PRODUKCIJOS SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS Labai svarbus gamybinės veikios ekonominis rodiklis yra pagamintos produkcijos savikaina.

Savikaina parodo, kiek pačiai įmonei kainuoja produkcijos gamyba (savikaina - sau kainuoja). Paprastai yra skaičiuojama pagaminto produkcijos vieneto savikaina. Žemės ūkio įmonėse dėl specifinių gamybos sąlygų faktinė savikaina skaičiuojama tik vieną kartą per metus. Norint apskaičiuoti konkrečios produkcijos vieneto savikainą, reikia žinoti gamybos išlaidas, tenkančias tam tikram objektui (tiesiogines ir netiesiogines) ir gautos produkcijos kiekį. Netiesioginės išlaidos paskirstomos metų gale pagal objektus. Savikaina kalkuliuojama imant duomenis iš analitinių sąskaitų, kurios pildomos atskiriems objektams, pvz,, vasariniams javams, bulvėms, daržovėms ir t.t. Iš gamybos sąskaitų išrinkus visas išlaidas ir gautą produkciją, kalkuliuojama pagamintos produkcijos vieno vieneto savikaina. Ji nustatoma visas išlaidas padalijus iš pagamintos produkcijos kiekio natūriniais matais. Tai pats paprasčiausias savikainos nustatymo būdas. Per metus pagaminta produkcija kas mėnesį įkainojama planine (normatyvine) kaina, kuri nustatoma iš anksto, atsižvelgiant į. ankstesnių metų produktų faktinę savikainą, atitinkamai ją pakoregavus. Apskaičiavus faktinę produkcijos savikainą, ji palyginama su planine (normatyvine) savikaina. Susidaręs skirtumas apskaitomas papildomu buhalteriniu įrašu, jei faktinė savikaina didesnė už planinę (normatyvinę). Jei atvirkščiai, - daromas įrašas raudonojo Stonio būdu. Susidarę koregavimo skirtumai įrašomi
Į

tas sąskaitas, kuriose produkcija buvo apskaitoma, naudojama

kredituojant gamybos išlaidų apskaitos sąskaitas. Skirtumus įrašius į gamybos išlaidų sąskaitas, šios sąskaitos užsidaro, likučio nelieka. Tačiau yra išimtis nebaigtai gamybai, pvz.: "Žiemkenčių sėjos išlaidos ateinančių metų derliui", "Rudenio dirvų arimo išlaidos", "Bičių maitinimo išlaidos". Šiuo atveju nebaigtos gamybos vertė nustatoma tiesiogiai pagal atitinkamos analitinės sąskaitos duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful