1

BOB PROCTOR


ΓΔΛΛΖΘΖΘΑΡΔ
ΞΙΝ΢ΠΗΝΗΡψξα κπνξείηε λα αλαθαιχςεηε θαη λα αλαπηχμεηε απηά ηα πινχηε

All rights reserved. Ζ νπνηαδήπνηε αλαδεκνζίεπζε κέξνπο ή ηνπ
ζπλφινπ απηνχ ηνπ βηβιίνπ, φπσο επίζεο ε αλαπαξαγσγή ή ε
κεηάδνζε ηνπ κε νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθφ, ειεθηξνληθφ ή άιιν
κέζν ή ε θαηαρψξεζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ εθδφηε, ζεσξείηαη παξαβίαζε ησλ
λφκσλ πεξί αληηγξαθήο.


2
ΑΦΗΔΟΥΚΔΛΝ ΠΡΖΛ ΙΗΛΡΑ


Ξνπ έθεξε καδί ηεο απφ ηνλ λφην ηνλ ήιην
θαη ηνλ κνηξάζηεθε
πξφζπκα κε ηνλ Brian,
ηελ Colleen θαη
ηνλ Raymond.


3Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη


4
Έλαο θαη Μνλαδηθόο
Θάζε κηθξφ θπιιαξάθη ρνξηαξηνχ
θαη κηθξή θάζε ληθάδα ρηνληνχ
είλαη κφλν ειάρηζηα δηαθνξεηηθά.
Γελ ππάξρνπλ δχν παλνκνηφηππα, μέξεηε.

Απφ θάηη κηθξφ, φπσο νη θφθθνη ηεο άκκνπ,
κέρξη ην θάζε γηγάληην αζηέξη
φια θηηάρηεθαλ κε έλα ζθεπηηθφ:
Λα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ είλαη!

Ξφζν αλφεην είλαη ινηπφλ, λα ην κηκεζνχκε-
Ξφζν άρξεζην λα πξνζπνηεζνχκε!
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν θαζέλαο καο πξνέξρεηαη απφ έλα Κ΢ΑΙΝ
Ρνπ νπνίνπ νη ηδέεο πνηέ δελ ηειεηψλνπλ.

Έηζη ινηπφλ ζα ππάξμεη κφλν ΔΛΑΠ απφ ΚΔΛΑ
γηα λα δείμεη ηη κπνξεί λα θάλεη-
Θη έηζη θαη εζείο ζα πξέπεη λα αηζζάλεζηε πεξήθαλνη,
γηαηί ζα ππάξμεη κφλνλ ΔΛΑΠ θαη απφ ΔΠΑΠ.

Δθεί είλαη φπνπ φια μεθηλάλε
κε εζάο, ηελ ππέξνρε θαη αηειείσηε αλζξψπηλε χπαξμε.

James T. Moore

5
Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη

Ξξφινγνο

Ν Zig Ziglar κπνξεί λα είλαη ν δάζθαινο ηεο παξαθίλεζεο, ν
Mark Victor Hansen πνπ έρεη γξάςεη ην βηβιίν Βάιζακν γηα ηελ
ςπρή λα είλαη ν δάζθαινο ηεο αθήγεζεο, ν Anthony Robbins
κπνξεί λα είλαη ν γθνπξνχ ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αιιά ν Bob
Proctor είλαη ν καέζηξνο ηεο ζθέςεο. ΋ηαλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα
ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο δσήο, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνλ θηάζεη.
Δίλαη απιά, ν θαιχηεξνο. Ν Bob Proctor ζπιιέγεη ζθέςεηο φπσο ε
Imelda Marcos ζπλήζηδε λα ζπιιέγεη παπνχηζηα. Ρηο ζπλδέεη κεηαμχ
ηνπο κε κνλαδηθφ ηξφπν έηζη ψζηε ε εληππσζηαθή παξάζεζε
γεγνλφησλ λα ζε νδεγεί απφ κφλε ηεο απφ ηελ κία ζθέςε ζηελ
άιιε, έσο φηνπ κηα νινθιεξσκέλε κέζνδνο λα έρεη δνκεζεί.
Πην βηβιίν, Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη, ν Bob Proctor ηα θαηάθεξε
γηα άιιε κηα θνξά. Απηή ηελ θνξά ζαο νδεγεί βήκα- βήκα ζηελ
εθπιεθηηθή αλαθάιπςε φηη ε επηηπρία δελ είλαη πάληα '' ε αλαδήηεζε
'' γηα θάηη πνπ δελ έρεηε, αιιά κάιινλ ε ''ζπιινγή'' θαη ε
‘‘αλαδηάηαμε’’ απηψλ ησλ θνκκαηηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Γηάβαδα
ζπλεπαξκέλνο θαζψο ν Bob πξνζεθηηθά δνκνχζε απηήλ ηελ
ππφζεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα έπηαζα ηνλ εαπηφ κνπ λα εθαξκφδεη
απηνκάησο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζε εμειηζζφκελεο εξγαζίεο θαη
ζρέζεηο,. Δθεί απνδεηθλχεηαη ε αμία απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Κπνξείηε
απηνκάησο λα εθαξκφζεηε ηα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ
ζηελ δηθή ζαο δσή. Θα αξρίζεη λα έρεη αληίρηππν ζηελ δσή ζαο πξηλ
αθφκα θηάζεηε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην.
Ν Bob ζπρλά ιέεη πσο δελ θηηάρλεη πξνηάζεηο πνπ είλαη
θαηλνχξηεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη ήδε '' γλσξίδνπκε'',
ελζηηθησδψο ηηο αιήζεηεο πνπ δηαηππψλνπλ. Κπνξεί λα είλαη ιίγν
κεηξηφθξσλ φζνλ αθνξά απηφ. Πίγνπξα καο δίλεη κηθξά κπζηηθά πνπ
ήηαλ θαηλνχξηα γηα κέλα θαη κεξηθά απφ απηά κπνξεί λα θάλνπλ ηελ
δηαθνξά κεηαμχ επηηπρίαο θαη απνηπρίαο. Αλαθάιπςα αθφκα, πσο
κεξηθέο απφ απηέο ηηο '' νθζαικνθαλείο '' ηδέεο επηηπρίαο ηνπ, ήηαλ
θξπκκέλεο θαη φρη απφιπηα εθηηκεκέλεο, αθφκα θαη ζηελ δηθή κνπ
δσή. Θαη απηέο πνπ λφκηδα πσο ήμεξα θαη θαηαλννχζα, απηέο πνπ
εθάξκνδα ελεξγά ζηελ δηθή κνπ δσή, ηηο αλαθαηέηαμα ζε ηέηνηα
ζεηξά πνπ ηηο έθαλα αθφκα πην εθαξκφζηκεο. ''Ξξαθηηθφ'' είλαη ε
ιέμε πνπ ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ γηα φιεο ηηο ζεσξίεο ηνπ βηβιίνπ
Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ
θαζέλα, νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
6
Λα ζπκάζηε φηη ην έξγν ηνπ Bob Proctor είλαη ε απεπζείαο
ζχλδεζε κε ηελ κνληέξλα επηζηήκε ηεο επηηπρίαο, θηάλνληαο πίζσ
ζηνλ Andrew Carnegie ηνλ κεγάιν νηθνλνκνιφγν θαη θηιάλζξσπν.
Ρα κπζηηθά ηνπ Carnegie ελέπλεπζαλ θαη ελζνπζίαζαλ ηνλ
Napoleon Hill. Ρνπ νπνίνπ ην βηβιίν Γίλεηε Ξινχζηνη Κε Ρελ Γχλακε
Ρεο Πθέςεο κε ηελ ζεηξά ηνπ ελέπλεπζε κηα νιφθιεξε γεληά
βηβιίσλ κε ζεσξίεο επηηπρίαο πνπ ηψξα θαηέρνπλ κεγάια πνζνζηά
ζηα βηβιηνπσιεία. Ν Napoleon Hill κε ηελ ζεηξά ηνπ παξέδσζε ηελ
ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ Earl Nightingale πνπ ην ελαπφζεζε
ζηα ηθαλά ρέξηα ηνπ Bob Proctor.
O Bob Proctor καζήηεπζε θνληά ζε γίγαληεο, φπσο ν Nightingale ν
Conant θαη πνιινχο άιινπο νκηιεηέο θαη ζπγγξαθείο,
αλαπηχζζνληαο, αγαπψληαο θαη εθηηκψληαο ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο,
πξηλ θαλ ηνικήζεη λα ρηίζεη πάλσ ζε απηέο ν ίδηνο. Αιιά απφ ηελ
ζηηγκή πνπ μεθίλεζε λα κνηξάδεηαη ηηο γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ απηέο
ηηο αηψληεο αξρέο, έθηνηε ε ξνή δελ ζηακάηεζε πνηέ. Ρα βηβιία, νη
θαζέηεο θαη ηα κελχκαηα ηνπ ζην internet έρνπλ εκπλεχζεη
εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ. (Πηείιηε έλα e-mail ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
insights@bobproctor.com θαη δεηήζηε ηνπ λα ζαο βάιεη ζην δσξεάλ
πξφγξακκα ηνπ γηα ηελ ''ζθέςε ηεο εκέξαο''. Δγψ πάληα μεθηλψ ηελ
εκέξα κνπ κε απηήλ). Έηζη ινηπφλ φηαλ ζα έρεηε ζπλδεζεί κε ηελ
ζνθία ηνπ Bob Proctor, ζα ζπκκεηέρεηε ζε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ
κηα επηζθφπεζε ησλ πην επίθαηξσλ ηάζεσλ επηηπρίαο ηεο δεθαεηίαο.
Έρεηε ζπλδεζεί κε ηελ πξνζσπνπνίεζε κηα αηειείσηεο κειέηεο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηεο επηηπρίαο πνπ έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο
γεληέο. Ν Bob Proctor είλαη ν έθνξνο ηεο επηζηήκεο ηεο επηηπρίαο
θαη απηφ ην δπλακηθφ ηνπ βηβιίν πξνζθέξεη κηα γελλαηφδσξε
επίδεημε κεξηθψλ απφ ησλ πνιιψλ ζεζαπξψλ ηεο. Δίλαη έλα
απίζαλν βηβιίν γηα δηάβαζκα!

-Doug Wead, Ξξψελ Δηδηθφο Πχκβνπινο
ηνπ Ιεπθνχ Νίθνπ επί πξνεδξίαο Bush


7
Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη
Δηζαγσγή

Θάζε αλζξψπηλε χπαξμε έρεη '' Γελλεζεί Πινύζηα '' , απιά
ζπλήζσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πξνζσξηλά ιείπνπλ
αξθεηά ρξήκαηα! Απηφ ην βηβιίν γξάθηεθε πξνζπαζψληαο λα
γεθπξψζεη ην ράζκα ηνπ πνπ πξνο ην παξφλ βξίζθεζηε, κε ην πνπ
ζέιεηε λα πάηε. Βήκα πξνο βήκα, θεθάιαην πξνο θεθάιαην, ζα ζαο
βνεζήζεη λα ελψζεηε ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι ηνπ νπνίνπ
αλαθεξφκαζηε ζπρλά σο '' δσή '', 'έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα
δεκηνπξγήζεηε κηα εηθφλα επεκεξίαο ζην κπαιφ ζαο θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα κεηαθέξεηε απηή ηελ επεκεξία ζηελ δσή ζαο. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε δσή είλαη ζαλ έλαο καγηθφο θχβνο γηαηί έρνπκε
φια ηα ζσζηά θνκκάηηα, φια ηα ζσζηά ρξψκαηα, αιιά ε πξνζπάζεηα
είλαη κηα κπεξδεκέλε αηειείσηε δηαδηθαζία πνπ θάλνπκε λα ηα
ηαηξηάμνπκε ζσζηά. Αλαπφθεπθηα ζην ηέινο πάληα ππάξρνπλ έλα ή
δχν θνκκάηηα πνπ έρνπλ παξακείλεη έμσ απφ ηελ εηθφλα.

Θαζψο ζα ηαμηδεχεηε κέζα ζε απηφ ην βηβιίν, πνιχ ζχληνκα ζα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη δελ ζαο ιέσ λα θάλεηε θάηη πνπ ήδε δελ ην
μέξεηε. Απιψο εθθξάδσ ηηο ηδέεο (κε έλαλ πην νξγαλσκέλν θαη
θαηαλνεηφ ηξφπν) πνπ ζα ζαο νδεγήζνπλ ζην λα πεηχρεηε ηα
απνηειέζκαηα πνπ πάληα επηζπκνχζαηε απφ ηφηε πνπ ήζαζηαλ ζε
ζέζε λα ζθέθηεζηε. Θαζεκεξηλά, ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν,
εθαηνκκχξηα ''νλεηξνδφκσλ '' ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο ηπρεξά
παηρλίδηα, επρφκελνη θάπνηνο λα επηιέμεη ην δηθφ ηνπο φλνκα θαη λα
ξίμεη έλαλ ζεζαπξφ ζηα πφδηα ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ θαίλνληαη
λα θαηαιαβαίλνπλ πσο ε πξαγκαηηθή ραξά ζηελ δσή δελ έξρεηαη κε
λα ηνπο δψζεη θάπνηνο έηνηκα ζε έλα ''ρξπζφ πηάην'' ρξήκαηα, αιιά
κε ην λα πάλε εθεί έμσ θαη λα ηα θεξδίζνπλ κφλνη ηνπο. Δπηπιένλ εάλ
ε αιήζεηα, ζαο ήηαλ γλσζηή, ζα ζπλεηδεηνπνηνχζαηε πσο έρεηε ήδε
ηελ ηθαλφηεηα λα πεηχρεηε φια απηά ηα πξάγκαηα πνπ πξνο ην
παξφλ κφλν νλεηξεχεζηε.

Γψζηε ηελ επθαηξία ζε απηφ ην βηβιίν λα γίλεη ην Ιπρλάξη ηνπ
Αιαληίλ γηα εζάο. Έρεηε ζηα ρέξηα ζαο θάηη ην νπνίν ςάρλαηε. Απηό
είλαη έλα πιάλν-έλα πνιύ απιό πιάλν πνπ ζα ζαο πάξεη από
εθεί πνπ βξίζθεζηε θαη ζα ζαο πάεη εθεί πνπ ζα ζέιεηα λα
βξίζθεζηε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα αθαηάιεπηα απιφ
πιάλν. Αιιά κελ αθήζεηε ηελ πξνθαλή ηνπ απιφηεηα λα ζαο
εμαπαηήζεη, γηαηί θάζε θεθάιαην πεξηέρεη κηα ηδέα πνπ ζα
απνδεηρηεί κεγάιεο αμίαο. Απηέο νη ηδέεο είλαη εμαηξεηηθά
8
απνηειεζκαηηθέο. Έρσ πξνζσπηθά επηβάιεη ζε δνθηκαζία ηελ
θαζεκία απφ απηέο γηα έλα δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ
αηψλα. Έρσ δεη ρηιηάδεο αλζξψπσλ, πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα
ζεκηλάξηα κνπ λα ηηο δνθηκάδνπλ θαη απηνί. Κπνξψ ινηπφλ λα ζαο πσ
κε ζηγνπξηά απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρσ απφ πξψην ρέξη αιιά θαη
απφ ηξίηνπο, φηη ηα απνηειέζκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
ππήξμαλ εμαηξεηηθά.

Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ κε ην δφξη είραλ ηα κέζα λα
θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, έγηλαλ πνιχ πινχζηνη. Άιινη πνπ
αληηκεηψπηδαλ πηεζηηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ήηαλ
δπζηπρηζκέλνη θαη ζε θαηάζιηςε, κεηακνξθψζεθαλ ζηελ θπξηνιεμία
ζε επηπρηζκέλα θαη ηζνξξνπεκέλα άηνκα.

Ρψξα ινηπφλ έρεηε θαη εζείο ηελ επθαηξία λα ππνβάιεηε απηέο
ηηο ηδέεο ζηελ απφιπηε δνθηκαζία. Πηελ δσή ζαο. Ρη είλαη απηφ πνπ
ζέιεηε; Να μέξεηε όηη κπνξείηε λα ην έρεηε. -Μπνξείηε λα
έρεηε όια όζα ζέιεηε- αιιά ζα πξέπεη μεθάζαξα λα θαηαλνήζηε
θαη λα εθαξκφζεηε φιεο απηέο ηηο ηδέεο πνπ ζα ζαο παξνπζηάζσ
ζηελ ζπλέρεηα. Θαλέλα πνζνζηφ δηαβάζκαηνο ή απνκλεκφλεπζεο
δελ πξφθεηηαη λα ζαο δψζεη ηελ επηηπρία πνπ επηζπκείηε. Δίλαη κφλν
ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζσζηήο ζθέςεο πνπ κεηξάεη. Έηζη
άζρεηα ηνπ ηη εγψ ή νπνηνζδήπνηε άιινο πεη, ζα πξέπεη λα
απνδείμεηε απηέο ηηο ηδέεο ζηνλ εαπηφ ζαο.

Θα κπνξνχζα λα γεκίζσ απηφ ην βηβιίν κε πνιχ ζεκαληηθά
επηζηεκνληθά δεδνκέλα, πνπ ζα ζαο δείρλνπλ ηα αθξαία
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμνπζελσηηθέο κειέηεο,
εδξαηψλνληαο ην γεγνλφο φηη απηέο νη ηδέεο πξάγκαηη δνπιεχνπλ.
Δληνχηνηο απηφ πνπ ζα έθαλαλ απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο ζα
ήηαλ λα θαιχςνπλ ηελ αλαιπηηθή κεξηά ηνπ κπαινχ ζαο. Γελ ζα
πξνέθππηε θαλελφο είδνπο ζρέδην εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ γηα
εζάο, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηψ πνιιά παξαδείγκαηα ζηηο ζειίδεο
πνπ αθνινπζνχλ ζηηο νπνίεο πεξηγξάθσ πψο άηνκα ή πηζαλψο
νηθνγέλεηεο, έβαιαλ ζε εθαξκνγή απηέο ηηο ηδέεο θαη καο
πεξηγξάθνπλ ηα νθέιε πνπ έρνπλ απνθνκίζεη απφ απηέο. Πθνπίκσο
έρσ παξαβιέςεη νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή έξεπλα γηαηί ζεσξψ πσο
δελ εμππεξεηεί απφ άπνςε πξαθηηθήο θαη παξαγσγήο
απνηειεζκάησλ. Ρν κφλν πνπ ζα επηηχγραλε είλαη λα ζαο
θαζπζηεξήζεη θαη πηζαλφηαηα λα ζαο ζπλλεθηάζεη ηνλ νξίδνληα ηεο
ζθέςεο ζαο.

9
Απηφ ην βηβιίν έρεη γξαθηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζαο ραξηνγξαθεί κηα λνεηηθή πνξεία, ηελ νπνία
κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε, γηα λα θαηαθέξεηε λα απνθηήζεηε απηφ
πνπ ζέιεηε. Κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε απφ ην έλα θεθάιαην ζην
επφκελν θαη θάζε έλα απφ απηά ζα ζαο αλεβάδεη ζε έλα κεγαιχηεξν
επίπεδν επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ ζαο. Ρνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ ζαο.
Ρσλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ζαο. Ξξέπεη φκσο εληνχηνηο λα
θξαηήζεηε ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κπαινχ ζαο, έλα ζεκαληηθφ
γεγνλφο: ηηο αληακνηβέο πνπ ζα ιάβεηε ζε απηή ηελ δσή, πιηθέο ή
λνεηηθέο, δελ ζα ηηο ιάβεηε ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ζαο, αιιά ιφγσ
ηεο απφδνζεο ζαο.

Διάηε καδί κνπ λα ξίμνπκε κηα θιεθηή καηηά ζην ηαμίδη πνπ
πξφθεηηαη λα θάλεηε. Πην πξψην θεθάιαην, '' Δγψ θαη ην Σξήκα'' ζα
αξρίζνπκε λα βιέπνπκε ηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην
απαηειφ πξάγκα πνπ απνθαινχκε ρξήκα. Θα αξρίζνπκε λα
ζπζρεηηδφκαζηε κε ην ρξήκα φπσο εμαξρήο ζα έπξεπε, θαη λα
θαηαλννχκε γηαηί φινη νη βαζηά ζθεπηφκελνη άλζξσπνη θιέγνληαη
ζηα άδπηα ηνπ κπαινχ ηνπο γηα λα εμεγήζνπλ κηα βαζηθή αξρή, πνπ
είλαη: ''Αγαπάκε ηνπο αλζξψπνπο θαη ρξεζηκνπνηνχκε ην ρξήκα''. Θα
αλαθαιχςνπκε επίζεο ηη ζπκβαίλεη ζε νπνηνλδήπνηε γίλεηαη
απξφζεθηνο θαη αληηζηξέθεη απηήλ ηελ εμίζσζε. Απηφ ην θεθάιαην
ζα ζαο βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη δελ ππάξρεη βάζε
απνηειεζκάησλ, δελ ππάξρεη θακία ακαξηία ζην λα γίλεηε εχπνξνη.
Αληηζέησο κάιηζηα, είλαη θαζήθνλ καο λα γίλνπκε εχπνξνη.

Ρν δεχηεξν θεθάιαην, ''Ξφζα Δίλαη Αξθεηά '', ζα ζαο βνεζήζεη λα
θάλεηε έλαλ πξνζεθηηθφ απνινγηζκφ ησλ ζθέςεσλ ζαο θαη ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο ζαο θαηάζηαζεο. Θα κάζεηε πψο λα
απνθαζίδεηε πφζα είλαη αξθεηά γηα εζάο. Θα αλαθαιχςεηε φηη ζα
έπξεπε λα έρεηε ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ρξεηάδεζηε, ην νπνίν
ζα ζαο παξέρεη ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηε θαη ην ζηπι ηεο δσήο πνπ
επηιέγεηε.

΋ηαλ απηή ε απφθαζε έρεη παξζεί, ζα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα
κπείηε ζην ηξίην θεθάιαην, ηνπ ΓΖΚΗΝ΢ΟΓΝ΢ ΡΖΠ ΔΗΘΝΛΑΠ, Θα
θεξδίζεηε ηελ επίγλσζε φηη φιε ζαο ε δσή θπβεξλάηαη απφ εηθφλεο.
Απηφ πνπ απαξαίηεηα αθνινπζεί, είλαη πσο ζα έπξεπε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα λα έρεηε ηελ επίγλσζε ησλ εηθφλσλ πνπ ρηίδεηε
κέζα ζην κπαιφ ζαο θαη πσο επίζεο ζα έπξεπε λα έρεηε ηελ
επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ λα ρηίζεηε απηέο ηηο εηθφλεο πνπ
ζα παξάγνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη πνπ ζα ζαο νδεγήζνπλ ζηελ
10
αλνδηθή ζαο εμέιημε θαη ζηνλ επηζπκεηφ πξννξηζκφ ζαο. Θα
αξρίζεηε λα θαηαλνείηε φηη είζηε πξαγκαηηθά έλαο ‘‘ζπλ-
δεκηνπξγφο’’. Πηγνπξεπηείηε φηη θάλεηε ζπρλά επαλάιεςε σο ην
πξνο ην πνηεο είλαη νη ππεπζπλφηεηεο ζαο ζηελ ‘‘ζπλ-δεκηνπξγηθή’’
ζαο ζπλεξγαζία.

Ρν θεθάιαην ηέζζεξα, '' Αθήζηε Ρν Θαη Αθήζηε Ρνλ Θεφ Πε Απηφ ''
ζα ζαο βνεζήζεη λα αλαπηχμεηε κηα ηζρπξή πίζηε βαζηζκέλε ζε
πην βαζηά θαηαλφεζε. Θα βνεζήζεη ζην λα απειεπζεξψζεηε ηελ ξνή
ησλ εηθφλσλ ζαο θαη λα ηηο παξαδψζεηε ζηελ δχλακε πνπ ππάξρεη
κέζα ζαο, ψζηε απηή ε δχλακε απφ κφλε λα αξρίζεη λα δνπιεχεη
θαη λα αξρίζεη λα πινπνηεί ζε θπζηθά απνηειέζκαηα, ηα αθξηβή
αληίγξαθα ησλ λνεηηθψλ ζαο εηθφλσλ.

Ρν επφκελν θεθάιαην, ''Λα Ξξνζκέλεηε Αθζνλία'', ζα απνδεηρηεί κηα
εκπεηξία αλάπηπμεο γηα ην κπαιφ ζαο. Ζ ιέμε '' πξνζκνλή'' ζα
απνθηήζεη ηειείσο θαηλνχξην λφεκα γηα εζάο θαη ζα γίλεηε κάξηπξεο
ηεο θαηαπιεθηηθήο δχλακεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηφλ ηνλ ηξφπν
ζθέςεο.

''Ν Λφκνο Ρεο Ραιάλησζεο Θαη Ρεο Έιμεο '', μεθαζαξίδεη πνιιά
εξσηεκαηηθά πνπ ππήξραλ ζηα κπαιά καο γηα πνιιά ρξφληα. Καο
γίλεηαη νξαηφ γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα
πξνζειθχνπλ απηφ πνπ δελ ζέινπλ, ελψ άιινη πξνζειθχνπλ απηφ
αθξηβψο πνπ ζέινπλ. Θα κάζεηε πσο λα καγλεηίδεηε ην θαιφ πνπ
επηζπκείηε.

Ρν θεθάιαην ''Νη Οηςνθίλδπλνη '' εμεγεί μεθάζαξα φηη δελ ππάξρεη
απνιχησο θακία αληακνηβή φηαλ παίδεηε εθ ηνπ αζθαινχο. Δίλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο λα μεθηλήζεηε πξηλ αθφκα θάλεηε ην πξψην βήκα
πξνο ηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ηνλ εαπηφ ζαο.

Νη πξαγκαηηθνί ληθεηέο ζηελ δσή είλαη, κφλν 2% ή 3% πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθνί απφ απηνχο πνπ ράλνπλ. Ρν θεθάιαην ''Πηελ Θφςε
Ρνπ Μπξαθηνχ '' επηδεηθλχεη μεθάζαξα απηφ ην ζεκείν. Ξνιχ
γξήγνξα ζα θαηαιάβεηε φηη κπνξείηε λα γίλεηε φζν απνηειεζκαηηθνί
είλαη θάπνηνη γηα ηνπο νπνίνπο δηαβάζαηε ή αθνχζαηε. Αηζζήκαηα
φπσο ε θαησηεξφηεηα, ή νη νπνηεζδήπνηε ακθηβνιίεο πνπ αθνξνχλ
ηηο ηθαλφηεηέο ζαο, πνιχ γξήγνξα ζα θχγνπλ θαη ζα κείλνπλ πνιχ
πίζσ, θαζψο ζα πξνζεγγίδεηε ηνλ πξννξηζκφ ζαο.

11
Θαζψο ζα θηάλεηε ζηελ ηειηθή ζηξνθή ηνπ δξφκνπ ζαο πξνο ηελ
επηηπρία, ζαο πξνεηδνπνηψ λα κελ θνηηάμεηε πίζσ. Ρν θεθάιαην ''Κελ
Πθέθηεζηε Αληίζηξνθα'' ζα ζαο μεθαζαξίζεη ζηα γξήγνξα ηελ
εξψηεζή ηνπ γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηα
ίδηα απνηειέζκαηα, θαζψο πεξλάεη ν ρξφλνο. Απηφ καο δείρλεη έλαλ
απφ ηνπο πην βαζηθνχο θαη ζεκαληηθνχο θαλφλεο ηεο δηαρείξηζεο
ηεο επηηπρίαο ζηελ δσή.

Θαζψο ηεξκαηίδνπκε, ''Ν Λφκνο Ρνπ Θελνχ Θαη Ρεο Δπεκεξίαο '' καο
δείρλεη πψο λα αλνίμνπκε φιεο ηηο πφξηεο, πνπ ζα δψζνπλ ην
έλαπζκα ζην θαιφ πνπ επηδεηνχκε λα έξζεη ζε εκάο απφ φιεο ηηο
κεξηέο. Απηφο είλαη έλαο λφκνο γηα ηελ απφθηεζε αληακνηβψλ, φληαο
παξάιιεια θαη δηαζθεδαζηηθφο. Θα ζαο βνεζήζεη λα ζπλδέζεηε φιεο
ηηο άιιεο ηδέεο καδί ψζηε λα νινθιεξψζεηε ηελ εηθφλα ζαο θαη λα
θηάζεηε ζην επηζπκεηφ πξννξηζκφ, αζθαιείο θαη εγθαίξσο.
Ξξηλ μεθηλήζεηε, ζέισ λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή γηα άιιε κηα
θνξά. Ρν λα δηαβάδεηε θαη λα απνκλεκνλεχεηε δελ πξφθεηηαη λα
θάλεη ηα πξάγκαηα λα ''ζπκβνχλ γηα εζάο''. Κφλν ε θαηαλφεζε θαη ε
εθαξκνγή ησλ ζσζηψλ ηδεψλ πνπ ζα ζαο παξάγνπλ ηα
απνηειέζκαηα πνπ επηζπκείηε ζα θάλνπλ ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ
γηα εζάο. Πθεθηείηε ηελ θάζε ηδέα πνιχ πξνζεθηηθά. Δίλαη φιεο ηνπο
πνιχ απιέο θαη εχθνια θαηαλνεηέο, αιιά πξέπεη λα ηηο βάιεηε ζε
εθαξκνγή. Θξαηήζηε απηφ ην βηβιίν καδί ζαο. Θάληε ζπρλά
επαλάιεςε ζε απηφ θαη ζα αξρίζεηε λα βιέπεηε ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία φισλ φζσλ ζαο πεξηγξάθηεθαλ κέζα ζε απηφ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πιηθή κεξηά ηεο δσή ζαο. Απηφ ην βηβιίν
πξνεηνηκάζηεθε εμ νινθιήξνπ κε ηελ εηιηθξηλή ειπίδα λα
δηαζθεδάζεηε θάζε βήκα ηνπ ηαμηδηνχ ζαο πξνο έλαλ θαηλνχξην
ηξφπν δσήο.
Bob Proctor
12

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΞΟΝΙΝΓΝΠ……………………………………………………………………….i
ΔΗΠΑΓΥΓΖ……………………………………………………………………….iii

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΛΑ-ΔΓΧ ΚΑΙ ΣΑ ΥΡΗΜΑΣΑ
Ρν μελνδνρείν Edgewater Beach Hotel
Ρα Σξήκαηα Δίλαη Πεκαληηθά
Ρν Σξήκα Δίλαη ΢πεξέηεο καο.
Ρν Σξήκα Ξξέπεη Λα Θπθινθνξεί
Ππλεηδεηή Δξγαζία Θαη Δμάζθεζε Γηα Απφθηεζε Δπεκεξίαο
Κε Φνβάζηε
Θαηαλφεζε έλαληη Απνζηήζηζεο
Κνηξαζηείηε Θαη Γίλεηε Γπλαηνί
Ππλείδεζε Δπεκεξίαο
΢πάξρεη Αιεζηλή Γχλακε κέζα ζαο
Λνεηηθά Σξήκαηα

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΢Ν- ''ΠΟ΢Α ΔΙΝΑΙ ΑΡΚΔΣΑ ''
Ξφζα ρξήκαηα είλαη αξθεηά;
Αλζίζηε Απφ Δθεί Ξνπ Γελλεζήθαηε- Μεθηλήζηε Ρψξα!
Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο;
Έλα Κέξνο Απφ ΋ζα Βγάδεηε Δίλαη Γηθφ ζαο – Θξαηήζηε ην
Ν Ινγαξηαζκφο ηεο Νηθνλνκηθήο ζαο Αλεμαξηεζίαο
Ξξφγξακκα Απνπιεξσκήο Σξεψλ κε ηε ζεηξά
Ινγαξηαζκφο Απνπιεξσκήο Σξεψλ

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΑ- ''Ο ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ΢ ΔΙΚΟΝΑ΢''
Δίζηε Έλαο Γεκηνπξγφο Δηθφλαο
Ν Αγξφηεο Θαη Ν Ηεξέαο
Φηηάρλνληαο Ρελ Ξξψηε Θαξέθια
Ξεγαίλνληαο Πηλεκά
Ξξνζσπηθή Δπεκεξία
Ζ Δπηκνλή Ξάληα Απνδίδεη
Ζ Ηζηνξία ηνπ Paul Hutsey

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΔΠΠΔΟΑ -ΑΦΗ΢ΣΔ ΣΟ ΚΑΙ ΑΦΗ΢ΣΔ ΣΟ ΘΔΟ ΢Δ ΑΤΣΟ
Νη Ξηζαλφηεηεο Βξίζθνληαη Ξαληνχ θαη Ξάληα
Αθήζηε Ρν Θαη Αθήζηε Ρν Θεφ Πε Απηφ
Ζ Ηζηνξία Ρνπ Clarence Smithison
Γαπίδ θαη Γνιηάζ
΋ηαλ νη θαηξνί δπζθνιεχνπλ
Κελ ην πηέδεηε λα ζπκβεί

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΔΛΡΔ - ΝΑ ΠΡΟ΢ΜΟΝΔΙΣΔ ΑΦΘΟΝΙΑ
Ν Ηζηνξία Ρεο Ιάκπαο
Γίλεζαη απηφ πνπ ζθέθηεζαη
Ζ Ηζηνξία ηεο Pat θαη ηνπ John


13

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΜΗ - Ο ΝΟΜΟ΢ ΣΗ΢ ΣΑΛΑΝΣΧ΢Η΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΔΛΞΗ΢
Ν Dr. Werner von Braun
Ραιάλησζε
Θεηηθέο Θαη Αξλεηηθέο Ξξνζσπηθφηεηεο
Ρν Κπαιφ - Ρν Πψκα
΋ια Δίλαη Δλέξγεηα, ΋ια Ραιαληψλνληαη
Αο Αθήζνπκε Ρν Φσο Λα Κπεη - Ν Δλσηηθφο Παο Πχλδεζκνο
΋ια Δίλαη Κηα Έθθξαζε Ρνπ Ίδηνπ Ξξάγκαηνο
Βνεζψληαο Ρνπο Άιινπο Λα Αηζζάλνληαη Θαιχηεξα
Ραιαληψζεηο Θαη Πηάζε
Λα Γίλεηε Λνεηηθφο Καγλήηεο
Ζ Ξαξαιιειία Acorn

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΞΡΑ - ΟΙ ΡΙΦΟΚΙΝΓΤΝΟΙ
Ζ Ξαξαιιειία Ρεο Δμέδξαο Θαηαδχζεσλ
Ζ Ηζηνξία ηνπ Flip Wilson
Νη Λεαξνί Δθαηνκκπξηνχρνη
Ζ Κειέηε Ρνπ Ξνιεκηζηή Ξηιφηνπ
Αλάιεςε Οίζθνπ Έλαληη Αλεπζπλφηεηαο
Δπελδχζεηο
Δπηρεηξεκαηηθέο Απνηπρίεο

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΝΘΡΥ - Η ΚΟΦΗ ΣΟΤ ΞΤΡΑΦΙΟΤ
Ζ Ηζηνξία Ρνπ Heinz Daues
Ν Θξίακβνο Ρνπ Milt Campbell
Ζ Ξξψηε Ρερλεηή Θαξδηά
Ξξνζνκνίσζε

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΛΛΔΑ - ΜΗΝ ΢ΚΔΦΣΔ΢ΣΔ ΑΝΣΙ΢ΣΡΟΦΑ
Αθήζηε Ρνπο Λεθξνχο Λα Θάςνπλ Ρνπο Ξεζακέλνπο
Ζ Ξαξνκνίσζε Ρεο Polaroid Camera
Ζ Θξνπαδηέξα Ρεο Patti
Ζ Ηζηνξία Ρνπ 333

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΘΑ - Ο ΝΟΜΟ΢ ΣΟΤ ΚΔΝΟΤ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΔΤΗΜΔΡΙΑ΢
Ζ Marg Ρα Θαηάθεξε
Γηαηί Θξαηηφκαζηε Πηα Ξαιηά
Απνκαθξχλεηε Ρα Δκπφδηα Απφ Ρν Κπαιφ Παο

14
Απηνί πνπ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα
καζαίλνπλ λα ηελ αγαπάλε.
Απηνί πνπ αγαπάλε ηελ αιήζεηα
καζαίλνπλ λα ηελ δνχλε.


15
Κεφάλαιο 1

ΔΓΥ
ΘΑΗ ΡΑ
ΣΟΖΚΑΡΑ
16


17
ΔΓΧ ΚΑΙ ΣΑ ΥΡΗΜΑΣΑ

Σν μελνδνρείν Edgewater Beach Hotel


To 1923, ζην μελνδνρείν Edgewater Beach Hotel ηνπ
Πηθάγνπ, ζπλαληήζεθαλ νθηψ απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο επελδπηέο
ηνπ θφζκνπ. Απηνί νη νθηψ άληξεο δηαρεηξίδνληαλ πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα εθείλε ηελ επνρή απφ φηη ε θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ
Ξνιηηεηψλ. Ξξφθεηηαη γηα:

Ρνλ πξφεδξν ηεο κεγαιχηεξεο αλεμάξηεηεο βηνκεραλίαο ράιπβνο.
Ρνλ πξφεδξν ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ.
Ρν κεγαιχηεξν έκπνξν ζηηεξψλ.
Ρνλ πξφεδξν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Λέαο ΢φξθεο
Έλα κέινο ηνπ επηηειείνπ ηνπ πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ
Ρν κεγαιχηεξν ρξεκαηηζηή ηεο Wall Street.
Ρνλ επηθεθαιή ηνπ κεγαιχηεξνπ κνλνπσιίνπ ζηνλ θφζκν.
Ρνλ πξφεδξν ηεο Ρξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ.

Πίγνπξα ν νπνηνζδήπνηε ζα παξαδερφηαλ φηη ζε εθείλν ην
κέξνο είρε ζπγθεληξσζεί κηα νκάδα απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο
αλζξψπνπο ηνπ θφζκνπ ή ηνπιάρηζηνλ εθείλνη νη άλζξσπνη πνπ είραλ
βξεη ην κπζηηθφ γηα λα ''θεξδίδνπλ ρξήκαηα''.

Ρψξα αο δνχκε πνπ βξίζθνληαλ απηνί νη άληξεο 25 ρξφληα
αξγφηεξα:

Ν πξφεδξνο ηεο κεγαιχηεξεο αλεμάξηεηεο βηνκεραλίαο ράιπβνο, ν
Charles Schwab, δνχζε κε δαλεηθά γηα 5 ρξφληα, πξηλ πεζάλεη
ρξενθνπεκέλνο.

Ν πξφεδξνο ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Βφξεηα
Ακεξηθή, Howard Hopson, ηξειάζεθε.

Ν κεγαιχηεξνο έκπνξνο ζηηεξψλ, Arthur Cutton, πέζαλε ζην
εμσηεξηθφ, ρξενθνπεκέλνο .

Ν πξφεδξνο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Λέαο ΢φξθεο, Richard Whitny,
ήηαλ έγθιεηζηνο ζην ζσθξνληζηηθφ ίδξπκα Sing Sing .

18
Πην κέινο ηνπ επηηειείνπ ηνπ πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ,
Albert Fall, δφζεθε ράξε φληαο ζηελ θπιαθή, γηα λα πεζάλεη ζπίηη
ηνπ.

Ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηηζηήο ηεο Wall Street, Jesse Livermore,
απηνθηφλεζε.

O επηθεθαιήο ηνπ κεγαιχηεξνπ κνλνπσιίνπ ζηνλ θφζκν, Ivan
Krueger, απηνθηφλεζε.

Ν πξφεδξνο ηεο Ρξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, Leon Fraser,
επίζεο απηνθηφλεζε.

Ν θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο άληξεο έκαζε θαιά ηελ ηέρλε
ηνπ λα θεξδίδεη ρξήκαηα, αιιά φπσο θαίλεηαη θαλέλαο ηνπο δελ είρε
κάζεη πψο λα δεη ηελ ''πινχζηα δσή'', πνπ ήηαλ θιεξνλνκηθφ ηνπο
δηθαίσκα.

Δίλαη θάπνηεο ηζηνξίεο ζαλ θαη απηέο πνπ έρνπλ σζήζεη
πνιινχο θαινπξναίξεηνπο αιιά αδαείο αλζξψπνπο λα ιέλε:
''Βιέπεηο, ζηα 'ιεγα εγψ φηη δελ είλαη θαιφ λα έρεηο πνιιά ρξήκαηα,
είλαη θαθφ'' ή ''Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη πινχζηνη άλζξσπνη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη επηπρηζκέλνη''. Απηφ φκσο θπζηθά δελ είλαη
αιήζεηα. Γηαηί παξφιν πνπ απηνί νη νθηψ άληξεο θαίλεηαη πσο είραλ
'' παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηνπο '' ππάξρνπλ πνιινί πινχζηνη άλζξσπνη
πνπ είλαη πνιχ επηπρηζκέλνη θαη θάλνπλ κεγάιεο αγαζνεξγίεο κε ηα
ρξήκαηα ηνπο. Ενπλ πγηεηλά θαη ηζνξξνπεκέλα.

Αλαινγηζηείηε ην εμήο: ηα ρξήκαηα ζα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε
επηξξνή ζηελ δσή ζαο απφ φηη φια ηα άιια κέζα άλεζεο πνπ
κπνξείηε λα ζθεθηείηε. Πηε πξαγκαηηθφηεηα ε μαθληθή απψιεηα
ρξεκάησλ ζα επεξέαδε ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο ζε εμαηξεηηθά
κεγάιν βαζκφ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζεηε φηη
φινη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηη είλαη αθξηβψο ηα
ρξήκαηα θαη πνηνη είλαη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζέιθπζή ηνπο.
΋κσο ην ιππεξφ γεγνλφο είλαη φηη νχηε έλα άηνκν ζηα δέθα δελ
έρεη ηελ γλψζε απηή. 95% ησλ αλζξψπσλ βνιεχνληαη ζε απηά πνπ
παίξλνπλ, επρφκελνη λα είραλ πεξηζζφηεξα εθ γελεηήο, ρσξίο πνηέ λα
θαηαλννχλ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ φια
φζα ζέιεζνπλ.

19
Δπηηξέςηε κνπ λα μεθχγσ γηα ιίγν απφ ην ζέκα. Θαζψο ζα
ηαμηδεχεηε κέζα ζε απηφ ην βηβιίν, κπνξεί λα έρεηε ηελ ηάζε λα
αθήζεηε ην κπαιφ ζαο λα πεξηπιαλεζεί θαη είηε λα ζθεθηεί θάπνηνλ
πνπ γλσξίδεηε θαη έρεη θεξδίζεη πνιιά ρξήκαηα, είηε πηζαλψο
θάπνηνλ πνπ έρεη ρξενθνπήζεη. Δγψ φκσο ζέισ λα ζαο πξνηείλσ
λα επηρεηξήζεηε λα εζηηαζηείηε κφλν ζηνλ εαπηφ ζαο, γηαηί ηα φζα
έρεη ή δελ έρεη θάπνηνο άιινο, δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ εζάο
θαη είλαη ε δηθή ζαο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηή πνπ ζέιεηε λα
βειηηψζεηε.

Σα Υξήκαηα Δίλαη ΢εκαληηθά

Κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο παξαλνήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα
ρξήκαηα, ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα
πφζεο θνξέο έρεηε αθνχζεη αλζξψπνπο ζε ζπδεηήζεηο ηνπο λα ιέλε: ''
Ρα ρξήκαηα δελ είλαη ην πάλ '' ή ‘‘ Ρα ρξήκαηα δελ είλαη ζεκαληηθά ''
ή ''Γελ κε ελδηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα ''. Ινηπφλ, νη άλζξσπνη απηνί
κπνξεί λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα ρξήκαηα, αιιά πάσ ζηνίρεκα
πσο απηφο πνπ ηνπο πνχιεζε ην απηνθίλεην ηνπο λνηάδεηαη, ν
καλάβεο ηνπο λνηάδεηαη, φπσο επίζεο θαη απηφο ζηνλ νπνίν έρνπλ
ππνζεθεχζεη ην ζπίηη ηνπο λνηάδεηαη. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ην γεγνλφο φηη ηα ρξήκαηα είλαη ζεκαληηθά
γηα θάζε άλζξσπν πνπ δεη ζε κηα πνιηηηζκέλε θνηλσλία. Ππλεπψο, ην
λα επηρεηξεκαηνινγνχκε γηα ην αλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην έλα
ή ην άιιν είλαη παξάινγν, γηαηί ηίπνηε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη
ηα ρξήκαηα ζην πεδίν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη !

Σν Υξήκα Δίλαη Τπεξέηεο καο

Ρψξα πνπ έρσ επηβεβαηψζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ
ρξεκάησλ, επηηξέςηε κνπ λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή
πξνζζέηνληαο κηα θνπβέληα. Λα ζπκάζηε πάληα : Ρα ρξήκα είλαη
ππεξέηεο θαη εζείο είζηε ν θχξηνο ηνπο. Λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί
ψζηε λα κελ αληηζηξέςεηε απηή ηελ εμίζσζε γηαηί πνιινί άλζξσπνη
κε πςειή λνεκνζχλε ην έρνπλ θάλεη θαη έρνπλ δεκησζεί. Γπζηπρψο
πνιιέο απφ απηέο ηηο θησρέο ςπρέο αγαπνχζαλ ηα ρξήκαηα θαη
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο αλζξψπνπο θαη απηφ παξαβίαζε έλαλ απφ
ηνπο πιένλ βαζηθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία.
Θα πξέπεη πάληα λα αγαπάηε ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ρξεζηκνπνηείηε
ηα ρξήκαηα, αληί λα θάλεηε ην αληίζηξνθν!
Έλαο άιινο κχζνο πνπ αξέζεη ζε πνιινχο λα απνδέρνληαη
φζνλ αθνξά ζηα ρξήκαηα, είλαη φηη έξρνληαη κφλν ζαλ απνηειέζκαηα
20
΄΄ηχρεο ΄΄ή ΄΄θαινχ πεπξσκέλνπ΄΄. Γηα παξάδεηγκα φπνηε θάπνηνη
καδεχνληαη γηα λα κηιήζνπλ γηα θάπνηνλ πνπ γλσξίδνπλ πνπ είλαη
νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνο, φιν θαη θάπνηνο αλάκεζα ηνπο ζα πεη :
΄΄Ν Σάξεο απιά ήηαλ ηπρεξφο΄΄ ή ΄΄Ν Σάξεο ήηαλ απιψο ζην
ζσζηφ ζεκείν, ηε ζσζηή ζηηγκή΄΄. Αιιά ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ
ρσξίο θακηά ακθηβνιία φηη αλ θαη ε ΄΄ηχρε΄΄ πξνθαλψο παίδεη
θάπνηνλ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή επηηπρία, δελ είλαη πνηέ αξθεηή απφ
κφλε ηεο. Ρν ρξήκα είλαη έλα απνηέιεζκα θαη πξέπεη πάληα λα
θεξδίδεηαη. Ξηζηέςηε κε, δελ ππάξρνπλ δσξεάλ δηαδξνκέο ζε απηή
ηελ δσή θαη νη κφλνη άλζξσπνη πνπ βγάδνπλ ρξήκαηα πην εχθνια
είλαη είηε απηνί πνπ δνπιεχνπλ κε ην κπαιφ ηνπο, είηε είλαη θαζνδφλ
γηα ηελ θπιαθή, εάλ δελ έρνπλ ήδε θηάζεη. Γη απηφ πάληα λα έρεηε
ζην κπαιφ ζαο φηη ελψ ε θαιή ΄΄ηχρε΄΄ είλαη κία ψζεζε γηα ηελ
νηθνλνκηθή επηηπρία, ζα πξέπεη φκσο λα ζηεξίδεηαη ζηε πξνζπάζεηα
θαη ζηε ζθιεξή δνπιεηά!

Σν Υξήκα Πξέπεη Να Κπθινθνξεί

Ρν ηξίην πξάγκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ην ρξήκα είλαη
φηη έρεη αμία κφλνλ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη. Κφιηο απνζπξζεί απφ ηελ
θπθινθνξία, γίλεηαη ηφζν άρξεζην φζν θαη νη ΄΄παιηέο εθεκεξίδεο΄΄
ή ηα ΄΄άδεηα θνπηάθηα κπχξαο΄΄ πνπ έρνπλ μεραζηεί ζηελ ζνθίηα.
Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα απηήο ηεο αξρήο αλαινγηζηείηε ηελ
αθφινπζε ηζηνξία. Πε έλα ξάθη ζην ζπίηη κνπ έρσ κηα αζεκέληα
θνχπα κπχξαο πνπ κνπ είρε δνζεί σο δψξν κεηά απφ κηα νκηιία
πνπ είρα θάλεη. Ρψξα φπνηε γπξίδσ ζην ζπίηη βγάδσ φια ηα ςηιά
απφ ηηο ηζέπεο κνπ θαη ηα βάδσ κέζα ζε απηήλ ηελ θνχπα. Πηελ
ζπλέρεηα φπνηε γεκίδεη ηα δίλσ ζε έλα απφ ηα παηδηά κνπ ή ζε έλα
απφ ηα δχν κηθξά μαδέιθηα κνπ. Θαζέλα απφ απηά παίξλεη κε ηελ
ζεηξά ηνπ ηα ςηιά ηεο θνχπαο θαη φπσο είλαη θπζηθφ πεξηκέλνπλ κε
αλππνκνλεζία πφηε ζα έξζεη ε ζεηξά ηνπο. Υζηφζν ην ζεκείν πνπ
ζέισ λα ζαο ηνλίζσ είλαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ εγψ γεκίδσ ηελ
θνχπα, ηα ρξήκαηα δελ έρνπλ απνιχησο θακία αμία, απιά βξίζθνληαη
εθεί ρσξίο θακία ρξεζηκφηεηα θαη ρσξίο λα πξνθαινχλ θαλέλα
ελδηαθέξνλ.
Δληνχηνηο κφιηο ε θνχπα γεκίζεη θαη ηα ρξήκαηα δνζνχλ ζε
έλα απφ ηα παηδηά, ζηελ θπξηνιεμία ΄΄κπαίλνπλ ζε δξάζε΄΄. Γηα
παξάδεηγκα κφιηο ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ν T.Jay, έλα απφ ηα
κηθξά κνπ μαδέιθηα, πήξε ηα ρξήκαηα. Ακέζσο κφιηο πήξε ηελ κηθξή
θιεξνλνκηά ηνπ απφ ηα ρέξηα κνπ, πήγε θαη πιήξσζε γηα αξθεηά
καζήκαηα γθνιθ ζε κηα ζρνιή ηεο αξεζθείαο ηνπ. Ρψξα δελ κπνξψ
κε εηιηθξίλεηα λα ζαο πσ ηη έθαλε ν δάζθαινο ηνπ γθνιθ κε ηα
21
ρξήκαηα κφιηο ηα πήξε ζηα ρέξηα ηνπ, αιιά κε ζηγνπξηά κπνξψ λα
ζαο πσ πσο δελ ηα επέζηξεςε ζε κηα θνχπα πνπ είρε ζην δηθφ ηνπ
ξάθη! ΋ρη δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία ζρεηηθά κε απηφ. Ρν Σξήκα
δελ πξννξίδεηαη γηα λα κέλεη εθηφο θπθινθνξίαο, αληηζέησο
πξννξίδεηαη γηα λα ην ρξεζηκνπνηνχκε, λα ην απνιακβάλνπκε θαη
γηα λα θπθινθνξεί!

Απηφ κε νδεγεί ζε κηα αθφκε πην δξακαηηθή απεηθφληζε απηήο
ηεο αξρήο κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ΄΄ειηθησκέλνπ θ. Chapman΄΄.
Ν θ. Chapman ήηαλ έλαο ειηθησκέλνο θχξηνο πνπ δνχζε ζηνλ ίδην
δξφκν, ιίγν πην θάησ απφ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, φηαλ ήκνπλ κηθξφο.
Ξαξά ηελ κεγάιε δηαθνξά ειηθίαο πνπ ππήξρε κεηαμχ καο, ν θ.
Chapman θαη εγψ γίλακε γξήγνξα θίινη θαη ζπλήζηδα λα ηνλ
παξαθνινπζψ θαζψο έζπξσρλε ην κηθξφ θαξφηζη κε ηηο
παιηαηδνχξεο πάλσ θάησ ζην ηεηξάγσλν. Βιέπεηε ν θ. Chapman
έβγαδε ηα πξνο ην δελ καδεχνληαο ηα πξάγκαηα πνπ νη άιινη
πεηνχζαλ. Θαζψο πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, ν θ. Chapman
θαηαβαιιφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επίκνλε δνπιεηά ηνπ
θαη κηα κέξα, ιίγν κεηά απφ ην Β’ παγθφζκην πφιεκν, πέζαλε. Δπεηδή
δνχζε κφλνο ηνπ θαη πξνθαλψο δελ είρε θαλέλαλ ζηελφ ζπγγελή
πνπ λα δεη θνληά, ε αζηπλνκία κπήθε ζην ζπίηη ηνπ γηα λα
μεθαζαξίζεη ηα ππάξρνληά ηνπ. Φπζηθά βξήθαλ ην ζπίηη γεκάην απφ
παιηά έπηπια θαη ελζχκηα ηνπ παξειζφληνο ηνπ. Ραπηφρξνλα φκσο θαη
πξνο κεγάιε ηνπο έθπιεμε, νη αζηπλνκηθνί αλαθάιπςαλ πάλσ απφ
εθαηφ ρηιηάδεο δνιάξηα ( 100.000$) ζε παιηά ραξηνλνκίζκαηα,
ζηνηβαγκέλα ζε θνπηηά κέζα ζην ζπίηη!
Δηδηθεπκέλνη ζην λα πξνβάινπλ αζηξαπηαία ηέηνηεο αζπλήζηζηεο
ηζηνξίεο νη δεκνζηνγξάθνη ηεο Toronto Daily Star έθαλαλ ηνλ θ.
Chapman ζέκα ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο ηνπο ηελ επφκελε
κέξα, ζέηνληαο ηελ πξνθαλή εξψηεζε:Γηαηί θάπνηνο πνπ άμηδε πάλσ
απφ 100.000$ επέιεμε λα θξαηά ηα ρξήκαηα ηνπ θξπκκέλα ζε παιηά
θνπηηά ζθνξπηζκέλα ζην ζπίηη ηνπ;
Ξαξφηη ήκνπλ κηθξφο εθείλε ηελ επνρή, έθαλα ζηνλ εαπηφ κνπ
κηα παξφκνηα εξψηεζε, δειαδή: γηαηί θάπνηνο ζαλ ηνλ θ. Chapman
επέιεμε λα δήζεη θπξηνιεθηηθά θησρφο, ελψ είρε ηφζα πνιιά
ρξήκαηα ζηελ δηάζεζε ηνπ; Θα κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηα
ρξήκαηα ηνπ γηα λα πεξλάεη θαιχηεξα. Θα κπνξνχζε λα ηα είρε
επελδχζεη θαη λα είρε θέξδνο απφ απηά, βνεζψληαο ηαπηφρξνλα λα
δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Θα κπνξνχζε πνιχ απιά
λα ηα έρεη απνηακηεχζεη ζηελ ηξάπεδα θεξδίδνληαο απφ ηνπο ηφθνπο.
Αιιά αληί γη απηφ, επέιεμε λα ηα βάιεη ζε ΄΄ έλα βάδν ζην ξάθη΄΄
αρξεζηεχνληαο ηα. ΋ρη θίινη κνπ, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα
22
απηφ, ηα ρξήκαηα δελ πξννξίδνληαη γηα λα καδεχνληαη ζε ζσξνχο.
Αληηζέησο, πξννξίδνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη, λα απνιακβάλνληα
θαη λα αλαθπθιψλνληαη. Παο παξαθαιψ ινηπφλ, φηη θη αλ επηιέμεηε λα
θάλεηε κε ηα ρξήκαηά ζαο, κελ θάλεηε ην ίδην ιάζνο πνπ έθαλε ν
θαεκέλνο ν θ. Chapman!
Ξαξαθαιψ ιάβεηε ππφςε ζαο φηη φηαλ ιέσ πσο ηα ρξήκαηα ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή θπθινθνξία δελ ελλνψ φηη ζα πξέπεη λα
ζπαηαινχληαη. ΢πάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά ηα δχν
ζέκαηα θαη εάλ δελ ηελ έρεηε αλαθαιχςεη αθφκα, ζα ζαο ζπληζηνχζα
λα ηελ βξείηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.

΢ΤΝΔΙΓΗΣΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ ΚΑΙ ΔΞΑ΢ΚΗ΢Η ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΗ΢Η ΔΤΠΟΡΙΑ΢

Ρψξα πνπ έρνπκε πξνζεγγίζεη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ρξήκαηνο, αο δνχκε κε ζπληνκία κηα απιή ΄΄ ηερληθή΄΄ ηελ
νπνία κπνξείηε λα αξρίζεηε άκεζα λα ρξεζηκνπνηείηε γηα λα
μεθηλήζεηε λα πξνζειθχεηε ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ επηζπκείηε.
Ρν πξψην πξάγκα πνπ ζέισ λα θάλεηε είλαη λα θαληαζηείηε κε ην
κάηη ηνπ κπαινχ ζαο, ηνλ εαπηφ ζαο λα θάζεηαη ζε έλα δσκάηην καδί
κε αξθεηνχο θίινπο ζαο. Πηελ ζπλέρεηα ζέισ λα νξακαηηζηείηε ηνλ
εαπηφ ζαο λα ηνπο αλαθνηλψλεηε ηελ πξφζεζή ζαο λα γίλεηε εχπνξνη
ή ηνπιάρηζηνλ αξθεηά επθαηάζηαηνη ψζηε λα κπνξείηε λα δήζεηε
φπσο εζείο επηιέμεηε. Ρψξα θαληαζηείηε πσο ζα ζαο έθαλε απηφ λα
αηζζαλζείηε. Δάλ είζηε ζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ην πην
πηζαλφ είλαη φηη ζα αηζζαλζείηε πνιχ άβνια. Ίζσο λα αηζζαλζείηε
ηφζν άβνια πνπ λα πάξεηε πίζσ φια φζα είπαηε ζηνπο θίινπο ζαο
ιέγνληαο πσο αζηεηεπφζαζηαλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα θαηαιάβεηε φηη
νη άλζξσπνη πνπ είλαη πινχζηνη δελ αηζζάλνληαη πνηέ άβνια φηαλ
πξνθχπηεη ζέκα ρξεκάησλ. ‘’Γηαηί δελ αηζζάλνληαη άβνια;’’ Οσηάηε.
Ζ πιένλ πξνθαλήο απάληεζε ζα ήηαλ, επεηδή έρνπλ ΄΄πνιιά΄΄
ρξήκαηα. Αιιά απηή δελ είλαη ε ζσζηή απάληεζε. Θα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη νη άλζξσπνη δελ αηζζάλνληαη άλεηα επεηδή
έρνπλ ρξήκαηα αιιά ηα έρνπλ επεηδή αηζζάλνληαη άλεηα κε απηά. Κε
άιια ιφγηα, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη εχπνξνη άλζξσπνη έρνπλ
ρξήκαηα είλαη γηαηί έρνπλ αλαπηχμεη ην επίπεδν εθείλν ηεο
ζπλεηδεηφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη θαη απφ απηήλ ηελ ζηηγκή θαη ζην
εμήο ζα ην απνθαινχκε ‘‘ ζπλείδεζε επεκεξίαο΄΄. Θαη έηζη εάλ
επηζπκνχκε λα πξνζειθχζνπκε ρξήκαηα ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε
πηνζεηψληαο απηήλ ηελ ζπλείδεζε επεκεξίαο.

Ζ εξψηεζε πνπ ζα έπξεπε λα θάλεηε ηψξα ζηνλ εαπηφ ζαο
είλαη ε εμήο: ΄΄Ξσο κπνξψ εγψ λα αλαπηχμσ απηή ηελ ζπλείδεζε
23
επεκεξίαο;΄΄ Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο εμεγήζσ: Ν θαιχηεξνο ηξφπνο
γηα λα αλαπηχμεηε ηελ ζπλείδεζε επεκεξίαο είλαη λα αξρίζεηε λα
βιέπεηε κε ην κάηη ηνπ κπαινχ ζαο, φηη ήδε έρεηε ην πνζφ ησλ
ρξεκάησλ πνπ επηζπκείηε. Ν ιφγνο πνπ ζαο ιέσ λα ην θάλεηε απηφ
είλαη γηαηί ην ππνζπλείδεην δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ηελ δηαθνξά
κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαηνρήο ρξεκάησλ θαη ηνλ απιφ
νξακαηηζκφ απηψλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ινηπφλ πνιχ ζχληνκα ζα
εμνηθεησζείηε κε ηελ ΄΄ηδέα ΄΄ ησλ ρξεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ηα
πξνζειθχεηε απφ κφλνη ζαο.

Απηφ κπνξεί λα ζαο αθνχγεηαη ζαλ παηρλίδη, αιιά ζαο
δηαβεβαηψλσ πσο είλαη ην πην ζνθφ πξάγκα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε.
Γηαηί φηαλ πεηχρεηε λα πείζεηε ην ππνζπλείδεην ζαο φηη είζηε
εχπνξνη θαη απηφ ζαο θάλεη λα ληψζεηε θαιά, ηφηε ην ππνζπλείδεην
ζαο ζα ςάμεη απηνκάησο ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ησλ
θαληαζηηθψλ αηζζεκάησλ εππνξίαο ζαο.

Δάλ απηέο νη ηειεπηαίεο γξακκέο ζαο θαίλνληαη ζαλ απφιπηε
θαληαζία, απιά αγλνήζηε ηηο πξνο ην παξφλ θαη ζπλερίζηε ηελ
αλάγλσζε. Θα αζρνιεζνχκε κε ηελ ζπλείδεζε επεκεξίαο ζε δηάθνξα
ζεκεία ηνπ βηβιίνπ θαη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη πξηλ ηειεηψζνπκε απηφ
ην βηβιίν, νη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα ζαο θάλνπλ απφιπην λφεκα.
Μελ Φνβάζηε

Ρψξα πνπ πξνζεγγίζακε κηα ΄΄ηερληθή ΄΄ πνπ ζα ζαο βνεζήζεη
λα απνθηήζεηε κεγαιχηεξν πινχην επηηξέςηε κνπ λα ζαο επηζηήζσ
ηελ πξνζνρή πξνζζέηνληαο ην εμήο: εάλ ζέιεηε λα έρεηε ρξήκαηα,
έλα πξάγκα πνπ πνηέ, κα πνηέ δελ πξέπεη λα θάλεηε, είλαη λα
αλεζπρείηε γηα ην εάλ ζα απνθηήζεηε ή φρη ηα ρξήκαηα πνπ
επηζπκείηε ή γηα ην εάλ ζα ηα θαηαθέξεηε λα ηα θξαηήζεηε. Αο
επεθηαζνχκε ιίγν ζε απηφ.

Πηελ Βίβιν, ν Ηψβ, ν άλζξσπνο πνπ ππέθεξε ηα πάλδεηλα θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ βηβιηθψλ ρξφλσλ, θάλεη ην αθφινπζν ζρφιην:
΄΄Ξξνο Θενχ, φ,ηη θνβφκνπλ ήξζε λα κε επηζθεθηεί.΄΄ Ρψξα
ζηακαηήζηε θαη αλαξσηεζείηε ηη ζα ζήκαηλαλ απηέο νη βηβιηθέο ιέμεηο
γηα φινπο εκάο πνπ καο απαζρνιεί ην ζέκα ησλ ρξεκάησλ ζήκεξα.
Ινηπφλ έλα πξάγκα πνπ ζίγνπξα ζα ζήκαηλε είλαη φηη εάλ ζπλερψο
24
θαη επίκνλα αλεζπρνχκε φηη δελ έρνπκε αξθεηά ρξήκαηα ή απφ
ζπλήζεηα αλεζπρνχκε πσο ζα ράζνπκε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε, ηφηε
ζίγνπξα θαη εγγπεκέλα δελ ζα αλεζπρνχκε κάηαηα. Γηαηί αθξηβψο
φπσο ν Ηψβ βαζαλίζηεθε απφ ηελ πξνζκνλή πνιιψλ αλεζπρηψλ, έηζη
θαη εκείο ζα ππνθέξνπκε απφ ηελ πξνζκνλή ηεο έιιεηςεο ή ηεο
απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ.

Γηα λα πάξνπκε έλα πην ζχγρξνλν παξάδεηγκα, αο δνχκε θαη
πάιη ηελ ηζηνξία ηνπ θαεκέλνπ θ. Chapman. ΋πσο ζα ζπκάζηε ήηαλ
ν ειηθησκέλνο θχξηνο πνπ δελ μφδεπε πνηέ ηίπνηα απφ ηηο αηκαηεξέο
νηθνλνκίεο ηνπ. ΋κσο ην εξψηεκα είλαη :΄΄Γηαηί δελ ην έθαλε;΄΄ Ρν
πην πηζαλφ ήηαλ γηαηί θνβφηαλ πσο εάλ μφδεπε ηα ρξήκαηά ηνπ ζα
μαλαγηλφηαλ θησρφο θαη ζα εμαλαγθαδφηαλ λα δήζεη ζαλ άπνξνο. Ζ
εηξσλεία ζηελ φιε ηζηνξία ήηαλ, πσο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ, δνχζε
έηζη θαη αιιηψο ζαλ άπνξνο! Ή γηα λα είκαζηε πην βηβιηθνί ΄΄εθείλν
πνπ θνβφηαλ πεξηζζφηεξν ήξζε λα ηνλ επηζθεθηεί΄΄.

Πε έλα απφ ηα εξρφκελα θεθάιαηα ζα ζαο δνζεί κηα πην πιήξεο
επεμήγεζε γηα ην παξάδνμν ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνζειθχνπκε
ζηελ δσή καο εθείλα αθξηβψο ηα πξάγκαηα πνπ επηζπκνχκε
ιηγφηεξν. Γηα ηελ ψξα, είλαη αξθεηφ λα πνχκε πσο ε ζπλερήο
αλεζπρία γηα ηα νηθνλνκηθά είλαη ηξνκαθηηθά επηδήκηα. Απηή ε αξρή,
είλαη αιήζεηα αθφκα θαη αλ εθινγηθέςνπκε ηελ αλεζπρία ζαο κε ην
γλσκηθφ πσο ‘΄΄απιψο απνηακηεχζηε ρξήκαηα γηα κηα βξνρεξή
εκέξα΄΄.
Θα πξέπεη λα θέξσ ζην πξνζθήλην έλαλ άιιν παξάγνληα. Δάλ
ζέιεηε λα απμήζεηε ζεκαληηθά ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ βγάδεηε,
ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα δίλεηε ιηγφηεξε
ζεκαζία ζην ηη ιέλε νη άιινη γχξσ ζαο θαη λα δίλεηε κεγαιχηεξε
πξνζνρή ζην ηη ιέεη ε ΄΄κηθξή θσλή ΄΄ κέζα ζαο. Θαη γηα λα ην
ζέζσ αθφκα πην πεδά : ζα πξέπεη λα παιέςεηε γηα λα γίλεηε ιηγφηεξν
επηξξεπείο ζηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο θαη λα εκπηζηεχεζηε πεξηζζφηεξν
ην έλζηηθηφ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζαο. Αο
επεθηαζψ ιίγν πεξηζζφηεξν.

Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ απνηπγράλνπλ λα απνθηήζνπλ
αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα δνπλ κε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ επηζπκνχλ,
είλαη ζπλήζσο νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ επεξεάδνληαη επθνιφηεξα απφ
ηελ γλψκε ησλ άιισλ. Γηα παξάδεηγκα είλαη νη άλζξσπνη πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, είηε ησλ εθεκεξίδσλ, είηε
ησλ εηδήζεσλ, λα ζθέπηνληαη γηα απηνχο. Αιιά φπσο είπε θαη ν
Napoleon Hill ζην εμαηξεηηθφ ηνπ βηβιίν Ξψο λα Γίλεηε Ξινχζηνη Κε
25
Ρελ Γχλακε Ρεο Πθέςεο , νη γλψκεο είλαη νη πην θηελέο αλέζεηο πνπ
έρνπκε ζηελ δσή. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη έρνπλ έλα θνπάδη απφ
απηέο έηνηκεο λα ηηο εμαπνιχζνπλ πξνο νπνηνλδήπνηε είλαη έηνηκνο
λα ηηο δερηεί. Έηζη εάλ γλσξίδεηε φηη ζην παξειζφλ έρεηε επεξεαζηεί
απφ ηελ γλψκε άιισλ αλζξψπσλ, πάξηε ηελ απφθαζε ηψξα πξηλ
πξνρσξήζεηε ζην δηάβαζκα απηνχ ηνπ βηβιίνπ, φηη απφ εδψ θαη ζην
εμήο ζα πξνζηαηεχεηε ηελ γλψκε ζαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα έρεηε ηα
απηηά ζαο αλνηρηά γηα ηηο πξνηξνπέο ηνπ Θενχ. Λα ζπκάζηε πσο,
εάλ ην θάλεηε απηφ δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο απνιχησο ιφγνο λα κε
γίλεηε νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνη κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.

Καηαλόεζε έλαληη Απνζηήζηζεο

Θαζψο ζα πξνρσξάηε ζηελ αλάγλσζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζα
αλαπηχμεηε κηα ζπλερψο απμαλφκελε ζπλεηδεηφηεηα ησλ ηαιέλησλ
θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ θξχβνληαη βαζηά κέζα ζαο. Θα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε κπνξείηε λα
αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα κε αλεπηπγκέλα ηαιέληα ζαο γηα λα
πξνζειθχζεηε ην θαιφ πνπ αλαδεηάηε. Αιιά επηηξέςηε κνπ γηα κηα
αθφκα θνξά λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζην εμήο: θαλέλα
πνζνζηφ δηαβάζκαηνο ή απνζηήζηζεο δελ ζα ζαο θέξεη θνληά ζηελ
επηηπρία πνπ αλαδεηάηε. Κφλν ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ
ηδεψλ απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζα θάλνπλ ηελ δηαθνξά γηα εζάο. Έηζη
ινηπφλ, κελ βηαζηείηε λα ηειεηψζεηε απηφ ην βηβιίν γηαηί ν
αληηθεηκεληθφο ζαο ζθνπφο δελ πξέπεη λα είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ
δηαβάζκαηνο ηνπ. ΋πσο ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, ε θαηαλφεζε
θαη ε εθαξκνγή φζσλ δηαβάδεηε είλαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ζαο.
Έηζη εάλ κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε κφλν κηα ζειίδα ηελ εκέξα ίζσο
λα είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα πεηχρεηε ηνλ ζθνπφ ζαο.
Δάλ αλαξσηηέζηε γηαηί απηφ ην βηβιίν πξννξίδεηαη γηα λα ην
΄΄γεπηείηε θαη λα ξνπθήμεηε ην κεδνχιη ηνπ΄΄ παξά γηα λα ην ΄΄
θαηαβξνρζίζεηε ΄΄ κε έλα δηάβαζκα, λα έρεηε ζην κπαιφ ζαο φηη
βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ εηθνζαεηή πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ
κεζφδσλ ηφζν ησλ πνιχ επηηπρεκέλσλ, φζν θαη ησλ πνιχ
απνηπρεκέλσλ.

Μνηξαζηείηε Καη Γίλεηε Γπλαηνί

Κηα αθφκε ζπκβνπιή. Θαζψο πνιχ ιίγνη άλζξσπνη
κεγαινπξγνχλ ζε νηηδήπνηε κφλνη ηνπο, ζα ζαο ζπληζηνχζα λα
πξνζπαζήζεηε λα βξείηε έλα αθφκα άηνκν κε ην νπνίν λα κπνξείηε
26
λα κνηξαζηείηε θαη λα ζπδεηήζεηε ηηο ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε
απηφ ην βηβιίν.

΢πλείδεζε Δπεκεξίαο

Ξηζηεχσ πσο ζα ζπκθσλήζεηε φηη κηα πξνθαλήο αιήζεηα είλαη φηη ηα
αλζξψπηλα πιάζκαηα δελ ζα απνιαχζνπλ πνηέ θάηη γηα ην νπνίν
δελ είλαη αθφκα ζπλεηδεηά γλψζηεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα δελ
απνιακβάλακε ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε αεξνπιάλν ζε
εμαηξεηηθά κεγάιεο ηαρχηεηεο, κέρξη πνπ νη αδειθνί Right έγηλαλ
ζπλεηδεηά γλψζηεο ηνπ ΄΄πψο πεηάκε΄΄ Ν Tomas Edison αλέπηπμε
ηελ ζπλεηδεηή γλψζε ησλ θηλνπκέλσλ εηθφλσλ θαη καο παξνπζίαζε
έλαλ νινθαίλνπξγην ηξφπν δηαζθέδαζεο. Ν Dr. Jonas Salk έγηλε
ζπλεηδεηά γλψζηεο σο πξνο ην πψο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ νξφ ν
νπνίνο ζα καρφηαλ ηε ζαλαηεθφξν έσο ηφηε αζζέλεηα ηεο βξεθηθήο
παξάιπζεο, ε νπνία ζπάληα ζπλαληάηαη ζήκεξα. Ν Alexander
Graham Bell έγηλε ζπλεηδεηά γλψζηεο ηνπ πψο κεηαδίδεηαη ε
αλζξψπηλε θσλή δηα κέζνπ ησλ κεηαιιηθψλ ζπξκάησλ θαη απηφ είρε
σο απνηέιεζκα, λα απνιακβάλνπκε φινη ζήκεξα ηελ ρξήζε ηνπ
ηειεθψλνπ.

Γελ ρξεηάδεηαη λα πσ φηη ζα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ
παξαζέηνληαο ζπλερψο παξαδείγκαηα. Δληνχηνηο ην ζέκα πνπ ζέισ
λα ζαο ηνλίζσ είλαη φηη απηέο νη εθεπξέζεηο ή ε γλψζε πνπ
πξνθάιεζε απηέο ηηο εθεπξέζεηο, ππήξρε πάληα. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα φιε ε γλψζε πνπ έρεη ππάξμεη ή πνπ ζα ππάξμεη
είλαη ίζα θαηαλεκεκέλε παληνχ θαη πάληα. Αιιά ρξεηάζηεθε έλα
άηνκν λα ζπγθεληξψζεη φιεο απηέο ηηο ηδέεο – ζρέδηα καδί θαη λα ηηο
κνξθνπνηήζεη αλαπηχζζνληαο απηφ πνπ απνθαινχκε
ζπλεηδεηφηεηα, πξηλ αθφκα κπνξέζνπκε λα επσθειεζνχκε απφ
απηέο.

Ξιένπκε φινη κέζα ζε έλαλ ΄΄σθεαλφ΄΄ ελεξγεηαθήο ζθέςεο,
φπνπ φιε ε γλψζε, πνπ ππήξμε πνηέ ή πνπ ζα ππάξμεη, είλαη
παξνχζα. Δπίζεο είκαζηε πεξηζηνηρηζκέλνη απφ αθζνλία. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα φπνπ θαη εάλ θνηηάμνπκε ζηελ θχζε, ηα κάηηα καο
αληηθξίδνπλ ηελ αθζνλία θαζψο ε θχζε δελ γλσξίδεη ηη ζα πεη
΄΄απνηπρία΄΄. Έηζη ινηπφλ δελ ππήξμε αιιά νχηε θαη ζα ππάξμεη
έιιεηςε απφ νηηδήπνηε εθηφο απφ ζπλεηδεηή επαγξχπλεζε. Αιιά εάλ
πξφθεηηαη λα εηζρσξήζεηε ζε απηφλ ηνλ θφζκν ηεο εππνξίαο, είλαη
απνιχησο αλαγθαίν λα αξρίζεηε λα ζθέθηεζηε. Κε άιια ιφγηα πξέπεη
λα αλνίμεηε ην κπαιφ ζαο ζε απηφ ην ξεχκα ελεξγεηαθήο γλψζεο πνπ
27
ζα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα ή κηα ζπλείδεζε επεκεξίαο ζην κπαιφ
ζαο.

Γλσξίδεηε πνιχ θαιά πσο ππάξρνπλ ζηελ θπξηνιεμία ρηιηάδεο
ρηιηάδσλ θαιψλ, ηίκησλ θαη ζθιεξά εξγαδνκέλσλ αλζξψπσλ πνπ
δνπιεχνπλ κε αθνζίσζε γηα φζν δηάζηεκα βξίζθνληαη πάλσ ζε
απηφλ ηνλ πιαλήηε θαη παξφια απηά δελ γίλνληαη πνηέ εχπνξνη. Γη
απηά ηα άηνκα ε δσή είλαη έλαο ζπλερήο αγψλαο, απφ ηελ αλαηνιή
κέρξη ηελ δχζε ηνπ ειίνπ. Αιιά νη ηδέεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζειίδεο
απηνχ ηνπ βηβιίνπ γξάθηεθαλ κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηαξαθνπλήζνπλ
ην κπαιφ ζαο θαη ζα ζαο εκπλεχζνπλ λα αλνηρηείηε ζε απηφλ ηνλ
θαηλνχξην ηξφπν ζθέςεο.

Ζ ζπλεηδεηφηεηα αλαπηχζζεηαη θαη πάληα αλαπηπζζφηαλ κέζσ
ηεο ζθέςεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο δσήο
ζαο. Δάλ ειπίδεηε λα ηελ βειηηψζεηε ψζηε λα γίλεηε πξαγκαηηθά
εχπνξνη, φπσο απηφ ην βηβιίν ζαο πξνηείλεη, ζα πξέπεη λα αξρίζεηε
λα ζθέθηεζηε ηελ επεκεξία ηψξα, φρη φηαλ ηειεηψζεηε ην βηβιίν. ΋ρη
φηαλ ηειεηψζεηε απηφ ην θεθάιαην, φρη αχξην, φρη ηελ επφκελε
εβδνκάδα, ηνλ επφκελν κήλα ή ηνλ επφκελν ρξφλν. Ξξέπεη λα γίλεη
ηψξα. Ζ ζθέςε είλαη ε πςειφηεξε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί έλα
αλζξψπηλν πιάζκα λα ηειέζεη. Γπζηπρψο παξφια απηά, πνιινί ιίγνη
άλζξσπνη ΄΄ζθέθηνληαη ΄΄ πξαγκαηηθά. Δμαπαηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο,
πηζηεχνληαο φηη, αθνχ ππάξρεη θάπνηα λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
κπαιφ ηνπο, ηφηε ΄΄ ζθέθηνληαη ΄΄. Αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εμαζθνχλ κηα πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
απνθαινχκε ΄΄ κλήκε΄΄. Ξαίδνπλ παιηέο ηαηλίεο, νπφηε παιηέο
εηθφλεο απιψο εμαθνινπζνχλ λα πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηνπ
κπαινχ ηνπο.

Δίλαη βαζηθφ λα μεθηλήζεηε λα ζθέθηεζηε κε απηφλ ηνλ
θαηλνχξην ηξφπν απφ απηήλ ηελ ζηηγκή, γηαηί θαζψο ην θάλεηε απηφ,
θάζε ίλα ηεο χπαξμήο ζαο ζα γεκίζεη απφ απηή ηελ θαηλνχξηα
ελεξγεηαθή ζθέςε. Ρν ζψκα ζαο απαξηίδεηαη απφ εθαηνκκχξηα
θχηηαξα πνπ ε θίλεζε ηνπ θαζελφο απφ απηά επεξεάδεηαη κέζσ
δνλήζεσλ. Έηζη ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεηε λα πηνζεηείηε ραιαξσηηθέο
ζθέςεηο, ην ζψκα ζαο ραιαξψλεη. ΋ηαλ θάλεηε ζθέςεηο αλεζπρίαο
θαη θφβνπ, ην ζψκα ζαο γίλεηαη αιχγηζην θαη ηελησκέλν. Θαζψο
αξρίδεηε λα θάλεηε ζθέςεηο επεκεξίαο θαη βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζαλ
έλα πνιχ πινχζην, επηπρηζκέλν άηνκν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ
σθεαλφ ελεξγεηαθήο ζθέςεο, πνπ θνιπκπά ζηελ ζάιαζζα ηεο
αθζνλίαο, ην ζψκα θαη ην κπαιφ ζαο ζα νδεγεζεί πξνο κηα δφλεζε
28
επεκεξίαο θαη ζα αξρίζεηε λα πξνζειθχεηε φπσο αθξηβψο έλαο
καγλήηεο, φηη απαηηείηαη γηα λα γίλεηε εχπνξνη.

Γλσξίδσ φηη γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη κπεζεί ζε απηέο ηηο ηδέεο
φια απηά ηνπ θαίλνληαη αιιφθνηα. Δίλαη φκσο ε αιήζεηα. Γηαηί ζηνλ
θπζηθφ θφζκν, ε πλεπκαηηθή επαγξχπλεζε γηα απφθηεζε επεκεξίαο
πξνεγείηαη ηεο εππνξίαο. Έηζη δελ είλαη δχζθνιν γηα ηα παηδηά πνπ
γελληνχληαη κέζα ζε εχπνξεο νηθνγέλεηεο φπσο ησλ Kennedy ή ησλ
Bronfman’s, λα θάλνπλ ζθέςεηο επεκεξίαο θαζψο απηφο είλαη ν
κνλαδηθφο ηξφπνο ζθέςεο κε ηνλ νπνίν είραλ εμνηθεησζεί απφ ηελ
ψξα πνπ γελλήζεθαλ. Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ή κέζα ζηελ
επεκεξία.

Δληνχηνηο ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ δελ έρνπλ γελλεζεί κέζα ζε
έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ εθηεζεί ζε έλα
ηέηνην ηξφπν ζθέςεο. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηα
εμήο:

1. Ξψο έρνπκε πξνγξακκαηηζηεί.
2. Γηαηί έρνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε.
3. Ξψο κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο ή ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ καο.

Απηφ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη. Σξεηάδεηαη πνιχ πεηζαξρία
Σξεηάδεηαη λα ην πνζνχκε πνιχ. Σξεηάδεηαη πνιχ αθνζίσζε θαη
πξνζπάζεηα θαη απηφο πξνθαλψο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηφζν ιίγνη
άλζξσπνη αιιάδνπλ πξαγκαηηθά. Ξαξφια απηά ζέισ λα γλσξίδεηε φηη
αλεμάξηεηα απφ ην πφζν δχζθνιν κπνξεί λα είλαη, κπνξεί λα γίλεη
θαη κπνξεί λα γίλεη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ
αληακνηβή πνπ ζα πάξεηε γηα απηή ζαο ηελ πξνζπάζεηα ζα ζαο
ελζνπζηάζεη. Ρν γλσξίδσ απηφ γηαηί ην έρσ θάλεη ν ίδηνο θαη γηαηί
γλσξίδσ πάξα πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ην έρνπλ θάλεη θαη απηνί.
Ρψξα είλαη απαξαίηεην λα ην θάλεηε θαη εζείο.

Ρν γεγνλφο θαη κφλν φηη δηαιέμαηε θαη αξρίζαηε λα δηαβάζεηε
απηφ ην βηβιίν απνηειεί ηελ κνλαδηθή απφδεημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ην
φηη πξαγκαηηθά επηζπκείηε λα αιιάμεηε. Δπηπιένλ ππάξρεη έλαο
ζίγνπξνο ηξφπνο ψζηε λα πάξεηε φζα επηζπκείηε θαη απηφ ην βηβιίν
ζα ζαο ηνλ ππνδείμεη.29
Τπάξρεη Αιεζηλή Γύλακε κέζα ζαο

Θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ζπλεηδεηνχ ζαο
ππάξρεη ην κεγάιν ζεζαπξνθπιάθην ηνπ ππνζπλείδεηνπ λνπ ζαο θαη
απηφ είλαη ην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζαο πνπ ζέινπκε λα
αξρίζνπκε λα επεξεάδνπκε κέζα απφ λέα ζρέδηα ζθέςεο. Γηα λα
θάλνπκε ην δήηεκα μεθάζαξν παξαθαιψ ζθεθηείηε ηελ παξαθάησ
δήισζε: νπνηαδήπνηε ηδέα, πιάλν ή ζθνπφο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί
ζην ππνζπλείδεην ηνπ κπαινχ καο κέζσ ηεο επαλάιεςεο ηεο
ζθέςεο, ελδπλακψλεηαη απφ ηελ πίζηε θαη ηελ πξνζκνλή. Αλ
αλαξσηηέζηε: ΄΄κπνξεί απηή ε δήισζε λα απνδεηρζεί αιεζηλή κέζα
απφ πεηξακαηηζκφ θαη παξαηήξεζε ή ππάξρεη θάπνηα γλσζηή
κέζνδνο θαη ηερληθή κέζσ ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί; Θαη εάλ ππάξρεη ηέηνηα κέζνδνο ή ηερληθή, είλαη
δηαζέζηκε γηα ηνλ θαζέλα; ΋ιεο απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα
απαληεζνχλ κε έλα κεγάιν λαη. Θαζψο ζα δηαβάδεηε, δνθηκάδεηε θαη
πεηξακαηίδεζηε κε ηηο ηδέεο πνπ ζα βιέπεηε ζηηο εξρφκελεο ζειίδεο,
ζα απαληήζεηε φια απηά ηα εξσηήκαηα κφλνη ζαο. Θαη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε εζείο ζηνλ εαπηφ ζαο, γηαηί σο άλζξσπνη
δελ πηζηεχνπκε αιεζηλά ζε θάηη, κέρξη πνπ εκείο νη ίδηνη λα ην
αλαθαιχςνπκε.

Απηφ ην βηβιίν γξάθηεθε κε ηελ εηιηθξηλή ειπίδα φηη ζα ζαο
νδεγήζεη ζε πνιιέο αλαθαιχςεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζαο . Θαη
απηφ ζα γίλεη κέζσ ηεο επαλάιεςεο απηψλ ησλ ηδεψλ επεκεξίαο.
Θα πξέπεη λα αξρίζεηε λα βιέπεηε ηα ρξήκαηα ζαλ έλαλ ππάθνπν,
αθνζησκέλν ππεξέηε, πνπ κπνξείηε λα κηζζψζεηε, γηα λα θεξδίζεηε
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη πνπ επίζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
γηα λα παξέρεηε ππεξεζίεο πνιχ πην πξνρσξεκέλεο απφ
νπνηεζδήπνηε άιιεο κπνξνχζαηε ζην θπζηθφ επίπεδν. Δίλαη
απαξαίηεην λα αηζζάλεζηε άλεηα φηαλ κηιάηε γηα ρξήκαηα, γηαηί
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεηε ΄΄Γελλεζεί Ξινχζηνη΄΄. Γηαζέηεηε φια
ηα απαξαίηεηα λνεηηθά εξγαιεία γηα λα πξνζειθχζεηε ηηο ζθέςεηο
απφ ηηο νπνίεο πεξηβάιιεζηε θαη γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ
ζπλεηδεηφηεηα πνπ πξέπεη, κε ζθνπφ λα απνθηήζεηε ηνλ πινχην πνπ
επηιέμαηε λα απνθηήζεηε. Ζ έιιεηςε θαη ν πεξηνξηζκφο κπνξνχλ λα
ππάξμνπλ κφλν εάλ εκείο ηνπο δψζνπκε ρψξν ζην κπαιφ καο.
΋κσο ε ζπλείδεζε επεκεξίαο δελ γλσξίδεη νχηε έιιεηςε, νχηε
πεξηνξηζκφ.
Απνθαζίζηε λα απνκαθξχλεηε ηειείσο ηνπο πεξηνξηζκνχο απφ
ην ππέξνρν κπαιφ ζαο, κε ζεβαζκφ πξνο ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεηε λα
θεξδίδεηε θαη θαηαλνείζηε φηη ν πινχηνο πνπ αλαδεηάηε, ζαο αλαδεηά
30
θαη απηφο. Ξάληα ζαο αλαδεηνχζε. Νπφηε αλνίμηε δηάπιαηα ηηο πφξηεο
ηνπ ζπλεηδεηνχ ζαο θαη μεθηλήζηε λα ηνλ δέρεζηε.

Ννεηηθά Υξήκαηα
Μεθηλήζηε ακέζσο λα παίδεηε έλα λνεξφ παηρλίδη κε ηνλ εαπηφ
ζαο. Απνθηήζηε ηε ζπλήζεηα λα νξακαηίδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο λα έρεη
ζηελ θαηνρή ηνπ απεξηφξηζην πινχην. Πθεθηείηε κεξηθά απφ ηα
πξάγκαηα πνπ ζα θάλαηε κε απηά ηα ρξήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα
μεθηλήζηε λα ηα θάλεηε λνεξά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ππνζπλείδεηνο
λνπο ζαο δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζην λα
θάλεηε θάηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ην λα ην νξακαηίδεζηε φηη ην
θάλεηε, απηή ε άζθεζε ζα ζαο βνεζήζεη λα αλαπηχμεηε κηα
ζπλείδεζε επεκεξίαο. Θπκεζείηε φηη είλαη απφιπηνο λφκνο ηεο
χπαξμεο ζαο λα έρεηε θάλεη θάηη λνεξά πξηλ ην θάλεηε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα!

Δπίζεο πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη φινη κηινχλ λνεξά ζηνλ εαπηφ
ηνπο θαη θάπνηνη ην θάλνπλ θαη θσλαρηά. Έηζη φηαλ θάλεηε απηήλ ηελ
ζπδήηεζε κε ηνλ εαπηφ ζαο, πάληνηε λα ηνπ ιέηε γηα ην πφζν θαιά
αηζζάλεζηε πνπ είζηε εχπνξνη. Λα ζπγραίξεηε ηνλ εαπηφ ζαο γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ πινχηνπ ζαο θαη επίζεο λα αθνχηε θαη ηα
ζπγραξεηήξηα πνπ ζαο δίλνπλ νη άιινη. Θα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη παξφιν πνπ απηφ κνηάδεη κε παηρλίδη, θάλεηε
έλα απφ ηα πην ζνθά πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαηε πνηέ λα θάλεηε.
Γνπιεχεηε απφ ηελ πςειφηεξε πξνο ηελ ρακειφηεξε πξννπηηθή.

Δπηβηβάδεζηε ζε έλα πξφγξακκα πξνζσπηθήο βειηίσζεο. Θα
κάζεηε φηη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εαπηφ ζαο απφ
φζα θαίλνληαη θαη πξέπεη λα θαηαλνήζεηε απηφλ ηνλ ΄΄ θξπθφ
παξάγνληα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζαο΄΄ εάλ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεηε
ζσζηά ηνλ εαπηφ ζαο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη λα δείηε
πνηέ ην ζπνπδαηφηεξν θνκκάηη ηεο χπαξμήο ζαο γηαηί δελ
απνηειείηαη απφ θπζηθή χιε. Πχληνκα ζα θαηαλνήζεηε φηη δείηε
ζπλερψο θαη ηαπηφρξνλα ζε ηξία επίπεδα χπαξμεο: είζηε πλεπκαηηθά
φληα, έρεηε λνπ ( δηάλνηα ) θαη δείηε κέζα ζε έλα ζψκα θηηαγκέλν
απφ θπζηθή χιε.

Γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ, πξέπεη λα
έρεηε ζην κπαιφ ζαο φηη δείηε ηαπηφρξνλα ζε ηξία ζαθψο
δηαρσξηζκέλα επίπεδα χπαξμεο:

1. Πην Ξλεπκαηηθφ Δπίπεδν Πθέςεσλ
31
(Κε Ρηο ΢ςειφηεξεο Γπλαηφηεηεο )
2. Πην Γηαλνεηηθφ Δπίπεδν Ρσλ Ηδεψλ
(Κε Κέζεο Γπλαηφηεηεο)
3. Πην Φπζηθφ Δπίπεδν Ρσλ Απνηειεζκάησλ
(Κε Ρηο Σακειφηεξεο Γπλαηφηεηεο)

Έηζη ινηπφλ θάλνληαο φηη ζαο πξνηείλσ λα θάλεηε, απιά
ρξεζηκνπνηείηε ηε ΄΄Θεία θχζε ΄΄ ζαο γηα λα επηιέμεηε ηηο ζθέςεηο
ζαο (π.ρ. ΄΄Ρα ρξήκαηα είλαη θαιά΄΄ , ΄΄Αγαπψ ηνπο αλζξψπνπο
θαη ρξεζηκνπνηψ ηα ρξήκαηα΄΄, ΄΄Ρα ρξήκαηα είλαη ππεξέηεο θαη
εγψ ηα ειέγρσ΄΄ ) πνπ ζα νηθνδνκήζνπλ κηα ηδέα. Πηελ δηθή καο
πεξίπησζε ε ηδέα ηπγράλεη λα είλαη ΄΄Κεγάινο πξνζσπηθφο
πινχηνο΄΄ ή ΄΄Ξξαγκαηηθή νηθνλνκηθή επηηπρία΄΄. Λα είζηε πιήξσο
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη φηη νη ηδέεο φπσο απηή ηεο ΄΄νηθνλνκηθήο
επηηπρίαο΄΄ πνηέ δελ κνξθνπνηνχληαη απφ κφλεο ηνπο. Ζ αλζξψπηλε
πξνζσπηθφηεηα πξέπεη λα κπεη ζηελ δηαδηθαζία λα θάλεη ηηο ζθέςεηο
πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δνκεζεί κηα ηδέα.
Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ θάλεη ην αλζξψπηλν νλ ΄΄ θαη’ εηθφλα
Θενχ΄΄ ή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε έλα δεκηνπξγηθφ νλ. Ρελ
πςειφηεξε κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο! Έηζη θξαηψληαο απηή ηελ
φκνξθε ηδέα ή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ζην κπαιφ ζαο, ζα
πξνθαιέζεηε ηειηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηελ δσή ζαο, κφλνη
ζαο. Θαζψο πξνρσξάηε κέζα ζε απηφ ην βηβιίν, ζα δείηε πσο
πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη απηφ!

Ρψξα αο θάλνπκε ιίγα βήκαηα πίζσ. Θα ζπκάζηε ζε
πξνεγνχκελε παξάγξαθν πνπ αλέθεξα φηη δνπιεχεηε απφ ηελ
πςειφηεξε πξνο ηελ ρακειφηεξε πξννπηηθή. Απηφ πνπ ελλννχζα
ήηαλ πσο δνπιεχεηε απφ ηηο :


Πθέςεηο…(Ξλεχκα)
ζηελ
Ηδέα…(Λνεηηθφ)
ζην
Αληηθείκελν…(Φπζηθφ)

αληί λα δνπιεχεηε απφ –

Αληηθείκελν…(Φπζηθφ)
ζηηο
Πθέςεηο…(Ξλεχκα)
32
ζηελ
Ηδέα…(Λνεηηθφ)

΋πσο πξνθαλψο θάλαηε ζην παξειζφλ θαη φπσο ζα ζπλέρηζεη λα
θάλεη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη ζαλ λα ιέκε φηη νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα δνχλε πξψηα θάπνην απνηέιεζκα ζηελ
δσή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηηξέςνπλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα
λα ηνπο ππαγνξεχεη ηηο Πθέςεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα
νηθνδνκήζνπλ ηελ Ηδέα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ δνπλ ηνλ
ηξαπεδηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ άδεην (απηφ είλαη έλα απνηέιεζκα), ζα
επηιέμνπλ θα θάλνπλ ζθέςεηο έιιεηςεο ή απψιεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα
ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ζθέςεηο γηα λα ρηίζνπλ ηελ ηδέα ηεο
θηψρηαο. Δληνχηνηο, θαζψο ε ηδέα πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα κειινληηθά ηνπο απνηειέζκαηα, απηφ πνπ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνπλ, είλαη λα θέξλνπλ θαη’ επαλάιεςε
ζηε δσή ηνπο, απηφ ην νπνίν απεχρνληαη. Γειαδή έλαλ άδεην
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Έηζη δεκηνπξγνχλ έλαλ θαχιν θχθιν φπνπ νη
πξνζδνθίεο θαηαδηθάδνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν, θάηη πνπ πξνθαλψο
δελ πξνφξηδε γηα εκάο ν Γεκηνπξγφο καο!

Ρψξα κπνξεί λα ιέηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη απηφ είλαη έλα
εμσθξεληθφ επηρείξεκα. Γηαηί εάλ έλαο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο είλαη
άδεηνο, είλαη άδεηνο. Γελ είλαη θαζφινπ ξεαιηζηηθφ λα θνηηάηε έλαλ
άδεην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη λα νξακαηίδεζηε ηεξάζηηα πινχηε.
Θέισ φκσο λα μέξεηε φηη απηφο ν ηξφπνο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ν
ίδηνο ηξφπνο πνπ αλαπαξάγεη ηελ θηψρηα θαη θάλεη ηνπο θησρνχο
αλζξψπνπο, θησρφηεξνπο!

Θα πξέπεη λα αξρίζεηε λα θαηαιαβαίλεηε φηη ε παξνχζα
θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζαο ινγαξηαζκνχ, ησλ πσιήζεσλ ζαο,
ηεο πγείαο ζαο, ηεο θνηλσληθήο ζαο δσήο, ηεο ζέζεο ζαο ζηελ
δνπιεηά θ.ι.π. δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηελ θπζηθή
εθδήισζε ηνπ κέρξη ηψξα ηξφπνπ ζθέςεο ζαο. Δάλ εηιηθξηλά
επηζπκείηε λα αιιάμεηε ή λα βειηηψζεηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ
θπζηθφ ζαο θφζκν, ζα πξέπεη λα αιιάμεηε ηηο ζθέςεηο ζαο θαη
κάιηζηα ακέζσο.

Δάλ πξαγκαηηθά δψζεηε ιίγν ρξφλν ζηνλ εαπηφ ζαο θαη
ζθεθηείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζαο παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην
βηβιίν, ζα θαηαιήμεηε ζην ζπκπέξαζκα φηη φια απηά πνπ κφιηο
δηαβάζαηε έρνπλ απφιπην λφεκα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα,
νπνηνζδήπνηε πξαγκαηηθά θαηαιαβαίλεη ηελ ΄΄δεκηνπξγηθή
33
δηαδηθαζία΄΄ ζα ζαο πεη φηη απηφ πνπ ζαο έρσ πεη έσο ηψξα, φρη κφλν
είλαη ζσζηφ αιιά θαη φηη είλαη ν θπζηθφο λφκνο ηεο χπαξμεο ζαο.
Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ν Θεφο δνπιεχεη κε θαη κέζα απφ κηα χπαξμε.
Απηφ επίζεο απνθαιείηαη θαη πξνζεπρή ζε κεξηθνχο
΄΄θχθινπο΄΄(φπνπ ΄΄πξνζεπρή΄΄ ελλνείηαη κηα θίλεζε πνπ ιακβάλεη
ρψξα αλάκεζα ζην πλεχκα θαη ηελ θπζηθή χιε, κε θαη κέζα απφ έλα
άηνκν). Ν Θεφο ζαο έρεη δψζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρηίζεηε φπνηα ηδέα
εζείο επηζπκείηε. ΄΄Γελλεζήθαηε Ξινχζηνη΄΄ θαη ε αθζνλία
εκπεξηέρεηαη ζηελ ζθέςε. Έηζη ινηπφλ λα είζηε θαινί κε ηνλ εαπηφ
ζαο, επηιέμηε κεγαιεηψδεηο ηδέεο θαη ζηακαηήζηε λα επηηξέπεηε
ζηνλ θπζηθφ ζαο θφζκν λα ειέγρεη ηελ ζθέςε ζαο.

Κπνξείηε εχθνια ηψξα λα θαηαιάβεηε πσο φινη θάλνπλ ην
΄΄κεγάιν ιάζνο΄΄. Πην δνθίκην ηνπ κε ζέκα ηελ απηνπεπνίζεζε, ν
Emerson αλαθέξεη: ΄΄δήιηα ζεκαίλεη άγλνηα΄΄. Κε άιια ιφγηα, ην
λα θνηηάο ηα επηηεχγκαηα ή ηα απνηειέζκαηα θάπνηνπ άιινπ θαη λα
ηνλ δειεχεηο, δελ είλαη ζπλεηφ. Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη επέιεμαλ
πξψηα ηηο ζθέςεηο ηνπο κε ζθνπφ λα ρηίζνπλ κηα εηθφλα απηνχ πνπ
ζέιαλε θαη πνπ ηψξα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ δσή ηνπο, ζην κπαιφ
ηνπο. Θαη επέιεμαλ απηέο ηηο ζθέςεηο απφ ηελ αζηείξεπηε πεγή ε
νπνία είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο καο. Θαη ζε εζάο επίζεο!

Απηφ ελλννχζε ν κεγάινο θαιιηηέρλεο Vincent Van Gogh φηαλ
ηνλ ξψηεζαλ πσο θάλεη ηφζν φκνξθνπο πίλαθεο. Δίπε: ΄΄Νλεηξεχνκαη
ηνλ πίλαθά κνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα δσγξαθίδσ ην φλεηξν κνπ΄΄. Κε
άιια ιφγηα, έβιεπε πξψηα ηελ εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ θαη ζηελ
ζπλέρεηα δσγξάθηδε ην αληίγξαθν απηνχ πνπ έβιεπε κε ην κπαιφ,
ζηνλ θακβά ηνπ κε ιάδη. Ρφηε δελ ππάξρεη θαλέλαο ΄΄γλήζηνο΄΄
΄΄Van Gogh΄΄ πνπιεκέλνο ζηελ αγνξά! Γηαηί φινη είλαη αληίγξαθα
ηνπ κπαινχ ηνπ. Θαζψο ηα γξάθσ φια απηά, κπνξψ λα ζαο δσ λα
ηα δηαβάδεηε θαη κπνξψ ζρεδφλ λα ζαο αθνχσ πνπ ζθέθηεζηε,
΄΄Απηφ έρεη απφιπην λφεκα, ηψξα θαηάιαβα.΄΄

Ξξηλ απφ ιίγα ρξφληα ε Mary Snyder ήξζε ζε έλα απφ ηα
ζεκηλάξηα πνπ πξαγκαηνπνηψ κε ηνλ ζχδπγν ηεο, ηνλ Oscar. Κνπ
αλέθεξε έλα ξεηφ ηνπ Lincoln πνπ πξαγκαηηθά αγάπεζα θαη πνπ ην
έρσ κνηξαζηεί κε ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Ν Lincoln είπε θάπνηε: ΄΄Ρν
λα πηζηεχεηε ζε πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα δείηε θαη λα
αθνπκπήζεηε, δε ζεκαίλεη πίζηε. Αιιά ην λα κπνξείηε λα πηζηεχεηε
ζε πξάγκαηα πνπ δελ βιέπεηε είλαη ζξίακβνο θαη επινγία.΄΄ Γελ
ήηαλ πνιχ σξαίν απηφ πνπ είπε; Θαη πάιη ζε επραξηζηψ πνιχ Mary.

34
Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε πηα ηελ ζνθία κεξηθψλ απφ απηψλ
ησλ λνεηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ζαο πξφηεηλα. Ππλερίζηε ινηπφλ λα
επαλαιακβάλεηε: ΄΄Δίκαη επθαηάζηαηνο, Δίκαη πινχζηνο, ηα ρξήκαηα
είλαη θαιά΄΄. Γείηε ηνλ εαπηφ ζαο κε ην κάηη ηνπ κπαινχ ζαο, λα
θάλεη φ,ηη ζα θάλεηε φηαλ ζα έρεηε πηα ηελ εθδήισζε ηεο λέαο ζαο
ζηάζεο ή ζπλείδεζεο. Νξακαηηζηείηε απηά ηα κεγάια πινχηε θαη
αηζζαλζείηε φηη είζηε ήδε θάηνρνί ηνπο. Λα ζπκάζηε φκσο, ηα
ρξήκαηα είλαη ν ππεξέηεο θαη εζείο ν θχξηνο ηνπο. Αγαπάηε ηνπο
αλζξψπνπο θαη ρξεζηκνπνηείηε ηα ρξήκαηα.

Ξξηλ πξνρσξήζεηε ζην επφκελν θεθάιαην, μαλαδηαβάζηε ην
θεθάιαην, ΄΄Δγψ Θαη Ρα Σξήκαηα΄΄, γηαηί εάλ ην θάλεηε ζα
κπνξέζεηε λα απειεπζεξσζείηε απφ ηελ παιηά ηδέα πνπ έρεηε γηα
απηά θαη απφ ην άβνιν ζπλαίζζεκα πνπ ζαο πξνθαινχλ θάζε θνξά
πνπ ην ζέκα ησλ ρξεκάησλ εκθαλίδεηαη. Δπαλαιάβεηε ζηνλ εαπηφ
ζαο πνιιέο θνξέο θάζε κέξα: ΄΄Δγψ Θαη Ρα Σξήκαηα΄΄, κέρξη πνπ
λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε πιήξσο πφζν θαιά αηζζάλεζηε γχξσ απφ ηα
πινχηε.

Ππγθξαηεζείηε θαη κελ κηιήζεηε ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα
απηή ηελ λέα ηδέα πνπ αθνξά ηα ρξήκαηα, ψζπνπ λα ηελ έρεηε
θαηαλνήζεηε απφιπηα εζείο ν ίδηνο θαη κέρξη λα αηζζάλεζηε ζίγνπξνο
πσο κπνξείηε λα εμεγήζεηε ζε θάπνηνλ άιινλ απηά πνπ κάζαηε. Λα
ζπκάζηε, δελ πξφθεηηαη λα ζαο θάλεη θαιφ λα αθνχηε ηα αξλεηηθά
ζρφιηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ αιήζεηα. Θαη αλ
είλαη λα θάλεη θάηη, είλαη κφλν λα πξνθαιέζεη ακθηβνιίεο ζηνλ εαπηφ
ζαο. Γελ πξέπεη λα επηηξέςεηε λα ζπκβεί απηφ, γηαηί φηαλ ζα
ζθέθηεζηε ΄΄Δγψ Θαη Ρα Σξήκαηα΄΄, ζέιεηε κηα φκνξθε εηθφλα λα
πιαλάηαη ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο!΄΄Ζ θαιή δσή είλαη θαη αθξηβή.
΢πάξρεη θαη άιινο ηξφπνο λα δήζεηο,
πνπ δελ θνζηίδεη θαη πνιιά,
αιιά δελ είλαη θαη θαιφο.΄΄Spanish Distillers


35


36
Κεφάλαιο 2


ΞΝΠΑ
ΔΗΛΑΗ
ΑΟΘΔΡΑ37


38
ΠΟ΢Α ΔΙΝΑΙ ΑΡΚΔΣΑ;

¨Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη λνκίδνπλ
φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ
φζα πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη
θαη ζπκβηβάδνληαη κε πνιχ ιηγφηεξα απφ
φζα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ¨
Earl Nightingale


Γηα λα κπνξέζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηελ αληίιεςε
επεκεξίαο, ζα πξέπεη λα είζηε αθξηβείο ζην πφζα αθξηβψο ρξήκαηα
ζέιεηε. Λα Θπκάζηε: δνπιεχεηε κε ηνλ ππνζπλείδεην λνπ ζαο θαη ην
ππνζπλείδεην δελ ζθέθηεηαη, απιψο δέρεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο πξαγκαηνπνηεί. Έηζη ην λα πείηε ζέισ ’’πνιιά ρξήκαηα’’
δε θηάλεη, γηαηί θαλείο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην ππνζπλείδεηφ ζαο,
δελ γλσξίδεη πφζα είλαη ηα ΄΄πνιιά ΄΄.

Παο ζπζηήλσ λα ιάβεηε ζνβαξά ππ΄ φςε ζαο απηφ ην θεθάιαην
γηαηί ε ηδέα πνπ εκπεξηέρεη, κπνξεί ζηελ θπξηνιεμία λα αιιάμεη ηε
δσή ζαο. Βεβαίσο πξέπεη λα θαηαλνήζεηε φηη ην λα ζθέθηεζηε κφλν,
δελ είλαη αξθεηφ. Ξξέπεη ηαπηφρξνλα λα δξαζηεξηνπνηεζείηε.
΢πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε θαη ην
πξψην απφ φια είλαη λα απνθαζίζεηε πφζα ρξήκαηα ζέιεηε.

Θαη γηα λα κπνξέζεηε λα απαληήζεηε ζε απηή ηελ εξψηεζε, ζα
ήηαλ ζίγνπξα θαιή ηδέα λα απνθαζίζεηε ηη ζέιεηε λα θάλεηε κε απηά
ηα ρξήκαηα. Γηαηί δελ θηάλεη απιψο λα πείηε ΄΄ζέισ απηά ηα
ρξήκαηα γηα λα δήζσ ΄΄. Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη ε θνηλσλία καο
είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ ε θπβέξλεζε ζα ζαο
΄΄ζπληεξήζεη΄΄. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζε πνιιέο πεξηνρέο ζα ζαο
ηαρπδξνκήζνπλ ηελ επηηαγή ζαο. Κπνξείηε λα θάζεζηε ζην ζπίηη ζαο
θαη λα παίξλεηε έλα κηζζφ γηα λα δείηε.

Πε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα ιέηε: ΄΄λαη ηα γλσξίδσ φια απηά,
αιιά εγψ ζέισ λα δήζσ θαιχηεξα.΄΄ Αο γίλνπκε ινηπφλ πην
ζπγθεθξηκέλνη. Ξφζν θαιχηεξα; Έρνληαο θαηά λνπ φηη απηνχ ηνπ
είδνπο ε άζθεζε ζα απαηηήζεη θαη θάπνην ζνβαξφ πξνγξακκαηηζκφ
εθ κέξνπο ζαο, πάξηε κηα θφια ραξηί θαη θηηάμηε κηα ιίζηα κε φια ηα
΄΄πξάγκαηα΄΄ ή ηηο ΄΄δξαζηεξηφηεηεο΄΄ ζηηο νπνίεο ζθνπεχεηε λα
μνδέςεηε ρξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. Γηα λα
39
ζαο βνεζήζσ ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο ιίζηαο, απαξηζκψ κεξηθέο
θαηεγνξίεο γηα παξάδεηγκα:

Γηαηξνθή, Δλνίθην/ Γάλεην, Ονχρα, Απηνθίλεην ,Κφξθσζε,
Δίδε Ξξψηεο Αλάγθεο, Γηαθνπέο, Αλαςπρή, Σφκπη, Αζθάιεηα,
Απνηακίεπζε.

Φπζηθά απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο θαηεγνξίεο, νπφηε
ζπλερίζηε λα ζπκπιεξψλεηε ηε ιίζηα ζαο κέρξη λα ηελ
νινθιεξψζεηε! Θαη λα ζπκάζηε, δε ζπκπιεξψλεηε ηα πνζά πνπ
μνδεχεηε ηψξα. Θαιχηεξα λα παίξλεηε θάζε αληηθείκελν απφ ηε ιίζηα
μερσξηζηά. Νξακαηηζηείηε πψο ζα ζέιαηε λα δείηε θαη ζηε ζπλέρεηα
γξάςηε ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα λα ην θάλεηε. Γηα
παξάδεηγκα, κπνξεί λα βγαίλεηε έμσ γηα θαγεηφ ζε έλα σξαίν
εζηηαηφξην κφλν ζε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ελψ κπνξεί λα
νξακαηίδεζηε φηη πεξλάηε έλα πνιχ επράξηζην βξάδπ κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα, εθεί φπνπ ην ζεξβίξηζκα είλαη θαηαπιεθηηθφ, ην θαγεηφ
είλαη αθφκα θαιχηεξν θαη ην πεξηβάιινλ είλαη θηηαγκέλν γηα
βαζηιηάδεο. Ξφζν ζα ζηνίρηδε απηφ; Απηφ ην πνζφ αλαδεηάηε.

Κπνξεί λα νδεγείηε έλα απηνθίλεην πνπ είλαη πηα παιηφ θαη
αξρίδεη λα ζθνπξηάδεη, αιιά λα νξακαηίδεζηε φηη νδεγείηε έλα
νινθαίλνπξην απηνθίλεην ηεο επηινγήο ζαο, πνπ ην αιιάδεηε θάζε
έλα ή δχν ρξφληα. Ξφζν ζα θφζηηδε απηφ; Λα ζπκάζηε, δελ έρεηε
θάλεη θαλέλα ζπκβφιαην φηη ζα δήζεηε γηα πάληα. Απηή είλαη ε δσή
ζαο, δελ είλαη πξφβα θαη ζα πξέπεη λα ηελ απνιακβάλεηε ζην έπαθξν
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη φζν είλαη αλζξσπίλσο δπλαηφ! Έηζη ζα
πξέπεη λα έρεηε ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ ρξεηάδεζηε , γηα λα
απνθηήζεηε φζα επηζπκείηε, γηα λα δήζεηε φπσο αθξηβψο εζείο
επηιέγεηε λα δήζεηε.

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πξνεηδνπνηήζσ φηη δελ ζα ήηαλ παξάμελν
ζε απηφ ην ζεκείν ην κπαιφ ζαο λα ζαο θάλεη ηα θφιπα ηνπ. Θα
κπνξνχζαηε λα ζθέθηεζηε ΄΄Δίλαη πξαγκαηηθά ηξειφ. Γελ πξφθεηηαη
πνηέ λα έρσ ηα ρξήκαηα γηα λα δήζσ φπσο ιέεη απηφ ην βηβιίν.΄΄
Θέισ παξφια απηά λα ζαο ζπκίζσ φηη ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη
πνπ έρνπλ αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα δήζνπλ φπσο απηφ ην βηβιίν
πξνηείλεη θαη κάιηζηα νχηε γελλήζεθαλ κε απηά, νχηε ηα
θιεξνλφκεζαλ. Απηνί ΄΄Γελλήζεθαλ πινχζηνη ΄΄ κε ηελ έλλνηα φηη
είραλ ηε ζεφζηαιηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ( φπσο έρνπλ φινη),
αιιά φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη, θάπνηα ζηηγκή είραλ θαη απηνί έιιεηςε
40
ρξεκάησλ. Θαηαιάβεηε φηη θαη εζείο κπνξείηε λα επηηχρεηε θαη ζα ην
θάλεηε, αξθεί λα πξάμεηε απηά πνπ πξνηείλεη απηφ ην βηβιίν.

Θαζψο γξάθσ φια απηά, λνηψζσ ηελ αλάγθε λα μεθχγσ γηα
ιίγν γηα λα ζαο ζπκίζσ φηη έρεηε θιεηδσκέλεο κέζα ζαο εμαηξεηηθέο
πεγέο ηαιέληνπ θαη δπλαηνηήησλ πνπ απιψο πεξηκέλνπλ λα
εθθξαζηνχλ. Θπκάκαη πνιχ θαζαξά φηαλ πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα
άθνπγα κηα θαζέηα πνπ είρε γξάςεη ν Earl Nightingale γηα ηε
΄΄Πηάζε΄΄. Δίρα αθνχζεη απηή ηελ θαζέηα εθαηνληάδεο θνξέο θαη
ππήξρε έλα ζεκείν πνπ έιεγε:
΄΄ Ρψξα ζε απηφ ην ζεκείν θηάλνπκε ζε έλα κάιινλ πεξίεξγν
γεγνλφο. Ρείλνπκε λα ειαρηζηνπνηνχκε ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε
λα θάλνπκε, ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξνχκε λα θηάζνπκε, ελψ γηα έλαλ
εμίζνπ παξάμελν ιφγν, πηζηεχνπκε φηη νη άιινη κπνξνχλ λα θάλνπλ
πξάγκαηα πνπ εκείο δελ κπνξνχκε.΄΄ Ν Earl ζπλέρηζε ιέγνληαο:
΄΄Θέισ λα γλσξίδεηε φηη απηφ δελ είλαη αιήζεηα. Ξξαγκαηηθά έρεηε
κέζα ζαο εμαηξεηηθά απνζέκαηα ηαιέληνπ θαη δπλαηνηήησλ θαη
κπνξείηε λα έρεηε φ,ηη εζείο επηζπκείηε.΄΄

Νχηε λα ππνζέζσ δελ κπνξψ, πφζεο θνξέο είρα αθνχζεη απηφ
ην θνκκάηη, ρσξίο λα ην έρσ θαηαιάβεη πξαγκαηηθά, ψζπνπ μαθληθά
κηα κέξα ην άθνπζα θαη θάζε θχηηαξν ηνπ κπαινχ κνπ θάλεθε λα
αληηιακβάλεηαη ηελ αιήζεηα απηψλ ησλ ιέμεσλ. Μαθληθά
ζπλεηδεηνπνίεζα ΄΄πνπ ην πήγαηλε΄΄ θαη θαηάιαβα βαζηά κέζα κνπ
πσο αλ νη άιινη κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, ηφηε κπνξψ θαη εγψ, εάλ
είκαη πξφζπκνο λα πιεξψζσ ην ηίκεκα. Παο παξαθαιψ, λα
θαηαιάβεηε φηη θαη εζείο κπνξείηε λα ην θάλεηε, γηαηί απηφ πνπ είπε ν
Earl, είλαη ην ίδην αιεζηλφ γηα εζάο, φζν ήηαλ θαη γηα εκέλα. Αιιά
κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο γηα εζάο είλαη λα ην αλαθαιχςεηε….

Πόζα ρξήκαηα είλαη αξθεηά;

Κελ πείηε απιά έλα ηπραίν λνχκεξν. Θάληε ην κε ην ζσζηφ ηξφπν,
γηαηί φηαλ ζα έρεηε ηειεηψζεη ζα είζηε ραξνχκελνη πνπ ην θάλαηε.
Δπηπιένλ, απηή ε άζθεζε ζα ζαο βνεζήζεη λα απνθηήζεηε έλα πην
πεηζαξρεκέλν κπαιφ. Απηή ηε ζηηγκή, κπνξεί λα ζθέθηεζηε φηη απηφ
ην θεθάιαην νχηε θαλ ζαο αθνξά, θαζψο ήδε είζαζηε ππεξρξεσκέλνη
, νπφηε δελ έρεηε πεξηζψξην λα ζπγθεληξψζεηε έλα ηφζν κεγάιν
ρξεκαηηθφ πνζφ. ΋κσο είκαη ζίγνπξνο φηη ζα ραξείηε αλ ζαο πσ φηη
έρνπκε κηα θαηαπιεθηηθή ηδέα πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα
αληηκεησπίζεηε θαη απηφ ην πξφβιεκα ζαο. ΋ρη κφλν απηφ , αιιά ζα
ελζνπζηαζηείηε αλ ζαο πσ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο – ίζσο θαη ε
41
δηθή ζαο λα είλαη κηα απφ απηέο - θάπνηνο κπνξεί λα γίλεη πινχζηνο
αθφκα θαη αλ πνηέ δελ βγάιεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φζα βγάδεη
απηή ηε ζηηγκή. Απηή θαη κφλν ε ζθέςε ζα πξέπεη λα ζαο ελζαξξχλεη
αξθεηά ψζηε λα ζπλερίζεηε ην δηάβαζκα.

Ρψξα πηα ζα πξέπεη λα έρεηε νινθιεξψζεη ηε ιίζηα ζαο θαη λα έρεηε
θαηαιήμεη ζε έλα λνχκεξν. Ξάξηε έλα ραξηί θαη έλα ζηπιφ θαη γξάςηε
απηφ ην λνχκεξν κε κεγάια γξάκκαηα. Θαζαξίζηε ην κπαιφ ζαο απφ
απηή ηελ ηδέα ηψξα θαη αο πξνρσξήζνπκε καδί ζε κηα άιιε πνιχ
ζεκαληηθή ηδέα. Θαηαιάβεηε φηη παξφιν πνπ απηή ε ηδέα κπνξεί λα
κελ ζαο αθνξά άκεζα – ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε- ζίγνπξα
αθνξά πνιινχο απφ ηνπο αλαγλψζηεο. Δπίζεο, αθφκα θαη αλ δε ζαο
αθνξά άκεζα, αμίδεη λα ηελ κειεηήζεηε γηαηί ζίγνπξα έρεηε θάπνηνπο
θίινπο θαη ζπλεξγάηεο (γηα ηνπο νπνίνπο ζα είλαη εθαξκφζηκε) πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη εζείο ζα κπνξείηε λα ηελ
κνηξαζηείηε καδί ηνπο.

Θα ζαο εμεγήζσ απηή ηελ ηδέα κηιψληαο ζαο ζα λα είζηε
παληξεκέλνη θαη λα έρεηε λα ππνζηεξίμεηε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη
ππνζέηνληαο πσο είζηε ν κφλνο πνπ θέξλεη εηζφδεκα ζην ζπίηη ή
ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηέρεηε ζε κεγάιν πνζνζηφ.

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν ζέιεηε ηα
ρξήκαηα πνπ επηζπκείηε, είλαη γηα λα παξέρεηε ζηελ νηθνγέλεηα ζαο
ηα πξνο ην δελ θαη φρη κφλν κε ηελ έλλνηα φζσλ είλαη απνιχησο
απαξαίηεηα. Δμάιινπ ζέιεηε λα δήζνπλ ηε δσή ζην έπαθξν. Έηζη
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη φζν είζηε δσληαλνί θαη κπνξείηε λα
αθνινπζείηε ην ζρέδην πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην βηβιίν, ζα
κπνξείηε λα θάλεηε φηη ζέιεηε κε ζεβαζκφ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα
ζαο. Υζηφζν, αλ πξαγκαηηθά ζηακαηήζεηε θαη αλαινγηζηείηε γηα κηα
ζηηγκή, πηζαλψο ζα ζπκθσλήζεηε καδί κνπ φηη ζα ζέιαηε ε
νηθνγέλεηα ζαο λα έρεη κηα ΄΄θαιή δσή΄΄ αθφκα θαη αλ εζείο μαθληθά
βγείηε απφ ηελ εηθφλα. Έηζη δελ είλαη; Αζηεηεπφκελνη κπνξεί λα πείηε
΄΄΋ρη, ηη κε λνηάδεη εκέλα άκα θιείζσ ηα κάηηα κνπ.΄΄ ΋κσο δελ
είλαη δήηεκα πνπ ρσξάεη αζηεία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Βέβαηα
θαη ζαο λνηάδεη. Ρν μέξσ θαη εγψ θαη εζείο!

Έηζη, αλ είζηε δσληαλνί θαη πγηείο ζα δεκηνπξγήζεηε πινχην. Ρη
ζα γίλεη φκσο αλ πεζάλεηε ή αλ κείλεηε αλάπεξνο; Ζ θνηλσλία καο
έρεη θξνληίζεη θαη γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο: έρνπκε ηελ ΄΄Αζθάιεηα
Εσήο΄΄ θαη ηελ ΄΄Αζθάιεηα Αληθαλφηεηαο ΄΄.

42
Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζηηο ζθέςεηο ζαο. Κπνξεί λα ιέηε ζηνλ εαπηφ
ζαο ΄΄ Ζ αζθάιεηα δσήο είλαη ζθέηε θιεςηά. Απηφο ν Bob Proctor δελ
μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη΄΄. Ινηπφλ επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ φηη φζνλ
αθνξά ηηο αζθάιεηεο δσήο, κπνξψ λα ηζρπξηζηψ φηη είκαη έλα είδνο
απζεληίαο, θαζψο έρσ νξγαλψζεη ζεκηλάξηα γηα ηνλ θιάδν ησλ
αζθαιεηψλ γηα ζρεδφλ δέθα ρξφληα θαη είρα θνληά ζηνπο 50,000
αλζξψπνπο ηνπ θιάδνπ απηνχ πνπ ΄΄παξαθνινχζεζαλ΄΄ ηα
ζεκηλάξηα κνπ. Έηζη κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη δελ ην βγάδσ
απφ ην θεθάιη κνπ φηαλ ζαο ιέσ φηη ην 95% ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο
νπνίνπο κηιάηε είλαη παληειψο αδαείο ζε φηη αθνξά ζην ζέκα ησλ
αζθαιεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη πνιινί απφ απηνχο θαηέρνπλ ζεκαληηθέο
ζέζεηο ζε επηρεηξήζεηο, ζηε βηνκεραλία, ζηελ θπβέξλεζε ή είλαη
επαγγεικαηίεο θαη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο είλαη πνιχ εχθνιν λα
ππνζέζεηε φηη γλσξίδνπλ ΄΄πεξί ηίλνο πξφθεηηαη΄΄. Δίλαη φκσο
ιππεξφ ην γεγνλφο φηη πνιινί εμ απηψλ είλαη είηε
παξαπιεξνθνξεκέλνη, είηε ηειείσο αλελεκέξσηνη ζε φ,ηη αθνξά ζην
ζεκαληηθφηαην ζέκα ηεο αζθάιεηαο δσήο.

Ξξέπεη λα θαηαλνήζεηε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο ηξφπνο,
εθηφο απφ ηελ αζθάιεηα δσήο, γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ην εηζφδεκα
ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε ζηηγκηαία κηα πεξηνπζία ελψ ηαπηφρξνλα
νη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη
αζθαιηζκέλνη, φκσο ε πιεηνςεθία ηνπο (ηνπιάρηζηνλ 90%) είλαη
κεξηθψο αζθαιηζκέλνη. Γειαδή φηαλ πεζάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη
αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηφζα ρξήκαηα πνπ θηάλνπλ γηα λα πιεξψζνπλ
κφλν ηα έμνδα ηεο θεδείαο ηνπο θαη πηζαλψο ηα έμνδα δηαβίσζεο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπο γηα έλα ρξφλν! Ρν άζρεκν ηεο ππφζεζεο είλαη φηη γηα
έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζφ ρξεκάησλ, απηνί νη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ
λα έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, πνπ αλ
θάηη πξαγκαηηθά ηνπο ζπλέβαηλε, νη νηθνγέλεηέο ηνπο απηνκάησο ζα
είραλ ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο.

Δθφζνλ απηφ ην βηβιίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
επηηχρεηε έλαλ αμηφινγν νηθνλνκηθφ ζηφρν, αηζζάλζεθα ηελ
ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιάβσ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα δσήο. Απηφ ην βηβιίν δελ ζα ήηαλ νινθιεξσκέλν ρσξίο
απηέο.

(Λα ζπκάζηε ππάξρνπλ δχν κφλν ηξφπνη γηα λα βγάιεηε
ρξήκαηα: νη άλζξσπνη λα δνπιεχνπλ ή ηα ρξήκαηα λα δνπιεχνπλ.)

43
Πίγνπξα ζα ραξείηε γλσξίδνληαο φηη ην ππφινηπν ηνπ βηβιίνπ
είλαη ζρεδηαζκέλν γηα φζνπο πξφθεηηαη λα ΕΖΠΝ΢Λ…

Αλζίζηε Δθεί Πνπ Γελλεζήθαηε- Ξεθηλήζηε Σώξα!

Ξφηε μεθηλάηε λα δείηε απηή ηελ θαιή δσή; Αλαξσηηέζηε;
Μεθηλήζηε ηψξα.

Μεθηλήζηε απαληψληαο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:

Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε ην ινγαξηαζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ζαο;
Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε ην ελνίθην ή ην δάλεην ζαο;
Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε ην καλάβε ζαο;
Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε γηα βελδίλε γηα ην απηνθίλεηφ ζαο;
Ξφζν ζπρλά πιεξψλεηε ην γηαηξφ ζαο;
Πόζν ζπρλά πιεξώλεηε ηνλ εαπηό ζαο;

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε κνηάδεη ιίγν παξάμελε, έηζη δελ είλαη;
Γλσξίδεηε φκσο φηη ιηγφηεξνη απφ 5 άλζξσπνη ζηνπο 100 πιεξψλνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αλ ξσηήζεηε ηνπο ππφινηπνπο 95 γηαηί δελ ην
θάλνπλ, ην πην πηζαλφ είλαη λα ζαο πνπλ φηη κέρξη λα πιεξψζνπλ
φινπο ηνπο ππφινηπνπο δελ έρεη απνκείλεη ηίπνηα γηα ηνπο ίδηνπο!

Δίλαη μεθάζαξν φηη απηνί νη 4 ή 5 άλζξσπνη ζηνπο 100 πνπ
΄΄πιεξψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο΄΄ έρνπλ βξεη θάπνην ηξφπν λα
παξαθάκςνπλ απηφ ην πξφβιεκα. Ξαξφιν πνπ ε ηδέα πνπ
εθαξκφδνπλ ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο, ζρεδφλ θαλείο δελ ηε γλσξίδεη
ζήκεξα. Αλαξσηηέζηε πνηα είλαη απηή ε ηδέα; Αο ην ζέζνπκε απιά σο
εμήο:

΄΄ Πιεξώλνπλ ΠΡΧΣΑ ηνλ εαπηό ηνπο ! ΄΄

( Δίλαη επξχηεξα γλσζηφο σο ν βαβπισληαθφο λφκνο ηεο
νηθνλνκηθήο επηηπρίαο.)

Έλα Μέξνο Από Όζα Βγάδεηε Δίλαη Γηθό ζαο – Κξαηήζηε ην

Αλ ην ζθεθηείηε ιηγάθη πξέπεη λα παξαδερηείηε φηη απηφο ν
΄΄λφκνο΄΄ ή ‘‘ε αξρή’’, είλαη ινγηθφο. Έηζη αο ηνλ επαλαιάβνπκε-
΄΄έλα κέξνο απφ φζα βγάδεηε είλαη δηθφ ζαο – θξαηήζηε ην!΄΄ Ξην
ζπγθεθξηκέλα, φζα βγάδεηε ηε Γεπηέξα ην πξσί είλαη γηα λα ηα
44
θξαηήζεηε εζείο, νπφηε ζα έπξεπε λα πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζε έλαλ
εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν δελ έρεηε εχθνιε πξφζβαζε.

Ο Λνγαξηαζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο ζαο Αλεμαξηεζίαο

΋ζα βγάδεηε ηε Γεπηέξα ην πξσί θαηά πάζα πηζαλφηεηα
αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ εηζνδήκαηνο ζαο. Έηζη ζα πξέπεη λα
πιεξψλεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ηνπιάρηζηνλ απηφ ην 10% επζχο ακέζσο
(φρη αθνχ έρεηε πιεξψζεη φινπο ηνπο άιινπο). Απφ ην΄΄ Ινγαξηαζκφ
ηεο Νηθνλνκηθήο Αλεμαξηεζίαο΄΄ ζαο πξψηα πιεξψλεηε ηα
αζθάιηζηξα ζαο, γηαηί απηφ ην εξγαιείν ( ε αζθάιεηα δσήο )
δεκηνπξγεί ηε ΄΄Πηηγκηαία Ξεξηνπζία΄΄ ζαο. Ρν ππφινηπν ησλ
ρξεκάησλ ην απνηακηεχεηε κέρξη λα έρεηε έλα θεθάιαην γηα λα
θάλεηε κηα ζνθή επέλδπζε. Λα ζπκάζηε, δελ ΄΄αθνπκπάηε΄΄ απηφ
ην θεθάιαην νχηε ηνπο ηφθνπο ηνπ. Έηζη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα δείηε επαξθή πξφνδν ψζηε λα έρεηε ηελ θηλεηνπνίεζε
θαη ηελ έκπλεπζε πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα ζπλερίζεηε. Δπηπιένλ,
γλσξίδνληαο φηη έρεηε κία ΄΄Πηηγκηαία Ξεξηνπζία΄΄ αλ θάηη ζαο
ζπκβεί, ζα είζηε πεξηζζφηεξν ήζπρνη.

Πξόγξακκα Απνπιεξσκήο Υξεώλ κε ηε ζεηξά

Κπνξεί ήδε λα έρεηε θάπνηα ρξέε πνπ ξνθαλίδνπλ ην κηζζφ ζαο
θαη δελ αθήλνπλ ηίπνηα γηα εζάο. Θα πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη απηά
ηα ρξέε κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ (αλ θαη απφ ην πνζφ κε ην νπνίν
έρεηε ρξεσζεί ζα εμαξηεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απαηηεζεί
γηα λα μερξεσζείηε). Δπίζεο πξνο ράξηλ ηεο ζπδήηεζεο πνπ
αθνινπζεί, ζα πξέπεη λα ζεσξείηε ηε κεληαία δφζε ηνπ δαλείνπ πνπ
έρεηε γηα ην ζπίηη ζαο (πνπ πηζαλψο είλαη θαη ε κεγαιχηεξε κεληαία
δφζε) σο επέλδπζε θαη ΝΣΗ σο ρξένο.

Λνγαξηαζκόο Απνπιεξσκήο Υξεώλ

΋ζα ρξήκαηα βγάδεηε ηε Γεπηέξα ην απφγεπκα θαη ηελ Ρξίηε ην
πξσί ζα πξέπεη λα ηα βάδεηε θαηεπζείαλ ζην Ινγαξηαζκφ ζαο
Απνπιεξσκήο Σξεψλ. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 20% ησλ
εηζνδεκάησλ ζαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαζίζεηε λα γξάςεηε έλα
γξάκκα ζε φινπο ηνπο δαλεηζηέο ζαο, ελεκεξψλνληάο ηνπο γηα ην
ζρέδην ζαο.

Ξξηλ λα ζηείιεηε απηφ ην γξάκκα, θάληε κηα ιίζηα κε φινπο ηνπο
δαλεηζηέο ζαο θαη θαζνξίζηε πνην κέξνο ηνπ 20% ζα ιάβεη ν θαζέλαο
45
ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πνζφ απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ ήδε παίξλνπλ. ΋πσο θαη λα
έρεη φκσο απηφ ζα είλαη ην πνζφ πνπ ζα ιακβάλνπλ, κε ηε δηαθνξά
φηη ζα ην παίξλνπλ ηαθηηθά ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο.

Ρν αθφινπζν είλαη έλα ππφδεηγκα πνπ κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζπληάμεηε ην δηθφ ζαο γξάκκα:

Αγαπεηέ θχξηε Ράδε,

΋πσο γλσξίδεηε ζαο ρξσζηάσ ην πνζφ ησλ _________ $ θαη
ζθνπεχσ λα ζαο ην απνπιεξψζσ ζην αθέξαην καδί κε ηνπο ηφθνπο.
Ξξνθεηκέλνπ λα κπνξέζσ λα επηηχρσ ζε απηφ κνπ ην ζηφρν θαη λα
θηάζσ ζε κηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο, ηηο ηειεπηαίεο
κέξεο έρσ θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην. Έηζη έρσ αλνίμεη έλαλ
΄΄Ινγαξηαζκφ Απνπιεξσκήο Σξεψλ ΄΄ (Ι.Α.Σ) ζηνλ νπνίν βάδσ
θαηεπζείαλ ην 20% ησλ εηζνδεκάησλ κνπ. Απηή ε πξαθηηθή κνπ
εμαζθαιίδεη αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα κπνξψ λα δήζσ ρσξίο αλεζπρία
ή άγρνο θαη ηαπηφρξνλα κε απνηξέπεη απφ ην λα μαλαρξεσζψ.

Θάζε εβδνκάδα (ή κήλα) ζα ιακβάλεηε κηα επηηαγή ησλ
________$ απφ ηνλ ΄΄Ι.Α.Σ΄΄ κνπ, κέρξη λα ζαο μερξεψζσ. Γλσξίδσ
φηη απηφ ην πνζφ δελ είλαη απηφ πνπ είρακε ζπκθσλήζεη, φκσο είκαη
ζίγνπξνο φηη θαηαλνείηε θαη εθηηκάηε απηφ πνπ θάλσ.

Αλ έρεηε θακία εξψηεζε ζαο παξαθαιψ λα επηθνηλσλήζεηε καδί
κνπ. Δίκαη πνιχ ελζνπζηαζκέλνο κε ην ζρέδην κνπ θαη αλ ζα ζέιαηε
λα ην ζπδεηήζνπκε πην δηεμνδηθά είκαη ζηε δηάζεζή ζαο. Ίζσο λα
κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαη θάπνηνπο άιινπο πνπ ζαο ρξσζηνχλ.
Παο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία.

Δχρνκαη λα έρεηε κηα ππέξνρε κέξα!

Δηιηθξηλά, John Doe

Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη απηφ ην γξάκκα ζηνλ πηζησηή ζαο,
απνηειεί κηα δήισζε θαη φρη κηα παξάθιεζε. Δζείο είζηε ππεχζπλνη
γηα ηα νηθνλνκηθά ζαο, φρη νη πηζησηέο ζαο!

Βεβαησζείηε φηη έρεηε δαθηπινγξαθήζεη ζσζηά ην γξάκκα θαη
έρεηε ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ πξψηε επηηαγή ζαο ζε απηήλ ηελ
επηζηνιή. Λα έρεηε ππφςε ζαο φηη ππάξρεη θαη ΄΄κηα πηζαλφηεηα΄΄
46
θάπνην άηνκν λα κελ ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο. Ίζσο κάιηζηα
λα ζαο ηειεθσλήζνπλ θαη ζαο απεηιήζνπλ κε δηάθνξα, φπσο γηα
παξάδεηγκα φηη ζα ζαο πάλε ζην δηθαζηήξην θ.ι.π. Παο παξαθαιψ λα
κείλεηε ζηαζεξνί ζηελ απφθαζή ζαο γηαηί δελ ζα ππάξμεη δηθαζηήξην
πνπ λα κελ ζαο ζπγραξεί φηαλ ηνπο εμεγήζεηε φιν ην Ξξφγξακκα
Απνπιεξσκήο Σξεψλ ζαο. Θαη λα δείηε πνπ ζα αλαθαιχςεηε φηη ην
95% ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζπλζείηε κε ηηο
επηζηνιέο ζαο ζα είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνη.

Ρψξα δψζηε ζηνλ εαπηφ ζαο έλα ΄΄θηιηθφ ρηχπεκα ζηελ
πιάηε΄΄ γηαηί απφ απηή ηελ ζηηγκή, βξίζθεζηε ζηνλ δξφκν γηα κηα
ηειείσο δηαθνξεηηθή δσή!

Αο θάλνπκε κηα επηζθφπεζε ηνπ ηη έρνπκε πεηχρεη έσο εδψ:

1. Έρεηε κηα ζηηγκηαία πεξηνπζία ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ζαο
ζπκβεί.
2. Έρεηε έλαλ ινγαξηαζκφ Ρακηεπηεξίνπ.
3. Ξιεξψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο.
4. Έρεηε έλα ηαθηνπνηεκέλν πξφγξακκα απνπιεξσκήο ρξεψλ.
5. Έρεηε ην 70% ηνπ εηζνδήκαηφο ζαο κε ην νπνίν κπνξείηε λα
δήζεηε, γηα ηα θαζεκεξηλά έμνδα ηνπ ζπηηηνχ θαη γηα ηελ
δηαζθέδαζή ζαο.
6. Ρν κπαιφ ζαο είλαη πηα μεθάζαξν γηα λα κπνξέζεη λα
παξαθνινπζήζεη ηηο κεγάιεο ηδέεο πνπ έξρνληαη κπξνζηά ζαο
κέζα απφ απηφ ην βηβιίν.

Απφ απηή ηελ ζηηγκή θαη κεηά, κελ μαλαζθεθηείηε ηελ ιέμε
΄΄ρξένο΄΄. Λα ζπκάζηε φηη απηφ έρεη ηαθηνπνηεζεί θαη εζηηαζηείηε
ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ηακηεπηεξίνπ ζαο θαη δείηε ηνλ λα κεγαιψλεη.
Δπαλαιάβεηε: ‘‘Δίκαη πινχζηνο, ηα ρξήκαηα είλαη θαιά, ρξεζηκνπνηψ
ηα ρξήκαηα θαη αγαπψ ηνπο αλζξψπνπο.’’

Κηιψληαο κεηαθνξηθά, ην λα ηαθηνπνηήζεηε ηα νηθνλνκηθά ζαο
ζήκεξα, κνηάδεη κε ην λα μεθηλάηε ην απηνθίλεην ζαο γηα έλα κεγάιν
ηαμίδη πνπ πξφθεηηαη λα θάλεηε. Ππλεηδεηνπνηήζηε φηη απφ απηή ηελ
ζηηγκή είζηε έηνηκνη γηα ην ηαμίδη ζαο. Θαη αλ θαη θεξδίδεηε κφλν έλα
΄΄X΄ πνζφ ρξεκάησλ πξνο ην παξφλ, κπνξείηε λα δείηε ηνλ εαπηφ
ζαο ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο λα θεξδίδεη έλα λέν εηήζην
εηζφδεκα, ην νπνίν έρεηε ππνινγίζεη φηη ρξεηάδεζηε γηα λα
αγνξάζεηε φια ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηε θαη γηα λα δήζεηε κε ηνλ
ηξφπν πνπ εζείο έρεηε επηιέμεη.
47

Δάλ ελδηαθέξεζηε ζνβαξά γηα ηελ νηθνλνκηθή ζαο αλεμαξηεζία
θαη δελ έρεηε εθαξκφζεη ηηο ηδέεο πνπ ζαο έρνπλ πξνηαζεί έσο ηψξα
απφ απηφ ην βηβιίν, ζαο πξνηείλσ λα μεθηλήζεηε ηψξα ακέζσο. Γηαηί
εάλ πάηε ζην επφκελν θεθάιαην ρσξίο λα έρεηε θάλεη φια απηά πνπ
είπακε, ηζνδπλακεί κε ην λα μεθηλάηε ην ηαμίδη ζαο κε ην απηνθίλεην
ζαο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηε φιε ηελ ηππνδχλακε ηνπ απηνθηλήηνπ
ζαο. Λα είζηε ζίγνπξνη φηη ην απηνθίλεην δελ πξφθεηηαη λα αληέμεη
ηελ δηαδξνκή, εάλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηε φιε ηνπ ηελ δχλακε θαη αλ
δελ γίλεη, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ θηάζεηε ζηνλ
πξννξηζκφ ζαο. Δάλ φκσο είζηε ζίγνπξνη φηη φια είλαη ζσζηά
΄΄αλακκέλα΄΄ κπνξείηε λα ραιαξψζεηε θαη λα είζηε πην ήξεκνο,
μέξνληαο φηη ζα θηάζεηε ζηνλ πξννξηζκφ ζαο. Θα κπνξείηε λα
απνιαχζεηε ηελ ζέα ηεο δηαδξνκήο πην εηξεληθά!

Δάλ λνκίδεηε πσο ην θαζήθνλ ηνπ λα ηαθηνπνηήζεηε ηνλ
νηθνλνκηθφ ζαο θφζκν είλαη θάηη πνπ δελ κπνξείηε λα θάλεηε κφλνο
ζαο, δεηήζηε ηελ βνήζεηα ελφο επαγγεικαηία. (Απηφ είλαη θάηη πνπ
φινη νη εχπνξνη άλζξσπνη θάλνπλ). Νη εχπνξνη άλζξσπνη αθνινπζνχλ
ηηο ζπκβνπιέο ησλ εηδηθψλ ζηα νηθνλνκηθά. Κνηάδεη κε ηελ αξρή ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ ελφο αηφκνπ πνπ είλαη άξξσζην. Θαη έλαο άξξσζηνο
ή κηα άξξσζηε πάληα αθνινπζνχλ ηελ ζπκβνπιή ηνπ εηδηθνχ
γηαηξνχ. Θα πξέπεη λα έρεηε ζην λνπ ζαο φηη αθφκα θαη νη πγηείο
άλζξσπνη πάλε απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζηνλ γηαηξφ ηνπο γηα έλαλ έιεγρν.
Κε άιια ιφγηα δελ ρξεηάδεηαη πάληα λα αξξσζηήζεηο γηα λα είζαη
θαιχηεξα.

Παο έρσ ήδε αλαθέξεη φηη πνιχ ιίγνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη πξαγκαηηθέο δεμηνηερλίεο ζηνλ ρψξν ηνπ
΄΄νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ΄΄

Γη΄ απηφ ςάμηε λα βξείηε έλαλ πεπεηξακέλν νηθνλνκηθφ
ζχκβνπιν, φπσο ζα ςάρλαηε λα βξείηε έλαλ πεπεηξακέλν δηθεγφξν
εάλ ςάρλαηε γηα λνκηθέο ζπκβνπιέο. ΢πάξρνπλ εηαηξίεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο ζε θάζε πφιε. Πε κεξηθέο
πεξηνρέο δελ είλαη εχθνιν λα ηνπο βξείηε, φκσο εάλ ςάμεηε ζα δείηε
φηη είλαη εθεί.

Δίρα ηελ ραξά λα ζπκκεηέρσ ζην μεθίλεκα κηαο ηέηνηαο
εηαηξείαο, ην 1979, ζην Ρνξφλην ηνπ Θαλαδά. (Ρν φλνκα ηεο
εηαηξείαο είλαη: The McCrary Group). Πήκεξα απηή ε εηαηξεία
απαξηζκεί ζρεδφλ πέληε ρηιηάδεο ραξνχκελνπο πειάηεο, πνπ
48
βξίζθνληαη ζηνλ δξφκν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο. Ζ
εηαηξία McCrary γλσζηνπνηεί ζε φινπο ηεο ηνπο πειάηεο έλα
ελδηαθέξνλ νηθνλνκηθφ δεδνκέλν, πνπ ζα ήζεια λα κνηξαζηψ θαη καδί
ζαο απηή ηελ ζηηγκή.

Ρν δεδνκέλν απηφ είλαη φηη νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο
μερσξηζηέο ΄΄νηθνλνκηθέο ΄΄ζέζεηο :

1. Διιεηκκαηηθή ζέζε (έρεη ρξέε).
2. Θέζε ηζνθάξηζεο ( κφιηο πνπ ηα βγάδνπλ πέξα, αιιά κε
ρξέε).
3. Ξιενλάδνπζα ζέζε.

Θα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ΄΄μεγειαζηεί΄΄ θάπνηνο πηζηεχνληαο
πσο εάλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ή ηελ δεχηεξε ζέζε ην κφλν πνπ είρε
λα θάλεη ήηαλ λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαη απηνκάησο ζα
κπνξνχζε λα βξεζεί ζηελ επφκελε. Αιιά απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα
θαη ε αιήζεηα. Γηαηί έλα άηνκν βξίζθεηαη ζε ειιεηκκαηηθή ζέζε, απηφ
ζεκαίλεη φηη έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ΄΄ζπλήζεηα΄΄ λα μνδεχεη
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ απηά πνπ θεξδίδεη. Ξαξνκνίσο, εάλ
βξίζθνληαη ζε κηα ζέζε ηζνθάξηζεο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα
ζπλήζεηα λα μνδεχνπλ φια φζα θεξδίδνπλ. Απηφ πνπ αθνινπζεί θαη
κε ηελ ζθέςε φηη φινη είκαζηε ΄΄δεκηνπξγήκαηα ησλ ζπλεζεηψλ΄΄
καο είλαη, φηη θεξδίδνληαο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δελ πξφθεηηαη λα
αιιάμεη θάηη ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή καο εηθφλα. Δίλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο ην φηη κφιηο απνθαζίζεηε ΄΄πφζα ρξήκαηα είλαη αξθεηά΄΄,
λα έρεηε ήδε ζρεδηάζεη έλα νηθνλνκηθφ πιάλν ή λα έρεηε πξνζιάβεη
θάπνηνλ λα ην θάλεη γηα εζάο θαη έηζη ζα αλαγθαζηείηε λα
πεηζαξρήζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ή δχν κήλεο, κέρξη
λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ζπλήζεηα ηνπ λα δείηε κε ην θαηλνχξγην απηφ
πιάλν.

Ρν επφκελν θεθάιαην κε ηίηιν Ν Γεκηνπξγφο Δηθφλαο ζα ζαο
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αξρίζεηε λα
βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα θεξδίδεη ήδε απηφ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ.
Αιιά πξνο ην παξφλ απηφ πνπ πξέπεη λα έρεηε ζην κπαιφ ζαο είλαη
φηη θαζψο ην εηζφδεκά ζαο ζα απμάλεηαη, ζα απμάλεηαη θαη ην 10%
πνπ απνηακηεχεηε, ζα απμάλεηαη θαη ην 20% πνπ πάεη ζηνλ
Ινγαξηαζκφ Απνπιεξσκήο ησλ Σξεψλ ζαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη
ζα μεθνξησζείηε ηα ρξέε ζαο πνιχ λσξίηεξα. Θαη σο ζπλέπεηα ζα
ζαο κείλεη ην 90% ηνπ εηζνδήκαηνο ζαο κε ην νπνίν κπνξείηε λα
δήζεηε. Βιέπσ πσο έρεηε ήδε ελζνπζηαζηεί κε απηήλ ηελ ηδέα!
49

50
Κεφάλαιο 3


Ν
ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ΢
ΕΙΚΟΝΑ΢51
Δμαξηάηαη από εκέλα


Απνζαξξχλνκαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ
φηαλ γθξίδα ζχλλεθα ζθεπάδνπλ ηνλ νπξαλφ,
ζθέθηνκαη φζα ζπλέβεζαλ ερζέο
θαη πνπ δελ είρα πξφζεζε λα ζπκβνχλ πξνρζέο
ή ζηνπο κήλεο πνπ πέξαζαλ.
Πε φια ηα ρζεο
πνπ είρα ηελ επθαηξία λα σξηκάζσ,
ηηο επθαηξίεο πνπ επέηξεςα λα ράζσ,
φιεο απηέο πνπ εθκεηαιιεχηεθα
πξηλ αθήζσ λα κε πξνζπεξάζνπλ.
Θαη ζθεθηφκνπλ πσο ην παξειζφλ
κνπ θαηλφηαλ αβάζηαρην.
Αιιά κε θάπνην ηξφπν
ηα ππέκεηλα φια.
Ρν κέιινλ θαίλεηαη θαιφ
Θαη ζπκίδσ ζηνλ εαπηφ κνπ
φηη είκαη ειεχζεξνο θαη ηθαλφο
θαη φηη ε επηπρία θαη ε επηηπρία κνπ
εμαξηάηαη κφλν απφ εκέλα.

James J. Metcalfe


52
ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ΢ ΔΙΚΟΝΑ΢

Νη ηδέεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην κπνξεί λα είλαη
πνιχ ζεκαληηθέο γηα εζάο γηαηί ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθφλαο
καο, φηαλ ην θαηαλνήζνπκε, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα πνιχ
δπλακηθή ηδέα.

Κηινχζα ζην Νράην πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζε έλα κεγάιν θνηλφ
επηρεηξεκαηηψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο κνπ έλαο
ειηθησκέλνο θχξηνο κε δηέθνςε μαθληθά, θαζψο κηινχζα γηα ην ζέκα
ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηθφλαο καο. Πηάζεθε φξζηνο θαη πιεξνθφξεζε
ην θνηλφ, φηη έθηαζε εμήληα πέληε ρξνλψλ πξηλ κπνξέζεη λα
θαηαιάβεη ηη ζήκαηλε απηή ε ηδέα. Αλέθεξε πσο είρε δηαβάζεη γηα
απηήλ ηελ ηδέα, ηελ είρε ζθεθηεί θαη είρε ζπδεηήζεη γηα απηήλ κε
πνιινχο. Αιιά δελ ηελ είρε πξαγκαηηθά θαηαιάβεη, κέρξη εθείλε ηελ
ζηηγκή.

Θα ήζεια λα ζαο πξνηείλσ λα δηαβάζεηε απηφ ην θεθαιαίν
αξθεηέο θνξέο, γηαηί νη πην πνιινί άλζξσπνη δνπλ θαη πεζαίλνπλ
ρσξίο πνηέ λα θαηαιάβνπλ απνιχησο ηελ δχλακε πνπ έρεη ε
Γεκηνπξγία ηεο Δηθφλαο ηνπο. Θέισ λα ζπκάζηε φηη ζπζρεηίδνπκε
ηελ ηδέα κε ηα ΄΄ρξήκαηα΄΄ ζε απηφ ην βηβιίν, αιιά ηαπηφρξνλα
ζα ήζεια λα ζαο πσ πσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηαλνήζεηε
πιήξσο ηελ ηδέα απηή κπνξείηε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε πνιχ
απνηειεζκαηηθά γηα νηηδήπνηε άιιν επηζπκείηε.

Γελ ζπκάκαη λα ζαο πσ αθξηβψο ηελ εκέξα πνπ εγψ ν ίδηνο
θαηαλφεζα ηελ δχλακε ηεο ηδέαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηεο Δηθφλαο κνπ
αιιά κπνξψ κε βεβαηφηεηα λα ζαο πσ πσο είρε ηφζν κεγάιν
αληίρηππν ζηελ δσή κνπ φζν θακία άιιε ηδέα πνπ έκαζα.

Ζ γλψζε ηεο Γεκηνπξγίαο ηεο Δηθφλαο ζαο κπνξεί λα εμαιείςεη
νπνηνλδήπνηε αληαγσληζκφ αληηκεησπίδεηε ζηελ δσή ζαο,
κεηαθηλψληαο ζαο απφ ην αεξνπιάλν ηνπ αληαγσληζκνχ, ζην
αεξνπιάλν ηεο δεκηνπξγίαο. Ξνιχ γξήγνξα ζα θαηαιάβεηε πσο κε ην
κνλαδηθφ πξάγκα κε ην νπνίν βξίζθεζηε ζε αληαγσληζκφ, είλαη ε ίδηα
ζαο ε άγλνηα.

Απηή ε ηδέα κε ζπλαξπάδεη πξαγκαηηθά. Γηα λα είκαη πην αθξηβήο
ζα έπξεπε λα πσ, πσο ην φηη κνηξάδνκαη απηήλ ηελ ηδέα καδί ζαο κε
ζπλαξπάδεη γηαηί μέξσ πφζν πνιχ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ δσή ζαο
απφ θάζε άπνςε. Δηιηθξηλά κνπ αξέζεη λα βιέπσ αλζξψπνπο λα
53
σξηκάδνπλ θαη λα κεγαιψλνπλ θαζψο θαηλνχξηεο ηδέεο θαηαγξάθνληαη
ζηελ ζπλείδεζε ηνπο.

Αιιά πξηλ πξνρσξήζσ πην βαζηά ζε απηήλ ηελ ηδέα, ζα ήζεια λα
θαηαλνήζεηε φηη φινη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ηελ
ρξεζηκνπνηνχλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα φ,ηη έρεη έξζεη πνηέ ζηελ δσή
ζαο είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκηνπξγίαο ηεο
Δηθφλαο ζαο. Έηζη θαη κφλν εάλ δείηε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεηε
κέρξη ηψξα, ζα θαηαιάβεηε φηη ήδε ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην
ζαπκάζην λνεηηθφ εξγαιείν. Θνηηάμηε ηα απνηειέζκαηα ησλ
πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ. Κηιψληαο γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε πσο είλαη πξνθαλέο φηη φηαλ αληηιακβάλνληαη ηελ ηθαλφηεηα
πνπ έρνπλ θαη αθνξά ηελ Γεκηνπξγία ηεο Δηθφλαο ηνπο, ζρεδφλ
πάληα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ κε ιάζνο ηξφπν.

Δίζηε Έλαο Γεκηνπξγόο Δηθόλαο

Νη πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο αλαθέξνπλ πσο ν Θεφο είλαη
ππεχζπλνο γηα φηη έρεη δεκηνπξγεζεί ζε απηφλ ηνλ θφζκν, θαη ην
ελζηεξλίδνκαη απφιπηα ζε απηφ. Δληνχηνηο σο ζπλ-δεκηνπξγνί ηα
αλζξψπηλα πιάζκαηα έρνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ην ΡΗ ΘΑΛΔΗ ν
Θεφο ζηελ δηθή ηνπο δσή.

Ο Αγξόηεο Καη Ο Ιεξέαο

Κηα ηζηνξία πνπ άθνπζα θάπνηε, πεξηγξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν
απηφ πνπ ζαο είπα. Ξξηλ απφ πνιιά ρξφληα έλαο ηεξέαο νδεγνχζε
θαηά κήθνο ελφο εξεκηθνχ αγξνηηθνχ δξφκνπ, φηαλ ζπλάληεζε
κπξνζηά ηνπ έλα πνιχ φκνξθν αγξφθηεκα. Ρν αγξφθηεκα είρε
ζπληεξεζεί ζε κηα απφιπηα ζαπκάζηα θαηάζηαζε. Νη θξάρηεο ηνπ
ήηαλ πεξηπνηεκέλνη θαη ε ζνδεηά ηνπ θαηαπξάζηλε θαη αλ θαη ην ζπίηη
ήηαλ ζην βάζνο ηνπ αγξνθηήκαηνο καθξηά απφ ηνλ δξφκν, μερψξηδε
απφ ην θξεζθνβακκέλν άζπξν ρξψκα ηνπ. ΋κνξθα ζρεκαηηζκέλα
ζηξψκαηα ινπινπδηψλ πιαηζίσλαλ φιν ην ζπίηη, κέρξη θαη ηηο άθξεο
ηνπ πάξθηλγθ, μερσξίδνληαο ην απφ ην δξφκν. Πε κηα ηαθηνπνηεκέλε
γξακκή θαηά κήθνο ηεο εηζφδνπ ηνπ πάξθηλγθ ππήξραλ φκνξθα
ζρεκαηηζκέλνη ςεινί ζάκλνη πνπ έθιεηλαλ ζε έλαλ ζφιν πξνο ηνλ
γαιάδην νπξαλφ. Ρν γξαζίδη πνπ πεξηέβαιε ην ζπίηη ήηαλ θαηαπξάζηλν
θαη θξεζθνθνπξεκέλν. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ εηθφλα ζε θάπνην θαξη
πνζηάι, γηαηί πξαγκαηηθά ζνπ έθνβε ηελ αλάζα κε ηελ νκνξθηά ηνπ.

54
Πηελ ζπλέρεηα ν ηεξέαο θνίηαμε απφ ηελ δεμηά κεξηά ηνπ δξφκνπ.
Ρα ρσξάθηα πνπ ήηαλ κπξνζηά ηνπ ήηαλ βαζηά νξγσκέλα θαη ην
ρψκα ήηαλ ην πην ζθνχξν πνπ ν ηεξέαο είρε δεη πνηέ ηνπ. Έκεηλε
έθπιεθηνο απφ ην πφζν ίζηα ήηαλ ηα απιάθηα ηνπ νξγψκαηνο. Παλ
επζείεο γξακκέο χθαλζεο. Απφ καθξηά κπνξνχζε λα δεη έλαλ αγξφηε
λα θάζεηαη πάλσ ζην ηξαθηέξ ηνπ θνξψληαο έλα ςάζηλν θαπέιν ζην
θεθάιη ηνπ θαη κηα γαιάδηα θφξκα εξγαζίαο. Θαζψο θαηλφηαλ, ν
αγξφηεο θαηεπζπλφηαλ πξνο ηνλ δξφκν νξγψλνληαο. Ν ηεξέαο δελ
βηαδφηαλ θαη έηζη έβαιε ην απηνθίλεην ηνπ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ,
βγήθε έμσ θαη πεξπάηεζε πξνο ηνλ θξάρηε. ΋ηαλ έθηαζε ζηάζεθε
αθίλεηνο απνιακβάλνληαο ην ειαθξχ αεξάθη θαη ηνλ δεζηφ ήιην,
ζαπκάδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αγξφηε λα αθήλεη πίζσ ηνπ ηφζν
επζεία απιάθηα θαζψο φξγσλε.

Θαζψο ν αγξφηεο δνχιεπε πξνο ηνλ δξφκν παξαηήξεζε ηνλ
ηεξέα πνπ ήηαλ αθνπκπηζκέλνο επάλσ ζηνλ θξάρηε. Νδήγεζε ην
ηξαθηέξ ζε έλα πιάησκα, ην έζβεζε θαη θαηέβεθε πξνρσξψληαο
αξγά πξνο ηνλ ηεξέα. Θαζψο ν αγξφηεο έθηαλε πην θνληά, ν ηεξέαο
ζήθσζε ην ρέξη ηνπ θαη γλέθνληαο ηνπ είπε: ΄΄Θαιέ κνπ άλζξσπε, ν
Θεφο ζε επιφγεζε κε έλα ππέξνρν αγξφθηεκα΄΄.


Ν αγξφηεο ζηακάηεζε θαη έβγαιε έλα παιηφ θαξφ άζπξν θαη
θφθθηλν καληήιη απφ ηελ ηζέπε ηνπ κε ηα κεγάια ξνδηαζκέλα ρέξηα
ηνπ. Πήθσζε ην ρέξη ηνπ θαη ζθνχγγηζε ηνλ ηδξψηα απφ ην κέησπφ
ηνπ, εμαθνινπζψληαο λα κελ ιέεη ηίπνηα. Πηελ ζπλέρεηα κε ην άιιν
ηνπ ρέξη έβγαιε επγεληθά έλα ζηάρπ πνπ είρε ζην ζηφκα ηνπ θαη
ζπλέρηζε λα πεξπαηάεη πξνο ηνλ ηεξέα γλέθνληαο.

Πηάζεθε ζησπειφο γηα έλα ιεπηφ, θνηηψληαο ηνλ ηεξέα θαη ζηελ
ζπλέρεηα αξγά θαη ζηαζεξά είπε: ΄΄Λαη αηδεζηκφηαηε, έρεηε δίθην. Ν
Θεφο κε έρεη επινγήζεη κε έλα φκνξθν αγξφθηεκα, αιιά εχρνκαη λα
ην είραηε δεη πψο ήηαλ φηαλ ην είρε κφλνο ηνπ!΄΄

Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη νη ΄΄εηθφλεο΄΄ είλαη λνεηηθέο
θσηνγξαθίεο πνπ είλαη θηηαγκέλεο απφ ζθέςεηο. Θαη ην κεγαιείν ηνπ
κπαινχ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξνχκε λα ΄΄ζθεθηφκαζηε΄΄.
Ρν κπαιφ καο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη φπνηεο εηθφλεο εκείο
επηιέμνπκε.

Ξαίμηε γηα ιίγα ιεπηά κε ην κπαιφ ζαο θαη ζπλεηδεηνπνηήζηε
πσο κπνξείηε λα πξνβάιεηε κηα εηθφλα κεηά απφ κηα άιιε ζηελ
55
νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο. Δίλαη ζαλ λα θαζφζαζηαλ κέζα ζην ζψκα
ζαο ζε έλα ζαπκάζην ζέαηξν θαη ήζαζηαλ εζείο ν ζπγγξαθέαο, ν
παξαγσγφο θαη ν ζθελνζέηεο ηνπ έξγνπ πνπ παξαθνινπζνχζαηε.

Πε έλα ζαπκάζην βηβιίν πνπ δηάβαζα πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα κε
ηίηιν The Science of Getting Rich ν ζπγγξαθέαο Wallace D.
Wattles, είπε: ΄΄΋ιεο απηέο νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο πνπ δηαρένληαη,
δηαπεξλνχλ θαη γεκίδνπλ ην ππεξπέξαλ ηνπ ζχκπαληνο!΄΄ Ζ αιήζεηα
είλαη φηη νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο βξίζθνληαη παληνχ θαη εκείο κπνξνχκε
λα ζπλδεζνχκε καδί ηνπο κε ην κπαιφ καο θαη λα ζρεκαηίζνπκε
νπνηαδήπνηε εηθφλα εκείο επηιέμνπκε.

Ρψξα ζπλεηδεηνπνηήζηε απηήλ ηελ αιήζεηα. Νηηδήπνηε θάλνπκε
πξνεγείηαη απφ κηα εηθφλα. Πθεθηφκαζηε πξψηα κε ζηφρν λα
ζρεκαηίζνπκε κηα εηθφλα θαη κεηά θάλνπκε ηελ δνπιεηά.

Φηηάρλνληαο Σελ Πξώηε Καξέθια

Πθεθηείηε γηα έλα ιεπηφ πσο ΄΄θηηάρηεθε΄΄ ε πξψηε θαξέθια.
Γελ είρακε πάληα θαξέθιεο μέξεηε. ΢πνζέησ φηη πξηλ απφ πνιιά
ρξφληα φηαλ αξρίζακε λα γηλφκαζηε πην πνιηηηζκέλνη, θάπνηνο είρε
θνπξαζηεί λα θάζεηαη ζην πάησκα. ΋πνηνο θαη λα ήηαλ απηφο ν
άλζξσπνο είρε αξρίζεη λα ζθέθηεηαη θαη λα βιέπεη κηα εηθφλα κε ην
κπαιφ ηνπ. Ξηζαλφηαηα είδε ηνλ εαπηφ ηνπ λα θάζεηαη ζε έλα
΄΄πξάγκα΄΄ κε ηα πφδηα ηνπ λα θξέκνληαη πξνο ηα θάησ θαη ηελ
πιάηε ηνπ λα αθνπκπάεη θάπνπ. Απηή ε εηθφλα ή ε ηδέα ηνπ θάλεθε
ειθπζηηθή γηαηί θαληάζηεθε πσο ζα ήηαλ πην άλεηα λα θάζεηαη ζε
απηή ηελ ζέζε απφ ην λα θάζεηαη ζην έδαθνο κε ηα γφλαηα
ιπγηζκέλα θάησ απφ ην ζαγφλη!

Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή θαη κεηά δελ κπνξνχζε απηφο ν άλζξσπνο
λα κελ ζθέθηεηαη απηήλ ηελ ειθπζηηθή ηδέα κέρξη πνπ αλαπηχρζεθε
κέζα ηνπ ν πφζνο λα απνθηήζεη έλα ηέηνην πξάγκα. Ν πφζνο έθαλε
ην άηνκν λα δξάζεη θαη κε ηελ εηθφλα ζην κπαιφ ηνπ άξρηζε λα
θηηάρλεη θάηη έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ζηνλ θπζηθφ ηνπ θφζκν πνπ
ήηαλ έλα αληίγξαθν φζν πην πηζηφ κπνξνχζε κε απηφ πνπ είρε ζην
κπαιφ ηνπ. ΋ηαλ θαηάθεξε λα ην νινθιεξψζεη ν άλζξσπνο θάζηζε
επάλσ ηνπ. Άθεζε ηα πφδηα ηνπ λα θξέκνληαη κεηέσξα θαη
αθνχκπεζε πίζσ ηελ πιάηε ηνπ θαη αλαθάιπςε φηη ήηαλ θαιφ απηφ
πνπ έθηηαμε. Πηελ ζπλέρεηα απνθάιεζε απηφ ην πξάγκα
΄΄θαξέθια΄΄. Ζ ιέμε ΄΄θαξέθια΄΄ είλαη έλα ζχκβνιν πνπ έρεη κηα
εηθφλα αληαπφθξηζεο ζην κπαιφ καο, θαη φηαλ βιέπεηε ή αθνχηε ην
56
ζχκβνιν θαξέθια, ελεξγνπνηείηαη ε εηθφλα πνπ βξίζθεηε ζηελ νζφλε
ηνπ κπαινχ ζαο. Απφ εθείλε ηελ εκέξα έσο ζήκεξα θάπνηνη άιινη
δεκηνχξγεζαλ εηθφλεο ζην κπαιφ ηνπο απφ πην άλεηεο θαξέθιεο.
Θαξέθιεο κε γέκηζκα, θαξέθιεο πνπ δηπιψλνπλ θαη θαξέθιεο πνπ
απιψλνληαη. Ρφηε θάπνηνο αηζζάλζεθε κνλαμηά πνπ θαζφηαλ κφλνο
ηνπ ζηελ θαξέθια θαη άξρηζε λα δεκηνπξγεί κηα εηθφλα ζην κπαιφ
ηνπ γηα κηα πην κεγάιε θαξέθια. Θαηαζθεχαζαλ απηήλ ηελ κεγάιε
θαξέθια, αλαθάιπςαλ πσο ήηαλ θαιή θαη ηελ νλφκαζαλ ΄΄θαλαπέ΄΄.

Σξεηάδεηαη λα ζπλερίζσ; Θάπνηνο θνπξάζηεθε λα θνηκάηαη θάησ
απφ ηα δέληξα θαη δεκηνχξγεζε ζην κπαιφ ηνπ κηα ζθεπή πνπ ζα
ήηαλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ θαη κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε γηα
πνιχ αθφκα. Απφ ηφηε πνπ νη άλζξσπνη δνχζαλ ζηηο ζπειηέο κέρξη
ηελ ψξα πνπ πήγαλ ζηα δηακεξίζκαηα. Έρνπκε πξαγκαηηθά ρηίζεη
ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε.

Ν Θνιφκβνο νξακαηίζηεθε έλαλ θαηλνχξγην θφζκν θαη εκείο
δνχκε ζε απηφλ. Ρα αδέιθηα Wright νξακαηίζηεθαλ λα πεηάκε ζηνλ
αέξα θαη αλαθάιπςαλ έλα θαηλνχξην βαζίιεην. Ν Samuel Morse
νξακαηίζηεθε ηνλ εαπηφ ηνπ λα κεηαβάιεη ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο
κέζα απφ κεηαιιηθά θαιψδηα θαη δεκηνχξγεζε ηνλ ηειέγξαθν θαη
ηνλ θψδηθα Morse. Ν Θνπέξληθνο νξακαηίζηεθε ηελ πνιιαπιφηεηα
ησλ εζλψλ θαη ηψξα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε απηφ.

Θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη ηα
απνηειέζκαηα κεγάισλ νξακαηηζηψλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα
νηηδήπνηε έρεη επηηεπρζεί, δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ ζηελ αξρή θαη
γηα θάπνην δηάζηεκα, απφ κηα εηθφλα πνπ είρε ζην κπαιφ ηνπ ν
‘‘αξρηηέθηνλαο’’ ηνπ. Ξξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε θαη εζείο ηψξα πσο
είζηε ν λνεηηθφο αξρηηέθηνλαο ηνπ δηθνχ ζαο πεπξσκέλνπ.


Πεγαίλνληαο ΢ηλεκά

Αλαινγηζηείηε ην εμήο: ν Jack Nicklaus, ν παγθνζκίνπ θήκεο
παίρηεο γθνιθ, εμεγεί πσο δελ πηάλεη θαλ ην κπαζηνχλη ηνπ γθνιθ
έσο φηνπ έρεη κηα πνιχ μεθάζαξε εηθφλα ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ηνπ,
ζηελ νπνία λα βιέπεη πψο αθξηβψο ζα πέζεη ην κπαιάθη απφ ηνλ αέξα
ζην έδαθνο θαη πνπ αθξηβψο ζα θπιήζεη αθνχ πέζεη. Ν Nicklaus ην
απνθαιεί απηφ ΄΄πεγαίλνληαο ζην ζηλεκά΄΄ θαη είλαη ηφζν
πεπεηξακέλνο ζε απηφ, πνπ έρεη γίλεη γλσζηφο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ
δφμα θαη ην ρξήκα είλαη εθεί γηα απηφλ.
57

Πε πξφζθαηε παξάγξαθν αλαθέξζεθα ζηελ δήισζε ηνπ
Wallace D. Wattles, πνπ είπε: ΄΄΋ιεο απηέο νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο
δηαρένληαη, δηαπεξλνχλ θαη γεκίδνπλ ην ππεξπέξαλ ηνπ ζχκπαληνο
!΄΄ Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη πιηθφ ζθέςεο παληνχ γχξσ θαη
κέζα καο. Θαηαιάβεηε ινηπφλ απηήλ ηελ αιήζεηα θαη θάληε ηελ κέξνο
ηεο δσήο ζαο. Σξεζηκνπνηήζηε ηελ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα εηθφλα
ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο. Γείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα θαηέρεη ήδε ην
πνζφ πνπ ζέιεηε, λα έρεηε ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάδεζηε θαη λα δείηε
ην ζηπι ηεο δσήο πνπ επηιέμαηε λα δήζεηε.

Πξνζσπηθή Δπεκεξία
Σξεζηκνπνηείηε δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ φινη
νη άλζξσπνη. Δίλαη νη ίδηεο εθείλεο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Θνπέξληθν, ηνλ Βνχδα θαη ηνλ Morse,
πνπ πξφζθαηα αλαθέξακε. Κπνξεί λα έρεηε δεκηνπξγήζεη ηελ
ζπλήζεηα λα ζθέθηεζηε φηη νη άλζξσπνη πνπ κφιηο αλαθέξακε είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ εζάο θαη εκέλα. Αιιά ζέισ λα μέξεηε πσο ε κφλε
δηαθνξά κεηαμχ εζάο θαη απηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ βξίζθεηαη
κφλν ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ. Ενχκε
φινη ζε δηαθνξεηηθά θπζηθά ζψκαηα θαη φινη ρξεζηκνπνηνχκε ηα
λνεηηθά ραξίζκαηα πνπ θιεξνλνκήζακε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αιιά
ε βαζηθή καο θαηαζθεπή είλαη θαηά βάζε ε ίδηα.

Έρσ ηελ πιήξε επίγλσζε φηη ζα ππάξμνπλ θαζεγεηέο θαη άιινη
επαγγεικαηίεο πνπ ζα ζαο πνπλ φηη απηά πνπ κφιηο ζαο είπα είλαη
αλνεζίεο. Αιιά δχζπηζηνη άλζξσπνη ζαλ θαη απηνχο πάληα ππήξραλ
θαη θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη ζηελφκπαινη άλζξσπνη. Απηφ ην
αλαθέξσ γηαηί φινη νη πξαγκαηηθά κεγάινη εγέηεο βξίζθνληαη ζε
πιήξε ζπκθσλία κε απηφ πνπ κφιηο εμήγεζα, γηα ηελ ηζφηεηά ζαο κε
κεγάινπο αλζξψπνπο πνπ δηέπξεςαλ ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ.

Αθφκα θαη ν Ηεζνχο πξνζπάζεζε λα πεη ζηνλ θφζκν, θαζψο
έθαλε φιε απηήλ ηελ ζαπκάζηα δνπιεηά πξηλ απφ δχν ρηιηάδεο
ρξφληα, φηη είλαη θαη απηνί ηθαλνί λα θάλνπλ απηφ πνπ απηφο έθαλε.
Πηελ πξαγκαηηθφηεηα πήγε έλα βήκα παξαπέξα ιέγνληαο: ΄΄είζηε
ηθαλνί γηα αθφκα κεγαιχηεξα πξάγκαηα΄΄. Λα ηνλ πηζηέςεηε. Έιεγε
ηελ αιήζεηα. Νη ζηελφκπαινη άλζξσπνη ζα πνπλ:΄΄δελ ελλννχζε
απηφ. ΄΄Αιιά επηηξέςηε κνπ λα ζαο δηαβεβαηψζσ πσο αθξηβψο απηφ
ελλννχζε ν Ηεζνχο. Δάλ κπνξείηε λα ην δείηε-νξακαηηζηείηε θαη λα ην
πηζηέςεηε, κπνξείηε θαη λα ην πεηχρεηε.

58
Ν Napoleon Hill μφδεςε ζρεδφλ φιε ηνπ ηελ δσή κειεηψληαο
πεληαθφζηνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επηηεπθηέο ηνπ θφζκνπ θαη ε
νπζία απηήο ηεο πνιχρξνλεο κειέηεο βξίζθεηε ζην ζαπκάζην βηβιίν
ηνπ Γίλεηε Ξινχζηνη Κε Ρελ Γχλακε Ρεο Πθέςεο. ΄΄Νηηδήπνηε ην
κπαιφ κπνξεί λα ζπιιάβεη θαη λα πηζηέςεη, κπνξεί θαη λα ην
πεηχρεη΄΄. Γελ ην πηζηεχνπλ απηφ θαη πνιινί άλζξσπνη, αιιά απηνί
πνπ ην πηζηεχνπλ ην απνδεηθλχνπλ θαζεκεξηλά. Γηαηί δελ ην
απνδεηθλχεηε θαη εζείο ζηνλ εαπηφ ζαο ηψξα;

Γεκηνπξγήζηε κηα εηθφλα επεκεξίαο ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο
θαη δείηε ηη κπνξεί λα ζπκβεί. Λα ζπκάζηε φκσο πσο φζν θαη αλ
δπζθνιέςνπλ ηα πξάγκαηα, ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα θξαηάηε
απηήλ ηελ εηθφλα ηεο πξνζσπηθήο επεκεξίαο ζην κπαιφ ζαο. Ρν πην
πηζαλφ είλαη λα πέζεηε πάλσ ζε κηα ζεηξά πεξηζηάζεσλ εμαηηίαο ησλ
νπνίσλ ζα πεηζζείηε -γηα ιίγν φκσο- πσο πάηε πξνο ηα πίζσ θαη φρη
πξνο ηα εκπξφο. Ζ επηκνλή είλαη εδψ ην θιεηδί. Ππλερίζηε λα
νξακαηίδεζηε ηελ εηθφλα ηεο πξνζσπηθήο επεκεξίαο θαη θαηαλνήζηε
πσο απηφ πνπ ζαο ζπκβαίλεη, είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα ζαο ζπκβεί γηα
λα κπνξέζεηε λα πξνεηνηκαζηείηε γηα φια ηα θαιά πνπ πνζείηε.

΄΄Δπηκνλή΄΄. Ν Napoleon Hill αθηέξσζε έλα νιφθιεξν θεθάιαην
ζην βηβιίν Γίλεηαη Ξινχζηνη Κε Ρελ Γχλακε Ρεο Πθέςεο ζηελ
επηκνλή. Πε απηφ ην θεθάιαην αλέθεξε: ΄΄δελ ππάξρεη πην εξσηθή
ιέμε απφ ηελ ΄΄επηκνλή΄΄, ε πνηφηεηα απηή φκσο ζπάληα
ραξαθηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο.΄΄ O Hill επίζεο αλέθεξε ζην ίδην
θεθάιαην πσο ην κφλν πνπ μερψξηδε ηνλ Tomas Edison ή ηνλ Henry
Ford απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο φινπ ηνπ θφζκνπ, ήηαλ ε
επηκνλή. Γηαηί θαη νη δχν απηνί κεγάινη άλζξσπνη είραλ νξακαηηζηεί
κηα εηθφλα θαη δελ επέηξεςαλ ζε θαλέλαλ ή ζε ηίπνηα λα κπεη ζην
δξφκν ηνπο. Ήηαλ επίκνλνη. Ν έλαο θψηηζε ηνλ θφζκν θαη ν άιινο
έβαιε ηνλ θφζκν επάλσ ζηηο ξφδεο. Θαη νη δχν βέβαηα αληακείθζεθαλ
πινπζηνπάξνρα.


Πε πξφζθαην θεθάιαην εμεγήζακε πσο ηα ρξήκαηα είλαη ε
αληακνηβή γηα λνηθηαζκέλεο ππεξεζίεο. Απηνί νη άλζξσπνη παξείραλ
ηξνκεξέο ππεξεζίεο ζε εθαηνκκχξηα άηνκα θαη ε αληακνηβή ηνπο
ήηαλ αλάινγε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ. Έηζη ινηπφλ ρηίζηε ηελ
εηθφλα ηεο επεκεξίαο θαη λα είζηε επίκνλνη. Ν ηξφπνο γηα λα
πινπνηήζεηε ηελ εηθφλα απηή ζα εκθαληζηεί ζηνλ δξφκν ζαο.


59
Η Δπηκνλή Πάληα Απνδίδεη

Ξξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ζπδεηνχζακε κε ηνλ John Kanary, θίιν
θαη ζπλεξγάηε κνπ, ην θεθάιαην ηεο ΄΄επηκνλήο΄΄ ηνπ Hill. Θαη νη
δχν ήκαζηαλ πνιχ εληππσζηαζκέλνη κε ηελ ζεκαληηθφηεηα απηήο
ηεο πνηφηεηαο θαη γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα θάπνηνλ λα ηελ
δηαζέηεη εάλ ζέιεη λα θηάζεη ζε έλαλ αμηφινγν ζηφρν. Πηελ ζπλέρεηα
θαη θηάλνληαο ζην ηέινο ηεο θνπβέληαο καο ζπκθσλήζακε πσο ν
θαζέλαο καο ζα δηαβάδεη ην θεθάιαην ηεο ΄΄επηκνλήο΄΄ κηα θνξά
θάζε κέξα γηα ηηο επφκελεο ηξηάληα κέξεο. Γελ ρξεηάδεηαη θαλ λα
ξσηήζσ ηνλ John εάλ ηνλ βνήζεζε απηή ε άζθεζε. Δίκαη ζίγνπξνο
πσο ηνλ βνήζεζε, γηαηί βνήζεζε θαη σθέιεζε εκέλα κε πνιινχο
ηξφπνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.

΢πάξρεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ηζηνξία πνπ αθνξά ηνλ John
Kanary θαη πνπ ζα ηελ κνηξαζηψ καδί ζαο κηαο θαη αληαλαθιά ηελ
δχλακε ηεο ΄΄απεηθφληζεο ΄΄θαη ηεο ΄΄επηκνλήο΄΄.

Αλ θαη ήμεξα ηνλ John Kanary κεξηθά ρξφληα θαη είρα κηιήζεη
καδί ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο δελ ηνλ γλψξηδα ηφζν
θαιά φζν ηψξα πνπ γξάθσ απηφ ην βηβιίν. Ρν ιέσ απηφ ηψξα,
θαζψο ζα αλαθεξζψ ζε απηφ ζχληνκα. Ρν πεξηζηαηηθφ πνπ ζα
πεξηγξάςσ ζπλέβεθε ην 1971.

Ενχζα ζην Chicago ηφηε θαη είρα κφιηο νινθιεξψζεη κηα νκηιία
ζην Edmonton ηεο Alberta. ΋ηαλ γχξηζα ζην δσκάηην κνπ βξήθα
έλα κήλπκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα έπξεπε λα επηθνηλσλήζσ κε ηνλ
John Kanary ζην Belleville, Ontario ηνπ Θαλαδά. Αληαπέδσζα
ινηπφλ ην ηειέθσλν θαη κεηά απφ κεξηθά ιεπηά ζχληνκεο ζπλνκηιίαο
κε ηνλ John, κνπ πξφηεηλε λα ζπλαληεζνχκε γηαηί ππήξρε θάηη πνπ
ήζειε λα ζπδεηήζεη καδί κνπ θαη ζα πξνηηκνχζε λα ΄΄κελ ηα
πνχκε΄΄ απφ ην ηειέθσλν. Ρνπ δήηεζα λα πεξηκέλεη γηα ιίγν θαζψο
θνίηαδα ην εκεξνιφγην κνπ πνπ ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία αζθπθηηθά
γεκάην. Ήκνπλ ηφζν απαζρνιεκέλνο πνπ θαζεκεξηλά είρα είηε
θάπνην ζεκηλάξην, είηε θάπνηα νκηιία ζε δηαθνξεηηθή πφιε ηεο
Βφξεηαο Ακεξηθήο. Ρν εμήγεζα απηφ ζηνλ John θαη ηνπ είπα πσο
παξφιν πνπ ζα ήζεια πνιχ λα ηνλ επηζθεθηψ, δελ ήμεξα πφηε ζα
κπνξνχζα. Ν John επέκελε θαη έηζη ηνπ είπα: ΄΄ Άθνπζε, θεχγσ απφ
ην Edmonton γηα ην Chicago απφςε ηα κεζάλπρηα. Γηα λα θηάζσ
ζην Chicago ζα πξέπεη λα πεξάζσ απφ ην Torondo. Θα θηάζσ εθεί
ζηηο 7:00κ.κ. Θα πξέπεη λα αιιάμσ ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζα
θχγσ απφ ηνλ δεχηεξν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ κηα ψξα θαη πελήληα
60
ιεπηά αξγφηεξα. Θα ήηαλ ραξά κνπ λα κηιήζνπκε εθείλε ηελ ψξα,
αλ θαη δελ ζνπ ππφζρνκαη φηη ζα είκαη ζηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε
έρνληαο ηαμηδέςεη κε ην αεξνπιάλν φιε ηελ λχρηα.΄΄

Αμίδεη επίζεο λα ζαο αλαθέξσ πσο ν John έπξεπε λα ζεθσζεί
πνιχ λσξίο ην πξσί θαη λα ηαμηδέςεη 125 κίιηα απφ ην Belleville
ηνπ Toronto γηα λα κε ζπλαληήζεη ζηηο 7:00 ην απφγεπκα, ηελ ψξα
πνπ ήηαλ ε άθημε ηεο πηήζεο κνπ. Θπκάκαη πσο ην κφλν πνπ είπε ν
John ήηαλ: ΄΄ζα είκαη εθεί.΄΄

Ρν επφκελν πξσηλφ θαζφκνπλ ζηελ θαθεηέξηα ηνπ αεξνδξνκίνπ
θαη άθνπγα ηνλ John λα κνπ εμεγεί, φηη ήζειε λα θάλεη απηφ πνπ
θάλσ. Ήζειε λα δηεμάγεη ζεκηλάξηα. Κνπ εμήγεζε επίζεο πσο ήηαλ
έηνηκνο λα πιεξψζεη ην ηίκεκα, φπνην θη αλ ήηαλ απηφ.


Θαζψο ηνλ άθνπγα, ήηαλ ζαλ λα αθνχσ έλα δεκνθηιέο
ηξαγνχδη ζην ξάδην. Έλα απφ απηά πνπ αθνχο θαη μαλαθνχο
ζπλέρεηα. Πε θάζε ζεκηλάξην πνπ έθαλα ππήξρε πάληα έλαο άληξαο ή
κηα γπλαίθα πνπ ΄΄ήζειαλ λα θάλνπλ απηφ πνπ θάλσ΄΄. Ρν είρα
αθνχζεη ζην Biloxi, ζηνλ Mississippi, ζην Butte, ζηελ Montana, ζην
Los Angeles, ζηελ Λέα ΢φξθε, ζην Κνχλθηνλ θαη ζην Κφληξεαι.
Ήηαλ έλαο γλψξηκνο ζθνπφο. Θαη ηψξα, λα πνπ βξηζθφκνπλ ζην
Ρνξφλην κε έλαλ θίιν, πνπ φπσο πξναλέθεξα δελ γλψξηδα θαη πνιχ
θαιά, θαη κνπ έιεγε ην ίδην πξάγκα, ΄΄ήζειε λα θάλεη απηφ πνπ
θάλσ΄΄.

Θαζψο ηνλ άθνπγα νη ίδηεο εηθφλεο πνπ είρα κε φινπο ηνπο
άιινπο πεξλνχζαλ απφ ην κπαιφ κνπ. Θπκφκνπλ φια ηα ηαμίδηα
πνπ έπξεπε λα θάλσ, ηνλ θφβν πνπ είρα γηα λα ζηαζψ κπξνζηά ζε
έλα κεγάιν θνηλφ ζε θάπνηα αίζνπζα θάπνηνπ ηεξάζηηνπ μελνδνρείνπ
γηα λα ηνπο κηιήζσ, γηα λα ηνπο ελζνπζηάζσ αιιά πνπ ηαπηφρξνλα
κε έβαδαλ ζε κηα ζέζε ειέγρνπ θαη θξηηηθήο αλαξσηνχκελνη εάλ
πξαγκαηηθά ήμεξα απηφ πνπ ηνπο έιεγα. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε
ζπλέδξηα πσιήζεσλ είρα κφλν 40 ιεπηά απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο
ηεο νκηιίαο κνπ θαη κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα έπξεπε λα
ρηίζσ κηα ζρέζε επηθνηλσλίαο κε κεξηθνχο εθαηνληάδεο αγλψζηνπο
θαη λα ηνπο βνεζήζσ λα ελζνπζηαζηνχλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο.

΋ια απηά ηα ρξφληα πνπ έκελα μάγξππλνο δηαβάδνληαο θαη
κειεηψληαο, φια απηά ηα ρξφληα εθκάζεζεο ζπκκεηέρνληαο ζε
ζπλέδξηα ζε φιε ηελ ήπεηξν, ηα ρξφληα πνπ δνχιεπα κε κεδεληθέο
61
απνιαβέο γηα λα πξνεηνηκάζσ ηνλ εαπηφ κνπ ψζηε λα κπνξψ λα
θξαηψ ακείσηε ηελ πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ ζε θάπνην ζπλέδξην γηα
νιφθιεξε ηελ εκέξα…΋ιεο απηέο νη εηθφλεο έξρνληαλ ζην κπαιφ
κνπ. Σξεηάζηεθαλ έληεθα ρξφληα γηα λα κπνξέζσ λα θηάζσ ζε απηφ
ην ζεκείν.

Αιιά πσο κπνξείο λα πεηο ζε θάπνηνλ ζαλ ηνλ John, ΄΄ ΋ρη δελ
πξφθεηηαη λα ηα θαηαθέξεηο΄΄ θαη εηδηθφηεξα φηαλ φιε ε νπζία ησλ
κελπκάησλ πνπ πεξλάο ζηηο νκηιίεο ζνπ είλαη πσο φινη κπνξνχλ λα
ηα θαηαθέξνπλ. Δληνχηνηο πσο κπνξείο λα πεηο ΄΄λαη΄΄ φηαλ φινη
φζνη γλσξίδεηο, κε εμαίξεζε δχν ή ηξεηο άιινπο θαη εζέλα, δελ
κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ηα πξνο ην δελ θάλνληαο δεκφζηεο
επηρεηξεκαηηθέο νκηιίεο, εθηφο θαη εάλ είλαη δηαζεκφηεηεο ( θαη απηφ
είλαη κηα άιιε ηζηνξία).

΋ηαλ ν John Kanary ηειείσζε, ηνπ είπα απηφ πνπ έιεγα θαη ζε
φινπο ηνπο άιινπο: ΄΄Λαη κπνξείο λα ην θάλεηο, αιιά είλαη δχζθνιν.
Θέισ λα ζηγνπξεπηείο πσο ην θαηαιαβαίλεηο απηφ John. Δίλαη
δχζθνιν. Θα πξέπεη λα κειεηήζεηο πνιχ ζθιεξά, γηαηί φρη κφλν ζα
ρξεηαζηεί λα μέξεηο ηη ιεο αιιά ζα πξέπεη λα έρεηο ηηο απαληήζεηο ζε
ρίιηεο θαη κηα εξσηήζεηο πνπ ζα εγεξζνχλ απφ απηά πνπ ζα πεηο.
Κεξηθέο εξσηήζεηο ζα πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηίεο φπσο :
γηαηξνχο, κεραλνιφγνπο θαη δηθεγφξνπο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ζα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά απηφ πνπ ιέλε. Έηζη ινηπφλ δελ
ρξεηάδεηαη λα είζαη απιά ζσζηφο αιιά λα δηαζέηεηο θαη
απηνπεπνίζεζε γηα απηφ πνπ ιεο, αιιηψο ζα ληξνπηαζηείο κπξνζηά
ζην θνηλφ ζνπ. Θαη εάλ απηφ ζπκβεί έζησ θαη ιίγεο θνξέο, δελ ζα
έρεηο πηα δνπιεηά.

Γελ ρξεηάδεηαη απιά λα κειεηήζεηο απηέο ηηο ηδέεο, αιιά ζα
πξέπεη λα ηηο εθαξκφδεηο ν ίδηνο γηαηί αιιηψο δελ ζα ππάξρεη
πεπνίζεζε ζηηο νκηιίεο ζνπ. ( Γηα λα κελ αλαθέξσ πσο ζα είζαη κηα
θηλνχκελε αληίζεζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα δηδάζθεηο). Γηα
παξάδεηγκα είλαη αδχλαην λα έρεηο έλα άξξσζην άηνκν λα κηιά γηα
΄΄πγεία ΄΄.

Θα πξέπεη λα απνθηήζεηο δεμηνηερλίεο παξνπζίαζεο θαη λα έρεηο
έιεγρν ηεο θσλήο ζνπ θαη κπνξψ λα ζπλερίζσ κε κηα αηειείσηε
ιίζηα. Θαη ελ ζπληνκία John, γηα θάζε έλαλ πνπ ηα θαηαθέξλεη, ρίιηνη
απνηπγράλνπλ παηαγσδψο.

62
Ππλήζσο φηαλ ηνπο εμεγψ απηφ, εμαθνινπζνχλ λα ζέινπλ λα
πξνρσξήζνπλ κε ηελ απφθαζε ηνπο, αιιά δελ επηθνηλσλνχλ μαλά
καδί κνπ. Ν John φπσο θαη νη άιινη εμαθνινπζνχζε λα ζέιεη λα
πξνρσξήζεη. Δληνχηνηο απνηεινχζε κηα εμαίξεζε. Δπηθνηλψλεζε μαλά
καδί κνπ. Ρνπ είπα ηη λα δηαβάζεη θαη ηη λα θάλεη θαη ην έθαλε. Ν John
δηάβαζε εθαηνληάδεο βηβιία. Ρα ΄΄θαηαβξφρζηδε΄΄. Ρα κεηέθεξε ζε
θαζέηεο πνπ ζηελ ζπλέρεηα ηηο άθνπγε ζην απηνθίλεην ηνπ. Κε δηθά
ηνπ έμνδα κε αθνινπζνχζε ζε φιε ηελ ρψξα θαη παξαθνινχζεζε
εθαηνληάδεο ζεκηλάξηα. Έγξαςε εθαηνληάδεο ζειίδεο ζεκεηψζεσλ
πνπ ζηελ ζπλέρεηα κειεηνχζε κε αθνζίσζε.

Δλ ηέιεη ηνλ έβαια λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ηα ζεκηλάξηα. Πηελ
ζπλέρεηα έθαλε θάπνην κέξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ κφλνο ηνπ. Πηελ αξρή
ήηαλ ηφζν θνβηζκέλνο πνπ κνχζθεπε απφ ηνλ ηδξψηα. Κεξηθέο θνξέο
αλεζπρνχζε ηφζν πνιχ γηα ηελ γλψκε ηνπ θνηλνχ πξνο ην πξφζσπφ
ηνπ πνπ μερλνχζε θαη απηά πνπ ήμεξε θαη φπσο μέξεηε ην θνηλφ
κπνξεί λα γίλεη ηδηαίηεξα ζθιεξφ θακηά θνξά. Αιιά παξφια απηά
ζπλέρηζε. ( Θέισ λα μέξεηε πσο φια απηά ηνπ θφζηηδαλ ρξήκαηα .
Γελ πιεξσλφηαλ γηα φ,ηη έθαλε).

Ν John Kanary έρηηδε κηα εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ΄΄θάλνληαο
φηη έθαλα΄΄ θαη δελ παξαηηήζεθε. Ήηαλ επίκνλνο θαη απηφ απέδσζε.
Ξάληα απέδηδε θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα απνδίδεη φζν επηκέλεη.
Πήκεξα έρεη θεξδίζεη ην ζεβαζκφ πνιιψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο
επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ. Έρεη κηιήζεη ζε ζρεδφλ φιεο ηηο θεληξηθέο
πνιηηείεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Έρεη επίζεο θεξδίζεη πεξηζζφηεξα ζε
κηα κέξα απφ φζν θέξδηδε ζε έλαλ νιφθιεξν ρξφλν φηαλ ηνλ
πξσηνγλψξηζα!

Έηζη ινηπφλ εάλ θάπνηνο κε πνιινχο ηίηινπο ζηελ ζπλέρεηα ηνπ
νλφκαηνο ηνπ ζαο πεη φηη ε Γεκηνπξγία ηεο Δηθφλαο Παο θαη ε
Δπηκνλή δελ δνπιεχνπλ, θνηηάμηε ηνλ John Kanary θαη ξσηήζηε
ηνλ. Απηφο ζα ζαο πεη: ΄΄Μέξσ πσο κπνξείηε λα ηα θαηαθέξεηε, γηαηί
ην έθαλα θαη εγψ !΄΄.

Ν Phillip Nacola, έλαο ηεξέαο ηεο Santa Anna ηεο Θαιηθφξληα
έθαλε έλα θήξπγκα κε κηα παξφκνηα ηδέα θάπνηα Θπξηαθή θαη είρα
ηελ κεγάιε ηχρε λα ην παξαθνινπζήζσ φηαλ δνχζα εθεί. Δίπε:
΄΄Θξαηήζηε ην λνπ ζαο ζε κηα πςειψλ ηδαληθψλ εηθφλα απφ φηη ζε
αζήκαληεο αλεζπρίεο.΄΄ Θαηαιαβαίλσ πσο δελ είλαη πάληα εχθνιν
λα ην θάλνπκε απηφ αιιά απηφ πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη φηη απνδίδεη
63
πνιχ θαιά ζε φπνηνλ αλαπηχμεη ηελ πλεπκαηηθή δχλακε λα ην θάλεη.
Θαη απηφ είλαη πνπ ρξεηάδεηαη, πλεπκαηηθή δχλακε.

Σηίζηε ηελ εηθφλα ζαο ζήκεξα θαη αλαπηχμηε ηελ πλεπκαηηθή
δχλακε γηα λα ηελ θξαηήζεηε.

Κεξηθά ρξφληα πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ Napoleon Hill, ν Earl
Nightingale έθαλε κηα πεξηιεπηηθή αθήγεζε ηνπ βηβιίνπ Γίλεηε
Ξινχζηνη Κε Ρελ Γχλακε Ρεο Πθέςεο ζε έλαλ καθξάο δηάξθεηαο
δίζθν. Πην ηέινο ηνπ δίζθνπ κηινχζε ν θνο Hill. Έιεγε: ΄΄Θαη ηψξα
θαζψο απιψλσ ην ρέξη ηεο θηιίαο κέζα απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν,
επηηξέςηε κνπ λα ζαο ππελζπκίζσ λα κελ πάηε λα ςάμεηε ηελ
επθαηξία ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, αιιά απιψζηε ηα ρέξηα ζαο θαη
αγθαιηάζηε ηελ απφ εθεί πνπ είζηε΄΄.

Ν Wattles είπε: ΄΄΋ιεο απηέο νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο δηαρένληαη,
δηαπεξλνχλ θαη γεκίδνπλ ην ππεξπέξαλ ηνπ ζχκπαληνο΄΄. Καο ιέλε
θαη νη δχν ην ίδην πξάγκα. Έηζη ινηπφλ ρηίζηε ηελ εηθφλα ζαο ηψξα,
ζην ζεκείν πνπ βξίζθεζηε. Κελ πεξηκέλεηε θαλ λα ηειεηψζεηε απηφ
ην βηβιίν. Σηίζηε ηελ ηψξα θαη αθήζηε ηηο ζειίδεο πνπ ππνιείπνληαη
λα ηελ δπλακψζνπλ. Γελ ρξεηάδεηαη θαλ λα πξνζπαζήζεηε. Απιά
επηηξέςηε ζε κηα εηθφλα κεγαιχηεξεο επεκεξίαο λα επηπιεχζεη ζην
θέληξν ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ζαο. Δίλαη ήδε εδψ, γη΄ απηφ αθήζηε ηελ
λα παξνπζηαζηεί.

Σξφληα ηψξα έρσ ηελ ζπλείδεζε ηεο δχλακεο πνπ επηπιέεη κέζα καο
θαη καο βνεζάεη λα επηηχρνπκε θαιά πξάγκαηα ζηελ δσή καο, αξθεί
λα θξαηάκε ηελ ζσζηή εηθφλα ζην κπαιφ καο. Θαη απηή ε κεγάιε
αιήζεηα είλαη ππεχζπλε γηα πνιιά θαηαπιεθηηθά πξάγκαηα πνπ
έρνπλ ζπκβεί ζηελ δσή κνπ. Δπηπιένλ έρσ δεη ακέηξεηα
παξαδείγκαηα γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη κηα ζσζηή εηθφλα ζηηο δσέο
ησλ αλζξψπσλ.

Η Ιζηνξία ηνπ Paul Hutsey

Θα ήηαλ ακέιεηά κνπ εάλ νινθιήξσλα απηφ ην θεθαιαίν ρσξίο
λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηελ ηζηνξία ηνπ Paul Hutsey. ΋ια μεθίλεζαλ
απφ έλα ηειεθψλεκα ηνπ Charlie Beck πνπ ήηαλ αληηπξφεδξνο
πσιήζεσλ ησλ λνηηνδπηηθψλ γξαθείσλ ηεο Prudential Insurance
Company of America ζην Σηνχζηνλ ηνπ Ρέμαο. Κε πξνζθάιεζε λα
κηιήζσ ζην ηνπηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Ππλέδξην πνπ ζα γηλφηαλ ζην
Ρνξφλην ηνπ Θαλαδά. Κνπ εμήγεζε φηη δηέζεηαλ ηέζζεξα
64
πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο ζα εξρφηαλ γηα ηξεηο
κέξεο ζην ζπλέδξην. (Απηφ ζήκαηλε φηη ήζειαλ λα δνπιέςσ πεξίπνπ
δψδεθα εκέξεο ζην Ρνξφλην ) Ξαξφηη έκελα ζην Ινο Άληδειεο εθείλε
ηελ επνρή, ζεσξνχζα ην Ρνξφλην ζπίηη κνπ γηαηί εθεί κεγάισζα. Νη
νηθνγέλεηα κνπ θαη νη θίινη κνπ εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ εθεί θαη έηζη
ε ηδέα κνπ θάλεθε ειθπζηηθή. Οσηψληαο φκσο ηνλ Charlie πφζε
ψξα είρα ζην πξφγξακκά ηνπ έκαζα πσο είρα κηα ψξα πεξίπνπ θάζε
πξσηλφ. Αμίδεη λα ζεκεηψζσ ζε απηφ ην ζεκείν φηη δελ έρσ κάζεη έσο
ηψξα λα δηδάζθσ θαη πνιιά ζε νπνηνλδήπνηε κέζα ζε κηα ψξα. Θαη
βέβαηα ηνπ ην είπα. Ρνπ εμήγεζα πσο εάλ κνπ δηαζέζεη δχν πξσηλά
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε πεξηθέξεηα, επραξίζησο λα έθαλα ηελ
δνπιεηά πνπ κνπ δεηνχζε. Εήηεζα δπφκηζη ψξεο γηα θάζε πξσηλφ.

Ζ βφξεηα πξνθνξά ηνπ Charlie δηαθφπεθε απφ έλα βαζχ γέιην
θαζψο κνπ έιεγε φηη δελ είρε θάλεη πνηέ θάηη παξφκνην ζηα εθαηφ
ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηεο εηαηξείαο. Θα κηινχζαλ φια ηα κεγάια
δηνηθεηηθά κέιε ηεο εηαηξείαο θαη έηζη δελ έδηλαλ ηφζν πνιχ ρξφλν
ζε θαλέλαλ. Δληνχηνηο έκεηλα ζηαζεξφο ζηελ απφθαζή κνπ. Ρνπ
έδσζα ηα νλφκαηα κεξηθψλ αληηπξνέδξσλ ηνπ γηα ηνπο νπνίνπο είρα
δνπιέςεη ζην παξειζφλ, θαη ηνπ πξφηεηλα λα ηνπο ηειεθσλήζεη γηα
λα δεη εάλ ε ηδέα κνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Ρειείσζα θαηεβάδνληαο
ην αθνπζηηθφ κάιινλ απξφζπκα γηαηί ήζεια πξαγκαηηθά πνιχ απηή
ηελ δνπιεηά. Ξξέπεη λα παξαδερηψ πσο έκεηλα έθπιεθηνο φηαλ έλαο
βνεζφο ηνπ Charlie κνπ ηειεθψλεζε θαη κε πιεξνθφξεζε πσο ζα
πξνρσξνχζαλ κε ηελ ζπκθσλία. Κνπ είπε επίζεο πσο δελ
θαηαιάβαηλε πσο έπεηζα ηνλ Charlie αιιά ζπκθψλεζε λα κνπ δψζεη
δχν πξσηλά γηα ην πξφγξακκα θάζε πεξηθέξεηαο. Δθείλε αθξηβψο ηελ
ζηηγκή πήξα ηελ απφθαζε πσο ζα έδηλα ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο
θάηη εμαηξεηηθφ. Θαη πσο εάλ νη ίδηνη επέιεγαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
φηη ηνπο έιεγα, ζα κπνξνχζαλ ζηελ θπξηνιεμία λα κεηακνξθψζνπλ
ηελ δσή ηνπο κέζα ζε κηα λχρηα. ( Γηα λα κελ αλαθέξσ ηη ζα
κπνξνχζε λα ζπκβεί ζην χςνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο ). Πθφπεπα λα
κηιήζσ γηα ηελ δχλακε ηεο εηθφλαο ή γηα λα είκαη πην ζπγθεθξηκέλνο
γηα ηελ δχλακε ηεο αηνκηθήο καο εηθφλαο θαη ηα νθέιε πνπ
κπνξνχκε λα έρνπκε εάλ απηή είλαη ζεηηθή.

Πην θιείζηκν ελφο εθ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ κηα
πεξηθέξεηα, έλαο θχξηνο ήξζε θαη κνπ είπε φηη ήηαλ απαξαίηεην λα
κνπ κηιήζεη. Κνπ είπε πσο είρε θάπνην πξφβιήκα θαη πσο λφκηδε φηη
εγψ είρα ηελ ιχζε γηα απηφ θαη φηη είρε εληππσζηαζηεί απφ ηηο ηδέεο
πνπ είρα εμεγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο. ΢πήξραλ
πεξίπνπ δηαθφζηα άηνκα ζε θάζε έλα απφ απηά ηα ζπλέδξηα θαη ηνπ
65
εμήγεζα πσο πνιινί απφ απηνχο ήζειαλ λα κνπ κηιήζνπλε, αιιά δελ
είρα ην ρξφλν λα κηιήζσ ζηνλ θαζέλα ηνπο μερσξηζηά απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ήκνπλ κφλν έλαο. Ρνπ εμήγεζα επίζεο πσο είρα έλα άιιν
ξαληεβνχ θαη πσο ζα έπξεπε λα θχγσ θαηεπζείαλ, εάλ ήζεια λα ην
πξνιάβσ. Δμαθνινπζνχζε φκσο λα είλαη πνιχ επίκνλνο θαη έηζη
ζπκθψλεζα λα ηνλ ζπλαληήζσ ην επφκελε εκέξα ζηελ θαθεηέξηα
γηα πξσηλφ.

Κπνξψ λα ζπκεζψ απηή ηελ ζπλάληεζε ζαλ λα ήηαλ ρζεο.
Θαζίζακε ζε έλα ηξαπέδη αθξηβψο πίζσ απφ ηελ πφξηα ηεο
θαθεηέξηαο ηνπ Hyatt House Hotel ζηελ ιεσθφξν Avenue Road.
Ακέζσο ΋ηαλ θάηζακε άξρηζε λα κηιάεη. Κε πιεξνθφξεζε φηη
έπξεπε λα κνπ πεη θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα κπνξέζσ λα
θαηαλνήζσ ην πξφβιεκα ηνπ. Κνπ είπε πσο δελ ζέιεη λα λνκίδσ φηη
πεξηαπηνινγεί αιιά πσο φηη ήηαλ απαξαίηεην λα κάζσ θάπνηα
πξάγκαηα.

Μεθίλεζε ιέγνληαο πσο είλαη ΄΄θαιφο άλζξσπνο΄΄, πξάγκα πνπ
ήμεξα ήδε, θνηηψληαο κφλν ην πξφζσπφ ηνπ. Κπνξνχζα λα ην
΄΄λνηψζσ΄΄ απηφ γηα απηφλ. Ππλέρηζε εμεγψληαο κνπ φηη δνχιεπε
γηα ηελ Prudential πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ρξφληα θαη φια απηά ηα
ρξφληα εθηφο απφ δχν, δνχιεπε ζηελ δηνίθεζε θαη νινθιήξσζε
ιέγνληαο :΄΄ Δίκαη θαιφο κάλαηδεξ΄΄. Κνπ δήισζε φηη είρε θαιέο
επηδφζεηο, θαινχο ζπλεξγάηεο θαη απνιάκβαλε ηνλ ζεβαζκφ φινπ
ηνπ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο . Γελ είρε θαιά θαιά ηειεηψζεη ηελ
θνπβέληα ηνπ φηαλ ηελ πφξηα πέξαζαλ ν Charlie Beck θαη ν Dick
Merrill o λεφηεξνο αληηπξφεδξνο απφ ην Houston. Ήξζαλ ζην ηξαπέδη
καο θαη ζπλεράξεζαλ ηνλ Paul γηα ηελ θαιή ρξνληά πνπ είρε,
αληαιιάμακε κεξηθέο θνπβέληεο θαη πήγαλ ζην ηξαπέδη ηνπο. Ν Paul
θαη εγψ θαζίζακε θάησ θαη ζπλερίζακε ηελ θνπβέληα καο. Κνπ είπε:
΄΄Ρν ελλννχζαλ απηφ πνπ είπαλε΄΄. Θαη εγψ ήμεξα φηη ήηαλ αιήζεηα
θαη φρη κφλν θνιαθεπηηθά ιφγηα. Ήηαλ εηιηθξηλέο ην θνκπιηκέλην πνπ
είρε ιάβεη ν Paul απφ ηνπο δχν αλσηέξνπο ηνπ. Ρειηθά είπε:
΄΄Βιέπεηο, απηφ είλαη ην πξφβιεκά κνπ.’’

Γηνηθψ έλα πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζηελ Wichita, ηνπ Θάλζαο.
Απφ ηα πεληαθφζηα γξαθεία πνπ δηαζέηεη ε Prudential, ην γξαθείν
καο θαηέρεη ηελ 175
ε
ζέζε΄΄ κνπ είπε, ΄΄απηφ δελ είλαη θαθφ θαη δελ
ληξέπνκαη γηα απηφ΄΄. Θαη δελ ζα έπξεπε γηαηί ήηαλ κηα θαιή ζέζε.
Πηελ ζπλέρεηα είπε: ΄΄Ρν πξφβιεκά κνπ είλαη φηη μέξσ φηη είκαζηε
ηφζν θαινί, ψζηε λα βξηζθφκαζηε κέζα ζηνπο εθαηφ θαιχηεξνπο,
αιιά δελ είκαζηε. Θάζε ρξφλν πξνζπαζψ λα ηα θαηαθέξσ αιιά δελ
66
γίλεηαη ηίπνηα΄΄. Δθείλε ηελ ζηηγκή θαηάιαβα πνην είλαη ην
πξφβιεκα ηνπ Paul Hutsey. Ρνπ είπα πσο επηηξέπεη ζηηο αλαθνξέο
πσιήζεσλ λα ηνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ εηθφλα πνπ ππήξρε ζην κπαιφ
ηνπ. Έβιεπε ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ 175
ν
παξφηη έθαλε ηα πάληα γηα λα
είλαη κέζα ζηνπο εθαηφ θαιχηεξνπο. Γνχιεπε ζθιεξά, ζπλεξγαδφηαλ
κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη φπσο καο είρε πεη θαη λσξίηεξα είρε
πνιχ θαινχο ζπλεξγάηεο. Έδεημα ηνπ Paul πφζν επηηαθηηθφ ήηαλ λα
δεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνπο πξψηνπο εθαηφ, άζρεηα κε ην ηη ηνπ
ππνδεηθλχνπλ νη αλαθνξέο πσιήζεσλ. Κε άιια ιφγηα ζα έπξεπε λα
ιεηηνπξγεί ζαλ λα ήηαλ κέζα ζηνπο πξψηνπο εθαηφ. Έπξεπε πξψηα
λα γίλεη λνεηηθά απηφ πνπ ήζειε λα γίλεη ζε θπζηθφ επίπεδν. Θα
έπξεπε επίζεο λα κπνξεί λα κεηαθέξεη απηήλ ηελ ηδέα ζε φιν ηνπ
ην πξνζσπηθφ.

Μαθληθά άξρηζα λα βιέπσ θσηάθηα λα αλαβνζβήλνπλ ζην κπαιφ
ηνπ Paul. Κηιήζακε γηα ιίγν αθφκα θαη ηνπ εμήγεζα φζα κπνξνχζα
πεξηζζφηεξα γηα ην κπαιφ, γηα ην πψο δνπιεχεη θαη εηδηθφηεξα γηα ην
πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαηεξείο ηελ θαηάιιειε εηθφλα εθεί. Ν
Paul κε επραξίζηεζε γηα ην ρξφλν πνπ ηνπ δηέζεζα θαη επέζηξεςε
ζηελ Γηνχηζηηα ηνπ Θάλζαο. Θαζψο ε νκάδα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
έθεπγε απφ ην θηίξην ηνπ Hyatt, κηα άιιε εξρφηαλ. Κία κέξα ή ίζσο
θαη αξγφηεξα, έιαβα έλα ππεξαζηηθφ ηειεθψλεκα απφ ηελ Γηνχηζηηα
ηνπ Θάλζαο θαη απφ ηνλ Paul Hutsey. Ήζειε λα κάζεη πνπ ζα έθαλα
άιια ζεκηλάξηα αθνχ ηειείσλα κε ηα ζπλέδξηα πνπ είρα εθεί. Ρνπ
είπα πσο ζα βξίζθνκαη ζην λφηην Ηιιηλφηο γηα ηα ζπλέδξηα ηεο
Prudential γηα ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία. Πηελ ζπλέρεηα κε ξψηεζε
εάλ ζα κπνξνχζε λα ηαμηδέςεη καδί κνπ γηα δχν ηξεηο κέξεο θαη λα
αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα κνπ. Ρνπ εμήγεζα πσο είρα θάλεη κηα
ζπκθσλία κε ηνλ Charlie Beck λα πξαγκαηνπνηήζσ φιν ην
πξφγξακκα ησλ ζεκηλαξίσλ καο γηα φια ηα λνηηνδπηηθά γξαθεία ηεο
εηαηξείαο ηνπ θαη κηα απφ ηηο πφιεηο πνπ επηζθεπηφκνπλ ζα ήηαλ ε
πφιε πνπ δνχζε ν Paul. H Γνπίζηηα ηνπ Θάλζαο.

Δπεηδή φκσο δελ πξφθεηηαη λα έθηαλα ζηελ πεξηνρή ηνπ παξά
κνλάρα ζε έμη εβδνκάδεο κνπ εμήγεζε φηη ζα ήζειε λα κε
αθνινπζήζεη ακέζσο. Θαη έηζη ινηπφλ, κε δηθά ηνπ έμνδα πέηαμε
πεξίπνπ 600 κίιηα γηα λα πεξάζεη καδί κνπ ηξεηο κέξεο. Ξήγακε καδί
απφ ην Ιίηζθηιλη κέρξη ην ΙαΠθάια ηνπ Ηιηλφηο. Ξεξάζακε πνιιέο
ψξεο ζπδεηψληαο θαη νδεγψληαο απφ ηελ κηα πφιε ζηελ άιιε θαη
θάζεζε ζηα ζεκηλάξηα πνπ έθαλα παίξλνληαο ακέηξεηεο ζεκεηψζεηο
φιε ηελ εκέξα. Ρα απνγεχκαηα πεξλνχζακε ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο
θνπβεληηάδνληαο.
67

Δληέιεη, ν Paul γχξηζε ζηελ Γνπίζηηα θαη άξρηζε λα εθαξκφδεη
φιεο απηέο ηηο ηδέεο πνπ έκαζε. Ππγθεθξηκέλα άξρηζε λα εξγάδεηαη κε
ηελ ζσζηή εηθφλα θαη σο απνηέιεζκα απηνχ νη πσιήζεηο άξρηζαλ λα
ζθαξθαιψλνπλ ζηα χςε. Γηα θάπνηνλ αλεμήγεην ιφγν νη αλψηεξνη
ηνπ Paul απνθάζηζαλ πσο ην ζσζηφ ήηαλ λα ηνλ κεηαθέξνπλ απφ
ηελ Γνπίζηηα πνπ βξηζθφηαλ επί ζεηξά εηψλ θαη λα ηνλ πάλε ζην
Ξίηζκπνπξγθ ηνπ Θάλζαο φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηθεξεηαθφ
γξαθείν βξηζθφηαλ ζηελ 163
ε
ζέζε. Απηφ δελ ήηαλ θαη ε πην
αξκφδνπζα αληακνηβή γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ είρε θαηαβάιεη γηα
ηελ εηαηξεία. Ξαξφια απηά ν Paul δέρηεθε ηελ κεηαθίλεζε απηή,
ηελ εμέιαβε σο πξφθιεζε θαη ζε έλα δηάζηεκα έμη κελψλ ην
πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζην Ξίηζκπνπξγθ ηνπ Θάλζαο βξέζεθε ζηελ
ελδέθαηε ζέζε ζην ζχλνιν ηεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Prudential!

Θάζε ρξφλν ε Prudential αλαγλσξίδεη ηα πελήληα δχν θαιχηεξα
πεξηθεξεηαθά γξαθεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10% ηνπ δπλακηθνχ
ηεο, δίλνληαο ηνπο απφ κία εχθεκν κλεία. Ρν γξαθείν ηνπ
Ξίηζκπνπξγθ δελ είρε θεξδίζεη θακία ηα ηειεπηαία ελλέα ρξφληα.
Αιιά κέζα ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ έμη κελψλ
πνπ είρε αλαιάβεη ηα ελία ν Paul Hutsey βξέζεθε κέζα ζην 2%.
Κφιηο δχν ρξφληα αξγφηεξα ράζαλε κηα κφλν ζέζε γηα δήηεκα
κεξηθψλ πνζνζηηαίσλ εθαηνζηψλ. Πήκεξα ν Paul Hutsey είλαη
αληηπξφεδξνο πσιήζεσλ ζην Σηνχζηνλ ηνπ Ρέμαο. Απηφ δείρλεη
μεθάζαξα φηη είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ έκαζε ηελ θαηαπιεθηηθή
δχλακε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα εηθφλα ζην κπαιφ ελφο αλζξψπνπ.
Δάλ κπνξνχζαηε λα κηιήζεηε κε ηνλ Paul Hutsey ζα ζαο έιεγε πνιχ
γξήγνξα φηη δελ ζα επέηξεπε ζηα παξφληα απνηειέζκαηα λα ηνπ
ππνδείμνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ. Αληί απηνχ ζην
κπαιφ ηνπ έρεη ηελ εηθφλα απηνχ πνπ ζέιεη θαη δξα ζαλ λα ην έρεη
ήδε.

Ν Paul Hutsey είλαη αλακθίβνια έλα απφ ηα θαιχηεξα
παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαηε πνηέ λα βξείηε, φηαλ ηίζεηαη
ζέκα ΄΄ ρηηζίκαηνο κηαο εηθφλαο ζην κπαιφ΄΄ θαη ζηελ ζπλέρεηα
εθηέιεζήο ηεο. Δμειίρζεθε ζε έλα πνιχ ζνβαξφ καζεηή κειέηεο
ηνπ κπαινχ θαη ραίξνκαη πνιχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θίισλ
κνπ.

Θέισ λα θαηαλνήζεηε ην εμήο: κπνξείηε λα θάλεηε φ,ηη αθξηβψο
έθαλε ν Paul Hutsey φια απηά ηα ρξφληα. Έηζη ινηπφλ εάλ ην ζέιεηε,
απνθαζίζηε ηψξα ακέζσο λα θάλεηε απηφ πνπ ζαο πξφηεηλα, λα
68
μεθηλήζεηε. Μεθηλήζηε απφ εθεί αθξηβψο πνπ βξίζθεζηε θαη ρηίζηε
κηα εηθφλα απηνχ πνπ ζέιεηε θαη ζηελ ζπλέρεηα δξάζηε ζαλ λα ην
έρεηε ήδε απνθηήζεη. Γηα λα ην πσ κε δηαθνξεηηθά ιφγηα ΄΄πξάμηε
ζαλ ηνλ άλζξσπν πνπ ζέιεηε λα γίλεηε΄΄. Γηαηί φπσο είπε θάπνηε ν
Γεξκαλφο θηιφζνθνο Goethe:΄΄Ξξηλ κπνξέζεηο λα θάλεηο θάηη,
πξέπεη πξψηα λα είζαη θάηη΄΄.

Θαζψο ηειεηψλεηε απηφ ην θεθάιαην, αθήζηε θάησ απηφ ην
βηβιίν θαη ραιαξψζηε γηα ιίγν. Δπηηξέςηε ζηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα
λα γεκίζεη ηελ ζπλείδεζε ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαηξέςηε ηελ,
πιάζνληαο κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζαο ζε κηα θαηάζηαζε κεγαιχηεξεο
αθζνλίαο. Γείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα βξίζθεηαη ζε κηα ζέζε πνπ ζην
παξειζφλ ην κφλν πνπ θάλαηε ήηαλ λα ηελ νλεηξεχεζηε. Απνθηήζηε
ηελ πιήξε επίγλσζε ηεο αιήζεηαο πσο νιφθιεξε ε χπαξμή ζαο δελ
είλαη απιά γεκάηε, αιιά πεξηθπθισκέλε απφ ηελ αξρηθή νπζία απφ
ηελ νπνία φιεο νη εηθφλεο απνηεινχληαη. Γηα απηφ κελ δηαβάζεηε ηηο
ζειίδεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ ηελ κηα κεηά ηελ άιιε ρσξίο λα πηνζεηείηε
ηηο ΄΄πξνηάζεηο΄΄ πνπ ζαο έρνπλ δνζεί.

Πηνλ πξφινγν απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαζψο θαη ζην πξψην θεθάιαην
δψζακε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη θακία πνζφηεηα δηαβάζκαηνο ή
απνκλεκφλεπζεο δελ κπνξνχλ λα ζαο θάλνπλ επηηπρεκέλνπο ζηελ
δσή. Απηφ πνπ κεηξά είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο ζνθίαο.
Ζ θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή είλαη ηα θιεηδηά πνπ ζα μεθιεηδψζνπλ
ηελ πφξηα γηα κηα δσή πξαγκαηηθήο αθζνλίαο.

Δίλαη πνιχ εχθνιν λα κπείηε ζην πεηξαζκφ λα πεδήμεηε απφ
ζειίδα ζε ζειίδα απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαη απφ ηδέα ζε ηδέα,
ζθεπηφκελνη : ΄΄ην μέξσ απηφ, ην μέξσ θαη απηφ΄΄. Δληνχηνηο
επηηξέςηε κνπ λα ζαο ππελζπκίζσ φηη δελ θάλεη θακία δηαθνξά ην
πφζν αθξηβήο κπνξείηε λα είζηε ζηνλ παπαγαιηζκφ απηψλ ησλ
ηδεψλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα είζηε ηθαλνί λα ηηο
απαγγέιιεηε ιέμε πξνο ιέμε. Δληνχηνηο εάλ δελ είζηε κάξηπξεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο ζηελ δηθή ζαο δσή θαη ηνπ ην πφζν θαιφ
κπνξνχλ λα ζαο επηθέξνπλ πνιχ απιά δελ κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε
ηελ δχλακε θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ αλαγθαηφηεηα λα ηηο
εθαξκφζεηε. Γη΄ απηφ δψζηε ιίγν ρξφλν ακέζσο ηψξα, απηή ηελ
ζηηγκή θαη ρηίζηε κηα εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζαο ζην κπαιφ ζαο λα
θαηέρεη ήδε ηελ επεκεξία πνπ πνζείηε. Γξάςηε κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο απηήο ζε κηα κηθξή θαξηνχια θαη βάιηε ηελ
ζηελ ηζέπε ζαο ψζηε λα ηελ δηαβάδεηε θάζε κέξα πνιιέο θνξέο
ψζπνπ απηή ε εηθφλα λα θαηαρσξεζεί ζην ππνζπλείδεην ζαο.
69
Μεθηλήζηε ηελ γξαπηή ζαο δήισζε έηζη:

Δίκαη ηφζν ραξνχκελνο. Ρψξα κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ κε
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________

Να είζηε θαινί κε ηνλ εαπηό ζαο.
Πεξηπνηεζείηε ηνλ εαπηό ζαο κε ό,ηη θαιύηεξν έρεη ε δσή
λα ζαο πξνζθέξεη. Καη λα ζπκάζηε όηη ε πνηόηεηα
δελ είλαη αθξηβή, είλαη αλεθηίκεηε.
70


71
Κεφάλαιο 4


ΑΦΗ΢ΣΕ ΣΟ ΚΑΙ
ΑΦΗ΢ΣΕ ΣΟ ΘΕΟ ΢Ε ΑΤΣΟ

72
Η Γε Σεο Δπαγγειίαο

Γελ ζα ςάμσ μαλά ζηνπο καθξηλνχο νξίδνληεο γηα ηελ βνήζεηα ηνπ
αγαπεκέλνπ κνπ Ξαηέξα
γηαηί επάλσ ζε απηήλ ηε γε βξίζθνληαη φινη νη ζεζαπξνί Ρνπ, εδψ
πνπ βξίζθεηαη θαη ην Βαζίιεην Ρνπ.
Γελ ζα ςάμσ μαλά ηελ Γε Ρεο Δπαγγειίαο κέζα ζηελ ζνιή νκίριε
άγλσζησλ πξαγκάησλ,
γηαηί ν ρξφλνο είλαη ην ζηαζίδη ηνπ ζξφλνπ Ρνπ θαη βξίζθνκαη ζηα
ρέξηα ηνπ.


Ξινχηε πνιπηηκφηεξα θαη απφ ην θαιχηεξν ρξπζάθη βξίζθνληαη εδψ
θαη δελ έρσ παξά κνλάρα λα ηα δεηήζσ.
Δδψ βξίζθεηαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θαζήθνληνο ζνθία πνπ θαλείο
δελ έρεη αθφκα καληέςεη θαη αλείπσηε δχλακε.
Νη πχιεο ηνπ παξαδείζνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ.
Θαη ην θιεηδί ηνπο κέζα ζηα ρέξηα κνπ.
Γελ ζα ςάμσ πνηέ μαλά ζηνπο καθξηλνχο νξίδνληεο, γηαηί εδψ
βξίζθεηαη ε Γε Ρεο Δπαγγειίαο.
Alva Romanes
ΑΦΗ΢ΣΕ ΣΟ ΚΑΙ ΑΦΗ΢ΣΕ ΣΟ ΘΕΟ ΢Ε ΑΤΣΟ
73

΄΄Θάηη ππέξνρν ζπκβαίλεη΄΄
John Kanary
Ν Ξξνζσπηθφο Δθπαηδεπηήο

Ξφζεο θνξέο έρεηε έξζεη αληηκέησπνη κε θάηη πνπ έδεηρλε λα
είλαη αλππέξβιεην πξφβιεκα θαη ζησπειά επρεζήθαηε λα
΄΄κπνξνχζε λα πάεη ζε θάπνηνλ άιινλ΄΄ γηα λα βξεη κηα ιχζε. Έρεηε
θάηζεη πνηέ νλεηξνπνιψληαο λα ρηίδεηε κεγαιεηψδεηο εηθφλεο ζηελ
νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο επρφκελνη λα έρεηε έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ
ρξεκάησλ ή ζέινληαο λα θάλεηε έλα ηαμίδη ζε θάπνην εμσηηθφ
πξννξηζκφ ή πηζαλά επρφκελνη λα κπνξνχζαηε λα αγνξάζεηε ην
απηνθίλεην πνπ πάληα ζέιαηε; Γελ ζα ήηαλ ππέξνρν λα ππήξρε κηα
΄΄καγηθή θφξκνπια΄΄ πνπ ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη ηα πξάγκαηα
πνπ ζέινπκε θαη λα καο επηηξέςεη λα δήζνπκε ηελ δσή πνπ εκείο
επηιέμακε; Ινηπφλ ππάξρεη θαη ππήξρε απφ ηελ γέλλεζε ηνπ ρξφλνπ.
Θαη έηζη κπνξείηε λα έρεηε φηη ζέιεηε, φια φζα ζέιεηε θαη ζα ηα
έρεηε αλ θαη κφλν αλ θάλεηε ηηο ηδέεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ κέξνο ηνπ
θαζεκεξηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζαο θαη κέξνο ηνπ ηξφπνπ δσήο ζαο.

Ξάξηε ην απφθαζε θαη δηαβάζηε απηφ ην θεθάιαην μαλά θαη
μαλά, κέρξη θαη εθαηφ θνξέο εάλ ρξεηαζηεί κέρξη λα ληψζεηε κέζα ζαο
φηη θαηαλνήζαηε ηελ ηδέα πνπ ζα ζαο πεξηγξάςνπκε. Δάλ
απνηχρεηε λα εκπεδψζεηε ηελ ηδέα πνπ ζαο παξνπζηάδνπκε ζε απηφ
ην θεθάιαην, ην ππφινηπν βηβιίν δελ ζα ζαο θαλεί θαη πνιχ ρξήζηκν.
Δληνχηνηο φηαλ ην θαηαιάβεηε ζα είλαη ζαλ έλα ππέξνρν θσο λα
άλαςε μαθληθά ζην κπαιφ ζαο, πνπ πξαγκαηηθά ζα θσηίζεη ηελ δσή
ζαο θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη δελ ζα
κπνξέζεηε λα είζηε ην ίδην άηνκν πνπ ήζαζηαλ θάπνηε. Γελ
πξφθεηηαη πνηέ θαλέλα άηνκν, θακία ζθέςε ή πεξίζηαζε λα ζαο
εθθνβίζεη μαλά. Νη εκέξεο πνπ απιά επρφζαζηαλ ρσξίο θακία
αληαπφθξηζε έθηαζαλ ζην ηέινο ηνπο. Ζ επηπρία, ε πγεία θαη ε
επεκεξία ζα ζαο αθνινπζνχλ ζε φιε ηελ ππφινηπε δσή ζαο θαη ζα
πεξάζεηε ηα ππφινηπα ρξφληα ζαο ζέινληαο λα κνηξαζηείηε απηή
ηελ θαηλνχξηα επίγλσζε κε νπνηνλδήπνηε είλαη πξφζπκνο λα δψζεη
ιίγν ρξφλν γηα λα αθνχζεη θαη λα κάζεη.

Ξξνζέμηε φκσο. Ξνιινί άλζξσπνη απφ απηνχο πνπ ζα
κνηξαζηείηε απηή ηελ θαηλνχξηα ζαο επίγλσζε, πνιχ απιά δελ
είλαη έηνηκνη λα ηελ θαηαλνήζνπλ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελλέα ζηνπο
δέθα ζα γειάζνπλ θαη ζα πνπλ ζηνπο άιινπο πσο είζηε πεξίεξγνη,
φηαλ ζα κνηξαζηείηε καδί ηνπο ηελ θφξκνπια ΄΄Αθήζηε Ρν θαη
74
Αθήζηε ηνλ Θεφ ζε Απηφ΄΄. Ξξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ε
πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδηαιιάζζεζηε
θαζεκεξηλά θέξνληαη ζηνλ Θεφ ζαλ θάπνην είδνο θνζκηθνχ πνξηηέξε
πνπ ππνηίζεηαη πσο πξέπεη λα πξνζηξέρεη πξνο ηελ εθπιήξσζε θαη
παξάδνζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο. Απηά ηα άηνκα ιαλζαζκέλα
πηζηεχνπλ φηη επεηδή θάπνηνη εθθξάδνπλ πξνθνξηθά ζπγθεθξηκέλεο
ζθέςεηο πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο, φπσο: ΄΄Θεέ κνπ ζε παξαθαιψ
δψζε κνπ απηφ΄΄ ή ΄΄Θεέ κνπ δψζε κνπ εθείλν΄΄ ζα κπνξέζνπλ λα
ιάβνπλ απηφ πνπ δήηεζαλ. Αιιά δπζηπρψο απηνί νη άλζξσπνη δελ
θαηαλννχλ ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηεο πξνζεπρήο θαη αθφκα πην
ηξαγηθφ είλαη πσο δελ μέξνπλ θαλ φηη δελ μέξνπλ!

Οη Πηζαλόηεηεο Βξίζθνληαη Παληνύ θαη Πάληα

Θέισ λα θαηαλνήζεηε ην εμήο: νηηδήπνηε βιέπεηε ζην ζχκπαλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ζαο, δελ είλαη ηίπνηα άιιν
παξά ε έθθξαζε κηαο άπεηξεο δχλακεο. Απηή ε δχλακε έξεε πάληα
θαη εμαθνινπζεί λα ξέεη κέζα απφ εζάο. Νη επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα
επηβεβαηψζνπλ φηη φια γχξσ καο είλαη ελέξγεηα. Δγψ επηιέγσ λα ιέσ
πσο φια γχξσ καο είλαη Ξλεχκα.

Αθήζηε Σν Καη Αθήζηε Σν Θεό ΢ε Απηό

Γηα αηψλεο ππήξμε κηα επηιεγκέλε νκάδα αλζξψπσλ πνπ ήηαλ
άλζξσπνη ηεο ζθέςεο. Απηά ηα άηνκα ήμεξαλ πσο ππήξρε πάληα
κηα δχλακε πνπ δηαρέεηαη, δηαπεξλά θαη γεκίδεη ην ππεξπέξαλ ηνπ
ζχκπαληνο θαη φηη φια φζα βιέπεηε γχξσ ζαο είλαη κηα κνξθή
έθθξαζεο απηήο ηεο δχλακεο. Ζ δχλακε απηή ελεξγεί κε έλαλ πνιχ
αθξηβή ηξφπν, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο νλνκάδεηαη λφκνο. Κε άιια
ιφγηα, φια πξνέξρνληαη απφ κηα πεγή θαη απηή ε πεγή δχλακεο
πάληα ξέεη θαη ελεξγεί πάληα πξνο θαη απφ κηα χπαξμε. Θαη απηή είζηε
εζείο. Γηα λα ην ζέζνπκε ιίγν πην δηαθνξεηηθά ζα πνχκε πσο ε
εηθφλα πνπ έρεηε δηακνξθψζεη ζην κπαιφ ζαο κπνξεί λα έξζεη ζε
εζάο κφλν ζην θπζηθφ πεδίν ηεο δσή ζαο ( κε ηα απνηειέζκαηα ζαο
) θαη κε έλαλ κφλν ηξφπν. Θαη απηφο ν ηξφπνο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ
Λφκν θαη κέζσ ηεο Ξίζηεο.
Ζ ζξεζθεία ησλ Κνξκφλσλ έρεη κηα γξαθή ζην βηβιίν ηνπ
Γφγκαηνο θαη ηεο Γηαζήθεο ηνπο πνπ επηδεηθλχεη απηφ ην ζεκείν
πνιχ θαιά θαη αλ θαη δελ είκαη Κνξκφλνο κνπ άξεζαλ πξαγκαηηθά νη
γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ:


75
΄΄ ΢πάξρεη έλαο λφκνο νξηζηηθά απνθαζηζκέλνο ζηνλ παξάδεηζν θαη
ζηα ζεκέιηα απηνχ ηνπ θφζκνπ πάλσ ζηνλ νπνίν φιεο νη επινγίεο
έρνπλ πξνβιεθζεί.

Θαη φηαλ απνθηνχκε νπνηαδήπνηε επινγία απφ ηνλ Θεφ, είλαη ιφγσ
ηεο ππαθνήο καο ζε απηφλ ην λφκν πάλσ ζηνλ νπνίν φια έρνπλ
πξνβιεθζεί.


D & C 130:20-21

΋ζν πεξηζζφηεξν κειεηάηε απηή ηελ γξαθή ηφζν πην πνιχ ζα
εθηηκάηε ηελ ηειεηφηεηά ηεο. ΋ζν πην πνιχ θαηαιαβαίλεηε ηελ
αιήζεηα πνπ αληηπξνζσπεχεη, ηφζν πην εχθνιν ζα ζαο είλαη λα
βειηηψζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο.

Η Ιζηνξία Σνπ Clarence Smithison

Ξξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πνπ δνχιεπα ζην Πηθάγν ηνπ Ηιηλφηο
απέθηεζα έλαλ ζηελφ θίιν πνπ ιεγφηαλ Clarence Smithison. Ν
Clarence δελ ππήξμε πνηέ θάπνηνπ είδνπο δηαζεκφηεηαο θαη γηα απηφ
είκαη ζίγνπξνο φηη δελ έρεηε αθνχζεη μαλά ην φλνκά ηνπ. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλαο ηφζν ηαπεηλφο θαη εζσζηξεθήο άλζξσπνο
πνπ πηζαλφηαηα εάλ έκπαηλε ζε κηα αίζνπζα γεκάηε απφ θφζκν λα
κελ ηνλ πξφζερε θαλείο. Δληνχηνηο ππάξρεη κηα απξνζδηφξηζηε
ιάκςε ζηα κάηηα ηνπ πνπ ηνλ θάλεη έλα απφ ηα πην αμηνζαχκαζηα
άηνκα πνπ είρα πνηέ ηελ επραξίζηεζε λα γλσξίζσ. Πε κηα
πξνζπάζεηα λα δηαζαθελίζσ απηήλ ηελ πνηφηεηα πνπ ηνλ
ραξαθηήξηδε θαηέιεμα ζηελ εμήο ππφζεζε: ν Clarence Smithison
ελζσκάησζε ζε φιε ηνπ ηελ χπαξμε ηελ αξρή ζηελ νπνία είλαη
βαζηζκέλν φιν απηφ ην θεθάιαην πνπ ιέεη λα αθήλνπκε ηηο
θαηαζηάζεηο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Θενχ (δει. είρε πίζηε φηη
νηηδήπνηε έπξεπε λα ζπκβεί γηα απηφλ ψζηε λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν
ηνπ, ζα ζπλέβαηλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) θαη ηφηε φια είλαη δπλαηά.

Κηα κέξα δήηεζα αλνηρηά απφ ηνλ Clarence λα κνηξαζηεί καδί
κνπ ηελ δηθή ηνπ άπνςε γηα ηελ πίζηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
δηθή ηνπ εμήγεζε γχξσ απφ ην γηαηί απηφο πξνζσπηθά έδεηρλε λα
θαηέρεη ηέηνηα πιεζψξα απηήο ηεο ζεκαληηθήο ηδηφηεηαο. Αιεζηλφο
απφ ηελ θχζε ηνπ, κνπ εμήγεζε φηη δελ είρε αλαπηχμεη θακία
πεξίπινθε θηινζνθία γχξσ απφ ην ζέκα. Δίπε φηη φιεο νη
πεπνηζήζεηο ηνπ γχξσ απφ ηελ Ξίζηε κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ
76
κε έλαλ απιφ πξνζδηνξηζκφ θαη ήηαλ απηφο ν πξνζδηνξηζκφο πνπ ηνπ
έδσζε ηελ δχλακε λα αληέμεη φιεο ηηο δνθηκαζίεο θαη ηα
ζθακπαλεβάζκαηα ηεο δσήο. Ζ ΄΄Ξίζηε΄΄ κνπ είπε ΄΄είλαη ε
ηθαλφηεηα λα κπνξείο λα δεηο ην αφξαην θαη λα πηζηεχεηο ζην
απίζαλν θαη απηφ είλαη πνπ δίλεη ην έλαπζκα ζηνπο νπαδνχο απηήο
ηεο πεπνίζεζεο λα απνδέρνληαη απηφ πνπ νη κάδεο πηζηεχνπλ σο
αθαηφξζσην΄΄. Δξσηεχζεθα απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκφ
θαη ηνλ έρσ κνηξαζηεί απφ ηφηε κε ακέηξεηνπο αλζξψπνπο.

Σξεζηκνπνηψληαο έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην ζα θάλσ
ηελ παξαθάησ παξαηήξεζε: ΄΄Δάλ κπνξείο λα κνπ δείμεηο έλα άηνκν
πνπ έρεη πεηχρεη κεγαιεηψδε πξάγκαηα, ζα ζνπ δείμσ έλα άηνκν
πνπ έρεη ηεξάζηηα πίζηε ζηελ ηθαλφηεηα πνπ ηνπ ράξηζε ν Θεφο λα
θαηνξζψζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εηθφλεο πνπ έρεη ζηελ νζφλε ηνπ
κπαινχ ηνπ. ΄΄ Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρσ θακία ακθηβνιία ζην
κπαιφ κνπ φηη ε πίζηε ήηαλ πάληα ν ζαπκαηνπνηφο εξγάηεο ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ
Θεφ θαη Δζάο θαη γη΄ απηφ είλαη ην πην πνιχηηκν, κε θπζηθφ
απφθηεκα πνπ έρεηε. Δίλαη αιήζεηα ν ζεκέιηνο ιίζνο φισλ φζσλ πνηέ
ζα ρηίζεηε ή ζα επηηχρεηε θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ζαο ηεο δσήο.

Ππγθξηηηθά ιίγνη άλζξσπνη ζήκεξα ζπλεηδεηνπνηνχλ πφζν ε
πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο (ζην πλεπκαηηθφ θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπο,
ην ηέιεην) έρεη λα θάλεη κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο, γηαηί ε πιεηνςεθία
ησλ αλζξψπσλ δελ εθιακβάλεη ηελ πίζηε ζαλ κηα γλήζηα
δεκηνπξγηθή δχλακε. Δληνχηνηο ε αιήζεηα είλαη φηη φρη κφλν ε Ξίζηε
είλαη κηα θαιή δχλακε αιιά είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πνπ ζα
ζπλαληήζνπκε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα θηάζσ λα πσ φηη
νηηδήπνηε θαηαθέξεηε ζε φιε ηελ δσή ζαο ζα είλαη αλάινγν κε :

1. ηελ έληαζε θαη
2. ηελ επηκνλή ηεο πίζηεο ζαο.


Γαπίδ θαη Γνιηάζ

Πθεθηείηε γηα παξάδεηγκα ηελ βηβιηθή ηζηνξία ηνπ Γαπίδ θαη
ηνπ Γνιηάζ πνπ ζίγνπξα ππήξμε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο καξηπξίεο
πνπ έρνπλ πνηέ θαηαγξαθεί ζε ζέκαηα πίζηεο. ΋πσο ζα ζπκάζηε ν
Γνιηάζ, έλαο Φηιηζηαίνο γίγαληαο κπήθε ζην ζηξαηφπεδν ησλ
Ηζξαειηηψλ κε πνκπψδεο ηξφπν, πξνθαιψληαο ηνπο λα δηαιέμνπλ
έλαλ άληξα γηα λα παιέςεη καδί ηνπ. Νη Ηζξαειίηεο θπζηθά
77
ηξνκνθξαηήζεθαλ θαη θαλέλαο ηνπο δελ βγήθε κπξνζηά γηα λα
δερηεί ηελ πξφθιεζε.

Δληνχηνηο ιίγν θαηξφ αξγφηεξα, φηαλ ν Γνιηάζ επέζηξεςε
επαλαιακβάλνληαο ηελ πξφθιεζε ηνπ, ν Γαπίδ έλαο λεαξφο
Ηζξαειηλφο άθνπζε ηνλ γίγαληα θαη δέρηεθε ηελ πξφθιεζε ηνπ.
Ρειηθά, κεηά απφ πνιιέο επηθιήζεηο πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο
θπιήο ηνπ πνπ ακθέβαιαλ γηα ηελ ηχρε ηνπ εάλ αληηκεηψπηδε ηνλ
Γνιηάζ ζε κία κάρε, ηνπ δφζεθε ΄΄ ε ηηκή ΄΄ λα πξνρσξήζεη ζηε
κάρε απηή. Νη ειηθησκέλνη εληνχηνηο επέκελαλ λα θνξέζεη ν Γαπίδ
κηα βαξηά πνιεκηθή θνξεζηά γηα πξνζηαζία. Ρνπ έδσζαλ επίζεο έλα
μίθνο κε ην νπνίν κπνξνχζε λα ιαβψζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Αιιά ν
Γαπίδ είπε : ΄΄Γελ είκαη ζπλεζηζκέλνο ζε απηά ηα πξάγκαηα θαη
δελ κπνξψ λα αγσληζηψ κε απηά ηα εκπφδηα. Απηά δελ είλαη ηα δηθά
κνπ φπια. Έρσ άιια φπια λα παιέςσ κε ηνλ γίγαληα.΄΄ Θαη έηζη
ινηπφλ έβγαιε ηελ βαξηά πνιεκηθή θνξεζηά πνπ είρε γηα πξνζηαζία
θαη κπήθε ζηελ κάρε κε κφλν ηνπ φπιν κηα απιή ζθεληφλα θαη
κεξηθέο πέηξεο πνπ είρε καδέςεη απφ ην θνληηλφ ξπάθη.

΋ηαλ ν ηεξάζηηνο εγέηεο ησλ Φηιηζηαίσλ πνπ ήηαλ
πξνθπιαγκέλνο απφ πάλσ έσο θάησ κε κηα πξνζηαηεπηηθή θνξεζηά
θαη νπιηζκέλνο κε ηζρπξά φπια, είδε ηνλ άνπιν, απξνζηάηεπην
Ηζξαειηλφ λεαξφ λα πιεζηάδεη, εμνξγίζηεθε. Δίπε ζηνλ Γαπίδ :΄΄ Έια
ζε εκέλα θαη εγψ ζα δψζσ ηε ζάξθα ζνπ ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο
θαη ζηα ηέξαηα ηνπ αγξνχ. Ν λεαξφο Γαπίδ σζηφζν ρσξίο λα
δηζηάζεη είπε ζηνλ ηεξάζηην αληίπαιφ ηνπ : εζχ κε απεηιείο κε
ζπαζηά, ιφγρεο θαη κε αζπίδεο, αιιά εγψ έξρνκαη ζε εζέλα ζην
φλνκα ηνπ Θπξίνπ ηνπ Ηζξαήι πνπ ζέιεζεο λα ηνλ ληξνπηάζεηο.
Πήκεξα ινηπφλ ν Θχξηνο κνπ ζα ζε παξαδψζεη ζηα ρέξηα κνπ. Θαη
ελψ ν γηγάληηνο Γνιηάζ είρε ηνπνζεηήζεη φιε ηνπ ηελ πίζηε ζε
θπζηθά αληηθείκελα φπσο ηα φπια ηα ζπαζηά θαη ηηο αζπίδεο, ν Γαπίδ
ηνπνζεηνχζε ηελ δηθηά ηνπ εμνινθιήξνπ ζηνλ αφξαην Θεφ. Ρν
απνηέιεζκα ήηαλ φηη ν λεαξφο ηζξαειηλφο βνζθφο λίθεζε ηνλ θαηά
πνιχ δπλαηφηεξν ερζξφ ηνπ! Κε κηα απιή πέηξα ζηελ ζθεληφλα ηνπ,
ν Γαπίδ θαηάθεξε λα ρηππήζεη ηνλ Γνιηάζ θαη ην θνξκί ηνπ γίγαληα
έπεζε άςπρν ζην ρψκα.


Απνδερφκελνη ηελ αξρή ΄΄ Αθήζηε Ρν θαη Αθήζηε ηνλ Θεφ ζε
Απηφ ΄΄θαη πηζηεχνληαο πσο νηηδήπνηε είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα
ζπκβεί γηα λα πεηχρεηε ηνλ ζηφρν ζαο, ζα ζπκβεί φπσο ν Γαπίδ θαη
– ζα ληθήζεηε θαη εζείο ηνλ ΄΄γίγαληα΄΄ ηεο δηθήο ζαο δσήο ( ζα
78
γίλεηε κάξηπξεο ηεο θπζηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηθψλ ζαο
εηθφλσλ ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο θαη κάιηζηα ζηνλ θαηάιιειν
ρξφλν). Βιέπεηε, ην πξφβιεκα κε φζνπο απφ εκάο απνηπγράλνπκε
λα πεηχρνπκε απηφ πνπ επηζπκνχκε δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε
ηθαλνηήησλ αιιά απφ ηελ έιιεηςε ηεο πίζηεο γηα λα πηνζεηήζνπκε
ηελ αξρή ΄΄ Αθήζηε Ρν θαη Αθήζηε ηνλ Θεφ ζε Απηφ ΄΄πνπ
ππνδεηθλχεη φηη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν ζε εκάο γηα λα θηάζνπκε
ηνλ ζηφρν καο, πξάγκαηη ζα παξνπζηαζηεί.

Γελ πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε απιά λα ζπλδεζνχκε κε ην
ηεξάζηην πλεπκαηηθφ ξεδεξβνπάξ πνπ βξίζθεηαη κέζα καο, λα
ζπλδεζνχκε κε ηελ ζεφηεηα ή φπσο αιιηψο ζέιεηε εζείο λα
απνθαιέζεηε απηή ηελ δχλακε πνπ βνεζά ηνλ θαζέλα καο λα
δηαηεξεζεί. Δληνχηνηο, εάλ απνηχρεηε λα θάλεηε απηή ηελ ζχλδεζε
ζην κπαιφ ζαο ή εάλ ζαο ιείπεη ε ζετθή απηνπεπνίζεζε πνπ
γελλήζεθε απφ ηελ πίζηε ζηνλ παληνδχλακν, δελ ζα γίλεηε απηφ
πνπ επηζπκείηε ή δελ ζα έρεηε απηφ πνπ δηθαηνχζηε λα έρεηε. Νη
πξνζεπρέο ζα ζαο επηζηξαθνχλ φιεο αλαπάληεηεο, νη θαιχηεξεο ζαο
πξνζπάζεηεο δελ ζα απνδψζνπλ θαξπνχο θαη νη αξλεηηθή ζαο
ζηάζε ζα εκπνδίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ζαο.

Έλα κπαιφ ΄΄θνξεζκέλν΄΄ κε ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο ή κε
εηθφλεο απνηειεζκάησλ πνπ δε ζέιεηε, δελ κπνξεί πηα λα πεηχρεη,
λα δεκηνπξγήζεη ή λα παξάγεη ηίπνηα πνπ λα έρεη αμία, ‘φπσο θαη κηα
πέηξα δελ κπνξεί λα παξαβηάζεη ηνλ λφκν ηεο βαξχηεηαο θαη λα
πεηάμεη πξνο ηα πάλσ αληί λα πέζεη ζην ρψκα. Ξξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε πσο ν δεκηνπξγφο δελ άξεη ηνλ λφκν ηεο
βαξχηεηαο γηα λα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ πεδάεη απφ ηελ ηαξάηζα
ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. ( Αθφκα θαη εάλ έλα άηνκν ην θάλεη αζπλαίζζεηα ή
θάησ απφ ηελ επηξξνή θάπνηαο λάξθσζεο ). Ξαξφκνηα, ε
δεκηνπξγηθή αξρή ηνπ λφκνπ ηεο επίηεπμεο δελ κπνξεί λα
παξαβηαζηεί αηηκψξεηα. Γη΄ απηφ ζα πεηχρεηε απηφ πνπ πνζείηε, ζα
γίλεηε απηφ πνπ πξννξίδεζηε λα γίλεηε, κφλνλ φηαλ ππαθνχζεηε ζε
απηφλ ηνλ ακείιηθην λφκν ηεο δσήο.

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πξψην βήκα ζηελ δηαδηθαζία ηεο
δεκηνπξγίαο είλαη λα ραιαξψζεηε θαη λα δείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα
θαηέρεη ήδε φια ηα θαιά πνπ επηζπκείηε. ( Σηίζηε ηελ εηθφλα ). Ρν
δεχηεξν βήκα είλαη, Λα ην Αθήζηε θαη Αθήζηε ηνλ Θεφ ζε Απηφ.

Γνπιεχνληαο κε ην Ξλεχκα, ζαο βνεζά λα εζηηαζηείηε ζηελ
αιήζεηα φηη ην Ξλεχκα βξίζθεηαη παληνχ θαη πάληα. Θαη αθνχ έηζη
79
είλαη ηα πξάγκαηα, απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη φηη θαηέρεηε ηελ
επινγεκέλε ηθαλφηεηα λα ζπλδέεζηε κε ζεηηθέο ζθέςεηο
νπνηεδήπνηε ζέιεηε θαη νπνπδήπνηε εζείο ζέιεηε. Δπηπιένλ, απφ
ηελ ζηηγκή πνπ ζπλεηδεηνπνηήζεηε ηελ ζπγγέλεηα ζαο κε ηελ
δεκηνπξγηθή δχλακε, φηη είζηε δειαδή αιεζηλά παηδηά ηνπ
πλεχκαηνο, δελ ζα κπνξείηε λα είζηε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ
ζεηηθνί, δπλαηνί, γεκάηνη ραξά θαη απηνπεπνίζεζε ζηηο δνζνιεςίεο
ζαο κε ηνλ θφζκν. ΋ηαλ απηφ ζπκβεί, φιεο νη δπλάκεηο ηνπ
ζχκπαληνο ζα ζπλαηλέζνπλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα πεηχρεηε ηνλ
ζηφρν ζαο ή λα πινπνηήζνπλ ηελ δηθή ζαο Δηθφλα. Ρειηθά
θεξδίδνληαο ηελ γλψζε φηη είζηε θηηαγκέλνη θαη΄ εηθφλα ηνπ
δεκηνπξγνχ ηνπ ζχκπαληνο θαη φηη είζηε έλα δσληαλφ ζηνηρείν ηνπ
αηψληνπ πλεχκαηνο, ζα κεηακνξθψζεη ηειηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ
επηηπγράλεηε ζηελ δσή ζαο θαζεκεξηλά.

Έλα άιιν πξάγκα πνπ πξέπεη λα μέξεηε γηα ην Ξλεχκα είλαη φηη
είλαη κηα δχλακε πνπ ξέεη αλέθαζελ κέζα θαη απφ εζάο (
απνθαινχκε απηή ηελ δχλακε ΄΄ζθέςε ΄΄). Αιιά θαζψο ην Ξλεχκα
ή ε ζθέςε ξέεη κέζα ζαο, επηιέγεηε ηελ εηθφλα κε ηελ νπνία ζα
δηακνξθσζείηε. Ξεηξακαηηζηείηε κφλνη ζαο, θαζίζηε πίζσ, ραιαξψζηε
θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπλεηδεηνπνηήζηε πιήξσο απηή ηελ ζαπκάζηα
δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξείηε λα
δηακνξθψζεηε κηα εηθφλα θαη ζηελ ζπλέρεηα κηα άιιε θαη κηα άιιε…
ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ζαο ( εηθφλεο πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε
θπζηθφ επίπεδν, φπσο ην απηνθίλεην ή ην ζπίηη ζαο ή ηελ επηρείξεζή
ζαο, ή θαη εηθφλεο πξαγκάησλ πνπ δελ ππάξρνπλ αθφκα, φπσο ηνπο
βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζαο ).

Αιιά ην ζεκείν πνπ ζέισ λα ζαο ηνλίζσ απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη
φηη, αλ θαη ην Ξλεχκα είλαη ε βαζηθή νπζία ηεο χπαξμεο ζαο, δελ
πξφθεηηαη πνηέ λα δηακνξθσζεί ζε κηα εηθφλα ρσξίο ηελ βνήζεηά ζαο.
Έηζη ινηπφλ νη άλζξσπνη πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηα θαη ιέλε: ΄΄Ν Θεφο
ζα κε πξνζέμεη θαη εκέλα΄΄ απιά θνξντδεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηαηί
απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη αιήζεηα φηη ν Θεφο βνεζά κφλν απηνχο πνπ
βνεζάλε ηνλ εαπηφ ηνπο, απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη πσο πξέπεη λα
θάλεηε απηφ πνπ ζαο αλαινγεί γηα λα μεθηλήζεη ε δεκηνπξγηθή
δηαδηθαζία. Ξξέπεη πάληα λα ρηίδεηε ηελ εηθφλα θαη λα είζηε ζίγνπξνη
πσο ε εηθφλα απηή ζα πινπνηεζεί. Θα πξέπεη λα βιέπεηε ηνλ Θεφ
ζαλ έλαλ κεγάιν αφξαην πξνκεζεπηή ν νπνίνο θαηνηθεί ζε θάζε ίλα
ηεο χπαξμήο ζαο θαη πξέπεη επίζεο λα θαηαιάβεηε φηη ηε ζηηγκή
πνπ ζα ζρεκαηίζεηε ηελ εηθφλα ζην κπαιφ ζαο, ν Θεφο ζα πηάζεη
δνπιεηά κε ηνλ Γηθφ ηνπ Κνλαδηθφ θαη Ρέιεην ηξφπν θαη ζα ζαο
80
κεηαθηλήζεη ζε έλα εληειψο θαηλνχξην ηξφπν δφλεζεο (π.ρ. ζα
αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε δηαθνξεηηθά). Θαη έηζη λα ζπκάζηε πάληα
φηη ην θαηλνχξην ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεηε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ν Θεφο πνπ εξγάδεηαη γηα εζάο θαη εάλ κεξηθέο θνξέο εθθξάδεηε ηα
ζπλαηζζήκαηά ζαο ιέγνληαο φηη ληψζεηε ελζνπζηαζκέλνη, ζπκεζείηε
φηη ε ιέμε Δλζνπζηαζκφο είλαη απιά έλα παξάγσγν ηεο
Λενειιεληθήο γιψζζαο ηεο ιέμεσο – ΄΄ ελ Θεψ ΄΄- πνπ ζεκαίλεη
επηθνηλσλία κε ηνλ Θεφ.


Ζ ελζνπζηψδε ζηάζε ζαο ζα πξνθαιέζεη ζε αληαπφδνζε ηελ
αιιαγή ησλ πξάμεσλ ζαο θαη εζείο ζα αξρίζεηε λα ζπκπεξηθέξεζηε
δηαθνξεηηθά. Δπηπιένλ, δελ ζα αξρίζεηε λα δξάηε δηαθνξεηηθά ν
ίδηνο, αιιά εμαηηίαο ηεο θαηλνχξηαο δφλεζεο κέζα ζηελ νπνία
βξίζθεζηε, ζα μεθηλήζεηε λα έιθεηε πξνο εζάο άιινπο αλζξψπνπο
πνπ ζθέθηνληαη ζαλ θαη εζάο. ΢πέξνρα θαη πεξίεξγα πξάγκαηα ζα
αξρίζνπλ λα ζαο ζπκβαίλνπλ θαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα πνπ δελ ζα
κπνξείηε θαλ λα ηα εμεγήζεηε νχηε λα ηα θαηαλνήζεηε. Έηζη ΄΄κελ
θάλεηε θαλ ηελ πξνζπάζεηα΄΄. Απιά θαηαλνήζηε φηη είλαη ν
΄΄Ρξφπνο πνπ Γνπιεχεη ν Θεφο ΄΄ ή ΄΄Ν Ρξφπνο Ρεο Γεκηνπξγηθήο
Γχλακεο΄΄ θαη απνδερηείηε ην θαιφ φπσο έξρεηαη θαη λα πεξηκέλεηε
πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ίδηα ζην κέιινλ.

Νη ζθεπηηθηζηέο ζα ζαο πνπλ φηη είζηε απιά ηπρεξνί θαη φηη πξέπεη
λα ην αθήζεηε έηζη. ΋ζν ζπλερίδεηε λα θξαηάηε απηήλ ηελ εηθφλα
ηνπ θαινχ πνπ επηζπκείηε ζην κπαιφ ζαο, ζα ζπλερίζεηε λα
αληακείβεζηε. Απιά λα έρεηε πίζηε φηη νηηδήπνηε ζα έπξεπε λα
ζπκβεί, ζα ζπκβεί θαη ηελ ζσζηή ζηηγκή κάιηζηα. Λα ζπκάζηε πάληα
φηη ε εηθφλα πνπ επηβεβαηψλεηε ζηελ θαξδηά ζαο ή ζην
ππνζπλείδεην λνπ ζαο απνηππψλεηαη ζην Ξλεχκα θαη ην Ξλεχκα έρεη
ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπεη ηα παξφληα φλεηξά ζαο ζηελ
κειινληηθή ζαο πξαγκαηηθφηεηα.

Δπηθαλεηαθά κπνξεί λα θαίλεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ φηη ηα
πξάγκαηα δελ πάλε θαιά θαη κπνξεί λα αξρίζεηε λα αλεζπρείηε φηη
θηλείζηε πξνο ηελ ιαλζαζκέλε θαηεχζπλζε. Αιιά επηηξέςηε κνπ λα
ζαο επηβεβαηψζσ φηη απηφ δελ ζα είλαη πξφβιεκα φζν θξαηάηε ηελ
εηθφλα ηνπ θαινχ πνπ επηζπκείηε ζηαζεξά θπηεκέλε ζην
ππνζπλείδεην λνπ ζαο. Γηαηί εάλ ην θάλεηε απηφ ζα ζπλερίζεηε λα
θηλείζηε πξνο ηελ κνλαδηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα κπνξείηε λα πάηε γηα
λα κπνξέζεηε λα θηάζεηε εθεί πνπ ζέιεηε λα θηάζεηε.

81
Κελ μερλάηε, δελ είλαη αξθεηφ λα πηζηεχεηε κφλν ζηνλ εαπηφ ζαο
( ζην θνκκάηη πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε θαηά Γηθή ηνπ εηθφλα) κφλν
φηαλ αηζζάλεζηε ηδηαίηεξα ελζνπζηαζκέλνη ή φηαλ θάπνηα ηδηαίηεξα
θαιή ηχρε ζαο επηζθέθηεθε. Γελ είλαη αξθεηφ λα έρεηε ΞΗΠΡΖ
ζπνξαδηθά θαη λα ελζνπζηάδεζηε κε ηηο πξννπηηθέο ζαο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ππνλνκεχεηε φιν ην λνεηηθφ ζαο βαζίιεην. Γελ θηάλεη
λα πέθηεηε μαλά θαη μαλά φπσο ν βάηξαρνο πνπ πξνζπαζεί λα βγεη
απφ ην πεγάδη, αιιά κεηά απφ θάζε απνηπρεκέλε ηνπ πξνζπάζεηα
ληψζεη φιν θαη πην απνδπλακσκέλνο. Νπνηνζδήπνηε μεθηλήζεη κηα
ηέηνηνπ ηχπνπ δηαδηθαζία εγθαηαιείπεη ηελ Δηθφλα ηεο Δπεκεξίαο
θαη αληί απηνχ ρξεζηκνπνηεί ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ δπλάκεηο γηα λα
ρηίζεη εηθφλεο θηψρηαο.

Θαη φπσο έρνπκε ήδε πεη, ν Θεφο, φληαο δίθαηνο, ζα δνπιεχεη
πάληα πξνο ην θαιχηεξν δπλαηφλ γηα εζάο. Αιιά πάληα λα έρεηε ζην
κπαιφ ζαο φηη απηφ πνπ αλαδεηάηε είλαη νη πην κχρηεο ζθέςεηο θαη
εηθφλεο ζαο θαη φρη ηα ιφγηα πξνο ηα νπνία ηξέθεηε θάπνηα
ζπκβαηηθή έθθξαζε ζεβαζκνχ. Γη’ απηφ ινηπφλ θάληε ην ζπλήζεηα
λα μεθηλάηε θαη λα ηειεηψλεηε ηελ θάζε ζαο εκέξα θάλνληαο κηα
Γήισζε Ξίζηεο πξνο ηνλ εαπηφ ζαο ( πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη΄
εηθφλα ηνπ Θενχ ) θαη κε ηελ Γηθή ηνπ δχλακε ( φπσο θη αλ επηιέμεηε
λα ηελ απνθαιέζεηε) . Γηαθπιάμηε απηή ηελ πίζηε κε δήιν, φπσο ζα
θάλαηε γηα ην πην πνιχηηκν απφθηεκα ζαο θαη ζηγνπξεπηείηε πσο δελ
ζα θηλδπλέςεη πνηέ απφ αδχλακεο, απνζαξξπληηθέο θαη αξλεηηθέο
ζθέςεηο.

Νη ακθηβνιίεο, νη θφβνη, ε απαηζηνδνμία θαη ν αξλεηηθφο ηξφπνο
ζθέςεο δειεηεξηάδνπλ ηελ θαζεαπηή πεγή ηεο δσήο. ΢πνζθάπηνπλ
ηελ ελέξγεηα, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε θηινδνμία, ηελ ειπίδα, ηελ πίζηε
θαη νηηδήπνηε άιιν θάλεη ηελ δσή ζεκαληηθή, απνιαπζηηθή θαη
δεκηνπξγηθή. Θα πξέπεη ζπλεηδεηά λα δηαζθεδάδεηε κφλν κε ηνπο
πλεπκαηηθνχο ζπκκάρνπο ησλ θηινδνμηψλ ζαο θαη κε εθείλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζείηε ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ζαο . Γηαηί φηαλ είζηε ζηαζεξά εζηηαζκέλνη
ζηελ Ξίζηε, νη αξλεηηθέο ζθέςεηο δελ ζα έρνπλ θακία επίδξαζε
επάλσ ζαο γηαηί δελ ζα είλαη ζε αξκνληθή ηαιάληεπζε κε ηελ λέα
ζαο εηθφλα. Θα είζηε λνεηηθά δπλαηνί κέζσ ηεο ζπλεηδεηνπνηεκέλεο
επίγλσζεο ηεο δχλακεο ηνπ Θενχ κέζα ζαο.Όηαλ νη θαηξνί δπζθνιεύνπλ
82

΋ηαλ νη θαηξνί δπζθνιεχνπλ, εζείο πξέπεη λα γίλεηε πην ζθιεξνί θαη
κπνξείηε.

΋πσο είπε θαη ν Dr. Robert Schouller : ΄΄ νη δχζθνινη θαηξνί δελ
θξαηάλε πνηέ πνιχ. Νη δχζθνινη άλζξσπνη φκσο θξαηάλε.΄΄ Έηζη
εάλ δείηε ηελ πίζηε ζαο λα γιηζηξά ή εάλ δείηε πσο έρεηε ρακειά
απνζέκαηα απηήο ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο ε νπνία επηηπγράλεη ηφζα
πνιιά απίζαλα πξάγκαηα, κπνξείηε λα θάλεηε θάηη γηα απηφ. Ζ
αθφινπζε άζθεζε δνπιεχεη πνιχ θαιά γηα εκέλα ζήκεξα φπσο θαη
ρξφληα ηψξα θαη μέξσ πσο ζα δνπιέςεη θαη γηα εζάο. Κπνξείηε λα
ρηίζεηε ηεξάζηηα απνζέκαηα λνεηηθήο δχλακεο πηνζεηψληαο απιά θαη
ζε θαζεκεξηλή βάζε κηα ηερληθή γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ
ελδπλάκσζε απηήο ηεο κεγάιεο θαη αλαγθαίαο γηα φιε ηελ
αλζξσπφηεηα ηδηφηεηαο, ηεο Ξίζηεο.

Πεκεηψζηε φηη, φηαλ δίλεηε ζηνλ εαπηφ ζαο απηφ ην ΄΄λνεηηθφ
θέξαζκα΄΄, ζα πξέπεη λα είζηε κφλνη ζαο θαη λα κηιάηε ζηνλ εαπηφ
ζαο δπλαηά κε ζίγνπξν θαη απνθαζηζηηθφ ηφλν ζηελ θσλή ζαο (
εθθξάδνληαο κε ιέμεηο απηά πνπ ζθέθηεζηε θαη ηφζν ζνβαξά ζαλ λα
κηινχζαηε ζε θάπνηνλ άιινλ ηνλ νπνίν επηζπκνχζαηε λα
εληππσζηάζεηε κε ηελ κεγάιε ζεκαληηθφηεηα ησλ φζσλ ιέηε).΋ηαλ
ζα κηιάηε ζηνλ εαπηφ ζαο, μεθηλήζηε κε ην φλνκά ζαο θαη ζπλερίζηε
σο εμήο:


΄΄ΡΝ ΝΛΝΚΑ ΠΑΠ΄΄ Δίζαη παηδί ηνπ Θενχ θαη έλα δεκηνχξγεκα ηνπ
Θενχ δε κπνξεί λα θηηάρηεθε γηα λα είλαη αδχλακν θαη λα δεη ηελ
αξλεηηθή δσή πνπ δεηο. Ν Θεφο ζε έθηηαμε γηα επηηπρία θαη φρη
απνηπρία. Ν Θεφο δελ ζα έθηηαρλε θάπνηνλ γηα λα απνηχρεη.
Ξαξαπνηείηε ην κεγαιεηψδεο ζέκα ηεο χπαξμήο ζαο δίλνληαο δίνδν
ζηηο κίδεξεο ακθηβνιίεο πνπ έρεηε γηα ηελ ηθαλφηεηα ζαο λα γίλεηε
απηφ πνπ ε θαξδηά ζαο πνζεί πεξηζζφηεξν. Θα πξέπεη λα ληξέπεζηε
λα βγαίλεηε εθεί έμσ ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο κε έλα ζιηκκέλν θαη
απνθαξδησκέλν χθνο ζαλ λα είζηε απξνζάξκνζηνο, ζαλ λα ιείπεη ε
δεκηνπξγηθή δχλακε απφ κέζα ζαο, ζαλ λα κελ έρεηε ηελ ηθαλφηεηα
λα θάλεηε απηφ γηα ην νπνίν ζαο έζηεηιε ν Γεκηνπξγφο ζαο λα θάλεηε
ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε. Γεκηνπξγεζήθαηε γηα λα εθθξάζεηε απηφ πνπ
νξηζηήθαηε λα εθθξάζεηε. Γηαηί λα κελ ην θάλεηε; Γηαηί λα κελ
ζηέθεζηε θαη λα πεξπαηάηε ζαλ θαηαθηεηήο φπσο ν Γαπίδ ζηάζεθε
απέλαληη απφ ηνλ Γνιηάζ, αληί λα αλνίγεηε ηνλ δξφκν ζηελ
απνζάξξπλζε θαη ηελ ακθηβνιία θαη λα ζπλερίδεηε ηελ παξάδνζε
83
ζηελ απνηπρία; Ζ Δηθφλα Ρεο Ρειεηφηεηαο, ε Δηθφλα ηνπ Γεκηνπξγνχ
ζαο βξίζθεηαη κέζα ζαο. Ξξέπεη λα ην πξνβάιεηε ζην θέληξν ηνπ
ζπλεηδεηνχ ηεο ζθέςεο ζαο θαη λα ην εθθξάζεηε ζηνλ θφζκν. Κελ
ληξνπηάδεηε ηνλ Γεκηνπξγφ ζαο παξαβηάδνληαο απηήλ ηελ εηθφλα κε
ην λα είζηε νηηδήπνηε άιιν παξά ε κεγαιεηψδεο επηηπρία πνπ ν Θεφο
ζαο πξνφξηζε λα είζηε΄΄΢πάξρεη κηα εθπιεθηηθή δχλακε επίηεπμεο, κηα απμεηηθά ζηαζεξή
αλνδηθή επηβεβαίσζε γηα ηελ πίζηε πξνο ηνλ Γεκηνπξγφ θαη πξνο
ηελ πίζηε φηη είζηε δεκηνπξγεκέλνη θαη΄ εηθφλα Ρνπ.
Γελ πξφθεηηαη πεξί εγσηζκνχ, νχηε εμχκλεζεο ηεο παξσδίαο ηεο
εμέιημεο ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηξφπνπ ζθέςεο ή ηνπ ιαλζαζκέλνπ
ηξφπνπ δσήο ελφο άληξα ή κηαο γπλαίθαο. Δίλαη απιά ε δηαβεβαίσζε
ηεο νκνηφηεηαο ζαο κε ηνλ Θεφ.


Μελ ην πηέδεηε λα ζπκβεί


Γελ ζα πξέπεη λα εκπιέθεηε θαλελφο είδνπο πίεζε κε ηελ δήισζε
ηεο εηθφλαο ζαο, γηαηί ε ΄΄Ξίεζε Ρελ Αλαηξεί΄΄. Ζ πξνζπάζεηα λα ην
θάλεηε κε ηνλ δηθφ ζαο ηξφπν πηέδνληαο ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ,
δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ε ζέιεζε ηνπ Θενχ. Έηζη ινηπφλ κάζεηε λα
αθνινπζείηε ηελ εζσηεξηθή ζαο θσλή, πνπ εθθξάδεηαη κε αηζζήκαηά
θαη φρη κε ιφγηα. Αθνινπζήζηε απηφ πνπ ΄΄αθνπγθξάδεζηε΄΄ κέζα
ζαο θαη φρη απηφ πνπ ζαο ιέλε νη άιινη λα θάλεηε. Λα έρεηε ηελ
ζπλείδεζε φηη απηή ε ζησπειή θσλή κέζα ζαο, ζπρλά ζαο ιέεη λα
θάλεηε πξάγκαηα αληίζεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη δνχλε ηελ δσή ηνπο. Αιιά κελ ζαο αλεζπρεί απηφ. Ξνιινί
απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εγέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζεσξήζεθαλ
αηξεηηθνί απφ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο απιά θαη κφλν γηαηί επέιεμαλ
΄΄λα ζπγρξνληζηνχλ θαη λα πνξεπηνχλ κε ηνλ ξπζκφ ελφο
δηαθνξεηηθνχ ηπκπαληζηή!΄΄. Απηά ηα άηνκα πξνηίκεζαλ λα
αθνινπζήζνπλ ηελ ζησπειή θσλή κέζα ηνπο απφ ην λα θάλνπλ ηα
πξάγκαηα πνπ ζεσξνχληαλ σο κφδα ζηηο κέξεο ηνπο.

Γψζηε ηελ επθαηξία ζηελ θαληαζία ζαο λα βπζηζηεί ζην
ζεζαπξνθπιάθην ηνπ ππνζπλείδεηνπ λνπ ζαο. Γψζηε ζηνλ εαπηφ
ζαο ηελ επθαηξία λα εκπιαθεί απφιπηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ
84
΄΄Δηθφλα ζαο΄΄, γηαηί θάλνληαο απηφ ην ΄΄ Αθήλεηε Θαη Αθήλεηε
Ρν Θεφ Πε Απηφ΄΄.


Δληνχηνηο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεηε πσο εάλ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν δηζηάζεηε θαη ινμνδξνκήζεηε, ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηαιάβεηε
ην ιάζνο ζαο, επηβεβαηψζηε μαλά ηελ εηθφλα ζαο θαη ην Ξλεχκα ζαο
ζα μεθηλήζεη μαλά απφ εθεί πνπ είρε κείλεη. Απηφκαηα ζα βξεζείηε
μαλά ζηελ ζσζηή ζπρλφηεηα θαη ζηνλ ζσζηφ δξφκν νδεγψληαο ηελ
δσή ζαο ζηε επηηπρία.

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο επφκελεο ζειίδαο θαηά γξάκκα.

Πξώηε Αξρή

Σαιαξψζηε θαη δείηε ηνλ εαπηφ ζαο
λα θαηέρεη ήδε φια ηα αγαζά
πνπ επηζπκεί.

Γεύηεξε Αξρή

Αθήζηε Ρν Θαη Αθήζηε Ρν Θεφ Πε Απηφ!
85

86
Κεφάλαιο 5ΝΑ
ΠΡΟ΢ΜΟΝΕΙΣΕ
ΑΦΘΟΝΙΑ87


Να Προσμονείτε Αυθονία

88

ΝΑ ΠΡΟ΢ΜΟΝΕΙΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ

΄΄Ρν κπαιφ είλαη έλαο παλίζρπξνο καγλήηεο θαη ζαλ καγλήηεο
ειθχεη νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζηελ δεζπφδνπζα πεξηνρή ηνπ. Ζ
πξνζδνθία ζαο, ζαο ππαγνξεχεη πνηα ζα είλαη απηή ε δεζπφδνπζα
πεξηνρή θαη γηα απηφ θπβεξλάεη απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην κπαιφ
θαη απηφ πνπ ειθχεηε ζηελ δσή ζαο. Κηα πξνζδνθία κπνξεί λα είλαη
είηε επινγία, είηε θαηάξα αιιά φ,ηη θαη λα είλαη, είλαη κηα απφ ηηο πην
δπλαηέο αθαλείο δπλάκεηο ζηελ δσή ζαο,΄΄

John Kanary
Γεκφζηνο Νκηιεηήο, Ππγγξαθέαο & ΔπηρεηξεκαηίαοΡη θάλεηε γηα λα απμήζεηε ην εηζφδεκά ζαο;

Δάλ ε απάληεζε ζαο ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη ΄΄ ηίπνηα΄΄ ή εάλ
κφιηο έρεηε μεθηλήζεη λα ζθέθηεζηε ζνβαξά γηα ην ηη ζα
κπνξνχζαηε λα θάλεηε, πηζαλφηαηα δελ έρεηε αδξάμεη ηηο ηδέεο πνπ
ζαο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Θα πξέπεη λα
θαηαιάβεηε φηη ηα θεθάιαηα ζε απηφ ην βηβιίν κνηάδνπλ κε ηα
θνκκάηηα ελφο πάδι. ΋ια ηα θεθάιαηα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε εάλ ηα βάδακε φια καδί ζα κπνξνχζαηε λα δείηε
φιε ηελ εηθφλα. Θαη αθνχ έρεηε θηάζεη ζηελ θαξδηά ηνπ βηβιίνπ ζα
ζαο δεηήζσ λα δψζεηε ηδηαίηεξα κεγάιε πξνζνρή ζηηο ηδέεο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα ζπλδέζεηε επηηπρεκέλα
φια ηα θνκκάηηα κεηαμχ ηνπο. Ξνιχ γξήγνξα ζα αλαθαιχςεηε φηη
εάλ νη ηδέεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ εθαξκνζηνχλ κε εμππλάδα, ε
Ξξνζδνθία κπνξεί λα γίλεη ν ππξνδνηηθφο κεραληζκφο πνπ ζα ειθχζεη
ζηελ δσή ζαο φ,ηη θαιφ επηζπκείηε. Δληνχηνηο εάλ δελ ηελ
πξνζεγγίζεηε κε πνιχ πξνζνρή, ε Ξξνζδνθία κπνξεί λα εμειηρζεί ζε
έλαλ θαηαζηξεπηηθφ θαη αλειέεην ερζξφ. Θαη γη΄ απηφ ζα πξέπεη λα
είζηε γλψζηεο απηήο ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο αφξαηεο θαη
παλίζρπξεο δχλακεο.


Ξηζηεχσ πσο έρεηε ήδε θαηαλνήζεη πσο δελ κπνξείηε λα έρεηε
πινχην ζηνλ πιηθφ ζαο θφζκν κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα
νξακαηηζηείηε απηφλ ην πινχην κέζα ζην κπαιφ ζαο. Αιιά ηη
ζεκαίλεη απηφ πξαγκαηηθά; Πεκαίλεη φηη πξηλ ν θαζέλαο απφ εκάο
89
κπνξέζεη λα μεθηλήζεη λα μεπεξλάεη ηε θηψρηα πνπ καο πεξηβάιιεη
ζηνλ εμσηεξηθφ καο θφζκν, ζα πξέπεη πξψηα λα θαηαθηήζεη ηελ
πεληρξφηεηα πνπ είλαη ζακκέλε βαζηά κέζα καο.


Πηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο εμήγεζα πσο ε επεκεξία - ζσζηά
θαηαλνεκέλε – είλαη απιά ε εζσηεξηθή επίγλσζε ηνπ πινχηνπ, ηεο
πιεξφηεηαο θαη ηεο νινθιήξσζεο πνπ βξίζεη κέζα ζην πλεπκαηηθφ
βαζίιεην. Κε άιια ιφγηα, είλαη αδχλαην λα αηζζάλεζηε θησρνί, φηαλ
έρεηε ηελ ζπλείδεζε πσο βξίζθεζηε εθηεζεηκέλνο ζηελ
πξνζηαηεπηηθή αγάπε ελφο Θενχ, ελφο παγθφζκηνπ πλεχκαηνο ή
φπσο αιιηψο ζέιεηε λα απνθαιέζεηε ην πλεπκαηηθφ επίθεληξν ηνπ
ζχκπαληφο ζαο. Δπηηξέςηε κνπ λα επαλαιάβσ μαλά: δελ ππάξρεη,
νχηε ππήξμε πνηέ έιιεηςε αγαζψλ παξά κνλάρα απηψλ πνπ εκείο
έρνπκε δεκηνπξγήζεη κφλνη καο εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο
επίγλσζεο καο.Ο Ιζηνξία Σεο Λάκπαο

Ζ ηζηνξία πνπ αθνινπζεί ζα καο βνεζήζεη λα ππνγξακκίζνπκε
απηήλ ηελ κεγάιε αιήζεηα γηα ηελ απεξηφξηζηε πεγή ησλ αγαζψλ.
Φαληαζηείηε έλα θησρφ δεπγάξη πνπ έρεη πεξάζεη φιε ηελ δσή ηνπ
ζην ΄΄πεξηζψξην ΄΄ησλ πνιπηειεηψλ ηνπ πνιηηηζκνχ. Πηελ ζπλέρεηα
θαληαζηείηε ηνπο λα κεηαθέξνληαη μαθληθά ζε έλα κηθξφ ρσξηφ
φπνπ πξνο έθπιεμε ηνπο αλαθαιχπηνπλ πσο ην θαηλνχξην ζπίηη ηνπο
θσηίδεηαη απφ ΄΄ειεθηξηζκφ΄΄. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είραλ θακία
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε απηήλ ηελ δχλακε – ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
δελ είραλ δεη πνηέ μαλά κηα ειεθηξηθή ιάκπα θσηηζκνχ - είλαη
εληειψο γνεηεπκέλνη απφ ηελ ιάκπα ηζρχνο νθηψ θεξίσλ πνπ
θσηίδεη ην ζπίηη ηνπο.


Ξέξαζαλ αξθεηνί κήλεο ψζπνπ ην δεπγάξη ηειηθά άξρηζε λα ζεσξεί
ηελ ειεθηξηθέο ιάκπεο σο απνδεθηφ γεγνλφο ηεο κνληέξλαο δσήο.
Δληνχηνηο κηα κέξα έλαο γιπθνκίιεηνο πσιεηήο εκθαλίζηεθε ζηελ
πφξηα ηνπο ιέγνληάο ηνπο πσο ε ιάκπα ηζρχνο νθηψ θεξίσλ πνπ
είραλ δελ ήηαλ πηα θαηάιιειε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ρνπο
είπε πσο ζα έπξεπε λα αγνξάζνπλ κηα θαηλνχξγηα ιάκπα ηζρχνο
εμήληα θεξίσλ πνπ κφιηο είρε ΄΄βγεη ζηελ αγνξά΄΄. Θαη έηζη ην
δεπγάξη πνπ ηψξα έρεη γίλεη πην ηνικεξφ ζπκθψλεζε λα επηηξέςεη
90
ζηνλ πσιεηή λα ηνπο επηδείμεη ην ΄΄εμεδεηεκέλν ΄΄ πξντφλ. Ακέζσο
κφιηο ηνπνζεηήζεθε ε θαηλνχξηα ιάκπα θαη ην ειεθηξηθφ άλαςε, ην
δεπγάξη έκεηλε θαηάπιεθην γηα κηα αθφκα θνξά. ΋ρη κφλν έρεη θσο ε
ιάκπα αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θσηίδεη εθπιεθηηθά φιν ην
δσκάηην. Νχηε ζηα πην ηξειά ηνπο φλεηξα δελ είραλ θαληαζηεί πσο ε
πεγή ηνπ ρείκαξξνπ ηνπ λένπ θσηηζκνχ ήηαλ πάληα εθεί. Γελ
είραλ επίζεο ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο απηή ε ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ
θσηφο κπνξεί λα πξνεξρφηαλ απφ ηελ ίδηα πεγή πνπ ηξνθνδνηνχζε
ηελ κηθξή ιάκπα ηζρχνο νθηψ θεξίσλ.

Δίλαη πεξίεξγν! Κπνξεί λα ρακνγειάκε κε ηελ αζσφηεηα πνπ
επηδεηθλχεη ην θησρφ δεπγάξη, αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη νη
πεξηζζφηεξνη απφ εκάο είκαζηε αθφκα ιηγφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη
γηα ηηο δηθέο καο δπλάκεηο απφ φηη ήηαλ απηφ ην δεπγάξη γηα ηελ
δχλακε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο. Γηαηί, φπσο θαη ην δεπγάξη ζηελ
ηζηνξία καο δελ έρνπκε θαλ θαληαζηεί πσο ε απεξηφξηζηε παξνρή
πνπ καο πεξηβάιιεη ζα κπνξνχζε λα πιεκκπξίζεη ηε δσή καο κε
έλα θσο αθφκα πην ιακπξφ θαη απφ ηελ ηζρπξφηεξε ιάκπα πνπ έρεη
πνηέ εθεπξεζεί. Γελ θαηαλννχκε ηελ απιή αιήζεηα, φηη ην κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο
είλαη λα ζπλδέζνπκε κηα κεγαιχηεξε πην πινχζηα ηδέα, ζηελ
απεξηφξηζηε παξνρή ηεο δσήο.
Aληί απηνχ, νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο παιεχνπκε γηα ηα πξνο ην δελ
κε ελεξγεηαθά θησρέο ζθέςεηο γεκάηεο ακθηβνιία θαη θφβν, νη
νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο απνθφπηνπλ ηελ ξνή ηεο επεκεξίαο ζηελ
δσή καο.
Παο πξνηξέπσ ινηπφλ λα απνθαζίζεηε λα αιιάμεηε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ
ζρεδίνπ ηεο ζθέςεο ζαο ακέζσο. Πσζηά θαηαιάβαηε. Αιιάμηε ηηο
ηψξα ακέζσο. Θαη λα ζπκάζηε φηη ε ξνή ηεο αθζνλίαο θαηεπζχλεηαη
πάληα πξνο ηα αλνηρηά κπαιά πνπ ηελ πξνζδνθνχλ. Θα πξέπεη λα
θαηαιάβεηε φηη έρεηε ήδε ηελ νπζία πνπ ρξεηάδεζηε. Ίζσο φρη ζε
θπζηθή κνξθή αιιά έρεηε φηη ρξεηάδεζηε γηα λα παξάγεηε επεκεξία
ζηνλ πιηθφ ζαο θφζκν. Νη δχν απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο γηα λα
απνθηήζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκείηε είλαη:

1. Ξφζνο θαη
2. Ξξνζδνθία.

Κέρξη ηψξα ην κπαιφ ζαο δνχζε κε ηνλ ηξφπν πνπ δνχλε νη κάδεο
φιε ηνπο ηελ δσή, απιά θαη κφλν γηαηί είραηε βξεη θαηαθχγην ζην
ςεχηηθν ζπκπέξαζκα φηη ν πφζνο είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ
ρξεηάδεζηε γηα λα πεηχρεηε φια φζα ζέιεηε. Αιιά πξέπεη λα
91
θαηαλνήζεηε φηη, εάλ ν πφζνο ζαο δελ ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνζδνθία
λα απνθηήζεηε απηφ πνπ πνζείηε, ζα βξεζείηε ζε κηα ζέζε ζπλερνχο
ζχγρπζεο θαη απνγνήηεπζεο θάζε θνξά πνπ ζα μεθηλήζεηε λα
δνπιεχεηε πξνο νπνηνπδήπνηε είδνπο πιηθφ ζηφρν.

΋ηαλ ην κπαιφ ζαο πάεη πίζσ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο ηεο
δσήο ζαο, ζα αλαθαιχςεηε φηη φπνηε πεηχραηε έλαλ ζηφρν πνπ
επηζπκνχζαηε, δελ επηζπκνχζαηε κφλν λα ηνλ πεηχρεηε αιιά
πξνζκνλνχζαηε λα ηνλ πεηχρεηε.

Δπηηξέςεηε κνπ λα επαλαιάβσ μαλά: πφζνο ρσξίο πξνζδνθία δελ
είλαη ηίπνηα άιιν παξά επζεβείο πφζνη θαη φπσο είπακε, απφ ηελ
ζηηγκή πνπ ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ εχρνληαη ζεηηθά αιιά
πξνζδνθνχλ αξλεηηθά, ζπάληα πεηπραίλνπλ απηφ πνπ θπλεγάλε.

Πην ζαπκάζην βηβιίν ηνπ The Science of Getting Rich ν
ζπγγξαθέαο Wallace D. Wattles, καο έδσζε έλαλ ζαπκάζην
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΄΄πφζνπ΄΄. Δίπε: ’’Ξφζνο είλαη ε πξνζπάζεηα
κηαο κε εθθξαζκέλεο πηζαλφηεηαο πνπ αλαδεηάηε κέζα απφ
έθθξαζε ρσξίο λα θαηαβάιεηε πξνζπάζεηα’’ .

Κε άιια ιφγηα ην ηδαληθφ, ην φλεηξν ή ν ζηφρνο – ν πινχηνο πνπ
εχρεζηε λα απνθηήζεηε- κπνξεί λα γίλεη πφζνο φηαλ έρεη θαηάιιεια
ξηδψζεη ζηνλ ππνζπλείδεην λνπ. Δληνχηνηο, φηαλ ν πφζνο ζαο έρεη
εδξαησζεί ζηαζεξά εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη φηη ν ζηφρνο ή ην φλεηξν
ζαο δελ ζα μεξηδσζεί ή αληηθαηαζηαζεί απφ νπνηαδήπνηε αληίζεηε ή
αληαγσληζηηθή ηδέα είλαη ε πξνζδνθία.

Πηελ πξνζπάζεηα λα ζαο βνεζήζσ λα δηεγείξεηε ηελ ζηάζε
πξνζδνθίαο ζαο πξνο ηνλ ’’ πξαγκαηηθφ πινχην ’’ αο ηαμηδέςνπκε καδί
κέζα ζε κεξηθά θεθάιαηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ. ΋πσο ζα ζπκάζηε
μεθηλήζακε ζπδεηψληαο γηα ’’ ρξήκαηα ’’. Ξξνζπαζήζακε λα
θαηαλνήζνπκε ηελ ’’ πξαγκαηηθή θχζε ’’ ησλ ρξεκάησλ θαη
θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη έλαο ’’ρξήζηκνο θαη ππάθνπνο
ππεξέηεο ’’. Δληνχηνηο φπσο θάζε ππεξέηεο, κάζακε πσο καο είλαη
ρξήζηκα κφλν φηαλ ηα έρνπκε ζηε δνχιεςή καο. Θαη γηα απηφ
θαηαιήμακε πσο ηα ρξήκαηα πξέπεη λα ηα έρνπκε δηαξθψο λα
δνπιεχνπλ ή λα θπθινθνξνχλ. Γηαηί εάλ δελ ην θάλνπκε απηφ,
φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ζα καο είλαη άρξεζηα φζν θαη νη παιηέο
εθεκεξίδεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε κηα ζνθίηα.

92
Πηελ ζπλέρεηα εμεξεπλήζακε ηελ ηδέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ’’πφζα
αθξηβψο ρξήκαηα ρξεηάδεζηε ’’. Ππλεηδεηνπνηήζαηε πφζν αλαγθαίν
είλαη λα είζηε πνιχ ζπγθεθξηκέλνη γηα ην πφζα ρξήκαηα ρξεηάδεζηε
ψζηε λα έρεηε ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεηε θαη λα δήζεηε κε ηνλ ηξφπν
δσήο πνπ επηιέμαηε. ΋ηαλ απηφ ην πνζφ έρεη απνθαζηζηεί, εμεηάζακε
ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ καο λα
έρεη ήδε ππφ ηελ θαηνρή ηνπ απηά ηα πινχηε ζην ππνζπλείδεην ηνπ
κπαινχ καο. Δπίζεο κηιήζακε γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη εηθφλεο απηέο
δηακνξθψλνληαη θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ δσή καο.

Κεηά εμεηάζακε ηελ ηδέα ηεο ’’ ζπλεηδεηφηεηαο ’’ θαη πσο είλαη
επηβεβιεκέλε γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ επεκεξία πνπ αλαδεηάκε κε
ην κπαιφ καο πξψηα, πξηλ ηελ απνθηήζνπκε θαη ζηα ηξαπεδηθά καο
βηβιηάξηα. Κάζακε πψο ζα πξέπεη λα ινχζνπκε ηνλ ππνζπλείδεην
λνπ καο ζηελ ηδέα ηεο επεκεξίαο θαη πσο ζα πξέπεη λα βιέπνπκε ηα
πινχηε λα είλαη ήδε ππφ ηελ θαηνρή καο.

Πην θεθάιαην ’’ Αθήζηε Ρν Θαη Αθήζηε Ρν Θεφ Πε Απηφ ’’
ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη είκαζηε ζπλ-δεκηνπξγνί. Ξιεξνθνξεζήθακε
φηη είρακε ήδε ζην ζπλεηδεηφ λνπ καο ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέμνπκε
νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο εκείο ζέινπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε
νπνηεζδήπνηε εηθφλεο εκείο επηζπκνχκε. Πηελ ζπλέρεηα κάζακε πσο
λα νδεγήζνπκε ηηο εηθφλεο απηέο ζηνλ ππνζπλείδεην λνπ καο ( ην
πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο χπαξμήο καο θαη ην θνκκάηη απηφ ηνπ εαπηνχ
καο πνπ παίξλεη νπνηεζδήπνηε ηδέεο ή εηθφλεο ηνπ δίλνπκε θαη πνπ
ζηελ ζπλέρεηα πξφζπκα ηηο απνδέρεηαη θαη απηφκαηα ηηο πξνσζεί
ζηελ θπζηθή κνξθή ηνπ θφζκνπ καο.) Αλαθαιχςακε φηη, φηαλ
πξαγκαηηθά θαηαλνήζνπκε απηήλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο δσήο
θαη ηνλ δηθφ καο ξφιν κέζα ζε απηήλ, ε πξνζδνθία γίλεηαη έλαο
θπζηθφο ηξφπνο ζθέςεο, άζρεηα κε ην πψο κπνξεί λα θαίλνληαη ηα
πξάγκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ καο θφζκν ή κε ην ηη κπνξεί νη άιινη λα
καο ιέλε. Δίπακε φηη απηή ε απφιπηε ή αιάζεηε πίζηε ζην γεγνλφο
φηη νη εηθφλεο καο κεηαηξέπνληαη ζε χιε, είλαη ζεκαληηθή, εάλ
ζέινπκε λα γίλνπκε επηηπρεκέλνη ζηελ δσή καο. Θεξδίζακε επίζεο
ηελ επίγλσζε φηη φια απηά ζα ζπκβνχλ, φηαλ ζα αξρίζνπκε λα
βιέπνπκε ηνλ εαπηφ καο σο κε θπζηθέο νληφηεηεο κέζα ζε θπζηθά
ζψκαηα. ΋ηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ηα ζψκαηα καο δελ είλαη
ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα θπζηθή εθδήισζε ηνπ κε θπζηθνχ
εαπηνχ καο ζα θαηαλνήζνπκε φηη είλαη ππάθνπνη ππεξέηεο ηνπ
κπαινχ καο θαη θηλνχληαη θαη ππάξρνπλε ζχκθσλα κε ηνλ ξπζκφ
δφλεζεο ηνπ κπαινχ καο.

93
Ξξέπεη λα θηάζεηε ζε έλα επίπεδν ηεο πλεπκαηηθήο ζαο αλάπηπμεο
φπνπ φρη κφλν ζα πηζηεχεηε φηη ε εηθφλα ηνπ πιηθνχ πινχηνπ πνπ
έρεηε ζην κπαιφ ζαο ζα πινπνηεζεί, αιιά πξαγκαηηθά λα γλσξίδεηε
φηη ζα πινπνηεζεί. Πε απηφ ην ζεκείν ζα αξρίζεηε λα πξνζκνλείηε
πφηε ζα ιάβεηε ηελ θπζηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηνπ
πινχηνπ πνπ έρεηε. Θαλέλαο θαη ηίπνηα δελ ζα κπνξέζεη λα ζαο
θάλεη λα δείηε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ απηφ πνπ εζείο έρεηε κέζα
ζην κπαιφ ζαο. Λα ζπκάζηε πάληα φηη ε αιήζεηα δελ βξίζθεηαη πάληα
ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ πξαγκάησλ.

Έλαο ειηθησκέλνο πινχζηνο θχξηνο ξσηήζεθε θάπνηε απφ θάπνηνλ
δεκνζηνγξάθν πνπ ηνπ έπαηξλε ζπλέληεπμε ζε πνην ζεκείν ηεο
δηαδξνκήο ηνπ έγηλε επηηπρεκέλνο. Δθείλνο απάληεζε: ’’ Ήκνπλ
επηηπρεκέλνο φηαλ θνηκφκνπλ ζην παγθάθη ηνπ πάξθνπ, γηαηί ήμεξα
πνπ βξηζθφκνπλ θαη γλψξηδα πνπ πήγαηλα.’’ Πε απηήλ ηελ θξίζηκε
ζηηγκή ηνπ βηβιίνπ γλσξίδεηε πνπ είζηε θαζψο επίζεο θαη πνπ
πεγαίλεηε. Έηζη ινηπφλ λα πξνζδνθάηε λα θηάζεηε εθεί!

Ν πφζνο ζαο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πνπ ζα ζαο θηλήζεη πξνο ηελ
θαηεχζπλζε πνπ βξίζθνληαη ηα φλεηξά ζαο, θαη νη πξνζδνθίεο ζαο
είλαη ε δχλακε έιμεο πνπ ζα θηλήζεη ην φλεηξν ζαο πξνο ηε δηθηά ζαο
θαηεχζπλζε. Έηζη ινηπφλ δείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα θηλείηε πξνο ηνλ
πινχην πνπ νξακαηίδεζηε θαη δείηε ηνλ πινχην πνπ νξακαηίδεζηε λα
έιθεηε πξνο εζάο. Λα μέξεηε φηη ζα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ πινχην
πνπ θηλείηαη πξνο εζάο θαη κάιηζηα ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή.
Θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηη ρξνληθή πεξίνδνο πξέπεη λα πεξάζεη θαη έηζη
κελ γίλεζηε αλππφκνλνη εάλ δελ πινπνηεζεί ’’ ελ κία λπθηί ’’. Απηφ
πνπ μέξνπκε ζηα ζίγνπξα είλαη πσο κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
πεξίνδνο πξέπεη λα πεξάζεη θαη απηή είλαη ε πεξίνδνο πνπ ε εηθφλα
ζαο ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζεί θαη νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν ηνπ
γέλνπο. Ν λφκνο ηνπ γέλνπο πξνζηάδεη πσο ππάξρεη κηα πεξίνδνο
θπνθνξίαο ή εθθφιαςεο γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ
ζπφξσλ. Κελ ακθηβάιιεηε θαζφινπ γη΄ απηφ, γηαηί θαη ε εηθφλα ηνπ
πινχηνπ πνπ επηιέμαηε λα δεκηνπξγήζεηε ζηελ νζφλε ηνπ
ζπλεηδεηνχ κπαινχ ζαο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηελ παξαδψζεηε ζην
ππνζπλείδεην θνκκάηη ηνπ λνπ ζαο είλαη έλαο ζπφξνο. Θαη
αλαπηχζζεη ηελ θπζηθή κνξθή ηνπ κέζα ζην πην πξφζθνξν έδαθνο
πνπ ζα κπνξνχζαηε πνηέ λα γνληκνπνηήζεηε.

Γελ είλαη απαξαίηεην, ζε απηφ ην ζεκείν, λα δεη θάπνηνο άιινο
απηφλ ηνλ πινχην. Γελ είλαη θαλ απαξαίηεην λα πηζηέςεη θάπνηνο
άιινο φηη ζα απνθηήζεηε απηφλ ηνλ πινχην. Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη
94
είλαη εζείο λα ην δείηε θαη λα ην πηζηέςεηε. Βιέπεηε, ε βάζε
ζπιινγηζκνχ πάλσ ζηελ νπνία ν Napoleon Hill έρηηζε ηελ δνπιεηά
φιεο ηεο δσήο ηνπ είλαη απφιπηα αιεζηλή. Νηηδήπνηε ν αλζξψπηλνο
λνπο κπνξεί λα ζπιιάβεη θαη λα πηζηέςεη, κπνξεί θαη λα πεηχρεη. Κε
άιια ιφγηα : ’’ ΋ηη ζθέθηεηαη θάπνηνο κε ηελ θαξδηά ηνπ, απηφ είλαη’’.
(Νη πξψηνη Έιιελεο αλαθέξνληαλ ζηνλ ππνζπλείδεην λνπ σο
θαξδηά.) Πεκεηψζηε φηη ν ππνζπλείδεηνο λνπο ζαο δελ κπνξεί λα
αιιάμεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εηθφλα ζαο, φπσο θαη έλαο
ζπλεζηζκέλνο θαζξέπηεο δελ κπνξεί λα αληαλαθιάζεη πίζσ ζε εζάο
κηα εηθφλα δηαθνξεηηθή απφ φηη ην αληηθείκελν πνπ θξαηάηε κπξνζηά
ηνπ. Αιιά λα ζπκάζηε φηη απηφ πνπ ζθέθηεζηε, απηφ είζηε θαη απηφ
δε ζεκαίλεη απηφ πνπ ιέηε εζείο ζηνλ θφζκν ή απηφ πνπ εχρεζηε ν
θφζκνο λα πηζηεχεη, ζεκαίλεη φηη εζείο κε ηηο πην κχρηεο ζθέςεηο
ζαο, πνπ κφλν εζείο ειέγρεηε, μέξεηε ηελ αιήζεηα. Απηφ πνπ
πεξηκέλεηε, απηφ πξνζειθχεηε θαη απηφ είλαη πνπ εληέιεη ζα ιάβεηε!

Κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ ππνζπλείδεηνπ λνπ ζαο, ή κειεηψληαο ζε
βάζνο ηελ δχλακε ή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξλεχκαηνο, ζα
γίλεηαη φιν θαη πην εχθνιν γηα εζάο λα έξζεηε ζε ζέζε πξνζδνθίαο,
πξνζκνλψληαο ην θαιφ πνπ πνζείηαη. Ρα πάληα είλαη πηζαλά γηα ην
πλεχκα, γηαηί ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην Ξλεχκα είλαη κηα
επαίζζεηε, αφξαηε, δεκηνπξγηθή νπζία πνπ κνλαδηθφο ζθνπφο ηεο
είλαη ε επέθηαζε θαη ε πιεξέζηεξε έθθξαζε. Κε άιια ιφγηα ε ’’
αλάπηπμε ’’. Δληνχηνηο, ην πλεχκα ή ε δεκηνπξγηθή νπζία, κπνξεί
κφλν λα αλαπαξαρζεί, λα επεθηαζεί, θαη λα εθθξάζεη ηελ χπαξμή
ηεο κε θαιχηεξν ηξφπν ζε ζπκθσλία κε ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζην φξγαλν κέζα απφ ην νπνίν εθθξάδεηαη.

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην Ξλεχκα ξέεη πξνο θαη κέζα απφ εζάο, εζείο
είζηε ην φξγαλν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη ηδέεο θαη νη εηθφλεο πνπ έρεηε
κέζα ζην κπαιφ ζαο, ζαο ππνδεηθλχνπλ ηα φξηα πνπ ζπλνδεχνπλ
ηελ πλεπκαηηθή δχλακε πνπ ξέεη πξνο θαη κέζα απφ εζάο. Πε ζρέζε
κε απηφ, κπνξεί λα ζπγθξηζείηε κε ηελ ιάκπα θσηηζκνχ πνπ ην
ειηθησκέλν δεπγάξη είρε ζπίηη ηνπ. Δίζηε ην φξγαλν κέζα απφ ην
νπνίν ην πλεχκα ξέεη, φπσο αθξηβψο κηα ιάκπα είλαη ην φξγαλν
κέζα απφ ην νπνίν ξέεη ν ειεθηξηζκφο. ΋ηαλ ην ειηθησκέλν δεπγάξη
ζχλδεζε ηηο ιάκπεο πνπ είραλ ηζρχ νθηψ θεξίσλ, ν ειεθηξηζκφο είρε
πεξηνξίζεη ηελ εκθάληζε ηεο δχλακήο ηνπ ζηελ δπλαηφηεηα ηεο
ιάκπαο. Δληνχηνηο φηαλ ν πσιεηήο ζχλδεζε ηελ ιάκπα πνπ είρε ηζρχ
εμήληα θεξίσλ, ν ειεθηξηζκφο κπνξνχζε ειεχζεξα λα εθθξάζεη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ δχλακε ηνπ, φκσο αθφκα θαη ηφηε
πεξηνξηδφηαλ απφ ηελ πεγή εμφδνπ απφ ηελ νπνία έξεε, ηελ θαηλνχξηα
95
ιάκπα δειαδή. Κηα ιάκπα ηζρχνο εθαηφ θεξίσλ ζα επέηξεπε κηα
κεγαιχηεξε έθθξαζε δχλακεο θαη ζα κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε ην
παξάδεηγκα κε κεγαιχηεξεο δπλάκεηο. Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν εάλ
δηαηεξείηε κηα εηθφλα θηψρηαο ζην κπαιφ ζαο, απηφ ζα είλαη πνπ ζα
έρεηε δεη λα εθθξάδεηαη ζηα απνηειέζκαηά ζαο ή ζηνλ πιηθφ ζαο
θφζκν. Δληνχηνηο, αλ ηψξα δηαηεξείηε κηα εηθφλα επεκεξίαο ζην
κπαιφ ζαο, απηή ζα είλαη πνπ ζα δείηε λα εθθξάδεηαη ζηνλ πιηθφ ζαο
θφζκν. Ζ κε θπζηθή δεκηνπξγηθή νπζία πνπ είλαη ην Ξλεχκα, ξέεη
πξνο θαη κέζα απφ ηνλ ζπφξν θαη εθθξάδεηαη κε ηελ εθ δηακέηξνπ
αληίζεηε θπζηθή κνξθή ηεο. ΋πσο έρνπκε πξναλαθέξεη ζε
πξνεγνχκελεο ζειίδεο ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ Ξλεχκαηνο είλαη ν
λφκνο θαη βέβαηα ν λφκνο ηεο έιμεο είλαη έλαο ιφγνο θαη ε αλάπηπμε
ή ε έθθξαζε είλαη ην απνηέιεζκα. Έηζη ινηπφλ ζπλερίζηε λα
νξακαηίδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο σο έλα ηέιεηα πξνηθηζκέλν πλεπκαηηθφ
φξγαλν ρσξίο πεξηνξηζκνχο νπνηνπδήπνηε είδνπο. Γηαηί εάλ ην
θάλεηε, ζα ην βξείηε εχθνιν θαη θπζηθφ, λα πξνζκνλείηε ηα θαιά
πνπ πνζείηε. Θα θαηαιάβεηε φηη ε ακθηβνιία απιά εκπνδίδεη ην
μεδίπισκα ηνπ πφζνπ ζαο, θαη έηζη φηαλ ζπλερφκελα παξάγεηε
εηθφλαο ακθηβνιίαο, δελ ζα δείηε πνηέ ηελ πινπνίεζε ησλ εηθφλσλ
πνπ πνζείηε. Κφλν ην αλαπαξαγσγηθφ δεκηνπξγηθφ πλεχκα ηεο δσήο
γλσξίδεη ηη ζθέθηεζηε κέρξη πνπ νη ζθέςεηο ζαο λα γίλνπλ θπζηθέο
απνδείμεηο θαη λα πινπνηεζνχλ ζην ζψκα ή ηηο ππνζέζεηο ζαο. Ρφηε
νπνηνζδήπνηε έξρεηαη ζε επαθή καδί ζαο κπνξεί λα γλσξίδεη, επεηδή
ε επθπήο ελέξγεηά ζαο ζάο αληακείβεη εμσηεξηθεχνληαο θαη
αλαπαξάγνληαο ηηο ζθέςεηο ζαο ζε θπζηθή κνξθή.

Γίλεζαη απηό πνπ ζθέθηεζαη

«Γίλεζαη απηφ πνπ ζθέθηεζαη ». Απηή είλαη ε ζθέςε πνπ πξέπεη λα
θξαηάκε κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαζεκεξηλά. Γηαηί φηαλ πεξηκέλεηε
θάηη θαηαπιεθηηθφ λα ζπκβεί, απηφ ζεκαίλεη λα ην βιέπεηε θαη λα
πξνζεχρεζηε γηα απηφ αθαηάπαπζηα. Ρηο ζηηγκέο εθείλεο πνπ δελ
αηζζάλεζηε ηφζν θαιά φζν ζπλήζσο ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή ην
κπαιφ ζαο ζπλλεθηάδεη κε ακθηβνιίεο, ζα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη είλαη θαηξφο λα πξνζεπρεζείηε κε φζε
πεξηζζφηεξε δχλακε έρεηε ή λα δνπιέςεηε πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο
δπλαηφηεξεο αίζζεζεο πξνζκνλήο.

Θα πξέπεη λα θξνπξείηε ην κπαιφ ζαο δηαξθψο απέλαληη ζηελ
ακθηβνιία γηαηί είλαη κηα δφλεζε πνπ ζαο αθξσηεξηάδεη. Γεδνκέλνπ
φηη φιεο νη αθφινπζεο ζειίδεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ δχλακε ησλ
ζεηηθψλ ζθέςεσλ ( γηα ηελ αθξίβεηα, ζην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηεο
96
επεκεξίαο), ε ακθηβνιία είλαη ε αληίζεηε φςε ηνπ λνκίζκαηνο (π.ρ.
αξλεηηθή ζθέςε). Δάλ θιεξηάξεηε κε ηηο ακθηβνιίεο, απηφ πνπ
θάλεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη λα δεκηνπξγείηε εηθφλεο ησλ
πξαγκάησλ πνπ δελ ζέιεηε. Ππλ ηνηο άιινηο δηθαηνινγψληαο ηηο
ακθηβνιίεο ζαο ζηνλ εαπηφ ζαο δεκηνπξγψληαο ιφγνπο γηα απηέο
(π.ρ. εθινγίθεπζε) δελ ζα ζαο θάλεη απνιχησο θαλέλα θαιφ. Γελ
κπνξείηε λα θάλεηε εληχπσζε ζε κηα ζπλαιιαγή κε ηνλ
ππνζπλείδεην λνπ ζαο, γηαηί ην ππνζπλείδεην δελ έρεη θακία αίζζεζε
γχξσ απφ ην ηη είλαη δίθαην, δελ έρεη ρηνχκνξ θαη δελ κπνξεί λα
θαζνξίζεη ηη είλαη θαιφ ή θαθφ γηα εζάο. Θάζε εηθφλα απιά ΤΠΑΡΥΔΙ
γηα ηνλ ππνζπλείδεην λνπ ζαο. Γη΄ απηφλ ηνλ ιφγν νη αξλεηηθέο,
γεκάηεο αλεζπρίεο θαη ακθηβνιίεο εηθφλεο ζαο ζα γίλνπλ απνδεθηέο
ην ίδην γξήγνξα θαη ην ίδην πξφζπκα φζν θαη νη εηθφλεο επεκεξίαο
πνπ έρεηε.

Ρελ ζηηγκή πνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη θιεξηάξεηε κε ζθέςεηο
πνπ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιία, ζηακαηήζηε, ζησπήζηε, ραιαξψζηε θαη
αξρίζηε λα νξακαηίδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ήδε
ηελ επεκεξία πνπ πνζεί. ΋ηαλ ην θάλεηε απηφ, κεηαβάιιεηε ηελ
πξνεγνχκελε ζθέςε πνπ έξεε πξνο ην ππέξνρν κπαιφ ζαο.

Λα πξνζκνλείηε κε φιε ζαο ηελ ζπλεηδεηφηεηα, λα ιάβεηε ηα θαιά
πνπ επηζπκείηε ζηνλ πιηθφ ζαο θφζκν. « Πθέθηεζηε κπζηηθά θαη νη
ζθέςεηο ζαο πξαγκαηνπνηνχληαη. Ρν πεξηβάιινλ ζαο δελ είλαη ηίπνηα
παξαπάλσ απφ ην πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν βιέπεηε » έγξαςε ν
James Allen 3/4 ηνπ αηψλα πξηλ, αιιά εμαθνινπζνχλ απηέο νη ιέμεηο
λα ηζρχνπλ θαη ζηηο κέξεο καο θαη ζα παξακείλνπλ αιεζηλέο θαη γηα
ην κέιινλ.

Έηζη ινηπφλ πξνγξακκαηίζηε ηνλ «λνεηηθφ ππνινγηζηή ζαο » λα
πξνζκνλεί θαιά απνηειέζκαηα θαη απηφ αθξηβψο είλαη πνπ ζα
ιάβεηε.

Η Ιζηνξία ηεο Pat θαη ηνπ John

Θαζψο έγξαθα απηέο ηηο γξακκέο έιαβα έλα ηειεθψλεκα απφ έλα
φκνξθν δεπγάξη, ηελ Pat θαη ηνλ John πνπ ζίγνπξα ηνπο θαηαηάζζσ
κέζα ζηνπο πην θαινχο κνπ θίινπο. Κνπ ηειεθψλεζαλ γηα λα κνπ
πνπλ φηη ζα κεηαθφκηδαλ ζην θαηλνχξην ζπίηη ηνπο ηελ εξρφκελε
Ξέκπηε θαη ράξεθα φηαλ άθνπζα ηα ζαπκάζηα λέα ηνπο. Βιέπεηε
ιηγφηεξν απφ δχν κήλεο λσξίηεξα, πέξαζα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε
ψξεο ζπδεηψληαο καδί ηνπο γηα ηελ ηδέα ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο εηθφλαο
97
θαη γηα ηελ θαηαπιεθηηθή δχλακε ηεο « Πηάζεο ηεο Ξξνζδνθίαο ».
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ξψηεζα ηνλ John ηη ήηαλ απηφ πνπ
επηζπκνχζε πεξηζζφηεξν απφ ηίπνηα άιιν ζηελ δσή ηνπ θαη κεηά απφ
κηα καθξά πεξίνδν ζησπήο κε θνίηαμε επζεία ζηα κάηηα θαη είπε:
«Θα ήζεια ε Pat, ε Toni ( ε Toni ήηαλ θφξε ηεο Pat) θαη εγψ λα
είκαζηε ζην δηθφ καο ζπίηη κέρξη ηα Σξηζηνχγελλα θαη ζα ήζεια
επίζεο ν γηνο κνπ λα πεξάζεη απηά ηα Σξηζηνχγελλά καδί καο ».
(Ξαξφιν πνπ ν γηνο ηνπ John δεη κε ηελ κεηέξα ηνπ, ν ίδηνο θαη ν
γηνο ηνπ δηαηεξνχλ ζεξκέο ζρέζεηο). Πηε ζπλέρεηα ηνλ ξψηεζα γηαηί
δελ πάεη εθεί έμσ θαη λα θάλεη ην φλεηξφ ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Κνπ
απάληεζε πσο δελ κπνξνχζε ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Πηε
ζπλέρεηα είρα ηελ ηφικε λα ηνπ ππελζπκίζσ πσο φια είλαη δπλαηά
γηα φζνπο ηα πηζηεχνπλ θαη γη΄ απηφ ρσξίο ακθηβνιία απηφο ζα
κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξφ ηνπ. Ίζσο κφλν λα κελ
ήμεξε πψο λα ην θάλεη. Νη ηξεηο καο ινηπφλ ζπλερίζακε ζηελ επφκελε
ψξα ζπδεηψληαο ηη είδνπο ζπίηη ζέιαλε, κέρξη πνπ είρακε κηα
μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ζπηηηνχ ησλ νλείξσλ ηνπο λα πξνβάιιεηαη ζηηο
νζφλεο ησλ κπαιψλ καο. Κηιήζακε γηα Ξξνζδνθία θαη ηνπο εμήγεζα
πσο πνιιά θαιά πξάγκαηα ζα άξρηδαλ λα ζπκβαίλνπλ γηα απηνχο
απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα άξρηδαλ λα « Ξξνζκνλνχλ » λα βξίζθνληαη
ζην δηθφ ηνπο ζπίηη κέρξη ηα Σξηζηνχγελλα.
Κε ζηγνπξηά ην πξψην πξάγκα πνπ ηνπο ζπλέβε απφ ηελ ζηηγκή πνπ
ε λέα ζηάζε ηνπο εηζέβαιε ζην ζπλεηδεηφ ηνπο είλαη φηη ην κπαιφ
θαη ησλ δχν κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ κεξηά ηνπ «Ξψο » λα ηα
θαηαθέξνπλ. Λέεο ηδέεο άξρηζαλ λα ξένπλ ζαλ λεξφ θαη νη εξσηήζεηο
άξρηζαλ λα μεπεδάλε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ξφζν ζα θφζηηδε έλα
ζπίηη ζαλ θαη απηφ πνπ ήζειαλ; Ξφζα ζα ρξεηάδνληαλ λα δψζνπλ γηα
«πξνθαηαβνιή;» Ξνχ ζα έβξηζθαλ έλα ηέηνην ζπίηη; Γηα λα πάξνπλ ηηο
απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ είραλ, ρξεηάδνληαλ ηηο γλψζεηο ελφο
εδηθνχ θηεκαηνκεζίηε. Ξξφηεηλα ζηνλ John λα ηειεθσλήζεη ζηελ
Natalie Kopman, κηα θπξία πνπ γλσξίδσ θαη είλαη πνιχ επηηπρεκέλε
θηεκαηνκεζήηξηα, γηα λα ηεο πεη ην φλεηξφ ηνπ. Θα έπξεπε λα ηελ
ξσηήζεη ηη ζα ρξεηαδφηαλ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο γηα λα κπνξέζεη
λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξφ ηνπ. Δλ ηέιεη, ηνπ είπα φηη ζα έπξεπε
λα εζηηάζεη φιε ηελ πξνζνρή ηνπ γηα λα θεξδίζεη ην πνζφ ησλ
ρξεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ζηφρν ηνπ
θαη πσο ζα έπξεπε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα «Ξξνζκνλεί » ην
νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ ρξεηάδνληαλ θαη κάιηζηα κέζα ζηνλ
επφκελν ρξφλν. Ξξνο έθπιεμή ηνπο αλαθάιπςαλ πσο ην πνζφ ησλ
ρξεκάησλ ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αξρηθά είραλ
ππνινγίζεη.

98
Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαη νη δχν ήηαλ πσιεηέο επη
πξνκήζεηα, ν δξφκνο γηα λα πεηχρνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνπο ζηφρν
δελ ήηαλ ζπαξκέλνο κε ηφζα εκπφδηα φπσο πνιιψλ άιισλ
αλζξψπσλ. Ξαξφια απηά θαη ρσξίο λα αλαιχζσ ηα πξνβιήκαηα πνπ
ρξεηάζηεθε λα μεπεξάζνπλ, είλαη αξθεηφ λα πσ πσο θαη κε ηελ
βνήζεηα ηεο Natalie, ε Pat θαη ν John πέηπραλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Ρελ
επφκελε Ξέκπηε κεηαθνκίδνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη ηελ Θπξηαθή πνπ
αθνινπζεί είλαη Σξηζηνχγελλα. Ξξηλ θαηεβάζσ ην αθνπζηηθφ θαη αθνχ
ζπγράξεθα θαη ηνπο δχν γηα ην θαηλνχξην ζπίηη ηνπο, ξψηεζα ηνλ
John εάλ ν γηνο ηνπ ζα πέξλαγε ηα Σξηζηνχγελλα καδί ηνπο. Πηγαλά
αιιά κε έλαλ ήρν επηπρίαο ζηελ θσλή ηνπ κνπ απάληεζε : «Λαη, θαη
ζίγνπξα απηφ θάλεη ηελ δηαθνξά φηαλ Ξξνζκνλείο απηφ πνπ ζέιεηο
αληί λα Ξξνζκνλείο απηφ πνπ δελ ζέιεηο. Έηζη δελ είλαη Bob;
Σακνγέιαζα θαη είπα: «Λαη, John, απηφ είλαη ζίγνπξν.»

Ξνιινί άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο δνπλ φιε ηελ δσή ηνπο ζηελ βάζε
ηνπ « πηζηεχσ απηφ πνπ βιέπσ». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κφλεο εηθφλεο
κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ
λα μερσξίζνπλ κε ηηο θπζηθέο ηνπο αηζζήζεηο. Αιιά ηα άηνκα πνπ
ππήξμαλ πξαγκαηηθνί « νξακαηηζηέο » απφ ηα βάζε ησλ ρξφλσλ
γλψξηδαλ ηελ απαξαβίαζηε αξρή ηνπ « απηφ πνπ βιέπεηο είλαη απηφ
πνπ παίξλεηο ». Κε άιια ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη νη εηθφλεο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ νζφλε ησλ κπαιψλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πξνπνξεχνληαη ησλ θπζηθψλ εηθφλσλ πνπ
εηζρσξνχλ ζηνλ πιηθφ καο θφζκν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε ην γεγνλφο φηη ν ππέξνρνο θπζηθφο θφζκνο πνπ
βιέπνπκε κπξνζηά καο κε φιεο ηηο αλέζεηο πνπ θηηάρηεθαλ, γηα λα
θάλνπλ ηελ δσή καο πην εχθνιε, έρεη ρηηζηεί θαηά κεγάιν κέξνο απφ
δεκηνπξγνχο – εηθφλσλ, άληξεο θαη γπλαίθεο κε φξακα, πνπ γλψξηδαλ
ηη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη «Ξξνζκνλνχζαλ » φια ηα ππφινηπα λα
«ελαξκνληζηνχλ» αζρέησο κε φζα έιεγαλ νη επηθξηηέο ηνπο.

Γηα παξάδεηγκα, δχν λεαξνί κεραληθνί απφ ην Ohio καο εηζήγαγαλ
ζε έλα εληειψο θαηλνχξην βαζίιεην δεκηνπξγψληαο θαη
ππεξαζπίδνληαο ηελ εηθφλα ελφο αεξνπιάλνπ ζε πηήζε. Αιιά εάλ
δελ είραλ ηελ «Ξξνζκνλή» λα πεηχρνπλ ζα είραλ ζηα ζίγνπξα
παξαηηεζεί απφ ηελ πξψηε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπο. Απφ ηελ
ζηηγκή φκσο πνπ δελ παξαηηήζεθαλ, έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα
είκαζηε κφλν κεξηθέο ψξεο καθξηά απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
πιαλήηε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχκε εμαηηίαο απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο λα είκαζηε ζε άιινπο πιαλήηεο κέζα ζε πνιχ κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ν Edison δεκηνχξγεζε θαη ππεξαζπίζηεθε κηα
99
εηθφλα πνπ θψηηζε φινλ ηνλ θφζκν θαη σο απνηέιεζκα απηνχ δελ
ρξεηάδεηαη λα πεξλάκε ηελ κηζή καο κέξα ζεξλφκελνη ζηα ζθνηάδηα.
Θα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε πσο θαη εζείο κπνξείηε λα αιιάμεηε
ηνλ θφζκν ζαο, φπσο έθαλαλ ν John θαη ε Pat, δεκηνπξγψληαο κηα
εηθφλα ζην κπαιφ ζαο γηα ην πψο αθξηβψο ζέιεηε λα δήζεηε. Αιιά
πάληα λα ζπκάζηε φηη ζα ιάβεηε απηφ πνπ πξαγκαηηθά
«Ξξνζκνλείηε» θαη φρη απηφ πνπ κφλν εχρεζηε.

΢πάξρνπλ ηξία ζίγνπξα βήκαηα πξνο ηελ απφθηεζε επεκεξίαο ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο δσήο ζαο. Λνχκεξν έλα, δεκηνπξγήζηε κηα
εηθφλα ζην κπαιφ ζαο. Λνχκεξν δχν, παξαδψζηε ηελ ζην Ξλεχκα
(Αθήζηε Ρν θαη Αθήζηε Ρν Θεφ Πε Απηφ). Λνχκεξν ηξία,
πξνζκνλήζηε κε φιε ζαο ηελ θαξδηά θαη ηελ ςπρή φηη ην Ξλεχκα
ζα ζαο αληακείςεη γηα απηήλ ζαο ηελ πίζηε.
Να Προσμονείτε Αυθονία100
Κεφάλαιο 6
101
Ο ΝΟΜΟ΢
ΣΗ΢ ΣΑΛΑΝΣΩ΢Η΢ ΚΑΙ
ΣΗ΢ ΕΛΞΗ΢

Οι ΢κέψεις Είναι Πράγματα

102
Θεσξψ πσο είλαη αιήζεηα φηη νη ζθέςεηο είλαη απηέο.
Δίλαη πξνηθηζκέλεο κε θνξκηά, κε αλάζα θαη θηεξά.
Θαη εκείο ηηο ζηέιλνπκε εθεί έμσ ζην θφζκν γηα λα ηνλ γεκίζνπλ κε
ηα θαιά ηνπο απνηειέζκαηα ή κε αξξψζηηα.
Απηφ πνπ εκείο απνθαινχκε κπζηηθή καο ζθέςε ηξέρεη θαη πάεη
αθφκα θαη ζην πην κηθξφ θνκκάηη ηνπ θφζκνπ, αθήλνληαο πίζσ
ηνπ ηηο επινγίεο ή ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζαλ ζεκάδηα θαζψο
θεχγεη.

Σηίδνπκε ην κέιινλ καο ζθέςε - ζθέςε.
Γηα θαιφ ή θαθφ θαη αο κελ ην μέξνπκε,
θη φκσο είλαη γξακκέλν ζε φιν ην ζχκπαλ
πσο ε Πθέςε είλαη ην άιιν φλνκα ηεο Κνίξαο.
Δπέιεμε ην πεπξσκέλν ζνπ θαη πεξίκελε λα δεηο,
πσο ε αγάπε γελλάεη αγάπε θαη ην κίζνο, κίζνο.Herny Van Dyke


Ο ΝΟΜΟ΢ ΣΗ΢ ΣΑΛΑΝΣΩ΢Η΢
ΚΑΙ ΣΗ΢ ΕΛΞΗ΢
103

Νπνηαδήπνηε ηδέα κπνξεί λα γελλεζεί ζην κπαιφ καο,
πνπ καο θάλεη λα ληψζνπκε είηε δένο, είηε θφβν,
αξρίδεη ακέζσο λα θιψζεηαη
κε ηνλ πην βνιηθφ θαη δηαζέζηκν θπζηθφ ηξφπν.
Andrew Carnegie


Ο Dr. Werner von Braun
Πε κηα ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε απφ ηνλ Dr. Werner von Braun, ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1976, ν Dr von Braun δήισζε : «Κεηά απφ ρξφληα
κειέηεο ησλ ζεακαηηθψλ κπζηεξίσλ ηνπ ζχκπαληνο, κπνξψ κε
ζηγνπξηά λα κηιήζσ γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Ρν κεγαιείν ηεο
αξκνλίαο ηνπ ζχκπαληνο ππάξρεη εθεί γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ πίζηε
κνπ θαη ηελ βεβαηφηεηα κνπ γηα ηελ χπαξμε ελφο δεκηνπξγνχ. Γελ
κπνξψ λα θαληαζηψ φιν απηφ ην ζχκπαλ λα ππάξρεη ρσξίο θάπνηα
ζεία ζέιεζε λα ην έρεη δεκηνπξγήζεη. Νη θπζηθνί λφκνη ηνπ
ζχκπαληνο είλαη ηφζν αθξηβεί ψζηε λα κελ έρνπκε θακία δπζθνιία
ζην λα θηηάμνπκε έλα δηαζηεκφπινην ην νπνίν ζα πεηάμεη ζην
θεγγάξη θαη λα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ ρξφλν ηεο πηήζεο
κε ηελ αθξίβεηα θιαζκάησλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Απηνί νη λφκνη
πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζηεί απφ θάπνηνλ.» Ν Dr. Von Braun
ζπλέρηζε ιέγνληαο φηη ε «επηζηήκε» θαη ε «ζξεζθεία» ζσζηά
θαηαλνεκέλε δελ είλαη αληαγσληζηηθέο αλαδεηήζεηο. Αληηζέησο,
επηβεβαίσζε πσο έρνπλ «αδειθηθή ζρέζε». Κέζα απφ ηηο
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη γηα ηελ
«δεκηνπξγία» θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμία ηεο κειέηεο ηεο
ζξεζθείαο θάπνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε επίγλσζε γηα ην
«δεκηνπξγφ». Βάδνληαο ηα εξγαιεία ηεο επηζηήκεο λα δνπιέςνπλ γη΄
απηφλ ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηηζαζεχζεη ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο
πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Κέζα απφ ηελ ζξεζθεία, απφ ηελ άιιε,
παζρίδεη λα ειέγμεη ηηο «δπλάκεηο ηεο θχζεο» πνπ δνπιεχνπλ κέζα
ηνπ. Κεηά απφ κηα ζχληνκε παχζε πξφζζεζε: «Γελ έρεη ππάξμεη νχηε
έλα κεγάιν επίηεπγκα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ρσξίο ηελ
πίζηε…Νπνηνζδήπνηε παιεχεη γηα λα πεηχρεη θάηη ρξεηάδεηαη έλαλ
βαζκφ πίζηεο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη φηαλ απνδέρεηαη κηα πξφθιεζε,
πνπ ρξεηάδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξε ςπρηθή δχλακε απφ φηη ν ίδηνο
κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη, ηφηε ρξεηάδεηαη πίζηε ζηνλ Θεφ».

Ξνιιά ρξφληα πξηλ θάπνηνο απνδερηεί ηελ ηδέα φηη ν άλζξσπνο
κπνξεί λα ηαμηδέςεη ζην θεγγάξη θαη πάιη πίζσ, ν Dr. Von Braun
ξσηήζεθε : « Ρη ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα κπνξέζεη έλαο πχξαπινο λα
θηάζεη ζην θεγγάξη.» Θαη απηφο απιά απάληεζε: « Ζ ζέιεζε λα ην
104
πξαγκαηνπνηήζνπκε.» Ν Dr.von Braun ήηαλ μεθάζαξα έλαο
επθπέζηαηνο άλζξσπνο πνπ θαηείρε κεγάιε θαηαλφεζε γχξσ απφ
ηελ δσή θαη ηξνκεξή ζπλείδεζε ησλ λφκσλ ηνπ ζχκπαληνο. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζεσξείηαη απφ πνιινχο εηδηθνχο ζε απηφ ην πεδίν ν
« Ξαηέξαο » ηνπ δηαζηεκηθνχ πξνγξάκκαηνο. ΋πσο φινη νη κεγάινη
επηηεπθηέο, είρε θεξδίζεη κηα βαζηά δηνξαηηθφηεηα γηα ηνπο
«πλεπκαηηθνχο» λφκνπο ηεο δσήο θαη έλαο απφ απηνχο ηνπο λφκνπο,
είλαη ν Λφκνο ηεο Έιμεο. Απηφο είλαη ν λφκνο πνπ ζέισ λα
εξεπλήζνπκε ηψξα.

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ
είλαη ην θιεηδί ηεο θαηαλφεζεο νιφθιεξνπ ηνπ βηβιίνπ. Θαη απηφ
γηαηί «Ν Λφκνο Ρεο Έιμεο» είλαη ε ππνβφζθνπζα αξρή πνπ θπβεξλά
ην επίπεδν ηεο πξνζσπηθήο ζαο επεκεξίαο. Δληνχηνηο, γηα λα ζαο
βνεζήζσ λα απνθηήζεηε κηα θαιή ηδέα απηήο ηεο έλλνηαο, είλαη
απαξαίηεην λα εζηηαζηνχκε γηα ιίγν ζε έλαλ άιινλ λφκν. «Ρνλ
Λφκν ηεο Ραιάλησζεο ».

Ν Λφκνο ηεο Ραιάλησζεο καο δίλεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κπαινχ
θαη ηεο χιεο, κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ κε θπζηθνχ θφζκνπ.

Πχκθσλα κε ηνλ Λφκν ηα Ραιάλησζεο, ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη φια
ηαιαληεχνληαη ή θηλνχληαη. Ρίπνηα δελ κέλεη αδξαλέο. ΋ια
βξίζθνληαη ζε κία κφληκε θαηάζηαζε θίλεζεο θαη γη΄ απηφ δελ
ππάξρεη αθηλεζία ή θαηάζηαζε αδξάλεηαο. Απφ ηελ πην αηζέξηα έσο
ηελ πην ζπκπαγή κνξθή χιεο φια βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή
θαηάζηαζε ηαιάλησζεο.

Θηλνχκελνη απφ ηνλ πην ρακειφ έσο ηνλ πην πςειφ βαζκφ
ηαιάληεπζεο, αλαθαιχπηνπκε φηη ππάξρνπλ ζηελ θπξηνιεμία
εθαηνκκχξηα, εθαηνκκπξίσλ επηπέδσλ ή βαζκίδσλ πνπ
κεζνιαβνχλ. Κεηαμχ ειεθηξνλίσλ θαη ζχκπαληνο, φια βξίζθνληαη
ζε κηα ζπλερφκελε θαηάζηαζε ηαιάλησζεο. (Ζ ελέξγεηα
θαλεξψλεηαη ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηαιάλησζεο.)

«Ν ξπζκφο ηεο ηαιάλησζεο » νλνκάδεηαη « ζπρλφηεηα» θαη φζν
πην κεγάιε είλαη ε ζπρλφηεηα, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε επηξξνή ηεο
δχλακεο ηεο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζθέςε είλαη κηα απφ ηηο
ηζρπξφηεξεο κνξθέο ηαιάλησζεο έρεη πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηελ
θχζε. Γη απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή απφ φινπο καο.

105
Ν Λφκνο ηεο Ραιάλησζεο κπνξεί λα εξκελεπηεί κε πνιινχο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ θαιείηαη λα
εξκελεχζεη. Πε απηφ ην θεθάιαην σζηφζν ν ζθνπφο καο είλαη λα
πεξηνξίζνπκε ηελ έξεπλα καο ζην επίπεδν ησλ ζθέςεσλ κφλν, ψζηε
λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην Λφκν ηεο Έιμεο.

Σαιάλησζε
Ραιάλησζε ζεκαίλεη:
« λα θηλείζαη παιηλδξνκηθά κπξνο θαη πίζσ, λα δνλείζαη, λα
ηαξαθνπληέζαη, λα ζείεζαη, λα ζηξηθνγπξίδεηο, λα αησξείζαη θαη λα
πξνθαιείο ξίγε».

Γηα λα απνθηήζεηε κηα πην γξαθηθή αληίιεςε ηεο ηδέαο ηεο
Ραιάλησζεο, απιψο ηεληψζηε κπξνζηά ζαο θάπνην απφ ηα ρέξηα
ζαο. Πηελ ζπλέρεηα θξαηήζηε ην απνιχησο αθίλεην. Δλψ ην θξαηάηε
αθίλεην θαη αδπλαηείηε λα δείηε θάπνηα άιιε θίλεζε ηνπ, λα μέξεηε
φηη ηα ειεθηξφληα πνπ απνηεινχλ ην ρέξη ζαο θηλνχληαη, δνλνχληαη
θαη ζηξηθνγπξλάλε κε 186.300 κίιηα ην δεπηεξφιεπην.

Ρν ρέξη ζαο, ζαο θαίλεηαη αθίλεην αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερφκελε θαηάζηαζε θίλεζεο. Αλ θαη κηα ηέηνηα
θίλεζε είλαη αφξαηε ζην γπκλφ κάηη, θάησ απφ έλα πνιχ δπλαηφ
κηθξνζθφπην ζα ήηαλ ζίγνπξα πνιχ εκθαλέο.

Ρψξα αξρίζηε λα θνπλάηε ην ρέξη ζαο. Ρψξα εζείο ν ίδηνο πξνθαιείηε
ηελ ηαιάλησζε ηνπ ρεξηνχ ζαο. Βξηζθφηαλ ήδε ζε θαηάζηαζε
ηαιάλησζεο ζε έλαλ δηθφ ηνπ ξπζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν ηεο
Ραιάλησζεο ( πνπ καο δηδάζθεη φηη φια βξίζθνληαη ζε ζπλερή
θίλεζε). Αιιά εζείο απμήζαηε ηνλ ξπζκφ ηεο ηαιάλησζεο. Έρεηε
πηέζεη ην πεληάι ηνπ επηηαρπληήξα ηεο δφλεζεο αιιάδνληαο ηελ
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ.


Θεηηθέο Καη Αξλεηηθέο Πξνζσπηθόηεηεο

«Ρν κπαιφ απφ κφλν ηνπ θαη ζην δηθφ ηνπ ρξφλν κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη κηα θφιαζε απφ έλαλ παξάδεηζν θαη έλαλ παξάδεηζν
απφ κηα θφιαζε. »
John Milton

106
Νη άλζξσπνη θαηά θαλφλα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ζεηηθέο
πξνζσπηθφηεηεο ( αηζηφδνμεο) ή αξλεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο (
απαηζηφδνμεο).

Νη πξνζσπηθφηεηεο εθείλεο πνπ θάλνπλ ζεηηθέο ζθέςεηο πάληα
ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηε ιακπεξή κεξηά ηεο δσήο. Κε ηα πξφζσπά
ηνπο ζηξακκέλα ζηελ ιηαθάδα πάληα βιέπνπλ ην θαιφ αθφκα θαη
κέζα ζην θαθφ. Ρέηνηα άηνκα απφ ζπλήζεηα θάλνπλ ζθέςεηο
ζεηηθήο θχζεο θαη είλαη κηα επινγία γηα ηνλ θφζκν. Βξίζθνληαη ζε «
Θεηηθή Ραιάλησζε» θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν πξνζειθχνπλ άιιεο
ζεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πξνο απηνχο.

Νη αξλεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο απφ ηελ άιιε απφ ζπλήζεηα βιέπνπλ
πάληα ηελ ζθνηεηλή, απαηζηφδνμε θαη θαηαζιηπηηθή κεξηά ηεο δσήο.
Γηα απηνχο αθφκα θαη ηα θαιά θξχβνπλ κέζα ηνπο θάπνην θαθφ.
Δπηκέλνπλ ζηα θαθά θαη ηα αξλεηηθά. Ρα ζθέπηνληαη, ηα
πξνζκνλνχλ, αλππνκνλνχλ γηα απηά θαη πάληα ιακβάλνπλ απηφ πνπ
ςάρλνπλ. Δμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο ηαιάλησζεο κέζα ζηελ νπνία
θξαηάλε ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζειθχνπλ θαη άιιεο κίδεξεο
πξνζσπηθφηεηεο πξνο απηνχο. Θαη φπσο ήδε ζα μέξεηε « ζηε κηδέξηα
αξέζεη ε παξέα».

Ζ θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ ηνπο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε θάπνην
άηνκν πνπ ζηελ εξψηεζε πψο αηζζάλεηαη, απάληεζε:

«Αηζζάλνκαη θαιά ζήκεξα, αιιά αχξην κπνξεί λα αηζζάλνκαη
άζρεκα».

Νη αξλεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο δεκηνπξγνχλ θαηάζιηςε ζε φινπο
γχξσ ηνπο. Ρα πξφζσπά ηνπο παίξλνπλ ηελ έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ
πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο. Θαζεκεξηλά κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε
ηέηνηα άηνκα λα παίξλνπλ κπξνζηά ζαο ζην δξφκν. Γελ εθπέκπνπλ
θακία δηάζεζε, θαζφινπ ραξά. Κφλν κειαγρνιία. Έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπο θφιαζε θαη δείρλνπλ λα δηαζθεδάδνπλ
δψληαο κέζα ζε απηή. Ν Λφκνο ηεο Ξνιηθφηεηαο θαη ηεο Πρεηηθφηεηαο
ιέεη πσο γηα θάζε ζεηηθφ ππάξρεη έλα ίζν θαη αληίζεην αξλεηηθφ. Γη΄
απηφλ ηνλ ιφγν θαη νη δχν ηχπνη πξνζσπηθνηήησλ είλαη αλαγθαίνη
ψζηε λα κπνξείηε λα αλαπηχμεηε ηε ζπλείδεζε λα δηαθξίλεηε ηε κία
απφ ηελ άιιε θαη λα κπνξείηε λα επηιέμεηε απηήλ πνπ ζα ζαο
πξννδεχζεη ζηε δσή.

107
Έρεηε Διεπζεξία Βνχιεζεο. Κπνξείηε λα επηιέμεηε πνηά απφ ηηο δχν
πξνζσπηθφηεηεο ζέιεηε λα πηνζεηήζεηε. Γηα απηφ ηα ιφγν εάλ έλαο
άλζξσπνο είλαη δηαξθψο αξλεηηθφο, αιιά έρεη θνπξαζηεί λα είλαη ζε
απηή ηελ θαηάζηαζε, κπνξεί κέζα απφ απηή ηελ επίγλσζε θαη κε
ζσζηή πξνζπάζεηα, λα αιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα γίλεη έλαο
άλζξσπνο κε ζεηηθή πξνζσπηθφηεηα.

Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε ην εμήο: Ν Λφκνο ηεο Ραιάλησζεο ζα δψζεη
ζηνπο αλζξψπνπο ηελ ζπλεηδεηφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.

Σν Μπαιό - Σν ΢ώκα

Ρν αλζξψπηλν ζψκα, είηε ην πηζηεχεηε, είηε φρη, είλαη έλα απφ ηα πην
απνηειεζκαηηθά φξγαλα ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Ν αλζξψπηλνο
εγθέθαινο παξνκνίσο είλαη πηζαλφηαηα ην πην απνηειεζκαηηθφ
ειεθηξηθφ φξγαλν πνπ έρεη πνηέ δεκηνπξγεζεί. Θαη ηα δχν καδί
δεκηνπξγνχλ έλα ζαχκα.

Ρν κπαιφ είλαη ην θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο φπνπ κεηαηξέπεη φια ηα
είδε ζπρλνηήησλ κεηαθέξνληάο ηα απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν.
Πην κπαιφ γηα παξάδεηγκα, νη αηζζήζεηο κεηαηξέπνληαη ζε κπτθή
δξάζε. ΋πσο επίζεο, ν ήρνο, ε δέζηε, ην θσο θαη ε ζθέςε, ην
θαζέλα απφ απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε ζπρλφηεηεο,
πνπ ε θαζεκία ηνπο επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ην ζψκα.

Κέζα ζηνλ εγθέθαιν ππάξρνπλ θέληξα πνπ ειέγρνπλ θαη
ζπληνλίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο. Κέζσ
ηεο ζσζηήο δηέγεξζεο απηψλ ησλ θέληξσλ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα
απηψλ ησλ νξγάλσλ κπνξεί λα ειεγρζεί. Πηα ζπλέδξηά καο
αλαθεξφκαζηε ζε απηφ ην θαηλφκελν σο ηνλ έιεγρν ηαιάλησζεο
ηνπ ζψκαηνο.

Πε ηειηθή αλάιπζε ην κπαιφ είλαη απιψο εξγαιείν ηαιάλησζεο. Γηα
λα μεθηλήζεηε λα θαηαιαβαίλεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα
απνδερηείηε ηνλ Λφκν ηεο Ραιάλησζεο.

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1940 έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ηνλ ΖΔΓ
(ειεθηξνεγθεθαινγξάθν), ν νπνίνο δηαβάδεη ηελ ειεθηξηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, θαη ηνλ ΖΘΓ (ειεθηξνθαξδηνγξάθν )
πνπ αληρλεχεη ηηο ειεθηξηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηηο
θαξδηαθέο ζπζηνιέο.
108

Γη΄ απηφ ινηπφλ, νη ηαιαληψζεηο δελ είλαη αζθαιψο θάηη λέν γηα
εκάο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη καο έρνπκε θάπνηνπ είδνπο επίγλσζε
γχξσ απφ απηέο. Δληνχηνηο ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε
πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη ε επίγλσζε πνπ δηαζέηνπλ
γχξσ απφ ηελ ηαιάλησζε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή έρεη ζηελ
δσή ηνπο.

Απηφ πνπ ζπκβαίλεη δπζηπρψο πνιχ ζπρλά είλαη λα βιέπνπκε
αλζξψπνπο κε ζπγρπζκέλεο ηαιαληψζεηο λα πξνζπαζνχλ κε δήιν
θαη κέζα απφ πίεζε, λα επηηχρνπλ θαιά απνηειέζκαηα. Υζηφζν,
εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ηαιαληψζεσλ πνπ εθπέκπνπλ, ζπλερψο
βνκβαξδίδνληαη απφ αξλεηηθνχο αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο, πνπ
βάζεη ηνπ λφκνπ, ειθχνπλ. Ππλεπψο, ζε θάπνην ζεκείν, ε κάρε πνπ
δίλνπλ γίλεηαη γηα απηνχο δπζβάζηαρηε.

Απηνί νη άλζξσπνη κνηάδνπλ κε θάπνην άηνκν πνπ πεδά απφ ηελ
θνξπθή ελφο θηηξίνπ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζπαζεί λα αλέβεη πάιη
επάλσ. Ρν απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ην ίδην
πξνβιέςηκν θαη ην ίδην θαηαζηξεπηηθφ.

Όια Δίλαη Δλέξγεηα, Όια Σαιαληώλνληαη

Γηα λα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε θαιχηεξα πψο λα πάξεηε ηνλ έιεγρν
ησλ απνηειεζκάησλ ζαο ( λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα πψο θαη γηαηί νη
ζθέςεηο θαη νη θαηαζηάζεηο έξρνληαη ζηελ δσή καο κε ηνλ ηξφπν πνπ
έξρνληαη ) πξέπεη λα πάηε πίζσ ζηνλ βαζηθφ ζπιινγηζκφ κε ηνλ νπνίν
μεθηλήζακε, ν νπνίνο ιέεη φηη φια ηαιαληψλνληαη θαη ηίπνηα δελ
κέλεη αθίλεην. Γελ ππάξρεη απηφ πνπ ιέκε αδξάλεηα. Νη επηζηήκνλεο
ζηηο κέξεο καο ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηε ζέζε θαη πνιχ πξφζθαηεο
επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηείλνπλ λα δίλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε
αμηνπηζηία ζε απηφ.
Υζηφζν κε ην πιενλέθηεκα ηεο Διεχζεξεο Βνχιεζεο θαη ηνπο
πνιινχο άιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζαπκαζηνχ κπαινχ ζαο
έρεηε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ππλ-Γεκηνπξγνχ θαη κπνξείηε λα
πξνθαιέζεηε αιιαγέο ζηηο ηαιαληψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ
πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο δσή ζαο. Ν ιφγνο ηεο έιιεηςεο ηεο
ηθαλφηεηαο λα εθαξκφζνπκε απηήλ ηελ ηξνκεξή δχλακε γηα ηελ
απφθηεζε θαινχ ζηελ δσή καο δελ είλαη θαλέλαο άιινο ιφγνο παξά
ε άγλνηα, πνπ έρνπκε γχξσ απφ ηνλ Λφκν Ρεο Ραιάλησζεο.


109

Αο Αθήζνπκε Σν Φσο Να Μπεη - Ο Δλσηηθόο ΢αο ΢ύλδεζκνο

Αξγά αιιά ζηαζεξά, αο δνχκε κε ην εζσηεξηθφ κάηη ηνπ κπαινχ καο
πσο κπνξείηε λα «ελσζείηε» κε ην θαιφ πνπ επηζπκείηε, γηα λα
βειηηψζεηε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο.

Γχν αληηθείκελα κε ην ίδην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ιεηηνπξγνχλ
ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα. Γη΄ απηφ ηνλ ιφγν κπνξνχκε λα πνχκε φηη
βξίζθνληαη ζε ζπληνληζκφ, έρνπλ αξκνλία, ή βξίζθνληαη ζε νκφλνηα.
΋ηαλ δχν αληηθείκελα βξίζθνληαη ζε ζπληνληζκφ ή ηαιαληψλνληαη κε
ηελ ίδηα ηαρχηεηα, ν βαζκφο ηαιάλησζεο κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ
ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ.
(ν «ζπληνληζκφο» σο πεδίν κειέηεο αθνξά ηα ειεθηξνκαγλεηηθά
πεδία πνπ πεξηβάιινπλ ηα αληηθείκελα.)

Γηα παξάδεηγκα αλαθαιχπηνπκε φηη ε ιάκπα ελφο πνιπειαίνπ
ηαιαληψλεηαη φηαλ βξίζθεηαη ζε ζπρλφηεηα κε έλα ζπγθεθξηκέλν
πιήθηξν ηνπ πηάλνπ θαη φκσο δελ ηαιαληψλεηαη κε θακία άιιε
λφηα ησλ πιήθηξσλ ηνπ.

Ρα δχν αληηθείκελα πνπ αλαθέξνπκε απνηεινχληαη απφ ηειείσο
δηαθνξεηηθά πιηθά θαη έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο.
Δμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ζπληνληζκφ ην έλα κε ην άιιν,
ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηνπ φηη ηα ηειηθά καγλεηηθά ηνπο πεδία είλαη
ηα ίδηα. Βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζθαίξα ζπλαθήο θίλεζεο θαη απηφ είλαη
αιήζεηα αζρέησο κεγέζνπο, ζρήκαηνο, ή ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηα
νπνία απνηεινχληαη.

΋ια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλν
ξπζκφ ζπρλφηεηαο, πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ
ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ γίλνληαη αλά δεπηεξφιεπην. Ρν θάζκα ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο είλαη απιά κηα « Θιίκαθα
Ραιάλησζεο» θαη ππνδηαηξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία.
Ξαξφια απηά, ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε πάληα φηη απηά ηα πεδία δελ
είλαη πξαγκαηηθέο ππνδηαηξέζεηο, αιιά κφλν απζαίξεηα δηαζηήκαηα
πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζπρλφηεηεο πνπ εθδειψλνληαη ζηηο αηζζήζεηο καο
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε πεδίν «
αλακεηγλχεηαη » κε ην πξνεγνχκελν θαη κε ην επφκελν θαη ε
αιήζεηα είλαη φηη δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο γξακκέο νξνζεζίαο.


110

Όια Δίλαη Μηα Έθθξαζε Σνπ Ίδηνπ Πξάγκαηνο

Ρα πάληα ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ είλαη ζπλδεκέλα κε φια ηα άιια
πνπ βξίζθνληαη ζην ζχκπαλ κέζσ ηνπ Λφκνπ ηεο Ραιάλησζεο. ΋πσο
ηα ρξψκαηα ελφο νπξάληνπ ηφμνπ είλαη ζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο κε
ηέηνηνλ ηξφπν πνπ δελ μέξεηο πνπ μεθηλά ην έλα θαη πνπ αξρίδεη ην
άιιν, έηζη θαη εζείο δελ είζηε ζε ζέζε λα δηαθξίλεηε πνπ αξρίδεη θαη
πνπ ηειεηψλεη ην θάζε «πξάγκα». ΋ια ζε απηφ ην ζχκπαλ είλαη
ζπλδεκέλα κεηαμχ ηνπο, φπσο ην λεξφ πνπ βξάδεη είλαη ζπλδεκέλν
κε ηνλ αηκφ πνπ παξάγεη θαη ν αηκφο είλαη ζπλδεκέλνο κε ηνλ
νπξαλφ ή ηνλ αέξα ζηνλ νπνίν κεηαηξέπεηαη.

Δίζηε θαη εζείο επίζεο ζπλδεκέλνη κε ηα πάληα ζην ζχκπαλ. Δίηε
κπνξείηε λα ηα δείηε κε γπκλφ κάηη, είηε φρη δελ έρεη θακία ζεκαζία.
Ζ κφλε θπζηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ελφο πξάγκαηνο θαη
ελφο άιινπ, ζρεηίδεηαη κε ηελ ππθλφηεηα ή ην εχξνο ησλ
ηαιαληψζεσλ ηνπο.

Θαη έηζη απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηιέγεηε ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο, ηα
εγθεθαιηθά ζαο θχηηαξα επεξεάδνληαη. Απηά ηα θχηηαξα
ηαιαληψλνληαη θαη ζηέιλνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. ΋ηαλ
ζπγθεληξψλεζηε ζε απηέο ηηο ζθέςεηο, απμάλεηε ην πιάηνο ησλ
ηαιαληψζεσλ απηψλ ησλ θπηηάξσλ θαη ηα ειεθηξηθά θχκαηα κε ηελ
ζεηξά ηνπο γίλνληαη πνιχ πην ηζρπξά.

Λα μέξεηε φηη είζηε εζείο νη ίδηνη ππεχζπλνη πνπ παξάγεηε απηά ηα
ειεθηξηθά θχκαηα θαη λα μέξεηε επίζεο φηη εζείο θαζνξίδεηε ηελ
ηχρε ηνπο κε ηελ δηθή ζαο ειεχζεξε βνχιεζε. Θα πξέπεη επίζεο λα
μέξεηε, φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ εζείο παξάγεηε απηά ηα ειεθηξηθά
θχκαηα, νιφθιεξε ε χπαξμεο ζαο θηλείηαη ζε απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ηαιάλησζε.

Έρνπκε ήδε θαιχςεη ην ζεκείν πψο δπν αληηθείκελα κπνξεί λα
απνηεινχληαη απφ εληειψο δηαθνξεηηθή χιε θαη λα έρνπλ
δηαθνξεηηθφ κέγεζνο αιιά λα εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε
Ππληνληζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειηθά ηνπο
καγλεηηθά πεδία είλαη ηα ίδηα γηαηί βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζθαίξα
ζπλαθήο θίλεζεο. ( Λα έρεηε ππφςε ζαο φηη ν ζπληνληζκφο είλαη ν
παξάγνληαο πνπ θπβεξλά ηε κεηαιιαγή ηεο ηαιάλησζεο.)

111
΋ηαλ θξαηάηε ηελ εηθφλα ηνπ ζηφρνπ ζαο ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ
ζαο ζπλέρεηα, εθπέκπεηε ζε αξκνλία ( είζηε ζπληνληζκέλνη) κε θάζε
κφξην ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
εηθφλαο απηήο ζην θπζηθφ επίπεδν. Θξαηψληαο απηή ηελ εηθφλα, ηα
κφξηα ηεο ελέξγεηαο θηλνχληαη πξνο εζάο (έιθνληαη ) θαη εζείο
θηλείζηε πξνο απηά – επεηδή απηφο είλαη ν λφκνο.

Ρα πάληα γχξσ καο είλαη απιψο εθδειψζεηο ηεο ελέξγεηαο ή ηνπ
πλεχκαηνο.

΋ηαλ ν θφζκνο θαηαιάβεη απηή ηελ κεγάιε αιήζεηα, ζα
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ην ίδην, απιψο θαίλνληαη
δηαθνξεηηθνί. Ζ πξαγκαηηθή δηαρσξηζηηθή γξακκή γηα ηελ
αλζξσπφηεηα δελ είλαη ηα ζχλνξα, ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ή ε
γιψζζα, αιιά απιά ε άγλνηα θαη ε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε
θαηαλφεζε.

ΜΑΘΔΣΔ ΣΗΝ ΑΛΗΘΔΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΔΙΑ ΘΑ ΢Α΢ ΔΛΔΤΘΔΡΧ΢ΔΙ.

Βνεζώληαο Σνπο Άιινπο Να Αηζζάλνληαη Καιύηεξα

Ακέζσο ζαο αξέζνπλ νη άλζξσπνη πνπ ζαο θάλνπλ λα αηζζάλεζηε
θαιά. Ρν θπζηθφ επαθφινπζν είλαη πσο θαη εζείο ζα αξέζεηε ζηνπο
άιινπο εάλ ηνπο θάλεηε λα αηζζάλνληαη θαιά ή φηαλ ηνπο
κεηαθηλείηε ζε κηα πην ζεηηθή ηαιάλησζε.
Παξάδεηγκα

Ν έιεγρνο ηαιάλησζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ κπαινχ θαη ηεο ςπρήο
ελφο αηφκνπ ζαο δίλεη ηνλ ηξφπν γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ ζεηηθψλ
ηαιαληψζεσλ, κέζα απφ ελδηάκεζα ερεηηθά ειεθηξηθά θχκαηα ησλ
εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ, απφ εζάο πξνο έλα άιιν άηνκν.

΋πσο έρνπκε ήδε πεη, ην αλζξψπηλν ζψκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ κπαινχ είλαη έλα ειεθηξηθφ εξγαιείν πςειήο ηάζεο. Γηα απηφ
ινηπφλ είζηε έλαο πξαγκαηηθφο « ζηαζκφο ιήςεο θαη κεηάδνζεο» ζε
ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. ΋ηαλ ν «ζπληνληζκφο»
κεηαμχ εζάο θαη θάπνησλ άιισλ έρεη νινθιεξσζεί ή φηαλ ε ζχλζεζε
112
ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη εδξαησζεί κεηαμχ εζάο θαη ελφο άιινπ
αηφκνπ, ην άιιν άηνκν γίλεηαη δέθηεο αληηδξψληαο επηθπιαθηηθά
σο πξνο ηελ ηαιαληεπφκελε ζθέςε πνπ εθπέκπεηαη απφ εζάο.

Θάησ απφ ηνλ Λφκν Ρεο Γηαξθνχο Κεηάδνζεο Θαη Κεηαιιαγήο Ρεο
Δλέξγεηαο ην άιιν άηνκν, βξηζθφκελν θάησ απφ ρακειή δπλακηθή
ελέξγεηα, ιακβάλεη απηήλ ηελ πξφζζεηε ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη
απφ εζάο. Θαη ζαλ κηα αδχλακε κπαηαξία ην άιιν άηνκν
επαλαθνξηίδεηαη κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα κε απνηέιεζκα λα
γίλεηαη πην ζεηηθφο κεηά ηελ επαθή ηνπ καδί ζαο.

Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαδηδφκελεο ελέξγεηαο κεηαμχ εζάο θαη ελφο
άιινχ αηφκνπ, είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη
ρψξα κεηαμχ ελφο ζηαζκνχ ιήςεο θαη κεηάδνζεο θαη ελφο
ξαδηνθψλνπ. Κε άιια ιφγηα νη λφκνη, πνπ είλαη ηαπηφζεκνη απφ ηελ
θχζε ηνπο, δηέπνπλ θαη ηα δχν θαηλφκελα.

Σαιαληώζεηο Καη ΢ηάζε

Νπνηαδήπνηε θπζηθή πξάμε παξάγεη κηα ηαιάλησζε. Νηηδήπνηε
βιέπεηε, αθνχηε, κπξίδεηε, γεχεζηε ή αθνπκπάηε παξάγεη κηα
ηαιάλησζε, γηαηί φια απηά, φπσο νηηδήπνηε άιιν, βξίζθνληαη ζε κηα
δηαξθή θαηάζηαζε θίλεζεο. ΋πνηε βξεζείηε αξθεηά θνληά ηνπο ψζηε
λα κπείηε ζηε «ζθαίξα ηαιάλησζήο» ηνπο, ζα επεξεαζηείηε απφ
απηή ηελ ηαιάλησζε, είηε ην θαηαιάβεηε, είηε φρη. Γηα παξάδεηγκα,
έρεηε πνηέ πξνζέμεη, πφζν εηξεληθά αηζζάλεζηε (ηαιάλησζε) ελψ
θάλεηε έλα πεξίπαην ζην δάζνο;
Ν Λφκνο ιεηηνπξγεί αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην λνεηηθφ ηνκέα.
Γηαηί, φηαλ έλα άηνκν θάλεη κηα ζθέςε, απηφ ζεκαίλεη φηη ζην άηνκν
απηφ ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα μεθίλεζε κηα νκάδα εγθεθαιηθψλ
θπηηάξσλ λα ηαιαληψλεηαη κε αληίζηξνθε φκσο ξνή. Θαη φηαλ απηά
ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα, πνπ απνηεινχλ πξάγκαηα θαη ηα ίδηα,
αξρίδνπλ λα ηαιαληψλνληαη κε αληίζηξνθε ξνή, ζηέιλνπλ πξνο ηα
έμσ έλα θχκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ςάρλεη θάπνπ λα
πξνζγεησζεί.

Δάλ βξίζθεζηε ζηελ ζθαίξα (ρψξν ) ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπο θαη
ηπγράλεη λα έρεηε παξφκνηα θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπληνληζκφ
( ζε αξκνλία ή ζε ζπκθσλία ) κε ηα ηαιαληεπφκελα θχηηαξα πνπ
εθπέκπνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν ελφο άιινπ αηφκνπ, ηφηε ιακβάλεηε
απηέο ηηο ηαιαληψζεηο θαη επεξεάδεζηε λνεηηθά απφ απηέο, είηε
αξλεηηθά, είηε ζεηηθά. (Δίλαη μεθάζαξν φηη φινη φζνη βξίζθνληαη ζην
113
ρψξν ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ κάλαηδκελη ζα θαηαλνήζνπλ απνιχησο
απηήλ ηελ πιεξνθνξία.)

Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνην άιιν άηνκν ηαιαληψλεηαη ζε « Έλλνηεο
Θπκνχ ». Δάλ είζηε ν ηχπνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ εχθνια ζπκψλεη θαη
ηχρεη λα εηζέιζεηε ζην ηαιαληεπφκελν πεδίν απηψλ ησλ
ηαιαληψζεσλ ζπκνχ, ηφηε απηέο νη ηαιαληψζεηο ζα επηηεζνχλ ζηα
« θχηηαξα ζπκνχ » κέζα ζην δηθφ ζαο ην κπαιφ. Κηα θαηάζηαζε
ζπληνληζκνχ μεθηλάεη θαη απηέο νη ππάξρνπζεο ηαιαληψζεηο ζα
πξνθαιέζνπλ κηα λέα ηαιάλησζε ζηα εγθεθαιηθά ζαο θχηηαξα θαη
νιφθιεξε ε χπαξμή ζαο ζα αξρίζεη λα θηλείηαη ζην ξπζκφ ηνπο. Θα
αξρίζεηε λα εθλεπξίδεζηε ή λα ζπκψλεηε ( αθφκα θαη εάλ μέξεηε ή
δελ μέξεηε ηελ αηηία απηνχ ηνπ ζπκνχ ). Δάλ δε γλσξίδεηε ηη έρεη
ζπκβεί, ζα ράζεηε ηελ επθαηξία λα αιιάμεηε ηελ θαηάζηαζε πνπ
πξνθάιεζε ηελ επηξξνή κηαο εμ αξρήο.

Ζ ίδηα αξρή ηζρχεη γηα φιεο ηηο λνεηηθέο ηαιαληψζεηο. Απφ ηελ
ζηηγκή πνπ θάπνηνο αξρίδεη λα ζθέθηεηαη, αξρίδεη λα ηαιαληψλεη ηα
εγθεθαιηθά ηνπ θχηηαξα. Απειεπζεξψλεη ελέξγεηα, κε κνξθή
ειεθηξνλίσλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζχκθσλα κε ηελ έληαζε ηεο ζθέςεο
πνπ εκπιέθεηαη. Νπνηνζδήπνηε ζηακαηήζεη απηή ηελ ελέξγεηα, ζα
επεξεαζηεί απφ απηή. Λα έρεηε φκσο θαηά λνπ φηη ην κφλν πξάγκα
πνπ κπνξεί λα ζηακαηήζεη κηα ζθέςε, είλαη απηφ πνπ ζπληνλίδεηαη
κε απηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο, εάλ ηξέμεηε κέζα ζε έλα
ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηαιάλησζεο αξλεηηθψλ ζθέςεσλ, ζα γίλεηε
θαη εζείο ν ίδηνο αξλεηηθφο ( εάλ είζηε ηέηνηνο ηχπνο αλζξψπνπ).
Αληηζηξφθσο, εάλ ηξέμεηε κέζα ζε έλα πεδίν ζεηηθψλ ηαιαληψζεσλ,
ζα έρεηε κηα αληίζεηε εκπεηξία απφ ηελ αξλεηηθή, δειαδή κηα ζεηηθή.

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν αέξαο πνπ αλαπλέεηε είλαη ζηελ θπξηνιεμία «
γεκάηνο » θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο ηαιαληψζεσλ, ζπλερψο
αλαπεδνχλ κέζα ζηνλ εγθέθαιφ ζαο. Υο απνηέιεζκα, κπνξεί λα
γίλεηε ζαλ «θαξάβη ρσξίο θπβεξλήηε » πεξηπιαλψκελνη ζην έιενο
ηνπ νηηδήπνηε ηαιαληψλεηαη γχξσ ζαο ή ηνπ νηηδήπνηε « πιαλάηαη
ζηνλ αέξα » Ξαξφια απηά, απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαηαλνήζεηε ηνλ
Λφκν Ρεο Ραιάλησζεο, ζα είζηε ζε ζέζε λα απνκνλψζεηε ηνλ
εαπηφ ζαο απέλαληη ζηηο αξλεηηθέο ηαιαληψζεηο. Ρφηε κπνξείηε λα
έρεηε ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ζαο ζηελ θπξηνιεμία θαη ζα αξρίζεηε λα
πξνζειθχεηε πξνο εζάο ηα πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηηθά επηζπκείηε.


114
Να Γίλεηε Ννεηηθόο Μαγλήηεο

Διθχζηε Απηφ Ξνπ Σξεηάδεζηε
Γηα Ρε Φπζηθή Ξξαγκαηνπνίεζε Ρεο Γηθήο Παο Δηθφλαο

Δάλ είλαη αιήζεηα φηη ε ελέξγεηα ή ην Ξλεχκα δε δεκηνπξγείηαη ή
θαηαζηξέθεηαη θαη πσο νηηδήπνηε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε
ππήξμε σο ελέξγεηα ή Ξλεχκα, απηφ πνπ αθνινπζεί θαηά ζπλέπεηα
είλαη πσο νηηδήπνηε πνηέ ρξεηαζηείηε είλαη ήδε εθεί. Δίλαη απιψο
ζέκα επηινγήο ζθέςεσλ πνπ ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε κία αξκνληθή
ηαιάλησζε κε ην θαιφ πνπ επηζπκείηε.

Νηηδήπνηε εζείο αλαδεηάηε, ζαο αλαδεηά θαη απηφ. Θαηά ζπλέπεηα
νηηδήπνηε ζέιεηε είλαη ήδε δηθφ ζαο. Έηζη ινηπφλ δελ ρξεηάδεζηε λα
θπλεγήζεηε νηηδήπνηε. Απιψο ην ζέκα είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε
θαιχηεξα απηφ ην νπνίν ήδε θαηέρεηε.

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ επζπγξακκίδεηε αξκνληθά ηελ δσή ζαο κε ηνλ
Λφκν θαη ηελ επηθξαηνχζα Θεία Ράμε, ζα αλαθαιχςεηε φηη ηα
αξλεηηθά « έθαλαλ θηεξά ». Θαη πσο θάζε πξφβιεκα ζα
απνκαθξχλεηαη θαη δελ ζα ειθχεηε πηα απηφ πνπ δελ επηζπκείηε.

Ρν κπζηηθφ γηα λα ιακβάλεηε ζε θπζηθφ επίπεδν ηα απνηειέζκαηα
πνπ επηζπκείηε είλαη πάληα θιεηδσκέλν κέζα ζηνλ Λνκφ Ρεο
Ραιάλησζεο. Νιφθιεξν απηφ ην βηβιίν ζρεδηάζηεθε γηα λα ζαο
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε πψο λα βξεζείηε ζε αξκνληθή ηαιάλησζε
κε ην θαιφ πνπ επηζπκείηε θαη ζηελ ζπλέρεηα πψο λα κείλεηε
ζπληνληζκέλνη ζε απηή ηελ ζεηηθή ηαιάλησζε ψζηε λα κπνξείηε λα
ειθχεηε νηηδήπνηε ρξεηάδεζηε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ εηθφλα
ηεο επεκεξίαο θαη γηα λα ηελ θάλεηε πξαγκαηηθφηεηα.

Η Παξαιιειία Acorn

Πην ζαπκάζην βηβιίν ηνπ Raymond Holliwell, Working With The Law
( Γνπιεχνληαο Κε Ρνλ Λφκν ), ν Holliwell ηνλίδεη ζην θεθάιαην κε
ηίηιν « The Law Of Success » ( O Λφκνο Ρεο Δπηηπρίαο ) ηα
αθφινπζα: « ΋ιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο θχζεο είλαη επηηπρεκέλεο. Ζ
θχζε δελ γλσξίδεη απνηπρία. Γελ πξνγξακκαηίδεη ηίπνηα άιιν παξά
επηηπρία. Ξάληα θαη γηα φια, ν ζηφρνο ηεο είλαη ην απνηέιεζκα ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή ή ζρήκα. Γηα λα πεηχρνπκε κε ηελ θαιχηεξε θαη
πιεξέζηεξε κνξθή, πξέπεη κε κνληέιν θαη παξάδεηγκα ηελ θχζε,
115
λα αληηγξάςνπκε ηηο κεζφδνπο ηεο. Κέζα απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο
λφκνπο ηεο ζα αλαθαιχςνπκε φια ηα κπζηηθά ηεο επηηπρίαο. »

Λα έρεηε θαηά λνπ φηη νηηδήπνηε ζε απηφ ην ζχκπαλ κπνξείηε λα
δείηε δηα γπκλνχ νθζαικνχ θαη νηηδήπνηε δελ κπνξείηε λα δείηε
είλαη εθθξάζεηο ηνπ Ξλεχκαηνο. Δπίζεο λα έρεηε ζηνλ λνπ ζαο πσο
ην Ξλεχκα ιεηηνπξγεί κε αθξηβείο λφκνπο. Δίζηε ππνθείκελνη ζε
απηνχο ηνπο λφκνπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ είλαη θαη ε θχζε. Θαη
γηα απηφ ν Holliwell είρε δίθην. Ξξέπεη κε ζηγνπξηά λα αληηγξάςνπκε
ηηο κεζφδνπο ηεο θχζεο.

Γηα ρξφληα θξαηνχζα επάλσ κνπ έλα βειαλίδη ζηα ζπλέδξηα πνπ
έθαλα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζαλ εξγαιείν γηα λα βνεζήζσ ηνπο
αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ ηεο
έιμεο θαη πσο δνπιεχεη πξαγκαηηθά ζηηο δσέο ηνπο. Γη΄ απηφ
παξαθαιψ νξακαηηζηείηε έλα βειαλίδη. Πηελ ζπλέρεηα ζθεθηείηε –
πξαγκαηηθά ζθεθηείηε - ηη είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά βιέπεηε.

Αλ θαη ην βειαλίδη θαίλεηαη λα είλαη έλα ζπκπαγέο αληηθείκελν, κέρξη
ηψξα ζα έρεηε ζίγνπξα θαηαιάβεη πσο ην βειαλίδη, φπσο θαη
νηηδήπνηε άιιν θαίλεηαη ζπκπαγέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη « κηα
κάδα κνξίσλ κε πςειή ηαρχηεηα ηαιάλησζεο.» Κέζα ζην βειαλίδη
βξίζθεηαη έλαο ππξήλαο ή έλα παηεληαξηζκέλν ζρέδην πνπ
ππνδεηθλχεη ηνλ ξπζκφ ηαιάλησζεο ζηνλ νπνίν θηλνχληαη ηα κφξηα.
Δμάιινπ απηφ είλαη αιήζεηα γηα φινπο ηνπο ζπφξνπο. Κε άιια ιφγηα,
θάζε ζπφξνο έρεη έλαλ ππξήλα ή έλα παηεληαξηζκέλν ζρέδην κέζα
ηνπ πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ηελ ηαιάλησζε ζηελ νπνία ζα βξίζθεηαη
θαη πνπ κέζα απφ απηή ζα θπβεξληέηαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα
αλαπηπρζεί ή ζα σξηκάζεη.

Ξηζηεχσ πσο φινη γλσξίδεηε ην παξαθάησ γεγνλφο: ΋ια ζην ζχκπαλ
θπβεξλνχληαη απφ έλαλ βαζηθφ λφκν – «Δίηε δεκηνπξγεί, είηε
απνζπληίζεηαη » . Απηφ ινηπφλ πνπ αθνινπζεί είλαη φηη εάλ θάηη δελ
βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη βάζεη ηνπ
λφκνπ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θχζεο λα πεζαίλεη. Γηα παξάδεηγκα, φζν ην
βειαλίδη κέλεη έμσ ζηελ θχζε, ζηγά αιιά ζηαζεξά απνζπληίζεηαη.
Υζηφζν, φηαλ ζα θπηέςεηε ην βειαλίδη ζην ρψκα, ην
παηεληαξηζκέλν ζρέδην ή ν ξπζκφο ηαιάλησζεο ηνπ βειαληδηνχ
δεκηνπξγεί κηα δχλακε έιμεο θαη ην βειαλίδη αξρίδεη λα έιθεη
νηηδήπνηε ηαιαληψλεηαη ζε αξκνλία καδί ηνπ. Δάλ κπνξνχζαηε λα
παξαηεξήζεηε δηα γπκλνχ νθζαικνχ ηη αθξηβψο ιακβάλεη ρψξα εθεί
κέζα, ζα βιέπαηε κηα αηειείσηε «παξέιαζε»
116
κνξίσλ ελέξγεηαο, λα θηλνχληαη ζε έλαλ ηέιεην ζρεκαηηζκφ πξνο ην
βειαλίδη. Θαζψο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο
ηνπ βειαληδηνχ, ζα ελσζνχλ, ζα παληξεπηνχλ, ζα γίλνπλ έλα θαη σο
απνηέιεζκα ην βειαλίδη ζα εμαπισζεί, ζα κεγαιψζεη θαη ζα
σξηκάζεη.

Ρψξα ζθεθηείηε ην εμήο: εάλ ξίρλαηε δχν ζηαγφλεο λεξφ θαη δχν
ζηαγφλεο ιάδη ζε έλα μχιηλν ηξαπέδη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηα θηλνχζαηε
ψζηε λα ελσζνχλ κεηαμχ ηνπο, νη δχν ζηαγφλεο λεξφ φηαλ ζα
έξρνληαλ ζε επαθή, ζα ελψλνληαλ δεκηνπξγψληαο κηα κεγαιχηεξε
ζηαγφλα λεξφ. Απφ ηελ άιιε, εάλ ζπξψρλαηε ην λεξφ πξνο ην ιάδη,
απηφ πνπ ζα ζπλέβαηλε ζα ήηαλ λα απσζνχζε ην έλα ην άιιν θαη
απηφ γηαηί δελ βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ηαιάλησζε. Ρν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε ην βειαλίδη. Ρα κφλα πιηθά πνπ ζα ελσζεί κε ην βειαλίδη ζα
είλαη εθείλα ηα κφξηα ελέξγεηαο πνπ ηαιαληψλνληαη ζε αξκνλία καδί
ηνπ. ΋ια ηα ππφινηπα κφξηα ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε γε
απσζνχληαη.

Θαζψο ην βειαλίδη επεθηείλεηαη απφ ηνλ αηειείσην ζρεκαηηζκφ ησλ
κνξίσλ πνπ ειθχνληαη πξνο απηφ, κηθξνί βιαζηνί αξρίδνπλ λα
βγαίλνπλ απφ πάλσ θαη απφ θάησ ηνπ. Απηνί νη βιαζηνί αξρίδνπλ λα
εμειίζζνληαη ζε ξίδεο. Θαζψο κεγαιψλνπλ ή επεθηείλνληαη
μεπεδψληαο πάλσ απφ ηελ γε, κπαίλνληαο ζηελ αηκφζθαηξά ηεο,
απηή ε δχλακε έιμεο ζπλερίδεηαη θαη κφξηα ελέξγεηαο ηεο
αηκφζθαηξάο αξρίδνπλ λα έιθνληαη πξνο απηφ ( φπσο αθξηβψο θαη ηα
κφξηα ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηελ γε έιθνληαλ πξνο απηφ).
Θαζψο ην βειαλίδη ζπλερίδεη λα εμαπιψλεηαη, απφ θάπνηα ζηηγκή θαη
κεηά παχεη λα είλαη βειαλίδη θαη γίλεηαη βειαληδηά. Νη ξίδεο, ν θνξκφο,
ν θινηφο, ηα θιαδηά, ηα θισλάξηα θαη ηα θχιια βξίζθνληαη φια ζην
ζχκπαλ θαη ειθχνληαη πξνο ην βειαλίδη, εμαηηίαο ηνπ ππξήλα ή ηνπ
παηεληαξηζκέλνπ ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζπφξν ηνπ.

Ρψξα, αληίζεηα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ην βειαλίδη δελ έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα αιιάδεη ην ξπζκφ ηαιάλησζήο ηνπ. Γη΄ απηφ κπνξεί
κφλν λα εμειηρζεί ζε απηφ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα εμειηρζεί,
δειαδή ζε βειαληδηά. Απφ πνιιέο απφςεηο είζηε ζαλ ην βειαλίδη. Γηα
παξάδεηγκα, είζηε θαη εζείο έλαο « ζπφξνο » ζε ζρέζε κε ηελ
δηάηαμε ηνπ ζρεδίνπ. Δληνχηνηο, ε δηαθνξά κεηαμχ εζάο θαη ηνπ
βειαληδηνχ είλαη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ εζείο είζηε ζπλ δεκηνπξγφο,
κπνξείηε λα δηαιέμεηε κφλνη ζαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζαο. Ππλεπψο
ε εηθφλα πνπ επηιέγεηε λα έρεηε ζηελ νζφλε ηνπ ζπλεηδεηνχ λνπ ζαο
θαη είλαη θπηεκέλε βαζηά ζην ζεζαπξνθπιάθην ηνπ ππνζπλείδεηνπ
117
κπαινχ ζαο, είλαη ην παηεληαξηζκέλν ζρέδην ή ν ππξήλαο πνπ
θαζνξίδεη ζε ηη ηειηθά ζα εμειηρζείηε. ΢πνδεηθλχεη ηελ ηαιάλησζε
ζηελ νπνία ζα βξίζθεζηε, φπσο επίζεο ειέγρεη ηη ζα ειθχζεηε πξνο
εζάο θαη ηη ζα απσζήζεηε.

Απηφ είλαη έλα ζχκπαλ ελ ηάμεη ζην νπνίν ηίπνηα δελ γίλεηαη ηπραία.
Νη εηθφλεο πνπ θπηεχεηε ζην ζαπκαζηφ κπαιφ ζαο ζηηγκηαία ζέηνπλ
ζε ιεηηνπξγία έλαλ κεραληζκφ έιμεο, ν νπνίνο θπβεξλά ηα
απνηειέζκαηα πνπ έρεηε ζηελ δσή ζαο. Θα πξέπεη σζηφζν λα
ζπκάζηε φηη εάλ ε εηθφλα ζαο αιιάδεη φςεηο ζπλερψο ( απφ ζεηηθέο
αξλεηηθέο θαη απφ αξλεηηθέο ζεηηθέο ), ζα βξίζθεζηε ζπλέρεηα ζε
δηαθνξεηηθφ ζεκείν θαη απηφ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κηα ρανηηθή
δηαδηθαζία. Γπζηπρψο απηά ηα άηνκα πνπ δελ μέξνπλ απηνχο ηνπο
λφκνπο αθξηβείαο, θπηεχνπλ εηθφλεο αθζνλίαο ζην κπαιφ ηνπο ηελ
κηα ζηηγκή θαη εηθφλαο θηψρηαο ηελ άιιε. Ππλερψο « αιιάδνπλ »
ηαιαληψζεηο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ειθχνπλ θαιά πξάγκαηα
ηελ κηα ζηηγκή θαη άζρεκα πξάγκαηα ηελ άιιε. Ζ ιππεξή αιήζεηα
είλαη φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη άλζξσπνη μνδεχνπλ ηε δσή ηνπο
ακθηηαιαληεπφκελνη κεηαμχ δχν αθξαίσλ ζέζεσλ θαη ε ζπλέπεηα
πνπ αθνινπζεί είλαη ε δσή ηνπο λα είλαη απνπξνζαλαηνιηζκέλε θαη
ρανηηθή ζην « κέγηζην » βαζκφ.

Ξαξφιν πνπ είλαη αιήζεηα φηη φια φζα ζέιεηε ππάξρνπλ ήδε,
εμαξηάηαη απφ εζάο λα βξεζείηε ζε αξκνλία καδί ηνπο. Δίλαη μεθάζαξν
φηη δε ζα βξεζείηε ζε αξκνλία κε ηελ επεκεξία εάλ επηκέλεηε λα
έρεηε ζηελ απνζήθε ηνπ ζαπκαζηνχ κπαινχ ζαο εηθφλεο έιιεηςεο
θαη πεξηνξηζκνχ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πάληα καγλεηίδεζηε πξνο θάηη
απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη φηη δελ είλαη θαλελφο άιινπ ην ιάζνο,
φηαλ έξρεηαη ζηελ δσή ζαο θάηη πνπ ππνηίζεηαη φηη δελ ζέιαηε.
Θαηαλνήζηε φηη ην έρεηε παξαγγείιεη θαη ζαο παξαδίλεηαη αθξηβψο
φπσο είρε ζρεδηαζηεί.118ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΔΘΞΑΗΓΔ΢ΠΖΠ ΘΑΗ Π΢ΚΒΝ΢ΙΔ΢ΡΗΘΖΠ

ΡΝ΢

BOB PROCTORΔάλ ζαο επηιέμσ λα δνπιέςεηε καδί κνπ… ζην Ξξφγξακκα
Δθπαίδεπζεο θαη Ππκβνπιεπηηθήο γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν,
εζηηάδνληαο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ εηζνδήκαηφο ζαο, πφζα
πεξηζζφηεξα λνκίδεηε πσο ζα κπνξνχζαηε λα βγάιεηε κέζα ζηελ
πεξίνδν ησλ επφκελσλ 12 κελψλ;


ΚΑΛΔ΢ΣΔ
1-416-449-9956
1-800-576-6416 (Βόξεηα Ακεξηθή)

ή
΢ΣΔΙΛΣΔ E-MAIL
ccprogram@bobproctor.com119
Κεφάλαιο 7


ΟΙ
ΡΙΨΟΚΙΝΔΤΝΟΙ
120
121
ΟΙ ΡΙΨΟΚΙΝΔΤΝΟΙ

Νη κέξεο ηεο ππεξάζπηζεο ησλ φζσλ «θαηέρεηε» θαη ησλ «ζέζεσλ»
πνπ έρεηε έρνπλ θχγεη γηα πάληα. Ππλεπψο απφ απηήλ ηελ εκέξα
θαη ζην εμήο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιείζηε κε πξνβιεκαηηθά ζέκαηα
ηχπνπ πψο λα « δηαηεξήζεηε ηελ ππάξρνπζα δνπιεηά ζαο » ή πψο λα
« δηαηεξήζεηε ην ππάξρνλ επίπεδν θαη ηξφπν δσήο ζαο ». Αληί απηνχ
ζα βάιεηε απηά πνπ κπνξεί «λα πάλε ιάζνο » ζε ακπληηθή ζέζε θαη
απηά πνπ « πξέπεη λα πάλε θαιά » ζε ζρεκαηηζκφ εηνηκφηεηαο θαη
ζέζε επίζεζεο. Απφ ζήκεξα ινηπφλ είζηε έλα δπλακηθφ, δξαζηήξην
θαη ξηςνθίλδπλν άηνκν πνπ ε καηηά ηνπ είλαη πάληα ζηξακκέλε πξνο
ηηο δπλάκεηο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αληί λα είλαη ζηξακκέλε
πξνο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο νθεηιέο. Πην εμήο ζα μππλάηε ην πξσί
ζθεπηφκελνη « ηξφπνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε φια φζα ζέιεηε
λα θάλεηε », αληί λα μππλάηε ζθεπηφκελνη « φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ
δελ κπνξείηε λα θάλεηε απηά ηα πξάγκαηα ».

Απφ ζήκεξα ζα ζθέθηεζηε θαη΄ επαλάιεςε ηα ακέηξεηα
επηηεχγκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πεηχρεηε ζην κέιινλ, πνπ ππεξέρνπλ
απφ νηηδήπνηε έρεηε θάλεη ή πεηχρεη ζην παξειζφλ. Δίλαη μεθάζαξν
φηη απηά είλαη απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ εάλ είζηε
θαηαξράο πξφζπκνη λα πάξεηε θάπνην ξίζθν. Ξηζηέςηε κε, φηαλ
θαηαλνήζεηε απηή ηελ δηαδηθαζία, ε λίθε δελ ζα αξγήζεη λα θάλεη
ηελ εκθάληζή ηεο θαη κάιηζηα κε ζξηακβεπηηθφ ηξφπν. Θα πξέπεη λα
θαηαιάβεηε εληνχηνηο φηη θαζψο ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ αλάιεςε
ξίζθσλ απμάλεηαη, ζα δείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ
ηξνθνδνζία πεγέο πνπ κέρξη ηψξα δελ μέξαηε θαλ φηη ππήξραλ θαη
φηη ηηο θαηέρεηε. Γηα αξρή απηφ κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθφ γηα εζάο.
Ξαξφια απηά, ζα πξέπεη πάληα λα ζπκάζηε φηη δελ πξφθεηηαη πνηέ
λα αθνχζεηε γηα θάπνηνλ ή δελ πξφθεηηαη λα δηαβάζεηε γηα θάπνηνλ ή
λα δείηε θάπνηνλ πνπ λα πεηπραίλεη νηηδήπνηε κεγάιν ζηε δσή ηνπ
ή ζηελ δσή ηεο, εάλ πξψηα δελ έρεη πάξεη θάπνηνπ είδνπο ξίζθν.

Παλ παξάδεηγκα ζθεθηείηε φιεο ηηο παξάηνικεο πξάμεηο ζηηο νπνίεο
πξνέβεζαλ φινη νη κεγάινη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο εξσηθήο ηνπο δσήο. Πηακαηήζηε θαη ζθεθηείηε ην ηεξάζηην ξίζθν
πνπ πήξαλ φινη νη επηρεηξεκαηηθνί εγέηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ιακπξήο θαξηέξαο ηνπο. Δλ ηέιεη θαζψο αλαινγίδεζηε φια απηά ηα
ζαπκάζηα επηηεχγκαηα, ζα αξρίζεηε λα ζπλεηδεηνπνηείηε ην γεγνλφο
φηη θαη εζείο κε ηελ ζεηξά ζαο πξέπεη λα αλαιάβεηε θάπνην ξίζθν γηα
λα κπνξέζεηε λα αλαπηχμεηε ηε κεγαινζχλε κε ηελ νπνία
γελλεζήθαηε. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη θαλελφο είδνπο
122
γλήζηα ηθαλνπνίεζε δελ κπνξεί λα απνθηεζεί νχηε απφ εζάο, αιιά
νχηε απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ ζηε δσή, επεηδή απιά αξλείηαη λα
αλαιάβεη θάπνην ξίζθν. Γηαηί ε δσή θάπνηνπ πνπ έρεη επηιέμεη λα δεη
κε ππεξβνιηθή πξνζνρή, δελ πξφθεηηαη πνηέ λα παξάγεη ηίπνηα άιιν
απφ κηα αδηάθνπε δσή αλίαο, κε λπζηαγκέλεο κέξεο πνπ ζα
ζπλερίδνληαη ρσξίο δηαθνπή.

Ο Παξαιιειηζκόο Σεο Δμέδξαο Καηαδύζεσλ

Γηα λα ζαο βνεζήζσ λα θαηαιάβεηε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ φζσλ
ιέσ, ζθεθηείηε ηνλ αθφινπζν παξαιιειηζκφ. Απιά πεγαίλεηε πίζσ
κε ην κπαιφ ζαο ηελ επνρή πνπ ήζαζηαλ παηδί θαη πξνζπαζήζηε λα
ζπκεζείηε ζε ηη βαζκφ ζαπκάδαηε εθείλν ην «παηδί ηεο γεηηνληάο ζαο
» πνπ απιά αλέβαηλε ζηελ πην ςειή εμέδξα ηεο πηζίλαο θαη ρσξίο
ίρλνο δηζηαγκνχ βνπηνχζε. Πηελ ζπλέρεηα πξνζπαζήζηε λα
ζπκεζείηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηφ ην γεγνλφο ζαο
δεκηνπξγνχζε, θαζψο ηνλ βιέπαηε λα θάλεη εθείλν ην πξψην «
ξηςνθίλδπλν » βεκαηάθη επάλσ ζηελ εμέδξα πξηλ βνπηήμεη ζην λεξφ.
Δάλ είζηε ζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο, πηζαλφηαηα ζα πξέπεη
λα είραηε ράζεη ιίγν απφ ηνλ απηνζεβαζκφ ζαο ηφηε, ψζπνπ ηειηθά
θαη πην πνιχ απφ ληξνπή καδέςαηε φζν ζάξξνο είραηε θαη ηειηθά
πεδήμαηε θαη εζείο. Δλ ηέιεη ζθεθηείηε, εάλ κπνξείηε λα ζπκεζείηε
πφζν θαιά ληψζαηε, φηαλ ηειηθά θάλαηε εθείλε ηελ βνπηηά θαη
απνδείμαηε ζηνλ θφζκν πσο θαη εζείο κπνξείηε.

Ρψξα πνπ θάλαηε απηφ ην λνεηφ ηαμίδη ζην παξειζφλ ζαο, θέξηε ην
καδί ζαο ζην παξφλ. Αο γίλεη μεθάζαξν φηη ππάξρνπλ εθεί έμσ ζήκεξα
ζηξαηηέο αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ φπσο ην λεαξφ παηδί θνηηνχζε
ηελ ζαλίδα ζηελ εμέδξα κε κεγάιε ιαρηάξα, έηζη θαη απηνί θνηηνχλ
κε κεγάιε ιαρηάξα λα βξνπλ έλα ηξφπν λα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο
επηρείξεζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο κνλνπάηη, παξαηψληαο
ηηο δνπιεηέο ηνπο. Δληνχηνηο, εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ηνπο θφβνπ
γηα απνηπρία, απηνί νη δπζηπρείο άλζξσπνη δελ καδεχνπλ πνηέ
αξθεηφ ζάξξνο ψζηε λα πάλε εθεί έμσ θαη λα θάλνπλ ηελ βνπηηά. Υο
απνηέιεζκα απηά ηα άηνκα ράλνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ δίλεη ζε φινπο
καο ε δσή θαη απηφ πνπ είλαη αθφκα πην ιππεξφ είλαη πσο ράλνπλ
ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπλ «ην βάζνο » ηεο δηθήο ηνπο έκθπηεο
πεγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηθαλνηήησλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θνβνχληαη
πσο δελ πξφθεηηαη λα ηα θαηαθέξνπλ, πνπ θνβνχληαη πσο ζα
ράζνπλ, πνπ θνβνχληαη πσο ζα απνηχρνπλ, απιά επηιέγνπλ λα
δηαηεξήζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηα.
Ζ εηξσλεία εληνχηνηο είλαη πσο αθφκα θαη εάλ έλα άηνκν επηκειψο
123
πξνζπαζεί λα απνθχγεη νπνηνδήπνηε ξίζθν, απηφο ή απηή
αλαπφθεπθηα ζα βξεζεί λα απνηπγράλεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ! Αιιά ην
ζέκα είλαη έλα: Θαη ηη έγηλε! Ρη δηαθνξά κπνξεί ζηα αιήζεηα λα θάλεη;
Πην θάησ θάησ κεξηθέο « απνηπρίεο » δελ καο θάλνπλ
« απνηπρεκέλνπο » θαη ε κνλαδηθή θνξά πνπ κπνξνχκε λα
ραξαθηεξηζηνχκε απνηπρεκέλνη είλαη φηαλ ζηακαηάκε λα
πξνζπαζνχκε γηα αθφκε κηα θνξά. Γη΄ απηφ αθφκα θαη εάλ
ηξεθιίδνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, δελ απνηπγράλνπκε,
γηαηί πάληα ζα αλαθηνχκε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζπαζήζνπκε αθφκα
κηα θνξά.

Η Ιζηνξία ηνπ Flip Wilson

Ν δηάζεκνο θσκηθφο Flip Wilson, είλαη γλσζηφο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ
λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα γειάλε. Αιιά αθνχζηε ηη είπε κε πην
ζνβαξφ ηφλν γηα ηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο ξίζθνπ: « Έπεζα θάησ
θαη μαλαζεθψζεθα, έπεζα θάησ θαη μαλαζεθψζεθα. Γηα δεθαέμη
νιφθιεξα ρξφληα δελ έθαλα ηίπνηα άιιν απφ ην λα πέθησ θαη λα
μαλαζεθψλνκαη. »

Αθφκα θαη έηζη, λνκίδεηε φηη ν Flip Wilson είδε πνηέ ηνλ εαπηφ ηνπ
ζαλ απνηπρεκέλν; Ξάσ ζηνίρεκα πσο δελ ην έθαλε. Γηαηί εάλ ην είρε
θάλεη απηφ, δελ ζα είρε βξεη πνηέ ην θνπξάγην λα πξνζπαζήζεη «
αθφκα κηα θνξά » θαη εζείο θαη εγψ δελ ζα είρακε κάζεη πνηέ νχηε
ην φλνκά ηνπ!

Ξξέπεη λα θαηαιάβεηε ζε απηφ ην θξίζηκν ζεκείν πσο φζν πην
γξήγνξα θαη κε ζνβαξφηεηα ζέζεηε έλα κεγάιν ζηφρν γηα ηνλ
εαπηφ ζαο, ζα εκπιαθείηε ζηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο ξίζθνπ, ε
νπνία πξνζζέηεη κηα δηάζηαζε ελζνπζηαζκνχ, κηα εληειψο λέα
γεχζε ζηελ πνξεία ηεο δσήο ζαο. Αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα
είζηε ελήκεξνη πσο, θαζψο εζείο ζα αξρίζεηε λα έιθεζηε πξνο ηελ
ζπκπεξηθνξά αλάιεςεο ξίζθσλ, νη ππφινηπνη άλζξσπνη ζα
πξνζπαζνχλ λα ηελ απνθχγνπλ κε « νπνηνδήπνηε θφζηνο ». Κε άιια
ιφγηα αληί λα πάξνπλ θάπνην ξίζθν κε λφεκα, νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη ζα ζπλερίζνπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε κηα
ζεηξά θελψλ ζπκβηβαζκψλ. Απηνί νη ζπκβηβαζκνί κε ηελ ζεηξά ηνπο
ζα έρνπλ ηειηθά σο αληίρηππν ηελ κείσζε ηεο χπαξμήο ηνπο. Γηα
λα θαηαιάβεηε πσο ιεηηνπξγεί απηφ ην θαηλφκελν, απιά ζθεθηείηε
ηνπο αλζξψπνπο πνπ εζείο γλσξίδεηε θαη πνπ ζπκβηβάζηεθαλ ζηελ
αγνξά ηνπ θαηλνχξηνπ ηνπο ζπηηηνχ. « Γηαηί ζπκβηβάζηεθαλ;»
αλαξσηηέζηε. Γηαηί θνβήζεθαλ πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηα
124
θαηαθέξνπλ κε ηηο δφζεηο ηεο ππνζήθεο γηα ην « ζπίηη ησλ νλείξσλ
ηνπο » πνπ πξαγκαηηθά ήζειαλ λα έρνπλ.

Πηελ ζπλέρεηα ζηξέςηε ην κπαιφ ζαο ζηηο αιεζηλέο ζηξαηηέο ησλ
αλζξψπσλ, πνπ παξέκεηλαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, ζηελ δνπιεηά ηνπο, ηελ
νπνία ζεσξνχζαλ βαξεηή θαη ρσξίο θαιή αληακνηβή. Γηαηί
παξέκεηλαλ; Απιά γηαηί θνβνχληαλ πσο δελ ζα ηα « βγάινπλ πέξα »
κε ηελ ζέζε εξγαζίαο πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειαλ λα έρνπλ. Ζ
εηξσλεία είλαη βέβαηα φηη εάλ απηνί νη άλζξσπνη έβγαδαλ απιά ηνλ
εαπηφ ηνπο « ζηελ θπθινθνξία », θπλεγψληαο απηήλ ηελ θαιχηεξε
δνπιεηά ή απηφ ην ζπίηη ησλ νλείξσλ ηνπο ή νηηδήπνηε άιιν ήηαλ
απηφ πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχζαλ, ηφηε ζα απαηηνχζαλ κηα
αλάινγα θαιχηεξε απφδνζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Υο απνηέιεζκα
ζα αλαθάιππηαλ ζχληνκα φηη ην ξίζθν πνπ είραλ πάξεη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ λα πιεξψλνπλ κεγάια κεξίζκαηα ρξένπο ζε
φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο.

Οη Νεαξνί Δθαηνκκπξηνύρνη

Ξξηλ απφ αξθεηά ρξφληα δηάβαζα έλα ζαπκάζην βηβιίν κε ζέκα ηελ
αλάιεςε ξίζθνπ. Ν ηίηινο ηνπ ήηαλ Νη Λεαξνί Δθαηνκκπξηνχρνη θαη
πεξηείρε ηηο πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο δσήο δεθανθηψ αηφκσλ, πνπ ν
θαζέλαο ηνπο είρε θεξδίζεη πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνιιά απφ απηά ηα άηνκα είραλ θεξδίζεη πνιιά
παξαπάλσ εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνιχ
επηηπρεκέλεο θαξηέξαο ηνπο. Γηαβάδνληαο ην βηβιίν παξαηήξεζα φηη
ν ζπγγξαθέαο έθαλε πνιιέο ελδηαθέξνπζεο αλαθνξέο γχξσ απφ
ηνλ « Λφκν ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηπρίαο », αιιά ε πην ζεκαληηθή ήηαλ
θάπνηα πνπ αλέθεξε ζπρλά. Έιεγε: αλ θαη απηά ηα άηνκα
πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα θαη παξφιν πνπ ν
θαζέλαο ηνπο είρε θεξδίζεη ηα ρξήκαηα ηνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν,
φινη ηνπο είραλ θάηη θνηλφ. « Ξνην ήηαλ απηφ ην πξάγκα;» ζα
ξσηήζεηε. Θαλέλαο απφ απηνχο δελ ζεσξνχζε πσο είρε πάξεη θάπνην
« ξίζθν » παξφιν πνπ φια φζα ηνπο άλεθαλ πξνέξρνληαλ απφ ην
απνηέιεζκα ζρεδφλ θάζε κεγάιεο επηρεηξεκαηηθήο απφθαζεο πνπ
είραλ πάξεη. Ππλέρηζε εμεγψληαο πσο ν ιφγνο πνπ ζεσξνχζαλ πσο
δελ έρνπλ πάξεη θάπνην ξίζθν, ήηαλ γηαηί δνχζαλ ηηο δσέο ηνπο « ζαλ
αλ ήηαλ αδχλαην λα απνηχρνπλ! »
( Πεκεηψζηε εληνχηνηο φηη ζηα κάηηα ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ,
δελ ζα ππήξρε θακία ακθηβνιία φηη απηά ηα άηνκα έπαηξλαλ
ηξνκεξφ ξίζθν θαη κάιηζηα ζε θαζεκεξηλή βάζε.)

125
Η Μειέηε Σνπ Πνιεκηζηή Πηιόηνπ

Κία παξνκνίνπ πλεχκαηνο έξεπλα πνπ έγηλε πξηλ απφ ρξφληα
κειεηψληαο ηελ δσή ησλ πνιεκηζηψλ πηιφησλ ηνπ Γεχηεξνπ
Ξαγθνζκίνπ πνιέκνπ, απνθάλζεθε απνθαζηζηηθά φηη αληίζεηα κε
φ,ηη κπνξεί λα ζθέθηεζηε, πνιινί απφ ηνπο πηιφηνπο πνπ « έπαηδαλ
εθ ηνπ αζθαινχο » θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, βξίζθνληαλ
αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ ζθνηψζεθαλ ζε κάρεο. Ζ έξεπλα
επίζεο έδεημε πσο ζηελ θπξηνιεμία θαη ζρεδφλ κε θακία εμαίξεζε νη
επηβηψζαληεο άζζνη φρη κφλν ήηαλ άηνκα πνπ αξλνχληαλ λα «παίμνπλ
εθ ηνπ αζθαινχο » αιιά ήηαλ θαη απηνί πνπ ήηαλ νη πην παξάηνικνη
θαη αλαιάκβαλαλ ξίζθν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Θαη
πξαγκαηηθά εάλ θάπνηνο είρε ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζεη ηελ
απφδνζε ησλ αλζξψπσλ ζε φια ηα κνλνπάηηα ηεο δσήο, ζα
κπνξνχζε μεθάζαξα λα δεη πσο νπνηνζδήπνηε « παίδεη εθ ηνπ
αζθαινχο » ζηελ δσή πεζαίλεη, θαη πεζαίλεη ζρεηηθά ζε λεαξή ειηθία.
Γηαηί εάλ θαη απηά ηα άηνκα παξακέλνπλ « θιηληθά » δσληαλά γηα
αξθεηά αθφκα ρξφληα, φηαλ ε θαξδηά ηνπο παχεη λα ρηππά, είλαη
ηειείσο ηππηθφ, γηαηί ε αιήζεηα είλαη πσο δελ έρνπλ δήζεη
πξαγκαηηθά πνηέ!

Κέρξη ηψξα ζα έρεηε πηζαλφηαηα πεη ζηνλ εαπηφ ζαο: « ΋ια απηά
αθνχγνληαη εμαηξεηηθά ινγηθά, αιιά είλαη;» ή « Γηαηί ηφζν πνιινί απφ
εκάο είλαη θαζνξηζκέλν απφ ηελ κνίξα λα πεξάζνπκε φιε καο ηελ
δσή ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο απηνιχπεζεο θαη ηεο κηδέξηαο,
απιά θαη κφλν γηαηί δελ κπνξνχκε ή γηαηί είκαζηε απξφζπκνη λα
πάξνπκε έλα ξίζθν κε πξαγκαηηθφ ζθνπφ;» Ινηπφλ εκέλα κνπ
θαίλεηαη πσο εάλ γπξλνχζακε κε ην κπαιφ καο πίζσ ζηα αξρηθά
ρξφληα ηεο δσήο καο πνπ δηακνξθσλφηαλ ν ραξαθηήξαο καο, πνιχ
γξήγνξα ζα αληηιακβαλφκαζηαλ απφ πνχ πεγάδεη απηή ε έιιεηςε
αλάιεςεο ξίζθνπ ζηελ ζπκπεξηθνξά καο. ΋ηαλ ζα έρνπκε θηάζεη
ζε απηφ ην ζεκείν, πηζηεχσ πσο ζα έρνπκε δηαλχζεη πνιχ δξφκν
ζηελ πξνζπάζεηα καο λα παιέςνπκε θαη ελ ηέιεη λα
εμνπδεηεξψζνπκε απηφ ην δφιην πξφβιεκα. Παο πξνηξέπσ λα
δψζεηε πνιχ πξνζνρή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο δνζνχλ ζηελ
ζπλέρεηα.

΋ηαλ ήζαζηαλ ζε λεαξή ειηθία, γηα ηελ αθξίβεηα αθφκα θαη φηαλ
ήζαζηαλ βξέθνο, νη γνλείο ζαο απειπηζκέλα ήζειαλ λα ζαο δνπλ
επηηπρεκέλν. Υο απνηέιεζκα απηήο ηεο επηζπκίαο ηνπο, ήηαλ
ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηελ πηζαλφηεηα πσο ίζσο λα κελ
αληαπνθξηζείηε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα εζάο. Απηφ ήηαλ απφιπηα
126
θπζηθφ ιακβάλνληαο ππφςε πσο ζαο αγαπνχζαλ πάξα πνιχ.
Γπζηπρψο απηφ ηνπο παξαθηλνχζε λα ζαο πξνζηαηεχνπλ απφ θάζε
ηη θαθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζαο ζπκβεί ζηε δσή ζαο. Γηα παξάδεηγκα
φηαλ πξσηνμεθηλήζαηε λα πεξπαηάηε, ήηαλ πάληα εθεί δίπια ζαο θαη
ζηελ παξακηθξή ππνςία πεζίκαηνο, ζαο άξπαδαλ ψζηε λα κελ
πέζεηε θαη ρηππήζεηε.

Ρν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηνλ πξψην ζαο θαπγά κε ην «ηεξαηάθη ηεο
δηπιαλήο πφξηαο ». Νη γνλείο ζαο θαζεζχραδαλ ηα πιεγσκέλα ζαο
αηζζήκαηα. Ξηζαλφηαηα πξνζπάζεζαλ λα ζαο ζπκβνπιέςνπλ,
ιέγνληά ζαο: « Δίρεο δίθην αγάπε κνπ, ην άιιν παηδί έθαλε ιάζνο -
ην άιιν παηδί ήηαλ ην θαθνκαζεκέλν ». Πηελ ζπλέρεηα ζα ζαο είπαλ
θάηη ζαλ : « Πην κέιινλ παηδί κνπ λα είζαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαη λα
απνθεχγεηο παηδηά ζαλ θαη απηφ.» Δπηπιένλ εάλ ε αλαηξνθή ζαο
ήηαλ κηα ηππηθή αλαηξνθή φπσο ησλ πην πνιιψλ απφ εκάο, ην
πξψην ζαο πνδήιαην ζα πξέπεη λα ζπλνδεπφηαλ κε αιιεπάιιειεο
πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ηχπνπ: « πξφζερε » ή « κελ πέζεηο » θ.ι.π. Κε
απηφ ηνλ ηξφπν αξγά αιιά ζηαζεξά ζαο « πξνγξακκάηηζαλ »
έηζη ψζηε λα θάλεηε θάζε θίλεζε ηεο δσήο ζαο κε έλαλ
επθπέζηαηα πξνζεθηηθφ ηξφπν λα θαίεη ζαλ ιακπεξφ θεξί ζηελ νζφλε
ηνπ επαίζζεηνπ λεαξνχ κπαινχ ζαο.

Θα πξέπεη φκσο λα γλσξίδεηε, εληνχηνηο, πσο άζρεηα κε νηηδήπνηε
νπνηνζδήπνηε ζαο έρεη πεη πνηέ, θαλέλαο καο δελ έρεη « γελλεζεί »
κε ηνλ θφβν ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ κέζα ηνπ. ΋πσο ζαο πξναλέθεξα
ν θφβνο αλάιεςεο ξίζθνπ είλαη θάηη πνπ καο έκαζαλ απφ ηελ
ζηηγκή πνπ κπήθακε ζε απηφλ ηνλ ππέξνρν θφζκν. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αληίζεηα κε απηφ πνπ νη άλζξσπνη ιαλζαζκέλα
έρνπλ νδεγεζεί λα πηζηεχνπλ, ε αλζξψπηλε χπαξμε ππάξρεη ιφγσ
ηνπ δηθνχ ηεο κεραληζκνχ. Γελληφκαζηε ξηςνθίλδπλνη θαη είκαζηε
«θπζηθά » πξνγξακκαηηζκέλνη λα αθνινπζήζνπκε ην κνλνπάηη πνπ
ηειηθά ζα καο νδεγήζεη ζην κεγαιείν ηεο δσήο ηνπ θαζελφο καο.

Αιιά, πξηλ μεθηλήζεηε ην ηαμίδη ζαο πξνο απηφ ην κνλνπάηη ηεο
αλάιεςεο ξίζθνπ, ζα πξέπεη λα ζπκάζηε πάληα φηη ην λα
αλαιακβάλεηε ξίζθν, δελ ζεκαίλεη θαη λα γίλεηε αλεχζπλνη
άλζξσπνη. Δάλ ην ζθεθηείηε θαιά, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε πσο απηέο
νη δχν έλλνηεο είλαη ακνηβαία κνλαδηθέο. Γηαηί γηα λα αλαιάβεηε ξίζθν
ζεκαίλεη λα είζηε ζαξξαιένη θαη ην λα δξάηε ζαξξαιέα είλαη πνιχ
δηαθνξηθφ απφ ην λα δξάηε βιαθσδψο (έηζη δξα έλα άηνκν φηαλ
ζπκπεξηθέξεηαη κε αλεχζπλν ηξφπν ). Κπνξεί λα ζπλαληήζεηε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε γξακκή πνπ ρσξίδεη απηέο ηηο δχν
127
έλλνηεο γίλεηαη εμαηξεηηθά ιεπηή. Ξαξφιν απηά, είλαη απνιχησο
δσηηθήο ζεκαζίαο λα κελ μεπεξάζεηε πνηέ απηή ηελ γξακκή.

Έλα άιιν πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε είλαη νηη ε αλάιεςε
ξίζθνπ είλαη πάληα έλαο ζρεηηθφο φξνο. Κε άιια ιφγηα ε
ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη αλάιεςε ξίζθνπ απφ
θάπνην άηνκν, δελ είλαη απαξαίηεην λα αληηπξνζσπεχεη ηελ
αλάιεςε ξίζθνπ γηα έλα άιιν άηνκν. Δπηπιένλ, εάλ ε ίδηα
ζπκπεξηθνξά πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα ηξίην άηνκν, θάπνηνο κπνξεί
λα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα ηελ θξίλεη σο αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά.
Γη’ απηφ ινηπφλ είλαη μεθάζαξν φηη πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα
μερσξίδνπκε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο κε αθξίβεηα. Γηα λα ην
πεηχρνπκε απηφ, ρξεηάδεηαη λα επηζηξέςνπκε πίζσ ζε κηα απφ ηηο
βαζηθέο αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ
εαπηνχ καο.

Θα πξέπεη λα κπνξείηε λα βιέπεηε ηνλ
εαπηό ζαο λα θαηέρεη ήδε όια ηα θαιά πνπ
επηζπκεί κε ην κάηη ηνπ κπαινύ ζαο.

Αλάιεςε Ρίζθνπ Έλαληη Αλεπζπλόηεηαο

Νη άλζξσπνη πνπ είλαη αλεχζπλνη πνιχ ζπάληα πεηπραίλνπλ
ζεκαληηθά πξάγκαηα θαη επίζεο πνιχ ζπρλά πξνθαινχλ θαθφ ζηνλ
εαπηφ ηνπο. Ξεξηζηαζηαθά κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πεηπρεκέλεο, αιιά απηφ δελ είλαη ζπρλφ
θαηλφκελν θαη ζπλήζσο ππνζθηάδνληαη απφ αξλεηηθά απνηειέζκαηα
πνπ δελ αμίδεη νχηε λα ηα αλαθέξνπκε.

Αλαινγηζηείηε γηα παξαδεηγκα έλα άηνκν πνπ βνπηά απφ έλα ςειφ
βξάρν ζε ξερά λεξά, απιά θαη κφλν γηαηί θάπνηνο απφ ηελ παξέα ηνπ
ηνλ « πξνθάιεζε » λα ην θάλεη. Αλ θαη ην άηνκν πνπ αλαθέξνπκε
θνβάηαη λα ην θάλεη, εθείλν πνπ θνβάηαη πην πνιχ είλαη ην ηη κπνξεί
λα πνπλ ή λα ζθεθηνχλ νη άιινη εάλ δελ ην θάλεη. Δίλαη μεθάζαξν
πσο ν θφβνο ηνπ λα βνπηήμεη είλαη απφιπηα ινγηθφο απφ ηελ άπνςε
φηη δελ έρεη εθπαηδεπηεί λα ην θάλεη επαγγεικαηηθά. Δπηπξνζζέησο
θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο εθπαίδεπζεο, φηαλ ζθέθηεηαη ην ηη κπνξεί
λα ζπκβεί, εάλ πεδήμεη απφ ηνλ βξάρν, ην κφλν πνπ βιέπεη είλαη ηνλ
εαπηφ ηνπ ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλν. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα άηνκν
ζαλ θαη απηφ θαη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, εάλ πξνρσξήζεη θαη
βνπηήμεη, ην ιηγφηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, ζα ήηαλ
128
εμαηξεηηθά αλφεην. Ζ πξάμε απηνχ ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα
ζεσξεζεί αλεχζπλε απφ φιεο ηηο απφςεηο.

Απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν, εάλ απηφ ην άηνκν είρε εθπαηδεπηεί σο
επαγγεικαηίαο θαηαδχηεο θαη εάλ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο θαη έηνηκνο
λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο δπζθνιίαο ( π.ρ. εάλ
κπνξνχζε λα « δεη » ηνλ εαπηφ λα νινθιεξψλεη ην ηφικεκά ηνπ
επηηπρεκέλα, θάλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο, φπσο ην λα
θνιπκπήζεη πξνο ηελ μεξά βγαίλνληαο ζηελ παξαιία άζηθηνο θ.ι.π.)
ηφηε ζα ήηαλ έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ δήηεκα. Γηαηί αλ ην άηνκν
απηφ ζίγνπξα ηνικνχζε θάηη κε κεγάιν βαζκφ ξίζθνπ, θαλέλαο δελ
ζα κπνξνχζε λα ηνλ θαηεγνξήζεη γηα αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά.

Πθεθηείηε γηα ιίγν ηνπο « θαζθαληέξ » πνπ δνπιεχνπλ ζηελ
βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο. Απηά ηα άηνκα δηαξθψο θάλνπλ
επηθίλδπλα πξάγκαηα. Ρνπο πξνζιακβάλνπλ θαη ηνπο πιεξψλνπλ γηα
απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν. Αιιά κελ εμαπαηάζηε! Νη άληξεο θαη νη
γπλαίθεο πνπ εθηεινχλ φια απηά ηα ληνπκπιαξίζκαηα δελ είλαη
θαηά θαλέλα ηξφπν εξαζηηέρλεο ηνπ είδνπο. Δίλαη ηθαλφηαηνη
επαγγεικαηίεο κε πςειέο δεμηνηερλίεο θαη κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επηθίλδπλεο ζθελέο πνπ θάλνπλ. Ξάληα ειέγρνπλ
μαλά θαη μαλά φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο, πξηλ αθφκα θάλνπλ θαη ηελ
παξακηθξή θίλεζε. Υο απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνθπιάμεσλ ζπαλίσο
ηξαπκαηίδνληαη. ΋ρη, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία πσο νη θαζθαληέξ
είλαη « Οηςνθίλδπλα » άηνκα, αιιά ζπαλίσο είλαη αλεχζπλνη.

Δπελδύζεηο

Ρψξα παξαηεξήζηε έλα άηνκν πνπ επέλδπζε φια φζα είρε
απνηακηεχζεη ζε κηα επηρείξεζε πνπ ζηελ θπξηνιεμία δελ γλψξηδε
ηίπνηα γη’ απηή. Ξηζαλφηαηα θάπνηνο, ίζσο ζπγγελήο, ζηνλ νπνίν
έηξεθε κεγάιν ζεβαζκφ, ηνπ ή ηεο πξφηεηλε απηήλ ηελ επέλδπζε
εμεγψληαο ηεο ή ηνπ πσο ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή ηδέα θαη πσο φζνη
επέλδπαλ ζε απηή ζα θέξδηδαλ θαηαπιεθηηθά πνζά αληαπφδνζεο. Αο
ππνζέζνπκε επίζεο φηη παξά ηηο ακθηβνιίεο ηνπ αηφκνπ απηνχ γχξσ
απφ ην εάλ ζα έπξεπε λα κπεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, απηφ πνπ ην
παξαθηλνχζε ήηαλ έλα πςειφ αίζζεκα απιεζηίαο θαη αλαδήηεζεο
κεγάιεο νηθνλνκηθήο αληαπφδνζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη απφ
απηήλ ηελ επέλδπζε. Δλ ηέιεη αο ππνζέζνπκε πσο, αλ θαη ν
ηξνκεξφο θφβνο ηεο απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ ήηαλ ππαξθηφο, ην
άηνκν απνθαζίδεη λα πξνρσξήζεη θαη λα θάλεη ηελ επέλδπζε έηζη
θαη αιιηψο. Ρη ζα ζπκβεί ζηελ ζπλέρεηα;
129

Αθνχ έρεη γίλεη ε επέλδπζε, νη πεξηζζφηεξεο ψξεο ηνπ αηφκνπ ζα
πεξλνχλ πηζαλφηαηα θάπσο έηζη:

1. Αλεζπρψληαο γηα ηελ επέλδπζε
2. Νξακαηηδφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ λα πέθηεη ζην επίπεδν ηεο
νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο.

Δίλαη απνιχησο μεθάζαξν φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθήο
ππεπζπλφηεηαο ε ζπκπεξηθνξά ζα έπξεπε λα είλαη ζίγνπξα αληίζεηε
θαη ην άηνκν πνπ εκπιέθεηαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί
απεξίζθεπην θαη αλεχζπλν αληί γηα « ζνβαξφο » απέλαληη ζηελ
ιήςε ξίζθνπ. Ρν ζχλεζεο απνηέιεζκα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη
πξνβιέςηκν θαη θαζφινπ επράξηζην. Ρν άηνκν ην νπνίν αλαθέξνπκε,
ράλεη ηα ρξήκαηα θαη αο κελ αλαθέξνπκε θαη ηελ θηιία ηνπ αηφκνπ
πνπ ηνπ έθαλε ηελ πξφηαζε γηα ηελ επέλδπζε. (Ν ιφγνο είλαη πσο
ηα αλφεηα θαη αλεχζπλα άηνκα ζπρλά θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο
γηα ηέηνηνπ είδνπο ιάζε.)

Απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν, εάλ ην άηνκν άθνπγε πξνζεθηηθά ηελ
πξφηαζε ηνπ θίινπ ή ηνπ ζπγγελή θαη ζηελ ζπλέρεηα κειεηνχζε
κφλνο ηνπ ηελ πξφηαζε, ζα κπνξνχζε λα έρεη δηακνξθψζεη κηα
γλψκε πνπ ζα ήηαλ βαζηζκέλε ζε αθιφλεηε γλψζε θαη φρη ζε
θεκνινγία. Δπηπιένλ ζα είρε έλα ζίγνπξν θίλεηξν απφ ην λα είρε
απιά ην θίλεηξν ηεο απιεζηίαο. Φηάλνληαο ζε απηφ ην ζεκείν ην
άηνκν ζα κπνξνχζε λα είρε πξνρσξήζεη θαη λα επελδχζεη έλα ινγηθφ
πνζφ ρξεκάησλ, αληί λα δηαθηλδπλεχζεη ην ζχλνιν ησλ
απνηακηεχζεψλ ηνπ. Πηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ ζα είρε ζπγθεληξψζεη
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βαζίδνληαλ πιένλ θαη ζηελ δηθή
ηνπ εκπεηξία, ζα κπνξνχζε ζηαδηαθά λα απμήζεη ην χςνο ηεο
επέλδπζήο ηνπ, εάλ απηφ ήηαλ θάηη πξνο ζπκθέξνλ ηνπ.

Δίλαη μεθάζαξν πσο, εάλ ην άηνκν είρε αθνινπζήζεη απηφ ην δεχηεξν
ππνηηζέκελν ζελάξην, ζα εμαθνινπζνχζε λα έρεη πάξεη θάπνηνπ
είδνπο ξίζθν. Δληνχηνηο θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα πεη πσο
θέξζεθε κε αλφεην θαη αλεχζπλν ηξφπν. Δπηπξνζζέησο, αθφκα θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν απηφ είρε πάξεη κηα « ιαλζαζκέλε
απφθαζε » θαη έραλε ηα ρξήκαηά ηνπ, απηά ζα ήηαλ ηα κφλα πνπ
ζα είρε ράζεη. Θα εμαθνινπζνχζε λα έρεη ηελ θηιία ηνπ αλζξψπνπ
πνπ ηνπ πξφηεηλε ηελ επέλδπζε θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, γηαηί ζα
ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη γηα ην κφλν πξάγκα πνπ ήηαλ έλνρνο δελ
ήηαλ παξά κφλν γηα κηα ιαλζαζκέλε εθηίκεζε. Έλα επηπξφζζεην
130
θέξδνο ζε απηή ηελ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη πσο ην άηνκν δελ ζα
απέξξηπηε κειινληηθέο πξνηάζεηο επελδχζεσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ.

Δίκαη ζίγνπξνο πσο πηάλεηε ην κήλπκα κνπ « δπλαηά θαη θαζαξά»: νη
άλζξσπνη πνπ αλαιακβάλνπλ ξίζθν, είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη
άλζξσπνη πνπ κειεηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο πξνζεθηηθά, έρνπλ
απηνπεπνίζεζε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη έρνπλ έλαλ πνιχ πγηή
απηνζεβαζκφ. Δλ ζπληνκία κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη άλζξσπνη πνπ
αλαιακβάλνπλ ξίζθν, αληίζεηα κε ηα αλεχζπλα άηνκα, δελ είλαη ηα «
θνξντδάθηα » θαλελφο.

Δπηρεηξεκαηηθέο Απνηπρίεο

Αλαινγηζηείηε ην εμήο: εάλ θάπνηνο εμέηαδε ηα ζηαηηζηηθά ησλ
απνηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θάζε ρξφλν, ρσξίο λα κειεηήζεη
πξνζεθηηθά θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, ζα κπνξνχζε λα βγάιεη ην
ζπκπέξαζκα φηη ην λα μεθηλήζεη θάπνηνο κηα δηθή ηνπ επηρείξεζε
είλαη ηειείσο « αλεχζπλν ». Αιιά δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα! Ζ
αιήζεηα είλαη φηη πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ βγήθαλ ζε
ρξενθνπία, δελ ζα έπξεπε λα είραλ μεθηλήζεη κηαο εμ αξρήο δηθή ηνπο
επηρείξεζε. Δίηε γηαηί δελ ήηαλ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα έλα
ηέηνην ηφικεκα, είηε απιά γηαηί δελ ήμεξαλ ηη έθαλαλ. Ρνπο έιεηπαλ νη
δεμηνηερλίεο, ε ηερλνγλσζία ή θαηάιιειε ππνζηήξημε, γηα λα
κπνξέζνπλ « λα απνγεηψζνπλ » ηελ επηρείξεζή ηνπο. Έρεηε θαηά λνπ
φηη αλ θαη παίξλεη ζηηο πην πνιιέο λενεκθαληδφκελεο εηαηξείεο ηξία
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα γηα λα εδξαησζνχλ θαηάιιεια, κεξηθνί απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έδσζαλ κηα πεξίνδν
πξνζαξκνγήο ζηελ επηρείξήζε ηνπο λα επηβηψζεη νχηε γηα ηξεηο
κήλεο, λα κελ πσ, νχηε ηξεηο εβδνκάδεο.

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθέξσ φηη, πξηλ μεθηλήζνπλ πνιιά
άηνκα ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε, ήηαλ ππάιιεινη πνπ πίζηεπαλ πσο
ηα αθεληηθά ηνπο ήηαλ αλίθαλα ή πσο νη εξγνδφηεο πνπ ηνπο
πξνζέιαβαλ, δελ ήμεξαλ ηη θάλνπλ. Ν νπνηνζδήπνηε δελ θαηαθέξλεη
λα θάλεη ηελ επηρείξεζε ηνπ λα απνδψζεη δελ θαηαηάζζεηαη
απαξαίηεηα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, αιιά ζίγνπξα ππάξρνπλ πνιινί
πνπ θαηαηάζζνληαη.

Ξαξφια απηά θαη παξά ηηο ζιηβεξέο ζηαηηζηηθέο, ππάξρνπλ ζίγνπξα
αξθεηά άηνκα πνπ αλαιακβάλνληαο ην ξίζθν, έρνπλ εδξαηψζεη
επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα απιά ζθεθηείηε ηελ
πεξίπησζε ηνπ θαινχ κνπ θίινπ Bob McCrary. O Bob είρε δνπιέςεη
131
ζηε βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθψλ γηα πνιιά ρξφληα θαη ελψ δελ είρε
πνηέ θεξδίζεη απηφ πνπ ιέκε « ρνληξά ιεθηά », ζίγνπξα θέξδηδε θάηη
θαιχηεξν απφ ην κέζν φξν εηζνδήκαηνο. Δίρε ην δηθφ ηνπ ζπίηη,
αλέζξεςε ηξεηο παλέκνξθεο θφξεο θαη ηα πέηπρε φια απηά ελψ
δνχιεπε γηα θάπνηνλ άιιν. Αιιά παξά ηελ αλακθίβνιε επηηπρία ηνπ,
ν Bob απέθηεζε ηνλ πφζν λα έρεη κηα δηθηά ηνπ επηρείξεζε θαη
ππνζέησ πσο ν θφβνο ήηαλ ην κφλν πξάγκα πνπ ηνλ ζπγθξαηνχζε
απφ ην λα ην θάλεη. Ζ αιήζεηα είλαη πσο κε φια φζα είρε δηαζέζηκα ν
Bob δελ κπνξνχζε παξά λα πεηχρεη. Γπζηπρψο φκσο δελ ην γλψξηδε
απηφ, γηαηί πνηέ μαλά « δελ είρε θάλεη θάηη κφλνο ηνπ. »
Δπηπξνζζέησο είρε αλαηξαθεί κε ηελ « παιηά » πεπνίζεζε
πηζηεχνληαο πσο θάπνηνο πξέπεη λα « έρεη κηα θαιή κφξθσζε θαη λα
δνπιέςεη γηα κηα ζχληαμε. »
Αιιά ν πφζνο ηνπ Bob θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Pat εμαθνινπζνχζε λα
επηκέλεη. Ρειηθά έθηαζαλ ζην ζεκείν φπνπ κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά
λα νξακαηηζηνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο λα ιεηηνπξγεί επηηπρεκέλα.
Θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ηξέθεηο κηα εηθφλα ζην
κπαιφ ζνπ, ρσξίο λα ηελ εθθξάδεηο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ
νξακαηηζκνχ ηνπ Bob θαη ηεο Pat ήηαλ ε γέλεζε ηεο δηθήο ηνπο
επηρείξεζεο, « Pensacola Electronics.»

Ρν ραξκφζπλν γεγνλφο ζπλέβε κφιηο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη
κνινλφηη ν Bob θαη ε Pat δνχιεςαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα δνπιεχνπλ
πνιιέο ψξεο, έρνπλ ηε ηθαλνπνίεζε λα αηελίδνπλ απηφ πνπ καδί
δεκηνχξγεζαλ. Ξνιχ επηηπρεκέλα πξνζέιαβαλ αξθεηνχο αλζξψπνπο
θαη δηαζέηνπλ ηηο αμηφινγεο ππεξεζίεο ηνπο ζε ρηιηάδεο πειάηεο πνπ
βξίζθνληαη ζε φιεο ηεο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Έρνπλ θεξδίζεη έλα
αμηνζεκείσην εηζφδεκα θαη ε θαζαξή αμία ηεο επηρείξεζε ηνπο
ζήκεξα, εάλ ηελ πνπινχζαλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φια ηα
ρξήκαηα πνπ ν Bob είρε θεξδίζεη δνπιεχνληαο γηα κηα άιιε εηαηξεία
φια απηά ηα ρξφληα.

Ξήξε ν Bob θαη ε Pat ηελ ζσζηή απφθαζε; Οσηήζηε ηνπο! Θα
έπαηξλαλ μαλά κηα ηέηνηα απφθαζε; Φαληάδνκαη πσο μέξεηε ηελ
απάληεζε! Ξηζηεχεηε πσο είλαη άλζξσπνη πνπ αλαιακβάλνπλ ξίζθν;
Γε λνκίδσ πσο ππάξρεη ακθηβνιία γχξσ απφ απηφ!

Ν Bob θαη ε Pat MacCrary άθεζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη επέλδπζαλ
αξθεηέο ρηιηάδεο δνιάξηα γηα λα θάλνπλ θάηη πνπ δελ είραλ θάλεη
πνηέ μαλά. Γελ είραλ θακία γξαπηή εγγχεζε πσο ζα πεηχρνπλ ζε
απηφ ηνπο ην ηφικεκα, αιιά επίζεο δελ ήηαλ αλεχζπλνη θαη δελ
δξνχζαλ παξνξκεηηθά. Φνβνχληαλ; Ζ αιήζεηα είλαη πσο δελ ηνπο
132
έρσ ξσηήζεη πνηέ επζέσο, αιιά κεηά απφ είθνζη ρξφληα κειέηεο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο, αηζζάλνκαη βέβαηνο πσο θνβνχληαλ. Ζ
ζεκαληηθή παξαηήξεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο παξφιν ηνλ
θφβν ηνπο, είραλ ην θνπξάγην λα δξάζνπλ. Γηαηί ην άηνκν πνπ
αλαιχεη κηα θαηάζηαζε πξνζεθηηθά, πξνεηνηκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ
θαηάιιεια θαη ζηελ ζπλέρεηα αληηκεησπίδεη ηνλ θφβν ηνπ κε ηελ
εηθφλα ηεο επηηπρίαο ζην κπαιφ ηνπ, είλαη πξαγκαηηθά έλαο
άλζξσπνο πνπ μέξεη λα αλαιακβάλεη ξίζθν. Δπί πιένλ, φπσο ήδε ζα
γλσξίδεηε νη άλζξσπνη πνπ μέξνπλ πψο λα αλαιακβάλνπλ ξίζθν,
ζπαλίσο ράλνπλ θαη αθφκα θαη φηαλ ράλνπλ, θάλνπλ έλα βήκα πίζσ
απιψο γηα λα πξνζπαζήζνπλ μαλά. Κε άιια ιφγηα νη άλζξσπνη πνπ
μέξνπλ πψο λα αλαιάβνπλ ξίζθν δνπλ κηα ζπλαξπαζηηθή, δεκηνπξγηθή
δσή γηαηί δνπλ ην είδνο εθείλν ηεο δσήο πνπ φινη έρνπκε πξννξηζκφ
λα δήζνπκε.

Γη΄ απηφ βάιηε έλα ρακφγειν ζην πξφζσπφ ζαο, γηαηί απφ απηή ηελ
ζηηγκή θαη κπξνο κπνξείηε θαη εζείο λα γίλεηε έλαο άλζξσπνο πνπ
γλσξίδεη πξαγκαηηθά πψο λα αλαιακβάλεη ξίζθν. Ξσο; Απιά
θάλνληαο απηφ πνπ έρεηε νλεηξεπηεί λα θάλεηε - θαηά δηαζηήκαηα–
γηα κήλεο ή πηζαλφηαηα γηα ρξφληα.

Πην ππέξνρν κηνχδηθαι South Pacific, ε Mary Martin ηξαγνχδεζε: «
Δάλ δελ έρεηο έλα φλεηξν, εάλ δελ έρεηο έλα φλεηξν, πσο ζα θάλεηο
έλα φλεηξν πξαγκαηηθφηεηα;» Έρσ ηελ πεπνίζεζε πσο φινη καο
έρνπκε έλα φλεηξν. ΋ινη καο έρνπκε έλα φξακα, έλα ηδαληθφ ή ηελ
εηθφλα θάπνηνπ κεγάινπ ή έμνρνπ επηηεχγκαηνο πνπ βγαίλεη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ζπλεηδεηνχ καο απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Άιισζηε γηα
ιίγεο ζχληνκεο ζηηγκέο επηηξέπνπκε ζηνπο εαπηνχο καο ηελ
πνιπηέιεηα λα απνιακβάλεη απηφ πνπ θάλεη, απηφ πνπ είλαη ή έρεη,
νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην φλεηξν απηφ. Γελ έρσ θακία ακθηβνιία
ζην κπαιφ κνπ πσο θαη εζείο επίζεο « έρεηε » κηα εηθφλα απφ θάηη
πνπ πιαλάηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλεηδεηνχ ζαο θαηά δηαζηήκαηα
θαη αλ ε αιήζεηα ζαο γηλφηαλ γλσζηή, ζα ζέιαηε πνιχ λα
πξαγκαηνπνηήζεηε απηφ ην φλεηξν.

Ινηπφλ ε σκή αιήζεηα είλαη πσο κπνξείηε. Αιιά πηζαλφηαηα ζα
απαηηεζεί αξθεηφ θνπξάγην απφ πιεπξάο ζαο. Λα ζπκάζηε πσο δελ
θάλεη θακία δηαθνξά απηήλ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πφζν
πεξίεξγε κπνξεί λα είλαη ε ηδέα ζαο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί
αθφκε θαη εζείο λα ηε ζεσξείηε απιή θαληαζία.

133
Κπνξείηε φκσο λα ηελ θάλεηε πξαγκαηηθφηεηα, θάλνληαο κηα
γξαπηή απνγξαθή ηνπ νηηδήπνηε εζείο ζέιεηε λα θάλεηε, λα έρεηε ή
λα είζηε. Θαηαγξάςηε ηηο θηινδνμίεο ζαο κε φζεο πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε θαη κάιηζηα ζηνλ ελεζηψηα. Κελ ην γξάςεηε
ζαλ θάηη πνπ « πξνγξακκαηίδεηε » λα θάλεηε, αιιά ζαλ θάηη πνπ
θάλεηε ήδε ζην παξφλ. Κε κεγάια καχξα γξάκκαηα γξάςηε « Δγψ
κπνξψ » θαη ζηελ ζπλέρεηα θσλάμηε ην, πείηε ην, ηξαγνπδήζηε ην
θαη θπηέςηε ηελ ηδέα φηη ηψξα ζα θάλεηε απηφ πνπ γξάςαηε ζην
ππνζπλείδεην λνπ ζαο. Πηελ ζπλέρεηα επηιέμηε έλαλ θίιν πνπ ηνπ
έρεηε πνιχ εκπηζηνζχλε - θάπνηνλ πνπ ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ είλαη
ζπκβαηφο κε ηνλ δηθφ ζαο, φρη θάπνηνλ πνπ ζα ζαο θαηαβάιεη θαη ζα
γειάζεη κε ηελ ηδέα ζαο - θαη κνηξαζηείηε ηελ ηδέα ζαο καδί ηνπ.
Γηαιέμηε θάπνηνλ πνπ ζα ζαο αλεβάζεη θαη ζα ζαο εκθπζήζεη
απηνπεπνίζεζε κε ζεβαζκφ ζηελ ηδέα ζαο.

Λα ζπκάζηε φηη δελ θάλεη θακία δηαθνξά εάλ ν ζηφρνο ζαο είλαη λα
μεθηλήζεηε κηα θαηλνχξηα επηρείξεζε, λα ρηίζεηε ή λα αγνξάζεηε έλα
θαηλνχξην ζπίηη, λα αγνξάζεηε έλα θαηλνχξην απηνθίλεην, λα
απνθηήζεηε κηα θαηλνχξηα ζέζε ζηελ δνπιεηά ζαο, λα ρηππήζεηε έλα
θαηλνχξην ξεθφξ πσιήζεσλ ή λα θεξδίζεηε έλαλ έπαηλν ζην ζρνιείν
ζαο. Νηηδήπνηε θαη αλ είλαη, πξέπεη λα βγείηε εθεί έμσ κε ηφικε θαη
λα ην θπλεγήζεηε. Ππλερίζηε λα ππελζπκίδεηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη
δηαζέηεη ηεξάζηηα απνζέκαηα δπλαηνηήησλ κέζα ζαο θαη γηα απηφ
είζηε αξθεηά ηθαλφο λα πεηχρεηε νηηδήπνηε « βάιεηε ζην κπαιφ
ζαο.» Ρν κφλν πνπ πξέπεη λα ζθεθηείηε είλαη ην πψο ζα ην θάλεηε
θαη φρη εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε. Αξρίζηε λα βιέπεηε ηνλ εαπηφ
ζαο ζαλ έλαλ άλζξσπν πνπ αλαιακβάλεη ξίζθν θαη ζηελ ζπλέρεηα
αξρίζηε λα ιέηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη είζηε έλαο άλζξσπνο πνπ
αλαιακβάλεη ξίζθν. Λα έρεηε ηελ πιήξε επίγλσζε ησλ « θαιψλ
ηαιαληψζεσλ » πνπ απνθηάηε κφλν θαη κφλν απφ ηελ εμάζθεζε
απηψλ ησλ απιψλ αζθήζεσλ.

Αιιά πξηλ πξνρσξήζεηε καθξχηεξα ζηελ αλαδήηεζή ζαο, βξείηε έλα
ζηπιφ θαη έλα κπινθ, γηα λα γξάςεηε. Δηνηκάζηε έλαλ ηζνινγηζκφ,
παίξλνληαο έλα θνκκάηη ραξηί κε δηαζηάζεηο 8-1/2 * 11 εθ.΄΄ θαη
ηξαβψληαο κηα θάζεηε γξακκή ζην θέληξν ηνπ ραξηηνχ.
Πηελ αξηζηεξή κεξηά βάιηε έλα κείνλ ( - ) θαη ζηελ δεμηά κεξηά βάιηε
έλα ζπλ (+). Θάησ απφ ηελ κεξηά πνπ βάιαηε ην κείνλ γξάςηε φηη
ρεηξφηεξν ζα κπνξνχζε λα ζαο ζπκβεί, εάλ αθνινπζήζεηε ηελ ηδέα
πνπ ζέιεηε. Πηελ δεμηά κεξηά γξάςηε φια ηα θαιά - ηα θαιχηεξα πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ζαο ζπκβνχλ – εάλ αθνινπζνχζαηε ην πιάλν
134
πνπ έρεηε ζην κπαιφ ζαο. Μεθαζαξίζηε φηη απηφ πνπ ζέιεηε είλαη
ηίκην θαη αμηνπξεπέο θαη πσο νηηδήπνηε είλαη γξακκέλν ζηελ αξηζηεξή
κεξηά ηεο ζειίδαο δελ πξφθεηηαη λα απνβεί θαηαζηξνθηθφ. Απφ ηελ
άιιε, νηηδήπνηε έρεηε ζηελ δεμηά κεξηά ηεο ζειίδαο ζα κπνξνχζε
λα απνβεί απνιχησο ππέξνρν.
Ππλεπψο δεκηνπξγψληαο έλαλ ηζνινγηζκφ κε απηφ ηνλ ηξφπν,
απνδεηθλχεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ην γεγνλφο πσο « δελ έρεηε ηίπνηα λα
ράζεηε ». Έρεηε ήδε παξαηεξήζεη αξθεηέο θνξέο κέζα ζε απηφ ην
βηβιίν φηη εάλ « ράζεηε ζε κηα πξνζπάζεηα » απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
είζηε θαη απνηπρεκέλνη, απιά ζεκαίλεη φηη ην πιάλν πνπ είραηε βάιεη
δελ εμειίρζεθε φπσο ην πεξηκέλαηε. Έηζη ινηπφλ αθφκα θαη εάλ
ράζεηε φια φζα έρεηε, εμαθνινπζείηε λα κπνξείηε λα επαλέιζεηε θαη
λα πξνζπαζήζεηε αθφκα κηα θνξά.
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρσ απνθηήζεη ηελ ζπλήζεηα λα δηαβάδσ ηηο
βηνγξαθίεο θαη ηηο απηνβηνγξαθίεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνπ
έρνπλ πεηχρεη « ζεκαληηθά πξάγκαηα » θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπο. Δθείλν πνπ αλαθάιπςα είλαη πσο αθφκα θαη απηά ηα άηνκα κε
ζρεδφλ θακία εμαίξεζε είραλ πέζεη έμσ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη
κάιηζηα αξθεηέο θνξέο, αιιά απηφ δελ ηνπο απέηξεςε λα
ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ! Πηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εγψ ν ίδηνο
έρσ « απνηχρεη λα πηάζσ θάπνηνπο ζηφρνπο κνπ » ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο θαη πξέπεη λα παξαδερηψ πσο απηφ πνλάεη ιηγάθη θαη
κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα ληξνπήο. Αιιά φ,ηη
έγηλε, έγηλε θαη δελ κε ζηακάηεζε πνηέ απφ ην λα ζπλερίζσ λα
πξνζπαζψ μαλά θαη μαλά θαη δελ πξέπεη λα ζηακαηήζεη νχηε εζάο,
γηαηί φινη καο δηαζέηνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα μαλαζεθσζνχκε θαη λα
ζπλερίζνπκε γηα αθφκα κηα θνξά. Γη΄ απηφ ινηπφλ, απηήλ εδψ ηελ
ζηηγκή πάξηε ηελ απφθαζε φηη πξφθεηηαη λα γίλεηε ν άλζξσπνο πνπ
πξαγκαηηθά επηζπκείηε. Έλαο άλζξσπνο πνπ μέξεη λα « αλαιακβάλεη
ξίζθν. »


135

136
Κεφάλαιο 8
Η ΚΟΨΗ
ΣΟΤ
ΞΤΡΑΦΙΟΤ


137Η ΚΟΨΗ ΣΟΤ ΞΤΡΑΦΙΟΤ
138

Δίζηε κόλν έλαλ πόλην…έλα βήκα…κηα ηδέα…
καθξηά γηα λα βγείηε ζηελ ιεσθόξν ηεο
νκνξθηάο ηεο δηθήο ζαο δσήο.

Έρεη εηπσζεί πσο ε γξακκή πνπ ρσξίδεη ηελ λίθε απφ ηελ ήηηα, είλαη
ηφζν ιεπηή φζν θαη ε θφςε ελφο μπξαθηνχ θαη απηφ είλαη αιήζεηα.
(Αλαθέξνκαη γηα ηελ λίθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο
ηεο δσήο καο.)

Ν W. Somerset Maugham έγξαςε έλα νιφθιεξν βηβιίν κε ηίηιν
The Razor’s Edge ( Ζ Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ ) θαη ν Daryl F. Zanuck
μφδεςε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα λα θάλεη ηελ παξαγσγή
κηαο ηαηλίαο κε ηνλ ίδην ηίηιν. Θαη νη δχν απηνί κεγάινη άλδξεο - ν
ζπγγξαθέαο θαη ν παξαγσγφο – ήμεξαλ πσο δελ ππάξρεη κεγάιε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιά κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ
πνπ επηηπγράλνπλ. ( Απηφ ήηαλ ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε
ηαηλία θαζψο θαη ην βηβιίν .)

Ν έλαο άλζξσπνο είλαη ζρεδφλ έηνηκνο « λα μεθηλήζεη » έλα ζρέδην
θαη έλαο άιινο ην μεθηλάεη. Έλα άηνκν « ζρεδφλ » νινθιεξψλεη έλα
θαζήθνλ θαη ν άιινο ην νινθιεξψλεη. ΋ έλαο άλζξσπνο βιέπεη ηελ
επθαηξία θαη ν άιινο ηελ αξπάδεη. Έλαο καζεηήο « ζρεδφλ »
πεξλάεη ην δηαγψληζκα θαη ν άιινο ην πεξλάεη θαη παξφιν πνπ ε
δηαθνξά ζηελ βαζκνινγία κπνξεί λα είλαη έλα εθαηνζηφ ζηα εθαηφ,
απηφ ην έλα εθαηνζηφ είλαη πνπ θάλεη φιε ηελ δηαθνξά.

Νη αλαιπηέο ηεο ηζηνξίαο ησλ ζπνξ έρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα
δξακαηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ καο δείρλνπλ ηελ ηδέα ηεο Θφςεο Ρνπ
Μπξαθηνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηνπο Νιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 1976 ζην
Κφληξεαι ηνπ Θαλαδά ππήξραλ νθηψ θηλαιίζη πνπ είραλ κπεη ζηνπο
ηειηθνχο ησλ εθαηφ κέηξσλ. Ν δξνκέαο πνπ λίθεζε ην ρξπζφ
Νιπκπηαθφ κεηάιιην ήηαλ θαηά έλα δέθαην ηνπ δεπηεξνιέπηνπ
γξεγνξφηεξνο απφ ηνλ δξνκέα πνπ ηεξκάηηζε ζηελ ηειεπηαία ζέζε.

Ρν 1974. ν ARMED είρε θηάζεη ζε θέξδε ηα 761.500 δνιάξηα. Ήηαλ
ην πξψην άινγν θνχξζαο ζηελ ηζηνξία ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ
πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο θαξηέξαο ηνπ θέξδηζε πάλσ απφ έλα
εθαηνκκχξην δνιάξηα απφ βξαβεία. Αιιά ην άινγν πνπ ηεξκάηηζε
δεχηεξν εθείλε ηελ ρξνληά ηνπ 1974, θέξδηζε κφλν 75.000 δνιάξηα
θαη ήηαλ έλα άινγν πνπ ζπρλά έραλε αγψλεο ελφο κηιίνπ γηα κφιηο
ιίγα εθαηνζηά. Ρψξα, εάλ θνηηάδακε ηα θέξδε ηνπο απφ ρξεκαηηθήο
139
απφςεσο κφλν, ζα βιέπακε πσο ζηα ζίγνπξα ν ARMED ήηαλ θαηά
δεθαηξείο θνξέο θαιχηεξνο απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Δληνχηνηο, εάλ
ζπγθξίλακε ηνπο « ρξφλνπο » πνπ είραλ πεηχρεη ηα δχν άινγα
ζηηο θνχξζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ζα αλαθαιχπηακε πσο ν
ARMED δελ ήηαλ νχηε θαλ 4% αλψηεξνο!

Ρψξα κπνξεί λα έρεηε κεγαιψζεη κε ηελ πεπνίζεζε φηη κεξηθνί
άλζξσπνη έρνπλ απηφ ην θάηη θαη κεξηθνί δελ ην έρνπλ. Ή πσο επεηδή
κεξηθνί άλζξσπνη είλαη θαιχηεξνη απφ κεξηθνχο άιινπο,
απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αθζνλία αγαζψλ ζηελ δσή. Αιιά εθείλν
πνπ ζέισ λα θαηαιάβεηε εδψ θαη ηψξα είλαη πσο απηή ε πεπνίζεζε
είλαη απνιχησο ιαλζαζκέλε! Γηαηί είζηε φζν θαιφο θαη φζν δπλαηφο
είλαη νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ βιέπεηε, μέξεηε ή έρεηε αθνχζεη. Λα
ζπκάζηε φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δηαθνξά ζαο βξίζθεηαη κφλν ζην
επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη θάηη
πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα βειηηψζεηε ζεακαηηθά ηα
απνηειέζκαηα πνπ έρεηε κέρξη ηψξα, έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα
γίλεηε αθφκα πην επηηπρεκέλνη απφ φηη είλαη απηνί. Ίζσο λα γλσξίδεηε
ήδε απηφ πνπ νη άιινη θάλνπλ ( θαη εάλ δελ μέξεηε, ζα κάζεηε )
θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δχλακε ησλ πηζαλνηήησλ είλαη αηειείσηε,
κπνξείηε λα θάλεηε αθφκα κεγαιχηεξα πξάγκαηα απφ φ,ηη θάλνπλ νη
άιινη.

Απηφ ην « θάηη » πνπ πξέπεη λα θάλεηε γηα λα γίλεηε πην
επηηπρεκέλνη, κπνξεί λα κελ είλαη απηφ πνπ λνκίδεηε φηη είλαη. Αιιά
νηηδήπνηε θη αλ είλαη, κελ αλεζπρείηε, γηαηί είζηε θάηη παξαπάλσ
απφ ηθαλνί λα ην θάλεηε. Δληνχηνηο λα έρεηε πάληα θαηά λνπ φηη,
επεηδή ν θφζκνο ηνπ θαζελφο καο είλαη ιίγν πην δηαθνξεηηθφο απφ
ηνπ άιινπ, απηφ ην θάηη πνπ εζείο πξέπεη λα θάλεηε δελ είλαη
απαξαίηεηα ην ίδην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ην άηνκν κε ην
νπνίν δείηε καδί ή ην άηνκν κε ην νπνίν δνπιεχεηε καδί. Γελ ππάξρεη
θακία ακθηβνιία φηη ηειηθά ζα βξείηε ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα
θάλεηε. Έηζη ινηπφλ απνθαζίζηε ακέζσο πσο φηαλ βξείηε ηη είλαη
γηα εζάο ε Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ, ζα ην θάλεηε απ΄ επζείαο.

Η Ιζηνξία Σνπ Heinz Daues

Θαζψο έγξαθα απηφ ην θεθάιαην, έλαο πνιχ θαιφο κνπ θίινο, ν
Heinz Daues κνπ ηειεθψλεζε γηα λα κε επραξηζηήζεη γηα κηα ηδέα
πνπ ηνπ είρα δψζεη. Αιιά πξηλ ζαο πσ πνηα ήηαλ απηή ε ηδέα,
επηηξέςηε κνπ λα ζαο δψζσ κεξηθέο πιεξνθνξίεο. Ν Heinz Daues
δνπιεχεη γηα κηα κεγάιε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζην Ρνξφλην θαη θάζε
140
Νθηψβξην ε εηαηξεία απηή θάλεη έλαλ δηαγσληζκφ ν νπνίνο νλνκάδεηαη
« Ν Κήλαο ηνπ Ξξνέδξνπ. » ΋ινη νη πσιεηέο ηεο εηαηξείαο « δίλνπλ
» ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα απηφλ ην δηαγσληζκφ θαη φινη
παξάγνπλ ην κέγηζην ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Δάλ θεξδίζνπλ ηνλ
δηαγσληζκφ, ε αληακνηβή ηνπο πεξηέρεη θήκε θαη ρξήκα. ( Ζ εηαηξεία
πάληα αληακείβεη ηνπο πεηπρεκέλνπο ηεο εγέηεο.)

΋πσο θάζε ρξφλν, ν Heinz είρε έλαλ εμαηξεηηθφ « Κήλα Ξξνέδξνπ. »
Αιιά ζχκθσλα κε ηελ ζπλήζεηα πνπ είρε επί ζεηξά εηψλ, ζθφπεπε λα
« ραιαξψζεη ιηγάθη » ην Λνέκβξην ή ηνπιάρηζηνλ λα επαλέιζεη ζε
απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη « θπζηνινγηθή παξαγσγή. » Υζηφζν κηιψληαο
καδί ηνπ έλα απφγεπκα παξαηήξεζα πσο ν πάληα κεγάινο
ελζνπζηαζκφο ηνπ είρε κεησζεί ζεκαληηθά. Ήμεξα πσο θάηη δελ
πήγαηλε θαιά θαη έηζη ηνλ ξψηεζα ηη ηνλ απαζρνινχζε. Κνπ εμήγεζε
πσο έλησζε « ιίγν πεζκέλνο » ηψξα πνπ ν « κεγάινο κήλαο » είρε
ηειεηψζεη. Πε κηα πξνζπάζεηα λα αλεβάζσ ην πλεχκα ηνπ Heinz, ηνπ
έθαλα ηελ αθφινπζε εξψηεζε: «Heinz, ηη ζα έθαλεο κε ηελ επηπιένλ
πξνκήζεηα πνπ ζα θέξδηδεο, εάλ επαλαιάκβαλεο ηελ απφδνζε ηνπ
Νθησβξίνπ;» ( Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε θεξδίζεη ζην ηξηπιάζην ην
κεληαίν ηνπ εηζφδεκα κφλν κέζα ζηνλ Νθηψβξην.)

Βιέπνληαο ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα πίζσ απφ ηελ εξψηεζε κνπ, ην
πξφζσπν ηνπ Heinz θσηίζζεθε θαη έλα πιαηχ ρακφγειν
εκθαλίζηεθε ζην πξφζσπφ ηνπ. Πηελ ζπλέρεηα πξφζζεζα γξήγνξα:
«Μέξνπκε θαη νη δχν φηη είζαη « ηθαλφο » λα επαλαιάβεηο ηελ απφδνζε
ηνπ Νθησβξίνπ θαη ηνλ Λνέκβξην ρσξίο θακία ακθηβνιία.» Κέρξη λα
ηειεηψζσ απηά πνπ ηνπ έιεγα, ν Heinz είρε πεηζζεί παληειψο πσο φρη
κφλν κπνξνχζε λα επαλαιάβεη ηελ εμαίξεηε απφδνζε ηνπ αιιά θαη
πσο ζα ην μαλάθαλε ζηα ζίγνπξα. Έρνληαο αλαθηήζεη ηελ
ζπλεζηζκέλε ηνπ απηνπεπνίζεζε θαη δσληάληα είπε: ‘‘ Δληάμεη Bob,
ζα ην θάλσ.’’

Ρα θαηάθεξε. Ζ Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ γηα ηνλ Heinz Daues ήηαλ λα
ζπάζεη ην ξεθφξ πνπ είρε ηνλ Νθηψβξην ην κήλα Λνέκβξην!
Πθεθηείηε ηελ δηαθνξά πνπ ζα έρεη ζην εηήζην εηζφδεκά ηνπ, γηα λα
κελ αλαθέξσ γηα ηελ ζέζε ηνπ ζηελ εηαηξεία. Απιά γλσξίδεηε φηη
ζα δηπιαζηάζεη ή ζα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ηνλ επφκελν
Λνέκβξην, πνπ αθνινπζεί ηνλ « Κήλα Ρνπ Ξξνέδξνπ. »

Απηφ ην « θάηη » γηα ηνλ Heinz Daues απνδείρηεθε λα κελ είλαη
ηίπνηα παξαπάλσ, ηίπνηα πην εθιεπηπζκέλν απφ ηελ απφθαζε λα
θάλεη μαλά ηνλ Λνέκβξην, απηφ πνπ είρε θάλεη ηνλ Νθηψβξην. Ίζσο
141
λα ιέηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη « νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ην έρεη
ζθεθηεί » θαη ίζσο λα έρεηε θαη δίθην, ζα κπνξνχζε. Αιιά ππάξρνπλ
κεξηθέο αθφκα ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ πνπινχλ γηα ηελ ίδηα εηαηξεία
πνπ ν Heinz πνπιάεη θαη πάσ ζηνίρεκα φηη δελ ππήξμαλ νχηε άιινη
πέληε πνπ λα ην έθαλαλ!

Ν Vince Lombardi πξψελ πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ ηεο νκάδαο
Green Bay Packers πεξηέγξαςε ηελ ηδέα Ρεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ
ζην πνδφζθαηξν πνιχ σξαία φηαλ είπε: ’’ Ρα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα
θεξδίδνληαη ή ράλνληαη ζηα ηειεπηαία δχν ιεπηά ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ
δεχηεξνπ εκηρξφλνπ.’’ Αιιά γηα απηφ πνπ έκεηλε γλσζηφο ν
Lombardi - θαη κε ζεβαζκφ ζηελ Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ ηνπ
πνδνζθαίξνπ - είλαη ε ηδέα ηεο ” Γεχηεξεο Ξξνζπάζεηαο ’’, πνπ
παξνπζίαζε γηα ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηθηψλ ηνπ. Δλ ζπληνκία ε
ηδέα ηεο ’’ Γεχηεξεο Ξξνζπάζεηαο ’’ απιά ζήκαηλε φηη, φηαλ έλαλ
παίθηε ηνλ ζηακαηνχζαλ ηελ πξψηε θνξά νη παίθηεο ηεο αληίπαιεο
νκάδαο, ζα έθαλε πάληα έθνδν αθφκα κηα θνξά κε ηελ
απαηηνχκελε δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη απηή ε ‘‘δεχηεξε θνξά’’.

Ρψξα αλαινγηζζείηε ηη ηεξάζηηα δηαθνξά ζα κπνξνχζαηε λα
δεκηνπξγήζεηε ζηελ δηθή ζαο δσή εάλ πηνζεηνχζαηε κηα παξφκνηα
λνεηηθή ζηάζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ είζηε έλα άηνκν πνπ δνπιεχεη
ζηηο πσιήζεηο θαη πξνο ην παξφλ πνπιάηε κφλν ηξεηο κνλάδεο ηελ
εβδνκάδα, πνηεο ζα ήηαλ νη ζπλέπεηεο εάλ απνθαζίδαηε λα πνπιάηε
κηα επηπιένλ θάζε εβδνκάδα, κέζα απφ ηελ ζπλεηδεηή εθαξκνγή ηεο
δεχηεξεο πξνζπάζεηαο; Ινηπφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε δελ ζα θαηλφηαλ
λα είλαη κηα απφηνκε άλνδνο. Υζηφζν εάλ ην δείηε κέζα ζην πιαίζην
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κηαο νιφθιεξεο θαξηέξαο, ζα έθηαλε ζηηο
δχν ρηιηάδεο παξαπάλσ πσιήζεηο. Δπηπιένλ απφ ρξεκαηηθήο απφςεσο
απηφ ζα ζήκαηλε πσο ζα ιακβάλαηε έλα επηπιένλ εηζφδεκα κηαο
δεθαεηίαο γηα ηα ζαξάληα ρξφληα θαξηέξαο ζαο. Λαη, απηή ε κηα
επηπιένλ πψιεζε ζα ήηαλ ε δηαθνξά Ρεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ γηα
εζάο θαη ζα κπνξνχζε λα ζαο θαηαηάμεη ζην ‘‘κεγάιν φκηιν’’ ηεο
θαξηέξαο πνπ έρεηε επηιέμεη.

Ο Θξίακβνο Σνπ Milt Campbell

Έλα άηνκν πνπ αλαθάιπςε πνηα ήηαλ ε Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ γη΄
απηφλ, γηα ηελ δηθή ηνπ δσή, είλαη ν Milt Campbell. Ν Milt πήγε
ζηνπο Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ην 1952, γηα λα αγσληζηεί ζην δέθαζιν.
Νινθιήξσζε κε δηάθξηζε θεξδίδνληαο ηελ δεχηεξε παγθφζκηα ζέζε
θαη κε απνηέιεζκα, λα θέξεη πίζσ ζην ζπίηη ηνπ έλα Νιπκπηαθφ
142
αζεκέλην κεηάιιην. Δληνχηνηο, ε θηινδνμία ηνπ Milt πάληα ήηαλ λα
θεξδίζεη έλα ρξπζφ Νιπκπηαθφ κεηάιιην. Γη΄ απηφ φηαλ επέζηξεςε
ζπίηη, έθαλε εθείλε ηελ δεχηεξε γεξή πξνζπάζεηα θαη μεθίλεζε ην
πξφγξακκα πξνπφλεζεο ηνπ μαλά απφ ηελ αξρή. Γηα ηα επφκελα
ηέζζεξα ρξφληα ν Milt Campbell αθηέξσζε ηνλ εαπηφ ηνπ κε
πξνζήισζε ζε έλα πξφγξακκα πξνπφλεζεο πνπ ηνπ έδσζε ηελ
επθαηξία λα θέξεη πίζσ ζηελ ρψξα ηνπ έλα ρξπζφ κεηάιιην απφ ηνπο
Νιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 1956.

Κεηά απφ απηφ ην ζεακαηηθφ επίηεπγκα, είρα ηελ επθαηξία λα κηιήζσ
κε ηνλ Κilt αξθεηέο θνξέο. Ππρλά κνπ αλέθεξε πσο πνιινί απφ
ηνπο αζιεηέο πνπ ζπλαγσλίδνληαλ ηελ επνρή πνπ πήγαηλε ζην
γπκλάζην, ππεξείραλ ζε ζχγθξηζε κε απηφλ. Αιιά απφ θάπνην ζεκείν
θαη κεηά πήξαλ ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο
ζηνλ αζιεηηζκφ θαη πσο ε δηαθνξά ηεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ γη΄
απηφλ ήηαλ πνπ ζπλέρηζε λα πξνπνλείηαη. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ ε
εκέξα πνπ πέξαζαλ ζηνλ ιαηκφ ηνπ ην ρξπζφ κεηάιιην θαη ηνλ
αλαθήξπμαλ ηνλ θαιχηεξν αζιεηή ηνπ θφζκνπ.

Κηα απφ ηηο πην δπλακηθέο επεμεγήζεηο πνπ είρα δεη πνηέ γηα απηή ηελ
ιεπηή γξακκή πνπ μερσξίδεη ηελ λίθε απφ ηελ ήηηα κνπ
απνθαιχθζεθε ζηελ θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ηαηλίαο The Razor’s
Edge. Ζ δηαλνκή ησλ ξφισλ ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλε νθηψ
‘‘πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο εζνπνηψλ ’’ θαη νθηψ ‘‘ θνκπάξζνπο
’’. ( Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε ‘‘ πξσηαγσληζηήο ’’ είρε θαη ηνλ δηθφ
ηνπ ‘‘θνκπάξζν’’ γηα λα θάλεη ηελ ζθιεξή, μεζεσηηθή θαη θνπξαζηηθή
δνπιεηά γη΄ απηφλ, ελψ ν αζηέξαο ζα έθαλε ‘‘ ηα ππφινηπα. ’’)
Αθνχ ην θηικ νινθιεξψζεθε ην πεξηνδηθφ Life Magazine δεκνζίεπζε
έλα άξζξν ζην νπνίν θηγνπξάξαλε νη θσηνγξαθίεο ησλ νθηψ ‘‘
πξσηαγσληζηψλ ’’ ζε κηα ζειίδα θαη ζηελ απέλαληη νη θσηνγξαθίεο
ησλ νθηψ ‘‘θνκπάξζσλ ’’.

Ν θνκπάξζνο γηα ηνλ ‘‘αζηέξα ’’ ηεο ηαηλίαο, Tyrone Power ήηαλ
έλαο άληξαο πνπ νλνκαδφηαλ Thomas Noonan. O Noonan ήηαλ
ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Power θαη είραλ πάεη κέρξη θαη ζην γπκλάζην
ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Θαη νη δχν άληξεο είραλ ην ίδην κέγεζνο,
ηνλ ίδην βαζκφ επθπΐαο, ληχλνληαλ παλνκνηφηππα θαη έκνηαδαλ ν έλαο
ζηνλ άιιν πάξα πνιχ αθφκα θαη ζηελ θπζηθή ηνπο εκθάληζε. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα ππήξρε κηα φζν ην δπλαηφλ αλζξσπίλσο κεγαιχηεξε
νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ‘‘ πξσηαγσληζηψλ ’’ θαη ησλ ‘‘ θνκπάξζσλ ’’
ηνπο. Αιιά απφ κηαο απφςεσο θαη κφλν νη ‘‘ πξσηαγσληζηέο ’’ θαη νη ‘‘
θνκπάξζνη ’’ ηνπο ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθνί. Ρν άζξνηζκα ησλ
143
ακνηβψλ πνπ έιαβαλ νη ‘‘ πξσηαγσληζηέο ’’ ηεο ηαηλίαο έθηαλαλ
ζην αζηξνλνκηθφ γηα ηελ επνρή εθείλε πνζφ ησλ 489.000 δνιαξίσλ.
Ρν άζξνηζκα ησλ ακνηβψλ πνπ έιαβαλ νη ‘‘θνκπάξζνη ’’ απφ ηελ άιιε
κεηά βίαο έθηαλε ην πνζφ ησλ 6.534 δνιαξίσλ. Νη ‘‘ πξσηαγσληζηέο
’’ κπνξεί λα ήηαλ ιίγν πην ηαιαληνχρνη απφ φηη ήηαλ νη ‘‘θνκπάξζνη
’’ αιιά ε ρξεκαηηθή ακνηβή πνπ έιαβαλ ήηαλ εβδνκήληα ηέζζεξηο
θνξέο κεγαιχηεξε!

Θαζψο ε επίγλσζή ζαο ζπλερψο απμάλεηαη απέλαληη ζηελ ηδέα «
Ρεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ », ζα εθπιαγείηε απφ ηα αλαξίζκεηα
παξαδείγκαηα πνπ ζα βξίζθεηε ζην δξφκν ζαο θάζε κέξα. Παλ
παξάδεηγκα ζθεθηείηε πφζν πην θηιηθά ζα ληψζαηε απέλαληη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα ιηαληθήο, ζην νπνίν ν ππάιιεινο ζαο
ρακνγειά θαη ζαο ‘‘επραξηζηεί γηα ηελ πξνηίκεζή ζαο ’’ ζην
θαηάζηεκά ηνπ θαη ζαο ιέεη πσο ζα ραξεί λα ζαο μαλαδεί ‘‘πνιχ
ζχληνκα ’’, ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ πνπ ζαο θαισζνξίδεη κε έλα
μεξφ ‘‘ ινηπφλ ζα πάξεηε ηίπνηα;’’

Ή αθφκα ζθεθηείηε ην εμήο παξάδεηγκα: ζρεδφλ πξηλ απφ έλαλ ρξφλν
κηα νηθνγέλεηα παξαθνινχζεζε έλα απφ ηα ζεκηλάξηά κνπ ζην
Ρνξφλην. Ήηαλ πξαγκαηηθά κηα φκνξθε νηθνγέλεηα, αιιά
αληηκεηψπηδαλ έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα θαη κνπ δήηεζαλ, εάλ ζα
κπνξνχζα, λα ηνπο βνεζήζσ λα ην επηιχζνπλ. Θαη΄ αξράο κε
πιεξνθφξεζαλ πσο ήηαλ ηδηνθηήηεο ελφο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο
απηνθηλήησλ. Αιιά κνπ εμήγεζαλ επίζεο πσο ε επηρείξεζή ηνπο δελ
πήγαηλε θαη πνιχ θαιά. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα πήγαηλε ηφζν ράιηα πνπ
ζθέθηνληαλ πνιχ ζνβαξά λα ηελ θιείζνπλ θαη λα πάλε λα δνπιέςνπλ
γηα θάπνηνλ άιινλ.

Πηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ηνπο βνεζήζσ, ηνπο επηζθέθηεθα ζην
ζπλεξγείν ηνπο θαη ηνπο έθαλα κηα ζεηξά εξσηήζεσλ. Πηελ ζπλέρεηα
‘‘ θάζηζα ’’ θαη άθνπζα ηηο απαληήζεηο πνπ κνπ έδηλαλ. Γελ άξγεζα
λα θαηαιάβσ πσο θάζε θνξά πνπ έθαλα κηα εξψηεζε πνπ αθνξνχζε
ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο δεμηνηερλίεο ηνπο σο κεραληθνί, κνπ
απαληνχζαλ κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη μερείιηδαλ πξαγκαηηθά απφ
απηνπεπνίζεζε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα κε είραλ πείζεη φρη κφλν γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο
κεραληθνί αιιά θαη γηα ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο.

Απφ ηελ άιιε φκσο θάζε θνξά πνπ έθαλα κηα εξψηεζε πνπ
αθνξνχζε ην ζέκα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο,
δελ έδεηρλαλ απνιχησο θαλέλαλ ελζνπζηαζκφ. Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο
144
κηα αχξα απαηζηνδνμίαο θαη απειπηζίαο ηνπο θπξίεπε. Ήηαλ ηφζν
μεθάζαξν γηα εκέλα. Ρν κφλν πξφβιεκα πνπ είρε πξαγκαηηθά απηή ε
νηθνγέλεηα ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ηελ λνεηηθή ηεο ζηάζε θαη
ζπκπεξηθνξά.

Αθνχ είρα εληνπίζεη ηελ πξαγκαηηθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ήκνπλ
θαη ζε ζέζε λα θάλσ βειηησηηθέο πξνηάζεηο. Ρνπο είπα πσο ζα
πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ‘‘ νξακαηίδνληαη ην ζπλεξγείν ηνπο γεκάην κε
απηνθίλεηα πνπ ρξεηάδνληαλ επηζθεπή’’. Ρνπο ζχζηεζα επηπιένλ,
θάζε θνξά πνπ ζα νξακαηίδνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα δνπιεχνπλ
πάλσ ζηα κεραλνινγηθά ελφο απηνθηλήηνπ, λα βιέπνπλ επίζεο φηη ην
ζθνππίδνπλ εζσηεξηθά κε ηελ ειεθηξηθή ζθνχπα, φηη ην πιέλνπλ θαη
φηη θαζαξίδνπλ ηα ηδάκηα ηφζν θαιά πνπ δελ έρνπλ νχηε έλα ζεκάδη.
Ρνπο εμήγεζα πσο εμαηηίαο ηνπ φηη νη πην πνιινί άλζξσπνη δελ
θαηαλννχλ θαη πνιιά απφ ηα κεραλνινγηθά ελφο απηνθηλήηνπ, ην
κφλν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαηεξήζνπλ είλαη ‘‘ πψο θαίλεηαη ’’ θαη
απφ ηελ ζηηγκή πνπ ΄΄φινη ληψζνπλ θαιχηεξα νδεγψληαο έλα ακάμη
πνπ θαίλεηαη πεξηπνηεκέλν ’’, απηέο νη έμηξα πηλειηέο πνιχ ζχληνκα
ζα άξρηδαλ λα ηνπο απνδίδνπλ πνιιά θέξδε.

Πρεδφλ δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα έιαβα έλα ηειεθψλεκα απφ έλα απ
ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Κνπ είπε πσο θαλέλαο ηνπο δελ είρε
θαηαιάβεη ‘‘πψο θάηη ηφζν απιφ ’’ κπνξνχζε λα θάλεη ηφζν κεγάιε
δηαθνξά. Ήηαλ ηφζν πνιχ απαζρνιεκέλνη απηέο ηηο δχν εβδνκάδεο
κεηά ηελ επίζθεςή κνπ πνπ ην κφλν ηνπο πξφβιεκα ηψξα ήηαλ πψο
λα νινθιεξψζνπλ ηελ δνπιεηά πνπ είραλ πξνζειθχζεη ζην καγαδί
ηνπο. Ζ δηαθνξά Ρεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ πνπ άιιαμε ηελ
θαηάζηαζε ζην καγαδί ηνπο θαη απφ ράιηα ηελ έθαλε πνιχ θαιή,
απνδείρηεθε πσο δελ ήηαλ ηίπνηα δξακαηηθφ, παξά κνλάρα κηα κηθξή
πηλειηά έλδεημεο θηινμελίαο θαη ιίγεο αθφκα πεξηπνίεζεο ζε θάζε
απηνθίλεην. Άμηδε; Απιά ξσηήζηε ηελ νηθνγέλεηα Jacob’s απφ ην
Ρνξφλην ηνπ Θαλαδά!

Νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαδερηνχλ φηη έλαο κέζνο
άλζξσπνο έρεη επίπεδν αλάγλσζεο έθηεο δεκνηηθνχ κε πξψηεο
γπκλαζίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί έρνπκε εθπαηδεπηεί λα δηαβάδνπκε
κέρξη εθείλεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ εθείλε ηελ ζηηγκή θαη
κεηά δελ ελδηαθεξφκαζηε λα βειηηψζνπκε ηηο αλαγλσζηηθέο καο
ηθαλφηεηεο. Ξξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ε ‘‘ αιήζεηα ’’ απηή γηα
ην δηάβαζκα ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο δεμηνηερλίεο πνπ
απνθηάκε ζηελ δσή. ΋ηαλ νη άλζξσπνη γίλνληαη ηθαλνί ζηα βαζηθά,
ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο, ζπλήζσο επηιέγνπλ λα
145
ζηακαηήζνπλ λα καζαίλνπλ θαη βέβαηα απφ απηφ ην ζεκείν θαη κεηά
ζηακαηνχλ θαη λα βειηηψλνληαη. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηφ είλαη
αιήζεηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ε ζθέςε πνπ αθνινπζεί
είλαη πσο ππνιείπεηαη κφλν κηα κηθξή κεηνλφηεηα αλζξψπσλ ζε
νπνηνδήπνηε πεδίν πνπ ζα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα καζαίλεη,
ψζηε λα γίλεη εηδήκσλ ζε θάπνηα απφ ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ
επέιεμε. Θαη γη΄ απηφ ην ιφγν απηνί νη άλζξσπνη ζα ιάβνπλ ηελ
κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηηο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο ηνπ πεδίνπ ηνπο. (
Θπκεζείηε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ακνηβέο ησλ εζνπνηψλ ζηελ
ηαηλία The Razor’s Edge.)

Ιακβάλνληαο ππφςελ απηέο ηηο δηαθνξέο ζθεθηείηε ηελ δνπιεηά πνπ
θάλεηε πξνο ην παξφλ θαη θάλεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ηηο αθφινπζεο
εξσηήζεηο : ‘‘ Ξφζν θαιφο είκαη ζε απηφ πνπ θάλσ;’’ Θαη ‘‘ Ξφζν
θαιχηεξνο κπνξψ λα γίλσ; ’’ Ππλεηδεηνπνηήζηε πσο εάλ κειεηνχζαηε
γηα ην πεδίν πνπ επηιέμαηε γηα κηα ψξα θαζεκεξηλά, κέζα ζηα
επφκελα πέληε ρξφληα ζα είλαη ζαλ λα έρεηε κειεηήζεη ζαξάληα
ψξεο γηα ζαξαληαπέληε ζπλερφκελεο εβδνκάδεο πνπ ζπλνιηθά
αλέξρεηαη ζε έλαλ νιφθιεξν ρξφλν κειέηεο. Δπηπιένλ επεηδή ζα
κειεηνχζαηε κφλν γηα κηα ψξα ηελ εκέξα ζηνλ δηθφ ζαο ρξφλν, ζα
ήζαζηαλ ζε ζέζε λα δψζεηε ζην αληηθείκελν ζαο ηελ απεξίζπαζηε
πξνζνρή ζαο. Απηφ ηζνδπλακεί κε εληαηηθή κειέηε ‘‘ ελφο νιφθιεξνπ
ρξφλνπ.’’ Απηφ ζεκαίλεη πσο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ζα έρεηε
ζπγθεληξψζεη ηξηαθφζηεο εμήληα ψξεο επνηθνδνκεηηθνχ
δηαβάζκαηνο. Κνινλφηη απηφ ηζνδπλακεί κε κφλν κία ψξα
δηαβάζκαηνο ηελ εκέξα, εάλ αθνινπζνχζαηε απηφ ην πξφγξακκα κε
αθξίβεηα, ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθά δηάζηεκα ζα ζηεθφζαζηαλ
αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο ζαλ κηα θακεινπάξδαιε αλάκεζα ζε
έλα θνπάδη πνληηθηψλ.

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα εάλ ην θαινζθεθηείηε, γξήγνξα ζα θαηαιάβεηε
πσο δελ ππάξρεη θαζφινπ αληαγσληζκφο γηαηί βξίζθνληαη κφλν
κεξηθνί άλζξσπνη ζηελ θνχξζα θαη γη’ απηφ αθφκα θαη νη ρακέλνη
είλαη ληθεηέο. Ππλεπψο δελ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεηε αηειείσηεο ψξεο
γηα λα απνθηήζεηε ηελ θαηαλφεζε πνπ ρξεηάδεζηε, γηαηί θαη πάιη ε
δηαθνξά κεηαμχ γλψζεο θαη άγλνηαο κπνξεί λα είλαη ηφζν ιεπηή φζν
ε ‘‘Θφςε Δλφο Μπξαθηνχ.’’

΋πσο έρσ εμεγήζεη πνιιέο θνξέο ζε πνιιά ζεκηλάξηα, κειεηάσ
αθνχγνληαο θαζέηεο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο νδεγψ κε ην
απηνθίλεην κνπ. Θα ζαο πξνηείλσ λα θιείζεηε ην ξαδηφθσλφ ζαο θαη
λα βάιεηε ην θαζεηφθσλν ή ην c d player λα παίδεη, φηαλ είζηε
146
κέζα ζην απηνθίλεην ζαο, θαζψο κπνξεί λα θάλεη κεγάιε δηαθνξά
ζηα απνηειέζκαηα ηεο δσήο ζαο, γηαηί έθαλε θαη ζηελ δηθή κνπ. Θα
πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη νη άλζξσπνη πνπ δηαλχνπλ
εηθνζηπέληε ρηιηάδεο κίιηα ηνλ ρξφλν, μνδεχνπλ δεθαηξείο εβδνκάδεο
ζαξάληα σξψλ θαζηζκέλνη πίζσ απφ ην ηηκφλη ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο.
Θαη σο απνηέιεζκα κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ έλαλ πινχην
πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ππνζπλείδεην λνπ ηνπο, ελψ έηζη θη
αιιηψο είλαη δεζκεπκέλνη κε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο
νδεγψληαο. Λα ζπκάζηε πσο είλαη αδχλαηνλ λα εθζέηεηε ην κπαιφ
ζαο ζε ηφζν κεγάιεο ηδέεο θαη λα κελ δείηε ηελ έθθξαζή ηνπο λα
παξνπζηάδεηαη ζηνλ θπζηθφ ζαο θφζκν. Δμάιινπ θακηά θνξά
ρξεηάδεηαη κφλν κηα ηδέα γηα λα θάλεηε ηελ δηαθνξά ζηελ δσή ζαο.

Πθεθηείηε απηφ ην παξάδεηγκα: θνπλψληαο έλαο άλζξσπνο ην δείθηε
ηνπ θαηά έλα δέθαην ηνπ εθαηνζηνχ, κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα θξχν
θνκκάηη κέηαιιν ζε θνληθφ φπιν. Ή απιά θσλάδνληαο ‘‘ θσηηά’’
κπνξεί θάπνηνο λα κεηαηξέςεη έλα δσκάηην κε ραξνχκελνπο
αλζξψπνπο ζε έλα μέθξελν παληθνβιεκέλν πιήζνο. Δίλαη πξνθαλέο
πσο θαη ηα δχν είλαη πνιχ αξλεηηθά παξαδείγκαηα. Ξαξφιν απηά ε
παξαζηαηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε καο δίλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή
αιήζεηα, πσο ε ‘‘ Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ κπνξεί λα θφςεη θαη απφ ηηο
δχν κεξηέο.’’ Κε άιια ιφγηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν λφκνο ησλ
αληηζέησλ δνπιεχεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο, απηφ πνπ
αθνινπζεί είλαη πσο εάλ δελ πξνζπαζείηε ζπλεηδεηά λα
πξνρσξήζεηε πξνο ηα εκπξφο θαη λα πεξάζεηε απηή ηε ιεπηή
γξακκή πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζαο, κπνξεί
αθνπζίσο λα θηλείζηε κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζαο
ζέζε ζηελ δσή λα έρεη αξρίζεη λα νπηζζνδξνκεί.

Αο ην εμεγήζσ απηφ. Ξξηλ απφ κεξηθέο εβδνκάδεο έθαλα κηα
εθπνκπή ζην ξαδηφθσλν. Κηα θπξία ηειεθψλεζε θαη βξηζθφηαλ ζε
πξαγκαηηθά πνιχ αξλεηηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ φηη ε
πξαγκαηηθφηεηα ζηε δσή ηεο, φπσο απηή ηελ αληηιακβαλφηαλ, ήηαλ
πνιχ πην δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη είρε νλεηξεπηεί σο θνηηήηξηα ζην
παλεπηζηήκην. Ξξνθαλψο ηφηε είρε νλεηξεπηεί λα θάλεη κηα
ζπλαξπαζηηθή θαξηέξα σο ζπγγξαθέαο. Δληνχηνηο αηζζαλφηαλ φηη
ηα ζρέδηα ηεο είραλ θαηαζηξαθεί εμαηηίαο ηνπο γεγνλφηνο πσο
παληξεχηεθε πνιχ γξήγνξα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο θαη ηψξα
έπξεπε λα αξθεζηεί ζηα δπν κηθξά παηδηά πνπ είρε απνθηήζεη. Ρα
παηδηά, φπσο εμήγεζε, ήηαλ πνιχ κηθξά αθφκε θαη βξίζθνληαλ ‘‘
θάησ απφ ηα πφδηα ηεο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο.’’ Δίπε πσο
εμαηηίαο απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ζηε δσή ηεο, δελ κπνξνχζε λα
147
απνκνλσζεί γηα λα γξάςεη θαη απηφ ηελ έθαλε λα ληψζεη πνιχ
πηθξακέλε απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηε δσή ηεο γεληθφηεξα.

Ρεο είπα σζηφζν πσο δελ ήηαλ αλάγθε λα ‘‘ θεχγεη ’’ γηα λα κπνξέζεη
λα γξάςεη ην βηβιίν ηεο, αλ θαη είλαη αιήζεηα πσο κεξηθνί
ζπγγξαθείο θεχγνπλ θαη πάλε ζε θάπνηα παξαζαιάζζηα πεξηνρή
κφλν θαη κφλν γηα λα γξάςνπλ. Ρελ δηαβεβαίσζα πσο απηά ηα άηνκα
απνηεινχζαλ κεηνλφηεηα θαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ
πνιινί ιίγνη ζπγγξαθείο πνπ αθηεξψλνπλ φινλ ηνπο ηνλ ρξφλν ζηε
ζπγγξαθή ( θαη πνπ θεξδίδνπλ ην θχξην εηζφδεκα ηνπο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν). Υο εθ ηνχηνπ δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ λα ηελ ζηακαηά απφ
ην λα γξάθεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζειίδα ηελ εκέξα θαη πσο εάλ
αθνινπζνχζε πηζηά απηφ ην πξφγξακκα, κέζα ζε έλα ρξφλν ζα
κπνξνχζε λα γξάςεη έλα βηβιίν θαινχ κεγέζνπο ( 365 ζειίδεο ) ή
πηζαλφηαηα δχν ή ηξία κηθξφηεξα. Λαη, εάλ απιά ζεθσλφηαλ ην
πξσί κία ψξα λσξίηεξα, απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη Ρελ
Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ γηα εθείλε θαη λα ηεο δψζεη ηελ επθαηξία λα
πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξφ ηεο. Ππλ ηνηο άιινηο ζα είρε ην
επηπξφζζεην θέξδνο λα έρεη ηελ νηθνγέλεηα θνληά ηεο γηα λα ηεο
παξέρεη ‘‘ εζηθή ππνζηήξημε.’’

Η Πξώηε Σερλεηή Καξδηά

Θαζψο γξάθσ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ηα κέζα καδηθή
ελεκέξσζεο καο βνκβαξδίδνπλ ζηελ θπξηνιεμία κε ηζηνξίεο γηα ηελ
‘‘ πξψηε ηερλεηή θαξδηά ’’ πνπ ηνπνζεηήζεθε πνηέ ζε αλζξψπηλν
ζηήζνο αζζελνχο. Ζ Torondo Daily Star γηα παξάδεηγκα δεκνζίεπζε
κηα ηζηνξία πξηλ απφ κεξηθέο εκέξεο κλεκνλεχνληαο ηνλ πξψην θαηά
ζεηξά ρεηξνπξγφ ηεο επέκβαζεο, ν νπνίνο νλνκαδφηαλ Dr. William
DeVries. Πχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα είπε πσο ην ζχλζεκα ηνπ ήηαλ
πάληα θαη εμαθνινπζεί λα είλαη « Δμάζθεζε…εμάζθεζε…εμάζθεζε…
θαη ζηελ ζπλέρεηα ιίγε αθφκα εμάζθεζε! Γηαηί εάλ ‘‘ επηκέλεηε ’’ ζε
απηήλ ηελ αξρή θαη έξζεη ν θαηξφο λα πάξεηε κέξνο ζε κηα
πξαγκαηηθή εγρείξεζε, ε δηαδηθαζία ζα έρεη γίλεη ζέκα ξνπηίλαο γηα
εζάο .»

Ν Dr. DeVries είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αλζξψπνπ πνπ
έδσζε εθείλν ην θάηη παξαπάλσ. Γηαηί έδσζε ηνλ ρξφλν θαη έβαιε
ηελ πξνζπάζεηα ζην λα εμαζθεζεί θάλνληαο ηελ εγρείξεζε ζηελ
νζφλε ηνπ κπαινχ ηνπ, πξηλ ηελ θάλεη ζηα αιήζεηα ζην ρεηξνπξγείν
ηνπ λνζνθνκείνπ. ( Ξαξεκπηπηφλησο, απηή ε δηαθνξά ηεο Θφςεο Ρνπ
Μπξαθηνχ έθαλε ηνλ Dr. DeVries λα απνθηήζεη παγθφζκηα θήκε σο
148
ρεηξνπξγφο θαη λα έρεη θαηαηαρζεί ζηα ρξνληθά ηεο ηαηξηθήο ηζηνξίαο,
γηα λα κελ αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη ηνπ δφζεθε ε επθαηξία λα
επηκεθχλεη ηελ δσή ηνπ Dr. Barney Clark!

΢πάξρεη άιιν έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα πνπ κπνξνχκε λα δνχκε
ζηελ ίδηα ηζηνξία γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη απηφ ην ‘‘ έμηξα κίιη ’’ θαη
ε πξνζπάζεηα γηα αθφκα κηα θνξά. Ν Dr. Robert Jarvik ηξηάληα έμη
κφιηο εηψλ είλαη ν πξψηνο άλζξσπνο παγθνζκίσο πνπ ζρεδίαζε ηελ
ηερλεηή θαξδηά θαη είλαη άιινο έλαο εμαίξεηνο ππνςήθηνο γηα Ρελ
Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ. Γηαηί βιέπεηε ν Dr. Jarvik επίζεο είλαη έλαο
άλζξσπνο πνπ είρε απνξξηθζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο απφ θάζε
ηαηξηθή ζρνιή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ηεο
Ακεξηθήο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο θαζεγεηήο ηνπ, ζηνπ νπνίνπ ην
κάζεκα θνβφηαλ ζπλέρεηα, ηνλ είρε ζπκβνπιέςεη λα θάλεη κηα αίηεζε
γηα λα πάεη ζηελ Νδνληηαηξηθή Πρνιή.

Αιιά ν Dr. Jarvik ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε φξακα θαη δελ είρε ζθνπφ
λα ην απαξλεζεί. Απφ δηαίζζεζε αληηιήθζεθε πσο είλαη ν ίδηνο
θπξίαξρνο ηεο κνίξαο ηνπ θαη πξέπεη ελζηηθησδψο λα θαηάιαβε ηελ
έλλνηα ηεο Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ, γηαηί δελ απνδερφηαλ φηη ζα ράζεη.
Υο απνηέιεζκα ηεο αμηνζεκείσηεο επηκνλήο ηνπ, έγηλε ηειηθά
απνδεθηφο ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Utah ζην
Salt Lake City ην 1972. Κία δεθαεηία πεξίπνπ αξγφηεξα ν λεαξφο
Robert Jarvik πέηπρε κηα ηαηξηθή αλαθάιπςε πνπ παξφκνηά ηεο δελ
είρακε μαλαδεί.

Κηιψληαο γηα ηνλ ζχδπγν ηεο ε ζχδπγνο ηνπ Dr, Jarvik, Elaine είπε:
‘‘Έρεη πξνηεξήκαηα πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηα κεηξήζεηο. Δίλαη
δεκηνπξγηθφο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο κε έλα
ηεζη ’’. Δίλαη μεθάζαξν φηη ν λεαξφο Robert Jarvik κπήθε ζηνλ
ζθιεξφ αληαγσληζκφ γηα κηα ζέζε ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή κελ έρνληαο
θαλέλα απφ ηα ζπκβαηηθά πξνζφληα φπσο πςειή βαζκνινγία, έλα
αθαδεκατθφ πηπρίν κε θχξνο θαη κεγάιε βαζκνινγία ζηηο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο γηα ηελ Ηαηξηθή ζρνιή. Ξαξφια απηά, θαηείρε φια φζα
ήηαλ ζεκαληηθά: επηκνλή, αληνρή θαη έλα άζβεζην πάζνο γηα
επηηπρία.

Γελ ππνλνψ πσο φινη καο κηα κέξα ζα αθήζνπκε ηζηνξία ζηελ
Ηαηξηθή. Ξαξφια απηά κπνξεί λα κνηάζνπκε ζηνλ Dr. Jarvik απφ ηελ
άπνςε φηη ηα εηδηθά καο ηαιέληα θαη νη ηθαλφηεηέο καο, φπσο θαη ηα
δηθά ηνπ, κπνξεί λα κελ κεηαθέξνληαη θαιά επάλσ ζηα ηππνπνηεκέλα
δηαγσλίζκαηα ηθαλνηήησλ. Γη’ απηφ φπσο θαη ν Dr. Jarvik, κπνξεί λα
149
είλαη αλαγθαίν λα βγάινπκε ηα ηαιέληα καο ζηελ επηθάλεηα κέζα
απφ ηελ αληνρή, ηελ επηκνλή θαη ην θνπξάγην θαη ίζσο απηή ε ‘‘κία
αθφκα κπνπθηά απφ ην κήιν’’ λα είλαη απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα
πεηχρνπκε.

Ν Napoleon Hill αθηέξσζε έλα νιφθιεξν θεθάιαην απφ ην θιαζηθφ
ηνπ πηα βηβιίν Think and Grow Rich ( Γίλεηε Ξινχζηνη Κε Ρελ
Γχλακε Ρεο Πθέςεο ) ζην ζέκα ηεο ‘‘ επηκνλήο ’’. Δίπε: ‘‘
Κπνξεί λα κελ ππάξρεη θαλέλα εξσηθφ ππνλννχκελν ζηελ ιέμε
επηκνλή, αιιά ε πνηφηεηα απηή ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν εθείλν
ηνπ νπνίνπ ν ραξαθηήξαο είλαη απφ αηζάιη ’’.

Πε έλα άιιν ζεκείν ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ έγξαςε : ‘‘ Δίρα ηελ ηηκή λα
αλαιχζσ ηε δσή ηφζν ηνπ Mr. Tomas Edison φζν θαη ηνπ Mr.
Henry Ford θαηά ηελ δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ θαη επνκέλσο είρα ηελ
επθαηξία λα ηνπο κειεηήζσ απφ πνιχ θνληά. Έηζη είκαη ζε ζέζε λα
γλσξίδσ φηη δελ δηέζεηαλ θακία άιιε πνηφηεηα εθηφο απφ ηελ
επηκνλή πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε θαη πνπ ηνπο έδσζε ηελ δχλακε λα
επηηχρνπλ φια ηα ζαπκαζηά θαηνξζψκαηά ηνπο.’’

Πίγνπξα ζα ζπκθσλήζεηε πσο ππήξρε κηα κεγάιε δηαθνξά ζηα
επηηεχγκαηά απηψλ ησλ δχν αλζξψπσλ, εάλ ηα ζπγθξίλεηε κε ηα
επηηεχγκαηα πνιιψλ άιισλ αλζξψπσλ. Ξαξ΄ φιεο ηηο θηινδνμίεο
ηνπο, θαλέλαο απφ ηνπο δχν άληξεο δελ ππήξμε δηαλνεηηθά
αλψηεξνο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηνλ Γείθηε Λνεκνζχλεο
ηνπο κπνξεί λα ήηαλ θαηψηεξνη απφ πνιινχο άιινπο αλζξψπνπο.
Ξαξφια απηά θαη εμαηηίαο ηνπ φηη θαη νη δχν άληξεο δηέζεηαλ ηελ
πνηφηεηα ηεο ‘‘ επηκνλήο ’’ ηα απνηειέζκαηά ζηελ δσή ήηαλ πνιχ
αλψηεξα απφ απηά ηεο κάδαο.

Γη’ απηφ ν ιφγνο πνπ ζα ζαο εθηηλάμεη ζηηο ‘‘ κεγάιεο θαηεγνξίεο ’’,
πνπ ζα πνιιαπιαζηάζνπλ ην εηζφδεκά ζαο απφ πιηθήο θαη
πλεπκαηηθήο απφςεσο, ζα είλαη ε ηθαλφηεηά ζαο λα επηκέλεηε. Έηζη
ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα μεθηλήζεηε λα θάλεηε θάηη θαη ηα ‘‘
πξάγκαηα δπζθνιέςνπλ ’’, απιά ζπκεζείηε φηη ε δηαθνξά ηεο
Θφςεο Ρνπ Μπξαθηνχ γηα εζάο κπνξεί λα είλαη ε ηθαλφηεηά ζαο λα
επηκέλεηε. Απιά πξνζπαζήζηε αθφκα κηα θνξά κε ελζνπζηαζκφ θαη
ζα κπνξείηε λα βιέπεηε ηα επηηεχγκαηα ζαο λα μεθεχγνπλ απφ ηα
ζπλεζηζκέλα θαη λα θηάλνπλ ζηα εμαηξεηηθά!

Θα κνηξαζηψ έλα ζχληνκν αλέθδνην καδί ζαο απφ ηελ εκπεηξία κνπ.
Γηα λα νινθιεξψζσ απηφ ην βηβιίν, εθαξκφδσ κηα θαηλνχξηα
150
ζπλήζεηα. Θάζε πξσί μππλάσ πξηλ μππλήζνπλ φινη νη άιινη ζην
ζπίηη. Θάλσ έλα ληνπο ζηα γξήγνξα θαη βάδσ έλα θιηηδάλη θαθέ (
ηνλ νπνίν πίλσ ζηνλ δξφκν γηα ην γξαθείν ). Φηάλσ ζην γξαθείν
πξηλ ηηο επηά ην πξσί θαη αξρίδσ λα γξάθσ. Δθφζνλ επηθξαηεί εζπρία
απηήλ ηελ ψξα ηνπ πξσηλνχ θαη δελ ππάξρνπλ δηαθνπέο απφ
ηειέθσλα θαη θνπδνχληα, κπνξψ λα γξάθσ απεξίζπαζηνο θαη ην
απνιακβάλσ πξαγκαηηθά. Κέρξη λα έξζνπλ φινη νη ππφινηπνη γηα λα
πηάζνπλ δνπιεηά έρσ γξάςεη ήδε αξθεηέο ζειίδεο θαη έηζη είκαη
ειεχζεξνο λα αζρνιεζψ κε φπνηα άιιε δνπιεηά έρσ πξνγξακκαηίζεη
ηελ ππφινηπε εκέξα.

Πξνζνκνίσζε
Ξξνζπαζήζηε λα ζπζρεηίζεηε απηή ηελ ηζηνξία κε ηελ δηθή ζαο
θαηάζηαζε γηα ιίγν. Γηα παξάδεηγκα εάλ δνπιεχεηε κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ‘‘ πσιεηή ’’, ζθεθηείηε ηηο δπλακηθέο παξνπζηάζεηο πσιήζεσλ
πνπ κπνξείηε λα θάλεηε κέζα ζε έλα ή δχν κήλεο, εάλ θάλαηε θάηη
παξφκνην θάζε πξσηλφ. Κε άιια ιφγηα εάλ, αληί λα γξάθσ,
πξνζπαζνχζα λα θάλσ κηα εηθνληθή πξνζνκνίσζε κηαο παξνπζίαζεο
πσιήζεσλ κε έλαλ θαληαζηηθφ ππνςήθην ή ίζσο κε έλαλ
ζπλεξγάηε ζαο. ( Σξεζηκνπνηψ ηελ ιέμε πξνζνκνίσζε θαιχηεξα
απφ φηη ηελ ιέμε ‘‘παίδσ θάπνηνλ ξφιν’’, επεηδή ε εμέιημε ηεο ιέμεο
είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ελλνεί θαη ε άζθεζε ζπλήζσο κεηαηξέπεηαη
ζε παηρλίδη. Ζ ιέμε πξνζνκνίσζε απφ ηελ άιιε έγηλε επξέσο
γλσζηή, φηαλ κάζακε πσο πξνεηνηκάδνληαλ νη αζηξνλαχηεο γηα ηηο
δηαζηεκηθέο ηνπο πηήζεηο. ΋ηαλ έθαλαλ πξνζνκνίσζε, απηφ πνπ
έθαλαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ λα απνθηήζνπλ κηα
πξνυπάξρνπζα εκπεηξία γηα ην πψο ζα δνχζαλ ζην δηάζηεκα, ζαλ
λα ην δνχζαλ πξαγκαηηθά.) Γη΄ απηφ ζαο πξνηείλσ λα εμαζθείηε ηελ
παξνπζίαζε πσιήζεσλ κε έλα παξφκνην ηξφπν θάζε πξσί γηα κηα ή
δχν ψξεο. Θα παξαηεξήζεηε κηα εθπιεθηηθή βειηίσζε ζηελ
απφδνζή ζαο κέζα ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Κε επίκνλεο
πξνζπάζεηεο ελφο ή δχν ρξφλσλ ζα γίλεηε ηφζν θαινί ζε απηφ, πνπ
ζπάληα ζα ράλεηε έζησ θαη κηα πψιεζε. Λα ζπκάζηε ινηπφλ: ‘‘Δάλ
ππάξρεη ε αλάγθε θαη ηα κέζα θαη δελ έρεηε θάλεη αθφκα ηελ
πψιεζε, είλαη ίζσο γηαηί δελ είζηε αξθεηά θαινί αθφκα!

Έλαο εγγπεκέλνο ηξφπνο γηα λα γίλεηε ‘‘ αξθεηά θαινί ’’ είλαη λα
θάλεηε απηφ πνπ είπε ν Dr. DeVries είπε: ‘‘ Δμαζθεζείηε, εμαζθεζείηε,
εμαζθεζείηε θαη ζηελ ζπλέρεηα εμαζθεζείηε ιίγν αθφκα.’’ Γηαηί κε
απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθηήζεηε ην εζηθφ αλάζηεκα ελφο
επαγγεικαηία θαη βέβαηα ζα ιάβεηε θαη ηελ αληακνηβή πνπ αμίδεη
έλαο πξαγκαηηθφο επαγγεικαηίαο. Θαη αλ θαη ζαο πξνηείλσ λα
151
βξείηε κηα ψξα ηελ εκέξα γηα λα πξνεηνηκαζηείηε, φπσο θαη νη
εζνπνηνί ζηελ ηαηλία ηνπ Zanuck, πηζαλφηαηα λα αληακεηθζείηε
πνιιέο θνξέο παξαπάλσ.

Πθεθηείηε ηνλ αθφινπζν ινγαξηαζκφ. Ξξηλ απφ αξθεηά ρξφληα
ηαμίδεπα ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ,
κε ηνλ Ruby Michaud, ηνλ αλψηεξν αληηπξφεδξν κηαο απφ ηηο
κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ θφζκνπ. Ν Ruby είρε βγάιεη
θάπνηα ραξηηά θαη δνχιεπε, θαζψο πεηνχζακε απφ ηελ κηα πφιε ζηελ
άιιε θαη εγψ ήκνπλ απαζρνιεκέλνο κειεηψληαο θάπνην ζρέδην.
Μαθληθά ν Ruby γχξηζε πξνο ην κέξνο κνπ θαη κνπ έδεημε κεξηθά
λνχκεξα πνπ είρε γξάςεη ζε κηα θφια ραξηί. Κνπ είπε δείρλνληαο
κνπ ηα λνχκεξα πσο ππήξραλ άηνκα πνπ δνχιεπαλ κεκνλσκέλα
ζηελ εηαηξεία ηνπ θαη έβγαδαλ πην πνιιά ρξήκαηα κφλνη ηνπο, απφ φηη
ν ζπλδπαζκφο ηξηάληα ή ζαξάληα αλζξψπσλ καδί πνπ απνηεινχζαλ
έλα πεξηθεξεηαθφ νξγαληζκφ πσιήζεσλ’’.

Λνκίδεηε φηη απηά ηα άηνκα πνπ δνχιεπαλ κφλα ηνπο ήηαλ ηξηάληα ή
ζαξάληα θνξέο θαιχηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο; Βεβαίσο φρη!
Γηαηί φπσο θαη ν ARMED, ην άινγν πνπ έηξερε ζηηο ηππνδξνκίεο, ήηαλ
κφλν 3 ή 4 % πην απνηειεζκαηηθνί. Αιιά κε βάζε ην εηήζην
εηζφδεκα ηνπο δελ ππήξρε θακία ζχγθξηζε. Ρη είλαη απηφ πνπ έθαλε
ηελ δηαθνξά γηα απηνχο; Ίζσο λα πξνγξακκάηηδαλ ηελ εκέξα ηνπο,
ελψ νη άιινη δελ ην έθαλαλ ή ίζσο έθαλαλ εμάζθεζε εθείλε ηελ κία
ψξα πνπ αλαθέξακε πξηλ, ελψ νη άιινη δελ ην έθαλαλ. ΋,ηη θαη εάλ
ήηαλ πνπ έθαλαλ, λα είζηε ζίγνπξνη φηη ε δηαθνξά ηνπο κε ηνπο
άιινπο ήηαλ ηφζν ιεπηή φζν θαη ε Θφςε Δλφο Μπξαθηνχ!
Ρψξα ζηακαηήζηε λα δηαβάδεηε, ραιαξψζηε θαη ζθεθηείηε,
πξαγκαηηθά ζθεθηείηε. Ρη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεηε
δηαθνξεηηθφ ζηελ δσή ζαο πνπ ζα είλαη ε Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ γηα
εζάο; Μέξεηε ηη είλαη;
Υξαία. Θάληε ην ηψξα
Κεφάλαιο 9

152
ΜΗ
΢ΚΕΦΣΕ΢ΣΕ
ΑΝΣΙ΢ΣΡΟΦΑ


΢πγρώξεζε
153‘‘ Απηφ ην κηθξφ ιαζάθη ηνπ ρζεο
γηαηί λα κεηξάεη θαη ζήκεξα;
Απηά πνπ ζνπ είπε θαη απηά πνπ έθαλεο
έρνπλ πεξάζεη πξν πνιινχ.
Γηαηί ερζέο ήηαλ κφλν κηα δνθηκαζία
φκσο ζήκεξα ζα πεηχρεηο.
Θαη απφ ηα ιάζε πνπ έθαλεο ρζεο
πνιιά θαιά ζα ‘ξζνπλ.

Ππγρψξεζε ηνλ εαπηφ ζνπ γηα ηελ απεξηζθεςία,
κελ θαηαδηθάδεηο ην παξειζφλ.
Έρεη θχγεη θαη απηφ θαη ηα ιάζε πνπ έθαλεο καδί ηνπ,
δελ κπνξεί ε αλάκλεζή ηνπο λα αληέμεη.
Μέραζε ηηο απνηπρίεο θαη ηα παξαπηψκαηα,
θαη κέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο αλαζεθψζνπ.
Γηαηί ζα πξέπεη λα αθήζεηο ην θεθάιη ζνπ ζθπκκέλν;
Φψηηζε ηα κάηηα ζνπ θαη ηελ θαξδηά ζνπ!’’ΜΗ ΢ΚΕΦΣΕ΢ΣΕ ΑΝΣΙ΢ΣΡΟΦΑ

154
‘‘ Αο κελ θνηηάκε πίζσ καο κε ζπκφ,
νχηε κπξνζηά κε θφβν
αιιά γχξσ καο κε πιήξε επίγλσζε. ’’
Leland Val Van De Wall

Γελ ζα απνθηήζεηε πνηέ θάπνην αμηφινγν πνζφ πιηθνχ πινχηνπ εάλ
επηκέλεηε λα δείηε ηελ δσή ζαο ζαλ λα θνηηάηε απφ ηνλ θαζξέθηε
ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο πνπ βιέπεη πξνο ηα πίζσ. Απηφ δείρλεη λα είλαη
έλα πνιχ ζπρλφ ιάζνο πνπ πνιινί άλζξσπνη ην έρνπλ κεηαηξέςεη ζε
θαηαζηξεπηηθή ζπλήζεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιινί απφ εκάο
μνδεχνπκε πνιιέο απφ ηηο ζηηγκέο ηνπ παξφληνο ‘‘ θάλνληαο
λνεηηθέο βνπηηέο ’’ ζην πεζακέλν ρσξνρξφλν ηνπ παξειζφληνο πνπ
ζα έπξεπε λα έρεη μεραζηεί.

Αθήζηε Σνπο Νεθξνύο Να Θάςνπλ Σνπο Πεζακέλνπο

Θπκάζηε ην παιηφ γλσκηθφ πνπ ιέεη: αθήζηε ηνπο λεθξνχο λα
ζάςνπλ ηνπο πεζακέλνπο; Κε άιια ιφγηα απηφ πνπ πξέπεη λα
θάλεηε είλαη λα ζηακαηήζεηε λα θνηηάηε πξνο ηα πίζσ ζηελ δσή ζαο,
αλεζπρψληαο γηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί θαη δελ κπνξείηε
πιένλ λα αιιάμεηε. Αζθψληαο έλαλ ηέηνην ηξφπν ζθέςεο δελ
πξφθεηηαη πνηέ λα νδεγεζεί ε δσή ζαο ζε αμηφινγα απνηειέζκαηα.
Υζηφζν πξέπεη λα θαηαιάβεηε πσο φινη νη κεγάινη επηηεπθηέο ηνπ
παξειζφληνο έρνπλ ππάξμεη νξακαηηζηέο. Ήηαλ άληξεο θαη γπλαίθεο
πνπ πξνζέβιεπαλ ζην κέιινλ θαη δελ θαηέθξηλαλ φζα είραλ ζπκβεί
ζην παξειζφλ. Πθέθηφληαλ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, απφ ην
λα ζθέθηνληαη απηά πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί θαη ζηελ ζπλέρεηα έβαδαλ
δξάζε γηα λα δνχλε απηά πνπ ζθέθηφληαλ λα παίξλνπλ δσή.

Πθεθηείηε απηήλ ηε κεγαιεηψδε παξαθαηαζήθε πνπ έρνπλ αθήζεη
απηά ηα πξννδεπηηθά άηνκα πίζσ ηνπο γηα φινπο εκάο πνπ δνχκε
ζήκεξα. Ιφγσ ησλ ζζελαξψλ πξνζπαζεηψλ ηνπο κπνξνχκε εκείο
ζήκεξα λα απνιακβάλνπκε ην πξσηλφ καο ζην Ξαξίζη, ην
κεζεκεξηαλφ καο ζηελ Λέα ΢φξθε θαη ην βξαδηλφ καο ζην Ρνξφλην.
Κπνξνχκε λα δνχκε ηε δσή καο ινπζκέλνη ζην θσο ( ζε
εηθνζηηεηξάσξε βάζε, εάλ απηφ επηζπκνχκε ). Κπνξνχκε λα
αθνχζνπκε ηελ θσλή ησλ αγαπεκέλσλ καο πξνζψπσλ πνπ δνχλε
ζηελ άιιε κεξηά ηνπ θφζκνπ απιά παηψληαο κεξηθά θνπκπηά ζην
ηειέθσλν. ΋ιεο απηέο νη ζαπκαζηέο δπλαηφηεηεο θαη πνιιέο άιιεο
αθφκα είλαη δηαζέζηκεο ζε εκάο, απιά θαη κφλν γηαηί ζπλεζηζκέλεο
αλζξψπηλεο ππάξμεηο, φπσο εζείο θαη εγψ, έθηηαμαλ ζηελ νζφλε ηνπ
155
κπαινχ ηνπο εθπιεθηηθέο εηθφλεο πξαγκάησλ πνπ δελ είραλ ππάξμεη
πνηέ μαλά έσο εθείλε ηελ ζηηγκή.

Ρν πξσηνπφξν πλεχκα αληξψλ θαη γπλαηθψλ απφ φιεο ηηο ρψξεο,
φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη φια ηα ρξψκαηα κπήθε ζε απαξάκηιιε δξάζε.
Απηά ηα αμηέπαηλα άηνκα κπνξνχζαλ λα δνχλε ζην κέιινλ απηφ πνπ
ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη φρη φ,ηη είρε ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη ζηε
ζπλέρεηα αγλφεζαλ απηνχο πνπ ζαξθαζηηθά ηνπο έιεγαλ : ‘‘ Γελ
γίλεηαη.’’ Δπίζεο πξέπεη λα θαηαιάβεηε πσο φινη νη κεγάινη
επηηεπθηέο πάληα πξνζκνλνχζαλ λα θάλνπλ κεγαιεηψδε πξάγκαηα
θαη ζηε ζπλέρεηα ηα έθαλαλ! Κε ζαο παξαπιαλήζεη θάπνηνο
αηζζεηήξηνο παξάγνληάο ζαο. Δίκαζηε θηηαγκέλνη απφ ηα ίδηα βαζηθά
λνεηηθά εξγαιεία πνπ θαηείραλ νη αδειθνί Wright, o Tomas Edison
θαη ν Graham Bell θαη φινη καο δηαζέηνπκε ηε ζεφζηαιηε ηθαλφηεηα
λα βάινπκε απηά ηα εξγαιεία λα δνπιέςνπλ θαη γηα εκάο, φπσο
έθαλαλ θαη απηνί. ΋ινη καο έρνπκε επινγεζεί κε ηελ ηθαλφηεηα λα
αηελίδνπκε ην κέιινλ βιέπνληαο ηηο δσέο καο πινπζηφηεξεο θαη ζε
πνιχ πην ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.

Ππλεπψο άζρεηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο, ζηηο νπνίεο
βξίζθεζηε κέζα, πξέπεη μεθάζαξα λα θαηαιάβεηε πσο, εάλ ρηίζεηε
κηα εηθφλα γηα θάηη θαηλνχξην ζην κπαιφ ζαο, γηα θάηη πνπ μεπεξλά
θαηά πνιχ φ,ηη έρεη εκθαληζηεί έσο ηψξα, έρεηε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
ην πξαγκαηνπνηήζεηε θαη ζηνλ θπζηθφ ζαο θφζκν. Γελ ζα κπνξνχζε
λα είλαη πην μεθάζαξν πσο φινη καο έρνπκε ‘‘ Γελλεζεί Ξινχζηνη ’’
απφ ηελ άπνςε ηνπ φηη φινη καο έρνπκε ηε κεγαιεηψδε θαη
Θεφζηαιηε δπλαηφηεηα πνπ ηελ νθείινπκε ζηελ θχζε.

Ξφζν κεγάιε είλαη απηή ε αλζξψπηλε δπλαηφηεηα;

Αο δνχκε ηη ιέλε νη εηδηθνί. Ν Dr. Alexander Rich θαζεγεηήο ηεο
Βηνθπζηθήο ζην Ρερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Καζαρνπζέηεο έρεη
ππνινγίζεη φηη ην θεληξηθφ λεπξηθφ καο ζχζηεκα πεξηέρεη απφ δέθα
έσο εθαηφ εθαηνκκχξηα θχηηαξα, πνπ ην θαζέλα απφ απηά έρεη κηα
ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ίζε κε απηήλ ελφο κεγάινπ ππνινγηζηή. Δάλ
νη ππνινγηζκνί ηνπ, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε είλαη ζσζηνί, απηφ
ζπλεπάγεηαη φηη ην αλζξψπηλν κπαιφ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
αθνκνηψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη γλσζηέο ζηνλ θφζκν
ζήκεξα αθήλνληαο πνιχ ειεχζεξν ρψξν!

Ξνιινί εηδηθνί ζηνλ ρψξν ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη
παξνκνίσο πεπεηζκέλνη πσο φινη νη άλζξσπνη έρνπλ αλεμεξεχλεηα
156
θαη αλεθκεηάιιεπηα απνζέκαηα δπλαηνηήησλ θιεηδσκέλα ζηα βάζε
ησλ εθπιεθηηθψλ κπαιψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν Dr. W. Ross
Addey ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γηαζηεκηθήο Βηνινγίαο, πνπ αλήθεη ζην
Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Δγθεθάινπ U.C.L.A, είπε πσο : ‘‘ Ζ απφιπηε
δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ζαο κπνξεί λα είλαη γηα φινπο
ηνπο πξαθηηθνχο ζθνπνχο ζαο απεξηφξηζηε. ’’ Έηζη ινηπφλ θάπνηνο
κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο φζν πην πνιχ εκβαζχλεη
ζηελ έξεπλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ηφζν πην
πνιχ ζα απνθηά ηελ επίγλσζε ηνπ πφζν κεγαιεηψδεο απηφο ή απηή
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη φιν θαη πην πνιχ απηφ ην άηνκν
ζα αληηιακβάλεηαη ην κέγεζνο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Θα είλαη πνιχ
πην εχθνιν λα δεκηνπξγεί εηθφλεο ηδεψλ ή πξαγκάησλ πνπ πνηέ
μαλά κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή δελ είρε μαλαζθεθηεί.

Πηακαηήζηε γηα έλα ιεπηφ θαη αλαινγηζηείηε κέρξη πνην βαζκφ
έρεηε αμηνπνηήζεη απηήλ ηελ εθπιεθηηθή δχλακε γηα λα βειηηψζεηε
ηελ πνηφηεηα ηεο ίδηαο ζαο ηεο δσήο θαη ηηο δσέο εθείλσλ πνπ ζαο
πεξηβάιινπλ. Δάλ γλσξίδεηε κε ζηγνπξηά πσο δελ έρεηε ζπλδεζεί κε
απηά ηα ηεξάζηηα απνζέκαηα ηαιέληνπ θαη ηθαλνηήησλ, ζα πξέπεη λα
αλαξσηεζείηε κε εηιηθξίλεηα γηαηί δελ ην έρεηε θάλεη. Δάλ ην θάλεηε
απηφ, κπνξεί λα αλαθαιχςεηε πσο απηφ πνπ ‘‘ ιέγαηε ζηνλ εαπηφ ζαο
’’ γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη πσο δελ κπνξεί λα
θαηαθέξεη θάπνηα πξάγκαηα θαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεηε
θηηάμεη έλα αιεζηλφ ‘‘ λνεηφ θξάγκα ’’ κέζα ζην ζπλεηδεηφ θνκκάηη
ηνπ κπαινχ ζαο.

΋κσο ζα πξέπεη λα απνκαθξχλεηε απηά ηα λνεηά θξάγκαηα
θέξλνληαο ηνλ εαπηφ ζαο ζε κηα πνιχ ραιαξή θαηάζηαζε θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη κπνξείηε λα θάλεηε ηα πξάγκαηα
πνπ ζέιεηε λα θάλεηε. Ξηζαλφηαηα απιψο λα κε γλσξίδεηε πψο λα ηα
θάλεηε. Δάλ απηφ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεζηε πξνο ην
παξφλ, ζα πξέπεη λα ληψζεηε ελζνπζηαζκέλνη, γηαηί νη ηδέεο πνπ ζαο
παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηηο ζειίδεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζα ζαο
δείμνπλ πψο αθξηβψο λα θάλεηε φια φζα ζέιεηε λα θάλεηε.
Δπίζεο ζα ζαο ζπκβνπιέςσ λα κελ ληψζεηε κεηαλησκέλνη εμαηηίαο
ηνπ φηη δελ έρεηε αμηνπνηήζεη φιεο απηέο ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ζην
παξειζφλ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο πνιχ ιίγνη άλζξσπνη ππάξρνπλ πνπ
έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα πνπ αθνξά ηηο ‘‘
θξπκκέλεο απηέο πεγέο ’’. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηφζν ιίγνη
άλζξσπνη δνπλ ζπλαξπαζηηθά δπλακηθέο δσέο θαη ηφζν πνιινί
άλζξσπνη δνπλ ζπγρπζκέλεο θαη κε παξαγσγηθέο δσέο. Κφλν θαη κφλν
κε φζα έρεηε δηαβάζεη έσο ηψξα έρεηε μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηνπο πην
157
πνιινχο αλζξψπνπο κε ζεβαζκφ πξνο ηελ θαηαλφεζή ζαο απέλαληη
ζε απηή ηελ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα.

Θα ήηαλ αιήζεηα εάλ ιέγακε πσο ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ
δνχλε ηε δσή ηνπο ζην παξειζφλ. Ιφγσ ηνπ φηη επηκέλαλε λα
θξαηάλε ζηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ηνπο παιηέο εηθφλεο, πεξηνξίδνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη δνπλ ‘‘ κηζέο δσέο ’’. Αθφκα θαη πξηλ απφ πνιιά
ρξφληα, ν William James ( 1842-1910 ) - έλαο απφ ηνπο πην
εμέρνληεο θηιφζνθνπο ηνπ θφζκνπ – θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη
έλα κέζν άηνκν ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα κηθξφ κεξίδην ησλ
πξαγκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ ( ίζσο ηφζν κηθξφ πνπ έθηαλε ην
10% ). Θεψξεζε πσο απηφ ήηαλ κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
θηινζνθηθέο αλαθαιχςεηο θαη έγξαςε γη΄ απηφ ην εμήο: ‘‘ Νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ θπζηθά, δηαλνεηηθά ή εζηθά κέζα ζε
έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν θχθιν δπλαηνηήησλ ηεο χπαξμήο ηνπο.
Σξεζηκνπνηνχλ έλα πνιχ κηθξφ κεξίδην ηεο πηζαλήο ζπλεηδεηφηεηάο
ηνπο θαη γεληθά απφ ηα ςπρηθά ηνπο απνζέκαηα. ΋πσο έλα άηνκν
πνπ απφ νιφθιεξν ηνλ ζσκαηηθφ ηνπ νξγαληζκφ έρεη απνθηήζεη ηελ
ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα θηλεί κφλν ην κηθξφ ηνπ
δαθηπιάθη’’.

Θάπνηνη ίζσο πεξίκελαλ φηη ζε απηήλ ηε κνληέξλα επνρή ζηελ νπνία
ηψξα δνχκε, νη αλαθαιχςεηο ηνπ James είλαη αλαρξνληζηηθέο. Αιιά
δπζηπρψο απηφ δελ είλαη αιήζεηα. Γηαηί ε ιππεξή πξαγκαηηθφηεηα
είλαη πσο νη πην πνιινί απφ εκάο ζπλερίδνπκε λα δνχκε ηελ δσή καο
ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηελ δνχζαλ θαη νη παππνχδεο καο.
Έρεη ελδηαθέξνλ λα κάζεηε πσο ν ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη
γηαηί νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ εθπαηδεπηήθακε πνηέ ζην λα
κεηξάκε ζσζηά ηηο ‘‘ πξαγκαηηθέο καο δπλαηφηεηεο ’’.

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ λεαληθψλ καο ρξφλσλ εκθπηεχηεθε ζην κπαιφ
καο ε πίζηε φηη ηα απνηειέζκαηά καο ζην ζρνιείν ζα ήηαλ ν
απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζα θαζφξηδε, εάλ ζα ληθήζνπκε ή ζα
ράζνπκε ζηελ δσή καο. Απηή ε αληίιεςε καο ‘‘ ππξνβνινχζε ’’
ζηελ θπξηνιεμία απφ θάζε δπλαηή κεξηά, ψζπνπ ηειηθά νη
πεξηζζφηεξνη απφ εκάο φρη κφλν ηελ απνδερηήθακε λνεηηθά αιιά
ζπλαηζζεκαηηθά. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ: νη δσέο αλαξίζκεησλ
αλζξψπσλ λα ζπζηαζηνχλ άζθνπα ζην βσκφ ηεο απνηπρίαο ’’.

Γηαηζζάλνκαη πσο έρεη έξζεη ν θαηξφο λα απειεπζεξσζνχκε απφ
απηέο ηηο λνεηηθέο αιπζίδεο ηνπ παξειζφληνο. Γη’ απηφ αο
μεθηλήζνπκε απηή ηε ‘‘ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ’’ εξρφκελνη ζε
158
επαθή κε ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε πνηθηιία ησλ φκνξθσλ εηθφλσλ
πνπ έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχκε ζηηο νζφλεο ησλ
κπαιψλ καο. Πηελ ζπλέρεηα αο μεθηλήζνπκε λα πξνζδνθνχκε
πξαγκαηηθά λα ιάβνπκε ηε θπζηθή εθδήισζε ηεο θάζε κίαο απφ
απηέο ηηο εηθφλεο ζηελ δσή καο.

Λα ζπκάζηε πσο εάλ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ εαπηφ καο λα θάλεη, λα
είλαη θαη λα έρεη θάηη ζηελ νζφλε ηνπ ζπλεηδεηνχ κπαινχ καο, ηφηε
κπνξνχκε θαη λα ην θάλνπκε θαη λα ην έρνπκε θαη λα είκαζηε απηφ
πνπ ζέινπκε. Βιέπεηε ην γλσκηθφ είλαη αιήζεηα: ‘‘ Απηφ πνπ βιέπεηο,
απηφ παίξλεηο.’’ Γη΄ απηφ λα θνηηάηε πάληα πξνο ην ιακπξφ κέιινλ
πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ εθεί πνπ πξνο ην παξφλ βξίζθεζηε.

Αο μεθαζαξίζσ φηη ζε απηφ ην ζεκείν δελ αλαθέξνκαη ζε απηά πνπ
κπνξείηε λα ‘‘ δείηε ’’ κε ηελ θπζηθή αίζζεζε ηεο ‘‘ φξαζεο ’’ ( πνπ
βιέπεη απηφ πνπ ήηαλ ή απηφ πνπ είλαη ). Αλαθέξνκαη ζην
δεκηνπξγηθφ εζσηεξηθφ ζαο κάηη πνπ ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
βιέπεηε απηφ πνπ είλαη πηζαλφ. Ρν δεκηνπξγηθφ εζσηεξηθφ κάηη ζαο
είλαη απηφ ην κεγαιεηψδεο θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ζαο πνπ ζαο
επηηξέπεη λα βιέπεηε πξνο ηα ακέηξεηα πινχηε ηνπ ‘‘
δεκηνπξγηθνχ, κε θπζηθνχ θφζκνπ.’’ ( Απηφ είλαη ην ζεκείν απ΄
φπνπ μεθηλά ή παξάγεηαη ε δσή.)

Ρν παξειζφλ αληίζηξνθα είλαη ην ζεκείν φπνπ ε δσή ηειεηψλεη. Αιιά
δπζηπρψο είλαη θαη ην κέξνο φπνπ ην 95% ησλ αλζξψπσλ μνδεχνπλ
ην 95% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ( πνπ δπζηπρψο είλαη θαη ε δσή ηνπο ). Γηα
παξάδεηγκα είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο καο νη παιηνί θίινη λα
πεξλνχλ πνιιέο ψξεο αλαπνιψληαο ηηο ‘‘παιηέο θαιέο κέξεο ’’ ηνπ
ρζεο. Ππαηαινχληαη αηειείσηεο ψξεο πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηεο ‘‘ δσήο ’’
ζπδεηψληαο γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεζάλεη ή γηα πξάγκαηα πνπ
θάπνηε ήηαλ θαη δελ είλαη πηα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ
ακέηξεηα άηνκα πνπ πεξλνχλ ηηο κέξεο ηνπο ζπιιέγνληαο ‘‘
πξάγκαηα απφ ην παξειζφλ ’’ ή αληίθεο φπσο κεξηθέο θνξέο ηα
απνθαινχκε. Νη άλζξσπνη απηνί ζπιιέγνπλ νηηδήπνηε παιηφ, απφ
παιηά ζπηξηφθνπηα έσο παιηά έπηπια.


΢πάξρεη θαη άιιε κηα κεγάιε θαηεγνξία αλζξψπσλ, πνπ
θαηαλαιψλνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ρξφλνπ ηνπο μαλαδψληαο κε ην
κπαιφ ηνπο αξλεηηθά γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο πνπ ηνπο έρνπλ
ζπκβεί. Μνδεχνπλ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο είηε ζθεθηφκελνη θάηη
άδηθν πνπ είρε γίλεη εηο βάξνο ηνπο, είηε θάπνην άζρεκν ζρφιην πνπ
159
είρε θάλεη θάπνηνο ελαληίνλ ηνπο. Θξελνχλ θαη αγσληνχλ γηα παιηέο
απνηπρίεο ή ρακέλεο επθαηξίεο πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν ‘‘ άθεζαλ λα
ηνπο μεθχγνπλ κέζα απφ ηα ρέξηα. ’’ Γπζηπρψο γη΄ απηνχο
δηαηεξνχλ κηα ηφζν αξλεηηθή ηαιάλησζε, εμαηηίαο ηεο νπνίαο δελ
ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα λα επηηξέςεη ζε θακία ζεηηθή ζθέςε λα
εηζέιζεη ζην επίπεδν ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ηνπο.

Απηφ πνπ απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο δεκηνπξγεί είλαη πηθξία αθφκα θαη
ελνρή. Άθξσο ζαλαηεθφξεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αιιά
κέρξη απηέο νη θησρέο ςπρέο λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην γεγνλφο φηη νη
ίδηνη είλαη νη ζπγγξαθείο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δπζηπρίαο θαη κέρξη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απφ ηνπο ίδηνπο εμαξηάηαη λα αιιάμνπλ ηελ
πνξεία ηεο δσήο ηνπο, είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα επαλαιακβάλνπλ ηα
ιάζε ηνπ παξειζφληνο μαλά θαη μαλά. ΋ζν επηκέλνπλ φηη φινη νη
άιινη είλαη ε αηηία ηεο δπζηπρίαο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ
επηηπρεκέλνη ( γηαηί δελ κπνξείο λα αιιάμεηο επηηπρεκέλα θάπνηνλ
άιινλ παξά κνλάρα ηνλ εαπηφ ζνπ.) Θαη’ επέθηαζε θαη θάησ απφ ην
ζθεπηηθφ φηη απηνί νη άλζξσπνη εμαξηνχληαη απφ ηηο ιαλζαζκέλεο
πεπνηζήζεηο ηνπο, ζα ζπλερίζνπλ λα `` Πθέθηνληαη Αληίζηξνθα ’’
θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ζαο φηη πσο δελ κπνξείηε λα θηλεζείηε πξνο ηα
κπξνο ελψ ην κπαιφ ζαο ηαμηδεχεη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε.

Οίμηε κηα θαιή καηηά ζηνλ εαπηφ ζαο. Κπνξεί λα είζηε θαη εζείο έλα
απφ ηα άηνκα πνπ κφιηο ζαο πεξηέγξαςα;

Δάλ είζηε, ηφηε ζα ζαο πξφηεηλα λα αιιάμεηε ζηάζε. Πηελ ζπλέρεηα
αμηνινγείζηε εθ λένπ ηελ ππάξρνπζα ζηάζε ζαο θαη επαλεμεηάζηε
ηνπο κειινληηθνχο ζαο ζηφρνπο. Θνηηάμηε κπξνζηά θαη γεκίζηε ην
ζπλεηδεηφ ζαο κε θαιέο θαη κεγαιεπήβνιεο ζθέςεηο γηα ην ηη ζα
κπνξνχζαηε ελ ηέιεη λα θάλεηε θαη πνηνο ηειηθά ζα κπνξνχζαηε λα
είζηε. Απνθηήζηε πξαγκαηηθή ζπλείδεζε ηεο θαηεχζπλζεο ζηελ
νπνία ηαμηδεχεη ην κπαιφ ζαο, γηαηί ηειηθά απηή ζα είλαη θαη ε
θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα μεδηπισζεί θαη ε δσή ζαο.

Η Παξνκνίσζε Σεο Φσηνγξαθηθήο Μεραλήο Polaroid

Ππρλά ζπγθξίλσ ην αλζξψπηλν κπαιφ κε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή
Polaroid θαη κε κηα θσηνγξαθία. Γηαηί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα
‘‘αηρκαισηίζεηε ’’ κηα εηθφλα, ε πνξεία απηήο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη
ακεηάθιεηε. ΢πάξρεη κηα κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε πξνεηνηκαζίαο,
αιιά ζηελ ζπλέρεηα ε θσηνγξαθία πξέπεη λα αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη
θαη ζα εκθαληζηεί, αθξηβψο φπσο ηελ ‘‘ αηρκαισηίζαηε. ’’
160

Γηα λα νδεγήζνπκε ηελ παξνκνίσζή καο έλα βήκα πην πέξα, ζα έιεγα
πσο ν θσηνθξάρηεο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο κνηάδεη κε ην
ζπλεηδεηφ λνπ ζην ζεκείν πνπ επζχλεηαη γηα ηνλ ’’αηρκαισζία’’ ηεο
θσηνγξαθίαο. Ξαξφκνηα ε θσηνγξαθηθή κεραλή κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ηνλ ππνζπλείδεην λνπ, γηαηί είλαη ππεχζπλε ‘‘ πνπ
έθαλε ηε δνπιεηά’’. Ρειηθά ε θσηνγξαθία είλαη αλάινγε κε ηα
απνηειέζκαηά ζαο, θαζψο θέξλεη ζηνλ θπζηθφ ζαο θφζκν έλα
θπζηθφ αληίγξαθν ηεο θσηνγξαθίαο πνπ έρεηε ήδε ηξαβήμεη ‘‘ κε
ην κπαιφ ζαο.’’

Δίλαη μεθάζαξν ινηπφλ πσο εάλ ζέιαηε λα βγάιεηε κηα θσηνγξαθία
ελφο αληηθεηκέλνπ μαλά θαη μαλά, δελ ζα θάλαηε ηίπνηα παξαπάλσ
απφ ην λα αλαπαξάγεηε ηελ ίδηα θσηνγξαθία, μαλά θαη μαλά. Δλ
ηνχηνηο απηή είλαη αθξηβψο ε πνξεία, πνπ πνιινί άλζξσπνη ζέηνπλ
γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ δσή. Γη’ απηφ ζα πξέπεη δηαξθψο λα
ππελζπκίδεηε ζηνλ εαπηφ ζαο πσο εάλ επηκέλεηε λα ‘‘ζθέθηεζηε
αληίζηξνθα ’’, ην κφλν πνπ ζα θάλεηε είλαη λα αλαπαξάγεηε ηα ίδηα
απνηειέζκαηα ζηελ δσή ζαο, μαλά θαη μαλά. Δάλ επηζπκείηε λα
αιιάμεηε απηφ ην ζρέδην, απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα πξέπεη λα θνηηάμεηε
ζαξξαιέα ην ιακπεξφ κέιινλ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζαο θαη λα
δείηε ηνλ εαπηφ ζαο λα θάλεη ήδε φια απηά πνπ νλεηξεπφζαζηαλ φηη
ζα θάλεη ‘‘ θάπνηα κέξα ’’.

Η Κξνπαδηέξα Σεο Patti

Ζ Patti Moir ήξζε πξψηε θνξά ζηα ζεκηλάξηα κνπ κε ηνπο γνλείο ηεο
έληεθα κφιηο εηψλ. Κέρξη λα γίλεη δεθαπέληε εηψλ κηινχζε ήδε ζηα
ζεκηλάξηα θαη κνηξαδφηαλ κε ην θνηλφ πψο κηα ηδέα ζε έλα ζεκηλάξην
ηελ είρε βνεζήζεη λα κεηαηξέςεη ηε κεγάιε ηεο απνηπρία ζην
κάζεκα ησλ Γαιιηθψλ ζε απνθνίηεζε κεηά επαίλνπ ( θαη κάιηζηα ζε
πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ).

Ξέληε ρξφληα αξγφηεξα δνχιεπε καδί κνπ ζηελ επηρείξεζε ησλ
ζεκηλαξίσλ. Κηα κέξα παξαηήξεζα φηη ε ζηάζε ηεο είρε πέζεη πνιχ
θαη κνπ θάλεθε ζα λα κελ απνιάκβαλε ηίπνηα ( ζεκεηψζηε φηη
απηφ είλαη ην πξψην πξνεηδνπνηεηηθφ ζχκπησκα ελφο αηφκνπ πνπ
δελ έρεη ζηφρν ). Έηζη ινηπφλ ηε ξψηεζα ηη ήηαλ απηφ πνπ ήζειε
πξαγκαηηθά θαη ε άκεζε απάληεζή ηεο ήηαλ ‘‘ Ρη ελλνείηε αθξηβψο; ’’
Ρεο εμήγεζα πσο απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ δνχιεπε πξνο ηίπνηα, δελ
είρε θάηη πνπ λα αλππνκνλεί γη΄ απηφ θαη απηφ κπνξνχζε λα θάλεη ηε
δσή ηεο εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαη ήηαλ ην ιηγφηεξν πνπ ζα κπνξνχζα
161
λα πσ. Κνπ απάληεζε: ‘‘ Γελ έρσ θαζφινπ ρξήκαηα θαη γη’ απηφ
δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα ’’ Έπξεπε λα ηεο ζπκίζσ φηη δελ θφζηηδε
ηίπνηα λα ζέιεη ή λα νλεηξεχεηαη θάηη. Έλα δεηιφ ρακφγειν
εκθαλίζηεθε ζην πξφζσπφ ηεο θαη κνπ είπε πσο απηφ πνπ ήζειε
πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν, ήηαλ λα πάεη κηα θξνπαδηέξα ζηηο
λφηηεο ζάιαζζεο. Ρεο είπα: ‘‘ Απηφ αθνχγεηαη πνιχ δηαζθεδαζηηθφ.’’
Ρεο είπα πσο είρα πάεη πνιιέο θνξέο ζε θξνπαδηέξεο θαη ηεο
πεξηέγξαςα πφζν φκνξθα ήηαλ. Ρεο εμέθξαζα ηηο επρέο κνπ θαη
πσο πεξίκελα λα πεξάζεη απίζαλα θαη ηεο είπα πσο νη αλακλήζεηο πνπ
ζα είρε απφ απηφ ην ηαμίδη ζα ήηαλ αμέραζηεο θαη πσο ζα κπνξνχζε
φπνηε επηζπκνχζε λα ηηο δήζεη κε ην κπαιφ ηεο μαλά θαη μαλά.

Πε απηήλ ηε θάζε ηελ ξψηεζα ηη ήηαλ απηφ πνπ ηε ζπγθξαηνχζε θαη
δελ πήγαηλε. Μαλά ε ίδηα απάληεζε : ‘‘ Γελ έρσ ηα ρξήκαηα’’ Απηνχ
ηνπ είδνπο ν αξλεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο ηελ αθξσηεξίαδε κελ
αθήλνληάο ηελ λα επηρεηξήζεη θάηη πνπ ε ίδηα ζεσξνχζε πνιχ
ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ηεο.

Ν πξαγκαηηθφο ιφγνο πνπ αλαθέξσ απηήλ ηελ ηζηνξία είλαη πσο, αλ
θαη ε Patti ήηαλ έλα ψξηκν άηνκν ρσξίο δεζκεχζεηο θαη ρσξίο
πξαγκαηηθφ ιφγν, γηα λα κελ πάεη ζε απηφ ην ηαμίδη, ν ηξφπνο
ζθέςεο ηεο ηελ αλέθνπηε απφ ην λα ην θάλεη. Ήηαλ μεθάζαξα κηα
λεαξή θπξία πνπ ‘‘ ζθεθηφηαλ αληίζηξνθα ’’. Δίρε πείζεη ηνλ εαπηφ
ηεο πσο ε έιιεηςε ρξεκάησλ ήηαλ απηή πνπ ηελ απνκάθξπλε απφ
ηνλ πφζν ηεο, αιιά απηφ δελ ήηαλ αιήζεηα. Θαη φκσο φπνηνο θαη εάλ
ήηαλ ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο απνγνήηεπζήο ηεο, ήηαλ ζίγνπξα απηφ
πνπ ηελ αλέθνπηε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηεο.


Θέισ λα θαηαλνήζεηε φηη άπεηξνη αξηζκνί αλζξψπσλ θάλνπλ ην ίδην
ιάζνο πνπ έθαλε θαη ε Patti θαζεκεξηλά θαη απηφ είλαη πνιχ ιππεξφ.
Ίζσο λα θάλεηε θαη εζείο ην ίδην ιάζνο κε ηελ δηθή ζαο δσή. Δάλ ην
θάλεηε, ειπίδσ πσο ε ηζηνξία ηεο Patti ζα ζαο εκπλεχζεη λα
θηλεζείηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκείηε.

Κηα κέξα ινηπφλ εγψ θαη ε Patti, πήγακε γηα θαγεηφ θαη θάλακε κηα
πνιχ ζνβαξή θνπβέληα. Ρεο είπα: ‘‘Patti, εάλ ζέιεηο πξαγκαηηθά λα
παο θξνπαδηέξα, πξέπεη λα πάςεηο λα θνηηάο πίζσ ζνπ ή λα θνηηάο ηη
έρεηο ηψξα, γηαηί, εάλ θνηηάο ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξφληνο,
θαηαιήγεηο ζε έλαλ θνηλφ ηξφπν αληίζηξνθεο ζθέςεο. Ξξέπεη λα
αξρίζεηο λα θνηηάο κπξνζηά θαη λα εθαξκφδεηο απηά πνπ δηδάζθνπκε
ζηα ζεκηλάξηα. Γη’ απηφ ζα ζνπ πξνηείλσ λα θιείζεηο ην ηαμίδη ζνπ –
162
νξηζηηθνπνίεζέ ην- θαη κε ζθέθηεζαη πσο θάηη κπνξεί λα πάεη
ζηξαβά. Λα μέξεηο πσο νηηδήπνηε ρξεηάδεζαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
ν ζηφρνο ζνπ, ζα αξρίζεη λα έιθεηαη πξνο εζέλα, φηαλ ζα αξρίζεηο λα
απνδέρεζαη ηελ ηδέα πσο ζα πάο θαη θάλεηο νξηζηηθά ην πιάλν ζνπ λα
πάο. Δάλ απηφ πνπ ρξεηάδεζαη είλαη ρξήκαηα, ζα ηα έρεηο. Κπνξεί λα
κελ είλαη εθεί κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, αιιά εάλ πξαγκαηηθά ην ‘‘
δεηο ’’, ην πηζηέςεηο θαη ην πξνζκνλήζεηο, ζίγνπξα ζα ην έρεηο.’’

Γελ ζα ζε απαζρνιήζσ κε ην πψο φια κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο,
αιιά ζε βεβαηψλσ φηη κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπο κε ζαπκαζηνχο θαη
απξνζδφθεηνπο ηξφπνπο. Ρειηθά ε Patti πξαγκαηηθά έιθπζε
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ απηά πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ην ηαμίδη ηεο.
Ήκνπλ ζην αεξνδξφκην ζηηο έμη ην πξσί, καδί κε ηνπο γνλείο ηεο Patti,
ην πξσηλφ πνπ έθπγε θαη ήηαλ κηα ηξνκεξά ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία
γηα εκέλα, λα βιέπσ ην πξφζσπφ ηεο ιάκπεη απφ ελζνπζηαζκφ. Γελ
ρξεηάδεηαη λα ζαο πσ πσο πήγε ζηελ θξνπαδηέξα ηεο. Δίρε αξθεηφ
ζάξξνο γηα λα ηαμηδέςεη κφλε ηεο θαη απφιαπζε απηφ ην ηαμίδη πνπ
ζίγνπξα ζα ζπκάηαη ζε φιε ηελ δσή ηεο. Αιιά απηφ πνπ είλαη αθφκα
πην ζεκαληηθφ απφ ην ίδην ην ηαμίδη, είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ ε
Patti θέξδηζε απφ απηήλ ηελ εκπεηξία. Γηαηί ηψξα μέξεη πσο εάλ
ζθέθηεζαη αληίζηξνθα, ζα βξίζθεηο πάληα ιφγνπο γηα λα κελ θάλεηο
θάηη. Αιιά εάλ θνηηάεη ζην κέιινλ κε κηα ζεηηθή ζηάζε πξνζδνθίαο,
ζα βξίζθεηο κφλν ιφγνπο γηα ‘‘ λα θάλεηο πξάγκαηα ’’. H Patti ζα
κπνξεί λα εθαξκφζεη απηήλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πξνο ηελ
επίηεπμε γηα φιεο ηηο κειινληηθέο ηεο επρέο.

Κήπσο νλεηξεχεζηε θαη εζείο έλα ηαμίδη; Δάλ λαη, πεγαίλεηε εθεί έμσ
θαη θάληε ηηο θξαηήζεηο γηα ην ηαμίδη ζαο. Γελ πεηξάδεη εάλ νη
θξαηήζεηο είλαη γηα έμη κήλεο ή έλαλ ρξφλν αξγφηεξα. Θάληε ηηο
ακέζσο θαη ζηελ ζπλέρεηα απνιαχζηε ηελ πξνζκνλή πνπ
πξνεγείηαη ηνπ γεγνλφηνο. Δηιηθξηλά πηζηεχσ πσο ζηελ πεξίπησζε
ηεο Patti ν ελζνπζηαζκφο ηεο πξνζκνλήο ήηαλ εμίζνπ
ζπλαξπαζηηθφο φζν θαη ην ηαμίδη ην ίδην ( γηα λα κελ αλαθέξσ ηελ
απφιαπζε πνπ ζα κπνξεί λα αληιεί απφ ηηο αλακλήζεηο ηνπ ηαμηδηνχ
ηεο θαη πνπ ζα ηηο κεηαθέξεη καδί ηεο γηα φιε ηελ ππφινηπε δσή
ηεο.)

Ν πην πηζαλφο ιφγνο πνπ κφλν ιίγνη άλζξσπνη βάδνπλ ζηφρνπο θαη
θάλνπλ ζρέδηα, παξφκνηα κε απηφ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, είλαη φηη
νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη αλίθαλνη λα πηζηέςνπλ – κέζα ζην
κπαιφ ηνπο- πσο φια φζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπο ζα κπνπλ ζηελ ζέζε ηνπο. ΋κσο πξέπεη λα θαηαιάβεηε,
163
φηη ρξεηάδεηαη λα μέξεηε πψο φια ζα κπνχλε ζηελ ζέζε ηνπο. Ρν
κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζεηε είλαη ηε γελεζηνπξγφ αξρή απφ
ηελ νπνία έξρεηαη ην θαιφ γηα εζάο : φια φζα ιακβάλεηε ζηε δσή ζαο
πξνέξρνληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ‘‘Λφκνπ Ρεο Έιμεο.’’

Ζ ηζηνξία ηνπ Paul Hutsey ζην θεθάιαην ηξία είλαη έλα εμαίξεην
παξάδεηγκα ελφο επζπλείδεηνπ, επθπή, ζθιεξά εξγαδφκελνπ αηφκνπ
πνπ πξνζπαζνχζε λα θάλεη θάηη ηζνδχλακν κε έλα άηνκν πνπ
πεδνχζε απφ ην κπξνζηηλφ κπαιθφλη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη πεξίκελε,
άγλσζην πσο, λα πξνζγεησζεί ζηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Μέξεηε φηη
απηφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί πνηέ. Δληνχηνηο ν Paul μφδεςε είθνζη
ρξφληα :
1. επηηξέπνληαο ζηηο αλαθνξέο πσιήζεσλ πνπ βξίζθφληαλ επάλσ
ζην γξαθείν ηνπ, λα ηνπ ππαγνξεχνπλ ηελ εηθφλα πνπ είρε
γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ θαη


2. πξνζπαζψληαο λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα κε φπιν ηε
δχλακε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ζέιεζεο θαη πνιιέο ψξεο ζθιεξήο
εξγαζίαο θαη επίπνλεο δνπιεηάο.΋ινη φζνη θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα, ζίγνπξα ζα βειηηψζνπλ ηα
απνηειέζκαηά ηνπο έσο έλα βαζκφ. Αιιά δελ πξφθεηηαη πνηέ λα δνπλ
δξακαηηθέο βειηηψζεηο ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, εάλ πξψηα δελ
αιιάμνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ζην κάηη ηνπ κπαινχ ηνπο. Ν Paul
Hatsey είλαη έλα εμαίξεην παξάδεηγκα ελφο αηφκνπ πνπ πίζηεπε
πιήξσο φηη θνίηαδε πξνο ηα κπξνο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ‘‘
ζθεθηφηαλ ζρεδφλ ηειείσο αληίζηξνθα.’’ Ξεξλνχζε ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ εζηηάδνληαο ζηα απνηειέζκαηα ζηηο εηθφλεο
θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ παξφληνο.

Δάλ έρεηε επηηξέςεη ζηηο αλαθνξέο πσιήζεσλ, ζηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο ή ζηηο αθηηλνγξαθίεο πνπ ζαο έβγαιε ν γηαηξφο λα
θαζνξίζνπλ ην πψο αηζζάλεζηε, πψο ζθέθηεζηε ή πψο βιέπεηε ηηο
πσιήζεηο ζαο, ηελ νηθνλνκηθή ζαο ζέζε ή ηελ πγεία ζαο, κπνξψ λα
ζαο δηαβεβαηψζσ κε ζηγνπξηά- είκαη ηφζν ζίγνπξνο γηα απηφ, φζν θαη
γηα ην φηη ζα λπρηψζεη απφςε- πσο δελ ζα ππάξμεη αμηφινγε αιιαγή
ζε θαλέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο. Απφ ηελ άιιε, εάλ
επηηξέςεηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξφληνο λα ζαο ππεξεηήζνπλ σο
ελδείμεηο ησλ εηθφλσλ πνπ δηαηεξνχζαηε ζην παξειζφλ θαη ζηελ
164
ζπλέρεηα πξνρσξήζεηε - κε νδεγφ ηηο αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ζαο
ηθαλφηεηεο – θνηηψληαο πξνο ην ιακπξφ κέιινλ θαη ρηίδνληαο ηελ
εηθφλα ηνπ θαινχ πνπ επηζπκείηε ( φπσο έθαλαλ ν Paul θαη ε Patti ),
ζα δείηε ηηο εηθφλεο ζαο λα πινπνηνχληαη. Αιιά θαη πάιη φζν
ζπλερίδεηε λα επηηξέπεηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξφληνο ή ηνπ
παξειζφληνο λα ειέγρνπλ ηελ δηαδηθαζία ζθέςεο ζαο, δε ζα
δήζεηε γηα λα δείηε ηα φλεηξά ζαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη.

Γη’ απηφ, θνηηάμηε ςειά, θνηηάμηε κπξνζηά θαη ζρεδηάζηε ηελ εηθφλα
ηεο δσήο πνπ ζα επηιέμεηε λα δήζεηε θαη φια φζα ζα αθνπκπάηε ή
ζα έξρεζηε ζε επαθή καδί ηνπο ζα κεγαιψλνπλ, ζα επεθηείλνληαη
θαη ζα ζαο εθθξάδνπλ κε έλαλ θαη φιν κεγαιχηεξν ηξφπν.

Ρα άηνκα πνπ ζθέθηνληαη αληίζηξνθα, αλ φρη πνηέ, ζπαλίσο
παξάγνπλ ηδέεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο
ππεξεζίεο ζηνπο άιινπο. Ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί
κπνξνχλ λα δνπλ κφλν ηη έρεη θάλεη θάπνηνο άιινο. Αλ απνηέιεζκα
ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο είλαη νη αληακνηβέο πνπ
ηειηθά ζα ιάβνπλ ζηελ δσή, είλαη κνηξαίν λα είλαη ην ίδην
πεξηνξηζκέλεο.

Η Ιζηνξία Σνπ 333

Γηεμήγαγα έλα ζεκηλάξην πνπ θξαηνχζε απφ ηελ Ξέκπηε ην βξάδπ
σο ηελ Θπξηαθή ζην Deerhurst Lodge έλα ζέξεηξν πνπ βξίζθεηαη
ζρεδφλ εθαηφ κίιηα βφξεηα ηνπ Ρνξφλην. Ρν βξάδπ ηεο Ξαξαζθεπήο,
έλαο ηπθψλαο πέξαζε απφ ην Barrie ηνπ Νληάξην, κηα πφιε πνπ
βξίζθεηαη πεξίπνπ ζαξάληα ρηιηφκεηξα λφηηα ηνπ Deerhurst. Ν
ηπθψλαο άθεζε πίζσ ηνπ δψδεθα λεθξνχο θαη δεκηέο εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ. Ρν βξάδπ ηεο Θπξηαθήο θαζψο επέζηξεθα ζπίηη κνπ,
ζηακάηεζα κε ην απηνθίλεην κνπ ζην Barrie. Βγήθα δίπια απφ ηελ
ιεσθφξν θαη θνίηαμα γχξσ κνπ. ΋ια ήηαλ ράιηα. ΋πνπ θαη λα
θνίηαδα γχξσ κνπ έβιεπα δηαιπκέλα ζπίηηα θαη αλαπνδνγπξηζκέλα
απηνθίλεηα.

Ρν ίδην εθείλν βξάδπ έλαο άιινο θχξηνο ν Bob Templeton ηαμίδεπε
ζηνλ ίδην απηνθηλεηφδξνκν. Απηφο θαη εγψ δελ είρακε ζπλαληεζεί
πνηέ, εληνχηνηο κηα ηδέα απφ ην ζεκηλάξην ζα καο έλσλε ζε κηα θαιή
θηιία. Πηακάηεζε θαη απηφο γηα λα δεη ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο,
κφλν πνπ νη ζθέςεηο ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο κνπ. Ν Bob
ήηαλ ν αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο Telemedia Communications,
ζηελ νπνία αλήθνπλ κηα ζεηξά απφ ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ζην
165
Νληάξην θαη ην Θεκπέθ. Θαζψο ζηεθφηαλ θαη θνηηνχζε ηελ
θαηαζηξνθή, ζθεθηφηαλ πσο ζα ππήξρε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα
θάλεη γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ( κέζσ ησλ ξαδηνθσληθψλ
ζηαζκψλ πνπ είρε ). Απηή ε ζθέςε ηξηγχξηδε ζην κπαιφ ηνπ φιε ηε
λχρηα θαη φιε ηελ επφκελε κέξα.
Ρν επφκελν βξάδπ έθαλα έλα άιιν ζεκηλάξην ζην Ρνξφλην. Ν Bob
Templeton θαη ν Bob Johnson έλαο άιινο αληηπξφεδξνο ηεο
Telemedia ήξζαλ θαη θάζηζαλ ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο.
Αμηνινγνχζαλ ην ζεκηλάξην κνπ, πξνζπαζψληαο λα απνθαζίζνπλ εάλ
κπνξνχζα λα βνεζήζσ ηελ εηαηξεία ηνπο λα θηάζεη ηνπο ζηφρνπο
ηεο, πξάγκα πνπ ηειηθά έγηλε. Υο επαθφινπζν ηεο επηξξνήο ηνπ
Bob Templeton δνχιεςα γηα νιφθιεξε ηε βηνκεραλία ηεο
ξαδηνθσλίαο ηνπ Θαλαδά. Ρνπ άξεζε απηφ πνπ έθαλα ζηα ζεκηλάξηά
κνπ επεηδή βξηζθφηαλ ζε αξκνλία κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Ν Bob
Templeton γνεηεχζεθε απφ ηνπο λφκνπο ηνπ ζχκπαληνο θαη
εηδηθφηεξα κε ηνλ Λφκν Ρεο Ξφισζεο ή φπσο ζπρλά ηνλ αλαθέξσ,
Ν Λφκνο Ρσλ Αληηζέησλ. Απηφο ν λφκνο δειψλεη μεθάζαξα πσο ηα
πάληα έρνπλ ην αληίζεηφ ηνπο. Γελ κπνξεί θάηη λα είλαη πάλσ θαη λα
κελ πέξαζε θαη απφ θάησ, δελ ππάξρεη θξχν ρσξίο δεζηφ, δελ
ππάξρεη κέζα εάλ δελ ππάξρεη έμσ. Κε ηνλ ίδην ηξφπν εάλ
αλαθαιχςεηε γηαηί δελ κπνξείηε λα θάλεηε θάηη πνπ ζέιεηε δηα
λφκνπ, ζα πξέπεη λα κπνξείηε λα θαηαιάβεηε θαη πσο γίλεηαη. Νη
άλζξσπνη πνπ έρνπλ πεηχρεη κεγάια πξάγκαηα γλσξίδνπλ ηα
αξλεηηθά, εληνχηνηο βάδνπλ φιε ηελ λνεηηθή ελέξγεηά ηνπο ζηελ
επίηεπμε ησλ ζεηηθψλ. Ν Bob Templeton επέζηξεςε ζην γξαθείν
ηνπ. Κνπ είπε πσο ήηαλ αξγά, αιιά κηα ηδέα πνπ είρε ζπιιάβεη, ηνλ
είρε γνεηεχζεη. Δίρε δεζκεπηεί ζηελ ηδέα ζπγθέληξσζεο
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ
είραλ πιεγεί απφ ηνλ ηπθψλα θαη ζα ην έθαλε ακέζσο! Γελ ηνλ
ελδηέθεξε θαζφινπ ε ηδέα ηνπ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη.

Ρελ επφκελε Ξαξαζθεπή θάιεζε φια ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε
ηεο Telemedia ζην γξαθείν ηνπ. Πην πάλσ κέξνο ελφο ληνζηέ θαη κε
καχξα γξάκκαηα έγξαςε ηξία ηξηάξηα. Δίπε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ: ‘‘
Θα ζαο άξεζε λα καδεχακε ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ηξεηο
κέξεο απφ ηψξα κέζα ζε ηξεηο κφλν ψξεο, γηα λα ηα δψζνπκε
ζηνπο αλζξψπνπο ζην Barrie; Πησπή απιψζεθε ζηελ αίζνπζα…

Ρειηθά θάπνηνο ζεθψζεθε θαη είπε: ‘‘Templeton, είζαη ηξειφο. Γελ
ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα καδέςνπκε ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα
κέζα ζε ηξεηο ψξεο ζε ηξεηο κέξεο απφ ηψξα!’’

166
Ν Bob είπε: ‘‘ Γηα ζηάζνπ έλα ιεπηφ. Γελ ζε ξψηεζα εάλ ζα έπξεπε ή
εάλ ζα κπνξνχζακε, ζαο ξψηεζα εάλ ζα ζαο άξεζε.’’ Ν Bob
Templeton έθαλε έθθιεζε ζηα θηιάλζξσπα αηζζήκαηά ηνπο. Ήηαλ
ζεκαληηθφ γηα φζνπο ήηαλ παξφληεο λα απνδερηνχλ αλνηρηά πσο
ήζειαλ λα ην θάλνπλ. Ν Bob Templeton ήμεξε πσο απηή ε θαηλνχξηα
ηδέα ζα κπνξνχζε λα δείμεη ζηνλ νπνηνλδήπνηε πσο κπνξεί λα θάλεη
νηηδήπνηε ήζειε, αξθεί λα δνχιεπε κε ηνλ λφκν.

΋ινη καδί είπαλ: ‘‘ Θαη βέβαηα ζα ζέιακε.’’ Πηελ ζπλέρεηα ν Bob
Templeton ζρεδίαζε έλα κεγάιν Ρ θάησ απφ ηα ηξία ηξηάξηα. Πηελ
κία πιεπξά ηνπ Ρ έγξαςε ‘Γηαηί δελ ζα κπνξνχζακε’ θαη απφ ηελ
άιιε κεξηά ηνπ Ρ έγξαςε, ‘ Ξψο ζα κπνξνχζακε;’ Θάησ απφ ηηο
ιέμεηο ‘ Γηαηί δελ ζα κπνξνχζακε ’ ν Bob Templeton δσγξάθηζε έλα
κεγάιν Σ. Θαζψο ην έγξαθε, είπε: ‘‘ ΋πσο βιέπεηε δελ ππάξρεη
ρψξνο πηα γηα λα θαηαγξάςνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ πηζηεχνπκε πσο
δελ ζα κπνξνχζακε λα καδέςνπκε ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε
ηξεηο ψξεο ζε ηξεηο κέξεο απφ ηψξα, αζρέησο πφζν ζεκαληηθέο
είλαη .’’ Ππλέρηζε εμεγψληαο :‘‘ ΋ηαλ θάπνηνο ζα ιέεη κηα ηδέα πνπ
ζα αθνξά ην γηαηί δελ κπνξνχκε, φινη νη ππφινηπνη ζα θσλάδνπλ φζν
πην δπλαηά γίλεηαη ΔΠΟΜΔΝΟ. Απηή ζα είλαη θαη ε εληνιή, γηα λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε ηδέα. Νη ηδέεο είλαη ζαλ ηα απηνθίλεηα
πνπ είλαη θνξησκέλα ζην ηξέλν. Αθνινπζεί πάληα ηνλ έλα ην άιιν.
Θα ζπλερίζνπκε λα θσλάδνπκε ΔΞΝΚΔΛΝ κέρξη λα παξνπζηαζηεί
κηα ζεηηθή ηδέα.’’

Ν Bob ρακνγέιαζε θαη ζπλέρηζε εμεγψληαο φηη : ‘‘ Απέλαληη απφ ην Σ,
ζηελ άιιε κεξηά ηνπ πίλαθα θαη αθξηβψο θάησ απφ ηελ θξάζε ‘ Ξψο
ζα κπνξνχζακε ’ ζα γξάθνπκε θάζε ηδέα πνπ ζα εκθαλίδεηαη θαη ζα
καο βνεζάεη λα καδέςνπκε απηά ηα ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε
ηξεηο ψξεο, ζε ηξεηο κέξεο απφ ηψξα.’’ Ξξφηεηλε επίζεο κε πνιχ
ζνβαξφ ηφλν ζηε θσλή ηνπ, λα παξακείλνπλ φινη ζηελ αίζνπζα
κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. ‘‘ ΋ρη κφλν ζα βξνχκε πψο ζα
καδέςνπκε ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα άκεζα, αιιά αθνχ
θαηαιήμνπκε ζηηο ηδέεο πνπ ζέινπκε, ζα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπκε
θηφιαο ! ’’ Πησπή απιψζεθε θαη πάιη ζηελ αίζνπζα…

Ρειηθά θάπνηνο είπε: ‘‘ Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα εθπνκπή γη΄
απηφ ζε εζληθφ επίπεδν. Πε φινλ ηνλ Θαλαδά.’’

Ν Bob είπε: ‘‘ Ξνιχ θαιή ηδέα ’’ θαη ην έγξαςε θάησ απφ ηελ ζηήιε
‘‘ Ξψο ζα κπνξνχζακε.’’

167
Ξξηλ αθφκα πξνιάβεη ν Bob λα ην γξάςεη ζηελ αλάινγε ζηήιε,
θάπνηνο πεηάρηεθε θαη είπε: ‘‘ Γελ κπνξνχκε λα εθπέκςνπκε ζε φινλ
ηνλ Θαλαδά. Γε δηαζέηνπκε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ζε φινλ ηνλ
Θαλαδά.’’ Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Telemedia δηέζεηε ζηαζκνχο κφλν
ζην Νληάξην θαη ην Θεκπέθ, ζα πξέπεη λα παξαδερηνχκε φηη απηή
ήηαλ κηα θαιή δηθαηνινγία. Δληνχηνηο θάπνηνο απφ ηελ πίζσ κεξηά ηεο
αίζνπζαο κε κάιινλ καιαθή θσλή είπε:‘‘ ΔΞΝΚΔΛΝ ”.

Ν Bob Templeton απάληεζε: ‘‘ Ζ ηδέα ηεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο
είλαη θάηη πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. Απηή ε ηδέα παξακέλεη.’’ Αιιά
απηφ αθνχζηεθε ζαλ κηα πξαγκαηηθά γεινία ηδέα, εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη νη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί είλαη πνιχ αληαγσληζηηθνί
κεηαμχ ηνπο. Γε ζπλεξγάδνληαη ζπλήζσο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη
ζρεδφλ αδχλαην λα ηνπο πείζεη θάπνηνο λα θάλνπλ θάηη ηέηνην
εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο.

Μαθληθά θάπνηνο πξφηεηλε: `` Θα κπνξνχζακε λα θαιέζνπκε ηνλ
Harvey Kirk θαη ηνλ LIoyd Robertson, ηα κεγαιχηεξα νλφκαηα ηεο
Θαλαδηθήο ηειεφξαζεο, λα παξνπζηάζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ
εθπνκπή’’ . Απηνί νη θχξηνη ζηεξίδνπλ κε ην εζηθφ ηνπο αλάζηεκα ηελ
βηνκεραλία ηεο θαλαδηθήο ηειεφξαζεο. Πηε ζπλέρεηα θάπνηνο
κηιψληαο μεθάζαξα είπε: ‘‘ Γελ πξφθεηηαη λα βγνπλ ζην ξαδηφθσλν.’’
Αιιά ζε απηφ ην ζεκείν φιε ε νκάδα καδί θψλαμε: ‘‘ ΔΞΝΚΔΛΝ ”.
Πε απηφ ην ζεκείν, φπσο είπε ν Bob, ε ελέξγεηα απνγεηψζεθε. Ήηαλ
ε ζηηγκή πνπ φινη ελψζεθαλ θαη ην θαηαπιεθηηθφ απφ εθείλν ην
ζεκείν θαη κεηά, ήηαλ ην πφζν γξήγνξα θαη δπλακηθά άξρηζαλ λα
ξένπλ νη ηδέεο.

΋ια απηά ζπλέβεζαλ ηελ Ξαξαζθεπή. Ρελ Ρξίηε πνπ αθνινχζεζε
έθαλαλ ηνλ Οαδηνκαξαζψλην, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ 50
ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί φινπ ηνπ Θαλαδά θαη απηφ γηαηί ζπκθψλεζαλ
λα δνπιέςνπλ κε αξκνλία γηα έλαλ ηφζν θαιφ ζθνπφ. Γελ είρε
ζεκαζία πηα γηα θαλέλαλ πνηνο ζα έπαηξλε ηα εχζεκα, ην κφλν πνπ
είρε ζεκαζία ήηαλ λα έπαηξλαλ νη άλζξσπνη ζην Barrie ηα ρξήκαηα.
Ν Harvey Kirk θαη ν LIoyd Robertson ζηήξημαλ απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα θαη θαηάθεξαλ λα καδέςνπλ ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα,
κέζα ζε ηξεηο ψξεο θαη θαηάθεξαλ λα ην νξγαλψζνπλ κέζα ζε ηξεηο
εξγάζηκεο κέξεο!

Βιέπεηε, κπνξείηε λα έρεηε νηηδήπνηε ζειήζεηε. ΋ια είλαη δπλαηά,
φηαλ βάιεηο ηελ εζηίαζή ζνπ ζην πψο κπνξείο λα ην θάλεηο θαη λα
168
ζηέιλεηο ζηα ‘‘ Δπφκελα ’’ θάζε ηδέα πνπ ζνπ ιέεη φηη δελ κπνξείο λα
θάλεηο θάηη.

Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ζηελ αξρή, εληνχηνηο εάλ
επηκέλεηο λα ζηέιλεηο ζηα ‘‘ Δπφκελα ’’φιεο ηηο αξλεηηθέο ηδέεο, ε ξνή
ησλ ζεηηθψλ ηδεψλ ζα εληζρπφηαλ κέζα ζην ζαπκαζηφ κπαιφ ζαο.

Ν δηάζεκνο θηιφζνθνο Alfred Adler είπε ηελ εμαηξεηηθή θξάζε: ‘‘Δίκαη
επγλψκσλ ζηελ ηδέα πνπ κε ρξεζηκνπνίεζε.’’ Γελ ππάξρεη θακία
ακθηβνιία φηη νη δεκηνπξγηθέο , πξννδεπηηθέο ηδέεο ζηελ θπξηνιεμία
δίλνπλ λέα πλνή ζε θάζε θχηηαξν ηεο χπαξμεο ζαο. Αθππλίδνπλ έλα
θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ζαο πνπ βξηζθφηαλ ζε λάξθε.

Ν Bob Templeton δελ πήξε νχηε κηα δξαρκή γηα ηνλ εγεηηθφ ξφιν
πνπ είρε ζην ζπληνληζκφ ησλ 50 ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ φινπ ηνπ
Θαλαδά θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
γηα ηνπο πιεγέληεο ηνπ Barrie ζην Νληάξην ηνπ Θαλαδά. Δληνχηνηο ζα
πξέπεη λα ζπκάζηε πσο απηφ είλαη έλα ζχκπαλ ελ ηάμεη. Ν ηξφπνο
πνπ ν Θεφο ρεηξίδεηαη απηήλ ηελ εθπνκπή είλαη αθξηβήο. Δάλ θαιφ
δψζεηο, θαιφ ζα πάξεηο.

Κνηξάζηεθα απηήλ ηελ ηζηνξία, φηαλ ζπλέβεθε, κε δχν θαινχο
θίινπο, ηνλ Jack Canfield θαη ηνλ Mark Victor Hansen. Δίραλ
εληππσζηαζηεί ηφζν πνιχ απφ απηή ηελ ηζηνξία πνπ ηελ
ζπκπεξηέιαβαλ ζην βηβιίν ηνπο Βάιζακν Γηα Ρελ Τπρή.

Ξξφζθαηα έθαλα κηα δνξπθνξηθή ηειενπηηθή εθπνκπή γηα ηελ
θηεκαηνκεζηηηθή εηαηξεία RE/MAX καδί κε ηνλ Mark Victor Hansen θαη
κνπ είπε πσο έρνπλ ήδε πνπιήζεη έμη εθαηνκκχξηα αληίηππα ηνπ
βηβιίνπ ηνπο. Κνπ είπε επίζεο φηη εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη γξάκκαηα
απφ αλζξψπνπο πνπ δηάβαζαλ ηελ ηζηνξία 333 θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα παξάγνπλ παξφκνηα λνεηηθή καγεία ζηε δηθή
ηνπο δσή.

Πθεθηείηε ην γηα ιίγν. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη θάλνπλ ζεηηθά
πξάγκαηα λα ζπκβνχλ ζηε δσή ηνπο εμαηηίαο ηνπ φηη ν Bob
Templeton δελ άθνπζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφο θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηξία
εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ξαξεκπηπηφλησο, ν Bob Templeton κνπ είπε
πσο απηφο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απέθηεζαλ ηε ζπλήζεηα λα
εθαξκφδνπλ ην παξάδεηγκα κε ηηο 3αδεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη
απηφ είρε απνβεί άθξσο επνηθνδνκεηηθφ γηα φινπο. ΋ ίδηνο έγηλε
169
Ξξφεδξνο ηεο θαηλνχξηαο ξαδηνθσληθήο εηαηξείαο NewCap, κηαο
πνιχ θεξδνθφξαο εηαηξείαο κε ζηαζκνχο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ
Θαλαδά. Γλψκε κνπ είλαη πσο ν Bob Templeton έζεζε ζε ιεηηνπξγία
κηα δχλακε γηα ην θαιφ θαη απηή ζα ηνλ πάεη φπνπ απηφο ζέιεη. Ζ
ιέμε θέξδνο έρεη γίλεη ην δεχηεξν φλνκά ηνπ. Μεθηλήζηε ακέζσο λα
εθαξκφδεηε ην παξάδεηγκα ηεο ηζηνξίαο ‘‘ 333’’ γηα φιεο ζαο ηηο
αλάγθεο θαη ην θέξδνο ζα έξζεη θαη ζε εζάο.170Κεφάλαιο 10

171


Ο ΝΟΜΟ΢
ΣΟΤ ΚΕΝΟΤ
ΚΑΙ ΣΗ΢
ΕΤΗΜΕΡΙΑ΢


Γώζηε

172
Λα ηα θαηαθέξεη είρε δνθηκάζεη,
κα ην καγαδί ηνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη θησρφ.
Πε έλαλ ζνθφ είρε θσλάμεη
κε θσλή γεκάηε πφλν θαη αγσλία:
Ξεο κνπ πψο ζα δήζσ κηα δσή επηηπρεκέλε ;
Θαη ν ζνθφο ηνπ απάληεζε:
‘‘Γηα λα πάξεηο πξέπεη πξψηα λα δψζεηο ’’.


΋ζνλ αθνξά ζην λα δίλεηο είπε:
‘‘Ρη έρσ εγψ λα δψζσ;
Ιηγνζηφ είλαη ην ςσκί κνπ
θαη κε απηφ ζα πξέπεη θαη λα δήζσ.
Θα ζεια λα κπνξνχζα λα κπσ
ζην καγαδί ηεο αθζνλίαο ηεο Εσήο!‘‘

`` Έια ’’ ηνπ είπε ν ζνθφο,
‘‘Γηαηί πνιιά έρεηο αθφκα λα δψζεηο ’’

Λα παίξλεη ήζειε λα κάζεη
κα θη απηφ ην κάζεκα ην μέραζε.
Ξξνο ηελ αλζξσπφηεηα ζηξάθεθε
κε ηελ θαηλνχξηα αγάπε πνπ ηνπ δφζεθε.
Γψξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα πην ρξήζηκε δσή
θαη θαζψο έθαλε απηφ
νη κέξεο ηνπ γέκηζαλ ραξά
γηαηί είρε γίλεη πινχζηνο κε ην λα δίλεη.

Arthur William BeerΟ ΝΟΜΟ΢ ΣΟΤ ΚΕΝΟΤ
ΚΑΙ ΣΗ΢
173
ΕΤΗΜΕΡΙΑ΢
( Αθηεξσκέλν ζηελ ζεία Marg )

Η θύζε απνζηξέθεηαη απνιύησο ηα θελά.


Η Marg ηα θαηάθεξε

Ξξέπεη λα αθηεξψζσ απηφ ην θεθάιαην ζηελ ζεία κνπ ηε Marg σο
έλδεημε εθηίκεζεο απέλαληη ζηελ παηδηθή ηεο ζρεδφλ πίζηε θαη ηε
βαζηά θαηαλφεζή ηεο ζε απηφλ ηνλ ππέξνρν λφκν πνπ θπβεξλά ηελ
επεκεξία καο. Αθφκα θαη ζήκεξα ζηηο ζπάληεο επηζθέςεηο πνπ ηεο
θάλσ, εμαθνινπζεί λα κνπ εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο, επεηδή
ηεο δίδαμα ηελ κεγάιε αιήζεηα γηα ‘‘ Ρνλ Λφκν Ρνπ Θελνχ Θαη Ρεο
Δπεκεξίαο. ’’ Υο ζπλέπεηα ηεο απφθηεζεο απηήο ηεο γλψζεο, ε Marg
θαη νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ηεο απνιακβάλνπλ πνιιέο απφ ηηο
αλέζεηο ηεο δσήο πνπ δελ είραλ πνηέ ηνλ ηξφπν λα απνιαχζνπλ. Ζ
αιήζεηα είλαη πσο δελ επξφθεηην πνηέ λα είραλ απνιαχζεη φια απηά
ηα ‘‘ θίλα πξάγκαηα ηεο δσήο,’’ εάλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ην γεγνλφο
ηνπ φηη ε ίδηα απέθηεζε κηα θαηλνχξηα επίγλσζε.

Αλ θαη ε Marg είλαη ζεία κνπ, είλαη κφιηο κεξηθά ρξφληα κεγαιχηεξε
κνπ θαη ήκαζηαλ πάληα πνιχ θαινί θίινη αθφκα θαη απφ ηελ επνρή
πνπ ήκαζηαλ παηδηά. Αγαπψ ηελ ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο πάξα
πνιχ. Έηζη ινηπφλ δελ πξνθαιεί έθπιεμε ηνπ φηη αληιψ κεγάιε
επραξίζηεζε κνηξαδφκελνο ηελ ηδέα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ
εκπεηξία πνπ είρα κε ηελ Marg θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Ήηαλ ηδηαίηεξε
ραξά γηα εκέλα ε επθαηξία πνπ είρα λα ηνπο δσ λα εθαξκφδνπλ
απηήλ ηελ θαηλνχξηα ηδέα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ζήκεξα λα
κπνξνχλ λα δνπλ ηελ δσή ηνπο κε έλαλ εληειψο θαηλνχξην ηξφπν.

Ζ πξψηε επαθή ηεο Marg κε απηφλ ην δπλακηθφ λφκν ήηαλ πξηλ κηα
δεθαεηία θαη ζηε δηάξθεηα πνπ παξαθνινπζνχζε καδί κε ηελ
νηθνγέλεηά ηεο κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ πνπ έθαλα κε ζέκα ηελ ‘‘
επεκεξία.’’ Ιίγν θαηξφ αθνχ είρε ηειεηψζεη ην ζεκηλάξην, ηνπο
επηζθέθηεθα ζπίηη ηνπο. Ζ ίδηα, ν ζχδπγνο ηεο Don θαη εγψ
ζπδεηήζακε πνιιέο ηδέεο, πνπ φιεο ηνπο θηλνχληαλ γχξσ απφ ην
ζέκα ηεο επεκεξίαο. Πε θάπνην ζεκείν ηεο πνξείαο ηεο ζπδήηεζεο,
αλαθέξζεθε ην ζέκα ‘‘ ηνπ ζπηηηνχ .’’ Ζ Marg θνίηαμε ζπγρπζκέλε ην
θαζηζηηθφ ηνπο θαη κάιινλ λεπξηαζκέλε είπε πσο ‘‘ είρε θνπξαζηεί λα
δεη κε ηνλ ηξφπν πνπ έσο ηψξα δνχζε.’’

174
Πηε ζπλέρεηα έδεημε ηηο θνπξηίλεο ηνπ θαζηζηηθνχ θαη είπε: ‘‘ Μέξεηο,
ηηο απερζάλνκαη ηειείσο απηέο ηηο παιηέο θνπξηίλεο.’’ Ρεο
ρακνγέιαζα θαη ηεο είπα: ‘‘ ΋ρη, Marg, δελ ηηο απερζάλεζαη, ηηο
αγαπάο. Αιιηψο δελ ζα εμαθνινπζνχζεο λα ηηο έρεηο ’’ θαη ζπλέρηζα ‘‘
γηαηί ηα κφλα πξάγκαηα πνπ έρνπκε ζηελ δσή καο, είλαη εθείλα πνπ
αγαπάκε θαη βξηζθφκαζηε ζε αξκνλία καδί ηνπο.’’ Ζ Marg κνπ
απάληεζε πσο δπζθνιεπφηαλ λα πηζηέςεη πσο ζα κπνξνχζε λα ‘‘
αγαπάεη ’’ θάηη πνπ ην έβξηζθε ηφζν απνθξνπζηηθφ.

Πε απηφ ην ζεκείν ν Don είρε πεηζζεί πσο θαη νη δχν καο ηα είρακε
ράζεη. Ζ Marg πνπ έθαλε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαιάβεη απηφ πνπ
ηεο έιεγα θαη εγψ πνπ ην πίζηεπα! Ρέινο πάλησλ ζπλέρηζα λα ηεο
εμεγψ θαη ηνπο πιεξνθφξεζα πσο εάλ έλα άηνκν παξακείλεη πνιχ
θαηξφ ζε κηθξή αθηίλα απφ θάηη - έλα άηνκν ή έλα αληηθείκελν – είλαη
γηαηί ην άηνκν απηφ βξίζθεηαη ζε αξκνληθή ηαιάλησζε καδί ηνπ. Ν
ιφγνο πνπ ην έιεγα απηφ( ηνπο εμήγεζα ) είλαη γηαηί ε ‘‘ αγάπε ’’
είλαη απιψο κηα άιιε ιέμε πνπ καο δείρλεη ζπληνληζκφ ή αξκνληθή
ηαιάλησζε. Ρειηθά ηνπο είπα πσο απηφ πνπ κφιηο δήισζα είλαη έλαο
λφκνο ηνπ ζχκπαληνο. ( Δάλ ην θαηάιαβαλ ή φρη, εάλ ην πίζηεςαλ ή
φρη, δελ είρε απνιχησο θακία δηαθνξά.)

Δμήγεζα ζηε Marg πσο εάλ αιήζεηα απερζαλφηαλ απηέο ηηο
θνπξηίλεο, φπσο έιεγε, ζα ηηο είρε ήδε θαηεβάζεη, ζα ηηο είρεο
πιχλεη θαη ζα ηηο είρε δψζεη ζην θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα ηνπ Πηξαηνχ
Ρεο Πσηεξίαο ή ζε θάπνηνλ άιινλ πνπ ζα ηηο ρξεηαδφηαλ. O Don κε
θνίηαμε ακήραλα. Δλ ηέιεη κίιεζε θαη είπε: ‘‘ Γελ πξφθεηηαη λα
θαηεβάζεη απηέο ηηο θνπξηίλεο, γηαηί δελ έρνπκε άιιεο λα βάινπκε θαη
δελ έρνπκε θαη ηα ρξήκαηα γηα θαηλνχξηεο.’’ Θπκάκαη πνπ ηνπ είπα: ‘‘
Don, ζε παξαθαιψ λα θαηαιάβεηο πσο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα
απνθηήζεηο θαηλνχξηεο θνπξηίλεο, εάλ πξψηα δελ θάλεηο ρψξν γηα
απηέο.’’ ‘‘Πηελ πξαγκαηηθφηεηα’’ ζπλέρηζα ‘‘ ην πξαγκαηηθφ κπζηηθφ
πίζσ απφ ηνλ λφκν ηνπ θελνχ θαη ηεο επεκεξίαο βξίζθεηαη ζην
γεγνλφο ηνπ φηη δίλνληαο ηηο παιηέο ζνπ θνπξηίλεο, έρεηο απηνκάησο
θάλεη ρψξν γηα ηηο θαηλνχξηεο.’’ Κε άιια ιφγηα δελ κπνξείο λα
απνθηήζεηο θάηη, εάλ πξψηα δε δψζεηο θάηη. ( Έρεηε θαηά λνπ πσο
δίλσ ζεκαίλεη φηη εγθαηαιείπσ εμ νινθιήξνπ θάηη.) Δίλαη μεθάζαξν
πσο απηή είλαη κηα ηδέα πνπ δχζθνια γίλεηαη θαηαλνεηή- πφζν
κάιινλ θαη πξάμε- απφ έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο
ζηνλ πιηθφ ηνπ θφζκν.
175
Ππδεηήζακε ηελ πιεξνθνξία απηή γηα ιίγν αθφκα θαη ηφηε ε Marg
κπήθε ζε δξάζε. Άξρηζε κε ην λα θαηεβάζεη ηηο θνπξηίλεο ηνπ
θαζηζηηθνχ πνπ θνηηνχζε κε ζπκφ φια απηά ηα ρξφληα. Θάλνληαο ην
απηφ απαιιαζζφηαλ απηφκαηα απφ ηελ πεγή πνπ ηεο πξνθαινχζε
ηφζα ρξφληα ζχγρπζε. Γηαηί φια απηά ηα ρξφληα θάζε θνξά πνπ ηηο
θνίηαδε ή απιψο ηηο ζθεθηφηαλ, κηα πνιχ αξλεηηθή εηθφλα πεξλνχζε
αζηξαπηαία απφ ηελ νζφλε ηνπ κπαινχ ηεο. Πηε ζπλέρεηα έκπαηλε ζε
αξλεηηθή ηαιάλησζε θαη σο ζπλέπεηα έιθπε φιν θαη πεξηζζφηεξα
απφ ηα πξάγκαηα πνπ δελ ήζειε λα έρεη ζηε δσή ηεο. Θαζψο
μεθξεκνχζε ηηο θνπξηίλεο απφ ηα γαηδάθηα ηνπο, ν Don είρε έξζεη
πνιχ θνληά ζην λα εθξαγεί. Ξαξφιν απηά ε Marg ζπλέρηζε, λα δξά
κε βάζε ηελ ηδέα πνπ κφιηο ηεο είρα θπηέςεη ζην κπαιφ ηεο ρσξίο
θαλ λα ζθέθηεηαη ηνλ ζπκφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο,.
Ζ δήισζε ηνπ Don ζε απηφ ην ζεκείν ήηαλ: ‘‘ Ινηπφλ ππνζέησ πσο
ζα πξέπεη λα αγνξάζνπκε άιιεο ηψξα, είηε ην ζέινπκε, είηε φρη.’’
Πηελ ζπλέρεηα ηνπο εμήγεζα πσο δελ ζα έπξεπε λα αλεζπρνχλε γηα
ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξησλ θνπξηηλψλ ζε απηήλ ηελ δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Ρν ζεκαληηθφ είλαη πσο ζε ιίγν ζα είραλ απηφ πνπ
ρξεηάδνληαλ. Γελ είλαη θαζφινπ δχζθνιν λα θαηαιάβεηε, ηνπο
εμήγεζα θαη κε πνιχ απιά ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη : ‘‘ νη
άλζξσπνη ζχληνκα ζα θνπξαζηνχλ λα δνχλε ηηο δσέο ηνπο κέζα ζε
κηα γπάια γηα ςάξηα.’’

Γηα ιίγν θαηξφ ε Marg θαη ν Don δνχζαλ ρσξίο θνπξηίλεο ζην
παξάζπξφ ηνπο. Κηα κέξα ινηπφλ απνθάζηζα λα επηζθεθηψ ηε Marg,
αηζζαλφκελνο απφιπηε ζηγνπξηά φηη ε Marg είρε απνθηήζεη ηηο
θνπξηίλεο πνπ ήζειε. Θαη ηηο είρε αθξηβψο φπσο ηηο ήζειε! Ιίγν, ιίγν
ε επίγλσζε απηήο ηεο κεγάιεο αιήζεηα είρε αξρίζεη λα κπαίλεη ζην
ππνζπλείδεηφ ηεο.
Γελ πέξαζε θαη πνιχο θαηξφο απφ απηφ ην ζπκβάλ θαη κηα κέξα δελ
ππήξραλ έπηπια κέζα ζην θαζηζηηθφ. Ζ Marg είρε θνπξαζηεί λα έρεη
ηα ίδηα έπηπια φια απηά ηα ρξφληα θαη έηζη ηα ράξηζε. Θάλνληάο ην
απηφ, απηνκάησο έθαλε ρψξν γηα ην θαιφ πνπ ήζειε ζηε δσή ηεο.
Ξνιχ ζχληνκα φιν ηνπο ην ζπίηη είρε αλαθαηληζηεί θαη
μαλαδηαθνζκεζεί θαη ηψξα πηα ‘‘ ήηαλ αθξηβψο φπσο ην ήζειε’’.
Ξξηλ απφ ιίγν θαηξφ ε ζχδπγφο κνπ θαη εγψ επηζθεθηήθακε ηελ Marg
θαη ηνλ Don ζην ζπίηη ηνπο. Θαζψο απνκαθξπλφκαζηαλ κε ην
απηνθίλεην ε Linda κνπ είπε: ‘‘ Ρν ζπίηη ηνπο είλαη πξαγκαηηθά
φκνξθν.’’ Σακνγέιαζα μέξνληαο ηη είρε πξνεγεζεί θαη φληαο
176
αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ θαπγάδσλ πνπ είραλ γίλεη θάζε
θνξά πνπ θάηη έπξεπε λα θχγεη. Ρελ ηειεπηαία θνξά πνπ κίιεζα κε
ηελ Marg ζην ηειέθσλν κνπ είπε: ‘‘ Γελ είλαη ππέξνρν ηη δηαθνξά
κπνξεί λα θάλεη ιίγε γλψζε ζηελ δσή καο ; Σξεηάδεηαη λα κάζεηο
ηφζα ιίγα γηα λα θεξδίζεηο ηφζα πνιιά. ’’ Απηή ε δήισζε είλαη ηφζν
αιεζηλή. Αξθεί ιίγε επίγλσζε γηα λα δψζεη ηφζν δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα. Γη’ απηφ αλαξσηεζείηε ηη έρεηε γχξσ ζαο πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ζαο αξέζεη;’’ Πηε ζπλέρεηα ξσηήζηε ηνλ εαπηφ
ζαο γηαηί δελ ην παθεηάξεηε θαη λα ην δψζεηε ζε θάπνηνλ άιινλ,
ψζηε λα θάλεηε ρψξν ζηελ δσή ζαο γηα φ,ηη θαιφ επηζπκείηε. Λα
ζπκάζηε φηη ν ‘‘ λφκνο ’’ πνπ κειεηάκε ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη
εθαξκφζηκνο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ζαο.
Πε ακέηξεηεο πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ κνπ
έρσ ζπδεηήζεη γη΄ απηφλ ηνλ λφκν. Έρσ εμεγήζεη ζην θνηλφ κνπ φηη
παξφιν πνπ ζρεδφλ φινη νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα έρνπλ θαηλνχξηα
ξνχρα, νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ ρψξν ζηηο ληνπιάπεο ηνπο γη΄ απηά
ηα θαηλνχξηα ξνχρα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ πηζαλφηαηα
ζπκβαίλεη είλαη φηη φηαλ ζέιεηε λα θξεκάζεηε θάηη ζηελ ληνπιάπα
ζαο, ζα πξέπεη λα ζπξψρλεηε ηα ππφινηπα, γηα λα θάλεηε ρψξν, γηα
λα ρσξέζεη κφλν κηα θξεκάζηξα. Ζ εηξσλεία σζηφζν είλαη φηη ηα
πεξηζζφηεξα απφ ηα ξνχρα πνπ θξέκνληαη ζηελ ληνπιάπα ζαο, δελ
ηα θνξάηε πηα!
Ιέγνληαο απηφ ζθέθηνκαη πσο κεξηθά απφ ηα ξνχρα ζαο πξέπεη λα
είλαη αθξηβά θαη γη΄ απηφ είζηε δηζηαθηηθνί ζην λα απαιιαγείηε απφ
απηά. Δληνχηνηο γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη εζείο θαη εγψ πσο ν ιφγνο
πνπ κεξηθά απφ ηα ξνχρα θξέκνληαη ζηελ ληνπιάπα είλαη γηαηί δε
ληψζεηε άλεηα φηαλ ηα θνξάηε ( έρνπλ θάηη πνπ δελ ζαο αξέζεη).
Παο πξνηείλσ λα ηα δψζεηε. Θάλνληαο ην απηφ, θάλεηε ρψξν γηα ηα
θαηλνχξηα ξνχρα πνπ ζα έξζνπλ.

Νξγαλψζηε θαη πξαγκαηνπνηήζηε ακέζσο έλα ζρέδην γηα ηνλ εαπηφ
ζαο. Διέγμηε πνιχ πξνζεθηηθά ζηελ ληνπιάπα ηα ξνχρα ζαο θαη ζηελ
ζπλέρεηα βγάιηε φια απηά πνπ δελ θνξάηε πιένλ. Κφιηο ηειεηψζεηε
κε απηή ηελ δηαδηθαζία, απιά δψζηε ηα. Θάλνληαο ην απηφ
δεκηνπξγείηε έλα θελφ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ‘‘ ε θχζε απνζηξέθεηαη
ην θελφ’’ δελ ζα πεξάζεη θαη πνιχο ρξφλνο κέρξη ε ληνπιάπα ζαο λα
είλαη θαη πάιη γεκάηε ξνχρα. Κφλν πνπ απηή ηελ θνξά ζα είλαη
γεκάηε κε ξνχρα πνπ ζαο αξέζεη πξαγκαηηθά λα θνξάηε.
177
Ζ δηαδηθαζία ζηελ νπνία αλαθέξνκαη είλαη κηα δηαδηθαζία ρσξίο
ηέινο. Γη’ απηφ θαη ρξεηάδεηαη λα ηελ εμαζθείηε θαζεκεξηλά γηα φιε
ηε δσή ζαο. Κε άιια ιφγηα ζα πξέπεη ζπλέρεηα λα ‘‘ θάλεηε ρψξν’’
γηα ην θαιφ πνπ επηζπκείηε. Λα θξαηάηε απηήλ ηελ πιεξνθνξία
ζπλέρεηα ζην κπαιφ ζαο γηαηί ν θξίζηκνο παξάγνληαο ζε απηφλ ηνλ
λφκν ηνπ θελνχ θαη ηεο επεκεξίαο είλαη φηη πξέπεη λα αθήλεηε λα
θχγεη ην παιηφ πξηλ θαιά θαιά αθφκα θάλεηε ρψξν γηα ην θαηλνχξην.

Άιιε κηα ρξήζηκε ζπκβνπιή: πνηέ λα κελ πνπιάηε ηα αληηθείκελα
πνπ δελ ζέιεηε, απιά λα ηα ραξίδεηε. Αληηιακβάλνκαη φηη απηή ε
ζπκβνπιή κπνξεί λα είλαη αληίζεηε κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεηε
πξνγξακκαηηζηεί κέρξη ηψξα ζηε δσή ζαο, αιιά πξέπεη λα
θαηαιάβεηε φηη ‘‘εάλ δίλεηε, ζα ιακβάλεηε θηφιαο ’’. Απφ ηελ άιιε
εάλ πνπιάηε ηα αληηθείκελα, ηα ρξήκαηα πνπ ζα ιακβάλεηε γη΄ απηά
ζα είλαη ην κφλν θέξδνο πνπ ζα παίξλεηε απφ ηελ ζπλαιιαγή απηή.
Απηή κπνξεί λα αθνχγεηαη ιίγν πεξίεξγε σο πξνζέγγηζε, αιιά
παξφια απηά είλαη ε θαηάιιειε.

Ξαξαθαιψ λα θαηαιάβεηε φηη πνηέ δελ κπνξείηε λα δψζεηε αξθεηά
απφ νηηδήπνηε. Ξαξφιν απηά, φηαλ δίλεηε λα πξνζκνλείηε πιήξσο λα
ιάβεηε θάηη ζε αληάιιαγκα. Ππαλίσο ζα ιακβάλεηε απφ ηελ ίδηα
πεγή πνπ δψζαηε. Αιιά φηη ζα ιάβεηε απφ θάπνηα πεγή είλαη ηφζν
ζίγνπξν φζν θαη φηη ζα πέζεη βξνρή φηαλ δχν ζχλλεθα
ζπγθξνπζηνχλ.

Γη΄ απηφ ινηπφλ ην λα απνρηήζεηε θαιά ζεκέιηα ζε απηφλ ηνλ λφκν
ηνπ ζχκπαληνο ζα είλαη πνιχ κεγάιν θέξδνο γηα εζάο. Λα ζπκάζηε
επίζεο φηη δε δνπιεχεηε κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή ζπγθεθξηκέλα
πξάγκαηα. Γνπιεχεηε κε κηα αζηείξεπηε δχλακε πνπ ιεηηνπξγεί κε
έλαλ πνιχ αθξηβή ηξφπν. Ππλεπψο φπνηε επρφκαζηε λα ιάβνπκε
θάηη θαηλνχξην ζηελ δσή καο, ζα πξέπεη λα ππξνδνηνχκε ηε
δηαδηθαζία θάλνληαο ρψξν ζηελ δσή καο γη΄ απηφ!
Απηφο ν ‘‘ λφκνο ’’ είλαη εθαξκφζηκνο φρη κφλν ζην θπζηθφ καο
θφζκν, αιιά επίζεο θαη ζην λνεηηθφ καο θφζκν. Έηζη ινηπφλ φπνηε
επρφκαζηε λα θηινμελήζνπκε θαηλνχξηεο ηδέεο, ζα πξέπεη πξψηα λα
είκαζηε πξφζπκνη λα ‘‘ απνδεζκεχζνπκε ’’ κεξηθέο απφ ηηο παιηέο καο
ηδέεο.
178
Γπζηπρψο ππάξρεη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
δπζθνιεχνληαη ππεξβνιηθά λα ην θαηαθέξνπλ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ
γεγνλφηνο απηά ηα ‘‘ πξνβιεκαηηζκέλα ’’ άηνκα ζπρλά έρνπλ
αιιεινζπγθξνπφκελεο θαη αληηθαηηθέο ηδέεο ηαπηφρξνλα λα
δνπιεχνπλ κέζα ζην κπαιφ ηνπο. Ενπλ φιε ηελ δσή ηνπο κέζα ζε
κηα θαηάζηαζε ακθηηαιάληεπζεο ζθεπηφκελνη λα ‘‘ ην θάλνπλ ή λα
κελ ην θάλνπλ, λα ην θάλνπλ ή λα κελ ην θάλνπλ’’ θαη πάεη ιέγνληαο.
Απηή ε λνεηηθή θαηάζηαζε είλαη επξέσο γλσζηή σο ‘‘
αλαπνθαζηζηηθφηεηα ’’ θαη νδεγεί ζε ζνβαξέο θαηαζηάζεηο άγρνπο
θαη ζχγρπζεο. Λα μέξεηε φηη ε ‘‘ αλαπνθαζηζηηθφηεηα ’’ ή ε ‘‘
ζχγρπζε ’’ κπνξεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, αλ φρη ν
κεγαιχηεξνο ιφγνο πνπ νη άλζξσπνη ζπγθξαηνχληαη καθξηά απφ ην
λα επηηπγράλνπλ κεγάια πξάγκαηα ζηε δσή ηνπο.
Γηαηί Κξαηηόκαζηε ΢ηα Παιηά
Γηαηί άξαγε θξαηηφκαζηε ηφζν δπλαηά απφ παιηέο ηδέεο θαη πξάγκαηα;
Γελ έρσ θακία ακθηβνιία πσο ζα ζπκθσλήζεηε φηη απηή είλαη κηα
πνιχ ελδηαθέξνπζα εξψηεζε. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηφζν
ελδηαθέξνπζα, πνπ εάλ ηελ θάλαηε ζε ρίιηα δηαθνξεηηθά άηνκα, ζα
παίξλαηε ηφζεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα
κπνξνχζαηε λα γεκίζεηε έλα βηβιίν. Γπζηπρψο φκσο φιεο νη
απαληήζεηο πνπ ζα ιακβάλαηε ζα απαληνχζαλ κφλν ζε
δεπηεξεχνληεο ιφγνπο θαη φρη ζηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν απηνχ ηνπ
ηξνκεξνχ πξνβιήκαηνο.

Δάλ κπνξνχζαηε λα πάηε θαηεπζείαλ ζηνλ πξσηαξρηθφ ιφγν απηνχ
ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα αλαθαιχπηαηε πνιχ γξήγνξα φηη εάλ θαη
βξίζθεηαη ζακκέλνο πνιχ βαζηά κέζα ζε θάζε άηνκν, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν ίδηνο ιφγνο γηα φινπο. Γελ ζέισ λα ζαο
θξαηήζσ άιιν ζε αγσλία. Ζ απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη :
θξαηηφκαζηε ζηηο παιηέο ηδέεο θαη πξάγκαηα γηαηί δελ έρνπκε πίζηε
ζηηο ηθαλφηεηέο καο πσο κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε θαηλνχξηεο ηδέεο
θαη πξάγκαηα. Απηφ καο νδεγεί ζε κηα θαηάζηαζε αλαζθάιεηαο, πνπ
πεγάδεη απφ ηελ αδπλακία καο λα θαηαλνήζνπκε πνηνη θαη ηη είκαζηε.
Ζ έιιεηςε επίγλσζεο ηεο πξαγκαηηθήο ζρέζεο ζαο κε ηελ άπεηξε
δχλακε ζα ζαο δείρλεη πάληα κηα ζηξεβιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζαο.
Γη΄ απηφ πξέπεη λα θηάζεηε ζην ζεκείν φπνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε
φηη ν ‘‘ πξαγκαηηθφο ζαο εαπηφο ’’ δελ γλσξίδεη φξηα, φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είζηε ηθαλνί λα έρεηε, λα θάλεηε ή λα είζηε ζρεδφλ
νηηδήπνηε επηζπκήζεηε. Αιιά φηαλ νη άλζξσπνη απνηπγράλνπλ λα
179
εθηηκήζνπλ απηήλ ηε βαζηθή αιήζεηα, φηαλ έρνπλ πεηζζεί φηη ηα
απνζέκαηά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη φηη ε πξαγκαηηθή ηνπο
αζθάιεηα βξίζθεηαη ζηα ρξήκαηα ή ζηα πξάγκαηα, ζα θνβνχληαη
πάληα λα δνθηκάζνπλ θάηη θαηλνχξην. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δε
ρξεηάδεηαη θαη πνιχ κεγάιε ζνθία γηα λα θαηαιάβνπκε φηη ζέινπλ
λα θξαηεζνχλ ζε απηφ πνπ ήδε έρνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνζπαζήζνπλ λα απνθηήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ
έρνπλ ήδε.
Δάλ επηζπκείηε κπνξείηε λα θάλεηε έλα πξαθηηθφ ηεζη ζε απηφλ ηνλ
λφκν ηνπ θελνχ θαη ηεο επεκεξίαο. Ξάξηε έλα ζπλεζηζκέλν θιηηδάλη
θαη βάιηε ην επάλσ ζε έλα ηξαπέδη ή επάλσ ζην γξαθείν ζαο. Πηε
ζπλέρεηα ξσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο εάλ κπνξείηε λα βάιεηε θαη θάηη
άιιν ζηελ ζέζε πνπ ήδε βξίζθεηαη ην θιηηδάλη. Ζ απάληεζε είλαη
βέβαηα, φρη. ΋ρη ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα κεηαθηλήζεηε ην θιηηδάλη. Ζ
ίδηα αξρή ηζρχεη θαη γηα έλα έπηπιν. Γη΄ απηφ ινηπφλ φζν ν θαλαπέο
βξίζθεηαη ζηελ ζέζε πνπ ηνλ έρεηε, δελ κπνξείηε λα βάιεηε έλαλ
θαηλνχξην θαλαπέ ζηε ζέζε ηνπ. Ξαξνκνίσο θαη γηα ηα ξνχρα ζαο.
΋ζν βξίζθνληαη θξεκαζκέλα κέζα ζηελ ληνπιάπα, δελ κπνξείηε λα
βάιεηε θαηλνχξηα ξνχρα ζηελ ληνπιάπα.
Ζ ίδηα αξρή είλαη επίζεο εθαξκφζηκε γηα ηνλ ρψξν ησλ ηδεψλ. Γηα
παξαδεηγκα, εάλ έρεηε κηα ηδέα ζην κπαιφ ζαο πνπ ζαο ιέεη φηη ζα
πξέπεη λα ηαμηδέςεηε αλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα έηζη ζηα μαθληθά
ζαο έξρεηαη κηα άιιε ζην κπαιφ πνπ ζαο ιέεη λα ηαμηδέςεηε δπηηθά,
δε ρξεηάδεηαη λα ζαο πσ φηη ζα βξεζείηε ζε κηα δχζθνιε ζέζε. Γελ
ππάξρεη απνιχησο θαλέλαο ηξφπνο λα ηαμηδέςεηε ηαπηφρξνλα θαη
πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Δίλαη μεθάζαξν πσο ζα πξέπεη λα ‘‘
εγθαηαιείςεηε ’’ ηελ κία απφ ηηο δχν ηδέεο πξηλ κπνξέζεηε λα
αθνινπζήζεηε ηελ άιιε. Ν ιφγνο πνπ απηφ ζπκβαίλεη είλαη φπσο
είπακε θαη πην πξηλ φηη ε ‘‘ θχζε πξαγκαηηθά απνζηξέθεηαη ην θελφ.’’
Γη΄ απηφ ινηπφλ εάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε θάηη πνπ είλαη θαηλνχξην ζα
πξέπεη πξψηα λα θάλεηε ρψξν γη΄ απηφ, απαιιάζζνληαο ηνλ εαπηφ
ζαο απφ απηφ πνπ είλαη παιηφ. Απηφο είλαη έλαο αδηαπξαγκάηεπηνο
λφκνο ηεο δσήο θαη παξφια απηά εάλ ςάμεηε, ζα βξείηε κφλνλ έλαλ
άλζξσπν ζηνπο ρίιηνπο πνπ ην θαηαιαβαίλεη ζηα αιήζεηα. Ρέινο
πάλησλ, φηαλ βξείηε απηφ ην άηνκν ζηα ρίιηα, ζα δείηε κπξνζηά ζαο
θάπνηνλ πνπ φρη κφλν δεί κέζα ζε ππεξβνιηθφ αίζζεκα αζθάιεηαο
ζήκεξα, αιιά θάπνηνλ πνπ πξνρσξά κπξνζηά ζηελ δσή θαζεκεξηλά
θαη κάιηζηα κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα.

180
Δθαξκφζηε ινηπφλ απηφλ ηνλ λφκν θαη ζηε δηθή ζαο δσή.
Σξεζηκνπνηήζηε ηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο ζειίδεο απηνχ
ηνπ βηβιίνπ θαη ζα αλαθαιχςεηε φηη ν λφκνο δνπιεχεη πάληα ρσξίο
θακία απνηπρία.

Απνκαθξύλεηε Σα Δκπόδηα Από Σν Μπαιό ΢αο
Ν Θεφο πνηέ δελ εθθξάδεηαη κε άιινλ ηξφπν παξά ηνλ ηέιεην. Γη΄
απηφ ινηπφλ φ,ηη αηέιεηα ππάξρεη, είλαη πάληα απνηέιεζκα ηνπ
αηνκηθνχ ή ηνπ ζπιινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο καο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
απηφ είλαη αιήζεηα, δελ είλαη αλαγθαίν λα επηκέλεηε ζε θάηη ‘‘απφ
θφβν κελ ην ράζεηε ’’. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αιήζεηα είλαη φηη πνηέ
δελ πξφθεηηαη λα απνιαχζεηε θάηη ην νπνίν θξαηάηε απφ θφβν, γηαηί
ε ειεπζεξία ζε φιεο ηηο πηπρέο ηηο δσήο ζαο είλαη εληειψο
απαξαίηεηε, εάλ κηα κέξα πξφθεηηαη λα γίλεηε απηή ε πξαγκαηηθά
κεγάιε αλζξψπηλε χπαξμε πνπ είζηε απφιπηα ηθαλνί λα γίλεηε. Κε
άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ελέξγεηα πξέπεη λα ξέεη
ειεχζεξα κέζα απφ εζάο ρσξίο εκπφδηα, εάλ ζέιεηε λα πεηχρεηε ην
θαιφ πνπ επηζπκείηε.
Πε απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα αλαξσηεζείηε :‘‘ Ξνηα κπνξεί λα είλαη
απηά ηα εκπφδηα;’’ ζηα νπνία αλαθέξνκαη. Αο ζαο πσ κεξηθά.
Ξεξηιακβάλνπλ ηελ ακθηβνιία, ηελ ελνρή, ηελ πηθξία θαη
νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έιιεηςε ή
πεξηνξηζκφ. Ξεξηιακβάλνπλ επίζεο νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ηδέεο
πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα εκπνδίδνπλ ηε ξνή ηεο δεκηνπξγηθήο
ελέξγεηαο απφ θαη πξνο εζάο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα επηρεηξήζεηε
λα βάιεηε κηα φκνξθε εηθφλα ζην κπαιφ ζαο, πνπ ζα ζαο νδεγήζεη
ζην λα αηζζαλζείηε ππέξνρα, θαη παξφιν απηά θαη εμαηηίαο ησλ ‘‘
απαγνξεχζεσλ ’’ φπσο ηηο απνθαινχκε θακία θνξά, θαηαιήγεηε κε
ηίπνηα παξαπάλσ απφ ζχγρπζε.
Ρν πξφβιεκά ζαο, είηε ην ζπλεηδεηνπνηείηε, είηε φρη, είλαη φηη δελ
έρεηε δεκηνπξγήζεη ην ρψξν γηα λα κπεη ε φκνξθε εηθφλα πνπ
πξνζπαζείηε λα δεκηνπξγήζεηε. Γη΄ απηφ ινηπφλ πξέπεη λα
δηεπθνιχλεηε ηνλ εαπηφ ζαο, απαιιάζζνληαο ηνλ απφ φια απηά ηα
εκπφδηα, γηα λα κπνξέζεηε λα δεκηνπξγήζηε ηνλ ρψξν γηα ην θαιφ
πνπ επηζπκείηε.
Θα πξέπεη λα νξακαηίδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο ζαλ έλα εξγαιείν, κέζα
απφ ην νπνίν ξέεη κηα κε θπζηθή-ζαξθηθή δεκηνπξγηθή ελέξγεηα. Θα
πξέπεη λα ην ζπγθξίλεηε γηα ιίγν κε έλα ιάζηηρν πνηίζκαηνο πνπ
181
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηε γηα λα πνηίζεηε ηελ πίζσ απιή ηνπ ζπηηηνχ
ζαο. Αο ππνζέζνπκε γηα έλα ιεπηφ πσο απνθαζίδεηε λα πνηίζεηε ηα
ινπινχδηα ζηελ κπξνζηηλή απιή ηνπ ζπηηηνχ ζαο. Αιιά ελψ ην
ηξαβάηε, αο ππνζέζνπκε πσο δεκηνπξγείηαη έλαο θφκπνο ζην ιάζηηρν
ρσξίο λα ην δείηε θαη ελψ ζπλερίδεηε λα ην ηξαβάηε, άγλσζην γηαηί,
ην λεξφ θνκπηάδεη.

Αλ θαη ππάξρεη αθζνλία λεξνχ απφ ηελ πεγή, ην λεξφ κφιηο θαη κεηά
βίαο ζα ζηάδεη απφ ην ιάζηηρν γηα λα πνηίζεηε ηα ινπινχδηα. Ν ιφγνο
πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ν θφκπνο εκπνδίδεη ηελ ξνή ηνπ
λεξνχ πνπ ζα κπνξνχζε εάλ ηνπ επηηξεπφηαλ, λα ηξέμεη ειεχζεξα θαη
λα δψζεη λέα δσή ζηα θπηά ζαο.
Πηελ πεξίπησζε ηνπ ιάζηηρνπ πνηίζκαηνο απηφ πνπ ζα θάλαηε
ακέζσο ζα ήηαλ λα ειέγμεηε ηελ αηηία ηεο δηαθνπήο ηνπ λεξνχ. ΋ηαλ
ζα βξίζθαηε ηνλ θφκπν, ζα ηνλ μεκπεξδεχαηε έηζη ψζηε ην λεξφ λα
ζπλερίζεη λα ξέεη ειεχζεξα θαη ζηαζεξά ζηνλ θήπν.
Ρψξα πξνζέμηε απηφ. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζαο πεξηέγξαςα γηα ην
ιάζηηρν ηνπ θήπνπ είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη
λα θάλεηε κφλνη ζαο, κε ζεβαζκφ ζην ππέξνρν κπαιφ ζαο. Θαη απηή
είλαη λα απνκαθξχλεηε φια ηα εκπφδηα πνπ ζαο θσιχνπλ, λα ιχζεηε
φινπο ηνπο λνεηηθνχο θφκπνπο θαη ακέζσο ζα αλαθαιχςεηε φηη δελ
ππάξρεη έιιεηςε δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ πεγή. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξμε, νχηε ζα ππάξμεη πνηέ έιιεηςε. Νη
λνεηηθνί θφκπνη – εκπφδηα πνπ απφ απξνζεμία θαη πνιχ πηζαλφλ
αζπλείδεηα ππάξρνπλ κέζα ζαο, πεξηνξίδνπλ ηελ ξνή ηεο δσνγφλνπ
δχλακεο θαη ηειηθά κεηακνξθψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζαο ζηε
δσή.
Πε θάζε θεθάιαην απηνχ ηνπ βηβιίνπ αλαιχζήθαλ δηάθνξεο ηδέεο,
πνπ ζα πξέπεη λα αξρίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε, εάλ ζέιεηε λα
απνιαχζεηε ηα νθέιε πνπ κπνξείηε λα έρεηε απιά θαη κφλν εάλ
επηηξέςεηε ζε απηήλ ηε δχλακε λα πεξάζεη ειεχζεξα κέζα απφ
εζάο. Ρψξα πηα έρεηε δηαβάζεη φιν ην βηβιίν. Θα ήζεια λα ζαο
πξνηείλσ λα πάηε πίζσ ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ θαη λα ζπγθξίλεηε ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνο ην παξφλ έρεηε ζηελ δσή ζαο, κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαηε λα έρεηε, εάλ ρξεζηκνπνηνχζαηε
θαηάιιεια ηελ θάζε ηδέα. Κειεηήζηε θάζε θεθάιαην πνιχ ζνβαξά,
αιιά κε κηα ραιαξή θαηάζηαζε θαη ζπλερίζηε λα εμαζθείηε θάζε ηδέα
έσο φηνπ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δνκήο ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ζαο.
182
Λα ζπκάζηε πσο άζρεηα κε ηα φπνηα απνηειέζκαηα έρεηε πξνο ην
παξφλ ζηελ δσή ζαο, έρεηε ζηα αιήζεηα ‘‘Γελλεζεί Ξινχζηνη.’’

‘‘ Ν Θεφο ζαο έρεη θάλεη δψξν ηφζν πνιχ ηαιέλην
θαη ηφζεο πνιιέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα
ρξεηαζηείηε πνιιέο δσέο
γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε φιεο.
Ρν δηθφ ζαο δψξν ζην Θεφ
είλαη λα αλαπηχμεηε θαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε φζν πην πνιχ
απφ ην ηαιέλην θαη ηηο ηθαλφηεηεο
πνπ ζαο ράξηζε ζε απηήλ ηε δσή.’’
Steve Bow183


ΣΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ
Έλαο θαη Μνλαδηθόο
Θάζε κηθξφ θπιιαξάθη ρνξηαξηνχ
Θαη θάζε ληθάδα ρηνληνχ
Δίλαη κφλν ειάρηζηα δηαθνξεηηθά
184
Γελ ππάξρνπλ δχν παλνκνηφηππα, μέξεηε.

Απφ θάηη κηθξφ, φπσο νη θφθθνη ηεο άκκνπ,
Κέρξη ην θάζε γηγάληην αζηέξη
΋ια θηηάρηεθαλ κε έλα ζθεπηηθφ:
Λα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ είλαη!

Ξφζν αλφεην είλαη ινηπφλ ηφηε, λα ην κηκεζνχκε-
Ξφζν άρξεζην λα πξνζπνηεζνχκε!
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν θαζέλαο καο πξνέξρεηαη απφ έλα Κ΢ΑΙΝ
Ρνπ νπνίνπ νη ηδέεο πνηέ δελ ηειεηψλνπλ.

Έηζη ινηπφλ ζα ππάξμεη κφλν ΔΛΑΠ απφ ΚΔΛΑ
Γηα λα δείμεη ηη κπνξεί λα θάλεη-
Θη έηζη θαη εζείο ζα πξέπεη λα αηζζάλεζηε πεξήθαλνη,
Γηαηί ζα ππάξμεη κφλνλ ΔΛΑΠ θαη απφ ΔΠΑΠ.

Δθεί είλαη φπνπ φια μεθηλάλε
Κε εζάο, ηελ ππέξνρε θαη αηειείσηε
αλζξψπηλε χπαξμε.

James T. Moore


ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢
΋ζν πην πίζσ κπνξεί ε κλήκε κνπ λα κε πάεη, ππήξραλ πάληα
άλζξσπνη πνπ ήζειαλ λα κε βνεζήζνπλ λα βειηηψζσ δηάθνξεο
πηπρέο ηεο δσήο κνπ. Πηα πξψηα εηθνζηπέληε ρξφληα ηεο δσήο κνπ
απέξξηςα ηελ πεξηζζφηεξε απφ απηή ηελ βνήζεηα θαη γηα ηα
εηθνζηπέληε ηειεπηαία ρξφληα απνδέρηεθα κε επγλσκνζχλε απηήλ ηε
βνήζεηα. Νηηδήπνηε πέηπρα πνηέ, κεγάιν κέξνο ηνπ νθείιεηαη ζηελ
185
βνήζεηα ησλ άιισλ. Κεξηθά απφ απηά ηα άηνκα πνπ ζέισ λα
αλαγλσξίζσ είλαη:
Joe Farkas
O Joe έρεη γίλεη πνιχ θαιφο κνπ θίινο θαη κνπ έρεη δψζεη πνιιά
πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη ζα κπνξνχζα πνηέ λα ηνπ δψζσ. Δίλαη θαηά
πνιχ κεγάιν κέξνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνπεξάησζε απηνχ ηνπ
βηβιίνπ. O Joe πέξαζε εθαηνληάδεο ψξεο θηληξίδνληαο ηηο ηδέεο
απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαη κεηακφξθσζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ζειίδεο
αθαηέξγαζησλ ηδεψλ ζε γιαθπξά θείκελα γηα ηνλ εθδφηε. Θαζψο ζα
δηαβάδεηε απηφ ην βηβιίν, λα μέξεηε φηη έλα θνκκάηη ηνπ Joe Franka
βξίζθεηαη κέζα ζην κειάλη πνπ γξάθηεθε ε θάζε ζειίδα.

Lois Ward
Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρσ νκνινγήζεη πσο ε Lois είλαη έλα απφ ηα
πην ηθαλά άηνκα πνπ είρα πνηέ ηελ επραξίζηήζε λα γλσξίζσ θαη λα
δνπιέςσ καδί. Ζ Lois δαθηπινγξάθεζε θάζε ζειίδα απηνχ ηνπ
βηβιίνπ πνιιέο θνξέο. ΢πήξμαλ εθαηνληάδεο δηνξζψζεηο θαη θάζε
θνξά ην θάζε θεθάιαην πήγαηλε πίζσ ζηελ Lois γηα λα ην
δαθηπινγξαθήζεη εθ λένπ. Γελ παξαπνλέζεθε νχηε κηα θνξά. Ξάληα
δαθηπινγξαθνχζε ηηο ζειίδεο κε έλα ρακφγειν ζηα ρείιε θαη δελ είρε
ζεκαζία πνπ ήηαλ αξγά ην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί ή αθφκα αθφκα θαη
Παββαηνθχξηαθν. Θα κπνξνχζακε φινη λα κάζνπκε θάηη ζην ζέκα ηεο
ζηάζεο καο απφ ηελ Lois. Ν Joe θαη ε Lois έθαλαλ φιε ηελ
θνπξαζηηθή θαη ζθιεξή δνπιεηά πνπ ρξεηάζηεθε απηφ ην βηβιίν γηα λα
εθδνζεί.Marguerite Proctor
Ζ κεηέξα κνπ είλαη εμαίξεην παξάδεηγκα γηα ην πξφθεηηαη απηφ ην
βηβιίν. ΢πήξμε πξαγκαηηθή έκπλεπζε γηα φιε καο ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηελ αγαπάκε φινη καο ηφζν πνιχ. ΋ηαλ είρε θάζε ιφγν λα πηζηεχεη
πσο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα ληθήζσ, ζπλέρηζε λα κνπ ιέεη πσο κπνξψ
λα πεηχρσ ην νηηδήπνηε. Απηνί νη ζεηηθνί ζπφξνη πνπ θχηεςε ζηνλ
θήπν ηνπ ππνζπλείδεηνπ κπαινχ κνπ, απιά είραλ κηα κεγάιε
186
πεξίνδν επψαζεο. Θα κπνξνχζα λα δψ αθφκα ζην ζθνηάδη, εάλ δελ
ήηαλ απηή.

Raymond Douglas Stanford
O Ray είλαη ν θαιχηεξνο θίινο πνπ ζα κπνξνχζα πνηέ λα έρσ. Αλ
θαη ν Ray έρεη θχγεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη πξαγκαηηθά κνπ
ιείπεη, εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη εκέλα θαη ηε δσή κνπ. Ν Ray θαη ε
ζχδπγφο ηνπ Lynn, είραλ ηξνκεξφ αληίρηππν ζηελ αλάπηπμή κνπ. Ν
Ray δελ ήηαλ κφλν ζνθφο, αιιά δηέζεηε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν λα
θάλεη θάπνηνλ λα βιέπεη ηελ αιήζεηα. Ξνιιέο θνξέο κε ζχκσλε
εμαηηίαο ηεο σκήο πξνζέγγηζεο ηνπ, αιιά ζα είκαη γηα πάληα
επγλψκσλ ζε απηφλ, γηαηί κε έκαζε λα ζθέθηνκαη.

Leland Val Van De Wall
Ν δάζθαιφο κνπ. Κνπ θαίλεηαη πσο ν Val έρεη κηα άκεζε ζχλδεζε κε
ηελ άπεηξε επθπΐα πνπ είλαη πάληα αλνηρηή. Γηα πεξίπνπ δέθα ρξφληα
μφδεπα πνιιέο ψξεο θάζε κέξα κειεηψληαο ηηο αλζξψπηλεο
δπλαηφηεηεο θαη πνιιέο θνξέο εμαθνινπζεί λα είλαη ιίγν κπεξδεκέλν
ζην κπαιφ κνπ. Ν Val ρξεηάζηεθε δχν ψξεο κφλν, γηα λα κνπ δείμεη
πσο ηαηξηάδνπλ φια ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι καδί. Έκαζα ηφζα πνιιά
απφ απηφλ παξά απφ νπνηνλδήπνηε άιιν. Θα ηνπ ρξσζηψ γηα πάληα
θαη φηαλ νινθιεξψζεηε απηφ ην βηβιίν, ζα ηνπ ρξσζηάηε θαη εζείο.
Ben Hughes
Έλαο πνιχ θαιφο θίινο θαη ην πην ζαπκάζην θέληξν επηξξνήο πνπ
νπνηνζδήπνηε πσιεηήο ζα κπνξνχζε πνηέ λα επρεζεί. Ν Ben είλαη
ππεχζπλνο άκεζα θαη έκκεζα γηα παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο πσιήζεηο
πνπ έθαλα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη
απίζηεπην, αιιά είλαη αιήζεηα. Ξηζηεχσ πσο ν Ben γλσξίδεη πφζν
πνιχ ηνλ εθηηκψ.
LIFESUCCESS TRAINING
ΓΙΔΘΝΔ΢
BEST SELLER
187

ΓΔΝΝΗΘΗΚΑΣΔ
ΠΛΟΤ΢ΙΟΙ

BOB PROCTOR

Ξξνινγηζκέλν απφ ηνλ Doug Wead
Δίρακε θαη νη δχν ην πξνλφκην λα κνηξαζηνχκε πνιιέο
ζθελέο ζεκηλαξίσλ κε ηνλ Bob Proctor. Ρν ζεσξνχκε
πξνλφκην γηαηί πηζηεχνπκε πσο θαηέρεη κηα ζπάληα θαη
πινχζηα γλψζε γηα ην πψο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ην
κπαιφ καο ζην έπαθξν. Θαλέλαο άιινο δσληαλφο νκηιεηήο
δελ δηδάζθεη απηέο ηηο ηδέεο κε ηφζε αθξίβεηα θαη ηφζν
μεθάζαξα.

Mark Victor Hansen & Jack Canfield
Ππλ ζπγγξαθείο ηνπ best seller Βάιζακν Γηα Ρελ Τπρή
Δίζηε έηνηκνη λα εμαξγπξψζεηε ηα πινχηε
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζαο ;
ΓΔΝΝΗΘΗΚΑΣΔ ΠΛΟΤ΢ΙΟΙ
Ρν βηβιίν ηνπ Bob Proctor, ΓΔΝΝΗΘΗΚΑΣΔ ΠΛΟΤ΢ΙΟΙ, ζαο νδεγεί κέζα απφ φιεο ηηο
θχξηεο αξρέο πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζεηε γηα λα κπνξέζεηε λα μεθιεηδψζεηε ηα
ηεξάζηηα πινχηε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζακκέλα κέζα ζαο.
188
Θα κάζεηε:
Ρη είλαη ηα ρξήκαηα θαη πσο κπνξείηε λα πξνζειθχζεηε πην πνιιά
Ξψο λα γίλεηε ζπλ δεκηνπξγφο ηνπ πεπξσκέλνπ ζαο
Ρν ξφιν ηεο πίζηεο ζηελ επηηπρία ζαο
Ξψο λα ρηίδεηε πξνζνδνθφξεο εηθφλεο ζην κπαιφ ζαο θαη πσο απηέο κεηαθξάδνληαη
ζηα θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ζαο
Ρα θιεηδηά πνπ θέξνπλ ηελ αθζνλία ζηε δσή ζαο
Ρν λφκν ηεο Έιμεο – γαηί κεξηθνί άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα ειθχνπλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ δσή ηνπο ελψ άιινη δείρλνπλ λα ειθχνπλ πάληα ηα ζεηηθά
Ρε κέζνδν γηα λα αλαπηχμεηε Ρελ Θφςε Ρνπ Μπξαθηνχ, πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα γίλεηε
πξσηαζιεηήο
Ρνλ Λφκν Ρνπ Θελνχ θαη Ρεο Δπεκεξίαο- γηαηί πξέπεη λα απαιιαγείηε απφ ηα παιηά γηα λα
δεκηνπξγήζηε ρψξν γηα ηα θαηλνχξγηα

Να ηη ιέλε νη άλζξσπνη γηα ηνλ Bob Proctor θαη γηα ην βηβιίν Γελλεζήθαηε
Πινύζηνη

Γηα άιιε κηα θνξά ν Bob Proctor ηα θαηάθεξε. Απηή ηελ θνξά ζα ζαο νδεγήζεη βήκα,
βήκα πξνο ηελ εθπιεθηηθή αλαθάιπςε πσο ε επηηπρία δελ είλαη πάληα ‘‘ ην θπλήγη γηα
θάηη πνπ δελ έρεηε, αιιά κάιινλ θηάλεη κφλν λα απιψζεηε θαη λα επαλαπξνγξακκαηίζεηε
ηα θνκκάηηα πνπ ήδε ππάξρνπλ κπξνζηά ζαο. Ξξαθηηθά απηφ πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ
είλαη πσο νη ζεσξίεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ ην βηβιίν κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ γηα
νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Doug Wead, Πξώελ Δηδηθόο ΢ύκβνπινο ηνπ Λεπθνύ Οίθνπ επί πξνεδξίαο Bush

Μφδεςα ηέζζεξα ρξφληα ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή θαη πέληε ρξφληα ζηελ ςπρηαηξηθή
εθπαίδεπζε ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ θαη δχν ρξφληα εθπαίδεπζε ζηελ παηδηθή θαη
εθεβηθή ςπρηαηξηθή. Έκαζα πεξηζζφηεξα απφ ηνλ Bob Proctor θαη απφ απηά πνπ
δηδάζθεη γηα ην ζπλεηδεηφ θαη ππνζπλείδεην λνπ απφ φηη φια ηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο
κνπ.
John M. Mike, M.D

Ξηζηεχσ πσο ν Bob είλαη έλαο άγγεινο. Έρεη ηνλ πην επγεληθφ ηξφπν λα ζε
θαζνδεγεί ζηνλ αιεζηλφ ζνπ εαπηφ θαη ζε απηφ πνπ πξαγκαηηθά επηζπκείο
Melanie Griffith-------

Φαληαζηείηε λα πξνζγεησλφζαζηαλ επάλσ ζε κηα ιχζε πνπ ζα ζαο εθηφμεπε
πξνο ηελ δσή πνπ πάληα νλεηξεπφζαζηαλ. Κηα δσή γεκάηε αθζνλία, πινχηε θαη
αληακνηβέο. Απηή ε ιχζε ππάξρεη θαη κάιηζηα απηήλ ηε ζηηγκή, κέζα ζην κπαιφ
ζαο! Θάζε έλαο απφ εκάο θνπβαιάεη απηφ ην θιεηδί, αιιά ιίγνη γλσξίδνπλ πψο λα
βνπηνχλ ζηα βάζε ηνπ κπαινχ ηνπο γηα λα εμνξχμνπλ κηα δσή γεκάηε
αληακνηβέο. Γηα πεξηζζφηεξα απφ ζαξάληα ρξφληα ν Bob Proctor έρεη εζηηάζεη
φιε ηνπ ηελ κειέηε γχξσ απφ ην λα βνεζάεη άιινπο αλζξψπνπο λα
δεκηνπξγνχλ κηα δσή γεκάηε επεκεξία, αληακνηβέο, θαιέο ζρέζεηο θαη
πλεπκαηηθή επίγλσζε. Γνπιεχνληαο κε ηνπο κέληνξέο ηνπ, ηνλ Earl Nightigale θαη
ηνλ Lioyd Conant ν Bob δεκηνχξγεζε ηελ δηθή ηνπ επηρείξεζε ζεκηλαξίσλ.
Ραμηδεχεη ζε φιε ηελ πθήιην δηδάζθνληαο ηνπο αλζξψπνπο πψο λα πηζηέςνπλ θαη
λα δξάζνπλ κε ην κεγαιείν ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ κπαινχ. Ζ ιίζηα ησλ πειαηψλ
ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ Metropolitan Life Insurance, ηελ Prudential Insurance
Company of America, ηελ Malaysia Airlines, ηελ RE/MAX Real Estate θαη πνιιέο
άιιεο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful