You are on page 1of 2

List do Rzymian 1.Czas i miejsce napisania listu a.Korynt, koniec trzeciej podry misyjnej 57/58r. 2.

List pisa Tercjusz 3.Dostarczycielka Febe - chrzecijanka z portu Kenchry 4.Powody napisania listu a.Zapowiada wizyt P. b.Proba o pomoc w organizacji wyprawy do Hiszpanii 5.P. Nie zakada wsplnoty w Rzymie 6.Tematy poruszane w licie a.Sposb usprawiedliwienia i.Tj., dziaania Boego, przez ktrego czowiek staje si sprawiedliwy, wity b.Powoanie wszystkich ludzi do wiary i zbawienia c.Stosunek aski do natury d.Grzech pierworodny e.Istota wolnoci chrzecijaskiej f.Szlachetny liberalizm we wspyciu w Kociele g.Rola ydw wobec Objawienia w obu przymierzach 7.Due urozmaicenie stosowanych gatunkw literackich a.Hymny, diatryby, argumenty rabinistyczne 8."Sprawiedliwy y bdzie dziki wierze" - Habakuk a.Sprawiedliwo Boa niesie zbawienie tym, ktrzy zawierz Boym obietnicom 9.Niewidzialne przymioty Boga - wiekuista potga oraz bstwo staj si widzialne przez Jego dziea 10."Odda kademu wedug uczynkw Jego" - Psalmy, Hiob, Syrach, Jeremiasz 11.Gdy poganie idc za natura, czyni to, co Prawo nakazuje a.Natura - gos sumienia 12."Z waszej przyczyny poganie bluni imieniu Boga" - Izajasz, Ezechiel a.Poganie le osdzaj Boga na podstawie czynw Jego czcicieli 13.Obrzezanie posiada warto, jeli zachowujesz Prawo 14.ydem nie jest ten, ktry nim jest na zewntrz, ani obrzezanie nie jest to, ktre jest widoczne na ciele, ale prawdziwym ydem jest ten, kto jest nim wewntrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie za wedug litery 15.Poytek z obrzezania: zostay im powierzone sowa Boe 16."Aby si okaza sprawiedliwy w sowach Twoich i odnis zwycistwo, kiedy Ci sdz" - Psalmy 17."Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szuka Boga, wszyscy zboczyli, zepsuli si nie ma takiego, co dobrze czyni, grobem jest ich gardo, jzykiem knuj zdrad, jad miji pod wargami, usta pene przeklestw, droga pokoju im nieznana, bojani Boej nie maj przed oczami" - Psalmy, Izajasz - Temat: Fakt grzesznoci ludzi 18.Przez Prawo wiksza jest tylko znajomo grzechu 19.Czowiek osiga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezalenie od uczynkw wymaganych przez Prawo 20."Uwierzy Abraham Bogu i zostao mu to policzone za sprawiedliwo" - Rodzaju a.Zosta usprawiedliwiony przez wiar, przed obrzezaniem b.Otrzyma "znak obrzezania" jako piecz c.Mia wtedy prawie 100 lat d.Sta si ojcem nieobrzezanych i."Uczyniem ci ojcem wielu narodw" - Rodzaju 21."Bogosawieni ci, ktrych nieprawoci zostay odpuszczone i ktrych grzechy zostay zakryte. Bogosawiony m, ktremu Pan nie liczy grzechu." - Psalmy 22.Obietnica dana Abrahamowi nie zostaa uzaleniona od wypeniania Prawa, ale od sprawiedliwoci uzyskanej przez wiar. 23.Jezus "zosta wydany za nasze grzechy" - Izajasz a.Negatywna strona Odkupienia - mier Jezusa gadzca grzechy b.Pozytywna - zmartwychwstanie, ktre darzy odkupionych nowym yciem chwalebnego Chrystusa 24.Uciski => Wytrwao => Cnota => Nadzieja 25.Nadzieja zawie nie moe, poniewa mio Boa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha witego, ktry zosta nam dany. 26.In quo - w ktrym 27.Sobr Trydencki! 28.Dlatego te, jak przez jednego czowieka grzech wszed do wiata, a przez grzech mier i w ten sposb mier

przesza na wszystkich ludzi, poniewa wszyscy zgrzeszyli... a.Zdefiniowany przez Sobr Trydencki jako nauka o grzechu pierworodnym b.... tak dziki drugiemu Adamowi, Jezusowi Chrystusowi, czowiek dwign si z niej uzyskujc usprawiedliwienie i drog do zbawienia 29.Kto bowiem umar, zosta wyzwolony z grzechu - mier cielesna koczy moliwo grzeszenia 30.Prawo podnieca grzech, ktry prowadzi do mierci a.Personifikacje Grzechu, Prawa i mierci b."Nie podaj" - Wyjcia, Powtrzonego Prawa 31.Umysem su Prawu Boemu, ciaem - prawu grzechu 32.Nie otrzymalicie ducha niewoli, ale Ducha przybrania za synw, w ktrym moemy woa Abba, Ojcze! 33.Tych, ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa - tych te usprawiedliwi - tych te obdarzy chwa 34.Jeeli Bg z nami, kt przeciw nam? 35.Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, przeladowanie, gd, nago, niebezpieczestwo, czy miecz? 36."Z powodu Ciebie zabijaj nas przez cay dzie, uwaaj nas za owce na rze przeznaczone" - Psalmy 37.Nie zdoa nas odczy od mioci Boga: ani mier, ani ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani Moce, ani co jest wysoka, ani co gboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie a.Wysoko, gboko - istoty duchowe zamieszkujce sfery niebieskie, czy podziemne, albo ywioy kosmosu 38.W tym czasie, w ktrym Sara bya w ciy, Rebeka pocza blinita Jakuba i Ezawa 39."Ja wywiadcz ask, komu chc wywiadczy, i oka miosierdzie temu, komu je chc okaza" - Wyjcia 40."Nazw "lud nie mj" - moim ludem, i "nie umiowan" - umiowan. I stanie si w miejscu, gdzie im wiedziano: "Wy nie jestecie moim ludem" tam bd nazywa ich synami Boga ywego" - Ozeasz 41."Oto kad na Syjonie kamie obrazy i ska potknicia si, a kto wierzy w niego, nie bdzie zawstydzony" - Izajasz 42."Sowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim" - Powtrzonego Prawa a.Sowo wiary 43.Jeeli ustami swoimi wyznasz Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, e Bg Go wskrzesi z martwych osigniesz zbawienie 44."aden, kto wierzy w niego nie bdzie zawiedziony" - Izajasz 45."Starajcie si dobrze czyni wszystkim ludziom" - Przysw 46."Na moje ycie - mwi Pan - przede Mn zegnie si wszelki kolano, a kady jzyk wielbi bdzie Boga" - Izajasz 47.Krlestwo Boe to nie sprawa tego, co si je i pije, ale to sprawiedliwo, pokj i rado w Duchu witym 48.Wszystko, co nie jest zgodne z przekonaniem jest grzechem 49."Dlatego oddawa Ci bd cze midzy poganami i piewa imieniu Twojemu" - Psalmy, 2 Samuela 50.Bg, dawca nadzieji, niech wam udzieli peni radoci i pokoju w wierze, abycie moc Ducha witego byli bogaci w nadziej 51.P. Gosi E. Od Jeruzalem, a po Iliri, tam gdzie imi Chrystusa nie byo jeszcze znane, aby nie budowa na fundamencie pooonym przez kogo innego 52."Ci, ktrym o Nim nie mwiono, zobacz Go i ci, ktrzy o Nim nie syszeli, poznaj Go." - Izajasz 53.P. Chce wyruszy do Hiszpanii, w drodze odwiedzi Rzymian. Teraz wyrusza do Jeruzalem, ze skadkami z Macedonii i Achaji 54.Febe - diakonisa Kocioa w Kenchrach 55.Pozdrowienia dla: Pryski, Akwili, Epeneta (Efez, pierwocina), Marii, Andronika, Juniasa, Ampliata, Urbana, Stachysa, Apellesa, Arystobula, Herodiona (Cylicja), Narcyza, Tryfeny, Tryfozy, Persydii, Rufusa (i matk), Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patroby, Hermasa, Filologa, Julii, Nereusza, Olimpasa, 56.Pozdrowienia od: Tymoteusza, Lucjusza, Jazona, Sozypatera, Tercusza (pisa list), Gajusa, Erasta (skarbnik miasta), Kwartusa 57.Doksologia - w rnych miejscach listu, lub jej brak (wpywy marcjonickie) a.w Kociele katolickim krtka modlitwa wychwalajca Boga; czsta jako zakoczenie modlitwy w Nowym Testamencie i w liturgii chrzecijaskiej.