Τεύχος / Issue 14 - 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS
Μήνυµα του Γενικού ∆ιευθυντή
Message from the CEO

3

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Environmental Management System

5

Θόρυβος
Noise

9

Ατµόσφαιρα
Atmosphere

13

Νερό
Water

19

Aπορρίµµατα
Waste

22

Φυσικό Περιβάλλον
Natural Environment

25

Kοινωνικές Πρωτοβουλίες
Social Initiatives

29

Στατιστικά Στοιχεία
Statistics

32

2

Μήνυµα του Γενικού ∆ιευθυντή
Με µεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τη 14η έκδοση της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ∆ιεθνούς Αερολιµένα
Αθηνών (∆ΑΑ) «Φροντίδα για το Περιβάλλον», η οποία
περιγράφει τις ενέργειες της Εταιρείας µας για τη φροντίδα
και την προστασία του περιβάλλοντος µε υπεύθυνο και
αποτελεσµατικό τρόπο.
Η οικονοµική κρίση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση
σε αρκετά Ευρωπαϊκά αεροδρόµια συµπεριλαµβανοµένου και του
∆ΑΑ.
Ωστόσο, δεν επιτρέψαµε η επίπτωση αυτή να επηρεάσει τη
δέσµευση του ∆ΑΑ για την περιβαλλοντική φροντίδα και
προστασία. Το σύνολο των περιβαλλοντικών θεµάτων που
συνδέονται µε τη λειτουργία του αεροδροµίου (θόρυβος,
ποιότητα αέρα, νερό, απορρίµµατα, φυσικό περιβάλλον,
κλιµατική αλλαγή) παρακολουθούνται και υλοποιούνται
συστηµατικά µέσω του Συστήµατος Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης, το οποίο αξιολογήθηκε µε επιτυχία κατά τον
ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
Το Εταιρικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή, στο
τέταρτο έτος εφαρµογής του, εξακολουθεί να αποφέρει
καρπούς καθώς πετύχαµε να µειώσουµε το εταιρικό
αποτύπωµα άνθρακα κατά 19% συγκριτικά µε το έτος βάσης
2005. ∆εν µείναµε όµως µόνον εκεί καθώς κατορθώσαµε να
υπερβούµε το στόχο που θέσαµε για την ανακύκλωση (50%
µέχρι το 2012), ανακυκλώνοντας το 51% των αποβλήτων που
παρήχθησαν στο αεροδρόµιο το 2011.

Η δέσµευσή µας για την ανάπτυξη καθαρότερων πηγών
ενέργειας οδήγησε στην κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού
πάρκου ισχύος 8.05 MWp, τη µεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση
σε αεροδρόµιο παγκοσµίως. Το πάρκο, που τέθηκε σε
λειτουργία το καλοκαίρι του 2011, καλύπτει επιφάνεια 160.000 τ.µ.,
αποτελείται από 28.740 φωτοβολταϊκα πλαίσια (panels),
παράγει ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει το 10% των αναγκών
της αεροπορικής κοινότητας και µειώνει τις εκποµπές CO2
κατά περίπου 11.000 τόνους ετησίως.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η υποστήριξή µας προς τις
τοπικές κοινωνίες αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Έργα που
αφορούν σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, αθλητικά και
αλλά γεγονότα και ανάγκες, υλοποιούνται µέσα από το Σχέδιο
∆ράσης για τις Τοπικές Κοινωνίες σε συνεργασία µε τους
γείτονές µας. Το 2011, ο ∆ΑΑ µεταξύ άλλων ολοκλήρωσε την
κατασκευή του 6ου πάρκου εκτός των ορίων του αεροδροµίου,
στο ∆ήµο Σπάτων-Αρτέµιδος. Το πάρκο περιλαµβάνει
εκτεταµένο δίκτυο πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων, παιδική
χαρά, κυλικείο και ανοικτό χώρο για αθλοπαιδιές και άλλες
δραστηριότητες, ενώ φυτεύτηκαν σ΄αυτό περισσότερα από
5.000 νέα δέντρα και θάµνοι, ανεβάζοντας τη συνολική
πράσινη έκταση που έχει παραδοθεί από την εταιρεία µας στις
τοπικές κοινότητες στα 84.000 τ.µ.
Με αυτές και πολλές άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
κατά νου, σας παρουσιάζω το τεύχος «Φροντίδα για το
Περιβάλλον» για το έτος 2011.

Γιάννης Ν. Παράσχης

3

It gives me great pleasure to introduce to you the 14th
issue of Athens International Airport’s (AIA)
publication “Care for the Environment”, which
describes our Company’s efforts to protect the
environment in a responsible and effective manner.
The economic crisis continued to negatively impact air
traffic at a number of European airports including
Athens.
We have not, however, allowed this situation to affect
our commitment to environmental protection. The full
range of environmental issues associated with the
operation of an airport (noise, air quality, water, waste,
natural environment, climate change) are addressed by
our Environmental Management System, which
successfully passed its annual audit by an independent
certification body.
Our Climate Change Corporate Action Plan, in its
fourth year of implementation, continues to bear
fruit as the company has managed to reduce its
carbon footprint by 19% in comparison to the
baseline year of 2005. We also managed to exceed
our self-imposed target of a 50% recycling rate (by
2012), recycling 51% of all waste produced at the
airport in 2011.

Our commitment to developing cleaner sources of
energy led to the construction of an 8.05 MWp
photovoltaic park, the largest unified facility at an
airport worldwide. The park, which came online in the
summer of 2011, covers an area of 160,000 m2, is
comprised of 28,740 panels, generates enough
electricity to cover 10% of the entire airport
community's needs and avoids the emission of
approximately 11,000 tonnes of CO2.
In these challenging times, our support of local
communities has taken on new importance. Our projects
supporting social, educational, cultural, athletic and other
activities are implemented through our Local
Communities Action Plan in close collaboration with our
neighbors. In 2011, AIA completed the construction of its
6th park outside the airport fence in the Municipality of
Spata-Artemida. The park, which includes extensive
walking and cycling paths, a children's playground and
open area for different activities as well as more than
5,000 newly planted trees and shrubs, brings the total
green area delivered by our Company to local
communities to 84,000 m2.
With these and many other environmental initiatives in
mind, I present you with our latest issue of “Care for
the Environment”
Dr Yiannis N. Paraschis

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

5

Μια από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της εταιρείας

One of our company’s top priorities is the responsible and

µας είναι η υπεύθυνη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση

effective management of all environmental challenges. This

όλων των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η δέσµευσή µας

commitment is reflected in our Environmental Policy, which

αυτή αντανακλάται στην Περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία

was updated in 2010 to account for the growing importance

τροποποιήθηκε το 2010 έτσι ώστε να λάβει υπόψη την

of climate change.

αυξανόµενη σηµασία της κλιµατικής αλλαγής.

In order to efficiently address all environmental issues, we

Εφαρµόζουµε Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

have established an Environmental Management System

(ΣΠ∆), το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το διεθνές

(EMS) which is certified according to the international

περιβαλλοντικό πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004, ενώ το

standard ΕΝ ISO 14001:2004. In December 2011, DQS, the

∆εκέµβριο του 2011 η δεύτερη ετήσια ανασκόπηση πραγµα-

external certification body, renewed our certification

τοποιήθηκε επιτυχώς από τον ανεξάρτητο φορέα πιστο-

through 2012.

ποίησης DQS.

In the context of the EMS, we annually compile and

Στο πλαίσιο του Συστήµατος, εκπονούµε κάθε χρόνο

implement

Περιβαλλοντικό Σχέδιο, που περιγράφει αναλυτικά τα

comprehensive environmental programmes. In addition, we

προγράµµατα τα οποία εφαρµόζουµε, ενώ συνεργαζόµα-

closely cooperate with and monitor the operations of Third

στε στενά και παρακολουθούµε τις δραστηριότητες των

Parties operating at the airport.

an

Environmental

Plan

consisting

of

εταιρειών που λειτουργούν στο αεροδρόµιο.

6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 2011
Απολογισµός ∆ράσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού

Αξιολόγηση Αποτελεσµατικότητας
Νέων Μέτρων Μείωσης Θορύβου

Αποτίµηση της Ποιότητας
των Συστηµάτων Βαθµονόµησης του ∆ΠΠΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πραγµατοποίηση παράλληλων αναλύσεων της εκροής
της ΕΕΛ και του Συστήµατος Συνεχούς Παρακολούθησης Νερού & 3 αναλύσεων στην εκροή της ΜΕΒΑ

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ

Παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων και αξιολόγηση
αποτελεσµατικότητας

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ

Αξιολόγηση της αβεβαιότητας των συστηµάτων
βαθµονόµησης των σταθµών µε ιχνηλασιµότητα στο
Ινστιτούτο Μετρολογίας της Ολλανδίας

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 2012
Αντικειµενικοί Στόχοι
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Ανακύκλωση στο Χώρο του Αεροδροµίου

Επίτευξη ποσοστού ανακύκλωσης 50% στο χώρο του αεροδροµίου το έτος 2012

Περιβαλλοντική Eυαισθητοποίηση στα Τρίτα Μέρη του ∆ΑΑ

Περιβαλλοντικές Ενηµερωτικές Συναντήσεις

Πραγµατοποίηση 12 παρουσιάσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
σε Τρίτα Μέρη

300 εργαζόµενοι του ∆ΑΑ να παρακολουθήσουν τις ενηµερωτικές συναντήσεις

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Άνθρακα και Στόχος Μείωσης

Επέκταση της συµµετοχής του ∆ΑΑ στο δεύτερο στάδιο (Μείωση) του Airport
Carbon Accreditation µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής ενός πολυετούς
σχεδίου για την διαχείριση των εκποµπών άνθρακα µε ένα συγκεκριµένο στόχο
µείωσης

Κοινωνικά Έργα στην Ευρύτερη Περιοχή

Ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε τη µορφή 12 παρουσιάσεων
σε µαθητές σχολείων της περιοχής των Μεσογείων

2011–2012 Σχέδιο ∆ράσεων για τις Τοπικές Κοινωνίες

Πρόγραµµα Ανάδειξης και Προστασίας του Υγροτόπου της Βραυρώνας ΙΙ

∆ιαχείριση Αποβλήτων Χηµικών

∆ηµιουργία Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ)

Ανάληψη 30 πρωτοβουλιών για την περίοδο των δύο ετών 2011-2012
Συντήρηση µονοπατιών, πινακίδων, φυτεύσεων και περίφραξης, αποµάκρυνση
αδρανών υλικών, παρακολούθηση πτηνών, εκδήλωση για τα εγκαίνια του ειδικού
µονοπατιού για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης, εκδήλωση την Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε µαθητές σχολείων.
Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
χηµικών µε συγκεκριµένο στόχο µείωσης
Υπολογισµός ισοθορυβικών καµπυλών Lden και Lnight
και σύγκριση µε τα όρια θορύβου

7

2011 ENVIRONMENTAL PLAN
Performance Report
PROGRAMME TITLE

TARGET

RESULT

Water Quality Monitoring

Perform parallel analyses for STP outflow & OWMS
(12 & 6 analyses respectively) & 3 analyses for IWTF
outflow

ACHIEVED

Assess Effectiveness of New Noise Mitigation Measures

Monitor enforcement of measures and assess
effectiveness

ACHIEVED

Evaluation of the Quality of the Calibration Systems
of the AQMN

Assess the uncertainty of the station calibration
systems traceable to the Dutch Metrology Institute

ACHIEVED

2012 ENVIRONMENTAL PLAN
Objectives
PROGRAMME TITLE
Recycling on Airport Site

Environmental Awareness at Third Parties

Environmental Informative Sessions

TARGET
Achieve a recycling rate of 50% on airport site in year 2012

Conduct at least 12 environmental awareness presentations to AIA’s Third Parties

300 AIA employees to attend the informative sessions

Carbon Management Plan and Reduction Target

Extend AIA's participation in Airport Carbon Accreditation to Level 2 (Reduction)
through the development and implementation of a multi-year carbon management
plan with a specific emission reduction target

Community Projects

Provide Environmental Awareness Presentations in the form of 12 presentations to
pupils of schools in the Mesogaia area

Community Action Plan 2011-2012

Preservation of Vravrona Wetland ΙΙ

Chemical Waste Management

Creation of 2011 Strategic Noise Map (SNM)

Undertake 30 initiatives for the 2-year period 2011-2012

Maintenance of footpaths, signs, vegetation and fencing, removal of inert material,
bird monitoring, event for the inauguration of the special footpath for the visually
impaired, environmental day event and environmental presentations to schools
Development and implementation of a chemical waste management plan with
a specific reduction target
Calculate Lden and Lnight zones and compare with limits in force

8

ΘΟΡΥΒΟΣ / NOISE

9

Ο θόρυβος είναι ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά θέµατα

Noise is one of the main environmental issues associated

που σχετίζονται µε τη λειτουργία ενός αεροδροµίου, και η

with the operation of an airport, and our company

εταιρεία µας το αντιµετωπίζει µε την ανάλογη σοβαρότητα

addresses it responsibly by taking measures.

λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα.
∆ιαδικασίες Μείωσης Θορύβου (∆ΜΘ)

Noise Abatement Procedures (NAP)

Για τη µείωση της όχλησης από το θόρυβο στις κατοικηµέ-

Noise Abatement Procedures have been defined for the

νες περιοχές γύρω από το αεροδρόµιο, εφαρµόζονται οι

reduction of noise levels in the residential areas around the

∆ιαδικασίες Μείωσης Θορύβου.

airport and along the flight paths.

Αποτελέσµατα της Χρήσης ∆ιαδρόµων για το 2011:
• Ποσοστό απογειώσεων προς βορρά από 23:00 έως
07:00 στον διάδροµο 03R: 4%
• Ποσοστό προσγειώσεων προς νότο από 23:00 έως 07:00
στον διάδροµο 21L: 11%
• Ποσοστό απογειώσεων προς βορρά από 15:00 έως 18:00
στον διάδροµο 03R: 2%
• Ποσοστό προσγειώσεων προς νότο από 15:00 έως 18:00
στον διάδροµο 21L: 4%
Results of the Preferential Runway Use System
for 2011:
• Percentage of take-offs to the north from 23:00 to 07:00
on runway 03R: 4%
• Percentage of landings to the south from 23:00 to 07:00
on runway 21L: 11%
• Percentage of take-offs to the north from 15:00 to 18:00
on runway 03R: 2%
• Percentage of landings to the south from 15:00 to 18:00
on runway 21L: 4%

Το ∆εκέµβριο του 2011 οι ∆ιαδικασίες Μείωσης Θορύβου

In December 2011 the Noise Abatement Procedures (NAP)

τροποποιήθηκαν και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα µέτρα

were revised and include the following measures:

για τη χρήση των διαδρόµων:

• Avoidance of the use of the eastern runway (03R) for

• Αποφυγή χρήσης του ανατολικού διαδρόµου 03R για

departures to the north and (21L) for landings to the south

απογειώσεις καθώς και του διαδρόµου 21L για προσγειώσεις

during the night (23:00–07:00). These measures are also

κατά τη διάρκεια της νύχτας (23:00-07:00). Το µέτρο αυτό

implemented during the afternoon hours (15:00–18:00) as

εφαρµόζεται και κατά τις απογευµατινές ώρες (15:00–18:00)

defined in the Hellenic Civil Aviation Authority’s (HCCA)

σύµφωνα µε την έκδοση σχετικής οδηγίας ΝΟΤΑΜ της

relevant NOTAM notification.

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

• Avoidance of the use of the eastern runway (03R) for

• Αποφυγή χρήσης του ανατολικού διαδρόµου 03R για

departures to the north and (21L) for landings to the

απογειώσεις καθώς και του διαδρόµου 21L για

south on a 24hous basis for the following potentially

προσγειώσεις σε 24ώρη βάση για τους παρακάτω

marginally accepted chapter 3 aircraft types (new

τύπους

measure):

οριακά

συµµορφούµενων

αεροσκαφών

κεφαλαίου 3 (νέο µέτρο):

10

Antonov An-124
BAC 1-11-200/400
Boeing B707
Boeing B727

Boeing B737-200
Boeing B747-200/300
British Aerospace BAE-125-1000
McDonell Douglas DC-8

McDonell Douglas DC-9
McDonell Douglas DC-10
Ilyushin 62
Ilyushin 76/ IL78-82

Ilyushin 96
Yakovlev YAK-40
Lockheed TriStar L1011 Yakovlev YAK-42
Tupolev TU-134A
Tupolev TU-154M

• Avoidance of the use of the eastern runway (03R) for
departures to the north and (21L) for landings to the
south on a 24-hour basis for military aircraft (new
measure). Military aircraft of type equivalent with civil
aircraft not included in the above list are exempted from
this restriction.
• Thrust reduction following take-off from runways 03L and
03R will be exercised at a minimum altitude of 1800 feet,
while acceleration above initial climb speed (v2+10) or
change in flap and slat configuration will be made at a
minimum altitude of 3300 feet.

• Αποφυγή χρήσης του ανατολικού διαδρόµου 03R για
απογειώσεις καθώς και του διαδρόµου 21L για
προσγειώσεις σε 24ώρη βάση για στρατιωτικά
αεροσκάφη (νέο µέτρο). Τα στρατιωτικά αεροσκάφη
αντίστοιχου τύπου µε πολιτικά αεροσκάφη τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στην παραπάνω λίστα, εξαιρούνται από
τον περιορισµό.
• Κατά τη διάρκεια της απογείωσης από τους διαδρόµους
03L και 03R προβλέπεται η µείωση της ισχύος κατά την
απογείωση να πραγµατοποιείται σε ελάχιστο υψόµετρο
1800 ποδών και η επιτάχυνση πάνω από την αρχική
ταχύτητα ανόδου (v2+10) ή αλλαγή πτερυγίων
καµπυλότητας να πραγµατοποιείται σε ελάχιστο
υψόµετρο 3300 ποδών.

Στάθµη Θορύβου Αεροσκαφών ανά Σταθµό για το 2011
Aircraft Noise Level per NMT for 2011
75

dB(A)

60

45

30
NMT 2

NMT 3

NMT 4

NMT 5

NMT 6

L den (A/C) dB (A)

NMT 7

NMT 8

NMT 9

NMT 10

L night (A/C) dB (A)

Σηµείωση: Στο γράφηµα παρουσιάζεται η στάθµη θορύβου που οφείλεται µόνο στις πτήσεις των αεροσκαφών
και ό χι ο συνολικός θόρυβος που καταγράφεται.
Note: The noise levels presented in the chart are attribute only to aircraft flights and are not total noise levels.

Επίσης σε συνέχεια συνεργασίας µε την ΥΠΑ και το ∆ήµο
Αρτέµιδος επεκτάθηκε το σύστηµα χρήσης διαδρόµων
κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων 2011.
Για την προώθηση των θεµάτων σχετικών µε το θόρυβο
αεροσκαφών ο ∆ΑΑ πραγµατοποίησε παρουσιάσεις σε
οµάδες πιλότων και εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών
για θέµατα θορύβου το διάστηµα Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2011. Ειδικότερα στις παρουσιάσεις συµµετείχαν οι
αεροπορικές εταιρίες: Olympic Air, British Airways, Air
France, KLM, Scandinavian Airlines, Blue One, Alitalia,
Lufthansa and Delta.

Following cooperation with the HCAA and local
communities, our preferential runway use system was
extended to cover the 2011 college entrance exam period.
In order to further promote aircraft noise issues, AIA made
a series of presentations to pilots and airline representatives
during October-December 2011. More specifically the
presentations were attended by representatives of Olympic
Air, British Airways, Air France, KLM, Scandinavian Airlines,
Blue One, Alitalia, Lufthansa and Delta.

11

Τηλεφωνικές Κλήσεις στη Γραµµή
“Σας Ακούµε”ανά Περιοχή για το 2011
Τelephone Calls to the “We Listen”
Line per Area during 2011
Κορωπί /
Koropi 5
(11%)

Άρτεµις / Artemis 24
(51%)

Αγ. Κυριακή /
Ag. Kiriaki 1
(2%)

Άλλες Περιοχές
Other Areas 17
(36%)

Σύστηµα Παρακολούθησης Θορύβου

Noise Monitoring System

Έχουµε εγκαταστήσει Σύστηµα Παρακολούθησης Θορύ-

We have installed a NOise MOnitoring System (NOMOS)

βου (NOise MOnitoring System – NOMOS). Το σύστηµα

for the continuous monitoring of noise levels and automatic

αυτό είναι συνδεδεµένο µε το ραντάρ της ΥΠΑ ώστε να

correlation with aircraft flights. Furthermore, this system is

πραγµατοποιείται συσχετισµός των επιπέδων θορύβου µε

connected with HCCA’s radar so that correlations can be

συγκεκριµένες πτήσεις αεροσκαφών µε βάση το ίχνος

established based on the actual flight track information. The

πτήσης των αεροσκαφών. Το NOMOS περιλαµβάνει δέκα

Noise Monitoring System comprises ten (10) permanent and

(10) σταθερούς και έναν κινητό σταθµό παρακολούθησης

one (1) mobile Noise Monitoring Terminals (ΝΜΤs)

θορύβου (ΝΜΤ), που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικηµένες

installed in residential areas along the flight routes.

περιοχές κατά µήκος της πορείας των αεροσκαφών.

Relations with the Local Communities

Σχέσεις µε την Τοπική Κοινωνία

Concerned citizens may call the “We Listen” telephone line

Έχουµε δηµιουργήσει την ειδική τηλεφωνική γραµµή «Σας

(210-3530003) on a 24-hour basis in order to register their

Ακούµε» (210-3530003) για παράπονα και ερωτήσεις σχετι-

complaints and request information on noise issues.

κά µε το θόρυβο. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα λήψης

Furthermore, citizens can register their noise complaints

παραπόνων θορύβου και από την ιστοσελίδα της εταιρείας

through AIA’s website (www.aia.gr) and also have the ability

(www.aia.gr) ενώ είναι δυνατή και η πρόσβαση στα στοιχεία

to view data from AIA's Noise Monitoring System (available

του NOMOS.

in Greek only).

12

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ / ATMOSPHERE

13

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

AIR QUALITY

Η Εταιρεία Αεροδροµίου, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της
διατήρησης της καλής ποιότητας του αέρα, αντιµετωπίζει
το θέµα καταγράφοντας τις εκποµπές ρύπων από τις
σχετικές πηγές, παρακολουθώντας τις συγκεντρώσεις
ρύπων και τις µετεωρολογικές παραµέτρους στο
αεροδρόµιο και την ευρύτερη περιοχή και αναλαµβάνοντας
πρωτοβουλίες για τη µείωση των εκποµπών.
Καταγραφή Εκποµπών
Η εταιρεία µας υπολογίζει τις εκποµπές οξειδίων του
αζώτου (NOx), υδρογονανθράκων (HCs) και µονοξειδίου
του άνθρακα (CO) στο χώρο του αεροδροµίου, που
περιλαµβάνει τις εκποµπές των αεροσκαφών (Κύκλος
Προσγείωσης−Απογείωσης),
εκποµπές
λόγω
της
εξυπηρέτησης των αεροσκαφών, εκποµπές από την οδική
κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο του αεροδροµίου καθώς και
στις µη προσβάσιµες στο κοινό περιοχές και εκποµπές από
άλλες πηγές (π.χ. σταθερές).

Our company acknowledges the importance of air quality
and addresses the issue by assessing emissions from relevant
sources, monitoring pollutant concentrations and
meteorological parameters at the airport and in the
surrounding communities and adopting measures aiming to
reduce emissions.
Emissions Inventory
Our company estimates emissions of nitrogen oxides
(NOx), hydrocarbons (HCs) and carbon monoxide (CO)
from sources on the airport site, including aircraft emissions
during the Landing-Take-Off (LTO) cycle, emissions from
aircraft handling, emissions from road traffic in public areas
and on the apron as well as emissions from other sources
(e.g. stationary).

1000

220.000

900

200.000

800

180.000
160.000

700

Τόνοι / Tonnes

140.000

600

120.000

500
100.000

400

80.000

300

60.000

200

40.000

100

20.000

0

2002
NOx

2004

2003
CO

2005
HCs

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Κινήσεις Αεροσκαφών / Aircraft Movements

Εκποµπές Αεροσκαφών 2002–2011
συγκριτικά µε τις Κινήσεις Αεροσκαφών
Aircraft Emissions 2002–2011
in relation to Aircraft Movements

0

Κινήσεις Αεροσκαφών / Aircraft Movements

Παρακολούθηση Ποιότητας Αέρα
Το αεροδρόµιό µας είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισµένα
αεροδρόµια διεθνώς για την παρακολούθηση της ποιότητας
του αέρα. Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τα εξής:
• ∆ίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα (∆ΠΠΑ), το
οποίο λειτουργεί από το 1998 και αποτελείται από 5
µόνιµους σταθµούς, που είναι εγκατεστηµένοι στους
∆ήµους Γλυκών Νερών, Κορωπίου, Μαρκοπούλου,
Παλλήνης και Σπάτων, και έναν κινητό σταθµό. Στους
σταθµούς µετράµε τις συγκεντρώσεις των βασικών ρύπων:
οξείδιο του αζώτου (NOx), όζον (O3), σωµατίδια

Air Quality Monitoring
Our airport is one of the best-equipped airports in the
world with respect to air quality and meteorological
monitoring. The equipment comprises the following:
• An Air Quality Monitoring Network (AQMN), which has
been operating since 1998 and consists of five (5)
permanent monitoring stations installed in the
Municipalities of Glyka Nera, Koropi, Markopoulo, Pallini
and Spata and one (1) mobile station. Ground level
concentrations of the major pollutants: nitrogen oxides
(NOx), ozone (O3), particulate matter (PM10,PM2.5),

(PM10, PM2.5), δοξείδιο του θείου (SO2), µονοξείδιο του
άνθρακα (CO) και υδρογονάνθρακα (HCs) καθώς και
µετεωρολογικές παραµέτρους.

sulphur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and
hydrocarbons (HCs) are measured as well as the basic
meteorological parameters.

14

• Σύστηµα Φασµατοσκοπίας ∆ιαφορικής Οπτικής
Απορρόφησης (DOAS), όπου γίνεται καταγραφή της
συγκέντρωσης αερίων ρύπων και το οποίο παρέχει
στοιχεία όχι µόνο για την αξιολόγηση της ποιότητας του
αέρα στο χώρο του αεροδροµίου αλλά και για τις
εκποµπές των αεροσκαφών κατά τη φάση της απογείωσης.
• Ηχητικό Ραντάρ (SODAR), Ηλεκτροµαγνητικό Ραντάρ
(RASS) και Μετεωρολογικό Σταθµό για την καταγραφή
διαφόρων µετεωρολογικών παραµέτρων που συµβάλλουν
στη διαµόρφωση της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη
περιοχή των Μεσογείων.

• A Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS)
system, which records pollutant concentrations and
contributes not only to the assessment of air quality on
the airport premises, but also to the monitoring of
aircraft emissions during take-off.
• A Sonic Detection And Ranging (SODAR) system, a
Radio Acoustic Sounding System (RASS) and a
Meteorological Station, which are used to monitor
several meteorological parameters that affect air quality
in the wider Mesogheia region.

Αποτελέσµατα Παρακολούθησης
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το αεροδρόµιο είναι µόνο µία από
τις πολλές πηγές αέριων ρύπων στα Μεσόγεια. Άλλες σηµαντικές πηγές αέριων ρύπων είναι η οδική κυκλοφορία, όπως
επίσης και η εκτεταµένη ανάπτυξη (οικιστική και βιοµηχανική) και άλλες δραστηριότητες της περιοχής (π.χ. καύσεις).

Results
It should be noted that the airport is just one of many
sources of air pollution in the Mesogheia area. Other
sources include road traffic, widespread development (light
industry, residential, etc.) and other activities (e.g.
agricultural burning).

Μέσες Συγκεντρώσεις Μετρούµενων Ρύπων στους Σταθµούς του ∆ΠΠΑ το 2011
Mean Concentrations of Pollutants Monitored at the AQMN Stations in 2011
Σταθµός / Station

NO2

O3

PM2.5

HCs

µg/m3

PM10

CO

µg/m3

µg/m3

µg/m3

mg/m3

ppm

Γλυκά Νερά / Glyka Nera

20,4

79,7

23,4

∆/Μ

5,3

0,3

∆/Μ

Κορωπί / Koropi

12,4

75,9

∆/Μ

23,1

∆/Μ

∆/Μ

2,0

Μαρκόπουλο / Markopoulo

17,0

76,2

44,2

∆/Μ

∆/Μ

0,4

∆/Μ

Παλλήνη / Pallini

11,4

89,7

∆/Μ

16,9

5,8

0,3

∆/Μ

Σπάτα / Spata

17,0

77,5

20,8

∆/Μ

4,2

0,3

2,0

µg/m3

SO2

∆/Μ: O ρύπος δεν µετράται στον εν λόγω σταθµό / Not measured at the specific station
Μ/∆: Μη διαθέσιµη λόγω βλάβης των οργάνων / Data not available due to equipment failure

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

CLIMATE CHANGE

Μέτρα για τη Μείωση των Εκποµπών
Η εταιρεία µας έχει δεσµευθεί να µειώσει την επίδρασή της
στην κλιµατική αλλαγή, εφαρµόζοντας ήδη επιτυχώς µέτρα
που µειώνουν τις εκποµπές που προέρχονται από τις
λειτουργίες της, τα οποία περιλαµβάνουν το σχεδιασµό των
εγκαταστάσεων του ∆ΑΑ σύµφωνα µε τις αρχές της ενεργειακής αποδοτικότητας, την εκτεταµένη χρήση φυσικού
αερίου, τη λειτουργία εκτεταµένου δικτύου µέσων µαζικής
µεταφοράς, τη συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα
GreenLight και GreenBuilding το 2003 και 2006 αντίστοιχα
και άλλα µέτρα.

Emission Reduction Measures
Our company is committed to reducing its impact on
climate change and has already successfully implemented
several measures to reduce emissions from sources under
its direct control, including the energy-efficient design of the
airport buildings and infrastructure, extensive use of natural
gas, well-developed access to the airport via public
transport, participation in the European GreenLight and
GreenBuilding Programmes since 2003 and 2006
respectively and other measures.

15

Στο πλαίσιο του Εταιρικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κλιµατική
Αλλαγή, ο ∆ΑΑ συµµετέχει σε µια πρωτοβουλία του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Αεροδροµίων Ευρώπης µε στόχο τη
διαχείριση & µείωση των εκποµπών άνθρακα αεροδροµίων
(Airport Carbon Accreditation). Το 2010 ο ∆ΑΑ αναβάθµισε
την πιστοποίηση του από το πρώτο στάδιο
(Χαρτογράφηση) στο δεύτερο στάδιο (Μείωση) θέτοντας
τον εξής µακροπρόθεσµο στόχο:
µείωση των εκποµπών CO2υπό τον έλεγχο του ∆ΑΑ
κατά 25% µέχρι το 2020 σε σχέση µε το 2005
Με βάση το αποτύπωµα άνθρακα του ∆ΑΑ για το έτος 2011
έχει ήδη επιτευχθεί 19% µείωση στις εκποµπές CO2 µεταξύ
2005 και 2011 µετά την υλοποίηση σειράς µέτρων
εξοικονόµησης ενέργειας.
Ο ∆ΑΑ ευελπιστεί να συνεχίσει τις εντυπωσιακές µειώσεις
µέσα στην επόµενη δεκαετία επενδύοντας σε ενεργειακά
αποδοτική τεχνολογία, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή
απόδοση των εγκαταστάσεων του µέσω του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κτιρίων (Building Automation System),
ευαισθητοποιώντας περισσότερο το προσωπικό καθώς και
µε άλλα µέτρα.

As part of its Climate Change Corporate Action Plan, AIA
participates in an industry initiative led by the European region
of Airports Council International, namely Airport Carbon
Accreditation. AIA upgraded its accreditation in 2010 from
Level 1 (Mapping) to Level 2 (Reduction) based on the
following long-term goal:
a 25% reduction in CO2 emissions under AIA's direct
control by 2020 using 2005 as a baseline year
Based on AIA's 2011 carbon footprint, an 19% reduction in its
carbon footprint has been achieved between 2005 and 2011
following the implementation of a series of energy saving
measures.
AIA looks to meet the challenge of continuing to reduce its
carbon footprint over the next decade by investing in energy
efficient technology, optimising the energy performance of its
facilities through its Building Automation System, raising the
awareness of its employees and other related actions.

2011-2012

CERTIFICATE
of ACCREDITATION
This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration
of WSP Environment & Energy Ltd, confirms that the carbon management
processes at

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
implemented by Athens International Airport

have earned the accreditation level of REDUCTION, in recognition of their efforts
to manage and reduce their CO2 emissions, as part of the European airport
industry’s response to the challenge of Climate Change.

www.airportcarbonaccreditation.org

Olivier Jankovec
Director General
ACI EUROPE

Terry A’Hearn
Global Director
WSP Environment & Energy

Αποτύπωµα Άνθρακα του ∆ΑΑ για το Έτος 2011
Carbon Footprint for 2011
2011

Πηγή / Sοurce

Εκποµπές CO2 (τόνοι)
CO2 Emissions (tonnes)

Ηλεκτρικό Ρεύµα / Grid Electricity

55.660.623 kWh

48.746

Φυσικό Αέριο / Natural Gas

1.765.555 Nm3

3.672

Στόλος Οχηµάτων /
Vehicle Fleet

190.113

405.132 λίτρα πετρελαίου / litres of diesel
19.124

Σταθερές Πηγές/
Stationary Sources

λίτρα βενζίνης / litres of petrol
λίτρα υγραερίου / litres of LPG

432
1.084
31

34.477 λίτρα πετρελαίου / litres of diesel

92

34.880 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης /
litres of heating oil

89

Σύνολο / Total

54.145

Σηµείωση: ένα µέσο επιβατικό όχηµα εκπέµπει περίπου 2 τόνους CO2 ανά 10.000 διανυθέντα χιλιόµετρα.
Note: an average passenger vehicle emits approximately 2 tonnes of CO2 every 10,000 kilometres driven.

16

Εταιρικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή
Ο ∆ΑΑ συνέχισε για τέταρτη χρονιά την υλοποίηση του
Εταιρικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κλιµατική Αλλαγή. Τα κύρια
αποτελέσµατα του Σχεδίου ∆ράσης για το 2011 είναι τα εξής:
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού
Πάρκου ισχύος 8ΜW, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στα
µέσα του 2011.
• Επετεύχθη σηµαντική µείωση στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας µετά τις αλλαγές στη λειτουργία της
θέρµανσης, του εξαερισµού και του κλιµατισµού καθώς
και στα συστήµατα φωτισµού στον κεντρικό αεροσταθµό.
• Χρησιµοποιήθηκε πιλοτικά µε επιτυχία τεχνολογία LED
τόσο στα φώτα σήµανσης όσο και στους φανούς εµποδίων.
• Βελτιστοποιήθηκε η λειτουργία του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Αποσκευών (BHS) έτσι ώστε να µειωθεί η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να επηρεαστεί
δυσµενώς το επίπεδο εξυπηρέτησης.
• Συνεχίστηκαν και το 2011 οι παρουσιάσεις µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων για την κλιµατική αλλαγή.
• Περισσότερες εταιρικές φόρµες και διαδικασίες από χαρτί
έχουν πλέον µετατραπεί σε ηλεκτρονική µορφή.

Climate Change Corporate Action Plan
AIA pressed ahead with the fourth year of implementation of
its Climate Change Corporate Action Plan, which consisted
of the following actions in 2011:
• The construction of our 8MW photovoltaic park was
completed and the park was brought online in mid 2011.
• Significant reductions in electricity consumption were
realised by modifying the operation of the heating,
ventilation and air conditioning as well as lighting systems in
the Main Terminal Building.
• Light-Emitting Diode (LED) technology was successfully
piloted in both signage and obstruction lights.
• Operation of the Baggage Handling System was optimised
to reduce electricity consumption during times of non-peak
operation without negatively impacting the level of service.
• The campaign to raise awareness about climate change
amongst employees was continued in 2011 with several
dedicated presentations.
• Additional paper-based corporate forms and procedures
were converted to electronic format.

Αποτύπωµα Άνθρακα της Εταιρείας Αεροδροµίου
Carbon Footprint of Airport Company

70,000.0

65,000.0

Τόνοι CO2 / Tonnes CO2

60,000.0

55,000.0

50,000.0

45,000.0

40,000.0
2005

2006

2007

Η συνολική ετήσια µείωση εκποµπών CO2 από τις δράσεις
αυτές εκτιµάται σε µερικές χιλιάδες τόνους ανά έτος. Θα
πρέπει να επισηµάνουµε ότι σχεδόν όλα τα µέτρα του Σχεδίου ∆ράσης συνεισφέρουν στη µείωση και άλλων ρύπων (π.χ.
NOx, SO2, CO κ.ά.) και συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή του αερολιµένα.
Χάρη στα διάφορα µέτρα εξοικονόµησης ηλεκτρικής
ενέργειας που εφαρµόστηκαν από τον ∆ΑΑ το 2011, επιτύχαµε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά περίπου 1.895
MWh σε σύγκριση µε το 2010, που έχει ως αποτέλεσµα τη
µείωση των εκποµπών CO2 κατά περίπου 1.580 τόνους.

2008

2009

2010

2011

Annual emissions of CO2 were reduced by several thousand
tonnes as a result of the above actions. It should also be noted
that almost all of the above measures contributed to reducing
emissions of other pollutants (e.g. NOx, SO2, CO, etc.) as
well, and subsequently helped improve air quality in the region
surrounding the airport.
Thanks to the implementation of various measures targeting
reductions in electricity consumption in 2011, energy savings
on the order of 1,895 MWh were achieved in comparison to
2010, resulting in a reduction of CO2 emissions by
approximately 1,580 tonnes.

17

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά Επιβάτη
Electricity Consumption per Passenger
7,0

6,0

6,3

kWh / Επιβάτη – Passenger

5,0

5,2
4,7

4,0

4,6
4,1

3,0

3,6

3,7

3,7

3,7

3,9

2007

2008

2009

2010

2011

2,0

1,0

0,0
2002

2003

2004

2005

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιβάτη, ενώ
παρουσίαζε συνεχή µείωση τα τελευταία χρόνια λόγω της
εφαρµογής των προαναφερθέντων µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας, παρουσιάζει µικρή αύξηση το 2011 λόγω µείωσης
της επιβατικής κίνησης.
Η κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσιάζει αύξηση ως
προς το προηγούµενο έτος κυρίως λόγω των αυξηµένων
αναγκών θέρµανσης ως αποτέλεσµα του πιο κρύου χειµώνα.

2006

The average electricity consumption per passenger, which
decreased steadily over the past several years due to the
implementation of the aforementioned energy-saving
measures, has increased slightly as the number of passengers
dropped in 2011.
The consumption of natural gas increased in 2011 due to
higher heating requirements as a result of a colder winter.

18

ΝΕΡΟ / WATER

19

Κατανάλωση Νερού
Water Consumption
0.060

900.000

707598 710203

752670 774650
0.050

666792

590174

700.000

617034

m3

600.000

562984

0.040

500.000
0.030
400.000
0.020

300.000

m3/passenger

800.000

0.050

0.039

0.046

0.047

0.041

0.040

0.038

100.000

0.052

200.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.010

0.000

0

Συνολική κατανάλωση νερού / Total Water Consumption (m3)
Κατανάλωση νερού ανά επιβάτη / Water Consumption per Passenger (m3)

Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να µειωθεί η
κατανάλωση νερού στο χώρο του αεροδροµίου, αλλά και να
προληφθεί κάθε πιθανή ρύπανση. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούµε συστηµατικά την κατανάλωση νερού (πόσιµου και
για άρδευση) καθώς και την ποιότητα των υπογείων και
επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και µέτρα για την εξοικονόµηση νερού και την αποφυγή
πιθανής ρύπανσης.
Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων
Πραγµατοποιούµε τακτικές δειγµατοληψίες υπογείων
υδάτων σε επιλεγµένα σηµεία στο χώρο του αεροδροµίου,
µε στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας του ανώτερου
και του κατώτερου υδροφόρου ορίζοντα. ∆είγµατα υπογείων υδάτων συλλέγονται τακτικά από οκτώ (8) µόνιµα σηµεία
παρακολούθησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και
αναλύονται από διαπιστευµένο εργαστήριο.
Επιπλέον, εφαρµόζουµε πρόγραµµα παρακολούθησης της
ποιότητας των επιφανειακών υδάτων µε δειγµατοληψίες και
χηµικές αναλύσεις. Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) σειρές δειγµατοληψιών επιφανειακών υδάτων.

We make every possible effort to minimise water
consumption on the airport site and to prevent any possible
pollution. In this context, we systematically monitor water
consumption (potable and for irrigation) as well as the quality
of surface and groundwater. In addition, we implement
water-saving initiatives and measures to avoid pollution.
Water Quality Monitoring
We regularly sample groundwater at selected points on the
airport site, aiming to monitor the quality of the upper as well
as the lower aquifer. Groundwater samples are collected
regularly from eight (8) permanent monitoring wells and
analysed by an accredited laboratory.
Additionally, we implement a surface water monitoring
programme that includes sampling and chemical analyses.
During 2011, seven (7) surface water samplings were
performed.

20

Μονάδα Επεξεργασίας Βιοµηχανικών Αποβλήτων
(ΜΕΒΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)
Η ΜEBA επεξεργάστηκε το 2011 περίπου 2.950 m3
αποβλήτων από τις τεχνικές βάσεις των αεροπορικών
εταιρειών, από τον καθαρισµό ελαιοδιαχωριστών, από την
απολαστιχοποιήση διαδροµών απο/προσγείωσης, κ.α.
Όλα τα λύµατα που παράγονται στα κτίρια του αεροδροµίου
καθώς και τα επεξεργασµένα απόβλητα της ΜΕΒΑ
διοχετεύονται στην ΕΕΛ, όπου υφίστανται επεξεργασία.
Κατόπιν η επεξεργασµένη εκροή χρησιµοποιείται για την
άρδευση των µη προσβάσιµων στο κοινό χώρων πρασίνου
του αεροδροµίου. Κατά τη διάρκεια του 2011 η ΕΕΛ
επεξεργάστηκε περίπου 291.000 m3 λυµάτων.

Industrial Wastewater Treatment Facility (IWTF) and
Sewage Treatment Plant (STP)
In 2011, the IWTF treated 2,950 m3 of wastewater from the
technical bases of airlines, from the cleaning of oil-water
separators, from runway derubberisation, etc.
All sewage produced from airport buildings and effluent from
the IWTF is transferred to the STP to be treated. The treated
effluent is used for irrigation of the airport’s non-public green
areas. During 2011, the STP treated approximately 291,000 m3
of sewage.

21

ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΑ / WASTE

22

Ο ∆ΑΑ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των απορριµµάτων που παράγονται εντός του χώρου του αεροδροµίου.
Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, το οποίο στηρίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»
και προωθεί τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση.
Κατά τη διάρκεια του 2011 ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
παρήγε συνολικά 10.995 τόνους αποβλήτων:
• 10.730 τόνους Στερεών Μη Επικίνδυνων Απορριµµάτων
• 265 τόνους Επικίνδυνων Αποβλήτων και
• 208 κιλά Ιατρικών/Κλινικών Αποβλήτων.

AIA is responsible for waste management on the airport
premises. It has developed a comprehensive waste
management system based on “The Polluter Pays” principle,
promoting waste separation at source and recycling.
During 2011, 10,995 tonnes of waste were generated in total,
comprising:
• 10,730 tonnes of solid non-hazardous waste
• 265 tonnes of hazardous waste and
• 208 kg of medical/clinical waste.

Στερεά Μη Επικίνδυνα Απορρίµµατα (10.730 τόνοι)
Solid Non-Hazardous Waste (10,730 tonnes)
Αφυδατωµένη Λάσπη
από την Eπεξεργασία
Αστικών Λυµάτων
Dehydrated Sludge
from Municipal
Wastewater
Treatment
3,2% (340)

Ανακυκλώσιµα
Recyclables
51,3% (5504)
Απορρίµµατα Αστικού Τύπου
Municipal Waste
45,5% (4886)

Ανακύκλωση
Η εφαρµογή οικονοµικών κινήτρων µε την επιστροφή
χρηµάτων για όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά που παράγονται
στο χώρο του αεροδροµίου, καθώς και η υιοθέτηση

Recycling
The implementation of financial incentives, namely refunds to
Third Parties for all recycled materials generated at the
airport, as well as initiatives for the promotion of recycling has

Ανακυκλώσιµα Απορρίµµατα (5.504 τόνοι)
Recyclables (5,504 tonnes)
Αφυδατωµένη ιλύς για κοµποστοποίηση /
Dehydrated sludge for composting 7,2% (394)
Ελαστικά / Tyres 0,2% (10)

Βρώσιµα Έλαια
Edible Oils 0,6% (35)

Βιολογικά Απόβλητα
Bio Waste 8,4% (465)
Tetra Pak / Tetra Pak 0,5% (25)
Ξύλο
Wood 8,5% (469)
Γυαλί / Glass
2,9% (158)
Λευκοσίδηρος
Ferrous 2,0% (110)
Αλουµίνιο / Aluminium
1,0% (54)
Άλλα Ανακυκλώσιµα
Other Recyclables
1,5% (84)

Χαρτί / Paper
46,7% (2570)

Πλαστικό
Plastic
20,5% (1129)

23

πρωτοβουλιών για την προώθηση της ανακύκλωσης
οδήγησαν στην ανακύκλωση 51% επί των συνολικών
απορριµµάτων.Επίσης λειτουργεί Κέντρο Ανακύκλωσης, που
είναι εξοπλισµένο µε ειδικούς κάδους για τη συλλογή
χαρτιού, πλαστικού, γυάλινων µπουκαλιών, κουτιών
αλουµινίου, λευκοσιδήρου, αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µπαταριών. Στο Κέντρο
Ανακύκλωσης όλοι οι εργαζόµενοι στο αεροδρόµιο έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν από το σπίτι τους τα ανακυκλώσιµα
υλικά συµβάλλοντας έτσι στην προστασία του
περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια του 2011 συλλέχθηκαν
συνολικά στο Κέντρο Ανακύκλωσης περίπου 8 τόνοι
(συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
αποβλήτων) ανακυκλώσιµων υλικών. Παράλληλα µε το στόχο
της προώθησης της ανακύκλωσης, χρησιµοποιούµε
ανακυκλωµένο χαρτί στην καθηµερινή µας εργασία για
εκτυπώσεις και φωτοτυπίες, εταιρικό επιστολόχαρτο και
εταιρικές εκδόσεις. Αφυδατωµένη ιλύς από την Μονάδα
Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων εστάλθηκε σε µία
Αδειοδοτούµενη Μονάδα Κοµποστοποίησης.

Είδος Αποβλήτου
Waste Type

led to the recycling of 51% of all solid non-hazardous waste
in 2011.
AIA has established a Recycling Point, equipped with bins for
paper, plastic, glass, aluminium, ferrous, electronic waste and
batteries. Airport personnel can help protecting the
environment by bringing recyclables from home. During 2011,
8 tonnes of recyclables (including e-waste) were collected at
the Recycling Point.
In addition to the promotion of recycling, AIA uses recycled
paper for printing and photocopying purposes in its offices, its
corporate letterhead and all corporate publications.
Dehydrated sludge coming from the Sewage Treatment Plant
is sent for composting to a licensed treatment facility.

Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Alternative Management System

Ποσότητα (τόνοι)
Quantity (tonnes)

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια
Used Oil & Lubricants

ΕΛΤΕΠΕ

21,7

Απόβλητα Συσκευασιών
Λιπαντικών
Packaging Containers from
Oils & Lubricants

ΚΕΠΕ∆

7,11

Χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές
και φορητές ηλεκτρικές στήλες
Used Batteries
Ηλεκτρονικά απόβλητα
E-waste

ΣΥ∆ΕΣΥΣ, ΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί
σηµαντική παράµετρο της λειτουργίας του αεροδροµίου.
Κατά τη διάρκεια του 2011 στο χώρο του αεροδροµίου
παρήχθησαν 265 τόνοι επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, το
27% των οποίων οδηγήθηκε στα Συστήµατα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης για επεξεργασία, αξιοποίηση ή/και ανακύκλωση,
ενώ το υπόλοιπο 73% (π.χ. απόβλητα ελαιοδιαχωριστών και
συνεργείων, απόβλητα και λάσπη από τη ΜΕΒΑ) οδηγήθηκε
σε αδειοδοτηµένη µονάδα είτε προς επεξεργασία και
αξιοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων, είτε προς προσωρινή
αποθήκευση.

19,80

22,82

Hazardous Waste
Hazardous Waste Management is a significant parameter
associated with the airport’s operation.
During 2011, 265 tonnes of hazardous waste were produced
on the airport site, of which 27% was disposed of via AIA's
Alternative Management System that includes treatment,
valorisation and/or recycling, while the remaining 73% (e.g.
waste from oil-water separators, waste and sludge from the
IWTF) was transferred to a licensed facility either for
treatment or valorisation or for temporary storage of
hazardous waste.

24

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / NATURAL ENVIRONMENT

25

Η µελέτη των φυσικών οικοσυστηµάτων, η διαµόρφωση του
τοπίου του αερολιµένα και το πρόγραµµα ελέγχου και
µείωσης των κινδύνων από την πανίδα αποτελούν τις
δραστηριότητες της εταιρείας µας που σχετίζονται µε το
φυσικό περιβάλλον.
Οικοσυστήµατα
Στην ευρύτερη περιοχή του αερολιµένα συναντάµε τόσο
φυσικά όσο και ανθρωπογενή οικοσυστήµατα, στα οποία
διαβιούν πολλά είδη ζώων και φυτών. Τα φυσικά οικοσυστήµατα περιλαµβάνουν:
• ∆άση ή συστάδες δένδρων
• Θαµνώνες
• Υγρότοπους
• Αµµοθίνες και βραχώδεις ακτές
Τα ανθρωπογενή οικοσυστήµατα περιλαµβάνουν:
• Οικιστικές ζώνες
• Καλλιέργειες
• Κτηνοτροφικές µονάδες
Για τον προσδιορισµό των πιθανών επιπτώσεων στο
καθεστώς των οικοσυστηµάτων και την ποικιλότητα των
συστατικών τους (είδη, κοινωνίες και ενδιαιτήµατα) από την
λειτουργία του αερολιµένα και για την έναρξη των µέτρων
αποκατάστασης ο ∆ΑΑ έχει καθιερώσει από το 1997 ένα
Πρόγραµµα Βιοπαρακολούθησης σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ΜΚΟ.
Οι µελέτες βάσης που διεξήχθησαν στα πλαίσια του
Προγράµµατος Βιοπαρακολούθησης αποκάλυψαν ότι τα πιο
πάνω οικοσυστήµατα φιλοξενούν περισσότερες από 600
ταξινοµικές µονάδες (είδη και υποείδη) φυτών, 21 φυσικούς
τύπους ενδιαιτηµάτων, 40 ταξινοµικές µονάδες σπονδυλοζώων και 186 ταξινοµικές µονάδες πτηνών. Από τα αυτά ένα
σηµαντικό ποσοστό περιλαµβάνεται σε διάφορους εθνικούς
και διεθνείς καταλόγους προστασίας.

The study of the natural ecosystems, the airport’s landscaping
and the wildlife hazard control and reduction programme are
our company’s activities related to the natural environment.
Ecosystems
A number of natural and human-influenced ecosystems
sustaining a significant number and variety of animals and
plants are located in the airport’s vicinity. The natural
ecosystems include:
• Woodlands and tufts
• Shrublands
• Wetlands
• Dunes and rocky shores
The human-influenced ecosystems include:
• Residential zones
• Rural areas (mainly olive groves and vineyards)
• Stockbreeding
For the identification of any possible impacts from the
operation of the airport on the status of these ecosystems
and the diversity of their components (species, communities
and habitats), as well as the initiation of conservation
measures AIA has established since 1997 a Bio-monitoring
Programme in cooperation with universities and NGOs.
The baseline surveys performed in the framework of the
Bio-monitoring Programme revealed that the above
mentioned ecosystems host more than 600 plant taxa, 21
natural habitat types, 40 vertebrate taxa and 186 taxa of birds.
From the above a significant percentage is listed in the various
conservation lists (national and international).

26

∆ιαµόρφωση Τοπίου
Η διαµόρφωση του τοπίου του αερολιµένα ικανοποιεί τις
απαραίτητες λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες για
τον αερολιµένα, όπως η σταθεροποίηση του εδάφους, αλλά
παρέχει επίσης και µια οπτική συνέχεια µεταξύ του τοπίου
των Μεσογείων και του χώρου του αεροδροµίου.
Τα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν στη διαµόρφωση του
τοπίου του αερολιµένα είναι κυρίως είδη της τοπικής χλωρίδας, που έχουν χαµηλές απαιτήσεις σε νερό και είναι
προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, για τη
διαµόρφωση του τοπίου έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες
που µειώνουν την προσέλκυση πτηνών, όπως είναι η φύτευση δένδρων που δεν έχουν καρπούς, και η διαµόρφωση
πυκνής βλάστησης στο επίπεδο της εδαφοκάλυψης. Η
άρδευση των µη κοινόχρηστων περιοχών πρασίνου του
αεροδροµίου, όπου είναι απαραίτητο, γίνεται µε την επεξεργασµένη εκροή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.
Το σύνολο το φυτών που φυτεύτηκαν το 2011 για συµπλήρωση του τοπίου του αερολιµένα ανήλθαν περίπου στα 1.850.

Airport Landscaping
The airport’s landscaping satisfies both operational and
environmental requirements, such as soil stabilisation while
providing visual continuity between the surrounding
Mesogheia region and the airport area.
The plants used for the airport’s landscaping are mainly local
flora species adapted to the local climatic conditions with low
water demand. In addition, the design and implementation of
the airport’s landscaping incorporates bird-repelling features,
such as the use of fruitless plants and dense ground cover
vegetation. The non-public landscaped areas, wherever
necessary, are irrigated primarily with treated water from the
Sewage Treatment Plant.
A total of 1,850 plants have been planted in 2011 to replenish
the airport’s landscaping.

Έλεγχος και Μείωση Κινδύνου από την Πανίδα
Οι δραστηριότητες της πανίδας στο χώρο του αεροδροµίου
µπορεί να δηµιουργήσουν κίνδυνο πρόσκρουσής τους σε
αεροσκάφη. Παρόλο που η ενέργεια που εκλύεται κατά την
πρόσκρουση κάποιου ζώου σε αεροσκάφος, σε ορισµένες
περιπτώσεις, είναι σηµαντική, οι ζηµιές που προκαλούνται
στα αεροσκάφη είναι συνήθως µηδαµινές. Σύµφωνα µε τον

Wildlife Hazard Control and Reduction
The activities of birds and other animals at the airport site
entail the risk of strike with aircraft. Although the energy
released during the collision of an animal with an aircraft is in
some cases significant, the resulting damage is usually minor.
According to the International Civil Aviation Organisation
(ICAO), 92% of strikes have little to no impact on aircraft
movements.
For the reduction of the risk associated with wildlife strikes at
the airport, long-term (passive) and short-term (active)

∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), το 92%
των προσκρούσεων που συµβαίνουν παγκοσµίως δεν έχουν
καµία ή έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στις πτήσεις.

27

Για τη µείωση των κινδύνων από την πανίδα στο αεροδρόµιο
χρησιµοποιούµε τόσο µακροπρόθεσµα (παθητικά) όσο και
βραχυπρόθεσµα (ενεργητικά) µέτρα, τα οποία εντάσσονται
στο Πρόγραµµα Ελέγχου και Μείωσης των Κινδύνων από την
Πανίδα. Το πρόγραµµα αυτό έχει ελεγχθεί από ειδικό της
Οµάδας Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών σε Αεροσκάφη
του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Ηνωµένου Βασιλείου και
πιστοποιήθηκε ως προς τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα και
τις συνιστώµενες πρακτικές του ICAO και τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές για τον έλεγχο της πανίδας.
Τα µακροπρόθεσµα µέτρα µειώνουν ή εξαλείφουν τους
παράγοντες που προσελκύουν τα πτηνά στο αεροδρόµιο και
περιλαµβάνουν:
• Σχεδιασµό του αεροδροµίου ώστε να µην προσελκύει είδη
πανίδας, µειώνοντας τα διαθέσιµα τροφής και νερού,
καθώς επίσης και τις θέσεις φωλεοποίησης και
κουρνιάσµατος.
• Συνεχή µελέτη των ειδών της πανίδας και των
δραστηριοτήτων τους στο χώρο του αεροδροµίου και στις
γειτονικές περιοχές.
• Υποβολή προτάσεων για τον καθορισµό χρήσεων γης
εκτός αεροδροµίου, όπως η αποφυγή διαµόρφωσης
χώρων που προσφέρουν τροφή και νερό στα ζώα (π.χ.
χώροι απόθεσης απορριµµάτων).
Τα βραχυπρόθεσµα µέτρα στοχεύουν στην αποµάκρυνση
των ζώων από ευαίσθητες περιοχές του αεροδροµίου. Τα
µέτρα αυτά προκαλούν πίεση και άγχος στα ζώα και περιλαµβάνουν:
• Βιο-ακουστική: φυσικοί ήχοι όπως κραυγές πανικού ή
συναγερµού, κραυγές αρπακτικών κ.λπ.
• Πυρο-ακουστικά: σύντοµοι δυνατοί ήχοι (π.χ. εκρήξεις),
είτε ηλεκτρονικοί είτε από όπλα (π.χ. πυροβολισµοί στον
αέρα για εκφοβισµό).
Επιπλέον, ένα νέο πρόγραµµα για την παγίδευση, δακτυλίωση
και απελευθέρωση των πουλιών ξεκίνησε το 2009. Από την
έναρξη του προγράµµατος αυτού έχουν παγιδευτεί 113
αρπακτικά (90 Βραχοκιρκίνεζα, 13 Κουκουβάγιες, 9 Γερακίνες
και 1 Μαυροκιρκίνεζο). Τα πτηνά αυτά µεταφέρθηκαν και
απολευθερώθηκαν µε την βοήθεια µιας ΜΚΟ περίθαλψης
ζώων σε αποµακρυσµένες περιοχές, περισσότερο από 150
χιλιόµετρα από τον αερολιµένα.
Τα µέτρα µείωσης των κινδύνων από την πανίδα σχεδιάζονται
και συντονίζονται από την Οµάδα Παρακολούθησης
Πανίδας, η οποία παρακολουθεί τις δραστηριότητες της
πανίδας στο χώρο του αερολιµένα καθηµερινά από το πρώτο
µέχρι το τελευταίο φως. Για το σχεδιασµό των µέτρων, η
Οµάδα Παρακολούθησης Πανίδας συνεργάζεται µε το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών που παρακολουθεί τους
πληθυσµούς των εντόµων στο αεροδρόµιο, την Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία και άλλους φορείς.

methods are implemented in the context of the Wildlife
Hazard Control and Reduction Programme. The programme
was audited in 2007 by a specialist from the Birdstrike
Avoidance Team of the Department for Environment, Food
and Rural Affairs of the United Kingdom. The auditor certified
that AIA's programme complies with the standards and
recommendations of ICAO and the best international
practices for wildlife control.
The long-term measures that reduce and/or eliminate the
factors attracting wildlife to the airport include:
• The airport is designed not to attract wildlife, i.e. birds and
other animals do not find food, water, nesting and roosting
places at the airport.
• Wildlife (mainly birds) at the airport and in its vicinity is
studied continuously.
• Proposals are submitted regarding land use in the airport
vicinity, such as the exclusion of facilities that could provide
wildlife with food and water (e.g. waste management
facilities).
The short-term measures aim to disperse the wildlife
(particularly birds) from sensitive areas of the airport by
causing distress. These include:
• Bio-acoustics: natural sounds like distress or alarm calls,
calls of predators, etc.
• Pyro-acoustics: sharp, loud sounds (e.g. explosions) either
electronic or from guns (e.g. shotgun blanks, sound flares,
etc.).
In addition, a program for trapping, ringing and releasing birds
far away from the airport was initiated in 2009. Since the
beginning of this programme 113 birds of prey (90 Kestrels, 13
Little Owls, 9 Buzzards and 1 Red-footed Falcon) have been
trapped. The birds are transferred and released with the
contribution of an NGO animal hospital centre in remote
areas more than 150km far away from the airport.
All actions related to the natural environment including the
measures for the reduction of the risk associated with strikes
are designed and coordinated by the Wildlife Control Team,
the members of which monitor wildlife activities from sunrise
to sunset on a daily basis. In some cases, the Wildlife Control
Team designs the measures in cooperation with the
Agricultural University of Athens which runs a long-term
insect monitoring programme at the airport, the Hellenic
Ornithological Society (monitoring avifauna in the wider East
Attica region and special areas for birds) and other
organisations.

28

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
SOCIAL INITIATIVES

29

Ο ∆ΑΑ συµβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
στην τοπική κοινωνία προσβλέποντας στη συνεχή βελτίωση
των σχέσεων µε τους γείτονές του και την εξασφάλιση
«κοινωνικής άδειας λειτουργίας». Για το σκοπό αυτό έχει
θεσπίσει ένα ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης το οποίο αντιµετωπίζει
τις εκπαιδευτικές, µεταφορικές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και υλοποιείται σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές και
φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό το 2011 ολοκληρώθηκαν έργα ασφαλτόστρωσης τοπικών οδών, προσφέρθηκε ηλεκτρονικός και
άλλος εξοπλισµός σε σχολεία και παιδικούς σταθµούς της
περιοχής καθώς και οικονοµικά βραβεία σε αριστεύσαντες
µαθητές. Επίσης προσφέρθηκαν φάρµακα σε ∆ηµοτικά
Ιατρεία, είδη παντοπωλείου σε ΚΑΠΗ, οικονοµική βοήθεια
σε άπορες οικογένειες και ενισχύθηκαν τοπικοί πολιτιστικοί
και αθλητικοί σύλλογοι.
Ανακύκλωση στα Σχολεία του ∆ήµου Αρτέµιδος
Εφαρµόζουµε Πρόγραµµα Ανακύκλωσης χαρτιού στα
σχολεία του ∆ήµου Σπάτων - Αρτέµιδος µε στόχο την
αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τη
µείωση της παραγωγής απορριµµάτων. Το 2011 συλλέχθηκαν
4.280 κιλά χαρτιού. Οι µαθητές ανταµείφθηκαν µε εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικό εξοπλισµό και εκδροµές περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Εξοπλισµός πυρόσβεσης
Το 2011 παραδόθηκε στην Εθελοντική Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΟΜΑΚ) του ∆ήµου Αρτέµιδος
πρόσθετος εξοπλισµός πυρόσβεσης και µέσα ατοµικής
προστασίας.
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικών Υποτροφιών
Η εταιρεία µας χορηγεί δύο µεταπτυχιακές υποτροφίες σε
φοιτητές του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώνουµε σεµινάρια για τους
φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στον Κύριο
Αεροσταθµό (δίπλα στο Μουσείο) παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας Αεροδροµίου, ενώ διατίθεται και σε περιβαλλοντικούς
φορείς για την προώθηση του έργου τους.

AIA contributes to the sustainable development of the local
communities by continuously strengthening the relations with
its neighbours and seeking ”social license to operate”. To this
effect it has established an annual action plan that addresses
local needs in the fields of education, transportation,
environment, culture, sports and society which is
implemented in cooperation with the local authorities and
entities.In this respect, in 2011 the asphalting of local roads has
been completed, PCs and other electronic equipment and
furnishings have been provided to local schools and
kindergartens of the region while financial rewards were
offered to top students. Pharmaceuticals and supper market
items were offered respectively to municipal infirmaries and
homes for the elderly. Furthermore, financial assistance was
offered to poor families and to cultural and athletic
associations.
Recycling Programme for the Schools of Artemis
Municipality
We implement a paper Recycling Programme at schools in the
Municipality of Spata - Artemis, aiming to enhance environmental
awareness and reduce waste production. During 2011, 4,280 kg of
paper were recycled in total. The students were rewarded with
educational
materials,
electronic
equipment,
and
environmentally-themed excursions.
Fire fighting equipment
In 2011 additional fire fighting tools and equipment and
personal protection clothing was offered to the local team of
volunteers of Artemis (EOMAK).
Environmental Scholarship Programme
Οur company grants two scholarships for postgraduate
studies to students of the Department of Environmental
Studies of the University of the Aegean. In the same context,
we organise seminars addressing the students of the
University’s Postgraduate Environmental Policy and
Management Programme.
Environmental Information Centre
The Environmental Information Centre is located in the Main
Terminal Building next to the Museum and provides
information regarding the environmental activities of our
company. It is also made available to other environmental
organisations for the promotion of their work.

Πολιτιστική Κληρονοµιά
Η µόνιµη «Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρηµάτων» (Μουσείο)
παραµένει ανοικτή σε επιβάτες και επισκέπτες καθηµερινά
από τις 6 π.µ. έως τις 11 µ.µ. Το 2011 το Μουσείο είχε 211.216
επισκέπτες.

Cultural Heritage
The permanent “Exhibition of Archaeological Findings”
(Museum) is open for passengers and visitors daily from 6am
to 11pm. In 2011, 211,216 people visited the museum.

30

Αστικό Πράσινο
Μέχρι σήµερα έχουµε κατασκευάσει πάρκα στους ∆ήµους
Μαρκοπούλου, Κορωπίου, Γλυκών Νερών, Παλλήνης και
Αρτέµιδος και Σπάτων, συνολικής έκτασης 84 στεµµάτων.
Ειδικότερα στο Πάρκο των Σπάτων το οποίο ολοκληρώθηκε
τον ∆εκέµβριο του 2011, πέραν των 5.000 περίπου δένδρων
και θάµνων που έχουν φυτευτεί, έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ
των άλλων εγκαταστάσεων δίκτυο ποδηλατοδρόµων, κεντρική πλατεία για εκδηλώσεις και µεγάλος χώρος παιδικής
χαράς. Επίσης συνεχίζεται η συντήρηση του πάρκου της
Αρτέµιδος µέσω εξειδικευµένου εργολάβου.

Urban Green Areas
To date, we have created parks in the local Municipalities of
Markopoulo, Koropi, Glyka Nera, Pallini, Artemis and Spata
with a total surface area of 84,000 m2. It is worth mentioning
that the park in Spata Park, which was completed in
December 2011, boasts, amongst other facilities, a network of
cycling routes, a central square area for events and a large
playground for children as well as more than 5,000 newly
planted trees and bushes. Furthermore, we continue to take
care, via a specialized contractor, of the maintenance of the
costal park in the Municipality of Artemis.

Πρόγραµµα Ανάδειξης και Προστασίας του Υγρότοπου
της Βραυρώνας
Ο υγρότοπος της Βραυρώνας συνδυάζει µοναδικά το τοπίο
και σπάνια πανίδα και χλωρίδα, µε έναν σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο, το Ιερό της Αρτέµιδος, ενώ έχει ενταχθεί στο
∆ίκτυο Natura 2000. Στην ευρύτερη περιοχή της Βραυρώνας
έχουν παρατηρηθεί 175 είδη πουλιών, ενώ απαντώνται
σπάνια είδη φυτών και ζώων καθώς και αξιόλογα φυσικά
ενδιαιτήµατα.
Ωστόσο, παρά την περιβαλλοντική, αλλά και ιστορική αξία
της, η περιοχή υποβαθµίζεται από την παρουσία µεγάλων
όγκων σκουπιδιών, παράνοµου κυνηγιού, πρόσβασης
οχηµάτων κ.λπ.
Με σκοπό να αποκατασταθεί η περιοχή και να εφαρµοσθούν µέτρα προστασίας, το 2008 ξεκίνησε το πρόγραµµα
για την ανάδειξη και την προστασία του υγρότοπου της
Βραυρώνας. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τον
∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και υλοποιείται σε συνεργασία
µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, µε την ιδιαίτερη
συµβολή του ∆ήµου Μαρκοπούλου.
Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού υλοποιήθηκε µια
σειρά µέτρων µε σκοπό να βελτιώσει την κατάσταση του
υγρότοπου, όπως η εγκατάσταση ξύλινων φρακτών σε
διάφορα σηµεία ώστε να αποτραπεί η είσοδος οχηµάτων
στον υγρότοπο, η συντήρηση των υπαρχόντων µονοπατιών
και η δηµιουργία νέων, η εγκατάσταση διαφόρων πινακίδων
και φυτεύσεις.
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον ∆ΑΑ κατά το 2011 σε
συνεργασία µε την Ελληνική Ορνοθολογική Εταιρεία µε στόχο
την βελτίωση των συνθηκών στον υγρότοπο περιέλαβαν:
• Τα εγκαίνια ενός ιδιαίτερου µονοπατιού για άτοµα µε
προβλήµατα όρασης µε την συµµετοχή της Πανελλήνιας
Ένωσης Τυφλών.
• Η αποµάκρυνση αδρανών υλικών από περιοχές του
υγροτόπου.
• Η συντήρηση των υφιστάµενων µονοπατιών, πινακίδων και
ξύλινων φρακτών καθώς και των πινακίδων απαγόρευσης
του κυνηγίου.
• Η παρακολούθηση των πτηνών του υγροτόπου.
• Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία στην περιοχή
της Βραυρώνας.

Programme for the Restoration and Conservation of
the Vravrona Wetland
The wetlands of Vravrona offers a unique combination of
landscape, rare fauna and flora, with an important
archaeological site, namely the Temple of Artemis. This area
has been included in the Natura 2000 network. In the greater
Vravrona area, more than 175 species of birds have been
recorded, as well as important natural habitats and rare
species of flora and fauna.
However, despite its environmental and historic value, this
area has been degraded by illegal dumping, hunting activities,
unauthorised vehicle access, etc.
In order to restore the area and apply conservation measures,
in 2008, we launched a programme for the Vravrona
wetlands. The programme is financed by AIA and
implemented in collaboration with the Hellenic
Ornithological Society with the contribution of the
Municipality of Markopoulo.
In the frames of this programme a series of actions aiming to
improve of the condition of the wetlands have been
implemented, including the placement of wooden fences in
several areas around the wetland in order to discourage
vehicles from entering the site, the creation of new footpaths
and the maintenance of existing ones and various
establishment of various signage and.
The actions implemented by AIA in 2011 in cooperation with
the Hellenic Ornithological Society, aiming to improve of the
condition of the wetland included:
• Inauguration event of the special footpath constructed for
visually impaired people with the participation of the
Panhellenic Association of Blind People.
• Removal of inert material from specific areas of the
wetlands.
• Maintenance of existing footpaths, signs, vegetation and
wooden fence and the signs banning hunting within the
wetlands.
• Monitoring of birds of the wetland site.
• Environmental presentations to schools in the Vravrona
area.

31

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / STATISTICS
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

GENERAL AIRPORT DATA

Θέση: Μεσόγεια, 33 χλµ. βορειοανατολικά από το
κέντρο της Αθήνας
Έκταση: 17 τετραγωνικά χιλιόµετρα
∆ιάδροµοι: 2 παράλληλοι και ανεξάρτητοι διάδροµοι
µήκους περίπου 4.000 µέτρων ο καθένας

Location: Mesogheia area, 33 km northeast of Athens
Surface Area: approximately 17 km2
Runways: 2 parallel, independent runways
approximately 4,000 meters long each
Aircraft Parking Stands: 89

Θέσεις Στάθµευσης Αεροσκαφών: 89

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ / TRAFFIC HIGHLIGHTS
Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης / Traffic Highlights

2011

2010

% Mεταβολής
% Variation

Συνολικός Αριθµός Επιβατών (εκατοµµύρια)
Total Number of Passengers (million)

14,4

15,4

-6,3%

Πτήσεις Εσωτερικού / Domestic Flights

4,9

5,6

-11,9%

∆ιεθνείς Πτήσεις / International Flights

9,5

9,8

-3,1%

Επιβάτες που Ταξιδεύουν για Επαγγελµατικούς Λόγους
Business Passengers

30%

30%

Επιβάτες µε Ανταπόκριση Πτήσης / Connecting Passengers

22%

25%

Συνολικές Κινήσεις Αεροσκαφών (χιλιάδες)
Total Aircraft Movements (thousand)

173,3

191,8

-9,6%

Επιβατικά Αεροσκάφη & Αεροσκάφη Μικτής Καµπίνας
Passenger and Combi Aircraft

151,6

166,9

-9,1%

Εµπορευµατικά Αεροσκάφη / Cargo Aircraft

6,7

8,7

-22,9%

Λοιπές Κινήσεις Αεροσκαφών / Other Aircraft Movements

15,0

16,2

-7,9%

Συνολικά Εµπορεύµατα (χιλιάδες τόνοι)
Total Cargo Uplift (thousand tonnes)

85,9

96,7

-11,2%

Εµπορευµατικά Φορτία / Freight

76,4

86,7

-11,8%

Ταχυδροµείο / Mail

9,5

10,0

-5,7%

Eπιβάτες
Passengers

Κινήσεις Αεροσκαφών
Aircraft Movements
250.000

10,3

173.300

2008

191.766

2007

210.147

199.418

150.000

190.872

14,4

12,3

180.936

15,4

169.830

11,8

15,1

159.179

12

14,3

16,2

137.996

Eκατοµµύρια / Million

13,7

16,5

188.224

200.000

16,5

16

205.295

20

100.000

8

4

50.000

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

32

Οι Συνεργάτες µας που είναι Πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό Πρότυπο
EN ISO 14001 ή έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο EMAS
Our Partners that are Certified according to the International Environmental Standard
EN ISO 14001 or have been registered to EMAS
GOLDAIR HANDLING S.A.
J&P AVAX S.A.
SWISSPORT HELLAS CARGO S.A.

HOCHTIEF FACILITY
MANAGEMENT HELLAS S.A.
SAFCO S.A.
ATHENS METROPOLITAN
EXPO S.A.

NEWREST INFLIGHT SERVICES
HELLAS S.A.

COFELY HELLAS S.A.

INTERJET HELLENIC AVIATION
& TOURIST OFFICES ENTERPRISES S.A.

GREGORYS
MIKROGEVMATA S.A.

AEGEAN AIRLINES S.A.

DHL EXPRESS EUROPE/EUROPEAN
AIR TRANSPORT S.A.

PERME S.A..

OLYMPIC FUEL COMPANY S.A.

TOMI S.A.
OLYMPIC INTO-PLANE
COMPANY S.A.
SWISSPORT HELLAS S.A.

AVIATOR AIRWAYS S.A.
KLM ROYTAL DUTCH
AIRLINES S.A.
GAINJET AVIATION S.A.

SWIFTAIR S.A.
BRITISH AIRWAYS PLC S.A ENGINEERING DEPARTMENT
FINAL SUPPORT S.A.

SOFITEL ATHENS AIRPORT
HOTEL S.A.
AKTOR FM
TASK J &P - AVAX S.A.
ALITALIA – COMPAGNIA
AEREA ITALIANA S.A.

OLYMPIC HANDLING S.A.
C. VAREMIS - OTIS S.A.

POLYECO S.A.
EPSILON AVIATION S.A.
OLYMPIC CATERING S.A.
PREMIER AVIATION SERVICES S.A.

EMYKA

HELLENIC IMPERIAL AIRWAYS S.A.

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful