Megismerő funkciók Organikus okra visszavezethető • Általános, specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok) Tünetei: - Olvasás-, írászavarok 8BNO

: F.81.0; F.81.1 felszíni - fonológiai - kevert diszlexia Aritmetikai készségek zavara BNO: F.81.2 Az iskolai készségek kevert zavara BNO: F.81.3 aritmetikai, olvasási, írási készséges együttes előfordulása Nem meghatározott zavar BNO: F.81.9 Az iskolai készségek kevert zavara BNO: F.81.3 aritmetikai, olvasási, írási készséges együttes előfordulása Nem meghatározott zavar BNO: F.81.9 tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége Kevert specifikus fejlődési zavarok BNO: F.83 a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek, a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara • Az aktivitásszabályozás, a figyelem zavarai (ADD, ADHD) BNO: F.90.0, F.90.1 stb. Tünetei: Figyelemzavar, Fokozott arousal, Impulzivitás, Szociális készségek éretlensége (viselkedési zavar, oppozíciós zavar) Organikus okra vissza nem • Biológiai okok nem szerepelnek az anamnézisben • Nem igazolható egyértelműen a korai beszéd és/vagy szenzomotoros integráció fejlődésének zavara • A teljesítményzavar hátterében a kognitív képességek szenzomotoros integráció fejlődésének zavara • A teljesítményzavar hátterében a kognitív képességek és/vagy a viselkedésirányítás működési zavara nem mutatható ki • Az intelligenciastruktúra globális meglassulást tükröz (általában 85 alatti IQ), nem jelennek meg típusos eltérések a részképességek terén A kialakulás lehetséges okai 1. Genetikai károsodás 2. Méhen belüli károsodás – oxigénhiány 3. Hormonális hatások – tesztoszteron hipotézis 4. Perinatális ártalmak – oxigénhiány 5. Posztnatális ártalmak Tan zavar: - neurotikus tünet teljesítmény szorongás hatására romlik a figyelme, emlékezete, tanulási motivációja - intelligencia szint alapján elvárható teljesítménynél lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítmény, ez neurológiai deficit vagy funkció zavar talaján jön létre. Sajátos kognitív tünet együttessel jár, azaz egyes részképességek zavara figyelhető meg. Részképesség zavar kihat az írás-, olvasás-, matematika elsajátítására. A tanulási zavar kialakulása 3 éves kortól jellemező, ezek az iskoláskorra manifesztálódnak. A tanulási zavarnál megjelenik, az un. másodlagos tünetképzés, először egy sajátos viselkedésforma jelenik meg- hiperaktivitás.

-pszichogén: kora gyerekkorban.neurogén: központi idegrendszer sérülése vagy működési zavara áll a háttérben. terápia ambulanter formában. eszközök az oktatásban 1. motiváció sérül. büntetés-frusztráció Tanulási zavar típusai: . szülők klubja. rajzolás. nevelés. családterápia.és finommozgások. nagy. Érzékelés. Vineland szociális érettségi skála.ÉS ÉSZLELÉSI TERÁPIÁK (Frostig-terápia. teljesítményzavarok. téri tájékozódás. Brunet Lézine fejlődési teszt. Hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika) 2. egyéb manuális tevékenységek hárítása. Dévényi-féle speciális manuális gimnasztika. RELAXÁCIÓS TRÉNING (Autogén tréning. nyílt beszélgetésekkel. párterápia. ügyetlen nagymozgások. túlkompenzált magatartásformák. beszélgetés. -poszttraumás: korai gyermekkorban vagy gyermekkorban szerzett agyi károsodás. szakember. A nevelés-fejlesztési folyamat lépései: 1. diagnózis felállítása gyógypedagógiai – pszichológiai – orvosi vizsgálat gyógypedagógiai – pszichológiai vizsgálat: pszichológiai vizsgálómódszerek (Bayley skála. csökkent önértékelés. keresztezett oldaliság. KOMBINÁLT MOZGÁS. Progresszív relaxáció) Sindelar-program: A tanulási zavarok hátterében álló részképesség-gyengeségek elemzése (emlékezet. MŰVÉSZETI TERÁPIÁK 5. osztály). motiválatlanság. JÁTÉKTERÁPIÁK 6. észlelés. ajánlott fejlesztési idő: 1 év .). környezettanulmány 2. a térbeli irányok felismerésének nehézsége (jobb-bal oldal megkülönböztetésének problémája). szülőterápia. Állapotmegismerés – vizsgálatok. játékmegfigyelés kötetlen és kötött helyzetekben. családorientált konzultáció. gyógypedagógiai vagy integrált óvoda. MOZGÁSTERÁPIÁK (Delacato-tréning. Terápia. fejlődéslélektani megfigyelés. ügyetlen eszközhasználat. beszédhiba. akusztikus és nyelvi képességek felmérése óvodás és iskolát kezdő gyermekeknél) és a szenzomotoros képességstruktúra ismeretében a szükséges fejlesztő eljárás összeállítása – életkori övezetek: 5-7 év és általános iskolások (2-8. hallási észlelés fejletlensége. kialakulatlan kezesség. utazó tanári szolgálat. team rendszeres konzultációja intézményes nevelési formák: (speciális) bölcsőde. suta. rendszeres integratív foglalkozások. szeralitás. életszakaszban elszenvedett környezeti ártalmak hatására alakul ki (érzelmi életet érinti.Ez után másodlagos neurotizáció lép fel: szorongás. egyéni fejlesztés. fejlesztés egyéni tanácsadás. hosszabb szavak kimondásának nehezítettsége. A tanulási zavar jellemző tünetei: A veszélyeztetettség jelei óvodás korban: Rossz mozgás koordinációs készség. KOGNITÍV TERÁPIÁK 4. vizuo-perceptuo-motoros. a látási észlelés fejletlensége. játszócsoportok Speciális módszerek. alkalmazkodó viselkedés sérülése zavar. Beszédzavar. rendszeres kontrollvizsgálatok. gyenge szókincs. pöszeség. ragok helytelen használata. Denver szűrőteszt. beszédmozgás ügyetlensége. színezés. Szenzorons integrációs terápia) 3. PAC stb.

akarati élet súlyos zavara. Szemléltető eszközöket. megszüntetése. rugalmas gondolkodás. vegetatív funkció is sérül (pl. testi és térbeli biztonság javulásának. normaképzés hiánya. alkotóképesség. pszichológiai és szociális károsító tényezők hatására. Felügyeletet lát el. Pozitív. Részt vesz a foglakozások lebonyolításában. rajzokat készít. társadalmi beilleszkedés. önbizalom erősítése. Megszégyenítés kerülése. problémák feldolgozása. elmélyülés. kifejezés. tömegkommunikációs passzivitásának ellenegyensúlyozásának elősegítése) A gyógypedagógiai asszisztens Érzelmi biztonság adása. egy alkalmazkodási zavar alakul ki. időérzék fejlesztésének. az önkifejezés (→énerősítés. tantárgy részek. nem bírják a tanulási tempót. realitásba való visszatalálás) Drámajáték a cselekvő ember kifejezése a cselekvő ember által (→közösségi nevelés.elve: a tanulási zavarok hátterében álló rendellenes neurológiai folyamatok. tananyag részek. melynek lényege olyan pszichikus modell kialakítása és olyan tanulási folyamatok segítése pedagógiai eszközökkel. tantárgy számonkérése és értékelése alól Kaphat hosszabb felkészülési időt és segédeszközt Ínadaptáció: biológiai. szocializálatlan agressziót mutat. nyitott odafigyelés. viselkedési bátorság. Őszinte. vagy zavara. ön. betartani. hiányzik belőle a belátás képessége. sikereket hozó tevékenységek gyakorlása (4-7 éves kor: a tanulási folyamatok szerveződésének elemi feltétele) Képzőművészeti pedagógiai terápia (Sándor Éva. Mikor jelenik mega az ínadaptáció? Alacsonyabb életkorban is megjelenik. Ínadaptált gyerek az iskolában: tanulási kudarc> beilleszkedési probléma. személyiség és társadalom által támasztott határok megértése. Egyszerre csak egy feladat. Közreműködik az általános jellegű nevelési. segítve annak munkáját. Rövid időtartamokra bontott munka. a megkapaszkodás (biztonságérzet kialakulása) a pszichikus tértáguláshoz vezet – a gyermek alkotóképessé válik -a csoportos munka alapja az alkotás. hasfájás). jellegzetesen a serdülőkorban. Horváth Péter) -célja a művészeti alkotómunka eszközeivel történő személyiségépítés. mely során a megnyugvás. elfogadó légkör kialakítása. kisebb feladat. Kíséri a fogyatékkal élő gyerekeket. összpontosított munkára szoktatás. Egyértelmű szabályok következetes betartatása – rövid instrukciók.: izzadás. alacsony a frusztrációs tolerancia. Buzdítás. vagy csak írásban). a gyógypedagógus irányításával. agresszív telítettség> un. félelmek. képességeinek és lehetőségeinek figyelembevétele – önmegvalósításukat. Nyugodt. A beszédfogyatékosságból eredő kirekesztettség érzés csökkentése. motiváló megsegítés. Adminisztrációs feladatokat lát el. önértékelési zavart mutatnak. nincs tanulási motiváció. Jellemzői: emocionális egyensúly felbomlása. kapcsolatteremtés.Ayres-terápia (Jean Ayres) . az észlelés és a mozgás pszichikus fejlődésében betöltött szerepének hangsúlyozása – a speciális segítséget igénylő gyermekek egyéni szükségleteinek. gondviselőkkel. önbizalom növelése. oktatási. hibás mintázatú neurolófiziológiás rendszerek kijavítása a vesztibuláris rendszer sokoldalú ingerlésével Frostig-terápia (Marianne Frostig) A szenzoros és motoros funkciók összefüggésének. kitartó munka. képzési és fejlesztési teendők ellátásában. Viselkedés probléma Tanulási probléma SNI gyerekek Nincs beilleszkedés .és emberismeret. nem tud társadalmi vagy közösségi szabályokat felismerni. szorongás. Kapcsolatot tart a szülőkkel.  Előírhat lassú haladási tempót Mentesítést adhat a számonkérés alól (vagy csak szóban. Érzelmi. csoportokat. fejfájás.

asszisztens. A problémás magatartás hátterében meghúzódó lelki folyamatok: a problémás magatartás háttere a személyiség fejlődésében keresendő. ami a másik alapvető jogait nem veszi tudomásul. Rejtett elutasítás.gyerek kapcsolat. a viselkedés eltér az adott életkorban elvárhatótól. elvárásokkal. szabályokat következetesen megszegi. káromkodás A problémás magatartás hátterében meghúzódó lelki folyamatok: Figyelemfelkeltés. Folyamatosan az életkornak megfelelő szociális normák áthágása tapasztalható ez súlyosabb. kimerültség . gyerek teljes elutasítása. bosszúálló. pszichiáter. gondolkodási műveletek átmeneti vagy tartós rendellenessége  . önuralom elvesztése.érdeklődés beszűkül Nehezen nevelhetőség: érzelmi. szembeszegülés a normákkal. Jellemzői -viselkedés olyan visszatérő vagy állandósuló mintája. az oltalom és a biztonság – sérül az anya. elkerülés. disz szociális. pszichiáter. Görcsös kapaszkodás az anyához. A személyiség fejlődés mozgatórugója az eredendő aktivitás – az embere spontán törekszik a képességeinek használatára. mások hibáztatása. akiknek a magatartása jelentősen eltér az adott életkorban megkívánható helyes magatartástól. asszisztens. szorongásait kezelni. haragtartó.megfigyelhető ’tic’ > stressz hatásokra különböző izomzatok gyors. A magatartászavarok 5 közös jellemzője: Ép intellektus. mely legalább 6 hónapig vagy annál tovább tart. bosszús. tekintély-és hatalomszerzés. Problémás magatartáshoz vezet: a korai gyerekkorban hiányzik a megkapaszkodás.gyerek kapcsolat bizonytalansága. pszicho pedagógus. mint egy gyerekcsíny vagy a serdülőkori lázadás. rosszindulatú viselkedés. ugyanaz megfigyelhető. pszichológiai. dacos magatartási séma. szociológiai ártalmak. Kizárólag pedagógiai módszerekkel nem lehet náluk eredményt elérni. módszerek nem elég hatékonyak. vitatkozás. speciális módszerekre van szükség. agresszív.depresszió . A magatartás zavarra jellemző tünetek: Gyakori dühkitörések.Kik kezelhetik őket? ’befogadó pedagógus’. ellenkezés. Lényege:  személyiség fejlődési zavara az nem olyan súlyos mértékű. -az életkornak megfelelő fontosabb szociális normákat. hagyományos ped.tehetetlenség. mint az ínadaptáltnál  nehezen nevelhető gyereknél könnyebb a viselkedés korrekció  figyelemzavar.érzelmi elsivárosodás . előfordulhat emlékezet probléma. gyógyped. akarati élet zavarának az egyik alcsoportja.hospitalizáció . egymást követő összehúzódása > elfojtott agresszió következménye  észlelési probléma Magatartászavar: visszatérő és tartós un. pedagógiai szempontból problematikus vagy nehezen nevelhető egy.Kik foglalkoztatják őket? Pszicho pedagógus. gyógyped. modellkövetés. pszichológus. feszültséglevezetés. Fiatalkorú anyáknál előforduló túlzott aggodalmaskodás anya. Ok: biológiai.ingerlékenység. túlzott anyai gondoskodás/ aggodalmaskodó nem tudja a gyerekkel kapcsolatos félelmeit. mozgékonyság. provokáció. Orvosi ellátás. Az anya hiány miatt kialakuló betegségek: .

súlyos problémák: Fizikai bántalmazás a családban. neurotizálódott gyermek és serdülő . Problémás családok ismérvei: hiányzik az érzelmi kötődés. Veszélyeztetett tehát: -az alkoholista.a felbomlott és ez által talaját vesztett család elhanyagolt gyermeke -a bölcsödében. züllött. a szülői modellek hiánya. működését. amely a gyermek testi. rosszabb egészségügyi feltételek. Felügyelet nélküliség . reális énkép kialakítása. elfogadás. ideiglenes-. ideiglenesen nevelésbe veszik. a figyelem huzamosabb ideig való fenntartása. Megállapítható alkoholizmus a családban. Nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél. mentalitás. nem ad megfelelő érték orientációt. erőszakmentes kommunikáció. évi XXXI. vagy akadályozza. érzelmi biztonság nyújtása pszichoterápia. Súlyos elhanyagolás. Nevelési – oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás. 100Ft). Fajtái: alacsonyfokú.a tanulásban lemaradt. együttműködés más szakemberekkel. ami a gyereket anyagi helyzettől függetlenül veszélyezteti. súlyos. művelődési hátrány. átmeneti-. nem utógondozott fiatal. hiányos eltorzult kommunikáció. krónikus beteg szülők gyermeke . Antiszociális. meghallgatás.A pedagógus nevelési eszközei: ültetés. óvodákban és iskolákban tartósan kirívó magatartású. gondozatlanság.családterápia.  hatósági intézkedés: védelembe vétel. nagyon súlyos. tartós nevelésbe vétel. Hajléktalanság. hiányoznak. szülői terror. családi magatartás. az alkalmazkodás segítése. életveszélyes. magatartásában. törv. pszichopata. szabálysértési intézkedés kiskorú gyermekkel szemben. gyermekvédelmi szakszolgáltatás. a család nem biztosít megfelelő hátteret a feszültségek leküzdésére. Éhezés. nem megfelelő lakáskörülmények. emocionális zavar. optimális mértékű követelmények. drogfogyasztó gyermek. a szabályok kialakítása. Következményei: rosszabb életkörülmények. Értelmi fogyatékos a szülő a családban. Csavargás. szocializációval.. pszicho dráma Beilleszkedési zavar: tartósan és súlyosan eltér az életkori normától. nevelési hiány vagy torz nevelési . Gyermekvédelmi támogatás anyagi helyzettől függ. Határozza meg. gyermek elhelyezési per Milyen intézkedést lehet hozni?  gyerekjóléti szolgáltatás: pénzbeli támogatás  gyermekvédelmi ellátás: otthonadás. kriminalizálódó baráti kör. Okai: a rossz anyagi körülmény Olyan szülői. Hatósági. depresszió) Kortárs csoportba beilleszkedni tudó. Pszichés bántalmazás a családban. Problémás válás. zavaró a család biztos érzelmi bázisként való működésében. mérsékelt. viselkedésterápia. együttműködés a családdal. mulasztás vagy következtében kialakult-állapot. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja. Veszélyeztetettség: 1997. a javítóintézetből vagy nevelőotthonból elbocsátott. tanár-diák kapcsolat Kezelés egyéb lehetőségei: empátia. Fogalma: olyan-magatartás. nem megfelelő táplálkozás. aktivitás változásait is befolyásolja. Alacsony jövedelmi viszonyok (fő/havi családi nettó 20. veszélyezteti a család szerkezetét. Megállapíthatóan alkoholizáló. elmebeteg. Fajtái: családi körre korlátozódó Kortárs csoportba beilleszkedni nem tudó (szorongás. Tartósan súlyos egészségügyi probléma (TBC). túlkoros gyermek -a galerikhez csapódó. értelmi. valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése. de nyílt szembehelyezkedést mutatnak. más befogadó család keresése. igényszint. a szülők közötti interakciók torzulnak. 3 éves kor felett nem szobatiszta a gyermek (nincs szervi probléma. Hogyan veszélyezteti a HHH (halmozottan hátrányos helyzet) a gyereket? én fejlődésében. önismereti és konfliktuskezelési csoport.

Szorongás . Agresszió létrejötte: valahányszor az adott személyt a céljai megvalósításában megakadályozzák.ingerszegénység. átlag jövedelemtől elmaradnak. beállítódás a kudarc elkerülésére. Oka: család a saját elvárásait. megélt életmódhoz viszonyul. akkor egy frusztráció jön létre agresszió keletkezik. szülők alacsony iskolai végzettsége.-dik életévig.  relatív: egymáshoz viszonyítjuk magunkat. tárgyvesztés. a szocializáció hatására az agresszió a tudatalattiba elfojtódik.a tünetek akarattal nem befolyásolhatóak . depresszió. nyugtalanság. éretlen vagy gyenge én védő mechanizmusok. a szocializációs folyamat következtében (un.a tünetcsoport eredete a múltban rejtőzik Szorongás típusai: Szeparációs szorongás-elszakadási: -10 hónapos kortól 2. szeparációs szorongás.a tünetek tartósan fennállnak vagy visszatérnek .Neurótikus szorongás – ha a félelem nem csökken. szomorúság. Teljesítmény szorongás: óvodáskor: gátlásosság.fiziológiás. önvádlás. passzivitás. bűntudati szorongás. gondolkodás. pánik számonkérés során. fásultság. a lehangoltság irányába és ez az élet többi viszonylatát is átszínezi ( ’rossz körök’) ha az alábbi tünetek egyidejűleg állnak fenn: érzelem. érdeklődéshiány. nem neurótikus -A szeretet biztonságának elvesztése. szomatikus.  szubjektív: család úgy érzi. ok lehet az elmagányosodás Szociális inkompetenciától való szorongás: új helyzetektől való menekülés pl. pszichotikus (gyerekkorban ritka. jellemzői: . egyedülálló vagy özvegyszülő.gyerek kapcsolat megszakad). monotonság. amely belső konfliktusból táplálkozik . Agresszió: Freud: az agresszió velünk született ösztön. tehetetlenség. munkanélkülivé válás. . környezethez való alkalmazkodás zavara. hajlamosító tényezők: Az élet korai szakaszában elszenvedett veszteség.lassúság. szociális tanulás) kialakult utánzásos viselkedés. hogy napról napra él. tartósan beteg szülő. cselekvés. frusztráció  aktív agresszió: kinyilvánítja az agresszió belső agresszió: pl. jellegzetes személyiség tényezők: állandó bűntudat. Oka: 3 vagy annál több gyerek. szükségleteit nem a realitáshoz méri. halmozott negatív élmény. súlyveszteség. iskoláskor: alulmaradás. Típusai: neurotikus.nyomott alaphangulat. Berkovic: az agresszió tanult viselkedés.rögzült félelmi állapot. pl. visszahúzódás.módszer (túlzott beszabályozás) Szegénység: Formái:  objektív: bizonyos jelzőszám alapján mondjuk.a tünetek szervi okokkal nem magyarázhatók . ill. étvágytalanság. szeparáció (korai anya. szétszórtság. passzivitás.alvászavar. hanem fokozódik. nehezen visszafordítható) Oka. Depresszió: def: a hangulat tartós változása figyelhető meg. a szükséglet egy korábbi. visszahúzódás. szülő vagy környezet részéről jövő magas elvárásoknak a gyerek nem tud megfelelni valóságos kudarc  képzeletbeli kudarc teljesítményszorongás.

mentális. amely külső segítség hiányában valószínűleg súlyos (egészségi. a gyászolást át kell élni. -Szorongásos-depresszív tünetek: Poszttraumás stressz zavar. (Caplan) A krízis maximálisan 6-8 hétig tart A krízishez vezető okok: Haláleset (házastárs. Nincs önmagára vonatkoztatott jövőképe A krízis lehetséges kimenetele: Szerencsés kimenetel: Egy új egyensúlyi állapot alakul ki. Így a személy kisebb felelősséggel -Pszichotikus állapot: jellemzőek lehetnek a vágyteljesítő hallucinációk. összeütközésre akkor kerül sor. nem érdeklődnek a környezet iránt. Segítségkereső. Válás. érzelmeit nehezen tartja kordában. érzelmek kifejezése. vélemények.  A fenyegetés mindennél fontosabb a személy számára. 1996). Gyerek esetében mit kell tenni. értékek összeegyeztethetetlensége Érzelmi-affektív konfliktus: a dolgok iránti eltérő attitűd ellentmondásai Krízis :  A segítőszolgálatok általában azt az állapotot tekintik krízishelyzetnek. beszűkült . érdekek.elmagányosodásbiztonságot keresnek. ellentmondás. szükségletek. mint olyan egyértelműen depresszív tünetekkel jár. szülő elvesztése miatt. mondania halálhírt. hiedelmek. gyermek. passzív. vágyak. Másokat a várható segítség függvényében ítél meg. amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését. A konfliktusok fajtái: Célkonfliktus: érdekek eltérése Kognitív konfliktus: különböző meggyőződések. Gyermekek „kirepülése” A krízis kialakulására hajlamosító tényezők: A labilis személyiségű. összeegyeztethetetlenség. szociális) következményekkel járna. szándékok. Kognitív deficittel rendelkezik .  Olyan helyzet. átgondolni . Mindennapi tevékenysége alacsony hatásfokú. szülő). folyamatos bántalmazás miatt. elgyötört. Munkahely elvesztése. A konfliktus típusai: Konfliktushoz vezethet bármilyen: egyet nem értés. Házastárs hűtlensége. érzelmileg sérülékeny. törekvések. menekülnek belőle Okok: Szülő elhanyagolás miatt. specifikus szorongásos kórkép vagy hangulatzavar tünetei is dominálhatnak -Öngyilkosság A pszichoterápia elemeit korlátozott módon alkalmazó segítő beavatkozás A beteg: Fokozottan befolyásolható. gyász. új megoldási stratégiákkal gazdagodik Szerencsétlen kimenetel: -Regresszív állapot: alacsonyabb energiaszintű egyensúly. A problémáról sok mindent tud. Az alkoholproblémával küzdő beteg A krízisben lévő személy jellemzői (tünetek): A figyelem a problémára irányul. amely mögött igények. temetésre el kell vinni. amikor a személy kénytelen a lélektani egyensúlyát veszélyeztető helyzettel. értékek szembenállása húzódik meg (Szekszárdi 1995. vagy értékrendjük különböző. Fennálló mentális betegség (pl. riadtak. nézetek. az új helyzeteket elutasítják. Konfliktus fogalma: A konfliktust egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés. de ismereteit nem tudja rendszerezni.Depressziós gyerek jellemzi: Szomorúak.: szorongásos zavarok). szorongó benyomást kelt . ami szemmel látható (fal mellé húzódnak. Impulzív. ha meghal valaki: el kell. Töprengő. sarokba vonulnak be). a személy feldolgozza a szituációt. külső körülményekkel szembenézni. Harcra.  A szokásos problémamegoldó eszközök nem elégségesek.

énekkar. a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. pl.. több agyi terület egyidejű károsodása történt. internet adások! „A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek.§-a tartalmazza. művészeti csoport. tehetségének kibontakozását. Hasznosan töltsék a gyermekek a tanórán kívüli időt: napközis és tanulószobai foglalkozás. mely szerint hátrányos helyzetű gyermek. így tevékenységeiben (aktivitásában) erősen akadályozottá válik. migráció. Támogatja az érzelmek kifejezését. az értelem és az érzékelés-észlelés .tanítása. televízió. szállás-kollégium biztosítás. Ezért általában a központi idegrendszer komplex sérülése a felelős. korai agykárosodás Halmozott: egy időben két vagy több. közoktatásról szóló törvény 121. HH lehet valaki a … miatt: szülők iskolázottsága. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HHH) Az a gyermek. akit tartós nevelésbe vettek. Szükség esetén szaksegítség felé tereli a személyt Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű: A 1993. Pozitív deviancia-tehetséges Megoldás Tehetségfejlesztő pedagógia. Ingyeneskedvezményes étkezés. amelyre jellemző. családok nagysága. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei (funkciói) extrém mértékben eltérnek az átlagtól. A funkciózavarok (fogyatékosságok) a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban. nem következményesen kialakult a károsodás. tanulók nevelése. tanuló: az. érdeklôdési kör.minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. esetleg eltérő időben jelenhetnek meg. hogy nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek. Szülők tudatformálását. Humánus viselkedés-megsegítés-támogatás. tanuló képességének. fejlődését. a szakkör. tehát a személyiség különböző funkcióinak sérülése. tanuló felzárkózását tanulótársaihoz. halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek.A segítő (laikus is lehet): Érdeklődés érzelmi visszahúzódás nélkül.mint a kommunikáció. akadályozott működése. Objektív helyzetet megőrizve segít tisztázni a problémás kérdéseket. akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában. kulturális igényszintjük növelése. kissebségi etnikai helyzet. és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. szülők devianciája. Súlyos: biológiai károsodása tartósan. illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek. hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók . szociokulturális helyzetét és fejlettségét. Felzárkóztatás. szegénység. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező. egymással nem közvetlen oki kapcsolatban álló fogyatékosság van jelen. sportkör. akit családi körülményei. maradandóan. jelentős mértékben nehezíti. tehetségét.családlátogatások. családok stabilitása. a mozgás. az a tanuló is. tanuló egyéni képességét. önképzôkör. az a tanuló. szülők egzisztenciális biztonsága. s már az első hónapokban behozhatatlan lemaradásokat okoz.évi LXXIX. Nyelvi átstruktúrálás – művelődés: oktató rádió. gátolja a különböző funkciók zökkenőmentes kialakulását. fogadóórák beszélgetései. stb. fejlődésének ütemét. társadalmi mobilitáció. a beszéd. tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. nyelvi fejlődés. szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett.” Súlyos halmozottan hátrányos helyzetű A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot. az ép fejlődésmenetből való eltérés pedig egyre nagyobb lesz. eltartottak száma. . film. aminek következtében egyszerre több „fő v. segítse a gyermek. fogyatékosságát. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen. illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. vezető tünet” is kialakul.

A súlyosan-halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók épen maradt funkcióira alapozva a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetőségeik szerint a kidolgozott fejlesztési program. támogatására utaltak. _Ugyancsak tanulásszervezési alapelv. komplex segítségére. és igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. sajátosságai. a meglevő funkciók állandó fejlesztése. . A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek speciális segítséget. hogy a csoportos foglalkozások időtartama alatt az optimális fejlesztéshez szükséges számú pedagógus és asszisztens biztosítása elengedhetetlen (legalább 2 fő) Bizonyos esetekben ennél több. feladatait.az emberi. személyiségük kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében.egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség. fejlesztés szempontjából sajátos szükségletként jelentkeznek. . kirándulás. érzékelés-észlelés. Célok A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztést nyújt. _A fejlesztő terápiák programjai váljanak a rehabilitációs pedagógiai program tartalmi elemeivé. mivel a személyes kötődések és a szoros team-munka fokozzák az eredményességet. _A fejlesztő iskolai oktatás keretében kiemelt hangsúlyt kapjon az egyéni fejlesztés. és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételre. egyben az eredményesség feltétele. ennek megfelelően: egyéni fejlesztési terv biztosítása egyéni foglalkozások keretében. gondolkodás). törekedve azonban a kortárs kapcsolatok kihasználására a szocializációs folyamatban. sajátos szükségletei Nevelési program A súlyos. mozgásnevelés) _A team-munka rendszeres és hatékony legyen. A családban már kialakított szokások. A tanulók mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása. akár a tanulók létszámával megegyező felnőtt szükséges. gyakorlására. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos.a társadalom életében való aktív részvétel területén. halmozott fogyatékosság pedagógiai következményei meghatározzák a fejlesztő iskolai oktatás célját. mozgás.(Étkezések. A fejlesztés a számukra megfelelő és szükséges tartalommal történjék. oktatás.A fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a komplex rehabilitációs megsegítés. készségek. -A fejlesztés minden esetben játékosan. jelzések. Elemi szintű ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről. _A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőleg napi kapcsolatot. segítse a fejleszthetőség maximumát tudja elérni. megszerzett képességek. mely törekszik képessé tenni a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismerésére.szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek). . A kommunikáció egyénenként változó lehetőségeinek feltérképezése. oktatásban és fejlesztésben részesüljenek. Súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók a szükségleteiknek és fogyatékosságaik struktúrájának megfelelő nevelésben. A szociális készségek. és vagy csoportban differenciáltan _Tanulásszervezési alapelv: a különböző fejlesztést végző pedagógusok száma a lehető legkevesebb legyen. egyéni fejlesztési tervek alapján. s az alkalmazott alapelveket is. . elsajátított tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe való lehetőség szerinti beépítése és fejlesztése. elemi magatartási formák megismertetése. a tanulók állandó ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására. nevelés. továbbá egyszerű társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására. állandó információcserét jelentsen. az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos kihasználása. _Az egyéni adottságok figyelembe vétele. a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció. társas kapcsolatok. aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek. konkrét tapasztalatok. _Az elvárások az egyéni teljesítőképességnek megfelelően kerüljenek megfogalmazásra. támogatást igényelnek . saját életük mindennapi élményeinek megélésére. valósághű szemléltetés útján történjen. mindennapos tevékenységek).

jó testi és lelki közérzet megteremtése.  Az „együttélés” megtanulása.Mozgásnevelés Mozgásfejlesztés . készségek bővítése.  A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés. a gondolkodás.  2. az önállóság kialakítása.Szűkebb és tágabb környezet . fejlesztése. önkiszolgálásra nevelés.Játék és szórakozás . fejlesztés során alkalmazott alapelveket:  Komplexitás és személyiségközpontúság elve  Interakció és kommunikáció elve  Kooperáció elve  Differenciálás és individualizáció elve  Normalizáció és participáció elve A mindennapi fejlesztés során szem előtt tartandó pedagógiai elvek. Alapelvek A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatásának irányelve részletesen ismerteti a gyógypedagógiai nevelés. beszéd és az interakció fejlesztése. konkrét tapasztalatok.  A mozgásra alapozva készségek kialakítása. illetve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása. és az emlékezet fejlesztése. kompenzálása. gondolkodási funkciók fejlesztése  4. Szoros kapcsolattartás a szülőkkel a tanulók eredményes fejlesztése. Fejlesztési területek. fejlesztő gondozás (öltözés. szükségletekhez igazodó segítségnyújtással. a gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása  Az elsajátított ismeretek. Érzékelés.Reggeli és búcsúkör . játékra. Érzelmi és szociális nevelés  6. Kommunikáció . Kognitív funkciók fejlesztése Figyelem-megfigyelőkészség. a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása. valósághű szemléltetés útján történjen. fejlesztése. vetkőzés. érzékelés-észlelés. képességek fejlesztése differenciált.Testi higiénia. . észlelés fejlesztése . foglalkozások .Beszédfejlesztés. Mozgásnevelés A testséma kialakítása. egészséges életmódra nevelés. emlékezet. ennek megfelelően:  egyénre szabott fejlesztési terv szerint történő fejlesztés biztosítása  egyéni foglalkozások keretében és  csoportban differenciáltan. Fejlesztő gondozás. és az önálló tevékenykedés feltételeként a Fejlesztés területei  1. étkezés) .  Az önismeret fejlesztése. Kreativitásra.Érzelmi és szociális nevelés Kiemelt feladatok:  Fejlesztő ápolás-gondozás. Kommunikáció.  3.Kognitív funkciók fejlesztése. kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése. az önállóság és önellátás képességének elsajátítása. az emberi szükségletek kielégítése kultúrájának megismerése. szabadidős tevékenységre nevelés  5.  Az alapszükségletek kielégítése. melyek az intézmény helyi sajátosságainak megfelelően módosulhatnak: A fejlesztés minden esetben játékosan. a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése. a szülő-gyerek kapcsolat segítése érdekében.  Biztonságérzet kialakítása a fejleszthetőség.  A különböző szociális. mindennapos tevékenységre nevelés.A szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése. szinten tartása.  Speciális módszerek. terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés. Az egyéni adottságok figyelembevétele.Esztétikai nevelés .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful