Teme portofoliu Istorie Clasa a VIII-a

semestrul I, anul şcolar 2010 – 2011

Teme obligatorii:
Nu se vor puncta temele la care nu se observă o contribuţie proprie (sunt pur şi simplu luate de pe internet). Termen de predare portofolii: 14 ianuarie 2011. 1) Importanţa studierii obiectului Istoria românilor 2) Extrageţi informaţiile cu caracter istoric din fragmentul următor şi evidenţiaţi relaţiile dintre mediu – oameni – istorie: Variat şi armonios, pitoresc şi bogat, teritoriul de la Dunăre, Marea Neagră şi Carpaţi a fost un cadru natural propice vieţii din cele mai vechi timpuri: diversitatea reliefului, mulţimea apelor care-l străbat, clima relativ blândă – toate au contribuit la aşezarea succesivă pe acest pământ a multor seminţii umane. Astfel, la confluenţa unor mari arii culturale şi de civilizaţie, populaţiile care s-au stabilit în chip durabil pe acest teritoriu s-au dezvoltat în strânsă legătură cu mediul geografic, creând o cultură şi o civilizaţie cu trăsături specifice.” (Oane, Sorin, Ochescu, Maria, Istoria românilor. Manual pentru clasa a VIII-a, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003, p. 10 ) 3) Războaiele daco - romane 4) Alcătuirea biografiilor unor personalităţi: Burebista şi Decebal 5) Alcătuirea biografiilor unor personalităţi: Traian 6) Relaţiile autohtonilor cu migratorii. 7) Romanitatea sud – dunăreană 8) Statul Asăneştilor 9) Întemeierea Ţării Româneşti, a Moldovei şi a Dobrogei 10) Alcătuirea biografiilor unor personalităţi: Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Petru Rareş. 11) Domnia şi Biserica în Evul Mediu 12) Descrierea unui oraş medieval: Sighişoara sau Alba Iulia 13) Alcătuirea biografiilor unor personalităţi: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir 14) Politica de cruciadă a voievozilor români 15) Unirea Ţărilor Române în timpul lui Mihai Viteazul. 16) Cultura în vremea lui Constantin Brâncoveanu; 17) Pictura murală moldovenească.

Teme alternative:
a) b) c) d) e) Evoluţia graniţelor statale în spaţiul românesc Continuitatea daco-romană în spaţiul carpato – danubiano – pontic Etnogeneza românească: formarea poporului şi a limbii române Răscoala de la Bobâlna Statutul juridic internaţional al Ţărilor Române în secolele XV – XVIII.

****************************** Prof. Laurenţiu Marius DRAGOMIR Şcoala cu clasele I – VIII Breasta www.lmdragomir.ro

Teme portofoliu Istorie Clasa a VIII-a
semestrul al II-lea, anul şcolar 2010 – 2011

Teme obligatorii:
De realizat caracterizările a nouă personalităţi. Se acordă câte un punct pentru fiecare caracterizare corect realizată în conformitate cu criteriile de realizare (a se vedea anexa). Nu se vor puncta temele la care nu se observă o contribuţie proprie (sunt pur şi simplu luate de pe internet). 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Ioan Inochentie Micu Revoluţionari paşoptişti (9 personalităţi la alegere Tudor Vladimirescu; A.I. Cuza; M. Kogălniceanu; Scriitorii României moderne (9 personalităţi la alegere); Ion C. Brătianu Ion Antonescu; Oameni politici ai României moderne (9 personalităţi la alegere); Scriitorii României interbelice (9 personalităţi la alegere); Constantin Brâncuşi Gheorghe Gheorghiu-Dej Nicolae Ceauşescu Ion Iliescu Emil Constantinescu

Teme suplimentare
Se acordă câte 0,75 p pentru fiecare temă realizată. Nu se vor puncta temele la care nu se observă o contribuţie proprie (sunt pur şi simplu luate de pe internet). Termen de predare portofolii: 31 mai 2011. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Rolul mişcării naţionale româneşti în evoluţia societăţii din Transilvania Supplexul din 1744 şi cel din 1791 Şcoala Ardeleană Regimurile fanariote în Ţările Române Ţările Române în contextul relaţiilor internaţionale din secolul al XVIII-lea Regimurile habsburgic şi fanariot; Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu; Regulamentele Organice Societatea românească între anii 1821 şi 1848 Revoluţia din 1848-1849 Programele revoluţiei paşoptiste Poziţia puterilor vecine faţă de revoluţia română de la 1848 Unirea Principatelor Române Reformele lui A.I. Cuza

****************************** Prof. Laurenţiu Marius DRAGOMIR Şcoala cu clasele I – VIII Breasta www.lmdragomir.ro

15) Viaţa politică între 1866-1877 16) Istoria constituţională a României în epoca modernă (1831-1866) 17) Regii României 18) Situaţia românilor din cele trei provincii aflate sub stăpânire străină 19) Memorandum-ul 20) Cucerirea independenţei de stat a României 21) Problema românească şi congresele de pace de la San-Stefano şi Berlin 22) Participarea României la prima conflagraţie mondială 23) Primul război mondial - album foto 24) Problema românească şi Sistemul tratatelor de la Versailles 25) Realizarea Marii Uniri 26) Oameni în slujba Marii Uniri 27) Legislaţia “Spiru Haret” şi legislaţia şcolară actuală 28) zi de şcoală la sfârşitul secolului al XX-lea 29) Oameni în slujba învăţământului românesc 30) A readus cultura noastră din secolul al XIX-lea România în Europa, după ce anterior fanariotismul a rupt aceste legături? - eseu 31) 1848-1859- 1877 în literatura şi arta românească - eseu 32) Invenţii româneşti în perioada 1878-1918 33) Ştiinţa şi tehnica românească în circuitul mondial 34) România înainte şi după Marea Unire 35) România interbelică un stat în curs de industrializare 36) Evoluţia instituţiei monarhice în perioada 1866-1938 37) PNL şi PNŢ între 1918-1938 38) Constituţia din 1923 39) Carol I vs. Carol al II-lea 40) Participarea României la cel de-al doilea Război Mondial 41) Sistemul tratatelor de pace de la Versailles şi problema românească 42) Asemănări şi deosebiri între monarhie şi republică 43) Regimului comunist din România între 1945-1989 44) Bilanţul experienţei comuniste din România 45) “Sărăcia distruge democraţia” 46) “Constituţia apără democraţia”; 47) Programul politic paşoptist şi crearea României moderne 48) România şi sistemul de la Versailles 49) Viaţa cotidiană în perioada interbelică 50) Prim-miniştrii României postdecembriste

****************************** Prof. Laurenţiu Marius DRAGOMIR Şcoala cu clasele I – VIII Breasta www.lmdragomir.ro

Anexa
Cum se realizează un referat caracterizarea unei personalităţi care are drept temă
1) Condiţiile istorice în care s-a născut şi a activat - date autobiografice (data şi locul naşterii, evoluţia până în momentul pentru care s-a făcut remarcat(ă); 2) Activitatea; 3) Sfârşitul personalităţii respective (moartea sa). 4) Însemnătatea activităţii lui ... pentru umanitate (părţi pozitive, părţi negative); 5) Bibliografia folosită; Condiţii 1) Referatul trebuie să conţină minim 3 imagini relevante din viaţa şi activitatea personalităţii analizate, hărţi istorice, etc. 2) Redactarea lucrării: - font size 12; - font type: Times New Roman; - align: justify; 3) Bibliografia folosită: - pe ultima pagină; - minim 3 surse de informare; - în ordinea alfabetică a autorilor; - autorul (nume, virgulă, prenume); - titlul lucrării (scris oblic - italic) - editura; - localitatea; - anul apariţiei; Exemplu: Berstein, S, Milza, P., Istoria Europei, vol. III-IV, Institutul European, Iasi, 1998. Carpentier, J., Lebrun, Fr. (coord.), Istoria Europei, Humanitas, Bucureşti, 1997. Ciachir, N., Istoria modernă universală, vol. I (1642-1789) – vol. II (1789-1919), Editura OSCAR PRINT, Bucureşti, 1998. Ciachir, N., Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947), Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998. Dumitraşcu, Gh., Istoria modernă a României-sfârşitul sec. al XVIII-lea-1866, Ovidius University Press, Constanţa, 1999.

****************************** Prof. Laurenţiu Marius DRAGOMIR Şcoala cu clasele I – VIII Breasta www.lmdragomir.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful