SASCHA HASELMAYER | JAKOB H RASMUSSEN

VYZNEJTE SE VE ZMENÁCH
PRÍRUCKA

NOVÉ PRÍSTUPY K ZADÁVÁNÍ VEREJNYCH ZAKÁZEK VYTVORÍ NOVÉ TRHY

PODĚKOVÁNÍ
Tato kniha je výsledkem společného projektu ACC1Ó a Living Labs Global. Významnou podporu poskytli členové Living Labs Global, neziskové organizace na podporu inovací služeb ve městech; tým ACC1Ó, katalánské agentury pro konkurenceschopnost, a konsorcia euroPROC. Cenné redakční připomínky poskytli zejména Lucy Ratcliffe, Anna Domingo, Nicolas Espitalier a Isidre Sala. Alejandro Masferrer a Marc Panero převedli komplexní myšlenky do dosažitelných vizualizací. Bez úsilí, které věnovalo přes 25 přispěvatelů této knihy, bychom nezískali tak bohatý zdroj zkušeností a názorů. Kniha podává špičkový přehled o současných trzích, který je zároveň velmi srozumitelný.

PROHLÁŠENÍ EU
Projekt EUROPROC je spolufinancován Evropskou komisí (EFRR). Tato publikace odráží názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli možné užití zde uvedených informací.

© Katalánská vláda Ministerstvo práce a podnikání Katalánská agentura pro konkurenceschopnost, ACC1Ó ACC1Ó Passeig de Gracia, 129 08008 Barcelona Tel. +34 93 476 72 00 www.acc10.cat Autoři: Sascha Haselmayer a Jakob H Rasmussen Koordinace: Nicolas Espitalier Vydala: ACC1Ó Design: BaseDesign První vydání: duben 2011 Tisk: Gráficas Rey S.L. Vydání v angličtině: 1 500 výtisků Povinné kopie: B17911-2011

Vytištěno na běleném papíře 100 % FSC®, s využitím 100 % vláken konečného spotřebitele metodou bez použití chloru (PCF). Ekoznačka EU (n°FR/011/003) - ISO 14001 - OHSAS 18001

Obsah

Strana 4

PŘEDMLUVA ÚVOD

6

ZADÁVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZAKÁZEK 10
Již brzy bude padesát procent zadávaných veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí. Přestože rozdíly nadále přetrvávají, podniky se mohou řídit certifikací. Vlády se snaží zvýšit množství příležitostí pro menší podniky.

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 30
Napříč trhy se rozšiřují politiky pro sociální odpovědnost. Veřejní zadavatelé mají možnost zvážit sociální dopady ve výběrových řízeních a požadovat důkazy. Existují sice rozdíly v interpretaci politik napříč trhy, ale eticky zaměřené spotřebitelské trhy rostou a poskytují možnosti pro příležitosti.

8

Jaké výhody vám poskytuje nový přístup k zadávání veřejných zakázek? Tato kniha pomáhá malým a středním podnikům sledovat změny, které probíhají v oblasti veřejných zakázek. Představujeme nové trendy, různé způsoby zavádění politik, příležitosti k růstu a nejnovější zkušenosti, které vám pomohou identifikovat příležitosti a rizika.

ÚVOD POLITIKA V PRAXI ROZHOVOR
John Conway, DEFRA

11 12 14

ÚVOD POLITIKA V PRAXI PŘÍLEŽITOSTI PŘÍPADOVÉ STUDIE

31 34 36

PŘÍLEŽITOSTI PŘÍPADOVÉ STUDIE

16

18 Posunutí možností ekologické klimatizace Podnik IV Produkt pomohl městu dosáhnout ambiciózního cíle v oblasti energetiky v rámci vyjednávacího řízení, což otevřelo nové trhy. Kvalitu vody monitoruje satelitní technologie Podnik Starlab inspiroval Barcelonu nevyžádanou nabídkou na výměnu sensorů pro monitorování pobřežních vod bezúdržbovými satelitními daty. Energetické úspory v českém Národním divadle Podnik ENESA provedl rekonstrukci zařízení v divadle, která přinesla dobrou návratnost investice díky energetickým úsporám. Skandinávské zadávání ekologických zakázek v hotelnictví Pět skandinávských zemí vyvíjí společné standardy pro zakázky v hotelových službách s cílem poskytnout provozovatelům jasnější podmínky. Pilotní projekty pro inteligentní systémy nakládání s odpady Urbiotica spustila pilotní projekt inteligentního systému sběru odpadu, aby tak snížila dvacetiprocentní podíl městského rozpočtu na odpady.

38 Řešení pro zrakově postižené ve Stockholmu Technologie poskytnuté podnikem Astando pomáhají městu poskytnout řešení, které změní životy tisíců zrakově postižených občanů. Hřiště pro všechny věkové skupiny: nákup sociální vize Podnik Lappset redefinoval význam hřiště zahrnutím seniorů, což přimělo ke změně jednání místní vlády. Obchodní riziko a hodnota odpovědného zadávání zakázek Podnik Instrumenta dodával chirurgické rukavice na základě podmínek zásad chování města Stockholm a získal zkušenost ohledně dodržování pravidel v rámci dodavatelského řetězce.

DOPORUČENÍ

44

DOPORUČENÍ

28

Obsah

Strana 5

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO INOVACE 46
Oblast inovací vytváří stále rostoucí agendu, v jejímž rámci musejí vlády reagovat na výzvy v oblasti udržitelnosti, kvality a technologií. Inovativní zadávání veřejných zakázek je souborem nástrojů ke koupi vývoje nových řešení.

ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 70
Ambiciózní podniky mohou zvýšit svůj prodej díky elektronickému zadávání veřejných zakázek, a veřejní zadavatelé mají možnost jen v Evropě ušetřit zhruba 50 miliard EUR. Existují značné rozdíly v zavádění tohoto přístupu, ale jeho přeshraniční prosazení brzy otevře nové trhy.

ZÁVĚRY

88

ÚVOD POLITIKA V PRAXI ROZHOVOR

47 50

Nové přístupy k zadávání veřejných zakázek poskytují podporu menším podnikům a mají ambici nejen měřit přínosy, nýbrž i transformovat veřejné služby. Vaše strategie určí, jak se zorientujete v přechodném období a zda se stanete tím, kdo udává směr, budete následovat nebo zůstanete na nových trzích pozadu.

ÚVOD POLITIKA V PRAXI PŘÍLEŽITOSTI PŘÍPADOVÉ STUDIE

71 72 74

52 Jakob Edler, University of Manchester

EUROPROC

90

NĚKOLIK PŘEKÁŽEK MNOHO PŘÍLEŽITOSTÍ ROZHOVOR
Juan F Rada, společnost Oracle

54 55 56

PŘÍPADOVÉ STUDIE

58 Trh pro inovace ve městech Living Labs Global pomáhá čtyřiceti samosprávám shromažďovat tržní informace a spouštět inovativní projekty. Vstup na trh s neúspěšnou nabídkou v oblasti dopravy Při představení nového dopravního řešení za použití inovativních metod narazil podnik Trip Convergence na překážky na trhu. Vytvoření trhu pro energeticky efektivní okna Trhy v oblasti energetických úspor stagnovaly, což přimělo švédskou vládu k seskupení kupujících a k zadání zakázky na zásadní pokrok ve výrobcích. První město na světě s mobilním parkováním Tallinn využil radikální inovace pro systém parkování a umožnil firmě NOW! Innovations poskytnout řešení pro dalších dvacet světových měst. Znovuobjevení kol pro veřejnost Firma Modular úspěšně používá selský rozum v konkurenci globálnímu systému veřejných kol.

76 Širší internetový dosah zadávání veřejných zakázek v USA Federal Business Opportunities je webovou stránkou, která zajišťuje dostupnost veškerých veřejných zakázek nad 25 000 dolarů všem podnikům. Zpřístupnění veřejných zakázek malým a středním podnikům Nové iniciativy vlády Spojeného království zajišťují lepší přístup malých a středních podniků k příležitostem v oblasti veřejných zakázek a omezení byrokracie. Výhoda plynoucí z přeshraničního elektronického zadávání zakázek Alfa1lab je průkopníkem v oblasti elektronického zadávání zakázek zaměřená na nové evropské standardy, což přináší značnou obchodní návratnost. Evropský standard elektronického zadávání zakázek bez hranic Dvanáct evropských trhů spolupracuje na vytvoření programu PEPPOL, evropského systému sdílení veřejných zakázek bez ohledu na hranice. Rozšíření dánského elektronického zadávání zakázek Celostátní platforma pro zveřejňování výběrových řízení a schvalování dodavatelů nabízí volně přístupnou registraci.

DOPORUČENÍ

68

DOPORUČENÍ

86

Předmluva

Strana 6

PŘEDMLUVA
V současnosti panuje shoda, že otázkou již není, zda by měl veřejný sektor zavádět ekologické, sociální a inovativní aspekty do rozhodování při zadávání veřejných zakázek, ale jakým způsobem má tak činit. O problematice se široce diskutuje a zintenzivnila se i snaha sdružit globální veřejné politiky. Oblast politik pro veřejné zakázky samozřejmě nemohla zůstat stranou této debaty, protože nelze podceňovat důsledky pořizování zboží a služeb a realizací veřejných prací. Šestnáct procent evropského HDP pochází z veřejných zakázek zadaných místními, krajskými, státními či evropskými veřejnými institucemi. Jejich vliv na globální údaj je důležitý sám o sobě, zároveň slouží jako dobrý příklad pro další zadavatele. Otázkou tedy není, zda nebo proč, nýbrž jak. Jelikož jde o dynamický proces, který vždy poskytuje prostor pro zlepšení, měly by všechny zúčastněné strany spolupracovat jako hnací síla, díky níž se veřejné zakázky vyvíjí a zvyšuje se jejich kvalita. Veřejné instituce jsou zavázány k poskytování nejlepšího poměru cena-výkon při svých nákupech, a za svá rozhodnutí v tomto směru nesou plnou odpovědnost. Stále se zdokonalují způsoby, jak začlenit do hodnocení širokou škálu důsledků nákupních rozhodnutí. Veřejní rozhodující činitelé musejí stále častěji zvažovat nejen řešení hlavní potřeby, nýbrž i analyzovat další aspekty v procesu výběru dodavatele. Evropské orgány si kladou za cíl udávat takový směr, aby byly postupy při zadávání zakázek transparentnější, ale také konzistentnější. Zavedou-li se do rozhodovacího procesu určité aspekty, které pravděpodobně v minulosti nebyly brány v potaz, profitovat budou všechny zúčastněné strany. To je zejména důležité v současné situaci finanční krize, kdy veřejné instituce musejí snižovat rozpočty a účetní oddělení veřejných služeb bojují s výkonnostními indikátory.

Nejznámějším novým přístupem k politikám veřejných zakázek je pravděpodobně úsilí o zadávání co nejekologičtějších veřejných zakázek. V posledních dekádách se v souvislosti se situací v životním prostředí mění způsob uvažování jak veřejných zadavatelů, tak občanů. Panuje shoda v tom, že čím je zakoupený produkt ekologičtější, tím lépe. Dodavatelé, kteří opakovaně zásobují veřejný sektor, mezi nimiž je mnoho malých a středních podniků, už investovali prostředky do zlepšení šetrnosti svých výrobků k životnímu prostředí. I díky tomu se jim daří získávat pozornost veřejných zadavatelů. Ti se při svých rozhodováních mohou řídit projekty, které zohledňují celkový životní cyklus výrobku či služby, včetně jejich karbonové stopy či spotřeby vody. Velmi brzy tak nastane situace, kdy výrobky či služby nabízené veřejným zadavatelům budou muset splňovat ekologická kritéria i po uplynutí doby, kdy budou sloužit účelům veřejné instituce. Vyspělejší technologie jsou tedy bezesporu velkou konkurenční výhodou.

Předmluva

Strana 7

Také otázka nutnosti převedení postupů pro zadávání veřejných zakázek do plně elektronických procesů je již jasně vyřešena. Elektronické postupy poskytují jasné výhody, protože jsou mimo jiné transparentní, jednoduché, rychlé, nabízejí rovné příležitosti a minimalizují chyby. Aby však byly veškeré veřejné zakázky v Evropě zadávány pomocí bezpečných a uživatelsky jednoduchých elektronických platforem, je zapotřebí ještě dalšího úsilí. Pro partnery EuroPROC bylo tedy relativně snadné vybrat výše zmíněná témata jako součást tohoto průvodce. Cítili jsme však potřebu zahrnout také nové přístupy, které přitahují naši pozornost a jsou stále důležitější. Stále více veřejných institucí se snaží najít způsob, jak zlepšit pomocí zadávání veřejných zakázek neutěšenou sociální situaci. Současné vážné finanční krize omezují veřejné rozpočty mnohých evropských zemí a dochází k dramatickým škrtům v sociálních rozpočtech. V brzké budoucnosti není prostor pro ekonomický optimismus, veřejné orgány se proto intenzivně snaží nalézt nové způsoby, jak dodržet své závazky vůči občanům. Více než kdy jindy je nutná naprostá efektivita veřejných výdajů. K tomuto cíli je možné přistupovat poskytováním takového zboží či takových služeb, které nejen uspokojí okamžitou potřebu, ale jsou řešením i pro další sociální otázky. Veřejné organizace se snaží nalézt zajímavá řešení pro tuto problematiku. Ještě větší výzvou může být propojení prosazování inovací a zadávání veřejných zakázek. Jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění se stala Unie inovací. Politiky veřejných zakázek se proto jasně řídí touto strategií, protože jak politiky, tak strategie mají kvantitativní i demonstrativní vliv. Náležité politiky zadávání veřejných zakázek mohou zvýšit inovační snahy soukromého sektoru sloužící obecnému prospěchu (jak ukazují pozitivní zkušenosti ze zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi), a evropská politika propaguje přesun inovačního know-how z veřejného do soukromého sektoru a naopak. Partneři euroPROC pracují již déle než dva roky na podpoře přístupu malých a středních podniků na trhy veřejných zakázek a rádi by se tak účastnili této diskuse. Jsme přesvědčeni, že příručka „Vyznejte se ve změnách – nové přístupy k veřejným zakázkám vytvoří nové trhy“ se stane jedním z nejzajímavějších výsledků projektu. Tato příručka není interním dokumentem pro členy konsorcia, naopak je určena všem klíčovým hráčům v oblasti veřejných zakázek. Klade si za cíl motivovat malé a střední podniky, aby převzaly iniciativu nad veřejnými zakázkami s cílem zlepšit jejich šetrnost k životnímu prostředí, jejich inovační potenciál a sociální odpovědnost, a aby pomohly veřejným zadavatelům využívat elektronické platformy. Věříme, že čtenářům poskytne tato příručka zajímavý a užitečný přehled, který povede ke zkvalitňování postupů zadávání veřejných zakázek, a tím k užitku všech občanů. Isidre Sala Koordinátor projektu euroPROC

Úvod

Strana 8

ÚVOD
JAKÉ VÝHODY VÁM PŘINESOU NOVÉ TRENDY V ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK?
Veřejné zakázky přestavují zhruba šestnáct procent světového HDP. Jde o obrovský a rozmanitý trh, ve kterém se mění konkurenční prostředí následkem globalizace a zvýšené transparentnosti. Tato příručka je určena malým a středním podnikům, které se zajímají o mezinárodní trhy a o vliv, jaký mají nové politiky pro zadávání veřejných zakázek na jejich šance na trhu. V neposlední řadě jsou vlády pod tlakem zavádět inovace. Objevily se zásadní společenské otázky jako stárnutí, změna klimatu či dostupnost, jež vyžadují řešení, která prozatím buď neexistují, nebo nejsou použitelná v dosavadních systémech. Výsledkem je, že vlády začínají uznávat nutnost sdílet rizika při hledání nových přístupů s velkými i malými podniky. Z těchto podmínek vyplynuly čtyři hlavní přístupy k zadávání veřejných zakázek, které změnily způsob, jak se uplatňují nařízení a postupy pro zadávání veřejných zakázek: ekologické a sociálně odpovědné veřejné zakázky, veřejné zakázky pro inovace a elektronické zadávání veřejných zakázek.

DYNAMICKÝ, DOPOSUD NEUSTÁLENÝ TRH
Nové přístupy prezentované v této knize navazují na rozvoj, který ovlivnil většinu veřejných institucí. Zaprvé, vlády cítí potřebu reagovat na konkurenční tlak po lepších službách za nižší cenu, ale také hledat globální trhy, které nabízejí efektivnější řešení. Společně s rostoucí transparentností vlád bude pravděpodobně růst veřejný dohled nad utrácením. Zadruhé, mění se definice hodnoty peněz. Hodnota již není měřena jen kupní cenou, nýbrž i udržitelností investice včetně nákladů na životní cyklus a ekologických a sociálních dopadů. Zatřetí, technologie mění způsob, jakým vlády řeší zásadní otázky, ale i jak jednají s dodavateli pomocí elektronického zadávání zakázek, jak zveřejňují data a výsledky tržních výzkumů s cílem snížit náklady jen v Evropě o 50 miliard EUR, nebo jak jsou nuceny chovat se zodpovědněji a nacházet lepší řešení.

Úvod

Strana 9

PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKO NEČINNOSTI
Pro podniky vytvářejí nové přístupy dynamické prostředí, v němž existuje jen málo společných kritérií či postupů, jež pomáhají krátkodobým rozhodnutím. Podniky čelí složité otázce, jakou strategii ve světle těchto trendů zvolit. Jak se dostat k 436 miliardám EUR v ekologických fondech, které přislíbily vlády jako součást opatření na oživení ekonomiky? Stanete se průkopníkem, který objeví novou oblast a bude určovat budoucí poptávku? Budete následovat průkopníky a zaměříte se na prosazování jejich úspěchů na masových trzích? Nebo budete opozdilcem, který nabídne výhodná řešení pro masové trhy, jež chtějí dodržovat nové trendy s minimálním úsilím? Ať je vaše odpověď jakákoli, existuje pro vás mnoho příležitostí, zejména jste-li iniciativní. Nečinnost se může projevit jako velká chyba, budou-li ostatní konkurenti aktivněji využívat rostoucí transparentnost a změnu kritérií, aby tak nabízeli udržitelná řešení za konkurenční ceny.

ZVÁŽENÍ STRATEGIE PRO VÁŠ POSTUP
Obecně by tato příručka měla poskytnout pomoc podnikům s vedoucím postavením na trhu, které chtějí pochopit, jak se mění trhy veřejného sektoru a jak funguje kritická přechodná fáze, která pravděpodobně na krátkou dobu zásadně ovlivní jejich rozvoj. Oblast veřejných zakázek je a nadále bude velmi složitým a různorodým trhem. Krátká příručka proto nemůže detailně obsáhnout mezinárodní trhy, regulace a politiky. V této přechodné fázi navíc existuje jen málo spolehlivých indikátorů poskytujících kvantitativní pohled, a nové přístupy se chovají odlišně podle toho, prodáváte-li veřejným institucím lékařské přístroje, úklidové služby či energii. Tato příručka by vám měla pomoci zhodnotit vliv zmíněných trendů na váš trh, zvážit různé možnosti výsledků současného přechodného období, a zjistit, zda je váš podnik připraven využít nových trendů ve svůj prospěch.

PŘÍRUČKA PRO ORIENTACI VE ZMĚNÁCH
Na rozdíl od velkých podniků, které využívají silného postavení na mnohých trzích a zdroje určené na překonání přechodných období, musejí malé podniky zacházet se svými omezenými prostředky opatrně, ať už jde o jejich zacílení, určení priorit či rozdělení. Ve čtyřech kapitolách této příručky jsou představeny často vzájemně propojené přístupy, které jsou striktně zaměřeny na perspektivu malých podniků. Na příkladech rozdílů, jak jsou tyto trendy zaváděny na národních, regionálních či místní ch úrovních, je vidět, že trhy zůstávají i nadále často roztříštěné. Jsou také uvedeny specifické příklady jako ukázky trendů, jež otevírají malým podnikům nové příležitosti na trhu. Případové studie poukazují na konkrétní zkušenosti v rámci nových přístupů a prezentují úspěchy i potíže, které se objevily v průběhu realizace.

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 10

1. ÚVOD 2. POLITIKA V PRAXI 3. ROZHOVOR 4. PŘÍLEŽITOSTI 5. PŘÍPADOVÉ STUDIE 6. DOPORUČENÍ
PŘISPĚVATELÉ: IRENE COMPTE, JOHN CONWAY, ARECELI PI FIGUEROA, VANESSA HÜBNER, CHONG-WEY LIN, ANASTASIA O’ROURKE, IVO SLAVOTÍNEK, MANUEL SWÄRD

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 11

ÚVOD
Politiky zadávání ekologických veřejných zakázek již brzy ovlivní asi padesát procent Evropských výběrových řízení na veřejné zakázky. Přestože rozdíly nadále přetrvávají, podniky se mohou řídit certifikací a standardy. Osvědčené postupy ukazují, že větší šetrnost zboží a služeb k životnímu prostředí může dodat významnou hodnotu zadavatelům i poskytovatelům.
Vlády celého světa se snaží převzít vedoucí úlohu v zadávání ekologických veřejných zakázek zaváděním nových regulačních opatření, modelů nákladů na životní cyklus, preferovaných postupů a obchodních případů. Obecným cílem je zaměřit se na otázky změny klimatu, udržitelného využívání zdrojů, zdraví a bezpečnosti a nakládání s odpady. Další motivací pro zadávání ekologických veřejných zakázek je zformovat trendy ve vývoji, výrobě a spotřebě zboží a tím pomoci transformovat zavedené trhy. V posledních letech působí veřejní zadavatelé jako důležitý faktor ve vytváření hlavních trhů pro ekologické kancelářské potřeby a nemocniční zboží, vozidla na elektrický či vodíkový pohon, obchodování v souladu se zásadami spravedlivého obchodu (fair-trade) a biopotraviny. Výsledkem mohou být nové produkty, standardy i obchodní modely. Budou-li hlavní zákazníci z řad veřejných zadavatelů požadovat ekologická řešení, mělo by být pro podniky snazší investovat do větší šetrnosti svých výrobků a služeb k životnímu prostředí, nebo do vývoje nových inovativních řešení šetrných k životnímu prostředí. V procesu zadávání veřejných zakázek může veřejný zadavatel zadat environmentální standardy v požadavcích na funkci i výkon zboží či služeb, stejně jako je může zadat do smluvních podmínek. Může také zadat pravidla pro celkové náklady na užívání či životní cyklus s cílem zhodnotit dopad zboží či služeb na životní prostředí společně s věcnými náklady. Výrobek s vyšší pořizovací cenou tak může být v průběhu deseti let životního cyklu nákladově efektivnější, například díky nižší spotřebě energie. Zadávání ekologických veřejných zakázek se může zásadně lišit podle typu nabízené skupiny služeb či zboží. Jsou vyvíjena kritéria, avšak stále přetrvává několik zavedených a obecně uznávaných standardů. Částečně je to způsobeno různými ideologickými představami, z nichž se staly standardy. Na ty mohli mít vliv spotřebitelé, ekologické organizace, výzkumné či obchodní zájmy. Dopad na životní prostředí má navíc více rozměrů a v některých případech je pro obecné zlepšení ekologické situace přijatelný kompromis. Podniky, které se zajímají o příležitosti ekologických veřejných zakázek, by proto měly pečlivě prostudovat standardy, které se týkají konkrétního trhu, nebo zjistit, na kterých trzích jimi nabízené výrobky či služby splňují oficiální standardy a certifikace.

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 12

POLITIKA V PRAXI
Společné evropské či globální standardy a postupy v oblasti zadávání ekologických zakázek na politické úrovni zatím nevznikly. Je však evidentní, že přišla vlna investic do ekologických řešení, která nabízí širokou škálu příležitostí napříč všemi úrovněmi veřejných institucí. Několik globálních organizací, jako např. OECD, přijalo od roku 2002 doporučení pro zadávání ekologických veřejných zakázek. V roce 2003 vydala Evropská komise sdělení o integrované výrobkové politice, kde doporučila členským státům přijmout politiky zadávání ekologických veřejných zakázek do roku 2006. Nejméně 21 členských států tak učinilo do roku 2010 (v šesti dalších proces probíhá). Komise vyzdvihla snahu skupiny Green-71, která dosáhla nejvyššího počtu ekologických veřejných zakázek. V celosvětovém měřítku přijaly politiky pro zadávání ekologických zakázek vlády mnohých států včetně USA, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Austrálie, Číny, Thajska nebo Filipín. Spojené království přijalo v roce 2008 Zákon o změně klimatu, který volá po snížení emisí uhlíku do roku 2050 o 80 % (ve srovnání s množstvím v roce 1990), a zároveň požaduje, aby samotné emise vytvořené vládou byly sníženy v období 2010 – 2011 o 10 %2. Politiky zveřejňování vládních databází a podpory větší transparentnosti jdou ruku v ruce s iniciativami průmyslu, jako je např. Carbon Disclosure Project (projekt zveřejňování uhlíkových emisí). Z projektu vznikl rozsáhlý zdroj informací pro investory a dodavatele, do něhož na 3050 podniků (údaj z roku 2010) zveřejňuje data o svých emisích skleníkových plynů. Vládní veřejní zadavatelé tak mají možnost získat přehled o dodavatelích a o vlivu jejich dodavatelských řetězců. Podobné politiky pro zadávání ekologických zakázek lze také nalézt na regionálních a místních úrovních vlád. Mnohé z nich dokonce dodržují přísnější kritéria, než jaká určuje EU či stát. Příkladem je cíl měst bez emisí (např. kodaňský projekt Copenhagen CO₂ neutral objective), nebo dosažení 100% zajištění energie z obnovitelných zdrojů v rámci města (Eindhoven 2035 energy neutral objective). Ve všech těchto případech se změnil styl zadávání veřejných zakázek, což otevřelo nové možnosti.

EVROPSKÉ PRIORITY ZADÁVÁNÍ EKOLOGICKÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK3
Evropská komise doporučila řadu prioritních oblastí pro zadávání ekologických veřejných zakázek3:

STAVEBNICTVÍ

ENERGETIKA

ODĚVY, UNIFORMY A DALŠÍ TEXTILIE

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A SLUŽBY

POTRAVINY A STRAVOVACÍ SLUŽBY

PAPÍR A TISK

ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

NÁBYTEK
1. Green-7: Rakousko, Dánsko, Finsko, Německo, Holandsko, Švédsko a Spojené Království

DOPRAVA A DOPRAVNÍ SLUŽBY
2. Snížení emisí vláddy o deset procent během dvanácti měsíců: decc.gov. uk/en/content/cms/news/ pn10_059/pn10_059.aspx

KANCELÁŘSKÉ STROJE A POČÍTAČE
3. Veřejné zakázky pro lepší životní prostředí, KOM (2008) 400/2

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 13

Jelikož tento trh rozhodně není koherentní ani standardizovaný, liší se i metody hodnocení. Zadavatelé při určování svých požadavků často vycházejí z existujících standardů a certifikačních systémů, jako jsou ekoznačky. Celosvětově existuje přes 400 ekoznaček, jež poskytují podnikům certifikaci (údaj z roku 2011)4. Značky využívají různých metod, geografických aspektů i různých stupňů přísnosti podle druhu předmětu od potravin až po finanční služby. Existuje také široká škála průmyslových standardů, osvědčených postupů a návodů, ze kterých čerpají zadavatelé. Patří mezi ně nástroje pro zhodnocení životního cyklu nebo uhlíkové stopy výrobku.

Důležitým tématem ekologických veřejných zakázek je vytvořit kalkulaci nákladů a přínosů během životního cyklu. Při hodnocení stávajících výrobků s cílem vytvořit srovnatelná hodnotící kritéria se však často objevují potíže. Ty mohou způsobit, že zadavatel pochybuje nad přínosy takového postupu. Také může nastat nejistota, pokud jde o právní základ pro zavedení kritérií ke zhodnocení ekologických parametrů, a následně nechuť k prosazování ekologických veřejných zakázek či k podstupování rizik, jež mohou v této souvislosti vyvstat.

EKOLOGICKÝ FOND PRO OŽIVENÍ EKONOMIKY5
Finance (v miliardách EUR), které světové ekonomiky vyčlenily na ekologické investice jako součást opatření pro oživení ekonomiky.

KANADA 2009/13 2,6

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 2009/12 2,1 FRANCIE 2009/10 7,1

JAPONSKO 2009 12,4

USA 2009/19 112,3

ŠPANĚLSKO 2009 0,8 ČÍNA 2009/10 221,3

ITÁLIE 2009 1,3 EVROSKÁ UNIE 2009/10 22,8 OSTATNÍ STÁTY EU 2009 6,2

CELKEM 2009/19 435,9

NĚMECKO 2009/10 13,8

AUSTRÁLIE 2009/12 2,5 JIŽNÍ KOREA 2009 30,7

4. ecolabelindex.com

5. “A Climate for recovery: The colour of stimulus goes green“(Uzdravení klimatu: stimulující barva je zelená), globální průzkum HSBC (2009)

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 14

ROZHOVOR
Poradce pro politiky

John Conway
Pane Conwayi, mohl byste nám objasnit, co dnes ve Spojeném království znamená pojem ekologické veřejné zakázky? Ve Spojeném království pod pojmem ekologické veřejné zakázky rozumíme dosažení hospodárnosti díky nakupování zboží a služeb, které snižují negativní dopad na životní prostředí způsobený činností vlády. Z toho důvodu se hodnotí náklady během celého životního cyklu, tak abychom mohli zhodnotit skutečnou cenu výroby, dodávky, užívání i likvidace výrobku či služby. Řídíme se názorem, že dobře zrealizovaná ekologická veřejná zakázka by měla podpořit spravedlivý a udržitelný ekonomický růst a rozvoj ekologické ekonomiky. Ve Spojeném království existují Standardy pro vládní nákupy (GBS)6, které slouží jako důležitý mechanismus pro zadávání ekologických zakázek. Jsou propojeny s kritérii iniciativy Evropské Unie Ekologické veřejné zakázky (GPP). GBS v současnosti určuje specifikace pro udržitelnost ve veřejných zakázkách na zhruba 60 druhů zboží a služeb.

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova (DEFRA), Spojené království

John Conway pracuje na vývoji standardů udržitelnosti pro celou řadu vybraných produktů nakupovaných veřejným sektorem, včetně dopravy a informačních a komunikačních technologií. Je také odpovědný za propagaci přijetí a užívání standardů napříč veřejným sektorem.

Specifikace se týkají dopadů na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku či služby. Mohou zajistit inovativní výběrová řízení, jež podporují rozvoj ekologické ekonomiky jak v tržní oblasti, tak ve veřejném sektoru. Také mohou zajistit dlouhodobé snížení nákladů. Příkladem může být nábytek podle GBS, u něhož se očekává úspora 40 milionů liber díky zvýšené recyklaci a opakovanému použití. Dalším příkladem je doprava podle GBS, kdy využívání efektivnějších vozidel dle očekávání zajistí úsporu přes 7 milionů liber. Jakákoli společnost, která by mohla přispět k vytvoření specifikací, se může přihlásit do výběrového řízení. Stále více se snažíme nejen určovat specifikace pro ekologické veřejné zakázky, nýbrž i využít je pro další přínosy v oblasti životního prostředí, na základě aktivní spolupráce s dodavateli. První výsledková data ukazují, že přes 70 % vládních emisí uhlíku pochází z dodavatelského řetězce. Jaké příležitosti nabízí vaše politika pro ekologické veřejné zakázky evropským malým a středním podnikům? Získávají konkurenční výhodu, nabízejí-li veřejným institucím ve vaší zemi ekologická řešení? Koaliční vláda nařídila svým ministerstvům vydat souhrn specifických, cílených opatření s cílem zajistit, aby 25 % jejich zakázek zajišťovaly malé a střední podniky. GBS vyvíjíme pomocí propracovaného systému, který zahrnuje konzultace s dodavateli z řad malých a středních podniků, a hodnocení dopadů v rámci navržených kritérií obsahuje speciální část, jež hodnotí dopad na malé a střední podniky. Klíčovým úkolem v současné době je rozšířit veřejné zakázky poskytované malými a středními podniky napříč veřejným

6. defra.gov.uk/sustainable/ government/advice/public/ buying/index.htm

7. defra.gov.uk/corporate/ about/how/procurement/ policy.htm

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 15

sektorem, abychom tak zvýšili množství obchodních příležitostí pro malé a střední podniky a zajistili, že jejich inovace a flexibilita bude přínosem pro veřejný sektor. Máme-li toho dosáhnout, musíme zajistit transparentní příležitosti, co nejjednodušší postupy zadávání veřejných zakázek, a také zavést strategický přístup k veřejným zakázkám, který zajistí malým a středním podnikům spravedlivé podmínky, pokud se stanou subdodavateli. Veřejné zakázky ve Spojeném království propagujeme externě s cílem obdržet nabídky od široké škály dodavatelů. Snažíme se zajistit více příležitostí pro malé a střední podniky, příkladem může být prohlášení ministerstva o politice udržitelných veřejných zakázek7, které podporuje obchodní příležitosti dodavatelů z řad malých a středních podniků a snahu o větší standardizaci zakázek. Používáme k tomu následující nástroje: 1. Upravené předkvalifikační dotazníky, které zajistí, že při přidělení zakázky budou hodnoceny nejen zkušenosti z veřejného sektoru, ale i jiné relevantní zkušenosti podniků. 2. Elektronické zadávání výběrových řízení na veřejné zakázky pomocí šablony úředního věstníku EU pro vystavení výběrových řízení vhodných pro malé a střední podniky. 3. Zvýšená publicita nadcházejících zakázek, např. na elektronickém portálu ministerstva pro výběrová řízení na veřejné zakázky, na Supply2Gov (vyhledávač obchodních příležitostí), nebo CompeteFor.8 4. Pobídky hlavním dodavatelům pro otevření dodavatelských trhů malým a středním podnikům. 5. Pobídky hlavním dodavatelům pro zveřejňování příležitostí pro subdodavatele, které mohou být zajímavé zejména pro malé a střední podniky, na webových stránkách jako Compete For. 6. Širší využití specifikací výstupů pro podporu inovace – v této oblasti mívají malé a střední podniky výhodu. 7. Snaha zajistit, aby malé a střední podniky v roli subdodavatelů dostaly včas zaplaceno. Existuje v agenturách Spojeného království konsolidovaný proces pro ekologické veřejné zakázky, a dodržují se stejná pravidla na dalších mezinárodních trzích? Společně s dalšími členskými státy se Spojené království připojilo k dobrovolnému cíli zajistit 50 % veřejných zakázek ekologickým způsobem do roku 2010. To znamená dodržovat základní kritéria ekologických veřejných zakázek, která stanovila EU. Širší veřejný sektor Spojeného království není zavázán dodržovat závazek vlády, pokud jde o udržitelné veřejné zakázky jako součást konsolidovaného procesu. Díky ekologickému přínosu a úspoře nákladů však mnohé organizace vládní standardy využívají. Ministerstvo koordinuje celostátní přístup k udržitelnému veřejnému nakupování tím, že vyvíjí školení pro organizace činné ve veřejných zakázkách nebo se zájmem o ně, včetně místních samospráv a národní

zdravotnické služby. Jak řeší vaše agentura nevyžádané nabídky podniků nabízejících inovativní nebo dokonce přelomová řešení s transformačním potenciálem pro životní prostředí? Na koho se může takový podnik obrátit, aby prezentoval svá řešení? Detailní informace o takových podnicích se shromažďují v databázi pro inovace. V současné době se pracuje na tom, aby do této databáze měly online přístup veškeré veřejné instituce Spojeného království. V budoucnu může být také využita pro informování o vývoji přísnějších standardů GBS. Předpokládáme, že malý nebo střední podnik nabízející inovativní službu začne své služby nabízet zadavatelům té organizace, se kterou by rád obchodoval. Podniky mohou také využít příležitosti pro dodávku služeb, které nabízejí zadavatelské organizace jako např. Buying Solutions.

Klíčovým úkolem v současné době je zvýšit množství obchodních příležitostí pro malé a střední podniky a umožnit, aby jejich inovace a flexibilita byla přínosem pro veřejný sektor.
Mnohé malé a střední podniky se snaží nalézt ideální mladý trh pro svá ekologická řešení. Doporučil byste jako takový trh Spojené království? Úřad vlády zavedl balíček opatření s cílem zajistit, aby malé a střední podniky měly dobré výchozí podmínky ve výběrových řízeních. Mezi klíčová opatření patří databáze nabídek, v níž bude možné nalézt příležitosti ve veřejném sektoru v hodnotě přes 10 000 liber. Tento přístup doplňují déle fungující inovativní metody pro veřejné zakázky, jež přesahují rámec GBS, jako je Iniciativa pro výzkum malých a středních podniků. Ta spravuje otevřená výběrová řízení s cílem nalézt převratná řešení složitých problémů v oblasti politik a veřejných zakázek9. Další iniciativa Zadávání zakázek pro závazky do budoucna vyhledává podobná řešení pomocí dlouhodobého dialogu s možnými dodavateli na trhu10. Ministerstvo zavedlo program pro zapojení dodavatelů, který mezi jiným organizuje akce pro dodavatele, na nichž se mohou zástupci malých a středních podniků setkat se zaměstnanci zadavatelů11.  

8. defra.gov.uk/corporate/
about/how/procurement/tenders.htm

9. innovateuk.org/deliveringinnovation/small businessresearchinitiative.ashx

10. bis.gov.uk/policies/innovation/procurement/forwardcommitment

11. defra.gov.uk/corporate/ about/how/procurement/activities.htm

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 16

PŘÍLEŽITOSTI
Již brzy bude padesát procent zadávaných veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí a ekologické veřejné zakázky se stanou realitou pro naprostou většinu zboží a služeb. Poskytovatelé, kteří zohledňují celkový životní cyklus a ve všech aspektech svých řešení přihlížejí k ekologickým hlediskům, budou pravděpodobně nejen vyhrávat soutěže, nýbrž i lépe vést své podniky.

SBLIŽOVÁNÍ TRENDŮ V OBLASTI EKOLOGICKÉHO RŮSTU12
Počet sdílených veřejných kol Počet měst provozujících sdílení kol Počet podniků, které zveřejňují informace o emisích uhlíku Počet majitelů ekoznačky EU Počet ekoznaček

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1960

1970

1980
provision and future” (Sdílení kol: historie, dopady, modely použití a budoucnost) De Maio, Paul, USF Journal of Public Transportation (2009); Ecolabel.eu;

1990

2000

2010

0

12. “Free city bike schemes”(Schémata veřejných městských kol), Soren B. Jensen, Kodaň (2000); “Bikesharing: history, impacts, models of

Carbon Disclosure Project; Peter Midgley, gTKP; ecolabelindex.com

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 17

Očekává se, že v blízké budoucnosti ovlivní ekologické veřejné zakázky alespoň 50 % celkových nákladů na veřejné zakázky, což ročně znamená 3 200 miliard EUR celosvětově a 1 250 miliard EUR v EU. Jde o obrovské sumy, které představují až 7,5 % světového HDP. Projektování a vývoj ekologičtějších služeb a výrobků tak v budoucnu již nemusí být věcí ke zvážení, ale spíše nutným postupem, kterým budou mnozí zavedení i noví aktéři aktivně propagovat nová řešení. Důležitějšími se mohou stát trendy, které při hodnocení zboží a služeb, pokud jde o ekologická kritéria a další kritéria udržitelnosti, berou v úvahu i technologický rozvoj a obchodní modely, jež mohou vytvořit zcela nové trhy a oblasti služeb. Jedním z nejviditelnějších výsledků takového vývoje je rapidní růst systému veřejných kol na celém světě. Po dobu 40 let nedocházelo v této oblasti k žádnému zásadnímu vývoji, ale v roce 2005 nastal průlom díky vývoji identifikace na rádiové frekvenci (RFID) a mobilních technologií. Následně byl tento nový způsob dopravy zaveden ve více než 200 měst a ročně ho využívají stovky milionů uživatelů.

Podobný model se stále častěji využívá i pro auta a motocykly, což vytváří zcela nové odvětví sdílené dopravy a podporuje zdravý a udržitelný životní styl. Rozvoj v oblasti elektromobilů, LED technologií a poskytování obnovitelné energie fragmentovanými namísto centralizovaných elektráren a podniků veřejných služeb začíná objevovat nové modely podnikání a poskytování služeb. I v této oblasti by mohlo dojít k transformaci zavedených průmyslových odvětví, která jsou závislá na veřejných zakázkách.

INTEGROVANÉ VÝROBKY A DOPADY CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU
Environmentální program Spojených národů poukazuje ve své Iniciativě pro životní cyklus na řadu postupů, které mohou podniky přijmout s cílem vytěžit z managementu životního cyklu, jako jsou (ekologické) přístupy k návrhům, analýza životního cyklu (LCA), náklady životního cyklu (LCC), ekoznačení a energetická značení, prohlášení o ekologičnosti výrobků, analýzy ekologických a uhlíkových stop, ukazatele environmentálních parametrů, a hodnocení sociální udržitelnosti – to vše vedle přístupů k rozvoji potenciálu, které jsou nezbytné pro samotnou implementaci.13

CYKLUS MOBILNÍHO TELEFONU14

3. OBCHODNÍCI/ 5. SERVIS 1. VÝROBA 2. VELKOOBCHOD MALOOBCHOD 4. SPOTŘEBITELÉ A OPRAVY
7.1 BATERIE 7.2 SLUCHÁTKA 7.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7.4 SKLÁDKA

6. SBĚR PRO RECYKLACI

13, 14. “Life-Cycle Management: How businesses use it to decrease footprint, create opportunities and

make value chains more sustainable“ (Management životního cyklu: jak ho podniky využívají pro snížení stopy, vytváření příležitostí

a zajištění lepší udržitelnosti hodnoty řetězců), UNEP/ SETAC (2009)

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 18

POSUNUTÍ MOŽNOSTÍ EKOLOGICKÉ KLIMATIZACE

Veřejná realitní společnost Hyresbostäder ve městě Växjö plánovala postavit dva pasivní domy, přičemž hlavním tématem se staly klimatizační jednotky. Povinným kritériem pro klimatizační jednotky bylo použití deskového výměníku tepla s minimální mírou výměny 85 % tepla namísto běžných 65 %. V době výběrového řízení nebyla na trhu žádná klimatizační jednotka s těmito parametry. Švédský středně velký podnik IV Produkt AB vyrábějící klimatizační jednotky vyvinul pro tento projekt nový výrobek odpovídající požadovaným přísným výkonnostním parametrům. Výsledkem bylo, že se zásadně posunula úroveň nejmodernějších výrobků v oblasti. Pro IV Produkt AB byla tato veřejná zakázka nejen zajímavá, ale stala se i velkou výzvou. Organizace Hyresbostäder i její vlastník, město Växjö, se totiž při zadávání veřejné zakázky a vývoji modelu projektu řídili oproti minulosti zcela novým postupem.

Fi Firma IV P d k AB pomohla Produkt hl městu dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti pasivních domů. Díky přísným kritériím na výkon, která vznikla během vyjednávacího řízení veřejné zakázky, se vytvořila příležitost, aby společnost ukázala schopnost objevit v oblasti klimatizace nové možnosti a otevřela tak mezinárodní trhy.

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 19

Hyresbostäder využil zřídka používaný model vyjednávacího řízení15 ze dvou důvodů. Zaprvé, projekt obsahoval technická rizika, jež nebylo možné zhodnotit předem. Zadruhé, na trhu neexistovalo vhodné technické řešení. Zatřetí, zadavatel chtěl mít možnost před rozhodnutím detailně diskutovat s různými účastníky výběrového řízení bez porušení přísného právního rámce Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel sestavil takzvanou tabulku specifikací pro energii budovy (BEST), jejímž cílem bylo určit konečné výkonnostní cíle. Tabulka se stala společným základem pro všechny účastníky výběrového řízení. V první fázi výběrového řízení bylo klíčové zejména zateplení budovy, ale velmi brzy se zjistilo, že přímou podmínkou pro splnění energetických cílů, tak jak je definovala tabulka BEST, je vysoce efektivní klimatizace. Při vývoji kompletní produktové škály v oblasti klimatizace klade firma IV Produkt AB již od roku 1991 vysoký důraz na náklady životního cyklu (LCC), byla proto výborně připravená splnit požadované náročné cíle. Téměř všechny stavební firmy, které se zúčastnily výběrového řízení, kontaktovaly velmi rychle IV Produkt AB s nabídkou partnerství. Návrhy firmy IV Produkt se staly součástí vítězného konceptu, který organizace Hyrsebostäder nakonec vybrala. Při detailním plánování projektu fungoval podnik IV Produkt jako expert na energeticky efektivní klimatizační jednotky a překonal tak svou roli běžných dodavatelů. Zkušení zaměstnanci oddělení pro výzkum pracovali na vývoji konečného řešení a na dodržení náročných energetických požadavků projektu.

Hyresbostäder opakovaně zdůrazňoval, že projekt má přispět k vývoji nového přístupu založeného daleko více na podněcování motivace a na sdílení rizik i zisku. Zároveň má využít nové technologie použité již dříve v  pilotních projektech malého rozsahu, rozšířit je do velkého demonstrativního projektu a začít tak tvořit nový standard pro odvětví. IV Produkt AB věří, že bylo dosaženo i tohoto cíle ve vývoji podnikání a trhu.

HODNOTITELNÝ RŮST EKOLOGICKÉHO PODNIKÁNÍ
IV Produkt je podnik s vedoucím postavením v oblasti energeticky efektivních výkonů a jako takový pochopil, že požadavkem tohoto projektu je vytvořit příklad, který budou ostatní následovat. Byla to správná úvaha; samotný projekt získal celoevropské uznání a výsledkem byla řada studijních návštěv ze zahraničí. Vytvořením tohoto řešení posunul IV Produkt své řídící mechanismy o krok vpřed, pokud jde o ochranu před mrazem. Tento poznatek dnes podnik využívá napříč svým portfoliem. IV Produkt AB sice nadále nepoužívá naprosto přesné kopie řešení, jež použila organizace Hyresbostäder, ale prodala několik podobných řešení. Několik evropských exportních partnerů firmy IV Produkt navíc používá tento projekt jako efektivní vzorové řešení. V neposlední řadě získala firma reputaci v odvětví jako někdo, kdo „to dokáže“ a profiluje se tak jako spolehlivý projektový partner.

1234 56789
VYJEDNÁVACÍ ŘÍZENÍ HYRESBOSTÄDER ORGANIZACE URČUJE NEJLEPŠÍ HYRESBOSTÄDER IDENTIFIKUJE POTŘEBU KRITÉRIA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NENÍ NA TRHU PROJEKT JE ÚSPĚŠNÝ ZAHÁJENÍ VYJEDNÁVACÍHO ŘÍZENÍ IV PRODUKT VSTUPUJE SPECIFIKACE DO PRVNÍ FÁZE ZAČLEŇUJÍ NÁVRH VÝBĚROVÉHO RÍZENÍ FIRMY IV PRODUKT VÝROBA PRODUKTŮ + EXPERTÍZA
15. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

MODERNIZACE PORTFOLIA + VEDOUCÍ POSTAVENÍ NA TRHU

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 20

PILOTNÍ PROJEKT: ZHODNOCENÍ SYSTÉMŮ INTELIGENTNÍHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Urbiotica je technologickou novinkou vzniklou na základě myšlenky, že městské služby lze efektivněji řídit za použití technologií a okamžitě zpracovávaných informací. Urbiotica vyvíjí sensory, jež jsou specificky zaměřeny na potřeby měst, pokud jde o okamžitý sběr informací o parametrech, jako je mobilita, s cílem výrazně zlepšit efektivitu a kvalitu městských služeb. Nakládání s odpady představuje pro města zhruba 20 % celkových nákladů. Hlavní neefektivní oblastí je sběr popelnic. Právě zde by velmi dobře fungoval systém okamžitého informování o naplnění popelnic, na jehož základě by bylo možné optimalizovat sběrné trasy. Dosáhlo by se snížení nákladů i zlepšení služby. Urbioca spustila své řešení pomocí sensorů v roce 2009.

Nakládání s odpady představuje dvacet procent městských výdajů. Urbiotica použila nejmodernější technologie v oblasti sensorů a vyhrála výběrové řízení, které vypsala Barcelona na městské služby. Výsledkem byl šestiměsíční pilotní projekt jako krok vpřed v oblasti veřejných zakázek.
Město Barcelona provozuje organizaci 22@ Urban Lab, jejímž cílem je umožnit inovativním podnikům, aby si pilotně vyzkoušely svá řešení v partnerství s příslušnými agenturami města, jako je Agentura pro nakládání s odpady. Cílem Urban Lab je a) pomoci podnikům vyvinout řešení, b) spustit diskusi v předobchodní fázi zadávání zakázek a pilotní fázi, která zhodnotí inovativní řešení, c) poskytnout podnikům možnost vyzkoušet nevyžádaná řešení, a d) poskytovat zodpovědný a transparentní postup. V roce 2009 se 22@ Urban Lab spojila s osmi dalšími světovými městy, aby společně zadala globální výzvu pro řešení (Living Labs Global Award), které by pomohlo městu vybrat nejlepší řešení pro nabídku pilotních příležitostí. Mezinárodní panel odborníků a klíčových rozhodujících činitelů vybíral ze 150 nabídek z 38 států. Vítězem se stalo Řešení inteligentního nakládání s odpady organizace Urbiotica. V roce 2011 podepsala Urbiotica a město Barcelona Memorandum

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 21

o porozumění s cílem pilotovat a zhodnotit dopad řešení ve městě. Dohoda spočívá v těchto bodech:

Urbiotica spustí pilotní instalaci svých sensorů pro nakládání s odpady ve spolupráci s příslušnými agenturami. Tento projekt bude Urbiotica financovat z vlastních zdrojů; součástí nebudou žádné finanční transakce. Město Barcelona poskytne významnou podporu pro spuštění tohoto pilotního projektu a zajistí detailní zhodnocení systému a jeho dopadů. Město Barcelona bude publikovat informace o pilotním projektu, jeho výsledcích a dopadech. Délka pilotního projektu je 6 měsíců.

VYJÁDŘENÍ POTŘEBY, VÝZVA, PILOTNÍ PROJEKT, ZHODNOCENÍ A ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Inovativní přístup Barcelony, kdy město publikovalo výzvu podnikům k prezentování jejich řešení, se stal výhodou pro podnik Urbiotica. Takový postup je důležitou možností, jak mohou podniky aktivně prezentovat svá řešení v rámci strukturovaného postupu a pomoci ovlivnit zadávání plánovaných veřejných zakázek. Pokud by se podnik jako Urbiotica rozhodl aktivně nabízet své řešení městu pomocí nevyžádané nabídky, znamenalo by to značné náklady, jež lze odhadnout na zhruba 8 000 EUR. Díky postupu, který nabídlo město Barcelona, se náklady snížily na zhruba 250 EUR za čas investovaný do prezentace řešení prostřednictvím výzvy k pilotním projektům, kterou publikovala 22@ Urban Lab. Ušetřily se tak zdroje a hlavní zadavatel mohl zhodnotit řešení na základě rozsáhlého pilotního projektu. Urbiotica navíc získala mezinárodní ocenění jako poskytovatel řešení, jež vybralo jedno z prominentních světových měst. To velmi přispělo k věrohodnosti malého začínajícího podniku.

MYŠLENKA PILOTNÍHO PROJEKTU V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1. 2. 3. 4.
2009 URBIOTICA VYNALÉZÁ INTELIGENTNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2009 22@ URBAN LAB PODÁVÁ VÝZVU K PODÁNÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ, JEŽ VYŘEŠÍ VÝZVU PRO AUTOMATIZACI MĚSTSKÝCH SLUŽEB 2010 MĚSTO BARCELONA HODNOTÍ 150 NABÍDEK ŘEŠENÍ Z 30 STÁTŮ 2011 DOHODA O PILOTNÍM PROJEKTU PRO BARCELONU, 22@ URBAN LAB

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 22

PŘÍNOS ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČESKÉM NÁRODNÍM DIVADLE
Investiční zakázku na renovaci zařízení v Národním divadle vyhrála firma ENESA, která má během desetiletého období získat zpět náklady díky energetickým úsporám.

Čtyři budovy českého Národního divadla z 19. století byly naposledy renovovány v 80. letech minulého století. V roce 2005 započalo divadlo program zlepšování energetické efektivity a zadalo dlouhodobou zakázku na energetické služby, kterou v roce 2006 vyhrála a od té doby dodává ENESA, soukromá česká společnost poskytující energetické služby. Pravidla smlouvy o energetické výkonnosti16 jsou základem desetileté zakázky na službu, která nabízí řešení na klíč zahrnující veškeré služby v oblasti designu, manipulace, auditu a obchodních modelů. Nedílnou součást smlouvy o službě tvoří finanční záruky energetických úspor, které garantují, že celkové náklady na projekt (prvotní investice, finanční náklady a poplatky za služby) budou uhrazeny z úspor, jichž bude dosaženo během trvání zakázky. Úspory se monitorují měsíčně a ověřují se v souladu se smluvními postupy.

16.“Introduction to Energy Performance Contracting“ (Úvod do smluv o energetické výkonnosti), americká agentura pro ochranu životního prostředí a Energy Star Buildings (2007)

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 23

Modernizace energetických a technických systémů probíhá v několika fázích. Mezi prvky vylepšení patří modernizace topení, chlazení (klimatizace), větrání, systémy řízení osvětlení a energie. Na střechy dvou budov byly nainstalovány fotovoltaické panely, které se staly součástí energetického systému.

EFEKTIVNÍ PŘÍNOS PRO VŠECHNY
Již během prvního roku bylo dosaženo roční energetické úspory ve výši 230 000 EUR, což představuje asi třetinu investice v první fázi (920 000 EUR). Očekává se, že míra úspor bude dále růst, jakmile dojde ke druhé fázi investic do dalších fotovoltaických panelů ve výši 260 000 EUR. Identifikovala se i řada dalších možností, jak díky novým technologiím vyladit systém a zlepšit tak provoz budovy a spotřebu energie, což povede k dalším provozním a energetickým úsporám a následně zvýší návratnost investice firmy ENESA.

ENESA refinancuje své investice z procenta ušetřených nákladů. Je proto zřejmé, že tento obchodní model dovede zajistit přínos v oblasti životního prostředí i v oblasti úspor pro divadlo, a zároveň je ziskový pro firmu ENESA. Ilustrace uvedená níže uvádí základní kalkulaci, která ukazuje, že při rovnoměrném rozložení investice do deseti let je dosaženo roční úspory nákladů v hodnotě zhruba 237 000 EUR (zatímco investice činí zhruba 118 000 EUR), přičemž určité procento této částky tvoří zisk firmy ENESA. Systém odměny plynoucí z ušetřených nákladů vytváří pozitivní motivaci zvyšovat kvalitu po celou dobu trvání zakázky. Smlouva o energetické výkonnosti umožnila financování modernizace divadla ze soukromých zdrojů, a zároveň poskytla zadavateli dostatek prostoru pro upravení priorit podle očekávaných výsledků. Jak se ukázalo, investice se navrátila již z počátku projektu, což umožnilo firmě ENESA hledat další možnosti zlepšení efektivity (které smlouva odměňuje) v průběhu zbývající doby zakázky. Tento model smluv na klíč o energetické výkonnosti a modernizaci zařízení se objevil v 70. letech minulého století a postupně se stal důležitým celosvětovým odvětvím. Za průkopníky v této oblasti jsou považovány USA, Japonsko, Německo a Rakousko.

SPOLEČNÝ ENERGETICKÝ PŘÍNOS
Stav před modernizací Závazek firmy ENESA

PLYN

PITNÁ VODA

SOLÁRNÍ ENERGIE

INVESTICE

OBJEM ENERGETICKÝ PŘÍNOS NÁKLADY ÚSPORY NA NÁKLADECH
-190 789 EUR -38 119 EUR -8 417 EUR +118 000 EUR -4 426 674 KWH/Y -29 323 M3/Y +18 500 KWH/Y 0,00 EUR

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 24

SKANDINÁVSKÉ VLÁDY ZADÁVAJÍ EKOLOGICKÉ ZAKÁZKY NA HOTELOVÉ SLUŽBY
Vlády pěti skandinávských států společně připravují standardy zakázek pro hotelové služby s cílem poskytnout jasnější instrukce pro trh a stát se předlohou pro celoevropská kritéria.
Skandinávský region, který zahrnuje Island, Norsko, Finsko, Švédsko a Dánsko, má dlouholetou tradici úzké spolupráce v politice, regulacích a rozvoji trhu. Akční plán pro životní prostředí 2009 – 2012 nastiňuje klíčová opatření, která pomohou regionu splnit cíle v oblasti udržitelnosti. Důraz se klade zejména na zadávání ekologických veřejných zakázek.17 Byl určen program, který navazuje na stávající národní akční plány všech skandinávských států, který má poskytovat instrukce pro ekologické aspekty veřejných zakázek a stanovit obecná kritéria. Ta jsou následně prezentována Evropské unii jako doporučená kritéria pro přijetí ve 27 členských státech. Pro podniky poskytující služby skandinávským vládám to znamená, že velmi brzy přijmou přísné normy, které pravděpodobně dají základ evropským standardům, což jim otevírá nové trhy. Evropský trh s ubytováním nabízí miliardu noclehů v evropských hotelech, což představuje velký trh s průměrnou cenou 100 EUR za pokoj a noc. Snaha o snížení negativních dopadů na životní prostředí pomocí veřejných zakázek v tomto odvětví se tak stala vysoce prioritní oblastí. Oblast ubytování a turistických služeb již vlastní 37 % veškerých udělených licencí ekoznačky EU. Tuto značku vlastní 392 hotelů, a dalších 252 hotelů vlastní samostatnou skandinávskou ekoznačku18. Podle indexu ekoznačení se celkově uděluje 44 typů ekoznaček v oblasti turismu19. Je tedy jasné, že zadavatelé zakázek stojí před obtížným rozhodnutím, kterého partnera pro certifikaci si vybrat. Nedostatek neobnovitelných zdrojů energie a environmentální zátěž z těžby neobnovitelných i obnovitelných zdrojů DOPADY Změna klimatu následkem užívání energie
MOŽNOSTI ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ Snížení spotřeby energie za vytápění a používání elektrických spotřebičů, využívání obnovitelných zdrojů energie, podpora environmentální komunikace a vzdělávání prostřednictvím systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Omezení a lepší třídění/ recyklace/kompostování odpadků z potravin. Snížení spotřeby energie za vytápění a používání elektrických spotřebičů, využívání obnovitelných zdrojů energie, podpora environmentální komunikace a vzdělávání prostřednictvím systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Omezení množství odpadu, lepší třídění a recyklace odpadu, podpora environmentální komunikace a vzdělávání prostřednictvím systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Náležité čištění odpadních vod a separovaný sběr částic nebezpečného odpadu.

Změna klimatu následkem emisí metanu z potravinových odpadků na skládkách Nedostatek neobnovitelných zdrojů energie

Znečištění povrchových vod, spodních vod a půdy

17. Akční plán pro životní prostředí 2009-2012. ANP 2008:736, Skandinávská rada ministrů, Kodaň1

8. nordic-ecolabel.org

19. ecolabelindex.com

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 25

JAKÁ KRITÉRIA MUSEJÍ SPLŇOVAT POSKYTOVATELÉ HOTELOVÝCH SLUŽEB, ABY ZÍSKALI SKANDINÁVSKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY?
Protože certifikační orgány mají různé standardy a měnící se požadavky, snaží se skandinávské vlády zavést společná očekávání na straně nabídky pro zadávání zakázek v oblasti hotelových služeb. Na základě různých kritérií národních pravidel pro zakázky v oblasti hotelnictví, skandinávských a evropských ekoznaček a akčních plánů pro ekologické veřejné zakázky představila skandinávská rada ministrů v roce 2009 společný seznam kritérií pro zadávání veřejných zakázek v hotelových službách. Hlavní zásadou zadávání zakázky by se mělo stát motto „hotelové služby šetrné k životnímu prostředí“ a zakázka by měla obsahovat následující kritéria: TYP Základní kritéria KRITÉRIA

SROVNÁNÍ NÁKLADŮ HOTELŮ NA EKOZNAČKY
SKANDINÁVSKÁ EKOZNAČKA EKOZNAČKA EU Poplatek 2 000 EUR za přihlášku Roční poplatek
1 400 – 6 500 EUR 200 – 660 EUR

ZNAČKA VIABONO (NĚMECKO)
300 – 950 EUR

750 EUR

10 EUR / pokoj

BODY
1

Řízení osvětlení podle potřeby ve více než 80 % pokojů Dodatečná ekoznačka: více než 80 % energeticky úsporných žárovek Dávkovače mýdla a šamponů ve více než 90 % pokojů

1

Možnost třídění odpadu v pokojích do alespoň tří typů; odpad je následně shromážděn 1 a je s ním řádně manipulováno Hotel dodržuje kritéria ekoznačení EU, pokud jde o služby v ubytovávání turistů, nebo kritéria norského ekoznačení pro hotely Technické specifikace Více než 22 % (50 % podle ekoznačky EU) elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů, tak jak definuje Směrnice 2001/77/ES Proud vody z kohoutků a sprch vyjma vanových kohoutků je menší než 12 l/m (9 l/m podle ekoznačky EU). Veškerá odpadní voda je čištěna. Nebezpečný odpad musí být shromážděn a musí se s ním manipulovat odděleně, dle Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000 Odpad se recykluje do kategorií, se kterými odděleně manipulují místní služby pro nakládání s odpady Poskytovatel je připraven zajišťovat služby způsobem šetrným k životnímu prostředí včetně prokázání pravidelného školení zaměstnanců. Podmínky zakázky Poskytovatel musí během dvou let dokázat, že se soustředí na zvýšení energetické efektivity a snížení dopadů na změnu klimatu.
5

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 26

BARCELONA KUPUJE ŠPIČKOVOU SATELITNÍ TECHNOLOGII PRO MONITOROVÁNÍ KVALITY VODY

Barcelona se inspirovala nevyžádanou nabídkou firmy Starlab na náhradu stávajících pobřežních sensorů pro sledování vody satelitními daty,

jež nevyžadují údržbu a nemají žádný dopad na životní prostředí. Tento krok otevřel nové mezinárodní trhy v dalších pobřežních městech.

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 27

Malá, mladá firma Starlab zaměřená na špičkovou technologii se sídlem v Barceloně, dostala nápad vyvinout řešení pro monitorování kvality pobřežních vod pomocí satelitních dat. Tým obchodně založených vědců, kteří pracovali na výzkumném programu monitorování pobřežních vod financovaném Evropskou kosmickou agenturou20, oslovil barcelonskou radnici s nabídkou pomoci městu monitorovat kontaminaci a kvalitu vody revolučním způsobem. Starlab je výzkumný podnik zaměřený na pozorování Země, snažící se vyvinout nové a alternativní metody aplikací pro dálkové snímání. Poskytuje služby založené na satelitních datech, která nabízejí klientům řešení dle jejich potřeb. Řešení firmy Starlab nabízí online přístupnou službu poskytující indikátory kvality vody založené na satelitních datech. Odborníci z městské radnice i široká veřejnost budou mít přístup k nejnovějším, každou hodinu aktualizovaným datům, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Data jsou doručována prostřednictvím map, které nabízejí kvantitativní informace o relevantních environmentálních parametrech. Služba zahrnuje i systém varování před možným nebezpečím. Starlab představil myšlenku služby pro monitoring kvality pobřežních vod barcelonskému týmu pro životní prostředí. Zaměstnanci radnice nikdy nepoužívali služby založené na satelitních snímcích, takže byli nadšeni možností prozkoumat tuto příležitost a získat zkušenost z první ruky. Řešení nabídlo značné úspory ve srovnání se stávajícím systémem měření a nákladů na údržbu přístrojů, a také snížení dopadů na životní prostředí, které monitorovací aktivity působily.

Od dostatečně podrobného představení řešení trvalo asi 4 měsíce, než byl dohodnut způsob financování veřejné zakázky a dokončena fáze úpravy pro zákazníka. Po spuštění programu začala barcelonská radnice využívat službu satelitních dat pro monitorování kvality pobřežních vod jako součást svého integrovaného programu řízení pro pobřežní oblast. Široká veřejnost má přístup k nejnovějším informacím o stavu pobřeží díky zveřejňovaným satelitním mapám.

VŠESTRANNÁ EKOLOGICKÁ ALTERNATIVA OTEVÍRÁ NOVÉ TRHY
Díky barcelonské radnici se podniku Starlab podařilo prosadit na trh špičkový výzkum. Díky veřejné zakázce mohla firma vyvinout a zapojit první komerční aplikaci svého řešení, které je nyní nabízeno za pomoci programů pro export technologií zejména evropským a jihoamerickým pobřežním městům. Řešení firmy Starlab lze jednoduše rozšířit do dalších měst, protože dovede získat satelitní snímky celého světa. Zůstává však nutný úzký kontakt s klientem, aby bylo možné uzpůsobit technické řešení konkrétním potřebám. V tomto smyslu byla pro Starlab přínosem počáteční spolupráce s místním klientem, což jí umožnilo službu vylepšit a získat tržní informace o skutečné hodnotě svého řešení.

DÁLKOVÉ SNÍMÁNÍ STAVU VODY

TRANSPARENTNOST NEROZPUSTNÉ LÁTKY
20. Konsorcium MarCoast: gmes-marcoast.info

KVALITA VODY

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 28

DOPORUČENÍ
Tvořte ekologické hodnoty pro vládu i její zákazníky
Vlády začínají poskytovat sofistikovanější služby zaměřené na zákazníka pomocí nových modelů, díky nimž voliči získávají individuálnější zkušenosti se službami. Jak mohou ekologická řešení zvyšovat úspornost a kvalitu takových služeb a poskytovat jasné výhody koncovým účastníkům? Možnosti zjistíte podle osvědčených postupů v příslušných oblastech, studiem strategií ve službách a úspěšných příkladů u vašich zákazníků, a také můžete využít odborných znalostí výzkumných center nebo konzultací s odborníky či partnerskými organizacemi.

Najděte trhy, které nejlépe odpovídají vašim standardům
Jakmile splníte řadu požadavků na certifikace či standardy, můžete zjistit, že pro některé trhy již máte díky tomu konkurenční výhodu. Začněte tedy zhodnocením ekologičnosti vašich výrobků a dodavatelského řetězce za použití běžných metod a srovnejte výsledky s různými standardy. Jako další krok posuďte rizika a jednoduché kroky, díky nimž můžete zlepšit své postavení, pokud jde o splňování měřítek, a zajistit si tak postup na sofistikovanější trhy.

Váš výběr pro zelenou strategii: vést, následovat nebo zůstat pozadu
Každý nemůže být ekologickým průkopníkem, ale vedoucí postavení může mít strategickou výhodu v prostředí, kde se rychle mění standardy a přetrvávají rozdíly. Průkopníci, kteří tvoří nové standardy, obvykle mohou požadovat vysoké ceny. Vaší volbou však může být i jejich těsné následování. Poté, co průkopníci objeví nové odvětví, nabídne vaše firma specializované dodávky pro tento nový trh. Pokud se rozhodnete zůstat pozadu, dostáváte se na riskantní půdu, kde úspěch závisí do značné míry na schopnosti poskytovat nejnižší cenu zákazníkům, kteří jsou sami opozdilci v zavádění ekologických politik.

Pečlivě sledujte příslušné technologické trendy, abyste byli připraveni na průlom
Oblast ekologických parametrů čekají v budoucnu radikální změny díky novým technologiím, jako jsou elektromobily, biologicky rozložitelné výrobky, senzory nebo řídicí systémy. Budete-li vývoj v této oblasti pečlivě sledovat a včas investovat do nutných partnerství a úprav, nepřekvapí vás náhlé změny.

Zadávání Ekologických Zakázek

Strana 29

Buďte odvážní: nebojte se vynalézt přelomový model obchodu a služeb, který určí svůj Chcete-li být o krok vlastní standard! napřed, spojte se s průkopnickými zadavateli
Zvažte možnost odvážné inovace prostřednictvím kombinovaného modelu obchodu a služby, díky kterému můžete vytvořit nové trhy s vlastními standardy hodnocení, podobně jak to v minulosti udělaly podniky poskytující venkovní reklamu nebo půjčovny kol. V průběhu procesu úzce spolupracujte se zákazníkem a jasně mu vysvětlete přínos, který díky vám získá. Na svém trhu najděte průkopníky, kteří zadávají zakázky podle přísných standardů, a snažte se společně posunout běžně vnímané limity. Podaří-li se vám společně s nimi zkvalitnit výrobky, můžete získat dobrý základ pro získání dalších zákazníků, kteří se mohou inspirovat a následovat jejich modely hodnocení a zadávání zakázek.

Sežeňte informace o většině běžně užívaných měřítek ve vaší oblasti podnikání
Identifikujte nejběžnější kritéria pro hodnocení vaší škály zboží a služeb, která používají zadavatelé. Můžete tak učinit rozesláním dotazníků, pečlivým studiem jejich specifikací pro politiky a smluvních podmínek, nebo jinou formou získávání tržních informací. Investujte do dialogu se zadavateli s cílem vytvořit společnou trajektorii pro vývoj a hodnocení. Informujte své zákazníky o ekologičnosti svých výrobků či služeb a o svých plánech do budoucna. Zaměříte-li se na své silné stránky, měli byste se profilovat jako ekologický poskytovatel, získat uznání od ostatních a dostat se do povědomí veřejnosti. Pomocí médií, přímé komunikace a konferencí lze propagovat účinné nástroje, jakými jsou ocenění, udělené certifikáty a „thought leadership“, tedy uznávaná vůdčí osobnost udávající směr.

Pečlivě studujte různé standardy v rámci certifikačních rámců
Získejte informace o certifikačních rámcích nabízených na trhu, jako je např. evropská ekoznačka, a zvažte, zda by vám mohly přinést užitek. Pečlivě prozkoumejte, za jakých podmínek si lze tyto certifikáty udržet a pomůže-li vám jejich vlastnictví k tomu, že budou zákazníci důvěřovat vaší nabídce a jejímu ekologickému přínosu.

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 30

SOCIÁLNĚ LN ODPOVĚDNÉ

1. ÚVOD 2. POLITIKA V PRAXI 3. PŘÍLEŽITOSTI 4. PŘÍPADOVÉ STUDIE 5. DOPORUČENÍ
PŘISPĚVATELÉ: KRISTINA BJURLING, ALBERT FONTANILLES, NINA JURETZKA, IRMA KUUKASJÄRVI, TORBJORN LAHRIN, CHONG-WEY LIN, ANNA LIPKIN, COLLAN MURRAY

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 31

ÚVOD
Na rostoucím počtu trhů se objevují politiky pro odpovědnost v sociální a etické oblasti. Směrnice obvykle umožňují veřejným zadavatelům v rámci výběrových řízení brát ohled na sociální dopady a požadovat doklad o plnění, což otevírá příležitosti pro dodavatele, kteří tato kritéria splňují.
Evropské i jiné vlády se stále více snaží využít zadávání veřejných zakázek k přímému plnění cílů sociální politiky. Sociální odpovědnost spadá pod široce přijatou definici udržitelného rozvoje (její tři složky tvoří ekonomický a sociální rozvoj a ochrana životního prostředí1), na rozdíl od inovací a více regulovaného zavádění opatření pro ochranu životního prostředí. Zadavatelé, podobně jako velké společnosti, čelí stoupajícímu tlaku chovat se sociálně odpovědným způsobem v souladu se zvyšující se poptávkou zákazníků po udržitelných výrobcích, jako jsou produkty s označením „fair trade“, ekologická energie nebo biopotraviny. Skandály v dodavatelských řetězcích (jako např. dětská práce při výrobě kávy) navíc představují přímé politické riziko. Sílící tlak masových nevládních organizací, médií a sociálních sítí funguje jako významný způsob prosazování podmínek.

Multilaterální mezinárodní dohody, jako je Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) o slušných pracovních podmínkách a pracovních právech nebo Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením2, poskytly referenční body a standardy pro sociální odpovědnost. O něco později určila EU veřejné zakázky jako způsob propagace sociální agendy v Evropě. V průvodci zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek3 podává EU přehled o svých vizích a právním rámci, na jehož základě by měli zadavatelé a tvůrci politik aktivněji vyvíjet snahu o dosažení sociálních cílů prostřednictvím veřejných výdajů. Občas docházelo k vyhroceným diskusím o tom, zda evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek odpovídají aktivismu v oblastech, jako je spravedlivý obchod nebo slušná práce, protože podstatou zadávání veřejných zakázek je dodržení nákladové efektivity vybrané nabídky. Existuje nicméně právní skutečnost, podle které nařízení poskytují prostor pro sociálně odpovědné veřejné zakázky. To vytváří možnou výhodu pro podniky, které dodržují vysoké sociální standardy a nabízejí produkty a služby s ohledem na jejich sociální dopad, díky rostoucímu počtu veřejných zakázek s ohledem na sociální otázky.

1. Valné shromáždění OSN (2005). Výsledek světového summitu, rezoluce A/60/1, které přijalo valné shromáždění dne 15. září 2005

2. Přijato valným shromážděním OSN rezolucí A/RES/61/106 dne 13. prosince 2006

3. “Sociální nakupování – průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek“, Evropská komise (2010)

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 32

SOCIÁLNÍ CÍLE
Všechny zde uvedené cíle jsou zakotveny v evropské politice, globálních konvencích nebo deklaracích, jejichž cílem je chránit a zavádět specifické sociální rámce. Tyto cíle jsou založeny na vybraných plánech, které publikovala Evropská komise4.

ZAMĚSTNANECKÉ PŘÍLEŽITOSTI SLUŠNÁ PRÁCE SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PRÁVA SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ
4. „Sociální nakupování – průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek“, Evropská komise (2010)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADÝCH DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ, STARŠÍ PRACOVNÍCI LIDÉ ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN LIDÉ S POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ NORMY SLUŠNÝ PLAT ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SOCIÁLNÍ DIALOG ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ OCHRANA RESPEKTOVÁNÍ NÁRODNÍCH ZÁKONŮ, KOLEKTIVNÍ SMLOUVY ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PRO ŽENY A MUŽE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI BOJ PROTI DISKRIMINACI Z JINÝCH DŮVODŮ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKY VE VLASTNICTVÍ MENŠINOVÝCH SKUPIN PODNIKY ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÍKY MENŠIN DRUŽSTVA, SOCIÁLNÍ PODNIKY, NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 33

Zvláštní důraz je kladen naplňování těchto cílů napříč dodavatelským řetězcem – uvnitř či vně ekonomiky, ve které dochází k zadávání veřejné zakázky. To znamená, že podniky mohou být požádány, aby doložily, že cíle splňují i všichni subdodavatelé v rámci dodavatelského řetězce. Vlády mají možnost vybrat si ty cíle, které odpovídají jejich preferencím, pokud jde o politiky a sociální priority, což může vést k vysoké míře rozdílnosti v žádostech.

PŘÍSTUPNOST A DESIGN PRO VŠECHNY ETICKÝ OBCHOD LIDSKÁ PRÁVA PODPORA MENŠÍCH PODNIKŮ

PŘÍSTUP PRO LIDI S POSTIŽENÍM KE VŠEM VÝROBKŮM A SLUŽBÁM

DODRŽOVÁNÍ TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ DODRŽOVÁNÍ VÝKONNOVÝCH KRITÉRIÍ KORPORÁTNÍ SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST DOBROVOLNÝ ZÁVAZEK K DODRŽOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH HODNOT A STANDARDŮ OCHRANA PŘED ZNEUŽÍVÁNÍM LIDSKÝCH PRÁV

POSKYTNUTÍ DOSTATKU ČASU PRO PŘÍPRAVU NABÍDEK ZAJIŠTĚNÍ VČASNÝCH PLATEB ZJEDNODUŠENÍ KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ OZNÁMENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO SUBDODAVATELE ROZDĚLENÍ ZAKÁZEK NA ČÁSTI

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 34

POLITIKA V PRAXI
Zavádění politik se liší mezi státy i orgány a odráží rozdíly v interpretaci zákonů, ve standardech nebo jen v rozdílných prioritách voličů. Sociální ohledy mohou namísto vytváření nových trhů naopak způsobovat bariéru, kdy je pro otevření příležitostí nutný právní precedens.

Některé vlády vytvořily zákony a nařízení, které mají zakotvit sociální ohledy do zadávání veřejných zakázek. Například oddíl 508 amerického Zákona o rehabilitaci5 je standardem, jenž má zaručit postiženým občanům přístup a možnost užívat technologie zadané veřejnými orgány – od webových stránek až po přístroje – a založit postup efektivní certifikace každého dílu před jeho použitím v dodávce. Největším trhem veřejných zakázek v Evropě je Německo, kde roční výdaje přesahují 420 miliard EUR. Na druhou stranu má tento stát nejnižší podíl výběrových řízení zveřejňovaných v celé EU, který činí jen 7,2 %. Neexistuje politická shoda v tom, zda již sofistikované regulační podmínky zadávání veřejných zakázek fungují v oblasti dosahování sociálních cílů lépe. Dobrým příkladem je německá propagace chráněných dílen pro postižené a slepé (Werkstätten), které jsou ve veřejných soutěžích upřednostňovány.

Tyto dílny často částečně vlastní obce, které zadávají zakázky menšího rozsahu přímo jim. Při výběrových řízeních platí pravidlo, že mají být upřednostněny, pokud jejich nabídka není dražší o více než 15% než nejnižší podaná cenová nabídka6. Dílny se však stále musí o své právo soudit, protože zadavatelé zakázek i nadále více důvěřují tradičním dodavatelům7. Přestože o tuto výhodu mohou požádat chráněné dílny z celé EU, jen málo vhodných zakázek překročí prahovou hodnotu EU pro veřejné zakázky. Není navíc jasné, jak lze použít stejnou certifikaci chráněné dílny v ostatních členských státech. V Dánsku zavedli opatření na poskytování práce nezaměstnaným do smluvních podmínek pro místní zakázky, jako jsou úklidové služby, zásobování občerstvením, svoz odpadu a administrativní služby. Dodavatelé dostávají dotace až do výše 50 % platů.

ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V LONDÝNĚ

VÝDAJE NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/2010 4,7 MILIARDY EUR
5. section508.gov

352 PRACOVNÍCH MÍST 650 UČŇOVSKÝCH PRAXÍ/ 4,7 MILIARDY EUR
6. Příloha 1, německý sociální zákoník IX, paragraf 141 7. “Gleiches Recht für Alle“ (Stejná práva pro všechny), Werkstatt: Dialog 6.2009

1 PRACOVNÍ UMÍSTĚNÍ 2 UČŇOVSKÉ PRAXE 14 MILIONŮ EUR
8. DR and Ekstrabladet (2007)

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 35

Objevily se skandály s využitím žuly ve významných dánských budovách, jako je dánská Státní opera. Investigativní novináři odhalili, že materiál, který byl pořízen za nízkou cenu (30-50 EUR/m²), byl vyroben v nebezpečných podmínkách v Číně. Cena stejného kamene pocházejícího z Evropy by byla asi 150 EUR/m² 8. Výsledkem je, že do popředí zájmu se dostal sociální ohled, pokud jde o pracovní podmínky v dodavatelském řetězci. Nizozemsko zveřejnilo pětiletý plán, podle něhož má být 100 % ročních veřejných výdajů ve výši 40 miliard EUR určeno na udržitelné zakázky9. Příkladem místní samosprávy je se samospráva širšího Londýna, která v rámci svého rozpočtu na veřejné zakázky (4,7 miliard EUR) podporuje sociální odpovědnost zejména tím, že se snaží zvýšit pracovní sílu dodavatelů poskytováním školení a práce nezaměstnaným a sociálně vyřazeným občanům10.

PROSAZOVÁNÍ, KONTROLA A NÁSLEDNÉ KROKY
Sociální ohledy obvykle nebývají předmětem veřejné zakázky, ale často jsou zakotveny v podmínkách plnění zakázky nebo v ujednáních pro subdodavatele. Zadavatelé většinou nedisponují kapacitou ke kontrole jednání v rámci dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o třetí země. Například na pracovní podmínky asijských dodavatelů poukázali až dánští a švédští aktivisté. Skandální odhalení je však velkým rizikem pro dodavatele i zadavatele. Švédsko vyvíjí celou řadu nástrojů jako CSR Compass11 (nástroje na neustálé zlepšování a podávání zpráv) a mechanismů pro zvyšování úrovně souladu ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, které se snaží změnit sociální ohledy v dosažitelné cíle.

VZESTUP NĚMECKÉ STRANY ZELENÝCH A JEJÍ TÉMATA

1970

SPOLKOVÁ ZEMĚ SVOBODNÉ HANZOVNÍ MĚSTO BRÉMY, 1979

5,1 %
NĚMECKO, 1987

JÁDRO

NĚMECKO, 1980

1,5 %

PRÁVA GAYŮ
NĚMECKO, 1983

ČERNOBYL
8,3 %
NĚMECKO, 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT, 1984

8,2 %
NĚMECKO, 1990

OBČANSKÁ PRÁVA
5,6 %
NĚMECKO, 1994

PŘISTĚHOVALECTVÍ
5%

7,3 %
NĚMECKO, 2002

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
NĚMECKO, 1998

OBNOVITELNÁ ENERGIE
VOLBY VE SPOLKOVÉ ZEMI SVOBODNÉ HANZOVNÍ MĚSTO BRÉMY, 2007

8,1 %

8,6 %

DISKRIMINACE
18,5 %

6,7 %
SPOLKOVÁ ZEMĚ BADEN-WüRTTEMBERG, 2011 24.2%

16,5 %

MOBILITA

NĚMECKO, 2009

NÁRODNÍ VOLEBNÍ PRŮZKUM, 2010

10,7 %

FUKUŠIMA

9. Nizozemský akční plán pro udržitelné veřejné zakázky, Ministerstvo hospodářství, SenterNovem (2007)

10. Centrální tým pro odpovědné veřtejné zakázky, Skupina samosprávy širšího Londýna

11. Švédská rada pro
management životního prostředí (SEMCo) csr-kompassen.se

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 36

PŘÍLEŽITOSTI
S růstem trhů pro sociálně odpovědné spotřební zboží o více než 700 procent během patnácti let lze očekávat, že politicky podpořené trhy pro univerzálně designovaná, dostupná, etická a začleňující řešení vytvoří zásadní a nezvratnou ekonomickou příležitost.

MALOOBCHODNÍ HODNOTA ZBOŽÍ S CERTIFIKÁTEM FAIRTRADE V EURECH12
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Dánsko Finsko Norsko Švédsko Německo Spojené království Francie Belgie Nizozemsko Švýcarsko Itálie Španělsko USA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

12. Odhad organizace Fairtrade International, pokud jde o prodané výrobky s certifikátem Fairtrade

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 37

OCENĚNÍ SOCIÁLNÍHO DOPADU
Sociálních ohledů je celá řada a někdy mívají nepřímý vliv na nakupování. Zároveň mohou vést k vývoji trhů bez explicitní statistické reference, a proto nelze jednoduše vyčíslit jasnou ekonomickou příležitost, jakou poskytují v oblasti veřejných zakázek. Existují však příklady z relevantních trhů, jako je např. zboží odpovídající standardům Fairtrade, jež mohou ilustrovat potenciální pozitiva pro dodavatele, kteří aktivně zahrnují opatření pro sociální odpovědnost do svých služeb nabízených vládám. Podle směrnic EU nesmí zadavatel vyžadovat konkrétní certifikát, je však možné zadat do technických specifikací výkonová kritéria nebo obecně rozšířené certifikáty jako Fairtrade. Splní-li tedy dodavatel některé nebo všechny sociální specifikace, může se a) začlenit do privilegované skupiny kvalifikovaných dodavatelů, b) získat možnost poskytovat v rámci výběrového řízení různé varianty a c) získat silnou pozici v dialogu v předobchodní fázi pro zvyšování očekávání zadavatele, pokud jde o splňování vyšších standardů a zohledňování sociálních otázek. Kombinace těchto faktorů by měla snížit tlak na cenu tím, že se vyloučí velmi levní poskytovatelé a sníží se počet pravděpodobných poskytovatelů. Podniky, které plánují a tvoří svůj dodavatelský řetězec v souladu s vysokými etickými a environmentálními standardy, mají velkou šanci na úspěch ve veřejných zakázkách, jež si kladou za cíl maximalizovat svůj sociální dopad. Je pravděpodobné, že z krátkodobého hlediska budou prioritami zejména aspekty rovnosti pohlaví, integrace menšin, nezaměstnaných a postižených osob (zejména u místních dodavatelů) a garance slušných pracovních podmínek ve všech částech dodavatelského řetězce.

Univerzální design může také odhalit příležitosti na trzích, které překlenují veřejné služby a soukromou spotřebu. Na světě je 650 milionů postižených osob13; tržní potenciál vašeho podniku proto zdaleka není jen ve veřejných zakázkách. V současné době probíhá pilotní projekt ve Stockholmu, který provádí podnik Astando, dodavatel systému e-Adept pro dostupnost chodců uzpůsobenou potřebám 161 milionů zrakově postižených osob na světě14. Náklady činí 369 000 EUR ročně, přičemž přímá ekonomická návratnost je 17 milionů EUR. Systém e-Adept se stal revolucí na trhu, kde dříve byli pracovníci sociálních služeb, poskytovatelé dopravních služeb a fyzioterapeuti, protože konsolidoval úspory a zisky zadavatele do alternativního obchodního návrhu řešení s hodnotou 35 miliard EUR ročně v globálním měřítku15.

VYTVÁŘENÍ PODNIKOVÉ A ZAMĚSTNANECKÉ ZNAČKY
Sociální cíle výzvy Evropské komise k „dobrovolné sociální odpovědnosti podniků“ neobsahují žádné právní závazky, nýbrž neurčité cíle ve veřejných zakázkách, které mohou mít obchodní smysl. Atraktivita podniku pro vysoce motivované a schopné zaměstnance je stejným přínosem v oblasti sociální odpovědnosti16, jakým je schopnost prosadit se v oblasti etických veřejných zakázek. Studie potvrdily, že podniková sociální odpovědnost16 je faktorem, který ovlivňuje angažovanost zaměstnanců, přitahuje a udržuje talent, a příznivě působí i na motivaci. To se na oplátku projevuje v komunikaci celkového poslání a hodnot podniku v různých typech závazků, díky čemuž jeho značku uznávají veřejní zadavatelé.

NOVÉ TRHY DÍKY DESIGNU A DOSTUPNOSTI
Jak se již opakovaně ukázalo, klíčovým elementem pro otevírání nových trhů či provádění podstatných změn v trzích je design. Zásady univerzálního designu nebo designu pro všechny jsou zakotveny v technologických specifikacích, jako jsou např. výše zmíněné požadavky amerického oddílu 508. Podniky zahrnující do svých řešení dostupnost pro všechny pravděpodobně vyvinou nová řešení, díky nimž mohou vzniknout nové nabídky hodnot i nové trhy. Navíc může design fungovat jako jeden z faktorů v hodnocení funkčnosti a v příslušných případech jako prvek pro kalkulaci nákladů na životní cyklus. Schopnost ochránit duševní vlastnictví designu může také zvýšit hodnotu investic do univerzálního designu.

13. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (2007)

14. Světová zdravotnická organizace

15. “Connected cities: your 256 billion euro dividend“ (Propojená města: váš přínos v hodnotě 256 miliard EUR), Royal College of Art & Design

16. “Using corporate social responsibility to win the war for talent“ (Využití podnikové sociální odpovědnosti pro výhru ve válce talentů), Bhattacharya, Sen, Korschun, MIT Sloan Management Review, zima 2008

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 38

DOSTUPNOST PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ VE STOCKHOLMU
Město zjistilo, že sblížením agendy dostupnosti a nových technologií používaných ve městě by mohla vzniknout zcela nová řešení: firma Astando vyvinula systém e-Adept, který mění životy tisíců zrakově postižených osob.

V roce 1999 deklarovalo město Stockholm svůj záměr stát se do roku 2010 nejlépe dostupným hlavním městem. Pro dosažení tohoto cíle byl spuštěn program Easy Access (snadný přístup) ve spolupráci se stockholmskou správou realit a dopravy, který zavedl řadu opatření. Jako první byly provedeny investice do materiálních úprav přechodů pro chodce, autobusových zastávek a hřišť, a do instalování ramp či naslouchacích přístrojů do veřejných budov. Tato opatření pro snadný přístup však neuspokojila potřeby zrakově postižených, kteří požadovali lepší řešení (zrakově postižení představují zhruba 1,7% světové populace). Výsledkem bylo spuštění programu digitální sítě pro chodce v roce 2005 (nyní e-Adept). Středně velký podnik Astando zodpovědný za databázi městských silnic byl v souladu s rámcovou smlouvou požádán, aby vypracoval digitální síť chodníků a vyvinul příslušné služby. Spuštění služeb podmínil Stockholm výsledkům dvou konzultačních setkání, kterých se mezi jinými účastnili zástupci národní asociace slepců a novin pro zrakově postižené. Byly představeny myšlenky, pokud jde o asistenci s orientací pomocí mobilního telefonu, a účastníci byli vyzváni, aby návrhy komentovali. Krátce poté byl podnik Astando vyzván, aby uskutečnil pilotní projekt společně se svým subdodavatelem, podnikem MoSync, s cílem prozkoumat možnosti navigace pomocí mobilního telefonu a databáze sítě chodníků.

Švédská poštovní a telekomunikační agentura mezitím provedla průzkum navigačních nástrojů pro osoby s postižením dostupných ve Švédsku. Mezi nejlépe vyhodnocené patřil systém Easy Access společně s projekty ve městě Malmö (systémy Regis a Wayfinder) a v regionu Dalarna (nadace Handitek a Teknikdalen). Těmto skupinám navrhla agentura financování, budou-li spolupracovat na vytvoření volně přístupných služeb, čímž se spustil rozvoj systému e-Adept. Cílem vývoje se podle stockholmské specifikace stal mobilní telefon jako navigační pomůcka pro postižené uživatele, avšak technické detaily specifikovány nebyly. Na vývoji úzce spolupracovali zrakově postižení koncoví uživatelé a na jaře roku 2011 začal zkušební provoz, kdy systém e-Adept vyzkoušelo dvacet uživatelů bez doprovodu.

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 39

OBCHODNÍ MODEL, KTERÝ OTEVÍRÁ TRHY A ŠÍŘÍ PŘÍNOS
V roce 2010 podepsali všichni investoři dohodu, která vyjasnila vlastnictví výsledků projektu (město Stockholm, švédská poštovní a telekomunikační agentura, švédská správa dopravy a Astando). Investoři se na jejím základě stali společnými vlastníky zdrojového kódu a výsledků projektu. Obchodní model podniku Astando by měl šířit řešení vyvinuté pro jedno město do dalších měst, aby tak zvýšil vliv a rozdělil náklady na další vývoj a údržbu systému. Smlouva o využívání všemi uživateli zaručuje, že software lze šířit do dalších měst bez licenčních poplatků. Města, která se k projektu připojují, financují svůj podíl na správě dat a přebírají odpovědnost za propagaci řešení svými interními postupy. Města mají volnou ruku v tom, zda budou spravovat funkce svého vlastního serveru nebo si najmou poskytovatele služeb, mezi něž patří i Astando. Pro zrakově postižené uživatele je vhodným přístrojem jakýkoli z nové generace telefonů Nokia díky programu Acapela pro přenos textu na mluvené slovo.

Pilotní projekty ve Stockholmu ukázaly, že přímý ekonomický dopad systému e-Adept na jednoho zrakově postiženého občana je zhruba 940 EUR ročně, což pro celé město představuje roční přínos 2 200 EUR za jednoho uživatele. Systém e-Adept tak nabízí městům vysokou hodnotu. Ve Stockholmu prokázalo pilotní odzkoušení systému e-Adept návratnost 17 milionů EUR oproti ročním nákladům na správu ve výši jen 370 000 EUR17. Zdá se, že města čelí při zavádění systémů podobných e-Adeptu těmto potížím: - Vyčlenění rozpočtu pro vytvoření databáze sítě chodníků - Administrace neobjednaných řešení, jako je e-Adept, pro zadání veřejné zakázky - Určení správné osoby pro vedení procesu - Určení dostatečně motivovaných osob pro překonání vnitřních bariér - Výpočet nákladů a přínosů systému e-Adept za celý životní cyklus Stručně řečeno je inovace ve většině měst brzděna upřednostňováním viditelně lépe předvídatelných tradičních řešení, podobně jako u předešlých investic.

TRHY SE ZÁJMEM O E-ADEPT
USA

NIZOZEMSKO ŠVÉDSKO

SLEPECKÉ ASOCIACE MALMÖ BORLÄNGE VÄSTERÅS ÖREBRO TÖREBODA FALKÖPING SKARA LINKÖPING STOCKHOLM BORLÄNGE BOTKYRKA HANINGE HUDDINGE NYKVARN NYNÄSHAMN SALEM SÖDERTÄLJE TYRESÖ

NEW YORK

ŠPANĚLSKO

SAN CUGATONCE ONCE

AUSTRÁLIE
BRISBANE

NĚMECKO

HAMBURG SLEPECKÉ ASOCIACE

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ATCARE NĚKOLIK MĚST V ANGLII A MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY VE SKOTSKU, ZÁSTUPCI SLEPCŮ

17. “Connected Cities: Your 256 Billion Euro Dividend“ (Propojená města: Vaše dividenta ve výši 256 miliard EUR), Royal College of Art (2010)

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 40

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY: NÁKUP SOCIÁLNÍ VIZE
Podnik Lappset oslovil zákazníky nakupující hřiště s myšlenkou, že to nejsou jen dětská zařízení, nýbrž komunitní centra pro občany každého věku – od 0 do 100 let. Místní samosprávy ve Španělsku byly první, kdo na tuto myšlenku zareagoval; poptávají proto nejen vybavení, ale celý komunitní koncept se skutečným vlivem. y ý p ý

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 41

Skupina Lappset je rodinným, středně velkým mezinárodním podnikem ve Finsku, který vyrábí venkovní zařízení pro hřiště s nejvyššími standardy ochrany životního prostředí i životnosti; je tedy poskytovatelem venkovního zařízení s dlouhou životností. Aby si firma udržela konkurenceschopnost jako vysoce kvalitní výrobce, investuje do vývoje a inovací s cílem reagovat na hlavní společenské trendy ve spolupráci s výzkumnou agenturou a vládními zákazníky. Tím je zajištěn stálý dialog se zákazníky, z něhož Lappset získává nové poznatky a názory, které ovlivňují očekávání od veřejných zakázek. Jeden z výzkumných programů vyzval děti a seniory k účasti na studii o tom, jak by mohly skupiny z několika generací sdílet prostor k hraní a ke cvičení. Výsledky byly velmi působivé a poukázaly na širokou škálu přínosů v oblasti zdraví, nezávislosti a mezigeneračního propojení. Studie dále ukázaly, že cvičení podporuje duševní a fyzické zdraví v každém věku. S pokračujícím věkem se zvyšuje potřeba udržet schopnost koordinace, rovnováhu a přirozenou sílu ve svalech. Venkovní aktivita navíc revitalizuje naše smysly. Na základě výsledků tohoto projektu i zkušeností zúčastněných seniorů začal podnik vyvíjet sérii venkovního vybavení pro cvičení určené seniorům, které se dnes nazývá Senior Sport equipment. Koncept firmy Lappset pro seniory sestává ze souhrnu sportovních výrobků pro seniory určené skupinám uživatelů nad 65 let, včetně instalace, instrukcí pro cvičení a poradenské služby. V roce 2005, po zhruba desetiměsíčním dialogu s místní samosprávou Santa Coloma de Gramanet, která cítila potřebu více se angažovat v zajištění kvalitního života seniorů, vyhrál podnik Lappset zakázku na první instalaci svého zařízení Senior Sport.

Předmět veřejné zakázky byl technicky srovnatelný s hřištěm, řešení však zahrnovalo i design a kombinaci komponentů, které měly maximalizovat sociální vliv na komunitu. Lappset navíc zahrnul seminář, během něhož podnikový fyzioterapeut vyškolil vedoucího denního centra v Santa Coloma de Gramanet tak, aby se stal kvalifikovaným instruktorem pro svou klientelu seniorů. V roce 2006 objednala asociace místních samospráv provincie Barcelona (Diputacion de Barcelona) 35 zařízení Senior Sport. Asociace si většinou objednávají venkovní zařízení ve velkém objemu s cílem poskytnout řešení stárnoucí společnosti a doplnit služby denních center fyzickými venkovními aktivitami. V roce 2010 bylo zařízení Senior Sport dodáno třem ze čtyř provincií v Katalánsku a došlo k výraznému pokroku, pokud jde o navázání na značný vliv prvních umístění a proniknutí na širší španělský a mezinárodní trh.

KONKURENČNÍ VÝHODA DÍKY NOVÉ DEFINICI SOCIÁLNÍHO VLIVU
Namísto následování trendů v zadávání veřejných zakázek se podnik Lappset rozhodl stát se vůdcem trhu a oslovit novou oblast zásadního společenského problému. Zaměřil se na stárnoucí společnost jako nové téma a spustil koncept 0-100, čímž pomohl svým zákazníkům znovu se zamyslet nad tím, k čemu může sloužit venkovní zařízení na hřištích. Díky tomu se stal prvním iniciátorem na široce otevřeném trhu. K rapidnímu prvnímu úspěchu přispěly zmínky v médiích, spokojení občané i nabídka doplňkových služeb. Úspěch byl podpořen i tím, že firma dodržuje politiku udržitelného životního prostředí a zodpovědného hodnotového řetězce, čímž splňuje přísná měřítka v sociálních a etických oblastech. Lappset navíc otevřel novou kapitolu Designu pro všechny, protože navrhl zařízení, které slouží nejen seniorům a dětem, ale spokojeně ho využívají příslušníci jakékoli generace.

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 42

STOCKHOLMSKÉ HRABSTVÍ: OBCHODNÍ RIZIKO A HODNOTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Podnik Instrumenta AB dodával stockholmskému hrabství chirurgické rukavice vyrobené v Pákistánu dle podmínek zásad chování. Nezávislá kontrola na místě odhalila porušování zásad, což dalo vzniknout programu na zlepšení s cílem minimalizovat budoucí rizika.
Rada stockholmského hrabství v roce 200718 zavedla zásady chování jako součást svých smluvních podmínek pro všechny dodavatele v rámci pilotního programu zadávání udržitelných veřejných zakázek, který probíhal zároveň ve dvou dalších významných hrabstvích ve Švédsku. Všichni dodavatelé musejí souhlasit s podmínkami určenými zásadami chování ve všech částech dodavatelského řetězce a mohou být vystaveni kontrole na místě, při níž zadavatel ověří dodržování těchto zásad. Nezisková organizace SwedWatch, která monitoruje etické veřejné zakázky a chování podniků, odhalila v roce 2007 zásadní nedostatky v oblasti lékařských nástrojů, které vedly ke zvýšenému veřejnému povědomí o původu výrobků, jež běžně používají veřejné organizace19. Švédský podnik Instrumenta AB vyhrál zakázku na dodávku chirurgických rukavic pro Radu stockholmského hrabství a deklaroval dodržování zásad chování ve smlouvě. V roce 2010 byla najata organizace SwedWatch, aby provedla kontrolu dodržování zásad chování. Zvýšená pozornost byla věnována roli pákistánského dodavatele rukavic se sídlem v městě Sialkot. Již v roce 2007 zde proběhla kontrola SwedWatch, která odhalila rizika v dodavatelském řetězci jednoduchých zdravotnických výrobků, včetně rizika dětské práce. Kontrola byla prováděna ve spolupráci s pákistánskými nevládními organizacemi, které navštívily dodavatele a jejich subdodavatele, provedly rozhovory se zaměstnanci a vedením firem a ověřily doklady o inspekci. Dodržování zásad chování bylo zhodnoceno i přímo ve společnosti Instrumenta zkontrolováním dokladů o dodržování podmínek jak samotnou firmou, tak jejími dodavateli. Kontrola na místě přinesla následující souhrnnou zprávu: STOCKHOLMSKÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ: 1. Lidská práva 2. Národní legislativa 3. Dětská práce 4. Nucená práce 5. Diskriminace 6. Platy a pracovní doba 7. Svoboda vytvářet pracovní asociace a organizace 8. Životní prostředí 9. Zdraví a bezpečnost
Odpovídá zásadám

Riziko porušení zásad
Odhalené porušení zásad

Nalezené důkazy o zásadním porušení podmínek dovolovaly Radě stockholmského hrabství legálně ukončit smlouvu s firmou Instrumenta, protože došlo k průkaznému porušení podmínek zásad chování. Na základě kontroly nebyla

18. “Social responsibility
in procurement. Code of conduct for suppliers“ (Sociální odpovědnost ve veřejných zakázkách. Zásady chování dodavatelů) Rada

stockholmského hrabství, regionální rada Skane a region Våstra Götaland (2010)

19. “The dark side of health care“ (Odvrácená strana zdravotnictví), SwedWatch (2007)

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 43

prodloužena smlouva s podnikem Instrumenta a zakázka byla namísto toho předána firmě Tillquist, která se umístila v původním výběrovém řízení na druhém místě. Rada stockholmského hrabství se cítila ujištěna, protože podnik Tillquist byl podroben kontrole SwedWatch v roce 2007 a od té doby realizuje program pro neustálé zlepšování a poskytuje důkazy o pokroku směrem k větší sociální odpovědnosti. SwedWatch doporučuje zadavatelům, aby neukončovali smlouvy s firmami, které nesplňují podmínky, ale namísto toho s nimi spolupracovali s cílem vyřešit problémy. Instrumenta se k situaci postavila jako k příležitosti iniciovat sérii reforem ve svých činnostech i v činnostech svých dodavatelů a zajistila si dobrou pozici do budoucích veřejných výběrových řízení.

Rada stockholmského hrabství musela nakonec přistoupit k výměně za druhého nejlevnějšího dodavatele (Tillquist), který přijal opatření pro dodržování zásad chování. Tento příklad ukazuje, že s přijímáním sociálních standardů v oblasti veřejných zakázek jako normy může dojít k posunu, pokud jde o přijatelné zvýšení ceny.

OTÁZKY PRO DODAVATELE DOPORUČENÉ SWEDWATCH:
1. Je v managementu vaší firmy někdo odpovědný za etické a sociální požadavky? 2. Víte, kde jsou vyráběny produkty dodávané v rámci zakázky? 3. Zahrnují vaše požadavky základní konvence Mezinárodní organizace práce, článek 32 Úmluvy OSN o právech dítěte, státní zákony týkající se bezpečnosti práce a pravidla minimální mzdy? 4. Jsou součástí vašich smluv s dodavateli sociální požadavky? 5. Provedli jste kontrolu svých dodavatelů, pokud jde o sociální odpovědnost? 6. Určili jste si cíle a přijali jste časový plán pro nápravu vám známých problémů? 7. Snažíte se nějakým způsobem bojovat proti diskriminaci odborů u dodavatelů? 8. Provedli jste ve vašem podniku nějaká opatření, aby poskytovatelé mohli splnit sociální požadavky?

SPOLUPRACUJTE: KONTROLUJTE, UČTE SE, ZLEPŠUJTE SE, PROKAŽTE SOULAD
Mnozí zadavatelé, kteří zavádějí kroky k sociálně odpovědným veřejným zakázkám, uvádějí, že je pro ně velmi obtížné sbírat důkazy o dodržování zásad, pokud jde o subdodavatele v nižších částech dodavatelského řetězce ve třetích zemích. Kontroly, které provedla organizace SwedWatch, však ukázaly efektivní mechanismy, jež odhalí podmínky a skutečné situace a přimějí dodavatele, kteří porušují zásady, aby přezkoumali své postupy. Proces zároveň zdůraznil obecné podmínky, které zpomalují snahy zlepšit úroveň souladu se zásadami. Příkladem může být skutečnost, že ceny pro výrobce nestouply od roku 1982, což způsobuje zásadní ekonomický tlak, který brání přijetí opatření v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a ochrany práce.

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 44

DOPORUČENÍ

Zvažte, kolik je trh ochoten připlatit za sociální odpovědnost Zahrňte sociální ohledy do designu a doručení
Zauvažujte nad tím, zda jsou vaše produkty i celý váš podnik sociálně zodpovědné a zda byste mohli zvýšit míru souladu s očekáváním veřejných zadavatelů zavedením vyšší úrovně sociálních ohledů do designu, doručování, zajišťování zdrojů a operací v rámci podniku. Zhodnoťte význam, jaký mají sociální ohledy na přidanou hodnotu vašich výrobků a služeb a pečlivě prostudujte svůj segment trhu. Pokuste se zjistit, zda se v minulosti uskutečnily veřejné zakázky, jež ocenily sociální odpovědnost a zda byli zadavatelé ochotni za tuto hodnotu připlatit.

Zapojte zákazníky do dialogu o sociální hodnotě celého životního cyklu
Diskutujte se svými zákazníky a vysvětlete jim celoživotní hodnotu sociálně odpovědných zakázek. Motivujte je, aby přijali lepší postupy a způsob hodnocení výkonu během celého životního cyklu.

Sociálně Odpovědné Veřejné Zakázky

Strana 45

Změňte své podnikání díky univerzálnímu designu
Zvažte, zda byste díky univerzálnímu designu a radikálním inovacím mohli dosáhnout nových a pádnějších argumentů, pokud jde o hodnoty, se kterými byste a) mohli otevřít nové trhy a b) posunuli se z pozice dodavatele běžného zboží do pozice poskytovatele řešení se značným vlivem.

Vyberte a zaveďte klíčové připravované normy a certifikáty
Naplánujte soulad s připravovanými certifikáty pro výrobky a služby, které používají veřejní zadavatelé jako referenci (např. Fairtrade), čímž vytvoříte své portfolio důkazů o sociálně odpovědném podnikání. Pochopte hodnotu a integritu jednotlivých certifikátů – projekt Iniciativy pro udržitelný stav si klade za cíl poskytnout srovnání a odbornou pomoc20.

Sociální odpovědností budujte značku a přitahujte talent
Zvažte, zda přijetím podnikové sociální zodpovědnosti napříč organizací můžete pomoci svému podniku získat nejen více kontaktů, ale také upevnit své postavení zaměstnavatele a získat celkové uznání.

Zaměřte se na nové a průkopnické trhy
Máte-li produkty s vysokou mírou sociální integrity, zauvažujte nad tím, které trhy jsou v oblasti sociálně odpovědných veřejných zakázek průkopnické a které se tématem zabývají. Na základě toho určete priority svého vstupu na trhy.

Zkontrolujte svůj dodavatelský řetězec
Použijte sociální kritéria či standardy k pečlivé kontrole svého dodavatelského řetězce, včetně subdodavatelů svých dodavatelů, a identifikujte klíčová rizika. Rozhodněte o manažerské odpovědnosti za zlepšení a zvýšení souladu.

20. “The state of initiatives
review 2010: sustainability and transparency“ (Zpráva za rok 2010 o stavu iniciativ: udržitelnost a transparentnost), IISD, IIED (2010)

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 46

V VEŘEJNÉ Z P I
1. ÚVOD 2. POLITIKA V PRAXI 3. ROZHOVOR 4. NĚKOLIK PŘEKÁŽEK 5. MNOHO PŘÍLEŽITOSTÍ 6. ROZHOVOR 7. PŘÍPADOVÉ STUDIE 8. DOPORUČENÍ
PŘISPĚVATELÉ: ARHO ANTTILA, JAKOB EDLER, PAUL MINOTT, JUAN RADA, EDUARD SENTIS, NINA WIDMARK

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 47

ÚVOD
Oblast inovací vytváří stále rostoucí agendu, v jejímž rámci musejí vlády reagovat na výzvy v oblasti udržitelnosti, kvality a technologií. Inovativní zadávání veřejných zakázek je souborem nástrojů ke koupi vývoje nových řešení nebo ke zdokonalení stávajících řešení díky výzkumu a vývoji a inovacím.
Evropa je jen jednou z několika světových ekonomik zabývajících se otázkou, zda tradiční zadávání veřejných zakázek zaměřených na cenu a technické specifikace je tou nejlepší cestou, jak získat řešení pro zajišťování veřejných služeb. Výsledkem jsou opatření, která byla přijata pod společným názvem veřejné zakázky pro inovace, jež rozšiřují možnosti veřejných zadavatelů. Ti tak mají možnost nakupovat nejen zboží, nýbrž i aktivity výzkumu a vývoje, a také možnost nabízet inovativnější řešení. Současně se objevilo několik trendů, díky nimž se dostala inovace do čelních pozic politické agendy s cílem dosáhnout celé řady cílů: Kvalita služeb & praxe: vlády jsou nuceny dodávat nejkvalitnější služby, a zároveň se vypořádat s rozpočtovými škrty. Konkurenceschopnost: vlády chtějí konkurenceschopnější ekonomiky s cílem využít zadávání veřejných zakázek pro podporu rozvoje nových řešení na globálních trzích. Problém udržitelnosti: ekonomické, environmentální a sociální dopady investic si žádají více integrovaná řešení. Technologické změny: rostoucí dostupnost technologií, jako je internet, mobilní telefony, elektromobily a sensory, může radikálně změnit služby vytvořením nových efektivních funkcí, skoků v kvalitě a nových výzev. Měnící se společnost: populace stárnou, což způsobuje finanční zátěž pro snižující se počet osob v ekonomicky aktivním věku, která je neudržitelná bez inovací v oblasti zdravotnictví, asistovaného života a terapií. Nové výzvy: veřejné organizace jsou nuceny měnit procedury na základě migrace, internacionalizace a měnící se legislativy. Veřejné zakázky pro inovace jsou chápány jako recept pro řešení celé řady výzev a měly by poskytnout významnou příležitost k růstu těch podniků, které poskytují nové technologie a služby. Evropská Unie zavedla šest hlavních tržních iniciativ1, v níž se sociální výzvy prolínají s příležitostmi pro podniky dosáhnout prvotřídní konkurenceschopnosti na těchto globálních trzích: e-zdravotnictví, udržitelné stavebnictví, ochranné textilie, bio výrobky, recyklace a obnovitelná energie. Po technické stránce jsou veřejné zakázky pro inovace speciální formou interakce mezi veřejným zadavatelem a soukromým výrobcem, což většinou vyústí v jistou formu dialogu. Liší se od tradičního výběrového řízení s důrazem na cenu, ve kterém výsledek určují předem definované parametry jako specifikace a cena. Tradiční zadávání veřejných zakázek má svá omezení, pokud řešení výzvy není známé a musí se hledat pomocí výzkumu a vývoje, průzkumu nebo speciálně vyvinutých postupů.

1. ec.europa.eu/enterprise/ policies/innovation/policy/ lead-market-initiative/#h2-1

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 48

POSKY— TOVATEL
IDEACE & KONCEPT

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO INOVACE

NÁPAD

NÁVRH ŘEŠENÍ

DIALOG & VYJEDNÁVÁNÍ

1
PROBLÉM

2 3
OZNÁMENÍ MARKETINGOVÝ PRŮZKUM

KUPU— JÍCÍ
PŘEZKOUMÁNÍ POTŘEB

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 49

PARTNERSTVÍ / SDÍLENÍ RIZIK

KOMERCIALIZACE

PROTOTYP

PRVNÍ TEST

MARKETING

PRODEJ

4 5 6 7
PILOTNÍ TESTOVÁNÍ ZHODNOCENÍ ŽÁDOST O NÁVRHY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO INOVACE

KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 50

POLITIKA V PRAXI
Mezinárodní obchodní nařízení povolují výjimečné postupy pro získávání inovací pomocí veřejných zakázek. Národní vlády se nacházejí v různých stádiích přijímání či zavádění politik, což vytváří nejasně ohraničený tržní prostor s významnými příležitostmi.
Kromě odvětví obrany jsou zkušenosti s inovativním zadáváním veřejných zakázek omezené, což znamená, že neexistuje mnoho precedentů ani právních překážek. Evropská unie aktivně podporuje programy v oblasti konkurenceschopnosti, inovací, zdokonalování technologií, energie a udržitelnosti. Jejich prostřednictvím mohou vládní agentury částečně nebo plně financovat získávání inovací pomocí veřejných zakázek, pilotně testovat fungování nebo školit agentury v oblasti užívání inovativních postupů pro řešení zásadních problémů. Pro propagaci inovací je v evropských nařízeních, pokud jde o zadávání veřejných zakázek, zakotveno pět nástrojů: Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi2: používá se v různé míře v Evropě a týká se výzkumu a vývoje ve fázi před komercializací nebo plnohodnotným vývojem. Výzkum a vývoj může zahrnovat činnosti jako průzkum nebo návrh řešení, získávání prototypů pomocí vývoje omezeného množství prvních výrobků nebo služeb formou testovací série. Zadavatelé jsou obvykle vyzýváni, aby rozdělili velké projekty do menších zakázek, ke kterým se mohou dostat malé a střední podniky, a jež také umožní udržet flexibilitu pro zadávání různých fází.

Očekává se, že vlády zváží otázku držení duševního vlastnictví v rámci vyjednávání s dodavateli o dohodách v předobchodní fázi, aby tak podpořily rozšíření inovací na trhu a na druhou stranu docílily snížení nákladů na vývoj. Tento nástroj se již aktivně využívá ve Flandrech, Spojeném království, v Belgii a Nizozemsku; Švédsko a Finsko v současné době posuzují možnosti zavedení. Trhy, jež zvažují přijetí tohoto nástroje, zřejmě spustí pilotní programy v následujících letech. Vyjednávací řízení3 (viz str. 18) může podpořit inovaci tím, že povolí zadavateli konzultace s několika výrobci s cílem určit konečného dodavatele na základě konzultací a vyjednávání, pokud a) výběrová řízení jsou neregulérní nebo neakceptovatelná; b) dodavatelé nejsou schopni určit cenu; nebo c) předmětem zakázky je výzkum, testování nebo vývoj4. V roce 2004 byla zavedena možnost konkurenčního dialogu jako nového postupu pro složité projekty, u nichž je nutné diskutovat o všech aspektech veřejné zakázky s kandidáty. Dvoustranné rozhovory probíhají na samém začátku procesu zadání veřejné zakázky s několika dodavateli ještě před určením základních principů výběrového řízení. Účastníci jsou pozváni a vybráni na základě popisného dokumentu. V případě, že se účastní velmi složitých či dlouhých jednání, mohou být za svou snahu zaplaceni. Zadávání veřejných zakázek s budoucím závazkem je postupem, při němž vláda vydá jasné prohlášení o požadavku, čímž poskytne trhu informaci o nenaplněné potřebě a souhlasí s koupí výrobku nebo služby, která v dané době nemusí existovat. Designové soutěže jsou primárně určeny pro oblasti, jako jsou veřejné zakázky v architektuře, plánování, strojírenství nebo zpracování dat, při nichž vítězný návrh vybírá porota a na jehož realizaci je vypsáno samostatné výběrové řízení.

2. „Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě“, KOM (2007) 799 v konečném znění

3. Směrnice EU o veřejných
zakázkách 2004/18/EK

4. communities.gov.uk/
documents/localgovernment/ pdf/annex-3.pdf

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 51

V USA má inovativní zadávání veřejných zakázek dlouhou tradici a je strategickým nástrojem pro budování odvětví, které mají pro stát zvláštní význam. Podle Zákona o inovačním rozvoji malých podniků mají ministerstva federální vlády povinnost vyčlenit 2,5 % z programů výzkumu a vývoje pro malé podniky. V roce 2010 tak bylo vyplaceno malým a středním podnikům 12 miliard EUR.

V reakci na ekonomickou krizi vytvořil americký Zákon na oživení ekonomiky nové příležitosti pro inovativní veřejné zakázky v oblastech zdravotnictví, infrastruktury, zelené energie a veřejných služeb v hodnotě asi 45 miliard EUR. Zhruba 114 miliard EUR, tedy 20 % celkových nákladů Zákona na oživení ekonomiky, je určeno malým a středním podnikům. Zakázky nevylučují mezinárodní dodavatele, z nichž například evropské firmy získaly přes dvě třetiny zakázek na větrné elektrárny během první poloviny uskutečněných výdajů v hodnotě 700 milionů EUR.

VÝDAJE AMERICKÉHO ZÁKONA NA OŽIVENÍ EKONOMIKY DO INOVACÍ (V MILIONECH EUR)5
INF. TECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ
18 752 7 268

TECHNOLOGIE PRO ELEKTROMOBILY
29 074

ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM A ZAŘÍZENÍ PREVENCE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
72 684

NÁKUP ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH VOZIDEL NA ÚROVNI STÁTŮ A MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV
21 805

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILŮ
21 805

TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ
47 245 21 805

REDUKCE EMISÍ NAFTOVÝCH MOTORŮ KOMUNIKACE, INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
7 632 3 271

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ FEKTIVITY OBYTNÝCH DOMŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY
18 171

PROJEKTY PRO VĚTRNOU, VODNÍ A JINOU OBNOVITELNOU ENERGII
13 810

ENERGETICKÉ ÚSPORY VE FEDERÁLNÍCH BUDOVÁCH VÝZKUM V OBLASTI ZACHYTÁVÁNÍ UHLÍKU A UHLÍ S NÍZKÝMI EMISEMI

VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PRO SOLÁRNÍ ENERGII
8 359

2 471

VÝVOJ VYSOCE EFEKTIVNÍCH VOZIDEL
7 995

VÝROBA POKROČILÉHO SYSTÉMU AUTOBATERIÍ
1 454

PODPORA NOVÉHO ZAVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ
30 527

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI BIOPALIV VČETNĚ PRŮKAZNÝCH TESTŮ
58 147

MODERNIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVITY OBYTNÝCH DOMŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY
18 171

VYUŽITÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ
43 610

CELKOVÁ OPATŘENÍ ZAHRNUJÍCÍ INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 45 271
45 271

PROGRAM GEOTERMÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
29 074
5. Údaje americké vlády o Zákonu na oživení ekonomiky

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 52

ROZHOVOR

Jakob Edler
Profesore Edlere, inovativní veřejné zakázky mají mít pozitivní vliv na vyšší efektivitu veřejných služeb, snižování nákladů, sociální a environmentální dopady, vytvoření vedoucích trhů a vývoj zcela nových modelů služeb. Jak byste definoval hlavní příležitost, jakou může představovat inovativní zadávání veřejných zakázek pro evropské malé a střední podniky? V případech, kdy jsou veřejní zadavatelé ochotni a schopni zapojit se do inovativního zadávání veřejných zakázek, vzniká hlavní příležitost pro podniky díky nalezení klienta ve veřejné sféře, který sdílí riziko zavedení inovace, čímž vytvoří testovací trh pro nové myšlenky, jež mohou vyústit ve vznik širšího trhu, ať už ve veřejné nebo v soukromé sféře. Jsou-li veřejné potřeby dobře a jasně definované, mohou dokonce dát vzniknout novým nápadům na řešení. Zapojení inteligentních veřejných zadavatelů tak může podnítit podniky k vyvinutí inovací. Pro tato nová řešení se zejména hodí malé a střední podniky, protože bývají častěji agilnější v reakci na nové výzvy. Největší výzvou pro malé a střední podniky zůstává aktivní vyhledávání příležitostí, jak oslovit veřejné zadavatele s cílem účastnit se diskuse o inovacích. Malé a střední podniky se také mohou stát prvními subdodavateli v zakázkách většího rozsahu, na kterých

Profesor v oboru inovačních politik a strategie, výkonný ředitel manchesterského Institutu inovačního výzkumu, University of Manchester

V posledních letech zaměřil Jakob Edler svůj výzkum, akademické publikace i konzultační činnost v oblasti politik s ohledem na poptávku na inovační

politiku a veřejné zakázky pro inovace. V současné době spolupracuje na vedení projektu velkého rozsahu „Jak porozumět veřejným zakázkám pro inovace”6.

pracují velké podniky. Záleží to ovšem na schopnosti prvních dodavatelů předat inovační impuls z veřejného sektoru do svého dodavatelského řetězce. Uvědomujeme si mnohé rozdíly mezi státními, regionálními i místními samosprávami a rozpor, které existuje mezi politickou vizí a realitou. Měly by malé a střední podniky zaměřit strategii svých výrobků a služeb na inovativnější zadávání veřejných zakázek? Jaké výsledky mohou očekávat v krátkém a středně dlouhém období? Toto téma je velmi blízké mé minulé odpovědi. Standardem v Evropě je bohužel i nadále konzervativní zadávání veřejných zakázek zaměřené na efektivitu, nikoli inovativní zadávání veřejných zakázek. Objevuje se však příležitost díky velkému tlaku Evropské unie a národních vlád. To, o čem se dříve jen hovořilo, dnes dostává jasnější kontury, protože se přehodnocují přínosy, které inovativní zadávání veřejných zakázek již nyní přináší. Všechny podniky, a malé a střední podniky zejména, musejí zdůraznit, že poskytováním inovací veřejným zadavatelům přispívají jak k efektivitě a snižování nákladů na straně jedné, tak ke zlepšování služeb na straně druhé. U každé nabídky veřejným zadavatelům musí

6. underpin.portals.mbs. ac.uk

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 53

být zaškrtnuta obě políčka, čehož lze nejlépe dosáhnout zdůrazněním celkových nákladů inovace, kdy se pořizovací cena nových služeb či výrobků navrátí během jejich životního cyklu. Malé a střední podniky se musejí zaměřit na tento způsob počítání celkových nákladů, aby podpořily ty veřejné zadavatele, kteří jsou ve svých zadaných zakázkách nakloněni inovacím. Pokud se to stane normou, mohou malé a střední podniky z inovativního zadávání veřejných zakázek získat velmi mnoho, protože využijí veřejné zadavatele jako laboratoř pro vývoj nových řešení a pro otestování již existujících inovací. Jste odborníkem na rozvoj nových vedoucích trhů, tj. trhů pro pokročilé výrobky a služby, které by měly být otevřenější inovacím. Jaká je vaše zkušenost s takovými rozhodnutími, a budou podle vás vedoucí trhy tvořeny státy, nadnárodními regiony (např. Skandinávie) nebo skupinami velmi agilních a sofistikovaných měst a regionů, které budou šířit nový rozvoj? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na druhu inovace a zejména na struktuře a charakteru trhu. Na „vedoucí trh“ se uvádějí nové technologie a služby, které mohou později vytvořit obecně přijímaný „dominantní design“ na globálních trzích. Inovace, které jsou uváděny na vedoucích trzích (často nazývaných i testovací trhy) se následně značně rozšiřují. Vedoucí trhy mají řadu rysů. Zadavatelé na tomto trhu jsou z různých důvodů schopni a ochotni platit za novou myšlenku vyšší cenu, příslušné riziko a náklady na přijetí nepovažují za příliš podstatné, naopak si váží potenciálu, který znamená zvýšená hodnota inovace. Vedoucí trhy navíc vykazují dobré obecné rámcové podmínky pro výrobek nebo službu a často nabízejí i prostor generovat inovace (kompetence v dodávkách a dodavatelském řetězci). Vedoucí trhy se liší podle kategorie zboží a služeb. Rozhodnutí, který trh využít jako testovací a vedoucí, závisí na konkrétní inovaci a liší se podle typu produktu. Podniky musejí vzít v úvahu celou řadu podmínek pro zavedení inovace, a především si musejí ujasnit, zda typ poptávky v jimi zvoleném zaváděcím trhu má potenciál dále se rozvíjet na dalších trzích poté, co bude inovace představena a rozšířena. Je-li poptávka velmi specifická, podniky mohou úspěšně vytvořit úzce specializovaný trh, ne však vedoucí trhy. Zjistili jsme, že v mnohých veřejných organizacích nemají systematický průzkum trhu a technologií a nepřikládají mu velký význam. Nemají proto dobrý přehled o výsledcích zveřejnění své výzvy. Co mohou udělat malé a střední podniky pro to, aby využily příležitostí inovativního zadávání veřejných zakázek s cílem otevřít nové trhy, a aby zadavatelé znali jejich řešení a počítali s nimi při zadávání veřejných zakázek? Protože zadávání veřejných zakázek obvykle nevedou lidé, kteří dobře rozumějí zavádění inovací a příslušným trhům, čelí dodavatelé, a to zejména malé a střední podniky, složitému problému. Hlavní rada zní: angažovat se, angažovat se, angažovat se. Malé a střední podniky by měly jednat aktivně, tzn. nejen čekat na výběrové řízení, ale seznámit se s techniky a se zadavateli výběrových řízení ve veřejných orgánech, kteří hledají nebo mohou hledat řešení svých potřeb. Musí si uvědomovat roztříštěnost uvnitř veřejných orgánů a při prosazování svých argumentů podporovat ty osoby ve veřejných institucích, které opravdu chápou přidanou hodnotu inovací. Zejména je nutné nabídnout atraktivní obchodní případ těm, kteří hledají lepší řešení, a zároveň vedou zadání veřejné zakázky. Malé a střední podniky musejí také využít své větší soukromé zákazníky v rámci komunikace s veřejnými orgány při představování společných projektů, prezentaci na veletrzích apod. Navíc je důležité dobře dokumentovat veškeré dodávky pro veřejné orgány a neustále šířit příklady úspěšně zavedených inovací. Zdá se, že podniky často nevěří základní myšlence, že inovativní zadávání veřejných zakázek může vést k novým řešením, jež lze komercializovat napříč Evropou i dále. Mohl byste nám dát příklad, jak mohou i menší podniky vynalézt nová řešení v partnerství se zadavatelem a nalézt i jinde otevřené trhy? Neexistuje důvod myslet si, že malé a střední podniky nejsou kvůli své struktuře schopny dodávat inovace veřejným orgánům a zásadněji je rozšiřovat. Jak jsem už uvedl, je to možné v takových případech, kde existuje pravděpodobnost poptávky po určitém novém řešení i jinde. Například pro celu oblast udržitelných veřejných zakázek platí, že nabídneli podnik ekologickou inovaci pro sběr odpadu místní samosprávě, proč by toto řešení nemohly převzít i další samosprávy? Konkrétním příkladem může být řada firem, zejména malých a středních podniků, které vyvinuly nové služby v oblasti elektronických vstupenek napojených na elektronické identifikační karty, a to ve spolupráci s místními orgány ochotnými podstoupit příslušné riziko. V současnosti se řešení dále šíří. Není to snadné, ale existuje-li i jinde podobná potřeba, možné to je.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 54

NĚKOLIK PŘEKÁŽEK
Během konzultací s veřejnými i soukromými rozhodujícími činiteli vyvstaly čtyři hlavní výzvy, jimž čelí úspěšné zadávání veřejných zakázek pro inovace. Pro jejich překonání už byly učiněny kroky, avšak podniky by si měly uvědomovat skutečnosti, které pravděpodobně ovlivní jejich účast na inovativním zadávání veřejných zakázek. Podniky by měly také zvážit, zda by nemohly aktivně participovat na překonávání těchto překážek.

NEDOSTATKY V OBLASTI POVĚDOMÍ A PRŮZKUMU TRHU
Kvůli nedostatku znalostí na straně zadavatelů, pokud jde o současný stav vývoje v oblasti plánované veřejné zakázky, může být narušena tvorba rovných příležitostí. Nemá-li zadavatel přesné informace o tom, co všechno je k dispozici, jak může posoudit již existující řešení nebo investovat do rozumného výzkumu a vývoje, aniž by se vystavil riziku, že bude znovu objevovat Ameriku? Expertní skupina EU zaměřená na veřejné zakázky pro výzkum a inovace7 vyjádřila přesvědčení, že zadavatelé musejí být lépe informovaní a musejí vytvořit mechanismy pro podniky, které chtějí prezentovat nová řešení s významnou hodnotou i mimo výběrová řízení.

Inovativní zadávání veřejných zakázek vyžaduje velký pokrok, pokud jde o ochotu veřejných zadavatelů zveřejňovat výzvy, podstupovat rizika, otevírat trhy a zlepšovat rozhodovací proces.
NEBÝVÁ ZVYKEM DĚLIT SE O NÁKLADY
Všechny agentury a podniky kontaktované pro potřebu této příručky naznačily, že v podstatě nikdy se jim nepovedlo dohodnout se na sdílení nákladů (nebo poskytnutí slevy). Výsledkem nepodařených jednání je, že orgány obvykle zaplatí veškeré náklady na výzkum a vývoj a trvají na kompletním vlastnictví všech duševních práv, což způsobuje obtíže při dalším šíření řešení. Když se podniky snažily dále využít výsledky inovativních projektů, obvykle zjistily, že trhy jsou oproti očekávání daleko uzavřenější. To je odradilo od dalších pokusů o šíření svých projektů v budoucnosti.

NEJVĚTŠÍ BARIÉROU JE NEDOSTATEK NASAZENÍ PRO INOVACE
Podniky, které vstoupí na trhy s inovativními řešeními, často zjistí, že se veřejní zadavatelé staví zamítavě k úsporným a radikálním inovacím7 se zásadními dopady. Inovace ve veřejných zakázkách by měla definovat kombinace kvalitního servisu, nákladové efektivity a udržitelnosti. Mnozí veřejní zadavatelé přesto nadále činí konzervativní namísto inovativních rozhodnutí. Jako argument pro inovaci prezentují podniky často kompletní cenu vlastnictví, přičemž zadavatelům zdůrazňují značné úspory v dlouhodobých nákladech. Úřady se nicméně snaží udržet nebo i navýšit svůj rozpočet, nemusejí proto nutně chtít snižovat náklady, ale hledají jiné způsoby zvýšení efektivity.

TRHY NEJSOU ZCELA OTEVŘENÉ
Zadavatelé se obvykle snaží zadávat zakázky místním dodavatelům, přestože to znamená kopírovat jinde použitá řešení či přijmout vyšší cenovou nabídku, a to navzdory nařízením, která od toho odrazují. Pokud jde o inovativní zadávání veřejných zakázek, hraje důvěra ještě větší roli, protože výsledky někdy nejsou zcela známy. Dalším problémem jsou nerozumné požadavky na tržní reference, které negativně ovlivňují jak velké, tak malé podniky. Zdá se, že namísto otevírání příležitostí plní vylučovací funkci. Podniky a veřejní vedoucí činitelé, kteří poskytli konzultace pro tuto kapitolu, prohlásili, že když byli všichni zainteresovaní činitelé plně nasazeni pro program, jeho spuštění obvykle nezastavila ani tak často zmiňovaná právní nejistota.

7. “Public procurement for research and innovation (Zadávání veřejných zakázek pro výzkum a inovace), Wilkinson Report (2005)

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 55

MNOHO PŘÍLEŽITOSTÍ
Veřejné zakázky pro inovace přicházejí, ale prozatím jsou v přechodné fázi. Podniky se zájmem o toto dynamické prostředí by měly vyčlenit dostatečné prostředky a pečlivě zvážit svou roli.
PŘECHODNÁ FÁZE
Veřejné zakázky pro inovace se dosud nestaly prováděnou politikou, ale zůstávají v přechodné fázi. I přesto existují značné příležitosti z pohledu na globální trendy politik a plánovaných investic do oblastí, jakými jsou energie, změna klimatu, doprava a zdravotnictví. Aby bylo dosaženo cílů určených vládami nejen pro celou společnost, ale zejména pro jejich vlastní veřejné služby, bude zapotřebí inovací. Méně jasný však zůstává způsob, jak budou inovace zaváděny a zda většina veřejných agentur přijme inovace jako nedílnou součást organizace. Podniky by proto měly vyčlenit dostatečné zdroje na plán zapojení do veřejných zakázek pro inovace. Prvním krokem musí být pochopení zákazníka, nejen pokud jde o oznámení politiky, ale i jeho schopnosti jednat a realizovat politiku. Poměrně neznámé teritorium čeká vás i vašeho zákazníka čeká v oblasti typu smlouvy, což jen přispěje k obecným nejasnostem. A konečně, je nepravděpodobné, že v blízké době budou mít veřejné orgány jednotný postup a přístup k veřejným zakázkám pro inovace, což může v důsledku znamenat, že budete muset sami šířit mezi svými zákazníky osvědčené postupy, abyste aktivitu podpořili.

Při inovativním zadávání veřejných zakázek lze také zvážit vysokou úroveň cílů veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí a sociálně odpovědných veřejných zakázek. Žádné z nich totiž nelze dosáhnout bez určité míry inovací a experimentování. Ve všech jsme vyzdvihli příležitosti a alternativy, které určují způsob, jakým se váš podnik může zapojit do inovativních veřejných zakázek.

INOVATIVNÍ PODNIKY BY MĚLY USPĚT
Trh by měl otevírat zásadní možnosti růstu pro malé a střední podniky s kapacitou pro inovace díky rostoucí míře dobré pověsti, kterou inovace ve veřejných zakázkách získávají. Je však možné, že dosažitelných trhů bude v dohledné době méně, než zvýšená pozornost politik naznačuje. Regionální a národní agentury, které poskytly konzultace pro tuto kapitolu, se shodují se s výsledky zprávy o Švédsku, které bylo vyhodnoceno jako druhé v globální zprávě o konkurenceschopnosti pro období 2010-2011, již vydalo Světové ekonomické fórum. Podle ní v zemi existuje nasazení pro inovativní veřejné zakázky, ale stále zůstává otevřená debata o tom, jak nejlépe přistoupit k aktivitám v této oblasti a jak je organizovat.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 56

ROZHOVOR OVOR

viceprezident společnosti Oracle Globální veřejný sektor, zdravotnictví, vzdělávání

Juan F. Rada
Juan F. Rada je viceprezidentem ntem společnosti Oracle racle odpovědný za celosvětové aktivity v oblasti veřejného sti sektoru, zdravotnictví ictví a vzdělávání. Je také členem m manažerského týmu pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA).

Dr. Rado, co podle vás tvoří inovativní zadávání veřejných zakázek? Existuje mnoho definicí, rozdělím je na čtyři části: - Postup: způsob, jakým se vláda staví k porozumění problému, který se snaží vyřešit, srovnávání osvědčených postupů ostatních vlád i soukromého sektoru, konzultace názorů dodavatelů ještě před zveřejněním žádosti o informace nebo žádosti o nabídku. - Cíle a jejich ambicióznost: zda mají zefektivnit či automatizovat postupy, přehodnotit způsob, jak agentury či skupiny pracují, nebo jen poskytnout možnost zvýšení produktivity; zda chtějí zadavatelé využít veřejné zakázky pro rozvoj nových technologií (např. elektrické vozové parky), nebo se spokojí se stávajícími. - Produkty: podpora veřejných standardů, kombinace otevřených a konvenčních zdrojů v softwaru, podpora interoperability a využívání mobilních služeb. Snaha o krok vpřed, pokud jde o podporu trendů v oblasti (např. využití standardů). - Zakázky: mnohé zakázky v oblasti zavádění informačních a telekomunikačních technologií ve veřejných službách jsou dlouhodobými projekty na několik let, které by se daly přirovnat k výstavbě letiště nebo přístavní infrastruktury. Přesto se k nim přistupuje odlišně a výsledkem je, že vlády nakonec získají jen dílčí řešení namísto platforem. Při fluktuaci zaměstnanců navíc dojde ke zhoršení situace. Víceletý projekt (dobrým příkladem je Smart City) vyžaduje zavedení mnoha složek a také organizační změny během dlouhého období. To vyžaduje mnohem inovativnější způsob zadání veřejné zakázky. Je možné začít s modernizací oblasti příjmů (daně, poplatky atd.) a vytvořit tak solidní základnu a poté se přesunout do oblasti služeb občanům. Jinými slovy inovativní zadávání veřejných zakázek vyžaduje inovativní postupy, cíle, produkty i zakázky.

Evropa podporuje užívání inovativních politik pro veřejné zakázky s cílem určit inovace v celkové ekonomice jako nástroj pro splnění cílů Lisabonské smlouvy. Když vezmete v úvahu své znalosti a zkušenosti, jaké příležitosti může v tomto ohledu přinést inovativní zadávání veřejných zakázek? Hlavní příležitostí je hledání kreativních řešení, která mohou ze své podstaty zahrnovat kombinaci podniků. Jako příklad uvedu klíčové oblasti jako místní osvětlení, kde je cílem snížit spotřebu, ale i vládní náklady. Do takových projektů je zahrnuto mnoho velkých i malých hráčů. Projekty proto musejí řešit zásadní otázky, a to jednu po druhé. Dalším příkladem jsou energetické systémy s uzavřeným obvodem, komunitní „cloud computing“ (model vývoje a využívání počítačových technologií), jenž může sloužit samosprávám, školám, policii a dalším. Jinými slovy jde o zadávání zakázek založených na řešení celého projektu namísto jeho jednotlivých bodů. Pro vlády tedy platí doporučení přistupovat k většině zakázek oblasti IT jako k projektům v oblasti infrastruktury namísto poskytování rozdělených řešení individuálním agenturám, samosprávám či občanům.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 57

Máte přehled o stavu zadávání veřejných zakázek v celém světě. Jak byste z tohoto pohledu vysvětlil rozdíly mezi tím, co je veřejně deklarováno, a realitou pro podniky, které se snaží nabízet inovativní produkty a řešení? Jsou inovace již součástí zadávání veřejných zakázek na evropském trhu a na dalších významných trzích? Z technologického či projektového pohledu se ve skutečnosti zadávají veřejné zakázky inovativně jen zřídka. Existuje pro to řada důvodů včetně snahy vyhnout se riziku, typická pro státní zaměstnance a jejich politické nadřízené, zkostnatělost systému, kde se například každá agentura domnívá, že je odlišná od jí podobných v jiných státech. To znemožňuje sdílení platforem, interoperabilitu atd. V mnohých evropských státech i nadále používají výrazně specifikované systémy, což znemožňuje přejít na novou technologii nebo modernizovat. Důvodem je i to, že veřejné sektory jsou řízeny státními zákony, které jsou specifické pro každou zemi nebo dokonce její část, a „specifická pravidla“ se musejí stát součástí systému. V informačních a telekomunikačních systémech toto již neplatí, protože dnes lze projektově oddělit pravidla od jejich provádění a měnit je s použitím přirozeného jazyka namísto „naprogramování natvrdo“ do softwaru. Toto je zásadní inovace, která mění způsob, jakým se díváme na systémy. Dobrým příkladem může být oblast bezpečnosti ve vymáhání práva, kdy všichni kritizují tzv. informační silo, jež brání vzniku lepších politik, nicméně neexistují téměř žádné žádosti o informace nebo návrhy, které by explicitně požadovaly vytvoření unifikované platformy k překonání této překážky. Které projekty dle vaší zkušenosti skutečně daly impuls k inovacím a tím pomohly vytvořit trhy pro společnost Oracle a další podniky? Napadají mě sdílené sužby, nebo projekty s označením „smart“ – jako „chytré“ rozvodné sítě, silnice a města, ačkoli tyto projekty se za takové nepovažují. Jak jsem již vysvětlil, vyžaduje to, aby veřejný sektor vytvořil podrobný plán pro strukturu, v níž může dojít ke změnám v jednotlivých projektech v tří až pětiletém období implementace. Je zajímavé, že toto jsou investice do infrastruktury stejně jako sdílené služby nebo přicházející „G-Clouds“. Úspěch malých podniků, které zvažují investice do udržitelných a inovativních výrobků a služeb, do značné míry závisí na tom, zda je na jejich produkty pohlíženo čistě z hlediska ceny, nebo z širšího pohledu. Co byste poradil malým a středním podnikům, pokud jde o plánování jejich strategie pro evropské a globální veřejné trhy? Jak jsem již zmínil, záleží na tom, jak jsou definovány požadavky. Je-li cílem podpořit inovace nebo například environmentální technologie, potom by to mělo být zohledněno v evaluaci. Moje rada malým a středním podnikům zní, aby ze všeho nejdříve velmi pečlivě zvážily projekt, zejména jeho podmínky, které v případě veřejného sektoru mohou být velmi přísné.

Jaká kritéria byste doporučil pro výběr raných trhů pro inovativní řešení a jaké budou podle vás budoucí hnací mechanismy pro inovaci a prodej s vysokou přidanou hodnotou těchto podniků (např. v oblastech ekologie, fair-trade, sociálních ohledů, otevřených systémů, privátních financí)? Menší podniky by se měly zaměřit na specifické segmenty (které mohou být velice rozsáhlé), vytvořit jasnou referenci a poté stanovit měřítko detailního zhodnocení zakázek a také trhů a států, na které je vhodné se zaměřit. Ve středně dlouhém měřítku má daleko vyšší šanci na úspěch úzké vymezení namísto široce pojatého přístupu. Elektronické zadávání veřejných zakázek by mělo poskytnout lepší přístup na mezinárodní trhy a lepší transparentnost, a mělo by zvýšit dosah výběrových řízení na veřejné zakázky. Zdá se však, že platformy jsou roztříštěné a ne vždy poskytují jednotné informace o globálních trzích. Nelze je tedy použít jako nástroje pro rozvoj inovací. To je pravda. Státy navíc někdy požadují reference a příklady z vlastní oblasti a dokonce nepovažují za platné ani reference z EU. To nejenže poškozuje společný trh, ale také kapacitu malých a středních podniků a dokonce velkých podniků, pokud jde o jejich růst a účast. Tento požadavek by měl být v EU jasně zakázán.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 58

TRH PRO INOVACE VE SLUŽBÁCH PRO MĚSTA
Organizace Living Labs Global společně se čtyřiceti místními samosprávami a v partnerství se 450 podniky a výzkumnými centry z celého světa vyvinula efektivní mechanismy, které mají orgánům pomoci shromažďovat tržní informace a zavádět projekty inovativního zadávání veřejných zakázek.
Základním problémem pro veřejné zadavatele, kteří se snaží nalézt řešení pro nové výzvy, zůstává systematický sběr tržních informací, zejména pokud jde o technologické služby. Menší podniky, které vyvíjejí služby pro města s vysokou přidanou hodnotou, na druhou stranu zažívají nepřekonatelné překážky při snaze porozumět potřebám veřejného sektoru, který celosvětově tvoří zhruba 567 000 místních samospráv. Inovativní zadávání veřejné zakázky by ze své podstaty mělo být nástrojem pro vlády, aby nakupovaly nová nebo pokročilá řešení pro výzvy, jimž čelí. Ve skutečnosti je ale jen málo místních samospráv, které mají fungující systém sběru tržních informací. Podle informací ze Stockholmu je do iniciativy v oblasti e-služeb zapojeno 300 – 500 zaměstnanců veřejné správy (jde o investiční program v hodnotě 65 milionů EUR), nikdo nemá za úkol sledovat, zda se podobná řešení rozvíjejí i jinde. Výsledkem je, že všechny projekty začínají od nuly a zadavatelé se spoléhají na dodavatele, s nimiž mají uzavřenou rámcovou smlouvu. Ve městech to znamená, že v každém projektu se automaticky znovu objevuje Amerika. Pro menší podniky, které taková úzce specializovaná řešení vyvíjejí a nejsou běžnými dodavateli pro veškeré příslušné orgány, to znamená odříznutí od trhu, protože se o potřebě jiných zadavatelů vůbec nedozvědí.

Living Labs Global, nezisková organizace sídlící od roku 2004 v Kodani, se rozhodla na tyto podmínky zareagovat a spojila se s 40 městy a 450 podniky vytvářejícími inovace, aby společně poskytovali lepší tržní informace, vytvořili postup pro nevyžádané nabídky a představili pilotní projekty, které jsou hodnotným krokem před zadáním zakázky. Důležitou výhodou má být snížení nákladů zúčastněných měst o 99 % díky centralizaci sběru informací a zajištění jejich obecné dostupnosti. K dosažení tohoto cíle nabízí Living Labs Global tyto postupy: Podniky nabízejí městům svá řešení stručnou formou na online přístupných platformách, které pravidelně sleduje na 60 000 uživatelů z 3 000 měst na celém světě. Města informují o problémech, které hodlají řešit, formou výzev pro pilotní projekty, do nichž jsou pozvány podniky, aby prezentovaly své návrhy a dostaly příležitost získat plnou (nikoli finanční) podporu od města vyzkoušet svá řešení po dobu obvykle 6 měsíců, což jim pomůže zhodnotit dopady ještě před určením specifikací pro zadání zakázky. Města i podniky získávají přínos v podobě zdokumentovaného postupu hodnocení, který nabízí různou úroveň hodnocení v závislosti na tom, zda město získává obecné informace o nejnovějších poznatcích na trhu, nebo si vybírá řešení pro pilotní projekt s pomocí mezinárodního panelu pro hodnocení. V každém případě je postup zdokumentován a podniky získávají užitečnou zpětnou vazbu. Města a podniky se pravidelně setkávají a vedou diskuse pomocí pravidelných summitů Living Labs Global na celém světě.

NÁKLADY NA TRANSPARENTNOST
Následkem výše zmíněného je, že podniky se obvykle spoléhají na nevyžádané nabídky městům, což může představovat náklady 7 500 – 12 000 EUR na jedno město. Obvykle na takové nabídky se zájmem reaguje 10 % oslovených orgánů a dodavatel získá jen 2 % nabízených zakázek. Veřejné orgány navíc nemají zavedený postup pro přijímání nevyžádaných nabídek, podniky tak často nedostanou na svoji nabídku žádnou reakci, která by jim mohla pomoci rozvíjet výrobky.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 59

UVOLNĚNÍ MEZINÁRODNÍCH TRHŮ
Tento postup otevřel značné množství příležitostí inovativním podnikům v oblasti veřejných zakázek zadaných místními samosprávami. Na trhu, kde mnohé místní samosprávy nejsou názorově jednotné a kde zadavatelé zřídka sdělují, jakým výzvám čelí a jaké mají požadavky, poskytuje Living Labs Global podnikům důležité a aktuální informace o nadcházejících zájmech v oblasti veřejných zakázek. Tento proces přinesl transparentnější postup před zadáním veřejné zakázky a také pomohl dodat podnikům sebevědomí k tomu, aby vstoupily na vedoucí trh čtyřiceti měst s celkovým počtem 120 milionů obyvatel. V případě systému sběru městského odpadu podniku Urbiotica (viz výše), nebo v případě podniku Astando, který vyhrál výzvu pro pilotní projekty „Budoucnost cyklistiky“ v Kodani, se oba malé podniky velice rychle posunuly od vynálezu nového řešení až po první zkušenost na mezinárodním trhu. Snaha spolupracovat s městy se vyplatila, protože jim pomohla více se zapojit do spolupráce s mezinárodními podniky a identifikovat příležitosti v oblasti inovativního zadávání veřejných zakázek. Například Living Labs Global společně s městem Barcelona zorganizovala 14 mezinárodních summitů, na nichž podniky poskytující inovativní řešení městům porovnávaly svá řešení. Podniky, které poskytují nevyžádané nabídky a pilotní projekty městům, se nyní mohou obrátit na 22@ Urban Lab, kde mají jistotu, že do určité doby obdrží odpověď na svou nabídku se zprávou.

PROPOJENÍ VELKÝCH A MALÝCH DODAVATELŮ
Od roku 2010 spolupracují s organizací Living Labs Global velké podniky jako Oracle, které mají hlavní klientelu veřejného sektoru v oblasti vyspělých technologií. Snahou je vytvořit ekosystém malých podniků jako partnerů pro projekty inovativního zadávání veřejných zakázek, jež vyžadují úzce specializované znalosti nebo specifická řešení s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomuto systému se malé podniky stávají součástí dodavatelského řetězce a získávají přínos v podobě celosvětového dosahu marketingu, lobbování a získávaní informací velmi významné globální firmy. Online komunita zadavatelů a inovátorů nadále pracuje na rozvoji plánu zapojit 500 měst a 5000 podniků jako aktivní spolupracovníky. V roce 2011 představilo konsorcium osmi velkých měst z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky „Cenu Living Labs Global“ jako prvotřídní certifikát výborných výsledků. 250 zúčastněným podnikům cena také pomáhá získat signály z trhu, pokud jde o jeho budoucí potřebu, a otevírat druhé kolo pilotních příležitostí.

SVĚTOVÁ MĚSTA A ZÚČASTNĚNÉ PODNIKY LIVING LABS GLOBAL

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 60

VSTUP NA SVĚTOVÝ TRH S NEÚSPĚŠNOU NABÍDKOU V OBLASTI DOPRAVY
Malý novozélandský podnik Trip Convergence zažil zkušenost z první ruky, jak těžké může být začít nabízet inovativní řešení systému zadávání veřejných zakázek a zjistil, že lepší investicí může být vytrvalost, lepší promyšlenost a spolupráce s koncovými uživateli.
Trip Convergence s.r.o. je poskytovatel služeb v oblasti spolujízdy, který založili dva nadšení podnikatelé v roce 2004 v novozélandském Aucklandu. Založili podnik, který měl zkomercializovat „expresní spolujízdu“, systém informací o spolujízdě, který spoluzakladatelé vynalezli a na který se snažili získat patent. Podnik sice sídlí na Novém Zélandu, ale majitelé hledají trhy pro tuto inovaci na celém světě s cílem komercializovat své patenty, pokud jde o formální expresní spolujízdu, na Novém Zélandě, v Austrálii, v USA a v budoucnu v Kanadě. Přestože novozélandská Organizace pro obchod a podnikání (New Zealand Trade and Enterprise) nabízí grant pro rozvoj amerického trhu, narazila firma Trip Convergence při vstupu na trhy na řadu překážek. Její zkušenosti poukazují na některé problémy, jimž čelí i jiné podniky snažící se využít příležitostí v oblasti inovativního zadávání veřejných zakázek. Inovátoři čelí zejména nedostatku financí či programů pro zadávání veřejných zakázek, jež mohou dále posunout jejich řešení. Trip Convergence se zaměřil na vytváření možností pro financování výzkumu, rozvoje a využití pomocí těchto tří typů činností: Politický postup, lobbování u zvolených úředníků za to, aby porozuměli konceptu expresní spolujízdy a podpořili ho. Nevyžádané prezentace pomocí informování regionálních a městských dopravních agentur Žádosti o granty nabízené příslušnými programy pro výzkum, inovace a pilotní řešení Cílem aktivit bylo vydláždit si cestu do oblasti zadávání veřejných zakázek. Dvě obvyklé odpovědi jak od politiků, tak od agentur, dávají nahlédnout do problémů, kterým podnik čelí při prvním zavádění inovativních postupů pro zadávání zakázek: „Jak můžeme posoudit vaši nabídku, jste-li jediným dodavatelem této služby?“ „Rozhodneme se, co budeme požadovat, a poté podáme žádost o návrhy. Nevyžádané nabídky nás nezajímají.“ Do rozvoje svého řešení, ochrany duševního vlastnictví, rozvoje mezinárodních trhů, představení projektu IDEA americké radě pro rozvoj v dopravě, a do spuštění nezávislého projektu v Aucklandu s podporou několika externích spolupracovníků investoval tým Trip Convergence asi 275 000 EUR. Z toho zhruba 165 000 EUR bylo uhrazeno z projektových grantů a příjmů, většina z grantu pro rozvoj trhu novozélandské Organizace pro obchod a podnikání.

VYTVOŘENÍ TRHU NAMÍSTO POUHÉHO PRODEJE
Po šesti letech rozsáhlého a nákladného úsilí upravil tým svou strategii a pomáhá mezinárodnímu institutu pro spolujízdu (International Ridesharing Institute), který byl založen v roce 2011, určit reálné cíle a vyvinout holistické strategie založené na výzkumu. Institut pro spolujízdu má za cíl zdvojnásobit počet zúčastněných osob do roku 2020 a inspirovat tím rozhodující činitele a investory. Zároveň hodlá vytvořit společný akční plán, ze kterého by rád profitoval i podnik Trip Convergence.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 61

POSTUP PRO EXPRESNÍ SPOLUJÍZDU

Systém sdílení vozidel využívají v  San Franciscu nebo ve Washingtonu DC, kde funguje od 70. let minulého století a přispěl k vytvoření silnic se speciálními pruhy a požadavky pro vozidla s alespoň třemi či alespoň čtyřmi lidmi. V každém z těchto měst spolujízdu denně využívá zhruba 10 000 lidí.

Systém nabyl formálnější podoby poté, co bylo přidáno členství se zadáním základních informací, možnost převodu jízd mezi řidiči a spolujezdci na základě společně absolvovaných cest, a zavedení nápadných a dobře označených míst srazu.

VSTUP NA TRH SPOLUJÍZDY

2004

ZALOŽENÍ PODNIKU TRIP CONVERGENCE

2005

ZAMÍTNUTO INOVAČNÍ GRANT NOVOZÉLANDSKÉ DOPRAVNÍ AGENTURY (2005, 2006, 2008)

2006

PREZENTACE FLEXIBILNÍ SPOLUJÍZDA – PREZENTACE PRO MÍSTNÍ A SENÁTNÍ DOPRAVNÍ KOMISE V OLYMPII (USA)2 ZAŘAZENÍ DO UŽŠÍHO VÝBĚRU PREZENTACE METROPOLITNÍ AGENTUŘE SAN DIEGA PRO PLÁNOVÁNÍ

2009

ZAMÍTNUTO GRANT PRO ROZVOJ AMERICKÉHO TRHU, NOVOZÉLANDSKÁ ORGANIZACE PRO OBCHOD A PODNIKÁNÍ PODÁNA ŽÁDOST STUDIE PROVEDITELNOSTI „TRANSITNÍ MYŠLENKA“, AMERICKÁ RADA PRO VÝZKUM V DOPRAVĚ UDĚLENA PRIORITA: „DEMONSTRAČNÍ PROJEKT FLEXIBILNÍ SPOLUJÍZDA“ JE VČLENĚN DO AUCKLANDSKÉHO KONCEPTU DOPRAVNÍHO PLÁNU

2007

ZAMÍTNUTO VÝZVA „DÁLNICE PRO ŽIVOT“ (US DOT, FHWA)1

ZAMÍTNUTO BIOMETRICKÉ SENSORY V TESTU SAN DIEGA NA PROSAZENÍ VYŠŠÍ OBSAZENOSTI AUTOMOBILŮ

2008

SCHVÁLENO GRANT PRO ROZVOJ AMERICKÉHO TRHU, NOVOZÉLANDSKÁ ORGANIZACE PRO OBCHOD A PODNIKÁNÍ SCHVÁLENO STUDIE PROVEDITELNOSTI „TRANSITNÍ MYŠLENKA“ – FLEXIBILNÍ SPOLUJÍZDA NA PŘESTUPNÍ STANICE NENALEZEN PARTNER ŽÁDNÁ DOPRAVNÍ AGENTURA NESPOLUPRACUJE NA PILOTNÍM PROJEKTU USDOT VALUE PRICING (2009, 2010)

VYŘAZENÍ METROPOLITNÍ AGENTURA SAN DIEGA PRO PLÁNOVÁNÍ PŘIDĚLUJE ZAKÁZKY 3

INVESTICE ZAŘAZENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ POMOCÍ SMS ZPRÁV DO ŘEŠENÍ

VYŘAZENÍ DOPRAVNÍ PLÁN V AUCKLANDU NEOBSAHUJE FLEXIBILNÍ SPOLUJÍZDU

2010 ZAMÍTNUTO
STÁT WASHINGTON UDĚLUJE ZAKÁZKU NA PROJEKT FLEXIBILNÍ SPOLUJÍZDY KONKURENCI 4

ZAHÁJENÍ MARKETING EXPRESNÍ SPOLUJÍZDY V AUCKLANDU SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ZÚČASTNĚNÝMI SUBJEKTY, ALE BEZ MÍSTNÍ AGENTURY PRO DOPRAVU

ZAHÁJENÍ INSTITUT PRO SPOLUJÍZDU V USA STANOVUJE CÍL CELKOVĚ ZDVOJNÁSOBIT OBJEM SLUŽBY DO ROKU 2020

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 62

VYTVOŘENÍ TRHU PO INOVATIVNÍ, ENERGETICKY EFEKTIVNÍ OKNA
Udržet energii uvnitř domů znamená v chladné zemi, jako je Švédsko, opravdové úspory. Slabou stránkou zachování energie byla okna, která měla desetkrát vyšší tepelné ztráty než stěny. Poté, co bylo v 70. letech minulého století zavedena trojskla, nedošlo až do 90. let minulého století k žádným zásadním pokrokům. Na základě těchto skutečností zadala švédská vládní agentura NUTEK (dnes švédská agentura pro energetiku)8 veřejnou technologickou zakázku v rámci Programu na zadávání zakázek v oblasti inovativních technologií na energeticky efektivnější okna. Díky nedávnému pokroku ve výrobě skla, který přinesl na trh sklo s lepšími izolačními vlastnostmi, bylo možné pokusit se o skokové zlepšení, pokud jde o energetickou efektivitu oken.

SESKUPENÍ ZADAVATELŮ KOLEM ATRAKTIVNÍHO CÍLE
NUTEK zveřejnil výzvu s cílem snížit energetické ztráty oken o 50 %. Jedním z problémů vytvoření trhu byla vysoká míra fragmentace a nepřítomnost zadavatelů ochotných nést riziko, které s sebou nese technologický skok. Z toho důvodu se výzva uskutečnila ve spolupráci se skupinou kupujících ze soukromého sektoru, aby se tak garantovala tržní poptávka a minimální odběr. Vláda samotná žádná okna nekupovala, jen financovala technologický pokrok. Z toho důvodu bylo nutné, aby se

8. Tento případ byl zpracován na základě materiálů dodaných švédskou agenturou pro inovace VINNOVA

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 63

Se vzrůstajícími obavami v oblasti energetiky švédská vláda zaznamenala, že okna nedosahují svému potenciálu v oblasti úspor. NUTEK seskupil kupující a veřejné služby při zadání veřejné zakázky na technologie, aby společně odměnili inovativní středně velké výrobce, kteří zdvojnásobí energetickou efektivitu.

Bylo však jasné, že tato okna nikdy nebudou atraktivní pro větší trh, protože architektům a stavitelům se zdála příliš neforemná. Bylo proto spuštěno druhé kolo veřejné zakázky. Druhé kolo: Skupina kupujících měla zájem na pokračování vývoje, aby získala energeticky efektivní a zároveň esteticky atraktivní okna. Švédská vláda nabídla potenciálním dodavatelům čas na konzultace s architekty v otázce vzhledu. Nová okna představilo pět dodavatelů. Čtyři z nich se účastnili již prvního kola zakázky, jeden podnik byl nový. V tomto kole nebyli oznámeni žádní „vítězové“, ale všechna okna splnila nové specifikace. Po ukončení zakázky švédská vláda aktivně propagovala kvality nových oken mezi majiteli domů a veřejností. Celkový proces trval 5 let.

AKCELERACE EFEKTIVITY A POPTÁVKY
V případě spotřebitelských oken nelze mnoha způsoby chránit inovace prostřednictvím práv na duševní vlastnictví. Výrobci naopak těsně následují vedoucí podniky na trhu a konkurenty a přijímají inovace. Jakmile na trh úspěšně vstoupí nový výrobek, obvykle ho následují podobná řešení vyvinutá konkurencí. V prvním kole zajistily výrobky vítězných podniky 60% snížení energetických ztrát, což bylo jasným úspěchem. Okna však byla považována za neforemná a propouštěla málo světla. Kupující však měli v ruce výhodu ušetřené energie, která se mohla zákazníkům dobře prodávat. Druhé kolo technologické zakázky spustilo další rozvoj, který vyústil v okna, která sice nabízela o něco nižší energetické úspory (o zhruba 40 %), zato však mnohem lepší design a slibnou odezvu na trhu. Výsledkem bylo, že celkový standard energetické úspornosti se zásadně zlepšil. Nezamýšleným, avšak trvajícím důsledkem se stalo, že švédští výrobci, obvykle středně velké podniky, dosáhli vysoké míry konkurenceschopnosti díky energetickým úsporám zrovna v době, kdy na severní trh vstoupili výrobci z Pobaltí s levnými produkty. Namísto ztráty trhu ve prospěch konkurence se švédským firmám podařilo svůj podíl na trhu zvýšit.

skupina nakupujících zavázala ke koupi určitého objemu oken splňující specifikace. S cílem dále podnítit prodej nabídla vláda 30% dotaci pro jakákoli prodaná nová okna až do určité výše celkového objemu. Pro určení specifikací zakázky byli osloveni odborníci včetně potenciálních zájemců ze skupiny kupujících, expertů a představitelů několika švédských veřejných organizací pro bydlení. Po zveřejnění výzvy vyjádřili výrobci, patřící zejména mezi střední podniky, dvě obavy. Jedna se týkala technického problému, který jim byl prezentován, a druhou byla ochota trhu přijmout výrobky (vyjma skupinu prvních kupujících). Na druhou stranu existoval silný motivační faktor proto, aby koncoví uživatelé přijali výhodu v podobě zásadních energetických úspor. První kolo: Na výzvu, která poskytla 6 měsíců na rozvoj, zareagovalo 21 podniků. 13 z nich dodalo řešení, která splnila výkonová kritéria určená pro testování ve výzkumném ústavu. Specifikace v testech splnila čtyři okna, jejichž výrobci dostali každý odměnu 10 000 EUR. Jako vítězné byly vybrány dva podniky, jeden velký výrobce a jeden patřící mezi malé a střední podniky. Každý obdržel 20 000 EUR a zakázku na prodej několika tisíc oken skupině kupujících.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 64

TALLINN JAKO PRVNÍ MĚSTO NA SVĚTĚ ZAVÁDÍ MOBILNÍ PARKOVÁNÍ
Město Tallinn se inspirovalo nápadem dvou švédských mobilních operátorů a vydalo se na cestu zavedení radikální inovace, která totálně změnila systém řízení parkování a podnítila rozvoj firmy NOW! Innovations, malého podniku fungujícího ve dvaceti evropských zemích a v USA.
Je snadné pochopit, proč mobilní parkování vzniklo zrovna v Estonsku: zaprvé v zemi nebyla téměř žádná infrastruktura pro parkování, zadruhé největší estonská mince měla hodnotu jen 0,06 EUR. Navíc každý řidič vlastnil mobilní telefon. Dnes se hradí přes 80 % veškerých parkovacích poplatků v Tallinnu pomocí mobilního telefonu. Mobilní parkování bylo poprvé komerčně představeno v Tallinnu v roce 2000 jako služba s přidanou hodnotou, kterou poskytovali svým zákazníků dva švédští mobilní operátoři, EMT a Tele2. Operátoři uzavřeli s tallinnskou samosprávou dohodu, podle které jim město platilo 20 % z obratu ze zaplacených poplatků. Tato dohoda byla nákladově efektivní, protože městu odpadly výdaje na parkovací hodiny a jejich vybírání, což představuje zaměstnance převážející velká množství mincí, které je nutno později spočítat a dále použít. Koncoví uživatelé dále platili poplatek 0,32 EUR za transakci. To představovalo asi dvacetiprocentní navýšení původního parkovacího poplatku. Rapidní přijetí (již v roce 2000 proběhlo tímto způsobem 35 % plateb) i přes vyšší cenu bylo pravděpodobně důsledkem toho, že se řidiči nemuseli starat o mince; průměrná doba parkování vyžadovala 18 mincí o váze asi 100g. Další výhodou bylo, že při platbě pomocí mobilního telefonu řidič zaplatil jen za skutečný čas parkování namísto přeplacení pro případ zdržení.

KONSOLIDACE PŘIRÁŽKY ZA INOVACI
Dvacetiprocentní podíl na obratu, který platil Tallinn, byl postupně snížen na 10 %, protože řešení bylo již zavedené a využívalo se ve více než 80 % parkovacích transakcí. Přestože město Tallinn inovaci jako takovou nezadávalo, umožnilo poskytovatelům služeb investovat a vyvinout řešení nabídnutím vyšší prvotní marže, která dodala poskytovatelům odvahu investovat do technologického rozvoje. Jednou z firem, kterým tato situace přinesla prospěch, je Trigger Software, malá estonská softwarová firma, která vyvinula řešení mobilního parkování pro Tele2. Inovativní poskytovatel technologií pro Tele2 tím položil základ, ze kterého vývojový tým založil v roce 2003 podnik NOW! Innovations.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 65

Od té doby pracuje podnik NOW! Innovations na vývozu tallinnského úspěchu do zahraničí, protože Estonsko patří k nejmenším z evropských zemí, kdy celkový potenciál je až 30 miliard EUR. Výsledkem je, že v roce 2005 přijal tým podniku investici firmy Helmes, jednoho z hlavních pobaltských podniků v oblasti softwarového vývoje. V roce 2006 pak vstoupil na belgický trh. Začátkem roku 2011 získala firma zásadní investici od skupiny investorů, mezi něž patřil i estonský rozvojový fond, vládní investiční fond, který byl vytvořen na podporu mezinárodní expanze estonských podniků v oblasti špičkových technologií. Estonský obchodní model přizpůsobený místním podmínkám byl v Belgii přijat stejně úspěšně – po pouhých dvou letech se hradilo 35 % parkovacích poplatků pomocí mobilního telefonu. V současnosti provozuje mobilní parkovací služby spuštěné firmou NOW! Innovations třináct belgických měst. V některých zemích, jako je Ukrajina, zůstává hlavním problémem přesvědčit zákazníky, aby vůbec přijali myšlenku, že mají za parkování platit. V takových zemích pomáhá firma vyvinout legislativu a pravidla pro parkování ještě před zadáním nebo přidělením veřejné zakázky. Spojené státy v oblasti mobilních řešení dlouho zaostávaly, ale nakonec si uvědomily výhody plynoucí z mobilního parkování, a staly se tak nejdůležitějším trhem pro NOW! Innovations. Řešení již provozují tři města a jeho zavedení plánuje šest dalších. Služby pomocí SMS, které se používají v Evropě, se pro americký trh nahradily interaktivní hlasovou službou a aplikacemi chytrých telefonů. USA se také staly vedoucím trhem vývoje řešení pro nabíjení elektromobilů; firma se domnívá, že v této oblasti USA evropské trhy předeženou.

Smlouvy se samosprávami se standardizovaly a hlavní problematikou se stal časový rámec, během něhož musejí být parkovací poplatky převedeny orgánům zodpovědným za parkování. V některých případech muselo k transferu dojít okamžitě (poplatky jsou hrazeny přímo městu), v jiných případech má firma NOW! Innovations na převod až šest týdnů po každém ukončeném měsíci. Pro koncového uživatele prodloužená doba může vytvářet více možností placení, včetně faktur vystavených operátorem a zpětně hrazených účtů.

PILOT, FIND MARKETS, EVOLVE, INVEST
Příběh firmy NOW! Innovations je úspěšným příkladem, který charakterizuje řada klíčových faktorů: - Estonské politiky příznivě nakloněné technologiím a obchodu - Absence jiného parkovacího systému, zúčastněných hráčů a infrastruktury - Vysoká míra vlastnictví mobilních telefonů mezi zákazníky - Partnerství s důležitým mobilním operátorem - Rychlý úspěch, který motivoval tým a investory k rozvoji - Potřeba rychle internacionalizovat NOW! Innovations v globálním měřítku - Vylepšení nabídky díky informacím od zákazníků - Nesmírné nasazení, vytrvalost a mobilita základního týmu

PŘÍPAD MOBILNÍHO PARKOVÁNÍ V TALLINNU NA VAHÁCH
CENA PARKOVNÉHO V TALLINNSKÉM STARÉM MĚSTĚ CENA ZA 15 MINUT: EEK 18 (1,15 EUR)9

DVOUHODINOVÉ PARKOVNÉ = 14410 MINCÍ

PRŮMĚRNÁ VÁHA MOBILNÍHO TELEFONU (2000)11 = 218 G

PARKOVACÍ HODINY = 0
9. Město Tallinn

720 G
10. Ciscoins.net

218 G
MÍRA VLASTNICTVÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ (2000)12 = 54 %
11. “Life cycle of a cell phone“ (Životní cyklus mobilního telefonu), Rada pro environmentální gramotnost (2004) 12. Statistický úřad Estonska

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 66

ZNOVUOBJEVENÍ KOL PRO VEŘEJNOST
V roce 2010 nabízelo více než 200 měst přes jeden milion kol pro veřejnost, zatímco v roce 2000 bylo těchto měst jen sedm. Tento úžasný rozkvět byl umožněn globálním dosahem malé skupinky lidí více národností. Firma Modular však na tento trh proniká se zaměřením na design, selský rozum a udržitelnost.
Modular je malý podnik, který od roku 2003 navrhuje a prodává vládě městské vybavení se zaměřením na parkování kol. K základním překážkám patřilo přimět zadavatele zohledňovat udržitelnost a motivovat je k přijetí myšlenky parkování kol jako nedílné součásti městského života. Podobně jako jiné podniky získala i firma Modular zkušenost, že města zadávají zakázky podle svého plánu a nevyžádaným nabídkám nevěnují příliš mnoho pozornosti. Podnik se proto začal spoléhat na městské rozhodující činitele, jimž představoval své výrobky a svá řešení. To vedlo ke stále většímu odklonu od původních výrobků a firma se více zaměřila na splnění požadavků těchto zadavatelů. Na základě toho navrhl podnik kola pro veřejnost podobně jako předměty městského vybavení a zaměřil se striktně na jejich udržitelnost a dopad na životní prostředí. Udržitelnost znamená v případě Urbikes náklady na celý životní cyklus – neboli co nejdelší délka použití při minimální ceně. Firma se navíc rozhodla zaměřit se namísto veřejných orgánů na uživatele, kterého brala jako zákazníka.

HLAVNÍ ZÁKAZNÍCI V TĚSNÉ BLÍZKOSTI
V roce 2008 si Urbikes vybralo španělské město Granollers díky tomu, že systém řízení byl napojen na existující parkovací infrastrukturu ve městě a nebylo nutné rozmísťovat nové servery, sítě a kiosky. Řešení také nabídlo nižší náklady na údržbu kol než alternativy, protože kolo bylo navrženo tak, aby fungovalo bez řetězu a s dalšími nestandardními částmi, jež nelze ukrást. Město zakoupilo kola, parkovací stojany a systém řízení.

NASTARTOVÁNÍ DÍKY DESIGNU
V roce 2008 podnikla firma zásadní krok návrhem systému veřejných kol Urbikes, který získal řadu mezinárodních ocenění. Projekt Urbikes je výsledkem pečlivé analytické studie, která se zaměřila na rapidní vzestup systému kol pro veřejnost kopírovaný v Paříži, Barceloně či Chang-čou i na to, proč nebyl udržitelný a v mnoha případech se hroutil pod tíhou vlastního úspěchu. Tým prostudoval standardní prodejní postupy a situace, kdy města při rozhodování neměla k dispozici důležitá data. Namísto neustálého zlepšování se proto ve většině z 200 měst opakovaly chyby. Dle názoru týmu byla klíčovým problémem těchto systémů skutečnost, že kola pro veřejnost plnila příliš mnoho funkcí.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 67

Projekt Urbikes tak dostal příležitost vyzkoušet v ulicích svůj základní výzkum a vývoj, který byl do té doby jen na výkresech. Své řešení podnik nadále vyvíjel v každé fázi zavádění a podle měnících se potřeb a vlastností měst. Zadávání veřejných zakázek tak umožnilo rozvoj výrobku. Ve městě Vic si uvědomili, že rozsáhlé systémy veřejných kol mají za následek jednosměrné shromažďování vysokého počtu kol, a rozhodli se proto v roce 2010 nahradit systém koly Urbikes, přičemž nabídli méně kol soustředěných ve středu města. Podniku pomohly zkušenosti z města Granolles, a byl tak naplánován úzce zaměřený systém, což vyústilo v 80% úsporu v nákladech na údržbu.

běžných systémů. Podnik přesto nadále investoval do výzkumu a vývoje a spojil se s nadací Ytech, průkopníkem veřejných kol v Amsterdamu z 60. let minulého století. V letech 2011-12 zavede Urbikes novou dopravní službu pro veřejnost – elektrická kola. Očekává se, že za tento způsob dopravy budou občané ochotněji platit a upevní se tak udržitelný obchodní model Urbikes ve srovnání s většími konkurenty.

UŽIVATELÉ NA CELÉM SVĚTĚ NÁSLEDUJÍ PŘÍKLAD
Urbikes využívá nadšení celosvětové komunity fanoušků, kteří firmu podporují ve snaze přivést na trh manuální i elektrické systémy. Jejich hlasy pomáhají otevírat příležitosti poskytované zadáváním veřejných zakázek. Prvním trhem pro firmu se zákonitě stalo Nizozemsko, protože smlouvy na pilotní zavedení uzavřelo s podnikem město Amsterdam.

VÝHODA DÍKY PLÁNOVÁNÍ
V dalších městech Urbikes zjistil, že rozvoj systémů kol pro veřejnost není založen na technické analýze, ale je řízen motivy jako nutnost čerpat prostředky z fondů na podporu ekonomiky – bez ohledu na velmi vysoké náklady na údržbu v případě

VÍTĚZNÝ NÁVRH KOLA PRO VEŘEJNOST

ROČNÍ NÁKLADY NA BĚŽNÉ KOLO PRO VEŘEJNOST: 6 000 EUR ROČNÍ NÁKLADY NA KOLO URBIKE: 1 200 EUR

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 68

DOPORUČENÍ

Vyjednávací řízení může otevřít trhy
Při vyjednávání můžete vysvětlit konkurenční či technologické výhody vašich výrobků bez nutnosti investovat do časově náročných, anonymních procedur veřejných zakázek.

Prostřednictvím zadání veřejné zakázky pro inovace nabídněte Nabídněte úzce trhu svůj špičkový specializovanou znalost výzkum větším konsorciím či korporátním partnerům
Můžete se zúčastnit vyjednávání větších konsorcií díky úzce specializovaným znalostem, zdrojům nebo schopnostem a poskytnout jim tak jedinečnou výhodu ve vyjednávací fázi.

Máte-li skvělý výzkum a dobré obchodní argumenty, měli byste mít slušnou šanci přesvědčit veřejné zadavatele, aby investovali do konečných fází vašeho výzkumu a vývoje a inovačního procesu

Získejte konkurenční výhodu v nabídkovém řízení výměnou vlastnických práv
Můžete získat konkurenční výhodu, snížíte-li ceny výměnou za práva duševního vlastnictví, jejichž hodnota záleží na kvalitním plánu realizace.

Veřejné Zakázky Pro Inovace

Strana 69

Zvažte rizika a přínosy povinné licence pro kupující
Veřejní zadavatelé někdy požadují povinné licence výsledků pro třetí osoby, aby se zabránilo zablokování dodavatelů. Pečlivě zvažte svou politiku a obchodní model, abyste se vyhnuli obchodním rizikům.

Jaké jsou důsledky poskytnutí volné licence zadavateli?
Veřejný zadavatel vám může umožnit, abyste třetím stranám poskytli právo využívat výsledky, na druhou stranu může vyžadovat ponechání práv na volnou licenci. Tento obchod může stát za komerční propad, pokud vám poskytne a) prvotní úspěch, b) flexibilitu, pokud jde o komercializaci třetím stranám, a c) existuje-li riziko, že namísto vás se příležitosti chopí jiný podnik.

Je možné, že vaše nabídka platí jen pro jednu fázi projektu
Zadávání veřejných zakázek pro výzkum a vývoj může být rozděleno do několika fází během určitého časového úseku, aby se zajistila konkurence mezi dodavateli, ale zároveň se snížila velikost zakázky a zvýšila se flexibilita. Měli byste si proto uvědomit, že abyste zůstali v projektu, je třeba podávat přihlášku do výběrových řízení opakovaně.

Počítejte s vyššími pořizovacími náklady kvůli složitému postupu
Inovativní procedury při zadávání zakázek byly původně navrženy pro velké projekty a mohou být složitější, než postupy dle vašich dosavadních zkušeností, kvůli požadavkům na čas, dokumentaci a nestandardní povahu procedury. To vás může znevýhodnit oproti větším podnikům, které mají k dispozici více zdrojů.

Vedle projektu, kterého se účastníte, mohou probíhat paralelně další projekty. Do následného kola je pak vybrán ten z nich, který má nejlepší výsledky.
Zadavatelé jsou motivováni, aby nejen rozdělili projekty do několika fází, ale také aby minimalizovali rizika a zvýšili flexibilitu zveřejněním paralelních projektů, z nichž každý přistupuje ke stejnému problému z různého hlediska. Hodnocení na konci každé fáze může vyústit v upřednostnění druhého přístupu, kterému bude financováno další kolo.

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 70

ELEKTRO-

1. ÚVOD 2. POLITIKA V PRAXI 3. PŘÍLEŽITOSTI 4. PŘÍPADOVÉ STUDIE 5. DOPORUČENÍ
PŘISPĚVATELÉ: KENNETH BENGTSSON, CARMEN CICIRIELLO

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 71

ÚVOD
Elektronické zadávání zakázek může zvýšit prodej ambiciózním podnikům a zároveň poskytnout výhodu veřejným zadavatelům. Existují však značné rozdíly v jejich zavádění a stávající národní platformy nejsou interoperabilní, což způsobuje časté problémy v účasti podniků, které nejsou místní.
Elektronické zadávání veřejných zakázek je rozšířené ve veřejném i v soukromém sektoru. Základní definicí elektronického zadávání veřejných zakázek může být automatizace nákupů, jejich dodávek a fakturace zboží a služeb na základě předem uzavřených smluv. V některých oborech, jako je automobilový a chemický průmysl nebo logistika, se využívá elektronická výměna dat a elektronická dokumentace již dlouhodobě. Ve veřejném sektoru se elektronické zadávání zakázek využívá zejména pro běžné předměty jako kancelářské potřeby, potraviny nebo ochranné oděvy. V současnosti se elektronická výměna dat nahrazuje dodavatelskými sítěmi a přímým systémovým propojením. Řada evropských vlád v posledních letech zavedla platformy pro elektronické zadávání zakázek, jejichž pomocí mohou podniky vytvářet účty, sledovat zveřejňovaná výběrová řízení a podávat do nich přihlášky, a v některých případech řídit všechny fáze zadávání veřejných zakázek elektronicky. Elektronické zadávání veřejných zakázek se řídí obecnými evropskými zásadami pro zadávání veřejných zakázek, jedinou výjimkou je zkrácená doba pro výzvu. Dostupné formy elektronického zadávání veřejných zakázek zahrnují otevřené a omezené postupy, vyjednávací řízení, aukce a v případě složitějších projektů také konkurenční dialog. Zadavateli stanoví evropské právo povinnost informovat o vybraném vítězi i o výběrových kritériích všechny podniky, které podaly nabídku. Následuje desetidenní období, během něhož se mohou podniky odvolat k soudům. Po uzavření smlouvy může následovat dodávka objednávky, fakturace a platba.

PŘÍNOS ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK1

ÚSPORA NÁKLADŮ DÍKY EFEKTIVNÍM PŘÍNOSŮM BĚHEM PROCESU NAKUPOVÁNÍ

KVALITNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ STRATEGICKÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ

ZLEPŠENÍ TRŽNÍ TRANSPARENTNOSTI V BOJI S KORUPCÍ

LEPŠÍ DODRŽOVÁNÍ POLITIK V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ

POSKYTNUTÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO STRATEGICKÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ
1. „E-procurement: A guide
to successful e-procurement implementation“ (Elektronické zadávání veřejných zakázek: Průvodce úspěšně prováděným

SNÍŽENÍ DOBY PRO ŽÁDOSTI A PROVEDENÍ
elektronickým zadáváním veřejných zakázek), Heywood a kol. (2001)

SNÍŽENÍ OBJEMU NADBYTEČNÝCH PŘEDMETŮ A ODPADU

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADU

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 72

POLITIKA V PRAXI
Dlouho očekávaná přeshraniční standardizace elektronického zadávání zakázek přichází pomalu; v mezičase musejí podniky přijmout skutečnost, že na některých trzích je stále mnoho překážek. Tyto rozdíly a rozvoj v oblasti by měly podniky vzít v potaz při plánování vstupu na trh.
Mnohé evropské země vytvořily vlastní systémy pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Důsledkem je, že některé evropské země jsou v oblasti využívání technologií umožňujících zadávání zakázek vpředu, ovšem za cenu neexistující přeshraniční interoperability. Negativním důsledkem je, že podniky se sídlem v jiné zemi se nemohou účastnit národních systémů zadávání zakázek, přestože evropské právní předpisy a další snahy mají právě přeshraniční účast podniků podporovat. Řada národních systémů je již z principu nevhodná pro podniky z cizích zemí, protože například chybí dokumentace v cizích jazycích, nebo jsou vyžadována daňová identifikační čísla podniků pro národní daňovou správu či reference (viz str. 84 a rozhovor na str. 56 s dr. Juanem Radou). Evropská unie zahájila několik programů na podporu přeshraniční spolupráce. Příkladem může být PEPPOL2 v rámci Rámcového programu Evropské komise pro konkurenceschopnost a inovace, který je zaměřen na vytvoření evropské standardní a elektronické platformy pro přeshraniční elektronické zadávání veřejných zakázek (viz str. 82). V případě rámcových veřejných smluv nad prahovou hodnotou EU existuje mnoho národních portálů, které zveřejňují výběrová řízení.

EVROPA: JEDNOTNÝ TRH ELEKTRONICKÝCH OSTROVŮ
Zavádění pravidel se liší, jde-li o dobrovolné platformy, jakou je dánská vládní platforma pro veřejné zakázky SKI (viz str. 84), nebo o povinné platformy pro veškeré veřejné agentury (kromě oblasti obrany), jakou je francouzská Marches Publics3. Ve Španělsku3 je systém povinný jen pro národní vládu, což omezuje jeho dopad, protože velkou část veřejných výdajů tvoří místní samosprávy. Například dánský portál SKI existuje v angličtině, ovšem samotné specifikace výběrových řízení jsou publikovány pouze dánsky. Jakmile podniky získají rámcovou dodavatelskou smlouvu, velmi rychle získají privilegované postavení pro budoucí výběrová řízení. Výsledkem byla v roce 2010 kritika dánských rámcových smluv, protože zadavatelé mohli díky nim vybírat pro nové zakázky stávající dodavatele bez vypisování otevřených výběrových řízení.

2. peppol.eu/

3. marches-publics.gouv.fr

4. catalogopatrimonio.meh.es

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 73

Po Švédsku požadovala Evropská komise, aby změnilo zákony, které vyžadují po účastnících výběrových řízení, aby dodali švédské daňové identifikační číslo, bez něhož se podniky nemohou stát dodavateli veřejných zakázek5, ani se účastnit švédských elektronicky zadávaných zakázek. Ve Spojeném království se sice zahraniční podniky mohou účastnit, ale musejí se registrovat v rámci speciálního procesu.

TLAK NA ODPOVĚDNOST A TRANSPARENTNOST
Některé země využívají možností elektronických systémů zadávání veřejných zakázek pro boj s korupcí. Slovenská vláda podnikla v tomto směru krok vpřed a zveřejnila veškerá výběrová řízení i vybrané dodavatele na veřejném portále. Takové iniciativy znemožňují veřejným rozhodujícím činitelům, aby nevhodně vybírali jimi preferované dodavatele, protože vítězné nabídky lze jednoduše porovnávat s ostatními. V roce 2010 začala vláda Spojeného království požadovat po veřejných agenturách, aby zveřejnily na webových platformách veškeré přidělené zakázky v hodnotě nad 700 EUR a zároveň všechna výběrová řízení nad určitou hodnotu. Cílem je bojovat proti korupci a podvodům a poskytnout dodavatelům příležitost nabídnout nižší cenu než konkurence.

VEŘEJNÉ VÝDAJE VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ PODLE OBLASTI (V MILIARDÁCH EUR)6
SOCIÁLNÍ PÉČE
21 264 19 862 18 791

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
3 996

ŘEŠENÍ PRO KANCELÁŘE
2 141

STAVEBNICTVÍ JINÉ PROFESIONÁLNÍ SLUZBY ZAŘÍZENÍ
11 084 11 051

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY - VÝPOMOCNÝ PERSONÁL
3 996 3 586

STROJÍRENSKÉ ZBOŽÍ
2 025 1 393 1 374 445 389

CESTOVNÉ VOZIDLA
2 985 2 972

LOGISTIKA PROVOZNÍ ZBOŽÍ KLINICKÉ A LÉKAŘSKÉ ZBOŽÍ POHONNÉ LÁTKY A MAZIVA

INF. A KOM. TECHNOLOGIE OBRANA
10 952 4 148

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ENERGIE A TECH. INFRASTRUKTURA
2 529

PROFESIONÁLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

MARKETING & MÉDIA
2 158

5. Tisková zpráva Evropské komise IP/11/183, 16/02/2011

6. “An introduction to public procurement“ (Úvod do zadávání veřejných zakázek), OGC (2008)

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 74

PŘÍLEŽITOSTI
V roce 2010 se v Evropě zrealizovalo pouhých 10 % z plánovaných 210 miliard EUR formou elektronického zadávání veřejných zakázek, což způsobilo značné ztráty v efektivitě. Zásadní tlak na prosazování otevře nové trhy, ovšem podniky by měly pečlivě sledovat vývoj ve specifické oblasti svého portfolia.
Vlády členských států EU utratí ročně 420 miliard EUR (neboli 3,55% HDP) za publikované veřejné zakázky7. Odhaduje se, že do roku 2010 se elektronicky zadávalo asi 5 % z nich. Podle těchto údajů má evropský trh pro elektronické veřejné zakázky hodnotu asi 20 miliard EUR. To je podstatně méně, než původní ambice asi 210 miliard EUR, kterou EU zveřejnila v roce 2005 (což představuje 50 % veřejných zakázek). Podle projektu PEPPOL (Projekt pro panevropské veřejné zakázky online), který si klade za cíl propagovat standardizovanou platformu pro elektronické zadávání veřejných zakázek, by mohly evropské vlády při častějším využití elektronického zadávání veřejných zakázek ušetřit přes 50 miliard EUR8. Jiné údaje naznačují, že procesy jako elektronické aukce mají potenciál snížit ceny veřejných nákupů až o 23 %.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OTEVŘENĚ PUBLIKOVANÉ EVROPSKÝM PODNIKŮM
Přes 40 milionů EUR Přes 20 milionů EUR Méně než 20 milionů EUR

7. Eurostat

8. Veřejné zakázky v Evropě bez hranic, PEPPOL

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 75

Vzhledem k objemu veřejných zakázek a k relativně nízké míře zrealizovaných elektronicky zadaných zakázek existuje značný růstový potenciál tohoto odvětví. EU a její členské státy podnikají důležité kroky pro to, aby v krátké době splnily cíl zadávat 50 % veřejných zakázek elektronickou formou a využily tak řadu výhod. Státy s vysokými provozními náklady, jako jsou země severní Evropy, zavedly národní systémy pro zadávání veřejných zakázek, jako např. v Dánsku systém SKI (viz str. 84), které otevřely řadu příležitostí k účasti podnikům z cizích zemí, které mají nižší provozní náklady. Budou-li překonány formální a jazykové bariéry pro účast, měli by konkurenční dodavatelé získat značné příležitosti. Příležitosti v oblasti elektronického zadávání zakázek se liší trh od trhu. Vláda širšího Londýna9 ročně utratí 4,7 miliardy EU za veřejné zakázky, z nichž 13 % (522 milionů EUR) získají malé a střední podniky. Londýnské politiky se snaží docílit zvýšení podílu malých a středních podniků. V oblasti prosazování elektronického zadávání veřejných zakázek je velice aktivní celé Spojené království. Veřejné orgány nejčastěji zadávají elektronicky zakázky v oblasti informačních technologií, energetiky a poradenských služeb, což je zřejmé z dánských údajů o nákladech v oblasti elektronických veřejných zakázek. Oproti tomu údaje Spojeného království o veškerých výdajích na veřejné zakázky ukazují, že nejvyšší podíl veřejných zakázek představují oblasti jako sociální péče, stavebnictví nebo zařízení. Chce-li podnik porozumět příležitosti nabízené elektronicky zadávanými veřejnými zakázkami, musí dobře prostudovat oblast svého zájmu. Prvním bodem je pochopit, který trh nakupuje příslušné produktové portfolio elektronickou formou, a jaké procento celkových výdajů je realizováno elektronicky. Zadruhé musejí podniky sledovat trendy směřující k častějšímu využití elektronického zadávání veřejných zakázek v rámci jejich produktového portfolia. Produktová řada může být vhodná pro prosazení elektronického zadávání veřejných zakázek a podnik tak může získat šanci stát se průkopníkem. V jiném případě může elektronické zadávání veřejných zakázek představovat prostor pro rozšíření trhu využívající tradiční formu nakupování.

DÁNSKO – 2 MILIARDY EUR 10
Elektronické zadávání veřejných zakázek v milionech EUR podle oblasti výdajů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
620 540 220 140 140 120

NÁBYTEK
60 60

ENERGETIKA PORADENSTVÍ TELEKOMUNIKACE A DATOVÉ SLUŽBY KANCELÁŘSKÉ POTREBY, TISK A SKENOVÁNÍ POTRAVINY

VÝZKUMNÉ A LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILY
40

STAVEBNÍ MATERIÁLY, ELEKTROPŘÍSLUSENSTVÍ, NÁŘADÍ A DŘEVO
20 20 20

KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ OSTATNÍ

9. london.gov.uk/rp/docs/ respro2010.pdf

10. ski.dk/om/okonmi/Sider/ default.aspx

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 76

ROZŠÍŘENÍ ONLINE DOSAHU PROGRAMŮ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V USA

11. acquisition.gov

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 77

Webová stránka pro federální obchodní příležitosti zajišťuje, že zakázky jsou zadávány spravedlivým a rovným způsobem pro všechny velikosti podniků. Federální úřady mají povinnost zveřejňovat zakázky přesahující 25 000 dolarů pomocí platformy, která zároveň poskytuje další podpůrné služby v oblasti účasti ve veřejných zakázkách.
Federální veřejní zadavatelé nabízejí své obchodní příležitosti přesahující hodnotu 25 000 dolarů na jediné platformě FedBizOpps (FOB). Podniky se zájmem o účast mohou hledat příležitosti a hlásit se do výběrových řízení pomocí online profilů. Platforma je součástí širšího webového rozhraní úřadu americké vlády pro obecné služby pod názvem Integrované prostředí pro nakupování (IAE). Jsou k dispozici nástroje pro efektivní obchodování s vládními organizacemi pomocí služeb a portálů, jako je Centrální nakupování11 a Řízení malých a středních podniků v USA12.

ZÍSKEJTE PŘÍSTUP K TISÍCŮM PŘÍLEŽITOSTÍ JEDNÍM KLIKEM
FedBizOpps poskytuje široké spektrum možností hledání s přístupem k více než 22 000 příležitostí včetně speciálních programů, jako je Zákon na oživení ekonomiky. Nabízí i možnost vytvářet profily a sledovat určitá témata, vyhledávat určité typy příležitostí a vyčlenit příležitosti na pozdější dobu. Tyto funkce omezují nutnost aktivně sledovat zveřejněná výběrová řízení, což šetří čas i náklady zejména menším podnikům. Podniky, které chtějí podávat přihlášky do výběrových řízení v rámci platformy, se zaregistrují na Centrální registraci pro zakázky (CCR)13. Musejí přitom poskytnout své bankovní informace, identifikaci plátce daně a číslo systému univerzálního číslování dat (DUNS), které poskytuje Dun & Bradstreet. Účet v platformě si mohou vytvořit i neamerické podniky, pokud jsou schopny získat nutné číslo DUNS a další kódy. V několika oblastech, jako je obrana, infrastruktura a vojenství, je však účast neamerických podniků omezená.

UPŘEDNOSTNĚNÍ MENŠÍCH PODNIKŮ
Dle popisu postupů federálních regulací pro nákupy (FAR) jsou mnohé zakázky vyčleněné pro malé a střední podniky. Je tak zajištěno, že menší podniky získají spravedlivý podíl federálních zakázek. Platforma samotná neřeší otázky transparentnosti, ale podporují ji další platformy jako Datový systém pro federální zakázky14, který poskytuje přístup ke všem zakázkám nad 3 000 dolarů, a Zpravodajský systém elektronického zadávání subdodávek15, který registruje činnosti v oblasti subdodávek a podává zpravodajství o této oblasti.

DODRŽOVÁNÍ DOSTUPNOSTI
Jedním z důležitých aspektů platformy je požadavek na dodržování oddílu 508 Zákona o rehabilitaci z roku 1973. Ten vyžaduje, aby federální vláda nakupovala jen takové výrobky a služby z oblasti elektroniky a informačních technologií, které jsou dosažitelné pro osoby s postižením. Jakýkoli prodejce má tudíž povinnost tato nařízení dodržovat.

12. sba.gov

13. ccr.gov

14. fpds.gov/fpdsng_cms

15. esrs.gov

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 78

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM
Vláda Spojeného království zavedla několik nových inovačních iniciativ a dosáhla tak velkého pokroku v oblasti zlepšení přístupu malých a středních podniků k účasti na veřejných zakázkách. Jejich cílem je zároveň s lepší transparentností snížit veřejné výdaje a byrokratickou zátěž, které čelí malé a střední podniky.

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 79

Menší dodavatelé se účastní dialogu s vládními agenturami prostřednictvím zástupce království pro obchodování s malými a středními podniky a podrobného mapování produktů, aby tak iniciovali širší dialog, pokud jde o oblasti řešení. Malé a střední podniky tak získávají příležitost nabízet inovativní služby panelu vysoce postavených profesionálů v oblasti zadávání veřejných zakázek a operací.

OMEZOVÁNÍ POŽADAVKŮ
Zrušením předkvalifikačního dotazníku pro veškeré zakázky v hodnotě nižší než 140 000 EUR byla snížena byrokratická zátěž. Zadavatelé tak mají více možností vybírat metody, podle nichž stanoví předkvalifikační kritéria pro potenciální dodavatele. Předkvalifikační data navíc mohou být zaslána pro více běžných komodit najednou, což sníží nutnost opakovaně dodávat totožné informace při přihláškách do výběrových řízení. Sociální síť Downing Street nazvaná Number1016 založila blog, který zjišťuje, jakým problémům čelí malé a střední podniky v oblasti veřejných zakázek. Na základě mnohých odpovědí dospěl úřad vlády k názoru, že postupy pro zadávání veřejných zakázek musejí být změněny tak, aby lépe vyhovovaly malým a středním podnikům. Vláda proto zavedla řadu iniciativ17. Spuštění webové stánky pro vyhledávání zakázek18 v hodnotě více než 14 000 EUR si klade za cíl zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a zefektivnit proces pro podniky díky nástrojům jako zasílání detailních informací o zakázce emailem. Jakýkoli podnik – včetně zahraničních – se může zaregistrovat a stát se součástí platformy (mezinárodní registrace se mírně liší od postupu pro národní podniky, který zahrnuje použití karty Government Gateway). Vláda spojeného království otevřela proces zadávání veřejných zakázek novým myšlenkám a postupům, když zavedla nové iniciativy jako postupy pro zprávy a zpětnou vazbu, zahrnutí představitelů hodnotících panelů v průmyslu nebo vytvoření vzájemně propojených programů mezi veřejným sektorem a průmyslem. Oficiálním cílem je zajistit, aby 25% veškerých veřejných zakázek dodávaly malé a střední podniky. Budoucnost ukáže, zda vláda tohoto cíle dosáhne.

TRANSPARENTNOST VYTVÁŘÍ PŘÍLEŽITOSTI
Závazek k transparentnosti povzbuzuje všechny obecní úřady, aby publikovaly detaily o veškerých nákladech nad 700 EUR19. Informace o zakázkách a dodavatelích jsou zatím dostupné jen na webových stránkách zúčastněných obcí, ale očekává se, že díky aktivistům bojujícím za zveřejňování dat budou v budoucnu informace ucelené. Je otázkou, zda tato iniciativa poskytne tržní informace mezinárodním společnostem, ale v zásadě je možné, aby aktivní podniky využily příležitosti a nabídly nižší cenu než stávající dodavatelé.

16. number10.gov.uk/ problemwithprocurement

17. cabinetoffice.gov.uk/ news/government-openscontracts-small-business

18. contractsfinder. businesslink.gov.uk

19. cabinetoffice.gov.uk/ news/government-openscontracts-small-business

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 80

VÝHODA PLYNOUCÍ Z PŘESHRANIČNÍHO ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Středně velký podnik v oblasti technologií Alfa1lab je průkopníkem ve využívání elektronického zadávání veřejných zakázek v souladu s evropskými standardy, který dosáhl velice slušné návratnosti svých raných investic do technologií i díky tomu, že podnikl první krok.
Alfa1lab je poradenskou firmou v oblasti softwaru a informačních technologií založená v roce 1997 v Dánsku. Zdrojová zařízení má v Peru a v Litvě a pobočky ve Spojeném království i v USA. Alfa1lab byla tradičně zaměřená na telekomunikační služby a infrastrukturu. Od roku 2007 podnik pracuje na vývoji volně přístupného softwaru a standardech pro elektronicky zadávané veřejné zakázky. Alfa1lab pracuje s klienty z několika evropských zemí prostřednictvím projektu PEPPOL (viz případová studie na str. 82), a samotný podnik má zkušenosti s prací pro veřejné orgány z osmi různých členských států Evropské unie. Řešení, které vyvíjí Alfa1lab, propojují požadavky veřejných zadavatelů s evropskými směrnicemi a nabízejí zákazníkům provádět transakce elektronicky (zejména elektronické objednávání a elektronickou fakturaci). Alfa1lab využila jako jeden z prvních podniků systém PEPPOL a provedla s jeho pomocí svou první přeshraniční transakci. Jednalo se o fakturu, kterou zaslali švédskému Národnímu úřadu pro finanční management. Alfa1lab vydala elektronickou fakturu pomocí svého interního finančního systému, zaslala ji prostřednictvím infrastruktury PEPPOL a okamžitě obdržela potvrzení od klienta, že faktura byla přijata a že odpovídá jeho požadavkům. Představovalo to značné administrativní úspory jak pro zákazníka, tak pro dodavatele.

SOLIDNÍ LETITÁ ZKUŠENOST
Alfa1lab například velice úspěšně zasílá dánským veřejným zadavatelům již několik let elektronické faktury. Standardy pro elektronické zadávání zakázek zajišťují postupy pro snadnější plnění nařízení a snižování administrativních nákladů na absolutní minimum.

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 81

NÁKLADY NA PRŮKOPNICTVÍ
Jednou z hlavních překážek pro podnik Alfa1lab bylo praktické zavedení technologie a standardů, například v oblasti elektronické fakturace. Dodržování nových standardů a technologií automaticky znamenalo, že stávající software pro plánování zdrojů podniku (ERP) již neodpovídal a podnik proto musel investovat do rozvoje nové technologie. Těmito otázkami se zabývají evropské inciativy, jako je např. PEPPOL a Open e-PRIOR, které také poskytují standardizované rozhraní pro elektronické zadávání veřejných zakázek jak na úrovni zprávy (dokument), tak na úrovni dopravy (posílání/ přijímání dokumentů). Jakmile prodejci ERP a poskytovatelé služeb tyto standardy zavedou, měly by zmíněné překážky v ideálním případě zmizet. Existuje také šance, že kolem nových technologických požadavků na elektronické zadávání zakázek se vytvoří komunita, která postupně zjednoduší integraci systémů ERP malých a středních podniků mezi veřejně přístupné standardní platformy.

VÝHODA PLYNOUCÍ Z INVESTICE
Investice do rozvoje a integrace softwaru odpovídajícího novým standardům a požadavkům byla pro podnik Alfa1lab součástí obchodního rozhodnutí vstoupit na trh. Velká část technologií, které Alfa1lab vyvinula, byla postupně uvolněna jako veřejně přístupný zdroj a další podniky je mohou využívat pro snížení svých investic. Alfa1lab může v současnosti lépe reagovat na výběrová řízení, poskytovat katalogy zadavatelům veřejných zakázek nebo prostě využívat systém pro základní transakce s dokumenty jako objednávky a faktury. Zkušenosti podniku Alfa1lab ukazují, že elektronické zadávání zakázek také zjednodušuje administrativní proceduru se zadavateli, což v důsledku zatraktivní prodejce, kteří splňují kritéria.

PLÁNOVANÁ DIVIDENDA Z ELEKTRONICKYCH OBJEDNÁVEK A ZAKÁZEK PRO ALFALAB

100% 0% -100%

-500%

1. MĚSÍC

6. MĚSÍC

12. MĚSÍC

18. MĚSÍC

24. MĚSÍC

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 82

EVROPSKÝ STANDARD PRO ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK BEZ HRANIC
Evropská komise společně s dvanácti evropskými státy vytváří PEPPOL, veřejně přístupný prostor pro sdílení veřejných zakázek, který má překonat technické a regulační překážky a do roku 2012 otevřít přeshraniční trh elektronicky zadávaných zakázek.
Několik evropských zemí vytváří systémy pro elektronické zadávání veřejných zakázek s cílem využít výhod a nákladových úspor spojených s elektronickým zadáváním veřejných zakázek. Jen málo z těchto národních systémů pro veřejné zakázky je ale dostupných pro podniky z jiných států. Výsledkem je, že podniky i veřejné organizace v Evropě nevyužívají plně potenciálu úspor, které by nabídl lépe fungující trh. Projekt PEPPOL se snaží zaměřit se na tato omezení vývojem a pilotním vyzkoušením evropského standardu pro elektronické zadávání zakázek společně s řadou dalších služeb zaměřených na procesy před i po udělení zakázky. PEPPOL (pan-evropské zadávání veřejných zakázek online) je projekt velkého rozsahu financovaný z 50 % Evropskou komisí, který má poskytnout standardizovanou infrastrukturu a služby v oblasti IT pro přeshraniční elektronické zadávání veřejných zakázek v Evropě. Financuje ji Program pro podporu informačních a komunikačních technologií Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropské komise. Projektu se účastní řada členských států EU s cílem harmonizovat a podpořit účast podniků v elektronickém zadávání veřejných zakázek, zejména pak malých a středních podniků. dokumentaci standardů s osvědčenými postupy, společné postupy a veřejně přístupnou infrastrukturu pro sdílení napříč Evropou. Program je navržen tak, aby řídil celý proces zadání veřejné zakázky, včetně fáze před výběrem dodavatele, výběrového řízení, provádění zakázky i fakturace. PEPPOL si navíc klade za cíl vytvořit postupy pro další vylepšení platforem pro elektronické zadávání zakázek. Díky propojení národních platforem do jediného standardu mohou evropské podniky – od velkých korporací až po malé a střední podniky – reagovat na jakékoli výběrové řízení napříč Evropskou unií. Odhadují se úspory až do výše 50 miliard EUR díky lepší efektivitě, lépe fungujícím trhům a úsporám v nákladech při nákupu zboží a služeb veřejnými institucemi. PEPPOL byl navržen tak, aby vytvářel budoucí evropské standardy, pokud jde o elektronické zadávání veřejných zakázek v široké škále oblastí. Například dopravní síť PEPPOLu umožňuje, aby představitelé soukromého sektoru podávali nabídky ve veřejném sektoru kdekoli v EU. To znamená, že například italský podnik se může přihlásit do výběrového řízení dánské vlády, zatímco výměna dokumentů bude probíhat v naprosto bezpečném elektronickém prostředí.

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ SDÍLENÍ
Cílem projektu je zavést obecný standard pro propojení stávajících národních systémů elektronického zadávání zakázek s cílem vytvořit společnou evropskou platformu. To zahrnuje

20. peppol.eu

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 83

SPOLEHLIVÉ SERVISNÍ PROSTŘEDÍ PŘED I PO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Pro fázi před přidělením zakázky nabízí PEPPOL tři komponenty pro podporu procesu výběrového řízení na veřejné zakázky: validaci e-podpisů vydanou certifikačními orgány, virtuální svazek firemních dokumentů pro dodání standardizovaných informací o podniku (evidence, certifikáty a atestace) a užití e-Katalogu pro uvedení informací o zboží a službách standardizovanou formou. Pro fázi po přidělení zakázky nabízí PEPPOL e-katalogy pro výměnu informací o zboží a službách nabízených v rámci zakázky, e-objednávky a e-faktury za použití daných postupů a sdílení běžných obchodních informací. PEPPOL vytvořil dopravní infrastrukturu, která propojuje systémy elektronického zadávání zakázek pomocí společných a národně kompatibilních standardů. Do infrastruktury PEPPOL se vstupuje pomocí přístupových bodů, které v současnosti poskytují jak vládní agentury, tak soukromé podniky. PEPPOL zajistí elektronickou výměnu objednávek, faktury a katalogy mezi kupujícími a dodavateli v různých členských státech nebo komunitách pro elektronické zadávání zakázek. To zahrnuje i klasifikaci zboží a služeb a podání žádosti o atestaci podniku, která je vyžadována pro podávání nabídek. Bude zahrnuta i validace elektronických podpisů, které vydávají certifikační orgány napříč Evropou.

PŘEKONÁNÍ MOSTŮ MEZI NÁRODNÍMI TRHY
Hlavními překážkami pro vytvoření efektivního trhu jsou nedostatek společných standardů národních systémů pro zadávání veřejných zakázek a právních předpisů, které jsou často v nesouladu s evropskými politikami. Podniky čelí problémům, chtějí-li se účastnit zahraničních výběrových řízení z důvodu národních požadavků na předběžnou registraci podniků, dílčích směrnic a stávajících technických požadavků v mnohých evropských státech. Zejména malé a střední podniky se nemohou těchto řízení účastnit, protože nemají dostatečné zdroje pobočky nebo jiné zajištění na potenciálních trzích mimo jejich regionální a národní oblast. Projekt PEPPOL byl zahájen v roce 2008 a počet aktivních služeb na platformě se bude rozrůstat do poloviny roku 2011. Od roku 2012 by měla být platforma přístupná obchodním partnerům, aby se zajistila její dlouhodobá udržitelnost. Cílem je, aby se PEPPOL stal do poloviny roku 2012 páteří elektronického zadávání veřejných zakázek napříč Evropou.

STANDARDIZACE PEPPOLU NA KLÍČOVÝCH EVROPSKÝCH TRZÍCH
Partnerské státy standardu PEPPOL pro elektronické zadávání veřejných zakázek (2010)

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 84

SKI: DÁNSKÁ PLATFORMA PRO ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Dánská platforma pro elektronické zadávání zakázek centralizuje výběrová řízení na dodavatele 32 500 veřejných organizací v Dánsku. Prostřednictvím externích dodavatelů je možné zajistit, aby byla výběrová řízení zveřejněna v souladu s nařízeními EU. Dodavatele je možné schválit pro projektové zakázky nebo s nimi uzavřít několikaleté rámcové smlouvy.

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázekt

Strana 85

Národní organizace pro zadávání zakázek – v dánštině zkratka SKI – provozuje oficiální národní platformu pro zadávání zakázek na zboží a služby pro veřejné organizace v Dánsku. SKI byla založena na základě spojení dánské státní kanceláře pro veřejné zakázky a příslušných organizací v dánských městech. SKI vlastní z 55 % dánský stát, ze 45 % místní úřady v Dánsku. V současné době využívá její služby přes 32 500 veřejných organizací a 1 200 dodavatelů prostřednictvím 850 rámcových smluv. V roce 2009 zajistil server rámcové smlouvy ve výši přes 2 miliardy EUR. Nejdůležitějšími odvětvími pro jeho růst byla energetika, informační technologie, poradenské služby a potraviny. Většinu dodavatelů tvoří dánské podniky nebo dánské pobočky mezinárodních společností. Očekává se, že díky SKI bude dosaženo značných úspor v nákupních cenách mnohých veřejných organizací. V některých oblastech, jako je policejní sbor, městská administrativa nebo daňové úřady se odhadují úspory až 17 %.21.

Portál čelí i dalším problémům. Nedávno měl problém s legálností svých zakázek. Původně si mohli veřejní zadavatelé volně vybírat mezi dodavateli na seznamu nebo zorganizovat zjednodušená výběrová řízení pouze pro dodavatele s rámcovými smlouvami. Nedávno však národní úřad pro konkurenceschopnost nařídil portálu SKI, aby eliminoval volný výběr mezi těmito dvěma modely a jasně určil, kdy se má který z nich používat. Následkem bylo, že SKI musel zrušit celou řadu rámcových smluv.

PROCES ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Výběrová řízení se rozdělují na tři hlavní kategorie: informační technologie, zboží a služby. Výběrové řízení obvykle obsahuje informace o požadovaném zboží nebo požadovaných službách a výběrová kritéria. Po zveřejnění výběrového řízení se uskuteční informační setkání v Jutsku i na Sjaelandu. Výběrové řízení je obvykle otevřené 40 dnů, otázky mohou být podávány po dobu prvních 20 dnů. Po uplynutí dvacetidenní lhůty jsou zveřejněny veškeré otázky i odpovědi. Po 40 dnech má SKI tři týdny na zhodnocení všech nabídek. Nabídky se hodnotí a ty s nejvyšším počtem bodů se stávají dodavateli SKI až do naplnění kvót určených výběrovým řízením. Podniky uvedené v kvótách mohou dodávat své zboží či služby přímo veřejným institucím v Dánsku prostřednictvím rámcových smluv na základě nabídnuté ceny a podmínek. Rámcové smlouvy se obvykle uzavírají na dva až čtyři roky a jsou řízeny portály jako gatetrade.net.

VOLNÝ PŘÍSTUP PRO JAKÝKOLI PODNIK
Na portálu se může zaregistrovat jakýkoli podnik a podávat bezplatně přihlášky do veškerých výběrových řízení, pokud dodává příslušné zboží nebo služby. Výběrová řízení se zveřejňují na webu SKI a pomocí komerčních služeb jako mercell.com (severní Evropa) a udbudsvagten.dk (Skandinávie). Podniky, které jsou přijaty jako dodavatelé, mohou své služby prezentovat přímo veřejným organizacím v rámci služeb uvedených v rámcové smlouvě. Díky tomuto systému mohou podniky nabízet své služby a veřejní zadavatelé nemusejí organizovat zvláštní výběrová řízení. Získat rámcovou smlouvu může být proto pro dodavatele velice atraktivní, protože díky ní mohou snadněji nabízet produkty veřejným zadavatelům.

TRVAJÍCÍ OMEZENÍ PRO MEZINÁRODNÍ VYUŽITÍ
Portál dosáhl prozatím jen dílčích úspěchů, pokud jde o účast zahraničních dodavatelů. Potenciál úspor je tedy mnohem větší. Přestože SKI se řídí zákony EU, informace jsou téměř výhradně v dánštině. Jazyk portálu pro výběrová řízení www. ethics.dk je sice v angličtině, ale přístup k němu je pomocí odkazů na webovou stránku v dánštině22 a většina výběrových řízení je publikována jen dánsky.

21. ski.dk/Aktuelt/presse/ Sider/

22. ski.dk/leverandoerer/ blivleverandor/Sider/default. aspx

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 86

DOPORUČENÍ

Aktivně sledujte platformy pro elektronické zadávání zakázek, aby vám neunikly nabídky
Protože výběrová řízení mívají často krátké termíny a zakázky se udělují na období dvou až čtyř let, musejí podniky sledovat webové platformy pro veřejné zakázky, na nichž se zveřejňují výběrová řízení, nebo zjišťovat, na kdy se plánuje obnovení rámcových smluv.

Rámcové smlouvy mohou být vítězným řešením i v případě, že se neumístíte na prvním místě
Mnohé rámcové smlouvy nefungují na principu „vítěz bere vše“, proto je možné použít portfolio zakázek a dosáhnout prodeje. Rámcové smlouvy se často uzavírají s několika dodavateli, přičemž umístění na druhém nebo třetím místě může stále znamenat silný podíl na trhu.

Dokud nebude EU otevřeným trhem, registrujte svůj podnik na klíčových trzích
V některých státech může být výhodné vytvořit místní pobočky nebo prodejní místa, aby podnik získal daňové číslo. Evropská nařízení sice zakazují vyžadovat místní daňové identifikační číslo, nicméně národní platformy pro elektronické zadávání zakázek tak přesto v mnohých případech činí. Tuto strategii často využívají mezinárodní korporace, avšak překvapivě velice málo malých a středních podniků.

Pro cílové trhy počítejte s výdaji na jazykové odborníky, kteří vám pomohou vyznat se v elektronicky zadávaných zakázkách
Jelikož mnohé zakázky se zveřejňují jen v místních jazycích, lze doporučit zaměstnání místních manažerů či poradců pro podávání nabídek.

Elektronické Zadávání Veřejných Zakázek

Strana 87

I při elektronické fakturaci se může stát, že nedostanete včas zaplaceno. Plánujte pečlivě, abyste se nedostali do problémů. Buďte o krok napřed díky účasti v pilotních projektech pro elektronické zadávání zakázek, které určují budoucí standardy
Protože se blíží zavedení celoevropského standardu, mohou podniky již nyní požádat o přidělení statutu předběžného výběru v programech jako PEPPOL. Malé a střední podniky by si měly pečlivě hlídat, aby se nedostaly do finančních problémů. Je proto doporučené sledovat průměrnou dobu plateb v dané zemi. Začít je možné zde: intrum.com/en/.

Podniky by se měly připravit na skutečnost, že prodej prostřednictvím systémů elektronických zakázek poroste rychleji než běžný prodej.
Malé a střední podniky by proto měly přizpůsobit své operace přicházejícím požadavkům elektronického zadávání zakázek, pokud jde o elektronická výběrová řízení, e-katalogy, e-faktury apod.

Závěry

Strana 88

ZÁVĚRY
Jak nejlépe využít nové trendy v zadávání veřejných zakázek
DOBRÁ ZPRÁVA: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY JSOU UPŘEDNOSTŇOVÁNY
Evropské a globální trhy upřednostňují menší podniky v oblasti veřejných zakázek prostřednictvím opatření na zlepšení dostupnosti a vytváření příležitostí, jako je zjednodušení požadavků výběrových řízení, finanční podmínky nebo publikování příležitostí pro subdodavatele. John Conway, poradce pro politiky britského ministerstva pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova, vyzdvihuje iniciativu vlády Spojeného království, pokud jde o podporu veřejného sektoru, aby využila energie menších podniků. Tento cíl se odráží i v jiných státech. Tržní informace jsou velmi důležitým faktorem i pro vaše klienty. Tato otázka je dlouhodobě zmiňována jako jedna ze slabých stránek; měly byste proto zvážit možnost zapojení do dialogu a použití dalších marketingových aktivit s cílem zajistit, aby zákazníci správně pochopili vaše řešení ještě před zveřejněním výběrových řízení.

Které trhy jsou vhodné pro vaši ranou expanzi a pro zajištění referencí a prvního obratu?
Radikální změny ve veřejných službách mohou přicházet z překvapivých míst; například váha kovových mincí v Tallinnu dala vzniknout globálnímu odvětví mobilního parkování. Pochopení vašeho prvního zákazníka je stejně důležité jako otázka, co bude následovat. Podnik Urbiotica využil barcelonskou síť Urban Lab a Living Labs Global, aby urychlil proces otevírání trhů. Rozhodl se využít časnou pilotní fázi, která sice nebyla financovaná, ale během patnácti měsíců díky ní podnik dosáhl značného ohlasu mezi zákazníky. Ve srovnání s případovými studiemi běžného zavedení výrobku na trh, které obvykle trvá tři až sedm let, vychází tento model velmi dobře.

OD ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PO TRANSFORMACI VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Stále roste množství dostupných nástrojů pro plánování vašich obchodních procesů, výrobků a služeb splňujících kritéria udržitelnosti. To vás nejen zatraktivní ve vztahu k zadavatelům, ale může přidat i skutečnou obchodní hodnotu. Menší podniky často postrádají informace o trhu, přestože jde o nezbytný nástroj pro orientaci v trzích veřejných zakázek, které procházejí změnami. Je nutné efektivně investovat omezené zdroje financí. Také nezapomeňte, že určení priorit v oblasti trhů a investic jsou jen dvěma z faktorů. Klíčové je mít informace o kupujících, standardech a konkurenci. Jakob Edler, expert na inovace ve veřejných zakázkách, se domnívá, že klíčovým tématem pro průkopníky spoléhající na časné uživatele, kteří využijí jejich inovativní produkty k transformaci veřejných služeb, je otázka: „Kdo jsou inteligentní veřejní zadavatelé, kteří jednají?“

Závěry

Strana 89

aby si pečlivě vybíraly projekty veřejných zakázek, pro které budou vyvíjet inovativní řešení. V cestě totiž mohou stát předkvalifikační požadavky a podmínky. Oproti tomu se mohou rychle vyplatit alternativní formy financování, jakými jsou granty pro inovace nebo zajištění dostatečného kapitálu k účasti na pilotních projektech. Elektronické zadávání veřejných zakázek se sice v prvních letech vyvíjelo pomalu, avšak v budoucnu nastane významný růst. Při plánování strategie byste měli vzít v úvahu reálné podmínky trhů, které zatím nejsou zcela otevřené a transparentní. Zaměříte-li své investice na klíčové trhy a standardy, můžete získat výhodu nad konkurenčními podniky, které mají zpoždění s adaptací nebo podceňují převládající překážky na trhu.

MŮŽETE UDÁVAT SMĚR, NÁSLEDOVAT VŮDCE NEBO ZŮSTAT POZADU
Environmentální a sociální ohledy budou stále důležitější u veškerých výrobků a služeb a lze očekávat, že zadávání veřejných zakázek se bude řídit rostoucími trendy pro udržitelné produkty na spotřebitelských trzích. Klíčovou roli pro splňování kritérií hrají kontroly, standardy a certifikáty. Existuje však mezi nimi mnoho alternativ, což vyžaduje strategii pro jejich uspořádání. Vyberete-li ty nevhodnější a nejvíce důvěryhodné certifikáty etického obchodu nebo ekoznačky, můžete ušetřit na investicích do úprav svého produktu tak, aby splňoval standardy pro veřejné zakázky vašeho zadavatele. Inovace vám mohou pomoci odvážně znovu definovat služby a zboží, jak tomu bylo v případě sportovního zařízení pro seniory firmy Lappset nebo řešení e-adept firmy Astando pro zrakově postižené. Inovace v rámci menšího podniku může vytvořit úzce profilovaný trh s vysokou hodnotou, ve kterém tento podnik udává směr. Zároveň firma získá nepřímý přínos v podobě zhodnocení své značky i sebe jako zaměstnavatele. Ne každý však může být průkopníkem. Alternativní ziskové řešení může být následování vůdců a sledování trendů, přičemž může stát i majitelem licence. Většina zákazníků nebude podstupovat rizika, ale budou vyhledávat osvědčené postupy a následovat výsledky ostatních. Zůstanete-li pozadu, budete pravděpodobně čelit největšímu riziku, pokud nejste vysoce efektivním a levným poskytovatelem pro ty zadavatele, kteří sami oddalují přijímání nových standardů.

UCHOPENÍ PŘÍLEŽITOSTI
Nové trendy v oblasti zadávání veřejných zakázek nabízejí skutečné příležitosti, protože roste objem zakázek vyčleněných malým a středním podnikům a zvyšuje se i důraz na sociální priority. V této přechodné době, která se vyznačuje množstvím rozdílů v zavádění politik, můžete zaměřit svou obchodní strategii do budoucna a zavést nové inovace, které mohou transformovat veřejné služby. Jako nezbytné se projeví dobře zaměřená strategie, solidní tržní informace a schopnost investovat. Naopak nečinnost může vyústit ve značné riziko.

ORIENTACE V PŘECHODNÉ DOBĚ
Chcete-li se adaptovat na nové trendy v oblasti zadávání veřejných zakázek, které jsou prezentovány v této příručce, musíte pochopit, do jaké míry se tyto trendy týkají vašeho podniku a vašeho produktového portfolia, a na základě toho plánovat. Vyčlenění adekvátních zdrojů pro vstup na trh se může stát ze zpětného pohledu nejdůležitějším kritériem pro úspěch. Podle zkušeností z minulosti nemusí být reálné spoléhat na krátkodobý prodej. Juan Rada, viceprezident společnosti Oracle pro obchodování ve veřejném sektoru, doporučuje menším podnikům,

Europroc

Strana 90

EUROPROC
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JSOU OBROVSKOU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
Veřejné zakázky představují značnou část trhu, která podle odhadů přesahuje 16 % HDP všech 27 členských států EU. Malé a střední podniky však dosud plně nevyužívají všech výhod, které plynou z těchto příležitostí.

JEDENÁCT EVROPSKÝCH REGIONŮ OTEVÍRÁ TRHY
EuroPROC1 je inovační projekt, který se zabývá vstupem malých a středních podniků na trhy veřejných zakázek. Cílem projektu je, aby se oblast veřejných zakázek stala klíčovou součástí firemní strategie. Toho lze dosáhnout přizpůsobením a zkvalitněním nabízených podpůrných služeb pro malé a střední podniky v oblasti veřejných zakázek. EuroPROC podporuje malé a střední podniky v oblasti identifikace a možnosti využití rostoucích obchodních příležitostí na trhu veřejných zakázek, a zároveň pomáhá zvýšit evropskou konkurenceschopnost zvýšením podílu malých a středních podniků na mezinárodních veřejných trzích. EuroPROC poskytuje podporu zákonodárcům v oblasti změn a zavádění nových postupů a nástrojů pro usnadnění účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách. Dále nabízí efektivní nástroje podpory s cílem překonání překážek, kterým malé a střední podniky čelí při vstupování na trhy veřejných zakázek.

VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
EuroPROC zajišťuje výměnu postupů mezi zúčastněnými institucemi a malými a středními podniky pomocí akcí, jako jsou tematické semináře, školení, studijní návštěvy, hostování zaměstnanců, srovnávací studie, příručky osvědčených postupů, tematické výzkumy a pilotní aktivity. Zvýšená účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách umožní spustit jejich růst a jejich inovační potenciál, což bude mít pozitivní vliv na evropskou ekonomiku.

1. europroc.eu

Europroc

Strana 91

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EuroPROC zajišťuje program INTERREG IVC, který je součástí cíle Evropské územní spolupráce politik strukturálních fondů pro období 2007-2013. Jeho účelem je zvýšit účinnost politiky regionálního rozvoje prostřednictvím meziregionální spolupráce a přispět k hospodářské modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Obecným cílem programu INTERREG IVC je zvýšit účinnost politiky regionálního rozvoje a nástrojů v oblastech inovací a znalostní ekonomiky, jakož i životního prostředí a prevence rizik, s cílem přispět k hospodářské modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Tohoto cíle bude dosaženo výměnou, sdílením a transferem zkušeností, znalostí a osvědčených postupů v oblasti politik. euroPROC.eu interreg4c.eu

11 PARTNERŮ Z 10 ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE
RHONSKÉ ALPY LYON

STŘEDNÍ JUTSKO VIBORG SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ KATOVICE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OSTRAVA BUKUREŠŤ-ILFOV BUKUREŠŤ

VRATSA VRATSA KATALÁNSKO BARCELONA

MADEIRA FUNCHAL

LOMBARDIE MILAN

MAĎARSKO BUDAPEŠŤ

Poznámky

Strana 92

Poznámky

Strana 93

Poznámky

Strana 94

Poznámky

Strana 95

JAKÉ VÝHODY VÁM PŘINESOU NOVÉ TRENDY V ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK?
Veřejné zakázky přestavují zhruba šestnáct procent světového HDP. Jde o obrovský a rozmanitý trh, ve kterém se mění konkurenční prostředí díky globalizaci a zvýšené transparentnosti. Tato příručka poskytuje podporu důležitým hráčům mezi malými a středními podniky při snaze porozumět některým ze zásadních změn, ke kterým dochází na mezinárodních trzích veřejných zakázek. „Vyznejte se ve změnách“ představuje nové globální přístupy k zadávání veřejných zakázek. Tyto přístupy změnily způsob, jakým veřejné orgány zavádějí nařízení a procedury, a lze je shrnout do čtyř témat:

ZADÁVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÝCH ZAKÁZEK ZAKÁZKY PRO INOVACE ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful