BULETINUL ŞTIINŢIFIC

AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

NR.4/2008

Disclaimer With respect to documents available from this bulletin, neither UTCB nor any of its employees, makes any warranty, express or implied, or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed. Reference herein to any specific commercial products, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, does not necessarily constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the UTCB. The views and opinions of authors expressed herein do not necessarily state or reflect those of UTCB, and shall not be used for advertising or product endorsement purposes. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….

Cu privire la documentele prezente în acest buletin, nici UTCB şi niciunul din angajaţii săi nu garantează, explicit sau implicit, şi nici nu îşi asumă vreo obligaţie legală sau responsabilitate pentru corectitudinea, caracterul complet sau utilitatea oricăror informaţii, aparate, produse sau procese prezentate. Orice referinţă care se face în documentul de faţă la produse comerciale, procese sau servicii, folosindu-se numele de marcă, numele producătorului sau altele de acelaşi tip nu constituie în mod necesar o susţinere, recomandare sau favorizare a acestora de către UTCB. Părerile şi opiniile autorilor, exprimate în documentul de faţă, nu reflectă în mod necesar părerile şi opiniile UTCB şi ele nu vor fi folosite pentru a face reclamă sau pentru a susţine vreun produs.

CUPRINS STUDII
Evaluarea proprietăţilor de mediu ale unor betoane cu ciment şi agregat parţial substituite cu nămol anorganic din industria hârtiei – Maria Gheorghe, Nastasia Saca, Lidia Radu----- 5 Studiul cinematic al mişcării plane a solidului rigid având gradul de mobilitate egal cu 1 Mihail Alexandrescu, Fonoş Denisa, Emil Alexandrescu -------------------------------------------- 19 Institutul Astronomic al Academiei Române şi tehnologia GPS, Florin Gabriel Paiş -------- 32 Investigaţii privind posibilitatea aplicării procesului de reducere biologică a fosforului în staţia de epurare a apelor uzate Constanţa Sud, Angela Pană, Natalia Roşoiu --------------------------- 43 Model de analiză cu elemente finite a structurilor rutiere flexibile, Constantin Romanescu, Ştefan Marian Lazăr --------------------------------------------------------------------------------------- 53 Calculul coeficientului de transfer termic al co2, la vaporizarea intr-un schimbator de caldura cu minicanale, Daniela Maria Eremia-------------------------------------------------------- 71

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. determined by factors such as: -non-existent or insufficient elimination 5 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The necessity to reduce the quantity of industrial wastes imposes a clear and firm reuse strategy. şi la educaţie în şcoală. The recovery process is naturally accompanied by objections concerning ground water and soil pollution. The leaching tests used are: 1. cu risc crescut asupra poluării mediului. Introducere Succesul gestionǎrii corecte a deşeurilor se bazează pe o abordare responsabilă. In this way we have obtained concretes with aggregate and cement partially substituted by filler/addition of the inorganic sludge (IS) provided by paper factory and delivered by CEPROHART for UTCB. profesionistă şi realistă – focalizată pe caracterizarea completă.com Abstract The paper brings experimental and theoretic data regarding the production. Introduction The success of a correct management of waste is based on a responsible professional and realistic approach – focused on the complete characterization. Catedra de Chimie şi Materiale de Construcţie Chemistry and Building Materials Department).drd. The environmental properties concerning the evaluation of dangerous species transfer from the cement matrix into the watery medium were measured through leaching tests. în condiţii. The local recovery of wastes in the construction industry has become a national priority. de cele mai multe ori. with matrix cement. in specific work conditions regarding pH. size of solid particles.Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. solid/liquid ratio.dr. asist. în construcţii şi materiale de construcţii. în mod firesc. Acţiunea de valorificare este însoţită. prof. în detrimentul obişnuinţei de eliminare.drd.ing.ing. the impact predictibility over the environment of the construction products with incorporated wastes. maria_gh2001@yahoo. instead of eliminating it. and on the education in school.com Nastasia Saca. nastasiasaca@gmail. Catedra de Chimie şi Materiale de Construcţie Chemistry and Building Materials Department). Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.com Lidia Radu. de obiecţii care se fac în contextul riscului de poluare a solului şi apei freatice. with high risk of environment pollution. recovery as secondary raw materials (SRM). liquid-solid contact time in static and dynamic conditions. including inorganic wastes from paper industry. valorificarea ca materie primă secundară (MPS). impune o strategie clară şi fermă de reutilizare. Catedra de Chimie şi Materiale de Construcţie (Chemistry and Building Materials Department) .4 – 2008 .Evaluarea proprietăţilor de mediu ale unor betoane cu ciment şi agregat parţial substituite cu nămol anorganic din industria hârtiei Evaluation of Environmental Properties of Some Concretes with Cement and Aggregate Partially Substituted by Inorganic Sludge from Paper Industry Maria Gheorghe. Necesitatea micşorării cantităţii de deşeuri industriale. asist. Valorificarea locală a deşeurilor în industria construcţiilor a devenit o prioritate naţională. the technical and leaching characteristics of some composite materials.univ. predictibilitatea impactului asupra mediului a produselor de construcţii cu deşeuri înglobate. in constructions and building materials. Concretes with low compressive strength have been designed and obtained. determinată de factori cum sunt: 1. potentially to be used for slack traffic pavements and various non-structurals precast.. lradu31@yahoo.chim...

in various environment conditions. the raise in the cement price. în diferite scenarii de utilizare. in various utilization. Valorificarea deşeurilor implică activităţi economice care au la bază un program de cercetare laborios. pe seama gradienţilor de concentraţie între soluţia apoasă din porii materialului şi cea din mediul de expunere. prin urmare. recycling and elimination scenarios.capacităţi. geotehnice. inexistente sau insuficiente de eliminare. -the use of a common set of leaching tests which define and quantify the mechanisms controlling the elimination of polluting materials. -insufficient local aggregate resources. temperatura). Definirea procesului de lixiviere este dată de mecanismul transferului de masă. mai mici decât pentru eliminare. on long term. de reciclare şi eliminare şi. which examines two groups of properties: a) technical properties (physical. road constructions. . Utilizarea deşeurilor – ca MPS . based on the concentration gradients between the watery solution from the material pores and the one from the exposure medium. comes mainly from scattering/diluting the pollution materials and from their transfer into the surface and underground waters. în soluţia apoasă din porii materialului monolit se efectuează preponderent prin difuzie. which combine with the existent standards and technical norms.folosirea unui set comun de teste de lixiviere care definesc şi cuantifică mecanismele ce controlează eliminarea contaminanţilor în condiţii diferite de mediu. creşterea preţului cimentului. geotechnical. care se încadrează cerinţelor standardelor şi normelor tehnice existente. influenţat de factorii de mediu. în principiu. . The environment pollution risk.partially substitues of aggregate and cement in Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Riscul poluării mediului. din împrăştierea/diluarea contaminanţilor şi din transferul în apele de suprafaţă şi subterane. The solubility depends on the chemical structure of the substance (for example. hidroxizii unor metale toxice sunt practic insolubili). the hydroxide of some toxic materials are practically insoluble). . Trecerea substanţelor poluante. la utilizarea deşeurilor industriale provine. on the features of the solution (pH. The use of wastes – as SRM . influenced by environment agents.resurse locale insuficiente de agregate.. pe termen lung. lower than the ones for elimination. de caracteristicile soluţiei (pH-ul. mechanic) imposed by the technical and technological parameters of the utilization field – concrete works.investiţii de capital pentru valorificare. Difuzia este condiţionată de solubilitatea substanţelor poluante. when using industrial wastes. The diffusion is conditioned by the solubility of the polluting substances. cu monitorizarea a două grupe de proprietăţi: a) proprietăţi tehnice (fizico-chimice. la nivel local. b) proprietăţi de mediu („environmental properties“) care prognozează şi evaluează riscul de poluare.4 – 2008 .necesitate imperioasă de conservare a resurselor naturale. -the urgent need to protect the natural resources. Waste recovery implies economic activities based on a laborious research programme. mecanice) impuse de parametri tehnici şi tehnologici ai domeniului de utilizare lucrări de beton. . The passing of pollution substances into the watery solution from the solid material pores is done mainly through diffusion.substituenţi parţiali ai agregatului şi cimentului în beton pentru lucrări inginereşti în construcţii şi materiale de constucţii este o alternativă 6 local abilities. The definition of the leaching process is given by the mass transfer mechanism. de facilitare a evaluării ciclului de viaţă. and therefore making easier the evaluation of the life cycle. Solubilizarea depinde de structura chimică a substanţei (de exemplu. b) environmental properties which predict and evaluate the pollution risk. -capital investments for recovery . chemical. construcţii rutiere. temperature).

The most frequent use is related to geotechnical works – as a cover layer when the waste deposits are closed. The recovery can be directed towards geotechnical works and foundations – roads. towards recovery works of storage places for domestic wastes and obtaining deposits of controlled waste stock.) and the inorganic binders. concrete for engineering works in constructions and building materials is an ecologically viable and economically attractive alternantive. For waste recovery in the geotechnical works.evaluarea compatibilităţii cu mediul a produselor de construcţii cu materii prime secundare din recuperarea deşeurilor din industria hârtiei în corelaţie cu Directiva Produselor pentru Construcţii (89/106 EEC Cerinţa 3) . inclusiv cele care valorifică deşeuri industriale. Health and the Environment from the Directive 89/106/EEC. pentru realizarea de materiale compozite. Valorificarea se poate direcţiona către lucrări de geotehnică şi fundaţii . Obiectivele principale ale acestei lucrări se referă la: . -the selective and critical approach of the recovery directions.evaluarea preliminară a compatibilităţii tehnice a nămolului verde (de la S. tuneluri abandonate) şi a celor de suprafaţă (foste cariere de piatră.C. concerning the admissible limit concentrations of the contaminant materials. stabilite la nivelul ţărilor EU care valorifică aceste deşeuri. au utilizare conditionată de îndeplinirea cerinţei 3 .ca strat de acoperire la închiderea depozitelor de deşeuri. called the Construction Products Directive CPD is accomplished [1]. utilizarea deşeurilor şi subproduselor industriale ca adaosuri în mortare şi betoane poate să modifice negativ proprietăţile tehnice şi de mediu ale acestora [2-9]. There are huge quantities of materials in these works. ţinând cont de compatibilitatea matricei de ciment cu parametri compoziţionali ai nămolului. reference regulations are established.A.drumuri. inclusively those that recover the industrial wastes. Pentru valorificarea deşeurilor în lucrări geotehnice sunt aplicate reglementări de referinţă privind concentraţiile limită admisibile ale contaminanţilor. de minereuri sau agregate). Cea mai frecventă utilizare se referă la lucrări de geotehnică . . de umplere a cavităţilor subterane (mine. Pe de altă parte. The materials and the construction works.viabilă ecologic şi atractivă economic.C. ores or aggregates). towards filling the underground cavities (mines.4 – 2008 . În aceste lucrări sunt utilizate cantităţi mari de materiale.abordarea selectivă şi critică a direcţiilor de valorificare. -the evaluation of the compatibility with the environment for the building materials with secondary raw materials from the waste recovery in the paper industry in correlation with the Construction Products Directive CPD (89/106 EEC Demand 3).A. Materialele şi lucrările de construcţii. numită Directiva Produselor pentru Construcţii – DPC [1]. AMBRO S. sănătatea şi mediul din Directiva 89/106. On the other hand. the use of wastes and industrial sub-products as additions in mortars and concretes can negatively modify their technical and ecological properties [2-9].Igiena. in order to obtain composite materials. according to BAT (Best Available Techniques) [10]. AMBRO S. so the recovery of sludge from the paper industry is more attractive for the producer. 7 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. abandoned tunnels) and those at the surface (ancient quarries. taking into account the compatibility of the cement matrix with the composition parameters of the sludge. established by the European countries that recover these wastes. ceea ce face ca acest domeniu de valorificare a nămolurilor din industria hârtiei să fie atractiv pentru producător. The main objectives of this paper refer to: -the preliminary evaluation of the technical match between the green sludge (from S.) cu lianţi anorganici. lucrări de recuperare a terenurilor de depozitare a deşeurilor menajere şi de realizare a depozitelor de stocare controlată a deşeurilor. are used only if the third demand– Hygiene. conform BAT (Best Available Techniques) [10].

în stare granulară sau pulverulentă. Materials and Methods 2. Asupra nămolului anorganic s-au efectuat determinări fizice. the results being shown. filler. granular or powder. dar şi oxizi de fier în stare coloidală (de culoare verde) din procesele de coroziune ale utilajelor şi conductelor. reziduu anorganic rezultat la stingerea varului şi nămoluri tratate termic. (nisip.inorganic wastes from the cellulose fabrication and ash from the burning of the wooden wastes. Lucrarea prezentă include o parte din rezultatele experimentale obţinute la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. The inorganic sludge. but also iron oxides in colloidal state (the colour green) from the corrosion processes of equipment and pipes. oxizi de siliciu şi de aluminiu proveniţi din antrenarea nisipului şi pământului cu materia primă lemnoasă. 2006-2008. CaCO3. as part of the reseerch activities of the CEEX – MENER project called „Ecotechnologies of advanced integration of industrial wastes for a durable development”. Materiale si metode 2. silicate and aluminium oxides resulted from the drawing of sand and ground with the wooden raw material.wastes having organic content from the fabrication of paper and manufacturing of waste sheets which are deposited under control in the dumps of the production units or together with town dumps. These wastes.1 Materials According to the CEPROHART data. the green + the sterile sludge. are used as aggregate. stocked in their own dumps. Conţinutul de materie organică dăunează evoluţiei procesului de priză şi întărire. comparativ cu cele ale materialelor naturale folosite curent în beton ca agregat.deşeuri anorganice de la fabricarea celulozei şi cenuşă de la arderea deşeurilor proprii de lemn. depozitate în haldele proprii. obtained after the slaking of lime and thermically treated sludge. în cadrul activităţilor de cercetare aferente proiectului CEEX – MENER cu titlul „Ecotehnologii de integrare avansată a deşeurilor industriale pentru susţinerea dezvoltării durabile”. Nămol anorganic.Materialele compozite cu matrice de ciment sunt compatibile cu deşeurile anorganice rezultate din industria celulozei şi hârtiei – cenuşi. care se depozitează sub control în haldele proprii ale unităţilor producătoare sau împreună cu deşeurile municipale. 2. durata de derulare 2006-2008.4 – 2008 . filer de calcar sau adaos 8 The composite materials with the cement matrix are compatible with the inorganic wastes resulted from the cellulose and paper industry – ashes. inorganic residuum. rezultatele fiind prezentate. NA. silicate and aluminium oxides from the limestone respectively.1 Materiale Conform datelor CEPROHART deşeurile din industria celulozei şi hârtiei sunt: . (substitution of fine sand) and/or partial or total substitues of cement. Physical determinations were made on the inorganic sludge. contains alkalis. wastes from the cellulose and paper industry are: . conform tipului de aplicaţie în construcţii. -deşeuri cu conţinut organic de la fabricarea hârtiei şi prelucrarea maculaturii. filer (substituţie a nisipului fin) şi/sau rol de subtituţie parţială sau totală a cimentului. . in comparison with those of the natural materials currently used in concrete as aggregate (sand. au rol de agregat. nămolul verde+steril. impurities from the hovel. 2. limestone filler or addition Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. impurităţi de la cuptorul de var. Aceste deşeuri. according to the type of application in constructions. conţine alcalii. This paper includes some of the experimental results obtained at the Technical University of Civil Engineering of Bucharest. The organic matter content affects the evolution of setting and hardening. respectiv CaCO3. oxizi de siliciu şi aluminiu din piatra de var.

Si. Complementary information was obtained by 9 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. calcination loss. a silicaţilor de calciu precum şi a unor hidroaluminaţi de calciu (de ex. aspect care este nefavorabil pentru durabilitatea betonului. cu D/Particles %. aluminium oxides. The sludge chemical composition is given in table 2 and it refers especially to pollution materials.8 100 100 100 99. which is unfavourable to concrete durability.016//160 0. kg/m3 Activitatea puzzolanică/ Pozuolanic activity index. Concentraţia alcaliilor şi anionului sulfat este ridicată.0 53.006//60 35.4 – 2008 . % 90. heavy metals content. sulphate.8 0. Informaţii complementare au fost The RX diffraction analysis emphasized that sludge contains calcium carbonate. absolute density. componenţii care determină activitatea hidraulică (SiO2 şi Al2O3) precum şi la conţinutul de carbonat de calciu. DRX analysis. components that determine the hydraulic activity (SiO2 and Al2O3). The high content of calcium ions can be observed as a result of the calcium waste obtained (calculate CaO =50. Tabelul 2. and Al.12%) de nămolul anorganic. comparativ cu alte materiale utilizate ca filere în beton/The physical characteristics of inorganic sludge comparative with other materials used as fillers in concrete Particule. The concentration of the alkalis and of the sulphate anion is high.94 0.50//15000 Analiza prin difracţie RX a evidenţiat prezenţa în nămol a carbonatului de calciu.volcanic tuff) in table1.028//280 0. kg/m3 Densitate în grămadă. Al. Pb and Cu. Metalele grele cu o concentraţie ridicată sunt Cr. Pb şi Cu.tuful vulcanic măcinat). It is known that the sodium sulphate leads to distruction through the expansion of the pastes.004//40 1. calcium silicates and some calcium hydroaluminates (for example C4AH19). Heavy metals having a high concentration are Cr. mortars. bulk density. aspect. sulfat.cu activitate hidraulică . with D < 0. Ca. Si. pierdere la calcinare. crt. % . mortarelor. with hydraulic activity . în tabelul 1.8 100 96.125 < 0.5 mm mm mm 2. analiza DRX.04 Component Ni Ca Si Al ClSO42%//mg/kg 0.4 96.12%) by the inorganic sludge. betoanelor.015//150 1. Se observă conţinutul ridicat de ioni de calciu ca efect al sterilului de calcar conţinut (calculat CaO=50.0 Nr.5 43. Caracteristicile fizice ale nămolului anorganic NA. 1 2 3 4 Material/Material Nisip de râu spălat/ Sand Filer calcar / Limestone filler Tuf volcanic Perşani/ Volcanic tufa Nămol /Sludge Informaţii cu privire la compoziţia nămolului au fost obţinute prin: analiză termică complexă.8 2678 2098 2133 1023 780 691 Densitatea absolută. Se ştie că sulfatul de sodiu conduce la distrugerea prin expansiune a pastelor. Ca.25 < 0. Compoziţia chimică a nămolului anorganic/Chemical composition of anorganic sludge Component/ Cu Cr Pb Cd Na K Component %//mg/kg 0. conţinut de metale grele. but also to the calcium carbonate content. Tabel 1. and concretes.092//920 0. C4AH19). Compoziţia chimică a nămolului este dată în tabelul 2 şi se referă în special la poluanţi. Information about the sludge composition was obtained through complex chemical analysis.6 81 85. a oxidului de aluminiu.

in the interval 400600oC. potenţial lixiviabile) [13. Superplasticized additives /water reducers were used.2 Metode de investigare Aprecierea proprietăţilor de mediu s-a realizat prin intermediul fracţiei maxime lixiviabile FML. as well as high water reducing and hardening accelerator additive. taken in big groups: L/S=10. potentially leaching [13. (of the pulluting maximum fraction. The leaching test of the monolith materials was used in order to characterize the transfer mechanism through solubility of the polluting materials from the Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. corespunzător decarbonatării carbonatului de calciu. s-au determinat proprietăţile de mediu pentru nămolul anorganic prin metodele FLM şi TLM.obţinute prin analiză termică.6%. IS. which can be leached soluble from the untreated or inert waste. TL. prezintă pe curba DTG un singur efect endoterm în intervalul 670-900°C. without any endothermic effect.1n cu pH=12. the first sequence. which were introduced in distilled water at proper natural pH. too.6%. 14].32%. accompanied by a mass loss of 38. LMF. in 4 sequences. The suspension was agitated for 24 hours. Portland cement used is CEM II A-S 32. The leaching extracts were used to measure the pH. Inorganic sludge. Also. (a fracţiei maxime de poluant. densitatea în vrac de 1690 kg/m3 fracţia granulară 0/4 mm. in the interval 20900°C is 41. the second and L/S=100. like the one from the solution which is in the pores of the Portland cement matrix. Pentru caracterizarea mecanismului de transfer 10 thermic analysis.1n solution with pH=12. a doua şi L/S=100. 14]. S-au utilizat probe mărunţite (<1 mm). Agregatele utilizate au avut distribuţia granulometrică determinată conform SR EN 933-1: 2002 [12]: nisip de balastieră spălat. NA. pe bază de eter policarboxilic. care s-au introdus în apă distilată la pH-ul propriu. due to the burning of the inorganic material. a treia secvenţă. care poate fi solubilizată din deşeul netratat sau inertizat. agregat de concasare fracţia granulară 4/8mm.28%. L/S=30. prima secvenţă. The aggregates used had the granularity determined according to SR EN 933-1: 2002 [12]: washed river sand. S-au utilizat rapoarte L/S cumulate mari: L/S=10. a conductivităţii electrice şi a concentraţiei metalelor grele (prin spectrometrie AAS şi ICPAES). presents on the DTG curve just one endothermic effect in the interval 670-900°C. with the maximum at 881°C. Pierderea totală. în patru secvenţe. Up to 670°C the mass loss is little. L/S raports were used. Tipul de ciment portland utilizat este CEM II A-S 32. 2. Până la 670°C pierderea de masă este mică.32%. Ground materials were used (<1 mm). according to SR-EN 197-1 [11]. însoţit de o pierdere de masă de 38. valoare datorată şi arderii materialului organic în intervalul 400-600oC. de 3.28%. which represents the maximum quantity of contaminant material in mg/kg. 0/4 mm granular fraction. 1690 kg/m3 bulk density.5R. PC. conform SR-EN 197-1 [11]. for the materials and in NaOH 0. S-au folosit aditivi superplastifianţi/reducători de apă precum şi un aditiv puternic reducător de apă şi accelerator de întărire. Suspensia a fost agitată 24 ore. the third.5R. asemănător cu cel din soluţia care se află în porii matricei de ciment portland. according to the decomposition of the calcium carbonate. natural al materialelor şi în soluţie de NaOH 0. the electric conductivity and the concentration of heavy metals (through AAS and ICPAES spectrometry).. neînregistrându-se nici un efect endoterm vizibil. Nămolul anorganic. Extractele apoase de lixiviere au fost utilizate pentru măsurarea pH-ului. L/S=30. crushing aggregate 4/8mm granular fraction. De asemenea. the environment properties for the organic sludge were measured by FLM and TLM methods. aceasta reprezentând cantitatea maximă de contaminant în mg/kg. with polycarboxylate ether. în intervalul 20900°C este de 41. cu maxim la 881°C. The total loss.2 Investigation Methods The valuation of the environment properties was made through the leaching maximum fraction.4 – 2008 . 2. of 3.

Testul de lixiviere pe material monolitic este un test dinamic. la interfaţa solid (deşeu solidificat sau beton)/mediu apos şi predicţia pe termen lung pe baza coeficienţilor de difuzie a transferului de contaminanţi din materialul monolit s-a folosit testul de lixiviere a materialelor monolitice (TLM) [15]. înainte de reînnoirea soluţiei de lixiviere.5. s-a realizat prin metoda de difracţie Bragg pe probe pulverulente cu ajutorul unui difractometru DRON 2.prin solubilizare a poluanţilor din blocul de deşeu solidificat. at the interface solid (solidified waste or concrete)/ watery environment and the long term prediction on the basis of the diffusion coefficients of the polluting materials transfer from the monolith material [15]. s-a efectuat prin uscare şi clasare pe fracţiuni granulometrice. or from concrete with mineral waste addition. It is characterized by the renewal of the leaching material at regular times. through X-ray diffraction (XRD) that was realized through the Bragg diffraction method on pulverulent samples with the help of a DRON 2. is not reached before the renewal of the leaching solution. Lixiviantul (apa distilată) este introdus la un raport Lichid/Suprafaţă totală probă (L/Sf) de 10 cm3/cm2. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 3. asemănător cu cel din porii matricei de ciment portland. like the one from the pores of the Portland cement matrix. In order to characterize the materials the following analyses were also used: the complex thermic analysis (done with a Shimadzu DTG_TA_51H analyser). raport suficient pentru a asigura o comportare dinamică.0 utilizând radiaţia caracteristică CuKα1&2. a ratio enough to ensure a dynamic behavior. of equilibrium. The hydraulic activity of the inorganic sludge IS is confirmed by the important solubility of silica in basic pH solutions 12. Activitatea hidraulică a nămolului anorganic NA. Acesta se caracterizează prin reînnoirea lixiviantului la durate de timp prestabilite.1. The hardening concrete samples used in measurements have an age bigger than 28 days. sau din beton cu adaos de deşeu mineral. analiza fazală. 12.5. Pentru caracterizarea materialelor s-au mai folosit: analiza termică complexă (efectuată cu un analizor Shimadzu DTG_TA_51H).12. prin difracţie de raze X (DRX).4 – 2008 11 . În tabelul 3 sunt prezentate compoziţiile de beton în care NA substitue parţial cimentul şi/sau nisipul fin. de echilibru. 3. este confirmată de solubilizarea importantă a silicei în soluţii cu pH bazic. Mortar/Concrete Inorganic Sludge Compositions with The transformation of sludge in order to be used as secondary raw matter of substitution for sand and cement was made by drying and classifying on granulometric fractions. The leaching test is a dynamic one. This means that the stationary state.12.1. solidified waste block. The distilled water is introduced at a Liquid / total Surface proof ratio (L/Sf) of 10 cm3/cm2. the phasal analysis. using the characteristic radiation CuKα1&2.0 difractometer. In table 3 are presented the concrete compositions where IS partially substitutes cement and/or fine sand. Aceasta înseamnă că nu se atinge starea staţionară. Compoziţii de mortare/betoane cu nămol anorganic Procesarea nămolului în vederea utilizării ca materie primă secundară de substituţie a nisipului şi a cimentului. Probele de beton întărit folosite în determinări au vârsta mai mare decât 28 zile.

37 0. Rezultate şi discuţii 4. Results and Discussions 4. Compoziţii de beton cu adaos de nămol anorganic. respectiv. the inorganic sludge IS. cm 4 .1 The Evaluation of the IS Hydraulic Activity The possibility to recover the IS sludge as a II type addition – puzzuolanic was investigated by comparing it with glass powder. Astfel.25 2. which has the hydraulic activity confirmed.60 0. sticlă şi nămolul NA.9 %/additive Densitatea. The waste choosen for reaserch.7 0.7 0. este compatibil din punct de vedere tehnic şi ecologic cu matricea de ciment portland dacă nu perturbă semnificativ dezvoltarea structurii de întărire şi.75 0. 12 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Deşeul selectat pentru cercetare. care are confirmată activitatea hidraulică datorată silicei reactive.35 0.25 2.Tabel 3.58 0./Inorganic 0 0. The compression strength of compositions with 25% portland cement and 75% inorganic sludge (A2E) and of the reference composition with 25% portland cement and 75% filler from glass powder (A2) are given in table 4.60 ratio Aditiv glenium ACE30.8 0.7 0. Datele prezentate confirmă activitatea hidraulică a nămolului.1 Evaluarea activităţii hidraulice a NA Posibilitatea valorificării nămolului NA ca adaos de tip II .5 1 0. is compatible from the technical and ecological point of view with the Portland cement matrix if it does not considerably modify the development of the hardening structure and. în stare vitroasă. in vitreous state.8 1 Nămol anorganic s. 4.35 sludge 0-1 mm 0. imobilizează potenţialii constituenţi periculoşi pentru apă şi sol. Kg/m3/density 2196 2197 2201 Răspândirea pe masa de 14 12 13 16 şoc/Dispersion on the table of shock. there were made 25% cement and 75% pozzuolana. respectively glass and IS sludge.25 2.60 0. Rezistenţele la compresiune ale probelor cu 25% ciment portland şi 75% nămol anorganic (A2E) şi a compoziţiei de referinţă cu 25% ciment portland şi 75% filer din pulbere de sticlă (A2) sunt date în tabelul 4.puzzolanic s-a investigat prin compararea sa cu pulberea de sticlă. The presented data confirm the hydraulic activity of the sludge. NA and the properties of fresh concrete A25 A05 A22 Nămol A substituent Nămol A Nămol A substituent R a 20% ciment substituent a a 20% ciment Compoziţi Indicativ beton/Code of concrete şi 50% nisip 0-1 50% nisip 0a de şi 20% nisip 0-1 Compoziţie/Compostion mm/20% cement 1 mm/ 20% referinţă/R mm/20% cement and and 50% sand 0sand 0-1mm 20% sand 0-1mm eference 1mm substituted by substituted substituted by sludge sludge by sludge CEM IIA-S 42.u. due to the reactive silica.60 Nisip/Sand 1-2 mm 1 1 1 1 2-4 mm 1 1 1 1 Pietriş/Gravel 4-8 mm 2. s-au preparat paste cu 25% ciment şi 75% puzzolană.49 0. 0. respectiv. if it doe snot immobilize the potential constituents dangerous for water and soil respectively.65 0. In this way.4 – 2008 . NA şi proprietăţile betonelor în stare proaspătă/Compositions of concrete with addition of anorganic sludge.25 Raport Apă/Ciment/Water/cement 0. nămolul anorganic (NA).

5 0. În figurile 1.019 37 1. Zn.6 13.3 22 7.31 30 0. Zn Cu.0 12 Si Zn K 180 2 2. concentraţia Ni.001 <0.07 35 1. Proprietăţi de lixiviere ale nămolului anorganic NA.63 0. Tabel 5.28 0. Concentraţiile acestora în soluţiile de lixiviere sunt date în tabelul 5. obtained by FMM method. Pb şi Cd din matricea de ciment portland .98 100 0.cu puzzolană nămol NA/A2 with 6. Pb şi Zn este sub limita de detecţie.2 The Environment Properties Determined Through LMF Test According to the LMF leaching test.metale grele şi ioni sulfat.084 43.005 48 0.5 12. cu cel mai mare conţinut de nămol anorganic. concentraţia Cd şi Cu scade în condiţii de pH bazic. at specific pH and at pH=12 in 0.14 0.011 A-deşeu AMBRO lixiviere apă distilată/A – waste form AMBRO – leaching in distillate water AB-deşeu AMBRO lixiviere în soluţie de NaOH 0. in the Portland cement-sludge system. Pb and Cd from the Portland cement-sludge matrix is of little importance.3 AB 30 4.51 100 2.76 15.001 5.nămol NA.02 mg/L.008 4. Probele din beton A25. în sistemul ciment portlandnămol.37 0.65 0. Their concentrations in the leaching solutions are given in table 5.1 n NaOH solution Concentraţia/Concentration.6 <0.Tabel 4. au fost investigate asupra capacităţii de trimitere în soluţie apoasă a speciilor chimice poluante .4 – 2008 <0.25 sludge 4. Cu. Pb and Zn concentration is under the detection limit.4 28. .015 11 0.43 0. Concentraţiile eluatelor după fiecare din cele patru secvenţe ale testului FML. de 0. sunt sub limita de detecţie. la pH –ul propriu materialului. . determinate prin metoda FML. The eluate concentrations after each of the four sequences of the LMF test are under the detection limit of 0. 2 este prezentată variaţia concentaţiei Si şi Al în soluţiile de lixiviere cu pH neutru şi pH bazic.the concentration of the chemical species in the leaching extracts is significantly influenced by pH. este nesemnificativă. în apă distilată şi la pH = 12 în soluţie de NaOH 0.the Cd and Cu concentration drops in bazic 13 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.73 0.001 7. at a pH specific to the material.82 0. Rezistenţa la compresiune (MPa) a pastelor cu nămol verde/Compressive strenghts of pastes with green sludge 2zile/days 7 zile/days 28 zile/days 6 luni/months Cod matrice A2E(referinţă) cu puzzolana sticlă 5.12 25. 4.05 Datele experimentale prezentate în tabelul 5 şi figurile 1 şi 2 conduc la următoarele afirmaţii: concentraţia speciilor chimice în extractele de lixiviere este semnificativ influenţată de pH.the Ni.7 0. mg/L Indicativ A L/S Al Cd Ca Mg Cu Ni Pb 0.1n/Leaching properties of inorganic sludge NA. la pH propriu.69 0. the leaching of heavy metals.5 7. ceea ce denotă influenţa The experimental data presented in table 5 and figures 1 and 2 lead to the following statements: .1 3.22 0.003 37 0.05 . levigarea metalelor grele.3 Na 60 20 62 2670 2250 2200 10 0.1n/ waste form AMBRO – leaching in NaOH solution <0.19 100.5 E/Reference with glass E content A2.02 mg/L. The samples from the A25 concrete with the biggest content of inorganic sludge were investigated on their capacity of dispatching in watery solution the polluting chemical species – heavy metals and sulphate ions.33 10 12.2 Proprietăţile de mediu determinate prin testul FML Conform testului de lixiviere FML.6 8.2 38.

Fig. Se constată că Si şi Al au concentraţii mult mai mari în soluţia de lixiviere cu pH = 12.1n (pH=12-12. 14 12 10 pH 8 6 4 2 0 10 50 Raport L/S 100 A AB It is recorded that Si and Al have much bigger concentrations in the leaching solution with pH = 12. Valori ale pH-ului extractelor de lixiviere utilizând testul FML/Values of pH of leaching filtrate using FMM method. Valorile pH-ului precum şi ale conductivităţii electrice ale extractelor de lixiviere sunt redate grafic în figura 3 şi 4. The Si and Al solubility is a favourable premise of the participation at the precipitation reactions of the C-S-H silicate hydrates and hydroaluminates.4 – 2008 . Solubilizarea Al în funcţie de pH-ul soluţiei de lixiviere şi raportul L/S/ The solubilization of Al depending by pH of leaching solution and L/S ratio. . Solubilizarea Si în funcţie de pH-ul soluţiei de lixiviere şi raportul L/S/The solubilization of Si depending by pH of leaching solution and L/S ratio.79-9.42) Concentratia Si. which shows the favourable influence of the cement matrix on the immobilization of these toxic metals from the green sludge. like the one of the solution from the pores of the cement matrix. 14 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 4. mg/L 12 10 8 6 4 2 0 10 50 Raportul L/S 100 Fig. care definesc structura de întărire a pastelor de ciment.22) sistem NA-solutie NaOH 0. Solubilizarea Si şi Al este o premisă favorabilă a participării la reacţii de precipitare a compuşilor hidrosilicatici C-S-H şi hidroaluminatici. 1. which define the hardening structure of cement pastes.79-9.22) sistem NA-solutie NaOH 0. 3.1n (pH=12-12. 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 10 50 Raport L/S 100 Conductivitate electrica (mS/cm) A AB Fig. sistem NA-apa distilata (pH=8. mg/L 120 100 80 60 40 20 0 10 50 Raport L/S 100 pH conditions. too. too. Fig. asemănător cu cel al soluţiei din porii matricei de ciment. sistem NA-apa distilata (pH=8.favorabilă a matricei de ciment asupra imobilizării acestor metale toxice din nămolul verde. 2. Valori ale conductivităţii electrice a extractelor de lixiviere utilizând testul FML/Values of electrical conductivity of leaching filtrate using FMM method . The pH values and those of the electrical conductivity of the leaching extracts are presented in figures 3 and 4.42) 14 Concentraţia Al.

45μm and used to determine the concentrations of the polluting chemical species.4 8. 64 zile. 64 days.5 5. mg/m2 Na 21 88 84 100 240 110 12 655 5240 0 Pb NH4 + Cr Ca 3. mg/m2.1 Valorile prezentate în tabelul 6.6 4.7 42 49 150 60 7. Concentraţiile de lixiviere pentru fiecare secvenţă şi cumulate. conform unor reacţii de tipul: Ca(OH)2 + Na2SO4 +2H2O → CaSO4⋅2H2O + 2NaOH (1) 4CaO⋅Al2O3 ⋅13H2O +3(CaSO4⋅2H2O) + 14H2O → (2) 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O+Ca(OH)2 The values presented in table 6 show that the sodium and sulphate concentrations are more important. are given in table 6. corresponding to some reactions such as: Ca(OH)2 + Na2SO4 +2H2O → CaSO4⋅2H2O + 2NaOH (1) 4CaO⋅Al2O3 ⋅13H2O +3(CaSO4⋅2H2O) + 15 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The concentrations of some chemical species. successively: 6 h.5 .6 7. care sunt.2.1 < 0.5 0. 16 days. but also to measure the pH and the electrical conductivity.3 5224 < 0. A25 sample Proba/Sample A25 6 ore/hours A25 24 ore/ hours A25 54 ore/ hours A25 4 zile/days A 25 16 zile/ days A25 36 zile/ days A 25 62 zile/ days Concentraţii cumulate/Cumulative concentration. Proprietăţile de mediu determinate prin testul pe probe monolitice (TLM) Testul TLM caracterizează comportarea unui material în stare de bloc monolit în decursul timpului. exprimată în mg/m2 este dată în tabelul 6.6 2.1 11 65.4. 4 zile. Proba de o geometrie regulată s-a aflat în contact cu o soluţie de lixiviere. 9 Al 0.8 1. The sample. succesiv: 6 h. Ritmul de reînnoire a soluţiei este impus de timpii de contact epruvetă/soluţie.5 9.1 NO3- 2480 310 < 100 < 100 2790 239200 SO4 211.4 0. 24 h.45μm şi folosită pentru determinarea concentraţiei speciilor chimice poluante dar şi pentru măsurători de pH şi conductivitate electrică. The renewal rhythm is imposed by the test tubes /solution contact timings. arată că mai semnificative sunt concentraţiile de sodiu şi sulfat.6 2. Soluţia de lixiviere (eluatul sau extractul apos) este recuperată după filtrarea pe filtru membrană de 0. The relatively low concentration of soluble sulphate ion (from the sodium sulphate) can be considered an effect of its partial fixation in the voluminous precipitate – ettringite.4 – 2008 < 100 < 0.1 mg/L Cu Cl- Si 2. which 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O produces expansion processes of A25 concrete.4 10 322. Concentraţia relativ scăzută de ion sulfat solubil (din sulfatul de sodiu) poate fi considerată efect al fixării parţiale a acestuia în precipitatul voluminos etringitul. 36 days.2 The Environmental Properties Determined by the Diffusion Test on Moulded Samples The TLM test characterizes the conduct of a monolith (moulded) material in time. 16 zile. 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O care produce procese de expansiune a betonului A25. proba A25.1 < 0. Tabel 6.4 9.4 2.4 0.5 1 0. having a regular geometry. 36 zile. ml/L Concentraţii cumulate/ Cumulative concentration. MLT/Concentration for each sequence and cumulative values. was in contact with a leaching solution. 54 h. 24 h.3 8. 4 days. 4. 54 h.2 8 27. Concentraţia unor specii chimice. The leaching solution (the eluate or the watery extract) is recovered after the filtration on the membrane filter of 0. which are.

2 10.0 10. poate reacţiona după cum este arătat în (2). So. 14H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O+Ca(OH)2 (2) The gypsum formed through reaction (1) is already expansive. Ca urmare. as a result of the reduction of the solution concentration after each sequence (when the eluate is collected and the immersion water is renewed).4 – 2008 Conductivitate electrică (μS/cm) pH . The calcium hydroxide formed through this reaction continues to take part in the formation of gypsum. acesta participând în continuare la reacţii al căror produs este etringitul.8 11.2 11.Ghipsul format prin reacţia (1) este deja expansiv. Transportul apei/soluţiilor apoase. the formation of etringitte through the reactions between sodium sulphate from the IS and the components of the cement matrix can be one of the major causes of the sulphatic expansion which has as consequences internal tensions and the cracking of the cement matrix.4 11.6 10. Valorile de pH şi conductivitate electrică ale soluţiilor de lixiviere sunt fluctuante.4 10.0 11. pH 12. Consequently. procesul de coroziune continuă. cu aluminaţii de calciu cu formare de etringit. but they drop in time. pentru probele de beton A25/The evolution of pH of the leaching solution by TLM test. porozitatea şi absorbţia apei constituie premize importante de apreciere a comportării faţă de apă a materialelor poroase. Prin urmare. în şi din porii deschişi ai betonului este factorul distructiv decisiv – prin îngheţ-dezgheţ şi prin coroziune. as shown in figure 5. which produces great expansion efforts.0 9. dar scad în timp. Aşadar. The pH values and the electric conductivity of the leaching solutions are fluctuant. ce produce eforturi mari de expansiune. As a result. this one also continuing to participate to reactions whose product is the ettringite. it can react as shown in (2). cristalohidrat voluminos. dar mai mult. which is a voluminous crystal hydrate. Evoluţia în timp a absorbţiei apei şi a 16 The transport of water/watery solutions in and from the open pores of the concrete is the decisive destructive factor – through frost-defrost and corrosion. formarea etringitului prin reacţii între sulfatul de sodiu conţinut de NA şi componenţii matricei de ciment. Hidroxidul de calciu format prin această reacţie participă în continuare la reacţia de formare a ghipsului. 5. după cum reiese din figura 5.8 6 ore Conductivitate electrică (μS/cm 1200 1000 800 600 400 200 0 64 zile 24 ore 54 ore 4 zile 16 zile 36 zile Termen de măsurare Fig. but moreover. poate fi una dintre cauzele majore ale expansiunii sulfatice care provoacă tensiuni interne şi fisurarea matricei de beton. Variatia pH-ului şi a conductivităţii electrice a soluţiei de lixiviere prin testul monolitic/difuzional. of A25 concrete.6 11. the corrosion process continues. porosity and water absorption represent important premises to appreciate the porous Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. with the calcium aluminate hydrates forming ettringite.8 10. ca urmare a micşorării concentraţiei soluţiei după fiecare secvenţă (când se colectează eluatul şi se reînnoieşte apa de imersare).

The washing out treatment of the sludge in order to eliminate the sodium sulphate would be profitable for the recovery 17 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The absorption of water had a growing tendency up to 5%. obtained through MLT. care produce expansiunea betonului A25.porozităţii probei A25. obţinute prin TLM. the relative low concentration of soluble suphalte ion (from the sodium sulphate) can be the effect of its partial fixation in ettringite. while the open porosity increase to 8 % after 100 days of immersion into water. which 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅32H2O. care prezintă valori mari ale expansiunii. The increase of water absorption in A25 sample.1mg/L. produces the expansion of A25 concrete. The evolution in time of water absorption and the porosity of the A25 sample. Porozitatea şi absorbţia apei determinate pe o perioadă de imersare în apă de 100 de zile. ar fi benefic pentru valorificarea nămolului anorganic ca adaos cu funcţie de puzzolană (Tip II) în beton. în extractele de lixiviere. Concluzii Prin testul FML s-a constatat că. materials behavior towards water. menţinută în apă până la 100 de zile. It is observed that water absorption has an increasing tendency having values up to 5% while the open porosity has values up to 8 % after 10 days of immersion into water. kept in water up to 100 days. Se constată că absorbţia apei are o tendinţă crescătoare având valori de până la 5% în timp ce porozitatea deschisă are valori de până la 8 % după 100 zile de imersie în apă. Absorbţia apei a avut o tendinţă crescătoare până la 5%.1mg/L. and the concentration of heavy metals had values under 0. 9 8 7 % volum 6 5 4 3 2 1 0 0 6h Abs (% vol) Porozitate (% vol) 24h 54 h 4 zile 9 zile 16 zile 36 zile 64 zile 100 zile Perioada de masurare Fig. which presents high values of expansion. se corelează cu creşterea expansiunii (ce produce tensiuni interne şi fisurarea matricei).4 – 2008 . sample A25. proba A25/The porosity and water absorption obtained on a period of 100 days of afloat. is shown in figure 6. valorile concentraţiei speciilor chimice au fost semnificativ influenţate de pH. 3CaO⋅Al2O3 ⋅3CaSO4⋅32H2O. 6. concentraţia relativ scăzută de ion sulfat solubil (din sulfatul de sodiu) poate fi efectul fixării parţiale a acestuia în etringit. is correlated with the expansion increase (which produces internal tensions and the cracking of the matrix). iar concentraţia metalelor grele avut valori sub 0. În extractele de lixiviere. în timp ce porozitatea deschisă a crescut până la 8 % după 100 zile de imersie în apă. este prezentată în figura 6. Creşterea absorbţiei apei în proba A25. In the leaching extracts. pentru eliminarea sulfatului de sodiu. Tratamentul prin spălare al nămolului. Conclusions TheLMF test revealed that in the leaching extracts the concentration values of the chemical species were considerably influenced by pH.

22-28 . Romanian Journal of Materials. PANAIT N. Cements: Definition. Delft. [14]. .Expansive Mechanisms of Concrete. NEN 7341. 1994. [7]. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) in the Pulp and Paper Industry. December 2001.4 – 2008 . [5]. . [15].Reuse of textile effluent treatment plant sludge in building materials. . 18 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Waste Management. [9]. GHEORGHE M. IDORN G. Ed. NEVILLE A. betoanele si mortarele cu adaos de nămol anorganic substituent a 20% ciment şi 50% nisip 0-1 mm. [8]. MOLDOVAN V. VIGIL R. [11]. Bucureşti. The concrete matrix had a decisive role in the immobilization of heavy metals. ILANGOVAN R. Composition... Tehnică. have a reduced potential of environment pollution. 2003. Proceedings of WASCON.. 1039-1046. Franţa 2005. 59-70.New modeling developments to guide the development of a dynamic leaching test for monolhitic materials.Properties of Concrete (in Romanian). TEOREANU I.Durability of concrete. [2]. NICOLESCU L. MOLDOVAN V.Scientific and Technical Aspects on the Use of Thermally-Treated Paper Sludge in Cement. [10]. Albi.M.Some consideration regarding Cr and Mo immobilization in hydraulic matrix. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Directiva 89/106/EEC – Produse pentru construcţii. au un potenţial sever diminuat de poluare a mediului.. conform încercarilor de laborator.. Published by Hans van der Sloot and Hans Meeussen).C. PANAIT N. IPPC document on BAT in the Pulp and Paper Industry .M. RADU L. according to the lab tests.Waste minimization in the pulp and paper industry EU Directive 96/61/EC. . 1993. . 33(1). [13]. in comparison with that of concrete with traditional components. 322-327. Bucharest. [4]. References Bibliografie [1]. SR EN 197-1:1995. 1st International Conference on Engineering for Waste Treatment. [6]. VEGAS I.Admixtures in concretes (in Romanian) . 2006. CEN TC 292 WG 6 . Specification and Conformity Criteria: Part 1: Usual cements (in Romanian). 1992... [3]. Editura Tehnica. NNI. .. SABUMON P. 26(1) . FRIAS M. BALASUBRAMANIAN J. 2006.. p. Determinations of Availability for leaching From Granular and Monolithic Construction Materials and Waste Materials.. Cement and Concrete Research.. LAZAR JOHN U. GHEORGHE M. RADU L.Matricea de ciment a avut rol decisiv în imobilizarea metalelor grele. Netherlands Formerly Draft NEN 5432. comparabil cu cel al betonului cu materii prime tradiţionale. Consequently..Some consideration regarding Cr and Mo immobilization in hydraulic matrix. [12]. NEN 7345. Bucureşti. 1978. concretes and mortars with inorganic sludge addition substitution of 20% cement and 50% sand 0-1 mm. GARCIA R. 2002. of the inorganic sludge as an addition with puzzuolanic properties (II Type) in concrete. (in Romanian) Editura Tehnică. .. În consecinţă. Determination of the release of inorganic constituents from construction materials and stabilised waste products. SR EN 933-1: 2002 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor: Partea 1: Determinarea granulozităţii-Analiza granulometrică prin cernere. Montenegro. 1982. URRETA J. 22 (6). .. RODRIGUEZ O.

ing. 1 1 1 1 traiectoriile punctelor reperului fix O x y z 1 1 1 1 în raport cu un reper mobil Oxyz . NGL = 1 (fig. O1 A = x1O A O = y1O O1 B = x1i OD = xi BQi = y1i DQi = yi Fig.Studiul cinematic al mişcării plane a solidului rigid având gradul de mobilitate egal cu 1 Kinematic study on the planar motion of a rigid body having one mobility degree Mihail Alexandrescu. 1) .. dr. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (Technical University Civil Engineering Bucharest). prof. solid with a rigid body in planar motion of a 1 mobility degree. graduated Institute Civil Engineeering Bucharest) 1. Statics and Dynamics Engineering Department) Mina-Denisa Fonoş. absolvent Institutul de Construcţii Bucureşti (eng. O x y z . ing. Statics and Dynamics Engineering Department) Emil Alexandrescu. 1 1 1 1 1. Catedra de Mecanică. Statica şi Dinamica Construcţiilor (Mechanics. O x y z . solidar cu solidul rigid. drd. relative to a fixed mark. solid with the rigid body Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 1). 1 Planul fix şi planul mobil .. which is solid with the rigid body.Obiectul studiului Folosind un reper de calcul Oxyz . ing. vor fi studiate: traiectoriile punctelor constitutive ale solidului rigid în raport cu un reper fix. we shall study: the trajectories of that rigid body's steady points.4 – 2008 19 . Statica şi Dinamica Construcţiilor (Mechanics. asist. solidar cu solidul rigid The fixed plane and the mobile plane . solidar cu solidul rigid aflat în mişcare plană cu gradul de mobilitate NGL = 1 (fig. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (Technical University Civil Engineering Bucharest). that O x y z fixed mark points' trajectories 1 1 1 1 relative to a mobile mark Oxyz .Purpose of the study By using a calculus mark Oxyz . Catedra de Mecanică.

NGL = 1 . this point moves in heteronymous planes O1 x1 y1 and Oxy (fig. acest punct se mişcă faţă de ambele plane suprapuse O1 x1 y1 şi Oxy (fig. relative to the immobile mark O1 x1 y1 z1 : x1i = x1O + xi cos α − yi sin α . în raport cu sistemul de ♦the equations (3) define. while the simple reperul mobil. Oxyz .2.2. Oxyz .according to x y the parameters i . deci are o poziţie invariabilă în raport cu acesta din urmă (nu există mişcare relativă în acest caz). i and α . relative to an immobile mark O1 x 1 y 1 z 1 Urmărind figura 1. NGL = 1 .The trajectories of a rigid body's constitutive points engaged in a planar motion. Therefore the equations (3) are written as follows: Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. For notăm: simplicity we note: x1i = xi* . în raport cu un reper fix. Se notează: xi = a i . rezultă exploatând următoarele observaţii: of the following observations: ♦relaţiile (3) definesc.for each fixed i . cu gradul de mobilitate egal cu 1.It is noted: (4) (i = 1. în funcţie de cei trei y parametrii xi . y i = bi absolute motion of the point Qi relative to the fixed reference system O1 x1 y1 z1 . Prin urmare relaţiile (3) se sriu sub următoarea formă finală: 20 Q position of the point i of the rigid body with reference to the solidary mark. solidar cu reperul mobil. ♦ xi* and yi* from the equations (3) define the referinţă fix O1 x1 y1 z1 . the point i coordinates results . pe care o vom The final form of the equations (3) which we will deduce and utilize in this article is the result utiliza în acest studiu. y1i = y1O + xi sin α + yi cos α (1) în care coordonatele dublu indexate se raporin which the double indexed coordinates are tează la reperul fix. 1). poziţia unui punct mobil Qi în raport cu repe-rul fix.Traiectoriile punctelor constitutive ale solidului rigid aflat în mişcare plană. . iar cele simplu indexate – la relative to the immobile mark. Din motive de oportunitate indexed ones – to the mobile mark.. rezultă expresiile coordonatelor punctului Qi în raport cu reperul fix O1 x1 y1 z1 : Q According to figure 1. pentru fiecare i fixat.the position of one mobile point Qi relative to the fixed mark. y i* = y O + xi sin α + y i cos α Forma definitivă a relaţiilor (3). i şi α . y1O = yO (2) according to which. observăm că Qi aparţine solidului rigid. y1i = yi* cu care relaţiile (1) devin: * i * O * * x1O = xO . For a better adequation of the equations (3) to the planar motion we notice that the point Qi is part of that rigid which is solid with the mobile reference so it has an invariable position relative to that (there is no relative motion in this case). O1 x 1 y 1 z 1 2. ∞ ) where ai and bi are constants which define the unde ai şi bi sunt constante care definesc Q poziţia punctului i al solidului rigid în raport cu reperul solidar.. * * ♦ xi şi yi din relaţiile (3) definesc mişcarea absolută a punctului Qi . the relations (1) become: * (3) x = x + xi cos α − y i sin α .1).4 – 2008 .having the mobility degree equal with 1. Pentru a adapta relaţiile (3) la mişcarea plană..

yij = yOj + ai sin α j +b i cosα j .. . ..m).∞) Astfel rezultă că traiectoria punctului Qi în raport cu reperul fix este reprezentată de * succesiunea spaţio-temporală de puncte fixe L1 definite conform relaţiilor (5) şi (6). ( j = 1. plasat în planul O1 x1 y1 . y ) i * i * i * i (i = 1.. m). y ) ij * ij * ij * ij (i = 1. În fine.... a „lagrangean” model.... .This shall be called acest model „lagrangean”. they express parametrically the ea exprimă parametric traiectoriile fiecărui ( ) trajectories of each point Qi ai . t j . t2 . bi ) al solidului rigid . tn . noted with L1 . faţă de reperul fix. yi* = yO + ai sinα + bi cosα known from the treatises on heoretical cunoscută din tratatele de mecanică teoretică .. alese în mod arbitrar... (i = 1. . . t2 ..2. . Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. ..n ) iar traiectoriile discretizate ale perechilor de puncte materiale (7) se vor exprima introducând (7) în (5): and the discreted trajectories of the material points pairs (7) will be expressed by substituting (7) into (5): * * * * xij = xOj + ai cosα j −b i sin α j .2.* * (5) (i = 1. se suprapune peste un punct fix. t j . The relations (6) are written in this case as follows: (7) (Q ..... solid with each the rigid body and with the plane . ( j = 1. The complete discrete speed and acceleration distribution on the rigid body result from (8) by derivation relative to time as an alternate option to the two fundamental formulas for the kinematic of the rigid body. n) (8) Distribuţiile complet discretizate de viteze şi acceleraţii pe solidul rigid rezultă din relaţiile (8) prin derivarea lor în raport cu timpul.. .. având 1 aceleaşi coordonate în raport cu reperul fix: moment for α (t ) the material point Qi . respectiv Q pentru fiecare α (t ) punctul material i . Relaţiile (6) se scriu în acest caz sub forma: Thus it results that the trajectories of the point Qi with reference to the fixed mark are represented by the succession space-time of * fixed points L1 defined by relations (5) and (6). Observăm că .Finally we will define a complete discrete lagrangean model by taking an arbitrary Q number “m” of material points i belonging to the rigid body and noticing the pairs (6) in the arbitrarily chosen moments t1 . relative to the discretizată . overlaps a fixed point placed in the plane O1 x1 y1 .4 – 2008 21 . selectând un număr arbitrar „m” de puncte materiale Qi care aparţin solidului rigid şi înregistrând perechile (6) în momentele t1 . în manieră punct body .. tn . mechanics .. în fiecare clipă ..2... in a discrete manner ... vom formula un model lagrangean complet discret.2. pe care-l vom nota cu L* .∞) xi* = xO + ai cosα − bi sinα . bi of the rigid Qi (ai .2.. solidar cu solidul rigid şi cu planul Oxy . ca variante ale celor două formule fundamentale ale cinematicii solidului rigid. .. Vom denumi immobile reference point.. L )(x . .2. L )(x . having the same coordinates reference to the fixed mark: * We notice that in every with (6) (Q .

măsurate în raport cu reperul fix.4 – 2008 . y i* = bi* In the following we shall reformulate the equations (10) as for the equations (3) which became (8).. m′) iar xi şi yi din (10) vor reprezenta coordonatele Q* punctelor fixe i . fie rezolvând sistemul (1) în raport cu necunoscutele xi şi yi : O1 O1 în care şi sunt coordonatele originii reperului fix în raport cu reperul mobil. Pentru a realiza aceasta vom * y* considera că în (10) coordonatele xi .. Oxyz . Însă. în raport cu reperul mobil Oxyz solidar cu rigidul. But the * observer will “identify” the fixed points Qi with their mobile pairs.m′). ( j = 1. solid with the body. relaţiile (9) devin: (− x ) (− y ) xi = − xO1 + x1i cosα + y1i sinα . the equations (9) become: (10) ( ) (9) xi = − xO1 + x* cosα + yi* sinα . peste care se suprapun în fiecare clipă şi pe care le notăm cu Ei: while xi and y i in (10) will be the coordinates Q* of fixed points i related to the mobile mark. Oxyz .n′) Acum putem scrie direct forma complet discretizată a relaţiilor (10) Now we ca write the complete discretized form of the equations (10) 22 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.2. O1 x1 y1 z1 . y ) * i i i i (i = 1. y ) * ij ij ij ij (i = 1. .2. solid with its own mark. overlapped each moment and noted with Ei : (12) (13) (Q .. E )(x . With the notations (2). m′) and respectively: şi respectiv (Q . înregistrate de un observator plasat în reperul mobil. i . .2..3. în raport cu reperul mobil.. solidare cu propriul său reper. . deci poziţiile acestor puncte fixe. the position of those fixed points is recorded by an observer placed in the mobile mark.. în raport cu un reper solidar cu rigidul care efectuează o mişcare plană cu NGL = 1 3. Cu notaţiile (2). observatorul respectiv va „identifica” punctele * fixe Qi cu perechile lor mobile. yi = − yO1 − x1i sinα + y1i cosα (− xO1 ) and − yO1 are the coordinates in which of the fixed reference origin related to the mobile mark. result the from the analysis of figure 1 or by solving the system of equations (1) related to xi and yi : Coordonatele punctului Qi al solidului rigid. rezultă fie dintr-o analiză a figurii 1...Trajectories of the points belonging to the fixed reference point O1 x1 y1 z1 relative to a mark which is solid with the rigid body having a plane motion NGL = 1 The coordinates of the point Qi of the rigid body with reference to the mobile mark Oxyz .. desemnează * un număr m′ de puncte fixe Qi aparţinând planului fix şi astfel rezultă: xi* = a i* .. For this purpose it is considered * x* that in (10) the coordinates i and yi measured with reference to the immobile mark points a * number m′ of fixed points Qi of the immobile plane and thus the result is: (11) (i = 1. E )(x . yi = − yO1 − xi* sinα + y* cosα i i În continuare reformulăm relaţiile (10) în mod analog celui adoptat pentru relaţiile (3) care au devenit (8).Traiectoriile punctelor reperului fix..2..

. t ♦momentele j .n în care se înregistrează mişcarea plană a solidului rigid. ♦pseudomatrix [E] eulerian type related to the mobile mark.. where j = 1. În acest scop vom construi două tablouri pe care le vom denumi: ♦pseudomatricea [L*] de tip lagrangean.... conform (13).A compact representation of „lagran-gean” and „eulerian” models Considering the above written data. 4.2. first with an angle j Qi (ai . we could write two compact representations of the plane motion of the rigid body completely discretized according to the lagrangean (8) and eulerian (14) models. yij = − yO1 j − ai* sin α j + bi* cos α j .2 .O reprezentare compactă a modelelor „lagrangean” şi „eulerian” Ţinând seama de cele de mai sus. raportată la reperul mobil.n in which the rigid body's plane motion is recorded or the 4. 4. îl vom denumi „eulerian”... ♦pseudomatricea [E] de tip eulerian.. bi ) . putem realiza două reprezentări compacte ale mişcării plane a solidului rigid. a b coordonatele fixe i şi i sunt raportate la reperul solidar Oxyz .. This model being so close to the one used in fluid mechanics we shall call it „eulerian”.4 – 2008 . conform modelelor lagrangean (8) şi eulerian (14).. .2 . Deoarece acest model se apropie de cel folosit în mecanica fluidelor. raportată la reperul fix.xij = − xO1 j + ai* cos α j + bi* sin α j .1. iar " m" se alege în funcţie de specificul aplicaţiei concrete care se rezolvă.m . Oxyz. rotit faţă de primul cu unghiul α j = α (t j ) ..Construcţia pseudomatricii [L*] În spiritul modelului lagrangean se consideră date sau alese în mod arbitrar următoarele: ♦reperul fix .The pseudomatrix [L*] construction According to the lagrangean model the following are thought as being given or chosen arbitrarily: ♦the immobile mark O1 x1 y1 z1 and the one being solid with the rigid body.. The equations (14) are the completely discretized parametric equations of the * trajectories of fixed points Qi noted with reference to the mobile mark through their E images ij . where ♦the mobile points i = 1.. O1 x1 y1 z1 şi cel solidar cu rigidul . . m′). so that the rigid body it belongs to will be represented satisfactorily. ( j = 1. bi unde i = 1. . 4.2 .. în virtutea respective angles αj . For this purpose we shall build 2 tables called: ♦pseudomatrix [L*] of lagrangean type related to the fixed mark.2 . complet discretizate. according to hypothesis 23 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. the immobile coordinates ai and bi are relative to the solidary mark Oxyz .... . sau unghiurile αj corespunzătoare.. unde j = 1. according to (13). (i = 1. rotated from the α = α (t j ) . n′) (14) Relaţiile (14) sunt ecuaţiile parametrice complet * discretizate ale traiectoriilor punctelor fixe Qi . înregistrate faţă de reperul mobil. . ( ) ♦punctele mobile Qi ai . prin imaginile E lor ij . Oxyz. and " m" is chosen by the concrete application being solved.1.m .2. astfel încât solidul rigid căruia îi aparţine să fie reprezentat în mod satisfăcător. t ♦the moments j . .

. Qin . y ) measured relative to the coordinates fixed mark . Lij xij .4 – 2008 . y 21 .2 . j . tn in Q the points ij and recorded as noted by the observer in the immobile mark by the space time sequence of fixed pairs ij of the mobile Q points ij .2 . y 2 n 2 2 . This way the element (Qij . L*ij ) of the pseudomatrix L* is the material [ ] L perechea de puncte materiale Qi şi i t suprapuse în momentul j .. Q1n .α ipotezei NGL = 1 .. L* j x1 j ... . .. chosen as large enough. .. L* „i” L* (i = 1. ⎢ .... Lm1 x m1 . and of values j respectively is n . ⎣ ( ( )( )( )( ) ) ( ) ( )( ) * * * * . L* n x 2 n . Qmj .m ) .. t discretized in the moments t1 ...... y1n 1 1 * * * * .. y 2 j . t α The number of moments j .. L* x11 . Q2 n . ales suficient de mare. t2 .... . L* xin ... 11 ⎢ * * * ⎢ Q21 . ⎢ . Astfel.. (i = 1. conform relaţiilor (7) şi (8). .... . Expresia matematică a pseudomatricii [L*] este: * [ ] (x .. ij ... j . * * * * * ... Lmj x mj . care aparţine solidului rigid.. y11 . . Qij .. fără a fi necesară cunoaşterea structurii analitice a funcţiei α (t ) . y1 j . t α Numărul de momente j . y mj .. Lmn x mn ... Qmn .. t discretizată în momentele t1 . ale punctelor Q mobile ij .. unghiurile j pot fi alese ca t argumente în locul momentelor j .. L*n x1n . y ) * * pair of points Qi and i overlapping in the t moment j .. y m1 . respectiv de valori j este n . L* j x 2 j . L21 x 21 .. L* = ⎢ * * * ⎢ Qi1 . * (Q .. reprezentată prin coordonatele comune ij ij măsurate în raport cu reperul fix. without the necessity of knowing the analytical structure of the function α (t ) . Q1 j .. t2 . y ij . .....see relations (7) and (8).. so that the discretized trajectory of each point Qi represents the real trajectory with as much fidelity as possible. . ♦coloana „j” reprezintă configuraţia „statică” a tuturor punctelor materiale mobile alese Qi ... Li1 xi1 ... which belongs to the rigid body relative to the immobile mark O1 x1 y1 z1 .. * * * * * * ... înregistrat în raport cu reperul fix O1 x1 y1 z1 . astfel încât traiectoria discretizată a fiecărui punct Qi să reprezinte cât mai fidel traiectoria reală. The mathematical expression of the pseudomatrix [L*] is: [ ] * * ⎡ Q11 .. y mn ( ( )( )( ) ) ( ( )( )( )⎤ )⎥ ⎥ ) ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ (15) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( În pseudomatricea [L*]: ♦linia reprezintă traiectoria punctului material mobil Qi .. tn în Qij şi înregistrată de observatorul punctele plasat în reperul fix.. ⎢ * * * ⎢ Qm1 .. în raport cu reperul fix şi înregistrată de 24 In the pseudomatrix [L*]: ♦line „i” is the trajectory of the mobile material point Qi .... .........the rigid body relative to the Buletinul Ştiinţific al UTCB nr... y in in . L* ) elementul ij ij al pseudomatricii L este NGL = 1 the angles α j could be chosen as t arguments instead of the moments j . Q2 j . y i1 .. .... . represented by the common * ij * ij * L (x ...m ) . care aparţin solidului rigid. ♦column „j” is the „static” configuration of all material mobile points chosen Qi . prin succesiunea spaţiotemporală de perechi fixe..

2 . Oxyz .. tj .. Qi*n′ .. Oxyz . y1 j ).... Ein′ ( xin′ .....2.. în momentul immobile mark and recorded by an observer in this immobile mark. E11 ( x11 . coordinates ai and bi are constant and are relative to the fixed mark. ⎣ ( ( ) ) ( ) ( ) ...The pseudomatricex [E ] construction În spiritul modelului eulerian se consideră date sau alese următoarele: ♦reperele fix. E ) Elementul ij ij al pseudomatricei [E ] este perechea de puncte materiale Qi şi Ei t suprapuse în momentul j . [E ] = ⎢ * ⎢ Qi1 .measured varying with the mobile data. . yi1 ).. y ) the common coordinates ij ij . Em′n′ ( xm′n′ . according to the relations (13) and (14)... ( j = 1. (i = 1..2 ... ⎥ * * .. unde m′ se alege în funcţie de specificul fiecărei aplicaţii... Q1*n′ .. E21 ( x21 . through the immobile pairs t L* ij at the moment j .. yin′ ) ⎥ ⎥ .Construcţia pseudomatricii [E ] 4.. ( ( ) ) ( ( ) ) ) ( ) ( (16) ( ) ( ) Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.n′) too are chosen according to the specificity of each application. astfel încât discretizarea mişcării solidului rigid să nu afecteze în mod semnificativ fidelitatea faţă de fenomenul * * natural....... E2 j (x2 j . Eij (xij . .. Qij ... * . The mathematical expression of the pseudo matrix [E ] is: * * ⎡ Q11 . 4.. t ♦ momentele j .n′) se aleg tot în funcţie de specificul fiecărei aplicaţii în parte.n′) .observatorul prin perechile fixe plasat L * ij în acest reper. and the mobile one. . (i = 1..2 .. şi cel mobil. . solidar cu solidul rigid şi rotit faţă de cel fix cu α unghiul j .n′) . . ( j = 1. y1n′ ) ⎤ ⎥ * . E1n′ ( x1n′ . t ♦moments j .. Q1*j . where m′ is chosen according to the specificity of each application... . (Q* .. Q2 j .. .. Em′j (xm′j ... y11 ). E2 n′ ( x2 n′ . Em′1 ( xm′1 ... conform relaţiilor (13) şi (14). y 2 j ).. .. (Q* .. E ) The element ij ij of the pseudomatrix [E ] is the pair of the material points Qi and Ei t overlapped in the j moment ... O1 x1 y1 z1 .m′) . solid with the rigid body and rotated against the immobile one with an angle of ( j = 1.. b . ⎢ . y m′1 ).... ⎥ * . reprezentată prin (x ....2 ... yij ). ⎢ . coordonatele ai şi bi sunt constante şi se raportează la reperul fix.4 – 2008 25 . y 2 n′ ) ⎥ ⎥ . Q2 n′ ...2 ..2 . unde ( j = 1. ⎢ * ⎢ Qm′1 .m′) . Ei1 ( xi1 . y m′j ). ... ( ) ♦punctele fixe Q a . ⎢ * ⎢ Q21 .. y m′n′ )⎥ ⎦ .... y ) coordonatele comune ij ij .. * i * i * i Following the Eulerian model we consider as given or chosen the following: ♦the immobile marks. Expresia matematică a pseudomatricei [E] este: * αj . y 21 ). Qm′n′ . * * ( *) ♦the immobile points Qi ai .... Qm′j . măsurate în raport cu reperul mobil. E1 j (x1 j ....2. . O1 x1 y1 z1 .. bi . so that the discrete motion won't significantly affect the accuracy of the * * natural phenomenon... represented by (x .

.. în calitate de date ale problemei..În pseudomatricea [E ] : reprezintă * în traiectoria punctului material fix Qi Oxyz . in this case ... 2 .4 – 2008 . deoarece este solidară cu reperul mobil. marked with Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. t ... în principiu ele sunt formal independente. nici una dintre cele două pseudomatrici nu este definită în mod unic şi. aceleaşi puncte fixe Qi şi t aceleaşi momente j .. discretizată în raport cu reperul mobil (t . Observaţii asupra celor două pseudomatrici ♦Datorită posibilităţii alegerii arbitrare a elementelor de bază . Of course. prin intermediul imaginii sale E formată din punctele ij . 2 . odată construite... the same fixed points Qi* and the same t j moments and . . bi points that are solid to the mobile mark. t . once constructed . using its image E formed by the ij points. using the space-time succession of the Eij Qij of the point. while the elements of the pseudomatrix directly refer to the fixed sincrone pairs of the Qi points. ♦Column „j” column represents the static configuration of all material fixed points chosen Qi* .. as a principle they are formally independent. there are elements that have well determined relations. solidare cu acelaşi reper mobil.. considering for example the same mobile points Qi .. caz în care cele două pseudomatrici au aceleaşi dimensiuni. perechi ale punctelor ij . It is possible to compare the two. in points Qij* and the moments 1 2 recorded by the observer placed in the mobile mark . conţin elemente între care există relaţii bine determinate. Desigur însă că . t n′ ). cele două pseudomatrici care se referă la acelaşi solid rigid având o mişcare plană dată. n′) relative to the mobile mark. the two pseudomatrices would have the same dimensions. existenţa aceloraşi dimensiuni ale celor două pseudomatrici se poate realiza în condiţii mult mai largi decît cele formulate mai sus. the existence of the same dimensions of the two pseudomatrices could be achieved under a larger range of terms than the ones mentioned above.. Remarks on the two pseudomatrices ♦Because it is possible to make an arbitrary selection of the basic elements . bi ) solidare cu reperul mobil. t n′ ) în punctele Qij* şi momentele 1 2 înregistrată de observatorul plasat în Oxyz . m × n . revine punctelor Qi (ai . trajectory of the Qi* varying with ♦linia „i” a pseudomatricii (i = 1. iar elementele pseudomatricii respective se referă în mod direct la perechile fixe şi sincrone ale 26 In the pseudomatrix [E]: ♦line „i” represents the fixed material point the mobile mark Oxyz .. deci înregistrată de observatorul plasat în acest reper t în momentul j . n′) discretized in (t . t j . t j . and registered by the observer placed in the t mobile mark in j moment. so unchangeable for the observer placed in the mobile mark.. ♦Coloana „j” reprezintă configuraţia „statică” a * tuturor punctelor materiale fixe alese Qi .. solid with the same mobile mark. (i = 1. O comparare a lor se poate realiza totuşi considerând de exemplu aceleaşi * puncte mobile Qi .. the mobile pairs trajectory is mobile but also rigid because it is solid with the mobile mark . none of the two pseudomatrices is defined in only one way and therefore. reperul mobil denumit prin intermediul succesiunii spaţio-temporală de E Q puncte mobile ij . m × n . în raport cu reperul mobil. traiectoria respectivă este rigidă şi mobilă.. since the two pseudomatrices that refer to the same rigid solid have a given plane motion. ♦Între cele două pseudomatrici există o relaţie de complementaritate în sensul următor: ●în pseudomatricea [L*] rolul principal. ♦There is a complementary relation between the two of the pseudomatrices as follows: ●in the [L*] pseudomatrix the main role as the ( ) problem data is played by Qi ai . prin urmare.

4 – 2008 . y* ) punctelor Qi. ●în concept eulerian mişcarea solidului rigid este descrisă de mişcarea punctelor fixe ale reperului O1 x1 y1 z1 în raport cu reperul solidar. ●în pseudomatricea [E] rolul principal revine * * ( *) punctelor fixe Qi ai . while . in this case. Precizăm aici că: ●în concept lagrangean mişcarea solidului rigid are caracter absolut. notate cu ij ij ij . it is relative to the fixed mark. ●according to the eulerian concept the relative measures that characterizes the motion of the fixed environment (discretised in time and space) relative to the solidary mark are calculated. desigur că în acest caz nu există mişcare absolută a punctelor i . yij ) ij iar elementele pseudomatricii respective se referă în mod direct la perechile mobile şi [E ](x . t2 . so the notion of relative motion has no meaning in this case. ♦La construcţia pseudomatricii [L*] folosim expresia „traiectorie absolută”. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. justificând astfel denumirea de mişcare relativă. bi points that are solid to the fixed mark. there is no absolute motion of the points i . according to relation (14).L* (x* . bi solidare cu reperul fix. of course that . ●în concept eulerian urmeaza să se calculeze mărimile relative care caracterizează mişcarea mediului fix (care a fost discretizat în timp şi spaţiu) în raport cu reperul solidar. this motion is described (materialized) by the space-time succession of material points of the rigid solid overlapping on each fixed point.Reference example * * L* (xij . ale căror coordonate se raportează la reperul fix. y ) sincrone ale punctelor Q*i. justifying the name of relative motion. ♦Conform celor de mai sus rezultă că: ●în concept lagrangean se calculează mărimile absolute care caracterizează mişcarea solidului rigid (discretizată în timp şi spaţiu) în raport cu reperul fix. în sensul că se raportează la reperul obiectiv fix. according to relation (8). ●in the [E] pseudomatrix the main role as the * * ( *) problem data is taken by Qi ai . notate cu ij ij ij ale căror coordonate se raportează la reperul mobil. ♦According to the above we can conclude that: ●according to the langragean concept the absolute measures characterizing the motion of the rigid(discretised in time and space) relative to the fixed mark are calculated. conform relaţiei (14). faţă de reperul solidar nu există mişcare. marked with ij ij ij whose coordinates are relative to the mobile mark. iar la [E] expresia „traiectorie relativă”. ●according to the eulerian concept the motion of the rigid solid is described by the motion of the fixed points of the mark O1 x1 y1 z1 relative to the solidary mark. 27 t1 . astfel încât noţiunea de mişcare relativă nu are sens în acest caz. while the elements of the pseudomatrix directly refer to the mobile and sincrone pairs of the Q*i points. that is . relative to the solidary mark there is no motion. Note that: ●according to the langragean concept the motion of the rigid solid is of an absolute type. această mişcare relativă este descrisă (materializată) de către succesiunea spaţio-temporală de puncte materiale ale solidului rigid care se suprapun peste fiecare punct fix.y ) Q* Q* În prezentarea care urmează armonizăm mai întâi cele două pseudomatrici adoptând următoarele ipoteze simplificatoare : ♦alegem aceeaşi succesiune temporală: In the next sub-chapter we harmonize the two pseudomatrices adopting the following simplifying hypotheses: ♦we choose the same temporal succesion: t1 . 5. 5. conform relaţiei (8). ♦In the the [L*] pseudomatrix construction we use the expression „the absolute trajectory” . for the [E] pseudomatrix „the relative trajectory”.Exemplu ilustrativ [E ](x . whose coordinates are relative to the fixed mark.

that has a plane motion so that the angle Q1 is Q moving on the fixed axis O1 x1 . At the initial moment t1. 4 of the plate engaged in a planar parallel motion relative to the immobile mark . xO1 1 = yO1 1 = 0 t3 → α1 . 3. so that positions in the moment t1 . xO1 = yO1 = 0. 3. Terms of application: There is a rectangular board Q1Q2Q3Q4 with sides Q1Q2 = l 3 and Q2Q3 = l . 4 ) . i = 1. α 3 (n = n′ = 3) . 4 (m = m ′ = 4 ) . 2. Punctele mobile Qi i = 1. cele peste care se suprapun vârfurile plăcii. iar vârful Q3 se mişcă pe axa fixă O1 y1 .a) . . where l is known. solidar cu placa. xO1 = yO1 = 0. marked by its angles. Qi 1 ≡ Qi*1 . astfel încât rezultă: * * ai* = ai . the board occupies the position in the figure 2. O1 x1 y1 z1 . O1 x1 y1 z1 ( ) 28 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. astfel încât rezultă : . placa ocupă poziţia din figura 2. 2. 2.t2 . 4 ale plăcii în mişcare plan-paralelă raportate la reperul fix. the fixed and mobile marks overlap. 3.a. QQ QQ Se consideră o placă dreptunghiulară 1 2 3 4 de Q1Q2 = l 3 şi Q2Q3 = l . The mobile points Qi i = 1. marcată de vârfurile sale. 4 ) . α (t2 ) = α2 = π 6 şi α (t3 ) = α3 = π 2 . ♦în momentul t1 reperele fix şi mobil se suprapun. is the same as the fixed mark O1 x1 y1 z1 (fig. 3. α 3 (n = n′ = 3) . Qi (i = 1.3. and the angle 3 is moving on the fixed axis O1 y1 . (i = 1. α 2 .a). 3. t3 → α1 . when the mobile mark Oxyz solidary with the board . α 2 .3. so that: * * ai* = ai . y1 Q31 y1 Q32 Q21 y1 Q22 Q23 Q41 α1 = 0 x1 O1 = Q11 O1 = Q42 Q12 α2 x1 O1 = Q33 α3 Q13 2 Q43 (c) x1 α (t1 ) = α1 = 0 (a) α (t 2 ) = α 2 = π (b) 6 α (t3 ) = α 3 = π ( ) Fig. xO1 1 = yO1 1 = 0 Enunţul aplicaţiei laturi care efectuează o mişcare plană astfel încât vârful Q1 se mişcă pe axa fixă O1 x1 .a. are chosen as fixed points. [ ] * It is required for pseudomatrices L and [E ] to be in the initial moment. i 1 ♦we choose the points i = 1. 2. coincide cu reperul fix O1 x1 y1 z1 * construiască pseudomatricile L şi [E ] pentru: (i = 1. Se cere să se α (t1 ) = α1 = 0 . ♦alegem punctele Qi şi Qi* în poziţii suprapuse în momentul t1 . unde l este dat. built for: α (t1 ) = α1 = 0 . overlapping the angles of the board (fig. când reperul mobil Oxyz .4 – 2008 . 2. 3. with Se aleg ca puncte fixe Q . 3. 2. 2. 4 ) Qi în momentul iniţial. ♦for the t1 moment. 2. 4 ) * i Qi* . 3. În momentul iniţial t1 . bi* = bi . 4 (m = m ′ = 4 ) ( ) Qi and Qi* in overlapping (Q ≡ Qi*1 ). 2. α (t2 ) = α2 = π 6 şi [ ] α (t3 ) = α3 = π 2 . bi* = bi . (i = 1.

2) according to the relations (8).MAX.. 2. 5.L.LEG. = 3 − (1 + 1) = 1 (17) unde N.MAX . 4 ) . conform relaţiilor (8).The degree of mobility of the board is identified. în raport cu reperul fix.S. N.L.. în momentul * i (i = 1.G. C. 2.G. * ( ) The immobile points Qi i = 1. relative to the Q* (i = 1. the kinetic parameter α (t ) is chosen. 3.Se identifică gradul de mobilitate al plăcii conform formulei structurale: N . 3.IND.The absolute trajectory of each of the mobile points i (i = 1. Qi (i = 1. 4 ) . Q Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 3.2). şi cele ale perechilor lor fixe.Diagram for constructing the * pseudomatrices L and [E ] for the case of rectangular board Q1Q2 Q3Q4 in a plane [ ] motion with NGL = 1 A.S.1.Punctele fixe Qi i = 1. N.. este Numărul Maxim al Gradelor de Libertate pentru placa dată.Se calculează coordonatele punctelor mobile where N. 2.First the coordonates of the mobile points Qi O1 x1 y1 z1 . 4 which coincide at the innitial time t1 with the plate points Qi1 relative to the mobile mark Oxyz .IND. − N .MAX. 2. (fig. dintre punctele mobile (fig. B. 4 ) is calculated. t j = t1 fixed pairs i (i = 1.Se calculează traiectoria absolută a fiecăruia t j = t1 . 4 ) în raport cu reperul mobil Oxyz . 4 care coincid la momentul iniţial t1 cu punctele plăcii Qi1 raportate la reperul mobil Oxyz . 4 ) relative to the mobile mark Oxyz . = N .4 – 2008 29 .LEG.IND. 3. Q solidar cu placa (fig. 3. 3. este Numărul Legăturilor Simple Independente. B.S. 2.1. 2. se alege parametrul cinematic α (t ) . are calculated. is the Number of Simple and Independent Connections.* ( ) Fig. 3..G.LEG. 2. along with those of the Qi (i = 1.G.L. 2. according to the structural formula: A.Organigrama pentru construirea * pseudomatricilor L şi [E ] în cazul plăcii dreptunghiulare Q1Q2 Q3Q4 în mişcare plană cu NGL = 1 [ ] 5. 3. 3. 2 şi 3). 4) . solid with the board (fig 2 and 3) at the moment fixed mark O1 x1 y1 z1 .L. is the Maximum Number of the Mobility Degrees for the given board. C.

⎟ ⎢⎜ − ⎜ ⎟ ⎢⎝ 2 2 ⎠ ⎣ ⎤ ⎛ l 3 l⎞ ⎜− (0 . O redăm mai jos numai perechile de coordonate ale are dimensiunile * As a result. 0 ) ⎥ ⎥ ⎥ ⎛ 3l 3 ⎞⎥ ⎜ . 3. (19). conform points i . according to (8): α1 = 0 ⎡ (0 . 4 ) (fig 3) is calculated accordind to (14) relations. (i = 1. 0 ) (18) . (18) şi (19). dintre punctele fixe conform relaţiilor (14). pseudomatricea L [ ] m × n → 4 × 3 . dimensions m × n → 4 × 3 . 2. according to [ ] reţinând (15) has the dimensions m × n → 4 × 3 . conform (15). (i = 1. (19). 30 On figures (4a) and (4b) the 2 pseudomatrices (18) and (19) are shown according to the above stated problem. with only the pairs of coordinates of the material points pseudomatrix [E ] . 0 ) ⎢ ⎢ ⎛ l 3 3l ⎞ ⎢⎜ .* Astfel. the pseudomatrix L . As a result. corespunzătoare problemei enunţate. O redăm mai jos.4 – 2008 . 3 +1 ⎟ ⎜ . conform (8): Qi* . 4 ) (fig. D. 4 + 3 ⎟ ⎥ ⎜− 2 ⎝ 2 ⎠ ⎝2 2 ⎠⎥ ⎦ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (19) ( ) ( ) ( ) Pe figurile (4a) şi (4b) sunt reprezentate cele două pseudomatrici. reţinând numai perechile de coordonate ale punctelor materiale Qi . ⎟ ⎢⎜ 2 2 ⎟ ⎠ [E ] = ⎢ ⎝ ⎢ (0 . 2. ⎟ ⎜ 2 2⎟ ⎥ ⎝ ⎠ ⎛l 3 ⎞ ⎛ 3l l l ⎞⎥ ⎜ 3 −1 . ⎟ ⎢⎜ 2 2⎟ * ⎠ L =⎢ ⎝ ⎢ (0 . Se calculează traiectoria relativă a fiecăruia Q * i [E ] are dimensiunile m × n → 4 × 3 . 0 ) [ ] (l . 0 ) (2l . Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 4 − 3 ⎟⎥ ⎜ 2 ⎟ ⎝2 2 2 ⎠⎥ ⎝ ⎠ ⎥ l ⎛l ⎞ (2l . Astfel pseudomatricea D. conform (14). according to (14): ⎡ ⎢ (0 .l ⎟ ⎥ ⎜2 2 ⎟ ⎥ ⎝ ⎠ ⎥ (0 . 3). The relative trajectory of each of the fixed Q* (16). 2l ) ⎥ ⎜ 2 − 3 . 1+ 2 3 ⎟ 2 ⎝2 ⎠ ⎥ l l l l ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎥ 3 +1 . 0 ) ⎢ ⎢ ⎢ ⎛ 3 3l ⎞ ⎢ ⎜l . according to (16) has the Qi .−l ⎟ ⎜2 2 ⎟⎥ ⎝ ⎠⎦ (l . l 3 ) (0 . 2l ) ⎢ ⎢ ⎢⎛−l 3 . It is shown below. It is shown below with only the pairs of coordinates of the material points punctelor materiale Qi* . 3. l 3 ) (0 . 3 + 1 ⎟ ⎜ . l ⎞ ⎜ ⎟ ⎢⎜ 2 2⎟ ⎠ ⎣⎝ α2 = π 6 α3 = π 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎛l 3⎞ ⎥ ⎜ . 2l ) ⎥ . 2l ) ⎢ ⎢⎛ l 3 l ⎞ .

O1 x1 y1 z1 ainsi que les trajectoires des points de ce repère fixe. solidaire du solide rigide. vol.4 – 2008 31 .3′ )] L'ètude cinématique du mouvement plan du solide rigide ayant le degré de mobilité égal à 1 Resumé L'article étudie les trajectoires des points constitutifs d'un solide rigide qui a un mouvement plan et le degré de mobilité égal à 1.Fig. par rapport à un repère fixe.4b conţine numai * [ ] [ ] the relative trajectories the fixed points * Q11 ( 1. Mecanica teoretică.4b contains only [L ] şi [E ] [fig.. ALEXANDRESCU M.2′. * Pour l'expression analytique de ces trajectoires on a construit deux pseudomatrices L et [E ] à partir des modèles de Lagrange et d'Euler. par rapport à un repère mobile Oxyz .. Mecanica teoretică. Cinematica. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.3 ) and * Q41 ( 1′. BĂLAN ŞT. 4. Bucureşti.II. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.2. [2].Reprezentarea elementelor celor două pseudomatrici traiectoriile relative ale punctelor fixe Q* ( 1.3′ )] 11 41 Representations of the elements of the two pseudomatrices L* and E [fig. VOINEA R. 1968. Editura Tehnică. On présente aussi un exemple démonstratif où ces deux pseudomatrices ont les mêmes dimensions m × n → 4 × 3 . 1997 VÂLCOVICI V... [ ] Bibliografie References [1].2′.2.3 ) şi Q* ( 1′.

1.4 – 2008 . Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. having a 67 mm diameter objective lens and 1 m focal distance. Cartografie. Centrul Naţional de Geodezie. until 1908 when the Astronomic Institute was set up in Bucharest. keeping and broadcasting until 1926 when the modern hourly installation was put into service in the new Astronomical Institute of Bucharest. pînǎ la înfiinţarea în 1908 a Institutului Astronomic din Bucureşti. National Center of Geodesy. quoted below. De asemenea. Some rigorous conditions. Pentru a realiza unificarea orei pe teritoriul României. History of the Astronomical Institute of the Romanian Academy and Research Activities 1.Photogrammetry and Remote Sensing florinpais@yahoo. He also introduced the metric system (measures and weights) and initiated the first studies in the seismologic and terrestrial magnetism in Romania. Istoric al Institutului Astronomic al Academiei Romane 1. The activities carried out in the astronomy field were in the charge of the Meteorologic Institute founded in 1884. It was director Stefan Hepites who laid the basis of the first meteorologic stations in 1878. History of the Astronomic Institute of the Romanian Academy Dezvoltarea economiei şi a culturii naţionale a fost influenţatǎ în mare mǎsurǎ de evenimentele social-politice care au determinat unirea Principatelor Române în 1859 şi de rǎzboiul de independenţǎ din 1877. proces ce a durat pînǎ în 1907 ajungînduse la un numǎr de 350 staţii. La efectuarea mǎsurǎtorilor astronomii şi32 The development of the national economy and culture was markedly influenced by the social and political events that led to the unification of the Romanian Principalities in 1859 and to the Independence war in 1877. pǎstrarea şi difuzarea orei pînǎ în 1926 cînd a intrat în funcţiune instalaţia orarǎ modernǎ la noul Institut Astronomic din Bucureşti. a process that continued until 1907.Institutul Astronomic al Academiei Române şi tehnologia GPS The Astronomical Institute of the Romanian Academy and the GPS Technology Drd.com 1. Ing. Istoric al Institutului Astronomic al Academiei Române şi activităţi de cercetare 1.Fotogrammetrie şi Teledetecţie.1. Hepites a comandat la „Société genévoise pour la construction des instruments de physique” o lunetǎ meridianǎ cu diametrul de 67 mm. Aceastǎ instalaţie a asigurat determinarea. Realizarea unor activitǎţi pentru astronomie s-au efectuat în cadrul Institutului Meteorologic care a fost înfiinţat în 1884. Hepites a introdus sistemul metric (mǎsuri şi greutǎţi) şi a realizat primele lucrǎri de magnetism terestru şi seismologic din România. The unification of the Romanian mean time required that Hepites should order at „Société genévoise pour la construction des instruments de physique” a small meridian telescope. Directorul Ştefan Hepites a înfiinţat primele staţii meteorologice în 1878. Cartography. eventually counting as many as 350 stations. Florin Gabriel PAIŞ. This installation provided the determination of time.

pentru a li se elimina eventualele erori instrumentale. it resulted that these drifts were insignificant and long time periods were required for them to be taken into consideration. The instruments used for the measurements were rigorously examined so that possible instrumental errors could be eliminated. The astronomic measurement points were arranged so that fog. The Astronomical Institute in Bucharest participated in the worldwide determinations of the longitudes carried out in October and November 1933. luminii electrice şi circulaţiei să fie minimǎ. a fost sǎ verifice ipoteza lui Wegener în ceea ce priveşte deplasarea continentelor. controlului şi orientǎrii lanţurilor primordiale de triangulaţie. The goal of these determinations of longitudes on an international scale with the participation of a great many astronomical observatories aimed at checking up Wegener’s hypothesis on the continents drifting which was not ascertained. electric light and traffic should be minimized.4 – 2008 . în condiţii de presiune şi temperaturǎ constante. This action covered three fundamental circumterrestrial routesGreenwich-Tokyo-VancouverOttawa Alger-Zikavei-San Diego Cap Adelaide-Rio de Janeiro Various astronomical determinations of latitude. dust. Thus. fapt care nu s-a putut constata. control and orientation of the triangulation primordial chains. la care au participat un numǎr mare de observatoare astronomice. elaborîndu-se în 1940 primele „Instrucţiuni de astronomie geodezicǎ”. prafului.au impus cîteva condiţii de rigurozitate printre care amintim: determinǎrile s-au executat numai pe pilaştrii stabili şi bine încastraţi în pǎmînt nu erau utilizaţi un timp dupǎ construcţie. Aparatele utilizate pentru mǎsurǎtori erau studiate riguros. Punctele în care se efectau mǎsurǎtorile astronomice erau poziţionate astfel încît influenta ceţei. the first “Instructions for geodesic astronomy” 33 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. ceea ce rezultǎ cǎ aceste deplasǎri sînt foarte mici şi necesitǎ intervale mari de timp pentru a putea fi puse în evidenţǎ. were demanded by the astronomers in making the measurements: the measurements were made only on the well driven and stable pilasters when the construction was over they were left in stand-by condition to get dried and settle properly Thus some errors that could endanger the quality of the measurements were avoided. the first radio station receiving the hourly signals as well as a Leroy pendulum of sideral time and a mean solar time Riefler pendulum were installed under steady pressure and temperature conditions. Pentru aceasta. pentru a se usca şi tasa corespunzǎtor În acest mod s-a înlǎturat pericolul apariţiei unor erori ce ar fi putut afecta calitatea mǎsurǎtorilor. a fost instalatǎ prima staţie de radiorecepţie a semnalelor orare şi o penduletǎ Leroy de timp sideral şi una Riefler de timp solar mijlociu. Scopul urmǎrit prin aceste determinǎri mondiale de longitudini. longitudine şi azimut necesare constrîngerii. Institutul Astronomic din Bucureşti a participat la determinǎrile mondiale de longitudini care s-au efectuat în lunile octombrie-noiembrie 1933. longitude and azimuth were carried out as they were required in the compulsion. Aceastǎ acţiune a cuprins trei trasee fundamentale circumterestre: Greenwich-Tokyo-Vancouver-Ottawa Alger-Zikavei-San Diego Cap Adelaide-Rio de Janeiro S-au executat şi diferite determinǎri astronomice de latitudine. To this end.

deoarece se determinau pe o laturǎ de triangulaţie numai într-un singur sens. De asemenea. Dupǎ un deceniu de la primul rǎzboi mondial a fost remediatǎ valoarea azimutului utilizatǎ în triangulaţie. Another substantial contribution to the development of the Astronomical Institute was the IAG program (International Geophysic Year) the goal being the study of the Earth by using the latest achievements in the matter and from all standpoints: inner. because the influence of the vertical deflection was neglected. Dupǎ terminarea rǎzboiului reformele iniţiate au avut consecinţe favorabile pentru dezvoltarea Institutului Astronomic. Cu aceastǎ ocazie s-a înfiinţat la Institut un sector orar modern. The world war II period (1941-1945) brought about important consequences to the Astronomical Institute. primindu-se un sprijin substanţial din partea Academiei Române pentru creşterea bazei materiale. 34 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. surface. bazatǎ pe un program de schimburi de experienţǎ reciprocǎ şi stagii de specializare. atmosferă şi o vecinǎtate a Pǎmântului care trebuia exploratǎ cu ajutorul sateliţilor artificiali. dotat cu o lunetă reversibilǎ ZEISS (10-100 cm).4 – 2008 . cu numeroase ţǎri cu tradiţie în domeniu. the value of the azimuth was remedied.Azimutele astronomice erau slab determinate în acea perioadǎ. equipped with a Zeiss telescope (10-100cm) two BELIN quartz oscillators and a radio receiver of hourly signals. thus. the resulting value seemed inconvenient in the processing of triangulation. deci. indiferent de precizia mǎsurǎtorilor. a numǎrului de cercetǎtori si a temelor de cercetare pe plan internaţional. This was a welcome opportunity to develop a modern hourly sector within the Institute. atmosphere and the proximity to other space bodies to be explored by the Earth’s artificial satellites. o contribuţie substanţialǎ la dezvoltarea Institutului Astronomic l-a avut programul Anului Geofizic Internaţional (AGI) a cǎrui scop a constat din studiul Pǎmântului cu cele mai moderne mijloace. ca fiind rezultatul unei compensǎri a azimutelor. as it was used in the triangulation and as the outcome of a compensation of the azimuths. restraining and ceasing its activity. The Astronomical Institute had a good start in May 1954 in the international cooperation involving a great number of countries with long lived traditions in the field and based on an experience exchange specialization program. în capetele laturii de triangulaţie. were drawn up in 1940. din toate punctele de vedere: interior. at the ends of the triangulation side. valoarea obţinutǎ avea incoveniente în prelucrarea triangulaţiei. cu douǎ oscilatoare cu cuarţ BELIN şi cu un post de radiorecepţie a semnalelor orare. Perioada rǎzboiului (1941–1945) a avut implicaţii importante asupra Institutului Astronomic. A decade after the world war I. In the post war years the reforms initiated were favorably acting upon the development of the Astronomical Institute with the substantial assistance of the Romanian Academy by increasing the financial support and the number of researchers and research-work themes approached on a worldwide scale. reducînd şi întrerupînd activitatea acestuia. deoarece nu se ţinea seama de influenţa deviaţiei verticale. suprafaţă. At that time the astronomical azimuths were inaccurately established because they were determined on one side of triangulation and only in one direction. however accurate the measurements might be. direct şi invers. directly or reversely. Institutul Astronomic a început o colaborare internaţionalǎ în mai 1954.

Boulder. fotometrie şi sateliţi. Alte lucrǎri de cercetare. Institutul Astronomic era alcǎtuit din douǎ secţii: secţia de astronomie şi secţia de astrofizicǎ. as well as the central seismic station in Bucharest.. astrometrie fotograficǎ şi orar. De asemenea.Sectorul orar a fost inclus pe lista Observatorului Mondial Mijlociu. the International Hourly Bureau (Paris). studiul constituţiei scoarţei terestre. la Vrîncioaia în 1952. The astrophysic section consisted of: solar.S. Freiburg. Boulder.S. Secţia de astrofizicǎ era formatǎ din urmǎtoarele sectoare: solar. photographic and hourly astrometry. pînǎ la 1 ianuarie 1975 cînd a fost transferat la Ministerul Educaţiei şi Învǎţǎmîntului pînǎ la 1 februarie 1977. Biroul Internaţional al Orei (Paris) şi este şi colaborator permanent al Serviciului Internaţional al Mişcǎrii Polului (Mizusawa – Japonia). Further research work was carried out on an international cooperation basis. the Astronomical Institute has been organized under another authority whose activity is centralized by the Space Science and Astronomical 35 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. the development of seismology stepped up with the support of academician Demetrescu who organized a network of stations designed to record the earthquakes on the Romanian territory in Focşani and Bacău in 1942. The Astronomical Institute consisted of two sections: astronomy and astrophysics. cu colaborare internaţionalǎ. Meudon. Freiburg. development of an extragalactic marks system built by 11-12 observatories under the auspices of the USSR Academy of Science. Likewise. la Focşani şi Bacǎu în 1942. the study of the earthquake trigger mechanisms and of the energy released by seisms as well as of their magnitudes. The astronomy section was in its turn made up of three sectors: astrometry meridian. şi staţia centralǎ la Bucureşti. Secţia de astronomie era formatǎ la rindul ei din trei sectoare: astrometrie meridianǎ. cercetǎri asupra sateliţilor artificiali. studiul mecanismului producerii cutremurelor din ţarǎ. Institutul Astronomic din Bucureşti a aparţinut Academiei R. la Iaşi în 1951. research of artificial satellites. al energiei dezvoltate de aceste fenomene şi al magnitudinilor lor.4 – 2008 . such as: solar research jointly with the World Centers in Kislovodsk.S. şi cercetǎri seismologice cu privire la seismicitatea globului pământesc şi a României.R.R. the study of the earth’s crust structure. Zürich. dezvoltarea seismologiei s-a intesificat în cadrul Institutului Astronomic prin intermediul academicianului Demetrescu care a organizat o reţea de staţii pentru înregistrarea cutremurelor de pǎmânt pe teritoriul României. crearea unui sistem de repere extragalactice care s-a executat de 11-12 observatoare sub directivele Academiei de Ştiinţe din U. la care a participat Institutul au fost urmǎtoarele: cercetǎri solare. Cimpulung Muscel in 1943 and in Iasi in 1951 and in Vrincioaia in 1952. Meudon. De la aceastǎ datǎ Institutul Astronomic s-a organizat sub o altǎ conducere a cǎrei activitate este centralizatǎ de cǎtre Centrul de astronomie şi Ştiinţe Spaţiale (CASS) şi un Consiliu ştiinţific în care sînt reprezentaţi astronomi The hourly sector was included on the list of the International Mean Time Observatory. Since then. photometry and satellite sectors. Zürich. The Astronomical Institute in Bucharest was part of the Romanian Socialist Republic Academy until January 1st 1975 when it was transferred to the Ministry of Education and Instruction up to February 1st 1977. în colaborare cu Centrele Mondiale de la Kislovodsk. la Cîmpulung-Muscel în 1943. It is also a permanent collaborator of the International Service of International Service of the Pole Movement (Mizusawa – Japonia). seismologic studies of the Earth’s and Romania’s seismicity.

1. by using a geodesic GPS receiver. SSAC is part of the Central Institute of Physics. CASS a întocmit un studiu de dezvoltare pe perioada 1977-2010. numit GNSS-300T cu codul C/A modulat pe o singură frecvenţă L1. epoch 2005.43679 ale staţiilor permanente GPS din reţeaua naţională.din întreaga ţarǎ. în care se prevǎd necesitǎţile corespunzǎtoare. prin introducerea unui receptor GPS/GLONASS de timp. the coordinates of the antennae being determined at a 30 cm accuracy. utilizînd pentru determinare coordonatele ITRF2000 epoca 2005. thus facilitating time comparisons (transfer of time) with 60 ns accuracy. the integration of the Astronomical Institute into the global geodesic system has been resorted to by using for the determination the ITRF2000 coordinates. coordonatele antenei fiind determinate cu o precizie de 30 cm. tehnologia GPS a avut un rol semnificativ în dezvoltarea Institutului Astronomic. Acest receptor a fost introdus cu scopul de a îmbunătăţii precizia standardelor de timp.4 – 2008 . 1. 36 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. To further improve the accuracy in determining the coordinates of the time receiver antennae. This receiver was operated to improve the accuracy of the time standards. reţeaua EUREF (European Reference Frame) şi reţeaua IGS (International GPS Service).2 Activităţile actuale de cercetare Center (SSAC) and by a scientific Council represented byastronomers from all over the country. of the GPS permanent stations of the national network. the GPS technology played a significant part in the development of the Astronomical Institute by implementing a GPS/GLONASS time receiver. termed as GNSS-300T with the C/A code modulated on a single frequency L1. prin utilizarea unui receptor GPS geodezic.2 Present Research Activities Activitaţile de cercetare ale Institutului Astronomic al Academiei Române sunt următoarele: Activităţi de cercetare în domeniul fizicii solare Activităţi de cercetare asupra studiului stelelor variabile Activităţi de cercetare în domeniul astronomiei şi cosmologiei extragalactice Activităţi de cercetare în domeniul astrometriei Activităţi de cercetare în domeniul mecanicii cereşti De asemenea. CASS aparţine Institutului Central de Fizicǎ.43679. şi permite comparaţii de timp (transfer de timp) cu o precizie de 60 ns. Pentru a determina coordonatele antenei receptorului de timp cu o precizie cît mai bună s-a recurs la integrarea Institutului Astronomic în sistemul geodezic global. the EUREF network (European Reference Frame) and the IGS network (International GPS Service). The research activities of the Astronomical Institute under the authority of the Romanian Academy are as follows: Research work in the field of solar physics Research work upon the study of the variable stars Research work in the field of astronomy and the extragalactic cosmology Research work in the field of astrometry Research work in the field of celestial mechanics Moreover.

2. Integrarea Institutului Astronomic în reţeaua naţională, EUREF şi IGS de staţii permanente GPS

2. Integration of the Astronomical Institute in the National, EUREF and IGS Network of GPS Permanent Stations

În cadrul acestei lucrări s-au realizat observaţii GPS pe un pilastru din cadrul Institutului Astronomic al Academiei Romane (IAAR) cu scopul integrării acestuia în reţeaua naţională de staţii permanente GPS, reţeaua EUREF de staţii permanente GPS şi reţeaua IGS de staţii permanente GPS. Pentru a asigura o precizie ridicată a determinării punctului IAAR s-a impus utilizarea metodei statice de măsurare, aceasta fiind singura metodă pretabilă pentru integrare. Astfel, s-au executat observaţii GPS în campania de măsurători din anul 2005, observaţiile fiind executate timp de 6 zile în perioada 07.06.2005-13.06.2005, zilele iuliene 158-164 cu sesiuni de 24 ore, mască de elevaţie de 15º şi interval de înregistrare a observaţiilor de 10s.
2.1. Etapele lucrării

These studies involved GPS observations on a pilaster of the Astronomical Institute under the authority of the Romanian Academy (AIRA) with a view to its integration in the national, EUREF, and IGS network of GPS permanent stations. To provide a higher accuracy in the determination of the AIRA point, the static method of measurement was used because it is the only suitable method of integration. The GPS observations were performed in the 2005 campaign for measurements, the observations were performed for 6 days, between June 6 th 2005 and June 13 th 2005, Julian days 158-164 on a 24 hour session basis, 15º elevation mask and 10s recording time interval of the observations.
2.1. Activity Stages

Lucrările pentru realizarea acestui proiect au fost eşalonate în următoarele etape: Lucrări de recunoaştere la teren a punctului ce urma să fie staţionat Lucrări de observaţii GPS
2.1.1. Lucrări de recunoaştere la teren a punctului ce urma să fie staţionat

The works done to carry out this project, were performed stepwise, as follows: land recognition works of the AIRA point GPS observations works office works
2.1.1 Land Recognition Works of the AIRA Point

Punctul pe care s-au efectuat observaţiile GPS este un pilastru situat într-o zonă centrală a Institutului Astronomic al Academiei Romane (IAAR) care să poată permite din el, determinarea coordonatelor la toate instrumentele astronomice şi antenele din dotarea acestuia, respectînduse cerinţele tehnice solicitate din punct de vedere a tehnologiei GPS. Punctul determinat cu tehnologia GPS are ID-ul punctului format din 4 caractere în care cele 4 litere indică acronimul

The spot where GPS observations were made is a pilaster located in a central area of the Astronomical Institute of the Romanian Academy (AIRA) that may allow the determination of the coordinates of all astronomical instruments and antennae belonging to the Astronomical Institute. The technical requirements demanded from GPS technological stand point were observed. The point determined by the GPS technology has the ID of the point made up of four letters standing for the
37

Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.4 – 2008

Institutului Astronomic Romane (IAAR).

al

Academiei

Astronomical Institute of the Romanian Academy (AIRA).
2.1.2 GPS Observation Works

2.1.2 Lucrări de observaţii GPS

Pentru realizarea acestei lucrări s-a format o echipă de teren alcatuită din 2 specialişti dotată corespunzător campaniei de teren, pentru realizarea observaţiilor cu ajutorul tehnologiei GPS. Determinările s-au efectuat cu receptoare TRIMBLE 4000SSE, sesiunile de observaţii executatîndu-se prin metoda statică timp de 24 ore, cu masca de elevaţie de 15° şi intervalul de înregistrare de 10s, acordîndu-se o atenţie deosebită şi măsurării înălţimii antenei la ARP (Antenna Reference Point). În faza de pregătire a observaţiilor de teren, antena receptorului GPS a fost amplasată pe pilastru urmărindu-se cu toată rigurozitatea centrarea cît mai perfectă pe punctul matematic şi de asemenea determinarea cît mai corectă a înalţimii antenei la ARP, la începutul şi sfîrşitul observaţiilor.
2.1.3. Lucrări de birou

To accomplish this work, a site team was organized consisting of two specialists and equipped accordingly to the site campaign in view of carrying out the observations by GPS technology. The determinations were performed by means of Trimble 4000SSE receivers, the observation sessions being performed by the 24 hour static method, with 15º elevation mask and 10s recording time interval. A special attention was also paid to the measurment of the height of the antenna at ARP (Antenna Reference Point). During the preparation stage of the site observations, the GPS receiver antenna was located on the pilaster, checking up rigorously the most accurate centering on the pilaster, checking up rigorously the most accurate centering on the mathematical point. Also, the most correct determination of the antenna height at ARP was checked up, both at the beginning and at the end of the observations.
2.1.3 Office Works

În cadrul lucrărilor de birou, prelucrarea observaţiilor GPS a cuprins etapa descărcării datelor, centralizării şi verificării întregii documentaţii realizate pe teren şi etapa propriu-zisă a prelucrării observaţiilor GPS. În etapa de centralizare şi verificare a documentaţiei realizată la teren, datele au fost centralizate în directoare denumite cu ziua iuliană respectivă, iar transformarea observaţiilor brute în date RINEX s-a realizat prin intermediul programului de procesare GPS, Trimble Geomatics Office. Procesarea efectivă s-a realizat în trei situaţii: ca reţea constrînsă pe coordonatele ITRF2000 epoca 2005,43679 pentru staţiile permanente GPS din reţeaua naţională ca reţea constrînsă pe coordonatele ITRF2000 epoca 2005,43679 pentru
38

As for the office works, the processing of the GPS observations included: data transfer stage, the centralization and checking up of the whole site documentation and the processing as such of the GPS observations. Along the centralizing and checking up of the site documentation stage, the data were centralized in folders called by the Julian day respectively while the turning of the raw observations into Rinex data was performed by the GPS processing program that is named Trimble Geomatics Office. The processing was effectively performed in three situations: as a network calculated on the coordinates ITRF2000 epoch 2005,43679 for the GPS permanent stations of the national network as a network calculated on the

Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.4 – 2008

staţiile permanente GPS din reţeaua EUREF ca reţea constrînsă pe coordonatele ITRF2000 epoca 2005,43679 pentru staţiile permanente GPS din reţeaua IGS Coordonatele utilizate în prelucrare sunt coordonatele staţiilor permanente din fişierele SNX din săptămîna GPS 1326, procesarea realizîndu-se la momentul observaţiei. De asemenea, pentru a asigura o precizie cît mai bună de determinare a punctului IAAR s-au utilizat în prelucrare efemeridele precise finale IGS (igs.sp3c) din cadrul saptămînii respective iar pentru a estima cît mai bine efectul troposferic s-a folosit ca model matematic al atmosferei, modelul Hopfield. Staţiile permanente GPS alese pentru procesare, din reţeaua naţională de staţii permanente GPS, reţeaua EUREF de staţii permanente GPS şi reţeaua IGS de staţii permanente GPS sunt prezentate în figurile respective. Acestea sunt: pentru reţeaua naţională : Brăilă (BRAI), Suceava (SUCE), Constanţa (CONT), Cluj (CLUJ), Sibiu (SIBI), Deva (DEVA), Timişoara (TIMI), Craiova (CRAI) şi Bucureşti (BUCU) pentru reţeaua EUREF: Matera (MATE)-Italia, Graz (GRAZ)Austria, Trabzon (TRAB)-Turcia, Poltava (POLV)-Ucraina, Jozefoslaw (JOZE)-Polonia. pentru reţeaua IGS : Ny-Alesund (NYA1)-Norvegia, Ponta Delgada (PDEL)-Portugalia, Maspalomas (MAS1)-Spania, Kitab (KIT3)Uzbekistan. Înainte de procesarea efectivă, datele s-au analizat şi testat pentru a se stabili un mod unitar de prelucrare a reţelei. In continuare sunt prezentate rezultatele obţinute după prelucrare şi precizia de poziţionare a punctului IAAR, funcţie de aceste grupuri de statii. mB - precizia de determinare a coordonatelor

coordinates ITRF2000 epoch 2005,43679 for the GPS permanent stations of the EUREF network as a network calculated on the ITRF2000 epoch coordinates 2005,43679 for the GPS permanent stations of the IGS network The coordinates used in the processing are the coordinates of the permanent stations from the SNX files of the GPS week 1326, the processing being performed at the moment of the observations. Likewise, to provide the best accuracy possible in the determination of the AIRA point, the IGS final accurate ephemerides of the respective week (igs.sp3c) were used in the process. To estimate the tropospheric effect as accurate as possible, the Hopfield model was used as a mathematical model of the atmosphere. The GPS permanent stations selected for processing, from the national, Euref and IGS network of GPS permanent stations are illustrated in the following figures. These are: for the national network: Brăilă (BRAI), Suceava (SUCE), Constanţa (CONT), Cluj (CLUJ), Sibiu (SIBI), Deva (DEVA), Timişoara (TIMI), Craiova (CRAI) şi Bucureşti (BUCU) for the EUREF network: Matera (MATE)-Italia, Graz (GRAZ)-Austria, Trabzon (TRAB)-Turcia, Poltava (POLV)-Ucraina, Jozefoslaw (JOZE)-Polonia. for the IGS network: Ny-Alesund (NYA1)-Norvegia, Ponta Delgada (PDEL)-Portugalia, Maspalomas (MAS1)-Spania, Kitab (KIT3)Uzbekistan. Before processing, the data were analyzed and tested in order to establish a network processing unitary method. Furthermore, the results obtained after processing are presented as well as the accuracy of the AIRA point positioning, depending on these groups of stations. mB – the accuracy in the determination of the coordinates
39

Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.4 – 2008

v – abaterea faţă de medie ; mm=ΣmB /n vi= mm- mBi (i=1……5) Un indicator de precizie îl reprezintă eroarea medie pătratică a mediei aritmetice eM, conform relaţiei: [vv] eMB= , unde n – n(n − 1) numărul de observaţii

v – deviation from the average ; mm=ΣmB /n vi= mm- mBi (i=1……5) An accuracy indicator stands for the mean square error of the arithmetic mean eM, according to the relation: [vv] eMB= , where n – the number n(n − 1) of observations

2.2 Concluzii

2.2 Conclusions

In cadrul acestei lucrări putem considera că integrarea pilastrului IAAR s-a realizat cu acurateţea necesară, respectînd toate condiţiile impuse de lucrare şi de standardele internaţionale, observaţiile GPS executîndu-se în condiţii de
40

This work covers considerations stating that the integration of the AIRA pilaster was performed under the required accuracy, by observing all the conditions imposed by the work and by the international standards, considering that GPS observations

Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.4 – 2008

L H. ±1 cm pe B şi L şi circa ±2 cm pe cotă.stabilitate atmosferică bună. unacceptable from the classic point of view can be designed.2.4 – 2008 41 . se constată că eroarea medie pătratică a mediei aritmetice pe B.3. the level of accuracy still staying unaffected (see the sketch of the national network of GPS permanent stations). H este din ce in ce mai mare pe măsura ce distanţa faţă de punctul IAAR creşte. In urma procesării şi după analiza rezultatelor din tabelele 1. Acest lucru depinde în esenţă de durata observaţiilor şi de performanţa instrumentelor. valorile coordonatelor şi precizia de determinare a punctului IAAR sunt aproximativ similare. On having the processed and analyzed results in tables 1.2. Schiţa reţelei naţionale de staţii permanente GPS were performed under favorable atmospheric steady conditions. having values of about ±1 cm on B and L and about ±2 cm on height. la crearea reţelelor geodezice şi la determinarea unor puncte izolate constă în faptul că se pot obţine precizii ridicate faţă de puncte de sprijin apropriate şi în special faţă de puncte de sprijin îndepărtate. the followings can be stated: the coordinate values and the accuracy of determining the AIRA point are approximately similar. regardless of the length of the vectors in various situations the mean square error of the arithmetic mean eM on B. Avantajul utilizării tehnologiei GPS faţă de metodele clasice. The sketch of the national network of GPS permanent stations 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RET EAU A D E STAT II PERM AN EN T E G PS DIN ROM AN IA 48 LEGENDA S UCE S ta tii Perma nente Na tio nale Statie Perman enta I GS In stitutul Astron omic al Academiei Ro mane Statie Permanen ta EUREF 48 47 47 CLUJ 46 46 TIMI DE VA S IBI BRA I 45 45 CR AI 44 MA RE AN IAA R B UCU EA GR A 44 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. becomes greater and greater as the distance against AIRA grows.3. The advantage of using the GPS technology in setting up the geodetic networks and in the determinations of the isolated points as against the classic methods lies in the fact that high accuracies can be obtained not only at proximate points but also at remote supporting points particularly. L. network configurations. se pot proiecta configuraţii de reţele. avînd valori de cca. neinfluenţînd nivelul de precizie (vezi schiţa reţelei naţionale de staţii permanente GPS). se constată următoarele : indiferent de lungimea vectorilor din diferite situaţii. inacceptabile din punct de vedere clasic. This essentially depends on the observation time and on the instruments performance.

[10]. U. Rothacher şi A. Kaula. R. December 2000. Verdun – GPS for Geodesy. – „Utilizarea tehnologiei GPS la modernizarea reţelelor geodezice”-Teza de doctorat." Global Positioning System Papers. “ Theory of Satellite Geodesy: Applications of Satellites to Geodesy”.1st. Lichtenegger H. 1991 Bruton A. [12]. september 9-13.“ Sisteme de Poziţionare Globală”. şi F. Matrix Rom www. New Mexico.4 – 2008 . International Symposium on Inertial Technology for Surveying and Geodesy.(1977).. PhD thesis. Vol. – “Astronomie” partea II. Canadian Institute of Surveying. E. 109-118. Chapter 2: GPS Satellite Orbits.S.astro.. Ottawa. Washington. Neuner J. 42 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Canada. Martin. Hugentobler. – “Global Positioning System”. W. Albuquerque. Weber. “Inertial technology for surveying and geodesy”. [3]. October. [4]. Beutler G.Bibliografie References [1]. Institutul de Constructii. C. 1975. May 1992. Atudorei M.. [2]. – Improving the Accuracy and Resolution of SINS/DGPS Airborne Gravimetry. [5]. University of Calgary. DC. Proceedings of ION GPS-91. H. Buşe I. Proc.ro [7]. [11]...van Graas – Guidance Accuracy Considerations for Real time GPS Interferometry. "GPS User Equipment Error Models. [8]. [9]. Institute of Navigation. Collins J.(1966). Hofmann-Wellenhof B. Blaisdell. Bucuresti. [6]. Department of Geomatics Engineering. 2002 Draper. IAG and CIS. I. M. 1980. pp. M. Springer-Verlag 1998 Braasch.

com Natalia ROŞOIU. In accordance with the active legislation. is not only of present interest. the maximum accepted phosphorus indicator for the Constanţa Sud WWTP effluent is 1mg/l in natural aquatic receiver. ing. limita maximă admisibilă la evacuarea în receptorul natural Marea Neagră pentru indicatorul fosfor total este de 1mg/l. drd. Prof. Because phosphorus is a key element in biomass synthesis. întrucât aceste doua elemente sunt considerate a fi elementele limitative ale dezvoltării algelor şi bacteriilor în apele de suprafaţă. respectiv pentru municipiul Constanţa până în anul 2013.Investigaţii privind posibilitatea aplicării procesului de reducere biologică a fosforului în staţia de epurare a apelor uzate Constanţa Sud Investigations on the Assessment of Biological Phosphorus Removal Possibilities at Constantza South Municipal Waste Water Treatment Plant Angela PANĂ. Al doilea mecanism In the current terminology regarding wastewater treatment. CP I. The second phosphorus removal mechanism is realised by intra43 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.care impun epurarea terţiară în localităţile cu peste 10000 locuitori echivalenţi până în anul 2015. Introducere 1.. S-a demonstrat că reducerea biologică a fosforului din apa uzată are la bază doua metabolisme microbiene.com 1. Dr. the Black Sea. Biological Nutrient Removal (tertiary treatment) refers to nitrogen and phosphorus. which is the object of this study. but also of great emergency considering the environmental protection legislation and the commitment that the Romanian government took while negotiating Chapter 22 – Environmental Protection – which enforces tertiary treatment for all localities with more than 10000 inhabitants until 2015 and until 2013 for Contanţa respectively. It has been proven that biological phosphorus removal from wastewater is based on two microbial metabolisms. Cum fosforul este un element cheie în în sinteza de biomasă. având în vedere legislaţia de mediu în vigoare şi angajamentul asumat de Guvernul României în cadrul procesului de negociere a Capitolului 22 – Protecţia Mediului . în cazul apei uzate evacuate din statia de epurare Constanţa Sud. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole (Faculty of Natural Sciences and Agriculture). Finding an optimum solution to apply the tertiary treatment at the Constanţa Sud water treatment plant. o parte din fosfatul prezent în apa uzată este îndepărtat prin procesul de creştere microbiană. part of the phosphate in wastewater is removed in the microbial growth process.4 – 2008 . e-mail: natalia_rosoiu@yahoo. Găsirea unei soluţii optime de implementare a epurării terţiare în cazul staţiei de epurare Constanţa Sud care face obiectul acestui studiu este nu numai de strictă actualitate. e-mail: panaangela@yahoo. Conform cu prevederile legislative în vigoare. Universitatea “Ovidius” Constanţa (Ovidius University of Constanta). Introduction Terminologia uzuală privind epurarea apelor uzate reducerea biologica a nutrienţilor (epurare terţiară) se referă la azot şi fosfor. Universitatea “Ovidius” Constanţa (Ovidius University of Constanta). because these two elements are considered limitative to alga and bacteria growth in the surface waters. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole (Faculty of Natural Sciences and Agriculture). Univ. dar şi foarte urgentă.

Apa uzată netratată biologic împreună cu nămolul recirculat se amestecă în partea anaerobă a bioreactorului. these organisms will use the phosphorus from soluble phosphates in the aqueous environment. rezultă că succesiunea celor doua faze în ordinea anaerob . Removal of the phosphorus from the system is practically done by removing the excess sludge. The Constanţa South waste water treatment plant. în special acizii graşi cu catenă scurtă şi îl stochează intracelular sub formă de acizi hidroxilici polimerizaţi. rezultând de aici o eliminare de ortofosfat (PO4-3) in mediul apos. The sequence of the two compartments will allow the growth of the Phosphorus Accumulating Organisms inside the system.). Pentru refacerea rezervelor de polifosfaţi aceste organisme vor utiliza fosforul din fosfaţii solubili conţinuţi în mediul apos. the two-phase anaerobic-aerobic sequence. În faza anaerobă. In order to replenish the polyphosphate reserves.aerob va conduce la o reducere netă a fosfatului conţinut în apa uzată. The main characteristic of the classic sludge technological process is the use of a compartmented bioreactor. In the aerobic phase. as an energy source for cellular growth and to replenish glycogen and polyphosphates reserves. will lead to a flat removal of the wastewater phosphate. organismele acumulatoare de fosfor asimilează carbonul organic din apa uzată. Caracteristica principală a procesului tehnologic cu nămol activ o reprezintă utilizarea unui bioreactor compartimentat. Succesiunea celor două zone va permite dezvoltarea organismelor acumulatoare de fosfor în sistemul considerat. deposited inside the cell during the previous phase (anaerobic). especially the short-chain fatty acids and will accumulate it inter-cellularly as polyhydroxy-alkanoate (PHA).de reducere a conţinutului de fosfor se concretizează în stocarea intracelulară sub formă de polifosfat. the anaerobic area is set in front of the aerobic area with a relatively short hydraulic retention time (45-60 min). Phosphorus Accumulating Organisms use polyhydroxy-alkanoate. Îndepărtarea fosforului din sistem se realizează practic prin eliminarea nămolului în exces. În faza aerobă.. Energia necesară acestui proces este asigurată prin degradarea polifosfaţilor intracelulari. Since PAOs are capable to accumulate more phosphate during the aerobic phase than they release during the anaerobic phase. organismele acumulatoare de fosfor utilizează acizii hidroxilici polimerizaţi stocaţi în celulă în faza anterioară (anaerobă) ca sursă de energie pentru creşterea celulară şi pentru refacerea rezervelor de polifosfaţi şi glicogen. Întrucât PAO sunt capabile să acumuleze mai mult fosfat în faza aerobă decât au eliberat în faza anaerobă. Staţia de epurare Constanţa Sud apaţinând 44 cellular accumulation as polyphosphate. owned by SC RAJA SA Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The energy demand for this process is provided by intracellular polyphosphates degradation. resulting in an ortophosphate (PO4-3) release in the aquatic environment.4 – 2008 . Capabilitatea organismelor acumulatoare de fosfor de a desfăşura aceste doua mecanisme reprezintă aspectul cheie al procesului de reducere biologică avansată a fosforului. In the anaerobic phase the Phosphorus Accumulating Organisms will assimilate organic carbon from wastewater. zona anaerobă este prevăzută înaintea zonei aerobe şi cu un timp de retenţie hidraulic relativ mic (45-60 min. Biologically untreated wastewater and recirculated sludge is mixed in the anaerobic compartment of the reactor. The Phosphorus Accumulating Organisms ability (PAOs-) to run these two mechanisms is the key aspect in the Enhanced Phosphate Biological Removal (EBPR). înainte de a trece în partea aerată. before flowing into the aerobic compartment.

the proper operation of the Constanţa South WWTP bioreactor was tested. Cercetarea a vizat în principal caracterizarea apei uzate care intră în bioreactor şi evaluarea influenţei oxigenului şi nitratului prezent în cele două zone ale bioreactorului asupra procesului biochimic. Measurements were carried out on temporary samples. industriale şi pluviale de pe cea mai mare parte a teritoriului oraşului. S-au analizat 10 probe în perioada 7 februarie – 7 martie. The technological treatment process ensures the removal of polluting substances from the wastewater (classic mechanical and biological stage with active sludge) and anaerobic sludge stabilization by methanic fermentation. Caracterul apelor uzate este preponderent menajer deoarece în ultimii ani a scăzut mult activitatea industrială. The maximum volume of wastewater flowing into the plant under normal functioning parameters is Q=3200l/s. la recoltarea probelor s-a respectat standardul de metodă SR ISO 5667-2/1998. a 2l sample was taken. Experimental Pentru o perioadă de o lună s-a analizat funcţionarea bioreactorul instalaţiei de tratare al staţiei de epurare Constanţa Sud. but they were analyzed immediately after being 45 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Partea 2: Ghid general pentru tehnicile de prelevare. 1). The scope of this study is to assess the possibility of biological phosphorus removal in the Constanţa Sud WWTP.4 – 2008 . Materiale şi metode CONSTANŢA accepts and treats domestic. Debitul maxim (proiectat) de apa uzată ce intră în staţie în conditii normale de exploatare este de Q = 3200 l/s. A five-collection point working diagram was used (see Fig. the anaerobic area (selector) and the aerobic area (fine bubble aerator). având în vedere situaţia existentă şi să investigheze o serie de factori şi modul în care intervin aceştia în desfăşurarea proceselor de epurare biologică. The research targeted mainly the nature of wastewater entering the bioreactor and to assess the effect that the oxygen and nitrate found in the two sections of the bioreactor have on the biochemical process. s-a recoltat un volum de probă de 2l. Ten samples were analyzed during February the 7th – March the 7th.General Guide standard protocol was considered when collecting the samples. The study was extensive on the bioreactor compartments. respectiv zona anaerobă (selector) şi zona aerobă (aerare cu bule fine). Procesul tehnologic de epurare aplicat asigură reducerea încarcării apei uzate în substanţe poluante (treaptă mecanică şi biologică clasică cu nămol activ) şi stabilizarea anaerobă a namolurilor prin fermentare metanică. Scopul prezentei lucrări este evaluarea posibilităţii aplicării procesului de reducere a fosforului în staţia de epurare Constanţa Sud. industrial and pluvial wastewater from most of the city area. dar pe timp de ploaie poate ajunge pâna la 6400 l/s ( 2Q ). Studiul s-a realizat pe secţiunile bioreactorului. S-a utilizat o schemă de lucru cu cinci puncte de recoltare (a se vedea Fig. Determinările s-au efectuat pe probe momentane. samples were not preserved. 2. but is can reach 6400l/s (2Q) in rain conditions. 2. considering the existing state and to examine a series of factors and the way that these affect the biological treatment process. 1). analizele fiind efectuate imediat după recoltare. The nature of the wastewater is mostly domestic since industrial activity has much decreased in the past years. Part 2: Sample Collection Techniques . SR ISO 5667 – 2/1998. probele nu au fost conservate.SC RAJA SA CONSTANTA are rolul de a recepţiona şi epura apele menajere. fac For a one month period.

Ptotal. fracţiunea non-biodegradabilă solubilă se referă la acea parte a CCO care este 46 Point no. 2002. 1 Schema de lucru cu punctele de recoltare şi indicatorii determinaţi: 1 intrare bioreactor (bazin de aerare). 2 anaerobic area (AN). dissolved O2. which were kept frozen during transport to the analysis laboratory. For quantity determinations.4µm). CBO şi P la intrarea în treapta biologică au fost respectiv de 159. nonbiodegradable soluble ratio refers to the amount of COD that is inert and goes through the entire treatment process without suffering any changes. punctele de recoltare şi indicatorii determinaţi pentru fiecare din aceste puncte sunt prezentate în Fig. Results and Discussions Punctul nr.74 mg/l. Rezultate şi discuţii 2. COD. Results show that soluble COD is 61. For a better determination of wastewater characteristics. Ptotal. NO2-. standard methods were applied. TKN. acid acetic. O2 dizolvat. CBO.3mg/l.1 – bioreactor entry – average values for COD. 1 – intrare bioreactor . NO3-. The following indicators were determined: pH.74mg/l respectively.83% of the total COD and measures 98.20% of the total BOD and measures 41. CCO. except for the samples for acetic acid measurement.1mg/l and 3. therefore it Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 3 aerobic area (A). 2 zona anaerobă (AN). 5 recirculated sludge 2.4 µm). [5]. 1. acetic acid. 3 zona aerobă (A). collection points and determined indicators for each of them are shown in Fig. Pentru o mai bună caracterizare a compoziţiei apei uzate. Rezultatele arată că CCOsolubil reprezintă 61. 4 evacuare finală. 1 . NKT. s-au determinat CCO solubil şi CBO solubil. NO3-. NO2-. iar CBOsolubil reprezintă 45. collected.2002. S-au determinat indicatorii: pH. respectiv s-au efectuat determinările de CCO şi CBO pe probele de apă după filtrarea pe hârtie de filtru de porozitate mică (0.3 mg/l.50mg/l. Indicator 1 2 3 4 5 pH CCO acetic CBO O2 NO3NO2NKT N total P total Punct de recoltare/collection point 1 2 3 4 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fig.1mg/l şi 3. while the soluble BOD is 45. La determinările cantitative s-au aplicat metodele standardizate în vigoare aplicabile pentru apa uzată. 5 nămol recirculat în bioreactor Working diagram of collection points and indicators: 1 bioreactor input (aerator).50 mg/l. 89.30mg/l. COD fractions were calculated by following Janssen`s model .20 % din CBOtotal şi are valoarea de 41.excepţie probele din care s-a dozat acidul acetic care au fost congelate pe perioada păstrării şi transportului până la laboratorul care a efectuat analiza.30 mg/l. soluble COD and BOD were determined after filtering water through a low porosity paper filter (0.valorile medii obţinute pentru indicatorii CCO. [5]. BOD and P for the biological stage entry were 159.83 % din CCOtotal şi are valoare de 98. 89. 4 final discharge. urmând modelul prezentat de Janssen.4 – 2008 . S-au calculat fracţiunile CCO.

43mg/l.43 mg/l. 2 – zona anaerobă bioreactor – în această secţiune unde are loc prima fază a procesului. the average value for phosphorus concentration is 4.6 % şi respectiv 24. CCO total 159.47 mg/l non-biodegradabil 24.03mg/l soluble non-biodegradable COD. here is where the phosphorus is released into water from cells. Cea mai eficientă sursă de carbon uşor biodegradabilă este acidul acetic. dar tot aici influentul The results also show that the influent has an average nitrate quantity of 3.52mg/l being way under the 5-8mg/l which is considered to be harmful for the process.solubilă şi inertă. which is the most usefull of it. will be soluble and biodegradable (see Fig.3 mg/l CCO solubil 98.4 % din CCO solubil. Punctul nr. its dosage resulting in an average value of 8. which account for 75. deci se regăseşte în efluent.8 mg/l biodegradabil 74.2 – anaerobic bioreactor area – in this compartment. 2 Fracţiunile CCO în apa uzată influentă în bioreactor COD ratio in bioreactor influent Din rezultatele obţinute se observă de asemenea că influentul are un conţinut mediu de nitrat de 3.47mg/l soluble biodegradable COD and 24. therefore the rest of the COD. în această zonă are loc eliberarea de fosfor în apă din mediul intracelular. On the other hand the nitrite quantity is insignificant. care reprezintă 75. is contained in the effluent. 2). şi care traversează întregul proces de epurare fără a suferi modificări.43 mg/l alţi compuşi organici Fig.4% respectively.03 mg/l biodegradabil non-biodegradabil Acizi C2-C5 C2 = 8. deci restul va fi CCO solubil biodegradabil. The following measures were made: 74. adică partea cea mai importantă din CCO (a se vedea Fig.47 mg/l CCO solubil biodegradabil şi 24. 0.52 mg/l fiind cu mult sub limita de 5-8 mg/l considerată a fi nocivă desfăşurării procesului. concentraţia fosforului are o valoare medie de 4.09mg/l.4 – 2008 . Point no.05 mg/l which is not to be neglected. where the first phase of the process takes place. prin dozarea acestuia s-a obţinut o valoare medie de 8.09 mg/l . În schimb conţinutul de nitrit este nesemnificativ. The most efficient biodegradable source of carbon is the acetic acid. valoarea de 0.03 mg/l CCO solubil non-biodegradabil.05 mg/l care nu trebuie neglijat în continuare. of the soluble COD.6% and 24. S-a considerat că fracţiunea de CCO solubil non-biodegradabil este 90% din CCO solubil al efluentului. S-a obţinut o valoare de 74.2). It was considered that the soluble nonbiodegradable COD ratio is 90 % of the effluent soluble COD. and this is also where the influent is mixed with re47 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.5 mg/l CCO insolubil 60.

because the anaerobic area is where the de-nitrification process takes place. Ulterior se vor analiza şi celelalte valori. Also dissolved oxygen must be sufficient to allow nitrification in the aerobic phase of the process.15 mg/l.61 mg/l. and the nitrate average value is 11.şi P . Punctul nr. is 2.82 mg/l. oxigenul dizolvat trebuie să fie suficient pentru a permite nitrificarea în faza aerobă a procesului. pentru interpretarea finală a rezultatelor prezintă interes indicatorii O2. Parametrul care este urmărit în acest studiu.69mg/l. 24. Further analysis of the other measurements will be discussed. De asemenea. 5 – nămolul recirculat – prezintă o foarte mare importanţă în desfăşurarea proceselor din zona anaerobă cantitatea şi calitatea suspensiei apă-nămol recicirculată în bioreactor. 24. iar cea a fosforului total a scăzut la 3. S-a obţinut o valoare medie de 2. The studied parameter.58mg/l was obtained. An average O2 of 2. adică după decantorul secundar. for which the following values were obtained 0. S-au detreminat concentraţiile de oxigen dizolvat şi toate formele de azot.58 mg/l O2. dissolved oxygen concentration is 0. 3 – zona aerobă bioreactor – este zona în care trebuie asigurată o cantitate suficientă de oxigen pentru a se produce fosforilarea oxidativă şi generarea de ATP care să facă posibilă acumularea fosforului intracelular sub forma polifosfaţilor.4 – 2008 . 4 – evacuarea finală – proba este recoltată la finalizarea etapei biologice de tratare. total phosphorus.15mg/l. pentru care s-au obţinut respectiv valorile de 0. corelând valorile la intrare cu cele la ieşire.82mg/l respectively. care conţine şi ea o cantitate de fosfor.05mg/l. Point no. NO3.3 – aerobic bioreactor area – is the section that must be supplied with a sufficient quantity of oxygen in order to allow oxidative phosphorilation and ATP generation which will make possible intracellular phosphorus accumulation as polyphosphates. Punctul nr.03 mg/l. Punctul nr.69 mg/l. for the final reading of the results the following indicators are of great interest: O2.90mg/l in the final effluent. Toate valorile medii obţinute în această campanie sunt centralizate în Tab. Dissolved oxygen concentrations and all forms of nitrogen were determined.94 mg/l şi 3.90 mg/l în efluentul final. which also contains some phosphorus. removal being insufficient. concentraţia de oxigen dizolvat este de 0. Point no. NO3 . 1 de mai jos. All the average values obtained in this study are show in Tab.03mg/l. 1 below 48 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. correlating the input with the output measurements. the average concentration of nitrate raised to 38.5 – re-circulated sludge – the quantity and the quality of the bioreactor re-circulated sludge suspension is very important for the anaerobic area processes. which is after the secondary clarifier. valoarea concentraţiei medii a nitratului a crescut la 38.4 – final discharge – sample is collected at the end of the biological treatment stage.61mg/l. pentru că în zona anaerobă se desfăşoară şi procesul de denitrificare.94mg/l and 3. fosforul total are o valoare de 2.05 mg/l. circulated sludge from the secondary clarifier.and P. and the total phosphorus decreased to 3. iar valoarea medie a nitratului este de 11. Point no.este amestecat cu suspensia apă-nămol recirculată din decantorul secundar. reducerea obţinută fiind insuficientă.

Tab.69 2.05 NNO3 mg/l 0.10 BOD solubil mg/l 41.85 kg/h Conc.09 mg/l Se eliberează în apă o cantitate de fosfor a) The amount of phosphorus entering the bioreactor is the sum of the influent and the re-circulated sludge: Pi x Qi + Pr x Qr = (3.69 38.43 BOD mg/l 89.37 0.09 6.27 N total mg/l 24.74 x 1085 + 3.86 1.03 2.11 0.93 9.82 1 2 3 4 5 159.94 mg/l Qr = 1545 l/s Fig. 3. as it follows: Qi = 1085 l/s Pi = 3.52 1.78 mg/l The phosphorus concentration determined in the non-aired compartment (AN) = 49 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.85 kg/h Conc.73 mg/l O2 = 0.58 mg/l PA = 3. 1 – Valori medii obţinute pentru fiecare punct de recoltare din schema de lucru Average values obtained from each collection point in the work diagram Nr.94 În Fig.73 24.30 26.10 P total mg/l 3.00 7.54 10.69mg/l O2 = 2.22 0.16 0.05 11. Pct. 4 .58 43.15 35.64 8.70 15.53 1.52 10.03 mg/l PAN = 4. precum şi debitele Qi – pentru apa influentă în bazinul de aerare şi Qr – pentru nămolul recirculat.05 mg/l O2 = 0.09 mg/l NO3AN 11.61 2.08 5.74 x 1085 + 3. 3 sunt figurate într-o schemă de flux valorile finale ale concentraţiilor indicatorilor de interes.61 mg/l NO3A = 38.78 mg/l Concentraţia de fosfor determinată în secţiunea nearerată (AN) = 4.82 x 1545 ) x 3600 x 10-6 = 35.Rezultate finale pe secţiuni de control Final results displayed on control sections a) Cantitatea de fosfor care intră în bioreactor se insumează din influent şi nămol recirculat: Pi x Qi + Pr x Qr = (3.30 0.62 8.82 mg/l NO3r = 24.03 0.04 NKT mg/l 24.82 x 1545 ) x 3600 x 10-6 = 35.90 mg/l NO3f =35. astfel: Final results for the studied parameters and also influent waste water and recirculated sludge flows into bioreactor are figured in a process diagram in Fig.74 mg/l NO3i = 3.74 4.05 mg/l Pr = 3. COD mg/l COD solubil mg/l 98.30 O2 mg/l NO3mg/l 3.90 3. It is possible to make a mass-balance for the nitrogen and phosphorus.99 2.85 : 9468 x 1000 = 3.15 NNO2 mg/l 0. Utilizând rezultatele obţinute se poate face o balanţă masică pentru fosfor şi nitrat.50 VFA acetic mg/l 8. = 35.85 : 9468 x 1000 = 3.00 0.64 NO2mg/l 0.15 mg/l Pf = 2.09 3. = 35.4 – 2008 .

69 = 4.90 mg/l nitrat După Janssen (1999) citat de Baetens D. b)The amount of nitrate entering the bioreactor is the sum of the influent and the re-circulated sludge: NO3i x Qi + NO3r x Qr = (3. in order to remove 1mg of phosphorus.05 x 1085 + 24.47 x 1085 : 2630 = 30. iar valorile obţinute experimental sunt de 2. theoretically. and also according to Janssen et al.05 x 1085 + 24.de 4. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.Concluzii 4. 3. pentru a reduce 1 mg de fosfor este nevoie de 10 mg CCO solubil biodegradabil şi de asemenea după Janssen ş. the thresholds being 1mg/l for phosphorus and 25mg/l for nitrates. both for the total phosphorus content and the nitrate content. [1] .a.4mg/l.15-11. According to Janssen (1999) quoted by Baetens D.48 mg/l b) Cantitatea de nitrat care intră în bioreactor se insumează din influent şi nămol recirculat: NO3i x Qi + NO3r x Qr = (3. iar din datele experimentale a rezultat o valoare de 30.78 x 10 + 15. cât şi în cazul conţinutului de nitraţi.63 : 9468 x 1000 = 15.90mg/l and 35.31mg/l is released into the water In the aired compartment a quantity of phosphorus of 4.69 = 26. aceste limite fiind de 1mg/l pentru fosfor şi respectiv 25 mg/l pentru nitraţi.69 = 4. which explains the low efficiency of the nutrient removal.72mg/l solvable biodegradable COD.4 – 2008 .90 x 4 = 101.69 = 26. 4.78 x10 +15.90 mg/l Concentraţia de nitrat determinată în secţiunea nearerată (AN) = 11.63 kg/h Conc.09-3.63 kg/h Concentration = 150. Conclusions O primă concluzie a studiului efectuat este aceea că efluentul staţiei de epurare nu îndeplineşte cerinţele legislaţiei în vigoare atât în cazul conţinutului de fosfor total. while from experiment data resulted 30.72 mg/l. Rezultă de aici că necesarul teoretic de carbon este de 3.78 = 0.09-3.94 x 1545 ) x 3600 x 10-6 = 150. A quantity of phosphorus of 4.09mg/l. ceea ce explică eficienţa scăzută a reducerii de nutrienţi.73mg/l.48mg/l is removed from water. la intrare avem: 30.47 mg/l După amestecarea cu nămolul recirculat = 74. 4.90 x 4 = 101.46 mg/l because of nitrification c)Influent concentration of solvable biodegradable carbon = 74.90 mg/l nitrate.78 mg/l fosfor şi 15. respectively.72mg/l.31 mg/l In zona aerată se reduce din apă o cantitate de fosfor de 4.90 – 11.72 mg/l Input values: 30.72 mg/l CCO solubil biodegradabil. 3.47 x 1085 : 2630 = 30. while the experiment results show 2. 2002 [5] pentru 1 mg de nitrat în zona anaerobă se consumă 4 mg de CCO solubil biodegradabil.21 mg/l prin denitrificare In zona aerată cantitatea de nitrat din apa creşte cu 38.09 – 3.72 mg/l Deci.78mg/l of phosphorus and 15.90 – 11. [1].4mg/l. 2002 [5] 4 mg of solvable biodegradable COD is needed for 1mg of nitrate in the anaerobic area.90 50 A first conclusion of this study is that the effluent of the treatment plant does not meet the demands of the active legislation.94 x 1545 ) x 3600 x 10-6 = 150.63 : 9468 x 1000 = 15.69 mg/l In zona neaerată se reduce o cantitate de nitrat de 15.61= 0.47 mg/l After mixing with the re-circulated mud = 74. the carbon demand is 3.46 mg/l datorită nitrificării c) Concentraţia de carbon solubil biodegradabil în influent = 74.61 = 0.90 mg/l Nitrate concentration determined in the non-aired compartment (AN) = 11. 10mg of solvable biodegradable COD is needed.69mg/l A quantity of nitrate of 15.15-11.09 – 3.21 mg/l is removed in the non-aired compartment by denitrification In the aired compartment the quantity of nitrate in the water rises by 38. = 150.78 = 0. Therefore.

precum şi prezenţa lui în zona aerobă. . anoxic.the amount of carbon that can be assimilated. Din aceste constatări referitoare la factorii care influenţează procesul biochimic de reducere a fosforului din apa uzată se desprind următoarele concluzii finale: 1. 2.phosphorus removal. Analizând datele experimentale şi comparând rezultatele cu bazele teoretice ale procesului şi cu rezultatele cercetărilor anterioare în domeniu. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. dar faptul că nu există o zonă pentru denitrificare (intercalată între anaerob şi aerob) duce la depăşiri ale valorii nitratului în efluentul final.4 – 2008 51 . . lead to the following final conclusions: 1. se constată următoarele: -sunt îndeplinite condiţiile legate de lipsa oxigenului dizolvat în zona anaerobă şi în nămolul recirculat. şi este consumată preferenţial de bacteriile denitrificatoare. În configuraţia actuală instalaţia nu se pretează la o reducere de fosfor pe cale biologică. in fact.mg/l şi respectiv 35.the requirements regarding the lack of dissolved oxygen in the anaerobic area and in the re-circulated mud and the presence of oxygen in the aerobic area.in the first section of the bioreactor.nitrification takes place in the aerobic area. şi mai puţin proceselor biochimice. iar prezenţa nitratului în nămolul recirculat micşorează semnificativ eficienţa procesului de reducere biologică a fosforului.The existing configuration of the plant does not allow for biological phosphorus removal. . key elements must be designed such as: to provide a sufficient biodegradable carbon source and a technological solution for nitrification – de-nitrification . însă nici denitrificarea nu este completă.nitrate is found both in the influent water and the re-circulated mud. a more practical solution being phosphorus removal by chemical precipitation. By analyzing the experiment data and comparing the results with the theoretic base of the process and with the previous research results. cât şi în nămolul recirculat. . dar această reducere se datorează în principal eliminării din sistem a nămolului în exces după decantarea secundară. are met. so that the anaerobic section of the bioreactor is. -în zona aerobă are loc nitrificarea. the following can be observed: .a flat removal of phosphorus content of 4. which is also an incomplete process . In order to make possible the carrying out of the phosphorus removal biochemical processes. and less to the biochemical processes. the release of a small quantity of phosphorus into the environment takes place. but this is due mainly to the excess mud removal from the system after the secondary decantation. Pentru a face posibilă realizarea proceselor biochimice de reducere a fosforului elementele cheie care trebuie proiectate sunt: asigurarea unei surse suficiente de carbon asimilabil şi aplicarea unei variante tehnologice cu nitrificare – denitrificare – reducere de fosfor. . soluţia ar fi reducerea prin precipitare chimică. -nitratul este prezent atât în apa influentă. -în prima secţiune a bioreactorului are loc eliberarea unei cantităţi mici de fosfor în mediu.9 % a conţinutului de fosfor în treapta biologică.9% can be observed in the biological stage. contained in the influent water is insufficient. -se constată o reducere netă de 4. and is consumed preferentially by the de-nitrification bacteria. -cantitatea de carbon asimilabil conţinută în apa influentă este insuficientă. 2. These observations of the factors that influence the biochemical phosphorus removal process from wastewater.73 mg/l. astfel încît zona anaerobă a bioreactorului este de fapt o zonă anoxă. but since there is no area for de-nitrification (interlaced between the aerobic and anaerobic) exceeding of the nitrate levels in the final effluent take place and the presence of the nitrate in the re-circulated mud significantly decreases the efficiency of the biological phosphorus removal process.

D.K. Vol. 2005.J.65. VALENTUKEVICIENE M. TRELSTAD P. [11] PANĂ A. p. revista ROMAQUA. 2002. 2004. MATUZEVICIUS A.G.. Stowa Report.324-331.Investigaţii privind posibilitatea aplicării procesului de reducere biologică a fosforului în staţia de epurare a apelor uzate Constanţa Sud Résumé L'élimination du phosphore est une activité du traitement tertiaire.65.– Investigation into biological nutrient removal from wastewater – Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. B..W VAN VEEN – Recent Developments in the Biochemistry and Ecology of EBPR. [10] MINO T – Microbial selection of Polyphosphate-Accumulating bacteria in activated sludge wastewater treatment process. qui represente 75.80-88.4. [3] ERDAL Z. 52 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. RENNINGER N. ERDAL U.F – Biological Phosphorus Removal. vol.52.D. Ph. 2004. Manual of design and operation.G. [4] JANSSEN P. No. p. . Les calcules teoretiques demonstrent que pour obtenir un bon resultat il faut avoir 101. [15}VAICUM L. IWA 4th World Water Congress. S. – Biological Phosphorus Removal from municipal Waste Water.4mg/l DCO soluble biodegradable pendant que l’eau useé contient 30. 1997. Nous avons faites des recherches sur le bio réacteur de l’installation pendant une mois et les résultes sont: 74.53. vol.Thesis. 2000. [13] VABOLIENE G. vol. No.. Ph. 2004.F.4 % du DCO soluble de l’eau. [8] MACHNICKA A. 2001. GRUBEL K – Phosphorous uptake by filamentous bacteria. Biochemistry (Moscow).M.Biochemistry of EBPR and anaerobic COD stabilization.. Virginia Polytechnic Institute. BAUR R. Bucureşti. Interactions in the anoxic zone and consequences on process operations. – Enhanced Biological Phosphorus Removal: modelling and experimental design. ce qui explique l’efficacité réduite dans la station d’épuration.J.6% et respectivement 24.332340.com). [7] KORTSTEE G. Ed. IWA Publishing. Le principe de la déphosphoration biologique consiste dans une suraccumulation de phosphore dans la biomasse.3.G.J..65.72 mg/l DCO soluble biodegradable. . BONTING C. p. Marrakech. ROŞOIU N. – Effect of nitrogen on phosphate reduction in biological phosphorus removal from wastewater. Biochemistry (Moscow). Ekologija . p. 1981. [6] KEASLING J.. 2007.4. Vol.4 – 2008 . nr. Biochemistry (Moscow). [14] VABOLIENE G. paper ID 117600. Bazele biochimice. Marrakech.1.J. No.R.D. L’objectif final de ce travail est de pouvoir évaluer la possibilité d'effectuer une déphosphoration biologique dans une station d’épuration existante. 2000. APPELDOORN K.P. RANDALL C. [12] PUNRATTANASIN W. 2002.D. Un aspect déterminant de l’efficacité de la déphosphoration biologique est la quantité de substrats assimilables par les bactéries déphosphatantes dans les eaux usées. MEINEMA K. NARAYANAN B. 2007.341-348.03 mg/l DCO soluble nonbiodegradable dans l’eau useé.. paper ID 117101. No.177-181. SUSCHKA J. E.3. MCMAHON K –Application of Polyphosphate Metabolism to Environmental and Biotechnological Problems. [2] ERDAL U. No. – High level biological phosphorus removal failure and recovery – WEFTEC. Bibliografie References [1] BAETENS D. IWA 4th World Water Congress..D Thesis.Academiei Republicii Socialiste România. [9] MEINHOLD J.W. 2001. 64-67. – Investigation of the effects of COD/P ratio on the performance of a biological nutrient removal system – Ph.Studiu privind reducerea biologică a fosforului din apa uzată la staţia de epurare Constanţa Sud (I).Thesis. p.47 mg/l DCO soluble biodegradable et 24. H. vol. [5] JOHNSON B. [16] VILALTA M.J VAN NIEL. Ph. 2006 (www. VAN DER ROEST H. – The effects of temperature on system performance and bacterial community structure in biological phosphorus removal system – dissertation.J VAN DIEN. – Epurarea apelor uzate cu nămol activ. – Effect of different carbon sources and continuous aerobic conditions on the EBPR process.Thesis. 2000.3. MENGELKOCH M..B. p.W.XIII.environmental-expert. MATUZEVICIUS A.

Layered Analytical Models (Burmister. cum este structura rutieră... linear elastice extinse infinit în direcţiile orizontale.utcb. which incorporate some aspects of non-linear. există în prezent diferite abordări printre care amintim: Metoda Grosimilor Echivalente (Odemark.dr. izotrope. asist.ro Ştefan Marian Lazăr. the results 53 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. using a software based on Finite Element Modeling (FEM) a 2D axisymmetric finite element model was developed and analysed. 1967) [3]).C. 1978 [4]) nu a fost încă dezvoltată până la punctul în care să poată fi inclusă într-o procedură de proiectare a structurilor rutiere. prof.L. They need to be critically assessed under well defined conditions. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (Technical University of Civil Engineering Bucharest). Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (Technical University of Civil Engineering Bucharest). and Taylor R. 1978 [4]) has not yet been developed to a point where it can be included in a pavement design procedure. linear elastic layers extending infinitely in horizontal directions.ing. Recent au fost dezvoltate mai multe modele mecanice. among which we mention: the Method of Equivalent Thicknesses (Odemark. Catedra de Drumuri şi Căi Ferate (Department of Roads and Railways). vâscoasă/plastică a materialelor. Ele trebuie să fie apreciate critic în condiţii bine definite. different approaches exist at present. e-mail: romanescu@cfdp. utilizând un program bazat pe Modelare cu Elemente Finite (MEF) a fost dezvoltat şi analizat un model cu elemente finite 2D axialsimetrice. like a pavement. Totuşi. For the validation of the model. 1943 [2]) and Finite Element Models (Zienkiewicz O..C. The objective of this paper is to develop a finite element model for the states of stress and strain analysis of flexible pavement structures.L. e-mail: lazar@cfdp. 1943 [2]) şi Modele cu Elemente Finite (Zienkiewicz O. However. Modelele curente de proiectare a structurilor rutiere consideră structurile rutiere şi fundaţiile lor ca un ansamblu de straturi orizontale continuue. Introducere 1. Catedra de Drumuri şi Căi Ferate (Department of Roads and Railways). The Distinct Element Method (Cundall. viscous/plastic behaviour of materials. dynamic loads. with anisotropy. Metoda Elementelor Distincte (Cundall.ro 1.drd. încărcări dinamice. granular (non-continous) materials etc. these advanced models are not yet applied in current daily pavement design practice. aceste modele avansate nu sunt încă aplicate în practica curentă de proiectare a structurilor rutiere. 1949 [1]). Pentru validarea modelului rezultatele obţinute For the analysis of a layered system. materiale granulare (discontinuue) etc. Modele Analitice Stratificate (Burmister. 1967 [3]). isotropic. Introduction Pentru analiza unui sistem stratificat. şi Taylor R.4 – 2008 . Scopul acestei lucrări este de a dezvolta un model cu elemente finite pentru analiza stării de tensiuni şi deformaţii a structurilor rutiere flexibile.. Thus.ing. care încorporează unele aspecte de comportare nelineară. 1949 [1]). cu anizotropie. Current pavement design models treat the pavement and its foundation as a set of horizontal.utcb.Model de analiză cu elemente finite a structurilor rutiere flexibile Finite Element Analysis Model of the Flexible Pavement Structures Constantin Romanescu. Recently a number of mechanistic models have been developed. Astfel. continuous.

with u and v being the corresponding displacements. precum şi cea românească din PD 177-2001 [5] consideră că sistemul rutier este solicitat de o sarcină circulară cu presiunea verticală uniformă. se poate observa cu uşurinţă că exact aceleaşi funcţii de deplasare ca în cazul stării plane de tensiune şi 54 The problem of stress distribution in bodies of revolution (axisymmetric solids) under axisymmetric loading is of considerable practical interest. This singularity allows the state of stresses to be no longer treated by a 3D analysis. as well the Romanian method from PD 177-2001 [5] consider that the pavement system is subjected to a circular load with uniform vertical pressure. If r and z denote the radial and axial coordinates of a point respectively. transmited on a circular surface equivalent to the tire-road contact surface and applied in the symmetry axis of the model. 2. From this considerations the development of a model with axisymmetric finite elements was intended.4 – 2008 . Analiza stării de tensiune axialsimetrică obtained in the elastic domain with the LUSAS program were compared with those obtained in the same assumptions and conditions using the CALDEROM 2000 and ALIZE programmes based on the elastic multilayer theory. ci un caz particular al problemelor 2D de stare plană de deformaţie. Adoptarea acestor ipoteze simplificatoare şi pentru modelul cu elemente finte permite rezolvarea problemei distribuţiei stării de tensiune a unei structuri rutiere printr-o analiză axialsimetrică. Din aceste considerente s-a urmărit dezvoltarea unui model cu elemente finite axialsimetrice. Metodele tradiţionale de proiectare a structurilor rutiere. in case of the plane Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Axisymmetric Stress Analysis Problema distribuţiei stării de tensiune în corpuri de revoluţie (solide axialsimetrice) sub încărcare axialsimetrică este de un considerabil interes practic. O asemenea secţiune transversală este prezentată în Figura 1. The traditional design methods of the flexible pavement structures. reprezentând greutatea semiosiei standard cu roţi gemene. it can readily be seen that precisely the same displacement functions as. Această particularitate permite ca starea de tensiuni să nu mai fie tratată printr-o analiză 3D. the displacement components in a section which passes through the axis of symmetry define completely the state of strain and stress from the tridimensional structure. transmisă pe o suprafaţă circulară echivalentă suprafeţei de contact pneu-drum şi aplicată în axa de simetrie a modelului. 2. but as a particular case of the 2D plane strain problems. Datorită simetriei. Dacă r şi z indică coordonatele radiale respectiv axiale ale unui punct.cu programul LUSAS în domeniul elastic au fost comparate cu cele obţinute în aceleaşi ipoteze şi condiţii utilizând programele CALDEROM 2000 şi ALIZE bazate pe teoria multistrat elastică. Such a cross-section is shown in Figure 1. The adoption of these simplified assumptions also for the finite element model allow the stress state distribution problem resolving of a pavement structure by an axisymmetrical analysis. cu u şi v fiind deplasările corespunzătoare. The axisymmetric solid modeling is made with special finite elements in the form of some rings with constant cross-section. Modelarea solidului axialsimetric se face cu elemente finite speciale de forma unor inele cu secţiune transversală constantă. componentele deplasărilor într-o secţiune ce trece prin axa de simetrie definesc complet starea de deformare şi de tensiuni din structura tridimensională. Due to symmetry. representing the weight of standard semi-axle with dual wheels.

m. Problema axialsimetrică diferă de starea plană de deformaţie prin faptul că deformaţia specifică normală pe planul secţiunii transversale este diferită de zero şi trebuie explicitată în vectorul deformaţiilor specifice. m. 2. The volume of material associated with a finite element is now that of a body of revolution (Figure 1) and all integrations have to be referred to this. can be used to define the displacements within the quadrilateral finite element (i. The axisymmetrical problem differs from the plane strain state by the fact that the normal strain on the cross-section plane is non-zero and must be explained in the strains vector. Element finit al unui solid axialsimetric Finite element of an axisymmetric solid Volumul de material asociat unui element finit este acum ca cel al unui corp de revoluţie (Figura 1) şi toate integralele se vor referi la acesta.1. j . Funcţia deplasare Folosind un element finit de formă patrulateră (Figura 1) cu nodurile i. n ) . n numbered in the anticlockwise sense. In consequence the stresses in this direction will also be non-zero. n ) . n numerotate în sens antiorar.1. j . se definesc deplasările nodale prin cele două componente ale lor: 2. m. Displacement Function Using the quadrilateral shape of a finite element (Figure 1) with the nodes i.1. the nodal displacement are defined by its two components as: 55 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. j . 2. m. z(v) n m i j r(u) Fig.stării plane de deformaţie pot fi folosite pentru a defini deplasările din interiorul elementului finit patrulater (i.4 – 2008 . În consecinţă şi tensiunile în această direcţie vor fi diferite de zero. stress and plane strain state. j .

(2. Figura 2 ilustrează aceste deformaţii şi tensiunile corespunzătoare.η )u i v(r.δi = ⎨ i ⎬ şi deplasarea elementului prin vectorul: ⎧u ⎫ ⎩ vi ⎭ (2.4) 2.3) sau or ⎧u ⎫ ⎨ ⎬ = [N ]{δ} ⎩v ⎭ 2. 2. Fig. z ) = ∑ N i (ξ . z ) = ∑ N i (ξ .2.4 – 2008 .2.2) Câmpul deplasărilor din interiorul elementului este dat de ecuaţiile: n i =1 The displacement field within the element is given by the equations: u (r. Figure 2 illustrates these strains and associated stresses. Deformaţia specifică În analiza axialsimetrică sunt considerate doar patru componente ale deformaţiei.1) ⎧δi ⎫ ⎪δ ⎪ ⎪ ⎪ δ=⎨ j⎬ ⎪δ m ⎪ ⎪δ n ⎪ ⎩ ⎭ and the element displacements by the vector: (2.2.η )vi i =1 n (2. Strain In the axisymmetrical analysis only four components of strain are considered. Deformaţiile şi tensiunile implicate în analiza solidelor axialsimetrice Strains and stresses involved in the analysis of axisymmetric solids 56 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.

four independent components of the initial strain vector can be envisaged: ⎧ε r0 ⎫ ⎪ε ⎪ ⎪ ⎪ ε 0 = ⎨ z0 ⎬ ⎪ε θ 0 ⎪ ⎪γ rz 0 ⎪ ⎩ ⎭ (2.4 – 2008 57 . Pentru un material izotrop vom avea: The most frequently encountered case of initial strain is that due to thermal expansion.7) 2.6) in which ⎡ ∂N i ⎢ ∂r ⎢ ⎢ 0 Bi = ⎢ ⎢ Ni ⎢ r ⎢ ∂N i ⎢ ⎣ ∂z analog pentru fiecare nod al elementului. etc.În continuare este definit vectorul deformaţie cu componentele sale exprimate în raport cu deplasările unui punct.8) Cea mai frecventă situaţie întâlnită de deformaţie specifică iniţială este cea datorată expansiunii termice.4) obţinem: în care (2. se pot lua în considerare toate cele patru componente independente ale vectorului deformaţiei specifice iniţiale: 2. (2. Deformaţia specifică iniţială (deformaţia specifică termică) În general.3.3. Initial Strain (thermal strain) In general.3) sau (2. ⎧ ∂u ⎫ ⎪ ∂r ⎪ ⎧ ε r ⎫ ⎪ ∂v ⎪ ⎪ε ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ z ⎪ ⎪ ∂z ⎪ ε =⎨ ⎬=⎨ ⎬ εθ ⎪ ⎪ u ⎪ ⎪ ⎪γ rz ⎪ ⎪ r ⎪ ⎩ ⎭ ⎪ ∂u + ∂v ⎪ ⎪ ∂z ∂r ⎪ ⎩ ⎭ Folosind funcţiile deplasării definite prin ecuaţiile (2. the strain vector is defined with its components expressed in terms of the displacements of a point. Next.4) we have: = Bδ (2. 0 ⎥ ⎥ ∂N i ⎥ ⎥ ∂r ⎦ analogue for each node of the element.3) or (2..5) ε Using the displacement functions defined by equations (2. For an isotropic material we will have: Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. ⎤ 0 ⎥ ∂N i ⎥ ⎥ ∂z ⎥ .

6. The Stiffness Matrix Matricea de rigiditate a elementului finit ijmn The stiffness matrix of the finite element ijm poate fi calculată în conformitate cu relaţia can be computed according to the following generală următoare: general relationship: e T T e e 2π K = V B DBd (vol ) = A 0 B DBrdθdA = 2π Ae B T DBrdA (2. depending on the material.11).10) Pentru un material izotrop putem obţine For an isotropic material we can obtain the D matricea D de forma: matrix of the form: ν ν 0 ⎤ ⎡1 −ν ⎢ ν ⎥ ν 1 −ν 0 E ⎥ ⎢ D= (2. Prezentarea modelului cu elemente finite 3. stabileşte legătura dintre deformaţiile specifice ε şi tensiunile σ sub forma standard: 2. Elasticity Matrix The elasticity matrix D introduce the link between the strains ε and the stresses σ in the standard form: ⎧σ r ⎫ ⎪σ ⎪ ⎪ ⎪ σ = ⎨ z ⎬ = D(ε − ε 0 ) + σ 0 . e 2. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Matricea de elasticitate Matricea de elasticitate D.7) and D by cu B dat de ecuaţia (2.12) with B given by equation (2. Evaluarea tensiunilor Matricea tensiunilor va fi de forma: e 2. equation (2. the 2D axisymmetric finite element model is presented developed by using axisymmetric finite elements from the LUSAS computer program library [6].unde θ este creşterea medie de temperatură într-un element finit şi α este coeficientul expansiunii termice. depinzând de material.7) şi D de ecuaţia (2. Matricea de rigiditate 2.6.4. e ⎧1⎫ ⎪1⎪ e⎪ ⎪ ε 0 = αθ ⎨ ⎬ ⎪1⎪ ⎪0⎪ ⎩ ⎭ (2.4 – 2008 . 2D Axisymmetric Finite Element Model 2D axialsimetrice Presentation În continuare este prezentat modelul cu elemente finite 2D axialsimetrice realizat utilizând elemente finite axialsimetrice din biblioteca programului de calcul automat LUSAS [6].5.13) 3.9) where θ is the average temperature rise in a finite element and α is the coefficient of thermal expansion. ∫ ∫ ∫ ∫ 2.11) ⎥ ν 1 −ν 0 (1 + ν )(1 − 2ν ) ⎢ ν ⎢ (1 − 2ν ) / 2⎥ 0 0 ⎣ 0 ⎦ 2. 58 Next. ⎪σ θ ⎪ ⎪τ rz ⎪ ⎩ ⎭ (2.11).5.4. Evaluation of Stresses The stress matrix will be of the form: σ = DBδ − Dε 0 + σ 0 (2.

1. the model is in the evaluation stage of its capacity to solve the analysis problems of flexible pavement structures. with eight nodes in isoparametric formulation. Modelul cu elemente finite 2D axialsimetrice 2D axisymmetric finite element model Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Fig. 3. În scopul de a optimiza performanţa programului de calcul şi pentru a îmbunătăţi răspunsul modelului la solicitarea osiei standard numai structura rutieră de sub încărcare şi de lângă axa de simetrie are o discretizare foarte densă. Dimensiunile finale ale modelului cu elemente finite s-au stabilit prin încercări succesive având în vedere satisfacerea condiţiilor de margine (de rezemare) care impun atingerea la o anumită distanţă pe verticală şi pe orizontală faţă de încărcare a unei stări de tensiuni şi deformaţii nule aşa cum se întâmplă şi în realitate. Pentru structura rutieră s-a ales o discretizare de formă aproape regulată. Pentru terenul de fundare s-a folosit acelaşi tip de elemente finite dar cu discretizare neregulată. For the subgrade the same type of finite elements was used. The Finite Element Model The pavement structure layers have been modeled with 2D finite elements of axisymmetric solid type. Actually.1. For the pavement structure a mesh was selected of an almost regular form. but with non-regular mesh. în formă de patrulater. 3. In order to optimize the software capacity and to improve the model response to the standard axle load only the pavement under the load and near the symmetry axis has a very dense mesh. 3.1.4 – 2008 59 . The final dimensions of the finite element model have been established by successive tests having in view the border (support) conditions which impose the reach of a zero state of stresses and strains to a certain distance on vertical and horizontal direction vis a vis of the load as it happens in reality.Modelul se află în momentul de faţă în etapa de evaluare a capacităţii sale de rezolvare a problemelor de analiză a structurilor rutiere flexibile. of quadrilateral form. cu 8 noduri în formulare izoparametrică. Modelul cu elemente finite Straturile structurii rutiere au fost modelate cu elemente finite 2D de tip solid axialsimetric.

The standard axle load characteristics of 115 kN are the following: . Structura rutieră analizată Alcătuirea structurii rutiere flexibile supuse analizei prin metoda elementelor finite. m.27 0. s. m.the 115 kN standard axle loading is applied on the tire contact area (footprint). was performed with . .4 – 2008 .sarcina pe roţile gemene: 57.presiunea de contact: 0. Ipotezele de calcul Pentru studiul stării de tensiuni şi deformaţii specifice. de tensiune este una . Properties of the pavement structure Material în strat structură rutieră/ Material in pavement structure layer Beton asfaltic/ Asphalt concrete.5 kN. .625 MPa. .meshing isoparametric finite elements of QAX8 axisymmetrical type. ºC.1. ε z ( E y ) = deformaţia specifică verticală 60 The estimation of the pavement response at its critical points was intended: ε r ( E x ) = horizontal strain at the bottom of the asphalt layers.1.measure units: N.toate straturile sistemului rutier lucrează în domeniul elastic. . cm 4 5 8 15 ∞ Modul de elasticitate dinamic/ Dynamic elasticity modulus. h. kg.the layers are perfect bonded at the interface. ε z ( E y ) = vertical strain at the top of the Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.35 0. 3.3.raza suprafeţei de contact: 17.5 kN. ºC.2. Rezultatele evaluării modelului cu elemente finite 4.all the pavement structure layers work in the elastic domain. Caracteristicile încărcării cu osia standard de 115 kN sunt următoarele: . AB 2 Material granular/ Granular material Teren de fundare tip/ Subgrade type P5 Grosime/ Thickness.3.straturile sunt perfect legate la interfaţă.2.1.1 cm. s. . Calculation Assumptions For the study of the stress and strain state.solicitarea osiei standard de 115 kN este aplicată pe amprenta pneului. the following assumptions were made: . .contact surface radius: 17.35 0. .1 cm. .contact pressure: 0.unităţi de măsură: N. Tabelul 3. MPa 3600 3000 5000 300 70 Coeficientul lui Poisson/ Poisson’s ratio. .3. as well as the material characteristics are presented in the table 3. s-au făcut următoarele ipoteze: .42 4. . E. 3. Results of the Finite Element Model Evaluation S-a urmărit estimarea răspunsului structurii rutiere în puncte sale critice: ε r ( E x ) = deformaţia specifică orizontală la partea de jos a straturilor asfaltice. kg.dual wheel load: 57.35 0.discretizarea s-a realizat cu elemente finite izoparametrice axialsimetrice de tip QAX8. Caracteristicile structurii rutiere Table 3. precum şi caracteristicile materialelor sunt prezentate în tabelul 3. .1. BAD 25 Anrobat bituminos/ Bituminous coated. BAR 16 Binder/ Binder.625 MPa. . 3. The Analysed Pavement Structure The structure of the flexible pavement system subjected to analysis by the finite element method.the state of stress is an axisymmetrical one. μ 0.starea axialsimetrică.

the displacement state variation. E x = vertical. la distanţa l = 1 m. subgrade. În plus la fiecare interfaţă dintre straturi s-au calculat următorii parametri: D y = deplasările verticale. After performing the analysis the stresses and strains state in the elastic linear behaviour stage resulted.at the loading surface border. respectiv de tensiuni şi deformaţii specifice în trei secţiuni situate faţă de axa de simetrie a modelului: . In addition at each interface between layers the following parameters were calculated: D y = vertical displacements. În figurile 7. S y . Forma deformată a structurii analizate 4. In figures 7.1. respectiv orizontale. .in the loading axis. Deformed Shape of the Analysed Structure Fig. the stresses and strains state variation respectively are presented in three sections situated from the model axis of symmetry: . la distanţa l = 0. at the distance l = 0. at the distance l = 0 m. . S y . .la limita de influenţă a încărcării. S x = tensiunile verticale. respectiv orizontale. Deformata modelului cu elemente finite Finite element model deformed mesh Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.la partea de sus a terenului de fundare.4 – 2008 61 . 4. E y . 11. 13.la marginea suprafeţei de încărcare.171 m. E x = deformaţiile specifice verticale. 15 sunt prezentate variaţia stării de deplasare. 4. 13. 9.1. 15. 9. S x = vertical. respectively horizontal stresses. la distanţa l = 0 m.în axa de încărcare. .171 m. În urma efectuării analizei a rezultat starea de tensiuni şi deformaţii specifice în stadiul de comportare linear elastică.at the loading influence limit. respectively horizontal strains. 11.1. E y . at the distance l = 1 m.

Fig.2.2.3.2. Starea de deplasare în direcţie verticală 4. The State of Displacement in Vertical Direction Fig. Forma deformată comparativ cu cea nedeformată a modelului Deformed mesh compared to the undeformed one of the model 4. 4.4 – 2008 . Starea de deplasare verticală a modelului Vertical displacement state of the model 62 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 4.

00 1. m 0. The State of Stresses and Strains Figura 4. (-) compression.000 0.40 0.000 100. Stress variation in vertical direction. 4.Deplasarea verticala Dy.000 200.3.20 0. Variaţia tensiunii în direcţie verticală.3.5. 0. Starea de tensiuni şi deformaţii specifice 4.000 0. Signs convention in LUSAS: (+) tension.171m Dy l=1m 1. Convenţie de semne în LUSAS: (+) întindere.4 – 2008 63 .80 Dy l=0m Dy l=0.60 h.000 250. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. microdef.40 Fig. (-) compresiune.20 1. Deplasarea verticală a modelului în diferite secţiuni Vertical displacement of the model in different sections 4.4.000 150.000 Vertical displacement 300.00 50.000 350.

Variaţia tensiunii în direcţie orizontală. Fig.600 0. 4.6.100 0.00 0. Convenţie de semne: (-) întindere.40 0.80 Sy l=0m Sy l=0.(-) (-) compression. m 0.7.200 0.00 1. 64 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.500 0.400 Vertical stress 0. MPa -0. (+) compression.300 0.60 h.100 0.(-) compresiune. Convenţie de semne în LUSAS: (+) întindere.000 0.4 – 2008 .171m Sy l=1m 1. Variaţia tensiunii în direcţie orizontală. Stress variation in vertical direction in different sections.Tensiunea verticala Sy.20 1. (+) compresiune. Convenţie de semne în LUSAS: (+) întindere.20 0.40 Figura 4. Variaţia tensiunii în direcţie verticală în diferite secţiuni. Signs convention: (-) tension.700 0.

m 0. Convenţie de semne: (-) întindere.000 0. (+) compresiune.20 1.8. 4.00 0.500 1. Signs convention: (-) tension.00 1.80 Sx l=0m Sx l=0. MPa -1.60 h. Strain variation in vertical direction. Variaţia tensiunii în direcţie orizontală în diferite secţiuni.4 – 2008 65 .171m Sx l=1m 1.40 0.(-) compresiune. 4.9.500 2. Variaţia deformaţiei specifice în direcţie verticală. (+) compression Fig.000 Horizontal stress 1. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.Tensiunea orizontala Sx.500 0.000 -0. Stress variation in horizontal direction in different sections. Signs convention in LUSAS: (+) tension.000 0. Convenţie de semne în LUSAS: (+) întindere.40 Fig.20 0. (-) compression.

80 Ey l=0m Ey l=0. (+) compresiune Strain variation in vertical direction in different sections. 4. Variaţia deformaţiei specifice în direcţie verticală în diferite secţiuni. Convenţie de semne în LUSAS: (+) întindere.60 h.00 1.11.4 – 2008 .171m Ey l=1m 1. Strain variation in horizontal direction. Signs convention: (-) tension.000 200. (+) compression.(-) compresiune. Convenţie de semne: (-) întindere.40 0. Signs convention in LUSAS: (+) tension.20 1. microdef.00 100. -200. m 0.000 300. Variaţia deformaţiei specifice în direcţie orizontală.000 -100.20 0.000 400.000 600.000 Vertical strain 500. 4.000 0.(-) compression. Fig.000 0.000 0.40 Fig.10. 66 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.Deformatia specifica verticala Ey.

00 1.60 h. Programul CALDEROM 2000 face parte integrantă din “Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide” [5]. Programul de calcul ALIZÉ [7]. which is being used in the current design practice. cu ajutorul modelului multistrat elastic Burmister [2].4 – 2008 . The ALIZÉ calculation program [7]. Programele CALDEROM 2000 şi ALIZE se bazează ambele pe rezolvarea analitică. el fiind utilizat în practica curentă de proiectare.000 250. (+) compresiune Strain variation in horizontal direction in different sections. m 0.000 -50.000 -150. .Deformatia specifica orizontala Ex. Signs convention: (-) tension. with the aid of 67 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.20 0. -300. The CALDEROM 2000 and ALIZE programmes are based both on the analytical solution of the stress and strain pavement system state under load.000 0.000 150.40 0.000 -100. 1994) [9]. microdef. Validarea modelului cu elemente finite 5.20 1. (+) compression. Finite Element Model Validation Pentru validarea modelului cu elemente finite 2D axialsimetrice rezultatele obţinute cu programul LUSAS în domeniul elastic au fost comparate cu cele obţinute în aceleaşi ipoteze şi condiţii utilizând programele CALDEROM 2000 şi ALIZE.000 0.000 Horizontal strain 200. Variaţia deformaţiei specifice în direcţie orizontală în diferite secţiuni. 4.00 50.80 Ex l=0m Ex l=0. 1994) [9]. developed by the LCPC (Central Bridges and Roads Laboratory) in the years 1965 [8]. is the reference program used in the “French method of pavement structural design” (LCPC.171m Ex l=1m 1.40 Fig. este programul de referinţă utilizat în “Metoda franceză de dimensionare a structurilor rutiere” (LCPC.12. The CALDEROM 2000 program is an integral part of the “Norm for structural design of flexible and semirigid pavement systems” [5].000 -250.000 100.000 0. a stării de tensiune şi de deformaţie sub For validation of the 2D axisymmetric finite element model. the results obtained in the elastic domain with the LUSAS program were compared with those obtained in the same assumptions and conditions using the CALDEROM 2000 and ALIZE programmes. Convenţie de semne: (-) întindere.5. dezvoltat de către LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) în anii 1965 [8].000 -200.

Coordonate cilindrice Stresses in axisymmetric landmark . exercitate ca eforturi verticale (greutatea vehiculului). isotropic and homogeneous layers extending infinitely in plan. Problema mecanică. modelele apelează la un reper axialsimetric. parametri de proiectare utilizaţi. in its general form.1. z ) = 0 unde: Δ2 este operatorul biarmonic 2 where: Δ2 is the biharmonic operator 2 ⎛ δ2 1 δ δ2 ⎞ ⎟ Δ =⎜ 2 + + ⎜ δr r δr δz 2 ⎟ ⎝ ⎠ (5. The equilibrium equations and the relationships between stresses and strains according to the Continuous Medium Mechanics lead to the solution into an axisymmetric landmark (Figure 16) of an equation of the type: (5. 5.sarcină a sistemului rutier. of finite thickness. Structura este modelată prin straturi elastice lineare izotrope şi omogene infinite în plan. în forma sa generală. The mechanic problem. este cea a unui solid elastic linear izotrop. Tensiunile în reperul axialsimetric . and the tire loads are assimilated with static circular loads applied as vertical efforts (vehicle weight).4 – 2008 . iar solicitările date de pneuri sunt asimilate cu încărcări circulare statice. de grosime finită. the design parameters used. The structure is modelled by linear elastic.Cylindrical coordinates Studiul comparativ al modelului cu elemente finite 2D axialsimetrice dezvoltat de către autori cu cele două modele multistrat elastice Burmister constă din analiza în stadiul linear elastic al unei structuri rutiere flexibile supuse încărcării osie standard de 115 kN.1) Δ 2ϕ (r.2) Fig. În plus. 68 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. pentru cele trei modele comparate. Ipotezele referitoare la proprietăţile materialelor din alcătuirea straturilor. condiţiile de încărcare sunt aceleaşi The comparative study of the 2D axisymmetric finite element model developed by the authors with the two Burmister elastic multilayer models consists from the analysis in the linear elastic stage of a flexible pavement structure subjected to the standard axle loading of 115 kN. is one of a linear elastic isotropic solid. except for the semiinfinite subgrade soil. Ecuaţiile de echilibru şi relaţiile între tensiuni şi deformaţii conform Mecanicii Mediului Continuu conduc la rezolvarea într-un reper axialsimetric (Figura 16) a unei ecuaţii de tipul: Burmister elastic multilayer model [2]. cu excepţia terenului de fundare semiinfinit. The assumptions referring to the materials properties from the layers structure.

Within the framework of the present comparative study the evaluation of the pavement structure response in its critical locations has been pursue: ε r = horizontal strain at the bottom of the asphalt layers. Comparison of the LUSAS results versus CALDEROM 2000 and ALIZE Metoda folosită în modelul de tip răspuns/ Method used in response model type Deformaţia specifică orizontală de întindere la baza straturilor bituminoase/ Horizontal tensile strain at the bottom of the asphalt layers. microdef.4 – 2008 . microdef. ε z = deformaţia specifică verticală la partea de sus a terenului de fundare. 6.1. εr*. Conclusions În urma acestui studiu reiese capacitatea modelului cu elemente finite 2D axialsimetrice de rezolvare a problemelor de As a result of this study the capability of the 2D axisymmetric finite element model to resolving the pavement structures analysis 69 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Tabelul 5.00 683.1.10 Din analiza tabelului 2 rezultă că valorile modelului cu elemente finite 2D axialsimetrice calculate cu programul LUSAS se conformează rezultatelor calculelor efectuate cu programele CALDEROM 2000 şi ALIZE ale căror valori sunt luate drept etalon. 470.60 Numele programului/ Software name MEF Axialsimetrice/ LUSAS FEM Axisymmetric Multistrat/ CALDEROM 2000 Multilayer Multistrat/ ALIZE Multilayer * valori absolute/ absolute values 184. Deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul patului drumului/ Vertical compressive strain at the top of the subgrade. Concluzii From the analysis in Table 2 it results that the 2D axisymmetric finite element model values calculated by LUSAS program conformed well to the calculation results performed with CALDEROM 2000 and ALIZE programmes of which values are taken as standard.36 194. Compararea rezultatelor LUSAS versus CALDEROM 2000 şi ALIZE Table 5. Rezultatele analizei structurii rutiere suple în stadiul de comportare linear elastică cu cele trei programe de calcul sunt prezentate în tabelul 5. ε z = vertical strain at the top of the subgrade. întâi prin metoda elemetului finit şi apoi prin teoria multistrat elastică. first by the finite element method and then by the elastic multilayer theory.Diferenţa fundamentală o constituie modul de rezolvare al problemei. the models appeal to an axisymmetric landmark.1.1. the loading conditions are the same for the three compared models.00 193. În cadrul prezentului studiu comparativ s-a urmărit estimarea răspunsului structurii rutiere în puncte sale critice: ε r = deformaţia specifică orizontală la partea de jos a straturilor asfaltice. The fundamental difference is made by the problem solving manner. The analysis results of the flexible pavement structure in the stage of the linear elastic behaviour with the three calculation programmes are presented in table 5. 6.56 687. εz*. In addition.

. Advanced Technology Group. Studiul comportării structurilor rutiere utilizând diverse modele matematice de calcul. TN-LN-13. [9] LCPC. Donc. O. Comportement statique des chaussées . novembre 1991. Hugues Odéon. Dans l’étude a résulté validation du modèle par éléments finis et la possibilité de son usage dans calculs numériques supplémentaires d’autres structures des chaussées.Méthode de Burmister . [8] LCPC. D. şi TAYLOR.L. McGraw-Hill.M... Statens Väginstitut. 1: The Basis. Pour validation du modèle. Modèle de l’analyse avec des éléments finis des structures de chaussées souples Résumé L’objectif de ce papier est développer un modèle avec des éléments finis pour les analyse de l’états des contraintes et des déformations spécifiques des structures de chaussées souples.. 1964. Lusas Theory Manual. 1978. Ş. problems is revealed. Pentru utilizarea modelului la proiectarea structurilor rutiere flexibile este însă nevoie de calibrarea acestuia prin compararea valorilor obţinute în urma analizei cu măsurătorile efectuate pe sectoare experimentale la scară reală. BALL . Validarea modelului cu elemente finite permite utilizarea acestuia la viitoare calcule numerice a altor structuri rutiere. [2] BURMISTER. Proceeding of the Highway Research Board. Simpozionul Ştiinţific “Investigarea Stării Tehnice şi Procedee de Remediere Utilizate la Drumuri”. Vol.P. 1994. P.Rapport nº2 du SEMA. Forge House.. 126-148. LCPC-SEMA.A Programme to Model Granular Media using the Distinct Element Method. utiliser un logiciel basé sur le Modélisation par Éléments Finis il a été développé et a analysé un modèle avec des éléments finis 2D axisymétrique. The theory of the stress and displacements in layered systems and applications of design of airport runway.Problèmes à symétrie axiale . FEA Ltd.A. 23.C.M.T. For the use of the model to the design of flexible pavement structures its calibration is also needed by comparison to the values obtained after analysis with the measurements performed to a real scale on experimental sections. Kingston Upon Thames.C. Undersökning av elasticitetegenskaperna hos olika jordarter saint teori för beläkning av behigningar enligt elasticitetsteorin. [7] Laboratoire Central des Ponts et Chaussees L. les résultats obtenus dans domaine élastique avec le programme LUSAS ont été comparés avec ceux obtenus dans les mêmes suppositions et conditions utilisent les programmes CALDEROM 2000 et ALIZE basées sur la théorie du multicouche élastique. Dames & Moore. The finite element model validation allows its use into further numerical calculations of other pavement structures. Guide Technique.B.4 – 2008 . Logiciel de calcul des contraintes et deformations dans un milieu multi-couches elastique lineaire applique aux structures de chaussees. 1943. United Kingdom.. Pour l’usage du modèle à la dimensionnement des chaussées souples il est aussi exigé de son calibrage...analiză a structurilor rutiere. The Finite Element Method. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide.C. Bucureşti 28 iunie 2002 70 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. N. Rapport technique. Alizé. Technical Note No. ind. [5] ***. U.. 1st ed. 1949. LCPC-SETRA. [3] ZIENKIEWICZ. R. Conception et dimensionnement des structures de chaussées. pp. şi BALCU. 1999.. meddelande 77. M. (Metoda analitică). [10] LAZĂR. Bibliografie References [1] ODEMARK. PD 177-2001 [6] ***.C. 1967 [4] CUNDALL.

la vaporizarea intrun schimbator de caldura cu minicanale Calculation Of The Co2 Thermal Transfer Coefficient For Vaporization Inside A Heat Exchanger With MiniChannels Daniela Maria EREMIA. a solution would be given by their replacement with more environmental friendly substances. which are restricted by the environment protection provisions of the Kyoto Protocol and Montreal Protocol. În ceea ce priveşte concepţia standului. for biphasic flow of CO2. Standul experimental Anii de cercetare au determinat curiozitatea autorului de a investiga experimental performantele tehnice ale unui vaporizator cu minicanale. încât o soluţie la înlocuirea lor cu alte substanţe mai prietenoase o constituie utilizarea fluidelor naturale: amoniacul. un ventil de laminare si un vaporizator racit cu aer.com I. Catedra de Termotehnica (Termotehnical Department). contributing to the warming of the terrestrial atmosphere. contribuind la încălzirea atmosferei terestre. etc. water.Calculul coeficientului de transfer termic al co2. II. requiring only a vessel of liquid CO2. Related to the setup design. a lamination valve and an air-cooled vaporizer – therefore. la care suntem nevoiţi să renunţăm în urma restricţiilor impuse de reglementările referitoare la protectia mediului: Protocolul de la Montreal si Protocolul de la Kyoto. deci portiunea de joasa presiune a unei instalatii frigorifice. as a consequence of the replacement of agents of type Chlor + Fluor + Brom. for both air and CO2 (the produced vapors are released into the atmosphere). II. special amenajat în Laboratorul de Termotehică din cadrul Facultăţii de Instalaţii a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. An experimental setup was built in the Laboratory for Thermotechnics from the Faculty of Building Services of the Technical University of Civil Engineering Bucharest.în locul celor din grupa substanţelor de tip cloro+floro+carboni. The years spent in research have triggered the author’s curiosity to investigate experimentally the technical performances of a minichannel vaporizer.ing. nefiind necesara decat o butelie de CO2 lichid. like the natural fluids: ammonia. carbon dioxide. and therefore. atat pentru aer cat si pentru CO2 (vaporii produsi sunt evacuati in atmosfera). la curgerea bifazică a CO2. the low-pressure part of a refrigeration machine.drd. It is known that freons are aggressive to the ozone layer from stratosphere (those of type CFC and HCFC) and that they are greenhouse effect gases.4 – 2008 . Introduction The usage of natural fluids as cooling agents constitutes a diverse field. The testing setup contains ALP pipe work. this offers the possibility to confirm the optimal surface of vaporizer functioning in open circuit. în sensul că . on which it was mounted a heat exchanger with 71 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Este cunoscut că freonii au o acţiune agresivă asupra stratului de Ozon din stratosferă (cei de tip CFC sau HCFC) şi sunt gaze cu efect de seră. e-mail: danaeremia@gmail. Avantajul acestui sistem este simplitatea. acesta oferă posibilitatea confirmării suprafeţei optime a vaporizatorului la funcţionarea în circuit deschis. apa. bioxidul de carbon. s-a realizat un stand experimental. etc. Introducere I. The advantage associated with this system is its simplicity. Experimental Setup Domeniu utilizării fluidelor naturale ca agenţi frigorifici este un domeniu foarte variat. Pentru analiză. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (Technical University of Civil Engineering Bucharest).

pe circuitul de aer temperatura aerului la intrarea in baterie.Standul de testare cuprinde o tubulatura din ALP pe care a fost montat un schimbator de căldură cu minicanale. Din punct de vedere constructiv. Acest loc de montaj oferă posibilitatea curgerii în contracurent a fluidului frigorific şi a aerului răcit. CO2 temperature at the minichannel exchanger outlet. temperatura peretelui tevii în punctele stabilite schimbatorului de caldura. 9 tevi pe a doua trecere. pressure at the exchanger outlet. pressure at the exchanger inlet. CO2 temperature at the admission in the minichannel exchanger. umiditatea aerului la ieşirea din baterie. umiditatea aerului la intrarea in baterie. temperatura aerului la ieşirea din baterie. The horizontal section on which the vaporizer is mounted is fitted on the outer side with a Plexiglas window for the purpose of visualizing the distribution of the water vapors contained in air on the cold surface of the vaporizer. This gives the possibility of a countercurrent flow of the cooling agent and of the cooled air. Între canale sunt 72 The following parameters have been measured: on the CO2 circuit: pressure inside the CO2 tank. 6 tevi pe a treia trecere si cu 4 treceri pe trecerea patru. air temperature at the battery exit. presiunea la intrare in schimbator. frost layer thickness. air humidity at the battery entrance. Tronsonul orizontal în interiorul căruia este montat vaporizatorul este prevăzut către exterior cu un geam din plexiglas. în scopul vizualizării distribuţiei vaporilor de apa continuti in aer pe suprafaţa rece a vaporizatorului. the aluminum vaporizer with mini-channels is formed of 35 parallel.1. temperature of the pipe wall in the points assigned to the heat exchanger. positioned between a collector and a vertical distributor. 16 tevi pe prima trecere. paralele.4 – 2008 . mini-channels. presiunea la iesire din schimbator. pozitionate între un colector si un distribuitor vertical. vaporizatorul din aluminiu cu minicanale este constituit din 35 tuburi orizontale. and 4 for the forth passage. Standul experimental Experimental setup Au fost măsuraţi parametrii următori: pe circuitul CO2: presiunea din rezervorul de CO2. Between the channels there are Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. viteza aerului in diferite puncte din grila. temperatura CO2 la intrare in schimbatorul cu minicanale. 16 pipes on the first passage. air speed in different points from grid. on the air circuit air temperature at the battery entrance. air humidity at the battery exit. horizontal tubes. 6 pipes on the third passage. 9 pipes on the second passage. grosimea stratului de bruma. Fig. temperatura CO2 la iesire din schimbatorul cu minicanale . From the construction point of view.

Fig. total number of parallel tubes: 35. without hydraulic lock.1 mm. The vaporizer is of the mini-channel type. single tube length: 645mm. with 1 mm slits in between. at the maximum possible height.219mm2. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The vapor evacuation pipe is designed to be on the same side with the liquid inlet. număr randuri aripioare 36. aluminum lamella. Extruded aluminum lamella are welded between the channels. thickness 0. lungimea unui tub: 645mm. in a single pass. passages number: passage I= 16. Schema instalatiei alcătuită din butelia cu CO2 lichid. Conducta de evacuare a vaporilor este dirijată astfel încât să fie pe aceeaşi parte cu intrarea lichidului. outer area 61. Între canale sunt sudate. alimentarea cu lichid s-a realizat pe la partea inferioara a acestuia printr-un racord drept. liquid supply was done on the lower side with a right connecting pipe. passage II = 9.219mm2.1mm.1 mm şi aria unei feţe: 52. ieşirea vaporilor de CO2 din schimbător s-a realizat printr-un racord aflat la partea superioară a colectorului. grosimea de 0. with 1-mm slits. cu fante de 10mm între ele.189 mm2.4 – 2008 73 . lamele din aluminiu extrudate.1 mm. evacuation of CO2 vapours from the exchanger was done through a connecting pipe on the upper side of the collector. the lamellae have the thickness 0. Regulation ISO 5149/1998 (Refrigerating systems – Safety requirements) has been considered for building the setup. numărul de treceri: trecerea I= 16. aria exterioară 61. trecerea III = 6 şi trecerea IV = 4. fără zăvor hidraulic.1 mm. with several parallel. cu fante de 1mm între ele.1 mm and the area of one side: 52.2. horizontal tubes positioned between the collector and a vertical distributor.aripioare sudate. cu grosimea de 0. constituit din mai multe tuburi orizontale. La montaj s-a ţinut seama de reglementările ISO 5149/1998 (Instalaţii frigorifice – Prescripţii de siguranţă). the number of winglets rows is 36. lamination valve. cu grosimea de 0. vaporizer Vaporizatorul este de tip cu minicanale. într-o singură trecere. vaporizatorul Drawing of the system: liquid CO2 cylinder. paralele. welded winglets. pozitionate între un colector si un distribuitor vertical. trecerea II = 9. lăţimea de 18 mm. numărul total de tuburi paralele: 35. the width of 18 mm. ventilul de laminare. passage III = 6 and passage IV = 4.189 mm2. lamele din aluminiu extrudate.. all tubes supply from the vertical distributor. alimentarea tuturor tuburilor din distribuitorul vertical. with thickness of 0. la cota maximă posibilă.

Aceste valori sunt utilizate pentru determinarea coeficientului de transfer de căldură convectiv la curgerea monofazică ( lichid ). În calculul coeficientului de transfer de căldură trebuie sa tinem seama de faptul că diametrul hidraulic al vaporizatorului cu minicanale este mult diminuat în comparatie cu schimbătoarele multitubulare fapt care explică de ce curgerea este laminara.36.3. it must be considered that the hydraulic diameter of the mini-channel vaporizer is largely diminished in comparison with the multi-tubes exchangers.61. iar pentru pentru condiţii la limită de tip temperatură constantă este: Nu = 3.numărul fierberii: For a circular mini-channel. numărul Nusselt. calculated with boundary conditions for the constant heat flux is: Nu = 3. If the mini-channel cross-section is a square and the flow is laminar. the Nusselt number. which explains the laminar flow. Instalatia pusă în funcţiune The operation setup Pentru un minicanal circular. în care curgerea este de tip laminar. respectiv corelatia CHEN. Fig. SHAH and KANDLIKAR correlations.61. several correlations defining this process have been applied: CHEN. while for constant temperature boundary conditions is: Nu = 2. Bo . Calculation of the Heat Transfer Coefficient Pentru a calcula coeficientul de transfer de căldură aferent bioxidului de carbon la vaporizarea în schimbătorul de cădură cu minicanale au fost aplicate diferite corelatii care definesc acest proces.98. calculat pentru condiţii la limită de tip flux de căldură constant este: Nu = 3.98. Calculul coeficientului de transfer de căldură III. Dacă secţiunea transversală a minicanalului este pătrată şi curgerea este de tip laminar.boiling number 74 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. corelatia SHAH si corelatia KANDLIKAR. the Nusselt number.4 – 2008 . numărul Nusselt. For the calculation of the heat transfer coefficient. iar pentru pentru condiţii la limită de tip temperatură constantă este: Nu = 2. while for constant temperature boundary conditions is: Nu = 3.36. These values are used for the determination of the convective heat transfer coefficient at monophasic flow (liquid). for which the flow is laminar. Bo . calculat pentru condiţii la limită de tip flux de căldură constant este: Nu = 4.III. In order to calculate the heat transfer coefficient associated with the carbon dioxide at vaporization inside the mini-channel heat exchanger.66.66. calculated for the constant heat flux boundary conditions is: Nu = 4.

000158 For the following data t0 = 180C. iar densitatea de flux channels of the tested vaporizer was 0.000158 m.000158 m.r0 – vaporization latent heat.(kg/m2s).9 0.000158 2 termic a avut valoarea de 1.69 kg/m2s. (W/m2). and Gnielinski formulae based on the value of Re (turbulent flow regime). Rezultatul este că valorile with the SHAH and CHEN correlations. iar functia f2 ⋅ Frl din cadrul corelatiei poate fi considerata egala cu unitatea.) where q is the thermal flux density. the heat transfer coefficient was vaporilor cu corelatia SHAH si corelatia calculated based on the vapor concentration CHEN. Re = 663.q .2 Reynolds pentru faza lichidă a avut kW/m2. Valoarea numarului Froude este mica in cazul microcanalelor. It experimentale calculate cu corelatia resulted that the experimental values calculated Kandlikar sunt apropiate de rezultatele with the Kandlikar correlation are close to the obţinute cu celelalte doua corelatii.2Bo (1 − x)0. For micro-channels.) α = 1. The heat transfer coefficient for the monophasic flow can be calculated with the Peturhov and Popov.(kg/m2s). (W/m2). the Gnielinski correlation can be lui Gnielinski. lower values are obtained for Re. m. [-]. (J/kg). a fost fluid R744.r0 – caldura latentă de vaporizare. only this component will be în calcul doar această componentă. while for Re < 1600. In cazul microcanalelor se obtin valori scazute pentru Re. • fierberea convectivă • convective boil 0. dh=0. G ⋅ r0 în care:q. iar Nu este dat de relatia: Bo = (1.8 −0. had the value 663.densitatea de flux termic.G – viteza masica.2 kW/m am calculat coeficientul kg/m2s. qp=1. results obtained with the other two correlations. If domeniul laminar. m. de aceea se va lua therefore. considered for calculations. in the laminar flow regime. ce ne situeaza in domeniul regimului laminar. Coeficientul de transfer de caldura la curgerea monofazica se poate calcula cu relatiile oferite de specialisti ( Peturhov si Popov. the correlations for se pot utiliza cu succes corelatiile din the laminar flow can be successfully used. Pentru următoarele date t0 = 180C.7 (2.8 Ffl ⋅ αl Daca Re > 3000 se poate utiliza corelatia If Re > 3000. in timp ce pentru Re < 1600 used.2 kW/m .4 – 2008 75 . Gnielinski) in functie de valoarea lui Re (regim turbulent de curgere). G – mass flux speed . temperatura la limita.136Co ⋅ (1 − x) ⋅ f 2 (Frl ) ⋅ αl + 667. and the thermal flux density was 1.4. qp=1. Curbele au fost trasate pentru fluidul frigorific R744. (J/kg). and the liquid area Reynolds number valoarea de 663.2 de transfer de caldura in functie de titlul kW/m2. G = 55. dh=0. Daca Re < 300 Re < 300 Kandlikar and Balasubramanian have Kandlikar si Balasubramanian au aratatat shown that the nucleate boiling is dominant ca fierberea nucleată este dominanantă în compared with the convective boiling.69 2. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. The value of the Froude number is small for micro-channels. and the function f2 ⋅ Frl from the correlation can be considered equal to one. Diametrul hidraulic al The curves have been drawn for the frigorific minicanalelor vaporizatorului testat. while Nu is given by the equation: Nu = α l ⋅ d hidraulic =C λl where C is a constant depending on the unde C este o constanta in functie de geometry of the channel and the temperature geometria canalului si conditiile de boundary conditions. The hydraulic diameter of the minide 0. and raport cu cea convectivă. G = 55.4.4.4. Re = 663.

4. was performed for the two situations – the initial one. (W/m2K). 01 0. Calculul coeficientului global de transfer de caldura. În condiţiile menţionate fierberea nucleică este aşadar dominantă. The damping of the pipe surface leads initially to an increase of the thermal transfer coefficient.) ⎟ ⎠ where: α ext aer = α a ⋅ η . the nucleate boiling is dominant. 9 alfa_SHAH alfa_exp alfa_CHEN The vapours title (-) Fig. iar la temperaturi negative. Pentru calculul coeficientului global de transfer de căldură.rolul componentei convective a coeficientul de transfer de căldură la vaporizare (vaporizarea convectiva) este nesemnificativ în acest caz. cea initială. 8 0. For the calculation of the global heat transfer coefficient. k. . (W/m2K)-1 (3. When the temperature of the cooling surface decreases under the dew point of air. the following conclusions can be drawn: . the condensate transforms into snow and through repeated melting and freezing processes becomes ice. conductivitatea termică a 76 The experiment showed the decrease of the convective coefficient for the R744 vaporization with the increase of the vapors concentration. a moment with no frosting and the step immediately following. (W/m2K). but snow introduces a very low thermal conductivity. Thus. Umezirea suprafeţei conductei conduce iniţial la creşterea coeficientului de transfer termic. 1 0. k (fara brumare): S ⎛ 1 S 1 1 = + ext ⎜ + tub ⎜ α CO k α ext aer S int ⎝ λ Al 2 în care: α ext aer = α a ⋅ η .4 – 2008 . .componenta vaporizarii nucleate joacă un rol important în calcularea valorii finale a coeficientului. 4 0. becoming more compact. k s-a realizat în cele doua situatii care apar . As snow is freezing. with frosting.The thermal transfer coefficient (W/m2K) 2000 1500 1000 500 0 0. The calculation of the global heat transfer coefficient. the thermal conductivity of the deposited layer increases. dar zăpada introduce o conductivitate termică foarte scăzută. Astfel se pot evidentia urmatoarele concluzii: . k.the role of the convective component of the vaporization heat transfer coefficient (convective vaporization) is not significant for this case. Pe măsură ce zăpada îngheaţă. 3 0. fiind mai compactă. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.Variatia coeficientului de transfer termic în functie de variatia titlului vaporilor The variation of the thermal transfer coefficient as a function of the vapour title Experimentul a evidenţiat scăderea coeficientului convectiv la vaporizarea R744 odată cu creşterea titlului de vapori. 7 0. vaporii de apă din aer condensează parţial pe suprafaţa rece. condensatul se transformă în zapadă şi prin topiri şi reîngheţări repetate zăpada devine gheaţă. Când temperatura suprafeţei de răcire scade sub punctul de rouă al aerului. 2 0. In the mentioned conditions. the water vapors from the air condense partially on the cold surface. 5 0. 6 0. (without frosting): ⎞ ⎟. moment în care nu a aparut brumare si etapa imediat urmatoare cu brumare.the nucleate vaporization component has an important contribution for the calculation of the final value of the coefficient. and at negative temperatures.

b – mărirea cantităţii de condens. cu formare si acumulare de brumă este dat de relatia : At the same time. d. b – increase of condensate amount. the formed ice blocks the space for air circulation (Fig. with formation and accumulation of frost is given by the equation: 77 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.d) conducând la creşterea pierderii de sarcină pe acest circuit şi deci la scăderea debitului de aer vehiculat. se alege un pas mai mare al aripioarelor. pe măsura dezvoltarii stratului de gheaţă. Ca urmare. geometry of the battery and on the frigorific fluid. lowering in this way the thermal transfer surface. fluxul total de căldură schimbat de aer cu CO2 care circulă printr-o suprafata aripată de transfer. diminishing significantly the heat transfer. d – forming of snow crystals. diferenţa de temperatură a aerului răcit scade. în cursul unui proces de răcire a lui. d. de viteza. Este deci necesara o dezghetare periodica a suprafetei vaporizatorului.4 – 2008 . lowering the frigorific power of the machine and increasing the compression energy consumption. diminuând puterea frigorifică a instalaţiei şi mărind consumul de energie de comprimare. to a decrease of the circulated air flow.5. acest lucru diminuând suprafaţa de transfer termic. Therefore a periodical defrosting process of the vaporizer surface is necessary. comportandu-se ca o izolaţie termică. d. a larger winglet pitch will be chosen. As a consequence. The global thermal transfer coefficient depends on the state of the air. si de fluidul frigorific. the cooled air temperature difference decreases.5.stratului depus creşte. d – formarea cristalelor de zapadă. la răciri sub 00C. de geometria bateriei. Therefore. depunerea. d) leading to an increase of the load loss on this circuit and therefore.5. remaining though low. b. the total heat flux exchanged by air with the CO2 circulating through a winged transfer surface. the carbon dioxide temperature has the tendency to decrease.formarea stratului compact de gheaţă. since the deposition behaves as a thermal insulation. In acelaşi timp gheaţa formată obturează spaţiul pentru circulatia aerului (Fig. c – occurrence of the first ice crystals. e Fig. Coeficientul global de transfer termic depinde de starea aerului. Etapele de formare a ghetii a – apariţia condensului. c – apariţia primelor cristale de gheaţă. as the ice layer develops. a. during its cooling process. temperatura bioxidului de carbon tinde să scadă. rămânând însă scăzută. Asadar.forming of the ice compact layer. on speed. Stage forming of ice a – occurrence of condensate. c. for temperatures under 00C. diminuând substanţial transferul de căldură.

q l latent heat flux density. This equation gives the combined transfer of heat and mass from the humid air to the cold surface with the help of the enthalpy potential method. STarip the winglet total surfaces (m2). Ecuatia fluxului total de căldură se poate scrie: Δ Q t = Δ Q aer + Δ Q tv • • • • where αa is the convective heat transfer coefficient from air to the frost surface W/(m2 K). al cărei avantaj evident constă în aceea că reduce ecuatia de transfer separat de căldură şi masă. hvap the air specific enthalpy of air at the temperature of the frost surface (kJ/kg). reported to the winglet outer surface (the pipe wall thermal resistance was not considered) (W/m2K).hvap entalpia specifică a aerului corespunzătoare stării lui de saturatie la temperatura R744. k coeficientul global de transfer termic de la aer la agentul frigorific prin stratul de brumă. named the Merkel equation can be written: (W/m2) (6. transferată ca urmare a schimbării de fază(W/m2).h9 entalpia specifică a aerului la intrarea pe vaporizator (kJ/kg).hvap the air specific enthalpy corresponding to saturation at temperature R744.) where Δ Q aer is the elementary heat flux transferred from air to the winglet surface (W) • în care Δ Q aer este fluxul elementar de căldură cedat de aer suprafetei aripioarelor 78 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Tinând cont de relatia lui Sanders C. (kJ/kg).(kJ/kg). a coeficientului de transfer de căldură de la aer la suprafaţa brumată . k global thermal transfer coefficient from air to the frigorific agent through the frost layer. raportat la suprafata exterioră a aripioarelor (nu a fost luată în calcul rezistenta termică a peretelui tevii) (W/m2K). whose obvious advantage consists in the reduction of the equation for the heat and mass transfer to a simple equation for the heat transfer coefficient from air to the frosted surface. Taking into account the Sanders C.Th equation (1974) (5. STarip suprafata totală a aripioarelor (m2).(kJ/kg).) asadar:h9 şi h11 sunt entalpiile specifice ale aerului la intrarea respective iesirea de pe vaporizator (kJ/kg) .Q= k c paer ⋅ ln h9 − h11 ⋅ S Tarip h9 − hvap h11 − hvap (W) (4.4 – 2008 .Th (1974) q t = q s + ql • • • • with: h9 and h11 the air specific enthalpies and the entrance and the exist of the vaporizer. q l densitatea de flux de căldură latentă. respectively. The total heat flux equation can be written as: (7. Based on the enthalpy potential method the following equation.hvap entalpia specifică a aerului la temperatura suprafetei brumei(kJ/kg).) where q s is the heat flux density transmitted through convection from air to the frost surface (W/m2). Aceasta ecuatie exprimă transferul combinat de căldură şi masă de la aerul umed la suprafaţa rece cu ajutorul metodei potenţialului entalpic. În baza metodei potentialului entalpic pot scrie următoarea relatie numita si ecuatia lui Merkel: qt = • • αa cp ⋅ (h9 − hvap ) în care :αa este coeficientul convectiv de transfer de căldură de la aer la suprafata brumei W/(m2 K). transferred as a consequence of phase change (W/m2).) • • unde: q s este densitatea de flux de căldură sensibilă transmisă prin convectie de la aer la suprafata brumei (W/m2).h9 is the air specific enthalpy at the inlet of the vaporizer (kJ/kg). la o ecuaţie simplă.

la temperatura peretelui tevii de răcire (kJ/kg). Δ Q tv este fluxul elementar de căldură cedat de aer suprafetei ţevilor.. • Fig. (11. • and Δ Q tv is the elementary heat flux transferred from air to the pipes surface. h11 is the air specific enthalpy for saturation. ΔStv is the surface of the even tube from the considered elementary volume (m2). la temperatura medie a aripioarei (kJ/kg). taking into account the average thermal resistance of the frost layer. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.hvap entalpia specifică a aerului la temperatura ta (kJ/kg). Therefore. (W) (9. Inceperea brumării The start of the frosting process Asadar se poate scrie următoarea ecuatie: k a − br ⋅ hvap − h10 ⋅ ΔS ar c pa în care: ka-br este coeficientul global de transfer termic de la aer la aripioară prin stratul de brumă W/m2K . the elementary heat flux becomes: ⎞ ⎟ (W) (10. h10 entalpia specifică a aerului corespunzătoare starii de saturatie. and ΔSar is the winglet surface from the considered elementary volume (m2).ΔSar suprafata aripioarelor din volumul elementar considerat m2 • k Δ Q tv = a − tv ⋅ h9 − h11 ⋅ ΔStv c pa Δ Q aer = • ( ) Subsequently. h11 entalpia specifică a aerului corespunzătoare starii de saturatie.) ⎟ ⎠ where ηb is the efficiency of the frosted winglet..(W). at the temperature of the cooling pipe wall (kJ/kg).) ( ) unde:ka-tv este coeficientul global de transfer termic de la aer la suprafaţa tevii prin stratul de brumă W/m2K.) where L is the equivalent height of the winglet.6. the following equation can be written: (W) (8. ΔStv suprafata tubului neted din volumul elementar considerat m2. Deci fluxul elementar de căldură devine: Δ Qt = • where ka-tv is the global thermal transfer coefficient from air to the pipe surface through the frost layer W/m2K.4 – 2008 79 . for the average winglet temperature (kJ/kg). h10 is the air specific enthalpy for saturation. which is calculated with the equation: ⎛ k ΔS aer ΔS ⋅ (h9 − h11 ) ⋅ ka − br ⋅ ⎜ηb + a − tv ⋅ tv ⎜ c pa ka − br ΔS ar ⎝ în care: ηb este eficienta aripioarei brumate care tine seama de rezistenta termică medie a stratului de brumă şi care se calculează cu relatia : tanh (m ⋅ L ) ηb = m⋅L unde L este înălţimea echivalenta a aripioarei. hvap is the air specific enthalpy for the temperature ta (kJ/kg).) where ka-br is the global heat transfer coefficient from air to the winglet through the frost layer W/m2K .

as a function of its temperature kJ/(kgK). În cursul procesului de răcirea aerului printr-o suprafata aripată pe care are loc formare de brumă fluxul total de căldură 80 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.convective heat transfer coefficient on the side of the frigorific fluid [W/m2⋅K].) Nu a = a λa α CO 2 α a = 0. the total heat flux is given by: convectiv pe partea fluidului frigorific [W/m2⋅K] care se calculeaza cu relaţia menţionată anterior. în raport cu temperatura lui kJ/(kgK). b – the slope of the line representing the variation of the air enthalpy at saturation. calculated with the above mentioned equation.5 ⋅ Pr1 3 H tub . calculated with (14.) η arip . [-].) φ = ⎜ e − 1⎟⎜1 + 0. λarip – conductivitatea termică a materialului din care este confectionata aripioara W/(mK). b – panta dreptei care reprezintă variatia entalpiei aerului la saturatie.) unde:δbr – grosimea stratului de brumă (m). [-].) 2⋅(L + H) P ⎞⎛ ⎛r r ⎞ (18.Winglet efficiency. λbr – the frost thermal conductivity W/(mK).) a .35 ln e ⎟ ⎟⎜ ⎜r ri ⎟ ⎠ ⎠⎝ ⎝ i .coeficient de transfer de căldură α a .) D echiv tub = equivalent diameter of the tube = diametrul echivalent al D echiv tub = 4 ⋅ S transv / 1tub = 4⋅ L ⋅ H (17.coeficient de transfer de căldură α CO 2 . (W/m2⋅K) (20.α a . λarip – the thermal conductivity of the material of the winglet W/(mK). δarip – grosimea aripioarei (m) randamentului suprafeţei aripate înainte de apartiţia brumei se calculează cu relaţia: Sarip (1 − ηa ) .m= 2 c δ br + pa λbr α a ⋅ b ⋅ 1 λarip ⋅ δ arip (m-1) (12.) (15. During the air cooling process through a winged surface on which frosting occurs.91 ⋅ λ a ⋅ Re 0.) η arip = m= th(m ⋅ ri ⋅ φ m ⋅ ri ⋅ φ 2 ⋅ αa λ arip ⋅ δ arip ) ri = D echiv tub tubului Dechiv 2 tub (16. η = 1− Sext η arip .randamentul aripioarei.4 – 2008 . λbr – conductivitatea termică a brumei W/(mK). δarip – the winglet thickness (m) The efficiency of the winged surface before the occurrence of frost is calculated with the equation: (13. care se calculează cu relaţia: with δbr – the thickness of the frost layer (m).convective heat transfer coefficient on the convectiv pe partea aerului exterior outer side [W/m2⋅K] calculated with: [W/m2⋅K] care se calculeaza cu relaţia α ⋅ H tub (19.

at the exit aerului saturat.Th. (W/m2K). Steava the outer surface of the layer of frost deposited on the vaporizer tubes (m2). (kJ/kg) . provided that the thermal resistance of the pipe wall is neglected (W/m2K). as a consequence of frost deposition.) + ⎥ ⎛ ka − br Stv ⎞ c pa ⋅ α co 2 ⎥ ⎢k ⎟ ⋅ ⎜η + ⋅ ⎢ a − ar ⎜ br k a − ar ST arip ⎟ ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ where STarip – the total winglet surface în care :STarip –suprafata totală a aripioarelor (m2) .) where h9 şi h11 are the air specific enthalpy at the entrance and the exit of the air cooler.(1974) reiese relatia entalpiei temperature of the frost surface. raportat la suprafata exterioară a aripioarelor.Th. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. respectively.4 – 2008 81 .) S arip + Steava br în care : S arip este suprafata exterioară a br with S arip the outer surface of the layer of frost stratului de brumă depus pe aripioarele br vaporizatorului (m2).este dat de relatia : h9 − h11 ⋅S h9 − hvap Tarip ln h11 − hvap în care : h9 şi h11 sunt entalpiile specifice ale aerului la intrarea respectiv iesirea de pe răcitorul de aer (kJ/kg) .αCO2 – the convective heat transfer transfer convectiv de căldură pe partea CO2 coefficient on the CO2 side (W/m2K). ca urmare a depunerii de brumă geometry.αCO2 – coeficientul de (m2) .STarip – total winglet surface (m2) . Steava este suprafata exterioară a stratului de brumă depus pe tuburile vaporizatorului (m2) br deposited on the vaporizer winglets (m2). at the Sanders C. the equation can be Pe baza ecuatiei potentialului entalpic written for the saturated air enthalpy. S H = br Tarip br (-) (24. as a function of the outer surface of the winglets. −1 ⎡ STarip ⎤ ⎢ ⋅b ⎥ S ag ⎢ ⎥ 1 kbr = ⎢ (W/m2K). la iesirea de pe elementul de transfer ⎛ − • k br ⋅ S arip ⎞ ⎜ D ⋅c ⎟ kbr ⋅ H h10 = h11 − (h9 − hvap ) ⋅ ⎜ e ma p (kJ/kg) (23. în ipoteza neglijării rezistentei termice a peretelui tevii (W/m2K). (22. brumei.hvap – entalpia specifică a aerului corespunzătoare stării de vaporizare (kJ/kg)kb – coeficientul global de transfer termic de la aer la agentul de răcire prin stratul de brumă.hvap – air specific enthalpy at vaporization (kJ/kg)kb – global thermal transfer coefficient from air to the cooling agent through the frost layer. taking care tine seama de modificarea continuă a into account the continuous changing of geometriei. Where H – is a dimensionless factor.(1974). k Qt = br ⋅ c pa ⋅ (W) (21. la temperatura suprafetei from the transfer element.STarip –suprafata totală a aripioarelor (m2) .) ⎟⋅ ⎜ ⎟ α aer ⎝ ⎠ In care :H – este un factor adimensional. Based on the enthalpy potential equation Sanders C.

Calculation of Frost Deposition Se realizează în funcţie de Masa de bruma depusă pe vaporizator intr-un interval de timp Δτ conform relatiei lui Sanders. the thickness of the deposited frost is calculated as follows: (26. se calculează cu relatia următoare grosimea medie a stratului de brumă: M 1 (m) δ br = br ⋅ ρbr S arip + Steava The increase of the frost layer thickness (m) 0.Th(1974) este : • This is done as a function of the mass of deposited frost on the vaporizer in a time interval Δτ according to C.0025 0.0005 0 160 230 235 The time (s) 310 320 Fig.4 – 2008 . Inceperea brumarii pe suprafata tevilor vaporizatorului Start of the frosting process on the vaporizer tube surfaces IV.001 0.002 0.7. Creşterea grosimii stratului de brumă în functie de timpul notat pe parcursul masurătorilor The increase of the frost layer thickness as a function of the time recorded during measurements 82 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. C. Sanders’ equation (1974): (kg) (25.0015 0.Calculul depunerii de bruma IV.) Mbr = ma (x9-x10)⋅Δτ Cunoscând densitatea medie a brumei depuse ρbr.Th.) Knowing the average density of the deposited frost ρbr.Fig.8.

002 0.0025 0. in care sa utilizat ca fluid de lucru R744.2 kW/m2.3528 m/s şi dh = 0.00 200. Variatia coeficientului de transfer termic în funcţie de temperatura de vaporizare The dependence of the thermal transfer coefficient on the vaporization temperature In acelasi timp coeficientul de transfer de căldură scade o dată cu scaderea titlului vaporilor.11.9. Reynolds pentru faza lichidă a avut valoarea de 663. V. Variatia coeficientului de transfer termic în funcţie de grosimea stratului de zăpadă The variation of the thermal transfer coefficient as a function of the snow layer thickness Valorile coeficientului de transfer termic experimental au fost comparate cu valorile obtinute cu corelatia Chen şi corelatia Shah pentru aceleaşi conditii la o viteză medie de vm = 0.4 and the concentrations of vapors was 0 ÷ 0. a demonstrat ca rezultatele experimentale au verificat valorile teoretice.The thermal transfer coefficient (W/m2K) 800. deoarece densitatea de flux termic a avut valoarea de 1. since the thermal flux density had the value 1.003 The snow layer thickness (m) Fig.00 0 0.0015842 m.4 14. Concluzii At the same time. Rezultatele The experimental frigorific setup made in the Laboratory for Thermotechnics of the Faculty of Building Services from the Technical University of Civil Engineering Bucharest.00 600.5 -2.6 17.00 0. using R744 as a working fluid.5 -12.5 Vaporation temperature (C) alfa_CHEN alfa_exp alfa_SHAH Fig. 1000 800 600 400 200 0 -18.0015 0. Valorile rezultatelor experimentale obtinute în laborator sunt apropiate de rezultatele obtinute cu corelatiile celorlalti cercetatori.9. V. The results 83 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr.3 11.4 – 2008 . the heat transfer coefficient decreases with the decreasing of the vapors concentration. at an average speed of vm = 0.4 titlul vaporilor cuprins între 0 ÷ 0.0015842 m 1200 The thermal transfer coefficient (W/m2K) The values of the experimental thermal transfer coefficient have been compared with the values obtained with the Chen and Shah correlations for the same conditions. has demonstrated that the experimental results confirmed the theoretical values.00 400.3528 m/s and dh = 0.2 kW/m2. The experimental values obtained in lab are close to those obtained with the correlations used by the other researchers. the liquid area Reynolds number had the value of 663. Conclusions Instalatia frigorifică experimentala realizata în laboratorul de Termotehnică al Facultăţii de Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.9.3 -8.4 -15.

[5]. Duminil M. Ivan G. Hera. a VIII-a cu participare internationala “Eficienta. Adam D. Ivan – Analiza energetica a instalatiilor frigorifice utilizand diferiti agenti frigorifici – Conf. Hera. Die berechnung des thermischen versezten faktor des co2. . curba experimentala se situeaza intre cele doua curbe teoretice realizate dupa Shah si Chen. insbesondere der Verdichter und der Regelventile.Transactions of the ASME. [10]. Kandlikar G. 1003 mai 2000. Dr..(Eremia).4. [3]. Ivan. Dr. Ivan G. G. G. A. where the obtained experimental data curve is situated between the two theoretical curves obtained by Shah and Chen.Utilizarea CO2 drept agent de lucru în sisteme ecologice performante si compacte. weil die Abmessungen (geminderte Stärke) des Verdichters geringer sind – sehr dünne Leitungen von nur 1. Hera Dr.obtinute pe standul de incercari au fost comparate cu cele ale altor cercetatori precum Shah si Chen pentru aceleasi conditii de lucru. [7]. Rev. Domblides J-P. L. Hera. Hera.Girip – Solutii alternative la utilizarea CFC (Colocviu franco – roman COFRET. Ivan – Criterii de eficienta si exigente impuse de noile tipuri de agenti frigorifici ecologici. wodurch die Arbeit bei Hochdruck möglich ist. G. die eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Betriebssicherheit der Anlage ermöglichen. Hera Dr.Bioxidul de carbon . [2]. agent frigorific natural . die eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Betriebssicherheit der Anlage ermöglichen. unde. vol 126. Vrinat G. Buc. insbesondere der Verdichter und der Regelventile. 84 Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. Ivan.Heat Transfer Mecanisms During Flow Boiling in Microchannels / Journal of Heat Transfer . Dr. was ein besserer Wärmeaustausch ermöglicht. Dr. Drughean. BS UTCB nr. notwendig. – Sisteme frigorifice ecologice – Instalatorul 4/99 Dr.Satish . Aus diesem Grund ist eine ausführliche Studie der Bestandteile der Anlage. obtained with the mentioned setup have been compared with the results of Shah and Chen for the same working conditions.und Wärmeeigenschaften für gegenwärtige und zukünftige technische Anwendungen.D. . G.Nouveaux fluides friforigenes .Stiinţa moderna si energia Editia XXIII. “Le CO2 comme frigorigene : proprietes generales et cycles” RFP nr. dar.Quels substituts?. [8]. aufgrund der Energie. february 2004. bei verdunsten in einem veranderlichen verdampfer mit microrohre. . Bibliografie: Reference: [1]. 2000. vol. Acest fapt este prezentat in graficele comparative. confort. Zusammenfassung Das Werk stellt eine Einführung in die Studie von CO2 als Arbeitsflüssigkeit für einen Dämpfer mit Minikanälen in einem Kühlaggregat. 2001 Armand D. Ivan – Utilizarea fluidelor naturale in tehnica frigului. anul 2005. conservarea energiei si protectia mediului” Bucuresti 28-30 nov. Fabricarea ghetii carbonice (CO2 solid).. [9]. [4]. This is presented in the comparison graphs. 1999. Die Anwendung von CO2 nach einem superkritischen Arbeitslauf bringt Vorteile für die Anlage. G. CO2 ist eine zukunftsweisende Kühlflüssigkeit mit einer „aufwendigen“ Eigenschaft. Adam (Eremia). Die Anwendung von CO2 als Arbeitsflüssigkeit benötigt eine ausführliche Studie der Bestandteile der Anlage. Hera.58 mm und geringe Höhe der Flügel. Instalatorul nr. .2002).4 – 2008 .I.5. anul 2004. Stiinţa moderna si energia Editia XXIV.. [6].

[15]. . Catalogue DWM Copeland Noord – Brabant/Evapo . B. Bitzer *** Information technique KT . General Product Catalogue Carrier. “Revival of carbon dioxide as a refrigerant” Rev.". [23]..IIR/IIF february 2000 *** CO2 Tehnology in Refrigeration. "Mdlanges de fluides frigorig8nes HFC".2. 13-14 May 1997..2. Heat Pump and Air Conditioning Systems. [21].F. [30]. 1995.1999. 1996. Ltd.[11]. [18]. Lallemand M.2. Int. propane. catalog nr. Bitzer. *** Air conditioning solutions for all applications. Workshop Proceedings Trondheim. *** Broad Air Conditioning CO.20-2000. [27].IIF Paris 1993. ed. "Application of propane (R290) with semi-hermetic reciprocating compressors". Lorentzen G. Broad Air Conditioning CO. HCP-WR-19.Bulletin 99. * Information technique KT . France. [13]. ***L'utilisation du COZ comme frigorifigene -15` Nite d'information sur les frigorifigenes . EES . [16]. du Froid IIF Vol 17 1994. Ed. Ed. Bitzer. a complet solution . 1996. [31].IIF Paris 1997. * Information technique KT .4 – 2008 85 .1 -IIR/IIF Lorentzen G.Natural Refrigerants. G. [25]. . "Amoniacul agent frigorific ecologic". ***10'" Refrigerant report. *** Information technique KT .. Norway.620 . *** Cycles a compression pour systemes frigorifique. [17]."Thermophysical properties of fluids. [24]. "Conversion aux fluides frigorignes de substitution d' installations frigorifiques au R12 et au R502". ***Younglove.a. s. ed. 1990. Heating and Power for Building – 2020 Perspective.. Aubagne . "Fluide frigorig6ne HFC R134a". 127-134 *** Combined Cooling.W. [12]. Dr. „L'utilisadon du C02 comme frigorigene. Carquefou. *** CO2 Tehnology in Refrigeration.si energia. "Application of ammonia (NH3) as an alternative refrigerant'. 1994. 2001. 1996. Bitzer. ed. ethane. * * Information technique KT . 16. ed. II. [26].2.Criteres de choix d/un fluid frigorigene . Simpozionul Stiinta moderna. 1997. J. [20]. pp. Sibley M. Bitzer Kruse H. Ivan. Trondheim. Hera.. 37 – 2000 *** Technical Handbook York. France. ed.650 . .630 -2. Methane. ed. [28]. [32]. Bitzer. Heat Pump and Air Conditioning Systems. [19].A. isobutane and normal butane. [22]. International Institute of Refrigeration.640 . [14]. 2001. simp. Buletinul Ştiinţific al UTCB nr. 34-2000. *** Compresseurs&grupes frigorifiques.Alternative refrigerents: Potential impact on sistem design.Versiunea 2002 (Soft). 1997. vol. and Ely..660 . Cluj Napoca. [29].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful