You are on page 1of 1
mieºDf*l m[D)T[Sn {m[D)T[Sn pi<T 47} mit[v rx(t (pt[v (ht[ (ny&Åt[ kiºt[v ci(p rmyºRypn)y K[dm`, lÈm)>
mieºDf*l m[D)T[Sn
{m[D)T[Sn pi<T 47}
mit[v rx(t (pt[v (ht[ (ny&Åt[ kiºt[v ci(p rmyºRypn)y K[dm`,
lÈm)> tni[(t (vtni[(t c (dx& k)(t< (k> (k> n siFy(t kÃplt[v (vwi.
-yiXvÃk`y AmZ(t
uprn&> s*#i yiXvÃk`y AmZ(tn&> C[.ai g\>Y a[ aipNi Siài[mi>ni[ a[k a(t umdi g\>Y C[. p\i(cnkiLmi> j[ yiXvÃk`y
¢(P YE gyi t[mni[ lK[li[ g\>Y C[. hv[ uprni s*#ini[ aY< Ô[Ea[. aimi> kH&> C[ k[ (vwi a[ kÃplti j[v) C[. t[
mn&Oyn[ mnvi>(Ct fL aip[ C[. t[ mitin) j[m rxi kr[ C[ (ptin) j[m aipNn[ (htkirk kiy<mi> Ô[D[ C[. (p\y pRn)n)
j[m Yik d*r kr) ain>d aip[ C[. lÈm) an[ k)(t< bÒ[n) vZ(Ü kr[ C[. an[ s>sirmi> yS apiv[ C[.
kÃplti a[Tl[ kÃpvZx. ai kÃpvZx Sià miºyti p\miN[ d[vi[ an[ dinvi[a[ mL)n[ sm&W m>Yn ky&<> t[mi>Y) (nkL[l&>
vZx C[. an[ Avg<li[kn&> vZx C[. t[n) pis[Y) j[ eµC)a[, j[ mig)a[ t[ mL[. an[ (vwin[ a[Tl[ k[ Xinn[ kÃpvZx smin
gNiÄy&> C[. a[m kH&> C[ k[ “Xin) sv<#i p*¶yt[” j[ mn&Oy Xin) hi[y t[n[ sv<#i min mL[. aipNi ¢(Pm&n)ai[ aivi j
Xin) hti. ti[ mhirij jnk j[vi riÔn) gNni pN Xin)mi> Yiy C[. mhirij jnkn[ Siài[a[ jnk (vd[h) kHi C[.
mi[Ti mi[Ti ¢(Pm&n)ai[ pN t[mn[ aiv&> j sºmin aipti.
a[k vKt a[k p\Kr g&$ni (SOy GN&> tp GN) siFni kr) pi[tini ai~mmi> piCi aiÄyi t[mn) vitc)t, t[mn)
vt<N&k Ô[ti> g&$n[ li³y&> k[ (SOyn[ t[ni Xinn&> a(Bmin aiv) gy&> C[. ai gv< t[n[ t[n) siFnimi>Y) piD) d[S[. a[Tl[
t[ni ai gv<n&> K>Dn krv&> Ô[Ea[. a[Tl[ t[n[ kh[ C[ vRs, t&> (m(Yli ngr) Ô an[ mhirij jnk pis[Y) pN Yi[D&> Xin
g\hN kr) aiv. (SOyn[ li³y>& k[ g&$ mhirijn[ hj& Kbr nY) k[ h&> k[Tl) tpAyi kr) aiÄyi[ C&> an[ k[Tl&> Xin m[Lv)
aiÄyi[ C&>. K[r! g&$ aiXi YE a[Tl[ (m(Yli ngr) aiv) ph[i>µyi. mhirij jnkn[ mÇyi mhirij[ aivkir ai¼yi[
aisn ai¼y&> an[ pi[tini d](nk kimkijmi> pri[viyi. riÔ jnk ti[ rijkijni kimmi> m³n hti. kirBir)ai[ siY[,
pi[tini m>#i)ai[ siY[ m>#iNiai[ cilt) ht) b)J trf ri¶y sBi ht) a[Tl[ nZRyi>gniai[ nZRy kr) rh) ht). mhirij
Yi[Di kimkijmi>Y) prviyi< a[Tl[ g&$ mhirijni Kbra>tr p*C`yi (SOyn[ jlpinni[ aig\h ky[i< pN (SOyn&> a(Bmin
gvit&> ht&>. k`yi> pi[t[ Xin) an[ k`yi> ai si>si(rk kimkijmi> D*b[li riÔ! hv[ (SOy[ mhirij jnkn[ kH&> k[ mhirij
miri g&$a[ aipni dS<n aY[< mikl[li[ mn[ aipn[ mL)n[ GN) K&S) YE hv[ Ô[ aiXi aipi[ ti[ h&> miri ai~m[ jvi
(vdiy lu>. mhirij mnmi> smJ gyi k[ hj& Xinni[ gv< uty[i< nY). a[Tl[ hiY Ô[D)n[ (vn>t) kr) k[ aip pFiyi< Ci[
ti[ aij[ ri#i) ri[kiE Ôv, aivt) kil[ p\itkiL[ Anin (v(F ptiv) jlpin kr)n[ aip (sFivÔ[ ti[ mn[ ain>d YS[.
aig\hBr) (vn>t)Y) a[k rit ri[kiE gyi.
b)Ô (dvsn&> p\it:kiL Yy&> an[ mhirij jnk siY[ s(rtimi> Anin krvi gyi. ah)> t[ni g&$ mhirij[ (SOyn[ bi[F
mL[ miT[ ngr)mi> aig f[liv). (SOy[ Ô[y&> ti[ riÔni[ mh[l pN BDk[ bL) rHi[ hti[ a[Tl[ b*mi[ piDvi li³yi mhirij,
mhirij (m(Yli BDk[ bL[ C[ Bigi[! mhirij jnk s*y<n[ a´y< aip) rHi hti t[mN[ Ô[y&> n Ô[y&> ky&<> pN (SOy[ t[mn[
pkD)n[ kH&> mhirij (m(Yli bL[ C[. Ryir[ mhirij jnk[ jvib ai¼yi[ “(m(Yli> p\¶vlt) n m[ p\¶vlt) k(át”
(m(Yli bL) rh) C[ k>E h&> nY) bL) rHi[. h&> mir) s>¹yi kiy< ptiv)n[ j ah)>Y) jES. (SOy di[D`yi pi[tin) a[k k[ b[
l>gi[T ht) tYi km>DL lEn[ piCi aiÄyi Ryi>s&F) aig Siºt pD) gE ht). mhirij jnk jLmi>Y) bhir (nkÇyi
an[ p*C`y&> S&> Yy&> ht&>? Ryir[ (SOyn[ Xin Yy&> k[ Kr[Kr mhirij jnk (vd[h) C[ d[hmi> rh[vi Cti> pi[tin[ aiRmAv$p
min[ C[. pC) ti[ (SOy Yi[Di (dvs ri[kiyi an[ mhirij jnk pis[Y) Xin g\hN ky&<>. vitni[ sir C[ d[hmi> hi[vi Cti>
pi[tin[ ai d[hY) pr min[, h&> aiRmi C&> d[h nY) d[h ti[ niSv>t C[ pN aiRmi ajr amr C[. j[m ~)kZON Bgvin[
Bgvd` g)timi> kH&> C[ k[ “n m[ (C>d>(t Sài(N n m[ dh(t pivk:” h[ aj&<n ai aiRmin[ Sài[ C[d) Skti nY) k[ aI³n
a[n[ biL) Skti[ nY) a[vi[ aiRmi ajr amr C[. aiv) ti[ GN) Xinn) viti[ aipNi Siài[mi> ail[Kiy[l) C[.
aij[ GN) li>b) cci< YE gE. pN (vPy j a[vi[ hti[ k[ a[ (vS[ j[Tl&> lK)a[ t[Tl&> ai[C&> Yiy. bs aij[
aiTl[Y) (vrm)S&>. fr) mL)S&> ki[E nv) vit ki[E nvi (vPy siY[ Ryi>s&F) si]n[ jy~)kZON, jy Avim)niriyN.
myim) tir)K: 8 j&n, 2012 n[ S&k\vir.