Primjena PDV-a u BiH

PRIMJENA PDV-a U BiH
pregled sadržaja
   

PDV PDV u BiH Dodana vrijednost? Uprava za indirektno oporezivanje


 

Pravni osnov  Rukovodstvo i organizacija  Ciljevi  Sektor za poreze Porezna osnovica

Kako nastaje porezna obaveza? Obraĉun PDV-a

Raspodjela PDV-a

PDV  Porez na potrošnju Procentualno odreĊen Višefazni porez    Indirektni porez .

17%   Zakon o PDV-u Pravilnik o primjeni PDV-a .PDV u BiH   1. januar 2006.

DODANA VRIJEDNOST? .

000 + 1.040 (PDV) .proizvod proizvod + DODANA VRIJEDNOST PROIZVOĐAĈ DOBAVLJAĈ KUPAC 10.700 (PDV) 12.000 + 2.

izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu  uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu .PDV u BiH PDV se plaća na:  promet dobara i usluga koje poreski obveznik. u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

PDV u BiH  Jedinstveni sistem PDV-a na državnom nivou  Uprava za indirektno oporezivanje Jedinstveni raĉun   Šesta direktiva Evropske unije o PDV-u .

.UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH   2003.izvršeno spajanje bivših carinskih uprava entiteta i Brĉko Distrikta .stvoren pravni osnov za njeno uspostavljanje 2004. . – Uprava poĉela sa radom Godinu i po kasnije UIO je poĉela s registracijom PDV obveznika što je predstavljalo završnu fazu priprema za uvoĊenje PDV-a.osnovan Sektor za poreze  2005. .

PRAVNI OSNOV  Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje   Zakon o postupku indirektnog oporezivanja Zakon o postupku prinudne naplate Zakon o carinskoj politici BiH Zakon o carinskim prekršajima Zakon o carinskoj tarifi BiH Zakon o porezu na dodatu vrijednost Zakon o akcizama Zakon o uplatama na jedinstveni raĉun i raspodjeli prihoda        .

Sarajevo . po službenoj dužnosti) REGIONALNI CENTRI: .Mostar .Banja Luka .Tuzla + 30 CARINSKIH ISPOSTAVA 59 CARINSKIH REFERATA .RUKOVODSTVO I ORGANIZACIJA UPRAVNI ODBOR -6 ĉlanova (3 minstra financija.

CILJEVI   ubrzanje protoka roba i ljudi podizanje nivoa bezbjednosti graĊana  razvijanje suradnje sa drugim domaćim i meĊunarodnim institucijama  bolja razmjena informacija s drugim institucijama i efikasna borba protiv ilegalne trgovine i bilo kojeg oblika carinskih ili poreskih prevara .

izrada operativnih uputstava za rad na terenu. .SEKTOR ZA POREZE  Unutrašnje organizacione jedinice Sektora:     Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Odsjek za reviziju i kontrolu Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika i Odsjek za obradu poreznih prijava ODGOVORNOSTI : priprema zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada. kontrola obraĉuna i naplate PDV-a i akciza. CILJ: stvaranje efikasne službe za porezne obveznike i stalno unaprjeĊenje kvalitete pruženih usluga.

.

osiguranja). troškove povratne ambalaže kao i druge troškove koji se naplaćuju od kupca. prijevoza. osim PDV-a. . troškovi pakovanja. ukljuĉujući subvencije koje su neposredno povezane s cijenom tih dobara Ukljuĉuje i akcize. sporedne troškove (provizije. carinske dažbine.POREZNA OSNOVICA  oporezivi iznos naknade koju obveznik primi ili treba da primi za isporuĉena dobra ili pružene usluge.

KAKO NASTAJE POREZNA OBAVEZA? Obveza za obraĉun PDV-a nastaje kada nastupi jedna od sljedećih aktivnosti: isporuka robe ili pružanje usluga ispostavljanje fakture uplata ili dio uplate nastanak obaveze plaćanja carinskog duga kod uvoza dobara po isteku poreznog perioda za vrijeme kojeg je izvršen promet dobara u neposlovne svrhe ili u kojem su proizvedena dobra korištena za vlastite potrebe proizvoĊaĉa       ispostavljanje fakture i ispravak iznosa .

OBRAĈUN. u mjesecu po isteku poreznog perioda Iznos obaveze za uplatu PDV-a: razlika izmeĊu ukupnog izlaznog i ulaznog PDV-a obraĉunatog u toku poreznog perioda Obrasci PDV prijava se svaki mjesec šalju registriranim PDV obveznicima na adresu poduzeća    . do 10. PRIJAVA I PLAĆANJE PDV-a  Period obraĉuna: 1 (kalendarski) mjesec Obveznici PDV-a su dužni da podnesu prijavu i plate PDV od 01.

– utvrĊena nepravilna raspodjela  PDV-a .RASPODJELA PDV-a    Federacija BiH: 63.07% Republika Srpska: 33.38% Brĉko Distrikt: 3.55% April 2012.

.

.

.

) . Mehmed.co. 2004.ba/ekonomija/aktuelnosti/ 12351-tuzba-pdv-dogovor-rs-fbih (Pristup svim web-stranicama 09.eu/taxation_customs/taxation/vat/ how_vat_works/index_en.   Zakon o PDV-u BiH Pravilnik o primjeni PDV-a u BiH  http://ec.uino.ba/ http://www.ba/porezni-sustav-bih-2. Sarajevo.Izvori i literatura  Jahić.markart. 2012.gov. Finansije i finansijsko pravo. 05.indikator.htm http://www.htm    http://www.europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful