Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni, Câmpeni şi Lupăria, comuna Prăjeni

, judeţul Botoşani

Caiet de sarcini Captare prin drenuri
Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execuţiei, execuţia, verificarea şi recepţia lucrărilor aferente captării prin dren. Prin proiect se propune executarea a 100 m extindere la captarea prin dren existentă – front captare Şipoţel şi execuţia unui dren nou, în acelaşi front de captare, în lungime de 100 m. La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele reglementări: I22-99- Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor STAS 1629/3-82 – Captarea apelor subterane prin drenuri STAS 6819-97- Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie STAS 2250-1973/2:1989- Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru. Maxime admisibile SR 4163/1-95- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare SR 4163/3-96- Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare SR 8591-97-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare STAS 6054-97-Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ Legea 10-1995-Legea privind calitatea în construcţii cu toate modificările şi completările ulterioare HG 273-1994-privind aprobarea Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnică a construcţiei Legea 50-1991-Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi completările aferente. Măsuri generale de protecţie a muncii În timpul executării drenurilor de captare, se vor respecta normele generale şi specifice de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele:
Beneficiar: Comuna Prăjeni
Pag. 1 din 7

Norme specifice hidroedilitare. comuna Prăjeni. Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii. Măsuri P. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii. al prevenirii incendiilor sau al exploziilor. Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative. executantul şi beneficiarul urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii. Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de securitate a muncii care vor trebui să fie aduse la cunoştinţă. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. tuturor persoanelor implicate în execuţia sau exploatarea lucrărilor proiectate. Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate atât ziua cât şi noaptea prin indicatoare de circulaţie sau tăbliţe indicatoare de securitate. reglementate prin prevederile dispoziţiilor legale în vigoare sau apărute ca necesare în funcţie de situaţia concretă din timpul execuţiei sau al exploatării lucrărilor proiectate. judeţul Botoşani Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor prevăzute în obiectivul de investiţie proiectat. pe timpul execuţiei şi al exploatării lucrărilor proiectate. elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. de marcaje.I.).Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă.S. bariere. prin mijloace adecvate (împrejmuiri. pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autorităţile locale de specialitate. se vor lua toate măsurile necesare de protecţie împotriva posibilităţii izbucnirii unui eventual incendiu. a semnelor convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. de mijloace de protecţie adecvate sau alte atenţionări speciale de protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al protecţiei muncii. al siguranţei circulaţiei. ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul execuţiei sau exploatării. de siguranţa circulaţiei şi de PSI. etc.în cazul cablurilor electrice subterane. Câmpeni şi Lupăria. brăţări colorate . Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atenţionări speciale. prin instructaje întocmite periodic. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (cuprinse în normele specifice) care reglementează prevederea de indicatoare. 2 din 7 . executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele şi mijloacele de protecţie sau de atenţionare adecvate şi vor executa toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare precum şi cele pentru identificarea în viitor a reţelelor subterane proiectate şi executate. de protecţie a muncii pentru construcţii Protecţia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice. balustrade. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare.

inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. precum şi a legislaţiei. 3 din 7 . Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. Generalităţi Dispoziţii generale pentru executant Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. menţionate în borderou. se vor lua începând încă din faza de şantier. diametre. Pe timpul execuţiei lucrărilor de foraj se vor lua toate măsurile specifice PSI folosite de sondori în aşa fel încât să se evite o eventuală aprindere a gazelor de sondă la apariţia acestora. Nu se va permite folosirea de flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile şi inflamabile. executantul va desfăşura următoarele activităţi: Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. I. adâncimea de pozare. Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar. Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier. Va sigura forţa de muncă şi mijloacele mecanizate necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite. Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului.S. pat de material.I. comuna Prăjeni. În cadrul măsurilor PSI se vor monta plăcuţe şi panouri avertizoare prin care se va interzice folosirea focului deschis şi fumatul în apropierea materialelor inflamabile. pante. astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate. Toate materialele combustibile şi inflamabile vor fi îngrădite şi amplasate la distanţe corespunzătoare de construcţiile existente. Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. la punctul de lucru. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere. montaj. Câmpeni şi Lupăria. etc. cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect. în acest scop toate materialele combustibile vor fi depozitate în aşa fel încât să nu constituie o sursă de incendiu. pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice.). întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective.Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă. judeţul Botoşani Măsuri specifice P. În timpul execuţiei: Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare.

etc. 4 din 7 . Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente. Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei. participarea conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor. efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante. beneficiarul. Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei. punere în funcţiune sau alte situaţii. Informaţiile minime care trebuie să se desprindă clar din proiect se vor referi la stratificaţia terenului pe amplasament. vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. comuna Prăjeni. prin dirigintele de şantier. executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului. documentele care atestă calitatea materialelor. celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren. precum şi a corespondenţei dintre acestea. exactitatea elementelor principale (lungimi. Dispoziţii generale pentru beneficiar Beneficiarului. Câmpeni şi Lupăria. Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie.Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă. Natura terenului Constructorul trebuie să cunoască situaţia geotehnică a amplasamentului. Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice. judeţul Botoşani Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse. În caz contrar.). nivelul şi Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: trasare reţele. II. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. prin dirigintele de şantier. va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor. instalaţiilor. caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor. trasee. îi revin următoarele sarcini: Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate. Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic. în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări. Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului. diametre.

Drenul se va proteja cu un filtru invers. împreună cu proiectantul vor preda către executant. Beneficiarul lucrării. Pozarea tuburilor de drenaj se va face pe un strat de nisipcare permite rezemarea continuă şi aşezarea la cota şi cu panta prescrisă prin proiect. are rolul de a preveni colmatarea drenului şi implicit de a asigura calitatea apei captate. Executarea drenurilor Captarile prin drenuri nevizitabile. Odată amplasamentul predat. amplasamentele celor 2 foraje care urmează să fie executate. executantul are obligaţia de a materializa pe teren acest amplasament prin pichetare cu ţăruşi. Elementele drenului: Tuburi de drenare şi transport Învelişul filtrant al tuburilor de drenare Ecrane de izolare ale pânzei captate Cămine de control. după cum urmează: Membrană geotextilă neţesută – aşezată chiar la suprafaţa tubului de drenare. în sarcina acestuia intră şi responsabilitatea protejării picheţilor care materializează amplsamentele primite. ale acestuia.verbal semnat de toţi deţinătorii de reţele subterane din care să rezulte că pe amplsament nu există reţele subterane. judeţul Botoşani agresivitatea apei subterane. variaţiile posibile coeficienţii de permeabilitate ale diferitelor straturi. Strat de pietriş grosier. format din mai multe straturi. Prevederi generale privind drenurile Drenurile sunt construcţii cu rolul de a capta apa subterană dintr-o formaţiune geologică şi de a o transporta până la un cămin colector. sort 50-70 mm Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. Se va întocmi un proces. iar suprafaţa netedă asigurătransportul apei captate. Tuburile de drenare se pozează cu panta către puţul colector.Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă. Trasarea lucrărilor pe teren Înainte de predarea amplasamentului către executant. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. Orificiile sunt evazate spre interior. Câmpeni şi Lupăria. 5 din 7 . Tuburile sunt perforate la partea superioară pe ½ sau ¾ din perimetru pentru a permite captarea apei. III. benefiaciarul va trebui să elibereze terenul de orice sarcini. comuna Prăjeni. pe baza unui Proces Verbal. IV. se realizează din tuburi circulare perforate din PVC. V.

Pe drenul de captare se prevăd cămine de vizitare (control) la maxim 50 m distanţă cu un depozit pentru nisipul antrenat de apă. atunci acestea vor fi confecţionate din beton armat.Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă. Se recomandă utilizarea materialelor granulare din balastare. Protejarea drenului se va realiza cu geomembrană care se va încastra în pereţii tranşeei . Sprijinirile pereţilor săpăturii se demontează treptat de jos în sus pe măsura realizării umpluturii. 0.3 m de fiecare parte.0 m lăţime la fiecare 2m înălţime.5÷1. Grosimea fiecărui strat din materiale granulare este de cca. cu condiţia asigurării stabilităţii săpăturilor pe toată durata execuţiei lucrărilor. evitând impurificarea drenului. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. înclinarea taluzurilor şi lăţimea bornelor se adoptă în funcţie de natura terenului.0 m şi adâncimi variabile în funcţie de profilul drenului. cu filete şi şpraiţuri (numai reglabile). În profil transversal folia de geomembrană va avea pante spre laturile tranşeei. Se prevăd: 2 cămine de control pe extinderea drenului existent 2 cămine de control şi un puţ colector pe drenul nou. judeţul Botoşani Strat de pietriş mijlociu. Constructorul poate aduce modificări elementelor de mai sus. Primele două straturi (membrana geotextilă şi stratul de pietriş grosier) se aşează manual în jurul tubului de drenaj pentru realizarea formei şi dimensiunii prescrise în proiect. Se va urmări să nu rămână nicio piesă de lemn care ar putea putrezi şi altera calitatea apei captate. Cu taluz înclinat. Căminele for avea secţiune pătrată cu latura de 1. comuna Prăjeni. Săpăturile se execută obligatoriu cu sprijiniri: Cu taluz vertical cu pereţi sprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici. sort 20-30 mm Membrană geocompozită Grosimea filtrului invers va depăşi nivelul minim al apei subterane. 6 din 7 . Câmpeni şi Lupăria.30 cm. pe ambele părţi. Materialele utilizate pentru realizarea filtrului invers nu vor obţinute prin concasare pentru a nu afecta structura drenului. de regulă cu borne de 0. Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. În cazul în care tehnologia aleasă impune folosirea unor şpraiţuri pierdute care rămân în operă. Următoarele straturi pot fi aşezate manual sau mecanic în funcţie de condiţiile locale şi mijloacele tehnice ale contructorului. orizontali sau verticali. sort 30-50 mm Strat de pietriş mărgăritar.

Căminele şi puţul colector se vor ridica cu minimum 50 cm deasupra solului. Delia Demian Beneficiar: Comuna Prăjeni Pag. Detalii privind construcţia căminelor de control şi a puţului colector se regăsesc în caietul de sarcini Construcţii şi reabilitări construcţii existente. comuna Prăjeni.Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă. ing. canalizare şi epurare ape uzate în satele Prăjeni. Întocmit. Câmpeni şi Lupăria.0 m. judeţul Botoşani Puţul colector va avea secţiunea circulată cu diametrul 3. Radierul căminelor de control va fi coborât cu 40 cm sub nivelul radierului tuburilor de drenaj astfel încât suspensile solide antrenate din stratul acvifer natural să fie reţinute prin sedimentare.dipl. 7 din 7 .0 m şi adâncimea de 6.