Margarita, 35 år, söker för ökade flytningar. III- gravida, I -para, med en normal, vaginal förlossning.

Typ I- diabetes och behandlas med insulinAv och till under flera månader men inte velat söka tidigare. Vad vill du veta mer? (2p) Singel och haft flera kortare. Hon har p-piller och regelbunden mens. Inga tidigare gynekologiska problem förutom kondylom för några år sedan. Cytologprov var normalt för 1 år sedan. Flytningen beskriver hon som ganska tunn, gulaktig, ibland rosafärgad, luktar lite illa av och till. Klåda och irritationskänsla finns också av och till. Hennes insulinbehandling fungerar bra. Du fortsätter med en gynekologisk undersökning. Vad tittar du särskilt efter i status? (1p) Tar du några prover – i sådana fall vilka? (1p) Lätt rodnad i introit us, men ingen svullnad. Flytningen är gul, tunn. På portio ser du en stor ektopi, lättblödande. Wet smear visar lätt ökat antal leukocyter, enstaka clue-cells, enstaka candida-sporer men inga hyfer. Sniff-test positivt, pH>5. Du tar även klamydiaprov, och på patientens uttryckliga begäran cytologprov. Det framkommer nu att hon är mycket rädd för att symtomen beror på cancer och att hon därför väntat så länge med att söka för besvären. Vad menas med att sniff-testet är positivt? ( 0,5p ) Vad är ett normalt pHvärde i slidan? ( 0,5p ) Vilken betydelse har ett normalt pH i slidan? ( 0,5p ) Vilka faktorer, förutom sjukdomar, påverkar pH? (0,5p ) Vilken preliminär diagnos ställer du? ( 1p) Ger du någon behandling – i sådana fall vilken? ( 1p) Hon är orolig och vill ha ett telefonbesked på proverna om 1-2 veckor. Klamydiaprovet visar sig vara negativt och cytologprovet visar inflammation och ospecifik atypi. När du ringer upp henne berättar hon att hon slutade med Zidoval-gelen efter 3 dagar eftersom hon fick en våldsam klåda, som minskat något men som hon fortfarande känner av. Vad är den troligaste förklaringen till klådan? ( 1p) Vad bör du göra nu? (1p) Hon får tid för kontroll av cytologprovet hos sjuksköterskan om 1 månad. Du ser så småningom svaret som visar CIN 3. Hur går du vidare? ( 1p) Vilka symtom brukar förkomma vid cervixdysplasi? ( 0,5p ) Vilken är den viktigaste riskfaktorn för cervixdysplasi/- cancer? ( 0,5p )

Partner, sex- liv. Prev - medel, regelbunden mens? senaste mens? Tidigare gyn, STD? Senaste cytologprovet? Välinställd DM? Beskriv flytningen (färg, doft, mängd, konsistens). Andra sy mtom, t.ex. klåda, sveda eller miktionsbesvär?

Vulva/vagina: Svullet, rött, inflammerat? Hudförändringar? Flytningens utseende, mängd? Portio normal? Wet smear, sniff-test, pH, klamydia-prov .

Pos sniff -test= fisk - doft uppstår när en droppe vaginalsekret blandas med kaliumhydroxid på ett objektglas. Lukten beror på att illaluktande aminer frigörs från vissa bakterier när pH höjs. Normalt är pH<4,5 - 5 i slidan beroende på att laktobaciller frigör ämnen som surgör miljön. Ett normalt (lågt) pH bidrar till att stärka det lokala immunförsvaret i slidan. pH stiger tillfälligt vid t.ex. mens och samlag .

Bakteriell vaginos. Behandlar med metronidazol alt. klindamycin lokalt. Patienten får ett recept på Zidoval® -gel att använda i 7 dagar. Sannolikt uppblossande candidainfektion (förekommer ibland samtidigt som vaginos). Man bör ge behandling både mot candida och bakteriell vaginos . Det är okey att sätta in det utan att undersöka patienten en gång till innan men ett cytologprov bör kontrolleras efter genomförd behandling. Du ordnar ett recept på Flukonazol® i engångsdos peroralt samt Dalacin®-vagitorier, i 3 dagar. Kolposkopi med riktade px/biopsi alternativt diagnostisk kon (diatermi eller laser). Cervixdysplasier ger i regel inga symtom. Kontaktblödningar förekommer vid invasiv cervixcancer men oftast är orsaken benign, t.ex. en cervicit eller ektopi. Infektion med HPV (särskilt typerna 16 och 18).

Ungefär ett år senare dyker Margarita upp på din mottagning igen. Hon har genomgått en konisering som var radikal och kontroller efteråt har varit u.a. Det visar sig att hon blev besvärsfri vad gäller flytningarna som hon sökte för tidigare, men att klådan återkom efter ett tag. Hon har behandlat sig upprepade gånger med Pevaryl® -vagitorier och även Flukonazol® utan att besvären försvunnit. Klådan sitter nu mest i vulva och är särskilt problematisk nattetid. Vid undersökningen ser du ett område i introitus som är delvis rodnat, med små punktformiga brun -röda förändringar, men också delvis förtjockat och vitaktigt. Möjliga differentialdiagnoser? Ang e minst fyra och resonera kring sannolikhet. (1p) Vilken utredning/behandling går du vidare med? ( 1p) Pernilla (35 år) och Rutger (38 år) väntar sitt första barn. Pernilla är nu gravid 8 Inskrivningssamtal hos barnmorskan på mödrahälsovården (MHV) och är intresserad av att erhålla information avseende fosterdiagnostik. Pernilla undrar över vad hennes ålder betyder för risken för kromosomavvikelse hos barnet samt vad KUB innebär? Vilken information bör barnmorskan förmedla till Pernilla a) avseende vilken typ av kromosomavvikelse som i första hand eftersöks med KUB? (0,5p) b) vad KUB innebär avseende undersökningar och resultat/tolkning? (1,5p)

Det kan vara ett enkelt eksem (lichen simplex ), kontakteksem eller svampeksem , vilket är vanligt. Svampeksem är sannolikt utifrån hennes tidigare svamp- kolpiter. Det kan även vara något mera allvarligt, t.ex. lichen sclerosus (LSA) eller VIN (vaginal intraepitelial neoplasi orsakad av HPV). LSA är vanligare men med tanke på hennes tidigare kondylom och dysplasi så måste även VIN uteslutas. Wet smear för att se förekomst av svamphyfer och svampodling med resistensbestämning. Du frågar efter hudsjukdomar/hudbesvär och undersöker hela hudkostymen med tanke på generella dermatoser som t.ex. psoriasis, seborroiskt eksem och lichen planus. Viktigast är dock att ta en biopsi. a) Trisomi 21 (Downs’ syndrom). b) KUB är en screening - metod för kromosomavvikelse hos fostret (trisomi 13, 18, 21) och innebär blodprovstagning av vissa serum - markörer samt mätning av ev. nackuppklarning hos fostret. Dessa värden vägs samman med kvinnans ålder varvid beräknas en risk för kromosomavvikelse hos fostret. KUB kan inte fastställa huruvida en kromosomavvikelse verkligen föreligger eller ej. Undersöknin gen innebär ingen missfallsrisk . (Mätningen av nackuppklarning utförs i graviditetslängd 11 + 0 – 13 + 6, blodprover: PAPP - A samt HCG – dessa uppgifter behöver inte anges). Ange minst 2 av parametrarna nedan, även andra svarsalternativ är möjliga. a) Hemoglobin (Hb). Järnbrist (den vanligaste orsaken) eller annan orsak. b) Immuniseringstest (serologi). Kan detektera maternella antikroppar riktade mot fostret vilket kan innebära ökad risk för fetal anemi och i sämsta fall generell hydrops och fetal död. c) Infektionsscreening avseende HIV. Om HIV- positivitet ges antiviral behandlin g med start i andra trimestern samt kvinnan förlöses med elektivt sectio i syfte att minska smittöverföringen till barnet. d) Infektionsscreening avseende hepatit B. Risk för överföring av infektionen till fostret under graviditet (risk för kronisk infektion) och vid förlossning. Vid födelsen ges profylax med immunglobulin samt barnet vaccineras. Hjärtmissbildning, neuralrörsmissbildning, tillväxthämning/litet barn (SGA), accelererad tillväxt/stort barn (LGA), intrauterin fosterdöd, skulderdystoci, brachialplexusskada, klavikelfraktur. Patologisk glukosmetabolism .

Sedvanliga blodprover. Pernilla har alltid varit stickrädd och undrar om proverna verkligen är nödvändiga. Nämn minst 2 olika parametrar som mäts (screenas) i tidig graviditet (och ev. senare under graviditeten inom ramen för Basprogrammet i mödrahälsovården) genom blodprov och resone ra kring deras kliniska betydelse och handläggning. (2p) (1p för varje tillfredsställande beskriven parameter, högst 2p)

I 15 -årsåldern var Pernilla nedstämd och tröståt. Viktproblemen har fortsatt och Pernillas BMI vid ingången av graviditeten är 33 (90 kg och 1,65m). Pernilla är medveten om att hennes vikt kan innebära en del ökade risker för hennes egen del under graviditeten men hon undrar om hennes fetma också

innebär några risker för barnet under graviditeten och förlossningen? Ange fetala risker/tillstånd som är relaterade till maternell fetma. (1p) (Minst 4 risker/tillstånd anges). Ange en maternell metabol orsak som kan förklara flera av dessa risker/tillstånd. (0,5p) Katarina är 2-gravida, 0-para, 1 tidigare abort vid 18 års ålder. Vid besöket på MHV i vecka 24 uppmäter bm SF-måttet enligt nedan. Katarina inremitteras av bm till specialist -mvc för en läkarbedömning. Du är ST-läkare och tr äffar paret. Vilka anamnestiskt och kliniskt relevanta uppgifter efterfrågar du vid besöket med tanke på förhöjt SF - mått? (Minst 4 relevanta uppgifter) (1p) Vilka teoretiska orsaker kan du informera Katarina och Jakob om som skulle kunna förklara ett förhöjt SF -mått? (Minst 2 specifika orsaker skall anges) (1p) Vid ul finner man 2 tämligen likstora foster i normal mängd fostervatten i varsin hinnsäck. De blivande föräldrarna blir glada över normalt utfall men tämligen överväldigade över beskedet att de väntar tvillingar. De frågar dig vad som kommer att hända framöver? Vilken information ger du till paret angående a) risken för förtidig förlossning (0,5p) b) signifikanta medicinska risker kopplade till duplexgraviditet (1p) SM- datum? Senaste menstruationsblödning mindre än vanligt? Regelbundna/oregelbundna menstruationer? Snabbt tillväxande livmoder? Sammandragningar (frekvens, smärta)? Tyngd- och tryckkänsla ned mot slidan? Vikt och längd (för uträkning av BMI). IVF-behandling? Feldaterad graviditet (graviditeten är längre gången i relation till SM). Flerbörd. Polyhydram nios . Fetal missbildning (esophagusatresi kan ge polyhydramnios).

a) Förtidig förlossning hos cirka hälften av graviditeterna. b) Ökad risk för graviditetsinducerad hypertoni, preeklamps i , graviditetsdiabetes, komplikationer under förlossningen , (PPROM, PROM, missbildning, nedsatt fostertillväxt, TTTS m fl.). (2 av de 4 första alternativen skall nämnas).

I samband med pepparkaksbak inför Lucia känner Katarina en rejäl sammandragning som pågår i flera minuter och en stund senare en känsla av att något rinner längs benen. Graviditetslängden är nu 34 + 1. Du tar emot Katarina. Vilka undersökningar vill du nu göra och vad kan undersökningarna ge dig för information som ger vägledning i handläggningen? (Minst 2 kliniskt relevanta undersökningar anges) (2p)

a) CTG vid inkomsten: CTG visualiserar hjärtfrekvensen (FHR) hos bägge foster samt om sammandragningar föreligger. Om avvikande FHR kan detta tala för komprometterat foster. Regelbundna sammandragningar kan ev. tala för begynnande förlossningsarbete. b) St eril speculumundersökning : Vattenavgång? Blödning? Cervix öppningsgrad? Om tecken till vattenavgång tas en bakteriell cervixodling. c) Abdominell ultraljudsundersökning: Bedömning av fostervattenmängd i bägge hinnsäckar med tanke på ev. vattenavgång, kontroll av placentalokalisation, skattning av fostervikt, ev. blodflöde i navelsträngen hos bägge tvillingar. d) PROM - test. Positivt test talar för vattenavgång. Den mest signifikanta risken är infektion av foster, placenta och kvinna (chorioamnionit, sepsis). Övriga relevanta risker är ablatio placentae och förtidig förlossning med prematuritetproblem för barnen. (Minst 2 av orsakerna för 1 p).

CTG utfaller normalt med fina FHR för bägge tvillingar och enstaka sammandragningar på kurvan. Det föreligger ingen blödning och ej heller kan du konstatera att en vattenavgång har inträffat. Cervix ser makroskopiskt opåverkad ut och Katarina har enstaka, ej smärtsamma sammandragningar. Efter observation under några timmar utskrivs Katarina från avdelningen . Om

Katarina hade haft en vattenavgång (PPROM, preterm prelabour rupture of membranes) – vilka obstetriska och fetala risker bör man då hålla i minnet? (1p) Katarinas väninna Pernilla, som nu uppnått 40 veckor + 5 dagar, inkommer till Förlossningsavdelningen en kväll med oregelbundna, smärtsamma sammandragningar som har pågått i mer än 2 dygn. Pernilla är trött och slut och erhåller en sovdos men sover endast någon enstaka timme. På morgonen är cervix öppningsgrad 5cm och amniotomi utföres vid 9 -tiden. Vid 20 -tiden föder Pernilla en pojke och en stund efter placentas avgång uppkommer en mycket riklig blödning och barnmorskan tillkallar förlossningsjouren. a) Vilket tillstånd misstänker du i första hand? (motivera) (1p) b) Vilka åtgärder är relevanta initialt? (1p) 45 årig kvinna söker dig på vårdcentralen. Hon har inte haft någon menstruation nu på sex månader. Hon har inga klimakteriella besvär. H on är överviktig, BMI drygt 30. Sista tiden ökat i vikt trots ansträngningar på det motsatta, känner sig även trött, lite frusen men har mycket att göra på jobbet och fått barnbarn. Gynekologiskt noterar du ett måttligt cystocele som kommer nästan ned till hyminal ringen. I övrigt vagina portio ua. Du kan inte palpera några speciella resistenser, förstoringar. Bedömer uterus och adnexa som normala. Eftersom hon har ett cystocele men inte uppgivit några symtom, frågar du henne om hon har några besvär från underlivet. Du bestämmer dig även för att ta några prover. a) Vilket/vilka besvär är de vanligaste vid prolaps (räkna högst upp 4 st.)? (1p) b) Om hon inte har några besvär, vad gör du avseende cystocelet? (1p) c) Du beställer ett par blod prover, vilka? (högst 4 st.). (1 p) a) Prolaktin. Sänkt tyroxin leder till hypothalam frisättning av TRH som i sin tur ger hypofysär frisättning av TSH men även prolaktin (räcker att prolak tin finns med i svaret) b) En mängd provsvar ökar sannolikheten för att få patologiska provsvar utan klinisk relevans . Standardkurvorna för normalvärden är ingen absolut sanning. Med stort antal provsvar ökar sannolikheten att du gör olika utredningar uta n att du har något kliniskt motiv/orsak . Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling

a) Uterusatoni p.g.a. uttröttad livmoder sekundärt till förvärkar och värkrubbning. b) Uterusmassage ges. Atoni- infusion kopplas (oxytocin). Methergin® iv. Cytotec® rektalt. Blodvolymsubstitution med Ringer- Acetat. Andra orsaker till blödning skall uteslutas och vagina exploreras med tanke på exempelvis vaginala bristningar, cervixruptur eller kvarvarande placentadelar.

a) Något som buktar, fyller u t, trycker i slidan, tyngdkänsla. Något av det skall vara med b) Ingenting, vaginal prolaps utan symtom behöver inte åtgärdas. Pat erhåller information om att prolaps föreligger men den är inte behandlingskrävande pga. att den är symptomfri. c) TSH T4 – ty roideaprover FSH – LH Prolaktin

Hypotyreos kan vara en orsak till anovulation/amenorr é . a) Vad påverkas, vilken är den hormonella effekten, som kan orsaka anovulation? (1p) b) Ur ett blodprov kan man generellt göra en mängd analyser. Även om det inte kostar mer att få alla analyssvaren så skall vi begränsa antalet svar vi begär. Varför ? (1p)

Du ordinerar Levaxin®. Fem månader senare: Hon känner sig mycket piggare

med ordinär konsistens och normal brun färg. I status finns cystocelet som nu vid krystning gör att vulva glipar och cystocelet syns. Instruktion om trippelvoiding . (Utan konception inträffar luteolys ca 12 . c) Att hon blöder cyklisk t på gestagenkurerna (corpuscancer utesluten). a) Ge medicinska argument för och emot att du remitterade henne till kvinnokliniken för endometriebiopsi (1p) b) Vilken behandling gav du och under hur lång tid? Motivera. om inte skall hon utredas ytterligare (remitteras). Cystocelet trycker upp och ger stöd under blåsh alsen. fallande värden av gestagen ger avlossning och utstötning av endometriet. Inga katarralia. Vilka åtgärder vidtar du och vilka behandlingar sätter du in? (2p) Tre månader efter att patienten opererats återkommer hon och klagar över inkontinens vid anst rängning. Ibland haft huvudvärk oc h känt sig yr. Idag orkade hon inte gå till skolan.slemhinnepigmentering? . Hon har likaså fått täta trängningar och behöver miktera ca två gånger nattetid. c) Skall det vara någon uppföljning och varför? (1p) direkt. a) Hon var blödningsfri flera månader innan Levaxinbehandling och mycket osannolikt då att det skulle vara corpuscancer. samt fungerar cyklisk gestagebehandling med blödningskontroll är det adekvat för att utesluta malignitet. b) Cyklisk gestagen bör upprepas cykliskt ca tre gånger för säkerställande att det är hormonellt betingat.undersökning. Ataxi?t. b) Ca 10 %. Blev ingen klar diagnos. Är trött sedan 3 -4 veckor och det märks ingen förbättring. Gestagen har anti-östrogen effekt på endometriet. dvs. Argument för: Hon har adipositas och därmed pga. a) Hon hade preoperativt en dold ansträngningsinkontinens. Däremot har det sista månaderna börjat kännas som att det trycker och spänner i underlivet.ger miktionslista. Palpatoriskt god knipförmåga. Vikten är oförändrad. Vissa måltider har hon inte kräkts och dryck har oftast gått bra. 15 år. ingen feber eller andra symtom.) Utsättning.5p x4) Menstruationer? senaste mens? Törst? i status: Kvalitet på radialispuls (dvs tecken på hypovolemi. endera motivet mot prov räcker . som om något vill komma ut.dehydrering)? Ögonbottnar och ev ögonmuskelpares.och mindre trött men hon har nu i tre månader haft oregelbundna och långdragna blödningar. Om det varit du som tagit emot henne så hade du också haft med …. Remiss Kvinnoklinik för operationsbedömning. inkommer akut med sin mor kl 10 pga kräkningar och illamående. Kissat utan besvär. När detta elimineras vid operation demaskeras ansträngningsinkontinensen. Patienten skall informeras om den risken preoperativt). Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling direkt. dvs. i anamnesen: dygnsvariation av besvären? (0. Instruerar . ökat endogent östrogen med ökad corpuscancerrisk .13 dagar efter ägglossningen. Haft avföring ganska regelbundet. en bortfallsblödning Hur påverkar gestagen endometriet? (2p) Det går ett par tre år och patienten kommer nu tillbaka med andra besvär. ( Sätter prolapsring om du eller barnmorskan kan) .(D. Varför har hon fått det? (1p) Hur vanligt är det ungefär med nydebut av ansträngningsinkontinens efter prolapsoperation? (1p) Emily. (1p).v. Allt mellan 5 % .s. stoppar uppbyggnaden av endometriet och ger ett sekretoriskt endometrium . Lågdos östrogen . Hon vill inte ha det så här. Ökad hud . Det har gått drygt ett år sedan senaste menstruation.näs.ex finger. Tidigare: sökt för huvudvärk för ca 5 år sedan i samband med pubertetsstart. Inga palpabla resistenser finns i lilla bäckenet. klimakteriebesvären har varit måttliga och patienten tar inga hormoner.30 % accepteras.

ej ikterus. Bråckportar fria.cortisol (s.5p x2) a) Vid utrymmeskrävande process och i liggande (såsom efter en natts sömn) ökar det hydrostatiska trycket intrakraniellt (och ger huvudvärk och ev kräkning).ex.HCG s . men trycket minskar då man reser sig upp (och huvudvärken minskar under d agen). Hereditärt inget speciellt.K) Ögonbotten. Pupiller reagerar ua på ljus. Under dagen. Addisons sjukdom) är det också dygnsvariation: behovet av cortisol är högst tidigt på morgonen. Etiologin till graviditetsillamående är oklar . Frekv 90. Öron ua.språk . fasta skybala. ev CT buk s Kreatinin ALA + PBG i blodprov. E bor hemma med föräldrarna och en yngre frisk syster. med allt lägre behov av cortisol. Läkemedel: inga. faeces Du förklarar att… (0. (4p) Du har utfört komplett status och ombesörjt att adekvata blod.t. Ingen i familjen röker. pm I2 sin parastern. Cor: mjukt systoliskt gr 1 biljud. men då man reser sig upp medför det blodtrycksfall och yrsel.5p x2) I verkligheten visade sig alla (röntgen) bukundersökningarna utfalla helt . MR/CT hjärna.h. Anger obehag/ömhet vid palp i epigastriet ner mot naveln. Läpparna normalt rosa. Lever eller mjälte ej förstorad. inget ’för säkerhets skull’ här): p. mjuk utan defense. Extr. uteslutningsdiagnos ger minuspoäng) Ange vilken kritisk/specifik analys/undersökning du önskar m. Graviditetshormonet Vilka är de första/viktigaste diff. (Lp m tryckmätn) s .lipas Rtg buköversikt. Bab neg bilat. att undersöka eller utesluta: Diabetesdebut/ketoacidos Graviditet Addisons sjukdom /Cortisolbrist Ökat intrakraniellt tryck/hjärntumör Pancreatit Sub.reflexer positiva utan sidoskillnad. u. Buk utan ärr. Thyr. Lgll.besvären gick över. Inga ödem. blir besvären mildare. Vid undersökningen fi nner du liggande på britsen en ung kvinna som är klar och redig men ser trött och lidande ut.Na. s.glukos (u -glukos. t.diagnostiska alternativen du har för E med denna presentation? (allt ger inte poäng. din frågeställning. b) Vid cortisol brist (t.och urinprover tas och analyseras omedelbart. Neur: ingen nystagmus.ketoner) u. Vilken kritisk/specifik analys/undersökning behöver du för respektive tillstånd som du angett i vänstra kolumnen (således. MoS. I liggande är blodtrycket mer normalt och yrsel och illamående/kräkning mindre. Är smal men inte mager. Går åk 9 med goda skolresultat och har bra kamratkontakter när ’plugget’ medger. illamående/kräkning samt oftast problem att äta frukost. urin. toner ua. Pulm ua. PR: ingen ömhet.ileus Njurinsufficiens Ev porfyri . (cortisol påverkar blodvolym/blodtryck).ex. Medan du väntar på resultaten frågar den unga sköterskestudenten dig om hur det kan komma sig att morgonillamående med huvudvärk och kräkningar kan vara symtom både vid förhöjt intrakraniellt tryck och vid cortisol -brist? Förkla ra för henne med lekmanna . inget blod på handsken. BT 95/65. inga resistenser. Hade du haft med någon ytterligare uppgift i din anamnes och/eller status? I så fall vilken/vilka? (2p) Viktigt/a tillstånd …. (0.

ökad retbarhet i urinblåsan. (1p) Femton år har gått. a) Beskriv den patofysiologiska mekanismen vid preeklampsi . samt ökar känslighet för externt tillfört prostaglandin. Här finns inget givet svar. På detta sjukhus görs medicinsk abort upp till vecka 12+0. andningsfrekvens . (4 rätt av ovan nio). a) Ange vad du särskilt frågar om i anamnesen.minst en . Vid den gynekologiska unders ökningen finner du en ökad lividitet i portio. tarm). blodtryck . Hittills har kontrollerna på mödrahälsovården varit utan anmärkning. c) samt minst fyra av de blodprover vi tar för att diagnostisera HELLP. (0. ödem. ont i magen . (0. men till patientens förskräckelse utföll graviditet st estet positivt. ödem. Du har tagit del av anamnesen. Ange de två substanser som användes vid medicinsk abort och deras farmakologiska mekanism. a) mifepriston (Mifegyne®). (1p) b) Nämn typisk a symtom. perifer cirkulation. (minst fyra högst åtta) (0. Hur vill du förklara patientens gastrointestinala och urologiska symtom (två hormoner)? (1p) koriongonadotropin (hCG) anges oftast som primär orsak. illamående. Tiden för hyperemesis gravidarum är korrelerat till högsta insöndringen av hCG. muskelreflexer. Emily är nu önskat gravid i vecka 32. etiskt resonerande . (4 rätt av ovan 8 . Hon har inga aktuella symtom eller fynd talande för HELLP. ökad diures (antialdosteron ). Hon väljer medicinsk abort . Andra karakteristika är abnorm hemostas. Bild skärmen är vänd från Emily när du undersöker.5p) b) Ange vad du ger akt på i status (minst fyra högst åtta).normalt.5p) . cervix är mjuk.5p) Efter undersökning och provsvar inkommit bedöms att Emily uppfyller kriterierna för preeklampsi. Praxis för närvarande är individualiserad. Du är ST-läkare på kvinnokliniken och träffar Emily och hennes mamma på eftermiddagen. a) Obehandlad ascenderande infektion kan i samband med inducerad abort framkalla endometrit.vid chlamydiainfektion i samband med a) tidigt graviditetsavbrytande (0.5p) b) för barnet . Ange komplikationer . Hypertonin är relaterad till generell perifer vasokonstriktion . knappt manligt knytnävstor . a) Sjukdomskänsla. Emily vill göra abort.5p) Chlamydiaprovet var negativt. (ej mer än 10 prover) (1p) . fynd vid HELLP som vi alltid frågar efter och undersöker (0. aktivering av koagulationssystemet och avvikande hemodynamik. Nu har blodtrycket stigit till 150/105 (efter vila) och äggvita +++ i urinen har tillkommit. ögonsymtom som exvis ljuskänslighet och flimmer. auskultation lungor . b) misoprostol (Cytotec®). (Minst 4 av dessa faktorer skall framgå ur svaret). progesteronantagonist med verkan på decidua. s alpingi t b) ögoninfektion och lunginflammation hos det nyfödda barnet . Utifrån godhetsprincipen är det inte lätt att veta om visande av bilden skulle skada hennes integritet just i denna situation. Vad önskar patienten? Utifrån autonomiprincipen kan delaktighet främja vården och patientens upplevelse av vården. framkallar sammandragningar. myometrium och cervix och avbryter därmed gravditetsutvecklingen i 1:a trimestern. b) Vakenhet . PGE 1-analog. bukpalpation (ssk övre delen av buken). huvudvärk. b) Smärta i epigastriet och/eller under hö arcus (a namnestiskt och eller Väljer du att fortsätta att ha bildskärmen vänd från Emily eller väljer du att vända den mot Emily och visa fostret? Motivera ditt val. (1p) Vid undersökningen tar du prov för chlamydia.) a) Defekt placentation med en abnorm utveckling av spiralartärerna och reducerat uteroplacentärt blodflöde/utbyte. Med ultraljud ser du ett levande foster i storlek motsvarande en graviditetslängd på 11 veckor +1 dag. Ökad progesteroninsöndring innebär relaxation av glatt muskulatur (istmus uteri. uterus uppmjuk ad. Multipel graviditet och mola har oftare hyperemesis. Tillståndet utmärks av generell endothelskada sannolikt orsakat av placentära (cirkulerande) faktorer.

9. Urinsticka i påsurin visar 500 leukocyter/µL. CTG visar inte decelerationer. Placenta är till 1/3 avlossad och det finns rikligt med koagler intrauterint. Diagnos och åtgärd. motivera ditt svar? (1p) På akutmottagningen träffar du Johan som är 10 veckor gammal. dock sensitivitet 50 -80 %.Pseudomonas och grampositiva bakterier (stafylokocker. blod 2+. Protein +. Föräldrarna berättar att han sedan tre dagar tillbaka blivit allt me r gnällig.5 p) Ultraljud. Albumin. Fontanellen mäter ca 2 cm och har normal tension. P.7 i morse. varav neut rofila 19. Vilka andra två prover är viktiga för diagnostikarbetet? (1p) Vad behöver du för att med säkerhet ställa diagnosen urinvägsinfektion? (1p) På stora barn och vuxna brukar man ta mittstråleprov vilket är svårt på spädbarn.lågt bakterietal i urinen såsom vid tidig pyelonefrit. I förrgår fick han feber och den steg till 40.5 p) 2.5 p) 5. Du ordinerar därför antibiotikaprofylax efter avslutad Ablatio placentae. 1. MUCG (miktions - . EVF. Nitrit neg Säkraste sättet att påvisa urinvägsinfektion (UVI) är kvantitativ urinodling . ASAT.Elevated Liver enz ymes. Fibrinogen. LD. Kreatinin (4 av dessa prover krävs).5p) Dessutom ges information om konkrement. (0. LPK 23 x10 9 /L. CRP 68 mg/L. Under natten tillstöter en vaginal blödning och prematura sammandragningar. Han bryr sig inte om dig. Graviditetskomplikationen preeklampsi inn ebär ökad risk för placentaavlossning (bristfällig placentation med infarktutveckling av placenta).Nitratfattig kost.5 p) 4.APTT. men en nytillkommen fostertakycardi 160/min. Low P lat elets ). (0. Sectio utföres inom en halvtimme.5p) för att klarlägga njuranatomi och utesluta avstängd pyelit och hydronefros (0. en bakterie som ofta är förknippad med missbildningar.kort inkubationstid i blåsan. och slö gosse som är ledsen och gnyr. I bukstatus noterar du att uterus är tonusökad och ömmar i värkpaus. Urinvägar (0. (0.CRP (0. så undersökningen går lätt och full ständigt status är normalt. streptokocker och enterokocker som saknar nitratreduktas). (0. (2p) Johan fick behandling med antibiotika i tio dagar.5p) 2. ketoner 2+. Trombocyter. Kl 10 träffar du en febrig. blåsväggsförtjockning och residualurin.Intag av höga doser C -vitamin. Flickebarnet är initialt något slappt men hämtar sig fint och får Apgar 5. c) HELLP (Haemolys. Efter att ha informerat om olika felkällor. kejsarsnitt/hög beredskap för kejsarsnitt . H b. Du bedömer att barnet behöver utredas vidare och du beställer blodstatus med diff.2 .5p) Blodprov. (0.5 p) 6Gammal urinsticka (0. Alltså. ALAT. Knubbig. Bilirubin även Urat. Blåspunktion 1. Efter 4 dagar får du svar på urinodlingen som visar växt av Klebsiella.9.urinprov ( 0.palpatoriskt ). Vilket är det bästa sättet att få ett representativt urinprov på spädbarn? (1p) Du bedömer att diagnosen urinvägsinfektion är sannolik och vill påbörja behandling med antibiotika. Får steroider för fostrets lungmognad. Nämn fyra situationer där man kan förvänta sig ett falskt negativt nitrittest. men mamman är inte övertygad om diagnosen eftersom urinstickan är negativ för nitrit. Du informerar mor om att nitrittest har specificitet 98-100%. Hon insättes på antihyperte nsiv medicin (labetalol). så ber du henne reflektera över om hon egentligen behöver vara så orolig för falskt negativt test. Emely har konstant smärta och är inte smärtfri mellan sammandragningarna.5 p) 3. två per 10 minuter.

Blåsfunktionen bör utredas med fluometri (flödesmätning)+residualurinsbestämning (Bladderscan)+ kissdagbok. 6 . Urinodling inklusive resistensbestämning 2.hypercalcuri. 2. Ma mman är orolig. Föräldrarna har hållit henne från poolen och Tilda har mest legat i en solstol. Vilken orsak är vanligast av dessa fem? (1p) En 4 -årig flicka som är sjuk.torr? (1p) a .o. (0. Mamman förklarar att Tilda.5 p) a. fenytoin) . . Hon har inte velat äta.10 % av kroppsvikten. (2. men sedan har det mest varit diarréer. trött. antibiotika p. Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig pojke som sedan 3 år tillbaka är både dag. men de har fått i henne en del avslagen cola.För pojken 1.benign familjär hematuri (thin membrane). 3. Sedan planet lyfte har hon haft en diarré. Nämn 3 undersökningar som (i Umeå f. i 5 dagar. Hur hade du då tänkt diagnostiskt? (0. (3.scintigrafi ( Di Mercapto Succinyl Acid ) (0. Urinodling inklusive resistensbestämning 2. (3p) uretro.5p) Hos pojkar är det viktigt att även sidobilder av uretra tas efter att katetern dragits.njurtumör. och kan berätta att det bara är litet ont i a. 5 p) b.5 p) Vad skulle du göra mer för att säkra diagnosen? (0. 5.cysto-grafi)(0. Du uppskattar att Tilda är måttligt dehydrerad. UVI vanligast Du misstänker att Tilda drabbats av magsjuka/infektiös gastroenterit.För flickan 1. 4 . Hon har haft litet ont i magen men det senaste dynget har hon framför allt haft diarréer.n.5p) a. b. motsvarande 5. men svarar på dina frågor.sten.terapeutisk behandlingstid och ordnar med uppföljning av infektionen. 7-trauma. antibiotika p.5p) 2. (0. (0.5p) för att få information om procentuella funktionsfördelningen mellan njurarna och förekomsten av avgränsade upptagsdefekter. för 4 dagar sedan blev dålig i magen. uretravalvel eller ureterocele kan ligga bakom infektionerna. eftersom uretravalvel annars kan missas DMSA.och natt.) görs på röntgenavdelningen och som kan ingå i d en akuta handläggningen och/eller vid uppföljningen av pyelonefrit och vad som anses kunna uteslutas eller verifieras med respektive undersökning.5p) 1. och verkar inte alls må bra.5p) Om urinprovet hade varit ua (”blankt”) med samma blodprover.torr? (1p) b.Överväg att snarast göra Lp. (0. 8 trombocytopeni. blek och har mörka ringar runt ögonen. Vad misstänker du att flickan drabbats av? (1p) Du börjar undersöka flickan: hon är trött.och natt.5p) för att upptäcka vesiko -ureteral reflux (VUR).o. 3. Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig flicka som sedan 3 år tillbaka är både dag. 4.akut nefrit. Nu efteråt är hon blek. Ultraljud. 10 njurvenstrombos b. rifampin. som flickan heter. i 5 dagar inget behov av ytterligare utredning Du vikarier ar på barnkliniken och är med barnjouren där du får träffa en tidigare frisk 8 årig kille som kommer på remiss från skolhälsovården pga nyupptäckt makro/mikro – om det har betydelse? hematuri. 1. mellan 8-10 vattniga avföringar per dag.Urinvägsinfektion. 9-läkemedel ( kinin. Ange fem tänkbara orsaker till pojkens hematuri. Första dagarna kräktes hon mycket.Tänk möjlig tidig meningit/ sepsis. Trots att de försökt ge henne cola att dricka har hon bara blivit sämre.

d v s motsvarande >10 % av kroppsvikten? (2p) Av en av flygvärdinnorna får du vet att det finns vätskeersättning ombord. juice o d är inte lämpliga för uppvätskning eller underhållsbe handling vid gastroenteriter. puls c:a 70. Tilda väger ca 16 kg. huden är blek och marmorerad. andas ej. Läpparna är torra och hon verkar torr i munnen. ingen urinproduktion. Flickan känns litet kall om händerna. Hon är slapp och cyanotisk. Vätskeersättning är något hypoosmolär. den kapillära återfyllnaden är förlängd. vilket tillsammans kan leda till ökade vätskeförluster Vilka ytterligare kliniska tecken skulle Tilda visa om hon var svårt dehydrerad. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. är påverkade i medvetandet. Apgarpoäng? (1p) Vilken av följande åtgärder vidtar du först? (OBS: Apgar = 2 (1 p. Vid 1 minut slapp. och när du undersöker nagelbädden är den kapillära återfyllnaden ca 2 s. andningsfrekvensen ca 35/min. tachykardi med tunna eller ing a palpabla perifera pulsar. och som närmast ett pre -terminalt tecken sjunker blodtrycket. slöa – komatösa. slemhinnorna är torra. Pga . men kanske på morgonen. En flicka föds vaginalt efter 37 v + 5 dagar. fortsatt ingen andning. Avslagen cola.magen. grimaserar vid stimulering. alla diarréerna har föräldrarna svårt att veta när flickan kissade senast. motsvarande en vätskeförlust >10 % av kroppsvikten. då de är hyperosmolära pga . vidare har de nedsatt hudturgor. blekblå. I samråd med kaptenen b estämmer ni att inte nödlanda och efter 2 timmar börjar Tilda må litet bättre. ofta tachypné /påverkad andning. men du råder ändå familjen att åka till sjukhuset för en kontroll. högt sockerinnehåll och innehåller för litet natrium. Du ger henne vätskeersättning i storleksordningen 50 100 ml/kg på 4 timmar. Du räknar ut Tildas vikt med formeln vikt=(ålder i år + 4)×2 Hur stor volym vätskeersättning vill du ge henne? (2p) På vilken tid? (1p) Vilken principiell sammansättning har vätskeersättning/ORS? (2p) Varför är den sammansättningen effektiv som behandling av dehydrering vid t ex gastroenterit? (2p) Varför är avslagen cola olämplig att ge till barn med dehydrering? ( 1p) Som barnjour på ett länsdelslasarett kallas Du kl 04. Vätskeersättning utnyttjar egenskaper i samtransporten av natrium. Vilken grad (mild – måttlig – svår) av dehydrering skulle du skatta att Tilda har? (1p) Dehydreringsgraden skattas i förhållande till ett kroppsmått – vilket? (1p) Barn som är svårt dehydrerade. När ni landar har hon fått i sig mer vätska och ytterligare förbättrats. Normal graviditet. Du känner att radialispulsen är 150/min. ofta >3 s och barnen är ofta kalla om händer och fötter. och barnmorskan tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan hon ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten. 28-årig primigravida.) Ventilera (1p . Modern frisk.00 till en sätesbjudning. Vattenavgång sedan 6 timmar. ögon och fontanell är insjunkna. glukos och vatten via Na+/glukos cotran sportören SGLT1.

hon skriker.5 p) Läkarstudenten som följer med dig har några frågor angående ductus arteriosus (2.5 p) bronkiolit/obstruktiv bronkit (0.5 p) Virusutlöst (0. Ge surfaktant g.5 p)  prostaglandinhämning  ductus stänger sig b) Vilken medicin används för att slu ta en symptomgivande öppetstående ductus? Indometacin alt. god tonus. Femoralispulsar (coarctatio). Anamnes: Infektion i omgivningen? Kissat? Allergi/astma hos föräldrar? Tidigare obstruktiva 6 månader gammal. 5 och 10 minuter till 2. Missbildningar (syndrom) 2) Höfterna (höftlux/DDH) Ny hjärtauskultation imorgon (0.ex. Ductus arteriosus (0. Skall barnet läggas in på neonatalavdelning? (motivera i så fall varför) (1p) Du ser flickan för en rutinundersökning på BB 6 timmar senare och noterar då ett blåsljud över hjärtat.5 p). Hur fortsätter du handläggningen av blåsljudet? Kan flickan gå på tidig hemgång? (1p) Vilken var den troliga genesen till blåsljudet och varför hörs det inte längre? 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna. Hon har varit helt välmående sen du såg henne sist men har varit lite snuvig sista 2 dagarna och sedan 12 timmar tilltagande problem . Vilka övriga delar av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på blåsljudet (motivera) ( 1 p) Vilken del av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på sätesbjudningen? (motivera) (1 p) Komplett status helt u.ange bara ett alternativ) (1p) a. Koppla EKG e. dvs ej inläggningsindikation. Flöda syrgas f. Säkra en intravenös infart d. (1p) Flickan hämtar sig snabbt och skriker redan vid 4 minuters ålder.a. Vid 10 min behöver hon ingen extra syrgas. Avråd från tidig hemgång (0.5 p) d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? Prostaglandin (E1) (0.5 p). Ge CPAP via Neopuff h.5 p) e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? (Ductusberoende) hjärtfel (0. asfyktiska barn (ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) Ge barnet till mamma. Leverförstoring (hjärtsvikt). 9 och 9. symptom t. Koppla pulsoxymeter b. Puls 150/min.5p) a) Vilken är mekanismen bakom att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? b) Vilken medicin används för att sluta en symptomgivande öppetstående ductus? c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? a) Vilken är mekanismen som gör att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? Syrgastensionen ökar (0.5 p). Du bedömer hennes Apgar vid 1.5 p) som först var öppen men som nu slutit sig (0. Ibuprofen (0. För säkerhets skull k opplar du tillfälligt på en pulsoxymeter som visar 95 % O2-saturation. Ingen cyanos. Be föräldrar + personal vara uppmärksamma på ev . Andningsfrekvens (tachypné). Be pappan att sitta ned Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar? Motivera varför. har lite cyanotiska händer och fötter men är rosig om läpparna. snabbandning vid amning. (1 p) 1) Hudfärg (cyanos).5 p) c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? Prematurer (0. cyanos. Ventilera med mask c.

temp 39 grader.acid and cyclic progestin Hemoglobin. you concluded that she had menometrorrhagia. She has to use maximum dose of tranexamic -acid (1g x 6) during a week and she belongs to the 30% who Endometrial cancer. normal. no tenderness. or endometrial biopsy is taken to reassure that the condition is benign. corresponding to 7 “weeks of pregnan cy”. tranexamic -ac id (Cyklokapron®.5 p) Hypoxi. so you also prescribed iron. CRP neg. Abdomen. but uterin myomas can be a cause. Vikt 7400 g (jämfört med 7600 g på BVC i förra veckan). The amount of bleeding increases by age. Treatment: 1st. CRP (0. If the patients BMI (body mass index) had been 35. Bedömning av provsvar? Åtgärder? (1p) episoder? Pulsoxymeter (0. Menstruations have become more and more troublesome the past six moths. What are the three most common bleeding disorders named.5 p). 1) Hysterectomi 2) Continous progestin (intrauterine) 3) Endometrial ablation (destructi on) All three treatments are possible for this woman. You prescribed cyclic progestin and tranexamic-acid. She is starting to feel tired. Menometrorrhagia = irregular and heavy anovulatory bleedings Treatment: 1 st A combination of tranexamic.5 p). Gynaecological exam. Soft.med andningen och har inte ätit något – somnar vid bröstet. is there any gynaecological disea se in particular you should consider? Motivate you answer (1p) Three months later she comes for a new visit. II para. Otherwise she’s a healthy woman free of medication. Vid undersökning är hon trött men vaken. Endometrial polyps or intracavitary myoma can be a cause. Mirena® . Talar mot bakteriell infektion. Good. and what is the cause of each disorder respectively? (1. CRP < 10 mg/L. Physical exam: General condition. Treatment: 1 st cyclic progestin to restore menstrual cyclicity 2 nd continous progestin if cyclic progestin is used first. Uterus somewhat enlarged. III pregnancies. Vikt (0. gestagen) can be used to evoke an atrophic endometrium (not cyclical treatment) Eventually NSAID Metrorrhagia = irregular bleeding. normal. Vikten talar för endast en lindrig dehydrering Menorrhagia = regular. The cycle is ovulatory but the bleeding amount is too large. Hemoglobin was 105 g/l (ref. 2nd: continous progestins (progestagen. Pregnancy-test negative. The cause is often idiopathic. bloodcount or irontest Mona 45 years old is consulting you because of bleeding disturbances.5p) Pulsoxymeter visar 89% O2-saturation. No masses in the adnexa.5p) After taking a proper bleeding history. which would that be? (0. without previous gynaecological problems.5p) Which are the three most common conservative treatment strategies and for which/whom of the bleeding disorders are they used as treatment? (1. CykloF®.5p) If you were allowed to take one test only. Tranon®) to reduce bleeding amount. 117-153). Cytology -test (Pap smear) was taken 5 months ago. andningsfrekvens 70/minut och över lungorna hörs ronchi bilateralt. Her estrogen production is increased due to her obesity. Might depend on anovulation. Her menstruation s have become regular but are still very heavy. heavy bleeding . Vilken är den troli gaste diagnosen? (1p) Vilken ytterligare anamnestisk information vill du ha? (1p) Vilka prover och undersökningar vill du göra? (1.

mini -lobulated .patient care and rehabilitation time is shorter than compared to open hysterectomy . That she does not want to . The patient herself has no hereditary history of ovarian cancer. The method is independent of the size of the uterus.group. By subtotal (supravaginal) hysterectomy the cervix remains (still being at risk of cervical cancer ). There is however no professional demand that a clinic should be able to offer such a method. –“This is not the way I want it”.patient ward and rehabilitation is shorter compared to open hysterectomy. What you recommend is due to the finding s of your exam. in particular the ultra. Ooforectomy has previously been performed in the age. but knows that the life-time incidence of ovarian cancer is approximately 2%. Recommendation: Choose a minimal. What is the difference between the operations.patient care and rehabilitation time is longer and the skin wound is larger than the two minimal-invasive methods. Healthy. The size of the uterus should not be more than approximately 8 weeks of pregnancy. well functioning organs should not be removed without me dical indication 1) No. Time at in . The uterus can not be enlarged more than to the size of an 8 week pregnant uterus. per laparoscopy or by laparotomy.5p) Mona had a very good friend of the same age who died in ovarian cancer a year ago. Give at least two different treatment options relevant to this case and give a motivation to why you chose these. depending on the skill of the surgeon. In . and wh ich are the advantages and disadvantages of the two methods? (1p) The hysterectomy can be done either vaginally. Advantages and disadvantages with these three methods? (1. and especially closer to menopause.sound of the uterus. Why? (1p) What would your decision have been if she was 53 years old and had been postmenopausal . There are clear recommendations from the Swedish Board of Ob/Gyn on this matter. It takes a high surgical competence. There is evidence saying that a woman who has been hysterectomised without being positive to this. Open surgery is a traditional method which every gynaecologist is familiar with.effects from oral systemic progestin treatment. she gets negative mood effects and breast-tension from t he progestin. –“Remove the uterus”. or is very reluctant to loose her uterus.inva sive method if the patient is s uitable and the surgeon is familiar with the technique. Ultrasound shows several myomas and the patient wants a radical treatment. factor which makes you not recommend hysterectomy. She requests that the ovaries are removed in a preventive purpose. has an increased risk of an over-all negative result.become nauseous from tranexamic -acid. without vagina being opened (lower risk of infection ) which is done at total hysterectomy. Total hysterectomy is a somewhat more technically difficult and timeconsuming operation. Which? (1p) (progestin intrauterin device) would be an option as a continued progestin treatment while she gets side . There are disagreements among gynaecologists which method to choose and definite evidence in favour of one or the other is missing. non -medical. In addition. (2p) There might be one. By subtotal hysterectomy 10% of the women will continue having small bleedings. You can either perform a subtotal (supravaginal) hysterectomy or a total hysterectomy. The abdomen is not open for inspection of for instance adherences and endometriosis. There is also an increased risk The uterus is palpated lumpy. You deny (say no to) ooforectomy on that indication. No studies or follow. with increased risk of ureter injury. Laparoscopic hysterectomy is technically demanding.ups have shown reduced incidence of ovarian can cer but on the other hand increased vascular and coronary mortality. Vaginal hysterectomy: Tighter operation conditions . You agree on a hysterectomy. In .

indication of operation often has some suspicion of malignancy (the main indication bleeding an d growing myoma don’t exist after menopause). The couple both agree to this decision and a medical abortion is planned at the Differential diagnosis ’: Ectopic (extrauterin) pregnancy. wellbeing and libido . 22 years old. both 23 years old. Tracing the origin of the disease (partner-tracking).test Cytologi. or Azitromycin as a one-day treatment . She has complaints over small bleedings/spottings since a couple of months. The ovarian production of testosterone is important to well being and libido. Never the less.5p) Next year Stina and Hasse. The important thing is that you have discussed for and against with reasonable arguments with the patient. and make new appointment for a follow . Reporting to the doctor (or unit) of contagious diseases. duration and character of bleedings in between menses and contact bleeding s. Correctly would be : No ooforectomy because the ovaries still produce testosterone which is of importance to the skeleton. length of cycle. consult you because Stina is unplanned pregnant in gestational week 6. for example Doxycyclin 100 mg per day for 7 days. a feeling of fever and has since returning home.test (Pap . What do you examine and investigate? (1. You take serum .5p) Urinary tract infection – pyelonefritis (0. She is not bleeding today. Operating procedure was successful. clamydia test Pregnancy.since more than a year? (0. her body mass index (BMI) is 32.HCG. She wis hes an abortion. The patient is having an ordinary subtotal hysterectomy. Discharge: increased amount? appearance? smell? Partner? Pregnant? Anticonception: oral contraceptives? Condom? Pain? Differential diagnoses : b) Infection Hormonal disturbance Pregnancy (Precan cer epithelial dysplasia of the cervix are usually free of symptoms. very early intrauterine pregnancy or miscarriage.smear) Treatment. a pain high up towards the flank of the back. cons ults the Health Care Centr e where you work as a newly graduated doctor.up (new . What questions should you focus on when taking her medical history? (1p) What differential diagnoses are most likely? (1p) What tests do you take then? (1p) Medical history: a) The menstrual cycle: regular/irregular. in 60%. The cytology -test is not yet evaluated. Describe the handling of a patient with a positive clamydia -test (1. which is followed up by a new test. maybe. “Prophylactic” premenopausal ooforectomy without medical indication is not performed in Sweden today. D uring operation she showed to have some adherences in the pelvis and in fossa Douglasi.5p) Ureter injury (1p) Stina. 2) Well. At postmenopausal hysterectomy the ovaries are removed in 20% of the cases and if the woman is > 60 years.5p) of osteoporosis. Physical exam shows obesity. The urine catherer could be removed the day after surgery and she was admitted the same afternoon. Gynaecological exam and wet smear are normal. The clamydiatest shows positive. however cervical cancer causes contact bleedings) Investigations/exams: c) Wet smear. Pregnancy-test is negative. She returns three days later with dysfunctional urination.

At 32 years of age Stina and her partner are consulting a gynaecologist as they have not become pregnant during two years of trying. now her BMI is 33. Examination shows that Stina is pregnant in gestational week 7 according to last menstruation. after which the placenta takes over. She also got endometritis.5p ultra-sound). no yolk -sac and no foetus. Three years later Stina consults the out-patient clinic at the Dept. The abortion is incomplete and a D&C (dilatation and curettage) is performed. She has not noted any hirsutism.regulation by a GnRH analog Stimulation . From her medical history it is revealed that she has always had regular menstruations.Dept of Ob/Gyn. You also inform her to return if she gets pains.12 weeks. No pains. of Ob/Gyn. s he is still obese. By vaginal ultrasound you find a clear spot of 5 mm in the uterus. Explain possible reasons to infertility (not more than 5) in this case (2p) The investigation of Stina and Hasse shows obliteration in both Fallopian Age (fertility de creases by age) Ovarian function (is diminished due to obesity and because of lowered insulin sensitivity) Tubal factor (previous clamydia and ectopic pregnancy) Corpus factor (previous endomitritis and D&C) a) Principles of treatment: Down. No blood in fossa Douglasii Which are the differential diagnoses and how do you investigate further? (1. Draw a schematic diagram of the -HCG curve during normal pregnancy (1p) How fast is -HCG double d during early normal pregnancy? (1p) Approximately 2 days Stimul ates and keeps up the production of estrogen and progesterone in the corpus luteum during the first 10 . A discussion about anticonception is initiated after the abortion. What is the function of HCG during early pregnancy? (1p) Stina was conservatively treated by expectancy for a suspected X (extrauterin pregnancy) which was reso rbed parallel to the lowering levels of -HCG. this time because of a small bleeding and delayed menstruation.

Their happiness is great. a 30 year taxi-driver.injection.pregnant women being more vulnerable in relation to the swine-influenza. Y ou estimate her BMI is high (27) and you prescribe a glucose tolerance test . induction of delivery. At the first visit at maternal health care in gestational week 9.up Complications of multiple births Gestational diabetes. thrombo emoblism Next time you meet the couple. hypertension. post -term delivery. Cardiac minutevolume increases (beat-volume and frequency). Minute. pelvic pain. What are the risks of Stina due to her obesity during pregnancy and delivery? (1p) Lena .up after approx.consumption increases by 20%. Now Lena arrives to the maternal health care visit in week 20. Lena didn’t hesitate to take the vaccination.stimulation syndrome) Surgical complications.tubes and a slight oligozoospermia. cecaerian section. HCG as a single ovulatory dosage Ovum pick.phase support for approx. Stina becomes pregnant through in vitro fertilization (IVF) a) Describe shortly the principles of the treatment (1p) and b) the risks of the treatment (1p). It is observed that her blood glucose You ask for factors of the metabolic syndrome. After taking part of the information from internet and the mid-wife. During the third trimester the mobility of the diafragm is restricted . preeclampsia . are expecting their first child.3 days Luteal. Because of her obesity she is offered a referral to a dietary specialist for advice regarding her eating habits.effect) b) increased risk of pulmonary complications from viral pneumonia and ARDS (adult respiratory distress syndrome) Describe a) the physiological changes within the respiratory and circulatory system s who is the cause of late. She had to take a break in her physical training because of the tender swelling on her upper-arm and she was surprised by the muscular pain she had for several days. instrumental delivery . Dyspnoea might be a normal symptom during pregnancy. through gonadotropin Ovulation. is it right or wrong to take vaccination ? Why do pregnant women belong to a group at risk who primarily is offered vaccination against the swine -influenza? (1p) a) lowered cel lular immunity (but the present evidence shows less probable cause. everything seemed fine. 32 years. and b) examinations of importance that have to be observed in the emergency room when a pregnant woman arrives with a suspected swine-flue (3p a) during pregnancy oxygen . meconium aspiration. pulmonary auscultation and measuring pO2. working at a travel agency and Eric. Her body length is 165 cm and her entrance weight was 75 kilos. prematurity. They have computerscanned the picture of the baby and sent to their friends and relatives. They have now been to dating ultrasonogra phy in the second trimester. and ask about PCOS and hypertension before pregnancy. 3 weeks b) Risks: OHSS (ovarian hyper. pelvic floor lacerations at delivery. b) breathing frequency. Stina has had an ultrasonogram to date the pregnancy in week 19.ventilation increases by 40% because of increased tidal -volume without any increase of breathing frequency to speak of. Recommended weight gain during pregnancy is 6 kilos in total. What worries them is the swine -influenza . bleedings at ovum pick . The risk of pulmonary complications is strongly correlated to increasing g estational week. They discuss among one another. 36 hours Bringing together eggs and sperms Embryo-transfer after cultivation during 2 .

endometritis . cystitis. The incr eased production of hormones (especially growth -hormone and cortisol) from the placenta contributes to an insulin resistance which is most pronounced during the third trimester. The diagnosis is gestational diabetes. Milkstoppage/mastitis. accelerated fetal growth with increased storage of fat. respiratory distress and feeding difficulties Colostrum (“raw . Explain the pathophysiology of the origin of gestational diabetes (2p) Which are the consequences to the foetus from increased blood glucose levels? (3p) Lenas curve of symphys -fundus measurements indicates an increased fetal growth. It normally takes 24 days before secretion of milk is established. After 24 hours of expectation without labour. Low Apgar and acidocis in the umbilical artery is more common. viral infection Palpation of the The glucose tolerance test shows a 2 hour -value of 12. The water breaks in week 39.5 mmol/l. the delivery is induced. polycytaemia. Colostrum is rich of protein.28 weeks: due to fetal hyperinsulinism . LGA (large for gestational age) 3) Increased risk of intrauterine fetal death 1) Chronic fetal hypoxia is more common which makes the baby more sensitive to hypoxia during delivery. Cesaerian section and assisted delivery is more common at gestational diabetes because of threatening asphyxia. How is breast -feeding established and why is it important that the child start to suck as soon as possible? (1p) Describe how breast-feeding is controlled hormonally (1p) Two weeks later Mimmi calls the mid-wife and tells her she has had a . In respect to the elevated blood glucose. What in particular i s to be considered when handling the delivery and neonatal care when knowing the baby is expected LGA ?(3p) Mimmi and Rudolfo had their first child a bit more than 24 hours ago and now it is time to go home from the delivery ward. When the true milk starts to flow the breasts usually get tense and tender during some days. The child. hyperbilirubimaemia . increased growth in general and of internal organs. a girl. The woman with predisposition for diabetes type-2 can bend over more or less and develop gestational diabetes.milk”) is secreted in small amounts directly post partum when the child starts to suck. The sucking of the child stimulates both milk production and the reflex of ejection Prolactin is necessary for the production of milk and oxytocin stimulates the reflex of ejection. minerals and vitamins and of importance for the child. CTG curve is normal.is 10 mmol/l (normal < 7 mmol/l). which physiologically means a 3-4 fold increase of the insulin production . 3) Increased risk of neonatal complications such as hypoglycaemia. but no milk is coming. state what you especially ask for in your complementing medical history and your next diagnostic procedure (3p) The growing foetus has an increasing need of glucose and pregnant women have a physiological tendency of lowered blood glucose and more easily get keton -uria in connection with starvation. With ultra -sound the fetal weight is estimated to 4 200 g in the 38th week. 1) During the first 10 weeks of pregnancy: increased risk of malformations 2) Diabetes fetopathy from 26 . Both hormones are secreted in the pituitary gland. Rudol fo is wondering if this is normal and if the child really should suck even though no real milk yet has come. just a few drops of yellow thick fluid. 2) Increased risk of complications of delivery such as labour disturbances and shoulder dystocia. has been sucking a little on the breast.

wait and control again. but the girl seems hungry and sucks willingly. . Cultivation from the nipple. possibly pump the breast empty after nursing. and that there is a reddish area below the nipple. gynaecological exam.5 (ref. possibly oxytocin nostril spray before nursing. followed by partial breast feeding ”beyond the second year” together with comlementary feeding of good quality. Which advice/what treatment do you give Mimmi? Give a motivation (1p) Despite repeated visits to the mid-wife for advice.wife. The renal function is sufficiently deleloped to handle the protein load and to regulate the salt balance.117 -153 g/L). 3. The abscess should be incised and drained if it seems ripe. LPK 9. What are the recommendations from WHO concerning breast feeding and infant feeding? (1 p) Which were the two main reasons for these recommendations (why is it appropriate. Check CRP and LPK again. CRP is 85 (ref.5 p) ”Unprocessed”cows milk has a higher content of salt and proteines (appr. Antibiotics. Which are the differential diagnoses you have to consider when fever occurs during the puerperium (name at least four)? (2p) What do you in particular check in your physical exam and what lab tests do you take (give a motivation)? (1p) At the physical exam you notice that the right breast is generally more tense than the left. Which is the most probable diagnosis and what steps do you take (what do you do)? (1p) breasts.5-8. if not. blood count. Mimmi still has problems with the bre ast. Continue breast -feeding.<10 mg/L). Why shouldn’t you give a newborn baby cows milk? (1 p) From wh ich age can you give an infant cows milk? Why at that age? (0. You examine Mimmi again a week later and find a localized lump of 4 cm in the lower part of the right breast. Antibiotics can be considered. Sweden adopted these recommendations a few years later. according to WHO) ? (0. The temperature has at least gone down and is now around 38 degrees. examine the legs with respect to signs of thrombosis. Flukloxacillin (Heracillin®) for instance if not already given. The recommendation followed when it was found to be safe in respect to growth and nutrition to give breast milk exclusively for six months (basically a perspective of the developing countries).12 months of age you can give cows milk. urine culture. CRP.8 109/L) an d Hb 98 (ref. 3 times) compared to that of breast milk.5 p) WHO recommends exclusive breast feeding for 6 months. pumping the breast and so on. From 10.temperature since the night before. Protect the breast from cold. Mimmi and Rudolfo are however exhausted while the baby is crying all nights and doesn’t want to suck properly anymore. When she recently checked it was 39 degrees. Other physical exam is normal. Re-schedule a visit to the mid . You suspect an abscess in the breast. Mimmi tells that there has been some trouble with the breast feeding since the nipples have become ulcered. eventually a culture on the discharge General breast feeding advice to facilitate to empty the tense breast: Always start breast -feeding the tense breast. massage. Temperature lowering drugs and pains killers if needed. The skin is still reddish and the lump is sore. She feels very tired and sick and she gets an appointment with you as the doctor at the maternal ward the same day.

Now you have to evaluate/assess this patient -case by a telephone call. He is grumbling when you touch him but he does not answer when you call him by name. no intercostal retractions and no crepitations or ronchi.5 degrees. the respiratory frequency is 40/ minute. electrolytes. is breathing without obstruction. the systolic BP is around 70 and you can hear a systolic murmur from the heart.D – principle. Lumbar puncture . Antibiotics: Cefotaxim 75 mg/kg. She tells you that her 3 year old healthy boy now have started vomiting. during breast feeding coverage and given in small amounts. The nurse has taken a CRP (C-reactive protein). The hands are whitish and cold. it is >160 mg/L which supports the preliminary diagnosis. minutes? ( Further diagnostics. Describe how you to examine capillary refill time? (0. The mother is worried and wonders if he is dehydrated. blood gas The most . Which are the most important questions to ask the mother? (2 . then release and c ount the time it takes to regain normal colour. Oxygen saturation 3) Pulse. treatment including estimated dosage. How do handle the case during the subsequent 30 acetate 20ml/kg. How do you examine the boy? (2.5 p) Which is the optimal way to introduce gluten (when and how)? (1 p) At 5 pm Friday afternoon a worried mother would like to talk to you on the telephone. auscultation of the lungs. 10 minutes later the mother comes with her boy. You find him quiet with closed eyes.Why is it important with complementary feeding starting no later than the age of six months and onwards (i. but you can not assess the capillary refillment because there is no difference in the nail bed after pressing. You suspect that Kalle suffers from meningitis with septic chock The nurse has taken a CRP (C-reactive protein). it is >160 mg/L which supports I ntravenous line (or intraosse ous) .5p ) If you you don’t start with balanced complementary feeding from the age of six months. supervision of vital functions. She is carrying him. When you try to examine the pupil -reflexes Kalle defend himself and you stop.e. there is an increased risk for the develoment of anemia due to iron deficiency. peripheral temperature. s t iff neck Press over sternum or nail bed for at least five seconds. peripheral circulation. However. it is hardly possible to get him awake”. successively increasing. The nurse has checked the fever in the ear. When lifting his head he starts crying and grumbling. and fluid in a bolus dose – Ringer the preliminary diagnosis. Blood Pressure. He began to throw up at lunch-time and he now looks tired and unhappy. blood count. he is crying when she is trying to get him sitting. 4) Pupils. He vomits 1-2 times/hour but she thinks he has been urinating earlier this day. “I think he is getting worse now.it is 39. 2) Respiration frequency . Diarrhea? Fever? General appearance? (Lethargic? Goes on playing? ) Drinking? Ongoing losses (frequency. She has tried to get him to drink but he refuses. Gluten should be introduced no later than from the age of six months. and he is quiet with closed eyes.B. he has been warm the whole afternoon and is getting successively more lethargic. amount)? Urinating (when and how much)? Thirsty? Trauma? Gastroenteritis in the surrounding? Stomach ache? A child with low consciousness should be examined according to the A. alertness. capil lary refill time.5 p) Which diagnosis do you suspect? (0. Kalle. she said when laying him down on the bed. sternally the capillary refillment is delayed to 4 seconds.C.5 p) The mother tells you that the boy do not have diarrhoeas. not to give breast feeding exclusively when the child is older than six mon ths? ( 0. The heart rate is 150/min. Example of the procedure/approach: 1) Check the airways.5 p) The boy.

5 ml/kg/hour for 4 hours. You give this in 4 hours. Her sister’s daughter Lisa is 6 weeks and she also vomits. she tries to drink but vomits immediately. You estimate the fluid loss to be 5%.1300 mL. This time it is a mother to 1½ year old Maja. heart frequency. How much and at what speed/rate do you give intravenous fluids (motivate)? (0.56 kPa BE . How do you interpret this venous blood gas? (1p) pH 7. The skin is dry and a bit rubbery and when you pinch the skin . which is the amount you want to give.) In connection to venipuncture. temperature in extremities. After some seconds of rest you take the phone. The next morning she is alert and happy. which is 175 ml/hour. Maja’s hand is cold and the capillary refill time in the nail bed is 4 seconds while sternally it is 2 seconds. The girl is in bed and throw s up everything. (2p) The girl is tired but fully awake . pulse quality. which corresponds to 39% weight loss. congenital malformation Lisa probably has allergy against cow’ s milk protein. After checking the circulation you give another bolus dose of fluid. This is diagnosed by elimination and provoc ation. Clinically. Her mother comes to thank you . Maja has been vomiting for 3 days. She says that the girl has diarrhoeas since yesterday but she can not say if the girl has urinated because of watery stools every half hour.) Which of your actions is the most important? (2p) You are lucky. Maja has got a metabolic acidos is which is partially respiratory compensated. (Follows from the formula 12. capillary refillt. which also gives further information on her general status though it is not necessary in this case for handling the situation.pyloric stenosis. eyes. gastroesophagal reflux disease.4 mmol/L Maja is rehydrated and stays overnight at the Health Centre. you also check the electrolyte status (Na. Happy spitter (vomiting due to excessive intake).7 kg (=700ml). and she has another question.5p) In Tärnaby you easily get the electrolytes via the blood -gas. tears. and starts to drink. food intolerance/allergy.5 p) You decided to perform a rehydration intravenously with Ringer acetate. Then you try with LP without success why you decide to give antibiotics instead. (0.combat the shock Mental status. the skin crease returns within 2 seconds .monitoring. breathing .5p) Which blood samples should you obtain when putting in iv . in mL.28 pCO2 4. mouth and tongue. that is 0. you have got 2 different intravenous entrances where you give Ringer 20ml/kg during 10 minutes. She cries but you can not see any tears.11. skin fold . which you examine apart from weight and urine production.53 kPa pO2 9. the lips are dry as so is the tongue. other infectious diseases.canula? (motivate) ? (0. She has been vomiting 3-10 times per day the last important action is the bolus dose of fluid . Her weight is 14 kg. Name eight clinical signs of dehydration. Cl) to exclude hypertonic dehydration. Estimate the fluid loss of Maja. the pulse is easily palpated and the frequency is 140/min. yesterday she was a bit better but tonight it has started again and she is getting apathetic. The nurse is knocking at your shoulder telling you that a mother in the telephone will talk with you about her daughter that vomits…. . In the case of Maja that is 400 . she is slightly to moderately dehydrated.

Pulm. previously he was overweight. If the reduced weight is due to dehydration or reduced fat mass can not be judged. It turns out that Li sa started with formula 7 days ago in addition to breast-milk and that she has been vomiting a lot and also been crying during the nights.enteritis) to vomiting in early infancy. Name four different causes (apart from gastro . but most time he has spent at the computer. Pro: earlier treatment of the acidosis and the cellular starvation due to the insulin deficiency. What to do next with your patient? (1p) Suspicion of Diabetes mellitus b. The loss in weight is probably connected with the diabetes You know that it is insulin that he needs. start rehydration/infusion with fluids (Ringer . The journey takes many hours. After a small lecture on vomits in infan cy you ask some question s about Lisa. Heart. Additional investigation at the Health Care Clinic? (2p) Suspected diagnose? The urine contains both glucose and ketone bodies Hb 145 g/L. Growth data from school health care are collected for use in future . At examination is noted a very tired boy. You reply that it can be possible but explain that there are many ot her possible causes to vomits in infancy. he wants to lie down. Now he is too weak to go to school. At admittance we see stunted growth and reduced weight. so you also consider to start treatment with insulin. No sign of infection. The lips are with normal red colour. So – do not start insulin treatment before transportation! Normal growth until age 13 years. age 15 years.acetat) and allow the infusion to continue during the transporation. However. Mouth. Too fast blood glucose reduction increases the risk for cerebral edema. normally firm and elastic. despite special support last year.5p) Boy. testes 8 ml bilaterally. He is happy that he has lost weight. B glucose 23 mmol/L. What would the pro and cons be to also start insulin treatment before start of transportation? Would you start insulin treatment in this situation? (2 p) At the Pediatric clinic the diagnosis is confirmed and after appropriate rehydration he also receives insulin supplementation. Thereafter increased weight with unknown development of height. but still able to answer questions. G2. Previously he played ice-hockey.week and her sister is worried if Maja has given her gastroenteritis.glucose and (most important) urine sample for test of glucose and ketone bodies Acute referral with ambulance to the Pediatric clinic. (1p) Which diagnosis is most likely in the case of Lisa? How would you investigate it further? (0. Neurology and Eye fundus are normal. puls 90. comes to the emergency at the Health Care Clinic in Storuman (230 km from Umeå) due to fatigue (tiredness). While in the Health Care Clinic he becomes even more tired. Blood pressure 110/70. She has a red rash in her face. Abdomen. for about 1 month he has had to go often to the toilet for voiding. but the rehydration makes the blood more diluted – giving in itself reduced blood sugar level. The examination is repeated: Pubertal signs PH2. therefore before leaving the Health Care Clinic. During the last year he has made a few visits to a ‘gym’. Cons: risk for hypoglycemia during the transportation. faster normalization of the blood glucose. SR 3mm.

any investigation needed? If so . The stunted growth has probably lasted more than 1 year and is hardly due to the DM. with extra testosterone he would have grown fast for a period. Celiac disease is common in DM but less probable as he had been overweight. How to interpret the growth curve.what? (3p) mellitus(DM) appearance. His father tells that he is worried about the boy’s weight and visits to the gym. Are there any signs that the boy may have used anabolic steroids? Motivate your answer.follow up. see curve with latest height and weight included. his genitalia would have been more developed and his testicles small and soft/inactive. As he has been growing very slowly and has testicle volume 8 ml . therefore thyroid function test is appropriate. (2p) No.

Still high (but lower than at diagnosis) TSH is therefore not pathological/unexpected. Monitoring: Pulse oxymeter Treatment: CPAP + oxygen.and they are firm and elastic and his genitalia are only moderately developed.6 weeks. The next morning. initially at a very low dose during 1-2 weeks. pneumonia.doping.5 p) The baby improves rapidly in CPAP and the inspired oxygen can be reduced from 30% to 21% during the first hour. grunting and looks a little pale. retractions.2). The mother asks what caused the disease. examination. Which differential diagnoses do you have and which one is most likely (explain any abbreviations) (1 p) How can you during the next 2 minutes go further in your diagnostics (history. C . blood gas and blood glucose normal. as complete as possible? (1 p) Next appropriate measure. Your diagnosis is transient tachypnea of the newborn. Normal sounds from lungs and heart. you need to check that treatment has been taken as prescribed and not only a short period before the blood sample was taken. vaginal delivery.5 p) No history of premature rupture of membranes or suspected maternal infection. . grunting. (TSH is still higher than normal. it is not likely that he has used testosterone . pneumothorax. cyanosis Differential diagnoses: Transient tachypnea of the newborn (Wet lung). Transient tachypnea of the newborn is most likely. Thyroxine substitution therapy should be started. Mention five clinical signs of respiratory problems that you look for when inspecting the infant. the infant has no remaining symptoms. shown by the growth chart. blood gas.) He has had the hypothyroidism long time. Treatment? (1 p) Further diagnostics? (1 p) Where should the baby stay? (0. History: Premature rupture of membranes? Suspected maternal infection? Examination: Listen to lungs and heart. guided by clinical signs and laboratory results. Respiratory Distress Syndrome. monitoring)? (1. with gradually increased dose to preliminary full dose after (4). blood glucose The baby should be admitted to the neonatal ward.ray. Pulse oxymeter shows an oxygen saturation of 85%. Diagnostics: Chest x. fT4 now normal. However. How to interpret the thyroid function test? What measures do you take? (2 p) As the pediatrician on call. (1 p) The infant has a respiratory frequency of 70/min. Thyroid function test results: TSH 800 mU/L (very high) Free Thyroxine (fT4) 4 pmol/L (low) TPOak (=thyroxine peroxidase) 1/6400 (high) Give diagnosis. Delayed resportion of lung fluid. so it wi ll take long time before TSH levels are downregulated/normalized after start of treatment. CRP negative.reactive protein.27 -4. After 6 weeks of treatment lab results are: TSH 70 mU/L (ref 0. nasal flaring. retractions. fT4 15 pmol/L (ref 12 -22). Chest x -ray shows mild perihilar streaks. What is your answer? Tachypnea. the CPAP is discontinued and the baby discharged to the postnatal ward. what and how? (1 p) He has a peripheral/primary autoimmune hypothyroidism (Hashimoto). you are called to the delivery ward to examine a 1 hour old term infant with respiratory problems after a rapid.

rubella. The father asks:”May he contract the RS . He has no fever. Respiratory rate 58/min. SaO2 89%. i. Beta . Reinfection is common. You auscultate bilateral expiratory ronchi. Drugs: Inhalant steroids or leukotrienantagonist therapy during the infection . Which pathogens are included in the vaccines administered routinely to all Swedish infants at 12 and 18 months of age? (Give the name of the pathogens.induced obstructive episodes.5 p) c) Which questions do you ask before prescribing the drugs he should have at home? (1 p) “This is the second time in 6 weeks that he has a cold with wheezing.5p) The same boy. but usually milder. Yes.agonists Diagnosis: Asthma. recurrent infection -induced asthma. only partial immunity develops. The last time his breathing difficulties were also resolved after inhalation therapy here at the Emergency ward”.e. you classify his asthma as Stage 1b. returns due to a runny nose and wheezing. Besides vaccination against the new influenza. (2p) You suspect that your patient is suffering from RS-virus infection since there is an ongoing epidemic.agonists as needed.5p) Which groups of children are at risk of having a more severe RS. but denies that the boy has obstructive airways when he has no respiratory infections or that he has any atopic manifestations. Children 2 years and older are diagnosed with asthma even at the first obstructive episode. No points for are given for abbreviations or names of vaccines). now 3 years of age. Questions: Are his obstructive episodes of short duration or recurring? Degree of obstruction? Has he obstructed airways also when he has no infection? Are the obstructive episodes triggered by allergens/any atopic manifestations? Since he has recurring infection -induced airway obstruction of a moderate degree. Premature children and young children with chronic heart.2. he was vaccinated at 12 months of age at the routine check -up at the well baby clinic (“BVC”). a) Which acute inhalation therapy do you administer? (0. the same child presents at the Emergency ward with fever and wheezing. with no breathing difficulties in between the episodes of respiratory infections and no atopy. (0. What type of drugs do you prescribe now? (1p) Diagnoses: Obstructive bronchitis (bronchiolitis).virus infection? (1p) Is there any prophylaxis available? If so. which prophylaxis? (0.or lung disease are at risk. pneumococcus.5 p) b) Which is the diagnosis? Motivate your answer. At 18 months: Measles. . Which are the two most probable diagnoses? (1p) Following administration of oxygen and inhalation of sodium chloride he is well again. pertussis. Haemophilus influenzae type b. says the father. pneumonia Vaccines at 12 months of age include: Diphteria. Specific therapy with monoclonal antibodies can be administered as prophylaxis. polio. mumps. Therapy: Beta -2. tetanus.(1p) At 13 months of age.virus again?” What is your answer? (0.

Oregelbunden och riklig anovulatorisk blödning. Myom kan vara bidragande. och vilka är de två metodernas för. eller är mycket tveksam till att förlora livmodern. Hon har ökad östrogenproduktion pga fetman. Kan bero på anovulation. NSAID). 1:a hand .Du arbetar på Torshemslidens vårdcentral.g. Mensen har blivit regelbunden men är fortfarande mycket riklig. Att hon inte vill. ”-Så här vill jag inte ha det”. endometriebiopsi för att säkerställa att tillståndet är benignt). I övrigt är hon en frisk och medicinfri kvinna utan tidigare gynekologiska besvär.och nackdelar? (1p) Hysterektomin kan utföras antingen vaginalt. III gravida. ”-Ta bort livmodern. Hb var 105 g/L så även järn föreskrevs. Vilken är det? (1p) Uterus palperas knölig. klar evidens för ena eller andra metoden saknas. Mona 45 år söker p. Metrorragi = Oregelbunden eller dysfunktionell blödning. och vilken orsak ligger bakom respektive rubbning? (1. småloberad. Sista halvårets menstruationer har blivit allt besvärligare.a. 1) Hysterektomi 2) Kontinuerligt gestagen 3) Endometrieablation ( destruktion). oöm Gyn US: VVP u.och nackdelar med de tre metoderna? (1. normalt BMI. Ge minst två olika behandlingsalternativ som är aktuella i detta fall och motivera varför du väljer dessa.kombination av cykliskt gestagen och tranexamsyra. transformationszonen synlig. (1p) Tre månader s enare kommer hon på nytt besök. Ovulatorisk men alltför riklig blödning. Menometrorragi =. (2p) Det kan finnas en.kontinuerligt gestagen kan användas vilket ger endometrieatrofi. Corpuscancer. laparoskopiskt eller öppet via laparotomi. Buk: Mjuk.5 p) Menorragi = regelbunden riklig blödnin.5 p) Efter adekvat blödningsanamnes gjorde du bedömningen menometrorragi. Du förskrev cykliskt gestagen och tranexamsyra. trängre . Hur benämns de tre vanligaste blödningsrubbningarna. Behandling: 1:a hand – tranexamsyra för att minska blödningsmängden 2: hand . Hon måste använda max-dos tranexamsyra (1g x 6) i ca en vecka och tillhör de 30 % som blir illamående av tranexamsyra. Graviditetstest negativt. Ultraljud visar ett flertal myom och patienten vill ha en radikal behandling. Genesen är oftast idiopatisk. II para. Uterus något förstorad motsvarande ca 7 ”graviditetsveckor”. (ev. vilket skulle det vara? (0. intrakavitära myom eller polyper. Vid subtotal hysterektomi kommer ca 10 % av kvinnorna att fortsätta att ha små blödningar. blodstatus eller järnstatus. Menstruationsmängden ökar ofta med ökande ålder. Kan dock vara. Alla tre behandlingarna är aktuella för denna kvinna. Vilken är skillnaden mellan operationerna. ej cykliskt gestagen. Dessutom får hon humörpåverkan och svulln a bröst av gestagenet. Det finns klar evidens för att en kvinna som hysterektomeras utan att själv vara positiv till detta har en klart ökad risk för ett totalt sett negativt resultat. 1:a hand . Vad du rekommenderar är delvis avhängigt undersökningsfynden..5p) Om du bara fick ta ett enda prov. Mirena® (hormonspiral) vore ett alternativ vid kontinuerlig gestagenbehandling eftersom hon får symtomatiska besvär av gesta gen.cykliskt gestagen som återställer cykliciteten 2:a hand. Vaginal hysterektom =.” Ni enas om hysterektomi. Status AT: Gott. Total hysterektomi är en något svårare och längre operation med större risk för uretärskada. Cytologprov togs för 5 månader sedan = u. blödningsbesvär. Fritt över adnexa. finns det någon speciell gynekologisk sjukdom du bör tänka på? Motivera.a.5 p) Vilka är de tre vanligaste konservativa behandlingsstrategierna och vilken/vilka av blödningsrubbningarna används de mot? (1. icke medicinsk faktor. som gör att du inte bör rekommendera hysterektomi. Principiellt råder stor oenighet inom kåren om vilken metod som skall väljas dvs. Man kan göra subtotal/supravaginal hysterektomi eller total hysterektomi. inte lättblödande.kontinuerligt gestagenbehandling kan användas (men cykliskt gestagen först alt. Hb. Vid subtotal alternativt supravaginal hysterektomi kvarlämnas cervix (cervixcancerrisk kvarstår) utan att vagina öppnas (infektionsrisken lägre) vilket sker vid total hysterektomi.a. Hon börjar känna sig trött. För. Om patientens BMI hade varit ca 35. framför allt ultraljudsbedömningen av livmodern.

Peroperativt visade det sig att hon hade en del adherenser i lilla bäckenet och i fossa Douglasi. där du jobbar som nyexaminerad läkare. Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi.5 p) Uretärskada ( 1p) Anamnes: a) Menstruationscykeln: regelbunden/oregelbunden. Vad kontrollerar och utreder du? (1. Patienten har själv ingen hereditet för ovarialcancer men vet att livstidsincidensen för ovarialcancer är ca 2 %. Dock finns inget professionellt krav att kliniken skall kunna erbjuda det. adherenser och endometrios.operationsförhållande. ” Profylaktisk” ooforektomi premenopausalt utan medicinsk indikation utförs inte idag i Sverige. Oberoende av uterus storlek.ex. Laparoskopisk hysterektomi är tekniskt krävande. Även klart ökad osteoporosrisk . Dock har operationsindikationen för hysterektomi postmenopausalt ofta något inslag av malignitetsmisstanke (huvudanledningen blödning och växande myom har ju försvunnit med menopausen).5p) Patienten opereras med en vanlig subtotal hysterektomi. Klar rekommendation avseende detta finns från specialistföreningen. varför? (1p) Vilket skulle ditt ställningstagande blivit och varför om hon varit 53 år och postmenopausal sedan drygt ett år? (0. Ooforektomi har tidigare utförts i den åldersgruppen men framför allt närmare menopaus. Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi. På den indikationen nekar du ooforektomi. Mona hade en mycket god jämnårig vän som avled i ovarialcancer för ett år sedan. Längre vårdtid och konvalescenst id och större sår än de två minimalinvasiva metoderna. Man kan inte inspektera bukhålan avseende t. Friska väl funge rande organ avlägsnas inte utan medicinsk indikation.5 p) Stina. 22 år. .Inga studier eller uppföljningar av dem har visat reducerad cancerincidens men dock ökad dödlighet i hjärtkärl sjukdomar. Operationen gick bra. Hon återkommer nu tre dagar efter operation med dysuri. Vid ca 20 % av hysterektomierna i den åldersgruppen utförs ooforektomi. . 1) Nej. Uterus bör inte vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek. Katetern kunde tas morgonen efter operationen och hon hemskrevs den dagens eftermiddag. Uterus bör int e vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek . avhängigt operatörens vana. Helt korrekt är: Ingen ooforektomi här heller eftersom ovarierna fortfarande utsöndrar testosteron som har betydelse för skelettet. Traditionell metod som ”alla” kan. Hon önskar att du avlägsnar äggstockarna vid operationen i preventivt syfte. Ovariernas produktion av testosteron är viktigt för välbefinnande och libido. välbefinnande och libido . söker vårdcentralen. 2) NejNja= Avgörande att man diskuterat f ör och emot med rimliga argument. Urinvägsinfektion – pyelonefrit (0. känner sig febrig och har sedan hemkomsten haft ont till vänster högt upp i flanken mot ryggen. Öppen kirurgi. Kräver tämligen hög kirurgisk kompetens. Rekommendation: Välj en minimalinvasiv metod om patienten är lämplig och operatören behärskar den.

uppsagd från sitt företag. pga. Förklara vad KUB (kombinerat test) är ? (2p) Lena och Peter får veta att risksiffran är låg och fostervattenprov för kromosomanalys därför inte är aktuell. och Peter 34 år. Redogör för handläggning av patient med positivt klamydiatest (1. väntar sitt första barn. Hon önskar göra abort.A (pregnancy . Testet ger en sensitivitet för Downs syndrom på ungefär 86 % vid cirka 5 % screening positiva. kontaktblödningar. De är nu på första besöket i mödravården. utseende. Diskussion av preventivmetod för paret efter aborten initieras. Aborten är inkomplett och kompliceras med en skrapning och endometrit. alternativt smear: u. Inga smärtor. Vilka är differentialdiagnoserna och hur utreder du vidare? (1. Ultraljudsmässigt ser du en liten uppklarning på 5 mm i uterus. exempelvis med Doxycyklin 10 0 mg dagligen i 7 dagar. Cellprovsvaret Azitromycin som engångsdos. sjuksköterska på ortopedavdelning. mycket tidig intrauterin graviditet. Hon är nu i graviditetsvecka 10 . Inget blod i fossa Douglasii. I detta län har införts erbjudande av KUB (kombinerat test) för fosterdiagnostik till alla . klamydiaprov Graviditetstest Cellprov Undersökning visar: Obesitas med BMI på 32. Gyn undersökning och wet Behandling. Paret är överens i beslut et och det planeras för en medicinsk abort via Kvinnokliniken. medan cervixcancer ger kontaktblödningar) Undersökningar: c) Wet smear. KUB (kombinerat test) innebär en riskbedömning för kromosoma vvikelse. Vilka frågor bör du fokusera på i din anamnes? ( 1p) Vilka differentialdiagnoser är mest troliga? (1p) Vilka undersökningar gör du sedan? (1p) cykellängd. båda 23 år gamla. b) inte skada. c) respekt för självbestämmande. b) biokemiska prover med fritt beta. mellanblödninga rnas duration och karaktär. Tre år härefter.a. Klamydiatest visar sig vara positivt. Lena och Peter är intresserade att veta mera och får därför beställa tid hos specialutbildad barnmorska för ytterligare information . G-test: negativt. som 26 åring söker Stina åter gyn mott. Testet innefattar a) ultraljudsundersökning av nackuppklarning (NUPP ) i graviditetsvecka 10.hCG och PAPP. Hon blöder inte just idag.5p) Rita schematiskt hur β -HCG kurvan ser ut för normal graviditet (1p) Lena 33 år. en liten blödning och försenad mens.5p) Året därpå söker Stina och Hasse. ingen gulesäck eller foster. Lena har BMI 28 och uppger inga tidigare sjukdomar. Undersökning visar att Stina är gravid och i vecka 7 enligt sista mens. som sedan följs upp med nytt prov samt bokar tid för uppföljning (nytt ultraljud). d) rättvisa . Strukturerad jämförande analys utifrån de två alternativen och de fyra etiska principerna a) göra gott. att Stina är oönskat gravid i vecka 6. Barnmorskan informerar om möjligheten till fosterdiagnostik. lukt Partner? Gravid? Preventivmetod: ppiller? kondom? Smärta Differentialdiagnoser: b) Infektion Hormonell rubbning Graviditet (Precancerösa epitelförändringar på cervix är i allmänhet symtomlösa.Hon klagar över småblödningar/spottings sedan ett par månader tillbaka. missfall varför du tar β -HCG. Du är nu mödravårdsöverläkare och ska tillsammans med verksamhetschefen motivera inför landstinget införandet av KUB. c) risken för Downs syndrom som betingas av moderns ålder .14. nu pga.associated plasma protein). Landstingets resurser är ansträngda och de begär underlag för två alternativ för införande av KUB-erbjudande: antingen till alla Diffdiagnoser: Extrauterin graviditet . Anmälan till smittskyddsläkare Smittspårning ej klart. Du informerar också om att hon ska återkomma i fall smärta uppstår. Flytningar: ökad mängd.

förklara patogenes. Hon känner sig också nedstämd. migration och synapsbildning). TSH och (fritt) T4 . Hon Anencefali. allvarliga skelettavvikelser. Däremot fick hon väldigt ont i magen några dagar efter Gestagenkuren. Hon vill absolut inte bli undersökt idag. Det framkommer att hon är trött : Det känns alltmer tungt med arbetet på vårdavdelningen. Orsaken är att ökad produktion av hormon från moderkakan bidrar till ökad insulinresistens som normalt kompenseras med ökad insulinproduktion (2 .18? ( 1p) Tycker du att barnmorskan ska säga vad hon ser om barnets kön ? Motivera ditt svar .102-496) mIU/L. PCOS.7 (ref. Hymen imperforata eller annan vaginal missbildning med avflödeshinder. njuragensi/polycystnjurar. Tillräcklig tyroxintillförsel till fostret är mycket viktig för CNS .1. S -TSH 2. Första linjens behandling är kostråd och motion med blodsockerkontroll. invandrare . allvarliga hjärtm issbildningar.2 diabetes.7-12) IU/L. myelomeningocele.utvecklingen (neurogenes. Ange riskfaktorer för graviditetsdiabetes (minst tre) . S. söker på kvinnoklinikens mottagning för att hon ännu inte fått mens. Hypotyreos.2) mIU/L. S. Hon är slank och har normal bröstutveckling. Öppen fråga.TSH.FSH. ev TPOAb. Sanna har tidigare inte blivit gyn -undersökt och är virgo. . S . Det visar sig att hon har glukosuri och ” slumpblodsocker ” är förhöjt. Ökad risk för graviditetsdiabetes föreligger vid övervikt. (1p) Lena söker mödravården för ett extra besök i graviditetsvecka 20.6 (ref. bradykardi. Hon berättar då att hon inte fick någon blödning efter gestagenkuren. Du remitterar därför henne till glukosbelastning som visar sig vara patologisk (2 -timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) . Längd 179cm och vikt 60kg. och ange första linjens behandling ? ( 3p) Vid uppföljning visar det sig att Lenas trötthet ökat . Hon beklagar sig över tilltagande obstipation.ex. Hb är 120 gr/l.LH.Prolaktin .0. vilket du accepterar. helst strukturerat svar utifrån de etiska principerna. S . Obehandlad hypotyreos under graviditet visar sig vid uppföljning vara förenat med lägre IQ hos barnen. 16 år.3 ggr högre insulinproduktion) . Vilken diagnos måste uteslutas? Vad ingår i din fysikaliska undersökning? Vilka prover tar du? ( 3p) Varför är det för fostret av utomordentlig vikt att hypotyreos behandlas under graviditet och så tidigt som möjligt ? ( 1p) Sanna. hereditet för typ. kronisk hypertoni .eller med åldersgränsen >34 år. Sanna kommer på återbesök efter 1 månad. gastroschisis.T4. Gör en analys enligt de etiska principerna av de två alternativen? ( 3p) Lena är nu i graviditetsvecka 17.27-4. Ange vilka allvarliga strukturella missbildningar (minst tre) som kan framkomma vid ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 16 . diafragmabråck. Ärftlighet? Övriga sjukdomar? Mediciner? Träningsintensitet? Ätstörningar? Galaktorré? Prover: S. S . Status: torr hy . S SHBG. metabolt syndrom.Testosteron. Vad vill du veta mer om Sanna? (2p) Hur utreder du? (2p) Proverna visar: S -FSH 3. struma . Gestagentest (t. T Gestapuran 5 mg x 2 i 10 dagar). Dessutom visar det att det finns tillräckligt höga östrogennivåer för att endometriet ska kunna proliferera. Ett positivt gestagentest talar om att genitalorganen är intakta och att det finns passage från uterus via vagina. S Prolaktin 202 (ref. ansiktssvullnad. Diagnosen blir graviditetsdiabetes.

tryckkänsla. Lågdoserade gestagenpiller (den äldre sortens mini-piller)hämmar i regel inte ovulationerna och innehåller gestagener med ganska kraftig androgen effekt. Blödningsmönster – senaste cytologiprov. klimakteriellt status. därefter blödningsfri. Saknar allergier socialt. Har fortfarande blödningar. Allmänt: Tämligen frisk. Gestagendosen blir så låg att det sällan ger problem med acne. Hon har bara haft klimakteriella besv är i fyra månader. Följande alternativ kan fungera: Hormonspiral (Mirena®) kan lindra dysmenorrén. senaste kontroll 6 mån sedan hos distriktssköterska.k. Koppar-spiral eller lågdoserade gestagenpiller är direkt olämpligt. Tidigare och nuvarande sjukdomar: Välreglerad hypertoni. Barnsjukdomar är irrelevant – om tämligen frisk vad är inte friskt? Gyn: Saknas mycket. vilka avföringsbesvär samt vad menas med täta urinträngningar. Du skriver nu ut Neovletta® som är ett gestagenprofilerat piller. Hon behöver nu ett säkert preventivmedel och vill inte förlita sig på kondom. Sexualanamnes. Vad tycker du om den 1 år gammal anamnesanteckningen och vad saknas? (2p) I den nya anamnes du tar framkommer följande. Problemet är att hon inte fått någon hjälp mot sin dysmenorré av p-pillr en (vilket hon blev lovad). mediciner . Du träffar henne 2 år senare då hon söker för att hon inte är nöjd med sina p-piller. Vad vill du veta mera? (2p) Vilken typ av p. Det finns en korrelation mellan blödningsmängd och smärta vid dysmenorré. I övrigt frisk. Troligen har hon kvarvarande östrogenproduktion med proliferation av endometriet som nu tillbakabildas och blöder. Gyn: III-grava. Hon har tagit Iprén® i full dos men har ändå haft så ont att hon tvingats vara hemma från skolan någon dag varje månad. Ger oftast inte acne eftersom gestagenet inte har någon egen andro gen effekt. vuxna barn. .vilken information ger det? (2p) Sanna får tid för att kirurgiskt åtgärda avf lödeshindret med ett s. Därefter har hon regelbunden mens och börjar med p-piller.känner igen att hon haft samma typ av smärta tidigare vid några tillfällen. Har dysmenorrén uppstått nu? Blir det successivt värre? Smärtor för övrigt? Dyspareuni? Vilka typer av p. Tidigare sjukdomar: Sedvanliga barnsjukdomar. Urin odling räknas inte.provera®) hämmar ovulationerna och kan därigenom lindra dysmenorrén. Kopparspiral ger mera blödning och förvärrar oftast dysmenorré. var 5 minut? Var fjärde timme? Läckage? Fyra av fem understrykningar skall vara med i analysen samt något av övriga (2p) Endometriebiopsi.piller har hon provat? Har hon tagit tillräckligt med analgetika? Gestagenprofilerade ppiller fungerar bäst eftersom blödningen då blir minimal. Vad misstänker du? (1p) Om gestagentestet är positivt (dvs.spruta (Depo . Inte tvingande att ta endometriebiopsi men skall i så fall ha cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll. De p-piller hon provat har alla varit östrogenprofilerade. men för några veckor sedan börjat få lite blodtillblandade Om det finns symtom på endometrios . II -para. Graden av och vilka framfallssymtom. Ge förslag på två andra preventivmedel och motivera valet utifrån Sannas situation och tidigare erfarenhet av p . Gyn: II -para. men inte definitionsmässigt Postmenopausal. Hon besväras av att det tynger i underlivet.5 år och att det inte blivit värre eller andra smärtor. Du får ingen misstanke om endometrios.piller ( östrogen eller gestagen profil) brukar fungera bäst vid dysmenorré och varför är det så? (2p) Sanna beskriver att hon haft mensont under ca 1.piller. Dessutom är mensen ganska riklig. hymen klipp. P. och börjat få framfallsbesvär. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. Efter 3 månader ringer Sanna och berättar att hon fick mindre mensont men istället mycket besvär med acne och har slutat med sina p -piller. Nedanstående journalanteckning avseende anamnesen är knappt ett år gammal. påverkan på samlivet. (3p) Till din distriktsläkarmottagning (utan ultraljudsutrustning) kommer idag Pia Jonsson 54 år. Din strategi är ett preventivmedel som hämmar ovulationerna men som int e ger androgena bieffekter. Senaste blödningen början januari 2009. Hon har dessutom kroniska avförin gsbekymmer samt täta urinträngningar. Gift. det kommer en blödning efter gestagenkuren) vid en primär amenorré .

Hennes dotter har nyligen tagit ut 1 årsförbrukning Neovletta men bestämt sig för att försöka bli gravid. Vilket. God knipförmåga. Inget urinläckage vid hosta. BT: 135/90 Gynundersökning: Uterus normalstor. Endometriebiopsi tas. är ute och går samt när hon har avföring. b) Prolapsring och minst lågdos lokalt östrogen. c) Patienten tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk (HRT) behandling. Allergier: 0. ( 2p) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga.5p) b) Vad skall oundgängligen finnas i status men saknas ? (0. trombosrisken är d osberoende varför hon inte skall ta P-pillren.a. Klimakteriella besvär kräver klart lägre östrogendos för att hämma besvären. sidor fria. Att gå och kissa direkt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär. Apelsinstort rectocele inget eg. Cytologiprov 1 år var u. At: Gott. med påverkan på samlivet. lungor och buk: u.a. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning. värmevallningar och svettningar. samt resonera för och emot detta prov. Vaginalslemhinnan rodnad. cystocele. Anamnesen gör att du bör fundera över ett specifikt gynekologiskt prov att ta vid undersökningen. östrogenbrist är aven trigonumområdet i blåsan påverkad och känsligare för tänjning av urinpåfyllnad. 1 p Denna spinala reflex hämmas centralt av att volontärt hålla emot. Vulva glipande i liggande ställning. Sedan drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet. Besvären begränsar motion och dagliga livet.piller skall innehålla östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen. Har hård avföring och måste hålla emot med handen mot underlivet för att avföringen skall komma ut. Sista månaden även besvärats av sköra slemhinnor. Rektalpalpation verifierar ännu större rectocele men övrigt PR u. när hon lyfter. hur stor varför? (0. lätt atrofisk.varför ? (0.5p) b) Vilken behandling ges i avvaktan på operation.5p) a) Buktar vid avföring och måste hålla emot när hon har avföring är nästan patognomont för Rektocele. b) P . Patienten undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat. k an hon då bara spola . dold ansträ ngningsinkontinens. c) Vid palpation av adnexa finns ingen resistens. (2p) Innan du undersöker patienten läser du ånyo det status som noterades för ett år sedan. a) ca 10% pga. normalviktig Hjärta. Vid hosttest inget urinläckage .piller skulle fungera mot klimakteriella besvär men bl. Hon undrar om hon kan använda dotterns P -piller. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion. a) Prolapsoperation innebär risk för urininkontinens. a) Vad är troligtvis rent felaktigt i status . a) P .5p) Status blir: Liten uterus. Svara på frågan och redogör för den fysikaliska bakgrunden rörande miktionen. Portio normal. samt alternativ till att ta provet. Ingen uterusdescens eller rektocele. Har ett kna ppt apelsinstort cystocele. prolapsen (i detta fall rectocelet) kan ge adekvat stöd under uretra så att hon är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas. Mediciner: Atacand 200 mgx1.a. besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. (0. Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. storlek som en tennisboll.a. Sedan 3 månader svårt att sova pga.flytningar dagligen. Om inte. Patienten har så pass stora prolapsbesvär att hon önskar operation.

varför? ( 1p) b) Varför bör hon inte ta kombinerade ppiller? (0. Hon har varit fri från det sista året. I anamnesen framkommer också att hon i samband med p-piller som yngre fick lätt förhöjt blodtryck. Mer sällan blödning. 3 rätt eller flera 2p) Den behandling din patient får blir prolapsring och östradiol 2 mg (Progynon® Femanest®).5p) Pia är en vetgirig patient och ställer dina kunskaper på prov. a) Vilken är ursprungssubstansen från vilken sexualsteroiderna progesteron. b 3) Kontinuerligt. Förstahandsbehandlingen för Pia. Lisa återkommer nu till barnmorskemottagningen. inte lämp ligt för Pia nu. Utredning av ev.ner dem i toaletten. säte för 3 år sedan. Lisa är 29 år gammal och väntar sitt andra barn.5p) c) Kan hon spola ner kombinerade p. (Minska östrogendosen till 1 mg. om inte varit ammenorroisk. där du sjukdomen progredierar. a) Vad för skillnad är det mellan kombinerade p. 1) Anamnes 2) Viktskattning med ultraljud 3) Snabb idag jobbar som konsult från Kvinnokliniken. 1) Lisa inlägges eftersom hon uppfyller kriterierna för preeklampsi. testosteron och estradiol bildas? b) Vilket syntessteg är irreversibelt? c) Steroiderna klassificeras utifrån antalet atomer av ett visst grundämne – vilket? d) Antal av dessa per steroid? e) I vilken ordning syntetiseras de? 2p Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion. testosteron C19. har ju småblödningar och ev. Hon är nu gravid i vecka 30+2 och kontroll av BT och proteinuri (inom 1 vecka) 4) Sjukskrivning bör övervägas du noterar ett stillastående SF -mått (samma SF -mått vid två mätningar med 2 veckors mellanrum) och BT på 145/95 samt +1 för protein i urinen. a) Skall hon ha Gestagen och varför? (1p) b) Principiellt finns tre skilda regimer att ge Gestagen. Extra plus till den som ev. b 1) Sekventiellt 12 dagar varje månad . uppseglande preeklampsi med IUGR för att förebygga att Ingen proteinuri. Sectio pga. god blödningskontroll. östrogen C18 e) progesteron.) Lisa och Anders skrev in sig på Mödravården i vecka 12.piller och HRT i klimakteriet. Pia har också tidigare haft stora besvär med PMS.pillren i toaletten? Motivera d itt svar (0. synrubbningar. Liknar vanliga cykeln. östrogen. a) Kolesterol b) avspjälkning av kol c) Kol d) (Cholesterol C27). genombrottsblödning. ( 2 rätt 1p. PMS men sämre blödningsko ntroll – och Pia har ju småblödningar så säkerställer inte regelbundet blödningsmönster (Malignitetstanken ) men endometriebiopsi var ju tagen. Vill säkerställa regelbundet blödningsmönster först men nackdel att det nog ger PMS. Hon har hört att det finns släktskap mellan könshormonerna trotts att deras fysiologiska effekter är så olika. Vilken/vilka åtgärder ska nu vidtas och varför? (2p) Lisa har inga subjektiva preeklampsi symtom: huvudvärk. skriver att östrogendosen också har betydelse. Dessutom . Progesteron C21. endometriecancer-profylax bryt er tillväxten av endometriet och ge bortfallsblödning. Vilka är de och deras applicerbarhet på Pia? (1p) a) Ja . ofta atrofiblödningar och oregelbundna blödningar spec. Med insatt gestagen finns risk att besvären återkommer. testosteron. BT vid inskrivningen på Mödravården vecka 12: 135/85mmHg. mindre ev. b 2) Sekventiellt 14 dagar men utglesat var tredje månad.

a) Du har följt Lisa dagligen på BB och är nu jour när hon kommer in till Förlossningen denna kväll. BT har varierat mellan 140-150/85 -100.längd 31+0 d. a) Motivera detta genom att ange tre medicinska problem som riskerar att uppträda inom de närmaste timmarna? (1. koagulationsprover (i 1:a hand trombocyter) samt albuminutsöndring över dygnet. Hon får tid nästa dag på Kvinnokliniken. motivera dina svar? (3p) b) Vilken patofysiologisk mekanism ligger bakom det höga blodtrycket och tillväxthämningen vid preeklampsi (1p) Du kallas som barnjour till operationsavdelningen pga.45 μkat/L (<0. 3) Då förlossning kan bli aktuell inom närmsta dagar/veckor: Överväg att ge steroider för induktion av fo strets lungmognad Under en veckas vistelse på avdelningen är Lisa fortfarande asymptomatisk. fostervattenmängd och blodflöde). (4) Kontrollera koagulationsstatus inför operation) b) Generell perifer vasokonstriktion Slå på/höj värmen över återupplivningsbordet och ta fram varma filtar Slå på flöde och testa blåsa/Neopuff med lämplig storlek på masken Se till att blandaren står på 21% O2 Slå på och testa sug Kontrollera att tidtagarur (Apgar -klocka) finns och bestäm vem som ska starta d et. Hur kontrollerar/förbereder du utrustningen vid återupplivningsbordet i väntan på att barnet kommer? Nämn minst fem kontroller/förberedelser som du utför. 2) Beslut om förlossning ffa på maternell indikation (svår preeklampsi) med sectio eftersom hon är kejsarsnittad tidigare och ej fött vaginalt tidigare. längd 31+2 klagar hon över tilltagande huvudvärk och lätt illamående. urat 435 μmol/L (155-350).5p) a) 1) Sänk Blodtrycket (Nepresol eller kalciumhämmare förslagsvis).5p) Barnet föds och skriker direkt. Vid 10 min Apgar 10. 2) Du kontrollerar leverenzymer. Hon har fått steroider för fostrets lungmognad. Täta kontroller av BT. pkreatinin 68 μmol/L (45 -84).5 p) b) Ange för vart och ett av problemen även hur det kan förebyggas/behandlas. BT efter vila 180/120. där du vikarierar i väntan på AT. . Vad behöver du göra nu. och en ultraljudsundersökning med viktskattning visar en viktdeviation på -29 %. normal fostervattenmängd och normalt blodflöde i navelsträngen. Förs till återupplivningsbordet. 3) Bör ha magnesiumsulfatinfusion som krampprofylax .51μkat/L (<0. Senaste Doppler visade normalt flöde i navelsträngen. Hb 108 g/L (115-145). Din bakjour är på väg.a. CTG och fostervattenmängd har vid upprepade mätningar varit normala.60).buksmärto r eller illamående.0 g/dygn. Har en mycket livlig ankelreflex med antydd klonus och är palpationsöm under höger revbensbåge. Hypotermi förebyggs med kuvös Hypoglykemi förebyggs med glukosdropp Andningsstörning behandlas frikostigt med CPAP och syrgas vid behov.): AS AT 0. BT 145/95 och pr otein +2 (>300 mg/dygn). P. är ljusskygg . Väl på plats står du tillsammans med en barnmorska vid återupplivningsbordet och väntar på att bedövningen ska läggas. akut sectio v 31+2 på maternell indikation (preeklampsi). fortsatt övervakning av fostret med CTG och ultraljud.60). viktig familjeangelägenhet har Lisa varit på permission under 24 timmar då tillståndet har förefallit stabilt. njurprover. Hb. (1.a. trombocyter 125 109/L (165 -387). Trots att gossen mår så bra bedömer du att han bör läggas på neonatalavdelningen för vård. Övriga koagulationsprover u. ALAT 0. (1.g.6 g -2. Proteinuri: 1. kräver några återupplivningsåtgärder. Vad gör du i detta läge? (2p) förefaller nu fostertillväxten vara påverkad. När hon återkommer från permis sion på kvällen vid grav. Blodprover har ej nämnvärt förändrats under vårdtiden och var senast (grav.

5p) b) Vilken undersökning vill du göra för att bekräfta den? (0. Vilka 2 terapeutiska åtgärder gör du? (1. andning. verkar illamående. blek. och i Sverige dominerar numera pneumokocker. syremättnad och kontrollerar syrabasstatus Risken för att drabbas av meningit/sepsis är störst i åldern < 5 år och allra störst är risken för barn under 2 års ålder. takykardi. Pneumokocker. bakteriell meningit. Hos de yngsta barnen är immunsystemet omoget för att ta hand om de polysackaridantigen I vilken åldersgrupp är risken störst för bakteriell meningit hos barn? (1 p) (smittämnen uppbyggda av sockerstrukturer) som finns i fr a pneumokocker. Du ger steroider och antibiotika snarast möjligt (vätska kan ordineras och ges senare) Du ordnar övervakning av vakenhet.5p) Vilka 4 övervakningsåtgärder gör du? (1. puls. haemophilus influenzae och (0.5p) c) Vilken är patogenesen? (0. a) Vilken är den troliga diagnosen? (0.5p) Gossen vårdas i CPAP och uppvisar ett ökande syrgasbehov under de första timmarna. genom att sekretions IgA och andra komponenter i mjölken hindrar vidhäftning av bakterier (och virus) på slemhinnorna. I status noterar du en pulserande fontanell.ange åldrar (0. 5 och 12 månaders ålder mot bl a Hemofilus influensa typ b och pneumokocker dvs totalt 3 doser för vardera vaccin.Gossen (31 v) väger 1250g och är 42cm lång. förutom noggrant status. Hib ges som . har lös avföring. Varför är Vaccination är den viktigaste förebyggande åtgärden mot bakteriell meningit. Vilka 2 tillstånd måste du tänka på i detta fall? (1p) Vilka 2 åtgärder gör du.bakterier. Han ha r feber men du hittar inget infektionsfokus och föräldrarna säger att han har varit trött och tagen i närmare 12 timmar.5 p) Vilken är den viktigaste preventiva åtgärden finns för att förebygga meningokocker är de vanligaste orsakerna till bakteriell meningit bakteriell meningit hos barn? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd internationellt sett. odling mm. för att fastställa diagnos? (1p) LP:n visar mjölkig likvor.5p) b) Vilket tidigt postnatalt problem ökar detta risken för (0. Varför är det så? (1 p) Vilka bakterier är vanligaste förekommande vid meningokocker och haemophilus influenzae. är irritabel.brist Du misstänker sepsis alt.5p) En 5 månader gammal pojke kommer in till akutmottagningen där du är jour. Barn är mer utsatta bakteriell meningit/sepsis i barnaåren ur ett internationellt perspektiv? för smitta än andra. Han ser riktigt sjuk ut. det så? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd mot infektion. Se tillväxtkurva. småryckningar generellt men ej fokalt samt blekhet utan hudblödningar. regelbunden och snabb andning.5p) Pneumokocker . även för bakteriell meningit. för att förebygga infektioner hos barn. Barnavårdscentralerna erbjuder alla b arn i Sverige att kostnadsfritt vaccineras mot olika sjukdomar. När får barnen sina vaccinationer mot Hemofilus influensa typ b (Hib) . är lätt gnyende och protesterar endast svagt när du undersöker honom.5p) SE SV VT 09 SID 29!!! a) Asymmetrisk tillväxthämning b) Hypoglykemi a) RDS b) Lungröntgen c) Surfaktant.ange åldrar Man vaccinerar vid 3. Det finns även stöd för att amningen stimulerar immunsvaret. a) Vilken typ av tillväxthämning har gossen? (0. tar därför blododling och gör LP för cellräkning.

difteri. kikhosta och polio upprepas sedan vid 5. vid 3. kikhosta och polio. (Fr o m 2010 skall vaccination mot HPV ges till flickor födda 1999 och senare) Levande försvagat vaccin används vid vaccination mot tuberkulos (BCG) samt mot mässling.Levande vaccin skall inte ges till personer med immunbrist eller immunosuppressiv behandling. och för riskgrupper även hepatit . Varför behöver barn få upprepade vaccinationer. difteri. (1p) Man behöver ge vaccinationerna vid upprepade tillfällen för att få a. effektiva antikroppar med hög bindningskraft (aviditet) .5p) Ange 2 kontraindikationer för vaccination med levande vaccin. Vaccin mot mässling.5p) kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp. och det ges vid samma tidpunkt som vaccin mot pneumokocker. d v s samma vaccin vid flera tillfällen? Nämn 2 skäl.6 års ålder s k booster. immunologiskt minne så att man vid exposition av s mittämnet kan svara snabbt med antikroppsproduktion c.5p) Mot vilka av dessa sjukdomar används levande vaccin? (0.8 års ålder.(0.5p) Vilka andra sjukdomar förebygger man inom barnhälsovården respektive skolhälsovården genom vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet? Ange vilka dessa sjukdomar är? ( 0. höga antikroppsnivåer och ett bra skydd mot infektion b.B. Vaccin mot tuberkulos ges till barn utsatta för ökad sm ittrisk. 5 och 12 månaders ålder. Vaccin mot stelkramp. påssjuka och röda hund (MPR). röda hund ges vid 18 mån samt 6. påssjuka. ( 0.

Däremellan är han som vanligt. serologi samt socker . Barn insjuknar i meningit av olika orsaker. typ av dominerande celler (lymfocyter.Nu lämnar vi fallet med 5 månaders pojken och befinner oss utomlands i ett flyktingläger. flyttar . meningokocker). Du har 3 olika typer av smittämnen som ger meningit och som du vill särskilja. Det är brist på intravenös antibiotika. virusmeningit. Vänder ibland från mage till rygg och omvänt. Du har ba ra tillgång till diagnostiska metoder såsom direktmikroskopi. Han föddes i v32 med Grovmotoriskt: Kan sitta med visst stöd. I bukläge kan han resa upp överkroppen från underlaget på sträckta armar. tuberkulös meningit respektive vanlig bakter iell meningit (pneumokocker. Kryper inte. Stödjer på benen/stödjer på benen. ofta med fortfarande krum rygg. neutrofila). proteinhalt respektive glukoskvot? (2p) 6 mån gammal pojke inkommer akut på förmiddagen pga oro hos fld över konstiga rörelser och ryckningar i extremiteterna som förekommit några gånger senaste veckan. Du befinner dig nu utomlands i ett flyktingläger där det är hög risk för olika epidemier. Hur skiljer man dessa grupper från varandra om man utgår från fynden vid lumbalpunktion? Hur är det avseende cellantal. Han blir också mjuk i kroppen en kort stund och verkar ”borta” på blicken. Hib.och proteinbestämning av likvor. Finmotoriskt: griper med grabbgrepp.

P reliminär diagnos? ”växer i regel bort” i tidiga tonår Vilken utredning bör göras (kliniken har sparbeting. Andning och cirkulation ua. Du möter upp i akutrummet och finner blekt krampande barn med tachycardi och god cirkulation. ev CRP Terapeutiskt: Syrgas frikostigt. Tillväxt normal inkl huvudomfång.8 mmol/L.pulm-buk status också normalt.och social utveckling: ger god blickkontakt. s -calcium 2 . liksom status i övrigt. EEG är (oftast) patologiskt och framtidsprognosen beror på vilka faktorer som är grunden för epilepsin. 2. tidig diagnos.2 mmol/L. Temp 38. b. vilket någon gång kan kräva särskilda åtgärder såsom EEG och profylax. [Överkurs: Om lågt glukos eller Ca – säkra ett serumprov före behandling och fånga första urinportionen som kommer – för senare diagnostisk analys. Hon andas lugnt och är cirkulatoriskt stabil och vaknar relativt pigg efter ca 15 min. Vad gör du diagnostiskt och terapeutiskt? ( 3p) Temp var 40. . Diagnosförslag: Prognos: (2p) föremål mellan händerna.5 år. vb tempsänkning. Föräld rarna hörde konstiga ljud och fann barnet medvetslöst med ryckningar i armar och ben.cor. jollrar. Du gör också en neurologbedömning. Vid inkomsten är han vaken men Preliminär diagnos? Benign barnepilepsi Vilken utredning bör göras och vad trött. kramplösande – t.8 grader.emellertid får vissa barn upprepade episoder under förskoleåren. Diagnos: Infantil spasm Prognos: Stor risk för utvecklingsstörning (beror av bakomliggande orsak) men inte livshotande. (viktigast).Ca (ev syrgassaturationsmätning).5 p) Efter diagnostiskt EEG får han prompt behandling med gynnsam effekt på kramperna och hypsarytmin och kan skrivas ut. Hans 3 -åriga syster inkomme r ett par veckor senare med ambulans kl 02. Mun och svalg . Krampen släpper på Stesolid rectalt. Vilka färdigheter skall normalt ett fullgånget 6 månaders barn ha ti llägnat sig? (3p) Gossen läggs in för observation av ev. utredning och behandling viktig Diagnostiskt: temp. armarna fälls åt sidorna. feberutlöst epilepsi. nya incidenter: Han har glesa och mycket korta episoder då han tappar tonus.nedåt om han råkar sitta upp. Andningsfrekvens 56. liksom s-Calcium och b -glukos.5 p) Hur är prognosen vad gäller liv och utveckling vid detta tillstånd? (0. så gör bara det nödvändigaste) och vad förväntar du finna? Prognos? (3p) Du är nattjour på Barn och blir kallad till Akuten kl 22. stoppar i munnen Språk.ex Stesolid rectalt eller iv. Mest trolig diagnos? (0. Puls 140. som har relativt hastigt a) Sat 82%. B -glukos 7. Feberkramp är en godartad reaktion av den unga hjärnan. EEG och utveckling är normal. Självklart kontrollerar förväntar du finna? EEG – Rolandic spikes (karakteristiskt) Prognos? God.v. tidigare frisk. då kramptröskeln sänks. du temp som är normal. Vid upprepade episoder med feber och kramp är det befogat med utredning av barnet med frågeställning ev. huvudet faller framåt . Knappast främlingsrädd.glukos. svarsleende. efter labsvar ev glukos eller Ca i.Apgar 7-8-8 och behandlades en period med CPAP pga andningsstörning. medvetslös med pågående symmetriska toniskt kloniska kramper i extremiteterna som varat i 15 min. s. Feberutlöst epilepsi betyder att barnet i grunden har en kronisk krampsjukdom (epilepsi) vilken avslöjar sig vid feber. CRP 22. Vad är skillnaden mot feberkramp? (2p) En annan journatt inkommer en 5-åring akut kl 05 efter sannolikt generellt krampanfall i hemmet. Du får veta i telefon att du kommer att möta Casper.7 grader.] Diagnos: feberkramp Prognos: utmärkt vad gäller intellekt och fra mtida hälsa .

påkomna andningssvårigheter och är rejält påverkad. a) Du ber att akuts köterskan mäter ett viktigt mätvärde innan du kommer. (1p) b) Påverkad andning är ett symtom som kan stå för många olika allvarliga tillstånd i synnerhet hos barn under 1 år. Ange 3 sådana tillstånd som inte primärt har med luftvägarna att göra. (1,5p) Casper sitter i fader ns knä framåtlutad och har rikligt med sub - och interkostala indragningar. Han ä r blek och aningen cyanotisk på läpparna. Väser på inandningen vilket du hör även utan stetoskop. Innan du börjar med anamnesen ser du till att Casper får behandling. a) Vad är det viktigaste? (0,5p) b) Vad kan det vara för orsak till sjukdomen om man har inspiratorisk stridor, 2 diffdiagnoser? (1p) c) Om han hade haft expiratorisk stridor i stället, vad hade du då misstänkt för diagnos? (0,5p) d) Var sitter luftvägshindret vid inspiratorisk resp expiratorisk stridor? (1p) Casper har också besvärlig skällhosta och är hes. Mor berättar att Casper hade varit lätt förkyld, lagt sig för natten och vaknat efter 4 timmar och hade mycket svårt att andas. Han har aldrig haft liknande besvär förut. a) Du känner dig rätt säker på diagnosen men frågar om Cas per är vaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram. Varför? (1p) b) Vill du ta något prov? Motivera! (0,5p) c) Du vill nu ge honom behandling pga andningssvårigheterna, nämn 2 mediciner. (1p) Saturation går upp till 92% efter inhalationen men han hostar for tfarande mest hela tiden. a) Varför är inte Natriumklorid till inhalation lika bra? Hur verkar NaCl? (1p) b) Hade Ventoline varit lika bra som Adrenalin? Motivera. (1p) Casper mår mycket bättre morgonen eft er. Opåverkad andning och syresätter sig bra utan syrgas, men är lite hes. De får åka hem. Modern undrar om de kan vänta sig att symtomen kommer tillbaka så fort Casper blir förkyld. a) Vad svarar du? (0,5p) b) Förklara för mor vad som är orsaken t ill falsk krupp. (1p) Mor nämner att då familjen var utomlands för 2 månader sedan åt Casper jordnötter och reagerade även då med andningssvårigheter, rött utslag på halsen och blev blek och kräktes. Fick sjukvård på ett lokalt sjukhus. Med anledning av detta ordnar du provtagning. Vad? (0,5p)

b).Kardiella orsaker, smärta (ljumskbråck, testistorsion t ex), meningit, sepsis, metabol sjukdom/acidos…

a) Casper får syrgas. b) Insp stridor - främmande kropp, falsk krupp, tracheomalaci, epiglottit. (En svår astma kan också ge även insp stridor) c) Exp stridor - Astma, obstruktiv bronkit d) Insp - subglottis, trachea/ Exp bronker.

a) Vaccination mot Hemophilus Influenzae typ B (HiB) med tanke på ev epiglott it. b) CRP<8 för att utesluta bakteriell infektion. Du känner dig nu säker på att det handlar om falsk krupp. c) Casper får syrgas och inhalerar Adrenalin. Får även 4 mg Betapred per os.

NaCl fungerar som slemlösande, vid falsk krupp är inte slemmet problemet. Ventoline är bronkdilaterande genom att glatta muskulaturen runt luftvägarna slappnar av. Adrenalin är slemhinneavsvällande och har effekt vid falsk krupp.

a) Nej, sannolikt inte. b) Vanligast är att pseudokrupp orsakas av virus t ex parainfluenza som ger subglottiskt ödem.

RAST pricktest jordnöt visar klass 3.

a) Vad ordinerar du för medicin , motivera. (1p) b) Far frågar om jordnötsallergin kommer att växa bort med åldern, vad svarar du? (0,5p) c) Casper brukar bli lite röd runt munnen av tomater. Far undrar om de ska undvika även tomater, motivera. (0,5p)

a) Får recept på adrenalinpenna med instr uktion från allergisjuksköterskan pga anafylaxi (cirkulatoriskt / andningspåverkad); Casper var allmänpåverkad. Antihistamin och kortison kan man också få ha hemma. b) Nej, detta ”växer inte bort”. c) Nej, tomater gör att histamin frisätts. Det är ingen allergi och är inte farligt.

a) Du undersöker följande reflexer: Försvinner vid • Handgrip reflexen 2-4 mån • Fotgrip reflexen 7-18 mån • Moro reflexen 3-5 mån • ATNR Du har BVC-mottagning och träffar en 2 mån gammal pojke. Han är - asymmetrisk tonisk nackreflex - kommer vid ca 2v och försvinner vid 3-6mån) välmående, ammas helt och växer bra. Men mamman oroas eftersom hon inte • Babinski efter 12 mån • Rooting 3-4 mån • Sugreflex 2-3 mån b) tycker sig få någon ögonkontakt med honom. Du skall nu göra en Primitiva reflexer måste försvinna för att viljemässiga rörelser ska kunna ske, utvecklingsbedömning. a) Nämn 4 ti diga/primitiva reflexer som du ex gripreflex – viljemässigt grepp c) I bedömningen av övriga färdigheter undersöker och när försvinner de vanligtvis? (1 p) b) Varför är det viktigt att ingår: Tonus: Du håller barnet i bukläge och ser om barnet håller upp de primitiva reflexerna försvinner? (1p) c) Nämn 3 färdigheter (inte reflexer) huvudet. Högre tonus i flexormuskulaturen i armar, höft och knä, ligger med som barnet skall klara och som ingår i bedömningen av bar nets utveckling vid andra ord med böjda armar och ben. Kommunikation: Svarsleende och 2 månaders ålder? (1,5 p) svarsljud Rörelsemönster: Symmetriskt rörelsemönster med i huvudsak massrörelser där barnet har bäst kontroll av huvudet. Kan öppna händerna. a) I barnvaccinationsprogrammet ingår under spädbarnsåret vaccin mot: Stelkramp Difteri Kikhosta Polio Hemofilus influenzae typ b (Hib) Vaccin mot pneumokocker För riskgrupper ingår även vaccin mot BCG och hepatit B. b) Vaccinationerna ges 3, 5 och 12 månaders ålder. (BCG vanligen från 6 mån ålder, för barn med ökad risk). c) Levande vacciner ges mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders och vid 6 -8 års ålder. (BCG är också levande men ingår inte i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.) d) Kontraindikationer är immunosuppressiv behandling och medfödd, svårare immunbrist (T-cellsdysfunktion). Grovmotorisk skall man kunna vända runt och dra sig upp till sittande Finmotoriskt skall man kunna gripa aktivt och flytta saker mellan händerna Kommunikation – skall kunna jollra nyanserat och titta efter tappad leksak Rulla fr rygg till mage vid 4-10 mån Sitta ensam kort stund 4 -8 mån Sitta stadigt vid 5-9 mån Dra sig upp mot stående 6-11 Du undersöker honom igen vid 18 månaders ålder. Då bör han kunna - gå utan stöd - bygga torn med klossar, klotterrita - säga 8 -10 ord, förstå fler är 8-10 ord - peka ut kroppsdelar, hämta föremål på uppmaning

Vid 2 mån ålder informeras föräldrarna om vilka vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (barnvaccinationsprogrammet). a) Mot vilka sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret ( 0-12 mån)? (1 p) b) Vid vilka åldrar ges vaccinationerna? (1 p) c) I barnvaccinationsprogrammet ingår levande vaccin. Mot vilka sjukdomar? (1 p) d) Nämn 2 kontraindikationer mot levande vaccin? (1 p)

Du hittade normala spädbarnsreflexer, normal tonus och normalt rörelsemönste r. Däremot hade också du svårt att få ögonkontakt eller svarsleende av pojken. Vid 6 mån ålder återkommer han för ny utvecklingsbedömning. Du skall undersöka han färdigheter. Nämn ett exempel vardera på färdigheter han bör ha förvärvat grovmotoriskt, finm otoriskt respektive kommunikativt. (1,5 p) Han skall komma igen vid 18 månader för vaccination och utvecklingsbedömning. Vilka färdigheter bör han ha förvärvat: Språkligt? (0,5 p) Grov och finmotoriskt? (0,5 p) Kommunikation? (0,5 p) Kognitivt? (0,5 p)

Du finner att han inte pratar flerordsmeningar, men säger enstaka enstaviga ord enligt medföljande pappa. Han är rädd och vill inte bli undersökt, ger ingen ögonkontakt. Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avse ende bl.a. utvecklingsförsening. a) Vilka två enkla och kliniskt viktiga undersökningar, som vanligtvis utförs på alla barn vid 4 års ålder, bör BVC -sköterskan ordna/genomföra på redan nu? (1 p) b) En barnneurologisk utredning med lab.prover etc. blir aktuell i ett senare läge. Innan dess brukar man via BVC/BHV inleda med 2 utredningar när man misstänker utvecklingsförsening. Vilka funktioner är det man behöver bedöma och vilka kompetenser behövs för detta? (1 p) Var kan föräldrarna få stöd vid t.ex. utvecklingsförsening? (1 p) Vilken lag reglerar barn och vuxna med vissa ha ndikapp rätt till extra stöd? (1 p) Job, 15 år kommer in med ambulans till dig som barnjour. Han är tidigare frisk. Går i fortbollsklass och är uttagen till länslaget. Senaste tiden har dock fotbollen fungerat sämre. Han har varit trött och ur form, trots att säsongen precis startat. De senaste dagarna har han varit hemma själv medan föräldrarna och lillebror varit i stugan och vårrustat. Job kände sig trött och hade ont i magen och valde därför att stanna hemma. Dessutom har han sovit dåligt och behövt gå upp och kissa flera gånger nattetid. När föräldrarna ringde tidigare i morse verkade Job inte sig själv, han klagade över ont i magen, han hade kräkts någon gång under natten och talade otydligt. Mamman bestämde sig därför för att åka hem och titta till sonen. När hon kommer hem ligger Job i hallen, nästan medvetslös. Han har kräkts ytterligare någon gång. Ambulans tillkallas och du träffar honom på akutrummet. På väg in till sjukhuset har han tittat upp och velat ha något att dricka samt klagat över magen. Status: Allmäntillstånd: Ligger på bri tsen och blundar, tittar upp när man ropar hans namn och ruskar honom. När man nyper honom lokaliserar han tydligt och avvärjer på båda sidor, men i övrigt ligger han stilla. Verkar inte veta var han är. Luktar spyor och nagellacksborttagnings -medel. Kall om händerna. Kapillär återfyllnad >5 s. Temp 37,4° C, Munhåla/svalg: Mycket torra slemhinnor. Hjärta: RR, svagt systoliskt blåsljud vänster sternalt, 140/min., Lungor : Sidlika andningsljud. AF 30/min. Drar djupa andetag. Blodtryck : 130/80. Buk: Mjuk. I ngen palpabel organförstoring. Job är allvarligt sjuk. Det är därför viktigt med strukturerad handläggning där man snabbt men systematiskt bedömer den kliniska bilden och sätter in akuta

Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avseende bl.a. utvecklingsförsening, varför BVC -sköterskan ombesörjer synoch hörselundersökning och du kontaktar BHV-psykolog och, logoped för bedömning av psykisk utveckling resp. språkutveckling.

Barn- och ungdomshabiliteringen LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vad står förkortningen för? Hur värderar du Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning? Vilka åtgärder vidtar du akut? A Luftvägar (airway) Job håller fria luftvägar, men sjunker han ytterligare i medvetande riskerar han ofria luftvägar. Se till att hjälpmedel för att hålla fria luftvägar finns i närheten (mask och blåsa, svalgtub, intubationsutrustning) B Andning (breathing) Job har tachypné. Det finns andningsljud på båda sidorna. Drar djupa andetag. Inga indragningar. Ingen cyanos. Ge syrgas på mask. Följ SaO 2. C Cirkulation Job är tachykard, har förlängd kapillär återfyllnad, mycket torra slemhinnor, man hör ett blåsljud. Har normalt blodtryck. Han är cirkulatoriskt påverkad – pre-chock. Sätt en -flera intravenösa infarter. Om svårigheter, intraosseös infart. Ge vätskebolus i v. Koppla upp EKGövervakning. Följ puls och blodtryck. D Neurologi och diagnos (disability) Job är medvetandepåverkad, RLS 2-3, GCS 12. Rör extremiteterna. Inget uppenbart fokalt. Kontrollera pupiller, nackstyvhet. Akuta prover: B-glc, blodgas/syra -bas, CRP, elektrolyter

åtgärder där så behövs. Ofta används A-B -C-principen. I tabellen neda n ska du skriva in vad de olika bokstäverna A-D står för i detta akutsammanhang, hur du värderar Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning samt vilka åtgärder du vidtar akut, d v s inom de först 10-15 min efter att Job anlänt till akutrummet. (6 p) Du har sett till att han håller fria luftvägar, du ger honom syrgas via mask 15 L/min, vilket höjer SaO2 till 100% och du har sett till att han har en grov, intravenös infart i vardera armvecket, ur vilka du tagit en del prover. På EKG övervakningen ser du regelbunden sinusrytm. Sköterskan är på väg att ge honom en vätskebolus i v. Job är kraftigt cirkulato riskt påverkad och i behov av intravenös vätska. Sköterskan vill ha en ordination på vätska. Vilken vätska vill du ge honom? Motivera ditt val av vätsketerapi. (2 p)

Du ordinerar som initial vätskebehandling Ringer-Acetat (eller Natriumkloridlösning 9 mg/ml) i bolusar om 20 ml/kg. Job behöver mer cirkulerande volym och kristalloider fungerar bra för detta

Bland de prover som du ordinerade i samband med den initiala bedömningen får du följande svar: arteriellt pH 7,03 (7,37 – 7,47) pO2 (kPa) 26,05 (10 – 12) pCO2 (kPa) 1,16 (4,6 – 5,6) HCO3- (mmol/L) 6,0 (22 – 27) BE (mmol/L) -27,2 (-3 – 3) Hur tolkar du pH 7,03? (0,75 p) Hur tolkar du pO2 26,05 kPa? (0, 75 p) Hur tolkar du pCO2 1,16 kPa? (0,75 p) Hur tolkar du HCO3 - 6,0 mmol/L? (0, 75 p) Hur tolkar du BE -27,2 mmol/L? (0,75 p) Vilken är din samlade bedömning av resultaten ovan? (1,25 p)

Job har en delvis kompenserad metabol acidos med lågt pH. pCO2 står för den respiratoriska komponenten i syra -basstatus. Här är det sänkt som en del i försöket att kompensera den metabola acidosen via hyperventilation, vilket också förklarar det höga pO2 . HCO3- är kroppens viktigaste buffertsystem, men beräknas av blodgasapparaten utifrån pH och pCO2 och beskriver den metabola k omponenten vid syra-basbedömning, t ex om det finns organiska, icke-flyktiga syror i blodet. Vid sänkta värden föreligger metabol acidos. BE (base excess eller basöverskott) beräknas också av blodgasapparaten och avser den mängd syra man behöver tillsätta (vid basöverskott) eller ta bort (vid negativt BE eller base deficit) för att normalisera pH. BE beskriver också den metabola komponenten, där BE är negativt vid metabol acidos. Av de ytterligare provsvaren (bl a CRP <8 mg/L, P-glukos 63,3 mmol/L, Na 158 mmol/L, K 3,8 mmol/L, Hb 163 g/L) drar du slutsatsen att han har en diabetesketoacidos som vid nydebuterad diabetes mellitus. Du ger diazepam i v för att bryta krampen och sedan, då detta mest troligt är ett symptomatiskt anfall, letar du efter en förklaring till krampen (vätskebalansrubbning, elektrolytrubbning, hypoglykemi, intrakraniell tr yckstegring). a) Ingen behandlin g. Ev antihistamin mot klådan. Ingen indikation för antiviral behandling till immunkompetent barn. b) Tvätta med tvål och vatten. Tvätta ev med klorhexidinlösning eller väteperoxidkräm. Ev lokalt antibiotikum (enda godkända är Retapamulin [Altargo]). c) Mjukgöra nde

Han tas till IVA för fortsatt vård, inklusive fortsatt rehydrering och insulinbehandling. Efter några timmar på IVA får Job ett ge neraliserat krampanfall. Vilka omedelbara åtgärder vidtar du? (2 p)

SE VT 11 SID 15 – 17!!!!!

Prognosen är god förutom i de sällsynta fall då progredierande glomerulonefrit utvecklas. flera naevi. Se kurva. d) Lugnande besked. Diagnos? Fortsatt handläggning? Motivera (2p) Perifer hypothyreos samt susp celiaki Diagnostiskt önskas TPO-ak för att klargöra orsak till hypothyreosen. dvs ibland lös och gasig. kalprotectin lågt. Cor-pulm-buk ua. 13-åriga Amelie remitteras från skolhälsovården pga kortvuxenhet (se kurva).6 veckor. musikintresserad. FSH som är lågt/ normalt talar för fungerande gonad er och fortsatt spontan pubertetsprogress.5 cm. preventivmedelsdiskussion och prognos för framtida substitutionsbehandling och fertilitet. Om hon under uppföljningen får ett förhöjt FS H. Mollusker som sitter på obekväma ställen kan skrapas eller frysbehandlas på liknande sätt som vårtor. följ njurfunktion och buksymptom. Uppföljning visa de hög TPO -titer. Känner sig frisk men har ojämna avföringsvanor. PH1. Vid stigande/ förhöjt FSH med samtidig pubertetsutveckling är vaksamhet befogad på avstannande pubertetsutveckling. krea och transaminaser normala. ASAT. så är detta av betydelse inför ev. I något av delsvaren kan du ha tänkt tanken och ordnat om kromosomprov … eller så bör du ordna med prov vid detta besök. Lab: TSH 1. vikt 38. fT4 Gastro: TTG IgA. tydande på gonadinsufficiens. med av sikt att successivt höja dosen så att hon är euthyroid om 4. trots viss progress i sin pubertet. medan förhöjt FSH tyder på relativ gonad-insufficiens. 48 cm) hade ’känslig mage’. f) Expektans. dvs.0 mU/L. Vad är skälet till att man skall följa FSH och hur tolka lågt/normalt/högt värde? (2p) . Lgll ua. patologiskt låg tillväxthastighet: hypothyreos? Tarmsymtom: IBD/IBS? Celiaki? Blodprover: Allmän somatisk frågeställning: blodstatus. Hud utan acne. BT 105/70. Kalprotecti n (SR/Elfores) Labresultat: Blodstatus. har kamrater. MoS retningsfritt. Längdproblem. vid 14 års ålder. puls 82/min. även om ovariet hittills förmått ge normal pubertets utveckling. Mor berättar att Amelie som baby (39 gravveckor. Pub: B1. fT4 5 pmol/L. PH3. med denna anamnes är starkt misstänkt för att ha Turners syndrom. Ofta behövs ingen behandling. fT4 18 pmol/L. B3. puls 65/min. aldrig blod i avförningen. Flicka född nätt i fullgången tid. Terapeutiskt startas thyroxinsubstitution i låg initial dos eftersom hennes spontana thyroxinkoncentration endast är 5 pmol/L. nor malstor. Förhöjt transglutaminas medför fortsatt utredning med tarmbiopsi. Längd 136. sugsvårigheter och mycket kräkningar. Ingen allergi känd i familjen. Bra hemma. Krea. TT G IgA >128 U/ml (ref <7 U/ml) . Ibland ges steroider mot buksymptom. FSH behöver kontrolleras/tolkas och följas. tänder ua. mår hon fortfarande bra. Tarmbiopsin visade patologiskt slät mucosa och hon instrueras av dietist om glutenfri kost. Tålamod krävs eftersom de kan ta upp till 2 år att försvinna. adekvat. TSH >100 IE/ml. för i så fall är sannolikheten stor att hon utvecklat en ovariell insufficiens och behöver östrogensubstitution. FV 2600g. Status normalt med BT 110/75. Thyr palpabel. Kromosomprovet var patologiskt. Vid återbesöket ett år efter första besöket. Ej blek. e) Inläggning. Status: Lättpratad.samt grupp 1 steroid kräm/salva. Under småbarnsåren några otiter men från skolstart inget mer. ALAT Endo: TSH. Notera ringa pubertetsacceleration i tillväxten. förenligt med Turners syndrom: hon har en strukturell avvikelse på hälften av analyserade cellers ena x-kromosom.5 kg.

Pat kommer till lokala barnmorskan på vårdcentralen vid 16 års ålder tillsammans med sin mor. Rekommendera i alla fall kondom. Vilken är prognosen för hennes framtida fertilitet? (0. . a) Hur skall man resonera runt hennes preventivmedelsanvändning? (0.5p) c) Hur planerar du hennes substitutionsbehandling på längre sikt? Hur länge bör hon hålla på och varför? ( 1p) Vid 23 års ålder kommer pat tillbaka tillsammans med samma pojkvän och söker för infertilitet. hjärtstatus och hörsel) .FSH och S. a) Vilken typ av HRTregim är lämplig? Motivera. Hon har inte haft någon ytterligare menstruation sen besöket på vårdcentralen.51 års ålder ).5p) b) Skall man ta ytterligare hormonprover? Vilka? Övriga åtgärder? (1p) Provsvaren visar kvarstående högt FSH och l ågt östradiol. Man bör göra ett U-l jud över ovarier för att se om man kan identifiera folliklar. Man bör kontrollera att de övriga delarna i Turners syndrom följs upp (tyreoideafunktion. vilket undersöks med S .kärlsjukdom . TSH och T4. S-FSH och S -östradiol (taget via vårdcentralen) visade högt FSH och östradiol 60 pmol/l. Status i övrigt visar samma Tanner 4.piller. a) Om hon gått in i en prematur ovariell insufficiens som är bestående behöver hon egentligen inte preventivmedel.piller sätts in? (1p) På grund av långa väntetider kommer inte pat. Vad bör ingå i din preventivmedelsrådgivning (anamnes . Pat kommer på kontroller ca 1 g/år och fortsätter sin HRT behandling. rekommendation)? (1p) Vad bör man göra mer innan ev. Man bör göra en amenorré utredning med prolaktin. Preparat med 2 mg östradiol peroralt alternativt 50 µg i plåster rekommenderas. De vill dock att man skall diskutera preventivmedel då hon har en pojkvän. Har hon och modern övervägt hpv vaccination? P. Prognosen är dålig vad gäller möjlighet till spontana graviditeter.östradiol . Status visar nu bröstutveckling motsvarande Tanner 4. Hon får HRT (postmenopausal behandling) som substitutionsbehandling . hon har växt men är fortfarande kort i förhållande till åldern.5p) Vid besöket får hon diagnosen prematur ovariell insufficiens med tyvärr dålig prognos för möjlighet till spontana graviditeter. c) Rekommenderas fram till normal menopausålder (50. De har inte använt något preventivmedel sen senaste Hereditet för trombos? Övriga sjukdomar? Mediciner? Bltr . Vid knappt 15 års ålder får hon menarche och hon har under det kommande året sex men struationer.inte ens med bästa apparaten. a) HRT har ingen preventivmedelseffekt och kan inte vara orsaken till infertiliteten.Det visar sig att S-FSH var lågt/normalt. Tyre oideaprover och prolaktin är normala.utveckling. Pat har inte debuterat sexuellt. b) Transdermal ger ingen första passage metabolism och har inte toppar och dalar farmakokinetiskt som oral beredning. (0. p . Hon har debuterat sexuellt och använder kondom som preventivmedel.piller kan bli aktuellt men hormonell behandling bör inte startas innan man vet hennes ovarie funktion. Remiss till gynekolog för fullständig amenorré . Ingen hpv vacc ination har blivit av. Barnmorskan är osäker så hon tillkallar allmänläkaren. Med ultraljud hittar man inga ovarier . Därefter enl. a) Man bör föreslå en sekventiell behandling om hon vill ha månatliga blödningar liksom sina kompisar. b) Ja . Däremot behöver hon substitutionsbehandling med östrogen och det kan vara i form av postmenopausal dosering (HRT) eller ett kombinerat lågdos p .5p) b) Vad är s killnaden farmakologiskt mellan transdermal HRT och peroral HRT? ( 0. generella rekommendationer för postmenopausal behandling om hon vill fortsätta. Anamnestiskt framkommer att hon inte haft mens senaste sex månaderna. Gynundersökning behöver inte göras nu om inte flickan efterfrågar det själv. utredning. Viktigaste skälet till substitution med östrogen är profylax mot osteoporos och hjärt .utredning . b) Man bör ta ett nytt FSH för att bekräfta höga värden. Samma pojkvän som vid 16 års ålder. till Gyn mottagningen förrän hon fyllt 17. man bör göra en viss infertilitetsutredning.

komponenterna .utanför hymenalringen (introitus ). a) Vid ett framfall prolaberar olika delar.5p) 2% 10% 25% 50% 75% Hur stor är sannolikheten att hon kommer att få inkontinensbesvär% – (0. . a) Har HRT behandlingen någon preventivmedelseffekt? (0. ev. (2p) b) Frånsett själva prolapsen är det två saker till som skall beskrivas i status utifrån framfallsfrågeställningen. Ett cystocele som vid krystning når 2 cm nedom . Rektocele . Uterus liten. komme r till dig på Hälsocentralen där du gör din AT.5p) c) Vilka alternativ finns för paret att få barn? (0.5p) Anna Hansson.5p) b) Skall man starta en i nfertilitetsutredning eller kan man gå direkt på behandling? (0. så undrar Anna om och hur operation av framfallet kommer att påverka hennes urinvägsbesvär – och om det finns några risker för urinvägarna. fertilitetsbehandling utföras? (0. Hon har även sedan ett par år besvär med trängningar. lätt överviktig.bakvägg: med spekulum uppåt eller depressorn håller du undan framväggen och ber patienten krysta. descens av cervix till 1 cm innanför hymenalringen .5p) d) Var kan en ev. Enstaka gånger har det varit så starka trängningar att hon varit inkontinent. b) Vaginalslemhinnans status. hur långt ner det kommit. klotång i cervix och dra . introitus. Förväntat är att ca 50 % kommer att bli besvärsfria men ca 10 % får stressinkontinens – nya besvär. Uterusdescens med ev. Hon har någonting som trycker. operation av framfallet. Dagtid dessutom rätt kraftiga trängningar som gör att hon måste uppsöka en toalett omgående. cervixelongation: Håller undan framvägg och bakvägg me d spekulum depressor – ber patienten krysta men backar instrumenten så descens är möjlig – eller för in instrumenten så lite att descens är möjlig. Hur undersöker du de tre vanligaste prolapstyperna. (Då undersökningen utförs på Hälsocentralen så har man inte til lgång till gynekologiskt ultraljud).besöket och trots det har pat inte blivit gravid. Atrofisk vaginalslemhinna med små petekier. Anna undrar om hon har framfall. I övrigt är Anna frisk frånsett en välreglerad hypertoni. Buk: Mjuk. dvs. c) Behandlingsalternativet är IVF med äggdonation . Hon vaknar och måste gå på toaletten minst tre -fyra gånger/natt. c) Antal cm nedan/ovan vaginas hymenalring (introitus) . d) IVF med äggdonation får i Sverige endast utföras på universitetsklinik. vilka? (0. Gyn: Vid krystning klaffande vulva och ett c:a halvt hönsäggstort främre cystocele bjuder sig. Inget rektocele. Uteslut större resistens i lilla bäckenet .5p) c) När du beskriver framfallets grad. Lokal östrogenbehandling Prolapsring och/ eller remiss till kvinnoklinik. oöm. Hon har använt HRT behandlingen hela tiden.5p) Status: At: Gott. 53 år. Alternativet är adoption . vad relaterar du till? (0. Sista mens var för drygt ett år sedan. för att avgöra graden av framfall ? Ge en beskrivning av undersökningstekniken. a) Ber patienten krysta för att se vilken del som kommer ner: även om vulva klaffar upp och man ser att något kommer ner – vad är det? Cystocele – framvägg: Med spekulum håller du undan bakväggen och ber patienten krysta. Vilka två behandlingar/åtgärder sätter du in för framfallsbesvären? (1p) Eftersom ni diskuterat remiss till Kvinnoklinik för ev. fritt över adnexa. tynger i slidan och kommer ut i slidöppningen vid krystning. medicinerar med atenolol. Hur stor är sannolikheten att hennes trängningsbesvär försvinner? – (0.5p) 2% 10% 25% 50% 75% Ovariefunktionsdelen och tubarfunktions delen kan man utesluta men endometriefunktionen och spermiekvaliteten bör utredas.

Dock har hon nu i ett par veckor haft blodtillblandade flytningar? a) Vilka två olika orsaker till blödningarna misstänker du/utreder du i första hand? ( 0.25 p) ) . Behandlingen har hjälpt henne så att hon nu är närmast besvärsfri och önskar avvakta med remiss till Kvinnokliniken avseende ev. Att frekvent miktera med små mängder minskar centrala hämningen (motverkas av blåsträning) – (0. De väntar sitt a) Bl ödning från vagina (skavsår av prolapsringen) alternativ t blödning från uterus (hyperplasi/malignitet) b) Kontrollerar om hon har använt lokala östrogener? Malignitet måste uteslutas (endometriebiopsi.5p) Du arbetar som vikarierande underläkare på förlossningsavdelningen en morgon när Julia kommer in tillsammans med sin man Romeo. och vilka delar av denna som behandling påverkar (3p) Den gradvisa fyllnaden av urinblåsan utlöser gradvis ökande signaler till spinala ganglier .25 p) utlöser en allt ökande signal för detrusorkontraktion ( och relaxion uretrasfinktern). (0. cytologprov). RIK) c) Miktionslista: stora vätskemängder = vätskekarens. En uttänjd detrusor (överfyllnad – resturin) kräver större fyllnad för att utlösa spinala reflexen (motverkas med triple voiding – RIK– (0.(ev. operation. Beskriv miktion sreflexen. Hur stor andel av patienterna med miktionsbesvär blir av ovan beskrivna behandling så bra att ingen ytterligare åtgärd behövs? ( 1p) Urinsticka/urinodling – mätning av resturin – miktionslista/ urinmätningslista (bedömning slemhinnor och bäckenresistens har du redan gjort) a) Resturin under 100 = blåsträning b) Resturin över 100 (efter kontroll)= – triple voiding.Patienten hade ju även urinvägsbesvär som en del i problematiken hon sökte för idag. Patienten återkommer för utvärdering efter drygt en månad. Vesicare® – Detrusitol®) Ca 50 % (40.25 p) Hämningen är viljemässig och påverkas av ”inlärning pavlos reflex”. lokala östrogener för att minska de afferenta signalerna från detrusorn.80%) Besvären vid och behandlingen av trängningsinkontinens har sin förklaring i miktionsreflexen.5p) c) Miktionslista: vätskeintag över 3 liter – miktionsvolymer oftast över 200 ml. reflexen hämmas av läkemedel (antikolinergica/muscarinantagonister) – (0.5p) b) Vad gör du? ( 0.5p) b) Resturinurin > 100 ml (efter kontrollmätning) (0.25 p) .(0. Enligt miktionslistan hade hon en miktionsfrekvens på 10-12 ggr dagligen. . Vad gör du beroende på de olika möjliga svaren nedan? a) Resturin < 100 ml (0 . Behandling av ev. Vilken utredning gör du – initierar du idag avseende urinvägar na? ( 2p) En del svar får du idag – en del tar några dagar. (0. Denna spinala reflex hämmas från centrala centra -(0. Graviditeten är fullgången när kvinnan passerat 37 v + 0 d så man gör ingenting för att stoppa upp värkarna.25 p) .Beh : antibiotika. urinvägsfunktion förutsätts ni kunna.5p) Lokal östrogenbehandling har du redan ordinerat till Anna. d) Miktionslista: normala v ätskemängder = blåsträning (ev. De afferenta signalerna från detrusorn till spinala ganglier ökar vid blåsirritation (atrofi -inflammation ).5p) d) Miktionslista: vätskeintag under 2 liter – miktionsvolymer oftast under 200 ml.25 p) – där en spinalreflex – (0.

2 h). b) . Icke. riskuddar. Amniotomi och därefter ev. individuell effekt. Julia har haft värkar sedan kvällen innan och inte kunnat sova under natten. hypotension.5p) c) Vilka nerver/sakrala segment innerverar uterus respektive bäckenbotten? (1p) a) Pudendusblockad (s. helst en bäckenbottenbedövning som hon hört ska vara bra. Risk för biverkningar som hypotension. Fördel: Effektiv. Nackdel: Kort duration (1 . . bäckenbottenbedövning) har ingen effekt under öppningsskedet eftersom den endast bedövar bäckenbotten och nedersta delen av förlossningskanalen. . risk för andningsdepression hos modern. a) Mekoniumtillblandning. lokala komplikationer som hematom och abscess.TENS. Spinalanalgesi. Detta kan vara ett tecken på fosterasfyxi men behöver inte vara det. Nackdel: Mindre effektivt. kontinuerlig tillförsel kan pågå under längre tid. Romeo och Julia valde att åka hem men kom tillbaka på eftermiddagen eftersom värkarna blivit starkare.Lustgas. Paracervicalblockad. Barnmorskan tar in paret på ett förlossningsrum för att palpera cervix. Julia har nu rejält ont och vill ha en bedövning. Cervix är nu i det närmaste utplånad och öppen 4 cm.Opioider im eller iv. De är båda mycket oroliga och rädda att barnet nu ska komma för tidigt. klåda. Nackdel: Oftast svårare att vara uppegående. I journalen skriver hon: Cervix bibehållen 2 cm. Fördel: Effektiv. Julia kan åka hem ett tag alternativt vara uppe och röra på sig. inte uterus. SE VT 11 SID 40!!! Julia bedöms ha en primär värksvaghet och barnmorskan gör dä rför en amniotomi. mediosakral och öppen 2 cm. bäckenbotten via nervus pudendus (S2. Primär värksvaghet. Nackdel: Ej särskilt effektiv. bad.och nackdelar med dessa. läggs av förlossningsläkare. Medför dock kontinuerlig CTG-övervakning resten av Julia väljer en epiduralblockad och narkosjouren lägger en sådan med god effekt. styrs helt av den födande mamman. Det rinner rikligt med fostervatten som är brun . massage. (1. kan ge mental påverkan. syntocinondropp om inte värkarna ökat efter ca 1 -2 h. Fördel: Inga allvarliga biverkningar. sterila kvaddlar. a) Vilken . spinal huvudvärk samt allvarliga. momentant tillslag.Epiduralanalgesi. klåda. Nackdel: Dålig effekt på själva smärtan. Barnmorskan föreslår dock en annan typ av bedövning. . Fördel: Sederande och minskar ångest. Fördel: Effektiv. Kan användas vid utdrivningsskedet. Nackdel: Kort duration (1 4 h). Kan orsaka CTG. akupunktur. försämrar värkarbetet. Vad betyder latensfas och vad bör barnmorskan göra nu? (1p) Latensfas betyder att förlossningsvärkarna ännu inte startat. Ger amnesi. Bedömning en blir att Julia är i latensfas. Ledande fosterdel är huvud som är fixerat i bäckeningången.grönt. Risk för fosterbradycardi. Efter två timmar ser du detta partogram. Sparsam teckningsblödning men inga tecken på va ttenavgång. mjuk.farmakologisk smärtlindring.S4).förändringar som är svårtolkade och andningsdepression hos barnet. Fördel: Vissa av metoderna kan styras av paret. c) Uterus innerveras av Th10.L1. – ”Kan man göra något för att stoppa förlossningen?” Vad svarar du? (1p) CTG-kurvan visar regelbundna sammandragningar med c:a 5 min intervall och Julia ser lite ansträngd ut när värken kommer.k. a) Varför är inte en pudendusblockad ett bra alternativ i nuläget? (1 p ) b) Ge förslag på minst tre olika metoder för smärtlindring lämpliga i detta skede och diskutera för.första barn och graviditeten är 37 veckor + 2 dagar. Man behöver inte ha krav på progress i detta skede.

utomkvedshavandeskap)? Tidigare gynekologisk anamnes – (infektioner)? Pågående sjukdomar hos kvinnan och eventuell medicinering? Den vaginala blödningens storlek? Lokalisationen och karaktären av smärtan? Tidpunkt för positivt graviditetstest? Rättningsmall: För 1 poäng skall nämnas minst 4 olika parametrar.5p) För att få en säkrare övervakning av fostret sätter barnmorskan en skalpelektrod med mamman i ryggläge. u -ljud av uterus för att se om det finns placentabitar/hinnrester kvar. Ultraljuds -us påvisar en uppklarning inuti livmoderhålan (som liknar en hinnsäck) men du kan inte säkert identifie ra ett foster och du ser inga Regelbundna respektive oregelbundna menstruationer? Tidigare graviditeter och deras utfall (ssk. Graviditeten är önskad. Återbesök för klinisk kon troll/ultraljud . Utomkvedshavandeskap. Vid intrauterin infektion kan fostervattnet bli gult och grumligt. Risk för utomkvedshavandeskap. mer ovanlig orsak. b) S -HCG varannan dag eller var tredje dag. och den lilla nedtill ca kl 7. Odling från cervix/vagina. Dagen efter är Julia fortfarande väldigt trött och slut men hon åker ändå hem. Prover: Blodstatus. Normal graviditet som är kortare gången jämfört med graviditetslängd enligt SM. till att fostervattnet är missfärgat? (0. Om blödningen . Tre dagar senare återkommer hon med feber 38. Bimanuell palpation av uterus. Så småningom blir Julia förlöst med en sugklocka. b) Efter intrauterin blödning eller isoimmunisering kan fostervattnet färgas gult av bilirubin. 1 missfall 4 månader tillbaka i graviditetslängd 7+2. Vidöppen bjudning ger större risk för långdraget utdrivningsskede. II. Hon blev snabbt bättre efter att ha fått antibiotika intravenöst. I samband med detta känner hon den stora fontanellen upptill ca kl 11. Inspektion och palpation av brösten. I samband med detta får hon också en partiell sfinkterruptur som sutureras. CRP. Dessutom fick hon Methergintabletter för att öka livmodersammandragningarna i syfte att stöta ut eventuella graviditetsrester.är den troligaste orsaken till att fostervattnet är missfärgat och vad har det för betydelse för den fortsatta handläggningen? (1p) b) Nämn någon annan.8 grader och nu mår hon verkligen inte bra. Ev. Har regelbundna menstruationer. varav minst 2 av de understrukna. a) Anamnes: Buksmärtor? Illaluktande avslag? Miktionsbesvär? Amningsproblem? Ömhet. Emma är orolig och befinner sig på gynmottagningen pga. smärta i brösten? Svullet ben? Tidigare djup ventrombos? Mer ont i den suturerade br istningen? b) Inspektera och palpera försiktigt bristningen och känn efter ev. Undersökning av benen/ljums kar (trombostecken). Urinstickor/-odling. hematom. Kan även vara mer smärtsamt och ge för tidig krystkänsla. blöder nu måttligt och har en måttlig menstruationsliknande smärta i nedre delen av buken. och förlossning med sugklocka eller sectio. en vaginal blödning som debuterade under gårdagen samt nytillkommen smärta i nedre delen av buken sedan natten. Vilken betydelse för förlossningsförloppet har detta fynd? (1p) förlossningen. a) Hotande missfall /uteblivet missfall (missed abortion). 0-para. underläkare och skall be döma Emma. c)Om buksmärtan ökar och blir kraftig eller patienten upplever yrsel/svimningskänsla skall hon omedelbart söka akut gynekologisk vård. Vid gynundersökningen finner du en normalstor livmoder och livmoderhalsen är sluten. Efter din bedömning och utredning kom du fram till att Julia hade en postpartum -endometr it. a) Vad frågar du primärt (viktigast i anamnesen)? (2p) b) Vilka undersökningar/prover gör du och varför? (2p) Emma (37 år) är gravid motsvarande 6 veckor + 2 dagar enligt SM. gyn-frisk. Vid misstanke remitteras för utredning av djup ventrombos med ultraljud. värksvaghet. Vad vill du veta mer (anamnes) före din gynekologiska undersökning? (1p) Emma är tid.gravida. avvikande CTG. Du är vik.

fetma. b) ” Hög” ålder. Mifepriston ges peroralt cirka 48 timmar före administration av misoprostol (peroralt eller vaginalt). balanserad translokation hos kvinnan eller annan genetisk avvikelse (hos kvinnan) Rättningsmall b): Minst 2 av de understrukna faktorerna av 4 faktorer totalt för 1 poäng. Emma och Emil undrar bägge vilken orsaken kan vara till Emmas upprepade missfall med tanke på att ”hon ju är helt frisk”. cytostatika). Obstetrikern konstaterar även en hjärtmissbildning samt misstänker andra fostermissbildningar. a) Beskriv svensk abortlag kortfattat och vilka regler gäller just i Emmas fall? (1p + 0. kronisk sjukdom. Fullständig kromosomanalys. Kromosomanalysen visar trisomi 13 varvid Emma och Emil efter information om barnets prognos tar beslutet att avbryta graviditeten. rökning. diabetes mellitus. myom. Graviditetslängden är nu 19 veckor + 1 dag.5p) b) Beskriv den medicinska proceduren vid medicinskt inducerad abort: vilka aktiva medel administreras och hur fungerar des sa? (1p) a) Kvinnor i Sverige har rätt att avbryta graviditeten till och med en graviditetslängd av 18 veckor + 0 dagar.5p) a) Kromosomal avvikelse hos embryot. Mifepriston kombineras med en prostaglandinanalog (exempelvis misoprostol. Efter denna graviditetslängd erfordras särskil t tillstånd av Socialstyrelsen för att erhålla ett avbrytande av graviditeten. 1 vecka efter det första besöket på gynmottagningen konstateras ett pågående missfall med graviditetsrester i en öppetstående livmoderhals.fetala hjärtslag. Vid undersökningen konstateras att fostret har en mycket bred subkutan vätskespalt i nacken. Graviditetsdiabetes. Oral glukosbelastning Två år senare är Emma gravid igen med normalt utfall p å fostervattenprov och dateringsultraljud. (Mifepriston potentierar effekten av efterkommande prostaglandin).5 p) b) Hur går du vidare med handläggningen? (1p) c) Vilken information/vilka råd ger du kvinnan utifrån de möjliga differentialdiagnoserna? (1. Gynekologen konstaterar att detta var Emmas 2:a missfall inom 1 år och bägge hade inträffat vid 6-7 graviditetsveckor. a) Nämn den vanligaste orsak en (på gruppnivå) till tidiga missfall (0. läkemedel som påverkar grav iditet (exvis. a) Vilka är dina 3 viktigaste differentialdiagnoser? (1. Cytotec  ) som i nducerar uteruskontraktioner. Beräknad graviditetslängd är 18 veckor + 5 dagar enligt SM. b) Mifepriston (Mifegyne) är ett antiprogesteron som binder till progesteronreceptorn. Fostervattenprov (amniocentes). Vilket ingrepp samt vilken analys (kopplad till ingreppet) erbjuder obstetrikern paret för att utreda fosteravvikelsen ytterligare? (0. b) Ange tillstånd/andra riskfaktorer associerade till kvinnan (minst 4) som ökar risken för missfall! (1p) Emma blir ånyo gravid och tillsammans med Emil (35 år) besöker de specialistmödrahälsovården 8 månader senare för ett dateringsultraljud.5 p + 0.5 p) ökar och smärtan ej ökar kraftigt kan patienten avvakta i hemmet och därefter bli bedömd vid ett återbesök. Dessa borttas och uteruskaviteten bedöms därefter tom. En framtida ultraljudsundersökning kan då verifiera ett viabelt foster med hjärtslag. Emma är nu på besök hos sin barnmorska på .5 p). Talar mer för pågående missfall. Emma måst e således ansöka hos Socialstyrelsen om avbrytande då graviditeten är 19 + 1. Om HCG-nivåerna visar normal stegring = skall minst fördubblas för varje mätning så talar detta för en normal graviditetsutveckling. uterusmissbildning . infektion.

Sabine understryker att hon inte vill bli gravid de närmaste åren. Regelbundna menstruationer som ej är rikliga eller påfallande smärtsamma . Hon har en fast partner. b) Placentainsufficiens: Induktion till förlossning Glukosbelastningen utfaller normalt och en ultraljudsundersökning påvisar ett med kontinuerlig CTG -övervakning om ej placentainsufficiensen bedöms som aktivt fos ter med vikt skattat inom normalområdet samt fostervattenmängd höggradig. Vattenavgång utan värkar: Graviditeten fullgången. Vad vill du veta mer (anamnes) med tanke på rådgivning avseende preventivmedel ? (1p) Tidi gare DVT .5p) a) Placentainsufficiens.Verkningsmekanism: Ovulationshämning. Induktion in om det föreligger maternella/fetala risker vid tillstånden? (2p) cirka 1 dygn. prelabour rupture of membranes). Sabine är 18 år och har haft en trasslig uppväxt.gravida. BMI är 28 . Placentainsufficiens innebär försämrad funktion av specialistmödrahälsovården för kontroll pga. Emmas slumpblodsocker visar sig vara 9. Emma inkommer senare i graviditetslängd 41 + 2 till Sectio blir då aktuellt. Hon besöker gynmottagningen där du är vikarierande underläkare och önskar ett fungerande preventivmedel. Sa bine snusar och har i övrigt ingen sjukdom. Fungerar i 3 å r.mödrahälsovården. Graviditetslängden är 28 + 5. För att utesluta en specifik maternell d iagnos (vilken?) föreslår barnmorskan en undersökning (vilken?) som kan fastställa diagnosen (0. (2 p) Möjliga svarsalternativ: a) Gestagen a metoder : Mellandoserade gestagenpreparat Cerazette  . mot övre normalområdet. t ex trombosrisk. Vattenavgång innebär risk för infektion hos kvinna och foster.5p + 0. 0-para med två medicinska aborte r vid 16 och 17 års ålder. sjunkande SF -mått varvid man moderkakan vilket resulterar i bland annat minskad mängd fostervatten. konstaterar en onormalt liten mängd fostervatten vid en Uttalad placentainsufficiens innebär ett hot mot fostrets överlevnad under ultraljudsundersökning. God säkerhet. Nexplanon ® = gestagen implantat . Beskriv deras verkningsmekanism och motivera dina val med tanke på Sabines anamnes. Diskutera 2 sinsemellan olika preventivmedel som kan vara lämpliga för Sabine. Hon är 2. Även viss ökad risk för ablatio placentae. tablett. blödningsmängd .8 och SF-måttet har ökat onormalt mycket. Motivering lämpligt val: Inga ö strogenberoende biverkningar. Lågdosgestagen (minipiller) Verkningsmekanism: . t ex trombosrisk. migrän med fokal neurologi. Vattenavgång utan värkar (=PROM. Tidigare behandlad för trichomonas kolpit och spetsiga kondylom. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. menstruationssmärta ? Fast partner? Tillfälliga sexuella kontakter? Röker? (Tidigare u tomkvedshavandeska p?) Rättningsmall: För 1 poäng skall efter frågas minst 4 olika relevanta faktorer/tillstånd varav DVT/koagulationsdefekt skall nämnas. exempelvis vid allvarlig flödespåverkan av navelsträngsflödet. Verkningsmekanism: Ovulationshämning . porfyri och SLE? Tidi gare preventivmedel och Sabines erfarenhet av dessa? Menstruationsblödningar: regelbundenhet. Placentainsufficiens är ej ett problem för kvinnans överväga? (1p) b) Beskriv din handläggning vid de 2 tillstånden och huruvida hälsa. God säkerhet. epilepsi. känd koagulationsdefekt eller hereditet för DVT ? Sjukdomar så som ex . a) Vilka 2 differentialdiagnoser är närmast att graviditet och förlossning.vis hjärtklaffssjukdom. Tidigare använt kondom som preventivmedel.

Rättningsmall: 2 metoder ova n skall beskrivas tillfredsställande för 2 poäng. 5-gravida. hos paret eller hos anhöriga . 4-para med ett tidigare missfall. c ) Kondom Verkningsmekanism: Barriärmetod. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. rikliga och smärtsamma menstruationer och tidigare gyn frisk. Mycket god säkerhet. Relativt god säkerhet. t ex trombosrisk. d) Kopparspiral Verkningsmekanism: Spiral ger upphov till lokal inflammatorisk reaktion i endometriet och koppar är toxiskt för spermier . Vilken är den mest centrala Kromosomavvikelser eller missbildningar hos tidigare barn. Motivering lämpligt val: Patienten är rökare samt >35 år vilket sammantaget ger en ökad risk för DVT varför en gestagenmetod är att föredra (som ej ökar risken för DVT). . Mirena  minskar även bl ödningsmängden. Motivering lämpligt val: Fast partner. P. Patienten har fött flera barn och spiral är därför en lämplig metod.spruta (Depo. Fast partner. Hormonspiral (Mirena  ) Verkningsmekanism: Lokal gestageneffekt på endometrium och cervixsekret som förhindrar implantation. Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner och om kondom används vid varje samlag tidigt i samlaget . Verkningsmekanism: Förhindrar konception och implantation. röker cirka 20 ciga retter per dag och har BMI 32. t ex trombosrisk. ej riklig eller smärtsam mens truation varför kopparspiral skulle kunna fungera.Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner . Regelbundna . God säkerhet och blödningskontroll . Sannolikt försvårad implantation om befruktning ägt rum. Skydd mot STI. Anna -Maria blir kort därefter gravid och beslutar sig för att fortsätta graviditeten. b) Kombinerade p-piller (f öreträdesvis monofasiska) Verkningsmekanism: Ovulationshämning . Relativt god säkerhet. Motivering lämpligt val: Om patienten och hennes partner är övertygade om att man ej önskar fler barn. Ej tidigare DVT men har essentiell hypertoni . Inga hormonella biverkningar.Förhindrar graviditet främst genom effekter på cervixsekret och endometrium. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. (Sterilisering. Inga hormonella biverkningar. ) Din nästa patient på mottagningen är Anna -Maria 38 år.Provera  ) Verkningsmekanism: Ovulationshämning. Du träffar Anna-Maria på mödrahälsovården dit hon kommer med sin man i graviditet slängd 10 + 0 för rådgivning angående foster diagnostik. ange verkningsmekanismen samt motivera ditt svar ! (1 p) Anna-Maria får en Mirena  insatt men hormons piralen stöts ut. Ange en (kvinnlig) preventivmetod som är lämplig (annan metod än de tidigare nämnda i rättningsmallen ) med tanke på Anna-Marias anamnes.

Placenta är ej föreliggande. Vid den vaginal a undersökninge n finner du en mycket lättblödande portio vilken du bedömer är den sannolika blödningskällan. ökad risk för tillväxthämning. Rättningsmall: Minst 2 undersökningar skall anges med relevant beskrivning av dessa för 2 poäng .medicinska informationen som du behöver (utöver informationen som du redan har erhållit) för att kunna ge Anna. Fetala utfall: Ökad risk för accelererad tillväxt (stort barn).käk. graviditetsdiabetes. Med tanke på sin ålder (38 år) väljer Anna-Mari a att genomgå ett fostervattenprov. lace rationsskador vid förlossningen m fl. DVT . post partum blödning. Du är förlossningsjour. (3p) Rökning Maternella utfall: Ökad risk för missfall. Minskad risk för preeklampsi.5p) Paret och paret s tidigare barn är frisk a och det finns ingen anhörig med kromosomavvikelse eller missbildning. för tidig förlossning och missbildning: läpp.gomspalt. svårt att palpera fostret . uterus tonus samt fosterläget. preeklampsi. DVT .Marias anamnes och beskriv maternella (minst 1) och fetal a utfall (mins t 1) för varje riskfaktor. to nusökad uterus. Rättningsmall: Minst 1 relevant graviditetsutfall anges för både maternellt och fetalt graviditetsutfall för respektive riskfaktor. Anna-Maria kommer för en lä karkonsultation vid dateringsultraljudet (cirka 18 + 0) med tanke på riskfaktorer na i hennes anamnes. Essentiell hypertoni Maternella utfall: Ökad risk för preeklampsi . Steril speculumundersökning av vagina: Om möjligt fastställa blödningskällan samt försöka bedöma om vattenavgång föreligger. plexusskada vid förlossningen . ablatio placentae.5.5p) 0. fostret mer stilla. Risk faktor: Rökning. Identifiera de 3 viktigaste riskfaktorerna för negativa graviditetsutfall i Anna . missbildningar (ssk hjärtmissbildningar). Ablatio placentae Klinisk bild: Uttalad smärta vid blödning. Fetala utfall: Ökad risk för t illväxthämning (försämrad placentafunktion).Maria? (1 p) b) Vilka undersökningar önskar du (utredning) och varför? (2p) CTG utfaller normalt och det finns inga tecken till vattenavgång. a) Blödningar tidigare under graviditeten och eventuella resultat av utredning ? Smärta i samband med blödningen ? Vattentunn blödning (vattenavgång)? Placentaläget vid ultraljud ? Tidigare sectio? Trauma? Rättnin gsmall: Minst 4 relevanta uppgifter/frågor skall listas för 1 poäng. Abdominellt ultraljud : Fastställa placentas lok alisation. a) Vilka anamnestiska upp gifter önskar du få veta av Anna. Hur stor är risken för missfall i samband med ett fostervattenprov? (0. Fetala utfall: Ökad risk för tillväxthämning. hjärnblödning. I graviditetslängd 29 + 3 enligt ultraljud får Anna-Mari a en vaginal blödning i storlek som en menstruation och söker därför f örlossningsavdelningen .1% Fostervattenprovet utfaller normalt. fostervattenmängd och fostrets läge och aktivitet . långdragen förlossning. Palpation av uterus: Undersöka eventuell smärta. b) CTG . om det föreligger tecken till hotande fosterasfy xi . intrauterin fosterdöd. DVT. ablatio placentae. . i ntrauterin fosterdöd. fosterdiagnostik i aktuell graviditet ? (0.undersökning: Fastställa fostrets aktuella situation.Maria och hennes man adekvat rådgivning infö r ev. Fetma (BMI 32) Maternella utfall: Ökad risk för essentiell hypertoni.

Fosteranomali (ssk urinvägar). Det betyder i praktiken att vid ett normalt intagningstest . a) Beskriv vilka funktioner endogent prostaglandin har i samband med förl ossningsstarten. Fostrets uppskattade vikt är normal för tiden och flödet i navelsträngen är normalt. Fosterhuvudet palperas i bäckeningången.grav ida. Vad karaktäriserar en normal CTG . Riskfaktor: Tidigare sectio.g. Cervixstatus nästföljande morgon: Cervix bibehållen 2 cm. (1p) b) Vilket endogent hormon är viktigast för värkarbetet och var bildas det huvudsakligen? (1p) Normal bas alfrekvens (110 . a) Nämn minst tre olika orsaker till oligohydramnios. En avvikande/patologisk kurva kräver skärpt övervakning även om de flesta foster med en sådan CTG mår bra. I. SE HT 11 SID 12!! Intagningstest är en screening av fostrets vitalitet vilken görs på alla gravida kvinnor i Sverige vid ankomst till f örlossningsavdelningen.para och hennes man Rhett. fostret normalt aktivt. Scarlett. . III. lätt att palpera fostret . Intrauterin tillväxthämning. Överburenhet. Hon är i graviditetsvecka 41 + 3 och har haft en normal graviditet.150 slag/min). b) Oxytocin. Vad är ett intagningstest (door-test) och hur påverkar utfallet den fortsatta handläggningen av en förlossning? (1p) CTG-kurvan (se nedan) bedöms som normal och visar någon enstaka sammandragning. b) Förlossningsinduktion under övervakning.5 cm. stigande paritet. normal korttidsvariabilitet (5 -25 slag/min). CTG har en hög sensitivitet men en låg specificitet.registrering i fullgången graviditet (fyra parametrar)? (2p) Du gör nu en ultraljudsundersökning och finner ett viabelt foster med spontana fosterrörelser (vilka även mamman nu uppfattar) samt nedsatt fostervattenmängd (AFI 40 mm). avsaknad av sena eller tidiga komplicerade decelerationer . sammandragningar och att Scarlett inte känt fosterrörelser sedan föregående kväll. PGF 2α är vikti g för uteruskontraktionerna (mobiliserar kalciumjoner intracellulärt och verkar synergistiskt med oxytocin). Vaginal palpation av cervix bör göras för att besluta om lämplig induktionsmetod. Utsöndras från hypofysens baklob. Du beslutar att påbörja induktionen med prostaglandin vaginalt. spontan förlossningsstart och inga andra avvikelser så kan man nöja sig med intermittent registrering . Placentainsufficiens. fixerat vid palpation utifrån . öppen 1 .5p) b) Vilka åtgärder föranleder detta fynd? (1p) c) Varifrån kommer den huvudsakliga produktionen av fostervatten i slutet av graviditeten? (1p) Scarlett och Rhett informeras om att förlossningen bör induceras och eftersom värkarna klingat av och CTG-kurvan är normal får de återkomma dagen efter. c) Fostrets urin och lungvätska. accelerationer (minst 2 per 20 min). Du bedömer inte att Scarlett är i aktivt förlossningsarbete ännu. avslutades med en vacumextraktion efter ett långdraget förlossningsförlopp. polyhydramnios. Läkemedel. Placenta previa Klinisk bild: Smärtfri blödning. a) PGE 2 är viktig för cervix uppmjukning (remodellering av extracellulärmatrix). Barnmorskan kopplar nu en CTG (cardiotokografi) för att göra ett intagningstest i väntan på att du som jour ska komma och göra en bedömning.Beskriv den typiska kliniska bilden samt ange minst en signifikant riskfaktor för dels ablatio placentae och dels för placenta previa! (2p) hypertoni/preeklampsi. a) Vattenavgång. mjuk uterus . Förra förlossningen. halvfast konsistens. (1. för två år sedan. mediosakral t riktad.a. kommer till förlossningsavdelningen p.

vilken är den vanligaste orsaken till detta? (0. Fetal anemi. Nästa morgon är cervixstatus mera gynnsamt (cervix öppen 4 cm. ( . Flickan s om föds är initialt lite tagen men hämtar sig snabbt och får Apgar 7. 1-2 dagar sen are ges prostaglandin (vaginalt eller per os) som ger uteruskontraktioner . perineum. Förlossningen går framåt men när cervix är öppen 7 cm och fosterhuvudet står strax nedom spinae blir du kallad till förlossningsrummet för att bedöma CTG -kurvan som nu visar en fostertakykardi med frekvens 170 -180 slag per minut. Redan första dagen fick du en kvinnlig patient med oregelbundna menstruationer. a) Vilka tre blödningsorsaker bör du ha i åtanke? (1. Bristningar i cervix.5p) b) Anovulation . Det rinner en mindre mängd normalfärgat fostervatten. för att sedan få en stegring på nytt i lutealfas med maxvärde mitt i lutealfasen. graviditetsvecka 18 + 0. SE HT 11 SID 19!!! a) För rätt svar behöver du ha visat att s.5p) b) Hur stor blodförlust (antal ml) klarar en frisk mamma. 9. mjuk. Efter 30 minuter larmar barnmorskan eftersom Scarlett har börjat blöda rikligt en stund efter att placenta avgått.5p ) a) T.Scarlett får en kvarts tablett Cytotec ® (misoprostol) vaginalt och får under eftermiddagen en del vär kar som senare avklingar. Blodvolymen ökar med 40. b) Ca 1 000 ml .o. och sedan har en stegring i lutealfas. frånsett ett BMI på 33.18) ges upprepade prostaglandindoser och ev. (0. v 18 +0. Kan användas från konstaterad intrauterin graviditet t. med maxvärde mitt i lutealfasen. vagina. Under de senare veckorna (13.m. Förlossningen avslutas senare med en vacumextraktion eftersom CTG-kurvan mot slutet blir patologisk med komplicerade variabla decelerationer och upphävd korttidsvariabilitet. Du insåg att du kanske borde friska upp dina kunskaper i reproduktionsfysiologi och som tur var hittade du en gammal kursbok. Hon har varit blödningsfri men glömt tabletterna ibland. b) Kontrollera mammans temp. Pga. oftast utan följdsymtom.5p) Nästa dag på hälsocentralen träffar du Siv. ta laktat/pH direkt för att utesluta asfyxi.28. Amnionit. Aktivt foster. Ge paracetamol och fortsätt följa förloppet alt. 32 år. a) Rita en schematisk bild av en normal menscykel där du visar hur östrogen. (0.progesteron är lågt i follikelfas.50 % (i tredje trimestern) och även om hon har en relativ an emi är blodkroppsvolymen ökad minst 25 %. behövs en kompletterande exeres av placenta. CTG -kurvan är normal och efter ca 2 tim startas en oxytocininfusion. fetman har hon blivit avrådd att använda kombinerade p-piller och istället fått Cerazette ® . a) Nämn minst två orsaker till fostertakykardi under förlossningen. Koagulationsrubbning. 2-grav 1-para. frisk. cd 14. cd 0 -14.5 p) För s -estradiol behöver du ha visat att det är en stegrad nivå i follikelfas och att värdet sjunker runt ovulationen. Scarlett och Rhett pustar ut.m. 10. cd 14. Hon klarar därför en större blodförlust än en icke gravid kvinna. och varför är det möjligt? (1p) Du har nyss börjat ditt första vikariat som underläkare på en hälsocentral. a) Uterusatoni . (0. Feber hos mamman.och progesteronnivåerna i blodet varierar under menscykeln (menscykeldag=cd). (1p) b) Om en menstruationscykel är kortare än 25 dagar eller längre än 35 dagar . Siv vill få lite information om a) Fosterasfyxi.5 p) b) Medicinsk abort: Tablett mifepriston blockerar corpus luteum och ökar känsligheten för prostaglandin. Nu lämnat ett grav iditets test som är positivt . ( 0.o. (1p) b) Åtgärder? (1p) Scarlett har 38.5 grader och eftersom febern håller i sig får hon intravenös antibiotika på misstanke amnionit. Retention av placentarester. nästan utplånad) och man gör amniotomi. Variabiliteten är nedsatt men accelerationer finns.

5p ) Allmänna cancersymptom som exempelvis uttalad trötthet eller avmagring? (0. Du skri ver en utförlig remiss med en klar frågeställning: Misstänkt malignitet. På kvinnokliniken kan någon spiral inte ses i uterus vid ultra -ljud sundersökningen .5p ) Nytillkomna varicer eller ödem i lilla bäckenet och benen . Barnmorskan konsulterar dig som distriktsläkare på hälsocentralen .5p ) Endokrina symptom? (0. gärna telefonkontroll att den mottagits. (0. (0. a) Upp till vilken graviditetslängd bestämmer Siv själv om graviditetsavbrytande ? ( 0. Du misstänker även fri vätska i buken. (1p) b) Epiteliala tumörer är vanligast.5p ) b) Ange vilka metoder som är aktuella .5p ) a) Med vilken prioritet (inom vilken tid) skall patienten bedömas på kvinnokliniken och hur säkerställer du det ? (1p) b) Vilken är den vanligaste typen av malign ovarialtumör hos en kvinna i Sivs ålder? ( 0.5p ) b) Patienten kan ha stött ut spiralen vid mens (0. t . Det var en intrauterin . Vad gör du? ( 1p) 1. Om det är en spiralperforation måste spiralläget fastställas och spiralen avlägsnas. trängningar utan sveda ? (0. Barnmorskan kan inte se spiraltrådarna vid den gynekologiska undersökningen och hon kan inte heller ”fiska fram trådarna” med ett virknålsliknande instrument (Retrievette ® ). Tre år senare söker Siv dig som distriktsläkare eftersom hon tycker att magen blivit större . H on önskar en hormonspiral som preventivmedel och bokar tid på MVC1.5 p) Remiss till k vinnoklinike n för u ltra ljud med frågeställning spiral in situ .ex .5p ) Tar en grav iditets test .ex .5p ) Dyspareuni? (0.5 p) Kirurgisk abort: Vakumexeres .5p) b) Ange två möjliga förklaringar till att spiralen inte kan ses i uterus. Gravtest är negativt men hon är ändå orolig för graviditet. normalstor uterus.graviditetsavbrytande. hur de används och hur de fungerar? ( 2p) Sivs graviditet var knappt 8 veckor.eller perforationssymptom? (0. oftast via en laparaskopisk operation .5p ) Torsions. diffusa nedre buksmärtor ? (0. obehag. a) Hur bör detta handläggas vidare på kvinnokliniken ? (0. t .5 månad efter aborten. Du vill självfallet skriva en bra remiss till Kvinnokliniken så… Vilka anamnestiska frågor kommer du att ställa till Siv innan du skriver remissen ( ge 4 alternativ u töver det du redan vet ) ? ( 2p) Känsla av tyngd.5p ). Du gör vad du kan för att skynda på och s kickar remissen samma dag . knölig utfyllnad i lilla bäckenet. Det fanns ingen spi ral i bäckenet och Siv bestämde sig för kondom som preventivmedel.5p ) Graviditetstestet är negativt. men det måste även utredas så att det inte är en spiralperforation (0. Siv uppsöker barnmorskan tre månader senare eftersom hon inte känner några tråd ar i vagina . Barnmorskan på MVC som sätter in spiralen känner en retroflekterad. (0. ofta i lokalbedövning (fram till och med graviditetsvecka 1213).5p ) a) Undersökning på kvinnokliniken skall göras inom ca 1 v. viabel graviditet och hon genomförde en komplikationsfri medicinsk abort.5p ). (0. tarm.5p) Av de epiteliala tumörerna är de serösa vanligast och de utgår från epitel som .5p ) Trycksymptom mot urin blåsa.(0. Du undersöker henne och finner en kokosnötstor. (1p) a) Röntgen buköversikt bör göras med frågeställning spiral i lilla bäckenet. ”apelsinhud”? (0.

g. follikelcyst a (0. skörhet i det tunna endometriet. (1p) c) Sekven tiell behandling ( beredningsform behöver inte anges ). (1p) b) Vilken är din/dina kliniska åtgärd/åtgärder (1p) och uppföljning? (1p) a) Att hormonspiralen or sakar henne s småblödningar (½ p) . Blödningarna har de sista sex månaderna kommit oftare och oftare . a) Av de tre gynekologiska cancerformerna corpuscancer. Vaginala blödningar med okänd etiologi. (1p) b) Östrogen ökar livskvalitete n för kvinnor med vasomotoriska symtom. Vilka andra typer av benigna förändringar överväger man när en ovarialcysta misstänk s hos en kvinna i fertil ålder ( ange 4 benigna. flera gånger i månaden.5p ) . räkna högst upp 6 . ppiller). thecom) (0. Du är på en hälsocentral och har ej tillgång till endometriebiopsi eller ultraljud.luteum cyst a (0. 4 -para. söker för att hon nu har frekventa småblödningar.ex . Inga misstänkta resistenser eller lättblödande områden. Tidigare tromboembolism . återbesök eller telefonkontakt eller information att hon måste höra av sig om blödningarna inte försvinner. dvs. cervixcancer och ovarialcancer har kvinnan 2 risk faktorer som ökar sannolikheten för 2 av tumörformerna . små menstruationer).5p ) .5p ) . Gynundersökningen utfaller normalt.5p ) .e ndometriom (0. (1p) . och ange vilka faktorer samt tumörformer. Endometriehyperplasi. vilken är den mest sannolika orsaken till hennes småblödningar ? Förklara mekanismen.g. Tidigare hjärtinfarkt/coronarkärlssjukdom. Vid uttalad atrofi kan dock blödningar uppstå p. ( 1p) b) Vilken är indikationen för HRT? (1p) c) Vilken behandlingsregim ordinerar du? ( 1p) a) Östrogenberoende cancer.5p ) paraovarialcyst a (0. a) Utifrån den information du har. Hon har bytt spiralen för tre år sedan. (½ p) b) Cellprov tas om det inte nyligen gjorts (½ p). Spiralen avlägsnas (½ p).piller. Du är med på hennes undersökning. Ange vilka 2 tumörformer det gäller och vilka riskfaktorer (2 för varje tumörform). övervikt ) och cervixcancer (småblödningar. a) Ang e 4 kontraindikationer till substitutionsbehandling (HRT). klimakteriella besvär som påverkar hennes dagliga liv och livskvalitet. Svår leversjukdom.e pitelial tumör (t . Hon bytte till hormonspiral för åtta år sedan p.5p ) . cystiska ovarial förändringar) ? (2p) Du arbetar på en hälsocentral. Med kontinuerligt gestagen blockeras östrogenreceptorerna så att endometriet ej tillväxer utan atrofierar (ger normalt blödningsfrihet alt. rökning).a. benign t cystadenom klassifikation grupp A) (0. Kontrollera r att småblödningarna försvinner inom två månader högst. (1 p) Patientens blödningsproblem upphörde.a.corpus . För kvinnor i fertil ålder kan cystan vara .5p ) .f unktionell . (1p) a) Ökar sannolikheten för corpuscancer (småblödningar. Hon vill nu ha hjälp med besvären. från att tidigare varit glesa och obetydliga.ex .5p ) Siv får tid på kvinnokliniken veckan därpå när du a uskulterar där.theca. t .s tromacellstumör (t . rökning och högt BMI (ca 30) efter att ha haft kombinerade p -piller under många år. En 47-årig kvinna. Gynundersökningen utfaller normalt.ex .lutein cysta (0. Hennes blödningsmönster förlorade först reg elbundenheten och nu har hon varit blödningsfri i sex månader. (1p) b) Ange 2 faktorer som minskar hennes sannolikhet för 2 tumör former. Tre år senare söker hon pga.benign germinalcellstumör som dermoidcyst a (=benign t teratom) (0. b) M inskar sannolikheten för corpuscancer (p .närmast liknar äggledaren s . hormonspiral) och ovarialcancer (barnafödande.

men nu är hon sjuk sedan 2 dygn. Under den senare delen av den månatliga behandlingskartan. a) Varför skall gestagen ges? (1p) b) Någon patient grupp som ej behöver gestagen? ( 1p) Fyra år senare kommer hon åter till dig på hälsocentralen. har snabb svag fladdrig radialispuls).5kg. Hon undrar om hon kan slippa dessa tabletter. Det började med feber som inte vill gå över utan pendlar kring ca 39 grader (rektaltemp). Vid bimanuell undersökning inga patologiska fynd. Cor regelbunden rytm. iv vätska för (pre)chockbehandling 20ml/kg – utvärdera – ev ytterligare vätska Diagnostiskt: blod . Pulm vesikulärt andningsljud bilat. Lgll. Febermatta ögon och hon ger ingen större reaktion på dina kontaktförsök. är vaken. (1p ) b) Hysterektomerade (1p) Cytprov. har inga luftvägssymtom. men studentens statusrapport är inte fullständig – vad kommer du att komplettera status med? ( 1p) a) Endometriecancerprofylax . svullnar brösten och hon blir humörpåverkad. Därefter utvecklat uttalade vaginala besvär med torrhet o ch irritation samt täta urin trängningar . uppgift om cirkulation. Buk palp mjuk och utan resistenser med antydan till avvärjningsrörelser och hon spänner emot. Vilka åtgärder (diagnostiskt/terapeutiskt) blir nu ditt nästa steg i omhändertagandet av denna patient. Öron. avklädd och halvligger stillsamt i förälderns knä. Ljumskar/bråckportar ua. senast ”i morse”. Vilka prover/undersökningar tar du själv och vilka behöver du remittera henne för ? (2p) Du vikarierar på barnklinik: Lisa 8 månader kommer akut på eftermiddagen med sina föräldrar pga feber och trötthet. Du undersöker henne och finner en atrofisk lättblödande vaginalslemhinna och lättblödande portio. Fri andning med ökad frekvens. Skelett inkl höfter pal peras ua.och urinodling (Urinprov = blåspunktion för testremsa . född på beräknat datum (3. Dessutom sista månaden haft ett flertal episoder med småblödningar från slidan. (1p) Vaginalt ultraljud och ev. iv infart (prover om det går -se nedan). chock eller inte (perifert kall. inte mer och hon har haft avföring varje dag. Hon är gnällig och missnöjd. Du får hjälp med status av en student som rapporterar: välnärd flicka med feberrosiga kinder men perifert kall och blek. Hon har denna tid tagit emot sin välling men nu går även det allt trögare. hon skall inte sluta. när hon tar de 12 vita tabletterna .Efter sex månader återkommer patienten med en fråga. innan du vet mer? (2p) Hon är medtagen/allmänpåverkad med sänkt perifer cirkulation Terapeutiskt: Tänk ABC: Syrgas. Själv kunde du se att huden var intakt utan utslag. förlossning och neonatalperiod ua. Behandlingen fungerade utmärkt men hon bestämde sig ändå för att sluta med HRT för drygt ett år sedan. Inga ödem. Tidigare frisk. (1p) Du kompletterar status med: fontanelltension (normal). Enda barnet. 50cm). kräktes 1 gång precis då febern kom. dvs. Muskeltonus generellt lätt sänkt. frekvens 134/min. endometriebiopsi samt kolposkopi kräver oftast remiss till gynekolog. urinsticka/odli ng som kan göras på hälsocentralen. MoS.

Krea. (3p) Lisa blir frisk från sin infektion.renogram görs också emellanåt. Frågeställning Undersökningsmetod Finns 2 njurar/ missbildade njurar? Hydronefros/tecken på avflödeshinder? Ultraljud Ärr? Funktion i kvarvarande njurvävnad? Sidofunktionsfördelning? DMSA scintigrafi Reflux i uretärerna? Visualisera r blåsan och ev uretrapatologi.v. för då används blöja. Albumin.5 års ålder. LPK 12 med neutrofilövervikt. ne dsatt sensibilitet i perineum (ev. Efterföljande utredning visar mindre ärr på ena njuren. Iv behandling till en början vid klinisk sepsis eller kräkningar Hon har urosepsis.5 år. Na. blodstatus med diff. svagt positivt för protein . Krea strax över normalgränsen för ålder. (1 p) Diagnos: Urosepsis Behandling: i. bredspektrumantibiotika till odlingssvar föreligger. MUCG (Urografi. K. För mottagnings -sköterskan har föräld -rarna berättat att flickan . 2. bär på odiagnostiserade bakterier. K och Alb vid övre normalgränsen. hur hade man behövt tänka då? (3p) Du träffar som vikarierande underläkare på barnkliniken Ylva.och ketonuri. men drabbas några månader senare av ytterligare en pyelonefrit. missbildning som gör att hon ej kontrollerar blåsbotten (ectopiskt m ynnande uretär. Nitrit positiv. TPK 180. nu pga att hon ofta kissar på sig på dagarna sedan ett par månader tillbaka från att ha varit pålitligt dagtorr under ett års tid. Vilka hälsorisker kan pyelonefrit.och odling). invalidiserande njurfunktionsnedsättning (kronisk njurinsufficiens) a) Om sekundär enures Utred noggrant och omfattande tillstötande sjukdom. endokrin/metabol sjukdom med ökad diures (ex diabetes). har en mycket liten blåsvolym eller detrusorinstabilitet. Diagnos och behandling? Motivera val av behandling och administrationssätt. Ingen glukos. Hb 98. b) Om aldrig varit torr (=primär enures/inkontinens) Utred ev. CRP ( Blodgas) Lab visar CRP 190. hur hantera? b) Om det hade varit så att hon aldrig hade kunnat kontrollera urinen någon period. såsom ev bakteriuri. Hon kommer till akutmottag -ningen p g a kräkningar. diarréer och feber sedan 72 timmar. om möjligt smalare efter resistensbestämning och då peroralt – om/när sjukdomstillståndet så medger. Avföringen kan hon kontrollera sedan ett ca 3 år tillbaka. bredspektrumantibiotika till att börja med till en så påverkad patient. Vissa uppföljande utredningar kan bli aktuella. Enskilda kliniska tecken på dehydrering har låg precision.hälsa? (1p) Lisa återkommer till mottagningen vid 5. Labstix på punktions -urin visar leukocyturi men inga röda.ärr från barndomen innebära för framtida vuxen. men tagna tillsammans ger de en hyfsad bedömning av den totala vätskeförlusten. cystoskopi respektive MAG3 . njursjukdom med nedsatt koncentrationsförmåga och ökat urinflöde. spina bifida occulta eller annan rygg(märgs)avvikelse med neurologisk patologi). Nattetid tycker man inte att det är något problem. Na 130 mmol/L. Ange vad som är frågeställningen och vilken undersökning som kan bli aktuell vid/för respektive frågeställning. graviditetskomplikationer. destruktiv process som skadar blåsans/blåsbottens innervation) patologiska benreflexer. chockbehandlas och iv. för stoppning – om utredningen utfaller normalt överväg bristande blåsuppmärksamhet och träna den. Odlingar sänds till lab. a) Vad skall man misstänka. Relativ viktnedgång i förhållande till vikten precis innan insjuknandet är mest Spädbarn med säkerställd urinvägsinfektion bör utredas med hänsyn till några olika frågeställningar. men endast på mer speciell indikation) Beroende på omfattningen av ärrbildningen: ökad risk för hypertoni.

Din kliniska bedömning är att hon är måttligt dehydrerad.5 ml/kg/timme.3 kg. (2. Du utreder hennes dåliga viktuppgång och konstaterar att hennes transglutaminasnivåer visserligen är låga. Mamman har med uppgifter från BVC och efter litet plottande får du fram nedanstående tillväxtkurva: SE HT 11 SID 41 . totalt IgA När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder. status inkl bedömning av utveckling • Blodprover: blodstatus m differentialräkning. rastlös. Denna typ av tillväxtavvikelse. insjunkna? Uttorkade slemhinnor – torr i munnen? Gråter utan tårar? Puls – snabb. varför man i detta fall behöver driva utredningen vidare avseende celiaki. (3 p) På morgonen dagen efter inläggnin gen har hon fått både vätskeersättning och litet frukost och är mycket piggare. leverfunktionstester. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. där får hon fortsätta få vätskeersättning via nasogastrisk sond. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. kalla extremiteter. törstig. Du misstänker att hon kan vara dehydrerad. Hur vill du rehydrera henne? Motivera ditt val rehydreringsstrategi och om du i så fall behöver komplettera utredningen på något sätt.2. transglutaminasantikroppar. När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder. SR. För att utreda dålig viktuppgång kan följande undersökningar och prover vara rimliga i detta fall: • Noggrann anamnes inkl kostanamnes och sociala förhållanden. Vilka kliniska tecken kommer du att leta efter för att på bästa sätt kunna skatta hennes grad av ut torkning? Ange fem (5) kliniska tecken som kan hjälpa dig att uppskatta hur uttorkad Ylva är och hur du tolkar dem. CRP. Vid selektiv IgAbrist är celiaki klart över representerat. motsvarande . dessutom är de vanligaste antikropparna man mäter vid celiaki just av IgA -typ. S-kreatinin. vilket för misstankarna till selektiv IgA .3 kg. och då ta tunntarms biopsier.5 p) objektivt. För att kliniskt bedöma hennes grad av uttorkning tittar du på: Påverkan på allmäntillståndet – irritabel.5 p) Hur vill du driva utredningen vidare? (1 p) . Hon har haft 4-5 diarréer sedan gårdagen. sovit dåligt och varit tröttare på dagis.!! Hur tolkar du dessa resultat? (1. hypoton i muskulaturen. Efter din undersökning finner du att flickan har kliniska tecken motsvarande måttlig t dehydrering till följd av sin gastroenterit. Du ger henne vätskeersättning (ORS) under 4 timmar motsvarande 12. elektrolyter.brist. Flickan fortsätter dock att kräkas och du bestämmer dig för att lägga in henne på avdelningen. Efter den tiden kissar hon och är litet piggare. urinsticka.knappt fått i sig något alls sedan dagen innan och det lilla som hon svalt har verkat komma genast i retur. trådig? Ylva väger 10. ferritin. letargisk? Förlängd kapillär återfyllnad . Hon har varit lös i magen av och till i flera månader. svag.5 p) Vilket tillstånd misstänker du? (1. m en är alltid kopplad till undernäring. men att totalt IgA också är lågt/omätbart. Redan i samband med inläggningen noterade du att hon vägde väldigt litet för sin ålder. När du pratar med mamman framkommer att flickan under en längre tid inte mått bra.5 SD. Hennes vikt på akutmottagningen är 10. sk failure to thrive är ofta multifaktoriell. slö.>3 s när man trycker med fingret 5 s på sternum? Påverkad hudturgor – nedsatt när man nyper ett hudveck på buken? Förändrat andningsmönster/frekve ns – djupa och/eller snabba andetag? Ögon – halonerade.

SE HT 11 SID 48!! I samband med 5½ månadersbesöket på BVC skall Gustaf vaccineras. Alltifrån 1gng/v till 5. Viktuppgång 400 gram de senaste 14 dagarna.ko mmunikation? Jollrar nyanserat Koordination öga.hand? Tittar efter tappad leksak Neonatalreflexer? Moro . hypothyreos. är helt opåverkad men bajsar löst efter varje amning.5p) Ange 3 principiellt olika orsaker till ikterus i neonatalperioden. Vad bör han kunna vid 6 mån ålder om han är normalutvecklad? (2p) Grovmotorik? Finmotorik? Samspel. Det är kontraindicerat att ge vattkoppsvaccin och andra levande vacciner vid immunbristsjukdom som drabbar det cellmedierade försvaret.i blod eller transkut ant Konjugerat och okonjugerat bilirubin. Vilka? (0.. DAT-test Vid 6 månader gör barnet vanligtvis följande: Grovmotorik? sitter med stöd. bl. Mamman undrar litet om andra vaccinationer. drar sig upp till sittande Finmotorik? använder båda händerna. immunisering. gripreflexen i handen. gallvägshinder (gallvägsatresi) är tillstånd som kan ge ikterus. hemofilus influensa och pneumokocker. Han är första barnet och föräldrarna är oroliga för hans avföring. prover tar du vid misstanke om ikterus? (0. i övrigt mjuk och oöm buk utan resistenser. även amning kan ge ikterus. vänder runt. kikhosta. Mot vilka bakteriella sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret? (1p) Nämn 2 absoluta kontraindikationer till vaccination med levande försvagat vaccin såsom t ex. vaccination (ges normalt vid 5 mån ålder) och bedömning av tillväxt och utveckli ng. Status i övrigt ua. Flickan sätts på glutenfri kost och när du träffar henne några månader senare är hon en pigg och glad tjej som ökat mer än 2 kg i vikt sedan du såg henne senast.10 ggr/dag Infektion (t ex urinvägsinfektion). flyttar saker mellan händerna Samspel. Inkomstdagen har han haft flera liknande episoder med De bakteriella sjukdoma r man vaccinerar mot vid 3 -5. Sök — sug.a. Förutom vid selektiv IgA -brist är celiaki överrepresenterat vid vissa andra tillstånd. Turners syndrom och Downs syndrom. Vad är normal avföringsfrekvens hos helammat spädbarn? ( 0. Han har god aptit. Bilirubin . I status ser du att barnet är antytt gul i huden och på ögonvitorna.5 p) På Hälso centralens BVC träffar du Gustaf 4 veckor.brist är celiaki överrepresenterat vid typ 1 diabetes. metabol sjukdom. griper aktivt. (Dessutom ingår vaccin mot polio som är en virusinfektion).5p) När du nu vet att det är ikterus och barnet ser piggt ut och är opåverkad. vattkoppsvaccin? (1p) Vid 7 månaders ålder söker man akut på Barnmottagningen pga av att han dagen före suttit i barnstolen och efter måltiden nickat till med huvudet upp repade gånger. stelkramp.5p) Vilket/a lab. vilka är de viktigaste proverna som du bör ta? (1p) Vid 6 månader kommer Gustaf för rutinundersökning på BVC innefattande bl. (1.12 månader är: Difteri.a. bör vara borta medan Grip -fotreflexen och Babinski är kvar tills barnet börjar gå.hand? Neonatalreflexer? Nämn 2 reflexer som bör vara borta och en som är kvar. immunosuppressiv behandling samt graviditet Mässling . autoimmun thyreoideasjukdom. vattkoppsvaccination. Levern palperas 2 cm nedom höger arcus.Ylva genomgår en gastroskopi där man i biopsier från duodenum ser subtotal villusatrofi förenligt med celiaki.kommunikation? Koordination öga. Förutom vid selektiv IgA .

oint resserad av sina leksaker. Cor: RR. Symmetrisk spontan motorik. Vid undersökningen framkommer ingen regress/ förlust av förm ågor vilket är positivt.förändringen kallas hypsarytmi. Kontroller på BVC ua. Vilka råd ger du för att stimulera amningen? (1p) Amma glest Ja / Nej Använda amningsnapp Ja /Nej Amningsobservation Ja /Nej Ge tillägg Ja /Nej Vilket hormon styr mjölkutdrivningen? (0.14 dagar b. AT: Fin färg. Inga blåsljud. Senaste 3 veckorna inte varit lika glad som tidigare utan varit mest trött.5p) Ovan är en beskrivning av ett fall med insjuknande i infantil spasm. normofrekvent. *Metabolscreening *Utesluta infektion *LP . Handläggning och utredningsgång i detta fall blir i korthet: *Akut inläggning för observation. Griper med båda händer. Maj ammar men vid första hembesöket när Maj är 5 dagar väger Maj 3350g. max 10% Nej Ja Ja Nej Oxytocin . Neonatalperioden ua frånsett lätt ikterus. 7. Han är enda barnet.obs glukoskvot *MR hjärna – utesluta annan patologi Hur handlägger och utreder du fallet vidare? (2p) Maj är född i fullgången tid och förlossningen var normal. Tidig hemgång. Lena har gett Maj tillägg vid ett par tillfällen. Barnsjuksköterska kollar sugteknik och man beslutar om tätare uppföljning.nickningar. Kan inte sitta själv. BB-tiden var normal.5p) a. normalförlöst v39+1. FV 3535g och FL 50 cm. SE HT 11 SID 51!!! Viken diagnos är det? (1p) Vad kallas EEG-förändringen? (0. Neurologiskt: Normal muskeltonus. god tonus. Symmetriska normalt utlöstbara senreflexer. Maj är barn 3 av 3 och mamma Lena har helammat minst 4 mån både Elias 6 år och Sonja 3 år. Trots det går det långsamt för Maj att vända i vikt. men när skall man förvänta att ett fullgånget barn skall vara tillbaka på sin födelsevikt? (0. Vänder sig till mage/rygg. Lena upplever att Maj upplevs piggare men är orolig för att amningen inte fungerar. graviditeten var ua. EEG . a) Att gå ned i vikt efter födelsen är normalt. oretade slemhinnor. Vilken diagnostisk undersökning ordinerar du? (1p) EEG visar detta mönster som är typiskt för denna sjukdom. men även armar och ben har dragit ihop sig. MOS: Välfuktade.5p) b) Hur stor viktnedg ång i % anses vara normalt? (1p) När Maj är 12 dgr väger Maj 3610g och är uppe i sin födelsevikt. Pulm: rena andningsljud. Ingen feber eller andra infektionssymptom. Buk: mjuk och oöm. Inga palpabla resistenser. kinkig.

01 ml/kg (=0. I status noterar du att benet är abducerat med nedsatt inåtrotation. Injektionen ges im i lårets utsida (vastus lateralis) Dosen kan vb upprepas var 5:e – 10:e minut samt erhåller 3. Dessutom är adrenalineffekten kortvarig.intravenös infart. Behandling: 1. Maj äter ti llägg med god aptit. Vilka kostråd ger du? (1p) Mamma undrar om det kommer att växa bort och om Maj har någon ökad risk för att få någon annan allergi. 5. Lena upplever då att Maj ganska snabbt börjar må dåligt.01 mg/kg).ö. Hon kräks ett flertal gånger och blir slapp i kroppen. (Antihistamin – kan ges efter de akuta åtgärderna.8. Inhalation med adrenalin/ventoline mot obstruktivitet. ev. Remiss till dietist/mjölkskola Bör få utskrivet Betapred. Labundersökning: CRP (lätt förhöjt. ultraljudsundersökning höftled (lätt ökad vätska i leden). tecken till andningsbesvär (obstruktivitet) och cirkulationspåverkan. men hon behöver inte få någon annan allergi. Eftersom Maj har en IgE-förmedlad allergi har hon en viss ökad risk att drabbas av andra födoämnesallergier. Lena är van då hon har ganska besv ärligt eksem på vintern och både Lena och pappa Lars har båda allergi mot pollen och katt.v. Maj är en frisk tjej men antydd känslig hud. diff. att han sedan 2 dagar varit gnällig.(ökade vita med relativ lymfocytos). (1p) Hur bekräftar du din diagnos? (1p) Efter en anafylaktisk reaktion skall hon observeras på sjukhus eftersom en fördröjd reaktion kan tillstöta. Hon blir rödflammig och öronen blir röda och svullna. Skall hon skickas hem eller läggas in? Motivera ditt svar.a. Dosering 0. På barnmott kan man ta serum för analys av spec IgE mot mjölk eller utföra pricktest som visar på en reaktion mot mjölk. Tillväxten är ok men mamman ger en flaska tillägg till kvällen för att hon skall bli lugnare på natten. Lena förstår att det är allvarligt och ringer ambulans. Vad misstänker du att Maj har drabbats av? (1p) Vilka akut behandling ordinerar du under ambulansfärden (och på akutmottagning)? (3p) Du misstänker att Maj har drabbats av en allergisk typ 1 reaktion på basen av komjölk. Överväger vätska 20 ml/kg i. Syrgas på mask. SR(normal) samt blodstatus (ngt stegrade vita. 2. 4. Till mamma säger du att mjölkallergin brukar kunna växa bort efter några års ålder . antihistamin och Anapen som akut behandling. Vilken diagnos är mest sannolik? 1p Vilka undersökningar bör du göra respektive överväga och vilka fynd förväntar du dig? 1p . Maj har anafylaxi m ed urtikaria. steroider (solu.cortef/betapred) i.g.v. brukar vara normal) En 4 -årig pojke kommer med sin pappa till Lycksele lasarett ca 10 mil från Umeå p. men knappast >50). När ambulansen anländer till hemmet efter 7 min är Maj fortfarande rödflammig. Maj hostar och verkar ansträngd i andningen. Adrenalin im: 1mg/ml .(=chockbehandling) 6. slapp. andningspåverkad samt kräks. Maj bör stå på mjölkfri kost. klagat på ont i hö knä och haft lätt hälta. men undersökning av hela benet och foten är i övrigt utan anmärkning. Du är jourhavande barnläkare och kontaktas av ambulans personalen.När Maj blivit 5 mån vill hon äta ofta och verkar ändå vara hungrig. Han har lättare ÖLI -symptom och temp 37. f. Anapen i samråd med allergimott. Coxitis simplex Status och anamnes är avgörande för fortsättningen. samt luftvägsallergier och eksem.) Efter behandlingen i ambulansen mår flickan helt bra. normalt) inkl. röntgen höftled (sällan motiverat om ultraljud är tillgängligt. Vad svarar du Lena på den frågan? (1p) Hur följer du upp henne och vilken akut medicinering bör hon utrustas med? (2p) Maj bör följas upp på barnmott med utvärdering med spec Ig E och ställningstagande till provokation.

epifyseolys). SR och leukocytos) på barn från vuxna vid ledgångsreumatism? Det är viktigt med noggrann kliniskt uppföljning av JIA. bäcken/rygg/skelett -process. värmeökning samt feber av och till. Hon har glasögon pga myopi. inte hälta! malignitet (särskilt leukemi. rörelseinskränkning Två månader senare återkommer han men nu med knäledsbesvär i form av ledsvullnad. (JIA är ett autoimmunt tillstånd. lätt ökat antal vita med relativ lymfocytos samt ultraljudsfynd av lätt vätskeökning i höftleden. Hon fick diagnos juvenil artrit och behandlades med enstaka cortisoninjektion i knäleden samt antiinflammatoriska läkemedel under ca 5 mån. men har nu senaste året legat på nivå ca 27. fem. kommer i mitten av juni. Ett normalt prova utesluter inte JIA. Ange 3 andra viktiga tillstånd som du bör ha i åtanke vid plötsligt påkommen hälta och värk ? 1p Septisk/akut artrit (med varierande patogenes). celiaki -hepatit hematologi). varefter besvären klingade av och allt glömdes av familjen.år.ex.pulsar?. I status opåverkad. Andra orsaker som kan övervägas är: viral eller bakteriell infektion reaktiv artrit efter infektion eller vaccination (t. Här behöver du kontrollera samt komplettera status med hjärtauskultation (utbredning? hörs på ryggen?). ordinär Övervikt Vikt (kg) dividerat med längd (meter) 2 Du hade haft god hjälp av data för att kunna beräkna hennes individuella tillväxthastighet för att (ev. Om svullnad saknas krävs 2 av följande tre: smärta vid passiv rörelse. leukocytos är bara i 50% av JIA fallen förhöjda. hos äldre barn skelettumörer) Hur ställer man kliniskt diagnosen artrit? 1p artrit = ledinflammation svullnad +/ . Din student har påbörjat konsultationen: Utöver ovanstående framkommer huvudvärk på eftermiddagarna flera ggr/vecka senaste året och några gånger/månad ’orolig mage’. Vårterminskontrollen har avslöjat att råden från skolsköterskan att minska kaloriintaget och att öka fysisk aktivitet inte har ändrat BMI.) kunna avstå utredning. I skolarbetet har lärarna inte signalerat något särskilt och själv anför Anna inga problem. blodtryck? pubertet? . Hon kommer med mor till din mottagning för att skolsköterskan ville det. röda hund. Vad utöver hans leder bör du följa upp? 1p CRP.Du bedömer det som Coxitis simplex på basen av kliniska fynd och labproverna som visar lätt CRP 20. Aldrig morgonhuvudvärk. MPR) växtvärk – nej. osteomyelit. Enligt journalen hade Anna för ca 4 år sedan en period med besvär från ena knäleden. Resonera kring inflammatoris ka markörer: Hur skiljer sig lab värdena (CRP. När dessa saknas kan du antingen vänta tills du får dem eller välja att göra mer omfattande utredn ing nu (bättre eftersom hon har symtom). så man behöver vara alert på andra autoimmuna sjd – thyroideastörning. på remiss från skolhälsovården pga stigande BMI. SR. Vilken sjukdom behöver du nu överväga? 1p Juvenil idiopatiskt artrit (JIA).värmeökning. Han har CRP 20 och lätt leukocytos. värmeökning. smärta och rörelseinskränkning. lite försiktig rar flicka som medverkar väl. Tidigare var BMI kring 22-24. trauma (med ev. SE SV VT 10 SID 8!!! Nybesök: Anna 14. Ökat subcutant fett över bål och extremiteter. Irit är vanligt vid JIA hos barn varför ögonundersökning är viktig del i uppföljningen.

45x eller annan strukturell könskromosomavvikelse? Förebyggande generell blödningsbenägenhet pga k-vitaminbrist hos nyfödda. Tidigare. eller avstå från. och hon remitteras med fullständiga uppgifter till cardio log med frågeställning: coarctatio aortae? Fortsatt komplettering av status: Du ser en bröstkurvatur motsvarande B2-3 och enstaka könshår längs labia majora. FSH 62 IU/L (ref 1. men TSH var fortfarande förhöjt (47. fT4 och FSH vid första besöket för diagnos av ev hypothyreos och för nivådiagnostik av den bristande pubertetsutvecklingen Labsvar: TSH >100 mU/L (ref.27 – 4. Hur skall man tolka/åtgärda det? 0. thyrstatus (doskontroll). Leder ua.2 pmol/L (ref 12-22). fempulsar skall vara palpabla. 0.7 . Hon är mycket kittlig och svårundersökt. vidare utredning (kort!)? 1p Blåsljudet hörs mycket svagt vid auskultation på ryggen.övervikt -fetma? 0. varför man kan ana att hypothyreosen funnits en längre tid.2).5p Hur beräknas BMI? 0.5p Vilka ytterligare uppgifter behöver du för att kunna planera. Buk. Vid palpation av brösten kan ingen körtelvävnad palperas.22) Diagnos och åtgärd(er) direkt med anledning av dessa svar? 1p Planera tidpunkt för uppföljning och vad skall då göras? 2p Perifer hypothyreos.2). fT4 6.2 cm. kunde barn med Annas långa anamnes ha TSH -nivåer på 600 -900 mU/L! Turners syndrom? Alt. Längd 148. Tolkning/åtgärd? 2p Blåsljud som hörs på ryggen är inte fysiologiska. Vikt 59. BT sittande höger a rm 140/85. med doser som successivt ökas under 1 -2 mån Återbesök om 1-2 veckor för information. Hur definieras hennes BMI-nivå ur populationsperspektiv? Normal .Anna hade haft sitt höga BMI i över 1 år enligt remiss.2 kg (se kurva).5 p Vilken är frågeställningen på kromosomprovet? 0. MoS.muskulatur.27 – 4. Tidigare tillväxtdata följde inte med remissen. omedelbar start av försiktig thyroxinsubstitution. de kan erhållas efter sommarlovet. då titrering utfördes. normalt 0. Du är rätt säker på att hon har coarctatio aortae och väger samman det med hennes BMI utveckling. Kemlab titrerar numera inte fram exakt TSH -nivå utan svarar enbart ’>100’. Vilken ytterligare utredning är befogad i detta skede? Frågeställning? 2p 14 år och inga tecken på påbörjad pubertet bör föranleda prov för TSH. Även med adekvat thyroxindosering tar det lång tid för TSH att nedregleras. Cor: kort syst bllj gr 2 I2 -3 sin.5 p Aktiv expectans . BT bör mätas också i vänster arm och i benen. . Pulm. några femoralispulsar hittar du inte. Lgll. TPOantikroppar (autoimmun orsak?) information om bristande ovariefunktion och behov av östrogensubstitution blodprov för kromosomanalys prov för ev celiaki (hypothyreospat har sällan ’orolig mage’) Med behandling blev fT4 normalt (fT4 20) efter 6 veckor.

1p b) Ange 2 orsaker till okonjugerad.Du kallas till Förlossningen för att undersöka ett nyfött barn född av eritreanska föräldrar. Struma (jodbrist?) Rakitsymtom? Serologi för: HIV. BCG mot Tbc vid 6 mån. kongenital hepatit b) Kongenital hemolytisk sjukdom (t. konjugerad typ. utan det samlas i blodet. Gränsen för ljusbehandling från/vid 3 dygns ålder är 350 mmol/L. Dehydrering. vilket är en ovanlig (1:10000) men potentiellt livshotande komplikation. syfilis Du skall nu lägga upp ett vaccinationsprogram för detta barn. rubella. b) MPR vid 18 mån Mot vilka sjukdomar används levande försvagade vaccin i barnvaccinations- . Det nyfödda barnets lever klarar inte av att ta hand om allt bilirubin. Förlossningen går bra och hon får en spruta K-vitamin. Den föregåend e jouren har ordinerat prover som visar att okonjugerat bilirubin är 225 mmol/L. inte provtagits tidigare)? 1p a) Kongenital gallvägsatresi. 1p Fysiologisk icterus (normalfynd). hepatit B och C. Har du eller någon släkting HIV eller tuberkulos? Har du haft hepatit-B? om barnet är fött i Sverige har väl rimligen prov hunnit tas för hepatit mm.5 p b) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets andra levnadsår? 0. sfärocytos). Strax efter födelsen har alla nyfödda barn förhöjda nivåer av bilirubin i blodet men bara några av dem blir mer påtagligt gula.I den händelse mamman är smittsam eller annan i familjen har aktiv HepB bör Hep-B vaccinationen tidigareläggas och starta redan på BB (kan då ges vid 0. Detta har inget med leversjukdom att göra. Nä r de röda blodkropparna dör och faller sönder (vilket är normalt) bildas förhållandesvis stora mängder bilirubin.avseende smittsamma sjukdomar? 1p avseende andra sjukdomstillstånd? 1p Vilka prover bör du ta på en gravid asylsökande/flykting kvinna som är gravid (och där du saknar provsvar alt . Föräldrarna är flyktingar och har just kommit till Sverige och därför inte varit på MVC före förlossningen.1 och 6 mån ålder).ex. Alla dessa vacciner ges vid 3-5-12 mån. G6PD -brist. Ange vanlig orsak till gulsot hos nyfödda och förklara mekanismerna. Direkt-AntigenTest -negativ icterus som kvarstår efter en veckas ålder hos ett fullgånget barn och som är viktiga att upptäcka tidigt! 1p Mamman kommer från Eritrea och vad bör du då särskilt fråga henne som är av vikt för barnet . Varför ges K-vitamin? 1p ”Morbus hemorrhagicum neonatorum”.k. man åkte hem vid 2 dygn ålder och kommer nu åter eftersom hon är lite gul. a) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets första levnadsår? 1. dessutom bör Hepatit -B ingå eftersom barnet tillhör risk gr upp. Under fosterlivet har barnet bildat rikligt med röda blodkroppar. Hypothyreos. Flickan är nu 4 dagar gammal. a) Om bilirubinet hade varit av s. vad hade du då behövt överväga/utreda? Nämn någon orsak till konjugerad icterus i neonatalperioden.5p a) Följ det svenska vaccinationsprogrammet och ge vaccin mot DTP Polio+Hib samt pneumokocker. Infektion et c. alt på BB om nå gon i omgivningen är smittsam.

Du hör ett systoliskt blåsljud längs nedre delen av sternums vänstra kant som inte hö rdes när du undersökte barnet på BB.socialnämnden är ansvarig för barnets skydd svarsleende nyföddhetsreflexerna är kvar (moro reflex. Han kommer med ambulans tillsammans med sin pappa vid 2-tiden på natten sedan pojken plötsligt vaknat upp med skällande hosta och andnöd drygt en halvtimme tidigare. men från dagis hade man inte reagerat. Flickan har från 3 veckors ålder sjunkit 1 standarddeviation (’kanal’) i vikt i tillväxtkurvan och mamman berättar att hon andas snabbt och ansträngt vid amning. Pappan beskriver det som att sonen inte kunde få åt sig luft. Vad förväntar man sig av ett normalutvecklat 10 veckor gammalt barn? 1p På akutmottagningen möter du som jourhavande en 2-årig pojke p g a akut påkomna andningsbesvär. Ange 2 shuntar som upprätthåller den fetala cirkulationen under fostertiden? 1p Vid 10 veckors ålder söker familjen akut på barnmottagningen och uppger att barnet varit skrikigt och ständigt dunkat huvudet mot sängens spjälor. Andningsfrekvensen är 35/min och kroppstemperaturen är 37. tågrip ) även rätt för kan öppna händerna nackmuskelstyrka – kan balansera huvudet något.programmet? 1p 1p När är det kontraindicerat att ge ett levande vaccin? Mot tuberkulos.) och förnyad klinisk undersökning om 8-14 tim Socialjouren kontaktas . men detta kan man som regel vänta med till efter barnet fått behandling för sitt andningshinder.ingen shunt. Vilken är den troliga diagnosen? 1p Varför hörde du inte blåsljudet första gången? 1p En stor VSD konstateras med u-ljud och flickan insätts på f urosemid och digitalis i väntan på operation.4° C. Vänster arm används inte. handgrip. Pappan säger att sonen är ofta förkyld. ductus venosus ductus arteriosus (Botalli) foramen ovale Barnmisshandel måste misstänkas. lyfta huvudet i liggande? Du misstänker krupp. skällande hosta. När du nu träffar honom har han kraftig. Det använder inte vänster hand och mamman undrar om vänsterhänthet är ärftlig eftersom hon själv är vänsterhänt. mässling. Dessa vacciner är kontraindicerade vid immunosuppressiv behandling och vid vissa immunbristsjukdomar. u -ljud hjärna. Spädbarn har ingen kraft att dunka huvudet i spjälsängen Barnets inläggs – för observation och utredning av ev bakomliggande sjukdom (helkroppsröntgen.a.pga lika tryck i stora och lilla kretsloppet hos det nyfödda barnet . Vilken diagnos överväger du i första hand? 1 p Vill du göra några undersökningar Ventrikelseptum defekt (VSD) . Inga ytterligare prover behövs då dessa ofta gör barnen upprörda. vilket förvärrar luftvägssymptomen . att sonen fick panik så pappan tog upp honom och gick ut på balkongen medan mamman ringde ambulansen. bål och armar. Pulsoximetri kan vara av värde i svårare fall. Du noterar indragningar i jugulum och över lungfälten hörs sonora biljud. påssjuka och röda hund används levande försvagat vaccin. och när han somnade tidigare samma kväll tror pappan att han kan ha varit litet snuvig. ögonundersökning. blodstatus. ev. I ett typiskt fall som detta kan försiktig inspektion av munhåla och svalg tillåtas. Vad misstänker du och hur handlägger du detta? 1p Du skall undersöka barnet psykomotoriska funktioner. När trycket faller i lungkretsloppet uppstår en vä -hö shunt. Du träffar barnet igen på BVC vid 6 veckors ålder. koagulationsprover bl. I status noterar du ett stillsamt barn med 3 st centimetersto ra blågröna märken på rygg.

perkussionsdämpning) är tydligare förenade med bakteriella pneumonier. Saturation mätt med pulsoximetri visar 97%. indragningar sub . och i så fall vilka? 1p Behandling som har effekt vid krupp är inhalation med adrenalin via nebulisator samt steroider. influensa A och B. Steroiderna kan ges i tablettform upplösta i vatten (t ex bet ametason) eller inhaleras via nebulisator eller spacer (t ex budesonid). RS -virus. Barn med basal pneumoni som engagerar diafragmala pleura kan presentera/te sig som akut buk. pulsen är 135/min. På väg ut frågar pappan vad krupp beror på. Även om inget enskilt undersökningsfynd ensamt kan bekräfta eller förkasta misstanken på bakteriell genes vid lunginflammationer är ronchi och stridor är de kliniska fynd som har svagast koppling till bakteriell infektion. Kliniska undersökningsfynd som är förenliga med lunginflammation hos förskolebarn är feber ≥ 39. påverkat allmäntillstånd (barnet ser sju kt ut). Han har ingen feber.eller intracostalt. adenovirus. Vilken behand ling ordinerar du? 1. tachypné/dyspné. Barnet har kraftig skällande hosta. hosta.0 °C. är han helt symptomfri och sover djupt i pappans famn. vissa coxsackievirus och andra virus kan också orsaka krupp. Ånyo söker man för luftvägssymptom. metapneumovirus. där parainfluensa bidrar till 60% av fallen.5 p Hur tillför du behandlingen? 0. nedsatta andningsljud ronchi eller krepitationer vid auskultation.5 p Du låter pojken först inhalera 1 mg adrenalin upplöst i koksaltlösning och ger sedan 5 mg betametason upplöst i vatten. Efter en halvtimme är luftvägssymptomen nästan helt borta och vid 6-tiden. dämpning vid perkussion över lungfälten. liksom bilaterala diffusa infiltrat som dock kan ses även vid atypiska bakteriella infektioner (Pneumocystis jirovecii. Lungröntgen kan inte avgöra om infektionen är viral eller bakteriell. så du låter dem gå hem. Ensidiga eller avgränsade symptom (nedsatta andningsljud. medan diffusa.för att bekräfta eller förkasta diagnosen. Luftvägsobstruktionen vid krupp orsakas av svullnad och ökad slemproduktion i den subglottiska slemhinnan. Andra akutfasreaktanter som LPK stiger snabbare och når högre vid bakteriella pneumonier än virala infektioner. krepitationer. Lågt CRP ≥ 24 timmar efter symptomdebut talar emot bakteriell genes. Legionella pneumophilia och Mycoplasma pneumoniae). Han sitter i pappans knä. cyanos och näsvingespel. men utöver hostan säger han inget. Vid krupp sprids infektionen från näshålan ner mot struphuvudet och luftstrupen. när du får tid att titta till pojken igen efter en hektisk helgnatt på akuten. Krupp är en virusinfektion. inspiratoriska indragningar under revbensbågen och stridor. På remissen från primärvården står det ”Pneumoni?” Ange minst 4 kliniska undersökningsfynd du letar efter för att bekräfta eller förkasta allmänläkarens frågeställning? 1 p Vilka kliniska fynd och ytterligare undersökningar hjälper dig att avgöra om infektionen är bakteriell eller viral? 1p . echovirus. liksom buksmärtor vid lobära pneumonier. men tillsammans med kliniska undersökningsfynd kan radiologiska tecken såsom lobära eller segmentella förtätningar tala för att infektionen är bakteriell medan peribronkiellt ödem och interstitiella infiltrat är starkare associerade till viral a infektioner. bilaterala symptom med både ronchi och krepitationer är mer kopplade till virusinfektioner. Vad orsakar krupp? 1p Två månader senare träffar du samme pojke och hans far på akutmottagningen.

+++ erytrocyter. När du auskulterar har du svår t att tydligt höra några skillnader. vilka två sätt ger mest trovärdigt svar hos spädbarn? 1p Det visade sig att Kalle inte hade någon feber. Neurologi normalt. Övre luftvägsinfektioner hos förskolebarn utan fokala symptom är nästan uteslutande orsakade av virus där antibiotikabehandling inte har någon effekt. Urinsticka visar: ++ leukocyter. MoS+ öron+ cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt. Du ger honom intravenöst antibiotika (besylpenicillin. (akut nefrit ger rätt) . Du ger honom syrgas på grimma. tidigare frisk. CRP och elektrolyter. men han anger ömhet över urinblåsan. blodstatus med diff. men vid perkussion hör du att tonen över höger lungfält är dämpad. nitrit negativ. cefotaxim e d) och vätska. med största sannolikhet en bakteriell pneumoni. Pappan säger att han inte känner igen sin pojke. som i sin tur styr behandlingstiden. Urinsticka visar: ++ leukocyter. Enligt pappan blev han sjuk 2 dagar innan men har snabbt försämrats. Pojken har en kraftig infektion med hypoxemi. positiv urinodling med relevant bakterieantal i förhållande till inkubationstid . Efter 3 dagar ha r pojken piggat på sig. Temp och CRP för att sk ilja mellan hög och låg infektion.9 °C. Han har hört att grön snuva betyder att det är bakteriellt och vill ha penicillin till dottern också. +++ erytrocyter. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. Du ser att han är lite svullen i ansiktet. särskilt kring ögonen. nitrit negativ. 6 månaders ålder: blåspunktion 4 års ålder: kastat mittstråleprov eller kateterprov Vad krävs för diagnos pyelonefrit? 1. Neurologi normalt. Saturationen uppmäts till 91%. Buken palperas mjuk utan resistenser. Blodtryck. Färgen på sekretet från näsan beror på kroppens immunförsvar och beror inte på om infektionen orsakas av virus eller bakterier. tidigare frisk. MoS+öron+cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt . Vad svarar du honom? 0. Du räknar till 65 andetag/min. Vilka fler undersökningar/prov behöver du diagnostiskt? Motivera. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. CRP var 15 och urinodlingen blev negativ. febern och hostan nästan försvunnit. Kalle hade svinkoppor för två veckor sedan. CRP 159 mg/l. så här sjuk har han aldrig varit förr. 1p.5 p Under utskrivningssamtalet berättar pappan att storasyster 4 år också är sjuk. ++ protein. Han drack nu på morgonen. Den kliniska diagnosen blir att han har en högersidig pneumoni. Hon är förkyld sedan några dagar med tjock grön. CRP >20. han ligger trött i pappans famn. han leker och äter och är redo att skrivas ut med fortsatt peroral antibiotika några dagar till. men han anger ömhet över urinblåsan. Kalle 5 år.5 gr. Hur handlägger du honom? 1. hostar litet men är i övrigt pigg och feberfri. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. ++ protein. men behövde ingen behandling. När du nu träffar honom är han allmänpåverkad. Febern mätt hemma är 39. men sedan har han kräkts när han hostar och varje gång de försökt ge honom något.5 p Urinprov från barn för urinodling är svårt. lägger in honom på barnavdelning och sätte r intravenös nål.5 p Kalle 5 år.På akutmottagningen träffar du en drygt 2 -årig pojke som du 2 månader tidigare behandlade för krupp.gul snuva. Ur denna tar du blod för odling. Buken palperas mjuk utan resistenser. Du ser indragningar subcostalt bilateralt. eftersom njursjukdom misstänks Temp över 38. Vad är mest sannolika diagnosen? 1p Poststreptokock glomerulonefrit. Kalle har kissat bara två gånger senaste 24 timmarna trots att han dricker som vanligt.

(1 p) Vilka två potentiellt farliga diagnoser måste du även fortsättningsvis ha i åtanke? (1 p) 1-Massiv proteinuri (> 40 mg/m 2 /tim eller >50 mg/kg/dygn eller U. ensidig bensvullnad/smärta. Hon tycker också att hjärtat slår snabbare än det brukar. Hon kan gå som vanligt i lugn takt men blir lätt andfådd och får hjärtklappning. andningsfrekvens 1 6/min.a. Prover: Blodstatus. puls 89/min. yrsel. kardiomyopati. trötthet. Lungemboli. inga trombostecken. Du uppmanar henne trimestern för att därefter öka igen . Thyreotoxicos . Vilken är den troligaste förklaringen till Kerstins besvär? (1 p) Efter anamnes och undersökning kan du i princip utesluta några diagnoser som initialt hade kunnat vara möjliga. Din bedömning blir att besvären är graviditetsrelaterade och du gör ingen Hjärtminutvolymen ökar (slagvolymen ökar med ca 30% och hjärtfrekvensen ytterligare utredning i nuläget. Andningsfrekvensen ökar pga att CO2 . TSH. blodtrycket sjunker med ca 5 -10/10-15 i andra hos barnmorskan om en vecka för kontroll av blodtr yck. samtidigt som man har kvar viss inflammationshämmande effekt. blodtryck . Besvären beror sannolikt på den fysiologiska omställning som normalt sker under en graviditet. Hon förnekar hosta. Vanligtvis är Kerstin i god fysisk kondition (tävlar i orientering) men nu blir hon väldigt andfådd av att gå uppför en trappa. cushingoid) och med avstannad längdtillväxt . bröstsmärtor. Hb 11 5 g/l. MVC-journalen. Preeklampsi. ödem? Hur mycket begränsar besvären henne? Status: Auskulterar hjärta och lungor.alb/U-kreat >600 mg/mmol) 2Hypoalbuminemi (< 25g/l) 3-Ödem (4 -Hyperkolesterolemi – och ingen hematuri) Kortsiktigt förväntas uttalad viktuppgång (patienten blir s. yrsel.2. hosta. Smärtor i bröstet . Prover normala.k. Vad bör ingå mer i anamnesen och vilka undersökningar/prover gör du primärt? (3 p) Kerstin är tidigare frisk. 28 år. bltr 130/ 85. temp 37. Hjärta och lungor auskulteras u. Hon har önskat en läkarbedömning eftersom hon har andningsbesvär och barnmorskan ber dig som underläkare på vårdcentralen att göra en bedömning.Mamman undrar om pojken inte har nefrotiskt syndrom eftersom han är svullen i ansiktet och har proteinuri. temp. är gravid med sitt första barn i graviditetsvecka 33. Du tycker att det krävs mer för att sätta diagnosen nefrotiskt syndrom. SF -måttet följer normalkurvan enl. Anamnes: Tidigare sjukdomar . Besvä ren har kommit successivt under de senaste veckorna. andningsfrekvens. SF -mått. Polyhydramnios.. Vilka kriterier skall vara uppfyllda för diagnosen nefrotiskt syndrom? 1. hjärtklaffsdefekt). CRP . Ange minst tre. max 80 mg) per os i 3 doser i 6 veckor följt av Prednisolon 40 mg/m 2 per os varannan morgon i ytterligare 6 veckor och därefter prompt utsättning. För säkerhets skull planerar du ett extra besök ökar med 15-20 slag/min). puls. Anemi. trombostecken .5p Nefrotiskt syndrom behandlas med Prednisolon 60 mg/m 2 /dygn (=2mg/kg. Vilka negativa effekter är att förvänta kortsiktigt (inom 3 mån)? 1p Vad är det fysiol ogiska skälet till varannandags -dosering av prednisolonet? 1p Kerstin. Varannandags -dosering ges för att ge hypofys binjure -axeln chans till återhämtning. Hjärtsjukdom (arytmi. Pneumoni Astma.

gallbesvär men det är mindre allvarligt. (1. Hb har stigit något de senaste veckorna och är nu 1 20 g/l (Kerstin har tagit järntabletter). trötthet. Hon anger att hon haft värkar sedan igår kväll. Vilken/vilka diagnoser överväger du och vad gör du? (1. Ingen blödning eller flytning. CTG är normal. Aldrig haft gastritbesvär. Blodtryck. Hon har fått vila under I MVC -jour nalen kollar du om blodtrycket stigit under graviditeten .5 p) I MVC -journalen noterar du att blodtrycket var 130/85 för 3 veckor sedan och 145/90 idag (blodtrycket vid första MVC -besöket var 120/ 75). intensitet). bibehållen till 75%. I vilket skede av förlossningen är Lena? Fortsatt handläggning? (1 p) Lena återkommer till förlossningen nästa morgon. sjukdomskänsla. vilket hon haft av och till i flera månader.5 p) tröskeln sänks och tidalvolymen minskar (inskränkt bukandning). ömhet. Du bedömer att hon inte har värkar. 1+ proteinuri idag .5 p) Lena. Du frågar efter andra symtom som huvudvärk. urinsticka (om det inte redan är gjort). darrighet. och blödning . Hon har lätt huvudvärk. En generell vasodilatation och ett försämrat venöst återflöde kan även bidra. Smärtanamnes (lokalisation. Fosterrörelser . Fosterljud avlyssnas med Doptone. Du känner på cervix som är sakralriktad. Preeklampsi/HELLP. Barnmorskan vill att du undersöker henne eftersom hon har så väldigt ont i övre delen av buken och känner sig ill amående. vattenavgång. Hon kommer till förlossningen på sen eftermiddag. värkar?) och hela buken. De smärtar dock så mycket att hon inte fick mycket sömn inatt men kunnat vila en del under morgonsidan. karaktär. kräkningar.att genast höra av sig om besvären förvärras eller om andra symtom tillkommer. men inte alldeles regelbundet. Temp. synfenomen. Citodon®. hon vill nu helst ligga hopkrupen. Kerstin remitteras akut till specialistmödravård för utredning (ev. 140 slag/min. Vid undersökningen finner du att Kerstin är palpationsöm i epigastriet. Hon har haft ett gallstensanfall för 2 år sedan. ex T. SF -kurvan visar samma mått nu som för 3 veckor sedan (dock mätning av annan barnmorska idag). Rekommenderas åka hem och försöka v ila och kan möjligen få med sig analgetika. Beskriv de cirkulations . som är frisk sedan tidigare väntar sitt första barn och hon har haft en normal graviditet. Uterus är däremot mjuk och oöm. Ödem under graviditeten uppstår på grund av sänkta albuminnivåer som minskar det kolloidosmotiska trycket. 32 år. Normala fosterrörelser? Vaginal blödning eller misstänkt vattenavgång? Tidigare gallbesvär? Tidigare gastrit eller magsår? Palpation av uterus (tonus. Förklara äve n varför ödem är vanligt under graviditet. Vad tittar du särskilt efter i MVC-journalen? (1. medelmjuk i k onsistensen och öppen för fingret. Vikten har ökat från 68 till 70 kg sedan besöket för 3 veckor sedan (vikt 59 kg i början av graviditeten). ev. fostervattenmängd och blodflöde i navelsträngsartären.och respirationsfysiologiska förändringar som normalt sker under graviditet och som blir mer uttalade mot slutet . . intervall. Vilka anamnestiska frågor bör du ställa nu? (1 p) Vad bör du undersök a? (1 p) Kerstin uppger att hon haft ihållande smärta som tilltagit något sedan ca 6 timmar. sura uppstötningar. Tre veckor senare blir du åter tillfrågad angående Kerstin som nu är på barnmorskebesök. Avlyssnar fosterljud . Proteinuri? Hb? Vikt? SF-kurvan . Latensfas . duration. inläggning) av misstänkt HELLP och fetalt ultraljud med bedömning av vikt.

sned . huvud (vidöppet eller framstupa) eller säte. variabilitet (bandbredd). Lenas intagningstes t ser ut så här Två av följande tre kriterier ska uppfyllas för diagnosen aktiv fas eller i ”aktiv förlossning”: 1) regelbundna smärtsamma sammandragningar (3 -5/10 min) .natten men på efternatten har det tagit i ordentligt med smärtor i ryggen och regelbundna sammandragningar upp till tre per 10 minuter . EDA.k. Barnet behöver födas .eller vänstervänt . inga deceleration er. ruckbart. När cervix är fullvidgad och huvudet står 1 cm ovan bäckenbotten noteras mekoniumfärgat fostervatten och följande registreras: Det har således tillkommit fostertakykardi och sena decelerationer. morfin. För utdrivningskedet (bäckenbotten): fortsatt EDA. sammandragningar ca 4 per 10 minuter. Fostrets bjudning: föregående fosterdel. 2) vattenavgång. Uterus och cervix innerveras från Th10 -L1 och bäckenbotten från S2-4.eller tvärläge. lustgas. SE SV VT 10 SID 50!!! Enligt vilka parametrar tolkas CTG? T olka dessa parametrar i Lenas CTG. steri la kvaddlar. TENS. (1 p) Hur klassificeras denna CTG? (1 p) Lena får nu alltmer ont. Från vilka segment utgår spinalnerverna som innerverar uterus. Normal CTG. Vilken ytterligare information efterfrågar du? (1 p) Lena har inte haft vattenavgång eller blödning. Fosterljuden auskulteras till 140/minut Ange vilka uppgifter du söker svar på vid yttre palpation. Förlossningen går nu framåt sedan oxytocininfusion givits . Fostrets hållning : flektion eller deflektion Fostret palperas i högervänt huvudändläge. vattnet går spontant vid öppningsgrad 6 cm och förlossningen fortskrider sålunda: SE SV VT 10 SID 52 Basalfrekvens. föregående fosterdel i relation till bäckeningången. cervix och bäckenbotten ? (1 p) Vilka metoder för smärtlindring finns tillgängliga för förlossningens olika skeden? (1 p) Lena får nu EDA. ev decelerationer samt uterusaktivitet. oxytocin-in fusion . Sekundär värksvaghet . 3) cervixdilatation 3-4 cm . Vid inre undersökning finner du att cervix är öppen tre cm och utplånad. vidöppet. Hon efterfrågar smärtlindring. pudendusblockad . Hur Tecken på stress hos fostret föreligger. (1 p) Fostrets läge: längs -. För öppningsskedet (uterus och cervix): exempelvis akupunktur. fixerat i bäckeningången.140. accelerationer 4/20 min. intagningstest med CTG . acceleration (reaktivitet). rörligt.kurva. fixerat . spinalanestesi. Lenas CTG: Basalfrekvens ca 130. Vad är definitionen på aktiv förlossning? (1 p) På denna förlossningsavdelning är riktlinjen att kvinnan vid inkomsten genomgår s. bandbredd 510. Lena bedöms vara i ett aktivt värkarbete. Fostrets ställning: höger.

men nu sedan ett par veckor haft ett par småblödningar. Vilka principiellt skilda orsaker har du att ta ställning till avseende hennes blödningar? (2 p ) I status: Klaffande vulva med ett cysto. andning. II .09 (7. Transformationszonen ej synlig.para.bedömer du fostrets tillstånd? Vad blir din åtgärd? (1 p) Vad kallas bjudningen? (0.5 -7. Adipositas och anovulation ökar risken för endometrie cancer . V ilken och varför Cervixborste upp i cerivxkanalen. Sara har en specifik riskfaktor för endometriecancer.5-9. 1) Endometriebiopsi 2 ) Cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll och utvärdering. hudfärg . (1. gif t. två vuxna barn. Har s vårigheter att poäng och cx . tonus. Blodgasanalys från navelsträngen omedelbart efter födelsen visar: Navelartär Navelven pH 7. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. Gyn: IIIgrav id a. Sedan 1) Atrofiska slemhinnor i vagina 2) Cervixcancer 3) Polypbildningar cervix drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet. Senaste m enstruation januari 2009.a att det tynger/trycker i underlivet . (1 p) Vad blir din tolkning av barnets tillstånd vid födelsen? (1 p) Vidöppen hjässbjudning Apgarkriterierna bygger på bedömning av hjär t frekvens. På vårdcentralen fanns möjlighet till endometriebiopsi så du tog det. Att värdena från navelvenen (från placenta) är helt normala medan värdena från navelartären (från barnet) är onormala visar att hypoxin varit kortvarig.14 (3. Det oroande är blödningarna som du först tar ställning till. Besvären begränsar det dagliga livet. Uterus normalstor till liten . Sedan tre månader svårt att sova p. med påverkan på samlivet. Hur tar du cellprov och varför syns inte transformationszonen? (1 p) Det finns tre möjliga sätt att utreda/bedöma endometrieavvikelser.5-10. De förhöjda värdena på pCO 2 och BD/BE i navelsträngsartären tyder på att kombinerad respiratorisk och metabolisk acidos förelegat. Välreglerad hypertoni och BMI ca 30. Östrogen produceras i fettväven och den produktionen är utan inflytande från .och ett rektocele som prolaberar ca 2 cm utanför introitus .38) 7.5 p) Hon var inte postmenopausal men du bedömde risken för endometriecancer som ökad.80 (4. Inget urinläckage vid hosta. normaliserat vid 5 minuter visar att lätt asfyxi förelegat. Atrofiska men ej lättblödande vaginalslemhinnor.9 -10. a värmevallningar och svettningar. På vårdcentralen söker Sara Jonsson 53 år p.0) -8. Hon har även börjat besväras av sköra slemhinnor. men besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. retbarhet.cancer o endometriecancer skall vara nämnt ) tömma tarmen och måste ofta med fingrarna hjälpa till för att få ut avföringen.8 (-2. därefter blödningsfri.48) pCO 2 8.5 p ) Barnet har Apgar 3 (1 minut) . Lite blod i cervi x. beskriv dessa.05-7. ( Inte tvingande att ta endometriebiopsi eftersom hon ej är postmenopausal) 3) Ultraljudsmätning av endometriet (om< 4 mm kan man avvakt a om det inte kommer ytterligare blödningar).7) 5. Vid l åg östrogennivå i serum kryper transformationszonen upp i cervix .27 (7.0) Ange kriterierna för Apgar score. 4) Endometriecancer 5) Endometriehyperplasi ( 4 orsaker för full ansträ ngning. storlek som en tennisboll. vid corpus.0 (-1.g.17-7. 7 (5 min) och 10 (10 min). Apgar score sänkt vid 1 minut. inget avvikande palperas över adnexa.9) BD/BE -11.g.

Besvara hennes fråga och redogör för den fysiologiska bakgrunden rörande miktionen. Vilken behandling insätter du pga endometriesvaret? (0. Rektocelet b uktar in i vagina vid avföring och Sara måste hålla emot när hon har avföring. Sara undra r också om framfallet h a r något att göra med hennes förstoppning. Vad är det för skillnad i hormondoserna i kombinerade p -p iller och HRT i klimakteriet. Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion. kan hon då bara spola ner dem i toaletten undrar hon.5 p) Vad är med stor sannolikhet genes en till hennes avföringsproblem.5 p) Kan hon spola ner de kombinerade p -pillren i toaletten? Motivera ditt svar . vänta med Detrusitol®. P-piller skulle förvisso fungera mot de klimakteriella besvä ren men eftersom trombosrisken är östrogen-dosberoende är det en onödigt hög dos. eller handen mot vulva.5 p ) Dosen/potensen är den viktigaste skillnaden. Avseende prolapsen: Sedvanlig behandling alternativt avvakta svar på endometriebiopsin (malignitet?) Endometrieprovet visade hyperplasi utan atypi. Denna spinala reflex hämmas centralt av att man volontärt håll er emot. . Sara undrar även om det finns negativa effekter av operation. Sara undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat. Om inte. Att gå och kissa d irekt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär. Risken för urininkontinens är ca 10% pga en dold ansträ ngningsinkontinens. Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion . Avseende de täta trängningarna: Urinprov. Sådan anamnes är nästan patognomont för r ektocele. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning. Prolapsring och lågdos lokalt östrogen (eller högre styrka) . inget malignt. och varför är det en skillnad? (1 p ) Varför bör hon inte ta kombinerade p -piller? (0. (1 p ) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga östrogenbrist är även trigonumområdet i blåsan påverkat och känsligare för tänjning vid urinpåfyllnad. (1 p) hypofysen. prolapsen kan ge adekvat stöd under uretra så att Sara är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas. ofta med en tumme i slidan. Utan produktion av progesteron kan heller ingen avstötning ske.5 p) Efter en prolapsoperation kan patienten erfara urininkontinens .är det en riskfaktor? (1 p) Vad gör du avseende hennes övriga problematik idag? En klar motivering krävs för ditt val av åtgärder. Sara tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk östrogenbehandling (HRT). P-piller och HRT innehåller heller inte samma typer a v syntetiska östrogener och gestagener. H ur stor är risken för detta och varför uppkommer urininkontinens? (1 p ) Cykliskt gestagen.5 p) Ni bestämde att först behandla konservativt innan ställningstagande till operation. P -piller innehåll er östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen . Sara undrar om hon kan använda dotterns p-piller. Hennes dotter har nyligen tagit ut en årsförbrukning av Neovletta ® men senare bestämt sig för att försöka bli gravid och inte nyttja p-pillren .5 p) Vilka fler besvär bör insatt behandling inför operation avhjälpa och varför? (0. Fecalt block = avföringen fyller upp rektocelet. Vilken behandling bör provas innan remiss för operation? (0. träning uroterapeut. varför och hur hjälper hon manuellt till för att tömma tarmen ? (0. (0. Klimakteriella besvär kräver avsevärt lägre östrogendos för att framgångsrikt behandla besvären. Östrogenet förbättrar de sköra slemhinnorna och minskar de täta trängningarna. Sara kommer på återbesök för provsvar samt insättande av behandling.

Lägre preventiv säkerhet jämfört . (Inget krav på att bieffekten skall sorteras i ’rätt hormongrupp’. (0. Ett år senare kommer Emma tillbaka till din preventivmedelsmottagning och beskriver att hennes blödningsmönster blev normaliserat med p-pillren men hon känner sig tveksam till att fortsätta. Du mäter Emmas blodtryck som är normalt. Efter din rådgivning bestämmer sig Emma för att fortsätta med kombinerade p -piller. Östrogenrel aterade bieffekter: illamående. Hon kommer 8 månader efter att hon har fött sitt första barn. Fast partner vilket är en fördel vid IUD. trötthet. spända bröst och ödem . viktökning. Vilka anamnestiska uppgifter av betydelse behöver du för din bedömning/rådgivning? (1 p) Ange minst 4 absoluta kontraindikationer som du behöver fråga Emma om innan förskrivning av kombinerade p-piller kan bli aktuellt (2 p). (1 p) Kopparspiral: Metoden oberoende av Emmas vikt. Hon har inte använt p-piller tidigare. Man fastställer att Emma har en djup ventrombos. hereditet för DVT (föräldrar. Emma undrar över vad det här betyder för framtida graviditeter och preventivmedel samt när hon blir äldre och kanske får klimakteriebesvär. Lämplig. vadkramper.5 p) Preventivmedel: Ej preventivmedel innehållande östrogen pga risk för DVT. Användaroberoende vilket innebär en jämn serumkoncentration. Hon berättar att hon är frisk och såvitt hon vet har ingen i familjen någon koagulationsrubbning. sjukdom i hjärtklaffarna som innebär ökad risk för trombos. Du har preventivmedelsmottagning idag. Hos en mindre andel kvinnor gestagena bieffekter.Emma (23 år) och Oskar har fram till nu använt kondom vid samlag. Blödningsmönster. syskon).5 p) Klimakterium: Ej systemisk östrogenbehandling mot klimakteriebesvär pga risk för DVT.a svullet. Vilken information ger du till Emma när det gäller graviditet. Vaginal östrogenbehandling innebär ej ökad risk för DVT. periodvis oregelbundna och ibland långdragna. Hon undrar kring p -stav (Implanon®). Hon beskriver rikliga. preventivmedel och klim akterium? (1. (3 p). porfyri. Anamnestiska uppgifter: Vikt och längd för uträkning av BMI. Pågående sjukdomar som exempelvis hypertoni och diabetes mellitus. Tidigare graviditet(er) och förlopp. malignitet. Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. Du beslutar dig för att förskriva kombinerade p -piller. känd koagulationsdefekt. fett hår. Emmas BMI=28. (0. Hypertoniutveckling efter insättning av p-piller är en kontraindikation för fortsatt användning.5 p) Gestagenimplantat (p -stav) : Hög preventiv säkerhet. minskad libido. Du efterfrågar/undersöker bieffekter för att kunna bedöma huruvida du ska rekommendera fortsatt användning? Nämn minst 4 (1 p). Ingen ökad risk för DVT. Tidigare bruk av hormonella preventivmedel och Emmas erfarenhet av dessa. värmeökat och smärtande vänster underben. (0. pågående leversjukdom. Gestagena bieffekter kan uppkomma. (1 p) Hormonspiral: Hög preventiv säkerhet.g. Hormonspiralen ger minskad blödningsmängd. tidigare bröstcancer. Absoluta kontraindikationer: Tidigare djup ven .) Framtida graviditet: Emma kommer att erhålla antikoagulantia under kommande graviditeter som profylax mot DVT under graviditet. Hennes BMI är 32. Hon är nu intresserad av ett lämpligt preventivmedel. nedstämdhet.ell er artärtrombos. periodvis oregelbundna och ibland långdragna menstruationer samt du noterar ökad behåring. migrän med fokala neurologiska symptom. Gestagenrelaterade bieffekter: humörpåverkan.5 p) Du träffar Emma igen vid 27 års ålder. Hon slutade amma när barnet var 3 månader. Emma undrar om det går bra för henne att använda kombinerade p -piller. hormonspiral (Mirena®) och kopparspiral som hon har hört att hon ska kunna använda. Vid högt BMI kan den preventiva effekten dock vara nedsatt. Du berättar för Emma om fördelar och nackdelar när det gäller dessa 3 preventivmedel och avslutar med att ge din bedömning huruvida du tycker att preventivmedlet är lämpligt eller olämpligt i just hennes fall. Lämplig. En fördel är att spiralens effekt är oberoende av kvinnans vikt. ökad aptit. Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. (Rökning). Cirka 1 år senare inkommer Emma till akutmottagningen p. dvs som tidigare. Emma har tidigare gjort 1 abort och vill inte bli gravid igen oavsiktligt. Hennes menstruationer är rikliga.

LH förhöjt (stimulerar androgrenproduktionen) och FSH normalt. Hyperprolaktinemi (1 p) I enlighet med din hormonella utredning och kliniska bedömning föreligger PCOS. Informera Emma om minst 2 hormonella tillstånd som skulle kunna förklara hennes uteblivna menstruationer. Säkra en intravenös infart d.med de andra 2 metoderna. (1 p) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). Ge surfaktant g. B e pappan att sitta ned b. Den kliniska bilden vid PCOS innebär en samverkan mellan genetisk predisposition och omgivningsfaktor er. En flicka föds. Ovariell dysfunktion med hyperandrogenism som leder till anovulation/dysovulation ofta kombinerat med insulinresistens. Prevalensen är cirka 5-10%. Ger ökad blödning vilket är en nackdel i Emmas fall med rikliga menstruationer. (2 p) Förstahandsförslag: Viktnedgång. (0. Man har just beslutat om sugklocka pga CTG -påverk an . Ultraljudsmässigt polycystiska ovarier. och filmar med sin videokamera. Sänkt SHBG i kombination med normalt eller lätt förhöjt testosteron ger en ökad mängd fritt och biologiskt aktivt testosteron. Koppla pulsoxymeter b. Beskriv övergripande patofysiologin vid PCOS. Ökande vikt innebär en ökad insulinresistens som ytterligare försämrar ovariernas funktion. När du berättar för Emma att hon inte har ägglossning så undrar hon över kommande åtgärder eftersom hon och Oskar ju önskar fler barn. Vilket är ditt förstahandsförslag till Emma för att skapa ägglossning ? (0. Du tillkallas som barnjour till förlossningen . Ventilera med mask och blåsa c.5 p) Du informerar Emma om hur vanligt det är med PCOS i befolkningen. som är slapp och cyanotisk och du tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan du ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten. blek i ansiktet. (1 p) Emma tar ut hormonspiralen efter 2 år då hon och Oskar önskar ett syskon till Turid. Vilken av följande åtgärd er prioriterar du i detta läge? 1 p (OBS: ange bara ett alternativ) a. asfyktiska barn ( ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) . Pappan står bredvid dig. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. Emma undrar om det kan vara någon hormonrubbning som bidrar till hennes viktökning och uteblivna menstrua tioner. Således olämplig pga att spiralen resulterar i en ökad menstruationsblödning.5 p) Du berättar också varför hon inte ägglossar på ett normalt sätt. Vid 45 sekunders ålder är pulsen c:a 60/min och hon andas ännu inte. Flöda syrgas f. Emmas menstruationer återkommer inte och därför söker hon nu på gynmottagningen. Koppla EKG e. Ventilera Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar ? Motivera varför. Det gäller en vaginal förlossning i fullgången tid efter en normal gravididet. 1 p 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna. Emmas BMI är nu 41. Hypothyreos.

5 p d Vilket yttersta syfte har behandlingen? 0. När du undersöker hennes neurologiska utveckling utgår du från vilka färdigheter (” milstolpar”) man normalt upp nått. urinproduktion. Vilken temperatur eftersträvas? 0. Språk 0.5 p a) Rulla från rygg till mage och tvärtom.5 p e.95%.5 p a) Före 6 timmars ålder b) 33. medvetandepåverkan eller får kramper i. Hur övervakas temperaturen? 0.5 p b.5 p c. andas inte och reagerar inte. pigg och nyfiken blickkontakt. Barnet behöver nu ingen extra syrgas men är trött och slut och gör inte mycket väsen av sig. Du fortsät ter att ventilera tills barnet kommer igång med en god spontanandning vid 15 minuters ålder. s itta med stöd. Tonus fortfarande slapp. 1 p I djurexperiment har man visat att hypotermibehandling m inskar hjärnans metabolism och minskar celldöden under de fö rsta 2. initialt baserat på djurexperiment och nu senast på ett flertal stora randomiserade kliniska prövningar. hypotoni.Bröstkorgen häver sig fint när du ventilerar. Social förmåga 0. frikostig sedering / smärtlindring. Vilken Apgar . Fallskyddsreflex finns. Barnmorskan kommer med navelartärblodgasen som togs vid födelsen och den visar pH 6. håll normalt bglukos.5 p Följande bör nämnas för full poäng: Diagnostik: 1) Övervakning på neonatalavdelning a) Tecken på hjärnpåverkan? Observation med avseende på n eurologstatus fö r att bedöma om barnet har tecken till hypoxisk iscemisk encefalopati (HIE): Slöhet. Reflexer 0. Om möjlighet finns: EEG (CFM = bedside aEEG) för att se om hjärnaktiviteten är påverkad som vid HIE b) Tecken till multiorgan påverkan? Följ respiration. . Hur vill du handlägga fallet de närmaste timmarna när det gäller diagnostik/övervakning och behandling ? Motivera.5 p) Vi har under de senaste åren lärt oss allt mer om hypotermibehandling vid intrapartal asfyxi . blodtryck mm Terapi: 1) Symptomatisk behandling / homeostas: Håll normal temp (om ej hypotermi. När måste hypotermibehandling senast påbörjas för att vara effektiv? 0.poäng ger du henne och hur fortsätte r du? 2 p Apgar = 2 Fortsätt ventilera Öka FiO2 Vid 10 minuter har flickan fått bra färg och drar några enstaka andetag. se nedan).3 dagarna då hjärncellerna annars löper risk för sekundär energibrist och apoptos. Beskriv vilken nivå som de flesta barn uppnått vid denna ålder för varje rubrik nedan: a. flyttar föremål mellan händerna c) Ler. rektal temperaturmätning d) Att minska risken för död och neurologiskt handikapp Förklara hur hypotermibehandling kan minska risken för allvarligt neurologiskt handikapp efter en intrapartal asfyxi. Grovmotorik 0.34 C c) Kontinuerlig. a. 2. gillar se sig själv i spegeln d) Jollrar med olika vokaler e) Moro och handgripreflexen borta. vb antiepileptika 2) Hypotermibehandling kan definitivt bli aktuellt i detta fall om barnet uppvisar tecken på HIE kliniskt eller på EEG (0.5 p b. håll O2. Du ser flickan på ett återbesök vid 7 månaders ålder. Barnmorskan önskar att att barnet får vara hos mamman på förlossningen.85 och BE 18 mmol/L. normala elektrolyter.5 p d. stoppar i munnen. håll normalt PCO2 (vb respirator) . Finmotorik 0. Vid 5 minuters ålder har flickan en puls på c:a 150 men är fortfarande ce ntralt cyanotisk och helt slapp.5 p c.saturationen 92. b) Tar föremål med hela handen.

pulsfrekvens och kvalitet. SaO2 88%. kapillär . 2 p Falsk krupp är en virusinfektion i larynx. Du går in till Liv för att bedöma dehydreringsgrad.ex. pipande andning. Sjuksköterskan rapporterar att Liv kräks. Liv sover.5 p Habiliteringen LSS: Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Liv 14 månader. Ett av grannbarnen har väldigt besvärlig astma berättar pappa.7. Hon har intercostala indragningar. och förekommer sällan idag. fetalt alkoholsyndrom och neurometabola sjukdomar. Över lungorna hörs exspiratoriska ronchi. Liv har ej reagerat med symtom från hud. ett övre luftvägshinder. barn< 2år måste ha 3 obstruktiva episoder innan det kallas astma. Under dagen har aptiten varit nedsatt men hon har druckit bra. Har Liv astma? u ndrar han. Du finner inga tecken till cirkulationspåverkan. Det ger skällande hosta. Du undersöker Liv som protesterar. 2 p Nej. Allmäntillstånd innan hon somnade? Vätskeintag sedan inkomsten? Törstig? Förluster i form av kräkningar eller diarré? När kissade Liv senast . Febern har stigit till 39. Den student som följer dig på jouren undrar hur du kan vara s å säker på att det inte är falsk krupp. Temperaturen Syrgas Inhalationsbehandling med adrenalin eller beta-2. vad är det? Berätta (kort). vilken är den vanligaste etiologin? 1 p Medfödda sjukdomar t. Hon insjuknade igår med klar snuva och hosta. Liv blir snabbt obstrukti v igen och läggs in för fortsatta inhalationer. Ingen i familjen röker eller har allergi eller astma.Bland alla barn som senare i livet får diagnosen mental retardation (IQ < 70 ). Vid tidigare förkylningar har hon inte blivit påverkad i andningen.lätta eller tunga blöjor? Du bedömer halonering. Och äkta krupp. tidigare frisk. kommer med pappa till akutmottagningen pga väsande. Vilken organisation förutom barnkliniken erbjuder bl. Liv är föräldrarnas första barn. Motivera ditt svar.a. Vi lka blir dina akuta åtgärder? 1 p Efter inhalation med adrenalin har SaO2 stigit till 94% och andningen är lugnare.5. Andningsfrekvensen är 48/minut. medicinskt stöd till ett barn med mental retardation? 0. luftvägar eller mag tarmkanal vid exponering för födoämnen eller något i omgivningen. Idag har hon varit gnällig och velat bli buren. Fragil X).stimulerare är 38 . Äkta krupp orsakas av difteribakteriens fruktade laryngit. För barn med samtidiga atopiska manifestationer räcker det med 1 episod för astmadiagnos. Hon ammades 8 månade r. Hon är fortsatt obstruktiv. kromosomrubbning ar (Down’s syndrom.5 p Enligt vilken lag har barnen rätt till denna hjälp? 0. heshet och inspiratorisk stridor. BVC kontroller och tillväxt har varit normala.

Hudturgor är nedsatt. om fontanellen är insjunken (om den inte slutits). Hon vaknade vid 23-tiden. Liv vägde 12. Ingen kronisk diarré. Det är svårighetsgraden av pneumonin som styr om antibiotika ska ges eller inte. IgM. Talar mot: frisk fram till 14 månaders ålder. Du ordinerar intravenös uppvätskning. I status finner du andningsfrekvens 52/minut och intercostala indragningar. upprepade infektioner men i samma organ oftast e j immunbrist. Vilken vätska ordinerar du. Liv var för 4 veckor sedan inlagd pga lunginflammation. Hos barn i denna ålderskategori dominerar virala pneumonier. Inga eksem. Inga tidigare kräkningar eller diarréer.5x12)=150 ml/h. 1 p Varken röntgen. .helst utan att väcka henne? 2 p Vid ankomst till avdelningen somnade Liv. snabbandad och febril. Hon är jämt sjuk. 12. i vilken infusionstakt ska droppet ges och hur länge? 2 p återfyllnad. IgG. Hon är varm perifert. normal tillväxt. Hennes påverkade allmäntillstånd. Fontanellen är insjunken.5 ml/kg/h i 4 timmar. orörliga cilier. Har hon fel på immunförsvaret? Vad i anamnesen talar för primär immunbrist? Vad i anamnesen talar mot den diagnosen? Vilka blodprov ordinerar du när du misstänker primär immunbrist? 2 p Talar för: två pneumonier föranleder basal utredning. Vid infektion har Liv produktiva symtom som feber. Hon har en normal kapillär återfyllnad. Inkilad i en bronk hittas en jordnöt som plockas ut och Liv blir snabbt pigg igen. var törstig och drack välling i djupa klunkar för att direkt kräkas upp allt. cystisk fibros. Feber har hon haft hela dagen. På misstanke om främmande kropp genomgår Liv en bronkoskopi. SaO2 89%.Vad frågar du pappa? Hur undersöker du Liv . turgor. primär immunbrist. Ska hon ha antibiotika undrar studenten? Motivera ditt svar. andningspåverkan samt rec idiv motiverar antibiotikabehandling. Den aktuella vikten är 12 kg. (12. CRP eller LPK kan särskilja virala pneumonier från bakteriella. Total volym 600ml. Blodstatus med diff utesluter neutropeni och immunoglobulinerna är normala. En akut rtg pulm visar ett rundat infiltrat basalt höger sida. Blodstatus med diff. trakeoesofagal fistel. 3 månader senare träffar du Liv på akut mottagningen igen. RingerAcetat. Vilka differentialdiagnoser överväger du? Nämn 4 st. Främmande kropp. om hon har kalla extremiteter. CRP 88. snuva och hosta vilket individer med primär immunbrist inte brukar ha.5 kg vid ettårs -kontrollen på BVC. Senast det fanns kiss i blöjan var imorse. utbrister mamma. gastroesofagal reflux. IgA. Precis som för 4 veckor sedan är Liv tagen. Utan att väcka henne finner du vid undersökning att ögonen är lätt insjukna. pulskvaliteten normal. astma. 2 p Eftersom Liv har sin andra pneumoni inom loppet av en månad börjar du fundera om det kan finnas någon bakomliggande orsak. pulsfrekvensen är ökad. Tredje dygnet in på antibiotikabehandlingen var febern borta men hostan kvarstod. pulmonell sekvester.

till barn i Sverige under dels förskoleåldern och dels i skolåldern ? 1 p Hur skiljer sig ett spädbarns immunfunktion mot en 2 årings när det gäller vaccinsvar i allmänhet och för Hemophilus Influe nzae (Hib) och pneumokocker i synnerhet? 1 p Fall A. Normalt antal trombocyter talar för Henoch Schönleins purpura. Vad misstänker du i fall B ? 1 p Vilken behandling föreslår i fall B och motivera va rför? 1 p Vilka diagnostiska överväganden gör du vid utredning pga lågt antal resp ektive normalt antal trombocyter? 1p Trombocyterna var normala och peteckierna ”borttryckbara”. Barn äldre än 2 år får starkare svar och behöver inte riktigt lika många doser av alla vacciner. kikhosta.6 års ålder. Du remitterar till Barnkliniken i Umeå. Spädbarn svarar i regel bra på proteinbaserade vacciner men behöver få upprepade doser för att få skyddande antikroppsnivåer och immunologiskt minne.5. Barn .vaccinera ett barn med Henoch Schön leins purpura under behandling? 0. DTP vid 10 år och MPR vid 12 års ålder.12 mån å lder. I det från 2006 år nya barnvaccinationsprogrammet erbjuds under spädbarnsåret vid 3. Tänk dig att den kliniska bilden varit annorlunda med t ex magont av intervall karaktär. hängig. Du utreder med blodstatus inklusive diff. polio och Hib. Från och med jan 2009 erbjuds alla barn även vaccination mot pneumokocker vid 3. Nämn 2 viktiga diagnoser och motivera valet: 1 p Du befinner dig på en vårdcentral.idiopatisk trombocytopen purpura. Bukstatus följs noggrant med samtidig steroidbehandling i hög dos. I skolan ges MPR dos 2 vid 6 . subfebril och lättblödande i näsa. Han har vaskulit. 2p ITP har en autoimmun genes.En pojke på 6 år (född 2002) kommer till vårdcentralen med ett prickigt utslag med hemorragiskt inslag och enstaka blåmärken. runda blåröda infiltra t på benen och klätt förhöjt blodtryck. Han får IVIG. idiopatisk trombocytopen purpura. 5 och 12 mån ålder vaccinationer mot difteri. Hur utreder du akut och motivera varför? 1 p Diff diagnoser: ITP . MPR dos 1 ges vid ca 18 mån ålder. Hos en pojke som vid 6 års ålder insjuknat i vaskulitsjukdom och står på steroider i högdos bör man avvakta med att ge MPR -vaccinet eftersom det är ett levande försvagat vaccin och högdos steroidbehandling hämmar vaccinsvaret. blekhet. Berätta kort om orsaker och mekanismer bakom ITP samt hur du i så fall skulle vilja behandla. hematuri.8 års ålder samt kikhosta vid 14 . Lågt antal trombocyter talar för ITP . Någon månad efter avslutad steroidbehandling kan man ge vaccinet. Ur behandlingssynpunkt är det blödningsbenägenhet och inte trombocyttal som behandlas. Han är trött. blod i avföringen. och för riskbarn mot hepatit .15 års ålder. Fall B.5 p Vilka vaccinationer erbjuds och i vilken ålder. Barn födda före 2002 har fått polio i 5. Henoch Schönlein .rubella)vaccinera ett barn med ITP? 0. Vid ca 5 års ålder ges en påfyllnadsdos mot DTP -polio. (benmärg om du varit på barnmottagning) och misstänker i första hand ITP .5 p Vilken är din åtgärd när du ställs inför frågan om att MPR. normala trombocyter.intravenöst immunglobulin med viss effekt. behandlas i första hand med intravenöst immunglobulin. Vilken är din åtgärd när du st älls inför frågan om att MPR (mässling–pertussis . stelkramp. och akut leukemi är de två viktigaste. Avvakta med MPR-vaccination så länge som trombocyterna är låga Fall B. För riskbarn erbjuds vaccination mot tbc med BCG vid födelsen eller vid 6 mån ålder.

I så fall blir han prompt bättre inom någon timma efter injektion av hydrokortison. på samma sätt som mot tetanus. hon är troligen mager när man träffar henne. och har efter 10 år friskförklarats. Kortisonbehandlingen har god klinisk effekt och man börjar sänka dosen.antigenerna till ett protein och skapa ett sk konjugerat polysackaridvaccin (som i Hib och Prevenar) som gör att spädbarnets immunsystemet kan bilda skyddande antikroppar. Diagnosen är leukemi. I utredningen bör ingå blodprov för blodstatus med differentialräkning. En pojke i sängen bredvid har fått hydrokortison men AT förbättrades inte varför full utredning genomförs. Han bör grundligt utredas och omvaccineras. malariaprofylax och resevaccination. difteri. I hennes ålder är gliadin Ig A of ta den markör man ofta får . samt blödningar i mun och slemhinnor. total Ig A samt serologiska markörer för celiaki. Efter genomgången benmärgstransplanation har han tappat den immunitet han förvärvat genom tidigare vaccinationer och genomgågna infektioner . pneumokocker och meningokocker. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag.och mjältförstoringen. Hur skulle du resonera. Graviditet och partus båda normala och hon fick enbart bröstmjölk till 5 mån ålder. SE SV HT 08 SID 28!!! Julia. Hon lärde sig gå vid 15 mån ålder. är uttalat blek.före 18mån ålder har begränsad kapacitet att skydda sig mot kapslade bakterier typ hempfilus influensa typ b (Hib). Han får intensiv behandling inklusive benmärgstransplantation och hämtar sig bra. Detta kringgår man genom att binda polysackarid . Spekulera om orsaker till detta och hur detta kan hanteras. Barnet skall fortsätta med normalkost tills vidare inför en ev tunntarmsbiopsi. folat/B12. kurvan bifogas. har ömma förstorade lymfkörtlar.dosen. Vid ca 20 års ålder skall han resa till Asien som ”back-packer”. Komjöksallergi är också möjligt men mindre tro ligt i detta fall. remitteras från BVC för bristande tillväxt.24 mån ålder kan de bilda skyddande antikroppar mot kapslarnas sockerbaserade strukturer. Vid undersökning auskulteras hjärta och lungor ua. där bl a celiaki kan befaras. järnstatus. Du ställs inför frågan om infektionsrisk/immunitet och vaccinationsbehov. och först från 18 . sedan vanlig småbarnskost. vilka åtgärder föreslår du och motivera varför. 2 p Det skulle kunna vara kortisonbristsymptom under nedtrappningen pga att binjuranrna är hämmade av den tidigare givna hö ga steroid. Man kan mäta IgA. Avföringen beskrivs som mest lös och illaluktande. 18 mån. Detta tillsammans med diarré och stor buk gör att du misstänker malnutrition på basen av malabsorption. Under vintern då hon var 10 -14 mån hade hon några perioder med besvärlig diarré. peteckier och blåmärken på hudkostymen. buken är rund utan palpabla resistenser. Sedvanliga hygienrutiner. endomysium och transglutaminas. 2 p Vilka analyser är det som faktiskt utförs när man analyserar serologiska markörer vid frågeställningen celiaki? 1 p I tillväxtkurvan ses primärt en viktavvikelse. Vid vaskulit (Fall B). Därefter ammades hon och fick tilläggskost fram till 9 mån ålder.antikroppar mot gliadin. 2 p Fall C. Det visar sig att han har lever . S-albumin. Han får feber av en enkel virusinfektion och blir påtagligt påverkad. kikhosta och polio utgörs av proteinstrukturer.

piller. skäggväxt). Vad fokuserar du på vid anamnes och undersökning? 2 p Vilka prover tar du (max 6st. således är endokrin orsak trolig. S -SHBG(sex. Man måste också försäkra sig om att totalmängden IgA. Status ua.)? 2 p Julia beskriver att hon fått grova hårstrån kring bröstvårtorna och en ordentlig ”raggarsträng” på magen. B1.5 IU/L (3. Vid 11 års ålder återkommer hon på remiss från Skolhälsovården med tillväxtstörning igen. Hennes tillväxt med pubertetsstadium B1 skulle normalt ha varit parallell med prepubertal kurva – nu hade hon i princip stått stilla i längd 1 år vilket kräver utredning. Diagnosen celiaki säkerställs med tunntarmsbiopsi och med glutenfri kost återhämtar Julia sig och växandet normaliseras. . Kurvan bifogas. S.hormone binding globuline) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS. Hon förnekar att det kommit någon sekretion från brösten eller besvär med akne.mönster sedan menarche.4-13 Mens.antikroppar v b bestäms. den glutenfria kosten är numera en problemfri vana. S.2 mån vara uppe i full dos. Ovariernas utseende på ultraljud.FSH . 1 p Nu är hennes problem mer längd än vikt. längd 17cm (viktuppgång 10kg senaste halvåret) =BMI 27. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag. Hennes hälsotillstånd och labdata är stabilt bra och hon remitteras till primärvården för fortsatta kontroller. Längd. mage. Det visar sig nu att Julia redan lämnat blodprov och du tar fram svaren ur datajournalen: S -FSH 4. Östrogenprofilerade p .Testosteron.5 -12 IU/L i follikelfas). Hon tycker också att hon blivit mera hårig på kroppen. S TSH. Julia får med behandlingen en god tillväxtspurt och startar också nästan direkt spontan pubertet. Blodtryck. Ange fullständig diagnos. PH1. vikt. Hon brukar också rycka enstaka hårstrån från hakan. Thyroideastörning misstänks och prov bör tas för TSH. fritt Thyroxin (T4). Galaktorré. Hon har inga speciella symtom. Vikt 82kg. S-LH 13. TPOak påvisbara i spädning 1/7200. TRAb neg.ak). Vid 16 års ålder söker Julia på kvinnokliniken (där du för tillfället vikarierar) på grund av att mensen uteblivit i ca 8 månader. fT4 lågt. S. Akne (ansikte.förlita sig på. Viktreduktion. dvs också nivå och genes 1 p Med vad och hur vill du inleda behandling – motivera kort 1 p Argumentera varför utredning var befogad och tillväxtavvikelsen inte enbart kunde förklaras av bristande pubertet 2p Hon har drabbats av autoimmun perifer hypothyreos. S .Prolaktin. Vaginalt ultraljud visar att båda ovarierna är förstorade och innehåller 10-15 små folliklar vardera. På benen är hon välrakad.5 . PCO). Tillväxtkurvan visar att hon haft detta i mer än 1år varför thyroxinbehandlingen inleds försiktigt med mycket låg dos för att först efter 1.4 IU/L (2. eftersom IgA . Vid 13 års ålder får hon menarche.brist (den vanligaste immundefekten i befolkningen) ger falskt negativa prover. och ev också TSH -receptorantikroppar (TRAk) och antikroppar mot thyroxinperoxidas (TPO. Proverna visade TSH kraftigt förhöjt. Ett år senare har hon vuxit färdigt och har längd 172cm och vikt 68kg (BMI=23) och har haft mens 4 ggr.LH. rygg). medan transglutaminas är den mest specifika hos barn >2 år och vuxna. Manlig lokalisation av kroppsbehåring (bröst. Kontrollerna på barnmott blir allt glesare.

LH Cykeldag 21. Så tänker du efter ännu en gång. blek och magerlagd.0 nmol/L). spermaprov (efter 2 . Eva behandlades i 20 års ålder för anorexi och bulimi. Hon hade Tidigare STI. använde p-piller till för 2 år sedan. S . rökning.20 mIU/L).FSH. Effekten ger på sikt en minskning av hirsutismen. Hon är 170cm lång och väger 53. Vilken diagnos Celiaki. S. Båda är normalmotionärer.2-3. och Peter. bukoperation ♀.T4 och Sprolaktin Cykeldag 2. En viktnedgång minskar insulinresistensen vilket både har betydelse för ovariets funktion och för risk att utveckla det metabola syndromet. Eva.27 -4.testosteron. Ultraljud – ovarier Blodstatus.IU/L i follikelfas). och att ge Eva råd att söka gå upp i vikt. Vilka ytterligare anamnestiska frågor vill du ställa? 2 p Peter har migrän ganska ofta. men då och då kaffe.piller är särskilt positiva vid PCOS (förklara för en kollega)? 1 p På vilket sätt kan en viktnedgång förbättra tillståndet? (förklara utifrån mekanismerna och långtidseffekterna vid PCOS) 1 p Regelbundna bortfallsblödningar minskar risken för endometriecancer på lång sikt. medicinera med järn och också folsyra (enligt Livsmedelsverket senaste rekommendationer). Du skriver också ut ett östrogenprofilerat p -piller. sexualanamnes. S . S-Prolaktin 225 mIU/L (102 -496 mIU/L).5 dagars avhållsamhet) Kontrastundersökning av äggledarna. Behandlingen är i första hand viktnedgång. Peter har migrän ganska ofta.SHBG och S . Vilka medicinska effekter av p. sista mens för en månad sedan. 29 år och gymnasielärare i svenska och filosofi. tidigare barn ♂. S -SHBG 16 nmol/L (26 -110 nmol/L).8 mIU/L (0. Vilken diagnos får Julia? 1 p Vilken behandling rekommenderar du? 1 p Julia får diagnosen PCOS. oftast mens varje månad. alkohol. Ett östrogenprofilerat p. annars vid god hälsa. medicinering.TSH. Båda är normalmotionärer. hoppar den över 2 -3 månader. Eva hade menarche vid 13 ½ års ålder. ljumskoperation ♂. 35 år datatekniker på IT-företag. S. Julia är dock lite tveksam till att ta p-piller och du förklarar ingående varför det är bra just vid PCOS.3 nmol/L (0.5:F. S-Testosteron 2.25: S. inte ökad behåring. söker för ofrivillig barnlöshet sedan två år tillbaka. annars vid god hälsa. . företrädesvis hysterosalpingosonografi (HSS) eller hysterosalpingografi (om anamnes) Vilken utredning vill du göra? 2p Förutom ett Hb på 105 gr/L (järnbrist) vis ar utredningen och provtagningen inget avvikande. Nu går hon på vårdcentralen för funktionell tarmrubbning (IBS).progesteron Rubella antikroppar Om misstanke på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Din första tanke är att ge Eva och Peter besked om diagnosen för dem hamnar i gruppen oförklarlig infertilitet. har aldrig varit gravid.piller mi nskar hyperandogenismen genom att höja SHBG (så att mera fritt testosteron binds upp och blir inaktivt) och har en direkt antiandrogen effekt på receptornivå. S -TSH 1. sekundär dysmenorre (kan tyda på endometrios).

Du är lördagsjour på kvinnokliniken. Frekvens: 140 Variabilitet: 10. Barnmorskorna är fortfarande upptagna med andra förlossningar och undersköterskan ber dig komma in och titta på CTG -kurvan. 2 p Vid yttre palpation finner du: föregående fosterdel är huvud. rita sedan in pilsömmen (sutura sagittalis) med lilla och stora fontanellen enligt nedan. vilken kan bero på näringsbrist (amenorre). barnmorskorna är upptagna på förlossningssalarna. barnets skuldra palperas till vänster om moderns bukmedellinje. Beskriv barnets presentation/bjudning (rita gärna) . fixerat och välinställt. äntligen kan hon njuta av sommarens fjällvandring. och för första gången på 10 år har hon inte det ständiga magkurret. 2 p Reaktiv kurva. Du ger rådet att de ska komma in. så det är du som till slut tar telefonen när den bara fortsätter att ringa. Efter 10 månader blir Eva gravid. De tar sin färdigpackade väska och anländer på eftermiddagen till förlossningsavdelningen.kurvan enligt fem kriterier . behöver inte gå specialist eller göra extra ultraljud. SE SV HT 08 SID 40!!! Eva har tre värkar på 10 minuter. Eva och Peter går psykoprofylaxku rs. Vid inre undersökning finner du att livmoderhalsen är utplånad och öppen för 4cm. Trapporna på jobbet tar hon med stora kliv. Sutura sagittalis palperas i vänster snedvidd med lilla fontanellen bakåt och stora fontanellen framåt. Vattnet har inte gått. smådelar (armar och ben) palperas åt höger. Till och med under flytten till villan släpar hon kartonger uppför trapporna. På ett halvt år går hon upp 6 kg. och B-vitaminer. Nu är tiden inne för Eva.bör undersökas med hänsyn till denna anamnes? 2p Utredningen visar att Eva har är celiaki. brist på spårämnen som zink. De går hos sin barnmorska hela graviditeten. Det är Eva som ringer och sä ger att hon haft värkar sedan efternatten och undrar hur hon ska göra? Vad mer frågar du Eva för att kunna bedöma situationen med hänsyn till ev förestående förlossning ? 2p Hur ofta kommer värkarna? Har vattnet gått? Är det någon blödning? Sparkar barnet? Sade barnmorskan vid sista besöket i mödravården om föregående fosterdel (huvud) var rörligt eller fixera (relevant endast om vattnet har gått) . Bedöm CTG. barnets rygg är på moderns vänstra sida.15 Accelerationer: ja Decelerationer: nej Fosterrörelser: frekventa Barnet ligger högervänt med vidöppen bjudning. Eva mår sedan utmärkt. Det är som ett nytt liv för Eva. Obehandlad celiaki är en orsak till infertilitet. De onda aningarna som väcks med graviditetsillamående och tröttheten i första trimeste rn blåser snart bort. Eva har nu glutenfri kost. Borta är skymningslandet. Ingen blödning. hinnblåsan palperas. Telefonen ringer på expeditionen. det tar i ordentligt mot ryggslutet. . diarréerna och illamåendet.

är gift. men då och då kastar du ett öga på centralövervakningen på expeditionen. depr ession. Nu söker hon dig på vårdcentralen. Sover dåligt och är nedstämd. ögonsymtom. 50 år och under sköterska på ett äldreboende. Värkarna börjar ta i. mellanblödningar. Det är fritt åt sidorna. Som jourhavande är du mycket upptagen under kvällen med andra förlossningar. hinner knappt borsta tänderna. Psykoprofylaxanvändningen hjälper bra. hjärtklappning. 9. Blir väldigt stressad och nervös över allt som ska hinnas med . patogenes Ultraljud. Peter går ner i arbetstid 5 månader efter Annas födelse. öppningsskedet går framåt med 1cm i timmen. Lena ä r annars frisk och använder inga mediciner. jämn och oöm. Fortfarande ligger barnet vidöppet varför senare delen av öppningsskedet blir utdraget. Först med syntocinon-dropp och flera timmar kommer andra rotation och presentationen rät tas till framstupa kronbjudning. Tarm en börjar krångla igen med frekventa tarmtömningar. En liten vaginal bristning sutureras av barnmorskan. Gestagen kontinuerligt i 10 dagar. Hon söker dig på gynmottagningen. nervositet. Hur vill du komplettera din anamnes? 2 p Hypertyreos/tyreotoxikos – ökad risk postpartum: uttalad trötthet. Peter är hemma. TSH (lågt) och T4 (fritt) (högt). Eva får sova ut. muskelsvaghet.Eva och Peter går uppe i korridoren. darrighet. antal blödningsdagar. nu döpt till Anna. Uterus är normalstor. har dock kolik. Eva får inte en lugn stund. Kroppslängd 163cm och kroppsvikt 75kg. Eva föder spontant ett flickebarn med Apgar 8. hjärtklappning. är hemma så mycket han kan och hjälper till på eftermiddagarna och nätterna. Eva går på tidig hemgång. Hon är överkänslig mot penicillin. värmeintolerans. Om inte på en gång så i vart fall i nästa steg antikroppar mot TSHreceptorn och tyreoideaantikroppar (ak mot tyreoperoxidas). Under senare år har hon fått allt rikligare mensblödningar. Evas CTG-kurvan ser bra ut. men tröttheten och övriga besvä r kvarstår. Vaginalt ultraljud visar en kraftigt förtjockad endometrie slemhinna (16mm). fast. men efter alla råd från amningsmottagningen går det sedan alldeles bra. pipellekateter Anovulatorisk blödningsrubbning. Hon har tre barn. Blödningsmönstret har varit alldeles olaga det senaste året: 5 -14/14-35. den yngsta går sista årskursen i studieförberedande program på gymnasiet. problem med samlivet. oftare blödning än inte. viktnedgång. Amningen är kämpig de första två veckorna. sedan . svettningar. Problem med samlivet. vattnet går spontant vid 7cm öppningsgrad.k. frekventa tarmtömningar. Flickan. mängd (koagel) och skydd (byte av bindor). håller inte vikten. Vilken diagnos misstänker du och vilka prover tar du? 2 p Lena. 9. Vid spekulumundersökning noterar du koagel i vagina och pågående blödning ur livmoderhalsen. Biopsi med s. Vad vill du mer göra? 1 p På vilket sätt kan du skaffa dig mer information om slemhin nans beskaffenhet? 1 p I väntan på PAD hur skulle du vilja tolka hennes blödningsrubbning. Du kompletterar anamnesen med utförliga mensdata såsom intervall.

tvärfåran var utplånad.coli. största mängd på morgonen. Som blivande distriktsläkare har du på din mödravård Caroline som väntar sitt första barn. Hon är i graviditetsvecka 25 och har haft miktionsbesvär sedan någon vecka tillbaka. SE SV HT 08 SID 50!!! Vid gynundersökningen förelåg ett litet cystocele. Hon hade svårt att bli gravid. Emselex®. analtonus. 2 p PAD visar endometrium i stark proliferationsfas med lätt hyperplasi. farmaka med blockad av acetylkolinreceptorer (ex Detrusitol®. ev konsult neurolog. Toviaz®). ev konsult urolog. Dilatationen och stasen(Progesteroneffekt?) predisponerar för urinvägsinfektioner. uretär och urinblåsa samt en urinstas pga. Kontroll odling efter 2.5 dl/gång). Kan också läcka vid hosta och nysning. Vesicare®. Utredning: ultraljud. blåsfyllningsprov. a) Resonera hur du handlägger med tanke på urinodlingssvaret och din kunskap om hur urinvägarna påverkas under graviditet? 1 p b) Med tanke på fetman vilka komplikationer under graviditet (nämn endast . Kentera®. tidvis små mängder (normal mängd 2 . Hon söker på nytt vid 55 års ålder för inkontinens.3 veckor. 2 p Toalettdagboken är urogynekologens EKG: Ökad mängd antal miktioner ( normalt <7). är besvärligt. På vilket sätt kan gestagen hjälpa mot anovulatorisk blödningsrubbning? Beskriv gestageners effekter på cellulär nivå. vilken i sin tur kan orsaka en pyelonefrit (hos 30 %) som kan leda till prematur förlossning. Antibiotika behandling baserat på resistensmönstret. provokationstestet var positivt. Under graviditet påverkas urinvägarna båda anatomiskt och funktionellt. då man får en dilatation av njurbäcken. Östrogenreceptorer nedregleras och proliferationen av slemhinnan motverkas. Sammanfatta resultatet och ge diagnosen. Vilk en behandling vill du föreslå? 2p Viktminskning (Lenas BMI 28). hade mycket oregelbundna menstruationer och av och till långa menstruationsintervall. menopaus två år senare. normal totalmängd (1. kompression av uretärerna. Ev cystoskopi. provokationstest (Bonneys test). Urinodling har visat signifikant växt av E. Hon har tränat knip hos sjukgymnast utan förbättring. för ansträngningsinkontinens är operation lämplig som TVT (tension free vaginal tape) eller TOT (transobturator tape). då en del (ca 10 %) får en ABU (asymptomatisk bakteiuri) i efterförloppet. Gestagen sekretionsomvandlar endometriet. Ingen feber. Från mödravårdsjournalen kan du räkna ut att hon hade e tt BMI på 31 när hon skrev in sig i graviditetsvecka 13. sensibilitet. och har slutat att gå på gympa. Diagnosen blir blandinkontinens (både trängnings. Du ber henne nu att under tre dagar fylla i miktionslista. största enskilda läckaget 80 gr. framfall. knipförmåga. inga atypier. urinläckage vid lyft i arbetet. Vad ska du särskilt beakta vid gynundersökning hos patient som söker för urin inkontinens och vilka ytterligare utredningar ingår? 2 p Gynundersökning: atrofi.2 liter). Lena blir bra.och ge förslag på behandling och fortsatt handläggning? 2p cykliskt. Hon kan också få bråttom så att hon knappt hinner till to aletten. Hennes besvär.och ansträngningsinkontinens). tumörer. ev urodynamisk undersökning.

sin fetma). Beskriv vilka orsaker det kan finnas till Carolines symtom? 2 p Hon hade BT 135/85. ödem. Resonera hur du handlägger Caroline nu.mått Hur ligger hennes blodsocker? Dags för insättning av Insulin? Hb. a) Vad är orsaken till graviditetsdiabetes? 1 p b) Hur handläggs kvinnor med graviditets diabetes i Mödravården? 1 p I graviditetsvecka 31 hänvisar barnmorskan Caroline till Specialistmödravården eftersom h on känner sig extremt trött och hängig. Du råkar auskultera på Specialistmödravården den dagen och får träffa Caroline tillsammans med obstetriker. ökning x 3 Stort barn. Det visar sig att hon har ett blodtryck på 145/95 samt +2 (>1g/dag) i urinprotein på sticka. Kontrollera sticka/odling Har hon anemi? (huvudvärk och trötthet). reflexer. ökning x 5 Hypertoni/ Preeklampsi. ökning x 3 Postpartum blödning IUFD och tidig neonatal död. I graviditetsvecka 34 återkommer Caroline till din mottagning på vårdcentralen pga. 3p Har hon en infektion? (ökat risk för UVI pga gravdiabetes).kan vara en preeklampsi med HELLP. Vilka konsekvenser har graviditetsdiabetesen för barnet och för henne själv? 2p a) Sänkt kapacitet för insulinproduktion i kombination med ökade krav på insulin (2 . ökning x 2 Förlängd förlossning Lacerationer under förlossning Instrumentell förlossning/kejsarsnitt. huvudvärk. sjukdomskänsla. Vilka åtgärder vidtar du nu och varför? 1 p Med tanke på ovan nämnda sjukhistoria vilka risker ser du för Caroline när det gäller hennes framtida hälsa och vilka rekommendationer ge r du henne? Till sjukhus . b) Kostråd evt dietist Instruktion om egna blodglukosmätningar Ultraljud med tillväxtkontroll samt fostervattenmängd vid stigande SF.3 gång er högre) Oftast genetisk. har hon högt BT? Har hon en ny urininfektion? Psykosociala faktorer? a) Barnet : Sv ar: Små risker. ökning x2 Skulderdystoci.15 % inom första året och 60 -70 % inom 20 år). Inga miktionsbesvär. subjektiva besvär (huvudvärk och ont i magen). urinprotein.2 diabetes (10 . ökning x 3 Tromboembolism Förlossning: För tidig förlossning. Viktminskning. kolla Hb Har hon preeklampsi ( ökad risk pga. hyperinsulinemi: Graviditetsdiabetes. risk för hypoglykemi strax efter förlossningen. kolla BT. Denna görs i vecka 28 och är patologisk (2-timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) . ökning x 2 Hjärtmissbildning Enligt rutinen på Mödravårdscentralen är det planerat en glukosbelastning. evt ökad tillväxt. ökning x 2 Mekoniumaspiration. Du remitterade Caroline till Medicinkliniken då hennes blodsocker hade legat för högt några dagar och man påbörjade behandling med måltidsinsulin och Caroline känner sig bättre. har hon en anemi? BT. ökning x 3 Fetal distress. Kontroll-odlingen var utan anmärkning. ingen anemi eller feber och inga urinvägsbesvär. Blodsockret har legat normalt. Uppföljning via primärvården med avseende på det metabola . b) För henne själv: Ökad risk för upprepade UVI.3) oc h förlossning (nämn endast 3) måste man vara förberedd på? Förklara sambandet. trötthet och ont i magen. risk för typ. 2 p Graviditet: Pga.

1p syndromet. exempelvis regelbundna BTkontroller samt glukosbelastning. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful