Tema 11 Calculul normelor de muncă 1. 2. 3. 4. 5. Normarea proceselor manuale Normarea proceselor mecanizate şi automatizate.

Normarea proceselor cu ritm reglementat Normarea activităţilor auxiliare şi de servire Influenţa tipului producţiei asupra normării muncii

1 Calculul normei de producţie. Norma de producţie poate fi stabilită prin metoda analitică (fotografierea, cronometrare, etc.). Formula: Nprod =(Top*q)/top, unde Top – durata timpului operativ pe parcursul schimbului obţinut din balanţa proiectată a timpului de muncă; top – durata unei operaţii sau lucrări obţinută din rezultatele cronometrării; q – cantitatea de producţie în expresie naturală obţinută într-o operaţie sau lucrare. Dacă conform procesului tehnologic sunt prevăzute pierderi admisibile, deşeuri recuperabile sau nerecuperabile formula de calcul este: Nprod =(Top*q*k1*k2)/top, unde k1=(100-a)/100; k2=(100-b)/100 k1 – coeficientul pierderilor; k2 – coeficientul deşeurilor; a – pierderile admisibile; b – deşeurile admisibile. Altă formulă de calcul va fi: N prod = ((Tsch-Tpi-Ts-Ton)*q*k1*k2)/top, unde Tsch – durata totală a schimbului de lucru; Tpi- timpul de pregătire şi încheiere; Ts – timpul de servire a locului de muncă; Ton – timpul pentru odihnă şi necesităţi. Norma de timp. Pentru procese manuale şi manual-mecanizate deosebim 2 cazuri:  Când toate elementele componente se exprimă în unităţi de timp Nt=Tpi/n + (tb+ta) + (tst+tso) + (ton+tto), unde Nt – norma de timp; Tpi – timpul de pregătire şi încheiere; n – numărul de operaţii sau produse pentru fabricare într-un schimb (n=Top/top); tb – timpul de bază; ta - timpul ajutător; tst – timpul de servire tehnică; tso – timpul de servire organizatorică; ton – timpul pentru odihnă şi necesităţi; tto – timpul de întreruperi pentru tehnologie şi organizare; Când unele elemente se exprimă în % din timpul operativ (timpul pentru servirea locului de muncă, întreruperi reglementate, etc.): Nt= Tpi/n + top (1+Ks+Kir), unde Ks – timpul de servire în procente din timpul operativ;

Npr= P * (Tsch-Tir) * C * k1 *k2. Norma de timp. Tsch-Tir=Tfu k1=(100-a)/100. unde Nt – norma de timp. Npr = ((Tsch-Tir)*q*C*k1*k2)/t ciclu tot. Tfu – timpul de funcţionare utilă. . b – deşeurile admisibile P – productivitatea utilajului. Timpul de intervenţie nesuprapus. k2=(100-b)/100 k1 – coeficientul pierderilor. 2. întreruperi de servire tehnică şi organizatorică). fondul de timp al unui lucrător conform balanţei timpului de muncă şi nivelului mediu de îndeplinire a normelor. Prin timpul de intervenţie nesuprapuse înţelegem acelea cheltuieli de timp a executantului care sunt necesare în condiţii de nefuncţionare a utilajului (întreruperi reglementate. Tpi – timpul de pregătire şi încheiere. În cazul proceselor mecanizate sau automatizate timpul de muncă a executantului în raport cu timpul de funcţionare a utilajului servit reprezintă: 1. k2 – coeficientul deşeurilor. a – pierderile admisibile. Norma de timp se stabileşte prin relaţia:  Dacă toate categoriile de timp se exprimă în unităţi de timp Nt =Tpi/n + tfu + t ir + ts. unde q – cantitatea de producţie. capacitatea acestuia şi durata ciclului. Funcţionarea utilajului ca durată va depinde de programul de muncă şi întreruperile reglementate.Kir – timpul de întreruperi reglementate în procente din timpul operativ. t ciclu tot – durata ciclului total. C . Norma de personal. n – numărul de operaţii sau produse pentru fabricare într-un schimb (n=Top/top). Timpul de intervenţie activă. Tir – timpul întreruperilor reglementate. Normele de producţie pentru procese cu acţiune periodică. Tsch – durata schimbului. 3. Timpul de intervenţie pasivă. Norma de producţie va depinde de productivitatea utilajului (caracteristica intensivă) şi durata de funcţionare a utilajului (caracteristica extensivă). Productivitatea utilajului poate fi:  De paşaport (primii 3 ani)  Tehnico-economică şi organizatorică – după nivelul organizatoric existent.coeficientul de utilizare a capacităţilor de producţie. Cantitatea de producţie normată pe schimb va depinde de tipul utilajului. 2 Normele de producţie pentru procese cu acţiune continuă. Normele de personal pentru procesele manuale şi manual-mecanizate se vor stabili în funcţie de manopera lucrărilor planificate. Ciclul poate fi:  Cinematic – include durata de funcţionare utilă a utilajului în cadrul unui ciclu de producţie  Tehnologic – cinematic + întreruperile motivate de tehnologie  Total – tehnologic + întreruperi motivate de organizare.

6 se poate studia posibilitatea servirii mai multor utilaje.  Dacă normativele pentru servirea locului de muncă şi odihnă şi necesităţi se prezintă prin cote procentuale din timpul operativ (funcţionare utilă): Nt = Tpi/n + tfu*(1+Kir+Ks). În cazul organizării producţiei în flux timpul de execuţie a lucrărilor depinde de ritmul benzii. Sincronizarea simplă presupune obţinerea egalităţii tactului pe fiecare lor de muncă cu cel al fluxului prin numărul de lucrători şi este posibilă când aceste durate sunt divizibile prin tactul fluxului. care va fi: Npr = ((Tsch-Tir)*q*k1*k2)/tmax. Pentru procesele mecanizate norma de personal se va stabili ţinând cont de normativele de servire de către un muncitor a numărului n de utilaje şi numărul total de obiecte servite. După obţinerea unui flux sincronizat putem stabili norma de producţie (procese manual-mecanizate). 3 Sunt considerate procese cu ritm reglementat procesele organizate în flux (manual-mecanizate şi mecanizate) pentru care fluxul materiilor prime şi a produselor se mişcă cu ajutorul benzii ce are viteză reglementată. elementele componente şi dacă este posibil o parte din acestea se vor redistribui locurilor de muncă alăturate. o posibilitate de repartizare a funcţiilor şi atribuţiilor de pe diferite locuri de muncă în aşa fel ca să se respecte cerinţa egalităţii tacturilor pe locuri de muncă cu tactul fluxului. Obţinerea unei sincronizări simple sau complexe este principala cerinţă în normarea fluxurilor cu ritm reglementat. La locurile de muncă cu durate mai mari se va analiza structura operaţiei.tactul maxim. . Tactul este fondul de timp productiv pe parcursul schimbului/cantitatea de producţie conform normei. însă trebuie să ţină seama de experienţa dobândită. Dacă coeficientul de utilizare productivă a timpului de muncă ia valori mai mici de 0. unde tmax . Norma de personal. analizând utilizarea timpului de muncă. care este reglementat.  Normarea muncii constă în stabilirea consumului de timp pentru executarea produsului pe toate fazele procesului tehnologic şi în repartizarea lor pe locuri de muncă în aşa fel încât gradul de ocupare a fiecărui muncitor să fie pe cît posibil acelaşi. unde Ks – timpul de servire în procente din timpul operativ. folosind măsurări directe a timpului de muncă  La stabilirea normelor se va studia posibilitatea pe care o are muncitorul de a folosi timpul în care se realizează procesul de prelucrare mecanic-automat pentru servirea locului de muncă şi utilajelor. tir – timpul întreruperilor reglementate pentru executant nesuprapuse cu timpul de funcţionare a utilajului. Norma de servire.  Normele de muncă sunt stabilite pe bază de normative. ts – timpul servirii locului de muncă nesuprapus cu timpul de funcţionare utilă a utilajului. Norma de servire poate fi calculată folosind normativele de servire sau prin observări directe. Principalele caracteristici ale normării muncii sunt:  Sincronizarea operaţiilor – depinde de stabilirea corectă a normelor de timp pentru diferite operaţii de pe banda de lucru. Sincronizare completă prevede o analiză mai profundă a procesului de producţie.tfu – timpul de funcţionare utilă a utilajului pentru o unitate de producţie. Kir – timpul de întreruperi reglementate în procente din timpul operativ.

Normarea proceselor de întreţinere a utilajelor. toc – durata timpului ocupat. Norma de personal se calculează ca raportul dintre volumul total al lucrărilor de reparaţie la fondul de timp al unui muncitor din aceeaşi perioadă de timp. Norma de personal se va stabili în felul următor:  Cunoscând greutatea care trebuie să fie transportată şi cantitatea ce poate fi transportată de un muncitor (echipă)  Prin manopera totală a lucrărilor de manipulare într-un interval de timp raportat la fondul timpului de muncă disponibil din acest interval. intervenţie . Activitatea muncitorului ce serveşte un utilaj constă din activităţi manuale. Calculăm volumul lucrărilor de reparaţie: CCR*N reparaţii de tipul dat în ciclul de reparaţie*Norma de timp pentru tipul dat de reparaţie (lucrări de lăcătuşărie. structurii şi logisticii întreprinderii  Mecanizarea proceselor manuale din sfera de servire va fi însoţită de argumentarea prin calculul analitic  În elaborarea normelor de muncă se va folosi metoda analitică şi cea normativă. Norma de personal poate fi stabilită şi prin metoda normativă. Norma de servire se calculează prin următoarea relaţie: Ns = t ciclu tot/toc sau Ns =tlib/toc +1. Tipurile de reparaţie: examinare. diverse). control vizual – toate acestea constituie timpul ocupat al muncitorului în cadrul unui ciclu şi activitatea de supraveghere pasivă. Npr =Pd* (Tsch-Tir) * C * k1 * k2 *d. Norma de servire poate fi calculată ca valoarea inversă a normei de personal sau stabilită prin metoda normativă. Procese mecanizate. medie. curentă. Procese manual-mecanizate. Activităţile mecanizate cu acţiune continuă sau periodică se reglementează prin stabilirea normei de producţie în cazul când acestea sunt servite de către muncitori. Particularităţile normării:  Caracterul nerepetitiv al activităţii reduce posibilitatea aplicării normelor de muncă pentru fiecare loc de muncă  Extinderea normelor de muncă în activitatea din sfera de deservire trebuie să fie precedată de o analiză a activităţii. Pd – productivitatea utilajului de bază. unde d – coeficientul ce ţine cont de diferenţele de productivitate. În cazul proceselor de manipulare se stabileşte norma de timp (dacă conform logisticii întreprinderii traseele de parcurgere sunt constante) sau norma de producţie.În cazul proceselor mecanizate cu acţiune continuă norma de producţie se va stabili prin productivitatea utilajului de bază în flux. Normarea muncii în cazul servirii mai multor utilaje. Pentru activităţi cu forma de organizare colectivă se vor stabili norme de servire. Un muncitor poate servi două sau mai multe utilaje dacă ponderea activităţilor productive este sub 50 la sută. capitală. . 4 Normarea proceselor de manipulare. ţinându-se cont de diferenţele de productivitate a utilajelor încadrate în flux. care convenţional poate fi numită timp liber în cadrul unui ciclu. strungărie. unde t ciclu tot – durata ciclului total.

Norma de producţie pentru un muncitor ce serveşte 2 sau mai multe utilaje cu acţiune periodică se vor stabili prin relaţia: Npr =( (Tsch-Tir) * C * q * k1*k2*Ns)/tciclu total. Metoda de normare cea mai potrivită este cea prin comparaţie pe bază de norme-tip stabilite pentru lucrările sau operaţiile cu frecvenţă şi pondere mai mare.tlib – durata timpului liber. Pentru lucrări cu pondere mică se aplică metoda observărilor directe. Normarea muncii pentru producţie de serie mijlocie. . Numărul de utilaje servite cu acţiune continuă poate fi stabilit în baza analizei observărilor directe. Elaborarea normelor se face prin calcul analitic pe mânuiri şi unde este necesar pe mişcări. Normarea trebuie să aibă la bază normative de timp pe grupe de mânuiri sau chiar pe mânuiri. unde Ns – norma de servire. Această formulă este valabilă pentru amplasarea apropiată a utilajelor. În cazul amplasării mai îndepărtate se va cheltui timp. deoarece fiecare operaţie se repetă de foarte multe ori. care este în serie mare şi de masă sunt:  Sincronizarea operaţiilor  Stabilirea consumului de timp pe toate fazele procesului tehnologic şi repartizarea lui pe locuri de muncă pentru obţinerea aceluiaşi grad de ocupare  Aplicarea normativelor în stabilirea normelor de muncă. Normarea muncii pentru producţia de serie mare şi de masă. Se caracterizează prin precizia mare în elaborarea normelor. numit timp de treceri. care se va include în formula de calcul. Caracteristicile normelor de muncă la producţia organizată în flux. 5 Normarea muncii pentru producţie de serie mică şi unicate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful