MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mp.gov.si, e: gp.mp@gov.si Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana t: 01 369 52 00, f: 01 369 57 83

Številka: 007-314/2008/14 Datum: 06.10.2009

Izbrisano: 10 Izbrisano: 8 Vstavljeno: 0 Izbrisano: 6.7 Vstavljeno: 8

SEZNAM PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT1
stalno objavljen na: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju/izpiti/p ravniski_drzavni_izpiti/seznam_pravnih_virov_in_literature/ (velja od 1. novembra 2009)

Izbrisano: http://www.... Izbrisano: oktobra

[Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit z dne 7.4.2006 preneha veljati dne 31.10.2009. Naslednji Seznam pravnih virov in literature za pravniški državni izpit bo predvidoma izdan v mesecu januarju 2010.]

Izbrisano: 0 Izbrisano: 9

Izbrisano: ¶
1

Izdan na podlagi prvega odstavka 26. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08 in 40/09).

VSEBINSKO KAZALO SEZNAMA PRAVNIH VIROV IN LITERATURE ZA PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO.....................................................3 I. SPLOŠNI POJMI .....................................................................................................................3 II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA ..............................................................................................3 III. STVARNO PRAVO..............................................................................................................3 IV. OBLIGACIJSKO PRAVO....................................................................................................3 V. ZAKONSKA ZVEZA, DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA.............................................................................................................................4 VI. DEDNO PRAVO ..................................................................................................................4 VII. CIVILNO PROCESNO PRAVO.........................................................................................6 B. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO ..............................................9 I. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO ..................................................................................9 II. KAZENSKO PROCESNO PRAVO ....................................................................................10 III. IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ .........................................................................12 IV. PRAVO O PREKRŠKIH ....................................................................................................12 C. UPRAVNO PRAVO, UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR .......................... 14 I. UPRAVNO PRAVO ..............................................................................................................14 II. UPRAVNI POSTOPEK .......................................................................................................14 III. UPRAVNI SPOR ................................................................................................................15 Č. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA................................................................... 17 I. GOSPODARSKE DRUŽBE..................................................................................................17 II. DRUGE STATUSNE OBLIKE............................................................................................17 III. DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA.......................................................17 D. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI .................... 20 I. DELOVNO PRAVO ..............................................................................................................20 II. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI .......................................................................................21 III. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI ..........................................................................................................22 E. USTAVNA UREDITEV, ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE............................................ 24 I. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE...............24 II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE ...............................................24 III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA ...............................................................24 IV. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE ...........................................25 V. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI ...........................................................................25 VI. USTAVNO SODIŠČE ........................................................................................................25 VII. LOKALNA SAMOUPRAVA ...........................................................................................25 VIII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE .....................................................................26 IX. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE .....................................................26 X. POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA, ORGANOV PRAVOSODJA, ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA .........................................................................................28 XI. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE ..........................................................................30

2

A. CIVILNO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO

I. SPLOŠNI POJMI

1. Pravice in zahtevki kot vsebina civilnopravnega razmerja (vrste pravic, pridobitev in prenos pravic, ugovori) 2. Predmet civilnega razmerja (stvari, dejanja oseb, pravice, denar) 3. Pravna dejstva

II. OSEBE CIVILNEGA PRAVA 1. Osebna sposobnost – pravna sposobnost (splošna, posebna) – sposobnost za dejanja (poslovna, krivdna, objektivna odgovornost) – pravdna sposobnost 2. Osebna stanja in evidence osebnega stanja 3. Človek – fizična oseba 4. Pravna oseba 5. Osebnostne pravice 6. Varstvo osebnostnih pravic 7. Pravice tujcev

III. STVARNO PRAVO

1. Opredelitev stvarno pravnih razmerij 2. Stvarne pravice 3. Lastnina 4. Lastninska pravica, solastnina, skupna lastnina (med zakonci, oblike, etažna lastnina) 5. Pridobitev in prenehanje lastninske pravice 6. Stavbna pravica 7. Različni pravni režimi lastninske pravice – pravni promet z nepremičninami (kmetijsko zemljišče, gozd, stavbno zemljišče) 8. Služnostna pravica (oblike, nastanek, prenehanje) 9. Zastavna pravica 10. Sodno varstvo stvarnih pravic 11. Posest 12. Sodno varstvo posesti

Izbrisano: Izbrisano:

IV. OBLIGACIJSKO PRAVO

1. Temelji obligacijskih razmerij (splošni del) – temeljna načela – pravice, – zahtevki,

3

Splošna načela 2. pogodba o¶ preužitku) 4 . poslovodstvo brez naročila. Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. Premoženjska razmerja med zakonci 4. Pravice in dolžnosti zakoncev 3. ZAKONSKA ZVEZA. drugi načini. enostranska izjava volje) – učinki obveznosti (upnikove pravice in dolžnikove obveznosti) – prenehanje obveznosti ( izpolnitev. DRUŽINSKA RAZMERJA TER REGISTRIRANA ISTOSPOLNA SKUPNOST Oblikovano: Levo Izbrisano: IN Izbrisano: 1. prevzem izpolnitve) 2. pristop k dolgu. pogodba o dosmrtnem preživljanju. obveznosti z več dolžniki ali upniki) – sprememba upnika ali dolžnika (cesija. povzročitev škode. Dednopravne pogodbe (izročilna pogodba. Obresti Izbrisano: a Izbrisano: 3 Izbrisano: . Prenehanje in posledice zakonske zveze 5. DEDNO PRAVO 1. Dedovanje na podlagi zakona 3. V. – pravna dejstva. Bistvene pravne posledice registrirane istospolne skupnosti VI. Pravice in dolžnosti staršev ter otrok 9. obveznosti z več predmeti. neupravičena pridobitev. Dedovanje na podlagi oporoke Izbrisano: 4. Izpodbijanje očetovstva in materinstva 8. Posvojitev. Pogodbe obligacijskega prava – prodajna – menjalna – darilna – prodajno naročilo – posojilna pogodba – posodbena pogodba – zakupna pogodba – pogodba o delu – shranjevalna pogodba – skupnost – poroštvo – nakazilo (asignacija) – poravnava – zavarovalna pogodba (skupne določbe za premoženjska in osebna zavarovanja) – družbena pogodba. pogodba o preužitku) 4. prevzem dolga. rejništvo. Pogoji za sklenitev veljavne zakonske zveze 2. skrbništvo 11. 3. pogodba o dosmrtnem preživljanju. zastaranje ) – vrste obveznosti (denarne obveznosti.– predmet obligacijskih razmerij. Razmerja med starši in otroci 6. – nastanek obveznosti (pogodba. Pogoji za sklenitev registrirane istospolne skupnosti 12. Ugotavljanje očetovstva in materinstva 7. Roditeljska pravica 10.

-12. Uradni list RS. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS. Matjaž Tratnik. Uradni list RS. št. Renato Vrenčur. 2004 . št. Stojan Cigoj.dr. Lj. Lj.dr. št. Tretja. 18/04. Uradni list RS. Uradni list RS. št. 2000¶ . ČZ Uradni list RS. Uradni list RS. 57/08 in 57/08) 9. št. 69/04 – UPB1. Nina Plavšak. Lj. 40/94 – odločba US. ponatis. 1995¶ 5 . GV. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL. 2002 . Uradni list RS. dr. 1994¶ Izbrisano: . Lj.mag. 13/94. Lj. Lj. Nina Plavšak (ur.Gordana Ristin. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot. 46/06 – odločba US in 126/07) – ureditev sodnega varstva Literatura: . GV. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES. 17/91-I. Lj.dr. 55/03 – UPB1) 8. Teorija obligacij – Splošni del obligacijskega prava. 11/07UPB1 in Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Uradni list RS. Vesna Rijavec. 1998 . Zakon o dedovanju (ZD. 65/05 in 55/09 – odločba US) 5. Renato Vrenčur (red. 97/07 – UPB1) 2.dr. spremenjena in dopolnjena izdaja. Uradni list RS. Stvarnopravni zakonik (SPZ. Splošni del civilnega prava. GV. Karel Zupančič: Dedno pravo.dr. 2005 .): Gospodarske pogodbe. predelana in dopolnjena izdaja. Uradni list RS. Lj.Gordana Ristin: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem. Uradni list RS. 1991¶ Izbrisano: 1. 67/01 in 83/01-OZ) 6. spremenjena in dopolnjena izdaja. Prehod zapuščine na dediče 5. 117/00 – odločba US.. 1995¶ Izbrisano: . Uradni list RS. Lj. GV. knjiga. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ.dr. Lj. Renato Vrenčur: Stvarnopravna zavarovanja. št. Lj. Ludvik Toplak: Civilno pravo – Knjiga 1.dr. dr. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedno pravo. Lj. št. št. II. Stanovanjski zakon (SZ-1. GV. Miha Juhart. Lj. 47/06-ZEN. št. ponatis. GV. 87/02) 3.Tone Frantar: Stvarno pravo – priročnik. 2001¶ . Karel Zupančič. Sergej Simoniti. 69/03 in 18/04 – ZVKSES.dr. I. št. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 1985 . GV. knjiga. Nina Bettetto. 93/07 – UPB3) 13. 70/95 in 54/99 – odločba US) 7. Uradni list RS. Bojan Podgoršek. 1993 . Mb. dr. dr. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG. Slovensko zavarovalno združenje. Lj. 2. Uradni list RS. št. Izbrisano: 5 Izbrisano: . ponatis. Uradni list RS. GV. št. Peter Grilc. 2008 . 15/76. Miha Juhart: Stvarnopravni zakonik z uvodnimi pojasnili. Barbara Novak: Predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 51/09) 12. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Vlado Balažic.dr. člena) 10. 82/94. Uradni list RS. Karel Zupančič: Dedovanje. Uradni list RS.dr. Uradni list RS.mag. Uradni list SRS. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) : s komentarjem. Lj. GV. Boris. Nina Plavšak. 98/04 – UPB2. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP. Uradni list RS. dr. Karel Zupančič. spremenjena in dopolnjena izdaja. Strohsack: Obligacijska razmerja III.dr. 2001 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: ¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 2/08 Izbrisano: . Pravna fakulteta Univerze v Mariboru – Institut za alternativno reševanje sporov in primerjalne pravne študije. Uradni list RS. 45/08) 11. Miha Juhart. Mb. Matjaž Tratnik.dr. 1999 . 2008 . Stojan Cigoj: Institucije obligacij – Posebni del obligacijskega prava – Kontrakti in reparacije. 101/07 – odločba US in 122/07 – odločba US) 4. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1.US: P-31/06-4. 5.): Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem. Tjaša Korbar. Lj. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR. Lj. 2002 . II (odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti). 2009 . Mirko Ilešič. 3. Postopek v dednih zadevah Pravni viri: 1. Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe.dr. Igor Strnad: Zavarovanje in utrditev obveznosti. Karel Zupančič: Družinsko pravo.dr. št. Marko Ilešič: Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili. 45/08-ZVEtL. 2003 in 2004 . 8. Miha Juhart. 9/07 Odl. Obligacijski zakonik (OZ.dr.dr. Alojzij Finžgar: Osebnostne pravice. dr. Lj. Matjaž Tratnik: Stvarno pravo. Lj. dr.dr.): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige). 2001 . Boris Strohsack: Obligacijska razmerja I. ponatis. Uradni list RS. Uradni list RS. 23/78 in Uradni list RS. Lj. št. 2007 . 1993¶ .4. Uradni list RS.dr. 1996 . bistveno iz 4. št. dr. Miha Juhart (ur. Tomaž Keresteš.

: II Ips 427/2003. Uredba Sveta (ES) št.mag. GV. 44/2001 z dne 22 decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba Bruselj I (Uradni list L 12 Izbrisano: in Izbrisano: in 6 . št.dr. Uradni list SRS.mag. 3/07 – UPB4. 1999. 67/01 in 83/01 – OZ) 5.drugi članki v pravni periodiki (Pravosodni bilten. GV. 1. 30/86. 3. str. Pravna praksa.Luigi Varanelli: Potemkinove vasi fiduciarnih poslov : komentar odločbe VS II Ilps 427/2003 z dne 26. 2. Lj. ki jih izdaja Vrhovno sodišče Republike Slovenije praviloma dvakrat letno .) . Uradni list RS. št. št. 8. posamezni instituti splošnega dela obligacij itd.2004¶ VII. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1.dr..). 73-110 . Lj. 23/2004.Vladimir. Pravna praksa. 9/2005. Uradni list SRS. Miha Juhart: Stanovanjski zakon: uvodna pojasnila. 32/2004. Sodnikov informator. Portorož 2008. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP. Stojan Cigoj: Zakon o obligacijskih razmerjih – komentar zakona.. Mojca Smrekar Tomelj: Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – pregled sodne prakse. str.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Pravosodni bilten. št. opr. 4. str. 2001 b) Zbirka odločb civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998.8.objavljena pravna mnenja in načelna pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije iz: "Pravna mnenja". Zakon o dedovanju (ZD. 2003. št. 45/08 – ZArbit in 28/09) 3. Podjetje in delo. Božena Novak. 37/08 – ZST-1. Lidija Koman Perenič: Odškodnina po Obligacijskem zakoniku (OZ) in po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO). 2006/2007. 117/00 – odločba US. Pravdni postopek Izvršilni postopek Nepravdni postopek Zemljiškoknjižni postopek Izbrisano: 5. št. X-XII (priloga) . Pravna praksa. 45/08. 2/1999. Pravnik. izdano: 1999-2008 Izbrisano: . 2000. ČZ Uradni list SRS. št. "primeru ORION". Pravna praksa. 1/08.dr. 45/08 in 28/09) 6. str. 3-5¶ Izbrisano: 2005 Izbrisano: c) Sodba in sklep civilnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v t. 1984¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . 58/03. 131/03 – odločba US in 77/08 – ZDZdr) 4. str. št. Lj. 2004. 17/91-I. Dunja Jadek Pensa: Nekatera sporna vprašanja odškodninske odgovornosti. Jadek-Pensa. CIVILNO PROCESNO PRAVO 1.mag. 2002. le str. Uradni list RS. 40/94 – odločba US.2005. natis. št. 5-9 . 61-77 . št.Boštjan Rejc: Prepoved anatocizma. 16/2005. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ.. 26.spremljanje vodilnih odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 39-40 .) glede posameznih pravnih področij (na primer odškodninsko pravo. 2007/2008 GV. 1/08. VII-X (priloga) . Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti (2. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) 2. 2001. 87/02. Matjaž Tratnik: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb. Pravosodni bilten. Uradni list RS. Pravosodni bilten. str. 23/78 in Uradni list RS. št. 9/2005. Pravna praksa. Balažic. 20/88 – popravek. Rešena in nerešena vprašanja o zamudnih obrestih. 45/08 – ZArbit. Ljubljana. str. Pravna praksa. GV. Nina Plavšak: Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb z uvodnimi pojasnili. 15/76. št. Janez Tekavc: Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti. št. 2004. 91-97 . Lj. objavljenih v zbirkah sodnih odločb oziroma posamezna sodba: a) Dunja. 2003 . str. 93/07. Šestnajsto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava: Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava. 82/94. št. št.dr. 73/07 – UPB3.i. 13/94. 37/08 – ZST-1.dr. 2004 . zastaranje. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. 19-20 . Temeljno o mednarodnem zasebnem pravu in postopku¶ Izbrisano: in Pravni viri: 1.

Uradni list Republike Slovenije in GV. ČZ Uradni list RS. Nina Betetto. Lj.dr.dr. [1] Izbrisano: . Aleš Galič. 1991 .odločba Ustavnega sodišča RS. Aleš Galič: Civilno procesno pravo. 2008 . str. ki ureja predmet in stranke arbitražnega sporazuma ter sodno pristojnost) 10. Uradni list RS. 4. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo).7. v delu. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Lj. št. 2. str. Aleš Galič. v delu.2007. zvezek . Dragica Wedam-Lukič: Civilni izvršilni postopek. Lojze Ude.dr. 1/2000. dr. Uradni list RS. Ada Polajnar-Pavčnik: Nepravdni postopek – zakon s komentarjem.Dida Volk: Elektronsko poslovanje pri izvršbi. 2003 . Uredba (ES) št. Lj. 57/09 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. . Letn. št. str. št. javnih listin in sodnih poravnav) 7. Pravosodni bilten. 45/08. Uradni list RS. 2002 .2001. Dragica Wedam Lukić. 77/08. 4-6 . 2008 Oblikovano . Boštjan Tratar: Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem. GV. Pravna praksa. GV. str.. 27-33 . 2009 . Lj. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ. 1037-1047 .z dne 16. Vesna Rijavec. GV. str. ustavna pritožba – meje preizkusa in postopek. Odvetnik.Dušan Ogrizek: Utemeljitev sodne odločbe. Dragica Wedam Lukić.4. Lj.2009. Nina Betetto. Dragica Wedam-Lukić in dr. Aleš Galič. 0015-0039. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D).S Izbrisano: ¶ Izbrisano: Uradni list . Uradni list Republike Slovenije in GV.dr. o pristojnostih ter o postopku priznanja in izvršitve sodnih odločb. 1/08. št. Lojze Ude.2005.1. Lj. pogoje za začetek mediacije in konec mediacije) 11. 2004 . 2003 .dr.dr. 1974 (zakon s komentarjem) .dr. v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19.dr. ki ureja področje uporabe. 2004 Začasna ureditev postopka vročanja po ustavnosodni in sodni praksi:_ . v delu. št. Lj. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno . Pravdni postopek..mag. Matjaž Jan. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. Vstavljeno: . Lj. GV. št. 9. 56 /99 in 45/08-ZArbit)¶ Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 9. Nina Plavšak: Zakon o zemljiški knjigi: uvodna pojasnila.dr. dopolnjena izdaja.Dušan Ogrizek: Zgradba civilne odločbe. ki ureja postopke pred sodiščem povezanih s hospitalizacijo brez privolitve) Literatura: .. 2/1999. 2002 . Pravna praksa. št. 1992 .34 . Pravosodni bilten. Uradni list RS. 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: 8. 2003 . 2. 6-7/08.11. Aleš Galič. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo. Izbrisano: 20 Vstavljeno: 2008. 33/07. Izbrisano: 2008. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list L 143 z dne 30. Podjetje in delo. Janez Šinkovec in mag.7. Zakon o arbitraži (ZArbit. št. Lojze Ude. Hinko Jenull: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z uvodnimi pojasnili ter komentarjem sprememb in dopolnitev (ZIZ-A). objava: Uradni list RS. Lj. samo na splošno o področju uporabe uredbe.dr. dr. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. mag. 2005 . Renato Vrenčur: Uvod v zemljiškoknjižno pravo s praktičnimi primeri in sodno prakso.dr. druga knjiga. dr. s spremembami v Uradni list L 300 z dne 17.dr. Lj. dr. 2003 Izbrisano: ¶ Vstavljeno: ¶ . Lj. Lj. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. 56/08.dr. 0006 – 0018. Uradni list Republike Slovenije. Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr. dr. Dragica Wedam Lukić. .. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP. dr. 8-10 . vzorci in sodno prakso. U-I-279/08. št. str. Ustavno civilno procesno pravo : ustavna procesna jamstva. Uradni list RS. Vesna Rijavec. št.dr. [2] Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: V: Izbrisano: mar. 27-38 . Lj. 1-22) 9. [3] 7 . samo na splošno o področju uporabe uredbe. GV. str. Uradni list Republike Slovenije. dr. Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: Izbrisano: 0 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: 1 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: sodne postopke Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: dr. Uradni list RS. Vesna Rijavec. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (Uradni list L 199 z dne 31.. Primath. Lojze Ude. spremenjena in dopolnjena izdaja.dr. št...Jana Savković: Novi način vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine. Jan Zobec. str. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 21. prva knjiga. ČZ Uradni list SR Slovenije. Lj. Lj. Izbrisano: / Vstavljeno: /7 Izbrisano: ). 1. o postopku pridobitve evropskega izvršilnega naslova ter minimalnih postopkovnih jamstvih po uredbi) 8. mag. Jan Zobec.2004. Jože Juhart. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem.S Vstavljeno: ). str. natis. Aleš Galič. dr. dr. 2006 . Jerca Kramberger Škerl: Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

. II Ips 72/2002. Miroslava GečKorošec.2002 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . Suzana Kraljić. 2001¶ . izdaja. Uradni list Republike Slovenije. Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Posebni del. 2. št. Lj.6. Rajko Knez. 27. Erik Jayme: Mednarodno zasebno pravo – Splošni del. opr. Miroslava Geč-Korošec. 2002¶ 8 . Uradni list Republike Slovenije. Janez Nemec.dr.sklep Vrhovnega sodišča RS.dr. Lj.

1. 95/04 – UPB1) 3. 16/99 – sklep US. naklep in malomarnost 3.13. zlasti: 4. Ustava Republike Slovenije (URS.3. Rehabilitacija. pridobljene s kaznivim dejanjem 3. Temeljna načela kazenske zakonodaje: 1. Kazenski zakonik (KZ-1. stransko kaznivo dejanje iz 60. 139. list RS. Vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike 3. 30/98. prisiljenost.2.10. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD. Kazniva dejanja zoper premoženje 4. [4] Izbrisano: in Izbrisano: 4 Izbrisano: nespremenjena Izbrisano: 199 9 .6. 39/89 in 5/90 – določbe členov 127. list RS.4. 3/78.3. 129. št. Uradni. Kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 5. Damjan Korošec. 130.l. 52/02 – ZDU-1. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO. Uradni list RS.8. Temeljne določbe 3. dr. Kaznivo dejanje in krivda 3.7. Amnestija in pomilostitev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče.5. 12/99.8. 23/05 – UPB1)¶ 4. splošni del.12.5. št. 12/77.6. časovna. Pojem kaznivega dejanja 2. Kazniva dejanja zoper življenje in telo 4.4. 5. skrajna sila.2. 69/04 in 68/06) Literatura: . št. 47/87. Posebni del kazenskega zakonika. dr.5. 72/98 – odločba US. 98/04 – UPB1 in 65/08) 4. Varnostni ukrepi 3.2. Zastaranje¶ 3. krajevna) 3. 19/84. Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja Pravni viri: 1.4. Kazenska odgovornost mladoletnikov 3. KAZENSKO MATERIALNO PRAVO Izbrisano: kaznijo Izbrisano: 1. Kazni 3. Kazniva dejanja zoper pravni promet (samo ponarejanje listin) 4. 12/01 – odločba US. Uradni. člena)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: 7.1. Kazniva dejanja zoper gospodarstvo 4. silobran.B. Povezanost dejanja in kazni s krivdo 1.13.2.dr. št. Kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 4. Pomen izrazov 4. dr. Alenka Šelih. Legitimnosti in omejenosti kazenske represije. RS.10. Odvzem premoženjske koristi. 33/91-I. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur. Zakon o pomilostitvi (ZPom. 79/01. 66/00. Temeljni elementi kaznivega dejanja 2... 79/01 in 80/04 – ZUARLPP.7. št.. Matjaž Ambrož. Ne Označeno Izbrisano: 2 Izbrisano: 3..1. 2009 Izbrisano: Formalnomaterialna in objektivnosubjektivna k Izbrisano: azenska odgovornost Izbrisano: 3. 42/97. Razlike med kaznivimi dejanji in prekrški 3. . Humanosti¶ 1. Kazenski zakon Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS. Pravne posledice obsodbe 3. Uradni list RS. Kazenski zakonik (KZ. Uradni list RS. 39/09 in 55/09 – odločba US) 2. 67/98.. 132. Uradni list RS. 55/08. KAZENSKO MATERIALNO IN PROCESNO PRAVO Izbrisano: Subjektivne ali krivdne odgovornosti Izbrisano: med Izbrisano: vim I. Ne Označeno Izbrisano: in Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče. Zakonitosti 1. Uradni list Republike Slovenije. Opozorilne sankcije 3. Sorazmernosti kazni z dejanjem in resocializacija 2.9.. Ljubo Bavcon. št.12. člena)¶ 5. 50/99. ter tretjega odstavka 45. Lj. Koncepcija kaznivega dejanja 2. 66/08 – popravek. 6/00 – sklep US. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 4. Uradni list RS. št.3.3. pravne vrednote 1. dr.1. št.11. Pravna in dejanska zmota.3. Splošni del kazenskega zakonika 3.. izdaja. 128. Uradni list RS. izbris obsodbe in pogoji za dajanje podatkov iz kazenske evidence 3. Veljavnost kazenskega zakona (osebna. Zastaranje kazenskega pregona in zastaranje izvrševanja kazni 3. Temeljne določbe o izvrševanju kazenskih sankcij¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: izvršitve kazni zapora in čas nastopa kazni Izbrisano: 3. 24/03. Katja Filipčič: Kazensko pravo. Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime 4.

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja s komentarjem. 1/2009.. Glavna obravnava in sodba Izbrisano: .. 6/2006. Ivan Bele. U-I-73/09. str. Mitja Deisinger. Lj. Vid Jakulin.dr. KAZENSKO PROCESNO PRAVO 1..dr. Vid Jakulin. in 31. št.dr. Korošec Damjan. člena Kazenskega zakonika. 7. Vid Jakulin: Kazenski zakonik : KZ-1 in KZ-UPB1 z uvodnimi pojasnili.2009 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: II. Lj. Alenka Šelih: Praktikum za materialno kazensko pravo. sodno prakso in literaturo. natis. Vlado Balažic.a člen Zakona o kazenskem postopku) – dokazna (ne)vrednost uradnega zaznamka po šestem in devetem odstavku 148. 19.dr. dr. 10.mag. 1. mag. Lj. Ivan Bele: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del. mag.85 cm Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Lj.mag. natis. št. Ljubo Bavcon et. 2000 . 2002 . Lj.al.Primož Baucon: Kritična analiza nekaterih določb Splošnega dela novega slovenskega Kazenskega zakonika. 2. Zamik: Levo: 0. št.. 1994¶ . Katja Filipčič. Liljana Selinšek. dr. GV. natis.. št. Splošne določbe – temeljna načela – pristojnost sodišč – izločitev sodnika – državni tožilec – oškodovanec in zasebni tožilec – zagovornik – vloge in zapisniki – roki – stroški kazenskega postopka – premoženjskopravni zahtevki – izdaja in naznanitev odločbe – vročanje pisanj in pregledovanje spisov – izvršitev odločbe – pomen izrazov 2. Lj. 1. dr. ČZ Uradni list SRS.7.12. 2001 . 1999¶ . 2006 . Predhodni postopek – predkazenski postopek na splošno – pravica do zagovornika – pouk s strani policije o pravicah osumljencu – osredotočenje suma na vabljeno osebo (kdaj vabljena oseba postane osumljenec) s strani policije – zaslišanje osumljenca in dokazna vrednost policijskega zapisnika (148. 181-193 . členu in petem odstavku 115. Lj. 2. 1999¶ Izbrisano: . Zastaranje izvršitve kazni. člen Zakona o zaščiti prič) – obtožnica in ugovor zoper obtožnico – pogoji in postopek začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi 3.načelno pravno mnenje Občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov.: Vrhovno sodišče Republike Slovenije¶ Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Obojestransko. Klaudijo Stroligo: Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili. 1. 2008 . mag.a člen Zakona o kazenskem postopku.2009. dr. Uvodna pojasnila h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije. 55/09 .2005 o 113. Lj. Mitja Deisinger.dr. dr.. GV. 1984 (samo komentar k členom 1.dr. Pravosodni bilten. 5. objava: Pravna mnenja. Pravna praksa. II/2005.odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede veljave kazenskega zakona za mladoletnike in o kazenski odgovornosti mladoletnikov. Aleksander Karakaš. Uradni list Republike Slovenije. 11 pt Izbrisano: ¶ 10 . GV. izd. Gospodarsko kazensko pravo.Boštjan Penko.-113. 23. Uradni list Republike Slovenije. 10-11¶ . dr. Alenka Šelih.Načelno pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 14. str. dr. Peter Kobe: Kazenski zakon SFR Jugoslavije s pojasnili. člena Zakona o kazenskem postopku – preiskava – ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti – preiskovalna dejanja – zaseg in preiskava elektronskih in z njimi povezanih naprav zaradi pridobitve podatkov v elektronski obliki – zaščitni ukrepi za zaščito priče (240. Lj. Ivan Bele. Ivan Bele.. dr.5. GV. objava: Uradni list RS. 11. GV. Uradni list Republike Slovenije. št. Ljubo Bavcon.mag. 1. Mitja Deisinger: Kazenski zakonik s komentarjem – posebni del.. splošnega dela KZ SFRJ iz leta 1976)¶ .

Pravnik. Skrajšani postopek. 32/07-UPB4. Zupančič et. Živko Zobec: Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno prakso.samo pogoji in postopek predaje 5. 92-155 . predkazenski postopek in policija (primer "sim kartice". str. 891-915¶ Izbrisano: 2 Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: S Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko 11 . objava: Uradni list RS. objava: OdlUS . 66/00. objava: Uradni list RS. 11-12 . 21/08 – odločba US: U-I-96/06-13. pridobljenih s posebnimi metodami in sredstvi po 150. Lj. Odločba US. št. al.2008. (samo) str.dr. U-I-18/93. str. 1-3/2003. Posebni postopki Izbrisano: in Pravni viri: 1. Uradni list Republike Slovenije. št. Uradni list RS. 27-45 .samo pogoji za pridobitev statusa zaščitene priče 3. U-I-18/93. Zakon o zaščiti prič (Uradni list RS. Zupančič et. 1999¶ . 21. Pravosodni bilten. seznanitev z obvestili iz predkazenskega postopka. št. 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) . Pravosodni bilten.Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku. 1/1999. Vida Jakulina)¶ Izbrisano: . št. naj živijo PPU!. 2003 (s stvarnim kazalom dr. str. Anže Erbežnik: Kazensko procesno pravo Republike Slovenije. Pasadena.2009. Ustavno kazensko procesno pravo. 2. Pravna praksa.7. 2002. str. Uradni list RS. št. Lj. 102/07) . št. al. nedovoljenost in nezanesljivost dokazov. 100/08) 5. Zlatko Dežman.1997. U-I-25/95. Boštjan M. 69/04 in 68/06) 4.Jernej Potočar: O nekaterih problemih uporabe dokazov. postopek za izdajo kaznovalnega naloga.Anže Erbežnik: Nekaj pogledov na predlagano novelo zakona o kazenskem postopku. Lj.dr. tajni preiskovalni ukrepi (posebne operativne metode in sredstva) odločba US. 2003 . postopek proti mladoletnikom 6.mag. št. Uradni list Republike Slovenije. št. str.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. pripor – odločba US. št. 94/07 – UPB4 in 45/08) Literatura: . I-VII¶ . št. Lj. št.sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije: Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Ležeče Izbrisano: . Odvetnik. št. 1/1999. 111118 . št.11. GV.Boštjan Penko: Zakon o kazenskem postopku z uvodnimi pojasnili. Štefan Horvat: Uvodna pojasnila k zakonu o kazenskem postopku. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU. Zakon o kazenskem postopku (ZKP. Ustava Republike Slovenije (URS. str. Uradni list Republike Slovenije. Uradni list RS. št. izdaja. 2000. Up-106/05.. št. Pravosodni bilten. U-I-132/95. št. 33/91-I. objava: OdlUS VI. 1) 4. Ustavno kazensko procesno pravo. 43/08. GV. št. 24/03. 2-3/1984. strokovna in izvedenska mnenja Centra za kriminalističnotehnične preiskave (Odločba US. Pravosodni bilten. 42/97. U-I-92/96. Up-3367/07. 1996. Lj. 1/1999. 2004 . 11/98 in OdlUS VIII. Lj. 2002 . Pravosodni bilten. Klemenčič Goran: Prikriti (kriminalistični) preiskovalni ukrepi : POMS je mrtev. izrekanje sodnega opomina. Zvonko Fišer: Zakon o kazenskem postopku z uvodnim komentarjem. št. št. 2000. 102/07 – ZSKZDČEU. 123-128 .dr. točka 12. ali dr. Pravna praksa. Uradni list Republike Slovenije. Lj. 294-327 2. 67/09) . Lj. pravica do komunikacijske zasebnosti. 2. 65/08 in 77/09) 2.mag.Alenka Jelenc Puklavec: Zgradba kazenske odločbe.. št. 11. Pasadena. 14/2003. Uradni list RS. objava: OdlUS V. Lj.Zakon o kazenskem postopku (ZKP). Postopek s pravnimi sredstvi – redna pravna sredstva – izredna pravna sredstva 5. str. 92-155¶ Izbrisano: 1. str. 3 (junij 1999). Zlatko Dežman: K predlogom za reformo Zakona o kazenskem postopku. št. št. odločba US.mag. Uradni list RS. 2-3/1984. Štefan Horvat: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem.mag. 1994¶ . 73-95¶ Izbrisano: . ČGP Delo – TOZD Gospodarski vestnik. objava: Uradni list RS. 158. 1985¶ Izbrisano: .1. pridobljenih s poligrafskim testiranjem (Odločba US. 11-15 .Alenka Jelenc Puklavec: Izdelava sodbe prve stopnje v kazenskem postopku.dr.10. Boštjan Makarovič: Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje?. 3.– priprave na glavno obravnavo – glavna obravnava – sodba 4. izdaja. št. 23/08 – ZBPP-B. 8.Drago Kos: Praktični vidiki uporabe "posebnih metod in sredstev". Zakon o sodiščih (ZS. 03. Boštjan M. členu Zakona o kazenskem postopku. 40. 3. 32/2002 3. 27. ali dr. 113/05.1998. 4. 2. izdaja. št. str.

10/2002.[5] . člen izvedbenega dela zakona o ratifikaciji) Literatura: . IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 1. [12] .. člen) 4. člen mednarodne pogodbe ter 4. 76/08 in 40/09) 2.... Varuh človekovih pravic in nadzorstvo nad zavodi za prestajanje kazni zapora Pravni viri: 1. Izvrševanje kazni 3. natis. Pojem in vrste kazenskih sankcij 2. Pogojni odpust 4... člen 3. Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča .... 21. str... 55/08... 1. Miha Wohinz: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij s komentarjem in podzakonskimi akti.. Kazenski zakonik (KZ-1.. Organi za odločanje o prekrških in opredelitev njihovih pristojnosti po zakonu 3. [7] Izbrisano: 8 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . [17] . št.. 6. št.. [10] .... odločba o prekršku) – zahteva za sodno varstvo – redni sodni postopek (tudi skrajšani postopek) – sodba o prekršku – pritožba v rednem sodnem postopku – izvršitev odločbe in sodbe o prekršku Izbrisano: . [20] . opr. [16] . Uradni list RS. Zakon o . [9] ... [13] Izbrisano: 4 1.2002 2. št. Dostopnost ... Postopek za prekršek: – temeljne določbe – postopek za odvzem premoženjske koristi. [11] IV..5.Aldo Carli. nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM. in 5. [23] . Uradni list RS. [24] 12 ....1. št. . – vzgojni [15] . str. Oblikovano . 2001 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator.. št. Dopisovanje obsojencev. Lj. Uradni list RS.. pridobljene s prekrškom – postopek proti mladoletnikom ter vzgojni ukrepi in sankcije za mladoletnike – hitri postopek (plačilni nalog. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacij Izbrisano: skem sistemu pod: VS21245) ¶ Izbrisano: 0 III. [18] . posebni primeri plačilnega naloga. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1.. Bonex.. 15/94 – popravek in 56/02 – samo 42. I Ips 180/2000.. št. 39/09 in 55/09 – odločba US) – 3. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: in opomin Izbrisano: Izbrisano: Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano – varstveni[14] . Izbrisano: in Oblikovano Oblikovano Oblikovano Oblikovano Izbrisano: – popravek. 8.. Center za kriminalističnotehnične preiskave in dokazna vrednost strokovnih mnenj: sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. 110/06 – UPB1. št.. št. sprejemanje obiskov in pošiljk 5.2003 Izbrisano: 0 Izbrisano: Izbrisano: (objava: Sodnikov informator. opr.. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. [22] . PRAVO O PREKRŠKIH Izbrisano: ) Izbrisano: 3. 7. 66/08 – popravek. [6] Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7. I Ips 156/99.. Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim.3. Uradni list RS.. Izbrisano: 3. [8] . 10/2003.. 114/06 in Mednarodne pogodbe. Materialnopravne določbe: – temeljne določbe – prekršek in odgovornost zanj – sankcije za prekršek – uklonilni zapor – odvzem premoženjske koristi pridobljene s prekrškom – zastaranje 2. [19] . Izvrševanje .. št. 20/06 – samo 19. 71/93. [21] .

Maček Guštin Špela. 2009 . Filipčič Katja. 2005¶ Pravni viri: Zakon o prekrških (ZP-1. GV. št. 11 pt Izbrisano: .2009.9. Selinšek Liljana. št. Perpar Matej: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem. dr.dr.– izredna pravna sredstva v postopku za prekršek Izbrisano: – temeljne določbe¶ – splošne določbe postopka¶ – začetek in potek postopka¶ – odločba o prekršku¶ – plačilni nalog ¶ – zahteva za sodno varstvo¶ – sodba o prekršku¶ – pritožba v rednem postopku ¶ – izredna pravna sredstva¶ – postopek proti mladoletniku¶ – izvršitev odločbe Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. objava: Uradni list RS. št. Lj. Uradni list RS. 21/08 – popravek in 76/08 – ZIKS-1C) Literatura: . 10. 77/09 13 . GV. 3/07 – UPB4. Hinko Jenull. Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.odločba Ustavnega sodišča RS o izvajanju dokazov v korist obdolženca v postopku o prekršku ter pravica do poštenega sojenja. 17/08. Lj. Up-3663/07. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem. Špela Maček Guštin.Ivan Bele. Jenull Hinko. 11 pt Oblikovano: Navaden.

zaslišanja stranke. odstranitev in denarna kazen) Izbrisano: – stranke z diplomatsko imuniteto¶ Izbrisano: – prostorska omejitev pristojnosti¶ Izbrisano: izročitev 14 . samostojnosti pri odločanju. materialne resnice. Vročanje spisov v upravnem postopku – način vročanja – posredno vročanje – obvezno osebno vročanje – posebni primeri vročanja – vročilnica – pomote pri vročanju 6. Temeljna opredelitev 2.Oblikovano: Pisava: 11 pt C. pravica pritožbe. načelo učinkovitosti. UPRAVNO PRAVO 1. varstvo pravic občanov in varstvo javnih koristi. presoja dokazov. Roki v upravnem postopku in vrnitev v prejšnje stanje – računanje rokov za posamezna dejanja v upravnem postopku – zamuda roka in predlog za vrnitev v prejšnje stanje – reševanje predloga za vrnitev v prejšnje stanje 7.načelo zakonitosti. Občevanje organov in strank v upravnem postopku – vloge in vabila – vloge in elektronsko poslovanje – zapisnik – pregled spisov in obvestila o poteku postopka 5. Posebna pooblastila¶ II. ekonomičnosti postopka – pravnomočnost odločbe – pomoč neuki stranki – uporaba jezikov in pisav – uporaba izraza "organ". Stranka in njeno zastopanje v postopku – stranka – procesna sposobnost in zakoniti zastopnik – začasni zastopnik in skupni predstavnik – pooblaščenec 4. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku – stvarna in krajevna pristojnost – spor o pristojnosti – uradna oseba pooblaščena za postopek in za odločanje – pravna pomoč – izločitev uradne osebe 3. Temeljna načela upravnega postopka – veljavnost zakona o splošnem upravnem postopku – poseben upravni postopek – subsidiarna uporaba zakona o splošnem upravnem postopku . UPRAVNO PRAVO. UPRAVNI POSTOPEK 1. Pooblastila za opravljanje funkcij javne uprave Izbrisano: 3. UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR Oblikovano: Naslov 1 I. Vzdrževanje reda v upravnem postopku (opomin. 2.

Odločba in sklep – kateri organ izda odločbo – oblika in sestavni deli odločbe – delna. Izredna pravna sredstva – pogoji za uporabo izrednih pravnih sredstev – obnova postopka – sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom – odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici – izredna razveljavitev – ničnost odločbe – pravne posledice odprave in razveljavitev 14. Stroški upravnega postopka (stroški organa in strank in oprostitev plačila) 9. Izvršba – izvršilni naslov – načela izvršilnega postopka – upravna in sodna izvršba – izvršba za nedenarne obveznosti – izvršba v zavarovanje 15. Pritožba – pravica pritožbe – pristojnosti organov za odločanje o pritožbi – rok za pritožbo – vsebina pritožbe – izročitev pritožbe – delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo – pritožba ob molku organa – rok za odločbo o pritožbi – vročitev odločbe druge stopnje 13. Uvedba upravnega postopka in zahtevki strank – uvedba upravnega postopka – združitev stvari v en postopek – sprememba in umik zahtevka – poravnava 10.8. 2. 3. Izbrisano: tolmačenje III. Postopek do izdaje odločbe – ugotovitveni (skrajšani. dopolnilna in začasna odločba – popravljanje pomot v odločbi – sklep 12. 4. UPRAVNI SPOR 1. posebni) postopek – predhodno vprašanje – ustna obravnava – dokazovanje 11. Organizacija in položaj upravnega sodstva Predmet upravnega spora Stranke v upravnem sporu Pristojnost za odločanje v upravnem sporu 15 . Pristojnost za uradno dajanje pojasnil glede posameznih določb Zakona o splošnem upravnem postopku. Nadzor nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in posebnim upravnim postopkom 16.

Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem.odločba US) 4. 105/06 – ZUS-1. Pravna sredstva in njihove omejitve 10. 119/08 – odločba US. Jerovšek Mateja: Uvodna pojasnila k zakonu o splošnem upravnem postopku. Jonika Marflak. Marta Klampfer. dr. Uradni list RS. 2008. 1. 2008 . Zdenka Štucin.dr. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 3. št. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. Grega Virant. Erik Kerševan. Janez Čebulj: Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih. GV. Lj. Zakon o državni upravi (ZDU-1. št. str. GV. . GV. Lj.dr. Bonex. 2001 . 919. 1998 . Obveznost sodb izdanih v upravnem sporu Pravni viri: 1. 2001 . Lj. Uradni list RS. Bojan Bugarič.mag. 1.Janez Breznik: Vsebina sodnih odločb v upravnem sporu. Lj. št. Jonika Marflak: Zakon o upravnem sporu ZUS-1 s komentarjem. 54/09 . Janez Breznik: Upravno pravo procesni del: Upravni postopek in upravni spor. Lj. upravnimi sodišči. Tomaž Vesel: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem. Uradni list RS.dr. Lj. 43/07 – UPB1) Literatura : . 1/2002. 24/06 – UPB2. GV. Polonca Kovač.odločba US. Tone Jerovšek. Začasna odredba 8. natis. Mitja Horvat. dr. Postopek v upravnem sporu 6. Tone Jerovšek. Faganel.Janez Breznik. dopolnjena izdaja. Nebra.Tone Jerovšek. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1. 105/06.5. Zastopnik javnega interesa 7. 2002 . Uradni list RS.Erik Kerševan: Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Tone Jerovšek: Uvodna pojasnila k zakonu o upravnem sporu. dr. Gorazd Trpin. Uradni list RS. natis. Božo Grafenauer. Jasna Pogačar. Nina Plavšak. 126/07 in 65/08) 2. Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu 9. Boštjan Zalar. Aleksij Mužina. 2009 . 2006. 2004 . Lj. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP. Lj. Zdenka Štucin. pred delovnimi in socialnimi sodišči. Miha Šipec. ustavnim sodiščem ter v upravnem postopku. Senko Pličanič. Pravosodni bilten. . 65/08 . Kristina Ožbolt. 113/05 – UPB4. Gorazd Kobler. Boštjan Tratar: Upravni spor – Varstvo pravic in kontrola uprave v upravnem sporu. Lj. Erik Kerševan. št. št. Uradni list RS. 3. Gorazd Trpin. Mira Dobravec Jalen Marjanca.mag. GV.Janez Breznik. Izbrisano: in Izbrisano: ) Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2004 Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Rajko Izbrisano: Pirnat Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: Mateja Jerovšek Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 2005 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: 1999 Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Ne Označeno Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Oblikovano: Pisava: Ne Krepko Izbrisano: kerševan zus komentar 2008¶ Vstavljeno: kerševan zus komentar 2008¶ 16 .

spremembe in prenehanje) . spremembe in prenehanje) . organi. ustanovitev. ustanovitev. postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine) . organi. organi. 11 pt Izbrisano: stečaj Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. ¶ – bank. DRUGE STATUSNE OBLIKE Vstavljeno: . Gospodarske družbe: . Postopki zaradi insolventnosti: . Združitev družb. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo (temeljni pojmi. pravna razmerja. srednje in velike družbe (55. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. DRUGA PODROČJA GOSPODARSKEGA PRAVA 1.delniška družba (pojem. Vstavljeno: .evropska delniška družba (pojem. pravna razmerja. objava podatkov in sporočil.Č. sedež. ZGD-1) Opredelitev in temeljne značilnosti: – zadrug.temeljni pojmi . pravna razmerja. Konkurenčno pravo 5. zastopanje. ustanovitev. organi.splošno o pravicah delavcev v primeru insolventnosti 2. spremembe in prenehanje) . prava osebnost. pridobitev in prenos pravic. pravna razmerja.tiha družba (pojem. ustanovitev.družba z omejeno odgovornostjo (pojem. ustanovitev. Gospodarske pogodbe: Izbrisano: prisilna poravnava Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Splošno (pojmi.stečajni postopki (stečajni postopek nad pravno osebo. srednja velika podjetja Izbrisano: . delitev družb. organi. spremembe pravno organizacijske oblike Izbrisano: . Menično in čekovno pravo 4. spremembe in prenehanje) . spremembe in prenehanje) . dejavnost. člen ZGD-1) 7. GOSPODARSKE DRUŽBE 1. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. Poslovne knjige in letno poročilo 5.postopka prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija) . Samostojni podjetnik posameznik 6.mala. – investicijskih skladov in družb za upravljanje. Sodni register in registrski postopek ter postopek v gospodarskih nepravdnih zadevah 4. spremembe in prenehanje) . majhne.komanditna družba (pojem.postopek prisilne poravnave . Povezane družbe in gospodarsko interesno združenje 8.¶ III.¶ – tujih gospodarskih družb. pravna razmerja. TEMELJI GOSPODARSKEGA PRAVA I.komanditna delniška družba (pojem.¶ – zavodov. spremembe in prenehanje) . organi. organi. pravna razmerja.¶ Izbrisano: – zavarovalnic. odgovornost za obveznosti.družba z neomejeno odgovornostjo (pojem. Pravo vrednostnih papirjev 3. Izbrisano: – gospodarskih javnih služb.mikro. poslovna skrivnost in prepoved konkurence 3. sodno varstvo) 6. ustanovitev. ustanovitev. 11 pt Izbrisano: prisilna likvidacija 17 . srednja velika podjetja II.mala. Firma. prilagajanje zneskov) 2. pravna razmerja.

št. [47] Oblikovano Izbrisano: Zakon o . 92/07. [27] Vstavljeno: transakcijskih .. št.. št.2005 . Krešimir Puharič. 26 in 42) 5. 16/65. Uradni list SFRJ. Mirko Ilešič. 16/07-UPB3 in 68/08) 18.Uradni list RS. [39] Izbrisano: TRR Vstavljeno: TRR Izbrisano: 18… in …... [37] Oblikovano . 1. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (Uradni list L 160.licenčna pogodba . [36] Vstavljeno: .. . Zakon o . postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP. 26/05 – UPB1. 45/08 – ZArbit. [45] . Zakon o trgu [31] . 97/07 – UPB1) 13. 105/46. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1.. [46] . 16. 65/08 in 49/09)) 11. št. 62/07-UPB1) 3. [40] Oblikovano Izbrisano: ) Izbrisano: 19…in Izbrisano: 20…20 Izbrisano: 21 Izbrisano: 22 Oblikovano Oblikovano Oblikovano .4. [43] . GV. samo določbe o . Hilda Marija Pivka. Uradni list RS. Obligacijski zakonik (OZ. Uradni list FLRJ.. 18/93. 1/08 in 68/08) 17. [48] . 17/91-I. št. Izbrisano: in 1 Izbrisano: 26/07 – ZFPPIPP . Marjan Odar.. 126/07... samo določbe o registru transakcijskih računov) 14. [44] .. 23/09 . 18. Zakon o prevzemih (ZPre-1. [26] – Vstavljeno: . Finančno poslovanje podjetij (temeljni pojmi in načela) ter plačilni sistem (Register transakcijskih računov) 9.6. zvezek. Izbrisano: in Izbrisano: 68/08. . 40/09) 9. 73/07 – UPB3. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. [25] Izbrisano: 42/06.... 3/07 – UPB4. [49] 18 . 37/08 – ZST-1.. 36/08. 58/09. Bojan Zabel (ured. Rado Bohinc. Uredba Sveta (ES) št.. 93/07 – ZSReg-C. št. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP. št. Uradni list RS. Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS. 51/06 – UPB3) 12...skladiščna pogodba . 13/94 in 82/94) 7. št. Uradni list SFRJ.bančni posli . 24.. 54/70 in 57/89. 79/06..pogodba o trgovskem zastopanju ... Zakon o varstvu konkurence (ZVK... 40/09. Uradni list RS. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1. št. Uradni list RS. 65/09 .. Uradni list RS.špedicijska pogodba . Uradni list RS.. št. s spremembami v Uradni list L 100 z dne 20. Uradni list RS. 17. št. 45/08 in 111/08 – odločba US) 15. Uradni list FLRJ. Zakon o čeku (ZC... Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS. 1346/2000 z dne 29. 68/05 – odločba US. 2006 Izbrisano: . Zakon o menici (ZM. št. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. [38] . z dne 30. Uradni list RS..posredniška pogodba .komisijska pogodba . Uradni list RS. 56/99 in 110/02 – ZVPot-A) 10..pogodba o naročilu¶ Izbrisano: osnovne Izbrisano: in …promet . [41] Izbrisano: dr..skupne značilnosti drugih gospodarskih pogodb (splošni del OZ) 7.. Uradni list RS... Uradni list RS. Saša Prelič. 13/93 in 66/93) 8. Dušan Pšeničnik. Rado Bohinc. št. Gospodarski spori in izvršba v gospodarskih zadevah 8. [28] – Vstavljeno: . št.…. 17/91-I.. Uradni list RS. [29] Izbrisano: 3.. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1.gradbena pogodba .. Zakon o finančnem poslovanju. št. 50/71 in 52/73. št. [33] Izbrisano: 17 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: Zakon o plačilnem . [30] Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 8.. Uradni list RS. Zakon o zadrugah (ZZad. 60/06 . v slovenskem jeziku objavljena v posebni izdaji Uradnega lista ES 2004 – poglavje 19. Lj..Marijan Kocbek.2000 ... Uradni list RS. splošno o pravicah delavcev po tem zakonu v primeru insolventnosti) Literatura: . Marijan Kocbek): Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). št. 12/65. št. Rajko Knez. 23/09 – odločba ... Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1.UPB3) 2. Zakon o zavodih . Borut Bratina.... 45/08 – ZArbit in 28/09) 16.. 10/91-stari. [35] Vstavljeno: in 58/2009-. Izbrisano: 10 Izbrisano: 11 Izbrisano: 12 Izbrisano: 20 Izbrisano: 13… in Izbrisano: 14 Izbrisano: 15. Šime Ivanjko.. 4. Prevzemi gospodarskih družb (temeljni pojmi) Pravni viri: 1. samo na splošno. [32] . 19/07 – popravek in 65/08) 6. 58/09) 4. [42] . 78/06 – UPB2... Nina Plavšak. 104/46 in 33/47. št. št. 54/07-UPB2. 67/07 – ZTFI. predvsem členi 1.prevozne pogodbe . [34] Izbrisano: ) Vstavljeno: . 93/07. št. Uradni list RS. Zakon o sodnem registru (ZSReg. Uradni list RS..

Lj. Lj. Miha Juhart (ur. dr. Lj. 2003 in 2004 . GV. Lj. Vladimir Balažic.): Gospodarske pogodbe. št. Lj. dr. objava: Uradni list RS. dr. GV. Šime Ivanjko.. 6. 2003 . 1.10.mag. objava: Uradni list RS.mag. ur. str. 1. Lj. stečaju in likvidaciji s komentarjem in Zakon o finančnem poslovanju podjetij s komentarjem. U-I-117/07. Marko Salmič. 2000-2001. Lj. 58/2007 Izbrisano: . Podjetje in delo. GV. dr. GV. Miha Šipec: Sodno varstvo industrijske lastnine.Boštjan Rejc: Spregled pravne osebnosti kapitalske gospodarske družbe. dr. 1999 . knjiga. GV. Nina Plavšak: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem. Miha Juhart: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem. natis. Nina Plavšak (ur.dr. Peter Grilc.Nina Plavšak: Zakon o finančnem poslovanju.dr.: Anton Gašper Frantar. Nina Bettetto. Šime Ivanjko. Lj. Lj. Lj. 68/2002. 1999¶ Izbrisano: mag. mag. 1993¶ . 2000 . Nevenka Šorli: Gospodarske pogodbe.Zbirka odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998 in 1999. 1. GV. 58/2007 19 . 2005-2008. št. Lj. št. 1998¶ Izbrisano: Janez Šlibar Izbrisano: ¶ Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: odločba Oblikovano: Ne Označeno Izbrisano: -19 Izbrisano: 0 Vstavljeno: 06. Nina Plavšak. št. 2003 in 2006 .dr. 21. Pravna praksa. Bojan Zabel: Pravo vrednostnih papirjev. Verica Trstenjak: Pravne osebe. natis. GV. II. 2002-2005. Vlado Balažic. GV. 1994¶ Oblikovano: Označeno Izbrisano: . GV. št. 09. Miha Trampuž. 7. 2003 . 437-451 . 1. Bojan Zabel. GV. 1996 . 1. GV.2007. Marijan Kocbek: Korporacijsko pravo – pravni položaj gospodarskih subjektov. dr. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št. dr. Alenka Jelenc Puklavec. Protipravna ravnanja članov organov vodenja in nadzora insolventnega dolžnika.odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 1. 2008 . str.mag. Bojan Zabel: Tržno pravo – teorija in praksa pravnega urejanja trga. Lj. Nina Plavšak. Lj. Bojan Zabel Izbrisano: Uradni list RS in Izbrisano: 1994 Izbrisano: . GV.dr.dr. Marija Krisper-Kramberger. 17/2004. 1999¶ . GV. Živko Bergant: Zakon o prisilni poravnavi.Uroš Ilić. dr. Nina Plavšak. 2000¶ Izbrisano: . Bojan Podgoršek. Lj.dr. Lj. natis.dr. Lj.dr. 93/2002 2. GV. natis.dr.2007. 2001. Pravnik. postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). mag. 1993 . Peter Juren: Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 UPB1) s komentarjem. GV. str. 1997 . 2003 .dr. št.Luigi Varanelli: Varstvo stečajnih upnikov v primeru preusmeritve poslovanja in finančnih tokov na by-pass. 2001 . GV. I-VIII . objava: Uradni list RS. 503-528 . Peter Grilc. Nevenka Rihar. Branko Oman. Miha Juhart.dr.Jožko Žiberna. spremenjena izdaja. Aleš Galič. GV. Lj. odločba US o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij: št.2002. Priloga. GV. Krešo Puharič. I. Andrej Zupančič: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem. U-I-135/00. Šime Ivanjko: Menica in ček. Saša Prelič. Lj. Lojze Ude.Jožko Žiberna: Menica. 4/08.): Obligacijski zakonik s komentarjem (štiri knjige). Miha Juhart: Zakon o menici s komentarjem. dr. dr.Martina Repas: Pravo blagovnih in storitvenih znamk. dr. knjiga. GV. 2007 . natis. Ljubljana.

87/97. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC. Disciplinska in odškodninska odgovornost delavca 2. značilnosti 6. 4/93. Odmori. 16/07 – UPB2)¶ Izbrisano: Uradni list RS Izbrisano: 2003 Literatura: .D. Položaj in pristojnost sindikata (reprezentativnost. 69/08 – ZTFI-A. Katarina 20 . Sodelovanje delavcev pri upravljanju (zakonska ureditev) Pravni vir: 1. Sklenitev delovnega razmerja 2. 17/91-I. št. mag. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU.6. 13/93) 8. sklepanje.2. Delavci v negospodarstvu 1. Pravni viri delovnega prava 1.mag. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO. 76/07 – UPB2) 9. dr. 2/91-I. veljavnost) 1. v zvezi s 4. 69/08 – ZZavar-E) 4.1. Pravica do stavke (ustavna in zakonska ureditev) 8.5. št. 5/91.7. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP. mag. Marta Klampfer. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT. Uradni list RS. št. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI. Poslovni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi 4. Uradni list RS. 63/07-UPB3. 15/90. 65/08. št. Temeljni pojmi delovnega prava 1.4. Polonca Končar. Zaposlovanje invalidov 1. Uradni list RS. 103/07 in 45/08 – ZArbit) 2. Posebne vrste delovnih razmerij. Vsebina pogodbe o zaposlitvi 2. Varstvo pravic pri delodajalcu 5. 18/91.6.5. Organi za odločanje o disciplinski odgovornosti delavca 2. Uradni list RS. dopusti 2. 12/07 – UPB1) Izbrisano: 10.8. št. dr. 13/93 in 66/93. Aleksej Cvetko.9. št. stranke. 2008 . Zakon o stavki (ZStk. št. 22/91-stari – odlok Skupščine RS o soglasju. Plača delavca in obveznost plačila delavcu 2. Veljavna zakonska ureditev s področja delovnega prava 1. Suspenz pogodbe o zaposlitvi 3. Nataša Belopavlovič: Zakon o delovnih razmerjih z uvodnimi pojasnili. 23/91. Uradni list RS. 46/07 – odločba US.3. 38/99 in 56/02-ZJU) . Zaposlovanje tujcev 2. Uradni list RS. 18/94. Uradni list RS. št. št.3. 79/06 – ZZZPB-F. Uradni list RS. Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin. mag. 22/91. Miran Kalčič. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 3. Nataša Belopavlovič. 42/02. DELOVNO PRAVO 1. Uradni list RS. Delavci v državnih organih (javni uslužbenci) 1. dr. Uradni list RS.v delu. počitki. Uradni list SFRJ. št. Delavci v gospodarstvu 1. št. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. Etelka Korpič Horvat. GV.1.2. Lj. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. 43/06 3. 70/97. Barbara Kresal.4. ki še velja 5. zaščita delavcev) 7.1. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) 7. Uradni list RS.Irena Bečan. dr. št. 42/07 – UPB1) 6. TEMELJI DELOVNEGA PRAVA IN PRAVA SOCIALNE VARNOSTI I. Kolektivna pogodba (vrste in hierarhija.

40/09 in 57/09) 6. Tatjana Plešnik. Lilijana Tratnik Izbrisano: 2003 II. Aleksej Cvetko: Socialna varnost. Mitja Novak. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Lj. Polonca Končar. dr. št. natis. GV. priloga Pravne prakse. – zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Peter Pregl. dr. Drago Mežnar. 57/09) Literatura: . Darja Senčur Peček.Mitja Novak. Lj. 107/06 – UPB1. Mitja Novak. dr.začasni ukrepi na področju socialne varnosti v času finančne in gospodarske krize: – ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa. Tanja Dobrin. Janez Novak. 5/09. 71/08 in 76/08) 3.Bojan Bugarič. Anjute Bubnov Škoberne: Predpisi o socialnem varstvu. dr. mag. Mb. Uradni list RS.Marta Klampfer: Prenehanje delovnega razmerja s primeri iz sodne prakse. Marjana FrasZorec. Lj. Drago Mežnar. GV Revije. 114/06 – ZUTPG in 10/08) 5. 43-461) Izbrisano: Irena Bečan. dr. – zavarovanja za primer brezposelnosti. Katarina Kresal Šoltes: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom. 1999 21 . ČZ Uradni list RS. Barbara Kresal. dr.dr. Grega Virant. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB. str. 114/06 – ZUTPG. dr. Polonca Končar. Marta Klampfer. – posebni dodatek za socialno ogrožene. Lj. 1993 . Zvone Vodovnik. Rajko Pirnat. 109/06 – UPB4. PRAVO SOCIALNE VARNOSTI Ureditev socialne varnosti na področjih: – pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1. Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave. Tatjana Plešnik: Zakon o delovnih razmerjih – uvodna pojasnila. dr. Anica Popovič. 2008 . Uradni list RS. 1. – prava družinskih in socialnih prejemkov. Uradni list RS. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 1999 . Lj. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ. Uradni list RS. Zvone Vodovnik: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem. št. 112/06 – odločba US. Štefka Korade Purg. Senko Pličanič. 110/06 – UPB2. št. Tatjana Plešnik. 1993 . GV. Irena Bečan: Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju s komentarjem. Etelka Korpič Horvat. 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) 4. 1.dr. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. Gorazd Trpin. št. Uradni list RS. Uradni list RS. Lj. Lj. Janez Novak. natis.mag. neuradno prečiščeno besedilo s komentarjem in podzakonski akti. Drago Mežnar. dr. 2005 . mag. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Primath. dr. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ. 72/06 – UPB3. Primath.dr. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP. Miran Kalčič. Lj. Izbrisano: U Vstavljeno: Ureditev delnega subvencioniranja polnega delovnega časa Pravni viri: 1.dr. št.Vladimir Dejan: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Tone Jerovšek. št.Kresal Šoltes. 1999 . 1. 2002 . Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO. Posebno uresničevanje temeljnega ustavnega načela socialne države . 2002 . Anjuta Bubnov Škoberne: Pravo socialne varnosti – učni pripomoček. GV. 114/2006 – ZUTPG in 59/07 – ZŠtip) 2. 91/07. dr. Aleksej Cvetko. Erik Kerševan. Lj. natis. Nataša Belopavlovič.

Pravdni postopek: Zakon s komentarjem.. Lj. dr. dr. Zakonska ureditev stvarne in krajevne pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 2.dr. Lj. Lj. natis.dr. 2002 . Lojze Ude. 2000 . Aleš Galič: Civilno procesno pravo. Dragica Wedam Lukić. Pravosodni bilten. 2009 . Uradni list RS. Nina Plavšak. str. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. Katarina Kralj.dr. 2008 . Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. zlasti priprava na glavno obravnavo. druga knjiga. sodniki porotniki na splošno) 3..: dr. dr. Vesna Rijavec. GV. 45/08. Uradni list RS. Nina Betetto. Alenka Jelenc Puklavec. Nevenka Rihar. GV. Lojze Ude. Aleš Galič. Uradni list RS. mag. Lj. 2. 73/07 – UPB3. Dragica Wedam Lukić. Uradni list Republike Slovenije in GV. Lj. dr. št. 2002 Izbrisano: Zakon o pravdnem postopku (ZPP. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih s komentarjem. Janez Novak: Nov Zakon o pravdnem postopku in postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči. 2004 . 2008 III. Jože Kuhelj. Lj. GV. Jan Zobec. dr. Uradni list Republike Slovenije in GV. Postopek pred sodiščem prve stopnje.dr. Lj. Nina Betetto. Lj. Aleksej Cvetko. Nina Betetto. zlasti pritožbena obravnava 8. 2005 . Lj. dopolnjena izdaja. Janez Novak. Aleksej Cvetko. Bojan Rangus: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s komentarjem. prva knjiga. Janez Novak. mag. posledice izostanka strank z naroka 7. Postopek: – posebnosti postopka v individualnih delovnih sporih – posebnosti postopkov v kolektivnih delovnih sporih – posebnosti postopka v socialnih sporih 6. 1. dr. Organizacija in sestava delovnih in socialnih sodišč (sestava senata. 35-48 . 2004 . Subsidiarna uporaba Zakona o pravdnem postopku 4. GV. 2003-2007 ur. 1/2000. Posebnosti glede ureditve revizije in zahteve za varstvo zakonitosti Pravni viri: 1.dr. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo). 45/08 – ZArbit. št.Nataša Belopavlovič. 10/04 – popravek. mag. 2006 . 2003.Nataša Belopavlovič. Uradni list Republike Slovenije in GV. Zakon o pravdnem postopku (ZPP. prva knjiga. št. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. GV. Aleš Galič. dr. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D). Vesna Rijavec. dr. Aleš Galič. Postopek pred sodiščem druge stopnje. POSTOPEK PRED SODIŠČI ZA DELOVNE SPORE IN SPORE S PODROČIJ SOCIALNE VARNOSTI 1. natis. Lojze Ude.dr. 11/08 – odločba US in 57/09 – odločba US) Literatura: . 2005 . 2/04. Miran Kalčič. Lj.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000.dr. Jan Zobec.dr. Pristojnosti delovnih in socialnih sodišč 5.dr. dr. Vesna Rijavec. Uradni list RS. 2005¶ 22 . Jan Zobec. dr. 73/07 – UPB3. GV. Aleš Galič. Nataša Smrekar. dr. 1. dr. Aleksej Cvetko in dr. 2001. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 2. Pravdni postopek: Zakon s komentarjem. Lj. Uradni list Republike Slovenije. dr.dr. 45/08 – ZArbit in 45/08) Izbrisano: . Delovni spori. Lj. št. dr. 2001-2002. dr. Lojze Ude. Vesna Rijavec. Dragica Wedam Lukić. Miran Kalčič: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – pregled sistema in uvodna pojasnila k noveli ZPIZ-C. GV.

Uradni list Republike Slovenije. Nevenka Rihar. ur. dr. 2003-2007 ur. Alenka Jelenc Puklavec. GV. Lj. 2003¶ Izbrisano: . 2008 Izbrisano: .: dr. 20012002.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000.. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku. 2001-2002. 2003 23 . Nataša Smrekar. Lj. Nataša Smrekar. 2001. spremenjena in dopolnjena izdaja. GV. Janez Novak.: dr. Aleš Galič. 2003. 2. Lj.Zbirka odločb delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 1998-2000. Janez Novak. Alenka Jelenc Puklavec. 2001.dr.

Temeljne naloge države 7.3. Posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine 2. Preambula in splošne določbe¶ Izbrisano: 3 Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 II. Načelo lokalne samouprave Izbrisano: slovenske u Izbrisano: 2. Tipologija pravic in svoboščin 2. Načelo samoodločbe 3. ki predpostavljajo in pogojujejo uresničevanje drugih pravic in svoboščin 2.E. struktura in sistematika Ustave Republike Slovenije 2.8. Omejitve lastninske pravice po Ustavi Republike Slovenije 4. USTAVNA UREDITEV. Suspenz pravic in svoboščin 2. Zasnova gospodarskega sistema v Ustavi Republike Slovenije 2. Pravice do sodnega varstva.7. Ekonomske. Javno pooblastilo in opravljanje določenih nalog državne uprave 8. Viri. Svoboščine. enakega varstva pravic in pravnega sredstva 2. Pravica do varstva osebne svobode in omejitve glede odreditve in trajanja pripora 2. Državni simboli (grb. Načelo pravne in socialne države 4. Varstvo pravic in svoboščin 3. zlasti razmerja med vejami oblasti 6.3. Splošne značilnosti 1. socialne in kulturne pravice 3. Uresničevanje in omejevanje pravic in svoboščin 1.9.1. Načelo delitve oblasti.5. Skladnost notranjega prava z mednarodnim pravom 11.1. Formalno varstvo pravic in svoboščin 3. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 1. Pravice in svoboščine osebnosti 2. TEMELJNA IZHODIŠČA USTAVNE UREDITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 1. Javne finance Izbrisano: u 24 . Načelo državne in ljudske suverenosti 5.4.2. Politične pravice in svoboščine 2. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 1.2. Pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti 2. ORGANIZACIJA PRAVOSODJA IN DRŽAVNE UPRAVE TER TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE I. Neformalno varstvo – varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: 6 Izbrisano: 7 Izbrisano: 2. Druge ustavne pravice človeka in državljana¶ III.8. Ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Ustavi Republike Slovenije 1.1.2. Razmerja med državo in verskimi skupnostmi 10.6. zastava in himna) 9. Posebne politične pravice avtohtone romske skupnosti 2. Ureditev in načela gospodarskih in socialnih razmerij 3.

Zakonodajni postopek – stopnje in vrste na splošno 2. Oblikovanje.3.5. Predsednik republike 4.6. Postopek pred Ustavnim sodiščem 2. Sestava. interpelacija. imuniteta in nezdružljivost funkcije) 2.5. Delitev oblasti in omejitve izvršilne veje oblasti 5. Volilni sistem 2. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI 1. imuniteta in nezdružljivost funkcije sodnikov Ustavnega sodišča 2.2. Ustavnost in zakonitost 2. Pristojnosti vlade 5. Mandatna doba in nezdružljivost funkcije predsednika republike 5. Razmerje med državo in lokalno samoupravo 25 .3. Pravne posledice odločitve Ustavnega sodišča Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 VII.1. Ustavna pritožba in omejitve možnosti vlaganja ustavne pritožbe 2.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1. Pristojnosti Ustavnega sodišča 2.1. Položaj predsednika Državnega sveta 4.3.1. konstituiranje in mandatna doba Državnega zbora 2. Sestava in volitve 2.2.4. vlade in predsednika republike 3.1.6.4. USTAVNO SODIŠČE 1. Državni zbor 2. Način dela in odločanja Državnega zbora 2. Razmerje Državnega zbora do Državnega sveta.1.2. Odgovornost predsednika republike 4. OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE 1.2. Parlamentarna preiskava 2.IV. Ustavno sodišče 2. Vlada 5. Pristojnosti predsednika republike in ustavne omejitve njegovih pristojnosti 4. Pojem lokalne samouprave 2.3. Pravice in dolžnosti poslancev (poslanska vprašanja in pobude. sestava in delo vlade 5.1. Varstvo volilne pravice V.2. Pristojnosti Državnega sveta na zakonodajnem področju 3. Sestava.3. Mandat. Državni svet 3.2. Sistemi organizacije oblasti 2. Nezaupnica in zaupnica vladi Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: državnega Izbrisano: 3 VI. Referendum in ljudska iniciativa 2. konstituiranje in mandatna doba Državnega sveta 3. Pojem in načela volilnega sistema 2.

Uradni list RS. domačim) pravom in pravom Evropske unije. Ustava Republike Slovenije (URS. decembra 2007: a) Temeljno o pravni naravi Evropske unije po Lizbonski pogodbi in začetek veljavnosti pogodbe b) Razmerje med Listino o temeljnih pravicah in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. okvirni sklep (framework decision). Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. evropska uredba. Uradni list RS. 4. št. Oblikovano: Barva pisave: črna Izbrisano: Pravna narava in vrste aktov Izbrisano: a) Pravna narava Evropske unije¶ Izbrisano: b Izbrisano: c) pravna narava pravnih aktov evropske sekundarne zakonodaje: uredba. njegova sestava (specializirana sodišča itd. zlasti načelo nadvlade evropskega prava. priporočila in mnenja Izbrisano: ministrov Oblikovano: Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom.) in pristojnosti. Sodno varstvo v Evropski uniji: pristojnosti Sodišča Evropske unije. katera konkretneje izvršujejo pravne akte Evropske unije Pravni viri: 1. 5. 11 pt Izbrisano: . 24/03. Temeljno o sodelovanju med Državnim zborom Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije pri zadevah Evropske unije 5. odločanje o predhodnih vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov. Sveta. 11 pt Oblikovano: Obojestransko VIII. Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. Področja Zakona o odvetništvu. 66/00. odločba (decision)¶ Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: č Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. evropski sklepi. Evropske komisije. Uradni list RS. podpisana v Lizboni dne 13. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. 1/91-I) 4. 1/91-I in 45/94) 26 . 11 pt Izbrisano: ¶ Izbrisano: ih skupnosti Izbrisano: Sodišča prve stopnje Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial Izbrisano: Določbe Izbrisano: i 1. št. Uradni list RS.3. ki so jih sprejele institucije (preliminary reference/preliminary ruling) 4. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. evropski okvirni zakon. Evropskega sveta. 6. sklepi č) Institucionalni okvir Evropske unije: temeljne pristojnosti Evropskega parlamenta. Temeljno o prenosu suverenih pravic na Evropsko unijo in razmerju med pravom Evropske unije in pravom Republike Slovenije: a) Način in pogoji prenosa izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije (3. 2. TEMELJI PRAVNE UREDITVE EVROPSKE UNIJE 1. POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Pogodbi o Ustavi za Evropo Izbrisano: njene Izbrisano: evropski zakon. 7. Sodišča Evropske unije d) pristojnosti Unije in načelo subsidiarnosti.a člen Ustave Republike Slovenije) b) razmerje med notranjim (nacionalnim. št. odškodninska odgovornost države za kršitve prava Evropske unije 3. vprašanje neposredne uporabe Listine o temeljnih pravicah c) Pravna narava pravnih aktov Evropske unije: direktive. Predlog za začetek postopka 2. Odločanje o spremembi Ustave Republike Slovenije 3. 69/04 in 68/06) 2. Potrditev spremembe ustave na referendumu IX. direktiva. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. uredbe. 33/91-I in 21/94) 3. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. neposredna uporabljivost in neposredno učinkovanje. 33/91-I. 11 pt Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. 42/97. Lizbonska pogodba. Struktura in funkcije lokalne samouprave Organizacija lokalne samouprave Občina in mestna občina Pokrajine Državni nadzor lokalne samouprave Izbrisano: Širše lokalne skupnosti Izbrisano: ustave Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. št.

33/94 – Mednarodne pogodbe. 2 knjigi .dr. Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1. 13-45 . Zakon o odvetništvu (ZOdv. Zakon o lokalni . Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih . 7/94. Uradni list RS. Upravna akademija. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. Lj. Ministrstvo za notranje zadeve.dr. Tomaž Ilešič: Pravo Evropske unije. 49/06. GV. str. Uradni list RS. ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS.. št. ustavna pritožba 12. 26/07 – UPB2) 14. št. 70/08)¶ 10. št. št. št. Franc Grad: Ustavna ureditev Slovenije.samo 2. 18/93. 7. Lj. str. št. Pravosodni bilten. št. št. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. [52] 27 .mag. organov pravosodja.Janez Breznik: Položaj in organizacija sodstva.. 15/94 – popravek in 56/02) . prvi odstavek 5. Uradni list RS. izdaja. Nova revija. Neža Grasselli: Prenovljeno pravo Evropske unije. Lj. Center za izobraževanje v pravosodju. člen 11. 100/05 – UPB1 in 94/07 – odločba US) 7.dr. 2000 . Lovro Šturm .pobuda za oceno ustavnosti in pravni interes. 92/07 – UPB1)¶ 9. dr. št..5. Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP. št. 4. Mednarodni pakt o ekonomskih. 6.): Komentar Ustave Republike Slovenije... dr. št. Gorazd Trpin: Lokalna samouprava na Slovenskem – teritorialnoorganizacijske strukture. Zakon o državnem svetu (ZDSve... Rajko Knez. 20/08 – Mednarodne pogodbe. št. Lj. str. 16. Uradni list RS. dr. Uradni list RS. 17). 12/09) .nadzorne pristojnosti 13. in 16.. Janez Pogorelec: Državna ureditev (dopolnjeno študijsko gradivo). št. Simona Drenik. Cankarjeva založba. Uradni list RS. mag. Peter Grilc: Nacionalno sodišče ali tribunal v trku s pravom EU – predhodno odločanje po 234. 1. Dnevi javnega prava (2/2003). Lovro Šturm (ur. 2009 . Uradni list RS. 393-417 . Uradni list RS. 2002 . Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1. št. 35/09 in 35/09 – odločba US) Izbrisano: Pogodba o Ustavi za Evropo Izbrisano: Uradni list EU. Cankarjeva založba (Zbirka Pravna obzorja. Uradni list RS. Uradni list RS. Lj. 2004 . 117/06 – ZDoh-2 in 58/09) . Janez Šmidovnik: Lokalna samouprava.dr. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 94/07 – UPB1)¶ 11. člen 10.Splošna Izbrisano: ¶ . IX. [53] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: . 71/93. 24/05 – UPB1 in 109/08) 8. 237-246 Izbrisano: in Izbrisano: in Izbrisano: ¶ 14. 111/05 – odločba US. natis. Uradni list SFRJ. dopolnjena izdaja. 24/96 – odločba US. št.. 1/08. Lj. Uradni list RS. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI. Mb. Milan Martin Cvikl. Lj. Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS. socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP. 24/01. št. 2003 .Marko Kirn: Kaj prinaša novega Lizbonska pogodba v primerjavi s Pogodbo o Ustavi za Evropo. št. 4. Lj. št.dr. Uradni list SFRJ. Peter Grilc. spremenjena in dopolnjena s protokolom št. 14 in 14bis (EKČP. št. Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe. protokoli št. Marko Pavliha. [54] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: .samo 6. GV. 1995 . št. 102/03 – Mednarodne pogodbe. št. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU. 7/71) samo 14. 7/05 in Uradni list RS.dr. 48/09 – Mednarodne pogodbe. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP. Arne Mavčič: Zakon o Ustavnem sodišču s pojasnili. Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1.dr. št. 4. Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS. št.dr. Lj. 4/08) 6. Pravnik. 12. Svet Evrope. 2003. Uradni list RS. zahteva za oceno ustavnosti. 5. 2008 . členu Pogodbe o Evropski skupnosti.... C 310. 2005 (na splošno. Uradni list RS. Marijan . 2001. št.dr.2004. št.. 64/07 – UPB1) . Uradni list RS št.dr.. [50] Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 6 Izbrisano: 17. 44-52 in 81-87) . 11 ter z dodatnim protokolom in s protokoli št. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP. Inštitut za javno upravo.Peter Pavlin: Pregled vsebine Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. odvetništva in notariata: (študijsko gradivo). 7/71)¶ 15. Uradni list RS. [55] . 1948)¶ 12. 54/08. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO. Bedanna Bapuly. 2000 .. Lj.. št. Uradni list SFRJ. 7/71)¶ Izbrisano: 13 Izbrisano: oma Literatura: .Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Božo Grafenauer. [51] Izbrisano: 8 Izbrisano: 9 Izbrisano: 20 Izbrisano: 21 Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 3 Izbrisano: 3¶ Izbrisano: 1 Izbrisano: . Igor Kaučič in dr. 7-8/2008.dr. 22/03. 2008 . 49/05 – Mednarodne pogodbe. 13. le str. 28-30. 3. člen 9.12. št. 15. 34/04) 15. Ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za notranje zadeve. Izbrisano: 15 Izbrisano: 5 Izbrisano: 1 Izbrisano: 5 Izbrisano: 8. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.. Franc Grad. Lj. sprejeta dne 10.

U-I-228/06. Pristojna sodišča za prekrške. DRŽAVNO TOŽILSTVO 1. Ustavna opredelitev sodstva in ustavni položaj sodnika ter organizacija sodišč 1. sodne počitnice ter načini kontaktov strank s sodniki) Izbrisano: .01.2001. točki 26 in 44. ORGANOV PRAVOSODJA. 94/07 Izbrisano: stavnega sodišča Izbrisano: 20 Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.2005. Postopek izvolitve sodnika 1. Opredelitev funkcije sodnika in funkcije predsednika sodišča 4. str. točka 38. 16.8. 11 pt X. Podjetje in delo.odločba US o načelu pravne države (odločba US. Samostojnost in neodvisnost sodnikov 1. 2.1. Imuniteta sodnika in razrešitev sodnika 1. Ne prilagodi prostora med latiničnim in azijskim besedilom. ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA Oblikovano: Obojestransko Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. U-I-332/05. št. U-I-208/99..le glede načela delitve oblasti . Izbrisano: i Izbrisano: .Jorg Sladič: Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje sodišču ES po 234.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: .6. 36/97 . Urejanje plač sodnikov z zakonom (tudi razmerje do drugih vej oblasti) 2. 16. 11 pt a.2007. Ustavna opredelitev državnega tožilca 28 . 1998. U-I-224/96. POLOŽAJ IN ORGANIZACIJA SODSTVA.5. vpisniki in pomožne knjige b. št. Organizacija in pristojnosti organov za vodenje postopka o prekrških – prekrškovni organi. objava: Uradni list RS. št. št. točka 16.2006. 11 pt Oblikovano: Obojestransko.3 Pravica do zakonitega (naravnega) sodnika 1. 4. št. Nezdružljivost sodniške funkcije z drugimi funkcijami oziroma opravljanjem dejavnosti 1. 62/05) . št. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev. št. Ustavna vloga Sodnega sveta 1. SODSTVO 1. objava: Uradni list RS. št.odločba US o položaju predsednika Državnega sveta . št.4. objava: Uradni list RS. 7. Ureditev pristojnosti sodišč splošne pristojnosti 5. Sestava in pristojnosti Sodnega sveta 3.1997.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov.povezava z učinkovitostjo Državnega sveta. 56/98) . 22.odločba US o načelu socialne države (odločba US. 11 pt Oblikovano: Barva pisave: črna Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial. c. Pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča 1. št. PREKRŠKOVNI ORGANI 1. Ureditev in pristojnosti sodišč za delovne spore in spore iz socialne varnost 6.le glede načela delitve oblasti ter glede instituta zavor in ravnovesij . U-I-294/04. 6-7/2003 (Dnevi slovenskih pravnikov 2003).odločba US o načelu pravne države in pričakovanih pravicah (odločba US. členu Pogodbe o Evropski skupnosti. objava: Uradni list RS. 1052-1075 . 19. poslovanje sodišč. objava: Uradni list RS. št.7.6.12. U-I-60/06.5. št. Sodni red (splošni del. U-I-214/06. št.10. 1/07 .2. objava: Uradni list RS. 07. 12/01) .odločba US. U-I-60/98. Ne prilagodi presledka med azijskim besedilom in številkami Oblikovano: Pisava: (Privzeto) Arial.

Organizacija državnega pravobranilstva ter pristojnosti pravobranilstva glede odškodninskih tožb zoper državo in postopek državnega Izbrisano: in Oblikovano: Obojestransko d. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4.2. 45/99 – sklep US. Zakon o sodiščih (ZS. št. 3/07 – UPB4. št. Zakon o odvetništvu (ZOdv. 138/04. 2/04. št. Uradni list RS. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. 94/07 – UPB2 in 77/09) 9. 902-950) 29 . 94/07 – UPB4) 6. Uradni list RS. 16/08. 111/05 – odločba US. Uradni list RS. 18/93. 22/02. Zakon o notariatu (ZN. 6. Uradni list RS. Imenovanja in razrešitve notarjev 3. Zakon o državnem tožilstvu (ZDT. 7. št. Zakon o prekrških (ZP-1. Zakon o sodniški službi (ZSS. Splošne pristojnosti in pooblastila državnega tožilca 3. 10/04 – popravek. 91/98. Sodni red (SR. 69/04 in 68/06) 2. Uradni list RS. 33/91-I. št. Uradni list RS. 15/03. 33/07 – ZSReg-B in 45/08) 11. 24/01. Bistvena splošna in posebna določila o notarskem poslovanju Pravni viri: 1. zavarovanje odvetnika Temeljno o položaju in vlogi odvetniške zbornice Pristojnost za določanje odvetniške tarife Izbrisano: 3. Lovro Šturm (ur.dr. ODVETNIŠTVO 1. 35/98. Pravice in dolžnosti notarjev¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: in Izbrisano: in Literatura: . Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1. 74/05. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 1. Ustavna opredelitev odvetništva Opredelitev odvetniškega poklica Pravice in dolžnosti odvetnikov Individualno opravljanje odvetniškega poklica Odškodninska odgovornost odvetnika.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 24/96 – odločba US. NOTARIAT 1. 62/01. 35/09 in 35/09 – odločba US) 10. 113/00. odvetniški kandidat. Ustava Republike Slovenije (URS. 4. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZITUL. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. Uradni list RS. št. 93/08. 21/08 – popravek in 76/08ZIKS-1C) 12. Uradni list RS. 24/03. št. Ustavna opredelitev notariata 2. Organizacija državnih tožilstev č. št. 17/95. 3/03 – odločba US. št. 45/08 – ZArbit in 45/08 – ZPP-D) 7. št. 2/07 – UPB3. 2002 (str. 17/08. 94/07 – UPB4 in 45/08) 5. Uradni list RS. 22/00. 5/07. 33/91-I in 21/94) 3. Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra. 66/00. 5. Uradni list RS. Lj. Odvetnik. odvetniški pripravnik¶ Izbrisano: 4 Izbrisano: 5 Izbrisano: in opredelitev odvetniške družbe e. Uradni list RS. 88/01. 102/01. Uradni list RS. 3. št. 42/97. 82/07. 110/08 in 117/08) Izbrisano: 6 Izbrisano: P Izbrisano: a Izbrisano: 3. 94/07 – UPB5) 8. 54/08. 75/04. 2.

Razmerja ministrstev do vlade c. Samostojnost uprave in odgovornost za njeno delo 4.5. Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: (dopolnjeno študijsko gradivo). Špela Maček Guštin. objava: Uradni list RS.12. inšpektorati. ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE a. natis. odvetništva in notariata: (študijsko gradivo). 2005¶ . ORGANIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE 1. Ministrstvo za notranje zadeve. 1. uprave. GV. Ministrstvo za notranje zadeve. Franci Grad. Izbrisano: 0 Izbrisano: Ivan Bele. 2005 . dr. Lj. NALOGE IN RAZMERJA UPRAVNIH ORGANOV 1. Katja Filipčič.2008. uradi) 2. oddelki. Lj. U-I-214/06. št. objava: Uradni list RS. 2004 . TEMELJNA OPREDELITEV ORGANOV. 5.dr. državnih tožilcev in državnih pravobranilcev.vprašanje samostojnosti in neodvisnosti odvetništva kot dela pravosodja ter vprašanje določanja odvetniške tarife . Aleksej Cvetko. 2009 . Opravljanje dela po navodilih in odredbah nadrejenega in zakonski pogoji za njihovo odklonitev 6.Breznik. 120/08 – ustavnopravna enakovrednost sodne oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo Izbrisano: 1 Izbrisano: Upravna akademija. zavodi. Lj. organi v sestavi. Lj. uradnika.prva plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov. strokovno tehničnega javnega uslužbenca 3.. 2003 . 7. Janez Pogorelec: Državna ureditev. Hinko Jenull. izdaja. GV. št. št. št. Uradni list RS. Pojem funkcionarja. GV. Skupna načela sistema javnih uslužbencev 7. Marko Brus: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) : s komentarjem. predstojnika. KI OPRAVLJAJO FUNKCIJO DRŽAVNE UPRAVE 1. Ustavna opredelitev uprave 2. Opredelitev nalog uprave in način njihovega uresničevanja 2. št.odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: . Janez: Položaj in organizacija sodstva. Uradniški svet b. Janez Novak: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih z uvodnimi pojasnili. št. Špela Maček Guštin. dr. Liljana Selinšek. U-I-60/06. Boštjan Tratar: Zakon o prekrških s komentarjem.2009. Splošno o nazivih javnih uslužbencev 30 . Katarina Kralj. dr. direkcije. direktorati. organov pravosodja. Nadzor nad delom upravnih organov 3.druga plačna odločba US o plačnem sistemu sodnikov.. 35/09 – odločba US . Lj. Zakonitost in javnost dela 5. javnega uslužbenca. 2004 Oblikovano: Obojestransko XI. Janez Novak. urejanje plač sodnikov v celoti z zakonom .dr. Hinko Jenull. 1/07 – neodvisnost sodstva. Aleksej Cvetko in dr. U-II-1/09-9.dr. 2. 2. objava. 11.2006. Matej Perpar: Zakon o prekrških (ZP-1): s komentarjem. U-I-228/06. Aleš Galič. dr. natis. dr. U-I-159/08.12.dr. GV. Generalno pooblastilo za opravljanje funkcij uprave in posebna pooblastila 3. Organizacija državne uprave (ministrstva. Lj.odločba US glede odložitve uveljavitve oziroma zavrnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. delitev oblasti.

člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZODPM Uradni list RS. Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS. št.dr.-3. 66/00. Uradni list RS. Tone Jerovšek. Lj. Lj. št. 42/97. GV. Uradni list RS. 23/02 – popravek. št. Zakon o javnih financah (ZJF. Zakon o zavodih (ZZ. 12/91-stari. 46/07 odločba US.odločba US o razrešljivosti najvišjih položajnih uradnikov s položaja brez krivdnih razlogov ter elementa stabilnosti in samostojnosti položajnih uradnikov. 42/02. 2/91-I. 2003¶ Oblikovano: Obojestransko Aleš ZALAR minister 31 . Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH IN DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV 1. 127/06-ZJZP. 79/01. št. 17/91-I. Rajko Pirnat. 45/94 – odločba US. 2004 (komentar Zakona o javnih uslužbencih. 1/91-I in 19/91-I – popravek) 4. 18/94. Posebnosti glede disciplinske odgovornosti Izbrisano: 4. Ustavna opredelitev vloge Računskega sodišča Pravni viri: 1. 79/06 – ZZZPB-F. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM preneha veljati (Uradni list RS.d. 55/92. Lovro Šturm (ur. 33/91-I in 21/94) 3. Posebnosti glede sklenitve in prenehanja delovnega razmerja 2. Sabina Kmetič: Komentar zakonov s področja uprave. Sistemizacija delovnih mest v organih državne uprave ¶ e. 109/08 in 49/09) . 1. št. 15/90. 30/02. 71/94). št. Uradni list RS. št. 69/08 – ZZavar-E) 7. 79/99. Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (UZIURS. 54/03. 65/08.Bojan Bugarič. 124/00. št. Ustava Republike Slovenije (URS.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 865-895) . 69/08 – ZTFI-A. Uradni list RS. Zakon inšpekcijskem nadzoru (ZIN. 26/06 in 21/07)¶ Izbrisano: 6 Izbrisano: in Izbrisano: 7. 63/07 – UPB3. razen določb 23. 75/05 Izbrisano: 5. Lj. Uradni list RS. Senko Pličanič. 24/03. 43/07 – UPB1) 9. Način financiranja države 2. javni službi in organih zavoda)¶ Izbrisano: . 43/01.2005. št. 103/03. 69/04 in 68/06) 2. 1/91-I in 45/94) 5. objava: Uradni list RS. Javni natečaj 3.7. št. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR. 2002 (str. 38/99 in 56/02 – ZJU)¶ 10 Izbrisano: 11 Oblikovano: Obojestransko Izbrisano: 12. 126/07 – ZUP-E in 48/09) 6. str. št. št. 13/93.samo 1. Uradni list RS. št. in 24. Grega Virant. 30/01) ¶ Izbrisano: 8 Izbrisano: 9. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL. Uradni list RS. št. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti. 87/97. 70/97. Uradni list RS. 22/91. Uradni list RS. 103/07 in 45/08 – ZArbit) 8. Erik Kerševan. 5/91. št. Zakon o državni upravi (ZDU-1. Uradni list RS. 18/91. z uvodnimi pojasnili. 114/04. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. št. 56/02-ZJU. DELOVNA RAZMERJA – POSEBNOSTI ZA DELAVCE V DRŽAVNI UPRAVI 1.dr. 36/00 in 127/06 – ZJZP samo določbe o javnih zavodih. 4/93. 8/96. 33/91-I. Štefka Korade Purg. Verica Trstenjak: Predpisi s področja javne uprave. 43-461) . natis. Gorazd Trpin. 66/93. 7. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. U-I-90/05. 113/05 – UPB4. člen Literatura: . 14/07-ZSPDPO. Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO. Uradni list RS.

št. št. Uradni list RS. 60/07 – ZPPDFT) Stran 12: [5] Izbrisano PC-MP 27. 11 pt Stran 12: [19] Oblikovano PC-MP 6..10.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [12] Oblikovano PC-MP 26. dopolnjena izdaja.9.9.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [11] Oblikovano PC-MP 26. 6. Lj Stran 7: [2] Oblikovano aljaž 11. dr.9.8. RS.2009 3:50 7.2009 3:53 3.2009 4:26 (objava: Sodnikov informator.2009 9:15 . Dostopnost pravnih aktov s področja izvrševanja kazenskih sankcij in človekovih pravic Stran 12: [8] Oblikovano PC-MP 26. 11 pt Stran 12: [20] Oblikovano PC-MP 6. Uradni list RS. 2009 . Izvrševanje vzgojnih ukrepov Stran 12: [7] Izbrisano PC-MP 26.Stran 7: [1] Vstavljeno aljaž 11.10.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 52/02 – ZDU-1. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Ur.9. Lj. Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo).9. 23/05 – UPB1) Stran 12: [14] Izbrisano PC-MP 26.9.9.2009 3:28 7.9.dr. št.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [9] Oblikovano PC-MP 26.9.9. Zakon o pomilostitvi (ZPom. Stran 9: [4] Izbrisano PC-MP 26. 10/2003.l.2009 3:57 – vzgojni ukrepi in kazni za mladoletnike Stran 12: [16] Oblikovano PC-MP 6. GV.9.2009 6:16 Uradni list Republike Slovenije.10.10. Lojze Ude: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (z novelo ZPP-D).2009 3:57 – varstveni ukrepi Stran 12: [15] Izbrisano PC-MP 26. str. 11 pt Stran 12: [17] Oblikovano PC-MP 6. Izvrševanje varnostnih ukrepov 4. št.9.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [13] Izbrisano PC-MP 26. 2.2009 9:20 Pisava: Ne Ležeče Stran 7: [3] Izbrisano PC-MP 26. ali na spletni strani Vrhovnega sodišča .10. 79/01. ali na spletni strani Ius Info ali na STAIRS informacijskem sistemu pod: VS21791) Stran 12: [6] Izbrisano PC-MP 26.2009 3:50 3.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 59/02.dr. Uradni list RS. 60/07 in Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1. Vesna Rijavec.8. 11 pt Stran 12: [18] Oblikovano PC-MP 6.2009 3:52 Pisava: Ne Ležeče Stran 12: [10] Oblikovano PC-MP 26. 11 pt .9.

7.2009 2:30 3. 33/07 – ZSReg-B. 10/08. 110/06 – UPB3. Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS.Stran 12: [21] Oblikovano PC-MP 6.7.7. samo določbe o registru transakcijskih računov Stran 18: [36] Vstavljeno test 28.10. 23/09 – odločba US. Uradni list RS. Zakon o zavodih (ZZ.9. 26/07 – ZSDU-B. 131/06 – ZBan-1.10.2009 2:30 8. 60/06 – popravek.2009 3:35 in Stran 18: [33] Izbrisano test 28. 17/91-I.9.2009 3:27 . Stran 18: [28] Izbrisano PC-MP 2. Stran 18: [35] Izbrisano PC-MP 26. 55/92. 12/91-stari. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI. 67/07 – ZTFI. Uradni list RS.2009 3:28 13 Stran 18: [32] Izbrisano test 28.9. 32/93.7. št.2009 10:02 42/06. št. Stran 18: [27] Vstavljeno test 28. 30/98 in 127/06 – ZJZP) 5 Stran 18: [31] Izbrisano test 28.2009 5:17 in Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.10.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 42/09 Stran 18: [29] Vstavljeno test 28. samo določbe o javnih zavodih.9.2009 2:30 .7.2009 3:36 in 58/2009-ZPlaSS Stran 18: [37] Vstavljeno ZSkubic 28. 2/07 – UPB1.10. 36/00 in 127/06 – ZJZP.7. št.7. 11 pt Stran 12: [22] Oblikovano PC-MP 6. javni službi in organih zavoda) 4. 8/96.7.10. 11 pt Stran 12: [24] Oblikovano PC-MP 6.2009 4:12 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP. 11 pt Stran 12: [23] Oblikovano PC-MP 6. 11 pt Stran 18: [25] Izbrisano PC-MP 26.2009 2:30 15.7.2009 3:27 .7. Uradni list RS. 42/09 Stran 18: [30] Izbrisano test 28.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. št. 67/07 in 100/07 – popravek) 9 Stran 18: [32] Izbrisano test 28. 66/93.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 45/94 – odločba US.2009 4:12 26/07 – ZFPPIPP in 58/2009-ZPlaSS.2009 3:27 . 23/09 – odločba US. št. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP. Stran 18: [27] Vstavljeno test 28. Uradni list RS.2009 5:18 promet (temeljni pojmi in načela) Stran 18: [26] Izbrisano PC-MP 2.10. 102/07.2009 11:58 Pisava: (Privzeto) Arial. 67/07 – ZTFI) 16 Stran 18: [34] Izbrisano PC-MP 26. 13/93. Uradni list RS.2009 10:02 68/08.

dr.2009 2:39 2002 Stran 27: [50] Izbrisano PC-MP 26. Ležeče Stran 18: [39] Vstavljeno test 28.7.2009 2:36 dr.7. dr. Mirko Ilešič. Borut Bratina.7.2009 3:41 .2009 3:28 18 Stran 18: [40] Izbrisano test 28.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial. dr.7.7. 11 pt Stran 18: [49] Izbrisano test 30.7.2009 3:38 Pisava: Krepko.9. Hilda Marija Pivka.7. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30. Nina Plavšak. Šime Ivanjko.7. 11 pt. Saša Prelič. Marijan Kocbek. dr.2009 3:43 20 Stran 18: [44] Oblikovano test 30.. Bojan Zabel ( Stran 18: [47] Izbrisano test 30.7. dr. 11 pt Stran 18: [47] Izbrisano test 30. dr. samo določbe o registru Stran 18: [38] Oblikovano test 28.2009 3:37 transakcijskih računov Stran 18: [40] Izbrisano test 28.2009 3:29 20 Stran 18: [43] Izbrisano test 28. mag. Rajko Knez. Rado Bohinc.7.2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [41] Oblikovano test 28.2009 2:35 dr.7.7. Stran 18: [49] Izbrisano test 30.2009 2:38 HTML predoblikovano Stran 18: [46] Oblikovano test 30. dr.2009 3:28 19 Stran 18: [42] Izbrisano test 28.7.7. Stran 18: [41] Oblikovano test 28. Ne Krepko Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7. Stran 18: [48] Oblikovano test 30.7.2009 3:42 in Stran 18: [43] Izbrisano test 28.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.7. dr.2009 1:27 . 11 pt.7.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial.2009 2:36 Pisava: Ne Krepko Stran 18: [45] Oblikovano test 30. prva in druga knjiga.2009 2:39 Pisava: (Privzeto) Arial. Ivan Turk.7.2009 3:38 Pisava: 11 pt Stran 18: [42] Izbrisano test 28.7. Krešo Puharič.2009 3:38 in Stran 18: [40] Izbrisano test 28. dr.7. dr.2009 2:36 Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem.

Lj. Anton Perenič in Marko Uršič. 44-52 in 81-87) Stran 27: [53] Izbrisano PC-MP 26.: Peter Jambrek. 1992 Stran 27: [55] Izbrisano PC-MP 26. Mladinska knjiga. le str. Marijan Pavčnik. Uradni list Republike Slovenije.dr.mag.): Temeljne pravice. dr. 1948.14. Saša Sever. Lj. Zakon o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu Paktu o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS. Bedanna Bapuly. 12. 1992 . dr. št. Uradni list SFRJ.Slovenija in Evropska konvencija o človekovih pravicah. Matej Lozar.mag. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS.2009 1:32 . Lj.9. 94/07 – UPB2. 433-436 . Lj. 2005 . socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP. 2005 (na splošno. Dragica Wedam-Lukić (ur. Ada Polajnar-Pavčnik. razprave. 7/71) 15.2009 1:33 . GV.): Nova ustavna ureditev Slovenije.): Komentar Ustave Republike Slovenije. 9/93) Stran 27: [51] Izbrisano PC-MP 26. Uradni list RS. Lj. dr. Katja Rejec Longar. 28-30. ur.9. 27/08 – odločba US in 76/08) Stran 27: [52] Izbrisano PC-MP 26.Splošna deklaracija človekovih pravic Organizacije Združenih narodov z dne 10.dr. Mednarodni pakt o ekonomskih. Igor Kaučič (ur. Cankarjeva založba.2009 5:35 3 . Andrej Kmecl: Pravo EU pred slovenskimi sodišči. 28/93 – Mednarodne pogodbe. Zlatko Šabič. Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije.2009 5:36 . str.9. Manica Hauptman.9. Radica Nusdorfer. št.2009 1:22 17. 1988. Lovro Šturm (ur. Katarina Vatovec: Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem. eseji. dokumenti.dr. zbornik razprav. 1997 . Rajko Knez. GV. 2002 Stran 27: [54] Izbrisano PC-MP 26.9. Lj. dr. dr. št. Miro Cerar. št. Lj. David Brozina. zbornik razprav. neuraden prevod besedila Splošne deklaracije človekovih pravic v slovenščino je objavljen v: Varstvo človekovih pravic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful