinţific Anexa 9. OPIS ANEXE Anexa 1. Domeniile fundamentale de doctorat şi domeniile de doctorat pentru care se organizează studiile universitare de doctorat în UPB Anexa 2. Certificatul de absolvire a Programului de pregătire universitară avansată Anexa 7. Propunerea comisiei pentru susţinerea publică a Tezei de doctorat. Modelul unei file de catalog Anexa 6. Hotărârea comisiei de doctorat Anexa 14.

313.ro Anexa 1 DOMENIILE FUNDAMENTALE DE DOCTORAT ŞI DOMENIILE DE DOCTORAT PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN UPB. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr.08. 060042 Bucureşti .pub. România Telefon: +4021 318 10 00.MINISTERUL EDUCAŢIEI. 4843/01. nr.M. Nr.2006 Inginerie electrică Inginerie energetică Ingineria sistemelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică Inginerie industrială Ingineria transporturilor Inginerie aerospaţială Ingineria materialelor Inginerie chimică Chimie Ştiinţe exacte Fizică Matematică . Fax: +4021 318 10 01 www. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Domeniile fundamentale de doctorat care se organizează în UPB Domeniile de studii universitare de doctorat care se organizează în UPB reglementate prin O. crt.

b) Să asigure acces la baza materială a UPB pentru a-şi definitiva programul de doctorat. ___________________________________________________ pe de o parte şi Dl /Dna ___________________________________________________ posesor al cărţii de identitate seria ___ nr. Părţile contractante Universitatea „Politehnica” din Bucureşti (UPB)reprezentată prin Rector Prof. b) Să stabilească disciplinele din planul de învăţământ şi să precizeze modalitatea de participare a doctorandului la acestea. în regim ____________ pe de altă parte. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. în condiţiile de exigenţă şi la standardele cerute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor. 2. urmărind finalizarea la timp a etapelor de pregătire a doctorandului. 060042 Bucureşti . ___________.pub. dr. Contractul conţine obligaţiile şi drepturile părţilor asumate pe perioada studiilor universitare de doctorat. Obligaţiile UPB a) Să asigure condiţiile pentru ca doctorandul să participe la cursurile programate în cadrul Programului de pregătire universitară avansată. la forma de învăţământ _________________________. d) Să multiplice rezumatul tezei de doctorat în cel mult 50 de exemplare (maxim 30 pagini). au convenit să încheie prezentul contract.313. CNP ________________________. Obligaţiile conducătorului de doctorat a) Să coordoneze activitatea doctorandului pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor doctorale. Fax: +4021 318 10 01 www.MINISTERUL EDUCAŢIEI. doctorand la UPB.ro Anexa 2 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Domeniul fundamental de doctorat: __________________________________________ Domeniul de doctorat: ____________________________________________ Forma de învăţământ: ____________________________________________ Regim fără / cu taxă de şcolarizare: __________________________________________ CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT nr. Art. _____________________________________________ şi Conducător de doctorat Prof. . Art. 1. 3. e) Să includă pe site-ul UPB informaţii privind teza şi susţinerea ei. ing. program prin care se finalizează teza de doctorat. dr. c) Să permită accesul pentru documentare la bibliotecile UPB. Diplomelor şi Certificatelor Universitare(CNATDCU). _____ din __________ Art. cursuri precizate în planul de învăţământ prezentat mai jos. România Telefon: +4021 318 10 00. ing.

crt . 4. toate activităţile doctorandului. cel puţin o lucrare trebuie să fie publicată în Buletinul Ştiinţific al UPB. *) cst – credite de studiu transferabile. Planul de învăţământ trebuie să asigure acumularea a 60 cst. 4. Anul univ. baza de date aferentă stagiului şi pregătirii tezei de doctorat şi să se poată lua măsurile necesare în cazul în care doctorandul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul Regulament. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. prevăzute în planul de învăţământ.313. prezentate mai jos: Nr.pub. Art. în primul an de activitate doctorală. f) Să coordoneze elaborarea de către doctorand a cel puţin 4 lucrări ştiinţifice care abordează subiecte aferente temei de doctorat abordate şi să publice minim 2 dintre acestea în reviste şi/sau volume ale unor conferinţe cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale. Obligaţiile doctorandului a) Să respecte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat aprobat de UPB şi să îndeplinească integral activităţile universitare sau de cercetare stabilite de conducătorul tezei de doctorat. din cadrul UPB. g) Să analizeze teza de doctorat şi să întocmească un raport de evaluare. în timp real. workshop-uri. la conferinţe internaţionale de prestigiu de specialitate. e) Să urmărească participarea doctorandului. Semestrul 1. 060042 Bucureşti . 3.MINISTERUL EDUCAŢIEI. d) Să organizeze şi să monitorizeze stagiile doctorandului de pregătire în străinătate şi să avizeze raportul de stagiu al acestuia. pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat. b) Să urmeze. inclusiv cele prevăzute în Contractul de bursa doctorală. astfel încât să se poată completa. să raporteze „Centrului de elaborare şi management al proiectelor de dezvoltare instituţională”. în Contractul de studii universitare de doctorat şi în Contractul de bursă doctorală. maxim patru discipline.ro c) Să stabilească împreună cu doctorandul proiectul programului de cercetare pentru Programul individual de cercetare ştiinţifică. seminarii sau cursuri. 2. Fax: +4021 318 10 01 www. conform prevederilor legale şi a reglementărilor impuse de UPB. h) Pentru doctoranzii beneficiari ai burselor din fonduri structurale europene (sumele alocate din proiectele POSDRU). Denumirea disciplinei ore/săptămână cst* C S L P . conform hotărârii Senatului UPB. România Telefon: +4021 318 10 00.

e) Să obţină burse în conformitate cu prevederile legale şi ale Senatului UPB. pe baza . Art. săli de lectură. săli de proiect şi seminar. în cămine ori în cele de petrecere a timpului liber. pe perioada de desfăşurare a studiilor doctorale. o singură dată în timpul Programului de cercetare ştiinţifică.313. g) Să elaboreze. baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de universitate.pub. lucrările ştiinţifice menţionate la Art. h) Pot solicita. 3. b) Să participe la toate formele de activitate didactică prevăzute în planul de învăţământ. Drepturile doctoranzilor a) Să beneficieze de gratuitatea învăţământului pentru numărul de locuri finanţate de la buget şi pe durata studiilor universitare de doctorat prevăzută de lege. pe baza prevederilor Cartei universitare. f) Să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii. d) Să fie membri în asociaţii profesionale care să-i reprezinte şi să le susţină drepturile în mediul universitar şi să solicite recunoaşterea acestor drepturi de către Universitate. 5. g) Pot solicita conducerii UPB schimbarea conducătorului ştiinţific în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele prezentului contract. f. h) Să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare şi să aibă o comportare civilizată. Fax: +4021 318 10 01 www. e) Să întocmească şi să susţină teza de doctorat în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat din UPB. i) Să păstreze în bune condiţiuni toate bunurile universităţii şi facultăţii aflate în spaţiile de învăţământ. d) Să întocmească rapoartele ştiinţifice intermediare şi să le supună spre dezbatere în cadrul colectivelor de cercetare din catedre sau facultăţi la datele precizate de conducătorul de doctorat conform anexei la Contractul de studii universitare de doctorat.MINISTERUL EDUCAŢIEI. sub coordonarea conducătorului de doctorat. în măsura în care aceste asociaţii nu încalcă prevederile regulamentelor UPB. contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs. f) În cazul doctoratului cu taxă să achite la începutul anului universitar taxa aferentă unui an de studii (stabilită de Senatul UPB). biblioteci.ro c) Să elaboreze proiectul Programului de cercetare ştiinţifică până la finalizarea Programului de pregătire universitară avansată. c) Să fie reprezentanţi aleşi ai doctoranzilor în Senatul Universităţii şi/sau Consiliul Facultăţii. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. cu aprobarea conducerii UPB. 060042 Bucureşti . să folosească spaţiile universităţii (săli de cursuri. laboratoare. România Telefon: +4021 318 10 00. schimbarea temei Tezei de doctorat.

8. În cazul în care se obţin avize pentru întreruperi sau prelungiri ale ciclului de studii universitare de doctorat. un exemplar pentru dosarul candidatului un exemplar pentru conducătorul de doctorat şi un exemplar pentru doctorand. ing. Fax: +4021 318 10 01 www. Art.ro susţinerii cu succes a unui nou proiect al Programului de cercetare ştiinţifică. Rector. _______________________________ . b) Să rezilieze contractul de studii în cazul depăşirii termenelor prevăzute în contractul de studii şi în anexa la contract (dacă doctorandul nu are aprobare pentru întreruperea sau prelungirea perioadei de studii doctorale). Decan. Perioada de valabilitate este de 3 ani de la data încheierii. durata de valabilitate se prelungeşte cu perioadele prevăzute în aceste avize. Drepturile conducătorului de doctorat a) Să solicite conducerii UPB desfacerea contractelor de studii doctorale în cazul în care activitatea doctorandului este necorespunzătoare. 7. Clauze finale a.313. Art. ____________________________ Doctorand. 060042 Bucureşti . 6. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________________ în 3 exemplare. în perioada studiilor doctorale. b) Să folosească în activitatea doctorală. didactică sau de cercetare rezultatele obţinute de doctorand. dr. Drepturile UPB a) Să rezilieze contractul de studii la solicitarea conducătorului de doctorat pentru activitate necorespunzătoare (anularea contractului de studii implică exmatricularea de la studii doctorale). sub coordonarea sa. _____________________ Şef Catedră.MINISTERUL EDUCAŢIEI. _____________________________________ Conducător de doctorat. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. dr. ing. în acord cu Programul de pregătire universitară avansată parcurs şi cu întocmirea unei noi Anexe la contractul de studii.pub. România Telefon: +4021 318 10 00. ___________________ Prof. b. Prof. Art.

Activităţile desfăşurate în cadrul studiilor doctorale şi durata acestora a. ______________________________________ din partea Universităţii „Politehnica” din Bucureşti b. Prof. 3. dr. instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. Fax: +4021 318 10 01 www. 4. înregistrare UPB ________________ Nr. _________________________________________ din partea Universităţii ______________________________________________. La Universitatea „Politehnica” din Bucureşti ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ . _______________________ şi Universitatea _____________________ _____________________ (acronim). au convenit să încheie prezentul contract. România Telefon: +4021 318 10 00. Art. Scopul contractului Coordonarea activităţii doctorandului ______________________________ ________________________. Prof. dr. reprezentată prin Rector __________________________________. Părţile contractante Universitatea „Politehnica” din Bucureşti (UPB) reprezentată prin Rector prof. ing. înregistrare (acronim) ____________________ CONTRACT DE COLABORARE DOCTORALĂ Art. 060042 Bucureşti . dr. Art.MINISTERUL EDUCAŢIEI. înmatriculat la UPB în cadrul studiilor universitare de doctorat în domeniul ____________________________________. ing.ro Anexa 3 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ Catedra _______________________________________________________ Nr. 1. la data de ______________. Art. 2. Coordonatorii activităţii de doctorat a.pub.313.

Fax: +4021 318 10 01 www. Prof. Durata de valabilitate a contractului De la _____________________ până la _________________________ Din partea Universităţii „Politehnica” din Bucureşti RECTOR. Prof. 5. ________________________________ Din partea Universităţii __________________________ RECTOR. Prof. _________________________________ . ing.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Prof.pub. 6. ______________________________ COORDONATOR. Art.ro b. Prof. dr. __________________________ DECAN. _____________________________ COORDONATOR. La Universitatea __________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Art. Prof. dr. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. Finanţarea Alocarea bugetară pentru doctorand sau taxa plătită de doctorand (în cazul doctorandului cu taxă) se distribuie proporţional cu timpul de desfăşurare a activităţilor doctorandului în Universitatea „Politehnica” din Bucureşti şi în Universitatea ____________________________________________________ Fiecare Universitate va acoperi cheltuielile activităţilor desfăşurate asumate. România Telefon: +4021 318 10 00. dr. 060042 Bucureşti . ing.313. dr. ___________________________ DECAN.

060042 Bucureşti . ing. înregistrare UPB ________________ Nr. 1. dr. au convenit să încheie prezentul contract. dr. ing. 2. _______________________ şi Universitatea _____________________ _____________________ (acronim). din ____________ Art. Art. reprezentată prin Rector/Preşedinte __________________________. dr. 3. Prof. înregistrare (acronim) ____________________ CONTRACT DE COLABORARE DOCTORALĂ INTERNAŢIONALĂ Art. Art. România Telefon: +4021 318 10 00. Coordonatorii activităţii de doctorat a.313. instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat.ro Anexa 4 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ Catedra _______________________________________________________ Nr.pub. Prof. _________________________________________din partea Universităţii _____________________________________. Fax: +4021 318 10 01 www. La Universitatea „Politehnica” din Bucureşti . înmatriculat la UPB în cadrul studiilor universitare de doctorat în domeniul ____________________________________. Activităţile desfăşurate în cadrul studiilor doctorale şi durata acestora a. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. 4. Părţile contractante Universitatea „Politehnica” din Bucureşti (UPB) reprezentată prin Rector prof. la data de ______________. Scopul contractului Coordonarea activităţii doctorandului ______________________________ ________________________. ______________________________________ din partea Universităţii „Politehnica” din Bucureşti b.MINISTERUL EDUCAŢIEI.

313. Titlul de doctor este recunoscut de autorităţile de resort din ambele ţări (România şi ___________________________) pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare din ambele ţări. La Universitatea ___________________________ din ___________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Art. iar pe perioada stagiilor în străinătate de către ________________________________ (inclusiv transportul). Asigurarea medicală a doctorandului pe perioada de stagiu în străinătate este suportată de _________________________________________________ g.ro ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ b. Data prevăzută pentru finalizarea tezei de doctorat este ______________ c.pub. Finanţarea activităţilor doctorandului pe perioada stagiului în România se face de la ______________________(buget sau taxa plătită de doctorand). e. f. Probleme administrative şi financiare a. România Telefon: +4021 318 10 00. Susţinerea tezei de doctorat se face la ___________________________ cu o comisie formată în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat al Universităţii „Politehnica” din Bucureşti. d. 5. Înmatricularea doctorandului s-a făcut la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti. . b. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. 060042 Bucureşti . Activitatea de cercetare în scopul elaborării tezei de doctorat se desfăşoară conform articolului 4 al prezentului contract.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Fax: +4021 318 10 01 www.

______________________________ COORDONATOR. dr.313.pub. Prof. _________________________________ . dr. Fax: +4021 318 10 01 www. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr.MINISTERUL EDUCAŢIEI. România Telefon: +4021 318 10 00. _____________________________ COORDONATOR.ro Art. Prof. dr. ing. 060042 Bucureşti . __________________________ DECAN. Prof. 6. ing. dr. Prof. ___________________________ DECAN. Prof. Prof. ________________________________ Din partea Universităţii __________________________ din ______________ RECTOR/PREŞEDINTE. Durata de valabilitate a contractului De la _____________________ până la _________________________ Din partea Universităţii „Politehnica” din Bucureşti RECTOR.

la sfârşitul Programului de pregătire universitară avansată. 1 Denumirea disciplinei Comisia de examinare ** Semnătura Data susţinerii Calificativul obţinut 2 3 4 * Catalogul se întocmeşte în două exemplare. preşedintele comisiei fiind conducătorul de doctorat. sau al programelor universitare şi postuniversitare din UPB preşedintele comisiei este titularul de curs. . Crt. un exemplar rămâne la facultate şi un exemplar se depune la Biroul Doctorat.Anexa 5 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea ________________________________________________________________________ CATALOG DE NOTE * Doctorand _______________________________________________________________________________ Conducător de doctorat ______________________________________________________________________ Nr. ** Pentru disciplinele urmate în cadrul Şcolilor doctorale. Pentru disciplinele susţinute în varianta „studiu individual” comisia este formată din 3 membri (conducătorul de doctorat şi 2 profesori sau conferenţiari din specialitatea disciplinei).

Planul de învăţământ trebuie să asigure acumularea a 60 cst. a urmat şi a absolvit următoarele discipline : Nr.ro Anexa 6 Nr. ________________________________ . cu durata de 2 semestre. crt. forma de învăţământ ______________________. ______ / ____________________ CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ DIN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT Se adevereşte prin prezenta că dl /dna ____________________________ ___________________________________________________________________________ născut(ă) la data de _____________ în________________________________. 060042 Bucureşti . Prof. dr. ing. RECTOR. CNP ________________ admis(ă) la studii doctorale în Universitatea „Politehnica” din Bucureşti la data de _________. în cadrul Programului de pregătire universitară avansată. Fax: +4021 318 10 01 www.pub. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. 1 2 3 4 Denumirea disciplinei ore/ Anul Calificativ săptămână cst* universitar obţinut /semestrul C S L P *) cst – credite de studiu transferabile.313. în domeniul ________________________________________. România Telefon: +4021 318 10 00.MINISTERUL EDUCAŢIEI.

___________________________ 3. . Denumirea tezei de doctorat: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 4. Rezultatele intermediare ale Programului individual de cercetare ştiinţifică sunt prezentate spre dezbatere în cadrul colectivelor de cercetare din catedre sau facultăţi sub forma a două Rapoarte (Referate) ştiinţifice. 060042 Bucureşti .pub. 6. În urma prezentării şi a dezbaterii publice a fiecărui Raport ştiinţific. Conducător de doctorat Prof. crt. Denumirea raportului ştiinţific Data programată pentru dezbatere 1 2 5. Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei sau colectivului de cercetare în care activează conducătorul de doctorat.ro Anexa 7 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Domeniul fundamental de doctorat: __________________________________________ Domeniul de doctorat: ____________________________________________ Forma de învăţământ: ____________________________________________ Regim fără / cu taxă de şcolarizare: __________________________________________ ANEXA LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CU nr. se întocmeşte un proces verbal care se înaintează Biroului „Doctorate” din UPB (după modelul din Anexa 8). dr. ______ din ______________ 1. Nr. _____ din ______________ act adiţional nr. Fax: +4021 318 10 01 www. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. la datele precizate mai jos. 7. ing. România Telefon: +4021 318 10 00. Teza de doctorat va fi redactată în limba ______________________.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Doctorand _______________________________________________ 2.313.

_____________________________________ Conducător de doctorat. 060042 Bucureşti . Fax: +4021 318 10 01 www. Analiza preliminară se încheie cu recomandarea de a fi admisă la susţinere sau amânată. Prof. dr. ing. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. cu minim 10 zile înainte de data prezentării Tezei. România Telefon: +4021 318 10 00. teza se depune la sediul catedrei.313. dr. Teza de doctorat împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare (după modelul din Anexa 10) se depun la Biroul „Doctorate” din UPB. 10. Decan. ____________________________ Doctorand.pub.MINISTERUL EDUCAŢIEI. _____________________ Şef Catedră. _______________________________ . Pentru a putea fi consultată de către membrii colectivului de catedră sau colectivului de cercetare.ro 8. ing. 9. ___________________ Prof. Rector.

Fax: +4021 318 10 01 www. Prof. ing. ____________________________ ___________________________________________________________________ * În cazul respingerii doctorandul are la dispoziţie 2 luni pentru a opera recomandările făcute. dr.pub. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. ___________________________________ a prezentat raportul intermediar de cercetare _____________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Pe marginea acestui raport s-au făcut următoarele recomandări : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ În final se apreciază că raportul poate fi ADMIS / RESPINS * ŞEF DE CATEDRĂ. dr. ing. 060042 Bucureşti . .313.ro Anexa 8 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ Catedra _______________________________________________________ PROCES VERBAL întocmit astăzi ________________ În şedinţa publică doctorandul __________________________________ înscris la studii de doctorat în domeniul _________________________________ conducător de doctorat Prof.MINISTERUL EDUCAŢIEI. după care va fi supusă unei noi evaluări (o singură dată). România Telefon: +4021 318 10 00.

ro Anexa 10 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ Catedra _______________________________________________________ SINTEZA ANALIZEI PRELIMINARE A TEZEI DE DOCTORAT Extras din procesul-verbal al şedinţei de catedră din data de __________ Astăzi în şedinţa de catedră s-a efectuat analiza preliminară a tezei de doctorat elaborată de doctorand ______________________________________. ing. ing. dr. ____________________________ .pub. Prof. cu titlul _________________________________________________________ ______________________________________________________________ conducător ştiinţific Prof. România Telefon: +4021 318 10 00.MINISTERUL EDUCAŢIEI. ______________________________________ După prezentarea tezei de doctorat de către doctorand s-au făcut următoarele comentarii : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Concluzii privind analiza preliminară a tezei : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Decizia catedrei _____________________________________________ ______________________________________________________________ Data ______________ ŞEF CATEDRĂ. 060042 Bucureşti . Fax: +4021 318 10 01 www.313. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. dr.

Fax: +4021 318 10 01 www. ______________________________________ conducător ştiinţific al d__ __________________________________________ care a elaborat teza de doctorat cu titlul _________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ în domeniul fundamental de doctorat __________________________________. ing.F. ___________________________________ Membri : 1.MINISTERUL EDUCAŢIEI.313. ing. România Telefon: +4021 318 10 00. Şef Catedră Avizat . domeniul de doctorat ______________________________________________ propun următoarea comisie pentru susţinerea publică a tezei de doctorat : Preşedinte: prof. _______________________ . dr. de la ________________________________________________ 2. de la ________________________________________________ Data _________ Conducător de doctorat. dr.C. ing. ing. ____________________________________________ Conducător de doctorat: prof. de la ________________________________________________ 3. Prof.pub. B.ro Anexa 11 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ Catedra _______________________________________________________ Avizat. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. dr. PROPUNEREA COMISIEI PENTRU SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT a doctorandului ___________________________________________________ Subsemnatul prof. _______________________________________________________. dr. _______________________________________________________. 060042 Bucureşti . _______________________________________________________.

dr. _____________________ . Prof. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr.ro Anexa 12 Nr. prin Ordinul Rectorului nr. Fax: +4021 318 10 01 www. R E C T O R. ing. 060042 Bucureşti . ____ din _______________ şi la propunerea ________________________________ a confirmat numirea dumneavoastră în calitate de membru în comisia de doctorat pentru examinarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat elaborată de ______________________________________________________ în vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental ___________________ domeniul de doctorat ____________________________ Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc la o dată care va fi stabilită după primirea referatelor de la toţi referenţii. _______________________ SECRETAR. _____ din ______________ C ă t r e ___________________________ Vă facem cunoscut că SENATUL UNIVERSITĂŢII „POLITEHNICA” din BUCUREŞTI întrunit la data de ____________.pub.313. România Telefon: +4021 318 10 00.MINISTERUL EDUCAŢIEI.

S-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.ro Anexa 13 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Facultatea _____________________________________________________ HOTĂRÂREA COMISIEI DE DOCTORAT din _________________ Comisia de doctorat numită prin Ordinul Rectorului nr. comisia de doctorat a hotărât: SĂ I SE CONFERE ────────────────── SĂ NU I SE CONFERE titlul ştiinţific de DOCTOR cu calificativul FOARTE BINE / BINE / SATISFĂCĂTOR în domeniul fundamental __________________________________________ în domeniul _____________________________________________________ pe baza votului deschis exprimat de membrii comisiei.313. Fax: +4021 318 10 01 www. __ din ______________. comisia de doctorat va preciza.MINISTERUL EDUCAŢIEI. 060042 Bucureşti . a dezbătut în şedinţă publică teza de doctorat a candidatului: ___________________________________________________________________________ intitulată: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ În urma dezbaterii. . la propunerea _________________. România Telefon: +4021 318 10 00. elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în Teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a Tezei. după cum urmează: NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA PREŞEDINTE VOTUL SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD SEMNĂTURA CONDUCĂTOR SUNT DE ACORD DE DOCTORAT NU SUNT DE ACORD REFERENT REFERENT REFERENT SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD SUNT DE ACORD NU SUNT DE ACORD În cazul atribuirii calificativului „Satisfăcător”. aprobată în Senatul UPB din _______________. PREŞEDINTE. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. pe o pagină separată.pub.

România Telefon: +4021 318 10 00. Actele de studii (diplomă de studii universitare.313. CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. Referatul preliminar.ro Anexa 14 CONŢINUTUL DOSARULUI DE DOCTORAT TRANSMIS LA MECI ÎN VEDEREA VALIDĂRII HOTĂRÂRII COMISIEI DE DOCTORAT DIN UPB DE CĂTRE CNATDCU • • • • • Adresa de expediere către MECI. • • • • • • . 060042 Bucureşti . diplomă de bacalaureat) şi certificatul de naştere. Memoriul de activitate.pub. Rezumatul Tezei de doctorat. Procesul-verbal al şedinţei de susţinere publică a Tezei de doctorat.MINISTERUL EDUCAŢIEI. Procesul-verbal de vot în urma susţinerii publice a Tezei de doctorat. Referatele membrilor comisiei pentru susţinerea publică a Tezei de doctorat. Referatul final. Lista de lucrări. Aprecierile primite în urma difuzării rezumatului. Fax: +4021 318 10 01 www.

.Modul de realizare al cuprinsului . relaţiile şi tabelele se scriu cu „Times New Roman”. astfel încât să încapă pe un singur rând. • Se anexează următoarele elemente: . 060042 Bucureşti . apoi lista de notaţii (dacă este cazul). Fax: +4021 318 10 01 www. „Times New Roman”. pagina 2 este liberă.1. tabelelor.. • Fiecare capitol al lucrării începe cu pagină nouă. • In “Header” se trece denumirea prescurtată a tezei. mărimea literei 12.1.. 2. pe ambele feţe. Tabelul 2.313.MINISTERUL EDUCAŢIEI.Coperta . paginarea lucrării la mijlocul paginii – jos..). • Lucrarea are pagina 1 coperta interioară. . fotografiilor. bibliografiei etc.ro Anexa 9 MODELUL TEZEI DE DOCTORAT ELABORATĂ ÎN UPB Instrucţiuni pentru doctoranzi Informaţii generale • Teza se redactează pe format A4.2.. dimensiunea 11 şi se numerotează în raport cu fiecare capitol (Exemplu pentru capitolul 2: Fig.. .5 cm. . (2.. Numele şi prenumele autorilor se scriu cu caractere italice. pagina de mulţumiri şi introducerea.. marginile sus şi jos 2 cm. Fig. relaţia (2. Menţiunea în textul lucrării a unei referinţe bibliografice se face cu paranteze drepte (Exemplu pentru marcarea lucrării cu numărul de ordine 12: [12]). Marginile stânga şi dreapta 2. dimensiunea 10. • Denumirile figurilor. scrisă cu „Times New Roman” dimensiunea 11.pub.Modul de scriere al relaţiilor. . CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei Nr. cu litere „Times New Roman”. începând cu pagina 3 urmează Cuprinsul lucrării.1)...2). România Telefon: +4021 318 10 00. 2.. la un rând. • Bibliografia. se numerotează cu cifre arabe în ordinea citării în text sau în ordine alfabetică. .

Decizie Senat ……. din ……… TEZĂ DE DOCTORAT Titlul în LIMBA ROMÂNĂ Titlul în LIMBA ENGLEZĂ Autor: Ing. _____________________________________________ Conducător de doctorat: Prof. ing. ________________________ COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte Conducător de doctorat Referent Referent Referent de la de la de la de la de la BUCUREŞTI ______ ..UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” din BUCUREŞTI FACULTATEA ______________________ CATEDRA _________________________ Nr. dr.

INTRODUCERE 1. n.2. A2.1. __________________________ __________________________ ___ ___ ___ CAPITOLUL n* DENUMIRE CAPITOL n.2. Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 2 Denumire sub-paragraf ordin 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ DENUMIRE PARAGRAF n.2. 2. DENUMIREA ANEXEI 1 DENUMIREA ANEXEI 2 ___ ___ ___ BIBLIOGRAFIE ___ . DENUMIRE PARAGRAF * n = 1. CONCLUZII C. C.1.1. n.1.Cuprins Pag.2. n.1. …. n. 2.3.2.2. n.2.2. n.3. n.3.2. DENUMIRE PARAGRAF n.3.1.2.3 CONCLUZII GENERALE CONTRIBUŢII ORIGINALE PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ ___ ___ ___ ___ ANEXE A1.1. C.2.4. Denumire sub-paragraf ordin 1 n.

n. Denumire sub-paragraf ordin 1 DENUMIRE PARAGRAF Observaţie: Nu se vor numerota cu 5 cifre semnificative sub-paragrafele de ordin 3 (Ex. Exemplu: ϕ A a10 = a1aα . mărimea. felul caracterului.1. bibliografiei DENUMIREA CAPITOLULUI (Centrat. b. Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 1 Denumire sub-paragraf ordin 2 Denumire sub-paragraf ordin 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ DENUMIRE PARAGRAF n. Denumire sub-paragraf ordin 3 ___________________________ b. a 21 = a ϕ .3. (cu text normal subliniat) ca mai jos: a. alinierea) : CAPITOLUL N* DENUMIRE CAPITOL n.1.3. bold. a32 = a32 a β a 2 21 ϕ ϕ a 43 = a32 a3 .4.1) .2. Titlurile paragrafelor şi sub-paragrafelor se scriu după modelul de mai jos (caractere. la 5 cm de marginea de sus) Textul începe după titlu la 2 cm.3.2.1. Setări: size: 12.3. relaţiilor.12.2.1. style: variabile italice.2. majuscule.2.2.2. n. ecuaţiilor. ___.2. n.2.1.2. dimensiune 14. n.1. Denumire sub-paragraf ordin 3 ___________________________ Ecuaţii Ecuaţiile se numerotează aliniat la dreapta şi se scriu cu editorul de ecuaţii. tabelelor.1).1. n.2.3. n. LC Greek: italice. n. n. 10.Modul de scriere al capitolelor. Dacă este necesară încă o subdivizare se vor folosi literele a. n. DENUMIRE PARAGRAF n. a 62 = a32 (1. a54 = a54 a1 . 18. 7.

1996. Hutchison. D. [5] *** COSMOS/M – Finit Element System. Namuye. 3.1. PhD Thesis. Bucureşti. “Multimedia Group Communications Towards New Services”. Embedding Data and Task Parallelism in Image Processing Applications. G. vol. 2003. no. Titlul tabelului se scrie centrat. (Exemplu: Fig. User Guide. Metodele matematice ale mecanicii clasice. Denumirea figurii se scrie sub figură. Technische Universiteit Delft. 2005. cu caractere de 11 pct. deasupra tabelului cu „Times New Roman” dimensiunea 11. Editura Academiei. Schema instalaţiei ______) Modul de scriere a bibliografiei Bibliografia se scrie cu „Times New Roman” dimensiunea 11. Arnold. Ivan. Coulson and S.Tabele Tabelele se scriu cu caractere de11 pct. in Distributed Systems Eng. 2. [3] V. lucrări în reviste. Teoria comportării critice şi postcritice a structurilor elastice. 3. simpozioane etc. lucrări la conferinţe ( congrese. Se vor indica mai jos câteva exemple de citare ale unor lucrări. M. . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Sept. de preferinţă la începutul paginii. bold.. pp. pe categorii: cărţi. [2] A. 1980 [4] V. Gioncu. 1984. 197-210. Figuri Figurile trebuie plasate centrat. I. Mauthe.) [1] Cristina Soviany. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful