TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012
PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK
TINGKATAN 4 Kertas 3 Ogos – September 2011

3756/3

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 3 OGOS HINGGA SEPTEMBER 2011

Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek ini mengandungi 31 halaman bercetak. 3756/3
© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Pengenalan Objektif Mata Pelajaran Objektif Pentaksiran Maklumat Am Maklumat Kepada Calon Maklumat Kepada Guru Elemen dan Aspek Yang Dinilai

2

3756/3 HALAMAN 3 3 4 4 4 5 6 7 8 21 22

Carta Alir Pentaksiran Terkawal (Control Assessment) Kriteria Penilaian Pengiraan Untuk Mendapatkan Gred Elemen dan Gred Pencapaian Keseluruhan 3756/3 Pelaporan

Lampiran : Lampiran 1 : Panduan Jadual Pelaksanaan Tugasan Lampiran 2 : Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Lampiran 3 : Kertas Cadangan Tugasan Lampiran 4 : Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga Lampiran 5 : Kad Stok Lampiran 6 : Senarai Semak dan Penilaian Guru Lampiran 7 : Borang Pentaksiran Individu 23 24 25 26 27 28 29

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD MAKLUMAT TUGASAN PROJEK 1.0 PENGENALAN

3

3756/3

Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan dikehendaki melaksanakan tugasan projek sebagai satu daripada keperluan persijilan. Tugasan projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran berdasarkan hasilan tugasan calon semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang menepati objektif pentaksiran seperti yang telah ditetapkan. Tugasan projek ini memberi peluang kepada calon untuk melalui dan mengalami pembelajaran dan pengajaran yang pelbagai. Bimbingan akan dijalankan oleh guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan yang ditetapkan. Hasilan akhir tugasan projek akan menjadi asas pentaksiran. Skor adalah bersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiran yang ditetapkan. Guru dikehendaki mengemukakan skor tugasan projek bagi setiap pelajarnya kepada Lembaga Peperiksaan. Pendedahan dan penguasaan kefahaman calon tentang seluruh proses kitaran perakaunan diterjemahkan melalui penghasilan tugasan projek yang diintegrasikan dengan berbantukan komputer. Pengukuran sesuatu elemen adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu mengikut piawaian di peringkat kebangsaan. Elemen-elemen pentaksiran mencakupi hampir keseluruhan aspek yang ada dalam perakaunan. Buku ini mengandungi maklumat tugasan projek yang mesti dilaksanakan oleh calon serta panduan pentaksiran tugasan bagi pentaksir (guru). Maklumat dan arahan yang terkandung dalam buku ini telah dirancang dengan teliti bagi membolehkan tugasan projek disempurnakan dalam tempoh 10 minggu dan mempunyai ruang masa yang mencukupi kepada guru pentaksir untuk menilai hasilan tugasan projek calon. 2.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN Objektif mata pelajaran Prinsip Perakaunan adalah untuk membolehkan pelajar: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3756/3 Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal dan organisasi bukan perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaan entiti secara manual dan berkomputer. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai. Membuat perbandingan dari aspek-aspek perakaunan bagi pemilikan perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan perniagaan. Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan. Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisis nisbah asas. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika profesion dalam melaksanakan aktiviti perakaunan. Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam bidang perakaunan. TERHAD

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD 3.0 OBJEKTIF PENTAKSIRAN

4

3756/3

Objektif Pentaksiran (OP) Prinsip Perakaunan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Mengaplikasi Kemahiran Menganalisis Kemahiran Membuat Keputusan Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

MAKLUMAT AM 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu. (Penyiapan projek : 8 minggu. Contoh Jadual Pelaksanaan Projek adalah seperti di Lampiran 1.) Tugasan projek bagi pelajar Tingkatan 4 akan dimulakan pada bulan Ogos hingga September manakala bagi pelajar tingkatan 5 dimulakan pada bulan April hingga Mei setiap tahun. Pentaksir adalah guru yang mengajar mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Penilaian projek ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian projek ini dilakukan secara berterusan dalam tempoh yang ditetapkan. Elemen, aspek dan kriteria dalam buku Panduan Penilaian Projek ini hendaklah dimaklumkan kepada calon. Soalan tugasan boleh dimuat turun daripada laman web LP di http:// apps2.moe.gov.my/lpm. Skor bagi setiap calon hendaklah dimasukkan ke dalan hamparan elektronik E-PPK3.

5.0

MAKLUMAT KEPADA CALON 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Calon wajib melaksana dan menyelesaikan tugasan projek Prinsip Perakaunan 3756/3 secara individu. Penilaian akan dibuat berdasarkan proses kerja dan hasil kerja akhir calon. Penilaian proses kerja calon dan pemberian skor akan dilakukan sepanjang masa tugasan projek dilaksanakan. Pemberian markah dan gred keseluruhan dibuat setelah projek Prinsip Perakaunan disiapkan. Calon dikehendaki menandatangani perakuan tentang ketulenan tugasan projek yang dihasilkan. (Lampiran 2) Calon dikehendaki melaksanakan tugasan projek ini dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 6.0 MAKLUMAT KEPADA GURU 6.1

5

3756/3

Perancangan dan Pelaksanaan 6.1.1 Guru hendaklah memastikan setiap calon menyediakan kertas cadangan tentang urus niaga dan dokumen perniagaan. (Lampiran 3, Lampiran 4 dan Lampiran 5) 6.1.2 Guru hendaklah membimbing calon supaya dapat mematuhi jadual kerja dalam melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab. 6.1.3 Guru hendaklah membuat penilaian kerja calon secara berterusan serta melaksanakan Pentaksiran Terkawal (Controlled Assessment). (Lampiran 6) 6.1.4 Pihak pengurusan sekolah diminta menyediakan kemudahan komputer atau makmal komputer untuk pelajar menyempurnakan tugasan projek 3756/3. Oleh itu, dicadangkan jadual penggunaan makmal komputer sekolah disediakan bagi memastikan calon berjaya menyiapkan tugasan projek 3756/3 dalam tempoh masa yang ditetapkan. 6.1.5 Guru juga hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adil dan saksama serta mempunyai integriti yang tinggi.

6.2

Penilaian 6.2.1 Pentaksir dikehendaki mengisi Borang Pentaksiran Individu (Lampiran 7). Gred dan skor bagi setiap aspek yang dinilai hendaklah diisi dalam borang berkenaan. 6.2.2 Aktiviti pengesanan, pemantauan dan penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. 6.2.3 Pentaksir hendaklah mengambil tindakan pembetulan dengan segera terhadap sebarang komen atau nasihat daripada pegawai berkenaan. 6.2.4 Pentaksir dikehendaki mencetak Borang Rumusan Skor Projek Prinsip Perakaunan. 6.2.5 Borang Rumusan Skor Projek yang telah dicetak hendaklah disahkan oleh Ketua Pentaksir Sekolah dan Pengetua. Borang ini hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat di sekolah. 6.2.6 Hasil kerja calon (eviden) mesti disimpan di tempat yang berkunci selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan. 6.2.7 Pentaksir juga mestilah memasukkan skor projek calon secara 'on-line' pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Maklumat lanjut akan diberikan oleh Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP), Jabatan Pelajaran Negeri.

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 7.0

6

3756/3

ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Elemen 1.0: Pengetahuan dan Kefahaman 1.1 Pengenalan Perniagaan 1.2 Profil Perniagaan Elemen 2.0: Kemahiran Mengaplikasi 2.1 Perancangan Urus Niaga 2.2 Dokumen Perniagaan 2.3 Buku Catatan Pertama 2.4 Lejar 2.5 Imbangan Duga 2.6 Pengiraan Stok Akhir 2.7 Penyata Pendapatan 2.8 Kunci Kira-kira Elemen 3.0: Kemahiran Menganalisis 3.1 Rumusan Aplikasi Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan Element 4.0: Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 4.1 Penggunaan komputer 4.2 Komunikasi Elemen 5.0: Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan 5.1 Sistematik 5.2 Akauntabiliti 5.3 Rasional 5.4 Ketepatan

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 8.0

7

3756/3

CARTA ALIR PENTAKSIRAN TERKAWAL (CONTROLLED ASSESSMENT)

 

Lembaga Peperiksaan menghasilkan instrumen pentaksiran 3756/3 dan dihantar ke sekolah (H)
 

 
Bimbingan Guru / Maklum balas (M)

 

Pelaksanaan Projek 3756/3 Pengenalan dan penerangan tentang tugasan projek (M) Aktiviti penyelidikan dan pengumpulan maklumat (L) Menyedia dan menghasilkan projek (H/M) Aktiviti penilaian projek (H/M)
 

 

 

Markah dihantar ke LP

Tahap Kawalan: H (High) – Kawalan pada tahap tinggi M (Medium) – Kawalan pada tahap sederhana L (Low) – Kawalan pada tahap rendah

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

 

 

Calon mengemukakan tugasan projek akhir (final stage) untuk dinilai Penyiapan tugasan akhir (H) Pengesahan ketulenan projek (H)
 

 
Penilaian guru dan aktiviti moderasi oleh LP (H) Produk akhir tugasan projek calon disimpan di tempat selamat (H)
 

TERHAD

TERHAD 9.0 KRITERIA PENILAIAN

8

3756/3

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman Bil. 1.1 Aspek Pengenalan Perniagaan Gred A Kriteria (i) Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan. (ii) Menyatakan sebab memilih perniagaan. (iii) Menyatakan kelebihan menjalankan perniagaan tersebut. (iv) Menyatakan risiko yang bakal dihadapi. Catatan

B C D E

Menyatakan mana-mana tiga kriteria di dalam A. Menyatakan mana-mana dua kriteria di dalam A. Menyatakan salah satu kriteria di dalam A. Tiada eviden dikemukakan.

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan Kefahaman Bil. 1.2 Aspek Profil Perniagaan Gred A B C Kriteria Profil perniagaan dinyatakan dengan lengkap dan jelas. Profil perniagaan dinyatakan dengan jelas tetapi tertinggal atau tersilap satu item. Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap dua item. Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap lebih daripada dua item. Tiada eviden dikemukakan. Catatan Lampiran 3

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

9

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan menyenaraikan urus niaga dengan lengkap mengikut garis panduan urus niaga yang ditetapkan. (ii) Berkeupayaan menentukan dokumen bagi setiap urus niaga yang dikenal pasti dengan betul. (i) (ii) Catatan Rujuk: Lampiran 4 Bimbingan guru

2.1 Perancangan urus niaga

B

C

(i) (ii)

D

i) Rujuk maklumat: Berkeupayaan menyenaraikan urus Tugasan / niaga tetapi tertinggal atau tersilap Soalan antara 1 hingga 5 urus niaga. ii) Urus Berkeupayaan menentukan dokumen niaga yang bagi setiap urus niaga yang dikenal lengkap pasti dengan betul. mengandungi: *Nama Berkeupayaan menyenaraikan urus pembeli niaga tetapi tertinggal atau tersilap *Nama antara 6 hingga 12 urus niaga. penjual Berkeupayaan menentukan dokumen *Jenis bagi setiap urus niaga yang dikenal barang pasti dengan betul. *Kuantiti *Harga Berkeupayaan menyenaraikan urus barang niaga tetapi tertinggal atau tersilap lebih *Jumlah daripada 12 urus niaga. Tiada eviden dikemukakan.

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

10

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan menyediakan dokumen untuk semua urus niaga mengikut perancangan urus niaga dalam 2.1. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam dokumen dengan lengkap dan tepat. (i) (ii) Catatan

2.2 Dokumen Perniagaan

B

C

(i)

(ii)

D

(i)

(ii)

i) Syarat minimum dokumen lengkap mengandungi: *Tarikh Berkeupayaan menyediakan dokumen *Nombor untuk semua urus niaga mengikut dokumen perancangan urus niaga dalam 2.1. *Nama Berkeupayaan mengemukakan pembeli maklumat dalam dokumen dengan *Nama lengkap tetapi tidak tepat. penjual *Jumlah Berkeupayaan menyediakan dalam sebahagian dokumen untuk semua angka dan urus niaga mengikut perancangan perkataan urus niaga dalam 2.1. *Butiran Berkeupayaan mengemukakan yang maklumat dalam dokumen dengan berkaitan lengkap dan tepat. dengan dokumen Berkeupayaan menyediakan sebahagian dokumen untuk semua urus niaga mengikut perancangan urus niaga dalam 2.1. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam dokumen tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan.

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

11

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan mencatatkan semua urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. (i) Berkeupayaan mencatatkan urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. (i) Berkeupayaan mencatatkan sebahagian urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. (i) Berkeupayaan mencatatkan sebahagian urus uiaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan. Catatan Rujuk: Lampiran 4 (Yang telah dilengkapkan oleh calon dalam 2.1)

2.3 Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

12

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. 2.4 Aspek Lejar Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan mengeposkan semua catatan dalam 2.3 ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap dan tepat. (i) Berkeupayaan mengeposkan semua catatan dalam 2.3 ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap tetapi tidak tepat. (i) Berkeupayaan mengeposkan sebahagian catatan dalam 2.3 ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap dan tepat. (i) Berkeupayaan mengeposkan sebahagian catatan dalam 2.3 ke akaun berkaitan dengan tepat. (ii) Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan. Catatan Tidak perlu menyediakan Akaun Tunai dan Akaun Bank

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

13

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan semua baki dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. (Berdasarkan 2.3 dan 2.4) Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan semua baki dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. (Berdasarkan 2.3 dan 2.4 ) Berkeupayaan menyediakan sebahagian Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar dan Buku Tunai. (Berdasarkan 2.3 dan 2.4). Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga. Tiada eviden dikemukakan. Catatan i)Imbangan Duga yang lengkap mengandungi: *Nama perniagaan *Tajuk *Lajur debit dan kredit *Jumlah

2.5 Imbangan Duga

B

C

D E

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Merekod dan mengira stok dengan lengkap dan tepat ke dalam kad stok. (Berdasarkan 2.1 atau 2.2) Merekod dan mengira stok ke dalam kad stok tetapi terdapat kesilapan dalam 1 kad stok. Merekod dan mengira stok ke dalam kad stok tetapi terdapat kesilapan dalam 2 kad stok. Merekod dan menyediakan sekurangkurangnya 1 kad stok. Tiada eviden dikemukakan. Catatan Lampiran 5 Stok akhir dinilaikan pada harga terendah antara kos dan harga pasaran

2.6 Pengiraan Stok Akhir

B

C

D E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

14

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan Imbangan Duga. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan Imbangan Duga tetapi terdapat 1 hingga 5 kesilapan. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan angka-angka di Imbangan Duga tetapi terdapat lebih daripada 5 kesilapan. Berkeupayaan menyediakan Penyata Pendapatan dengan sekurang-kurangnya satu item betul. Tiada eviden dikemukakan. Catatan Jenis-jenis kesilapan: *Pengelasan - Salah komponen *Terdapat unsur butiran asing *Angka berbeza dari Imbangan Duga *Operasi

2.7 Penyata Pendapatan

B

C

D

E

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Menyediakan Kunci Kira-kira dalam bentuk penyata dengan lengkap dan tepat berdasarkan Imbangan Duga. (rujuk 2.5) (ii) Menunjukkan modal kerja dalam Kunci Kira-kira. Menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan Duga tetapi terdapat 1 hingga 5 kesilapan. Menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan Imbangan duga tetapi terdapat lebih daripada 5 kesilapan. Berkeupayaan menyediakan Kunci Kirakira dengan sekurang-kurangnya 1 item betul. Tiada eviden dikemukakan. TERHAD Catatan Jenis-jenis kesilapan: *Pengelasan - Salah komponen *Terdapat unsur butiran asing *Angka berbeza dari Imbangan Duga *Operasi

2.8 Kunci Kira-kira

B

C

D

E 3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

15

3756/3

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkebolehan menghubungkaitkan 3 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Berkebolehan menghubungkaitkan 2 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Berkebolehan menghubungkait 1 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Mengemukakan konsep, prinsip dan andaian perakaunan tetapi tidak relevan. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

3.1 Rumusan Aplikasi Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan

B

C

D E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

16

3756/3

Elemen 4.0 : Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkebolehan menyediakan semua aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 7 aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 3 aspek dalam tugasan projek dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 1 aspek daripada tugasan projek berbantukan komputer. Tiada eviden dikemukakan. (Semua hasil tugasan secara manual) Catatan

4.1 Penggunaan Komputer

B

C

D

E

Elemen 4.0 : Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Bil. Aspek Gred A Kriteria Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya 2 aspek daripada hasil tugasan projek dengan jelas dan meyakinkan. Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya 1 aspek daripada hasil tugasan projek dengan jelas dan meyakinkan. Berkebolehan menerangkan sekurangkurangnya 1 aspek daripada hasil tugasan projek. Berkebolehan mempamerkan kemahiran komunikasi secara minima. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

4.2 Komunikasi

B

C

D E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

17

3756/3

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Berkeupayaan mengelaskan akaun dalam lejar am mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan mengikut urutan yang betul. (iii) Berkeupayaan menghasilkan tugasan dan menyusun isi kandungan secara kemas, lengkap, teratur dan sistematik. (i) Berkeupayaan mengelaskan akaun dalam lejar am mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan mengikut urutan yang betul. (iii) Tugasan tidak disusun secara teratur dan sistematik. (i) Berkeupayaan mengelaskan akaun dalam lejar am mengikut urutan tarikh. (ii) Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan tetapi tidak mengikut urutan yang betul. Berkeupayaan mempamerkan proses kitaran perakaunan tetapi tidak mengikut urutan yang betul. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

5.1 Sistematik

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

18

3756/3

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. 5.2 Aspek Akauntabiliti Gred A Kriteria (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati jadual kerja yang ditetapkan. (iii) Melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah. (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. (iii) Melaksanakan tugasan projek dengan penuh tanggungjawab, jujur dan amanah. (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. (i) Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. (ii) Tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

19

3756/3

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. Aspek Gred A Kriteria (i) Mengamalkan semua proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat semua pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan yang rasional. (i) Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat semua pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan yang rasional. (i) Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. (ii) Berkeupayaan membuat sebahagian pelarasan yang rasional. (iii) Membuat keputusan dan perancangan perniagaan. Mengamalkan sebahagian proses perekodan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

5.3 Rasional

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

20

3756/3

Elemen 5.0 : Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Bil. 5.4 Aspek Ketepatan Gred A Kriteria (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Menepati jadual kerja yang ditetapkan. (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. (i) Menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. (i) Tidak menyiapkan tugasan projek dalam tempoh masa yang ditetapkan. (ii) Tidak menepati jadual kerja yang ditetapkan. Tiada eviden dikemukakan. Catatan

B

C

D

E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 10.0

21

3756/3

PENGIRAAN UNTUK MENDAPATKAN GRED ELEMEN DAN GRED PENCAPAIAN KESELURUHAN 3756/3 10.1 Pengiraan untuk mendapatkan gred elemen dibuat dengan cara berikut: (a) Tukarkan gred tiap-tiap aspek yang diperoleh ke dalam nilai numerik berdasarkan jadual di bawah. Gred A B C D E (Tiada eviden) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Unit Numerik 4 3 2 1 0 (Pelajar tidak mengemukakan sebarang kriteria untuk dinilai)

Darabkan nilai numerik (n) dengan wajaran (w) sesuatu aspek. Jumlahkan nilai (n × w ) bagi semua aspek. Jumlah wajaran (w) bagi setiap aspek. Bahagikan jumlah (n × w) dengan jumlah (w). Bundarkan nilai daripada (e) kepada satu titik perpuluhan. Tentukan gred elemen dengan merujuk jadual di bawah. Julat 3.5 ke atas 2.5 – 3.4 1.5 – 2.4 < 1.5 0 Gred Elemen A B C D E

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD 10.2 Rumusan Skor Gred Elemen A B C D E

22

3756/3

Definisi Cemerlang Kepujian Memuaskan Tidak mencapai tahap yang memuaskan Gagal

11.0

PELAPORAN 11.1 Prestasi calon dalam melaksanakan tugasan dalam Kertas 3 akan dilaporkan secara berasingan mengikut gred elemen. Definisi bagi tiap-tiap gred (skor) elemen adalah seperti berikut: Gred Elemen A B C D E Cemerlang Kepujian Memuaskan Tidak mencapai tahap yang memuaskan Gagal Definisi

11.2 Gred (skor) tugasan ini akan direkod dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. 11.3 Pihak sekolah dikehendaki menyediakan sijil yang melaporkan tentang pencapaian calon bagi setiap elemen dan gred yang diperoleh selaras dengan hasrat Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

Panduan Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek Prinsip Perakaunan 3756/3 (Tingkatan 4) Tahun 2011 OGOS MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 MINGGU MINGGU 3 4 SEPTEMBER OKTOBER

3756/3 Lampiran 1

TERHAD

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

KEMAHIRAN

23

TERHAD

3756/3

Perancangan Awal Taklimat Guru Proses Tugasan Profil Perniagaan Perancangan Urus Niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis Rumusan Aplikasi, Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Pengurusan dan Penilaian Pengumpulan dan Semakan Tugasan Penilaian dan Pentaksiran Kemasukan Markah ke E-PPK3 Kemasukan Markah ‘On-Line’ ke LP (Markah disimpan untuk SPM tahun 2012)

TERHAD

24

3756/3 Lampiran 2

Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2012 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : : :

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

25

3756/3 Lampiran 3

Kertas Cadangan Tugasan Profil Perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Nama Perniagaan Nama Pemilik Lokasi / Alamat Jenis Perniagaan Tempoh Perakaunan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status Perniagaan

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

26

3756/3 Lampiran 4

Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga Bil Tarikh Urus Niaga Komponen Dokumen

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

3756/3
Kad Stok Masuk Keluar Baki

TERHAD

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Jenis Barang:

No. Bil. Tarikh Dokumen Dokumen Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun Kuantiti Harga Amaun Seunit (RM) Seunit (RM) Seunit (RM) (RM) (RM) (RM)

27

Lampiran 5

TERHAD

3756/3

TERHAD

28

3756/3 Lampiran 6

Senarai Semak dan Penilaian Guru Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fasa Proses Tugasan Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan Perancangan Urus niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan Penyediaan Buku Catatan Pertama Pengeposan ke Lejar Penyediaan Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyediaan Penyata Kewangan Menganalisis Analisis Penyata Kewangan & Analisis Nisbah Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan

10

11 12 13 14 15 16

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

29 Borang Pentaksiran Individu

3756/3 Lampiran 7

Nama : No. Kad Pengenalan : Angka Giliran : Elemen 1.0 Bil. 1.1 1.2 Pengetahuan dan Kefahaman Aspek Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan JUMLAH Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 2 PURATA Gred Elemen (n × w)

Elemen 2.0 Bil. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Kemahiran Mengaplikasi Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 2 3 3 3 2 2 3 3 JUMLAH 21 PURATA Gred Elemen (n × w)

Perancangan Urus Niaga Dokumen Perniagaan Buku Catatan Pertama Lejar Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD Elemen 3.0 Bil. 3.1

30 Kemahiran Menganalisis Aspek Rumusan Aplikasi, Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan JUMLAH Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1

3756/3

(n × w)

1 PURATA Gred Elemen

Elemen 4.0 Bil. 4.1 4.2

Kemahiran Menggunakan TMK Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 2 JUMLAH 3 PURATA Gred Elemen (n × w)

Penggunaan Komputer Komunikasi

Elemen 5.0 Bil. 5.1 5.2 5.3 5.4

Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 1 1 JUMLAH 4 PURATA Gred Elemen (n × w)

Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD GRED KESELURUHAN Bil. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Elemen Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Mengaplikasi Kemahiran Menganalisis Kemahiran Menggunakan TMK Nilai-nilai Murni dalam Perakaunan

31

3756/3

Gred Elemen

Wajaran (w) 2 21 1 3 4

(n × w)

Jumlah Purata dan Peratus Gred Keseluruhan

31

Item Calon Pentaksir Ketua Pentaksir Sekolah Pengetua

Nama

Tandatangan

Tarikh

PANDUAN TAMAT

3756/3

© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful