You are on page 1of 2

FIT, Apeiron, Cyber pravo Lista moguih pitanja za ispit

1. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC osnovna naela (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf) 2. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC lan 1 Opseg Direktive (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 3. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC lan 3 Market Access (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 4. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC lan 4 Internal Market Principle (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 5. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC lan 5 Legal effects of electronic signatures (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 6. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC Aneks I Requirements for qualified certificate (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 7. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC Aneks II Requirements for CSPs issuing QCs (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 8. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC Aneks III Requirements for SSCD (Secure Signature Creation Device) (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 9. Direktiva o elektronskim potpisima 1999/93/EC Aneks IV Requirements for Secure Signature Verification (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_01320000119en00120020.pdf i prezentacija Cyber pravo drugi deo 1) 10. Osnovna uloga Zakona o elektronskom potpisu (direktorijum Elektronski potpis, prezentacija Cyber pravo drugi deo 2, kao i sam tekst zakona primer Srbija i Republika Srpska) 11. Osnovna uloga podzakonskih akata Zakona o elektronskom potpisu (direktorijum Elektronski potpis, prezentacija Cyber pravo drugi deo 2, kao i sami tekstovi podzakonskih akata primer Srbija i Republiak Srpska) 12. Opte prepoznati standardi za proizvode za elektronski potpis (direktorijum Elektronski potpis, fajl: l_17520030715en00450046.pdf odluka 2003/511/EC, Aneks)

13. Osnovna uloga Zakona o elektronskom dokumentu (direktorijum: Zakon o elektronskom dokumentu, i sam tekst zakona primer Srbija i Republika Srpska) 14. Osnovna uloga podzakonskih akata zakona o elektronskom dokumentu (direktorijum: Zakon o elektronskom dokumentu, i sam tekst podzakonskog akta primer Srbija). 15. Krivina dela protiv bezbednosti raunarskih podataka (direktorijum: Krivini zakonik primer Srbija i Republika Srpska) 16. Direktiva o elektronskoj trgovini 2000/31/EC osnovna naela (direktorijum: Elektronska trgovina, fajl: l_17820000717en00010016.pdf) 17. Osnovna uloga Zakona o elektronskoj trgovini (direktorijum: Elektronska trgovina primer Srbija i Republiak Srpska) 18. Direktiva o zatiti podataka o linosti 95/46/EC osnovna naela (direktorijum: Privacy protection, fajlovi: dir1995-46_part1_en.pdf i dir1995-46_part2_en.pdf) 19. Osnovna uloga zakona o zatiti podataka o linosti (direktorijum: Privacy protection, fajl: zakon_o_zastiti_podataka_o_licnosti08.doc primer Srbija) 20. Direktiva o zatiti podataka o linosti u elektronskim komunikacijama 2002/58/EC osnovna naela (direktorijum: Privacy protection, fajl: l_20120020731en00370047.pdf) 21. Osnovna uloga zakona o zatiti podataka o linosti u elektronskim komunikacijama (direktorijum: Privacy protection, fajl: Prvi Nacrt zakona o zastiti pp.doc). 22. Osnovna uloga Zakona o informacionoj bezbednosti (direktorijum: Informaciona sigurnost primer Hrvatska, Republika Srpska i Srbija) 23. Osnovna uloga Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju (direktorijum: Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju primer Srbija) 24. Osnovna uloga Uputstva za elektronsko kancelarijsko poslovanje (direktorijum: Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju primer Srbija) 25. Osnovna uloga Zakona o elektronskom arhiviranju (prezentacija UBS Milan Markovic Novembar 2010.ppt).