MANAGEMENT

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
I. MOTIVAŢIA PENTRU MUNCĂ - CONŢINUT ŞI NATURĂ

În prezent, în cadrul organizaţiei, motivarea este un termen des utilizat. Complexitatea conceptului face dificilă o definiţie simplă, unanim acceptată. Nu a fost posibil încă să se găsească un răspuns mulţumitor la întrebarea "Ce anume îi face pe lucrători să muncească eficient?". Dificultatea este determinată de faptul că orice cercetător trebuie să facă unele presupuneri privind motivele comportamentului pe care 1-a observat sau înregistrat. Ca urmare, în toate raţionamentele privitoare la motivare, va exista întotdeauna un anumit element de subiectivitate. Legătura dintre teoria motivaţională şi practica managerială este vitală pentru reuşita în management. Oamenii sunt cea mai importantă categorie de active dintr-o întreprindere şi totodată, singurul activ care poate să acţioneze împotriva scopurilor organizaţiei. Drept urmare, efortul de a cunoaşte mecanismele care stau la baza comportamentelor salariaţilor nu este greu de înţeles. Putem, totuşi, să reţinem următoarea definiţie: „Motivarea este o modificare psihologică şi fiziologică care se produce în fiinţa umană, ori de câte ori apare o nevoie; pentru satisfacerea acelei nevoi, individul adoptă un comportament care vizează refacerea echilibrului psihologic şi fiziologic". (Larousse) Motivaţia reprezintă suma forţelor, a energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul uman spre un anumit scop, care, odată atins, va determina preocuparea pentru satisfacerea unei alte nevoi. Motivaţia pentru muncă reprezintă influenţa pe care anumiţi factori o exercită asupra angajaţilor şi care îi determină la acţiuni pozitive sau

1

MANAGEMENT negative, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. în cadrul unei organizaţii, oamenii nu reprezintă doar o sursă de cheltuieli, ei dispun de un sistem de valori, de nevoi, aşa încât gradul lor de motivaţie şi de satisfacţie vor determina performanţele individuale şi organizaţionale. Managerii au, în consecinţă, misiunea de a armoniza performanţele economice ale organizaţiei pe care o conduc, cu interesele şi posibilităţile angajaţilor. Motivaţia pentru muncă individuală este certitudinea că individul respectiv va obţine, prin muncă sa, desfăşurată în condiţii stabilite, acele repere ale satisfacţiei, pe care şi le doreşte. Motivaţia pentru muncă este determinată de o serie de factori, printre care: ■ factorii interni (individuali), cum ar fi percepţia sarcinilor, atitudini, nevoi, interese, comportamente, sistemul de valori; ■ factorii externi (organizaţionali), ca sistemul de salarizare şi de stimulente, gradul de formalizare a conţinutului postului/funcţiei, calitatea climatului de muncă şi a comunicării formale şi neformale, sistemul de control, timpul liber ş.a. Cele două categorii de factori interacţionează, determinând comportamentul motivat şi capacitatea de adaptare a angajatului la diferite modificări ale condiţiilor de lucru. Orice studiu efectuat asupra productivităţii individuale a muncii scoate în evidenta diferenţieri la nivel de indivizi şi de colective, care pot fi justificate, doar prin faptul că oamenii sunt influenţaţi de factorii lor motivaţionali individuali, care sunt variaţii, de la persoană la persoană. Fiecare individ este caracterizat printr-o serie de trei atribute, care, în final, alcătuiesc fundamentul motivaţie pentru muncă: interese, atitudini şi nevoi. Interesele reprezintă preocuparea spre care este canalizată voinţa individului pentru a obţine ceea ce este avantajos, necesar sau folositor. Dacă managerii pot determina cu acurateţe care sunt categoriile de interese ce-i

2

MANAGEMENT motivează pe angajaţii lor, atunci vor putea modifica conţinutul posturilor, pentru a oferi o bună şi continua motivare a lucrătorilor. Atitudinile se reflectă în concepţia, în felul de a fi şi în modul de comportare, afectează motivaţia personală a omului. Ele sunt predispoziţii ale persoanei, de acceptare sau de respingere a unor evenimente, fenomene, obiecte sau persoane. O persoană care are o atitudine pozitivă faţă de sine însăşi, are încredere în posibilităţile sale fizice sau psihice, va munci mai bine, având încredere în realizarea scopurilor propuse. Nevoile sunt dorinţe sau necesităţi fizice, intelectuale, morale ale unei fiinţe umane. Teoriile motivaţionale se axează pe ideea că nevoile nesatisfăcute constituie un imbold pentru comportamentul uman. O nevoie nesatisfăcută sau satisfăcută parţial creează individului un impuls spre acţiune, care ajută la împlinirea nevoii deficitare. Impulsul (stimulentul) dă comportamentului persoanei direcţia necesară şi forţa de a acţiona, pentru a atinge un obiectiv sau un rezultat, care să satisfacă nevoia. Teoriile din managementul resurselor umane referitoare la motivaţia pentru muncă pot fi grupate în două mari categorii: teorii ale motivaţie individuale şi teorii ale motivaţie organizaţionale. 1.1.Teorii ale motivaţiei individuale Ierarhia nevoilor. A fost elaborată de Abraham Maslow, fiind mai cunoscută sub denumirea de "piramida nevoilor individuale", aşa cum a fost ea elaborată în anul 1954 . Regulile după care funcţionează piramida nevoilor sunt următoarele: ■ nevoie nesatisfacută activează persoana respectivă, pentru un anumit comportament, având o funcţie stimulatorie;

3

de apreciere (nevoia de realizare. de competenţă. ordine) V. a fi înlăturat pericolele. Nevoia de apartenenţă şi de afecţiune (nevoia de a fi împreună cu alţii. nici o persoană nu se mulţumeşte cu 4 . ■ Intensitatea nevoii presupune că o nevoie de ordin superior nu devine o forţă activă de motivare până ce nevoia precedentă nu este total satisfăcută. după A. a cerceta) IV. de a câştiga aprobarea şi recunoaşterea altora) III. Autoactualizarea (autorealizarea şi valorificarea potenţialului propriu) VI.1 Ierarhia nevoilor. ea nu mai constituie o motivaţie primară. ■ Când o nevoie de bază a fost satisfăcută. de odihnă.Nevoia de stimă. Nevoia de frumos (nevoi estetice) (Simetrie. Nevoile satisfăcute nu motivează prea mult timp. de încălţăminte şi Îmbrăcăminte) Fig . Nevoi de cunoaştere (a învăţa. de apartenenţă la un grup sau la o categorie socială. a şti. a înţelege. ■ Indivizii caută să-si dezvolte personalitatea şi vor să urce pe treptele superioare ale ierarhiei nevoilor. de afiliere şi de acceptare) II.MANAGEMENT VII. 1.Nevoia de securitate şi de confort (a fi in siguranţă. de rang superior. Atenţia individului se îndreaptă spre satisfacerea altor nevoi.Nevoi fiziologice (de hrană. protecţie) I. a explora. Maslow. de adăpost.

constatând că funcţionează trei categorii de accepţiuni ale acestui termen: 1) nevoia de putere. 2) nevoia de împlinire. De aceea. Persoanele având ca stimulent afiliaţia şi apartenenţa văd în locul de muncă mediul ideal. In urma comentariilor făcute de specialişti asupra teoriei elaborate de A. Persoanele care resimt un stimul puternic pentru dobândirea puterii. ceea ce semnifică faptul că cel mai scăzut rang al nevoilor poate să fie parţial satisfăcut. Teoria achiziţiei succeselor. Asemenea categorie de persoane nu doreşte să îndeplinească sarcini de lucru. motivaţi pentru munci care le dau sentimentul de competenţă sau pentru realizarea unor munci dificile. îşi asumă riscuri şi îşi propun să realizeze scopuri moderate. agreează feed-back-ul concret în performanţele lor. care îi solicită să lucreze singuri sau izolaţi. un post de conducere şi de autoritate. autorealizarea este vârful afirmării şi dezvoltării personale. 3) nevoia de filiaţie. pentru a găsi soluţii problemelor. Persoanele care sunt motivate pentru împlinire sau pentru autoperfecţionare văd în organizaţie şansa de a rezolva probleme dificile şi de a excela în muncă.. elaborată de David McClelland. Maslow. care grupează factorii motivaţionali ai oamenilor sub denumirea de "succes". Teoria a consacrat tipul clasic al unui asemenea individ: le place să-si asume responsabilităţi personale. 555 . în acelaşi timp. pentru a-si face noi relaţii sau prietenii şi vor fi puternic motivate de sarcini de muncă ce le vor aduce în contact cu semenii lor.MANAGEMENT satisfacerea nevoilor fiziologice. de apartenenţa. adesea. de rang superior. în timp ce alte categorii de nevoi. în mod simultan. pot fi satisfăcute. de autorealizare. s-a ajuns la constatarea că cei mai mulţi dintre oameni au câteva nevoi active. care nu sunt nici uşoare şi nici imposibil de realizat. acţionează în cadrul organizaţiei pentru a obţine o poziţie de rang superior în ierarhie. Asemenea indivizi sunt.

aşa cum a sugerat Maslow. Nevoile de împlinire/dezvoltare conduc eforturile personale către creativitate. Între cele trei teorii ale motivaţie individuale prezentate mai sus. Nevoile relaţionale depind. Nevoile relaţionale implică relaţiile cu familia. într-o variantă formală şi una neformală. Nevoile existenţiale sunt importante în procesul de muncă şi este necesar să fie satisfăcute înaintea oricăror alte nevoi umane. b) nevoile relaţionale (Relatedness). fie de tip amical. . ca în figura următoare: Alderfer Dezvoltare Relaţionale Existenţiale Maslow Autorealizare Stimă Sociale Fiziologice Securitate McClelland Realizare Putere Afiliere Fig. Ele își au originea în nevoia intimă de devenire umană. se poate stabili o relaţie de interdependenţă. c) nevoile de împlinire.2. colegii de muncă. superiorii şi subordonaţii. dezvoltare ( Growth) Alderfer interpretează nevoile oamenilor ca fiind continue şi nu ierarhizate.MANAGEMENT Teoria ERG. are la bază concepţia lui Alderfer. în satisfacerea lor.1. de calitatea legăturilor interpersonale. Satisfacerea acestor nevoi este expresia modului de realizare a capacităţilor şi talentelor personale. ce considera că există trei tipuri de nevoi individuale: a) nevoile existenţiale (Existance). Interdependenţa dintre cele trei teorii ale motivaţie individuale. fie de tip ostil.

angajaţii doresc cel mai mult securitatea locului lor de muncă. dar urmăresc şi autorealizarea şi stima. în lucrarea sa intitulată "The Human Side of Enterprises". uneori.posturile de lucru conţin o gamă largă de sarcini şi creativitate.repetitive . pe cât posibil. iresponsabili şi -angajaţii accepta 7 . Teoria X arată astfel: oamenilor le displace muncă şi caută să o evite. oamenii agreează muncă si. care aduce în discuţie două ipoteze diferite asupra angajaţilor şi asupra condiţiilor existente în organizaţii. o consideră o plăcere. asupra stilurilor de conducere. Teoria Y este complet opusă: .MANAGEMENT Teoria X-Y a fost creată de Douglas McGregor.elementare. asumarea responsabilităţilor.angajaţii sunt leneşi. angajaţii nu resping responsabilităţile. oamenii trebuie să fie constrânşi şi pedepsiţi pentru a realiza corect obiectivele organizaţiei. în condiţiile precizate de ei. angajaţii suportă greu controlul şi tratamentele rigide. acestea se prezintă astfel : întreprinderea de tip X stimulaţi numai prin bani. doresc recunoaşterea şi dezvoltarea personală şi competitivitatea -posturile sunt alcătuite din unităţi mici. în ceea ce priveşte condiţiile existente în organizaţii. angajaţilor le place să fie conduşi şi vor evita. întreprinderea de tip Y responsabilităţi. angajaţii doresc securitatea locului de muncă.

printr-un sistem de comunicaţii deschise. în care funcţionează conceptul de bază următor: oamenii vor obţine rezultate performante dacă vor fi bine plătiţi. responsabilitatea angajatului pentru rezultate. a lui Skinner. Teoria condiţionării operante. feed-back-ul frecvent al rezultatelor/ performanţelor. în care performanţa este controlată şi direcţionată spre realizarea obiectivelor organizaţiei.4.1. responsabilitatea angajatului pentru costurile induse de postul ocupat. . n. flexibilitatea în ierarhia managerială. prin umătoarele programarea muncii.Aplicarea elemente esenţiale: - teoriei lui Herzberg la îmbogăţirea conţinutului postului/funcţiei implică intensificarea acţiunii motivatorilor. Procesul condiţionării operante apare ca în figura: Comportament viitor Validare/invalidare stimul Comportament actual Consecinţe / performanţe Stimuli factori perturbatori Fig. perceperea dezvoltării psihologice. Modelul teoriei condiţionării operante. Psihologul Skinner a stabilit existenţa unei relaţii între recompense şi performanţe.

Diviziunea orizontală a muncii reflectă specializarea activităţilor. procesul de organizare este acela care grupează activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.2. Diviziunea verticală a muncii urmăreşte stabilirea liniilor de autoritate şi definirea nivelurilor ierarhice. este imposibil de proiectat un sistem de recompense fără ca postul să fie proiectat în mod clar.2. asupra realizării obiectivelor organizaţiei. De exemplu. ce porneşte de la ideea că specializarea muncii este o condiţie a creşterii eficienţei şi a calităţii. Proiectarea posturilor Posturile sunt componentele primare ale structurii organizatorice a firmei. procesul de recrutare nu este posibil fără a se şti şi a se comunica cerinţele postului. respectiv prin diviziunea muncii în cadrul firmei.H. Posturile. Maniera şi gradul de diviziunea muncii definesc posturile într-o organizaţie. dar şi asupra angajaţilor. care compun structura organizaţiei. Munca prestată în organizaţie poate fi divizată atât vertical. II. Ele au implicaţii deosebite asupra funcţionalităţii şi eficienţei structurii organizatorice. De asemenea.1. De aceea. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTULUI / FUNCŢIEI Analiza posturilor reprezintă temelia tuturor activităţilor legate de resursele umane. cât şi orizontal. în mod similar. constituie o componentă a dezvoltării profesionale a fiecărui angajat. aceasta facilitează fluxurile comunicaţionale din interiorul firmei. prin formarea mai multor grupuri de muncă. prin nevoile pe care le satisfac. desemnând autoritatea şi delegarea. Organizaţia presupune o sinergie a eforturilor indivizilor care o compun. . prin conţinutul lor.

Adăugarea de noi responsabilităţi este una dintre cele mai folosite metode de îmbogăţire a muncii şi una dintre căile de creştere a motivaţiei şi şi satisfacţiei în muncă (de exemplu teoria motivaţională a lui Herzberg).aceeaşi natură. Cele mai utilizate metode folosite în acest sens sunt: ■ Graficele (tabelele) procesuale . următorul pas trebuie să fie determinarea metodelor ce pot fi folosite pentru a descrie modul în care poate fi obţinută performanţa pe postul respectiv.este o tehnică statistică bazată pe eşantionare aleatoare. După definirea conţinutului postului. Obiectivul principal este acela de a găsi cea mai potrivită cale de a obţine performanţa pe un post anume. metodă similară cu cea precedentă. Alegerea unei metode se face în funcţie de felul în care este utilizată forţa de muncă. sub diverse forme de prezentare.este o tehnică ce presupune determinarea mişcărilor şi gesturilor de bază. constând în realizarea unui anumit număr de observaţii . ■ Studiul mişcării .reprezintă. Aceste acţiuni nu trebuie însă să rupă echilibrul organizatoric al postului. îmbogăţirea postului se realizează prin mărirea. necesare obţinerii performanţei. sarcinile. ce trebuie îndeplinit pentru realizarea obiectivelor unui post. de modul de organizare a locului de muncă. de proiectarea echipamentelor utilizate etc. cât şi a profunzimii acestuia. în sensul că obiectivele. ■ Studiul timpului . corelate. autoritatea şi responsabilitatea trebuie. secvenţial. permanent. "Work sampling" (eşantionarea muncii).este o procedură de determinare a duratei de îndeplinire a unei operaţiuni sau cerinţe. ea presupune o creştere a proporţiilor postului. asociate cu sporirea operaţiunilor ce trebuie realizate în acest scop. necesare pentru îndeplinirea unei operaţiuni şi a modului de coordonare a acestor mişcări pentru realizarea performanţei pe post. atât a proporţiilor postului.

autonomia . precise. utile şi oportune. cu privire la modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de muncă.varietatea calificării . ca o unitate de muncă.feed-back-ul . Aceasta componentă contribuie la o mai bună înţelegere a eficienţei muncii. Fiecare post de lucru trebuie astfel creat.sarcinile postului funcţionează ca un tot unitar. 4. cu un rezultat vizibil.identitatea sarcinii . Un post de lucru este cu atât mai semnificativ. contribuie la viziunea generală pe care angajatul o are despre munca sa (de stima şi respect sau. prin care se identifică cinci caracteristici importante în vederea proiectării postului: 1. contrar opticii de a realiza o singură operaţie.este gradul de libertate individuala şi de acţiune independentă a muncii dintr-un post. prin intermediul unei game largi de activităţi. 3. cu cât influenţează un număr mai mare de lucrători.semnificaţia postului . Fiecare loc de muncă se deosebeşte de altele prin anumite sarcini specifice. a nivelului de performanţă atins. O autonomie mai mare conduce la creşterea responsabilităţii persoanei ocupante. . . O mai mare varietate a solicitărilor şi a calificării semnifică o mai mare importanţă a muncii şi aceasta devine mai interesantă. .este impactul pe care îl exercita postul asupra ocupantului său.Hackman & Oldham.este asigurat de cantitatea şi calitatea informaţiilor clare. 5. . primite de titularul postului. 2.sau gradul de extindere a activităţilor. de desconsiderare). dintr-un ansamblu sau o parte a acestui ansamblu. încât să asigure realizarea unui produs sau a unei lucrări. . dimpotrivă. care asigură succesul într-un loc de muncă. din anumite motive. dar şi asupra altor persoane. pentru munca prestată. .

Aceşti factori sunt. . descrise pe diferite trepte sau grade. şi ele. aceştia sunt: aptitudinile. Acestea trebuie să fie identificabile de către persoanele care fac evaluarea.resurse umane este cel care decide ce scală va fi utilizată. responsabilitatea şi condiţiile de muncă. De exemplu. Factorii de evaluare selectaţi sunt apoi detaliaţi pe subfactori. Astfel. nu va fi evaluat fiecare post în parte. cerinţe decizionale. c) Selectarea factorilor şi a subfactorilor de evaluare. în sensul că trebuie să existe un acord unanim privind descrierea şi modul de recompensare a acestor posturi reprezentative. grupă determinată în funcţie de scala de evaluare. în funcţie de cerinţele sale specifice. pot fi utilizaţi factorii: îndemânare. Cerinţele specifice fiecărui subfactor sunt. în timp ce pentru evaluarea posturilor de conducere se vor selecta factori precum: cunoştinţe. de fapt. efort şi condiţii de muncă. caracteristicile principale ale postului. cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Această detaliere a factorilor pe subfactori şi grade este deosebit de utilă pentru definirea cât mai clară a postului şi pentru facilitarea evaluării lui. pentru orice tip de post. Această teorie a fost treptat înlocuită cu cea conform căreia fiecare organizaţie trebuie să-şi selecteze propriul set de factori. care determină importanţa şi locul acestuia în cadrul organizaţiei. pentru posturile "productive". în ordinea crescătoare a intensităţii sau a complexităţii cerinţelor respective. ci numai posturile-cheie (reprezentative). precum şi modalitatea de recompensare. Practica utilizării metodei de evaluare prin puncte a încetăţenit utilizarea unui set universal de factori. Următorul pas îl reprezintă selectarea a câte unui post-cheie (etalon) din fiecare grupă de posturi din organizaţie. b) Selectarea posturilor-cheie. care descriu conţinutul fiecăruia dintre ei. responsabilitate. Important este faptul că aceşti factori de evaluare trebuie acceptaţi atât de conducere. pentru fiecare post în parte.

riscul implicat de orice schimbare. depinde de stabilitatea şi de calificarea factorului forţă de muncă. refuzul de a accepta o schimbare a poziţiei sau conţinutului muncii. unele încercări se pot dovedi costisitoare sau pot să nu conducă la rezultatele dorite. Lipsa acestei componente generează acte de indisciplină a muncii. din partea managerilor şi patronatului. Loialitatea înseamnă încrederea. în condiţiile operării în pieţe accentuat concurenţiale. pe termene lungi. Inovaţia implică un comportament creativ. reducerile de personal. managerii trebuie să deprindă abilitatea de aşi însuşi riscul. iar loialitatea este o componenta a stabilităţii. pentru realizarea de noi produse sau servicii sau pentru a realiza noi condiţii de îndeplinire a sarcinilor de lucru. absenteism. Astăzi. furt. Restructurările. lipsa de acceptare a inovaţiilor sau a noului. fidelitatea şi sinceritatea faţă de organizaţie. Pentru a . deci. realizează productivitate şi sunt loiali faţă de organizaţie şi aşteaptă un comportament similar. pentru a inova. loialitatea apare ca o relaţie de reciprocitate între patronat şi angajaţii acestuia.depăşeşte nivelul productivităţii generale a muncii. Aceştia fac eforturi. Din multe puncte de vedere. Stimularea şi menţinerea unui climat creativ/ inovativ în cadrul organizaţiei trebuie să devină un obiectiv important. în consecinţă. de genul: eforturi mai mici de a munci. Inovarea poate fi limitată sau încetinita de unele aspecte umane tendinţa firească a oamenilor de a se opune schimbării. sabotaj. rezultă o competitivitate slabă a produselor şi serviciilor pe pieţele internaţionale. eliberarea prin şomaj sunt considerate de către lucrători ca fiind denunţări ale loialităţii de care trebuie să dea dovadă organizaţia faţă de ei. schimbul se dovedeşte a fi inegal. se consideră că loialitatea este mai semnificativă pentru orice organizaţie decât profesionalismul sau tehnologiile utilizate. Starea de "sănătate" a unei întreprinderi. în general.

recrutarea de personal etc. responsabilităţi. în timp. de aceea.denumirea. grupa de activităţi de care aparţine. cauzate de factori foarte diferiţi. ■ poziţia ierarhică. descrierea posturilor nu este doar o etapă a proiectării acestora. spaţiul muncii (închis sau deschis).control şi colaborare. ■ resursele de care dispune deţinătorul postului. iluminat. ■ activităţile şi procedurile postului . ■ schimbărilor determinate de situaţii speciale. localizare geografică. cum ar fi: condiţiile fizice ale muncii. respectiv autoritatea conferită. interacţiuni formale cu alţi angajaţi. relaţiile interumane.practica a demonstrat că posturile de lucru îşi pot modifica conţinutul. nivelul zgomotului. ■ marja de autonomie. ■ condiţiile de muncă şi mediul fizic în care se desfăşoară aceasta -temperatură.sarcini ce trebuie îndeplinite. ci o activitate periodică datorită: ■ schimbărilor determinate de trecerea timpului. preferinţe) şi caracteristicile muncii. Informaţiile obţinute din descrierea postului sunt sintetizate în fişa postului. care poate avea ca efect redefinirea muncii. . talente. ca urmare a interacţiunii între caracteristicile indivizilor (abilităţi. ■ relaţiile de subordonare . care va include: ■ identificarea postului . fluctuaţia personalului. codul etc. materiale şi utilaje folosite. ■ schimbărilor determinate de personalul angajat. posibilitatea modificării acestor condiţii.

în vederea înţelegerii depline a îndatoririlor şi răspunderilor ce revin fiecărei poziţii de lucru. ■ talent/dibăcie. precum şi pentru restul activităţilor de management al resurselor umane. experienţă în muncă. abilităţi. neprecizat în text. ■ abilităţi. experienţă. necesare unui angajat. clare.MANAGEMENT Pentru a asigura o anumită flexibilitate managerială. Atât descrierea cât şi specificaţia postului/ funcţiei însumează precis informaţiile obţinute pentru fiecare poziţie de lucru. Factorii specifici identificaţi pot fi grupaţi în trei mari categorii: ■ cunoştinţe. la un anumit moment. reducerea dimensiunilor de activitate etc. trasate de şeful său direct. restructurarea. îndemânări. 15 .) sau de revizuirile periodice ale posturilor. Specificaţia postului precizează modelul ideal de ocupant al postului descris. se include o clauză cu privire la eventualele sarcini sau îndatoriri. în mod expres. atunci când interesele organizaţiei din care face parte reclamă acest lucru în mod imperios". pentru îndeplinirea în condiţii optime a sarcinilor de muncă. care nu sunt specificate. în unele cazuri pot fi menţionate cerinţe privind nivelul de instruire şi de educaţie. de genul:" Angajatul va îndeplini şi alte sarcini de muncă. utilizabile. cerinţe fizice şi intelectuale. trebuie să fie inteligibile. criterii morale. abilitatea de a lucra sub presiunea timpului sau altor factori specifici de solicitare. Conţinutul lor poate fi afectat de schimbările intervenite în cadrul organizaţiei (dezvoltarea. dar care vor apare ca necesare în procesul muncii. Analiza postului reprezintă o importanţă egală pentru manageri şi pentru angajaţi. adică: cunoştinţe.

Pentru efectuarea analizei postului/funcţiei se instrumentează un proces ce străbate mai multe etape. ■ în cadrul demersurilor de planificare a necesarului de personal. abuzuri. fără a dispune de o analiză performantă a funcţiei. are scopul de a stabili ce activitate este îndeplinită. Metodele des folosite pentru analiza postului/funcţiei sunt: a) observarea. efectuarea analizei postului/ funcţiei. prelucrare. b) 207 . dar trebuie să se realizeze metodic. uneori. E) menţinerea şi actualizarea conţinutului fişei postului. a descrierii şi specificaţiei postului/ funcţiei. ■ în perioadele de reorganizare şi restructurare a activităţilor ş. explicarea procesului de analiză managerilor şi angajaţilor. interpretare şi utilizare a informaţiilor cu privire la o anumită funcţie sau la un anumit post. în mai multe variante. Necesitatea revizuirii şi actualizării descrierii şi specificaţiei postului/funcţiei poate să apară şi în diferite alte situaţii. elaborarea documentaţiei noi. de a avea un sistem legal de angajare şi de utilizare a resurselor umane. în ce condiţii şi care sunt abilităţile necesare pentru persoana ce le va îndeplini. Analiza postului nu este un proces complicat.a. Procesul de culegere. într-o manieră logică şi practică. în lipsa acesteia apărând. ca: ■ în urma constatărilor rezultate din interviurile de părăsire a postului de către unii angajaţi. ■ în timpul evaluării performanţelor. ce depind de condiţiile concrete ale întreprinderii: A) B) C) D) identificarea posturilor şi revizuirea documentaţiei aferente lor.MANAGEMENT pentru un patron.

O asemenea atitudine generează mari dificultăţi în exercitarea atribuţiilor manageriale şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul întreprinderii. 17 . asigurarea de oportunităţi egale în procesul de recrutare şi de selecţie este împlinită şi justificată prin descrierea şi specificaţia posturilor vacante şi scoase la concurs. oricât de amănunţită şi de corectă ar fi ea. ■ părerea lucrătorilor că observarea detaliată a muncii lor poate însemna o încercare de anulare a aspectelor de unicat ale activităţii desfăşurate sau ca observarea este generată de greşelile pe care ei le săvârşesc. prin refuzul de a îndeplini o activitate (o sarcină)care este omisă din descrierea postului. este dificil.MANAGEMENT ■ rezistenţa la schimbare şi opoziţia făţişă faţă de orice transformare. Acest din urmă document are valoare probatorie în justiţie. ■ poate apare o supraapreciere a angajaţilor existenţi. Ca atare. ■ angajaţii şi managerii au tendinţa de a supraevalua importanţa semnificaţiei postului/funcţiei pe care o ocupă ei. putând fi invocat în situaţia conflictului de muncă. De asemenea. Managerii şi specialiştii din domeniul resurselor umane trebuie să conştientizeze consecinţele legale ale activităţii de analiză şi proiectare a postului/funcţiei şi ale fişei postului. nu poate preciza chiar tot ceea ce execută o persoană în cadrul postului ocupat şi ce calificare are. deşi este necesar să fie realizată. Organele judiciare şi cele sindicale acordă o importanţă deosebită acestui document. ■ unii angajaţi au tendinţa de a folosi descrierea postului/funcţiei ca pe o limitare a atributelor decizionale ale managerilor. deoarece o analiză.

b) interviul constă în obţinerea de informaţii direct de la angajaţii care ocupă o anumită funcţie sau de la superiorii lor. 18 . în mod direct. indiferent de poziţia lor ierarhică. Utilizarea observării. cu participarea membrilor unui colectiv de muncă. metoda ce este folosită mai ales pentru muncile de birou şi pentru activităţi productive ciclice. Este chiar indicat ca utilizarea chestionarului să fie combinată cu interviul sau cu observarea. Prin intermediul interviului. Se practică şi interviuri de grup. iar discrepanţele de răspunsuri se pot valida cu prilejul interviului. a) observarea poate fi continuă sau pe baza unor eşantioane ale muncii. Metoda este. în care informaţiile se înregistrează în mod logic şi sistematic. de durată scurtă.MANAGEMENT interviul. postul de interes. d) analiza structurată sau metode combinate din cele patru enumerate. alături de superiorii lor ierarhici. cu ajutorul căreia se obţin informaţii de la angajaţi şi de la superiorii acestora. ciclic sau în combinaţie cu alte metode. c) chestionarul este folosit pe scară largă pentru culegerea şi înregistrarea datelor privitoare la o anumită funcţie. Se foloseşte un formular de interviu structurat. Un tip de chestionar folosit uneori este cel numit "check -list" (lista de control). se pot obţine informaţii suplimentare. aplicabilă în cazul posturilor cu caracter repetitiv. O varianta a observării este eşantionul muncii. în sensul că se determină conţinutul şi mărimea/ volumul activităţii zilnice specifice. c) chestionarul. este rară la posturile cu activităţi neciclice sau care se repetă la intervale mari sau neprecizate de timp. mai ales. cu persoane care ocupă. prin observarea şi măsurarea duratei acţiunilor. care oferă un mod mai simplificat de a obţine răspunsurile dorite de la angajaţi. ca metodă. se pot corecta informaţiile obţinute în cadrul unei analize anterioare. pe baza unor eşantioane statistice ale activităţii. El constă într-o îmbinare de întrebări închise şi deschise.

Q. Chestionarul poate fi completat de un analist.P. ■ rezultatele muncii (ce activităţi fizice sunt îndeplinite?).A. pentru o apreciere finală. în mod cuprinzător. se abordează.) şi analiza funcţională a postului (Funcţional Job Anlysis -F. în urma evaluării. după care se face ierarhizarea răspunsurilor.) Cu P. în timpul unui interviu structurat sau chiar de către titularul postului însuşi. 19 . ■ alte aspecte (ce alte activităţi sunt relevante în postul/funcţia analizată?). fiecare post/ funcţie este analizat (ă) prin intermediul a şase elemente (secţiuni). şase trepte de importanţă.Q. care sunt grefate pe noţiunea de "check-list" şi prezintă două variante importante: chestionarul de analiza funcţiei (Position Anlysis Questionar .A.MANAGEMENT Marele avantaj al utilizării chestionarului este timpul relativ scurt pentru obţinerea informaţiilor necesare şi costul redus al operaţiunii. ca: ■ informaţiile de intrare (unde şi cum primeşte lucrătorul informaţiile pentru a îndeplini funcţia?).A. pe următoarele obiective: (a) obiectivele şi scopurile organizaţiei. ■ contextul postului/funcţiei (ce condiţii de muncă funcţia ce context social sunt implicate?).J. ■ relaţiile cu alte persoane din colectiv (ce relaţii sunt necesare pentru a îndeplini funcţia?). analiza postului/funcţiei. d) metodele structurate.. ■ procesul mental (ce nivele de raţionament sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiei?).A. în cadrul F. Pentru fiecare sarcină din cadrul funcţiei sunt stabilite.J.

copiere5. alimentare7.__________________________MANAGEMENT___________________________ (b) ce face angajatul în cadrul postului/funcţiei pentru a îndeplini aceste obiective/ scopuri.3. servire7manualitate8. amplasare1. schimbare4. conform modelului F. comparare6. Fiecare post are trei componente esenţiale: ■ datele (informaţiile). ca în figura: InformaţiiOameniMijloaceO.negociere1. ■ oamenii şi ■ mijloacele. coordonare1 . precizia muncii2. calculare4. compilare3.vorbire-semnalizare6. convingere5.2. instruire2. operarecontrol3.A 20 . II. analiză2. ajutor Fig.urmărire0. urmărire0. Funcţiile postului. (d) standardele de performanţă pe post. (c) nivelul şi orientarea a ceea ce fac angajaţii. supraveghere3.manipulare5. conducere-operare4. (e) conţinutul pregătirii profesionale. supraveghere6.J.

iar figura de mai sus demonstrează nivelul şi numărul asociat cu dimensiunea postului/funcţiei. plasarea.T. operaţional în S. aşa încât pot fi elaborate date statistice pentru adoptarea unor decizii (validarea testelor la recrutare şi selecţie sau la evaluarea performanţelor în muncă). Analiza funcţională este standardizată.1. practicile de promovare ş. ceea ce este un concept simplu. separarea staffing-ului. se pot stabili scări ale dezvoltării carierei.A.3.. în special de proiectarea structurilor şi conţinutului posturilor de muncă. folosind operaţiunile de identificare a nevoilor de personal.3. recrutarea. selectarea.MANAGEMENT în cadrul fiecăreia dintre aceste clasificări există o ierarhie a posturilor/funcţiilor. analiza şi situaţia efectivului disponibil. Din punct de vedere metodologic. Funcţia de staffing este strâns legată de cea de organizare a firmei. de corelare a caracteristicilor oamenilor şi criteriile de performanţă ale organizaţiei. Analiza şi proiectarea postului/ funcţiei porneşte de la concordanţa între persoană şi post.Natura şi scopul funcţiei staffîng Funcţia managerială numită staffing.). promovarea angajaţilor. ca funcţie managerială distinctă se datorează mai multor motivaţii: activitatea aceasta include cunoştinţe şi 21 . Comparând nivelele şi informaţiile oferite de acest tabel. cu datele din Dictionary of Occupational Titles (D.O. recompensarea şi disponibilizarea personalului.U. H. CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA COLECTIVULUI (STAFFING) II. este definită prin ocuparea poziţiilor din structura organizatorică a unei firme. dezvoltarea. folosind date din cele trei dimensiuni prezentate în figura anterioară.a.

în bilanţul unei firme. Pe de altă parte. pe care le îndeplinesc managerii pot fi tratate ca sarcini obiective esenţiale. încă.3. la oameni. de furnizor de servicii şi informaţii. previziune şi de control. managerii uită. ca staffing-ul este responsabilitatea lor directă şi nu a compartimentelor de personal. cunoştinţe şi experienţă în acest domeniu. funcţiile staffing-ului şi leading-ului se referă. managerilor. Terenul nesigur pe care poate merge selecţia de personal. datorat subiectivismului uman. nu neapărat şi la asigurarea cu personal a acestora. creează frustrări managerilor. Puţine dintre cadrele executive vor contrazice faptul că factorul uman este vital pentru activitatea unei organizaţii. separarea staffing-ului. n. ceea ce antrenează anumite caracteristici de natură subiectivă. în mod exclusiv. permite o concentrare mai puternică a atenţiei asupra elementului uman din firmă. sume importante sunt alocate pentru recrutare. care îndeplinesc numai un rol de asistent. selecţie şi perfecţionare.2. s-a dezvoltat un flux puternic de informaţii. conducând la ideea de "contabilizare a valorii resursei umane " . fără îndoială. care propun modalităţi de evidenţiere contabilă a resursei 22 . în îndeplinirea activităţilor de staffing. care rezumă organizarea firmei doar la proiectarea structurilor. Există o contradicţie între experţii în resurse umane. Chiar dacă resursa umană nu este evidenţiată. care sunt nevoiţi să recunoască limitele instrumentarului metodologic de care se folosesc. adesea. pe când deciziile de asigurare cu personal a firmei aparţin. ca funcţie distinctă.Importanţa muncă funcţiei de constituire şi dezvoltare a colectivelor de Funcţiile de organizare.MANAGEMENT abordări incomplet cunoscute de către manageri. în ultimele decenii. ce se bucură de câteva caracteristici tehnice importante. totuşi.

Activităţile de staffing sunt strâns legate de celelalte activităţi ale sistemului managerial. este important ca managerii să recunoască faptul că staffing-ul este o funcţie de prim rang. ce doresc dezvoltarea unor sisteme. Relaţiile pe care le întreţine subsistemul uman din firmă cu celelalte subsisteme pot fi definite prin câteva caracteristici: ele pot exprima criteriile subsistemelor tehnice (descrierea posturilor) sau modul de răspuns optim. nu este surprinzătoare preocuparea recentă a firmelor de a face faţă. orientare şi promovare. privită ca un sistem. performanţele.doar. ce poate asigura succesul sau eşecul unei organizaţii. iar cererile de manageri compară prin intermediul " listeiinventar manageriale". de compatibilitate deplină a factorului uman (recrutarea şi selecţia). în procesele de recrutare. Cu ajutorul acestei analize. Cu toate aceste conflicte. se utilizează sursele interne sau externe. Proiectarea structurilor organizatorice furnizează o determinare clară a numărului şi a tipului de manageri necesar. din care derivă. dar şi provocările subsistemului resurselor umane. tipul de relaţii analizate. Realizarea obiectivelor este condiţionată de obţinerea unui echilibru între cerinţele subsistemelor tehnice şi caracteristicile. subordonarea (în tipul relaţiilor subordonate vertical) şi colaborarea (în tipul relaţiilor structurate orizontal). uneia dintre provocările cele mai dure ale funcţionării lor: managementul resurselor umane. Planul de asigurare cu resurse umane este parte integrantă a planului organizaţional. însă. managementul conflictelor. relaţiile acestuia cu restul subsistemelor existente. utilizabile. prin comunicare. motivare. Oricare ar fi. De aceea. mecanisme ce stimulează participarea angajaţilor la procesele decizionale ale organizaţiei. cu succes. apoi. evidenţiază funcţia de staffing şi subsistemul resurselor umane. selecţie. pentru măsurarea numerică a personalului. dezvoltarea carierelor. Subsistemul 23 . ele contribuie la eficienţa utilizare a omului.MANAGEMENT umane şi experţii financiari. Analiza unei firme.

la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei. INFORMAŢII NOI SUBSISTEMUL MANAGEMENT . structura sa în funcţie de profesiuni. calitatea asteia. la fiabilitatea forţei de muncă. atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii. de gradul mediu de calificare. de aptitudini.STRATEGIE OBIECTIVE STRATEGII POLITICI MEDIUL SOCIAL -ECONOMIC Social Politic Cultural Tehnologic IDEI t Economic Legislativ PIAŢA 24 . de experienţa profesională.MANAGEMENT staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului.

■ Schema de înlocuire prezintă schiţa structurii organizatorice a firmei. ce creează disponibilităţi de personal. apelul la consilierii de recrutare şi selectare.■ incompetenţa recrutorilor sau indiferenţa de care dau dovadă aceştia. necesar înlocuirii operative a angajaţilor ce părăsesc.canalul este utilizat pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante. diagrama de înlocuire evidenţiază aşa. în schema respectivă sunt efectuate şi mutările de personal. combinate. rotaţie pe posturi sau reangajări. Recrutarea internă . Recrutarea internă creează suportul moral al performanţei. reţeaua de cunoştinţe. fişierul cu potenţialii angajaţi. utilizate frecvent de către organizaţii: publicitatea. cu gradul de ocupare a poziţiilor de lucru existente şi cu prefigurarea viitoarelor vacantări. transferuri sau retrogradări. locul de muncă iniţial. cele mai folosite sunt: afişarea postului (job posting-ul).numita"rezervă de personal". adică eşalonul al doilea. Este necesar să se cunoască şi principalele metode de recrutare. ■ utilizarea de metode de recrutare neadecvate postului sau surselor de candidaţi. activităţile de marketing. echipele temporare de lucru. din diferite motive. dar şi posturi vacante. promovări. care să umple golurile create prin pensionări. Cu alte cuvinte. printr-un sistem de afişare. transfer. solicitând răspunsul sau candidatura într-un număr determinat de zile. ■ Afişarea postului (job posting-ul) constă în oferirea postului vacant propriilor angajaţi. deoarece generează oportunităţi pentru eventuale avansări în carieră. O firmă poate utiliza una sau mai multe metode. schemele de înlocuire (sau planurile de succesiune). în funcţie de complexitatea şi importanţa posturilor vacante. . indiferent dacă s-a obţinut sau nu avizul şefului ierarhic direct.apare ca urmare a activităţilor de promovare. Printre canalele de recrutare propice recrutării interne.

.1.-► Filtrare Decizii 1 DECIZE SUBSISTEMUL DE EXECUŢIE ■ Recrutarea ■ Analiza.. Legăturile subsistemului de staffing cu alte subsisteme. 215 .MANAGEMENT SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL Comunicare Soluţii Creativitate Comportament Analiza datelor.n. descrierea. evaluarea posturilor ■ Conflicte ■ Formare Comunicare Dezvoltare ■ Selecţia Performanţele individuale INFORMAŢII Motivarea Relaţiile sindicatele cu Cariera Eficienţa Fig. comparare 1 Organizare Acţiune Recompensare .3.

departamentul. Principalele motive de respingere a candidaţilor sunt: ■ CV. adresa de e-mail şi alte date utile.MANAGEMENT prenumelui. alături de aceasta. ■ Prezentarea documentelor în fotocopii. se pot practica cu 241 . Pentru selecţionarea muncitorilor şi a altor categorii de personal de execuţie. localitatea. ■ Salutul de adresare:"Dragă Domnule/Doamnă şi numele. Rezultatele fiecărui candidat la oricare test sunt evaluate în funcţie de rezultatele obţinute de un număr de subiecţi cu acelaşi test. iar baremul care se obţine nu este identic pentru toţi indivizii. ■ Calitatea hârtiei utilizate. neconcludent sau prost structurat. Specialiştii afirmă că testele speciale pot fi de mare folos în procesul de selecţie angajatorului. ■ Data scrisorii. ■ Numele şi adresa destinatarului. numărul de telefon. strada şi numărul. ■ Conţinutul scrisorii. dacă sunt administrate corect. funcţia persoanei. prin care se urmăreşte să se evidenţieze profilul profesional şi psiho-social al candidatului. la fel pentru toţi candidaţii. respectiv: numele complet al persoanei căreia se adresează (dacă este cunoscut). ■ Concluziile grafologului. Testul este o probă a procesului de selecţie. denumirea companiei. dacă este cunoscut. numai de către cei cu o pregătire specială şi având experienţă în acest domeniu. scrisă deasupra sau dedesubtul adresei. atunci când scrisoarea de intenţie este redactată manual. modalitatea clasică este proba practică. oraşul strada şi numărul. codul poştal. Testele sunt instrumente inteligibile şi interpretabile la adevărata lor valoare. ■ Existenţa greşelilor de ortografie.

în acelaşi timp. în condiţii la fel de eficiente ca şi cooptarea de manageri din exterior. solicită un nivel educaţional intensiv şi extensiv. Constrângerile de natură legislativă şi politică cer firmelor să respecte legalitatea şi directivele trasate de guvernanţi. pas cu pas. care se exercită prin intermediul firmelor multinaţionale. ale promovării din interior. să adere la standarde etice înalte. de asemenea şi valorificarea optimă a relaţiilor mai apropiate şi cunoaşterea mai bună. în viitor. presupune accesul treptat. Banca Comercială Română. ei vor trebui să fie mai puternic orientaţi către clientelă. De exemplu. de o valoare inestimabilă.politice. Cu toate acestea. către satisfacerea nevoilor legitime ale acesteia. prezenţa unor manageri de vârf originari din ţări diferite. mediul economic. în mod similar. legate de climatul de muncă şi de reputaţia firmei. la poziţiile de management din firmă. inclusiv concurenţa.MANAGEMENT legislativ . în sfârşit.a. determină raportul dintre cererea şi oferta de manageri. trebuie să fie dublate de 219 . nu trebuie scăpată din vedere determinarea antrenată de către factorii internaţionali. Promovarea din interior. Mai mult decât atât. tehnologiile înalte. Factorii interni ce vor face obiectul analizei noastre se referă la asigurarea necesarului de manageri. folosite în multe industrii. dar permite. Mobilrom ş. managerii din mediul sociocultural doresc să devină participanţi activi la procesele decizionale. nu numai efecte pozitive. metodă ce este utilizată cu succes de multe companii de renume din România ( Romtelecom. se mai referă la responsabilităţile legate de staffing şi la necesitatea ca managementul de vârf să depăşească inevitabila rezistenţă la schimbare. dintre viitorul manager şi angajaţii săi. Promovarea din interior are. din interiorul firmei.). al angajaţilor. efectele pozitive. mai ales dacă compania multinaţională va adopta o strategie de tip geocentric. nu va constitui un fapt deosebit. la nivelul indivizilor şi al grupurilor de muncă. oportunităţi şi constrângeri de natură economică.

cu prezentări de cazuri. Concluzia ce se desprinde din cele explicate până acum. referinţele şi documentele (formularele) de candidatură sunt prezentate mai detaliat. abilitatea de negociator (de exemplu. în cazul selecţiei de personal managerial. a cărui publicitate s-a realizat în timp util şi care se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale. special concepute. dimpotrivă. experienţa profesională. în vederea depistării candidatului ideal. 243 . anumite rezultate se obţin. Cunoştinţele manageriale şi de specialitate pot fi verificate. unde este nevoie de soluţiile oferite de candidaţi. alături de acestea. Dintre metodele şi tehnicile utilizate frecvent în activitatea de selecţie. se nuanţează şi se diversifică. prin complexitatea sarcinilor pe care le au managerii de îndeplinit şi prin implicaţiile majore ale activităţii lor. asupra firmei. concursul de ocupare a postului vacant. cu ajutorul testelor comportamentale sau psihologice. un rol determinant în decizia de angajare îl au studiile. Cadrul organizatoric în cadrul căruia se folosesc metodele menţionate este. pe o temă dată. iar pe lângă acestea. se mai folosesc bateriile de teste şi elaborarea unor lucrări. prin interviuri aprofundate sau alcătuirea de eseuri. metodele şi tehnicile utilizate. chestionarelor de cunoştinţe. este că selecţia managerilor apelează la un complex de metode şi tehnici. nivelul de inteligenţă şi calitatea acesteia. studii. prin intermediul lucrărilor scrise. uşurinţa de comunicare. întrucât. doar confruntarea cu situaţiile reale confirmă sau. Pentru evaluarea însuşirilor de natură intelectuală. în cele ce urmează. specifice domeniului de activitate. dar de o manieră mai anevoioasă. totuşi . teste de inteligenţă generală Wechsler). în mod t obişnuit. proiecte. infirmă calităţile de manager ale unui individ. rezultatele din activitatea anterioară. se aplică teste vizând capacitatea de memorare. Aptitudinile manageriale pot fi verificate.MANAGEMENT orale. interviul.

Aplicarea principiului enunţat antrenează obligaţii speciale. în condiţiile în care persoanele mai puţin instruite au şanse egale sau se dovedesc a fi candidaţi preferaţi. posibilitatea de a asigura. în condiţii egale. care obţinuseră rezultate bune în activitatea lor. marile companii sau organizaţiile nonprofit dispun. în comparaţie cu persoanele ce posedă un nivel de instruire ridicat. a problemelor cu care se confruntă. pentru întreprindere. Cu toate riscurile enumerate. cum ar fi: dezinteresul pentru dobândirea unei educaţii superioare. în acelaşi timp. cei mai bine situaţi candidaţi. pentru a practica o promovare din interior asemănătoare cu o competiţie deschisă. El conferă. pentru a nu supraestima importanţa factorului respectiv. de natură morală. Principiul competiţiei deschise constituie o modalitate mai corectă şi mai eficientă pentru a asigura competenţa profesională a managerilor. în posturi de rang superior. astfel încât să existe metode obiective şi echitabile de selectare sau dezvoltare a personalului. se creează falsa impresie că primează calităţile manageriale. doar pentru motivul că provin din interiorul întreprinderii. pot fi promovate.MANAGEMENT prudenţă şi obiectivitate. folosindu-1 în mod exclusivist. de rezerve considerabile de persoane competente. persoane care nu au un alt merit decât acela de fi bune „imitatoare" ale foştilor lor şefi ierarhici. în faţa celor strict profesionale. a istoriei sale. cu solicitanţii de posturi din exterior. ca şi pentru societate. pentru toate posturile vacante. în final. posturile vacante sunt deschise oricărei persoane solicitante şi corespunzătoare. în mod obişnuit. din interiorul sau din exteriorul organizaţiei. pentru ocuparea posturilor de management. prin cunoaşterea mai amănunţită a întreprinderii. actualii angajaţi trebuie să se dovedească capabili să concureze. prezintă o serie de pericole. pentru managerii ce organizează activităţi de recrutare şi selecţie. Folosirea în exces a factorului amintit. cu toate avantajele de care dispun. Conform acestui principiu. a politicilor 30 . într-un clasament alcătuit pentru selectarea lor.

pentru a adopta decizia corectă. de obicei. Un interviu se consideră reuşit atunci când. pe baza cerinţelor postului vacant. 31 . ■ se va milita pentru o bună imagine a firmei. intervievatorul obţine suficiente informaţii.MANAGEMENT candidaţilor. ■ să nu vină pregătiţi cu răspunsuri de acasă. chiar. Unele interviuri se pot extinde. Apoi. să nu dea răspunsuri ezitante. ■ nu se fac promisiuni. ■ adoptarea unei atitudini binevoitoare şi politicoase faţă de toţi candidaţii. crearea unei atmosfere destinse la interviu şi evitarea eventualelor conflicte sau întreruperi. cu accent pe aptitudini. experienţa relevantă şi pe acele însuşiri ce coincid cu cerinţele postului. dar şi oferirea de informaţii. cât şi pe candidat. ■ alcătuirea unei liste de întrebări. ■ alocarea de timp pentru candidaţii ce vor să adreseze întrebări. pe un interval de câteva ore. Regulile desfăşurării unui interviu eficient şi corect privesc atât pe recrutor. t Durata interviului creşte. deoarece interviul este ca o "stradă cu două benzi de circulaţie". odată cu importanţa postului pentru care se candidează. chiar dacă respectivul candidat nu va fi angajat. Pentru recrutări: ■ să fie îmbrăcaţi potrivit cu ocazia respectivă. ce nu se pot onora mai târziu. după o jumătate de oră sau maximum o oră de dialog. se întocmeşte un clasament al candidaţilor şi se identifică individul care răspunde cel mai bine exigenţelor postului. astfel: ■ revizuirea dosarului de candidatură al fiecărui solicitant. aşa cum au rezultat ele din răspunsurile şi comentariile făcute. ■ să se prezinte la interviu cu punctualitate. pentru obţinerea.

(Rubrică facultativă) conversaţie > (rubrică facultativă) doua limbă maternă) Scriere Discurs Exprimare oral scrisă .MANAGEMENT Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limbafi) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a Limba(i) străinăfe) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Limb a Limb a (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în Competenţe şi abilităţi sociale care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au Competenţe şi aptitudini oraganizatorice 32 fost dobândite.

din partea firmei. referitor la orice decizie legată de obţinerea posturilor. în mod egal. Cadrul de aplicare a politicilor de recrutare şi de selectare poate fi constituit din următoarele scenarii organizaţionale: ■ nediscriminarea pasivă. care primează în faţa rasei sau sexului candidatului. care consistă într-un efort conjugat. pentru un anumit număr sau într-o anumită proporţie. 33 . datorită unei discriminări din trecut sau din prezent. personalul aparţinând tuturor raselor şi ambelor sexe. între care se pot enumera: performanţele anterioare şi rezultatele testărilor efectuate. la angajare sau la promovare (sistemul este supranumit "alocarea blândă"). selecţie şi perfecţionare. de la caz la caz. de acceptare sau de respingere a candidatului. ceea ce ar corespunde variantei de strategie. criterii. pentru a extinde numărul candidaţilor. într-o reţea de resurse de muncă. ca angajament al firmei de a trata. promovare sau salarizare. dar decizia majoră. pornind de la o combinaţie de factori. precum sexul sau apartenenţa etnică reprezintă doar câţiva factori. ■ alocarea forţată reprezintă mandatul de angajare sau de promovare. ce favorizează în mod sistematic femeile sau minorităţile. ■ acţiunea de natură pozitivă cu angajări preferenţiale. într-un sistem anume. ce pot acţiona în favoarea candidatului. Decizia de recrutare trebuie să fie luată pe baza unei analize. ceea ce poate însemna încadrarea activităţilor de recrutare. a femeilor sau a membrilor grupurilor minoritare sau defavorizate. este o prelungire a scenariului precedent. printre toate celelalte activităţi ale managementului de resurse umane. în aşa fel încât nici unul dintre ei să nu fie excluşi. ■ acţiunea de natură pozitivă. în aceste condiţii. trebuie să fie luată. decizia de angajare sau de promovare se bazează pe profesionalismul individual.MANAGEMENT performanţelor se realizează în contextul specific al fiecărei organizaţii.

la realizarea activităţilor din domeniul Managementului Resurselor Umane.4. Prin salariu se înţelege suma de bani pe care o primeşte un angajat pentru munca pe care a prestat-o.C. PREPS S. dar semnificativei experienţe de care dispun. Beneficiind de o pregătire universitară adecvată (conform CV alăturat). Altfel spus. Convins fiind că atenţia dumneavoastră va fi reţinută de candidatura mea. Probleme generale privind salarizarea Totalitatea acţiunilor prin care se determină veniturile cuvenite fiecărui angajat. (atât în "Pagini Naţionale 2006" cât şi la CCIR). precum şi pe cele ale scurtei.4. Salariul nominal este acel salariu tarifar. Documentându-mă asupra S. pentru rezultatele muncii prestate pe postul ocupat. definesc conţinutul salarizării în cadrul funcţiunii de personal a firmei. Mă simt onorat să mă pot afilia echipei dumneavoastră.A. care e stabilit prin 34 . alături de specialişti competenţi şi dinamici. salariul reprezintă preţul muncii şi el poate fi exprimat ca salariu nominal sau salariu real. am constatat că profilul şi realizările organizaţiei dumneavoastră corespund aspiraţiilor mele. SALARIZAREA 11. pentru o perioadă de timp specifică (o lună). 20 septembrie 2007 Semnătura H. doresc să pun la dispoziţia organizaţiei dumneavoastră avantajele formării mele teoretice. de regulă.MANAGEMENT postului de economist. vă mulţumesc şi vă transmit cele mai alese gânduri.1.

dar ea se poate extinde către toate tipurile de manageri sau de angajaţi. utile pentru revigorarea unui climat de muncă rutinat sau pentru ieşirea din impasul unor afaceri nereuşite. având în vedere slabele rezultate cu care se confruntă întreprinderea şi la care au contribuit şi aceşti candidaţi. din mediul extern al firmei.4. printre care cei mai importanţi sunt: ■ metodele de recrutare şi cerinţele posturilor vacante. Recrutarea şi selecţia Recrutarea este procesul de identificare a acelor persoane care dispun de caracteristicile solicitate. care să rămână în cadrul firmei. Recrutarea este o activitate specifică compartimentului de resurse umane.MANAGEMENT şi obiectivelor actuale. Uneori. din mediul extern. mai favorabili schimbării şi mai interesaţi de opiniile dinamice asupra organizaţiei sau afacerilor. Numărul candidaţilor atraşi de organizaţie depinde de mai mulţi factori. se caută experţii neutri. ei sunt consideraţi superiori faţă de competitorii interni. cât mai mult timp posibil. există motive serioase pentru a selecta managerii-cheie. în mod practic. promovarea candidaţilor interni nu este cea mai bună variantă de adoptat. iar pentru posturile de conducere importante. orice angajator caută noi angajaţi. ce se pot transforma. H. Pentru candidaţii pentru posturi de rang superior.adesea. prin promovarea specialiştilor deja existenţi în întreprindere. Candidaţii externi pot aduce un curent nou de iniţiative.3. prin descrierea posturile vacante şi atragerea acestor persoane în organizaţie. Selectarea managerilor importanţi din exterior . de idei. la 221 . politica competiţiei deschise ar trebui să se constituie ca o provocare şi nu ca o frână. Varianta în discuţie presupune ocuparea posturilor de manageri inferiori.

în calitate de reprezentante ale salariaţilor. 258 . în economia de piaţă. în primul rând. în cazul întreprinderilor de stat sau cu capital preponderent de stat. fie pentru anumite componente ale sale. adaosurile şi sporurile. Principiile sistemului de salarizare Prin sistem de salarizare se înţelege un ansamblu coerent de măsuri. prin negocierile care se desfăşoară. luate în considerare simultan şi interconectat. atât pentru realizarea de performanţe individuale. încă. dar mai ales pentru un aport mărit al performanţei globale a întreprinderii. premiile şi recompensele. Spre deosebire de acestea.4. pe termen mediu sau lung. fie pe ansamblul sistemului. iar pe de altă parte. întreprinderile particulare se bucură de libertatea de a-şi concepe propriul său sistem de salarizare. în ambele situaţii însă. obiective ale creşterii eficienţei activităţii desfăşurate. conceput pe baza unor principii economice şi sociale.MANAGEMENT contractul individual de muncă. să se înscrie în politica de ansamblu a întreprinderii şi pe de o parte să răspundă. să asigure accentuarea cointeresării salariaţilor. în vederea încheierii contractelor colective de muncă. cel puţin. Elementele componente ale unui sistem de salarizare sunt următoarele: salariul tarifar sau de bază. O politică eficientă în domeniul salarizării trebuie. cooperează cu patronatul la conceperea sau. mai există. II. guvernat de legea cererii şi ofertei. o oarecare îndrumare centrală. în ceea ce priveşte întocmirea sistemelor de salarizare.2. prin care se diferenţiază salariile individuale. cerinţelor generale. la definitivarea sistemului de salarizare. un rol important îl joacă sindicatele care. iar salariul real este dat de cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajaţii şi le pot procura cu salariul nominal.

care stau la baza salarizării muncii. se referă la faptul că nu sunt prevăzute salarii pe astfel de criterii. ■ salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. Constituţia României din 21 noiembrie 1991. în art. după consultarea sindicatelor şi a patronatului.MANAGEMENT asigură înaintea altor obligaţii băneşti ale unităţii. în Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. de origine etnică ş. de rasă. principiul statutează egalitatea drepturilor salariaţilor. aplicarea acestui principiu se corelează perfect cu angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă. ratificat de România la 31 octombrie 1974. şi se iau în considerare: timpul lucrat. Prin urmare. în concluzie. ■ salarizarea este diferită. La muncă egală. de convingeri politice.. pot fi sintetizate astfel: ■ la muncă egală. prin faptul că salariul minim brut pe ţară se stabileşte prin hotărâri ale Guvernului. nivelul de pregătire şi condiţiile de muncă. ■ salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia (meseria) îndeplinită. la 10 decembrie 1948 şi apoi reluat în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". reflectarea acestui principiu în sistemul de salarizare. Acest principiu reprezintă baza pentru determinarea salariilor şi este formulat în "Declaraţia universală a drepturilor omului". salariu egal. ■ protecţia socială a salariaţilor este asigurată. fără nici un fel de discriminare de vârstă. la muncă egală. salariu egal.a. consfinţeşte principiul salariului egal. ■ salarizarea este diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. 37 . adoptată de Adunarea Generala a O N U . la care România a aderat la 14 iulie 1979. care este prevăzută în Legea nr.38 (4). 30/1990. de sex. ■ caracterul confidenţial al salariului. Aceste principii. de religie. în raport cu condiţiile de muncă.

prin categoriile de calificare pentru muncitori şi prin clasele de salarizare pentru restul personalului. Acest principiu. care fac referire la diferenţierea salariilor. decurge şi consecinţa diferenţierii salariilor şi în raport cu aceste studii. Astfel. precum şi celelalte. o anumită calificare profesională. pregătirea şi competenţa profesională. decât cei necalificaţi. cu valori mai mari. Muncitorii calificaţi creează bunuri. în general. Diferenţierea salarizării după calificare a fost practicată în toate sistemele de salarizare. ca principiu. în acest secol. Ea a fost reconfirmată. aliniat 3 din legea sus menţionată. în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". 38 . inaccesibile muncii necalificate sau slab calificate. cât şi în folosul întreprinderii. crescând astfel productivitatea muncii. în raport cu anumite criterii. Salarizarea diferenţiată după calificarea profesională se impune. este prevăzut în Legea Salarizării nr. Acest principiu se reflectă în sistemul de salarizare. O calificare înaltă constituie o bază pentru producţia unor asemenea bunuri materiale sau efectuarea unor astfel de genuri de lucrări. Din faptul că. 14/ 1991 şi dezvoltat de contractele colective de muncă. ratificat şi de România prin Decretul nr. din România. atât în folosul propriu. 212 din 31 octombrie 1974.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor.l. pentru încadrarea şi promovarea în funcţie sunt necesare un anumit nivel al studiilor. salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat şi în raport cu calificarea. care sunt. cu atât contribuţia muncitorilor respectivi este mai mare. cu cât calificarea muncii este mai ridicată. precum şi în actele normative care reglementează salarizarea diferitelor categorii de personal. conform articolului nr. ceea ce justifică o salarizare superioară. pentru a stimula personalul să-şi ridice continuu nivelul de pregătire. Deci.

postliceală. din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 2. liceală. salarizarea se diferenţiază. necalificaţi. în raport de treapta profesională sau gradul profesional. Coeficienţii se aplică la salariul minim negociat pe unitate. Nivelul studiilor presupune o anumită calificare profesională. Este firesc ca rezultatele muncii. la nivel naţional. 2. subingineri. pentru următoarele categorii de salariaţi: a) muncitori: 1. şcoala de maiştri. cu atât creşte şi nivelul salariului. d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: studii superioare. 3. Cu cât complexitatea unei funcţii (meserii) este mai ridicată. se stabilesc coeficienţi minimi de ierarhizare. Salarizarea diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. care permite exercitarea unei anumite funcţii (sau meserii). 2. postliceală. să determine o anumită salarizare. calificaţi. respectiv clasa de salarizare. în cadrul fiecărei funcţii sau meserii. Prin contractul colectiv de muncă unic. Remunerarea în funcţie de 39 . b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia îndeplinită. de gradaţia.

Dacă această muncă nu ar fi salarizată mai bine. la salariul tarifar fac ca veniturile să fie mai semnificative. salariul muncitorului ocupat cu o muncă mai grea. precum şi în numărul de zile de concediu de odihnă suplimentare. iar munca mai uşoară. 40 . pentru refacerea forţei de muncă. de conducere. în acest scop. De aceea. muncitorul are nevoie de o cantitate mai mare de mijloace de consum. care. fiecare muncitor trebuie să-şi restabilească. salariul de bază se diferenţiază după aceste criterii. în durata mai mică a zilei de lucru. ar scădea cointeresarea muncitorilor respectivi.MANAGEMENT de pe submarine etc. pentru muncă în condiţii de stres. de noapte. Aplicarea acestui principiu se reflectă în nivelurile salariilor acordate meseriilor respective. Codul muncii oficializează un sistem de sporuri. în toate aceste cazuri. în procesul de producţie. Munca mai grea necesită. de muncă în condiţii penibile. de muncă în condiţii de toxicitate. fiind ea însăşi sursa salarizării sale mai mari. este diferită. adăugate. un consum mai mic. forţa de muncă. Sporurile ce se pot acorda sunt următoarele: de vechime. creează în aceeaşi unitate de timp. decât în condiţii normale. de muncă în subteran. de fidelitate. pentru muncă suplimentară în week-end. de confidenţialitate etc. trebuie să depăşească salariul celui ocupat cu muncă mai uşoară. un consum mai mare de forţă de muncă. de muncă în condiţii de izolare. în ambele situaţii. în acelaşi timp.). de studii suplimentare. regulat. întotdeauna. ori în anumite medii nocive. munca legată de o prestaţie mai mare de producţie. ea este mai grea decât munca desfăşurată în condiţii obişnuite. poluate etc. Dacă forţa de muncă este cheltuită cu mai multă energie. o valoare mai mare decât munca socială medie. diferenţa reprezentând cheltuielile mai mari. strict necesare reproducţiei forţei de muncă. prestaţia de forţă de muncă.

o parte din energia electrică. care trebuie să facă 2 bucăţi din produsul A. dacă va obţine 3 bucăţi din produsul A într-o oră. De exemplu. pe de altă parte: dacă. Salariatul va fi interesat să-şi utilizeze la maximum capacităţile. în loc de 2 bucăţi.. Astfel. pe baza normei de timp. este determinată de îndemânarea pe 41 . de exemplu. cât şi angajatorul.).MANAGEMENT Considerăm că luna are 20 de zile lucrătoare. primind tot 12 RON (pentru că şi-a realizat norma). tocmai de aceea. va câştiga nu 12 $/oră. plata angajatului se face având în vedere timpul de lucru normat.. el va putea pleca liniştit acasă. în acest caz. salariul crescând proporţional cu acest număr de produse realizate. Se constată că există o legătură directă între salariul celui care execută lucrarea şi numărul de produse realizate. angajatul primeşte salariul de încadrare pe timpul stabilit prin normă. chiar dacă a terminat lucrarea într-un timp mai scurt. Dacă se foloseşte salarizarea în acord direct. salariatul va fi interesat să crească ritmul de lucru.). salariatul trebuie să facă 8 bucăţi din produsul A în 8 ore (fiind plătit cu 12 RON în acest timp) şi reuşeşte să termine în 4 ore. de exemplu. ci 18 $/oră (în cazul în care cea de-a treia bucată din produsul A nu ia drumul economiei subterane. ştiind că. îşi reduce costurile generale (iluminat. care. Salarizarea în acord direct se face individual şi caracterizează gradul de profesionalizare al salariatului. ca să câştige un salariu mai mare. salariul pe bucată este de 6 $. pe de o parte. în acest exemplu prezentat. Saci/iuna = Saci/zi x n = 20 x 20 = 400 RON /lună. pentru un salariat încadrat cu 12 $/oră. încălzire etc. prin urmare. avantajul angajatorului este acela că. au de câştigat atât angajatul.

Salarizarea în cote procentuale. ca şi în cazul primei forme de salarizare. pentru care s-a stabilit un anumit nivel salarial. ea practicându-se după apariţia monedei.MANAGEMENT contribuit la realizarea produsului finit respectiv va fi retribuit. ce poate să ajungă la 100%. supraunitar. agenţi de vânzări. pe fiecare compartiment. salariul creşte mai repede decât producţia realizată de salariat. Reprezintă forma cea mai veche şi cea mai simplă de salarizare. având drept scop principal stimularea creşterii referitoare la vânzarea de produse / servicii. Această formă de salarizare caracterizează personalul TESA prevăzut a ocupa posturile cuprinse în statul de funcţiuni. ea nefiind influenţată de producţia obţinută. în conformitate cu organigrama societăţii. Salarizarea în regie sau după timpul lucrat. Salarizarea este proporţională cu timpul lucrat. sunt plătite cu o majorare. Deoarece salarizarea se realizează folosind o grilă procentuală. în acest caz. în acest caz. din totalul sumelor provenite din vânzări. lună). Această formă de salarizare se foloseşte. 42 . Această formă de salarizare este foarte motivantă şi se foloseşte la locurile de muncă unde creşterea producţiei este foarte importantă. tariful majorându-se progresiv. adică orele suplimentare. această formă de salarizare este foarte motivantă. este determinat de sarcinile ce trebuie îndeplinite. dar şi de complexitatea acestora. etc). ca mijloc de plată. zi. săptămână. Numărul orelor lucrate peste timpul normal de lucru sau în zilele nelucrătoare. după o anumită grilă a producţiei realizate. deoarece poate conduce la apariţia stocurilor. salariul se calculează şi se plăteşte în raport direct cu timpul efectiv în care s-a prestat munca(oră. Salarizarea în acord progresiv: în acest caz. Salariul în regie sau după timpul de lucru. de regulă. iar coeficientul este. şi de aceea se aplică în situaţii speciale. atunci când se stabileşte salariul persoanelor angajate prin contract de prestări servicii (de exemplu: agenţi de asigurări.

de profit etc). nu putem compara absenteismul din construcţii. în acelaşi timp. o cotă de fluctuaţie ridicată poate fi favorabilă într-o ramură (cu progres tehnic lent. evident în vederea reducerii lor.MANAGEMENT conflictele sociale şi accidentele de muncă. de exemplu. cu cel din învăţământ şi nici pe acestea cu o cotă socotită de "alarmă". disfuncţionalităţile.este strâns dependentă de sistemul de măsurare a acestora. dat fiind faptul că orice act de indisciplină generează pierderi (de producţie. dacă ea nu a avut încă loc. Din punct de vedere al efectelor. acceptând că disfuncţionalităţile sociale sunt indicatori sociali care reflectă climatul sistemului social existent. dar total defavorabilă unei ramuri în care au loc schimbări tehnologice rapide. trebuie să ţinem seama de faptul că analiza . de limitele şi defectele lui. atunci când au loc evoluţii simultane. de exemplu). ca expresie a abaterilor disciplinare. de vânzări. Se apreciază. interpretarea disfuncţionalităţilor sociale şi a efectelor lor . ceea ce presupune o evaluare critică prealabilă a acestuia. de fapt. că semnificativă este variaţia în timp a indicatorilor şi nu comparaţiile între ramuri sau întreprinderi. ale mai multor astfel de indicatori ne îndreptăţeşte să apreciem că este posibilă o apropiată schimbare a climatului social. Din punct de vedere al cauzelor. sunt tratate ca perturbări în funcţionarea unui sistem. în ceea ce priveşte costurile.concluziile ei. în acelaşi sens. Ele pot fi analizate. ţinând seama de efectele sau de cauzele lor. pe bună dreptate. Aprecierea unor disfuncţionalităţi ca generatoare de perturbări nu beneficiază de existenţa unor norme unice şi obiective. se apreciază că disfuncţionalităţile antrenează: ■ un cost de perturbare a activităţii. aşa cum am menţionat. ceea ce presupune determinarea costurilor pe care le generează. 43 . Mai mult.

La stabilirea ambelor categorii de măsuri se vor avea în vedere ponderea şi amploarea faptelor. Pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor şi a responsabilităţilor de serviciu. ora începerii şi ora încheierii acestuia. ■ folosirea completă a timpului de lucru. sunt necesare anumite măsuri de recompensare şi de educare a angajaţilor sau de sancţionare a celor care s-au făcut vinovaţi de abateri faţă de normele prestabilite. premii şi gratificaţii. Asemenea măsuri sunt destinate să evidenţieze comportamentele corecte sau să corijeze disfuncţionalităţile. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi ale disciplinei muncii. ■ respectarea regulamentelor de ordine interioară. angajaţii pot să fie recompensaţi.a. ■ respectarea normelor referitoare la climatul de muncă şi comportamentul civilizat faţă de colegi. ■ îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa posturilor. 44 . a obligaţiilor ce revin angajaţilor. relaţiilor de muncă ce le revin. creşteri de salariu. în vederea preăntâmpinării actelor de indisciplină. acordarea de diplome sau titluri. se constituie ca act de indisciplină şi respectivul individ poate fi sancţionat în conformitate cu prevederile legale (Codul Muncii) şi cu normativele disciplinare interne. acordarea de cote părţi din profitul anual obţinut şi alte tipuri de recompense morale.MANAGEMENT precum şi a regulilor. care pot avea consecinţe negative asupra activităţii unei organizaţii. precum şi efectele generate de acestea. ■ păstrarea caracterului confidenţial al documentelor ş. Aspectele specifice ale disciplinei muncii înseamnă respectarea unor prescripţii: ■ programul de muncă. prin mecanisme diverse. regimul pauzelor. printre care: evidenţiere în faţa colectivului. ■ păstrarea integrităţii bunurilor aflate în dotare. mulţumiri verbale sau scrise.

în cadrul organizaţiei. 45 .MANAGEMENT O bună administrare a disciplinei. consecvent al managerului. tteMic să. ■ teama de a pierde prietenia şi aprecierea subordonaţilor. Scopul acţiunilor disciplinare constă în crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Eficienţa măgurilor. urmăreşte ameliorarea comportamentului angajaţilor şi nu modificarea personalităţii acestora. dkQişimaie. uneori. atunci când se împotrivesc aplicării unor măsuri de corijare a abaterilor comportamentale ale angajaţilor. cu cât timpul de amânare în aplicarea deciziei este mai mare. Cauzele atitudinii reticente a managerilor pot fi: ■ lipsa de profesionalism a managerilor. despre ceea ce este permis sau nu este permis. ceea ce creează premizele încrederii angajaţilor într-un tratament just. Dacă măsurile disciplinare se aplică imediat după producerea abaterii. ■ teama de critica sau sancţiunile următoare manifestată de managerii de rang inferior. Managerii sunt. ■ lipsa de autoritate şi de implicare în activitate a managerilor. ■ teama de a sancţiona abateri disciplinare pe care le săvârşeau ei însisi înainte de a fi manageri. Precedentul presupune comportamentul riguros. Consistenţa presupune a stabili limite şi a informa angajaţii. indiferent de poziţia sau rangul lor ierarhic cunosc şi respectă reglementările legale şi pe cele interne ale organizaţiei. io. ia. creşterea performanţelor în muncă ale angajaţilor şi nu soluţionarea unor diferende personale. caicul cawsistota măm:ii dimi^lvas^ şi precedentul. factori de frânare. Se presupune că toţi angajaţii. iar inconsistenţa generează confuzii şi incertitudini. aceste două caracteristici permiţând ca angajaţii să considere sancţiunile ca fiind echitabile. efectul lor este pozitiv. cu atât măsura de sancţionare se diluează.

la momentul încheierii lor. atitudini "neobişnuite" ale unor membri ai organizaţiei etc. O serie de condiţii ale mediului ambient. privilegiile sau avantajele (indiferent de natura lor) obţinute etc. diagnoza şi măsurarea stării conflictuale dintr-o organizaţie. sub forma unor şicane. mai pot fi identificaţi "indicatorii precursori ai stărilor conflictuale" (aşa sunt denumiţi în literatura de specialitate). în care acţionează agentul economic. conjunctura economică. Alături de condiţiile favorizante. conflicte organizaţionale între două colective etc). raportul de forţe între patronat şi sindicate etc. creşterea ratei rebuturilor. căzături etc. respectiv: ■ nerespectarea de către conducere a înţelegerilor. altercaţii între "egali". care semnalează dacă nu cumva iminenţa unor conflicte deschise. ■ refuzul de a schimba condiţiile de muncă. ■ circulaţia informaţiilor poate constitui o condiţie favorizantă a ruperii stării de armistiţiu social. Pierderea unor privilegii poate declanşa conflicte. în primul rând. în acelaşi timp însă. la suspendarea temporară a conflictului. de orice tip. se impune identificarea condiţiilor favorizante. cu necesitate. între liderii sindicalişti şi unul sau mai mulţi conducători ai organizaţiei. cum ar fi: situaţia de pe piaţa muncii. ■ accidentele de muncă depăşesc media multianuală socotită "normală". în aceste condiţii se impune.MANAGEMENT (de exemplu: conflicte individuale. Avem în vedere îndeosebi: ■ multiplicarea incidentelor de toate genurile: decizii eronate ale conducerii. care sunt puse pe seama 46 . atunci cel puţin degradarea semnificativă şi îngrijorătoare a sistemului social. mai ales a micilor accidente. influenţează starea de conflictualitate. încheiate cu sindicatele şi care au condus. declanşarea conflictului este favorizată şi de o serie de condiţii specifice.

Costul unui conflict. penalizarea datorată degradării climatului psihosocial din întreprindere (a sistemului său social). (II. intensitatea conflictuală (Ic) şi rata zilelor de grevă (RZG). a calităţii activităţii. amortizarea. respectiv al absenteismului şi al fluctuaţiei. ceea ce duce implicit la o atitudine "distrată" şi deci la mici accidente de muncă. prin care este solicitată păstrarea unor condiţii de muncă. ■ creşterea numărului de revendicări. din care fac parte: pierderile de producţie exprimate în cifra de afaceri pierdută sau în profit pierdut. îndeosebi privind siguranţa locului de muncă. se orientează spre alţi furnizori. uşor măsurabile. Starea conflictuală se poate măsura cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: predispoziţia la grevă (Pg). care continuă să fie suportate de întreprindere. şomaj tehnic. 5. 47 . pierderi de clienţi care. în mod deosebit. cu atât reflectă o situaţie a sistemului social mai preocupantă pentru conducere. scăderea productivităţi lor. poate fi împărţit în : ■ costuri parţiale. alternativele folosite. prin analiza în timp a acestora. PG = (CCxIC)/100. exprimate în principal prin constituirea unor stocuri excedentare. Trebuie să remarcăm că mărimile sunt greu comparabile între diferite întreprinderi. ajunse la conducere sub forma diverselor cereri. ■ nivelul indicatorilor unor disfuncţionalităţi ale sistemului social este în creştere. rata concentrării conflictuale(Cc). salariile cadrelor de conducere.) Cu cât mărimea celor patru indicatori este mai mare. costurile perturbărilor provocate de conflict.1. directe. "sătui" de serviciile oferite de partener.MANAGEMENT creşterii grijilor. la aceeaşi întreprindere şi prin comparaţie cu mediile lor multianuale. avantaje etc. ele fiind relevante.

implicit.Rata accidentaţilor (RA). incluse în categoria disfuncţionalităţilor. consecinţele fiecărui accident asupra activităţii şi. factorii care l-au favorizat. numărul accidentelor pe categorii.MANAGEMENT ■ accidentele propriu-zise. Elaborarea unei strategii eficiente de protecţie a muncii nu se poate face fără un studiu statistic al accidentelor. de regulă. aprecieri privind costurile etc. 3 . instruirea specifică. ■ evenimentele. trebuie înregistrate şi analizate periodic. cu evidenţierea elementelor materiale care l-au favorizat. arsuri neînsemnate) care. ■ accidentele "de traseu". în ultimul timp. accidente minore (căderi. consecinţele şi. 1. pregătirea profesională. constituind un indicator al disfuncţionalităţilor la nivelul sistemului social. sexul. 2 . este necesară descrierea fiecărui accident în parte. care înregistrează. accidentele anterioare. care trebuie înregistrate şi analizate. 48 .Frecvenţa accidentelor (FA). postul ocupat. fără a ridica probleme deosebite şi fără să întrunească pe deplin caracteristicile unui accident de muncă. vârsta. Cei mai folosiţi indicatori de comensurare a accidentelor la locul de muncă sunt. sunt înregistrate elemente cum ar fi. sunt incluse în categoria accidentelor de muncă legate indirect de activitatea profesională. Accidentele de muncă "de traseu". diferitele condiţii familiale ale persoanelor implicate (autori şi/sau victime).Rata de gravitate a accidentelor (RG). ţinând cont nu numai de natura şi caracteristicile fiecărui caz în parte. mici erori.. ci şi de contextul în care au avut loc. în măsura posibilităţilor. în acest scop. costurile pe care le-au generat. pe lângă evidenţele obişnuite. vechimea. în drumul de acasă spre sau de la locul de muncă până la domiciliu. ce au avut loc în întreprindere.

MANAGEMENT 5.- urmărirea realizării întocmai şi la timp a programului de perfecţionare a sistemului; 6.- analiza periodică şi finală a evoluţiei sistemului social ca urmare a aplicării planului. Concepută astfel, dezvoltarea sistemului social al unei întreprinderi urmează ciclul cercetare-acţiune-cercetare, de unde concluzia că perfecţionarea sistemelor sociale presupune o activitate continuă, permanentă a conducerii, şi nu punctuală, desfăşurată doar atunci când sistemul social, ajuns într-o fază critică, prezintă numeroase şi tot mai grave disfuncţionalităţi. H.5.6. Dialogul social din întreprindere Creşterea eficienţei economice a activităţii, ca obiectiv central al organizaţiei, se bazează tot mai mult pe dialogul dintre cele două grupuri principale: administratorii (patronatul sau managerii) şi salariaţii, dialog manifestat la diverse niveluri şi sub diferite forme. Participarea salariaţilor are, însă, şi efecte sociale deosebit de importante, dată fiind acea dimensiune umană a întreprinderii, care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor tuturor angajaţilor săi. Dialogul social reprezintă ansamblul organizat de contacte şi acţiuni prin care anumite grupuri (de salariaţi, conducere, patronat, sindicate, organizaţii profesionale etc.) participă la elaborarea celor mai bune soluţii pentru problemele economice şi sociale cu care acestea se confruntă, la armonizarea intereselor şi la prevenirea conflictelor organizaţionale. Dialogul social poate fi desfăşurat la nivelul economiei naţionale, actorii principali fiind guvernul, patronatul şi sindicatele sau organizaţiile profesionale, de tineret etc. în cadrul întreprinderii, dialogul social se

49

MANAGEMENT opinii, solicitări sau reclamaţii individuale sau colective, cu privire la anumite probleme legate de aplicarea codului muncii, a contractelor de muncă, de salarizare, concedii etc; organizaţiile sindicale, existente la nivelul subunităţilor şi sindicatul pe întreprindere, comitetul de întreprindere, constituit din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor şi ai sindicatului şi un reprezentant al conducerii, cu largi atribuţii în plan economic, social, profesional, dispunând de un buget propriu. între muncă şi management există o relaţie duală. Cele două grupuri, managerii şi angajaţii lor au obiective diferite, care tind să le ţină la o anumită "distanţă". Acest aparent antagonism, însă, începe să lase loc cooperării, în cadrul relaţiilor sindicate-conducere. Dialogul între conducere şi sindicate se manifestă, în cea mai mare măsură, sub forma negocierilor, având ca obiectiv mărimea recompenselor şi condiţiile de muncă şi materializându-se într-un act cu caracter oficial, de regulă, un contract colectiv de muncă. O bună pregătire a negocierii presupune, din ambele părţi, o abordare cât mai corectă a acestui proces, informarea completă de ambele părţi, bună-credinţă şi cu respectarea normelor legale. Ca posibile subiecte ale negocierii conducere-sindicate, pot fi amintite: ■ veniturile salariaţilor, nivelul lor de trai, precum şi de forţa şi puterea cu care sunt aceştia mandataţi; ■ menţinerea controlului asupra activităţii firmei, într-o măsură cât mai mare; ■ maximizarea puterii relative a managementului, în raport cu sindicatele; ■ recompensele salariaţilor se află în centrul dialogului dintre conducere şi sindicate; problemele abordate se referă la formele de plată, la mărimea recompensei şi la modul de determinare a acesteia;

50

MANAGEMENT Teoria ERG, are la bază concepţia lui Alderfer, ce considera că există trei tipuri de nevoi individuale: a) nevoile existenţiale (Existance); b) nevoile relaţionale (Relatedness); c) nevoile de împlinire, dezvoltare (Growth) Alderfer interpretează nevoile oamenilor ca fiind continue şi nu ierarhizate, aşa cum a sugerat Maslow. Nevoile existenţiale sunt importante în procesul de muncă şi este necesar să fie satisfăcute înaintea oricăror alte nevoi umane. Nevoile relaţionale depind, în satisfacerea lor, de calitatea legăturilor interpersonale, fie de tip amical, fie de tip ostil. Nevoile relaţionale implică relaţiile cu familia, colegii de muncă, superiorii şi subordonaţii, într-o variantă formală şi una neformală. Nevoile de împlinire/dezvoltare conduc eforturile personale către creativitate. Ele îsi au originea în nevoia intimă de devenire umană. Satisfacerea acestor nevoi este expresia modului de realizare a capacităţilor şi talentelor personale. între cele trei teorii ale motivaţie individuale prezentate mai sus, se poate stabili o relaţie de interdependenţă, ca în figura următoare:

AlderferMaslowMcClellandDezvoltareAutorealizareRealizar e PutereRelaţionaleStimă SocialeAfiliereExistenţialeFiziologice Securitate

Fig. n.1.2. Interdependenţa dintre cele trei teorii ale motivaţie individuale.

51

Teoria X arată astfel: - oamenilor le displace muncă şi caută să o evite. asumarea responsabilităţilor. -posturile sunt alcătuite din unităţi . pe cât posibil. iresponsabili şi -angajaţii accepta stimulaţi numai prin bani. 52 . asupra stilurilor de conducere. angajaţii nu resping responsabilităţile. gamă largă de sarcini şi creativitate. în lucrarea sa intitulată "The Human Side of Enterprises".posturile de lucru conţin o mici. angajaţii suportă greu controlul şi tratamentele rigide.angajaţii sunt leneşi. angajaţii doresc securitatea locului de muncă. care aduce în discuţie două ipoteze diferite asupra angajaţilor şi asupra condiţiilor existente în organizaţii.MANAGEMENT Teoria X-Y a fost creată de Douglas McGregor. uneori. doresc recunoaşterea şi dezvoltarea personală şi competitivitatea. In ceea ce priveşte condiţiile existente în organizaţii. angajaţilor le place să fie conduşi şi vor evita. repetitive. Teoria Y este complet opusă: oamenii agreează muncă si. în condiţiile precizate de ei. angajaţii doresc cel mai mult securitatea locului lor de muncă. elementare. o consideră o plăcere. dar urmăresc şi autorealizarea şi stima. acestea se prezintă astfel: întreprinderea de tip X întreprinderea de tip Y . responsabilităţi. oamenii trebuie să fie constrânşi şi pedepsiţi pentru a realiza corect obiectivele organizaţiei.

exista o preocupare redusă pentru . De asemenea. coeziune socială.există cooperare şi participare la luarea deciziilor. cu reţele de comunicaţii stufoase. din aceasta cauză. sunt mai puternice decât normele interne şi drepturile manageriale.angajaţii acceptă schimbarea. managerii au un rol hotărâtor în întreprindere.structurile sunt flexibile. observate în economiile japoneză şi americană). recompensele morale sunt de mare importanţă. ei trebuind să dezvolte la maximum factorii de motivaţie ai angajaţilor. în paralel. într-un climat de consens şi de armonie socială. . lansată de W. 53 . întreprinderi de excelenţă. nici un mod de administrare şi gestionare nu poate singur să rezolve toate problemele într-o economie de piaţă. control centralizat si. pentru acceptă cu uşurinţă programe de îmbunătăţirea muncii. . Pentru fiecare lucrător. a unei autonomii individuale. Se porneşte de la ideea de bază. de prietenie. printr-o însuşire a acestora de către fiecare salariat. . perfecţionarea profesională. puţine legături esenţiale. Ouchi. conform căreia. să vină cu plăcere într-un mediu social adecvat.prin proiectarea organizaţiei există . în mod special.relaţiile neformale. W. mai ales. fiecare lucrător va putea lua iniţiative individuale sau colective si. . în care cultura întreprinderilor performanţe (numite de către autor "Z". a căror valoare creşte în timp. ca elemente fundamentale ale motivaţiilor individuale.plata are la baza performanţa. se caracterizează printr-o împărţire a valorilor. . ce permit asigurarea. perfecţionare profesională.MANAGEMENT . Această teorie a fost completată cu cea a "întreprinderii performanţe Z".cuantumul salariilor şi al recompenselor reflectă cerinţele posturilor. Ouchi a mai fundamentat teoria care combină diferite metode şi tehnici de management.

Astfel. care exercită un efect slab asupra comportamentului în muncă. ajungând la conceptul de comportament în muncă.nemulţumirea. Herzberg.insatisfacţia. Teorii ale motivaţiei organizaţionale Aceste teorii îşi au originea în factorii organizaţionali care influenţează motivaţia personalului. sunt asociaţi cu mulţumirea . deoarece ei conduc individul spre ameliorarea performanţelor sale în muncă şi factori de ambianţă. Teoria factorilor duali a fost elaborată de F. Atunci când factorii de ambianţă lipsesc. Prin constatările sale.1. să simtă că există. sporeşte nemulţumirea. de reuşită.2. s-a ajuns la concluzia că satisfacţia şi insatisfacţia în muncă sunt situate la poli opuşi. în mod necesar. Herzberg a grupat factorii care determină relaţiile omului cu muncă sa şi factorii care determină relaţiile individului cu mediul său de muncă. în: factori de satisfacţie (valorizanti). 54 . iar când ei sunt prezenţi. o persoană mulţumită nu este. iar factorii motivatori(sau satisfactorii) sunt asociaţi cu satisfacţia . sub forma mobilurilor valorizante şi al satisfacţiei prin ambianţă. efectuate asupra unui eşantion de 200 de ingineri şi economişti din industria oraşului Pittsburg.MANAGEMENT cadrul motivaţional creat de managementul acesteia trebuie să permită ca salariatul respectiv să se simtă important. în lucrarea "Work and the Nature of Man". Omul are două categorii de nevoi: ■ instinctul de a îndepărta durerea sau factorii ce incomodează viaţa şi activitatea sa. datată din 1966. în elaborarea teoriei sale. şi motivată. II. Herzberg a plecat de la dublul caracter al naturii omului. să aibă imaginea de câştigător. în timp ce factorii de ambianţăfsau prodfactorii). ■ aspiraţia sa umană de dezvoltare psihologică.

MANAGEMENT atenuează nemulţumirea. 55 . la obţinerea de rezultate deosebite în muncă. dacă factorii de ambianţă sunt prezenţi. Factorii de ambianţă determină păstrarea locului de muncă. diminuează fluctuaţia la locul de muncă. provoacă insatisfacţie. De aici. Stimularea performanţei prin asigurarea factorilor motivatori este specifică acelor organizaţii care promovează strategii corporative de creştere. MOTIVATORIAMBIANŢASatisfacţieinsatisfacţienemulţumiremulţum < irerealizările> ►politica şiadministraţia firmeirecunoaştereasupraveghereamunca însăşisalarizarea /recompensarearesponsabilitatearelaţiile Fig. fără ca prin aceasta viaţa organizaţiei să fie periclitată. doar atât cât să justifice salariile pe care le primesc. iar atunci când sunt prezenţi duc la satisfacţie şi motivaţie. dar angajaţii muncesc la nivelul mediu al performanţei. Atunci când motivatorii lipsesc. Factorii motivatori pot lipsi. rezultă intercondiţionarea celor două categorii de factori. dintre care cei de ambianţă (prodfactorii) sunt vitali pentru existenţa unei organizaţii. n. de dezvoltare. dar existenţa lor conduce la motivarea superioară a angajaţilor. Asemenea tip de comportament este specific acelor organizaţii care adoptă strategii de supravieţuire sau de restrângere a activităţii lor. realizează o reducere a numărului de acte de indisciplină. Teoria factorilor duali a lui Herzberg. însă nu antrenează creşterea satisfacţiei sau motivaţie.1.3.

în care performanţa este controlată şi direcţionată spre realizarea obiectivelor organizaţiei.lui Herzberg la îmbogăţirea conţinutului MANAGEMENT postului/funcţiei implică intensificarea acţiunii motivatorilor.4.1. perceperea dezvoltării psihologice. Teoria condiţionării operante. Psihologul Skinner a stabilit existenţa unei relaţii între recompense şi performanţe. n. responsabilitatea angajatului pentru costurile induse de postul ocupat. printr-un sistem de comunicaţii deschise. responsabilitatea angajatului pentru rezultate. Modelul teoriei condiţionării operante. prin umătoarele elemente esenţiale: programarea muncii. feed-back-ul frecvent al rezultatelor/ performanţelor. în care funcţionează conceptul de bază următor: oamenii vor obţine rezultate performante dacă vor fi bine plătiti. Procesul condiţionării operante apare ca în figura: Aplicarea teoriei Comportament viitor Validare/invalidare stimul Comportament actual Consecinţe / performanţe Stimuli factori perturbatori Fig. a lui Skinner. flexibilitatea în ierarhia managerială. 56 .

care sunt recompensate condiţionat de performanţe. Performanţele superioare trebuie să se reflecte în recompense pozitive. Condiţiile necesare pentru ca acest model comportamental să se dovedească a fi eficient sunt: ■ stimulii trebuie să fie clar identificaţi de către angajaţi. pentru a vedea dacă comportamentul angajatului corespunde performanţei dorite şi trebuie să fie recompensate în mod adecvat. ■ unităţi care oferă salarii şi recompense scăzute. Din alte studii efectuate de către specialişti în resursele umane a rezultat că persoanele. chiar şi pentru performanţe ridicate. care combină mai direct factorii individuali şi organizaţionali. ■ efectele consecinţelor în comportamentul viitor trebuie să fie supravegheate. ca răspuns la un stimul. organizaţiile economice din România pot fi grupate în trei mari categorii: ■ unităţi care acordă salarii şi recompense maxime. un comportament voluntar al angajatului.In acest proces. corelate cu performanţele individuale. iar consecinţele şi performanţele slabe trebuie să se reflecte în sancţiuni sau în efecte mai puţin dorite. Aceasta teorie se bazează pe faptul ca deciziile individuale sunt fundamentate de una dintre alternativele de comportament şi este posibil sa duca la un comportament . ■ unităţi în care se urmăreşte motivarea personalului prin salarii şi recompense. ■ consecinţele comportamentului angajaţilor trebuie să fie direct legate de comportamentul lor. Pornind de la teoria menţionată. produce anumite consecinţe. îndeplinesc mai bine sarcinile. indiferent de rezultatele muncii. decât cele recompensate necondiţionat. Aceste consecinţe afectează viitorul răspuns al angajatului la un stimul similar. Un concept mai modera este teoria performanţelor aşteptate.

abilităţi) şi de factori organizaţionali (controlul şefilor ierarhici.V.necesar sau dorit. Teoria aşteptărilor lui VROOM (E.). . instrumentalitatea ^ recompensei valenţa s ^ probabilitatea ca performanţa va duce în realitate la recompensele dorite. consideră că orice comportament motivat este produsul a două variabile cheie: ■ valenţa (în sensul de activitate) unui anumit rezultat pentru individul în cauză. evaluarea performanţelor. psiholog specialist în comportamentul organizaţional. ■ aşteptarea că o anumită acţiune va fi urmată de un rezultat previzibil. Victor Vroom. ^> forţa evaluării de către angajaţi a valorii legăturii dintre recompensă şi performanţa înaltă realizată. Relaţia între comportamentul personal şi rezultatele dorite este afectata de factori individuali (nevoi.I. sistemul de salarizare şi de recompensare). îndemânare. Teoria performanţelor aşteptate comportă trei aspecte ale relaţiei comportament/ rezultate: efort r> ^> performanţe aşteptate performanţe ? valenţa recompensei aşteptarea l> instrumentalitatea recompensei s=> înţelegerea de către angajaţi a probabilităţii că un efort mai mare în muncă va conduce la performanţe superioare.

E este aşteptarea. este cu adevărat important pentru mine?" Aceasta teorie a motivaţiei organizaţionale sugerează că nivelul individual al motivaţiei nu este doar o simplă funcţie a recompensei. Procesul de ansamblu poate fi redat prin relaţia: F = fI(ExI)V 1. ca înalta lor performanţă este instrumentul de a atrage recompense mari. Teoria motivaţiei bazată pe aşteptări necesită diagnostic şi strategie managerială eficientă.1) F = EIV. la acelaşi nivel înalt. Unde: F este forţa / intensitatea motivaţiei. proprie fiecărui individ. .valenţa: „cred că sunt capabil să fac această muncă şi că acţionând astfel voi obţine anumite rezultate. ■ valenţa este o noţiune misterioasă. I este instrumentalitatea. Dar ceea ce pot obţine. Angajaţii vor fi motivaţi pentru eforturi substanţiale numai dacă aşteptarea. iar V este valenţa Principalele limite ale teoriei lui VROOM sunt: ■ este o abordare individuală şi face imposibilă punerea în aplicare a unui sistem global de motivare. „cred că sunt capabil să fac această muncă.Acţiunile unui individ sunt determinate de un raţionament în trepte: E . instrumentalitatea şi valenţa sunt. Angajaţii trebuie să simtă că au abilitatea de a îndeplini sarcina în mod satisfăcător (aşteptarea). că ei sunt capabili să aprecieze corect recompensele primite. dar acţionând voi obţine vreun rezultat?" V .nivelul de expectaţie: „sunt capabil să fac această muncă?" I . (II.instrumentalitatea. toate.

iar inechitatea poate perturba relaţiile de muncă.i. obiective sau prin distorsiuni psihologice. Interacţiunea IndividMediu generează adevăratele motivaţii. Alţi autori consideră. însă. asupra individului. II. în principal. Echitatea în recompensare este un factor motivaţional semnificativ. cu cele ale altora. ■ Teoria lui Nuttin. Factorii ce contribuie la performanţa individuală în muncă Deşi motivaţia contribuie. clar. nici Mediul.2) Dacă o persoană percepe acest raport al altei persoane ca fiind mai mare ca al său. Astfel. este posibil ca . De asemenea. Oamenii compară efortul în muncă şi împlinirile sau realizările lor cu efortul şi realizările altora. la obţinerea performanţei.Lewin . ci interacţiunea Individ-Mediu.Conceptul de echitate are un rol important în motivaţia individuală. Teorii interacţioniste. apare o inechitate.3. Motivarea individului este generată de atracţiile sau barierele prezente în mediul în care el îşi desfăşoară activitatea. 1. că motivarea se naşte la întâlnirea individului cu mediul său: ■ Teoria câmpurilor . Percepţia inechităţii poate fi realizată pe baze reale. Teoriile deja prezentate (teoria nevoilor şi teoria aşteptărilor) au un punct comun: ele s-au axat. Unitatea de bază ce trebuie studiată nu este Individul. relaţia nu este paritară. deoarece intervin numeroşi factori. O situaţie echitabilă poate să fie ilustrată prin relaţia de egalitate următoare: Persoana 1 : recompense / eforturi = persoana 2 : recompense / eforturi (n. ei compară recompensele primite pentru munca prestată.

chiar dacă nivelul motivaţional nu este prea ridicat (de exemplu: individul a înţeles foarte bine sarcina şi îşi direcţionează foarte bine efortul). ■ condiţiile de muncă. ■ renumele şi importanţa întreprinderii. cu toate că aceasta este foarte motivată (aptitudini scăzute. ■ avantaje sociale. în cercetarea privind implicarea. au fost următoarele: . ■ remuneraţia cu toate formele sale. de asemenea. ■ promovările sau posibilităţile de evoluţie profesională. la care ajunge individual. posibil să se obţină performanţă. Implicarea în muncă . Principalele direcţii. ■ amplasarea locului de muncă faţă de locuinţă. în momentul în care răspunde complet unor nevoi. ■ stilul de management. în legătură cu satisfacţia în muncă se impune clarificarea următorului aspect: Ce este satisfacţia în muncă? Satisfacţia în muncă este starea de echilibru. ■ relaţiile interpersonale şi lucrul în echipă. sau aşteptărilor conştiente sau inconştiente. ■ posibilitatea de a învăţa sau de a stăpâni bine o activitate. Factorii care determină satisfacţia în muncă: ■ muncă însăşi privită ca ansamblu de activităţi. abilităţi nedezvoltate. Satisfacţia în muncă.performanţa unei persoane să fie scăzută. Este. Factorul uman şi performanţele organizaţiei: ■ politicile şi cultura întreprinderii. o proastă înţelegere a sarcinii sau şansa pot diminua performanţa chiar şi a celor mai motivate persoane). ■ recunoaşterea rezultatelor bune.

Dar rezultatele nu sunt. implicarea este un proces îndelungat şi persoanele cu o vechime mai mare au avut timp să-şi consolideze legăturile. existente între individ şi organizaţie. Implicarea rezultă dintr-un proces de identificare a individului în cadrul organizaţiei.o puternică dorinţă de a aparţine organizaţiei. foarte tranşante şi aceasta pentru că efectul vârstei şi şi al vechimii se poate intersecta cu efectul altor factori. o dorinţă de a face eforturi considerabile pentru organizaţie. De aceea. Există situaţii frecvente în care tinerii licenţiaţi sunt puternic implicaţi la începutul . întotdeauna. devine dificilă găsirea unui alt loc de muncă. Ea insistă asupra aspectelor afective ale relaţiei dintre individ şi organizaţie. în afara organizaţiei. ■ concepţia psihologică. în legătură cu implicarea în muncă au fost formulate următoarele definiţii: ■ Implicarea este o funcţie care exprimă costurile şi câştigurile asociate apartenenţei la o organizaţie. pe măsura înaintării în vârstă. ■ Implicarea este ceea ce explică actele şi comportamentele individului. în general. implicarea creşte o dată cu vârsta şi vechimea în întreprindere şi aceasta din mai multe motive: pe de o parte. individul va fi înclinat să se lege mai puternic de actuala organizaţie. ■ Implicarea este o atitudine sau un comportament generat de o puternică încredere şi o deplină acceptare a scopurilor şi valorilor întreprinderii. a aşteptărilor reciproce. Factorii care influenţează implicarea în muncă sunt următorii: ■ Vârsta şi vechimea. Implicarea apare ca urmare a schimburilor. ■ Vorbim despre implicare atunci când individul se identifică cu organizaţia şi îşi orientează toate eforturile către ea. pe de altă parte.■ concepţia bazată pe schimbul individ-întreprindere.

Explicaţia acestui fenomen porneşte de la faptul că femeile se confruntă cu bariere tot mai numeroase şi mai dificile în cariera lor. cu atât vor fi mai puţin implicaţi. precum şi etica de muncă pot fi considerate ca factori importanţi de implicare. De aceea. oportunităţi mai mari de a găsi un alt loc de muncă. cultura etc. întreprinderea este. şi studii care consideră femeia mai puţin implicată şi aceasta datorită unor rigori exterioare. Explicaţia fenomenului constă în faptul că o persoană cu pregătire superioară are valoare şi. în competiţie cu alte legături şi sisteme de valori. într-o altă organizaţie. familia. . de asemenea. Instituţiile de învăţământ şi educaţia permit indivizilor să experimenteze alte activităţi. De asemenea. Anumite studii au legat sexul de implicare. de către o întreprindere. experimentate de anumiţi indivizi. mentalităţi etc). adesea. implicit. să se implice mai mult în viaţa organizaţiei şi să renunţe la alte activităţi. ■ Factorii legaţi de locul şi caracteristicile postului. ■ Personalitatea individului. se ştie că un nivel de pregătire mai înalt conduce la aşteptări. religia. cărora trebuie să le răspundă (de exemplu. ■ Caracteristicile structurale. afirmând că femeile sunt mai implicate decât bărbaţii. având în vedere interesul lor de a câştiga experienţă. Implicarea se va diminua când experienţa devine un "capital" pe piaţa muncii. Acest factor conduce cel mai adesea la scăderea implicării: cu cât indivizii vor avea un nivel de pregătire mai înalt. ■ Nivelul de pregătire. tot mai dificil de satisfăcut. de auto-realizare.carierei. Există. Anumite studii arată că nevoia de împlinire. în mod indirect. Acest lucru le face. cum ar fi sportul. ■ Sexul.

asupra realizării obiectivelor organizaţiei.1. procesul de organizare este acela care grupează activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.2. procesul de recrutare nu este posibil fără a se şti şi a se comunica cerinţele postului. Posturile. prin formarea mai multor grupuri de muncă. prin conţinutul lor. n. dar şi asupra angajaţilor. Organizaţia presupune o sinergie a eforturilor indivizilor care o compun. aceasta facilitează fluxurile comunicaţionale din interiorul firmei.2. prin nevoile pe care le satisfac. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTULUI / FUNCŢIEI Analiza posturilor reprezintă temelia tuturor activităţilor legate de w resursele umane. respectiv prin diviziunea muncii în cadrul firmei. cât şi orizontal. ce porneşte de la ideea că specializarea muncii este o condiţie a creşterii eficienţei şi a calităţii. constituie o componentă a dezvoltării profesionale a fiecărui angajat.n. care compun structura organizaţiei. . Diviziunea orizontală a muncii reflectă specializarea activităţilor. este Imposibil de proiectat un sistem de recompense fără ca postul să fie proiectat în mod clar. Proiectarea posturilor Posturile sunt componentele primare ale structurii organizatorice a firmei. desemnând autoritatea şi delegarea. De aceea. Ele au implicaţii deosebite asupra funcţionalităţii şi eficienţei structurii organizatorice. Munca prestată în organizaţie poate fi divizată atât vertical. De asemenea. Diviziunea verticală a muncii urmăreşte stabilirea liniilor de autoritate şi definirea nivelurilor ierarhice. De exemplu. In mod similar. Maniera şi gradul de diviziunea muncii definesc posturile într-o organizaţie.

dar uneori şi în scopul familiarizării lucrătorului cu mai multe operaţiuni desfăşurate într-o unitate sau se foloseşte ca metodă de pregătire/ perfecţionare. modificându-i dimensiunile. să acorde deţinătorului postului libertatea de a lua deciziile necesare în îndeplinirea activităţii. s-au schimbat. Evidenţierea conţinutului postului reprezintă punctul de plecare al stabilirii standardelor de performanţă pe post. adică să cuprindă o sarcină identificabilă. un post bine definit trebuie: să constituie un întreg. Ea trebuie să răspundă întrebărilor: cum poate deveni performant un post. Asupra conţinutului postului se poate acţiona în timp. a cunoscut o evoluţie importantă. respectiv o cerinţă a obţinerii unei productivităţi ridicate. avute în vedere la proiectarea posturilor. Definirea postului. în sine. să dea posibilitatea ocupantului postului să-şi evalueze activitatea. Rotaţia pe posturi reprezintă o schimbare periodică a muncii. să ofere recompensele corespunzătoare efortului depus. Iată de ce analiza posturilor este o activitate care ţine de gestiunea resurselor umane. amplificarea (lărgirea) şi îmbogăţirea postului .termeni ce se referă în mod direct la conţinutul postului. pe posturi diferite în acelaşi departament. însumând anumite sarcini.Proiectarea posturilor defineşte cerinţele specifice muncii desfăşurate de un grup sau la nivel individual. Lărgirea postului presupune creşterea cerinţelor de . Printre mijloacele prin care se intervine asupra conţinutului postului enumerăm: rotaţia pe posturi. să aibă însemnătate pentru deţinătorul postului şi să presupună o activitate care să merite a fi îndeplinită. atunci când condiţiile iniţiale. odată cu recunoaşterea faptului că acesta nu este numai o poziţie din structura organizatorică. în limitele constrângerilor impuse de organizaţie. Astfel. cine poate obţine performanţa pe postul respectiv şi în ce mod? Proiectarea posturilor trebuie să satisfacă mai multe cerinţe. mai ales a tinerilor cu perspective de manageri. ci şi un mijloc prin care angajatul îşi asumă o responsabilitate. îndeplinind un rol bine definit în organizaţie.

Aceste acţiuni nu trebuie însă să rupă echilibrul organizatoric al postului. cât şi a profunzimii acestuia. constând în realizarea unui anumit număr de observaţii 66 .este o procedură de determinare a duratei de îndeplinire a unei operaţiuni sau cerinţe. metodă similară cu cea precedentă. în sensul că obiectivele. Alegerea unei metode se face în funcţie de felul în care este utilizată forţa de muncă. ■ Studiul timpului . Studiul mişcării . secvenţial.este o tehnică ce presupune determinarea mişcărilor şi gesturilor de bază. ce trebuie îndeplinit pentru realizarea obiectivelor unui post. necesare obţinerii performanţei. sarcinile. autoritatea şi responsabilitatea trebuie. Adăugarea de noi responsabilităţi este una dintre cele mai folosite metode de îmbogăţire a muncii şi una dintre căile de creştere a motivaţiei şi şi satisfacţiei în muncă (de exemplu teoria motivaţională a lui Herzberg).MANAGEMENT aceeaşi natură. de proiectarea echipamentelor utilizate etc. necesare pentru îndeplinirea unei operaţiuni şi a modului de coordonare a acestor mişcări pentru realizarea performanţei pe post. sub diverse forme de prezentare. permanent. următorul pas trebuie să fie determinarea metodelor ce pot fi folosite pentru a descrie modul în care poate fi obţinută performanţa pe postul respectiv. "Work sampling" (eşantionarea muncii). atât a proporţiilor postului.este o tehnică statistică bazată pe eşantionare aleatoare. ea presupune o creştere a proporţiilor postului. După definirea conţinutului postului.reprezintă. Obiectivul principal este acela de a găsi cea mai potrivită cale de a obţine performanţa pe un post anume. de modul de organizare a locului de muncă. Cele mai utilizate metode folosite în acest sens sunt: ■ ■ Graficele (tabelele) procesuale . corelate. îmbogăţirea postului se realizează prin mărirea. asociate cu sporirea operaţiunilor ce trebuie realizate în acest scop.

II. autodisciplina performanţa 1 Fig. Organizaţiile economice care dau dovadă de eficienţă. Competitivitatea unei organizaţii depinde de performanţele individuale. de a evolua profesional. în special. în măsurarea tipurilor de muncă "neciclică" (nerepetabilă). orice post să ofere ocupantului său posibilitatea de a învăţa. se pot menţine întrun mediu concurenţial. umiditatea. iar performanţele individuale sunt condiţionate de: voinţa angajatului pentru a 67 . dispune de calificarea necesaiă. în procesul de proiectare a posturilor trebuie să se aibă în vedere şi condiţiile fizice şi socio-tehnologice ale mediului de muncă. Raportul dintre performanţă şi factorii determinanţi de natură individuală. pentru muncă funcţionarilor sau a managerilor. precum şi o minimă libertate de decizie privind munca sa. cu rol determinant în obţinerea performanţei pe post. printre care putem aminti: mediul de muncă să se încadreze în normele specifice fiecărui post (sau rezonabil) privind iluminatul.1. voinţa de a munci. suficient de înalte. Această metodă se foloseşte.MANAGEMENT asupra modului în care lucrătorul realizează anumite cerinţe sau operaţiuni. proiectarea posturilor se va face respectând unele cerinţe de acest ordin. Astfel. Pregătirea profesională Cunoaşterea a ceea ce este aşteptat. interes Efort Stimulente. ale angajaţilor săi.ştie cum să soluţioneze problemele Abilitate Talent. factori de personalitate. temperatura. numai prin utilizarea creativă a tuturor resurselor de care dispun. prezenţa la lucru. de exemplu. ventilaţia.2. să se ofere tuturor angajaţilor o minimă poziţie socială şi o recunoaştere a muncii depuse.

prin conţinutul său trebuie să evite exercitarea puternică a influenţei factorilor negativi de mediu. ■ proiectarea funcţiei poate afecta starea de sănătate fizică şi mentală a angajaţilor. în procesul de proiectare şi de reproiectare a unui post de lucru. presiunea şi circulaţia sângelui. se realizează. adică a acelora care intervin asupra funcţiilor vitale ale organismului (acuitate auditivă şi vizuală. prin reducerea fluctuaţiei şi absenteismului. ca în figura următoare : Proiectarea postului/funcţiei este efortul conştient de a stabili sarcinile. de aceea este important să se identifice acele componente ale postului. lărgiri sau îmbogăţiri ale conţinutului acestuia. stres etc). de asemenea. Motivaţia studiului proiectării postului/funcţiei este determinată de: ■ impactul semnificativ pe care îl poate avea aceasta activitate asupra performanţelor. integritatea şi buna funcţionare a coloanei vertebrale. mai ales acolo unde motivarea angajaţilor conduce la diferenţieri vizibile. în condiţii optime. în activitatea de proiectare a postului/ funcţiei se porneşte de la contextul în care se desfăşoară activitatea lucrativă şi de la influenţa exercitată de către conţinutul postului de lucru asupra ocupantului său.depune efortul necesar în muncă. ■ efectele negative sau pozitive asupra satisfacţiei în muncă. plecând de la considerentul că angajaţii pot fi mai mult sau mai puţin satisfăcuţi de configuraţia pe care o are postul ocupat. abilitatea sau capacitatea lor de a îndeplini sarcina de muncă. în mod obişnuit. îndatoririle şi responsabilităţile care revin fiecărui loc de muncă. poate contribui la diminuarea costurilor. Pentru a defini mai corect conţinutul unui post/ funcţie. care pot conduce la maximizarea satisfacţiei în muncă. a fost creat modelul . pregătirea profesională de care dau dovadă lucrătorii.

este asigurat de cantitatea şi calitatea informaţiilor clare. 5. Un post de lucru este cu atât mai semnificativ. dintr-un ansamblu sau o parte a acestui ansamblu. încât să asigure realizarea unui produs sau a unei lucrări. cu cât influenţează un număr mai mare de lucrători.autonomia .sarcinile postului funcţionează ca un tot unitar.MANAGEMENT Hackman & Oldham. 2.sau gradul de extindere a activităţilor. . de desconsiderare).varietatea calificării . O autonomie mai mare conduce la creşterea responsabilităţii persoanei ocupante.identitatea sarcinii . Aceasta componentă contribuie la o mai bună înţelegere a eficienţei muncii. . dar şi asupra altor persoane. cu un rezultat vizibil. cu privire la modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de muncă. ca o unitate de muncă. . primite de titularul postului.este impactul pe care îl exercita postul asupra ocupantului său. prin intermediul unei game largi de activităţi. din anumite motive. 69 . 4. a nivelului de performanţă atins. care asigură succesul într-un loc de muncă. contribuie la viziunea generală pe care angajatul o are despre munca sa (de stima şi respect sau.feed-back-ul . Fiecare post de lucru trebuie astfel creat. dimpotrivă. . O mai mare varietate a solicitărilor şi a calificării semnifică o mai mare importanţă a muncii şi aceasta devine mai interesantă.este gradul de libertate individuala şi de acţiune independentă a muncii dintr-un post.semnificaţia postului . utile şi oportune. 3. Fiecare loc de muncă se deosebeşte de altele prin anumite sarcini specifice. contrar opticii de a realiza o singură operaţie. pentru munca prestată. . prin care se identifică cinci caracteristici importante în vederea proiectării postului: 1. precise.

a performanţei de nivel superior şi a satisfacţiei muncii. Metoda examinează fiecare post. cu cel al posturilor-cheie. Astfel. nu poate fi utilizată o singură scală pentru toate tipurile de posturi. unde acest proces necesită un volum important de muncă. a posturilor productive sau a celor manageriale. astfel. Metoda punctelor . prin numărul de puncte cu care au fost creditate. iar feedback-ul permite cunoaşterea rezultatelor muncii şi evaluarea acestora. autonomia conduce la responsabilizarea angajatului pentru rezultate mai bune. cele cinci caracteristici ale modelului Hackman &01dham facilitează obţinerea motivaţiei pentru muncă. De exemplu. Etapele de aplicare a acestei metode sunt: a) Selectarea scalei de evaluare . în general. în ansamblu. Dificultatea realizării evaluării posturilor este determinată de numărul mare de posturi existent în anumite organizaţii. demersul respectiv constă în identificarea şi evaluarea posturilor-cheie din cadrul firmei (circa 20% din total). urmate de evaluarea celorlalte posturi. sunt necesare scale diferite pentru evaluarea posturilor administrative.se bazează pe utilizarea unei scale cantitative (pe puncte) pentru fiecare post ce trebuie evaluat. Metoda de bază ce poate fi utilizată în cadrul sistemului de evaluare a posturilor va fi descrisă în continuare.reprezintă una dintre cele mai utilizate metode. prezintă avantajul unei relative uşurinţe în folosire. ele pur şi simplu. identitatea sarcinilor şi semnificaţia funcţiei contribuie la înţelegerea deplină a semnificaţiei muncii în postul proiectat. prin prisma componentelor sale principale (factori şi subfactori) şi nu ca entitate de ansamblu. adeseori.MANAGEMENT Varietatea calificării. posturile fiind diferenţiate între. prin compararea conţinutului activităţii lor. departamentul de 70 .

b) Selectarea posturilor-cheie. grupă determinată în funcţie de scala de evaluare. Factorii de evaluare selectaţi sunt apoi detaliaţi pe subfactori. Aceşti factori sunt. responsabilitatea şi condiţiile de muncă. efort şi condiţii de muncă. pentru orice tip de post. De exemplu.MANAGEMENT resurse umane este cel care decide ce scală va fi utilizată. pot fi utilizaţi factorii: îndemânare. pentru posturile "productive". care determină importanţa şi locul acestuia în cadrul organizaţiei. cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Acestea trebuie să fie identificabile de către persoanele care fac evaluarea. Această detaliere a factorilor pe subfactori şi grade este deosebit de utilă pentru definirea cât mai clară a postului şi pentru facilitarea evaluării lui. 71 . în funcţie de cerinţele sale specifice. Important este faptul că aceşti factori de evaluare trebuie acceptaţi atât de conducere. nu va fi evaluat fiecare post în parte. şi ele. responsabilitate. de fapt. în ordinea crescătoare a intensităţii sau a complexităţii cerinţelor respective. c) Selectarea factorilor şi a sub/actorilor de evaluare. Practica utilizării metodei de evaluare prin puncte a încetăţenit utilizarea unui set universal de factori. descrise pe diferite trepte sau grade. Următorul pas îl reprezintă selectarea a câte unui post-cheie (etalon) din fiecare grupă de posturi din organizaţie. în timp ce pentru evaluarea posturilor de conducere se vor selecta factori precum: cunoştinţe. Această teorie a fost treptat înlocuită cu cea conform căreia fiecare organizaţie trebuie să-şi selecteze propriul set de factori. în sensul că trebuie să existe un acord unanim privind descrierea şi modul de recompensare a acestor posturi reprezentative. Astfel. aceştia sunt: aptitudinile. Cerinţele specifice fiecărui subfactor sunt. ci numai posturile-cheie (reprezentative). cerinţe decizionale. pentru fiecare post în parte. care descriu conţinutul fiecăruia dintre ei. caracteristicile principale ale postului. precum şi modalitatea de recompensare.

MANAGEMENT Spre exemplu, principalii factori ai unui post pot fi detaliaţi pe subfactori astfel: Aptitudini: ■ pregătirea şi instruirea necesară; ■ amploarea şi profunzimea experienţei cerute; ■ aptitudinile sociale necesare; Responsabilitate: ■ amploarea responsabilităţii; ■ complexitatea activităţii; ■ libertatea de acţiune; ■ numărul şi tipul cadrelor subordonate; Efort: ■ intelectual; ■ fizic; Condiţii de muncă: ■ numărul şi duratele deplasărilor; ■ diversitatea subordonaţilor; ■ riscuri ce trebuie asumate; ■ atmosferă dificilă sau imprevizibilă etc. Abilităţi: de a citi, scrie, copia şi număra; sa utilizeze aritmetica simplă, un vocabular bogat , să se descrie evenimente sub forma unui raport, să se compună şi să se prelucreze scrisori nestandardizate în limitele unor îndrumări; d) Alocarea punctelor pe factori. Fiecărui factor, subfactor şi grad de intensitate i se acordă un anumit punctaj, reflectând importanţa lor relativă. Evident, acest punctaj diferă de la un post la altul; de exemplu, abilităţile reprezintă cel mai important factor utilizat în evaluarea unui post de mecanic, pe când responsabilitatea ar fi reprezentativă pentru evaluarea unui manager

72

MANAGEMENT la un nivel ierarhic inferior sau mijlociu. Nu există o metodă "perfectă" pentru repartizarea punctelor; aceasta se face în funcţie de experienţa şi judecata evaluatorilor. e) Repartizarea punctelor pe posturi. După determinarea scalei pe puncte, se vor evalua posturile-cheie în următoarele etape: ■ examinarea descrierii detaliate a postului; determinarea gradelor care descriu cel mai bine subfactorii fiecărui factor, pentru fiecare postcheie (gradele pot fi cele din scala de evaluare sau pot fi "intermediare", apreciate ca atare de evaluator); ■ obţinerea punctajului total al postului, prin însumarea tuturor punctelor alocate subfactorilor. Alte metode de evaluare a posturilor: A. Metoda comparării factorilor . Este similară metodei punctelor, cu deosebirea că măsurarea factorilor se face alocându-se fiecăruia o valoare de pe o scală care reprezintă, de fapt, intervalul de la cea mai scăzută până la cea mai înaltă valoare a factorului respectiv. Mai exact, fiecare factor este ordonat după importanţa sa pentru fiecare post-cheie, atribuindu-i-se un rang de la 1 până la n, cifra mai mică reprezentând un post mai important din punct de vedere al factorului respectiv. De reţinut că, spre deosebire de metoda anterioară, în acest caz factorii de dificultate nu sunt detaliaţi pe subfactori şi grade de intensitate. B. Metoda clasificării posturilor (a gradării posturilor). Presupune încadrarea fiecărui post din firmă într-o clasificare generală pe grade, care la rândul lor se stabilesc în funcţie de valorile diferite ale unor factori, cum ar fi: îndatoriri şi responsabilităţi, aptitudini, condiţii de lucru ş.a. Fiecare grad sau nivel din ierarhie conţine descrierea activităţilor prin intermediul factorilor compensatori aleşi. Deşi foloseşte o grilă predeterminată a posturilor, metoda poate fi subiectivă, deoarece încadrarea postului într-un anumit grad nu va fi

73

MANAGEMENT întotdeauna perfectă; mai mult, în unele situaţii, un post poate fi încadrat în mai multe clase de nivel. De aceea, această metodă este recomandată doar pentru evaluarea anumitor tipuri de posturi (cum ar fi cele funcţionăreşti). C. Metoda ierarhizării posturilor. Este cea mai simplă metodă ce poate fi utilizată în evaluarea posturilor, cea mai rapidă, dar şi cea mai subiectivă. Ea constă în compararea posturilor între ele (două câte două) şi în ierarhizarea acestora în funcţie de importanţa (percepută) în realizarea obiectivelor organizaţiei. Evaluatorul culege informaţiile de bază privind posturile, apoi le ierarhizează după importanţă, comparându-le pe perechi, fără folosirea factorilor de evaluare. De aceea, această ierarhizare nu va permite şi indicarea gradelor de diferenţiere dintre posturi; de exemplu, un post considerat de rang 4 nu va fi, în mod necesar, de două ori mai puţin important pentru firmă sau mai dificil decât un post de rangul al doilea. Această metodă nu poate fi aplicată în organizaţiile cu un număr mare de posturi; de asemenea, este mai subiectivă decât toate celelalte metode, întrucât nu foloseşte criterii bine definite care să permită justificarea ierarhizării. Ca şi metoda precedentă, ea abordează postul ca un întreg. Organizaţia îşi va stabili propriul sistem de evaluare a posturilor, ţinând cont de avantajele şi dezavantajele pe care le deţine fiecare metodă mai sus prezentată. Desigur, vor fi avute în vedere şi disponibilităţile de timp, de efort sau financiare, care se vor constitui în "restricţii" ale procesului de evaluare. De asemenea, alegerea sistemului de evaluare a posturilor va ţine cont şi de înţelegerea şi acceptarea rezultatelor metodelor de către angajaţi.

n.2.2.Analiza postului / funcţiei.
Analiza postului/funcţiei se constituie ca o modalitate practică de culegere şi de analiză a informaţiilor cu privire la conţinutul postului/

74

. revizuită. . Analiza posturilor se poate defini ca un proces de determinare şi transmitere a informaţiilor pertinente privind natura şi specificul postului...postului.. cu acordul managerilor.. elalrore^ şi ^bileşte %x^x^ de performanţe.. . ' ■ . Ea se referă la conţinutul şi cerinţele de tipul următor: ■ Ce presupune postul şi ce fel de persoane ar fi potrivite? ■ Care sunt sarcinile şi responsabilitatea postului? ■ Cum trebuie proiectat acesta pentru a motiva şi a spori performanţa celui care îl ocupă? ■ Ce fel de comportamente necesită postul? ■ Care sunt cerinţele fizice. 75 . respectiv ansamblul aptitudinilor. Z postului/ funcţiei ce urmează a fi v . abilităţilor şi responsabilităţilor cerute unui individ pentru a putea obţine performanţa pe un post anume. cu asistenţa specialiştilor. mentale şi emoţionale ale postului? ■ Care sunt trăsăturile şi experienţa cerute ocupantului postului? Analiza funcţiei reclama un grad înalt de cooperare şi de coordonare între compartimentul de resurse umane şi managerii organizaţiei. responsabilităţile referitoare la activitatea de analiza şi proiectare a posturilor/ funcţiilor se împart între specialiştii din domeniul resurselor umane şi manageri. De aceea.... • consultă experb externi.c .„ ... elaborează descnerea şi specificaţia Manageri ■ efectuează completări şi asistă la analiza postului/funcţiei... _ • • • ~ j • . ...... cunoştinţelor... pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor de lucru..MANAGEMENT funcţiei. ■ revizuiesc şi revăd periodic descnerea şi specificaţia postului/funcţiei... . astfel: Compartimentele şi specialiştii din domeniul resurselor umane ■ pregătesc şi coordonează elaborarea metodologiei şi a procedurilor ce urmează a fi folosite în activitatea de analiză şi proiectare. • • descriem şi specificaţiei . dificile sau mai puţin uzuale... ■ solicită revederea şi • ••• asigurarea preciziei . în cazul unor analize speciale. pentru corecturi sau completări. ■ poate solicita analizarea şi reanalizarea postului. . ....

metodele şi tehnologiile utilizate în procesul lucrativ. organizaţional şi naţional. pentru procesul de selecţie. Productivitatea organizaţională se măsoară. în mod uzual. Productivitatea se reflecta la trei nivele: individual. Factorii ce exercita o influenţa negativă asupra nivelului atins de productivitatea individuală a muncii sunt: fluctuaţia de personal şi absenteismul. de evaluare a muncii. pentru instituţionalizarea sistemelor de sancţionare şi de recompensare.MANAGEMENT Competitivitatea unei organizaţii şi prosperitatea sa are nevoie de realizarea a trei categorii de performanţe individuale: productivitatea. Productivitatea naţională constituie o preocupare constantă. La nivelul individual. prin intermediul indicatorului "costul unităţii de muncă" sau "costul total al muncii/ unitatea de produs". cu volumul său cantitatea de lucrări/ produse raportat(ă) la numărul de ore/lucrător necesar. printre care menţionăm: nivelul de instruire profesională şi de experienţă . dacă nivelul costului factorului de producţie « muncă » 76 . inovaţia şi loialitatea. ea este asimilată cu eficienţa. dar şi de o serie de alţi factori. şi afectează profitabilitatea şi capacitatea competitivă a unei întreprinderi. venituri mai substanţiale pentru populaţia activă. Productivitatea individuală depinde de efortul depus pentru a obţine un anumit rezultat (exprimat în cantitate de produse. Productivitatea individuala a muncii constituie criteriul de definire a sistemului de salarizare. condiţiile de muncă. volum de lucrări executate sau servicii prestate). îndemânarea individului. pentru următoarele motive: productivitatea înaltă determină un nivel de trai ridicat. calitatea şi numărul mijloacelor de muncă. de pregătire profesională. la descreşterea puterii de cumpărare şi la creşterea costurilor variabile şi totale. lipsa de corelaţie între nivelul veniturilor salariale şi acela al productivităţii muncii conduce la inflaţie.

refuzul de a accepta o schimbare a poziţiei sau conţinutului muncii. Stimularea şi menţinerea unui climat creativ/ inovativ în cadrul organizaţiei trebuie să devină un obiectiv important. absenteism. din partea managerilor şi patronatului. iar loialitatea este o componenta a stabilităţii.tendinţa firească a oamenilor de a se opune schimbării. riscul implicat de orice schimbare. rezultă o competitivitate slabă a produselor şi serviciilor pe pieţele internaţionale. pentru a inova. schimbul se dovedeşte a fi inegal. în general. Inovaţia implică un comportament creativ. managerii trebuie să deprindă abilitatea de a-şi însuşi riscul. lipsa de acceptare a inovaţiilor sau a noului. Astăzi. reducerile de personal. în condiţiile operării în pieţe accentuat concurenţiale. Lipsa acestei componente generează acte de indisciplină a muncii. Din multe puncte de vedere. sabotaj. furt. Pentru a 77 . Inovarea poate fi limitată sau încetinita de unele aspecte umane . loialitatea apare ca o relaţie de reciprocitate între patronat şi angajaţii acestuia. Aceştia fac eforturi. fidelitatea şi sinceritatea faţă de organizaţie. eliberarea prin şomaj sunt considerate de către lucrători ca fiind denunţări ale loialităţii de care trebuie să dea dovadă organizaţia faţă de ei. în consecinţă. Loialitatea înseamnă încrederea. Restructurările. deci. realizează productivitate şi sunt loiali faţă de organizaţie şi aşteaptă un comportament similar. unele încercări se pot dovedi costisitoare sau pot să nu conducă la rezultatele dorite. depinde de stabilitatea şi de calificarea factorului forţă de muncă. de genul: eforturi mai mici de a munci. se consideră că loialitatea este mai semnificativă pentru orice organizaţie decât profesionalismul sau tehnologiile utilizate. pentru realizarea de noi produse sau servicii sau pentru a realiza noi condiţii de îndeplinire a sarcinilor de lucru. Starea de "sănătate" a unei întreprinderi. pe termene lungi.MANAGEMENT depăşeşte nivelul productivităţii generale a muncii.

Oferă informaţii privind denumirea.MANAGEMENT stimula loialitatea în cadrul întreprinderilor. Sarcina de muncă este totalitatea activităţilor elementare sau o grupare de mişcări. în organizare şi conducere. se poate acţiona pe următoarele direcţii: ■ stimularea implicării angajaţilor în procesul decizional. Nivelul mai accentuat sau mai redus al responsabilităţilor dintr-un post de lucru conduce la o diferenţiere salarială. 78 . Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a îndeplini anumite sarcini şi îndatoriri. ca entităţi statice. în general. îndatorirea este un segment de muncă realizat de către o persoană. către o persoană desemnată. dar şi a importanţei postului în cadrul schemei organizatorice. Deşi sunt private. Descrierea postului se concentrează asupra postului în sine. ■ gestionarea corectă a sistemului de recompense competitive şi a celor profesionale. de gestionare a carierelor. într-un anumit termen. îndatoriri şi responsabilităţi. autoritatea conferită. rezultatele finale aşteptate. şi anume: descrierea postului şi specificaţia postului. Analiza postului include două părţi raportate una alteia. activităţilecheie care trebuie desfăşurate. localizarea postului în structura firmei. resursele de care poate dispune postul. compus dintr-un număr de sarcini. condiţiile generale de muncă. Orice post de lucru sau funcţie este compus(ă) din sarcini. ■ asigurarea posibilităţilor de pregătire şi de perfecţionare profesională. ce poate fi identificată distinct. ■ realizarea unui sistem de comunicare eficient. cu respectarea condiţiilor stabilite şi de raportare a rezultatelor obţinute. îndatoririle şi responsabilităţile aferente.

care va include: ■ ■ ■ identificarea postului . interacţiuni formale cu alţi angajaţi. respectiv autoritatea conferită. în timp. ca urmare a interacţiunii între caracteristicile indivizilor (abilităţi. schimbărilor determinate de personalul angajat. de aceea. ■ resursele de care dispune deţinătorul postului. talente. materiale şi utilaje folosite. cauzate de factori foarte diferiţi. spaţiul muncii (închis sau deschis). relaţiile interumane. grupa de activităţi de care aparţine.control şi colaborare. cum ar fi: condiţiile fizice ale muncii. Informaţiile obţinute din descrierea postului sunt sintetizate în fişa postului. codul etc. care poate avea ca efect redefinirea muncii. descrierea posturilor nu este doar o etapă a proiectării acestora. posibilitatea modificării acestor condiţii.sarcini ce trebuie îndeplinite. poziţia ierarhică.denumirea. responsabilităţi. ci o activitate periodică datorită: ■ ■ schimbărilor determinate de trecerea timpului. ■ ■ ■ relaţiile de subordonare . fluctuaţia personalului. marja de autonomie. nivelul zgomotului. iluminat. localizare geografică. ■ schimbărilor determinate de situaţii speciale. 79 . recrutarea de personal etc. preferinţe) şi caracteristicile muncii. activităţile şi procedurile postului .MANAGEMENT practica a demonstrat că posturile de lucru îşi pot modifica conţinutul. condiţiile de muncă şi mediul fizic în care se desfăşoară aceasta -temperatură.

Pentru a fi valide sau fidele. alte beneficii posibil de obţinut. îndemânarea. analişti ai posturilor. în special datorită: ■ caracterului lor "steril" din punct de vedere psihologic. de asemenea. perfecţionarea. Astfel. mai ales. ■ caracterului static al descrierii (adeseori. stabilirea sistemului de recompense. 80 . abilităţile fizice sau intelectuale. Datele obţinute în urma procesului de analiză a posturilor sunt necesare în numeroase activităţi legate de resursele umane. în legătură cu întocmirea specificaţiilor unui post de muncă se pune problema modului în care se ajunge la stabilirea lor şi a modurilor de culegere a informaţiilor necesare. în cazul posturilor de conducere. metoda de plată a salariului. precum şi al unor analize statistice. a modului de împărţire a timpului de lucru şi a modului specific de realizare a sarcinilor. manageri. oportunităţi privind promovarea sau transferul. Acestea se caracterizează prin faptul că ocupanţii lor exercită o puternică influenţă asupra activităţilor de muncă. Descrie cerinţele privind: educaţia. ele trebuie să fie rezultatul judecăţilor mai multor persoane angajaţi pe postul respectiv. Dezavantajele folosirii descrierilor de posturi se manifestă. recrutarea.MANAGEMENT ■ condiţii de angajare . puterea de decizie etc. experienţa. orientarea carierei.structura salariului. selecţia şi încadrarea. perfecţionarea. nu sunt puse în evidenţă elementele dinamicii posturilor). redescrierea postului. abilităţile specifice cerute de muncă respectivă. Specificaţia postului se referă la caracteristicile cerute ocupantului pentru a putea obţine performanţă pe postul respectiv. specificaţiile postului trebuie să fie stabilite pe baza unei profunde înţelegeri a activităţilor postului. aprecierea performanţei. Folosirea univocă a descrierii posturilor de muncă este însă adesea criticată.

MANAGEMENT toate ar trebui să aibă la bază o foarte amănunţită analiză a posturilor. materiale. scule. comportamentul cerut. condiţiile de muncă. Descrierea postului arată ce trebuie să fie făcut. îndatoriri. echipamente etc). supravegherea primită. are şanse mai mari de a realiza la nivelul optim sarcinile trasate. 81 . materii prime. pentru a justifica salariul încasat. unde şi cum trebuie să se muncească. capacităţi). figura IL2. adică: sarcini. legături şi interacţiuni cu alte funcţii şi persoane. în redactarea acestei componente a postului se porneşte de la premiza că un lucrător avizat asupra ceea ce are de făcut. Tot din descrierea postului rezultă performanţele standard ce trebuie să fie realizate. abilităţi.dispozitive. responsabilităţi. metode de muncă utilizate. de ce. cerinţe personale (aptitudini. fără de care toate aceste activităţi nu ar putea fi desfăşurate. mijloacele de muncă necesare (maşini. acordată şi Analiza postului/funcţiei foloseşte pentru identificarea componentelor postului ce trebuie să fie îndeplinite de către angajaţi şi pentru soluţionarea unor probleme ale managementului resurselor umane (v.2). Informaţiile necesare pentru a realiza operaţiuni de analiză a postului/funcţiei privesc: activităţi postului. de muncă specifice performanţe aşteptate sau standarde de performanţă.

în esenţă. .identificarea postului .principalele sarcini.se expun clar şi precis sarcinile. în descrierea postului trebuie să se evite utilizarea expresiilor vagi. ea trebuie să fie descriptivă. . 2. grupate într-o formă logică. Limbajul folosit este precis. numele şefului ierarhic imediat. 3.se descrie. . îndatoriri şi responsabilităţi .precizarea denumirii postului. Componentele descrierii postului conţine trei părţi majore: 1.. conţinutul postului. îndatoririle şi responsabilităţile implicate în realizarea postului. date referitoare la numărul angajaţilor care ocupă posturi similare. .2. fără a furniza un exces de detalii. scala de salarizare şa. 112.îndatoririle specifice .Salarizare şi recompensare Aprecierea performanţelo] personalului Sănătate şi securitatea personalului ANALIZA Descrierea Planificarea şi dezvoltarea Planificarea resurselor umane Recrutarea Salarizarea Pregătirea şi orientarea Gestiunea carierelor personalului Selecţia de personal / POSTULUI postului Specificaţia postului Fig. inteligibil. Analiza postului şi conexiunile sale cu alte activităţi ale managementului resurselor umane.

restructurarea. adică: cunoştinţe. utilizabile. 83 . cerinţe fizice şi intelectuale. abilităţi. Specificaţia postului precizează modelul ideal de ocupant al postului descris. Factorii specifici identificaţi pot fi grupaţi în trei mari categorii: " cunoştinţe. Conţinutul lor poate fi afectat de schimbările intervenite în cadrul organizaţiei (dezvoltarea. la un anumit moment. criterii morale. experienţă.MANAGEMENT Pentru a asigura o anumită flexibilitate managerială. dar care vor apare ca necesare în procesul muncii. care nu sunt specificate. Analiza postului reprezintă o importanţă egală pentru manageri şi pentru angajaţi. îndemânări. precum şi pentru restul activităţilor de management al resurselor umane. în mod expres. experienţă în muncă. atunci când interesele organizaţiei din care face parte reclamă acest lucru în mod imperios". de genul:" Angajatul va îndeplini şi alte sarcini de muncă. reducerea dimensiunilor de activitate etc.) sau de revizuirile periodice ale posturilor. ■ ■ talent/dibăcie. pentru îndeplinirea în condiţii optime a sarcinilor de muncă. trasate de şeful său direct. clare. neprecizat în text. abilitatea de a lucra sub presiunea timpului sau altor factori specifici de solicitare. necesare unui angajat. In unele cazuri pot fi menţionate cerinţe privind nivelul de instruire şi de educaţie. în vederea înţelegerii depline a îndatoririlor şi răspunderilor ce revin fiecărei poziţii de lucru. Atât descrierea cât şi specificaţia postului/ funcţiei însumează precis informaţiile obţinute pentru fiecare poziţie de lucru. abilităţi. trebuie să fie inteligibile. se include o clauză cu privire la eventualele sarcini sau îndatoriri.

.... iar celalalt fiind deţinut........................3..................... (nume şi semnătura) dala întocmirii........2.............................. Realizarea analizei posturilor/ funcţiilor poate fi ameninţătoare pentru angajaţi şi pentru manageri. prin formalizarea excesivă a responsabilităţilor şi a calificărilor................................ mai poate cuprinde unele secţiuni privind mijloacele de muncă utilizate. Angajat.... Acest document poate arăta astfel: Titular ....................... calificarea şi abilităţile solicitate)..... iniţiativei şi flexibilităţii muncii lor.............. Principalele îndatoriri şi responsabilităţi..a........... Oportunităţi ale firmei... comportând o serie de consecinţe de natură comportamentală.........................MANAGEMENT Descrierea şi specificaţia postului se regăsesc în documentul numit "fişa postului"..... (nume şi semnătura) Compartiment resurse umane................. cum ar fi: ■ teama angajaţilor că analiza şi reproiectarea posturilor va antrena constrângeri asupra lor............ Fişa postului se întocmeşte în două exemplare.. unul fiind remis titularului de post.................. în unele cazuri..... gradul de independenţă sau autonomia postului ş..... Model de fisa postului......................................................... (nume şi semnătura) Figura nr......... Condiţiile de muncă.................... Salariul de încadrare.. ................................................... Pregătirea profesională şi experienţă........... fie de şeful ierarhic direct................................ oportunităţile oferite de firma angajatoare (posibilitatea de a realiza o carieră deosebită............... nivelul motivant al salarizării. fie este inserat în dosarul de personal al titularului de post............. condiţiile de muncă................................................. Director...... care........).... vor realiza o limitare a creativităţii.............. H.................................... Numele şi funcţia şefului ierarhic direct Poziţia în cadrul organizaţiei........... Numărul de lucrători similari................................. Specificaţia postului (cunoştine.. 84 ................

Ca atare. prin refuzul de a îndeplini o activitate (o sarcină)care este omisă din descrierea postului. asigurarea de oportunităţi egale în procesul de recrutare şi de selecţie este împlinită şi justificată prin descrierea şi specificaţia posturilor vacante şi scoase la concurs. este dificil. Managerii şi specialiştii din domeniul resurselor umane trebuie să conştientizeze consecinţele legale ale activităţii de analiză şi proiectare a postului/funcţiei şi ale fişei postului. Acest din urmă document are valoare probatorie în justiţie. deoarece o analiză. Organele judiciare şi cele sindicale acordă o importanţă deosebită acestui document. De asemenea. ■ poate apare o supraapreciere a angajaţilor existenţi. 85 . putând fi invocat în situaţia conflictului de muncă.MANAGEMENT ■ ■ rezistenţa la schimbare şi opoziţia făţişă faţă de orice transformare. oricât de amănunţită şi de corectă ar fi ea. părerea lucrătorilor că observarea detaliată a muncii lor poate însemna o încercare de anulare a aspectelor de unicat ale activităţii desfăşurate sau ca observarea este generată de greşelile pe care ei le săvârşesc. deşi este necesar să fie realizată. ■ ■ angajaţii şi managerii au tendinţa de a supraevalua importanţa semnificaţiei postului/funcţiei pe care o ocupă ei. O asemenea atitudine generează mari dificultăţi în exercitarea atribuţiilor manageriale şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul întreprinderii. nu poate preciza chiar tot ceea ce execută o persoană în cadrul postului ocupat şi ce calificare are. unii angajaţi au tendinţa de a folosi descrierea postului/funcţiei ca pe o limitare a atributelor decizionale ale managerilor.

uneori. într-o manieră logică şi practică. Necesitatea revizuirii şi actualizării descrierii şi specificaţiei postului/funcţiei poate să apară şi în diferite alte situaţii. Analiza postului nu este un proces complicat.MANAGEMENT pentru un patron. elaborarea documentaţiei noi. b) 86 . ■ în perioadele de reorganizare şi restructurare a activităţilor ş. ce depind de condiţiile concrete ale întreprinderii: A) B) C) D) E) identificarea posturilor şi revizuirea documentatiei aferente lor. ca: ■ ■ «• a în urma constatărilor rezultate din interviurile de părăsire a postului de către unii angajaţi. în mai multe variante. a descrierii şi specificaţiei postului/ funcţiei. dar trebuie să se realizeze metodic. efectuarea analizei postului/ funcţiei. în timpul evaluării performanţelor. î n cadrul demersurilor de planificare a necesarului de personal. prelucrare. de a avea un sistem legal de angajare şi de utilizare a resurselor umane. are scopul de a stabili ce activitate este îndeplinită. explicarea procesului de analiză managerilor şi angajaţilor.a. fără a dispune de o analiză performantă a funcţiei. în lipsa acesteia apărând. abuzuri. Procesul de culegere. Pentru efectuarea analizei postului/funcţiei se instrumentează un proces ce străbate mai multe etape. menţinerea şi actualizarea conţinutului fişei postului. interpretare şi utilizare a informaţiilor cu privire la o anumită funcţie sau la un anumit post. în ce condiţii şi care sunt abilităţile necesare pentru persoana ce le va îndeplini. Metodele des folosite pentru analiza postului/funcţiei sunt: a) observarea.

87 .MANAGEMENT interviul. cu ajutorul căreia se obţin informaţii de la angajaţi şi de la superiorii acestora. c) chestionarul este folosit pe scară largă pentru culegerea şi înregistrarea datelor privitoare la o anumită funcţie. cu persoane care ocupă. b) internul constă în obţinerea de informaţii direct de la angajaţii care ocupă o anumită funcţie sau de la superiorii lor. Metoda este. Se foloseşte un formular de interviu structurat. Este chiar indicat ca utilizarea chestionarului să fie combinată cu interviul sau cu observarea. de durată scurtă. aplicabilă în cazul posturilor cu caracter repetitiv. mai ales. iar discrepanţele de răspunsuri se pot valida cu prilejul interviului. El constă într-o îmbinare de întrebări închise şi deschise. postul de interes. alături de superiorii lor ierarhici. ca metodă. prin observarea şi măsurarea duratei acţiunilor. pe baza unor eşantioane statistice ale activităţii. O varianta a observării este eşantionul muncii. cu participarea membrilor unui colectiv de muncă. în mod direct. c) chestionarul. Utilizarea observării. indiferent de poziţia lor ierarhică. în sensul că se determină conţinutul şi mărimea/ volumul activităţii zilnice specifice. Un tip de chestionar folosit uneori este cel numit "check -list" (lista de control). se pot corecta informaţiile obţinute în cadrul unei analize anterioare. care oferă un mod mai simplificat de a obţine răspunsurile dorite de la angajaţi. se pot obţine informaţii suplimentare. d) analiza structurată sau metode combinate din cele patru enumerate. este rară la posturile cu activităţi neciclice sau care se repetă la intervale mari sau neprecizate de timp. în care informaţiile se înregistrează în mod logic şi sistematic. Prin intermediul interviului. Se practică şi interviuri de grup. a) observarea poate fi continuă sau pe baza unor eşantioane ale muncii. metoda ce este folosită mai ales pentru muncile de birou şi pentru activităţi productive ciclice. ciclic sau în combinaţie cu alte metode.

MANAGEMENT Marele avantaj al utilizării chestionarului este timpul relativ scurt pentru obţinerea informaţiilor necesare şi costul redus al operaţiunii. care sunt grefate pe noţiunea de "check-list" şi prezintă două variante importante: chestionarul de analiza funcţiei (Position Anlysis Questionar . pentru o apreciere finală. şase trepte de importanţă.Q.AQ. pe următoarele obiective: (a) obiectivele şi scopurile organizaţiei. analiza postului/funcţiei. d) metodele structurate.A. fiecare post/ funcţie este analizat (ă) prin intermediul a şase elemente (secţiuni).. după care se face ierarhizarea răspunsurilor.) şi analiza funcţională a postului (Funcţional Job Anlysis -F. Chestionarul poate fi completat de un analist.P. Pentru fiecare sarcină din cadrul funcţiei sunt stabilite. contextul postului/funcţiei (ce condiţii de muncă funcţia ce context social sunt implicate?). în timpul unui interviu structurat sau chiar de către titularul postului însuşi. în urma evaluării. procesul mental (ce nivele de raţionament sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiei?).A.A se abordează. alte aspecte (ce alte activităţi sunt relevante în postul/funcţia analizată?). relaţiile cu alte persoane din colectiv (ce relaţii sunt necesare pentru a îndeplini funcţia?). 88 . rezultatele muncii (ce activităţi fizice sunt îndeplinite?). ca: ■ ■ ■ ■ ■ ■ informaţiile de intrare (unde şi cum primeşte lucrătorul informaţiile pentru a îndeplini funcţia?). în cadrul F.J.J. în mod cuprinzător.) Cu P.

A.negociere1. Funcţiile postului. supraveghere3.vorbire-semnalizare6.J. convingere5. ca în figura: InformaţiiOameniMijloaceO. operare-control3. copiere5. conducere-operare4. (c)nivelul şi orientarea a ceea ce fac angajaţii. compilare3. (d) standardele de performanţă pe post. (e) conţinutul pregătirii profesionale.manualitate8.urmărire0. supraveghere6. calculare4.manipulare5. schimbare4. urmărire0. conform modelului F. alimentare7. n.3. 89 . Fiecare post are trei componente esenţiale.servire7. amplasare1.____________________________MANAGEMENT_______________________________ (b) ce face angajatul în cadrul postului/funcţiei pentru a îndeplini aceste obiective/scopuri. comparare6. precizia muncii2. ■ ■ ■ datele (informaţiile). oamenii şi mijloacele. ajutor Fig.2. instruire2. analiză2. coordonare1.

MANAGEMENT în cadrul fiecăreia dintre aceste clasificări există o ierarhie a posturilor/funcţiilor, iar figura de mai sus demonstrează nivelul şi numărul asociat cu dimensiunea postului/funcţiei. Comparând nivelele şi informaţiile oferite de acest tabel, cu datele din Dictionary of Occupational Titles (D.O.T.), operaţional în S.U.A., se pot stabili scări ale dezvoltării carierei, practicile de promovare ş.a. Analiza funcţională este standardizată, aşa încât pot fi elaborate date statistice pentru adoptarea unor decizii (validarea testelor la recrutare şi selecţie sau la evaluarea performanţelor în muncă), folosind date din cele trei dimensiuni prezentate în figura anterioară. Analiza şi proiectarea postului/ funcţiei porneşte de la concordanţa între persoană şi post, ceea ce este un concept simplu, de corelare a caracteristicilor oamenilor şi criteriile de performanţă ale organizaţiei.

H.3. CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA COLECTIVULUI (STAFFING)

H.3.1.Natura şi scopul funcţiei staffing

Funcţia managerială numită staffing, este definită prin ocuparea poziţiilor din structura organizatorică a unei firme, folosind operaţiunile de identificare a nevoilor de personal, analiza şi situaţia efectivului disponibil, recrutarea, selectarea, plasarea, promovarea angajaţilor, dezvoltarea,

recompensarea şi disponibilizarea personalului. Funcţia de staffing este strâns legată de cea de organizare a firmei, în special de proiectarea structurilor şi conţinutului posturilor de muncă. Din punct de vedere metodologic, separarea staffing-ului, ca funcţie managerială distinctă se datorează mai multor motivaţii: activitatea aceasta include cunoştinţe şi

90

MANAGEMENT abordări incomplet cunoscute de către manageri, care rezumă organizarea firmei doar la proiectarea structurilor, nu neapărat şi la asigurarea cu personal a acestora; separarea staffing-ului, ca funcţie distinctă, permite o concentrare mai puternică a atenţiei asupra elementului uman din firmă; în ultimele decenii, s-a dezvoltat un flux puternic de informaţii, cunoştinţe şi experienţă în acest domeniu; managerii uită, adesea, ca staffing-ul este responsabilitatea lor directă şi nu a compartimentelor de personal, care îndeplinesc numai un rol de asistent, de furnizor de servicii şi informaţii, pe când deciziile de asigurare cu personal a firmei aparţin, fără îndoială, managerilor.

n.3.2.Importanţa funcţiei de constituire şi dezvoltare a colectivelor de muncă
Funcţiile de organizare, previziune şi de control, pe care le îndeplinesc managerii pot fi tratate ca sarcini obiective esenţiale, ce se bucură de câteva caracteristici tehnice importante. Pe de altă parte, funcţiile staffing-ului şi leadingului se referă, în mod exclusiv, la oameni, ceea ce antrenează anumite caracteristici de natură subiectivă. Terenul nesigur pe care poate merge selecţia de personal, datorat subiectivismului uman, creează frustrări managerilor, care sunt nevoiţi să recunoască limitele instrumentarului metodologic de care se folosesc, în îndeplinirea activităţilor de staffing. Puţine dintre cadrele executive vor contrazice faptul că factorul uman este vital pentru activitatea unei organizaţii. Chiar dacă resursa umană nu este evidenţiată. încă, în bilanţul unei firme, totuşi, sume importante sunt alocate pentru recrutare, selecţie şi perfecţionare, conducând la ideea de "contabilizare a valorii resursei umane " . Există o contradicţie între experţii în resurse umane, care propun modalităţi de evidenţiere contabilă a resursei

91

MANAGEMENT umane şi experţii pentru important financiari, măsurarea ca ce numerică să doresc a dezvoltarea personalului. faptul Cu că unor toate staffing-ul sisteme, aceste este

utilizabile,doar, conflicte,
w

este

managerii

recunoască

o funcpe de prim rang, ce poate asigura succesul sau eşecul unei organizaţii. De aceea, nu este surprinzătoare preocuparea recentă a firmelor de a face faţă, cu succes, uneia dintre provocările cele mai dure ale funcţionării lor: managementul resurselor umane. Activităţile de staffing sunt strâns legate de celelalte activităţi ale sistemului managerial. Planul de asigurare cu resurse umane este parte integrantă a planului organizaţional, din care derivă. Proiectarea structurilor organizatorice furnizează o determinare clară a numărului şi a tipului de manageri necesar, iar cererile de manageri compară prin intermediul " listei-inventar manageriale". Cu ajutorul acestei analize, apoi, se utilizează sursele interne sau externe, în procesele de recrutare, selecţie, orientare şi promovare. Analiza unei firme, privită ca un sistem, evidenţiază funcţia de staffing şi subsistemul resurselor umane, relaţiile acestuia cu restul subsistemelor existente. Realizarea obiectivelor este condiţionată de obţinerea unui echilibru între cerinţele subsistemelor tehnice şi caracteristicile,

performanţele, dar şi provocările subsistemului resurselor umane. Relaţiile pe care le întreţine subsistemul uman din firmă cu celelalte subsisteme pot fi definite prin câteva caracteristici: ele pot exprima criteriile subsistemelor tehnice (descrierea posturilor) sau modul de răspuns optim, de compatibilitate deplină a factorului uman (recrutarea şi selecţia); subordonarea (în tipul relaţiilor subordonate vertical) şi colaborarea (în tipul relaţiilor structurate orizontal). Oricare ar fi, însă, tipul de relaţii analizate, ele contribuie la eficienţa utilizare a omului, prin comunicare, motivare, dezvoltarea carierelor,

managementul conflictelor, mecanisme ce stimulează participarea angajaţilor la procesele decizionale ale organizaţiei. Subsistemul

92

la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei. structura sa în funcţie de profesiuni. de aptitudini. INFORMAŢII NOI IDEI SUBSISTEMUL MANAGEMENT . atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii. la fiabilitatea forţei de muncă.MANAGEMENT staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului. de experienţa profesională. de gradul mediu de calificare. calitatea asteia.STRATEGIE OBIECTIVE STRATEGII POLITICI MEDIUL SOCIAL -ECONOMIC Social Politic Cultural Tehnologic X Economic Legislativ PIAŢA 93 .

descrierea. Legăturile subsiitemului de staffing cu alte subsisteme. .SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL Comunicare i Soluţii Creativitate Comportament Analiza datelor. evaluarea posturilor ■ ■ Conflicte Comunicare Dezvoltare Cariera Eficienţa Formare FigTI. comparare Organizare 1 Acţiune Recompensare Filtrare Decizii DECIZH INFORMAŢII SUBSISTEMUL DE EXECUŢIE " Recrutarea Selecţia Performanţele individuale Motivarea Relaţiile sindicatele cu ■ Analiza.3.1.

perspectiva globalizării. analiza sarcinilor de producţie. proiectarea sistemului de comunicare. prognozarea necesarului de forţă de muncă. mai departe. atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii. îi asigură acesteia. sistemul informaţional. la fiabilitatea forţei de muncă. descrierea şi analiza posturilor. la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei. calitatea asteia. Atunci când se proiectează o nouă organizaţie. deoarece acesta determină. realizarea. determinarea sistemelor tehnice. indiferent de natura sa.MANAGEMENT Subsistemul staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului. drepturile şi obligaţiile angajaţilor. dar şi celorlalte resurse un nivel ridicat de performanţă. structura sa în funcţie de profesiuni. ce cuprinde: determinarea tehnologiilor. Conceperea subsistemului de staffing este dependentă de obiectivele firmei. o problemă esenţială este asigurarea condiţiilor pentru utilizarea optimă a factorului uman. se bazează pe o abordare strategică. de experienţa profesională. determinarea modului de operare a subsistemelor. întreţinerea şi funcţionarea subsistemului. motivarea şi participarea angajaţilor. utilizarea optimă. integrând funcţia despre care vorbim într-un context general.conţinând obiectivele firmei. de aptitudini. 95 . Realitatea a demonstrat că proiectarea dirijată cu prioritate spre resursa umană a organizaţiei. dezvoltarea subsistemului. ■ Conceperea şi proiectarea . de gradul mediu de calificare. identificarea cerinţelor orientate spre performanţa generală. Etapele de realizare a subsistemului resurselor umane sunt: conceperea şi proiectarea. gradul optim de utilizare a tuturor celorlalte subsisteme. previziunea strategică. programe de realizare.

de a desemna executanţii acestor politici şi de a controla modul de punere în aplicare a deciziilor transmise structurilor subordonate. formarea personalului. Aceştia au datoria de a dezvolta politici. păstrarea unei bune stări de funcţionare a acestuia şi se realizează datorită capacităţii subsistemului de a modifica starea subsistemelor tehnice sau a regimurilor lor de funcţionare. Conţinutul politicilor include deciziile legate de dezvoltarea unor programe de staffing. selectare. cu siguranţă. în cadrul unor acţiuni de recrutare. tipologia programelor de dezvoltare a personalului. selecţia.în care se pune accent pe eficienţa utilizării resurselor umane. structura programelor de dezvoltare a managerilor şi organizaţională. procedurile de selectare ce vor fi utilizate. ■ Dezvoltarea subsistemului . din vârful piramidei ierarhice. ■ Utilizarea optimă . Adaptarea permanentă a subsistemului staffing la fluctuaţiile mediului organizaţional intern sau extern.în care apar activităţi ca: formarea personalului. ca scop.ce include recrutarea. totuşi. plasare. instruirea şi integrarea angajaţilor. de orice nivel. promovare. dezvoltarea angajaţilor şi a carierelor lor.evaluarea posturilor. asigurarea cu manageri din afara firmei sau promovarea din interior.MANAGEMENT ■ Realizarea . evaluarea performanţelor Ş-a. dezvoltare şi perfecţionare sau formare a 96 . şi ei. sursele de recrutare a candidaţilor. Managerii de mijloc vor folosi. răspunderea finală i se atribuie şefului executiv pentru resurse umane şi grupului de conducere. serviciile competente ale personalului de execuţie de la compartimentul de resurse umane. îşi propune. Deşi responsabilitatea pentru activităţile aparţinând funcţiei de staffing revine fiecărui manager. ■ întreţinerea şi funcţionarea subsistemului . metodele de pensionare sau de înlocuire ce vor fi puse în practică.. costul întreţinerii.

din afara întreprinderii. fie ei externi sau interni. Pentru anumite posturi. managerului de vârf al acesteia. structura organizatorică. există numeroşi factori interni ce determină activităţile de staffing: obiectivele organizaţionale. responsabilii cu staffing-ul se află pe toate treptele ierarhice ale organizaţiei. Pentru a concluziona. putem aprecia că. altele. nevoia şi disponibilităţile referitoare la managerii din interior.Factorii conjuncturali care afectează constituirea colectivelor de muncă Procesul efectiv de staffing este influenţat de o multitudine de factori ai mediului. sarcinile de lucru. 97 . cu un grad ridicat de independenţă. dar responsabilitatea finală îi revine. de exemplu). sistemul de recompense şi diferitele tipuri de politici întrebuinţate . într-un laborator de cercetare. Unele organizaţii sunt riguros structurate. au structuri interne mai nebuloase. Mai exact. în cazul unui om de ştiinţă. pot fi enumeraţi: nivelul educaţional. condiţiile economice. socio-culturale. lI. raportul dintre cererea şi oferta de manageri. executivi sau conducători.3. în acelaşi timp. legile şi reglementările care privesc direct domeniul discutat. ce lucrează . tipologia personalului existent în întreprindere. grupând efectele lor astfel: educaţionale. printre factorii externi ce determină activităţile de staffing. de exemplu). abilităţile de lucru cu oamenii sunt cruciale (în cazul directorului de vânzări. Diversitatea organizaţiilor şi a mediilor lor conduce la ideea că activităţile operaţionale ale staffing-ului reclamă o bună cunoaştere a factorilor conjuncturali. tehnologiile utilizate. totuşi. în mod diferenţiat. însă. Factorii mediului extern influenţează activităţile de staffing. în timp ce aceleaşi abilităţi devin mai puţin critice. cele mai importante atitudini morale (cum este cea faţă de muncă.3.MANAGEMENT personalului.

legate de climatul de muncă şi de reputaţia firmei. de asemenea şi valorificarea optimă a relaţiilor mai apropiate şi cunoaşterea mai bună. ei vor trebui să fie mai puternic orientaţi către clientelă. Mai mult decât atât. trebuie să fie dublate de 98 . mai ales dacă compania multinaţională va adopta o strategie de tip geocentric. mediul economic. al angajaţilor. ale promovării din interior.). către satisfacerea nevoilor legitime ale acesteia. un De nivel socio- tehnologiile intensiv folosite în industrii. la nivelul indivizilor şi al grupurilor de muncă. In viitor. şi şi constrângeri în mod multe similar. oportunităţi înalte. care se exercită prin intermediul firmelor multinaţionale. nu trebuie scăpată din vedere determinarea antrenată de către factorii internaţionali.MANAGEMENT legislativ exemplu. dar permite. în condiţii la fel de eficiente ca şi cooptarea de manageri din exterior. de natură economică. Cu toate acestea. din interiorul firmei. inclusiv concurenţa. Promovarea din interior are. nu va constitui un fapt deosebit. determină raportul dintre cererea şi oferta de manageri. pas cu pas. dintre viitorul manager şi angajaţii săi. se mai referă la responsabilităţile legate de staffing şi la necesitatea ca managementul de vârf să depăşească inevitabila rezistenţă la schimbare. Mobilrom şa. în sfârşit. în acelaşi timp. Factorii interni ce vor face obiectul analizei noastre se referă la asigurarea necesarului de manageri. de o valoare inestimabilă. managerii solicită din extensiv. nu numai efecte pozitive. Banca Comercială Română. Promovarea din interior. efectele pozitive. metodă ce este utilizată cu succes de multe companii de renume din România ( Romtelecom. Constrângerile de natură legislativă şi politică cer firmelor să respecte legalitatea şi directivele trasate de guvernanţi. presupune accesul treptat. mediul w cultural doresc să devină participanţi activi la procesele decizionale. să adere la standarde etice înalte. prezenţa unor manageri de vârf originari din ţări diferite. educaţional politice. la poziţiile de management din firmă.

Conform acestui principiu. posibilitatea de a asigura. prezintă o serie de pericole. Folosirea în exces a factorului amintit. pot fi promovate. în condiţii egale. de natură morală. a istoriei sale. în condiţiile în care persoanele mai puţin instruite au şanse egale sau se dovedesc a fi candidaţi preferaţi. cu solicitanţii de posturi din exterior. actualii angajaţi trebuie să se dovedească capabili să concureze. în final. persoane care nu au un alt merit decât acela de fi bune „imitatoare" ale foştilor lor şefi ierarhici. Principiul competiţiei deschise constituie o modalitate mai corectă şi mai eficientă pentru a asigura competenţa profesională a managerilor. cum ar fi: dezinteresul pentru dobândirea unei educaţii superioare. în acelaşi timp. din interiorul sau din exteriorul organizaţiei. pentru întreprindere. cu toate avantajele de care dispun. în posturi de rang superior. astfel încât să existe metode obiective şi echitabile de selectare sau dezvoltare a personalului. El conferă. pentru ocuparea posturilor de management. Cu toate riscurile enumerate. se creează falsa impresie că primează calităţile manageriale. marile companii sau organizaţiile nonprofit dispun. prin cunoaşterea mai amănunţită a întreprinderii. pentru a practica o promovare din interior asemănătoare cu o competiţie deschisă. a politicilor 99 . pentru a nu supraestima importanţa factorului respectiv. Aplicarea principiului enunţat antrenează obligaţii speciale. care obţinuseră rezultate bune în activitatea lor. pentru managerii ce organizează activităţi de recrutare şi selecţie.MANAGEMENT prudenţă şi obiectivitate. de rezerve considerabile de persoane competente. ca şi pentru societate. în mod obişnuit. folosindu-1 în mod exclusivist. în comparaţie cu persoanele ce posedă un nivel de instruire ridicat. într-un clasament alcătuit pentru selectarea lor. în faţa celor strict profesionale. cei mai bine situaţi candidaţi. a problemelor cu care se confruntă. doar pentru motivul că provin din interiorul întreprinderii. posturile vacante sunt deschise oricărei persoane solicitante şi corespunzătoare. pentru toate posturile vacante.

Candidaţii externi pot aduce un curent nou de iniţiative. utile pentru revigorarea unui climat de muncă rutinat sau pentru ieşirea din impasul unor afaceri nereuşite.adesea. din mediul extern. cât mai mult timp posibil. Varianta în discuţie presupune ocuparea posturilor de manageri inferiori. având în vedere slabele rezultate cu care se confruntă întreprinderea şi la care au contribuit şi aceşti candidaţi. ei sunt consideraţi superiori faţă de competitorii interni. Uneori. politica competiţiei deschise ar trebui să se constituie ca o provocare şi nu ca o frână. dar ea se poate extinde către toate tipurile de manageri sau de angajaţi.4. se caută experţii neutri. ce se pot transforma. iar pentru posturile de conducere importante. II. orice angajator caută noi angajaţi. Numărul candidaţilor atraşi de organizaţie depinde de mai mulţi factori. prin promovarea specialiştilor deja existenţi în întreprindere. mai favorabili schimbării şi mai interesaţi de opiniile dinamice asupra organizaţiei sau afacerilor. există motive serioase pentru a selecta managerii-cheie. de idei. Recrutarea şi selecţia Recrutarea este procesul de identificare a acelor persoane care dispun de caracteristicile solicitate.MANAGEMENT şi obiectivelor actuale. Selectarea managerilor importanţi din exterior . din mediul extern al firmei. care să rămână în cadrul firmei. promovarea candidaţilor interni nu este cea mai bună variantă de adoptat.3. în mod practic. la 100 . Pentru candidaţii pentru posturi de rang superior. printre care cei mai importanţi sunt: ■ metodele de recrutare şi cerinţele posturilor vacante. Recrutarea este o activitate specifică compartimentului de resurse umane. prin descrierea posturile vacante şi atragerea acestor persoane în organizaţie.

recrutarea este o formă a competiţiei dintre firme. Aşa cum o firmă intră în competiţie cu altele. ce comercializează produsele sale în toată lumea. Organizaţiile ce operează pe pieţele internaţionale angajează. pentru a completa toată documentaţia necesară recrutării). adesea. conform unor estimări. care diferă de la o organizaţie la alta. personal capabil să interacţioneze cu o clientelă diversă. întreprinde eforturi speciale pentru a recruta candidaţi. timpul afectat acestor operaţiuni. la fel ea trebuie să concureze cu altele. prin intermediul nivelului său de dezvoltare. scurtând astfel. apelează la avantajul adus de activitatea de staffing. Potenţialii noi angajaţi trebuie să-şi prefigureze o imagine realistă asupra condiţiilor oferite de un loc de muncă. sau prin intermediul pieţei sale specifice. desfăşurată la nivelul filialelor sau sucursalelor din teritoriu. pentru a identifica. ■ în acelaşi timp. atât candidaţilor pentru ocuparea unui post.recrutarea constituie o afacere importantă. în recrutori. firmele. cu cele mai bune produse sau servicii. cât şi personalului care este responsabil cu această activitate (de exemplu. Activităţile clasice de recrutare sunt costisitoare şi iau mult timp. Adesea. atrage şi angaja pe cei mai capabili indivizi . care pot coopera în cadrul unei echipe de lucru şi care pot accepta o cultură organizaţională consensuală). din punct de vedere cultural sau al suportului lingvistic. în funcţie de circumstanţele desfăşurării activităţilor.MANAGEMENT nevoie. ce sunt recrutori recunoscuţi în afara graniţelor ţării lor. Mânaţi de entuziasm sau 101 . prin capacităţile sale tehnice. prin aprecierile pe care le pot face la adresa organizaţiei unde lucrează. unui director de resurse umane îi sunt necesare 10 ore. cu toate că nu sunt neglijate nici abilităţile generale de comunicare sau cunoştinţele în domeniul afacerilor (de exemplu compania multinaţională Unilever.

pe baza unei examinări. din schema de personal. Astăzi. pe bază de criterii şi metode complexe. atunci când se angajează persoane necorespunzătoare pentru cerinţele posturilor. în legătură cu postul respectiv. oamenii diferă unul de celălalt. pe care le impun candidaţilor. numai dacă va putea demonstra că dispune de calităţile. la o stare de delăsare. analiză grafologică. astrologia. aspecte ce. obţinerea unui loc de muncă necesită o strategie bine precizată. fiecare va putea să aibă o slujbă. deoarece această activitate poate deveni foarte costisitoare. toate însoţite de costuri greu de estimat. la părăsirea locului de muncă de către angajaţi. managerii responsabili cu angajările pot supralicita obligaţiile ce revin postului respectiv. se realizează o triere a candidaţilor. Selecţia este procesul prin care se alege. care ţine seama de pregătirea. potrivit unor criterii. Asemenea acţiuni nu duc decât la crearea unei imagini greşite şi a unor speranţe false. aptitudinile şi capacitatea de muncă a fiecărui candidat. orice om trebuie să-şi alcătuiască propria strategie de promovare. atunci când se bazează doar pe factori subiectivi (recomandări. Prin selecţie. printro serie de calităţi. vor conduce la absenteism. testele genetice sau detectorul de minciuni). de pregătirea şi abilităţile necesare. impresii. ştiinţific. până la urmă. Selecţia se poate efectua pe două căi: empiric. în perspectiva condiţiilor socio-economice actuale. selecţia este o activitate de bază a managementului resurselor umane şi nu se bazează doar pe intuiţie. pentru care se execută selecţia. dar şi de cerinţele postului. Pentru a putea face o cât mai bună ofertă personală. pentru ocuparea unui anumit post. la rândul lor. Ei pot atribui mai multă importanţă unei poziţii. decât există în realitate ori pot supradimensiona viitoarele posibilităţi de promovare. aspect fizic. diferă printr-o serie de cerinţe. ceea ce ar fi complet 102 . cel mai competitiv sau cel mai adecvat candidat. iar posturile.MANAGEMENT grăbiţi să realizeze ocuparea unui post. Organizaţiile sunt preocupate de selecţia personalului.

primul pas în introducerea lor în 103 . faţă de schimbările intervenite în sânul organizaţiei. ci cu noii angajaţi. După efectuarea selecţiei. testări de cunoştinţe .Activitatea de angajare Recrutarea începe prin specificarea necesarului de resurse umane (număr. dar obiectivitatea acestei selecţii poate fi pusă sub semnul întrebării. îl constituie trierea iniţială. interviuri. programe de lucru). Implicarea top managementului în activitatea de staffing este necesară şi pentru a asigura sprijinul necesar depăşirii unor puternice manifestări de rezistenţă. Procesul de selectare. Atribuirea responsabilităţii diferă de la o ţară la alta sau chiar de la o organizaţie la alta. în care compartimentul de resurse umane face selecţia iniţială a candidaţilor.).a. abilităţi. doar pe baza unor criterii subiective (aspect fizic. Sunt firme în care fiecare compartiment îşi recrutează personalul propriu. susţinând că nimeni altcineva n-ar putea-o face mai bine. în recrutare. de regulă. organizaţia nu mai tratează cu nişte candidaţi.3. de multe ori. implicând testări comportamentale. vârstă ş. Alte organizaţii menţin practica tradiţională. în cadrul aceleiaşi ţări. practică ce este frecventă în organizaţiile mici. în cadrul compartimentului de personal al unei organizaţii.5.MANAGEMENT depăşit. adică o rapidă şi severă alegere a candidaţilor. n. iar conducerea de vârf face selecţia finală. cât şi al indivizilor. niveluri de experienţă. cercetarea referinţelor. având în vedere nivelul de evoluţie atât al organizaţiilor. dar poate constitui o responsabilitate a uneia sau a mai multor persoane din conducerea acesteia. Pasul următor. care constituie rezultatul tipic al analizei posturilor şi al activităţilor de previzionare a necesarului de angajaţi. în mod curent. Selecţia resurselor umane se efectuează. ce urmează după trierea iniţială este mai riguros.

ce privesc familii mai largi de activităţi. adică fixarea angajaţilor pe posturi. în acelaşi timp. orientare. de exemplu. 43 sunt angajaţi. există o rată destul de scăzută a recrutării şi selectării (din 100 de candidaţi posibili. la câteva săptămâni. Toate etapele recrutării şi selectării personalului sunt legate strâns între ele. pentru perioada viitoare. fixare pe post) se regăsesc. din nou. vânzări. cât mai curând. ei pot fi pregătiţi. în acelaşi timp. cu modul de participare la beneficii (ceea ce. se numeşte "socializarea angajatului"). cu practicile acesteia. pentru a îndeplini. orientaţi şi fixaţi pe posturi. constituie programul de orientare. Expertiza tehnică şi resursele necesare pentru realizarea unor programe optime de plasament al personalului (selectare. una dintre activităţile importante ale managementului de resurse umane. După ce sunt supravegheaţi şi asistaţi. pentru a atinge nivelul de performanţă dorit. funcţii de management. o bază pentru ameliorarea performanţelor. producţie. informală sau o combinaţie din cele două variante. In final. de la câteva ore. constituie. poate fi formală. sunt perfecţionaţi. din punct de vedere tehnic. în acomodarea lor cu politicile organizaţionale. După ce angajaţii au fost selectaţi. urmează plasarea. îmbunătăţirea performanţelor aduce un feed-back referitor la eficienţa pregătirii profesionale trecute şi prezente. După orientare. indivizii pot fi selectaţi doar pe baza potenţialului de care dispun. ceea ce constituie. iar efectul durează mai mult decât se poate aştepta majoritatea oamenilor. cum ar fi marketing. în cadrul unor programe intensive de pregătire managerială. dar controlul final al eficacităţii acestor operaţiuni vine prin testarea performanţelor profesionale.MANAGEMENT atmosfera organizaţiei. orientarea poate dura. în marile firme. de aceea. până când performanţele lor indică faptul că sunt adecvaţi posturilor vizate). în marile organizaţii. cu predilecţie. nu trebuie neglijat faptul că evaluarea 104 . candidaţii sunt repartizaţi în posturi specifice.

105 . din partea firmei. ■ alocarea forţată reprezintă mandatul de angajare sau de promovare. de acceptare sau de respingere a candidatului. decizia de angajare sau de promovare se bazează pe profesionalismul individual. ceea ce poate însemna încadrarea activităţilor de recrutare. este o prelungire a scenariului precedent. dar decizia majoră. ■ acţiunea de natură pozitivă. a femeilor sau a membrilor grupurilor minoritare sau defavorizate. precum sexul sau apartenenţa etnică reprezintă doar câţiva factori. criterii. în aşa fel încât nici unul dintre ei să nu fie excluşi. ce pot acţiona în favoarea candidatului. ca angajament al firmei de a trata. promovare sau salarizare. referitor Ia orice decizie legată de obţinerea posturilor. pentru a extinde numărul candidaţilor. datorită unei discriminări din trecut sau din prezent. printre toate celelalte activităţi ale managementului de resurse umane. într-o reţea de resurse de muncă. selecţie şi perfecţionare. într-un sistem anume. pentru un anumit număr sau într-o anumită proporţie. între care se pot enumera: performanţele anterioare şi rezultatele testărilor efectuate. ce favorizează în mod sistematic femeile sau minorităţile. în mod egal. care primează în faţa rasei sau sexului candidatului. de la caz la caz. trebuie să fie luată. care consistă într-un efort conjugat. In aceste condiţii. Decizia de recrutare trebuie să fie luată pe baza unei analize. pornind de la o combinaţie de factori.MANAGEMENT performanţelor se realizează în contextul specific al fiecărei organizaţii. Cadrul de aplicare a politicilor de recrutare şi de selectare poate fi constituit din următoarele scenarii organizaţionale: ■ nediseri minarea pasivă. ceea ce ar corespunde variantei de strategie. personalul aparţinând tuturor raselor şi ambelor sexe. ■ acţiunea de natură pozitivă cu angajări preferenţiale. la angajare sau la promovare (sistemul este supranumit "alocarea blândă").

cât şi managerii sunt în căutarea firmelor. ■ oferta de interviu şi acceptarea acesteia. a slujbei (din punctul de vedere al candidatului) sunt. n. 43 de zile. încununată de succes. 106 . în realitate. succesul recrutării (din punctul de vedere al organizaţiei) şi căutarea. sunt necesare trei condiţii: 1. tratată ca un proces. adesea. ca timp. tot aşa cum firmele îşi caută viitorii angajaţi. după care se succed o serie de activităţi: ■ alcătuirea invitaţiei sau a anunţului de recrutare. atât angajaţii. .Recrutarea Recrutarea este.o acţiune de căutare. aprox.3. . având o singură orientare .existenţa unui mijloc de comunicare eficient. este mai realistă. numită "asortare". întreprinsă de organizaţii. abordare ce poate fi denumită "teoria prospectivă" a recrutării. ■ toate aceste activităţi însumează.MANAGEMENT denumită "acţiunea pozitivă".candidatul să perceapă rapid corespondenţa dintre însuşirile personale şi cerinţele postului vacant. pe baza previziunilor de personal şi a schemelor detaliate de încadrare. calea cea mai sigură şi mai oportună. . Recrutarea începe prin a clarifica nevoia (necesarul) de forţă de muncă. Această abordare. ■ acceptarea unui raport de activitate.candidatul trebuie să fie motivat să solicite postul. Pentru ca întâlnirea organizaţiilor şi a candidaţilor să aibă loc. amândouă.6. de la debutul recrutării. 3. strâns dependente de coordonarea timpilor de executare. într-o piaţă a muncii concurenţială. spre potenţialii angajaţi. ■ invitaţia la interviu. 2.

dar reclamă un timp mai îndelungat de atragere a celor mai buni candidaţi.MANAGEMENT Candidaţii sunt găsiţi în rândurile propriilor angajaţi (recrutarea internă) sau în afara organizaţiei (recrutarea externă). cu care se confruntă aceasta.).3.dezvoltare. ■ Se creează "lupte interne" pentru promovare. idei noi şi căi originale de rezolvare a problemelor. figura II. ce merită să fie analizate. ■ Se resimte puternic nevoia de a crea şi aplica programe de management . Aceasta se foloseşte ori de câte ori. Fiecare sursă de recrutare are avantajele şi limitele sale. între grupurile 107 . sunt atraşi candidaţi de pe piaţa muncii. legate de recrutare şi de integrarea profesională. avantajele şi dezavantajele surselor de recrutare sunt: R e c r u t a r e a internă Avantaje Contribuie la menţinerea unui climat favorabil în cadrul organizaţiei. pentru ocuparea unui post. dar alegerea unuia dintre ei poate genera conflicte interne. Aceasta sursă de recrutare. O mai bună cunoaştere a capacităţilor şi abilităţilor candidaţilor de către organizaţie. Stimulează motivaţia pentru performanţă. aduce un suflu nou în organizaţie.1. se pot capta mai multe informaţii despre solicitantul postului. Dezavantaje ■ Generează posibile conflicte în rândurile celor ce nu au fost promovaţi. se face apel la lucrătorii actuali ai întreprinderii. La recrutarea internă. informale. Recrutarea externă se foloseşte ori de câte ori. pentru ocuparea unui post. Costuri mai reduse. adesea. iar perioada acestora de acomodare este mai îndelungată (v. Aşa cum rezultă în cele ce urmează. ■ Folosirea exclusiva a recrutării interne poate priva organizaţia de aportul "sângelui nou".

■ Pot apare probleme morale ale candidaţilor din interiorul firmei. doar atunci când apare nevoia de ocupare a posturilor vacantate (recrutare ocazională). firma fiind prezentă. ca un recrutor consacrat sau se poate realiza. pe piaţa muncii. perspective noi asupra afacerilor. ■ Candidaţii. sunt următoarele: Dezavantaje ■ Se poate selecta o persoană nepotrivită. ■ Solicită timp mai îndelungat pentru adaptare şi integrare profesională. cel mai adesea în funcţie de nivelul de cunoştinţe. ■ Poate aduce noutăţi din punctul de vedere tehnologic. ■ Costuri mai reduse decât cele pentru pregătirea unui specialist din interior.■ Creează o succesiune a ocupării posturilor. selectaţi. . ■ Grupul din care se face selecţia este mai mare şi organizaţia poate găsi nivelul de cunoştinţe şi aptitudini cerute. din care se recrutează candidaţii. Recrutarea poate avea un caracter permanent. pot avea un profil moral îndoielnic. ■ Nu scindează colectivul în grupuri de influenţă. Recrutarea permanentă prezintă avantajul contactului susţinut cu piaţa muncii. dar antrenează costuri mai ridicate decât cea ocazională. Recrutarea externă Avantaje " "Suflu nou". Grupele de populaţie.

personalul care a terminat stagiul militar ş. Persoanele responsabile cu angajarea de specialişti. în interiorul organizaţiei sau în revista întreprinderii. firmele specializate în recrutarea personalului. târgurile de job-uri.calitatea mesajului de recrutare influenţează hotărâtor recrutarea. ce include toţi indivizii ce ar putea fi. ■ zona exterioară. ■ populaţia activă. Publicarea anunţurilor se face în locuri vizibile. asociaţiile profesionale. alte firme. adică şcoli profesionale. universităţi. în presa de largă circulaţie şi în alte mijloace mass-media.a. Zonele de recrutare a resurselor umane sunt: ■ zona locală. centrele teritoriale de înregistrare şi plasare a şomerilor. Aceasta constituie o metoda de recrutare internă. recurg. la publicitatea postului. către care metodele de recrutare sunt mai limitate şi depind de sursa la care se apelează. Principalele metode de recrutare sunt: ■ Anunţuri publicate în cadrul organizaţiei. în care sunt vizate persoanele ce vor participa la selecţie şi care este influenţată de imaginea organizaţiei de informaţiile pe care aceasta le oferă pieţei muncii.■ populaţia aptă de muncă. licee. în majoritatea cazurilor. prin intermediul căreia angajaţii iau cunoştinţă de posturile vacante existente în cadrul organizaţiei. . permite utilizarea oricărei metode de recrutare. oficiile de muncă şi protecţie socială. care întruneşte condiţiile cerute. adresându-se astfel. oricărui candidat. eventual. ■ candidaţii (mulţime de indivizi recrutaţi). recrutaţi. propria firmă. oferă cel mai mare număr de candidaţi .

■ Recrutarea prin intermediul mass-mediei. ■ Recrutarea prin Internet. ■ oferă o căutare rapidă a celor care corespund cerinţelor organizaţiei. . Este cea mai nouă metodă de recrutare. ■ urmărirea integrării în organizaţie a celui selectat. Se apelează la această metodă. Aceasta metodă este cel mai des folosită şi prin intermediul ei. cât şi de întreprindere. Aceasta metodă are următoarele atuuri: ■ costuri reduse. în recrutarea persoanelor cu nivel ridicat de specializare. licee şi universităţi. intrată pe piaţa forţei de muncă.■ Recrutarea din şcolii. se realizează cele mai multe angajări. ■ acordarea de asistenţă în luarea deciziei finale cu privire la angajare. ■ Apelarea la anunţurile de angajare publicate în presă de către persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. ■ Apelarea la agenţii de recrutare. Aceasta metodă de recrutare este folosită. ■ cei interesaţi de un loc de muncă au prilejul să cunoască cât mai multe date şi informaţii despre organizaţie. cel mai adesea. de către întreprinderile mici sau de întreprinderile care desfăşoară activităţi sezoniere. deseori. Avantajul acestei metode este confidenţialitatea informaţiilor furnizate. atât de candidat. Aceasta metodă de recrutare se realizează dacă între instituţiile de învăţământ şi întreprinderi se derulează unele programe de cooperare în domeniu. Servicii furnizate de agenţiile de recrutare: ■ contactarea şi selectarea candidaţilor corespunzători profilurilor dorite.

.. ■ Perspectivele reale de promovare.. .................. ■ Obiectivele şi responsabilităţile aferente postului.... dacă se cere trimiterea unui CV sau dacă potenţialii candidaţi trebuie să solicite în scris sau telefonic un formular de angajare şi/sau alte informaţii................ în timp scurt..... ■ Numele organizaţiei.... ■ Data limita a cererilor de angajare....... ■ Salariul şi beneficiile nesalariale....... de către organizaţie. ■ Calificările cerute şi experienţa necesară....... Anunţul nu trebuie să conţină elemente de discriminare în muncă.. handicap..................... Anunţul trebuie să fie corect.......... ■ Maniera în care trebuie depuse candidaturile.... Produse oferite............ pentru ai atrage pe cei mai buni candidaţi.. sex sau stare civila..................... ■ permite o prima sortare a CV-urilor şi elimină........... evitaţi terminologia de specialitate... real şi relevant. Prin urmare.... profilul său de activitate şi locul de desfăşurare a activităţii aferente postului... de exemplu... acolo unde este cazul. candidaţii necorespunzători..... Exemplu de anunţ de oferta de lucru : ÎNTREPRINDEREA : Domeniul de activitate.... în termeni care să fie familiari cititorilor. instantaneu.......... cum ar fi: apartenenţa etnică. Ludlow şi Panton (1991) sugerează că un anunţ de angajare ar trebui să conţină următoarele elemente: ■ Titulatura postului............... anunţul trebuie să prezinte organizaţia în cea mai bună lumină.■ permite accesarea şi analizarea cât mai multor CV-uri... culoare a pielii........... astfel.......

..................................................................................................................................................................................... Competenţa managerială (dacă este cazul).............................................. Avantaje complementare (prime.......................................% Situaţia pe piaţă............................. Principalele sarcini............................................................................................................... Principalele responsabilităţi........................................... autoturism............................................................. casă)................ Principalele competente..................................Numărul de salariaţi............................................... Modul de remunerare...............................)........................................... Postul este nou creat sau exista deja........................... CANDIDATUL: Nivelul şi tipul de pregătire profesională... Filiale şi/sau sucursale................... Observaţii particulare (permis de conducere....................... Cifra de afaceri.................................................................................................................................................................................... Experienţă profesională................ Posibilităţi de formare asigurate de întreprindere ................................................ participaţii la profit. POSTUL: Compartimentul în cadrul căruia se află................................................................................................................................................................................................... etc................................................................................................ Diverse....................................... Calităţi şi aptitudini..................................................................................................................................................................................................................................................... .............. Cunoştinţe complementare şi/sau suplimentare..................................................... REMUNERAŢIA şi ALTE AVANTAJE: Nivelul orientativ al salariului............................................. Media de vârstă......................................................................................

....... ....................... ■ recrutarea să fie efectuată de persoane competente... cu claritate şi complet.......... Eficienţa procesului de recrutare este asigurată de cunoaşterea şi respectarea unor principii.......... ■ în mesajele de recrutare nu se admite denigrarea firmelor concurente.................................................. ■ condiţiile postului nu sunt prezentate atrăgător. personal tehnic..... detaliate sub forma descrierilor fiecărui post. MODALITĂŢI DE RĂSPUNS LA ANUNŢ: ....scris (CV însoţit de fotografie şi scrisoare de motivaţie) pe următoarea adresă......... orar variabil...... ■ recrutarea trebuie să se bazeze pe un inventar realist de nevoi....... pentru nivelurile de personal de care este nevoie .. obiective..................... abonamente la săli de sport.... lucrători TESA etc................ Nerespectarea principiilor enumerate conduce la eşecul operaţiunilor de recrutare. altele................... maniera de a trata candidaţii este agresivă sau dispreţuitoare............... din următoarele cauze: ■ recrutarea nu este abordată în registrul marketing-ului....... mesajul trebuie să se bucure de calităţi estetice şi informaţionale.............. ■ cerinţele postului sunt comunicate exact...... elaborat în mod diferenţiat...... etc). verificate de practica managerială: " alegerea corespunzătoare a surselor de recrutare............................... în textul publicitar..personal necalificat...........................Avantaje sociale (tichete de masă......... respectând astfel regulile publicităţii comerciale loiale............... ■ recrutarea trebuie să aibă la bază un plan de recrutare...... postul este prezentat sumar........... .....telefonic la numărul..................

diagrama de înlocuire evidenţiază aşa. cele mai folosite sunt: afişarea postului (job posting-ul). Recrutarea internă creează suportul moral al performanţei. echipele temporare de lucru. rotaţie pe posturi sau reangajări. din diferite motive. Recrutarea internă . deoarece generează oportunităţi pentru eventuale avansări în carieră. utilizate frecvent de către organizaţii: publicitatea. transfer. utilizarea de metode de recrutare neadecvate postului sau surselor de candidaţi. fişierul cu potenţialii angajaţi.canalul este utilizat pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante. locul de muncă iniţial. printr-un sistem de afişare. necesar înlocuirii operative a angajaţilor ce părăsesc. transferuri sau retrogradări. Cu alte cuvinte. activităţile de marketing. apelul la consilierii de recrutare şi selectare. ce creează disponibilităţi de personal. 114 .numita"rezervă de personal". cu gradul de ocupare a poziţiilor de lucru existente şi cu prefigurarea viitoarelor vacantări. Este necesar să se cunoască şi principalele metode de recrutare.MANAGEMENT ■ ■ incompetenţa recrutorilor sau indiferenţa de care dau dovadă aceştia. schemele de înlocuire (sau planurile de succesiune). solicitând răspunsul sau candidatura într-un număr determinat de zile. ■ Afişarea postului (job posting-ul) constă în oferirea postului vacant propriilor angajaţi. indiferent dacă s-a obţinut sau nu avizul şefului ierarhic direct. combinate. promovări. O firmă poate utiliza una sau mai multe metode. dar şi posturi vacante. Printre canalele de recrutare propice recrutării interne.apare ca urmare a activităţilor de promovare. în funcţie de complexitatea şi importanţa posturilor vacante. în schema respectivă sunt efectuate şi mutările de personal. adică eşalonul al doilea. ■ Schema de înlocuire prezintă schiţa structurii organizatorice a firmei. reţeaua de cunoştinţe. care să umple golurile create prin pensionări.

cu maximum de frecvenţă. rude. pensionări înainte de termen).corespunde nevoii de idei noi. sau angajaţii temporari. îmbolnăviri ale personalului propriu. cei mai buni şi mai talentaţi specialişti. soluţionând astfel. în acest caz. firmele ce se bucură de o bună reputaţie. deoarece mulţi solicitanţi stabilesc o identitate între succesul afacerilor de pe piaţa bunurilor sau serviciilor şi posibilitatea de a face carieră în organizaţia respectivă. Recrutarea externă . publicitatea de recrutare include şi poşta directă. ca şi cea de produs. cea externă utilizează. candidaţi ce sunt recomandaţi de agenţii specializate. de atractivă. Evaluarea începe de la analiza sistematică a performanţelor pe care le înregistrează diferitele surse de recrutare. în vederea 115 . Angajatorii au la dispoziţie o gamă largă de surse pentru recrutarea de personal. generate de factori conjuncturali (concedii. vecini). De asemenea. televiziunea sau chiar panourile publicitare. radio. în serviciile religioase sau în cele de tehnoredactare şi traducere texte. publicitatea de recrutare. care oferă produse sau servicii de o calitate excelentă. ce sunt figuri obişnuite în domeniile contabilităţii şi expertizării contabile. Informaţiile de interes. incluzând aici agenţiile de plasare forţă de muncă. un angajator poate apela la reţeaua de cunoştinţe (prieteni. pentru a iniţia un interviu de ocupare de post. care a devenit la fel de viu colorată. logică aceea de a depista căile eficientizării viitoarelor acţiuni de recrutare. foşti angajaţi. Dintre toate metodele (canalele) de recrutare. de umplere a golului lăsat de angajaţii care părăsesc firma sau nevoilor induse prin dezvoltarea afacerilor. problemele create de fluctuaţiile cererii de forţă de muncă. Evaluarea şi controlul operaţiunilor de recrutare au o motivaţie simplă. prin publicitatea de recrutare.MANAGEMENT ■ Echipele temporare de lucru. instituţiile de învăţământ sau asociaţiile profesionale. Alături de ziare şi de reviste. de imaginativă. oficiile de şomaj şi protecţie socială. au avantajul de a obţine.

puţine firme având preocupări în cercetarea efectelor economice şi a eficienţei operaţiunilor despre care vorbim. dacă va realiza suprapunerea însuşirilor şi aspiraţiilor profesionale ale individului. după scurt timp. analiza acceptărilor sau respingerilor de chestionare. costurile per sursa de recrutare folosită sau pe operaţiunea de angajare. iar rezultatele muncii prestate 116 . diurna. numărul şi calitatea răspunsurilor scrise (scrisorilor de intenţie) per sursa de recrutare. evaluarea activităţilor de recrutare este întâlnită doar în marile organizaţii. slabe rezultate sau chiar. raportul dintre numărul salariilor oferite şi al celor acceptate. Realizarea unei bune corespondenţe între cerinţele postului şi ale organizaţiei şi oferta candidatului. n. motivat şi loial sau. broşurile. taxele plătite diferitelor agenţii ce au furnizat servicii. Eficienţa procesului de recrutare poate fi abordată şi din perspectiva angajatului (candidatului). cu cerinţele şi criteriile postului vacant. acte de indisciplină. serveşte atât intereselor firmei. Calitatea recrutării va aduce "omul potrivit la locul potrivit". absenteism. cât şi ale individului solicitant. cazarea.7. conduce la împlinirea factorilor de feed-back intrinsec. Selecţia angajaţilor şi plasarea lor Selecţia şi plasarea personalului reprezintă componente majore ale funcţiei de staffing şi se referă la alegerea acelui candidat care se dovedeşte a fi cel mai potrivit pentru a îndeplini solicitările postului vacant. după intrarea sa în organizaţie. care. rata candidaţilor admişi. dimpotrivă. părăsirea. a locului de muncă. poate genera conflicte la locul de muncă.MANAGEMENT evaluării sunt: costurile operaţiunilor efectuate (deplasări ale recrutorilor. se poate dovedi un lucrător performant. deoarece stimulează motivaţia şi performanţa în procesul muncii. publicitatea. costul timbrelor poştale etc).3. Din păcate.

ce constituie premize şi criterii de selecţie.).. care sunt: (1. măsurarea rezultatelor sau evaluarea eficienţei procesului de selecţie a în procesul de selecţie. Selecţia determină. Practica managementului a consacrat patru elemente. obiectivele. competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise anumitor posturi ". cunoştinţele. sarcinile. în mod eficient. O definiţie completă a procesului de selecţie ar putea fi următoarea: ". cât şi realizarea obiectivelor organizaţionale.ansamblul proceselor prin care se aleg persoanele ce întrunesc calităple. calitatea resurselor umane ale întreprinderii. competenţele şi responsabilităţile ce le personalului. într-o măsură considerabilă. folosirea informaţiilor obţinute în cadrul procesului de selecţie. 117 . influenţează atât celelalte activităţi de personal.) . tehnicile sau metodele de culegere a informaţiilor necesare. (4.) . dacă aceştia sunt capabili să realizeze. se utilizează o serie de metode şi tehnici specifice. (2.calităţile. (3. Milkovich şi John W. proiectarea unei strategii de selecţie implică următoarele aspecte: ■ ■ ■ ■ criteriile folosite la selecţia candidaţilor.MANAGEMENT aduc avantaje angajatorului. atestate prin diplome sau certificate recunoscute. prin calitatea deciziilor luate. cât mai riguros cu putinţă. sarcinilor. selecţia personalului. cunoştinţele. pentru a stabili. concurând cu obiectivele generale şi specifice ale acestuia.Boudreau.. aptitudinile şi comportamentele persoanelor solicitante.) .locurile de muncă deţinute anterior. de exemplu George T. deprinderile. deprinderile şi aptitudinile necesare realizării obiectivelor.experienţa profesională (vechimea în muncă).studiile. ce intenţionează să diagnosticheze potenţialul candidaţilor. în opinia unor specialişti în domeniu ca. La rândul ei.

încadrarea sau angajarea candidatului. studii şi pregătiri (şcoli şi instituţii de învăţământ absolvite. alte informaţii. verificarea referinţelor. candidaţilor. Metodele şi tehnicile se concep în mod diferenţiat. cu menţiunea că se începe cu activitatea actuală şi se continuă până la cea mai îndepărtată calendaristic. aptitudini şi competenţe. scrisorilor de motivare şi a scrisorilor de recomandare. Procesul de selecţie a candidaţilor are următoarele etape: ■ ■ ■ ■ ■ ■ analizarea dosarului de candidatură. bazându-se pe informaţii de natura biografica a candidatului.MANAGEMENT revin în cadrul firmei. prezintă experienţă in muncă/ activitate în secvenţe cronologice.-urilor. posturile pe care candidatul le-a ocupat în trecut. profesionale. în funcţie de natura posturilor. experienţă în domeniul de activitate. poziţia ierarhică a acestora. diplome/certificate de absolvire obţinute). Etapa de analizare a dosarului de candidatură este un mijloc de triere preliminară a candidaţilor. Curriculum vitae este cel mai utilizat procedeu de evaluare. etc).Acest tip de CV. administrarea pachetelor de teste şi a altor probe de selectare a interviul. nivelul studiilor. hobby-uri sau pasiuni ale candidatului. starea civilă. adresa. de ansamblul de criterii impuse de îndeplinirea sarcinilor. depunerea formularelor de candidatură. prenume. Tipuri de curriculum vitae: ■ Curriculum vitae cronologic . Oferă angajatorului o urmărire uşoară a experienţei în muncă a 118 . deoarece sunt analizate informaţiile furnizate prin intermediul CV. El trebuie să conţină date reale şi obiective cu privire la: elemente de identificare a candidatului (nume.

■ a se folosi fraze scurte. C.Acest tip de CV. calificarea şi realizările obţinute. deoarece. Pentru un bun C. printr-o calificare generală. de tip crono-funcţional îl avantajează pe candidat. precizarea corecta a numelui şi a 119 . Este recomandat ca solicitantul să folosească o scrisoare personalizată (cu antet tipărit). CV. funcţional permite candidatului să pună accent pe unele aspecte fundamentale. O scrisoare bine întocmită demonstrează eventualele cunoştinţe ale candidatului despre organizaţie şi. CV. O scrisoare de intenţie trebuie să conţină următoarele informaţii: ■ Adresa (expeditorului şi unde poate primi răspuns). conform unui format standard de afaceri.V. de cele mai multe ori. care pot avea un interes special pentru angajator.Acest tip de CV. fără a ţine seama de funcţiile specifice avute în diferite momente ale carierei. ■ Curriculum vitae funcţional . putându-se observa cu uşurinţă ce a făcut candidatul până în acest stadiu al carierei. trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări privind expunerea ideilor: ■ a se evita folosirea pronumelui personal "eu". ■ a se realiza o descriere de la general către particular/specific. lipsa experienţei în domeniu).V. atunci când acesta doreşte să-şi dezvolte cariera. combină trăsăturile CV. pune accentul pe experienţă.-ul trebuie să fie însoţit de o "scrisoare de intenţie". domeniul de activitate. Este singura cale prin care candidatul explică aspecte din istoricul muncii sale (perioade de şomaj. Scrisoarea de intenţie (cover letter) trebuie să arate profesional. eventual.urilor cronologice cu cele funcţionale.MANAGEMENT candidatului. ■ Curriculum vitae combinat .. este primul lucrul la care angajatorul se uită. lucru imposibil de realizat într-un CV.

se pot practica cu 120 . oraşul strada şi numărul. Numele şi adresa destinatarului. atunci când scrisoarea de intenţie este redactată manual. alături de aceasta.MANAGEMENT prenumelui. codul poştal. prin care se urmăreşte să se evidenţieze profilul profesional şi psiho-social al candidatului. dacă este cunoscut. localitatea. strada şi numărul. Principalele motive de respingere a candidaţilor sunt: CV. ■ ■ Data scrisorii. Calitatea hârtiei utilizate. la fel pentru toţi candidaţii. modalitatea clasică este proba practică. funcţia persoanei. respectiv: numele complet al persoanei căreia se adresează (dacă este cunoscut). scrisă deasupra sau dedesubtul adresei. Existenţa greşelilor de ortografie. Testele sunt instrumente inteligibile şi interpretabile la adevărata lor valoare. numărul de telefon. Prezentarea documentelor în fotocopii. neconcludent sau prost structurat. denumirea companiei. Testul este o probă a procesului de selecţie. Pentru selecţionarea muncitorilor şi a altor categorii de personal de execuţie. Specialiştii afirmă că testele speciale pot fi de mare folos în procesul de selecţie angajatorului. dacă sunt administrate corect. adresa de e-mail şi alte date utile. numai de către cei cu o pregătire specială şi având experienţă în acest domeniu. Conţinutul scrisofjt. Concluziile grafologului. Rezultatele fiecărui candidat la oricare test sunt evaluate în funcţie de rezultatele obţinute de un număr de subiecţi cu acelaşi test. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Salutul de adresare:"Dragă Domnule/Doamnă şi numele. departamentul. iar baremul care se obţine nu este identic pentru toţi indivizii.

în raport cu cerinţele postului. In general. acuitatea cromatică. memoria formelor. Acestea măsoară potenţialul candidatului. scrise şi 121 . teste de tip hârtie/ creion. Acestea verifică capacitatea individului de a-şi folosi cunoştinţele dobândite. coordonării motorii. abilităţii de redactare a unui document. Pentru selecţionarea personalului executiv. teste tip Praga. gradului de operaţionalizare şi a calităţii cunoştinţelor necesare. ■ Testele de aptitudini. testele trebuie să îndeplinească o serie de calităţi. ■ Testele de cunoştinţe.aplicarea unui program de testare se poate dovedi costisitoare. printre care validitatea (corectitudinea determinărilor calitative efectuate) şi fiabilitatea (menţinerea valabilităţii rezultatelor un timp cât mai îndelungat). pentru care candidează. psihomotorii. pentru o anume categorie de posturi. şi dificultăţi . atenţia distributivă). testul Tachitoscop. sub aspectul inteligenţei. timpul de reacţie la stimuli. aptitudinilor verbale şi numerice. ■ Testele de îndemânare. Modalitatea de verificare frecvent utilizată este susţinerea de probe de examinare. testele de angajare sunt specific alcătuite. în condiţii de examen. orientării spaţiale. sunt considerate a fi adevăraţi predictori ai performanţei. de exemplu. uneori. pentru rezolvarea unor probleme legate de sarcinile postului. Aplicarea testelor de selecţie comportă. adesea. de cunoştinţe. percepţiei formelor. teste valabile şi pentru alte categorii de personal. dexterităţii manuale etc. în consecinţă. receptivitatea senzorială. Acestea sunt cunoscute. sub denumirea de teste de performanţă sau "probe practice " şi constau în a solicita candidatului să ducă la bun sfârşit o activitate. de specialitate. de îndemânare. accentul cade pe verificarea volumului.MANAGEMENT succes testele de aptitudini. ce vizează însuşiri de bază ale profesiei sau meseriei respective (acuitatea vizuală.

cu ajutorul testelor comportamentale sau psihologice. nivelul de inteligenţă şi calitatea acesteia. a cărui publicitate s-a realizat în timp util şi care se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale. doar confruntarea cu situaţiile reale confirmă sau. proiecte. prin interviuri aprofundate sau alcătuirea de eseuri. 122 . teste de inteligenţă generală Wechsler). interviul. Cunoştinţele manageriale şi de specialitate pot fi verificate. chestionarelor de cunoştinţe. In cazul selecţiei de personal managerial. infirmă calităţile de manager ale unui individ. dar de o manieră mai anevoioasă. Dintre metodele şi tehnicile utilizate frecvent în activitatea de selecţie. întrucât. pe o temă dată. este că selecţia managerilor apelează la un complex de metode şi tehnici. Aptitudinile manageriale pot fi verificate. Cadrul t organizatoric în cadrul căruia se folosesc metodele menţionate este. în mod obişnuit. se mai folosesc bateriile de teste şi elaborarea unor lucrări. iar pe lângă acestea. Concluzia ce se desprinde din cele explicate până acum. experienţa profesională. studii. se aplică teste vizând capacitatea de memorare. cu prezentări de cazuri. anumite rezultate se obţin. unde este nevoie de soluţiile oferite de candidaţi. în vederea depistării candidatului ideal. în cele ce urmează. abilitatea de negociator (de exemplu. prin complexitatea sarcinilor pe care le au managerii de îndeplinit şi prin implicaţiile majore ale activităţii lor. rezultatele din activitatea anterioară. specifice domeniului de activitate. prin intermediul lucrărilor scrise. un rol determinant în decizia de angajare îl au studiile. alături de acestea. dimpotrivă. se nuanţează şi se diversifică.MANAGEMENT orale. special concepute. concursul de ocupare a postului vacant. referinţele şi documentele (formularele) de candidatură sunt prezentate mai detaliat. asupra firmei. metodele şi tehnicile utilizate. Pentru evaluarea însuşirilor de natură intelectuală. totuşi . uşurinţa de comunicare.

recrutorii iau decizii după numai câteva minute de discuţie. Această tehnică comportă un mare grad de subiectivism. care pot conduce. în selecţia de personal. ■ efectul de halou. deoarece majoritatea angajatorilor vor să aibă o imagine directă asupra potenţialilor lor viitori angajaţi. care se bazează. chiar dacă volumul de informaţii dobândite este total insuficient.ce verifică cunoştinţele. Adesea. de maximum 10 minute. timp şi resurse financiare. cu aprecieri sub formă de punctaj. formate după aspectul exterior. fără instrucţiuni şi ■ interviu sub presiune . ce intervin între intervievat şi membrii comisiei de interviu. a acelor cunoştinţe ce se dovedesc a fi comune. după terminarea întrevederii.MANAGEMENT Interviul reprezintă o componentă obişnuită a procesului de selecţie. în condiţiile aplicării corecte. ce concordă cu propriile opinii. responsabilii cu selecţia inventariază punctele forte şi punctele slabe ale 123 . fără a mai lua în considerare şi alte aspecte ale convorbirilor. numai pe bază de intuiţie. care constă în concentrarea discuţiilor în jurul unui fapt sau a unei idei. după apartenenţa sa la un anumit grup social sau etnic etc. fapt infirmat de practică. de regulă. ■ interviul de profunzime . după criterii bine stabilite. adică luarea în considerare doar a acelor argumente. a laudelor şi linguşelilor. după modul în care se mişcă solicitantul. Erorile unui interviu constau în: ■ judecăţile premature. aptitudinile. la adoptarea deciziei de angajare. în final. pe un chestionar scurt. Mulţi dintre recrutori au impresia că pot alege pe cel mai bun candidat. pot fi utilizate trei categorii de interviuri: ■ de triere.structurat. Indiferent de felul interviului. economisind. ■ zgomotul cultural. datorat afinităţilor interpersonale sau respingerilor. care este favorabilă sau nefavorabilă.

Unele interviuri se pot extinde. crearea unei atmosfere destinse la interviu şi evitarea eventualelor conflicte sau întreruperi. Pentru recrutări: ■ ■ ■ să fie îmbrăcaţi potrivit cu ocazia respectivă. de obicei. ■ ■ nu se fac promisiuni. pentru a adopta decizia corectă. ■ ■ alcătuirea unei liste de întrebări. se va milita pentru o bună imagine a firmei. dar şi oferirea de informaţii. cât şi pe candidat. ■ alocarea de timp pentru candidaţii ce vor să adreseze întrebări. aşa cum au rezultat ele din răspunsurile şi comentariile făcute. cu accent pe aptitudini. intervievatorul obţine suficiente informaţii. chiar. astfel: ■ revizuirea dosarului de candidatură al fiecărui solicitant. să se prezinte la interviu cu punctualitate. după o jumătate de oră sau maximum o oră de dialog. pe baza cerinţelor postului vacant. Apoi. se întocmeşte un clasament al candidaţilor şi se identifică individul care răspunde cel mai bine exigenţelor postului. experienţa relevantă şi pe acele însuşiri ce coincid cu cerinţele postului. adoptarea unei atitudini binevoitoare şi politicoase faţă de toţi candidaţii. Regulile desfăşurării unui interviu eficient şi corect privesc atât pe recrutor. w Durata interviului creşte. deoarece interviul este ca o "stradă cu două benzi de circulaţie". pentru obţinerea. ce nu se pot onora mai târziu. Un interviu se consideră reuşit atunci când. pe un interval de câteva ore.MANAGEMENT candidaţilor. odată cu importanţa postului pentru care se candidează. să nu dea răspunsuri ezitante. chiar dacă respectivul candidat nu va fi angajat. să nu vină pregătiţi cu răspunsuri de acasă. 124 .

experienţă de muncă. caracteristici personale.MANAGEMENT ■ să nu ofere răspunsuri eronate. pe baza informaţiilor disponibile. Reuşita unui interviu este condiţionată de întrebările adresate candidatului. Interviurile sunt limitate în timp şi întrebările trebuie să permită obţinerea unui volum suficient de informaţii. deoarece fiecare informaţie este susceptibilă de verificare. ■ să manifeste entuziasm şi interes real pentru postul şi întreprinderea la care se adresează.scopul lor este de a determina interes u candidatului pentru post şi pentru organizaţie: De ce doriţi acest post? Ap mai lucrat în acest domeniu ? Unde vă vedeţi peste cinci ani? Prin ce mijloace aţi aflat de postul nostru? Ce ştiţi despre acest post şi despre organizaţia noastră ? Ce sarcini aţi dori şi v-aţi aştepta să primiţi pentru acest post ? întrebări vizând 125 . există câteva domenii vizate: obiectivele carierei. Exemple de întrebări din timpul interviului: 1. studiile. în general. calităţile şi aptitudinile generale cerute de post. Pentru candidaţi: Este de preferat ca orice candidat să cunoască modul în care se desfăşoară un interviu şi să se pregătească. ■ controlul asupra corpului. dar nici să nu se supraaprecieze. obiectivele carierei . gesturilor. atitudinilor. mimicii trebuie să fie riguros. ci să încerce să se "vândă" cât mai avantajos. ■ să nu se subaprecieze. în consecinţă. întrebările diferă în funcţie de natura postului şi trebuie să vizeze anumite criterii de selecţie.

■ Cât timp credeţi că v-ar trebui ca să putem remarca rezultatele muncii dvs. întrebări vizând experienţa profesională .. mai ales în cazul în care candidatul nu a mai avut un loc de muncă anterior: ■ într-un clasament al promoţiei dvs. discuţia se va axa pe aspecte care corespund experienţei profesionale a candidatului: ■ Care din posturile anterioare a însemnat cel mai mult pentru dvs. le. şi de ce? ■ Ce v-a plăcut cel mai mult la fiecare din posturile anterioare? ■ Care ar fi cele două lucruri pe care. unde aţi fi plasat? ■ Credeţi că notele obţinute reflectă corect efortul şi cunoştinţele dvs. pentru dvs. la locurile de muncă anterioare. propuneri de îmbunătăpre a activităpi? ■ Cum aţi ajuns la ultimul post? . o carieră de succes? 2.. ? ■ Ce fel de posturi vă interesează cel mai mult? ■ Cum arată. o zi tipică de lucru? ■ Dar una ideală? ■ Ce înseamnă pentru dvs.în timpul interviului.? ■ Care erau disciplinele la acre întâmpinaţi cele mai multe dificultăţi şi de ce? ■ Ce discipline vă plăceau cel mai mult ? ■ Aţi fost implicat şi în altfel de activităţi ? ■ Ce planuri aveţi pentru instruire şi studii suplimentare ? 3.studiile pot constitui subiectul principal al interviului. dacă aţi fi putut.ap fi schimbat la ultimul loc de muncă? ■ Aţi prezentat. întrebări vizând studiile .

care ar fi aceea? Descrieţi. felul de a fi etc): ■ Aţi avut conflicte de muncă cu colegii de muncă sau cu şeful dvs. pentru a rezolva o sarcina de lucru? 5. întrebări vizând caracteristici personale . şef? Dacă aţi putea să faceţi o sugestie privind stilul de conducere din organizaţiile în care aţi lucrat.Ce credeţi că v-a asigurat succesul pe posturile anterioare? Vreţi să descrieţi stilul de conducere al ultimului dvs.. ? Cum leaţi rezolvat? ■ Ce dificultăţi aveţi în relaţiile cu colegii care au pregătiri şi interese diferite de ale dvs. ? ■ Cum aţi defini o atmosferă de lucru dificilă? . adaptarea.. caracteristicile şefului ideal? întrebări vizând pregătirea psihologica pentru post: Care a fost cea mai dificilă sarcină pe care aţi îndeplinit-o? Ce faceţi când aveţi probleme în îndeplinirea unei sarcini? Care a fost cea mai importantă decizie pe care aţi luat-o la locul de muncă? Povestiţi o situaţie în care ap renunţat la procedura recomandată şi ap lucrat aşa cum doreap dvs. vă rog. după opinia dvs. Ce s-a întâmplat? Preferaţi să luaţi decizii rapid sau aşteptaţi informaţii suplimentare? Povestiţi o situape în care aţi cerut ajutorul unui coleg sau şefului dvs. o zi tipică de lucru în posturile anterioare? Ce ap învăţat din experienţele de muncă anterioare? Vă place să primiţi responsabilităţi deosebite? Cum vă planificaţi ziua de lucru? Care sunt.cu aceasta ocazie se vor testa abilităţile interpersonale ale candidatului(comunicare. muncă in echipa.

întrebări privind motivarea: ■ Ce salariu dorip? ■ Cu cat credeţi ca trebuie plătit acest post? ■ Ce aşteptaţi de la acest post ? ■ Care este. postul ideal ? ■ Va considerap un lucrător fidel organizaţiei din care facep parte? Cum explicaţi acest lucru? ■ Sunteţi disponibil pentru program prelungit? ■ Care este.. întrebări privind abilităţile de comunicare şi tipul de personalitate: ■ Când trebui sa lucraţi cu persoane complet necunoscute. anteriori? ■ Cum apreciaţi lucrul in echipa? ■ Preferaţi sa lucraţi in echipa sau singur? ■ Preferap sa lucrap in fiecare zi cu aceleaşi persoane sau doriţi sa cunoaşteţi mereu altele? . cea mai buna recompensa pentru performanta? ■ De ce credeţi ca ar trebui sa reţinem candidatura dvs. pentru dvs. ? 7. după opinia dvs. nu este acceptat? ■ Cu ce tip de persoane va înţelegeţi cel mai bine? ■ Ce calităţi avep? ■ Cum definiţi un post bun? ■ Din ce experienţă a dvs. cum reuşiţi sa va înţelegep cu ele? ■ Cum v-ap înţeles cu şefii dvs. Ap învăţat cel mai mult ? ■ Povestiţi despre un proiect personal care a necesitat un mare consum de energie ? ■ Când v-ap supărat ultima data şi de ce ? 6.■ Cum va împăcaţi cu ideea ca un proiect de-al dvs..

câştigându-le respectul? ■ Va consideraţi un luptător? ■ Care credeţi ca sunt principalele dvs. subiectivismul unor aprecieri negative este atacabil. alături de câteva referinţe. tocmai din punctul de vedere al spiritului de fair-play. comunicarea cu colegii ? ■ Preferaţi sa acţionaţi sau sa coordonaţi muncă altora? ■ Va place sa exercitaţi mai multe activităţi simultan sau sa va concentraţi asupra unui singur lucru? ■ V-aţi putea impune in faţă unui grup de 10 angajaţi. calităţi? ■ Ce slăbiciuni consideraţi ca aveţi? ■ Pe cine aţi aprecia cel mai mult dintre foştii colegii? De ce? ■ Care sunt activităţile preferate in timpul liber? 8. aţi procedat? ■ Preferaţi sa lucraţi intr-un mediu liniştit sau intr-un mediu dinamic. uneori.MANAGEMENT ■ Cu ce fel de persoane va place sa lucraţi? " Cat de importanta este pentru dvs. ce trebuie să caracterizeze această activitate. solicitantului i se cere să ofere o listă de informaţii personale şi profesionale. Practica aceasta este obişnuită. deoarece marea parte a referenţilor se feresc să emită aprecieri negative. cu toate că ea comportă câteva riscuri: candidaţii îşi aleg singuri referinţele. întrebări vizând autocontrolul: ■ Descrieţi o situaţie tensionata şi modul in care dvs. care nu oferă alte informaţii decât 129 . toate documentele au o notă pozitivă accentuată. Referinţele despre foştii angajaţi sunt în atribuţia compartimentelor de resurse umane. mulţi angajatori au rezerve faţă de eliberarea de referinţe. temându-se de o eventuală tragere la răspundere pe cale legală. provocator? ■ Cum traversaţi perioadele de stres? Referinţele. Atunci când caută o slujbă. în acelaşi timp.

curriculum vitae (în forma sa funcţională sau cronologică) deţine ponderea cea mai importantă. prenume. prin promovarea imaginii individuale a candidatului (prin conţinutul şi forma în care este alcătuit). în practica selectării. intervine încadrarea personalului . se dovedeşte a fi discutabilă. cu responsabilităţile ce revin. în dosarul său de personal (nume. eliminând astfel. O realizare de importanţă vitală pentru procesul de selectare o reprezintă introducerea programelor computerizate de evidenţiere. curriculum vitae ş.) Uneori. cu sarcinile de lucru. posibilele erori. fişa educaţională. Pentru o bună integrare la noul loc de muncă." O eficientă încadrare a personalului presupune facilitarea contactului şi cunoaşterii cu noii colegi şi şefi."ce constă în ansamblul proceselor de atribuire efectivă a posturilor prevăzute în structura organizatorică. inclusiv întocmirea tuturor formalităţilor necesare. După parcurgerea etapelor de selecţie . utilizabile şi după angajarea acestuia.a. stocare şi triere a informaţiilor oferite de candidaţi. valoarea referinţelor. şi numai cu aprobarea scrisă a managerilor de vârf. Formularele de candidatură. Desigur. în acelaşi timp şi un instrument de marketing. numere de telefon. Aşadar. datorate subiectivismului unor operatori de recrutare. Dintre documentele cele mai importante enumerate mai sus. asigurarea cu personal corespunzător a organizaţiei nu poate fi redusă doar la latura sa formală.__________________________MANAGEMENT___________________________ numele postului ocupat şi perioadele de angajare. ce exprimă interesul iniţial pentru ocuparea unui post. pentru a facilita o autotriere a candidaţilor. formularele de candidatură conţin şi informaţii despre cerinţele postului solicitat. persoanelor selecţionate. servesc realizării a două scopuri: ele oferă informaţii necesare pentru trierea de început a candidaţilor şi conţin date despre individul respectiv. el reprezentând. este necesar să se ia în 130 . adresa.

în funcţie de complexitatea şi de natura postului ocupat 1 EXAMINARE MEDICALĂ CERCETARE 131 . pentru a-i permite acestuia să-şi revizuiască opţiunea de angajare sau să-şi caute un nou loc de muncă. VERIFICAREA DOSARULUI DE CANDIDATURA i INTERVIUL PRELIMINAR Triere I Triere H f I TESTARE INTERVIU APROFUNDAT Triere HI REFERINŢE Fig. se practică angajarea de probă. Organizaţia are obligaţia de a asigura condiţiile de lucru corespunzătoare. orice modificare a condiţiilor contractului de muncă. în termen de o lună. trebuie să fie comunicată angajatului. în care se regăsesc detaliile convenite pe durata interviului. pe durate variabile. în acelaşi timp. Angajarea unei persoane se realizează respectând legislaţia în vigoare a ţării respective. de la o lună la şase luni. Etapele procesului de selecţie. acelea la care s-a angajat. între organizaţie şi angajat se încheie un contract. în discuţiile prealabile cu viitorul angajat. în multe firme.3.2. II.MANAGEMENT considerare toate aspectele de natură economică socială şi psihologică implicate.

nume stradă. Prenume (rubrică facultativă) Număr imobil. cod poştal.MANAGEMENT Model de Curriculum Vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume /Prenume Adresă(e) Nume. localitate. începând cu cea mai recentă dintre acestea (rubrică facultativă) Funcţia sau postul ocupat / (rubrică (rubrică facultativă) facultativă) (rubrică (rubrică facultativă) facultativă) Inseraţi fotografia (rubrică facultativă) (rubrică facultativă) (rubrică facultativă) 132 . ţară (rubrică facultativă) Telefonfoane) (rubrică facultativă) Mobil: (rubrică facultativă) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate (taţi) Data naşterii Sex Locul de muncă vizat Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă.

Calificarea /diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare .Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite. începând cu cel mai recent.

(Rubrică facultativă) . (Rubricăfacultativă) Competenţe şi aptitudini oraganizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Nivelul în clasificarea naţională sau t- (rubricăfacultativă) internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limbafi) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) Limba(i) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaţie Discurs oral Scriere Exprimare scrisă străină(e) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

publicat în ziarul " România Liberă" din data 26 august 2007. referinţe etc. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi Alte competenţe şi aptitudini categoria. (Rubrică facultativă) Anexe Scrisoare de motivaţie Subsemnatul Pavel Florescu am luat cunoştinţă cu interes de anunţul dumneavoastră. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice fost dobândite. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) Informaţii suplimentare Enumeraţi documentele anexate CV-ului. de exemplu: persoane de contact. Animat de dorinţa de a reuşi. care nu au fost Permis(e) de conducere menţionate anterior.Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă. perseverenţă şi posibilităţi reale de afirmare. precum şi de ambiţie.) Includeţi aici orice alte informaţii utile. vă propun candidatura mea pentru ocuparea .

MANAGEMENT postului de economist. Documentându-mă asupra S. vă mulţumesc şi vă transmit cele mai alese gânduri. pentru o perioadă de timp specifică (o lună).4.4. salariul reprezintă preţul muncii şi el poate fi exprimat ca salariu nominal sau salariu real. (atât m "Pagini Naţionale 2006" cât şi la CCIR). definesc conţinutul salarizării în cadrul funcţiunii de personal a firmei. Beneficiind de o pregătire universitară adecvată (conform CV alăturat). Altfel spus.A. pentru rezultatele muncii prestate pe postul ocupat. dar semnificativei experienţe de care dispun. Convins fiind că atenţia dumneavoastră va fi reţinută de candidatura mea. Probleme generale privind salarizarea Totalitatea acţiunilor prin care se determină veniturile cuvenite fiecărui angajat. 20 septembrie 2007 Semnătura H. de regulă. doresc să pun la dispoziţia organizaţiei dumneavoastră avantajele formării mele teoretice.C. Mă simt onorat să mă pot afilia echipei dumneavoastră. care e stabilit prin 136 . la realizarea activităţilor din domeniul Managementului Resurselor Umane. SALARIZAREA n. PREPS S. am constatat că profilul şi realizările organizaţiei dumneavoastră corespund aspiraţiilor mele.1. Prin salariu se înţelege suma de bani pe care o primeşte un angajat pentru munca pe care a prestat-o. Salariul nominal este acel salariu tarifar. alături de specialişti competenţi şi dinamici. precum şi pe cele ale scurtei.

să se înscrie în politica de ansamblu a întreprinderii şi pe de o parte să răspundă. în cazul întreprinderilor de stat sau cu capital preponderent de stat. O politică eficientă în domeniul salarizării trebuie. iar salariul real este dat de cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajaţii şi le pot procura cu salariul nominal. un rol important îl joacă sindicatele care. în ambele situaţii însă. încă. prin care se diferenţiază salariile individuale. obiective ale creşterii eficienţei activităţii desfăşurate. 137 . guvernat de legea cererii şi ofertei. o oarecare îndrumare centrală.2. In economia de piaţă. adaosurile şi sporurile. dar mai ales pentru un aport mărit al performanţei globale a întreprinderii. prin negocierile care se desfăşoară. iar pe de altă parte. la definitivarea sistemului de salarizare. conceput pe baza unor principii economice şi sociale. luate în considerare simultan şi interconectat. pe termen mediu sau lung. Elementele componente ale unui sistem de salarizare sunt următoarele: salariul tarifar sau de bază. fie pentru anumite componente ale sale. în ceea ce priveşte întocmirea sistemelor de salarizare. cel puţin. Spre deosebire de acestea.4. Principiile sistemului de salarizare Prin sistem de salarizare se înţelege un ansamblu coerent de măsuri. cerinţelor generale. să asigure accentuarea cointeresării salariaţilor.MANAGEMENT contractul individual de muncă. n. în vederea încheierii contractelor colective de muncă. premiile şi recompensele. atât pentru realizarea de performanţe individuale. fie pe ansamblul sistemului. în primul rând. mai există. întreprinderile particulare se bucură de libertatea de a-şi concepe propriul său sistem de salarizare. cooperează cu patronatul la conceperea sau. în calitate de reprezentante ale salariaţilor.

■ plata salariilor se face periodic. importanţa şi complexitatea muncii. pe baza unor titluri executorii. ■ la determinarea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice. modul de finanţare şi caracterul activităţii. este necesar să precizăm că. în ţara noastră.MANAGEMENT Toate întreprinderile sunt obligate să respecte salariul minim brut pe economie stabilit prin lege. Sistemul de salarizare din ţara noastră. ■ drepturile salariale sunt confidenţiale. există o mare diversitate de forme de organizare. ce pot fi sistematizate astfel: ■ salariul se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu calificarea. ceea ce atrage după sine şi o diversitate de modalităţi şi practici de aplicare a salarizării. precum şi un profil diversificat al activităţilor. modalităţi de finanţare. sex sau stare materială. de vârstă. iar acesta nu poare fi urmărit sau reţinut.02. cu cele ale salariaţilor. în vederea elaborării oricărui sistem de salarizare. trebuie să avem în vedere următoarele principii generale. condiţiile de desfăşurare a activităţii şi rezultatele obţinute. Sistemul de salarizare. Luând în considerare toate aceste aspecte. în concordanţă cu munca depusă. care stă la baza stabilirii salariilor individuale are în vedere forma de organizare a unităţilor.1991. ■ salariul se asigură pentru munca efectiv prestată. la intervale de cel mult o lună şi se 138 . etnice. 14 din 08. decât în cazuri prevăzute în mod expres de lege. care să asigure îmbinarea interesului agenţilor economici şi celorlalte unităţi social-culturale pentru înfăptuirea sarcinilor de producţie şi servicii. aşa cum e prevăzut în Codul Muncii cât şi în Legea Salarizării nr. competenţa profesională. în vederea obţinerii unor venituri. este conceput în aşa fel încât să răspundă cerinţelor.

. se referă la faptul că nu sunt prevăzute salarii pe astfel de criterii. la muncă egală. 30/1990. care este prevăzută în Legea nr. în art. salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia (meseria) îndeplinită. pot fi sintetizate astfel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ la muncă egală.MANAGEMENT asigură înaintea altor obligaţii băneşti ale unităţii. Constituţia României din 21 noiembrie 1991. nivelul de pregătire şi condiţiile de muncă. de convingeri politice. de rasă.N. salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. reflectarea acestui principiu în sistemul de salarizare. prin faptul că salariul minim brut pe ţară se stabileşte prin hotărâri ale Guvernului.a. şi se iau în considerare: timpul lucrat. de sex. salariu egal. fără nici un fel de discriminare de vârstă. Prin urmare. ratificat de România la 31 octombrie 1974. care stau la baza salarizării muncii. aplicarea acestui principiu se corelează perfect cu angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă. In concluzie. după consultarea sindicatelor şi a patronatului. salariu egal. în raport cu condiţiile de muncă. caracterul confidenţial al salariului. salarizarea este diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. de origine etnică ş. adoptată de Adunarea Generala a O. ■ protecţia socială a salariaţilor este asigurată. 139 .U. La muncă egală. Acest principiu reprezintă baza pentru determinarea salariilor şi este formulat în "Declaraţia universală a drepturilor omului". la care România a aderat la 14 iulie 1979. Aceste principii. de religie. la 10 decembrie 1948 şi apoi reluat în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". consfinţeşte principiul salariului egal. în Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. principiul statutează egalitatea drepturilor salariaţilor. salarizarea este diferită.38 (4).

Muncitorii calificaţi creează bunuri. Astfel. precum şi în actele normative care reglementează salarizarea diferitelor categorii de personal.l. aliniat 3 din legea sus menţionată. conform articolului nr. decât cei necalificaţi. prin categoriile de calificare pentru muncitori şi prin clasele de salarizare pentru restul personalului. în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". Ea a fost reconfirmată. o anumită calificare profesională. ca principiu. ratificat şi de România prin Decretul nr. Deci. în acest secol. ceea ce justifică o salarizare superioară. este prevăzut în Legea Salarizării nr. cu valori mai mari. în raport cu anumite criterii. pentru încadrarea şi promovarea în funcţie sunt necesare un anumit nivel al studiilor. din România. O calificare înaltă constituie o bază pentru producţia unor asemenea bunuri materiale sau efectuarea unor astfel de genuri de lucrări. inaccesibile muncii necalificate sau slab calificate. 140 . care fac referire la diferenţierea salariilor. pregătirea şi competenţa profesională. atât în folosul propriu. Din faptul că. decurge şi consecinţa diferenţierii salariilor şi în raport cu aceste studii. pentru a stimula personalul să-şi ridice continuu nivelul de pregătire.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. cât şi în folosul întreprinderii. 14/1991 şi dezvoltat de contractele colective de muncă. Salarizarea diferenţiată după calificarea profesională se impune. crescând astfel productivitatea muncii. precum şi celelalte. cu cât calificarea muncii este mai ridicată. Acest principiu se reflectă în sistemul de salarizare. Diferenţierea salarizării după calificare a fost practicată în toate sistemele de salarizare. Acest principiu. cu atât contribuţia muncitorilor respectivi este mai mare. 212 din 31 octombrie 1974. salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat şi în raport cu calificarea. în general. care sunt.

c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. Salarizarea diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. 2. să determine o anumită salarizare. 2. Cu cât complexitatea unei funcţii (meserii) este mai ridicată. d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: studii superioare. se stabilesc coeficienţi minimi de ierarhizare. cu atât creşte şi nivelul salariului. pentru următoarele categorii de salariaţi: a) muncitori. liceală. la nivel naţional. în cadrul fiecărei funcţii sau meserii. b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. de gradaţia. din punct de vedere cantitativ şi calitativ. care permite exercitarea unei anumite funcţii (sau meserii). Remunerarea în funcţie de 141 . în raport de treapta profesională sau gradul profesional. Coeficienţii se aplică la salariul minim negociat pe unitate.calificaţi.postliceală.subingineri.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia îndeplinită. Prin contractul colectiv de muncă unic. 2.necalificaţi. respectiv clasa de salarizare. 1. Este firesc ca rezultatele muncii.şcoala de maiştri. Nivelul studiilor presupune o anumită calificare profesională. 3. salarizarea se diferenţiază. postliceală.

întrucât pot exista situaţii în care doi angajaţi având aceeaşi calificare. să dea rezultate diferite din punct de vedere al calităţii. marinarii 142 . ceea ce înseamnă mărirea părţii variabile a salariului. salariul de bază se determină. progresiv. Aplicarea acestui principiu. vătămătoare sau periculoase. aceasta determină acordarea de premii şi sporuri la salariul de bază. La stabilirea salariului se ţine seama şi de condiţiile în care se prestează munca. având în vedere volumul (cantitatea de produse sau lucrări realizate într-o anumită perioadă de timp).MANAGEMENT cantitatea muncii este caracteristică formelor de salarizare în acord (direct. colectiv etc). individual. Greutatea muncii trebuie înţeleasă în funcţie de procesul concret al muncii. forjori). într-un dublu sens: pe de o parte. precum şi de condiţiile în care se desfăşoară acest proces. paraşutişti) sau adâncimi (scafandri. prestează o muncă mai grea. o calitate necorespunzătoare poate conduce la diminuarea salariului de bază. munca poate să fie efectuată la diferite temperaturi (metalurgişti. se reflectă în sistemul de salarizare. prin prevederea unor premii speciale pentru calitate. în subteran. Tot astfel. este necesar să se pună un accent deosebit pe stimularea muncii de calitate superioară. lipsa de rebuturi etc. salariatul care lucrează într-o mină. Astfel. atunci când calitatea este ridicată. într-o asemenea situaţie. în constituirea sistemului de salarizare. iar pe de altă parte. decât unul care îşi desfăşoară activitatea la suprafaţă. cei care lucrează în condiţii grele. beneficiază de salarii mai mari decât cei care lucrează în condiţii normale de muncă. altitudini (alpinişti. aviatori. Salarizarea diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă. Calitatea muncii influenţează nivelul de salarizare.

întotdeauna. care. diferenţa reprezentând cheltuielile mai mari. salariul de bază se diferenţiază după aceste criterii. adăugate. în durata mai mică a zilei de lucru. la salariul tarifar fac ca veniturile să fie mai semnificative. un consum mai mare de forţă de muncă. De aceea. creează în aceeaşi unitate de timp. muncitorul are nevoie de o cantitate mai mare de mijloace de consum. de fidelitate. Dacă această muncă nu ar fi salarizată mai bine. de muncă în subteran. de muncă în condiţii penibile. trebuie să depăşească salariul celui ocupat cu muncă mai uşoară.MANAGEMENT de pe submarine etc). pentru refacerea forţei de muncă. munca legată de o prestaţie mai mare de producţie. prestaţia de forţă de muncă. de conducere. Dacă forţa de muncă este cheltuită cu mai multă energie. de noapte. Aplicarea acestui principiu se reflectă în nivelurile salariilor acordate meseriilor respective. regulat. poluate etc. Codul muncii oficializează un sistem de sporuri. de muncă în condiţii de izolare. fiecare muncitor trebuie să-şi restabilească. precum şi în numărul de zile de concediu de odihnă suplimentare. un consum mai mic. Munca mai grea necesită. salariul muncitorului ocupat cu o muncă mai grea. în toate aceste cazuri. ea este mai grea decât munca desfăşurată în condiţii obişnuite. iar munca mai uşoară. ori în anumite medii nocive. ar scădea cointeresarea muncitorilor respectivi. de muncă în condiţii de toxicitate. pentru muncă în condiţii de stres. Sporurile ce se pot acorda sunt următoarele: de vechime. forţa de muncă. este diferită. în ambele situaţii. în acest scop. decât în condiţii normale. în procesul de producţie. o valoare mai mare decât munca socială medie. de studii suplimentare. pentru muncă suplimentară în week-end. fiind ea însăşi sursa salarizării sale mai mari. strict necesare reproducţiei forţei de muncă. de confidenţialitate etc 143 . în acelaşi timp.

a persoanelor cu atribuţii de serviciu în domeniul salarizării. a căror salarizare se aprobă prin hotărâri ale Guvernului. 14/1991. Face excepţie de la regula negocierii. al organelor legislative. 8 sunt lovite de nulitate. este reiterată această dispoziţie. care să stabilească drepturi la nivel inferior. 259 din 14. Legea privind contractul colectiv de muncă nr. alin. se aplică indexări şi compensări tot prin hotărâri ale Guvernului. executive şi judecătoreşti. între persoanele juridice sau fizice care angajează şi salariaţi sau reprezentanţii acestora.1996 (Monitorul Oficial nr. încheiate la nivel superior.MANAGEMENT Caracterul confidenţial al salariului. Potrivit textului citat.10. în condiţiile creşterii preţurilor tarifelor. precum şi personalul regiilor autonome cu specific deosebit. 6 din Legea nr. Salarizarea cu toate elementele sale şi condiţiile de aplicare se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. nominalizate de Guvern. de asemenea. în contractele colective de muncă de la nivelul unor unităţi. în sensul că: ■ contractele colective de muncă nu pot conţine clauze. celui stabilit prin contractul 144 . sancţionarea disciplinară. personalul unităţilor bugetare. prevede că „clauzele cuprinse în contractul colectiv de muncă negociate cu încălcarea art. „salariul de bază. care nu respectă principiul confidenţialităţii salariilor. care să stabilească drepturi la nivel inferior celui din contractele colective de muncă. ■ contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze. inclusiv cu desfacerea contractului de muncă.10. Acest principiu este prevăzut de articolul 1. 130 din 16. el este înscris şi în legislaţia altor state europene. adaosurile şi sporurile sunt confidenţiale".1996). se prevede. Tot în acest spirit. legea salarizării prevede că.

■ acordul global (colectiv). adică realizează transformarea materiei prime în produse finite. activităţile ce se desfăşoară în domeniul administraţiei publice. Următoarele două forme caracterizează. în raport cu cele organizatorice ale unităţilor şi să răspundă şi interesului material al salariaţilor. sunt 145 . a căror activitate comercială are şi scop lucrativ. construcţiilor. ■ acordul progresiv. Prima formă este caracteristică societăţilor comerciale. Forme de salarizare Principalele forme de salarizare. Există mai multe variante ale salarizării în acord. 4. ce sunt specifice fiecărui produs finit. serviciilor etc. în funcţie de stimularea laturii cantitative sau calitative ale activităţii de producţie: ■ acordul direct (individual). întâlnite în România. ■ forma de salarizare în regie sau după timpul lucru lucrat. în special. Salarizarea în acord sau cu bucata. ■ acordul indirect.3.MANAGEMENT colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. următoarele: ■ forma de salarizare în acord sau cu bucata. ■ forma de salarizare în cote procentuale. O altă condiţie a sistemului de salarizare constă în faptul că acesta trebuie să fie elastic şi să permită adaptarea sa la condiţiile de aplicare. prin intermediul unor tehnologii diferite de fabricaţie.

MANAGEMENT Acordul individual se foloseşte în acele locuri de muncă unde angajatul participă la realizarea unui produs. dacă considerăm tariful/produs de 0. etc.)devine: Saci = n x N x Ţ_. se prevede pentru executarea fiecărei lucrări. realizate în unitatea de timp. Spre exemplu. pe bucată. înmulţit cu tariful pe unitate de produs. şi numărul de produse realizate de un muncitor într-o zi completă de lucru de 40 bucăţi.1. în care (JJ. prin care se transformă materia primă în produs finit.) n = numărul de zile lucrătoare într-o lună. într-o zi lucrătoare (în 8 ore) T = tariful pe unitate de produs (care are o anumită valoare .2.5 RON. formula (H. Ca formulă de calcul.4.1.X') Dacă dorim să calculăm salariul angajatului pentru întreaga lună. atunci rezultă că salariul în acord individual pe zi. Saci = N x J_ = N x X.4. unde (H4. în mod individual.) Sad - salariul în acord individual. 146 . operaţie. N = numărul de produse realizate. va fi: Saci/Zi = N x T_= 0. produs. în cazul folosirii salarizării în acord direct. durata necesară realizării (norma de timp) şi un salariu. salariul în acord individual este egal cu numărul de produse.5 RON x 40 bucăţi = 20 RON /zi. parcurgând consecutiv toate operaţiile ce sunt necesare.. ce porneşte de la salariu de încadrare pe ora.

). tocmai de aceea. au de câştigat atât angajatul. încălzire etc. ). el va putea pleca liniştit acasă. pe baza normei de timp. cât şi angajatorul. primind tot 12 RON (pentru că şi-a realizat norma). Sad/im* = Saci/zi x n = 20 x 20 = 400 RON /lună. o parte din energia electrică. chiar dacă a terminat lucrarea într-un timp mai scurt.. salariul pe bucată este de 6 $. salariatul trebuie să facă 8 bucăţi din produsul A în 8 ore (fiind plătit cu 12 RON în acest timp) şi reuşeşte să termine în 4 ore. Salarizarea în acord direct se face individual şi caracterizează gradul de profesionalizare al salariatului. salariul crescând proporţional cu acest număr de produse realizate. salariatul va fi interesat să crească ritmul de lucru. De exemplu. Astfel. pentru un salariat încadrat cu 12 $/oră. ştiind că. prin urmare. Salariatul va fi interesat să-şi utilizeze la maximum capacităţile. este determinată de îndemânarea pe 147 . pe de altă parte: dacă. în acest caz.. care trebuie să facă 2 bucăţi din produsul A. Se constată că există o legătură directă între salariul celui care execută lucrarea şi numărul de produse realizate. îşi reduce costurile generale (iluminat. va câştiga nu 12 $/oră. care. de exemplu. ci 18 $/oră (în cazul în care cea de-a treia bucată din produsul A nu ia drumul economiei subterane. de exemplu. Dacă se foloseşte salarizarea în acord direct. pe de o parte. dacă va obţine 3 bucăţi din produsul A într-o oră. angajatul primeşte salariul de încadrare pe timpul stabilit prin normă.MANAGEMENT Considerăm că luna are 20 de zile lucrătoare. în acest exemplu prezentat. ca să câştige un salariu mai mare. avantajul angajatorului este acela că. plata angajatului se face având în vedere timpul de lucru normat. în loc de 2 bucăţi.

în acest caz. secţii sau ateliere de producţie. la realizarea unui produs participă un număr de salariaţi. ■ câştigurile sunt practic nelimitate. şeful echipei (colectivului) primeşte totalul salariilor (bugetul) pe care îl 148 . Salarizarea în acord indirect: acordul indirect este aplicabil acelor locuri de muncă unde._________________________MANAGEMENT___________________________ care o are. din punct de vedere organizatoric. salarizarea se realizează pe compartimente. dacă productivitatea este mare şi se vând produsele realizate de către angajaţi. la unele activităţi de proiectare etc). pe şantierele navale. ce au meserii diverse şi aparţin unui atelier de producţie. Salarizarea în acord direct prezintă o serie de avantaje. ■ angajatul este motivat. ce fac parte din formaţii de deservire pentru echipele de lucru productive. care sunt salariaţi în acord. Această formă de salarizare se foloseşte atunci când o anumită activitate nu se poate presta decât în echipă (de exemplu în activităţile de construcţii. Salarizarea în acord global (colectiv): acordul colectiv se referă la faptul că. ■ încrederea şi stabilitatea personalului angajat este determinată de claritatea acestui sistem de salarizare. ceea ce conduce la realizarea într-o unitate de timp dată. datorită faptului că obiectivul activităţii este foarte bine stabilit. printre care putem aminti: ■ se calculează uşor. ansamblul de lucrări auxiliare şi de deservire a muncitorilor de bază. datorită faptului că rezultatele muncii sunt uşor de calculat (în funcţie de producţia realizată). sunt date spre execuţie unor muncitori. a unui număr mai mare de produse. acesta calculându-se pe baza normelor de timp sau de producţie.

unitar sau supraunitar. Sacc = Kacc x Si . respectiv folosirea lui. pentru timpul efectiv lucrat de fiecare muncitor în luna respectivă.4. iar materia primă trece.) Deoarece produsul finit obţinut este rezultatul întregului colectiv. fiecare angajat care a .MANAGEMENT distribuie fiecărui membru al echipei. altfel spus este vandabilă. până când ajunge ca produs finit.4. Dacă producţia obţinută este facturată şi încasată. Acest coeficient de acord colectiv. poate fi: subunitar. acest coeficient de acord colectiv se calculează la nivelul întregii societăţi. de la o meserie la alta. înmulţit cu salariul.) SacC= salariul în acord global (colectiv). în transformarea ei. Coeficientul de acord colectiv se determină folosind următoarea relaţie: Kaoo = valoarea orelor normă realizate valoarea orelor efectiv lucrate (H. atunci indiferent de timpul efectiv lucrat. luând în considerare categoria de calificare şi aportul fiecărui salariat la realizarea respectivului produs finit. în timpul unei luni sau timpul neutilizat. Si= salariul pentru timpul efectiv lucrat într-o lună.unde (II. datorat unor motive subiective. salariul în acord global (colectiv) este produsul între coeficientul de acord colectiv.3. Prin intermediul acestei forme de salarizare este evidenţiat timpul de 149 lucru. Kacc = coeficientul de acord colectiv. în mod succesiv.4. Ca formulă de calcul.

supraunitar. ce poate să ajungă la 100%. zi. pentru care s-a stabilit un anumit nivel salarial. ca mijloc de plată. Salarizarea în regie sau după timpul lucrat. Salarizarea în acord progresiv: în acest caz. în acest caz. Salariul în regie sau după timpul de lucru. lună). Reprezintă forma cea mai veche şi cea mai simplă de salarizare. salariul creşte mai w repede decât producţia realizată de salariat. agenţi de vânzări. această formă de salarizare este foarte motivantă. etc). de regulă. deoarece poate conduce la apariţia stocurilor. salariul se calculează şi se plăteşte în raport direct cu timpul efectiv în care s-a prestat munca(oră. atunci când se stabileşte salariul persoanelor angajate prin contract de prestări servicii (de exemplu: agenţi de asigurări.MANAGEMENT contribuit la realizarea produsului finit respectiv va fi retribuit. adică orele suplimentare. Numărul orelor lucrate peste timpul normal de lucru sau în zilele nelucrătoare. Această formă de salarizare este foarte motivantă şi se foloseşte la locurile de muncă unde creşterea producţiei este foarte importantă. Deoarece salarizarea se realizează folosind o grilă procentuală. ea nefiind influenţată de producţia obţinută. sunt plătite cu o majorare. având drept scop principal stimularea creşterii referitoare la vânzarea de produse / servicii. pe fiecare compartiment. Această formă de salarizare se foloseşte. este determinat de sarcinile ce trebuie îndeplinite. în acest caz. tariful majorându-se progresiv. şi de aceea se aplică în situaţii speciale. după o anumită grilă a producţiei realizate. ea practicându-se după apariţia monedei. în conformitate cu organigrama societăţii. din totalul sumelor provenite din vânzări. 150 . Salarizarea este proporţională cu timpul lucrat. Salarizarea în cote procentuale. săptămână. iar coeficientul este. ca şi în cazul primei forme de salarizare. Această formă de salarizare caracterizează personalul TESA prevăzut a ocupa posturile cuprinse în statul de funcţiuni. dar şi de complexitatea acestora.

reprezintă punctul de plecare pentru întocmirea statului de funcţiuni.MANAGEMENT Spre exemplu. dacă a vândut marfa în valoare de peste 1000 RON. ceea ce va conduce la o actualizare periodică. astfel mărindu-şi câştigul. Statul de funcţiuni este premergător statului de plată şi are un rol important în sensul că statul de funcţiuni este acel document ce stă la baza analizei de către conducerea societăţii. va creşte şi numărul de salariaţi. iar angajatorul va câştiga din faptul că îşi reduce stocurile (dacă acestea există) şi creşte viteza de rotaţie a banilor. Organigrama reflectă concepţia de organizare existentă într-o întreprindere şi constituie. în funcţie de această creştere. Documentele în care se reflectă salariul sunt următoarele: organigrama. şi a legăturilor ce s-au stabilit între aceste compartimente. implicit. iar pe de altă parte. chiar151 lunară a statului de funcţiuni. dacă acesta a vândut marfa în valoare de până la 1000 RON şi de 6 %. ce vor fi prevăzute în statutul societăţii respective şi. a subordonării lor. pe de o parte. avantajul acestei forme de salarizare constă în faptul că agentul de vânzări va fi interesat să vândă cât mai mult. reprezentarea grafică a grupării compartimentelor de muncă. în acest caz. precum şi angajaţii acesteia. a modului în care se consumă fondul . statul de funcţiuni şi statul de plată. atunci acest fapt presupune desfăşurarea unor noi activităţi. care sunt încadraţi pe funcţiile aferente acestor compartimente. un angajator poate stabili că salariul pentru un agent de vânzări poate atinge cota de 4 % din valoarea mărfii. una din sarcinile compartimentului de resurse umane este să realizeze într-o formă iniţială statul de funcţiuni. Statul de funcţiuni cuprinde denumirile compartimentelor societăţii comerciale pornind de la organigramă. Odată cu înfiinţarea societăţii. Dacă societatea comercială doreşte să se dezvolte.

ce se regăseşte în statul de plată a salariilor. Sistemul social al unei întreprinderi este determinat. precum şi toate coloanele ce sunt necesare pentru evidenţa personalului.MANAGEMENT de salarii lunar planificat. într-o foarte mare măsură. viaţă sistemului tehnic. în relaţii de acelaşi tip unele cu altele. formând grupuri.5. Oamenii.1. 152 . de: caracteristicile biologice şi psihologice ale oamenilor care îl compun. Pentru întocmirea statului de plată sunt necesare toate documentele în care se reflectă timpul efectiv lucrat de fiecare angajat al societăţii. care dă. subordonare. de fapt. referitor la denumirea compartimentului pentru care se întocmeşte. de maternitate sau de incapacitate temporară de muncă. H. în ceea ce priveşte întocmirea statului de funcţiuni. există o persoană care întocmeşte statul de plată şi calculul salarial. trecut nominal. posibilităţile lor naturale şi culturale de acţiune. supraordonare. alte documente ce fac referire la unele reţineri lunare din veniturile realizate de angajat etc. putem preciza faptul că acesta cuprinde un titlu. precum: pontajul zilnic. în cadrul activităţii lor comune. la rândul lor. grupurile intră. iar semnătura de pe acest stat de plată certifică exactitatea calculelor făcute. care intră în relaţii reciproce de cooperare. DISCIPLINA MUNCH ŞI RELAŢIILE CONTRACTUALE H. participanţi la activitatea unei întreprinderi. formează o comunitate. în orice societate comercială.Sistemul social Orice întreprindere este formată din oameni. comparativ cu fondul de salarii realizat la sfârşitul lunii.5. propriile exigenţe. indemnizaţiile de concediu de odihnă. ce are încheiat contract individual de muncă.

politici. pot prezenta. pe lângă valoarea tehnologiei şi a tuturor premiselor ei materiale. ca sisteme sociale. Disfuncţionalităţile sociale sunt perturbări ce afectează funcţionarea unei organizaţii. ele se pot interpreta drept feed-back-ul unui stil de conducere ineficient. pe de altă parte. economici etc. Rensis Likert sugerează lărgirea criteriilor de estimare a valorii economice a unei întreprinderi. trebuie să producă rentabil bunuri şi servicii. Cele mai frecvente. Existenţa acestora este cea mai elocventă dovadă a sistemelor sociale cu probleme sau pe cale de a le avea. luarea în considerare a stării sistemului social al întreprinderii. în anumite condiţii. . recunoscute şi cercetate disfuncţionalităţi sunt: absenteismul. alături de aceasta. calităţii tehnice şi social-umane a conducerii. respectiv. în funcţie de starea sistemelor lor sociale. El propune. Disfuncţionalităţi în sistemul social al întreprinderilor. pregătirii profesionale a resurselor umane. Dacă eficienţa economică reprezintă obiectivul prioritar al oricărei întreprinderi. Organizaţiile. Semnificativ pentru această teză este faptul că. două întreprinderi pot obţine rezultate economice diferite. Perturbările funcţionale înregistrate pot fi consecinţa doar a modificării comportamentului salariaţilor sau. în 153 special profesional. numeroasele studii au evidenţiat o corelaţie semnificativă. într-o importantă lucrare din domeniul teoriei organizaţiilor. prestigiului social al întreprinderii. al salariaţilor. şi a altor factori sociali. el propune luarea în considerare şi a: poziţiei în cadrul pieţei. între caracteristicile sociale şi umane ale unei întreprinderi şi performanţele sale economice. atitudinii oamenilor faţă de muncă. potrivit raţiunii ei de a fi. capacităţii de a colabora eficient. sincope funcţionale sau disfuncţionalităţi sociale. care au numeroase şi adesea. deci. consecinţe greu de prevăzut.MANAGEMENT întreprinderea. care sunt factorii de care depinde eficienţa? în ultimul timp. datorită modificării comportamentului. eficienţa ei. în condiţii tehnice similare. fluctuaţia.

Mai mult. în acelaşi sens. de exemplu. Aprecierea unor disfuncţionalităţi ca generatoare de perturbări nu beneficiază de existenţa unor norme unice şi obiective. de fapt. disfuncţionalităţile. 154 . dat fiind faptul că orice act de indisciplină generează pierderi (de producţie. o cotă de fluctuaţie ridicată poate fi favorabilă într-o ramură (cu progres tehnic lent. de vânzări. de exemplu). nu putem compara absenteismul din construcţii. Se apreciază. că semnificativă este variaţia în timp a indicatorilor şi nu comparaţiile între ramuri sau întreprinderi.MANAGEMENT conflictele sociale şi accidentele de muncă. ceea ce presupune determinarea costurilor pe care le generează. cu cel din învăţământ şi nici pe acestea cu o cotă socotită de "alarmă". sunt tratate ca perturbări în funcţionarea unui sistem. dacă ea nu a avut încă loc. dar total defavorabilă unei ramuri în care au loc schimbări tehnologice rapide. ale mai multor astfel de indicatori ne îndreptăţeşte să apreciem că este posibilă o apropiată schimbare a climatului social. Din punct de vedere al cauzelor. ceea ce presupune o evaluare critică prealabilă a acestuia. Ele pot fi analizate. acceptând că disfuncţionalităţile sociale sunt indicatori sociali care reflectă climatul sistemului social existent. de profit etc). interpretarea disfuncţionalităţilor sociale şi a efectelor lor .este strâns dependentă de sistemul de măsurare a acestora. ca expresie a abaterilor disciplinare. evident în vederea reducerii lor. de limitele şi defectele lui. se apreciază că disfuncţionalităţile antrenează: ■ un cost de perturbare a activităţii. pe bună dreptate. Din punct de vedere al efectelor. ţinând seama de efectele sau de cauzele lor. în ceea ce priveşte costurile. trebuie să ţinem seama de faptul că analiza concluziile ei. aşa cum am menţionat. în acelaşi timp. atunci când au loc evoluţii simultane.

aceştia sunt subiecţi ai integrării profesionale. 11. ■ angajaţii marginali. Sistemul disciplinar al organizaţiei poate să fie alcătuit din următoarele subsisteme: ■ reguli şi standarde de comportament.2. în cadrul organizaţiilor. a acţiunilor disciplinare au o componentă preventivă. la fiecare nivel ierarhic al angajaţilor. ai aplicării măsurilor de corijare graduale. ■ proceduri de comunicare a regulilor şi standardelor. de norme de comportament impuse membrilor grupurilor de lucru.) Aceste două tipuri de costuri nu sunt cumulative. la rândul lui. acte de indisciplină de o gravitate medie. cu frecvenţă relativ mare.MANAGEMENT ■ un cost de reglare determinat. de strategiile adoptate de conducere pentru a estompa consecinţele acestora (ore suplimentare. Cunoaşterea regulilor organizaţionale. ci complementare. Disciplina muncii Disciplina muncii se află în strânsă corelaţie cu drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi conţine un set de reguli. care comit erori.5. de care dau dovadă sau în funcţie de gravitatea şi frecvenţa actelor de indisciplină a muncii pe care le comit: ■ angajaţi disciplinaţi. ■ angajaţii indisciplinaţi. Printre efectele negative generate de acţiunile 155 . există mai multe tipuri de angajaţi. care comit acte de indisciplină foarte rar. care creează cele mai mari şi mai multe probleme în cadrul organizaţiilor. a politicilor existente. conţinută şi în atribuţiile manageriale de orice nivel. ■ metode şi tehnici utilizate pentru remediere abaterilor disciplinare şi pentru ameliorarea performanţei. angajări temporare etc. în funcţie de gradul de asimilare a normelor comportamentale. ■ performanţele stabilite.

disciplina tehnologică . în eşaloanele superioare ale ierarhiei organizaţionale. incomensurabile. prejudicii materiale şi morale. în conformitate cu exigenţele pieţei. diminuarea productivităţii muncii. în condiţiile realizării sarcinilor de serviciu. a obligaţiilor ce le revin. prevăzuţi în normele de lucru. absenteismul.ce presupune respectarea de către angajaţi. să respecte succesiunea şi conţinutul operaţiunilor prevăzute de tehnologie. indiferent de nivelul ierarhic pe care află aceştia. corespunzătoare cerinţelor pieţei. disciplina organizatorică . prin abaterile sale. ■ respectarea normelor tehnice de protecţie şi securitate a muncii. Respectarea disciplinei muncii are drept consecinţe realizarea bunurilor 156 şi serviciilor la parametric optimi.MANAGEMENT acestei categorii de indivizi. în timpul exercitării profesiei sale. Dacă angajatul marginal se află poziţionat. la proiectarea şi asimilarea de noi produse. colectivului de care aparţine. Aspectele pe care le implică respectarea disciplinei muncii se referă la: ■ contribuţia la elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie. a succesiunii operaţiunilor tehnice stabilite de procedurile şi standardele de producţie sau de lucru. a celor referitoare la folosirea echipamentelor de protecţie. de imagine. Angajaţii marginali sunt principalul subiect al aplicării unui sistem integrat de disciplină graduală. consumul de alcool şi de droguri la locul de muncă. Disciplina muncii se manifestă sub două forme caracteristice: a. la un nivel ridicat de randament tehnic. atunci el poate cauza. . b. la prevenirea şi combaterea incendiilor şi a accidentelor de muncă. ■ însuşirea şi respectarea proceselor tehnologice.ce presupune ca fiecare angajat. ■ utilizarea instrumentarului şi echipamentelor de lucru la parametrii optimi. se pot aminti: diminuarea prestigiului organizaţiei.

respectarea normelor referitoare la climatul de muncă şi comportamentul civilizat faţă de colegi. păstrarea caracterului confidenţial al documentelor ş. care pot avea consecinţe negative asupra activităţii unei organizaţii. precum şi efectele generate de acestea. Pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor şi a responsabilităţilor de serviciu. îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa posturilor.a. regimul pauzelor.MANAGEMENT precum şi a regulilor. Aspectele specifice ale disciplinei muncii înseamnă respectarea unor prescripţii: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ programul de muncă. relaţiilor de muncă ce le revin. premii şi gratificaţii. prin mecanisme diverse. printre care: evidenţiere în faţa colectivului. respectarea regulamentelor de ordine interioară. La stabilirea ambelor categorii de măsuri se vor avea în vedere ponderea şi amploarea faptelor. se constituie ca act de indisciplină şi respectivul individ poate fi sancţionat în conformitate cu prevederile legale (Codul Muncii) şi cu normativele disciplinare interne. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi ale disciplinei muncii. angajaţii pot să fie recompensaţi. în vederea preăntâmpinării actelor de indisciplină. sunt necesare anumite măsuri de recompensare şi de educare a angajaţilor sau de sancţionare a celor care s-au făcut vinovaţi de abateri faţă de normele prestabilite. păstrarea integrităţii bunurilor aflate în dotare. 157 . acordarea de diplome sau titluri. creşteri de salariu. folosirea completă a timpului de lucru. Asemenea măsuri sunt destinate să evidenţieze comportamentele corecte sau să corijeze disfuncţionalităţile. ora începerii şi ora încheierii acestuia. acordarea de cote părţi din profitul anual obţinut şi alte tipuri de recompense morale. a obligaţiilor ce revin angajaţilor. mulţumiri verbale sau scrise.

un caracter cuprinzător. pe termene limitate. mustrarea scrisă. diminuarea salariului cu una sau mai multe trepte sau gradaţii. pe teme disciplinare. în practica şi în literatura de specialitate. după caz. un rol important îl au politicile. în cadrul organizaţiei. care se bucură de proprietatea de pragmatism. a contractului de muncă. în mod corect. retrogradarea. eventualele abateri ale angajaţilor. angajatului i se oferă şansa de a se îndrepta. în general. până la concurenţa unei corijări a comportamentului. . treptat. 158 Pentru aplicarea conceptelor legate de disciplina muncii. care au. iar pentru cele minore. în funcţie de frecvenţa şi de gravitatea abaterii săvârşite. procedurile şi regulile organizaţiei. Ideea fundamentală a acestor instrumente manageriale este că. Disciplina progresivă poate fi folosită pentru abaterile grave. Termenul consacrat de literatura de specialitate este „disciplină progresivă sau graduală" şi urmăreşte anumite secvenţe în formarea comportamentului personalului angajat. procedurile „disciplinei graduale" pot fi: avertismentul verbal.MANAGEMENT financiare sau materiale. suspendarea. în funcţie de gravitatea faptului şi de frecvenţa abaterilor. Modificarea comportamentului deviant se poate realiza prin aplicarea de sancţiuni progresive. concedierea. se utilizează termenii de „consiliere" şi de „disciplină graduală". în funcţie de fidelitatea şi nivelul de ataşament dovedit de către angajaţi. Astfel. cu: mustrare. întreruperea unilaterală. pot fi corectate constructiv. Abaterea disciplinară săvârşită de către un angajat poate fi sancţionată. diminuarea salariului de bază cu 5-10%. avertisment. a căror direcţionare esenţială constă în găsirea acelor mijloace eficace. pentru a determina comportamentul adecvat al forţei de muncă şi de a sancţiona abaterile. fără a realiza abuzuri. retrogradarea în funcţie. înainte de a fi concediat. în ceea ce priveşte sancţionarea abaterilor disciplinare.

efectul lor este pozitiv. iar inconsistenţa generează confuzii şi incertitudini. Se presupune că toţi angajaţii. Scopul acţiunilor disciplinare constă în crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. <fe££&t«re şi precedentul. teama de critica sau sancţiunile următoare manifestată de managerii de rang inferior. cu cât timpul de amânare în aplicarea deciziei este mai mare. urmăreşte ameliorarea comportamentului angajaţilor şi nu modificarea personalităţii acestora. despre ceea ce este permis sau nu este permis. vn. 159 . cu atât măsura de sancţionare se diluează. Dacă măsurile disciplinare se aplică imediat după producerea abaterii. Consistenţa presupune a stabili limite şi a informa angajaţii. factori de frânare. aceste două caracteristici permiţând ca angajaţii să considere sancţiunile ca fiind echitabile. Managerii sunt. Eficienţa măsuiUat disdşliaare.MANAGEMENT O bună administrare a disciplinei. consecvent al managerului. txejfciuie. uneori. creşterea performanţelor în muncă ale angajaţilor şi nu soluţionarea unor diferende personale. calcul cattRstotfa. teama de a sancţiona abateri disciplinare pe care le săvârşeau ei însisi înainte de a fi manageri. în cadrul organizaţiei. ceea ce creează premizele încrederii angajaţilor într-un tratament just. indiferent de poziţia sau rangul lor ierarhic cunosc şi respectă reglementările legale şi pe cele interne ale organizaţiei. sji ia. teama de a pierde prietenia şi aprecierea subordonaţilor. lipsa de autoritate şi de implicare în activitate a managerilor. w&Mti. atunci când se împotrivesc aplicării unor măsuri de corijare a abaterilor comportamentale ale angajaţilor. Precedentul presupune comportamentul riguros. Cauzele atitudinii reticente a managerilor pot fi: ■ ■ ■ ■ ■ lipsa de profesionalism a managerilor.

Managerii sunt responsabili pentru subordonaţii lor şi sunt implicaţi în eşecurile înregistrate de aceştia. Acţiunile disciplinare pot deveni pozitive şi eficiente. a unor performanţe sporite. pentru cercetarea abaterilor şi urmărirea efectelor aplicări de măsuri disciplinare. favorabil obţinerii de rezultate superioare în activitatea desfăşurată. Cazul frecvent al unor organizaţii. II. identificarea potenţialelor . Disciplina muncii este nemijlocit corelată cu productivitatea muncii individuale şi de grup. se află: sindicalizarea. Sub semnul relaţiilor de muncă. în mod inutil.MANAGEMENT ■ dorinţa de a nu consuma timp.5. nu reliefează decât incapacitatea managerială. agrementate de o legislaţie. Conflictele sociale Mulţi dintre întreprinzătorii/patronii actuali sau managerii de astăzi 160 colaborează cu uniunile sindicale care îi reprezintă pe angajaţi. în gestionarea problemelor cu care se confruntă angajaţii şi nu fermitatea sau exercitarea adecvată a autorităţii conducătorilor.3. uneori disproporţionate faţă de amploarea fenomenului deviant. Eşuarea demersurilor profesionale ale unui angajat poate fi datorată faptului că managerul sau superiorul ierarhic imediat nu a fost capabil să creeze o ambianţă. doar dacă determină apariţia unor randamente superioare în muncă. ce consideră că au ocupat funcţiile de conducere în mod nemeritat. ■ sentimentul vinovăţiei manifestat de unii manageri. care să fie stimulatoare. negocierea colectivă. ceea ce conduce la aplicarea de măsuri inadecvate. unde abundenţa sancţiunilor disciplinare este alarmantă. ■ lipsa unei politici clare pentru acţiuni disciplinare. un climat de muncă corespunzător. Atât unii cât şi ceilalţi au nevoie de un climat de muncă. pot constitui cheia succesului organizaţiei respective. Relaţiile de muncă bazate pe încredere şi sinceritate.

Angajaţii percep sindicatul ca fiind instrumentul cel mai eficient de apărare a drepturilor lor şi a intereselor de grup sau individuale. în general.între doi indivizi sau mai mulţi) este totdeauna rezultatul funcţionării defectuoase a organizaţiei. erodând. în vederea clarificării problemelor salariale.angajaţi. trebuie instituit un armistiţiu social. . relaţiile de toate categoriile dintre oameni. a programului de lucru.rezultate din opoziţia între angajaţi şi constituie o permanenţă a vieţii unei organizaţii. de aceea patronatul sau administraţia trebuie să răspundă solicitărilor raţionale şi legale ale sindicatelor. conflictul trebuie provizoriu suspendat. compartimente generează o stare de conflict continuu. aliniată la cea internaţională. Nemulţumirile formale ale angajaţilor pot îmbrăca forma conflictelor organizaţionale. ele nu trebuie neglijate. reglementează obligaţia patronatelor sau a managerilor de a negocia şi de a duce tratative cu reprezentanţii sindicatelor.MANAGEMENT conflicte şi soluţionarea corectă a acestora. cu scopul de a realiza climatul prielnic relaţiilor pozitive dintre participanţii la activitatea firmei. în timp. să încurajeze existenţa şi colaborarea cu sindicatele. a condiţiilor de muncă sau a altor drepturi reclamate de către angajaţi.consecinţă a luptei pentru putere între două sau mai multe compartimente (servicii. pentru ca agentul economic să funcţioneze. dar şi între posturi de conducere . coeziunea colectivelor şi chiar a întregii organizaţii. într-o organizaţie. care pot fi rezolvate doar prin intermediul comunicării manageri . departamente etc. chiar dacă generează perturbări minore. în aceste condiţii. Legislaţia muncii din România. inclusiv în domeniul social. să informeze despre strategiile de dezvoltare ale organizaţiei. 161 ■ organizaţionale . Conflictele apărute în cadrul unui grup de muncă pot fi: ■ individuale .

sectoare etc. opun două sau mai multe categorii sau clase sociale din structura agentului economic. afectează întreaga întreprindere. astfel ele se manifestă ca: ■ parţiale. refuzate de conducerea organizaţiei". de regulă. în funcţie de consecinţele asupra producţiei. Readucerea conflictului în stare de "armistiţiu social" şi găsirea remediilor se pot face cu condiţia identificării cauzelor conflictului ajuns în faza de criză şi aceasta.MANAGEMENT ■ colective . extrem de rar. un conflict are o cauză unică şi uşor detectabilă. completă şi concertată a lucrului în scopul impunerii unor revendicări profesionale. Greva este faza de criză a unui conflict colectiv deschis şi opune. Greva a fost definită drept: „o încetare colectivă. de regulă. care cuprinde succesiv diferite categorii de personal.rezultate din poziţia diferită faţă de activitatea specifică a organizaţiei. cu cât. cu atât mai mult. în ultimele decenii. indiferent dacă aceştia sunt sau nu şi proprietari. declanşate într-un colectiv foarte restrâns. grevele au devenit extrem de diverse. cuprind un întreg sector economic. ■ sectoriale. un tip deosebit de grevă. ■ în cascadă. în prezent însă această definiţie trebuie interpretată în sensul larg al cuvântului. mai pot fi identificate aşa numitele "greve dop". ■ de întreprindere sau generalizată. afectează o parte a unei întreprinderi. datorită rolului de "loc îngust" sau esenţial pe care-1 joacă colectivul în desfăşurarea activităţii din întreprinderea respectivă. la declanşarea unui conflict deschis îşi aduc contribuţia mai multe cauze. Un conflict colectiv "clasic" are loc între proprietar (cel al cărui aport se concretizează în capitalul pus în joc) şi angajaţi (care aduc muncă). care. alături de grevele care afectează integral sau parţial o întreprindere. cu roluri diferite în acest proces 162 . salariaţii şi conducătorii lor.

sub forma unor şicane. raportul de forţe între patronat şi sindicate etc. diagnoza şi măsurarea stării conflictuale dintr-o organizaţie. încheiate cu sindicatele şi care au condus. conjunctura economică. altercaţii între "egali". declanşarea conflictului este favorizată şi de o serie de condiţii specifice. influenţează starea de conflictualitate. în primul rând. atitudini "neobişnuite" ale unor membri ai organizaţiei etc. In acelaşi timp însă. cu necesitate. de orice tip. * refuzul de a schimba condiţiile de muncă. Avem în vedere îndeosebi: ■ multiplicarea incidentelor de toate genurile: decizii eronate ale conducerii. care semnalează dacă nu cumva iminenţa unor conflicte deschise. mai pot fi identificaţi "indicatorii precursori ai stărilor conflictuale" (aşa sunt denumiţi în literatura de specialitate). mai ales a micilor accidente. respectiv: ■ nerespectarea de către conducere a înţelegerilor. conflicte organizaţionale între două colective etc). se impune identificarea condiţiilor favorizante. la momentul încheierii lor. între liderii sindicalişti şi unul sau mai mulţi conducători ai organizaţiei. în aceste condiţii se impune. căzături etc. creşterea ratei rebuturilor. Pierderea unor privilegii poate declanşa conflicte. Alături de condiţiile favorizante. O serie de condiţii ale mediului ambient. cum ar fi: situaţia de pe piaţa muncii. care sunt puse pe seama 163 . privilegiile sau avantajele (indiferent de natura lor) obţinute etc. în care acţionează agentul economic. ■ circulaţia informaţiilor poate constitui o condiţie favorizantă a ruperii stării de armistiţiu social. la suspendarea temporară a conflictului. ■ accidentele de muncă depăşesc media multianuală socotită "normală". atunci cel puţin degradarea semnificativă şi îngrijorătoare a sistemului social.MANAGEMENT (de exemplu: conflicte individuale.

se orientează spre alti furnizori. avantaje etc. rata concentrării conflictuale(Cc). scăderea productivităţilor. ajunse la conducere sub forma diverselor cereri. Trebuie să remarcăm că mărimile sunt greu comparabile între diferite întreprinderi. ceea ce duce implicit la o atitudine "distrată" şi deci la mici accidente de muncă. în mod deosebit. (n.MANAGEMENT creşterii grijilor. salariile cadrelor de 164 conducere. şomaj tehnic. a calităţii activităţii. uşor măsurabile. penalizarea datorată degradării climatului psihosocial din întreprindere (a sistemului său social). amortizarea. ele fiind relevante. Starea conflictuală se poate măsura cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: predispoziţia la grevă (Pg). poate fi împărţit în: " costuri parţiale. prin analiza în timp a acestora. prin care este solicitată păstrarea unor condiţii de muncă. intensitatea conflictuală (Ic) şi rata zilelor de grevă (RZG). directe. . ■ nivelul indicatorilor unor disfuncţionalităţi ale sistemului social este în creştere. ■ creşterea numărului de revendicări. din care fac parte: pierderile de producţie exprimate în cifra de afaceri pierdută sau în profit pierdut. la aceeaşi întreprindere şi prin comparaţie cu mediile lor multianuale. pierderi de clienţi care.) Cu cât mărimea celor patru indicatori este mai mare. îndeosebi privind siguranţa locului de muncă. cu atât reflectă o situaţie a sistemului social mai preocupantă pentru conducere. respectiv al absenteismului şi al fluctuaţiei.5. Costul unui conflict. care continuă să fie suportate de întreprindere. "sătui" de serviciile oferite de partener. alternativele folosite. PG=(ccxicyioo. exprimate în principal prin constituirea unor stocuri excedentare. costurile perturbărilor provocate de conflict.1.

ale procesului economic. mult mai greu de evidenţiat sau mai puţin evidente. este necesară separarea acestora de bolile profesionale. ci. care au în vedere: ■ degradarea climatului social.cauzează leziuni corporale evidente uneia sau mai multor persoane. pe seama sistemului tehnic şi tehnologiei utilizate. Sistemul informaţional dedicat relaţiilor de muncă. fără influenţe asupra 165 celorlalţi colegi. la reglarea dezechilibrelor sociale. Astăzi. potenţial. pe de altă parte. Accidentele de muncă Ca şi în alte cazuri. în mod deosebit. nu doar ca o sursă de perturbări. adesea grave. au acelaşi grad de periculozitate pentru toţi angajaţii care-şi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă. 11. obligatoriu.afectează "punctual" una sau mai multe persoane. .4. spre deosebire de bolile profesionale care. dar şi analiza fenomenului în discuţie trebuie să facă distincţie între diferite forme ale accidentelor de muncă şi. mai ales că acutizarea unui conflict şi rezolvarea lui nu duc.5. Astfel. la refacerea sistemului social. sunt interpretate. în mediul de afaceri. se cunosc cel puţin trei categorii mari de accidente: . ale căror cauze nu pot fi puse pe seama sistemului social. ajuns în stare critică. dincolo de limite normale. a frecvenţei.MANAGEMENT ■ costuri ascunse. accidentul este legat direct sau indirect de activitatea profesională şi are drept caracteristici principale: . cel mai adesea. accidentele de muncă şi în mod deosebit creşterea lor. ci şi drept semnale elocvente ale degradării sistemului social din întreprindere. ■ slăbirea imaginii de marcă a întreprinderii afectate de grevă.

2.. factorii care l-au favorizat.Rata accidentaţilor (RA). trebuie înregistrate şi analizate periodic. incluse în categoria disfuncţionalităţilor. diferitele condiţii familiale ale persoanelor implicate (autori şi/sau victime). ţinând cont nu numai de natura şi caracteristicile fiecărui caz în parte. de regulă. în măsura posibilităţilor. ce au avut loc în întreprindere. este necesară descrierea fiecărui accident în parte. consecinţele fiecărui accident asupra activităţii şi. aprecieri privind costurile etc. care înregistrează. pe lângă evidenţele obişnuite. în drumul de acasă spre sau de la locul de muncă până la domiciliu. Elaborarea unei strategii eficiente de protecţie a muncii nu se poate face fără un studiu statistic al accidentelor. constituind un indicator al disfuncţionalităţilor la nivelul sistemului social. costurile pe care le-au generat. în ultimul timp.Rata de gravitate a accidentelor (RG). 3. sunt incluse în categoria accidentelor de muncă legate indirect de activitatea profesională. cu evidenţierea elementelor materiale care l-au favorizat. în acest scop. instruirea specifică. ci şi de contextul în care au avut loc. vechimea. 166 . vârsta. ■ evenimentele. Accidentele de muncă "de traseu"..Frecvenţa accidentelor (FA). Cei mai folosiţi indicatori de comensurare a accidentelor la locul de muncă sunt: 1. fără a ridica probleme deosebite şi fără să întrunească pe deplin caracteristicile unui accident de muncă. postul ocupat.MANAGEMENT ■ accidentele propriu-zise. sunt înregistrate elemente cum ar fi. mici erori. accidentele anterioare. sexul. ■ accidentele "de traseu".. pregătirea profesională. implicit. numărul accidentelor pe categorii. care trebuie înregistrate şi analizate. accidente minore (căderi. arsuri neînsemnate) care. consecinţele şi.

să-şi continue activitatea pe acelaşi post).Indicele de gravitate a accidentelor (IG). costurile reluării activităţii. la starea de sănătate dinaintea accidentului. fără o comparaţie a costurilor lor. urmăreşte stabilirea şi controlul îndeplinirii tuturor măsurilor de natură tehnică. Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii. luate (în conformitate cu reglementările legale în vigoare) în 167 vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. care au ca obiect stabilirea cauzelor şi a vinovaţilor. readucerea accidentaţilor. a costurilor pe care le angrenează accidentele de muncă. De asemenea. Ca urmare a unui accident. prin acţiuni curative. calculate în funcţie de unele dereglări posibile ale "producţiei" ( respectiv: pierderile de producţie. Eficienţa programelor de siguranţă a muncii nu poate fi realizată. Aceste norme se referă la . Protecţia muncii. întreprinderea suportă două principale categorii de costuri. cheltuielile făcute cu anchetele. chiar şi sumară. este necesară o cercetare. respectiv: costuri de perturbare a activităţii. inclusiv cele prilejuite de eventualele acţiuni în justiţie. în întreprinderi. cheltuielile de înlocuire a celor ale căror accidentări îi împiedică. deteriorarea climatului psihosocial din întreprindere. necesită cheltuieli pe care le încadrăm în această grupă. costuri de reglare a activităţii (cheltuielile făcute cu prevenirea accidentelor. temporar sau permanent. inclusiv pentru cabinetele medicale de întreprindere. datorită accidentului. în ţara noastră prescripţiile de protecţia muncii sunt ierarhizate astfel: ■ norme republicane. care cuprind cadrul general de tehnica securităţii şi normele de igienă şi sunt stabilite de ministerele: Muncii. atrăgând după sine apariţia unor disfuncţionalităţi din categoriile precedente). costurile remedierii eventualelor deteriorări ce au avut loc. organizatorică şi educativă. sanitară. în cazul în care a fost întreruptă. scăderile de productivitate ale altor angajaţi din colectivul de muncă al accidentatului.MANAGEMENT 4 .

■ norme departamentale. care sunt elaborate de întreprindere pentru fiecare unitate operativă. 5. microclimat..diagnoza stării sistemului său social. a unui grad mai ridicat de iniţiativă şi inventivitate în dezvoltarea acesteia. Dezvoltarea sistemică a contextelor sociale Datorită dezvoltării ştiinţelor sociale şi umane. 4. fiind o extrem de importantă resursă de dezvoltare.elaborarea unor programe complexe în scopul atingerii obiectivelor concret stabilite.MANAGEMENT construcţia încăperilor. la operaţiile de încărcare şi descărcare. mai ales. etape ca: 1. 2. examenul medical la angajare ş.. investiţia în factorul uman a devenit aproape tot atât de rentabilă ca şi cea efectuată în tehnică. Dezvoltarea umană sistematică. în special pe linia unei utilizări mai raţionale şi. din punct de vedere al sistemului ei social cuprinde. loc de muncă şi operaţie ce necesită măsuri suplimentare de protecţia muncii. în funcţie de specificul activităţii. au rolul de a completa normele republicane. ţinând seama de starea reală a sistemului.implementarea programului complet.. planificată şi controlată a întreprinderii..5.a. de regulă. 3. nu numai asupra productivităţii muncii. perfecţionarea sistemului social al întreprinderii având consecinţe pozitive. a sistemului ei social reprezintă o necesitate tot mai presantă a societăţii contemporane. ■ instrucţiuni proprii. ci chiar şi asupra tehnologiei însăşi. Un proiect de dezvoltare a unei întreprinderi.formularea obiectivelor 168 generale ale întreprinderii. elaborate de ministere sub îndrumarea Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse.. .

MANAGEMENT 5.- urmărirea realizării întocmai şi la timp a programului de perfecţionare a sistemului; 6 - analiza periodică şi finală a evoluţiei sistemului social ca urmare a aplicării planului. Concepută astfel, dezvoltarea sistemului social al unei întreprinderi urmează ciclul cercetare-acpune-cercetare, de unde concluzia că perfecţionarea sistemelor sociale presupune o activitate continuă, permanentă a conducerii, şi nu punctuală, desfăşurată doar atunci când sistemul social, ajuns într-o fază critică, prezintă numeroase şi tot mai grave disfuncţionalităţi.

n.5.6. Dialogul social din întreprindere
Creşterea eficienţei economice a activităţii, ca obiectiv central al organizaţiei, se bazează tot mai mult pe dialogul dintre cele două grupuri principale: administratorii (patronatul sau managerii) şi salariaţii, dialog manifestat la diverse niveluri şi sub diferite forme. Participarea salariaţilor are, însă, şi efecte sociale deosebit de importante, dată fiind acea dimensiune umană a întreprinderii, care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor tuturor angajaţilor săi. Dialogul social reprezintă ansamblul organizat de contacte şi acţiuni prin care anumite grupuri (de salariaţi, conducere, patronat, sindicate, organizaţii profesionale etc.) participă la elaborarea celor mai bune soluţii pentru problemele economice şi sociale cu care acestea se confruntă, la armonizarea intereselor şi la prevenirea conflictelor organizationale. Dialogul social poate fi desfăşurat la nivelul economiei naţionale, actorii principali fiind guvernul, patronatul şi sindicatele sau organizaţiile profesionale, de tineret etc. în cadrul întreprinderii, dialogul social se

169

MANAGEMENT

desfăşoară între echipa de conducere şi salariaţi, prin intermediul reprezentanţilor acestora. Participarea salariaţilor la dialogul social din întreprindere este un instrument ce contribuie la atenuarea sau, chiar, prevenirea conflictelor şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea climatului psihosocial. Pot fi evidenţiate mai multe niveluri ale participării salariaţilor la dialogul social, şi anume: ■ la locul de muncă al fiecărui lucrător - dialogul social la acest nivel are drept scop determinarea condiţiilor de muncă şi a conţinutului activităţilor specifice, astfel încât să se obţină o ridicată productivitate a muncii şi o satisfacţie cât mai înaltă a individului; ■ în cadrul relaţiilor interumane, respectiv interindivizi (între salariaţi plasaţi pe trepte ierarhice diferite) şi relaţiile colective, generate de participarea la dialogul social prin intermediul reprezentaţilor lor (sindicate, reprezentanţi ai personalului ş.a.); ■ prin cointeresarea material-financiară a salariaţilor - pe acest plan, dialogul social vizează mai multe direcţii, iar pârghiile folosite pot fi: salarizarea în acord direct, primele de randament, participarea la beneficii, comisioanele din vânzări etc; ■ prin asocierea la putere - respectiv participarea salariaţilor la capitalul social al întreprinderii; dialogul social capătă la acest nivel un alt specific, dat de faptul că salariaţii devin într-o anumită măsură proprietari ai întreprinderii, ceea ce le conferă dreptul de participare la putere şi la rezultatele financiare ale întreprinderii (respectiv dividende pentru acţiunile deţinute). Dialogul social în cadrul întreprinderii se bazează, în mare măsură, pe organizarea şi funcţionarea unor structuri instituţionale adecvate: delegaţii personalului, aleşi de către salariaţi pentru a prezenta conducerii diferitele
170

MANAGEMENT opinii, solicitări sau reclamaţii individuale sau colective, cu privire la anumite probleme legate de aplicarea codului muncii, a contractelor de muncă, de salarizare, concedii etc; organizaţiile sindicale, existente la nivelul subunităţilor şi sindicatul pe întreprindere; comitetul de întreprindere, constituit din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor şi ai sindicatului şi un reprezentant al conducerii, cu largi atribuţii în plan economic, social, profesional, dispunând de un buget propriu. între muncă şi management există o relaţie duală. Cele două grupuri, managerii şi angajaţii lor au obiective diferite, care tind să le ţină la o anumită "distanţă". Acest aparent antagonism, însă, începe să lase loc cooperării, în cadrul relaţiilor sindicate-conducere. Dialogul între conducere şi sindicate se manifestă, în cea mai mare măsură, sub forma negocierilor, având ca obiectiv mărimea recompenselor şi condiţiile de muncă şi materializându-se într-un act cu caracter oficial, de regulă, un contract colectiv de muncă. O bună pregătire a negocierii presupune, din ambele părţi, o abordare cât mai corectă a acestui proces, informarea completă de ambele părţi, bună-credinţă şi cu respectarea normelor legale. Ca posibile subiecte ale negocierii conducere-sindicate, pot fi amintite:

■ ■ ■ ■

veniturile salariaţilor, nivelul lor de trai, precum şi de forţa şi puterea cu care sunt aceştia mandataţi; menţinerea controlului asupra activităţii firmei, într-o măsură cât mai mare; maximizarea puterii relative a managementului, în raport cu sindicatele; recompensele salariaţilor se află în centrul dialogului dintre conducere şi sindicate; problemele abordate se referă la formele de plată, la mărimea recompensei şi la modul de determinare a acesteia;

171

ci la "modul de determinare a tuturor elementelor din pachetul de beneficii". Securitatea sindicală (Legea nr.MANAGEMENT negocierile se axează mai mult pe forme de recompensare. ca reprezentant al salariaţilor firmei. Desigur. negocierile se axează mai ales pe plata orelor suplimentare sau a celor prestate în week-end (pentru care sindicatele cer. respectiv creşterea mărimii recompensei. Sindicatele susţin clauza "costului vieţii". cum ar fi "pachetul de beneficii" pentru angajaţi. de regulă. se referă în principal la două aspecte: securitatea fiecărui angajat la locul său de muncă şi securitatea sindicatului. la locul său de muncă. 172 . El include asigurările sociale (acordate de firmă). Acest element al sistemului de recompensare a devenit deosebit de important şi de complex. prin negociere. facilităţi diverse. odată cu creşterea costului vieţii. Sindicatele vor încerca să obţină. legea sindicatelor) se referă la menţinerea puterii acestuia. mărimea recompenselor depinde de posibilităţile de plată ale organizaţiei. o creştere de 50-100% a salariului tarifar). definit prin diverşi indicatori economici. cât mai multe asemenea beneficii. Securitatea individului. concedii plătite. pensii. sindicatele vor susţine rămânerea pe post a membrilor săi cu vechime mai mare în organizaţie. în mod normal. Negocierea recompenselor nu se referă numai la mărimea salariului. atunci când îşi expun condiţiile în această problemă. trebuie avute în vedere de către sindicate. reprezintă. securitatea muncii. în situaţiile în care sunt necesare şi inevitabile reducerile de personal. programul de lucru constituie un alt punct al negocierilor între conducere şi sindicate. In condiţiile actuale. protecţia sa împotriva pierderii postului. 54 din 2003. precum şi pe durata pauzelor de masă (sau de cafea). de fapt. Acestea.

Este evident că toate revendicările şi reclamaţiile salariaţilor trebuie să fie cunoscute în mod permanent şi rezolvate. pentru a se preveni conflictele sociale din cadrul organizaţiei. prin încercarea de a atrage o parte cât mai mare a salariaţilor în sindicat. prin discuţii directe cu părţile. apreciate de către sindicate sau angajaţi ca fiind nelegale sau inoportune. în legătură cu desfăşurarea raporturilor de muncă. stabiliţi de comun acord de către părţi (aceşti arbitri pot fi specialişti în domeniul economic. cu alte departamente sau cu unii parteneri de afaceri. ca o cerere scrisă adresată unei autorităţi. mijloacele externe. încetinirea ritmului de muncă sau boicotul. Cu cât sindicatul va include un procent mai mare din numărul de angajaţi. în scopul soluţionării unor probleme apărute în raporturile sindicate-conducere sau în scopul restabilirii legalităţii. respectiv soluţionarea conflictului de unul sau mai mulţi arbitri. petiţia. în mod vizibil. arbitrajul. realizată de către o persoană sau instituţie neutră care. medierea. ca suport al poziţiei fiecăreia dintre cele două părţi. decizia . social. încearcă să obţină armonizarea poziţiilor acestora şi ajungerea la un 173 acord. Dacă negocierile între conducere şi sindicate sunt dificile şi nu duc la nici un rezultat acceptat de către ambele părţi. se apelează la diferite proceduri instituţionale. le propune acestora o soluţie de mijloc. pe cât posibil. protestul. respectiv refuzul de a colabora cu conducerea. tehnic. activitatea organizaţiei. luând la cunoştinţă poziţiile ambelor părţi. ca o formă de manifestare a dezacordului cu privire la o anumită decizie a patronilor sau a conducerii. Ca instrumente ale negocierilor conducere-sindicate pot fi amintite: publicitatea. astfel încât să fie afectată. cum sunt grevele sau închiderea fabricii. cum ar fi: concilierea. cu atât va fi mai sigur şi mai puternic. care presupune intervenţia unei persoane sau comisii care.MANAGEMENT în raport cu conducerea. juridic.

iar conflictul colectiv de muncă se consideră ca fiind încheiat._________________________MANAGEMENT___________________________ comisiei de arbitraj devenind obligatorie pentru ambele părţi. 174 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful