JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3.

TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 01

ISTIADAT PENGAKAP Istiadat Mengibarkan dan Menurunkan Bendera 120 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami dan menerangkan tatacara Istiadat Mengibarkan dan Menurunkan Bendera b. Menjalankan Istiadat Mengibarkan dan Menurunkan Bendera c. Memahami protokol dan tatacara Istiadat Pengakap. a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Berdisiplin dan Mematuhi Peraturan b. Menghargai Kepimpinan Pemimpin c. Meningkatkan Keyakinan Diri. Gambar Rajah, Tiang Bendera, Bendera Malaysia, Negeri dan Pengakap

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01 1

UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK

: PENGAKAP KELANA : 02

TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

UNIT PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Membezakan perkembangan unit-unit dalam Pergerakan Pengakap b. Mengetahui sejarah dan latar belakang penubuhan Pengakap Kelana c. Menerangkan Peranan, Matlamat Untuk Berkhidmat dan Aktiviti Pengakap Kelana. Teori a. Menghargai Kepimpinan b. Meningkatkan Pengetahuan Rajah dan Carta

4. 5. 6. 7. 8.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA 2

SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK

: 03

TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

PERANAN PEMIMPIN PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui ciri-ciri seorang pemimpin Pengakap Kelana b. Menerangkan tanggungjawab seorang pemimpin Pengakap Kelana Teori a. Semangat Kepimpinan b. Kebertanggungjawapan c. Keterbukaan di dalam Pembelajaran. Rajah dan Carta Kepimpinan

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 04 3

BI L 1. 2. 3.

TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F SKIM LATIHAN PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui Skim Latihan Pengakap Kelana b. Menerangkan Skim Latihan Pengakap Kelana c. Merancang program berkaitan dengan Skim Latihan Pengakap Kelana. Teori a. Semangat Kepimpinan b. Keterbukaan di dalam Pembelajaran c. Kemahiran Merancang dan Melaksanakan Skim Latihan a. Gambarajah b. Carta

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L TAJUK

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 05

4

1. 2. 3.

TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

LENCANA KEAHLIAN BAGI KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui dan menerangkan syaratsyarat memperolehi lencana keahlian b. Merancang program yang berkaitan dengan ujian lencana keahlian Teori a. Menanamkan keyakinan kepada pemimpin b. Menambahkan pengetahuan. a. Gambarajah b. Carta

4. 5. 6. 7. 8.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. TAJUK TAJUK SESI

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 06

LENCANA WAJIB 5

2. 3.

MASA OBJEKTI F

60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui dan menerangkan syaratsyarat memperolehi lencana wajib b. Merancang program yang berkaitan dengan ujian lencana wajib Teori a. Menanamkan keyakinan kepada pemimpin b. Menambahkan pengetahuan. a. Gambarajah b. Carta

4. 5. 6. 7. 8.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. TAJUK TAJUK SESI MASA

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 07

MERANCANG PROGRAM 120 minit 6

3.

OBJEKTI

F

Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang program-program Kelana b. Mempraktikkan program yang dirancang. a. Teori b. Praktikal a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama c. Kepentingan proses perancangan. a. Gambarajah b. Carta

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. TAJUK TAJUK SESI MASA

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 08

KEMAHIRAN PENGAKAP KELANA I (Simpulan, Ikatan dan Anyaman) 120 minit 7

3.

OBJEKTI

F

Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan mengendalikan latihan kemahiran simpulan, ikatan dan anyaman secara sistematik b. Memilih dan mempraktikkan secara efektif latihan kemahiran simpulan, ikatan dan anyaman. a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan keyakinan c. Meningkatkan sifat ingin tahu. a. Gambarajah b. Carta c. Tali-Temali

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

7. 8.

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 09

KEMAHIRAN PENGAKAP KELANA II (Pertolongan Cemas dan Ikhtiar Hidup) 120 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : 8

a. Merancang dan mengendalikan latihan kemahiran Pertolongan Cemas dan Ikhtiar Hidup secara sistematik b. Memilih dan mempraktikkan secara efektif latihan kemahiran Pertolongan Cemas dan Ikhtiar Hidup. 4. KAEDAH a. Teori b. Praktikal c. Demonstrasi a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan keyakinan c. Meningkatkan sifat ingin tahu. a. Peti Pertolongan Cemas b. Kain Anduh dan Ubat-Ubatan c. Mancis dan Alatan Ikhtiar Hidup

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

7. 8.

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 10

PENGURUSAN UNIT PENGAKAP KELANA 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami tatacara dan kaedah pentadbiran Unit Kelana 9

b. Menerangkan proses pentadbiran Krew Pengakap Kelana. 4. 5. KAEDAH NILAI-NILAI MURNI a. Teori b. Simulasi a. Pengurusan terpimpin b. Keterbukaan di dalam pentadbiran c. Bersih, cekap dan amanah a. Gambarajah b. Contoh Borang-borang: a. Penda ftaran Kumpulan b. Permohonan Tauliah c. Pembaharuan Pendaftaran dan lainlain

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7. 8.

ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 11

ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami sistem organisasi kumpulan, daerah dan negeri 10

b. Menyatakan fungsi dan sistem organisasi kumpulan, daerah dan negeri 4. 5. KAEDAH NILAI-NILAI MURNI a. Teori b. Syarahan a. Kepimpinan Melalui Tauladan b. Keterbukaan di dalam pentadbiran c. Menghormati pemimpin a. Gambarajah b. Contoh Carta Pentadbiran Kumpulan, Daerah dan Negeri

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

7. 8.

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 12

MALAM PENGAKAP 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan melaksanakan Malam Pengakap b. Menyediakan Aturcara Malam Pengakap 11

c. Mempersembahkan contoh acara-acara Malam Pengakap. 4. 5. KAEDAH NILAI-NILAI MURNI a. Teori b. Demonstrasi a. Bekerjasama b. Menghormati dan Menerima Pendapat Orang Lain c. Mengamalkan dan menghayati budaya sihat. a. Gambarajah b. Alatan Malam Pengakap

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA : 13

PERJUMPAAN KREW 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami Tujuan Perjumpaan Krew Kelana b. Menerangkan tujuan perjumpaan krew c. Melaksanakan perjumpaan krew dengan tatacara yang sesuai. 12

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

a. Teori b. Simulasi a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama. c. Nilai Muafakat di antara Krew a. Gambarajah b. Carta

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

JENIS KURSUS UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTI F

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 01

: PENGAKAP KELANA :

PENGURUSAN KREW

Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Menyatakan tugas-tugas anggota pengurusan krew-krew Kelana b. Menerangkan fungsi dan sistem pengurusan krew dan Majlis Eksekutif Krew Kelana c. Merangka dan menjelaskan carta 13

organisasi krew kelana. 4. 5. KAEDAH NILAI-NILAI MURNI c. Teori d. Simulasi a. Kepimpinan Melalui Tauladan b. Keterbukaan di dalam pengurusan c. Menghormati pemimpin a. Gambarajah b. Contoh Carta Organisasi Krew

6. 7. 8.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN LAMPIRAN

14