You are on page 1of 5

Kertas 1

Sahaer"latqgr;a SPM 2007 BM

Masa: Dua jam lima belas minit

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. Jawapan boleh ditulis d.alam tulisan Rumi atau Jawi. Bahagian A

[30 rnarhah) lMasa dicadangkan: 45 minitl Gambar di batnah menunjukkan sebahagian daripada cara menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Panjangnya huraian hendaklah antara 20O hingga 250 patah perkataan.

MENJAGA KEBERSIIIAN

TANGGT]NGJA\MAB SEMUA PIIIAK

Bahagian

[LO0 markah] Wasa dicadanglean: I jam 3O minitT Pitih sata d'aripad'asoalan d.i bawah d.antulis sebuah karangan yang panjangnyalebih daripada 350 patah perkataan. 1 Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan anda ialah'Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti'. Sediakan teks syarahan itu selengkapnya. 2 Pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu banyak membawa kebaikan kepada keluarga dan negara. Jelaskan kebaikan-kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu. 3 Kerajaan telah menubuhkan banyak institusi pendidikan berasaskan kemahiran seperti Kolej Komuniti, Institut Latihan Perindustrian dan Pusat Giat MARA. Antara tujuannya termasuklah untuk melatih golongan belia supaya lebih bersedia dalam menghadapi alam pekerjaan. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. 4 Kemiskinan masih menjadi masalah utama di kebanyakan negara, walaupun terdapat banyak negara kaya di dunia. Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. 5 Tulis sebuah cerpen atau skrip drama yang berakhir dengan dialog di bawah. Adam Haris : Aku menyesal; segala-gala yang aku lakukan selama ini memang salah! : Syukurlah,.engkau ke pangkal jalan. telah sedar! Masih belum terlambat untuk engkau kembali

KERTAS 1
BAIIAGIAN A

Pendahuluan . Kebersihan persekitaran amat penting dalam kehidupan kita. Kebersihan persekitaran akan menjamin kehidupan yang sihat, selesa, dan bahagia. Pelbagai usaha perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan persekitaran. Isi-isi . Membuang sampah secara sistematik. Mengitar semula bahan truangan untuk mengelakkan pencemaran. r Membersihkan kawasan rumah dan tempat tinggal. Usaha diiakukan dengan cara gotongroyong antara ahli keluarga atau ahli masyarakat. "Jiran sepakat membawa berkat". . Menguatkuasakan undang-undang terhadap mereka yang membuang sampah merata-rata. Menyediakan tempat pembuangan sampah yang terkawal. Penutup . Tanggungjawab individu dan masyarakat amat penting untuk menjaga kebersihan kawasan bersekitaran. Sikap individu yang tidak mengambil berat tentang kebersihan akan membawa padah kepada semua pihak. "Kerana nila setitik rosak susu sebelanga". BAIIAGIAN B

Pendahuluan . Format syarahan - Kata alu-aluan: Tuan Pengerusi, para pengadil, guru-guru, dan rakan pelajar. . Menyatakan tajuk syarahan - "Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti". o Kata panggilan. Isi-isi . Rukun Negara merupakan falsafah negara yang terdiri daripadb lima prinsip. Prinsip tersebut bermatlamat untuk membentuk rakyat yang berkualiti - cemerlang, gemilang, dan terbilang. . Membentuk rakyat yang beragama. "Kepercayaan kepada Tuhan" - agama memimpin penganutnya ke arah"kebaikan. Membuat suruhan dan meninggalkan larangan dalam ajaran agama. . Membentuk rakyat yang patuh kepada raja dan negara. "Kesetiaan kepada Raja

dan Negara" - membangkitkan semangat Malaysia Boleh. Membentuk rakyat yang rnemahami hak diri sendiri dan hak orang lain.,.Keluhuran Perlembagaan" - rakyat yang mempunyai prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Membentukrakyatyangrnematuhiundangundang dan peraturan dalam masyarakat - "Kedaulatan Undang-undang". Membentuk rakyat yang bersopan dan menghorm6ti orang lain. Masyarakat yang bertamadun - "Kesopanan dan Kesusilaan".

berada di rumah lebih panjang_ membentuk situasi "Rumahku Syurgaku,,. Pendahuluan o Negara berkembang maju dalam bidang perindustrian - bidang elektornik, bidang pertanian, dan sebagainya. Memberikan peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran kepada golongan muda. Isi-isi . Pendidikan di sekolah kurang memberikan kemahiran dalam bidang teknikal, kecuali di sekolah vokasional dan teknik. Lepasan sekolah yang ingin menceburi bidang pekerjaan perlu dilatih dengan kemahiran teknikal. . Bilangan penganggur dalam pasaran kerja semakin banyak. Majikan memerlukan mereka yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang teknikal. Majikan dapat mengurangkan kos untuk menghantar atau memberikan latihan kemahiran kepada pekerj anya. r Persaingan dengan pekerja asing/pendatang tanpa izin yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut. Lebihlebih lagi mereka sanggup menerima gaji minima. r Latihan kemahiran memberikan nilai tambah kepada belia tempatan. Mereka kebanyakannya mendapat keputusan yang kurang cemerlang dan tidak berpeluang untuk belajar di peringkat yang lebih tinggi. Mereka tidak memiliki apa-apa kelebihan untuk mengisi kekosongan jawatan dalam sektor pekerjaan awam dan swasta. o Memberikan peluang pelajar yang gagal di peringkat SPM untuk menyambung pelajaran dan menceburkan diri dalam bidang yang diminati. Penutup o Pengalaman dan kemahiran amat penting untuk menceburkan diri dalam bidang pekerjaan. Belia perlu mempunyai nilai tambah dalam bidang kemahiran untuk menghadapi persaingan mendapat pekerjaan. Pendahuluan o Dalameraglobalisasi/duniatanpasempadan, setiap negara memerlukan antara satu sama lain. Negara kaya perlu membantu negara miskin untuk mengekalkan keamanan dunia.

Penutup o Rukun Negara menjadi pegangan rakyat Malaysia ke arah masyarakat berkualiti - mengikut acuan negara. Pendahuluan . Pelaksanaanwaktukerja lima hari seminggu dalam sektor awam telah dikuatkuasakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Penguatkuasaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat di negara kita. Isi-isi . Kebaikan kepada kelualga - memberikan peluang keluarga mengeratkan kasih sayang. Keluarga berkumpul atau berkelah bersamasama apabila cuti hujung minggu lebih panjang. o Mengembangkan industri pelancongan orang ramai mempunyai masa untuk melancong di dalam negeri dan di luar negeri. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan - jauh berjalan luas pandangan. . Membentuk keluarga bahagia - memberikan pendidikan lebih sempurna kepada anakanak. Memberikan peluang ibu bapa mengambil berat tentang anak-anak. . Dapat mengatasi masalah disiplin anakanak dan remaja/pelajar dalam masyarakat. Memberikan kebaikan kepada masyarakat dan negara mengatasi masalah sosial seperti vandalisme, merempit, atau melepak. . Meningkatkan produktiviti - memberikan motivasi kepada pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Memberikan peluang pekerja berehat dan mengurangkan tekanan. Penutup . Pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu memberika4 peluang orang ramai

Isi-isi . Negara kaya perlu memberikan sumbangan modal kepada negara miskin. Mereka boleh melabur di negara yang miskin untuk membangunkan perindustrian dan prrsarana.Hal ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk negara miskin. r Negara kaya memberikan sumbangan untuk memajukan bidang pendidikan dengan memberikan biasiswa kepada pelajar dari negara miskin. Mereka boleh menghantar sukarelawan untuk berkhidmat sebagai pendidik di negara berkenaan. Mereka juga boleh menyebarkan maklumat dan teknologi kepada negara miskin. . Meningkatkan taraf kesihatan penduduk di negara miskin. Mereka boleh memberikan sumbangan makanan dan perubatan ke negara miskin. NegaraAfrika sebagai contoh memerlukan sumbangan tersebut kerana sering berlaku bencana alam dan krisis politik. o Memberikan sumbangan kemanusiaan di samping bantuan modal dan kewangan ke negara-negara miskin. Mereka boleh mengharrtar sukarelawan untukmeningkatkan taraf hidup penduduk di negara miskin. . Memberikan sumbangan kepakaran kepada negara miskin. Mereka boleh memberikan nasihat dan konsultan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Penutup o Negara kaya tidak seharusnya menindas negara miskin untuk kepentingan mereka. Mereka perlu membantu negara miskin seperti aur dengan tebing. Format cerpen: Tajuk cerpen: Kembali ke Pangkal Jalan Oleh:Azman binAzmi Permulaan . Di perhentian bas, Haris didatangi olehAdam yang menunggang motosikal tanpa topi keledar. Adam meminta tolong Haris untuk membawakan rokoknya ke sekolah. Adam tahu, Haris tidak pernah diperiksa oleh guru disiplin dan pengawas kerana Haris pelajar pintar. Haris menolak permintaan itu. Adam marah. Perkembangan o Adam membawa sendiri rokok itu di dalam ' beg sekolah. Dia ditahan oleh pengawas kerana tidak memakai topi keledar ketika masuk ke kawasan sekolah. Adam bercakap kasar kepada pengawas.

Guru disiplin membuat pemeriksaan menyeluruh terhadap Adam kerana sikapnya yangkasar terhadap pengawas. Guru disiplin menemui rokok di dalam begAdam. Adam dipanggil olehgurukaunselor sebelum diambil tindakan gantung sekolah. Adam mencabar guru kaunselor. Dia mengatakan bahawa bapanya mempunyai peguam sendiri. Dia akan mengambil tindakan mahkamah jika pihak sekolah mengenakan tindakan gantung sekolah.

Klinaks/puncak . Adam dipindahkan ke sekolah lain. Diajuga dalam perhatian polis kerana mengugut guru disiplin. Peleraian . Di sekolah baru,Adam langsung tidak dapat belajar. Rakan-rakannya menjauhkan diri. Dia gagal dalam peperiksaan percubaan. Adam ke rumah Haris, Haris sahaja yang masih menerimanya sebagai kawan. Adam menyesal dan Haris menasihatinya supaya kembali ke pangkal jalan.