You are on page 1of 10

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Sunday Matins Hymns By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PORT ELIZABETH PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

24 June 2012
3 r d Sunday After Pentecost 3td Sunday of St Matthew

Nativity of St John the Baptist & Forerunner


Also the Feast of St Panayiotis the New Martyr of Ceasarea - St Barlaam of Khutin St John & St James, the Righteous Youths of Meniugi, Novgorod Seven Martyred Brothers of Georgia: St Orentios, St Pharnacios, St Eros, St Firmos, St Firminos, St Kyrakos & St Longinos St Anthony of Dymsk, Novgorod St Athanasios of Paros

WRITERS@TELKOMSA.NET OR MARGUERITE.PAIZIS@GMAIL.COM

Tone 2
Resurrection Gospel 3 - M a r k 1 6 : 9 - 2 0
The Risen Christ Appears To His Apostles & Disciples Before His Ascension

OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM HTTP://WWW.SCRIBD.COM/USERS/WRITERS4574/DOCUMENT_COLLECTIONS

PUBLISHED - 09 JUNE 2012

Eothinon 3 Katavasias of the Ever Blessed Theotokos


Our Eternal Gratitude to God for the Original Text & Translation by Father Seraphim Dedes the Holy Monastery of St Gregory Palamas - Archdiocese Of America
http://sgpm.goarch.org/ematins

NOT FOR MATERIAL PROFIT

20. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

2. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 19.

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God


of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages.

Psalm 117 /118


TO PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Theos

Amin
Genito, Kyrie, to eleos Sou ef imas,
kathaper ilipisamen epi Se.

Amen May Thy

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Mercy O Lord, be upon us, as we have put our hope in Thee. me Thy Statutes [3]

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta Blessed art Thou, O Lord, teach


Dikeomata Sou. [3]

Theos

Kyrie,

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si. Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou. opsometha Fos.

Lord,

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. me to do Thy Will, for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 2:

Kyrie,

O Lord, to Thee have I fled; teach

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Theos

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For Paratinon Agios Doxa
to Eleos ginoskousi Se. Sou tis

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 3:

Extend

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

VERSE 3:

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Holy

Theos

The

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE 2

Glory to the Father, and to the Amen Holy


us.

Resurrection Apolytikion

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Immortal, have mercy on

Ote

Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. Sotiria to kosmo gegongen. Asomen to Anastanti ek tafou ke arhigo tis Zois imon; kathelon gar to Thanato ton Thanaton, to Nikos edoken imin ke to Mega Eleos.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

katilthes pros ton thanaton, i Zoi i Athanatos, tote ton adin enekrosas ti astrapi tis Theotitos. Ote de ke tous tethneotas ek ton katahthonion anestisas, pase e Dinamis ton Epouranion ekravgazon. Zoodota Hriste, O Theos imon, Doxa Si! Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati ke Prodrome tis Parousias Hristou, axios effimise Se ouk efporoument imis, i potho timontes Se; stirosis gar tekousis, ke patros afonia, lelinte ti endoxo ke septi Sou gennisi, ke Sarkosis Iou tou Theou, Kosmo kirittete.

When

Thou condescended to Death, O Life Immortal, Thou slayed Hades with the lightning flash of Thy Divinity. When also Thou raised up the dead from the subterranean abodes, all the Powers of Heaven cried aloud: O Life-giver, Christ our God, Glory to Thee! Son, and to the Holy Spirit

Resurrection Troparia

Doxa Profita

Glory to the Father, and to the


TONE 4

Simeron

Today Salvation has come into the


world. Let us sing praises to Him Who is Risen from the Grave, and Who is the Author of our Life; for, having destroyed Death by Death, He has granted us the Victory and Great Mercy!

Festal Apolytikion- St John the Baptist

Prophet & Forerunner of the coming of Christ, to praise Thee worthily we find no proper means, we who cherish Thy memory. For the barrenness of the bearer, and lack of speech of the father, were both loosened; in Thy

18. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 3.

birth the Sacred and Glorified, and the Incarnation of the Son of God was proclaimed to the world.

Theotokion
(SUNDAY ONLY)

Iperevlogimeni

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. ages.

Amin To
ap eonos Apokrifon ke Angelis Agnoston Mystirion, dia Sou Theotoke tis epi gis pefanerote. Theos en asighito enosi sarkoumenos. Ke Stavron ekousios iper imon katadexamenos. Di ou Anastisas ton Protoplaston, esosen ek Thanatou tas psihas imon.

Amen
Theotokion

SMALL LITANY

Theotokos, through Thee was revealed to us on earth, the Mystery, which was hidden from Eternity, and which the Angels themselves knew not: that God, uniting Natures without confusion, became Man and accepted crucifixion voluntarily for our Salvation; by virtue of which Resurrecting mankind whom He had first created, He Saved our souls from Death.
TONE 2

iparhis, Theotoke Parthene, dia gar tou ek Sou Sarkothentos O Adis ihmalotiste, O Adam anakeklite, i katara nenekrote, i Eva ileftherote, O Thanatos tethanatote ke imis ezoopiithimen. Dio animnountes Voomen. Evlogitos Hristos O Theos imon, O outos evdokisas, Doxa Si!

Most

Blessed art Thou, O Virgin Theotokos: for through Him Who became Incarnate of Thee, Hades is led captive, Adam is recalled from the dead, the Curse is made void, Eve is set free, Death is slain, and we have been endowed with Life. Wherefore we cry aloud, extolling in song: Blessed art Thou, O Christ our God, in Whose Sight it is thus wellpleasing. Glory to Thee!

The Great Doxology


The Bells Are Rung And All The Lights Are Switched On

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Glory

to Thee Who has shown us the Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Glory We

First Resurrection Kathisma

Imnoumen

efshimon Iosif, apo tou xilou kathelon, to ahranton Sou Soma, sindoni kathara, ilisas ke aromasin, en mnimati keno, kidefsas apetheto; alla trimeros anestis Kyrie, parehon to kosmo to Mega Eleos! Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

The

noble Joseph taking down Thy spotless Body from the Tree, wrapped it in a clean shroud with sweet spices and laid it for burial in a new grave; but on the third day Thou arose, O Lord, granting the world Thy Great Mercy! Son, and to the Holy Spirit

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Kyrie Kyrie

Lord, Lord

Doxa

Glory to the Father, and to the

First Festal Kathisma St John the Baptist


TONE 4

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

Nin

evlastisen imin, tou Zahariou O Vlastos, ke evfreni noitos, tas dianias ton Piston, to tis erimou kallopisma, ke Profiton i Kripis. Othen tou Hristou edihthi Prodromos, ke Martys apsevdis, tis parousias aftou. Pnevmatikis oun asmasi, simfonos to Vaptisti ekvoisomen. Profita Kirix, tis Alithias, Presveve tou Sothine imas.

Unto

us now has the son of Zacharias been born, and he mystically grants Joy to the minds of the Faithful. He is the deserts ornamen, and the Pedestal of Prophets. And thus he became the Forerunner who testies the Truth of the Coming of Christ. So let us cry aloud unto the Baptist, singing in unison Spiritual Songs; O Intercede for our Salvation, O Prophet and Herald of Truth! ages.

Prosdexe Oti

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Receive our Prayer, Thou Who sits For


Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. anamartitous filahthine imas.

Amen Every

day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us


without sin.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the ages of
eonon.

4. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 17.

Evlogitos O

Kyrios O Theos tou Israil, oti epeskepsato ke epiisen litrosin to lao aftou.

Blessed be the Lord God of Israel,


for He has Visited Redeemed His People. and

Amin Panta
iper ennian, panta iperendoxa, ta sa, Theotoke, Mistiria. Ti Agnia esfragismeni ke Parthenia filattomeni, Mitir egnosthis apsevdis, Theon tekousa Alithinon. Afton iketeve, sothine tas psihas imon.

Amen
Theotokion TONE 2

tou Paradoxou Thavmatos! O prokirixas Hristou, pros anthropous tin kenosin, iperano diknite, panton aftou ti foni. Ke ti tekousi lii tin stirosin, dinami Thia ke Zahariou Fonin. O ton megalon Sou, Thamasion Despotsa! Di on Hriste, Soson tous timontas Sou, ton Megan Prodromon.

What

a Paradoxical Miracle! He who announced to all the Kenosis of Christ our Lord by the Masters Voice is shown to be greater than everyone. And he releases Elizabeths barrenness by Divine Power, and Zachariahs voice. Truly magnificent, O Master art Thy Miracles. Therefore, O Christ, Save us who honour Thy Great Baptist and Forerunner.

Beyond

the power of thought, exceedingly glorious are all Thy Mysteries, O Birth-giver of God; sealed in purity and preserved in Virginity, Thou art acknowledged to be, in very Truth, the Mother who brought forth the True God; wherefore entreat Him so that our souls may be Saved.
TONE 2

Second Resurrection Kathisma -

Ke

Si, Pedion, Profitis Ipsistou klithisi. Proporefsi gar enopion Kyriou etimase Odous Aftou. tou Paradoxou Thavmatos! En gennitis gynekon, O Profitis ke Prodromos, iperano diknite, Profiton te iperteros, ke Prousias Hristou Proangelos, O proskirtisas en ti nidii Mitros. O ton megiston Sou, doreon Filanthrope! Di on Hriste, Soson tas psihas imon, os Pantodinamos.

And Thou, O Child, will be called


the Prophet of the Most High for Thou will go before the Lord to prepare His Way.

Ton

lithon tou Mnimatos, sfragisthine mi kolisas, tin petran tis pistos, anastas pareshes pasi, Kyrie Doxa Si! Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Thou

What

a Paradoxical Miracle! He who leapt in the womb as the Prophet and Forerunner is revealed as the one who is greatest among those born of woman, Higher that all the Prophets, and the Herald of the Coming of Christ. Great and Magnificent, O Loving Master, art Thy Gifts! Therefore, O Christ, Save our souls, as Thou alone art the Almighty One. Son, and to the Holy Spirit

Doxa Ton

did not prevent the Tomb stone from being sealed, and Risen, Thou granted to all the Rock of Faith: Lord, Glory to Thee! Son, and to the Holy Spirit

Glory to the Father, and to the The


Choir of Thy Disciples rejoices in harmony with the Myrrhbearing Women; for with them we celebrate a common Feast to the Glory and Honour of Thy Resurrection. Through them, O Lord Who Lovest mankind, grant Thy people Thy Great Mercy!

Mathiton Sou O Horos, sin Miroforis Ginexin, agallete simfonos; kinon gar eortin sin aftis eortazomen, is Doxan ke Timin tis Sis Anastaseos; ke di afton Filanthrope Kyrie, to lao Sou parashou to Mega Eleos!

Doxa

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


TONE (6) PLAGAL 2

Festal Second Kathisma St John Baptist


TONE (8) PLAGAL 4

Festal Idiomela St John the Baptist

Tis

Astir

asteron Prodromos, stirotikis ek nidios, epi gis tiktete simeron, Ioannis O Theopothitos, ke Hristou epifeni tin avgin, anatolin tin ex ipsous, is evthian Poistis diavasin.

Star of stars, the Forerunner, from


a barren womb is born on earth today: John Loved by God. And he manifests the resplendent dawning of Christ, the Orient from on High, for the straight passage of the Faithful. ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Amin

Amen
THE CONGREGATION MUST STAND

Hristou Parousias i aparhi, paradoxos etehthis os Alithos, Ioanni panevfime, ton Profiton to Kefaleon, ke os foni tou Logou, iparhon ekravgazes. Metanoite. Ingiken, Ouranon to Vasilion. Othen etimasas, tin odon tou Kyriou, tis Haritos Prodromos, anedihthis tis perasi, Vaptista ke Apostole. Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian mnimin Sou.

Thou

were born in a truly uncommon manner as the First Fruits of the Appearance of Christ, O John, praised in all the world, and the paramount of Prophets. And as Thou were the Voice of the Logos Thou cried aloud: Repent, for the Kingdom of Heaven has come. Hence Thou prepared the Way of the Master, becoming the Forerunner of Divine Grace to all the world, O Apostle and Baptist, John. Intercede with Christ our God that He grant Forgiveness of offences to those who with longing observe

16. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 5.

Thy Holy Memory.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the ages of
eonon. ages.

Angelos

Amin Panagia
Parthene Mitir Theou, tis psihis mou ta pathi ta halepa, iase deome, ke singnomin parashou mi. ton emon ptesmaton, afronos on epraxa, tin psihin ke to soma, molinas O Athlios. Imi! Ti piiso, en ekini ti ora, inika i Angeli, tin psihin mou horizousin, ek tou Athliou mou somatos? Tote Despina voithia mi genou, ke prostatis thermotatos. Se gar eho elpida, O anaxios doulos Sou.

Amen
Theotokion

Holy Virgin and Mother of Christ our God, I entreat Thee most earnestly now to cure the passions that grieve my soul, and to grant me Forgiveness for the sins and offences that I mindlessly committed, thus polluting my body, wretched as I am! Alas! How I shudder at the thought of that Hour when Angels will separate my soul from my body. What shall become of me? O Lady, hence I pray Thou will come to my aid as Ardent Patron. For I Thine unworthy servant -

men to Here, pro tis Sis Sillipseos Kyrie, ti Keharitomeni ekomisen. Angelos de ton lithon, tou Endoxou Sou Mnimatos, en ti Si Anastsi ekilisen. O men, anti tis lipis, evfrosinis simvola minion. O de, anti Thanatou, Despotin Zoodotin kiritton imin. Dio Voomen Si: Energeta ton apanton, Kyrie, Doxa Si!

An

Angel before Thy Conception, O Lord, brought the Greeting Rejoice! to the One Full of Grace. At Thy Resurrection an Angel rolled the stone from Thy Glorious Tomb; one revealed the Signs of Joy instead of sorrow; the other instead of Death - proclaimed to us a Master and Giver of Life. Therefore we cry aloud to Thee, the Benefactor of all mankind: O Lord, Glory to Thee!

Festal Idiomela St John the Baptist


TONE (8) PLAGAL 4

Enite O

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo.

Praise What

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe. a Paradoxical Miracle! The Holy Forerunner John, as the Herald of God the Word, hastens to come forth today from his elderly mothers womb. And by his birth he renders his fathers tongue, that had been fettered, distinctly eloquent. Truly ineffable, O Master, is Thy Providence! Therefore, O Christ, Save our souls, as Thou alone art Compassionate

Third Festal Kathisma St John the Baptist TONE (8) PLAGAL 4

Agalliastho O Patir, Mitir evfrenou, Exult,


oti Profitin epi gis etekes simeron, ton Theokliton Prodromonex epangelias. I stira vrefos thilazi ton Vaptistin, ke Heri O Zaharias to toketo, legon. Glossa mou lelite ti Si proodo en gi, lihne tou Megalou Fotos. Ontos Thavma Paradoxa!

O Father! Mother, rejoice! For Thou gave birth today on earth to the Prophet whom by God is called Forerunner, even as was Promised. The barren one nurses her newborn babe the Baptist while Zacharias is overjoyed by the birth, and says: My tongue has been loosed by Thy birth, O Lamp of the Great Light! This indeed is a Marvellous Miracle!

tou Paradoxou Thavmatos! Ek giraleas mitros, Theou Logou Proangelos, Ioannis simeron proelthian katepigete. Tin desmevthisan glossan tranotata, dia tou tokou evlalon diknisin. O tis afatou Sou, promithias Despota! Di is Hriste, Soson tas psihas imon, os monos eesplaghnos.

Enite

Doxa Amin To

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory Amen

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion.

Praise Him with tuneful cymbals;


praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Theotokion
prostahthen Mystikos lavon en gnosi, en ti skini tou Iosif spoudi epesti, O Asomatos legon ti Apirogamo. O klinas ti katavasi tous Ouranous, horite analiotos olos en Si. On ke vlepon en mitra Sou. Lavonta doulou morfin, existame kravgazon Si. Here Nimfi animfefte!

When

he perceived what had secretly been ordered, to the abode of Joseph the Incorporeal One urgently reported and said to the Unwedded One: The Lord Who has bowed the Heavens in His descent, in Thee is contained completely and without

tou Paradoxou Thavmatos! En gennitis ginekon, Profiton te iperteros, mitrikis stiroseos, dialii to egklima, O en Dinami Elthon Iliou, Odon Kyriou etimazomenos. O tis afrastou Sou, evsplaghnias Despotata! Di is Hriste, Soson tas psihas imon, os Monos Evsplaghnos.

What

a Paradoxical Miracle! He who is greater than those born of woman, and Prophets all, for his mother now dispels the indictment of barrenness, as in the Spirit and Power of Elias he comes, going before the Lord to prepare His Ways. Truly unutterable, O Master, is Thy Loving-kindness. Therefore, O Christ, Save our souls, as Thou alone art Compassionate.

6. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 15.

Theo.

praise is due, O God.

Enite

Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Praise Him, all His Angels; praise


Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.
TONE 2

RESURRECTION EVLOGITARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

change; and beholding Him in Thy Womb taking the form of a slave astounded I cry out to Thee: Rejoice, O Unwed Bride!

Resurrection Ipakoi

Resurrrection Stihera - Psalm 150


LET ALL THINGS PRAISE THE LORD!

Meta

Tou

piise en aftis Frima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

To

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. that has breath and every creature Glorifies Thee, O Lord, for through Thy Cross Thou destroyed Death to show the Nations Thy Resurrection from the dead, as Thou alone Loves mankind!

Pasa pnoi, ke pasa ktisis, Se Doxazi Everything


Kyrie; oti dia tou Stavrou, ton Thanaton katirgisas, ina dixis tis lais, tin ek nekron Sou Anastasin, os Monos Filanthropos!

to Pathos porevthise en to Mnimati, pros to mirise to soma Sou e Ginekes Hriste O Theos, idon Angelous en to Tafo ke exestisan. Fonis gar ikouon ex afton, oti Anesti O Kyrios, doroumenos to kosmo to Mega Eleos. to Ourano ta ommata ekpempo mou tis kardias, pros Se Sotir, soson me Si Epilampsi
A

After

the Passion, O Christ God, the Women went to the Tomb to Anoint Thy Body, and they beheld Angels in the Sepulchre, and were amazed. For they heard them saying that the Lord has Risen and granted the world Great Mercy.
- TONE 2

Anabathmi of the Resurrection


ANTIFONON

En

ANTIPHON 1

eyes of my heart are raised towards Heaven, to Thee, O Saviour. Save me by Thine Illumination.

The

Enite

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite afton en stereomati tis Dinameos Aftou.

Praise

God in His Saints; praise Him in the firmament of His Power.

Eleison imas tous pteontas Si polla, O


kath ekastin oran, O Hriste mou. Ke dos pro telous tropous tou Metanoin Si.

Ipatosan

Ioudei, pos i stratiote apolesan, tirountes ton Vasilea? Dia ti gar O lithos, ouk efilaxe tin Petran tis Zoiis: i ton tafenta dotosan, i Anastanta proskinitosan, ligontes sin imin: Doxa to plithi ton iktirmon Sou: Sotir imon, Doxa Si!

Let

Enite

the Judeans explain: how did the soldiers lose the King while they were watching? And why did the stone not guard the Rock of Life? Either let them surrender the One Who was buried or worship Him Who has Risen, saying with us: Glory to the abundance of Thy Mercies! O our Saviour, Glory to Thee! Him for His Mighty Acts; praise Him according to the Greatness of His Majesty.

Christ, have Mercy upon us who transgress against Thee in many ways and in every hour. Before our end, give us the means of a Repentance acceptable to Thee. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Doxa Amin. Agio

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Amen The Holy Spirit is sovereign;

afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. lai, ke agalliasthe: Angelos ekathisen, is to lithon tou mnimatos; aftos imas Evingelisato ipon: Hristos Anesti ek nekron, O Sotir tou kosmou, ke eplirose ta simpanta evodias. Herete lai, ke agalliasthe.

Praise

Pnevmati to Vasilevin peli, to Agiazin, to kinin tin ktisin. Theos gar estin Omoousios Patri ke Logo.

He Governs and Sanctifies Creation. For He is God, CoSubstantial with the Father and the Word.

ANTIFONON

Herete

Rejoice

Enite

you Nations and be glad: an Angel sat upon the Tomb stone; he gave us Good Tidings saying: Christ has Risen from the dead and filled the Universe with Sweet Fragrance. Rejoice you Nations and be glad!

I mi oti Kyrios in en B imin, tis ikanos soos filahthine, ek tou ehthrou ama ke anthropoktonou?

ANTIPHON 2

But for the Lord in our midst, who can be kept safe from the enemy that destroys man?

Tis

odousin afton mi parados Soter, ton son doulon. Leontos tropon kat emou kinounte ke gar i ehthri mou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Truly, my enemies roar like lions,


O Saviour. Do not deliver Thy servants unto their teeth.

afton en iho salpingos. Enite afton en psaltirio ke kithara.

Praise Him with the sound of the


trumpet; praise Him with lute and harp.

Doxa Amin.

Glory to the Father, and to the Amen

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

14. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 7.

Agio

Pnevmati Zoarhia ke geras. Panata gar ta ktista, os Theos on dinami, sintiri en patri, di Iou de.

The

Holy Spirit is the Principle of Life and Honour. As God, He does invigorate all creatures and preserves them in the Father through the Son.

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

9th Ode

Apas

ANTIFONON

I pepithotes epi Kyrion eikasin ori to agio, i oudamos salevonte prosvoles tou Beliar.

ANTIPHON

They who put their 3 trust in the Lord are like the Holy Mountain. They are never shaken by the attacks of Belial.

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

Let

En

anomies hiras afton, mi ektinatosan i Thios zontes. Ou gar ea Hristos, ti ravdo ton Kliron Aftou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

They

who live in the Divine Life shall not reach out their hands to evil, for Christ will not deliver His Inheritance to the evil one. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

THE SMALL LITANY & PRAISES TO THE LORD

every mortaL born on earth, carrying his lamp, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!
TONE 2

Third Resurrection Exaposteilarion

Oti

Doxa

Glory to the Father, and to the Amen The Holy Spirit is the Font of all

Amin Agio

Hristos egigerte, mi tis diapistito. Efani ti Maria, gar, epita kathorathi, tis is agron apiousi. Mnistes de palin ofthi, anakeimenis endeka, ous Vaptizin ekpempsas, is Ouranous, othen kataveviken anelifthis, epikiron to kirigma, plithesi ton Simeion

Verily, Christ is Risen!

Pnevmati, propigazi pasa sofia. Enthen haris Apostolis, ke tis athlis katastefonte martires, ke Profite orosi.

Wisdom. To the Apostles comes Grace, to the Martyrs, the crowning in their Struggles, and to the Prophets vision of the future.

Let no one doubt, or be suspicious; for He appeared to Mary, and after that to those who went fishing. Then He appeared to His Eleven Initiates, as they were reclining, whom He sent to Baptise. And He Ascended into Heaven after He had descended, establishing His warning by a multitude of Wonders.
TONE 2

Festal Exaposteilarion St John the Baptist-

To

Prokeimenon

TONE 2

Exegerthiti,

Kyrie O Theos mou, en prostagmati O enetilo, ke sinagogi laon kiklosi Se. [2]

Rise

up for me, O Lord, in the Judgement that Thou hast Commanded. And so shall the congregation of the people come about Thee.[2] God, I have put my trust in Thee: Save me! up for me, O Lord, in the Judgement that Thou hast Commanded. And so shall the congregation of the people come about Thee.

tou Prodromou simeron, haropion Genethlion, to skithropon dialii, tis tou Patros afonias, ke tis tekousis stirosin. Minii de tin mellousan, haran ke agalliasin. Dio ke pasa i Ktisis, afto fedros eortazi.

The

gladdening Nativity today of John the Forerunner dispels the sadness attached to the voicelessness of his Father and to his Mothers childlessness. Moreover it proclaims the Joy and Exultation still to come. Wherefore is all Creation joyfully celebrating it. Prophets proclaimed of old and later the Apostles taught, and Godly-minded Martyrs Confessed distinctly, O Pure One, Thy Son to be the God of all, O Theotokos. And with them we magnify Thee, for through Thee, O Virgin, we were Redeemed from the former Condemnation.

STIHOS

O Theos mou, epi Si ilpisa: Soson me!

Kyrie

VERSE ERSE

O Lord my

Theotokion

Profite

Exegerthiti,

Kyrie O Theos mou, en prostagmati O enetilo, ke sinagogi laon kiklosi Se

Rise

SMALL LITANY
TH E CONG REGA TION M U ST STA ND

Praises to Almighty God

proekirixan, Apostoli edidaxan, ke Maryres Theofronos, ton Son Iion Theotoke, tranos kathomologisan, Theon ton olon panagne. Meth on Se Megalinomen, i dia Sou litrothentes, tis paleas katadikis.

The

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2] Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Let

everything that has breath praise the Lord. [2] Let the Lord be praised ... by everything that has breath

Lauds: The Praises to God

Psalm 148

ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee

8. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 13.

ODI 4

ODE 4

Divine Glory grant Crowns of Glory.

them

The Resurrection Gospel


T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

ODI 5

ODE 5

the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. Akiousomen tou Agiou Evangeliou

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord. Lord have mercy [3] Wisdom! Arise! Let us listen
PR I EST S BL ESSI N G

amazed Exesti ta simpanta epi ti Thia Doxi The whole world wasfor Thou, at Thy Divine Glory: O Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa. Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises. we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers! Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!


WE BO W

PEOPLE PRIEST

to the Holy Gospel.

Peace be with you all.


OU R H EAD TO REC EIV E THE

Ke to pnevmati sou Ek tou kata M A R K O N

ODI 6

ODE 6

AGIOU E V A N G E L I O U to anagnosma...

And with thy spirit PRIEST The Lesson is from


PEOPLE

the Holy Gospel according to S T M A R K

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!


M
AKE

PEOPLE

Glory to Thee!

Let us attend Glory to Thee,

O Lord:

THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL

ODI 7

ODE 7

Ouk

Resurrection Gospel 3:

Mark 16:9 - 20

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

The

The Risen Christ Appears To His Apostles & Disciples Before His Ascension

Anastas

de proi proti Savvatou efani proton Maria ti Magdalini, af is ekvevliki epta demonia.

Now when Jesus Rose early on the


first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons.

ODI 8

Enoumen,

ODE 8

Ekini

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We

porefthisa apingile tis met aftou genomenis, nevthousi ke kleousi. akousantes oti zi etheathi ip aftis, ipistisan. ke

She went and told those who had


been with Him, mourned and wept. as they

Pedas evagis en ti kamino O tokos The


tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

AGNIFICAT

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

Kakini Meta

And when they heard that He was


alive and had been seen by her, they did not believe.

de tafta disin ex afton peripatousin efanerothi en etera morfi, porefomenis is agron.

After

that, He appeared in another form to two of them as they walked and went into the country.

Kakini

apelthontes apingilan tis lipis. Oude ekinis epistefsan.

And they

went and told it to the rest, but they did not believe them either.

Isteron anakimenis aftis tis endeka Later He appeared to the Eleven as


efanerothi, ke onidise tin apistian afton ke sklirokardian, they sat at the table; and He rebuked their unbelief and

12. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 9.

oti tis thesamenis afton egigermenon ouk epistefsan.

hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had Risen.

Ke

ipen aftis Porefthentes is ton kosmon apanta kirixate to evangelion psi ti ktisi. O pistefsas ke Vaptisthis sothisete, o de apistisas katakrithisete. Simia de tis pistefsasi tafta parakolouthisi. En to Onomati Mou demonia ekvalousi. Glosses lalIisousi kenes. Dfis arousi. Kan thanasimon ti piosin, ou mi aftou vlapsi. Epi arrostou hiras epithIisousi, ke kalos exousin.

And He said to them, Go into all


the world and preach the Gospel to every creature. He who believeth and is Baptised will be saved; but he who doth not believe will be condemned. And these Signs will follow those who believeth: In My Name they will cast out demons; they will speak with new tongues; they will take up serpents and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.

Hristos gar monos horan diodefsen adiodefton, asporon. Ton Ioannin stira egennisen. Anef de andros touton ouk eteke. Ton de Iisoun episkiasi Patros ke Pnevmatos Thiou, Parthenos eteken Agni. Alla tou ek Parthenou anedhthi O ek stiras, PROFITIS KIRIX OMOU KE PRODROMOS.

seed. Only Christ traversed the Field that no one else traversed, that was truly Without Seed. John was borne by a barren woman who bore him with the agency of a man, whereas Jesus was borne of a Pure Virgin, by the Overshadowing of the Father and the Divine Spirit. Yet the son of the Barren One revealed himself as the Virgins Sons PROPHET AND HERALD, AND FORERUNNER.
TONE 3

Triodion Kontakion the Prodigal Son -

Tis Patroas Doxis Sou, aposkirtisas Out


afronos, en kakis eskorpisa, on mi paredokas plouton. Othen Si tin tou Asotou fonin kravgazo: Imarton enopion Sou, Pater, iktirmon. Dexe me metanoounta, KE PIISON ME, OS
ENA TON MISTHION SOU.

men oun Kyrios meta to lalise aftis anelifthi is ton Ouranon ke ekathisen ek dexion tou Theou. de exelthontes ekirixan pantahou, tou Kyriou sinergountos ke ton logon veveountos dia ton epaolouthounton Simion.

So then, after the Lord had spoken


to them, He was received up into Heaven, and sat down at the right Hand of God.

of Thy Fatherly Glory I senselessly revolted. I have sinfully squandered all the Riches Thou granted me. Hence to Thee, using the Prodigals words, I cry out: I have sinned before Thee, O Merciful Loving Father! O, receive me in Repentance, I pray, AND TREAT ME AS ONE OF
THY HIRELINGS.

Ekini

And they

went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the Word through the accompanying Signs.

Synaxarion 24 June

Ti

Amin.
RESURRECTION PRAYER, PSALM 50/51 & SALVATION PRAYERS

Amen.
TONE 3

K tou aftou minos, to Genethlion eortazomen tou Timiou ke Endoxou Profitou, Prodromou ke Vaptistou Ioannou. aftou Agiis Prsvies, O Theos, eleison imas.

On the 24

th day of this month we celebrate the Nativity of Venerable and Glorious Prophet, Forerunner and Baptist, St John.

Tes Today Christs Forerunner is born


from her who was barren; and of all the Prophesy he is himself the Fulfilment. On the Head of God the Word Who was by the Prophets heralded he laid his hand at the Jordan River. Thus revealing himself as HIS PROPHET AND HERALD, AND FORERUNNER.
TONE 3

By

Festal Kontakion St John the Baptist -

his Holy Intercessions, O God, have mercy on us.

prin stira simeron, Hristou ton Prodromon tikti, ke aftos to pliroma, pasis tis profitias. Onper gar, proanekirixan i profite, touton di, en Iordani hirothetisas, anedihthi Theou Logou, PROFITIS KIRIX OMOU KE PRODROMOS.

Amin
ODI 1

Amen
TONE 4
ODE 1

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

Anixo to stoma mou ke plirothisete I


Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos TAFTIS TA
THAVMATA.
ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING
HER MIRACLES

Festal Oikos -

ODE 3

Evfimisomen

nin ton tou Kyriou Prodromon, on per to Ieri i Elisavet eteken, ek mitras akarpou, all ouhi asporou.

Let

Tous

us now extol the Lords Forerunner, whom Elizabeth bore to the Priest, from a fruitless womb, but not without

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

O Mother of God, Thou living and


plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy

10. T O N E 2 3 A P 3 M A T T H E W - N A T I V I T Y S T J O H N

THE

BAPTIST 24 JUNE 2012

TONE 2 3 AP 3 MATTHEW - NATIVITY ST JOHN

THE

B A P T I S T 2 4 J U N E 2 0 1 2 11.