You are on page 1of 114

th gi·n

Sèt cµ chua
Vµo mét buæi tèi trong mét nhµ hµng cã mét anh thanh niªn
ngåi rÊt buån.
Mét chÞ phôc vô bíc tíivµ hái:"Anh cÇn dïng g×?"
Anh ta kh«ng tr¶ lêi mµ chØ nh×n ch»m ch»m vµo ngùc c«
tavµ hái:"Em ¬i, con ®êng mßn nµy dÉn ®Õn ®©u thÕ?"
ChÞ ta tr¶ lêi:"§êng nµy dÉn vµo bÕp anh ¹!"
Chµng trai cêi vµ nãi:"ThÕ th× cho anh níng nhê c¸i l¹p xêng
nhÐ?"
ChÞ ta suy nghÜ mét håi vµ tr¶ lêi:"Nhng bÕp em ®ang bËn
sèt cµ chua anh ¹!"

ChuyÖn cu TÝ
VÒ ®Õn nhµ, cu TÝ cã vÎ phÊn khëi l¾m. TÝ ch¶ chµo ai, sµ
vµo lßng mÑ, hái:
- MÑ ¬i, c¸i c« §oµn ThÞ §iÓm lµ ai thÕ? Xinh h«ng?
MÑ TÝ ®¸p:
- Mµy ®i mµ hái bè mµy Êy. Bè mµy th× c« nµo mµ ch¶ biÕt.

Chim or Trim
Gië giêi ®µn «ng ®i v¾ng hÕt, c¸c c« ë xëng vÏ ®îc tù do måm miÖng
h¬n, ng«n tõ thËt kinh khñng. Mét c« ®ang loay hoay vÏ m·i kh«ng ®-
îc, bÌn nãi:
- Kh«ng biÕt c¸i th»ng chim ( Trim) ®©u råi nhØ ? Kú qu¸i thËt
- Cã mçi con chim mµ còng kh«ng biÕt gi÷, l¹i bay råi h¶. ChÞ em nhao
nhao
C« kia t×m m·i vÉn kh«ng thÊy lÖnh Trim.Råi thËt bÊt ngê c« hÐt lªn:
- §©y con chim m×nh t×m m·i ®©y råi !
BÊt ngê, Tæng gi¸m ®èc bíc vµo. Nghe thÊy c¶, «ng ta bõng nõng s¸t
khÝ:
- Kh«ng hiÓu con chim nµy cã thÓ gióp g× cho c¸c c« ®îc nhØ !!!!

Nh¹c sÜ tuyÖt vêi


( Gióp b¹n vui vÎ sau khi lµm viÖc c¨ng th¼ng )
Trong mét buæi hoµ nh¹c, cã mét nh¹c sü ch¬i ®µn mét d©y,
rÊt ®Æc biÖt. Khi nh¹c sü nµy ch¬i xong b¶n nh¹c, dõng l¹i nh×n
kh¸n gi¶ th× thÊy mäi ngêi ®· ngñ ngay t¹i nghÕ. Duy chØ cã mét
ngêi ®µn «ng tiÕn ®Õn gÇn «ng nh¹c sü, bá mò, cói ®Çu nghiªng
m×nh kÝnh cÈn tha:

1
-- Tha ngµi, ngµi ch¬i ®µn thËt lµ hay tuyÖt vêi, trong cuéc ®êi
"thiÕn lîn" cña t«i, t«i cha bao giê thÊy con lîn nµo kªu hay nh
tiÕng ®µn cña ngµi !!!
-- ¤ng nh¹c sü . . .?

Cha nµo con Êy


Th»ng ch¸u kÓ víi «ng:
-Cø mçi lÇn bè mÑ ch¸u c·i nhau, bè ch¸u l¹i ®em b¸t ®Üa ra ®Ëp
-ThÕ mÑ ch¸u ....
-MÑ ch¸u nãi r»ng "®óng lµ cha nµo con Êy"
-....

Gì rèi t¬ lßng
Mét bµ viÕt th hái b¸o :
" T«i cã ®iÒu bÝ mËt kh«ng muèn nãi víi chµng; sî nãi th×
chµng chª kh«ng cíi, mµ kh«ng nãi, sau nµy chµng biÕt ®îc sÏ li
dþ. Êy lµ t«i cã hµm r¾ng gi¶. VËy ph¶i lµm sao ?"
Tê b¸o tr¶ lêi :
" B¹n ngËm miÖng l¹i !"

Cèi xay níc


Mét «ng diÔn thuyÕt dµi l¹i dai, thao thao bÊt tuyÖt, chØ thØnh
tho¶ng dõng l¹i híp mét híp níc. Mét cô giµ ngåi nghe, ghÐ tai ngêi bªn
c¹nh nãi :
-Tõ nhá tíi giê, lÇn ®Çu tiªn t«i thÊy mét c¸i m¸y xay ch¹y b»ng
.... níc !

May mµ
Hai n«ng d©n tõ quª ra tØnh ®Õn mét qu¸n gi¶i kh¸t nä.Hä
nh×n thÊy 2 tÊm biÓn "fresh milk" vµ "fresh beer".Sau khi
th¶o luËn, hä chän s÷a t¬i.LËp tøc,mét ngêi ®µn bµ tõ sau
rÌm bíc ra mang theo 2 chiÕc cèc.Bµ ta v¹ch ¸o vµ chØ mét
lo¸ng, 2 cèc ®· ®Çy trµn.Hai anh chµng v« cïng kinh ng¹c.
Mét anh võa nh©m nhi cèc s÷a võa lÈm bÈm:
- §Õn giê t«i míi biÕt s÷a t¬i lµ thÕ nµo.
NgÉm nghÜ mét l¸t, anh kia b¶o:
- May mµ håi n·y ta kh«ng gäi bia t¬i !

ChuyÖn ngêi thùc, viÖc thùc 4:

2
Anh b¹n t«i, BS T«n ®øc §ëm võa ®i c«ng t¸c ë Vinh vÒ cã kÓ 1 c©u
chuyÖn kh¸ vui:
Trªn chuyÕn tµu Hµ néi-Vinh h«m ®ã mÆc dï ngåi theo sè ghÕ
ghi trªn vÐ, Êy vËy mµ vÉn cßn kh¸ nhiÒu ngêi ph¶i ®øng. Trong sè
nh÷ng ngêi kh«ng ®îc ngåi ®ã cã mét c« g¸i trÎ vµ rÊt xinh. §Õn ga
Nam ®Þnh, thÊy c« g¸i cã vÎ mÖt mái , BS §ëm thÊy ¸i ng¹i qu¸, liÒn
liÒu m¹ng lÞch sù mêi mét c©u:"T«i tr«ng c« cã vÎ rÊt mái ch©n råi, xin
mêi c« ngåi lªn ®ïi t«i..." Qu¶ ®óng lµ c« g¸i ®· rÊt mái ch©n, nªn c«
liÒn ngåi lªn ®ïi BS §ëm ngay lËp tøc. §îc 5 phót, l¹i thÊy c« ta ®øng
dËy. BS §ëm bÌn hái: "Sao vËy thÕ c«?". C« ta ®¸p: "Ngåi lªn ®ïi anh cã
c¸i g× nã chäc vµo ®Ýt em khã chÞu l¾m...". BS §ëm vç tay vµo tr¸n
råi nãi to: "C¸i tÈu, t«i hót thuèc l¸ b»ng tÈu, ®Ó t«i lÊy nã ra", Nãi råi
BS §ëm thäc tay vµo tói, ý chõng rót tÈu ra khái tói thËt. Nhanh h¬n BS
§ëm, tay ngåi bªn c¹nh bÌn nãi víi c« g¸i: "T«i kh«ng hót thuèc l¸, xin
mêi c« ngåi lªn ®ïi t«i" c« g¸i lìng lù råi còng ngåi lªn ®ïi tay nµy. Mét
tiÕng sau, BS §ëm nghe thÊy tay lÞch sù nµy hái c« g¸i:"C« cã thÊy
®óng lµ t«i kh«ng hót thuèc l¸ kh«ng?" C« g¸i tr¶ lêi: "§óng lµ anh
kh«ng hót thuèc l¸, nhng ch¾c ch¾n lµ anh hót thuèc lµo. Dï sao th×
ngåi trªn c¸i ®iÕu cµy cßn dÔ chÞu h¬n nhiÒu khi ph¶i ngåi trªn c¸i
tÈu. Tiªn s nh÷ng th»ng hót thuèc l¸ b»ng tÈu".

ThÞt ngêi ngon l¾m - Bu«n ngêi


CËu con trai hái mÑ :ThÞt ngêi cã ngon kh«ng h¶ mÑ ?
-ThÞt ngêi tanh l¾m ,kinh l¾m .¡n thÞt ngêi lµ d· man con ¹ -Ngêi mÑ tr¶ lêi
.
CËu con trai ng¬ ng¸c thanh minh :ThÕ t¹i sao s¸ng nay ,khi thÊy mét c«
mÆc v¸y ng¾n ®i qua cöa Bè l¹i chÆc lìi vµ b¶o "Tr«ng ngon thÕ ".

****
Mét h«m cu TÝ hái bè:Bè ¬i ,bu«n b¸n ngêi th× bÞ lµm sao h¶ bè ?
-Bu«n b¸n ngêi lµ vi ph¹m ph¸p luËt ,cã khi bÞ vµo tï .
-ThÕ t¹i sao ngêi ta l¹i b¶o "b¸n anh em xa mua l¸ng giÒng gÇn " ?
-...!!!
*********
Chó nhãc hái mÑ :-MÑ ¬i con g¸i rÎ l¾m h¶ mÑ?.
-Ai b¶o con vËy?
-Con thÊy bè nãi víi mÊy b¸c trong b÷a nhËu lµ mÊt cã tÝ tiÒn mµ cíi
nguyªn c¶ mét con vî, kÌm theo mét m¸y giÆt tù ®éng, m¸y nÊu c¬m röa b¸t
tù ®éng...Ch¼ng hiÓu Õ Èm thÕ nµo mµ ngêi ta b¸n con g¸i l¹i kÌm theo ®å
khuyÕn m·i nhiÒu dz÷ vËy mÑ nhØ?
-...

Mét s¸ng t¸c míi


§µn «ng th× mÆc ®µn «ng
NÕu mµ kh«ng 'gièng' th× t«i kh«ng thÌm

3
Bèn ®ªm say
§ªm thø nhÊt

§ªm thø nhÊt t«i vÒ nhµ muén


Say, say, say... Say thËt lµ say.
Vµ t«i thÊy ngùa ai, ngùa ai buéc ®©y
N¬i ngùa t«i vÉn buéc hµng ngµy?

T«i hái vî t«i. (Vî t«i xinh ®Ñp)


"Nµy bµ ¬i, bµ nãi t«i hay
Ngùa cña ai, cña ai buéc ®©y
N¬i t«i vÉn buéc ngùa hµng ngµy?"

"Nµy «ng ngèc, «ng mï kh«ng ®Êy?


¤ng ®· say, «ng say qu¸ mÊt råi
§ã ch¼ng qua lµ con bß c¸i
Mµ bµ giµ võa míi cho t«i."

Trªn thÕ giíi nµy t«i ®· ®i ®ñ


§· thÊy nhiÒu thø, nhiÒu h¬n c¶ cá
Nhng con bß cã d©y c¬ng vµ hµm thiÕc
Th× qu¶ t×nh t«i cha thÊy bao giê!

§ªm thø 2

§ªm thø 2 t«i vÒ nhµ muén


Say, say, say..Say thËt lµ say
Vµ t«i thÊy mò ai, mò ai treo ®©y
N¬i t«i vÉn treo mò hµng ngµy?

T«i hái vî t«i. (vî t«i xinh ®Ñp)


"Nµy bµ ¬i, bµ nãi t«i hay
Mò cña ai, cña ai treo ®©y
N¬i t«i vÉn treo mò hµng ngµy?"

"Nµy «ng ngèc, «ng mï kh«ng ®Êy?


¤ng ®· say, «ng say qu¸ mÊt råi.
§ã ch¼ng qua lµ c¸i x« x¸ch níc
Mµ bµ giµ võa míi cho t«i".

Trªn thÕ giíi nµy t«i ®· ®i ®ñ


§· thÊy nhiÒu thø, nhiÒu h¬n c¶ cá.
Nhng c¸i x« cã c¶ quai vµ nóm
Th× qu¶ t×nh t«i cha thÊy bao giê...

(Cßn tiÕp)

Th¬ song ng÷

4
T«i còng cã bµi th¬ song ng÷:
I love you råi you cã care?
You don't believe ®Ó ai xoÌ (swear)
I xoÌ I ®¸i (dye) ngoµi market
I ®¸i xong råi you cã ke (care)?
(Bµi nµy nhan ®Ò "G¸i ®Ü tá t×nh t©y")

L¸o toÐt
Yiu can not be a man tonight
Vî yio cø sØ nhôc yiu hoµi
If you will not try lÉn n÷a
Vî yiu råi sÏ leave yiu th«i

Bµi nµy nhan ®Ò: "§øc Th¾ng bÊt lùc"

Cßn chuyÖn kia th×:


I'm of course a man every night
I cßn want mét ¶ vî hai
I see your sister h«m nä
I thÊy c« ta cø thë dµi(!)
ThÕ nµo, g¶ chÞ cho anh chø h¶?

§ôc Th¼ng
C¸i ®ã cßn xÐt, cßn th¬ th×...
If yiu want Êy many times
Yiu can becom a ®Ü trai
DMU will pay nhiÒu l¾m
Cho work cña yiu ®ì phÝ hoµi
ThÕ, ®i ®i...
Bµi nµy cã tªn lµ "§øc Th¾ng lµm ®Ü trai"

Côc tÈy
ë mét xëng thiÕt kÕ nä bçng ré lªn phong trµo chÞ em thÌm mÆc v¸y.
TÊt nhiªn khi mÆc v¸y, chÞ em tr«ng còng xinh ra, t©m tr¹ng tho¶i
m¸i, xÊu còng thµnh ®Ñp vµ ... sè lîng th¹ch thïng trong nhµ còng
nhiÒu h¬n. Nhng cã mét ®iÒu khã hiÓu lµ ®µn «ng trong phßng
nhiÒu khi mÊt tÝch mét c¸ch rÊt l¹ lïng.
Mét h«m QuÝ C« nä ®ang vÏ th× côc tÈy r¬i xuèng ®Êt, c« ta véi
cói xuèng bµn nhÆt th× hìi «i , c« tr«ng thÊy nh÷ng cÆp m¾t thÇn run
rÈy. ThÑn qu¸, c« hái :
- C¸c anh lµm g× thÕ nµy ?
- Còng ®ang t×m côc tÈy nh em th«i.
-------------------------------------------------------

5
Sau 1-2 lÇn nhÆt tÈy, anh em khiÕp tíi møc ph¶i lÊy keo d¸n tÈy vµo
bµn.

ChØ ba lÇn th«i


Trong giê häc "Gi¶i phÉu sinh lý ngêi", mét c« n÷ sinh nä mÊt trËt tù
nhiÒu lÇn, «ng gi¸o ®· nh¨c nhë nhng kh«ng ®îc bÌn tøc giËn qu¸t:
-Nµy em häc sinh kia, t«i sÏ ®uæi em ra khái líp nÕu em kh«ng tr¶ lêi
®îc c©u hái sau ®©y:"Bé ph©n nµo trong c¬ thÓ ngêi lóc bÐ nhÊt vµ
lóc to nhÊt thÓ tÝch gÊp bÈy lÇn".
C« n÷ sinh suy nghÜ råi ®á mÆt Êp óng kh«ng tr¶ lêi...chØ cêi
"khi..khi"
-Sao kh«ng tr¶ lêi ®i cßn cêi g×?
-"khi..khi"
-....
-"khi..khi"
-Th«i dñ råi! Em h·y ra khái líp ngay v× kh«ng thuéc bµi. H·y nghe
®©y:"§ã lµ phæi, khi ta hÝt vµo vµ thë ra thÓ tÝch chªnh nhau gÊp bÈy
lÇn. Cßn c¸i "khi khi" cña c« chØ cã ba lÇn th«i"!!

Hái vÒ nµng B¹ch tuyÕt

T×nh cê ®äc mÈu chuyÖn vui cña NHNN.LINHNH m×nh


chît nghÜ ra mét ®iÒu mµ kh«ng tù gi¶i thÝch ®îc . M×nh
nªu ra ®©y ®Ó c¸c b¹n tr¶ lêi hé. N¨m 19..c¸ch ®©y 2 n¨m.
C¸c nhµ kh¶o cæ ( Ch¾c lµ ngêi ViÖt nam ) khai quËt ®îc
mé cña nµng b¹ch tuyÕt trong tinh tr¹ng x¸c cßn nguyªn vÑn
vµ ®îc c¸c nhµ khoa häc rÊt quan t©m nghiªn cøu. Mét ®iÓm
®¸ng chó ý lµ Nµng vÉn cßn trinh ...

M×nh nghÜ sèng víi 7 chó lïn suèt trong bÊy nhiªu
n¨m mµ vÉn thÕ th× kh«ng hiÓu lµm sao ?

V¨n vÎ
Trong b÷a c¬m gia ®×nh, CËu con trai nßi c©u nµo
còng ®éng tr¹m ®Õn cøt víi ®¸i lµm cho «ng bè khã chÞu
l¾m.
¤ng liÒn qu¸t: ¨n víi nãi thÕ µ «ng ®¸nh cho mµy phät ph©n
ra b©y giê.

ChuyÖn thùc, ngêi thùc 3:

6
ChiÒu tèi ngµy h«m qua t«i vµ b¸c sÜ T«n ®øc §ëm ngåi uèng bia t¹i
qu¸nT¾cTa (§êng L¸ng H¹) ®Õn tËn khuya míi vÒ. S¸ng sím ngµy h«m
nay, vî BS §ëm hít h¶ sang nhµ t«i tr¸ch: "Anh cho nhµ em uèng nhiÒu
qu¸, lóc vÒ nhµ, thÊy anh Êy vµo phßngWC m·i ch¼ng thÊy ra". T«i
ng¹c nhiªn hái: "ThÕ BS §ëm lµm g× trong ®ã?". Vî BS §ëm tr¶ lêi:
"Kh«ng thÊy anh Êy ra, em míi véi ch¹y vµo xem th× thÊy anh Êy ®ang
®øng vÈy lÊy vÈy ®Ó c¸i ®Çu d©y th¾t lng..."

B¸c häc cßn nhÇm lÉn n÷a lµ b¸c sÜ.

Sex
Mét c¬ quan nä ®îc ph©n 3 chØ tiªu ®i häc ë Ên ®é. Khi ph¶i ®iÒn
vµo mÉu FORM, môc SEX, 3 quÝ «ng viÕt nh sau :
- Three times a week
- Sometimes
- Not married
=============================
Cßn c« th ký nä th× thËt thµ h¬n víi c©u tr¶ lêi: Never

Mét gi¸o viªn tiÕng anh, tá ra th«ng hiÓu tiÕng Anh h¬n c¶, «ng ta viÕt
vµo:
When I feel well, I make there times per night.
===========================================
Tin thªm: ë môc Hoµn c¶nh gia ®×nh cã quÝ «ng
viÕt: "Kh«ng thÓ chÞu ®ùng næi".
Mét c« g¸i ®Õn FPT xin viÖc. Khi ®iÒn vµo phiÕu
®iÒu tra, ®Õn môc Family status, c« viÕt: "Cßn hi
väng"

Cã ®©u mµ dÔ thÕ !
Vµo mét ngµy trêi m¸t chµng vµ nµng dÉn nhau ®i ghÕ ®¸ bê hå ngåi t©m
sù.ch¶ng hiÓu sao h«m nay chµng nãi m·i mµ nµng ch¼ng nãi mét lêi nµo.BÝ
qu¸ chµng hái nµng:''em cã thÝch nghe anh kÓ chuyÖn kh«ng?" Cã "- nµng
tr¶ lêi .
õ ,nghe anh kÓ nhÐ!
Mét h«m ë mét khu rõng nä ,thá mÑ vµ hai thá con ®ang ë nhµ chê thá bè
mang ®å ¨n vÒ .®îi m·i ch¼ng thÊy thá chång vÒ ,thá con ®ãi h¾u ¨n cø
®ßi mÑ hoµi.S èt ruét th¬ng con ®ãi thá mÑ ®µnh ph¶i ®i kiÕm måi cho
thá con.V× trong rõng cã sãi nªn tríc khi ®i thá mÑ c¨n dÆn thá con: MÑ ®i
kiÕm måi ,c¸c con ë nhµ ph¶i ngoan ,kh«ng ®îc ch¹y ®i ch¬i ,mÑ ®i kiÕm
måi råi sÏ vÒ ngay.
Thá mÑ rêi tæ ®i kiÕm måi .khi trë vÒ th× ch¼ng thÊy thá con ®©u.Thá mÑ
véi vµng ®i t×m c¸c con ngay lËp tøc.§i ®uîc mét chÆng ®êngthá mÑ gÆp
b¸c nhÝm vµ hái :k×a b¸c nhÝm b¸c ®i ®©u dÊy ,b¸c cã gÆp hai ®øa con
nhµ em ®i qua lèi nµy kh«ng."Cã chø "-b¸c nhÝm tr¶ lêi .thÕ b¸c lµm ¬n chØ
gióp cho em ®êng ®i t×m thá con víi.Cã ®©u mµ dÔ thÐ-B¸c nhÝm tr¶ lêi.
"B¸c lam ¬n chØ giïm em ®i b¸c. "
"§îc th«i nhng b©y giê muèn chØ chÞ ph¶i ®Ó cho t«i h«n mét c¸i míi ®îc "

7
V× nãng lßng t×m con thá mÑ ®µnh ph¶i ®Ó cho b¸c nhÝm h«n m«t c¸i
.song xu«i b¸c nhÝm chØ ®êng cho thá mÑ ®i tiÕp .§i ®îc mét ®o¹n ®êng,
thá mÑ l¹i gÆp b¸c gÊu ,t×nh huèng t¬ng tù laÞ x¶y ra thá mÑ l¹i ®µnh ph¶i
®Ó cho b¸c gÊu h«n mét c¸i
KÓ ®Õn ®©y chµng trai ch¶ng nãi g× thªm mµ cø ngåi im
ThÊy thÕ nµng bÌn hái :"Sao anh kh«ng kÓ tiÕp n÷a ®i ?"
"Cã ®©u mµ dÔ thÕ "-chµng tr¶ lêi
Nµng...!

¡n tr¶, ¨n nem
Sau mét thêi gian dµi anh chång ph¶i ®i c«ng t¸c xa,
h«m nay anh trë vÒ, hai vî chång nä tá ra rÊt ©u yÕm nhau.
Trong khi ®ang mÆn nång, bçng nhiªn chÞ vî trë m×nh kªu
lªn:
- ChÕt råi, chång em vÒ!
Anh chång nghe vËy kh«ng kÞp ®Þnh thÇn liÒn lao th¼ng ra
cöa chuån mÊt.

Su tÇm - ChuyÖn Thñ Thiªm

Thñ ThiÖm ®i bÉy chim cu g¸y tõ sím, ph¶i qua mét con
s«ng. Lóc xuèng ®ß Thñ ThiÖm ®Ó ngay lång chim díi chç
m×nh ngåi. Nhng v× ®Õn sím, mét lóc ngêi ta tranh nhau
xuèng, Thñ ThiÖm bÞ ®Èy ra m·i tËn phÝa mòi ®ß. Chç lóc
n·y bÞ mÊy c« g¸i chiÕm mÊt. Khi ®ß s¾p cËp bÕn, Thñ
ThiÖm ®øng dËy nhá nhÑ:

-C¸c chÞ lµm ¬n dÞch ®Ýt ra mét tÝ ®Ó t«i rót nhê con
cu t«i ra kh«ng nã bÑp mÊt b©y giê.

Kh¸m bÖnh
¤ng b¸c sÜ nãi víi bÖnh nh©n:
-T«i ®· kh¸m rÊt kü råi, chÞ kh«ng sinh në ®îc lµ do di truyªn. ThÕ mÑ chÞ cã
®Î lÇn nµo kh«ng?
Mét kh¶o dÞ cu¶ truyÖn nµy nh sau:
Mét «ng than phiÒn víi b¹n:
- Tí lo qu¸. Bµ x· võa h«m qua ®Î, ®îc th»ng cu tÝ nhng l¹i lµ con so.
- ¤i trêi tëng chuyÖn g×. Ngµy tríc bµ néi t«i ®Î ra bè t«i còng con so...
- ChÕt. ThÕ cã nu«i ®îc kh«ng ?

Kh«ng tªn

8
Cã mét ®«i trai g¸i tèi ®Õn c«ng viªn ch¬i, kh«ng may kh«ng cßn ghÕ ®¸
nµo trèng. Anh chÞ ®µnh gåi b»ng dÐp.
Ngåi tõ 8 giê ®Õn 10 giê kh«ng thÊy nµng nãi g×, chµng cã vÎ bùc m×nh nh-
ng kh«ng nãi ra. §Õn 11 giê, kh«ng cßn chÞu ®ùng ®îc n÷a chµng ®øng
ph¾t dËy nãi:
- Yªu th× nãi mÑ ra ®i l¹i cßn im lÆng m·i, bè mµy còng ngîng bá mÑ, kh«ng
th× gi¶ dÐp bè vÒ.

Trong líp häc


Mét c« gi¸o trÎ, trong lóc cao høng gi¶ng bµi, kh«ng nhÞn ®îc nªn lì ... ®¸nh
mét c¸i. Ngîng qu¸, c« véi vµng di giµy, råi ho khan, råi khÞt mòi ... t¹o ®ñ
©m thanh ®Ó ngôy trang. Chõng n¨m phót sau, ®o¸n bän trÎ ®· ngu«i
ngu«i, c« míi thë phµo gi¶ng tiÕp.
Mét th»ng bÐ con ngåi bµn ®Çu thÊy thÕ míi lÈm bÈm: "§Õch gièng!"

Vòng léi ®êng ngang


§Çu ®êng ngang cã mét vòng léi,
Cã miÕu «ng Cuéi cao vßi väi,
§µn bµ ®Õn ®ã vÐn quÇn lªn
Chç thêi ®Õn h¸ng chç ®Õn gèi.
¤ng cuéi ngåi tr«ng mØm miÖng cêi:
C¸i g× tr«ng tr¾ng nh con cói?
Véi vµng khÐp nÐp ®øng, liÒn tha:
Trãt d¹i hë hang xin «ng x¸ téi!
¤ng r»ng mµy còng ch¼ng téi g×,
Mçi téi lµm «ng cøng con buéi.
Muèn tèt mµy vÒ b¶o lµng mµy
Ra ®©y «ng cho gièng «ng Cuéi
Tõ ®ã lµng Êy sinh ra ngêi
ChØ rÆt lµ nh÷ng phêng nãi dèi.

ChuyÖn c¸ vµng
Cã ®«i vî chång trÎ ngêi Kinh lªn L©m §ång lµm Kinh tÕ míi, sau ®ã gÇn 1
n¨m hä sinh ®îc mét cËu con trai nhng kh«ng ngê ®øa trÎ míi sinh ra l¹i mang
mét c¨n bÖnh qu¸i l¹ : Ngêi nã ®en thui, tãc qu¨n, vµ cã mét mïi h«i kinh
khñng. D©n lµng ai ai còng l¸nh xa nã, ®Æc biÖt lµ ®µn con g¸i vµ cho r»ng
cã tai häa ®Õn lµng vµ ®uæi th»ng bÐ vµo rõng mÆc dï cho bè mÑ nã ®·
khãc hÕt níc m¾t......
Th»ng bÐ sèng vµ lín lªn trong rõng th¼m, mét ngµy nä khi nã kÐo líi lªn th×
thÊy trong líi chØ vÎn vÑn cã mét chó c¸ vµng, nã vít con c¸ lªn vµ bçng thÊy
con c¸ ch¶y níc m¾t.ThÊy vËy nã v« cïng c¶m ®éng vµ th¶ con c¸ xuèng
suèi, bçng dng cã mét luång khãi tr¾ng táa lªn vµ mét vÞ thÇn to lín xuÊt
hiÖn, vÞ thÇn nãi: "Ta lµ chóa tÓ thñy cung, h«m nay ta hãa th©n thµnh c¸
vµng ®Ó ®i d¹o th× bÞ ng¬i b¾t ®îc, ta c¶m kÝch tríc tÊm lßng nh©n hËu
cña ng¬i nªn cho ng¬i 4 ®iÒu íc vËy ng¬i muèn g× th× h·y nãi ®i".
Th»ng bÐ sau mét håi suy nghÜ, nã nãi víi vÞ thÇn r»ng: "Con muèn m×nh
thËt s¹ch sÏ, tr¾ng trÎo,th¬m tho vµ cuèi cïng lµ tÊt c¶ ®µn bµ trªnthÕ gian

9
nµy ®Òu ph¶i yªu thÝch nã vµ cÇn tíi nã". Nghe vËy vÞ thÇn b¶o:"3 ®iÒu trªn
th× ta lµm ®îc cßn ®iÒu thø 4 ta sî mi sÏ khæ suèt ®êi ®Êy, mi h·y suy nghÜ
cho thËt kü!". Th»ng bÐ nhÊt quyÕt víi vÞ thÇn r»ng nã sÏ chÞu ®îc mäi nçi
khæ cùc vµ cÇu mong vÞ thÇn h·y thùc hiÖn 4 ®iÒu íc.VÞ thÇn chÊp nhËn 4
®iÒu íc vµ sau méi tiÕng næ kinh hoµng:Th»ng bÐ biÕn thµnh mét chiÕc
b¨ng vÖ sinh SOFINA.

ChuyÖn lÞch sö
Trong mét giê häc sö, cã nhiÒu gi¸o viªn ®Õn dù gi¶ng, mét c« gi¸o trÎ
®ang gi¶ng vÒ anh hïng Phan §×nh Giãt:
- C¸c em cã biÕt kh«ng, anh Phan §×nh Giãt Êy, tríc khi lÊy th©n m×nh
lÊp lç ch©u mai cho ®ång ®éi tiÕn lªn, ®· ®¸i vµo ®Çu bän giÆc.
Hµnh ®éng nµy chøng tá anh rÊt anh hïng, coi thêng giÆc, anh hïng
theo kiÓu rÊt A' ®«ng.
C¸c gi¸o viªn ®Õn dù gi¶ng rÊt ng¹c nhiªn vµ hái c« gi¸o trÎ lÊy chi tiÕt
lÞch sö nµy tõ tµi liÖu nµo.
- Cßn tµi liÖu nµo n÷a - C« gi¸o trÎ tr¶ lêi - S¸ch gi¸o khoa LÞch sö ViÖt
Nam líp 5.
C« gi¸o chØ cho mäi ngêi xem. Trong s¸ch ghi, anh Phan §×nh Giãt tríc
khi lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®· "DÝ TiÓu liªn vµo ®Çu
giÆc". Nhng ch¼ng may, do in mê, dÊu bÞ mÊt, nªn c« gi¸o trÎ ®· ®äc
thµnh "§i tiÓu liÒn vµo ®Çu giÆc".

C¸i m«ng
Trong giê to¸n, c« gi¸o ®ang vÏ nöa h×nh trßn lªn b¶ng bçng trß A kªu
lªn:" «i c¸i m«ng"
C« gi¸o bùc l¾m liÒn qu¸t " trß A t¹i sao nãi bËy trong líp!" sau ®ã mêi
hiÖu trëng ®Õn ®Ó kû luËt trß A, thÇy hiÖu trëng võa bíc vµo líp nh×n
lªn b¶ng vµ kªu: "«i ®øa nµo vÏ c¸i m«ng lªn b¶ng thÕ nµy mµ kh«ng
xo¸ ®i h¶?"

Hót thuèc n÷a hay kh«ng ®©y ???

Ngêi yªu t«i khi chóng t«i bªn nhau thêng khuyªn t«i
b¶o thuèc, h¹i nhiÒu cho søc khoÎ cña Anh.Nhng giê ®©y mäi
chuyÖn ®· qua, chØ cßn nh trong giÊc m¬. H·y nãi cho t«i
biÕt ®i t«i cã cßn nªn hót thuèc n÷a kh«ng ®©y???? (Mµ bá
®Ó lµm g× c¬ chø nhØ khi t«i ®· mÊt nµng råi)

Tha b¹n!

10
Cã mét sè lËp luËn cña d©n nghiÒn thuèc l¸, xin ®îc
cèng hiÕn:

1. Cã nh÷ng thø cßn h¹i h¬n thuèc l¸ nhiÒu

2. Trong t×nh yªu, ph¶i biÕt chÊp nhËn m¹o hiÓm. Trèn
tr¸nh nguy hiÓm lµ hÌn nh¸t.

3. Theo mét sè chuyªn gia cña FPT ®· thèng kª, cø 100


ngêi chÕt liªn quan ®Õn thuèc l¸ th× cã ®Õn 70 ngêi ®· tõng
bá thuèc l¸.

.... vµ ....

Tãm l¹i lµ ®õng cã d¹i bá thuèc lµm g×. NÕu yªu th×
ph¶i th«ng c¶m cho nhau, kh«ng th«ng c¶m th× th«i bá nhau
qu¸ch. Khi ®· bá råi th× hót nhiÒu thªm cho bâ ghÐt, c¸i ®ã
gäi lµ hót gi¶ b÷a

Vµ Anh cã mét c« b¹n g¸i rÊt lµ ®áng ®¶nh . Mét h«m c« ®i häc buæi
tèi vÒ , xe l¹i bÞ h nªn ph¶i nh¾n Anh ta ®Õn. Anh ®ang ngåi uèng cµ
phª víi bän nµy th× nhËn ®îc tin nh¾n :
" ANH OI , EM DANG O TRUONG "
ThÕ lµ Anh b¹n tøc tèc ch¹y vÒ nhµ c« b¹n g¸i . 15 phót sau Anh ta quay
l¹i vµ lÇm bÇm trong miÖng: " ThÕ mµ cø tëng bë " .
Bän nµy còng kh«ng hiÓu t¹i sao Anh ta l¹i ch¹y vÒ nhµ c« b¹n . §è c¸c
b¹n biÕt t¹i sao anh ta cã hµnh ®éng kú qu¸i nh thÕ ?
===========
"Anh ¬i, em ®ang ë truång(!)"
TuyÖt thËt.
==================
Còng t¬ng tù chuyÖn nh¾n tin kh«ng dÊu, tra nay mÊy chóng t«i ®îc
anh HUNGPNT, phã tæng G§ FPT mêi ®i ¨n tra. Do l¹c nhau, anh Hng
nh¾n cho t«i "ANH HWNG O NHA HANG DA NONG A1 GIANG VO". T«i vµ
mÊy anh em suy luËn tªn nhµ hµng. Ngêi ®o¸n lµ §a N«ng, kÎ cho r»ng
§· Nång, em H»ng l¹i cho r»ng Da Nãng, Liªm l¹i cho r»ng Da Nång. Khi
®Õn n¬i míi tÐ ra ®ã lµ "CAFE §¸ Nãng". c¶ héi «m bông cêi, cuèi cïng
ch¼ng ¨n ®îc g× mÊy, chØ l¹i cho anh Hng, tr¶ tiÒn Ýt ®i ®¸ng kÓ.
*********************
T«i còng gÆp mét chuyÖn còng hay ho nh vËy:
T«i cã ®øa b¹n, mét lÇn nã ®a cho t«i xem m¸y nh¾n tin cña nã, t«i
thÊy còng cho¸ng lu«n:
"ANH VE NHA EM NGAY, EM MUON LAM ROI"
" MAI AN SANG ROI DEO NHAU DI, NHO DAY LUC 6H."

11
C¸c anh cã nh×n thÊy c¸i g× kh«ng ?
Trong giê häc m«n C¬ lý ThuyÕt, mét c« gi¸o trÎ viÕt ch÷ rÊt nhá. C¶
líp nhao nhao hái nhau xem c« viÕt c¸i g×. ThÊy líp ån µo, c« gi¸o
chèng hai tay lªn bµn hái :
-C¸c anh cã nh×n thÊy c¸i g× kh«ng?
-D¹ tha c« kh«ng ¹
C« gi¸o liÒn viÕt l¹i, hái tiÕp:
-C¸c anh ®· thÊy râ cha?
-D¹ tha c« cha ¹
-C¸c anh cã thÓ ®øng lªn nh×n cho râ. ThÕ nµo ®· thÊy cha?
-D¹ tha c« thÊy råi, râ l¾m ¹
ChØ cã bän con g¸i trong líp lµ hiÓu chuyÖn g× ®· x¶y ra, chóng kÝn
®¸o che bít cæ ¸o l¹i

Ngh×n c¸i h«n


Cã hai vî chång míi cíi, chång ph¶i ®i c«ng t¸c xa, høa lµ qua 2 tuÇn sÏ göi
tiÒn vÒ cho vî. M·i kh«ng nhËn ®îc tiÒn , vî véi ®iÖn cho chång :" Göi tiÒn vÒ
ngay, chñ nhµ ®ßi tiÒn thuª nhµ"
Chång ®iÖn tr¶ lêi " HiÖn cha cã tiÒn, vµi ngµy n÷a nhÊt ®Þnh sÏ göi vÒ. Göi
em ngh×n c¸i h«n"
Vµi ngµy sau, chång nhËn ®îc bøc ®iÖn:" Anh yªu hiÖn giê cha cÇn tiÒn,
ngh×n c¸i h«n anh göi, em ®· tr¶ cho chñ nhµ. Chñ nhµ b¶o khái ph¶i tr¶ tiÒn
thuª nhµ"

§· l©u kh«ng dïng


Mét anh chång ®i c«ng t¸c chît vÒ b¾t gÆp mét tªn ®µn «ng mÆc
quÇn ¸o cña m×nh, ch©n
®i giµy cña m×nh, ®ang n»m trªn bông vî m×nh, anh ta næi ®iªn
cÇm dao phay hÐt lín:
"«ng mµ h¹ tay xuèng lµ chóng mµy ph©n t", vî anh ta véi xin dõng tay
®Ó gi¶i tr×nh:
"¤ng ®©y vèn lµ mét ngêi ¨n mµy ®Õn nhµ ta xin ¨n, em cho «ng Êy
¨n, sau ®ã thÊy
trong tñ cßn mét Ýt quÇn ¸o anh ®· l©u kh«ng dïng ®Õn cho «ng Êy
mét bé anh xem cã
®îc kh«ng?", "ThÕ còng ®îc",
"Em l¹i cho «ng Êy mét ®«i giµy díi gËm giêng ®· l©u anh kh«ng dïng
®Õn, anh xem cã ®îc kh«ng?",
"E hÌm, còng ®îc",
"Vµ thÕ lµ «ng Êy ®i ra, ®Õn cöa «ng Êy míi hái, cßn c¸i g× chång bµ
®· l©u ngµy kh«ng dïng n÷a kh«ng? Vµ råi...".
Anh chång im thÝt, dao r¬i khái tay!!!

Trµo phóng míi

12
Hè xÝ hai ng¨n cøt khã ®Çy
Thiªn h¹ bçng dng a ngåi bÖt
Khæ th©n nh÷ng ®øa ®Ýt h¬i gÇy
Råi ra mòi lâ thay mòi tÑt
C¸i con cu ®iÖn nã thay mµy!
§ôc Th¼ng
------------------------------
Nghe tiÕng §øc Th¾ng næi nh cån ë Netnam ®· l©u, kh«ng ngê míi sang
TTVN mét lóc ®· c¹n vèn hay v× DMU ®· cã xu híng bá quª h¬ng ra lÊy chång
thµnh phè (nÕu ®îc) nªn ®©m ra cïng quÉn ®em ph©n gio muèn tr¸t lªn
mÆt tho-ca.
ThËt ®¸ng hæ thÑn thay, tù nghÜ mÊy vÇn th¬ con cãc nµy cã lÏ dµnh cho
ng¬i lµ xøng.
§ôc th¼ng víi l¹i ch¶ ®ôc cong
Th¬ g× cøt ®¸i ch¶y lßng thßng
Ch¾c cã lÏ lµ ®ang hÕt vèn
§em ph©n ra xµi ®ì ch¨ng???
________________________

Nghe tiÕng cËu Chinh còng mét ®Êng anh hµo trªn TTVN, kh«ng ngê míi nghe
ta ®¸nh c¸i "rÆm" con ®· hÕt hån hÕt vÝa. Ch¼ng ph¶i Dmu ®· phÝ c«ng
lµm th¬ cho nh÷ng ®øa ®ín hÌn nh ng¬i sao? ThËt ®¸ng hæ thÑn thay! Hæ
thÑn thay! Ta ®µnh ph¶i cã th¬ r»ng:
Chinh chiÕn chi chi ë chç nµo,
Míi nghe c¸i r¾m ®· ho lao!
XÝ bÖt cßn d¸m lú gan søa,
Chinh nµy thua c¸i cña vî tao!
-------------------------------------
L¹i nghe nãi §øc Th¾ng tuy ra ®êng rÊt thÝch lµm th¬ chßng hoa ghÑo
nguyÖt nhng vÒ nhµ l¹i thêng dóm xã nhòn nh con chi chi tríc mÆt mô vî vèn
lµ thÇn tîng hÕt thêi cña h¾n.
VËy nªn còng l¹i cã th¬ r»ng
§ôc th¼ng víi l¹i ch¶ ®ôc cong
Nghe ra th× cã vÎ thong dong
TÝ tën x«ng ra ®êng t¸n g¸i
Con vî giµ ng¬i sÏ ®ôc m«ng
ThËt ®¸ng th¬ng cho mét kiÕp ngêi, kh«ng cè ®îc th× ®õng cè. Ch¾c ng¬i
còng ph¶i t×m sontt mua mét c¸i cu ®iÖn s¬m th«i.
-------------------------------------
L¹i nghe nãi Chinh kia hay ra chiÒu hiÓu biÕt, thØnh tho¶ng còng a xem hoa
ng¾m nguyÖt, nhng b©y giê míi thÊy c¸i thó cña h¾n ta thùc ra lµ ®i dßm
trém nh÷ng thø cña ®µn «ng ®µn bµ. VËy nªn l¹i ®µnh cã th¬ r»ng:
Chinh t©y víi l¹i c¶ chinh ®«ng
Vç ngùc ta ®©y còng tinh th«ng
TÐ ra khoÐt v¸ch ®i dßm trém
Dßm xong CHINH Êy cã thÌm kh«ng?

NghÜ xÊu vÒ m×nh lµ ®iÒu tèt


Con chim ng kh«ng bao giê nãi lµ nã ®¸ng tr¸ch
Con b¸o v»n kh«ng bao giê biÕt thÕ nµo lµ ®¾n ®o c©n nh¾c
C¸ lìi kiÕm khi tÊn c«ng kh«ng bao giê biÕt xÊu hæ
NÕu r¾n cã tay chóng tyªn bè bµn tay chóng rÊt s¹ch sÏ
Con chã rõng kh«ng hiÓu thÕ nµo lµ ¨n n¨n hèi hËn

13
S tö vµ b¹n chÊy , rËn kh«ng bao giê nao nóng khi tiÕn tíi
TÊt c¶ chóng nã nh thÕ, v× chóng thÊy r»ng m×nh ®óng.
MÆc dï tim c¸ voi nÆng h¬n c¶ tÊn,
Nhng xÐt ë nhiÒu mÆt vÉn lµ nhÑ.
Trªn hµnh tinh thø ba nµy cña hÖ mÆt trêi,gi÷a bao dÊu hiÖu cña thó tÝnh,
Th× mét l¬ng t©m trong s¸ng vÉn lµ sè mét!

Kh¶o dÞ th¬ Bót Tre


Xin göi tíi c¸c b¹n toµn v¨n bµi th¬
Quª h¬ng ®æi míi cña Bót tre s¸ng t¸c n¨m 1960:
Quª h¬ng t«i thËt tuyÖt vêi,
ë díi cã níc, trªn trêi cã m©y.
Xin mêi b¹n h·y vÒ ®©y,
§Ó th¨m quª tí mçi ngµy mét sang:
Con ®ß dÞch ®Ýt sang ngang
Xa xa cã mét c¸i lµng thß ra.
§»ng kia lµ mét vên na,
§»ng nµy th× cã mÊy bµ chæng m«ng,
CÊy lóa cao s¶n ngoµi ®ång,
§Õn mïa thu ho¹ch nhµ n«ng vui cêi,
Quª t«i ®Ñp l¾m b¹n ¬I,
Nhê cã ®æi míi nªn ®êi thªm xu©n.
Con g¸i giê ch¼ng mÆc quÇn,
Mµ mÆc v¸y ng¾n hë ch©n, hë ®ïi!
Ngµy héi míi thËt lµ vui...

ChuyÖn cò vÒ Con rÓ vµ Bè vî
1. Con rÓ vµ bè vî ngåi uèng rîu víi nhau. Bè vî rãt chÐn thø nhÊt cho
con rÓ, anh chµng nãi:
- Bè cø mÆc kÖ con...
§Õn chÐn thø 2:
- ¤ng cø mÆc kÖ t«i...
ChÐn thø 3:
- Mµy cø mÆc mÑ tao !....
2. §ang uèng rîu, chó rÓ bÞ hãc x¬ng gµ. Anh chµng kiÕm cí gi¶i
quyÕt:
- ¤ng ®õng cã mµ kho¸c l¸c, t«i kh«ng lÊy con «ng th× t«i lÊy con
ngêi kha...¸...c...c...

Th vÇn Ët
Mét anh chµng yªu c« g¸i nä, mét h«m «ng bè vî t¬ng lai
bÞ èm anh ta göi qïa cho «ng cô, nhng anh l¹i tá ra rÊt quan
t©m ®Õn søc khoÎ cña «ng cô vµ sî cô quªn anh ta nªn anh
quyÕt ®Þnh lµm mét bµi th¬ göi cïng gãi quµ.
§îc tin bè ®au cËt
Göi biÕu bè chai mËt
Víi tÊm lßng thµnh thËt

14
Xin bè ®õng cã lËt.
Bè vî t¬ng lai sau khi nhËn ®îc th còng göi l¹i chµng rÓ t¬ng
lai mét bµi th¬ nh sau .
§îc anh biÕu chai mËt
Míi biÕt m×nh ®au cËt
Víi tÊm lßng thµnh thËt
Bè mµy ®.. thÌm lËt

Th gi·n
mét ®«i nam n÷ ®ang ngåi t×nh tù trong lïm c©y
chµng trai nãi: em yªu em lµ tÊt c¶ cña ®êi anh, võa lóc ®ã
mét bän cíp x«ng ®Õn mét th»ng to bÐo tr«ng y nh anh
hoµng nam tiÕn dÝ dao vµo cæ chµng trai nãi: muèn sèng h·y
®Ó l¹i nh÷ng g× quÝ gi¸ nhÊtvµ biÕn khái ®©y mau
chµng trai suy nghÜ mét lóc råi nãi: em yªu, em lµ tÊt c¶ vËy
em h·y ë l¹i.

Th»ng côt
Mét th»ng ranh con trong 'Tæ L¸i' mét h«m gÆp n¹n ph¶i bá
l¹i mét c¸nh tay. Th»ng côt nµy buån l¾m suèt ngµy ñ rò,
ch¼ng thiÕt sèng n÷a. Mét h«m, ngåi trong c«ng viªn ®ang
nghÜ c¸ch theo anh Lª C«ng th× nã nghe thÊy mét tiÕng c-
êi s»ng sÆc . Ngo¶nh ®Çu l¹i nã thÊy mét th»ng kh¸c côt c¶ 2
tay ®ang cêi l¨n cêi bß. Th»ng nµy bÌn tiÕn ®Õn hái:
- T«i côt mét tay ch¶ thiÕt sèng lµm chi n÷a. VËy mµ anh côt
c¶ hai tay, anh sung síng c¸i nçi g× ?
Th»ng kia , ®ang cêi ch¶y c¶ níc m¾t liÒn nãi:
- Anh lµm ¬n b¾t giïm con kiÕn trong n¸ch t«i. Bußn cêi qu¸
kh«ng chÞu næi

Em ®Ñp tùa bµi th¬


Mét anh ®a vî ®Õn nhµ b¹n ch¬i. ¤ng b¹n khen:
-Tr«ng em mÆc bé v¸y míi cïng chiÕc « míi thËt hµi hoµ, ®Ñp tùa bµi
th¬
¤ng chång cíp lêi:
-Kh«ng ph¶i mét mµ lµ n¨m bµi th¬, mét truyÖn ng¾n vµ mét th¸ng l-
¬ng ®Êy bè ¹.

Tin v¾n
¤ng B bËt diªn soi xem x¨ng cßn hay hÕt. X¨ng cßn, n¹n
nh©n thä 54 tuæi.

C©u chuyÖn ná thÇn

15
Trong giê häc lÞch sö, th»ng TÝ TÑo ®ang ngñ ngon lµnh bçng thÇy gi¸o
chiÕu tíng:
-TÝ, em cho biÕt ai ®· lÊy chiÕc ná thÇn cña An D¬ng V¬ng ?
TÝ tÑo ng¸i ngñ ®¸p: D¹ tha thÇy, b¹n nµo lÊy chø kh«ng ph¶i em ¹!
ThÇy gi¸o ®em chuyÖn häc hµnh lem nhem cña TÝ tÑo phµn nµn víi thÇy
hiÖu trëng. Nghe song, thÇy «n tån..... chØ ®¹o:
-ThÇy b×nh tÜnh ®i, chuyÖn ®©u cßn cã ®ã.ThÇy coi gi¸ xem mét
chiÕc ná lµ bao nhiªu råi nãi tµi vô hä mua cho c¸i kh¸c !
C©u chuyÖn y nh ®ïa, bay vÒ v¨n phßng Së gi¸o dôc. Mäi ngêi nghe xong
cêi bß..... ra níc m¾t. Duy chØ cã mét ngêi kh«ng cêi, ®ã lµ bµ trëng phßng
tµi vô. Bµ l¹nh lïng ph¸n tõng lêi ch¾c nÞch:
-HiÖu trëng g× mµ dèt qu¸. NÕu t«i lµ gi¸m ®èc Së gi¸o dôc lµ t«i c¾t
chøc ngay t¾p lù. §ông chuyÖn g× còng chi, chi v« nguyªn t¾c, v« kÕ
ho¹ch.......lµm sao thanh quyÕt to¸n.

Giê ®Þa lý.


Trong giê ®Þa lý, thÇy gi¸o gäi Nam lªn b¶ng vµ ®Æt c©u hái:
-Em cho biÕt níc ViÖt Nam ta tiÕp gi¸p víi nh÷ng níc nµo
Nam:
-Tha thÇy! Níc ta phÝa b¾c gi¸p víi Trung Quèc, phÝa t©y gi¸p víi Lµo vµ
Cam Pu Chia, cßn phÝa ®«ng vµ nam th× gi¸p víi...... níc BiÓn ¹ !

Kh«ng ph¶i véi


Cã mét anh B¸c sÜ më phßng m¹ch riªng vµ thuª hai c« y t¸
gióp viÖc. Anh nµy hay nãi bËy nªn c¸c c« tho¶ thuËn víi nhau
khi nµo anh ta chuÈn bÞ nãi bËy lµ c¸c c« ch¹y ra khái phßng.
Mét h«m anh b¸c sÜ ®Õn lµm muén vµ b¾t ®Çu: "C¸c c« cã
biÕt kh«ng, h«m nay t«i võa ®i kh¸m bÖnh cho thuû thñ cña
mét tµu Trung Quèc. MÊy c¸i anh Tµu buån cêi thËt, ngêi
ng¾n, ch©n tay ng¾n cã mçi c¸i ... lµ dµi". Nghe ®Õn ®ã hai
c« nh¸y nhau ch¹y véi ra khái phßng. Ang B¸c sÜ véi gäi víi
theo ;" C¸c c« lµm g× mµ véi thÕ. Tµu bu«n ®ã ngêi ta cßn ë
®©y mét tuÇn n÷a c¬ mµ..."

PhÝa tríc lµ thiªn ®µng


Trªn mét chuyÕn tÇu cã mét c« g¸i ¨n mÆc rÊt moden vµ mét cha cè .
Trêi tèi vµ trªn tÇu kh«ng cã ®iÖn. §ét nhiªn cha cè ®¸nh r¬i quyÓn
kinh th¸nh, «ng cói xuèng nhÆt vµ v« t×nh ®Æt tay lªn ®ïi c« g¸i.
Kh«ng thÊy c« g¸i cã ph¶n øng g×, cha cè tiÕp tôc ®Ó nguyªn.
§ét nhiªn c« g¸i hái:
- Tha cha, khi ®äc kinh th¸nh cha cã nhí trang 143 dßng 15 tõ trªn
xuèng cã lêi r¨n g× cña chóa kh«ng ?
Cha cè to¸t må h«i vµ rôt ngay tay l¹i. ¤ng véi vµng ®øng dËy ®i ra
ngay ®Çu toa , n¬i cã ¸nh ®Ìn, vµ më kinh th¸nh ra vµ ®äc ®îc: " H·y
cè g¾ng lªn con! PhÝa tríc lµ thiªn ®µng ...."
..." §øc MÑ Maria thô thai nhng kh«ng cã téi,

16
CÇu mong con cã téi nhng ®õng thô thai
"...
Amen
Ly dÞ
Cã ngêi ®µn «ng ®em ®¬n ly dÞ ®Õn toµ ¸n xin ®îc ly dÞ
- Quan toµ : T¹i sao «ng l¹i muèn ly dÞ
- Ngêi ®µn «ng : T¹i v× c« ta thÝch hót thuèc ë trªn
giõ¬ng
- Quan toµ : ThÕ th× cã sao ®©u
- Ngêi ®µn «ng : Nhng c« ta cø g¹t tµn thuèc vµo tai t«i
- Quan toµ : ???
***************************************************
Cã mét ngêi ®µn bµ ®Õn toµ ¸n xin ®îc li dÞ. Quan toµ hái:
- T¹i sao ?
-Iem khã nãi l¾m
-Cã lµm sao th× ph¶i nãi ®Ó toµ cßn biÕt chø.
-.....
-§©y ! khã nãi th× viÕt ra còng ®îc
-?
- V× chång t«i nã nh c¸i bót hÕt mùc cña «ng ®©y.!

Sinh viªn t©m lý


Cã mét chµng thanh niªn ®i biÓn. anh ta l¹i thÝch t¾m tiªn,
mét h«m anh ta ra mét khu Ýt ngêi lui tíi .Chµng ta liÒn cëi
hÕt quÇn ¸o ra råi lao xuèng biÓn. sau khi t¾m tho¶ thÝch,
chµng ®Þnh lªn bê mÆc quÇn ¸o th× thÊy gÇn chç ®Ó quÇn
¸o cã mét c« g¸i ngåi ®äc s¸ch. chµng trai ®µnh lÆn xuèng
vµ lÊy ®îc mét c¸i ch¶o, chµng che c¸i ch¶o vµo chç cÇn che
,råi ung dung ®i ®Õn gÇn c« g¸i nhng c« g¸i vÉn c¾m cói
®äc s¸ch sau ®ay lµ mÈu ®èi tho¹i :
Chµng trai :c« lµ ai ? (Trong ®Çu chµng nghÜ r»ng c« g¸i sÏ
ngÈng lªn vµ hiÓu ®îc mäi chuyÖn )
C« g¸i : Em lµ sinh viªn khoa t©m lý ( vÉn kh«ng
ngÈng lªn )
Chµng trai (RÊt bùc m×nh) : C« cã biÕt t«i ®ang
nghÜ g× kh«ng ?
C« g¸i (vÉn kh«ng ngÈng lªn) : Lµm g× em ch¼ng
biÕt ! Anh ®ang nghÜ r»ng c¸i ch¶o cña anh kh«ng bÞ thñng

Tëng

17
Hai sinh viªn trêng Y, võa míi tèt nghiÖp, ®ang h©n hoan ®i ngoµi
®êng. Bçng hai anh thÊy mét cô giµ, võa ®i hai tay võa «m m«ng,
tr«ng rÊt khã chÞu. M¸u nghÒ nghiÖp næi lªn, hai anh tiÕn l¹i hái:
- Tha cô, cã ph¶i cô bÞ bÖnh ®au bông cÊp tÝnh kh«ng ¹? - Mét
anh hái
Cô giµ nh¨n nhã l¾c ®Çu.
- Hay lµ cô bÞ bÖnh trÜ m·n tÝnh? - Anh kia hái tiÕp.
Cô giµ l¾c ®Çu vµ nãi:
- C¸c chó còng lÇm mµ t«i còng lÇm. T«i tëng nã ra h¬i, ai ngê nã
ra b·.

L¹i con ®ùc


Mét bµ danh gi¸ mêi thÇy thuèc thó y ®Õn ch÷a bÖnh cho con
mÌo c¸i cña bµ bÞ èm. B¸c sÜ thó y kh¸m cho con mÌo vµ b¶o bµ
chñ r»ng con mÌo cã thai.
-V« lý - Bµ chñ nãi- Nã kh«ng hÒ gÇn mét con mÌo ®ùc nµo kh¸c.
§óng lóc Êy mét con mÌo to ®i vµo phßng.
- ThÕ con nµy th× sao?-B¸c sÜ hái
- ¤ng ®õng nghÜ bËy- Bµ chñ nãi- §ã lµ anh cña nã.

Nh©n ngµy 20/11


..." HiÖu trëng lµ mét gi¸o viªn
CÊp trªn bæ nhiÖm ®øng lªn hµng ®Çu.
Gi¸o viªn lµ mét ®ång bµo,
V©ng lêi hiÖu trëng, kªu gµo häc sinh.
Häc sinh lµ lò linh tinh,
Võa nghÞch, võa ph¸, võa "binh" c«, thÇy! "....
"binh" ë ®©y cã nghÜa lµ binh chø kh«ng ph¶i lµ binh

Kh«ng biÕt b¬i


ë mét bÖnh viÖn t©m thÇn nä bao gåm nh÷ng bÖnh nh©n nÆng
nhÊt. C¸c b¸c sÜ ë bÖnh viÖn nµy cã mét nguyÖn väng lµ ch÷a
khái cho mét bÖnh nh©n. Sau mét ®ît ch÷a trÞ tÝch cùc, c¸c b¸c
sÜ tËp trung c¸c bÖnh nh©n tríc mét bÓ b¬i kh«ng cã níc ®Ó thö
nghiÖm. B¸c sÜ h« "c¸c anh nh¶y xuèng b¬i ®i" lËp tøc tÊt c¶ anh
em bÖnh nh©n ®Òu hå hëi nh¶y xuèng ,duy nhÊt cã mét bÖnh
nh©n v·n ®øng ë trªn bê. C¸c b¸c sÜ mõng l¾m, xóm vµo hái "T¹i
sao anh kh«ng xuèng b¬i ®i" bÖnh nh©n nä tr¶ lêi "D¹, em kh«ng
biÕt b¬i".

Gia sóc vµ gia cÇm


Cu TÝ häc líp 2, mét h«m ®i häc vÒ khoe Bµ
Bµ ¬i, h«m nay ë líp ch¸u häc bµi Gia sóc&gia cÇm.
Bµ hái TÝ: ThÕ Gia sóc lµ g×, gia cÇm lµ g×
TÝ: Gia sóc lµ con tr©u, con bß, con chã con mÌo, c¸i bµn, c¸i
ghÕ.

18
Bµ:ThÕ cßn gia cÇm
TÝ: gia cÇm lµ con gµ con vÞt,«ng bµ bè mÑ.
Bµ: T¹i sao l¹i nh thÕ?
TÝ: V× c« gi¸o b¶o gia sóc cã 4 ch©n cßn gia cÇm th× cã 2
ch©n!!!

§å ph¶i giã
Trong buæi truyÒn thanh tèi thø 7 hµng tuÇn cho nh÷ng ngêi con ®i
lao ®éng xa tæ quèc cã ®o¹n:
' Tèi nay chóng t«i xin göi tíi c¸c b¹n mét ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt. ¥ !
c¸i nhµ anh nµy ®å ph¶i giã, Bu«ng tay ra !!!!!! ''

§ãi ®Õn møc ...


Héi Mü thuËt quèc tÕ tæ chøc mét cuéc thi vÏ tranh chñ ®Ò "sù nghÌo
®ãi", lät vµo vßng chung kÕt chØ cã ba ho¹ sü cña Nga, Mü vµ ViÖt
Nam. Ho¹ sü Nga vÏ mét bµ l·o giµ nua, gÇy cßm trªn mét c¸nh ®ång
c»n cçi.Ho¹ sü Mü vÏ nh÷ng ®øa trÎ Xomali ®ang trong c¬n ®ãi, tr«ng
thËt khñng khiÕp. Ho¹ sü ViÖt Nam chØ vÏ mét c¸i lç ®Ýt bÞ ch¨ng
m¹ng nhÖn.

Gia ®×nh bao v©y


Mét cÆp trai g¸i vµo mét r¹p h¸t ®«ng chËt vµ ph¸t hiÖn ra
r»ng hä ®µnh chÊp nhËn hai chç kh«ng liÒn nhau. Sau ®ã c« g¸i
n¶y ra ý nghÜ lµ ngêi ®µn «ng ngåi bªn c¹nh cã thÓ sÏ b»ng
lßng ®æi chç cho b¹n trai cña c«
- Xin tha lçi, nhng «ng ®i mét m×nh cã phi kh«ng?- C« g¸i
th× thÇm.
Ngêi ®µn «ng nhá bÐ hiÒn lµnh kh«ng nãi g× hÕt, nªn c«
g¸i buéc phi nh¾c l¹i c©u hái , giäng to hn mét chót. VÉn kh«ng
thÊy tr¶ lêi, c« bÌn cè hái l¹i mét lÇn n÷a.
BÊy giê ngêi ®µn «ng nhá bÐ míi quay ®Çu sang phÝa c«,
c¸u kØnh nãi khÏ:
- Im! C¶ gia ®×nh t«i ®ang ë ®©y.

TiÕn bé cña y häc


Sau khi kh¸m bÖnh xong,mét bµ bÖnh nh©n ®øng tuæi nãi víi «ng b¸c
sÜ"§óng lµ y häc b©y giê tiÕn bé thËt.Håi t«i cßn trÎ , mçi lÇn kh¸m
bÖnh lµ ph¶i cëi bá hÕt quÇn ¸o,cßn b©y giê chØ cÇn thÌ lìi ra lµ ®ñ".

Windy
Trong mét buæi häc tiÕng Anh b»ng A,sau khi chÐp song c¸c tõ míi mét
c« g¸i ngåi nhÈm l¹i c¸c tõ võa chÐp.§Õn tõ "Windy" c« lÈm
nhÈm:"Wind" lµ "giß", "Windy lµ "cã giß".§äc ®i ®äc l¹i vµi lÇn thÊy cã
vÎ l¹,c« quay sang c« bªn c¹nh hái : " T¹i sao l¹i lµ "cã giß" nhØ?Kh«ng
hiÓu "giß" lµ giß g× nhØ?.C« bªn c¹nh x× mét c¸i råi nãi:"Xêi,cã thÕ mµ
cËu kh«ng biÕt µ."Giß" lµ c¸i nµy chø cßn c¸i g× n÷a "(Võa nãi c« võa
vç vç vµo ®ïi m×nh).

19
Th¬ vÞnh phong c¶nh
VÞnh Vòng TÇu
Hai hßn «m lÊy Vòng TÇu
ChØ khoan mét nh¸t lµ dÇu phun ra!

VÞnh Cöa Lß
Kh«ng ®i, kh«ng biÕt Cöa Lß
§i råi míi biÕt... cöa m×nh(*) më ra
Cöa m×nh l¾m kÎ vµo ra
Cña néi, cña ngo¹i ®Òu qua... cöa m×nh.
(*) C¶ng Cöa Lß

VÞnh §å S¬n
Kh«ng ®i, kh«ng biÕt §å S¬n
§i råi mít biÕt.. kh«ng h¬n ®å nhµ!
§å nhµ tuy nã h¬i giµ
Nhng lµ ®å thËt h¬n lµ §å S¬n.

VÞnh Dèc M«ng(*)


Thöa ruéng ba bê c¹nh dèc M«ng
Tõ ngµy anh ®i vÉn bá kh«ng
Em mêi ngêi vÒ gieo gièng l¹
Cß vÒ, cß ®Ëu cã síng kh«ng?
(*) §o¹n Thanh Hãa - Vinh

ChuyÖn vÒ D.
D. tÝnh thËn träng khi tiªu tiÒn. CËu cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm
trong c¶ nh÷ng trêng hîp kh«ng ai ngê tíi.
Cã lÇn cËu ®ang söa m¸i nhµ trªn tÇng 2, trît ch©n, ®©m l¹i r¬i
xuèng ®Êt. Khi r¬i ngang qua cöa sæ bÕp, thÊy mÑ lói hói thæi
c¬m, cËu hÐt:
- H«m nay kh«ng cÇn thæi phÇn con ®©u mÑ ¹.

Th»ng thät
Mét th»ng thät ®i qua ®êng. Bçng mét c¸i « t« ®i vÌo qua, th»ng thät
lïi ph¾t l¹i vµ tr¸nh tho¸t, miÖng lÈm bÈm: " TÝ thät "!

Th»ng thät vµ th»ng mï


Trong qu¸n rîu cã 1 th»ng mï vµ 1 th»ng thät. §ang uèng rîu bçng
th»ng mï cµ khÞa víi th»ng thät:
- MÑ c¸i th»ng kia, mµy soi tao ®Êy µ ?
Th»ng thät còng kh«ng võa, g©n cæ lªn nãi:
- µ th»ng nµy l¸o, bè mµy l¹i cho mét có song phi b©y giê chø !

ChuyÖn t×nh thª th¶m

20
T. yªu mét c« kh¸ xinh, vµ t×nh yªu còng kh¸ mÆn nång.
Ch¼ng hiÓu sao, sau khi cíi c« vî T. tr«ng chõng thÊt väng
l¾m. May thay, mét h«m nä cã c« b¹n g¸i ®Õn thñ thØ thÇm
th× thÕ nµo mµ tõ ®ã vî T. vui vÎ, trÎ kháe h¼n ra. Mçi khi ®i
lµm vÒ T. ®Òu ®îc vî ®Ó phÇn mét qu¶ da chuét râ to, tuy
sÇn sïi vµ cã vÎ h¬i dËp n¸t nhng ngon ®¸o ®Ó. T. c¶m thÊy
h¹nh phóc trµn trÒ. Nhng gÇn ®©y, da chuét h×nh nh kh«ng
cßn ngon n÷a. L¹i thÊy hµng t¸ OK bµy kh¾p phßng, T. ng¹c
nhiªn l¾m, hái vî:
- M×nh ®· cã con ®©u mµ mua OK cho con ch¬i?
- Kh«ng, d¹o nµy n«ng d©n trång da phun nhiÒu thuèc s©u
qu¸, nªn em ph¶i dïng thªm thø nµy.

Héi thi Khoa häc kü thuËt


Trong héi thi §Ønh cao Khoa häc Kü thuËt ThÕ giíi, c¸c cêng
quèc trªn thÕ giíi ®ang ®a ra nh÷ng b»ng chøng ®Ó chøng
tá m×nh cã tr×nh ®é khoa häc cao nhÊt:
* §¹i diÖn cña NhËt ®øng lªn ph¸t biÓu: "Chóng t«i võa míi
hoµn thiÖn mét lo¹i tµu vò trô míi kh«ng ngêi l¸i, dïng ®Ó
th¸m hiÓm sao Ho¶. TÝnh n¨ng t¸c dông cña tµu nµy th×
nhiÒu v« kÓ, nhng næi bËt nhÊt lµ nã cã kh¶ n¨ng bay s¸t bÒ
mÆt Sao ho¶.."
Ban gi¸m kh¶o nhao nhao ph¶n ®èi: "PhÐt, lµm sao cã thÓ
bay s¸t ®îc. BÒ mÆt sao Ho¶ rÊt gå ghÒ.."
§¹i diÖn cña NhËt c¾t lêi: "TÊt nhiªn. Chóng t«i ph¶i cã mét
sai sè kho¶ng 20cm"
* §Õn lît ®¹i diÖn cña Mü: "Chóng t«i còng võa chÕ t¹o ra tµu
ngÇm lo¹i míi, cã thÓ lÆn s©u vµ ®i s¸t lßng biÓn.."
Ban gi¸m kh¶o còng kh«ng tin: "Lµm sao ®i s¸t ®îc? BÒ mÆt
cña ®¸y biÓn còng rÊt låi lâm.."
"Ph¶i, còng nh NhËt b¶n, tµu cña chóng t«i cã sai sè lµ 20cm"
* Bçng ®¹i diÖn ViÖt Nam lªn tiÕng: "NÕu nh vËy, níc t«i võa
ph¸t kiÕn ra ph¬ng ph¸p ®Î b»ng rèn.."
C¶ ban gi¸m kh¶o, ®¹i diÖn NhËt, ®¹i diÖn Mü ®Òu ph¶n
®èi: "Kh«ng thÓ cã chuyÖn Êy ®îc!?!"
§¹i diÖn ViÖt Nam b×nh th¶nh nãi : "DÜ nhiªn, chóng t«i còng
cã tÝnh tíi sai sè lµ 20cm.."

S vµ X
Ch¾c c¸c b¹n ®Òu ®· cã lóc nhÇm lÉn gi÷a sê nÆng (S) vµ sê nhÑ (X),
nhÊt lµ c¸ch ph¸t ©m cña ngêi Hµ Néi kh«ng ph©n biÖt 2 kiÓu "sê"
nµy. Riªng t«i, t«i kh«ng bao giê nhÇm v× tõ khi cßn nhá, t«i ®· ®îc c«
gi¸o d¹y c¸ch ph©n biÖt - rÊt ®Æc biÖt - mµ ®Õn b©y giê t«i vÉn cßn

21
nhí râ vÒ buæi häc ®ã. Xin kÓ l¹i ®Ó c¸c b¹n tham kh¶o tr¸nh nhÇm
lÉn, sê ®óng lóc, ®óng chç, ®õng sê lung tung.
Trong giê ng÷ ph¸p, c« nãi :
- H«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch ph©n biÖt sê nÆng vµ sê nhÑ. §Ó c¸c
em dÔ nhí, c« chØ cho c¸c em nhÐ. C¸c em cã nh×n thÊy ch÷ sê nÆng
(S) nµy kh«ng? C¸c em cã thÊy nã cã c¸i má nh má chim kh«ng? Cßn
®©y lµ ch÷ sê nhÑ (X), tr«ng nã gièng nh c¸nh bím ®óng kh«ng nµo?
B©y giê c¶ líp ®äc theo c« nhÐ. Sê nÆng lµ sê chim, sê nhÑ lµ sê bím.
C¶ líp cïng ®ång thanh ®äc theo c«, sau ®ã, c« b¶o :
- B©y giê c¸c em ®· biÕt thÕ nµo lµ sê nÆng, sê nhÑ råi. Em nµo cã
thÓ lÊy vÝ dô cho c« nµo?
Mét b¹n g¸i ®øng lªn :
- Em tha c«, sê chim lµ sê Sung Síng ¹.
- §óng råi, em giái l¾m, ®Êy lµ sê nÆng. ThÕ ai lÊy vÝ dô cho c« vÒ sê
nhÑ nµo ?
Mét em trai ph¸t biÓu :
- Em tha c«, sê bím lµ sê XÊu Xa ¹.
- ¤i, c¸c em giái qu¸. §óng råi, thÕ b©y giê chóng ta cïng ®äc l¹i cho
thËt thuéc nhÐ.
Vµ thÕ lµ c¶ líp ®ång thanh ®äc :
Sê nÆng lµ sê chim
Sê chim lµ sung síng
Sê nhÑ lµ sê bím
Sê bím lµ xÊu xa.
LiÖu c¸c b¹n ®· ®· biÕt c¸ch ph©n biÖt 2 kiÓu "sê" nµy cha???

ThÇn dîc
Cã mét ®«i trai g¸i nä yªu nhau tha thiÕt, hä s¾p tiÕn tíi h«n
nh©n. Mét h«m nµng nhËn ®îc tin sÐt ®¸nh ngang tai ngêi yªu m×nh
bÞ tai n¹n, ®ang cÊp ë bÖnh viÖn tØnh xa. Nµng liÒn tøc tèc ®Õn ngay
th× ®îc b¸c sÜ cho biÕt: T×nh tr¹ng cña chµng nguy kÞch l¾m råi.
§ång tö d·n, cã lÏ "®i" mÊt. Mäi ngêi lïi ra ngoµi ®Ó hä gÆp nhau.
Chµng ®ang hÊp hèi trªn giêng bÖnh, nµng lao vµo «m gh× lÊy
chµng, h«n lªn m«i vµ th× thÇm gäi tªn. Nh cã mét søc m¹nh thÇn kú,
chµng trai gîng tØnh vµ mÊp m¸y nãi víi ngêi yªu:
- E...mm yªu... quý, cã lÏ anh «ng..kh«ng qua khái ®îc... Anh chØ
tiÕc r»...ng tõ ngµy ®Çu yªu nhau, ®Õn khi anh ph¶i tõ gi· câi ®êi
nµy... cha mét lÇn anh ®îc ng¾m nh×n th©n h×nh cña em.... H·y
gió..p aanh.. ......... ...........!
Mét tho¸ng lìng lù, nµng ®· chÊp thuËn lêi ®Ò nghÞ cuèi cïng
cña ngêi m×nh yªu. Hßa lÉn trong nh÷ng tia n¾ng h¾t qua cöa sæ,
nµng tõ tõ xoay ngêi cëi bá quÇn ¸o trong sù thÑn thïng, m¸ nµng öng
hång, m¸i tãc xu«i nhÑ ch¶i dµi theo th©n h×nh kiÒu diÔn. Chµng ®ê
®Én ng¾m nh×n vµ nh ®îc tiÕp thªm søc lùc, chµng dÇn håi tØnh,
qua khái ®îc gi©y phót hiÓm nghÌo.
Hä liÒn tæ chøc ®¸m cíi ngay sau khi xuÊt viÖn vµ kÓ cho mäi
ngêi nghe tÊt c¶ c©u chuyÖn. Cã hai «ng bµ giµ còng ®îc nghe c©u
chuyÖn ®ã trong ®¸m cíi cña hä. Mét h«m trë giê. ¤ng l·o phÒu phµo
nãi víi bµ l·o:

22
- Bµ nnã ¬i!... H«m nay t«i thÊy khã ë qu¸... bµ nã ¹!
C©u chuyÖn nh mét huyÒn tho¹i cña ®«i trai g¸i nä ®· lµm bµ
l·o bõng tØnh. Bµ th× thµo nùng «ng l·o:
- ¤ng ¬i! ¤ng cè quay mÆt vµo vµo v¸ch ®i, bao giê t«i b¶o «ng
quay ra th× «ng míi ®îc quay ra ®©y nhÐ.
Dï ®ang rÊt mÖt nhng «ng l·o vÉn cè chiÒu bµ vµ quay mÆt vµo
v¸ch.
C¸i yÕm d·i tõ tõ tôt khái th©n h×nh giµ nua cña bµ l·o, c¸i quÇn
n¸i ®en còng chung sè phËn. Xong xu«i, bµ thÏ thät b¶o «ng:
- Xong råi, «ng nã ¬i! «ng h·y quay l¹i ®i!
¤ng l·o tõ tõ quay ra nh×n..... trîn m¾t lªn vµ chÕt th¼ng c¼ng.

Cöa tho¸t hiÓm


Cã mét c« g¸i tÝnh rÊt cÈn thËn. Mét lÇn, khi ë trong kh¸ch s¹n,
viÖc ®Çu tiªn lµ c« ®i t×m cöa tho¸t hiÓm khi cã ch¸y. C« t×m kh¾p
n¬i vµ gâ vµo mét c¸i cöa. Giäng ®µn «ng tõ sau c¸nh cöa väng ra: "Ai
lµm g× ®Êy?"
-Xin lçi, t«i ®ang ®i t×m cöa tho¸t hiÓm?
Ho¸ ra ®©y lµ c¸nh cöa nhµ t¾m v× véi qu¸ nªn c« kh«ng ®Ó ý. C« ®i
®îc mét ®o¹n th× nghe «ng ta hít h¶i gäi víi theo. C« quay l¹i vµ tr«ng
thÊy mét Adam, Adam nµy nãi:
-C« ¬i ch¸y ë ®©u ®Êy?

NhÇm lÉn tai h¹i


Mét b¹n n÷ sinh viªn thêng ®Õn trêng b»ng xe buýt. Mét h«m dËy
muén nªn kh«ng kÞp ¨n s¸ng, chØ véi cÇm ®îc 1 qu¶ chuèi nhÐt vµo
tói quÇn sau råi ch¹y véi ra bÕn xe. Trªn xe rÊt ®«ng ngêi, kh«ng cã
chç ngåi nªn c« ph¶i ®a mét tay ra ®»ng sau ®Ó gi÷ qu¶ chuèi v× sî
khi chen lÊn sÏ bÑp mÊt. §øng ngay ®»ng sau c« lµ mét anh thanh niªn.
Xe buýt ®i qua 2 bÕn ®ç, s¾p tíi bªn thø 3 th× anh thanh niªn hái c« :
- Xin lçi, em xuèng bÕn nµo?
C« nghÜ, ch¾c th»ng cha nµy l¹i muèn l©n la lµm quen ®©y, c« bÌn
®¸p :
- T«i xuèng bªn cuèi cïng!
- Xin lçi em nhng t«i ph¶i xuèng bÕn nµy.
- Anh cø viÖc xuèng, liªn quan g× ®Õn t«i.
- Nhng xin em tha cho th× t«i míi xuèng ®îc.
C« tho¸ng ng¹c nhiªn, quay l¹i vµ bçng ®á mÆt ngîng ngïng. Th× ra ...
===========================================
=======
c« g¸i '' nhÇm chuèi'' vÒthÑn c¶ mét tuÇn . c« quyÕt t©m t×m c¸ch
ph¶i ''h¹ gôc'' mét ''man'' nµo ®ã ®Ó gì hoµ 1-1.
mét h«m trêi rÊt ®Ñp,c« mÆc v¸y ng¾n,¸o hë cæ, mét chót níc hoa
lµm c« tr«ng hÊp dÉn h¼n lªn. rót kinh nghiÖm lÇn nµy c« kh«ng ®i xe
bus .c« vÉy xe xÝch l« nh¶y lªn.
chµng xÝch l« trÎ trai lóc ®Çu c¾m cói ®¹p,sau kh«ng thÓ cìng l¹i ®îc
mïi níc hoa quyÕn rò, l¹i thªm c¸i cæ tr¾ng ngÇn,c¸i cæ ¸o khoÐt qu¸
tay lµm lé bé ngùc thanh xu©n hÊp dÉn lµm sao ,chµng c¶m thÇy tim
®Ëp m¹nh, m¸u trong ngêi rõng rùc c¶ lªn, ®Ðn nçi xe lao vun vót qua

23
c¶ ng· t khi ®ang ®Ìn ®á .c¶nh s¸t gi÷ xe cËu l¹i hái:'' xe kh«ng phanh
µ'' .cËu nh¨n nhã tr¶ lêi :'' d¹ tha em phanh ngay tõ khi thÊy ®Ìn ®á ¹
,nhng khèn nçi..........em kÐo nhÇm phanh ¹''
c« g¸i ngåi trªn xe ngo¶nh ®Çu l¹i, mét tho¸ng ®á mÆt lªn,xong rÊt
hû h¶ v× m×nh ®· lµm ®îc cho mét ''man'' xÝch l« kÐo nhÇm ''cÇn''
phanh gì hoµ 1-1.
=====================================
=
C« g¸i nä lµ mét ngêi rÊt hay ch¹y theo mèt thêi trang. Khi cã mèt ¸o
më cóc sau lµ c« may liÒn. Mét lÇn ®i ch¬i vµo chñ nhËt, xe bus ®«ng
ngêi, c« c¶m thÊy nãng nùc qu¸. Mét ý nghÜ bÊt chît n¶y ra : Cã lÏ ta
nªn cëi bít mét vµi cóc ¸o ë ®»ng sau cho m¸t. NghÜ sao lµm vËy, c«
®a tay ra sau ¸o më khuy thø nhÊt nhng vÉn ch¼ng thÊy m¸t h¬n. C«
liÒn më thªm khuy thø hai vµ thø ba... Bçng c« nghe tiÕng cña mét anh
chµng ®øng ngay sau lng c«" Tha c«, t«i kh«ng d¸m ®©u". Ngo¶nh l¹i
®»ng sau c« míi ngí ngêi ra. ho¸ ra c« më nh©m khuy....cña anh. HÌn
g× mµ c« ch¼ng c¶m thÊy m¸t h¬n chót nµo.

TruyÖn cêi
Cã hai anh b¹n rÊt th©n nhau,hä thêng xuyªn gÆp gì,th¨m hái søc khoÎ
cña nhau.B½ng ®i mét thêi gian do c«ng viÖc qu¸ bËn nªn hä kh«ng
gÆp nhau.Mét h«m ,t×nh cê hä gÆp nhau ngoµi phè, tay b¾t mÆt
mõng,bçng mét anh kªu lªn "ña sao d¹o nay cËu bÐo ra nhanh qu¸ vËy
".Ngêi kia ngao ng¸n tr¶ lêi "¤i dao ,còng t¹i c¸i c¬ chÕ thÞ trêng chÕt
tiÖt nµy Êy mµ, ch¼ng lµ bµ x· nhµ tí lµm ë cöa hµng b¸n thùc phÈm,
®Õn cuèi th¸ng thùc phÊm th× kh«ng b¸n ®îc,kh«ng cã l¬ng tr¶ cho
c«ng nh©n nªn ban l·nh ®¹o ph¶i lÊy c¶ thùc phÈm chia cho c«ng
nh©n ®Ó bï tiÒn l¬ng ,bá th× phÝ nªn tí kh¶i cè mµ ¨n cho hÕt nªn míi
bÐo ra nhanh thÕ nµy ®©y.Ch¸n l¾m cËu ¬i !".Nãi xong anh nµy l¹i
kªu lªn thÊt thanh: "¤i sao d¹o nµy cËu gÇy thÕ nµy, võa th¸ng tríc cËu
cßn bÐo h¬n tí nhiÒu mµ ?".Anh b¹n kia tr¶ lêi:" Th× còng t¹i c¸i c¬
chÕ thÞ trêng chÕt tiÖt nµy Êy mµ .Ch¶ lµ bµ x· nhµ tí th× lµm ë xëng
s¶n xuÊt bao cao su.D¹o nµy ®ãi kÐm, d©n hä cã dïng míi ®©u, v×
thÕ cho nªn cuèi th¸ng kh«ng cã l¬ng ,ban gi¸m ®èc còng ph¶i tr¶ l-
¬ng cho c«ng nh©n b»ng 'Bao cao su' cËu ¹.¤i trao «i. bá th× phÝ cho
nªn tí ph¶i cè mµ dïng cho b»ng hÕt cho nªn míi ....thÕ nµy ®©y !".

NhÇm
"§Çu tiªn ph¶i lét trÇn nã ra th× míi dÔ ch¬i, thÕ, ®îc råi"
" Nµo, b©y giê th× lËt sÊp xuèng, h¬i dÞch sang ph¶i mét
chót, chót n÷a, ®îc råi, c¾m xuèng ®i"
"Dùng ®øng lªn, c¨n ®óng vµo khe, th¶ xuèng"
" Nµo, lËt ngöa nã ra, dÞch sang tr¸i, n÷a, qu¸ råi, dÞch l¹i
sang bªn ph¶i, c¾m xuèng"
TiÕng ån µo nho nhá trong phßng lµm «ng bè thøc giÊc, «ng
giËt m×nh, véi v· ch¹y sang giËt cöa buång cña hai cËu con

24
trai. Th× ra th»ng anh, mét ®¹i cao thñ nintendo trªn m¸y vi
tÝnh ®ang ®µo t¹o em nã ®i ®Êu vâ ®µi TETRIS
------------------------------------------------
Trong v¨n phßng cã tiÕng nãi mét nam, mét n÷ väng ra:
"§øng lªn, dùa s¸t vµo têng, thÕ, b©y giê ngöa ra"
"Xoay nhanh thÕ, em kh«ng Êy kÞp"
"Kh«ng sao, tiÕp ®i, dùng lªn, chäc vµo khe nhÐ, xoay ®i, lén
l¹i"
"¤i, em mÖt qu¸, cøng hÕt c¶ ngêi råi ®©y nµy"
XÕp ®øng bªn ngoµi nghe thÊy ®Þnh x«ng vµo b¾t qu¶ tang,
th× ho¸ ra anh nh©n viªn ®ang d¹y cho c« th ký cña xÕp
ch¬i trß TETRIS

Pizama
Mét «ng n«ng d©n nä lªn tØnh nh×n thÊy chiÕc quÇn
Pizama, «ng thÝch l¾m bÌn mua vÒ nhµ vµ tõ ®ã hÔ
cã c¸i g× hay còng ®Æt tªn lµ Pizama. «ng cã mét
m¶nh vên ®Ñp, «ng quÝ m¶nh vên l¾m vµ ®Æt tªn
lµ Pizama. Mét h«m «ng ®i dù triÓn l·m n«ng nghiÖp
ë tØnh, «ng nh×n thÊy ngêi ta trng bµy cµ rèt, nh÷ng
qu¶ cµ rÊt to vµ ®Ñp. «ng ng¾m nghÝa mét håi vµ
b¶o: " cµ rèt ë ®©y to thËt nhng vÉn kh«ng to b»ng
cµ rèt trong c¸i Pizama cña t«i"

Nh©n chuyÖn ®o cæ tay mua ¸o


Mét ngµy nä ®Ñp trêi, ngõ¬i ta thÊy cã 1 anh chµng ®i bé ngßai
®õ¬ng nÐt mÆt c¨ng th¼ng, hai tay gi¬ ra ®»ng trø¬c theo t thÕ "b¾t
chuån chuån", anh ta ®i däc phè , lªn xe bóyt vµo trung t©m, rÏ vµo siªu thÞ
t thÕ vÉn giø nguyªn, ....
lªn tÇng trªn cïng rÏ vµo quÇy b¸n ®å phô n÷ .....
mua 1 chiÕc Triumph cho vî theo kÝch thø¬c mµ anh va ®o s½n ë nhµ.

§i theo L_C_T_Anh
ë mét c«ng ty nä míi tuyÓn ®îc mét c« nh©n viªn míi, c« nµy
nhan s¾c tuyÖt vêi l¹i trÎ n÷a khiÕn ngµi trëng phßng rÊt
t©m ®¾c. Th¸ng ®Çu ngµi tÆng c« mét bé v¸y ®Çm rÊt
®Ñp, th¸ng sau ngµi l¹i tÆng c« mét chiÕc nhÉn mÆt ®¸
rubi, ®Õn th¸ng thø ba ngµi ®Ò nghÞ ban gi¸m ®èc t¨ng l-
¬ng cho c« thªm 50 USD mét th¸ng. §Õn th¸ng thø t ngµi c¶m
thÊy c¬ héi ®· chÝn muåi bÌn ®Æt vÊn ®Ò lµm ...t×nh víi
c«,c« ®ång ý ngay vµ nãi :"Nh÷ng ngêi trong phßng th× em

25
lÊy 10 ®« cßn anh th× em chØ lÊy 5®« th«i" .Nghe xong ngµi
trëng phßng ch¼ng nãi ch¼ng r»ng bíc tíi cöa sæ vµ...qua.

T¹i sao
Mét h«m trong buæi gi¶ng ®¹o, nhµ hiÒn triÕt ngêi Hy lµ X«cratÑt hái
®¸m häc trß r»ng:
- C¸c con cã biÕt t¹i sao ®µn «ng th× khóc triÕt, s©u l¾ng, hay suy
nghÜ cßn ®µn bµ th× kh«ng thÕ mµ l¹i rÊt hay nãi, nãi nhiÒu, nãi dai
kh«ng?
§¸m trß nghÜ m·i kh«ng ra bÌn nãi:
- Tha, kh«ng biÕt ¹.
BÊy giê X«cratÑt míi tr¶ lêi:
- §ã lµ do ®µn «ng cã hai c¸i ®Çu cßn ®µn bµ th× cã hai c¸i miÖng!

Héi nghÞ vÒ kinh tÕ


- NÒn kinh tÕ cña chóng ta ®· ®a ®Êt níc cña chóng ta
®Õn bªn bê vùc th¼m.
- Chóng ta ph¶i nç lùc, ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ ®Ó ®a
®Êt níc cña chóng ta tiÕn lªn mét bíc n÷a!!!

LOGIC
Mét con thá d¹o ch¬i tung t¨ng trong rõng. Nã nh¶y nhãt, cêi
nãi kho¸i trÝ. Con C¸o nh×n thÊy hái: "Mµy lµm g× vui thÕ?
Kh«ng biÕt tao s¾p ¨n thÞt mµy µ?"
Thá nãi: - ¡n th× cø ¨n sî g×, tao b©y giê th«ng minh l¾m.
Tao võa tèt nghiÖp trêng ®¹i häc LOGIC ra. ChÕt còng ®îc.
§H LOGIC lµ g×? - C¸o hái.
-ThÕ nµy. VÝ dô mµy cã diªm kh«ng?
-Cã. Th× sao?
- Tøc lµ mµy hót thuèc chø g×?
- §óng vËy.
- Hót thuèc tøc lµ cßn uèng rîu n÷a, ®óng kh«ng?
- õ, th× sao?
- Tøc lµ hay ®i Bar, Karaoke, Bia «m?
- §óng.
- ¤m råi mµy thÊy thÝch ¶ nµo ®ã, ®óng kh«ng?
- §óng.
- ThÝch råi cã lóc mµy l«i ¶ nµo ®ã vÒ nhµ, ®óng kh«ng?
- Th× ®«i khi cã thÕ.
- L«i vÒ råi th× mµy ph¶i " L..ª...n...", ®óng kh«ng?
- TÊt nhiªn råi.
- §Êy thÊy cha, tao biÕt hÕt khi mµy nãi víi tao lµ mµy cã
diªm. §ã lµ LOGIC.

26
- ThÕ th× cÇn chã g× ph¶i häc. Tao còng biÕt. Nãi xong C¸o
bá ®i, vui vÎ h¬n thá, huýt s¸o vµ nh¶y tung t¨ng. GÆp GÊu
gi÷a rõng. GÊu hái: " C¸o, sao mµy vui thÕ?"
- Tao biÕt thÕ nµo lµ LOGIC råi. Ph¶i vui chø.
- ThÕ nã lµ c¸i qu¸i g× h¶?
- ThÝ dô, mµy cã diªm kh«ng?
- Kh«ng. GÊu ®¸p.
- ThÕ th× mµy kh«ng bao giê "L...ª...n..".

Héi nghÞ Quèc tÕ vÒ y tÕ


Héi nghÞ quèc tÕ vÒ y tÕ 1996. Cã rÊt nhiÒu b¸o c¸o vÒ c¸c
thµnh tùu vÒ y tÕ cña nhiÒu níc. Trong vßng lo¹i cuèi cïng ®Î
trao gi¶i thëng cã c¸c nhµ y tÕ cña Ph¸p, Mü, Nga vµ ViÖt
nam. §Ò nghÞ c¸c b¹n cho biÕt ai ®îc trao gi¶i nhÊt. C¸c b¸o
c¸o cña ho nh sau:
Ngêi Ph¸p:
- HiÖn nay chóng t«i ®· t×m ®îc vacxin chèng AIDS vµ
ung thu b»ng c¸ch cho mét sè vi trung kh«ng g©y h¹i vµo c¬
thÓ vµ chóng t×m nh÷ng tÕ bµo chÕt (ung th) vµ nh÷ng tÕ
bµo mÊt kh¶ n¨ng ho¹t ®éng (AIDS), tiªu diÖt chóng.
Mäi ngêi vç tay khen ngîi.
Ngêi Mü:
- Chóng t«i ®¹t ®îc kü thuËt siªu h¹ng. C¸c lo¹i da, c¸c bé
phËn trong c¬ thÓ ®Òu cã thÓ cÊy ghÐp ®îc. B¹n muèn thay
ch©n tay, tai, m¾t v.v. thËm trÝ c¶ c¸c bé phËn sinh dôc cña
ngêi kh¸c vµo m×nh ? RÊt ®¬n gi¶n. H¬n n÷a chóng t«i cã
thÓ gi÷ ®îc tÝnh n¨ng vµ chÊt l¬ng mµ nã cã khi cßn ë trªn
c¬ thÓ cña chñ cò.
Mäi ngêi m¾t ch÷ "O", måm ch÷ "I". hÕt vç tay l¹i x× xµo.
Ngêi Nga:
- Chóng t«i kh«ng cÇn ph¶i thay chóng (c¸c bé phËn).
Chóng t«i lËp tr×nh l¹i chóng theo yªu cÇu cña c¸c b¹n. nã sÏ
®îc t¸i t¹o vµ håi sinh ngay trªn c¬ thÓ c¸c b¹n.
Ban gi¸m kh¶o bµn t¸n cã lÏ ®©y lµ thµnh tùu cuèi cïng. §Ò
nghÞ trao gi¶i. Bçng cã ngêi nhí ®Õn ®oµn ViÖt nam. Cø thö
xem hä cã lµm ®îc g× kh«ng.
ViÖt nam:
- Chóng t«i cã thÓ c¾t ®îc amidan.
C¶ héi trêng:
- Tëng g× chø chóng t«i ®· lµm c¸ch ®©y 30 n¨m,
ChuyÖn vÆt, níc chóng t«i míi ra trêng lµ lµm ®îc v.v.

27
- Tha ban gi¸m kh¶o, - §oµn ViÖt nam ph¸t biÓu, chóng
t«i c¾t amidan tõ ®êng hËu m«n c¬.
-?????.

ViÖc tèt
C« gi¸o líp 1 d¹y häc sinh:
- Chóng ta cÇn ph¶i ph¸t ®éng phong trµo lµm viÖc tèt. Tõ
mai trë ®i khi ®Õn líp mçi em ph¶i kÓ cho c« nghe mét viÖc
tèt nhÐ.
- Tha c« v©ng ¹.
Ngµy h«m sau. Em nao cã viÖc tèt kÓ cho c« nghe.
- D¹ tha c«, mét em ®øng lªn. H«m nay em dÉn mét bµ giµ
qua ®êng ¹.
- Tèt tÊt c¶ líp ph¸t huy häc tËp theo b¹n nhÐ.
Ngµy h«m sau. Nµo thÕ h«m nay nh÷ng ai ®· lµm viÖc tèt
nµo?
- D¹ tha c«, h«m nay chóng em ®· häc tËp b¹n h«m qua ®Òu
®· lµm viÖc tèt ¹ - C¶ líp ®øng lªn ®ång thanh nãi.
- VËy lµ rÊt tèt. C¸c em ®· lµm nh÷ng viÖc g× nµo?
- Chóng em cïng dÉn mét bµ giµ qua ®êng ¹.
- Tèt, nhng t¹i sao cã mét bµ giµ mµ c¶ líp cïng dÉn qua ®êng
h¶?
- D¹ tha c«, v× bµ Êy kh«ng thÝch qua ®êng ¹.
---------------------------
Mét chuyÖn t¬ng tù:
Cã mét th¾ng nhãc ®i häc vÒ khoe víi bè nã:
- Bè ¬i, h«m nay con dÉn mét bµ giµ qua ®êng.
Bè nã xoa ®Çu khen vµ thëng cho nã mét c¸i kÑo. H«m
sau, nhãc cïng ba ngêi b¹n n÷a vÒ vµ nãi:
- Bè ¬i, bän con võa dÉn mét bµ giµ qua ®êng.
Bè nã l¹i khen vµ cho mçi ®øa mét c¸i kÑo. H«m sau n÷a
th¾ng nhãc kÐo c¶ líp vÒ nhµ vµ b¶o:
- Bè ¬i, chóng con võa dÉn mét bµ giµ qua ®êng.
Bè nã vÉn khen, cho kÑo nhng hái:
- Tõng nµy ®øa dÉn mét bµ giµ qua ®êng hay sao?
Th»ng nhãc liÒn tr¶ lêi:
- Bè tëng dÔ l¾m µ, bµ ta chèng cù nh ®iªn Êy.

Trong qu¸n - C«ng an


01 anh c«ng an cïng vî ®i vµo qu¸n. Mét c« g¸i ¨n mÆc l¼ng l¬ liÕc
anh, mØm cêi quyÕn rò. Anh ta còng ®ê ®Én liÕc l¹i. ChÞ vî c¸u : "Con
®iÕm kia cã g× hay ho mµ cø hau h¸u thÕ h¶ ?"

28
Anh c«ng an chèng chÕ : "Anh chØ nh×n b»ng con m¾t nghiÖp vô th«i
mµ !". ChÞ vî kh«ng tha :
"NghiÖp vô cña anh hay cña nã ?"

Trong qu¸n - Båi bµn


- £, båi, l¹i ®©y nÕm mãn sóp nµy ®i !
- D¹, t«i còng biÕt lµ nã h¬i nguéi...
- L¹i ®©y nÕm mãn sóp nµy ®i !
- Tha «ng, qu¶ thËt t«i còng biÕt lµ nã h¬i qu¸ mÆn....
- NÕm mãn sóp nµy ®i !
- Tha «ng, t«i biÕt, qu¶ lµ nã h¬i.....
- NÕm ®i, ®ß khØ !
(Anh båi tÇn ngÇn l¹i gÇn... )
- Nhng... d¹.... kh«ng cã th×a....
- ThÕ chø, cã thÕ mµ kh«ng nh×n thÊy µ.

Cæ tay
Mét anh b¹n kÓ chuyÖn:
Tríc ngµy cíi vî m×nh tÆng mét ¸o s¬ mi.
Vµo cöa hµng th× míi nhí lµ kh«ng biÕt ¸o sè bao nhiªu.
Lóng tóng mét håi vµ b¶o víi c« b¸n hµng lµ khi ®i ch¬i thêng n¾m tay b¹n
trai vµ cæ tay to nh thÕ nµy.
C« b¸n hµng tÝnh to¸n mét håi vµ b¶o ¸o sè 40.
Khi m×nh mÆc vµo th× ¸o dµi chÊm ®Êt.
TÐ ra vî m×nh nhí nhÇm víi cæ tay.

Trît ch©n
TruyÖn kÓ r»ng:
cã mét hå níc thiªng ë Canada. Ai muèn íc g× cø nãi lêi íc cña m×nh råi
nh¶y xuèng hå t¾m
lµ ®îc to¹i nguyÖn.ThÕ lµ bµ con trªn thÕ giíi kÐo nhau ®Õn rÊt ®«ng.
Anh th× íc thµnh con gÊu tr¾ng, anh th× íc thµnh con ®¹i bµng, vµ cã
c¶ hoa anh ®µo n÷a..
Cã mét anh ®Õn bªn hå hÊp tÊp thÕ nµo l¹i trît ch©n véi thèt lªn
"Oh,SHIT!" vµ r¬i tâm vµo hå...

Nãi kho¸c gÆp nhau


Cã 2 anh nãi kho¸c gÆp nhau.Mét anh ngêi Trung ¸ vµ anh kia ngêi Alaska.
Anh thø 1:
-Mµy biÕt kh«ng, xø tao nãng ®Õn møc kh«ng cÇn x©y nhµ m¸y s÷a bét.
-Sao thÕ ? Anh kia ng¹c nhiªn hái.
-V× võa v¾t s÷a ra lµ bèc h¬i hÕt cßn g×.
Anh kia tøc nãng mòi lªn:
-Nh»m nhß g×. Xø tao l¹nh ®Õn møc mçi lÇn ®i tÌ lµ ph¶i mang theo 1 c©y
bóa.
-T¹i sao vËy?
-Hõm,v× võa ra lµ bÞ ®ãng b¨ng råi.

ChuyÖn kÓ r»ng

29
T¹i mét qu¸n ka-ra-okª nä, ngêi ta nghe ®îc 1 mÈu chuyÖn sau:
Bµ con ®ang ca h¸t bçng cóp ®iÖn tèi thui (hm,ë ViÖt nam Ý mµ).Chît
ai ®ã kªu lªn:
-KhØ thËt ! §ang ngon trín !
......
Mét l¸t sau cã ®iÖn trë l¹i. Qu¸n bçng n¸o nhiÖt h¼n lªn.Vµ ngêi ta
nghe:
-KhØ thËt ! §ang ngon trín!.......(?!)

Phi c«ng
Mét chÞ lu«n cã mÆt trong c¸c buæi nhµo lén biÓu diÔn cña
anh chång lµ phi c«ng cña m×nh. Ngêi ta hái: "ChÞ cã lo l¾ng
kh«ng?". ChÞ ta ®¸p: "Lo chø, anh Êy cã mét thãi quen xÊu lµ
hay ®em theo tiÒn lÎ trong tói quÇn!"

NhÇm
Xin cã mét chuyÖn vui nho nhá vÒ nÐt ch÷ cña c¸c b¸c sÜ,
thø ch÷ mµ chÝnh hä còng kh«ng nhiÒu khi kh«ng ®äc ®îc,
xin c¸c b¸c sÜ trªn TTVN tha thø
ChuyÖn kÓ r»ng:
ë mét bÖnh viÖn nä, cã chµng b¸c sÜ trÎ míi vÒ nhËn c«ng
t¸c, vµ c«ng viÖc träng ®¹i ®Çu tiªn mµ anh ta ®îc giao lµ
lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ cho mét ca mæ cña cña mét gi¸o s
®Çu ngµnh vÒ ngo¹i khoa.
Trong bÖnh ¸n cña bÖnh nh©n s¾p ®îc ®em lªn "thít" cã
rÊt nhiÒu môc cho c«ng t¸c chuÈn bÞ
- Thö m¸u ...
- ChÕ ®é dinh dìng hambalang...
- C¸c lo¹i thuèc men xixaxixoabcdef...
- Cao l«ng dÝm
- v.v.
C«ng t¸c chuÈn bÞ ®· s¾p söa hoµn tÊt, duy chØ cã mét
môc "Cao l«ng dÝm" lµ cha xong v× theo «ng Chñ nhiÖm
khoa Dîc th× lo¹i thuèc trªn lµ cùc kú quý hiÕm vµ chØ cã
thÓ kiÕm ®îc ë vïng rõng nói xa x«i nµo ®ã, chø hiÖn nay
trong kho thuèc cña bÖnh viÖn th× kh«ng cã.
§· ®Õn giê phÉu thuËt. Gi¸o s hái anh b¸c sÜ trÎ:
- Sao, s½n sµng råi chø anh b¹n trÎ?
- Tha Gi¸o s, xong råi ¹, duy chØ cßn môc nµy lµ kh«ng thÓ
nµo kiÕm ®îc.- Anh b¸c sÜ trÎ ®a cho gi¸o s tËp bÖnh ¸n.
Gi¸o s chau mµy nh×n vµo tËp bÖnh ¸n. ¤ng ®¨m chiªu suy
nghÜ håi l©u, råi bçng «ng cêi ph¸ lªn vµ vç m¹nh vai anh b¸c
sÜ trÎ:

30
- Trêi ¬i, ®å ngèc. Thuèc men g× ®©u, ®©y lµ ...

C¸m ¬n Chóa nh©n tõ!


Mét anh chµng theo ®¹o Thiªn chóa míi mua ®îc mét con ngùa
®ua. Con ngùa nµy rÊt quý, nã võa ch¹y nhanh l¹i võa hiÓu ®îc mét sè
lÖnh ®Æc biÖt. Ai cìi nã chØ cÇn nãi: "C¸m ¬n chóa nh©n tõ "lµ nã sÏ
phi níc kiÖu, nÕu nãi " Chóa ban phíc cho ta " th× nã sÏ phi níc ®¹i, cßn
khi nãi " L¹y chóa " th× nã sÏ ®øng l¹i ngay lËp tøc. Anh ta rÊt thÝch
con ngùa ®ã, bÌn ®em ra b·i cìi thö. Anh nãi: " C¸m ¬n chóa nh©n tõ ",
con ngùa lËp tøc phi níc kiÖu. §îc mét lóc anh ta thÊy kho¸i trÝ bÌn h«: "
Chóa ban phíc cho ta ! ", thÕ lµ con ngùa s¶i bèn vã phãng hÕt tèc lùc.
Ch¼ng mÊy chèc ®· ®Õn gÇn miÖng mét vùc th¼m. Anh ta ho¶ng sî
quªn mÊt c©u lÖnh lµm cho ngùa dõng l¹i nh thÕ nµo. Cuèi cïng khi
®Õn s¸t bê vùc, theo thãi quen, tríc khi chÕt anh ®a tay lªn cÇu chóa
vµ nãi: " L¹y chóa ! ", con ngùa lËp tøc dõng ngay l¹i. Anh ta tho¸t chÕt
mõng qu¸ thë phµo ngÈng ®Çu lªn trêi nãi: " ¤i c¸m ¬n chóa nh©n tõ,
chóa ®· ban phíc cho ta ! "

ChuyÖn vÒ rîu
Nh©n dÞp cã c¸c b¹n trªn thµnh phè vÒ ch¬i, Ba L× nhµ ta lµm
mét bµn nhËu ngoµi vên ®Ó chiªu ®·i anh em, nh×n còng x«m tô : ®Õ
nÕp Gß ®en, gµ luéc, gái b«ng sóng, ... Bµn nhËu khuya ®ang ®Õn
håi gay cÊn, rîu cßn nhiÒu nhng måi th× hÕt, cßn l¹i mçi c¸i ®Çu gµ,
nÕu ¨n hÕt th× lÊy g× ®a cay. Mét ngêi ®Ò nghÞ : xoay tua ly rîu ®Õn
phiªn ai th× ngêi ®ã ®îc mót ®Çu gµ mét c¸i. Mäi ngêi ®ång ý vµ
nh÷ng tiÕng "Z..«" tiÕp tôc vang lªn hµo høng hoµ cïng víi tiÕng mót
®Çu gµ chïn chôt. Mét lóc sau, cã mét anh phª qu¸ nªn mót ®Çu gµ
h¬i l©u bÞ anh bªn c¹nh giùt ra, ch½ng may nã bÞ rít xuèng gÇm bµn.
Nh»m nhß g×, chuyÖn nhá, lîm lªn, phñi c¸t, tiÕp tuc "Z..«...«" cho
®Õn gÇn s¸ng. Bîm nhËu nhµ ta n»m la liÖt quanh bµn. S¸ng sím, vî
Ba L× ra s©n dän dÑp, chÞ ta nh×n thÊy c¸i ®Çu gµ n»m l¨n lãc díi
gÇm bµn bÌn kªu chång dËy c»n nh»n chuyÖn chª måi Ýt mµ l¹i vÊt ®i
c¸i ®Çu gµ, thËt lµ phÝ cña. Ba L× ®Þnh cù l¹i nhng bçng chét bông
nh×n l¹i trªn bµn : mét con cãc tr¾ng nhît lßi c¶ x¬ng ®ang n»m
ch×nh ×nh trªn dÜa gi÷a bµn.

Mèi t×nh c©m


ChuyÖn x¶y ra ë mét nhµ m¸y nä. Cã hai anh chÞ ®· ph¶i lßng
nhau nhng kh«ng ai d¸m nãi víi ai mét lêi nµo. Cø thÕ sù viÖc kÐo dµi
h¬n 2 n¨m. Ngêi ta gäi ®©y lµ mèi t×nh c©m.
Råi mét h«m, c¬ héi ®· ®Õn. C«ng ®oµn nhµ m¸y tæ chøc ®i
xem phim. Do ai còng biÕt hoµn c¶nh cña ®«i anh chÞ nµy nªn "tæ
chøc" ®· t¹o ®iÒu kiÖn. Hä sÕp chç cho chµng vµ nµng ngåi s¸t c¹nh
nhau. Kh«ng hiÓu nµng cã theo dâi ®îc néi dung phim kh«ng chø cßn
chµng th× ®· mÊy lÇn cè g¾ng n¾m tay nµng ®Ó nãi lªn "lêi cã
c¸nh"Êp ñ l©u nay nhng kh«ng ®îc. XuÊt diÔn ®· hÕt, ®Ìn bËt s¸ng.
C¶ chµng vµ nµng ®Òu tiÕc nuèi. §Ó tù t¹o ®iÒu kiÖn, chµng m¹nh d¹n

31
®Ò nghÞ ®îc cïng nµng vµo c«ng viªn ®i d¹o. "Lßng v¶ nh lßng sung"
nªn nµng chÊp nhËn ngay.
§i mét vßng, hai vßng c«ng viªn vÉn kh«ng thÊy chµng nãi g×,
®Õn vßng thø ba, chît thÊy chµng hôt h¬i gäi nµng:
" EEm ¬ ¬i....! "
NghÑn ngµo xóc ®éng, nµng kh«ng nãi lªn lêi. Kh«ng thÊy nµng
tr¶ lêi, chµng tiÕp tôc gäi:
" Em ¬i!"
Cè g¾ng trÊn tÜnh, nÐn l¹i niÒm h¹nh phóc ®ang lµm nµng
nghÑn ngµo v× gi©y phót m×nh ®· ph¶i chê ®îi bao l©u nµng ®¸p:
" D¹"
Vµ thÊy chµng tiÕp lêi:
" Anh, Anh dÉm ph¶i c..øt råi!" .

Married lives
To people who are coming to be married.
A man put an advertisement in a newspaper: "Wife wanted.".
The day after, he received hundreds of letters containing "You can have
mine.".
Son: "Papa, this book says: in some parts of Africa, husbands don't
know their wives until wedding."
The father: "It happens everywhere in the world, son.".
Son asked father: "How much does it cost to be married ?"
Father: "I don't know, son, I am still paying for.".
When a newly married man happy, we know why.
When a ten-year married man happy, we wonder why?

Tíi c©y
MÑ hái con g¸i:
- bè ®©u råi con?
- Bè ®ang tíi c©y ngoµi vên!
Qu¸ ®çi ng¹c nhiªn mÑ hái:
- Ngoµi trêi ®ang ma rÊt to c¬ mµ!
- MÑ yªn t©m, bè ®· mÆc ¸o ma råi!

Vova ®i biÓn
V«va vµ bè ®i t¾m biÓn. Khi ®ang ë trong phßng thay quÇn
¸o, V« va hái bè:
- Bè ¬i sao cã chó th× c¸i "Êy" to, cßn chó kia th× nhá
h¶ bè?
- T..h..× , chó nµo giÇu cã th× cña chó Êy to, chó nµo
nghÌo th× nhá. cã thÕ mµ còng hái!
Thay ®å xong, hai bè con ra b·i t¾m. V« va bçng hÐt lªn gäi
bè:
- Bè ¬i, nh×n k×a, c¸i chó ®ang ngåi bªn c¹nh mÊy c«
kia k×a, h×nh nh chó Êy ngµy cµng giÇu lªn hay sao Êy bè ¹.

32
Hëng øng th gi·n b»ng th¬
C¸i g× ®©y kú nµy!
C¾m vµo run rÈy toµn th©n
Rót ra níc ch¶y tõ ch©n xuèng sµn
Hìi chµng qu©n tö ®a mang
C¾m vµo xin chí véi vµng rót ra...

C¸c b¹n ®o¸n dïm c¸i nµy lµ c¸i g×? Ch¾c h¼n ai ®· tõng ®i häc ë Liªn X«
thêi bao cÊp rÊt th¹o....
___________________________________________________________________
"CAPATOB" - XIN CAÍM ÅN !

Khi lªn thiªn dêng


TruyÖn kÓ r»ng:
Cã 1 anh sau khi chÕt ®îc lªn thiªn ®µng. §øng tríc cæng cã th¸nh Phe-l«.
¤ng ta thÊy cã ngêi ®Õn véi nãi:
-Chóc mõng con ®· lªn ®îc ®Õn ®©y. Nhng tríc hÕt con ph¶i hoµn thµnh
1 sè thñ tôc.
-V©ng ¹! Anh kia lÔ phÐp tr¶ lêi.
-Khi cßn ë trÇn thÕ con sèng víi gia ®×nh nh thÕ nµo?
Ngêi kia nghÜ m×nh ph¶i thµnh thËt th«i. BÌn ®¸p:
-D¹,lóc ë díi con sèng kh«ng ®îc tèt l¾m. Con ®i lµm vÒ cã bao nhiªu
tiÒn lµ nhËu nhÑt hÕt.
§«i khi cßn ®µnh ®Ëp vî con n÷a ¹. Nhng con kh«ng cã m¬ tëng ai kh¸c
ngoµi vî con.
-Th«i còng t¹m ®îc. Ta ban cho con c¸i xe ®¹p ®Ó ®i d¹o.
Mét l¸t sau cã anh kh¸c lªn.Th¸nh Phe-l« còng hái nh tríc.
Anh nµy ®¸p:
-D¹, lóc cßn sèng con còng lo cho vî con hÕt søc chu ®¸o. Tuy nhiªn cã
®«i còng l¨ng nh¨ng
víi vµi ngêi ¹.
-ê,vËy còng ®îc. Ta ban cho con mét chiÕc Toyota.
§Õn phiªn anh thø 3:
-D¹, lóc cßn ë trÇn gian con lu«n thñy chung víi vî. Con lóc nµo còng ch¨m
lo cho ®¸o cho vî
vµ c¸c con.
-Hõm,ng¬i tèt qu¸. Xa nay ta cha gÆp ngêi nµo nh anh. Ta ban cho anh
chiÕc Cadillac.
Song c©u chuyÖn ®Õn ®©y cha kÕt thóc.H«m sau 2 anh lªn ®Çu tiªn
thÊy anh ®i chiÕc Cadillac
ngåi khãc nøc në bªn vÖ ®êng.Hä hái:
-Nµy, anh ®i xe Cadillac síng qu¸ ®i chø.
-HÝc....Ýc,t«i võa thÊy vî t«i trît patin....

ChuyÖn vÒ rîu
Chµng nä ®Õn nhµ vî s¾p cíi, cha vî mêi uèng rîu.
Ly ®Çu tiªn: "Bè mét ly, con mét ly".
Ly thø hai: "Con mét ly, bè mét ly".

33
Ly thø ba: "Bè víi con, mçi ngêi mét ly".
Ly thø t: "Con víi bè, mçi th»ng mét ly".

Say rîu
Trªn chiÕu nhËu, buæi tèi, cóp ®iÖn th¾p ®Ìn dÇu.
Mét bîm cÇm c©y ®Ìn pin chiÕu tia s¸ng lªn trÇn nhµ, lÌ nhÌ:
"Th»ng nµo leo theo tia s¸ng nµy lªn tíi trÇn nhµ th× tao th-
ëng cho ba ly".
Sau mét håi suy nghÜ, mét chó s¾n tay ¸o lªn nãi: "§Ó tao
cho".
Mét bîm kh¸c thÊy vËy véi can: " Sao mµy ngu thÕ, lì khi
mµy ®ang leo nã t¾t ®Ìn th× mµy tÐ g·y x¬ng cßn g×".
===========================
Mét bîm nhËu ®i ¨n giç vÒ, vî nh×n thÊy vÕt th¬ng ë tr¸n
anh ta, bÌn la: "¤ng l¹i nhËu xØn råi ng· tÐ ph¶i kh«ng?"
Bîm tr¶ lêi :"§©u cã, lóc ¨n giç t«i v« ý c¾n nhÇm ph¶i tr¸n".
Vî: "Tr¸n cao vËy sao «ng c¾n tíi?".
Bîm: "Tr¸n cao th×.. th× ..th× t«i b¾c thang lªn t«i c¾n
chø sao.
========================
Hai ngêi say rîu hái nhau:
- CËu biÕt mÊy giê råi kh«ng?
- BiÕt.
- C¸m ¬n.

ChuyÖn vÒ rîu
Mêi n¨m tríc ®©y, t«i cã mét anh b¹n nhËu rÊt kÕt, chiÒu nµo hai ®øa
còng say sa, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn gia ®×nh vî con hay c«ng danh sù
nghiÖp.
Mét h«m, t«i nãi víi anh ta:
- Tí thÊy mÊy ®øa b¹n cì tuæi m×nh, nhng rÊt chÝ thó lµm ¨n, kh«ng
cã nhËu nhÑt say sa. M×nh nay tuæi còng sang b¨m råi. Tí ®Ò nghÞ
thÕ nµy: "b÷a nay nhËu lÇn cuèi cïng, tõ ngµy mai hai ®øa quyÕt
t©m lµm l¹i tõ ®Çu".
Anh b¹n t«i cã vÎ kh«ng ®ång ý víi ®Ò nghÞ nµy, nhng ý t«i ®· quyÕt.
ThÕ lµ, sau mêi n¨m tu chÝ, t«i ®· mua ®îc mét c¨n hé tËp thÓ, vî
chång ®Òu cã xe m¸y, ®å ®Æc trong nhµ còng kh¸ t¬m tÊt. Mét h«m
®i qua qu¸n nhËu bia ngµy nµo, t«i nh×n thÊy anh b¹n kia. Tr«ng anh
ta thËt khoÎ m¹nh, bÐo tèt. Anh rÊt mõng, kªu t«i vµo. Qua nãi chuyÖn
t«i míi biÕt, anh vÉn uèng bia tõ ngµy ®ã ®Õn giê. Anh còng míi x©y
mét ng«i nhµ 6 tÇng, cã xe h¬i ®êi míi, con th× häc trong
International Grammar School. T«i v« cïng ng¹c nhiªn hái:

34
- Ngµy nµo cËu còng uèng bia, vËy cËu lÊy tiÒn ®©u ®Ó lµm tÊt c¶
nh÷ng thø nµy?
- TiÒn b¸n vá chai - B¹n t«i tr¶ lêi

Suy diÔn LOGIC


Chång ®a vî ®i ch¬i b»ng xe m¸y . Vî nãi :
- Gi¸ mµ c¸i xe m¸y nhµ m×nh cã thªm 2 b¸nh n÷a th× nhµ
m×nh cã OTO
Chång tr¶ lêi : "õ ®óng råi"
- NÕu mµ em cã thªm 2 vó n÷a th× nhµ m×nh cã con bß s÷a !!!

Hay ho
Mét g· l¹ mÆt bíc vµo qu¸n bar vµ gäi mét v¹i bia. §ang uèng g· ®Ó ý
cã mét con ngùa buéc ë ngoµi hiªn, trªn cæ cã mét c¸i èng ®ùng ®Çy
tiÒn. Chèc chèc l¹i cã ngêi ®Õn, thªm mét tê 1 ®« vµo èng vµ nãi g×
®ã vµo tai con ngùa, sau ®ã l¹i thÊt väng quay vÒ chç. G· hái chñ
qu¸n vµ ®îc biÕt r»ng ®ã lµ mét cuéc thi. Mçi ngêi tham dù ph¶i mÊt
1 ®«. Ai lµm con ngùa cêi ®îc sÏ ®îc lÊy toµn bé tiÒn trong èng.
Còng muèn thö, g· ®Õn bá 1 ®« vµo èng vµ nãi g× ®ã vµo tai con
ngùa. Con ngùa bçng cêi ph¸ lªn ®Õn nçi rung rinh c¶ mÊy hµng chai
trong quÇy. G· lÊy hÕt tiÒn trong èng vµ ®i vÒ.
MÊy tuÇn sau, g· quay l¹i vµ vÉn thÊy con ngùa ë ®ã víi mét èng
®Çy tiÒn. G· hái chñ qu¸n vµ biÕt r»ng cuéc thi lÇn nµy lµ ai lµm cho
con ngùa khãc sÏ ®îc lÊy sè tiÒn kia.
G· bÌn bá 1 ®« vµo èng, lÊy kh¨n tr¶i bµn che kÝn ngêi cña g· vµ
con ngùa. Nöa phót sau g· bá kh¨n ra, mäi ngêi thÊy con ngùa khãc
thót thÝt, níc m¾t r¬i l· ch· ch¶y trµn thµnh vòng díi sµn nhµ. G· vÐt
hÕt tiÒn trong èng råi bá vµo tói.
Chñ qu¸n l¹ qu¸, hái g· ®· lµm thÕ nµo mµ con ngùa lÇn cêi lÇn khãc
nh vËy. G· tr¶ lêi,....
"LÇn tríc t«i nãi r»ng c¸i cña t«i to h¬n cña nã, cßn lÇn nµy t«i chøng
minh cho nã xem."

Phô khoa
T¹i bÖnh viÖn nä. Mét thanh niªn ®Õn hái mäi ngêi ®ang chê kh¸m
bÖnh:
-Bµ lµm ¬n cho t«i hái ®©y cã ph¶i lµ phßng kh¸m phô khoa kh«ng?
-§óng.
-Bµ lµ ngêi sau cïng µ?
-§óng vËy.
-ThÕ th× t«i sau bµ nhÐ.
-Nµy anh co nhÇm kh«ng ®Êy? §©y lµ phßng kh¸m bÖnh phô n÷ ®Êy.
-Th× ®óng råi cßn g× n÷a. ë ®©y b¸c sÜ cã ®Æt "vßng" tr¸nh thai
cho phô n÷ ph¶i kh«ng?
-§óng vËy.
-Tøc lµ «ng Êy ®Æt "vßng" ®îc th× «ng Êy còng ph¶i th¸o ®îc nã ra
chø.

35
VÒ phÐp
Chång ®i bé ®éi l©u ngµy ®îc vÒ phÐp th¨m gia ®×nh. ChÞ vî lµm
c¬m ®·i chång. Khi c¬m chÝn, chÞ hái chång:
-Anh yªu, ta ¨n c¬m tríc hay ®i ngñ tríc nµo?
-Th«i... ngñ tríc. C¬m sau còng ®îc.

Th cña mÑ
Con trai yªu quÝ,
ViÕt mÊy ch÷ ®Ó con biÕt r»ng mÑ vÉn sèng. MÑ viÕt rÊt chËm
v× mÑ biÕt con ®äc kh«ng ®îc nhanh. Con sÏ kh«ng nhËn ra nhµ cña
chóng ta khi quay vÒ -- v× ®· chuyÓn sang nhµ míi. VÒ bè, bè ®· cã
c«ng viÖc míi rÊt kh¸. Díi bè cã 500 ngêi -- «ng lµ thî söa m¸i ngãi nhµ
må. Nhµ m×nh míi mua mét chiÕc m¸y giÆt, xem chõng kh«ng ®îc tèt
l¾m. TuÇn tríc mÑ cho vµo ®ã 14 chiÕc s¬ mi, sau khi Ên nót chóng
còng mÊt tiªu lu«n. S¸ng nay chÞ Mary ®· sinh ch¸u. MÑ kh«ng biÕt lµ
trai hay lµ g¸i v× vËy kh«ng hiÓu con b©y giê ®îc th¨ng chøc lµ chó
hay lµ c«. Chó Dick ®· chÕt ®uèi khi ng· vµo thïng rîu th¸ng tríc. Cã
mÊy ngêi ®· nh¶y xuèng cøu song chó ®· chèng tr¶ quyÕt liÖt. Ph¶i
mÊt ba ngµy ngêi ta míi ®èt ®îc löa thiªu x¸c cho chó. LÔ gi¸ng sinh
võa qua bè kh«ng cã dÞp ®Ó uèng rîu nh mäi n¨m. MÑ ®· cho mét Ýt
dÇu BP vµo cèc bia v× thÕ bè cø ®i ®i l¹i l¹i m·i suèt mét tuÇn. H«m
råi mÑ bÞ c¶m vµ bè ®a mÑ ®Õn viÖn. ¤ng b¸c sü cho cÆp nhiÖt ®é
vµo miÖng vµ yªu cÇu mÑ kh«ng ®îc h¸ ra trong mêi phót. Bè ®· kú
kÌo vµ mua l¹i chiÕc èng ®ã cña «ng b¸c sü. TuÇn tríc chØ ma hai lÇn,
mét lÇn ba ngµy vµ mét lÇn bèn ngµy liÒn. H«m thø Hai trêi giã m¹nh
qu¸ nªn con gµ nhµ m×nh ph¶i ®Î bèn lÇn míi ®îc mét qu¶ trøng.
MÑ cña con,
Ethel
T¸i bót: MÑ ®Þnh göi kÌm cho con 10$ nhng lóc nhí ra th× ®· trãt
d¸n phong b× råi.

HiÓu nhÇm ( nguyªn v¨n tiÕng Anh )


The   British   Governments   policy   of   socialized   medicine   has 
recently   been   broadened   to  include   a   service   called   "Proxy 
Fathers". Under the governments plan, any married woman who 
is unable to become pregnant during the first five years of 
her marriage may request the service of a "Proxy Father" a 
government employee who attempts to solve the womens problem 
by getting her pregnant.
     The Smiths, a young married couple have no children and 
the government man  is due to arrive. Mr. Smith on leaving, 
says   "I'm   off,   The   Government   man   should   be   here   soon". 
INSTEAD,   however  a   door­to­door photograph saleman  comes to 
the Smith's trying to sell baby pictures.

    THE CONVERSATION WENT AS FOLLOWS:

36
    Ms.Smith: Good morning.
    Salesman: Good morning, you don't known me but I've come 
to...
    Ms.Smith: Oh, you don't have to explain. My husband told 
me you were coming.
        Salesman:   Oh?   Well   good.   I've   made   a   specialty   of 
babies, especially twins.
    Ms.Smith: That's what my husband said. Please sit down.
    Salesman: Then your husband probably told you that...
     Ms.Smith: Oh yes, we both agreed this is the best thing 
to do.
    Salesman: Well, in that case perhaps we should get right 
on with it.
    Ms.Smith: (blushing) Well, just where do we start?
    Salesman: Just leave everything to me. I usually try two 
in  the  bathtub,   one   on  the  couch,  and   perhaps   a couple   in 
the bed. Sometimes the living room floor works well.
       Ms.Smith: Bathroom!!! Living room floor!!! No wonder it 
hasn't worked for us.
    Salesman: Well lady, none of us can guarantee a good one 
every time, but if we try six or seven times one of 'em is 
bound to be a honey.
    Ms.Smith: Pardon me, but isn't this a bit informal?
     Salesman: No indeed, in my line a man can't do his work 
in a hurry.
    Ms.Smith: Well have you had much success with this?
      Salesman: (opening case and showing baby pictures) Just 
look   at   these   babies!   They're   all   jobs   I've   handled.   This 
one took four hours.
    Ms.Smith: Yes, this is a lovely child.
       Salesman: But if you want to hear about a really tough 
assignment, look at this picture. Believe it or not, it was 
done on top of a bus in downtown London.
    Ms.Smith: OH MY GOD!!!
       Salesman: And here are pictures of the prettiest twins 
in town. They turned out exceptionally well when you consider 
that their mother was hard to work with.
    Ms.Smith: Oh, she was?
     Salesman: Yes, I'm afraid so. I finally had to take her 
down to Hyde Park to get the job done right. People were all 
around four and five deep pushing to get a good look.
    Ms.Smith: Four and five deep!!!
     Salesman: Yes, and for more than three hours too. But I 
finally got a couple of buddies to keep them back. I could've 
shot again before dark, but by that time the squirrels were 
beginning to nibble on my equipment and I had to give up.

37
       Ms.Smith: You mean they actually chewed on your ahhh ­ 
equipment?
       Salesman: Yes, but it's all in a days work. I've spent 
three long years perfecting my technique. Take this baby. I 
shot this one in the front window of a big department store.
    Ms.Smith: I can't believe it!
    Salesman: Well, madam, if your ready, I'll get my tripod.
    Ms.Smith: TRIPOD???!!!
        Salesman:   Oh   yes,   I   have   to   use   a   tripod   to   rest   my 
equipment   on.   It's   much   too   heavy   to   hold   in   my   hand. 
Ms.Smith... Ms.Smith... Ms.Smith... Goodness, she fainted!!!

Lµm sao còng ®Ó vî m×nh viªm thanh qu¶n


Mét chÞ vî viªm thanh qu¶n nÆng, nÆng ®Õn møc thuÒ thµo còng
kh«ng ra tiÕng. anh chång th¬ng vî ®· nghÜ ra mét c¸ch kh«n khÐo
gióp vî. Hai vî chång quy ®Þnh víi nhau lµ: chÞ vî ®Ëp tay mét c¸i
xuèng bµn cã nghÜ lµ: §ång ý, hai c¸i cã nghÜ lµ:"Kh«ng", ba c¸i lµ: Tèi
¨n mãn g×", ....., chÞ vî ®Ëp tay xuèng bµn t¸m m¬i ba (83) c¸i cã
nghÜ lµ:
"T¹i sao tèi nay ®i lµm vÒ muén?"

Trong bÖnh viÖn


MÊy b¸c sÜ phÉu thuËt ®ang t¸n gÉu trong giê nghØ gi¶i lao vÒ ca mæ
dÔ dµng nhÊt mµ hä ®· tõng thùc hiÖn.
"Th¸ng tríc t«i nhËn mét bÖnh nh©n lµ Kü s LËp tr×nh. Khi mæ ra
t«i thÊy bªn trong ®· cã s½n mét s¬ ®å khèi m« t¶ chi tiÕt vËn hµnh
cña c¬ thÓ. Nhê vËy sau khi söa ch÷a xong t«i cø y theo s¬ ®å khèi
mµ l¾p l¹i lµ xong."
"TuÇn tríc," «ng b¸c sÜ kh¸c tiÕp, "t«i nhËn mét ca lµ Chuyªn viªn
DÞch vô B¶o hµnh. Khi mæ ra t«i thÊy mäi thiÕt bÞ ®Òu ®îc d¸n m¸c
chØ thÞ mµu, ®¸nh sè m· v¹ch vµ c¸c kÕt nèi ®Òu ®îc thiÕt kÕ hîp lý.
V× thÕ sau khi t«i hoµn thµnh thñ thuËt, chØ cÇn l¾p c¸c ®Çu nèi cïng
mµu, cïng lo¹i lµ xong."
"H«m qua t«i cßn nhËn mét ca dÔ h¬n thÕ." ¤ng kh¸c nãi tiÕp. "§ã
lµ Trëng phßng Kinh doanh. Bªn trong ch¼ng cã g× ngoµi mét lç ®Çu
ra vµ mét lç ®Çu vµo. H¬n n÷a hai lç nµy l¹i cã thÓ ho¸n ®æi cho
nhau."

Sao kh«ng nãi sím ...


Mét c« g¸i trÎ khãc lãc ®Õn gÆp mét ngêi lín tuæi
- Chó ¬i h«m qua th»ng b¹n trai ch¸u nã rñ ch¸u ®i xem phim
" t¬i m¸t " råi .. råi...
- Råi lµm sao ?
- Ch¸u ngîng l¾m ch¸u kh«ng kÓ ®îc ®©u.
- ThÕ cã ph¶i ®Çu tiªn nã h«n ch¸u nh thÕ nµy kh«ng ?
- D¹ ph¶i !

38
- ThÕ cã ph¶i nã cëi quÇn ¸o ch¸u ra nh thÕ nµy kh«ng ?
- D¹ ®óng råi.
- ThÕ cã ph¶i nã ®Ì ch¸u ra nh thÕ nµy kh«ng ?
- Ph¶i ¹ !
- ThÕ cã ph¶i tiÕp theo nã lµm nh thÕ nµy kh«ng ?
...........
Mét lóc sau khi ngêi ®µn «ng mÆc l¹i quµn ¸o vÉn thÊy c« g¸i
khãc liÒn hái :
- Sao ch¸u vÉn khãc ?
- D¹ , bëi v× khi Êy xong ch¸u míi biÐt nã bÞ SIDA.
- Trêi....???

T©m s trêi ma
Lµm thÕ nµo khi ma xuèng ®i dµy ®Õn c¬ quan kh«ng bÞ ít ®©y?
Ch¾c nhiÒu ngêi sÏ tr¶ lêi :
- §i dÐp, cho giÇy vµo tói ra c¬ quan sµi.
- QuÊn ni l«ng vµo giÇy.
C¶ 2 c¸ch ®Òu ®óng nhng lØnh kØnh, mÊt phong ®é qu¸. Cã mét
c¸ch rÊt ®¬n gi¶n mµ mÊy Cha Nhµ s¶n xuÊt kh«ng nghÜ ra: §ã lµ ¸p
dông nguyªn t¾c "OK" chØ kh¸c ë chç lµ "OK" cho GiÇy. TiÖn lîi v«
cïng.
NghÜ ®i råi nghÜ l¹i nÕu ngµnh kinh doanh nµy "gÆt h¸i" th×
mÊy ¤ng VSMT "khãc". Th«i t¹m b»ng lßng víi hiÖn t¹i vËy.

Lµm nghÒ g× ...


Ba chµng trai ngåi nãi chuyÖn víi nhau vÒ nghÒ nghiÖp
sau nµy. Mét cËu nãi : " Sau nµy t«i sÏ lµm b¸c sÜ " .
Hai cËu kia liÒn hái t¹i sao th× chµng ta ®¸p : " B¸c sÜ lµ
ngêi duy nhÊt cã thÓ b¾t mét ngêi ®µn bµ cëi hÕt quÇn ¸o ra
mµ sau ®ã l¹i b¾t «ng chång cña bµ ta tr¶ tiÒn cho m×nh!!!" .

Gièng c¸ míi
Trªn trang nhÊt tê " Hoa c¶i " sè 1 000 000 ®a tin r»ng c¸c nhµ
khoa häc míi ph¸t hiÖn mét gièng c¸ míi t¹i mét khóc s«ng tØnh nä.
§iÒu g©y kinh ng¹c cho ngêi ®äc lµ ë chç hä miªu t¶ r»ng v©y cña c¸
tr«ng gièng nh tay ch©n ngêi. G©y x«n xao d luËn. C¸c nhµ khoa häc
quyÕt t×m cho ra nguyªn nh©n xuÊt hiÖn loµi c¸ nµy. Hµng lo¹t c¸c
cuéc xÐt nghiÖm nghiªm tóc kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ gØ. Sau do t×nh
cê hái chuyÖn mét d©n b¶n xø, cËu nãi " Cã ® g× ®©u, khóc s«ng
nµy buæi tèi chóng nã hay vøt 'OK ' xuèng "???

Luång
Thêi kú cung cÊp mäi thø ®Òu ph©n phèi. së thuû lîi ®îc uû
ban kÕ ho¹ch ph©m cho 1.500c©y luång ghi râ luång lo¹i 1
®Ó lµm l¸n tr¹i phôc vô d©n c«ng ®éi 202.

39
Khi ®i lÊy luång c¬ quan cö «ng Sung ngêi Hµ TÜnh ®i lÊy.
§Õn cöa hµng vËt liÖu kiÕn thiÕt «ng Sung gÆp bµ Síng ngêi
NghÖ An. Sau khi xem xong ho¸ ®¬n lÖnh bµ Síng tr¶ lêi:
ë ®©y chØ cã L..(luång) lo¹i hai ¤ng cã ®ång ý lÊy kh«ng?
¤ng Síng kªu to¸ng lªn Trêi ¬i! D..(giÊy) th× cÊp l..(luång) lo¹i
1 mµ cöa hµng l¹i xuÊt L..(luång) lo¹i 2 th× d« sao cho ®îc.

Hai con dao


Cã mét «ng Chång tríc khi ®i c«ng t¸c xa ra mua ®a cho Vî
hai con dao vµ dÆn:"NÕu ®ªm khuya cã ai lµm g× em cø
cÇm hai con dao". Sau khi vÒ ¤ng hái vî xem cã chuyÖn g×
xÈy ra kh«ng? vî thñ thØ kÓ r»ng:
Anh ®i ®ùoc hai h«m cã mét th»ng trém lÎn cöa vµo nhµ
nghe lêi anh dÆn Em cÇm lu«n hai con dao. Sau ®ã sao? «ng
chång hái.
Tªn trém tiÕn tíi Em vµ «m h«n Em. ThÕ Em lµm g×? «ng
chång hái.
Em vÉn cÇm hai con dao, ChÞ vî tr¶ lêi. Råi sao n÷a? «ng
chång hái.
H«n ch¸n nã cëi quÇn ¸o Em sê mã vµ...........ThÕ lóc ®ã Em
lµm gi?«ng chång hái.
Cßn lµm g× ®îc n÷a, Em vÉm ph¶i nghe lêi Anh, cÇm ch¾c
hai con dao.
Rêi! «ng chång kªu lªn, Hai con dao nã lµm h¹i t«i råi.

S tæ lªn câi niÕt bµn


T¹i mét ng«i chïa cæ dÔ ®· cã ®Õn vµi thÕ kû c¸c S tæ tu
hµnh ®¾c ®¹o thêng cã tuæi thä cao , thêng ®Õn lóc vÒ câi
niÕt bµn víi phËt tæ Nh Lai tríc lóc l©m chung c¸c s ®Ö ®Òu
chiÒu theo ý ngêi s¾p qua ®êi .
LÇn nµy lµ mét S tæ ( ®µn «ng) , c¸c s ®Ö hái íc väng cuèi
cïng cña bËc tiÒn bèi lµ g× ®Ó c¸c tiÓu ®Ö ®¸p øng.
S tæ nãi :
+ c¶ ®êi ta tu hµnh chÝnh trùc chØ tiÕc r»ng khi vÒ câi NiÕt
bµn cha ®îc nh×n h×nh d¸ng cña kÎ trÇn tôc .
HiÓu ý c¸c s ®i t×m vµ thuyÕt phôc m·i míi cã mét c« g¸i
®ång ý cëi quÇn ¸o cho s tæ ng¾m nh×n kÎ trÇn tôc .
Giäng thiÒu thµo cña s tæ :
+ Tëng g× ... Ch¼ng ... kh¸c ..... mÊy ni c« trong chïa ta c¶
.......

C¸ ®é

40
Mét g· l¹ mÆt bíc vµo qu¸n bar, gäi mét v¹i bia. NhÊp vµi ngôm, g· nãi
víi tay chñ qu¸n lµ g· cã thÓ c¾n ®îc m¾t tr¸i cña m×nh. Kh«ng thÓ
tin ®îc, chñ qu¸n c¸ 100 ®«. G· bÌn th¸o chiÕc m¾t gi¶ ra vµ cho vµo
måm, sau ®ã lÊy 100 ®«. Uèng xong v¹i n÷a, g· l¹i nãi lµ g· cã thÓ
c¾n ®îc m¾t ph¶i cña m×nh. Ch¾c ch¾n m¾t ph¶i lµ m¾t thËt, chñ
qu¸n l¹i c¸ tiÕp vµ l¹i mÊt 100 ®« v× g· th¸o hµm r¨ng gi¶ ra vµ c¾n
vµo m¾t ph¶i.
G· ®¾c ý l¾m, gäi thªm mÊy v¹i bia n÷a vµ xuèng ngåi vµo gãc
phßng t¸n gÉu víi ®¸m thanh niªn ë ®ã. Uèng bia say mÒm g· quay l¹i
nãi chuyÖn víi chñ qu¸n, r»ng g· ®· kiÕm tiÒn c¸ ®é nh thÕ lµ kh«ng
tèt, r»ng g· muèn t¹o mét c¬ héi ®Ó tay chñ qu¸n gì l¹i. Chñ qu¸n
®ång ý nghe. G· nãi, "T«i cã thÓ ®øng trªn quÇy bar, tÌ lªn ®Çu «ng,
®ång thêi tÌ tróng chiÕc cèc ®Ó trªn sµn nhµ c¸ch ®©y 10 mÐt."
Tin ch¾c phÇn th¾ng trong tay, chñ qu¸n c¸ 500 ®«. G· bÌn ®o
®¹c sau ®ã ®Ó mét chiÕc cèc c¸ch quÇy 10 mÐt. G· ®øng lªn quÇy
vµ tÌ lªn ®Çu tay chñ qu¸n. Xong, chñ qu¸n cêi ph¸ lªn, nãi, "ThÊy cha,
tao th¾ng mµy 500 ®« råi." G· còng cêi ph¸ lªn, "Cßn tao võa c¸ víi
bän ë gãc phßng kia 1000 ®« nÕu tao tÌ ®îc lªn ®Çu mµy!"

ChuyÖn lÝnh
TiÓu ®éi trëng ®ang chØ huy toµn ®éi diÔn tËp, "Toµn ®éi! §»ng tr-
íc... Th¼ng! §i ®Òu... Bíc! §øng l¹i... §øng!" vµ toµn ®éi tiÕn ®Õn ®øng
tríc mét miÖng hè h×nh vu«ng. TiÓu ®éi trëng h« tiÕp, "§ång chÝ
Ivanov!"
"Cã."
"§øng nh thÕ nµy:--
O
_|______
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
... Nh¶y!"
Ivanov ®øng ®óng theo mÖnh lÖnh vµ nh¶y xuèng hÇm.
LÖnh tiÕp theo, "§ång chÝ Pyetrov!"
"Cã."
"§øng nh thÕ nµy:--
|
| O
\-|-|
| |
| |
\-\
| |
| |
| |
... Nh¶y!"

41
Pyetrov nh¶y xuèng hÇm. TiÓu ®éi trëng h« tiÕp, "§ång chÝ
Sidorov!"
"Cã."
"§øng nh thÕ nµy:--
                        O
                      |­|­|
                      | | |
                      | | |
                      | | |
                       | |
                       | |
                       | |
                       | |
..."
§óng lóc ®ã xe cña ®¹i t¸ ®¹i ®éi trëng xÞch ®Õn. §¹i t¸ tøc giËn ra
mÆt qu¸t tiÓu ®éi trëng, "T«i ®· ph¹t ®ång chÝ bao nhiªu lÇn råi sao
vÉn cha chõa. Kh«ng ®îc ch¬i TETRIS trong lóc diÔn tËp!!!"

ChuyÖn vÒ rîu
Nhµ cã tiÖc vui nªn chång h¬i qu¸ chÐn, ngñ quªn lóc nµo kh«ng biÕt.
Nöa ®ªm tØnh dËy, anh ta xuèng díi nhµ ®i tiÓu. Ch¶ hiÓu sao, võa
lªn nhµ, anh ta ho¶ng hèt lay vî dËy:
- M×nh ¬i, dËy mau. H×nh nh nhµ m×nh cã ma.
Vî vïng dËy hái:
- Ma lµm sao?
- T«i võa xuèng díi nhµ ®i tiÓu. Kú l¾m m×nh ¹. T«i võa kÐo cöa Toilet,
bçng nhiªn ®Ìn tù ®éng bËt s¸ng. Khi tiÓu xong, t«i ®ãng cöa toilet l¹i
th× ®Ìn tù ®éng t¾t. §óng lµ cã ma.
- Trêi ¬i lµ trêi - Vî kªu lªn - Ch¾c anh ®· tiÓu vµo c¸i tñ l¹nh cña em
råi.

§o¸n tuæi
C« g¸i nä sau khi gi¶i phÉu t¹o h×nh xong c¶m thÊy nh trÎ l¹i ®Õn mÊy
tuæi. Bíc ra khái phßng b¸c sÜ, c« thö hái ngay ngêi gÆp ®Çu tiªn,
"Anh ®o¸n em bao nhiªu tuæi?"
"Mêi chÝn."
"Kh«ng, em hai chÝn råi."
ThÝch l¾m, vµo b¸ch ho¸, c« hái thö ngêi b¸n hµng, "ChÞ ®o¸n em
bao nhiªu tuæi?"
"Mêi chÝn."
"Kh«ng, em hai chÝn råi."
Ra ®Õn bÕn xe buýt c« hái thö mét «ng l·o, "B¸c ®o¸n ch¸u bao
nhiªu tuæi."
"C« thö cëi ¸o ra!"
C« rÊt lÊy lµm khã chÞu nhng «ng l·o cø kh¨ng kh¨ng lµ chØ cÇn
xem bé ngùc lµ biÕt tuæi ngay. Cao høng c« g¸i cëi mÊy cóc ¸o phÝa
trªn. ¤ng l·o sau khi xem xÐt tho¶ thuª, nãi, "C« hai chÝn tuæi"

42
"Sau b¸c biÕt," c« g¸i ng¹c nhiªn qu¸.
"Ban n·y t«i xÕp hµng ngay phÝa sau c« trong cöa hµng b¸ch ho¸
mµ."

Ph¬ng ph¸p míi


Chång vÒ nh×n thÊy vÒ mét lo¹t ®å míi, nµo lµ bé xoa bãp, nµo lµ bé
lß xo, nµo lµ bé... l¹ qu¸ bÌn hái.
- Em mua lµm g× thÕ? Toµn thø ®¾t tiÒn thÕ nµy...
- Em cÇn tËp ®Ó ngùc në nang h¬n.
- ¤, cã c¸ch nµy ®¬n gi¶n l¾m. Hµng ngµy s¸u lÇn em lÊy giÊy mÒm
quÑt vµo gi÷a hai tr¸i ®µo cña em ý.
- ????
- C¸ch ®Êy hiÖu nghiÖm l¾m. Em thö ng¾m bé m«ng cña m×nh xem.

Dèt
Con bÞ ®iÓm 2 m«n to¸n. Bè tøc l¾m, hái:
- Mµy lµm bµi nh thÕ nµo mµ l¹i bÞ 2?
- C« gi¸o hái con: 2 céng 3 b»ng mÊy, con tr¶ lêi: 5.
- ThÕ th× cã g× sai?
- Sau ®ã, c« l¹i hái: ThÕ 3 céng 2 b»ng mÊy?
Bè qu¸t:
- ThÕ th× kh¸c ®' g×?
- Con còng tr¶ lêi nh thÕ.

Xem phim
Mét chµng trai cïng vî ®i xem phim. Ngåi ngay bªn c¹nh lµ mét c« g¸i
rÊt xinh ®Ñp, mÆc v¸y ng¾n. §Ìn t¾t, phim b¾t ®Çu chiÕu. Nhng
chµng trai kh«ng chó ý ®Õn phim, nghÜ:"M×nh thö gi¶ vê r¬i tay lªn
®ïi c« ta xem sao.". ThÊy c« g¸i kh«ng nh¾c nhë g× c¶ mµ chØ liÕc
nh×n, chµng trai nghÜ:"æn råi!". TiÕp tôc cho tay du lÞch lªn s¸t ®ïi c«
g¸i vµ tiÕn ®Õn "Bê hå". V× t×nh tr¹ng phim hay nªn ph¶i chê cuén
phim thø hai tíi, phßng chiÕu phim bçng vôt s¸ng ®Ìn. Chµng trai véi
vµng rôt tay vÒ kh«ng vî biÕt vµ ®a tay lªn vuèt r©u theo ph¶n x¹.
Bçng chÞ vî quay sang söng sèt:
- Anh lµm sao thÕ? Sao l¹i ch¶y m¸u cam thÕ kia.

T¹i hiÖu thuèc


- ChÞ lµm ¬n b¸n cho t«i mét tr¨m bao cao su lo¹i chèng ®au ®Çu
+Xin lçi bµ, chóng t«i chØ cã 2 lo¹i OK vµ TRUST, nhng ch¶ nhÏ nã l¹i
ch÷a ®îc ®au ®Çu?
- Kh«ng nh÷ng ch÷a ®îc, mµcßn ch÷a rÊt tèt lµ kh¸c. T«i cã c« ch¸u
g¸i häc líp 9 phæ th«ng. Mçi ngµy, tríc khi c« ta ®Õn trêng t«i ®a cho
nã i bao cao su, thÕ lµ t«i ch¼ng bao giõo bÞ ®au ®Çu v× nã c¶.

ThÇn chai

43
Mét buæi s¸ng mïa hÌ, cÆp uyªn ¬ng nä ®ang thëng thøc ch¬i g«n.
§Õn hè thø ba, hä thÊy phÝa tríc lµ mét ng«i nhµ nhá xinh x¾n. Bµ vî
®¸nh m¹nh vµ tr¸i bãng b¾t ®Çu bay bæng lªn th¼ng vÒ phÝa cöa sæ
ng«i nhµ kia. ChiÕc cöa kÝnh vì tan lµm tr¨m m¶nh vµ tr¸i bãng lät
vµo trong nhµ. Vî chång hÕt søc bèi rèi vµ lo l¾ng cho thiÖt h¹i mµ hä
®· g©y ra. Hai ngêi ®i ®Õn ng«i nhµ vµ gäi cöa. ¤ng chång gäi to hai
ba lÇn nhng kh«ng cã ai tr¶ lêi. Hä ®Èy cöa bíc vµo vµ thÊy mét quý
«ng ®ang ngåi trong ®ã.
"¤ng sèng ë ®©y µ?" bµ vî hái.
"Kh«ng. Ai ®ã ®· ®¸nh mét qu¶ bãng vµo ®©y, lµm vì chiÕc chai
kia vµ ta ®· ®îc gi¶i phãng."
"¤, vËy lµ ngµi lµ mét vÞ thÇn bÞ nhèt trong chai µ?"
"§óng vËy. Ta rÊt sung síng khi ®îc gi¶i tho¸t," thÇn chai nãi tiÕp.
"Ta sÏ cho ng¬i hai ®iÒu íc. §iÒu íc thø ba ta ®Ó dµnh l¹i cho ta."
Hai vî chång bµn tÝnh mét håi, sau ®ã «ng chång muèn trë thµnh
mét tay ®¸nh g«n thiÖn nghÖ tr¨m ph¸t tr¨m tróng, cßn bµ vî muèn cã
mét kho¶n thu nhËp ®Òu ®Æn mét triÖu Mü kim hµng th¸ng. §Õn
®iÒu íc thø ba, thÇn chai nãi, "Ta l©u l¾m cha gÆp ®µn bµ, vËy ta
muèn lµm viÖc víi bµ vî, sau ®ã «ng sÏ trë thµnh ngêi ch¬i g«n thiÖn
nghÖ cßn bµ sÏ cã mét triÖu hµng th¸ng."
Hai vî chång suy tÝnh mét lóc vµ ®ång ý. ThÇn chai vµ bµ vî bÌn
vµo buång trong. Tho¶ m·n b¶n th©n xong thÇn chai hái bµ vî, "Bµ lÊy
chång ®îc bao l©u råi?"
"Ba n¨m."
"Chång bµ n¨m nay bao nhiªu tuæi?"
"Ba m¬i mèt tuæi."
"ThÕ c¸c vÞ tin vµo ba c¸i chuyÖn thÇn ®Ìn, thÇn lä tõ håi nµo
vËy?"

Héi thi
Trong mét héi thi th¶ chim bå c©u, ban tæ chøc gäi loa:
- Yªu cÇu c¸c cô kh«ng cã chim ®øng sang mét bªn, c¸c cô cã chim
th¶ chim ra ! Cô B, cô Veo, cô N¨ng, cô V¨n, cô Xª chuÈn bÞ th¶ ®Çu
tiªn.
-------------------
Trong mét héi thi th¶ chim bå c©u, ban tæ chøc gäi loa:
H«m nay lµ ngµy héi thi chim cña c¸c cô. Thi xem chim ai bÐo nhÊt,
khoÎ nhÊt, ®Ñp nhÊt, bay xa nhÊt. C¸c cô chim tr¾ng ®øng sang mét
bªn, c¸c cô chim ®en ®øng sang mét bªn. C¸c ch¸u nhá khi xem kh«ng
®îc nghÞch chim cña c¸c cô. Khi nµo cã hiÖu lÖnh, ®Ò nghÞ c¸c cô cëi
truång cho chim bay ra. Cô B, cô Veo, cô N¨ng, cô V¨n, cô Xª, cô Nhe
chuÈn bÞ th¶ ®Çu tiªn.

Hang noi
Ba bµ ngåi ch¬i nãi chuyÖn. Mét bµ khoe:
- Nhµ em míi mua c¸i nåi ¸p suÊt cña TiÖp, tèt l¾m, hÇm chØ 15 phót lµ
nhòn.
Bµ thø hai khoe:
- Nhµ em cã th»ng ch¸u nã ®i Liªn x« nã göi vÒ nåi ¸p suÊt Liªn x« tèt h¬n,
hÇm chØ 10 phót lµ nhòn.

44
Bµ thø ba:
- Nhµ em yªu níc nªn dïng toµn hµng néi. Nåi ¸p suÊt nhµ em lµ nåi ViÖt nam
nhng chØ hai phót lµ nhòn tÊt.
+++++++++++++++++++++++
Xin tÆng mét bµi th¬:
Tr¾ng tr¾ng, ®en ®en lòm lïm lïm,
Còng ®ai còng èc còng tïm lum,
ThÞt g©n nhÐt phøa vµo trong ®ã,
Mét lóc l«i ra nhòn nhïn nhïn!

§ªm miÒn s¬n cíc


Suèt gÇn mét th¸ng thùc tËp ®Þa chÊt ë §ång Má, lò chóng t«i mÖt
nhoµi. §ªm cuèi cïng tríc khi trë vÒ Hµ Néi, c¶ bän quyÕt ®Þnh ph¶i ®i
xem phim t¬i m¸t.
§îi m·i tíi nöa ®ªm, chóng t«i míi lªn ®êng. Tíi n¬i, buæi chiÕu còng
võa míi b¾t ®Çu. Phßng chiÕu tèi, lè nhè nh÷ng ®Çu lµ ®Çu. Phim
thËt hay, nh÷ng tiÕng xuýt xoa gîi c¶m. TiÕng nuèt níc bät õng ùc t-
ëng nh tiÕng Ônh ¬ng mïa h¹. T«i ph¶i dín cæ, ngoÑo c¶ ®Çu míi
xem ®îc.
- Anh g× ¬i, ghÐ ®Çu ra cho em xem nhê mét tý !
Nghe tiÕng kªu ngät ngµo, t«i ngo¸i l¹i: Mét khu«n mÆt con g¸i
®Ñp tùa tr¨ng r»m. §iÒu l¹ lïng h¬n lµ c¹nh c« ta cã tíi 4, 5 c« g¸i
kh¸c ®Ñp nh tiªn gi¸ng. S¬n n÷ chèn nµy thËt kinh khñng. Tuy
nhiªn c¶nh phim nh hót mÊt hån, t«i tr«i theo dßng c¶m xóc...
§Õn ®o¹n hay nhÊt, c¶ phßng xuýt xoa, mÊy c¸i ®Çu phÝa trªn nhèn
nh¸o. T«i nhæm h¼n ngêi vÒ phÝa tríc. Hay qu¸ - TuyÖt ...
Nhng thËt bÊt ngê, ®Çu t«i cho¸ng v¸ng, m¾t nÈy ®om ®ãm v× mét
có ®Êm th«i s¬n. T«i quay ph¾t l¹i. Trong ¸nh s¸ng mê ¶o, mét bé r©u
b¹c rung rinh, quÖn trong lµn khãi thuèc h¾t lªn mét ¸nh nh×n rùc
löa :
- MÊt mÑ nã pha hay nhÊt råi. ¤ng giÕt mµy !
T«i giËn s«i m¸u :
- §å dª giµ khèn kiÕp! ThÝch g× ?
- Mµy b¶o ai lµ khèn kiÕp. §¸nh chÕt mÑ nã ®i, C¸c Cô ¬i !!!!
ThËt kinh ng¹c, cã tíi nh÷ng 9 bé r©u bËt dËy, l¨m l¨m n¾m ®Êm
nh muèn nghiÒn n¸t t«i.
' Toi ®êi råi '. T«i tr¸nh tho¸t th©n b»ng mét có phi th©n nh tªn b¾n
vÒ phÝa cöa.
§Ìn phôt t¾t
Trong kho¶nh kh¾c h¹ c¸nh tiÕp ®Êt, t«i cßn nghe mÊy tiÕng thÐt
c¨m hên rÝt lªn trong giã bÊc:
Bµ hËn mµy l¾m
Bµ hËn mµy
hËn mµy l¾m !!!!
BiÓn sím
Buæi sím chim vµo trong m¾t em
Êy xong mÆt ®Öm vÉn cha yªn
Th»ng cha dËy sím råi chuån th¼ng

45
Ng¬ ngÈn tiÕc kh«ng ®îc n¸t "thuyÒn"

MÊy s¸ng ngµy nµy ®©u cã hay


C¶ ®ªm chØ cã giã v¬ng bay
C¶ ®ªm ch¶ cã ma nµo ®Õn
Cã giêng nhng mµ l¹i thiÕu chµy

Em ®øng nh×n ra tÊm ®Öm nhµu


BiÕt m×nh ®ang mãt gi÷a x«n xao
M¾t em lu«n nãi ®iÒu im lÆng
¤i, bím vµ em tù thña nµo ?!

SonTT
C¬ cÊu tæ chøc c¬ quan
-Anh h·y cho t«i biÕt c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan anh?
-D¹ tha c¸n bé,c¬ ,quan em cã tÊt c¶ 5 ngêi .Trong ®ã 1 gi¸m
®èc,2phã gi¸m ®èc,1kÕ to¸n trëng,1 thñ quü cßn l¹i lµ nh©n viªn hÕt
¹.
-!!!!

T×nh yªu SV
- Anh yªu, m×nh g¾n bã víi nhau ®· l©u, anh còng ph¶i cã kÕ häach
g× cho t¬ng lai chø anh ?
- A, cã chø, anh ®Þnh bao giê......
- Bao giê sao c¬ ?
- Bao giê ... vÒ giµ anh sÏ ®Ó r©u !

L¹i chuyÖn tiªu ho¸


Mét «ng than phiÒn víi b¸c sÜ :
-D¹o nµy t«i c¶m thÊy bé m¸y tiªu ho¸ cña m×nh cã vÊn ®Ò.
-ThÕ «ng ¨n cã dÔ tiªu kh«ng ?
-D¹ cã ¹
-Hµng s¸ng «ng ®i vÖ sinh vµo lóc mÊy giê ?
-D¹ 6 giê.
-ThÕ th× cã vÊn ®Ò g× ®©u
-Nhng mµ chÕt ë chç lµ t«i thêng d¹y vµo lóc 7 giê.

C·i nhau
C« gi¸o dÉn c¸c ch¸u mÉu gi¸o ®i ch¬i phè. Bçng c¸c ch¸u thÊy
hai con chã ®ùc ®ang "nh¶y" chã c¸i.
Mét ch¸u hái c« gi¸o:
- Tha c«, hai con chã kia ®ang lµm g× ®Êy ¹?
- µ..., chóng nã... ®ang "c·i nhau".
Mét «ng ®i qua nghe thÊy b¶o c« gi¸o:
- Lín thÕ mµ lõa trÎ con, kh«ng biÕt xÊu hæ!.
- ¥ c¸i «ng nµy, chØ ®Çu ®éc trÎ con lµ giái.

46
- Nµy... thÕ c« ... ®Þnh "c·i nhau" víi t«i ®Êy µ?

G× vËy
Trong mét buæi chiÕu phim ngoµi b·i mét c« g¸i giäng gay
g¾t :
- Anh lµm trß g× thÕ ?
- T«i lµm Chñ tÞch x· . Linh tr¶lêi.
Mét l¸t sau ...
- Anh cã th«i ngay trß ®ã ®i kh«ng
- T«i muèn th«i l¾m nhng bµ con vÉn tÝn nhiÖm
bÇu t«i.
-------------
C©u chuyÖn nªn thÕ nµy ch¨ng :
C« g¸i :
- ¥, hay nhØ.
- V©ng, phim rÊt hay.
- Anh lµm g× thÕ ?
- T«i lµm chñ tÞch x·.
- Anh cã th«i ®i kh«ng ?
- T«i muèn th«i nhng...

New series
TÝnh cÈn thËn
Mét bµ tÝnh cÈn thËn ®i taxi, dÆn l¸i xe:
- ¤ng tµi ¬i, l¸i t«i ra nhµ ga.
Mét lóc sau, bµ tiÕp:
- ¤ng tµi ¬i, «ng ph¶i ®i chËm vµ l¸i cÈn thËn ®Êy. §õng cho xe ch¹y
nÕu nh c¶nh s¸t cha h¹ tay cho lÖnh vµ ®Ò nghÞ «ng kh«ng lao phãng
ë c¸c gãc ®êng v× ®êng tr¬n ít l¾m ®Êy... ói, «ng tµi ¬i, chËm chËm
th«i, ®©m vµo gèc c©y b©y giê... nµy c¸i xe t¶i k×a!
- §îc tha bµ, nhng nÕu bµ bÞ tai n¹n th× bµ muèn chë ®Õn bÖnh viÖn
nµo hë bµ?
-------------------------------
Chó C. vµo mét tiÖm ¨n nä. Sau khi ngåi ®Ünh ®¹c, chó gäi c« hÇu
bµn:
- Cho t«i hai qu¶ trøng vµ mét lêi nãi tèt bông.
L¸t sau c« bng ra hai qu¶ trøng, vµ quay lng ®i lu«n. C. gäi:
- ThÕ cßn lêi nãi tèt bông ®©u, tha c«?
C« ghÐ s¸t vµo tai C., nãi thÇm:
- Kh«ng nªn ¨n mãn trøng ë ®©y, tha «ng.
----------------------------------
Trêi l¹i ma, n¨m c¸i « trong nhµ kh«ng cßn c¸i nµo dïng ®îc. T«i quyÕt
®Þnh mang tÊt c¶ ®Õn hiÖu ch÷a, hÑn chiÒu tèi vÒ lÊy. Trêi vÉn ma
nÆng h¹t khi t«i ghÐ vµo mét tiÖm ¨n tra. T«i ngåi c¹nh mét phô n÷ vµ
v« t×nh cÇm c¸i « cña bµ ta lóc ®i ra. Bµ ta nh¾c t«i vÒ sù s¬ ý ®ã.
T«i ngîng chÝn ngêi vµ xin lçi rèi rÝt vÒ ®iÒu ®ã. Buæi chiÒu sau khi

47
lÊy n¨m c¸i « ®· ch÷a xong vÒ nhµ, t«i lªn mét chuyÕn xe buýt vÒ nhµ.
Ngåi c¸ch kh«ng xa t«i lµ ngêi phô n÷ nä. Bµ nh×n n¨m chiÕc « bªn
c¹nh t«i, mØm cêi vÎ hiÓu biÕt: "H«m nay anh lµm ®îc mét mÎ kh¸ ®Êy
nhØ."
-----------------------------------
T«i hái «ng b¹n lµm luËt s: "H×nh ph¹t cao nhÊt ®èi víi ngêi lÊy hai vî lµ
g×?" ¤ng ta ®¸p: "Lµ cã hai bµ mÑ vî."
-----------------------------------
- ThÕ nµo lµ mét ngêi l¹c quan?
- Lµ mét ngêi lóc nµo còng mong cho ®Õn ngµy lÊy vî
- ThÕ nµo lµ mét ngêi bi quan?
- Lµ mét ngêi l¹c quan ®· cã vî
------------------------------------
T«i lÊy mét bµ go¸ cã 2 con. T«i cã 3 con víi bµ vî võa míi qua
®êi. Chóng t«i lÊy nhau ®îc bèn n¨m vµ cuéc chung sèng cña
chóng t«i ®îc Chóa phï hé thªm 2 ch¸u n÷a. Mét ngµy nä, vî
t«i hèi h¶ bíc ®Õn vµ nãi: "Ra s©n mµ xem, nhanh ch©n lªn
anh, l¹y Chóa. §ang cã Èu ®¶ to l¾m." T«i nãi: "G× thÕ em?"
Vî t«i nãi: "Con anh vµ con em ®ang ®¸nh con chóng ta kia
k×a."

Vova
Lóc V«va cßn nhá, nhµ chËt chØ cã mét phßng. Mét h«m bè mÑ V«va muèn
"yªu" nhau nhng V«va th× cha chÞu ®i ngñ. Bè bÌn b¶o V«va:
- Con ra banc«ng xem cã g× hay ë ngoµi phè, kÓ cho bè mÑ nghe ®i.
V«va ra ®øng nh×n mäi n¬i råi nãi:
- Cã nhiÒu «t« ch¹y, cã tÇu ho¶, cã ngêi ®i l¹i nhiÒu l¾m bè ¹.
- Cßn g× n..÷ ..a? - Bè ®ang "lµm viÖc" vµ hái.
- Cã mÊy bµ giµ ®ang d¾t chã ®i ch¬i phè.
- Cßn g× n÷a kh«ng? - Bè vÉn tiÕp tôc.
- ë nhµ ®èi diÖn bè mÑ con Natasa còng ®ang lµm t×nh víi nhau bè ¹.
¤ng bè giËt m×nh hái:
- Sao mµy biÕt?
- Th× con thÊy con Natasa còng ®ang ®øng ë banc«ng nh×n ra phè nh con
vËy.

Thö
1/ B·i biÓn v¾ng ngêi, mét thiÕu n÷ d¹ng Eva ®ang thay quÇn ¸o. Bçng mét
¤ng T©y ®i qua. Cuèng qua, c« ví véi m¶nh gç díi ch©n che lªn chç..., «ng
T©y nh×n m·i, cø tñm tØm hoµi. §îi khi ¤ng ta ®i qua, c« quay m¶nh gç l¹i
®äc" S©u 1m8" !!!
==========================
*C« ta véi vµng quay mÆt kia cña m¶nh gç l¹i. ¤ng T©y l¹i cêi to h¬n. Nh×n
xuèng c« thÊy dßng ch÷:
" Chç nµy dµnh cho ®µn «ng."

48
T¹i sao nhiÒu ngêi thÝch lµm b¸c sÜ
Nguyªn nh©n mµ nhiÒu ngêi ®¨ng ký theo häc trêng Y th× râ
råi: l¬ng cao, bæng hËu vµ tiÒn ®å th× rùc rì.
Nhng cßn mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a. §ã lµ khi hái mét sinh
viªn trêng Y ë Hång K«ng vÒ ®éng lùc thóc ®Èy anh ta theo
häc trêng nµy th× ®îc tr¶ lêi nh sau:
"B¸c sÜ lµ ngêi duy nhÊt cã thÓ yªu cÇu phô n÷ cëi quÇn ¸o
vµ sau ®ã göi ho¸ ®¬n thanh to¸n tíi chång cña bµ
ta"

Sù næi tiÕng mu«n m»n


Ho¹ sÜ nghÌo:
- Cho t«i ®îc nãi ®iÒu nµy, trong vµi n¨m n÷a ngêi ta sÏ ngíc lªn nh×n
ng«i nhµ nµy vµ nãi: "¤ng C. ho¹ sÜ tríc kia thêng lµm viÖc ë ®©y."
Bµ chñ nhµ:
- NÕu «ng kh«ng tr¶ tiÒn thuª nhµ vµo tèi nay, th× ngêi ta sÏ cã thÓ nãi
®iÒu ®ã ngay ngµy mai ®Êy.

Anh ngèc
Vî ®ang hµnh ®éng téi lçi cïng ngêi t×nh, chång bÊt ngê b¾t
qu¶ tang. Anh chång giËn d÷:
- C¸c ngêi ®ang lµm g× vËy?
- Anh thÊy cha, em ®· b¶o anh ta lµ ®å ngèc mµ!

C¸u
Mét anh ®i nghØ ë kh¸ch s¹n, ®óng mïa ®¸ bãng, nhê ngêi phôc vô gäi
m×nh ®óng 1h30 ®Ó dËy xem. Anh nµy kh«ng quªn dÆn m×nh cã tËt
rÊt c¸u khi cã ngêi ®¸nh thøc nªn dÆn dï cã c¸u thÕ nµo còng ph¶i l«i
anh ra khái giêng cho b»ng ®îc. H«m sau thøc dËy th× trêi ®· s¸ng.
Anh ta c¸u l¾m gäi ngêi phôc vô l¹i g¾t:
- T«i cha bao giê bùc m×nh thÕ nµy c¶!
Ngêi phôc vô ®¸p:
- C¸i «ng g× t«i ®¸nh thøc lóc 1h30 cßn bùc gÊp ®«i «ng Êy chø!

Gi¸m ®èc chän ai


Mét Gi¸m ®èc muèn tuyÓn Th ký riªng cho m×nh. Sau mét thêi
gian sµng läc, cßn l¹i ba c« øng cö viªn s¸ng gi¸ nhÊt: b»ng cÊp, tr×nh
®é chuyªn m«n ngang nhau; ngo¹i ng÷ , vi tÝnh còng ch¼ng ai h¬n ai
chót nµo. Cuèi cïng Gi¸m ®èc nghÜ ra mét c¸ch: lÇn lît ®Ó cho mçi c«
chê mét m×nh 15 phót trong phßng chê. Trong ng¨n kÐo cña chiÕc bµn
®Ó trong phßng chê cã ®Ó 500USD tiÒn mÆt.
KÕt qu¶: Sau khi c« thø nhÊt ra khái phßng, c¶ 500USD biÕn mÊt;
c« thø hai: cßn l¹i 200USD; cßn c« thø ba th× kh«ng ®ông ch¹m g×
®Õn tiÒn b¹c, cßn ®Çy ®ñ 500USD trong ng¨n kÐo.

49
VËy c¸c b¹n thö ®o¸n xem, c« nµo sÏ trë thµnh Th ký riªng cña
ngµi Gi¸m ®èc?
Tr¶ lêi: c« cã cÆp giß ®Ñp nhÊt.

Chí nªn hái


Ngµy xöa ngµy xa, cã ®«i vî chång ¨n ë phóc ®øc nh-
ng l¹i nghÌo khæ, hä lu«n cÇu mong ®îc giµu sang phó quý. Do vËy
mét h«m ngêi chång lªn rõng ®èn cñi, gÆp mét «ng tiªn, «ng ban
©n cho vî chång anh 3 ®iÒu uíc. Mõng khÊp khëi v× s¾p söa
giµu to ,chång ®Ó bông vÒ ®Õn nhµ bµn víi vî xem nªn íc c¸i g×.
Ngêi vî nghe xong, suy nghÜ mét håi, mÆt ®á öng lªn råi e
lÖ nãi
- Em thó thËt, l©u råi mµ kh«ng biÕt lµm sao, cña anh nhá
qu¸ hay m×nh íc nã lín nh cña mÊy «ng tiªn ®i.!
Chång nghe nãi vËy thÊy tñi cho m×nh v¶ l¹i còng muèn
ch×u ý vî bÌn thùc hiÖn ®iÒu íc thø nhÊt. Nhng khæ thay, cña tiªn
kh¸c ngêi trÇn,lêi íc võa døt , bçng thÊy nÆng qu¸ ®øng kh«ng nçi
, chång ng· quþ xuèng la ¬i íi :
- ¤i nÆng qu¸, ®au qu¸,! lµm ¬n cho con xin vøt bá c¸i nÇy
ra...! Bçng nhiªn cña ngêi chång biÕn mÊt. Nguêi vî thÊy thÕ hèt
ho¶ng kªu la :
- Trêi ®Êt th¸nh thÇn ¬i ! xin tr¶ cña chång con l¹i cho æng,
æng chØ cã 1 c¸i th«i ...! Vµ thÕ lµ ®iÒu íc thø ba ®· thùc hiÖn,
cña «ng chång håi phôc nh cò. Ba ®iÒu íc ®· hÕt, cuèi cïng hai vî
chång tay tr¾ng hoµn tr¾ng tay.
Do vËy c¸c ®Êng mµy r©u h·y cÈn thËn ®õng nªn c¸i g×
còng bµn víi phô n÷, nhÊt lµ tríc c¸c viÖc lín mµ h ®¹i sù !

Logic ®¬n gi¶n


Nam: B¹n mÊy tuæi?
Kh¸nh: Tí kh«ng biÕt!
Nam: ThÕ b¹n thÝch con g¸i cha?
Kh¸nh: Cha!
Nam: Tí 5 tuæi vËy Kh¸nh 4 tuæi.

Ai lµ ngêi lÞch sù nhÊt


Mét h«m, tê b¸o Ph¸p danh gi¸ nä muèn t×m ra "ngêi
th¼ng th¾n vµ lÞch sù nhÊt" trong sè c¸c ®éc gi¶ cña
m×nh. Hä bÌn ra ®Ò thi nh sau: "Gi¶ sö b¹n ®ang ngåi trong
nhµ hµng víi b¹n g¸i cña m×nh, bçng dng b¹n (xin lçi) mãt
tiÓu. VËy b¹n sÏ xin phÐp ®i vÖ sinh nh thÕ nµo?".
Gi¶i "ngêi th¼ng th¾n vµ lÞch sù nhÊt " ®îc trao cho
mét b¹n ®äc cã lêi xin phÐp nh sau: "Xin lçi bµ, t«i ph¶i ra
ngoµi gióp ngêi b¹n nhá cña t«i mét chót, mµ ngêi b¹n ®ã t«i
sÏ giíi thiÖu víi bµ sau".
-----------------------------------------------

50
T«i chØ xin tr¶ lêi c©u hái 1: c©u chuyÖn trªn rÊt thó vÞ, chøng tá ngêi tr¶ lêi
rÊt lÞch sù. Nh©n ®©y t«i xin kÓ mét c©u chuyÖn vÒ lÝh sù nh sau:
Trong mét cuéc thi xem ai lµ ngêi lÞch sù nhÊt, gi¸m kh¶o yªu cÇu c¸c thÝ sinh
kÓ l¹i nh÷ng hµnh ®éng lÞch sù cña m×nh.
ThÝ sinh thø nhÊt tr¶ lêi:
Ai còng biÕt, ng¸p mµ kh«ng che miÖng lµ mÊt lÞch sù. T«i ®· rÌn luyÖn thãi
quen nµy ddÕn møc, hiÖn nay, khi ngñ, chïm ch¨n kÝn ®Çu, t«i còng che
miÖng khi ng¸p.
ThÝ sinh thø hai tr¶ lêi:
LÞch sù thÕ còng cha b»ng t«i. Ai còng biÕt, ngêi lÞch sù lµ ph¶i biÕt chÊp
hµnh luËt lÖ c«ng céng. Mét ®ªm kia trêi ma, t«i cã viÖc ph¶i ®Õn bÖnh viÖn
th¨m vî ®Î. Khi ®i ®Õn ng· t NTMT vµ NKKH gÆp ®Ìn ®á. Dï ®êng v¾ng
ch¼ng cã ai, t«i còng dõng l¹i chê. Kh«ng ngê, hÖ thèng ®iÒu khiÓn bÞ háng,
t«i ®øng ®îi rÊt l©u mµ ®Ìn vÉn ®á. Khi cã ®Ìn xanh, t«i véi phãng ngay
®Õn bÖnh viÖn th× ®îc th«ng b¸o lµ vî t«i ®· ®Î xong vµ hai mÑ con ®· ®i
vÒ nhµ.
ThÝ sinh thø ba tr¶ lêi:
Hai anh lÞch sù thÕ còng cha b»ng t«i. Ai còng biÕt, ngêi lÞch sù khi lµm
phiÒn bÊt cø ai dï Ýt hay nhiÒu trong t×nh huèng nµo còng ph¶i xin lçi. Håi
cßn chiÕn tranh biªn giíi chèng bän bµnh tríng Trung quèc, mét lÇn t«i ®ang
phôc kÝch th× gÆp mét tªn bµnh tríng dÉn x¸c tíi. T«i vïng dËy bÊt ngê dÝ
sóng vµo ngùc h¾n, nãi véi mét c©u "xin lçi mµy" ®Ó nã biÕt t«i lµ ngêi lÞch
sù råi míi bãp cß.
Ban gi¸m kh¶o ®Òu nhÊt trÝ c«ng nhËn: LÞch sù ®Õn thÕ lµ cïng.

§èi tho¹i
Hai bµ nãi chuyÖn víi nhau. Mét bµ hái:
- Bµ bÞ èm hay sao mµ s¸ng nµo t«i còng thÊy «ng b¸c sü tõ
nhµ bµ bíc ra?
Bµ kia vÆn l¹i:
- S¸ng nµo t«i còng thÊy tõ nhµ bµ cã «ng sü quan ®i ra, vËy
nhµ bµ ch¾c cã chiÕn tranh?

K× thi
Trong 1 kú thi ë trêng Y, thµy gi¸o hái
- Anh cho biÕt nh÷ng dÊu hiÖu khi mang thai?
§¾n ®o m·i kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo th× anh ta nghe thÊy b¹n m¸ch:
Tãc rông, ch©n cong, bông to..
Anh ta luèng cuèng lÆp l¹i hÕt
Thµy gi¸o liÒn cêi hái l¹i:
-Ch©n t«i cã cong kh«ng?
-Tha cong ¹
-Tãc t«i cã rông kh«ng?
-Tha rông ¹
-Bông t«i cã to kh«ng
-Tha to ¹
-VËy khi nµo t«i ®Ît«i sÏ cho anh qua k× thi

Häc tiÕng Anh

51
Bªn b·i biÓn réng, sãng to
Mét ngêi chíi víi kªu lªn
Help ! Help!
Mét ngêi ngåi trªn bê thÊy thÕ hÐt lªn
B¬i th× b¬i ®i, võa b¬i võa häc tiÕng anh lµm g× ?

Con bä
Mét con bä ngÉu nhiªn ®Ëu vµo r©u ngµi nh¹c trëng. Mét lóc
sau, bä thÊy mét khung c¶nh s¸ng chãi, tiÕng nh¹c Çm Ü
®Õn chãi tai nhøc ãc. Kh«ng chÞu ®îc, bä bay sang ®Ëu vµo
ngùc mét c« nµng biÓu diÔn violon. Tëng nh vËy lµ ®îc yªn
th©n, nhng bä vÉn thÊy khã chÞu víi tiÕng nh¹c xËp x×nh
kia. Cuèi cïng bä ®µnh t×m ®Õn n¬i kÝn ®¸o nhÊt vµ yªn
t©m ®¸nh mét giÊc dµi say sa. Khi më m¾t ra th× kú l¹ thay,
nã thÊy m×nh ®· l¹i ®Ëu vµo r©u quý ngµi nh¹c trëng tù bao
giê.

Thuèc lµo
Hai tªn trém rñ nhau ®i "¨n s¬ng". Chóng giao hÑn mét
th»ng vµo trong nhµ lÊy ®å, cßn mét th»ng th× ë ngoµi ®ãn
®å. Hai th»ng ®Õn mét nhµ, mét tªn cËy cöa chui vµo nhµ.
Cha kÞp lµm g× th× thÊy 2 vî chång nhµ kia lôc ®ôc.
- Anh ¬i em mãt tiÓu
- Th«i cè nhÞn, ®ang ®ªm l¹nh ra ngoµi c¶m mÊt
- Nhng em mãt l¾m
- Th«i cè nhÞn ®i, Më cöa ra ngoµi nguy hiÓm l¾m
- Kh«ng thÓ nhÞn næi
- Th«i, Em më t¹m cöa sæ ra mµ gi¶i quyÕt vËy
C« vî dËy më cöa sæ vµ ..., Tªn trém ë ngoµi tëng b¹n nÐm
®å ra liÒn gi¬ tay ra ®ãn, bçng h¾n bùc m×nh hÐt to¸ng
lªn:
Tiªn s mµy, thuèc lµo mµ còng ¨n c¾p µ!

§Ønh cét
B¸c sü t©m thÇn nh×n thÊy mét bÖnh nh©n ®ang loay
hoay trªn ®Ønh mét c¸i cét vµ viÕt ch÷ g× ®ã, bÌn hái:
- Anh kia viÕt g× trªn ®ã vËy ?
Anh chµng nh¶y xuèng b¶o:
- TrÌo lªn xem th× biÕt.
¤ng b¸c sü tß mß trÌo lªn xem, thÊy trªn ®Ò 2 ch÷: " §Ønh
cét "

T©m thÇn

52
Trong bÖnh viÖn t©m thÇn c¸c b¸c sü quyÕt ®Þnh lµm mét cuéc ®iÒu
tra ®Ó xem bÖnh nh©n nµo cã thÓ ra viÖn.Víi c¸c c©u hái rÊt ®¬n
gi¶n nh ''m¾t ®©u'', ''måm ®©u'', ''mòi ®©u'' ... nhng kh«ng cã
bÖnh nh©n nµo tr¶ lêi ®îc chÝnh x¸c c¶. Cø hái m¾t th× l¹i chØ vµo
måm, hái måm chØ vµo tai ... C¸c b¸c sü rÊt thÊt väng v× c«ng t¸c
®iÒu trÞ cã vÎ kh«ng hiÖu qu¶ l¾m. §Õn phßng cuèi cïng cã mét bÖnh
nhan ®ang ngñ tra. c¸c b¸c sü liÒn dùng dËy ®Ó hái:
- Måm ®©u?
Anh chµng ng¸p mét c¸i râ to. C¸c b¸c sü vui mõng hái tiÕp
- M¾t ®©u?
Anh chµng ®a tay dôi dôi m¾t. ThÕ lµ c¸c b¸c sü liÒn chuÈn y ngay lµ
bÖnh nh©n ®· lµnh bÖnh, cã thÓ xuÊt viÖn ®îc. Lóc ®ã c¸c bÖnh
nh©n kh¸c xóm xÝt l¹i hái bÝ quyÕt cña anh chµng nä. Anh chµng rÊt
lÊy lµm phÊn khëi, vç ®Ðt mét c¸i vµo m«ng tr¶ lêi: " C¸c cËu ph¶i biÕt
nghÜ b»ng c¸i ®Çu cña m×nh ®i chø"

TiÕng Anh
Trong líp häc thªm Anh v¨n c« gi¸o b¶o Linh :
- T¹i sao khi ®äc lóc nµo anh còng sê thÕ,
chç nµo t«i cho sê th× anh míi ®îc sê, chç nµo t«i
kh«ng cho sê th× ®õng cã sê. Nhí cha !

Rîu
Mét anh lÝnh sau khi uèng rîu say th× gÆp ®¹i ®éi trëng :
- Nµy, ®ång chÝ, uèng rîu rÊt nguy hiÓm cho søc khoÎ , rÊt nhiÒu ng-
êi ®· bÞ chÕt v× rîu ®Êy.
Anh lÝnh dËp gãt ®øng nghiªm vµ nãi :
-B¸o c¸o thñ trëng,em biÕt ¹, nhng mét ngêi lÝnh kh«ng ®îc phÐp sî
chÕt.
---------------------------------------------------------------------
ChuyÖn t¬ng tù :
ThÇy gi¸o nãi víi c¸c häc sinh:
- Chóng ta ph¶i tr¸nh kh«ng uèng rîu, ®ã lµ mét kÎ thï cña chóng ta
®Êy.
- Nhng tha thÇy, trèn tr¸nh kÎ thï lµ hÌn nh¸t ¹ !

Vui 1
Mét c«ng ty lµm ¨n thua lç,anh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh sa th¶i bít mét sè nh©n viªn ®Ó
c¶i tæ l¹i bé m¸y lµm viÖc cña c«ng ty. Anh ta bµn víi vî :
- Nµy em, nÕu em chÞu khã nÊu ¨n ®îc tµm t¹m cho nh©n viªn th× anh cã thÓ cho bµ
cÊp dìng nghØ viÖc.
Bµ vî gËt ®Çu ®ång ý vµ nãi víi chång:
- NÕu anh chÞu khã ®ªm ®ªm ngñ víi em th× ta cã thÓ cho cËu l¸i xe nghØ viÖc.

Kinh doanh
Nµy cËu lµm thÕ nµo mµ trong n¨m n¨m trêi cã ®îc mét s¶n nghiÖp
®µng hoµng nh thÕ nµy ?
Tí liªn kÕt víi mét nhµ kinh doanh cã nhiÒu vèn .

53
Tû lÖ ®ãng gãp ra sao ?
Anh ta ®ãng gãp vèn cßn tí cã bÒ dµy kinh nghiÖm .
KÕt qu¶ cña mèi liªn kÕt nµy ra sao ?
Nh cËu thÊy ®Êy. Tí th× cã tiÒn cßn anh ta th× ®· cã kinh nghiÖm .

ChuyÖn nhÆt ®îc


C. rÊt thÝch tranh luËn khoa häc, giê ¨n tra, sang chuång H¹,
®è:
- Tr¸i ®Êt h×nh g×?!
- ThÕ mµ còng hái, H¹ nãi, h×nh trßn.
- Ai b¶o cËu nã trßn?
- Kh«ng trßn th× còng gÇn trßn
- Cô thÓ ®i xem nµo - C. cè.
- Th«i th× nã h×nh vu«ng vËy, tí ch¼ng muèn tranh luËn
®©u.

Chã vµ gµ
Mét chµng trai tíi nhµ ngêi yªu ch¬i. ThÊy «ng nh¹c vãt
t¨m bÞ ch¶y m¸u tay, anh ta nãi:
- Kh«ng sao ®©u b¸c ¹, chã liÒn da, gµ liÒn x¬ng mµ
--------------------------------------
(Mét chuyÖn kh¸c còng t¬ng tù.)
Khi tõ nhµ ngêi yªu ra, anh ta bÞ con chã xå ra sña. Tøc l¾m anh ta
bÌn nhÆt hßn g¹ch bªn hÌ gi¬ lªn däa l¹i con chã :
- C¾n ®i ! Tao th¸ch c¶ nhµ mµy x«ng vµo c¾n tao.
--------------------------------------------------
1. Mét anh ®Õn nhµ ngêi yªu ch¬i, khi vÒ bá quªn bËt löa. VÒ ®Õn
nhµ nhí ra véi vµng quay l¹i. Bè ngêi yªu ®a chiÕc bËt löa cho, anh ta
cÇm lÊy nãi: " D¹, ch¸u xin. May qu¸, tÝ mÊt ! "
2. Mét anh khoe víi bè cña b¹n g¸i:
- H«m qua ch¸u võa ®¸nh nhau víi mét th»ng, giµ nh b¸c !
3. Mét anh ®Õn nhµ b¹n g¸i, thÊy mÑ b¹n ®ang quÐt nhµ, anh ch¹y l¹i:
- B¸c ®Ó ch¸u quÐt cho.
- Nhµ t«i t«i quÐt, anh kh«ng ph¶i gióp.
Anh chµng bÌn ra bµn níc, rãt mét chÐn nãi víi bè c« b¹n:
- Ch¸u mêi b¸c uèng níc ¹.
- Níc t«i t«i uèng, anh kh«ng ph¶i mêi.
Anh chµng ho¶ng qu¸ bÌn rót bao thuèc ra vít v¸t:
- B¸c x¬i ®iÕu thuèc cho th¬m miÖng ¹.
- A ! DÔ thêng anh b¶o kh«ng cã thuèc cña anh th× miÖng t«i
thèi ch¾c ?

Cã nguêi trî gióp


Nhµ «ng Quang më tiÖc mõng nhµ míi. Kh¸ch khøa khen nhµ
®Ñp, vî «ng Quang ch¹y ra b¶o:

54
- C¸c b¸c qu¸ khen. M×nh nhµ em th× kh«ng lµm ®îc thÕ
nµy. §©y còng lµ nhê cã bµ con l¸ng giÒng gióp ®ì.
¤ng S¬n nghe vËy liÒn vÒ nhµ b¶o vî:
-ChÞ Êy khÐo thËt, ¨n nãi thËt ®îc lßng mäi ngêi.
§Õn lît «ng S¬n më tiÖc mõng con trai ®Çy th¸ng, thÊy mäi
ngêi khen cËu con khoÎ ®Ñp, vî «ng S¬n liÒn ch¹y tõ trong
phßng ra nãi:
- C¸c b¸c qu¸ khen, m×nh nhµ em th× còng kh«ng lµm ®îc
thÕ nµy ®©u. May còng nhê cã c¸c cËu thanh niªn l¸ng giÒng
gióp ®ì ®Êy ¹!

ChuyÖn cæ xa
Chång cïng vî vµo th¨m phßng triÓn l·m gåm toµn lo¹i tranh
theo trêng ph¸i phôc hng. §Õn bøc tranh kháa th©n vÏ mét c«
g¸i tuyÖt trÇn cã ®iÓm mét chiÕc l¸ xinh x¾n n¬i kÝn ®¸o,
anh ta cø l¸n l¹i xem chõng say mª l¾m. C« vî sèt ruét qu¸
s½ng giäng:
- Bé anh cßn chê chiÕc l¸ kia rông xuèng hay sao ?

M¸nh khoÐ
Vµo mét ngµy cuèi n¨m cã mét anh amh lÝnh vµ mét sÜ quan ®ang
trªn tÇu lªn ®¬n vÞ. §Õn gi÷a ®êng Anh sÜ quan muèn ®i ®¹i tiÖn
liÒn ch¹y vµo WC Anh lÝnh ngåi mét m×nh buån qu¸ liÒn tiÕn tíi gÇn
WC vµ nãi:
- TÕt nµy thñ trëng ¨n tÕt ë ®©y µ ?
§ang trong c¬n bÝ anh sÜ quan liÒn tr¶ lêi ngay :
- õ anh ¨n tÕt ë ®©y.
Anh lÝnh cêi
SÜ quan ...............................?

Tang vËt
§ån trëng hái trùc ban :
- Nµy ®ång chÝ. C¸i xe ®¹p tang vËt cña vô trém s¸ng nay ®©u råi.
- B¸o c¸o anh. S¸ng nay em ®· mîn t¹m ®i ®iÒu tra vô ¸n ®ã,
ngo¶nh ®i ngo¶nh l¹i ®· bÞ bän trém lÊy råi ¹.

¡n kiªng
Cha xø ®i c«ng du sang vïng kh¸c,vµo qu¸n ¨n gäi toµn thÞt c¸. H«m
®ã lµ ngµy Thø S¸u.
C¸c gi¸o d©n ngåi trong qu¸n nh×n thÊy sî l¾m. Mét anh b¹o gan ®Õn
hái :
- Tha Cha, chç chóng con Cha bÒ trªn kh«ng cho chóng con ¨n thÞt c¸
vµo ngµy Thø S¸u ®©u ¹
- Th× ta còng kh«ng cho ¨n. Muèn ¨n th× mua lÊy mµ ¨n.

55
Häp
§¹i ®éi trëng phª b×nh Trung ®éi 2 :
- TuÇn nµy vÖ sinh cßn rÊt bÈn, cø
ngít c¸i måm t«i ra lµ hè xÝ l¹i ®Çy,
B¸c sÜ
Con g¸i ®i kh¸m bÖnh vÒ nãi víi bè:
- Bè ¬i h«m nay con khã chÞu qu¸, tay b¸c sü nãi ®Ó
quªn èng nghe nªn cø ¸p tai vµo ngùc con nghe.
¤ng bè m÷ng rì :
- May qu¸ con ¬i nã m¸ ®Ó quªn èng tiªm th× chÕt
con råi con ¬i.

Cho ngé l¸i mét tÝ


Trong « t« kh¸ch cã mét chó kh¸ch ngêi Hoa. Xe ®ang ®i
bçng chó kh¸ch ngêi Hoa l¹i gÇn vç vai l¸i xe b¶o:
- B¸c tµi ¬i, cho ngé l¸i mét tÝ !
Anh l¸i xe ®¸p:
- L¸i thÕ nµo ®îc mµ l¸i ?
Chó kh¸ch im lÆng, nhng l¸t sau l¹i mon men l¹i gÇn anh l¸i
xe:
- Dõng l¹i cho ngé l¸i mét tÝ th«i mµ !
Anh l¸i xe vÉn kh¨ng kh¨ng tõ chèi. ThÕ lµ chó kh¸ch liÒn
v¹ch quÇn tÌ lu«n ra xe mét b·i, miÖng nãi:
- Kh«ng dõng l¹i cho ngé l¸i th× ngé l¸i lu«n ra xe . Ngé
nhÞn ®Ó ngé pÓ pông µ ?

5000 USD
Mét ngêi ®µn «ng hãi ®Çu ngåi vµo ghÕ cña mét mü viÖn.
C« bÐ lµm ®Çu hái: "Tha «ng cÇn lµm g× ¹ ?"
Ngêi ®µn «ng tr¶ lêi : " T«i muèn cÊy tãc, nhng t«i kh«ng chÞu ®-
îc ®au ®ín, nÕu c« lµm ®Çu t«i cã tãc dµi nh tãc cña c« th× t«i
tr¶ cho c« 5000 ®« la".
RÊt nhanh c« bÐ lµm ®Çu c¾t träc ®Çu m×nh.
------------------------------------------------------------
Kh¶o dÞ:
Mét «ng hãi nÆng vµo mét hiÖu c¾t tãc nãi víi tay thî:
- Nµy anh, tãc t«i chØ cßn cã ba sîi th«i, anh c¾t cho t«i cÈn
thËn nhÐ !
Tay thî hái:
- VËy «ng ®Þnh c¾t kiÓu g× ?

56
- M¸i lËt !- «ng ta ®¸p.
Tay thî loay hoay mét lóc bçng lµm rông mÊt mét sîi.
- Bay giê chØ cßn hai sîi, c¾t thÕ nµo tha ngµi ?
- RÏ ng«i gi÷a !
Loay hoay mét lóc l¹i bÞ rông mét sîi, anh thî lo l¾m l¹i hái:
- B©y giê l¹i rông mét sîi råi tha ngµi, lµm thÕ nµo b©y giê ?
- Ch¶i ng«i bªn !- ¤ng ta tù tin tr¶ lêi.

Tour guy s-man


Mét ngêi ®µn «ng ¨n choi ngêi Italia kh«ng s¸nh b»ng mét ngêi
hµo hoa phong nh· cña Salermo. Mét tæ chøc míi ®îc gäi lµ " Nh÷ng
ngêi ®µn «ng lÞch sù" æ thµnh phè phÝa Nam níc ý cung cÊp nh÷ng
ngêi hé tèng lÞch sù cho c¸c n÷ kh¸ch du lÞch ®Ó ®Ì phßng gÆp ph¶i
nh÷ng tªn d©m ®·ng ë ®Þa ph¬ng. Nh÷ng ngêi ®µn «ng nµy lµm
c«ng viÖc cö nh÷ng ngêi híng dÉn miÔn phÝ ®Õn c¸c th¸ng c¶nh nh
Pompeii vµ Capri - chØ ®Ó thùc tËp tiÕng Anh cña hä vµ më mang
ngµnh du lÞch, kh«ng ph¶i ®Ó yªu ®¬ng l·ng m¹n.
Chñ tÞch c«ng ty nãi: "nh÷ng ngêi ®µn «ng thanh lÞch cña
chóng t«i kh«ng lµm nh÷ng viÖc nh thÕ." Cho ®Õn nay, cã kho¶ng 80
phô n÷ ®· thñ dÞch vô nµy trong th¸ng 7 ®· ®¸nh gi¸ nh÷ng ngêi hé
tèng theo møc thang tõ 1 ®Õn 10. "Cho ®Õn nay - «ng chñ tÞch nãi
tiÕp - con sè thÊp nhÊt chóng t«i cã lµ 8".

Gi¶i phÉu
Ba anh chµng ngåi tríc mét phßng gi¶i phÉu t nh©n nãi
chuyÖn víi nhau:
- Cña cËu thÕ nµo mµ ph¶i ®Õn ®©y ?
- Cña tí nhá qu¸, ®Þnh thay c¸i kh¸c. Cßn cËu ?
- Cña tí dµi qu¸, nh÷ng 30 ph©n. §Õn ph¶i c¾t bít ®i th«i !
Sau ®ã anh ta quay sang anh thø ba n·y giê vÉn im lÆng:
- Cßn cña cËu thÕ nµo ?
- Cña em 10 ph©n ... Anh ta mÕu m¸o.
Hai anh kia ng¹c nhiªn :
- 10 ph©n th× b×nh thêng, cÇn qu¸i g× ph¶i ®Õn ®©y ?
Anh chµng oµ lªn khãc nøc në:
- Nhng mµ cña em lµ 10 ph©n bÒ ngang !

Ch¾c g×
Trong mét gãc tèi cña c«ng viªn,c« g¸i quyÕt liÖt ®Èy chµng trai ra
.Chµng trai ng¹c nhiªn hái :
- Em sao thÕ ?
- Th× ...tõ tõ ®·,"c¬m kh«ng ¨n th× g¹o cßn ®ã"...
- Ch¾c g× ®· cßn,thêi nay chuét nhiÒu v« kÓ ...

C¸c ®Êng nam nhi ph¶i nhí chuyÖn cò

57
B¸o Lao ®éng ngµy 20/9/1996 ®a tin BÖnh nh©n Z ®Õn c¾t amidan
t¹i BÖnh viÖn §èng §a th× bÞ b¸c sÜ c¾t nhÇm vµo cuèng häng nªn sau
30 phót ®· tö vong. ChuyÖn nµy lµm chóng ta nhí l¹i c¸ch ®©y 1 n¨m
t¹i mét BÖnh viÖn miÒn Trung mét bÖnh nh©n ®au ruét thõa l¹i bÞ
chuyÓn vµo Khoa kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh vµ thÕ lµ chØ sau 2 phót ®·
bÞ "ThiÕn".
Ngµnh Y tÕ ViÖt nam ®· qu¸ xuèng cÊp v× vËy c¸c ®Êng nam nhi ph¶i
v« cïng cÈn tËnn khi vµo BÖnh viÖn.

ë Mü
Vµo mét ®ªm tr¨ng thanh giã m¸t, mét ®«i vî chång trÎ ngåi thñ thØ
vÒ chuyÖn Êy.
Anh chång trªu vî: " Em cha biÕt ®ã, ë Mü mçi lÇn nam n÷ quan hÖ víi
chµng trai bao giê còng ®îc c« g¸i boa USD 20,000. " Anh mµ cã tiÒn ,
anh sÏ bay ngay sang Mü "
C« g¸i liÒn ®¸p ngay:" NÕu mµ ®îc nh vËy th× em còng ph¶i sang Mü
sèng "
Anh chång lÊy lµm ng¹c nhiªn: " ThÕ em sang bªn ®ã lµm g×"
Em sang ®ã ®Ó chøng kiÕn : " Anh sèng thÕ nµo víi USD40,000 trong
vßng mét th¸ng"

Hoa hËu
B¹n ®¨ bao giê so s¸nh gi÷a hoa hËu vµ lèp xe ®¹p cha.
Lèp xe ®¹p th× ngêi ta b¬m råi míi cìi.
Cßn hoa hËu th× ngîc l¹i: Ngêi ta cìi sau ®ã míi b¬m.

Tuæi trÎ
Mét nhãm trÎ ®ang d¹o ch¬i trong c«ng viªn . Chóng thÊy c¶nh mét
®«i nam n÷ ®ang t×nh tù.
Mét cËu bÐkho¶ng 7 tuæi la lªn : " ¤ k×a, hai ngêi ®ang vËt nhau "
§øa bÐ thø hai cì 9 tuæi b¶o: " Kh«ng! Hä ®ang ©u yÕm nhau ®ã"
C« bÐ lín h¬n mét chót, bØm m«i nhËn xÐt:" Chóng lµm t×nh cha
thµnh th¹o"

Sõng tr©u
TruyÖn kÓ r»ng :
Cã mét «ng tuæi ngo¹i tø tuÇn. Nhµ t¹i mét vïng ®åi nói trung du. Mét h«m ®i xem
bãi, mét håi th©m trÇm suy nghÜ, xin quÎ tíi vµi lÇn, thÇy tíng ph¸n r»ng: "Sè anh ®o¶n thä,
ch¾c ch¾n bÞ tr©u ®©m". ¤ng trÎ sau khi nghe thÊy thÇy ph¸n nh vËy, kinh h·i quú mäp díi
ch©n thÇy xin c¸ch ®Î gi¶i h¹n. Sau mét håi ra ®iÒu suy nghÜ, khÊn khøa, thÇy míi r»ng : "
Trong vßng mét th¸ng tíi ang kh«ng ®îc ra khái nhµ" vµ dÆn dß thªm mét sè ®iÒu n÷a vÒ
chuyÖn cóng b¸i, kiªng c÷.
¤ng trÎ hoang mang lo l¾ng b¸n tÝn b¸n nghi nhng råi vÉn cø lµm thªo ®iÒu thÇy tíng
c¨n dÆn. Sau mét th¸ng ë trong nhµ, kh«ng ®i ra ngoµi, «ng trÎ tù nhñ h«m nay lµ hÕt mét
th¸ng nh vËy lµ còng ch¼ng cã g×, thÇy tíng nãi l¸o råi. KÕ ®ã «ng ®i xuèng bÕp ®Þnh r»ng
®un níc t¾m.. Xuèng ®Õn bÕp võa míi ngåi xuèng ch©m löa, bçng «ng luèng cuèng ch©m
löa vµo tay, nhÈy dùng lªn th× va vµo cöa bÕp, chiÕc xõng tr©n háng lö l©u ngµy treo trªn
bÕp r¬i xuèng va vµo ®Çu lµm «ng trÎ tõ biÖt câi ®êi ngay tøc kh¾c.

Lßng chung thuû


Mét «ng chång trªn giêng hÊp hèi gäi vî ®Õn bªn m×nh vµ hái :

58
- Em ¬i, anh kh«ng cßn sèng ®îc n÷a, em h·y nãi thËt cho anh, trong
suèt thêi gian chóng m×nh chung sèng víi nhau em ®· ph¶n béi anh
bao nhiªu lÇn?
ChÞ vî kh«ng nãi g× chØ khãc nøc në.
¤ng chång l¹i hái :
- Th«i em ®· kh«ng muèn nãi th× h·y gi¶i thÝch cho anh t¹i sao trong
tñ cña em cã 3 trøng vµ 300 $.
ChÞ vî vî thót thÝt :
- Mçi lÇn em ph¶n béi anh, em l¹i cho vµo tñ mét qu¶ trøng.
¤ng chång thë phµo :
- µ thÕ lµ chØ cã 3 lÇn th«i . Cßn 300$ th× sao?
ChÞ vî lÇn nµy khãc rÊt to vµ gi¶i thÝch :
- Mçi lÇn trøng nhiÒu qu¸ em l¹i ®em ra chî b¸n vµ em ®· tiÕt kiÖm ®-
îc 300$.
Nghe ®Õn ®ã «ng ch«ng kªu to lªn mét tiÕng vµ chót h¬i thë cuèi
cïng.
----------------------------------------
Hai vî chång nhµ nä sau ngµy cíi ngêi Chång ®em vÒ nhµ hai hép s¾t
rçng mµ ë trªn chØ cã hai lç .Vî thÊy thÕ hái :
- Anh mang nã vÒ lµm g×?
-§Ó chøng tá lßng chung thuû cña Anh vµ Em
-å em kh«ng hiÓu
-§¬n gi¶n th«i nÕu mçi lÇn Anh ®i ngo¹i t×nh vÒ Anh sÔ bá vµo ®ã
mét h¹t ®ç ,cßn nÕu Em ®i ngo¹i t×nh vÒ th× Em còng bá vµo ®ã mét
h¹t ®ç
Vµ hä ®· thùc hiÖn nh vËy sau nhiÒu n¨m .Cho ®Õn mét ngµy v×
èm nÆng ngêi Chång ®Õn lóc l©m nguy nãi víi vî.
-Em h·y ®em c¶ hai hép s¾t ra ®©y vµ h·y ®Õm xem cña ai nhiÒu
h¬n
-Ngêi vî sau khi ®em ra vµ ®Õm th× thÊy cña chång nhiÒu h¬n.
-Ngêi chång rÊt ®au khæ nãi víi vî : Anh rÊt buån v× ®· ngo¹i t×nh
nhiÒu tríc khi chÕt Anh thµnh thËt xin Em tha thø
-Ngêi vî thÊy vËt liÒn nãi : kh«ng Em míi lµ ngêi cã lçi, v× biÕt Anh
thÝch ¨n ch¸o ®ç nªn mÊy h«m võa qua Em kh«ng kÞp nªn ®· lÊy mét
Ýt ®ç trong hép cña m×nh ra ®Ó nÊu cho anh ¨n.
Trêi?????

Ivan - Ilich
I-van lµ mét sinh viªn b¶nh trai, l¹i khÐo t¸n nªn c« gi¸o Lªna rÊt mª.
Mét h«m cuèi giê häc buæi tèi c« rñ Ivan ë l¹i ®Ó t©m t×nh. Ivan yªu
cÇu t¾t ®Ìn trong líp v× nhì cã ai nh×n thÊy. Sau mét håi t×nh tù ©u
yÕm, I-van xin phÐp ra ngoµi mét l¸t ®Ó " gi¶i quyÕt nçi buån ". Mét
lóc sau cËu ta l¹i quay vµo tiÕp tôc... Mét lóc sau l¹i thÊy cËu ta xin
phÐp ra ngoµi. Có thÕ ®Õn lÇn thø t th× c« gi¸o ph¶i bùc m×nh hái: "
Nµy Ivan ! Sao anh l¹i ra vµo cø xoµnh xo¹ch thÕ ? ". CËu ta tr¶ lêi: "
Tha c«, em kh«ng ph¶i lµ I-van, em lµ I-lich. Th»ng I-van nã ®ang
®øng b¸n vÐ ë ngoµi cöa !

TØ lÖ häc sinh giái

59
HiÖu trëng mét trêng cÊp 3 nãi víi «ng b¹n:
- TØ lÖ häc sinh giái trêng t«i n¨m nay gÊp 10 n¨m ngo¸i !
¤ng b¹n trßn m¾t :
- ThÕ c¬ µ ? ThÕ n¨m ngo¸i trêng anh cã bao nhiªu häc
sinh giái ?
- Kh«ng cã ai c¶ !

Bµi häc ®Çu tiªn


Mét ngêi lÝnh muèn rÌn luyÖn tÝnh dòng c¶m cho cËu con trai
lªn 3 uæi, bÌn b¶o con trai ®øng lªn nãc tñ råi nhÈy xuèng.
CËu bÐ thÊy cao qu¸ kh«ng d¸m nh¶y, «ng b¶o con:
- Con cø nh¶y xuèng, bè sÏ ®ì.
- Nhì bè kh«ng ®ì th× ®au l¾m.
- Bè ®Î ra con, ch¼ng lÏ bè l¹i lõa dèi con sao?
CËu bÐ nghe vËy liÒn nh¶y xuèng, nhng «ng bè kh«ng ®ì,
®au l¾m cËu mÕu m¸o:
- Sao bè b¶o ®ì con mµ kh«ng ®ì?
- Con thÊy cha, ®Õn bè ®Î cßn lõa dèi con, vËy sau nµy con
®õng tin ai.

Xóc than
Trong giê sinh vËt häc, thÇy gi¸o gi¶ng:
- Khi ngêi ta ho¹t ®éng sinh lý, th× ngêi ta ®· tiªu hao mét
n¨ng lîng ®¸ng kÓ. Mçi lÇn nh vËy t¬ng ®¬ng víi viÖc xóc
mét tÊn than...
Bçng nh×n thÊy ë cuèi líp cã mét häc sinh ®ang ng¸p ng¾n
ng¸p dµi, thÇy gi¸o bùc m×nh qu¸t:
- CËu kia, tèi qua lµm g× mµ b©y giê ngåi ng¸p ?
- D¹ tha thÇy tèi qua em xóc 3 tÊn than ¹ !

Më hµng
Mét anh nä s¸ng s¸ng ®i chî hay ®îc c¸c bµ mêi më hµng v×
tèt vÝa.
C¸c bµ nãi:
- Anh më hµng th× tèt l¾m, kh«ng bao giê bÞ Õ, ngµy mai
anh nhí më hµng nhÐ.
Mét h«m ra ngâ anh gÆp mét c« g¸i, nãi chuyÖn mét lóc anh
hái:
- Em ®· cã chång cha?
- Em Õ.
- ThÕ th× ®Ó anh më hµng cho, vÝa anh tèt l¾m.

60
HËu chiÕn
Sau khi chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 3 kÕt thót , loµi ngêi bÞ diÖt
vong.T¹i mét khu rõng xa x«i hÎo l¸nh nhÊt,mét con khØ ®ùc vµ mét
con khØ c¸i «m nhau vµ nãi:
- B©y giê chóng ta lµm l¹i tõ ®Çu !

Bän khñng bè
Trong mét cuéc häp b¸o vÒ v¨n hãa gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn X« cò, c¸c
®¹i biÓu LX nãi :
- C¸c anh rÊt kÐm v¨n hãa, ngoµi ®êng cßn rÊt nhiÒu ngêi ®¸i bËy.
C¸c ®¹i biÓu ViÖt nam kiªn quyÕt ph¶n ®èi :
- C¸c anh ®õng bÞa ®Æt , lµm g× cã chuyÖn ®ã.
C¸c ®¹i biÓu LX có l¾m nãi :
- §îc råi, chóng t«i sÏ cö mét ph¸i ®oµn sang ViÖt Nam vµo tèi mai. NÕu
b¾t gÆp ai ®¸i bËy chóng t«i sÏ b¾n chÕt t¹i chç.
Ph¸i ®oµn VN ®ång ý v× sî mÊt mÆt.
Ngay tèi h«m ®ã, ph¸i ®oµn LX ®i d¹o quanh bê hå vµ b¾n chÕt ®îc 3
chó VN ®ang ®¸i bËy.
§Ó tr¶ ®òa, tèi h«m sau ph¸i ®oµn VN còng ®i d¹o quanh qu¶ng trêng
®á vµ còng b¾n chÕt ®îc mét chó.
S¸ng h«m sau trªn trang nhÊt b¸o Sù thËt LX ®a tin :
§ªm h«m qua, bän khñng bè ®· b¾n chÕt mét nh©n viªn sø qu¸n VN
®ang lµm "nhiÖm vô".

Trªn m¸y bay


3 tªn kh«ng tÆc khèng chÕ mét chiÕc m¸y bay quèc tÕ chë
kh¸ch. Trªn m¸y bay cã c¶ mét chµng cao båi Mü, mét kiÕm
kh¸ch Tµu vµ cã duy nhÊt mét chó ViÖt Nam. Bän cíp trang bÞ
sóng èng ngËp r¨ng, vÎ rÊt hung h·n. Mäi ngêi sî h·i lÝu rÝu nép
tiÒn, vµng, ®å trang søc. Bçng kiÕm quang lÊp lo¸ng, ngêi
kh¸ch Tµu ®· rót thanh Phi long ®o¹t mÖnh ra x¶ mét tªn cíp
lµm hai m¶nh. Nhng hai tªn cßn l¹i ®· lËp tøc x¶ sóng tiªu diÖt
ngay ngêi kiÕm kh¸ch nä. Cïng lóc chµng cao båi Mü còng rót
ph¾t ra hai khÈu Colh to tíng nhanh nh c¾t v¶y ®¹n vµo hai
tªn nhng cuèi cïng anh còng bÞ h¹ s¸t. Lóc bÊy giê chó ViÖt
Nam míi lõ ®õ tiÕn l¹i phÝa bän cíp. Chóng s÷ng l¹i trong vµi
gi©y råi nhÊt lo¹t x¶ tiÓu liªn vµo ngêi anh. Nhng, kú l¹ thay,
chóng ®· b¾n hÕt c¶ b¨ng ®¹n mµ chó ViÖt Nam vÉn kh«ng
hÒ hÊn g×. Cuèi cïng bän cíp ®Çu hµng v× qu¸ ho¶ng sî. Sau
khi hoµn hån, mäi ngêi xóm l¹i quanh chó ViÖt Nam nhao
nhao hái: " T¹i sao anh l¹i chèng ®îc ®¹n cña chóng ? ". Chó
ViÖt Nam th¶n nhiªn tr¶ lêi: " Cã bÝ quyÕt g× ®©u ". Råi chó
cëi ¸o kho¸c ngoµi ra. Th× ra ë bªn trong toµn phô tïng xe
®¹p, nåi ¸p suÊt c¸c lo¹i !

61
Lång chim vµ v¸y kh¸c nhau chç nµo?
Trong mét cuéc thi Hoa hËu, c©u hái øng xö lµ : C¸i lång chim vµ c¸i
v¸y kh¸c nhau ë chç nµo ? ¸ hËu cuéc thi ®· tr¶ lêi: " Trong lång cã
chim, cßn trong v¸y th× kh«ng cã chim ". Cßn c©u tr¶ lêi cña Hoa hËu
lµ : " C¸i v¸y kh¸c c¸i lång chim ë chç, khi më lång th× chim bay ra, cßn
khi më v¸y th× chim bay vµo !"

Ng©y th¬ cô
Mét c« g¸i trÎ tr«ng cã vÎ xanh xao ®Õn t×m b¸c sÜ.
Sau mét håi kh¸m xÐt b¸c sÜ kÕt luËn r»ng c« ta ®· cã
thai.
C« g¸i rÊt ng¹c nhiªn:" Kh«ng thÓ cã chuyÖn nh vËy v×
tõ tríc tíi nay t«i cha hÒ lµm chuyÖn ®ã víi mét ai"
Sau mét håi gi¶i thÝch: "ViÖc c« mang thai ¾t lµ ph¶i
do ®· tõng chung ®ông víi mét ai ®ã"
Sau mét l¸t suy t, c« g¸i hÐt to¸ng lªn:" Tiªn s th»ng
cøu hé, thÕ mµ nã b¶o lµ ®ã chØ lµ h« hÊp nh©n t¹o"

ChuyÖn sù thËt 7 : Chung thuû


Còng ®«i uyªn ¬ng nä, sau thêi gian yªu nhau tha thiÕt nhng gia
®×nh can thiÖp th« b¹o kh«ng cho lÊy nhau nªn bÌn rñ nhau cïng
xuèng suèi vµng ®Ó cïng an hëng suèt ®êi.
ThÕ nµy nhÐ - Anh chµng tho¶ thuËn - c¸i giÕng ë ®Çu lµng Ýt ngêi
qua l¹i ®óng 7h tèi nay cã mÆt. Trêng hîp ai ®ã ®Õn sím h¬n th× h·y
nh¶y xuèng tríc råi ®Ó l¹i ®«i dÐp trªn bê giÕng ®Ó lµm tin.
§óng 7h00, anh chµng ®Õn ®iÓm hÑn nhng cha thÊy c« nµng ®©u.
NghÜ bông "m×nh trÎ nh thÕ nµy mµ chÕt th× uæng qu¸" bÌn ®Æt
®«i dÐp bªn bê giÕng råi nÊp vµo bôi c©y.
7h05, nµng níc m¾t ®Çm ®×a ®Õn bªn bê giÕng, khi tr«ng thÊy ®«i
dÐp cña chµng th× l¹i cµng thæn thøc. NghÜ bông "§»ng nµo anh còng
tiªu råi ", ®o¹n tr«ng thÊy ®«i dÐp cßn míi bÌn x¸ch ®«i dÐp ®i vÒ.
Anh chµng trong bôi rËm h« ho¸n rît theo :
"Tr¶ tao dÐp ®©y - tr¶ tao dÐp ®©y
-------------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Anh b¹n t«i cã mét c« ngêi yªu rÊt xinh ®Ñp,
hai ngêi thÒ non chØ biÓn thÒ suèt ®êi sèng chung, khi nµo chÕt còng
chÕt chung, anh kh«ng lÊy ®îc em th× anh chÕt, mµ em kh«ng lÊy ®îc
anh th× em còng chÕt. ThÒ sao ®îc vËy, ch¼ng biÕt v× thÊy ®iÒu g×
mµ gia ®×nh anh chµng kh«ng ®ång ý cho hai ngêi lÊy nhau. Mét
h«m khi kh«ng cã ai ë nhµ anh chµng bÌn gäi ngêi yªu l¹i vµ b¶o: "Em
¬i, gia ®×nh anh ng¨n c¶n kh«ng cho chóng m×nh lÊy nhau. Bªn t×nh
bªn hiÕu bªn nµo nÆng h¬n. Th«i th× h«m nay chóng ta vui vÇy víi
nhau mét lÇn cuèi, råi anh ®· chuÈn bÞ thuèc ®éc ®©y råi chóng ta
cïng ®i sang thÕ giíi bªn kia hÑn sÏ sèng chung ë kiÕp kh¸c." Sau khi
vui vÇy, anh chµng cÇm b¸t níc g× ®en ®en uèng mét nöa b¸t, ®a
nöa cßn l¹i cho ngêi yªu råi l¨n ra giÉy giôa mét gi©y råi n»m bÊt
®éng. C« g¸i nh×n b¸t thuèc ®éc, nh×n ngêi yªu råi vôt ch¹y ra ngâ.

62
LiÒn ®ã anh chµng nhám dËy gäi víi theo: " Em ¬i, b¸t b¶o lêng xµ
anh cho thªm nhiÒu ®êng ngät l¾m, uèng ®i råi h·y vÒ. Mµ em cßn
quªn tói vµ dÐp ®©y nµy".

§å khèn n¹n
Mét chµng ®øng tÌ bËy bªn vÖ ®êng. Cã c« g¸i ®i qua
kh«ng ®Ó ý, v« t×nh h¸t:
- Cã chó chim non nho nhá...
Chµng ta quay l¹i c·i:
- ThÕ nµy mµ cßn nhá µ ?
C« g¸i tøc giËn m¾ng:
- §å khèn n¹n !
Chµng trai l¹i c·i:
- ThÕ nµy mµ bèn l¹ng µ ? Ýt ra còng ph¶i nöa c©n !

§è em gi¶i ®îc
Nh©n chuyÖn
Con chã lµm g× khi nã ®øng trªn 3 ch©n?
xin kÓ mét chuyÖn víi chñ ®Ò: Trë vÒ céi nguån
Thë cßn hång hoang, ch©n lµ mét thø quý hiÕm, c¸c loµi vËt nãi
chung chØ cã mét ch©n, chã th× cã 3 ch©n, thËm chÝ Eva sinh sau
®Î muén cßn kh«ng cã ch©n nµo. Riªng cã bß, nhê cã dßng s÷a ngät
ngµo, ®îc Thîng ®Õ cho h¼n 8 ch©n
Mét h«m bß gÆp vÞt, vÞt kªu ca: t«i chØ cã 1 ch©n thËt lµ bÊt
tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i 1 ch©n. Bß
th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho vÞt 1 ch©n. Tõ ®ã vÞt cã 2 ch©n, tuy nhiªn
mçi khi ngñ, theo b¶n n¨ng céi nguån vÞt l¹i co 1 ch©n lªn.
H«m kh¸c bß gÆp chã, chã kªu: t«i chØ cã 3 ch©n thËt lµ bÊt
tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i 1 ch©n. Bß
th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho chã 1 ch©n. Tõ ®ã chã cã 4 ch©n, tuy nhiªn
mçi khi ®i ®¸i, theo b¶n n¨ng céi nguån chã l¹i co ch©n ®ã lªn.
TiÕng lµnh ®ån xa Eva còng mß ®Õn bß ®Ó xin ch©n. Xóc c¶m
tríc th©n h×nh tuyÖt vêi cña Eva bß nhêng h¼n 2 ch©n. Tõ ®ã phô
n÷ còng cã 2 ch©n nh c¸c loµi kh¸c. Tuy nhiªn mçi khi síng lªn, theo
b¶n n¨ng céi nguån hä l¹i co c¶ 2 ch©n ®ã lªn.

V« ®Ò
Mét lÇn kh«ng ngñ ®îc, t«i v« t×nh nghe c©u chuyÖn nhµ hµng xãm, mét
cÆp vî chång tuy ch¼ng cßn son, nhng còng chöa chãt giµ.
§Çu tiªn lµ tiÕng chÞ vî:
Vai n¨m tÊc réng ®Ó lµm chi
Suèt ngµy ¨n no chØ ngñ kh×
Anh ¬i tØnh dËy chiÒu em tý
§i...
TiÕng anh chång ng¸i ngñ:
Suèt ngµy bËn bÞu chuyÖn ®Ò tµi
§au c¶ x¬ng sên mái c¶ vai
ChuyÖn Êy em ¬i xin ®Ó l¹i

63
Mai...
Vµ tiÕng c« vî ch× chiÕt:
§· hÑn h«m nay l¹i ngµy mai
Bá c¶ vî con chØ ®Ò tµi
§· thÕ tõ nay em cho biÕt
Bye...
¤ng chång tøc qu¸ ®¸p lêi:
N»m chung míi khã chÞu lµm sao
M×nh muèn ngñ yªn vî cø gµo
Muèn síng th× «ng ®©y cho síng
Nµo...

V¨n ho¸ Mü mu«n n¨m


Mét anh chµng kh«ng may bÞ liÖt c¸i " Êy ". Anh ta ®· ch¹y
ch÷a kh¾p n¬i mµ kh«ng khái. Sau cã ngêi m¸ch cø thö ®i
xem phim "t¬i m¸t" cña Mü xem sao. Th«i th× còng thö xem.
ThÕ lµ anh ta vµo mét r¹p chiÕu phim cÊm trÎ em díi 16 tuæi.
§ang xem nöa chõng anh liÒn thß tay xuèng ®Ó kiÓm tra.
Bçng anh thÊy dêng nh c¨n bÖnh o¸i o¨m cña m×nh ®· khái.
ThÕ lµ anh ta síng qu¸ hÐt ®øng lªn hÐt:
- NÒn v¨n ho¸ Mü mu«n n¨m !
Bçng ngêi ®µn «ng ngåi c¹nh vç vai anh vµ «n tån nãi:
- T«i yªu cÇu anh hai viÖc. Thø nhÊt lµ anh trËt tù cho. Vµ
thø hai lµ anh bá ngay c¸i tay ra khái quÇn t«i!

Logic
2 ngßi ®µn bµ nãi chuyÖn víi nhau
Nguêi nµy nãi: T«i ®· nãi víi chÞ ®õng nãi víi chÞ Êy nh÷ng
chuyÖn mµ t«i ®· nãi víi chÞ
Ngêi kia nãi: ChÞ Êy ®· nãi víi t«i ®õng nãi víi chÞ nh÷ng
chuyÖn mµ chÞ Êy nãi víi t«i.
Ngêi nµy tr¶ lêi: ThÕ th× chÞ còng ®õng nãi víi chÞ Êy
nh÷ng chuyÖn mµ chÞ Êy ®· nãi víi t«i.....
...?..?..?..

ChuyÖn sù thËt: Ngêi d©n téc


ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã hai anh chµng vÉy xe « t« ®i nhê kh«ng
®îc nh×n thÊy xe phôt khãi ra ®»ng sau bÌn quay l¹i b¶o nhau: "Nã
kh«ng cho ta ®i nhê ta sÏ kh«ng nãi cho nã biÕt lµ xe nã ch¸y råi, khãi
phôt ra kia k×a".
----------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Toµ ¸n huyÖn xö tiÕp vô hiÕp d©m thø hai
sau vô tríc. Ngêi bÞ h¹i ®ang kÓ tríc toµ: "T«i ®i rõng vÒ, n»m nghØ
trªn giêng th× nã ch¨n tr©u qua, nã nh×n thÊy t«i qua cöa sæ, nã ®i
xuèng. T«i ®o¸n lµ nã lµm g× råi nhng t«i cø ®Ó im xem sao. Khi nã

64
®Èy cöa vµo nhµ th× t«i biÕt ch¾c råi nhng t«i ®Ó b¾t qu¶ tang. ThÕ
råi ph¹ch mét c¸i ®Çy ®Çy ®Çy. Lóc t«i më m¾t ra nã ®· ®i mÊt råi".
----------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Toµ ¸n huyÖn xÐt sö mét vô hiÕp d©m. Hai
bÞ c¸o lµ hai thanh niªn ngêi d©n téc ®ang tr¶ lêi tríc toµ:
- Ngêi thø nhÊt: §óng lµ t«i cã lµm mét lÇn.
- Ngêi thø hai: T«i còng lµm mét lÇn.
LËp tøc ngêi thø nhÊt quay l¹i hái: "ThÕ cßn mét nh¸t luèng khoai mµy
kh«ng tÝnh µ ?".
---------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét anh chµng ngêi MÌo (H' M«ng) ®i
xuèng miÒn xu«i c«ng t¸c ®· l©u song vÉn gi÷ ®îc c¸i lý cña ngêi MÌo.
Mét h«m anh ta ®i xe m¸y ®©m ph¶i mét ngêi. KÎ bÞ ®©m xe võa
ngåi dËy cha kÞp ®Þnh thÇn ®· bÞ anh chµng m¾ng: "Mµy kh«ng
®øng ®Êy th× tao ®©m vµo ai".
-------------------------
ChuyÖn sù thËt ë quª t«i: Cã mét anh l¸i xe ®i ®êng lªn miÒn nói
®©m vµo mét chiÕc xe ngùa. Anh chµng ngêi d©n téc v¸c sóng
kÝp ra do¹ b¾n nÕu kh«ng båi thêng. Anh l¸i xe bÌn b¶o: "CÊt sóng
®i, vµo ®©y lËp Biªn b¶n råi ra Uû ban gi¶i quyÕt ". Anh chµng
kia nghe nãi Biªn b¶n, Uû ban hoang mang bÌn ngåi chê anh l¸i xe
lËp biªn b¶n. Sau mét håi hÝ ho¸y viÕt anh l¸i xe ®äc Biªn b¶n cho
anh chµng kia nghe:
Ngµy th¸ng n¨m , vµo håi x giê, ngùa ®i ®êng ngùa, xe ®i
®êng xe, ngùa ®©m ph¶i xe, xe th× chÕt ngay, ngùa cßn giÉy
giÉy mét lóc míi chÕt. KÕt luËn ngùa ph¶i ®Òn cho xe 3.000.000
§.
Anh ngêi d©n téc nghe còng ph¶i v× xe nã chÕt ngay thËt mµ ngùa
mét lóc sau n÷a míi chÕt, nghÜ ®Òn 3.000.000 § th× b»ng 2 con ngùa
nªn trèn lu«n.
---------------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét bµ ngêi d©n téc ®em con mÌo ®i
b¸n. Ngêi ®Þnh mua vÒ nu«i hái: "MÌo nã cã vå ®îc nhiÒu chuét
kh«ng?" Bµ ta tr¶ lêi: " Chuét th× kh«ng biÕt nhng mµ gµ con th× ph¸t
mét ph¸t mét í".
------------------------------
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Bµ ngêi d©n téc ®em b¸n mÌo, sau lÇn tríc
nãi thËt lµ mÌo vå nhiÒu gµ con nªn ch¼ng cã ai mua. LÇn nµy l¹i ®em
mÌo ra chî b¸n. L¹i cã ngêi ®Þnh mua vÒ nu«i hái: "MÌo cã vå ®îc nhiÒu
chuét kh«ng ? ". Bµ ta tr¶ lêi: " MÌo vå nhiÒu chuét l¾m ®Êy". Ngêi kia
®ång ý mua mÌo, ®Þnh tr¶ tiÒn mua th× thÊy bµ ta nãi víi con mÌo:
"ThÕ lµ hÕt vå". Ngêi mua hái l¹i: "Vå g× c¬?" bµ ta b¶o: "Vå gµ con".

ChuyÖn sù thËt 8
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Mét anh chång gäi ®iÖn tho¹i vÒ cho vî b¸o
sÏ ®i lµm vÒ muén, dÆn vî ¨n c¬m tríc. Vî nghe ®iÖn tho¹i xong b¶o
anh chµng n»m bªn c¹nh: "Anh cø yªn t©m ë ®©y ¨n c¬m xong h·y
vÒ, chång em gäi ®iÖn tho¹i vÒ b¸o lµ ®ang ®i uèng rîu mõng sinh

65
nhËt anh b¹n cïng c¬ quan sÏ vÒ rÊt muén. H¾n ta nãi lµ ®ang ®i cïng
víi anh ®Êy".

Thuû thñ
Mét thanh niªn tr¾ng trÎo, s¸ng sña, tÝnh l«ng b«ng, rÊt thÝch
phiªu lu. CËu t×m c¸ch xin lªn lµm viÖc trªn mét chiÕc tµu
chiÕn. ThuyÒn trëng dÉn cËu ®i l¹i xung quanh, chØ tõng
chç, cËu cã vÎ hµi lßng l¾m. §îc mét lóc, thuyÒn trëng hái:
- Tao thÊy mµy vÉn cã vÎ kh«ng hµi lßng, th«i ®îc.
Nãi råi dÉn cËu ra mét gãc tµu, chØ ra mét buång nhá, rÊt
kÝn ®¸o.
Trong buång chØ cã mét c¸i thïng to, cã mét c¸i lç.
- Mµy cø thö ®i, råi nãi l¹i tao nghe.
CËu còng h× hôc thö, råi síng qu¸, ra nãi víi thuyÒn trëng:
- T«i ®ång ý, nhng liÖu cã thÓ vµo ®©y thêng xuyªn ®îc
kh«ng?
- TÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn, nhng trõ thø 2.
- T¹i sao vËy?
- V× thø 2 ®Õn phiªn mµy chui vµo thïng.

L¹c ®µ ®Ó lµm g×?


Tèt nghiÖp trêng sü quan, Tom ®îc cö ®Õn mét tr¹i lÝnh gi÷a sa m¹c.
Kh«ng chØ thiÕu níc t¾m giÆt mµ cßn thiÕu nhiÒu thø kh¸c v× ë ®©y
c¸ch xa vïng d©n c. ThÊy cã mÊy con l¹c ®µ h«i h¸m trong tr¹i, Tom
hái Mike, mét chó lÝnh ®ång niªn, "Tr¹i lÝnh cÇn l¹c ®µ lµm g×?"
"§Ó thØnh tho¶ng gi¶i quyÕt mét sè nhu cÇu c¸ nh©n."
Nghe còng cã lý. Mét th¸ng sau, thÊy ngêi m×nh cã mïi l¹c ®µ
nÆng qu¸, Tom hái Mike, "Nµy, lµm kiÓu g× mµ ngêi kh«ng bÞ l©y
mïi?"
NghÜ mét lóc Mike ph¸ ra cêi, "Mµy nhÇm råi, ý tao muèn nãi lµ
thØnh tho¶ng cìi l¹c ®µ ra qu¸n queen bee ngoµi thÞ trÊn Êy chø!"

BiÕt råi, nhng


Hai bîm nhËu sau mét thêi gian ng¾n ngñi cì kho¶ng 5 giê ®ång hå
ngåi bia «m khi tói thñng th× ®øng lªn , mét bîm cao giäng: Th«i
b©y giê vÒ nhµ tí cã chai rîu ta nhËu nèt. Bîm kia hái l¹i : Ch¾c
kh«ng ? Sao l¹i kh«ng ! Cø ®i råi kh¾c biÕt !
VÒ ®Õn nhµ c¶ hai cïng ®Êm cöa nhng ch¼ng cã ai ra më c¶ liÒn ®Èy
cöa bíc vµo
Bîm chñ nhµ bíc l¹i bµn vå lÊy chai X.O mÆt mõng rì .
Bîm kia nheo nheo dôi m¾t mét håi råi th× thµo vµo tai b¹n:
Nµy h×nh nh th»ng cha n»m trªn gêng víi vî cËu kh«ng ph¶i lµ cËu?
BiÕt råi ! CËu cã biÕt chai rîu nµy cña ai mang ®Õn kh«ng?
?!?!?!

66
Little Johnny
C« gi¸o gi¶ng ®Õn häc thuyÕt §¸c-Uyn. §Ó bµi gi¶ng thªm sinh ®éng,
c« hái.
C« gi¸o : Em nµo cho vÝ dô vÒ sù sinh tån ?
Mét em : Tha c« gµ m¸i nhµ em ®Î trøng.
C« gi¸o : RÊt tèt.
Em kh¸c : N¨m ngo¸i mÑ em sinh em bÐ.
C« gi¸o : VÝ dô rÊt sinh ®éng.
Johnny : A-li-ba-ba ®¸nh nhau víi bèn m¬i tªn cíp.
C« gi¸o : ¤, thÕ lµ thÕ nµo ? Em h·y gi¶i thÝch.
Johnny : H«m qua em xem phim, ®Õn ®o¹n ®¸nh nhau, mçi lÇn A-li-
ba-ba h¹ thñ ®îc mét tªn cíp, anh nãi 'fuck you'.
--------------------
ThÊy Johnny lang thang ngoµi hµnh lang, thÇy hiÖu trëng hái.
- T¹i sao mÆt mòi em l¹i th©m tÝm thÕ nµy ?
- C« gi¸o t¸t em mét c¸i vµ ®uæi em ra ®©y.
- T¹i sao ?
- T¹i v× em chØ vµo mÊy bé phËn trªn ngêi c« gi¸o vµ hái 'C« b¸n
nh÷ng c¸i nµy gi¸ bao nhiªu ?'
- ChÕt chöa ! Sao em l¹i nghÜ r»ng c« ®Þnh b¸n chóng ?
- Bè em thêng d¹y r»ng 'Phô n÷ mÆc ¸o bã tr¸i ®µo hay v¸y céc hÊp
hÐ kh«ng ngoµi môc ®Ých qu¶ng c¸o.'
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Mét h«m c« gi¸o ph¸t hiÖn Johnny hay chui vµo mét gãc khuÊt vµ lµm
g× ®ã. C« r×nh vµ thÊy Johnny trÇn nh nhéng, lÊy tay xoa xuýt kh¾p
ngêi, thËm chÝ c¶ vµo chç kÝn, miÖng kh«ng ngít rªn lªn, thØnh tho¶ng
l¹i thë dµi nãi 'Ta cÇn mét chiÕc «-t«.'
L¹ qu¸, c« hái, "Johnny, em lµm g× thÕ ?"
"Tha c«," Johnny tr¶ lêi, "em ®ang lµm phÐp thuËt ®Ó cã ®îc mét
chiÕc «-t«."
"PhÐp thuËt g× l¹ vËy ?" c« gi¸o th¾c m¾c.
"Bè mÑ em ly dÞ mét thêi gian, em t×nh cê thÊy mÑ em lµm thÕ mÊy
lÇn trong phßng riªng, nãi 'Ta cÇn mét th»ng ®µn «ng'. Kh«ng l©u sau
em thÊy mÑ em kiÕm ®îc mét chó còng kh«ng ®Õn nçi nµo."
------------------------------
Bè ®i lµm vÒ thÊy Little Johnny (Vova cña t©y) ®ang ®ãng ®inh
xuèng ®Êt. "T¹i sao con l¹i ®ãng ®inh xuèng ®Êt?" bè tß mß hái.
Johnny ch×a cho bè xem mét chiÕc lä thÝ nghiÖm, nãi: "§©y kh«ng
ph¶i lµ ®inh. Con thö ®iÒu chÕ mét Ýt thuèc c¶i tö hoµn sinh theo
cuèn s¸ch cò trong tñ. §©y lµ thÝ nghiÖm trªn mét con giun ®· chÕt.
Con giun kh«ng sèng l¹i ®îc nhng kh«ng hiÓu sao nã l¹i trë nªn rÊt
cøng."
"Con cho bè lä thuèc víi c«ng thøc ®iÒu chÕ, bè sÏ mua cho con mét
Toyota."
H«m sau ®i häc vÒ, Johnny thÊy mét chiÕc Mecedes míi cøng tríc
cöa. Nã l¹ qu¸ hái bè. Bè tr¶ lêi: "ChiÕc Toyota bè mua cho con ®Ó
trong ga-ra. Cßn chiÕc Mecedes tríc cöa lµ mÑ tÆng con ®Êy."

Tay ch¬i

67
Ivan lµ mét tay ch¬i. TrÎ mÒm x¬ng, giµ ngät thÞt, nhín bïi, bÐ mÒm,
móc tÊt.
Tay ch¬i tµi tíi møc: anh em mµ móc xong chØ cÇn ®a h¾n mÊy sîi
l«ng, h¾n chØ ngöi lµ ®äc hå s¬ vanh v¸ch. Lena, sinh viªn n¨m thø
hai, khoa v¨n, ®¹i häc tæng hîp. Gianna, sinh viªn n¨m thø t, khoa tiªng
Ph¸p , ®¹i häc s ph¹m. Natasa, c«ng nh©n, nhµ m©y dÖt " TiÕn lªn
CNCS"........LÇn nµo h¾n còng tr¶ lêi ®óng. Anh em bùc l¾m. Toµn xêi
sau. Qua tay h¾n råi. Sau buæi lao ®éng ë n«ng trêng Valo®ia xin
lu«n cña chÞ Bß mÊy sîi. Buæi tèi ë ký tóc anh em qu©y l¹i t¸n gÉu. Nh
mäi lÇn tay ch¬i vªnh vªnh, khinh khØnh, ra c¸i d¸ng c¶ lò mµy ch¼ng
®¸ng nhÆt vá c¸t tót. H¾n ngöi, 1 lÇn, 2 lÇn,.... H¾n hÝt, ®¨m chiªu,
råi l¹i göi, l¹i hÝt....Cuèi cïng h¾n thèt lªn:
- Xin anh em ba ngµy sÏ cã tr¶ lêi.

Cíi vî muén
Anh bé ®éi ë tuæi ngo¹i tø tuÇn. NghØ phÐp mét tuÇn vÒ quª cíi vî. Tr¶
phÐp lªn ®¬n vÞ, c¶ tiÓu ®éi xóm vµo hái:
- ThÕ nµo? Ra lµm sao? KÓ anh em nghe.
Anh giai «m mÆt khãc hu hu:
- «i síng l¾m!!! BiÕt thÕ tao cíi tõ khi 17 tuæi.

§ªm t©n h«n


ThiÕu n÷ nä t¶o h«n lÊy chång vµo tuæi vÞ thµnh niªn. Lo l¾ng cho
con g¸i vµo ®ªm t©n h«n, bµ mÑ cÈn thËn d¹y dç, ®¶m b¶o con g¸i cã
thÓ nãi ®îc c¸c bíc ®Ó trë thµnh ®µn bµ tõ A ®Õn Z. VÉn cha thÊy
yªn t©m, bµ b¶o: "§ªm nay, mÑ ë phßng bªn c¹nh. Cã g× th¾c m¾c
con nhí ghÐ sang hái."
NhËp phßng mét phót, c« g¸i sang hái mÑ : "MÑ, anh Êy cã mïi l¹ l¹.
Con thÊy thÕ nµo Êy."
"µ, mÑ quªn cha d¹y con. §µn «ng ai còng cã mïi thÕ. §Õn khi quen
råi, l©u l©u kh«ng gÇn mïi Êy th× c¶m thÊy khã ë l¾m."
Vµi phót sau, c« g¸i l¹i sang hái : "MÑ, anh Êy sao nÆng thÕ. Con
thÊy khã chÞu qu¸."
"µ, ®µn «ng ai còng nÆng thÕ. Bao giê quen råi, ®ªm nµo ngñ chØ
«m mÊy c¸i gèi kh«ng lµ y nh r»ng tr»n träc kh«ng ngñ ®îc."
Mét lóc sau, c« g¸i l¹i sang hái : "KhiÕp qu¸, anh Êy l«ng l¸ kinh lªn
®îc!"
"Gím, s¾p ®îc lµm ®µn bµ råi cßn lµm bé! Råi mµy cßn nhiÒu
b»ng mêi lÇn nã Êy chø!"

TNT
Trë trêi, t«i nhøc ®Çu qu¸ ph¶i nghØ lµm buæi chiÒu. VÒ nhµ, t«i b¶o
vî: "Em nµy, nÕu cã ®iÖn tho¹i, b¶o anh ®i v¾ng," sau ®ã t«i leo lªn
giêng ngñ.
Võa chîp m¾t, nghe thÊy vî tr¶ lêi ®iÖn tho¹i: "...kh«ng,... anh Êy
®ang ë nhµ...", t«i më m¾t bùc béi g¾t: "§· b¶o lµ ®i v¾ng c¬ mµ!"
"Nhng ®©y kh«ng ph¶i ®iÖn cña anh," vî t«i tr¶ lêi.
---------------------------

68
Mét ¶ nä ch¬i bêi t¸m, chÝn ph¬ng g× ®ã, cuèi cïng còng khÐo ®îc
mét ph¬ng kiÕm chång. Tríc ngµy lªn xe hoa, tù biÕt th©n phËn cña
m×nh réng to¸c råi kÐm duyªn, lo l¾m nãi víi mÑ: "KiÕm chång ch¼ng
khã, nhng biÕt gi÷ sao ®©y. Xa nay ®u«i chuét ngo¸y lä mì nµo cã ra
g×!"
Bµ mÑ ®¾n ®o tríc sau mét håi, nãi: "Con thö c¸ch nµy. KiÕm mét
qu¶ t¸o, kÝn ®¸o ®Æt vµo cho nhá bít l¹i..."
Qu¶ nhiªn thµnh c«ng, anh vµ ¶ cïng rÊt lµ tho¶ m·n. Khi chång ®·
ng¸y o o, ¶ thÊy qu¶ t¸o trong ngêi khã chÞu qu¸, bÌn th¸o ra bá lªn
bµn. S¸ng dËy kh«ng thÊy ®©u, ho¸ ra chång kh«ng biÕt ®· ¨n mÊt.
Ho¶ng qu¸, ¶ t×m mÑ kÓ lÓ sù t×nh.
Nghe xong, bµ mÑ ph¸ ra cêi: "¤i chao, ngµy xa bè mµy cßn x¬i c¶
qu¶ da hÊu Êy chø!"
------------------------
Anh b¹n t«i sau mét tuÇn t×m hiÓu hai c« g¸i, mét c« gi¸o vµ mét tiÕp t©n
viªn, ®· quyÕt ®Þnh chän c« gi¸o lµm b¹n tr¨m n¨m. Anh t©m sù:
- C« tiÕp t©n thêng hay nãi, "cÇm m¸y...®îi mét phót..." hoÆc "xin
lçi...®ang bËn...". Trong khi ®ã c« gi¸o nãi, "h·y lµm l¹i...thö l¹i lÇn n÷a..." vµ
gi¶ng gi¶i híng dÉn ®Õn khi thµnh th¹o.
---------------------
T«i chuÈn bÞ ®i ngñ ë mét kh¸ch s¹n nä. T×m m·i, kh«ng thÊy bÝt tÊt
ch©n ®©u. NghÜ r»ng ngêi ta ®· ®em ®i giÆt, t«i gäi ®iÖn cho
nh©n viªn phôc vô.
"Em lµm ¬n chØ cho anh ph¶i lÊy bÝt tÊt ë ®©u."
"D¹, cã ba chiÕc trong ng¨n kÐo ®Çu gêng."
---------------------
B¸c sÜ: T¹i sao ch¸u l¹i bÞ mét vÕt h»n h×nh ch÷ 'M' trªn ngùc thÕ
nµy?
C« g¸i (bÏn lÏn): D¹, b¹n trai ch¸u s¨m ch÷ 'M' trªn ngùc v× anh Êy
tªn lµ Mike. Anh Êy «m ch¸u chÆt qu¸ nªn míi thµnh vÕt nh thÕ.
Mét thêi gian sau c« g¸i ®Õn kh¸m, b¸c sÜ l¹i thÊy mét ch÷ 'M' n¬i
bông.
B¸c sÜ: C« thÊy lµ t×nh c¶m anh Mike ®èi víi ch¸u cã phÇn s©u
®Ëm h¬n ®Êy.
C« g¸i (l¹i bÏn lÏn): D¹ kh«ng ph¶i thÕ. Ch¸u chia tay anh Mike h«m
kia råi. B©y giê lµ anh William.
---------------------
Hai b¹n g¸i t©m sù.
- CËu cã hay nãi chuyÖn víi chång khi lµm t×nh kh«ng?
- Kh«ng, chØ c¶m nhËn th«i, cßn cËu.
- ThØnh tho¶ng, khi anh Êy gäi ®iÖn vÒ nhµ.
----------------------
H¾n bÞ l¹c ®êng. Ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó ¨n, ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó
uèng, ch¼ng cã chç tö tÕ ®Ó ngñ. Lang thang m·i trong rõng, cuèi
cïng h¾n mß ®îc mét ng«i nhµ. Nghe h¾n tr×nh bµy hoµn c¶nh xong,
chñ nhµ nãi, "B©y giê muén råi. L·o sÏ cho anh ¨n, ngñ vµ s¸ng mai sÏ
chØ ®êng cho anh vÒ thµnh phè. Nhng anh kh«ng ®îc t¸n tØnh ch¸u
g¸i l·o, nÕu kh«ng ba ®iÒu khã chÞu..."

69
"Kh«ng x¶y ra chuyÖn ®ã ®©u," h¾n ng¾t lêi. "Ch¸u ®ãi vµ mÖt
l¾m. ChØ xin cô Ýt b¸nh, híp níc, sím mai ®i ngay."
H¾n ¨n uèng rÊt ngon miÖng. T¾m röa s¹ch sÏ vµ lªn giêng ®i ngñ.
§óng lóc chui vµo ch¨n, h¾n nh×n ra ngoµi hiªn vµ thÊy mét c« g¸i
®ang ngåi söa l¹i m¸i tãc. ¸nh tr¨ng huyÒn ¶o chiÕu xuèng ®ñ ®Ó
h¾n nhËn ra th©n h×nh trÎ trung thÊp tho¸ng sau tµ ¸o máng. H¾n
chît hiÓu r»ng bèn th¸ng qua h¾n kh«ng chØ thiÕu thèn ®å ¨n, mµ
còng rÊt thiÕu thèn t×nh c¶m. Cßn ba c¸i ®iÒu g× g× ®ã th× sao?
H¾n tÆc lìi mét c¸i, më cöa vµ ®i vÒ phÝa thiÕu n÷.
H¾n tØnh ngñ vµ thÊy mét hßn ®¸ nÆng ®Ì trªn ngùc, trªn cã ghi
dßng ch÷, "1. §¸ nÆng 50kg trªn ngùc." §iÒu khã chÞu thø nhÊt ®©y.
H¾n khÖ nÖ qu¨ng hßn ®¸ ra ngoµi cöa sæ. Bçng h¾n nh×n thÊy bªn
díi cã ghi, "2. §¸ buéc vµo hßn bi bªn ph¶i" vµ h¾n thÊy mét sîi d©y
ch¾c ch¾n mét ®Çu nèi hßn ®¸ vµ mét ®Çu chui vµo quÇn h¾n.
Ho¶ng qu¸ h¾n nhÈy ®¹i theo. Trong khi bay qua cöa sè, h¾n ®äc ®îc
dßng ch÷ trªn c¸nh cöa, "3. Hßn bi bªn tr¸i buéc vµo ch©n giêng."
-----------------------------
¤ng gäi ®iÖn vÒ nhµ cho vî vµ nhËn ®îc mét giäng phô n÷ l¹ ho¾c.
- A-l«, ai ®ã.
- T«i lµ ngêi lµm.
- Nhµ t«i lµm g× cã ngêi lµm.
- Bµ chñ míi thuª t«i s¸ng nay.
- Tèt. Cho t«i gÆp bµ chñ, chång bµ Êy ®©y.
- ¥ ... bµ chñ ®ang ngñ víi «ng chång nµo ®ã trªn g¸c ý.
- Sao !! Nµy, c« kia. Cã muèn n¨m tr¨m triÖu kh«ng.
- D¹, «ng muèn em lµm g×.
- C« lÊy khÈu sóng trong ng¨n bµn b¾n bá mÑ hai ®øa Êy ®i.
Sau ®ã «ng nghe tiÕng ®Æt ®iÖn tho¹i, tiÕng bíc ch©n vµ hai ph¸t
sóng. C« ngêi lµm c«ng nãi chuyÖn tiÕp.
- Tha «ng, b©y gië xö lý hai c¸i x¸c thÕ nµo ¹.
- Gãi gÐm cÈn thËn, råi qu¨ng ra c¸i hå c¹nh nhµ.
- C¹nh nhµ? Hå níc nµo nhØ.
- ¥ ... vËy cã ph¶i sè m¸y 8115643 kh«ng ®Êy ...
---------------------
Kh¸ch hµng: Mãn ¨n ë ®©y kinh qu¸! Cho t«i gÆp Gi¸m ®èc nhµ hµng.
Båi bµn: Xin lçi, «ng chñ ®i ¨n tra råi.
----------------------
Mét c« g¸i xinh ®Ñp rçi r·i kh«ng biÕt lµm g×, thÊy «ng hµng xãm cã v-
ên rau tèt, bÌn quyÕt ®Þnh thö trång rau. Nhng kh«ng hiÓu sao c«
ch¨m bãn rÊt c«ng phu cÈn thËn mµ kÕt qu¶ kh«ng ®îc nh ý. C« bÌn
hái: "B¸c cho ch¸u hái, lµm thÕ nµo mµ cµ chua vên b¸c chÝn ®á nh
vËy?"
"Ch¼ng giÊu g× c«, hµng ngµy vµo buæi s¸ng vµ buæi chiÒu t«i ra
vên tr×nh diÔn. Lò cµ chua vên t«i ngîng qu¸ nªn míi chãng ®á nh
thÕ!"
C« g¸i thÊy vËy mõng l¾m. L©u l©u gÆp l¹i, «ng hµng xãm hái
th¨m, "ThÕ nµo, ch¸u trång cµ chua tèt chø?"
"Kh«ng ®©u b¸c ¹. Nhng da chuét th× lªn to l¾m."
------------------------

70
Tæng Gi¸m ®èc (sau buæi thuyÕt tr×nh): T¹i sao tay Phã Gi¸m ®èc
®a anh bµi ph¸t biÓu dµi thÕ kia chø. Anh ®· dÆn viÕt ng¾n gän th«i.
Em cã thÊy rÊt nhiÒu ngêi ng¸p vµ ngñ gËt kh«ng...
Th ký: V©ng ... em xin lçi. Em ®· ®a nhÇm cho anh c¶ 3 b¶n copy
cña cïng mét bµi.
--------------------------
Bill Gates (Microsoft), Louis Gerstener (IBM) vµ Robert Palmer (Digital)
ngåi gÇn nhau trong mét cuéc häp b¸o.
BÝp...biÝip...bÝp! TiÕng ®éng ph¸t ra tõ phÝa Bill. Ngêi ta thÊy Bill
¸p ®ång hå lªn tai vµ nãi g× ®ã vµo ®u«i ca-ra-v¸t. Nãi xong, thÊy
mäi ngêi ®ang ch¨m chó nh×n m×nh, Bill tù hµo gi¶ng gi¶i:
"§©y lµ c«ng nghÖ míi cña chóng t«i. Chóng t«i ®· g¾n mét loa
nhá vµo ®ång hå ®eo tay vµ micro-phone vµo ®u«i ca-ra-v¸t. Nhê
vËy mµ t«i cã thÓ nhËn ®îc c¸c cuéc gäi khÈn cÊp bÊt cø lóc nµo."
Mäi ngêi gËt gï t¸n thëng. Mét lóc sau l¹i cã tiÕng bÝp bÝp tõ phÝa
Louis. Ngêi ta thÊy Louis Ên nhÑ vµo hoa tai vµ nãi g× ®ã víi kh«ng
khÝ. Nãi chuyÖn xong, Lu gi¶i thÝch:
"§©y lµ c«ng nghÖ vi m¹ch tÝch hîp tiªn tiÕn nhÊt cña chóng t«i. T«i
®· g¾n mét chiÕc loa cùc nhá vµo chiÕc hoa tai nµy vµ mét chiÕc
micro-phone cùc nhá vµo mét chiÕc r¨ng gi¶. Nhê vËy t«i cã thÓ thùc
hiÖn c¸c cuéc ®µm tho¹i khÈn cÊp bÊt cø lóc nµo vµ ë bÊt cø ®©u."
Bôp!! Mét tiÕng ®éng gièng tiÕng trung tiÖn ®Õn møc ®¸ng ngê
ph¸t ra tõ phÝa Robert. Rob véi ®øng lªn ph©n bua:
"Cho xin tê giÊy. T«i cÇn nhËn gÊp mét b¶n fax."
-----------------------
Trong mét buæi d· ngo¹i líp mÉu gi¸o lín, c« gi¸o thÊy mét sè em bµn
t¸n vÒ §øc Chóa, vÒ ngµy sinh cña Chóa, v.v. C« thÊy hiÓu biÕt cña c¸c
em cßn ng©y th¬ vµ cã mét sè ®iÓm cha chuÈn x¸c v× dï sao ®©y
còng lµ mét ®Ò tµi t«n gi¸o mµ ngay c¶ linh môc kh«ng ph¶i ai còng
dÔ dµng tr×nh bµy ®îc g·y gän vµ ®Çy ®ñ. Lµ ngêi mé ®¹o, c« gi¸o
muèn nh©n dÞp nµy gi¶ng gi¶i ®«i ®iÒu.
"C¸c em cã biÕt b©y giê §øc Chóa ë ®©u kh«ng?" c« më ®Çu.
"Chóa ë trªn trêi," mét em nãi.
"Chóa ë trong tim," em kh¸c ®a tay lªn ngùc.
"Chóa ë trong toa-lÐt," mét em kh¸c qu¶ quyÕt.
C« gi¸o qu¸ ngì ngµng trong khi tÊt c¶ c¸c em ®ang híng vµo c« nh
mong ®îi mét lêi gi¶i thÝch. Sau mét gi©y trÊn tÜnh, c« hái:
"T¹i sao em l¹i nghÜ r»ng §øc Chóa ë trong nhµ vÖ sinh?"
"S¸ng nµo mµ bè em ch¶ võa ®Ëp cöa võa nãi: L¹y Chóa! Lµm g×
trong Êy mµ l©u thÕ!"
--------------------------------
GÇn ®©y t«i gÆp Phîng, ngêi b¹n thña thiÕu thêi giµu nghÞ lùc, tèt
nghiÖp trêng Kinh tÕ, ®· cã b»ng kÕ to¸n trëng, b»ng qu¶n trÞ, b»ng
luËt s, b»ng ngo¹i th¬ng, b»ng Anh v¨n, vµ võa ®îc bÇu lµm Phã tæng
Gi¸m ®èc C«ng ty KiÓm to¸n Nhµ níc. ChÞ t©m sù : TuyÕt nµy, kh«ng
hiÓu sao cu tý nhµ m×nh d¹o nµy thÝch sê ty bè h¬n sê ty mÑ.
-----------------------------------
Cu Tý nhµ t«i nghÞch ngîm thÕ nµo mµ l¹i nuèt mÊt mét hßn bi ve. Sau
khi gäi ®iÖn, b¸c sü an ñi r»ng hßn bi ®ã sÏ chu du theo èng tiªu ho¸
vµ 1, 2 ngµy sau sÏ ra ngoµi. Vî chång t«i còng lÊy lµm yªn t©m. Nhng

71
cu Tý tiÕc hßn bi qu¸ nªn cø vïng v»ng, dç dµnh m·i kh«ng ®îc. Nhí
®Õn nh÷ng tiÕt môc ¶o thuËt trªn ti-vi, t«i kiÕm mét hßn bi kh¸c, giÊu
vµo bµn tay, khua khua bªn tai cu Tý.
"Con thÊy ®Êy," t«i xoÌ tay ra, "bè ®· lÊy ®îc hßn bi tõ tai cña con
nµy !"
Cu Tý thÝch l¾m. Nã gi»ng lÊy hßn bi vµ cho vµo måm. "Bè lµm l¹i
®i !"
-----------------------------------
Mét chó ®a mét c« g¸i b¸n hoa vÒ kh¸ch s¹n. T¾t ®Ìn, lªn giêng, ... vµ
mäi viÖc diÔn tiÕn theo ®óng tr×nh tù. Lµm viÖc Êy xong, c« g¸i thÊy
b¹n m×nh ®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u, lµm mÊy ®éng t¸c
c«ng phu, chui xuèng gÇm giêng, chui ra bªn kia, vµ l¹i lªn giêng, vµ ...
l¹i ®ßi "Êy" lÇn n÷a.
Sau khi "Êy" xong, chµng l¹i ®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u,
lµm mÊy ®éng t¸c c«ng phu, chui xuèng gÇm giêng, chui ra bªn kia, vµ
l¹i lªn giêng, vµ ... l¹i ®ßi "Êy" lÇn n÷a. C« g¸i rÊt lµ thÝch. C«ng ®o¹n
Êy lÆp ®i lÆp l¹i bèn lÇn.
§Õn lÇn thø n¨m, c« g¸i quyÕt ®Þnh tù m×nh thö cho biÕt. Nµng
®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u, lµm mÊy ®éng t¸c thÓ dôc, chui
xuèng vµ ... gÆp bèn chó ®ang n»m díi gÇm giêng.
---------------------------------
Mét bµ yªu cÇu b¸c sü cho thuèc tr¸nh thai. B¸c sü nh×n mét lóc vµ
hái: "C« n¨m nay bao nhiªu tuæi ?" Bµ kia tr¶ lêi: "75 tuæi."
"VËy th×," b¸c sü tiÕp, "c« ®· hÕt tuæi sinh në råi, cÇn thuèc lµm
g×."
"T«i cÇn ®Ó chèng mÊt ngñ !"
B¸c sü suy nghÜ håi l©u, vµ nãi, "L¹ ! Lµm thÕ nµo mµ thuèc tr¸nh
thai cã thÓ chèng mÊt ngñ ®îc nhØ ?"
"T«i bá vµo cèc níc qu¶ ch¸u g¸i t«i uèng mçi ngµy."
-----------------------------------
MAT SALLET FROM DUNGGU LAND
One day, one MatSalleh (Caucasian) from USA arrived in Subang
Airport, after he checked out from the custom, he feel wanted to go to
the toilet, so he is looking for the toilet, when he found the toilet, there
is a old lady sitting in front of the toilet.
When he is about entering the toilet, the old lady stoped him and said
forty cent in Cantonese ( Say Kok ), the MatSalleh just wonder why in
Malaysia had to see cock (forty cent in cantonese)
before entering the toilet ?
He said No, but the old lady insist, So no choice, he take out his and
show her. The old lady said no, no, no, duit, duit (money in malay) but
the MatSalleh misunderstand again because he thought she said "DO
IT, DO IT" so he ask " NOW, HERE ?". The old lady just reply "YES, YES",
because she doesn't understand English.
The MatSalleh thought she agreed to have sex with him, so he strip up
the old lady and make love with her, but the old lady screaming and
said " SAKIT, SAKIT" (Pain in Malay) again he think is suck it, suck it, he
said "OK, I suck for you", and take the breast and suck.
The old lady again said "YA ALLAH, TUHAN."
"Too HARD, OK sweet heart, I'll be gentle a bit, OK?" the MatSalleh said.

72
Suddenly the security walk by, and the old lady asking for help,
"TOLONG, TOLONG, ENCIK."
"No too long, just about 6 inches only" he replied.

GEOGRAPHY OF WOMANHOOD
From 13 to 18 a woman is like Africa - virgin and unexplored. From
19 to 35 she is like Asia - hot and exotic. From 36 to 45 she is like
America - fully explored and free with her resources. From 46 to 55 she
is like Europe - exhausted, but still has points of interest. From 56 on
she is like Australia - everyone knows it's down there but no one gives
a damn.

MASTER PIECE
In a biology class, the prof was discussing the high glucose levels
found in semen. A young female raised her hand and asked "If I
understand, you're saying there is a lot of glucos, as in sugar, in male
seman?"
"That's correct", responded the prof, going on to add statistical info.
Raising her hand again, the girl asked, "Then why doesn't it taste
sweet?"
After a stunned silence, the whole class burst out laughing, the poor
girl's face turned bright red, and as she realized exactly what she had
inadvertantly said (or rather implied), she picked up her books without
a word and walked out of class ... and never returned.
However, as she was going out the door, the Profs reply was
classic... Totally stright-faced he answered her question, he stated "It
doesn't taste sweet, because the taste-buds for sweetness are on the
tip of your tongue".

SPEAKING OF A PARROT
A traveling salesman was browsing in a pet shop looking for
something that would be a companion for his wife while he was away
on his long road trips.
The salesman was standing there looking frustrated when the pet
shop owner came up to him. "I've got just the thing," he said. "What's
that," the salesman asked. "A bird - a parrot," the owner said. "A parrot
makes a great pet. And it will keep your wife company by talking to her
when you're gone."
The salesman thought about it for a moment and finally agreed to
look at the owner's stock of pet parrots. Well, the birds were beautiful,
but much more expensive than he'd imagined. Except for one peculiar
looking parrot squatting on its perch in the corner away from the other
birds.
"Why's that one so cheap?" the salesman asked. The pet shop owner
shook his head at the bird. "That poor thing was born with no legs," he
said. The salesman stared at the bird. "How does he stay on the
perch?" The pet shop owner grew red-faced with embarrassment. "He
wraps his penis around the perch."

73
"You're kidding," the salesman said. "No," the owner said. "And
another thing. This bird repeats everything it sees. It's a very
intelligent bird."
"Really?" the salesman said. "Yep," the owner replied. "Parrot, what
did I do today?" The parrot ruffled its feathers. "Awk, rang up sales.
Awk, rang up sales."
"What else did I do today?" the owner asked. "Awk, fed the animals.
Fed the animals." Well, the salesman was really impressed. He bought
the bird and took it home. His wife was just as impressed with the
present her husband brought home and told him so. She placed the
parrot and his cage in the living room.
The next day, the salesman came home from his office and walked
up to the parrot. "Well parrot, what did my wife do today?"
"Awk, watched soap operas. Awk, watched soap operas," the parrot
replied. "What else did she do?"
"Awk, cooked supper. Cooked supper." Satisfied, the salesman went
into the kitchen to greet his wife. Well several weeks passed, and the
salesman returned from one of his long sales trips. After kissing his wife
hello, he walked up to the parrot which was sitting quietly on its perch.
"Well parrot, tell me what happened while I was gone." The parrot
ruffled its feathers. "Awk, neighbor John came over. Awk, neighbor
John."
"What happened then?" the salesman asked becoming suspicious.
"Awk, neighbor John began kissing your wife. Awk, kissing your wife,"
the parrot said with a whistle. "And then."
"Awk, neighbor John unbuttoned her blouse and fondled your wife's
breast. Awk, fondled her breast."
"And then."
"Awk, they got undressed. Awk, undressed."
"And what happened then?" the salesman said angrily. "What
happened then?" the parrot squawked, tilting its head. "Awk, don't
know what happened. Awk, got a hard on and fell off the perch. Awk."
--------------------------------
Hai cÆp thanh niªn nä cïng nghØ t¹i mét kh¸ch s¹n du lÞch. Tèi h«m Êy
lóc hä ®ang ngåi ë phßng kh¸ch th× mét c¬n b·o ®i qua v« t×nh lµm
kh¸ch s¹n mÊt ®iÖn. Hä chØ kÞp lÇn vÒ phßng vµ ®i ngñ.
H¾n lµ mét kÎ mé ®¹o. H¾n ch¾p tay vµ thùc hiÖn thµnh kÝnh bµi
cÇu nguyÖn tríc khi lªn giêng. Khi chui vµo ch¨n vµ còng lµ lóc ®Ìn
®iÖn s¸ng trë l¹i h¾n míi nhËn ra m×nh ®· nhÇm phßng. H¾n véi
vµng ch¹y ra cöa. C« g¸i trªn giêng gäi l¹i:
- Kh«ng kÞp ®©u ! Th»ng b¹n tao kh«ng bao giê cÇu nguyÖn.

KiÕn ®èt
ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét anh ®Õn ch¬i nhµ b¹n. Nhµ anh b¹n
chØ cã hai phßng c¸ch nhau c¸i têng gç. Tèi ®Õn khi ®i ngñ kh¸ch n»m
phßng ngoµi, hai vî chång chñ nhµ n»m phßng trong. Võa vµo giêng
n»m lµ hai vî chång ®· b¾t ®Çu ngay. §ang lóc cao trµo bçng nghe
anh b¹n chöi: "MÑ nã, võa míi n»m vµo giêng lµ ®· ch¬i ngay råi". Vî
b¶o chång: "Anh ch¼ng tÕ nhÞ g× c¶, b¹n anh cha ®i ngñ ®· lµm
m¹nh qu¸ ®Ó anh Êy biÕt, ngîng chÕt". Chê mét l¸t nghÜ lµ anh b¹n

74
ngñ hai vî chång l¹i tiÕp tôc, võa b¾t ®Çu l¹i th× l¹i nghe anh b¹n chöi:
"Tëng lµ hÕt råi b©y giê nã l¹i ch¬i tiÕp". Hai vî chång bµn nhau: " Trªn
giêng cã tiÕng kªu, th«i xuèng ®Êt cho nã khái nghe thÊy nã khã
chÞu". Xuèng ®Êt võa míi b¾t ®Çu mét tÝ th× l¹i nghe tiÕng chöi: "
MÑ nã chø, trªn giêng ®· ch¬i råi, b©y giê xuèng ®Êt nã còng l¹i ch¬i
n÷a th× chÞu thÕ ®Ðo nµo ®îc". Anh chång tøc qu¸, thÕ nµy ra lµ nã
theo dâi m×nh ch¾c bÌn v¸c gËy x«ng ra ngoµi th× thÊy anh b¹n ®ang
ngåi b¾t kiÕn. Th× ra lµ anh b¹n trªn giêng bÞ kiÕn ®èt, xuèng ®Êt
n»m còng bÞ kiÕn ®èt kh«ng ngñ ®îc.

L«ng lîn rõng


ChuyÖn cã thËt t¹i mét l©m trêng A. Do nhu cÇu lµm bµn ch¶i
b»ng l«ng lîn rõng xuÊt khÈu nªn cÊp Bé L©m nghiÖp (Cò) ®· göi
gÊp cho «ng Gi¸m ®èc L©m trêng ph¶i thu mua l«ng l¬n rõng
cµng nhiÒu cµng tèt. ¤ng Gi¸m ®èc lo l¾m kh«ng hiÓu sao Bé l¹i
cã nhu cÇu qu¸i quû Êy lµm g× vµ kh«ng biÕt lµm sao ®Ó hoµn
thµnh kÕ ho¹ch. Sau vµi ®ªm suy nghÜ «ng ®· quyÕt ®Þnh x©y
mét khu nhµ t¾m n÷ thËt to, lµm líi ch¾n, cho tÊt c¶ mäi ngêi ®îc
vµo t¾m níc nãng kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. Cuèi n¨m khi vÒ Bé häp
«ng ta thÊy c¸c l©m trêng b¹n ®Òu b¸o c¸o thu mua ®îc n¨m b¶y
t¹ th× khiÕp qu¸ lÈm bÈm chöi: "MÑ kiÕp, l©m trêng «ng cã gÇn
300 lao ®éng n÷, «ng l¹i cã s¸ng kiÕn thÕ mµ chØ thu ®îc cã vµi
l¹ng. Kh«ng hiÓu bän nã lµm kiÓu g× mµ khñng khiÕp thÕ". Sau
hái ra míi biÕt lµ do ngµy tríc ®¸nh m¸y ch÷ kh«ng cã dÊu nªn khi
®äc yªu cÇu:
"THU MUA LONG LON RUNG" «ng ®· thùc hiÖn nhÇm.

ChuyÖn tiÕu l©m sè 11


Mét anh chµng ®ang ®i d¹o m¸t ngoµi ®êng th× thÊy mét ®¸m ®«ng
tóm tôm. Tß mß, anh chµng véi chen vµo ghÐ m¾t ®Ó xem. Nhng
ch¼ng hiÓu sao chØ thÈy thØnh tho¶ng mét ngêi h« lªn mét ch÷ sè
"100" hay "40" råi l¹i 70, 52,... thÕ lµ c¶ bän «m bôngcêi r«m r¶. Anh
chµng tß mß bÌn hái
- Chóng mµy lµm c¸i trß g× mµ cêi vui vÎ thÕ ?
- §ang kÓ chuyÖn tiÕu l©m ®Êy.
- Ví vÈn, tao ë FPT trªn th môc Thu-gian suèt c¶ ngµy mµ còng ch¼ng
bao giê nghe chuyÖn kiÓu Êy bao giê.
- Mµy dèt l¾m, chóng tao lµ nh÷ng ngêi su tÇm chuyÖn tiÕu l©m bæ
thËn ë GAMES CENTER 30 Phan Béi Ch©u. HÇu nh chuyÖn nµo bän tao
còng biÕt c¶ råi, chuyÖn nµo còng ®îc ®¸nh sè rÊt cÈn thËn nh ghi
trªn Thu-gian Êy. B©y giê ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian nªn bän tao chØ ®äc
sè th«i.
Anh chµng nghe thÊy véi vµng ch÷a thÑn nªn nãi bõa:
- A, vËy th× tao hiÓu råi, bän mµy ®· nghe chuyÖn sè 9134 cha ...
Cha kÞp nãi xong, th× mét c« bÐ lao th¼ng tíi chµng trai gi¸ng mét c¸i
t¸t trêi gi¸ng. Ngay lóc ®ã, mét «ng ®øng bªn c¹nh bÌn quay sang rØ
tai chµng trai: "Nh÷ng chuyÖn bÊt lÞch sù nh vËy kh«ng ®îc kÓ khi cã
mÆt phô n÷ t¹i ®©y!"

75
Xin viÖc
Mét anh chµng vµo FPT xin viÖc, gi¸m ®èc sau khi xem xong hå s¬ hái
:
- T¹i sao trong hå s¬, cø chç nµo ®Ò "n¬i sinh" th× anh l¹i bá trèng
kh«ng ®iÒn vµo ?
Anh chµng g·i ®Çu g·i tai mét lóc råi thá thÎ nãi :
- D¹, d¹...
Gi¸m ®èc nãi :
- CËu kh«ng viÖc g× ph¶i giÊu diÕm cø nãi ra xem nµo.
Chµng trai nãi :
- Em nghÜ chç Êy anh còng biÕt råi nªn em kh«ng viÕt ra sî bÈn hå
s¬.

ChuyÖn quª
1. Gi·n viÖc, ®éi s¶n xuÊt xãm §oµi häp.
§éi trëng ph¸t biÓu:
-....Qu¸n triÖt nghÞ quyÕt cña chi bé §¶ng xãm, ph¸t huy tinh thÇn lµm
chñ tËp thÓ bµ con x· viªn ta ®· b¾t ®Çu vô mïa tÊt c¶ c¸c mÆt ®Òu
tèt.
§øng vÒ phÝa c¸c cô, mÆt ph©n, mÆt tro.
§øng vÒ phÝa c¸c b¸c, mÆt cµy , mÆt bõa.
§øng vÒ phÝa ®oµn thanh niªn, mÆt gièng , mÆt m¸.
§øng vÒ phÝa c¸c ch¸u thiÕu nhi, mÆt tr©u , mÆt bß.
§øng vÒ phÝa héi phô n÷, mÆt ®Æt vßng, mÆt tr¸nh thai.
§Ì nghÞ bµ con vç tay.

2. Bè TÝ ®i th¨m ®ång vÒ. Hín hë l¾m. Chui vµo bÕp ®Þnh lµm viÖc.
- Nìm nµo, thÕ mïa mµng ra sao?
- KÓ còng kh¸. Chç xÊu, khi gÆt, th»ng nµo khoÎ còng v¸c ®îc vµi b«ng.

3. Héi phô n÷ ®Õn vËn ®éng chÞ Mêi kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ChÞ sôt
sïi:
- Em biÕt ®«ng con nghÌo, ®ãi, vÊt v¶. Nhng em thµ chÞu vËy chø
nhÊt quyÕt
kh«ng ®Æt vßng. Cã h¹t nÐp, h¹t mÈy nµo cø ®Ó nhµ em x¹ xuèng
ruéng nhµ m×nh cßn h¬n ®Ó chång em ®i x¹ xuèng ruéng nhµ
kh¸c.Nhµ em b¶o råi víi ngêi ®Æt vßng th× còng gièng nh ®ãng ®inh
vµo gç lim, chØ cong ®inh th«i chø ch¼ng vui thó g×.

ChuyÖn cu TÝ
¤ng bè m¾ng :
- Mµy d¹o nµy hay nãi pha ngo¹i ng÷ nhiÒu l¾m, khÐo ngêi ta cêi cho
®Êy con ¹, liÖu mµ söa ®i.
TÝ tr¶ lêi:
- O.K.
- §Êy võa døt lêi mµy ®· l¹i pha ph¸ch råi, mµy kh«ng nghÜ ra ®îc tõ
nµo thay thÕ µ ?

76
TÝ:
- D¹ cã ¹, TRUST !!!
----------------------------------
Buæi ®Çu tiªn Cu TÝ ®i nhµ trÎ . §Õn giê ngñ tra , Cu TÝ kh«ng chÞu
ngñ, c« gi¸o dç TÝ, TÝ kh«ng nghe vµ nãi : " ë nhµ mÑ ph¶i cho TÝ sê
rèn TÝ míi ngñ ". C« gi¸o dç m·i råi ®µnh ph¶i chÊp nhËncho TÝ sê rèn
®Ó ngñ . Ngñ mét lóc c« gi¸o giËt m×nh tØnh dËy vµ thèt lªn : " Cu TÝ
em nhÇm råi, ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸i rèn ". Cu TÝ th¶n nhiªn tr¶ lêi : "
C« gi¸o còng nhÇm råi , ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸i tay ... "

ChuyÖn tiÕu l©m bæ thËn


Mét ngêi ®µn «ng ®Õn kh¸m b¸c sÜ.
BÖnh nh©n kÓ: Khi t«i vÒ nhµ th× thÊy vî t«i ®ang cïng víi mét th»ng
trai trÎ ë trong phßng. T«i ®Þnh næi xung lªn th× vî t«i l¹i kÐo t«i ra
bÕp vµ nãi: "B×nh tÜnh ®i anh, uèng cµ phª ®i, em míi pha cho anh
®Êy"
Vµ cø nh vËy mçi buæi chiÒu.
B¸c sÜ nhón vai: VËy t«i cã thÓ gióp g× cho «ng ®îc ®©y?
BÖnh nh©n: Kh«ng hiÓu t«i uèng cµ phª nh vËy cã qu¸ nhiÒu kh«ng?
-------------------------
Mét chiÕc phi c¬ gÆp n¹n r¬i xuèng mét hßn ®¶o hoang d·, trªn ®¶o
cã mét bé téc ¨n thÞt ngêi vµ ®· trë thµnh tï nh©n bÊt ®¾c dÜ trªn
®¶o.
Ngµy ®Çu tiªn, tõ s¸ng sím lò trÎ con nhµ téc trëng l«i trëng phi hµnh
®oµn ra nãi víi «ng téc trëng:
- Bè ¬i, ®©y cã ph¶i lµ b÷a ®iÓm t©m cña chóng ta kh«ng
¤ng bè nãi:
- TÊt nhiªn råi, ¨n sang nh thÕ nµy míi ®ñ no ®îc.
§Õn tra, khi ®· ngãt bông, bän trÎ l¹i x«ng vµo trong m¸y bay l«i ra ng-
êi l¸i chÝnh vµ hái bè:
- Bè ¬i, ®©y cã thÓ lµm b÷a tra ®îc kh«ng?
¤ng bè l¹i ®iÒm nhiªn:
- TÊt nhiªn råi, ch¼ng lÏ ta l¹i chÞu nhÞn dãi tríc nh÷ng mãn th¬m tho
nµy sao?
Råi ®Õn chiÒu, bän trÎ l¹i l«i tiÕp ra mét c« tiÕp viªn hµng kh«ng vµ
hái bè chóng vÒ b÷a tèi, «ng bè g¾t lªn:
- ThËt lµ trÎ ngêi non d¹, b÷a tèi h«m nay lµ mÑ cña chóng mµy chø !!!
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
T¹i BÖnh viÖn phô s¶n cña Liªn hiÖp quèc, c¸c bµ mÑ tríc ngµy sinh con
®ang cïng nhau trß chuyÖn vÒ ®øa con s¾p ra ®êi. Chñ ®Ò c©u
chuyÖn lµ "Sau nµy con chÞ sÏ gièng ai ?". C« g¸i Achentina nãi:
- Sau nµy con em sÏ gièng Maradona. C¸c chÞ ®· thÊyMaradona ®¸
bãng cha? ThËt kh«ng cã g× kú diÖu h¬n khi Maradona dÉn bãng.
- Kh«ng thÓ h¬n ®îc Pªlª ®©u. Con t«i sau nµy sÏ lµ Pªlª - C« g¸i Brazin
véi v· ng¾t lêi.
- ¤i, t«i th× mong con trai t«i sÏ gièng Hitle. Nã sÏ chinh phôc c¶ thÕ giíi
nµy vµ sÏ thuª c¸c cÇu thñ giái ®Õn ®¸ ®Ó t«i xem - C« g¸i §øc tuyªn
bè.

77
- Cßn con t«i sÏ trë thµnh Xtalin. Xtalin cã thÓ ®¸nh b¹i c¶ nh÷ng ®Õ
chÕ hiÕu chiÕn nhÊt - Mét bµ mÑ Nga chËm r·i nãi.
- Hõm, c¸c chÞ chØ toµn lo chuyÖn ví vÈn. Con em sau nµy sÏ lµ cÇu
thñ bãng ®¸ ViÖt nam!!! - C« g¸i m¶nh dÎ ngêi ViÖt nam nãi giäng
ch¾c nÞch.
- T¹i sao thÕ nhØ ? ViÖt nam cã ph¶i cêng quèc bãng ®¸ ®©u ? - TÊt
c¶ c¸c bµ c¸c c« ®Òu ®ång thanh th¾c m¾c.
- Râ lµ mét lò ngèc c¶. C¸c chÞ ch¾c cha xem trËn chung kÕt gi¶i v«
®Þch quèc gia 1996 cña ViÖt nam ph¶i kh«ng ? - C« g¸i ViÖt nam nãi -
H«m ®Êy, mét cÇu thñ tiÒn ®¹o dÉn bãng ®Õn c¸ch khung thµnh 2m
®èi mÆt víi thñ m«n råi co c¼ng sót. ThÕ mµ bãng vät th¼ng qua xµ
ngang bay ra ngoµi... C¸c chÞ cã tëng tîng ®îc kh«ng, lóc ®Êy gÇn
5000 chµng trai cæ ®éng viªn ®øng bËt dËy h« lªn "§.mÑ mµy......". ¤i,
5000 chµng trai ®Êy c¸c chÞ ¹!
-----------------------------
Hai b¹n g¸i t©m sù :
- CËu ®· bao giê nh×n thÊy m¾t chång cËu khi ®ang lµm t×nh cha?
- Cha, thÕ cßn cËu !!!
- Råi, H«m qua khi bän m×nh võa míi b¾t ®Çu th× chång m×nh
vµo !!!
--------------------------
TuÇn tr¨ng mËt, cã mét anh chµng ë C«ng ty FPT cïng c« vî míi cíi vî ®i
th¨m mét tr¹i gµ gièng ë CÇu DiÔn. §Õn n¬i, «ng chñ tr¹i mÆt mµy hå
hëi chØ mét con gµ ®ùc dòng m·nh vµ nãi
- Con gµ nµy mét ngµy cã thÓ ®¹p m¸i tíi 50 lÇn.
C« vî ®i c¹nh anh chång nghe thÊy bÌn lÊy tay hÝch hÝch vµo anh
chång, miÖng lÈm bÈm
-Anh thÊy cha, gµ thÕ míi gäi lµ gµ chø.
Anh chång tøc qu¸ bÌn quay sang hái ngay:
- Nhng mét ngµy mµ nã l¹i chÞu ®¹p 50 lÇn mét con gµ m¸i µ ?
- ¤, tÊt nhiªn lµ kh«ng, nã ph¶i ®¹p 50 con cßn m¸i chø.
Anh chång l¹i lÊy tay hÝch hÝch c« vî...
------------------------
Xin tr©n träng giíi thiÖu víi c¸c b¹n chuyÖn tiÕu l©m bæ thËn sè 2. §Ò
nghÞ khi ®äc chuyÖn nµy b¹n ph¶i sö dông däng HuÕ thËt thµnh th¹o.
Ban tæ chøc GAME rÊt mong ®îc c¸c ý kiÕn quÝ b¸u cña c¸c b¹n.
===============
ChuyÖn kÓ r»ng vµo ®êi Lý, cã hoµng tö con vua ph¬ng B¾c sang cíi
c«ng chóa con g¸i ph¬ng Nam. BÊy giê cè ®« ph¬ng Nam ®ãng t¹i
HuÕ. Tríc khi sang ®ãn d©u ë cè ®« HuÕ, vua cha ph¬ng b¾c dÆn
con hoµng tö r»ng "tríc khi cíi con g¸i xø Nam vÒ con phi "kiÓm tra"
thËt cÈn thËn v× tríc ®©y cha ®· tõng thö, thÊy c¸c c« g¸i ph¬ng nam
"kháe" v« cïng". Chµng hoµng tö phng b¾c v©ng lêi cha, ®Õn ngµy
lµnh th¸ng tèt cïng ®oµn tïy tïng sang ®ãn d©u ph¬ng Nam. Tèi h«m
®a nµng d©u vÒ ph¬ng B¾c chµng hoµng tö nghÜ ®Õn lêi cha dÆn
bÌn quyÕt ®Þnh kiÓm tra thùc h xem sao. ThÕ lµ tèi h«m ®ã hä lao
vµo mét trËn m©y ma... §Ó chøng tá søc m¹nh cña ph¬ng b¾c chµng
cè g¾ng hÕt søc chõng ®©u 45 phót th× xong. C«ng chóa lóc ®ã
quay ra hái víi däng HuÕ v« cïng dÔ th¬ng "Xong hÞ" (Xong nhØ?).
Hoµng tö phÇn v× thÊm mÖt, phÇn v× kh«ng th¹o tiÕng ViÖt tëng

78
c«ng chóa nãi lµ muèn c¸i thø hai (Xong --> Song). ¤kª, ngêi phng b¾c
thÕ lµ thêng, chµng hoµng tö nghÜ vËy bÌn lµm lu«n c¸i n÷a. Võa kÕt
thóc xong th× c¸i thø tiÕng HuÕ dÔ th¬ng Êy l¹i cÊt lªn "Tam hÞ" (T¾m
nhØ). ThËt lµ ngoµi søc tëng tîng nhng kh«ng sao, chµng hoµng tö bÌn
cè c¸i n÷a, dï sao còng kh«ng qu¸ søc. C«ng chóa th× mÖt qu¸ nªn lóc
chµng võa xong bÌn véi nãi nãi "Ngò hÞ" (Ngñ nhØ). ThËt khñng khiÕp
qu¸, nhng ch¼ng lÏ quèc thÓ ph¬ng B¾c l¹i chÞu thua ph¬ng Nam sao,
nghÜ vËy nªn chµng hoµng tö bÌn tËp trung hÕt søc ®Ó lµm lÊy thªm
hai c¸i n÷a... ThËt lµ mÖt hÕt chç nãi, nhng råi còng xong c¶, cã lÏ sau
chuyÕn nµy th× m×nh ph¶i lªn T©y t¹ng ®Ó uèng thuèc c¶ th¸ng mÊt
- chµng hoµng tö nghÜ. Nhng bçng c«ng chóa l¹i kÐo tay chµng vµ nãi
"Ngò thËp hØ" (50 c¸i -Ngñ thËt nhØ!)... L¹y ®øc PhËt Ala, lêi cha nãi
qu¶ kh«ng sai tÝ nµo. ThÕ lµ ch¼ng nãi ch¼ng r»ng chµng hoµng tö
phng b¾c väi vµng trÇn nh nhéng lao th¼ng ra khái phßng vät lªn
ngùa lao véi vÒ ph¬ng b¾c mµ trong t©m trÝ cßn v« cïng thÊt kinh vµ
ho¶ng lo¹n... ChuyÖn nµy ®· ®îc sö s¸ch ph¬ng b¾c ghi ®êi cho con
ch¸u mai sau.
--------------------------
Anh L¹i V¨n S©m cïng ®oµn b¸o chÝ §µi truyÒn h×nh ViÖt nam tíi
Atlanta ngµy 19/07/1996 dù thÕ vËn héi Olimpic lÇn thø 16. Võa tíi
Atlanta, cha kÞp thu xÕp phßng th× anh S©m buån Þ qu¸. Nhng nh×n
quanh quÈn ch¼ng thÊy WC ë ®©u. H¬n n÷a, cã thÓ nã rÊt hiÖn ®¹i
mµ cha ch¾c ®· sö dông ®îc. NghÜ vËy anh L¹i V¨n S©m bÌn ch¹y véi
sang vên trÎ c¹nh ®ã (t¹i ®¹i lé Hamilton) lµm lu«n mét b·i cùc to. S¸ng
sím h«m sau, truyÒn h×nh CNN trong môc NEW ph¸t ®i trªn toµn thÕ
giíi cã mét mÈu tin "T¹i thñ ®« Olimpic cña níc chñ nhµ ®· cã mét ®øa
trÎ 2 th¸ng tuæi Øa b·i cøt 5 kg!"....
-------------------------
Tin TTXVN tõ Atlanta
------------------------------------
Mïa xu©n n¨m 2500, tr¹m vò trô Tr¸i ®Êt quyÕt ®Þnh cïng tr¹m vò trô
Thiªn Hµ tæ chøc mét chuyÕn thÝ nghiÖm vÒ cuéc sèng gia ®×nh
ngoµi Thiªn hµ. §¹i diÖn tr¸i ®Êt vµ ®¹i diÖn Thiªn hµ cïng cö mçi bªn
mét chµng trai vµ mét c« g¸i tham gia trªn tr¹m vò trô Kh«ng gian. ë
trªn tµu ®îc 10 ngµy th× tõng ®«i "t×nh nh©n" ®ã dêng nh ®· qu¸
nhµm ch¸n víi c¸c "thÝ nghiÖm" ®Òu ®Æn vµo buæi tèi do Ban tæ
chøc ®· lªn kÕ ho¹ch. Hä bÌn bµn nhau vËy th× nªn ch¨ng chóng ta thö
®æi ®«i cho nhau ®Ó xem cm gi¸c thÕ nµo. Qu¶ lµ mét ý kiÕn tuyÖt
vêi!
Tèi h«m ®ã, chµng trai Tr¸i ®Êt sang buång c« g¸i Thiªn hµ, cßn chµng
trai Thiªn hµ sang buång c« g¸i Tr¸i ®Êt. Sau khi chµng trai Thiªn hµ
tho¸t y xong, c« g¸i Tr¸i ®Êt véi v· nh×n vµo c¸i cña quØ Êy...?! Trêi ¬i,
qu¶ lµ thÊt väng bëi v× nã h×nh thï qu¸ nhá bÐ vµ kú dÞ kh¸c thêng.
- "Kh«ng sao, em th©n yªu h·y nh×n ®©y" - chµng trai Thiªn hµ võa
nãi võa vÆn tai tr¸i mét vßng, hai vßng, råi ba vßng,... cø mçi vßng lµ
"nã" l¹i dµi thªm ®Õn 4cm!?
- "TuyÖt qu¸, anh yªu ¹. ChiÒu dµi vËy lµ qu¸ ®ñ råi. Nhng sao h×nh
d¹ng nã l¹ nhØ, kh«ng gièng ë tr¸i ®Êt!" - c« g¸i thèt lªn sung síng vµ tß
mß.

79
- "å, kh«ng sao. §iÒu ®ã anh hoµn toµn ®¸p øng ®îc" - chµng trai võa
nãi võa xoay tai bªn phi vµ thÕ lµ h×nh thï nã ®æi kh¸c theo chiÒu
vÆn, chç nµy th× vång lªn, chç kia th× tÝm l¹i,...
- "Qu¶ lµ tuyÖt qu¸ råi!" - c« g¸i reo lªn mõng rì vµ lao vµo ®iÒu chØnh
tai tr¸i tai phi cña chµng cho tíi khi ®Æt ®îc mét "dream size".
Vµ thÕ lµ tèi h«m ®ã, hä ®îc mét ®ªm rÊt tuyÖt mµ cã lÏ trong c¸c b¹n
ch¼ng hÒ cã ai ®îc hëng trong ®êi. S¸ng h«m sau, tØnh giÊc lßng cßn
trµn ®Çy sung síng, c« g¸i Tr¸i ®Êt véi v· lao tíi gÆp chµng trai Tr¸i ®Êt
®Ó hái th¨m. "§ªm qua ch¾c anh còng tuyÖt vêi l¾m ph¶i kh«ng?" - c«
g¸i hái. Chµng trai nhÊc khu«n mÆt thiÕu ngñ lªn vµ ñ rò ®¸p: "TuyÖt
vêi c¸i nçi g× c¬ chø, ®· ch¼ng ®îc c¸i nµo ®Õn n¬i ®Õn chèn mµ nã
l¹i cø vÆn hÕt tai tr¸i lÉn tai phi ch¼ng hiÓu ®Ó lµm c¸i qu¸i g× c¬
chø?"...

Trßn, mÐo
MÊy th»ng ®ang ngåi t¸n phÐt víi nhau, nh©n nãi vÒ chuyÖn
"nåi trßn óp vung trßn, nåi mÐo óp vung mÐo", mét th»ng
hËm hùc nãi:
"m×nh ®· biÕt lµ m×nh mÐo råi mµ nã vÉn cø tëng nã trßn".

Cã mét thÝ sinh nh thÕ


(TrÝch bµi ®¨ng trªn B¸o TiÒn phong)
... §Ó tr¶ lêi c©u hái "Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®îc
tõng « xÝt tinh khiÕt tõ hçn hîp c¸c « xÝt Al2O3, CuO, Fe2O3"
ThÝ sinh viÕt: "§Ó thu ®îc riªng tõng chÊt th× gäi bän ®ång n¸t vµo,
®øa nµo bu«n thø nµo th× mua th Êy"
ThÝ sinh l¹i quay sang lµm th¬ con cãc
"Häc trß lµ g×?
Lµ ®au khæ khi biÕt kÕt qu¶ nh÷ng bµi thi"
"S¸ch vë «n luyÖn ®Ó ®i thi.
Còng mong sao ®îc ®ç vinh quang.
Nhng tÝnh th× l¹i lêi thèi th©y.
Nªn ®Çu tr«ng rçng v« kiÐn thøc
Nh÷ng mong quay ®îc kiÕm vËn may.
Ai ngê kh«ng cã trong tµi liÖu.
§µnh ngåi ngËm bót nh×n gi¸o viªn.
ThÊy giÊy thi vÉn cßn thõa bøa.
Téi chi ta ch¼ng viÕt mÊy gißng
§Ó kû niÖm hÌ n¨m 96
LÊy ®ã lµm g¬ng ®Ó häc tËp
N¨m sau quyÕt ®Þnh giËt b¶ng vµng
§øng gi÷a Thñ ®o ta ®· thÒ
N¨m sau kh«ng ®ç kh«ng vÒ lÊy vî"

ThÝ sinh l¹i viÕt thªm


"Em viÕt ra ®©y kh«ng ph¶i lµ "BÊt m·n cuéc ®êi" mµ chØ muèn g©y
hµo høng, nô cêi cho c¸c thÇy coo chÊm bµi bít c¨ng th¼ng thÇn kinh.
RÊt mong nhËn ®îc nh÷ng giê phót tho¶i m¸i cña c¸c thÇy c«. HÑn c¸c

80
thÇy c« n¨m sau, khi ®ã thÇy c« sÏ ®äc mét bµi th¬ hoµn h¶o nh
SONY, Ngät ngµo nh MILO, tinh khiÕt nh LAVIE mµu s¾c sèng ®éng nh
NATIONAL... Chóc c¸c thÇy c« chÊm bµi vui vÎ, trÎ t¬i vµ tho¶i m¸i, láng
láng cho c¸c thÝ sinh kh«ng lµm ®îc bµi thÇy c« nhÐ"

V« va
C« gi¸o ®ang gi¶ng bµi trong líp, V« va ®ét nhiªn gi¬ tay ph¸t biÓu :
- Tha c« gi¸o, trÎ con c㠮Π®îc kh«ng ¹ ?
- TrÎ con th× ®Î lµm sao ®îc - C« gi¸o tr¶ lêi
V«va quay ngay sang b¹n Natasa bªn c¹nh nãi :
- ThÊy cha, thÕ mµ b¹n cø lo.

Bµi th¬ gieo vÇn kho¸i


§· l©u cha ®ông ®Ëy tÝ nµo,
Nay thö mét lÇn ®Ó xem sao
T¾m röa géi ®Çu thay quÇn ¸o
Chît nghe vÇn "kho¸i" vót lªn cao

Gäi b»ng Cô
Trong mét qu¸n thÞt chã cuèi th¸ng, cã mét «ng kh¸ch sµnh ¨n phµn
nµn víi chñ qu¸n:
¤ng kh¸ch: Nµy «ng chñ, con chã nµy thÕ nµo mµ giµ thÕ, ¨n g·y c¶
r¨ng !!!
¤ng chñ qu¸n quay ra m¾ng :
- Nµy anh kia, ¨n nãi ph¶i cã lÔ phÐp mét chót chø, kh«ng ®îc hçn?
¤ng kh¸ch bùc m×nh l¾m bÌn vÆc l¹i:
- ¤ng b¶o ai hçn, c¶ nhµ xem t«i nãi cã sai kh«ng nµo !!!
Lóc nµy chñ qu¸n míi lªn tiÕng:
- Anh ph¶i gäi la` "Cô Chã" chø !!!

Tèng tiÒn
Trong khi c« vî vµ ngêi b¹n t×nh ®ang lµm chuyÖn m©y ma th× «ng
chång vÒ. Sî qu¸, c« vî véi b¶o «ng kia nÊp trong nhµ kho. CËu con trai
lóc Êy còng ®ang nghÞch ngîm trong kho, thÊy vËy, liÒn nãi:
- Trong nhµ kho cã mét...
Tøc th×, «ng kia liÒn ®a cho cËu nhãc mÊy chôc ®«, vµ dÜ nhiªn lµ
cËu im bÆt. H«m chñ nhËt, cËu ®îc mÑ ®a ®i mua hµng. Qua quÇy
b¸n ®å ch¬i, cËu ®ßi mua mét c¸i xe ®å ch¬i cùc ®¾t vµ ®a cho mÑ
sè tiÒn kia. MÑ cËu ng¹c nhiªn l¾m, vµ råi l«i cËu ®Õn nhµ thê gÆp
®øc cha ®Ó röa téi cho con. Khi chØ cßn m×nh víi cha, cËu b¾t ®Çu
kÓ:
- Trong nhµ kho cã mét...
§øc cha liÒn ng¾t lêi:
- LÇn nµy th× ®õng cã hßng tèng tiÒn n÷a nhÐ!

NghØ hu

81
C¸c bé phËn trong c¬ thÓ mét «ng l·o häp nhau xin nghØ hu. N·o lµ tr-
ëng ban TCCB.
Tim :
- Cho tao nghØ ®i, 80 n¨m nay, tao lµm viÖc cËt lùc råi.
- Kh«ng ®îc _ N·o nãi _ mµy nghØ th× tiªu µ?
- ThÕ th× cho tao nghØ vËy _ mét giäng yÕu ít väng lªn tõ díi
N·o qu¸t:
- Mµy lµ th»ng nµo, ®øng lªn cho tao xem mÆt ?
- MÑ kiÕp, «ng mµ ®øng lªn ®îc th× viÖc g× ph¶i xin nghØ hu !
-------------------------
- A, th× ra lµ mµy. Sao mµy lµm viÖc kÐm thÕ. H·y thö so víi Tim xem.
Mµy b¾t ®Çu lµm viÖc muén h¬n nh÷ng 16 n¨m, b©y giê ®· ®ßi
nghØ råi.
- XÕp chãng quªn qu¸. Em thêng xuyªn lµm viÖc ca 3, mµ l¹i trong m«i
trêng ®éc h¹i.

Hìi Bao Thanh thiªn «i !!!


Cã mét c« g¸i nä ®ang kiÖn mét b¸c sÜ trÎ v× téi hiÕp d©m c« ta ngay
trong phßng kh¸m, anh chµng th× kh¼ng ®Þnh lµ m×nh v« téi, chØ bÞ
®éng mµ th«i, qua c©u chuyÖn nµy ®Ò nghÞ mäi ngêi ph©n gi¶i hé.
Sè lµ mét h«m khi chµng b¸c sÜ b¾t ®Çu më cöa phßng kh¸m th× cã
mét c« g¸i rÊt trÎ vµ ®Ñp víi mét th©n h×nh miÔn chª tíi kh¸m. Cè nãi
r»ng:
- T«i c¶m thÊy bÞ ®au ch©n, ®Ò nghÞ anh kh¸m gióp.
chµng b¸c sÜ liÒn ®Ò nghÞ:
- §Çu tiªn c« h·y cëi "tÊt" ra, ®Ó t«i ®i thay quÇn ¸o råi kh¸m cho c«.
Khi anh quay trë vµo, gÆp c« nµng ®ang n»m trªn giêng kh¸m bÖnh
kh«ng cã mét m¶nh v¶i trªn ngêi vµ ....
H«m sau c« g¸i kiÖn anh ta tríc toµ, ®Ò nghÞ Bao thanh thiªn xö gióp
vµ minh aon cho chµng b¸c sÜ trÎ giµu lßng nh©n ¸i nµy.

R¸c
§ªm nä, mét c« g¸i xinh ®Ñp v× vui qu¸, uèng rîc say, lo¹ng cho¹ng bíc
ra phè. MÖt qu¸, c« thiÕp ®i bªn thïng r¸c c«ng céng. Mét anh chµng
may m¾n gÆp c«, ®a c« vÒ kh¸ch s¹n. S¸ng h«m sau, anh gäi ®iÖn
cho cËu b¹n ë thµnh phè kh¸c:
- CËu nªn ®Õn ®©y ®i. ë ®©y ngêi ta vøt ®i nh÷ng thø cßn tèt h¬n
c¶ nh÷ng thø mµ cËu cã thÓ mua ®îc ë chç cËu ®ang ë.

The nice talks!


Little Johnny asks his mother how old she is. Her reply is, "Gentlemen
don't ask ladies that question." Johnny then asks his mother how much
she weighs. Again the mother's reply is, "Gentlemen don't ask ladies
that question."
The boy then asks, "Why did daddy leave you?" To this, the mother
says, "you shouldn't ask that" and then sends him to his room.
On the way to his room, the boy trips over his mother's purse.
When he picks it up, her driver's license falls out. The boy looks it over

82
and goes back to his mother saying, "I know all about you now. You are
36 years old, weighs 127 pounds, and daddy left you because you got
an 'F' in sex."
(F=Female, F=Failed)
-----------------------
C«ng an: Nh vËy lµ chång chÞ ®· mÊt tÝch mét tuÇn nay. ChÞ h·y t¶
ngo¹i h×nh anh Êy.
ThiÕu phô (sôt sÞt): V©ng, khu«n mÆt chång em trßn trßn. Anh Êy
mÆc chiÕc ¸o tr¾ng em mua 72 ngµn ë chî Hµng Da th¸ng tríc. QuÇn
mµu xanh tÝm than 97 ngµn mua ë TrÇn Nh©n T«n. ¤i khæ qu¸, t¹i sao
anh l¹i mÆc chiÕc quÇn Êy, em ®· ®Ýnh l¹i chiÕc cóc tói sau cho anh
®©u! Mµ ®i ®©u l¹i quªn ®eo cµ v¹t n÷a chø! Em ®· dÆn ®i d¨n l¹i
lµ ®i lµm lµ ph¶i ¨n mÆc tÒ chØnh c¬ mµ. Anh Êy ®i ®«i giµy gi¶ da
em ph¶i göi mua tËn Sµi gßn, tr«ng cßn míi l¾m. ChiÕc ¸o may « mÆc
ba h«m råi vÉn cha thay. Anh cã nh thÕ bao giê ®©u! Chång em phô
tr¸ch tin häc ë mét c«ng ty m¸y tÝnh. C«ng viÖc bËn l¾m nhng kh«ng
bao giê vÒ muén, v× h«m nµo em còng gäi ®iÖn cho anh lóc n¨m giê
hai m¬i phót. Mµ vÒ muén thÕ nµo ®îc, cßn ph¶i thæi c¬m, giÆt
quÇn ¸o, tr«ng con n÷a chø. Nhng tuÇn tríc gäi ®iÖn thÊy b¶o anh Êy
kh«ng ®Õn c¬ quan. Mµ c¶ th ký riªng còng ®i c«ng t¸c. MÊy h«m
nay em bËn qu¸, nªn h«m nay míi ®Õn b¸o c¸c anh. V¾ng chång
ch¼ng cã ai röa b¸t, quÐt nhµ. Mµ tiÖm lµm ®Çu con Mai gÇn nhµ
h«m qua l¹i nghØ, ph¶i ®i nöa buæi míi t×m ®îc tiÖm kh¸c võa ý.
Kh«ng hiÓu chång em cã thÓ ®i ®©u ®îc nhØ nÕu nh trong tói chØ cã
chøng minh th vµ n¨m m¬i hai ngµn n¨m tr¨m ®ång. Mµ tê hai ngµn
r¸ch mét gãc råi, ch¼ng biÕt cßn tiªu ®îc kh«ng...
---------------------------------
T¹i mét héi th¶o Y häc lín t¹i New York, c¸c b¸c sü ®ang nhiÖt t×nh
tr×nh bµy vµ gãp ý vÒ c¸c thµnh tùu míi nhÊt ®· ®¹t ®îc. Mét tay
®Õn tõ Anh Quèc ph¸t biÓu.
- GÇn ®©y chóng t«i cã nhËn mét ca ®Æc biÖt. N¨m ngo¸i trong
mét tai n¹n lao ®éng t¹i nhµ m¸y in, mét c«ng nh©n bÞ cuèn vµo m¸y
vµ bÞ nghiÕn n¸t thµnh mu«n m¶nh. ChØ sãt l¹i ngãn tay ót cña bÖnh
nh©n cßn nguyªn vÑn. C¸c chuyªn gia chóng t«i ®· tõ ®Êy lµm l¹i cho
bÖnh nh©n toµn bé c¸nh tay míi, th©n míi, ch©n míi, v.v vµ cuèi cïng
®a anh ta trë l¹i lµm viÖc. Theo b¸o c¸o cña Tæng gi¸m ®èc nhµ m¸y
in, nhê cã anh c«ng nh©n lµm viÖc tèt h¬n mµ «ng ®· cã thÓ bít ®îc
n¨m c«ng nh©n ®øng m¸y.
- N¨m kia trong mét vô tai n¹n nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö -- mét b¸c
sü Canada ph¸t biÓu -- bÖnh nh©n cña t«i ®· bÞ tiªu huû hÕt tÊt c¶ c¸c
b« phËn. ChØ cßn sãt l¹i mçi mét sîi tãc. C¸c chuyªn gia chóng t«i ®·
lµm l¹i hép sä, bé n·o, c¸c chi, néi t¹ng, v.v vµ sau ®ã bÖnh nh©n ®·
®i lµm trë l¹i. B»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña m×nh, anh ta ®· cho n¨m
m¬i c«ng nh©n kh¸c nghØ viÖc.
Khi ®ã b¸c sü ®¹i diÖn cho níc chñ nhµ ®øng lªn ph¸t biÓu: - Mét
h«m khi ®i d¹o phè vµ suy t vÒ mét ph¬ng ph¸p Y khoa míi, t«i bÊt
cÈn ®¸nh h¬i mét c¸i (trung tiÖn). Kh«ng bá phÝ c¬ héi chiªm nghiÖm
ph¸t kiÕn cña m×nh, t«i véi høng nã vµo mét c¸i tói vµ ®Õn ngay
phßng thÝ nghiÖm ë bÖnh viÖn. C¸c b¸c sü hµng ®Çu chóng t«i ®· t¹o
mét c¸i lç ë quanh tói vµ truyÒn toµn bé h¬i trong tói vµo. Sau ®ã

83
chóng t«i t¹o phÇn trªn c¬ thÓ, phÇn ch©n v.v. cuèi cïng chóng t«i ®·
t¹o ®îc Bill Clinton. ¤ng ta ®· cho toµn bé c¸c @#$%^& ë Mü nghØ
viÖc.

VÞnh bé r¨ng
ChuyÖn gi÷a A vµ B
A; CËu cã thÓ ph¸c ho¹ ®«i nÐt vÒ c« bÐ mµ cËu dù ®Þnh giíi thiÖu
cho tí ®îc kh«ng? Tí nãng ruét qu¸, Kh«ng thÓ chê ®îc n÷a råi.
B; C« bÐ nµy cùc kú t¬i, trÎ vµ....
A: Th«i cø t¬i lµ ®îc råi bëi v× tao ch¸n ghÐt g¬ng mÆt cau cã cña bµ
vî tao l¾m råi.
B: VÒ kho¶n nµy th× mµy yªn t©m ®i, em lóc nµo còng cêi, t¬i nh hoa
A: ThÕ th× ®îc råi, Tao ®ång ý tr¶ cho mµy 100 USD.
C¶ hai véi vµng ®i ngay, ®Õn n¬i khi ®îc mäi ngêi giíi thiÖu
anh chµng míi hiÓu: ho¸ ra lµ "t¬i" kh«ng ®i liÒn víi " Xinh"nh anh vÉn
nghÜ tríc nay. Tøc c¶nh, tiÕc tiÒn anh liÒn cho ra ngay mét bµi th¬ bÊt
hñ vµ ®· gì g¹c ®îc phÇn nµo sè tiÒn "oan".
Qu¸i l¹ lµm sao c¸i bé r¨ng
C¸i thß c¸i thôt ®øng l¨ng nh¨ng
C¸i miÖng réng thÕ sao kh«ng ®øng
§øng c¶ ra ngoµi ng¾m giã tr¨ng.

ChuyÖn t×nh c¶m


Mét tèi nä ë c«ng viªn
Nµng: Anh yªu ¬i anh ®ang nghÜ g× vËy?
Chµng: Anh còng ®ang nghÜ nh em vËy
Nµng: Eo ¬i, bËy thÕ!!!

Trong bÖnh viÖn t©m thÇn


ChuyÖn thø nhÊt :
Trong mét bÖnh viÖn t©m thÇn, b¸c sÜ thö kiÓm tra trÝ tuÖ mét bÖnh
nh©n ®Ó cho ra viÖn. B¸c sÜ hái :
- T«i cã thÓ lÊy bóa ®ãng ®inh vµo ®Çu anh ®îc kh«ng ?
BÖnh nh©n nhanh nhÑn tr¶ lêi :
- ¤ng lµm nh t«i ®iªn ch¾c, «ng ®Þnh giÕt t«i hay sao ?
B¸c sÜ nghÜ bông ch¾c anh nµy hÕt ®iªn råi, cã thÓ ra viÖn ®îc. §Ó
cho ch¾c b¸c sÜ hái thªm :
- T¹i sao nh thÕ l¹i kh«ng ®îc ?
BÖnh nh©n tr¶ lêi :
- ThÕ nhì «ng ®ãng trît c¸i ®inh, c¸i bóa ®Ëp vµo ®Çu t«i th× t«i
chÕt µ!!!
ChuyÖn thø hai :
B¸c sÜ trong bÖnh viÖn t©m thÇn ®i ra s©n th× thÊy rÊt nhiÒu bÖnh
nh©n ®ang trÌo ë trªn c©y. B¸c sÜ hái :
- C¸c anh lµm g× ë trªn ®ã thÕ ?
C¸c bÖnh nh©n ®ång thanh nãi :
- Cã c¸i nµy hay l¾m, b¸c sÜ trÌo lªn ®©y th× biÕt.

84
B¸c sÜ tß mß còng trÌo thö lªn c©y. C¸c bÖnh nh©n reo lªn sung síng
vµ nãi :
- Th«i b©y giê chóng ta tiÕp tôc ch¬i trß :"chÝn" ®i.
ThÕ lµ th»ng ®Çu tiªn nãi : "Tao chÝn råi, tao rông ®©y" , vµ h¾n
bu«ng hai tay ra r¬i xuèng ®Êt ®¸nh "bép" mét c¸i, mØm cêi thó vÞ.
Th»ng tiÕp theo còng nãi "chÝn råi" vµ bu«ng tay r¬i xuèng ®Êt.
§Õn lît b¸c sÜ, «ng ta sî qu¸ kªu :
-T«i cha chÝn ,t«i vÉn cßn xanh nªn kh«ng rông ®îc.
ThÕ lµ c¸c bÖnh nh©n nãi :
- Th»ng nµy cßn xanh th× ph¶i nÐm th× nã míi rông, vµ thi nhau
cÇm ®¸ nÐm cho b¸c sÜ ®au qu¸ bu«ng tay ra r¬i xuèng ®Êt th× míi
th«i.
-----------------------
Buæi tra mïa hÌ t¹i mét bÖnh viÖn t©m thÇn, vÞ B¸c sÜ nä ®i däc hµnh
lang b¾t gÆp mét bÖnh nh©n t©m thÇn võa ®i võa kÐo theo mét sîi
d©y ë ®Çu ®îc buéc mét c¸i bµn ch¶i. ThØnh tho¶ng anh ta dõng l¹i
vuèt ve vµ lÈm bÈm nãi víi c¸i vËt k× côc ®ã. Khi nh×n thÊy «ng B¸c
sÜ, anh chµng cã vÎ rÊt lóng tóng. ThÊy l¹, vÞ B¸c sÜ hái:
- Nµy, Anh ®ang lµm g× thÕ?
- D¹...em ®ang kÐo c¸i bµn ch¶i.
- Tèt! T«i nghÜ lµ cËu cã thÓ ra viÖn ®îc råi.
Nãi xong «ng B¸c sÜ hµi lßng bá ®i. Anh chµng véi kÐo c¸i bµn ch¶i
vµo mét gãc khuÊt, võa vuèt ve nã võa nãi:
- May cho mµy, NÕu tao kh«ng b¶o mµy lµ c¸i bµn ch¶i th× «ng ta ®·
mang mµy lªn NhËt t©n råi.

Cã thÓ b¹n cha biÕt?


1/
Ngêi phô n÷ nä cã chång võa míi mÊt ®i khoe víi mäi ngêi vÒ chång
m×nh:
- Anh Êy rÊt th«ng minh, ch¨m chØ, l¹i rÊt hiÒn. Cha bao giê anh Êy
®éng vµo em, dï lµ sîi tãc.
Anh hµng xãm th¾c m¾c:
- VËy anh Êy ch¾c lµ mét tay thiÖn x¹?
2/
Mét «ng giµ 85 tuæi cíi c« g¸i míi mêi t¸m ®«i m¬i, cã ngêi thÊy thÕ
khuyªn «ng:
- ¤ng nªn t×m mét ngêi phôc vô trÎ tuæi cho c« Êy.
Vµi th¸ng sau, ®Õn nhµ «ng giµ ch¬i, anh chµng nä v« cïng söng sèt
v× c¶ vî «ng giµ cïng c« ngêi hÇu ®Òu ®ang cã mang. ¤ng giµ mØm c-
êi nãi víi anh:
- Theo lêi khuyªn cña «ng, t«i ®· thuª mét c« hÇu thËt trÎ.
3/
ThÇy gi¸o hái häc sinh:
- Em h·y kÓ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö cña n¨m 1975.
- Tha thÇy, em cßn kh«ng nhí næi ngay c¶ chuyÖn tèi qua n÷a.
4/
Mét bµ ®¸o ®Ó hái «ng con rÓ t¬ng lai:
- NÕu t«i vµ con g¸i t«i cïng ®ang bÞ chÕt ®uèi th× anh sÏ cøu ai?

85
- D¹, ch¸u sÏ cøu b¸c tríc råi sau ®ã xin chÕt cïng con g¸i b¸c.

Chñ ®iÓm mïa ®«ng


C« gi¸o d¹y häc sinh bµi ®©u tiªn cña chñ ®iÓm mïa ®«ng "C¸i ch¨n
b«ng", muèn cho bµi gi¶ng thªm phÇn hÊp dÉn, c« hái häc sinh:
- Em B. em h·y cho c« biÕt buæi tèi mïa ®«ng em ngñ víi g×?
Häc sinh:
- Tha c« víi mÑ em ¹!
- VËy ë trªn lµ g×?
Häc sinh thËt thµ:
- Tha c«, ë trªn lµ bè em ¹!
C« gi¸o bùc qu¸ bÌn ph¶i hái:
- ThÕ c¸i ch¨n b«ng ë ®©u?
Häc sinh cµng thËt thµ h¬n:
- Tha c«, díi ®Ýt mÑ em ¹!
C« gi¸o: !!!!
------------------------
- Tha c« c¸i ch¨n r¬i xuèng ®Êt (!)

C«ng nghÖ tiªn tiÕn


Thµy gi¸o ®ang say sa víi nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chît ®Õn ®o¹n:
" Ngµy nay, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho phÐp ngêi ta s¶n xuÊt ra nh÷ng
d©y chuyÒn hoµn toµn tù ®éng, ë ®Çu nµy ta ®a vµo mét con bß vµ
®Çu kia chiªc m¸y lµ mét chiÕc xóc xÝch hoµn h¶o!"
Chît mét häc sinh lªn tiÕng:
- Tha thÇy thÕ cã thÓ chÕ t¹o ®îc ra chiÕc m¸y lµm ngîc l¹i kh«ng ¹?
Thµy gi¸o c¸u l¾m liÒn nãi:
- Cã, c¸ch ®©y mêi mÊy n¨m bè anh ®· cho mét chiÕc xóc xÝch vµo
trong mét c¸i m¸y råi sau ®ã c¸i m¸y Êy nh¶ ra mét con bß, ®ã lµ anh
®Êy!

Honey moon
TuÇn tr¨ng mËt, ®«i uyªn ¬ng nä ®i nghØ ë mét thµnh phè cæ. C« g¸i
giao hÑn víi chµng trai lµ cø mçi lÇn tiÕng chu«ng ®iÓm giê cña thµnh
phè giãng lªn th× hä sÏ lµm chuyÖn Êy. §Õn nöa ®ªm, chµng trai mÖt
mái qu¸, lo¹ng cho¹ng bíc ra ngoµi kiÕm thø g× ®ã ®Ó ¨n vµ ®Õn
®iÕm canh, khÈn kho¶n xin «ng giµ trùc ®iÕm:
- ¤ng lµm ¬n hai tiÕng míi ®¸nh chu«ng mét lÇn, t«i xin biÕu «ng chót
tiÒn.
¤ng giµ nghiªm kh¾c ®¸p:
- Kh«ng ®îc, lóc chiÒu cã mét c« g¸i xinh t¬i cho t«i kh¸ nhiÒu tiÒn vµ
nhê t«i cø nöa tiÕng l¹i ®¸nh chu«ng mét lÇn.

Cßn tïy
T¹i mét cuéc pháng vÊn hoa hËu , gi¸m kh¶o hái:
-Theo c« chång vµ con c¸i g× quan träng h¬n?
-Cßn tïy!

86
-Tïy g×?
- Tïy theo chång cã tríc hay con cã tríc!

Th¬ Hai n¬
Anh ®Õn bªn em, em lÆng im
M¾t em lÈn tr¸nh m¾t anh t×m
Anh hiÓu thÕ lµ em ®ång ý
Phen nµy ch¾c ®îc síng lÞm ch...im.
Hen-ric Hain¬
T«i xin m¹o muéi thay mÆt c« g¸i, mét ngêi c¶m thÊy nh bÞ h¹ thÊp khi
b¹n trai ngËp ngõng ®Õn nh vËy, ®Ó nãi lªn lßng m×nh nh sau.
GÆp råi sao anh vÉn ngåi im ?
Ch¼ng ph¶i chÝnh em, anh muèn t×m ?
Lßng anh víng ®iÒu chi do dù ?
Nªn ch¼ng lµm g× chØ rung ch... ?
B¹n cña Hen-ric Hain¬

Ai muèn ph¹m téi


ë tríc cöa nhµ thê lín Hµ néi cã tÊm biÓn ®Ò:
NÕu b¹n m¾c ph¶i téi lçi, h·y vµo ®©y.
Bªn díi cã dßng ch÷ viÕt véi b»ng son m«i:
- NÕu b¹n cha cã c¬ héi ph¹m ph¶i, h·y gäi phone theo sè 8560300 xin
sè bÊt kú

§ªm t©n h«n c« d©u nãi g×?


Trong mét cuéc ®iÒu tra x· héi häc t¹i c¸c níc Ph¸t triÓn, ®Ó tr¶ lêi cho
c©u hái ®ªm t©n h«n c¸c C« D©u nãi g×, cã kÕt qu¶ nh sau:
- C« D©u Mü: "Nµy cng, ®ªm nay ®¸ng gi¸ bao nhiªu?"
- C« D©u Ph¸p: "Anh thÊy em ®ªm nay cã ®Ñp kh«ng?"
- C« D©u NhËt: "Em cha ®îc gi¸o dôc hoµn thiÖn, cã g× mong Anh lîng
thø."
- C« D©u ViÖt nam: "..."
Mong c¸c b¹n t×m gióp c©u tr¶ lêi ®iÓn h×nh cña C« D©u ViÖt.
---------------------
C« d©u ViÖt nam ch¼ng nãi g×, chØ kªu th«i...
=============
C« d©u ViÖt nam thÐt lªn: BiÕt thÕ nµy th× t«i lÊy chång tõ n¨m 14
tuæi råi.
----------------------
-Ho¸ ra t«i bÞ lõa µ, anh miªu t¶ vµ trªn thùc tÕ kh¸c xa nhau
================
TÊt nhiªn råi, c«ng nghÖ míi b©y giê t©n tiÕn l¾m, ph¶i cÈn thËn l¾m
míi ®îc
------------------------------
C¸m ¬n c¸c b¹n ®· tham gia tr¶ lêi. HïngRO xin ®a ra mét ph¬ng ¸n
tr¶ lêi, cã lÏ cßn kh¸c xa l¾m víi c©u tr¶ lêi cña c« D©u VN hiÖn ®¹i,
mong nh©n ®îc nhiÒu c©u tr¶ lêi h¬n na vÒ C« D©u VN & C« D©u
FPT.

87
-"Anh ¬i, tiÒn mõng bao nhiªu, liÖu m×nh cã lç kh«ng?"

S÷a
T¹i mét khu b·i t¾m v¾ng vÎ ë Cöa Lß, anh thanh niªn nä kháa th©n
b¬i ngöa gi÷a tra n¾ng. Tèi vÒ, v× thÊy r¸t qu¸, anh ng©m m×nh vµo
bån t¾m ®æ ®Çy s÷a. C« b¹n g¸i thÊy vËy, reo lªn:
- B©y giê em míi biÕt lµm thÕ nµo mµ ®µn «ng c¸c anh n¹p c¸i chÊt Êy
vµo ngêi!

Trong phßng kh¸m


H¾n ®ang trong phßng kh¸m tuyÓn nghÜa vô qu©n sù, v× ngîng nªn
lÊy tay che chç kÝn. Viªn sÜ quan y tÕ vui tÝnh thÊy vËy bÌn nãi:
- §õng xÊu hæ. T«i cam ®oan sÏ kh«ng ngîng nÕu c¸i cña t«i to nh thÕ
kia.
H¾n bÏn lÏn tr¶ lêi:
- Ch¸u còng vËy, nhng ®Êy lµ cña th»ng ®øng sau ch¸u.

ChÝnh x¸c
§óng ngµy ®óng th¸ng anh chång ®a vî vµo bÖnh viÖn phô s¶n. Ngåi ®îi
phßng ngoµi ®îc mét l¸t, c« y t¸ b¸o cho anh biÕt vî anh míi sinh h¹ mét
hoµng tö, anh ®¸p:
- ThËt chÝnh x¸c.
MÊy phót sau, c« y t¸ l¹i ch¹y ra nãi r»ng vî anh võa sinh thªm mét c«ng chóa
n÷a, anh l¹i ®¸p:
- ChÝnh x¸c ®Õn tõng phót.
Sau anh xin phÐp ra ngoµi. C« y t¸ hái t¹i sao, anh tr¶ lêi r»ng:
- Ph¶i ®Õn 10h30 th× vî t«i míi sinh thªm ®øa n÷a.

Chim cña chóng m×nh


Em v« cïng xa nhí cña anh!
Anh nhí em h¬n bao giê hÕt. Em vÒ phÐp, råi em l¹i ®i, ®Ó l¹i trong
lßng anh mét nçi nhí kh«n ngu«i. anh nhí em cån cµo, nhí tõng c¬n,
tõng c¬n. Nh÷ng c¬n nhí nã xÐ lßng anh, ®au h¬n c¶ khi bÞ ®au ruét
thõa.
Tõ ngµy em quay l¹i Piatigorxk, anh vÉn khoÎ. Con còng kháe vµ
ngoan. Con häc ch¨m l¾m. Ai còng nh¾c em.
Chim cña chóng m×nh gµy xäp ®i, ngay sau khi em cÊt c¸nh. Em ®i
råi, cßn ai ch¨m sãc chim cña chóng m×nh ®©u. Nh×n l«ng cña chim
chóng m×nh x¬ x¸c, rèi bï mµ anh ®au lßng. Nghe nã kªu mçi ®ªm mµ
anh n·o ruét. L«ng chim kh«ng cßn ®îc ®en tuyÒn nh ngµy em ë ViÖt
Nam ®©u. Ch©n chim dµi ra, cæ chim ngáng lªn, ®Çu chim mãp l¹i.
Buån qu¸ em µ. Khi rçi, anh ch¨m chim, ¸p cËu ta vµo ®ïi mµ cho ¨n,
mµ vuèt ve, mµ nÞnh nät. Anh toµn nãi "cËu ph¶i g¾ng chÞu, con mÑ
®Ü l¹i s¾p vÒ råi". Cµng nghe anh nãi cu cËu cµng thæn thøc, ®Çu cø
gËt gµ, gËt gï. Anh kh«ng hiÓu, cËu ta cã ®ång ý víi anh kh«ng? Mçi
lÇn anh gäi tªn em lµ y nh r»ng cËu ta nhám ®Çu dËy, cø nh lµ em
s¾p ®i lµm vÒ kh«ng b»ng. NÕu kh«ng nÞnh cËu ta, ch¾c cu cËu sÏ
kh«ng cho anh ngñ, ch¼ng cho anh ¨n, kh«ng cho anh lµm viÖc mÊt.

88
HuyÒn, b¹n g¸i th©n nhÊt cña em vÉn hay sang nhµ m×nh ch¬i.
S¸ng s¸ng, HuyÒn sang gäi chim dËy, cho chim cña chóng m×nh tËp
thÓ dôc vµ m¸t xa cho cËu ta. HuyÒn n©ng chim lªn, h¹ chim xuèng,
xoa m×nh chim, g·i g·i ®Çu chim, vuèt ve miÖng chim. Cã h«m HuyÒn
dïng thø kem g× ®ã xoa lªn m×nh chim. Chao «i, cu cËu kho¸i hÕt lêi,
cø ngáng ®Çu lªn mµ nghe, mµ ngãng, y nh trÎ con hãng chuyÖn ngêi
lín. Ph¶i nãi Chim cña chóng m×nh rÊt kho¸i HuyÒn. khi HuyÒn sang,
cËu ta ngáng cæ dËy ngay. Ng¾m nh×n hä ch¬i víi nhau mµ anh síng
run ngêi. Gièng chim h×nh nh nã nhËy c¶m l¾m, cø thÊy ngêi ®Ñp lµ
thÝch, cø thÊy ai chiÒu lµ síng. Cã lÇn ®i ch¬i cïng cËu, gÆp Oanh,
ngêi ®Ñp c«ng ty, cËu cø cuèng c¶ lªn, mæ lung tung. Cßn khi gÆp H-
¬ng, phã g¸m ®èc trung t©m F. cËu ta nhæ bõa b·i ra lång.
Em v« cïng xa nhí cña anh! §ît tíi thµnh phè tæ chøc thi chim. Em thÊy
thÕ nµo? M×nh cã nªn v¸c chim cña tôi m×nh ®i thi hay kh«ng? VÒ
kÝch cì th× ®¹t. L«ng h¬i xï, th× HuyÒn høa ®· cã c¸ch. NÐu em ®ång
ý, anh vµ HuyÒn sÏ chuÈn bÞ chu ®¸o, luyÖn tËp cho cËu ta ®Ó ®i thi
®îc gi¶i.
Th«i anh dõng bót ®©y. Cã tiÕng chu«ng. Ch¾c lµ HuyÒn ®· tíi. T¹i
sao anh biÕt ? V× chim ®· ngáng ®Çu lªn vµ b¾t ®Çu hãt.
H«n em ngµn lÇn.
Anh yªu
( Chim ë ®©y lµ con khiÕu, hai vî chång mua ®îc ë Ng· T Së tríc khi
c« vî ®i nghiªn cøu sinh ë Nga)
----------------------------------
Anh Hïng-Nhùa MÝt cã vÎ thÝch thó víi ®Ò tµi Chim cña Chóng m×nh.
§Ò nghÞ anh tiÕp tôc ph¸t huy nhng cÇn chuyÓn sang c¸c tiÕt môc
Chim cña " Chóng ta" hay Chim cña " Chóng nã " cho x«m tô.
Chóc Chim cña anh lu«n khoÎ vµ hãt hay...

Some jokes collect by TRI/DIGITAL


Rifle cleaning
He star salesman had include an item of $50 for girls on his 
expense   acct.   The   boss   called   him   in   and   confide,"Look   I 
dont   mind   you   enjoying   yourself   and   entertaining   our 
customers,but lets be more tactful.   List those expenses as 
being for hunting."
So   the   salesman   expense   acct.included   items   of   "$50   for 
hunting"   pretty   regularly   after   that­   until   one   month   the 
initial entry read,$200 for cleaning rifle."

Swapping
Two couples were enjoying their vacation together at a resort 
hotel.They
were in the lobby when a thunderstorm cut off the hotels
electricity,leaving   little   to   do   but   retire   to   their 
rooms.Bill was a

89
rather   devout   chap;so   beforegetting   into   bed   with   his 
companion,he said
his   prayers.As   he   got   under   the   covers,the   lights   suddenly 
went on,and
he discovered he was in the wrong room.He instantly started 
to dash for
the hallway.
"Its too late,"called the girl from the bed."My guy doesn't 
pray."

Mileage
Mama   and   Papa   were   in   bed   in   the   dark,and   little 
Johnny,hearing many
noises,asked,"What are you doing,Pop?" and Pop replied,"I m 
filling up
Mom's   gas   tank."Then   Johnny   remarked,"She   doesn't   get   much 
mileage,Pop,
the milk man filled it up just this morning."

80­year old
An eighty­year old roue called to his doctor,
"I would like you to examine me.To see if I am sexually fit."
"Very well,let me see your sex organs,pls."
The aged patient stuck out his index finger and his tongue.

Lµm kh¸ch
Trong chiÕn tranh, mét chµng bé ®éi l¹c ®¬n vÞ ®i m·i míi t×m ®Õn
®îc mét l¸n tr¹i cña ®¬n vÞ n÷ thanh niªn xung phong. Trong l¸n chØ
cßn mét nµng ®ang trùc ,chµng xin ngñ nhê qua ®ªm . C¶ chµng vµ
nµng ®Òu l©u ngµy xa nhµ nªn rÊt khat khao t×nh c¶m , nhng v× kû
luat chien tranh nªn c¶ hai bªn cè g¾ng gi÷ g×n . Tèi ®Õn ,hai ngêi
m¾c hai vâng ngñ riªng cè nhÞn kh«ng ®Î chuyÖn g× x¶y ra . S¸ng
h«m sau , khi chia tay nµng kh«ng nhÞn ®îc n÷a , bÌn xin chµng cho sê
c¸i cña chµng mét tý. Khi nµng võa sê vµo thÊy c¸i cña chµng cøng qu¸
bÌn thèt lªn :
- Gím ! ThÕ mµ cø cßn lµm kh¸ch m·i .

Nguån gèc ®µn bµ


Thë khai sinh lËp ®Þa, Thîng ®Õ sau khi nÆn ra chµng Adam th× ®·
qu¸ mÖt mái liÒn vÒ nghØ ng¬i. Nhng v× thÊy Adam cø lñi thñi mét
m×nh nªn Thîng ®Õ th¬ng t×nh quyÕt ®Þnh t¹o ra thªm mét ngêi
ddµn bµ n÷a. Thîng ®Õ liÒn sai thiªn thÇn ®i t×m Adam lÊy mét chiÕc
x¬ng sên vÒ ®Ó t¹o ra ngêi ®µn bµ. Thiªn thÇn ®i t×m Adam m·i
kh«ng thÊy th× bÊt chît gÆp quØ sø. QuØ sø võa ¨n c¾p cña thîng ®Õ
chiÕc nhÉn ngäc nªn thÊy thiªn thÇn th× ho¶ng sî tëng thiªn thÇn ®Õn
b¾t m×nh bÒn chui tôt vµo trong hang trèn. Thiªn thÇn chØ kÞp cÇm
c¸i ®u«i cña quØ sø kÐo l¹i, kh«ng may c¸i ®u«i bÞ ®øt lu«n. Thiªn

90
thÇn liÒn ®em c¸i ®u«i vÒ ®a cho Thîng ®Õ vµ nãi dèi ®ã lµ c¸i x¬ng
sên cña Adam. Vµ tõ ®ã ngêi phô n÷ ®· ra ®êi. M·i ®Õn b©y giê ngêi
ta vÉn tëng ®µn bµ ®îc sinh ra tõ chiÕc x¬ng sên cña Adam nhng
kh«ng ph¶i. VËy lµ: §µn bµ sinh ra tõ chiÕc ®u«i cña quØ sø, sù dèi tr¸
cña thiªn thÇn vµ sù mÖt mái cña Thîng ®Õ
------------------------------------------------------
§©y qu¶ thËt lµ mét kh¸m ph¸ míi.....
T«i còng ®· tõ l©u nghi ngê vÒ truyÒn thuyÕt xa v× lµm sao Eva l¹i
sinh ra tõ chiÕc s¬ng sên cña Adam ®îc. NÕu vËy, th× qu¶ thËt th× t«i
s½n sµng cho "Thîng ®Õ" ngµi mîn ®Ó sinh ra mét Eva' vµ Eva"....
If you have any ideal about this problem, Don't hesitate to sent me
further information, Please.
Thankyou for your information and wish you'll write more documents.

Ngêi ViÖt cæ
C« gi¸o lÞch sö kiÓm tra bµi mét häc sinh.
- Em h·y cho c¶ líp biÕt vÒ cuéc sèng cña ngêi ViÖt cæ nh thÕ nµo?
Häc sinh tr¶ lêi:
- Tha c«, ngêi ViÖt cæ ®· biÕt dïng löa, dïng ®å kim lo¹i ...
C« gi¸o khen:
- Em kh¸ l¾m, thÕ hä cßn biÕt lµm nh÷ng g× n÷a?
Häc sinh nhanh miÖng nãi lu«n:
- Tha c« bµ em cßn biÕt dïng ®iÖn tho¹i n÷a ¹ !!!
C« gi¸o: !!!

Muèn g×?
Cã tiÕng gâ cöa. Ngêi më cöa lµ vÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt:
- Nµy anh lµ ai mµ gâ cöa vµo giê nµy?
- T«i lµ chång c« Êy vµ ®©y lµ nhµ t«i.
- ThÕ th× anh muèn g×?
- T«i muènvÌ nhµ m×nh vµ muèn ¨n. §ãi bá mÑ cßn hái.
- Cã Ýt c¬m nguéi tõ ngµy h«m qua cã ¨n kh«ng?
- ¨n tÊt.
- ThÕ th× quay l¹i sau mét tiÕng n÷a.- VÞ ®µn «ng mÆc quÇn lãt tr¶
lêi vµ ®ãng sÇm cöa l¹i.

Sím !
Mét anh chµng qua nhµ b¹n ch¬i, thÊy vî b¹n bông tuy ®· qu¸ to mµ lóc
th× ngåi chËn lªn bµn phÝm m¸y tÝnh, cã lóc l¹i dïng con chuét xoa
xoa... th× lÊy lµm ngîng ngËp vµ kinh ng¹c v« cïng. Lóc ra vÒ, anh hái
nhá ngêi b¹n trai:
- Vî anh lµm g× mµ kú l¹ vµ khñng khiÕp qu¸ ?
- µ, c« Êy ®ang d¹y con häc m¸y tÝnh Êy mµ!

Trªn hoang ®¶o


Mét chµng trai bÞ ®¾m tµu tr«i d¹t vµo mét hoang ®¶o nä vµ chµng ta
®· sèng nh mét R«binson.Chµng cø sèng nh vËy rÊt nhiÒu n¨m. Mét

91
ngµy kia chµng cøu ®îc mét c« g¸i tr«i d¹t trªn biÓn víi mét c¸i thïng to.
Khi tØnh l¹i c« g¸i v« cïng c¶m kÝch ¬n cøu m¹ng vµ ®· nãi víi chµng :
- Hìi chµng trai dòng c¶m, em sÏ cho chµng c¸i mµ bao n¨m trêi nay
chµng thiÕu!
M¾t s¸ng rùc:
- Ph¶i ch¨ng c¸i thïng to nµy ®ùng toµn rîu vang?

TÇu con thoi


Cã 3 nhµ du hµnh vò trô chuÈn bÞ lªn tµu con thoi phãng lªn mÆt
tr¨ng. Theo qui ®Þnh mçi ngêi chØ ®îc mang theo 100 kg phôc vô nhu
cÇu c¸ nh©n. Nhµ du hµnh thø nhÊt nãi; 'Tí mang theo vî tí', ngêi thø 2
nãi:"Tí thÝch ®äc s¸ch, tí mang s¸ch ®i'. Ngêi thø 3 nãi:" Tí nghiÖn
x×gµ, tí mang x×gµ ®i". Ngµy ro× khái mÆt ®Êt, mäi ngêi ®Òu
mang theo nh÷ng thø m×nh thÝch. Sau khi th¸m hiÓm 3 n¨m trë vÒ.
Tµu h¹ c¸nh an toµn, c¸c phãng viªn, nhµ b¸o lao ®Õn ch©n cÇu thang
quay phim chôp ¶nh. Ngêi thø nhÊt ra khái tµu cïng bµ vî dÉn theo ra 3
®óa trÎ con vµ mét ®øa bÕ trªn tay. Ngêi thø 2 ra khái tµu víi ®«i kÝnh
cËn dµy cép, mang trong ®Çu rÊt nhiÒu tri thøc nh mét häc gi¶. Ngêi
thø ba chui ra khái tµu tay cÇm ®iÕu x×gµ to tíng, x« c¸c phãng viªn
ra hái: " Ai cã löa kh«ng cho t«i xin".

Tuyªn truyÒn
Mét héi nghÞ bµn vÒ ®×nh s¶n. Giê gi¶i lao, ngêi ta thÊy cã mét ngêi
¨n mÆt theo kiÓu vâ sÜ, tay x¸ch mét thanh g¬m lªn tríc diÔn ®µn.
Mét con ruåi bay ngang qua, thanh g¬m vung lªn nh chíp vµ con ruåi
®øt lµm hai. TÊt c¶ rÊt lÊy lµm th¸n phôc.
Mét ngêi kh¸c tiÕn lªn, g¬m trong tay. L¹i mét chó ruåi bay qua. Anh ta
vung g¬m, con ruåi lËp tøc bÞ ph©n thµnh t¸m m¶nh, vÉn bay cïng
nhau mét ®o¹n. ThËt kh«ng biÕt dïng lêi nµo ®Ó nãi.
L¹i mét ngêi n÷a lªn. Mét con ruåi bay qua, anh ta vung g¬m, con ruåi
lîn mÊy vßng råi bay ®i mÊt. Mäi ngêi cêi å lªn chÕ giÔu.
Khi Êy mét ngêi ®øng lªn: "Tha bµ con, con ruåi võa råi kh«ng thÓ cã
con ®îc n÷a v× bé phËn cÇn thiÕt cña nã ®· bÞ c¾t. Chóng t«i thùc
hiÖn ®×nh s¶n còng nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nh vËy."

BÖnh AIDS
Cã mét cÇu thñ bãng ræ rñ mét "cave" vÒ phßng ®Ó .... Khi
anh ta cëi ¸o, c« g¸i nh×n thÊy dßng ch÷ Reebok x¨m trªn tay
cña anh ta. C« ta hái t¹i sao anh ta l¹i x¨m dßng ch÷ ®ã. Anh
ta nãi r»ng nh vËy h·ng Reebok sÏ tr¶ tiÒn anh qu¶ng c¸o cho
hä. Khi anh ta cëi quÇn dµi, c« ta l¹i nh×n thÊy dßng ch÷
Puma x¨m trªn ®ïi. C« ta l¹i hái vµ anh cÇu thñ bãng ræ l¹i
gi¶i thÝch t¬ng tù. §Õn lóc anh cëi quÇn "xÞp" ra th× c« g¸i
nh×n thÊy dßng ch÷ "Aids" x¨m trªn "c¸i Êy" cña anh ta. C«
g¸i gi·y n¶y:" Kh«ng, t«i kh«ng quan hÖ víi ai bÞ Aids." Anh
cÇu thñ bãng ræ tr¶ lêi: " §õng lo em ¹, tÝ n÷a th«i nã sÏ
thµnh ch÷ Adidas mµ."

92
TruyÖn ®è .. .
Mét cô giµ ®i ngoµi ®êng tr«ng thÊy hai thanh niªn. Mét ngêi cÇm
xÎng, mét ngêi cÇm cuèc. Ngêi ®i tríc th× ®µo 1 c¸i hè cßn ngêi ®i sau
th× lÊp hè ®ã l¹i. Hä lµm rÊt ch¨m chØ. Cô giµ rÊt ng¹c nhiªn bÌn cÊt
tiÕng hái:
- C¸c cËu lµm g× thÕ?
Mét ngêi thanh niªn tr¶ lêi :
.....

HËu EURO
Sau khi ®éi tuyÓn Nga bÞ lo¹i khái vßng chung kÕt Euro '96 , khi ®éi
tuyÓn vÒ ®Õn s©n bay, thÊy d©n ®øng chËt cæng s©n bay, bÝ qu¸
c¸c cÇu thñ rñ nhau vµo buång vÖ sinh ho¸ trang. Kanchekis sau mét
håi ho¸ trang hái mét cÇu thñ kh¸c:
- CËu thÊy tí thÕ nµo?
- å vÉn lµ cËu ®Êy Kanchekis ¹!
Kanchekis l¹i vµo ho¸ trang l¹i vµ sau ®ã trë ra cæng. GÆp mét «ng giµ
®ang ®øng ë cæng Kanchekis hái:
- Ngoµi kia lµm g× mµ hä ®øng ®«ng thÕ hë cô?
- å t«i lµ Chichesèp ®©y mµ cËu Kanchekis!

B¸nh tr«i - B¸nh chay


(ThÓ theo yªu cÇu cña 1 B¹n g¸i APBANK, t«i m¹n phÐp giíi thiÖu cïng
®«ng ®¶o c¸c b¹n mét tuyÖt t¸c ®· giµnh ®îc 3 huy ch¬ng vµng, 1
huy ch¬ng b¹c t¹i c¸c cuéc thi chuyÖn hay tiÕu l©m toµn ThÕ giíi ®îc
tæ chøc t¹i TP.H¶i Phßng. ChuyÖn cã nhan ®Ò lµ B¸nh tr«i- B¸nh chay)
ChuyÖn kÓ r»ng:
"ë mét gia ®×nh kia, mét h«m mêi thîng kh¸ch ®Õn chiªu ®·i
mãn B¸nh tr«i - B¸nh chay( Mãn ¨n cæ truyÒn cña d©n téc ViÖt Nam
ta, mµ ai còng a thÝch). §èt bÕp m·i míi ®îc chÞ vî ch¹y véi lªn, nghe
®iÖu hít ha, hít h¶i hái chång : M×nh ¬i, h«m nay em lµm B¸nh tr«i -
B¸nh chay tiÕp 2 b¸c nhÐ!
Anh chång thÊy vî lµm bÕp l©u qu¸, ph¸t c¸utøc m×nh b¶o: -
Lµm c¸i b¸nh con cï c.. Êy ( c¸c ®éc gi¶ th«ng c¶m, tÝnh m×nh ý nhÞ
l¸m..)
ChÞ vî tëng thËt, hÝ höng lao vµo bÕp nÆn toµn h×nh con Êy, lªn
mêi kh¸ch.
Kh«ng ngê h«m ®ã, chÞ ta lµm nh©n b¸nh ngon qu¸, c¶ kh¸ch vµ
chñ dÒu nøc në khen ngon. ChÞ vî thÊy thÕ síng qu¸ véi b¶o: ' Êy lµ
em cha thªm c¸i L«ng, th«ng c¸i Lç ®Êy, chø kh«ng cßn ngon n÷a.'.. "

Mõng
Mét bµ hín hë sang khoe víi b¹n:
- T«i võa tuyªn bè ly dÞ víi chång, xuèng ®Õn cÇu thang ®·
nghe thÊy tiÕng næ, ch¾c «ng Êy tù s¸t!
- Hay lµ «ng Êy më champagne?

93
-!!!

Ma
Mét anh chång ®i c«ng t¸c xa ®ét ngét chë vÒ nhµ, nh×n
thÊy c« vî trÎ n»m thÉn thê trªn giêng, anh bÌn hái:
- Em lµm sao thÕ?
- H×nh nh em bÞ nhåi m¸u c¬ tim.
®óng lóc ®ã ®øa con trai nhá ch¹y l¹i kªu:
- Bè ¬i, trong tñ cã ma!
Anh véi ch¹y l¹i më toang c¸nh tñ, th× thÊy «ng b¹n chÝ th©n
cña m×nh trÇn nh nhéng ®ang ®øng trong ®ã, anh bÌn
tr¸ch:
- CËu tÖ thËt, thÊy vî tí bÞ nhåi m¸u c¬ tim mµ cËu cßn döng
dng ®øng trong ®ã do¹ ma th»ng bÐ!!!

Kh«ng cho phÐp


Trong r¹p h¸t, mét ®«i trai g¸i cø h«n nhau liªn tôc, tõ
phÝa sau mét giäng phÉn né cÊt lªn:
- Trß nµy diÔn ra ë nhµ cã h¬n kh«ng!
TiÕng tr¶ lêi tõ phÝa trªn:
- Nhng ë nhµ vî t«i kh«ng cho phÐp, tha ngµi!

Tr¹i giam n÷
T¹i mét tr¹i giam n÷ tr¹i trëng sau khi ®i nhËn tiÕp tÕ l¬ng thùc vÒ
khoe:
- ChÞ em ¬i, t«i muèn b¸o cho chÞ em 2 tin míi mét tin vui , mét tin
buån, chÞ em thÝch nghe tin nµo tríc. C¸c n÷ tï nh©n nhao nhao lªn :
- Nãi tin vui tríc ®i , sau ®ã h·y nãi tin buån.
N÷ tr¹i th«ng b¸o :
- Tin vui lµ : chóng ta ®îc tiÕp tÕ rÊt nhiÒu da chuét t¬i vµ to.
C¶ phßng giam nh tøc níc vì bê reo lªn vui síng. ChÞ em hái :
- ThÕ tin buån lµ g×?
- Tin buån lµ : TÊt c¶ c¸c qu¶ da chuét ®Òu bÞ th¸i thµnh l¸t hÕt råi.

Binh sÜ nhiÔm HIV


Theo tin tõ b¸o Nh©n d©n:
Ngµy 16-7, Côc trëng qu©n y Cam-pu-chia cho biÕt, c¨n bÖnh AIDS
hiÖn ®ang®e do¹ binh sÜ chÝnh phñ h¬n c¶ kÎ thï cña hä trªn chiÕn tr-
êng. ¤ng nãi, tõ 5 ®Õn 15% binh sÜ Cam-pu-chia bÞ nhiÔm HIV vµ
nguy c¬ nhiÔm HIV trong qu©n ®éi níc nµy tiÕp tôc gia t¨ng.
----------------------------
Hîp lý th«i v× mét khi ®· lµ lÝnh th× cã rÊt nhiÒu kiÓu ®Ó chÕt. Chän
c¸i chÕt v× HIV lµ síng nhÊt!

Vô næ thÕ kû

94
Theo TTX VØa hÌ, t¹i cæng BÖnh viÖn C, ngµy 17/7 cã mét s¶n phô tõ
B¾c ninh ra sinh con. Do chØ ®îc tµi vô duyÖt chi tæng chi phÝ sinh në
lµ 1.000.000® (Say: mét triÖu VN§) nªn c¸c n÷ hé sinh kh«ng ai muèn
ra tay ®ì ®Î. V× ph¶i chê ®îi qu¸ l©u, tøc níc vì bê thÕ lµ mét vô næ
lín x¶y ra, lµm thiÖt 2 m¹ng ngêi.
VTTH ViÖt nam còng ®a tin cïng t¹i thêi ®iÓm ®ã cã mét chiÕc m¸y
bay Boing bay tõ s©n bay Ken¬dy (American) chøa 212 hµnh kh¸ch vµ
17 phi hµnh ®oµn còng bÞ næ tung, lµm thiÖt h¹i 229 ngêi.
KÕt luËn: Nh÷ng vô næ theo ph¶n øng d©y truyÒn g©y hËu qu¶ tai
h¹i thËt. Tæn thÊt nµy qu¶ lµ cã mét kh«ng hai trong lÞch sö, tæng sè
231 ngêi bÞ thiÖt m¹ng trong cïng mét thêi ®iÓm.

CÆp nhiÖt ®é
Trong phßng kh¸m, mét b¸c sÜ nãi víi n÷ bÖnh nh©n:
-HiÖn nay chóng t«i ®ang cã ph¬ng ph¸p ®o nhiÖt ®é míi rÊt chÝnh
x¸c. NhiÖt kÕ sÏ ®îc ®Æt ë rèn. Mêi c« n»m xuèng ®Ó t«i ®o nhiÖt
®é.
...
Mét phót sau, bÖnh nh©n kªu lªn:
-¥ ! Tha b¸c sÜ, ®©y kh«ng ph¶i rèn cña em.
- C« cø yªn t©m, ®©y còng kh«ng ph¶i lµ c¸i cÆp nhiÖt ®é.

T¹i b·i t¾m


T¹i b·i t¾m, cã c« g¸i xinh nh méng mÆc ®å bikini tiÕn l¹i chç mét cËu
thanh niªn vµ mét «ng giµ ®ang n»m ph¬i n¾ng ®Ó hái giê. Anh
chµng thanh niªn nhanh nhÑn tr¶ lêi:
- Em ¬i, hiÖn ®ang lµ giê cao ®iÓm: 12 giê !
Cßn «ng giµ th× c»n nh»n nãi :
- §¸ng tiÕc lµ ®· s¾p 5 giê rëi chiÒu råi, tha c« !

TiÕc lµ kh«ng gi¶ ®îc


T¹i buæi tiÖc rîu mõng sinh nhËt vî, ngêi chång l«i tõ trong hép ra mét
chuçi ngäc s¸ng long lanh ®eo tÆng vî tríc mÆt ®¸m ®«ng b¹n bÌ.
Mét h«m, mét ngêi b¹n nãi víi «ng chång " T«i nh×n thÊy bµ nhµ phÊn
khëi l¾m. Gi¸ nh «ng cã thÓ tÆng cho bµ Êy mét chiÕc xe du lÞch th×
bµ cßn phÊn khëi h¬n nhiÒu".
Ngêi chång véi xua hai tay nãi khÏ vµo tai b¹n : "T«i còng ®· tõng nghÜ
nh vËy, nhng khèn khæ kh«ng cã xe du lÞch gi¶"

Qu¶ng c¸o
Mét ph¸t thanh viªn ®ang ®äc qu¶ng c¸o cho h·ng kem ®¸nh r¨ng D¹
Lan trªn ®µi ph¸t thanh, theo qu¸n tÝnh, anh ®äc tiÕp mÈu qu¶ng c¸o
bao cao su OK nh sau:
- Bao cao su OK nh¹y c¶m, khoÎ nh lùc sÜ, cã mét bao nhá dµnh riªng
cho trÎ em.
-------------------------------------------
Cha b»ng ngêi thuyÕt minh phim Bao c«ng, b¾t ®Çu phim b»ng
Phñ Khai Phong cã Bao cao su ...

95
Con ong
Cã hai ngêi yªu nhau rñ nhau vµo c«ng viªn ch¬i, c« g¸i th× mÆc v¸y.
Trong lóc nãi chuyÖn th× cã mét con ong bay vµo v¸y c« g¸i.
Hái con ong ®èt vµo ®©u?
------------------------------
Con ong ®èt vµo nhuþ chø cßn vµo ®©u n÷a!!!
------------------------------
Nhuþ ®Ó hót mËt chø kh«ng ®êi nµo ®èt v× nÕu ®èt th× lÇn sau
Hoa cho nghØ khoÎ v× Hoa ®· bÞ sng nªn trong trêng hîp nµy ong chØ
®èt vµo ®µi Hoa th«i !!!

Ai ®¸nh r¬i
Mét chó bß ®ùc nh×n thÊy mét chiÕc g¨ng tay cña ngêi nµo ®ã r¬i
trªn ®ång cá, quay l¹i nãi víi c¸c nµng bß c¸i:
- èi la la, cã chÞ nµo ®¸nh r¬i coãc-xª, quay l¹i ®©y mµ nhÆt nµy.

Chèng n¾ng
Mét cô giµ ë quª ®îc con trai dÉn ®i chiªm ngìng c¶nh quan thµnh phè.
Trªn ®êng, cô ®Ó ý thÊy rÊt nhiÒu quý c«, quý bµ thêng ®eo tÊt tay
dµi ®Õn tËn n¸ch. ThÊy l¹, cô bÌn hái cËu con trai cña m×nh . Anh con
tha :
- Trêi n¾ng nªn ngêi ta ®eo tÊt ®Ó chèng ®en tay bè ¹ .
- ThÕ hä cã ®eo ®îc c¶ ®êi kh«ng, "c¸i Êy" cña tao ®îc che kÝn mÊy
chôc n¨m nay mµ vÉn cßn ®en ®©y nµy.

Xem ¶nh
Mét lÝnh Mü nhËn lÖnh lªn ®êng, khi anh ta chi tay víi ngêi yªu cña
m×nh, c« g¸i khãc, vµ ®ßi anh cho mét bøc ¶nh lµm kû vËt. Lôc trong
ba l« mét håi, anh lÝnh chØ t×m thÊy mét bøc ¶nh cña anh ta chôp t¹i
b·i t¾m tiªn. VËy lµ anh ta ®µnh ph¶i xÐ lÊy nöa trªn tÊm ¶nh ®a cho
c« g¸i. Lóc ®ã Bµ néi cña anh còng khãc mµ ®ßi mét tÊm h×nh cña
ch¸u. RÊt lóng tóng víi t×nh huèng nµy, nhng anh ta nghÜ r»ng bµ
m¾t kÐm l¾m råi nªn anh ®a lu«n nöa cßn l¹i cña bøc ¶nh cho bµ.
§óng nh anh nghÜ, sau khi xem ¶nh bµ néi kªu lªn " Th»ng bÐ gièng
hÖt ¤ng néi, ®Çu tãc th× bï xï, cßn c¸i caravat kh«ng bao giê ®Ó ngay
ng¾n"

Vµo ®Ò
C« gi¸o trÎ míi ra trêng,c« muèn ph¶i cã mét vµo ®Ò thËt thó vÞ cho
c¸c em häc sinh, nghÜ m·i c« bËt cêi reo lªn thÝch thó:
C¸c em ®· biÕt ngêi n«ng d©n dïng g× ®Ó bãn cho c©y:
Häc sinh ë díi nhao nhao:
- Tha c« ph©n ¹
Em nµo cã thÓ kÓ cho c« cã c¸c lo¹i ph©n nµo:

96
- Ph©n chuång, ph©n b¾c, ph©n xanh, ph©n l©n, ph©n kali,... cã rÊt
nhiÒu lo¹i ph©n. Nhng h«m nay c¸c em sÏ biÕt thªm mét lo¹i ph©n míi:
®ã lµ ph©n sè.

OK!
T¹i mét héi nghÞ cña UB d©n sè tæng kÕt c«ng t¸c 6 th¸ng ®Çu
n¨m.Sau khi bµ chñ tÞch ®äc mét bµi ph¸t biÓu dµi dµi ®Õn phÇn kÕt
bµ nhÊn m¹nh c¸c c©u khÈu hiÖu ®Ó chÞ em ®ång thanh nh¾c l¹i:
-QuyÕt t©m thùc hiÖn vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ gi¶m tû lÖ sinh ®Î
Díi héi trêng bµ con ho thªo rÇm rÇm "QuyÕt t©m quyÕt t©m QuyÕt
t©m..."
-Kiªn quyÕt b¾t buéc nam giíi thùuc hiÖn ®×nh s¶n nam
vµ díi héi trêng còng h« ®ång thanh "Kiªn quyÕt Kiªn quyÕt Kiªn
quyÕt..."
-T¨ng cêng sö dông bao cao su OK
Vµ díi héi trêng bµ con ®ång thanh h« to "¤ kª ¤ kª ¤ kª...."
-Rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho kÕ ho¹ch sau:
Díi héi trêng h« :" Rót ra Rót ra Rót ra..."
------------------------------
Vµo kho¶ng ®Çu thËp kû 70, trong mét buæi liªn hoan tiÔn ®a thanh
niªn lªn ®êng vµo nam chiÕn ®Êu. Sau khi tµn cuéc, b¸c chñ tÞch x· h«
:
- §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam Mu«n N¨m
Díi héi trêng h« : "Mu«n n¨m Mu«n n¨m Mu«n n¨m..."
- B¸c chñ tÞch x· h« tiÕp :
MiÒn Nam anh dòng tù hµo
Thanh niªn miÒn B¾c lÏ nµo ngåi yªn.
Díi héi trêng h« :"Ngåi yªn Ngåi yªn Ngåi yªn..."

Song hØ
Mét anh häc trß ngêi b¾c vµo kinh ®« HuÕ ®i thi. Sau anh ®â cao ®îc
quan g¶ con g¸i cho. §ªm t©n h«n, sau lÇn ®Çu tiªn, nµng hái: xong
hØ?
Anh ta biÕt r»ng "hØ" cã nghÜa lµ ®iÒu vui síng, "song" lµ 2, ch¾c lµ
nµng muèn thªm 2 ®iÒu vui síng n÷a, cßn sung søc nªn anh chiÒu
ngay theo ý nµng. Lóc nµy ®· nöa ®ªm, nµng rÊt muèn ®i ngñ, bÌn hái
anh: "Ngò hØ",
anh tëng lµ nµng ®ßi 5 lÇn n÷a. Tuy mÖt nhng søc trai trÎ vµ anh
kh«ng muèn ®Ó nµng thÊt väng, anh tiÕp tôc...
DÕn lÇn thø 3, thø 4 anh v× cè søc qu¸ chiÕc giêng rung lªn, lÇn cuèi
th× bång nhiªn r¾c... rr¾c...Çm... chiÕc giêng kh«ng chÞu næi t×nh
yªu cña 2 vî chång trÎ. Nµng thÊy giêng g¸y liÒn hái anh "SËp hØ", anh
nghe nh "ThËp hØ". C¸c b¹n cã thÊy thËt téi nghiÖp cho anh chµng B¾c
kú kh«ng?...

5+5=?
Thµy gi¸o hái häc sinh n÷: Tay ph¶i em cã 5 róp, tay tr¸i cã 5 róp, hái
®ót tay vµo tói quÇn, em cã bao nhiªu

97
Häc trß: Tha thµy, cã 10
Thµy: Sai, c« cã 505 róp
Häc trß (bùc): ThÕ thµy nÕu thÕ cã bao nhiªu?
Thµy: TÊt nhiªn, t«i cã 515
Trß: Tha thµy, sai råi, cña thµy chØ cã 5,5 mµ th«i

Vova - Massa
Vova ®äc s¸ch vÒ n«ng d©n khëi nghÜa thÊy nh¾c ®Õn "®êng cµy",
kh«ng hiÓu. Bè gi¶i thÝch: "§¹i lo¹i lµ ngêi ta chäc mét mòi nhän gäi lµ
lìi cµy xuèng ®Êt, kÐo thµnh r·nh ®Ó trång trät". Mét h«m ë b·i biÓn
t¾m tiªn cã 3 chó VN tß mß vµo t¾m, thÊy c¸c c« tãc vµng m¾t xanh
®i l¹i thong dong th× ®Ðt chÞu næi nßng ph¸o chÜa lªn trêi. Tù ngîng
(v× ph¸o m×nh so víi T©y bÐ qu¸) c¸c chó b¶o nhau n»m óp bß ra
biÓn. Võa lóc Vova vµ Massa ch¹y qua, Massa ng¹c nhiªn hái: "¥... ®êng
g× thÕ nhØ ?" - "µ... ®êng cµy Ý mµ" Vova tr¶ lêi ®Çy hiÓu biÕt.
---------------------------------
Håi mÉu gi¸o Vova ch¬i th©n víi Massa l¾m, lµm g× ch¬i g× còng
cïng nhau. Mét lÇn hai ®øa rñ nhau ®i WC, khi ra Vova nãi:
- CËu tÌ b»ng bím, tí tÌ b»ng chim. Kh«ng hiÓu c« gi¸o tÌ b»ng g× nhØ ?
- §Ó tí vµo xem.
Lóc sau Massa ch¹y ra reo: "A! Tí biÕt råi. C« gi¸o tÌ b»ng bµn ch¶i".
------------------------------
Kh¶o dÞ:
- ThÕ thÇy gi¸o tÌ b»ng g× nhØ? Massa hái.
- §Ó tí vµo xem. Vova hÊp tÊp ch¹y vµo.
- ThÇy gi¸o tÌ b»ng chæi. Vova reo lªn.

Thî má
Mét anh chµng vµo mét nhµ t¾m c«ng céng thÊy 3 thanh niªn da ®en
®ang t¾m.Nhng 1 trong 3 ngêi nµy l¹i cã"c¸i Êy" mµu tr¾ng.Anh ta
ng¹c nhiªn l¾m bÌn hái : C¸c anh cã ph¶i lµ ngêi da ®en kh«ng.Mét
trong 3 thanh niªn tr¶ lêi: Chóng t«i kh«ng ph¶i lµ ngêi da ®en, chóng
t«i lµ thî má cßn anh ®©y th× võa míi cíi vî.

Vova nghØ häc


C« gi¸o mÆc Mini zip bíc vµo phßng häc, c¶ líp im lÆng. C« gi¸o b¾t
®Çu gi¶ng bµi, bçng viªn phÊn tõ tay c« r¬i xuèng ®Êt, c« gi¸o cuèi
xuèng nhÆt. Bµn ®Çu tiªn ré lªn tiÕng cêi. C« gi¸o ngo¶nh l¹i hái:
- Natasa, sao em cêi ?
- Tha c«... v× em nh×n thÊy m¾t c¸ ch©n cña c« ¹!
- Em ra ngoµi, ngµy mai ®Õn líp!
- Ivan, sao em cêi ?
- Tha c«... v× em nh×n thÊy ®Çu gèi cña c« ¹!
- Em ra ngoµi, tuÇn sau ®Õn líp!
- Ruka, sao em cêi ?
- Tha c«... v× em nh×n thÊy ®ïi cña c« ¹!
- Em ra ngoµi, th¸ng sau ®Õn líp!
V« va ®øng ®Êy gÊp s¸ch vë ®i ra cöa, c« gi¸o hái:

98
- V« va, t«i cha hái ®Õn em sao em vÒ?
- Em xin chµo c« vµ c¸c b¹n sang n¨m em ®Õn líp!
- ...

HiÓu lÇm tai h¹i


Trªn loa phãng thanh, h·ng mü phÈm TICO ®ang qu¶ng c¸o:
....Ti - c« kh«ng biªn giíi
Ti- c« liªn tôc ph¸t triÓn
Ti - c« lu«n ... ®i tríc thêi ®¹i !
B¸c n«ng d©n ngõng tay ®Ëp lóa, chÐp miÖng:
Thêi buæi nhè nh¨ng ! Cã c¸i kÝn ®¸o, tÕ nhÞ nhÊt cña ngêi con g¸i
còng ®em ra qu¶ng c¸o kh¾p bµn d©n thiªn h¹ ....

§¶o khØ
Mét c« g¸i trÎ xinh ®Ñp ®i ch¬i trong vên b¸ch thó vµ dõng ch©n ë
®¶o khØ. Ng¹c nhiªn thÊy ch¼ng cã con khØ nµo trªn ®¶o, c« hái ngêi
coi thó:
- Bän khØ ®i ®©u c¶?
- D¹ tha c«, ®ang mïa giao cÊu nªn chóng trèn biÖt c¶ råi.
- LiÖu chóng cã ch¹y ra ch¬i víi t«i kh«ng nÕu t«i vøt cho chóng mÊy
qu¶ chuèi?
Ngêi coi thó g·i ®Çu g·i tai tr¶ lêi:
- T«i kh«ng biÕt. ë ®Þa vÞ c« th× c« cã ra kh«ng?

C¸c n÷ ®éc gi¶ víi EMOTION


Sau mét ngµy "tiÕu ng¹o giang hå", "Emtion" sè 4 ®· ®em l¹i cho ®éc
gi¶ mét sè c¶m xóc nhÊt ®Þnh... §Æc biÖt, nh÷ng c©y bót s¸ng gi¸
nhÊt cña "Emotion" ®· thùc sù reo r¾c nçi kinh hoµng trong lßng chÞ
em ®éc gi¶ gÇn xa. Sau ®©y lµ tãm t¾t mét sè c¶m xóc cña hä (chÞ
em ®éc gi¶)...
...
Anh Hê Vê (AnhHV), ch¾c vËt vìng cao to
Anh Hê Vê, «i tß mß qu¸ søc
Anh Hê Vê, «i h h thùc thùc
Anh Hê Vê, ch¾c søc lùc v« biªn...
...
Hµ Pê Hê (HaPH), «i c¶m xóc Euro
Hµ Pê Hê, «i tiÕng h« níc Ph¸p
Hµ Pê Hê, mét t©m hån quÉy ®¹p
Hµ Pê Hê, «i bót ph¸p giái giang...
...
B¶o §ê Cê (BaoDC), «i cao vót thiªn thai
B¶o §ê Cê, «i bi ai hÕt møc
B¶o §ê Cê, «i t©m hån ch©n thùc
B¶o §ê Cê, «i rÊt mùc hµo hoa...
...
Hïng Nê Mê (HungNM), ch¾c ph¶i rÊt chÞu ch¬i
Hïng Nê Mê, ch¾c ph¶i xêi rÊt giái

99
Hïng Nê Mê, mét ¸ng v¨n s¸ng chãi
Hïng Nê Mê, «i tiÕng gäi con tim...
... ...
Emotion, «i b¸o cña ngµy mai!
Emotion, You and I tr«ng ®îi!
Th¬, v¨n... hay, l¹i thªm c«ng nghÖ míi,
Nã (b¸o "Emotion") sÏ ®i mÑ nã tíi Future...
...

B¹n tèt
- Trêi , HuÖ nµy, mµy cã «ng chång vui tÝnh lµm sao, tho¶i m¸i lµm
sao, cã t©m hån tuyÖt diÖu lµm sao, kÓ chuyÖn tiÕu l©m hay lµm
sao. §ªm h«m qua lóc cïng ®i trªn « t« buýt, anh ý kÓ cho tao mét c©u
chuyÖn buån cêi ¬i lµ buån cêi. Buån cêi ®Õn nçi, xuýt n÷a tao l¨n tõ
trªn giêng xuèng ®Êt.

MÑ hái con
- C¶ ®ªm h«m qua mµy ®i ®©u?
- D¹, con bÞ bän xÊu nã hiÕp d©m ¹.
- Th«i ®îc, ®Êy chØ lµ mét chuyÖn. Nhng tao hái mµy, c¶ ®ªm qua
mµy ®i ®©u?

Buån cêi
- Nµy, nÕu tao kÓ chuyÖn nµy cho mµy nghe th× mµy sÏ l¨n ra mµ cêi,
chÕt v× cêi.
- ChuyÖn g× ®Êy?
- Tèi h«m qua, lóc ®i qua nhµ mµy tao thÊy mµy trÇn truång nh nhéng,
ch¹y rît ®uæi theo con vî, tr«ng buån cêi ¬i lµ buån cêi. TiÕc r»ng tao
kh«ng cÇm m¸y quay ®i chø nÕu cã th×... eo «i. Trêi, tao tëng tîng l¹i
mµ buån cêi qu¸.
- Bè khØ. B©y giê chÝnh mµy míi thÊy buån cêi ®©y nµy. Th»ng cha
®uæi theo vî tao ®ªm qua kh«ng ph¶i lµ tao!!! Lóc ®ã tao ®ang uèng
bia cïng mÊy th»ng b¹n cïng lµm ë viÖn to¸n....

T¾c - xi
Th¹ch vµ Minh ®øng b¾t t¾c xi t¹i ®Çu L¸ng h¹:
- Nµy anh l¸i xe, tõ ®©y vÒ Bê hå hÕt bao nhiªu?
- Anh cø tr¶ theo ®ång hå tÝnh tiÒn.
- Nhng cô thÓ t«i ph¶i tr¶ anh bao nhiªu?
- Mêi ngµn- Anh l¸i t¾c xi có cÈm
- ThÕ nÕu t«i ®i víi anh b¹n nµy cña t«i?
- Còng chØ tr¶ 10 ngµn.
- §Êy cËu thÊy cha. T«i ®· nãi lµ cËu ch¼ng cã gi¸ trÞ g× c¶!

Hoa hång
Mét buæi s¸ng trong líp häc.
Khi bíc vµo líp trªn ngùc c« gi¸o cã gµi mét b«ng hoahång, thÊy häc
sinh nh×n m×nh ch¨m chó, c« gi¸o kho¸i qu¸ hái:

100
- Cã ai biÕt hoa hång sèng b»ng g× kh«ng
Cu tý xung phong ph¸t biÓu ý kiÕn:
- D¹ tha c« hoa hång sèng b»ng s÷a ¹.
C« gi¸o h¬i rîn liÒn ®uæi cu tý ra ngoµi, ®ang vËt vê ë hµnh lang, cu
tý gÆp thÇy hiÖu trëng :
- Cu tý, t¹i sao em l¹i bÞ ®uæi ra ngoµi nµy.
- D¹ tha thÇy c« gi¸o hái hoa hång sèng b»ng g×, em tr¶ lêi b»ng
s÷a nªn bÞ ®uæi.
- Em nhÇm råi hoa hång sèng b»ng ph©n vµ níc tiÓu.
Cu tý lÈm bÈm: tha thÇy b©y giê th× em ®· hiÓu, mÑ kiÕp ho¸ ra, rÔ
nã dµi gím

Aladdin vµ c©y ®Ìn thÇn


Ala®anh sau khi lÊy ®îc c«ng chóa trong ®ªm t©n h«n ví vÈn thÕ nµo
l¹i sê ph¶i c¸i ®Ìn thÇn,lËp tøc thÇn ®Ìn hiÖn lªn khoanh tay nh×n hai
vî chång.C«ng chóa ngîng l¾m nãi:Anh ®uæi c¸i th»ng nµy ®i
chø.Ala®anh lËp tøc ra lÖnh cho thÇn ®Ìn : Mµy h·y ®i x©y cho tao
mét c¸i l©u ®µi thËt to.ThÇn ®Ìn biÕn ®i sau 5 phót ®· x©y xong
quay l¹i tiÕp tôc khoanh tay nh×n hai vî chång. Ala®anh tøc giËn ra
lÖnh : mµy h·y san b»ng cho tao 3 tr¸i nói.Sau 3 phót thÇn ®Ìn ®· lµm
xong vµ ®· cã mÆt ë ®Çu giêng. Ala®anh bèi rèi kh«ng biÕt ph¶i lµm
g× n÷a.Lóc ®ã c«ng chóa nãi : Em ®· cã c¸ch råi vµ gäi thÇn ®Ìn ra
ngoµi cöa vµ tõ lóc ®ã trë ®i kh«ng thÊy thÇn ®Ìn quay l¹i n÷a.S¸ng
ra Ala®anh ra cöa thÊy thÇn ®Ìn ®ang ngåi khãc ë tríc cöa Ala®anh
hái :Lµm sao mµ l¹i khãc,c«ng chóa giao cho viÖc g× mµ lµm m·i kh«ng
xong. ThÇn ®Ìn mÕu m¸o : C«ng chóa ®a cho con c¸i sîi nµy b¾t con
vuèt cho th¼ng mµ con vuèt m·i c¶ ®ªm nã vÉn cø xo¨n.

H¸t
¤ng bè xem vë cña con trai:
- To¸n-2 ®iÓm. Trêi ®å ngu, kh«ng biÕt ®Õm. TiÕng ViÖt-2 ®iÓm.
Th»ng khèn n¹n, ngay tiÕng mÑ ®Î mµ còng kh«ng nãi ®îc. TËp ®äc-4.
ChÝnh t¶- 3 ®iiÓm, trêi ®å sóc vËt, nµo c¶ hai tay mµy ®Òu lµ tay tr¸i
c¶ µ, kh«ng hÒ biÕt viÕt lµ g× c¶. H¸t-10 ®iÓm, trêi kh«ng biÕt ®Õm,
kh«ng biÕt ®äc, ch¼ng biÕt viÕt, thÕ mµ cßn h¸t. H¸t mµ lµm g×!!!
ddóng lµ ®å ngu...

Héi bÈn
T¹i Mü, ngêi ta thµnh lËp mét héi toµn nh÷ng ngêi ë bÈn. V× sè ngêi ë
bÈn Ýt nªn héi nµy ®¨ng b¸o thu nhËp thµnh viªn míi. Mét thanh niªn
v× ë xa nªn viÕt th ®Õn héi bÈn xin ra nhËp. Trong th anh ta viÕt : T«i
thiÕt tha xin ra nhËp héi bÈn cña c¸c ngµi vµ b»ng chøng ë bÈn cña t«i
lµ l¸ th nµy viÕt trªn tê giÊy ®i toilet ®· dïng råi cña t«i. Sau l¸ th anh
ta ngÜ bông m×nh ë bÈn thÕ nµy ch¾c ch¾n sÏ ®îc nhËn vµo héi. §îc
mét tuÇn sau anh ta nhËn ®îc th phóc ®¸p cña héi bÈn. Th viÕt r»ng :
Chóng t«i rÊt th«ng c¶m víi nguyÖn väng cña ngµi nhng rÊt tiÕc kh«ng
thÓ thu nhËp ngµi vµo héi ®îc v× trong héi chóng t«i sau khi ®i toilet
xong kh«ng ai dïng giÊy toilet c¶.

101
Th©m nh tÇu
Mét sinh viªn Tµu ë víi mét sinh viªn Nga trong ký tóc x¸ sinh viªn. Sinh
viªn Nga ngµy nµo còng dÉn b¹n g¸i vÒ ch¬i bêi bËt nh¹c to c¶ ngµy
®ªm khiÕn anh sinh viªn Tµu cùc kú khã chÞu, nhng anh ta vÉn nhÉn
nhôc chÞu ®ùng kh«ng nãi n¨ng g×. Mét h«m anh sinh viªn Nga chît
tØnh ngé,lÊy lµm ©n hËn l¾m ra t©m sù víi anh SV tµu : Trong thêi
gian qua tí lµm phiÒn cËu qu¸ th«i tí høa tõ nay kh«ng dÉn g¸i vÒ n÷a,
kh«ng bËt nh¹c to ®Ó cËu yªn t©m häc hµnh. Anh SV viªn tµu c¶m
®éng l¾m nãi : CËu ®· biÕt ngÜ nh thÕ tí c¶m ¬n cËu nhiÒu l¾m, th«i
th× tí còng høa víi cËu tõ nay tí kh«ng ®¸i vµo nåi sóp cña cËu n÷a.

Nhí lêi mÑ dÆn


Bµ mÑ d¹y c« con g¸i s¾p vÒ nhµ chång:
-" ... Con nªn nhí r»ng kháa th©n hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ c¸ch tèt nhÊt
®Ó gîi ham muèn, tèt nhÊt lµ lu«n mÆc mét c¸i g× ®ã trªn ngêi. Mê
mê ¶o ¶o, thùc thùc h h, nöa kÝn nöa hë míi lµ khªu gîi nhÊt...".
Hai tuÇn sau, anh chång thñ thØ víi c« vî míi cíi:
- Em th©n yªu, em ®· lµm cho anh cùc kú h¹nh phóc vµ sung síng, nh-
ng t¹i sao lóc nµo em còng ®éi c¸i mò kú quÆc ®ã khi ®i ngñ víi anh?

Stories
1/ Trän gãi:
Mét «ng ®Õn gÆp bµ tr«ng trÎ:
- T«i muèn göi chÞ mét ®øa con - xin chÞ cho biÕt gi¸ c¶.
- ThÕ anh göi thÕ nµo? Mét th¸ng ®ãn mét lÇn, mét tuÇn ®ãn mét
lÇn? S¸ng ®Õn chiÒu vÒ? Lo¹i nµo cã gi¸ lo¹i ®ã
- T«i göi trän gãi ...
2/ Con thiªn h¹
Bµ A than phiÒn:- Con c¸i b©y giê rÆt mét loµi bÊt hiÕu
Bµ B phô ho¹: - V©ng, cø ®µ nµy th× vÒ giµ còng chØ cã con thiªn h¹
ch¨m m×nh th«i chø con m×nh ®Î ra th× ...
Bµ A: Bµ nãi sao? Con thiªn h¹ nµo ch¨m m×nh?
Bµ B: - Th× chång bµ ch¼ng lµ con thiªn h¹ th× bµ ®Î ra ch¾c?
3/ MÆc cho t«i chø
Mét anh chång rÊt keo xØn - Mét h«m anh ta mua cho vî mét c¸i quÇn
nhng l¹i dÆn: "chØ khi nµo cã b¹n bÌ t«i míi ®îc mÆc". Mét h«m cã b¹n
®Õn ch¬i, chÞ vî mõng qu¸, cø thËp thß ë cöa buång. Anh chång m¶i
tiÕp chuyÖn kh¸ch. Sèt ruét chÞ vî gäi ra:
- M×nh ¬i, t«i mÆc quÇn vµo nhÐ.
Anh chång ngîng, nãi ch÷a:
- õ, MÑ mµy mÆc quÇn cho con.
Vî - Kh«ng! MÆc cho t«i chø.
41/
Mét c« ®Õn ®ån c¸nh s¸t tha v× bÞ 41 th»ng mÊt d¹y lµm nhôc. C¶nh
s¸t høa sÏ b¾t ngay 41 th»ng mÊt d¹y ®ã bá tï rôc xng. C« nãi kh«ng
cÇn b¾t hÕt, chØ cÇn b¾t th»ng sè 13, 17 vµ 41 th«i.
42/

102
Mét c« tha kiÖn v× bÞ mét chó lµm nhôc trong thang m¸y. Toµ hái:
- Nã lµm nh thÕ nµo?
- Lµm ®øng, v× thang m¸y chËt.
- Nã cao thÕ kia, cßn c« th× thÊp, sao lµm ®îc?
- Hái g× mµ ngu thÕ, t«i kiÔng ch©n lªn chø cßn lµm sao n÷a.
43/
Mét chó di t¶n sang Ph¸p, cã tiÒn mµ kh«ng d¸m vµo hiÖu ¨n v× kh«ng
biÕt tiÕng.
Mét chó ViÖt kiÒu biÕt chuyÖn nãi:
- Mµy ®óng lµ nhµ quª. TiÕng Ph¸p gièng hÖt tiÕng ViÖt, chØ cã thªm
ch÷ "l" vµo ®»ng tríc. Th«i, theo tao.
Hai chó rñ nhau vµo nhµ hµng. Chó ViÖt kiÒu dâng d¹c qu¸t tay båi bµn
ngêi T©y: " l sóp", båi ngoan ngo·n bª sóp ra,"le c¬m", båi l¹i bª c¬m
ra, "l canh" båi l¹i bª canh ra. Chó ta quay sang b¹n nãi:
- ThÊy cha, nh tiÐng ViÖt, chØ thªm mçi ch÷ "l"
- Bè mµy mµ kh«ng ®i lÝnh lª dng 9 n¨m ë ViÖt nam th× chóng mµy
cã mµ l con c.. Chó båi nãi.
44/
Nhµ h¸t lín th«ng b¸o "Do yªu cÇu gi¶m biªn chÕ, tõ nay Nhµ h¸t sÏ
thay vë "Alibaba vµ 40 tªn cíp" b»ng vë "Alibaba vµ 35 tªn cíp", cßn ®Ó
hëng øng cuéc vËn ®éng nÕp sèng lµnh m¹nh vë "B¹ch tuyÕt vµ b¶y
chó lïn" ®îc thay b»ng "B¹ch tuyÕt vµ mét chó lïn".
45/
. Ai còng biÕt ch©n lÝ sinh ra trong tranh luËn, thÕ ch©n lÝ miÔn bµn
c·i th× chui tõ ®©u ra? - Socrat
. H¹nh phóc kh«ng ë tiÒn b¹c, mµ ë sè lîng cña nã.-Morgan
. Kh«ng ph¶i lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm bao giê còng tèt. NhiÒu th»ng
nãi ngu bá mÑ.-Lç TÊn
. C¸i g× kh«ng mua ®îc b»ng tiÒn th× mua ®îc b»ng rÊt nhiÒu tiÒn. -
Rockfeller
46/
TuyÓn tËp th¬ cña mét sè nh©n vËt lÞch sö
Kh«ng cã viÖc g× khã
ChØ sî lßng kh«ng bÒn
§µo nói vµ lÊp biÓn
Cã kÕ ho¹ch lµ xong
TR¦¥NG ANH S¸U
NÕu lÞch sö chän ta lµm ®iÓm tùa
Th× phen nµy kh«ng biÕt dùa vµo ®©u.
Bïi Quang NguyÖt
47/
Hai vî chång ®i du lÞch b»ng xe con. Gi÷a ®êng xe háng, chång chui
vµo gÊm xe ®Ó ch÷a, vî còng chui vµo gÇm xe ®Ó gióp chång. Lóc
l©u sau c¶nh s¸t ®Õn nãi:
- Xin lçi «ng bµ, xe cña «ng bµ bÞ bän trém lÊy tõ l©u råi ¹.
48/
Mét chó vµo hiÖu thuèc, hái mua mét chiÕc condom thËt to. C« b¸n
hµng ®a cho mét chiÕc, Chó vµo buång thö, quay ra kªu kh«ng võa,
®ßi lo¹i to h¬n. C« b¸n hµng ®a cho chó lo¹i to nhÊt, v× tß mß nªn c«
ta ngã qua khe cöa xem cha néi nµy bao to. C« thÊy chó ta kh«ng thö

103
vµo chç cÇn thö mµ loay hoay chôp c¸i ®ã lªn ®Çu, tøc m×nh c« ta
qu¸t:
- §å ngu, sao anh l¹i thö vµo ®Çu?
- C« ngu th× cã. Tèi mai c¬ quan t«i më héi ho¸ trang. TÊt c¶ mäi ngêi
bèc th¨m, ai bèc ph¶i con g× th× ho¸ trang thµnh con ®ã. T«i bèc ph¶i
con c. nªn ph¶i ®Õn mua c¸i nµy ®Ó lµm mÆt n¹.
49/
Häp phô huynh, c« gi¸o nãi víi bè Vova:
- Vova kh«ng nh÷ng thêng xuyªn ®i häc muén l¹i cßn nãi l¸o.
Khi t«i hái "Sao ®i muén?" th× ch¸i nãi r»ng bËn cä c.
- Ch¸u kh«ng nãi l¸o ®©u. S¸ng nµo t«i víi nã còng ph¶i cä c.
Bè Vova tr¶ lêi. C« gi¸o giËn l¾m, kÓ l¹i chuyÖn ®ã cho mÑ Vova nghe.
MÑ Vova nãi:
- Hai bè con nã kh«ng nãi l¸o ®©u c« ¹. Th»ng Vova c·i nhau vêi
th»ng hµng xãm Petka. Tèi nµo Petka còng lÊy s¬n viÕt lªn cöa nhµ t«i
ch÷ c. to tíng, s¸ng ra t«i b¾t hai bè con nã ph¶i cä s¹ch cho nªn ch¸u
nã ®i häc muén ®Êy ¹.
50/
Chó ViÖt nam sang Thuþ ®iÓn, thÊy ®µn «ng Thuþ ®iÓn hay nhÐt c.
vµo nh÷ng m¸y tù ®éng ®Æt ngoµi ®êng, l¹ l¾m, hái th× ®îc tr¶ lêi
lµ Thuþ ®iÓn v¨n minh, kh«ng cã nhµ thæ, ®ã lµ nh÷ng c¸i m¸y gi¶i
quyÕt sinh lÝ cho ai cã nhu cÇu, gi¸ chØ cã 1 dollar. Chó ta muèn thö,
tÝnh lµ th»ng T©y nã cao hai mÐt nÆng 1 t¹, sµi lo¹i 1 dollar, m×nh bÐ
thÕ nµy chØ nªn sµi lo¹i 50 cent th«i. NghÜ sao lµm vËy. Nhng khi chó
Ên c¸i cña chó vµo th× m¸y gät cho nhän ho¾t nh lµ c¸i bót ch×. §au
qu¸, chó ®i kiÖn h·ng cã c¸i m¸y ®ã vµ ®îc ngêi ta tr¶ lêi r»ng c¸i m¸y
®ã cã hai chøc n¨ng. 1 ®« th× tháa m·n sinh lÝ, 50 xu th× gät bót
ch×.
51/
- C¶nh s¸t b¾t ruåi b»ng c¸ch lïa con ruåi bay vµo gÇm tñ råi ca thËt
nhanh bèn c¸i ch©n tñ, tñ sËp ®Ì chÕt ruåi.
- C¶nh s¸t thay bãng ®iÖn b»ng c¸ch mét chó ®øng lªn bµn nhÐt c¸i
bãng ®iÖn vµo c¸i ®ui ®Ìn, bèn chó kh¸c nhÊc bµn lªn vµ xoay c¸i
bµn ®ã.
Mét chó ®øng gi÷ chÆt cöa ®Ò phßng ®iÖn vµo giËt chó ®ang thay
bãng ®Ìn.
52/
Hai vî chång da tr¾ng, vî ®ang chê ®Î ë bÖnh viÖn. Chó chång gäi
®iÖn
®Õn hái th¨m. Vî nãi:
- Anh ¬i, b¸c sÜ chÈn ®o¸n con m×nh cã ®u«i.
Chång lo l¾m. H«m vî ®Î xong h¾n hái ngay cã ®u«i hay kh«ng, vî
nãi:
- May qu¸, kh«ng cã ®u«i, nhng mµ nã ®en thui.
- Th«i ®en còng ®îc, miÔn lµ kh«ng cã ®u«i.
53/
Mét chó vµo hiÖu t¹p ho¸, hái c« b¸n hµng:
- Tha c«, tèi nay t«i ph¶i viÕng th¨m mét thiÕu phô cã chång míi mÊt,
kh«ng biÕt nªn mua c¸i g× thËt tÕ nhÞ...

104
- §©y, amh nªn dïng lo¹i bao cao su mµu ®en nµy ®Ó tëng nhí ngêi ®·
khuÊt.
54/
Giê tù ®éng ho¸. Gi¸o s thuyÕt tr×nh:
- §é 20 n¨m n÷a sÏ cã nh÷ng m¸y tù ®éng hoµn h¶o, chØ cÇn nhÐt
con bß vµo
mét ®Çu, th× ®Çu kia sÏ cã xóc xÝch ch¹y ra.
- ThÕ c¸i m¸y ngîc l¹i, nhÐt xóc xÝch vµo mét ®Çu, ®Çu kia ra con bß
cã kh«ng ¹?
Mét sinh viªn hái.
- Anh bao nhiªu tuæi?
- 19
- 20 n¨m tríc cã mét c¸i m¸y nh vËy.
55/
Mét chó ®Ñp trai, lÞch l·m, tr«ng râ kh«ng ph¶i ngêi ®Þa phong, ®i
trªn xe buýt,
ngåi c¹nh mét c«. ThØnh tho¶ng chó ta l¹i sê vµo vai c« nµng råi ®a lªn
mòi ngöi.
C« nµng thÝch l¾m, hái:
- Anh tõ ®©u tíi?
- Tõ sao háa.
- TuyÖt vêi, em thÝch ngêi sao háa l¾m. Anh cã thÝch em kh«ng?
- Cã
- Anh ®a em vÒ kh¸ch s¹n ®i.
Hai ngêi ®a nhau vÒ kh¸ch s¹n.
- Anh yªu em ®i - C« g¸i giôc.
- Th× anh ®· yªu em mÊy lÇn trªn xe buýt ®Êy th«i.- Ngêi sao háa tr¶
lêi vµ l¹i ®a
tay sê vµo vai c« g¸i.
56/
Mét chó thuû thñ ®i ch©u Phi vÒ mang theo mét con khØ ®ét, l«ng l¸
xåm xoµm.
Mét lÇn chó vµo qu¸n ¨n, mang theo con khØ, lóc sau thÊy mÊt. Chó
chui xuèng bÕp,
thÊy c« phôc vô ®ang söa l¹i sèng ¸o, hái:
- Em cã thÊy con khØ cña anh xuèng ®©y kh«ng?
- Ch¼ng cã con khØ nµo c¶, chØ cã mçi mét anh ngêi níc ngoµi,
ch¼ng biÕt tiÕng ta,
véi vµng ®Õn nçi kh«ng kÞp cëi ¸o l«ng.
57/
B¹ch TuyÕt vµ Kh¨n §á ®ang ngåi t¸n gÉu, mét c« nãi íc g× b©y giê
vÉn cã Bôt cho m×nh
mét ®iÒu íc. C« võa døt lêi th× Bôt hiÖn lªn, tay cÇm hai bao t¶i vµ
nãi:
- Hai bao nµy ®ùng ®Çy chim, mét bao cøng, mét bao mÒm, cho mçi
con mét bao.
Kh¨n §á nãi "Em bÐ h¬n, em chän tríc" vµ chän ngay bao cøng. B¹ch
TuyÕt cêi vµ lÊy bao mÒm. Sau khi bôt ®i khái, Kh¨n §á hái:
- MÒm th× ®îc tÝch sù g×, sao chÞ l¹i cßn cêi?
- Em d¹i l¾m, bao cña chÞ mµ cøng lªn th× b»ng 3 bao cña em.

105
-------------------------------
60/ Bè m¾ng con:
- Moza lªn 5 tuæi ®· ®i biÓu diÔn, næi tiÕng kh¾p thÕ giíi, con th×
chØ lªu læng.
- Clinton 46 tuæi, b»ng tuæi bè ®Êy!
65/ Mét chó hái b¹n:
- D¹y b¬i cho mét thiÕu n÷ nh thÕ nµo?
- CËu ph¶i mét tay ®ì ngùc, mét tay ®ì phÝa díi m«ng, vµ nhÑ nhµng
n©ng c« ta trªn mÆt níc.
- Nhng ®©y lµ em g¸i tí.
- Qu¼ng mÑ nã xuèng níc, b¬i ®îc tuèt.
------------------------------
ThÕ nµy th× bÊt lÞch sù vµ kÐm th«ng minh qu¸. Xin söa l¹i lµ:
- ThÕ th× ®Ó ®ã cho tí

Thêi buæi khã kh¨n


Níc Nga thêi nh÷ng n¨m 90-92 sèng trong t×nh tr¹ng khã kh¨n tét bËc .
¤ng giµ Ivan, mét con ngêi ch©n thËt, vµo chî "Sèng cßn" ë M¹c t
khoa vµ thèt lªn:
- MÑ khØ, kh¾p c¸c cöa hµng, thÞt th× kh«ng, c¸ th× ch¼ng, b¬
còng thiÕu, pho m¸t th× cµng kh«ng. Trong chî th×...èi lµ lµ lµ, chóng
nã ®Þnh c¾t cæ giµ ch¨ng. - Võa lóc ®ã, mét anh c«ng an tiÕn ®Õn,
vç nhÑ vµo m«ng giµ:
- Nµy, nÕu «ng kh«ng im måm ®i, t«i sÏ cho ¨n ngay c¸i b¸ng sóng
®Êy.
- Xin lçi ngµi c«ng an, t«i xin im ngay. T«i ®· hiÓu råi, tha ngµi.- Giµ
run rÈy rêi xa chç m×nh ®øng. Vµ khi chØ cßn l¹i mét m×nh, nãi
thÇm:
- Bè khØ, thêi buæi khã kh¨n ®Õn møc, c«ng an còng kh«ng cã ®¹n,
mµ ph¶i sö dông b¸ng sóng.

Thµnh tÞu khoa häc


Trong dÞp vÒ quª th¨m gia ®×nh, ®äc ®îc 01 ®o¹n trong bµi v¨n cña
®øa ch¸u ®ang häc phæ th«ng c¬ së viÕt vÒ chñ ®Ò:"H·y kÓ vÒ 01
thµnh tÞu khoa häc míi mµ em biÕt", nh sau:
Khoa häc ngµy nay ®· ph¸t triÓn ®Õn møc cao ®é. Tríc ®©y, ai
còng biÕt phô n÷ cã thai 9 th¸ng 10 ngµy vµ ®Î em bÐ. Nhng ngµy
nay, nhê sù ph¸t triÓn cña khoa häc, em thÊy c¸c c«, c¸c d× sau khi cíi
chång chØ 6-7 th¸ng, cã trêng hîp chØ sau 3-4 th¸ng lµ ®· sinh ra ®îc
mét em bÐ, còng ®ñ c©n, khoÎ m¹nh, kh¸u khØnh. Em ®îc biÕt ch¾c
r»ng, khoa häc hiÖn ®¹i ®· t×m ra thuèc t¨ng träng cho lîn, gµ, thuèc
kÝch thÝch ph¸t triÓn cho rau, qu¶, thuèc cho hoa në nhanh, t¬i l©u.
§iÒu ®ã ®· lµ nh÷ng thµnh tÞu v« cïng to lín. Cßn víi thµnh tÞu míi nµy
®èi víi con ngêi, th× qu¶ lµ vît bËc. Em thÇm nghÜ, nÕu c¸c c«, c¸c d×
kia cã mang ®óng 9 th¸ng 10 ngµy th× sÏ sinh ra nh÷ng em bÐ nÆng
7,8 cã khi 10 c©n. Vµ biÕt ®©u, sÏ cã nh÷ng em bÐ võa sinh ra ®· cã
r¨ng, biÕt ¨n, cã khi l¹i biÕt ®äc, biÕt ®i n÷a.

106
T¹i sao
Trong cuéc häp giao ban cña hîp t¸c x· A, «ng chñ nhiÖm chÊt vÊn «ng
trëng ban sinh ®Î cã kÕ ho¹ch cña x·:
-Theo nghÞ quyÕt cuéc häp giao ban lÇn tríc x· ta ®· ®a ra Q§: Thëng
cho mçi nam giíi ®Õn tuæi c«ng d©n ®i th¾t èng DT (®×nh s¶n nam)
mçi ngêi 1 t¹ thãc. Theo b¸o c¸o cña anh, 89% ®µn «ng ®Õn tuæi
c«ng d©n ®· ®i ®×nh s¶n. VËy, t¹i sao tØ lÖ sinh ®Î vÉn t¨ng?
- B¸o c¸o anh, qu¶ lµ con sè em ®a ra lµ chÝnh x¸c 100% ¹. Nhng ta
cha tÝnh ®Õn bän cha ®Õn tuæi c«ng d©n. H¬n n÷a c¶ 2 x· bªn c¹nh
®Óu c¸ng kh«ng ®a ra chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®×nh s¶n nam nh
ta.
------------------------------
Trong buæi lÔ tæng kÕt cuèi n¨m vÒ thµnh tÝch gi¶m tû lÖ sinh ®Î ë
mét quËn néi thµnh. ¤ng chñ tÞch quËn ®ang thao thao bÊt tuyÖt vÒ
thµnh tÝch trong n¨m quËn m×nh kh«ng cã ngêi sinh con thø 3 tiÕng
vç tay næi lªn rµo rµo
NÐt mÆt «ng chñ tÞch t¬i rãi ra chiÒu m·n nguyÖn
§Õn môc b¸o c¸o ®iÓn h×nhbµ c¸n bé chuyªn tr¸ch d©n sè phêng A
tù tin dâng d¹c ®äc b¶n b¸o c¸o cña phêng m×nh ®Õn ®o¹n con sè cô
thÓ sau khi ®· nªu hÕt c¸cthµnh tÝch kh¸c bµ dâng d¹c :(( §Æc biÖt
trong n¨m qua do t¨ng c¬ng s©u s¸t ®Þa bµn chóng t«i ®· ph¸t hiÖn
thªm mét trêng hîp sinh con thø t vµ hai trêng hîp sinh con thø 3.
MÆt «ng chñ tÞch cø t¸i dÇn sau cïng «ng ch¸t vÊn : Sao c« kh«ng
ng¨n chÆn ngay tõ ®Çu?
D¹ tha nh÷ng nhµ nµy kÝn cæng cao têng khã vµo l¨m ¹!
Sao c« kh«ng theo dâi chÆt chÏ ?
Nhng ®iÖn mÊt thêng xuyªn trêi tèi em kh«ng nh×n thÊy g× ¹
ThÕ tíi ®©y c« dïng biÖn ph¸p g× ®Ó ng¨n chÆn ?
D¹ Em xin ®îc cÊp 50M2 ®Êt ngay c¹nh nhµ nã ¹ !
!!!!!
------------------------------
Còng trong cuéc häp vÒ vÊn ®Ò trªn t¹i 1 x· ngo¹i « thµnh phè nä, cña
mét níc kia, «ng chñ nhiÖm phª b×nh t¹i sao tû lÖ sinh ®Î vÉn t¨ng,
trong khi HTX ®· ph¸t bao cao su cho tÊt c¶ ®µn «ng mçi ngêi 50
chiÕc. Nh vËy «ng qu¶n lý dù ¸n kh«ng lµm trßn bæn phËn. Sau khi
xem xÐt kü hä ®· ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n: ¤ng qu¶n lý D A ham rÎ,
mua ph¶i mét l« OK, mµ kh«ng OK...bÞ thñng 100%.

Mét bøc th
Anh v« cïng xa nhí cña em!
Tõ ngµy anh xa em lªn ®¬n vÞ, em vÉn kháe. Bím còng khoÎ lªn
nhiÒu, nhê cã thuèc anh mang vÒ. Em nghÜ cø th¬ng bím. Bím vÊt vÊt
nhiÒu trong nh÷ng ngµy phÐp cña anh. DÞp nµy em lµm ngµy, cßn b-
ím lµm ®ªm. Bím lµm ®ªm, tui ®îc nhiÒu tiÒn, song c¨ng th¼ng: Bím
míi lín, l¹i ®· lµm ®ªm bao giê ®©u. Do hoµn c¶nh b¾t buéc, nªn bím
cña tuÞ m×nh ph¶i lµm ®ªm. S¸ng ra, tãc tai bím bï xï mµ còng ch¼ng
buån ch¶i chuèt, vuèt ve l¹i. Håi nµy bím cña tôi m×nh gµy xäp h¼n
®i. Nhng bï l¹i khi ®îc lÜnh tiÒn, mµ l¹i nhiÒu tiÒn th× bím síng, síng
l¾m. Em còng vui.

107
Bím mong anh vÒ l¾m. NÕu lÇn nµy anh vÒ, bím sÏ cho anh chÕt
lu«n ®Êy. D¹o nµy bím kh«n lªn, nhanh lªn nhiÒu ®Êy. Anh nhí ¨n uèng
®iÒu ®é, gi÷ g×n søc khoÎ nhÐ.
Em vµ bím nhí anh nhiÒu. Em vµ bím cïng th¬m...anh.
(Sau khi ®äc xong th, anh b¹n cïng tiÓu ®éi gi¶i thÝch r»ng, bím lµ
c« em g¸i míi lín cña vî anh.)

Hai tªn nghiÖn rîu


Hai chó nghiÖn rîu gÆp nhau:
- Nµy, muèn uèng rîu kh«ng?
- Trêi, cßn g× b»ng n÷a. Nhng lÊy ®©u ra rîu, tao hÕt s¹ch tiÒn råi.
- B©y giê thÕ nµy nhÐ. Hai th»ng vÒ nhµ tao, nhng ph¶i hÕt søc im
lÆng nhÐ.- Hai chó vÒ nhµ chó mêi. Chó nµy nãi nhá nhÎ:
- Mµy cÇm c¸i ch×a khãa nµy, hÕt søc nhÑ nhµng më cöa vµo nhµ tao
lÊy chai rîu trªn bµn. HiÓu cha? Chó ý ph¶i thËt im lÆng nhÐ.
Hai phót sau chó thø 2 bíc ra, cÇm chai NAPOLEON trªn tay:
- Nµy, tao thÊy vî mµy ®ang ngñ víi th»ng ®µn «ng l¹ ho¾c.
- Im lÆng. Thø nhÊt, th»ng nµy tao biÕt l©u råi. Thø hai, ®©y lµ chai
rîu nã x¸ch ®Õn!

HÕt hån
C« con g¸i n»n nû ®Ò nghÞ mÑ cho phÐp lÊy anh Tó, ngêi yªu cña
m×nh. MÑ ph¶n ®èi ngay:
- Ai chø th»ng Tó nµy lµ mÑ hæng ®ång ý ®©u. Nã võa h ngêi, ¨n
khoÎ, lµm yÕu, ham ch¬i, mµ nhÊt lµ... mÑ thÊy tÝnh nã cã vÎ thÝch
m©y ma, ong bím.
-Nhng con ®· trãt trao c¸i quý gi¸ nhÊt cña con cho anh Êy råi!
Sau khi nh×n ch»m ch»m vµo cæ c« con g¸i, ngêi mÑ thèt lªn:
- ìm, c« g¸i yªu cña mÑ, mµy lµm cho mÑ hÕt hån. MÑ cø tëng mÑ ®·
trao cho nã c¸i d©y chuyÒn 5 chØ mµ mÑ mua cho h«m sinh nhËt.

Ba ®iÒu íc
C¶ héi trong lóc nghØ gi¶i lao chê xem hiÖp hai trËn Nga-§øc võa uèng
níc võa ...íc. Mçi ngêi íc m¬ , m¬ íc mét kiÓu. Anh B. nãi:
- T«i íc ba ®iÒu: Thø nhÊt, t«i cã søc khoÎ v« tËn. Thø hai, trªn tr¸i
®Êt nµy chØ cßn l¹i toµn phô n÷, trÎ, ®Ñp, vui t¬i, trõ t«i. Thø 3, t«i cã
®îc 3 ®iÒu íc kh¸c.

Vova Chän kÑo


Mét ph¸i ®oµn kiÓm tra ®Õn mét nhµ trÎ. Ph¸i ®oµn tÆng cho c¸c
ch¸u bÐ nh÷ng miÕng s«c«la h×nh nh÷ng ®øa trÎ con. Mét thµnh viªn
trong ph¸i ®oµn hái V«va : ch¸u thÝch miÕng s«c«la h×nh c« bÐ hay
h×nh cËu bÐ. V«va nhanh nhÑn tr¶ lêi : Ch¸u thÝch h×nh cËu bÐ v×
nh thÕ th× ch¸u ®îc h¬n mét mÈu s«c«la con mµ ë c¸c c« bÐ kh«ng
cã.

Sinh con trai

108
Mét «ng l·o ®ang ngåi trªn xe buýt th× mét phô n÷ ®ang cã bÇu mÆc
v¸y ng¾n trÌo lªn xe ngåi ®èi diÖn víi «ng giµ. ¤ng giµ nh×n chÞ ta
ch¨m chó vµ nãi : ChÞ nhÊt ®Þnh sÏ sinh con trai. ChÞ phô n÷ ng¹c
nhiªn hái : Sao cô l¹i biÕt?. ¤ng giµ chËm r·i tr¶ lêi : L·o ®· nh×n thÊy
ria mÐp cña cËu bÐ råi.

Con sè tuyÖt nhÊt


Trong giê to¸n c« gi¸o hái häc sinh:
- Theo c¸c em th× con sè nµo lµ hay nhÊt?
C¸c häc trß liÒn ®ua nhau ph¸t biÓu:
- Tha c« sè 0 ¹, v× sè kh«ng cã thÓ chia hÕt cho mäi sè kh¸c !
- Tha c« sè 6 ¹, v× nã b»ng tæng cña ba sè tù nhiªn ®Çu tiªn!
...
HÇu nh c¶ líp ai còng ®a ra ®îc mét con sè, chØ trõ mét cËu
tinh nghÞch nhÊt líp. ThÊy c« gi¸o cã ý chê, cËu ta c¾n bót tá
ra suy nghÜ m«ng lung l¾m. NghÜ m·i, cuèi cïng m¾t cu cËu
¸nh lªn sung síng vµ cËu nhanh nh¶u ®øng lªn:
- Tha c«, hay nhÊt lµ sè 69 ¹!
C¶ líp ch¼ng hiÓu g× c¶, cßn ®«i m¸ c« gi¸o th× ®á lùng.

Podlesu
Ngêi ta pháng vÊn mét c« g¸i ngêi Nga:
- C« gäi nh÷ng ngêi ®µn «ng muèn nhng kh«ng thÓ lµ g×?
- LiÖt d¬ng
- ThÕ c« gäi nh÷ng ngêi ®µn «ng cã thÓ nhng kh«ng muèn lµ
g×?
- Nh÷ng ®å mÊt dËy!

C« ®¬n
Hai c« g¸i ngêi Nga vµ Ph¸p nãi chuyÖn víi nhau:
- Ngêi phô n÷ nh thÕ nµo th× b¹n cho lµ lý tëng?
- §ã lµ ngêi phô n÷ cã chång vµ ngêi t×nh.
- ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ ®ã ngêi ta gäi lµ ngêi phô n÷
ch¬i bêi.
- A, ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ ch¬i bêi cã chång vµ vµi ngêi
t×nh.
- ¤, ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ ®ã ngêi ta coi nh bá ®i.
- ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ bá ®i, ®ã lµ ngêi phô n÷ kh«ng
cã chång
vµ kh«ng cã ngêi t×nh .
- ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ ®ã bÞ gäi lµ c« ®¬n.
- A, ë níc chóng t«i ngêi phô n÷ c« ®¬n ®ã lµ ngêi phô n÷
chØ cã mçi chång.

109
Bikini
Trªn b·i biÓn, mét c¶nh s¸t tiÕn ®Õn bªn mét c« g¸i trÎ mÆc
bé ®å t¾m bikini vµ nãi :
- Tha c«, ë ®©y cã qui ®Þnh chØ ®îc mÆc bé ®å t¾m mét
m¶nh.
C« g¸i hái l¹i :
- VËy theo «ng t«i ph¶i bá m¶nh nµo ?
Bè ¬i!
Mét gia ®×nh kia cã bµ mÑ giµ ë víi vî chång ngêi con g¸i. Khi
c« vî sinh mét ®øa con , bµ ®ì nãi ngay :
- Th»ng bÐ nµy sau nµy gäi ®Õn ai lµ chØ s¸ng sím h«m
sau ngêi ®ã sÏ chÕt ! Kh«ng nªn gi÷ nã l¹i.
Tuy vËy v× th¬ng con bè mÑ ®øa bÐ vÉn quyÕt ®Þnh gi÷ l¹i
nu«i. Th»ng bÐ cø lín dÇn, nã ®· b¾t ®Çu tËp nãi. Bè mÑ vµ
bµ nã nhí lêi bµ mô nªn kh«ng bao giê d¹y nã nh÷ng c©u nh :
"Bµ ¬i, bè ¬i, mÑ ¬i".
Mét h«m ®ang ch¬i , bçng th»ng bÐ gäi :
- Bµ ¬i !
S¸ng sím h«m sau bµ nã qua ®êi. Bè mÑ ®øa bÐ v« cïng
®au khæ nhng kh«ng nì h¹i nã.
§îc Ýt l©u sau th»ng bÐ l¹i gäi :
- MÑ ¬i !
MÑ nã còng chÕt ngay s¸ng h«m sau. Bè nã nghÜ "S¾p ®Õn
lît m×nh råi.". ThÕ råi ngµy ®ã còng ®Õn. Th»ng bÐ gäi : "Bè
¬i !".Ngêi ®µn «ng buån ch¸n ¨n mét b÷a c¬m ngon cuèi
cïng trong ®êi råi lªn giêng n»m chê trêi s¸ng, ®îi c¸i chÕt. §îi
l©u qu¸ «ng ta ngñ quªn mÊt. S¸ng sím h«m sau «ng ta bÞ
®¸nh thøc bëi tiÕng kªu khãc th¶m thiÕt tõ bªn nhµ hµng
xãm. Th× ra «ng hµng xãm võa chÕt.

Sinh nhËt
A hái B
-Khi nµo mµy tæ chøc sinh nhËt?
-Mµy biÕt ®Ó lµm g×?
-Tao muèn tÆng mµy c¸i dÌm cöa,®Ó tao kh«ng nh×n
thÊy qua cöa sæ khi mµy lµm t×nh víi vî.
B hái l¹i A
-ThÕ khi nµo mµy sinh nhËt?
-Mµy muèn biÕt lµm g×?
-Tao muèn tÆng mµy c¸i kÝnh hiÓn vi,®Ó mµy nh×n râ
h¬n tao lµm t×nh víi Vî Ai !

110
Ch÷a bÖnh
Mét thiÕu phô chång ®i c«ng t¸c ®· l©u ngµy, nhí ....qu¸ liÒn ra cÇu
thang, nh×n thÊy c¸i lan can kh«ng chÞu ®îc, liÒn «m lan can tôt mét
lÌo tõ tÇng 2 xuæng tÇng 1, ¸c thay ë cuèi lan can tÇng mét l¹i cã 1 c¸i
®inh nh« lªn (ch¼ng hiÓu do th»ng cña nî nµo ®ãng vµo), thÕ lµ nã
r¸ch toang ra.... nguy qu¸ ph¶i ra b¸c sÜ kh©u l¹i chø ch¶ ch¬i.
-B¸c sÜ: xinlçi bµ muèn kh©u nhá b»ng ngÇn nµo.
-ThiÕu phô: khã nghÜ qu¸, ch¶ biÕt nhá thÕ nµo lµ võa........th«i «ng cø
chÕ cho t«i b»ng cña bµ nhµ «ng lµ ®îc.
- Trêi, thÕ th× bµ ph¶i vÒ nhµ mµ tôt thªm ba lÇn n÷a míi ®îc.

Nh÷ng ngµy nãng nùc n¨m Ngùa


N»m ngñ nhng nçi nhôc nh· ngµy nµo, nay nhøc nhèi Nh©n.
Nh©n nh· nhÆn, nhiÒu ng©n. Nµng nh¨m nhe Nh©n, nhµ ng«n
ng÷ nhót nh¸t. Nµng ng¾m nh×n Nh©n nång nµn. Nµng nh nai
ng¬ ng¸c. Nh©n ngÈn ng¬. Nµng nãi nhiÒu Nh©n nghe nçi nhí
Nh©n ngµo ng¹t. Nh©n nhí nµng nao nao, ngót ng¸t...
Ngµy nhËn nhÉn Nh©n, nµng nh×n Nh©n ngµo ng¹t. Nh©n ng-
îng ngïng. Nµng n¸o nøc, nh¾m nghiÒn. Nh©n ngÊu nghiÕn...
Nh÷ng ngµy Nh©n ngoµi níc ( NhËt), nµng nhën nh¬, nhu nh-
îc. Nµng nÉng nhiÒu ng©n. Nµng ngÇm ngÇm nhµo nÆn Nh©n
nu«i nµng. Nµng nÊn n¸, nhËu nhÑt no nª. Nµng ngñ, nµng
nghØ, nµng ng¹i nhäc nh»n. Nµng nhè nhè nh¨ng nh¨ng. Nµng
nh Nannini ' n¸ n¸ na na nµ n¸ n¸ na na '. Ngµy ngµy, nµng
ngu«i nçi nhí Nh©n. Nghe ngßi nhµ nãi, Nh©n ngao ng¸n,
nghiÖt ngïng, ngæn ngang nhøc nhèi. Nh÷ng ngµy nghiÖt ng·...
Ngµy Nh©n nhËp néi, ngãt n¨m n¨m. Nµng ngì ngµng,nghe
ngãng. Nh©n nhÑ nhµng nãi nh÷ng nghi ngê nung nÊu nhiÒu
n¨m. Nµng ngoa ngo¾t nãi ngang. Nµng nguýt. Nh©n nãi
nÆng. Nµng næi nãng, nÐm Nh©n. Nh©n nh ngêi ng· ngùa,
nÐn nhôc, nguyÒn nµng.
NhiÒu ngêi nãi Nh©n ngu ngèc nªn n«ng nçi nµy. NÕu nh.. nÕu
nh.. nµo ngê nµng - Ngêi nhá nhen - ng¸n ngÈm.

¤ng chñ h·ng MICROSOFT


Mét nhµ b¸o pháng vÊn vî cña BILL GATES - ¤ng chñ MICROSOFT :
- Tha bµ, bµ cã hµi lßng vÒ «ng nhµ kh«ng ¹
Vî BILL GATES tr¶ lêi :
- Hµi lßng lµm sao ®îc khi «ng nhµ t«i ®· " MICRO" l¹i cßn "Sèp" n÷a
...!

Xich l«
Sau khi ph¶i nhÉn nhôc chÞu ®ùng hµng trµng tiÕng
Anh båi, cè lßng chiÒu kh¸ch cña mét anh chµng ®¹p
Xic l«, «ng kh¸ch ngo¹i quèc qu¸t :
-Nãi mÑ tiÕng ViÖt ra cã ph¶i dÔ hiÓu h¬n kh«ng ?

111
SV96
Sau khi nghe bµi hïng biÖn trªn møc tuyÖt vêi cña ®éi SV96
trêng nä, vÞ gi¸m kh¶o sè 7 liÒn cho ngay ®iÓm 10, nhng
b¸c nµy tríc häc ë Nga nªn chän ngay sè 5 gi¬ lªn. TÊt c¶ c¸c
vÞ kh¸c ®Òu cho ®iÓm 9, trõ vÞ gi¸m kh¶o sè 2. ThÊy l¹, L¹i
V¨n S©m hái:
- Xin mêi gi¸m kh¶o sè 2 cho biÕt ý kiÕn ?
¤ng nµy liÒn gi¬ lªn mét dÊu phÈy.
Héi trêng næ tung nh÷ng tiÕng cêi, cßn L¹i V¨n S©m th× bÊt
tØnh .

Hét tæ bè
Cã mét anh ngêi miÒn cao xuèng miÒn xu«i ch¬i. Mét h«m
®i qua chî, thÊy ngêi ta b¸n dõa anh bÌn mua mét qu¶ vÒ ¨n
thö. §Õn khi quay vÒ nhµ, anh kÓ cho mäi vÒ chuyÕn ®i cña
m×nh:
- ë miÒn xu«i l¹ l¾m chóng mµy ¹. Hä ¨n lo¹i qu¶ g× ch¸t
¬i lµ ch¸t mµ hét th× to tæ bè.

Nµng B¹ch tuyÕt


Ngµy xöa ngµy xa ! §· l©u l¾m råi ®Õn nçi mµ nh÷ng ngêi ë
phè t«i biÕt chuyÖn nµy ®Òu ®· chÕt c¶.
L¹i nãi vÒ c©u chuyÖn nµng B¹ch TuyÕt, sau khi trèn tho¸t
khái tay mô d× ghÎ ®éc ¸c vµ l¹c vµo mét khu rõng rËm. T¹i
n¬i Êy, nµng sèng víi 7 chó lïn. Vµo buæi s¸ng ®Ñp trêi, m©y
bay vßng quanh, chim hãt lÝu lo B¹ch TuyÕt thøc dËy . Kh«ng
cìng l¹i næi c¶nh ®Ñp ®ã nµng quyÕt ®Þnh trèn b¶y chó lïn
vµ mét m×nh mß ra suèi t¾m ............
Mét lóc sau, B¹ch TuyÕt chît ph¸t hiÖn ra lµ ®· ®¸nh mÊt
mét thø v« cïng quý gi¸, nµng bÌn bng mÆt khãc. Bçng mét
«ng bôt r©u tãc tr¾ng phí hiÖn lªn vµ hái :
- Lµm sao con khãc ?
- Nµng kÓ lÓ sù t×nh cho «ng Bôt nghe. Bôt nghe xong tá ra
rÊt c¶m th«ng vµ nãi :
- Con cø yªn t©m, Ta sÏ gióp con. Bôt bÌn nh¶y xuèng suèi, håi
l©u ... ¤ng nh« lªn vµ ®a cho B¹ch TuyÕt mét chiÕc b»ng
vµng ch¹m træ tinh vi vµ hái : " §©y cã ph¶i lµ c¸i cña con
kh«ng ? " B¹ch TuyÕt l¾c ®Çu.
Bôt l¹i nh¶y xuèng suèi lÇn thø hai, lÇn nµy cã vÎ l©u h¬n
lÇn tríc. Lóc sau, Bôt gi¬ lªn mét chiÕc b»ng b¹c lÊp l¸nh vµ

112
hái ra chiÒu mÖt nhäc : " C¸i nµy cã ph¶i cña con kh«ng ? "
B¹ch TuyÕt l¹i l¾c ®Çu.
Bôt h¬i bùc m×nh nhng vÉn nh¶y xuèng lÇn thø ba, rÊt l©u
sau Bôt nh« lªn thÒu thµo : " ThÕ c¸i nµy ? " B¹chTuyÕt l¹i gÇn
xem xÐt rÊt cÈn thËn nhng nµng vÉn l¾c ®Çu. Bôt lé vÎ bùc
däc : " ThÕ c¸i cña con nã cã ®Æc ®iÓm g× ? "
B¹ch TuyÕt tr¶ lêi :" Cã g× ®©u, c¸i cña con cã 7 c¸i lç"

TiÕng Anh
Mét «ng bè dÉn con ®Õn nhµ mét gi¸o s ngêi Anh xin häc
ngo¹i ng÷. ¤ng ta hái:
- Xin hái gi¸o s, gi¸o s d¹y lÊy bao nhiªu tiÒn mét tiÕng ?
- Hai tr¨m ngh×n
- Sao l¹i ®¾t vËy?
- NÕu «ng chÊp nhËn, con «ng sÏ cã mét thÇy d¹y lµ ngêi Anh
chÝnh gèc.
- ThÕ míi ®¾t! Håi ®ã «ng cã tèn xu nµo ®Ó häc tiÕng Anh
®©u.
- ???

Mua vÑt
Cã mét ngêi ®i mua chim c¶nh. ¤ng b¸n chim nãi:
- Anh mua con nµy ®i. Nã biÕt nãi ®Êy. RÊt ®Ñp, l«ng sÆc sì n÷a.
- Bao nhiªu tiÒn?. ¤ng kh¸ch hái.
- 500 USD th«i.
- §¾t qu¸. ThÕ cßn con nµy tr«ng nã cã vÎ xÊu h¬n ch¾c lµ rÎ h¬n?.
- Êy kh«ng. Con nµy 1000 USD ®Êy. Nã xÊu h¬n nhng nã biÕt nãi 2
ngo¹i ng÷ ®Êy.
- ThÕ cßn con kia ch¾c lµ rÎ h¬n chø?
- Nã tuy xÊu thÕ nhng ®¾t h¬n nhiÒu ®Êy. Nã biÕt nãi nh÷ng 5 ngo¹i
ng÷ c¬ ®Êy. 2000 USD.
- Nµyanh, thÕ con chim tr«ng nh con chin sÎ ë trong gãc kia ch¾c lµ
kh«ng ai mua h¶? tr«ng xÊu thÕ ch¾c rÎ th«i chø?.
- Êy b¸c! B¸c kh«ng mua ®îc nã ®©u. §¾t l¾m.
- Sao? nã biÕt nãi 10 ngo¹i ng÷ µ?
- Kh«ng. Nã kh«ng biÕt nãi nhng nã biÕt l·nh ®¹o tÊt c¶ c¸c con chim
võa råi ®Êy.

XÞt g«m
Bµ m¾t kÐm, tay run, xá kim m·i kh«ng ®îc. Mµ ®Çu chØ th× yÕu, cø
rò xuèng. Ch¸u thÊy thÕ, cã "s¸ng kiÕn" xÞt g«m vµo ®Çu chØ, xá ®îc
kim cho bµ ngay.
S¸ng h«m sau, bµ dËy sím, cã vÎ mÖt mái nhng rÊt tho¶ m·n. Bµ gäi
ch¸u ra b¶o :

113
- ¤ng thëng cho ch¸u mêi ngµn. Cßn ®©y lµ tiÒn bµ thëng cho
ch¸u: hai m¬i ngµn. Ch¸u th«ng minh l¾m. L¸t n÷a nhí ®i mua cho bµ
lä g«m n÷a nhÐ !
===========================================
===============
Tëng ghª gím l¾m ®Êy nguyªn b¶n lµ:
-Lµm thÕ nµo ®Ó vËt mÒm thµnh cøng.
Tr¶ lêi:Keo CONVOI
===========================================
================
Anh chång ®i c«ng t¸c vÒ t¾m t¸p xong, vî ®îi m·i kh«ng thÊy vµo.
Nhßm ra thÊy anh vÉn loay hoay bªn tñ l¹nh Zil më cöa më, miÖng lÈm
bÈm "thÓ mµ b¶o thÞt ®Ó l¹nh th× cøng..."

èng ®iÕu
Mét c« ngêi d©n téc ®Õn uû ban x· tr×nh b¸o m×nh bÞ hiÕp
d©m. Chñ tÞch vµ trëng c«ng an ®ang hót thuèc lµo bªn bÕp löa.
Trëng c«ng an hái nh©n d¹ng kÎ ph¹m téi, chñ tÞch ngøa miÖng hái
xÝa vµo mét c©u:
- ThÕ c¸i .... cña nã to thÕ nµo ?
C« g¸i tr¶ lêi rÊt thËt thµ:
- Nh c¸i èng ®iÕu chñ tÞch ®ang hót Êy !

T©m thÇn
C« b¸c sÜ trÎ míi cíi cÇm cuèn anbum ®i vµo cæng bÖnh viÖn t©m
thÇn th× gÆp mét bÖnh nh©n ch¹y tíi hái th¨m . Sau mét håi th×
bÖnh nh©n tá ý muèn ®îc coi cuèn anbum c« vui vÎ ®ång ý ngay,
bÖnh nh©n chØ vµo c« trong bé ®å c« d©u rùc rì råi reo lªn"A!
tiªn...®óng lµ tiªn råi".C« b¸c sÜ mõng quýnh lªn phÇn v× h·nh diÖn tr-
íc s¾c ®Ñp cña m×nh ®îc ngêi kh¸c ca ngîi phÇn v× ph¸t hiÖn ra
bÖnh nh©n nµy ®· lµnh bÖnh bÌn d¾t tay anh ta vµo lµm thñ tôc xuÊt
viÖn. Trªn ®êng ®i anh l¹i vui vÎ"¥!...nhng sao tiªn «ng l¹i kh«ng cã r©u
míi c¶ gËy nhØ?"

Næi TiÕng
Sau buæi diÔn, mét kh¸n gi¶ hít h¬ hít h¶i tóm lÊy mét diÔn
viªn ®iÖn ¶nh næi tiÕng v× c¸c phim ... m× ¨n liÒn, hái:
- ChÞ ¬i, chÞ cã ph¶i lµ chÞ ViÖt Xinh kh«ng ?
- õ, ®óng råi - DiÔn viªn nä hín hë ra mÆt - Cã g× kh«ng em ?
Muèn xin ch÷ ký h¶ ?
- D¹ kh«ng. Em chØ muèn hái chÞ xem toilet ë ®©u th«i ¹ !

114

Related Interests