2.2 MAHALAGANG KONSEPTO NG KOMUNIKASYON I. Definisyon at Halaga Makapangyarihan ang isang ideya.

Maari nitong baguhin ang kasaysayan, gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at mga bansa. Ang mga ideyang nagkaroon ng gayong kapangyarihan ay hindi nanatili lamang sa isipan ng pinaggalingan nyon. Iyon ay mga ideyang nakarating sa isipan ng ibang tao at naging makapangyarihan tagapagpakilos. Samakatwid, upang maging lalong makapangyarihan ang mga ideya, kailangang maagapan ang mga ito ng isa pang kapangyarihan – ang kapangyarihan ng komunikasyon.

Kung gayon, upang maging efektib na komyunikeytor, kailangang idevelop natin ang ating mga kasanayang reseptive at ekspresiv. Kung hindi mapanghahawakan nang ganap at efektivo ang kapangyarihan ng komunikasyon, maaringgumuho ang mga ugnayang pampamilya at maging ang mga institusyong pampamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinauunlad ang teknoloji sa larangan ng komunikasyon. Pinabibilis ng mga ito ang komunikasyon at ginagawang mas efisyente. Sa pamamgitan nito, maiiwasan ang mga banta sa sangkatauhan na maaaring ibunga ng miskomunikasyon ng mga individwal at mga bansa. II. Uri ng Prosesong Pang-Komunikasyon Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga sumbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. 1. Komunikasyong Intrapersonal - Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pag-iisip, pag-alala at pagdama, mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. 2. Komunikasyong Interpersonal - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao, sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubpg sa ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa. 3. Komunikasyong Pampubliko - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. III. Katangian

Komunikasyon

Webster: “Ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Greene at Petty (sa aklat na ‘Developing Language Skills’): “Ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang individwal tungo sa iba.

Isang katangiang mahalaga sa komunikasyon, kung gayon, ang pagkakaroon nito ng reaksyon kahit na sa tahimik na paraan sa pinanggagalingan ng mensaheng pangkomunikasyon. Sa kasalukuyang makabagong panahon na tinatawag ng marami na panahon ng informasyong teknoloji, kapansin-pansin ang malaganap na interes sa phenomena ng komunikasyon.

Gray at Wise (may akda ng aklat na ‘Bases of Speech’): “Kung ang tao ay walang metodo ng komunikasyon, wala sa mga institusyong pantaoindustriya, relihiyon, gobyerno, edukasyon - ang magiging posible.

Ang komunikasyon ay isang proseso. Isang proseso ang komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Hindi lamang ito

ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon. ang pagamit ng pandinig ay higit na mabisa kaysa viswal na pamamaraan. pagsasalita at pakikinig. Kahit pa tayo'y hindi magsalita. ang paggamit ng verbal na paraan ay napakabisa. 1.     kinasasangkutan ng pagapapadala at pagtanggap ng mensahe. Minsang nangyari. Sa ganitong sitwasyon. Nakapaloob dito ang pagsusulat. mahalagang maisaalang-alang ang maaaring pagmulanng kahulugan ng bawat salita. Kapag nagpadala ang isang tao ng mensahe sa pamamagitan ng salita. 2. 2. hindi kahulugan. mas madali iyong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa. Ang komunikasyon ay komplikado. Ang mensaheng ito ay maaaring mauri: a. 3. Ulitin man nating muli ang mga salitang una nating tinuran. hindi na mauulit. 6. KOMUNIKASYONG VERBAL Ang komunikasyong verbal ay isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay. Kung may sunod-sunod na datos na kailangang lutasin. higit na mabisa ang paggamit ng komunikasyong verbal. Ayon kay Gerald(1960). pagbasa. Kapag ang resposyong viswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkapaligiran. Ito ay proseso ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Ganoon din sa komunikasyon. nakikipagtalastasan tayo sa ating kapwa. Kapag ang tagatanggap ng mensahe ay abala sa ibang gawain o kondisyon. Paano'y ang pagpapakahulugan sa mga mensahe ay nakasalalay sa tumatanggap nito. Nagiging komplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa paraan ng pagtingin ng mga sangkot sa komunikasyon sa isa't isa. Kapag nais nating maglahad ng impormasyonkaugnay ng isang tiyak na usapin o isyu. Referent ang tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita. ang paggamit ng verbal na paraan ay mas lalong angkop. halimbawa. Hindi tayo maaring umiwas sa komunikasyon. Mensahe. 5. ang kanyang alertnessay nababawasan. hindi kahulugan. Kontekstong Verbal ang tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa 3. nag-iiba na nag komunikasyon dahil iba na ang panahon. maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan. ginagamit ang verbal na komunikasyon sa mga sumusunod na pangyayari: 1. Kapag ang mga mensahe ay mahalaga. Ito ang tinatawag na persepsyon na hindi laging pare-pareho. mahalaga ang paggamit ng tinig lalo na sa pagbibigay ng iba’t ibang infelsyon at empasis. Isang pisosopo ang minsang nagsabi na walang taong makatutuntong sa gayon ding ilog nang higit sa minsan. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. Mensaheng pangnilalaman o mensaheng panlinggwistika b. Sa pagpapakahulugan ng mga simbolong verbal. Komong Referens ang tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon. Kapag mahalaga ang fleksibiliti ng transmisyon ng mensahe. 4. maiikli o madadali. . Mensaheng relasyunal o mensaheng di-verbal na nagpapahiwatig ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap.

Ginagawa nitong higit na malinaw ang kahulugan ng isang mensahe.Sa ating pagligid ay marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe. 2. Pandama (Hoptics) . Ilan sa mga kahalagahang dulot ng komunikasyong di-verbal ay mga sumusunod: 1. Ang ating pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe rin. Kung hindi ito isasaalang-alang. sabay na pagtaas ng dalawang kamay. May iba’t ibang uri ng proxemic distance tayong ginagawa sa iba’t ibang pagkakataon at ang distansyang ito ay maaaring mangahulugang intimate. KOMUNIKASYONG DI VERBAL Ang komunikasyong di-verbal ay tumutugon sa mga kabatirang dalang tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mga salita. 7. 3. 6. 3. 5. 3. Kulay . Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa. social o public. May iba’t ibang anyo ng komunikasyong di-verbal. Kaya nga may tinatawag sa Ingles na body language. Samakatuwid.Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe. Maaaring ang kumpas ay regulative katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan sa daan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik ng mga bata. Oras (Chronemics) – Mahalaga ang oras. Simbolo (Iconics) . May mga usapang nagsisimulan sa biruan.Paralanguage . Pinananatili nito ang iteraksyong resiprokal ng tagapagpapadala attagatanggap ng mensahe Ang kumpas ng kamay ay isa ring mayamang pinanggalingan ng mensaheng di-verbal. kung gayun ay maaaring kaakibatan ng mensahe. Ang mga ito ay maaring makitasa mga sumusunod: 1.Katawan (Kinesics) . 4. Espasyo (Proxemics) .Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita KONSIDERASYON SA MABISANG KOMUNIKASYON 1. Ends(Ano ang layunin sa paguusap?) Act Sequence(Paano ang takbo ng usapan?) Ang komunikasyon ay dinamiko. may iba’t iba tayong tawag sa paraan ng paghawak ng ibang tao o bagay at bawat paraan ay may kanya-kanyang kahulugan. taas at hugis ng isang bagay. napupunta sa asaran. . 4. minsan pa nga’y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. 2. Ang paggamit ng oras. maaari kang mapagkamalang bastos o walang pinagaralan.Ang kulay maaari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon. Mayroon din tayong mga tinatawag na descriptive nakumpas na maaaring maglarawan ng laki. pagkuyom ng mga palad a tpakikipagkamay ay tinatawag na mga kupas na empathic.ugnayan nito sa iba pang salita sa loob ng isang pahayag. personal.Maraming sinasabi ang ating katawan. 4. humahantong sa pikunan at nauuwi sa awayan. Paraan ng Pagbigkas ay maaari ring magbigay ng kahulugang konotivo. haba. 4. 2. maging ang isang usapan ay nagbabago. Setting(Saan naguusap?)– Ang lugar ay malaking inpluwensya sa komunikasyon. Partisipants(Sino ang kausap?) – Dapat ay mabago din ang paraan ng ating pkikipagtalastasan depende sa kung sino ang taong nasa ating harapan o di kaya’y sinusulatan. layo. Inilalarawan nito ang kalagayang emosyunal ng tao.Maaring may kahulugan din ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao. Pinapalawak nito ang ating pagunawa sa komunikasyon bilang isang prosesong saykolojikal. Ito ay isang bagay na kulang sa maraming tao. Sa ating wika.

Norm(Ano ang paksa ng usapan?) Genre(Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo o nagmamatuwid? o Nagpapaliwanag?) Madalas ay bunga ng miskomunikasyon ang genre. pakikinig. may mga iba pang pangangailangan upang ang mga sangkot sa isang prosesong pangkomunikasyon ay maging mga epektibong partisipant: 1. 5. 6. pagbasa at pagsulat. 2. Maliban sa mga konsiderasyon tinalakay. kung gayon. Kailangang may positibong persepsyon siya sa kanyang sarili. 7. Kailangang marunong silang magencode at mag-decode ng mga mensahe. nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao. Kailangang may sapat din siyang kaalaman at kasanayan sa paggamit at pagpapakahulugan ng mga simbolong di-verbal. 3. sa mismong mensahe at sa kabuuang prosesong pangkomunikasyon. Kailangan maunawaan niya ang mga batayang konsepto at simulain ng komunikasyon at kailangan alam niya kung paano gamitin ang mga iyon sa mga partikular na sitwasyon at sa iba’t ibang antas o uri ng komunikasyon . 4. magiging kontrolado natin ang hugis. sa tagatanggap ng kanyang mensahe. Keys(Formal ba o informal ang usapan?) Instrumentalities(Anu ang midyum ng usapan?) – Kung mabisang maisasaalangalang ito. 8. Kailangang maunawaan nila ang proseso ng komunikasyon. lawak at limitasyon ng mensahe sa komunikasyon. Kaugnay nito kelangan nilang taglayin ang sapat na kaalaman sa pagsasalita.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful