ЛИСТА

регистрованих средстава за заштиту биља
Бр.
1

Назив средства
за
заштиту
биља
2

Назив и садржај
активне супстанце
3

Пословно име
произвођача, заступника,
односно представника
4

Број и датум решења о
издавању дозволе
5

6

Решење
важи до

Решење
условно
важи до

7

А) ХЕРБИЦИДИ
1.

Herbocid

2.

Agrosan BN

3.

Agrosan

4.

Dikocid

5.

Monosan herbi

6.

Monosan
herbi 500

7.

Monozor SL 50

8.

Poljosan

9.

Dikamin 600

10.

Maton

11.

Lentemul D

12.

Esteron

13.

Estrovet

14.

Velox

15.

Herbiton

16.

Esteron extra 600
EC
Monosan
herbi extra

17.

18.

Mustang

19.

Butoxone DB

20.
21.

Acetim
Acenit 900 EC

22.

Acetogal

2,4-D DMA
464 g/l
2,4-D DMA
500 g/l
2,4-D DMA
558 g/l
2,4-D DMA
558 g/l
2,4-D DMA
558 g/l
2,4-D DMA
602,05 g/l

Pinus, Slovenija
Pinus Plus, Нови Сад
Agro BN, Republika Srpska
Alprom, Футог
Veterinarski zavod Subotica,
Суботица
CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад
Galenika-Fitofarmacija, Земун

321-02-00001-43/
2004-11 од 30/11/2004
321-02-00020-108/ 2005-11
од 06/10/2005
321-02-00012-155/ 2003-04
од 03/11/2004
321-02-00012-335/ 2003-06
од 13/08/2004
321-01-2183/2010-11 од
21/12/2011
Galenika-Fitofarmacija, Земун
321-01-00003-45/2009-11 од
09/06/2009 допуна: 321-0101055/2011-11 од 12/11/2011
2,4-D DMA
Zorka-Mineralna đubriva,
1273/6 од 30/09/2002
558 g/l
Шабац
допуна: 321-02-00020683/2005-11 од 14/12/2005
2,4-D DMA
Poljotoplica, Ниш
521/2 од 24/09/2001 допуна:
558 g/l
321-02-00020-238/2005-11
од 25/07/2005
2,4-D DMA
Makhteshim Agan Agro Poland 321-01-00229/2010-11 oд
720 g/l
S.A., Poland
05/07/2010 допуна: 321-01Magan Agrochemicals, Суботица 229/2010-11 oд 30.12.2010
преко Makhteshim Agan, Israel
2,4-D 2EH
Nufarm UK Limited, Great
321-02-00012-216/ 2003-04
600 g/l
Britain
од 05/11/2003 допуна:321Chemical Agrosava, Београд
01-1216/2011 oд 19/12/2011
2,4-D 2-EH
Nufarm, Austria
5674/2 од 28/12/2002
678 g/l
Delta Agrar, Београд
допуна: 321-01-0002118/2008-11 од 18/01/2008
2,4-D 2-EH
Dow AgroSciences, Austria
321-01-2225/2010-11 од
850 g/l
Galenika-Fitofarmacija, Земун
27/07/2011
2,4-D 2-EH
Veterinarski zavod Subotica,
321-01-00049-31/2007-11 oд
850 g/l
Суботица
27/08/2007
2,4-D 2-EH 850,6 g/l Shanghai Mio, China
321-01-3-254/2009-11 од
(564 g/l 2,4–D)
Agromarket, Крагујевац
22/09/2009 допуна: 321-011486/2011-11 од 16/12/2011
2,4-D 2-EH
CNCCJC, China
7222/2-2002
600 g/l
BV Komerc, Нови Сад
од 01/042003
2,4-D 2-EH 905 g/l Dow AgroSciences, Austria
321-01-60/2011-11 од
(600 g/l 2,4–D)
Galenika-Fitofarmacija, Земун
06/12/2011
2,4-D 2-EH
Galenika-Fitofarmacija, Земун
321-02-00023-359/ 2006-11
1.040 g/l
од 21/12/2006 допуна: 32101-886/2011-11 од
20/12/2011
2,4-D 2-EH +
Dow AgroSciences, Austria,
7086/2 од 27/03/2003
florasulam
Agromarket, Крагујевац
452 + 6,25 g/l
2,4-DB-Na so
Nufarm UK Limited, Great
321-01-21-2/2008-11 од
435g/l (400 g/l)
Britain
30/05/2008 допуна:321-01Chemical Agrosava, Београд
794/2009-11 од 10/02/2010
acetohlor 846 g/l
Timings, Београд
5476/4 од 30/12/2002
acetohlor 900 g/l
Agan Chemical, Israel
5675/2 од 28/12/2002
Magan Agrochemicals, Суботица допуна: 321-01-01261/2009преко Makhteshim Agan, Israel 11 од 29/12/2009
acetohlor 900 g/l
Galenika-Fitofarmacija, Земун
321-01-744/2009-11 од

31.12.2014

-

31.12.2014

-

31.12.2014

-

31.03.2014

-

31.12.2013

-

09.06.2019

-

31.03.2014

-

31.12.2014

-

31.12.2013

-

05.11.2013

-

31.12.2012

-

27.07.2012

-

27.08.2017

30.06.2013

30.06.2019

-

30.06.2013

-

20.11.2021

-

18.12.2016

-

31.12.2010

У
ПОСТУПКУ

31.12.2017

-

31.12.2012
28.12.2012

-

31.12.2013

-

2
31/12/2009
321-02-00023-47/
2006-11 од 20/07/2006
321-01-00021-44/
2008-11 од 29/01/2008
добуна: 321-01-1493/201111 од 16/12/2011
321-02-00012-207/ 2003-06
од 01/04/2004 допуна: 32101-00049-96/2007-11
од 20/03/2007
321-02-00012-177/ 2003-06
од 29/01/2004
допуна: 321-0200020-316/2005-11
од 27/02/2006
321-01-1964/2010-11 од
28/11/2011

23.

Acetohlor 90

acetohlor 900 g/l

Zorka-Zaštita bilja, Шабац

24.

Acetohlor 900

acetohlor 900 g/l

Shanghai Mio, China
Agromarket, Крагујевац

25.

Acetosav 90 EC

acetohlor 900 g/l

Chemical Agrosava, Београд

26.

Agrian

acetohlor 900 g/l

Agro-Care, China
Agrointer, Бегеч

27.

Agro genius zagra

acetohlor 900 g/l

28.

AS 900 EC

acetohlor 900 g/l

29.

Beverdian

acetohlor 900 g/l

30.

Deltacet

acetohlor 900 g/l

31.

Legionar 900

acetohlor 900 g/l

32.

Relay plus

acetohlor 900 g/l

33.

Valsagard

acetohlor 900 g/l

34.

Acetosav 850 EC

acetohlor + AD-67
770 g/l+80 g/l

35.

Acenit A 880 EC

acetohlor + AD-67
800 + 80 g/l

36.

Super AS A
800 EC

acetohlor + AD-67
800 + 80 g/l

37.

Deltacet plus

acetohlor + AD-67
800 + 80 g/l

38.

Acetohlor BN-840

39.

Acetolink

40.

Acetohlor MB 840

41.

Acetomark

acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l
acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l
acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l
acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l

42.

Agroacetohlor plus acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l

43.

Genius

acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l

44.

Guardian

acetohlor + AD-67

Willowood, China
Agrimatco group Dipkom, Нови
Сад
Agrovojvodina Komercservis,
321-02-00023-262/ 2006-11
Суботица у сарадњи са Zorka
од 13/12/2006 допуна: 321Klotild Agrotehnohem, Суботица 01-00473/ 2010-11 од
08/04/2010
CNCCJC, China
7229/4-2002 од 25/01/2003
BV Komerc, Нови Сад
Delta Agrar, Београд
6/0-03-0171/0002 од
20/12/2000 допуна: 321-0100049-382/2007-11 од
09/08/2007
Veterina, Kalinovica, Hrvatska
321-02-00012-103/ 2003-04
Komex Agrar, Рума
од 12/01/2004
Dow AgroSciences, Austria
1272/2 од 28/02/2002
Galenika-Fitofarmacija, Земун
допуна: 321-02-00020242/2005-11 од 21/07/2005
Stockton Chemical, USA
321-02-00001-179/ 2004-11
Stockton, Београд
од 07/02/2005
Chemical Agrosava, Београд
321-01-00003-108/ 2009-11
од 14/04/2009
допуна: 321-01-00003108/2009-11 од 22/07/2009
Agan Chemical, Israel
321-01-01289/2009-11 oд
Magan Agrochemicals, Суботица 21/12/2009
преко Makhteshim Agan, Israel
Agrovojvodina Komercservis,
321-02-00023-261/ 2006-11
Суботица у сарадњи са Zorka
од 13/12/2006 допуна: 321Klotild Agrotehnohem, Суботица 01-00474/2010-11 од
08/04/2010
Delta Agrar, Београд
7255/2 од 28/12/2002
допуна: 321-01-00049381/2007-11 од 09/08/2007
Agro BN, Republika Srpska
321-02-00012-98/
Alprom, Футог
2003-06 од 12/10/2004
Hangzhou, China
321-02-00012-118/ 2003-04
Agrolink, Београд
од 28/10/2003
Zorka-Mineralna đubriva, Шабац 321-02-00023-103/ 2006-11
од 13/04/2006
Sinochem Ningbo, China
321-01-00049-27/
Agromarket, Крагујевац
2007-11 од 22/03/2007
допуна 321-01VST Hemovet, Нови Сад
321-02-00023-120/ 2006-11
од 05/02/2007 допуна: 32101-868/2011-11 од
16/11/2011
Willowoоd, China
7247/4-2002 од 08/02/2003
Agrimatco Group Dipkom, Нови допуна: 321-01-1160/2011Сад
11 од 06/01/2012
Monsanto, USA
424/4 од 28/12/2001

31.03.2015

-

29.12.2018

-

31.03.2014

-

29.01.2014

-

20.11.2021

-

13.12.2016

31.12.2014

31.12.2012

-

31.12.2010

У
ПОСТУПКУ

22.04.2014

31.12.2013

30.06.2015

-

31.12.2014

-

14.04.2019

30.06.2014

22.12.2013

-

13.12.2016

31.12.2014

28.12.2012

-

30.06.2014

-

28.10.2013

-

31.06.2013

-

22.03.2017

-

31.03.2015

-

02.08.2013

-

30.06.2014

-

3
840 + 89 g/l
45.

Acetosav plus

acetohlor + AD-67
840 + 88 g/l

46.

Viktocet plus

47.

Acetogal plus

48.

Herbotrof

acetohlor + AD-67
840 + 89 g/l
acetohlor + dihlormid
768 + 128 g/l
acetohlor + dihlormid
768 + 128 g/l

49.

Trophy EC

acetohlor + dihlormid
768 + 128 g/l

50.

Triumph

51.

Guardian top

52.

Radazin extra TZ

53.

Аlahlor EC

acetohlor + dihlormid
768 + 128 g/l
acetohlor + furilazol
840 + 28 g/l
acetohlor +
terbutilazin +
dihlormid
350 +187,5+58,4 g/l
аlahlor 480 g/l

54.

Sekator

55.

Sekator OD

56.

Agrozon 480 SL

amidosulfuron +
jodosulfuron-metilnatrijum + mefenpirdietil
50 + 12,5 + 125 g/kg
amidosulfuron +
jodosulfuron-metilnatrijum + mefenpirdietil
100 + 25 + 250 g/l
bentazon 480 g/l

57.

Basagran

bentazon 480 g/l

58.

Basamais

bentazon 480 g/l

59.

Bentamark

bentazon 480 g/l

60.

Bentazon SL 480

bentazon 480 g/l

61.

Soko 480 SL

bentazon 480 g/l

62.

Bevezon

bentazon 480 g/l

63.

Basagran

bentazon 480 g/l

64.

Galbenon

bentazon 480 g/l

65.

Lider 48 SL

bentazon 480 g/l

66.

Pinazon 480 SL

bentazon 480 g/l

Chemical Agrosava, Београд

допуна: 321-01-1230/201111 од 11/01/2012
Chemical Agrosava, Београд
321-02-00020-62/
2005-11 од 06/06/2005
допуна: 321-02-0002334/2006-11 од 09/06/2006
Veterinarski zavod Subotica,
321-02-00023-254/ 2006-11
Суботица
од 06/12/2006
Galenika-Fitofarmacija, Земун
321-01-00743/2009-11 од
31/12/2009
Herbos, Sisak, Hrvatska
321-01-00021-349/ 2008-11
VST Trend, Нови Сад
oд 10/10/2008
допуна: 321-01-652/2009-11
од 17.07.2009
Dow AgroSciences, Austria
732/4 од 28/12/2001 допуна:
Galenika-Fitofarmacija, Земун
321-02-00020-262/2005-11
од 21/07/2005
Pinus, Rače, Slovenija
321-01-2093/2010-11 од
Pinus Plus, Нови Сад
14/03/2011
Monsanto, Sent Louis, USA
321-02-00020-353/ 2005-11
Chemical Agrosava, Београд
од 17/10/2005
Herbos, Sisak, Hrvatska
321-01-00003-146/ 2009-11
Herbos Fitofarmacija, Нови Сад од 26/02/2010 допуна: 32101-1316/2011-11 од
09/12/2011
Zorka-Mineralna đubriva, Шабац 3486/6 од 31/12/2002
допуна: 321-02-00020682/2005-11 од 14/12/2005
Bayer CropScience,Deutschland 6/0-03-0202/0002-2000 од
Bayer, Београд
19/03/2001 допуна: 321-0100049-4/2007-11 од
06/03/2007
Bayer CropScience,Deutschland
Bayer, Београд

-

06.12.2016

31.03.2015

31.12.2013

-

10.10.2018

31.12.2015

30.06.2015

-

31.12.2013

-

30.06.2014

-

26.02.2020

-

31.12.2014

-

31.12.2010

У
ПОСТУПКУ

321-01-00049-79/2007-11 од 15.03.2017
15/03/2007 допуна: 321-01935/2011-11 од 08/12/2011

321-01-00049-47/2007-11 од
06/08/2007
321-01-1970/2010-11од
21/01/2011
321-02-00023-108/ 2006-11
од 05/06/2006 допуна: 32101-00021-123/2008-11 oд
12/05/2008
Sinochem Ningbo, China
321-01-00021-54/2008-11 од
Agromarket, Крагујевац
05/02/2008 допуна321-011434/2011-11 од 24/11/2011
Zorka-Mineralna đubriva,
7314/4-2002 од 25/01/2003
Шабац
допуна: 321-02-0020707/2005-11 од 14/12/2005
Agrovojvodina Komercservis,
321-02-00012-309/ 2003-06
Суботица у сарадњи са Zorka
од 09/08/2004 допуна: 321Klotild Agrotehnohem, Суботица 01-00477/2010-11 од
29/11/2010
CNCCJC, China
321-02-00012-267/ 2003-06
BV Komerc, Нови Сад
од 15/03/2004
BASF SE, Deutschland
321-01-1970/2010-11 од
BASF-Srbija, Београд
21/01/2011
Galenika-Fitofarmacija, Земун
7298/4-2002 од 25/01/2003
допуна: 321-01-00992/201111 од 12/11/2011
Luxembourg Industries, Israel
321-02-00023-239/ 2006-11
Luxembourg, Нови Сад
од 09/11/2006
Pinus, Slovenija
Pinus 321-01-00049-35/2007-11 од
Plus, Нови Сад
05/04/2007 допуна: 321-01Agro-Care, Shangai, China
Agrointer, Бегеч
BASF SE, Deutschland
BASF-Srbija, Београд
BASF SE, Deutschland
BASF-Srbija, Београд

31.03.2014

-

31.12.2016

-

31.12.2013

-

05.06.2016

У
ПОСТУПКУ

31.12.2017

-

31.12.2014

-

31.03.2014

-

31.12.2013

-

31.12.2013

-

31.03.2014

-

09.11.2016

-

31.12.2016

-

4

67.

Savazon 480

bentazon 480 g/l

Chemical Agrosava, Београд

68.

Avalon

Galenika-Fitofarmacija, Земун

69.

Bevekambio

70.

Cambio

bentazon Na-so +
dikamba Na-so
349 + 99 g/l
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
349 + 99 g/l
bentazon Na-so +
dikamba Na-so
349 + 99 g/l

71.

Korzo

72.

Portal SL

73.

Focus ultra

74.

Synbetan D forte

75.

Agrobet super

76.

Betasav AM 11

77.

Betahem АМ 16

78.

Betha CA

79.

Betalid super

80.

Bevepar T

81.

Difam EC 16

82.

Fenmedifam super

83.

Inter D

84.

Synbetan mix

85.

Belvedere

86.

Beta compact
320 EC

bentazon Na-so +
dikamba DMA
349 + 108 g/l
bentazon DMA-so +
dikamba DMA
379,9 + 108,3 g/l
cikloksidim 100 g/l

desmedifam +
etofumesat
97 + 94 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l

CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад
BASF SE, Deutschland
BASF-Srbija, Београд

-

30.06.2013

05.12.2013

-

26.02.2017

31.03.2014

25.02.2019

-

31.12.2013

-

30.06.2012

-

30.06.2012

-

Bayer CropScience,Deutschland
Bayer, Београд

321-02-00001-188/ 2004-11
од 10/02/2005

31.12.2012

-

VST Hemovet, Нови Сад

321-02-00012-304/ 2003-06
од 03/03/2004 допуна: 32101-852/2011-11 од
22/12/2011
321-02-00001-214/ 2004-11
oд 02/02/2005

30.06.2012

-

30.06.2012

-

321-02-00001-62/2004-06 oд 30.06.2012
08/06/2004 допуна: 321-020020-709/2005-11 од
14/12/2005
321-02-00012-332/ 2003-06 31.03.2014
од 13/08/2004

-

Župa, Крушевац

321-02-00012-67/2003-04 од 30.06.2012
19/08/2003

-

Agrovojvodina Komercservis,
Суботица у сарадњи са ZorkaKlotid-Agrotehnohem,
Суботица
Herbos, Sisak, Hrvatska
VST Trend, Нови Сад

321-01-00977/2009-11 од
31.12.2013
31/12/2009 допуна: 321-0100977/2009-11 од 30/03/2010

-

321-02-00001-68/2004-11 од 30.06.2012
13/12/2004

-

353/4 од 18/03/2003 допуна: 30.06.2012
321-02-00023-186/2006-11
од 28/09/2006
Makhteshim Agan Holding BV, 321-01-00003-7/2009-11 од 18.03.2019
Holland
18/03/2009 допуна: 321-01Magan Agrochemicals, Суботица 01114/2009-11 од 13/01/2010
преко Мakhteshim Agan, Israel
Global Crop, Great Britain
321-02-00020-330/ 2005-11 30.06.2012
Agrolink, Београд
oд 01/11/2005

-

Chromos Agro, Hrvatska
Pest Pan, Београд

desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l

CNCCJC, China
BV Komerc, Нови Сад

desmedifam +
fenmedifam

-

321-02-00012-256/ 2003-06
од 05/12/2003 допуна: 32101-806/ 2009-11 од
02/10/2009
Agrovojvodina Komercservis,
321-01-00049-62/2007-11 од
Суботица у сарадњи са Zorka
01/03/2007 допуна: 321-01Klotild Agrotehnohem, Суботица 00475/2010-11 од 08/04/2010
VST Hemovet, Нови Сад
321-01-3-113/2009-11 од
25/02/2009 допуна: 321-01849/2011-11 од 28/11/2011
BASF SE, Deutschland
321-02-00012-63/ 2003-04 од
BASF-Srbija, Београд
11/08/2003 допуна: 321-0100021-198/2008-11 од
13/05/2008
Syntesia, Czech Republic
7216/4-2002 од 18/03/2003
Traming, Београд
допуна: 321-02-00023185/2006-11 од 28/09/2006
Agrohem, Нови Сад
5677/6-2002 од 25/01/2003

desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l

desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
80 + 80 g/l
desmedifam +
fenmedifam
160 + 160 g/l

1256/2011-11 од 23/12/2011
321-02-00001-216/ 2004-11 31.12.2014
од 30/03/2005 допуна: 32101-1234/2011-11 од
17/11/2011
321-01-00049-51/2007-11 од 20.02.2017
26/02/2007 допуна: 321-0145/2011-11 од 07/11/2011
321-01-00021-48/2008-11 oд 31.01.2018
31/01/2008

Zorka-Mineralna đubriva,
Шабац

Syntesia, Chech Republic
Traming, Београд

-

30.06.2012.

-

India Agrolink.06. Нови Сад 321-02-00001-67/2004-11 од 30. 94.03. China Agromarket.12. Slovenija VST Hemovet. 93. Београд 321-01-723/2011-11 од 24/01/2012 31.2013 - 30.2013 - VST Hemovet.2012 09/12/2004 допуна: 321-01663/2011-11 од 14/11/2011 - United Phosphorus.V. Београд 2909/2-2001 од 28/03/2002 28.2016 31. China BV Komerc.Deutschland Bayer.06.06.2018 31.12. 321-02-00023-41/2006-11 од Суботица у сарадњи са Zorka 11/04/2006 допуна: 321-01Klotild Agrotehnohem. Israel Cheminova. Суботица 00476/2010-11 од 08/04/2010 Gharda Chemicals Limited. 97.06. Indija 321-01-00021-448/ 2008-11 Chemical Agrosava. Hrvatska Herbos Fitofarmacija.2012 United Phosphoru.2012 08/06/2004 допуна: 321-02-00020679/2005-11 од 14/12/2005 321-01-2005/2010-2011 од 27.Deutschland Bayer.. Београд 321-02-00012-66/2003-04 од 30. 98.06.5 87.2012 19/08/2003 допуна: 321-02-00001146/2004-11 oд 28/06/2004 321-01-1000/2011-11 oд 10. 95.06. Dikamba 480 SL dikamba 480 g/l 104. Bevekamba dikamba 480 g/l 102. 160 + 160 g/l Betanal AM 11 new desmedifam + fenmedifam 160 + 160 g/l Betalid progres desmedifam + fenmedifam + etofumesat 60 + 60 + 60 g/l Betasana trio desmedifam + fenmedifam + etofumesat 60 + 60 + 60 g/l Inter Plus desmedifam + fenmedifam + etofumesat 60 + 60 + 60 g/l Beetup Pro SC desmedifam + fenmedifam + etofumesat 69 + 59 + 112 g/l Betahem expert desmedifam + fenmedifam + etofumesat 71 + 91 + 112 g/l Betanal еxpert desmedifam + fenmedifam + etofumesat 71 + 91 + 112 g/l Betanal maxx pro desmedifam + fenmedifam + etofumesat + lenacil 47 + 60 + 75 + 27 g/l Betanal desmedifam + progress OF fenmedifam + etofumesat 71 + 91 + 112 g/l Beta team desmedifam + fenmedifam + etofumesat 25 + 75 + 150 g/l Belvedere forte desmedifam + fenmedifam + etofumesat 100 + 100 + 200 g/l Pelican diflufenikan 500 g/l Casoron G dihlobenil 67.04. Holland Magan Agrochemicals.03. Београд од 03/11/2008 преко Pramit.2014 03. Суботица преко Мakhteshim Agan.Deutschland Bayer. Nederlands Duochem.12. Београд AgriChem B.12. 92.03.2012 - Bayer CropScience.2013 - 10. 89. 96.11.2021 20/12/2011 - 321-01-3-8/2009-11 од 28. Београд 7291/2-2002 од 18/03/2003 18.2021 - Bayer CropScience. Нови Сад Sinochem Ningbo. Београд Chemtura. 99.12.2018 - 11.06.03. Кrit dikamba 480 g/l Bayer CropScience.06.2016 . Београд Makhteshim Agan Holding BV. Switzerland Syngenta-Agro.12. Great Britain Vins 2000.2019 - 30. Holland Mantis. 91. Banvel 480 S dikamba 480 g/l 101. Нови Сад 30. 88.Deutschland Bayer.2018 31.2021 27/07/2011 - Herbos.2014 15. Шабац 321-02-00001-61/2004-06 oд 30. Нови Сад Syngenta Crop Protection. Нови Сад 321-01-00021-316/ 2008 од 15/12/2008 допуна: 321-01- - 31. Denmark Cheminova.2015 - 31. Agrodimark dikamba 480 g/l 103.2019 28/04/2009 допуна: 321-0101115/2009-11 од 13/01/2010 30. Крагујевац 321-01-02135/ 2011/11 од 14/03/2011 321-02-00012-244/ 2003-06 од 22/09/2005 допуна: 32101-21-156/2008-11 oд 10/03/2008 321-01-136/2011-11 од 22/09/2011 321-02-00012-32/2003-04 од 09/06/2003 321-01-00021-159/2008-11 од 10/03/2008 допуна: 32101-1491/2011-11 oд 29/11/2011 Agrovojvodina Komercservis.2012 - Bayer CropScience.06.04.03. 90. Београд 321-01-00049-128/ 2007-11 oд 19/06/2007 допуна: 32101-022141/2010-11 од 22/12/2010 321-02-00012-204/ 2003-04 од 07/11/2003 30. Dikasav 480 SL dikamba 480 g/l 105. Београд CNCCJC.2011 допуна: 506/2 од 20/02/2003 У ПОСТУПКУ Zorka-Mineralna đubriva.5 g/kg 100.

03.11. Palacid 480 SL dikamba 480 g/l Pinus. Deutschland BASF-Srbija.12.12.2013 - 31. Нови Сад Syngenta Crop Protection. Dessicash 20% SL dikvat-dibromid 374 g/l 124.2019 31/08/2009 допуна: 321-011447/2011-11 од 17/11/2011 - DuPont International Operations. Motikan dikamba 480 g/l Stockton Chemical.1 g/kg DMA so) + 32.2017 - 31. Београд 113. Нови Сад 117.2013 11.6 860/2011-11 од 29/11/2011 321-02-00023-42/ 2006-11 од 12/04/ 2006 допуна: 321-01-00049474/2007-11 од 11/01/2008 321-01-00049-20/ 2007-11 од 16/02/2007 допуна: 321-01-1257/201111 од 26/12/2011 321-02-00023-240/ 2006-11 од 09/11/2006 321-02-00023-67/2006-11 од 19/12/2006 допуна: 321-011764/2010-11 од 26/12/2011 321-02-00023-308/ 2006-11 од 22/01/2007 допуна: 32101-671/2011-11 од 08/11/2011 321-01-00049-30/ 2007-11 од 25/04/2007 321-02-00020-70/2005-11 од 20/07/2005 допуна: 321-0200600/2011-11 од 30/09/2011 321-02-00001-6/ 2004-06 од 21/03/2004 допуна: 321-02-00020263/2005-11 од 04/04/2005 2913/2 од 28/12/2001 допуна: 321-01-645/2011-11 oд 27/12/2011 321-01-1725/2010-11 од 22/11/2010 106.06. Switzerland Syngenta-Agro.2017 - 09. Београд допуна: 321-01-583/ 2011-11 од 26/07/2011 BASF SE. Hrvatska VST Trend.12.12. USA Stockton.2017 31.12. Deutschland 7242/2-2002 од 07/04/2003 BASF-Srbija.02. Distinct 70 WG 115. Didikvat dikvat-dibromid 140 g/l dikvat-dibromid 240 g/l CNCCJC. Београд BASF SE. Slovenija Pinus Plus.2016 - 30.09. Celebrity plus 116.2016 - 16.10. Akris dimetenamid-P + BASF SE. China Agromarket.09. Београд 31.2014 31. Нови Сад 13/09/2010 допуна: 321-01653/2011-11 од 27/07/2011 BASF SE.2013 - 30.12.12. Deutschland BASF-Srbija. Суботица Diachem.2014 - 31.12.2015 од 05/05/2006 допуна: 321-01-00956/201111од 13/09/2011 321-01-3-218/2009-11 31. Београд Sharda Worlawide Export. China BV Komerc. Casper 55 WG dikamba + prosulfuron 500 + 50 g/l Syngenta Crop Protection.12. Нови Сад Galenika-Fitofarmacija. Београд BASF SE.2019 - 321-02-00020-292/ 2005-11 31. Deutschland BASF-Srbija.2016 - 30. Београд 118.2 + 230 g/l dikamba Na-so + diflufenzopir Na-so + nikosulfuron 466 + 181 + 106 g/kg dikamba Na-so + nikosulfuron + rimdulfuron 550+92+23 g/kg RD Care.2012 - 31.2014 - 31. Indija 321-01-00770/2009-11 од Pinis Plus.06. Arrat 122.2019 У ПОСТУПКУ 25. Земун 110.03. Нови Сад 111. Switzerland Syngenta-Agro. Vikamba dikamba 480 g/l 112.12. Rekord dikamba-dietil-etanol -amonium + izodecil alkohol etoksilat 422.2015 - 21.6 dikamba + tritosulfuron 500 + 250 g/kg Sinochem Ningbo. Београд 321-02-00001-182/ 2004-11 од 02/12/2004 допуна: 32101-721/2009-11 од 24/08/2009 321-01-00049-310/ 2007-11 од 11/10/2007 допуна: 32101-722/ 2009-11 од 24/08/2009 321-02-00012-334/ 2003-06 од 13/08/2004 321-01-161/2011-11 od 31/01/2012 - 02. Israel Luxembourg. Joker 70 SG dikamba-DMA 700 g/kg Veterinarski zavod Subotica. Deutschland BASF-Srbija. Cordus plus 119. Крагујевац 120. Reglone forte 123. Београд 121. Deutschland 321-01-00049-86/ 114.63 + 420 g/l dikamba Na-so + diflufenzopir Na-so 645. Italy Agrolink.12.2011 У ПОСТУПКУ 31. Нови Сад 108. Beograd 107.2017 - .08. Callam dikamba + tritosulfuron 600 + 125 g/kg BASF SE.2016 - 22. Samba dikamba 480 g/l Herbos. 321-01-1657/2010-11 oд Swidzetland 28/11/2011 DuPont SRB. Plamen dikamba 480 g/l Luxembourg Industries.2013 31. Frontier super dimetenamid-P 720 g/l 125. USA Pan Chemical.01. Rimex extra dikamba (DMA so) + rimsulfuron 608 g/kg (732. Phantom 48 SL dikamba 480 g/l 109.

Bevelade extra fluazifop-P-butil 125 g/l fluazifop-P-butil 125 g/l 137.2013 - 15. Нови Сад 321-01-00021-350/ 2008-11 од 04/12/2008 допуна: 32101-851/2011-11 од 28/11/2011 Sumitomo. Resent 25 EC flurohloridon BASF-Srbija.2014 - 30. Belgium 321-02-00023-50/ Vins 2000. China 5670/5 од 11/12/2002 Chempol. Београд Bayer CropScience. Eto 20 EC etofumesat 200 g/l 127. Ares 144.09. Београд 2006-11 од 08/03/2006 допунa: 321-01-0004980/2007-11 од 15/03/2007 CNCCJC. Israel 01-01247/2009-11 од 14/01/2010 Bayer CropScience.09.2015 - 30.12. Београд oд 02/02/2005 HI Župa. Sedef 135. Chikara 25 WG flazasulfuron 250 g/l 136.2012 - 21.Deutschland 6/0-03-0200/0004 од Bayer. Japan Timings. Нови Сад од 30/03/2004 Pinus. Нови Сад oд 27/02/2008 допуна: 321-01-253/ 2010-11 од 31/03/2010 Syngenta Crop Protection. 321-01-1357/2009-11 од Београд 04/05/2011 Stockton Chemical. Ethosat 500 etofumesat 200 g/l etofumesat 500 g/l 129. USA 321-02-00023-271/ 2006-11 Stockton.2018 - 30.2018 - 28. Israel 1984/2 од 28/12/2001 Magan Agrochemicals.03. Београд допуна: 321-02-00023187/2006-11 од 28/09/2006 Agrolex. Neptune 15 EC fluazifop-P-butil 150 g/l fluazifop-P-butil 150 g/l 141. Београд 31/12/2009 Galenika Fitofarmacija. Etosat EC 20 128. Racer 25 EC flurohloridon 250 g/l 148.12. Israel допуна: 321-01-01254 од 15/01/2010 Syntesia. Fusilade forte fluazifop-P-butil 150 g/l 139. Sunce 142. Нови Сад од 13/11/2006 VST Hemovet. Deutschland 321-02-00020-681/ 2005-11 Magan Agrochemicals.03.12.09. China 321-02-00012-109/ 2003-06 BV Komerc.12. Chech Republic 7215/4-2002 од 25/01/2003 Traming.2014 - 13. Pinfor super 138. Israel 11 од 12/02/2010 Pinus. Крагујевац 22/05/2009 допуна: 321-011490/2011-11 од 28/11/2011 Agan Chemical. Нови Сад од 13/11/2006 Sinochem Ningbo. Furore super 134. Dakota 25 EC 146. Београд 24/12/2000 допуна: 321-0200012-279/2003-06 од 03/12/2003 Feinchemie.2016 - 31. Суботица oд 26/08/2008 преко Makhteshim Agan. Slovenija 321-01-00049-19/2007-11 од 30.2017 - 31.06.09. Powertwin fenmedifam + etofumesat 200 + 200 g/l 131.02.2021 - 30. China 321-02-00001-279/ 2004-01 BV Komerc. China 321-01-00003-21/2009-11 од Agromarket. Суботица допуна: 321-01-1255/2010преко Makhteshim Agan.2017 - 13.12.08.2017 - 31.2016 .2016 - 30.11.06. Girasolin flumioksazin 500 g/kg flurohloridon 250 g/l flurohloridon 250 g/l flurohloridon 250 g/l flurohloridon 250 g/l 147. 321-01-00021-247/ 2008-11 Суботица од 17/04/2008 допуна: 321-01-00668/ 2009-11 oд 25/03/2010 Luxembourg Industries. Суботица oд 08/12/2005 допуна: 321преко Makhteshim Agan.09.2017 30.2018 31.2012 - 31. Нови Сад од 17/10/2005 Luxembourg Industries. Hrvatska 321-02-00001-215/ 2004-11 Pest Pan.2012 30. Slovenija 321-01-00021-153/ 2008-11 Pinus Plus.7 terbutilazin 280 + 250 g/l 126.2014 - 31. 321-01-3-197/2009-11 од Switzerland 10/09/2009 допуна: 321-01Syngenta-Agro.06. Pledge 50 WP 143. Земун 321-01-1898/2010-11 од 31.2016 - 31.2011 допуна:321-01883/2011-11 од 01/12/2011 ISK Bioscience.12.2013 - 30. Београд од 20/12/2006 CNCCJC.11. Israel 321-02-00023-241/ 2006-11 Luxembourg.03. Bevecer 145.12.2011 У ПОСТУПКУ 14. Deutschland 321-01-00021-339/ 2008-11 Magan Agrochemicals. Israel 321-02-00023-242/ 2006-11 Luxembourg.2012 - 31.06.2012 - 30. Viktolade fluazifop-P-butil 150 g/l 140.Deutschland 321-01-01209/2009-11 oд Bayer. Београд 00957/ 2011-11 oд 26/09/2011 Veterinarski zavod Subotica. Nortron-super etofumesat 500 g/l 130.2012 31. Београд 2007-11 oд 31/12/2007 допуна: 321-01-813/2011-11 од 25/10/2011 Chromos Agro. Крушевац 3480/2 од 18/06/2002 Feinchemie.09. Synbetan P forte fenmedifam + etofumesat 97 + 94 g/l fenoksaprop-P-etil 75 g/l fenoksaprop-P-etil 75 g/l fenoksaprop-P-etil 120 g/l 132.03. Chempol super 133.12.

2014 - 26.12. Београд Bayer CropScience.12. China 321-01-00003-141/2009-11 Velolux. Суботица преко Makhteshim Agan.2019 31.2012 - 31. Земун 153. Београд Syngenta Crop Protection. Београд 155.2011 У ПОСТУПКУ 17. Beograd 03/06/2006 Jiangyin No.2012 - 31.04. Uragan system 4 foramsulfuron + izoksadifen-etil 22.12. Hrvatska 2129/2 од 26/03/2002 VST Trend. Great Britain Vins 2000.12.8 250 g/l flurohloridon 250 g/l Pinus Plus. Нови Сад 156.2014 - .03. Equip 160. Cosmic 36 glifosat IPA 480 g/l 149. Switzerland Syngenta-Agro. USA 321-02-00023-19/2006-11 од Stockton. Lodin 151. Agroglifosat Еco glifosat IPA 480 g/l 162. Београд 14/02/2007 321-02-00020-313/ 2005-11 од 15/03/2006 допуна: 32101-1070/2011-11 од 30/12/2011 321-01-1590/2010-11 од 12/08/2011 321-01-00021-72/2008-11 од 08/12/2008 допуна: 321-011056/2011-11 од 21/11/2011 321-01-00003-277/2009-11 од 20/07/2009 допуна: 32101-1128/2011-11 од 21/11/2011 321-01-00003-33/2009-11 од 06/02/2009 допуна: 321-011444/2011-11 од 17/11/2011 321-01-00049-12/2007-11 од 14/03/2007 допуна: 321-0100003-214/2009-11 од 06/05/2009 321-01-00021-412/ 2008-11 од 15/12/2008 допуна: 32101-172/2011-11 од 10/03/2011 3014/2-2001 од 12/12/2002 допуна: 321-01-01407 од 12/07/2010 321-01-00021-81/2008-11 oд 06/02/2008 допуна: 321-013-100/2009-11 од 02/03/2009 1648/4 од 28/12/2001 допуна: 321-01-00003357/2009-11 од 08/06/2009 321-01-00049-23/2007-11 од 17/04/2007 321-02-00012-105/ 2003-04 од 15/10/2003 допуна: 32102-00001-168/2004-11 од 17/08/2004 VST Hemovet. Бегеч од 29/01/2004 допуна: 32102-00020-317/2005-11 од 07/04/2006 Bejing NAB International. Slovenija 321-02-00001-39/2004-11 од Pinus Plus. 321-01-00003-106/ 2009-11 China од 11/02/2009 допуна:321Agrolink.2015 - 30.2017 - 29.2021 - 30. Austria Agrimatco Group Dipkom. Clinic 480 SL glifosat IPA 480 g/l 169. Deutschland Bayer.09. Austria Delta Agrar. Deutschland Bayer.5 + 22. Blade 48 SL glifosat IPA 480 g/l 166. Starane 250 fluroksipir-meptilheptil 359 g/l Dow AgroSciences. China Agrolink.12. Земун 152. Bonaca EW fluroksipir-meptil 360 g/l Galenika Fitofarmacija. Austria 7254/4-2002 од 25/01/2003 Delta Agrar.10. France 5660/2-2002 од 17/03/2003 31. Нови Сад Wuhan Qiangqiang Chemical. Sprinter 25 EC 150.2017 - 31. Boom efekt glifosat IPA 480 g/l 167.12. China 321-02-00012-243/ 2003-06 Agrointer.01. Agro quatro glifosat IPA 480 g/l 164. Stockplus fluroksipir-meptilheptil 360 g/l Agan Chemical.2015 - 10.09. Bonaca EC 159.06.2018 - 31.03.5 g/l foramsulfuron + izoksadifen-etil + jodosulfuron-metilnatrijum 30 + 30 + 1 g/l glifosat 350 g/l 161. Београд Galenika Fitofarmacija.2018 - 31.12. Београд допуна: 321-01-0002120/2008-11 од 24/01/2008 Arysta LifeScience.12.2017 У ПОСТУПКУ 15. Београд fluroksipir-meptil 295 g/l fluroksipir-meptil 359 g/l United Phosphorus.2018 - 31. Београд 158. Београд 01-1069/2011-11 Pinus.12.2018 - 31.2014 - 12. Нови Сад од 12/06/2009 Stockton Chemical. China Agromarket. Нови Сад 25/11/2004 допуна: 321-011286/2011-11 од 23/12/2011 Herbos.2012 - 31.12.12. Bingo 480 glifosat IPA 480 g/l 165.2016 - 30. Agrototal glifosat IPA 480 g/l 163. USA Stockton.2015 31. Cidoherb glifosat IPA 480 g/l 168. Крагујевац 154. Tomigan 250 EC fluroksipir-meptilheptil 359 g/l 157. Fox 200 EC fluroksipir-meptilheptil 200 g/l Nufarm. Fluromark fluroksipir-meptil 360 g/l Sinochem Ningbo.2013 - 07.03. Нови Сад 321-01-00049-76/2007-11 од 07/03/2007 допуна: 321-01846/2011-11 од 15/11/2011 Agro-Care.2018 - 31. Israel Magan Agrochemicals. Maister OD Bayer CropScience.09.08. Нови Сад допуна: 321-01-669/2011-11 од 08/11/2011 Nufarm.2 Pesticide Factory. Israel Stockton Chemical.

China 5669/2 од 30/12/2002 31. Vulkan 188. Pirokor 184. 321-02-00012-157/ 2003-06 31.06.2016 Суботица у сарадњи са Zorka 24/04/2007 допуна: 321-01Klotild Agrotehnohem. USA 321-02-00012-72/2003-04 од 30. Земун од 06/09/2005 glifosat IPA 480 g/l Agan Chemical.2012 од 03/11/2003 допуна: 32101-1228/2011-11 од 10/01/2012 glifosat IPA 480 g/l Agrolex.2014 25/01/2008 допуна 321-01-0000358/2009-11 од 26/01/2009 glifosat IPA 480 g/l Galenika-Fitofarmacija.2014 18/08/2003 допуна: 321-0200020-237/2005-11 од 21/06/2005 glifosat IPA 480 g/l Monsanto. Israel 15/12/2009-11 glifosat IPA 480 g/l Cheminova.09.12.06. Republika Srpska 321-02-00020-328/ 2005-11 30.2012 Суботица од 13/08/2004 glifosat IPA 480 g/l Quena Plant Protection.03. Denmark 321-02-00012-8/2003-04 од 09. Roundup 185.2012 Galenika-Fitofarmacija.2012 Chempol.2015 05/07/2006 glifosat IPA 480 g/l Chemical Agrosava. Нови Сад од 10/08/2004 glifosat IPA 480 g/l Chemical Agrosava.9 Agromarket. Austria 321-02-00020-170/2005-11 21.12.2012 480 g/l Switzerland 19/12/2000 допуна: 321-02Syngenta-Agro.12.12. Земун 2003-04 од 20/08/2003 допуна: 321-02-00020343/2005-11 од 26/07/2005 . Крагујевац 13/03/2007 допуна: 321-011435/2011-11 од 29/11/2011 glifosat IPA 480 g/l Agro BN.Deutschland 747/3 од 22/10/2001 допуна: 31. Београд 06/07/2004 допуна: 321-0200030-32/2006-11 од 24/05/2006 glifosat IPA 480 g/l CNCCJC.2011 У 150 g/l Bayer. Basta 15 191. 321-01-00049-29/2007-11 од 24. 31.2019.2017 30. Glyphogan 480 SL 182. Siman 187. Glifosav 480 179. Београд 00012-292/2003-06 од 19/12/2003 glufosinat-amonijum Bayer CropScience. China 321-01-00049-28/2007-11 од 31. Београд 321-02-00012-217/ 2003-04 31. Суботица 01-01172/ 2009-11 од преко Makhteshim Agan.05.2013 Cheminova.2018 31.12. Ниш 321-01-00021-36/2008-11 од 24. Glifosat BN 480 176.06.2015 Magan Agrochemicals. Kraguјевац 170.04.06.2014 108 g/l Galenika-Fitofarmacija. Fozat 480 172.12.2014 допуна: 321-02-00020-706/ 2005-11 од 14/12/2005 glifosat IPA 480 g/l Zorka-Zaštita bilja. Glifosat SL 480 177. China 321-02-00012-333/ 2003-06 31. Glifeksol SL 360 173.03. Земун 321-01-00680/2009-11 од 31. Београд 321-01-1934/2010-11 od 05. Ниш 321-02-00012-61/2003-04 од 31.11.12. 6/0-03-0184/0002 од 30.2016 Agromarket. Glifol 174.2014 Holandski Antili од 14/12/2004 допуна: 321Magan Agrochemicals.06. Суботица 30/06/2005 преко Makhteshim Agan.2013 Alprom. Београд 321-02-00012-280/2003-06 ПОСТУПКУ од 03/12/2003 haloksifop-R-metil Dow AgroSciences. Austria 321-02-00012-59/ 31. Glifosat Zorka 178. Sirkosan 186. Glyfos 183. Шабац 3487/4 од 30/09/2002 31. Шабац 321-02-00023-48/2006-11 од 31. Glifosol 48 180.12.2014 Chemical Agrosava.12. USA 321-01-00003-291/ 2009-11 19. Touch-down 4 LC 190.01. Dominator 171. Београд од 19/06/2009 glifosat-trimesium Syngenta Crop Protection.2014 BV Komerc.2018 440 g/l Pharmavet.03. Суботица 71/2011-11 од 20/07/2011 glifosat kalijumova so Drexel. Београд glifosat IPA 480 g/l Veterinarski zavod Subotica.2013 31/12/2009 допуна: 321-011131/2011-11 од 21/11/2011 glifosat IPA 480 g/l Sinochem Ningbo. Београд 09/05/2003 допуна: 321-011026/2011-11 од 23/09/2011 glifosat IPA 480 g/l Poljotoplica. Limitator extra 189.12.09. Glifomark 175.12.2012 05/09/2011 glifosat IPA 480 g/l Agrovojvodina Komercservis. Israel glifosat IPA 480 g/l Exol Lubricants. Israel 321-02-00020-74/2005-11 од 30. 321-02-00012-205/ 2003-06 31. Gallant super допуна: 321-02-00020674/2005-11 од 02/11/2005 glifosat IPA 480 g/l Dow AgroSciences. Glitotal 181. Футог од 19/05/2006 glifosat IPA 480 g/l Zorka-Mineralna đubriva.

Cougar BASF SE.2012 - 31. Merlin flexx 197. Земун 208.04.2014 - 08.2018 30. Hemoklop 100 SL klopiralid 100 g/l FMC.2018 - 30. Deutschland BASF-Srbija.2014 - 31. Rampa EC klomazon 360 g/l Galenika-Fitofarmacija.06.12.2012 - 30.2014 - 30. Нови Сад Agan Chemical.2019 - 31. Lontrel 100 klopiralid 100 g/l Dow AgroSciences. Stratus kletodim 120 g/l Arysta LifeScience. Београд BASF SE. Београд 198.12.12. Merlin 750 WG Bayer CropScience.2018 31. Israel Magan Agrochemicals.2017 - 30. Нови Сад 213.09.06.12.09. Суботица Jugo hem. Суботица преко Makhteshim Agan. Deutschland Bayer.12.02. Ronin kletodim 120 g/l Stockton Chemical. Суботица преко Makhteshim Agan. Pyramin DF hloridazon 650 g/kg 194.09. Нови Сад 202. Крагујевац 201.12.2011 У .2013 - 30.07.12.2020 31. Pyramin-turbo hloridazon 520 g/l 193. Deutschland BASF-Srbija. Београд Bayer CropScience. Београд Bayer CropScience.2018 31. Israel CNCCJC. Nikas kletodim 120 g/l VST Hemovet. Pulsar 40 imazamoks 40 g/l BASF Agro.2018 - 30. Deutschland Bayer. Kletox kletodim 120 g/l Shanghai Mio.2016 - 31.03.06.01.12. Deutschland Bayer. USA Agrimatco Group-Dipkom.03. France Agrovojvodina-Komercservis. China Agrimatco group-Dipkom. Београд 205. Земун 204. Kalif klomazon 480 g/l 211.05. China BV Komerc.2019 - 05.2017 - 06. USA Stockton. Земун 209. Israel Magan Agrochemicals. Austria 196.12.2019 - 30.2019 - 20. Rampa EW klomazon 360 g/l Galenika-Fitofarmacija. Лесковац 207.2013 - 31. China Agromarket.2013 - 20. Београд Agan Chemical. Israel Willowoоd. Gamit 4 EC klomazon 480 g/l 210. Fargo kletodim 120 g/l 200. Point 12 EC kletodim 120 g/l 203. Select super kletodim 120 g/l 206.2016 31.12. Београд 195. Beveralid klopiralid 100 g/l 212.10 192. Београд Galenika-Fitofarmacija. Arrow izoksaflutol 750 g/kg izoksaflutol + ciprosulfamid 240 + 240 g/l izoproturon + diflufenikan 500 + 100 g/l kletodim 120 g/l 199. Нови Сад 321-01-815/2011-11 27/01/2012 321-02-00001-59/2004-11 од 29/07/2004 допуна: 321-01-00021113/2008-11 од 22/07/2008 321-02-00012-111/ 2003-06 од 08/12/2003 допуна: 321-01-00021528/2008-11 од 01/12/2008 321-01-684/2010-11 од 03/02/2011 321-01-00003-60/2009-11 од 20/01/2009 допуна: 321-011418/2011-11 од 31/01/2012 3519/2 од 17/07/2002 допуна: 321-02-00012278/2003-06 од 04/12/2003 321-02-00001-70/2004-06 од 05/04/2005 допуна: 321-011246/2009-11 од 11/02/2010 321-01-00021-158/ 2008-11 од 03/03/2008 допуна: 321-01-1994/201011 од 19/11/2010 321-01-00003-34/2009-11 од 06/05/2009 допуна: 321-011487/2011-11 од 16/12/2011 321-01-00003-116/ 2009-11 од 20/02/2009 допуна: 32101-854/2011-11 од 27/11/2011 321-01-21-00017/ 2008-11 од 25/08/2008 321-01-936/2009-11 oд 30/08/2010 допуна: 321-011150/2011-11 од 14/11/2011 321-01-00021-78/ 2008-11 oд 05/02/2008 допуна: 321-01-3-99/2000911 од 06/02/2009 5665/4 од 28/12/2002 допуна: 321-01-00021180/2008-11 од 29/09/2008 321-01-01017/2010-11 oд 30/04/2010 321-01-00003-32/ 2009-11 од 27/01/2009 допуна: 321-01-270/2011-11 од 26/12/2011 321-01-00021-66/ 2008-11 oд 22/12/2008 допуна: 321-01-271/2011-11 од 25/01/2012 7293/2 од 11/02//2003 допуна: 321-01-3-84/200911од 27/02/2009 321-01-00003-20/2009-11 од 02/05/2009 допуна: 321-0101250/2009-11 од 15/01/2010 321-02-00023-183/ 2006-11 од 04/09/2006 321-02-00012-31/2003-04 од 12/06/2003 допуна: 321-01-02144/201011 од 23/12/2010 321-02-00012-134/ 2003-04 31. China Timings.02. Нови Сад VST Hemovet.2013 - 31. Rafal 120 kletodim 120 g/l Sinochem Ningbo. Switzerland BASF-Srbija.

Feribot linuron 450 g/kg 229. Нови 04/11/2011 Сад Herbos. USA 321-02-00020-717/ 2005-11 Stockton.2014 31.11. Pantera 40 EC 234.2013 - 15. China 321-02-00012-284/ 2003-06 Agrointer. Goltisav 70 WP metamitron 700 g/kg од 07/11/2003 допуна:32101-00049-70/2007-11 од 06/07/2007 Sinochem Ningbo.12.2016 31. Београд од 05/11/2003 допуна: 32101-720/ 2009-11 од 24/08/2009 Agan Chemical.11 Galenika-Fitofarmacija.2019 - 03. Globus EC kvizalofop-P-etil 50 g/l 221.11. Cobra kvizalofop-P-tefuril 40 g/l kvizalofop-P-tefuril 40 g/l laktofen 240 g/l 227.2017 - 28. Deutschland 321-02-00012-195/ 2003-04 Bayer. Суботица Chemical Agrosava.2014 - 30. Нови Сад преко 10/11/2010 допуна: 321-01Pinus ТKI.2011 У ПОСТУПКУ 31.07. Београд од 10/02/2006 Dow AgroSciences. Indija 321-01-00769/2009-11 од Pinus Plus.2012 - 31.2018 - 31. Крагујевац од 11/02/2009 Stockton Chemical.06.01. France Agrovojvodina-Komercservis. Суботица 31/12/2009 преко Makhteshim Agan.2021 - 31. Afalon tečni linuron 450 g/l 228. Нови Сад 2004-11 од 18/01/2005 допуна 321-01-677/2011-11 од 28/11/2011 Galenika-Fitofarmacija. Deherban combi MD mekoprop DMA + 2. Quick 5% EC kvizalofop-P-etil 50 g/l 224.10.12. China 321-01-00003-105/ 2009-11 Agromarket.03.2019 - 31.2012 - 30. Austria 321-01-2116/2010-11 од Agrimatco Group Dipkom. Israel Nissan.2014 - 01. Leopard 5 EC kvizalofop-P-etil 50 g/l 222. Земун 214. Нови Сад 07/07/2008 допуна: 321-0100003-382/2009-11 од 10/06/2009 Galenika-Fitofarmacija.12. Hrvatska 321-02-00012-106/ 2003-04 Pest Pan. Суботица 14/12/2009 преко Makhteshim Agan. Israel 321-01-01268/2009-11 oд Magan Agrochemicals. Galolin mono linuron 500 g/l 230.01.2018 30.03.2018 - 31. Земун 321-01-00049-66/2007-11 од 31/12/2007 допуна: 321-011127/2011-11 од 11/11/2011 Galenika-Fitofarmacija. Крагујевац 27/08/2009 допуна: 321-011432/2011-11 од 28/11/2011 VST Hemovet. Linurex 50 SC linuron 500 g/l 231. Loret klopiralid 300 g/l 218. Београд од 27/10/2003 Arysta LifeScience. Israel 11 од 18/10/2011 Sinochem Ningbo. Hrvatska 321-02-00001-66/ VST Trend.12. China 321-01-00021-91/2008-11 од BV Komerc. Hemolin 450 SC linuron 540 g/l 233.2014 - . Holland 321-01-00021-506/ 2008-11 Mantis.12.2018 05.09.2019 - 07. Gladiator 70 WG 235. Israel 1267/2 од 01/03/2002 Magan Agrochemicals.2013 - 28.2013 - 31. Israel CNCCJC.2015 - 27. Нови Сад од 24/11/2008 Bayer CropScience. Земун 321-01-00856/2009-11 oд 14/05/2010 Agan Chemical.12. Slovenija 89/2011-11 од 20/04/2011 Agro-Care. Бегеч од 21/10/2004 Chemtura.03. Lontrel 300 klopiralid 300 g/l 217.03.2019 31. Israel 321-01-3-260/2009-11 oд Magan Agrochemicals. Japan 729/4 од 28/12/2001 допуна: Agromarket.02. Linar linuron 500 g/l 232.2013 - 31.04. Суботица допуна: 321-01-1374/2011преко Makhteshim Agan.12. Земун 321-01-00003-35/2009-11 oд 09/06/2009 допуна: 321-0101053/2010-11 од 30/09/2011 Galenika-Fitofarmacija. Земун 321-01-00021-40/2008-11 од 28/01/2008 допуна: 32101054/2011-11 од 21/11/2011 Agan Chemical. Titanic 226.12.4-D DMA 554 + 207 g/l metamitron 700 g/kg 225. Targa super kvizalofop-P-etil 50 g/l 223. Piralis 100 klopiralid 100 g/l 215.06. Нови Сад 321-02-00020-72/ 2005-11 од 05/04/2005 допуна: 321-01-861/2011-11 од 06/12/2011 Chromos Agro.2014 - 31. Globus EW kvizalofop-P-etil 50 g/l 220. Београд 5662/3-2002 од 15/04/2003 допуна: 321-02-000234/2006-11 од 09/01/2006 7307/2-2002 од 01/04/2003 допуна: 321-01-00020- ПОСТУПКУ 11. Крагујевац 321-01-00021-45/2008-11 од 30/01/2008 Sharda Worldwide Exports. Boss 300 SL klopiralid 300 g/l 216. Pikogal plus klopiralid 300 g/l 219.12. China 321-01-3-255/2009-11 од Agromarket.

Israel 01252/2009-11 од 14/01/2010 Bayer CropScience. Hemomitron SC metamitron 700 g/l 239.2013 31.2018 У ПОСТУПКУ - 31. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Београд од 27/07/2009 BASF SE.2013 - 31. Нови Сад United Phosphorus. Lumax S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion 375+125+37. 321-02-00012-295/ 2003-06 Switzerland од 20/06/2004 допуна: 321Syngenta-Agro. Great Britain 5652/2-2002 од 15/04/2003 Agrolink. Београд 26/01/2010 Chromos Agro. Great Britain 321-01-00021-31/ Agrolink.2013 - 31.2013 - 25. Indija 321-01-00003-225/ 2009-11 Delta Agrar. Београд 31/01/2011 допуна: 321-011849/2010-11 од 19/09/2011 Feinchemie. Deutschland 321-1-00093/2010-11 oд Bayer. Israel 1299/2011-11 од 16/11/2011 Sulfur Mills.2013 - 27.09.2014 - 321-01-00049-125/ 2007-11 од 19/06/2007 допуна: 32101-847/2011-11 од 14/11/2011 Global Crop. Slovenija 01-00049-226/2007-11 од 12/06/2007 United Phosphorus. China 7230/4 од 25/01/2003 BV Komerc.06.2013 - 31. Суботица преко Makhteshim Agan. Београд 2008-11 oд 23/01/2008 допуна: 321-01-0002131/2008-11 од 29/07/2008 Sulfur Mills.06. Суботица преко Makhteshim Agan. 321-02-00012-259/ 2003-06 Switzerland од 10/05/2004 Syngenta-Agro. Београд од 10/02/2005 допуна 32101-00021-168/2008-11 . China 7246/3 од 06/03/2003 Agrimatco group Dipkom. Суботица 18/06/2003 допуна: 321-01преко Makhteshim Agan.2013 - 321-01-1347/2009-11 од 26/12/2010 31. Mistral metribuzin 700 g/kg 254.2015 - 31.2018 30.2014 - 30.2020 - 10.. Tor 70 WP 256.09.12.07. Суботица 18/10/2011 преко Makhteshim Agan. Sultan 50 SC metazahlor 500 g/l 247. Israel 321-01-1050/2010-11 од Magan Agrochemicals.2012 - 31. Hrvatska 321-02-00001-271/ 2004-11 Pest Pan. Metabeet 70 WG metamitron 700 g/kg 241. Israel Quena Plant Protektion. Sencor WG 70 metribuzin 700 g/kg metribuzin 700 g/kg metribuzin 700 g/kg 255. Београд од 17/03/2005 допуна: 321преко Pramit.5 g/l 249.V. Deutschland 321-02-00020-91/2005-11 од Magan Agrochemicals. Goltix 70 SC metamitron 700 g/l 237. 321-02-00023-276/ 2006-11 Switzerland од 25/09/2006 допуна: 321Syngenta-Agro. Dancor 70 WG 252. Tribute 70 DF Quena Plant Protection.04.2015 - 24. israel VST Hemovet.01. Bevecor 251.12. Lord 700 WDG 253. Tornado metamitron 700 g/kg 244. Great Britain 5651/2 од 30/12/2002 Agrolink.2016 - 20.5+187. Београд од 22/04/2005 Sulfur Mills.2013 - 30.5 g/l metribuzin 700 g/kg metribuzin 700 g/kg metribuzin 700 g/kg 250. Deutschland 321-01-00021-39/ BASF-Srbija.2014 - 25. Београд Willowoоd.12. Београд AgriChem B.01. Београд допуна: 321-01-00908/ 201111 од 13/09/2011 Syngenta Crop Protection. Нови Сад 493/2005-11 од 14/07/2005 321-01-01346/2009-11 од 31/012/2009 31.12. Deutschland 321-02-00012-34/2003-04 од Magan Agrochemicals.05.12. Нови допуна: 321-01-1159/2011Сад 11 од 06/01/2012 Feinchemie.2014 - 15.2014 - 31. Goltix 70 WG metamitron 700 g/kg 238.09. Gardoprim plus gold 500 SC S-metolahlor + terbutilazin 312. Target SC 243. Meta effect 90 WG 245.12 236. Metafol 700 SC metamitron 700 g/kg metamitron 700 g/kg 242. Суботица 20/01/2006 допуна: 321-01преко Makhteshim Agan. India 321-02-00001-217/ 2004-11 Chemical Agrosava. Butisan 400 SC metamitron 900 g/kg metazahlor 400 g/l 246. Dual gold 960 EC S-metolahlor 960 g/l 248.12. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Београд 01-00907/ 2011-11 од 26/09/2011 Syngenta Crop Protection.12. India 321-02-00001-233/ 2004-11 Delta Agrar.2020 - 30. Nederlands 321-01-01849/2010-11 од Duochem.06.09. Maymat 700 SC metamitron 700 g/l 240. Israel Syngenta Crop Protection. Београд 01-00904/ 2011-11 од 28/09/2011 CNCCJC.07.2019 30. Београд 2008-11 од 03/11/2008 допуна: 321-01-3-264/200911 од 26/08/2009 Agan Chemical.12.12.

Nikar nikosulfuron 40 g/l 263. Narval nikosulfuron 40 g/l 274.2013 BASF-Srbija. Београд 31/12/2010 Stockton Chemical.10. Laren 60 WP metsulfuron-metil 600 g/kg DuPont International Operations. Београд 265.2013 - 321-02-00012-33/2003-04 од 30. Nicogan 40 SC nikosulfuron 40 g/l 275. Gat motion 4 OD nikosulfuron 40 g/l 272. Austria 321-01-00003-17/2009-11 од 30. 5661/2-2002 од 28/03/2003 28.12.12. Laren max PX metsulfuron-metil + tribenuron-metil 333 + 333 g/kg DuPont International Operations.00458/2010-11 од 31. Metmark metsulfuron-metil 600 g/kg Sinochem Ningbo. Београд 258.12.2016 .2015 - 31.09. Meteor metsulfuron-metil 600 g/kg metsulfuron-metil 600 g/kg Galenika-Fitofarmacija. Нови Сад 01-730/2009-11 од 20/08/2010 Gat Microencapsulation.12.2013 - 31. Magan Agrochemicals.01. Београд 260. Motivell nikosulfuron 40 g/l 270. Београд кооперант: oд 25/08/2008 допуна: 321Hemovet. Razza napropamid 450 g/l 269. Београд 264.06. Нови Сад 321-01-00021-42/2008-11 oд 28. USA 321-01-00021-231/ 2008-11 31. Београд CNCCJC.2017 - 31. Israel 01253/2009-11 од 15/01/2009 Jiangsu Repont. 321-01-00021-30/2008-11oд 23.2015 - 20. 3/2006-11од 09/01/2006 Суботица ISK Biosciences Europe. Нови Сад 02/06/2011 Agan Chemical. Accurate 60 WG metsulfuron-metil 600 g/kg Cheminova.12. Laren 60 PX metsulfuron-metil 600 g/kg DuPont International Operations. USA Stockton.2013 09/06/2003 допуна: 321-0100021-26/2008-11 од 23/01/2008 United Phosphorus. Beverinol napropamid 450 g/l Syngenta Crop Protection. Swidzetland DuPont SRB. Switzerland Syngenta-Agro.09.01. Fortress nikosulfuron 40 g/l 271. Callisto mezotrion 480 g/l 266.13 257.09.12. Нови Сад 267.2018.11.2018 28/01/2008 допуна: 321-01865/2011-11 од 16/11/2011 Rotam Agrochemical.03.2018 Pinus Plus. Denmark Cheminova.2018 16. Swidzetland DuPont SRB. Devrinol 45 F napropamid 450 g/l 268. China Stockton Chemical. Нови Сад преко 11/02/2009 допуна: 321-01Pinus. Земун у сарадњи са Shenzhen Yancheng Chemicals. China Agromarket. England 321-01-80/2011-11 oд 31.12. Belgium 321-01. Mezzo 60 WG од 25/03/2008 321-01-00021-446/ 2008-11 од 01/12/2008 допуна: 32101-00593/2010-11 од 15/04/2010 321-02-00012-100/ 2003-04 од 16/10/2003 допуна: 321-01-0002183/2008-11 од 07/02/2008 321-02-00020-689/ 2005-11 од 10/03/2006 допуна: 32101-1730/2011-11 од 27/12/2011 321-01-00021-55/ 2008-11 од 05/02/2008 допуна: 321-01-1449/201111 од 10/11/2011 321-01-3-69/2009-11 од 27/01/2009 допуна: 321-011057/2011-11 од 26/12/2011 321-02-00020-718/ 2005-11 од 27/01/2006 321-02-00020-385/ 2005-11 од 20/03/2006 допуна: 32101-00003-50/2009-11 од 19/01/2009 321-01-00049-259/ 2007-11 од 20/11/2007 допуна: 32101-1731/2011-11 од 08/12/2011 321-01-437/2011-11 од 08/11/2011 01. Београд допуна: 321-02-00020161/2005-11 од 14/06/2005 Arysta LifeScience. 321-01-00049-410/ 2007-11 30.12. Israel 321-01-3-47/2009-11 oд 31.12.2013 France допуна: 321-02-00023Agrovojvodina-Komercservis.03.2017 - 30.2018 Stockton. Београд Nufarm. Noqueres. Београд 259.2012 Agrolink.2018 Velolux.2013 - 31. China BV Komerc. Tezis metsulfuron-metil 600 g/kg 262. Nicon 4 SC nikosulfuron 40 g/l 276. Austria Delta Agrar. Крагујевац 261.2018 Суботица у сарадњи са Zorka 23/01/2008 допуна: 321-01- - - - - - - - - 31. Swidzetland DuPont SRB. China Agrolink.2018 - 31.09. Суботица 08/04/2009 допуна: 321-01преко Makhteshim Agan.12.2017 Београд од 11/12/2007 допуна: 32101-776/2011-11 од 26/12/2011 Agrovojvodina Komercservis.2018 30.12. Great Britain 1976/2 од 27/12/2001 31. Slovenija 1987/2010-11 од 26/01/2010 VST Hemovet. Hemonik nikosulfuron 40 g/l 273.

Нови Сад oд 24/12/2007 nikosulfuron 40 g/l Agro-Care.2018 30. Београд nikosulfuron + DuPont International Operations.12.02.12. China 321-01-00991/2009-11 од 750 g/kg Agrovojvodina Komercservis. Крагујевац 01/02/2012 nikosulfuron 750 g/kg Luxembourg Industries.2021 - 06. Бегеч од 10/10/2008 nikosulfuron 750 g/l Sinochem Ningbo.2017 - 30. Београд oksadiaržil 400 g/l Bayer CropScience. Cordus 75 WG 292.09. Београд nikosulfuron 60 g/l ISK Biosciences. Samson extra 6 OD 287.2015 31. 321-01-1975/2010-11 oд Switzerland 05. Talisman 284. Brisel. Indija 321-01-772/2009-11 од Agrimatco group Dipkom. Бегеч од 11/12/2008 oksasulfuron Jiangsu Repont. Div 75-WG 295.12. China 321-01-00021-34/ 750 g/kg Agrolink.2017 31.09.2018 31. Нови 08/04/2011 Сад nikosulfuron 40 g/l ISK Biosciences. Siran 40 SC 283.2017 - 31. China 321-02-00020-22/2005-11 236 g/l BV Komerc. Београд 2008-11 од 24/06/2008 допуна:321-01-00647/200911 од 24/06/2009 nikosulfuron 40 g/l Sinochem Ningbo. Protivel 40 SC 280.12.06. 321-01-00021-53/2008-11 oд rimsulfuron Switzerland 05/02/2008 500 + 250 g/kg DuPont SRB. 321-01-00021-267/ 2008-11 rimsulfuron Switzerland од 24/12/2008 429 + 107 g/kg DuPont SRB. Београд 2008-11 од 24/01/ 2008 допуна: 321-01777/2011-11 од 26/12/2011 oksifluorfen CNCCJC. 27/01/2011 Суботица oksasulfuron Sinochem Ningbo.2018 - 30. Београд 07/06/2004 допуна: 321-011426/2011-11 од 29/12/2011 oksasulfuron Shenzhen King. China 321-01-00140/2010-11 од 750 g/kg Agromarket.2015 - . China 321-01-400/2011-11 од Agromarket. China 321-01-00021-294/ 2008-11 Agromarket. Београд 2008-11 oд 06/11/2008 допуна:321-01-00646/200911од 24/06/2009 nikosulfuron 240 g/l Cheminova.12.2014 06.2014 24. Нови Сад од 13/07/2005 nikosulfuron 40 g/l 31. Бегеч од 11/12/2007 nikosulfuron 40 g/l Sharda Worlawide Export.2013 - 24. Beveal Klotild Agrotehnohem. Israel 321-01-00003-46/2009-11 од Luxembourg.2018 30. Kelvin 40. Нови Сад 21/04/2009 nikosulfuron + DuPont International Operations.11. Belgium 321-01-00021-50/ Vins 2000.12.09.2017 - 31. Београд 321-01-1465/2010-11 од 27/12/2010 допуна: 321-011224/2011-11 од 01/12/2011 nikosulfuron 40 g/l CNCCJC.07.2017 - 31.2019 - 31. Samson 282.2018 31. Novovel 279.2017 - 31. Земун 321-01-00049-423/ 2007-11 oд 11/12/2007 допуна: 32101-884/2011-11 од 04/01/2012 nikosulfuron 40 g/l DuPont International Operations. Београд 01-1648/2011-11 oд 01/02/2012 nikosulfuron 40 g/l DuPont International Operations.12. Крагујевац oд 09/05/2008 допуна: 32101-1437/2011-11 од 17/11/2011 nikosulfuron 40 g/l Galenika-Fitofarmacija. Београд од 04/12/2008 допуна: 32101-1028/2011-11 од 22/09/2011 nikosulfuron 750 g/l Agro-Care.2017 - 05. Monam 75 WG 297. Deutschland 321-02-00001-7/2004-06 од Bayer. Vuctus duo 293.09/2011 DuPont SRB. Protivel 75 WG 289. Denmark 321-01-00021-464/ 2008-11 Cheminova.12.06.12.2021 - 31.2018 - 05.12. Nikosav 278. Крагујевац 16/04/2010 допуна: 321-011441/2011-11 од 29/11/2011 oksasulfuron Agro-Care. Victis OD 286. Raft 294. Siran 750 WG 290. Supermaize 75 WG 291. Dynox 296. Innovate 288.SC 285.2018 - 30.12.02.12.14 277.08.09.06. 321-01-00021-496/ 2008-11 Switzerland oд 05/09/2008 допуна: 321DuPont SRB.2016 - 14. Chinа 321-01-00021-451/ 2008-11 750 g/kg Agrointer.2020 - 30. China 321-01-00049-409/ 2007-11 BV Komerc.2016 30.2015 04.2014 - 31.3.06.12. Belgium 321-01-00021-51/ Vins 2000. China 321-01-00049-377/ 2007-11 Agrointer. Rincor 281. Суботица 00478/2010-11 од 08/04/2010 Chemical Agrosava. Oxon 75 WG 298. China 321-01-00021-290/ 2008-11 Agrointer.

Switzerland BASF-Srbija. China 321-01-00021-446/ 2008-11 250 g/kg BV Komerc.06.2015 - 23.2018 - 04.12. 100 g/l Holandski Antili Magan Agrochemicals.2022 - 31. Београд Chemical Agrosava.2013 31/12/2009 321-01-00003-25/2009-11 од 31. Panida 330 EC 308. Austria Chemical Agrosava.02. Bevetomp pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l pendimetalin 330 g/l CNCCJC. Београд Biesterfeld International. Земун 313. Нови Сад oд 31/12/2008 306.03.2018 30. Шабац 305. Agrostomp 330 E pendimetalin 330 g/l Zorka-Mineralna đubriva. Deuchland Delta Agrar. Pendisav 330 EC 309. Рума Rallis.2017 - 31. Hrvatska Komex Agrar.12. Zanat pendimetalin 330 g/l Galenika-Fitofarmacija. Земун 314. Kabuku 1. 321-01-00003-27/2009-11 од 250 g/kg Deutschland 23/03/2009 допуна: 321-01Delta Agrar. Goal oksifluorfen 240 g/l oksifluorfen 240 g/l 301. Суботица преко Makhteshim Agan. Vetpen 330 E 315. Stomp 330-E 310.2017 - 31.2018 12/06/2009 321-01-327/2010-11 од 19/02/2010 допуна: 321-011438/2011-11 од 24/11/2011 321-02-00023-176/ 2006-11 од 07/02/2007 допуна: 321-02-01138/201111 од 12/11/2011 321-02-00001-35/2004-06 од 08/06/2004 допуна: 321-02-00020676/2005-11 од 14/12/2005 321-02-00020-22/2005-11 од 07/06/2005 321-02-00012-102/ 2003-04 од 23/12/2003 321-01-1094/2009-11 од 28/12/2010 321-01-00021-340/ 2008-11 oд 04/06/2008 321-01-817/2011-11 од 30/12/2011 321-01-00049-75/2007-11 од 08/06/2007 6/0-03-0161/0002 од 20/12/2000 допуна: 321-0200001-270/2004-11 од 25/12/2004 321-01-00020-82/ 2005-11 oд 28/10/2005 допуна: 321-01-01687/201011 од 03/09/2010 321-01-3-148/2009-11 oд 25/03/2009 допуна: 321-01885/2011-11 од 20/12/2011 321-01-483/2011-11 od 27/01/2012 321-01-01113/2009-11 од 13/01/2010 302.2020 - 07.06. Београд 334/2011-11 од 20/05/2011 rimsulfuron CNCCJC. Israel propizamid 500 g/l Dow AgroSciences.12. Indija Delta Agrar.2017 - .03. Београд propakvizafop Quena Plant Protection. China Agromarket. Београд Sinochem Ningbo.2013 - 31. China BV Komerc.2018 - 31.2021 - 12. Japan Vins 2000. Galop parakvat-dihlorid 200 g/l Galenika-Fitofarmacija.2014 31.03.06.09. Суботица преко Makhteshim Agan. Agram a parakvat-dihlorid 200 g/l 303. Proponit 720 EC 318. Gentlemen BASF Agro.2018 30.12.09.12.06. Нови Сад Veterina. Шабац Veterinarski zavod Subotica. Galigan 240 EC oksifluorfen 240 g/l 300.2014 - 31.12.15 299.03. Београд допуна: 321-01-00958/ 201111 од 26/09/2011 rimsulfuron Biesterfeld Internacional.2012 допуна: 321-01-01258/200911 од 15/01/2010 321-01-01240/2009-11 од 31.5 g/l Nihon Nohyaku. Dost 330 EC 307. Israel Dow AgroSciences. 321-01-00049-83/ 750 g/kg Switzerland 2007-11 од 16/03/2007 Syngenta-Agro. France 321-01-00021-27/2008-11од Agrovojvodina-Komercservis. Београд prosulfuron Syngenta Crop Protection.2015 31. Нови од 27/01/2006 допуна: 321Сад 01-173/2011-11 од 10/03/2011 propizohlor 720 g/l Arysta LifeScience. 321-01-1819/2010-11 од metribuzin Switzerland 16/01/2012 800 + 80 g/l Syngenta-Agro. Београд 312.12. Arcade 880 EC 319. Amurg 25 WG 321. Крагујевац 3495/2 од 05/12/2002 31.03.12. Israel Magan Agrochemicals.2015 - 25.2016 30. Oksifen 240 EC Agan Chemical. Земун 304. Stop 330 311.2017 31.2013 - 08. Суботица - У ПОСТУПКУ 19. Austria 321-02-00020-723/ 2005-11 Agrimatco Group Dipkom.2011 У ПОСТУПКУ 30.02.12.01.2014 - 31.12.2013 - 31.2019 - 26. Agil 100 EC 316. Kerb 50 WP 317. Zanat EW pendimetalin 330 g/l Galenika-Fitofarmacija.12.01. Београд Zorka-Zaštita bilja.2 EC piraflufen-etil 26. Peak 75 WG 320. 23/01/2008 допуна: 321-01Суботица 01295/2009-11 од 22/01/2010 prosulfokarb + Syngenta Crop Protection.

09.2012 - 30. Крагујевац 13/03/2009 допуна: 321-011440/2011-11 од 29/11/2011 Du Pont International Operations. Austria 321-01-3-15/2009-11 oд Pinus Plus.2018 - 28.2017 - 31.2016 - 31. Tangenta sulkotrion 300 g/l 335. Terbis terbutilazin 500 g/l 342.12.2020 - 07. - 31. Grid 75 WG 332.12. 3507/2 од 26/08/2002 Swidzetland допуна: 321-01-00049DoPont SRB. Rimex rimsulfuron 250 g/kg 324.09.10. Tarot 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 325. Slovenija 1265/2011-11 од 23/01/2012 Gat Microencapsulation.12. Hemazin SC 500 tembotrion + izoksadifen-etil 44 + 22 g/l terbutilazin 500 g/l 337.2018 - 30.11.2018 - 31. Лесковац 321-01-00003-351/ 2009-11 од 29/10/2009 Agrovojvodina Komercservis.2016 - 31.2018 - 31. Slovenija 1984/2010-11 26/11/2010 Stockton Chemical. Београд 321-01-1464/2010-11 од 03/03/2011 допуна: 321-011221/2011-11 од 01/12/2011 Agan Chemical. USA 321-01-00003-39/ Stockton.2018 - 31.03. Tiger 25 OD rimsulfuron 250 g/kg 326. Swidzetland DoPont SRB. Нови Сад 27/10/2009 допуна: 321-01668/2011-11 од 08/11/2011 Du Pont International Operations. Београд 07/05/2009 допуна: 321-011413/2011-11 од 30/01/2012 VST Hemovet.2019 31. 321-01-00003-342/ 2009 од Суботица у сарадњи са Zorka 03/06/2009 допуна: 321-01Klotild Agrotehnohem.2013 - 31. 321-01-00003-54/ China 2009-11 од 23/01/2009 Agrolink.2018 - 31. Rezon terbutilazin 500 g/l 339.2018 - 31. Земун 321-01-00825/2009-11 oд 01/04/2010 допуна: 321-01984/2011-11 од 26/12/2011 Jugo-Hem.03.16 322. Београд 2009-11 од 05/03/2009 допуна: 321-01-1082/200911 од 16/112009 Herbos. Deutschland 321-01-3-281/2009-11 oд Bayer. Земун 321-01-1005/2009-11 од 28/12/2010 допуна: 321-01991/2011-11 од 14/11/2011 Bayer CropScience.2016 31.12. Hrvatska 321-01-00003-145/ 2009-11 Herbos Fitofarmacija.12. Rifonex rimsulfuron 250 g/kg 323. China Agromarket. Israel 321-01-01197/2010-11 од 31.2018 - 31.2018. Nava 75 WG 333.12.09.2018 - 30. Trawell rimsulfuron 250 g/kg 328.6 + 608 g/kg rimsulfuron + tifensulfuron-metil 500 + 250 g/kg rimsulfuron + tifensulfuron-metil 500 + 250 g/kg rimsulfuron + tifensulfuron-metil 500 + 250 g/kg 330.2018 - 03. Нови Сад 321-02-00023-119/ 2006-11 од 25/01/2007 допуна: 32101-858/2011-11 од 14/11/2011 Herbos. Нови Сад од 29/12/2009 допуна: 321-01-673/2011-11 од 09/12/2011 Galenika-Fitofarmacija. Laudis 336. Radazin TZ 50 terbutilazin 500 g/l 338. Крагујевац 01/07/2009 допуна: 321-011492/2011-11 oд 16/12/2011 Chemical Agrosava.12. Hrvatska 321-01-666/2009-11 oд VST Trend. Београд Sinochem Ningbo. Tiger 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 327. Sulkogan sulkotrion 300 g/l 334. Суботица 15/11/2010 допуна: 321-01преко Makhteshim Agan.12. China 321-01-00003-226/ 2009 од Agromarket. Нови Сад преко 17/02/2009 допуна: 321-01Pinus. Israel 2002/2010-11 од 30/03/2011 Galenika-Fitofarmacija.12. Terazor 50 SC terbutilazin 500 g/l 341.08.2019 - . Israel 321-01-1063/2009-11 од Magan Agrochemicals.2016 - 29. Terazin 50 SC terbutilazin 500 g/l 340.11.12. China 321-01-3-80/2009-11 од Agromarket. 321-01-01059/2009-11 oд Swidzetland 31/12/2009 DoPont SRB. Claro 331. 321-01-1933/2010-11 од Swidzetland 09/03/2011 DoPont SRB. Суботица 00482/2010-11 од 07/04/2010 Shangai Mio.2018 - 10. Београд 427/2007-11 од 26/10/2007 Gat Microencapsulation.12. Bromoterb 500 SC terbutilazin + Du Pont International Operations. Београд допуна: 321-01-1556/201111 од 28/12/2011 Agan Chemical. Austria 321-01-00003-16/2009-11 од Pinus Plus. Београд Sinochem Ningbo.01. Нови Сад преко 04/05/2009 допуна: 321-01Pinus. Београд Jiangsu Agrochem Laboratory. Sorgum rimsulfuron 255 g/kg 329. Zeazin terbutilazin 500 g/l 343. Tarot plus WG rimsulfuron + dikamba DMA 32.2013 - 30.09.10. Крагујевац 321-01-00592/2010-11 oд 29/03/2011 321-01-3-22/2009-11 oд 02/02/2009 допуна: 321-011445/2011-11 од 17/11/2011 Du Pont International Operations.

Нови Сад преко 29/04/2009 допуна: 321-01Pinus. Rače. 321-01-00049-260/ 2007-11 Switzerland од 22/11/2007 допуна: 321DuPont SRB.09. Zeagran 340-SE 345. 321-01-1279/2010-11 oд Switzerland 15/10/2011 Syngenta-Agro.2021 - 30. Суботица 31/01/2011 преко Makhteshim Agan.06.2014 12.12. Israel Gat Microencapsulation. Београд од 08/11/2007 Galenika-Fitofarmacija.2018 - 31. Београд 1798/2011-11 од 30/01/2012 DuPont International Operations.2017 31. Београд Agan Chemical. Austria 321-01-3-14/2009-11 oд Pinus Plus. Београд од 15/11/2007 допуна: 32101-00021-119/2008-11 од 19/12/2008 BASF SE. China 321-01-3-79/2009-11 oд Agromarket. Аgrotref Magan Agrochemicals.06. Крагујевац 02/03/2009 допуна: 321-011489/2011-11 од 29/11/2011 DuPont International Operations.12.12. Agrostar tribenuron-metil 750 g/kg tribenuron-metil 750 g/kg 358. 2008-11oд 07/11/2008 China допуна: 321-01-983/2011-11 од 26/12/2011 Cheminova.08. China 321-01-00021-145/ 2008-11 Agrointer. Express 50 SX tribenuron-metil 500 g/kg 357.2019 - 31. Бегеч од 20/02/2008 Sinochem Ningbo. USA 321-02-00020-73/ Stockton. Austrija 321-01-3-13/2009-11 од Pinus Plus.2018 - 31.2018 30. Promoni 75 WG tifensulfuron-metil 750 g/kg tifensulfuron-metil 750 g/kg 352. Београд 01-00021-512/2008-11 од 17/11/2008 Agrolex.10. Omega 75 WDG tribenuron-metil 750 g/kg tribenuron-metil 750 g/kg trifluralin 480 g/l 364. Земун у 321-01-00021-77/ сарадњи са Nanjing Essence.03. Austria 321-01-00021-52/ Delta Agrar.2014 30.2015 - 31. Нови Сад од 31/12/2007 Stockton Chemical.2019 - 28.12. China 321-01-3-352/2009-11 од Agromarket.12. Београд Galenika-Fitofarmacija.12. 292-1 од 28/12/2001 допуна: Switzerland 321-01-00049-444/2007-11 DuPont SRB. Крагујевац 14/12/2009 допуна: 321-011488/2011-11од 16/12/2011 DuPont International Operations.2013 - 30. Stockstar 75 WG 365.05.09. Stellar topramezon + dikamba 50 + 160 g/l 356.2011 У ПОСТУПК 30.2018 - 31.12. Habit 25 OD bromoksinil 300 g/l + 200 g/l terbutilazin + bromoksinil 500 + 90 g/l terbutilazin + mezotrion 326 + 50 g/l terbutilazin + pendimetalin 270 + 64 g/l tifensulfuron-metil 250 g/kg 348. Земун у 321-01-00820/2009-11 од сарадњи са Shenzhen Yancheng. Суботица 31/12/2010 преко Makhteshim Agan.2017 31.2017 - 08. Calaris 376 SC 346. Symphony 353. China 5667/5 од 11/12/2002 Chempol. Nuance 75 WG tribenuron-metil 750 g/kg 363.2021 - 31. Mural tribenuron-metil 750 g/kg 362. Israel 321-01-1060/2009-11 oд Magan Agrochemicals. Београд BASF SE. Нови Сад преко 23/04/2009 допуна: 321-01Pinus. Express 75 PX tribenuron-metil 750 g/kg 360. Granstar extra PX 354. Israel Nufarm.04.2012 - 31.09. Chaser P 347.2016 10.17 344.03.2017 - 31. 321-01-1019/2009-11 од Switzerland 17/12/2010 допуна: 321-01DuPont SRB. Deutschland 321-01-00021-128/ 2008-11 BASF-Srbija. Granstar 75 WG tribenuron-metil 750 g/kg 361. Нови Сад 3465/7-2002 од 31/03/2003 17. Slovenija 1264/2011-11 од 23/01/2012 Gat Microencapsulation. Београд 2005-11 од 19/08/2005 Agrohem. Београд 2008-11 од 17/04/2008 допуна: 321-01-00003189/2009-11 од 13/04/2009 Syngenta Crop Protection.2018 - 22.2018 - 01.10. Okvir tifensulfuron-metil 750 g/kg 351.2019 - 31. Israel 321-01-00049-242/ 2007-11 Luxembourg. Cerealis 359.11. Deutschland 321-01-00049-413/ 2007-11 BASF-Srbija. Habit 75 WG tifensulfuron-metil 750 g/kg 349. Slovenija 1266/2011 од 23/01/2012 Du Pont International Operations. 321-01-3/2010-11 од Switzerland 10/10/2011 DuPont SRB.2019 - 29. Denmark 321-01-1954/2010-11 CHA Agro. Београд 06/09/2011 допуна: 321-011905/2011-11 Luxembourg Industries. Београд од 08/05/2008 допуна: 32101-00192/2010-11 од 30/04/2010 DuPont International Operations.03. Београд Shangai Mio. 17/05/2010 допуна: 321-01China 1058/2011-11 од 26/12/2011 Agro-Care.11.03.2021 - 30.11.09. Harmony 75 WG tifensulfuron-metil 750 g/kg 350.2012 - . Clio tifensulfuron-metil + tribenuron-metil 500 + 250 g/kg topramezon 336 g/l 355. 321-01-1879/2010-11 од Swidzetland 14/03/2011 DoPont SRB.

9 g/l tritosulfuron 714 g/kg CNCCJC.09. Treflan EC trifluralin 480 g/l 368. Београд Dow AgroSciences. Земун 321-02-00012-330/ 2003-06 од 22/06/2004 321-02-00012-36/2003-04 од 18/06/2003 допуна: 321-02-0002038/2005-11 од 01/02/2005 321-01-1038/2010-11 од 24/11/2011 321-02-00001-184/ 2004-11 од 02/12/2004 допуна: 32101-00021-23/2008-11 од 28/01/2008 321-02-00023-12/2006-11 од 30/03/2006 321-02-00023-95/2006-11 од 05/05/2006 321-01-00003-70/2009-11од 30/06/2009 321-01-2117/2010-11 29/04/2011 31.2013 дњи са Sumitomo Chemical 29/12/2011 Pinus Plus.12.06. Austria Pinus Plus.03.12.2013 - 30. Austria 321-01-2224/2010-11 од Galenika-Fitofarmacija.12.12. Nederlands Mantis. 321-02-00012-64/2003-04 Switzerland DuPont SRB. Slovenija Jiangsu Agrochem. - 31. Triflur 480 EC trifluralin 480 g/l Nufarm.07.02. USA Parka. Savana triflusulfuron-metil 500 g/kg triflusulfuron-metil 500 g/kg triflusulfuron-metil 500 g/kg 378.2020 30.2019 - 13. Нови Сад Nufarm. Београд од 17/01/2007 Agro-Care. Београд Б) РЕГУЛАТОРИ РАСТА 383.03.2014 - 31. Austria 321-02-00003-41/ 29. Београд 2009-11 од 29/07/2009 допуна: 321-01-836/2011-11 од 27/10/2011 CNCCJC.2013 - 30.08. 13/08/2003 допуна: 321-01Београд 734/2011-11 од 22/11/2011 Stockton Chemical. Бегеч 12/02/2010 Jiangsu Agrochem.2019 Delta Agrar.2019.12.2020 - 321-02-00001-236/ 2004-11 од 03/02/2005 допуна: 32101-00021-120/2008-11 од 24/04/2008 31. Шабац Chemical Agrosava. Шабац 371.2020 - 321-01-00021-29/2008-11 oд 23/01/2008 допуна: 321-01274/2010 од 19/02/2010 Herbos. Gat Zebra 25 OD triflusulfuron-metil 250 g/l 374. Trifluran MB trifluralin 480 g/l 372. Safari 50 WG triflusulfuron-metil 500 g/kg 377. USA 321-02-00023-336/ 2006-11 Stockton. Нови Сад 06/08/2010 допуна: 321-01670/2011-11 од 08/11/2011 DuPont International Operations.2017 - 06.2014 - 31. USA у сара.2016 - - - . China 321-01-3-23/2009-11 од Agromarket. Tobago butralin 75 g/l 386. Triflusav 48 EC trifluralin 480 g/l Zorka-Mineralna đubriva.03.12.09. Trifluralin 48 EC trifluralin 480 g/l Zorka-Zaštita bilja. Trimark 380.06.06.2013 - 31.2019 31.2014 - 30. Београд 321-02-00023-199/2006-11 од 11/08/2006 допуна: 321- 11. Apex 50 WG triflusulfuron-metil 500 g/kg 375. Београд 370. Austria Delta Agrar.2014 31. Земун 24/01/2012 31. China 321-01-270/2010-11 од Agrointer.2013 - 321-01-417/2011-11 од 31. Deutschland BASF-Srbija. Београд 13/03/2009 допуна: 321-011565/2011-11 од 28/11/2011 Dow AgroSciences. Trefgal trifluralin 480 g/l Galenika-Fitofarmacija. Smartfresh 1-metilciklopropen 384. Separi 50 WG 379. Земун 369. Certo triklopir trietilamonijum 502 g/l triklopir butotil 667. China 321-02-00020-7/ 2005-11 31. Београд 373. Lalazin trifluralin 480 g/l 367. Royal MH 30 Rohm and Haas. Garlon 3 A 381.12.2013 - 321-01-768/2009-11 од 10/03/2011 31.08. Garlon 4 382. Austria Agrimatco group Dipkom. Hidrazilon malein-hidrazid kalijum 245 g/l malein-hidrazid kalijum 387. Нови Сад од 25/07/2005 - Chemtura. Нови Сад преко Pinus. Hrvatska 321-01-00677/2009-11 од VST Trend.12. Нови Сад - Gat Microencapsulation. Maxcel 6-benziladenin 385.12.12.2016 - 12. China Agrolink. Нови Сад Dow AgroSciences.321-01-110/2010-11/4 од 04.08.2015 - 31.2012 28/07/2011 допуна: 321-01417/2011-11/3 од 05/09/2011 Valent Biosciences.2014 BV Komerc.12. China BV Komerc.2018 13. Bond triflusulfuron-metil 500 g/kg 376.18 366. Нови Сад BASF SE. Austria Galenika-Fitofarmacija.

2015 - 25.01. Promesa azoksistrobin 250 g/l azoksistrobin + ciprokonazol 200 + 80 g/l 399. China BV Komerc. Нови Сад 395.2015 - 02. Београд Kelp Products. Београд 01-00049-108/2007-11 од 01/06/2007 321-01-00021-206/2008-11 oд 13/11/2008 допуна: 32101-01217/2009-11 од 08/01/2010 321-01-00003-128/2009-11 од 16/03/2009 допуна: 32101-00711/2009-11 од 30/07/2009 321-01-699/2009-11 од 22/07/2009 321-02-00020-5/ 2005-11 од 06/06/2005 321-02-00023-194/2006-11 од 04/09/2006 допуна: 32101-00003-66/2009-11 од 29/01/2009 321-02-00020-672/2005-11 од 27/12/2005 допуна 32101-00021-111/2008-11 од 24/04/2008 1991/6-2001 од 25/02/2003 допуна: 321-01-00049245/2007-11 од 13/06/2007 321-02-00020-66/2005-11 од 20/03/2006 допуна: 321-0100909/ 2011-1 од 13/09/2011 321-01-00021-203/2008-11 од 20/03/2008 30.01. Београд 389. Крагујевац од 18/05/2009 Syngenta Crop Protection. Deutschland BASF-Srbija. Royaltac decil-alkohol 680 g/l Chemtura.03.2018 - 31. Београд допуна: 321-01-341/2011-11 од 08/09/2011 Bio-ekološki centar. Regalis proheksadionkalcijum 100 g/kg BASF SE. South Africa Mineral Pro. Земун . Amistar extra 400. Switzerland Syngenta-Agro. Quadris azoksistrobin 250 g/l 398.2012 - 18.02.2016 08. Gro Stop Basis hlorprofam 300 g/l 391.12.09.2012 - 18.06. Moddus 250 EC trineksapak-etil 250 g/l 396. Београд 1583/2010-11 од 07/02/2011 Cinkarna.03 mg/l Syngenta Crop Protection.2018 - 31.04. Београд Galenika-Fitofarmacija.12. Београд 394. Nederlands Mantis. 321-02-00020-67/ Switzerland 2005-11 од 27/07/2005 Syngenta-Agro.12.2016 - 31.2015 - 30.2014 - 31. Крагујевац 393.01.2013 - 27. Deutschland BASF-Srbija. Нови Сад 321-02-00023-105/2006-11 од 22/01/2007 допуна: 32101-2157/2010-11 од 27/12/2010 DuPont International Operations. Cuprablau Z 405. Nederlands Arum. Blauvit tečni bakar iz bakarhidroksida 240 g/kg bakar iz bakarhidroksida 240 g/l 402.12. F stop Bacillus subtilis soj ST1/III 15X1010 CFU/ml 401. Београд Cinkarna. Нови Сад Agriphar. 321-02-00012-95/2003-06 Switzerland од 08/01/2004допуна 321-01DuPont SRB.2018 - 31.2019 31.12.2016 В) ФУНГИЦИДИ 397.2015 31. Kocide 2000 404.19 245 g/l 388. Cycocel 750 hlormekvat-hlorid 750 g/l BASF SE.7 mg/l i citokinini 0. Klicofam H hlorprofam 300 g/l 392.2014 - 04.2017 - 31.05. Fungohem SC 403. Kelpak kompleks regulatora rasta bilja – fitohormoni dobijeni ekstrakcijom iz morske alge Ecklonia maxima auksini 10. Nederalnds Arum. Switzerland Syngenta-Agro.2017 31. Cuprablau Z ultra bakar iz bakarhidroksida 35% bakar iz bakarhidroksida 350 g/l bakar iz bakarhidroksida 350 g/kg 5647/3 од 30/12/2002 допуна: 321-01-197/2011-11 од 19/09/2011 321-01-1703/2011-11 од 18/01/2012 Syngenta Crop Protection. Neo Stop hlorprofam 300 g/l Certis.09. Gro Stop Fog hlorprofam 300 g/l Certis.07. Slovenija 5666/6 од 30/12/2002 Timings.03. Београд CNCCJC. Крушевац 3322/3 од 20/06/2002 допуна: 321-02-00020147/2005-11 од 14/07/2005 VST Hemovet. Belgium Agromarket. Београд 390.3013 - 22.12. Зрењанин 321-02-0001-207/2004-11 од 07/02/2005 допуна: 32102-00020-101/2005-11 од 04/08/2005 Župa.11.2013 31.2011 У ПОСТУПКУ - 18.07.12. Slovenija 321-01-00003-290/2009-11 Agromarket.

Italy Magan-Yu. Београд IQV.06.2013 од 07/02/2005 Isagro. Београд Nufarm.5 + 25 g/kg bakar iz bakar- Sulphur Mills. Крушевац 6/0-03-0213/0002 од 28/12/2000 допуна: 321-02-00020135/2005-11 од 14/07/2005 Zorka-Zaštita bilja. Bakarni kreč 50 419. Champ Flow 407. Београд Montanwerke.07.08. Bakarni oksihlorid 50 420.12. Rače. Cuprocaffaro 50 WP 423.2014 24/06/2004 - - CNCCJC.2014 - DuPont International Operations. Flowbrix blau 418.2014 - 321-01-00021-305/2008-11 31.2014 - 31. Plavo ulje bakar iz bakaroksihlorida 500 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 500 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 500 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 500 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 500 g/kg bakar iz bakaroksihlorida + cimoksanil 397. Bakrocid S 50 421.11.2017 10/12/2010 допуна: 321-01-00905/ 201111 од 26/09/2011 321-01-1169/2009-11 од 10.20 406. Deutschland Vins 2000. Switzerland Syngenta-Agro. Крушевац 30.2014 - bakar iz bakarhidroksida 500 g/kg bakar iz bakarhidroksida 500 g/kg (777. Blauvit 408. India Delta Agrar.12. Нови Сад 321-02-00012-44/2003-04 од 01. Нови Сад преко Pinus.12.2017 од 23/05/2008 допуна: 32101-00003-241/2009-11 од 28/04/2009 321-02-00012-81/ 2003-06 од 30.2013 - 30.12.06. Крушевац Syngenta Crop Protection.12. Italy 321-02-00001-164/2004-11 Magan Agrochemicals. Земун Župa. Суботица од 25/03/2005 31. Београд Galenika-Fitofarmacija. Slovenija 321-01-00003-18/2009-11 од 30. Austria Pinus Plus.2013 01/07/2003 допуна: 321-01987/2011-11 од 23/12/2011 3017/4-2001 од 28/03/2002 30. Norwey 321-02-00012-273/ 2003-06 Syngenta-Agro. Curzate R WG 424. China BV Komerc. Beveblau kreč 422.2014 - 30. Шабац Galenika-Fitofarmacija.2018 13/02/2009 допуна: 321-013-18/2009-11 од 10/11/2009 - Župa.2017 - 31. Београд од 24/07/2009 - 321-01-871/2009-11 од 31.3013 - 31. 1264/4 од 26/08/2002 26. Bakrocid S 25 bakar iz bakaroksihlorida 250 g/kg 414. Београд од 01/12/2004 допуна: 32101-01032/ 2011-11 од 30/09/2011 Župa.06.2013 - 01/03/2021 - 321-01-00021-4/2008-11 oд 19/05/2008 допуна: 321-011896/2010 од 02/02/2011 Nordox . Deutschland 321-02-00020-4/2005-11 од Vins 2000.Суботица 321-02-00001-165/2004-11 од 25/03/2005 31.5 WG 417.5 + 42 g/kg bakar iz bakaroksihlorida + mandipropamid 139.2012 Switzerland допуна: 321-01-664/2009-11 DuPont SRB. Nordox 75 WG bakar iz bakarhidroksida 360 g/l (553.09. Земун - - - - . Spanija Duochem. Funguran OH 410. Champ DP 412.12. Austria Pinus Plus.06.2013 допуна: 321-02-00020136/2005-11 од 14/07/2005 321-02-00001-23/2004-11 31.03. Austria Delta Agrar. Шабац 6/0-03-0186/0002 од 30/12/2000 допуна: 321-0200001-136/2004-06 од 24/06/2004 Spiess-Urania.12. Neoram 37.2014 - 31. Slovenija Zorka-Zaštita bilja.06.3 g/l bakar-hidroksida) bakar iz bakarhidroksida 500 g/kg bakar iz bakarhidroksida 500 g/kg Nufarm. Cuprozin 35 WP bakar iz bakaroksihlorida 350 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 375 g/kg bakar iz bakaroksihlorida 380 g/kg 416.06. Нови Сад преко Pinus.8 g/kg bakar-hidroksida) bakar iz bakarhidroksida 655 g/kg bakar iz bakar-oksida 750 g/kg Spiess-Urania.12.2020 - 413. Pergado C 27 WG 425. Blue Jet 50 DF 409. Bakarni kreč super bakar iz bakaroksihlorida 330 415. Београд 31/10/2005 допуна:321-011173/2011-11 од 30/01/2012 Isagro. Vitra 411. Београд 3479/4 од 22/08/2002 допуна: 321-02-00020146/2005-11 од 14/07/2005 321-02-00001-231/2004-11 од 13/07/2005 допуна: 32101-00021-169/2008-11 од 02/04/2008 5664/4од 30/12/2002 допуна: 321-01-1174/201111 oд 30/01/2012 321-01-2129/2010-11 од 07/03/2011 30.

2016 15. Cuperval bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l bakar iz bakar-sulfata + cimoksanil 190 + 35 g/l boskalid 500 g/kg 437. Collis boskalid + kresoksimmetil 200 + 100 g/l 442. Београд од 16/03/2004 допуна: 321-01-3-121/200911од 02/03/2009 Makhteshim Chemicals Works.2014 - 20. Moltovin 439. Bellis boskalid + piraklostrobin 252 + 128 g/kg boskalid + piraklostrobin 267 + 67 g/kg 443.2016 31. Bordovska čorba 100 SC 433. Крушевац 321-02-00012-40/ 2003-04 од 26/06/2003 допуна: 321-01-2112/ 201011 од 10/03/2011 321-02-00012-39/ 2003-04 од 26/06/2003 допуна: 321-02-00001135/2004-06 од 24/06/2004 1966/4-2001 од 12/01/2002 допуна: 321-02-00020598/2005-11 од 14/07/2005 321-02-00001-180/2004-11 од 06/05/2005 допуна: 32102-00023-18/2006-11 од 03/08/2006 5673/2 од 06/12/2002 допуна: 321-01-0002119/2008-11 од 28/01/2008 321-01-1788/2010-11 од 06/04/2011 30.12.12. Spanija 321-01-123/2011-11 od Duochem. Београд 431.04. Земун .06.06.01. Београд 20/12/2006 допуна: 32101-00021-108/2008-11 од 07/07/2008 BASF SE. Cuproxat bakar iz bakar sulfata Nufarm.10. Нови Сад преко Pinus. Amaline flow bakar iz bakar sulfata trobaznоg + zoksamid 267 + 40 g/l bakar iz Bordovske čorbe 100 g/l 432. Bordovska čorba WP 20 bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l 436. Крушевац 6/0-03-0164/0002 од 23/11/1999 допуна: 321-0200020-460/2005-11 од 14/07/2005 Zorka-Zaštita bilja.2014 - 30.2013 - 31.21 426. Deutschland 321-02-00023-89/2006-11 од BASF-Srbija. Nimrod 25 EC bupirimat 250 g/l Nufarm. Београд од 08/12/2006 допуна: 32101-00021-109/2008-11 од 23/04/2008 BASF SE. Signum 444. 321-02-00020-105/2005-11 Vins 2000. Нови Сад преко 15/10/2009 Pinus. Slovenija Galenika-Fitofarmacija. Bordovska čorba S 20 Župa bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l 435.06.06.2013 20.06. Deutschland 321-02-00023-252/ 2006-11 BASF-Srbija.06.09. Шабац 6/0-03-0084/004 од 09/08/1999 допуна: 321-02-00001137/2004-06 од 24/06/2004 IQV.2015 - 321-02-00001-38/2004-11 од 29/07/2004 допуна: 32101-1066/2011-11 од 30/12/2011 United Phosphorus.2013 - 31.2016 31.2014 - 30. Blue Bordo bakar iz Bordovske čorbe 200 g/l 434. Deutschland 321-02-00012-257/ 2003-06 BASF-Srbija. Plavi kamen Zorka bakar iz bakar-sulfata Zorka-Zaštita bilja. Slovenija BASF SE.2013 21.2015 - 30.12.12.06.2014 - 30. Нови Сад од 19/05/2006 Nufarm. Београд 21/01/2011 допуна: 321-01646/2011-11 од 22/11/2011 BASF SE. 321-02-00001-94/ 30. Београд од 20/11/2006 допуна: 32101-00021-103/2008-11 од 08/05/2008 BASF SE. Крушевац 250 g/kg 429.11.2018 08.2012 - 31.06. Шабац 250 g/kg 428. Београд од 23/01/2006 допуна: 32101-00021-441/2008-11 од 22/09/2008 Župa. Kupragrin oksihlorida + mineralno ulje 100 + 700 g/l bakar iz bakaroksisulfata 350 g/kg 15/11/2010 Župa.09.2013 - 30.03.2021 - 30.2013 20.12. Austria Pinus Plus.2014 - 427. Pictor boskalid + dimoksistrobin 200 + 200 g/l 441. Cantus 440.2013 - 30. Deutschland 321-02-00023-258/ 2006-11 BASF-Srbija. Plavi kamen bakar iz bakar-sulfata RTБ Топионица и рафинација 250 g/kg бакра.2021 - 30. Deutschland 321-01-1971/2010-11 oд BASF-Srbija. Great Britain. Austria 321-01-3-124/2009-11 од Pinus Plus. Београд 27/04/2011 CNCCJC.12.2011 У ПОСТУПКУ 31. Kuprablau WP 438. Austria trobaznog 190 g/l Delta Agrar.12.2016 - 31. Plavi kamen bakar iz bakar-sulfata Župa.12. China 321-02-00020-665/2005-11 BV Komerc. Бор 430.

Japan VINS 2000.2016 19/10/2007 - Du Pont International Operations.12.07. Belgium Galenika Fitofarmacija.2016 - 20.12.2016 - 3503/4 од 20/07/2002 допуна: 321-01-00021296/2008-11 од 02/06/2008 321-01-00049-396/2007-11 од 26/11/2007 допуна: 32101-02160/2010-11 од 23/12/2010 Agrovojvodina Komercservis.2018 30.2019 27/09/2010 допуна: 321-012077/2010-11 од 03/03/2011 - 321-01-1915/2010-11 од 21/02/2011допуна: 321-0100903/ 2011-11 од26/09/2011 1467/3 од 28/02/2002 допуна: 321-01-0002115/2008-11 од 17/01/2008 5648/3 од 30/12/2002 допуна: 321-01-196/2011-11 од 07/09/2011 321-01-00049-24/2007-11 од 04/06/2007 321-02-00020-666/2005-11 од 20/04/2006 допуна:32101-00021-282/2008-11 од 06/05/2008 321-01-00003-61/2009-11 од 27/01/2009 од 27/01/2009 допуна: 321-01-113/2010-11 од 12/07/2010 321-01-00255/2011-11 од 04/03/2011 30. Београд преко ISK Bioscience. Fitociram 75 S ciram 750 g/kg CNCCJC. Switzerland Syngenta-Agro. Chorus 75 WG ciprodinil 750 g/l 452.02. Нови Сад 321-01-00049-412/2007-11 од 28/02/2007 допуна: 321- - .2018 04/11/2010 допуна: 321-01844/2011-11 од 07/11/2011 321-01-01296/2009-11 oд 30. Крушевац 321-01-01699/2010-11 oд 18. Chorus 50 WG ciprodinil 500 g/kg 451. Switzerland Syngenta-Agro.2017 - 20. Israel Magan Agrochemicals.2016 31. Ranman Twinpack 449. Београд преко ISK Bioscience. Суботица Syngenta Crop Protection.2017 - 30. Београд Syngenta Crop Protection. Крагујевац CNCCJC. China BV Komerc. Switzerland Syngenta-Agro. Суботица у сарадњи са Zorka Klotild Agrotehnohem.12.5 WG 453. Нови Сад Agrovojvodina Komercservis. Israel Ishihara Sangio Kaisha. Belgium 321/01/00049-105/2007-11 од 30.06. Diziram 76 WG ciram 760 g/kg 457. Swidzetland DuPont SRB. Земун преко FMC Corporation. Mildicut cijazofamid 25 g/l 446. Нови Сад 448.2012 - 31. Belgium 447. Semenazol difenokonazol 30 g/l 462. Београд VST Hemovet.12.09. Beveskore difenokonazol 250 g/l difenokonazol 30 g/l Taminco.03.03. Switch 62. Japan VINS 2000.11.08.2011 У ПОСТУПКУ - 27. Београд Syngenta Crop Protection. Ciram S 75 ciprodinil + fludioksonil 375 + 250 g/l ciram 750 g/kg 454.2020. 321-01-00021-246/2008-11 Суботица у сарадњи са Zorka од 29/12/2008 допуна: 321Klotild Agrotehnohem. Agroskor 250 EC difenokonazol 250 g/l 463. Switzerland Syngenta-Agro.22 Israel Magan Agrochemicals.09. Ranman Top cijazofamid 160 g/l Ishihara Sangio Kaisha. India Agromarket.12.12. 321-01-00111/2011-11 од 30/09/2011 321-01-00049-190/2007-11 од 27/08/2007 321-01-00833/2009-11 oд 05/07/2010 15/09/2021 31.2016 31.12.2016 31. Нови Сад 455.12.2014 31. Agrociram ciram 800 g/kg 458. Belgium 445.12. Dividend M 030 FS difenokonazol 30 g/l 461. Београд Župa. Суботица 01-00483/2010-11 од 07/04/2010 VST Hemovet. Ziram Zorka ciram 750 g/kg Zorka-Zaštita bilja. Суботица преко Makhteshim Agan.2017 31.2012 - 26. Београд Makhteshim Chemicals Works. China BV Komerc. Japan VINS 2000. Београд преко ISK Bioscience.2017 31. Суботица преко Makhteshim Agan.09. Difenol 030 FS 460. Equation pro WG 459. Ciprodex Dvojno pakovanje (dupo pack) preparata na bazi cijazofamida (400 g/l) i aktivatora na bazi organo silikona (84%) Silwet L 77 cimoksanil + famoksadon 300 + 225 g/kg ciprodinil 300 g/l 450. Israel Syngenta Crop Protection.06.2017 - 28. Шабац 456.06.2018 - 01.12.2016 30.2014 - Ishihara Sangio Kaisha.2012 - 31.04. USA India Pesticide Limited. Hemokonazol 250 EC difenokonazol 250 g/l 2004-11 од 18/01/2005 допуна: 321-01-15/2010-11 од 12/02/2010 321-01-00021-372/ 2008-11 од 26/06/2008 допуна: 321-01-00003358/2009-11 од 21/01/2009 321-01-1416/2010-11 од 28/03/2011 26.

2013 3498/4 од 15/11/2002 допуна321-01-1519/2011 од 15/12/2011 7250/4 од 25/01/2003 допуна: 321-01-0000364/2009-11 од 12/02/2009 321-01-00049-191/2007-11 од 08.12.12. Austria Chemical Agrosava. Agrоdin 65 WP dodin 650 g/kg Agriphar. Ниш 474. Sabithane dinokap + miklobutanil 325 + 75 g/l ditianon 700 g/kg Dow Agroscience.12.12.2015 - 31.12. Београд . Deutschland BASF-Srbija.01. Београд Galenika Fitofarmacija.2007.2017. Крагујевац Gowan. Austria Agromarket.12. Tercel BASF SE.12. Bevedodin dodin 650 g/kg 483.2019 - 04. - 31. Ludwigshafen BASF-Srbija. Sekvenca difenokonazol 250 g/l 468.12. Semesan ekstra prah 473.2018 - 324-01-1672/2010-11 од 22/12/2010 допуна: 321-011762/2010-11 од 21/12/2011 Agrovojvodina Komercservis. Duett ultra epoksikonazol + tiofanat-metil 187 + 310 g/l CNCCJC. Београд 480. Rubigan fenarimol 120 g/l 485. Switzerland 350 + 150 g/kg BASF-Srbija. Rias 300 EC 472. Суботица 01-00481/2010-11 од 07/04/2010 VST Hemovet.2018 - 31.08.06. Switzerland Magan-Yu. Београд 477. 321-01-00021-86/2008-11 Суботица у сарадњи са Zorka од 06/05/2008 допуна:321Klotild Agrotehnohem.2013 - 18.09.2016 - 09. China Agrointer. Pinore 250 EC 465.12.2014 - 07.2019 31. Лесковац 321-01-00003-53/2009-11 од 09/06/2009 Syngenta Crop Protection. Deutschland DeltaAgrar.01.2022 - 321-01-135/2011-11 од 02/12/2011 31. Portugal Chemical Agrosava. 321-02-00001-127/ 2004-11 од 03/02/2005 допуна: 32101-723/ 2009-11 oд 25/08/2009 321-01-01239/2009-11 од 16/01/2010 321-01-00021-398/ 2008-11 oд 18/09/2008 допуна: 321- 31.2017 321-01-134/2011-11 од 31/01/2012 31. Нови Сад BASF SE.2014 - 31. Karathane EC dinokap 350 g/l 476.2020 - 31. Београд 484. Београд Poljotoplica.2017 - 10.12. Београд 479.2013 - 31.06. Крагујевац Dow AgroScience. Cercohem difenokonazol + propikonazol 150 + 150 g/l 470. Delan 700 WG 01-869/2011-11 од 26/12/2011 321-01-00021-218/2008-11 oд 28/03/2008 321-01-79/2011-11 oд 25/01/2012 BASF Agro. Београд 478. Београд BASF SE. Cebit 300 EC difenokonazol + propikonazol 150 + 150 g/l 469.02.2014 - 06.Суботица Syngenta Crop Protection. Deutschland BASF-Srbija. Switzerland BASF-Srbija. Switzerland Syngenta-Agro. Belgium Agromarket. Belgium Agromarket.2014 - 31.03. Ниш dinikonazol 20 g/l Poljotoplica. Switzerland Syngenta-Agro. Scooter 250 EC difenokonazol 250 g/l difenokonazol 250 g/l 466. Imperijal difenokonazol + propikonazol 150 + 150 g/l difenokonazol + propikonazol 150 + 150 g/l dinikonazol 15 g/l 471. China BV Komerc. Крагујевац 482.12.2016 - 03.2012 - 25. Ventor difenokonazol 250 g/l Biesterfeld.23 464.12. Score 250 EC difenokonazol 250 g/l 467.12. Opus team fenpropimorf + epoksikonazol Agriphar.08.2018 30. Forum gold ditianon + dimetomorf BASF Agro. Нови Сад 321-01-00021-214/2008-11 oд 27/03/2008 допуна: 32101-856/2011-11 од 27/11/2011 Jugo-Hem. Београд 475.2013 - 321-02-00001-193/2004-11 од 10/05/2005 321-02-00001-97/2004-06 од 24/06/2004 допуна: 321-0200020-464/2005-11 од 25/07/2005 321-01-3-26/2009-11 oд 03/04/2009 допуна: 321-01337/2011-11 од 27/05/2011 321-02-00001-101/2004-11 од 09/12/2004 6/0-03-005/002 од 17/04/1999 допуна: 321-011233/2011-11 од 26/12/2011 320-01-00001-195/2004-11 од 07/12/2004 допуна: 32101-00021-217/2008-11 од 08/10/2008 321-01-3-262/2009-11 од 06/08/2009 допуна: 321-01882/2011-11 од 10/11/2011 321-01-21-149/2008-11 од 04/06/2008 31.2014 - 31. Бегеч Almandine Corporation.06.2013 - 01.12. Semesan ekstra Аgro-Care. Syllit 400 SC ditianon + piraklostrobin 120 + 40 g/kg dodin 400 g/l 481. Земун 31.12.

Београд 26/09/2011 допуна: 321-011902/2010-11 од 16/01/2012 Maxim 025 FS fludioksonil 25 g/l Syngenta Crop Protection. Београд допуна: 321-01-00937/201011од 10/05/2010 Folpan 50 WP folpet 500 g/kg Makhteshim Chemicals Works. Београд Maxim XL 035 FS fludioksonil + Syngenta Crop Protection. Београд 1553/2010-11 од 14/11/2011 Vincare folpet + Makhteshim Chemicals Works. Београд Zignal Z fluazinam 500 g/l Cheminova.12. 499. Deutschland 321-02-00001-177/2004-06 28.08.10.09. 494. Београд од 28/10/2004 допуна: 32101-1425/2011-11 од 28/12/2011 Gatro 500 SC fluazinam 500 g/l Makhteshim Chemical Works. 321-01-00003-9/2009-11 oд 31.2018 600 + 113 g/kg Israel 03/06/2009 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. 492. Крагујевац 02/02/2012 Impact 25 SC flutriafol 250 g/l Cheminova. China 321-01-1664/2011-11 oд 31.06. 488.2014 metalaksil-M Switzerland 23/08/2004 допуна: 321-0125 + 10 g/l Syngenta-Agro.2014 Switzerland 17/10/2005 Syngenta-Agro. Суботица 01-18/2010-11 од 08/02/2010 преко Makhteshim Agan.2014 500 g/l Bayer. Суботица 01875/2010-11 од 24/01/2011 преко Makhteshim Agan.2017 Agrointer. Суботица 500 + 17. 321-01-840/2011-11 од 31.09. Austria 321-01-1526/2010-11 од 31.24 01-00193/ 2010-11 од 05/05/2010 Teldor 500 SC fenheksamid Bayer CropSciences.2014 VST Trend.06. Israel Quadris max folpet + azoksistrobin Syngenta Crop Protection.12.2021 Agromarket.03. Београд 21/05/2003 допуна: 321-0100391/ 2011-11/4 од 14/03/2011 Sphinx extra WDG folpet + dimetomorf Makhteshim Chemicals Works. Denmark 3491/2 од 09/09/2002 21.12.12.2011 Cheminova. Israel Forum-star folpet + dimetomorf BASF Agro. 7248/2 од 30/12/2002 31. 321-02-00001-30/2004-11 од 20. Switzerland 321-02-00012-42/2003-04 од 30. Israel 250 + 84 g/l 486. Нови Сад од 14/04/2004 Cerpakt 25 SC flutriafol 250 g/l Аgro-Care. Београд 01/03/2011 Shirlan 500 SC fluazinam 500 g/l Syngenta Crop Protection. 321-02-00020-312/2005-11 14. Земун 321-01-3-324/2009-11 од 30.2013 Israel 24/02/2011 допуна: 321-01Magan Agrochemicals.08. Суботица од 04/03/2011 преко Makhteshim Agan. 487.2021 CHA Agro. 500. China 321-01-00021-219/2008-11 30.2013 600 + 113 g/kg BASF-Srbija.2019 Switzerland 19/09/2011 Syngenta-Agro. 321-01-21-139/2008-11 од 30. 489.09.12.5 g/l Switzerland 20/08/2004 допуна: 321-01Syngenta-Agro.2019 29/09/2009 допуна: 321-011068/2011-11 од 30/12/2011 Nando 500-SC fluazinam 500 g/l Nufarm.2014 500 + 93. Београд 01-767/2009-11 од 09/09/2009 Takt flutriafol 125 g/l Herbos. 501.2012 Delta Agrar. 321-01-112/2011/2011-11 од 31. 490.2012 bentiavalikarbIsrael 11/01/2012 izopropil Magan Agrochemicals.2018 Israel oд 05/11/2008 допуна: 321Magan Agrochemicals. 493. 504. Denmark 321-01-2134/2010-11 од 25. 502. Београд 00916/ 2011-11 од30/09/2011 Geoxe 50 WG fludioksonil 500 g/kg Syngenta Crop Protection.2016 famoksadon Swidzetland од 14/03/2006 допуна: 321106.7 + 100 g/l DoPont SRB. 321-02-00020-34/2005-11 од 31. 491. Israel Folpan 80 WDG folpet 800 g/kg Makhteshim Chemicals Works.03. Београд 00911/ 2011-11 од 27/09/2011 Charisma flusilazol + Du Pont International Operations. - - - - - - - - - У ПОСТУПКУ - - - - - - . 505.12. 497.2012 Israel допуна: 321-1-1931/2010-11 Magan Agrochemicals.10. 321-01-1908/2010-11 од 31. 498. 503.5 g/kg преко Makhteshim Agan.03.09. Бегеч од 28/03/2008 Fluoco flutriafol 250 g/l Sinochem Ningbo. Hrvatska 321-02-00012-158/2003-06 31. 496. 495. 321-02-00001-15/2004-11 од 23. Israel Kardinal fluazinam 500 g/l Galenika Fitofarmacija.12. Суботица 1097/2011-11 од 03/11/2011 преко Makhteshim Agan. 321-01-00021-348/2008-11 30.2017 Switzerland 27/06/2008 допуна: 321-01Syngenta-Agro.

Panoctine 35 LS fosetil-aluminijum + folpet 500 + 250 g/kg fosetil-aluminijum + folpet 500 + 250 g/kg gvazatin-acetat 350 g/l 521.2018 31. Dakoflo hlorotalonil 500 g/l 523. Београд 508.12.07.09.2011 У ПОСТУПКУ - 31. Switzerland Syngenta-Agro.2016 31. Sisak.4 g/kg fosetil-aluminijum + fluopikolid 666. Нови Сад Nufarm. Switzerland Syngenta-Agro. Ridomil gold combi 45 WG folpet + metalaksil-M 400 + 50 gkg Syngenta Crop Protection.2017 - 08.03.2016 - 31. Крагујевац Syngenta Crop Protection. Hrvatska 321-02-00012-16/ Beoveterina. Суботица преко Makhteshim Agan. Bevijet 80 WP fosetil-aluminijum 800 g/kg fosetil-aluminijum 800 g/kg fosetil-aluminijum 800 g/kg 507. Austria Delta Agrar.11.2016 У ПОСТУПКУ - 31.05.01.12.12. Bevetikola hlorotalonil 500 g/l 522. Bravo 720 SC hlorotalonil 720 g/l 321-01-927/2011-11 од 21/12/2011 321-01-00021-455/2008-11 од 25/12/2008 допуна: 32101-1554/2010-11 од 14/11/2011 321-02-00020-721/ 2005-11 од 25/08/2006 допуна: 32101-1552/2010-11 oд 10/10/2011 321-01-1875/2010-11 од 21/04/2011 20.06.12. Суботица преко Makhteshim Agan. Israel CNCCJC.08.2014 - 30.2015 28. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Melоdy combi folpet + iprovalikarb 563 + 90 g/kg folpet + mandipropamid 500 + 20 g/kg Bayer CropSciences. Београд oд 17/11/2008-11 допуна:321-01-930/2011-11 од 24/11/2011 CNCCJC. Israel Luxembourg. Belgium 321-02-00023-84/2006-11 од Agromarket. Београд Agriphar.03.12. Београд У ПОСТУПКУ 3496/2 од 05/12/2002 допуна: 321-01-21/2010-11 од 27/01/2010 31.03. Земун Luxembourg.03.12. Нови Сад од 08/06/2007 Bayer CropSciences.7 + 44.2012 - 321-01-00021-47/2008-11 од 30/01/2008 321-02-00001-36/2004-11 од 21/12/2004 допуна: 32101-273/2010-11 од 20/12/2011 321-01-00049-57/2007-11 од 18/04/2007 321-01-00021-5/2008-11 од 30/06/2008 допуна: 32101-00003-304/2009-11 од 18/05/2009 321-01-231/2011-11 oд 21/11/2011 321-02-00001-13/2004-06 од 21/06/2004 допуна: 321-0100919/ 2011-11 од30/09/2011 30. Deutschland 5672/2-2002 од 20/02/2003 Bayer.06. Israel Magan Agrochemicals.12. 512.2021 - 31. Balear 720 SC hlorotalonil 720 g/l 526. China 321-02-00001-134/2004-11 BV Komerc. Fantikal WP 519. Pergado F 45 WG 513. Београд допуна: 321-01-3-257/200911 од 01/09/2009 Bayer CropSciences.2018 30. Profiler 518.2021 - 30. Fostonic 80 WP 515. Deutschland 2912/2 од 28/12/2001 Bayer. Elect-500 hlorotalonil 500 g/l 525.2012 17. Београд 509. Hrvatska. Deutschland 2910/2 од 28/12/2001 28.2011 Bayer. Avi fosetil-aluminijum 800 g/kg Makhteshim Chemicals Works.25 506.2011 31. China Herbos Fitofarmacija. Суботица преко Makhteshim Agan.2016 - 31.12. China 321-01-00049-192/2007-11 BV Komerc. Israel Sinochem Ningbo. Shavit F 72 WDG folpet + triadimenol 700 + 20 g/kg 511. Israel Makhteshim Chemicals Works. China BV Komerc. Mikal flash 520. Београд допуна: 519/2 од 24/02/2003 Irvita Plant Protection.2018 - 25. Нови Сад од 05/05/2005 Bayer CropSciences. Galeon 50 SC hlorotalonil 500 g/l 524. Београд 2003-04 од 21/05/2003 допуна: 321-01-00049291/2007-11 од 02/07/2007 Bayer CropSciences. Крагујевац 01/06/2006 допуна: 321-011522/2011-11 од 30/12/2011 Veterina. Deutschland Bayer.2014 - 31. Београд Syngenta Crop Protection. Topic fosetil-aluminijum 800 g/kg 516.2011 - 25.06. Deutschland 321-01-00021-395/2008-11 Bayer.12. Shavit F folpet + triadimenol 700 + 15 g/kg 510. Нови Сад Galenika-Fitofarmacija. Нови Сад преко Herbos. Verita fosetil-aluminijum + fenamidon 667+ 44. Belgium Agromarket. Београд допуна: 500/2 од 21/02/2003 Agriphar.2015 - 321-01-00021-212/2008-11 oд 09/05/2008 допуна: 32101-674/2011-11 од 06/01/2012 CNCCJC. Israel Magan Agrochemicals.2017 31. Aliette flash 514.2017 - 20.2013 - 321-01-1845/2010-11 од 26/07/2011 20.2014 - .4 g/kg 517.12.11. Switzerland Syngenta-Agro.

Galofungin karbendazim 500 g/kg 546.06. Israel Galenika-Fitofarmacija. Суботица 01-2075/2010-11 од преко Makhteshim Agan.2015 31.12.01.2016 - 21. Merpan 48 FS kaptan 480 g/kg 539. Captan 50 WP kaptan 500 g/kg 540.12. Karika 533.2019 - 30. Flint plus kaptan + trifloksistrobin 600 + 40 gkg 545.2018 - 30.5 g/l 536. 21/11/2011 Austria Bayer CropSciences. Земун 321-02-1-37/2004-11 oд 07/10/2004 Galenika-Fitofarmacija. 7249/2 од 30/12/2002 Israel допуна: 321-01-1107/2009Magan Agrochemicals.5 g/l hlorotalonil + tetrakonazol 250 + 62. Ortiva opti 480 SC hlorotalonil + azoksistrobin 400 + 80 g/l 530. Земун 321-02-00020-81/ 2005-11 од 10/03/2006 допуна: 321-011067/2011-11 од 30/12/2011 Galenika-Fitofarmacija. Capi kaptan 480 g/l 538. Земун 321-02-00020-79/2005-11 од 28/11/2005 допуна: 321-01987/2009-11 од 10/03/2011 Galenika-Fitofarmacija. Београд 01-00912/ 2011-11 од 30/09/2011 Galenika-Fitofarmacija. France 321-01-00021-57/2008-11 oд Agromarket.5 g/l 532. 321-02-00001-223/ 2004-11 Switzerland од 17/03/2005 допуна: 321Syngenta-Agro.2015 - 05.26 527.12. 3494/2 од 23/12/2002 Israel допуна: 321-01-1106/2009Magan Agrochemicals. Земун 321-02-00020-43/2005-11 од 25/07/2005 допуна: 321-01277/2011-11 од 04/01/2012 Makhteshim Chemical Works. Eminent Star 534. Noqueres.2015 - 30.2021 - 31. Земун 321-01-00003-55/2009-11 од 23/01/2009 допуна: 321-0101047/2009-11 од 03/09/2010 VST Hemovet.2014 - 30. 321-01-3-19/2009-11 oд Israel 09/04/2009 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. Kрагујевац Makhteshim Chemicals Works. Kubik iprodion + karbendazim 175 + 87.2019 30.09. Merpan 80-WDG kaptan 800 g/kg 543.09.2015 - 30. Metod WG M kaptan 800 g/kg 544. 321-02-00023-200/2006-11 Israel од 18/12/2006 допуна: 321Magan Agrochemicals.10. Земун у 321-01-1609/2010-11 oд сарадњи са Kwizda Agro. Folio gold hlorotalonil + metalaksil-M 500 + 37. Београд 00961/ 2011-11 од 26/09/2011 Syngenta Crop Protection. Суботица 11 од 03/12/2009 преко Makhteshim Agan. Dional 500 SC iprodion 500 g/l 535.2017 - 31. Београд oд 27/12/2007 допунa: 321-01-00687/201011 од 17/12/2010 Galenika-Fitofarmacija. Italy 321-01-00003-208/2009-11 Magan-Yu. Captan 80 WG kaptan 800 g/kg 542. Odeon 82.12.2017 - 31.2012 - 30.06.5 WDG hlorotalonil 825 g/kg 529.12.2015 - 23.12.2017 - 23. Israel Аrysta LifeScience. Нови Сад 321-01-00021-93/ 2008-11 oд 13/02/2008 допуна:321-01-857/2011-11 од 27/11/2011 Makhteshim Chemical Works. 321-01-00021-56/2008-11 од France 01/04/2008 Agromarket. Galofungin 500 SC karbendazim 500 g/l Galenika-Fitofarmacija.2015 - .03. Kрагујевац 31/03/2008 Makhteshim Chemicals Works.2012 - 01/11/2021 - 27.05. Kubik Plus iprodion + tiofanatmetil 167 + 167 g/l 537. 321-01-00849/2009-11 oд Switzerland 06/04/2010 допуна: 321-01Syngenta-Agro. Земун 321-01-1004/2009-11 oд 05/10/2011 допуна:321-011004/2009-11 од 22/12/2011 Galenika-Fitofarmacija. Deutschland 321-01-00049-414/2007-11 Bayer. Суботица од 21/05/2009 допуна: 32101-1099/2011-11 од 07/11/2011 Galenika-Fitofarmacija. Земун 321-01-858/2009-11 oд 22/10/2010 допуна:321-011050/2011-11 од 21/12/2011 Isagro.2016 - 31.06. Dakoflo 720 SC hlorotalonil 720 g/l 528.2014 - 17. Pehar plus hlorotalonil + pirimetanil 375 + 150 g/l hlorotalonil + propikonazol 250 + 62.06. Суботица 11 од 03/12/2009 преко Makhteshim Agan. Merpan 50 WP kaptan 500 g/kg 541.09. Israel 13/03/2011 Syngenta Crop Protection.5 g/l 531. Земун 321-02-00020-609/2005-11 од 31/01/2006 допуна: 321- 30.09.03. Israel Arysta LifeScience.06. Суботица 14/2010-11 од 11/02/2010 преко Makhteshim Agan.2017 - 30.

2014 - 10.2013 - 30.06. China 321-02-00001-17/2004-11 BV Komerc.07. Крагујевац од 07/07/2004 допуна: 32101-00049-256/2007-11 од 13.2013 - 31. Austria 321-01-1454/2010-11 oд Agromarket.2013 - 30.2014 - 31. Great Britain 321-01-00049-16/ 2007-11 од Vins 2000.12. Mankohem FS mankozeb 430 g/l 556.2013 - 30.2014 - 12. Austria 321-02-00001-100/ 2004-06 Agromarket. Mankogal FS mankozeb 430 g/l 557. Penncozeb-WG mankozeb 750 g/kg 562. Нови Сад 321-02-00001-72/2004-11 од 28/06/2004 допуна:321-0100049-197/2007-11 од 12/06/2007 Galenika-Fitofarmacija. Београд 321-01-01204/2009-11 од 10/08/2010 CNCCJC.06.12. Bevesan 45 M mankozeb 800 g/kg 563. Земун 321-01-00714/2009-11 од 31/12/2009 допуна: 321-01985/2011-11 од 26/12/2011 Chemical Agrosava. Београд 10/04/2007 допуна: 321-0182/2010-11 од 16/02/2010 CNCCJC.2013 - . China 321-02-00012-146/2003-04 BV Komerc.2012 - 31.2016 31. Бегеч 30/04/2009 MakhteshimChemical Works.2012 - 30.2013 - 31. 3508/2 од 23/08/2002 Swidzetland допуна: 321-01-00076/2010DuPont SRB. Крагујевац 11/03/2011 допуна: 321-011021/2011-11 од 23/11/2011 Agrolex.2012 - 31. Alert-S 548. United Phosphorus. Београд 321-02-00012-331/2003-06 од 09/08/2004 Hemovet. Нови Сад 07/02/2005 Arysta LifeScience.02. Земун 321-01-00715/2009-11 од 31/12/2009 допуна: 321-01988/2011-11 од 29/12/2011 Dow AgroSiences. Mankoseed mankozeb 430 g/l 558. Deutschland 321-02-00012-253/ 2003-04 BASF-Srbija. Нови од 05/09/2005 допуна: 321Сад 01-00390/ 2010-11 од 29/03/2010 Syngenta Crop Protection. Austria 321-02-00020-307/ 2005-11 Agrimatco group Dipkom.2007. Revus 250 SC mandipropamid 250 g/l 554.2013 - 30. 321-02-00020-28/2005/11 од Israel 16/05/2005 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. 321-01-00021-466/ 2008-11 Switzerland oд 25/12/2008 Syngenta-Agro. Mancozol 80 mankozeb 800 g/kg 566. Slovenija 321-02-00020-55/2005-11 од 23.2019 - 30. од 09/02/2007 Суботица Dow AgroSiences. Београд од 05/12/2003 допуна: 32101-00021-98/2008-11 од 07/07/2008 Dow AgroScience. Caiman mankozeb 800 g/kg 564. Mankosav 80 WP mankozeb 800 g/kg 568.12.06.2013 - 07.09.12.12. China 321-02-00001-16/2004-11 од BV Komerc. Mankogal S mankozeb 600 g/kg 560. Stroby DF kresoksim-metil 500 g/kg 552.06.2013 - 30. Dithane DG neotec mankozeb 750 g/kg 561.06. Београд допуна: 321-02-00964/ 201111 од 26/10/2011 Timings. Mankogal 80 mankozeb 800 g/kg 567.2019 30. Суботица 1259/2009-11 од 11/02/2010 преко Makhteshim Agan. Robi 50 WG 550. Bevevax 549.12.2016 - 31. China 321-01-00003-1/2009/11 од Agrointer.06.2017 - 31. Ardent 50 SC karbendazim + flusilazol 250 + 125 g/l karboksin + tiram 200 + 200 g/l kresoksim-metil 500 g/kg kresoksim-metil 500 g/kg 551. Земун 321-01-712/2009-11 од 31/12/2009 допуна: 321-011068/2011-11 од 29/12/2011 Chemical Agrosava.06. Београд Galenika-Fitofarmacija.07.2018 31. Novozir MN 80 mankozeb 800 g/kg 569.12.12.27 547.2013 - 09. Pinozeb M 45 mankozeb 800 g/kg 01-1148/2011-11 од 30/12/2011 DuPont International Operations.2013 - 21. Београд 11 од 17/12/2010 CNCCJC. France 321-01-00049-34/2007-11 Agrovojvodina-Komercservis. Нови Сад од 20/08/2004 Galenika-Fitofarmacija. Нови Сад од 06/09/2004 Agro-Care. Israel BASF SE.2017 - 31. Bevesan 60 S mankozeb 600 g/kg 559.06. Slovak Republic 478/4-2001 од 28/03/2002 Jankof.04.12. China 5667/5 oд 30/12/2002 Chempol. Dithane M 45 mankozeb 800 g/kg 565. Београд 321-01-3-142/2009-11 од 21/07/2009 допуна: 321-011222/2011-11 од 23/12/2011 Duslo. Crystal 250 SC kvinoksifen 250 g/l 553.04. Нови Сад Pinus.2017 30.08. Fužiton mankozeb 430 g/l 555.05.12.

China Agrimatco group Dipkom. Vilozeb V mankozeb 800 g/kg 572.2022 - 321-02-00001-12/2004-06 од 21.2016 30. 25/03/2003 допуна: 321-01DuPont SRB.2019 valifenal Pinus Plus. Israel Magan Agrochemicals.03. Београд допуна: 321-01-00049143/2007-11 од 21/11/2007 BASF Agro.06. Fantic M mankozeb + benalaksil-M 650 + 40 g/kg 574. Great Britain 321-01-00604/2010-11 од Vins 2000.12. Лаћарак 19. Italy 321-01-3-279/2009-11 oд 12. Нови Сад преко од 04/12/2008 допуна: 321Pinus.10.2021 - 01.20120 - 04.2016 - 31.28 Pinus Plus. Austria 321-01-127/2011-11 од 30. Italy 321-01-00021-225/2008-11 Pinus Plus.03. Switzerland 1269/3 од 01/03/2002 BASF-Srbija.2018 - 30. Israel Syngenta Crop Protection. Нови 24/05/2011 Сад Galenika-Fitofarmacija. Viloksan mankozeb + cimoksanil 400 + 40 g/kg mankozeb + cimoksanil 465 + 40 g/kg mankozeb + cimoksanil 600 + 90 g/kg Willowood. Београд 321-01-1094/2011-11 од 16/01/2012 - - 31.2018 - 01.2014 350 g/l Switzerland 23/08/2004 допунa: 321-01Syngenta-Agro.2013 BASF-Srbija.2017 mokarb-hidrohlorid од 14/03/2007 допуна: 321301. Switzerland 321-01-3-256/2009-11 BASF-Srbija. 02/08/2010 640 + 37. Slovenija 01-3-278/2009-11 од 12/11/2009 Dupont International 321-02-00012-41/2003-04 од Opererations.2018 tebukonazol сарадњи са Kwizda Agro. Vokal 577. Нови Сад преко 12/11/2009 допуна: 321-01600 + 60 g/kg Pinus.2012 - 05.07. Београд 19/09/2011 Apron XL 350 ES metalaksil-M Syngenta Crop Protection.12. 05/08/2010 Austria Nufarm. Acrobat MZ WG 580. Solace 578. 587. Curzate М WG mankozeb + cimoksanil 400 + 40 g/kg 575. Prevent 80 WP mankozeb 800 g/kg Agria SA. Земун 321-01-00049-15/2007-11 14.12. Београд од 15/03/2004 допунa: 321- - 576. mankozeb + dimetomorf 600 + 90 g/kg mankozeb + dimetomorf 600 + 90 g/kg mankozeb + dimetomorf 600 + 90 g/kg mankozeb + metalaksil-M 640 + 40 g/kg Makhteshim Chemicals Works.08. Slovenija 992/2009-11 од 24/12/2010 Electis 75 WG mankozeb + Gowan. 586.09. Београд 00913/ 2011-11 од 27/09/2011 Polyram DF metiram 700 g/kg BASF SE.09.03. 584.5 g/kg Austria Valis M mankozeb + Isagro. Switzerland. Acrobat MZ WP 579.03.06. Суботица преко Makhteshim Agan. Cuprofix 30 MZ mankozeb + bakar iz Bordovske corbe 300 + 120 g/kg 573.12.08. Земун у 321-01-00842/2009-11 oд 31. Земун у 321-01-00843/2009-11 oд сарадњи са Kwizda Agro. China 321-01-1961/2010-11 од Agrimatco group Dipkom.2019 31. Sphinx MZ 581.06. Нови Сад 22/11/2005 допуна: 321-011258/2011 од 23/12/2011 321-01-00049-11/2007-11 од 19/03/2007 допуна: 32101-1532/2011-11 од 07/12/2011 321-01-1963/2010-11 oд 12/10/2011 570.03. Deutschland 321-02-00012-263/ 2003-06 30.2016 02. 583.2012 EC BASF-Srbija.11. 585. Земун 31/07/2006 допуна: 321-01667 + 83 g/kg 00003-95/2009-11 од 25/02/2009 Karathane gold 350 Meptildinokap 350 g/l Dow AgroSciences. 588.2015 - - . 321-02-00001-11/2004-11 од 23.6 + 248 g/l 01-1143/2011-11 од 29/12/2011 Akord plus mankozeb + Galenika-Fitofarmacija. Ridomil gold MZ 68 WG 582. Београд од 05/08/2009 01.2013 - 30.01. Switzerland Syngenta-Agro.2017 - 571. Austria 321-01-00003-112/2009-11 Delta Agrar. Београд од 22/05/2009допуна: 32101-332/2011-11 од 24/05/2011 BASF Agro. Београд 17/12/2010 са допун: 321-0100604/2010-11/1 од 14/03/2011 Isagro. Нови Сад United Phosphorus. Portugal 321-02-00023-94/2006-11 од 31. Bulgaria Agrija RSL.2016 31.2016 zoksamid Galenika-Fitofarmacija.2018 31.2014 21/06/2004 допуна: 321-0200977/ 2011-11 од 27/09/2011 Silueta mankozeb + propaGalenika-Fitofarmacija. Београд 00003-109/2009-11 од 18/03/2009 Willowood.12.12.06.

Београд Irvita Plant Protection.2016 - 31. Mirage 45 EC prohloraz 450 g/kg 606. Cabrio top 590.2013 допуна: 321-02-00963/ 201111 од 30/09/2011 321-01-01125/2009-11 oд 31. Opera Nufarm.12. Суботица 321-01-3-258/2009-11 oд 07/12/2009 07.2017 - 31.06. Београд Irvita Plant Protection. Београд 321-01-00049-84/2007-11 од 24/08/2007 допуна: 321-0100003-118/2009-11 од 02/03/2009 2914/2 од 28/12/2001 допуна: 321-01-00049250/2007-11 од 14/06/2007 321-01-00003-73/2009-11 од 29/01/2009 321-02-00023-85/ 2006-11 од 14/12/2006 допуна: 321-01-0000368/2009-11 од 29/01/2009 7260/2 од 31/12/2002 допуна: 321-01-00049249/2007-11 од 14/06/2007 321-01-00021-297/2008-11 од 23/12/2008 од 23/12/2009 321-02-00001-27/2004-11 од 17/08/2004 допуна: 321-01-01112/2009-11 од 13/01/2010 321-01-00021-87/2008-11 од 12/02/2008 3518/4 од 30/12/2002 допуна: 524/2 од 28/02/2003 321-02-00023-300/2006-11 од 14/12/2006 допуна: 32101-01260/2009-11 од 14/01/2010 321-02-00023-293/2006-11 од 15/01/2007 допуна: 32101-00023/2010-11 од 27/01/2010 321-01-1567/2010-11 oд BASF SE. Београд Dow AgroSciences. Суботица Nufarm. Београд Du Pont International Operations.12.2011 У ПОСТУПКУ 31. Земун 602.09.2014 - 31. Octave prohloraz 500 g/kg 608. Crveno ulje mineralno ulje + bakar iz bakar(I)oksida 550 + 100 g/l parafinsko belo ulje + bakar iz bakar oleata 5.2013 30. Austria 31.06. Acanto plus Corax Bioner.01.12.2012 - 15.12. Switzerland Syngenta-Agro.06.12.2018 од 06/11/2008 - Stockton Chemical. Београд BASF SE. Caramba EC metiram + piraklostrobin 550 + 50 g/kg metkonazol 60 g/l 591. USA Stockton. Vеktafid S 596.2021 - 31. Крагујевац Herbos.03.2011 У ПОСТУПКУ - 30. Deutschland BASF-Srbija.22 + 687. Pehar pirimetanil 400 g/l Galenika-Fitofarmacija. Topas 100 EC 597.12. Israel Magan Agrochemicals. Deutschland Bayer.06.2014 - 26.2012 30. Austria Delta Agrar. Spartak 45 EC prohloraz 450 g/kg 607. Београд 3501/4 од 09/09/2002 30. Lentos 400 pirimetanil + flukvinkonazol 150 + 50 g/l prohloraz 400 g/l 605.2018 31.2013 17/05/2010 допуна: 321-011125/2010-11 од 16/12/2010 321-01-00021-450/ 2008-11 06. Israel Makhteshim.09. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Нови Сад 599. Суботица преко Makhteshim Agan.2018 - 31. Switzerland BASF-Srbija. Deutschland Bayer.12. Zamir 400 EW prohloraz + tebukonazol 267 + 133 g/l 610. Pyrus 400 SC pirimetanil 400 g/l Agriphar. Holandski Antili Magan Agrochemicals.12. Београд BASF Agro. Bumper P 490 EC prohloraz + propikonazol 400 + 90 g/l 609.2016 - 31. Hrvatska Herbos Fitofarmacija. Belgium Agromarket.12.2018 - 14.29 589. Swidzetland DuPont SRB. Beograd Bayer CropSciences. Крагујевац 603. Deutschland BASF-Srbija. Botrystock pikoksistrobin + ciprokonazol 200 + 80 g/l piraklostrobin + epoksikonazol 133 + 50 g/l pirimetanil 300 g/l 600. Mythos pirimetanil 300 g/l Bayer CropSciences. Hungary Magan-YU. Суботица 01-00021-102/2008-11 од 13/05/2008 7257/2 од 30/12/2002 допунa: 321-01-00021110/2008-11од 24/04/2008 321-01-01132/2010-11 oд 26/01/2011 321-01-00003-226/ 2009-11 од 15/07/2009 6/0-03-0006/002 од 20/04/1999 допуна: 321-011020/2011-11 од 23/11/2011 321-02-00012-274/2003-06 од 24/06/2004 допуна: 32101-667/2011-11 од 03/11/2011 321-01-3-259/2009-11 oд 26/10/2009 Corax Bioner. Београд 604.09.2014 - 31. Београд 601.3 g/l parafinsko belo ulje + sumpor iz kalcijum polisulfida 869 + 200 g/l penkonazol 100 g/l 594. Београд BASF SE. Суботица преко Makhteshim Agan. Systhane 12 E miklobutanil 120 g/l 593.2018 - .2016 30.12.2014 - 31.12. Vivando metrafenon 500 g/l 592. Clarinet Bayer CropSciences. Israel Sinochem Ningbo.2012 - - 30.12. Beer-Sheva.12.11. Deutschland Bayer. Hungary Magan-YU. Mystic pro M 500 EC prohloraz + 598.03. Deutschland BASF-Srbija.2014 30. Austria Agromarket.06. China Timings.2012 - Syngenta Crop Protection. Vektafid R 595.2012 - 14.

Deutschland Bayer. Земун у 321-01-1818/2010-11 oд сарадњи са Kwizda Agro. Austrija Bayer CropSciences.2019 30.06. Београд Galenika Fitofarmacija. Bulgaria Agrija RSL.2019 - 30. Promix 26 F Delta Agrar Београд 07/03/2011 допуна: 321-01278/2011-11 од 03/11/2011 Du Pont International Operations.06.06.2013 21/07/2011 - 321-01-340/2011-11 oд 27/09/2011 31. Deutschland 321-02-00001-106/2004-11 Bayer. Italy 321-02-00020-69/2005-11 од - . 25/02/2011 допуна: 321-01Austrija 1144/2011-11 од 29/12/2011 Diachem.2016 - 31. Београд 321-01-1943/2010-11 од 01/03/2011 допуна: 321-011142/2011-11 од 29/12/2011 7306/2 од 19/03/2003 допуна: 321-02-00012245/2003-04 од 31/10/2003 Bayer CropSciences. Београд од 05/05/2005 30.2013 31/12/2009 допуна: 321-011376/2011-11 од 18/10/2011 - 321-02-00001-63/2004-06 од 31. Земун 321-01-00049-67/2007-11 од 30.2011 У ПОСТУПКУ Agriphar. Deutschland 321-02-00001-201/2004-11 Bayer.06. Крушевац 321-01-01130/2009-11 oд 31. Нови Сад 12/05/2003 - - - Bayer CropSciences.12.2015 - Syngenta Crop Protection. Antracol 70 WG propineb 700 g/kg propineb + cimoksanil 470 + 45 g/kg prosimidon 281 g/l 629. Proplant 722 SL 616.12.12.2017 06/02/2007 допуна: 321-011065/2011-11 од 29/12/2011 CNCCJC. Београд Agria SA. Tilt 250 EC propikonazol 250 g/l 625. Београд од 17/07/2009 17.2011 У ПОСТУПКУ Bayer CropSciences.12.2013 30. Београд 02/11/2009 Galenika Fitofarmacija. Bumper 25 EC tebukonazol 300 + 200 g/l prokvinazid 200 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid 722 g/l propamokarbhidrohlorid + fenamidon 375 + 75 g/l propamokarbhidrohlorid + fluopikolid 625 + 62.06. Deutschland 31-01-3-326/2009-11 oд Bayer. Balb 613.2011 У ПОСТУПКУ Bayer CropSciences.2021 - 30.5 g/l propamokarbhidrohlorid + fosetilaluminijum 530 + 310 g/l propamokarbhidrohlorid + hlorotalonil 375 + 375 g/l propikonazol 250 g/l 623. 321-02-00020-311/2005-11 31. Rasadlek 607 SL 617. Consento 619.2013 - 25.2014 22/06/2004 допуна: 321-012114/2010-11 од 15/12/2010 321-01-137/2011-11 од 31. Fuzija 622. Antracol WP 70 propineb 700 g/kg 628.2016 13/03/2007 допуна: 321-011274/2011-11 од 21/12/2011 - Irvita Plant Protection. Земун у сарадњи са Kwizda Agro.07.2013 BV Komerc.12. Београд од 06/05/2005 31. Rival 607 SL 618.2015 - 31. Deutschland 321-02-00012-297/2003-06 Bayer.02. Vokal P 630.03. Nijansa WG propikonazol + ciprokonazol 250 + 80 g/l propineb 650 g/kg 627. Deutschland 321-01-00003-240/2009-11 Bayer. Israel Župa.12.11. Infinito SC 620. Switzerland Syngenta-Agro. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Talendo 612.12. Земун 321-02-00023-64/2006-11 од 06.2011 У ПОСТУПКУ Chemical Agrosava. Суботица преко Makhteshim Agan. Београд 01-00049-434/2007-11 од 20/12/20007 Galenika-Fitofarmacija.12. Switzerland Syngenta-Agro. Лаћарак Galenika-Fitofarmacija.02. Bevicur N 614.06. Artea 330 EC 626.2015 Swidzetland од 14/03/2006допуна:321DuPont SRB. Београд Syngenta Crop Protection.12. Presing propikonazol 250 g/l 624. Previcur energy 621. Belgium Agromarket. Previcur 607 SL 615.2014 - 321-02-00020-315/2005-11 од 27/01/2006 допуна: 32101-1530/2011-11 од 17/01/2012 Bayer CropSciences.12. Крагујевац 321-02-00023-128/2006-11 од 31/07/2006 допуна: 32101-1518/2011-11 од 19/01/2012 321-02-00001-212/2005-11 од 26/05/2005 31. China 321-02-00012-9/ 2003-04 од 30.2019 31.2013 - 02.12. Београд од 10/05/2004 30.30 611.

12.09.01.2015 - 30. Great Britain 321-02-00012-347/2003-06 Vins 2000.2015 16.02. Kossan WG sumpor 800 g/kg 638. Akord 060 OD 650. Sumpor SC sumpor 825 g/kg 645. China BV Komerc.31 631. Земун 321-02-00023-140/2006-11 од 31/07/2006 VST Hemovet.2013 - 321-01-00049-237/2007-11 од 08/08/2007 31.12.2013 - 31. Kolosul sumpor 800 g/kg 637.2018 30. Defender 651. Суботица 01-00020/2010-11 од преко Makhteshim Agan. Sumilex 50 SC prosimidon 500 g/l 633.07.2015 - 30. Austria 321-01-00003-273/2009-11 Delta Agrar Београд од 05/05/2009 допуна: 32101-1927/2010-11 од 05/05/2011 31. India Chemical Agrosava. Београд CNCCJC. Microthiol special dispers sumpor 800 g/kg 641. China 321-01-00021-46/2008-11 oд BV Komerc. Нови Сад Sumitomo. Feniks 648.2017 31.12.07.10. Београд од 20/05/2004 допуна: 32101-00021-443/2008-11 од 22/09/2008 Syngenta Crop Protection.2014 - 30.2011 Galenika-Fitofarmacija.2017 - 321-02-00001-230/2004-11 од 22/02/2005 допуна: 3211-25/2010-11 од 10/02/2010 Zorka-Zaštita bilja. Akord 025 FS tebukonazol 25 g/l tebukonazol 60 g/l 634. Deutschland 321-02-00012-23/ 2003-04 од BASF-Srbija.2016 - 31. Polyversum 635. Земун 321-01-00049-397/2007-11 od 16/10/2007 допуна: 32101-1059/2011-11 од 30. Земун 321-02-00012-21/2003-04 од 05/06/2003 Zorka-Zaštita bilja.2016 - 30. Београд 30.2019 27/08/2009 Sulfur Mills.10.06. China 321-01-00049-421/ 2007-11 BV Komerc. Sumpor prah F sumpor 990 g/kg 646. Крушевац 3016/3-2001 од 04/04/2002 допуна: 321-02-00020600/2005-11 од 14/07/2005 United Phosphorus. Нови Сад 321-01-00003-42/2009-11 од 27.2017 - 31.12. Београд допуна: 321-01-00902/ 201111 од 30/09/2011 CNCCJC. Шабац 321-02-00023-44/ 2006-11 од 01/03/2006 Irvita Plant Protection. Orius 2 WS tebukonazol 20 g/kg 647.08.2019 У ПОСТУПКУ . Thiovit jet WG sumpor 800 g/kg 642. 321-02-00001-224/ 2004-11 Switzerland од 22/03/2005 Syngenta-Agro. Israel 08/02/2010 Galenika-Fitofarmacija. Cosavet 80 DF Pythium oligandrum 3% (1 X 106 до 107 oospora po g) smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil 583 g/l + 250 g/l sumpor 800 g/kg 636. Israel Luxembourg. Bevemilex prosimidon 500 g/l 632. Нови Сад 321-01-00021-396/2008-11 oд 31/07/2008 допуна: 32101-862/2011-11 од 02/12/2011 Nufarm.03. Gizmo 60 FS tebukonazol 60 g/l tebukonazol 60 g/l tebukonazol 60 g/l Zagra. Kumulus DF sumpor 800 g/kg 639. Нови Сад од 26/09/2007 CNCCJC.2012 - 30.2013 - 31.2016 30. Czech Republic Bila. Webesan sumpor 800 g/kg 643. Kvašljivi sumpor sumpor 800 g/kg 640.05. Akord 060 FS 649.12.10. Slovenija 321-02-00020-61/2005-11 од Pinus Plus. Нови Сад 30/01/2008 Galenika-Fitofarmacija. Japan Mantis.2014 - 31. Београд 05/06/2003 допуна: 321-0100021-104/2008-11 од 29/05/2008 Župa. Шабац 321-02-00012-22/ 2003-04 од 05/06/2003 допуна: 321-02-0002324/2006-11 од 28/03/2006 Pinus.09.2014 - 30. Webesan WG sumpor 800 g/kg 644.06.2014 - 16. Holandski 321-02-00020-64/2005-11 Antili од 25/07/2005 допуна: 321Magan Agrochemicals. Нови Сад 22/11/2005 допуна: 321-0200020-61/2005-11 од 25/01/2006 BASF SE. Земун 321-01-00049-398/2007-11 od 16/10/2007 Galenika-Fitofarmacija.06.06.2017 31.2012 - 20. Nederlands Biopreparaty.2016 _ 321-02-00049-31/2007-11 од 08/02/2007 08.06. Београд 18/07/2005 7231/4-2002 од 07/04/2003 Luxembourg.05. Нови Сад преко Chemtura.09.2017 - 05.12.

08. Florida 321-02-00020-350/2005-11 Stockton.06. Земун 321-02-00001-227/ 2004-11 од 20/04/2005 допуна: 32101-427/2011-11 од 22/12/2011 Galenika-Fitofarmacija.2014 - 3492/2 од 05/09/2002 31. Antre 665.12. Deutschland 321-01-00021-176/2008-11 Bayer. India 321-01-00771/2009-11 од Pinus Plus.2019 Bayer.03.2017 - 20. Triticit 671.06.11. Folicur 250 EW 660. Београд 10/03/2009 допуна 321-01928/2011-11 од 24/11/2011 Galenika-Fitofarmacija. China BV Komerc. Нови Сад Cheminova. Суботица допуна: преко Makhteshim Agan. Austria 321-01-00021-291/2008-11 Delta Agrar Београд oд 19/08/2008 Irvita Plant Protection. Italy Magan-Yu. Riza 250 EW 663.11. Israel 321-02-00012-303/2003-06 од 23/08/2004 допуна: 321-01-00019/2010 од 08/02/2010 Bayer CropSciences. Akord 658.2018 од 11/11/2008 допуна: 32101-01061/2011-11 од 30/12/2011 У ПОСТУПКУ - .Austria 03/08/2010 Bayer CropSciences. Slovenija 0190/2011-11 Galenika-Fitofarmacija.12. Tebukon 60 FS tebukonazol 60 g/l tebukonazol 60 g/l 655. Orius 25 EW 662.2012 - 31. Крагујевац 17/06/2011 Sharda Worlawide Export. Суботица преко Makhteshim Agan. Београд од 20. Galofungin T tebukonazol 60 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol 250 g/l tebukonazol + karbendazim 167 + 133 g/l tebukonazol + protiokonazol 150 + 250 g/l tebukonazol + protiokonazol 125 + 125 g/l tebukonazol + tiofanat-metil 167 + 133 g/l tebukonazol + triadimenol + spiroksamin 167 + 43 + 250 g/l tetrakonazol 125 g/l tiabendazol + flutriafol 25 + 25 g/l tiabendazol + flutriafol 25 + 25 g/l tiofanat-metil 450 g/kg Irvita Plant Protection.02.32 652.2018 - 24. Indija 321-01-91/2011-11 од Agrimatco group Dipkom. Земун 321-01-00049-42/2007-11 од 20/02/2007 допуна: 321-0101049/2011-11 од 03/10/2011 Bayer CropSciences.2019 - 30. Prosaro 250 EC 667.05. Београд Galenika-Fitofarmacija. Нови 11/11/2011 Сад Stockton Chemical.12. Vincit F 672. Deutschland 321-01-00049-262/2007-11 Bayer.03.06. Israel 321-01-17/2010-11 од 04/06/2010 Cheminova.07.2014 - 31. Tebusha 6% 656. Raxil 060 FS tebukonazol 60 g/l 654. Deutschland 321-02-00012-45/2003-04 од Bayer.03. Београд 21/07/2011 Sharda. Deutschland 321-01-00003-12/2009-11 од 10.12.12.2015 12/05/2010 допуна: 321-011139/2011-11 од 21/11/2011 Bayer CropSciences. Denmark Cheminova. Tycoon 657. Denmark 321-01-1955/2010-11 од Cheminova.2014 - 31. Deutschland 321-01-00003-83/2009-11 oд 09.11. Београд oд 24/06/2008 допуна: 32101-1968/2010-11 од 06/12/2011 Nufarm. Mystik 250 EC 661. Holandski 321-02-00001-95/ Antili 2004-06 од 27/10/2004 Magan Agrochemicals. Нови Сад преко 20/09/2010 допуна: 321Pinus.2021 - 31.2007 30. Holandski Antili Magan Agrochemicals. Eminent 125 ME 670. Akord WG 659.Суботица CNCCJC. Lamardor FS 400 666.2012 Bayer CropSciences.2011 допуна: 321-01-00233/201011 од 04/03/2010 321-01-00021-59/2008-11 30. Orius 6 FS tebukonazol 60 g/l 653. Земун u 321-01-00844/2009-11 oд сарадњи са Kwizda Agro. Falcon EC 460 669.2012 - 31. Земун 3499/4 од 25/12/2002 321 допуна: 321-01-1098/201111 од 07/11/2011 321-02-00020-6/2005-11 од 25/07/2005 - - 30.2019 - 01.2019 - 20.2015 - 31.03.2018 - 31.2011 У ПОСТУПКУ 31.09. Београд 09/07/2009 Isagro. Antre plus 668. Београд 01/07/2003 допуна: 321-0200020-241/2005-11 од 20/07/2005 Sinochem Ningbo. Tebusha 25% EW 664.12.06.03.2018 - 30.2019 Bayer. Земун 321-01-00805/2009-11 од 31. Београд од 03/03/2006 Galenika-Fitofarmacija. China 321-01-54/2011-11 од Agromarket.12.2017 31.2014 - 31.

Ronilan DF vinklozolin 500 g/kg 682.2019 - 20.03. Abastate EW abamektin 18 g/l Galenika-Fitofarmacija. Abastate abamektin 18 g/l Galenika-Fitofarmacija. Switzerland 321-01-00049-404/ 2007-11 BASF-Srbija.2017 31.8 EC abamektin 18 g/l 688.03.2013 - 30. Kestrel Luxembourg.06. Deutschland 495/2 од 15/10/2001 допуна: Bayer.12.2015 - 30. Sphere trifloksistrobin 500 g/kg trifloksistrobin + ciprokonazol 375 + 160 g/l 679.2016 - 20. Вршац 517/4-2001 од 25/01/2003 Ningbo Tide. China Agromarket.2015 - 16.2016 31.12.02. Royal FLO tiofanat-metil 700 g/kg tiram 480 g/l 675. China BV Komerc. Deutschland 321-02-00023-112/2006-11 Bayer. Kraft 1.2018 31. Raxil T 515 FS tiram + tebukonazol 500 + 15 g/l 677. Београд од 01/12/2003 допунa: 32101-00021-101/2008-11 од 23/10/2008 Ekofit.12. Београд 17/12/2010 BASF SE.08. Israel Luxembourg.2018 - 26. Београд од 06/11/2007 BASF Agro.12.2019 - 31. Vertimec 018 EC abamektin 18 g/l Almandine Corporation. Switzerland 321-01-320/2010-11 od BASF-Srbija.2013 - vodonik-peroksid 31.06. Switzerland Syngenta-Agro. Београд 689. Земун 685.17% ___________________________________________________________________________________________________________________ Г) ИНСЕКТИЦИДИ 683. Београд 692. Gilan 20 SL 693. Real 200 FS tritikonazol 200 g/l 680. Нови Сад 691. Крагујевац Crompton. Deutschland 321-01-00094/2010 од Bayer.10. Deutschland 321-02-00012-112/ 2003-04 BASF-Srbija.2013 - 31.04. China Agrimatco group Dipkom. Denmark CHA Agro. Аgrosept 321-01-3-271/2009-11 од 04/09/2009 321-02-00012-120/2003-04 од 23/12/2003 допуна: 32102-00049-246/2007-11 од 13/06/2007 CNCCJC. Нови Сад 686.2020 - 30. Bevespilan acetamiprid 200 g/kg CNCCJC.2014 31.04. Нови Сад Makhteshim Chemicals Works. Београд 321-02-00001-261/2004-11 од 22/12/2004 Bayer CropSciences.03.2012 - 31.2013 - 31. Крагујевац 690. Nederlands Mantis. Београд од 23/08/2006 допуна: 32101-686/2010-11 од 17/12/2010 BASF Agro. Doricid 20-SP acetamiprid 200 g/kg acetamiprid 200 g/l acetamiprid 200 g/l Chemical Agrosava.03. China Agromarket. Alios tritikonazol 300 g/l A 681.2021 - 321-02-00012-104/ 2003-04 од 17/10/2003 допуна: 321-01-00213/ 201111 од 26/07/2011 321-01-00003-24/2009-11 од 17/02/2009 допуна 321-011450/2011-11 од 28/11/2011 321-01-00021-152/2008-11 од 26/02/2008 допуна: 32101-00003-381/2009-11 од 10/06/2006 321-02-00023-296/2006-11 од 18/10/2006 321-01-1141/2009-11 oд 27/12/2010 321-01-1064/2009-11 од 02/02/2011 17. Bevetiram tiram 500 g/l 676.Суботица Syngenta Crop Protection. Београд 687. China 7226/4-2002 BV Komerc.03. Београд 22/01/2010 Bayer CropSciences.2012 3.2019 - 23. Земун 684. Israel 321-02-00001-251/2004-11 oд 18/04/2005 допуна: 321321-01-1129/2011-11 од 22/11/2011 321-01-3-148/2009-11 oд 16/03/2009 допуна: 321-01273/2011-11 од 22/12/2011 321-02-00020-130/2005-11 од 18/07/2005 допуна: 32101-1995/2010-11 од 07/12/2010 321-01-1956/2010-11 од 25/07/2011 допуна: 321-011906/2011-11 од 16/01/2012 321-01-78/2011-11 од 27/12/2011 31. Нови Сад од 07/04/2003 Bayer CropSciences. Vertigo 1.2016 - 14.2013 - 23.2019 - . Armada abamektin 18 g/l Willowoоd.8 EW abamektin 18 g/l Cheminova.12.2014 01. Israel Magan Agrochemicals. Switzerland Magan-Yu.33 673.12.12. Нови Сад 30. Zato 50 WG 678.01. Afinex acetamiprid 200 g/kg Sinochem Ningbo.12.06. Funomil 674.03. Суботица преко Makhteshim Agan.

Hrvatska Beoveterina.600 Anagastia Chemical Agro допуна: kuhniella IU/mg 321-01-00021-245/2008-11 од 17/04/2008 Bacillus thuringiensis Bio-ekološki centar.3% . USA 1274/2 од 01/03/2002 subspec. Нови Сад 16/04/2004 700. Foray 48 B 711.01.06. Београд 702. Japan Delta Agrar. Bevestak alfa-cipermetrin 100 g/l 321-01-00049-63/ 2007-11 од 02/03/2007 допуна: 321-01-00003251/2009-11 од 06/07/2009 Nippon Soda. Београд преко Shangai Agrochina International.2014 - 5683/4-2002 од 27/03/2003 допуна 321-01-00049292/2007-11 од 02/07/2007 321-02-00012-237/ 2003-06 од 26/01/2004 допунa:32101-00021-199/2008-11 од 07/07/2008.2017 - 30. Deutschland 321-01-1179/2009-11 oд 570 g/kg Gomađo.01. Deutschland 520/2 од 24/09/2001 допуна: 56. Detia gas EX B 708.2015 - 30. Суботица 11 преко Makhteshim Agan. Београд aluminijum-fosfid 56.2013 - 31. 7281/4-2002 од 27/03/2003 30.06.03.2014 - 30. Tonus acetamiprid 200 g/kg 697.2015 - 31. Cotnion 25 WP 709.06. Israel од 28/01/2010 azinfos-metil Makhteshim Chemicals Works. Mospilan 20 SP acetamiprid 200 g/kg 696.04.10.2018 - 01. Београд 02. Београд 701.2014 - 28. kurstaki Chemical Agrosava.34 694.03.2012 - 30. Gusathion WP 25 710.2012 - 30. 321-02-00012-49/2003-04 oд 250 g/l Israel 12/08/2003 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. Кина Detia-Degesh. China Chempol.500 Anagastia 102/2005-11 од 23/07/2005 kuhniella IU/mg Bacillus thuringiensis Valent Biosciences. Зрењанин 5476/4 од 31/12/2002 subspec.2012 - 507/2 од 24/09/2001 допуна: 321-02-00020233/2005-11 од 14/07/2005 aluminijum-fosfid Detia-Degesh. Нови допуна: 321-01-1153/2011Сад 11 од 29/12/2011 Stockton Chemical.06.06. Phostoxin pelete 705.06. Direkt alfa-cipermetrin 100 g/l Veterina. USA 321-02-00012-74/2003-06 од subspec. Кина Žitoyaštita.2013 - 26. Београд од 10/10/2008 допуна: 32101-947/2011-11 од 17/10/2011 aluminijum-fosfid Detia-Degesh.3% Gomađo. kurstaki допуна: 321-02-0002013.12. Israel Bacillus thuringiensis Valent Biosciences. Deutschland 321-01-00021-174/2008-11 560 g/kg Gomađo. Indija 321-02-00012-86/2003/06 од BV Komerc.09.2021 - 28. Mospilan 20 SG acetamiprid 200 g/kg 695. Земун 321-02-00001-221/2004-11 од 18/04/2005 допуна: 32101-887/2011-11 од 04/01/2012 Willowoоd. Београд Shenyang Harvest Agrochemical. USA 321-01-00049-194/2007-11 Stockton.03.2016 - 16. Japan 321-02-00001-234/2004-11 Delta Agrar. Biobit WP Nippon Soda. China 7261/4-2002 од 25/01/2003 Agrimatco group-Dipkom. Volley 20 SP acetamiprid 200 g/kg 698. Београд преко Sumitomo 31/03/2004 10. Београд 703.2012 - 10.2013 - 30.2021 - 30. Fastac 10 EC alfa-cipermetrin 100 g/l BASF Agro. Београд од 08/10/2007допуна: 32101-00021-510/2008-11 oд 10/12/2008 Pariat. Phostec 704.06.12. Fastol alfa-cipermetrin 100 g/l aluminijum-fosfid 560 g/kg Agrolex. Phostoxin tablete 706. Београд 321-02-00020-234/2005-11 од 14/07/2005 aluminijum-fosfid Detia-Degesh. Београд 09/06/2011 azinfos-metil Makhteshim Chemicals Works. Deutschland Gomađo. 3493/4 од 28/12/2002 250 g/kg Israel допуна: 321-01-01337/2009Magan Agrochemicals. Суботица 1339 од 27/01/2010 преко Makhteshim Agan.2013 - 321-01-555/2011-11 од 22/12/2011 20.06. Phostoxin kuglice 707. kurstaki Visan. Београд од 30/12/2004 допуна: 32101-00049-417/2007 од 30/11/2007 Galenika-Fitofarmacija. Switzerland BASF-Srbija. Wizzzaard acetamiprid 200 g/kg 699.2011 У ПОСТУПКУ 03. D stop 712.12.

Nederlands 321-02-00001-18/2004-06 од 31. decemlineata IU/mg Bacillus thuringiensis subspec. Београд преко Crompton.2018 - 31.12. Futocid EC bifentrin 100 g/l 719. Земун 321-01-2183/2010-11 од 31/03/2011 допуна:321-01990/2011-11 од 23/12/2011 Parijat. 321-01-00049-248/2007-11 Суботица oд 29/10/2007 допуна: 32101-1049/2009-11 од 11/11/2009 Galenika-Fitofarmacija.2016 - 17.000 Anagastia kuhniella IU/mg Bacillus thuringiensis subspec. Decemlineata IU/mg bifentrin 100 g/l 717. Todome 24 SC buprofezin + fenpiroksimat 222.01.12. USA 321-02-00012-12/2003-04 Agrimatco group-Dipkom. Pinotrin 10 EC bifentrin 100 g/l 721. Београд од 21/04/2009 25. Земун 321-02-00012-346/2003-06 од 05/05/2004 321-02-00020-80/ 2005-11 од 14/10/2005 допуна 321-01-989/2011-11 од 23/11/2011 Nihon Nohyaku. Београд од 22/12/2006 допуна: 32101-1015/2011-11 од 30/01/2012 Agriphar. Decis 2.2015 - 22.06.01. tenebrionis 12. Крагујевац од 17/07/2009 Galenika-Fitofarmacija.03.2014 31/03/2004 допуна: 321-0101760/2010-11 од 25/11/2010 321-02-00012-141/2003-04 25. Durbin EW cipermetrin 100 g/l 732. Нови од 25/02/2008 допуна321-01Сад 1300/2011-11 од 13/12/2011 Pinus. Deutschland 321-01-01142/2009-11 oд - . Београд Bio-ekološki centar. Cipkord 20 EC cipermetrin 200 g/l 729.000 L. Nederlands Galenika-Fitofarmacija. Japan 321-02-00023-147/2006-11 Vins 2000. Novоdor FC преко Crompton.2012 - 321-01-00049-89/2007-11 oд 25/12/2007 допуна: 321-011146/2011-11 од 23/12/2011 Galenika-Fitofarmacija. China 321-01-00021-151/2008-11 Agrimatco group-Dipkom. Z stop 715. Talstar 10 EC bifentrin 100 g/l 722.2017 30. Нови Сад од 02/06/2004 допуна: 33211-00049-373/2007-11 од 13/07/2007 Willowoоd.2018 - 31. Нови Сад од 10/01/2007 Veterinarski zavod Subotica. Tors bifentrin 100 g/l 723. Земун 321-01-00021-463/2008-11 од 02/09/2008 допуна: 32101-1141/2011-11 од 23/12/2011 Bayer CropScience.12.2019 - 31. Fobos EW bifentrin 100 g/l 718. Pinto bifentrin 100 g/l 720.2012 - 30. Земун 321-01-00021-304/2008-11 од 21/05/2008 допуна: 321-01-1130/201111 од 23/12/2011 CNCCJC.06.2015 29.12.10. Еlisa buprofezin 440 g/l 725.09.2016 - 30.000 IU/mg Bacillus thuringi-ensis subspec. Cythrin 250 EC cipermetrin 250 g/l 727. Земун 30.2017 - 31.35 716.04.01.2012 21. China 321-02-00012-268/2003-06 BV Komerc. Belgium 321-01-00003-78/2009-11 Agromarket. Sucip 20 EC cipermetrin 200 g/l 731.3 g/l 726. Notikor cipermetrin 200 g/l 730.07.2017 31.2018 FMC. USA Chemical Agrosava.2015 31.09. Italy Vins 2000.2013 - 10. Semafor 20 ST bifentrin 200 g/l 724. Зрењанин Valent Biosciences. Крагујевац Galenika-Fitofarmacija. Deutschland 321-01-00003-127/2009-11 Delta Agrar. Fobos EC 16. Земун 321-01-00003-221/2009-11 од 09/07/2009 допуна:32101-1140/2011-11 од 23/12/2011 Galenika-Fitofarmacija.2013 од 04/11/2003 - 1277/2 од 01/03/2002 03.12. Slovenija 321-01-00049-59/2007-11 Pinus Plus.03.12.2011 У ПОСТУПКУ - 30. Нови Сад од 26/04/2007 допуна: 32101-1259/2011 од 26/12/2011 FMC. India 321-02-00023-294/20064-11 BV Komerc.05. kurstaki 16.2012 - 31.2019 31. Durbin 200 EW cipermetrin 200 g/l 728.03.09.12.2013 - Intrachem Bio. tenebrionis 15.400 L. Нови од 19/05/2003 Сад допуна: 321-01-3-86/2009-11 од 25/02/2009 Biesterfeld.5 EC deltametrin 25 g/l 713.6 + 44.2017 - 21. USA Agromarket. Wormox OF 714.07.2017 09.03.

Decis mega 736. Dimilin SC 48 Bayer.2015 - 31. Chromogor 40 dimetoat 400 g/l Chromos. Sumi-alpha 5 EW esfenvalerat 50 g/l Syngenta Crop Protection. Japan Mantis.2015 - 30.12.03. Zagor dimetoat 400 g/l BASF SE. Нови Сад Galenika-Fitofarmacija. Nederlands 752. Шабац 747.12. Futocis EC 2.2013 - 321-02-00012-320/2003-06 од 20/08/2004 допуна:32101-00049-357/2007-11 од 10/07/2007 321-01-00003-74/ 2009-11 од 13/02/2009 допуна: 321-0181/2011-11 од 10/03/2011 321-02-00023-266/2006-11 од 01/06/2006 допуна: 32101-00049-359/2007-11 од 10/07/2007 321-02-00020-83/ 2005-11 од 25/01/2006 допуна: 321-01-739/2009-11 од 24/08/2009 321-02-00023-53/2006-11 од 12/06/2006 допуна: 321-0100049-358/2007-11 од 10/07/2007 321-01-1643/2011-11 oд 27/01/2012 321-02-00023-265/2006-11 од 27/12/2006 допуна: 32101-675/2011-11 од 08/11/2011 321-01-00003-71/2009-11 од 19/03/2009 допуна: 321-0100744/2010-11 од 08/09/2010 321-01-00847/2009-11 oд 20/07/2010 допуна: 321-0200962/ 2011-11 од28/09/2011 321-02-00001-229/2004-11 од 06/05/2005 допуна: 32102-00049-107/2007-11 од 01/06/2007 7313/2 од 30/12/2002 допуна: 321-02-00020684/2005-11 од 14/12/2005 321-02-00012-266/2003/06 од 08/06/2004 321-01-02128/2010-11 од 28/03/2011 31.12.2014 - 31. Земун 746. Земун 754. Galition G 5 31/12/2009 321-02-00023-273/2006-11 од 18/09/2006 321-02-00023-29/2006-11 од 23/05/2006 20.2016 31. Deutschland Bayer.12.2019 30.06. China BV Komerc.36 733. Нови Сад 749. Нови Сад deltametrin 25 g/l Arysta LifeScience. Нови Сад преко Chemtura.06. Шабац 753. Шабац 745. Deutschland BASF-Srbija.2019 31. Nederlands deltametrin 25 g/l 738.12.2015 31.09.2015 - 30.2015 - 30. Лаћарак 739. France Agrovojvodina-Komercservis. China BV Komerc. Scud 735. Perfekthion dimetoat 400 g/l 748. Zagreb.2015 30. Београд Parijat. Београд Sumitomo.12.2014 - 31.12. Bevetox 40 E dimetoat 400 g/l Zorka-Mineralna đubriva.5 g/kg 751.2012 31. India BV Komerc. Hrvatska Pest Pan.2013 - .12.2020 - 20.12. Deutschland Bayer.02. Нови Сад CNCCJC.12. Forester 48 SC diflubenzuron 480 g/l Agria SA.2013 - 321-01-1124/2009-11 oд 17/012/2010 321-02-00012-99/2003-04 од 20/10/2003 321-02-00020-625/2005-11 од 10/11/2005 допуна: 32101-00049-111/2007-11 од 06/07/2007 321-02-00020-44/2005-11 од 13/03/2006 допуна: 32101-1531/2011-11 од 17/01/2012 321-02-00023-49/2006-11 од 25/05/2006 321-02-00023-52/2006-11 од 25/05/2006 7234/4-2002 од 25/01/2003 01.03. Fosfamid 40 EC dimetoat 400 g/l Zorka-Zaštita bilja. Шабац 740.09. Београд diflubenzuron 480 g/l Uniroyal Chemical. Sistemin 40-EC dimetoat 400 g/l Župa.2012 - 31. China BV Komerc.2015 - 31. Шабац CNCCJC. Webetin dihlorvos 500 g/l 742. Hrvatska VST Trend. Крушевац 750.12. Futotion EC 50 fenitrotion 500 g/l fenitrotion + malation CNCCJC. Београд deltametrin 100 g/l Bayer CropScience.2015 - 31. Dimetoat EC dimetoat 400 g/l Zorka-Mineralna đubriva.2014 - 13.2019 - 31. USA Mantis. Bulgaria Agrija RSL. Switzerland Syngenta-Agro. Dimetogal dimetoat 400 g/l Galenika-Fitofarmacija. Dihin dihlorvos 500 g/l 741. Суботица deltametrin 50 g/l Bayer CropScience.09. Decis 100 EC 737.2013 - 30.02.06.2013 - 27.2012 - 30.12.09. Београд Herbos. Аffirm 095 SG emamektin benzoat 9.06.12.5 734. Београд 744. Difos E 50 dihlorvos 500 g/l Zorka-Zaštita bilja.2016 - 19.2014 13. Нови Сад 743.03. Нови Сад преко Chemtura. Fenin fenitrotion 500 g/l Zorka-Mineralna đubriva.

2018 30. Bothycid 50 EC fention 500 g/l 761. Callifos-48 hlorpirifos 480 g/l 772. Fenticid 50 EC fention 500 g/l Syngenta Crop Protection. Portugal Chemical Agrosava. од 15/05/2006 Суботица VST Hemovet. Lebaycid EC 50 fention 500 g/l 760.12.37 755. Београд Galenika-Fitofarmacija.12. Београд 757. Нови Сад 759.2018 - 30.2016 - 321-02-00012-270/2003-06 од 02/06/2004 допуна: 32101-00021-260/2008-11 од 18/04/2008 6/0-03-0027/0002 од 22/04/2000 допуна: 321-011415/2011-11 од 01/02/2012 321-01-00021-197/2008-11 од 31/03/2008 допуна: 32101-2103/2010-11 oд 18/01/2011 321-02-00020-673/ 2005-11 од 31/10/2005 допуна: 32101-00049-151/2007-11 од 04/05/2007 321-02-00023-13/2006-11 од 30/06/2006 321-01-00003-126/2009-11 од 19/05/2009 допуна: 32101-1231/2011-11 од 16/01/2012 321-02-00001-102/ 2004-11 од 07/02/2005 допуна: 321-01-1498/201111 од 12/01/2012 321-01-00003-125/2009-11 од 26/02/2009 допуна: 32101-1921/2010-11 од 09/03/2011 321-01-00893/2009-11 oд 06/04/2010 допуна: 321-0100978/ 2011-11 од30/09/2011 321-01-00021-75/ 2008-11 од 14/11/2008 допуна: 321-01-00003162/2009-11 од 09/07/2009 321-01-00003-82/ 2009-11 од 12/03/2009 допуна: 321-01-1343/200911 од 10/02/2010 321-01-1045/2011-11 oд 07/12/2011 31.2015 - 31. Pyrinex 10-G hlorpirifos 100 g/kg 769. Chemical Agrosava. Radar 300 EW hlorpirifos 300 g/l 771.2013 - 30.06. Israel Makhteshim Chemical Works.11.2012 - 06. Београд 765.03.06. Switzerland DuPont SRB. China BV Komerc.2018.2017 - 756. Суботица преко Makhteshim Agan. Foksim G 5 foksim 50 g/kg Chemical Agrosava. Београд kop. Београд Agrovojvodina Komercservis.2015 - 31.06. Београд 764.09.09. Denmark CHA Agro. Нови Сад 321-02-00012-271/2003-06 од 16/03/2004 допуна: 321-02-00023295/2006-11 од 06/11/2006 321-02-00020-720/ 2005-11 од 06/06/2006 допуна:32101-00955/ 2011-11 од 30/09/2011 321-02-00012-261/ 2003-06 од 29/01/2004 31.09.12. Београд 763.2018 - 14.2018 - 30. Београд 766.06. Суботица . Switzerland Syngenta-Agro.12. Insegar 25 WP fenoksikarb 250 g/l 758.2016 - 30. Switzerland Syngenta-Agro. Israel Magan Agrochemicals.2014 - 30. Imidan 50 WP fosmet 500 g/kg Gowan. - 01. Cosmos 500 FS fipronil 500 g/l BASF Agro. Switzerland Syngenta-Agro.12.2016 31.12.12. Deutschland Bayer. Београд 762.2014 - 30.03. International Operations.12. Israel Magan Agrochemicals. Vantex 60 SC gama-cihalotrin 60 g/l Cheminova. China BV Komerc. Нови Сад 321-01-00021-43/ 2008-11 oд 28/01/2008 допуна: 321-01-866/2011-11 од 26/12/2011 Bayer CropScience.2021 - 30.2014 - 31. Switzerland BASF-Srbija.06.2018 - 31. Teteton granule 47 + 3 g/kg fenitrotion + malation 47 + 3 g/kg CNCCJC. Insegar 25 WG fenoksikarb 250 g/l Syngenta Crop Protection. Kozma hlorpirifos 480 g/l Makhteshim Chemical Works.2011 У ПОСТУПКУ 31. France 321-02-00023-86/2006-11 Agrovojvodina-Komercservis. Voliam targo 063 SC 767. Israel Galenika-Fitofarmacija. Суботица преко Makhteshim Agan. Radar versus G hlorantraniliprol + abamektin 45 + 18 g/l hlorpirifos 75 g/kg Syngenta Crop Protection. Pyrinex 25 CS hlorpirifos 250 g/l 770. Земун 768. Суботица у сарадњи са Zorka Klotild Agrotehnohem. Земун 321-01-00021-62/2008-11 од 30/12/2008 допуна: 321-0100698/2009-11 од 10/05/2010 Arysta LifeScience. Coragen 20 SC hlorantraniliprol 200 g/l DuPont. Београд CNCCJC.

2018 - 23.2017 14. Gatgo 20 OD imidakloprid 200 g/l imidakloprid 200 g/l 790.12. Бегеч 783. Nederlands Magan Agrochemicals.01. Pyrinex super 420 EC 775.09. Земун 781. Israel hlorpirifos + bifentrin Makhteshim Chemicals Works.2017 31. Београд 321-01-00003-81/2009-11 од 31. Београд 321-02-00012-107/2003-04 од 20/10/2003 20. China Agrolink. Israel Celsius.2017 - 28. Суботица преко Makhteshim Agan. Београд од 08/01/2007 Gat Microencapsulation.12. Земун cipermetrin 200 + 20 g/l hlorpirifos + Veterinarski zavod Subotica. Chromorel D hlorpitifos 480 g/l Makhteshim Chemicals Works.2018 - 30. Београд 14/01/2008 допуна: 321-011044/2011-11 од 03/10/2011 Celsius. 786.2018 03/03/2009 допуна: 321-0113/2011-11 од 07/02/2011 321-01-1562/2011-11 од 31.2014 31.2014 - 30. Despot 779.12.12.10.2018 31.12.2017 30. Nuprid 200 SC imidakloprid 200 g/l 792.02.10.06. Chemical Agrosava. Београд - 321-01-1324/2009-11 oд 10/12/2010 допуна: 321-0157/2011-11 од 01/11/2011 01. hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l Savanur hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l Chromorel P 2 hlorpirifos + cipermetrin 18 + 2 g/kg Primidex 6.2018 од 13/02/2008 допуна: 32101-1050/2009-11 од 11/11/2009 321-02-00012-108/2003-04 20.38 773.06. Slovenija Nufarm.6. Deutschland Bayer. Београд 780.2015 30. Нови Сад преко 11/11/2010 Pinus. Confidor 200 OD 789.08. Belgium Agromarket. Суботица преко Makhteshim Agan. Nurelle D hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l Agriphar.5 G hlorpirifos + imidakloprid 50 + 15 g/kg Confidor 200 SL imidakloprid 200 g/l VST Hemovet. Konzul 220 EW 776. Israel Bayer CropScience.2018 - 30.12.8/2008-11 од Cheminova. Нови Сад 5654/4 од 30/12/2002 31. Anthocid D Nanjing Baofen. cipermetrin Суботица 500 + 50 g/l hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l Chromos.09. 785. Gatgo 20GSL imidakloprid 200 g/l 791.12. Pyrinex 48 EC 774. Kohinor 200-SL imidakloprid 321-02-00012-5/ 2003-04 од 09/05/2003 допуна: 321-0200023-9/2006-11 од 08/02/2006 Bayer CropScience.2015 - 24.12. Austria 321-01-1018/2009-11 oд Pinus Plus. Deutschland 321-02-00023-174/2006-11 Bayer. Београд 321-02-00020-705/2005-11 од 25/08/2006 30. Konzul hlorpirifos + cipermetrin 500 + 50 g/l Galenika-Fitofarmacija. Austria 321-01-00777/2009-11 oд Pinus Plus.09. Israel hlorpirifos + Galenika-Fitofarmacija.01. Slovenija 1271/2011-11 од 23/01/2012 Gat Microencapsulation.2013 - Celsius.2021 20/01/2012 - 784. Cihlop 777.2015 - 321-01-00021-41/2008-11 oд 28/01/2008 допуна: 321-01867/2011-11 од 23/12/2011 321-02-00023-75/ 2006-11 од 24/01/2007 допуна: 321-01-1071/201111 од 27/12/2011 321-01-00049-60/ 2007-11 oд 28/02/2007 допуна: 321-01-986/200911 oд 06/11/2009 321-02-00023-129/2006-11 од 06/06/2006 допуна: 321-02-00023361/2006-11 од 18/01/2007 321-01-00003-38/2009-11 од 06/03/2009 31. Runel EC Agro-Care. Denmark 321-01-00021.01.2015 - 08. Nederlands Magan Agrochemicals.09. 787. Austria 321-01-00021-81/2008-11 од Delta Agrar Београд 23/10/2008 допуна: 321-01791/2009-11 од 10/09/2009 Cheminova.03.02. Hrvatska Pest Pan.2012 допуна: 321-01-01242/200911 од 25/01/2010 788.2019 27/08/2009 допуна:321-011126/2011-11 од 23/12/2011 321-01-00021-94/2008-11 13.2020 - 321-01-753/2009-11 од 27. 400 + 20 g/l Israel Magan Agrochemicals. Крагујевац 778.5 G hlorpirifos + imidakloprid 50 + 15 g/kg Primidex forte 6. Нови Сад преко 26/05/2010 допуна: 321-01Pinus.2015 - . Warrant 200-SL imidakloprid 200 g/l 793. China Agrointer. Суботица преко Makhteshim Agan. Hrvatska Pest Pan.2018 - 782.2013 од 20/10/2003 - 30. Суботица преко Makhteshim Agan. Nederlands 321-01-00049-25/ - 30. Israel Magan Agrochemicals.2015 - Chromos.10.

06. Austria Pinus Plus. Београд 16/11/2009 допуна: 321-01-1903/201111 од 16/01/2012 Bayer CropScience. Београд 09/05/2003 допуна: 321-0200020-155/2005-11 од 08/04/2005 Stockton Chemical.12. Imidor 600 FS imidakloprid 600 g/l 799.12.05.2017 - 321-01-1938/2010-11 oд 09/11/2011 01. USA Župa.39 200 g/l Magan Agrochemicals.2015 Bayer CropScience.2016 30.04.12.2014 - 31. Seedoprid 600 FS imidakloprid 600 g/l 802. Macho 600 FS imidakloprid 600 g/l 800. Israel 01-59/2011-11 од 10/03/2011 Bayer CropScience. Slovenija 321-01-748/2010-11 oд 10/06/2010 31.06. Нови Сад преко Pinus.12.2016 31. Deutschland 321-02-00012-6/ 2003-04 од Bayer. USA 321-01-00021-247/2008-11 Stockton.2012 - 808.2016 - 31. Нови Сад 321-01-00003-117/2009-11 од 25/02/2009 допуна: 32101-853/2011-11 од 11/11/2011 Galenika-Fitofarmacija. Imidor 70 WS imidakloprid 700 g/kg imidakloprid 700 g/kg imidakloprid 700 g/kg 804. Нови Сад FMC. Geocid G 5 karbofuran 50 g/kg karbofuran 350 g/l DuPont International Operations. Нови Сад 321-01-00049-129/2007-11 од 19/06/2007 допуна: 32101-02154/2010-11oд 27/12/2010 Chemical Agrosava. Nuprid 600 FS imidakloprid 600 g/l Nufarm.2021 - 321-02-00020-103/2005-11 од 09/05/2005 321-02-00012-212/2003-06 од 07/12/2004 допуна: 321-02-00020308/2005-11 од 03/10/2005 3472/2 од 22/07/2002 31.2015 31. Deutschland 321-01-2131/2010-11 oд Bayer.12. Hrvatska Pest Pan. Београд Chromos.12. Београд од 13/11/2006 Agro-Care. Prestige 290 FS 807. Austria Delta Agrar Београд 798. Pozitron FS imidakloprid 600 g/l 801. Macho 200 SL imidakloprid 200 g/l 795.2015 21. Avaunt 15 EC indoksakarb 150 g/l 809. Posse 40 ST .12.2012 - 26.2013 - 321-01-3-87/2009-11 од 14/04/2009 допуна: 321-011541/2010-11 од 06/12/2010 Stockton Chemical. Denmark 321-01-3-356/2009-11 од CHA Agro. USA Galenika-Fitofarmacija. Београд 321-02-00023-366/ 2006-11 од 26/12/2006 794.11.12. Крушевац 810.2012 - 321-02-00020-573/2005-11 од 05/12/2006 515/3 од 28/12/2001 допуна: 321-02-00020- 31.2014 - 30. Israel од 14/06/2007 допуна:32101-887/2010-11 од 23/02/2011 VST Hemovet.12.11.2014 30.06. USA GalenikaFitofarmacija. Београд FMC.2016 31. Swidzetland DuPont SRB.03.2019 31. Deutschland 321-01-01142/2009-11 oд Bayer. Warrant 70 WG 806.03.12.2017 11. USA 321-02-00023-96/2006-11 Stockton.11. Земун 321-01-00049-44/ 2007-11 од 01/06/2007 допуна: 321-01-1051/201111 од 21/12/2011 Celsius.2019 - 31. Savador 200 SL imidakloprid 200 g/l 796.12. Суботица од 22/12/2009 допуна: 321преко Makhteshim Agan. Nuprid max imidakloprid + pensikuron 140 + 150 g/l imidakloprid + tebukonazol 210 + 12 g/l 30. Nederlands 321-01-3-6/2009-11 Magan Agrochemicals.2015 - 15. Furadan 35 ST 811. Tamaris 805. Земун CNCCJC. China 321-01-00021-144/2008-11 Agrointer Begeč од 18/02/2008 Cheminova.06. China BV Komerc. Суботица 2007-11 преко Makhteshim Agan. Posse 25 EC 812.12. Popotoks 40 ST 813.2018 - 30.06.2017 - 16. Gaucho 600 FS imidakloprid 600 g/l 797.06. Земун karbosulfan 250 g/l karbosulfan 400 g/l karbosulfan 400 g/l FMC.2019 - 31.2018 30. Београд 31/12/2009 допуна: 321-01931/2011-11 од 22/12/2011 31. Београд од 11/12/2008 допуна: 32101-1081/2009-11 од 16/11/2009 VST Hemovet. Confidor 70 WG imidakloprid 700 g/kg 803.2013 - Nufarm. Београд 06/09/2011 14.

Magtoxin pelete magnezijum fosfid 660 g/kg 829.03.3 g/l klotianidin + betaciflutrin 400 + 80 g/l 817.2012 - 31.12. Београд 11 од 30/09/2011 Detia Degesh. Dasticid prah malation 50 g/kg 832.2019 - 31.09.2013 - 31. Deutschland 321-01-00049-77/2007-11 Gomađjo & Co.09. Magtoxin granule magnezijum fosfid 960 g/kg 828.2014 - 07. Нови Сад 2003-06 од 28/01/2004 допуна: 32101-678/2011-11 од 14/11/2011 Rallis. Београд oд 01/09/2008 Sumitomo. Нови Сад од 29/07/2004 Galenika-Fitofarmacija.06.2013 - 31. Israel Syngenta Crop Protection.09. Lamdex 5 CS lambda-cihalotrin 50 g/l 825.12. King lambda-cihalotrin 25 g/l 820. Hrvatska 321-02-00012-91/ Herbos Fitofarmacija. Земун 321-01-02227/2010-11 од 18/04/2011 Cheminova. China 321-02-00001-21/ 2004-11 BV Komerc.12.2017 - 31. Poncho beta klotianidin + betaciflutrin 400 + 53.2012 - . Etiol specijal malation 10 g/kg 831.12. Karate zeon lambda-cihalotrin 50 g/l 822. Grom lambda-cihalotrin 25 g/l 819. 321-01-01065/2009-11 oд Israel 27/09/2010 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. 321-02-00012-47/ Switzerland 2003-04 од 07/07/2003 Syngenta-Agro.2014 - 31. India 321-02-00020-35/ Delta Agrar.2012 - 31. Нови Сад од 13/08/2004 Galenika-Fitofarmacija.2017 - 01.09.2018 - 31. Земун 321-01-02226/2010-11 од 18/04/2011 CNCCJC. Нови Сад преко 25/02/2009 допуна: 321-01Pinus. Београд oд 26/12/2007 допуна:32101-929/2011-11 од 24/11/2011 Bayer CropScience.5 EC lambda-cihalotrin 25 g/l 821.12. Deutschland 321-01-00049-315/2007-11 Bayer. Kozak lambda-cihalotrin 50 g/l 824. Deutschland 321-01-00021-470/2008-11 Bayer.2016 - 24. Београд од 09/03/2007 допуна: 32101-946/2011-11 од 17/10/2011 Detia Degesh. Poncho 600 FS klotianidin 600 g/l 816. Austria 321-01-00003-36/2009-11 од Pinus Plus.40 814. Fyfanon 440 EW malation 440 g/l 496/2005-11 од 14/07/2005 321-01-00003-132/ 2009-11 од 10/03/2009 допуна: 321-01-1308/201111 од 24/01/2012 Bayer CropScience.07.07. Slovenija 00576/2010-11 од 25/02/2010 Galenika-Fitofarmacija. Match 050 EC lufenuron 50 g/l 826.2014 06. Београд Bayer CropScience.2017 - 25. Modesto 818.12. China 321-02-0001-20/ 2004-11 BV Komerc.03. Нови Сад 321-01-00049-126/2007-11 од 19/06/2007 допуна: 32101-863/2011-11 од 30/11/2011 Herbos. Београд допуна: 321-01-00212/ 201111 од 26/07/2011 Nufarm. Denmark 321-01-2118/2010-11 од 30.05.12. Deutschland 321-01-00049-5/2007-11 Gomađjo & Co.12.01. Суботица 2076/2010-11 од 20/10/2011 преко Makhteshim Agan.2013 - 31.04. Japan Timings.2013 - 30.2013 - 13. Београд 2005-11 од 25/03/2005 допуна: 321-01-00021147/2008-11 од 27/03/2008 Syngenta Crop Protection. Београд од 25/09/2006 допуна: 32101-949/2011-11 од 17/10/2011 Detia Degesh. Deutschland 321-02-00023-83/2007-11 Gomađjo & Co. Etiol prah 5 malation 50 g/kg 833. Deutschland 321-01-00003-252/2009-11 Bayer.2012 - 09. Београд oд 09/07/2009 допуна: 32101-932/2011-11 од 23/11/2011 VST Hemovet. Dasticid special malation 10 g/kg 830. Kaiso WG lambda-cihalotrin 50 g/l 823.2014 - 28.2018 - 26. Megathrin 2. 5650/3 од 30/12/2002 Switzerland допуна: 321-01-00960/ 2011Syngenta-Agro.12. Apache 50 WG klotianidin 500 g/kg 815. Degesch ploče magnezijum fosfid 560 g/kg 827.2018 30. Земун 321-01-01097/2009-11 од 17/12/2010 допуна: 321-012177/2010-11 од 22/12/2011 Makhteshim Chemicals Works. Београд од 24/04/2007 допуна: 32101-948/2011-11 од 17/10/2011 CNCCJC.

2016 31.11.2012 - 14.06.41 834. Letol EC 844.2019 31.2012 - 08.2013 - 17. Београд 321-01-00003-188/2009-11 (parafinsko) ulje од 25/05/2009 790 g/l mineralno Veterinarski zavod Subotica. Chess 50 WG 851. Нови Сад од 14/10/2004 metaflumizon 240 g/l BASF SE.2018 31. 321-02-00023-6/2006-11 од 100 g/l Israel 08/11/2006 допуна: 321-01Magan Agrochemicals. Methomex 20 SL 840. Beograd Galenika-Fitofarmacija.2013 - 31. Lannate 25 WP 841. Harpun EW 13/05/2011 321-01-02223/2010-11 од 18/04/2011 malation 950 g/l CNCCJC.2016 31. Deutschland 741/4 од 27/12/2001 Bayer.06.03.11.2015 - 31. Belo ulje EW 846.12.12. Земун oд 18/03/2008 допуна: 321-01-01036/201011 од 20/05/2010 metomil 200 g/l Makhteshim Chemicals Works.03. Суботица 321-01-1338/2009-11 преко Makhteshim Agan. Lannate 90 843. Bevetelik 853. Austria 321-01-00021-192/2008-11 240 g/l Galenika-Fitofarmacija. Hrvatska 321-02-00012-275/2003-06 (parafinsko) ulje Herbos Fitofarmacija. Нови Сад 2003-04 од 25/06/2003 metomil 900 g/kg Du Pont International Operations. Alverde 837. Суботица преко Makhteshim Agan. Rimon 10 EC 850. 321-02-00023-304/ 2006-11 500 g/l Switzerland од 10/01/2007 Syngenta-Agro.2016 - 31.2017 31. 321-02-00023-1/2006-11 oд (belo) ulje Israel 331/03/2006 допуна: 990 g/l Magan Agrochemicals. Земун 321-01-00867/2009 од 100 g/l 14/04/2010 piriproksifen Galenika-Fitofarmacija. Mesurol FS 500 838. Шабац 321-02-00023-25/ (parafinsko) ulje 2006-11 од 25/05/2006 900 g/kg mineralno Galenika-Fitofarmacija. Deutschland 321-01-00021-292/ 2008-11 BASF-Srbija. Eos 849. Belo ulje 847.03. Belol 845.2019 - 31. Actellic-50 852. Galmin 848. Etiol tečni 835.12. 321-01-00848/2009-11 oд 500 g/l Switzerland 31/12/2009 допуна: 321-01Syngenta-Agro.2013 - 18. 4371/4-2002 од 25/01/2003 (parafinsko) ulje Суботица допуна: 321-02-00020800 g/l 141/2005-11 од 21/07/2005 mineralno Herbos. Београд metomil 900 g/kg CNCCJC.12.03. China 321-02-00012-336/2006-06 BV Komerc. Суботица 888/2010-11 од 21/02/2011 преко Makhteshim Agan. 321-01-01269/2009-11 oд Israel 15/01/2010 Magan Agrochemicals. Harpun 854. Runner 240 SC 839.12.2013 - 31.2013 - 25. Београд mineralno Chemical Agrosava.12. China 321-02-00012-38/ BV Komerc. Земун 31. Београд допуна: 321-02-00001144/2004-11 од 28/07/2004 metoksifenozid Dow AgroSciences. Israel metomil 250 g/kg Du Pont International Operations. Београд допуна: 321-01-00959/ 201111 од 30/09/2011 pirimifos-metil Syngenta Crop Protection.2016 - 31.2016 22.12. Israel од 10/02/2010 novaluron Makhteshim Chemicals Works.12. Webetion ULV 836.2013 - 30.05. Bevenate 842. 321-01-1854/2010-11 од Swidzetland 14/03/2011 DuPont SRB.2019 - .05.2013 - 31.2019 - 31.2015 30.07. Israel pimetrozin Syngenta Crop Protection. Нови Сад од 06/08/2004 допуна: 321800 g/kg 01-672/2011-11 од 03/11/2011 mineralno Zorka-Zaštita bilja.12.03. Земун 321-02-00020-354/2005-11 (parafinsko) ulje од 30/01/2006 допуна: 321940 g/l 01-2001/2010-11 од 28/03/2011 mineralno Makhteshim Chemicals Works. Београд 00918 2011-11 од 30/09/2011 pirimifos-metil CNCCJC.06.12.03.2018 31. Београд oд 14/07/2008 допуна: 32101-00964/ 2009-11 од 20/07/2010 metiokarb 500 g/l Bayer CropScience. 321-01-1932/2010-11 од Swidzetland 04/02/2011 DuPont SRB. Нови Сад 17/11/2009 piriproksifen Galenika-Fitofarmacija.2014 - 31.12. China 321-01-3-207/2009-11 од 500 g/l BV Komerc. Земун 321-01-00866/2010-11 oд 100 g/l 06/04/2010 допуна: 321-01malation 600 g/l Cheminova.2016 - 08.

Celest top 312. Cruiser OSR 871. Београд CNCCJC. Movento 100 SC spirotetramat 100 g/l tau-fluvalinat 240 g/l 858. Београд Syngenta Crop Protection.3 g/l) 993/2011 од 23/12/2011 Dow AgroSciences. Ogriol ulje uljane repice 92% (812-880.12. Deutschland 321-01-1952/2010-11 од Bayer. Deutschland 321-01-02187 од 26/09/2011 Bayer. Force zea 280 FS 872.03.10. Actara 25 WG tiametoksam 250 g/kg 867.11. 321-01-1299/2009-11 од Switzerland 01/06/2010 Syngenta-Agro. Београд Bayer CropScience. Force 0.2018 - 31.12.2018 30.2018 - 06.12.2015 - 31.12. Laser 240 SC spinosad 240 g/l 856. Israel 11 од 31/03/2011 Galenika-Fitofarmacija. Deutschland 321-01-49-482/2007-11 oд Bayer.12.2013 - 29. Београд Bayer CropScience. 321-01-00049-45/ Switzerland 2007-11 oд 07/11/2007 Syngenta-Agro. Envidor spirodiklofen 240 g/l 857. 321-01-00021-250/ 2008-11 Switzerland од 21/10/2008 Syngenta-Agro.03.2013 31.09. 321-02-00012-262/ 2003-06 Switzerland од 10/05/2004 Syngenta-Agro. Switzerland Syngenta-Agro. Rebus tebufenozid 240 g/l 860.12. Calypso 480 SC tiakloprid 480 g/l 864.2017 - 31.3 + 8 g/l tiametoksam + teflutrin 200 + 80 g/l 870. Београд 31/12/2007 допуна:32101178/2010-11 од 20/07/2011 Syngenta Crop Protection. Slovenija Pinus Plus.09. Cruiser 600 FS tiametoksam 600 g/l 869. Нови Сад 17. Cruiser 350 FS tiametoksam 350 g/l 868. Proteus 110 OD tiakloprid + deltametrin 100 + 10 g/l tiametoksam 240 g/l 865. Holandski 321-02-1-166/2004-11 од Antili 22/07/2005 Magan Agrochemicals. Force 20 CS teflutrin 200 g/l 863. Суботица допуна: 321-01-2074/2011преко Makhteshim Agan. Mavrik EW 859.2013 - 321-01-00021-295/ 2008-11 15. Switzerland Syngenta-Agro. Ниви од 17/03/2008 допуна: 321Сад 01-174/2011-11 од 28/03/2011 Bayer CropScience. Actara 240 SC 866.12.42 855. Force 1.12.09.06. Београд допуна: 321-01-00906/ 201111 од 30/09/2011 Syngenta Crop Protection.2018 од 17/09/2008 допуна: 321-01-00910/ 201111 од 30/09/2011 7225/4-2002 од 25/01/2003 30. 321-01-00049-8/2007-11 од Switzerland 29/03/2007 Syngenta-Agro.5 G teflutrin 15 g/kg 862.12. Београд Syngenta Crop Protection.04. 321-01-850/2009-11 Switzerland oд 07/04/2010 Syngenta-Agro. Београд од 22/11/2005 допуна: 321-01-1924/201011 од 30/03/2011 Bayer CropScience.2014 - 31.2018 од 15/09/2008 допуна 321-01-00979/ 201111 од 30/09/2011 321-01-00021-501/ 2008-11 17. Београд допуна: 321-01-00980/ 201111 од 29/09/2011 Syngenta Crop Protection.2017 - - .2013 - 31. 321-02-00012-24/ Switzerland 2003-04 од 09/06/2003 Syngenta-Agro.5 FS tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil 262.2016 30.5 G teflutrin 5 g/kg 861. Rače. Bevepterex trihlorfon 800 g/kg 873. Земун 321-01-00021-148/2008-11 oд 08/12/2008 допуна: 321-01-1147/201111 од 23/12/2011 Syngenta Crop Protection. Београд допуна: 321-01-00920/ 201111 од 30/09/2011 Syngenta Crop Protection.5 + 25 + 25 g/l tiametoksam + metalaksil-M + fludioksonil 280 + 33.2013 - 321-01-00049-21/ 2007-11 - 05.12. Београд допуна: 321-01-00915/ 201111 од 30/09/2011 Syngenta Crop Protection. China BV Komerc. Београд допуна: 321-01-00917/ 201111 од 30/09/2011 Syngenta Crop Protection.2020 - 31.2017 31. 321-01-378/2011-11 од Switzerland 31/01/2012 Syngenta-Agro.06.2017 - 07.2013 - 21.2017 - 31. Београд 10/03/2011 Irvita Plant Protection. Београд допуна: 321-01-00914/ 201111 од 29/09/2011 Syngenta Crop Protection.2013 - 31. Deutschland 321-02-00020-607/2005-11 Bayer. Austria 321-01-00021-193/2008-11 Agrimatco Group Dipkom.09. Нови Сад Pinus.

Београд 321-02-00012-150/2003-06 од 13/04/2004 13.2011 У 50 g/l допуна: 321-01-00021ПОСТУПКУ 394/2008-11 од 24/11/2008 877.2017 Magan Agrochemicals. Philadelphia. Gardene 7 metaldehid 50 g/kg Zapi.2014 200 g/kg BASF.2017 Agromarket. Крагујевац од 13/11/2007 допуна: 32101-1564/2011-11 од 30/01/2012 888. Nissorun 10 EC heksitiazoks 321-02-00001-14/2004-11 од 06.04. Суботица од 29/09/2008 преко Makhteshim Agan.01.2014 од 22/09/2005 допуна 321-01-00049313/2007-11 од 11/10/2007 887. Vydate 10 L oksamil 100 g/l DuPont International Operations. Суботица допуна: преко Makhteshim Agan. Israel допуна: 321-01-1378/201111 од 20/10/2011 ___________________________________________________________________________________________________________________ 885.12. France Nippon Soda.12. Београд 24/01/2011 допуна: 321016/2011-11 од 15/04/2011 _____________________________________________________________________________________________________________________ 875.08. Deutschland 1992/4 од 27/12/2001 31. Ortus 5 SC fenpiroksimat 2925/3 од 28/12/2001 28. Portugal Agromarket.12. Slovenija Pal Proprom. Београд допуна: 321-02-000239/2006-11 од 08/02/2006 886. Japan 321-01-00003-28/2009-11 од 25.08.2014 100 g/l 06/08/2004 допуна 321-012206/2010-11 од 28/03/2011 878.Srbija.2014 Swidzetland од 18/01/2005 допуна: 321DuPont SRB. Omite 570 EW propargit 570 g/l Chemtura. Крагујевац 25/03/2009 881.12. Switzerland 321-01-1969/2010-11 од 24. Apollo 50 SC klofentezin Irvita Plant Protection. 321-02-00001-111/2004-11 30.2013 - . Sanmite 20 WP piridaben 200 g/kg Nissan Chemical.2013 Bayer. Mesurol granulat 7 Ж) РОДЕНТИЦИД 889.2019.06. У 17/08/2009 ПОСТУПКУ 876. Београд преко Arysta LifeScience.2017 Agromarket. Hrvatska 5490/3-2002 од 27/02/2003 27. Japan Vins 2000.05.02. Israel 321-01-22/2010-11 од 27/01/2010 879.43 од 05/04/2007 321-02-00012-18/2003-04 од 29.2018 Timings. Holandski 321-02-00012-145/2003-06 31. Крагујевац Nihon Nohyaku.2013 09/06/2003 допуна: 321-0101034/2010-11 од 09/07/2010 _____________________________________________________________________________________________________________________ 874. Japan Delta Agrar. USA Galenika –Fitofarmacija.2014 - Bayer CropScience. Pužomor 7pelete metiokarb 40 g/kg Chemical Agrosava. Italy 321-01-00021-289/2008-11 31. Нови Сад 19/05/2006 допуна: 321-0100049-110/2007-11 од 19/04/2007 882.12. Београд 321-02-00001-208/2004-11 31. Београд 03/11/2011 880. Brоdilonmamac 7 bromadiolon Veterina.2014 500 g/l Antili од 08/03/2005 Magan Agrochemicals. Demitan 200 SC fenazakvin 200 g/l Gowan. Nederlands 321-02-00023-27/2006-11 од 31.03.12.2019 31. Београд 01-2198/2010-11 од 16/04/2011 _____________________________________________________________________________________________________________________ E) ЛИМАЦИДИ 884. Београд Ђ) НЕМАТОЦИДИ 883. Земун Д) АКАРИЦИДИ 321-01-3-256/2009-11 од 17. Arion 7 gvožđe iz gvožđepirofosfat-hidrata 4 g/kg metiokarb 40 g/kg Unichem. Carakol 7 metaldehid 50 g/kg Kollant.11.12.11. China 321-01-517/2011-11 од 01. Italy 321-01-00049-200/2007-11 13.2015 Mantis. Fury 10 EC zeta-cipermetrin 100 g/l FMC. Masai tebufenpirad BASF Agro. Kingbo oksimatrin 2 g/l Beijing Kingbo Biotech.

06. Београд допуна: 321-01-00003101/2009-11 од 05/03/2009 Veterina.2017 - 31. Нови Сад 321-02-00020-694/2005-11 30.2012 - 31. Brody pillow 7 shaped wax blocks brodifakum 0.05 g/kg 896.12. Суботица од 19/11/2008 преко Makhteshim Agan. China 321-02-00020-667/2005-11 08. Београд 3467/5 од 30/12/2002 Ciklonizacija. Faciron uljni hlorofacinon кoncentrat 2.12.12. Brody fresh 7 bait brodifakum 0.2015 од 06/07/2006 Ciklonizacija.02.12. Суботица oд 19/11/2008 допуна: 321преко Makhteshim Agan. Суботица oд 14/11/2008 допуна: 321преко Makhteshim Agan.2017 31. Italy 321-01-00021-456/2008-11 Magan Agrochemicals. Israel 01-216/2010-11 од 12/02/2010 Kollant. Hrvatska 321-02-00012-85/2003-04 Komex Agrar. Hrvatska Komex Agrar. Mamak B7 894. Italy 321-01-00021-500/2008-11 Magan Agrochemicals.05 g/kg 897.12. Суботица од 07/11/2008 допуна: 321преко Makhteshim Agan. Нови Сад 5493/3-2002 од 27/02/2003 27.12.05 g/kg 899.2013 - 30. Israel допуна: 321-01-1375/201111 oд 18/10/2011 Kollant.12. Brodisan7А 893.2018 31.2012 - Kollant.12.2012 - 31.12. Brоdilon 7blok 891. Ratibrom 2 fresh bait 0. Суботица од 04/05/2008 допуна:321преко Makhteshim Agan. Ratibrom 2 pelete bromadiolon 0.06.05 g/kg 898. Detrin A 7 holekalciferol 1 g/kg 908. Нови Сад од 11/03/2008 Galenika-Fitofarmacija.2017 - 31.06. Storm parafinski 7 blokovi flokumafen 0.2017 - 31.75 g/kg 909.44 890. Hrvatska 321-02-00012-84/2003-04 Komex Agrar.2014 BV Komerc. Рума Ekosan.09. Switzerland 5657/2 од 30/12/2002 BASF-Srbija.11. Рума Veterina.02. Italy 321-01-00021-497/2008-11 Magan Agrochemicals. Italy 321-01-00021-462/2008-11 Magan Agrochemicals. Ekostop D3 7 holekalciferol granule 0.06. Italy 321-01-00021-499/2008-11 Magan Agrochemicals.05 g/kg 905.2017 - 07. Ratibrom 2 grain bromadiolon 0.075 g/kg 907.2014 - 31. Israel 01-212/2010-11 oд 12/02/2010 Kollant. Нови Сад 321-02-00020-695/2005-11 30. Суботица од 14/11/2008 допуна: 321преко Makhteshim Agan. Italy 321-01-00021-457/2008-11 Magan Agrochemicals. Нови Сад од 08/12/2006 допуна: 32101-00049-94/2007-11 од 22/03/2007 ___________________________________________________________________________________________________________________ З) РЕПЕЛЕНТИ .2013 - 321-02-00012-240/ 2003-06 од 13/10/2004 3466/5 од 30/12/2002 30. Нови Сад 321-02-00020-696/2005-11 30. Brody grain 7 brodifakum 0. China 321-01-00021-181/2008-11 BV Komerc. Земун 6/0-03-0168/0004 од 18/12/ 2000 допуна: 321-011133/2011-11 од 29/12/2011 BASF Agro. Суботица од 14/11/2008 допуна: 321преко Makhteshim Agan.03.05 g/kg 901.5 g/l 906.05 g/kg bromadiolon 0. Faciron forte 7 mamac hlorofacinon 0.2016 31. Ekosel C granule natrijum-selenit 1 g/kg 911. Рума од 05/11/2003 Sigo.05 g/kg 900. Рума Veterina. Београд Ciklonizacija. Hrvatska Komex Agrar.2017 - 31. Israel 01-210/2010-11 oд 12/02/2010 Kollant. Italy 321-01-00021-346/2008-11 Magan Agrochemicals. Brоdilon 7pelete 892.2013 - 5491/3-2002 од 27/02/2003 27. Israel 01-1373/2011-11 oд 20/10/2011 Ekosan. Cinkosan7 cink-fosfid 20 g/kg cink-fosfid 840 g/kg cink-fosfid 840 g/kg 902.12. Bevelin prah 7 varfarin 5 g/kg Komex Agrar.12.05 g/kg bromadiolon 0.05 g/kg 895.12. Faciron prah 7 903.2012 - 30. Ratibrom 2 pillow shaped wax block bromadiolon 0. Israel 01-1377/2011-11 од 18/10/2011 Kollant.05 g/kg bromadiolon 0. Israel 01-215/2010-11 од 12/02/2010 Kollant.05 g/kg bromadiolon 0.06.2013 - 30.2013 - 31. Cinkfosfid 7 prah 904.2017 - 31.06.2016 од 30/06/2006 Ciklonizacija.2015 од 30/06/2006 CNCCJC.05 g/kg bromadiolon 0. Рума од 05/11/2003 Veterina. Ekosel C natrijum-selenit parafinski blok 1 g/kg 910. Београд 321-02-00012-239/ 2003-06 oд 03/11/2004 Jining Chemical.12.2017 - 31.

3018/2-2001 од 30/12/2002 polioksi sorbitol oleat Switzerland допуна: i polioksi tridecil Syngenta-Agro. Београд преко Lances 19/12/2003 допуна: 321-01Link.2021 - 15.06. Београд 897/2011-11 од 30/09/2011 mineralno ulje 700 g/l Galenika-Fitofarmacija.01. Београд од 12/11/2007 100 % polimetilsiloksan Goldschmidt. Adsee AB8 600 etil i metil estri biljnih ulja (oleati) 684 g/l izodecil aklohol etoksilat 900 g/l Victorian Chemical. Београд 15/01/2008 ___________________________________________________________________________________________________________________ И) АЂУВАНТИ 914.2018 - 23. Београд 2008-11 од 26/02/2008 допуна: 321-01-231/2010-11 од 18/02/2010 31. Hasten 915. USA 321-01-897/2010-11 од Vins 2000.2017 - . допуна: metil palmitat. Deutschland 321-01-3-30/2009-11 од (kopolimer) + polietar Syngenta-Agro.2019 - 30. Београд 25/03/2009 допуна: 321-0180 + 20 % 01033/2011-11 од 30/09/2011 polioksietilenStockton Chemical. Deutschland 321-01-00049-99/2007-11 polimetilsiloksan BASF-Srbija.2021 - 15. Kunilent R-12 sulfonovano riblje ulje Chromos Agro.12.01. USA 321-01-00021-85/ alkilamin 70 % Stockton. Italy 321-01-00003-91/2009-11 од etoksilat 900 g/l Agrolink.04. Switzerland pinolen 960 g/l Miller Chemical. Detia wuhlmausgas kalcijum karbid Detia Degesch. Switzerland 00049-253/2007-11 од 11/06/2007 polialkilenoksidMomentive Performance 321-02-00020-27/ heptametilMaterials.09. Nu film 17 923.2012 - 10.45 912. Земун 321-01-818/2009-11 oд 21/07/2011 допуна: 321-01818/2011-11 од 26/12/2011 mineralno ulje 700 g/l Galenika-Fitofarmacija.2018 - 30. Vin film 922. Београд 25/01/2011 913.01. Земун 321-01-1133/2009-11/1 oд 30. Alteox Wet 919.09. Земун 321-01-819/2009-11 oд 21/07/2011 допуна: 321-01819/2011-11 од 26/12/2011 mineralno ulje + Syngenta Crop Protection.2017 30. Silwet L 77 924.2013 - 12.2021. Break thru S-240 926. Београд 03/02/2009 допуна: 321-011171/2009-11 од 07/12/2009 izodecil aklohol Du Pont International Operations.09.07. Deutschland 321-02-00012-258/2003-06 kiselina (metil BASF-Srbija.2015 - 30. Deutschland 321-01-1088/2009-11 од 20. Deutschland преко 2005-11 trisiloksan Chemtura.2016 30. Magis 917.2018 800 g/l Pest Pan. Београд преко Lances 15/07/2011 Link. mešavina alkilbenzena + fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola + oleinska kiselina 345 + 325 + 208 + 46 g/l polietarGoldschmidt. Београд Galenika-Fitofarmacija.06. Hrvatska 321-01-00021-25/2008-11 од 15. USA 321-02-00012-57/2003/04 од Vins 2000.09. 800 g/kg Gomađo.2013 - 30. Nederlands oд 26/09/2005 84% Mantis. metil 321-01-00021-118/2008-11 stearat.2021 - 31. Alteox Wet 40 920. Dash 925.2011 321-01-00821/2009-11 od 22/04/2010 допуна:321-011134/2011-11 од 23/11/2011 izodecil aklohol Lamberti. metil oleat) + од 13/05/2008. Београд 321-01-11-1171/2009-11 од alkohol 07/12/2009 600 + 400 g/l (odnos 2:1) pinolen 875 g/l Miller Chemical. Etalfix pro 927.12. Atplus 463 921.2013 - 22. 321-01-00021-28/2008-11 oд etoksilat 900 g/l Swidzetland 23/01/2008 допуна: 321-01Du Pont SRB. Australija BASF-Srbija.08.2018 - 15.06.07. Trend 90 918. Београд од 16/03/2004 mistirat. Нови Сад допуна: 321-01-00021249/2008-11 од 21/04/2008 metil estri masnih BASF SE. Alteox T prima 916.11.07.

doc/1 Kanesho Soil Treatment.2018 - .0062.06. Japan 321-02-00020-658/2005-11 30. 321-01-00003-383/2009-11 30.09.2014 Vins 2000. Frigate polioksietilenalkilamin 830 g/l Ishihara Sangyo Kaisha. Београд ___________________________________________________________________________________________________________________ К) ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗЕМЉИШТА 930.06. Belium 321-01-00003-44/ Mantis.109. Нови Сад 2009-11 од 03/06/2009 30. Basamid granulat dazomet 970 g/kg 4827011. Београд преко ISK od 08/03/2006 Biosciences. Concep III 8 960 EC fluksofenim 960 g/l Syngenta Crop Protection. Belgium ___________________________________________________________________________________________________________________ Ј) ПРОТЕКТАНТИ 929.2012 Switzerland од 09/06/2009 Syngenta-Agro.46 928.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful