IGRAČ KOJEG

ŽELE ŠVEDSKA,
BiH i HRVATSKA
Branimir Hrgota
odlazi u Borussiju
M’gladbach
Nakon više od 20
godina Vitina će
ponovno disati
punim plućima
47. str.
50. str.
GODINA
SVAKI DAN S VAMA
Dnevni
list
Srijeda • 6. 6. 2012.
BROJ 3901 ISSN 1512-8792
Cijena 1,5 KM, 6 KN, 1 EUR
www.dnevni-list.ba
DRUGO IZDANJE
Udruga Vita radi na organiziranju
proslave u Vitini koja je posljednji
put upriličena 1990. godine
Potvrđena
optužnica
protiv
policajca
koji je ubio
25-godišnju
djevojku
MUČKO
UBOJSTVO
MOSTAR Enes Muslić,
policajac pod suspenzijom,
uskoro na optuženičkoj klupi
19. str.
VELIKA
TRGOVINA
Tihić: Čekamo Čovićev odgovor
SDP-u, a onda ide naša ponuda
Živko Budimir: Obavit ću razgovore sa svima, ANALIZA Europa kroji socijaldemokratsko
društvo, nacionalisti idu ‘vani’, MATEMATIKA Nema dovoljno ruku u Parlamentu Fede-
racije za rekonstrukciju federalne Vlade, DONOSIMO Što će se događati u HNŽ-u i SBŽ-u
Predsjednik SDA Sulejman Tihić
tražio spas u Mostaru kod starog
partnera Dragana Čovića
HDZ ima ponudu od SDP-a kad je u pitanju federalna Vlada, rekao je Tihić,
navodeći da je Čoviću rekao da ne vjeruje obećanjima oko federalne Vlade,
jer ona nemaju nikakva uporišta i neće biti izvodiva...
!
2. - 6. str.
Liječnik na svom Facebook profilu lijepi slike amputacija koje je izvršio
Tko je kontroverzni liječnik
iz Busovače koji objavljuje
intimne slike svojih pacijenata?
11. str.
Sutra poseban prilog EURO 2012
Događaji
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba 2
Srijeda• 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Zoran Milanović: Država ne
može biti žena, majka, kraljica!
Isprovociran pitanjima o krizi i javnim poduzećima Milanović
je u intervjuu za Media servis citirao stih hita Jelene Rozge.
“Kako se ta poduzeća budu restrukturirala, zadržavala svoje
funkcije i stvarala veću vrijednost, u tom cijelom ciklusu će
se otvarati radna mjesta u privatnom sektoru. Bez privatnog
sektora, bez privatne inicijative nema prave moderne eko-
nomije, nema bogatstva, nema visokog BDP-a. Država može
do određene mjere i mora, ali država ne može biti žena,
majka, kraljica”, rekao je Milanović.
SARAJEVO- Predsjed-
ništvo Saveza za bolju buduć-
nost BiH verificiralo je pri-
hvatiti ponudu SDP-a i zaj-
edno s tom strankom graditi
novu, bolju i uspješniju koa-
liciju. Ovim se ispunjava volja
građana koji su na prethod-
nim izborima SDP-u i SBB-u
zajedno dali više od 45 posto
glasova i vrijeme je da SDA
nakon 22 godine vlasti ode u
oporbu te da se poput SBB-a
dok je bio u oporbi ponaša
ko rektno, kazao je nakon ju -
č erašnje sjednice Predsjed-
ništva SBB BiH lider te
stranke Fahrudin Radončić.
Radončić je istaknuo
ka ko je cilj SBB-a okrenuti se
ekonomiji, euroatlantskim
in tegracijama i borbi protiv
sustavne korupcije i siromaš-
tva.
Na pitanje novinara što
planira uraditi ili promijeniti
ukoliko bude na poziciji drž-
avnog ministra sigurnosti ,
Radončić je ponovio kako će
raditi prema onome što je
napisano u Ustavu te da se
neće miješati u operativni
rad policije.
- Naš cilj je borba protiv
sustavne korupcije i ništa
drugo ne planiramo mijenjati
u tom Ministarstvu - kazao
je Radončić.
Govoreći o razlozima stu-
panja u koaliciju sa SDP-om,
Radončić je rekao da se koa-
licija ne treba svoditi na os o-
bni odnos, već da je bitna
bu dućnost građana i BiH.
- Koalicija SDP-a i SBB-a
je prirodna i mi smo se odlu-
čili za nju jer SDP nije uzro-
kovao stanje siromaštva u
BiH. Ako vidite da zemlja ide
u kolaps, da imamo 19 mje-
seci neuspješnu vlast, što je
prouzrokovao SDA, mi smo
dužni zasukati rukave, preu-
zeti odgovornost i krenuti u
borbu za državu - rekao je
Radončić, naglasivši kako
ima korektan odnos s pred-
sjednikom SDP-a Zlatkom
Lagumdžijom te da tu ne
tre ba očekivati nikakve pro-
bleme. M. Beker
Na pitanje novinara da komentira izjavu Sadika Ahmetovića da je koalicija
SDP - SBB “mafijaško-crvena koalicija”, Radončić je rekao:
- Mi s Naserom Keljemdnijem nemamo ništa, a Ahmetović iznad sebe ima
Bakira Alispahića koji se nalazi na crnoj listi. Mi smo tu da se bavimo ekono-
mijom, a ne vehabističkim i kriminalnim komentarima SDA.
Nemamo
ništa s
Keljmendijem
Koalicija SDP-a i SBB-a
je prirodna i mi smo se
odlučili za nju jer SDP
nije uzrokovao stanje
siromaštva u BiH
Predsjednik SDA Sulejman Tihić tražio spas u Mostaru kod starog partnera Dragana Čovića
VELIKA TRGOVINA
• Piše: Sanja Bjelica Šagovnović
• sanja.bjelica@dnevni-list.ba
MOSTAR – Na političkoj
sceni Bosne i Hercegovine
vlada velika trgovina.
Post alo je to jasno jučer
kada je u Mostar stigao pred-
sjednik SDA Sulejman Tihić
koga dojučerašnji koalicijski
partner Zlatko Lagumdžija
želi izbaciti iz vlasti na svim
razinama. SDP-ovi premijeri
u četiri županije već su “po -
meli” ministre SDA, čak njih
21 u Sarajevskoj, Tuzlanskoj,
Zeničko-dobojskoj i Unsko-
sanskoj županiji. Čeka se
ra splet situacije u Vijeću mi -
n istara, federalnoj Vladi, ali
i Hercegovačko-neretvanskoj
i Srednjobosanskoj županiji.
Tihić je u Mostar kod šefa
HDZ-a BiH Dragana Čovića
očigledno došao tražiti spas.
Iako Tihić ima mehanizme
zaštite na državnoj i federal-
noj razini, upravo kod Čovića,
odnosno predsjedatelja
Vije ća ministara Vjekoslava
Be vande je ključ za rekons t-
rukciju Vijeća ministara.
SDP nema većinu
Predsjednik SDA Sulej-
man Tihić izjavio je nakon
sa stanka s predsjednikom
HDZ-a BiH Draganom Čovi-
ćem da SDA dobrovoljno
ne će u oporbu, a da tijekom
da našnjeg dana očekuje
odgovor od Čovića hoće li
prihvatiti ponudu SDP-a da
pokrenu proceduru smjena
ministara SDA u Vijeću mini-
stara u zamjenu za rekons t r-
ukciju federalne Vlade.
“HDZ ima ponudu od
SDP-a kad je u pitanju fede-
ralna Vlada i njihova odluka
na državnoj razini ovisi o mo -
gućnosti realizacije ponude
na federalnoj razini”, rekao je
Tihić navodeći da je Čoviću
rekao da ne vjeruje obeća-
njima oko federalne vlade, jer
ona nemaju nikakva uporišta
i neće biti izvodiva.
Upitan što je on ponudio
Čoviću, Tihić je odgovorio da
se HDZ prvo treba izjasniti o
ponudi SDP-a. “Nakon toga
dolazi naša ponuda”, rekao je
Tihić.
On je dodao da SDP sada
nudi HDZ-u nešto što njima
pripada i zapitao se zašto to
SDP nije uradio prije. “Vjeru-
jem da u HDZ-u ima dovoljno
mudrosti da donesu odluke
koje su ispravne i za HDZ i za
hrvatski narod”, rekao je
Tihić.
Predsjednik SDA je nag -
l asio da će se morati iskori-
stiti sve zakonske procedure
ukoliko se krene u smjenu
mi nistara SDA. Također je
objasnio da SDP nema kapa-
citet provesti rekonstrukciju
federalne Vlade.
“SDP mora skupiti dvije
trećine glasova što je 66 ili 67
zastupnika u Zastupničkom
domu Parlamenta Federacije
da bi mogli smijeniti pred-
sjednika i dopredsjednika
Fe deracije. To sada nije rea -
lno”, rekao je Tihić.
Prema Ustavu FBiH,
smjenu ministara u Vladi
Federaciji moraju potpisati
predsjednik FBiH i dva pot-
predsjednika. Predsjednik
FBiH Živko Budimir je iz
HSP-a, a potpredsjednik
Mir sad Kebo iz SDA.
Tihić je podsjetio da par-
tnerstvo između SDA i
HDZ-a traje 20 godina i da
ono treba i dalje ostati.
“Prošli smo kroz različite
situacije, nekad smo se više,
nekad manje slagali. Bez
obzira na ovu situaciju izm-
eđu nas treba ostati jedan
ko rektan odnos”, naveo je
predsjednik SDA.
Čović nije želio pred novinare
Predsjednik HDZ-a BiH
Dragan Čović nakon sast a-
nka nije htio pred novinare,
već je preko priopćenja poru-
čio da će danas zasjedati
Predsjedništvo i Nacionalno
vijeće HDZ-a BiH gdje će biti
usvojen službeni stranački
stav o budućem ponašanju i
int eresu HDZ-a BiH u novo-
nastaloj situaciji.
Također, Čović je naveo
da HDZ BiH želi zadržati
korektnu suradnju sa SDA
bez obzira kakav bude epilog
aktualne političke situacije.
SDP je 1. lipnja, nakon što
je SDA obila podržati prora-
čun institucija BiH u Domu
naroda, raskinula koaliciju s
ovom strankom i zatražila
smjenu njihovih ministara u
Vijeću ministara, te smijenila
sve ministre SDA u četiri žu -
panijske vlade.
Da bi došlo do rekonst r u-
kcije Vijeća ministara, smj-
ene treba potpisati Vjekoslav
Bevanda (HDZ) BiH, čija
str anka zauzvrat od SDP-a
traži rekonstrukciju fede-
ralne Vlade, što je, čini se, bar
za sada neizvodiva star.
Tihić: Čekamo Čovićev odgovor
SDP-u, a onda ide naša ponuda
HDZ ima ponudu od SDP-a kad je u pitanju federalna Vlada, rekao je Tihić, navodeći da je Čoviću rekao
da ne vjeruje obećanjima oko federalne Vlade, jer ona nemaju nikakva uporišta i neće biti izvodiva
Upitan što je on ponudio
Čoviću, Tihić je odgovorio
da se HDZ prvo treba
izjasniti o ponudi SDP-a.
“Nakon toga dolazi naša
ponuda”, rekao je Tihić.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić
izjavio je da SDA dobrovoljno neće
u oporbu, a da tijekom današnjeg
dana očekuje odgovor od Čovića
Izvanredna sjednica Predsjedništva SBB-a
Radončić: Naš cilj je borba protiv sustavne korupcije i siromaštva
Želite li da se
čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da
je vrijedna pažnje? Želite li da se čuje Vaš
glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
Oglašavajte se u
Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte
našu marketing službu na telefone 036/313-370
(Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba,
te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području
cijele države.
3
Srijeda• 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Svakog
dana
prilozi
Ponedjeljak
Sport
Četvrtak
Poslovni
svijet
Petak
TV spektar
+ Auto
Utorak
Lijepi i
zdravi
Srijeda
Mali
oglasi
Subota
Mali
oglasi
Nedjelja
Danas plus
kvizazov
MATEMATIKA Ima li dovoljno ruku u Parlamentu Federacije za rekonstrukciju federalne Vlade?
Nema smjene Budimira i Kebe
SARAJEVO - Predsjed-
nik SDP-a Zlatko Lagumd-
žija i HDZ-a BiH Dragan
Čović nemaju dvije trećine
zastupnika u Zastupničkom
domu Parlamenta FBiH za
smjenu predsjednika FBiH
Živka Budimira i potpred-
sjednika Federacije BiH
Mirsada Kebe.
Naime, potrebno im je 66
zastupnika, kojih nemaju, od
98 zastupnika koliko ih sve
skupa broji ovaj Dom.
Stranke koje žele promjene
imaju sigurnih 28 zastupnika
SDP-a kao i 13 SBB-a, HDZ
BiH ima 12 i HDZ 1990. tri
zastupnika, sve skupa je 56
zastupnika.
Budući da je Milorad
Do dik podržao ovu priču,
zn ači da i jedan zastupnik
SNSD-a je uz njih, tako da
imaju 57 zastupnika. Nedo-
staje im devet zastupnika.
Naravno, u ovoj matematič-
koj kombinaciji vrlo važnu
ulogu ima svaki zastupnik,
jer izostanak zastupnika bi
značio probleme u ovoj mate-
matici.
U cijeloj priči važnu ulogu
ima pet zastupnika Narodne
stranke Radom za boljitak
koji su već istaknuli da neće
podržati najavljenu rekon-
strukciju iako se do zadnjeg
trenutka ne može tvrditi da
neće postići dogovor. Klub
neovisnih zastupnika u
kojem su Jasminka Durić,
Spomenka Mičić i Safet Hali-
lović nije još službeno zauzeo
stav kako će glasovati, ali su
najbliže opciji da budu suz-
držani.
Sigurno zastupnici koji
neće glasovati su: 23 zastu-
pnika SDA i 3 zastupnika
HHS-DNZ-a. Predsjednik
Stranke za BiH Amir Jergla-
gić je već izjavio da neće biti
niti za, a niti protiv, odnosno
da se neće miješati u ovu
priču i da i dalje ostaju
oporba. Inače, oni imaju 7
zastupnika, što je s onih 26 iz
platforme koji neće podržati
rekonstrukciju, sve skupa 33
zastupnika, i što je više od
jedne trećine, te je dovoljan
broj zastupnika da se spriječi
moguća smjena Budimira i
Kebe.
U konačnici, i kada bi se
skupile ruke i pronašao 66.
zastupnik, taj prijedlog oba
Doma, i Zastupničkog doma
i Doma naroda, bi kao prijed-
log išao na Ustavni sud FBiH.
Ustavni sud FBiH ne bi
mogao smijeniti Budimira ili
Kebu jer u Ustavu FBiH
jasno piše da ih se može smi-
jeniti ako, i samo ako, su
prekršili prisegu ili se nedo-
stojno ponašaju (mentalni
poremećaj uz liječničko vje-
štačenje). Točnije, nijedan od
ova dva uvjeta nije ispunjen,
tako da od smjene čelnika
šefova izvršne vlasti nema
ništa. D.Z.
Teškodovećine uParlamentu
Obavit ću razgovore ponaosob sa svim predsjednicima
parlamentarnih političkih stranaka u Federaciji, naglasio je Budimir
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO- Iako su oči
javnost uprte u prvog čovjeka
Federacije BiH Živka Budi-
mira o čijem potpisu zapravo
i ovisi hoće li se pokrenuti
najavljena rekonstrukcija Vl -
ade Federacije, on u ovom
trenutku još uvijek nije donio
konačnu odluku, već prije
toga namjerava u proces
uključiti lidere svih stranaka
u Federaciji BiH.
Razlog je činjenica da je
Budimir u vrijeme otvaranja
priče oko izbacivanja SDA iz
vlasti bio na rutinskom kir -
urškom zahvatu, te je o sv -
emu zapravo doznavao preko
medija te se ne želi neodgo-
vorno ponijeti i po vući ishi-
trene poteze.
Preozbiljna situacija
Predsjednik Federacije
jučer je za naš list potvrdio
kako će od danas krenuti s
dogovaranjima termina za
sastanke sa svim političkim
strankama, ka zavši kako se
nada da će taj proces krenuti
od ponedjeljka kada se na -
mjerava vratiti na posao.
- Od ponedjeljka pa do
idućeg petka obavit ću razgo-
vore ponaosob sa svim pred-
sjednicima parlamentarnih
političkih stranaka u Federa-
ciji, kao i s predsjedateljima
oba doma federalnog Parla-
menta, dopredsjednicima
Federacije BiH i predstavni-
cima međunarodne zajed-
nice, naglasio je Budimir,
kazavši kako će nakon toga
donijeti i odluku u skladu s
Ustavom Federacije BiH i u
interesu Federacije te njezi-
nih naroda i građana. S obzi-
rom na ozbiljnost, ali i osjet-
ljivost situacije u kojoj se
trenutačno nalazi veći bh.
entitet, Budimir ipak nije
želio prejudicirati kakvu će
odluku donijeti, jer još uvijek
pred sobom ima sliku stvo-
renu na osnovi tuđih komen-
tara i medijskih priloga. Sve
dok ne bude imao priliku
izravno razgovarati s glavnim
akterima ovog procesa, tako
će i ostati.
Više scenarija
- Ovo je preozbiljna poli-
tička situacija da bih sebi kao
predsjednik Federacije dop -
ustio nekakve osobne kom -
entare, pogotovo ako oni nisu
utemeljeni na stvarnim činje-
nicama. U ovoj situaciji mo -
ram biti ozbiljan i odgovoran,
a sebe smatram da jesam i
tako ću se ponašati, zaključio
je Budimir.
Inače, prvi čovjek Federa-
cije je uz potpredsjednika
Mirsada Kebu sada ključna
osoba u procesu rekonstruk-
cije Vlade Federacije, odnosno
smjeni SDA-ovih ministara te
ulasku SBB, ali i dva HDZ-a,
o čemu se sve češće govori.
Predsjednik Federacije mora
zajedno s dvojicom potpred-
sjednika staviti potpis na
takvo nešto, no u ovom tre-
nutku je poznato kako Kebo,
potvrdili su iz SDA, to neće
učiniti. Ipak, u ovom je tre-
nutku nepoznato o kakvoj će
se rekonstrukciji uopće raditi,
odnosno hoće li pitanje rekon-
strukcije Vlade FBiH biti
otvarano u onoj mjeri u kojoj
to bude nužno ili će se pak
ostvariti želja Dragana Čovića
i Bože Ljubića da dva HDZ-a
također dobiju dio kolača u
federalnoj izvršnoj vlasti. O
tome ovisi i položaj HSP-a i
NS-a Radom za boljitak.
Predsjednik Federacije Živko Budimir idućeg tjedna vraća se s bolovanja
Budimir:
Obavit ću
razgovore
sa svima
Čović je od Lagumdžije zatražio da se u posao rekonstrukcije federalne
Vlade krene bez obzira na sve poteškoće. Čovićev navodni zahtjev je
da se kao prvi korak naprave smjene rukovodstva Zastupničkog doma,
ali i Doma naroda. Osim što bi iz federalne Vlade izbacili SDA, postav-
lja se pitanje i kakva je budućnost i pozicija Narodne stranke Radom
za boljitak i HSP-a koji smatraju da njihova pozicija nije ničim ugrožena.
Smjene u rukovodstvima
4
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Srijeda • 6. 6. 2012.
Dugoročni plan uništenja stranaka koje su p
pod čijom se krinkom vrši masovna pljačka,
PLAN
PAD NACIONALNIH S
• Piše: D. Zorić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Uništenje
nacionalističkih stranaka i
ideja u Bosni i Hercegovini
jedan je od osnovnih ciljeva
Sjedinjenih Američkih Drž-
ava i Europske unije.
Svjesni kako su nagomi-
lavanja nacionalnih, politič-
kih i ekonomskih suprotno-
sti, vođenih de facto zajed-
ničkom politikom HDZ-a,
SDA i SDS-a, proizveli i st a-
lno održavaju otvorene su k-
obe i raspad BiH, Washing-
ton i Bruxelles su počeli po
svojoj mjeri krojiti socijalde-
mokratsko društvo u našoj
zemlji, ali i u regiji.
To možemo vidjeti i na
pr imjeru susjedne Hrvatske
gdje je HDZ u jednom tren u-
tku bio gotovo pa rasformi-
ran, a bivši šef HDZ-a i bivši
premijer Hrvatske Ivo Sana-
der zajedno sa strankom na
sudu je pod optužbama za
na jteži kriminal, korupciju,
pljačku državnih kompanija,
sumnjivu privatizaciju, crne
fondove... Slično se događa i
u Crnoj Gori, gdje se Milo
Đu kanović, “nedodirljivi” šef
Demokratske partije socija-
lista Crne Gore i jedan od
na j bogatijih kapitalista, a
koji se u zemlji i u inozems-
tvu, prije svega u Italiji, su m-
njiči za brojne afere među
ko jima i ratno profiterstvo i
krijumčarenje cigaretama,
po vukao s premijerske pozi-
cije i javnosti.
‘Čistka’ kadrova
SDA, HDZ i SDS padaju
jer su i Amerika i Europska
unija stava kako su ove str a-
nke izravno i neizravno odgo-
vorne za brojne negativnosti
u BiH. Ideja je da u konačnici
u BiH ostanu dvije jake soci-
jaldemokratske stranke –
SDP u FBiH i SNSD u RS-u
– koje provode ovaj plan me -
đ unarodne zajednice.
Nakon posljednjih općih
izbora krenulo se prvo u
obračun s najlakšim, hrvat-
skim nacionalističkim se g-
mentom. Lider SDP-a Zlatko
Lagumdžija izbacio je HDZ-
ove iz vlasti u FBiH, limitirao
im je vlast u županijama i
pr euzeo financijske tokove
kako u institucijama, tako i
u javnim poduzećima koja su
godinama bile “zlatne koke”
iz kojih se na različite načine
izvlačio novac. Na državnoj
razini, osim predsjedatelja
koji nije ministar i ne raspo-
laže novcima, HDZ-ovima su
dani tek Ministarstvo za lju -
dska prava i izbjeglice i Mini-
starstvo pravosuđa.
S druge strane, lider
SNSD-a Milorad Dodik ugu-
šio je SDS koji danas kao i
li der te stranke Mladen Bosić
igra gotovo beznačajnu ulo-
gu u bh. političkom životu. U
RS-u se SDS ništa ne pita, a
na državnoj razini SDS je u
vlasti samo zato što Dodik
nema dovoljno svojih zastu-
pnika i izaslanika da bi se
formirala državna vlast bez
SDS-a.
Sad je na red došao i
SDA, posebno ona radikal-
nija struja koju vodi današnji
član Predsjedništva BiH Ba -
kir Izetbegović, ali i Sulej-
man Tihić. Za Tihića iz
SDP-a navode kako nije us p-
io s reformama kojima bi od
“pokreta” napravio “mo d-
ernu stranku”. Štoviše, nje ga
se izravno ni ne imenuje u
kontekstu “bošnjačke drža-
vne mafije”. Sjetimo se kako
je američki potpredsjednik
Joe Biden tijekom svog pos-
jeta Sarajevu za j edno s tad-
ašnjim visokim pr edsta v n-
ikom EU-a za sigurnost Ja v-
i erom Solan om, od svih po l-
itičkih čelnika tad nazočnih
u prepunom Parlamentu
BiH, kao jedinog poh valio
samo Tihića, kojemu je ipak
ostavljeno neko vrijeme ili za
povlačenje ili za reformiranje
stranke, iako je od početka
bilo jasno kako je taj cilj neo-
stvariv. Iz današnjeg stava
SAD-a i EU-a prema najnov-
ijim događanjima jas no se
može iščitati kako je tu io -
nako slabu potporu Tihić
de finitivno izgubio. Sad SDP
po istom scenariju kao i s
HDZ-ovima uzima od SDA
vlast u županijama i pre u-
zi ma financijske tokove u
institucijama i u javnim pod-
uzećima, čime se samo pot v-
rđuju dosadašnja pisanja
Dnevnog lista po ovom pita-
nju.
SDP i SNSD te novopri-
druženi SBB BiH Fahrudina
Radončića bez sumnje će
krenuti u ‘čistku’ kadrova
SDA iz različitih agencija i
javnih poduzeća, te ne treba
sumnjati kako će od te str -
anke prije ili kasnije ostati
samo sjena, kao što se dogo-
dilo s nekada jakim SBiH
Harisa Silajdžića. Već je
najavljena i oštra borba pro-
tiv korupcije i organiziranog
kriminala u oba entiteta.
Obračun s korupcijom
Mora se imati u vidu i da
je organizirani kriminal po s-
tao jedna od najunosnijih
go spodarskih grana, pa nije
ni čudo što su se i političke
stanke i/ili njihovi dužnosnici
uključili u ovaj “biznis”. I
ranije smo mogli čuti gromo-
glasne najave da će se odl-
učno obračunati s korupci-
jom i kriminalom, no sve je to
bilo samo “bacanje prašine u
oči”, a sve te kampanje “bo-
rbe” protiv kriminala i kor u-
pcije su unaprijed osuđene
na neuspjeh, jer stranke čiji
su se čelnici i njihovi partneri
obogatili upravo u vrijeme
rata i poraća, kada su uprav-
ljali svim gospodarskim to k-
ovima, svatko na “svom” te -
r itoriju, nisu željele ugroziti
jedan od osnovnih stupova
na kojima počivaju.
Europa kroji socijaldem
društvo, nacionalisti id
Plan SAD-a i EU-a je okrenuti fokus od masovne nacionalističke
histerije prema medijskom razapinjanju nositelja organiziranog
kriminala i korupcije, a sve neodoljivo sliči na hrvatski scenarij gdje su
se napisi o “kriminalnim hobotnicama” završili s procesuiranjem istih
Dva HDZ-a i SDS izbačeni
su iz entitetskih vlasti, a
“oduzeta” su im i sva
javna poduzeća
Srijeda • 6. 6. 2012.
5
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
proizvele otvorene sukobe,
, ulazi u završnu fazu
STRANAKA
mokratsko
du ‘van’
Stupanj kriminalizacije,
korupcije i nepotizma u bh.
društvu trenutačno ima ta -
kve razmjere da se slobodno
može reći da “mafija” i form-
alno upravlja državom. Tako
je i kod nas došlo do sprege
organiziranog kriminala s
po litikom, pri čemu je “ma -
fija” ulazila u politiku preko
političkih stranaka, dok je
politička oligarhija uz pomoć
“mafije” vršila pljačku. Koliki
je stupanj kriminalizacije,
go vori i to da su postali ne
samo zaštićeni i nedodirljivi,
već su postali društveni i
kulturni uzor i idol za većinu
ljudi.
Cijenu nacionalističke
po litike najviše su platile
najšire narodne mase. Uvla-
čenjem u vlast vlasnika Dne-
vnog avaza fokus bi se trebao
okrenuti od masovne nacio-
nalističke histerije prema
medijskom razapinjanju no -
s itelja organiziranog krimi-
nala i korupcije, a sve neodo-
ljivo sliči na scenarij koji se
dogodio u Hrvatskoj gdje su
se prvo pojavili napisi o “kri-
minalnim hobotnicama” da
bi se sve završilo s procesuir-
anjem istih. Tako bi se pozor-
nost s ksenofobije i naciona-
lizma, govora mržnje pa i
an tiameričke i antieuropske
histerije – “jer međunarodna
zajednica ne čini ništa da bi
se stanje promijenilo” –
usmjerila na najavljeni val
socijalnih prosvjeda i nezad-
ovoljstvo dosadašnjom vlasti
i vladajućim strankama, ko -
jima se prijeti i nasilnim odl-
askom koji se već i događa.
SDA, HDZ i SDS padaju jer
su i Amerika i Europska
unija stava kako su ove
stranke izravno i neizravno
odgovorne za brojne
negativnosti u BiH
BANJA LUKA - U organi-
zaciji Udruge bosanskih
Hrvata “Prsten”, u prostori-
jama Europske akademije
Banjolučke biskupije 11. lipnja
bit će upriličen okrugli stol o
temi “Održivi povratak
bosanskih Hrvata - stanje i
perspektive”, suorganizatori
kojega su Europska akade-
mija Banjolučke biskupije,
HKD “Napredak”, Paneurop-
ska unija BiH, Hrvatska
Paneuropska unija te Caritas
BiH.
Uvodnu riječ će s počet-
kom u 15 sati dati Marko
Pipunić, predsjednik Udruge
“Prsten”, biskup banjolučki i
predsjednik Caritasa BiH
Franjo Komarica, predstav-
nici Ureda predsjednika RH i
Vlade RH, a moderator će biti
Ivan Lovrinović. Uslijedit će
panel u radu kojeg će sudjelo-
vati visoki predstavnik Valen-
tin Inzko, ministar za ljudska
prava i izbjeglice BiH Damir
Ljubić, entitetski ministri za
izbjegle i raseljene osobe Adil
Osmanović i Davor Čordaš i
voditeljica Ureda Vlade RH za
Hrvate izvan RH ministar za
izbjeglice i raseljene osobe
Darija Krstičević. U radu dru-
gog panela sudjelovat će pred-
sjednik “Napretka” Franjo
Topić, direktor Caritasa
Banjolučke biskupije Miljenko
Aničić, direktor Caritasa
Vrhbosanske nadbiskupije
Mirko Šimić, povratnici i
poduzetnici, a skup će završiti
raspravom, najavljeno je iz
Udruge “Prsten”. NINA
SARAJEVO - Narodna
stranka Radom za boljitak
priopćila je da je proteklog
vikenda u Fojnici održan
mal onogometni tur ni r
“Ostružnica 2012.”, na kojem
je sudjelovala i ekipa Mladih
za boljitak Fojnica, predvo-
đena predsjednikom Igorom
Miletićem.
Ekipa Mladih za boljitak
Fojnica je sudjelovanjem i
novčanom potporom dala
doprinos organizaciji tur-
nira. “Narodna stranka
Radom za boljitak tijekom
deset godina svog djelovanja
mladima pruža atmosferu
slobode i poticaja za samo-
stalni razvoj i za ostvarenje
vlastitih ideja i projekata, te
mogućnost da svojim djelo-
vanjem pozitivno utječu na
društvo. Cilj turnira u Fojnici
prvenstveno je bilo druženje
i upoznavanje mladih bez
obzira na njihovu vjersku ili
nacionalnu pripadnost ili
bilo koju drugu različitost.
Mladi za boljitak iz Fojnice
dali su svoj doprinos manife-
staciji i nadamo se da ćemo
svi zajedno i ubuduće uspjeti
organizirati što više ovakvih
manifestacija”, kazao je tim
povodom Igor Miletić, pred-
sjednik Mladih za boljitak
Fojnica.
On je pozvao sve mlade
ljude da slobodno vrijeme
koriste i druženjem kroz
sport, jer se u Mladima za
boljitak zalažu za poticanje
vrhunskih dostignuća i sma-
traju da je ulaganje u sport i
druge društvene oblasti ide-
alna prilika za druženje mla-
dih, priopćeno je. NINA
SARAJEVO - Stranka za
BiH priopćila je kako najava
predsjednika SDA Sulej-
mana Tihića o mogućem
“zajedničkom nastupu u
pogledu rješavanja novona-
stale političke situacije u
BiH”, koju je Tihić izrekao u
ponedjeljak navečer na
BHT1, ne predstavlja služ-
beni stav niti jednog tijela
Stranke za BiH. “Uvjet za bilo
kakav politički razgovor
između ove dvije stranke je
prethodno povlačenje pot-
pisa lidera SDA s Prudskog i
Banjolučkog sporazuma.
Zadržavanje potpisa na tim
sporazumima SDA odriče
pravo samoprepoznavanja
kao državotvorne i probosan-
skohercegovačke političke
opcije, što je u suprotnosti s
programskom konzistentno-
šću i dosljednošću političkog
djelovanja Stranke za BiH”,
obrazloženo je u reagiranju
stranke. NINA
Udruga bosanskih Hrvata “Prsten”
Mladi za Boljitak Fojnica
Povući potpise
Okrugli stol o održivom povratku
Hrvata 11. lipnja u Banjoj Luci
Druženje mladih bez obzira na njihovu
vjersku ili nacionalnu pripadnost
SBiH postavio uvjete za razgovor sa SDA
Banjolučki biskupFranjoKomarica
6
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Srijeda • 6. 6. 2012.
DEN HAAG - Pretresno
vijeće Haaškog tribunala u
predmetu protiv bivšeg pred-
sjednika RS-a Radovana
Ka radžića započelo je petod-
nevni obilazak lokacija u Sre-
b renici i okolnim područjima
koji su relevantni za optuž-
nicu, priopćio je Tribunal.
U haaškom izaslanstvu
su predsjedatelj Sudskog
vijeća O-Gon Kwon i suci
Morrison, Baird i rezervna
su tkinja Lattanzi, te pom o-
ćno osoblje Tribunala i pred-
stavnici tužiteljstva i obrane.
Obilazak, koji je započeo u
ponedjeljak, sukladan je pra-
vilu Tribunala prema kojem
vijeće može obavljati svoje
du žnosti i na mjestima koja
su izvan sjedišta Tribunala
ako, u interesu pravde, za to
dobiju ovlasti od predsjed-
nika Suda, obrazloženo je u
priopćenju Tribunala. Rado-
vana Karadžića se tereti za
genocid, zločin protiv čovječ-
nosti i kršenja zakona i obi-
čaja ratovanja počinjenih u
BiH 1992. - 1995. NINA
Pretresno vijeće obilazi Srebrenicu
Suđenje u predmetu “Radovan Karadžić”
SARAJEVO - Zajednička
komisija za obranu i sigur-
nost PSBiH vratila je jučer
Mi nistarstvu sigurnosti BiH
informaciju o stanju krimi-
nala u BiH u 2011. za zahtje-
vom da joj bude dostavljena
ko mpletna informacija o st -
anju sigurnosti u koju bi bilo
uključeno i stanje kriminala.
Kako je obrazložila pred-
sjedateljica Komisije Duš a-
nka Majkić, stanje sigurnosti
ne treba promatrati parci-
jalno, segment po segment.
Ona je upozorila i kako se
BiH susreće s velikim brojem
sigurnosnih izazova, zbog
čega se građanima duguje
in formacija o stanju sigurno-
sti. Prema ocjeni Nermine
Za imović, SDP BiH, radi se o
tehničkom izvješću koje nije
dostatano da bi se donijeli
zaključci. No, ministar sigur-
nosti BiH Sadik Ahmetović
zagovarao je da Komisija ra -
z matra informaciju o stanju
kriminala i da Parlamentu
bude predloženo da donese
zaključak kojim bi bila zatra-
žena informacija o stanju si -
gurnosti.
Zajednička komisija za
obranu i sigurnost odlučila je
jučer vratiti Vijeću ministara
BiH analizu stupnja prim-
je ne Akcijskog plana za pro-
vedbu Strategije BiH za bo -
rbu protiv terorizma i analizu
stupnja primjene Akcijskog
plana za pr ovedbu Strategije
BiH za borbu protiv organi-
ziranog kriminala. NINA
Izvješća o sigurnosti, organiziranom
kriminalu i terorizmu vraćena na doradu
Zajednička komisija za obranu i sigurnost
DušaankaMajkić
BANJA LUKA - Ministar
unutarnjih poslova RS-a
Stanislav Čađo tvrdi da
postoje indicije o aktivno-
stima vezanim uz prijavu
prebivališta i boravišta na
području općine Srebre-
nica, a koje mogu utjecati
na izborni proces.
Stanislav Čađo
Nakon što je SDP uspio izgurati iz vlasti SDA iz četiri županije
Kreće rekonstrukcija
vlasti u HNŽ-u i SBŽ-u
Naši sugovornici su nam potvrdili kako se razmišlja o pokretanju procesa izbacivanja SDA iz vlasti u HNŽ-u
i SBŽ-u, no takav će se plan ostvariti sporije zbog činjenice da se radi o županijama s posebnim režimom
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR/TRAVNIK-
Nakon što je SDP proveo u
djelo plan smjene ministara
SDA u vladama Zeničko-do-
bojske, Unsko-sanske, Tuz l-
anske i Sarajevske županije
te time otvorio prostor za
ul azak SBB-a u vlasti, isto se,
doznajemo od dobro obavije-
štenih izvora, planira uraditi
i u Hercegovačko-neretvan-
skoj i Srednjobosanskoj žu p-
aniji.
Međutim, naši sugovor-
nici su nam potvrdili kako će
taj plan u ove dvije županije
ići dosta sporije pogotovo jer
se radi o županijama s poseb-
nim režimom u kojima je za
izglasavanje svake važnije
odluke, pa tako i one o potvr-
đivanju novih ministara,
potrebna dvotrećinska ve ć-
ina u Skupštini. Mostar i
Travnik tako su u ovoj situa-
ciji prilično dobro branjene
tvrđave SDA, a pogotovo to
vrijedi za središnju Bosnu
gdje premijersku fotelju drži
kadar SDA Tahir Lendo i što
u startu otežava SDP-u pro-
vedbu plana o izbacivanju
SDA iz vlasti.
Naime, inicijativa za smj-
enu ministara SDA do sada
je dolazila od premijera te bi
se o tome glasovalo na Skup-
štini. Međutim, u slučaju
Sr ednjobosanske županije
jedini put je zakazivanje iz v-
anredne sjednice Skupštine
koja bi nakon toga dvotrećin-
skom većinom glasova tra-
žila smjenu aktualnog premi-
jera i ministara iz reda SDA,
ili pak traženje smjene cjelo-
kupne Vlade. Složeniji proces
podrazumijeva i više vre-
mena, tako da je za očekivati
da će rasplet situacije u
SBŽ-u čekati još neko vri-
jeme.
Lendo: Nismo opterećeni
Prema sadašnjem raspo-
redu snaga, u Skupštini
SBŽ-a od ukupno 27 zastu-
pnika hrvatski blok (dva
HDZ-a i HSS) ima 9, što je uz
glasove SDP-a (5) te SBB-a
(3) ukupno 17 zastupnika,
od nosno jedan nedostaje da
bi navedene stranke imale
dvije trećine. Taj se jedan
glas može tražiti eventualno
ili kod Stranke za BiH ili,
pak, kod Narodne stranke
Ra dom za boljitak.
Sam Lendo jučer u izjavi
za naš list nije htio prejudici-
rati rasplet situacije na po d-
ručju ove županije, kazavši
kako SDA nije opterećen bilo
kojim scenarijem, već se čeka
zaključak odnosa između st -
r anačkih vrhova. Ali, napom-
enuo je da za sada vlast nor-
malno funkcionira uz vrlo
korektne odnose.
U HNŽ-u jednostavniji proces
Kada je, pak, u pitanju
Her cegovačko-neretvanska
županija, tu su stvari nešto
jasnije pogotovo jer je premi-
jer Denis Lasić kadar HDZ-a
BiH te sukladno dogovoru
Dragana Čovića i Zlatka La -
g umdžije može u svakom
tre nutku pokrenuti inicija-
tivu za smjenu ministara iz
reda SDA.
No, problemi bi se mogli
pojaviti u Skupštini gdje se
smjena ministara mora po t-
v rditi, odnosno dobiti pot v-
rda za imenovanje novih ka -
drova. Naime, na čelu Skup-
štine je Ramiz Jelovac iz SDA
koji bi zajedno s ostatkom
kolegija trebao odlučiti o
dnevnom redu zasjedanja, no
on se, ukoliko bude trebalo
može smijeniti s dvije trećine
glasova, a tada bi HDZ-ovi,
SDP i SBB imali dovoljno
ruku i za smjenu ministara iz
reda SDA i potvrđivanje no -
vih kadrova SBB-a.
Tako HDZ BiH sa svojih
10 i HDZ 1990. s tri zastu-
pnika, kao i SDP (5) i SBB
(3), imaju ukupno 21 glas što
je više od potrebne dvije tre-
ćine.
Plan izbacivanja SDA
iz vlasti započeo je prošli
tjedan, a prva na redu je
bila Unsko-sanska župa-
nija gdje su smijenjena
četvorica ministara iz
SDA. Proces se nastavio u
ponedjeljak kada su Skup-
štine Sarajevske i Zeničko-
dobojske županije smije-
nile po šest ministara iz
SDA, a nakon toga je i
Skupšti na Tuzlanske
županije razriješila dužno-
sti pet ministara SDA.
Četiri županije
riješene, 21
ministar ostao
bez dužnosti
SBŽ HNŽ
Od ukupno 27
zastupnika hrvatski
blok (dva HDZ-a i
HSS) ima 9, što je uz
glasove SDP-a (5) te
SBB-a (3) ukupno 17
zastupnika, odnosno
jedan nedostaje da
bi navedene stranke
imale dvije trećine
HDZ BiH sa svojih
10 i HDZ 1990. s tri
zastupnika, kao i
SDP (5) i SBB (3),
imaju ukupno 21
glas, što je više
od potrebne dvije
trećine za
izglasavanje smjene
ministara SDA
SkupštinaHNŽ-a
Srijeda • 6. 6. 2012.
7
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
SARAJEVO - Samo-
stalni sindikat zaposlenika
javnih RTV servisa ocijenio
je da je rješenje o prestanku
ugovora o radu Bakiru Had-
žiomeroviću doneseno
suprotno članku 23. Zakona
o vijeću zaposlenika FBiH
jer prije njegovog donošenja
nije konzultiran Sindikat te
se, sukladno članku 25. istog
zakona, rješenje smatra
ništavnim.
Tako ono ne može imati
posljedice na prava zaposle-
nika da nastavi obavljati
poslove po osnovi ugovora o
radu od 22. rujna 2011.,
odluka je koju je UO Sindi-
kata donio na jučerašnjoj
izvanrednoj sjednici u
povodu donošenja odluke o
prestanku ugovora o radu s
ponudom izmijenjenog ugo-
vora o radu zaposleniku
RTV-a FBiH Bakiru Hadži-
omeroviću. Samostalni sin-
dikat zaposlenika javnih
RTV servisa navodi da mu
se 5. lipnja obratio njegov
član Bakir Hadžiomerović i
zahtijevao stav Sindikata
povodom donošenja rješenja
generalnog direktora RTV-a
FBiH od 1. lipnja 2012. na
temelju kojeg mu je prestao
ugovor o radu, zaključen za
radno mjesto odgovornog
urednika za TV program i
multimediju. “Iz dispozitiva
rješenja se ne može zaklju-
čiti da je Bakiru Hadžiome-
roviću otkazan ugovor o
radu, već samo da mu je
prestao ugovor o radu.
Dakle, osnova prestanka
ugovora o radu nije točno
označena, ali se može pret-
postaviti da je ugovor otka-
zan budući da je zaposle-
niku ponuđeno zaključiva-
nje ugovora o radu pod
izmijenjenim uvjetima”,
navodi Sindikat.
Samostalni sindikat zaposlenika javnih RTV servisa
Ništavno rješenje o prestanku ugovora o radu s Bakirom Hadžiomerovićem
• Piše: P. Zvijerac
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Čelnik
SBB-a BiH Fahrudin Radon-
čić i SDP-ov premijer Sara-
jevske županije Fikret Musić
ponudili su redateljima Da -
nisu Tanoviću i Dini Musta-
fiću ministarske fotelje u
novoj Vladi Sarajevske župa-
nije, no oni su to glatko o -
dbili.
Politički marketing
Naime, nakon raspada
koalicije sa Strankom demo-
kratske akcije (SDA) i raspu-
štanja njihovih ministara iz
nekoliko županija u Federa-
ciji BiH, SDP je Našoj stranci
nudio resor kulture i sporta,
a Radončić navodno i neke
druge pozicije.
Ipak, Naša stranka od -
bila je ponude, a pregovori sa
SBB-om i SDP-om događali
su se u danima koji su pret-
hodili prekjučerašnjoj sjed-
nici Skupštine Sarajevske
županije, što je potvrdio i
Predrag Kojović, zastupnik
Naše stranke u Skupštini
Sarajevske županije.
- Odbili smo ponudu iz
principijelnih razloga. SBB
je u ideološkom smislu stra -
nka daleka od nas, isto kao i
SDA. Nama nije cilj puko
sudjelovanje u vlasti. Vlast
nas zanima samo kao sred-
stvo za provođenje u život
principa i politika za koje se
zalažemo, a smatrali smo da
u ovoj novoj koaliciji, kao ni
u staroj, to ne bi bilo moguće,
izjavio je Kojović za Radio
Sarajevo.
Riješiti probleme
Kojović je kazao kako od
novoformiranog političkog
pakta SDP - SBB očekuje da
krenu u rješavanje ozbiljnih
problema i dubioza koje su
ostale iza dosadašnjih vlada
“na način koji je težak i
bolan, ali dugoročan i jedino
ispravan, a ne da odluke
donose rukovodeći se rezul-
tatima političkog marke-
tinga”.
Kojović je kazao kako
Naša stranka prijedloge ne
diskriminira na osnovi pred-
lagača, i da će sve što budu
smatrali da je dobro, razu-
mno i u interesu svih gra-
đana županije podržati.
- Dakle, očekujem da se
pozabave sigurnošću gra-
đana, sanacijom komunal-
noga gospodarstva, pokreta-
njem ekonomije i zapošljava-
njem, da se obračunaju s
korupcijom i kriminalom, da
značajno više ulože u obra-
zovanje i kulturu. To je ono
što se mora uraditi da bi
Sarajevo postalo grad kvali-
tetnijeg življenja, kazao je
Kojović, zaključivši kako će
se još vidjeti hoće li to uraditi
ova ili neka sljedeća vlast.
Naša stranka odbila je ponude smatrajući ih političkim marketingom
Tanović i Mustafić
odbili fotelje u SŽ-u
Redateljima Danisu Tanoviću i Dini Mustafiću ponuđeno je mjesto ministra kulture i
sporta, no oni su to odbili. Poziciju je kasnije prihvatio profesor Dubravko Lovrenović
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović bit
će novi ministar kulture i sporta Sarajevske županije. Na tu funkciju
kandidirao ga je SDP. Lovrenović će zamijeniti Ivicu Šarića, koji je s
ostalih pet ministara iz SDA smijenjen prekjučer. Ministarstvo finan-
cija vodit će također SDP-ov ministar Mirza Sendijarević. Imena
ministara SBB-a BiH već su poznata, magistar Vahid Karavelić bit će
ministar za pitanja branitelja, Zilha Ademaj ministrica za rad, soci-
jalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice, Mersiha Slipičević mini-
strica stambene politike, a Zlatko Petrović ministar prostornog
uređenja i zaštite okoliša.
Dubravko Lovrenović novi ministar
Danis Tanović DinoMustafić
DubravkoLorenović
8
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Srijeda • 6. 6. 2012.
Zasjedao Upravni odbor
Sud BiH
UNO BiH usvojio nove pravilnike
Suđenje za Dretelj počinje 12. lipnja
SARAJEVO - Upravni odbor
(UO) Uprave za neizravno opore-
zivanje (UNO) BiH na jučerašnjoj je
sjednici jednoglasno usvojio pra-
vilnik o izmjenama i dopunama
pravilnika o primjeni Zakona o
trošarinama BiH i pravilnik o regi-
straciji upisa u jedinstveni regi-
star obveznika neizravnih poreza.
Usvojenim izmjenama i dopu-
nama pravilnika o primjeni
Zakona o trošarinama BiH omo-
gućava se usuglašavanje s enti-
tetskim propisima iz oblasti
trgovine naftnim prerađevinama.
Pravilnikom o registraciji
upisa u jedinstveni registar obve-
znika neizravnih poreza pooštra-
vaju se uvjeti za registraciju PDV
obveznika, jer se omogućava da
UNO deregistrira neaktivne PDV
obveznike koji ne podnose prijave
i ne obavljaju promet, čime se
smanjuju mogućnosti zloporabe.
Jednoglasno je donesen i zaklju-
čak kojim se zadužuje UNO BiH da
propiše procedure u cilju naplate
neizravnih poreza od dužnika koji
su u isto vrijeme pojavljuju kao
dobavljači institucija BiH.
Na prijedlog Ministarstva
financija RS-a, UO Uprave uputio
je u daljnju proceduru predložene
izmjene i dopune Zakona o carin-
skoj tarifi BiH kojim se stopa
carine od 10 posto na obuću,
kamašne i slične proizvode sni-
žava na tri posto, čime bi se
omogućila konkurentnost doma-
ćih proizvođača. Na sjednici je
usvojena i odluka o visini kom-
penzacijske kamate za razdoblje
1.7.2012.-31.12.2012. u iznosu od
12 posto. NINA
SARAJEVO - Suđenje optuže-
nima za zločine počinjene 1992. u
logoru Dretelj kod Čapljine počet
će 12. lipnja ove godine, odlučeno
je na statusnoj konferenciji pred
Sudom BiH. Tužiteljica Remzija
Smailagić kazala je tom prilikom
da tijekom dokaznog postupka
optužba planira pozvati 32 svje-
doka i jednog vještaka. Obrane
optuženih nisu na statusnoj kon-
ferenciji izlagale planove izvođe-
nja dokaza, a najavile su kako na
početku suđenja neće iznositi
uvodnu riječ, već će to učiniti po
okončanju dokaznog postupka
optužbe. Tužiteljstvo BiH tereti
Ivana Zeleniku, Srećka Hercega,
Ediba Buljubašića, Ivana Medića i
Marinu Grubišić-Fejzić za sudjelo-
vanje u zločinima nad više stotina
žrtava srpske nacionalnosti s
područja Mostara, Ljubuškog,
Čapljine i Stoca koje su bile zato-
čene u logoru Dretelj. Tužiteljstvo
BiH dodaje da su zatočeni civili
držani u nečovječnim uvjetima u
logoru Dretelj, gdje su zlostavljani,
tjerani na prisilni rad i mučeni, dok
je od posljedica zlostavljanja neko-
liko zatočenih osoba preminulo, a
neki od zatočenika su odvedeni u
nepoznatom pravcu, nakon čega
im se gubi svaki trag. BIRN
Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Prijedlog izmjena Zakona o financiranju političkih stranaka neustavan
• Piše: H. Ibišević
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Borjana
Krišto, izaslanica u Domu
naroda Parlamenta BiH i
zamjenica predsjednika par-
lamentarne skupine za pro-
vedbu presude ‘Sejdić –
Finci’, i na jučerašnjem
sastanku članova Monito-
ring tima Parlamentarne
skupštine Vijeća Europe s
članovima ustavno-pravnih
povjerenstava obaju domova
iznijela je mišljenje da grad
Mostar treba ustrojiti na
principu jedne izborne jedi-
nice.
- Ako je to nekom nepri-
hvatljivo, hajdemo onda i
druge gradove ustrojiti na
principu Mostara, rekla je
Krišto.
Situacija usložnjena
Na sastanku su bi l i
nazočni članovi Monitoring
tima Karin Voldset, Egidijus
Bareikis i Ravlin Ravaud te
Šefik Džaferović, predsjed-
nik parlamentarne skupine
za presudu ‘Sejdić – Finci’,
Halid Genjac, predsjednik
međuresorne skupine za
Izborni zakon, Krstan Simić,
zamjenik predsjednika sku-
pine za provedbu presude
‘Sejdić – Finci’ i Mato Franji-
čević, zastupnik u Zastu-
pničkom domu Parlamenta
BiH.
Govoreći o aktualnom
političkom trenutku BiH i
prekomponiranju vlasti, ona
je istaknula da je sveukupna
politička situacija u BiH
usložnjena, što će svakako
negativno utjecati i na ispu-
njenje postprijemnih obveza
BiH kao članice Vijeće
Europe.
Nema konsenzusa
Ocjenjeno je kako u ovom
trenutku, nažalost, još uvijek
ne postoji politički konsen-
zus o provedbi presude suda
u Strasbourgu u slučaju ‘Sej-
dić – Finci’.
- Jučerašnji sastanak bio
je u suštini samo prezenta-
cija urađenog posla u vezi s
provedbom presude ‘Sejdić
– Finci’, izmjenama izbornog
zakonodavstva s posebnim
naglaskom na presudu
Ustavnog suda BiH za grad
Mostar, te odredbama
Zakona o sukobu interesa,
kazao je Halid Genjac, izasla-
nik u Domu naroda Parla-
menta BiH.
Genjac kaže kako se, kad
je riječ o Mostaru, u međure-
sornoj skupini nije našlo rje-
šenje koje bi dobilo potporu.
- I dalje idemo u politički
dijalog, kazao je Genjac. Čla-
novi Monitoring tima Skup-
štine Vijeća Europe nisu
jučer davali nikakve izjave.
Monitoring tim Skupštine Vijeća Europe s povjerenstvima obaju domova Parlamenta BiH
Mostar bi trebao biti
jedna izborna jedinica
Nažalost, još uvijek ne
postoji politički konsenzus
oko provedbe presude suda u
Strasbourgu u slučaju ‘Sejdić
- Finci’, kazao je izaslanik u
Domu naroda Parlamenta
BiH Halid Genjac
MiroDžakula,
direktor UNO-a
SARAJEVO – Ustavno-
pravno povjerenstvo Zastu-
pni čkog doma PSBi H
zaključilo je da prijedlog
zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o financiranju
političkih stranaka, koji je
sačinila Međuresorna radna
skupina, nije usklađen s
Ustavom i pravnim susta-
vom BiH.
Povjerenstvo je utvrdilo
da se predloženim rješe-
njima mijenja 70 posto važe-
ćeg zakona, iako je jedin-
stvenim pravilima za izradu
pravnih propisa u instituci-
jama BiH predviđeno da se
u slučaju izmjene više od 50
posto zakona predlaže novi
zakon, a ne njegove izmjene
i dopune.
Član Međuresorne radne
skupi ne za pr i premu
izmjena i dopuna Zakona o
financiranju političkih stra-
naka Niko Lozančić iznio je
na sjednici Povjerenstva
stav da ustavna osnova za
predl oženi zakon nije
sporna i da je on sukladan
pravnim propisima. Navo-
deći da se radi o velikom
broju predloženih članaka,
Lozančić je rekao da suštin-
ski nema toliko promjena u
Zakonu, što je podržao i
član Povjerenstva Mato Fra-
njičević tvrdeći da se bit
izmjena ne odnosi ni na
polovicu zakona.
Predsjedatelj Povjeren-
stva Šefik Džaferović, nje-
gova zamjenica Aleksandra
Pandurević i član Komisije
Lazar Prodanović inzistirali
su na dosljednosti i poštova-
nju jedinstvenih pravila.
Pandurević je ocijenila da su
predložena rješenja gora od
postojećih jer se njima lega-
liziraju neke nezakonite
aktivnosti pojedinih stra-
naka. Komisija će, stoga,
Zastupničkom domu BiH
uputiti negativno izvješće o
prijedlogu zakona o izmje-
nama i dopunama Zakona o
financiranju političkih stra-
naka. NINA
MatoFranjičević tvrdi dase bit izmjenane odnosi ni napolovicuzakona
BORJANA KRIŠTO
Ako je to nekom neprihvatljivo, hajdemo onda i druge gradove ustrojiti na principu
Mostara, rekla je izaslanica u Domu naroda Parlamenta BiH Borjana Krišto
ŠefikDžaferović, BorjanaKrištoi HalidGenjac
Jučerašnji sastanakbioje usuštini samoprezentacijaurađenog posla
Srijeda • 6. 6. 2012.
9
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
SARAJEVO - U povo-
dom zbivanja na 10. UNE-
SCO su mmitu šefova država
zemalja Jugoistočne Europe,
održanom u Mostaru 2. i 3.
lipnja, a na kojem je izaslan-
stvo Alb anije pokušalo u
rasp r avu o Deklaraciji s su -
mmita, uvrstiti prijedlog da
na idući su mmit bude poz-
vano samoproglašeno neza-
visno Kos ovo, član Predsjed-
ništva BiH iz RS-a Nebojša
Radmanović priopćio je da,
kao domaćin skupa, predsje-
datelj Predsjedništva BiH
Bakir Izetbegović nije tre-
bao dop ustiti konfuziju stvo-
renu takvim pr ijedlogom,
koji je bio po v oda za nedopu-
stiva i nediplomatska pona-
šanja albanske strane.
“Predsjedatelj Izetbego-
vić morao jasno je staviti do
znanja sudionicima skupa
da BiH nije priznala nez a v-
isn ost Kosova i da stoga ono
ne može biti pozvano ni na
koji način na multilateralni
skup zemalja Jugoistočne
Europe.
Time je on dozvolio nepo-
trebnu eskalaciju rasprave o
tom pitanju tijekom skupa,
što je podiglo tenzije među
sudionicima i predstavni-
cima država za koje smo un -
aprijed znali da imaju ra z-
ličite stavove o pitanju sud-
jelovanja Kosova na ovakvim
skupovima“, navodi Radma-
nović i dodaje da želim vjero-
vati da je u pitanju bile želja
predsjedatelja Pr edsje d-
ništva da bude dobar doma-
ćin, a ne loša namjera. NINA
Izetbegović nije smio dozvoliti raspravu koja
je podigla tenzije na Summitu UNESCO-a
Član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović
Potpuno neizvjesna sudbina jedinog domaćeg zrakoplovnog prijevoznika
TURCI SE POVUKLI,
BH Airlines pred bankrotom
Hoće li i zaista doći do bankrota, a time i gašenja jedine bosanskohercegovačke zrakoplovne
kompanije, nitko ne želi službeno prognozirati, upućeni u sve izbjegavaju uopće o tome govoriti
• Piše: M. Osmović
• dogadjaji@dnevni-lsit.ba
SARAJEVO - Prije dese-
tak dana Turkish Airlines,
treća najveća zrakoplovna
kompanija u svijetu, povukla
je svoje ljude iz Uprave BH
Airlinesa, a prekjučer je Vla-
da FBiH i službeno razriješila
Turke Eldara Yavuza, Ser-
hata Kaya i Mustafu Aydina.
Oni su bili članovi uprave
jedinog bh. zrakoplovnog pri-
jevoznika kao predstavnici
kapitala “Turk Hava Yollari
Anonim Ortakligi”. Istovre-
meno. Vlada je dala sugla-
snost da se za vršitelja duž-
nosti BH Airlinesa na šest
mjeseci postavi Amir Jažić
koji je već dugo u rukovods-
tvu kompanije i bio je finan-
cijski direktor. Treba dodati
da 23. lipnja istječe dvomje-
sečni mandat privremenom
Nadzornom odboru u koji je
Vlada imenovala Gorana Jo -
vanovića, Adnana Ibrahimo-
vića i Tarika Nuhanovića.
Ogromni gubici
Sve u svemu, ovog tren-
utka je budućnost kompanije
BH Airlines potpuno neizvje-
sna. Krajem prosinca 2008.
godine kompanija Turkish
Airlines kupila je 49 posto
dionica čime su Turci postali
strateški partner BH Airli-
nesa i tada je to označeno
kao novi početak bh. nacio-
nalnog zrakoplovnog prijevo-
znika uz najave da će BH
Ai rlines u najskorije vrijeme
postati moćna tvrtka. Vlada
FBiH u kompaniji ima 50,933
posto dionica, a ostatak En -
e rgoinvest.
Ove godine početkom tr -
a vnja lansirana je vijest da se
Turci povlače iz BH Airlin-
e sa, međutim, samo nekoliko
dana kasnije Turkish Airli-
nes je to demantirao. Reagi-
rajući na sve to, federalni
pr e mijer Nermin Nikšić tada
je kazao da je sretan što Tu -
rci ostaju i da je Vlada dala
čvrsta jamstva da će svoj dio
financijskih obveza ispuniti.
Objasnio je da se radi o četiri
milijuna maraka, od čega je
dio već plaćen. Također, pre-
mijer je kazao da su turski
investitori u BiH mnogo puta
prevareni i izigrani da Vlada
više to neće dopuštati. Treba
dodati da je turska kompa-
nija iz flote BH Airlinesa po -
vukla najveći zrakoplov – Air-
bus A319 i prizemljila tu
letj elicu.
Gubici BH Airlinesa su
ogromni i mjere se desecima
milijuna eura, a pomaka u
ra zvoju kompanije nema. Up -
u ćeni kažu da iza svega stoji
nerentabilno poslovanje i da
se bh. zrakoplovni prijevo-
znik ne može nositi s konku-
rencijom.
Kako neslužbeno dozna-
jemo, prije desetak dana po -
n ovo je od Javnog poduzeća
Međunarodni aerodrom Sar-
ajevo zatraženo da izmiri dio
duga BH Airlinesa, a ovog
puta radi se o nešto više od
pet milijuna maraka. U tom
poduzeću strahuju da bi i
njih BH Airlines mogao u
crno zaviti.
Vlada nema novca
Prije desetak dana Ulrich
Schulte – Strathaus, gene-
ralni tajnik Europskog udru-
ženja zrakoplovnih prijevo-
znika, predložio je svim
zr a koplovnim kompanijama
iz država nastalih raspadom
bivše Jugoslavije, da se u cilju
svog opstanka, racionalnog
poslovanja i budućnosti uje-
dine i formiraju zajedničku
tvrtku. U suprotnom im je
prognozirao propast, a objaš-
njavajući to, kazao je da će
BH Airlines bankrotirati ako
se iz njega povuče Turkish
Airlines. U balkanskim zra-
koplovnim kompanijama
ima priličnog raspoloženja
prema tom prijedlogu, me đ-
utim, sve blokira politika
ta ko da je, makar za sada, sve
ostalo samo na ideji i prepo-
ruci čelnika Europskog udr-
u ženja zrakoplovnih prijevo-
znika.
Hoće li i zaista doći do
ba nkrota, a time i gašenja
je dine bosanskohercegova-
čke zrakoplovne kompanije,
nitko ne želi službeno pro-
gnozirati, upućeni u sve izb-
j egavaju uopće o tome govo-
riti. Jedno je jasno – u kasi
Vlade Federacije nema novca
kojim bi se zatrpavale duboke
financijske rupe BH Airli-
nesa, a Turkish Airlinesu se
ne isplati i dalje upumpavati
svoj novac u bh. kompaniju,
bez obzira na svu dobrona-
mjernost i želju da pomognu.
Turci bi najradije svoj udio u
vlasništvu prodali, ali prije
toga će svakako tražiti da im
BH Airlines, odnosno Vlada
FBiH vrati ono što je dužna.
Turci bi najradije svoj udio u vlasništvu prodali, ali prije toga će svakako
tražiti da im BH Airlines, odnosno Vlada vrati ono što je dužna
Gubici BH Airlinesa
su ogromni i mjere se
desecima milijuna
eura, a pomaka u
razvoju kompanije
nema. Upućeni kažu
da iza svega stoji
nerentabilno poslova-
nje i da se bh. zrako-
plovni prijevoznik ne
može nositi s konku-
rencijom
SARAJEVO - Direktor Granične policije (GP) BiH Vinko Dumančić
sudjeluje na 20. Međunarodnoj konferenciji graničnih policija koja
se do 7. lipnja 2012., u organizaciji Mađarske policije, FRONTEX-a i
zaklade Hanns Seidel, održava u Budimpešti. Jedna od istaknutih
tema ovogodišnje Konferencije, na kojoj sudjeluju čelnici graničnih
policija iz brojnih zemalja Europe i svijeta, je odnos između granič-
ne sigurnosti i kriminaliteta. Međunarodna konferencija graničnih
policija utemeljena je 1993. s ciljem razmjene podataka i iskustava
graničnih policija između zemalja sudionica Konferencije, a kako bi
se postigla najbolja praksa na područjima koja obuhvaćaju obuku,
obrazovanje i stručno usavršavanje, graničnu kontrolu, vizni režim,
uvjete ulaska u zemlju, te borbu protiv nezakonitih migracija i kri-
jumčarenja droga. NINA
Dumančić na 20. Međunarodnoj
konferenciji graničnih policija
10
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Srijeda • 6. 6. 2012.
Izvješće GIZ-a
Uz Svjetski dan zaštite okoliša
Više od 8000 osoba bez
osnovnog obrazovanja
Očuvati zemlju za buduće naraštaje
SARAJEVO- U banjolučkoj,
Zeničko-dobojskoj i sarajevskoj
makroekonomskoj regiji postoji više
od 8000 odraslih osoba bez zavr-
šenog osnovnog obrazovanja, kazali
su u organizaciji njemačke vladine
organizacije za međunarodnu
suradnju GIZ u BiH prezentirajući
projekt “Potpora obrazovanju odra-
slih” - “Naknadno stjecanje osnov-
nog obrazovanja”. Mirza Jusufović,
predstavnik GIZ-a, rekao je kako se
polaznicima škola iz RS-a koji se
odluče za naknadno stjecanje
osnovnog obrazovanja, obrazova-
nje besplatno, dok će polaznici u
Federaciji plaćati od 150 do 250
maraka po razredu. Iz tog razloga
GIZ u BiH će se potruditi u nadola-
zećem razdoblju da sa Federalnim
ministarstvom obrazovanja i znano-
sti pokuša naći povoljnije rješenje za
polaznike iz FBiH, a u planu je, kaže,
i iniciranje izrade liste potencijalnih
donatora, koji bi određenim sred-
stvima mogli pomoći u subvencio-
niranju troškova za polaznike u
FBiH.
SARAJEVO - U povodu 5.
lipnja, Svjetskog dana zaštite
okoliša, Federalno ministarstvo
okoliša i turizma napominje da je
spomenuti datum jedan od glav-
nih događaja kojim UN diljem
svijeta stimulira svijest o okolišu
i povećava političku pozornost i
djelovanje s ciljem upoznavanja
ljudi s pitanjima iz zaštite okoliša
i osnaživanja ljudi da postanu
aktivni sudionici održivog i pra-
vednog razvoja, kao i promicanje
shvaćanje zajednice koje je
ključno za mijenjanje stavova
prema pitanjima zaštite okoliša.
“Krajnji je trenutak da promije-
nimo način života i okrenemo se
zelenoj budućnosti u kojoj će sve
sastavnice okoliša biti srce održi-
vog razvitka i zelenog gospodar-
stva. U proteklih četrdesetak
godina ova manifestacija je izra-
sla u jedan od najjačih mehani-
zama kojima se podiže svijest
ljudi diljem planeta o nužnosti
uvrštavanja pitanja zaštite oko-
liša među goruće probleme
današnjice”, navodi Ministarstvo
koje je podsjetilo na aktivnosti
koje poduzima kako bi očuvalo
zemlju i stvorilo preduvjete odr-
živog razvoja na korist budućim
naraštajima. NINA
SARAJEVO - Izaslan-
stvo gospodarstvenika iz
Poljske, predvođeno mini-
strom poljoprivrede i rural-
nog razvoja Marekom
Sawickijem, sastalo se u
Sarajevu s dopremijerom
Federacije BiH i federalnim
ministrom poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Jerkom Ivankovićem-Lija-
novićem i federalnim mini-
strom prometa i veza Enve-
rom Bijedićem, s kojima je
razgovaralo o mogućno-
stima za unaprjeđenje gos-
podarske suradnje, s foku-
som na suradnju u oblasti
željezničke infrastrukture i
poljoprivredne proizvodnje.
Poljski mi nistar Marek
Sawicki izjavio je nakon raz-
govora u sjedištu Vlade
FBiH da izvanredno dobre
političke odnose Poljske i
BiH ne prati i odgovarajuća
razina robne razmjene i eko-
nomske suradnje općenito.
Prenio je spremnost Vlade
svoje zemlje da jača gospo-
darske odnose uz opasku da
ekonomska suradnja u razli-
čitim oblastima ima dobru
perspektivu.
Ministar Sawicki je, kao
izraz dobre volje, najavio da
će poljski gospodarstvenici
donirati jedan robot za
demi ni ranje. Federal ni
ministar prometa i veza
Bijedić rekao je da su dobro-
došla iskustva Poljske iz
tranzicijskog razdoblja,
posebno se osvrnuvši na
bogato iskustvo te zemlje u
oblasti obnove i elektrifika-
cije željezničke infrastruk-
ture. Istovremeno je ukazao
i na velike projekte izgrad-
nje autocesta koji su
uspješno realizirani u Polj-
skoj, a što se poklapa sa
strateškim ciljevima Vlade
FBiH, navodeći da je izgrad-
nja autocesta u vrhu priori-
teta. Na široke mogućnosti
obogaćivanja suradnje uka-
zao je i federalni dopremijer
i ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Jerko Ivanković-Lijanović,
posebno se fokusirajući na
sektor poljoprivrede. On je
ponovio da je jedan od
temeljnih ciljeva jačanje
kapaciteta poljoprivredne
proizvodnje, tj. smanjenje
uvoza hrane, za što se na
razini BiH izdvaja više od
jedne milijarde eura. “Isku-
stva Poljske u proizvodnji
hrane mogu biti dragocjena,
kao i financijska pomoć koju
bi ona mogla pružiti poljo-
privrednim proizvođačima
u FBiH i BiH”, rekao je Ivan-
ković-Lijanović.
Sugovornici su istaknuli
da je Poljska zemlja velikih
potencijala te drže da nje-
zina iskustva mogu biti
korisna na europskom putu
BiH, uključujući iskustva u
korištenju europskih fon-
dova. S izaslanstvom gospo-
darstvenika iz Poljske se, u
prisutnosti mi nistra za
ljudska prava i izbjeglice
BiH Damira Ljubića, velepo-
sl anice Bi H u Poljskoj
Koviljke Špirić i predsjed-
nika Vanjsko-trgovinske
komore BiH Brune Bojića,
susreo i predsjedatelj Vijeća
ministara BiH Vjekoslav
Bevanda. Tom je prilikom
ministar Sawicki rekao da
Poljska može pomoći i dati
punu potporu na putu BiH
k EU i NATO-u. NINA
Ministri Ivanković-Lijanović i Bijedić s poljskim gospodarstvenicima
Iskustva iz tranzicijskog razdoblja Poljske dragocjena za BiH
• Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Sve zemlje
zapadnog Balkana, osim
BiH, ozbiljno su pristupile
uspostavljanju mehanizama
za provođenje Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju s
EU-om, odnosno Privreme-
nog sporazuma, kao i izradi
strateških dokumenata,
zaključak je izvješća Vanj-
skopolitičke inicijative BiH.
U komparativnom izvješću -
Monitoring proces europskih
integracija - BiH - Zapadni
Balkan za 2011. i analizi
Javno mnijenje BiH o pro-
cesu europskih integracija
2009. - 2012. naglašavaju
kako se europski integracij-
ski proces u BiH mora pokre-
nuti s mrtve tačke. U izvje-
šću se konstatira kako je
europski put BiH opterećen
političkim i institucionalnim
nesređenostima, za razliku
od drugih zemalja zapadnog
Balkana.
Kašnjenja
To pokazuje i podatak da
BiH ni nakon 48 mjeseci od
potpisivanja Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju
nije u mogućnosti podnijeti
zahtjev za članstvo u Europ-
skoj uniji, iako je prosječno
vrijeme od potpisivanja do
stjecanja kandidatskog sta-
tusa 36 mjeseci.
- Umjesto da automatski
stupi na snagu, SSP je morao
biti privremeno blokiran
kako ne bi morao biti suspen-
diran. Blokada SSP-a do koje
je došlo zbog kršenja jednog
broja suštinskih odredbi
ugovornog odnosa s EU-om
značajno je usporila i cjeloku-
pnu pripremu institucija BiH
za koncept horizontalne i
vertikalne koordinacije u EU
poslovima. Isplivali su na
površinu i problemi oko koor-
dinacije u vezi s Instrumen-
tom pretpristupne pomoći
(IPA), stoji, između ostalog,
u izvješću.
Posljedice ulaska Hrvatske u EU
Kada je riječ o oblasti
borbe protiv pranja novca, iz
Vanjskopolitičke inicijative
naglašavaju kako se može
registrirati ozbiljno zaostaja-
nje u implementaciji priori-
teta vezanog uz kadrovsko
popunjavanje i jačanje
Financijsko-obavještajnog
odjela SIPA-e.
- U oblasti borbe protiv
organiziranog kriminala,
regulirane članom 84. SSP-a
osnovne slabosti ogledaju se
u rascjepkanosti agencija za
provođenje zakona u BiH, ali
i u činjenici da BiH još uvijek
nije potpisnica nekoliko zna-
čajniji h međunarodni h
akata, kao što je npr. Kon-
vencija Vijeća Europe o
međunarodnom važenju
kaznenih presuda ili Dodatni
protokol o transferu osuđe-
nih osoba, stoji u izvješću.
U izvješću je izražena i
bojazan da buduće članstvo
Hrvatske u EU-u može imati
izuzetno negativne implika-
cije za BiH, prije svega zbog
činjenice da se naša zemlja
nije na adekvatan način pri-
premila za izvoz na tržište
EU-a, niti je na vrijeme pri-
premila odgovore na brojna
bilateralna pitanja: od gra-
nice na moru i kopnu, do
imovinsko-pravnih pitanja.
Izvješće Vanjskopolitičke inicijative BiH o putu BiH k EU-u
BiH daleko iza
susjeda na
putu k EU-u
Umjesto da automatski
stupi na snagu, SSP je
morao biti privremeno
blokiran kako ne bi
morao biti suspendiran.
Blokada SSP-a do koje je
došlo zbog kršenja
jednog broja suštinskih
odredbi ugovornog
odnosa s EU-om značajno
je usporila i cjelokupnu
pripremu institucija BiH,
stoji u izvješću
Ministrica
BrankaĐurić
U izvješću je izražena i bojazan da buduće članstvo Hrvatske u EU može imati izuzetno negativne implikacije
za BiH, prije svega zbog činjenice da se naša zemlja nije na adekvatan način pripremila za izvoz na tržište EU-a
Srijeda • 6. 6. 2012.
11
Događaji
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Liječnik na svom Facebook profilu lijepi slike amputacija koje je izvršio
Tko je kontroverzni liječnik
iz Busovače koji objavljuje
intimne slike svojih pacijenata?
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
BUSOVAČA – Kontrover-
zni liječnik iz Fojnice Bogo-
mir Barbić izazvao je veliku
buru u Hrvatskoj i BiH kada
su u javnost procurili infor-
macije kako na svom Face-
book profilu stavlja slike
amputacija koje je radio na
pacijentima te brojne prou-
staške poruke. Liječnika
Barbića upozoravali su da ne
može slike amputacija stav-
ljati na svoj Facebook profil,
on se pravdao da time ne
narušava privatnost paci-
jenta jer se ne zna tko je na
slici. Također, kako prenosi
Jutarnji list, protiv njega je
navodno postojala i prijava
da je jednom starijem paci-
jentu srpske nacionalnosti
tijekom amputacije prsta
puštao “Jasenovac i Gra-
diška Stara”. Barbić, pak, za
tu priču, tvrdi da je izmi-
šljena.
Dom zdravlja Busovača
Osim toga, isti list navodi
kako je Barbić poznat i po
neetičnom postupku kada je
1993. godine kao vojni liječ-
nik HVO-a naredio evakua-
ciju 50-ak pripadnika medi-
cinskog osoblja bolnice za
mentalno hendikepirane u
Fojnici, prepustivši na milost
i nemilost 200 djece koja su
bila tada u bolnici. O tom je
slučaju pisao čak i New York
Times, a jedan časnik UN-a
je za te novine tada rekao
kako je taj čin bio monstruo-
zan.
Nakon što su hrvatski
mediji objavili priču o Bar-
biću, u javnost sve više cure i
podaci o njegovu životu u
našoj zemlji. Tako je Barbić
dvije godine obnašao funk-
ciju ravnatelja Doma Zdrav-
lja u malom srednjobosan-
skom gradu Busovači, i u tom
razdoblju, prema izvještaju
sa 15. sjednice Općinskog
vijeća Busovača održane 8.
veljače 2007. godine, ovu
ustavnu ostavio u dugu od
vrtoglavih 900.000 maraka.
Za Barbićem su se za vrijeme
obavljanja dužnosti ravnate-
lja Doma zdravlja Busovača
vukle brojne afere, koje su
prijavljivali i građani, ali i
njegovi kolege liječnici. Iako
se sve, vjerojatno zbog jakih
političkih veza, pokušavalo
zataškavati, 31. siječnja 2007.
članovi Upravnog vijeća
Doma zdravlja, a uz sugla-
snost Ministarstva zdravstva
i socijalne politike Srednjo-
bosanske županije, smijenili
su Barbića. Tadašnji resorni
ministar Nurudin Šatrović
kazao je kako je Barbić smi-
jenjen jer nije poštivao
zaključke Upravnog vijeća
Doma zdravlja Busovača -
isplate doprinosa radnicima,
odluku o sistematizaciji itd.
Asim Mekić, tadašnji pred-
sjednik Općinskog vijeća
Busovača, priča kako su u to
vrijeme pristizale pritužbe
kako građana, tako i zaposle-
nika Doma o prijemu novih
radnika, nabavljanju sred-
stava, vozila itd.
Politička karijera
Cijelo to vrijeme, Barbić
je paralelno s obavljanjem
liječničkog posla gradio i
političku karijeru. Naime, on
je izabran za doživotnog
predsjednika Općinskog
odbora HDZ-a BiH Fojnica,
gdje je 2000. godine izabran
za predsjednika Općinskog
vijeća Fojnica. Osim tih
lokalnih funkcija, Barbić je
bio zastupnik u federalnom
Parlamentu - odradio je
jedan mandat u Zastupnič-
kom domu i jedan u Domu
naroda. Iz tog vremena zna
se kako je Barbić bio jedan od
redovitijih zastupnika na
sjednicama te kako je javno
zatražio ponovno otvoriti
slučaj ubojstva doministra
unutarnjih poslova FBiH
Joze Leutara.
Barbić je bio ravnatelj Doma zdravlja u Busovači, ali ga je Upravni odbor
ove institucije, uz odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBŽ-a,
smijenio zbog duga od čak 900.000 maraka koji je napravio ovoj ustanovi
Barbić je i politički aktivan pa je tako izabran za
doživotnog predsjednika HDZ-a BiH u Fojnici, gdje je
2000. izabran za predsjednika Općinskog vijeća te je
odradio i jedan mandat u Zastupničkom domu Parlamenta
FBiH i jedan u Domu naroda Parlamenta BiH
12
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
13
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Bosnai Hercegovina
FederacijaBosne i Hercegovine
Hercegovačko– neretvanskažupanija
OPĆINAPROZOR– RAMA
OsnovnaškolafraJeronimaVladićaRipci
Ur. broj: 32-240/12
Dana, 06.06.2012. godine
U skladu s člankom 97. i 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ-a“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04),
članka 68. i 69. Statuta škole, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ-u
(„Narodne novine HNŽ-a“, broj: 3/09) na sjednici održanoj 05.06.2012. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Jeronima
Vladića Ripci donio je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
zaizbor ravnateljaškole
Za izbor ravnatelja osnovne škole može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i
sljedeće uvjete:
• Da ima visoku ili višu stručnu spremu
• Ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno zakonu i drugom propisu
• Ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
Dodatni uvjeti:
• Da nije krivično kažnjavan
• Da nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
• Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
• Životopis
• Rodni list (original ili ovjerenu kopiju)
• Uvjerenje o državljanstvu
• Uvjerenje o nekažnjavanju
• Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
• Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• Uvjerenje o visini radnog staža na odgojno – obrazovnim poslovima u osnovnoj školi ili ovjerena kopija radne knjižice
Izbor ravnatelja vrši se na razdoblje od četiri (4) godine.
Imenovanje se vrši nakon dobivene suglasnosti od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a.
Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima u roku od osam (8) dana od dana izbora kandidata za
ravnatelja (članak 72. Statuta škole).
Prijave s potpunom dokumentacijom sa naznakom „za natječaj za izbor ravnatelja škole“ slati isključivo putem pošte na
adresu škole: Osnovna škola fra Jeronima Vladića Ripci, Ripci b.b., 88440 Prozor – Rama.
PredsjednikŠkolskog odbora
StankoĆurčić
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
T R A V N I K
Datum: 05.06.2012. godine
Na osnovu člana 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ( “Sl. novine F BiH
broj 49/05), raspisuje se :

O G L A S
za popunu radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova SBK/KSB na određeno vrijeme
(do povratka namještenika sa bolovanja i ispomoć u obavljanju poslova čistoće)
1. Pomoćni radnik - čistačica prostorija u Odsjeku za administraciju Jajce - 1 izvršitelj na
određeno vrijeme
Pored općih uvjeta propisanih za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
- završena osnovna škola
Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti :
- izvod iz matične knjige rođenih
- izvod iz knjige državljana
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
- dokaz o stečenoj školskoj spremi
- ljekarsko uvjerenje
Prijave sa priloženom dokumentacijom slati isključivo putem PTT ili izravno na Pisarnici MUP-a
SBK/KSB zapečaćeno/kovertirano na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK/KSB , Travnik
, Aleja Konzula br.12 sa naznakom
“ Komisija za oglas ”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neče se uzeti u razmatranje.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.
Mostar
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u
Mostaru biti
pretežito
vedro
vrijeme
13
o
C
26
o
C
14
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
U Mostar jučer sletjelo talijansko izaslanstvo na pregovore o jačanju zračne linije s Hercegovinom
Povezati vjerski turizam
između Italije i Hercegovine
Danas 20. obljetnica zločina na Uborku i Sutini
NAJAVA
Naše regije imaju velike sličnosti i siguran sam da povezivanjem možemo mnogo doprinijeti
turizmu. Budući da u Međugorje dolazi cijeli svijet, želimo biti dio toga, kazao je Fugli
MOSTAR- Udruga čla-
nova obitelji žrtava strada-
lih u Uborku i Sutini 1992.
sutra organizira obilježava-
nje 20. obljetnice zločina na
Uborku i Sutini pod nazi-
vom "Obveza je pamtiti".
Posjet spomen-obilježju
Uborak planiran je za 11
sati, dok će pola sata
kasnije biti posjećeno obi-
lježje u Sutini. U podne će
počast pogi nul i ma biti
odana i u Zaliku. Program
obi lježavanja podržava
Gradsko vijeće Grada
Mostara, priopćeno je iz te
udruge.
• Piše:Almedina Bečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR- Nakon neda -
vno uspostavljene redovite
charter linije između Mo -
stara i talijanskog grada
Pescare, zatim dogovorene
linije s Perugijom koja bi tre-
bala do kraja ljeta biti u funk-
ciji, došao je red na regiju
Bari. Naime, u lipnju će,
prema najavama, biti uspo-
stavljena linija Mostar - Bari
koja će prometovati dva puta
tjedno.
Upravo zbog te suradnje,
jučer je u Mostaru boravilo
izaslanstvo iz Italije predvo-
đeno viceguvernerom regije
Bari Trifoneom Altierijem,
saborski m zastupni kom
regije Campagnija Pietrom
Fugliom te brojnim drugi
visokim dužnosnicima iz
regija Puglia, Napulj, Sa -
lerna, Avellina, Benventoa te
provincije Napulj. Cilj posjeta
je turističko, kulturno i vjer-
sko povezivanje gradova.
Dobra suradnja
Gradonačelnik Mostara
Ljubo Bešlić, predsjednik
Gradskog vijeća Murat Ćorić
i direktor Zračne luke Mostar
Marin Raspudić su poželjeli
dobrodošlicu talijanskom
izaslanstvu u mostarskoj
zračnoj luci.
- Bit će nam čast da ovo
bude dugogodišnja suradnja.
Mi ćemo se maksimalno po -
truditi u punom kapacitetu
uspostaviti suradnju s vašim
regijama i da vaši putnici koji
dolaze preko Zračne luke
Mostar budu prihvaćeni kao
domaći, kazao je Raspudić,
te im poželio da se u Mostaru
i Međugorju osjećaju kao
doma. Gradonačelnik Bešlić
je kazao kako je ovaj posjet
vrlo važan za sve građane
Hercegovine i da vjeruje da
će ova suradnja uroditi plo-
dom.
- Grad Mostar kao vla-
snik Zračne luke Mostar
učinit će sve da se ova veza
održi i da bude na zadovolj-
stvo svih nas. Republika Ita-
lija koja je zemljopisno vrlo
blizu, zbog prepreke Jadran-
skog mora je relativno uda-
ljena kada se vozite, a ovo je
najbolji put da se te zemljopi-
sne razdaljine za kratko vri-
jeme premoste, kazao je
Bešlić. Marin Radišić, pred-
sjednik Općinskog vijeća
Čitluk, poželjevši dobrodoš-
licu talijanskom izaslanstvu
je kazao kako je turizam
najvažnija gospodarska gr -
ana u općini Čitluk i da mu je
jako drago da se poduzimaju
aktivnosti kako bi se taj dalj-
nji razvoj još više popravio.
Zahvalio se Zračnoj luci Mo -
star na aktivnostima koje
poduzimaju kako bi se turisti
koji dolaze u Međugorje
lakše i ugodnije dovezli u
BiH, te u ime općine Čitluk
uručio zahvalnicu Marinu
Raspudić za sve što mostar-
ska zračna luka poduzima.
Povezivanje svetišta
Riječi zahvale su stigle i
od gostiju, pa je viceguverner
regije Bari Trifone Altieri,
zahvalivši se na gostoprim-
stvu, kazao kako iz njegove
regije jako puno vjernika
dolazi posjetiti Hercegovinu
i zato su ovdje da poboljšaju
daljnju suradnju. – Nadam se
da ovo neće biti samo promo-
cija, već budućnost naše
daljnje suradnje te da ćete se
odazvati na naš poziv da nas
posjetite uskoro, kazao je
Altieri. Složivši se s njim za -
stupnik regije Campagnija
Pietro Fugli je naglasio kako
je ovo jako bitan dan za spo-
menute regije.
- Naše regije imaju jako
velike sličnosti i siguran sam
da povezivanjem možemo
mnogo doprinijeti turizmu.
Budući da je Međugorje mje-
sto gdje dolazi cijeli svijet,
želimo biti dio toga. U Pugli je
svetište Padre Pija, u Bariju
svetog Nikole, kada bismo s
vašim svetištem ujedinili
naša, i u pola sata vožnje ista
bila dostupna ob ostrano, to bi
bilo jako dobro, poručio je
Fugli. Nakon upriličenog
sastanka s mostarskim duž-
nosnicima, talijansko izaslan-
stvo se odvezlo za Međugorje
gdje je posjetilo Majčino selo,
Plavi križ, crkvu svetog
Jakova i ostale znamenitosti
Gospina svetišta. Podsjetimo,
Hercegovinu svake godine
posjeti oko 800 tisuća turista,
a mnogi od njih na ovo pod-
ručje dolaze preko zračnih
luka u Sarajevu, Splitu i Du -
brovniku. Uspostavom nove
zračne linije to će se zasigurno
promijeniti te će Mostar
postati glavno odredište veli-
kog broja turista.
Avions talijanskomdelegacijomumostarsku
zračnulukusletio jučer u12. 20sati
MarinRadišić predsjednikOpćinskog vijeća Čitlukuručuje
priznaje MarinuRaspudićudirektoruZračne luke Mostar
Mostarski dužnosnici poželjeli
dobrodošlicudelegaciji
GradonačelnikMostara Ljubo Bešlić, predsjednik
Gradskog vijeća Murat Ćorić dočekali talijanske goste
Talijanska delegacija predvođena viceguvernerom
regije Bari TrifoneomAltierijem
15
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne.
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom, uključu-
jući nedjelju i blagdane i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici Stjepana
Radića također radi svakim radnim danom od 8 do 23 sata, ali i
nedjeljom i blagdanima od 20 do 23 sata. I ljekarna u Ulici maršala
Tita radi svakim radnim danom, uključujući nedjelju i blagdane.
U povodu 20 godina postojanja održana svečana akademija Gradskoga odbora HDZ-a BiH Mostara
Cilj nam je imati većinu u
Vijeću i da gradonačelnik
ponovno bude Hrvat
Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Mostaru
Danas
promocija
knjige Slave
Kukića
MOSTAR – Inicijativni
od bor za obilježavanje “Lip -
anjskih zora” ispred bivše IV.
bojne HVO-a Općinskog sto-
žera Mostar obavještava
kako 10. lipnja ove godine
započinje 20. obljetnica obi-
lježavanja manifestacije “Li -
panjske zore”. Manifestacija
će započeti u nedjelju, 10.
lipnja, na brdu Hum, gdje će
se okupiti veliki broj bivših
pripadnika IV. bojne i članova
njihovih obitelji uz druženje,
prigodnu zakusku i “čašicu
razgovora”.
Obilježavanje će početi
služenjem svete mise u 18
sati, a položit će se vijenci i
za palit svijeće za sve pogi-
nule hrvatske branitelje.
Operacija “Lipanjske zore”
zajednička je operacija HVO-
a, HV-a i HOS-a iz lipnja 1992.
godine. Akcija je trajala od 7.
lipnja do 26. lipnja 1992.
godine. To je prva pobjeda
nad velikosrpskim agreso-
rom u ratu u Bosni i Hercego-
vini. Operacijom “Lipanjske
zore” oslobođena je dolina
rijeke Neretve, a na nekim
mjestima (poput Ošanića
kod Stoca) združene hrvat-
ske snage su izbile na današ-
nju crtu razgraničenja između
Federacije Bosne i Hercego-
vine i Republike Srpske.
“Lipanjske zore 1992. – 2012.”
U nedjelju sveta misa
za branitelje na Humu
MOSTAR- Na Ekonom-
skom fakultetu Sveučilišta u
Mostaru danas će biti uprili-
čena promocija knjige “Conu-
smer Behaviour”, izišle u
izdanju Ekonomskog fakul-
teta Sveučilišta u Sarajevu.
Autori knjige su sveuči-
lišni profesor mostarskog
Ekonomskog fakulteta prof.
dr. Slavo Kukić, akademik
prof. dr. sc. Muris Čičić i doc.
dr. sc. Melika Husić Meheme-
dović. Promocija knjige će
biti upriličena u amfiteatru
Ekonomskog fakulteta Sve-
učilišta u Mostaru s počet-
kom u 12 sati. Sudionicima će
se tim povodom obratiti i o
knjizi govoriti akademik prof.
dr. sc. Boris Tihi, prof. dr.
Brano Markić i prof. dr. Sanja
Bijakšić. Ovaj sveučilišni ud -
žbenik je napisan na engle-
skom jeziku kako bi bio pri-
lagođen većem broju čitatelja
te da bi odgovorio na sve veće
zahtjeve internacionalizacije
u znanosti. Knjiga je presjek
teorijskih i praktičnih kom-
ponenti, te stoga jednako
može poslužiti i poslovnoj
zajednici koja je zainteresi-
rana za razvoj gospodarstva
u Bosni i Hercegovini i unap-
ređenje tržišne orijentacije
svojih kompanija. Cilj ove
knjige je da pomogne studen-
tima i poslovnim ljudima u
kreiranju marketing strate-
gije pristupa potrošaču i
analizi ciljnog tržišta.
MOSTAR- Misija OESS-
a organizira seminar za pro-
svjetne inspektore u BiH o
temi
“Zakon o zabrani diskri-
minacije u BiH i Konvencija
o pravima djeteta”. Cilj semi-
nara je upoznati prosvjetne
inspektore u BiH s odred-
bama i načinima primjene
navedenog Zakona i Konven-
cije u oblasti obrazovanja.
Seminar je nastavak pro-
grama profesionalnog usavr-
šavanja prosvjetnih inspek-
tora koji Misija OESS-a pro-
vodi s ciljem jačanja vlada-
vine prava i unaprjeđenja
obrazovnih standarda u BiH.
Na seminaru se očekuje
sudjelovanje prosvjetnih
inspektora iz cijele BiH.
Danas će se u 11.30, u hotelu
“Ero” u Mostaru, davati i
izjave za javnost.
Seminar za prosvjetne
djelatnike u BiH
Misija OESS-a
Strateški cilj HDZ-a BiH i na ovim lokalnim izborima u Mostaru jest većina u Gradskom vijeću i
izbor gradonačelnika iz reda hrvatskoga naroda, odnosno iz reda HDZ-a BiH, kazao je Bevanda
• Piše: I. Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR- Gradski od -
bor HDZ-a Bi H Grada
Mostara i pored svih poteš-
koća i nepoznanica ozbiljno
se priprema za predstojeće
lokalne izbore jer je, kako
navodi, svjestan da se sud-
bina hrvatskoga naroda u
BiH rješava upravo u Mo -
staru i nitko ignorantskim
ponašanjem ili neradom
nema pravo ugroziti sudbinu
naroda.
Sudbina Mostara
- Ove godine nas očekuju
lokalni izbori koji će odrediti
sudbinu Mostara. Strateški
cilj HDZ-a BiH i na ovim
lokalnim izborima u Gradu
Mostaru mora biti i jest osva-
janje većine u Gradskom
vijeću i izbor gradonačelnika
iz reda hrvatskoga naroda,
odnosno iz reda HDZ-a BiH,
kazao je predsjednik GO-a
HDZ-a BiH Mostara Slađan
Bevanda na svečanoj akade-
miji održanoj povodom 20.
obljetnice osnutka HDZ-a
BiH u gradu na Neretvi. Be -
vanda je kazao kako je za ovu
stranku u proteklih 20 god -
ina bilo puno teških trenu-
taka.
- Teži od ovih današnjih
pa nismo klonuli, nego smo
dapače iz svega izlazili jači,
zreliji, spremniji na nove iza-
zove, a uskoro ćemo prosla-
viti i dvadesetu obljetnicu
Lipanjskih zora - te veličan-
stvene vojne pobjede u
Domovinskom ratu, kazao
Bevanda. Nazočnim člano-
vima stranke i gostima u ime
izvršne vlasti Grada Mostara
obratio se gradonačelnik
Ljubo Bešlić koji je govorio o
aktualnom stanju u Gradu
Mostaru i razvojnim projek-
tima.Bešlić je podsjetio kako
je na prvim izborima u BiH
prije 22 godine pobijedio
HDZ, a prvi demokratski iz -
abrani gradonačelnik grada
Mostara bio je također iz
istih redova.
- Gdje je Mostar danas?
Politička borba oko grada
Mostara se nastavila i danas.
Mi smo u toj borbi djelomično
uspjeli. Politička situacija
ovih dana u Mostaru je radi-
kalizirana nelegalnih postav-
ljanjem kamena ispred Grad-
ske vijećnice i izjavama efe -
ndije Smajkića na Danima
mevluda. Usprkos lošim stva-
rima napravili smo neke
projekte kojim se možemo
ponositi, završili smo prvi dio
obnove objekata stambenih
jedinica i podjele ključeva
vlasnicima. Dovršen je veliki
ekološki projekt sanacije
odlagališta otpada, obnov-
ljena je Gradska vijećnica.
Realizacija projekta mosta
preko rijeke Neretve očekuje
se do kraja ove godine, ob -
nova Španjolskog trga, kao i
rekonstrukcija nekoliko ulica
u gradu, kazao je Bešlić.
Stožerni grad
Članovima stranke obra-
tio se i prvi čovjek HDZ-a
BiH i predsjedatelj Doma
naroda Parlamentarne skup-
štine BiH Dragan Čović.
- Mostar je stožerni grad
hrvatskoga naroda u BiH te
pozivamo sve zajedno da ga
grade s nama. Hrvatski na -
rod treba odlučiti tko će ga
predstavljati, a HDZ BiH
nema koalicijskih partnera
izvan hrvatskoga naroda,
ka zao je, uz ostalo, Čović.
Kazao je kako se HDZ BiH
neće miješati u politički život
ni Srba ni Bošnjaka, ali da na
taj isti način želi da Hrvate
predstavlja Hrvat, a ne pred-
stavnici međunarodne zajed-
nice i ne predstavnici druge
stranke čija osnova glasač-
kog tijela nije hrvatski narod.
SlađanBevanda
Slavo Kukić
16
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
Vlada HNŽ-a s jučerašnje sjednice skinula odluku o imenovanju novog ravnatelja ZZO-a HNŽ-a
Bez rasprave o novom direktoru ZZO-a HNŽ-a
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR- Još nije po -
znato tko će biti novi direk-
tor Zavoda za zdravstveno
osiguranje HNŽ-a.
Vlada HNŽ-a, iako je bilo
najavljeno, na jučerašnjoj
sjednici nije donijela rješenje
o imenovanju novog ravnate-
lja Zavoda zdravstvenog
osiguranja HNŽ-a niti je
donesena odluka o konač-
nom imenovanju Upravnog
vijeća ove ustanove.
Izrada rebalansa
Glasnogovornik Vlade
HNŽ-a Pero Pavlović je
kazao kako imenovanje nije
razmatrano jer je na Koordi-
naciji Vlade HNŽ-a odlučeno
da se odluka povuče s dnev-
nog reda sjednice, a što je
resorni ministar Mladen
Bošković i prihvatio.
- Na koordinaciji je posti-
gnut dogovor da Vlada o toj
problematici ne razgovara.
Koji su razlozi, nije mi
poznato, kazao je Pavlović.
Jučer smo u više navrata
pokušali dobiti komentar od
mi nistra Boškovića, no
nismo uspjeli budući da se
nije javljao na telefon.
Aktualna ravnateljica
ZZO-a HNŽ-a je Lela Arapo-
vić (HDZ 1990.) koja je
ponovno konkurirala za
čelno mjesto Zavoda, a glavni
protukandidat joj je bivši
ravnatelj Zavoda Rade Boš-
njak (HDZ BiH). Neslužbeno
se doznaje kako upravo Boš-
njak ima najveće šanse
ponovno postati ravnatelj.
Vlada HNŽ-a je nastavila
s mjerama štednje i steza-
njem remena po svim stav-
kama pa je tako jučer usvo-
jena odluka o utvrđivanju
maksimalne visine novčane
naknade za rad predsjed-
nika, zamjenika predsjed-
nika i članova upravnih vije -
ća ili nadzornih odbora u
poduzećima s državnim
kapitalom, ustanovama i
organizacijama kojima je
osnivač HNŽ, prema kojoj
maksimalan iznos naknade
za rad predsjednika može
biti do 500 maraka, a za člana
do 400 maraka. Dosad su
članovi određenih upravnih
odbora imali mjesečna pri-
manja i do 1000 maraka mje-
sečno. Nakon razmatranja
ukupnog financijskog stanja
u HNŽ-u, Vlada je jučer i
donijela odluku o pristupa-
nju izradi nacrta rebalansa
proračuna HNŽ-a za tekuću
godinu. Iz resora Ministar-
stva financija, Vlada je usvo-
jila i odluke o privremenom
obustavljanju izvršavanja
pojedinih rashoda i izdataka
u proračunu HNŽ-a za svi-
banj i lipanj, o isplati obveza
iz svibnja 2012. godine iz
prihoda ostvarenih u mje-
secu lipnju, o isplati obveza
iz lipnja 2012. godine iz pri-
hoda ostvarenih u mjesecu
srpnju i o utvrđivanju gran-
tova za isplatu za svibanj i
lipanj 2012. godine.Iz resora
Ministarstva zdravstva, rada
i socijalne skrbi, Vla da je
usvojila niz odluka i rješenja,
odnosno odluku o utvrđiva-
nju visine uplate doprinosa za
obvezno zdravstveno osigura-
nje djece od rođenja do pola-
ska u osnovnu školu i osoba
nakon navršenih 65 godina
života koje nisu zdravstveno
osigurane po drugom temelju,
te postupku priznavanja sta-
tusa osigurane osobe, prijed-
log odluke o izmjeni odluke o
utvrđivanju osnovica, stopa,
načina obračuna i uplate
doprinosa za obvezno zdrav-
stveno osiguranje na području
HNŽ-a.
Dom u Stocu
Donesena je i odlukao
izmjenama i dopunama
odluke o usuglašavanju
postojećih cijena lijekova na
listi lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osigu-
ranja HNŽ-a s cijenama lije-
kova utvrđenih federalnom
esencijalnom listom.
Također, vezano za rad
Doma za socijalno i zdrav-
stveno zbrinjavanje osoba s
invaliditetom i drugih osoba
u Stocu, usvojeni su prijedlog
odluke o izmjeni odluke o
utemeljenju ove ustanove,
odluka o davanju suglasnosti
na odluku o izmjeni Statuta
Doma, odluka o davanju
suglasnosti na pravilnik o
izmjeni pravilnika o unutar-
njem ustrojstvu i sistematiza-
ciji radnih mjesta u Domu, te
rješenje o imenovanju njego-
vog privremenog Upra vnog
vijeća.Vlada HNŽ-a je jučer
usvojila nacrt zakona o
dopuni Zakona o porezima na
promet nekretnina HNŽ-a,
nacrt i prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o ugostiteljskoj djelat-
nosti, te nacrt Zakona o
cestovnom prijevozu na
području HNŽ-a.
Vlada je usvojila rješenje o
imenovanju Milana Andrija-
nića za privremenog ravnate-
lja JU Veterinarski zavod
HNŽ-a.
Na koordinaciji je postignut dogovor da Vlada o toj problematici zasad ne razgovara. Koji su razlozi, nije mi poznato, kazao je Pavlović
I S P R A V A K O B A V I J E S T I
u obavijest o sazivanju ¡5. skupĂtine uruĂtva koja je objavljena dana 5.6.20¡2. godine u unevnom listu Hostar (stranica
¡3), greĂkom je navedeno da je Nadzorni odbor donio odluku o sazivanju skupĂtine dana 24.5.20¡¡. godine umjesto
24.5.20¡2. godine i da ce se SkupĂtina odrĀati dana 2S.6.20¡¡. godine umjesto 2S.6.20¡2. godine, pa se ovim putom vrĂi
ispravak obavijesti o sazivanju ¡5. skupĂtine Jl ăLlektroprivreda hrvatske zajednice herceg 8osneĆ d.d. Hostar:
SkupĂtina Javnoga poduzeca ăLlektroprivreda hrvatske zajednice herceg 8osneĆ d.d. Hostar, odrĀat ce se dana
2S.6.20¡2. godine u Hostaru, u prostorijama uruĂtva u ulici Hile 8udaka ¡06A, s pocetkom u ¡0,00 sati.
Predsjednik Nadzornog odbora:
Marinko Ivanković, dipl. ing. geol. v.r.
Nezgoda na Sveučilištu u Mostaru
Poplavljeno prizemlje Filozofskog fakulteta
MOSTAR – Nagli pljusak koji je
jučer ujutro prouzrokovao muke
građanima Mostara koji se bore
s poplavama pri svakom nevre-
menu naštetio je i Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Pljusak je zadao muke djelatni-
cima i studentima jer je u pro-
storu fakulteta u prizemlju došlo
do manje poplave. Veće štete nije
bilo, ali ova zgrada koja je izgra-
đena 2009. godine uz financijsku
potporu Vlade RH imala je
poplavljeno prizemlje.
Na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru održan okrugli stol o temi “Univerzitet - jučer, danas, sutra”
Nema novca za visoko obrazovanje u HNŽ-u
Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić”, Sead Pašić, kazao je da doneseni Zakon o visokom obrazovanju u HNŽ-u nije regulirao najvažnije, financije
MOSTAR - Teška finan-
cijska situacija na Univerzi-
tetu “Džemal Bijedić” u
Mostaru, čijim zaposleni-
cima i nekoliko mjeseci kasni
plaća, bila je glavna tema
jučerašnje rasprave na okru-
glom stolu održanom o temi
“Univerzitet - jučer, danas,
sutra”.
O ovoj temi raspravljali
su zaposleni na Univerzitetu,
predstavnici studenata, te
predstavnici izvršene i zako-
nodavne vlasti HNŽ-a.
Rektor Univerziteta
“Dže mal Bijedić”, Sead
Pašić, kazao je da, unatoč
tome što je prije nekoliko
mjeseci donesen Zakon o
visokom obrazovanju u
HNŽ-u, isti nije regulirao
najvažnije.
- Nije regulirao neke bitne
momente. Nisu regulirana
osnivačka prava nad Univer-
zitetom, niti je regulirao
financiranje, kazao je Pašić.
No, ipak, naglasio je kako je
optimističan te vjeruje kako
će se iznaći rješenje za Uni-
verzitet “Džemal Bijedić” te
se nada kako će se uz pomoć
politike i resornih ministar-
stava iznaći rješenje koje će
biti optimalno za Univerzi-
tet.
Ministar obrazovanja
HNŽ-a Zlatko Hadžiomero-
vić kazao je kako u županiji
nema dovoljno novca kako bi
svi korisnici bili zadovoljni.
- Proračun je nedovoljan
da bi sve zadovoljio. Mi jedva
krpimo za osnovne plaće
ovih obveznih korisnika, ono
što im po zakonu pripada,
osnovnom i srednjem obra-
zovanju, rekao je Hadžiome-
rović. Naglasio je kako je
visoko obrazovanje na finan-
ciranju iz granta, koji je
došao “u kategoriju milosti-
nje”.
- Mi moramo naći druge
mogućnosti. Očekujemo i
reakciju međunarodnog fo -
nda, odnosno nekakve finan-
cijske injekcije. Možda i
odluke o smanjenju plaća,
nekih 10 posto, ako Međuna-
rodni fond nametne obvezu,
kako bi se stvorio prostor za
financiranje Univerziteta i
Sveučilišta, te sporta i kul-
ture. Nažalost, ovaj proračun
je nedovoljan da bi zadovoljio
sve, kazao je Hadžiomerović.
Rješenja, navodi on, trenu-
tačno nema, pojašnjavajući
kako unatoč tome što je
pokušao osigurati ovim
dvjema ustanovama po 200
tisuća maraka nije uspio, jer
jednostavno nema novca.
Predsjednik Sindikata
srednjeg i visokog obrazova-
nja Federacije BiH Dževad
Hadžić izrazio je posebno
nezadovoljstvo nači nom
financiranja Univerziteta
“Džemal Bijedić”.
- Vlada HNŽ-a mora pri-
hvatiti svoje ustavne nadlež-
nosti i iznaći način financira-
nja i Sveučilišta i Univerzi-
teta u Mostaru. Ako to ne
mogu, onda mora potražiti
pomoć i od Vlade Federacije
BiH i Vijeća ministara BiH,
rekao je Hadžić.
Zastupnik u Skupštini
HNŽ-a Aner Žuljević kazao
je kako preuzimanje osnivač-
kih prava nad visokoškol-
skim institucijama iziskuje
velika sredstva te da je
potrebna jedinstvena poli-
tika financiranja obrazova-
nja na svim razinama od
predškolskog, osnovnog i
srednjeg, do visokog.
- Naime, 80 milijuna
maraka iz županijskog pro-
računa ide na obrazovanje u
HNŽ-u i to najvećim dijelom
na osnovno i srednje.
Smatram kako treba
otvoriti dijalog o raspoređi-
vanju tog novca. Ne možemo
dopustiti da se jedan
segment obrazovanja u
našem društvu ugasi, a da u
drugom imamo neraciona-
lan sustav egzistiranja, rekao
je Žuljević. I. Previšić
Vlada HNŽ-a na jučerašnjoj sjednici je donijela odlukuda se krene sa izradomrebalansa proračuna
SeadPašić, FuadĆatović i Ramiz Jelovac
MOSTAR-Poprvi putuMostarupivnica“Štefanijinošetalište”pripremadrukčiji gastro-
nomski užitak. Unedjelju, 10. lipnjau18sati upivnicudolazi proslavljeni i vodeći bh. kuhar
NihadMameledžija. Izpivnicepozivajusvedaiskoristejedinstvenuprigodudoživljaja
vrhunskoggastronomskogiskustvasvega35marakapoosobi. Rezervirati semožena
036/319319., mob.063/299188ili izravnoupivnici.
MOSTAR – Članovi i prijatelji
Biciklističkog kluba Mostar
za vikend su održali svoj
četvrti tradicionalni uspon
naBiokovo,točnijenavrhSv.
Jure (1762m). Ovo tradicio-
nalno putovanje održali su
zaljubljenici u biciklizam te
su na svom putu posjetili sve
ljepote ovog kraja s kojima
se godinama susreću.
MOSTAR – Plivači kluba
vodenih sportova “Orka”
ovog je vikenda sudjelovao
na dva međunarodna mi -
tinga u Dubrovniku i na
olimpijskom bazenu Otoci te
na natjecanju u Sarajevu.
Ukupno su osvojili 28 meda-
lja na sva tri natjecanja te su
neki od natjecatelja pobolj-
šali svoje vrijeme.
MOSTAR – Plesači Plesnog
centra ProDance iz Mostara
proteklog su vikenda sudjelo-
vali na turniru latinoamerič-
kih i standardnih plesova u
Makarskoj i Splitu te osvojili
ukupno 16 medalja. Od uku-
pno 100 plesnih parova iz
cijele Hrvatske i BiH, koliko ih
se natjecalo na ovom natjeca-
nju, mostarski plesači ista-
knuli su se kao najbolji osvo-
jivši 10 zlatnih, 3 srebrene i 3
brončane medalje.
- Ponosni smo na naše sport-
ske plesače koji su ovu plesnu
sezonu završili s odličnim
rezultatima i nadamo se kako
će nastaviti i dalje s ovim i još
boljim rezultatima, jer već od
8. mjeseca očekuje ih još rada
s nama i gostujućim trene-
rima. Što se tiče plesača
modernih plesova, njih oče-
kuje dosta rada u narednih
mjesec dana zbog sljedećeg
turnira i državnog prvenstva,
koji se održavaju krajem mje-
seca, kazala je zadovoljna
trenerica Ivana Marić.
Štefanijino šetalište
AVANTURA
U nedjelju gostuje kuhar Nihad Mameledžija
Biciklisti na
vrhu Sv. Jure
28 osvojenih
medalja
16 osvojenih medalja na natjecanju
Plesni studio ProDance pokazao svoje vještine
17
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
Plivački klub “Orka”
Učenici Srednje ekonomske škole Joze Martinovića posjetili Vukovar
Vukovarski gradonačelnik
ispunio obećanje i ugostio
mostarske maturante
• Piše: Ljubica Grubišić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR – Maturanti
Srednje ekonomske škole
Joze Martinovića na poziv
gradonačelnika Vukovara
Željka Sabe protekli su vikend
posjetili taj grad i vidjeli svu
njegovu kulturno- povijesnu
baštinu. Ovo ugodno putova-
nje maturantima je omogućio
sam gradonačelnik Vukovara
koji je prije dva tjedna boravio
u Mostaru i tom prilikom s
gradonačelnikom Ljubom
Bešlićem potpisao sporazum
o suradnji i prijateljstvu Vuko-
vara i Mostara.
Učenici dali donaciju
Prilikom svog dolaska u
Mostar Željko Sabo boravio je
u hotelu gdje su
maturanti Srednje ekonom-
ske škole održavali svoju
maturalnu zabavu. Upoznavši
ih, gradonačelnik ih je odlučio
pozvati na izlet u Vukovar te
im omogućili besplatan bora-
vak. Učenici su s oduševlje-
njem prihvatili poziv te odlu-
čili posjetiti Vukovar. Za nji-
hov prijevoz pobrinuo se gra-
donačelnik grada Mostara
Ljubo Bešlić koji im je osigu-
rao autobuse.
- Zaista smo zahvalni
svima koji su se potrudili
organizirati ovo putovanje i
našim maturantima omogu-
ćiti posjet Vukovaru, kazala je
Ljiljana Šain, ravnateljica
Srednje ekonomske škole
Joze Martinovića, koja nije
krila zadovoljstvo putova-
njem svojih učenika.
Dvodnevnom posjetu
tako su nazočila 72 učenika,
četiri profesora te sama rav-
nateljica škole.
Osim samog poziva doma-
ćini su bili jako ljubazni i
pobrinuli su se da učenici što
bolje upoznaju Vukovar i
doznaju sve zanimljive infor-
macije o ovom povijesnom
gradu.
Tako su ih na prijmu u
gradskoj vijećnici Vukovara
primili zamjenica gradonačel-
nika Danijela Stanković i
predsjednik Gradskoga vijeća
Tomislav Džanak uz nazoč-
nost gradskih vijećnika koji su
bili na potpisivanju prijatelj-
skog sporazuma u Mostaru
25. svibnja.
Kao zahvalnost za sam
poziv u Vukovar, posjet i
besplatan boravak maturanti
su uručili zamjenici gradona-
čelnika 625 maraka prikuplje-
nih od tombole na maturalnoj
zabavi. Ta će sredstva biti
uplaćena na poseban račun
projekta 'Asistent u nastavi'.
Svoje daljnje putovanje matu-
ranti su nastavili uz pratnju
vodiča Turističke zajednice
grada Vukovara te su upo-
znali povijest grada. Posjetili
su tako vukovarsku bolnicu,
Ovčaru, Memorijalno groblje
žrtava Domovinskog rata,
vukovarsku vojarnu, križ na
ušću Vuke u Dunav te položili
vijenac i zapalili svijeće u spo-
men na sve poginule u Domo-
vinskom ratu. Popodnevne
sate proveli su na obiteljskom
imanju Dunavski raj gdje su
kušali poznati slavonski
čobanac i uživali u rekreacij-
skom jahanju, a prije samog
odlaska u Mostar uslijedio je
obilazak Mostarske i Herce-
govačke ulice.
- Proveli smo jedno zaista
divno vrijeme u Vukovaru i
oduševljeni smo sa svim što
smo vidjeli kao i sa samom
ljubaznošću domaćina koji su
nas zaista srdačno primili,
kazala je Šain.
Zahvala učenika
Oduševljenje nisu krili niti
sami učenici jer je za neke od
njih ovo bilo prvo putovanje u
ovaj poznati grad.
- U Vukovaru mi je zaista
bilo lijepo jer je to grad koji je
ponosan na svoju prošlost i
živi s njom, kazao je jedan od
učenika Srednje ekonomske
škole Joze Martinovića.
Kao zahvalnost za sam poziv u Vukovar, posjet i besplatan boravak maturanti su
uručili zamjenici gradonačelnika 625 maraka prikupljenih od tombole na maturalnoj
zabavi. Ta će sredstva biti uplaćena na poseban račun projekta 'Asistent u nastavi'
vara i Mostara.
Učenici dali dona
Prilikom sv
Mostar Željko S
u hot
Svečana promocija
NAJAVA
MOSTAR – Svečana promocija
diplomanata, prvostupnika i
magistara struke Fakulteta
prirodoslovno-matematičkih i
odgojnih znanosti Sveučilišta u
Mostaru održat će se u petak, 15.
lipnja s početkom u 11 sati u
Hrvatskom domu hercega Stjepana
Kosače. Svi studenti dužni su doći
sat vremena ranije radi protokola.
Maturanti Srednje ekonomske škole Joze Martinovića protekli vikendboravili uVukovaru
Ljiljana Šain
18 Srijeda • 6. lipnja 2012.
Ordinacijski vodič
Dnevni list
UROLOŠKA ORDINACIJA Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
CITO
Mr.sc. Boris Poljak dr. med.
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
N
O
V
O
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCR REAL TIME - DIJAGNOSTIKA VIRUSA I BAKTERIJA
METODOM IZOLACIJE DNA I RNA (HPV, HEPATITISI B I C...)
• KOMPLETNE MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka,
urinokultura, koprokultura,serološke pretrage,
brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542, velelab@bih.net.ba
test INHALATORNE ALERGIJE I ALERGIJE NA HRANU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTALMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija “MO-MED”
MR. SCI. PRIM. DR. BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg, subspecijalista za stomačne bolesti
- bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
- gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
- Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
RADNO
VRIJEME:
PONEDELJAK, SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Kontakt tel. 580 392, mob.: 061/194 552
Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar (kod katastra)
MOSTAR, 29.HUD 14,
Tel./Fax: 036 577 542,
Tel./Fax: 036 853 593
e-mail: velelab@bih.
net.ba
STOLAC, KraljaTomislava bb,
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA KVALITENO BRZO POVOLJNO
NALAZI ISTI DAN
PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
fizioterapija
ŠARAC
www.fzioterapijasarac.com
Kontakt:
Tel.: 063/544-518, e-mail: kontakt@fzioterapijasarac.com
Ul. fra Didaka Buntića 135, 88 000 Mostar
- bolovi u leđima
- bolno rame
- bolesti i ozljede koljena
- ozljede nožnog zgloba
- bolesti kuka
Hrvoje Šarac,
dipl. fzio.
dr. Raul Tovar,
spec. ortoped
MARIO MILETIĆ (fizioterapeut)
Križobolja - “Išijas”
Tel.: 036/323-120 Mob.: 063/153-311
Dolazim na kućnu adresu!!!
“Mens sana in populo sano”
INOZEMNE LICENCE
“Zdrav duh u zdravom društvu”
Zastrane
pacijenteaktivno
govorimengleski
jezik
Uspješnost po
CVI analizi prelazi
80%(“Šlag”)
Pobijedimo
zajedno
Nemojte biti depresivni ili anksiozni nakon inplantacije “plastičnog kuka”
jer rehabilitacija nije nemoguća misija
Crna kronika
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333 4
3
6 Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
19
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
• Piše: N. Dedić
• ckronika@dnevni-list.ba
MOSTAR - Županijski
sud u Mostaru potvrdio je
jučer optužnicu protiv Enesa
Muslića, zv. Musla, rođen
1974. godine iz Sarajeva, poli-
cajca Federalne uprave poli-
cije, kojom ga Županijsko
tužiteljstvo Mostar tereti za
ubojstvo.
Optužnica Županijskoga
tužiteljstva Muslića tereti da
je dana 7. travnja ove godine,
30 minuta iza pola noći u
Mostaru, ispred ulaza hotela
“Ero” nakon prethodnog
verbalnog sukoba s Amilom
Sabljić, iza pojasa izvadio
službeni pištolj Glock" pa je
držeći je lijevom rukom oko
pasa iz neposredne blizine
ispalio u nju četiri hica, u
predio trbuha i grudi, čime je
Amili nanio četiri prostri-
jelne rane, uslijed kojih je ista
podlegla. U sljedećem razdo-
blju zakazat će se ročište za
izjašnjenje o krivnji optuže-
nog pa bi u slučaju da prizna
kazneno djelo Muslić mogao
u vrlo kratkom vremenskom
razdoblju dobiti i kazneno-
pravnu sankciju. U slučaju da
ne prizna kazneno djelo koje
mu se stavlja na teret, protiv
njega će se voditi klasičan
sudski postupak na kojem će
se saslušati stranke, svjedoci
i vještaci.
Amila Sabljić je 7. svibnja
ove godine trebala proslaviti
svoj 25. rođendan, ali je
danas već optuženi Muslić,
hladnokrvno prekinuo njezin
život pucajući u nju iz pišto-
lja. Brutalno ubojstvo Amile
Sabljić šokiralo je sve gra-
đane Mostara. Njegov neljud-
ski čin za svaku je osudu i
najstrožu zakonom propi-
sanu kaznu u čemu se svi
slažu. Zločin je osudila i
Federalna uprava policije i
zatražila od nadležnih tijela
da se Muslić najstrože kazni
za kazneno djelo koje je
napravio.
Odvjetnica Nada Dalipa-
gić iz Mostara svakodnevno
je u kontaktu s oštećenom
obitelji koju i zastupa te štiti
njihove interese. Odvjetnica
Dalipagić ranije je izjavila da
je osobno poznavala ubijenu
Amilu, da su radile u istoj
zgradi te da je Amila bila
izuzetno skromna i djevojka
za svaki primjer.
Enes Muslić je u Amilu
Sabljić pucao zbog bolesne
ljubomore s obzirom da
Amila nije htjela biti s njim
jer je oženjen. Međutim,
Muslić ju je stalno proganjao,
pratio pa joj čak i oduzeo
mobitel te provjeravao nje-
zine kontakte iz imenika.
Njezina je obitelj za ove
det al j e doznal a t ek
naknadno, jer im se Amila
nikad nije žalila na bilo kakve
probleme. Tek u posljednjih
nekoliko dana prije zločina,
njezina sestra, kod koje je
živjela u naselju Opine kod
Mostara, primijetila je da s
Amilom nešto nije u redu.
Pet dana prije ovoga tragič-
nog slučaja, Amila je svojoj
sestri Almiri rekla da joj je
bivši oduzeo mobitel, ali da
se ne treba oko toga brinuti i
kako će sve biti uredu.
Nažalost, na kraju je
ispalo ono najgore, Muslić je
s četiri hica ubio Amilu
i spred hotel a “Ero” u
Mostaru. Najprije je ispalio
tri hica, a potom i četvrti
pred svjedokom policajcem.
Amila je te večeri završila
svoju smjenu u kafiću “San”
gdje je bila zaposlena i vozi-
lom marke Passat karavan je
krenula svojoj sestri kod koje
je živjela. I Muslić je te noći
bio na smjeni na osiguranju
zgrade Vlade u Mostaru u
sklopu koje se nalazi i kafić
“San”.
I on je s Amilom krenuo u
vozilu i dovezli su se do
mostarskog zatvora gdje je
Amila napustila vozilo i
počela bježati prema hotelu
“Ero”.
Muslić je krenuo za njom
i ispred hotela su se počeli
raspravljati nakon čega je
Muslić uzeo službeni pištolj i
ispalio tri hica u Amilu.
Potom je ispalio i četvrti
hitac i to pred kolegom poli-
cajcem koji je sve to gledao.
Nažalost, po dolasku
ekipe Hitne pomoći za Amilu
više nije bilo pomoći. Liječ-
nik je mogao samo konstati-
rati smrt. Muslić je pokušao
odglumiti kako se nalazi u
stanju šoka, da mu je loše
zbog svega pa je legao na
zemlju pored Amilinog tijela.
Iz mjera predostrožnosti
prevezen je u CUM Sveuči-
lišne kliničke bolnice Mostar,
gdje je liječnik pregledom
utvrdio da je Muslić zdrav i
da nema nikakvih zdravstve-
nih smetnji.
MOSTAR Enes Muslić, policajac pod suspenzijom, uskoro na optuženičkoj klupi
MUČKO UBOJSTVO
Potvrđena optužnica protiv policajca
koji je ubio 25-godišnju djevojku
Optužnica Muslića tereti da je 7. travnja ove godine, 30 minuta iza pola noći u Mostaru, ispred ulaza hotela “Ero” ispalio četiri hica iz pištolja u Amilu Sabljić
Amilin rođak je dan nakon ubojstva rekao da je Amila bila
ljepotica, u svemu posebna. Imala je dvije sestre, a opet ona
se isticala nečim posebnim. Bila je djevojka kakvu bi poželjela
svaka obitelj, svaka ulica, svaki grad. Velika radnica i poštena
djevojka. Otac joj je umro kad je imala jedanaest godina. Zavr-
šila je jezičnu gimnaziju i radila kao konobarica, ali je svaki
slobodan dan dolazila kući i pomagala majci raditi u polju. Tako
su odgajane i ona i sestre. Kuća im je u naselju Lokve na
Dubravskoj visoravni. Prije rata su imali velike njive, bavili se
voćarstvom. Imali su mnogo mehanizacije i vinograde, a u ratu
im je sve srušeno. Majka i tri kćeri, među kojima i Amila, radile
su same da obnove imanje.
Uvijek se isticala nečim posebnim
Muslić je iza pojasa izvadio službeni pištolj
Glock pa je držeći je lijevom rukom oko pasa iz
neposredne blizine ispalio u nju četiri hica, u
predio trbuha i grudi, čime je Amili nanio četiri
prostrijelne rane, uslijed kojih je ista podlegla
Privođenje Enesa Muslića
nakonsaslušanja u
Županijskomtužiteljstvu
Amila Sabljić
20
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Crna kronika
Provalili u školu samo da bi se
prošetali školskim prostorijama!?
Crnogorac premlatio dvojicu bh
državljana, lomio im zube i šake
Direktor tvrtke iz Bihaća optužen
za utaju pola milijuna maraka
Preuzeo 4000 kutija cigareta
za ilegalno tržište u našoj zemlji
Učenici i osoblje evakuirani
iz škole zbog dojave o bombi
ZAVIDOVIĆI – Neobična provala
dogodila se ovog vikenda gdje su
nepoznati vandali porazbijali
nekoliko vrata na zgradi Mješovi-
toj srednjoj školi da bi se na kraju
samo prošetali kroz školske pro-
storije. Provala je otkrivena u
ponedjeljak ujutro kada su profe-
sori zatekli razvaljena vrata. “Nije
nam poznato kada se točno pro-
vala dogodila, ali srećom, ništa
nije odneseno. Rezultat provale
je nekoliko uništenih vrata i
brava, a provalnici su se vjero-
jatno samo prošetali kroz školu.
Očevid su napravili policijski
službenici iz Policijske uprave
Zavidovići koji će, nadam se, pro-
naći provalnike i utvrditi koji je
bio njihov cilj”, rekao je Fuad
Polić, direktor Mješovite srednje
škole Zavidovići. Provala se, poli-
cija pretpostavlja, dogodila tije-
kom jednog od dana vikenda.
BUDVA – Dvojica starijih muška-
raca iz Bosne i Hercegovine pre-
tučena su u Budvi u Crnoj Gori. Oni
su se posvađali protiv jednog
mladog Crnogorca, a on ih je obo-
jicu namlatio. Snažni Crnogorac je
izudarao dvojicu naših državljana
te je jednome izbio prednje zube,
a drugome je slomio ruku. Policija
je na kraju podnijela prijave protiv
svih sudionika ove tučnjave. Crno-
gorac je dobio kaznenu prijavu, a
BiH državljani će, zbog sudjelova-
nja u tučnjavi, morati prekršajno
odgovarati na Sudu. Prema poda-
cima iz policije, mladi Crnogorac
(28) iz Nikšića pretukao je
61-godišnjeg BiH državljanina i
njegova 58-godišnjeg prijatelja,
obojica s Pala.
SARAJEVO – Sedin Čajić (28), direk-
tor bihaćke tvrtke “Rad-Putevi”
d.o.o., uskoro bi se mogao pojaviti
na Sudu zbog optužbi da je utajio
skoro pola milijuna maraka. Jučer je
iz Tužiteljstva BiH priopćeno da je
podignuta optužnica protiv Čajića te
da je ista poslana državnom Sudu
na razmatranje. Ako Sud potvrdi
optužnicu, uskoro bi moglo početi
suđenje zbog ogromne utaje
poreza. Prema navodima iz optuž-
nice, Čajić nije pravilno računao
porez. Malverzacije su, prema
optužnici, počinjene u razdoblju od
rujna 2007. do prosinca 2008. “Čajić
se tereti da je, kao odgovorna osoba
u svojstvu direktora u poduzeću
“Rad-Putevi” d.o.o Bihać, izlazni
porez na dodanu vrijednost svojih
dobavljača uključivao u ulazni porez
na dodanu vrijednost poduzeća
“Rad-Putevi” d.o.o. Bihać, na osnovi
čega nije izvršio pravilan obračun
obveza po osnovi poreza na dodanu
vrijednost niti je prijavio stvarnu
realizaciju radova i usluga”, navodi
se u jučerašnjem priopćenju Tuži-
teljstva. Dalje se dodaje da Čajić
uvećavao ulazni PDV, koji je direktno
utjecao na visinu obveze plaćanja po
osnovi PDV-a, odnosno umanjio
obveze za plaćanje po istoj osnovi,
na koji način je izbjegao prijaviti i
platiti porez za 2007. godinu u
iznosu 136.238,00 maraka, a za
2008. godinu u iznosu 310.195,00
maraka, oštetivši na taj način pro-
račun BiH za ukupnu sumu od
446.433,00 maraka.
SARAJEVO – Tužiteljstvo BiH
podiglo je optužnicu protiv Dra-
gana Radića (30) koji se tereti da
je namjeravao da u BiH “na crno”
preprodavati 4000 kutija cigareta
s trošarinskim markicama Srbije.
Optužnica se trenutačno nalazi na
razmatranju u državnom Sudu. U
optužnici se navodi da je Radić,
nakon što se dogovorio s jednim
muškarcem iz Srbije, preuzeo
4000 kutija Walter Wolf cigareta
koje je htio preprodavati. Vrijed-
nost spomenutih cigareta iznosi
11.473 marke. U Tužiteljstvu BiH
navode da je optuženi Radić
namjeravao cigarete preprodavati
radi zarade, a da nije posjedovao
odgovarajuću dokumentaciju o
porijeklu robe i o uvozu u BiH. Nije
niti imao odobrenje za bavljenje
trgovinom, što je suprotno važe-
ćim zakonskim odredbama o tro-
šarinama, navodi se u optužnici.
Zbog toga su ga uhitili policajci iz
Zvornika. “Radić je rođen 26.
siječnja 1982. godine u Loznici, u
Srbiji, nastanjen je u Zvorniku i
državljanin je BiH”, navodi se u
priopćenju Tužiteljstva.
TUZLA– Policajci iz Tuzle u pone-
djeljak su prijepodne evakuirali
zgradu Srednje ekonomske škole
u tom gradu nakon što je netko
lažno dojavio da je tamo postav-
ljena bomba. Kako se doznaje,
dojava je upućena oko 10 sati.
Policajci su brzo pregledali
zgradu. Ispostavilo se da je riječ o
lažnoj dojavi. O svemu je obavije-
šten i dežurni tužitelj. Trenutačno
se radi na otkrivanju toga tko stoji
iza ove lažne dojave. Prije nekoliko
dana bila je upućena lažna dojava
o bombi i u zgradi Mješovite sred-
nje kemijske škole u Tuzli.
Sedmero ozlijeđenih... Bizaran slučaj
Sedmero ozlijeđenih... Tučnjava
Sedmero ozlijeđenih... Uskoro suđenje
Sedmero ozlijeđenih... Optužnica protiv Dragana Radića
Sedmero ozlijeđenih... Pokrenuta istraga
• Piše: M. Beker
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Edis Rasto-
der (22) uhićen je u ponedje-
ljak popodne u akciji pripad-
nika Odjela za borbu protiv
narkomanije MUP-a nakon
što su pretresima objekata
koje on koristi pronašli arse-
nal oružja i oko tri kilograma
marihuane.
Rastoder je jučer tijekom
dana, nakon kriminalističke
obrade, predan u nadležnost
Županijskom tužiteljstvu.
Edisov otac, Esad Rasto-
der, uhićen je krajem travnja
kada je preko međunarodnog
graničnog prijelaza Uvac iz
Srbije u prtljažniku Merce-
desa pokušao prokrijumča-
riti gotovo pet kilograma
skunka zapakiranog u 16
paketa. Esadovo privođenje
uslijedilo je nakon razmjene
operati vni h podataka
između Odjela za borbu pro-
tiv droge MUP-a i pripadnika
Granične policije.
Povodom ove uspješne
akcije, jučer je u MUP-u odr-
žana i konferencija za novi-
nare na kojoj su prezentirani
oduzeti droga i oružje.
Zaplijenjeno je osam
pištolja, dva ručno pravljena
pištolja “olovke” za malokali-
barsku municiju, 249 metaka
raznog kalibra, puška s optič-
kim nišanom, “kalašnjikov”
u dijelovima, cijev sa zatvara-
čem od puške M48, okvir od
automata “hekler” i četiri
prigušivača. Među oružjem
je posebno upadljiva bila
snajperska puška, ali i pišto-
lji s prigušivačima pogodni za
podmukle likvidacije, te dva
pištolja olovke koje po svom
izgledu nisu upadljive i lako
se mogu sakriti i koristiti.
Osim oružja, u objektima
koje koristi u Novom Sara-
jevu i Novom gradu policajci
su pronašli i tri kilograma
marihuane, paketić marihu-
ane pripremljen za prodaju,
vagu za mjerenje te ambalažu
za prepakiranje droge i elzet
ključ. Načelnik Odjela krimi-
nalističke policije Džafer
Hrvat je rekao da je privedeni
mladić dio organizirane sku-
pine, koja se bavi različitim
oblicima uličnog kriminala i
da je i ranije bilo privođenja
članova ove skupine. Njego-
vim uhićenjem prekinut je
obiteljski biznis kojim su se
otac i sin već duže vremena
bavili. Oni su se osim droge
bavili i prijevozom i prodajom
oružja. Pretpostavlja se da je
odlaskom oca u pritvor Edis
preuzeo posao te razgranao
mrežu uličnih prodavača
droge. Pored toga, ustanov-
ljeno je da Edis Rastoder
nema bh. državljanstvo te da
u našoj zemlji boravi ilegalno.
SARAJEVO Priveden Edis Rastoder, zaplijenjena tri kilograma droge
Sin preuzeo obiteljski
biznis drogom i oružjem
LJUBUŠKI – Iz Općin-
skog suda u Ljubuškom jučer
su priopćili kako su raspisali
tjeralicu za 49-godišnjim
Antom Lavrićem iz Gornjih
Radišića koji se nije odazi-
vao na ročišta pred ovim
Sudom. Nakon što se Lavrić
nije pojavio na zakazanom
ročištu, u Sudu su odlučili
raspisati tjeralicu za njim. U
potragu za njim su bili
poslani sudski policajci koji
su ga tražili na njegovoj kuć-
noj adresi, no tamo ga nisu
našli.
Policajci su pak saznali
da je Lavrić napustio BiH te
otišao u Njemačku. Stoga je
nadležni sudac stavio svoj
potpis na tjeralicu te je donio
odluku o pritvoru za bje-
gunca. Ako se Lavrić pojavi
u BiH, prijeti mu mjesec
dana iza rešetaka.
“Raspisana je tjeralica za
njim te mu je određen pritvor
koji će trajati od dana lišenja
slobode do objave presude, a
najduže 30 dana”, priopćeno
je jučer na internetskoj stra-
nici Opći nskog suda u
Ljubuškom. Inače, Lavrić se
u sudnici trebao pojaviti
zbog prijetnji. Naime, prije-
tio je jednom Ljubušaku da
će mu ubiti sina. Ljubušak je
te prijetnje prijavio Policij-
skoj upravi u Ljubuškom.
“Optuženom je stavljeno
na teret da je poči nio
kazneno djelo ugrožavanja
sigurnosti”, kažu u ljubuš-
kom Općinskom sudu.
Općinski sud u Ljubuškom raspisao tjeralicu za Antom Lavrićem
Nije se pojavio na Sudu već pobjegao u Njemačku
Edis Rastoder (22) preuzeo je obiteljski biznis oko trgovine drogom i oružjem
nakon što mu je otac uhićen u travnju zbog krijumčarenja pet kilograma skunka
g g
U prvih pet mjeseci 2012. godine MUP
Sarajevske županije je zaplijenio oko
41 kilogram marihuane, 1,7 kilograma
heroina i pola kilograma amfetamina.
Sva droga je bila namijenjena za pro-
daju na tržištu Federacije BiH.
“Podneseno je oko 80 prijava za
kazneno djelo neovlaštene proizvod-
nje i prodaje opojnih droga, a 13 osoba
je predano Županijskom tužiteljstvu u
Sarajevu”, kazao je Džafer Hrvat,
načelnik Odjela krim policije MUP-a.
S jučerašnje konferencije za novinare uzgradi MUP-a Sarajevske županije
21
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Crna Kronika
BANJA LUKA – Zoran Ćopić, kon-
troverzni biznismen, kojem se
sudi zbog sumnje da je prao
novac zarađen od trgovine dro-
gom, jučer je u banjolučkom
Okružnom sudu rekao da mu je
savjest čista. On je priznao da je
bio u poslovnim odnosima s crno-
gorskim narkobosom Darkom
Šarićem, ali je kazao da u to vri-
jeme nije znao čime se Šarić bavi.
“Sa Šarićem sam ušao u posao
kada sam pokušavao prodati
tvrtku Mitosrem u Srbiji. Zakazao
sam sastanak sa Šarićem kako bi
vidio želi li on kupiti Mitosrem.
Dogovorili smo cijenu od 27 mili-
juna eura”, rekao je Ćopić dodavši
da je tek kasnije saznao za Šari-
ćeve sumnjive poslove s drogom.
“Nisam znao čime se on bavi dok
mediji nisu počeli pisati o zapljeni
droge u Urugvaju i da ga s tim
povezuju. O tome sam pričao sa
Šarićem i on je rekao da su to laži
i da on nema veze s tim”, tvrdi
Ćopić. Potvrdio je da je poslovao
sa Šarićem te da mu je pomogao
u kupnji Mitosrema. Podsjetimo,
Ćopiću se sudi pod optužbom da
je prao novac koji mu je dao crno-
gorski narkobos, a koji je bio
zarađen od trgovine kokainom.
SARAJEVO - Jasmin Bašić (21) iz
Doboja, nastanjen u Sarajevu,
priveden je u ponedjeljak ujutro
zbog krađe u poslovnim prosto-
rijama Market Union, u Kranjče-
vićevoj ulici u centru Sarajeva. O
Bašićevom uhićenju policija je
obavijestila tužitelja Županijskog
tužiteljstva u Sarajevu, a Bašić je
predan u Odsjek za zadržavanje
osoba lišenih slobode MUP-a.
TUZLA – Senija Smajić, 40-godiš-
nja žena iz Tuzle, umrla je nedje-
lju u tuzlanskoj bolnici. Liječnici
su se tri tjedna borili za njezin
život. Senija je u bolnicu dove-
zena sredinom prošlog mjeseca
nakon što ju je udario automobil
na cesti u tuzlanskom naselju
Krojčica. Ona je kobnog dana
hodala cestom kada ju je pokosio
automobil Golf II. Sudar je bio
tako silovit da je Senija bila odba-
čena čak 30 metara dalje od
mjesta sudara. Da stvar bude
gora, nakon sudara se čak pola
sata čekalo da Hitna pomoć dođe
na mjesto nesreće. Žena je za to
vrijeme bespomoćno ležala na
cesti. U tuzlanskom Univerzitet-
skom kliničkom centru jučer su
potvrdili da je Senija umrla. Ona
je, inače, radila kao spremačica u
UKC-u Tuzla gdje je na kraju i
okončala svoj život.
BOS. KRUPA - Državljanin Fran-
cuske Miljuš Milan (1938.) porije-
klom iz Bosanske Krupe, poginuo
je ispod vlastitog vozila prilikom
korištenja odmora u domovini.
Nesreća se dogodila u nedjelju
navečer. Neslužbeno saznajemo
da se Milan zavukao se ispod
automobila radi opravka, ali ga
nije zakočio te ga je vozilo prega-
zilo. -Konačne informacije istrage
imat ćemo nakon što se obavi
obdukcija (zakazana u utorak) i
nakon izvješća prometnog vje-
štaka, ali je sve izvjesnije da se
ovdje ipak radilo o nesreći, kazala
je tužiteljica Jovanka Sovilj iz
Bihaća.
Optuženi Ćopić kao svjedok
Tvrdi da mu je
savjest čista
Priveden 21-godišnjak
Provalio u Market
Union i pokrao ga
Nije bilo spasa
Preminula tri tjedna
nakon nesreće
Nesretan slučaj
Čovjeka pregazio
vlastiti automobil
MOSTAR Osumnjičeni za ubadanje djevojčice predan Tužiteljstvu
Ubodena učenica danas bi
mogla biti puštena iz bolnice
Petnaestogodišnji H. B. jučer je predan u nadležnost Županijskog tužiteljstva. Protiv njega je
policija podnijela izvješće zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva. Danas odluka o pritvoru
• Piše: N. Dedić
• ckronika@dnevni-list.ba
MOSTAR – Petnaestogo-
dišnji H. B., osumnjičen da je
u ponedjeljak nožem ubo
svoju vršnjakinju N. U. u bli-
zini teniskih terena u Sjever-
nom logoru, jučer je predan u
nadležnost Županijskog
tužiteljstva gdje ga je ispitao
tužitelj Adis Nuspahić.
Prethodno je nad njim
izvršena kriminalistička
obrada u policijskim prosto-
rijama uz nazočnost rodite-
lja.
Srećko Bošnjak, načelnik
Odjela kriminalističke poli-
cije MUP-a HNŽ-a rekao nam
je da će protiv maloljetnika
biti podneseno izvješće zbog
kaznenog djela pokušaja
ubojstva, a o daljnjim mje-
rama protiv istog odlučuje
nadležno Tužiteljstvo.
“Od osumnjičene osobe je
uzet iskaz na okolnosti poči-
njenog kaznenog djela, a
saslušat će se i oštećena
osoba”, rekao nam je Boš-
njak. O prijedlogu za određi-
vanje pritvora ili puštanju na
slobodu maloljetnika, odlučit
će tužitelj nakon saslušanja
Petnaestogodišnja N. U. nije
životno ugrožena i nalazi se
na liječenju u Regionalnom
medicinskom centru “Dr.
Safet Mujić” u Mostaru. U toj
zdravstvenoj ustanovi
doznali smo da bi djevojka
možda već danas mogla biti
puštena na kućno liječenje.
Dr. Braco Hajdarević, šef
kirurgije RMC-a, potvrdio je
za Dnevni list da je u pitanju
lakša tjelesna ozljeda.
“Konstatacija je da se
radi o lakšoj tjelesnoj ozljedi.
Riječ je o ubodnoj rani u pre-
djelu grudnog koša, a vrlo
brzo će djevojka biti puštena
na kućnu njegu, jer vitalni
organi nisu ozlijeđeni”, rekao
nam je dr. Hajdarević.
Podsjećamo, djevojčica N.
U. rođena 1997. godine teško
je ozlijeđena u ponedjeljak u
blizini teniskih terena u Sje-
vernom logoru kada ju je
nožem ubo njezin vršnjak H.
B. Policija je prijavu o ovome
događaju dobila oko 13.20
sati i to iz mostarske Hitne
pomoći. Učenica je za to vri-
jeme nakon pružene prve
pomoći prevezena u Regio-
nalni medicinski centar “Dr.
Safet Mujić” u Mostaru. Poli-
cija je vrlo brzo identificirala
spomenutog maloljetnika
koji je i priveden. O motivu
napada ni jučer nije bilo
govora u policiji i tužiteljstvu.
• Piše: I. Herceg
• ckronika@dnevni-list.ba
TREBINJE – Osmero
ljudi, među kojima je i jedan
policajac, uhićeno je jučer
ujutro u velikoj policijskoj
akciji kodnog imena “Valter”
zbog sumnje da su ilegalno
preprodavali cigarete na
području Hercegovine. Istra-
žitelji iz MUP-a Republike
Srpske upali su jučer u kuće
osumnjičenih trgovaca ciga-
retama u Bijeljini i na širem
području Trebinja te su ih
redom uhićivali.
“Kuće su im pretražene
te je nađeno ukupno 4200
kutija s cigaretama”, rekao je
jučer novinarima Dragan
Nosović, načelnik Centra
javne sigurnosti Trebinje. On
je dodao da su policajci zapli-
jenili i jedan automobil Pas-
sat. Kako doznajemo, uhi-
ćeni pol icajac je Mirko
Dubljević koji radi u Policij-
skoj postaji za sigurnost
prometa u Gacku. On se
povezao s ilegalnim trgov-
cima cigareta koji su cigarete
prodavali na području Bileće,
Berkovića i Gacka. Policija je
jučer uhitila većinu članova
ove kriminalne skupine, a
jedan osumnjičeni je uspio
pobjeći. Jučer su, osim poli-
cajca Dubljevića, privedeni i
Zoran Jokanović, Dubravko
Inić, Radivoje Bajević te Dra-
gan Vujović koji žive u Bileći,
kao i Vojislav Dragičević iz
Berkovića, te Rade Predić i
Tešo Rančić iz Bijeljine.
Traga se za muškarcem čiji
su inicijali M. I. U jučerašnjoj
policijskoj akciji sudjelovalo
je oko 70 policajaca koji su
pretraživali kuće osumnjiče-
nih. Pretraženo je ukupno 12
lokacija, od čega se 10 nalazi
na području koje pokrivaju
policajci iz CJS Trebinje, dok
se dvije nalaze na području
CJS Bijeljina. U policiji su
potvrdili da se akcija “Valter”
počela provoditi još prije šest
mjeseci te da je otada doku-
mentirano šest kaznenih
djela nedopuštene trgovine u
kojoj je sudjelovalo devet
osoba. Tijekom posljednjih
mjeseci, u sklopu ove akcije
zaplijenjeno je 30.000 kutija
cigareta. Policijski načelnik
Nosović jučer je rekao da su
vođe skupine nabavljali
velike količine cigareta te da
su potom organizirali mrežu
preprodavača čime su stekli
desetke tisuća maraka mate-
rijalne koristi. Ilegalnom
prodajom su oštetili prora-
čun Republike Srpske. Kao
vođe skupine spominju se
Zoran Jokanović i odbjegli
muškarac M. I.
Istraga u ovom slučaju će
se nastaviti. Što se tiče
osumnjičenog pol icajca,
njemu slijedi suspenzija i
kazneni postupak. Protiv
njega je već podnesen i
zahtjev za pokretanje inter-
nog postupka. Svi osumnji-
čenici bi trebali biti ispitani
u prostorijama Okružnog
tužiteljstva u Trebinju. Pored
cigareta, policajci su jučer
zaplijenili i određenu koli-
činu naoružanja te mobilnih
telefona.
Pored telefona, zaplije-
njena je ostala oprema koja
bi mogla doprinijeti rasvjet-
ljavanju ovog djela, kažu u
policiji. Inače, kazna koja je
predviđena za kazneno djelo
nedopuštene trgovine se
kreće između jedne i osam
godina zatvora. Povodom
jučerašnje akcije oglasio se i
ministar unutarnjih poslova
RS-a Stanislav Čađo. On je
rekao da je ova akcija dijelom
nastavak operativne aktiv-
nosti “Proljeće”, koju provodi
MUP Republike Srpske s
ciljem sprječavanja i borbe
protiv korupcije i dio realiza-
cije akcijskog plana MUP-a i
Vlade za borbu protiv korup-
cije. Istaknuo je da se to
odnosi na policijskog službe-
nika iz Policijske postaje
Gacko i podsjetio da ovo nije
prvi slučaj lišavanja slobode
inspektora policije.
AKCIJA MUP-a RS-a Osmero privedenih na području Hercegovine zbog ilegalne trgovine
U kriminalnoj
skupini bio je i
jedan policajac
Među osam osoba
osumnjičenih za
krijumčarenje
cigareta, našao se i
jedan policajac iz
Policijske postaje za
sigurnost prometa
u Gacku
KRIJUMČARI CIGARETA
“PALI”
Privedeni su policajac
Mirko Dubljević, Zoran
Jokanović, Dubravko
Inić, Radivoje Bajević,
Dragan Vujović,
Vojislav Dragičević,
te Rade Predić i
Tešo Rančić
U jučerašnjoj
policijskoj akciji
sudjelovalo je oko 70
policajaca koji su
pretraživali kuće
osumnjičenih.
Pretraženo je ukupno
12 lokacija, od čega
se 10 nalazi na
području koje
pokrivaju policajci iz
CJS Trebinje, dok se
dvije nalaze na
području CJS Bijeljina
Privođenje jednog odosumnjičenih
22
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Svijet
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t “Ne želim to komentirati. U principu se ne bojim jer sam svjesna rizika svog
posla. Toga će uvijek biti i susretat ću se s time jer se ne sviđa svima što i
kako radim”, rekla je ministrica zaštite okoliša Mirela Holy putujući poslovno
u Split o prijetnjama ubojstvom, piše 24 sata. Holy navodno prijete jer želi
uvesti reda u sustav otkupa PET ambalaže, a u tijeku je sigurnosna procjena
o tome koliko su te prijetnje ozbiljne te je li joj potrebna policijska zaštita.
Afera ‘Vatileaks’
‘Papu neće zastrašiti skandal
zbog curenja dokumenata’
Putin u Kini
Rusija i Kina protiv intervencije u Siriji
Zbog zračnog napada u studenome 2011.
Pakistan traži isprike SAD-a
RIM - Zamjenik pape Benedikta
XVI. kardinal Tarcisio Bertone
osudio je nastavak curenja tajnih
dokumenata iz Vatikana i kazao
da papa nije zastrašen. On je
rekao za državnu televiziju RAI da
papa Benedikt XVI. nije zastrašen
“organiziranim” i “žestokim”
iznevjeravanjem povjerenja. Ovo
je prvi put da je kardinal Bertone,
državni tajnik Vatikana, javno
iznio svoj komentar o skandalu
nazvanom “Vatileaks”. Bertone
je rekao da su usprkos skandalu
papini suradnici ujedinjeni i stoje
iza njega. Tajni papiri otkrili su
veliko rivalstvo između ključnih
osoba u Vatikanu, a poznavatelji
skandala tvrde da je curenje
dokumenata bio pokušaj izbaci-
vanja Bertonea, za kojeg neki
tvrdi da ima prevelik utjecaj.
Detalji tajnih dokumenata objav-
ljeni su u talijanskom tisku i u
nedavno objavljenoj knjizi, a
odnose se na probleme crkve s
porezom, seksualno zlostavljanje
djece i pregovore s tvrdolinija-
šima.
Prema izvještavanju talijanskih
medija, kardinali nezadovoljni
papom stoje iza cijele afere, jer
spremaju svog odabranog kandi-
data za budućeg papu.
PEKING - Peking i Moskva protive
se stranoj intervenciji ili nasilnoj
promjeni režima u Siriji, ponovila
je Kina jučer kada je ruski pred-
sjednik Vladimir Putin počeo
trodnevni posjet Pekingu, gdje će
sudjelovati na summitu o sigurno-
sti te razgovarati o Siriji, Iranu i
jačanju opsežne ekonomske
suradnje tih dviju velikih sila. Kina
i Rusija, obje stalne članice Vijeća
sigurnosti UN-a, blokirale su
napore zapadnih sila da osude ili
pozovu na povlačenje s vlasti sirij-
skog predsjednika Bashara al-
Assada čije su snage, prema
podacima UN-a, ubile više od
10.000 ljudi od ožujka prošle
godine. Te dvije zemlje u bliskom
su kontaktu oko Sirije i drže da
hitno treba okončati nasilje, te da
politički dijalog treba početi što je
prije moguće, rekao je jučer gla-
snogovornik kineskog ministar-
stva vanjskih poslova Liu Weimin
na dnevnom brifingu.
“Obje strane protive se vanjskoj
intervenciji u Siriji i protive se
promjeni režima silom”, kazao je
Liu.
WASHINGTON - Washington se
mora ispričati zbog zračnog
napada u studenome 2011. u
kojem su poginula 24 pakistanska
vojnika kako bi mu Pakistan otvo-
rio ceste za opskrbu NATO-a
prema Afganistanu, rekla je paki-
stanska ministrica vanjskih
poslova Hina Rabani Kar za časo-
pis Foreign Policy. Pakistan
zabranjuje prolaz cestovnih
konvoja NATO-a po svome terito-
riju posljednjih šest mjeseci kao
odgovor na smrt 24 svoja vojnika
koji su stradali u američkim zrač-
nim napadima na pakistanski
pogranični položaj u Salali.
‘To je nešto što je trebalo biti
učinjeno istoga dana kada se
dogodio izgred i nešto što par-
tnerstvo ne samo traži već i
zahtijeva’’, izjavila je Kar za časo-
pis Foreign Policy, govoreći o
isprikama Washingtona. Povje-
renstvo pakistanskog parlamenta
službeno je u ožujku tražilo
isprike, na što Sjedinjene Države
još nisu odgovorile. (Hina)
OSLO Suđenje norveškom masovnom ubojici Andersu Behringu Breiviku
Breivik u djetinjstvu
zamrzio muslimane
I Crkva, ali i država, morat će plaćati za nefunkcionalnu imovinu
Pričao je o seriji incidenata koje je on, ili njemu bliski ljudi doživio, s muslimanima
među kojima su šamaranje, tučnjave, pokušaji krađa i čak je spomenuo tri silovanja
• Piše: G. Šimunović, agencije
• svijet@dnevni-list.ba
OSLO - Suđenje norveš-
kom masovnom ubojici
Andersu Behringu Breiviku
iz dana u dan privlači pozor-
nost svjetskih medija, ali čini
se kako neki od glavnih
aktera tog suđenja nisu svje-
sni kolika je zapravo ta
pozornost.
Sudac igrao pasijans
Breivik gotovo svakod-
nevno sjeda pred petero-
člano sudsko vijeće koje će
odlučiti je li 22. srpnja kada
je u dva napada ubio 77 ljudi
33-godišnji antiislamist bio
uračunljiv ili ne, a čini se
kako je nekima od članova
tog istog vijeća suđenje već
dosadilo, i dokazi koji im se
izlažu kao da uopće nisu
bitni.
Tako je tijekom prekjuče-
rašnjeg ročišta, dok je Brei-
vik pričao o ‘strašnim’ napa-
dima muslimana na njega
tijekom djetinjstva, član
sudskog vi j eća Er nst
Henning Eielsen na svom
laptopu igrao pasijans.
Eielsen nije zanijekao
igranje igrica na prijeno-
snom računalu jer se na
snimci objavljenoj u norveš-
kim medijima vrlo jasno vidi
kako se zaigrao, a glasnogo-
vornica suda pokušala je
spasiti situaciju tvrdeći kako
svaki od sudaca pozorno
prati suđenje, ali eto ‘postoje
različiti načini koncentra-
cije’.
Incidenti s muslimanima
Tijekom prekjučerašnjeg
ročišta Breivik se, prenosi
BBC, prisjetio kako mu je
kao sedmogodišnjaku otac
prijatelja Turčina uništio
bicikl te kako ga je kao
15-godišnjaka pakistanski
vozač ošamario jer je pravio
gluposti tijekom vožnje pod-
zemnom željeznicom. Pričao
je i o seriji drugih incidenata
koje je on, ili njemu bliski
ljudi doživio, s muslimanima
među kojima su šamaranje,
tučnjave, pokušaji krađa i
čak je spomenuo tri silova-
nja. Novine Verdens Gang su
napisale da su policiji sve tri
djevojke spomenute kao
žrtve silovatelja muslimana
negirale Breivikove navode.
“Odvojeno gledano, sve
te epizode nisu bile toliko
ozbiljne”, rekao je Breivik na
sudu, ali je dodao da je sve to
zajedno doprinijelo formira-
nju njegova stava o muslima-
nima. Kazao je da je većina
ljudi koji su sudjelovali u tim
incidentima dobila stanove
od države. Napao je medije
zato što nisu izvještavali o
tim događajima. Potvrdio je
i da je imao i pozitivna isku-
stva s muslimanima.
“Vrlo su lojalni”, rekao je
Breivik te dodao kako im je
čast vrlo važna.
“Prvi su koji će pomoći,
ako izbije sukob”, rekao je
Breivik.
Ministar financija u Vladi RH Slavko Linić najavio oporezivanje Crkve
ZAGREB - Mi nistar
financija u hrvatskoj Vladi
Slavko Linić u intervjuu za
Nacional osvrnuo se na pad
BDP-a, poreze, krizu, kolek-
tivne ugovore i što Vlada
planira ukinuti javnom sek-
toru te brojna druga gospo-
darska pitanja, a najavio je i
oporezivanje Crkve.
“Sve mora biti u funkciji.
Jasno je da će i Crkva morati
plaćati za nefunkcionalnu
imovinu, ali i država. Svi
moraju platiti jer moramo
osigurati stabilne prihode
jedinicama lokalne samou-
prave. Ustavni sud je srušio
naš prijašnji zakon koji je
penalizirao imobiliziranu
imovinu, ali ovaj put nećemo
raditi kazneni zakon i neće
pasti”, najavio je Linić te
dodao kako u Hrvatsku ovog
mjeseca dolaze stručnjaci
MMF-a i Svjetske banke za
oporezivanje imovine.
“Ne trebaju se bojati oni
koji imovinu koriste, gra-
đani kojima je stan potreba.
Nitko neće plaćati više nego
dosad kroz komunal ne
naknade. Ali oni koji imovi-
nom spekuliraju, moraju
platiti više”, poručio je Linić,
koji nema u vidu ni smanje-
nje PDV-a.
Linić je kazao kako je
očekivao pad BDP-a u
prvom tromjesečju, ali ne
ovako visok. Krivnju za to
još jednom je svalio na ener-
getski sektor.
“To nema veze s krizom,
nego lošim vođenjem javnih
tvrtki”, rekao je ministar.
Tijekom prekjučerašnjeg
ročišta, dok je Breivik
pričao o ‘strašnim’
napadima muslimana na
njega tijekom
djetinjstva, član sudskog
vijeća Ernst Henning
Eielsen na svom laptopu
igrao je pasijans
Sudac igra pasijans
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba 23
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu istaknuo je u
njemačkom tisku da su za Izrael jako važne podmornice
kupljene u Njemačkoj, koje bi, kako piše Der Spiegel,
mogle nositi nuklearne bojeve glave. Ovom prodajom
Njemačka je pokazala da je sigurnost Izraela za nju
važna, rekao je Netanyahu u intervjuu za list Bild.
Europska komisija je priopćila kako je i
dalje “uvjerena” da Cipar može izbjeći
upućivanje zahtjeva za financijsku
pomoć iako je guverner Centralne
banke te zemlje Panicos Demetriades
rekao da postoji i ta mogućnost.
JP HT d.d. Mostar objavljuje dopunu Općih uvjeta pružanja telekomunikacijskih usluga.
U članak 78. dodaje se stavak koji glasi:
„Ukoliko je ugovor zaključen izvan poslovnih prostorija korisnik ima pravo raskinuti
ugovor slanjem pisane obavijesti, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, na
adresu sjedišta JP HT Mostar.“
Dopuna Općih uvjeta pružanja telekomunikacijskih usluga, na koju je Regulatorna
agencija za komunikacije izdala suglasnost broj 05-29-1223-2/11 od 31.05.2012. godine,
primjenjuje se mjesec dana nakon objave.
Ostale odredbe Općih uvjeta pružanja telekomunikacijskih usluga su ostale
nepromijenjene i u cijelosti se nalaze na web stranici www.hteronet.ba.
VUKOVAR- Predsjednik
Republike Hrvatske Ivo Josi-
pović osvrnuo se na smjenu
sada već bivšeg guvernera
Hrvatske narodne banke
Željka Rohatinskog.
' Željko Rohatinski u
Hrvatskoj uživa veliki ugled,
no Vlada je ta koja odlučuje i
njihova odluka o smjeni
guvernera HNB-a je legiti-
mna', zaključio je Ivo Josipo-
vić tijekom jučerašnjeg služ-
benog posjeta Vukovaru.
Na pitanje smatra li da je
u redu da se čovjeku koji 12
godina obnaša funkciju
guvernera odluka o smjeni
priopći preko telefona, Josi-
pović nije želio odgovoriti.
'Takvo nešto nisam čuo
pa ne želim komentirati',
rekao je. Nije želio komenti-
rati ni potencijalnog nasljed-
nika Željka Rohatinskog,
Borisa Vujičića, kao ni nje-
gove navodne najave o deval-
vaciji kune.
'O tome nema nikakve
službene objave', rekao je
Josipović. U Vukovaru se
osvrnuo i na novog predsjed-
nika Srbije Tomislava Niko-
lića.
'Odnosi Srbije i Hrvatske
napredoval i su zadnji h
godina i nadam se da će tako
i ostati. O Tomislavu Niko-
liću sam već sve rekao', rekao
je Josipović. U Vukovaru su
predsjednika ponovno upo-
zorili kako je za otvaranje
jednog pogona bilo potrebno
čak 90 dozvola. On je još jed-
nom naglasio kako je smanji-
vanje administracije hitno
potrebno kako bi se pokre-
nula proizvodnja i ubrzale
strane investicije.
Komentar predsjednika Hrvatske o odlasku guvernera HNB-a Rohatinskog
Josipović:' Vlada je ta koja odlučuje i njihova
odluka o smjeni guvernera je legitimna'
• Piše: G. Šimunović, agencije
• svijet@dnevni-list.ba
BEOGRAD - Tko će
formirati Vladu Srbije i tko s
kim i kada pregovara i dalje
je najaktualnija politička
tema u zemlji.
Potpredsjednica Socija-
lističke partije Srbije Slavica
Đukić-Dejanović izjavila je
jučer da Socijalistička par-
tija Srbije Ivice Dačića još ne
razmišlja o dogovoru sa Srp-
skom naprednom strankom
Tomislava Nikolića, jer im je
prioritet razgovor s Demo-
kratskom strankom Borisa
Tadića, kao i da socijaliste i
Liberalno demokratsku par-
tiju Čedomira Jovanovića,
koji za njih nije neprihvatljiv
partner, dijele samo dvije
sporne točke - Kosovo i
Republika Srpska.
I europska i nacionalna
politika
Đukić-Dejanović je za
srpski dnevni list "Pres"
rekla da je dogovor o politici
vlade više nego ozbiljno
državno pitanje i podsjetila
da socijalisti žele voditi i
europsku i nacionalnu poli-
tiku.
"Socijaliste i LDP dijele
samo dvije sporne točke,
Kosovo i Republika Srpska.
Kako bismo donijeli defini-
tivnu odluku o sudjelovanju
u toj vladi, svaka od stra-
naka iz naše koalicije Socija-
lističke partije Srbije (SPS),
Partije ujedinjenih penzio-
nera (PUPS) i Jedinstvene
Srbije (JS) mora imati odgo-
varajuće sastanke stranač-
kih foruma, koji će to potvr-
diti", rekla je Dejanović.
Gostujući na televizije
B92, potpredsjednica SPS-a
je ponovno ukazala na pro-
cjenu SPS-a da ima mnogo
dodirnih točaka s DS-om i
da je socijalistima i dalje cilj
formirati vladu s demokra-
tima.
"Naša procjena je da
imamo mnogo dodirnih
točaka s DS-om i, u krajnjem
slučaju, naš cilj je i dalje for-
mirati vladu s DS-om", rekla
je Đukić-Dejanović.
Vlada do kraja lipnja
Đukić-Dejanović kaže i
da poziv lidera SNS-a Alek-
sandra Vučića socijalistima
na razgovore o formiranju
vlade doživljava kao protoko-
laran i ponavlja da nije pri-
mjereno započinjati prego-
vore sa SNS-om dok ne
završe razgovore s demokra-
tima.
Prema njezinim procje-
nama, kao bivše predsjed-
nice Skupštine Srbije, skup-
ština bi mogla do kraja biti
konstituirana u prvoj polo-
vici lipnja, a Srbija do kraja
mjeseca dobiti vladu.
"Dok se ne formira vlada,
normalno je da svi sa svima
dogovaraju, da se vidi gdje
ima parlamentarne većine.
Ali, normalno je da prvo
završimo razgovore s našim
koalicijskim partnerima i s
onima s kojima smo dogovo-
rili postizbornu koaliciju, a
to je DS", napomenula je
Dejanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Niko-
lić sastao se s patrijarhom srp-
skim Irinejom kod kojeg je, kako
je rekao, išao po blagoslov i savjet
u teškim vremenima.
"Vremena su teška i savjet nije na
odmet, posebno savjet mudrih
ljudi", rekao je preksinoć Nikolić
i dodao da se nada da će i oni koji
odlučuju o tome kakva će vlada
biti ići po savjet kod mudrih ljudi.
Nikolić je poslije skoro dvosatnog
razgovora s patrijarhom u zgradi
Patrijaršije SPC-a rekao da se
nada da će vrlo brzo biti formi-
rana vlada Srbije i istaknuo da
građani neće imati razumijevanja
za one koji se tim poslom bave, a
ne mogu ga uraditi.
"Nadam se da će ovo biti posljed-
nji tjedan u kojem će Srbija gubiti
vrijeme", kazao je novinarima
predsjednik Srbije poslije skoro
dvosatnog razgovora s patrijar-
hom Irinejem u zgradi Patrijaršije
SPC-a u Beogradu.
Nikolić je izrazio nadu i da će vrlo
brzo biti u mogućnosti povjeriti
mandat "onima koji će mu reći da
mogu formirati vladu".
Nikolić
išao kod
patrijarha
po savjet
SRBIJA Formiranje vlade i dalje najaktualnija tema u zemlji
Naš cilj je i dalje formirati vladu s
DS-om, rekla je Đukić-Dejanović,
potpredsjednica SPS-a
Socijalistima cilj
vlada s demokratima
Prema procjenama
Đukić-Dejanović, kao
bivše predsjednice
Skupštine Srbije,
skupština bi mogla do
kraja biti konstituirana
u prvoj polovici lipnja,
a Srbija do kraja
mjeseca dobiti vladu.
SlavicaĐukić Dejanović,
potpredsjednica SPS-a
Biznis
24
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim
osobama u Hrvatskoj za ožujak ove godine iznosila je 5499 kuna, što je
nominalno 2,5 posto više, a realno 1 posto više u odnosu na veljaču. U
odnosu na ožujak 2011., prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u
pravnim osobama za ožujak 2012. bila je nominalno viša za 0,3 posto.
Počeo Međunarodni sajam
energije, industrije, rudarstva
Gospodarski rast treba bit stupnjevit
Poticaj bh. proizvođačima
za razvoj novih projekata
Jedinstven u regiji
Mons. Topić u Lisabonu
Danas počinje Tea-fest
TUZLA - Međunarodni sajam ener-
gije, industrije, rudarstva počeo je
jučer u Tuzli, a svečano ga je otvorio
premijer FBiH Nermin Nikšić. Riječ
je o sajmu koji je po svom programu
i nomenklaturi izlaganja jedinstven
u regiji na kojem se predstavlja više
od 80 izlagača iz Bosne i Hercego-
vine, Hrvatske, Srbije, Slovenije,
Poljske, Češke i Austrije. Sajam je
okupio najznačajnije institucije i
kompanije iz BiH koje se bave
eksploatacijom i distribucijom ener-
gije.
U sklopu sajma, sutra će se održati
i Međunarodna konferencija
ENERGA, koja je prilika da stručnjaci
iz prakse, predstavnici nevladinih
organizacija, institucija vlasti, bh. i
inozemnih istraživačko-razvojnih i
obrazovnih institucija, prezentiraju
svoja razmišljanja, ciljeve i dosti-
gnuća u implementaciji temeljnih
odrednica u sektoru energetike.
LISABON - Predsjednik Hrvatskog
kulturnog društva Napredak
mons. prof. dr. Franjo Topić,
zajedno s članovima Središnje
uprave vlč. mr. Lukom Brkovićem
i g. Draganom Gučaninom boravili
su u Lisabonu na međunarodnoj
konferenciji “Strategija za Europu
2020.”. Topić je govorio o potrebi
umjerenosti zahtjeva Europljana,
te da je to jedan od putova izbje-
gavanja kriza, naročito po pitanju
trenutačne krize u Europi te je
naglasio i upozorio da gospodar-
ski rast treba biti stupnjevit. Kon-
ferenciju je organizirao Međuna-
rodni centar za formaciju radnika
u industriji i energetici (CIFOTIE) iz
Lisabona, u suradnji s krovnom
europskom organizacijom za pita-
nja rada i socijalnog dijaloga
(EZA).
SARAJEVO - Više od 60 tvrtki iz
naše zemlje, ali i Srbije, Crne Gore
i Hrvatske okupit će se danas u
Sarajevu, na Trgu oslobođenja-
Alija Izetbegović, na 10. međuna-
rodnom festivalu čaja i ljekovitog
bilja - Tea-festu. Glavni cilj ove
manifestacije je, kako je najav-
ljeno, unapređenje poslovnih veza
i uspostavljanje kontakata između
svih zainteresiranih pojedinaca i
organizacija u oblasti herbalnog
sektora.
- Jedan od naših ciljeva je da
pomognemo u afirmaciji sakuplja-
nja, plantažiranja i prerade ljeko-
vitog bilja u BiH, jer to ima ogro-
mne efekte na zapošljavanje u
ruralnim sredinama, ističe Samira
Katica-Arnautović, direktorica
Festivala. Ona je naglasila
uspješnu suradnju sa USAID/SIDA
FARMA projektom, koji će u okviru
Festivala promovirati potporu koju
daju bh. proizvođačima za razvoj
novih projekata.
Svjetska banka predviđa značajno usporavanje gospo
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Prema
nov om izvješću Svjetske
banke, objavljenom jučer,
šest zemalja jugoistočne
Europe (SEE6) suočeno je s
naglim usporavanjem gospo-
darskog rasta u 2012. jer su i
pojačane neizvjesnosti u
eurozoni.
- Nakon rasta od 2,2
posto u 2011. rani pokazatelji
ukazuju na to da će SEE6
imati znatno sporiji rast od
1,1 posto u 2012., kazao je
jučer Željko Bogetić, vodeći
ekonomist za zapadni Bal-
kan u Svjetskoj banci i autor
redovitog ekonomskog izvje-
šća za jugoistočnu Europu,
drugog u seriji redovitih
polugodišnjih izvješća. On je
dodao kako su nepovoljni
ekonomski uvjeti u eurozoni
negativno se odrazili na
domaću potražnju, trgovinu,
i vladine prihode u zemljama
SEE6.
U izvješću se kaže da u
kratkoročnom razdoblju
nekoliko zemalja mora pro-
vesti održivu fiskalnu konso-
lidaciju kako bi preokrenule
nepovoljnu dinamiku duga i
postavile osnovu za dinamič-
niji dugoročni rast. Isto tako,
pred tim zemljama je opširan
program struktural ni h
reformi u cilju poboljšanja
produktivnosti i konkuren-
tnosti i reformiranja tržišta
rada i javnog sektora.
Ovisnost o Grčkoj
Pad za jedan posto, kako
naglašava Bogetić, bi mogao
biti još gori, a sve ovisi o
pogoršanju grčke ekonom-
ske krize.
- Važno je spomenuti da
ova osnovna projekcija pret-
postavlja uredno rješavanje
krize u Grčkoj i ograničava-
nje njezina daljeg širenja.
Otuda i važnost jačanja
fiskalnih i financijskih amor-
tizera u svim zemljama, obja-
snio je Bogetić. Većina zema-
lja trebala bi usvojiti opsežne
programe fiskalne konsoli-
dacije, naravno uz visoku
razinu javnog duga i financij-
ske pritiske, a kako kaže
Bogetić, to je ključni kratko-
ročni izazov za politiku kod
zemalja čiji omjer javnog
duga prema BDP-u ubrzano
raste. On tvrdi da ekonom-
ska politika mora uspostaviti
s jedne strane ravnotežu
između potrebe za unaprje-
đenjem javnih financija i
smanjenjem makroekonom-
skih slabosti, a s druge
strane, i unaprjeđenjem eko-
nomske politike okruženja za
investicije, rast i radna mje-
sta.
Što se tiče financijskog
sektora u šest zemalja JI
Europe, on je prema izvješću
Svjetske banke, relativno
dobro pozicioniran, ali uz
povišene rizike posebno s
obzirom na visoki rizik šire-
nja zaraze grčke krize. Stoga
se, kako se navodi, ne može
dovoljno naglasiti koliko je
važno da vlasti nastave
poduzi mati proaktivne
mjere kojima se od banaka
zahtijeva izgradnja dodatnih
amortizera i jačanje otporno-
sti sektora. Kreatori politika
moraju posebno uzeti u obzir
tešku socijalnu situaciju i s
tim vezane trendove, a pose-
bice zbog toga što zemlje
SEE6 bilježe najviše stope
nezaposlenosti i siromaštva
u Europi. U izvješću se nada-
lje dodaje kako je rast bio
slab i uglavnom nije bio pra-
ćen otvaranjem novih radnih
mjesta tijekom tek nastalog
oporavka u razdoblju od
2010. do 2011. Kako prema
objektivnim, tako i subjek-
tivnim pokazateljima blago-
stanja, napredak u smanje-
nju siromaštva iz razdoblja
prije krize se poništava, a
srednja klasa je postala ugro-
ženija.
- U svjetlu mnogo umjere-
nijih izgleda za rast nego
prije krize i visokih socijalnih
pritisaka, vlade zemalja
SEE6 trebaju usvojiti ambi-
ciozniji i hitniji program
strukturalnih reformi usmje-
renih k rastu i radnim mje-
stima, stoji u izvješću.
“Vlak konvergencije”
Ako se dugoročno gleda,
šest zemalja JI Europe imaju
povijesnu priliku za iskoriš-
UTJECAJ NEIZVJESN
Gospodarstvo JI Europe imat će
sporiji rast u 2012. – od 1,1 posto
Prema riječima Željka Bogetića, vodećeg ekonomista za zapadni Balkan u Svjetskoj
banci, nakon rasta od 2,2 posto u 2011., rani pokazatelji ukazuju na to da će šest
zemalja jugoistočne Europe imati znatno sporiji rast od 1,1 posto u 2012.
Željko Bogetić
K
u
p
o
n

z
a

o
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
mali oglasnik
Besplatni
Dnevni list Srijeda 12. 10. 2011. Broj 201. Poseban prilog na 16 strana
Vaše male oglase možete slati kuponom
na adresu Dnevnog lista ili SMS-om
POSAO ponuda 2
POSAO potražnja 2
PONUDA intelektualne usluge 3
PONUDA zanatske usluge 3
PONUDA razne usluge 3
KUĆE ponuda 4
KUĆE iznajmljivanje 4
KUĆE unajmljivanje 4
STANOVI prodaja 4
STANOVI kupnja 4
STANOVI zamjena 5
STANOVI iznajmljivanje 5
STANOVI unajmljivanje 6
ZEMLJIŠTA ponuda 6
POSL. PROSTORI prodaja 7
POSL. PROSTORI iznajmljivanje 7
AUTOMOBILI Audi 8
AUTOMOBILI BMW 8
AUTOMOBILI Fiat 9
AUTOMOBILI Ford 9
AUTOMOBILI Mercedes 10
AUTOMOBILI Opel 10
AUTOMOBILI Peugeot 10
AUTOMOBILI Renault 11
AUTOMOBILI VW 11
AUTOMOBILI razna vozila 12
AUTOMOBILI autodijelovi 12
MOTOCIKLI ponuda 13
MOBITELI ponuda 13
INF. OPREMA ponuda 14
ŽIVOTINJE ponuda potražnja 14
NAMJEŠTAJ ponuda 14
RAZNA OPREMA ponuda 15
ALATI I STROJEVI ponuda 15
GLAZBENA OPREMA ponuda 15
RAZNO ponuda 16
Sadržaj:
Adresa podružnice Sarajevo:
ul. Radnička bb
71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail:
dnevni.ba@bih.net.ba
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira
IV. 66/2, SPC Rondo,
88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web:
www.dnevni-list.ba
e-mail:
national-holdin@tel.net.ba
Svoje SMS male oglase možete slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj.
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
;

0
9
1

6
1
0

1
0
2
SMS
Subota 5. 11. 2011. Broj 207. Subota 19. 11. 2011. Broj 209. Srijeda 16. 5. 2012. Broj 255. Subota 19. 5. 2012. Broj 256. Srijeda 6. 6. 2012. Broj 261.
*Servis autobrava
*Izradaključeva(kodirani,
standardni i orginalni)
*Autobrave, dijelovi brava
*Podešavanje bravapo
ključui ključevapobravi
*Otvaranje vozila
Mob : 063 313 766
Kneza Višeslava
(stara bolnica) www.lacio-servis.com
Mob: 063 313 766
Kneza Višeslava
(stara bolnica)
www.lacio-servis.com
- Servis auto brava
- Izrada ključeva (kodirani,
standardni i originalni)
- Auto brave, dijelovi brava
- Podešavanje brava po
ključu i ključeva po bravi
Dvadesetogodišnjak, tokar
osposobljen na CNC-u traži
posao domara i l i u svojoj
struci. 063/439-441
Ozbiljan momak traži bilo
kakav posao. 063/187-782
Traži se radnica u Dubrovač-
koj bb. 063/313-472
Tražim posao kao pomoćna
frizerka. Mostar.
063/829-098
Stariji ozbi ljan muškarac
vozač b-c kategorije traži
posao vozača kombija i l i
dostavnoga auta.
063/316-635
Tražim posao čistačice ili
pomoćne kuharice u Među-
gorju. Imam dosta iskustva
u tome. 063/234-880
Čitluk, Hamzići, traži se žena
za njegu starije osobe od 0 do
24 sata. Osiguran smještaj i
hrana, plaća po dogovoru..
063/483-650
Višegodišnje iskustvo čuvanja
djece u privatnoj kući od 0-24h,
cijena po dogovoru.
063/051-532
Čuvala bih djecu, po 4 ili 8 h
dnevno po dogovoru. imam
višegodišnje radno iskustvo.
Mostar 063/619-123
Pekar iskusan traži posao.
063/179-235
Sa dosta iskustva, tražim
posao kuhara, čuvala bi h
djecu, čistila stanove, poslov-
ne prostore i urede. Čapljina.
063/684-178
Udruga žena najbolji u b i h
pruža usluge čuvanja starijih
osoba na sate 4, 6, 8, 12 i 24
najbolje cijene i za čuvanje
djece imajte povjerenja.
063/911-387
Tražim radnike sa iskustvom
za rad u autopraoni ci u
zapadnom djelu Mostara.
063/294-097
Tr aži m posao vozača b
kategorije, Posušje.
063/944-200
Hitno potrebna konobarica
sa radnim iskustvom i zavr-
šenom ugostiteljskom školom.
063/417-317
Djevojku za rad u kaf iću.
Isključivo s radnim iskustvom,
Mostar.
063/311-263
Traži se konobar za rad u
kafiću, Mostar. 063/311-263
Potrebna djevojka za rad u
kaf iću u Vrapčići ma kod
Mostara.
061/285-128
Traži se djelatnica za rad u
caffeu u Centru II.
063/311-110
Ako vam treba osoba za
voditi domaćinstvo sve što
ide uz to čišćenje, peglanje,
kuhanje, plaćanje komunali-
ja, pripaziti stariju osobu,
čistiti kafić, poslovne prosto-
re. Samo Mostar.
036/316-640;
061/386-487
Tražim dvije djelatnice za rad
u kafiću sa iskustvom.
063/240-707
Tražim posao na području
Čapljine. Dobro poznajem rad
za šankom. 063/666-826
Traži m dva konobara i l i
konobarice pomoćnu radnicu
restoran u Međugorju.
063/731-318
Tražim posao na području
Mostara,u butiku dječje ili
odrasle robe. Imam dugogo-
dišnje iskustvo u tom poslu i
molim samo ozbiljne ponude.
063/571-650
I mam 22 i traži m posao
odl ično poznajem rad na
računaru završio sam srednju
ekonomsku sve s 5 također
imam iskustva u popravljanju
automobila.
063/949-306
Nudim posao dvjema djevoj-
kama prodaja višenamjenski
proizvoda na terenu.MOSTAR.
063/454-692
Traži se djelatnica za rad u
caffe internetu u Mostaru.
063/725-132
Traži se kuharica za restoran
u Rodoču .Hitno! 063/818-729
Tražim posao u butiku ili rad
u šanku (šankerica). Imam
iskustva u oba posla. Samo
Mostar. 063/181-983
Ozbiljna gospođa traži posao
čuvanja djeteta u njegovom
stanu. Mostar. 063/841-351
Nezaposlena medeci.sestra
pruža usluge čuvanje starijih
osoba.Samo Mostar i bliža
okolica u sigurnim ste ruka-
ma javiti se i na ovaj broj
063/107-134 hvala u naprijed
sa vama sam 24 sata.
063/893-326
Tražim posao hitno potreban
posao na području Mostara
hrvatske čistačice sobarice
čuvanje stari i djece.zainte-
resirani javite se. što prije.
061/836-516
Ozbiljna i odgovorna mlađa
žena traži posao u parfime-
r iji i l i za prodaju nakita
posjeduje ogromno iskustvo
u tom poslu! Samo ozbiljne
ponude dolaze u obzir ! Samo
Mostar !
063/320-749
Dvije ozbiljne žene traže posao
pomoć u kuhinji sobarice ili
sl. na području Hercegovine.
063/462-129;
063/389-831
Tražim dostavljača i dvije
šankerice za pizzeriju.
063/788-420
Žena srednjih godina traži
posao čuvanja starijih osoba,
či šćenje ureda, pomoći u
kućanskim poslovima. Samo
ozbiljne ponude.
063/267-264
Traži se djel atnica do 30
godina za rad u restoranu
stan i hrana osigurani.
063/005-051
Muška osoba traži posao na
području Brotnja. U obzir
dolazi bilo što, dostavljač,
stražar i sl.
063/146-195
Žena srednjih godina traži
posao čuvanje starijih izne-
moglih osoba, čuvanje djece,
čišćenje poslovnih prostora,
ureda, kafića rad u pekari.
Samo ozbiljne ponude. Hitno
potreban posao! 063/663-178
Vozač C i E 40.g državni među-
narodno iskustvo, njemački
traži posao. 063/414-715
Traži se kuhar ili kuharica
za rad na moru. Smještaj
osiguran. 063/419- 914
Nezaposlena medeci nska
sestra pruža usluge čuvanje
starijih osoba. Samo Mostar
i okolina. Nećete pogriješiti
u dobrim ste rukama.unapri-
jed hvala. 063/893-326
Momak traži bi l o kakav
ozbiljan posao.
00385997232192
Ozbiljna i odgovorna osoba
sa iskustvom čuva i njeguje
stare i iznemogle osobe Mostar.
063/643-003
Tražim posao čišćenja sta-
nova kuća, pos prostora,
ordinacija u Mostaru.
062/139-716
Mlada žena traži posao u
Međugorju, poznaje eng.jezik
i posjeduje vlastiti auto.
063/801-850
Traži se djevojku za rad u
kafiću, Mostar. 063/311-263
Tražim posao bravara, skla-
dištara ili vozača B katego-
rije sa iskustvom hitno
063/325-199
Najbolji u bh udruga žena za
čuvanje starijih osoba na sate
4, 6, 8, 12 i 24 najbolje cijene
zovnite nas i provjerite na
dobro poznat broj
063/911-387
Pomoćni kuhar, picmajstor,
pekar traži posao u Među-
gorju. 063/428-516
Potreban djelatnik u servisu
kl i ma uređaja sa radni m
iskustvom. 063/312-111
Umirovljenik sa vozačkom
doz. C i D kateg. prihvatio bih
poslove voz. mini busa ili dost.
voz. 063/639-368
Žena 50 godina traži posao
čuvanja djece ili brige o starim
i nemoćnim osobama. Use-
ljavam u stan. Za područje
Hercegovine i Dalmacije.
063/153-614
Tražim djelatnicu za rad u
mi rnom lokalu, prednost
komuni kativni m ml ađi m
osobama. 063/478-730
S dosta radnog i skustva
tražimo posao, picmajstora,
slastičarke, pomoćne kuha-
rice i šankerice.zvat iza 15
sati.
063/707-817
Tražim posao čuvanje djece
ili starijih osoba u Ljubuškom
na par sati. 063/125-533
Tražim posao noćnog čuvara
na području Ljubuškog.
063/181-672
Hitno se traži radnica u fast
food-u, zvati od 17 do 19 h.
063/658-072
Potreban dipl ing. građevine.
Mostar. Kontakt telefon
036/334-280
Potreban dostavljač u piceri-
ji Mostar. 063/417-317
Traži se ozbiljna osoba za
čuvanje malog djeteta. Mostar.
063/248-950
Mlada žena traži posao sobarice
u Međugorju, poznaje eng.jezik
i posjeduje auto. 063/801-850
Ozbiljna žena čuvala bi starije
osobe ili obavljala kućne poslo-
ve svaki dan samo ozbiljne
ponude. Mostar. 063/893-326
Potreban djelatnik u servisu
kl i ma uređaja sa radni m
iskustvom. 063/312-111
Tražim mlađu žensku osobu
iz okolice Međugorja za rad
u suvenirnici. 063/837-039
Mostar, čuvam djecu ili sta-
rije pokretne osobe u Mosta-
ru. Imam iskustva, ozbiljne
ponude. 063/168-802
Potreban dostavljač pizze u
Mostaru. 063/416-100
Klub Zrinski traži djelatnicu,
zvati posle 16 h. 063/446-194
Traži m ženu, djevojku za
čuvanje djeteta u Opinama.
062/124-647
Žena sa iskustvom čuvam i
pazi m star i j e i znemogl e
osobe na sate po dogovoru
Mostar. 063/518-629
Odgovorna mlad žena traži
posao u Međugorju, upozna-
ta s poslovima u pansionu ili
hotelu! 063/858-144
Tražim posao u Međugorju
čistačice, sobarice i pomoćne
kuharice imam iskustvo.
063/197-195
Djevojka 24 god, vrijedna,
poštena i ozbiljna traži posao
na području Mostara i Vrap-
čića. Ekonomist po struci,
vi šegodi šnj e i skustvo u
turi zmu i ugostiteljstvu.
Posjedujem osobno vozilo.
Molim samo ozbiljne ponude.
062/468-803
Nudim posao mlađoj, odgo-
vornoj ženskoj osobi za rad u
suveni rnici u Međugorju,
potrebno poznavanje talijan-
skog i engleskog jezika i radno
iskustvo na istom poslu. Prvi
kontakt SMS. 063/571-057
Ml ada žena traži posao
sobarice u Međugorju, pozna-
je eng.jezik i posjeduje auto.
063/801-850
Ženasvelikimradnimiskustvom
čuvala bi starije osobe, imam
preporuku od obitelji Miliče-
vić i imam medicinsko iskustvo,
čuvala bi na 24 sata.
063/107-134
Pauza- palaćinka bar traži
djelatnice s iskustvom za rad
na sljedećim radnim mjestima:
konobara i kuhara, zvati od
10h-14h.
036/348-928
P
o
s
a
o
.
.
.
POSAO
ponuda i potražnja...
mali oglasnik
Besplatni
Besplatni mali oglasi Dnevnog lista od danas izlaze kao
poseban prilog dva puta tjedno, srijedom i subotom!!!
Oglašavajte se
u najvećem
oglasniku u BiH
26 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
V
a
š
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

m
o
ž
e
t
e

s
l
a
t
i

S
M
S
-
o
m

n
a

b
r
o
j

t
e
l
e
f
o
n
a
0
9
1
/
6
1
0
-
1
0
2
N
a
č
i
n

s
l
a
n
j
a

p
o
r
u
k
e
:

U
k
u
c
a
j
t
e

k
l
j
u
č
n
u

r
i
j
e
č

D
L

z
a
t
i
m

n
a
p
r
a
v
i
t
e

r
a
z
m
a
k

p
a

u
k
u
c
a
j
t
e

t
e
k
s
t

p
o
r
u
k
e

i

p
o
š
a
l
j
i
t
e

n
a

p
r
e
t
h
o
d
n
i

b
r
o
j
cijena 1,20 KM +PDV
Zaradite300–700KM,tražimo
vlasnike vozila koji bi stavili
reklamu na svoje auto na
području cijele BiH.
062/403-076
Traže se profesori i z pet
svjetski h jezi ka za rad u
ljetnoj školi u 7. i 8. mjesecu.
www. poliglotic.com.
063/936-209
Mostar, instrukcije iz mate-
matike i fizike za učenike
osnovnih i srednjih škola.
Dolazim u stan.
061/246-472
Dajem instrukcije-iz-mate-
matike.
063/415-409
Traže se profesori i dobri
poznavatelji engleskog, nje-
mačkog, talijanskog i špa-
njolskog jezika za rad u ljetnoj
škol i na Jadranu u.www.
poliglotic.com.
063/936-209
Instrukcije iz engleskog i
njemačkog, 60 min-15 KM.
063/443749!
Profesor engleskog jezi ka
nudi instrukcije za srednju,
osnovnu školu i fakultete.
Prevođenje knjiga, radova i
tekstova sa eng.jezi ka na
hrvatski i obrnuto.
063/012-906
Dajem instrukcije iz osnovi
elektrotehnike.
063/657-377
Dajem instrukcije za njemač-
ki i engleski jezik na područ-
ju Mostara, 7 KM po satu.
063/551-873
Dajem instrukcije iz statisti-
ke. povoljno!
063/467-312.
Kućni majstor vrši molerske
radove, laki ranje i ostale
opravke u kući.
063/630-071
Kameno klesar izvodim sve
vrste radova, zidanje, lijeplje-
nje, obrada kamena, oblaga-
nje na području Ljubuške
općine.
063/251- 082.
Radimo građevinske radove.
Renoviranje i novogradnja.
063/796-004
Obavljam molersko-farbarske
radove. 063/129-281
Izvodimo ugradnju laminata
i parketa. 063/382-496
Vodoi nstalater, nabavka,
ugradnja, servis. Dolazak na
adresu besplatan.
063/444-872;
066/489-723
Ar mi rač traži posao na
području Dal macije, HR
osobna. 063/429-989
Potrebna krojačica ili šnaj-
derica u modno-krojačkom
studiju u ul.Ante Starčevića
br. 60 u Mostaru. Za dodatne
informacije zvati na
063/839-335;
063/317-044
Izvodimo građevinske rado-
ve, zidanje, malterisanje,
šalovanje, kvalitetno i povolj-
no Međugorje. 063/572-957
Radim sve molersko farbarske
radove. 063/805-368
Krečim stanove i poslovne
objekte povoljno, zvat na broj..
063/069-663
Potreban pekar za pravljenje
kifla. 063/843-566.
Obavljamo sve vrste molerskih
radova profesionalno i povolj-
no. 063/241-142
Radim sve vrste molerskih
radova, farbanje, gletovanje,
podesti itd...brzo, povoljno i
kval i tetno na podr učj u
Mostara. 063/689-640
Radim sve vrste elektroin-
stal acija, zamjena stari h
osigurača. 063/730-353
Krečim stanove i poslovne
objekte povoljno.
063/069-663
Povoljno radim sve molerske
radove.
063/805-368
Vrlo povoljno krečim stanove
i radim sve vrste domarskih
poslova.
063/157-211
Vršim prijevoz putnika sa
luksuznim vozilom mercedes
vaneo na relacijama mostar-
zadar-split-dubrovnik-sara-
jevo i dalje povoljno.
063/316-635
Montaža, servis, čišćenje,
održavanje klima uređaja i
centralnog grijanja.
061/499-179
Ugrađujem garažna vrata na
dalji nsko otvaranje, pvc
otvori, prozori svih dimenzi-
ja, balkonska i ulazna vrata,
sobna vrata po najpovoljnijim
cijenama, Mostar
063/318-118
Sve vrste fizičkih poslova,
građevinski, radim povoljno
i kvalitetno.
062/769-682
Ozbiljna gospođa s iskustvom
cuvala bi djete u svome stanu.
Sve i nformaci je na broj
mobitela 063483378
Izrađujemo sve vrste sportskih
mreža. Maši nska obrada
protivgradne mreže, zaštita
voća, povrća, fazanerije.
063/402-077
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tape-
ciranog namještaja, tepiha
kao i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Izrađujemo pozivnice za
vjenčanja, zahvalnice, vizit-
kar ti ce (posj etni ce), te
ostale grafičke usluge.
063/410-583
Izrađujemo sve vrste sportskih
i zaštitnih mreža mašinska
izrada.
063/402-077
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tape-
ciranog namještaja,tepiha
kao i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Uredujem okućnice, sijanje i
košenje travnjaka. Sadnja i
prodaja ukrasnog bi lja i
drveća. Postavljanje kameni
fontana i staza. 063/796-004
Iznajmljujem šatore za sve-
čane prigode. Vrlo povoljno.
063/439-847
Obavljam prijevoz do 5 put-
nika sa luksuznim vozilom
mercedes monovolumen na
relacijama Mostar-Zadar-
Split-Dubrovnik-Sarajevo i
dalje. 063/316-635
Servis svih konzola (Play
station 3, Play station 2, X
box, PSP), servis računara,
laptopa. 063/680-166
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tape-
ciranog namještaja,tepiha
kao i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Vozač C, E državni putovnica
međunarodno iskustvo nje-
mački traži posao.
066/687-978
For mat i r anj e r ačunal a
(spašavanje podataka, insta-
liranje programa, čišćenje
virusa...) Mostar. 063/428-548
Uređujemo okućnice sijanje
i košenje travnjaka. Sadnja i
prodaja ukrasnog bi lja i
drveća. Postavljanje vrtni
fontana. 063/796-004
Vršim usluge štemanja svih
vrsta betona.
063/804-773
Auto alarmi, daljinska klju-
čanja, centralne brave, parking
senzori, xenoni, elektronske
blokade motora, mehaničke
blokade mjenjača za sve vrste
automobila. 063/890-568
Siječem i odvozim radijatore
i cijevi. 063/289-272
U
s
l
u
g
e
.
.
.

P
O
S
A
O

I
N
T
.

U
S
L
U
G
E

T
U
R
.

U
S
L
U
G
E

Z
A
N
A
T
S
K
E

U
S
L
U
G
E
Izvodimo građevinske rado-
ve, zidanje, malteri sanje,
šalovanje i renoviranje sta-
nova, kvalitetno. 063/605-117
Povoljno radim sve molerske
radove. 063/805-368
Postavljanje termo-stiropor,
fasada na materijal i izvedbu,
10 god. garancije, 5cm – 34
KM/m2
066/815-313
Opravka i montaža PVC i Alu
roletna, tendi po veoma povolj-
nim cijenama. 066/815-313
Radimo sve vrste građevinski
poslova. Unutrašnje uređenje,
keramiku, rigips i ostalo.
063/769-118
Izrađujem sve vrste namje-
štaja, kuhinje, dječje, spava-
će sobe, američke ugradne
plakare, klizne stjenke itd.
063/885-173i
063/838-977
Kameno klesari izvodimo sve
vrste radova s kamenom
zidanje, lijepljenje i oblaganje.
063/ 447-834
Garažna vrata segmentna na
daljinsko otvaranje, ugrađujem
po vašim mjerama, imamo
najnižu cijenu u Hercegovini,
garanciju na kvalitetu Mostar.
063/318-118
Potrebno vam je renoviranje
stana – kuće? Profesionalno,
precizno, povoljno: molerski
radovi, laminati, fasade… biti
ćete zadovoljni! 063/704-581
Postavljam keramičke ploči-
ce,10 km po kvadratu!
063/539-904
Tražim posao elektro struke,
ili vozača B-C1 kategorije.
063/944-730
Radimo sve vrste građevinski
radova. Unutrašnja izrada
stanova. Regips, pločice ,
parket, laminat. 063/271-991
Vodoinstalater izvodi sve vrste
radova, montaža sanitarije,
instalacije, grubih radova, reno-
viranje kupatila, sitne popravke
i intervencije. 063/107-032
Bravar, monter, varioc na CO2
i argonu, dug. god. iskustvo
sa inoxom traži posao, Mostar.
063/233-759
Potrebna šnajderica za rad u
novotvorenommodno-krojčkom
salonu u Centru 2. Zaintere-
sirani neka se jave na broj
063/839-335
Radimo krovove, unutrašnje
renovi ranje. Postavljanje
regipsa, keramike, podova i
dr. 063/796-118
Izrađujem i montiram žičano
ogradno pletivo oko: kuća,
poslovnih prostora, nogomet-
ni h i teni ski h i gral i šta.
Povoljno. Profesionalno.
063/325-654
Izrađujem žičano valovito
pletivo (male mate) za ogra-
de-pregrade, po zahtjevu
kupca. Povoljno. (iza 16 sati).
063/325-654
Radimo građevinske radove,
krovove, zidanje sve unutrašnje
radove. Laminate, keramiku i
drugo. 063/769-118

Vrši m usl uge na ši vaćoj
mašini skraćivanje, štopanje,
promjena rajfešlusa, prišiva-
nje trakica na zavjese i sl.
063/125-627
Zidar i zvodi građevi nske
ra dove u Mostaru.
063/152-404
Dajem instrukcije, iz mate-
matike, za fakultetske, prije-
mne i popr av ne i spi t e,
uspješno i povoljno, Ul.S.Radić
60.
063/952-770
Daj em sate posl ovnog i
naprednog engleskog.
066/263-752
Instrukcije i z mehani ke i
matemati ke za učeni ke
srednje škole. Dolazim u stan.
061/246-472
Potrebna dva djelatnika za
dobro plaćen, honorarni rad
na području marketinga za
web oglašavanje. Posao je
dinamičan, a kao jedan od
najvažnijih uvjeta kandidata
je: komunikativnost i dobro
poznavanje rada na računalu.
Radno vrijeme f leksibilno i
po dogovoru.
063/593-726
Mostar, dajem instrukcije iz
hrvatskog i engleskog jezika
za osnovne škole.
063/783-378
Usluge prevođenja i sudskog
tumača za njemački jezik.
063/348-900
Sudski tumač za njemački
jezik. 063/382-527
Instrukcije iz matematike,
fizike i statike konstrukcija.
Uspješno. 063/311-683
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika za osnovnu školu, 60
min 10 KM.
063/135-629
Povoljnopišemreferateiseminar-
ske radove iz područja humani-
stičkihznanosti. 063/952-452
Dajem instrukcije iz latinskog,
f rancuskog i tal ijanskog
jezika. 063/451-489
Mostar, dajem instrukcije iz
matemati ke i f i zi ke (za
osnovnu školu) i Osnove
elektrotehnike (za srednju
školu) na adresi Dubrovačka
104. 063/805-402
Pišem seminarske i završne
radove, Filozofski fakultet.
063/185-489,
063/431-455
Usluge prevođenja, sudskog
tumača i i nstr ukci j a za
francuski jezik. 063/313-402
Pisanje maturskih radova, 20
KM. 063/805-331
Dajem instrukcije iz matema-
tike za fakultete. Za kontakt
i više informacija posjetite
www.instrukcije-iz-matema-
tike.com. 063/415-409
Instrukcije iz matematike za
učenike osnovne škole po vrlo
povoljnoj cijeni, jedan školski
sat. 7.5 KM. 063/128-600
Pretipkavam vaše ručno
sastavljene seminarske, matur-
ske radove, tekstove i ostalo na
kompjuter, te printam i uve-
zujem. Cijena po dogovoru.
Grude. 063/067-266
Dajem sate harmonike na
području Mostara. Dolazim na
kućnu adresu. 061/839- 040
Instrukcijeizmatematike,Mostar,
8 KM po satu.
063/583-582
Instrukcije iz engleskog i nje-
mačkog jezika!
063/349-283
Privatni informatički tečaj
(word, excel, powerpoi nt,
internet, osnove IT-a).
065/618-467
PONUDA
intelektualne usluge
PONUDA
zanatske usluge
PONUDA
razne usluge
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapeci-
ranog namještaja, tepiha kao
i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Ja sam tumač Tarota obra-
đujem numerologiju, rješavam
energetske i karmičke bloka-
de ako imate problema javite
se na broj za termin od 12 do
16. 063/445-732
Udr uga žena za čuvanj e
starijih osoba najbolja u bh
sa najboljim cijenama i dobrim
timom čuva na sate 4, 6, 8, 12
i 24.
063/911-387
Uređivanje vrtova zelenih
površina, okućnica, sijanje
trave, košenje, obrezivanje
živih ograda, ruža i dr. deko-
racija malih i velikih vrtova
povoljno.
063/819-773
Nudimo komplet inženjering
ključ u ruke adaptacije sta-
nova za 30 dana, kupaonica
za 8 dana, ponuda komplet
stručno odabrane opreme i
materijala komplet sa izvo-
đenjem završnih zanatskih
radova. 063/315-055
Mostar, vodoi nstal ater,
nabava-ugradnja-servis,
dolazak na adresu je bespla-
tan.
063/444-872,
066/489-723
Izrađujem i postavljam kovane
ograde, kapije i sve od crne
bravarije, Mostar. 061/278-009
Logopedska dijagnostika i
tretmani govorno-jezičnih
poremećaja kao i priprema za
školu. Diplomirani defektolog-
logoped s radnim iskustvom,
Mostar.
063/670-095
Vršim prijevoz do pet putnika
s luksuznim vozilom, mercedes
vaneo na relacijama Mostar-
Zadar-Split-Dubrovnik-Sara-
jevo i dalje. 063/316-635
Tipkam vaše ručno sastav-
ljene seminarske, maturske
radove i ostale tekstove na
kompjutoru i printam.
063/929-740
Vršim prijevoz putnika na rela-
cijama Mostar-Sarajevo-Split-
Dubrovnik-Zadar i dalje s luksu-
znim vozilom Mercedes Vaneo
do 5 putnika. 063/316-635
Vršimo ugradnju daljinskog
i l okal nog vi deonadzora
poslovnih prostora, stambe-
nih objekata, trgovina., po
povoljnim cijenama. Nalazimo
se u Ljubuškom. 063/186-086,
063/869-997
Radijatore i cijevi siječem i
odvozim. 063/289-272
Uređujemo okućnice, sijanje
i košenje travnjaka. Sadnja i
prodaj a ukr asnog bi l j a.
Postavljanje kamenjara i
fontana. 063/796-004
Vrši mo usluge dubi nskog
usisavanja i pranja vašeg
namještaja jer čistoća je pola
zdravlja.
063/872-018
Iznajmljujem bijele šatore za
vaš dan iz snova i sve druge
svečane prigode. 063/842-330
SUPER ČISTKO--ČISTIM
SJEDEĆE GARNITURE I
JOGIJERAINBOWMAŠINOM
na području Mostara i Her-
cegovine na vašoj adresi, bez
iznošenja iz prostorije.
063/346-166
3 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
27
“Sezonski”, politraumatski
tretman nakon liječničkog
zabrinjavanja svih oblika
tr auma. Konzul taci j e,
dolazim i kući,...etc. Dipl.
fiz.
063/153-311
036/323-120
Hitno prodajem kuću u Mo-
staru kod Hotela Ruža, Pri-
zemlje 100m2 + I kat 100m2
+ okućnica 150m2
063564725, 061271550
www-bih-croatia-realestate.com
Mostar - Gnojnice, proda-
jem stambeni objekat u iz-
gradnji sa vinogradom 1850
m2 cijena po dogovoru
063 564 725,
061271550
www-bih-croatia-realestate.com
Prodaje se nedovršena kuća u
Ortiješju- novo naselje, 500
metara kvadratnih. Kuća ima
neto površine 200 metara
kvadratnih i sve priključke.
Cijena 45000 eura. Tel
063382-055
Kuća300m2, uzglavnu
cestu, uKonjicu- PoljeBijela.
Fasadai okolišzavršen. Vrlo
polovljnoprodajem! tel.
00436769708555ili
0038598414166
Mostar, Raštani prodaje se
renovirana kuća 80 m2 (p+s+p),
plac 750 m2.
066/246-657
Mostar, Šehovina, prodaje se
nova kuća (p+s), 105 m2 na
placu od 330 m2.
063/313-622
Mostar, Podhum, prodaje se
kuća (p+s), 100 m2, stari grad,
vl. 1/1, useljiva.
063/313-622
Mostar, Bijeli brijeg, prodaje
se kuća površine 170 m2 sa
okućnicom. Kuća je klimati-
zirana i opremljena. Lokaci-
ja bijeli brijeg iza studenskog
doma-novo naselje.
063/321-068
U istočnom Mostaru i bližem
okruženju prodajem više kuća
i zemljišta.
063/564-725; 061/271-550
www.bih-croatia-realestate.
com
Mostar, prodajem kuću u
Mostaru kod Lutkarskog
pozorišta. Cijena 60 000 KM.
065/628653
Na području Makarske rivi-
jere-Krvavica prodajem kuću
na 2 kata s okućnicom i 5
parking mjesta. Cijena po
dogovoru.
00385981957319;
063/ 451-236
Čitluk, blizu grada, na odlič-
noj lokaciji, prodaje se kuća
s priključcima i okućnica,
vlasništvo 1/1.
036/348-181
Prodajem kuću na Tromeđi
kod Međugorja, 2 kata.
063/723-596
Kuća na Buni 64 m2, 1000 m2
okućnice, garaža, podrum,
okružena borovima, ograda,
papiri uredni. 063/354-501
Prodaje se kuća površine 170
m2 sa okućnicom. Kuća je
klimatizirana i opremljena.
Lokacija Bijel i brijeg i za
studenskog doma- novo
naselje. 063/321-068
Mostar, Bl agaj Pograđe,
prodaje se nova kuća na kat
sa dva odvojena stana i l i
mijenjam za dva jednosobna
stana na desnoj obali Mostar.
063/515-918
Mostar, Opine donje, proda-
je se objekt 70 m2, plac 710
m2, potrebna adaptacija.
063/313-622
Mostar, Ilići prodaje se use-
ljiva kuća sa okućnicom i vrt,
voćnjak 2900 m2.
036/329-329
Široki Brijeg, prodaje se kuća
dvosoban stan, 90 m2 sa 1200
m2 obradive zemlje.
039/706-756
Mostar, prodaje se kuća na
kat, vl. 1/1, korištenog pro-
stora 90 m2, sveukupnog
zemljišta 513 m2. 063/240-863
Prodajem kuću u Širokom
vrlo povoljno. 063/516-148
Prodajem kuću namještenu
klima, telefon, voda, okućni-
ce 600 m2 hitno i povoljno,
papiri uredni. Gratis zemlje
300m2 7 km od Čapljine put
za Neum.
063/445-104
Mostar, Raštani, prodaje se
kuća 200 m2, vl. 1/1, voda,
tel efon, kanal i zaci j a, sa
zemljištem 1400 m2 i garažom.
00381637231518
Mostar, Vrapčići, prodaje se
prizemna kuća 110 m2 uz
lokalni put, plac 3000 m2, za
kat građevi nska dozvola,
voćnjak. Cijena 110.000 KM.
0627682-176
Izdaje se kuća sa 6 ležajeva,
dnevni boravak, kuhinja,
2 kupatila, klimatizirano,
opremljeno, internet, TV.
Kuća uz studenski dom.
063/321- 068
Iznajmljuje se namještena
kuća u Grabovinama, blizu
vojarne! 063/906-204
Mostar, izdaje se novoopre-
mljeni kat kuće ( trosoban
stan) na Šehovini, ulaz po-
seban. Povoljan za radni-
ke, porodicu ili studente.
062/189-683
Izdaje se kompletna kuća sa
dva stana i poslovnim pro-
storom na ulazu u Mostar,
Balinovac. 063/453-983
Iznajmljuje se namještena
kuća u Grabovinama, blizu
vojarne! 063/906-204
Traži se veća kuća s poslovnim
prostorom za iznajmljivanje
na području Mostara.
063/356-450
Mostar, iznajmljuje se prize-
mlje kuće u Bakijnoj luci.
063/455-791
Iznajmljuje se kuća u Rodoču,
nije namještena. 063/320-211
Iznajmljuje se namještena
kuća u okolici Gruda-Ledinac.
063/452-443
Mostar, novogradnja stanovi
35 m2 jednosobni , 80 m2
dvosobni, M. Tita kod higi-
jenskog zavoda.
063/313-622
Mostar, prodaje se dvosoban
stan 86 m2, XII kat, zgrada
Mostarka, useljivo, 1/1.
063/313-622
Mostar, Tekija, prodaje se
dvosoban stan 67 m2, V kat,
odličan, lift radi.
063/313-622
Prodaje se dvosoban stan 94
m2 drugi kat renoviran sa
garažom od 21m2 lokacija
Liska ulica.
063/439-693
Mostar, prodajem ne renovi-
ran očuvan stan 97 m2 u
Spl itskoj ul ici preko puta
MUP-a, ima 3 sobe, dnevna,
trpezarija, kuhinja, 2 banje,
2 balkona cijena 170KM/m2.
063/911-387
Mostar, prodajem dvosoban
stan 75 m2 u Fejićevoj do
Biosfere.
063/564-725;
061/271-550
Www.bh-croatia-realestate.
com
Mostar, prodaje se dvosoban
stan, Franjevačka 30 A.
063/349-891
Mostar, prodaje se u centru
Mostara na lijevoj obali stan
površine 112 m2 na prvom
katu. Zvati od 10 – 19 sati.
063/220-451
Rodoč, prodaje se stan 36 m2
u Rodoču kod škole.
063/345- 201
Trebinje prodajem stan 66
m2 novija gradnja može i
zamjena za MOSTAR
063/962-.528
Posušje. Prodaje se stan u
centru Posušja, površina 55
m2, dva balkona, dvije spa-
vaće sobe, wc, kuhi nj a,
dnevni boravak, te podrum!
NAPOMENA : Stan se pro-
daje sa novom namještenom
kuhinjom i peci za grijanje !
Cijena stana jako povoljna
,naravno moguć je dogovor
oko cijene!
065/ 870-373
Prodaje se garsonijera 27 m2
na Panjevini u Mostaru.
061/627-947
Prodajem stan u ulici kralja
Zvonimira. 063/025- 994
Sarajevo novogradnja
STUP TIBRA 2 stanovi sa
klimom koji su u ponudi
samo kod nas od 24 do 94
m2. Ekstra povoljna cijena.
061/504-425
Prodaje se stan u centru
Makarske, 80m2, južno ori-
jentiran, prekrasan pogled,
ili se mijenja za stan u Spli-
tu. 00385923077477
Prodajem jednosoban stan
na Bijelom Brijegu.
063/146-482
Prodaje se stan u centru
Makarske, 80 m2, južno ori-
jentiran, prekrasan pogled,
ili se mijenja za stan u Splitu.
00385923077477
Mostar, prodajem dvosoban
renoviran stan na 4 katu, stan
se nalazi na Bijelom brijegu,
ulaz broj 17, površine 64 m2,
cijena 118000. 063/264-665
Jablanica, prodajem stan 69
m2, renoviran, klima, cen-
tralno grijanje, 2 balkona-jedan
ustakljen, podrum.
063/894-874
Sarajevo, novogradnja STUP
TIBRA 2 stanovi sa klimom
koji su u ponudi samo kod
nas od 24 do 94 m2. Ekstra
povoljna cijena. 061/504-425
Prodajem stan, centar Mosta-
ra kod Merkatora, treći kat,
74 m2, raspored savršen, dva
balkona. 061/209638
Mostar, naselje Vatikan - kod
Katedrale, novi 3- soban 90
m2, kompletno opremljen i
namješten, garaža u podrumu
nove zgrade, iznajmljuje se
na duže. 063/612-322
Prodajem stan na Rondou 82
m2. 063/240-707
Mostar, Panjevina, prodaje
se garsonijera 27 m2.
061/627- 947
Jablanica, prodajem stan 69
m2+podrum i 2 balkona-jedan
ustakljen, renoviran, klima,
centralno grijanje 063/894-874
Mostar, prodaje se stan kod
sveučilišta, 2 s, 58 m2, 7 kat.
063/382-990
Dugi rat-Kri lo Jasenice,
prodaje se stan 32 m2 papiri
uredni do mora, sunčan, miran
1400 eura/m2. 063/413-658
Prodaje se stan u centru
Makarske, 80 m2, južno ori-
jentiran, prekrasan pogled,
ili se mijenja za stan u Splitu.
00385 923077477
Prodajem stan u centru
Čapljine. 063/854-473;
063/980-844
Prodajem stan trosoban
zgrada Milka na Carinskom
mostu. 063/240-707
Prodaje se na Blidinju parku
prirode nov opremljen useljiv
stan 47 m2 u četverokatnici
1 kat centralno grijanje, kamin,
parket, lift blizu ski staze,
ima građevnu, etažiranje u
tijeku 50.000 eura mogućnost
zamjene za stan u zapadnom
Mostaru ili noviji veći osobni
automobil i veći noviji kombi
dupli točkovi. 063/315-055
Mostar Dum, prodajem stan
105 m2, zgrada do teni s
terena. 063/404-164
Prodajem stambeno- poslov-
ni prostor sa 2 pos. prostora,
već u f unkci j i , garažom
vel i ki m parki ngom bl i zu
parka prirode Hutovo blato.
063/445-104
Mostar,prodajemuk.Tomislava
prvi kat trosoban stan 85 m2.
063/564-725;
061/271-550
www.bih-croatia-realestate.
com
Mostar, Dum prodaje se
dvosoban stan, površine 108
m2 u ul. fra Franje Miličevića,
novogradnja, vešeraj 10 m2,
balkon, 5 kat. Cijena 105000
eura. 062/682-176
Super povoljna cijena polu-
namještenog novog stana u
Sinju! 74 m2, prodajem za 74
000 eura. Nazovite 0911551325.
Mostar-prodajem u kralja
Tomislava 19/v (zadnji kat)
jednosoban stan 51 m2. Www.
bih-croatia-realestate.com.
063/564- 725;
061/271-550
Mostar, prodajem na Panje-
vini na drugom katu dvosoban
stan 50 m2. Www.bih-croatia-
realestate.com 063/564-725;
061/271-550
Mostar, prodaje se dvosoban
stan u centru Mostara ul.
kralja Tomislava 12, 10 kat
od 14 katova, potpuno reno-
viran i uređen 120 000 KM.
Orijentacija jug -istok, puno
svjetlosti.
063/853-815
Posušje, prodajem stan u
centru Posušja, renoviran,
jako povoljno.
065/ 870-373
Prodaje se dvosoban stan u
odličnom stanju u Zvonimi-
rovoj 16, 5 kat, povoljno.
063/953-828
Mostar-Đikovina, prodajem
stan od 30 m2. Cijena stana
je 36000 KM.
063/846-655
Mostar-Splitska 1 prodajem
dvosoban stan etažni 75 m2.
Cijena stana je 65000 EURA.
063/846-655
Mostar, prodaje se stan u ul.
KN.M.V.Humskog / Liska/.
pov. 120 m2. Vl. 1/1.
063/277-230
N
e
k
r
e
t
n
i
n
e
.
.
.

K
U
Ć
E

S
T
A
N
O
V
I

Z
E
M
L
J
I
Š
T
E

P
O
S
L
O
V
N
I

P
R
O
S
T
O
R
I
Mostar, Šehovina, prodaje se
nova kuća na dva kata,
četverosoban stan, 2 banje,
bal kon, terasa, uz M-17
magistralni put. Cijena 150.000
KM. 036/580-892
Mostar, Blagaj, prodaje se
nova kuća uz lokalni put Posrt,
trosoban stan 105 m2, pot-
krovlje 75 m2, plac 500 m2,
parking. Cijena 78000 eura.
036/580-892
Mostar-Kosor, prodaje se nova
kuća dva dvosobna stana po
75 m2 sa balkonima, garaža
ispod čitave kuće, voćnjak,
bunar, svi priključci. Cijena
160.000 KM.
036/580-892
Kiseljak, prodaje se kuća
useljiva pogodna i za mali
obrt. Vrlo povoljno.
00385021630553
Kakanj, Brnj, prodaje se kuća
sa 800 m2 zemlji šta, vrlo
povoljno, useljiva. 063/412-102
Prodaje se kuća u Vojnu,
neposredno uz jezero na
placu od 438 m2. Kuća ima
neto površinu od cca 100 m2.
Cijena po dogovoru.
063/349-430
Prodajem kuću, prizemlje,
prvi i drugi kat, u Lisicama,
opći na Ljubuški. Odl ična
lokacija, blizina rijeke Trebi-
žat. Cijena po dogovoru.
061/564-381
Prodajem kuću izrađena, nova
u Ši rokom Brijegu, kralja
Tvrtka b.b. u nji vicama.
Cijena po dogovoru.
063/629-657;
039/706-187
Mostar, prodajem urušenu
kuću u Mostaru na Balinovcu.
063/314-448
Mostar Vrapčići, prodaje se
kuća useljiva, (2 stana sa
zasebnim ulazom), 1.800 m2
okućnice, garaža, podrum,
KUĆE
ponuda...
KUĆE
iznajmljivanje...
STANOVI
prodaja...
28 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Ljubuški, prodaje se kuća,
nova na Humcu površine 200
m2, okućnice 700 m2. Cijena
vrlo povoljna.
00385989503446;
039/831-724
Ljubuški – Vitina, prodaje se
dvosobanstan,hitno,povoljno.
063/443-738
ProdajesekućauseluJavornik,
općina VAREŠ, vrlo povoljno.
061/239-969;
032/841-084

Kneza Branimira 12
88000 Mostar, BiH
e-mail: comoder-iata@tel.net.ba
www.comoder.ba
COMODER
MOSTAR
TURISTIČKA AGENCIJA
avionske i brodske karte
hotelski smještaj
organizaciju kongresa, grupnih putovanja
najam charter letova
odmore
luskuzna cruising krstarenja
MEDITERAN, SJEVERNA EVROPA, KARIBI,
PREKOOCEANSKA KRSTARENJA, SJEVERNA AMERIKA...
Turistička agencija COMODER Vam nudi:
Теl.: 036/319-201
Tel./fax: 036/329-822
329-823
Mob. 062 994-861
"(&/5
Kupujem dvosoban ili trosoban
stan u zapadnom Mostaru.
Isplata odmah.
063/871-151;
063/328-454
Kupujem stan u Čapljini.
063/ 694- 404
Kupujem stan u Mostaru do 75
m2, lokacije sve odgovaraju.
Hvala. 063/433-070
Kupujem jednosoban stan u
zapad.djelu Mostara od 30 do
50 m2.
063/287-942
Mostar, kupujem manji stan do
60 m2 u strogom centru Mosta-
ra,nijebitnakojaobaladotrećeg
kata.
063/220-451
Mostar, kupujem jednosoban
stan u zapadnom dijelu Mosta-
ra.
063/097-246
Kupujem dvosoban stan u
Mostaru, zapadni dio grada!
063/865-528
Kupujem manji stan ili garso-
nijeru, do trećeg kata, blizina
Avenije, povoljne cijene.
063/571-057
Kupujem garsonijeru u Zap.
Mostaru.
063/373-710
Iznajml jujem jednosoban
namješten stan i četvoroso-
ban prazan stan u Rodoču
iznad škole. Stanovi imaju
zasebne ulaze 063/818-203
Vir kod Zadra iznajmljujem
nov konforan apartman s 5
ležaja površine 50 m2. Velika
terasa sa pogledom na more.
Od 15.6.2012. 098411634;
0998816066;
042303166
Sarajevo, iznajmljuje se lijepo
namještenu jednokrevetnu
sobu i garažu zaposlenoj
osobi. Cijena po dogovoru.
033/067- 994;
062/982-881
Mostar, izdajem studentima
tri jednokrevetne sobe u
pr i vatnoj kući . Kuća se
nalazi između Starog i Lučkog
mosta. 061/175-335
Neum, povoljno i zdajem
apartmane smještene uz more.
063/327-098;
036/884-169
Mostar, izdaje se jednosoban
namješten stan u zapadnom
Mostaru.
063/676-127
Izdaje se kuća sa 6 ležajeva,
dnevni boravak, kuhinja, 2
kupati l a, kl i mati zi rano,
opremljeno, internet, TV kuća
uz studenski dom.
063/321- 068
Izdajem garsonijeru vrlo
povoljno. 063/516-148
Mostar, iznajmljujem obitelj-
ski stan u privatnoj kući
ulica II Bojna rudnička bb.
036/346-294
Izdajem dvosoban namješten
stan u kući za studente.
063/316-721
Izdajem apartman u naselju
Vatikan. 062/731-000
Čapljina, izdajem dvosoban
namješten stan u ul . Fra
Didaka Bunti ća, II katu
zgrade pored hotela Mogor-
jelo, cijena po dogovoru.
063/725-151
Izdajem dvokrevetnu i tro-
krevetnu sobu u Franjevačkoj
ulici!
036/320-564
Mostar, izdaje se dvosoban
namješten renoviran stan u
Franjevačkoj ulici.
039/841-595
Izdaje se jednosoban stan u
gradu, novo namješten, klima,
internet, pogodan za dvoje.
063/079-613
Mostar, Rodoč, izdaje se nov
stan u Rodoču kod škole,
namješten sa svim sadržajima.
Cijena 250 KM.
063/217-002
Iznajmljuje se garsonijera u
blizini Rondoa. Novogradnja,
parking, video nadzor, blindo
vrata, klima, internet, kablov-
ska. 300 km. Zvati iza 17h .
063/206-143
I znaj ml j uj em dvosoban
namješten stan kod Sveuči-
lišta. Prilagođen za 4 studen-
ta. Renoviran, Kablovska,
Klima.Useljiv od 01.06.
063/345-730
Iznajmljujem potpuno namje-
štenu renoviranu garsonijeru.
063/292-938
Iznaj mlj uje se dvosoban
namješten stan u prizemlju
kuće u Str ugama, 2 km
udaljeno od Čapljine.

063/637-357
Izdajem garsonijeru u Mosta-
ru! Novogradnja! LCD, klima,
kuhinja,WC perilica/sušilica,
tamni orah vrata! Sve novo i
ekskluzivno! Fra Didaka
Buntića 400 KM.
063/585-655
Mostar, iznajmljuje se dvoso-
ban stan, 4 kreveta, kod
bazena, wi-f i , kablovska,
klima. 063/314-312
I znaj ml j uj em dvosoban
nenamješten stan u Franje-
vačkoj ul i ci u Mostar u.
Kontakt iza 19 sati.

036/480-621
Izdajem jednosoban namješten
stan u pri vatnoj kući na
Balinovcu.
063/483- 907
Iznajmljuje se dvosoban stan
56 m u Rodoču kod škole ima
nešto stvari klima kabelska
slobodan polovinom trećeg
mjeseca bez kreveta.
063/346-345
Izdaje se dvosoban namješten
stan u Rudarskoj ul ici u
Mostaru.
063/795-605
Mostar, izdajem jednosoban
namješten stan kod Franje-
vačke crkve curama. Cijena
za 1 osobu 350 KM, a za dvije
400 KM. 063/316-241
STANOVI
kupovina...
STANOVI
zamjena...
STANOVI
iznajmljivanje...
Izdaje se jednosoban stan u
Vukodolskoj ulici u Mostaru.
063/063-198
Mostar, izdaje se namješten
dvosoban stan u bl i zi ni
hotel a Ero. Slobodan od
1.7.2012. god. 063/441-912
Mostar, Balinovac, izdaje se
dvosoban namješten stan.
036/330-374
Izdaje se dvosoban namješten
stan u Mostaru. 063/317-889
Izdaju se dvije sobe za muš-
karce, djelatnike ili studente
u privatnoj kući, upotreba
kupatila, kablovske, zapadni
Mostar za više informacija
063/954-805;
063/170-073
Mostar, vrh Avenije izdaje se
nov dvosoban komforan kli-
matiziran kompletno namje-
šten stan u novoj stambenoj
zgradi stanarina 500 KM.
063/894-870
Mostar, izdaje se jednosoban
stan u Spl itskoj ul ici 70,
prizemlje, namješten i ma
klimu. 063/957-156
Izdaje se jednosoban namje-
šten stan u Mostaru.
063/926-836
Mostar, izdaje se dvosoban
namj ešten stan i zmeđu
Piramide i Merkatora u ul.
kralja Tomislava 8.
063/361-706
Izdaje se stan u Mostaru za
studentice u blizini fakulteta.
Zvati na broj 063/820-010
Mostar, Hitno izdajem veću
garsonijeru na Bal i novcu
ozbiljnim osobama. Cijena
povoljna kontakt. 062/172-700
Izdaje se garsonijera 27 m2
na Panjevini u Mostaru.
061/627-947
Izdaje se dvosoban namješten
stan na Balinovcu
036/330-374
Mostar, izdaje se stan u bli-
zini sveučilišta, stan je pot-
puno namješten plus klima
internet i kabelska. Pogodno
za studente.
063/382-801
Čapl j i na, i znaj ml j uj e se
dvosoban polu namješten
stan 300 KM.
063/219-979
Mostar, izdaje se jednosoban
stan u Splitskoj ulici 70 pri-
zemlje namješten ima klimu.
036/643- 413;
063/485-367
Studentica traži 2 cimerice u
dvosobnom stanu, Ulica H.
Ml adeži , kod sveuči l i šta,
renovirano, klima, kablovska,
useljivo od 01.06.
063/345-730
Izdajem dvokrevetnu i tro-
krevetnu sobu u Franjevačkoj
ulici. 036/320-564;
063/636-070
Mostar, i zdajem stan do
Hotela ERO, 64 m2, namješten,
Internet, klima, kablovska,
interfon, 3 kat, 400 KM.
063/247-187
Čapljina iznajmljuje se namje-
šten stan u obiteljskoj kući
ulaz poseban ul. Hrvatskih
branitelja.
063/317-558
Mostar, iznajmljujem stan na
Bijelom Brijegu pogodan za
studente medicine.
063/842-330
Mijenjam ili prodajem stan-1
kat, 87 m2, papiri vlasništvo
1/1. Stan mijenjam za manji
od 45 do 55 m2 ili za stan od
Omiša do Trogira. Stan se
nalazi na Aveniji strogi centar.
063/945-461
Mijenjam stan u Livnu 64 m2,
za stan u Mostaru-istok ili u
Zenici . Bašta, dvori šte i
podrum. 063/679-970
Stan 82 m u C2 mijenjam za
manji uz nadoplatu.
063/224-732
Mijenjam stan u Mostaru,
kod hrvatskog konzulata,
renoviran. 73 m2 za manji do
55 m2. 066/007-547
Mijenjam ili prodajem stan u
Zenici 60 m2, za sl ičan u
Mostaru.
063/384-633
Garsoni j er u u Zagrebu-
Prečko mijenjam za Makarsku
rivijeru. 063/312-036
Mijenjamdvosobanstanucentru
Čapljine za manji u zapadnom
Mostaru. 0603188819,
063/295-119
Mijenjam stan u Koloniji
(Mostar) od 58 m2 za stan u
Sarajevu. 063/293-989
Mostar, mijenjam jednoipo-
soban stan 49 m2, 4 kat na
Bi j el om br i j egu, za veći
(dvosoban). Stan je renoviran
osim otvora. Kontakt osim
nedjelje iza 19 sati.
063/423-066
Mostar, mijenjam dvosoban
stan Centar 2, površine 54
m2, 4 kat za odgovarajući u
Šantićevoj.
062/228-567
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
29
Mostar, prodajem stan na
Bijelom brijegu, prvi kat, 66
m2, dvosoban, papiri 1/1, stan
se prodaje samo sa garažom
od 18 m2, useljivo. Cijena po
dogovoru. 063/433-070
Kupujem stan u Mostaru do
75 m2, lokacije sve odgova-
raju. Hvala. 063/433-070
Prodajem extra namješten
nov stan u SPC Rondo,
dvosoban, 75 m2. Papiri čisti.
063/433-070
Prodajem stan u SPC RONDO
u Mostaru, površina 38 m2,
j ednosoban, namj ešten
kompletno, drugi kat, vl. 1/1.
063/159-657
Prodajem stan u ul. kneza
Branimira br.2 u Mostaru,
prvi kat, trosoban, 79 m2-povr-
šina, useljiv, papiri1/1.
063/159-657
Mostar, prodajem stan 60 m2
stan se nalazi ulica Stjepana
Radi ća br 92, 5 kat, kod
Merkatora. 061/385-823
Mostar, prodaje se garsoni-
jera 25 m2 preko puta Mer-
katora. Cijena po dogovoru.
063/488-309
Zadar -Petrčane, prodaje se
studio apartman 23 m2 s
terasom od 14 m2, namješten,
pogled na more. Cijena 35.000
eura. 063/424-052
Međugorje, iznajmljuju se
sobe u Međugorju s kupatilom
za radnike/ce, 100 m od crkve.
Cijena 200 KM/mj.
063/317-933
Mostar, prodaje se dvosoban
stan na Bijelom brijegu,
površi ne 64 m2 potpuno
renoviran sa novom kuhinjom.
Vi soko pri zemlje. Cijena
110.000 km. 063/287-935
Makarska, prodaje se jedno-
soban stan 37 m2 kao nov u
trokatni ci , I kat, dobra
lokacija, super opremljen
75000 eura. 0038763315055
Prodajem stan u Franjevačkoj,
61 m2 + 2 balko- na, 2 kat.
Hitno. 062/203-999
Čapljina prodaje se dvosoban
stan, renoviran 76 m2 povolj-
no. 063/350-710
Prodajem jednosoban stan u
Čapljini 063/420-413
Prodaje se stan 97 m2 u
spl itskoj ul ici preko puta
mupa troiposoban u splitskoj
ulici za 170000 km. 063/911-387
Mostar, prodaje se dvosoban
stan površine 112 m2, III kat,
Šantićevoj. 063/313-622
Mostar, prodaje se dvosoban
stan 75,5 m2, III kat, Huse
Maslića, potrebna adaptaci-
ja, vl. 1/1. 063/313-622
Mostar, prodajem stan 70 m2,
Tekija sedmi kat, lift radi,
interfon. cijena po dogovoru.
063/824- 415
Trogir- Čiovo, stanovi - novo-
gradnja, ekstra uređeni, s
kaminima i parkirnim pro-
storom, prodajem povoljno.
0038598887494
Prodaje se garsonijera 27 m2,
na Panjevini u Mostaru.
061/627-947
Mostar, Tekija, prodaje se
dvosoban stan 67 m2, V kat,
odličan, lift radi.
063/313-622
Prodaje se stan u Čapljini,
dvosoban, adaptiran, 57 m2.
063/426-259
Keram|ck|
centar
Fra D|daka Bunt|ca 144 a
88 000 Mostar
(Ba||novac)
ONIX
Sve |níormac||e
na te|eíon:
036 333 635
- Hidromasazni stub 180 kM
- 7us kada + tus kabina ( 6mm
kaIjano stakIo)
480 kM
- Duboka tus kada + tus kabina
580 kM
- Masazna kada (145x145) 1490
kM
- Sauna (radio, teI, masaze.) 2350
kM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
i masazne kade
Keramika popust do 50%
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
www.onix-keramika.com
Mostar, mijenjam dvosoban
stan u centru Mostara za
kuću. U obzir dolazi Cim,
Vihovići, Rudnik.
063/348-466
Iznajmljujem namještenu
garsonijeru.
063/431-033
AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA
88 000 Mostar Tel./fax: +387 36 32 98 22
Kneza Branimira 12 32 98 23
www.sivricnekretnine.com e-mail:sifra@tel.net.ba
Prodaju se dvije parcele u
Posušju (2620 m2 i 1760 m2). Na
jednoj parceli mogućnost
izgradnje objekta.
063/202-921
Blidinje, prodaje se zemljište u
blizini ski lifta, 890 m2, cijena
25 KM. 063/329-614
Čapljina- Crvenice, prodaje se
plac 1400 m2 sa građevinskom
dozvolom. 063/731-069
Mostar - Potoci, prodajem 3600
m2 zemljišta uz Neretvu veoma
povoljno.
063/564-725;
061/271-550
www.bih-croatia-realestate.
com
Mostar, Vrapčići prodaje se 1000
m2 zemljišta povoljno za izgrad-
nju obiteljske kuće (vikendice),
vl. 1/1. 063/805-359
Prodajem zemljište veličine 5.5
duluma, nalazi se u Travniku,
mjesto Grahovik-Slimena,
srednjobosanski kanton, cijena
po dogovoru. HITNO!
063/145-083
Stolac, Dubrave, Prenj prodaje
sezemljište(njivaidvapašnjaka)
površine 2 x 1300 m2 i 2000 m2,
zemljište se nalazi uz put.
063/316-826;
036/805-165
Čapljina, Klepci, prodaje se
zemljište kraj puta u Klepcima
300 m od magistrale, površine
11000 m2.
00381216300907,
00381631126230
Blace, prodaje se građ. zemljište
uz more površine 320 m2 teren
ravan, ima priključak vode.
00385 20692136;
0919134010
Prodaje se atraktivna lokacija
sa započetim objektom u Čitlu-
ku gradu na glavnoj cesti.
063/189-373
Prodaje se zemljište u Metkovi-
ću, može se koristiti i kao gra-
đevinsko i za poljoprivredu s
nasadima kivija. Cijena 25 eura
m2.
063/ 635- 882
ZEMLJIŠTA
ponuda...
Dubrave-Prenj, prodaje se njiva
i pašnjak po 1300 m2 uz put.
063/316-826;
036/805-160
Čapljina, Čeljevo prodaje se
zemljište uz magistralni put
M-17 po dogovoru.
036/822-060
Kupres – Botun prodaje se
zemljište u vikend naselju 4
dunuma, povoljno.
063/492-087
Prodajemgrađevinskozemljište
u Pologu, na magis. putu mo-sb.
Površina 2 400 m2, papiri 1/1.
Hitno! Cijena povoljna!
063/353-248

Mostar, prodajem plac površine
302 m2 koji se nalazi uz vodu na
neretvanskom jezeru poluostr-
vu od Raštana prema Vojnu.
061/558- 473
Konjic, prodaje se 3,5 dunuma
građevinskog zemljišta, viken-
dica, voda, struja, put, voćnjak.
Cijena 45000 KM.
062/688-971
Široki, prodaje se zemljište na
više lokacija od 5000 m2 do 2000
m2 uz magistralni put Mostar-
Široki, vl. 1/1. Cijena po dogovo-
ru.
063/451-667;
0038268797756
Široki-Dobrič, prodaje se zemlji-
šte 1800 m2 – 1300 m2 i 2000 m2
u Dobriču udaljeno 300-500 m
od magistralnog Široki-Mostar,
vl. 1/1. Cijena po dogovoru.
039/719-136;
069/230-075
Mostar, Cim, prodaje se zemlji-
štepovršine2000m2,mogućnost
parceliziranja. Cijena 85 KM/
m2. 063/377-283
Čapljina, prodaje se plac u
centru grada.
063/420-413
Kupres-prodaje se zemljište
pov.408 m2, blizu ski-lifta,
papiri 1/1, cijena po dogovoru.
063/442-469
Blagaj-Matera. Građevinsko
zemljište. Svi papiri. 500 m2.
063/003-303
Prodaje se parcela površine 962
m2, na vrelu Bunice, vl. 1/1,
pravokutnog oblika.
063/313-622
Buna, Petak prodaje se zemlji-
šte površine 2181 m2. Cijena po
dogovoru. 036/311-175
Mostar, prodajem plac zemlje
302 m koji se nalazi uz vodu na
neretvanskom jezeru poluostr-
vu od Raštana prema Vojnu.
061/558- 473
Prodajem zemljište na Zijemlji-
ma, 20 dunuma. 063/ 382- 114
Ljubuški-Humac, put za Bašči-
nu prodaje se plac površine 1060
m2 (uvjeti za gradnju osigurani,
put voda i ostalo).
063/323-310
Prodajem plac 1/1, površine 500
m2 Čitluk, Vionica, cijena po
dogovoru. Hitno. 063/551-639
Prodaje se zemljište s kućom u
Mostaru (zapadni dio).
063/729-350;
063/563-816
KUPRES, prodajem plac 380
m2 kod ski j al i šta Adr i a
ski,kompletna infrastruktura
na placu, cijena iznimno povolj-
na,. 063/422-369
Ljubuški kod Srednje škole
prodajem parcelu površine 820
m2, papiri 1/1. 063/840-545;
063/468-012
Traži se prazan jednosoban
stan na duže vrijeme.
061/568-238
Stan manji ili garsonijera, može
i nenamješten za duži period
traži se. 063/500- 011
Mostar, traži se jednosoban
stan ili garsonijera za unajmi-
ti. (ne mora biti namješteno).
036/331-965
Mladi zaposleni par traži stan
ili garsonjeru u Mostaru do
250-300km.
063/168-170
Mladi bračni par traži stan do
300 KM.
066/434-173
Momak traži hitno namješten
jednosoban stan ili garsonije-
ru u Mostaru. 062/519-197
Bračni par traži stan jednoso-
ban ili dvosoban nenamješten,
na duže vrijeme do 300 KM.
Avenija ili Splitska. 063/638-151
Mladi bračni par s dva mala
psića, naučena na život u
stanu, traži stan do 300 KM u
Mostaru. 063/687-163
Mladi bračni par, traži jedno-
soban,namještenstan,HITNO!!!
Uselili bih odmah! ( Do 300KM
zajedno s režijom) Lokacija
manje bitna. 063/498-103
Dama iz Mostara, neudata,
srednjih god., školovana, financ.
osigurana, traži hitno malu
garsonijeru u zgradi,u zap.
centru Mostara, ca.20 m2,
povoljno. 063/194-222
Tražim namještenu garsoni-
jeru i l i sobu s upotrebom
kuhinje. 063/980-319
Mostar, tražim jednosoban
stan, po mogućnosti nenamje-
šten. 061/683-443;
063/426-539
Tražim hitno namještenu
garsonijeru, ili manji jednoso-
ban stan. 063/623-658
Mostar, tražim garsonijeru ili
jednosoban stan u blizini sveu-
čilišta, HITNO!!! 063/884-115
Par, uredan i kulturan, traži
garsonijeru ili jednosoban stan
bilo gdje u Mostaru za 200-250
KM. 063/498-103
Traži se cimerica u dvosobnom
stanu u neposrednoj blizini
fakulteta. Cijena 150 KM plus
režije. Telefon:
063/ 819- 226
Mladi bračni par traži stan do
300 KM. 066/490-998
Studentica traži namještenu
garsonijeru ili manji stan, po
mogućnosti u blizini fakulteta,
zapadna strana!
063/266-833
Bračni par traži stan na duže
vrijeme hitno. 063/831-394
STANOVI
unajmljivanje...
Buna, Petak uz asfaltni put
prodaje se zemljište površine
1113 m2. 063/316-280
Prodaje se 1500 m2 zemljišta,
100 m od carinske zone u Jase-
nici sa lijeve strane, vl. 1/1
063/349-891
Prodaje se zemljište u Blagaju
ispod osnovne škole. Na zemlji
se nalazi objekt od 40 m2 koji je
ucrtan u papirima koji su 1/1.
063/319-638
Mostar, Bijelo polje, prodaje se
800 m2 građevnog zemljišta u
Potocima Livač .
063/266-105
Prodaje se zemljište u Ilićima sa
lijeve strane puta, površine 2100
m2, cijena 100.000,00 KM.
063/315-155
Mostar, prodajem plac površine
302 m2, koji se nalazi uz vodu na
neretvanskom jezeru poluostr-
vu od Raštana prema Vojnu.
061/558- 473
Prodajemgrađevinskozemljište
u atraktivnom dijelu Čitluka
1473 m2, vlasništvo 1/1.
063/429-382
Super povoljno, prodaje se 743
m2 građevinskog zemljišta u
Komarnoj. Zemljište je udaljeno
od mora 70 m s prekrasnim
pogledom na poluotok Pelješac.
Do zemljišta vodi novi put, sve
komunalije blizu lokacije.
Dozvoljena gradnja papiri
uredni, vl. 1/1. Cijena 90.000 eura.
063/405-862
ProdajemzemljunaMostarskom
blatu (Čula).
036/312-570
Prodaje se zemljište površine
6500 m2 uz prometnicu M17.
063/322-985
Ljubuški-Humac, prodaje se
zemljište cca 5800 m2, put,
struja, voda, vl. 1/1.
063/322-985
Kupres-Botun, prodaje se
zemljište u vikend naselju 4
dunuma, povoljno.
063/492-087
Prodaje se zemljište u Cimu,
površine 490 m2, cijena 70.000,00
KM.
063/315-155
Čapljina, Klepci, prodaje se
zemljište kraj puta u Klepcima
300 m od magistrale, površine
11000 m2.
00381216300907,
00381631126230
Raštani prodaje se zemljište
pored glavnog puta površine
3000 m2. 063/953-029
Prodaju se dva placa dozvoljena
gradnja na Modriću Čapljina.
063/795-979
Prodaje se zemljište u Donjoj
Jasenici površine 2600 m2.
036/322-222
Prodajem zemljište u Konjicu,
mjesto Orahovica Donja oko 50
duluma, vrlo povoljno.
063/ 826-619
Prodaje se pijesak na parceli
površine oko 12000 m2 u Donjoj
Jasenici. 036/347-776;
063/849-563
Prodaje se zemljište u Franje-
vačkoj ulici kod Medicinske
škole, posjeduje sve dozvole za
gradnju stambenog objekta.
063/347-750
Prodaje se zemlja u polju u
Knešpolju kod Širokog Brijega,
oko 7 duluma, cijena po dogo-
voru.
066/035-532ili
063/315-645.
Prodajemgrađevinskozemljište
uz magistralu M17, Vrbici-
Ovčari, 800 m2, cijena po
dogovoru.
0038598854183
Prodaje se zemljište u Blagaju
ispod osnovne škole. Na zemlji
se nalazi objekt od 40 m2, koji je
ucrtan u papirima koji su 1/1.
063/319-638.
Mijenjam građevinsko zemljište
u Metkoviću za kuću ili stan u
Čapljini. 063/422-191
Buna, parcela Petak -Prodajem
6,5 dunuma zemlje. Papiri
uredni. Može parcelizacija.
036/ 573-118.
Mostar, Rodoč, plac 600m2, s
dozvolomzagradnju.063/985-178
Prodaje se zemlja u Knešpolju
kod Širokog Brijega, 29 duluma
s kućom. Cijena po dogovoru.
066/035-532,
063/315-645
Prodajem zemljište na Kupresu
(Ravanjsko polje), 2090 m2.
063/421-655
Zagreb-istok, zemljište 5000 m2,
dozvoljena gradnja, cijena po
dogovoru. Zvati poslije 17h
092/256-4757
Prodaje se 2520 m2 zemljišta u
Vrapčićima.
063/272-019
Prodaje se 13 duluma građevin-
skog zemljišta u Domanovićima
kraj benzinske pumpe uz glavni
put.
063/362-979
Prodaje se atraktivna parcela
1030m2, dozvoljena gradnja,
prilaz parceli asfalt, put, voda,
struja, PTT. Donji Raštani.
036/319-433
Malopolje,devastiranakućaspar-
celomod3500m2,izlazinaBunicu,
blizuvrela,1/1. 063/313-622
Mostar, prodajem zemljište
površine 3000 m2. Posjeduje
svoju vodu i staru devastiranu
kućunalaziseu Žitomisliću veže
uzmagistralu.Cijena30.000KM.
063/318-118
Građevinsko zemljište na
atraktivnoj raskrsnici, nudim
ozbiljnoj firmi, prednost koope-
raciji. 062/403-971
Građevinsko zemljište 3,5
dunuma u Konjicu, ima viken-
dica, voćnjak,struja, voda, cesta.
46000 KM. 062/688-971
ProdajesezemljišteuČeljevu,po
dogovoru,3410m2.036/822-060
Prodajem zemljište površine 700
m2 put za aluminijum kod Pli-
nare. 036/353-132;
063/424-016
ProdajemplacuRaštanimaima
dozvola za gradnju.
063/817-367
Prodajem zemljište površine
4200 m2 u industrijskoj (građe-
vinskoj zoni) put za aluminijum
kod Plinare.
036/353-132;
063/424-016
Mostar, zemljište prije vojnog
mosta, odmah uz diskoteku
Bridž 1400 m2, prodaje se,
papiri 1/1. Cijena 80 000 EUR.
063/314-947
Prodajesegrađevinskozemljište
u Cimu površine 920m2.
063/186-289
Na Kedžari blizu Dive Grabovi-
ce prodaje se 11 duluma zemlje.
063/633-173
Blidinje - zemljište 425m2, sa
započetom gradnjom prodajem
za 20000 EUR.1//.
063/832-476
30 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Opine, zemljište površine 5000
m2 (ne k ad bio vinograd ) sa
bu na rom www.bih-croatia-
realestate.com 063/564725,
061/271550
Prodajem ili mijenjam, Gra-
đevinsko zemljište 5.300 m2
u Opinama za zemljište u
zapadnom dijelu Mostara i
bliže okoline
063564725, 061271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
Prodaje se građevi nsko
zemljište površine 2400 m2 u
ulici Stjepana Radića (Oraši-
ne) u Ljubuškom.
039/833-325
Mostar, izdajem sobe za stu-
dente, klima, TV, kablovska,
Internet, struja, uključeno u
cijenu Franjevačka. 7 min od
kružnog toka.
062/339-340;
063/444-997
Iznajmljujem vrlo luksuzna dva
stana u centru Mostara, do 100
m2 površine, luksuzno namje-
šteni. Odmah useljivo.
063/433-070
Iznajmljujem stan na Bijelom
brijegu 3, extra namješten, 70
m2, dvosoban. Cijena 550 km/
mjesec. 063/159-657
Iznajmljujem poslovni prostor
u Vukovarskoj ulici, 34 m2, do
kaf i ća di nka, nov prostor.
useljiv i ima svoj parking.
063/159-657
Izdajem garsonijeru kod fakul-
teta. 063/ 650- 407
Mostar, iznajmljuje se dvosoban
potpuno namješten stan na
Rudniku. Cijena 400 KM.
063/345-030
Mostar, Izdajem sobu s kuhinjom
i kupatilom, može i prenoćište
kod Đačkog doma. Zvati od
7-10.30 i od 16-18 sati.
036/316-645
Čitluk, iznajmljuje se jednoso-
ban namješten stan.
063/822-641
Izdajem nov jednosoban stan
dj evoj ci . Kl i ma, i nter net,
kabelska, masažni tuš, mikro-
valna, bal kon. Slobodan od
01.06.Zvati iza 17 h
063/316-241
Apartmani za studente, dvo-
krevetni 350 KM, trokrevetni
400 KM. Centar grada, novo-
gradnja, zasebni ulazi, WC-ovi,
kuhinje, internet/ kablovska,
LCD, klime. Useljivo 01.07. novo.
063/290-151
Mostar, izdajem sobe za stu-
dente. Klima, TV, Kablovska,
Internet, struja, uključeno u
cijenu 250, Franjevačka 66. 7
min od kružnog toka.
062/339-340;
063/444-997
Izdajem sobe i stan, cijena
povoljna. Rodoč kod ambulan-
te.
063/313-574
Čapljina, iznajmljujem namješten
trosoban stan u obiteljskoj kući,
ulaz poseban. 063/ 796- 046
Čapljina, iznajmljuje se namje-
šten stan u ul. Hrvatski brani-
telja. 063/320-870
Široki Brijeg, iznajmljuje se
namješten jednosoban i dvoso-
ban stan. 063/942-409
Mostar, izdaje se jedno krevet-
na soba studentici vrh avenije.
063/370-026
Iznajmljujem trosoban stan
studenticama 3 kat, kralja
Tomislava 11 e, stan je 108 m2,
stan i ma kl i mu pri ključak,
kablovska, Internet, interfon.
063/849-596
Izdajeseposlovniprostor100m2.
Mostar , ul.Mladena Ba lorde
60. 063/319-699
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor 20 m2. ul. Kralja Zvo-
nimira 17c. Pogodan za ured i
dr. 063/339-444
Mostar, iznajmljujem poslovni
prostor, sa uredom, 250 m2,
visina 5 m. Parking 500 m2.
Pogodno za skladište, servis.
Ilićka ulica, 063/426-950
Mostar, iznajmljujem poslovni
prostor na Starom Veležovom
igralištu površine 45 m2.
063/348-502
Iznajmljuje se poslovni prostor
u zgradi spajalica veličine 50
m2.
063/954-036
Izdaje se poslovni prostor od
40 do 60 m2. 063/907-968
Izdaje se poslovni prostor vrlo
povoljno.
063/516-148
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor 20 m2. ul. Kralja Zvo-
nimira 17c pogodan za ured.
063/339-444
Mostar, iznajmljujem poslovni
prostor od 32 m2, u Vukovarskoj
ulici, ima mokri čvor, ima
parking, novogradnja, papiri
1/1, alarm, klima, nadzor.
063/433-070
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje...
Izdaje se poslovni prostor 60
m2 u Blizancima-Čitluk, prostor
je uz glavnu cestu. Cijena po
dogovoru.
063/834-249
Izdaje se poslovni prostor.
063/516-148
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor 20 m2. ul. Kralja Zvo-
nimira 17c pogodan za ured.i
dr.
063/339-444
Iznajmljuje se poslovni prostor
uMostarunaStaromVeležovom,
20 m2. Vrlo povoljno!
063/405-721
Izdaje se poslovni prostor 85
m2 na prvom katu u ul ici
Dubrovačka 67, žuta zgrada
preko puta tc Piramida. Prostor
je klimatiziran i ima telefonski
priključak.
063/318-325
Mostar, iznajmljuje se pos
prostor uz sklopu zgrade na
vrhu Avenije, vl. 1/1, 23 m2 uz
glavnu prometnicu kod auto-
busne postaje.
063/699-179
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor 20 m2. ul. Kralja Zvo-
nimira 17 c Mostar. Pogodan
za ured.i dr.
063/339-444
Mostar, iznajmljuju se 2 pove-
zana poslovna prostora od po
25 m2 jedan do drugog mogu-
će i kao 1 od 50 m2 koji se
nalaze u ulici Kneza Mihajla
Viševića Humskog, u okviru
sportsko -poslovnog objekta
Tenis centra. Prostori su
pogodni za vise vrsta uslužne.
063/559-999
Iznajmljuje se dvosoban stan
56 m2 u Rodoču kod škole ima
nešto stvari klima, kabelska,
slobodan polovinom trećeg
mjeseca bez kreveta.
063/346-345
Izdajeseposlovniprostorod40m2,
SPCRondo,lamelaII,Ikat.
063/317-220
Mostar, iznajmljuje se poslovni
prostor 67 m2 Centar 2 u blizini
sportskedvoraneuizgradnji.
063/345-407
Iznajmljuje se poslovni prostor u
Zagrebačkojulicibr.3auMostaru
kodNovogprodajnogcentra.Prostor
je atraktivno uređen, lociran uz
glavnuulicu. 063/318-327
Izdajem pos.prostor 20 m2 ima
wc zas.rešetke akademika
Ivana Zovke cijena na upit
063/401-569
Tražim poslovni prostor za
iznajmiti na području Mostara
za mali ured do 150 KM mje-
sečno. 063/682-974
Izdaju se tri poslovna prostora
35 , 30. i 25 m2 na katu te podrum
100 m2 u Fejićevoj ul ici u
Mostaru.
063/919-894
Izdajemposlovniprostor(54m2)
u Centru 2, preko puta sportske
dvorane u izgradnji.
063/419-585
Ljubuški, iznajmljuje se poslov-
ni prostor veličine 30 m2 sa
sanitarnim čvorom ul. Zrinjsko-
Frankopanska 25 kod foto Đine.
063/166-778
Ljubuški, iznajmljuje se poslov-
ni prostor 35 m2, opremljen za
više namjena i klimatiziran u
poslovnom centru Ljubuški.
063/897-633
Prodaje se poslovni prostor
100m2 ili mjenja za stan uz
nadoplatu. Mostar , ul.Mlade-
na Balorde 60 , 063/319-699
Prodaje se poslovni prostor na
starom igralištu 110 kv cijena po
dogovoru. 063/404-873
Prodajem posl. prostor u vili
Neretva, prizemlje 11 m2.
061/726-220
Prodajem stambeno- poslovni
prostor sa 2 pos. prostora, već u
funkciji, garažom velikim par-
kingom blizu parka prirode
Hutovo blato. 063/445-104
Prodaje se poslovna zgrada sa
okućnicom i prilaznom saobra-
ćajnicom u slobodnoj zoni
„Hercegovina“ (bivša tvornica
Soko). Korištena površina
objekta 137,50 m2, vl. 1/1.
063/855-127
Prodajem poslovni prostor u
Vukovarskoj ul.u Mostaru, 31
m2površina,imamokričvor,voda,
novogradnja, ima parking.
papiri 1/1. 063/159-657
Prodajem poslovni prostor u ul.
Stjepana Radića 65 m2. Cijena
po dogovoru. 063/318-931
Prodajem jednosoban stan 43
m2 u ul. Hrvatske Mladeži.
Cijenapodogovoru.063/318-931
Prodajem poslovni prostor na
Starom Veležovom igralištu
površine 45 m2. 063/348-502
Mostar, prodajem poslovni
prostor površine 90 m2 u ul. S.
Radića (kod starog prodajnog
centra). 063/421-655
Prodajem objekt sa 2 pos. pro-
stora garažom, parkingom 600
m2 okućnice, papiri uredni, put
za Neum blizu parka prirode
Hutovo blato od Čapljine 7 km.
Povoljno, hitno!
063/445-104
Čapljina prodajem poslovni
prostor 72 m2, u ulici Zrinjsko-
Frankopanskoj, mogućnost tri
prostora u jednom, povoljno.
063/043-321
Prodaje se poslovni prostor 18
m2. 063/407-225
POSL. PROSTORI
prodaja...
Prodaje se građevinski objekt
na Skakalima 260m2, prilaz s
dvije ceste.
063/312-785
Mijenjam poslovni prostor od
36 m2 i 12 m2 dvorišta za manji
dvosoban stan u ul. Dubrovačka
114. 063/495-839.
Prodaje se poslovni prostor u
MostarucafeLaCage.063/312-822
Mostar, Cernica prodaje se
devastiran poslovni prostor
40m2, mogućnost nadogradnje,
cijena 40000 KM. 036/580-892
Mostar- Musala, prodaje se
poslovni prostor, 23m2, SPC
„Titova vila“, 1. kat, cijena 60.000
KM. 062/682-176
Mostar-Fejićeva ulica, u blizini
Starog grada, prodaje se p.
prostor 38m2, terasa 15m2, sve
namjene moguće, cijena 110000
KM. 062/456-590
Prodaje se pos. prostor 320m2,
140m prizemlje 180m2, kat
pogodanzasvenamjene,uređen,
prekoputatržnogcentraORKA
uz glavnu ulicu. 063/345-995
Prodaje se pos. prostor novo-
gradnja 616 m2, Nova avenija,
pogodan za banke, urede,
trgovinu i sl. 063/314-421
Čitluk, prodaje se poslovni
prostor površine 14 m2, cijena
10000 KM. 063/311-353
Ljubuški, prodaje se poslovni
prostor 40 m2 u zelenoj zgradi
pored kružnog toka, papiri 1/1.
063/423-596
Prodaje se bivši restoran dis na
Mostarskom blatu s okućnicom
oddulumipo-velikemogućnosti,
prenamjene objekta-cijena
povoljna. 063/194-935.
Prodaje se poslovni prostor u
ulici Strahimira Kranjčevića,
Čitluk. 063/965-155
Prodajesekompletinternetklub
s inventarom. Zvati iza 15 h.
063/403-820
Mostar, prodajeseposlovniprostor
150 m2 u Centar II- Testera,
renoviran1250KM/m2,mogućnost
zamjene za stan u zapadnom
Mostaru ili noviji veći osobni
automobilinovijivećikombidupli
točkovi. 063/315-055
Prodaje se poslovni prostor na
lok. Staro Veležovo (na ulici)
20m2. 063/182-065
Prodaje se poslovni prostor 110
m2ucentruČapljineilimijenjam
za Mostar. 063/312-917
Prodaje se i izdaje se poslov-
ni prostor 85 m2 na prvom
katu u ulici Dubrovačka 67,
žuta zgrada preko puta tc
Piramida. Prostor je klima-
tiziran i ima telefonski pri-
ključak. 063/318-325
Prodaje se ugostiteljski objekt
na veletržnici u Čapljini.
063/174-097i
036/806-744
Prodaje se poslovni prostor
110 m2 u Čapl j i ni strogi
centar, može i zamjena za
Mostar. 063/ 312-917
Prodajem poslovni prostor u
Vukovaskoj ul.u Mostaru, 32
m2, nov, dvije prostorije +mokri
čvor, ima parking, po dogo-
voru. 063/433-070
Prodajem poslovni prostor
na katu prodajnog centra
Rondo površine 22 m2 vla-
sništvo 1/1. Cijena 68000 km.
063/318-140
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor od 23 m2 u prizemlju
stambene zgrade na Balinov-
cu. Pogodan je za urede i sl.
063/411-115; 036/331-477

A140 A K C I J A
C550 Optimus Chat novo!
E720 Optimus Chic novo!
GT540 Optimus
KM570 Cookie Gig novo!
KP500 Cookie
P350 Optimus-ME
T300 akcija
T510 Dual Sim
1616 A K C I J A
1280 A K C I J A
2220 A K C I J A
100 A K C I J A
101 Asha A K C I J A
1280 A K C I J A
1616 A K C I J A
201 Asha novo!
2220 A K C I J A
300 Touch & Type novo!
303 novo!
500
800 LUMIA 16GB novo!
6700 Slide
7230 +2GB
C1-01 novo!
C2-00 Dual Sim
C2-01
C2-02 Touch & Type
C2-03 Dual-Sim novo!
C2-05 novo!
C3
C5 5MP (kamera5)
C5-03
C7 8GB
E5
E52
E6 8GB
E72
N8 16GB
N9 16GB novo!
X1-01 Dual Sim
X2
X2-01 novo!
X2-02 Dual Sim novo!
X7
Wildfire S
Desire HD 8GB
Sensation XL 16GB novo!


B5722 dual-sim
C3050 A K C I J A
C3300K Champ
C3322 dual-sim novo!
C6112 dual-sim
C6712 dual-sim
E1080 A K C I J A
E1170 A K C I J A
E2121
E2152 Dual Sim
E2220 Chat222
E2550M Monte-Slider akcija
i5500 Galaxy5
i9100 Galaxy S2 16GB
i9250 Galaxy Nexus 16GB novo!
S5150 Diva Folder
S5230
S5230 Hello Kitty
S5260 Star2
S5560 Marvel
S5570 Galaxy-Mini
S5670 Galaxy Fit novo!
S5620 Monte
S5660 Galaxy Gio novo!
S5830 Galaxy Ace
S5830 Galaxy Ace novo!
S7070 Diva Touch


CK 13i TXT novo!
W20 Zylo
Xperia ARC S LT18 novo!
Xperia X8
Xperia X10 mini PRO
Xperia NEO MT15 novo!
Xperia Active ST17
Xperia RAY ST18 novo!
PLAĆANJE U RATAMA:
Djelatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AMERICAN EXPRESS
iPhone 4S 16GB
black / white Novo!
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
31
Iznajmljujem poslovni prostor pogodan za trgovinu i sve druge
djelatnosti. Mostar, sjeverni ulaz u grad uz magistralni put
M17 (objekat ELEKTRO-MIR d.o.o.), preko puta OMV pumpe.
Površina 320 + 120 + 80 m2 prizemlje + sprat 270 m
2
061/133-603
Prodajem papire za BMW 318,
god. 1988., met. plava.
063/009-521
BMWE 46 330 d.2003.god karav
. digitalna klima,cd,alarm,nove
zimske gume.met.plavi, tri
ključa, servisna knjiga, prešao
124500 km, plaćeno sve do
registracije.cijena 14000 KM.
063/471-339
BMW e 34, 520 i, klima, abs itd.
88. god, i stekle bh table.
Povoljno. 063/423-441
Bmw 318 i, 11/99, metalik sivi,
aut.klima, telefon,komande na
volanu, polukoža,u ekstra
stanju. reg. do 01/2013. Cijena
11 200 KM 063/321-926
BMW 3 e 46 318d, face lift 2002,
reg.1/2013, abs, asc, servo, CD,
auto-klima, el.stakla, daljinsko,
alarm, al.felge m6, branici,
14500 KM. 063/404-199
BMW 525 d 2004. god., 210000
km, registriran 8/2012., full
oprema, navigacija, nove gume,
felge 18, cijena 28600 KM.
063/288-425
BMW 324 D. 87.god. Metalik
zelena boja, 4 vrata, u dobrom
stanju. Registriran do 08./2012
g. Cijena 1800 KM.
063/524-551
Prodaje se BMW e46 320 dizel,
sivi metalik, limuzina, 2000.g.,
klima, šiber, alu felge, i još
opreme, uvoz iz Njemačke u
besprijekornom stanju do regis.
11500 KM. 063/894-870
Prodajem BMW 320d, 2001.g,
registriran, karavan, plava
metalik, navigacija, klima
automatska, brodkopjuter,
stakla na struju, grijanje
sjedala,volannafukcije,13800km.
063/606-527
BMW tds 1994. god., ful oprema,
koža, dobro očuvan, euro kuka
el. retrovizori, cen. brava, felge
al 16 plus čelične. Cijena 5500
KM, može zamjena za jeftinije
do 2000 KM. 063/473-048
Prodaje se BMW 318, crvena
boja,1989. god., xenon svjetla,
daljinsko, registriran do 2/2013.
god., u dobrom stanju.
063/976-010
BMW530D,2000.god.,karavan,
prešao 266000 km, kasko, reg.
do 12/2012., xenon, PDC, aut.
klima, euro kuka, u dobrom
stanju, moguća zamjena za
manje vozilo. 061/798-188
BMW 530d sa ful opremom,
crne boje, u ekstra stanju
godina 2000. 063/318-781
BMW 535i-god.1988., istekla
registracija, cijena 2200 KM.
Može i zamjena za manje
vozilo 063/412-774
BMW E36-325 turbodizel, 1996.
god. crne boje, kožna sjedišta,
ABS, zračni jastuci, stakla i
retrovizori na struju, naslon za
ruku, maglenke, nema klime,
registriran do 07/12, moguća
zamjena, cijena po dogovoru.
063/496-319
Prodaje je se BMW, 320, plin,
bh table, koža,1700 km.
063/324-720
BMW 730 d, 00g., reg. 11/12, full
oprema, 16.000. 063/313-114
Bmw 318i 88god.cd-e mp3,
alu.15, tvorničko stanje auta,
nikad nije udaran, četvora
vrata, reg. 12./12... 2800 KM.
063/840-591
BMW 318 , 2000., E 46, reg. do
01/13., nove gume, full oprema,
metalik sivi, Š.Brijeg. Cijena
12 800 KM.
063/321-926
BMW E46- 320d extra stanje,
servisiran, god. proizvod. 2001.
registriran, ful oprema.Cijena
14500 KM.
063/103-003
BMW 5 1989g. udaren registri-
ran do 7./2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
Ljubuški-prodaje se BMW 320
D-2001. godina, euro 3, odlično
stanje, prešao 212.000 KM
063/440-458;
063/197-172
Prodaje se bmw 525 benzin E60
2003. god. u odličnu stanju,
prešao 147 000.Cijena 13 500
eura... 063/432-333
BMW 316, 84 god. reg do 5/2012.
u solidnom stanju. Cijena 600
KM.
063/848-772
BMW 320 d crni limuzina 2001
g. 201500km servisna knjiga
uvoz njemačka: klima, servo,
maglenke, daljinsko ključanje,
plaćeno sve do registracije.
Cijena po dogovoru.
063/444-369
BMW 530 d karavan, god.
proizvodnje2000.,prešao225000
km. U extra stanju, tek uvezen
i registriran. 063/345-673
BMW 316 kompakt, 99. god., ful
oprema, registracija istekla.
Cijena 7.500 KM. 063/313-246
AUTOMOBILI
bmw...
Audi A6 2.0 Tdi 2005. god.
063/343-047
Prodajem Audi B4 92. godište
registriran. U odličnom stanju,
urađeninterijer vozila.Cijenapo
dogovoru mob. 063143766
Audi A3 16 benz, 1999.god.,crna
metalik, ful oprema, može
zamjena za karavan iste vrijed-
nosti, 9000 km. 066/425-222
Audi80benzinacgod.proiz.1990,
registriran, abs, centralno
zaključavanje, očuvan.
063/287-668
Prodaje se audi 100 kvatro 2.3
+plin 92.g.u dobru stanju 4500
km. 063/422-235
Audi A4 HR table, cijena 3500
eura, registriran cijelu godinu,
1995. god., moguća zamjena za
bih table približne vrijednosti.
063/437-539
Audi A6 25 TDI karavan 2002.
reg do 4 mj 13 g. prešao 203 000.
met crni, navigacija, grijanje
sjedala.,..full oprema, bez ulaga-
nja. Cijena 13900 KM.
063/246-700
Audi A4, 1.6, ‘97. godina, izvrsno
stanje,uredniservisi,bezikakvih
ulaganja.Cijena8.800km,fiksno.
063/723-122
Audi A 4 karavan tdi 85 kw 2001.
crni, met automacka klima, cd,
automatik, tip tro 215 tkm, euro
kuka, alu stakla na struju.
Moguća zamjena. 063/448-892
Audi6.2.4quattro.125KW.God.2003
.200000km.Fulloprema.+zimske
gumesaalufel. 063/240- 946
ProdajeseAUDIA6.25.,karavan
2002. registriran do 4/ 2013., boja
metalik crna. Uvoz iz Njemačke
prija mj...auto posjeduje naviga-
ciju, grijanje sjedala, ful oprema
osim kože, cijena 13900 KM.
063/246-700
Prodaje se Audi T.D 16. god.
proizvodnje 89., cijena po dogo-
voru. 063/408-114
AudiA3model,2002.redizajn1.9
tdi 130ks, 6 brzina, 5 vrata, boja
bluenotemet.prvivlasnik,servi-
sna Audi, bez ulaganja s ful
opremom, plaćena car. i pdv
cijena po dogovoru, moguća
zamjena za jeftinije. 063/329-295
Audi 100, godina 84 benzin 18 u
dobrom stanju, reg.tek istekla.
Auto se nalazi u Rami, a cijena je
1400 KM. 063/599-273
Audi A6, 25 tdi, 1995.god., klima,
digitalna, tempomat kompjuter,
stakla na struju, centralna,
moguća zamjena,
063/350-552
ProdajeseAudi80,18benzin,reg.
do 12./2012., 4 nove gume, nov
akumulator, urađen servis, 3300
km. 063/225-878
ProdajeseAudiA6,2,3benzinac,
crvene boje, godina proizvodnje
1995.(uudarenomstanju),cijena
2500 Km, registriran do 7/12.
063/495-975i
063/986-737
Audi 90, 1987.g. istekla registra-
cija, cijena 1400 KM. 063/203-264
Audi A6, 1995.god, 28B, klima,
ABS, zračni jastuk, el. podizači
stakala, el. retrovizori, alu. felge,
istekla reg., alarm, daljinsko
zaključavanje. Cijena 5500 KM.
Zamjena uz vašu nadoplatu!
066/064-042
Audi80,16TD,1991.g.Registriran
do 02. mj. 2013.g. centralna,
metalik srebreni, urađen veliki
servis, ekstra stanje, cijena po
dogovoru.
063/313-218
AudiA4,1.6benzin101ks,1997/12.
mj. (modificiran) registriran do
12.3.2013.god.Prešao144500km.
Metalik siva boja, cijena fiksna
8500 KM. 063/840-127
Prodaje se Audi A3, 16 benzinac,
98.god.,HRtable,možezamjena,
cijena 2300. 063/687-159.
Audia419tdi,hr.table,registriran,
prodajem ili mijenjam za auto na
bih tablama.
063/437-539
Prodaje se Audi A4, godina proi-
zvodnje 1998., boja metalik siva,
registriran do 12/2012., automat-
skaklima,alarmcobra,cijenapo
dogovoru. 063/347-180
Prodaje se Audi A4 19 TDI,
godina 1998., metalik sivi, auto-
matska klima, registriran do
3.12.2012., ekstra stanje, cijena
9800 KM. 063/347-180
Audi100SC,2.2,Benzinac,83.god.,
istekla registracija, prodajem ili
mijenjam za manji auto ili teren-
ca. 065/880-310
Prodajem Audi 100, dizel 1200
KM. 063/969-086
Prodajem AUDI 100, u odličnom
stanju, dizel. Cijena 1000 KM.
063/426-623
Audi80,1991.godina,benzin1600
ccm. Moguća zamjena za manje
ili za frezu. 062/117-711
AUTOMOBILI
audi...

A
u
t
o
m
o
b
i
l
i
.
.
.

F
I
A
T

F
O
R
D

M
E
R
C
E
D
E
S

O
P
E
L

P
E
U
G
E
O
T

R
E
N
A
U
L
T

V
W

B
M
W
32 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
MALIĆ AUTO D.O.O.
88307 VIŠIĆI-ČAPLJINA
TEL/FAX 036 814798
MOB: 063 313 680
MOB: 063 443 330
www.malicauto.com
PRODAJA, SERVIS I TRANSPORT AUTOMOBILA
U UNUTARNJEM I MEĐNARONDOM PROMETU
1. NISSANX-TRAIL 2.2 DCI 2005. GODINA CIJENA: PODOGOVORU.
2. BMW320D 2004. GODINA CIJENA: PODOGOVORU.
3. OPEL CORSA 1.7 DTI 2002. GODINA CIJENA: 6200KM
4. SEAT IBIZA 1.2 BENZIN2004. GODINA CIJENA: 7300KM
5. MERCEDES AKLASA1.7 CDI 2002. GODINA CIJENA: 8100KM
6. GOLF 5 1,9 TDI 2004. GODINA CIJENA: 13400KM
7. CITROENC5 2.0HDI 2003. GODINA CIJENA: 8100KM
8. PEUGEOT 206 CABRIO1.6 B2002. GODINA CIJENA: 7700KM
9. FIAT MULTIPLA1.9 JTDI 2002. GODINA CIJENA: 5000KM
10. FIAT PUNTO1.9 JTD2002. GODINA CIJENA: 4900KM
11. FORDMONDEO 2.0TDCI 2003. GODINA CIJENA: 7700KM
12. FIAT PUNTO1-3 JTD2004. GODINA CIJENA: 6200KM
13. FIAT STILO 1.9 JTD2003. GODINA CIJENA: 6600KM
14. FIAT STILO 1.9 JTD2004. GODINA CIJENA: 6900KM
15. VWGOLF 41.9 TDI 2001. GODINA CIJENA: 8900KM
16. FORDFIESTA1.4TDCI 2008. GODINA CIJENA: 8800KM
PLAĆENACARINA I PDVNASVE AUTOMOBILE!
GARANCIJAZAPORIJEKLOI REGULARNOSTAUTOMOBILA

BMW 36, 316 i god.1996., ful
oprema. 063/828-561
BMW 320i u dobrom stanju,
novi amorti zeri , kočnice,
registriran još mjesec dana,
nove zimske gume, alu felge!
Cijena 2000 KM, hitno!
063/431-971
BMW 530 d ful oprema, crni,
godina 2000. 063/318-781
BMW kompakt 316 ful oprema
99 g., cijena po dogovoru regi-
stracija istekla. 063/324-520
BMW 5 1989g. Udaren, registri-
ran do 7.mj. 2012. cijena 1700
KM 063/353-252
Prodaje se BMW 728i, godina
proizvodnje 1984., plaćena
carina, alu felge, Alpina. Cijena
2700 KM. 063/197-172
BMW 5 1989.g. udaren registri-
ran do 7/2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
BMW 98.g. stranac, ful oprema,
sportski, al felge 3 M, motor,
extra stanje. Cijena povoljna.
061/273-272
Prodajem Džipa BMW X5 , 2004.
g., dizel automatik, še stostepeni
mjenjač, navigacija, tv, ispod,
usb ful oprema. 063/500-007
Prodajem vozilo BMW, serije
E36. Godina proizvodnje ‘94.!
Cijena 5800 KM. 063/363-181
BMW 5 1989g. udaren registri-
rana do 7/2012., cijena 1700 KM.
063/353-252
BMW 520-24v reg. do 5. mj. u
dobrom stanju 3800.
063/601-987
BMW 525 TDS 1994. god., ful
oprema, koža, izuzetno očuvan,
euro kuka, el. retrovizori,
centralna, felge 16 al, može
zamjena za jeftinije.
063/473-048
BMW 5 1989.g. udaren regi-
striran do 7/2012 cijena 1700
KM. 063/353-252
BMW E46 -320d god. proiz.
2001., auto je u extra stanju,
196000 km prešao, odrađen
veliki servis na 190000 km,
reg do 04/ 12, auto je bez
ikakva ulaganja. Cijena 15500
KM. 063/103-003
BMW 525 d E39, stanje odlič-
no, crom paket, plavi, koža,
abs, esp, aut. kl i ma, bez
ulaganja, vozilo prešlo 225
000 KM, 17000 KM, moguća
zamjena za manje vozilo.
063/791-345
Fordfokus2002.tddi90ksklima,
servis knjiga.
063/601-987
Ford Fokus 1.8 TDDI, 90 KS,
2003 god., karavan, ful oprema,
extra stanje, uvoz Njemačka,
registriran do 3/2013...cijena
8600.
063/ 313-823
Ford fokus 1.6 TDCI 2006.
god.,metalik crni, prešao 147
000 km, registriran do 4mj/2013,
dosta dodatne opreme. U
odličnom stanju i bez ikakvih
ulaganja, cijena 12 800 km.
063/468-200
Ford Mondeo 2001.god. karavan
sivi Tdci 116 ks reg. klimatronik,
el.stakla, kuka itd. Cijena 3300
eura. 063/841-115;
039/708-517
FORD ESKORD 1,6- benzin-
godina proizvodnje 1999- regi-
striran do 10mj. 2012- oprema-
klima, servo upravljač, električ-
ni podizači stakala, radio
kasetofon, ABS, zračni jastuci.
Cijena 4500 KM.
063/383- 657
FordFokus1.8TDDI,90KS,2003
god., karavan, ful oprema, extra
stanje,uvozNjemačka,registriran
do3/2013, Cijena8600.
063/ 313- 823
AUTOMOBILI
ford...
Fordeskord1.4motorcrneboje,91.
god.,istekletablicehrvatske,benzin,
cijena600maraka.
063/861-890
Ford mondeo karavan 1.8 td ,
98. god. hr-table, reg. 05.2012.
klima,1200 eura za keš, može
zamjena i druge varijante po
dogovoru. 063/801-516
Ford mondeo 1.8 benzin 93. god.
Istekle table u dobrom stanju,
850 eur. 063/472-303
Ford focus tddi karavan crni
2003g. uvoz njemačka stakla na
struju, klima, abs, servo, dalj.
ključanje plaćeno sve do regi-
stracije super stanje cijena 7700
KM. 063/444-369
Ford focus tddi 90 ps limuzina
plavi met. 2001. g.145300 KM,
stakla na struju, klima, abs,
servo plaćena carina, pdv auto
bez greške cijena do reg.7600
KM Mostar.
063/444-369
Fordescortdizel,1987. god. 4vrata,
5 brzina, reg. do 09/12., siva boja,
cijena1400km.Mostar.
063/315-366
Fordfiesta90.god.16-benzin,el.podizači
stakala,servo,el.podešavanjefarova,
alufelge, reg.do8/2012. Cijena1800
km.Mostar.
063/418-757
Fordfocustdci 2002. god., sivi met
karavan, 190.000km, klima, šiber,
park senzori stakla na struju
mogućazamjenazarazno.
063/448-892
Forda eskort karavan 1992. god.
dizel,isteklaregistracija,bijelicijena
1200KMhitno,Čapljina.
066/831-228
ProdajemFord,tranzit,dizelmet.sivi
2003.god.ocarinjen.
063/150-059
Prodajem fiat pandu novi model
bez motora ili mijenjam za
drugo vozilo. 063/316-635
Fiat Stilo 2004. god., exstra
stanje registriran do 08/2012,
cijena 9000 KM.
063/894-851
Prodajem teretno vozilo Fiat
panda4x4,godproizvodnje2000,
benzin, 2 sjedeća mjesta,cijena
po dogovoru.
061/182-851
Fiat grande punto 1.4, 77 ks,
2007. 62000 prešao, full oprema,
registriran do 3/13.
063/346-991
Fiata punta cabrioleta 12B
godina 1999. reg., garažiran i
uredno serv., cijena po dogo-
voru.
066/161-226
Fiat Pandu, novi model, bila
udarena, stavljeni nov dijelovi
bez motora.
063/316-635
Prodaje se Fiat Punto 1,9 JTD
2003. god., siva metalik, klima,
5 vrata, cijena do reg. 6700 KM,
063/282-020
Fiat Tempra 1,6 55kw benzin,
96. god. 129 000, veliki servis
na 120, mali prije mjesec dana
. reg. do 01.13. Prva ruka.
Cijena 3500 KM.Bez zamjena!
063/704-113
Fiat punto, 1998. god. proi-
zvodnje, benzin, cijena 3200
KM. 063/670-499
Prodajem Fiat Mareu 19 td. 98.
godina,svaoprema,udarenpozadi.
Cijena2000KM
063/423- 458
Kombi Fiat ducato 1,9 D 10 Q,
f urgon, god. proi z. 1998.,
snaga motora 51 kW, radni
obujam 1929 cm3, mjesta za
sjedenje tri, nosivost 720 kg,
cijena 4500 KM.
063/315-083
Prodaje se Fiat Punto, Sonder
model SPORTING. Motor 1.2
16 ventila, 6 brzina mjenjač.
Žuta boja, maksimalna full
oprema, godina 2001.
063/311-310
Fiat bravo 19 td 2000. god.,
4500 km, fiksno. 063/475-374
Prodajem Fiat Punto 1.7 TD
99. god. 3800. 063/168-336
Prodaje se Punto 1998.g., extra
stanje, 063/475- 204
Fiat pandu novi model bila
udarena stavljeni novi dijelovi
bez motora. 063/316-635
Fiat Punto 1.2 benzin 2000.g
ekstra 15000 priso 4.900 km
sve informacije na 063331678
Fiat punto 1,2 benz.2001.g., ful
oprema, 4 vrata, met siva, svi
servisi izvršeni, registriran,
vozilo kao novo, cijena 6000
km. 063/383-640
Fiat pandu novi model bila
udarena stavljeni novi dijelovi
bez motora ili mijenjam za
drugo vozilo. 063/316-635
Fiat Bravo 1.6 SX, reg. do !!/2012.
u dobrom stanju. Povoljno
prodajem. 063/484-061
Prodaje se: Fiat Brava 1.4 12v 96.
god., 4 vrata, daljinsko ključanje,
servo, el. podizači stakala x2,
airbag x2, el. šiber, podešavanje
siceva i volana po visini, urađen
veliki servis, reg. do 10.2012.
Cijena 4200 KM.
063/421-556
Prodaje se Fiat tipo 16 ie . 92
godina. U dobrom stanju .
Mostar 063/156-141
Fiat bravo TD 98 god crveni
klima servo cent brava el.
podizači,alufelge,tekregistriran
cijena 5000 KM.
061/711-808
Fiat punto 2002. god., ekstra
stanje, ocari njen, taman,
uvezen povoljno.
063/357-935
Fiat Punto 1.2 SX, god. 2002.,
crveni ,prešao 18000 km,
servisna knjiga, abs, cyti
servo,originalmuzika,ce ntralno
kljucanje i još op reme, u super
stanju, uvoz i z njemačke,
plaćeno sve do reg., cijena 5900
KM.
063/311-164
Fiat stilo 19 jtd 2003.god.
karavan abs servo klima st akla
na struju mp3 i još opreme,
reg. cijena 4050 eura.
063/654-092
Fiat punto 1,9 jtd 4 vrata
2004g.novi model sivo plavi
metalik.Registriran do 11/2012g.
klima servo i još dosta opreme.U
ekstra dobrom stanju.7900
km.
063/894-870
Fiat dukato, kombi, dizel,
teretni, povišen, produžen 99 g.
Cijena 5500 KM.
063/508-322
Prodaje se Fiat Punto 1,9 JTD
2003.god, klima, 5 vrata, extra
stanje, prešao 87000.
063/282-020
Prodajem Fiat Pandu, novi
model, bila udarena, stavlje-
ni novi dijelovi, bez motora
ili mijenjam za drugo vozilo.
063/316-635
AUTOMOBILI
fiat...
Ford Escort 1,4 i, 1989. god,
ekstra stanje 066/244-200
FORD FOCUS 1.9 TDI, AC
KLIMA, Električni prozori.,
God: 2002.Reg do 01.2012.
Cijena: 8900 KM
TEL: 063/295-785
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
33
ProdajeseFordFocus1,8tdci,2004.g.
karavan, sivi metalik, klima i još
opreme.UvozizNjemačkeuekstra
očuvanomstanju.Do registracije
8100KM.
063/894-870
FordMondeokaravan, 1.8td, 98.
god. hr-table, reg. 05.2012. klima,
1400EURzakeš, možezamjenai
drugevarijantepodogovoru.
063/801-516
Fordkedi,94.godinamožezamjena
zadrugovozilo.
063/353-870
Ford tranzit dizel 1994. godište.
Cijena 5,300 KM. Hitno!
063/346-021
Ford Mondeo karavan 1.8 td ,
98. god. hr-table, reg. 05.2012.
klima,1500 EUR za keš, može
zamjena i druge varijante po
dogovoru. 063/801-516
FordFokus1.8TDDI,90KS,2003
god., karavan, ful oprema,
extra stanje, uvoz Njemačka,
registriran do 3/2013, cijena
8600. 063/ 313- 823
Ford Fokus karavan 2003.
6500 km 063/299-816
Prodajem Ford Fokus karavan
2003., 6500 km. 063/299-816

Ford Mondeo karavan regi-
striran, 146650 km, tddi 2003.g.
klima, nove gume, cd, navi-
gacija, maglenke,6*air bag,
abs, centralno zaklj...metalic
sivi po dogovoru. Mostar
063/444-369
Prodaje se Ford Eskort 87.god.,
800 KM, benzin. 063/242-042
Ford C maks Focus, 2004. go-
dina. Sve plaćeno do registra-
cije. Cijena po dogovoru.
Tel: 066/366-866
Akcija vrijedi iskljuèivo za gotovinu! Prodaja vrijedi do
isteka zaliha. Za moguæe tiskarske pogreške ne odgovaramo.
039/833-799
039/832-492
Moguænost plaæanja kreditnim karticama!
Krediti od 12 do 24 mjeseca!
www.kerametal.com
kerametal@kerametal.com
Ponuda vrijedi od 01.06.2012. do 07.06.2012.
Klupa za trbušnjake YW-07
sprava za jacanje i razvijanje trbušnih mišica
Podešavajuci oslonac za noge,
opruga za preponske i ledne mišice
Broj art.:85365
Perilica za suðe
GORENJE
Broj art.:60469
Svi roštilji -30%
Veæ od
Bazenska keramika
Roštilj PS 14
dimenzije 36x55
tri nogare
Broj art.: 85368
SVA BICIKLA -30%
-14%
-12%
466,00
529,00
542,00
599,00
Sve perilice suða samostojeæe -12%
29,00
19,00
19,90
79,00
129,00
Auto salon Kramar
Mostarska vrata b.b., BiH - Ljubuški 88320,
Tel.: +387 39 830 000, Fax: +387 39 830 001,
Mob: +387 63 941 000, E-mail: kramar@tel.net.
ba, Internet: www.askramar.com
MERCEDES C 200 2.2 CDI, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 181 730, Cijena (NETTO): 24.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 28.500,00 KM
OPEL ASTRA 1.3 CDTI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 89 907, Cijena (NETTO): 12.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 14.500,00 KM
OPEL ASTRA1.3 CDTI, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 135 396, Cijena (NETTO): 12.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 14.500,00 KM
OPEL VECTRA1.9 CDTI Sport, Godina proizvodnje: 2008,
Kilometraža: 110 569, Cijena (NETTO): 16.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 18.900,00 KM
AUDI A3 SB 1.9 TDI -NewModell- , Godina proizvodnje: 2009,
Kilometraža: 141 239, Cijena (NETTO): 21.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 25.900,00 KM
AUDI A4 2.0 TDI, Godina proizvodnje: 2008,
Kilometraža: 147 479, Cijena (NETTO): 25.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 30.990,00 KM
AUDI A5 2.7 TDI Multitronic , Godina proizvodnje: 2009,
Kilometraža: 157 802, Cijena (NETTO): 43.600,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 49.990,00 KM
AUDI A6 2.7 TDI -NewModell-, Godina proizvodnje: 2009,
Kilometraža: 168 410, Cijena (NETTO): 34.700,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 39.990,00 KM
PEUGEOT 407 1.6 HDI SW, Godina proizvodnje: 2005,
Kilometraža: 177 482, Cijena (NETTO): 11.500,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 12.990,00 KM
PEUGEOT 407 1.6 HDI, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 140 713, Cijena (NETTO): 13.990,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 15.990,00 KM
VWGOLF V 1.9 TDI, Godina proizvodnje: 2007,
Kilometraža: 125 575, Cijena (NETTO): 15.450,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 17.990,00 KM
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI, Godina proizvodnje: 2006,
Kilometraža: 181 234, Cijena (NETTO): 10.600,00 KM
Cijena (S PDV-omi carinom): 11.990,00 KM
Ac`][VþVf<cR^Rcf
Akcija
AUTOMOBILI
opel...
Prodajem Opel astru 1.7 dizel
92. godina.
063/316-635
Opel Meriva 1.7 cdti, 2004.g,
prešao 151000 km. klima, ABS,
ESP,6xAirbag,el.podizačipred.
stakala,... reg do kraja 06/2012.
Cijena 5.300 eura!
063/408-598
Prodaje se opel askona 1.6 bezin,
88.god. 066/904-051
Opel Meriva 1.7cdti, 2004.g,
prešao 151000 km, klima, ABS,
ESP, 6xAirbag, el. podizač pred.
stakala,... reg do kraja 06/2012.
Cijena 5.300 eura!
063/408-598
Opelkadet-limuzina.godpro-91.
registriran-servisiran,u dobrom
sanju-cijena po dogovoru.
063/495-839.
Opel frontera 2.5 turbo dizel,
god. 96, klima, daljinski, regi-
strirana ekstra stanje, 6.000,00
e. 063/497-201
Opel korsa 1997. g., registrrian
do 12/2012 g, 1400 kubika benzin,
klima, extra, stanje. metalik
zlatna, povoljno.
061/547-958
Prodaje se askona 1 .6 mobi .
063/155-381
Opel vektra 91. god.reg istekla.
dosta opreme. 2000 KM. paše
zamjena. Posušje.
063/479-901
Opel kadet 1,6 dizel-limuzina.
Ima knjigu vozila, druga ruka
1500 km. 063/781-841
Opel vektra B 16 V 18 benzin na
hrvatskim tablama, tek regi-
striran, cijena po dogovoru ili
se mijenja za bh table.
063/412-227
Opel ascona 1.6 B, 1989., god. u
dobrom stanju, reg. do 9./12.
063/465-347

Opel Vectra 1998 god. 1.6 16
V,reg do 10.03.2013.Metalik
plava.Cijena 5500 KM.
063/735-991
Opel kadet 1.6, 1989. godina
crvene boje, centralna brava,
servo vola. Cijena 600 km.
063/788-354.
Opel Corsu 1.5 dizel, registrira-
na, može posebno auto ili
papiri. Komplet 1200 KM
063/910-477

Opel kadet limuzina, u dobrom
stanju, registriran do 2/2012.
Cijena po dogovoru.
061/141-221
Opel askonu 1.6 siva god. proi-
zv. 1986. benzinac u voznom
stanju, cijena 950 KM
063/130-891
Corsa 12 benzin, godina 1987.
nije registriran. Cijena po
dogovoru.
063/145-954
Prodaje se kadet jaje 88. god
regularan table istekle 300 eura.
HITNO!
063/545-862
Prodajem Opel Vektru 1.8 god.
91 .reg. do 22.12.2012. ugrađen
plin, nove gume, cijena 2700
KM. Mostar.
063/848-772
Prodajem Opel Askonu, 86. god.
proizvodnje, 16 benz, registriran
do 8. mjeseca, cijena po dogo-
voru, moguća zamjena.
063/486-077
Prodajem Kadeta jaje 86.g., 16
dizel, u dobrom je stanju, cijena
je 1500 KM. 063/410-091
Prodajem Kadeta karavana
1991. g., 16 benzin, u dobrom
stanju, registriran do 04.11.2012.
g, cijena 1500 KM.
063/166-701
Prodaje se Opel Corsa 1.3 god.
proizvodnje 2005., registriran
do 9 mj. 2012. klima, el. podiza-
či stakala, centralna, daljinsko
zaključavanje, servo, plus 4
zimske gume, metalik siva. U
ekstra stanju. Cijena 7800 KM.
063/353-126
Opel astru 92. godina 1.7 dizel.
063/316-635
Opel Vectra, 2000.g. proizv., alu
felge,daljinskoklj.,klima,stakla,
elektr., komande na volanu,
registr.godinu dana, sive boje.
Cijena 6500 KM.
063/205-058
Opel Vectra, 2,0 dti 2001.g.
karavan, siva metalik, klima-
tronik, alu felge i još opreme.
Uvoz iz Njemačke u ekstra
očuvanom stanju, do registra-
cije, 7700 km.
063/894-870
Prodaje se OPEL KORSA 1997.
G REGIS do 12. 12. 2012. g 1400
kubika, benzin, klima, extra
stanje. Metalik zlatna, povoljno.
061/547-958
Opel Vektra, god. 91. , 1.6 motor,
tamno plava, tek registrirana.
063/347-566
Mercedes A klasa 1.7 CDI,
metalik sive boje, god. 2001., full
oprema. Cijena 8500 KM.
063/943-882
Mercedes VITO L 112 CDI, 2000.
godina, crna boja, 120ks,134000
km, teretno vozilo cijena 5000
eura fiksno!
063/457-051
Prodaje se bus mercedes 207d
registriran bijele boje.
063/834-249
Mercedes vito termo king 99.
god ..3700 eura
063/317-436
Mercedes 124 300 D 90god. reg
do 8 m, extra stanje, prešao 270
000 km, met. siva boja, abs, šiber,
daljinski, alarm, alu felge. bez
ikakvih ulaganja.
063/428-276
Prodajem mercedes 508, god.
85, sandučar 4 metra, servo.
063/321-111
Prodajem kamion mercedes
benz1748sandučar, eps mjenjač,
1989.g. i prikolicu kasbohrer
1987. gp. extra stanje.
063/327-532

Prodajem mercedes 200 cdi
2005. godina, prešao 400 000.bh
table cijena 10 000 eura.
063/321-312
Mercedes 190D, godište 1985,
registrirandolistopada2012,vozi-
lo je u Širokom Brijegu, cijena
po dogovoru. 061/926-467
Mercedes 124, benzin plin.
063/467-680
Mercedes c 200 cdi , 2001.g.
reg., bijela boja 185000 prešao,
ekstra očuvan, cijena7000 e.
063/321-980
Mercedes 508, 84. god., pali na
ključ, dug 4 m arnjevi i cerada,
stanje dobro. 063/700-606
Mercedes 123, diesel, očuvan,
dobar motor, registriran,1800
KM. 063/540-342
Prodaje se kamion kiper
mercedes 2435 registriran kao
nov. Hitno radi odlaska u
inozemstvo.
065/901-776;
063/994-710
Mercedes 190 E, benzin, 87.god.,
registriran do 11/2012. god,
cijena 2900 km, može zamjena
za motocikl. 063/606-527
Mercedes 190 2.5 god. 1988.
metalik, tamno siva u dobrom
stanju, cijena4300km.
063/419-323
Mercedes 124 250 d 87 g
registriran do 26 1 2013 u ekstra
stanju .Cijena po dogovoru.
063/304-493;
063/346-029
Prodaje se kombi Mercedes
Transporter 209 disel, 1987.g,
registriran do 03/2013, servo
volan, kuka, 2000 eura. Prozor-
Rama 063/469-519
Mercedes 190.dizel .cijena po
dogovoru. 063/509-057
Prodajem teretno vozi lo
Mercedes Spri nter, bijele
boje, godi na proi zvodnje
2003,dizel, euro 3,3 sjedeća
mjesta,ugrađentermoking,cijena
po dogovoru.
061/182-851
Mercedes 190 D, naprijed
razbijen, 87 god. bijela boja,
reg.do 8/12. Posušje. Cijena po
dogovoru!
063/826-680
Mercedes 124-250d, gp 1988
prešao 165000 km, trula višnja
metalik, u dobrom stanju,
cijena 3500 KM.
063/355-089
Mercedes 170 A, god. 2004.,
850000 km prešao, puno
opreme, strane table. cijena
8100 eura. 036/704-939
Mercedes 126,300 d metalik
siva,grijanje siceva, električni
podizači stakala, sicevi na
struju odlično stanje cijena
po dogovoru, a moguća i
zamjena 063/354-251
Mercedesa 124 200D, 86. god,
reg do 9/2012g, alu felge, šiber
i retrovizor na struju,u dobrom
stanju, moguća zamjena.
Cijena: 7500 KM. 062/963-333
AUTOMOBILI
mercedes...
Mercedes Vaneo (A clasa),
1.7 diesel, automatic tiptronic,
2005 god., klima, grijanje
siceva, stakla i retrovizori na
struju. Reg. do 2/2012, cijena
po dogovoru.
063/410-257
Mercedes 124 benzin 2,6,
1988., registriran do 1/2012.
Cijena 4000 KM.
063/604-757
063/423-642
34 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Mercedes benz 200c benzinac,
god 1995.Oprema:ABS, servo,
centralno zaključavanje,
klima, cijena 7300km. Info na
tel: 066/774-658
Jetta diesel 85. g.. garažirana,
održavana, u odličnom stanju,
reg. do 9/2012. Čapljina.
063/800-545
VW 4 1. 9 TDI, god. 2001.,
četvora vrata, metalik sive
boje, regist. do 3/2012., full
oprema. Cijena 10500 KM.
063/943-882
Golf 3, benzin 1.4, 60 Ks, god.
1996., redovno održavan, 4
zimske gume.
063/363-550
Passat- karavan 1.9, turbo-dizel,
god.12/1992., servo, ABS,
centralo zaključavanje, 55 KW
potrošnja 5.5 l/100 km, motor
osvježen, prodajem.
063/100-201
Golf 4 u ekstra stanju tdi 74
kw 2003.g. cijena 1250 km.
063/359-824
Passat karavan crveni, 98 god,
klimatronik, alu felge, CD sa
cendzerom, očuvan. Registri-
ran do 3./2012, cijena 8500
KM. Čapljina.
063/597-437
Golf 2 diesel 92.g bijela boja
registriran uredan dub.bra-
nici alu felge dobro stanje
nema servo povoljno-Gru-
de! 063/426-420
Golf 5 1,9 tdi, 2006. god.crna
boja, 5 vrata, klimatronik,
multi lok, zeder, alu-felge
175000 km reg 02/2013, cijena
16000 KM Čitluk.
063/789-900
Passat karavan 1.9 tdi meta-
lik sivi 2004.g. reg. do 9 mj.
prešao 182000 km ima servi-
snu knjigu, cijena 13800 km,
Bugojno. 063/497-556
Golf 2 turbo dizel 89. god.,
crvena boja, nove gume, reg.
istekla prije mjesec dana, auto
regularno, cijena 3200 KM
Čitluk. 063/418-560
Passat mod.02 .tdi trend lajn,6
brzi na, kl i matroni k, alu,
urađen servis,srebrena boja
reg.nove gume ekstra.
063/469-246
098/873-772
Jettu 2.0 benzin-plin, 85 kw,
god. proizvodnje 2001., reg.
do 01/2013, cijena 9000 KM.
063/162-967
Prodajem cady tdi 2006. god,
cijena po dogovoru. Tomi-
slavgrad. 063/343-047,
063/343-755
Passat 19, turbo dizel- kara-
van, god.1993., 75 ks, reg.
9/2012, klima, abs, centralna
brava, alarm, motor osvježen,
vl.1/1, zvat iza 17h na:
063/ 557-700
VW Passat 19 TDI 2003. god.
karavan, metalik sivi, auto-
matska klima. 063/377-063
AUTOMOBILI
vw...
Golf 4 2 002 godina dizel tdi
19 registri ran do 02 / 2013
klima dosta opreme, metalik
crni. Cijena 10600 KM.
063/406-712
Passat karavan 1.9 tdi meta-
lik sivi 2004.g. reg do 9/2012.,
prešao 182000 km ima servi-
snu knjigu cijena 13800 KM,
Bugojno. 063/497- 556
Golf 3, 92 godina,1,8 benzin
55 kw.crvena boja u ekstra
stanju, registriran do 2/2013
god. Cijena 4300 km.
061/808- 662
Golf 3 godina 97 benzinac 14
metalik siva, 5 vrata, prva
ruka, tek registriran, ima
alarm, nema klimu, cijena
5000 KM.
063/311-759
Golf 4 karavan. 1.9 tdi. boja
crna regi stri ran, urađen
vel i ki servi s. Nove gume.
Mostar.
063/273- 211
Passat karavan1,9 TDI,131
KS,05/2004god.,crna metalik,
prešao 156500, climatronic,6
brzina itd.teh.i optički izvan-
rendan.plaćena carina, PDV,
homologacija, doreg..13300
KM-Konjic.
061/194-512
Golf 2 16 plin benz 84. god.
dobro stanje. 063/630-071
Prodajem komplet automat-
sku klimu za Golf 3 VR6 ili
passat motor 2.8 cijena 150
EUR. 063/495-152
Golf 2. dizel u dobrom stanju
86. god. cijena 1000 eura.
Grude. 063/420-980
Polo 98 god. 14 benz. 2 airba-
ga stakla na struju reg. još
mjesec dana tel.
063/315-257;
063/785-155
VW PASAT 1.9 TDI. limuzina,
crna metal i k, god. 2000.,
klima-tronik, alu felge i još
dosta opreme. Cijena do reg.
9900 KM. 063/406-712
VW GOLF 4. 1.9 TDI. limuzi-
na, vrata 5, god. 2002. crni
metalik, klima, alu-felge dosta
opreme. Registriran do 02/2013.
Cijena 11200 KM. 063/406-712
Golf 2, godina 86 dizel, reg.
do 7/2012., cijena 2000 KM.
063/321-312
Passat 16. dizel god.1987., tek
registriran, u dobrom stanju,
gume nove, cijena po dogo-
voru 063/408-240
Golf 2 turbo dizel, 90. god
registriran do 1/ 2013, u extra
stanju. Cijena 3700.
063/405-736
Golf 3 ekstra stanje 4 vrata,
96. g benzin. 063/323-120
Golf 2 turbo dizel, 1990godi-
na, šiber, servo volan, 5 vrata.
2700 km.
063/165-624
Prodajem lagunu 16 16 ven.
99.god. 063/355-323
Renault lagunu karavan 19
dci 2002.g. u ekstra stanju ful
oprema polu kožna sjedišta
cijena 8500 km.
063/906-099
Prodaje se renault megan
kabriolet 2004.g. 1.9 dci.
063/601-987
Renault TL 83. god.
063/129-281
Renault Megane karavan 1,9
Dci 120 KS,6 brzina,10/2003
god,131000 prešao-originalnih,
bordo metalik, klima, abs,
esp, cd, alu-felge itd. reg.do
03/2013.god. 9900 KM-Konjic.
061/194-512
Renault 19 benzin 1992.g. reg.
do 1/2013.g. 2500 KM.
063/636-972
Renault clio 1.5 dci, 2008 god,
metalik siva boja, servisna
knjiga, dva kljuca, ekstra
stanje sve plaćeno do regi-
stracije. 063/894-830
Renault klio 1.5 DCI, Dizel,
god. 2004. vrata 5, sivi met.,
klima, dosta opreme. Cijena
do reg. 8200 KM.
063/406-712
Renault cl io 2001. god. 5
vrata, klima, daljinsko zaklju-
čavanje. 063/321-796
Renault caddy 1. 4 motor
istekle registracija, 88. god.,
povoljno. 063/174- 379
Renault 19. godi šte 1993.
Mostar.
063/213-009
Renault scenic dizel, 5 vrata,
sivi metalik, reg do 3/2013.
063/313-807
Renalt laguna 1,9 dti limuzi-
na 2001.g., siva metalik, kli-
matronik, koža ful oprema
153000 km. Uvoz iz Njemačke,
u ekstra stanju. Cijena do reg.
8200 km. 063/894-870
Renault megan karavan 2005.g
1.5dci 77 kw met plavi klima-
troni k 4x- el . pod ser vi s
knjiga itd. 063/601-987
Prodajem automobil Megan,
havarisan. Bihać
061/600-367
Renault clio qod. 2006., 160000
km prešao, cijena 8200 km.
063/459-161
Renault 25, god. 1992., reg. ful
oprema, cijena po dogovoru.
063/892-920
AUTOMOBILI
renault...
Prodajem caddy renola 89 god
istekla registracija 1.1 motor
lakiran bijela boja povoljno
zvat na broj 063/357- 477
Renault klio 1.5 DCI, Dizel.
God. 2004. Vrata 5, sivi met.
klima dosta opreme. Cijena do
reg. 8200 KM. 063/406-712
Renault laguna 2002. god. u
ekstra stanju. 063/272-116
Renault laguna 2000.god.
karavan 19 dci, zelena, met
kuka, alu felge, aut klima,
regi stri ran do kraja god.
Moguća zamjena. 063/448-892
Renault Megan 1,9 DCI, god.,
2006. karavan, crna boja, alu
felge, nove gume. 063/446-716
Prodaje se RENAULT laguna,
dci, karavan, ful opremom,
godina 2002. Cijena 4000 EUR.
063/435-903
Prodaje se Renault Clio, 2004.
god., dizel 1.5 DCI, klima,
dosta opreme, cijena 8700 KM.
063/406-712
Renault Megan 1,5DCI, 74kw,
2005.g. metalik crni, 3 vrata,
registriran do 11/2012., urađen
veliki servis, prešao 178000 km,
extra stanje, cijena 9.800KM.
063/372-603
Renault Clio 1.5. dci, dizel,
2004. godina, 176000 km prešao,
siva metalik boja, klima, dosta
opreme. Cijena 8 700 KM.
063/406-712
Renault Laguna, 1. 9 dci ,
karavan, 2007. godište, 150000
km prešao, plaćena carina i
PDV, oprema: navigacija, klima.
063/900-101
Prodaje se Renault Megan 2006
1.5dci 4v met sivi u extra stanju
d-klima 4xel.pod,servis knjiga
itd 063/601-987
Prodaje se Renault Clio 2007.
1.5dci met. sivi u extra stanju,
klima 2x el.pod, servis knjiga
itd. 063/601-987
Renault laguna, limuzina, 2002.
god, siva, klimatronik, polu-
kožna sjedišta, servisna knjiga,
7900 km do registracije, pla-
ćena carina i pdv. 063/321-338
Prodaje se Renault Clio 2002.
god., crvene boje, 1,5 dizel.
063/350-552.
Renault klio 1,5 dc crvene boje
2002. g. sa klimom.
063/350-552
Prodaje se Renault 11.benzin,
god. 87.cijena 800 KM.
063/311-549
Renault Laguna karavan19
dci,120 ks,11/2002, registrirana
do 10/2012,alu felge,+4 gume,
polukoža, putno računalo,
stanje odlično, 250.000 km,
cijena 7.500 KM.
063/426-556
Prodajem Renault Scenic 1,9
DCI 2001. god. 063/345-599
AUTOMOBILI
peugeot...
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
35
Renault clio, god. proizvod-
nje 91., 40 kW benzinac, reg.
do 7/2012., povoljno.
063/313-789
Passat 1.9tdi.karavan, god.
2004., metalik siva, velika
navigacija, kl i ma troni k,
multilok, euro kuka, svi ser-
visi rađeni u auto kuca Jelić,
nove gume, 14200 KM.
063/218-000
Golf 3 gti edition 1994. god.
85 kw u odličnom stanju, ful
oprema: šiber, digitalna klima,
alarm, 4x stakla na struju, 2x
airbag, ABS/EDS itd...Cijena
po dogovoru. 065/091-764
Volkswagen bus furgon dissel,
registriran do 9/2012.
063/847-886
Pasat TDI 95.god. karavan,
bijel i , kl i matroni k, kuka,
central no, dalji nsko, itd.
Odlično stanje. 063/841-115
Passat 1.9 tdi.karavan.god,
2004. reg.do 9/12. metal i k
siva.130 KS, velika navigaci-
ja. clima tronik.multilok, euro
kuka, prešao 200 007, servisna
knjiga, svi servisi rađeni u
autokućaJelić.novegume.14200
KM.
063/218-000
Golf 2 dizel god 1986., 4 vrata,
5 brzina, motor generalno
sređen, nov akumulator, gume
nove, reg. cijelu god. auto bez
ul aganja cijena 3000 km.
Čapljina. 063/245-999
Golf 2 GTD, 1986 godina, 1,6.
registriran do srpnja 2012.
godine. Cijena 2.200,00 KM.
063/210-167
Golf 4, karavan, SDI, 2005.
god., super stanje, plaćeni
carina i PDV. 063/464-883
Prodajem jetu dizel, automa-
ti k, servo, 85. god. ekstra
stanje. 063/406-116
Golf 3 crni 1.8, 95. god, servo,
klima, ABS, elektro paket,
registriran do 3/ 2013 god., u
extra stanju! 063/382-192
Golf 4 met plavi, klimatronik,
velika org.navig.siber, 4xel.
pod, ,cd-boxs generaciom
servis knjiga itd. 063/601-987
Passat 16. dizel god.1987. tek
registriran u dobrom stanju,
gume nove, cijena po dogo-
voru. 063/408- 240
Pasat 2003. god. sivi, karavan
odlično stanje, tek uvezen,
urađen veliki servis u njemač-
koj sa računom i svi servisi
kod ovl . serv.TDI 101 KS,
kl i matroni k, tempomat,
el.stakla, tempomat, ESP,
navi gaci j a sa cd. org.vw,
ljetne+zimske gume. Cijena
5700 EUR. 063/368-427;
039/708-517
Mostar, prodajem Gol fa 2
turbo dizel, sjedišta, blato-
brani, branici i motor 92.g.
reg do 9/2012., 3.300 KM.
063/327-363
Passat 16TD god. 1987. kara-
van, u dobrom stanju, cijena
po dogovoru.
063/897-560
Peugeot 206 1.4 benzin reg do
2.3 2013. klima Abs el.podizači
stakala felge cijena 5600 km.
063/334-737
Peugeot 307 1,4 Benzin 10/2002,
5 vrata, sivi metalik,165500
prešao, klima, el.paket, ABS,
Daljinsko centralno, nove gume
Michelin itd.cijena do reg. 7600
KM-Konjic. 061/194-512
Peugeot 309 lok sivi registriran
89.g. solidno stanje 1.3 motor
1.400 km. 063/836-870
Peugeot 206, 2003. god. 1.2
benzin, 4 zračna jastuka, klima,
servo, met. zlatni, reg.do 11/12.
063/359-089
Peugeot 307, 2002.g, 14 hdi,
prešao 168000.
066/654-285
Peugeot 106, 95.g. registriran
čitavu god. u odličnom stanju,
mali potrošač, povoljno i hitno
zbog odlaska u inostranstvo.
063/735-948
Peugeot 206. 2003. god. 1.2
benzin 4 zračna jastuka, klima,
servo, met.zlatni, reg.do 11/12.
063/359-089
Peugeot 206., 2003 god., 1.2
benzin 4 zračna jastuka, klima,
servo, met.zlatni, reg.do 11/12.
063/359-089
Peugeot 407 2006. g benzin
karavan automatik.. prodajem
ili mijenjam može i za auto HR
tabla. 063/214-534
Peugeot 206. 2003. god. 1.2
benzin 4 zračna jastuka klima
servo met.zlatni reg.do 11/12.
063/359-089
PEUGEOT 406 HDI 2.0 motor,
kraj 2000. registriran do 10.
mjeseca,prešao224000km.Cijena
2800 EUR ili mijenjam za auto
na hrvatskim tablama.
063/525-622
Peugeot 206. 2003. god. 1.2
benzin 4 zračna jastuka, klima,
servo, met.zlatni, reg.do 11/12.
063/359-089
Prodaje se Peugeot 206, 2001.
god,14 benzin, met. sivi, istekle
table, 4800 KM.
063/467-848
Prodaje se Peugeot 607, 22 hdi.
2003.god.,automatik,dizel,koža
i dosta dodatne opreme, urađen
veliki servis. Cijena 14500 KM.
063/528-999
Prodajem Peugeot 206., 2003.
god., 1.2 benzin, 4 zračna jastu-
ka, klima, servo, met. zlatni reg.
do 11/12. 063/359-089
ProdajemPeugeot307,hdi,2003.
godina, registriran do 03/13.
061/169-358
Prodaje se Peugeot 206, 01’, reg.
do 10/12, s papirima, havarisan.
062/346-899
Kupujem dijelove zatojotu runer
93.god. ili prodajem.
063/384-642
Prodajem 4 al felgep sa savinim
gumama za bmv 205-60r15 91t.
cijena povoljna. 063/890-123
Prodajem Motor za Renault klio
2002.god.15 dci. 063/464-885
Prodajem airbag od volana za
Golfa 4. 063/316-635
Prodajem dijelovi za BMW 318
i, 88. god. 063/009-521
Kupujem čelične felge 16 - ke za
terensko vozilo. 063/326-129
Prodajem od kadeta jaje - suza,
1985./86. god. - 2 vrata prednja
očuvana, sa retrovizorima,
bijela boja, cijena obojih vrata
samo fiksno 50 KM. Grude.
063/067-266
Prodajem Tomos automatik A3
bez papira, urađena generalna
300 km. 063/248-850
Prodajem auto kuku za merc-
desa 124 sa atest pločicom i
strujom.Cijena: 100 KM.
062/963-333
Prodaje se motor mercedesov
od 123300 dizel u ekstra stanju
250 eura. 063/979-669
Prodajem aluminijsku felgu-pet
krakova, sa gumom 195/60R15
za Ford Focus. Cijena: 200 KM,
4 nove gume 650R16 Michelin
za Mercedes 508/608. Cijena:
600 KM 063/426-950
Prodaje turbinu za golfa, servi-
siranu sa granom i ostalom
opremom. Cijena 200 km.
063/670-974
Prodaje se motor od kadeta 16
i cijena 250 KM. 063/979-669
Prodajem gume 265/70 R 15 za
džipa Nissana namontirane na
felge čelične vrlo povoljno ili
mijenjam za 16-ke Al.
063/441-840
Autodijelovi... Alu felge 17cola
SANTA MONICA za Golf 4, Alu
felge igumeMercedesAvangard
225 55 16cola. 063/245-130
Prodajem dijelove za Golf 18
GTI i GTI 16V, povoljno, Alu
felgeBORBET,ATS,BBS15-ske.
063/584-576
Prodajem Al. felge, 5 rupa 18” s
gumama 225/40R18 original
Ford Mondeo u ekstra stanju.
Moguća zamjena za al.felge 16“
s gumama 5 r Ford Mondeo.
063/860-300
Prodajem dijelove Nissan micra
linija 85.-93. 063/405-033
Prodajem razne auto dijelove,
Škoda pickup, 1992., skoro nove,
autoprešlo6000km.Spapirima,
Čapljina, 063/708-514.
Prodajem od kadeta jaje 85./86.
god., 2 vrata, prednja očuvana, s
retrovizorima,cager,volan,sajlu,
kvačila, poluosovine i zglobove,
povoljno. Grude. 063/067-266
Prodaje se Hyundaji Lantra,
2001. dizel, udaren Čitluk.
063/155-381
ProdajemaluminijskefelgeBBS
14-ke četiri šarafa s gumama
200 KM i original autokuku za
Golfa 2, 80 KM.
063/798-978
AUTOMOBILI
autodijelovi...
Prodajem Iskrin alajnser, nov.
AZL 3601, 24V, 6,5 KW, 9 zubo-
va.
063/459-888.
Prodajem vrata, volan, cager,
sajlu od kvačila, poluosovine,
zglobove za auto Kadet jaje,
13-tka,1985./86. god., sve isprav-
no, očuvano. Cijena povoljna.
Grude.
063/067-266
Kupujem čepove za passatove
felge aluminijske 2000 god.
063/316-947
Prodajem 4 polovne gume,
dimenzije 245/35ZR19 93W u
dobrom stanju, cijena 300 KM
063/345-091
Alu felge za Ford Focus origi-
nalne 16” colne, 4 šarafa, 5
krakova, cijena po dogovoru,
Mostar. 063/444-369
Kupujem šoferšajbu za auto
marke Kadet 86.g. s 2 vrata i cd
mp3 pleyer po povoljnijoj cijeni.
Čapljina.
063/160-840
Prodajem veću količinu polov-
nihgumasvihdimenzijazamala
auta i džipove, sve u paru, dobro
očuvane, cijena 6 KM komad
na veliko. 063/953-971
Prodajem Al felge s ljetnim
gumama 195/65-15 ke za Mer-
cedes 400 KM! 063/441-840
Prodajem 4 AL-u felge sa
savinim gumama M+S 205/60
R15 91T, sve četiri 400 KM,
fiksno. 063/890-123

Motor Golf 2, 1.6 dizel, urađena
generalka, cijena po dogovoru.
063/347-860
Prodajem rezervoar od goriva,
s plovkom, od auta kadeta jaje
85./86. godina, polovan, očuvan.
Cijena fiksno 50 KM. Grude.
063/067-266
Prodajem volan, cager i sajlu od
kvačila za auto kadet jaje 13-tka,
1985./86. god., sve ispravan,
očuvano. Cijena po dogovoru.
Grude.
063/067-266
Prodajem dvoja prednja vrata
odkadetajaje13-tka,1985./1986.,
sa retrovizorima, boja bijela
kava, očuvani. Cijena oboji
fiksno 100 KM. Grude.
063/067-266
Dijelovi motora za Golf 1, 1.6 D,
glava i blok, dobro stanje.
063/362-240
Prodajem kuku za Ladu 1600
Nivu, nova. Cijena po dogovoru.
063/417-210
Prodaje se 124 mercedes dizel
u dijelovima, motor dobar.
063/353-870
Prodajem felge 16-ke original
za bmw-a s gumama dunlop sp
9000 205 55 ekstra stanje 400
km! 063/432-003
Prodajem felge 16ke original za
BMW-a s gumama dunlop sp
9000 205 55 ekstra stanje 400
KM! 063/432-003
Prodaju se alu felge od mercedes
ML, original 255/55/18 (extra
stanje).
063/546-223
ProdajemaluminijskefelgeBBS
14-ke 4-šarafa s gumama, cij ena
220 KM.
063/798-978
Prodajem magnetni razvodnik
paljenja, original Germany, od
auta Skale, Fiata, Yuga i za
ostale, ispravan, očuvan, cijena
fiksno 40 KM. Grude.
063/067-266
Prodaje semotori mjenjač BMW
318, kocka, prednja šajba,
dvoja vrata, motor Forda Sc -
orpiona. 063/463-547
Prodaje se Tojotin motor 2.8
dizel 94.god. Cijena 1000 KM.
063/321-965
Prodaje se motor od omege 20
i u dobrom stanju 150 eura.
063/979-669
Prodajem letvu volana za BMV
e46.god.2002Dizel! 063/811-660
Prodaju se alu felge 17 cola za
golf IV i Audi A3. 063/197-172
Prodaju se dijelovi za Audi 80 i
Omegu, Ljubuški. 063/830-909
Prodaju se alu felge za Ford
Eskorta, Mercedesa, Audija,
BMW-a, Opela, Golfa, Pasata,
Ljubuški. 063/830-909
Prodaju se polovne gume 13
cola, 15 cola. 063/830-909
Prodaju se kuke za Mercedes,
Ford, Audi 80, Ljubuški
063/830-909
Prodajem prednje pločice EBC
sintetičke sport greškom posla-
ne iz njemačke pasu za suzuki
dr 750 i 800 do 90 godi i skoro za
sve 650 i 125. 063/359-401
Prodajem kuku za mercedes
190. 063/459-888
Kupujem amortizere za gepekt
vrata od forda fieste 86 god .
Ljubuški i okolina. 063/323-606
Prodaje se lijeva štoplampa od
E klase, 2005. god, minimalno
oštećena, cijena 120 KM.
063/326-177
Prodaje se Boch pumpe za
kamion mercedes 508 ili (608,)
magirus S6L 912, ult utovarivač
160 i fap 15. 063/551-486
Prodajem nove mjenjače s
noževima, lamelom, širina
noževa 95 cm, mogućnost
ugradnje lombardini motora s
konusnim izlazom 8 ks. Cijena
1300 KM. 063/321-312
Prodajemhladnjakzamercedes-
benz 26-32, 063/434-711
Povoljno, dijelovi za Renault –
Laguna, benzin, 1995. god. 2.0.,
063/328-769
Kuka original za Ford tranzit.
063/822-333
Čelične felge za Ford Focus 14”,
4rupekomad,30KM,MOSTAR
063/444-369
Prodaju se dijelovi od Audija C
4 B 4 i od jajeta 063/979-669
Prodaju se dijelovi, farovi stope
i retrovizori, astra, korsa, vektra,
golf, pasat i drugih auta na
veliko. 063/408-844
Gume s felgama za Ford Focus
Kleber 185/ 65/ R14 M+S 4
šarafa gume su dobre ima dosta
sare 250 KM Mostar
063/444-369
Guma s felgom za Ford Focus
Continental 185/65/R14 M+S
potpuno novo, nikad korišteno
4 šarafa, cijena 100 KM Mostar.
063/444-369
Prodajem dijelove od f. eskorta:
sva stakla, prednji du.branik, 2
retrovizora, filter, nav za volan,
sva svjetla (farovi, stop sv.zadnja
sv.) 2 radkape, svjećice st.1 god,
akumulator (ispravan 4,5w.),
mob LG m card 100 pjesama i
staru peć na struju ispravnu sve
skupa 100 km može i odvojeno
u Čapljini.
063/160-840
Jablanica, prodaje se mini moris
one potpuno nov, 55 kW.
062/164-792
Land rover kratki dizel 69.g. reg.
Ispravan. 063/326-567
Seat Ibiza 1.4 benzin, reg. 2002.
god., exstra stanje, cijena 5200
KM. 063/505-525;
063/444-703
Volvo S80 2000., dizel, limuzina,
u odličnom stanju, kao nov,
prešao 280000, ful oprema,
registriran do 11 mj, garažiran,
multi lok, dva originalna ključa.
Urađen veliki servis. Komplet
zimskih guma gratis. Zvati na
063/312-439
Prodajemautokukukadet–suza
original odlično očuvana.
036/582-034;
061/467-282
Mostar, Bijeli brijeg, prodajem
dvosoban stan 64 m2, I kat.
Cijena 55000 eura.
066/791-439
Citroen SAXO,1.5 dizel, 2002.
godina, klima, stakla na struju,
servo, airbag, cd player, nove
gume, reg.do 11/2012 u extra
stanju...cijena: 4600.
063/313-823
Prodaje se scorpio 2.4.89.god.,
ispravan, centralna, el.podizači,
siva metalik, 1000 km, može
zamjena za skuter ili manje
auto. 063/460-725
TAM 75 T3 stanje dobro. Cijena
povoljna. 063/354-094
Prodajem nissan x-trail 2.2 dizel
2003.g. plaćena carina i pdv.
Cijena 7000 e. 061/557-960
Diplomata prodaje Mazdu 323
F, 2003 godina proizvodnje,
benzinac 1.6, prešao 150000 km,
servisna knjižica, strane table.
061/160-004
Prodaj em MI TSUBISHI
LANCER GLXi 1988. godina u
voznom stanju. 063/420-276
Škoda fabia 1.4.TDI, 2004.g.
crna, limuzina, full oprema,
servisna knjiga, prešla 184000
km, plaćeno sve do reg. 8.800.
KM. 063/902-618
Volvo s 60 d5, 2005. god, paket
opreme sumum (aut.mjenjač,
koža, navigacija, telefon, park.
senzori...), redovno servisiran.
Cijena:11.000 eura.
063/329- 628
Prodajem OLDTIMER, Golf
kec benzinac, 1981. god, regi-
strovan trajno. 062/114-586
Škoda fabia, TDI ,101 ks, 2001.
god. 187 000 KM, elegance
oprema, klima, alu, centralna
itd., uvoz iz Njemačke, do
registracije 7400 KM.
063/845-694
Prodajem Škodu pickup, 19 d,
1999. god, 3500 KM.
063/311-728
Seat ibiza 1.4. benzin, reg. exstra
stanje, prešla 75000 km, gara-
žirana. Cijena 5.500 KM.
063/505-525
Chevrolet-Lacetti, karavan, siva
metalik, 2008.g. klima,67 000
km, cijena: 10 300 KM.
063/887-226
AUTOMOBILI
razna vozila...
Mijenjam stojadina u dobrom
stanju registriran do 4 mj 2013
nove gume sve ispravno zakamp
kućicu nebitna veličina marka
i papiri. 063/849-814
Subary Legacy karavan 4*4
metalik sivi, 94. g. u dobrom
stanju, stranac. 063/357-724
Prodajem vozilo Isuzu Pick up,
crvena boja,god proizvodnje
1998, 4 x 4, dizel, 2 sjedeća
mjesta, registriran do 6/2012,
cijena po dogovoru.
061/182-851
olvo S80 2000., dizel, limuzina,
u odličnom stanju, kao nov,
prešao 280000, ful oprema,
registriran do 11 mj, garažiran,
multi lok, dva originalna ključa.
Urađen veliki servis. Komplet
zimskih guma gratis.
063/312-439
Prodajem Toyotu 4 runner 1993.
god. 2.8 dizel, metalik trula
višnja, cijena 4000 e.
063/327-519
Prodajem mitsubishi picup dizel
95.god stranac.
063/792-590
Volvo S 80 2000., dizel, limuzina,
prešao 280000, ful oprema,
registrirando11/2012.,garažiran,
multi lok, dva originalna ključa,
multilok. U odličnom stanju
redovito servisiran, urađen
veliki servis. Uz auto dolazi
paket zimskih guma. Cijena
14000 KM.
063/312-439
Citroen xsara, 2001. god.,
metalik, klima, u odličnom
stanju, 1.6. 063/320-000
Prodaje se mitsubishi pajero 25
dugi, godina 2002.
063/327-655
Prodajem đip grand široki 95.
god., ful oprema registracija
istekla, motor benzinac 5,2
ugrađen plin cijena 2200 eura.
063/315-772
Mitsubishi lancer GLXi 1988.
godina u voznom stanju.
063/420-276
Škoda felicia karavan 1.9 d 2000
god. Reg do 10 mj. 4500 km.
063/282-911
Prodaje se auto gril 87 god.
062/688-919
Dodge Stratus 96. god. BH
papiri, odjavljen, cijena 2500
KM, može zamjena-golf, merc.
itd.uz dogovor-Ljubuški.
063/872-245
Volvo s 60 d5, 2005.god., paket
opreme sumum (aut.mjenjač,
koža, navigacija, telefon, park.
senzori...), redovno servisiran.
063/329-628.
Prodaje se Honda Prelude, 2000.
godište, tek registrirana, 5000,
može zamjena za traktor, hitno,
Čitluk. 063/237-403
Kupujem auto Škoda Felicija
limuzina/karavan, proiz. kraj
2ooo/o1 do 4000 KM.
063/088-987
Prodaje se Seat Ibiza 1.4 benz,
2002.g, prešla 75 000 km, regi-
strirana, u odličnom stanju,
cijena 5500 KM.
063/505-525
Prodajem auto prikolicu, cijena
600 KM. 039/701-584
ProdajemŠkoduOctaviu, motor
2,0 benzin, godište 2002.,
063/299-149
Prodajem Volvo S80 2000., dizel,
limuzina, prešao 280000, ful
oprema, registriran do 11. mj.,
garažiran, multi lok, dva origi-
nal na ključa, multi lok. U
odličnom stanju, redovito ser-
visiran, urađen veliki servis. Uz
autodolazipaketzimskihguma.
063/312-439.
Prodaje se Škoda Fabia, kombi
1.9, sdi godina proizvodnje 2006.
cijena po dogovoru, Mostar.
063/635-513
Škoda Felicija, 99.god. registri-
rana do 9 mj. crvene boje, cijena
po dog. 063/780-395
Kupujem Škodu Feliciju, proiz.
kraj 2000/01. godine do 3500
KM. Prednost manja kilome-
traža. 063/088-987
Džip NISSAN TERRANO 2.7
dizel,4x4kratki,zeleni.Proizvod-
nja1997.Registrirando20.01.2013.
Cijena 5.500.
062/994-869
Alfa Romeo 147 twin spark 1.6
metalik, siva, 2002. god., 4
vrata, ful oprema, tek uvezen i
registriran, cijena 6500 KM.
063/631-642
Prodajem auto prikolicu novu,
jedna osovina s arnjevima i
ceradom 210x120cm, 700 EUR.
063/384-642
Nissan patrol 4,2 dzel mod.
Sahara 2000. god.146000 km, ful
oprema, odlično očuvan bez
ikakvihulaganjamalapotrošnja
goriva 7.500 EUR. 063/860-215
ToyotaRava, 2,2dizel euro4, 100
kw,12.mj.2007g.107000km.reg.do
12./2012.prvivlasnik.Cijena39500
KM. Zvati od12-19h
063/326-730
Hyundai elantra 2001.g., 116000
km, benzin, crna, registrirana,
klima, el, podizači stakla, cijena
na upit.
063/311-002
Kupujem Škodu FELICIJU SDI
LX, proizvodnje kraj 2001., ili
kraj 2000. godine do 3500 KM.
Prednost ponuda sa manjom
pređenom ki lometražom.
Ponude na tel 063/088-987
Prodaje se Alfa 145,1.3 benzin,
god.proizvodnje96.,extrastanje,
održavano!CDplayer,el.podizači
stakala itd. registriran do sre-
dine 5.mj. 063/725-430
Hyndai Elantra 2001. g., prešao
116.000 KM, benzin, crna, regi-
striran,klima,el.podizačistakla,
cijena na upit. 063/311-002
ŠkodaFabia2002.g.prešla111000
km motor 19 SDI, klima, abs,
servo tampomat bord. kompju-
ter stakla i retrovizori na struju
daljinsko ključanje metalik
plava nove gume.Cijena 8.300
KM Čitluk. 063/415-933
Prodaje se Mazda, 323 u dijelo-
vima, i motor benzinac 16 s
automatskim mjenjačem, za
Golf 2. 063/904-241
Prodajem Volvo S80 1999., dizel,
limuzina, prešao 280000, ful
oprema, registriran do 11 mj,
garažiran, multi lok, dva origi-
nal na ključa, multi lok. U
odličnom stanju, redovito ser-
visiran, urađen veliki servis. Uz
autodolazipaketzimskihguma.
063/312-439
36 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodajem zadnji diferencijal
sa haladuks spojkom za
skodu oktaviju 4x4 god 2002.
061/387-097

OBIANRADIO106,5MHz
Tel./fax: 317-233 ; E-mail: obican.radio@gmail.com
Prodajem mobitel Nokia x3-02
nov pod garancijom.Cijena po
dogovoru.Tomislavgrad.
063/422-349
Prodajem mobitel HTC DESI-
RE Z (posjeduje i tipkovnicu) s
dvije baterije (jedna fabrička
tanja i jedna naknadno kuplje-
na povećanog kapaciteta do 7
dana trajnosti), s kompletom
za auto i instaliranim aplikaci-
jama i igrama. Cijena 400 KM
Mob. 063143766
Prodajem nokiu C3-01,siva boja
displej na dodir,dole tipkaonica,
punjač, slušalice, stara 6 mje-
seci cijena 150 km. Imam i nokiu
C5 nova, cijena 250 KM.
063/606-527
Nokia 500 nov nekorišten
povoljno. 063/314-850
Prodajem mobitel marke
Blackberry. Cijena 65 eura.
063/436-833
Prodaje se Iphone 4S i Nokia N
9, novo. 063/819-694
Prodajem mobitele samsung
galaxy ace, htc wilfire s kao novi.
063/819-694
Extra brojevi-063 622222, 063
272222, 063 195111, 063 550777,
063 199333, 063 550 500, 063
209309, 063 160260, 063 275375-
još 50 komada. Cijena-dogovor
Kont- 066/631-111
Prodajem Samsung gtes 3775
nov, pet dana korišten na tač,
cijena u Eronetu 250 KM, ja
dajem za150 KM. 063/275-314
Prodajem Samsung m7600 dj,
kutija, cd, punjač, slušalice,
usb kabal, mob.je odlično
očuvan i 100% ispravan. Cijena
100 KM. 063/575-579
Mobitel Samsung galaxy S3,
nov, f abr i cko pakovanj e
(nekorišten), tel.Cijena povolj-
na. 063/317-249.
Nokia 8600 luna,u odličnom
stanju, Mostar, 250 KM.
063/839-608
Prodajem mobitel Samsung
G 810, odlično očuvan, cijena
130 KM. Mosar 063/325-979
Prodajem mobitel marke
G-Tide 70, djelomični touch,
super očuvan, dual sim, 5 tv
programa, eksterni radio, G2,
usb, punjač. Cijena fiksno 100
KM. Grude. 063/766-600
Prodajem Samsung -android
GT-I5800 korišten mjesec
dana, garancija 2 godine.
063/566-093
Mobitel samsung B3410 vrlo
malo korišten, kao nov 90 km.
063/957-111
Prodajem Sony Ericsson Zylo,
korišten 6 mjeseci u odličnom
stanju, cijena po dogovoru!
063/240-838
Prodajem nov i nekorišten
Samsung I 5800 Gal axy
mobitel, sa svom dodatnom
opremom i memorijskom
karticom D 1 GB. Cijena 350
KM. 063/897-633
BlackBerry PlayBook(tablet)
32GB nov 35O EUR.
063/350-661
Prodajem mobitel xperia x 10
Mini ili mijenjam. 063/819-694
MOBITELI
ponuda...

O
s
t
a
l
o
.
.
.

M
O
B
I
T
E
L
I

I
N
F
.

O
P
R
E
M
A

Ž
I
V
O
T
I
N
J
E

N
A
M
J
E
Š
T
A
J

R
A
Z
N
O
Prodajem skuter kymco agilty
city 125 kb, 2011.god. 8mjesec,
prešao 6200 km h...cijena 2600
km..motor nov. servis redovno
rađen.
063/804-049
Aprila Scarabeo 2007. g. 18200
km prešla. Motor je u odličnom
stanju, tvornički alarm (daljin-
ski) reg. prije 20 dana, stavljene
dvije nove gume. 5200 KM
IXS-ova kaciga na poklon sa
dva vizira (crni i providni).
061/911-587
Prodajem skuter italjet mille-
nijum 150 kubika malo udaren,
2004 god. s papirima. Motor od
Yamahe izvrstan.
063/186-806
Prodajem skuter tibra, 50
kubika.ekstra stanje. Cijena 500
km. 063/559-060
Prodajem apriliju pegaso 500
kubika kros enduro. 2300 KM.
063/429-939
Prodajem motor Honda coper
125 cm crveni god 1997. očuvan
BiH tablice cijena 1100 Eura.
063/495-152
Prodaje se hondai lantra
udarena 2001. dizel 1 9.
063/155- 381
Prodaje se Kanuni Motorun
150cc u odličnom stanju, veliki16
točkovi, 2007god, reg do: 7/2012.
god, cijena:1600 KM, Mostar.
063/319-436
Motor Tomos automatik,
urađena generalna, bez papira
300 km. Mostar.
063/317-060
Yamaha drag star 650, 2003.
god., reg. do 9./2012, bez ogre-
botine, moguća zamjena skuter,
golf 4. Cijena 9500 KM.
063/357-280
Prodaje se sukuter piaggio 125
kubika,96.god.,1000KMČitluk.
063/319-841
MOTOCIKLI
ponuda...
Skuter Suzuki 50 kub. Manji
kvar na stquji. 200 EUR.
063/330-422
Motor Piaggio Beverly 500 cc,
2010 godina, prešao 2400 km,
registriran, Cijena - 9.200 KM.
063/345-252
Prodajem se motor Suzuki,
intruder 1400 cc., godina 1997.
Cijena 4000 EUR.
063/435-903
ProdajeseHondaCbr600fsuper
sport.( hurikan ), kao nova.
063/710-701
Prodajem motocikl marke
kawasaki enduro-cross 250
kubika, 95 god. 3200 KM.
063/811-342
Prodajem skuter Lifan, 50 ccm,
cijena po dogovoru.
065/812-318.
Prodajem Kawasaki KLE 500
91.godina, registriran, cijena
2500 KM.
063/440-835
ProdajemSkuterPiaggioHEXA-
GON150ccmuodličnomstanju,
nove gume, akumulator remen.
Cijena 1500 KM. 066/452-503
Skuter x9 250 kubika, 2800 KM.
062/769-682
Prodajem skuter Sanl i 50
kubika, registriran, star 2
godine, HR table, odlično stanje,
500 EUR 063/874-724
ProdajeseskuterPeugeoteliseo,
100 kb., sive boje. 2001. g. cijena,
1500 KM. 063/318-383
Pezzo skuter 125 kubika 2000.
god. BiH papiri. 063/350-552
Prodajem Choper Jamahu Vir
1100 kubika, ekstra stanje.
063/429-939
Suzuki DR 350, strani papiri,
96.god., elektro starter i kurbu-
la novi akumulator, gume, lanac
i lančanici, motor bez ulaganja,
cijena 3600 km. 063/362-200
Podajem motor Suzuki srad 600
kubika, 98.god., plaćeni carina
i pdv, spreman za sezonu ili
mijenjam za auto, prednost
dizel. 063/885-751
Prodajem skuter robot 125
cijena 500 KM. 063/324-117
Prodajem Piaggio Hexagon 125
cc. U odličnom je stanju. Cijena
po dogovoru. 063/990-098
Prodajem motor Choper Yama-
ha Virago 535, 94.god. bisage u
super stanju. Cijena 4200 KM.
063/657-746
Prodaje se motocikl na četri
točka yamaha blaster 200 ccm,
2005. god. ekstra stanje, cijena
2000 eura. 063/327-407
Prodajem motor coper marke,
lifan 125, god. 2007., istekle table
BH,dobrostanje,cijena1200KM,
moguća zamjena za crosera.
Široki Brijeg 063/442-444
Prodajem motor honda 150 Cm3
crveni, 1998. god. extra stanje.
cijena 1100 EUR. 063/495-152
Prodajem motor kymco 125
cub., god. proizvodnja 2009. U
super stanju, cijena 2300 KM!
Mostar. 063/287-935
Mostar, jamaha coper 750
kubika 95.6, cijena 4000 fiksno.
063/347-820
Prodajem skuter aprilia leonar-
do 150 prešao 24000 km urađen
veliki servis reg. do 6/2012 cijena,
1000 eura. Grude.
063/975-030
Prodajem dijelove za skutera
PEUGOT S- F 2, 50 kubika
povoljno. 063/428-006
Prodajem skuter Honda 250ccm
2000. god. u super stanju. 2 800
KM 063/796-212
Prodajem papire od skutera
PEUGOT 2006. god 50 kubika
povoljno još pod registracijom.
063/428-006
Prodajesekymcoxciting250ccm,
2007.god. cijena 3800 KM.
063/371-562
Prodajem ili mijenjam skuter
Jamaha beluga 125 cm³.
063/408-084
Prodajem krosera kavasaki 650
kubika plaćena carina i porez
uvezen iz Slovenije cijena 4500
KM. 063/353-963
Motor, Beverli 250 ie, kaciga
Nexo nova i jakna Spajder. 2006.
god. prešao 14.000. Nove gume,
servisiran, registriran 7.12. -5000
KM. 063/044-054
Prodaje se Honda cbr 600 f super
sport.tel. 063/710-701.
ProdajemmotorSuzukiv-strom
DL-1000,registrirando07/2012.,u
extra stanju.Cijena- 11.500,00
KM. 063/818-777.
Motor Beverly , 2005 god. 250cc
, crni , 11.000km prešao , regi-
strovan , urađen servis, nove
gume, extra očuvan , cijena
4.400km.
061/2276-086
Kawasaki gpx 600r 96.god, crni
njemački tabla 2500 KM Gru-
de. 063/346-400
Skuter IGL SPRINT, 50 kubika
trajno registrirana, godina
proizvodnje 2010, u jako dobrom
stanju cijena 1200 maraka, može
zamjena za auto .MOSTAR.
063/467-680
Cross Yamacha wr 450 elektro
starter. 063/700-777
Prodaje se mobitel samsung
B3410 vrlo malo korišten, kao
nov. 063/957-111
Prodajem iphone 3gs 16gb u
dobrom stanju. Mostar
063/796-056
iPhone 3gs 32gb.Malo korišten.
Otključan. Cijena 600 KM.
062/830-953
Prodajem u potpunosti nov i
nekorišten Samsung I5800
Galaxy mobitel. Uz mobitel
ide sva dodatna oprema te
memorijska kartica od 1 GB.
Cijena 350 KM.
063/355-129
Prodajem Sony Erison c903,
u odlicnom stanju, za ostale
informacije zovite na
063109166
Mobitel Samsung wawe2, nov
s garancijom prodajem.
063/819-694
Nokia N73 muzic edition,
polovna u odličnom stanju 50
KM. 063/798-978
Mobiteli svi modeli, novo,
garancija, prodajem!
063/819-694
Kupujem mobitel Sony Erikson
k 800i u dobrom stanju.
063/299-920
Prodajem mobitel samsung,
star 2-gt-s 5260 nov!
063/820-167
Prodajem nov SAMSUNG
mobitel STAR II, 3.2 megapixel,
memor y car d do 16MB,
bluetooth,Wi Fi,vrlo povoljno!
063/346-223
Mobitel Iphone 4. CDMA
mreža. Kod nas ne radi tel.
f unkcija, sve ostalo radi .
Prodajem ili mijenjam.
063/819-694
Prodajem mobitel samsung
D600, s punjačem ispravan,
cijena 50 KM. 063/606-527
Kupujem NOKIU E52., novu,
ili extra očuvanu.
063/311-479
Nokia 8800 gold Arte,od 18
karatnog zlata i bijele koze.
najskuplji mob. na tržištu, nov
2970 km, f ul pakovanje u
kutiji s garancijom 950 km.
061/907-778.
MobitelIPHONE4,16GB.fabrički
otključan, korišten 4 dana...900
KM.
063/311-479
Sony Ericson U10 i AINO
polovan full u kutiji 8 mpx
kamera GPS navigacija google
maps tracker.
063/288-425
Prodajem Nokiu 62-20-c zvati
na 063419977
Prodajem Nokiu 2630 u odlič-
nom stanju. Cijena 50 KM.
063/710-130
Prodajem Nokiu C3-00,nova,
nekori štena, garancija 1
godina, 180 KM
063/480-555
Prodajem nokiu 8800 luna,
mobitel je od titana u extra
stanju 300 km fiksno,Grude.
063/588-323
Prodajem Samsunge D-5 -
20(30KM), L-760(60KM),
D-900(30KM),G-810(110KM),L-
170(60KM). sony erikson k-800i
(40KM),nokia 2630(30KM).
Čitluk. 063/544-395
Prodajem Nokiu 6300 u dobrom
stanju, siva boja, za 100 KM,
hitno, Posušje 063/944-200
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
37

Prodaje se nov Skuter
PEUGEOT VIVACITY,
2-taktni, 50 ccm 3, nov- ne
vožen, god. proiz. 2008.,
plaćena carina i porez,
cijena 2700 KM fiksno.
063/045-434
Prodajem kožni trosjed i
dvosjed za sjedenje. Pogodan
za vikendicu, fiksno 250 KM.
Mostar.
063/416-041
Prodaje se strujni štednjak
rabljeni 90 km končar
063/463-919
Prodajem polovan el. štednjak
– grijači u pekare ispravni.
Cijena 60,00 KM.
062/861-905
Prodajem TV stalažu i klub
stolić.
063/ 382- 073
TV SONY trinitron flat 100 Hz
slika u slici 82 cm manji kvar
80 KM. 063/288-425
Prodajem veš mašinu i ugrad-
beni element struja- pl i n
Gorenje vrlo povoljno malo
korišteno.
063/326-495
Prodajem trosjed sa ležajem,
dvosjed i fotelju po cijeni od
300 KM, te šest kućnih vrata
bez štokova po cijeni od 200
KM. Sve u dobrom stanju.
063/794-840
Prodajem veš mašinu gorenje,
3 mjeseca korištena, Međugor-
je.
063/203-852
Hitno prodajem sto i ugaonu
garnituru. 061/910-838
Povoljno prodajem namještaj.
Hitno je. 063/966-652
NAMJEŠTAJ
ponuda...
Odgajivačnica tornjaka i
šarplaninaca iz Livna nudi
na prodaju štence obadvije
pasmi ne kao i odrasl og
mužjaka tornjaka pogodnog
za čuvara. 063/344-920
Prodaja prepelica i ljekoviti
jaja od Japanski prepelica,
besplatna dostava na područ-
ju Mostara, 063/791-443
Prodaje se plac 500 m2, vl. 1/1
br. 063/551-639
Prodajem zečeve. 063/348-555
Prodajem dva para Dalma-
ti nske autohtone kokoši .
Cijena po dogovoru.
063/825-576
Hrvatska ovčarka na proda-
ju, exstra l ijepa, 11. mjes.
stara i box za psa montažni
od 4.djela. 063/486-968
Grabovi m kod Čapl j i ne,
poklanjam 5 mačića šarenih,
veoma lijepog izgleda, stari
2 mjeseca.
Prodajem tri para paunova.
00385989644247
Rudnik, poklanjam mačiće,
mjesec dana stari , samo
ljubiteljima životinja. Majka
vrsni lovac. Djeci uz dopušte-
nje roditelja.
063/093-953;
061/654-033
Poklanjam 5-mjesečnu pre-
krasnu ženku, mješanku
jazavčara. Cijepljena, kastri-
rana, zdrava, naviknuta na
život u dvorištu s kućicom.
Samo u dobre ruke.
063/723-122
Prodajem divljeg vepra starog
3.god, težine 100 - 120 kg,
Cijena 700 KM Ljubuški
zvati poslije 17 h. 063/185-000
Prodajem divlje zečeve, par
odraslih i troje zečića.
063/468-640
Ljubuški , kupujem štene
zlatnog retrivera.. 063/423-799
Prodajem dva para (dvije
linije radi mogućnosti daljeg
razmnožavanja) Hrvatske
autohtone kokoši. Cijena po
dogovoru. 063/825-576
Engleski seteri štenad od
extra radni h roditelja sa
papirima.
063/357-724
Poklanjaju se štenci, mješan-
ci, crni, stari 2 mj. mama im
je belgijski ovčar. 063/940-714
Grabovi na kod Čaplji ne,
poklanjam 5 mačića, šareni,
veoma lijepog izgleda, stari
2 mjeseca. 036/808-221
Vrl o povol j no prodaj em
gučiće teške 40 kg -50 kg,
kontakt adrese farma davor
doo.G. Radišići. Zvati od 05
do 22.00 sati. 063/372-371;
063/795-600
Prodajem košnice L R sa
pčelama. 063/346-550
Prodajem 120 LR nukleusa
sa pet ramova pčela cijena 80
KM.
061/200-556
ŽIVOTINJE
ponuda potražnja...
Prodaj em domaće mal e
piliće, piliće nosilje te tovne
pilice. Sve informacije može-
te dobiti na ovaj broj tel.
064/414- 514
Poklanjaju se štenci-mješači
belgijskog ovčara.
063/940-714
Prodaj em mal e domaće
piliće, nosilje te tovne male
pilice. 064/4415142
Prodajem veći broj rojeva.
062/234-700
Poklanjaju se štenci-mješanci
belgijskog ovčara.
063/940-714
Prodaju se japanske prepelice
i ljekovita jaja koristi se za
tuberkulozu, migrenu, brohi-
tis –astma, dijabetes, gastritis,
jačanje imuniteta neredovita
probava.
063/323-021
Kupujem kozu mađaricu samo
zdravu i ne staru životinju.
063/822-275
Čapljina, prodajem rasnu
ženku njemačkog ovčara
stara 3.mj, cijepljena i očišćena
od glista 200 km.
063/439-259
Kupujem manju kravu 10-12
l itara ml ijeka za držanje,
prednost Hercegovina.
063/607-839
Prodajem mlade prepelice
koje će pronijeti za 20 dana.
036/330-666;
063/827-909
Prodajempilićeoddomaćihkoka
stare 30 dana.
036/330-666;
063/827-909
Pr oda j em Hp pr i nt er e
1300(3komada) i 1320(jedan),
1300svakipo50km,1320100km.
Zvati na broj
063/837-797
Prodajem računare ove kon-
figuracije
HP DC7700 SFF C2D 2.4 GHz,
160 GB, 2048 MB RAM DDR2,
DVD, PCI-e slot,Sound/LAN,
SFF + VGA SAPPHIRE ATI
HD6570 1GB DDR3,PCI-E,
DVI/HDMI/VGA + HP-ov 19
inchni LCD monitor (srebrni)
kontakt telefon
066-796-222
Prodajem kopjuter marka sony
bezkućištasamosatastaturom,
zvučnici, slušalice+stol za
kopjuter. Cijena po dogovoru.
Hitno je, Mostar.
061/467-253
Prodaje se laptop HP Notebo-
ok HP630, 2Xprocesora Celeron
Dual-core, 3XUSB 2.0, web
camera, citac kartica, DVD/
CD snima/cita, 250GB, Linux
SUSE, CIJENA 350 KM.
063/672-945
Hitno prodajem laptop hp
notebook dual core 250gb (pod
garancijom) cijena 400 km.
063/672-945
Prodajem računalo amd athlon
1800, fotoprinter hp photosmart
i fax uređaj panasonic, sve
ispravno i radi. Cijena 200 km.
063/282-770
Prodajem PlayStation 3 s 10
igrica za 500 KM. 062/769-682
Prodajem kompjuter Pentium
4, ispravan, očuvan, HDD 40
GB, 2,8 GHz, dvd, flopy a, 4
usb, monitor obični IBM 15,
tipkovnica, miš, zvučnici, 250
KM. Grude. 063/067-266
Računalo AMD, athlon dual
core 2.7 G Hz, 1.5 GB RAM,
ATI 512 MB, 320 G DD, DVD,
monitor 20” samsung, godinu
dana garancija. 063/819-694
Pentium 4, kompletan računar
smonitorom,instaliranWindows
XP i ostali potrebni programi
na hrvatskom, samo 190 KM.
063/923-721
Prodajem ps2, čipovan, s10
igrica, 110 KM. 062/352-289
Računalo, Pentium 4, ispravan
Philips monitor, tipkovnica,
miš, neispravan procesor koji
se može popraviti, cijena 300
KM ili po dogovoru.
063/901-864
Prodajem računalo amd athlon
1800, fotoprinter hp photosmart
7660 i fax uređaj panasonic
kx-fp-363. Cijena 200 KM. Tel.
063/282-770
Prodajem Laptop Toshiba,
NOV I auto DVD , polovan
063/179-954
Prodajem PS3 slim, star 8 mj.,
rijetko korišten, garancija i
joystick. 500 KM.
063/909-576
Prodajem pokvaren laptop
Sony Vaio PCG-K215B. Može
poslužiti za rezervne dijelove.
Cijena 100 KM.
063/278-428
Prodaje se PS3 slim, 160 GB, s
joystickom i garancijom star 8
mjeseci, cijena 450 KM
063/909-576
INF. OPREMA
ponuda...
Prodajem: Ps 3 320GB Slim,
Nov, zapakovan, 1x dzojstik..
Cijena: 870 km!!
062/456-460
Prodajem pokvaren laptop
Sony Vaio PCG-K215B. Može
poslužiti za rezervne dijelove.
063/072-115
Prodajem računalo amd athlon
1800,fotoprinter,hpphotosmart
7660 i fax uređaj panasonic
kx-fp-363. Cijena 200 KM.
063/282-770
Prodajem korištena računala
ilaptopesgarancijom,dostavom
i servisom istih.
063/819-694
Ljubuški, prodajem monitor 15
marke ADI. Cijena po dogovo-
ru. 063/909-363
Prodajem PSP s 1original igrom
sa slušal icama, punjačem
memory stick 4gb, patchiran
u odličnom stanju, cijena po
dogovoru.
063/916-114
Prodajem play station 2 sa
dvije igrice,povoljno,hitno.
063/140-824
Prodajem mobitel Nokia C3-01,
nov u kutiji, touchscreem, 220,00
KM.
063/444-703
Prodajem laptope dell latitude
D820 i D830 063/819-694
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika za učenike i studente,
prevodim.
063/650-354i
036/ 330-949
3 Kompjutera brand P4 sa lcd
17”, tipkovnica, miš, zvučnici,od
250 do 350 KM. Neum-Čapljina.
063/834-577.
ProdajemračunaloAMDathlon
1800+, sa dva hdd maxtor od
120gb i 60gb, ram 768mb, gra-
fička geforce, dvd, cd-rw, tv
kartica sa daljinskim, win xp
sp3 inst aliran sa pratećim sof-
tverom, povoljno. 063/282-770.
Kompjuter za igrače, pokreće
najjače igre, 4 HT 3ghz, 2gb
ram, nvidia 8800 gts 512mb.- 380
KM. 063/834-577
Kompjuter nov, zapakiran, u
kompletu sa vel i ki m LCD
monitorom 19, instaliran Win
7iostaliprograminahrvatskom,
samo 580 KM. 063/923-721
Kompjuter 2 ghz, 40gb, 512
mb,win xp pro,office 2010. Svi
potrebni programi, 120 KM.
063/834-577
Prodajem racunalo procesor
AMD 4500 plus 483 Gh, grafic-
ka nvidia geforce 9500 GT 1000
MB, RAM 26B DDR2, HARD
DISK 328 segate baracuda plus
monitor, tipkovnic,mis,zvucnici
zovite na 063107144
ProdajemračunaloAMDathlon
1800+, sa dva hdd maxtor od
120gb i 60gb, ram 768mb,
graficka geforce, dvd, cd-rw, tv
kartica sa daljinskim, win xp
sp3 inst. aliran sa pratecim
softverom, povoljno
063/282-770
Pentium 4, kompletan kompju-
ter sa monitorom, potpuno
ispravan,programinahrvatskom,
samo 170 KM. 063/575-834
Kompjuter HP, P4, 2.4GHz,
40GB, 512MB, tipkovnica, mis,
LCD monitor 17”, WIN XP SP3,
MS Office, svi potrebni progra-
mi 260 KM. 063/834-577
Povoljno prodajem nfs: under-
ground,pes11,fifu11,petrapana,
nba08zaračunalo.063/225-031
Prodaja orgi nal ni h CD-
Ključeva za igre, posjetite nas
na stranici:
www.kupiigru.net
38 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Posao...
Usluge...
Nekretnine...
Automobili...
Ostalo...
mali oglasnik
Besplatni
Vaše male oglase možete slati SMS-om na broj telefona
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Prodajem u dobrom stanju
garnituru trosjed s ležajem,
dvosjed, jednosjed, po cijeni
od 350 KM te šestora kućna
vrata (unutarnja) bez štokova
također u dobrom stanju,
cijena 250 KM
063/794-840.
ProdajemvatrenišporetSSLER
kao nov, cijena 200 KM.
063/348-141
Prodaje se polovan namještaj,
dnevna i spavaća soba, cijena
400 KM. 063/866-091
Prodaje se polovan LCD tele-
vizor, 50 cm ekran, Sony pod
garancijom, cijena 200 KM.
063/ 417-570
Prodaje se konvektor 3 KW,
polovan, cijena 100 KM.
063/417-570
Prodaje se mali stol, mango
drvo, cijena 150 KM.
063/417-570

Prodajem televiziju marke
Blaupunkt, Njemačka, type
BP 70 VT, txt, nov daljinski,
crne boje, ekran 70 cm, isprav-
na, očuvana, cijena fiksno 120
KM. Grude. 063/067-266
Uzgajivačnica njemačkog
ovčara iz Mostara tijekom
cijele godine prodaje kvali-
tetnu štenad i nudi pansion
za pse. Informacije na
www.vonbodipe.net.
063/431-155;
063/389-111
Prodajem povoljno rabljeni
namještaj. HITNO.
063/317-401
Bubnjevi jamaha 5 elemena-
ta yd serija 2 god.remo kože
cinele stalci samo 1300 km.
063/359-559
Prodajem klavijaturu Roland
G 600. Cijena po dogovoru.
061/839- 040
Prodajem uštimani efekat za
gitaru beringer 300 KM.
063/359-271
Prodajem Bas Gitaru, 5 žica,
aktivna:SCHECTER-Diamond
Series, Studio 5, Mostar.
065/288-407
Mostar, prodaje se razglas
„FBT“ 2x500 W, made in Italy,
komplet. 063/311-264
Mostar, prodaje se razglas
„FBT“ 2x1000 W, made in
Italy, komplet.
063/311-264
Prodajem dvije audio kutije,
marke PIVI sateliti, ispravni,
jačine 1400 wati, cijena, 1600
KM. 063/178-053.
Prodajem auto CD player
marke LG, korišten 1 god.,
cijena 120 KM, HITNO,
063/248-812
Prodajem sintisajzer casio
ctk 591,5 oktava, extra stanje,
uz casio još stalak+mikrofon.
Cijena:250 KM.
063/370-808
Imt 506 i kosilica u ekstra
stanju. 063/124-561
Prodajem akustičnu gitaru,
torba za istu i klupica za nogu.
Mostar, cijena 350 KM.
063/304-385
Prodajem mikser audio 48
kanala BEHRINGER EURO-
DESK 8000 s napoj nom
jedinicom u odličnom stanju.
063/178-053.
Prodajem razglas jačine 7
kilovata, 4 basa od RCF-a i 2
satel ita PI VI, mi kser, 48
kanala EURODESK 8000 i
kablovi koji slijede, 2 pojača-
la u reku zapakovana, jedno
pojačalo jačine 3200 WATI,
drugo 1800 WATI.
063/178-053
Jukeboxi, prodaja ili iznaj-
mljivanje 063/832-476
Prodajem električnu gitaru
BC-RICH, polovna, nije dugo
koristena. Gitara je crna,nove
zice , ociscena elektronika.
063/837-797
Prodajem električnu gitaru,
pojačalo, fuz papučicu, remen
i paket žica. Sve u kompletu.
062/456-460
Prodaje se muzička oprema:
4 zvučnika 350 wati, mixeta,
DVD, 4 mikrofona, stalci za
zvučnike. cijena po dogovo-
ru 063/966-553
Prodajem Harmoniku HOH-
NER ATLANTIK 4 DeLUKS
s koferom.
063/368-464
Prodajem harmoniku Weltme-
ister 96 basova,crna,u dobrom
stanju...350 KM. 063/316-893
Prodajem harmoniku Weltme-
i ster 120 basova, ši roki
tregeri+jastuk. Cijena po
dogovoru. 063/460-972
Prodajem audio mikser, 48
kanal a, 6 aux- a, marke
Behringer, model Eurodesk
8000.,
063/178- 053.
GLAZB. OPREMA
ponuda...
Prodaje se Motor Tomos
automatik. Cijena 250k m.
062/346-373;
063/319-436
Prodaje se električna mašina
za narezivanje vodovodnih
cijevi (5 vrsta od ½ do 6/4 cola),
vrlo malo korištena. Mostar.
063/881-612
Mostar, prodaje se paletar
nosivosti 2,5 t- catapilar.
063/881-612
Mostar, prodaje se građevin-
ska elektro samostojeća
dizalica sa sajlom 50 met. i
polugom nosivost do 500 kg
1500 km.
063/315-055
Prodajem hitno traktor imt
542 cijena 2800 km u dobrom
stanju.
063/357-711
Prodaje se motokultivator imt
509. 063/406-653
Prodajem prikolicu od tome
vinkovića cijena po dogovoru,
hitno. 063/861-890
Kosilica i mali točkovi za imt
506 ekstra stanje. 063/350-401
Prodaj em kosi l i cu muta
gorenje, nov di zel motor,
cijena 2200 km. 063/321-312
Prodajem motokultivator
bertolini 14 ks pali na ključ sa
svom opremom. 063/700-606
Prodajem goldoni 14 ks sa
opremom može i posebno,
stanje ekstra. 063/044- 798
Prodajem mini bager pel job
92. god. ima 4 kašike i insta-
laciju za cekic ekstra stanje.
063/044-798
Prodajem tanjirače drljače i
plugove pomične za traktor
539 sve kao novo. 063/700-606
Prodajem frezače za goldoni
14 ks samo jednom isprobani.
063/700-606
Prodajem prskalicu sa komlet
pumpom 200 lit za bertolini
14 ks nova. 063/044-798
Prodajem labin 14 ks 30 rs
3000 km. 063/700- 606
Prodajem plugove imt crvene
za traktore preko 60 ks.
063/700-606
Prodajem imt 533 urađena ful
generalna i ofarban ima duplo
kvačilo. 063/044-798
Prodajem kabinu za imt 539.
063/700-606
Prodaje se freza sep 8 ks.
063/406-653
Kompresor za štemanje i
bušenje prodajem povoljno.
063/837-897
Freza srp 8 konja kopačica,
ekstra stanje. 063/406-653
Kosilica za frezu agriu 506 i
kosilica za frezu goldoni 14 ks
povoljno.
063/322-181
Motorna prskalica morava
100 l kao nova, povoljno.
063/322-181
Prodaje se freza agrija 506.
063/406-653
Prodajem traktorsku pumpu
za navodnjavanje, kapacitet
protoka vode 1200 l u minuti.
063/323-368
ALATI I STROJEVI
ponuda...
Prodajem prikolicu za tomu
vinkovića ili sl. traktore, ekstra
stanje, ručni rad, cijena 650
KM. 063/315-772
Prodaje se prskalica za lozu
za frezu bez pumpe, ručni rad,
sve novo. 063/882-886
Prodaje se kosa za traktor: T.
Vinković 420. 036/341-486
Prodajem prikolicu za frezu
goldoni kao nova cijena 100.
00385917967878
Traktor Tomo Vinković 821,
pali na ključ, 89. god. novi tip,
super stanje, povoljno.
063/322-181
Prodajem frezu agriu 506 u
dobrom stanju + priključci
300 eura, HITNO!
063/204-777
Tomo Vinkovic i plug dvobra-
zni 87. god., ekstra stanje.
063/522-119
Prodajem profesionalni alat
za obradu kamena,drveta i
željeza! povoljne cijene!
063/457-051
Prodajem malu frezu okopa-
čicu marke agria, kao nova.
063/832-599.
Prodajem strujnu nareznicu
RIDGID, pokretna na točko-
ve. Dvoje rezervne noževe i
deset litara emulzije, nareziva
cijevi do 2 .Cijena jako povolj-
na.
063/543-622
Kopači ca benzi n 6. 5 ks.
Lombardini. Radila 20 sat.
063/860-062
Motokultivator sep 8ks fre-
zaci, pozadi kao nov, star 2
godine.
063/406-653
Freza agrija, dobro očuvana,
kupljena nova, u super stanju,
komplet sve uz nju, Grude.
063/326-395
Freza goldoni, 14 ks, original
talijanska kao nova, povoljno.
063/322-181
Agrija 509 dizel super stanje.
063/406-653
Prodajem dvobrzinski frejzer
za obradu drveta, sa pomoćnim
stolom za poprečnu obradu
063/701-003
Freza imt 506 u ekstra stanju.
063/350-401
Labin progres 14 ks, novo,
povoljno.
063/406-653
Prodaje se ekscentar presa,
stanca snage 16. T, vrlo povolj-
no. 036/348-768
Prodajem polovne parkovske
kosilice, cijena od 100 do 200
KM. 063/321-312
Prodaju se točkovi za agriju.
063/406-653
Prodajem frezu imt 506, nova
tipa, cijena 1200 KM.
063/321-312
Freza Agria IMT 504, kopači-
ca, super stanje, povoljno.
063/322-181
Prodajem frezu agriju ima
nože i točkove ~ s rikvercom
i priključak za kosu na broj
063/416- 537
Prodajem stolarsku mašinu
tal ijansku kombi ni rku u
odličnom stanju. Zvati posli-
je 16.30 sati.
063/689-150
Prodajem traktorsku pumpu.
063/353-507
Prodaje se kompletan inventar
za restoran s mogućnošću
nastavka već uhodanog posla.
062/776-165
Neum, prodajem njemački
plamenik za centralno grijanje
200 eura. Razne spremnike za
gorivo, vodu, vino itd radim
po mjeri od polipropilena .
00385915312179
Prodajem povoljno kompletan
namještaj za frizerski salon.
063/402-057
Prodajem polovnu opremu za
pekaru i restoran u odličnom
stanju. 063/315-135
Prodajem stolove i stolice za
kafić, gril. 063/854-724
Prodaje se ugostiteljska
oprema: napa s fileterima,
radni stolovi, roštilj na ugalj,
frižider komora. 063/783-337
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo
roštilji, friteze, peći, kuhala,
ražnjevi, giros, palačinkara,
kompletno opremanje.
063/385-877
Prodajem pokretni gril 4.20 m
sa 2.20 dimenzija u izvanred-
nom stanju može sa inventarom
može i bez, regi stri ran u
Čitluku na cijelu godinu na B
kategoriju cijena po dogovoru
Može zamjena za malo auto
Miletina Ljubuški.
063/389-595;
063/835-468
Šivaća mašina Simgerw 1886.g
prodaje se povoljno.
063/319-100
Prodajem električnu pumpu
za navodnjavanje marke LITO
STROJ Ljubljana. Ulazni dovod
80 mm, izlazni 65 mm, motor
je trofazni 15 kW, baca 950 l u
minuti. Sve je novo. 036/351-020;
063/997-507
Prodajem kompletan inventar
za frizerski salon.. Vitez.
063/095-870
Prodajem polovan solarij za
sunčanje u ekstra stanju.
Cijena po dogovoru.
063/796-617
Prodajem kompletan inventar
za frizerski salon.. Vitez.
063/095-870
Prodajem polovnu talijansku
rotacionu peć za pečenje
kruha, peciva, kolača, mesa.
063/375-992
Prodaje se 6 garnitura stolova
sa stolicama pogodnih za
restoran - izrađenih od kova-
nog željeza - u odličnom stanju
- veoma povoljno.
061/273-519
Prodajem pl i nsku f l ašu i
kuhinjsku napu. 061/037-158
Prodajem bazen za ribu inox
sa pumpom za zrak za ribar-
nice novo Mostar. 061/204-247
Prodaje se klesarska radnja
sa mašinama i opremom. U
kompletu. 063/313-371
Prodaje se ugostiteljska
komora, radni stol, viseće,
profesionalna napa, frižideri
za pice, roštilj na ugalj s napom.
063/853-795
Prodajem trpezarijski stol i
stolice. Stol je na razvlačenje.
Povoljno. 063/440-718
Prodaje se aparat za pravljenje
sladoleda trofazni priključak.
Cijena 4000 KM. 063/422-235
RAZNA OPREMA
ponuda...
Prodajem solarij.
063/025-994
Sprava AB-FLEX za trening
trbušnih, leđnih i mišića ruku
40 KM, video-kamera 40 x
optički zoom snima na dvd u
paketu kao nov 90 KM.
063/288-425
Mostar, prodaje se 5 garnitura
stolova vanjskih sa stolicama
za kavanu. 066/514-371
Proizvodnja i prodaja betonskih
kolaca za loze na broj.
063/165-761
Prodajem starinski telefon u
funkciji, star preko 50. godina.
Cijena 50 KM.
062/861-905
Mostar, prodajem 6 stolova i 26
stolica (talijanska proizvodnja)
za caffe restoran.
066/514-371
Prodaje se rashladna vitrina,
vaga i ostali inventar za trgo-
vinu. 063/412-035
Kupujem vertikalne frižidere
za piće. 063/563-038
Ljubuški, inventar za trgovinu
do 100 m2. 063/687-230
Prodaje se oprema iz videote-
ka ( DVD-ovi, police, pultevi,.
Cijena 1000KM. 063/138-527
Prodaje se plinski aparat za
pečenje pilića. Kapacitet - 18
komada. Cijena po dogovoru.
063/ 959-758.
Prodaje se inventar ugostitelj-
skog objekta SENDVIĆ BAR-
komplet. Radnja još radi pa
postoji mogućnost uz dogovor
s vlasnikom prostora da odmah
nastavi s radom.(VUKOVAR-
SKA MOSTAR). Cijena 6000
KM. 063/990-720
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo,
roštilji, friteze, peći, kuhala,
ražnjevi, giros, palačinkara,
kompletno opremanje.
063/385-877
Prodaje se namještaj za butik,u
odličnom stanju. Povoljno.
063/318-277
Prodajem police, sve za komplet
opremiti butik, od 25 m, lutke za
dj. butik i za odrasle+ reklama,
cijena povoljno.
063/894-821
Iznajmljuje se kompletno
opremljen prostor prikladan
za frizerskog ili kozmetičkog
salona.
063/516-806.
Prodajem komplet opremu za
trgovinu kao i veliki izbor robe
povoljno. 066/514-371
Prodajem police za trgovinu
(više vrsta)! 066/514-371
Prodaju se polovne i nove
stvari razne i oprema za frizer-
ske salone (Proboj-Ljubuški)
063/616-598
Prodaju se višenamjenske
police luksuzno urađene i
namještaj za modni studio.
063/347-852
Prodaje se oprema za frizerski
salon, glavoper, hauba, pokret-
ni master elektronik, komplet-
na oprema za 2 radna mjesta.
063/246-585
Prodajem mašinu za štrikanje
(pletenje) skoro nova.
036/311-608
Prodaje se plinski ražanj za
piliće kapaciteta 15 komada!
Cijena po dogovoru.
063/959-758.
Prodaje se oprema za butik,
vrlo povoljno 063/312-773
i 036/313-287
Sprava AB-FLEX za trening
trbušnih, leđnih i mišića ruku,
60 KM. 063/853-795
Prodajem polovan solarij u
ekstra stanju, cijena po dogo-
voru. 063/796-617
Prodajem rashladnu komoru
+4˚C, površine 15m2 i 2 friži-
dera za piće. 066/514-371
Mostar, prodaje se inventar za
darovni dućan ili butik, kva-
litetno i povoljno. Prodajem
igračke, kozmetiku, i raznu
robu. Hitno. 062/580-226
Prodaje se rashladna Vitrina
i Vaga za Trgovinu.063/412-035
Prodaje se oprema za frizerski
salon, glavoper, hauba, stolica,
ogledalo. 063/324-240
Pekarska oprema, peć na drva,
pola mikser, 2 obične vitrine
po 1.20 cm, rashladni pult 2 m,
2 kolica za pecivo Mostar.
061/520-439
Prodaje se inventar za restoran
ili gril. 063/853-795

Prodajem namještaj za butik
ekstra kvaliteta.
063/313-957
Prodaje se dobro očuvan šank,
rosvajtnu viseću, radni stol.
063/783-337
Prodaje se kompletan inventar
za trgovinu od 120 kvadrata.
063/350-832
Prodaje se rashladna vitrina
sokova.U dobrom stanju,
cijena po dogovoru.
063/350-832
Pekarska oprema, peć na drva,
pola mikser, 2 obične vitrine
po 1.20 cm, rashladni pult 2 m,
2 kolica za pecivo, Mostar.
061/520-439
Prodaje se frižider za kolače u
dobrom stanju 350 EUR.
063/315-330
Prodaje se frižider za piće i ras-
hladna vitrina za salame i
suhomesnato. 066/514-371
Prodajem rashladnu komoru
+4 C, površine 15 m2, povoljno.
066/514-371
Prodaje se rashladna vitrina
sokolova u dobrom stanju.
Cijena po dogovoru.
063/350-832
Prodaje se kompletan inventar
za trgovinu od 120 m2.
063/350-832
Prodajem škrinju sa 3 ladice i
mali kamin Plamen.Veoma
povoljno!
063/634-961
Prodajem polovnu i novu
ugostiteljsku opremu.
063/975-836
Prodajem grijanje za plastenik,
antares, 70l. hitno!
063/426-643
Prodajem uredski namještaj
2 radna stola, vitrina, klub
stolić, cijena povoljna.
063/345-407
Prodajem video kameru marke
panasonic sa svom opremom,
rabljena malo, povoljno.
063/007- 796
Prodaje se namještaj za frizer-
ski salon, povoljno. 063/326-963
Prodajem opremu za ženski
frizerski salon.povoljno.
063/450-553
Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
39
Prodajem role br. 38, kao nove
marke Roxa. Ljubuški.
063/320-786
Prodajem sadnice ružmarina
i lovor višnje.
063/151-017
Prodajem fiskalnu kasu.
063/389-737
Oženjen 28 god iz Hercegovi-
ne tražim djevojke, dame,
gospođe od 17 do 50 god za
intimna druženja.
063/727-166
Prodajem odličan inkubator
za izleganje sve vrste peradi
170 km 70 jaja kapaciteta.
Jednostavan za upotrebu,
garancija stalna.
061/854-294
Prodajem ukrasno grmlje
sadnice lipa 30 KM.
063/315-446
Prodaje iskrižan hercegovač-
ki duhan. žutocrvene boje,
lijep za pušit, Cijena 17 KM.
Ružići kod Gruda.
063/797-209
Prodajem novo sagrađenu
grobnicu u Sutini. 063/923-084
Prodajem prskalicu „morava“,
kolica, nema plastike, 40 m
crijeva. Cijena po dogovoru.
036/815-272
Cialis-vikend viagra, snažne
tablete za produženu mušku
potenciju, pakovanje 4x20
miligrama, šaljem diskretno,
odgovaram na sms.
065/417- 196
Ozbiljan gospodin srednjih
godina trenutno sa radom i
boravkom u Počitelju, želio
bi upoznati curu ili gospođu
bez obaveza. Počitelj.
063/593-362
Agencija za kupovinu devizne
štednje dobro placa.
066/723-731
RAZNO
ponuda...
Prodajem Braun mrežice i
el.aparate za brijanje. Kupu-
j em Nj emačke ma r ke i
Austrijske šilinge.
066/878-542
Prodaje se poslovan zgrada
(kuća) s okućnicom i prilaznom
saobraćajnicom u slobodnoj
zoni „Hercegovi na (bivša
tvornica SOKO). Korištene
površina objekt a 137,50 m2,
vl. 1/1.
063/855-127
Prodaju se sve potrebne
skripte i knjige za 3 i 4 god.
filozofskog fakulteta smjer
Odnosi s javnošću za 50 KM.
063/382-527
Lovačka profesionalna lampa,
ekstra snage i dometa 350 m,
sa punjivom baterijom Ultra-
Fire i dva punjača automo-
bilskim 12 V i kućnim. Novo,
zapakovano, 65 KM.
063/765-388
Mostar, prodajem pentu 48
ks tomos i gumeni čamac
maestral 9 cijena 800 km
fiksno.
063/314-902
Gospodin 45 god traži damu
za diskretno druženje.
063/100-092
Prodajem ražnjeve, linija 10
kom. zvat na br. 063/820-216.
Prodajem polovan crijep
marke 222 u pola cijene.
036/345-146
Prodajem ožiljene sadnice
veliko cvjetnih krizantema.
036/652-255
Prodajem pisane western
romane (1-450) komada iz 70
godina. 063/314-456
Prodajem solarij za sunčanje
malo korišten. Cijena oko 1500
eura. 063/796-617
Agencija za kupovinu devizne
štednje i ratne štete. Isplata
odmah.
063/723-595
Prodajem beby kolica samo
su 4 puta korištena boja siva/
tirkizno plava cijena 40 km.
Mostar. 061/467-253
Prodaje se grobnica na pra-
voslavnom groblju Bjelušine,
Mostar.
063/408-753
Slobodan muškarac 48 godi-
na u okolici Mostara situiran,
želi da upozna damu ili gos-
pođu za druženje može i brak.
063/661-308
Akif Mesa poznati fojnički
travar l iječi opaku bolest
psorijazu, o tome svjedoči
stotine izliječenih pacijenata.
061/187-302
Prodaje se kazan za pečenje
rakije. 061/367-103
Čapljina, prodaje se garaža
u ul. fra Didaka Buntića u
zgradi pored hotela Mogor-
jelo, cijena prema dogovoru.
063/725-151
Iznajmljujem garažu 40 m2
sa kanalom za automehani-
čare na Balnovcu. Sve inf.
možete dobiti na broj
063/825-399
Muškarac zgodan 45.g. traži
gospođu za diskretno druže-
nje Mostar.
063/836-409
Kupuj em star u devi znu
štednju ratnu odštetu isplata
odmah dolazim na adresu
cijela BiH.
065/377-680
Prodajem dovršenu grobnicu,
na gradskom groblju Sutina.
063/923-084
Punionica vina i rakije doma-
će. 063/290-276
Ljubuški-Vitina, prodajem
mlade kozliće za peći na ražnju.
Ekstra kvalitetni. 063/611-200
Prodaje se garaža na Rondou.
Papiri 1/1. Pozvati na broj
063/315-513
Prodajem dvije grobnice u
Sutini u pravoslavnom dijelu.
Obložene su granitom.
036/321-490
Prodajem jednodijelnu grob-
nicu na Šoinovcu.
0038521506289
Prodaje se kazan za pečenje
rakije. 033/242-269
Prodajem solarij za sunčanje
malo korišten. Cijena oko 1500
eura. 063/796-617
Hercegovačka agencija za
kupovinu devizne štednje,
ratne odštete, dionica firmi,
fondova najbolje i bez zaki-
danj a pl aćamo i spl ata i
dolazak odmah.
062/788-739
Kupujem deviznu štednju uz
obračunavajuću kamatu.
066/723-731
Prodaje se povoljno povlasti-
ca za auto. 063/493-014

Prodajem krevet ORIOLIK
za spavanje dobro očuvan 5
g star 400 km. 063/479-020
Prodajem polovan crijep.
Cijena 0,60 KM po komadu.
063/377-283
Prodajem sadnice hercego-
vačkog duhana. 063/922-444
Prodaje se električni rosfraj-
ni grill, 60 puta 50.sa 2.polja.
cijena:300.eura.
063/832-599.
Prodaje se električni ražanj
za piliće, za 9.komada.cijena:
400.eura.
063/832-599.
Prodaju se pikirane sadnice
stolne loze,crne: kardinal,
blackmagic,michel.bijele:demir-
kapija,viktorija.
063/388-451
Muškarac, srednjih godina
pri l ično zgodan. Traži m
udane koje traže nešto više,
radi ugodni h trenutaka u
tajnosti. Mogu i cure koje
čuvaju tajnu. Samo SMS.
063/745-027
Kupuj em star u devi znu
štednju ratnu odštetu isplata
odmah dolazim na adresu
cijela BiH. 065/377-680
Muška osoba traži posao na
području Brotnja. U obzir
dolazi bilo sto, dostavljač,
stažar i sl. 063/146-195.
Prodajem papire za audija
100 C 4, 91. god. 063/714-478
Prodajem košnice LR sa
pčelama. 063/346-550
Prodajem odličan inkubator
za leženje sve vrste peradi 170
km 70 jaja kapaciteta. Jedno-
stavan za upotrebu, garanci-
ja stalna.
061/854-294
Prodajem sijeno 25 metara iz
voćnjaka .Cijena 500 km
nalazi se u Gornjem Vakufu-
Uskoplju
063/964-993
Prodajem karte za EURO
2012. u nogometu - hrvatska
reprezentacija. 063/797-357

Kupujem deviznu štednju
j ugo i pr i vrednu banku
isplata odmah.
063/723-595
Tražim stručnjaka za prona-
lazak hrvatski programa selo
Tihaljina u Grudama.
063/848-751
Prodajem sadnice za živu
ogradu LOVOR VIŠNJE. U
vi si ni do 60 cm. Povoljno.
Ljubuški. 063/409-590

Prodajem original viagru od
50 i 100 mg. Cial is 20 mg.
Kamagra gel i tablete. Cijena
povoljna. Diskrecija zagaran-
tirana.
063/203-088
Prodajem karte za euro 2012,
Hrvatska-Italija, Hrvatska-
Španjolska.
066/111-065
Prodaje se autopri kol ica
dimenzije 3 x 1,10 m sa dvije
osovine u kojoj je ugrađena
kracna za voziti profile, staklo
itd. Ručni je rad može poseb-
no kracna posebno prikolica.
036/642-808
Prodaje autoprikolica dimen-
zije 2,5 x 1,5 m, na kojoj ima
ugrađena ograda sa arnjevi-
ma za ceradu koju imam ali
nije postavljena. Ručni rad.
036/642-808
Muškarac 30 god. ša r m -
antan,dobro građen, traži
djevojke i zene od 30 do 45
god,koje su usamljene i željne
paznje za povremena i intimna
druženja,diskrecija zajamče-
na..mostar i okolica samo Sms
poruka, za ostalo se dogovo-
rimo.
063/632-962
Prodajem bilijar 7 u dobrom
stanju, može i zamjena za
manje auto.
063/534-125
Gospodin kulturan i obrazo-
van, traži bračni par za
ugodno i prijatno druženje i
prijateljstvo. Prednost Mostar
i okolica. Prvi kontakt SMS.
063/626-697
Prodaju se pikirane sadnice
vinoveloze:merlot,blatina,trnak,
kambusa, vranac, cabernet
sauvignon, žilavka.
063/388-451.
Mijenjam motornu pilu stihl
056 vr i j ednost 900 km u
zamjenu za drva u istoj vri-
jednosti Čitluk.
063/000-060
Prodajem električnu pumpu
za navodnjavanje marke LITO
STROJ Ljubljana. Ulazni
dovod 80 mm, izlazni 65 mm,
motor je trofazni 15 kW, baca
950 l u minuti. Sve je novo.
036/351-020;
063/997-507
Gospodin u njemačkoj miro-
vini sa svim osiguran, ne pije
i ne puši, želio bi upoznati
slobodnu curu ili gospođu 50.
godi na bez obveza, samo
ozbiljno. Mostar.
063/963-377
Momak iz Mostara 30 g traži
ljubavnicu, ni su mi bitne
godine i izgled, diskrecija
zagarantirana. 063/156-317
Prodajem dužu jaknu crvene
boje sa OSM natpisom na
leđima kombinacija patent
feder idealna za zimski turi-
zam. 063/323-378
Deviznu štednju isplaćujemo s
obračunatom kamatom. Sve
informacijebesplatne.
066/723-731
Prodaj em duhan u l i stu
domaći iz Zapadne Hercego-
vi ne –Ti hal j i na, srednj e
jačine, žut i lijep za pušit,
cijena 17 KM/ kg.
063/495-152
Prodajem brako šator priko-
licu 82. god ekstra stanje.
063/044-798
Prodajem f iskalnu kasu i
kompjuter.
063/895-750
Prodaje se garaža u Mostaru
u ul. Dubrovačka 69, 20 m2,
voda i struja. Cijena po dogo-
voru. 063/400-654
Slobodan, situiran avanturist
radim u Njemačkoj, 45 god.,
želi čuti dame 35 do 50 Mostar
i okolina.
063/725-982
Prodajem kazan za pečenje
rakije. 033/242-269;
061/367-103
Prodajem domaću rakiju lozu
od cijelog grožđa 8 KM/1 l.
036/572-398
Povoljno, prodaje se elektro-
pumpa 300 l/min., priključke
za motokultivator „ Labinpro-
gres“ -visokotlačna, prskali-
ca, plug i vodenu pumpu.
063/318-611
Prodajem radio shaub lorenz
njemački, ispravan, star 60
godina. 063/316-635
Prodajem domaći sok od zove
( bazge) narudžbe na broj:
063/0687-142
Prodajem med od smokava
namijenjen osobama koje
imaju probleme sa bronhitisom,
dišnim putevima i plućima
narudžbe na broj:
063/0687-142
Prodaje se garaža na Aveniji
kod Kamenog vrtića, povolj-
no. 00385989087220
Tablete jaguar za mušku
potenciju 4 tablete po 120 mg,
samo 40 KM. 063/046-578
Prodajem garažu 18 m2 u
ul.Kralja Zvonimira preko
puta javne garaže. Cijena po
dogovoru.
063/318-931
Prodajem sadnice za živu
ogradu lovor višnje. U visini
do 60 cm. Povoljno. Ljubuški.
063/409-590
Agenci j a kupuj em star u
devi znu štednju odštetu
obveznice isplate vršimo uz
predhodni dogovor na način
kako to vama odgovara,
gotovi nski i l i bankovnom
transakcijom. Di skretno
profesionalno na vaše zado-
voljstvo. 063/351-572
Kupuj em star u devi znu
štednju ratnu odštetu isplata,
odmah dolazim na adresu
cijela BiH.
065/377-680
Kupuj em star u devi znu
štednj u i ratnu odštetu
isplata odmah.
063/723- 595
Prodajem 12 boca u kojima
je bi o ki si k zapremi ne 3
litara 150 bari i 2 boce zapre-
mine 5 litara 200 bari, neko-
rištene i dobro očuvane.
063/490-231
Tražim umirovljenicu bez
obveza za suživot s situiranim
intelektualcem na moru.
00385020676068;
0958375913
40 Besplatni mali oglasi
6. 6. 2012.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Mostar, prodaje se garaža,
zidanog tipa, koja se nalazi u
ul. Kraljice Katarine 8 b,
nekadašnja ul. Petra Drapši-
na. 063/455-700
Mostar, prodaje se 8 kom
polovnih dječjih klackalica,
koje rade na žeton, svaka ima
svoj najlon-prekrivač. Cijena
po dogovoru. 063/312-853
Povoljno ljetovanje, iznajmlju-
jesekampprikolicasatendom
za 4 osobe u hladovini kampa
„VITER“ u Zaostrogu za 50
KM po noćenju od 20. 6. do
20. 9. (na raspolaganju je sva
kuhinjskaoprema,TViparking
prostor). 063/033-825
41
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Tijekom svibnja u Hrvatskoj je prodano 3377 novih putničkih
automobila, što je za 750 vozila, ili 28,5 posto, više nego u travnju,
pokazuju objavljeni podaci agencije Promocija Plus, prenosi Hina. U
odnosu na prošlogodišnji svibanj, broj prodanih automobila u
Hrvatskoj manji je za 498 ili za 12,85 posto.
Iz aviokompanije Qantas su rekli da očekuju pad dobiti do čak 90 posto,
zbog porasta gubitaka u međunarodnom prometu i najvećeg računa za
gorivo do sada, prenosi bankamagazin. U fiskalnoj godini koja završava 30.
lipnja očekuju da će dobit prije oporezivanja iznositi između 50 i 100
milijuna australskih dolara, javlja BBC.
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Uzgajivačice ljekovitog bilja
potpisale ugovor o otkupu
Poljaci su zainteresirani za
investiranje u našu zemlju
Na Svjetskom
ekonomskom forumu
Remontirani
rotorni bager
Domaće sirovine
Bilateralni susreti
Fondacija Mozaik U rudniku Dubrave
SARAJEVO – Dvadeset žena iz BiH,
sudionice projekta “Škola za uzgoj
ljekovitog bilja”, jučer su potpisale
ugovore s banjolučkom tvrtkom
“Prirodno bilje” koja će od njih otku-
pljivati ljekovito bilje koje je uzgo-
jeno na plantažama. Ugovor će
doprinijeti veće sudjelovanje
domaće sirovine u lokalnoj prerađi-
vačkoj industriji u ovom sektoru,
kažu u Vanjskotrgovinskoj komori
BiH, u čijim su prostorijama ugovori
potpisani. “Školu za uzgoj ljekovitog
bilja” inače financira USAID-Sida
FARMA projekt, a trenutačno je u
tijeku druga faza škole. Prošle
godine završena je edukacija 100
žena iz cijele BiH, u okviru koje su
žene prošle teoretsku i praktičnu
obuku te su uspostavljene ogledne
parcele.
Ove godine ide se korak dalje prema
komercijalnom uzgoju i plasmanu
prema domaćem tržištu.
SARAJEVO – Bh. i poljski gospodar-
stvenici održali su jučer u sarajev-
skom hotelu Holiday Inn bilateralne
susrete na kojima je, između osta-
log, naglašeno kako su Poljaci
zainteresirani za ulaganje na izgrad-
nji prometne infrastrukture (ces-
tovne i željezničke) te u oblasti
energetike, turizma, poljoprivrede i
drvnog sektora. Jučerašnjem
susretu su nazočila 22 poljska gos-
podarstvenika iz 13 kompanija te
predstavnici 30 bh. kompanija, iz
oblasti metalske, drvne industrije,
autoindustrije, građevinarstva,
energetike, poljoprivrede, hotelijer-
stva, infrastrukture i drugih oblasti.
Kako je naglasio predsjednik Vanj-
skotrgovinske komore BiH, Bruno
Bojić, gospodarska suradnja između
ove dvije zemlje nije na zavidnoj
razini iako one imaju dobru političku
suradnju. Također je iznio podatke
o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH s
Poljskom u 2011. te istaknuo kako je
obujam tada iznosio 160 milijuna
eura.
- To ne zadovoljava potrebe ni jedne
ni druge zemlje. Poljska je spremna
kreditno financirati projekte koje će
realizirati poljske kompanije u BiH,
objasnio je Bojić.
Prisutnima se obratio i ministar
poljoprivrede i ruralnog razvoja
Poljske Marek Sawicki koji kaže kako
u BiH vrijedi investirati u oblast
industrije, željeznice, autoceste, u
energetski sektor i poljoprivredu.
Osim toga, Andrzej Zarajczyk, pred-
sjednik Poljsko-balkanske trgovin-
ske komore je rekao kako su poljski
gospodarstvenici u našoj zemlji
spremni otvoriti pogone koji bi
proizvodili poljoprivrednu mehani-
zaciju. On je dodao da je bila velika
zainteresiranost poljskih bizni-
smena da doputuju u BiH, što poka-
zuje da je BiH dio Europe gdje mogu
pomoći u razvoju određenih poten-
cijala, ali i zaraditi.
ISTANBUL - Na Svjetskom eko-
nomskom forumu na temu “Pove-
zivanje regije u transformaciji”,
koji je počeo jučer u Istanbulu kao
predstavnik BiH sudjeluje Zoran
Puljić, Schwab Social Entrepre-
neur i direktor Fondacije Mozaik.
Forum će imati međuregionalni
karakter i uključit će teme vezane
za regije Bliskog istoka, Sjeverne
Afrike i Euroazije. Donositelji
odluka iz ovih regija suočeni su s
čitavim nizom izazova koji zahti-
jevaju redefiniranje pristupa na
koji država, biznis i civilni sektor
surađuju. Forum će okupiti više
od tisuću lidera iz politike, biznisa,
akademije i civilnog društva.
SARAJEVO – Na platou rudnika
Dubrave, koji posluje u sastavu
Zavisnog društva Rudnici ugljena
Kreka, danas će biti pušten u rad
remontirani rotorni bager SRs
402 15/1,5. Inače, ovaj projekt je
financirao JP Elektroprivreda BiH
(EP BiH) iz sredstava namijenjenih
za dokapitalizaciju Rudnika ugl-
jena Kreka, a vrijednost general-
nog remonta bagera je 4,70-
5.764,45 maraka. Kako je naja-
vlje no iz Službe za komunikacije
EPBiH, bager će u rad pustiti
premijer Federacije BiH Nermin
Nik šić, generalni direktor EPBiH
Elvedin Grabovica i direktor ZD
Rudnici ugljena Kreka Rešad Hus agić.
S jučerašnjeg
bilateralnog susreta
Rekonstrukcija i izgradnja novih distributivnih objekata
EP HZ HB: Nastavljeno s puštanjem
u rad novih trafostanica
MOSTAR - U sklopu
redovitog poslovanja JP
Elektroprivreda HZ HB d.d.
Mostar (EP HZ HB) u orga-
nizacijskoj jedinici Distribu-
cija električne energije redo-
vito se obavlja rekonstruk-
cija i izgradnja novih distri-
butivnih objekata kao i
elektrifikacija područja na
kojima EP HZ HB djeluje u
cilju kvalitetne i sigurne
isporuke električne energije.
Tako je, kako se navodi u
priopćenju ovog poduzeća, i
ove godine nastavljeno s rea-
lizacijom planova i pušta-
njem u rad novoizgrađenih
trafostanica. Trafostanica
10(20)/0,4 kV Mukoša 2630
kVA kod Mostara puštena je
u rad početkom ovog tjedna
kao objekt posebnih zona
koje imaju za cilj priključenje
nov ih kupaca na mrežu. Tim
se projektom realiziranim iz
vlastitih sredstava u iznosu
od oko 100.000 maraka može
računati na sigurnu i kvali-
tetnu isporuku električne
energije za dva velika gospo-
darska objekta, a omogu-
ćeno je rasterećenje okolnih
trafostanica za ostale kupce.
Također, novoizgrađeno
čapljinsko naselje Oborine
dobilo je jučer STS 10(20)/0,4
kV 160 kVA Oborine (ČA-198)
i priključni dalekovod DV
10(20) kV s NN mrežom i
srednjonaponskim kabelima
koji su realizirani u sklopu
projekta Europske investicij-
ske banke (EIB-a) u iznosu
od 108.850 maraka.
- Ova je trafostanica
potvrda praćenja potreba
kupaca na čapljinskom pod-
ručju sukladno prostorno-
planiranom razvoju Općine
i omogućeno je stvaranje
uvjeta za daljnji rast i razvoj
toga prigradskoga područja,
istaknuo je Vide Bošković,
rukovoditelj pos lovnice
Elektro Čapljina.
odarskog rasta u jugoistočnoj Europi u tekućoj godini
tavanje europskog takozva-
nog “vlaka konvergencije”,
odnosno smanjenje dugoroč-
nog jaza u prihodu po glavi
stanovnika u odnosu na
razvijene “središnje” zemlje
Europske unije (EU). Sve
zemlje koje su se već ranije
uključile u EU prošle su kroz
ovaj i ntenzivan proces
“sustizanja”, a isti taj “vlak
konvergencije” čeka i nove
zemlje kandidate za ulazak u
EU među zemljama SEE6,
ali samo uz odgovarajuće
politike i reforme.
Kako je podvukla Jane
Armitage, regionalna direk-
torica i regionalna koordina-
torica Svjetske banke za JI
Europu, dugoročni plan
strukturalnih reformi u
SEE6 se mora fokusirati na
poticanje jačanja trgovinskih
i financijskih tijekova, a
posebno, na reformu tržišta
rada i javnih sektora.
Posebna karakteristika
novoobjavljenog izvješća
Svjetske banke je fokus na
dugoročne izglede za konver-
genciju zemalja SEE6 s razvi-
jenim europskim zemljama i
s tim povezani izazovi u
pogledu politika.
NOSTI U EUROZONI
Ekonomska politika
mora uspostaviti
ravnotežu između
potrebe za
unaprjeđenjem
javnih financija i
smanjenjem
makroekonomskih
slabosti
Dugoročni plan
strukturalnih reformi
u SEE6 se mora
fokusirati na
poticanje jačanja
trgovinskih i
financijskih tijekova
BiH je s Poljskom u
2011. imala
vanjskotrgovinsku
razmjenu u iznosu od
160 milijuna eura
38
Dnevni list
MALA ZEMLJA
VELIKIH
SPORTAŠA
"Mala zemlja za veliki
odmor¨, jedan je od poznatijih
slogana Hrvatske turIsIIcke
zajednice, a ne bi bilo pretjerano
kada bi Hrvatski olimpijski
odbor za svoj uzeo: "MaIa zemlja
velikih sportaša.¨
Trebalo bi nam jako puno
prostora za nabrojati sve velike
sporaše i prisjetiti se svih zvjez-
danih trenutaka hrvatskog
sporta u dvadeset godina samo-
stalnosti ove drzave. Bronca
nogometaša na Svjetskom
prvenstvu 1998. u Francuskoj
definitivno je imala najveci
odjek, no jasno da nisu
Hrvati sa mo drhtali
tih vrucIb lipanj-
skih i srpanjskih
dana pri je go -
tovo cetrnaest
godina, jer su
j ako puno
puta hrvatski
sportaši svom
narodu dono-
si l i radost,
ponos, odušev-
ljenje. Naravno,
bilo je i suza zbog
nezaboravnih poraza,
ali necemo pogriješiti ako
konstatiramo da je sport najveci
zaštitni znak Hrvatske.
Na prvi vecI uspjeh nakon
osamostaljenja hrvatski sport
nije morao cekati dugo, buduci
da su na Olimpijskim igrama
1992. u Barceloni košarkaši
predvodeni legendarnim Draze-
nom PetrovIcem izborili veliko
finale protiv jedinog pravog
amerIckog Dream Teama. Isto
je završilo porazom 85:ííT, ali
vjecno ce u pamcenju ostati
urezano vodstvo 25:23 i cIn]enica
da su s druge strane bili MIcbael
Jordan i drusIvo, zbog cega je
košarkaški turnir bio u središtu
zanimanja svjetske sportske
javnosti.
No, prvi hrvatski sportaši
koji su primili olimpijsko odIIc]e
u Barceloni nisu bili košarkaši,
nego tenIsacI Goran IvanisevIc i
Goran PrpIc - trecI u konkuren-
ciji parova, a nakon toga je Iva-
niševIc i u pojedInacno] konku-
renciji osvojio broncano odIIc]e.
Njegova medalja bilo je prvo
po]edInacno olimpijsko odIIc]e
za neovisnu i samostalnu Hrvat-
sku, a vjerojatno najkarizmatic-
niji hrvatski sportaš svih vre-
mena opet je oduševio devet
godina kasnije, kada je, nakon
tri izgubljena finala i dva polufi-
nala, napokon ostvario svoj san
i 2001. osvojio najpresIIznI]i
teniski turnir WImbIedon, iako
je zbog niskog renkinga (125.)
nastup u All England
Clubu izborio zahva-
I]u]ucI pozivnici
organizatora.
Hrvatski teni-
sacI stranice
povijesti
ispisali su i
2005., kada
su predvo-
deni Ivanom
LjubIcIcem i
Marijom
Ancicem osvo-
jili Davis Cup i
tako Hrvatsku
ucInIII tek dvanae-
stim pobjednikom naj-
starijeg svjetskog momcadskog
natjecanja.
Prvo zlato na Olimpijskim
igrama Hrvatskoj su donijeli
rukometaši iz Atlante 1996.
godine. Bio je Io, zapravo,
kasnije ce se pokazati, pocetak
velikog niza rukometaša, koji su
do kraja otišli i na Igrama u
Ateni 2004., dok su na svjetskim
i europskim prvenstvima osvojili
cak osam medalja - dvije bron-
cane, pet srebrnih i jednu zlatnu
na SP-u Portugalu 2003.
Hrvatska vaterpolska repre-
zentacija Iakoder se ubraja u
jednu od najboljih svjetskih
reprezentacija. Na SP-u u
Melbourneu 2007. Hrvatska je
osvojila najsjajnije odIIcje, a
nakon dva srebra 2010. napokon
je osvojeno i zlato na Europ-
skom prvenstvu kojem je doma-
cIn bio Zagreb.
Obitelj Kostelić
Malo tko je nakon hrvatskog osamosta-
ljenja mogao pomisliti da će Hrvatska
postati i skijaška velesila. Priča je o
obitelji Kostelić je priča o hrvatskom skijaškom čudu, ocu Anti koji je zacrtao da će
od svoje djece Ivice i Janice napraviti olimpijske pobjednike i koji je u tome uspio!
Janica Kostelić je najveća hrvatska sportašica svih vremena, osvajačica četiri zlatne i
dvije srebrne olimpijske medalje, ali i pet zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima.
Tri puta je osvajala Svjetski kup, a vjerojatno samo zbog ranog umirovljenja nije
postala najveća svjetska skijašica svih vremena. Njezin dvije godine stariji brat Ivica
prvotno je bio u sjeni svoje mlađe sestre, ali skijaš koji je na početku karijere smatran
isključivo specijalistom za slalom, s godinama se razvio u jednog od najsvestranijih
skijaša svijeta pa je 2011. proslavio osvajanje Velikog kristalnog globusa.
• Piše: Toni Boras
• sport@dnevni-list.ba
Hrvatska reprezentacija
jučer je doputovala u Poljsku
i u Warki odradila prvi tre-
ning. Izbornik Slaven Bilić
ujutro je na zrakoplov u
zračnu luku Pleso stigao sa
svježi m dojmovi ma i z
Mađarske, gdje je odgledao
posljednju provjeru Repu-
blike Irske pred njihov put na
Euro. Završilo je 0:0, Mađar-
ska je bila bolja, Giovanni
Trapattoni nezadovoljan
viđenim, ali Bilić nije izgubio
ni malo respekta prema
prvom protivniku u skupini.
- Vidio sam sve što sam
već znao. Irska je natjecatelj-
ska, iznimno čvrsta ekipa
koja praktički ne preuzima
nikakav rizik. Igraju vrlo
jednostavno, jako okomito i
relativno lako dolaze u šanse.
Više se oslanjaju na kontinu-
itet napada nego na imagina-
ciju, a svaki suparnik protiv
njih ima veći posjed lopte,
rekao je izbornik Vatrenih.
S Bilićem je na stadionu
Ferenc Puškaš u Budimpešti
bio Gordan Ciprić, posebni
skaut za Irsku, inače jedan
od četiri profesora nogometa
u Hrvatskoj.
Najprije su morali ogovo-
riti na lijepi pozdrav irskih
navijača “Samo je jedan Sla-
ven Bilić”, povikali su, a kad
je Bilić otpozdravio, vratili
“Nikad nećeš pobijediti
Irsku”. Nakon toga Bilić i
Ciprić zasukali su rukave,
izvukli bilježnice i olovke te
krenuli u analizu.
- Oni te puste na bok,
nogometni travnjak vrlo je
širok i teško ga je cijelog bra-
niti. Igraju vrlo 'engleski', s
četiri stopera u posljednjoj
liniji. Spremni su na te cen-
taršute, iako to može biti vrlo
opasno. Jedan kiks u obrani,
jedan pravi potez centarfora
može biti koban, prenio je
izbornik dojmove.
Zaključak je bio da ni Irci,
kao ni Hrvatska u Oslu, nisu
dali svoj maksimum.
- Možda se tu radi o samo
10 posto razlike, ali i to je u
nogometu puno. Žao mi je
samo što nisu primili pogo-
dak da vidim njihovu reak-
ciju nakon toga, rekao je
Bilić.
Iako su se ozljeda Ivice
Info…
Ivan Rakitić
Ivan Kelava
Ivica Olić
Eduardo i Kranjčar
Olićeva ozljeda nas ne smije poremetiti
Svi smo u službi kolektiva
Rano je za razgovore o oproštaju
Norveška neće ostaviti traga
Ivan Rakitić je bio jako uzbuđen
prije polaska u Poljsku.
- Svi smo spremni, jedva čekamo
da krene. Nadamo se da ćemo se
u ovim zadnjim danima pripre-
miti kako treba i onda čekamo tu
nedjelju, rekao je Rakitić, kazavši
kako ozljeda Ivice Olića ne smije
utjecati na reprezentaciju.
- Ne smije nas to toliko zamarati
ili maknuti s našeg kursa, s našeg
puta. Moramo bit pravi i bez Ole,
naravno da će nam faliti ali što
je tu je. Moramo se stisnuti još
više da budemo pravi, rekao je
Rakitić.
Dinamov vratar Ivan Kelava po
prvi put s reprezentacijom ide na
neko veliko natjecanje. U ovom
trenutku treći je vratar, iza Stipe
Pletikose i Danijela Subašića, ali
to ovom 24-godišnjaku ne pred-
stavlja problem.
- Svaki se igrač nada nastupu ali
nema zle krvi, neće sve propasti
ako ne nastupim. Tu smo svi u
službi kolektiva, Hrvatske, i to je
najbitnije, rekao je Kelava,
dodavši: Atmosfera je dobra, malo
nas je pogodila Ivičina ozljeda. Što
je tu je, moramo se svi skupiti i
odigrati to za njega. Nemam neki
predosjećaj osim da će sve biti
dobro.
Kad je saznao da ne ide na Euro,
Ivica Olić je bio shrvan.
- Jesam li završio s hrvatskom
reprezentacijom? Pa, to je prirodni
red stvari. Jako mi je teško izgovo-
riti tu rečenicu, ali mi sve tako
izgleda, rekao je tada Olić, koji s 32
godine sve teže podnosi česte
ozljede. No, dan kasnije, vratio se
pravi Olić – borac na kakvog smo
navikli.
- Tko zna. Budem li potreban, bude
li iza mene uspješna sezona,
odazvat ću se na poziv, ali prerano
je za razgovore o oproštaju. Vidjet
ćemo što dalje, rekao je Olić,
kazavši kako nije očekivao da je
ozljeda toliko ozbiljna.
- Nije teška ozljeda, propisana mi
je terapija, no zahtijeva - vrijeme.
Nisam se prvi put ozlijedio, očeki-
vao sam određene probleme, no
nisam mislio da je nešto strašno i
vjerovao sam da ću biti spreman za
Europsko prvenstvo. No, gledat ću
ga na televiziji.
Niko Kranjčar i Eduardo da Silva
su navijačima pred polazak u
Poljsku poručili kako ne uzimaju
predstavu protiv Norveške kao
mjerilo mogućnosti reprezenta-
cije.
- Utakmice prijateljskog karaktera
nisu nužno pravo mjerilo nečije
snage. Ne treba nepotrebno stva-
rati napetosti, Hrvatska će na
Euru biti ona prava, rekao je Dudu.
- Susret s Norvežanima neće osta-
viti previše traga na nama, vjeru-
jem da će Hrvatska protiv Irske
pružiti odličnu partiju, dodao je i
Niko Kranjčar.
HRVATSKA
Slaven Bilić u ponedjeljak odgledao generalnu p
Osvajači
olimpijskih
odličja
Olimpijske igre najveće su svjetsko
natjecanje u pojedinačnim i ekipnim
sportovima. Hrvatski sportaši su
od prvog nastupa pod hrvatskom
zastavom 1992. godine, na zimskim i
ljetnim olimpijskim igrama Hrvatskoj
donijeli ukupno 27 odličja, od kojih su
sedamnaest s Ljetnih, a deset sa Zim-
skih olimpijskih igara. Od sedamnaest
odličja na Ljetnim olimpijskih igrama,
tri su zlatna (dva u rukometu i jedno u
dizanju utega), šest srebrnih (atletika,
gimnastika, košarka, vaterpolo,
veslanje, plivanje) i osam brončanih
(tri u tenisu, dva u taekwondou te
po jedna u dizanju utega, veslanju
i streljaštvu), a od deset odličja na
Zimskim olimpijskim igrama šest ih
je osvojila Janica Kostelić u alpskom
skijanju (četiri zlata i dva srebra), tri
(srebro) njezin brat Ivica Kostelić,
također u alpskom skijanju i jedno
(bronca) biatlonac Jakov Fak.
Davor Šuker
Sport broj 1 u Hrvatskoj je, naravno,
nogomet, a Hrvati s razlogom mogu biti
ponosni na svoju reprezentaciju, s obzi-
rom da se radi o vrsti koja je već godina
u Top 15 FIFA-inog poretka, što može zahvaliti činjenici da je od osamostaljenja
Hrvatska propustila samo EP 2000. u Nizozemskoj i Belgiji te SP 2010. u JAR-u. Naj-
veći uspjeh Vatreni su postigli na SP-u 1998., kada su osvojili treće mjesto, a najveće
zasluge za to je imao veliki Davor Šuker, najbolji strijelac reprezentacije svih vremena
koji je postao osvajač prestižne Zlatne kopačke. Perjanice klupskog nogometa su
Dinamo i Hajduk, a zagrebački klub je jedini uspio osvojiti neki europski trofej – Kup
velesajamskih gradova 1967. godine, preteču Kupa UEFA i Europske lige.
Blanka Vlašić
Hrvatska atletičarka Blanka Vlašić vlasnica je drugog najboljeg
rezultata svih vremena u skoku u vis – 208 cm, a može se
pohvaliti s čak devet medalja s velikih natjecanja – 2008. na
Igrama u Pekingu osvojila je srebro, 2007. i 2009. osvajala
je zlato na svjetskim prvenstvima, 2010. najsjajnije odličje
osvojila je i na EP-u, a još dva zlata osvajala je na svjetskim
dvoranskim prvenstvima.
Olića i pogodak Tarika Elyo-
unoussija u drugoj minuti
sudačke nadoknade u uta-
kmici protiv Norveške pobri-
nuli da poljuljaju atmosferu
u taboru Vatrenih, na Plesu
jučer nije bilo mjesta za pesi-
mizam.
- Izgubili smo Olića,
jedinstven igrač i čovjek koji
velika natjecanja uvijek igra
dobro. Igrač za velike uta-
kmice. Ali nogomet je takav,
rizičan na svakom koraku.
Nažalost, moramo bez njega,
ali ne odustajemo od svog
cilja. Idemo probati napraviti
ono što svi želimo, a to je
prolaz u drugi krug. Nakon
toga, uz malo sreće možemo
daleko, rekao je kapetan
Darijo Srna.
Olića će zamijeniti Nikola
Kalinić.
- Nisam ništa izgubio,
prošao sam glavne pripreme
s ekipom, zdrav sam i spre-
man, poručio je napadač
Dnjipra. Utakmica s Irskom
na rasporedu je u nedjelju u
20.45 sati, a dotad će Vatreni
kroz osam treninga (računa-
jući i jučerašnji) pripremati
posljednje taktičke ideje.
- Maksimalno smo se
spremili, odradili zacrtano.
Sad se moramo osvježiti i
odmoriti, u miru se spremiti.
U kampu ćemo imati mir još
ovih par dana, mislim da će
sve biti u redu. Najgore je
prošlo, pripreme, treninzi,
snimanja, reklame, izjave,
najave, prognoze... Sad slijedi
ono što svi čekamo. Za nogo-
metaša nema ljepšeg, ovo se
nekom događa jednom, dva-
put a nekom niti jednom u
životu. Malo igrača ima čast i
za to se živi i trenira, zaključio
je Ognjen Vukojević.
BILIĆ O IRCIMA
Opasna ekipa koja
ne preuzima rizik i
lako dolazi u prilike
Izgubili smo Olića, jedinstven igrač i čovjek koji velika natjecanja uvijek igra dobro.
Igrač za velike utakmice. Nažalost, moramo bez njega, ali ne
odustajemo od svog cilja, rekao je kapetan Darijo Srna
Luka Modrić nije otkrio toplu vodu kad je rekao da je utakmica s
Irskom ključ uspjeha hrvatske reprezentacije.
- Pobjeda protiv Irske je ključ našeg uspjeha. Poslije toga ja se
nadam da možemo i više samo je bitno da prođemo skupinu, rekao
je. No, iz njegovih usta izišle su i mnogo važnije riječi.
- Bolje mi je, mnogo mi je bolje. Ma, ja se tri puta godišnje obično
razbolim, dobijem nekakvu virozu. Bit će sve u redu, za Irsku ću
biti spreman, kazao je Modrić, koji je utakmicu s Norveškom pre-
skočio zbog viroze.
Slaven Bilić je Republiku Irsku poslije okršaja s Mađarskom komen-
tirao i za irsko izdanje The Suna.
- Znam za seriju Trapattonijeve momčadi (14 utakmica bez poraza,
nap.a.), znam da Irci ne primaju golove. Nemoguće vam je stvoriti
mnogo prilika, kao ni doći do izrazito čiste, stopostotne. Način na
koji se Irska brani uistinu je impresivan. Ipak, uza sav respekt koji
imam prema vama, u utakmici koju igramo iduće nedjelje vidim
naše prilike. Kao što, sasvim sigurno, vi vidite vaše. To je normalno.
Favoriti? Po meni Španjolci, rekao je Bilić.
Modrić: Bit ću spreman za Irsku Bilić: Irska se impresivno brani
probu Republike Irske, a sinoć odradio trening s Vatrenima u Warki
46 Sport
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Info…
Toni Grande
Španjolska
Još ne znamo
prvu postavu
Xavi podigao
tenzije u kampu
Sve je manje vremena ostalo do
početka Europskog prvenstva, a
Španjolci još nisu donijeli konačnu
odluku o prvom sastavu odnosno
o igračima koji će uskočiti umje-
sto ozlijeđenih Carlesa Puyola i
Davida Ville.
- Radi se o izostanku naših ključ-
nih igrača i zato još uvijek imamo
neke dvojbe oko sastavljanja prve
momčadi. Mi smo u fenomenal-
nom nizu uspjeha, a i skupina u
kojoj se nalazimo daje nam
razloga za optimizam. Jasno je da
smo favoriti, ali nije se jednom
dogodilo da favoriti posrnu, izja-
vio je Toni Grande, 64-godišnji
asistent španjolskog izbornika
Vicentea del Bosquea.
Svega nekoliko dana prije početka
Europskog prvenstva, nogometaš
Barcelone Xavi Hernandez izja-
vama kako u Realu nemaju
dovoljno poštovanja prema nje-
govu klubu, podignuo je tenzije u
kampu Španjolaca.
- Mi smo im čestitali na pobje-
dama, na kraju krajeva to je
sportski i mi smo im na taj način
iskazali poštovanje. Međutim,
primijetio sam drugačije ponaša-
nje s druge strane. Nisu baš
sportski priznali svoje poraze,
izjavio je španjolski reprezentati-
vac, a njegove riječi mogle bi
zaoštriti odnos s reprezentativ-
nim kolegama iz Reala - Sergijom
Ramosom, Ikerom Casillasom,
Xabijem Alosnom, Raulom Albio-
lom i Alvarom Arbeloom.
44
Dnevni list Srijeda 6. 6. 2012.
Pred reprezentacijom
Ukrajine je prvi nastup na
Europskom prvenstvu, a da
će biti dio istog, postalo je
jasno 18. travnja 2007., kada
je u velškom Cardiffu objav-
ljeno da će Ukrajina i Poljska
biti organizatori predstoje-
ćeg Eura, četrnaestog kroz
povijest.
Prva zvijezda ukrajinske
reprezentacije je, naravno,
Andrij Ševčenko, nekad zvi-
jezda Milana, a danas igrač
kijevskog Dinama, koji je u
dresu reprezentacije posti-
gao rekordnih 46 pogodaka,
čak 31 više od prvog pratite-
lja Serhija Rebrova. Šev-
čenko je s Ukrajinom nastu-
pio samo na jednom velikom
natjecanju, SP-u 2006. u
Njemačkoj, kada su on i sui-
grači dogurali do četvrtfi-
nala, a nekad najbolji svjetski
napadač nada se da Ukra-
jinci pred svojim navijačima
mogu igrati još bolje te dogu-
rati sve do – finala.
- Ako pokažemo sve svoje
kvalitete i ako nas, naravno,
bude pratila uvijek potrebna
sportska sreća, mislim da
možemo doći do finala. Svje-
stan sam da će biti iznimno
teško, ali ovakva šansa uka-
zuje vam se jednom u životu,
izjavio je Ševčenko.
- Posljednjih pet godina
razmišljam isključivo o ovom
Euru koji će biti održan u
mojoj domovini. To natjeca-
nje me nagnalo produljiti
karijeru, jer ovo će biti ostva-
renje mojih snova. U godi-
nama sam kada mi treba više
vremena za rekuperaciju i
odmor nakon jakih utakmica
pa ću zato igrati samo ako
budem potpuno spreman.
Neću na teren nespreman
kako ne bih razočarao navi-
jače. Želim samo najbolje za
našu reprezentaciju, poručio
je legendarni napadač Ukra-
jinaca. Ševčenko reprezenta-
tivni dres nosi već sedamna-
est godina, a prvi od svojih 46
pogodaka u reprezentativ-
nom dresu postigao je sada
već davne 1996. u utakmici
protiv Turske. Ukrajinski
izbornik Oleg Blohin odlučio
je na Euru koristiti usluge
petorice napadača pa će Šev-
čenku konkurenciju pred-
stavljati njegov klupski sui-
grač Artem Milevski (Din -
amo Kijev), Jevgenij Sele-
žnjov (Šahtjor), Andrej Vor -
onjin (Dinamo Moskva) i
Marko Dević (Metalist),
28-godišnji Beograđanin koji
je ukrajinsko državljanstvo
dobio 2008. godine. M.P.
UKRAJINA Prva zvijezda reprezentacije vjeruje da on i suigrači mogu daleko
Ševčenko: Uz malo sreće možemo i do finala
Ševčenko reprezentativni dres nosi već sedamnaest godina, a prvi od svojih 46
pogodaka u reprezentativnom dresu postigao je sada već davne 1996. godine
Reprezentacija Repu-
blike Irske, prvi protivnik
Hrvatske na Europskom
prvenstvu u Poljskoj i Ukra-
jini (nedjelja, 20.45), ostala je
u ponedjeljak neporažena i
po 14. uzastopni put, ali iza-
branici Giovannija Trapatto-
nija nisu na stadionu Ferenca
Puškaša u Budimpešti pru-
žili predstavu koju su željeli
u posljednjoj provjeri pred
put u Poljsku (jučer).
Protiv Mađara su dos -
lovno izvukli 0:0, iako je
momčad Danca Kenna Han-
sena bila bolja, imala više
prilika i zaslužila postići
barem jedan ili dva pogotka
– najbolje to svjedoči poda-
tak da su najbolje ocjenjeni
igrači Irske bili vratar Shay
Given i iskusni branič Ric-
hard Dunne.
- Nismo izgubili i nitko se
nije ozlijedio, a to je najvaž-
nije. No, bila je ovo teška
utakmica za nas, pogotovo u
prvom dijelu kada su Mađari
dominirali. Zaslužili su u
tom razdoblju povesti golom
ili dva prednosti, ali spasio
nas je Given. U nastavku smo
napravili neke promjene pa
smo i mi mogli doći do kojeg
pogotka, rekao je izbornik
Irske Giovanni Trapattoni,
koji je u ovoj utakmici, barem
se dotad mislilo, otkrio i prvu
postavu za susret s Hrvat-
skom. Započeo je u standar-
dnoj 4-4-2 formaciji, s Give-
nom na golu, posljednju
četvorku činili su John O'S -
hea, Sean St. Ledger, Ric-
hard Dunne i Stephen Ward,
vezni red Damien Duff, Keith
Andrews, Glenn Whelan i
Aiden McGeady, a u napadu
su krenuli Robbie Keane i
Kevin Doyle. Kasnije su ušli
u igru Kieran We stw ood,
Stephen Hunt, Darron
G ibson, Simon Cox i Jon Wal-
ters.
No, nije to, kako je bio
najavio, bila postava koja će
istrčati protiv Vatrenih.
Barem ne u toj formaciji.
Shvatio je 73-godišnji Talijan
kako njegova momčad ima
problema protiv protivnika
koji igra s jednim napada-
čem, pa je otvorio vrata pro-
mjenama.
- Imamo problema kada
protivnik igra s jednim napa-
dačem što se zorno pokazalo
protiv Mađara. U takvoj situ-
aciji nam nedostaje jedan
igrač u sredini i to ne izgleda
dobro. Možda ćemo i mi
pokušati igrati s jednim
napadačem, vidjet ćemo.
Hrvatska možda neće igrati
tako protiv nas, ali mi
moramo bolje odgovoriti
situaciji kada protivnik ima
samo jednog isturenog napa-
dača, rekao je Trapattoni.
- Razgovarat ću s igra-
čima i pokazati im gdje se
mučimo. Možda budemo
morali donijeti odluku žrtvo-
vati jednog napadača za
veznjaka. Kad protivnik ima
jednog igrača više u sredini,
vi samo plešete oko njega,
zaključio je Trapattoni. T.B.
REPUBLIKA IRSKA Prvi protivnik Vatrenih slabo zaključio generalnu probu pred Euro
Irci ipak ne znaju ni
sastav ni formaciju
Trapattoni je protiv Mađarske krenuo sa sastavom Given, O'Shea, St. Ledger, Dunne,
Ward, Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane i Doyle, ali i najavio mogućnost promjene
47 Sport
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba 45
Srijeda 6. 6. 2012. Dnevni list
Problemi u talijanskom
taboru se nadovezuju jedan
na drugi.
Nakon afera “Scomme-
ssopoli”, koja je ponovno uzdr-
mala kompletan talijanski
nogomet, zatim tragičnog
potresa zbog kojeg je otpala
dogovorena utakmica protiv
Luksemburga, a onda i teškog
poraza od Rusije (0:3) koji je
sigurno poljuljao samopouz-
danje Azzurra, Talijane je
zabrinula i ozljeda braniča
Andree Barzaglija, koji bi, vrlo
lako, mogao preskočiti sve tri
utakmice u skupini.
- Pokušat ćemo sve kako
bismo osposobili Barzaglija
za nastup na Europskom
prvenstvu. Ne bude li spre-
man za skupnu fazu natjeca-
nja, nastojat ćemo ga barem
spremiti za nastavak turnira,
izjavio je liječnik talijanske
reprezentacije Enrico Caste-
llacci.
Procijene li liječnici da se
neće na vrijeme oporaviti
kako bi pomogao reprezenta-
ciji, Cesare Prandelli će poz -
vati Andreu Ranocchiju iz
Int era, koji je bio među 25
igrača na proširenom popisu
za Euro.
Ipak, Claudio Marchisio,
njegov suigrač iz Juventusa,
puca od optimizma pred
početak Eura i prvu utakmicu
protiv Španjolske.
- Ne bojimo se nikoga. Mi
smo Italija, velika nacija i
velika država. U prvoj uta-
kmici igramo protiv branitelja
naslova Španjolske, koja igra
najbolji nogomet na svijetu,
no i njih smo prošle godine
pobijedili. Moramo još jed-
nom odigrati veliku utakmicu
kako bismo ponovili takav
rezultat, izjavio je veznjak
Juventusa u razgovoru za
talijanske medije.
Mnogi stručnjaci najav-
ljuju da bi Talijani mogli pod-
baciti u skupini s Hrvatskom,
Irskom i Španjolskom, ali
Marchisio se takvim progno-
zama ne opterećuje.
- Mi ne razmišljamo o
takvim prognozama. Mirni
smo i bez straha, jer inače ne
bis mo niti išli na Euro. Ne od -
lazimo na natjecanje s mi šlju
da nam se može ponoviti
posljednje Svjetsko prvenstvo
kada smo ispali u skupini,
dodao je Marchisio.
Prema pisanju talijanskih
medija Prandelli je na jučeraš-
njem treningu uvježbavao for-
maciju 3-5-2, a zanimljivo da je
jednu od pozicija u zad njoj liniji
povjerio veznja ku Rome Dani-
eleu De Rossiju. M.P
ITALIJA Ozljeda braniča Juventusa novi udarac za ionako poljuljane Azzurre
Marchisio: Mi smo Italija, ne bojimo se nikoga!
Procijene li liječnici da se Barzagli neće na vrijeme oporaviti kako bi pomogao
reprezentaciji, Cesare Prandelli će pozvati Andreu Ranocchiju iz Intera
Info…
Marco van Basten
Cristiano Ronaldo
Njemačka
Nijemci imaju slabu obranu
Možemo napraviti nešto veliko
Schweinsteiger ipak spreman za Portugalce
Vjerojatno najjača skupina na Europ-
skom prvenstvu je ona u kojoj igraju
Njemačka, Nizozemska, Portugal i
Danska. Njemačka i Nizozemska su,
barem na papiru, prvi favoriti za
prolaz, no pitanje je kako će se stvari
odvijati kada krene natjecanje.
Nekadašnji nizozemski izbornik i
igračka legenda Marco van Basten
naglasio je kako nije siguran koliko
se Njemačka u ovom trenutku može
osloniti na svoju obranu.
- Mislim da oni imaju velikih pro-
blema s obranom, iako njihov izbor-
nik ne misli tako, izjavio je Van
Basten.
- Zapravo, Lahm je jedini njihov
kvalitetan obrambeni igrač. Po mom
shvaćanju nogometa Badstuber čak
niti nije klasični obrambeni igrač.
Mertesacker nije fizički posve spre-
man, a Boateng je plašljiv igrač.
Dakle, dolazimo do toga da se Nje-
mačka može osloniti jedino na
Lahma, a to je zbilja premalo, dodao
je legendarni Nizozemac, najbolji
igrač Europskog prvenstva 1988.
godine.
Unatoč tome što u svojoj momčadi
imaju niz članova najjačih europskih
klubova, kao i nekoliko zvučnih
imena, Portugalce se na Europsko
prvenstvo ne ispraća s velikim oče-
kivanjima, a situaciju nije popravio
ni poraz od Turske (1:3) prošle
subote. Ipak, Cristiano Ronaldo
razmišlja drugačije.
- Moj Portugal može napraviti nešto
veliko na ovom Europskom prven-
stvu. Mislim da možemo otići i do
kraja, poručio je Ronaldo, iza kojeg
je sjajna sezona u dresu madridskog
reala.
- U svakoj utakmici u skupini
moramo gristi od prve do zadnje
minute. Imamo izuzetno tešku sku-
pinu, tako da se od prvog trenutka
treba početi boriti za jedno od prva
dva mjesta, dodao je Ronaldo.
Portugalci Euro otvaraju utakmicom
protiv Njemačke 9. lipnja, slijedi
ogled s Danskom četiri dana kasnije,
a 17. lipnja na rasporedu je susret
protiv reprezentacije Nizozemske.
Bastian Schweinsteiger dugo je zbog
ozljede bio upitan za uvodni nastup
Njemačke na Europskom prvenstvu.
Ipak, čini se da će 9. lipnja biti u
mogućnosti predvoditi Elf protiv
reprezentacije Portugala. Probleme
s listom veznjak je na kraju ipak
uspio pobijediti, što je potvrdio i
liječnik reprezentacije Hans-Wilhelm
Müller-Wohlfahrt- Inače, Schwein-
steiger se cijelu sezonu muči s
ozljedama, zbog kojih je propustio i
veliki dio utakmica Bayerna. U Bun-
desligi je odradio 22 nastupa, dok je
u europskim utakmicama i Kupu
Njemačke zabilježio još 14 nastupa.
Po većini kladionica
Nizozemska je treći favorit
nadolazećeg Eura, no njihov
izbornik Bert van Marwijk
odlučan je takve procjene
zadržati što dalje od svojih
igrača koje želi zadržati – s
obje noge na zemlji.
Prije dvije godine Van
Marwijk je Oranje odveo do
finala SP-a, a ovog puta nada
se da može otići korak dalje i
osvojiti drugi veliki trofej
nizozemskog nogometa. Za
takvo će što Nizozemska
morati proći kroz ‘skupinu
smrti’ s Njemačkom i Portu-
galom te Danskom koja bi
mogla biti ‘mina’ nadolaze-
ćeg Eura. Nizozemski strateg
zna da je opasno gledati
previše naprijed...
- Uvijek sam govorio da je
sa sobom dobro donijeti isku-
stvo sa Svjetskog prvenstva,
to je uvijek velika motivacija
na Euru. Malo smo iskusniji,
no to može biti i opasno jer se
lijenost može uvući u tim, o
tomu smo razgovarali. Da
bismo nešto napravili, jedno-
stavno se moramo podići na
visoku razinu, rekao je struč-
njak na klupi nizozemskog
tima.
Isto tako, svjestan je Van
Marwijk da za dizanje forme
nema previše vremena.
Uskoro će na drugoj strani
travnjaka stajati Danci...
- Prednost takve skupine
to je što smo vrlo motivirani,
tako je još od samog ždrijeba.
Vjerojatno je bolje da je tako
nego da smo u skupini koju
svi komentiraju sa ‘to bi tre-
bao biti lagan posao’. U
takvim slučajevima nekada
se teško motivirati.
O ulozi favorita ima pose-
ban stav. Zapravo ga ne želi.
- Govorili smo o tomu
unutar momčadi, spominjali
smo se među favoritima, ali
atmosfera se može brzo
pokvariti ako izgubite par
utakmica. Pogledajte samo
što se dogodilo Nijemcima,
izgubili su prijateljske uta-
kmice protiv Francuske i
Švicarske i odjednom se sve
promijenilo. Jako je puno
snažnih momčadi na prven-
stvu, tu su Španjolska, Nje-
mačka, Francuska, Italija,
mi, Englezi.
Nizozemska je osvojila
Euro ‘88., a u polufinalu je
igrala četiri puta, što je
impresivan učinak, no Van
Marwijk se svejedno nije htio
upuštati u velika obećanja.
- Gledam samo na prvu
utakmicu u kojoj je sve
moguće. Ne želim gledati
dalje od toga, jer nema smi-
sla. To također nije ni način
na koji ja radim. S. N.
NIZOZEMSKA U taboru jednog od favorita ne žele gledati predaleko naprijed
Van Marwijk: Sada me
zanimaju samo Danci
Prednost takve skupine to je što smo vrlo motivirani, tako je još od samog ždrijeba. Vjerojatno je bolje da je
tako, nego da smo u skupini koju svi komentiraju sa ‘to bi trebao biti lagan posao’, rekao je strateg Oranja
Zanimljivo je bilo čuti i njegovo mišljenje o jednom svom 'posr-
nulom igraču', Arjenu Robbenu koji je na okupljanje došao
nakon razočaravajuće sezone – izgubljenog prvenstva u Nje-
mačkoj i finala Lige prvaka...
- Nema pravila za takve igrače. Često su oni dočekani na pose-
ban način, često na humorističan način. Mislim da se igrači u
reprezentativnom taboru osjećaju kao kod kuće, tako da sve
ide prirodnim tijekom.
Ne brine zbog Robbena
46 Sport
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Info…
Borac
Sarajevo
Banjolučani
krenuli u pripreme
Jović proziva
u nedjelju
Prvi su u pripreme za novu pre-
mierligašku sezonu, ali i europska
iskušenja jučer krenuli nogometaši
banjolučkog Borca. Jučer je u tro-
fejnoj sali Gradskog stadiona obav-
ljena prozivka 27 igrača. Među
njima su bili i novaci Slaviša Dugić,
Joco Stokić i Dalibor Kozić.
- Kompletne pripreme ćemo oba-
viti u Banjoj Luci jer bi odlaskom u
drugu destinaciju izgubili dosta
vremena, a ovako ćemo se lakše
adaptirati na uvjete koji nas očekuju
uoči prvih europskih utakmica.
Zadovoljan sam igračkim kadrom
kojim raspolažem u ovom trenutku,
iako ćemo se još pojačavati, rekao
je trener Slaviša Božičić.
Opravdano odsutni s prozivke su
bili Srđan Grahovac, U-21 reprezen-
tativac BiH, Branislav Krunić koji
polaže za B trenersku licencu i
Asmir Avdukić koji se jučer tijekom
dana trebao priključiti ekipi
Nogometaši Sarajeva će pripreme
za novu sezonu započeti 10. lipnja
kada će Dragan Jović izvršiti pro-
zivku na Koševu. Poslije završetka
sezone u bordo taboru su bili aktu-
alni odlasci (braća Handžić, Matko,
Šćepanović...), ali s Koševa najav-
ljuju nova imena u sastavu.
- Dobit ćemo pojačanja, bit će novih
imena, ali nećemo još o njima. Reći
ću samo da će se na prozivci pojaviti
nova lica. Za sada ipak još nitko novi
nije potpisao, kazao je trener Sara-
jeva Dragan Jović.
Prve natjecateljske obveze Sara-
jevo će imati u okviru Europa lige.
Kolo prije kraja i teoret-
ski je odlučeno prvenstvo u
Drugoj ligi FBiH Jug, a
nakon što je livanjski Troglav
osvojio bod u Jablanici. Kako
su nogometaši čitlučkog
Brotnja izgubili na svom
terenu od Gruda (1:2), ispo-
stavilo se da im ni taj bod nije
bio potreban za konačno
ostvarenje cilja, odnosno
plasmana u Prvu ligu FBiH.
Pred posljednje, subotnje
kolo, Troglav i ma šest
bodova viška spram Brotnja.
- Protiv Turbine smo
odigrali ne razmišljajući o
eventualnom kiksu Brotnja i
pokušali pobjedom riješiti
sve dvojbe. Međutim, bili
smo oslabljeni neigranjem
pet standardnih igrača
(Crnjak, Kaić, Peraica,
Mamić, Krivić), a veliki pro-
blem nam je predstavljao loš
teren koji je više pogodovao
domaćinu. Iskoristili su to i
poveli, a mi izjednačili preko
Granića i zadržali remi koji
nam je donio titulu, proko-
mentirao je trener Troglava
Miran Dalić.
Nakon 29 kola Livnjaci
imaju iza sebe 23 pobjede, 3
remija i 3 poraza.
- Naša statistika je ove
sezone bila zaista impozan-
tna, nitko u državi nije osvo-
jio 72 boda i imao takvu gol
razliku (97:19). Postizali smo
više od tri gola po utakmici.
Koristili smo 20 igrača, a njih
17 su bili strijelci. Brotnjo je
bilo ozbiljan konkurent, ali
smo pokazali da smo ipak
bolji, kaže Dalić.
Troglav je bio vrlo disci-
plinirana momčad koja je u
proljetnom dijelu natjecanja
zaradila samo 11 žutih kar-
tona.
- Gajili smo napadačku
pas igru, ali mislim da je
momčad stalno bila na svojih
60 – 70 posto mogućnosti i da
sigurno ima još dosta pro-
stora za napredak, smatra
Dalić.
Novi pomak će imati pri-
liku napraviti kroz viši rang
natjecanja, Prvu ligu FBiH.
- Uz postojeći kadar, te
dva do tri pojačanja, možemo
igrati Prvu ligu FBiH. Tre-
baju nam igrači na pozici-
jama stopera kakve smo
htjeli i zimus dovesti, ali nije
bilo mogućnosti. Po zavr-
šetku ovosezonskih obveza
slijedi nam trotjedna stanka
kada moramo napraviti kom-
pletnu analizu u svim struk-
turama i odrednice za iduću
sezonu, zaključio je Miran
Dalić. Er. B.
TROGLAV S 23 pobjede i impresivnom gol razlikom (97:19) osvojili Drugu ligu FBiH Jug
Livnjaci najavili nastavak uspona
Naša statistika je ove sezone bila zaista impozantna, nitko u državi nije osvojio 72 boda i imao takvu gol razliku (97:19).
Postizali smo više od tri gola po utakmici. Koristili smo 20 igrača, a njih 17 su bili strijelci, rekao je trener Miran Dalić
Igrači Troglava suuJablanici proslavili tituluprvaka Druge lige FBiHJug
Osokoljeni važnom i viso-
kom pobjedom protiv Bjeloru-
sije (3:0) U-21 reprezentativci
Bosne i Hercegovine će danas
(stadion Asim Ferhatović, od
17 sati) nastaviti kvalifikacije
za Europsko prvenstvo u Izra-
elu utakmicom protiv San
Marina.
Pobjedom protiv Bjelo-
rusa momčad je otvorila put
prema doigravanju, međutim,
pred njima je još dosta posla
ukoliko žele biti među najbo-
lje četiri od deset drugoplasi-
ranih reprezentacija koje će
nastaviti kvalifikacije. Zbog
toga izabranici Vlade Jago-
dića sebi ne mogu dopustiti
opuštanje u preostala tri
meča.
- Siguran sam da igrači
znaju koliko je bitna naša slje-
deća utakmica. San Marino
jest autsajder, ali to je tim koji
igra zatvoreno. Kvalitetom su
ispod nas, ali upravo protiv
takvih ekipa su najteže uta-
kmice. Pripremili smo se kao
da nam dolazi Njemačka,
poručio je izbornik Jagodić.
Da nisu lagan zalogaj, na svo-
joj su koži osjetili Grci koji su
prošlog petka remizirali sa
San Marinom (0:0). Istina, bio
je to prvi osvojeni bod tima
koji je prikovan za dno lje-
stvice skupine 1, ali i poruka
da ne smiju biti podcijenjeni.
- Moramo ih shvatiti
ozbiljno, protiv Grčke su
napravili iznenađenje, tako da
su sigurno i oni dobili na
samopouzdanju. Na Koševu
će se braniti s 11 igrača, a
nama je najvažnije da što prije
postignemo gol. Poslije bi
trebalo ići lakše. Moramo biti
oprezni i koncentrirani tije-
kom svih 90 minuta. Možemo
do nove pobjede, protiv Bjelo-
rusije smo pokazali da smo
poslije Njemačke najbolja
ekipa u skupini, kazala je
jedna od uzdanica bh. tima,
Adnan Zahirović.
U prvom meču odigranom
prošlog ljeta mlada reprezen-
tacija BiH je u San Marinu
slavila pobjedu od 3:0 (Steva-
nović 2, Bilbija), a posljednje-
plasirani tim skupine 1 je tije-
kom kvalifikacija zabio samo
1 pogodak uz 30 primljenih. Po
svim statističkim pokazate-
ljima naš mladi tim bi trebao
slaviti novu pobjedu, a onda se
okrenuti pripremi odlučujućih
domaćih utakmica za doigra-
vanje s Grčkom i Njemačkom
u rujnu. Er. B.
U-21 REPREZENTACIJA BiH danas (17 sati) na Koševu dočekuje autsajdera San Marino
Jagodić pozvao na oprez
San Marino je kvalitetom ispod nas, ali upravo protiv takvih momčadi su najteže
utakmice. Pripremili smo se kao da nam dolazi Njemačka, rekao je izbornik Vlado Jagodić
Moramo ih shvatiti
ozbiljno, protiv Grčke
su napravili
iznenađenje, tako da su
sigurno i oni dobili na
samopouzdanju. Na
Koševu će se braniti s
11 igrača, a nama je
najvažnije da što prije
postignemo gol, izjavio
je Adnan Zahirović
Vlado Jagodić: “Najteže je igrati s ovakvimprotivnicima”
SKUPINA 1
1. Njemačka 8 8 0 0 32:5 24
2. BiH 7 4 1 2 14:7 13
3. Grčka 8 3 1 4 13:11 10
4. Bjelorusija 7 3 1 3 10:11 10
5. Cipar 8 3 0 5 13:19 9
6. SanMarino 8 0 1 7 1:30 1
47 Sport
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
El Mundo Deportivo
Engleska
Sevilla stavila Spahića na transfer listu
Kagawa u Unitedu za 18 milijun funti!
Španjolski El Mundo Deportivo
piše da bi kapetan bh. reprezen-
tacije Emir Spahić ovog ljeta
mogao napustiti redove Seville,
budući da je prema istom izvoru
stavljen na transfer listu kluba iz
Andaluzije. Španjolski list piše da
čelnici kluba nisu oduševljeni
partijama igrača kojeg su prošlog
ljeta doveli iz Montpelliera te da bi
pristali na njegovu prodaju uz
odgovarajuću odštetu. Zanimljivo
da je ova vijest objavljena samo
dan što je Sevilla potvrdila da je u
svoje redove dovela 27-godišnjeg
Hedwigesa Madura, centralnog
braniča koji je u posljednje četiri
sezone branio boje Valencije.
Nakon dugih pregovora Manche-
ster United i Borussija Dortmund
usuglasili su stavove oko tran-
sfera Shinjija Kagawe, pa će
Japanac iz njemačkog prvaka na
Old Trafford preseliti za odštetu
od 18 milijuna funti.
- Manchester United je odušev-
ljen što može potvrditi dogovor
s Borussijom Dortmund oko
transfera Shinjija Kagawe. Pre-
ostalo je još da igrač obavi liječ-
nički pregled i izvadi radnu
dozvolu oko čega ne bi trebalo
biti problema. Svi poslovi oko
ovog transfera biti će zgotovljeni
do kraja lipnja, a sve financijske
detalje transfera objaviti ćemo
u idućim danima, stoji u priop-
ćenju Uniteda..
Koliko je sjajan posao odradila
Borussija svjedoči podatak da su
japanskog reprezentati vca
doveli iz Cerezo Osake 2010.
godine za samo oko 250.000
funti.
Info… Info… Info… Info… Info… Info… Info…
u skladu sa clanom 4.1 Iakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije u 8osni i hercegovini
(ĆSluĀbeni glasnik 8ihć, br. 1/02, ¡3/03, 16/09 i ¡/¡¡), clanom 1S. lravilnika o javnim raspravama (ĆSluĀbeni glasnik
8ihć, broj 3S/05) i clanom ¡0. lravilnika o licencama (ĆSluĀbeni glasnik 8ihć, broj 3S/05), urĀavna regulatorna
komisija za elektricnu energiju, daje
OBAVIJEST ZA JAVNOST
UPOSTUPKUIZDAVANJALICENCE ZAMEĐUNARODNU
TRGOVINUELEKTRIČNOMENERGIJOM
hSL 8h Lnergetsko preduzece d.o.o. Sarajevo podnijelo je urĀavnoj regulatornoj komisiji za elektricnu energiju
(uLlK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti medunarodne trgovine elektricnom energijom. hSL 8h
d.o.o. Sarajevo registrovano je u upĂtinskom sudu Sarajevo ¡1. juna 20¡0. godine. usnivac druĂtva je firma Ćholding
Slovenske elektrarneć d.o.o. Ljubljana, lepublika Slovenija sa ¡00%·tnim udjelom u osnovnom kapitalu.
lodnosilac zahtjeva je vlasnik pocetne, odnosno privremene dvogodiĂnje licence za obavljanje djelatnosti
medunarodne trgovine koja istice 30. novembra 20¡2. godine.
lotpun i uredan zahtjev, koji izlaĀe potrebne cinjenice i dokaze, uLlK ce u skladu sa svojim pravilima i propisima
rjeĂavati u postupku, bez odrĀavanja formalne rasprave. Iainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri
uLlK·a.
Iahtjev mora potvrditi tehnicke, pravne i finansijske mogucnosti podnosioca da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde
propisane Iakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektricne energije u 8ih i lravilnikom o licencama.
uvi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neogranicenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje elektricnom
energijom po definisanom standardu kvaliteta za dobrobit gradana 8ih, i kreiranju trĀiĂta elektricne energije. uLlK
je slobodan u uvjete za koriĂtenje licence ukljuciti zahtjeve koji izraĀavaju relevantno pravno naslijede Lvropske unije
i doprinose postizanju ciljeva zakona 8osne i hercegovine, te pravila i propisa uLlK·a.
Lica zainteresirana za stjecanje statusa umjeĂaca u postupku izdavanja licence mogu podnijeti pisani zahtjev uLlK·u
do 2¡. juna 20¡2. godine. Status umjeĂaca moĀe biti priznat licu koje dokaĀe direktan interes za postupak izdavanja
licence, koji je drugaciji od opceg javnog interesa.
lazgledanje zahtjeva i drugih dokumenata moĀe se obaviti u prostorijama uLlK·a do 2¡. juna 20¡2. godine, a do istog
roka mogu se uputiti i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka na adresu: urĀavna regulatorna komisija za
elektricnu energiju, 15000 1uzla, H. Jovanovica 4/ll, faks 035/302·011, e·mail: infoQderk.ba.
Bosna i Hercegovina Ȼocɧɚ ɢ ȋɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ
'5ä$91$5(*8/$7251$.20,6,-$ ȾɊɀȺȼɇȺɊȿȽɍɅȺɌɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺ
=$(/(.75,ý18(1(5*,-8 ɁȺȿɅȿɄɌɊɂɑɇɍȿɇȿɊȽɂȳɍ
• Piše: D. Lukić
• sport@dnevni-list.ba
Ofenzivac švedskog Jon-
kopinga Branimir Hrgota
karijeru će nastaviti u Boru-
ssiji Moenchengladbach.
19-godišnji bh. nogome-
taš (rođen u Kaknju) sa šved-
skom putovnicom dogovorio
je četverogodišnju suradnju
s uglednim njemačkim klu-
bom, koji je prošlu sezonu
završio na visokoj četvrtoj
poziciji Bundeslige izborivši
se tako za kvalifikacije za
Li gu prvaka.
Hrgota je jedan od najbo-
ljih mladih igrača Šv e dske,
koji je u protekle dvije godine
igrajući za Jonkoping Södra
stekao reputaciju ubojitog
napadača. S od ličnom stati-
stikom došao je na metu
Ajaxa, Newcastlea, Malmoa,
Bayer Leverkusena…, no
najkonkretniji su bili iz Boru-
ssije M'gladbach koji su mla-
dog švedskog reprezenta-
tivca pratili dosta dugo i
uvjerili se u njegove moguć-
nosti.
Preostalo je još da se
čelni ljudi Borussije i Jonko-
pinga dogovore o visini
odštete. Iz Moenchenglad-
bacha žele da se Hrgota mo -
mčadi priključi već 1. srpnja
jer s pripremama startaju
da n poslije. Ukoliko se do
ta da ne dogovori odšteta Hr -
gota će do kraja sezone u
Švedskoj igrati za Jonkoping
te će se Borussiji priključiti 1.
studenog kao slobodan igrač.
- Borussia želi Branimira
odmah. Vjerujem da ćemo se
ubrzo uspjeti dogovoriti oko
odštete. Iz Moenchenglad-
bacha su cijelo vrijeme bili
najkonkretniji klub koji je
zainteresiran za Hrgotu,
tako da sam apsolutno uvje-
ren kako će se transfer reali-
zirati, kazao je menadžer
Jönköpingsa Hans Lindbom.
Hrgota je u žiži sportske
javnosti u Švedskoj još od
juniorskih dana kada je pok-
azao da među svojim vršnja-
cima nema pravu konkuren-
ciju, o čemu svjedoči i poda-
tak da je, primjerice, 2009. u
svega 18 utakmica postigao
39 pogodaka i upisao još 23
asistencije.
Niz je nastavio godinu
poslije s 18 golova i 15 asi-
stencija u 10 uta k mica, 2010.
je u 15 uta km ica protivničku
mrežu parao 10 puta, a tome
je dodao i 15 asistencija…
No, pravu eksploziju doži-
vio je prelaskom u seniorski
sastav u kojem je već u prvoj
sezoni izrastao u ključnog
igrača. Prošle sezone je bio
najbolji strijelac druge šved-
ske lige s 18 pogodaka u 25
utakmica, a u ovoj je nogo-
metnoj godini nastavio zabi-
jati u istom ritmu (sedam
golova u 10 utakmica).
Hrgotu opisuju kao vrlo
inteligentnog igrača, koji za
svoje godine odlično čita
igru, a priznanje kvalitete
stiglo je prošle godine kada
je proglašen najboljim mla-
dim igračem Švedske.
Zanimljivo, Hrgota po
rođenju može igrati za Bosnu
i Hercegovinu, po nacional-
nosti za Hrvatsku, a po
državljanstvu za Švedsku.
Trenutačno je član U-19
reprezentacije Švedske.
Mediji u Hrvatskoj ranije su
objavili da će Hrgota zaigrati
za onu reprezentaciju koja ga
prva pozove, no on je to
demantirao.
Pozitivni signali dolaze i
iz Hrvatske i BiH, javna je
tajna da je interes već poka-
zan, no ko na čna odluka bit
će, dakako, na obitelji Hrgota
koja se z a s ada drži suzdrža-
nom o bilo kakvom komen-
taru na tu temu.
IGRAČ KOJEG ŽELE ŠVEDSKA, BiH i HRVATSKA
Mladi bh. nogometaš iz švedskog Jonkopinga karijeru će nastaviti u Bundesligi
Branimir Hrgota odlazi
u Borussiju M'gladbach
Hrgota po rođenju može igrati za Bosnu i Hercegovinu, po nacionalnosti za Hrvatsku,
a po državljanstvu za Švedsku. Trenutačno je član U-19 reprezentacije Švedske
Njegova je priča, reklo bi se, tipična bosanskohercegovačka. Rodi-
telji Bono i Mira 1993. godine zbog brutalnih ratnih događanja
napustili su Kakanj i BiH, a s jednogodišnjim djetetom zaputili su se
u izbjegličku neizvjesnost. Završili su u Švedskoj.
- Roditelji su najzaslužniji što sam tu gdje jesam. Također, zahvalju-
jem se svojim trenerima koji su mi ukazali priliku te suigračima iz
Jönköpingsa koji su me kao najmlađeg u momčadi odlično prihva-
tili i tako mi pomogli da postanem najbolji strijelac, kazao je Hrgota
u nedavnom intervjuu za Dnevni list.
Od Kaknja do Švedske
Branimir Hrgota
Rođen: 12. siječnja 1993. (Kakanj)
Visina: 1.85 m
Težina: 75 kg
Pozicija: napadač, ljevak
Prednosti u igri: brzina i tehnika
Klubovi: Jönköpings Södra IF,
Borussia Moenchengladbach
Osobna iskaznica
48 Sport
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Info…
DŽUDO
Borci Borse
uspješni u Vogošći
i Vinkovcima
Mladi džudaši mostarske Borse su
nastupili na dva turnira prethodnog
vikenda. Na turniru u Njemcima (4.
Srijemski kup) je nastupilo oko 100
dječaka i djevojčica iz 10 džudo
klubova. Za Borsu je na ovom tur-
niru nastupilo 9 natjecatelja, a kući
su se vratili s 11 odličja i to 10 zlatnih
te 1 srebrnim. Odličja su osvojili u
kategoriji dječaka i djevojčica
(2004. i mlađi): Domagoj Jozeljić
(-35kg, 1. mjesto), Monika Zadro
(-24kg, 1. mjesto). U kategoriji dje-
čaka i djevojčica (2002. i 2003.):
Domagoj Jozeljić (-35kg, 1. mjesto),
Filip Ivanković (-42kg, 2.mjesto), u
kategoriji dječaka i djevojčica
(2000. i 2001.): Antonija Jozeljić
(-31kg, 1.mjesto), Antonija Jozeljić
(-36kg, 1.mjesto), Mia Maksumić
(-48kg, 1.mjesto), Jozo Zovko
(-42kg, 1.mjesto), Jure Zovko (-38kg,
1.mjesto), u kategoriji dječaka i
djevojčica (1998. i 1999.): Ivan Mari-
janović (-38kg, 1.mjesto), Karlo
Tomas (-46kg, 1.mjesto).
Borsa je nastupila i na IV. međuna-
rodnom džudo turniru Champion
cup 2012. u Vogošći, a predstavila
se s 23 natjecatelja, koji su osvojili
dvanaest odličja. Nastupilo je 400-
injak natjecatelja iz BiH, Makedo-
nije, Hrvatske, Srbije. Zlatna odličja
su osvojili: Ana Marić u kategoriji do
32 kg, Paula Smoljan (+43 kg),
srebro su prigrlili: Mario Jozeljić (-
38 kg), Josipa Bošković (+63 kg),
broncu su osvojili: Josipa Križanac
(- 34 kg), Marko Radić (- 34 kg),
Luka Cvitković (- 34 kg), Filip Barić
(- 38 kg), Jure Šunjić (- 42 kg), Dani-
jel Rajić (- 42 kg), Paula Smoljan (-
44 kg), Toni Martinović (- 46 kg).
Na osnovu clana 4. lravilnika o radu, broj: 03·02·2·330/¡0 od 24. novembra 20¡0. godine, i udluke urĀavne regulatorne komisije za
elektricnu energiju, broj: 02·02·2·204·1/¡2 od 3¡. maja 20¡2. godine, urĀavna regulatorna komisija za elektricnu energiju, objavljuje
OGLAS
zaprijemzaposlenikananeodređenovrijeme
1. šef Odsjekazatehničke poslove - jedan(1) izvršilac
Kratakopis poslova: ucestvuje u razvoju pravila i propisa kojima se ureduju tehnicki poslovi; ucestvuje u regulatornomnadzoru vlasnika
licenci u smislu pridrĀavanja uvjeta za obavljanje licenciranih djelatnosti; predlaĀe izmjene i dopune uvjeta za obavljanje licenciranih
djelatnosti; ucestvuje u pripremi javnih rasprava koje se odnose na tehnicka pitanja; ucestvuje u pracenju i iniciranju razvoja mreĀnog
kodeksa i trĀiĂnih pravila sa tehnicke i operativne tacke glediĂta; priprema prijedloge po podnescima i izvjeĂtajima iz oblasti licenci i
tehnickih poslova; analizira dugorocne planove razvoja prenosne mreĀe i indikativne planove razvoja proizvodnje; ucestvuje u pripremi
prijedloga akata uLlK·a u procesu njihovog odobravanja; stara se za osiguranje provodenja prikupljanja informacija od reguliranih
kompanija; prati medunarodne informacije o tehnickimpitanjima i nacinu licenciranja elektroenergetskih subjekata; ucestvuje u razvoju
politike energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, ucestvuje u definisanju godiĂnjih ciljeva uLlK·a iz domena odsjeka kojim
rukovodi i prati polugodiĂnju i godiĂnju realizaciju tih ciljeva. Ia svoj rad odgovara rukovodiocu sektora.
Uvjeti:
· vSS (vll stepen), elektrotehnicki fakultet,
· Najmanje 3 godine radnog iskustva na istimili slicnimposlovima,
· udlicno poznavanje i razumijevanje tehnickih i operativnih aspekata prenosnog sistema,
· uobre organizacione sposobnosti i mogucnosti izbora prioriteta,
· lleksibilnost rjeĂavanja organizacionih pitanja i sposobnost da podstakne zaposlenike kako bi se prilagodili promjenama ciljeva i
vremenskih rokova,
· Sposobnost za rad pod pritiskom, rad u multi·disciplinarnomtimu na ljubazan i strpljiv nacin, rjeĂavanje problema na kreativan
nacin, prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i nacina obavljanja poslova,
· Aktivno znanje engleskog jezika,
· loznavanje rada na racunaru.
lored gore navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedece opce uvjete za zasnivanje radnog odnosa: starosnu dob preko ¡S
godina, drĀavljanstvo 8ih, zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, da protiv njih nije pokrenut krivicni postupak za krivicno djelo za
koje je predvidena kazna zatvora tri i viĂe godina ili da imnije izrecena zatvorska kazna za krivicno djelo ucinjeno s umiĂljajemu skladu sa
krivicnimzakonima u 8osni i hercegovini, da nisu obuhvaceni odredbomclana lX. stav ¡. ustava 8osne i hercegovine, te da imnije izrecena
disciplinska mjera prestanak radnog odnosa.
lrijava kandidata treba da sadrĀi kracu biografiju, adresu i kontakt telefon. uz prijavu na oglas kandidati trebaju dostaviti sljedece
dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
a) uvjerenje o drĀavljanstvu, ne starije od Ăest mjeseci;
b) izjavu da nisu osudivani ili pod optuĀnicomod strane Hedunarodnog tribunala za bivĂu Jugoslaviju;
c) izjavu da prestanak prethodnog ugovora o radu nije posljedica disciplinske mjere, ako nisu u radnomodnosu;
d) fakultetsku diplomu (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije zavrĂen u 8ihili je diploma stecena u nekoj drugoj drĀavi nakon
06.04.¡992. godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskomprocesu uz fakultetsku diplomu i
dodatak diplomi;
e) dokaz o radnomiskustvu;
f) ostale dokumente kojimdokazuju ispunjavanje traĀenih uvjeta.
lrijavu na oglas zajedno sa dokumentima dostaviti najkasnije do 20. juna 20¡2. godine, na adresu:
Državnaregulatornakomisijazaelektričnuenergiju- DERK
MiškaJovanovića4, sprat 2
75000TUZLA
sanaznakom“Oglas zaprijemzaposlenika”
1imza izbor ce na temelju podneĂenih prijava i ispunjenja potrebnih uvjeta za obavljanje poslova sastaviti listu za uĀi izbor najboljih
kandidata. Svi kandidati sa uĀe liste bit ce pozvani na razgovor.
lrijave podnosilaca koji nisu uĂli u uĀi izbor nece biti uzete u razmatranje u daljemprocesu zapoĂljavanja i podnosioci o tome nece biti
posebno obavijeĂteni.
lzabrani kandidati duĀni su prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevodenju
krivicnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Neispunjenje ove obaveze rezultirat ce odbacivanjemprijave izabranih kandidata.
Bosna i Hercegovina Ȼocɧɚ ɢ ȋɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ
'5ä$91$5(*8/$7251$.20,6,-$ ȾɊɀȺȼɇȺɊȿȽɍɅȺɌɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺ
=$(/(.75,ý18(1(5*,-8 ɁȺȿɅȿɄɌɊɂɑɇɍȿɇȿɊȽɂȳɍ
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Osnovna škola Marina Držića Buna
Na temelju clanka S5. i S5a. Iakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (ăNarodne novine hNI·aĆ br. 5/00.
4/04. i 5/04.), clanka ¡0. i ¡2. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u hNI·a
(ăNarodne novine hNI·aĆ br. 3/09.), clanka 6. lravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika usnovne
Ăkole Harina urĀica 8una, te na temelju suglasnosti Hinistarstva prosvjete, znanosti, kulture i Ăporta hNI·a,
ur. broj: 05·02·40·332/¡2 od dana 20.2.20¡2.godine, ākolski odbor usnovne Ăkole Harina urĀica 8una
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu sljedećih radnih mjesta
· na odredeno vrijeme·do ¡5.1.20¡2.godine:

- učitelj informatike - 1 izvršitelj, 11 sati tjedno
- učitelj zemljopisa - 1 izvršitelj, 2 sata tjedno
- učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj, 10 sati tjedno
lored opcih zakonom predvidenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati
i posebne uvjete predvidene Iakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Narodne novine hNI·a,
broj:5/00,4/04 i 5/04) i aktima ākole.
Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
kratak Āivotopis, dokaz o strucnoj spremi,dokaz o radnom iskustvu nakon stjecanja strucne spreme, uvjerenje
o poloĀenom strucnom ispitu·ukoliko isto posjeduju,potvrdu sa Iavoda za zapoĂljavanje o duĀini cekanja
na posao od stjecanja traĀene strucne spreme,uvjerenje o drĀavljanstvu,izvod iz maticne knjige rodenih i
uvjerenje o nekaĀnjavanju.
Sva dokumentacija ne smije biti starija od Ăest mjeseci.
Kandidati koji budu primljeni duĀni su dostaviti lijecnicko uvjerenje i kopiju CllS·ove osobne prije
zakljucivanja ugovora o radu.
Natjecaj je otvoren osam (S) dana od dana objavljivanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natjecaja,
Natjecajno povjerenstvo provest ce intervju. u datumu i vremenu odrĀavanja intervjua,kandidati ce biti
obavijeĂteni naknadno putem kontakt telefona.
lrijave na natjecaj sa odgovarajucom dokumentacijom slati poĂtom na adresu:usnovna Ăkola Harina urĀica
8una, 8una bb, SS202 8una, s naznakom «za natjecaj».
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.
Napomena:
Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u
prostorijama tajništva škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema kandidata.

Školski odbor
Osnovne škole Marina Držića Buna
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Znalo se to već prije, no
tek je sada i službeno objav-
ljeno – Marijan Bloudek nasta-
vit će voditi momčad Širokog
Brijega.
Predsjednik UO-a klub
Zlatan Mijo Jelić osobno se s
trenerom našao u Mariboru i
kako je rekao – dogovorio
posljednje sitne detalje.
- Mo smo već na kraju
sezone znali da ćemo nasta-
viti suradnju, sada je trebalo
dogovoriti samo neke sitnice,
bila je to samo formalnost,
rekao nam je Jelić i dodao da
klub ne namjerava mijenjati
svoju filozofiju kojom prilazi
sezoni.
- Ambicije ostaju iste,
želimo ponovno izići u Europu
i zadržati klub stabilnim u
ovim kriznim vremenima.
Bloudek je prošle sezone
ispunio ciljeve kluba. Plavo-
bijele je preuzeo 22. ožujka ove
godine, naslijedivši za kormi-
lom Branka Karačića, a kroz
šesnaest utakmica koliko ih
je odradio na klupi uspio je
osigurati dovoljan broj bodova
za zadržavanje drugog mjesta
te tomu dodao i nastup u
finalu Kupa. Širokobriježani
su se, jasno, nadali i osvajanju
barem jednog trofeja, no
sezonu zbog činjenice da se u
tomu nije uspjelo nisu okarak-
terizirali neuspješnom.
Kako je Jelić već istaknuo,
ne planiraju mijenjati svoj
pristup, no u nastojanju da se
kontinuitet čvrstog kluba
nastavi određene su promjene
nužne – jasno ovo se odnosi na
igrački kadar. Već su otišli
Brazilci Jefthon i Marciano,
ugovor je sporazumno raski-
nut i s Hrvojem Mišićem, a
talentirani veznjak Mario
Kvesić prodan je Splitu. To,
kako nam je rekao Jelić, nisu
sve promjene po pitanju odla-
zaka...
- Otići će nam Varea ili
Roskam, jedan ostaje, drugi
ne. Obojici im je istekao ugo-
vor. Istina je da nismo zado-
voljni bili ni s jednim, ni s
drugim, a to ćemo pokušati
popraviti dovođenjem jednog
napadača. Tražit ćemo još
jednog zadnjeg veznog i jed-
nog veznjaka prema naprijed.
Dakle, neka tri igrača ćemo
gledati dovesti, a ne treba
zaboraviti da je nama i Bajano
novi, budući da kada je došao
prošle sezone nije bio prošao
pripreme s klubom.
Iz GOŠK-a su s posudbe
vraćeni Tomislav Tomić i
Damir Zolomislić, no to ne
znači da se u nadolazećem
ciklusu priprema, koje poči-
nju 18. lipnja, neće morati
dokazati struci da bi ostali i sa
Širokim krenuli najprije u
europsku avanturu, a onda i
nove prvenstvene i Kup iza-
zove.
ŠIROKI BRIJEG Na Pecari potvrdili nastavak suradnje s trenerom koji je završio prethodnu sezonu
Bloudek još godinu dana na klupi
Ambicije ostaju iste, želimo ponovno izići u Europu i zadržati klub stabilnim u ovim kriznim vremenima, rekao je Zlatan Mijo Jelić
ODLAZI VAREA? “Otići će nam Varea ili
Roskam, jedan ostaje, drugi ne. Obojici im je
istekao ugovor. Varea nam je rekao da ima
ponudu iz inozemstva i mi mu želimo svu sreću u
nastojanju da potpiše ugovor”, rekao je Jelić
Srijeda • 6. 6. 2012.
49
Ljudi i Život
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Biciklistička karavana od Mostara do Ljubuškog
Treće hodočašće na
biciklima u čast sv. Ante
LJUBUŠKI - Biciklistički klub Mostar,
Društvo pedagoga TZK Ljubuški i
Fakultet prirodoslovno-matematič-
kih i odgojnih znanosti Mostar, u
nedjelju 10. lipnja organiziraju
treće po redu hodočašće na bici-
klima u čast sv. Ante. Predsjednik
Društva pedagoga TZK Ljubuški
Žarko Bilić je istaknuo kako je cilj
hodočasnika, kao i prošle godine,
Franjevački samostan Humac u
Ljubuškom. “Cilj ove manifestacije je
promidžba biciklizma kao zdravog
načina života, zatim uveličavanje
blagdana sv. Ante na Humcu koji je
jedan od najvećih hodočasničkih
blagdana u BiH, te druženje između
samih sudionika hodočašća”, kazao
je Bilić. Hodočašću na biciklima pri-
družit će se i studenti Visoke škole
za sportski menadžment Aspira
Split, kao i članovi Biciklističkog
kluba Hercegovina iz Ljubuškog.
Polazak biciklističke karavane
Mostara predviđen je u 14 sati ispred
Hrvatskog doma hercega Stjepana
Kosače, a iz Čitluka u 16 sati ispred
hotela “Brotnjo”. Nakon Čitluka
hodočasnici će se uputiti preko
Miletine do Međugorja, a onda
prema Humcu, gdje će biciklisti
sudjelovati u svečanosti devetnice u
čast sv. Ante (18 sati). Za bicikliste iz
Ljubuškog, koji će se priključiti bici-
klističkoj karavani u Čitluku, bit će
organiziran prijevoz bicikla ispred
benzinske postaje Kerametal u 15
sati. Za bicikliste iz Čitluka, koji kreću
iz Mostara, bit će organiziran prije-
voz bicikla u 13 sati ispred hotela
“Brotnjo”. Nakon završetka svete
mise bit će organiziran povratak
bicikla za Mostar i Čitluk ispred ben-
zinske postaje Kerametal.
U organizaciji kupreškog off road kluba “Kupres Extreme”
Prvi međunarodni off road rally
u Kupresu 30. lipnja i 1. srpnja
KUPRES - 30. lipnja i 1. srpnja na
poligonima duž Kupreškog polja bit
će organiziran prvi međunarodni off
road rally koji organizira kupreški off
road klub “Kupres Extreme”. Na
tridesetak kilometara dugom poli-
gonu i s raznim preprekama natjecat
će se vozači iz nekoliko europskih
zemalja. Prema najavama organiza-
tora, svoje sudjelovanje u rallyju
potvrdili su vozači iz Njemačke,
Rumunjske, Hrvatske, Srbije i Bosne
i Hercegovine. Utrke će se kroz dva
dana voziti etapno, na poligonima na
Strljanici, Javorcu i duž Vukovskog
polja, a vozače će na poligonima
čekati brojne prepreke uključujući
vodene barijere, rampe te strmi
usponi i nizbrdice.
Organizatori pozivaju sve zaintere-
sirane da se prijave za sudjelovanje
najkasnije jedan dan uoči samog
početka natjecanja i to pozivom na
broj telefona: +387 63 370 433.
Općina Stari grad
Veleposlanik iz
Francuske zasadio
“svoju” lipu
SARAJEVO - Roland Gilles, velepo-
slanik Republike Francuske u BiH je
u Aleji ambasadora zasadio “svoju”
lipu. Ovo je 112. lipa u Aleji ambasa-
dora, koju su u proteklom razdoblju
zasadili akreditirani veleposlanici u
BiH, kao i visoki dužnosnici međuna-
rodnih organizacija.
“Sadnja lipe je lijepa tradicija,
posebno imajući u vidu čvrste povi-
jesne i prijateljske veze između
Francuske i Sarajeva”, rekao je Gilles.
Mali sajam knjige u Bihaću
Prijavilo se više od 20
knjižarskih kuća iz BiH i regije
BIHAĆ - Ove godine u Bihaću se
održava mali sajam knjige u sredi-
štu Bihaća. On će trajati tjedan
dana, a na njega se prijavilo više
od dvadeset knjižarskih kuća iz
Bosne i Hercegovine i regije. Orga-
nizator sajma je Gradska knjižnica
iz Bihaća, a sajam će se održati pod
pokroviteljstvom načelnika općine
Bihać Albina Muslića.
Bit će ovo još jedna prigoda za sve
posjetitelje sajma da se upoznaju
s najnovijim naslovima, ali i da po
vrlo povoljnim sajamskim cije-
nama obogate svoje kućne knjiž-
nice. Već je najavljen i organiziran
dolazak učenika i nastavnika iz
nekoliko škola s područja Unsko-
sanske županije, a do samog dana
održavanja sajma očekuje se da taj
broj bude još veći. Prateće mani-
festacije sajma bit će susreti knji-
žara, susreti izdavača i književne
večeri. R. Karat
U Širokom Brijegu otvoren Centar za edukaciju
Općinskim djelatnicima i građanima omogućena dodatna edukacija
ŠIROKI BRIJEG - Sveča-
nim presijecanjem vrpce,
načelnik općine Široki Brijeg
Miro Kraljević, predstavnik
Švedske agencije za međuna-
rodni razvoj (Sida) Marinko
Šakić i predstavnica Ame-
ričke agencije za međuna-
rodni razvoj (USAID) Dana
Beegun otvorili su Centar za
edukaciju. Centar za eduka-
ciju je dio II. faze GAP pro-
jekta (Projekta upravne odgo-
vornosti) u kojem su u opre-
manju Centra sudjelovali
donatori Američka agencija
za međunarodni razvoj
(USAID), Švedska agencija za
koordinaciju međunarodnog
razvoja (Sida) i Veleposlan-
stvo Kraljevine Nizozemske
(EKN) u iznosu oko 30.000
maraka. Kraljević je, zahva-
livši donatorima Američkoj
agenciji za međunarodni
razvoj (USAID), Švedskoj
agenciji za međunarodni
razvoj (Sida) i Veleposlanstvu
Kraljevi ne Ni zozemske
(EKN), izrazio zadovoljstvo s
još jednim GAP projektom
koji će zasigurno pomoći
općinskoj upravi da u buduć-
nosti bude još učinkovitija i
djelotvornija, a sve to na zado-
voljstvo svojih korisnika us -
luga. Nazočnima se prigod-
nim riječima obratila i pred-
stavnica Američke agencije za
međunarodni razvoj (US -
AID) Dana Beegun zahvalivši
Općini Široki Brijeg na surad-
nji i istaknula je da je Centar
za edukaciju “simboličan
prikaz onoga što je općina
uradila za svoje građane”,
kazala je Beegun.
Otvaranjem Centra za
edukaciju omogućit će se
općinskim djelatnicima, ali i
građanima dodatna eduka-
cija (informatička i strani
jezici) i osposobljavanje kroz
razne vidove obuka.
Zbog velikih dugova općine prema Elektroprivredi HZ HB
Općina Prozor-Rama
ostaje bez rasvjete?!
Općina duguje EP HZ HB oko 99 tisuća maraka za račun za gradsku rasvjetu
i oko 30 tisuća maraka za utrošenu električnu energiju u zgradi općine
• Piše: Mirela Tučić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
PROZOR-RAMA – Elek-
troprivreda HZ HB ovih bi
dana u općini Prozor-Rama
mogla isključiti javnu ras -
vjetu, potvrđeno je iz ove
institucije.
Osim rasvjete, zbog veli-
kih dugova prema EP HZ HB,
struja će biti isključena i u
zgradi općine. Naime, kako
doznajemo, općina Prozor-
Rama duguje EP HZ HB oko
99 tisuća ma raka za račun za
gradsku rasvjetu i oko 30
tisuća maraka za utrošenu
električnu energiju u zgradi
općine. Iz Elektroprivrede
navode kako ni nakon više-
kratnih opomena, općina nije
izmirila svoja dugovanja te
jedino što preostaje jest nepo-
pularno prisilno iskapčanje
električne energije.
Tko kome duguje?
Međutim, načelnik op ć -
ine Jozo Ivančević tvrdi kako
nije istina da je općina dobila
bilo kakvu opomenu.
- Mislim da nema te
općine koja nije dužna pa ako
će nama isključiti, neka is -
ključe i drugima. Smatram da
to ne mogu uraditi, jer niti
smo dobili kakvu opomenu
niti tužbu pred isključenje.
Uostalom EP HZ HB duguje
nama, tvrdi načelnik Ivanče-
vić koji je na posljednjoj sjed-
nici Općinskog vijeća iznio
informacije o manjku sred-
stava u općinskom prora-
čunu, a razlog tomu su, kako
je tada kazao, loša hidrome-
teorološka situacija i neredo-
vita uplata sredstava obešte-
ćenja od EP HZ HB.
Tragom istine i u interesu
javnosti kontaktirali smo
odgovorne iz Uprave EP HZ
HB koji su kazali da su i sami
iznenađeni tvrdnjama načel-
nika općine Joze Ivančevića.
Izvršna direktorica za eko-
nomske poslove ove ustanove
Ivana Bunoza izjavila je da je
ovo poduzeće likvidno i izmi-
ruje sve svoje obveze, što
znači da su sva potraživanja
općine Prozor-Rama od EP
HZ HB na dan 31. travnja
2012. uredno i u cijelosti izmi-
rena. Ona je dala podatak da
je od 1. siječnja do 31. travnja
ove godine ovoj općini od EP
HZ HB za vodoprivredu upla-
ćeno ukupno 123.246 mar aka,
te za hidroakumulaciju 1,
232.463 maraka.
Zaduženjai dugovi
Zbog mogućeg isključenja
javne rasvjete u ovoj op ćini
oglasila se i oporba predvo-
đena HSP-om BiH koja je
naglasila kako im nije jasno
otkuda toliki dugovi budući
da općina ima najveći prora-
čun po glavi stanovnika u
BiH.
- Ti dugovi prema EP HZ
HB su samo kap u moru. Na
sjednici OV-a vladajuća str -
uktura priznala je gubitak u
2011. godini od milijun i 260
tisuća maraka s tim da je na toj
istoj sjednici usvojen zaključak
da se ide u zaduženje općine u
iznosu od 600 tisuća maraka.
Tako da je financijska situacija
u ovoj općini i više nego zabri-
njavajuća, kazao je Ivan Fofić,
predsjednik HSP-a BiH Pro-
zor-Rama pitajući se hoće li
op ćina Prozor-Rama s prora-
čunom na kojem joj većina
drugih općina može pozavi-
djeti, poslije pada u financijski
mrak, pasti i u stvarni mrak
isključenjem električne ener-
gije?
Izvršna direktorica za
ekonomske poslove EP
HZ HB Ivana Bunoza
izjavila je da su sva
potraživanja općine
Prozor-Rama u
cijelosti izmirena
Ivana Bunoza
Niti smo dobili kakvu
opomenu niti tužbu pred
isključenje, pa smatram
da nam ne mogu isklju-
čiti struju. Uostalom,
EP HZ HB duguje nama,
tvrdi načelnik Ivančević
Jozo Ivančević
Hoće li gradProzor ostati bez rasvjete uskoro ćemo saznati
Centar suotvorili Marinko Šakić, Dana Beeguni Miro Kraljević
Svjetski dan zaštite
okoliša U Bihaću počela
kampanja o zaštiti
prirodnih područja u FBiH
BiH na
samom
začelju
Europe
50
Ljudi i Život
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Srijeda • 6. 6. 2012.
BIHAĆ - Na Svjetski dan
zaštite okoliša jučer je u
Bihaću otvorena kampanja
podizanja javne svijesti o
vrijednostima i pozitivnim
učincima zaštićenih šum-
skih i planinskih područja u
FBiH, a koja će trajati tije-
kom cijele godine.
Kampanju implementira
Federalno ministarstvo oko-
liša i turizma preko Jedinice
za upravljanje projektom-
PMU za koju je nepovratna
sredstva osigurao Globalni
fond za zaštitu okoliša,
preko Svjetske banke. Na
prostoru Federacije, ovaj
projekt je fokusiran na zašti-
ćena područja jedinog naci-
onalnog parka “Una” u Fede-
raciji te prostore prioritetnih
novi h područja zaštite,
jedinstvene zone Prenj - Čvr-
snica, Čabulja - Vran (s Par-
kom prirode Blidinje), odno-
sno Igman – Bjelašnica –
Treskavica - Visočica.
Imajući u vidu činjenicu
da zaštićena područja ne
predstavljaju samo značajne
instrumente očuvanja bio-
loške raznolikosti, nego
sadrže i ogroman potencijal
društvenog i ekonomskog
razvoja, koji u domaćoj jav-
nosti nije dovoljno prepo-
znat, kampanjom se nasto-
jati ukazati i na mogućnosti
korištenja potencijala zašti-
ćenih područja u skladu s
principima održivog ra zvoja
u BiH.
Pomoćnik u Federalnom
ministarstvu okoliša i tu r -
izma Muris Hadžić kazao je
da se projekt provodi grant
sredstvima Globalnog fonda
za zaštitu okoliša u iznosu od
3, 4 mi lijuna dolara koja su
namijenjena i za RS. Os novni
cilj kampanje, kazao je Had-
žić, je podizanje op ćeg znanja
društva o lokalnim i regio-
nalnim prirodnim vrijedno-
stima i njegovom značaju za
društveni i gospodarski
razvoj.
- Kampanjom želimo
popularizirati zaštićena
U organizaciji udruge Vita i suorganizaciji renomiranih tvrtki iz okruženja, 10.
lipnja u središnjem parku u Vitini održat će se tradicionalni sajam gospodarstva
i kulturno-zabavna manifestacija, u narodu poznata kao proslava u Vitini
Kampanjuimplementira Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Manifestacija će se održati usredišnjemparkuuVitini
• Piše: Z. Volarević
• dogadjaji@dnevni-list.ba
VITINA- Prijeratna oaza
mira i spokoja cijele Hercego-
vine, Vitina, na svu žalost
izgubila je svoj stari sjaj
kojim je odolijevala mnogim
nedaćama koje su je kroz
povijest sustizale. Spomen
imena ovoga malog mjesta
mnoge će ljude, posebice one
starije, asocirati na ljepotu
vitinskog vrela, netaknutu
prirodu u ovom dijelu lju -
buške općine i mnoge druge
prednosti koje je Vitina
nekada imala.
Isto tako, ono po čemu je
Vitina na daleko i na široko
bila poznata je proslava u
Vitini koja se u prošlosti
organizirala u glavnoj ulici te
je bila jedan od glavnih doga-
đaja u ovoj općini, ali i šire, a
neki su se čak znali hvaliti
kako Vitinjani imaju bolji
“dernek” od Humčana za
Svetog Antu.
Vitini vratiti stari sjaj
Kako bi pokušali barem
donekle Vitini vratiti njezin
stari sjaj u kojem je prije uži-
vala, njezini mještani, ali i oni
iz okolnih mjesta, okupili su
se te udružili u udrugu Vita
kojoj je cilj unaprijediti život
i življenje u ovom mjestu.
Dragan Lozo, predsjednik
udruge Vita, kazao nam je
kako imaju mnogo volje i
zamisli oko toga što i kako
treba uraditi, a vrijeme će
pokazati jesu li bili dovoljno
uporni i ustrajni u svojem
naumu. Prvi test koji ova
udruga treba proći odnosi se
upravo na spomenutu pro-
slavu u Vitini. Naime, Lozo
zajedno sa svojim drugim
kolegama članovima udruge
duže vrijeme radi na organi-
ziranju proslave koja je
posljednji put upriličena
1990.
Vitinski kamen
ponovno propjevao
- U organizaciji udruge
Vita i suorganizaciji renomi-
ranih tvrtki iz okruženja,
ponovno će se nakon više od
20 godina održati tradicio-
nalni sajam gospodarstva i
kulturno-zabavna manife-
stacija, u narodu poznata
kao proslava u Vitini. Ista će
biti upriličena u nedjelju 10.
lipnja u središnjem parku u
Vitini, kazao je Lozo, dodavši
kako se prema starom kalen-
daru sajmova i davne 1929.
sajam u Vitini održao na taj
datum.
Prvi put se ova proslava
spominje 1906. i to povodom
otvaranja prve hidrocentrale
u Bosni i Hercegovini kod
mosta. Spomenute 1929.
godine proslavu u Vitini je
posjetio i Stjepan Radić, što
također svjedoči o važnosti
ovoga događaja. Entuzijaz-
mom i voljom nekolicine
mještana Vitine nakon više-
godišnje šutnje kamen, kako
Lozo kaže, nije zanijemio,
dapače propjevao je punim
plućima i ponovno će se moći
čuti dobri stari zvuci s ka -
mena u Vitini.
-Bit će pjesme i veselja,
rodbine i prijatelja. Bit će to
prigoda i za kušati gastro-
nomske specijalitete uz vr -
hunska vina ljubuškog i
čitlučkog kraja, kazao je
Lozo, posebno ističući činje-
nicu kako se mnogi mještani
raspituju kako mogu pomoći
i uključiti se u organiziranje
ove proslave.
Tako su od mnogi h
domaćica dobili obećanja
kako će posjetitelje dobro
nahraniti domaćim kruhom,
uštipcima i raznim kolačima,
a isto tako neće nedostajati
ni dobre kapljice, koja ovaj
put neće biti tu da prelije
čašu, već da upotpuni ovo
veselje, koje narodu u ova
teška vremena itekako treba.
Utvrđivanje programa
Što se tiče samog pro-
grama održavanja ove mani-
festacije u nedjelju, organiza-
tori ga još dorađuju i precizi-
raju, ali ono što je zasigurno
i potvrđeno, je dolazak mno-
gih kulturno umjetničkih
društava it ljubuškog i šireg
kraja, a svoje umijeće svira-
nja izvornih narodnih instru-
menata pokazat će legende
ovoga “zanata” među njima
Antas Mucić, Željko Keža i
mnogi drugi.
- U središnjem parku u
Vitini, u hladu stoljetnih sta-
bala i prekrasnom ozračju
slušat ćemo zvuke narodnih
glazbala i pjevača. Osim soli-
sta, bit će tu i desetak folklor-
nih skupina te virtuoza na
drvenim instrumentima.
Po sjetitelji će imati čast uži-
vati i u pjesmama bećara, ali
ne onih slavonskih, već naših
hercegovačkih, kazao je Lozo
najavivši dolazak Ine Tadića
i Hercegovačkih bećara na
proslavu u Vitini. Istaknuo je
nadu da će udruga Vita iz
Vitine u konačnici uspjeti u
svom naumu i već dogodine
namjeravaju ovu zavičajnu
smotru folklora proširiti i
izvan ovih granica te je pre-
Tekst objavljenuSlobodnoj Dalmaciji sa zadnje proslave davne 1990.
Proslava uVitini bila je nekadjedanodglavnihdogađaja uovoj općini
Nakon više od 20
godina Vitina će
ponovno disati
punim plućima
Udruga Vita radi na organiziranju proslave u Vitini koja je posljednji put
Nevladine organizacije pomažu školovanju romske djece
Donacija za 100 učenika srednjih škola
romske nacionalnosti u školskoj 2012./2013.
SARAJEVO - Fond otvoreno
društvo BiH i Udruženje “Obrazo-
vanje gradi BiH” sutra će u Javnoj
ustanovi Centar za kulturu Sara-
jevo potpisati ugovor o donaciji
za stipendiranje 100 učenika
srednjih škola romske nacionalne
manjine u školskoj 2012./2013.
godini. Bit će održan i okrugli
stol “Moji motivi za obrazova-
nje”, radi analize ostvarenja
ciljeva i aktivnosti na realizaciji
programa stipendiranja Roma
BiH u proteklih sedam godina.
Nakon toga, za 134 stipendista
romske manjine podijelit će se
stipendije za svibanj i lipanj škol-
ske 2011./12. godine. Projekt
stipendiranja romske djece Udru-
ženje vodi pod nazivnom “S
obrazovanjem u budućnost”,
tako da je novi ugovor s fondom
Otvoreno društvo Bosna i Herce-
govina potvrda vrlo uspješne
realizacije školovanja mladih
Roma i Romkinja.
Općina Čitluk dobila priznanje od Misije OESS-a
Čitluk je jedna od prvih općina u BiH koja je uspješno okončala projekt te tako
provela standardizaciju rada OV-a temeljenu na kriterijima Misije OESS-a.
ČITLUK – U organizaciji
Misije OESS-a u Bosni i Her-
cegovini i Općine Čitluk toj
općini je dodijeljen certifikat
o uspješnom završetku pro-
jekta Lokalno je primarno -
potpora radu općinskih
vijeća (OV).
Certifikat je od zamjenika
direktora Odjela za ljudske
dimenzije Misije OESS-a
Kendala Pallmera uručen
predsjedniku Općinskog vij -
eća Marinu Radišiću. Radišić
je kazao da se glavna speci-
fičnost ovog projekta ogleda
u činjenici da se ovdje Općin-
sko vijeće nalazi u partner-
skom odnosu. Do sada su
po nude za ovakve projekte
uglavnom dolazile na adresu
izvršnoj vlasti.
Realizirani zadaci
-Ono što bih htio ista-
knuti je kako je prije ulaska u
ovaj projekt postignut poli-
tički konsenzus sa svim klu-
bovima vijećnika koji su u
Općinskom vijeću. Prije ula-
ska u ovaj projekt 2009. go -
dine imali smo već realizirane
neke zadatke, a i ti za daci su
realizirani u suradnji s Misi-
jom OESS-a, istaknuo je Ra -
dišić. On je dodao kako su
analize učinjenog rađene
svaka tri mjeseca i kako je na
konferencijama, ko je su se
održavale dva puta godišnje,
Općinsko vijeće imalo priliku
prezentirati učinjeno i svoj
rad usporediti s radom dru-
gih općina.
Radišić je također spome-
nuo pokretanje Mreže pred-
sjednika i tajnika općinskih
vijeća u HNŽ-u, podizanje
razina komunikacije s građa-
nima i njihovog uključivanja
u rad Općinskog vij eća, te
un ošenje mnogih no vina u
rad Općinskog vij eća, a sve
na vedeno je rad Vijeća podi-
glo na jednu višu razinu.
Tajnik OV-a Ivo Bevanda
dodao je da je Misija OESS-a
Općinsko vijeće Čitluk na -
gradila bazom podataka koja
Općinskom vijeću uvelike
olakšava budući rad te je
istaknuo unaprjeđenje rada
radnih tijela koja predstav-
ljaju žilu kucavicu OV-a. Be -
vanda je također spomenuo
pokretanje Mreže predsjed-
nika i tajnika OV-a, koja je
pokrenuta na inicijativu Op -
ćinskog vijeća Čitluk u surad-
nji s OESS-om i naglasio
ka ko je upravo ta inicijativa
Općinskom vijeću olakšala
rad, budući da je pojačala
komunikaciju između općin-
skih vijeća u HNŽ-u. Načel-
nik ove općine Ivo Jerkić
gostima iz Misije OESS-a se
zahvalio na uručenom pri-
znanju i izrazio nadu u nasta-
vak uspješne suradnje, teme-
ljeći optimizam na ranije
realiziranim projektima.
Nastavak suradnje
Kendall Palmer je uputio
čestitke na ispunjenju svih
standarda i kriterija u sklopu
potpore općinskim vijećima,
a između ostalog rekao je i
kako je Općina Čitluk jedna
od prvih općina koja je ispu-
nila sve kriterije i zadovoljila
sve standarde te kako je
zadovoljan napretkom koji je
Općina Čitluk uspjela ostva-
riti. Također je naglasio kako
je bitno da se dobre prakse
nastave i nakon nadolazećih
izbora te je izrazio zadovolj-
stvo iniciranjem projekta
Mreže predsjednika i tajnika
općinskih vijeća s područja
HNŽ-a od njegovih današnjih
domaćina.
Pred sami kraj sastanka
predstavnici OESS-a izrazili
su spremnost za nastavak
uspješne suradnje. M.T.
Rad Općinskog vijeća
podignut na višu razinu
Srijeda • 6. 6. 2012.
51
Ljudi i život
Dnevni list
Čitajte nas i na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
područja na lokalnoj, naci-
onalnoj i međunarodnoj
ra zini te jačati odgovor-
nost svih sudionika druš-
tva sp ram naših prirodnih
vrijednosti mijenjajući
svijest, mišljenja i ponaša-
nja uključujući nadležna
tijela i gospodarski sektor
u očuvanju biodiverziteta-
kazao je Hadžić
Direktor prvog nacio-
nalnog parka na području
Federacije Amarildo Mulić
naglasio je da je park uspo-
stavljen u skladu sa zakon-
skom regulativom i Među-
narodnim odborom za
zaštitu prirode (ICN).
Naci onalni park “Una” pr -
ostire se na 19.800 hektara.
Mulić je kazao da turi-
stička pon uda u parku već
postoji, ali da je treba
napraviti i pretpostavke za
ekološki turizam. Direktor
prvog parka prirode u
FBiH “Blidinje” Zdravko
Kutle kazao je da će u
nadolazećem raz doblju
park raditi na osiguranju
trajne policijske zaštite
kako bi se provodile neop-
hodne mjere zaštite, zatim
osiguranje stalne medicin-
ske skrbi i uspostavljanje
Gorske službe spašavanja.
Organizatori kampa-
nje podsjetili su da su pri-
rodni šumski resursi i bio-
loška raznolikost BiH izu-
zetne vrijednosti kako po
obujmu, tako i po zastu-
pljenosti vrsta u odnosu na
veličinu zemlje. S druge
strane, kada je riječ o
postotku područja pod
formalnom zaštitom, BiH
se nalazi na samom zače-
lju Europe. Trenutačno je
formalnom zaštitom obu-
hvaćeno manje od 2, 5
po sto teritorija, što je vrlo
malo u odnosu na regio-
nalni prosjek koji se kreće
od 7 do deset posto. Stoga
je cilj kampanje, između
ostalog, i povećanje post -
otka zaštićenih područja
u FBiH. A. Grabovac
Radišić je spomenuo
podizanje razina
komunikacije s gra-
đanima i njihovog
uključivanja u rad
Općinskog vijeća te
unošenje mnogih
novina u rad Općin-
skog vijeća
Predstavnici Misije OESS-a BiHs predstavnicima općine Čitluk
upriličena 1990. godine
tvoriti u međunarodnu, što i
je želja mnoštva zaljubljenika
narodne glazbe na nedavno
održanoj utemeljiteljskoj sk -
upštini u Vitini.
Osim nabrojenih gostiju,
organizatori također oče-
kuju i dobar od ziv onih koji
će posjetiteljima na pravi
način dočarati Vitinu prije 20
i više godina. Tako su
pozvani svi oni koji se bave
izradom raznog or uđa i svega
onoga o čemu je ovisio život
čovjeka u ovom kraju. Zami-
šljeno je da tu budu i štandovi
s raznim rukotvorinama i
drvenim igračkama kako bi
iz Vitine svatko u kasnim
večernjim satima otišao
zadovoljan i s osmjehom na
licu.

Lozo je istaknuo kako
dogodine namjeravaju
ovu zavičajnu smotru
folklora proširiti i izvan
ovih granica te je
pretvoriti u međuna-
rodnu, što i je želja
mnoštva zaljubljenika
narodne glazbe na
nedavno održanoj
utemeljiteljskoj skup-
štini u Vitini
Dragan
Lozo
Stil života
52
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Zaposlenici diljem svijeta sve su opterećeniji gomilom
informacija, a takva zatrpanost novostima znatno
ugrožava njihovu produktivnost, pokazalo je istraživa-
nje tvrtke lexisnexis.- Zamor mozga pojavljuje se zbog
straha od informacija: psiha jednostavno ne voli biti
zatrpana - objašnjava psihologinja dr. Joanne Cantor.
Drevna metoda puštanja krvi
može pomoći pretilim osobama
s metaboličkim sindromom,
pokazali su rezultati novog
istraživanja. Metabolički sin-
drom je skupina metaboličkih
poremećaja koji se očituju kao
inzulinska rezistencija, nakuplja-
nje masnog tkiva u području
trbuha (abdominalna ili cen-
tralna pretilost), visoka koncen-
tracija kolesterola u krvi i povi-
šen krvni tlak. Poznato je kako
je metabolički sindrom povezan
sa znatno većim rizikom za
razvoj dijabetesa i bolesti srca.
Novo istraživanje znanstvenika
iz berlinskog Sveučilišnog medi-
cinskog centra Charite je prove-
deno uz sudjelovanje 64 paci-
jenta.
Dio ispitanika je donirao 300
mililitara krvi na početku istra-
živanja te još 250-500 mililitara
4 tjedna kasnije. Pokazalo se
kako je 6 tjedana nakon drugog
“puštanja krvi” kod tih pacije-
nata došlo do snižavanja previ-
sokog sistoličkog krvnog tlaka te
smanjenja koncentracije šećera
i kolesterola u krvi. Poznato je
kako davanje krvi dovodi do
smanjenja zaliha željeza u orga-
nizmu, a akumuliranje željeza je
povezano s povišenim krvnim
tlakom i dijabetesom, napomi-
nju znanstvenici. Puštanje krvi
je bilo uobičajeno kroz povijest,
no napušteno je u 19. stoljeću
kada je utvrđeno kako ima mali
ili nikakav utjecaj na većinu
bolesti.
Pijenje vode umjesto zaslađenih
napitaka je povezano s manjim
rizikom za razvoj dijabetesa tipa
2, objavili su znanstvenici s Har-
varda. U istraživanju je sudjelo-
valo oko 80.000 žena čije je
zdravlje praćeno 12 godina. U
prosjeku je povećanje dnevne
konzumacije zaslađenih napitaka
za jednu čašu dovodilo do pove-
ćanja rizika obolijevanja od dija-
betes tipa 2 za 10 posto. Prema
podacima prikupljenima u SAD-u,
dijabetes tipa 2 pogađa 10 posto
žena.
American Journal of Clinical
Nutrition piše i kako konzumacija
nezašećerenih kave ili čaja nije
bila povezana s većim rizikom za
dijabetes tipa 2.
Unatoč tomu što ih još uvijek prati
određena stigma kao nešto
“neprirodno” ili svojevrsno “vara-
nje”, posebice u konzervativnijim
društvima, sve je više istraživanja
koja pokazuju kako umjetne grudi
mogu značajno poboljšati kvali-
tetu života ženama koje su prije
ugradnje umetaka bile nesretne
njihovom veličinom ili oblikom.
Istraživanje provedeno na Sveu-
čilištu Dartmouth pokazalo je
kako žene s umjetnim grudima
više uživaju u seksu od onih koje
nemaju umetke, a istovremeno
na raspolaganju imaju i veći broj
potencijalnih partnera.
Šezdeset i jedan posto ispitanica
koje su dale ugraditi umetke
tvrde kako im se nakon toga zna-
čajno poboljšao seksualni život,
a isto smatra i 75 posto njihovih
partnera. Nimalo začuđujuće, 34
posto njih čak govori o “drama-
tičnom poboljšanju” ukupnog
zadovoljstva životom. Stručnjaci
ovu pojavu objašnjavaju činjeni-
com da je samopouzdanje najvaž-
niji faktor kod ženinog užitka u
seksu (ali i životu), zbog čega se
novostečeno samopouzdanje
koje proizlazi iz boljih i ljepših
grudi kod mnogih žena naprosto
prenosi i u spavaću sobu.
Puštanje krvi može
pomoći pretilim osobama?
Napici mogu biti povezani
s rizikom za dijabetes
Umjetne grudi ženama
donose zadovoljstvo
Drevna metoda
Istraživanje
Unatoč stigmi
Ako vam se jede čokolada,
uzmite malo. Imali ste
težak dan na poslu? U redu
je da popijete piće. Što
više, to je dobro za vaše
zdravlje i dugovječnost.
Ključno je samo da ne
pretjerujete. Evo popisa
namirnica koje ne treba
izbacivati da biste živjeli
duže i zdravije:
ALKOHOL
Studije su pokazale da oni
koji umjereno piju u stvari
imaju cijelih deset posto
manji rizik od smrtnosti od
onih koji ne piju uopće.
KAVA
Žene koje piju dvije ili tri
šalice kave na dan imaju 25
posto manje šanse oboljeti
od srčanih oboljenja u
usporedbi s onima koje
kavu ne piju uopće.
ČOKOLADA
Oni koji jedu umjerene
količine čokolade žive duže
od onih koji je jedu neko-
liko puta tjedno ili onih koji
je ne jedu uopće.
ČEŠNJAK
Češnjak snižava krvni tlak,
poboljšava cirkulaciju, jača
imunološki sustav i pom-
aže u reguliranju raz i ne
šećera u krvi.
Neke stvari nisu
nužno loše po
naše zdravlje
Jeste li znali…
Lenka Časar i Bojana Mačar ovogodišnje
UPOZ
Ljepotic
predsta
Jedna je rođena u Sa
čime se bave, što stu
Bojana Mačar ima 21
godinu. Rođena je 3. svib-
nja 1991. godine u Sara-
jevu. Godine 2010. završila
je gimnaziju u Sokocu gdje
je i živjela do polaska na
fakultet. Svoje slobodno
vrijeme nastoji ispuniti
onako kako najviše voli, a
to je odlazak na trening,
kava s prijateljicama ili
šetnja. Također, postoje
trenuci koji su posebno
odvojeni za njezinu obitelj,
a najviše vremena provodi
s mlađom sestrom i bra-
tom. Voli putovanja i
dosada je posjetila Grčku,
Srbiju, Hrvatsku i Crnu
Goru.
Trenutačno je na dru-
goj godini Filozofskog
fakulteta u Istočnom
Sarajevu. Obveze na fakul-
tetu i modne angažmane
vrlo dobro uklapa, tako da
sve stiže. U svijet mode je
uplovila kada se prijavila
na izbor za Miss BiH i tada
je sve počelo. Na ovom pre-
sti žnom i zboru 2011.
godine osvojila je titulu
Miss šarma, kojom se jako
ponosi. Nakon toga radila
je mnoge revije diljem
Bosne i Hercegovine, a ove
godine se našla i na pisti
Fashion Weeka u Sara-
jevu, a sve to joj je omogu-
ćila modna agencija ABC
Models, čiji je član. Na 28.
Nivea BH Fashion Weeku
Sarajevo nosila je kreacije
domaćih i stranih dizaj-
nera, kao što su Edina
Osmančević, Milica Opa-
čić, Matija Vujica, također
je nosila kreacije poznate
modne kuće Carmen Line.
Modom se planira baviti
sve dok je izgled posluži, a
fakultetske obveze završi
na vrijeme.
Voli rad s djecom i u
budućnosti se želi baviti
svojom profesijom.
BOJANA MAČAR
53
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Odlazak u bolnicu može biti zastrašujuće iskustvo,
osobito za djecu. Kako bi ublažili taj strah, njemački
su liječnici u gradić Halle doveli međunarodni
projekt - Klinku plišanih medvjedića. Cilj ovog
projekta je pomoći malim pacijentima da se što
lakše nose s dijagnozom.
Kašnjenje na posao, prometna gužva, šef koji vas zatrpava poslom,
partner koji na vas prebacuje svoje obveze ili prijatelj koji je otkazao
planiranu večeru mogu pokvariti dan samo ako im dopustite. Prihvatite
da stvari ne idu uvijek prema planu. Ako situaciju ne možete promije-
niti, promijenite način na koji na nju reagirate. To je recept koji će vas
spasiti od lošeg raspoloženja koje crpi energiju te narušava zdravlje.
Vitka linija u par koraka
LIJEPA I FIT
Već ste odavno naumili
dotjerati liniju, no nikako se
pokrenuti? Bez brige. Uz
nekoliko jednostavnih tri-
kova to će biti lako.
Pijuckajte
Stručnjaci ne propuštaju
priliku istaknuti koliko je
važno piti vodu koja vam
uvijek mora biti pri ruci. Evo
pouzdane metode: pijte teč-
nost sa svakim obrokom i
držite bocu s vodom uvijek
pored sebe kako se tijekom
dana ne biste zaboravili
napiti. Ispijanjem vode izbje-
gavate grešku da žeđ zamije-
nite za glad.
Jedite manje i sporije
Namirnice koje sadrže
mnogo vode ili vlakana brzo
napune trbuh, kažu istraži-
vači . To znači da ćete pojesti
manje omleta sa špinatom
nego obične kajgane.
Ne zaboravite
na mliječne proizvode
Posni mliječni proizvodi
spadaju u najbolje namirnice
za reguliranje tjelesne težine,
tvrde istraživači sa Sveučili-
šta u Chicagu koji su dvije
godine ispitivali skupinu
žena. One koje su unosile
preporučenu dnevnu dozu
kalcija (1.000 mg) i jele manje
od 1900 kalorija dnevno
gubile su u prosjeku tri kilo-
grama, dok su se žene koje su
uzimale istu količinu kalo-
rija, ali manje kalcija, ude-
bljale. Istraživači smatraju
da kalcij topi uskladišteno
salo.
Vlakna su vam
najvažnija
Doručak je pravo mjesto
za prvu “ratu” od ukupno 30
grama vlakana, koliko iznosi
dnevna potreba. Najbolje je
da to budu vlaknima bogate
integralne žitarice ili kruh
koji stvaraju produženi osje-
ćaj sitosti.
Shema je 30-40-30
Studija Sveučilišta u Illi-
noisu otkriva da su pretile
žene koje su unosile 1700
kalorija, po sustavu 30 posto
proteina, 40 posto ugljikohi-
drata i 30 posto masti, gubile
18 posto više masnih naslaga
od onih koje su uzimale isti
broj kalorija, ali veći posto-
tak ugljikohidrata.
Obogaćujte obroke
proteinima
Svaki obrok ili užina tre-
balo bi sadržavati proteine
kao što su pileće bijelo meso,
riba, kikiriki-maslac ili posni
sir. Proteini usporavaju pro-
bavu, pa se duže osjećate siti.
Polovicu tanjura
čuvajte za povrće
Povećanjem unosa pov-
rća (kategorija s najmanje
kalorija) automatski smanju-
jete i unos kalorija. Umjesto
jedne, dobro bi bilo da za
svaki obrok imate dvije vrste
povrća. Drugu polovicu
tanjura trebaju zauzimati
jednaki dijelovi proteina i
škroba.
Izbjegavajte
visokokalorične napitke
U limenki sode ili voćnog
soka ima približno devet vre-
ćica šećera i gotovo 150 kalo-
rija. Voćne pjene, “shakeovi”
i “obogaćene” kave često
sadrže 250 do 500 kalorija, ne
računajući šlag.
su predstavnice BiH na svjetskom izboru Fashion TV
ZNAJTE
ce koje će nas
avljati na Cipru
arajevu, druga u Bijeljini. Saznajte
udiraju, a što rade u slobodno vrijeme
Lenka Časar rođena je
29. rujna 1989. godine u
Bijeljini. Trenutačno zbog
studentskih obveza živi u
Beogradu. Studentica je
treće godine Medicinske
akademije u Beogradu,
kao i prve godine na
Fakultetu za međuna-
rodnu ekonomiju Sveučili-
šta Megatrend u Beo-
gradu. Godine 2011. stekla
je diplomu farmaceutskog
tehničara.
Usporedo s osnovnom
školom pohađala je i
osnovnu glazbenu kolu,
kao i Školu stranih jezika
“Anglia” u Bijeljini. Svoje
srednjoškolsko obrazova-
nje je nastavila u Srednjoj
poljoprivredno-medicin-
skoj školi - smjer farmace-
utski tehničar, Bijeljina.
Za vrijeme svog osnovnog
i srednjeg obrazovanja bila
je članica mnogih školskih
organizacija, kako glazbe-
nih, umjetničkih, tako i
sportskih.
Godine 2008. se prija-
vila na Izbor za Miss Sem-
berije, na kojem je ponijela
titulu prve pratilje, čime je
sebi osigurala sudjelova-
nje na Izboru za Miss
Republike Srpske, gdje je
ušla u 14 finalnih djevo-
jaka koje su se plasirale na
izbor za Miss Bosne i Her-
cegovine. Na izboru za
Miss BiH ušla je među tri
finalne Missice i ponijela
lentu druge pratilje Miss
Bi H. Od tada ostaje
aktivna članica Udruženja
manekena BiH i modne
agencije ABC Models
Sarajevo. Nivea BH Fas-
hion Week Sarajevo i
Nivea BH Fashion Week
Banja Luka, koji se održa-
vaju svake godine - dva
puta godišnje, su samo
neka od mjesta njezinih
modnih angažmana, a
jedna je i od zaštitnih
modela modnog ateljea
“Stella”' u Bijeljini.
Krajem travnja 2011.
godine, nakon što su je
vidjeli modni skauti iz Tur-
ske na Nivea BH Fashion
Weeku Sarajevo, otputo-
vala je u Istanbul i tamo
nastavila svoj višemje-
sečni rad gdje je imala
priliku raditi za velike
modne kuće kao što su:
,“Farvante”, “Gi mko”,
“Home Store”, itd. Sni-
mala je editorijale za tur-
ski vodeći magazin “City
of Fashion”, kao i za
“KanalD”-“STARTV”.
Također je snimila i vide-
oscenu s turskim pozna-
tim komičarom Hayrettin
Karaoguznom. I nakon 28.
Nivea BH Fashion Weeka
Sarajevo, koji se održao u
travnju, zbog njezinog veli-
kog iskustva i mnogobroj-
nih održanih modnih
revija, Fashion TV i modna
agencija ABC Models oda-
brali su upravo Lenku
Časar za Fashion TV
model BiH 2012 godine,
koja će predstavljati BiH
na Izboru za Fashion TV
model svijeta.
LENKA ČASAR
54
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Pedeseti rođendan danas slavi Massimo Savić
(Pula, 6. lipnja 1962.), hrvatski glazbenik i pjevač.
Izvanrednog pjevača koji je nebrojeno puta zadužio
hrvatsku glazbenu scenu albumi Vještina i Vještina
2 vratili u sam vrh hrvatske glazbe.
Događaji i
ljudi u fokusu
U 18 sati
Jubilarna izložba
planina BiH
Večeras u 18 sati u galeriji Crkve
Sv. Ante na Bistriku u Sarajevu
održati će se VI. jubilarna
izložba umjetničkih slika, tem-
pera, lakirano, planina BiH.
Organizator izložbe je Hrvatsko
planinarsko društvo Bjelašnica
1923 -Sarajevo povodom 120
godina organiziranog planinar-
stva u BiH (1892.-2012.) te 90
godina života i 30 godina umjet-
ničkog stvaralaštva autora
Vinka Jurića, arh. Uz koautora s
fotografijama se predstavljaju
prof. dr. Dubravke Šoljan te
Drage Božja, dipl. oec. Izložba
će biti otvorena do 11. lipnja.
Pokrovitelj izložbe je HKD
Napredak. Sponzori su Plani-
narski savez BiH, KJP ZOI 84,
KJU za zaštitu prirodnih pod-
ručja, POINT- computers, Jump
Logostica.
I
z
d
v
a
j
a
m
o
Massimo Savić
50
Kultura
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić
Podrška Festivalu animiranog
filma NAFF u Neumu
Potpredsjednik Federacije BiH
Svetozar Pudarić boravio je u
Neumu gdje se sastao s pred-
stavnicima NAFF-a (Neum Ani-
mated Film Festival ). Grad Neum
će i ove godine ugostiti ljubitelje
animiranog filma u peridodu od
29. lipnja do 3. srpnja. U toku su
završne pripreme, a Sanja Rajič
Banjac, izvršna producentica
Festivala, podsjeća da se i ove
godine nastavlja izuzetno dobra
suradnja s filmskim radnicima iz
cijelog svijeta, sve sa željom da
se kroz kreativne susrete i surad-
nju mladih pozitivno utiče na
razvoj filmske industrije i kulture.
Potpredsjednik Federacije izra-
zio je podršku Festivalu, kao i
odgovornom pristupu rukovod-
stva u samoj realizaciji. Pudarić
se također nada da će podrška
NAFF- u sljedeće godine biti još
snažnija.
Nezadovoljstvo dijela glumačkog ansambla
Odbor Ateljea o zahtjevima
za smjenu Mladenovića
MOSTARSKO PROLJEĆE U mostarskoj Katedrali izveden “Requiem”
Mir u duši, bogatstvo
u harmoniji i skladu
“Requiem” je posljednja partitura koju je Mozart
počeo skladati 1791. Skladao ga je na umoru
• Piše: A. Copf
• Foto: Miro Zovko
• kultura@dnevni-list.ba
U sklopu 14. “Mostarskog
proljeća” – Dana Matice hrv -
atske, u ponedjeljak navečer
je u mostarskoj katedrali Ma -
rije Majke Crkve izvedeno
Mozartovo remek-djelo “Re -
quiem”.
Pod dirigentskom pali-
com Roberta Homena ovo su
djelo izveli Katedralni orato-
rijski zbor, Akademski pje-
vački zbor Sveučilišta u
Mostaru, Simfonijski orkestar
Mostar te solisti Antonija
Teskera – sopran, Irena Par-
lov – Topić, alt, Vladimir Garić
– tenor i Mate Akrap – bas.
Posljednja partitura
“Requiem” je posljednja
partitura koju je Mozart
počeo skladati 1791. Skladao
ga je na umoru.
“U 'Requiemu', za razliku
od drugih mnogobrojnih
djela, autor potpuno unosi
svoje srce: mladenačko, rado-
sno, iskreno, smjerno i pokaj-
ničko, ali i dostojanstveno!
Čas je lirik, čas dramatik, čas
melankolik, ali uvijek jasan u
frazi, miran u duši, bogat u
harmoniji, profinjen u melo-
diji, misleći na sebe, dok u
djelu traži pokoj duše za
druge. Summa summarum
ovog djela neka bude poruka
u Sarastrovim riječima koje je
izgovorio Mozart pred sami
odlazak s ovog svijeta: 'Sjaj
jutra pobijedit će noćnu
tminu! Neka bude tako!'”,
zapisao je don Dragan u pro-
gramskoj knjižici.
Ljekovito djelo
Mozartov “Requiem” je,
kaže don Dragan Filipović,
poseban. “Engleski liječnici
su prije nekoliko godina vršili
testiranje na 100 ljudi koji su
došli slušati i probe i izvedbu
'Requiema', odnosno 100 pje-
vača koji su dolazili na probe
i pjevali. Nakon izvedbe,
ponovno su vadili krv svima
koji su slušali izvedbu i onima
koji su pjevali. Kod onih koji
su pjevali, krvna slika je bila
drastično poboljšana, ali baš
kod sviju. Ja sam primijetio
kod ljudi koji slušaju ovu
izvedbu, iako je bilo dosta
toga na programu – svi ustaju,
svi su radosni”, kaže don Dra-
gan. Cijeli 'Requiem' je čedan
i pun poštovanja prema Bogu,
Mozartova intencija je jasna
- smrt nije užasavajuća vizija,
nego prijatelj za vječni život.
Wolfgang Amadeus Mo -
zart je, prema ocjeni mnogih,
najgenijalniji skladatelj u
povijesti glazbe. Iako već shr-
van bolešću, 1791. Mozart
sklada svoja najveća djela -
operu “Čarobna frula” i veli-
čanstveni “Requiem”.
Bu dući da je osjećao da
mu se bliži kraj, narudžbu
nekog plemića za requiem
(misu za mrtvaca) shvatio je
kao da piše samome sebi, a
upravo je pišući to djelo i umro
tako da je Mozart napisao
samo prvi stavak, a ostale je
napisao Franz Xaver Sü -
ßmayr, njegov najbolji učenik,
prateći Mozartove nedovr-
šene ideje.
Dirigent je bio Robert
Homen, a solisti Antonija
Teskera – sopran, Irena
Parlov – Topić, alt,
Vladimir Garić – tenor
i Mate Akrap – bas
Upravni odbor Ateljea 212 razma-
trao je peticiju dijela glumačkog
ansambla tog kazališta koji je
nezadovoljan radom direktora
Kokana Mladenovića. Član Uprav-
nog odbora, redatelj Boban Skerlić
izjavio je da su se članovi Odbora
izjašnjavali o toj peticiji, ali da
odluke donosi Skupština grada
Beograda, kao osnivač Ateljea 212,
a Upravi odbor će izdati saopćenje.
Direktor Ateljea Mladenović rekao
je da ni on još nije dobio nikakvo
službenoobavještenje.Nezadovolj-
stvo dijela glumačkog ansambla
načinom rada direktora Mladeno-
vića traje već duže vrijeme, a
intenziviranojeovogproljećauvezi
s projektom predstave “Zoran
Đinđić”. A.C./Tanjug
Danas u 12 sati konferencija za novinare
Natječaj bh. drame
„Konkurs BH drame“ je projekt
čiji je cilj da osigura produkciju
jednog dramskog teksta, nasta-
nak više dramskih tekstova, nji-
hovo usavršavanje i postavku na
scenu. Za razliku od ostalih
natječaja čiji je cilj isključivo
nagrađivanje dramskog teksta,
ovaj natječaj se bavi dramskim
tekstom u samom procesu nje-
govog nastanka. Svojim aktivno-
stima želi ohrabriti i afirmirati
mlađu generaciju dramskih
autora, te s godinama stvoriti
plejadu dramskih autora koji će
na najbolji mogući način pred-
stavljati bh. dramu na svjetskoj
teatarskoj sceni. Tim povodom
Udruženje za unaprjeđenje i
razvoj teatarske i filmske pro-
dukcije u BiH «Fercera» danas u
12 sati u Kamernom teatru 55 u
Sarajevu organizira konferenciju
za novinare. Na konferenciji će
govoriti Senad Alihodžić, projekt
menadžer i Dragan Komadina,
projekt koordinator, asistent na
Odsjeku za dramaturgiju Akade-
mije scenskih umjetnosti u
Sarajevu. A.C.
55
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
U ambijentu ekološkog voćnjaka - poljoprivrednog
gazdinstva “Baš-Bašča” u Brezi, u organizaciji Škole
slikanja, crtanja i vajanja “ExArtis” iz Sarajeva,
održana je godišnja Likovna kolonija, pod vodstvom
akademske slikarice Indire Kaliman-Jerlagić.
Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) objavilo je
imena dobitnika godišnjih nagrada u sedam
kategorija za prošlu godinu, među kojima i
Nagrade “Milivoj Koerbler” za životno djelo koju
je dobio Drago Diklić u povodu 75. rođendana.
Sarajevo
Predstavljanje knjige
fra Ljube Lucića
Predstavljanje knjige "Osuđen na
nadu" fra Ljube Lucića bit će uprili-
čeno 7. lipnja u Franjevačkom samo-
stanu sv. Ante - Bistrik, u Sarajevu u
19 sati. O knjizi će govoriti Sulejman
Bosto, Ivan Lovrenović i Ivan Šarče-
vić. Predstavljanje knjige organiziraju
Franjevački medijski centar Svjetlo
riječi i Franjevački samostan sv. Ante
- Bistrik.
O knjizi
Riječ je o odabranim tekstovima
fratra u kojemu je, kako stoji u pred-
govoru Ivana Lovrenovića, Bosna
Srebrena i sva Bosna imala neobična
čovjeka i pisca. Fra Ljubo Lucić je
pisao mnogo i o raznim temama, a
ovdje su skupljeni tekstovi koje je
stvarao od 1984. pa sve do pred smrt
1995. godine. Objavljeni su u Svjetlu
riječi, Danima,Stećku, a nešto je
tekstova iz njegove ostavštine.Knjiga
je tematski podijeljena na tri cjeline:Ja
i moj neprijatelj; Grci, Turci i Latini te
Ubili su Bosnu. Nemoguće je u čitanju
fra Ljubine rečenice ostati ravnodu-
šan i ne biti uvučen u susrete o kojima
piše iz blizine i u jednostavnosti.
Nemoguće je također Bosnu ne doži-
vjeti kao ljubljenu zemljuunatoč
nevoljama, mržnji i nerazumijevanju.
O autorovoj iskrenosti i otvorenosti
Lovrenović piše: "Zato je njemu dano,
kao malo komu, da i o najbolnijim i o
najosjetljivijim stvarima piše bez
uvijanja, bez kalkulacije, s gorčinom
kad treba, pa i ljutnjom, ali uvijek s
pozivom na ljudsku uzajamnost bez
predrasude i bez predračuna."Knjiga
je izdana u povodu 80. obljetnice
rođenja ovog pisca, profesora na
Franjevačkoj teologiji u Sarajevu,
urednika i suradnika Svjetla riječi.
Posthumno su mu objavljene knjige:
Između neba i granata. Sarajevski
dnevnik 1992-1995(I. i II.) te Rama
kroz stoljeća.
Berlin
Perverznjakov vodič
kroz beogradski
grafički underground
Petoro mladih umjetnika iz Beo-
grada - EmaEmaEma, Fat Kid
Beny, Fuck New Rave, Weedzor i
D.L.T. će u iduća tri tjedna pred-
staviti svoje radove u kultnoj
berlinskoj galeriji "Neurotitan".
Skupna izložba pod nazivom "Exit
Through The Glory Hole: Pervert's
Guide to Belgrade's Graphic
Underground", bit će postavljena
od 7. do 24. lipnja, na inicijativu i
u produkciji kolektiva "Dis-patch",
a kustos je Relja Bobić.
Najavljeni prvi gosti i naslovi 18. Sarajevo Film Festivala, početak uz film “Djeca” Aide Begić
OPEN AIR PROGRAM
Bit će više crne komedije,
sukladno vremenu u kojem živimo
• Piše: Ana Topić
• kultura@dnevni-list.ba
Publika Sarajevo Film
Festivala imat će priliku da na
jednoj od najatraktivnijih
festivalskih pozornica Ljet-
nom kinu !hej i ove godine
pogleda izuzetna ostvarenja
svjetske kinematografije.
Objavljeni su prvi naslovi
Open Air program 18. Sara-
jevo Film Festivala od kojeg
nas dijeli još samo 30 dana –
bit će održan od 6. do 14. srp-
nja.
Program će otvoriti dobit-
nik Posebnog priznanja žirija
Cannes Film Festivala, film
“Djeca” bh. redateljice Aide
Begić, a uz ovaj film najavljena
su još tri naslova. Riječ je o
filmovima koji su prikazivani
na prestižnim festivalima,
koji su osvajali važne filmske
nagrade i koje su zapazili
publika i kritika. Najavljeno je
također kako će neke od zvi-
jezda ovih filmova gostovati
na festivalu. Na repertoaru će
prevladavati žanr crne kome-
dije što je, prema riječima
direktora SFF-a Mirsada
Purivatre, prikladno vremenu
u kojem živimo.
Nagrađivani hitovi
Priprema Sarajevo Film
Festivala polako ulazi u
završnu fazu, a preostaje
samo zadnje dorađivanje
detalja vezanih uz filmove, ali
i uz goste i programe. Puriva-
tra je najavio je kako se kon-
cept programa ove godine
neće mnogo mijenjati.
“Ovogodišnji je program
nastavak onoga što u prote-
klim godinama težimo raditi,
a to je da rastemo zajedno s
publikom i cijenimo dobar
film. U ovim vremenima koja
nisu baš valjana imat ćemo
samo jednu malu izmjenu, a
to je da prikažemo malo više
naslova koji će biti orijentirani
prema žanru crne komedije i
komedije”, rekao je Purivatra.
Tako će prvi najavljeni film
biti koprodukcija Velike Bri-
tanije, Francuske, Belgije i
Italije. Riječ je o filmu “The
Agel's Share” redatelja Kena
Loacha u kojem su glavne
uloge, između ostalih, ostva-
rili Paul Brannigan, John
Henshaw i Gary Maitland.
Glavni glumci Paul Branni-
gan i Gary Maitland će biti
gosti ovogodišnjeg SFF-a i
prisustvovati projekciji filma.
“The Angel's Share” dobitnik
je Nagrade žirija 65. Cannes
Film Festivala. To je crna
komedija koja prati priču o
Robbi ej u, ml adi ću i z
Glasgowa, koji je zbog nasilja
osuđen na društveno korisni
rad, a koji završi kao degusta-
tor viskija kada se pokaže da
ima izuzetno istančano čulo
okusa. Francuski film “Nedo-
dirljivi/ intouchables” redate-
lja Oliviera Nakache i Erica
Toledanoa drugi je najavljeni
naslov. Komična i dirljiva
priča o dvojici naizgled nespo-
jivih ljudi do sada je privukla
više od 30 milijuna gledatelja
diljem svijeta i nagrađena je
prestižnim priznanjem 'David
di Donatello' za najbolji europ-
ski film, te Grand Prixom
Tokyo Film Festivala.
Psihološki triler
No, neće svi najavljeni fil-
movi biti iz žanra komedije i
crne komedije budući da će se
na programu naći i psihološki
triler nastao u koprodukciji
Velike Britanije, Njemačke i
Francuske - film “Ja, Anna”
redatelja i scenarista Bar-
nabyja Southcombea u kojem
su uloge ostvarili Charlotte
Rampling i Gabriel Byrne.
Film je prikazan na Međuna-
rodnom filmskom festivalu u
Berlinu u okviru programa
Berlinale Special gdje je ocije-
njen dobrim kritikama. Sara-
jevo će posjetiti glavna glu-
mica filma Charlotte Ram-
pling koja je na SFF-u boravila
i prošle godine, te redatelj
Barnaby Southcombe i pro-
ducent Christopher Simon.
U Sarajevo dolaze glumci Paul Brannigan i Gary Maitland, Charlotte Rampling, redatelj Barnaby Southcombe...
Sarajevo će posjetiti glavna
glumica filma Charlotte
Rampling koja je na SFF-u
boravila i prošle godine,
te redatelj Barnaby
Southcombe i producent
Christopher Simon
Na repertoaru će
prevladavati žanr crne
komedije što je, prema
riječima direktora SFF-a
Mirsada Purivatre,
prikladno vremenu
u kojem živimo
S jučerašnje konferencije za novinare
Charlotte Rampling Aida Begić s glumcima iz filma Djeca FilmNedodirljivi
56
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Najavljujemo
Od 7. do 10. lipnja u Mostaru
Program Dana Književnog
Kluba Mostar
“Ćorkan” u Sarajevu
U sklopu drugog izdanja knji-
ževnog festivala Dani Književ-
nog kluba Mostar, koji se od 7.
do 10. lipnja održava u
Mostaru, bit će upriličeno niz
umjetničkih programa na
nekoliko lokacija u gradu.
Mostarce očekuju književne
večeri, glazbeni i likovni sadr-
žaji te druženja umjetnika iz
cijele regije.
Kad je riječ o književnim pro-
gramima, festival će ugostiti
ugledna imena: Fadila Nura
Haver (Sarajevo), Mile Stojić
(Sarajevo), Žarko Milenić
(Brčko), Di ana Burazer
(Zagreb), Valerio Orlić (Rijeka),
Saša Stojanović (Leskovac),
Irena Delonga (Split), Nermin
Sarajlić (Zenica)...
U programima će nastupiti i
članovi Književnog kluba
Mostar: Goran Karanović,
Veselin Gatalo, Miljenko Buhač,
Anes Oručević, Dijana Ondelj-
Maksumić, Sanela Kuko, Lidija
Pavlović-Grgić, Senka Marić-
Šarić, Elvedin Nezirović, Almin
Kaplan, Adnan Žetica, Nedžad
Maksumić, Adnan Repeša,
Zijada Zekić, Ivan Vrljić…
Uz književne programe bit će
otvorena izložba slika Ivane i
Vladimira Mićkovića, a nastupa
i nekoliko zanimljivih glazbenih
imena: Duo Arkul, Dolores
Veledar Perić, grupa Izasna i
Sanel Marić Mara.
Tijekom festivala bit će inici-
rano i međunarodno udruživa-
nje kulturnih udruga "izvan
glavnog grada'', pod nazivom
''Centrifuga''. Ta će ideja kre-
nuti iz Mostara, a u njoj će
sudjelovati Hrvatsko književno
društvo iz Rijeke, Rječilište iz
Splita, Zeničke sveske iz Zenice,
Književni klub Brčko iz Brčkog,
Think Tank Town iz Leskovca,
te domaćin Književni klub
Mostar iz Mostara.
Program
ČETVRTAK, 7. LIPNJA
- MC Pavarotti
20:00 Otvaranje festivala
Otkrivanje Police Književnog kluba Mostar
20:15 Otvorenje izložbe slika Ivane i Vladimira Mićkovića
20:45 Književna večer: Fadila Nura Haver
Duo Arkul: Večer sefardske muzike
PETAK, 8. LIPNJA
- Dvorište Ćorovića kuće
20:00 „Domovina u koferu“ - Večer posvećena poeziji Jozefine
Dautbegović
Sudjeluju: Diana Burazer, Diana Ondelj-Maksumić i Nedžad Maksumić
- MC Pavarotti
21:00 „BeZeZe KaKaeMa“ - Bezgranično zabavna zabava Književ-
nog kluba Mostar: Književni roštilj „Iz Leskovca s ljubavlju“
„Ko prije mikrofonu...“ predstavljanje članova Književnog kluba Mostar
Dolores Veledar Perić „Dolores pjeva sevdah“
NEDJELJA, 10.LIPNJA
- OKC Abrašević
20:00 „Male velike knjižice“ - Predstavljanje prvih knjižica poezije
Jelene Miličević, Borislava
Hrastova, Faruka Džihe i Nine Prlića u izdanju Vijeća mladih Grada
Mostara
21:00 Književna večer Mile Stojića
21:45 Zatvaranje festivala
22:00 Koncert grupe „Izasna“
SUBOTA, 9. LIPNJA
- MC Pavarotti
11:00 Okrugli stol: CENTRIFUGA – Inicijativa književnih centara
izvan glavnog grada
Potpisivanje Povelje o saradnji u okviru projekta CENTRIFUGA
12:00 Predstavljanje časopisa „Zeničke sveske“ Zenica; „Riječ“ Brčko,
„Književno pero“ Rijeka i „Think Tank“ Leskovac
- Club Coco Loco
21:00 Književna večer: CENTRIFUGA
Sudjeluju: Valerio Orlić (Rijeka), Irena Delonga (Split), Nermin
Sarajlić (Zenica), Žarko Milenić (Brčko), Saša Stojanović (Leskovac) i
drugi, te članovi Književnog kluba Mostar
Glazbena večer, Sanel Marić Mara
8. i 9. lipnja u Kamernom teatru 55
JU Sarajevo art orga-
nizira premijerno izvođe-
nje monodrame “Ćor-
kan”, koja je autorski
projekt glumca Harisa
Burine. Monodrama koja
je rađena prema moti-
vima pripovijetke Ive
Andrića “Ćorkan i Šva-
bica”, bit će prvi put
izvedena u Sarajevu, u
petak 8. i subotu 9. lipnja
u Kamernom teatru 55,
u 20 sati. Ulaznice se
mogu kupiti u prostori-
jama JU Sarajevo art ili
rezervirati na broj 033/
216-167. Glazbu za pred-
stavu su pisali Sejo
Sexon i Rene Aubry.
Haris Burina potpisuje
adaptaciju, režiju, izbor
kostima i scenografije, te
izvedbu monodrame.
Ideja
Ideju o postavljanju
monodrame na tekst
Andrićevog Ćorkana,
kao paradigme bosan-
skog čovjeka, Burina
ima već dugi niz godina.
Prije sedam godina napi-
sao je više adaptacija, da
bi na kraju uradio
konačnu verziju. Čak je
kako sam kaže, svojevre-
meno obilazio i pećine u
okolini Višegrada, u
kojima je, prema Andri-
ćevom pisanju, Ćorkan
spavao. Ideja da Andri-
ćev lik ovaj bosanskoher-
cegovački gl umac
postavi na scenu odavno
je prisutna. Haris Burina
ostvario je svoju dugogo-
dišnju želju da tumači lik
“Ćorkana ”, kao paradi-
gmu duše bosanskog
čovjeka. Svoju ambicio-
znu tvrdnju potkrijepio
je činjenicom da je “dao
od sebe sve što zna, može
i umije da realizira ovaj
projekt koji je pretakanje
njegovog sna u javu”.
Zrelost
Bio je, kaže glumac
Haris Burina, dovoljno
zaljubljen u lik Ćorkana ,
ali nedovoljno zreo kao
čovjek i kao umjetnik da
bi mogao jedan ovakav
lik u to vrijeme igrati.
Monodramu “Ćor-
kan” Burina je radio po
Andrićevoj zanimljivoj
pripovijesti o Ćorkanu,
sinu Ciganke i Anadolca,
koji nije samo “luda cijele
kasabe”, već je njezin
simbol. U pripovijesti o
Ćorkanu, Burina poku-
šava povući paralelu s
današnjim vremenom
kada tobožnji prosperi-
tet BiH jamči dominacija
Europske unije, jednako
nedefinirane “zemlje”.
Zanimljiva izložba “Tehnika narodu” o masovna upotrebi “malih kućnih aparata”
• Piše: Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
Što je donijela tehnika
narodu? Kako se promijenio
život u Jugoslaviji kada su u
domove ušli radio i televizor,
a kuhinje postale nezami-
slive bez modernih električ-
nih aparata? Kako su se
promijenili dinamika i sadr-
žaj svakodnevice – druženja,
slobodno vrijeme, kupovina/
potrošnja? Je li tehnika bila
važno sredstvo za izgradnju
slobodnijeg društva i svjetlije
budućnosti SFRJ?
Razvoj tehnike
Sva ta pitanja postavlja, a
dijelom i odgovara zanimljiva
izložba koja je otvorena u
Muzeju istorije Jugoslavije.
Izložba pod nazivom
“Tehnika narodu” predstav-
lja razvoj tehnike za svakod-
nevnu upotrebu u Jugoslaviji
od sredine pedesetih do sre-
dine sedamdesetih godina
20. stoljeća. U periodu koji
izložba prikazuje gradi se
nova slika socijalizma – novi
ideal sreće socijalističke
Jugoslavije. Kućni aparati,
automobil i televizija su
glavni nositelji korjenitih
promjena svakodnevice
Jugoslavena.
U proučavanju tehničke
kulture autori izložbe prven-
stveno sagledavaju druš-
tvene i ekonomsko-političke
okolnosti koje su dovele do
pojave potrošačkog mentali-
teta.
Masovna upotreba
Kroz arhivske doku-
mente, fotografije, muzejske
predmete i video zapise,
znanstveno-popularne časo-
pise, oni prikazuju trenutke
u povijesti jugoslavenskog
društva u kojima je masovno
korištenje tehnike ostavilo
najdublji trag: elektroniku u
svakodnevnom životu i razvoj
elektronske industrije, saj-
move tehnike, futurističke
vizije progresa. Posjetitelji će
moći saznati na koje načine
je socijalistička vlast narodu
približavala tehniku, kao i
kako je masovna upotreba
“malih kućnih aparata”,
radija, televizije i automobila
oblikovala život i trajno pro-
mijenila navike i običaje.
Autor izložbe je Ivan
Manojlović, a stručni surad-
nici Jovana Nedeljković,
Tatomir Toroman, Radovan
Cukić. Izložba će biti otvo-
rena do 26. kolovoza, a tije-
kom trajanja izložbe stalno se
organiziraju različite eduka-
tivne (i zabavne!) igre za
djecu i odrasle. Djeca će,
igrajući se, saznati kako se
nekada i sada zamišlja(la)
budućnost, na koji način
nastaju tehničke inovacije,
kako tehnologija mijenja svet
oko nas.
Kako nam je tehnika trajno
promijenila navike i običaje
U proučavanju tehničke kulture autori izložbe prvenstveno sagledavaju društvene
i ekonomsko-političke okolnosti koje su dovele do pojave potrošačkog mentaliteta
Izložba otkriva:
kućni aparati,
automobil i
televizija su glavni
nositelji korjenitih
promjena
svakodnevice
Proizvodnja elektricnihgramofona, fabrika Radio industrija Zagreb, 1961
Testiranje TVprijemnika, fabrika Elektronska industrija Nis, sredina sezdesetih
JosipBroz Tito na otvaranjuSestog medjunarodnog sajma tehnike, Beograd, 1962
57 Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
55 Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Nagrađeni književnici
Dizajn svjetlosti
Održana radionica za kazališne profesionalce
LJUDI IZA ‘SCENE’
Ne vidimo ih, a itekako su važni
U partnerstvu Međunarodnog
teatarskog festivala MESS i
British Councila u okviru pro-
jekta “Iza scene” u Sarajev-
skom ratnom teatru SARTR od
1. do 3. lipnja održana je radi-
onica pod nazivom “Dizajn
svjetlosti”, pod vodstvom
istaknutog britanskog dizaj-
nera svjetlosti Michaela Manni-
ona. Ova radionica omogućila
je kazališnim profesionalcima/
kama iz regije stručno usavr-
šavanje u specifičnim obla-
stima teatarske umjetnosti u
vidu niza radionica.
Nova znanja
Nova znanja iz struke s britan-
skim gostom razmjenjivali su
tehničari iz Banja Luke (Akade-
mi j a umj etnosti ), Tuzl e
(Narodno pozorište, BKC),
Bugojna (Teatar Fedra),
Mostara (MTM, Lutkarsko
kazalište) i Sarajeva (Kamerni
teatar 55 i Sarajevski ratni
teatar – SARTR).
“Posebno nam je zadovoljstvo
da su sudjelovali djelatnici iz
ovog polja iz pet gradova
Bosne i Hercegovine. Na taj
način osim što unaprjeđuju
vještine kroz sam program
radionice, sudionici imaju pri-
liku razmjenuti znanje i isku-
stva koja mogu prenijeti u
svoje matične kuće ali i jačati
svoju profesionalnu mrežu i
suradnju”, izjavila je Amila
Lgumdžija, menadžerica na
projektima British Councila.
Složen organizam
Radionica u Sarajevu uslijedila
je nakon uspješno održanih
radionica u Zagrebu i Beo-
gradu, na kojima su sudjelovali
uposlenici kazališta i udruženja
kazališnih umjetnika diljem
BiH.
“Kroz ovaj projekt želja nam je
da posebnu važnost damo lju-
dima ‘iza scene’ te tako poka-
žemo da je teatar jedan složen
organizam za čiji je život neop-
hodno imati kako kvalitetne
redatelje, dramaturge i glumce
i glumice, tako i profesionalce
koje publika ne vidi, a o čijem
poslu ovisi sveukupni dojam”,
ranije je povodom realizacije
ovog projekta istaknula Selma
Spahić, koordinatorica umjet-
ničkih programa Festivala
MESS. A.C.
U Narodnom pozorištu probe za predstavu “Koncert za pticu rugalicu” u režiji Irfana Mensura iz Beograda
• Piše: Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
U Narodnom pozorištu
Mostar traju probe za prvu
ovosezonsku premijeru u
ovom kazalištu. Riječ je o
tekstu “Koncert za pticu
rugalicu” Šemsudina Gegića,
u režiji Irfana Mensura iz
Beograda, koji je i glumac u
ovoj predstavi. Uz Mensura,
u predstavi igraju gostujući
glumci Srna Lango iz Beo-
grada, Maja Lasić iz Mostara,
Gordana Džepina iz Zagreba
te članovi ansambla Narod-
nog pozorišta iz Mostara
Emir Spahić, Amela Kreso,
Amna Hadrović, Emir Sejfić,
Vedran Vilogorac i Šerif Aljić.
Kostimograf i scenograf je
Saša Glušac iz Sarajeva, a
izbor glazbe za predstavu
radi Irfan Mensur. Drama-
turginja predstave je prof.dr.
Dragana Bošković iz Beo-
grada, koja je inače bila čla-
nica žirija ovogodišnjeg festi-
vala komedije “Mostarska
liska”. Premijera se očekuje
početkom srpnja.
“Kad sam počeo redatelj-
ski razmišljati o ovom tekstu,
shvatio sam da od njega
mogu napraviti pozorište, a
kad to kažem ne mislim na
mostarsko Pozorište, nego
kao na kazalište u bilo kojem
mjestu na svijetu”, kaže nam
Mensur na jednoj od proba.
Zanima ga jedino, kaže, da
neko svoje razmišljanje o
Pozorištu/Kazalištu i svoju
estetiku kojom se bavi već 40
godina i kao glumac i kao
redatelj i kao pedagog, pod-
vuče s ovim tekstom.
Braneći estetiku
Okupio je glumce koji žele
raditi, kaže Mensur, i one koji
će u ovaj projekt ući braneću
tu vrstu estetike i tu vrstu
kazališta, ne mostarskog,
nego onog kozmičkog kojim
se svi žele baviti.
“To je moja ideja u koju ću
uložiti velike napore jer imam
mnogo obveza i u Beogradu,
pa ću sada putovati i živjeti
na relaciji Mostar –
Beograd i spavati
i živjeti u auto-
busu i vlaku”,
kaže Mensur,
koj ega u
Beogradu
čekaj u i
diplomske
predstave
četvrte
godine Aka-
demije dram-
skih umjetnosti
njegovi h stude-
nata.
“Ova će predstava de
facto ispričati priču o moćima
glumaca. Pokušat ću apso-
lutno iz njih izvući maksi-
mum posvećenosti poslu i da
ta posvećenost poslu i talenti
koje oni sigurno imaju, izađu
u prvi plan. Ne želim sebe
promovirati u ovoj predstavi
ni kao glumca ni kao redate-
lja; pokušat ću promovirati
ideju da ljudi koji se okupe
oko nekog projekta mogu taj
projekt proizvesti”, kaže
Mensur. Tekst Šemsudina
Gegića koji postavlja na
scenu nudi nekoliko rješenja.
Moć kazališta
“Ono za koje sam se ja
opredijelio je da se od teksta
napravi jedna vrsta kazališ-
nog happeninga koje će poka-
zati moći kazališta da na
jednu temu ispriča jednu
priču koja je istinita. Radi se
o Titovom vremenu, o snala-
ženju i nesnalaženju u tom
vremenu, kao što se i danas
snalazimo i ne snala-
zimo u ovom vre-
menu. Netko se
snašao pa
dobro prolazi
jer ne kom
pripa da, a
netko se ne
sn alazi je r
nikom ne će
da pripada.
Netko i vara
– i u ovom i u
onom vremenu
ne bi li došao do
boljitka. Vremena se
mijenjaju, ali čini mi se da se
ljudi ne mijenjaju - mijenjaju
se okolnosti u kojima se to
događa. Ova priča je ustvari
priča o prošlom vremenu, ali
možemo ispričati priču i o
sadašnjem”, kaže Mensur.
Premijera se, kaže, očekuje
početkom srpnja.
“Imamo malo vremena i
radimo paralelno neke stvari
koje su već trebale biti spre-
mne”, kaže Mensur. Ova
predstava radi se tako da se
može igrati i interijeru i
eksterijeru, tako da bi pred-
stava trebala živjeti i po festi-
valima. Glumica Gordana
Džepina iz Zagreba, kaže da
je godinama željela surađi-
vati sa Šemsudinom Gegi-
ćem i Narodnim pozorištem
Mostar, a budući da u
Zagrebu, gdje živi i radi, nije
ugovorom vezana ni za jedno
kazalište, sada joj se pružila
mogućnost da dođe i radi u
Narodnom pozorištu Mostar.
Srna Lango iz Beograda kaže
da nije samo njezina uloga
kompleksna.
“Mislim da ima dosta
slojevitih uloga, da ne kažem
da su sve. Tekst je više nego
duhovit. Uloga mi se jako
sviđa, a to je ono što mene
zanima i što je najvažnije.
Imamo sve uvjete, i ne bih za
sada ništa obećavala, osim
da ćemo se očigledno svi jako
potruditi da budemo zani-
mljivi onima koji će doći da
nas gledaju, a ja se nadam da
će ih biti u dovoljnom broju.
Nekako se uvijek na tome
završi - da je publika glavni
kritičar, a sve ostalo je manje
bitno. Mi smo svi profesio-
nalci, i čak i kad nisu izuzetno
zanimljive uloge ako se uklju-
čimo u nešto što radimo
dajemo sve od sebe, a ja
mislim da je jako zanimljivo
ovo što mi je povjereno. Oni
koji predstavu budu gledali,
reći će jesam li opravdala to
što mi je povjereno”, kaže
Lango.
Od teksta želim napraviti jedna vrsta kazališnog happeninga koje će pokazati
moći kazališta da na jednu temu ispriča istinitu priču, kaže Mensur
Ovo je priča o moćima glumaca
Ova predstava
radi se tako da se
može igrati i interijeru
i eksterijeru, tako
da bi predstava
trebala živjeti i po
festivalima
IrfanMensur
Čitaća proba uNarodnompozorištuMostar
Gordana Džepina Srna Lango
58
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Znanstvenici sa Sveučilišta u Tokiju ovog mjeseca
predstavili su svoj novi izum. Riječ je o naočalama
koje daju privid da je hrana koju jedete veća i uku-
snija. Riječ je o posebnom pomagalu osmišljenom
kako bi zavaralo i pomoglo u gubitku kilograma.
Sljedeći put kada se ovo desi neće biti nas, a vjerojatno ni
naše djece, jer će se ovaj događaj ponoviti tek 2117. godine
24info
Princ Philip, suprug kra-
ljice Elizabete, hospitalizi-
ran je u ponedjeljak zbog
infekcije mokraćnog mje-
hura, objavila je palača, jav-
lja Hina.
Vijest je objavljena trećeg
dana proslave kraljičina
dijamantnog jubileja i nepo-
sredno uoči početka pop
koncerta ispred Bucki -
nghamske palače u kralji-
činu čast, prenosi BBC.
Princ Philip, koji sljedećeg
tjedna slavi 91. rođendan, u
bolnici je bio i preko božićnih
blagdana kada mu je zbog
začepljene koronarne arte-
rije ugrađen stent. Ovoga
puta princ je hospitaliziran
iz preventivnih razloga, kaže
palača. Smješten je u bol-
nicu Edvarda VII. i očekuje
se da će na liječenju i proma-
tranju provesti nekoliko
dana, javlja Sky. Na koncertu
su nastupili Kylie Minogue,
Robbie Wil liams, Sir Paul
McCartney, Cherly Cole...
Princ Philip završio u bolnici zbog
infekcije, propustio veliki koncert
DIJAMANTNI JUBILEJ Posljedice proslave?
Danas u 5.30 sati pogledajte
prijelaz Venere preko Sunca
• Piše: A. Copf, agencije
• 24info@dnevni-list.ba
Astronomsko društvo
Orion Sarajevo, za građane
BiH danas u 5.30 sati na pla-
tou kod Vidikovca organizi-
raju promatranje jedinstve-
nog događaja - prijelaza
Venere preko Sunca.
Naime, 6. lipnja ujutro,
Sunce će za građane BiH
izaći oko 5 sati. Ovo Sunce,
međutim neće biti obično
Sunce. Ukoliko bi ga proma-
trali kroz specijalni filter ili
tamno staklo mogli bi na
njemu primijetiti tamnu
točku koja će se lagano kre-
tati prema rubu Sunčevog
diska i pri dodiru s njim
pretvoriti u tamnu kapljicu
koja će oko 7 sati napustiti
Sunce. Nije to obična točka,
nego planet Venera, kojeg
ćemo moći kratko vidjeti
zbog poravnanja Sunca,
Venere i Zemlje.
Kroz tri teleskopa
- Ova točkica nije jedna
od mnogih pjega na Suncu
koje se mogu vidjeti u zadnje
vrijeme, kako Sunce dostiže
maksimum svoje aktivnosti.
Ta točkica je planet Venera
i bit ćemo svjedoci prijelaza
Venere preko Sunca, najrje-
đeg predvidljivog astronom-
skog događaja vidljivog sa
Zemlje. Sljedeći put kada se
ovo desi neće biti nas, a vje-
rojatno ni naše djece, jer će
se ovaj događaj ponoviti tek
2117. godine, kažu iz astro-
nomskog društva Orion.
Stotinjak metara iznad mje-
sta gdje je završavala neka-
dašnja žičara na Trebeviću,
kod Vidikovca je mjesto
potpuno otvoreno ka istoku.
Tu će članovi AD Oriona
postaviti tri veća teleskopa
sa specijalnim filterima za
promatranje Su nca od kojih
će se preko jednog događaj
snimati kamerom i prikazi-
vati na monitoru.
Živimo u ravni
Za one koji dođu bit će
osigurano i više manjih fil-
tera za promatranje golim
okom i više manjih teleskopa
pomoću kojih će se meto-
dom projekcije promatrati
Kod Vidikovca u Sarajevu članovi Oriona postavit će
SADA I NIKA
Kylie Minogue
Sir EltonJohns kraljicom
Garry Barlowi Cheryl Cole Annie Lennox Masa ljudi na koncertu
59
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Djevojka Justina Biebera, glumica Selena Gomez ne
prestaje objavljivati svoje golišave fotke u kupaćim
kostimima otkako je snimila film “Spring Brea-
kers”. Tako je na Twitteru objavila slike s prijatelji-
cama s kojima je bila na tulumu na bazenu.
Jon Bon Jovi se pridružio Obami i njegovom osoblju na
putu iz Washingtona za New York. Proslavljeni rocker,
koji je proteklog desetljeća snažno podržavao Demo-
kratsku stranku, trebao bi nastupiti na predsjedničkoj
dobrotvornoj večeri u hotelu Waldorf-Astoria.
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Dijagnosticirana mu rijetka i izuzetno teška bolest histiocitoza Langerhansovih stanica
Edin Džeko će za bolesnog
Alena uplatiti 50.000 maraka
Teško oboljelom
srednjoškolcu iz Sara-
jeva, 17-godi šnjem
Alenu Masl i , koji
hitno treba na liječe-
nje u Njemačku, po -
moć će pružiti i pro-
slavljeni nogometaš
Edin Džeko.
Kako saznaje por-
tal Klix.ba, Edinova
sestra je nazvala obi-
telj Alena Masle i
kazala im da će tije-
kom dana na Alenov
račun biti uplaćeno
50.000 maraka. “Čim
dobijemo ta sredstva,
idemo u Njemačku.
Oni su obećali da ga
mogu izliječiti i mi se
nadamo najboljem”,
kazao je za ovaj portal
Alenov brat Almin. Za
liječenje u Njemačkoj
Alenu je potrebno što
hitnije sakupiti 50.000
eura. Alenova priča je
prvi put objavljena u
emisiji "Hrabri ljudi", a
nakon toga je cijeli
program Otvorene
mreže podređen pri-
kupljanju novca za
oboljelog dječaka.
Ml adom Alenu je
nedavno dijagnostici-
rana rijetka i izuzetno
teška bolest histioci-
toza Langerhansovih
stanica.
Na Malim Melodijama 13 malih izvođača
Za zlatno sunce Mostara bore
se izvođači iz cijele regije
Svojevrsni zaštitni zn ak
Mostara već 18. go dinu
predstavlja festival zabavne
glazbe Melodije Mostara
koji će se održati u četvrtak,
8. lipnja u velikoj dvorani
Hrvatskog doma hercega
Stjepana Kosače s počet-
kom u 20 sati.
Za zlatno sunce Mos -
tara borit će se izvođači iz
cijele regije: Kemal Mon-
teno i Neda Ukraden, Max
Hozić, Đorđi Peruzović,
Bojan Jambrošić, Bekrije,
Zvone Bohem i Trio gušti,
Robert Čolina, Taz&Berny,
Zvone Bohem sa Željkom
Sesvečanom i Draženom
Ćuturićem, Suzana Matu-
šan, Romeo Nikolić, Dani-
jel Jurić, Halid Muslimović
i Mr.Marc’o, Darko Domi-
jan, Sinergija, Pero Križa-
nović, grupa If &Novo
doba, Josip Ivančić, Alen
Bičević, Dado Kukić,
Andrea Paškvan, Matea
Sučić i ansambl Bracera. U
ležernijem, revijalnom dije-
lu programa nastupit će
Miki Jevremović, dok je
voditeljska uloga povjerena
Danijeli Mariji Zovko i
Snježani Delić. Natjecatelj-
ski duh u gradu na Neretvi
nastavit će se i u petak,
kada se na istom mjestu od
18 sati održavaju i male
Melodije Mostara- dječji
festival posvećen malim
umj etni ci ma vel i kog
talenta. Pod voditeljskom
palicom popularnog bh.
glumca i tv voditelja Maria
Drmaća nastupit će trina-
est malih izvođača iz BiH,
Hrvatske i Crne Gore: Ka -
rla Krtalić, Antonella Dok-
o, Erika Belle, Ena-Jelena
Milović, Nejira Idrizović,
Marta Hrkać, Ante Milić,
Isidora Petrović, Ma rija
Golemac, Adi Jusupović,
Edis Agić, Lucija Golemac
i Martina Kovač.
Pobjednik showa „Hrv-
atska traži zvijezdu“, Bojan
Jambrošić zabavljat će
publiku u revijalnom dijelu
dječjeg festivala, kao i čla-
nice baletne škole Ara-
besque iz Mostara, uz
koreografiju profesorice
Arlete Čehić.
Podsjetimo kako su
svoje prve korake upravo
na Malim Melodijama, ste-
kla neka od poznatih imena
bh scene, poput Mije Mar-
tine Barbarić, Lily Galić,
Željke Bošnjak, Ivane Ćo -
rić, Ivane Markić, Sande
Pandža i dr.
Ulaznice
Kao i ranijih, tako i ove
godine vlada velika zainte-
resiranost za ovu dvod-
nevnu festivalsku manife-
staciju koju će u publici
pratiti i brojne javne osobe,
a u tv snimci i gledatelji
BHT-a. Po cijenama od 15
maraka (balkon i parter), 50
maraka (VIP), te za dječji
festival 5 maraka, ulaznice
se mogu kupiti u Forest
lounge baru (shopping cen-
tar Orca) i Kosači, te rezer-
virati na 036/318-310.
Sunce sa Venerom.
- Iako znamo
sve o Zemlji kao
planetu koji se
kreće, najveći dio
vr emena ni smo
to ga svjesni i uglav-
nom živimo u jednoj
ravni. Rijetke su pri-
like kada čovjek može
stvarno iskusiti to da se
nalazi na nekom planetu,
koji zajedno s ostalim pla-
netima kruži oko Sunca.
Tada, gledajući Veneru, koju
neki zovu Zemljinom se -
strom, možete zamisliti
ka ko bi Zemlja izgledala
kada bi je promatrali s uda-
ljenosti, na primjer Marsa i
stvarno osjetiti naše kreta-
nje kroz svemir kao da ste se
malo izmakli s nje, rekli su iz
AD Orion, pozivajući gra-
đane da s ostatkom čovje-
čanstva dožive ono što više
nikada neće imati priliku
doživjeti. Venera je prilikom
ovakvog poravnanja u polo-
žaju kada je najbliža Zemlji
i nalazi se na udaljenosti od
nekih 50 milijuna kilome-
tara, a kako su njezine
di menzije jako sl i čne
Zemljinim (promjera od oko
12.000 km) to znači da ćemo
je tada vidjeti kao kružić
prividnog ugaonog pro-
mjera oko jedne minute.
Prijelazi Venere se dešavaju
u par ovi -
ma ta ko da
kada se desi jed -
an, slijedi drugi nakon
skoro točno osam godina,
iza toga sljedeći je tek za
105.5 ili 121.5 godina.
Ovaj tranzit nažalost
nećemo moći vidjeti tijekom
cijelog njegovog trajanja od
6 sati i 40 minuta. Za proma-
trače sa ovog dijela Zemlje
tranzit će već biti u toku
kada Sunce izađe. Iako ovu
pojavu nećemo vidjeti u cije-
losti nego njen završni dio,
valja istaknuti kako je ovo
jedinstvena prilika da vidite
prirodni fenomen.
Posjetite nas na našoj we
m.
o
o
e
o
o
v-
oj
i-
že
se
u,
a-
a.
u
m
ka
an
e tri veća teleskopa
ADA
Riječ je o
jednom od
najrjeđih predvidljivih
astronomskih doga-
đaja koje je moguće
vidjeti golim okom sa
Zemlje - tranzit Venere
Neda
Ukraden
60
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
61
Srijeda • 6. 6. 2012.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
OBAVIJEST O SMRTI
JOZO JOSIP MARIJANOVIĆ
1923. - 2012.
u utorak, 5. 6. 2012. godine u 1 sat, nakon kraće bolesti u 90. godini života, primivši sakrament kršćanske utjehe i okrjepe, blago u Gospodinu preminuo.
Pogrebna povorka kreće u srijedu, 6. 6. 2012. godine u 17 sati ispred mrtvačnice u Gornjoj Jasenici. Pokop dragog nam pokojnika bit će obavljen na
rimokatoličkom groblju Gornja Jasenica. Sveta misa zadušnica služit će se nakon pokopa.
POČIVAO U MIRU BOŽJEM!
OŽALOŠĆENI: sin Zvonko, nevjesta Gordana, zetovi Šćepo i Nemanja, sestra Štefa i zet Karlo s obitelji, nevjesta Zora s obitelji, nevjesta Branka s obitelji,
unučad Snježana, Sanja, Dajana, Goran, Josip, Šima i Josipa, obitelji Marijanović, Cvitanović, Cvetić, Vučić, Martinović, Planinić, Miljko, Soče, Krtalić,
Buhovac, Keča te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tužnim srcem i s boli u duši, ali i s vjerom i nadom u uskrsnuće i život vječni javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi
SJEĆANJE
Po dobroti ćemo te pamtiti,
s ljubavlju i poštovanjem spominjati
i u srcu zauvijek čuvati.
Supruga Slavka s djecom
SLAVKO PANDŽA
6. 6. 2007. - 6. 6. 2012.
SJEĆANJE
Kad bi naša ljubav mogla podariti život, onda bi te ona vratila u život.
POČIVALA U MIRU BOŽJEM!
Majka Mara, suprug Nikola, sin Blažo i kći Jozefina s obiteljima,
sestra Biljana, zet Senad i sestrić Dino
MIRJANE KREŠIĆ
6. 6. 2009. - 6. 6. 2012.
Danas se navršavaju tri tužne godine od prerane smrti naše drage
TV spektar
6. 6. 2012. 62
Na današnji dan:
Treći dio popularne superherojske franšize Iron Man, sa snimanjem je
započeo krajem prošlog mjeseca, a Disney je već započeo marketinšku
kampanju pustivši prvu fotografiju u medije. Na fotografiji možemo vidjeti
Tonyja Starka i različite razvojne faze njegovog popularnog oklopa. No,
iako je ovo prva službena fotografija, u posljednja smo dva tjedna imali
prilike vidjeti i neke ne tako službene fotografije.
1854. -RodioseknjiževnikAnteKovačić,autorromanaUregistraturi.
1944. -NaDanDpočelojeiskrcavanjeSaveznikauNormandijiuokviru
operacijeOverlord.
1969. -Uspostavljenajeprvainternetskaveza.
Objavljena prva fotografija trećeg Iron Mana
TV 1
HAYAT
PINK BHT 1 OBN FTV

Satelitski
programi
SPORT1 SPORTKLUB TV SA
07.00 Udri muški, jutarnji program
10.00 Obični ljudi, serija
11.00 Info top, info. program
11.10 Šopingholičarke, emisija r.
12.45 Brze pare, kviz
14.00 Kursadžije, serijal r.
14.45 Moje srce kuca za Lolu,
meksička serija
15.50 Info top, info. program
16.10 Mala nevjesta, indijska serija
17.50 Info top, centralne vijesti
18.18 Savršeno skladan svijet,
informativno kolažna emisija
18.30 City Exclusive, emisija
19.00 Mala nevjesta, indijska serija
20.15 Kukavica,indijska serija
21.00 NATO + CHICAGO= BIH?,
informativna emisija
22.00 Bračni sudija, reality emisija
23.00 Grand parada, glazbeni show
00.30 Fantom, američki film
02.15 City Exclusive, emisija r.
02.45 Grand parada, show r.
07.05 Zakon ljubavi,
igrana serija,
ep. 42/187
08.00 Vijesti
08.05 Ukradeni životi,
igrana serija, ep. 64/134 (R)
09.00 Vijesti
09.05 Strasti i intrige,
igrana serija, 71. ep. (R)
10.00 Vijesti
10.05 Kinali kar,
igrana serija, 30. ep. (R)
11.00 Vijesti
11.05 Türkan,
igrana serija, 31. ep. (R)
12.00 Vijesti plus
12.15 Odlazak u svemir,
dokumentarni serijal
13.00 Vijesti
13.05 Kapital,
biznis magazin (R)
14.00 Vijesti
14.05 Ukradeni životi,
igrana serija, ep. 65/134
15.00 Vijesti
15.05 CSI. New York,
igrana serija,
ep. 15/22 (R)
16.00 Strasti i intrige,
igrana serija, 72. ep.
17.00 Vijesti plus
17.15 Kinali kar,
igrana serija, 31. ep.
18.16 TV Jedna,
magazin za žene (R)
19.00 Dnevnik TV1
20.05 Türkan,
igrana serija, 32. ep.
21.05 CSI. Las Vegas,
igrana serija, ep. 16/22
22.00 TV Jedna,
magazin za žene (R)
22.40 VIP,
igrani film
00.15 Ponoćne vijesti
00.30 Razoreni snovi / Shattered
Dreams, igrani film
02.00 Noćni program
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Tajna Starog Mosta,
igrana serija,
164. epizoda /12/
10.00 Crtani film
10.10 Slomljena krila,
igrana serija,
30. i 31. epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor,
igrana serija, 167. epizoda
13.05 Villa Maria,
igrana serija, 119. epizoda
13.55 Robna kuća,
dokumentarni program, r.
14.45 Paralele,
vanjskopolitički magazin, r.
15.15 Vijesti
15.25 Slomljena krila,
igrana serija,
32. i 33. epizoda
17.00 Federacija danas
17.30 Tajna Starog Mosta,
igrana serija, 165. epizoda
18.25 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija /12/
Moje auto
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Svijet nogometnog
huliganstva,
dokumentarni program
21.00 Larin izbor,
igrana serija,
168. epizoda
22.00 Dnevnik 3
Financijske novosti
22.30 Historija rasizma,
dokumentarna serija,
3. epizoda
23.20 Ablaze,
amerčki igrani film /15/
01.00 Villa Maria,
igrana serija, 119. epizoda
01.45 Dnevnik 3, r.
02.15 Pregled programa za
četvrtak
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade
09.10 Kiri klaun,
animirana serija, 8/29, r.
09.15 BHT slagalica
09.40 Nema problema, r.
10.00 BHT vijesti
10.10 Ezel,
igrana serija, 111/142
11.05 Slike Japana, strana
dokumentarna serija, 15/20
11.30 Kad je svijet govorio arapski,
strana dokumentarna serija,
12.00 BHT vijesti
12.15 Djeca gangsteri u Riju,
strani dokumentarni
program, r.
13.15 Euroimpuls, magazin
13.50 Odličan, 5+,
edukativna serija
13.55 Tenis (m/ž): Grand Slam
Roland Garros, četvrtfinale,
prijenos
16.20 Kronika regija:
Hercegovina
16.50 Nogomet: U-21: Kvalifikacije
za EP 2013: BiH - San Marino,
prijenos
18.50 BH Telecom: U susret EP u
nogometu
19.00 Dnevnik 1
19.40 Jajce: 31. Pozorišne/
Kazališne igre BiH, kronika
20.00 Isadora Dankan, strani
dokumentarni program
21.00 Neriješen slučaj,
emisija o kriminalu
22.00 Dnevnik 2
22.30 TV Justice, sudska Kronika
23.00 Soko Wismar,
igrana serija, 72/117
23.45 Jajce: 31. Pozorišne/
Kazališne igre BiH,
kronika, r.
00.00 Tenis: Grand Slam Roland
Garros, pregled
00.55 Isadora Dankan, strani
dokumentarni program, r.
07.00 Oggy i žohari, crtani film
07.25 Roni Olly roni, crtani film
07.40 Anđeli i prijatelji, crtani film
07.55 Gladiators, crtani film
08.20 Roni Olly roni, crtani film
08.35 Gerald McBoing, crtani film
09.15 Ja sam tvoja sudbina (16),
indijska serija
10.05 Naša mala klinika,
domaća humoristična serija
10.55 Princ iz Bell Aira,
humoristična serija
11.20 Stol za 4,
šesta sezona, kulinarski show
11.50 Crime Time, crtani film
11.55 OBN Info,
informativni program
12.05 Ja sam tvoja sudbina (16),
indijska serija
12.55 Ljubav-vjera-nada(16),
turska serija
14.05 Ljubav bez granica (16),
latino-američka serija
15.05 SERIJA
16.10 Kismet (16), turska serija
17.10 Stol za 4, šesta sezona,
kulinarski show
17.50 Ljubav bez granica (16),
latino-američka serija
18.50 OBN Info,
informativni program
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.20 Feđa Presents,
muzička emisija
20.00 Ruža vjetrova (16),
domaća serija
21.05 SERIJA
22:05 Kismet (16), turska serija
23:05 Vox Populi
23.10 Neukrotivi bijes (16),
igrani film
01.50 OBN Info, info. program
02.00 Vox Populi
02.05 Euro liga, sportski pregled
04.20 Čuvari planeta,
dokumentarni program
05.30 Čuvari planeta,
dokumentarni program
13.30 Fudbal prijateljska: Sweden
– Serbia
15.30 Pregled sezone Premier
League
17.30 Premier League: A whole
new game
18.15 SK VIJESTI
18.30 Mobil 1 The Grid
20.00 Fudbal prijateljska: Sweden
– Serbia
22.00 CH TV: Oprostaj – Drogba
06.00 Poker
07.00 AUDI Star Talk
08.00 Teleshopping live
12.15 EP aktualnosti
14.30 Sportski kviz
17.30 Motosport - vijesti
18.00 FIFA SP
18.30 EP aktualnosti
19.45 Košarka live - Beko BBL
22.00 EP aktualnosti
00.00 Sportski klipovi
17.00 Dobre vibracije, revijalni
program, uživo
18.15 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVS
19.00 Vitaminix, program za djecu
19.02 Bo u pokretu,
program za djecu
19.25 Medo Rupert,
program za djecu
20.00 Vremeplov znanja,
dok. program
Nazli je u zatvoru. Iako joj je oduzeta sloboda,
ona je još uvijek sigurna da radi ono što je
ispravno. Svoje obrazovne aktivnosti prenosi u
krug zatvora.
Brandon je vrijedni mladić koji se sprijatelji s
Michaelom, gangsteromkojemsesviđaBrando-
nova djevojka May. Uloge: Brandon Lee, Bolo
Yeung, ReginaKent...
Charlot je udana za Jona. U početku sve izgleda
idilično, međutim, ona sve češće postaje žrtva
njegovih naglih izljiva bijesa. Uloge: Lindsay
Wagner, Michael Nouri, Georgann Johnson...
Jedini, točnije 21. po redu, nasljednik legendar-
noga superheroja Fantoma jest Kit Walker (Billy
Zane),koji semorazaputiti udaleki NewYorkkako
bi spriječiovelikuopasnost.
23:10 00:30 00:30
Vraćamse
Neukrotiv bijes Razoreni snovi Fantom
09.00 Bumba, crtani film
09.13 Nodi, crtani film
09.30 Graditelj Bob ,crtani film,
10.20 Bakugan, crtani film
11.05 Winx, crtani film
11.45 Vijesti
12.00 Slijepa ljubav, igrana serija
13.00 Kad lišće pada, igrana serija
14.00 Bandini, igrana serija
16.00 Takeshijev dvorac, TV show
16.30 Slijepa ljubav, igrana serija,
17.30 Dobar dan svima,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7, info. program
19.38 Horizonti
19.55 Kad lišće pada, igrana serija
21.00 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
22.20 Bandini, igrana serija
23.20 Recept za ubistvo,
igrani film, 1. dio
Nogomet: U-21: Kvalifikacije za EP 2013: prije-
nos. San Marino je protivnik protiv kojeg naša
mlada nogometna reprezentacija ne bi trebala
imati problema
16.50
BiH - San Marino Slomljena krila
15.25
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List" d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan
najnovije, najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice!...
Glumica Lindsay Lohan napokon je dobila filmsku ulogu i već je nakon
samo nekoliko dana snimanja uspjela završiti u svim svjetskim medijima.
Problematična Lohan utjelovila je Elizabeth Taylor u autobiografskom
filmu, a tijekom snimanja scena na brodu, Lindsay se povukla haljina s
dubokim dekolteom te joj je izvirila cijela bradavica. Iako je bila svjesna
onoga što se dogodilo, Lindsay nije reagirala.
Profesionalka Lindsay Lohan – nju ništa ne iznenađuje

MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Jutro je vaš dio današnjeg dana. Bit ćete
poletni i spremni za akciju, a kako će se
dan bližiti kraju i vaš polet će se smanji-
vati.Iakovamzvuči moždaparadoksalno,
naposluusporiteritami postići ćeteviše
nego brzinom. Pred vama je zadatak
dovršavanja poslova koje ste započeli
ranijekakobistemogli krenuti naprijed.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Slobodniji ste u izražavanju vlastitih
emocija te vam je lakše otpustiti ih
kako bi našle svoje mjesto u vašem
svijetu. Na sreću, vaša praktičnost vas
neće zaustaviti niti spriječiti u sponta-
nom zaljubljivanju koje bi vam se
moglo dogoditi.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Nakonnekolikoburnihdanakojesteimali
osjećate da je došlo vrijeme za odmor.
Mir koji tražite pronaći ćete unutar svog
domapaisključitetelefoni upaliteglazbu
kojavasopušta. Nemojtedozvoliti davas
ovo vrijeme promjena natjera lupati
glavomozidbez razloga.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Iako ste mislili da želite preuzeti glavnu
ulogu u nekim stvarima, sada se bolje
osjećate u anonimnoj ulozi. Oslobodite
se osjećaja krivnje što niste u mogućno-
sti održati ritam koji ste si jučer zadali
jer i danas ste dovoljno produktivni.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Vašaenergijanejenjavapasteunapasti
prihvatiti više posla nego što ga možete
odraditi. Pripazite na to jer biste mogli
razočarati nekoga tko vam vjeruje.
Postoji mogućnostdaćetesepotrošiti na
bezveznimstvarima koje nemajunekog
većeg značenja za budućnost. Najbolji
savjet vamjefleksibilnost.
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Čini vam se da je situacija s osjećajima
došladogrla, avi nemožeteništaučiniti
potompitanju. Sjednitei pustiteih, tako
ćevamolakšati teret koji osjećate. Jutar-
nja borba s osjećajima mogla bi završiti
na krivommjestu, a tosi ne želite dopu-
stiti. Poslušajte tihi glasić u sebi koji vas
kaoi običnovodi pravimputem.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Smetat će vas sve i u svemu ćete vidjeti
nešto protiv vas. Naglašena potreba za
jasnoćomunutar veze u kojoj se nalazite
moževamdonijeti i dobroi loše. Ispitajte
sve što vas muči i postavite jasan cilj
prema kojem ćete ići, jedino tako ćete
pronaći mir koji je potreban kako biste
razriješili dvojbe.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Danas ćete biti vrckavi i nemirni te se
nećete moći dugo zadržati na jednom
mjestu. Popodne će vas obuzeti lijepi
osjećaji kojenećetemoći opisati. Bit ćete
zadovoljni sobomi svojimpostignućima,
a što je najbolje od svega, nećete se
uopćemorati truditi okonjih.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Danas biste se mogli ljutiti na kolege s
posla jer će vamse činiti kao da ništa što
vi govoritenedopiredonjih. Osjećat ćete
se kao da netko namjerno izbjegava raz-
govor s vama. Imate potrebu i želju za
nekimbliskimkojebistemoglipovjeritisve
štovas muči, ali istovremenovas jestrah
odgubitkaslobode.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Vizija vaših osjećaja jasnija vamje nego
ikad. No, tu je i upozorenje da najprije
obavite sve svoje obveze kako ne biste
platili cijenu zabave više nego što želite.
Ako ste u vezi, budite potpuno iskreni i
otvoreni prema partneru jer čak i male
tajne u ovo vrijeme mogu poprilično
pokvariti odnose.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Danas vam ništa neće moći stati na put.
Čak i ozbiljnije prepreke koje bi mogle
iskrsnuti, samo će vas malo usporiti, ali
nei zaustaviti. Ipak, pripazite na vlastitu
tvrdoglavost. Neke stvari ni danas nisu
moguće, jerjednostavnonisuostvarive!
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Danas je za vas najbolje već ujutro pitati
prijatelja ili partnera da vam pomogne
osmisliti dnevni raspored. Toliko ste
opterećeni uzadnjevrijemedavišeniste
u stanju sjetiti se ni onih važnijih stvari
kojemorateobaviti.
RTL
HRT 2 NOVA
06.40 Moć sudbine, telenovela
07.25 Teletubbies, animirana serija
07.50 Mala Tv
--.-- TV vrtić
--.-- Crtani film
--.-- EBU drama za djecu (R)
08.20 Fantastični prijatelji,
serija za djecu (7/13)
08.45 H2O Uz malo vode! 1, serija
za mlade (20/26)
--.-- Školski sat
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora
13.30 Norman Rockwell’s Breaking
Home Ties, američki film
15.05 Degrassi High VI-XI,
serija za mlade
15.30 Olujni svijet,
serija za mlade (21/26)
15.55 Školski sat
16.40 Mala Tv.
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Crtani film
--.-- EBU drama za djecu
17.10 Ljubav u zaleđu, telenovela
18.00 Regionalni dnevnik
18.20 Županijska panorama
18.30 90210 (1), serija (3/24)
19.15 Teletubbies, animirana serija
19.40 Glazba, glazba:..
20.00 In medias res
20.50 Spašavanje vojnika Ryana,
američki film (12)
23.35 Zakon i red: Zločinačke
nakane 5, serija (12) (15/22)
00.20 U uredu 5,
humoristična serija (25/28)
00.45 Hrvatske utakmice na EP - EP
2008.: Hrvatska - Poljska,
snimka
01.30 Retrovizor: Uvijek je sunčano
u Philadelphiji 5,
humoristična serija (12)
01.55 Retrovizor: Vjeruj mi, serija)
02.40 Retrovizor: Dodir života i
smrti 2, serija (12) (8/13)
03.25 Noćni glazbeni program:
Glazbeni spotovi
HRT 1
07.50 Beba Felix, crtana serija
09.40 Strasti Orijenta, serija R
10.40 Walker, teksaški rendžer,
serija R
12.40 IN magazin R
13.30 Larin izbor, serija R
14.30 Walker, teksaški rendžer,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad lišće pada, serija
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Strasti Orijenta, serija
21.00 Larin izbor, serija
22.05 Večernje vijesti
22.25 28 dana, igrani film (12)
00.25 Ljubav u četrdesetoj,
igrani film R
01.55 Demoni, serija
02.45 Seinfeld, serija
14.00 Crash Canyon (R) 103
14.50 Caged (P) 107
15.40 Made (P) 1174
16.30 Real World. New Orleans (P)
2410
17.20 MTV 2012 Movie Awards
Directors Cut
19.00 Biggest!Hottest!Loudest!
19.40 Jukebox (P)
21.00 Top 20
22.00 Ridiculousness (R) 116
18.30 Ludi znanstvenik:
Kosačica-lebdjelica
19.00 Šaptač psima: Maya,
Churchill, Bubba i Garrett
19.55 Megagrađevine
21.00 Najbolje od forenzike:
Balistika
21.55 Ludi znanstvenik:
Šokantni leteći stroj
22.20 Ludi znanstvenik:
Ljudska vodena raketa
Dok se ekipa priprema za veliku utrku Divljeg
Plamena na Sandpiper Classicu, Tina Sharp
poziva snimateljsku ekipu kako bi zabilježili
njezino treniranje na ranču Raintree.
Gol Hati i Makyn narede Flis da ih nauči voziti
Olujnoga jahača. Flis pristane jer shvati da je to
prilika da locira Ogeeja - pod uvjetom da on ima
dovoljno energije da aktivira signal.
Oguz seupleo u odnosezbogkojih bi ugrozio čak
i vlastito dijete. To povećava Lejline sumnje u
budućnost.Nedžla je nakon oštre zime s Alijem
Sarperom stupila na prag proljeća.
09.05 15.30 18.05
Divlji Plamen Olujni svijet Kad lišće pada
Najtočniji
dnevni pregled
programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755, 719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
Tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)
Direktor: Mirjana Rašić,
Izvršni direktor: Vlatko Menix,
Izvršni direktor: Mateo Jurčić,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Urednici: Mensur Osmović, Predrag Zvijerac,
Arijana Beus, Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Biznis: Marija Šagolj,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotograf: Miro Zovko
06.55 Dragon Ball Z, animirani film
07.45 PopPixie, crtani film
08.10 Cobra 11, akcijska serija
10.25 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.43 Kuhar i pol, kulinarski show
11.00 Večera za 5, lifestyle emisija
11.55 Vatreno nebo, telenovela
13.10 Ruža vjetrova, dramska serija
15.00 Cobra 11, akcijska serija
15.55 Cobra 11, akcijska serija
16.55 RTL 5 do 5, Info. emisija
17.10 Večera za 5, lifestyle emisija
17.58 Kuhar i pol, kulinarski show
18.05 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas, info. emisija
19.05 Krv nije voda, serija
20.00 Ruža vjetrova, dramska serija
21.00 CSI: NY, kriminalistička serija
22.45 CSI: NY, kriminalistička serija
23.45 RTL Vijesti, info. emisija
00.00 Javne tajne, zabavni
00.50 Mentalist, kriminalistička
dramska serija
01.40 Astro show, show
02.40 Mentalist, dramska serija
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 Divlji Plamen 1, serija (12/13)
09.50 Vijesti iz kulture
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Tvorci promjene 2. Culture as
a Resource for Sustainable
development, dokumentarna
serija (7/10)
11.10 Mjesto pod suncem - ostati ili
otići 5, dokumentarna serija
12.00 Dnevnik
12.14 TV kalendar
12.30 Moć sudbine, telenovela
13.15 Dr. Oz, talk show (126)
14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.10 Riječ i život: Vjera i sport na
velikim natjecanjima,
religijska emisija
14.40 Alpe Dunav Jadran
15.15 Ponos Ratkajevih, TV serija
16.05 Gorski liječnik 2, serija (2/13)
16.50 TV kalendar (R)
17.00 Vijesti u pet
17.22 Hrvatska uživo
18.20 8. kat: Hrvatska - obećana
zemlja, talk-show(R)
19.10 20pet, kviz
19.20 Loto 7/39
19.30 Dnevnik
20.12 Misija: Zajedno
21.05 Paralele
21.40 Otvoreno
22.30 Dnevnik 3
22.55 Vijesti iz kulture
23.05 Drugi format
23.55 Putem europskih fondova
00.10 Vrijeme je za jazz
01.10 In medias res
01.55 Zakon i red: Zločinačke
nakane 5, serija (12) (15/22)
02.35 Dr. Oz, talk show (126)
03.15 Skica za portret
Svake srijede i subote na 16 strana
m
a
li o
g
la
sn
ik
Besplatni
k
u
p
e
n
z
a
e
b
j a
v
u Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad:
Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
Dnevni
list
Iskoristite mogućnost da brzo i jednostavno dođete do Vašeg
primjerka Dnevnog lista. Ako se pretplatite, mi ćemo Vam
svako jutro dostaviti najnoviji primjerak Dnevnog lista na Vašu
adresu – besplatno. Svaki dan Dnevni list piše o aktualnim
novostima iz unutarnje i vanjske politike, biznisa, kulture,
sporta, s bezbrojnim prilozima i preglednim odgovorima na sva
aktualna društvena pitanja. Uštedite Vaše vrijeme i
izaberite jednu od sljedećih mogućnosti pretplate:
• pretplata na jedan mjesec 30,00 KM
• pretplata na tri mjeseca 90,00 KM
• pretplata na šest mjeseci 180,00 KM
• pretplata na jednu godinu 360,00 KM
PRIJAVA ZA PRETPLATU
1. INFORMACIJE O PRETPLATNIKU
Najobuhvatniji
mali oglasnik
POSAO ponuda
POSAO potražnja
PONUDA
intelektualne
usluge
PONUDA zanatske
usluge
PONUDA razne
usluge
KUĆE ponuda
KUĆE
iznajmljivanje
KUĆE unajmljivanje
STANOVI prodaja
STANOVI kupnja
STANOVI zamjena
STANOVI
iznajmljivanje
STANOVI
unajmljivanje
ZEMLJIŠTA ponuda
POSL. PROSTORI
prodaja
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje
AUTOMOBILI
AUTOMOBILI
razna vozila
AUTOMOBILI
autodijelovi
MOTOCIKLI ponuda
MOBITELI ponuda
INF. OPREMA
ponuda
ŽIVOTINJE ponuda
potražnja
NAMJEŠTAJ
ponuda
RAZNA OPREMA
ponuda
ALATI I STROJEVI
ponuda
GLAZBENA
OPREMA
ponuda
RAZNO ponuda
Svoje SMS male oglase možete
slati i na sljedeći broj:
091/610-102
na kioscim
a
GODINU DANA
(360 DANA) 540,00
POLA GODINE
(180 DANA) 270,00
3 MJESECA
( 90 DANA) 135,00
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se
dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja
Hercegovina, hrvatska gruda nam sveta već tisuć ljeta. Nedam te
nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve, kamen i vino
Hercegovina u srcu
Do
dij
He
nik
H
DANAS PRILOG
stihovi: Željko Kozina, glazba: Ranko Boban
Podaci FMZ BiH
Vremenska prognoza za 6. 6. 2012.
Podaci FMZ BiH
Sarajevo 24
o
C
Mostar 26
o
C
Ljubuški 24
o
C
Banja Luka 24
o
C
Tuzla 24
o
C
Zenica 22
o
C
Bihać 24
o
C
Livno 20
o
C
Jajce 22
o
C
Temperature
po gradovima
u Bosni i Hercegovini
Mostar
BanjaLuka
Tuzla
Zenica
Jajce
Ljubuški
Bihać
Sarajevo
Američka grupacija “Boston Consulting”
Rusija među liderima po broju ultrabogatih ljudi
MOSKVA - Nalazi ame-
ričke grupacije “Boston Con-
sulting” (BCG) pokazuju da
je Rusija jedan od lidera u
svijetu po brzini uvećanja
bogatstva u 2011. godini, kao
i po broju ultrabogatih ljudi.
Ultrabogati stanovnici na
planetu Zemlji i dalje uglav-
nom žive u Sjevernoj Americi
i Europi. Tako prvu trojku
zemalja po broju multimiliju-
naša, s ukupnim imetkom
većim od 100 milijuna dolara,
predvode SAD, Velika Brita-
nija te Njemačka. No, toj je
trojci sve teže održati se na
pijedestalu, budući da se zbog
dužničke krize u razvijenim
zemljama Zapada broj ultra-
bogataša ne uvećava.
Gospodarski rast
Naprotiv, njihov se broj u
SAD-u smanjuje, stoji u naj-
novijem godišnjem izvješću
BCG-a o svjetskom bogat-
stvu. Rusija je na toj listi zau-
zima četvrto mjesto te, u
godinu dana, bilježi ogroman
skok za šest mjesta, objav-
ljeno je na internet strani
Finmarket.ru. Po brzini pove-
ćanja bogatstva, Rusija je
također među liderima te
zauzi ma drugo mjesto,
odmah iza Indije. Bogatstvo
Rusa je prošle godine uve-
ćano za 21,4 posto te vrijedi
1,3 bilijuna dolara, od čega
više od 500 milijardi dolara,
odnosno blizu trećina tog
bogatstva, pripada ultrabo-
gatim domaćinstvima. BCG
je ukupno bogatstvo proma-
trao kao zbroj aktiva pod
upravom fizičkih osoba, a
ispitivanjem su bile obuhva-
ćene 63 zemlje koje sudjeluju
s 98 posto u ukupnom svjet-
skom bruto domaćem proi-
zvodu. Stručnjaci “Boston
Consultinga” smatraju da će
svjetski ultrabogataši, koji
imaju dovoljno novca da ga
daju na upravljanje banka-
rima i investicijskim tvrt-
kama, i dalje uvećavati svoj
imetak, pri čemu će glavni
pokretač rasta bogatstva
idućih godina biti zemlje u
naglom usponu.
Razvijene zemlje su tije-
kom 2011. smanjile svoj udio
u svjetskom bogatstvu za
jedan posto, dok su tržišta u
usponu (istočna Azija bez
Japana, Latinska Amerika,
Bliski istok, Afrika) taj udio
povećala za 10 posto. Unatoč
ekonomskoj krizi, dolarskih
milijunaša u svijetu sve je
više.
Bogatstvopokućanstvima
Približno 40 posto svjet-
skog bogatstva protekle je
godine bilo skoncentrirano u
svega 0,9 posto kućanstava,
dok je broj kućanstava-miliju-
naša porastao na 12,6 milijuna
s 11 milijuna zabilježenih u
pretkriznoj 2008. godini. Naj-
veća koncentracija milijunaša
je u Singapuru (17 posto uku-
pnog broja stanovnika), Ka taru
(14,3 posto), Kuvajtu (11,8
posto) i Švicarskoj (9,5 psoto).
U velikim zemljama s gospo-
darstvima u brzom usponu,
glavnom pokretaču rasta svjet-
skog bogatstva tijekom sljede-
ćih godina, osobni imetak će do
2016. rasti po godišnjoj stopi od
4-5 posto i dostići 150 bilijuna
dolara. Od toga će 40 bilijuna
pripadati ultrabogatašima u
azijsko-tihooceanskoj regiji bez
Japana, što je više no u zapad-
noj i istočnoj Europi zajedno. Za
istočnu Europu u cjelini, BCG
prognozira prosječan godišnji
rast bogatstva do 2016. od devet
posto, čime će udio te regije u
svjetskom bogatstvu porasti s
1,5 na 1,9 posto.
Crnački par dobio
bebu bijele puti
Rijedak slučaj albinizma
RIM - Novopečeni otac iz Nigerije
bio je uvjeren da ga je supruga
prevarila kada je rodila bebu
bijele kože. Liječnici su ga jedva
uvjerili da se radi o slučaju albi-
nizma. Nigerijski par koji živi u
Palermu na Siciliji, nedavno je
dobio bebu, a otac djeteta bio je
poprilično bijesan kada je vidio
da njegovo dijete ima bijelu kožu,
crvenkastu kosu i svijetle oči.
Liječnici su pojasnili kako sluča-
jevi albinizma kod crnaca nisu
uobičajeni, ali nisu ni tako rijetki.
Prema njihovim riječima, jedno
od 14.000 djece crnaca bude
albino.
Sarajevo
Jedan od pionira televizijskog stvara-
laštva u BiH Vojislav Milašević premi-
nuo je jučer u 80. godini u Sarajevu.
Milašević je rođen u Cetinju, a u
Sarajevo je došao na studij filozofije.
Profesionalnu karijeru započeo je kao
pomoćni režiser u Narodnom pozori-
štu u Sarajevu, a u “Bosna-filmu” je
radio kao tonski montažer. Ljubitelji
malih ekrana će ga pamtiti po dječjem
serijalu “Djetinjstvo mladosti” te seri-
jalima “Priče iz fabrike - 800 žena” i
“Viza za budućnost”. Po svojoj želji, bit
će pokopan u krugu obitelji 8. lipnja
na gradskom groblju Vlakovo kod
Sarajeva.
Preminuo
redatelj Vojislav
Mili Milašević

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful