2.2 MAHALAGANG KONSEPTO NG KOMUNIKASYON I. Definisyon at Halaga Makapangyarihan ang isang ideya.

Maari nitong baguhin ang kasaysayan, gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at mga bansa. Ang mga ideyang nagkaroon ng gayong kapangyarihan ay hindi nanatili lamang sa isipan ng pinaggalingan nyon. Iyon ay mga ideyang nakarating sa isipan ng ibang tao at naging makapangyarihan tagapagpakilos. Samakatwid, upang maging lalong makapangyarihan ang mga ideya, kailangang maagapan ang mga ito ng isa pang kapangyarihan – ang kapangyarihan ng komunikasyon.

Kung gayon, upang maging efektib na komyunikeytor, kailangang idevelop natin ang ating mga kasanayang reseptive at ekspresiv. Kung hindi mapanghahawakan nang ganap at efektivo ang kapangyarihan ng komunikasyon, maaringgumuho ang mga ugnayang pampamilya at maging ang mga institusyong pampamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinauunlad ang teknoloji sa larangan ng komunikasyon. Pinabibilis ng mga ito ang komunikasyon at ginagawang mas efisyente. Sa pamamgitan nito, maiiwasan ang mga banta sa sangkatauhan na maaaring ibunga ng miskomunikasyon ng mga individwal at mga bansa. II. Uri ng Prosesong Pang-Komunikasyon Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga sumbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. 1. Komunikasyong Intrapersonal - Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pag-iisip, pag-alala at pagdama, mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. 2. Komunikasyong Interpersonal - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao, sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubpg sa ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa. 3. Komunikasyong Pampubliko - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. III. Katangian

Komunikasyon

Webster: “Ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Greene at Petty (sa aklat na ‘Developing Language Skills’): “Ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang individwal tungo sa iba.

Isang katangiang mahalaga sa komunikasyon, kung gayon, ang pagkakaroon nito ng reaksyon kahit na sa tahimik na paraan sa pinanggagalingan ng mensaheng pangkomunikasyon. Sa kasalukuyang makabagong panahon na tinatawag ng marami na panahon ng informasyong teknoloji, kapansin-pansin ang malaganap na interes sa phenomena ng komunikasyon.

Gray at Wise (may akda ng aklat na ‘Bases of Speech’): “Kung ang tao ay walang metodo ng komunikasyon, wala sa mga institusyong pantaoindustriya, relihiyon, gobyerno, edukasyon - ang magiging posible.

Ang komunikasyon ay isang proseso. Isang proseso ang komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Hindi lamang ito

Nagiging komplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa paraan ng pagtingin ng mga sangkot sa komunikasyon sa isa't isa. Kapag ang mga mensahe ay mahalaga. maiikli o madadali. Ayon kay Gerald(1960). nakikipagtalastasan tayo sa ating kapwa. 4. higit na mabisa ang paggamit ng komunikasyong verbal. Kapag nais nating maglahad ng impormasyonkaugnay ng isang tiyak na usapin o isyu. Ulitin man nating muli ang mga salitang una nating tinuran. mahalagang maisaalang-alang ang maaaring pagmulanng kahulugan ng bawat salita. Ang komunikasyon ay komplikado. ang pagamit ng pandinig ay higit na mabisa kaysa viswal na pamamaraan. ang paggamit ng verbal na paraan ay mas lalong angkop. mahalaga ang paggamit ng tinig lalo na sa pagbibigay ng iba’t ibang infelsyon at empasis. Paano'y ang pagpapakahulugan sa mga mensahe ay nakasalalay sa tumatanggap nito. ang paggamit ng verbal na paraan ay napakabisa. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Kapag ang resposyong viswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkapaligiran. 5. Ganoon din sa komunikasyon. Kapag ang tagatanggap ng mensahe ay abala sa ibang gawain o kondisyon. ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon. 3. 2. Sa ganitong sitwasyon. Ang mensaheng ito ay maaaring mauri: a. Hindi tayo maaring umiwas sa komunikasyon. Minsang nangyari. Isang pisosopo ang minsang nagsabi na walang taong makatutuntong sa gayon ding ilog nang higit sa minsan. Kapag mahalaga ang fleksibiliti ng transmisyon ng mensahe. Nakapaloob dito ang pagsusulat. 2. Kapag nagpadala ang isang tao ng mensahe sa pamamagitan ng salita. Kung may sunod-sunod na datos na kailangang lutasin. Ito ang tinatawag na persepsyon na hindi laging pare-pareho. halimbawa. Komong Referens ang tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Sa pagpapakahulugan ng mga simbolong verbal. mas madali iyong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa.     kinasasangkutan ng pagapapadala at pagtanggap ng mensahe. Mensaheng relasyunal o mensaheng di-verbal na nagpapahiwatig ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap. hindi na mauulit. Kahit pa tayo'y hindi magsalita. KOMUNIKASYONG VERBAL Ang komunikasyong verbal ay isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay. Mensaheng pangnilalaman o mensaheng panlinggwistika b. Ito ay proseso ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe. nag-iiba na nag komunikasyon dahil iba na ang panahon. ginagamit ang verbal na komunikasyon sa mga sumusunod na pangyayari: 1. . 6. hindi kahulugan. pagbasa. 1. Kontekstong Verbal ang tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa 3. pagsasalita at pakikinig. Mensahe. Referent ang tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita. ang kanyang alertnessay nababawasan. hindi kahulugan. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon.

Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa. Ang ating pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe rin. personal. Partisipants(Sino ang kausap?) – Dapat ay mabago din ang paraan ng ating pkikipagtalastasan depende sa kung sino ang taong nasa ating harapan o di kaya’y sinusulatan. 2. Mayroon din tayong mga tinatawag na descriptive nakumpas na maaaring maglarawan ng laki.Maraming sinasabi ang ating katawan. 5. Samakatuwid. Pinapalawak nito ang ating pagunawa sa komunikasyon bilang isang prosesong saykolojikal. Maaaring ang kumpas ay regulative katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan sa daan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik ng mga bata. 4. 3. 4. Setting(Saan naguusap?)– Ang lugar ay malaking inpluwensya sa komunikasyon. humahantong sa pikunan at nauuwi sa awayan. maaari kang mapagkamalang bastos o walang pinagaralan. Paraan ng Pagbigkas ay maaari ring magbigay ng kahulugang konotivo. Pinananatili nito ang iteraksyong resiprokal ng tagapagpapadala attagatanggap ng mensahe Ang kumpas ng kamay ay isa ring mayamang pinanggalingan ng mensaheng di-verbal. May iba’t ibang anyo ng komunikasyong di-verbal. Ends(Ano ang layunin sa paguusap?) Act Sequence(Paano ang takbo ng usapan?) Ang komunikasyon ay dinamiko. maging ang isang usapan ay nagbabago. Espasyo (Proxemics) . layo. Ginagawa nitong higit na malinaw ang kahulugan ng isang mensahe. may iba’t iba tayong tawag sa paraan ng paghawak ng ibang tao o bagay at bawat paraan ay may kanya-kanyang kahulugan. 4. sabay na pagtaas ng dalawang kamay.Katawan (Kinesics) . haba. Oras (Chronemics) – Mahalaga ang oras. May iba’t ibang uri ng proxemic distance tayong ginagawa sa iba’t ibang pagkakataon at ang distansyang ito ay maaaring mangahulugang intimate.ugnayan nito sa iba pang salita sa loob ng isang pahayag. KOMUNIKASYONG DI VERBAL Ang komunikasyong di-verbal ay tumutugon sa mga kabatirang dalang tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mga salita.Sa ating pagligid ay marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe. taas at hugis ng isang bagay.Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe. Ito ay isang bagay na kulang sa maraming tao. Ang mga ito ay maaring makitasa mga sumusunod: 1. napupunta sa asaran. 7. social o public. .Ang kulay maaari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon. 3. Kung hindi ito isasaalang-alang. May mga usapang nagsisimulan sa biruan. 6. pagkuyom ng mga palad a tpakikipagkamay ay tinatawag na mga kupas na empathic.Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita KONSIDERASYON SA MABISANG KOMUNIKASYON 1. Inilalarawan nito ang kalagayang emosyunal ng tao. Sa ating wika.Paralanguage . Pandama (Hoptics) . kung gayun ay maaaring kaakibatan ng mensahe. Kaya nga may tinatawag sa Ingles na body language.Maaring may kahulugan din ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao. Kulay . 4. Simbolo (Iconics) . 2. minsan pa nga’y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. 3. Ilan sa mga kahalagahang dulot ng komunikasyong di-verbal ay mga sumusunod: 1. 2. Ang paggamit ng oras.

Maliban sa mga konsiderasyon tinalakay. Kailangang maunawaan nila ang proseso ng komunikasyon. Kaugnay nito kelangan nilang taglayin ang sapat na kaalaman sa pagsasalita. magiging kontrolado natin ang hugis. Kailangan maunawaan niya ang mga batayang konsepto at simulain ng komunikasyon at kailangan alam niya kung paano gamitin ang mga iyon sa mga partikular na sitwasyon at sa iba’t ibang antas o uri ng komunikasyon . may mga iba pang pangangailangan upang ang mga sangkot sa isang prosesong pangkomunikasyon ay maging mga epektibong partisipant: 1. lawak at limitasyon ng mensahe sa komunikasyon. Kailangang may sapat din siyang kaalaman at kasanayan sa paggamit at pagpapakahulugan ng mga simbolong di-verbal. 3. pagbasa at pagsulat. sa tagatanggap ng kanyang mensahe.5. pakikinig. 6. Kailangang marunong silang magencode at mag-decode ng mga mensahe. Kailangang may positibong persepsyon siya sa kanyang sarili. sa mismong mensahe at sa kabuuang prosesong pangkomunikasyon. Norm(Ano ang paksa ng usapan?) Genre(Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo o nagmamatuwid? o Nagpapaliwanag?) Madalas ay bunga ng miskomunikasyon ang genre. 5. nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao. kung gayon. 8. 7. 4. 2. Keys(Formal ba o informal ang usapan?) Instrumentalities(Anu ang midyum ng usapan?) – Kung mabisang maisasaalangalang ito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful