You are on page 1of 3

Ngµy so¹n : 15.09.

2008
TiÕt 14,15 Bµi ca ng¾n ®I trªn b·I c¸t.
( Sa hµnh ®o¶n ca ) – Cao B¸ Qu¸t.
*****************

A. Môc tiªu cÇn ®¹t :


Gióp HS :
1. KiÕn thøc :
- N¾m ®îc trong h/c nhµ NguyÔn tr× trÖ, b¶o thñ, CBQ tuy vÉn ®i thi nhng ®·
tá ra ch¸n ghÐt con ®êng mu cÇu danh lîi tÇm thêng. Bµi th¬ cña «ng biÓu lé
tinh thÇn phª ph¸n ®/v häc thuËt vµ sù b¶o thñ tr× trÖ cña chÕ ®é nhµ
NguyÔn nãi chung, gãp phÇn lÝ gi¶i cho hµnh ®éng khëi nghÜa cña «ng vÒ
sau vµo n¨m 1854.
- HiÓu ®îc mqh gi÷a néi dung nãi trªn víi h×nh thøc bµi th¬ cæ thÓ vÒ nhÞp
®iÖu, h/a...C¸c yÕu tè h×nh thøc nµy cã ®Æc ®iÓm riªng phôc vô cho viÖc
chuyÓn t¶i néi dung.
2. KÜ n¨ng : RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc – hiÓu v¨n b¶n thÓ hµnh
3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc hs cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n.
B.ph¬ng tiÖn :
1. Gi¸o viªn : SGK, SGV, Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 11..
2. HS : So¹n bµi theo c©u hái SGK.
C. Ph¬ng ph¸p : §äc , Gi¶ng b×nh , VÊn ®¸p, trao ®æi nhãm.
D. Lªn líp:
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò :
§äc thuéc lßng VB Bµi ca ngÊt ngëng cña NguyÔn C«ng Trø , gi¶i thÝch tõ
“ngÊt ngëng” trong bµi. C¾t nghÜa néi dung tõ ngÊt ngìng trong bµi th¬.
3. Bµi míi: Thi cö, ®ç ®¹t ra lµm quan lµ môc tiªu lËp th©n cña nam nhi thêi
pk. Vµo gi÷a thÕ kØ 19, xuÊt hiÖn t tëng míi ®èi víi nÒn khoa cö nho häc. Tuy
nhiªn nh÷ng kÎ sÜ cã t tëng canh t©n ®· r¬i vµo bi kÞch kh«ng t×m thÊy lèi
tho¸t. Chóng ta cïng l¾ng nghe vµ chia sÎ víi thi sÜ hä Cao qua khóc ca cã tªn
sa hµnh ®o¶n ca
Ho¹t ®éng cña Gv – Hs Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng1 I T×m hiÓu chung .
HS ®äc phÇn TiÓu dÉn SGK. 1. T¸c gi¶ : ( 1809 – 1855 ), tù Chu ThÇn, hiÖu
Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ con ng- Cóc §êng, MÉn Hiªn
êi, th¬ v¨n CBQ ? - CBQ lµ 1 nhµ th¬ cã tµi n¨ng, viÕt ch÷ ®Ñp,
nh©n c¸ch cøng cái: Mét ®êi chØ biÕt cói l¹y hoa
mai; ®îc ngêi ®¬ng thêi t«n lµ Th¸nh Qu¸t
- ND th¬ v¨n :
+ Phª ph¸n m¹nh mÏ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ,
tr× trÖ.
Gv híng dÉn HS ®äc bµi th¬. + Chøa ®ùng t tëng khai s¸ng cã tÝnh tù ph¸t, p.¸
Cho biÕt bµi th¬ ra ®êi trong h/c nhu cÇu ®æi míi cña XH VN giai ®o¹n gi÷a TK XIX.
nµo ? 2. Bµi th¬.
ThÓ hµnh cã ®Æc ®iÓm g× ? - H/c s.t¸c : Trong nh÷ng lÇn CBQ vµo HuÕ thi Héi,
qua c¸c tØnh miÒn Trung ®Çy c¸t tr¾ng .
- ThÓ th¬ : thÓ hµnh, 1 thÓ th¬ cæ, cã t/c phãng
Nªu bè côc bµi th¬ ? kho¸ng, kh«ng bÞ gß bã vÒ niªm luËt, ®é dµi, vÇn
®iÖu…
Ho¹t ®éng2 II ®äc – hiÓu .
H×nh ¶nh ®êng ®i trªn c¸t ®îc 1. H×nh ¶nh ®êng ®i trªn c¸t
miªu t¶ ntn? Kh«ng gian? Ngêi ®i - Kh«ng gian : LÆp tõ “trêng sa”, §i 1 bíc nh lïi 1 bíc;
? -> B·i c¸t dµi nèi nhau liªn tiÕp, dµi v« tËn.-> h×nh
¶nh thùc(nh÷ng cån c¸t mªnh m«ng cña miÒn
trung)
Y nghÜa biÓu tîng cña h/a con ®- - Ngêi ®i : mÆt trêi lÆn vÉn cßn ®i/ Níc m¾t l· ch·
êng? r¬i -> T©m tr¹ng ch¸n n¶n, nÆng nÒ, mái mÖt.
=> Con ®êng trë thµnh biÓu tîng: con ®êng ®êi
®Çy gian khæ, nhäc nh»n, nã xa x«i, mê mÞt. Muèn
®¹t ®îc ch©n lÝ cña c/®êi ph¶i chÊp nhËn dÊn
th©n vµ chÞu ®ùng thö th¸ch

TiÕt2
2. Suy nghÜ cña ngêi ®i ®êng vÒ con ®êng
Gv : y/c hs ®äc l¹i ®o¹n th¬ vµ danh lîi :
diÔn ý tõng ®o¹n. - Tr¸ch m×nh : Kh«ng häc ®îc «ng tiªn phÐp ngñ,
Hs lµm viÖc theo nhãm Cø trÌo ®Ìo, léi níc m·i.
-> Tù hµnh h¹ th©n x¸c ®Ó theo ®uæi c«ng danh,
bÊt chÊp mäi khã kh¨n, gian khæ.
- Sù c¸m dç cña c¸i b¶ c«ng danh ®/v ngêi ®êi :
+ Xa nay phêng danh lîi
VÉn tÊt t¶ ngoµi ®êng x¸.
-> §êng danh lîi lµ ®êng thi cö ®Ó lµm quan, con
®êng Êy hÕt søc nhäc nh»n nhng råi ai còng dÊn b-
íc, chen chóc trªn con ®êng Êy.
T tëng, th¸i ®é cña CBQ qua 6 + HÔ cã qu¸n rîu ngon th× mäi ngêi ®æ x« ®Õn
c©u th¬ nµy ? Ngêi say nhiÒu, ngêi tØnh th× v« sè.
Hs lµm viÖc ®éc lËp -> Danh lîi còng lµ 1 thø rîu dÔ lµm say ngêi, cã søc
c¸m dç ghª gím, Ýt ai cã b¶n lÜnh tho¸t ra ®îc
-> th¸i ®é bÊt b×nh, ch¸n ghÐt con ®êng khoa cö
mu cÇu danh lîi tÇm thêng, Ýt thiÕt thùc ®èi víi ®Êt
níc. Ngêi ®i ®êng rÊt tØnh, ®øng t¸ch ra khái ®¸m
®«ng ®Ó nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
=> CBQ sèng ë nöa ®Çu TK XIX, khi ®· cã sù t.xóc
gi÷a VH ph¬ng §«ng víi ph¬ng T©y, nh×n l¹i nÒn
VH truyÒn thèng, thi cö lµ con ®êng duy nhÊt cña
Nho sÜ ®Ó lµm quan , ®Ó mu cÇu danh lîi, «ng ®·
cã nh÷ng c¶m nhËn bíc ®Çu vÒ sù cÇn thiÕt ®æi
C©u hái TÝnh sao ®©y ? cã ý míi trong gi¸o dôc.
nghÜa g× ? 3. T×nh c¶nh ngêi ®i ®êng.
-B·i c¸t dµi, b·i c¸t dµi, biÕt tÝnh sao ®©y ?-> TØnh
t¸o, tr¨n trë, «ng ®a ra c©u hái nh ®Ó thóc giôc
b¶n th©n h·y t×m tßi con ®êng kh¸c cho m×nh.
§êng cïng cña ngêi ®i ®îc mt¶ Tuy nhiªn , con ®êng Êy ntn, c©u tr¶ lêi cßn bá ngá
ntn ? - PhÝa B¾c : Nói mu«n trïng
PhÝa Nam : Nói ë sau lng, sãng l¹i tríc mÆt.
-> Ngêi ®i ®· ®Õn bíc ®êng cïng, kh«ng ®i tiÕp
®îc-> bÕ t¾c
Y nghÜa cña c©u hái cuèi bµi - C©u hái cuèi bµi th¬ : Cßn ®øng trªn b·i c¸t lµm
th¬ ? g× ?
Cã ý nghÜa nh 1 lêi nh¾c nhë, thóc giôc , t×m kiÕm
lèi tho¸t, t×m kiÕm 1 con ®êng ®i kh¸c ®Ó tho¸t
khái b·i c¸t dµi.
Ho¹t ®éng3 ->§ã chÝnh lµ sù bÕ t¾c cña nh÷ng trÝ thøc Nho sÜ
mµ CBQ ®· nhËn ra. §©y cã thÓ lµ bíc chuÈn bÞ vÒ
Gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña mÆt t tëng cho hµnh ®éng k/n chèng l¹i nhµ
bµi th¬ ? NguyÔn sau nµy cña CBQ.
Hs lµm viÖc ®éc lËp III. Tæng kÕt :
1. NT :
- NhÞp th¬ ®a d¹ng diÔn t¶ sù gËp ghÒnh, tróc
tr¾c cña nh÷ng bíc ®i trªn c¸t.
- H/¶ b·i c¸t mang gi¸ trÞ NT ®éc ®¸o.
- Th¬ giµu h×nh ¶nh biÓu tîng
2. ND :
-Béc lé sù ch¸n ghÐt cña CBQ ®/v con ®êng danh lîi
tÇm thêng.
- Khao kh¸t sù thay ®æi vÒ sù häc trong h/c nhµ
NguyÔn b¶o thñ, tr× trÖ.

4. Cñng cè : - §äc phÇn Ghi nhí SGK.- ý nghÜa biÓu tîng con ®êng? Danh lîi lµ
g×, th¸i ®é cña CBQ ®/v danh lîi ?
5. HDVN:
- Häc thuéc lßng vµ ph©n tÝch bµi th¬.

Related Interests