Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Socială Anul universitar 2011-2012 Semestrul 2 • Informaţii generale despre

curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: Statistică socială şi analiza datelor Codul: ASR 0121 Numărul de credite: 8 Locul de desfăşurare: Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Programarea în orar a activităţilor: luni, 14-16 • Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Nume, titlul ştiinţific: Pah Iulian, doctor Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon): i_pah@yahoo.com

• Descrierea disciplinei:
Obiective Cursul propune însuşirea noţiunilor elementare de statistică şi familiarizarea studenţilor cu tehnicile statistice clasice de prelucrare şi interpretare a datelor. Prin activitatea de seminar urmează a se consolida cunoştinţele transmise la curs şi a se forma deprinderile necesare pentru prelucrarea şi analiza datelor statistice elementare, în formă neinformatizată şi informatizată. In acest scop, se urmăreşte şi asigurarea unei formări de bază pentru analiza datelor cu pachetul SPSS, prezentarea principalelor proceduri SPSS şi exemplificarea utilizării acestui pachet de programe. Conţinut Materia predată va asigura: a) evidenţierea specificului judecăţilor de tip statistic şi adecvarea acestora la realitatea socială; b) evidenţierea, prin aplicaţiile curente, a locului şi rolul instrumentului statistic în cunoaşterea fenomenelor sociale; c) prezentarea SPSS-ului şi utilizarea lui în analiza statistică descriptivă univariată (generarea distribuţiilor de frecvente, a graficelor şi determinarea indicatorilor statistici de centralitate, dispersie şi ai formei distribuţiilor); d) utilizarea SPSS-ului în analiza statistică inferenţială (estimarea parametrilor unei populaţii statistice, teste de semnificaţie etc); e) folosirea SPSS-ului în analiza de corelaţie şi regresie liniară simplă (estimarea parametrilor regresiei, testarea semnificaţiei lor etc.). Competenţe dobândite Cursul şi seminarul urmăresc: a) înţelegerea principalelor noţiuni statistice; b) cunoaşterea metodelor elementare de prelucrare şi interpretare a datelor de tip statistic; c) dezvoltarea capacităţii de a distinge între calitatea datelor statistice obţinute prin metode exhaustive şi prin cele selective de culegere a datelor; d) dezvoltarea capacităţii de a folosi noţiunile, instrumentele dar şi, mai general, raţionamentul de tip statistic în diferite contexte, fie că e vorba de discursul ştiinţific sau de cel obişnuit; e) dezvoltarea unor calităţi precum precizia şi exactitatea, corectitudinea şi obiectivitatea în aprecierea fenomenelor sociale; f) crearea şi gestionarea corectă a bazelor de date SPSS, utilizarea procedurilor acestui pachet de programe şi interpretarea rezultatelor furnizate de proceduri. Metode utilizate în cazul predării, al seminarului sau al lucrărilor practice Cursul magistral, conversaţia euristică, exemplificarea practică etc. • Bibliografia obligatorie: 1. Agresti, Alan şi Finlay, Barbara (1986), Statistical Methods for the Social Sciences, San Francisco/Londra, Dellen Publishing Company/Collier Macmillan Publishers. 2. Coman, Claudiu şi Medianu, Narcisa (2002), Statistică socială - Aplicaţii SPSS, vol. I şi II, Editura Infomarket, Braşov. 3. Grenon, Gilles şi Viau, Suzane (1999), Méthodes quantitatives en sciences humaines, vol. 1: De l'échantillon vers la population, 2eme édition, Gaëtan Morin Éditeur, Paris.

2. Editura Polirom. populaţie şi eşantion. Ana (2004). 5. cercetări bazate pe eşantion (distribuţia normală. respectiv proporţia unei populaţii.2.2. 8. descompunerea varianţei. Tehnici de eşantionare.4. mediana. Jaba. reprezentativitatea eşantionului.1.1.5.5. Presa Universitară Clujeană. ordinale). Pah Iulian (2011). Elisabeta şi Grama.3.3. Introducere în SPSS.3.1. Determinarea indicatorilor statistici cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (II). Asocierea caracteristicilor calitative (dihotomice. 4. Elaborarea graficelor cu proceduri SPSS: procedura Frequencies (I) Tema III: Indicatori ai caracteristicilor cantitative 3. Determinarea coeficienţilor de asociere ai caracteristicilor calitative cu proceduri SPSS: procedura Crosstabs Tema V: Teoria eşantionării 5. Metode statistice aplicate în şiinţele sociale. 5. istoria şi ramurile disciplinei. Estimarea unei medii şi a unei proporţii din populaţie printr-un interval de încredere.7. 5. 3.3. Iulian (2004).3. Caracteristici nominale (categoriale) şi caracteristici ordinale. Informatica aplicată în ştiinţele sociale.3. indicatori de boltire sau aplatizare) 3.4. 9. Milllea. 5. Cluj-Napoca. 5. respectiv a două proporţii din două populaţii (eşantioane perechi şi eşantioane independente). Vlad şi Filipescu. Iulian (2004). histograma). 5. vol. Distribuţii de frecvenţe.2. bazaţi pe abaterile valorilor: indicele lui Gini. Iaşi. 2. Indicatori ai formei unei distribuţii (indicatori de oblicitate sau asimetrie. Testarea ipotezelor statistice referitoare la media. respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la media sau proporţia dintr-o populaţie cu proceduri SPSS: procedura One Sample T Test. 4. I şi II. Cornel (2003). Indicatori de dispersie (bazaţi pe intervale de variaţie: amplitudinea. Grafice ataşate distribuţiilor de frecvenţe (diagrama cu bare. Cercetări selective. Testarea ipotezelor statistice referitoare la diferenţa a două medii.4. Inferenţe statistice. Iaşi. 5.abaterea standard şi varianţa –.2. abaterea intercuartilă. • Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Reţea de calculatoare. Metodele şi statisticile experimentale. Marina.2.4. Lucian. 5. 5.1. Natura. Pah. Pah. Traian (coord. Rotariu. Coeficienţi de asociere şi intensitatea asocierii. volumul eşantionului). videoproiector etc. Sursele de informaţie ale statisticii sociale.1. 1. coeficientul de variaţie. Determinarea intervalului de încredere.1. Alba Iulia. Estimarea diferenţei a două medii din două populaţii printr-un interval de încredere.5. 4.1. 2.2. 2. • Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Tema I: Obiectul statisticii 1. Cluj-Napoca. Caracteristici cantitative şi calitative (variabile).6. Editura Eikon. Tehnici de analiză a datelor cu SPSS. Estimarea a două proporţii din două populaţii printr-un interval de încredere. 3. Presa Universitară Clujeană. Determinarea intervalului de încredere. Tema II: Caracteristici (variabile) statistice 2. Editura Aeternitas. Individ. eroarea standard.) (1999). Specificul statisticii sociale. 2. respectiv a două proporţii din două populaţii cu proceduri SPSS: procedura Paired-Samples T Test şi procedura Independent-Sample T Test. Cluj-Napoca. poligonul frecvenţelor. Mircea. Rateau. Statistica aplicată în ştiinţele sociale. Rîşteiu. 5. Analiza statistica cu SPSS. 2. 7. Editura Polirom. procedura Descriptives. Indicatori de poziţie (media aritmetică. Editura Polirom. Frecvenţe relative şi frecvenţe cumulate. procedura Explore şi procedura Means Tema IV: Caracteristici calitative 4. respectiv testarea semnificaţiei statistice referitoare la diferenţa a două medii. 6. eroare maximă admisă şi nivel de încredere. categoriale. 5. Patrick (2004).4. 10. Iaşi. abaterea medie de la o valoare dată .6. 2 . Inferenţe statistice. modul sau valoarea modală). diagrama circulară.5.

4. Paris. (1995). Statistique .gestion . Bucureşti. • Detalii organizatorice. Gouri. 3 .sciences médicine.1 Regresie liniară simplă şi corelaţia. 4. Statistics: principles and methods. 4ème éd. Promovarea exemenului final este condiţionată de obţinerea notei 5 la fiecare probă din lucrarea scrisă de semestru. respectiv de laborator nu poate fi reluată decât în anul următor.minim 60% din nota finală. • Modul de evaluare:  Seminar: 2 verificăr pe semestru . P. 3. • Bibliografia opţională: 1.. Coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson.4. K. studentului i se va se va acorda nota 1 (unu). Fox. Economica.  Laborator: 2 verificări pe semestru . Iaşi. Inc. 6. (1994). (2000).économie . 6.5.maxim 20% din nota finală. procedura Regression. MicroCase Corporation. New York.  Lucrarea scrisă de semestru (examen final. şi Wonnacott. Statistica şi sondajul de opinie. Novak. Statistică aplicată în psihologie. invocate mai înainte. 1998. A.. Paris. Ed. Determinarea coeficienţilor de corelaţie şi regresie cu proceduri SPSS: procedura Correrlate. (2004). Andrei. Ronald J.2. coeficientul de corelaţie a rangurilor. Wonnacott. Richard Arnold. Editura universitară. Technip. Les techniques de sondage. Social Statistics. 5. Clocotici. Noţiuni de regresie liniară multiplă Activităţile de seminar vor urmări îndeaproape programa cursului. Ardilly. Activitatea de seminar.maxim 20% din nota finală. efectuându-se rezolvarea de exerciţii şi probleme pentru însuşirea noţiunilor predate şi formarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor statistice în analiza datelor. Lucrările de laborator vor urmări prezentarea pachetului SPSS for Windows şi lucrul efectiv cu procedurile lui. William. V. curs) . 2. Stan. Johnson. Thomas H. 6. În lipsa notei pentru activitatea de seminar sau laborator. gestionarea situaţiilor excepţionale: Consecinţele cazurilor de frauda la exemen: nota 1 (unu).. şi Bhattacharyya. 3rd ed. (1996). Coeficienţii de regresie. 6. Polirom. 6.Tema VI: Corelaţie şi regresie liniară 6. John Wiley and Sons.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful