JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3.

TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 01 RINGKASAN EKSEKUTIF DEWASA DALAM KEPENGAKAPAN 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui konsep dewasa dalam kepengakapan b. Mengetahui dan memahami kaedah perlaksanaan program-program dewasa dalam kepengakapan c. Merancang program-program Kelana yang bersesuaian dengan konsep dewasa dalam kepengakapan. a. Teori b. Syarahan a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama c. Kepentingan proses perancangan. a. b. c. d. Gambarajah Carta Komputer, LCD & Papan Layar VCD dan CD, Video Player & TV

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Pengenalan Dewasa dalam Kepengakapan 2. Mobilisasi Sumber Dewasa 3. Pemerolehan Sumber Dewasa 4. Penugasan Sumber Dewasa 5. Kitaran Hidup Sumber Dewasa a. Slaid Pembentangan b. Dokumen WOSM dan APR c. Brochure Dewasa dalam Kepengakapan

8.

LAMPIRAN

1

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 02 RINGKASAN EKSEKUTIF EKSPEDISI PENGAKAP KELANA 90 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang ekspedisi Kelana b. Mengetahui tujuan dan jenis ekspedisi c. Mengetahui cara membuat laporan ekspedisi a. Teori b. Syarahan a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama c. Kepentingan proses perancangan. a. b. c. e. d. 1. 2. 3. 4. 5. Gambarajah Carta Contoh Laporan Komputer, LCD & Papan Layar Gambar-gambar Ekspedisi

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

Pengenalan kepada Ekspedisi Rasional kepada Kemahiran Ekspedisi Merancang Aktiviti Ekspedisi Bertema Langkah-langkah Keselamatan Proses Ekspedisi Awal, Semasa dan Selepas 6. Pelaporan Ekspedisi a. Slaid Pembentangan b. Gambar-gambar Ekspedisi c. Soalan-soalan Ekspedisi

8.

LAMPIRAN

2

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 03 RINGKASAN EKSEKUTIF STA – Model Tapak Perkhemahan 90 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan membina model sebuah tapak perkhemahan yang lengkap a. Teori b. Praktikal c. Persembahan a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan kreativiti individu c. Meningkatkan sifat kerjasama a. b. c. d. Gambarajah Carta Tali-Temali Kayu Kayan/ Model

4.

KAEDAH

5.

NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Pengenalan Kerja Masa Lapang 2. Rasional Perlaksanaan Kerja Masa Lapang 3. Tatacara Kerja Masa Lapang 4. Penugasan Kerja Masa Lapang 5. Kitaran Kerja Masa Lapang a. Gambarajah b. Carta Model Perkhemahan

8.

LAMPIRAN

3

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 04 RINGKASAN EKSEKUTIF PENGEMBARAAN 50KM 1500 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang ekspedisi Kelana dengan efektif b. Melaksanakan ekspedisi Kelana yang dirancang c. Menghantar tugasan ekspedisi berdasarkan tugasan yang telah ditentukan. Praktikal a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Nilai Kerjasama Sepasukan c. Kepentingan proses perancangan. a. b. c. d. Alatan Pengembaraan Alatan Perkhemahan Peti Pertolongan Cemas Bahan Makanan

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU

7.

ISI KANDUNGAN

1. Taklimat Pengembaraan Mengikut Kesesuaian
4

2. Persiapan sebelum Pengembaraan 3. Langkah-langkah Keselamatan dalam Pengembaraan 4. Melaksanakan Pengembaraan Mengikut Krew 5. Perlaksanaan Tugasan Semasa Pengembaraan 6. Tindakan Susulan Selepasa Pengembaraan 8. LAMPIRAN a. Tugasan Ekspedisi b. Peta Perjalanan dan Gambarajah

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 05 RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGEMBARAAN 180 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Melaporkan proses perlaksanaan ekspedisi Kelana yang dirancang b. Menganalisis kekuatan dan kelemahan proses perancangan dan perlaksanaan tugasan ekspedisi yang telah dilaksanakan. Laporan a. Kebertanggungjawapan individu b. Keseronokan pembelajaran melalui
5

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

proses pembuatan c. Nilai Kerjasama Sepasukan 6. BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN a. Gambarajah b. Slaid Laporan c. Komputer, LCD & Papan Layar 1. Penyediaan Laporan Lengkap Pengembaraan Contoh:i. Lakaran Perjalanan ii. Laporan Aktiviti Semasa iii. Lain-lain tugasan yang diperlukan 2. Penilaian Program 8. LAMPIRAN a. Tugasan Ekspedisi b. Peta Perjalanan dan Gambarajah c. Laporan Tugasan

7.

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 06 RINGKASAN EKSEKUTIF AKTIVITI PENGAKAP KELANA (Aerial Runway) 120 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan mengendalikan latihan kemahiran projek perintis secara sistematik b. Memilih dan mempraktikkan secara
6

efektif latihan projek perintis. 4. 5. KAEDAH NILAI-NILAI MURNI a. Teori b. Amali a. Meningkatkan kemahiran berpengakap b. Meningkatkan keyakinan c. Meningkatkan sifat ingin tahu. a. Tali-Temali b. Kayu Kayan c. Takal 1. Pengenalan kepada Aerial Runway 2. Demonstrasi Pembinaan Aerial Runway 3. Penggunaan Takal di dalam Aerial Runway 4. Tatacara Menjalankan Aktiviti Aerial Runway 5. Langkah-langkah Keselamatan 6. Penilaian a. Gambarajah Aerial Runway b. Carta Pembinaan Aerial Runway

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. TAJUK TAJUK SESI

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 07 RINGKASAN EKSEKUTIF MALAM MESRA/ MALAM PENGAKAP
7

2. 3.

MASA OBJEKTIF

180 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Merancang dan melaksanakan Malam Mesra/ Malam Pengakap b. Menyediakan Aturcara Malam Mesra/ Malam Pengakap c. Mempersembahkan acara-acara Malam Mesra/ Malam Pengakap. a. Teori b. Amali a. Bekerjasama b. Menghormati dan Menerima Pendapat Orang Lain c. Mengamalkan dan menghayati budaya sihat. a. Alatan Malam Mesra/ Malam Pengakap b. Alatan Muzik c. Radio/ Pemain CD 1. Tatacara Mengendalikan Malam Pengakap 2. Perlaksanaan Malam Pengakap Mengikut Garis Panduan Yang Ditetapkan 3. Penilaian dan Penambahbaikan a. VCD dan CD Lagu-lagu dan Permainan Pengakap b. Lirik Lagu-lagu Pengakap c. Slaid Persembahan

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

8.

LAMPIRAN

JENIS KURSUS -B UNIT

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA
8

SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: 08 RINGKASAN EKSEKUTIF ANUGERAH DAN BINTANG PPM 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Mengetahui jenis anugerah dan bintang PPM dan syarat-syarat bagi memperolehi anugerah tersebut b. Mengetahui tujuan pemberian sesuatu anugerah dan bintang c. Tahu cara pemakaian anugeraj bintang dan ‘bar’nya a. Teori b. Syarahan
a. Keseronokan pembelajaran melalui

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

proses penimbaan ilmu b. Menghormati dasar dan polisi. c. Memahami konsep penghargaan 6. BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU a. b. c. d. e. Gambar Contoh Anugerah Sijil Bar Komputer, LCD & Papan Layar

7.

ISI KANDUNGAN

1. Memperkenalkan Anugerah dan Bintang dalam PPM 2. Syarat-syarat Penganugerahan 3. Cara-cara pemakaian Pita Anugerah 4. Majlis Penganugerahan Anugerah dan Bintang 5. Tatacara Pencalonan Anugerah dan Bintang a. Slaid Pembentangan b. Carta Anugerah-anugerah dan Bintang PPM

8.

LAMPIRAN

9

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 09 RINGKASAN EKSEKUTIF CERAMAH JEMPUTAN 60 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami penyampaian dan intipati ceramah yang disampaikan (pembangunan belia, keusahawanan dan lain-lain) b. Menerangkan intipati ceramah yang disampaikan kepada pasukan a. Teori b. Syarahan a. Keseronokan pembelajaran melalui proses penimbaan ilmu b. Menghormati dasar dan polisi berkaitan. a. Gambarajah b. Slaid Persembahan c. Komputer, LCD & Papan Layar Ceramah ini tertumpu kepada pembangunan dan pemantapan peningkatan kepimpinan Pengakap daripada agensi-agensi yang difikirkan bersesuaian. Contohnya: a. Jabatan Kebajikan Masyarakat – Masyarakat Penyayang b. Kementerian Kesihatan Malaysia – Program Prostar c. Khidmat Negara – Peningkatan Jati Diri Bangsa d. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia – Anugerah Belia Negara e. Biro Tatanegara – Kenegaraan a. Slaid Pembentangan
10

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

7.

8.

LAMPIRAN

b. Brochure-brochure Berkaitan dengan Ceramah

JENIS KURSUS -B UNIT SIDANG BI L 1. 2. 3. TAJUK TAJUK SESI MASA OBJEKTIF

: KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT III : PENGAKAP KELANA : 10 RINGKASAN EKSEKUTIF PENILAIAN DAN PENCALONAN MANIK KAYU 30 minit Pada akhir sidang ini, para peserta dapat : a. Memahami proses perlaksanaan penilaian dan pencalonan manik kayu b. Merancang proses perlaksanaan penilaian dan pencalonan manikayu c. Menghantar tugasan berdasarkan ketetapan yang ditentukan. a. Teori b. Syarahan a. Keseronokan pembelajaran melalui proses pembuatan b. Kebertanggungjawapan individu c. Kepentingan perancangan dan perlaksanaan. a. Gambarajah b. Carta 1. Penerangan kepada Penilaian (Latihan Perkhidmatan Di Kumpulan) 2. Tindakan perlu bagi memenuhi kehendak Persekutuan Mengikut Unit 3. Penyeliaan dan Pemantauan Berterusan Sepanjang Penilaian 4. Perbincangan Tindakan Susulan 5. Penerangan tentang proses pencalonan
11

4. 5.

KAEDAH NILAI-NILAI MURNI

6. 7.

BAHAN-BAHAN/ ALAT BANTU ISI KANDUNGAN

Manik Kayu 8. LAMPIRAN a. Slaid Pembentangan b. Carta dan Gambarajah Manik Kayu

12