You are on page 1of 8

Uzupenij luki Hot PotatoesJCloze

www.mojemoodle.pl

I. Modu Cloze suy do przygotowywania wicze polegajcych na uzupenianiu zda. Zadania tego typu doskonale spisuj si na platformie Moodle jak rwnie jako samodzielne zadania rozwizywane np. na tablicy interaktywnej. Okno programu skada si z dwch gwnych pl i piciu przyciskw.

Pasek menu

Pasek ikon zawiera standardowe ikony spotykane w wikszoci programw (Nowy, Otwrz, Zapisz, Zapisz Jako itp.) Pasek ten jest w peni konfigurowalny w menu Opcje\Opcje listwy narzdzi Pole Tytututaj wpisujemy tytu zadania. W oknie poniej wpisujemy tekst, w ktrym bd pniej umieszczane luki do uzupenienia. Tekst mona wpisa lub wklei z dowolnego edytora tekstu. Program jest tak skonstruowany, e brak moliwoci zmiany czcionki na etapie edycji zadania. Mona czcionk zmieni w ustawieniach programu. Po wpisaniu tekstu mona przystpi do tworzenia luk. Mona to zrobi na dwa gwne sposoby. Moemy samodzielnie wskaza, ktry wyraz ma by luk, zaznaczy go i wybra przycisk Luka (lub prawy przycisk myszki i polecanie Gap). Pojawi si wwczas okno do edycji luki. W oknie tym widzimy numer kolejny luki (aktualizowany automatycznie w trakcie tworzenia zadania) oraz wyraz ktry ukrylimy. Poniej mamy moliwo wpisania wskazwki dla ucznia, ktra zostanie wywietlona na jego danie gry bdzie mia problem z za-

daniem (utraci za to cz punktw). Moemy take wpisa inne prawidowe odpowiedzi. Oprcz alternatywnych wyrazw, moemy wpisa wyrazy zawierajce moliwe czsto przytrafiajce si literwki a przypadku nazw lub nazwisk obcojzycznych moemy np. zapisa je w formie fonetycznej, ktr jestemy gotowi zaakceptowa (np. na maturze s dopuszczalne literwkimax 1 w nazwiskulub zapis fonetyczny). Innym sposobem jest Auto-luka. Po wybraniu tej opcji pojawi si kolejne okno, w ktrym bdziemy mogli ustali, ktre wyrazy maj zosta usunite. Wpisujemy liczb i kady n-ty wyraz zostanie usunity. Ma to tak wad, e nie mamy kontroli, ktre wyrazy zostan usunite. Po utworzeniu luk moemy wybra Poka wyrazy i tam wpisa alternatywne wyrazy oraz wskazwki. Menu programu Przejdmy do menu programu. Omwi kolejno wszystkie pozycje menu, ktre maj wpyw na tworzenie i funkcjonowanie zadania. Plik Pierwsza cz menu jest standardowa wic j pomin. W drugiej cz mamy opcje Dodaj tekst opisu opcja ta pozwala na dodanie wprowadzenia do testu. W opisie mona wstawi grafik, link, tabel lub obiekt multimedialny. Opcja Dodaj Metadane umoliwia dodanie do pliku informacji znajdujcych si najczciej w znacznikach meta plikw .html. Znajdziemy tutaj moliwo dodania informacji o autorze, dacie utworzenia, prawach itp. Poniej mamy opcj utwrz stron WWWopcja ta pozwala na utworzenie pliku html z wiczeniem, zadanie takie moemy rozwizywa bezporednio w przegldarce z dysku lokalnego jak rwnie umieci na serwerze i rozwizywa w sieci (poza platformami elearningowymi). Kolejna opcja pozwala na utworzenie tego zadania ale od razu spakowanego zip-em. Moemy rwnie utworzy pakiet SCORM do wykorzystania na platformach elearningowych. Zadanie moemy wydrukowa. Zadanie zostanie skopiowane do schowka i mona je wklei do dowolnego edytora tekstu i wydrukowa. Moemy rwnie wyeksportowa zadanie do formatu WebCT obsugiwanego przez platformy elearningowe.

Menu Edycja To menu zawiera standardowe opcje dostpne w praktycznie kadym programie. Nie ma w tym menu, adnych opcji wartych opisywania. Menu Wstaw Zawiera kilka opcji, ktre uatrakcyjniaj lub uatwiaj tworzenie pyta. Do pyta mona wstawi pliki graficzne z internetu lub dysku lokalnego (naley zapisa projekt przed wstawianiem grafiki). Mona wstawi rwnie hipercze do strony www lub pliku na dysku lokalnym (rwnie projekt naley zapisa przed wstawianiem). Mona wstawi tabel jednak w trybie edycji jest ona widoczna w HTML i w taki sposb naley j edytowa (dla niezorientowanych zawarto komrek umieszczamy midzy znacznikami <td></td> np. <td>zawarto komrki</td> - znacznik </tr> oznacza koniec wiersza). Ostatni opcj jest umieszczanie obiektw multimedialnych zwaszcza filmw. Wskazujemy plik, ktry ma zosta wywietlony, poniej ustalamy rozmiary okna. Moemy okreli jakich odtwarzaczy bdziemy uywa i powinny zosta doczone do pliku. W ostatnim oknie jaki tekst pojawi si w miejsce pliku. Kliknicie w napis spowoduje wywietlenie filmu. W oknie edycji quizu, wstawiony obiekt, bdzie widoczny w postaci kodu HTML, dopiero po eksporcie caego quizu do formatu HTML bdzie widoczne we waciwej postaci. Menu Opcje Konfiguracji formatu wyjciowego powic poniej wicej miejsca. Czcionka nie wymaga omawiania. Kolejna opcja pozwala na wpisywanie tekstw od prawej do lewej. Opcje listwy narzdzi pozwalaj na wybr ikon, ktre maj by wywietlane na pasku. Show tooltips przy uruchamianiu programu bd wywietlane porady. Opcja interfejs pozwala na wybr jzyka interfejsu jak rwnie jego samodzielne tumaczenie.

Konfiguracja formatu wyjciowego Zakadka I Tytuy/Instrukcje Jak sama nazwa wskazuje umieszczane tutaj informacje maj charakter informacyjny. Mona umieci tutaj podtytu wiczenia oraz wskazwki do niego. Mona w tych polach umieszcza nie tylko tekst, ale rwnie grafiki (z Internetu oraz z pliku) ja rwnie mona umieszcza linki do plikw/stron w sieci jak i lokalnie.

Zakadka II Komentarze/Informacje Konfiguracja informacji pojawiajcych si na ekranie w czasie rozwizywania testu. Wykorzystujc spolszczenie dokonane przez Lechosawa Hojnackiego uzyskuje si takie wpisy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmieni. Rwnie tutaj mona wstawi zamiast tekstw pliki graficzne z sieci lub dostpne lokalnie.

Zakadka III Klawisze W tym miejscu moemy wpisa wasne informacje, ktre bd pojawiay si na klawiszach na ekranie w czasie rozwizywania zada.

Zakadka IV Wygld Jeli nie odpowiadaj nam kolory ustawione domylnie w programie to w tym miejscu moemy je zmienia w dowolny sposb. Moemy take zmieni czcionk.

Zakadka V Timer Zakadka skada si tylko z jednej opcji. Moemy tu ustali czy zadanie ma ograniczony czas rozwizywania. Jeli tak to moemy ustali ile czasu dajemy na rozwizanie i jaki komunikat pojawi si po upywie czasu

Zakadka VI Inne

Funkcja Include SCORM 1.2 functions Use dropdown list instead of text box in output Include word list with text Rozrniaj due i mae litery w odpowiedziach.

Opis Zaczenie funkcji SCORM do pliku z pytaniami W lukach bdzie lista rozwijana, w ktrej bd wszystkie wyrazy z luk. Do zadania doczone zostan wszystkie wyrazy z luk. Bd umieszczone na grze. Po zaznaczeniu tek opcji program bdzie bardziej restrykcyjnie sprawdza odpowiedzi. Wielko liter bdzie miaa znaczenie. Klawiatura dla uczniw nie posugujcych si alfabetem aciskim Wielko luki (w znakach) na stronie www Wywietlanie tekstu od prawej do lewej Kod JavaScript potrzebny do wywietlenia zadania bdzie umieszczony w osobnym pliku

Include a keypad to help the student type non-roman characters Letters is the minimum size for gap textboxes on the Webpage Do special processing to handle right-to-left language data in the output Utwrz oddzielny zlinkowany plik zawierajcy kod JavaScript