Tájékoztató eszközök

1. Tájékoztató eszközök
Egy könyvtárba minden esetben valamilyen információszerzés céljából megyünk. Az ott gyűjtött dokumentumokról, információkról különböző tájékoztató eszközök segítségével szerezhetünk ismereteket. A tájékoztató eszközök két típusát különböztetjük meg: ● direkt eszközök – a keresett dokumentumot vagy információt közvetlenül tudjuk meg belőlük. Pl.: kézikönyvek, adattárak stb.

● indirektek – csak az információ lelőhelyéhez, a tartalmazó dokumentumhoz vezetnek
el: bibliográfiák, hagyományos és számítógépes katalógusok

Bibliográfia
A görög eredetű szó magyar fordítása: könyvészet, könyvtudomány. A könyvtári elméletnek és gyakorlatnak azt az ágát jelöli, amely az irodalmi művek tartalmi feltárásával és annak módszertanával foglalkozik. A különböző írásos és nem írásos (audiovizuális, optikai rögzítéses stb.) művekről bizonyos szempontok szerint készült jegyzékeket is bibliográfiának nevezik. Ezek legfontosabb jellegzetessége, hogy – ellentétben a katalógusokkal – nem egy könyvtár állományát hanem általában a dokumentumokat, azok kisebb-nagyobb csoportjait, lelőhelyüktől függetlenül tárják fel. A bibliográfiák a legalapvetőbb könyvtári segédeszközök. A bibliográfia olyan dokumentumok jegyzéke, amelyek valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa, szerzője is. Ezek a jegyzékek rendezett formában sorolják fel a dokumentumokat. A rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, aminek segítségével az egyes tételek visszakereshetők. Fajtái

● Megjelenés szerint: ○ önálló (külön kötetben jelenik meg) ○ rejtett (valamilyen könyvben vagy folyóiratcikkben jelenik meg: irodalomjegyzék,
szakirodalom cím alatt)

● Tartalom szerint: ○ általános (sokféle témakört ölel fel – Magyar Nemzeti Bibliográfia) ○ szakbibliográfia (egy témakört ölel fel: Sporttörténeti bibliográfia) ○ személyi bibliográfia (egy személy munkásságát dolgozza fel pl. Ady-bibliográfia
– Ady műveinek felsorolását, illetve az Adyról szóló műveket tartalmazza) A feltárás mélysége szerint lehet: ● ○ teljességre törekvő ○ válogatott A megjelenés időszakossága szerint: ● ○ retrospektív (visszatekintő) – a szerkesztés időpontja előtt megjelent műveket közli pl. A magyar irodalom bibliográfiája 1772-1849 ○ kurrens (folyamatosan, rendszeresen megjelenő bibliográfia – pl. Magyar Nemzeti Bibliográfia kéthetenként közli az adott időszakban megjelenő kiadványok adatait)

Retrospektív és kurrens bibliográfiák
Egy bibliográfia lehet összefoglaló, lezárt, azaz retrospektív, vagy rendszeresen, folyamatosan megjelenő, azaz kurrens. ● Retrospektív: visszatekintő pl.: az elmúlt 100 év irodalmát dolgozza fel ● Kurrens: rövid időszak dokumentumait dolgozza fel, rendszeresen – ez akkor jó, ha folyamatos, ha később is folytatódik ○ Periodicitás: milyen gyakorisággal jelenik meg, a folyamatos magában hordozza a periodicitást, mely különböző lehet (2 hét – 1 év).

Magyar Nemzeti Bibliográfia
A mindenkori magyar állam határain belül megjelenő, illetve a határokon túl megjelenő, de magyar vonatkozású kiadványokat regisztrálja. 2003-ig füzetes formátumban, kéthetenként jelent meg, ma már csak elektronikus formátumban (http://mnb.oszk.hu/). Nemcsak a könyveket, hanem a sajtótermékeket, egyéb dokumentumfajtákat is külön csoportokban sorolja fel. Nem tartoznak gyűjtőkörébe a prospektusok, propaganda kiadványok, valamint az általános és középiskolai tankönyvek, felsőoktatási jegyzetek. A könyvek leírását 49 szakcsoportban közli a kiadvány. A dokumentum leírásokat név, cím és ISBN szám egészíti ki.

Bibliográfiai adatok
Bibliográfiák készítésénél az alapelv, hogy annyi adat szükséges, amennyiből az adott dokumentum egyértelműen azonosítható. A kötelezően megadandó adatok dokumentumtípusonként változóak: ● Könyvek esetében: ○ szerző (ha van) ○ cím ○ kiadás helye ○ kiadó neve ○ kiadás éve ○ Pl. ■ Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Bp. Szépirodalmi Kiadó, 2000. ■ Budapest enciklopédia. Bp. Corvina Kiadó, 1980. Folyóiratcikkek esetében: ● ○ a cikk szerzője ○ a cikk címe ○ a folyóirat címe ○ az adott szám megjelenési ideje ○ oldalszám ○ Pl. Grandpierre Attila: Napanatómia = Élet és Tudomány, 2007/12. sz. 362-364. l. Könyvrészlet, tanulmány esetén: ● ○ a tanulmány szerzője ○ a tanulmány címe ○ a könyv szerzője ○ címe ○ kiadási adatok ○ Pl. Kerényi Ferenc: Magyar színháztörténet = Magyar kódex. 4. kötet. Bp. Kossuth Kiadó, 2000. 495-510. l.

● Ma már internetről vett cikket is lehet irodalomjegyzékbe felvenni. Ez esetben maga az
internetcím a bibliográfiai leírás.

Egyéb tájékoztató jegyzékek ● gyarapodásjegyzék (újonnan beszerzett dokumentumok) ● nyomtatott katalógus (tematikus válogatás a könyvtár anyagából) ● válogató jegyzék (kiadók, könyvszakma tájékoztatása az újonnan megjelent
dokumentumokról) ● ajánlás (könyv- videoismertetés) ● referáló folyóirat (egy adott tudományág legújabb eredményeivel kapcsolatos irodalom) ● repertórium (egy vagy több folyóirat cikkeinek tematikus jegyzéke)

Katalógus
A katalógus egy könyvtár állományába tartozó művek adatait tartalmazó rendszer. ● Legrégebbi formája a kézzel, füzetes formában vezetett katalógus. Ide a beszerzés sorrendjében írták be a műveket. Hátrányuk, hogy a keresés szinte lehetetlen volt bennük. ● Ennek a problémának a megoldására hozták létre a cédulakatalógust – egy cédulára kerül egy mű teljes bibliográfiai leírása. A cédulán piros tollal aláhúzzák azt az adatot, amely szerint a cédulát a katalógusba sorolják (ez az adat lehet szerző, cím, Eto-jelzet, tárgyszó). A katalóguscédulán szerepel még a raktári jelzet (szépirodalmi művek esetén a raktári szám, ismeretterjesztő művek esetén az ETO szám is), továbbá az ETO-jelzet. Rendszó: A cédulák rendezése szempontjából a mű legfontosabb adata - ez a szerző – ha van. Ha egy műnek háromnál több szerzője van (vagy a szerző nem megállapítható), akkor a rendszó a mű címe. Utalótétel: előfordul, hogy egy szerző különböző névváltozatokat használ (p, Lőrincz L. László – Leslie Lawrence vagy Kovácsné Bíró Éva – Bíró Éva), vagy többféle változatban használjuk (Aisopos – Ezópusz) – ilyenkor a katalógusban csak az egyik névalakhoz kerülnek a cédulák, s a többi névalakról utalót kell készíteni. Pl. Lawrence, Leslie – lásd. Lőrincz L. László) A cédulakatalógus leggyakoribb fajtái: ● Betűrendes: a cédulákat a szerző vagy a címek betűrendjében tartalmazza ○ Könyvtári betűrend: ■ nem tesz különbséget a rövid és hosszú magánhangzók, valamint a többjegyű betűk között ● Szakkatalógus: a cédulákat a mű témakörét kifejező Eto-jelzet számsorrendjében tartalmazza ● Tárgyszó: a cédulákat a mű témakörét kifejező tárgyszó ábécé rendjében tartalmazza ○ Könnyű kereshetőség téma szerint ○ Sok benne a szubjektív tényező ● Legújabb katalógusforma: számítógépes adatbázis – lehetőséget ad a sokféle szempontú keresésre, a találatok több szempontú szűkítésére, ráadásul nem helyhez kötött, hálózaton keresztül bárhol megtekinthető.

Számítógépes katalógusok
A számítógépes katalógus nem kész betűrendes vagy tematikus katalógusokat tárol, hanem adatok rendezetlen halmazát. Ezek az adatok tartalmazzák az egyes dokumentumok szerzőjét,

címét, kiadóját, kiadás évét, ISBN-ISSN számát, fizikai méreteit, oldalszámát. Ezen adatok egy nagy adatbázisba szerveződve tárolódnak. Ebben az adatbázisban bármelyik adatra kereshetünk, bármelyik adat szerint sorbarendezhetjük a találatainkat. A számítógépes katalógusokat interneten keresztül bárhonnan elérhetővé tehetjük, az egyes katalógusokat eggyé szervezhetjük, így létrehozva például országos hálózatokat. A számítógépes katalógusok sokkal jobban tudnak a felhasználóhoz idomulni, mint hagyományos társaik, használatuk kényelmesebb, gyorsabb. Minden nagyobb gyűjtemény elkészítette számítógépes katalógusát, amely elérhető az intézmény belső hálózatán és leggyakrabban az interneten is. Ilyen katalógusok pl. az Országos Széchényi Könyvtár Amicus adatbázisa, vagy a Somogyi Könyvtár Corvina katalógusa. Elterjedt katalógusok MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) – ez egy ún. közös katalógus, amely nem egy könyvtár gyűjteményét foglalja magába, hanem több nagy könyvtár állományát (OSZK, egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak). Ezért nemcsak egy adott mű adatait találhatjuk meg benne, hanem a mű lelőhelyét is, vagyis annak a könyvtárnak a nevét, ahol az adott mű az állomány részét képezi. – http://www.mokka.hu SZIRÉN Kisebb könyvtárak (pl. iskolai könyvtárak) vásárolták meg ezt a könyvtári programot. Ez egyrészt a kölcsönzések nyilvántartását, az állomány gondozását segíti, másrészt jól használható, több szempontú keresést biztosító számítógépes katalógus is tartalmaz. Tíznél is több szempont szerint kereshetünk benne (szerző, közreműködők, főcím, cím szavai, sorozati cím, tárgyszó, Eto-jelzet, ISBN azonosító, leltári szám, lelőhely stb.) Elkészült a Szirén programot használó könyvtárak közös katalógusa is SZIKLA néven (Szirén Központi Lelőhely Adatbázis), amely a www.sziren.com oldalról indítható el. KISTÉKA: Magyarországon a kis könyvtárak döntő többségében, talán az összesben IBM kompatibilis személyi számítógépek találhatók valamilyen Windows operációs rendszerrel. A KisTéka emiatt Windows operációs rendszerű személyi számítógépekre készült. Telepíthető már meglévő ilyen gépekre és párhuzamosan használható egyéb, például irodai alkalmazásokkal. A könyvtárnak nem kell tehát költeni sem hardverre, sem operációs rendszerre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful