You are on page 1of 2

terbetalningsanskan 777

Det krvs ett skriftligt medgivande frn Skatteverket fr att ni ska f ska kvartalsvis.
Siffror i ring hnvisar till upplysningar p sidan 2. OBS! Inga vriga upplysningar kan lmnas p denna blankett.

Brnsle - jordbruk och skogsbruk m.m.

Anskan avser
r Period

Glm inte att ange r och period.


Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Skatteverkets inlsningscentral FE 4500 105 81 Stockholm

Helr

Allmnna uppgifter
Skande (namn/firma) Person-/Organisationsnummer Telefonnummer (ven riktnummer)

Kontaktperson

Telefonnummer (ven riktnummer)

Beskrivning av verksamheten/anvndningsomrde fr brnslet

Redovisning av mngd brnsle (anges i m3 med eventuella decimaler)


Redovisning
Ingende lager Inkp Privat uttag Annan frbrukning Utgende lager terbetalningsberttigande = frbrukad mngd* = *Skatteverket rknar automatiskt ut belopp att terbetala.
3

Dieselolja m 3 (5-7% RME)


(arbetsfordon)

Dieselolja m 3 (2% RME)


(arbetsfordon)

Dieselolja m 3 (0% RME)


(arbetsfordon)

(uppvrmning/ stationra motorer)

Eldningsolja m3

vrigt brnsle
(lmna bilaga)

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Brukad areal frdelad p typ av odling


Spannml, ha Trda, ha Vall, ha Annan odling, ha

Antal maskintimmar (i jordbruk utanfr egen brukad areal)


Traktorer, timmar Trskor, timmar

vriga arbetsfordon, timmar

Skogsbruk
Avverkning, m3 fub

6 Skotning, m3 fub Markberedning, ha Flisning, m3 s

W 11-03

Underskrift
Underskrift av behrig firmatecknare Namnfrtydligande Telefonnummer (ven riktnr)

03 01 SKV 5354

Myndighetens anteckningar

w w w .skatteverket.se
Postadress 771 83 Ludvika Telefon 0771-567 567 E-postadress storforetagsregionen@skatteverket.se

terbetalningsanskan - Jordbruk och skogsbruk m.m.


Vad ska denna blankett anvndas till?
Anskan om terbetalning av skatt p brnsle frbrukat i yrkesmssig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Observera att ni endast behver ange mngden brnsle. Anskan fr avse - frbrukning av hgbeskattad olja (blank diesel, fotogen) i arbetsfordon (traktorer, trskor, skogsmaskiner). Anskan fr inte avse frbrukning i personbilar, pickuper, lastbilar o.d. ven om dessa anvnds i verksamheten - frbrukning av vriga brnslen (frgad eldningsolja, naturgas, gasol) till uppvrmning och/eller drift av stationra motorer i verksamheten. Frbrukning av bensin r inte terbetalningsberttigande oavsett anvndningsomrde.

Upplysningar

777

Inkp Den mngd som ni kpt in under perioden. Privat uttag Den mngd som anvnts privat. Annan frbrukning Den mngd som anvnts i verksamheten men som inte r terbetalningsberttigad (om ni har slt brnsle, ange detta under "annan frbrukning" samt lmna bilaga). Utgende lager Periodens utgende lager. (Frs in som ingende lager vid nsta period). terbetalningsberttigande frbrukad mngd Den mngd som anskan avser. Skatteverket berknar automatiskt hur stor terbetalning som ni r berttigad till utifrn den mngd som angivits.
4

Nr kan anskan ske?

gngen av det kalenderr eller kalenderkvartal som anskan avser.


1

Anskan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre r efter ut-

Anskan ska i normalfallet avse ett kalenderr men om ni rknar med att er terbetalningsberttigade frbrukning kommer att vara minst 15 000 liter diesel eller eldningsolja per kalenderr kan ni anska (blankett SKV 5350) om att f ska per kvartal. Det r bara mjligt att anska fr ett kalenderr eller ett kalenderkvartal (om ni har medgivande) p en blankett. Anskan fr inte avse annan tidsperiod.
2

Vilken period ska anskan avse?

Frdela det antal hektar som ni brukat under anskningsperioden. Avrunda till hela hektar.
5

Brukad areal frdelad p typ av odling Antal maskintimmar

(i jordbruk utanfr egen brukad areal) Fyll i de maskintimmar som ni krt utanfr den av er brukade arealen avseende dieselfrbrukning som ingr i anskan. Maskinstationer tar allts upp alla sina timmar.
6

Det r viktigt att ni tydligt beskriver verksamheten och anvndningsomrdet fr brnslet. Frbrukningen ska ha skett i direkt anslutning till normal jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.
3

Beskrivning av verksamheten

Dessa flt fylls i oavsett om det avser egen skog eller entreprenad. Fyll i kvantitetsuppgifterna (m3 fub/ha/m3 s) i rutorna fr aktuella sysslor.

Skogsbruk

terbetalning

Diesel (frbrukad i arbetsfordon) Fr att Skatteverket ska kunna genomfra en korrekt berkning av er terbetalning mste det framg vilken grad av RME-inblandning (eller av annat skattebefriat biobrnsle) dieseln har haft. (RME r i normalfallet skattebefriat). Anvnd den eller de kolumner som motsvarar den av er frbrukade dieselns RME-inblandning. Det vanliga r att 5% inblandning generellt anvnds under perioden vr-hst och att 2% eller 0 % inblandning anvnds i sdra respektive norra Sverige under vintern. Om graden av inblandning inte framgr av fakturorna, vg kontakta er leverantr. Eldningsolja (frbrukad vid uppvrmning och/eller i stationra motorer) Vid berkningen av er terbetalning utgr Skatteverket frn att eldningsoljan inte haft ngon inblandning av RME. vrigt brnsle Om ni frbrukat vrigt terbetalningsberttigande brnsle ska detta skrivas in i denna kolumn och fakturakopia bifogas. Ni ska ven anvnda denna kolumn och bifoga fakturakopior om den diesel som ni frbrukat haft en annan RME-inblandning n 5, 2 eller 0 % eller om eldningsoljan haft RME-inblandning. Ingende lager Den mngd som ni hade i lager vid anskningsperiodens brjan. Om det ingende lagret r inkpt tidigare n fregende r ska information om detta lmnas i bilaga.

Redovisning av mngd brnsle

terbetalning sker genom att beloppet stts in p ert skattekonto. Eventuell utbetalning frn skattekontot sker normalt i samband med skattekontots mnadsavstmning.

Omprvning av beslut

Begran om omprvning ska ha kommit in till Skatteverket senast sjtte ret efter utgngen av det kalenderr under vilket beskattningsret gtt ut. Skatteverket kan ven p eget initiativ komma att omprva beslutet.

Skattetillgg

Om ni har lmnat en oriktig uppgift i er anskan pfrs skattetillgg. Skattetillgg pfrs normalt med 20% av det skattebelopp som felaktigt skulle ha tillgodorknats er om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

E-tjnst terbetalning - punktskatt

Ni kan ska terbetalning via www.skatteverket.se: e-tjnsten "terbetalning - Punktskatt". Frdelen med att ska via e-tjnsten r bland annat att ni fr std av programmet nr ni fyller i anskan samt en kvittens p att er anskan kommit in till Skatteverket.

Nya blanketter

Nya blanketter kan hmtas frn www.skatteverket.se. eller bestllas genom Skatteverkets servicetelefon. Ring 020-567 000, vnta p svar och ange sedan direktval 6906.

Uppgifterna p denna anskan skannas in. Undvik frdrjning i handlggning (frsenad utbetalning) genom att fylla i uppgifterna tydligt. - Anskningsperiod, ange r och stt kryss om anskan avser helr eller vilket kvartal. - Skriv person-/organisationsnummer s hr; 999999-9999. - Mngden diesel/olja anges i kubikmeter med decimaler, t.ex. 4,55.

Berkningsinformation
Skatteverket rknar med ledning av lmnade uppgifter fram hur stor terbetalningen blir. Fr bde diesel och eldningsolja gller fr.o.m. 2011-01-01 nya regler, se nedan: Dielsel (frbrukat i arbetsfordon) - Fr.o.m. 2011-01-01 terbetalas 70% av energiskatten samt - Fr perioder t.o.m. 2010-12-31 terbetalas 79 % av koldioxid70% av koldioxidskatten. ven detta gller oberoende av nr skatten. (Ingen del av energiskatten terbetalas.) oljan r inkpt. - Fr.o.m. 2011-01-01 terbetalas ett fast belopp avseende koldioxidskatten p 2 100 kronor per kubikmeter frbrukad diesel. Gemensamt Detta gller oavsett nr brnslet r inkpt. Rtt till terbetalning freligger endast om terbetalnings- RME r i normalfallet skattebefriat. Detta innebr att vid frbrukbeloppet fr ett kalenderr r minst 500 kronor. En detaljerad ning av diesel med inblandning av RME sker utrkning enligt flbeskrivning av hur beloppet att terbetala berknas framgr av jande: Skt volym minus RME inblandning i % x 2,10 kr. ett informationsblad, Berkning av terbetalning av skatt p Exempel: 1 m 3 diesel med 5 % RME inblandning (1 000 liter x el respektive brnsle frbrukat i jord- och skogsbruk m.m.. 0,95) x 2,10 = 1 995 kr/m 3 i terbetalning. Detta blad finns att hmta frn www.skatteverket.se (fretag & organisationer/skatter/punktskatter/alla punktskatter/energiEldningsolja (frbrukat vid uppvrmning och/eller i stationra motorer) skatter/vrig information/berkningshjlp omrkning av skt - Fr perioder t.o.m. 2010-12-31 terbetalas hela energiskatten och mngd till belopp) 79 % av koldioxidskatten.

SKV 5354a utgva 3 W 11-03