You are on page 1of 59
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΡΟΣ Ϛ ΄ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ϛ΄ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.

1.

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!!! - ΑΛΗΘΩ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!!!!

1

Η Ανάσταση του Κυρίου μας ας είναι Υάρος Υωτός και Zωής. Aς φωτίσει και Αναστήσει την καρδιά και την ψυχή όλων μας, ώστε να υπάρχει νόημα σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιώνια Ζωή, μαζί Σου.

2.

 

ΑΛΗΘΩ΢, Ο ΚΤΡΙΟ΢!

Μακάρι να πιάσουν οι καλές σου ευχές Μανωλάκη μου. Σο Υως και η Ανάσταση είναι πράγματι αυτά που χρειαζόμαστε επειγόντως, όλοι

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!

3.

"Σόν Νυμφίον, ἀδελφοί, ἀγαπήσωμεν

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!

"

4.

"

τάς

λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν,

ΑΛΗΘΩ΢, Ο ΚΤΡΙΟ΢!

"

5.

 

ωσπερ γαρ εν τω Αδαμ παντες αποθνησκουσιν ουτως και εν τω Φριστω παντες ζωοποιηθησονται (Αˊ προς Κορινθιους)

Υάρος μας η Ανάσταση του Κυρίου!

6.

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!

Πολύ ωραίο. Ο Όσ. Γρηγόριος ο ΢ιναΐτης περιγράφει πολύ ωραία πως γίνεται αυτό στην πράξη:

ἡ ςπρὴ ἀπνδείμεη ὅιελ ηεο ηὴλ πξνζπκία θαὶ ἀγσληζζεῖ κέζῳ ηῶλ πξαθηηθῶλ ἀξεηῶλ,

κὲ ιόγν θαὶ δηάθξηζε, ηόηε ζπζηέιιεη ηὰ πάζε θαὶ ηὰ ὑπνηάζζεη Τόηε, νἱ θπζηθὲο ἀξεηὲο ηὴλ πεξηηξηγπξίδνπλ, θαζὼο ἡ ςπρὴ ζπλδέεηαη κὲ ηὸ ζῶκα, θαὶ ζηαδηαθὰ ηὴλ ὁδεγνῦλ ζὲ ἀλαβάζεηο

κηᾶο πλεπκαηηθῆο θιίκαθαο, ἡ ὁπνία ὁδεγεῖ ζηὰ ὑπὲξ θύζηλ.

"Ὅηαλ

2

Ὅηαλ, ινηπόλ, ὁ λνῦο ὑςώλεηαη ὑπὲξ ηὸλ ἑαπηόλ ηνπ, ηόηε θσηίδεηαη ἀπὸ ηὴλ ιάκςε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, θαηὰ ηὸ κέηξν ηῆο Χάξηηνο πνὺ ἔιαβε, θαὶ βιέπεη θαζαξόηεξα ηὴλ θύζε ηῶλ ὄλησλ, ὄρη κὲ ηὸλ ηξόπν ηῶλ ζνθῶλ ηνῦ θόζκνπ, ἀιιὰ θαηὰ ηὴλ ζρέζε πνὺ ἔρνπλ πξὸο ηὸλ Δεκηνπξγό.

Πξνθόπηεη ηόηε ἡ ςπρὴ ζηὴλ ζεσξία, "ηὰ κὲλ ὄπηζζελ ἐπηιαλζαλνκέλε, ηνῖο δὲ ἔκπξνζζελ ἐπεθηεηλνκέλε". Οἱ θπζηθνὶ ινγηζκνὶ ὑπνρσξνῦλ θαὶ ἡ ςπρὴ θζάλεη λὰ ζπλδηαιερζεῖ κὲ ηὸλ Θεό, ἀλεηδεῶο, δειαδὴ ρσξὶο λνήκαηα θαὶ παξαζηάζεηο θαὶ πεξηζπαζκνύο. Φσηηδνκέλε ἀπὸ ηὸ ἄπεηξν θῶο, δὲλ αἰζζάλεηαη δηόινπ ηὸ ὑιηθὸ θαὶ γήηλν ζῶκα θαὶ θηλεῖηαη κόλν πξὸο ηὸλ Κύξην, κὲ ἀζπγθξάηεηε ἀγαπεηηθὴ ὀξκή.

Ἐθ' ὅζνλ θζάζεη ζὲ ηέηνηα πλεπκαηηθὰ ὕςε, δηὰ ηῆο ἐπηκόλνπ ἀζθήζεσο θαὶ ηῆο λνεξᾶο πξνζεπρῆο, ὁ ἄλζξσπνο ἀπνθηᾶ ηὴλ ἔλδνμε ἐιεπζεξία ηῶλ πἱῶλ ηνῦ Θενῦ θαὶ γίλεηαη ζ' αὐηὸλ δπλαηὸλ λὰ δεῖ ηὴλ ἀλάζηαζε ηῆο ςπρῆο ηνπ πξὶλ ηὴλ πξνζδσθνκέλε ἀλάζηαζε ηῶλ λεθξῶλ"

Αλλά και η συνέχεια του προηγούμενου συγκλονιστικού όντως τροπαρίου

Καλή συνέχεια!

Μπορούμε, νομίζω, να επανέλθουμε στα ερωτήματα που έθεσε η Αθ.Π. προ του Πάσχα. ΢χετικά με τα γράμματα και τους κανόνες τους, θα παρακαλέσουμε τον Μ.γ.Γ να μας πληροφορήσει. Όταν ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό, θα αναλάβω εγώ να σας πω όσα γνωρίζω για την ΢ΤΝΘΕ΢Η και ιδιαίτερα για το στήσιμο στο κάδρο.

8.

8.

Θα δηλώναμε πλήρη άγνοια κανόνων, αν δεν είχαμε υπ' όψιν την αναφορά του Ι.Φ.Βράνου, την οποία αν θέλετε μπορούμε να καταθέσουμε

9.

9.

Ότι μπορούμε να πούμε, είναι χρήσιμο. Αυτό που , πάντως, θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας, είναι πως γράφονται οι συντμήσεις στα ονόματα. Π.χ. ΜΡ ΘΤ, Ι΢ Φ΢ κλπ.

10.

10.

3

Καλώς. ΢υγκεντρώσαμε τις πληροφορίες απ' το βιβλίο που προαναφέραμε:

4

4

Όσον αφορά τις συντμήσεις δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. ΢υνήθως αντιγράφουμε τα παλαιά πρωτότυπα. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι κάποτε γίνονται λάθη στο σύμβολο σύντμησης που υπάρχει επάνω από τις συντετμημένες λέξεις, ως προς τον τονισμό. Σο σύμβολο, κάτι ανάλογο με την σύγχρονη κάθετο, έχουμε προσέξει ότι τονίζεται όπως και η λέξη στην οποία το χρησιμοποιούμε. Π.χ. στο ΜΗΡ ΘΤ, στο μεν του ΜΗΡ θα βάλουμε οξεία, στο δε του ΘΤ περισπωμένη κοκ

Βοήθειά μας ο Απ. Θωμάς! Ευχ.

11. Φ.Μ.Apr 22, 2012 09:44 AM Αμήν! Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα πως
11.
Φ.Μ.Apr 22, 2012 09:44 AM
Αμήν!
Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα πως προκύπτουν μετά από την σύντμηση τα ονόματα.
Αν υπάρχουν απορίες καλό είναι να τις λύσουμε:
5
ΑπάντησηΔιαγραφή
12.
Α Π Apr 22, 2012 12:39 PM Περαν των συμμετριων που αναφερονται στο κείμενο

Περαν των συμμετριων που αναφερονται στο κείμενο Βρανου, υπαρχει καποια λογικη στον τροπο συντμησης των λεξεων η ειναι αυτοσχεδιαζομενες; Ως προς τη βυζαντινη γραφη ακολουθουμε ενα αναγνωρισμενο ιστορικα προτυπο ή απλα αντιγραφουμε; Παρατηρω οτι ορισμενες φορες χρησιμοποιουνται στοιχεια μικρογράμματης γραφής σε κεφαλαιογράμματη.

13.

 

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ! Είδαμε λίγο αρκετά παλαιά πρότυπα. ΢το σύνολό τους το Μ και το Ρ ενώνονται με μία προέκταση του κάτω μέρους του κύκλου του Ρ, το οποίο, αν δεν κάνουμε λάθος δημιουργεί το Η, εφ' όσον σε πολλά απ' αυτά έχει και ακίδα στο κέντρο ΢ε σύγχρονες Εικόνες συχνά απαλείφεται

Σώρα με το μονοτονικό είναι αρκετά δύσκολο να τονίζουμε σωστά. Νομίζουμε ότι στα ονόματα που επαναλαμβάνονται συχνά καλό θα ήταν να ανατρέξουμε σε κάποιο καλό λεξικό, προκειμένου να τονίζουμε σύμφωνα με τους κανόνες

Δεν γνωρίζουμε για λογική (όρους) σύντμησης. Αν κάποιος έχει υπ' όψιν του κάτι, ας μας φωτίσει. Σο παράδειγμα (link) μικρο-μεγαλογράμματης γραφής είναι ίδιο με το προηγούμενο

14.

14.

ΑΛΗΘΩ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ !

6

Δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα της σύντμησης των ονομάτων. Γενικά, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως:

1. Κρατάμε οπωσδήποτε 2 γράμματα, (το πρώτο και το τελευταίο, η, τα 2 πρώτα αν ηχητικά είναι τα πιο χαρακτηριστικά του ονόματος).

χαρακτηριστικά του ονόματος). ΙΗ΢ΟΤ΢ Ι΢, ΙΩΑΝΝΗ΢ ΙΩ ΑΡΦΑΓΓΕΛΟ΢

ΙΗ΢ΟΤ΢ Ι΢, ΙΩΑΝΝΗ΢ ΙΩ ΑΡΦΑΓΓΕΛΟ΢ ΑΡ Όσα γράμματα λείπουν συμβολίζονται με οριζόντια η ελαφρώς κυματιστή γραμμή η οποία κρατάει τον τόνο και τα πνεύματα στην θέση που αυτά έχουν στο όνομα. Π.χ. στην σύντμηση του ΙΩΑΝΝΗ΢, ο τόνος είναι στο μέσον της γραμμής. 2. Άλλος τρόπος σύντμησης είναι να συνδυάσουμε λιτά όλα τα γράμματα, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις:

15.

 

΢ε μια συνθεση μορφων περαν των φωτοστεφανων και του γενικου τιτλου του θεματος (πχ Ευαγγελισμος) επιγράφουμε και κατ ιδιαν τα προσωπα (αρχων Γαβριηλ/ΜΡ ΘΤ) . ΢ε ποιες περιπτωσεις συμβαινει αυτο;

16.

16.

ΠΑΝΣΟΣΕ στο Πρόσωπο Σου Φριστού μαζί με τις κεραίες Σου ΢ταυρού και την επιγραφή Ο ΩΝ. ΢την Θεοτόκο αλλά και αγίους όταν πη σκηνή αναφέρεται στα Πρόσωπα αυτά.

17.

17.

7

με συγχωρειτε αλλα δεν καταλαβα

επιγραφουμε κεραιες ΢ταυρού, Ο ΩΝ, αλλά και τις μορφες ΢υμεων και Παναγιας;

Λογου χαριν στην Τπαπαντή του Κυρίου,

18.

18.

Έχω την γνώμη πως σε κάθε περίπτωση ΢τον Φριστό γράφουμε πάντοτε το όνομα Ι΢ Φ΢ αλλά και το Ο ΩΝ στις κεραίες Σου ΢ταυρού . Επίσης ΢την Θεοτόκο, ακριβώς για να δηλώνεται η ιδιότητα Σης ως Μητέρα Σου Θεού. Κατ΄επιλογή στα υπόλοιπα Πρόσωπα.

19.

19.

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ! Υαίνεται πως δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα σχετικά με την γραφή. Επομένως θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα του στησίματος μιας σύνθεσης. Ίσως η Αθ.Π. θα μπορούσε να μας προτείνει ένα θέμα για να μελετήσουμε (αφού η ίδια έθεσε το ζήτημα). Αλλά και όποιος άλλος έχει κάποια ιδέα ας μας το προτείνει. Όταν συμφωνήσουμε στο θέμα θα δούμε βήμα βήμα την μέθοδο που ακολουθείται με τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.

20.

20.

ΑΛΗΘΩ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!

Θα μου επιτρέψετε μιά ερώτηση στην εκπνοή. Σο μέγεθος των γραμμάτων εξαρτάται από κάποιο μέγεθος του θέματος (π.χ. τη μύτη) ή όχι;

21.

21.

8

Και πάλι έχω μόνο να καταθέσω την προσωπική μου γνώμη. Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας και το μέγεθος των γραμμάτων συναρτάται από το είδος και το ρυθμό της ζωγραφικής μας. Σα γράμματα είναι συνδεδεμένα με την εικόνα και το θέμα της. Και προέκταση της ζωγραφικής, του ρυθμού και της λεπτότητας η όχι , αλλά, και του χρώματος, είναι τα γράμματα. Ο κανόνας, λοιπόν, αν υπάρχει, απορρέει από το στυλ της ζωγραφικής μας.

22.

22.

Μια επικαιρη πρόταση είναι η εικόνα της Αναστάσεως

23.

23.

Νομίζω πως πρόκειται για πολύ καλή πρόταση. Να υποθέσω ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι; Αν ναι, θα πρέπει σαν πρώτη κίνηση να καταγράψουμε τα στοιχεία της εικόνας. Εννοείται πως δεν θα πρέπει να δανειστούμε αντιγράφοντας τις γνωστές λύσεις, αλλά η όλη εργασία να στηριχθεί σε επιλογές λογικές. Και για να μην ενισχύσουμε την προφανή λύση των γνωστών συνθέσεων του θέματος της Αναστάσεως, θα πρότεινα να συνθέσουμε το θέμα σε τετράγωνο κάδρο. Η επιλογή της μεθόδου αυτής σε δεδομένο δηλ. κάδρο, (στην περίπτωσή μας τετράγωνο) αφορά ακριβώς τις περιπτώσεις που θα μας ζητηθεί να κάνουμε μια σύνθεση σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Ενώ αν δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, η προτεραιότητα δίνεται στην σύνθεση και το κάδρο προκύπτει στο τέλος της μελέτης.

9

Ο καθένας ας γράψει αριθμώντας τα στοιχεία της εικόνας με την σειρά σπουδαιότητας, δηλαδή:

1. Ο Αναστάς Κύριος σε ελλειπτική δόξα

2. Ο Αδάμ και η Ευα στα μνημεία κλπ.

Αφού συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, θα πρέπει να τα χωρίσουμε σε υποχρεωτικά και προαιρετικά (2 κατηγορίες) πάντοτε σε σειρά σπουδαιότητας. Η δεύτερη κατηγορία θα χρησιμοποιηθεί η όχι με κριτήριο την εξυπηρέτηση των κανόνων της σύνθεσης. Αναμένω την κατάθεση των στοιχείων.

1.

Αναμένω την κατάθεση των στοιχείων. ΑπάντησηΔιαγραφή Απαντήσεις 1.

συνεχιζω τα στοιχεια

3. Προφητες και βασιλείς της Παλαιας και Καινης Διαθηκης

4. Οι δίκαιοι με τον Άβελ

5. Ϊ́σως Άγγελοι με τα σύμβολα του Πάθους

6. Ο καταπατηθείς θάνατος

7. Ο συντετριμμένος διάβολος

8. Σο βάραθρο και οι παραβιασμένες πύλες του Άδη

24.

24.

ΦΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ!

΢τα υποχρεωτικά στοιχεία θα προσθέσουμε οπωσδήποτε τον Σίμιο ΢ταυρό. ΢τα προαιρετικά τα βράχια που κάποτε ζωγραφίζονται και επίσης τις προσωποποιήσεις των δώρων της Αναστάσεως. Πρόκειται για αγγελικές μορφές, σύμβολα της χαράς, της αιωνίου ζωής κλπ.

25.

25.

Αληθώς Ανέστη!

Σα βουνά που καταλήγουν σε βάραθρο συμβολίζουν (όπως και σε όλες τις Εικόνες) Σον κόσμο που στην συγκεκριμένη περιγραφή νικήθηκε από Σον Φριστό αφού κυριεύτηκε ο

άρχων του κόσμου. (<

θανάτου τουτ’ ἔστιν τὸν διάβολον,<<<.) Σα 2 βουνά δηλώνουν τον κόσμο που νικήθηκε, γιατί καθώς σχίζονται αποκαλύπτουν το βασίλειο του θανάτου την δύναμη δηλ. του κόσμου και τους κυριευμένους - καταπατημένους βασιλείς του, τον Άδη και τον Θάνατο. Είναι στοιχείο απαραίτητο γιατί συμβολίζει την ουσία της νίκης και αποκαλύπτει το σκοτεινό βασίλειο κυριευμένο και ανίσχυρο.

ινα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ

10

Σο επόμενο ζήτημα είναι η επιλογή της συμμετοχής ή όχι του Σιμίου σταυρού. Τπάρχουν οι εξής επιλογές:

1.

Ο Φριστός κρατά με το ένα χέρι Σου τον Σίμιο ΢ταυρό και με το άλλο εγείρει τον

Αδάμ. Η Εύα τείνει ΢τον Φριστό τα χέρια της.

2. Ο Φριστός ανασύρει τον Αδάμ και την Εύα, ενώ Σον ΢ταυρό κρατεί Άγγελος.

3. Σο 2 χωρίς τον άγγελο με Σον ΢ταυρό.

Θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ 1 και 2, και αν επιλέξουμε το 2 να είναι προαιρετική η χρήση του 3.

Επίσης χρειαζόμαστε μια ιεράρχηση σπουδαιότητας των στοιχείων κάτι απαραίτητο όπως θα δούμε στην προσπάθεια να τα συνθέσουμε στο τετράγωνο κάδρο. ΢την σειρά που έδωσε η Αθ.Π θα άλλαζα θέση στα 5 και 8 αντίστοιχα. Μπορούμε να κρατήσουμε την σειρά που προκύπτει από την αλλαγή αυτή, αν συμφωνούμε όλοι.

26.

26.

Θα μπορουσαμε να κατηγοριοποιησουμε λοιπόν τις δυο ομαδες που μας ζητησατε κάπως έτσι;

 

11

 

ΟΜΑΔΑ 1 (απαραίτητα στοιχεία) : Φριστός - βάραθρο - θάνατος - Αδάμ / Εύα - προφητες / Πρόδρομος - Δίκαιοι / Αβελ

ΟΜΑΔΑ 2: ΢ταυρός - Άγγελοι - διάβολος

27.

27.

Θα μας επιτρέψετε μία ένσταση:

΢την Ανάσταση, όπου εικονίζεται η Νίκη του Κυρίου, θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία του Σροπαίου της Νίκης Σου (και νίκης μας) αυτής, του τρόπου διά του οποίου επιτεύχθηκε (και επιτυγχάνεται): του Σιμίου ΢ταυρού. Η Εύα στις περισσότερες των περιπτώσεων όπου συναντάται, βρίσκεται σε στάση δεήσεως, εφ' όσον στο πρόσωπο του Αδάμ συμβολίζεται, όπως είχαμε σημειώσει και παλαιότερα, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτό βέβαια, χωρίς να έχουμε καμμία απολύτως πρόθεση υποτίμησης του γυναικείου φύλου, το οποίο σήμερα εορτάσαμε και τιμήσαμε πανυγηρικά (Κυριακή των Μυροφόρων)

Έτσι καταλήγουμε στην εξής αρίθμηση:

α. Τποχρεωτικά στοιχεία

1. Φριστός (Νέος Αδάμ)

2. Παλαιός Αδάμ (ως σύμβολο του ανθρ. γένους) + Εύα

3. Σίμιος ΢ταυρός

4. Βάραθρο-Άδης

β. Προαιρετικά στοιχεία

1. Προφήτες και Δίκαιοι Π. Διαθήκης

2. Άγγελοι με σύμβολα Πάθους

3. Προσωποποιήσεις θανάτου και διαβόλου

4. Προσωποποιήσεις δώρων Αναστάσεως

1.

ΑπάντησηΔιαγραφή Απαντήσεις 1. F.M . Apr 29, 2012 01:08 PM Νομίζω πως η

Νομίζω πως η παρακάτω πρόταση, ικανοποιεί τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν:

12

Η ΢ύνθεσή μας περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής! Ο Φριστός κρατώντας Σον ΢ταυρό, τραβά τον Αδάμ εκ του μνήματος και πατεί πάνω στις πύλες του Άδου .Οι προφήτες και οι δίκαιοι της Π. Διαθήκης, 2 βουνά δεξιά και αριστερά που καταλήγουν στο βάραθρο. ΢την διακριτική του καθενός μας κρίση απομένει η τοποθέτηση στην σύνθεσή μας. των προσωποποιήσεων του Άδου και του θανάτου καθώς και των αγγέλων. Όλα τα στοιχεία θα καταγραφούν στην σύνθεσή μας με την μορφή ορθογωνίων παραλληλογράμμων που θα διατηρούν τις αναλογίες των στοιχείων. Θα ξεκινήσουμε να βάλουμε Σον Φριστό, τα βουνά, τις πύλες και το βάραθρο. Προσπαθούμε να τα τοποθετήσουμε μέσα στο τετράγωνο κάδρο με την καλύτερη δυνατή ισορροπία για την οποία στην συνέχεια θα κουβεντιάσουμε.

΢αο δίλσ έλα παξάδεηγκα ηνπνζέηεζεο ησλ πξώησλ ζηνηρείσλ

ησλ πξώησλ ζηνηρείσλ ΑπάντηςηΔιαγραφή 77. Α Π 30

77.

77.

ζα κπνξνπζαηε λα ηα θαηνλνκαζεηε ζαλ ζρεκαηα;

78.

78.
ζαλ ζρεκαηα; ΑπάντηςηΔιαγραφή 78. F.M . 30 Απριλίου 2012 1:12 μ.μ. 13

13

79.

79.

΢πγγλώκε γηα ηελ απξνζεμία κνπ. Σν θάησ Α ζεκαίλεη Άδεο:

80.

80.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Ζ πξνζπάζεηά κνπ:

80. Μ.γ.Ε . 1 Μαΐου 2012 8:48 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ πξνζπάζεηά κνπ: 14

14

80. Μ.γ.Ε . 1 Μαΐου 2012 8:48 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ πξνζπάζεηά κνπ: 14

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Πξόθεηηαη λα απνπζηάζσ κέρξη ηελ Παξαζθεπή θαη θαληάδνκαη όηη ζα ζπγθεληξσζνύλ νη αζθήζεηο ησλ θίισλ κέρξη ηόηε. Παίξλσ, όκσο, ηελ αθνξκή κε ηελ άζθεζε ηνπ αγαπεηνύ Μ.γ.Δ, γηα λα εμεγήζσ θάπσο ηελ δηαδηθαζία ηεο άζθεζεο. Τπνηίζεηαη πσο δελ γλσξίδνπκε ην ηειηθό απνηέιεζκα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε πξώηε άζθεζε είλαη δνζκέλε κε νξζνγώληα πνπ θαηέρνπλ πεξίπνπ ηελ ζέζε πνπ θαληαδόκαζηε ζηνλ ρώξν. ΢ην βήκα απηό καο απαζρνινύλ ηα «βάξε» θαη ε ζπκκεηξία, ε ηζνξξνπία, γεληθά, ζηελ ζύλζεζε. Πρ νη θιίζεηο ησλ βνπλώλ θαη ηα ππόινηπα ίρλε πνπ δηαθξίλνληαη ζην ζρέδην ηνπ Μ.γ.Γ. ζα πξέπεη λα πξνθύςνπλ κε θαλόλεο θαη ινγηθή θαη όρη από γλσζηέο εληππώζεηο από πξνεγνύκελεο παξαζηάζεηο. Σν πξώην βήκα ηεο άζθεζεο ζα γελλήζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηα επόκελα βήκαηα. Γελ κνξθνπνηνύκε έλα γλσζηό ζρέδην, αιιά, αληίζεηα, πινπνηνύκε κηα ηδέα , αξρηθά κε ρνλδξνεηδή ζρήκαηα θαη ζηγά ζηγά θηάλνπκε ζηηο ιεπηνκέξεηεο. ΢ηελ εληππσζηαθή άζθεζε ηνπ Μ.γ.Γ. λα ππνζέζσ όηη ζέιεη ηνπο Γηθαίνπο θαη ηα βνπλά ζε θεθιηκέλν άμνλα;

82.

82.

΢πγλώκε, δηνξζώλσ ¨Μ.γ.Δ αληη ηνπ πξώηνπ Μ.γ.Γ.

83.

83.

15

Ζ θεληξηθή ζθέςε πνπ νδήγεζε ζε ρξήζε θεθιηκέλσλ παξαιιεινγξάκκσλ είλαη ην λα εληζρύεηαη κε ηνλ ηξόπν απηό ην θέληξν, ε κνξθή ηνπ Αλαζηάληνο Υξηζηνύ

1.

ΑπάντηςηΔιαγραφή Απαντήςεισ 1. f m May 1, 2012 01:02 PM Μήπσο ζαο

Μήπσο ζαο παξέζπξαλ θάπνηεο παξαζηάζεηο ηεο Αλαζηάζεσο πνπ έρνπλ γίλεη ζε θνίιε επηθάλεηα κε απνηέιεζκα ζηελ θσηνγξαθία λα θαίλνληαη θεθιηκέλνη νη άμνλεο; Ννκίδσ πσο πξόθεηηαη γηα θαηλνηνκία. Γλσξίδεηε θάπνην άιιν πξνεγνύκελν;

84.

84. Αν. Αγ. Αγγ . May 1, 2012 10:28 PM ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Οη αζθήζεηο καο:

Αν. Αγ. Αγγ.May 1, 2012 10:28 PM

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Οη αζθήζεηο καο:

. May 1, 2012 10:28 PM ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Οη αζθήζεηο καο: ΑπάληεζεΓηαγξαθή 16
. May 1, 2012 10:28 PM ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Οη αζθήζεηο καο: ΑπάληεζεΓηαγξαθή 16

16

85.

85.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Μάιινλ δελ παξαζπξζήθακε, εθ' όζνλ ε πξόηαζε είλαη λα εξγαζζνύκε ρσξίο πξσηόηππν (πξνεγνύκελν), αιιά λα "καο απαζρνινύλ ηα «βάξε» θαη ε ζπκκεηξία, ε ηζνξξνπία, γεληθά, ζηελ ζύλζεζε". Απηό πξνζπαζήζακε θάπσο λα θάλνπκε, όρη βεβαίσο επηζπκώληαο λα θαηλνηνκήζνπκε, αιιά "λα ηα ηνπνζεηήζνπκε (ηα δηάθνξα ζηνηρεία) κέζα ζην ηεηξάγσλν θάδξν κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηζνξξνπία"

Δπρ.

86.

86.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Μία δηθή κνπ εθδνρή πνπ -ζπγρσξέζηε κε- κνηάδεη ιίγν κε ηνπ Μ.γ.Γ.:

δηθή κνπ εθδνρή πνπ - ζπγρσξέζηε κε - κνηάδεη ιίγν κε ηνπ Μ.γ.Γ.: 17

17

87.

87.

Καη ε δηθή κνπ

88.

88.

ΑγγελικήMay 3, 2012 11:46 AM

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ άζθεζή κνπ:

ή May 3, 2012 11:46 AM ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ άζθεζή κνπ: ΑπάληεζεΓηαγξαθή \ 18

\

18

ή May 3, 2012 11:46 AM ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ άζθεζή κνπ: ΑπάληεζεΓηαγξαθή \ 18

89.

89.

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ ! εξσηήζεηο ζηηο κέρξη ηώξα ζπκκεηνρέο

Μ.γ.Γ Σν αξρηθό εξώηεκά κνπ παξακέλεη: Σα ζώκαηα ησλ Γηθαίσλ ζα είλαη ζε θιίζε σο πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα; Τπάξρεη αλάινγν πξνεγνύκελν; Πξνζνρή! ΓΔΝ ιέσ λα κελ ην θάλεηε, απιά δεηάσ λα μεθαζαξηζηεί ην εξώηεκα. Μ.γ.Δ. Ίζσο ιίγν ζηξηκσγκέλνη νη Γίθαηνη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο Γόμαο. Αλ όκσο είζηε ζίγνπξνο, κπνξνύκε λα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα. Αζ.Π. Καη εδώ πνιύ κεγάιε δηαθνξά κεγεζώλ, απηώλ ησλ Γηθαίσλ θαη Σνπ Υξηζηνύ. Δπίζεο ην θάδξν δελ είλαη ηεηξάγσλν. Δκκ. Γελ αληηιακβάλνκαη θαζόινπ πσο ηνπνζεηνύκε ηα ζηνηρεία ζηα θεθιηκέλα νξζνγώληα. Δάλ ν Κύξηνο θξαηά κόλν ηνλ Αδάκ ζα πξέπεη ε Δύα λα βξίζθεηαη από ηελ ίδηα πιεπξά. Αλ. Αγ. Αγγ. Α άζθεζε: Δληππσζηαθή ηζνξξνπία ζε κηα άζθεζε πνπ όκσο δελ ζπκθσλήζακε. Αλ ν Υξηζηόο θξαηά ζηαπξό ε Δύα πεγαίλεη από ηελ ίδηα πιεπξά κε ηνλ Αδάκ.

Β΄άζθεζε: Απηό πνπ ςάρλνπκε είλαη, κεηαμύ άιισλ, θαη νη θιίζεηο ησλ βνπλώλ. Δδώ ηηο πξνζδηνξίζαηε κε κηά κε πξνθαλή ινγηθή. Πείηε καο γηαηί λε είλαη απηέο πνπ ραξάμαηε θαη όρη θάπνηεο ιίγν δηαθννξεηηθέο; Δπίζεο νη Γίθαηνη ηνπνζεηνύληαη ζε αλεθνξηθό έδαθνο;

Θα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα κόιηο μεθαζαξηζηνύλ ηα παξαπάλσ

90.

90.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Ναί, κάιινλ πξόθεηηαη γηα παξεμήγεζε. Γελ είρα θαηαιάβεη θαιά ην εξώηεκά ΢αο. Γελ ζα είλαη ηα ζώκαηα ζε θιίζε, αιιά ε επάλσ γξακκή ησλ θεθιηκέλσλ παξαιιεινγξάκκσλ ζα νξίδεη ηα θεθάιηα ησλ Γηθαίσλ, νη νπνίνη ζα ζηέθνληαη βέβαηα όξζηνη θαη ζα έρνπλ αλνδηθή πνξεία πξνο ηνλ Υξηζηό

91.

91.

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ !

19

Αλ δελ ζαο βάδσ ζε κεγάιν θόπν, ζα δεηνύζα από όζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ κε θαλνληθά νξζνγώληα

λα καο ζηείινπλ κηα εθδνρή κε θαλνληθά (νξζήο γσλίαο). Θα κπνξέζνπλ ζηελ ζπλέρεηα λα δώζνπλ ζηα ζρήκαηα απηά όζεο θαη όπνηεο θιίζεηο ζέινπλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο θαιπθηνύλ κε ηελ ζπδήηεζε όια ηα πξνεγνύκελα βήκαηα. ΢ην πξώην βήκα καο ελδηαθέξεη θαη κόλνλ ε θαηαλνκή ησλ «βαξώλ».

΢ηελ ζύλζεζε δελ ππάξρεη ηίπνηα ηπραίν, δηαθνξεηηθά ε ζπνπδή απηή δελ έρεη λόεκα. Γηαηί εύθνια ηίζεηαη θαη ζηελ άζθεζε ησλ Μ.γ.Γ θαη Δκκ. ην εξώηεκα γηαηί δηάιεμαλ απηέο θαη όρη παξαπιήζηεο θιίζεηο ζηα νξζνγώληα .

92.

92.

΢πγγλώκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Ζ λέα πξνζπάζεηα:

93.

93.

Αν. Αγ. Αγγ. (Β)May 4, 2012 09:42 AM

Υξηζηόο Αλέζηε!

΢πγρσξέζηε κε, γηα λα θαηαιάβσ ηη δελ γίλεηαη θαιά κε ηα θνπηηά, πξνζπάζεζα λα δηακνξθώζσ θηγνύξεο κέζα ζηα θνπηηά πνπ έθαλα θαη θαηάιαβα όηη πξέπεη λα ηα αιιάμσ. Απηή είλαη ε 2ε πξνζπάζεηα:

πξέπεη λα ηα αιιάμσ. Απηή είλαη ε 2ε πξνζπάζεηα: ΑπάληεζεΓηαγξαθή 20
πξέπεη λα ηα αιιάμσ. Απηή είλαη ε 2ε πξνζπάζεηα: ΑπάληεζεΓηαγξαθή 20

20

94.

94. F.M . May 4, 2012 10:25 AM ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ ! Ο Μ.γ.Γ. κε ηελ άζθεζή

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ !

Ο Μ.γ.Γ. κε ηελ άζθεζή ηνπ πξνθξίλεηαη γηα ην επόκελν βήκα, θαη ζα πεξηκέλεη θαη ηνπο ππόινηπνπο.

Ζ πξώηε άζθεζε Αλ. Αγ. Αγγ. (Β), ζα ήηαλ απνδεθηή αλ , απιώο, ηα ζρήκαηα (θνπηηά), ήηαλ νξζνγώληα . Παξαθαιώ ζηείιηε καο ηελ αξρηθή ζαο πξόηαζε κε ηα θνπηηά όξζηα (όπσο έθαλε ν Μ.γ.Γ.)

έθαλε ν Μ.γ.Γ.) ΑπάντηςηΔιαγραφή Α Π May 4, 2012 01:17 PM Τπαξρεη ινγνο λα

Τπαξρεη ινγνο λα εηλαη ην θαδξν ηεηξαγσλν; ΢ε πνηα αθξηβσο ινγηθε αλαινγησλ ησλ νξζνγσλησλ αλαθεξεζηε;

ινγηθε αλαινγησλ ησλ νξζνγσλησλ αλαθεξεζηε; Διαγραφή Απάντηςη 21

21

95.

95.

Δπηιέμακε ηεηξάγσλν θάδξν επεηδή είλαη αξθεηά ζπάλην γηα ηελ παξάζηαζε ηεο Αλάζηαζεο, ώζηε, λα κελ θαηαθύγνπκε ζε γλσζηέο ιύζεηο. (από άιιεο ζπλζέζεηο ηεο ίδηαο παξάζηαζεο,. Σν ηεηξάγσλν θάδξν ζπκθσλήζεθε ζηε αξρή ηεο άζθεζεο, όπσο κπνξείηε λα δείηε ζηελ ζπδήηεζή καο. Σώξα, ζρεηηθά κε ηελ ινγηθή ησλ νξζνγσλίσλ, επαλαιακβάλσ πσο ζην πξώην βήκα πνπ θάλνπκε, καο απαζρνιεί ην κέγεζνο θαη ε ζέζε ζην θάδξν ησλ ζηνηρείσλ Υ,Β,Γ, Πξ, Π θαη Α κε θξηηήξην, ην ηη απηά αληηπξνζσπεύνπλ, ηελ ζπκκεηξία θαη ηζνξξνπία ηνπ θάδξνπ. Σν βήκα απηό, όπσο ζα δνύκε, ζα απνηειέζεη ηελ βάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ καο γηα ην θηίζηκν ηεο ζύλζεζεο. Γηαηί ν νπζηαζηηθόο πξνβιεκαηηζκόο μεθηλά από ην 2ν βήκα. Τπνκνλή.

΢ηελ άζθεζή ζαο, ππάξρεη άθζνλνο θελόο ρώξνο ζηηο 3 πιεπξέο, θαη επίζεο, ηα βνπλά θαη νη Γίθαηνη είλαη πνιύ κηθξόηεξα από Σνλ Υξηζηό. ΢αο ζπκίδσ όηη ρνλδξνεηδώο ηα νξζνγώληα καο δείρλνπλ ζέζε θαη κέγεζνο. Οη παξαηεξήζεηο πνπ θάλσ ζηηο αζθήζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνύλ ππόςε. Δπνκέλσο αλ δελ ππάξμνπλ λέεο απόπεηξεο ζα πεξάζνπκε ζην επόκελν βήκα. Θα πεξηκέλνπκε ιίγν λα ιπζνύλ όιεο νη απνξίεο.

96.

96.

"Τπνκνλή, πνιιά ππνκνλή

",

όπσο έιεγε θαη ε Οζία Μπξηηδηώηηζζα, πνπ γηνξηάδεη αύξην.

Αλακέλνληαο ινηπόλ ηηο δηνξζσηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ αγαπεηώλ ΢πκκαζεηώλ αο ζέζνπκε έλα εξώηεκα, πνπ έρεη απαζρνιήζεη θάπνηνπο Δηθνλνιόγνπο αιιά θαη εκάο. Πξόθεηηαη γηα ην ζέκα ηεο ειιεηςνεηδνύο δόμαο πνπ πεξηβάιεη ηνλ Αλαζηάληα Κύξην. Άξα γε είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ή όρη, δηόηη ζηελ παξάδνζε βιέπνπκε λα ζπλππάξρνπλ ηζόξξνπα νη δύν επηινγέο

97.

97.

Γελ πεξηιακβαλσ ηα βνπλα ζην θνπηαθη δίθαηνη αιιά ζην επξύηεξν θνπηί Β (βαξαζξν)

98.

98.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Ζ λέα κνπ πξνζπάζεηα, ζύκθσλα κε ηελ παξαηήξεζή ΢αο:

22

ΑπάντηςηΔιαγραφή 99. Αν. Αγ. Αγγ. (Α - Β ) May 5, 2012 12:10 PM Αλ.Αγ.Αγγ.

99.

ΑπάντηςηΔιαγραφή 99. Αν. Αγ. Αγγ. (Α - Β ) May 5, 2012 12:10 PM Αλ.Αγ.Αγγ. (Α):

Αν. Αγ. Αγγ. (Α-Β)May 5, 2012 12:10 PM

Αλ.Αγ.Αγγ. (Α): ΢πγρσξέζηε κε. Δλλννύζα, λα θξαηάεη ν Υξηζηόο καο ηνλ ΢ηαπξό κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη ηνλ Αδάκ ην δεμί, θαη ε Δύα λα είλαη ζε δέεζε. Αλ.Αγ.Αγγ. (Β): ΢ηέιλνπκε ηελ 1ε πξνζπάζεηα, δηνξζσκέλε, όπσο ηελ δήηεζε ν θ. Φ.Μ.:

Δπραξηζηνύκε πνιύ.

100.

πνιύ. ΑπάντηςηΔιαγραφή 100. Φ. Μ May 5, 2012 01:28 PM κε 23 Αλ.Αγ.Αγγ. (Α)
100. Φ. Μ May 5, 2012 01:28 PM κε 23 Αλ.Αγ.Αγγ. (Α) ΋κσο ε Δύα ζα

κε

23

Αλ.Αγ.Αγγ. (Α) ΋κσο ε Δύα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά πνπ είλαη ν Αδάκ. Αλ ζέιεηε, θάληε απηή ηε κηθξή δηόξζσζε.

Αθνύ ινηπόλ νινθιεξώλνπκε ην πξώην βήκα, έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ βάζε ηεο εξγαζίαο καο, αξρίδνπκε λα ζπλζέηνπκε ηα ζηνηρεία κε ηελ ζεηξά.

ΒΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ

Βαζηθό θξηηήξην-νδεγόο γηα ηελ ζύλζεζε, είλαη απηό πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε, ην πεξηερόκελν δειαδή ηνπ έξγνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξάζηαζε Σεο Αλάζηαζεο απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη είλαη ε ΔΡΜΖΝΔΗΑ ηεο εηθόλαο. Ζ ΢ύλζεζε, ινηπόλ, απαηηεί θαη γλώζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο γηα ηα πεξηγξαθόκελα. Ζ επζύλε είλαη κεγάιε θαη ελαπόθεηηαη ζηελ δηάθξηζε ηνπ αγηνγξάθνπ γηα ην αλ κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη.

Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ άζθεζε, ζα παξαθαιέζσ λα εξγαζηνύκε ζηελ βάζε ηεο δηθήο κνπ εξκελείαο ηεο εηθόλαο, αθόκα θαη αλ δηαθσλνύκε ζε θάπνηα ζεκεία.

Ζ αλνρή ζαο απηή, είλαη απαξαίηεηε γηα λα κε ράζνπκε ηνλ ζηόρν πνπ είλαη ε ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

πνπ ζα αθνινπζήζνπκε. Λνηπόλ μεθηλάκε:

Πξώην ζηνηρείν ηεο εηθόλαο καο, ν Αλαζηάο Κύξηνο, πνπ θαηά ζηαπξό, ζε ειιεηπηηθή δόμα. Δίλαη ην ΚΔΝΣΡΗΚΟ ζηνηρείν θαη παίξλεη ηελ θεληξηθή ζέζε ζην θάδξν. Σα εξσηήκαηα πνπ ήδε ηέζεθαλ είλαη:

΢ε δόμα ε όρη;

Ζ απάληεζε (πνπ θαιείηαη ν αγηνγξάθνο λα δώζεη) είλαη: Ζ Γόμα ζπκβνιίδεη ηελ εθδήισζε Σνπ

Θείνπ, Σεο Θεόηεηνο. ΢ηνπο Αλαζηάζηκνπο ύκλνπο αθνύκε¨

"΋ηε θαηήιζεο πξόο ηνλ ζάλαηνλ, ε δσή ε αζάλαηνο, ηόηε ηνλ Άδελ ελέθξσζαο, ηε αζηξαπή ηεο Θεόηεηνο• όηε δε θαη ηνπο ηεζλεώηαο, εθ ησλ θαηαρζνλίσλ αλέζηεζαο, πάζαη αη δπλάκεηο ησλ "

επνπξαλίσλ εθξαύγαδσλ. Εσνδόηα Υξηζηέ, ν Θεόο εκώλ δόμα ζνη

Ο ύκλνο, ινηπόλ καο δειώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα πεξηβάιιεηαη ν Κύξηνο από Γόμα πνπ όπσο είπακε δειώλεη ην Θείνλ Φώο.

24

Γεύηεξν εξώηεκα είλαη ην αλ ε δόμα ζα είλαη ειιεηπηηθή ε πιήξεο (θύθινο). Σν πξνζπεξλάκε γηαηί είλαη δύζθνιν θαη κεγάιν ζέκα. Υάξηλ ηεο άζθεζεο, δερόκαζηε ηελ πξνζσπηθή κνπ επηινγή, απηήλ ηεο ειιεηπηηθήο δόμαο.

΢ηνηρείν δεύηεξν: Σα βνπλά. Γηαιέγνπκε ηα βνπλά γηαηί απνηεινύλ καδύ κε ην βάξαζξν, ην πεξηβάιινλ ηεο ζθελήο. Αλαδεηνύκε ηελ εξκελεία ηνπο:

Γλσξίδνπκε (;) όηη ε έλλνηα ΚΟ΢ΜΟ΢ είλαη θεληξηθή ζηελ Υξηζηηαληθή Γηδαζθαιία. Σν ζύκβνιν ηεο έλλνηαο απηήο είλαη ηα βνπλά, ζε όιεο ηηο εηθόλεο. Σα βνπλά ηνπνζεηνύληαη ζπλήζσο δεμηά θαη αξηζηεξά θαη ζε ηζνξξνπία, δειώλνληαο ηελ ηζνξξνπία ησλ αληηζέησλ ηνπ Κόζκνπ (καο), ε ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν όηαλ δειώλεη ην έλα βνπλό ηελ έλλνηα ΚΟ΢ΜΟ΢, γεληθά. Πνιύ ζπλνπηηθά αλαθέξσ ηα παξαπάλσ, κε απώηεξν ζθνπό λα ζαο δειώζσ όηη, πεξίεξγα ζρήκαηα βνπλώλ θαη δσγξαθηθά ηνπία ζε ζύγρξνλεο εηθόλεο, απνκαθξύλνληαη από ηνλ θεληξηθό ζπκβνιηζκό (ιόγσ άγλνηαο), θαη ζηεξνύλ από ην έξγν ηελ εζσηεξηθή ηνπ θσλή.

΢ηελ Δηθόλα Σεο Αλαζηάζεσο δελ πξόθεηηαη γηα ηα δύν βνπλά (ηζνξξνπία ησλ αληηζέησλ) αιιά γηα ην έλα βνπλό (ΚΟ΢ΜΟ΢) πνπ ζθίδεηαη ζηα δύν, απνθαιύπηνληαο ην βάξαζξν, ην ζθνηεηλό βαζίιεην ηνπ άξρνληα ηνπ θόζκνπ, πνπ ήηαλ απξόζηην θαη θξπκκέλν.

Σν βάξαζξν δελ είλαη έλα πεγάδη ε έλαο γθξεκόο αιιά ην απόιπην ζθνηάδη, ην θελό ζην νπνίν ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζηαζεί γηαηί γθξεκίδεηαη αησλίσο.

Μέρξηο εδώ καο αξθεί γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα εθθξάζνπκε ζρεδηαζηηθά ην ζθίζηκν ηνπ βνπλνύ θαη ην θελό πνπ απνθαιύπηεηαη. Εσγξαθίδνπκε ινηπόλ ηελ Γόμα θαη ηα βνπλά ζε ζρέζε κε όζα είπακε. ΋ηαλ θαηαζέζνπκε ηηο εξγαζίεο καο ζα ζπλερίζνπκε ηελ εξκελεία θαη γηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία κε ηελ βνήζεηα Σνπ Θενύ.

Σνπ Θενύ. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ.Ε . 7 Μαΐου 2012 9:13 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Σν δεύηεξν βήκα ηεο άζθεζήο κνπ:

άζθεζήο κνπ: ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 7 Μαΐου 2012 9:17 π.μ. ΑΛΖΘΩ΢

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Καη ην δηθό καο:

ην δηθό καο: ΑπάντηςηΔιαγραφή  Φ.Μ . 7 Μαΐου 2012 11:45 π.μ. 25 Αλ
 Φ.Μ . 7 Μαΐου 2012 11:45 π.μ. 25 Αλ ππνζέζνπκε όηη δερόκαζηε
 Φ.Μ . 7 Μαΐου 2012 11:45 π.μ. 25 Αλ ππνζέζνπκε όηη δερόκαζηε

25

Αλ ππνζέζνπκε όηη δερόκαζηε όινη (θαη κόλνλ ράξηλ ηεο άζθεζεο) ηελ εξκελεία γηα ην βνπλό πνπ ζθίδεηαη ζηα δύν, κπνξνύκε λα βιέπνπκε πόζν νη εηθόλεο Σεο Αλαζηάζεσο πνπ ππάξρνπλ, ζπκθσλνύλ κε ηελ παξαπάλσ ηδέα. Μπνξνύκε επίζεο λα παξαηεξνύκε ηηο δηάθνξεο ιύζεηο θαη σο πξν ην κέγεζνο ησλ βνπλώλ, ην ρξώκα θιπ.

Με απηό ππνλνώ όηη ε ηδέα πξνεγείηαη θαη αθνινπζεί ε εθηέιεζε, ε δσγξαθηθή. Με ηελ πξνζσπηθή κνπ αλαδήηεζε ζε παιηόηεξα, αιιά θαη πην ζύγρξνλα έξγα , θαηέιεμα όηη ν πην έληνλνο ραξαθηήξαο ησλ βνπλώλ, πνπ απνδίδεη πηζηόηεξα ηελ ηδέα θαη ην λόεκα, είλαη απηόο ζην δείγκα πνπ ζηέιλσ, πξνζαξκνζκέλνο γηα ηεηξάγσλν θάδξν.

Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ηα έμεο:

Σν βνπλό αληηζηέθεηαη ζηνλ δηαρσξηζκό κε δύλακε.

Σν κέγεζόο ηνπ είλαη ηεξάζηην γηα λα θαλεί θαη ην κέγεζνο Σεο Πξνζθνξάο Σνπ Κπξίνπ. Έλα κηθξό βνπλό δελ πξνθαιεί δένο θαη εύθνια αληηκεησπίδεηαη. Ηδηαίηεξα όηαλ είλαη αλνηθηό παζεηηθά θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην ζθνηεηλό βαζίιεην ακαρεηί.

Με απηέο θαη άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε αλαιύνληαο ηελ ζθελή θαη ηα λνήκαηά ηεο, ειπίδσ, λα δηαθαίλεηαη ην θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ηηο επηινγέο καο αθόκα θαη ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα. Απηό είλαη ε ζύλζεζε. Έλα έξγν είλαη ηόζν πην πινύζην , όρη από ηελ πιεζώξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη αιιά από ην θαηά πόζν θάζε ζηνηρείν ηνπ, νζνδήπνηε κηθξό, πέξαζε από ηελ βάζαλν ηεο ζπνπδήο θαη ηεο αλάιπζεο ζε ζρέζε κε ην λόεκα ηεο Δηθόλαο.

ζε ζρέζε κε ην λόεκα ηεο Δηθόλαο. Άζρεηα ινηπόλ αλ νη πξνηάζεηο

Άζρεηα ινηπόλ αλ νη πξνηάζεηο καο ζπκθσλνύλ, εθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη ην λα έρνπλ πξνθύςεη κεηά από κειέηε θαη αλάιπζε.

θαη αλάιπζε. ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 7 Μαΐου 2012 2:09 μ.μ. 26 Καη γηα λα

26

Καη γηα λα βεβαησζνύκε πσο θαηαλννύκε ηελ ζπκβνιηθή δηάζηαζε ησλ βνπλώλ, ζα ζαο ζέζσ ηελ παξαθάησ εξώηεζε ζαλ κηα κηθξή άζθεζε κέζα ζηελ άζθεζή καο.

Ση θαηαλννύκε παξαηεξώληαο ηα βνπλά ζηελ εηθόλα ηεο Γέλλεζεο Σνπ Υξηζηνύ;

Σνπ Υξηζηνύ; ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 7 Μαΐου 2012 9:50 μ.μ.

Καηαλννύκε κάιινλ ηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπο. Γεζπόδνπλ ζηελ Δηθόλα, όπσο θάπσο θαη ζ' απηήλ ηεο Αλάζηαζεο, έηζη όπσο πνιύ σξαία ην πεξηγξάθεηε θαη ην δηθαηνινγείηε

ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 7 Μαΐου 2012 10:56 μ.μ. Κάζε Δηθόλα,

Κάζε Δηθόλα, κεηαθέξεη ην δηθό ηεο κήλπκα. Αλ θνηηάμνπκε ηηο εηθόλεο ηεο Γέλλεζεο 9 ζηηο 10, έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό, ζην ζύκβνιν ΒΟΤΝΟ - ΚΟ΢ΜΟ΢. Σν βνπλό ζηελ εηθόλα απηή, όπσο δσγξαθίδεηαη καο δειώλεη θάηη. Γελ πξόθεηηαη, βέβαηα, γηα θάηλε νύηε αθξηβώο γηα ζπήιαην. Θα ππήξραλ

θαιύηεξνη ηξόπνη λα απνδνζνύλ θαη κηα θάηλε ε θαη έλα ζπήιαην. Σν βνπλό δειώλεη ηνλ Κόζκν. Πνηό ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό καο ιέεη θάηη;

ιέεη θάηη; ΑπάντηςηΔιαγραφή  F. M 8 Μαΐου 2012 7:21 π.μ. ΢ηελ εηθόλα

΢ηελ εηθόλα ηεο Γέλλεζεο Σνπ Υξηζηνύ, βιέπνπκε, πξάγκαηη ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηνπ βνπλνύ κέζα ζην θάδξν. Παξαηεξνύκε επηπιένλ όηη κηα θνξπθή πςώλεηαη ζην αλώηεξν κέξνο ηνπ θάδξνπ, πξνο ην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ε δόμα. ΢ε θακηά άιιε εηθόλα ην βνπλό δελ θζάλεη ηόζν ςειά ώζηε λα ηείλεη λα εμαληιήζεη ην θάδξν.

Ο κηθξόο Υξηζηόο γελληέηαη ζηελ θαξδηά ηνπ θόζκνπ, πεξηθπθισκέλνο από ην βνπλό – θόζκνο πνπ

θαληάδεη ηεξάζηην ζπγθξηλόκελν κε ην κέγεζνο Σνπ Θείνπ βξέθνπο. Αλ ζπκεζνύκε ηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ ηεο Βαβέι, ζηελ Π. Γηαζήθε,όπνπ πεξηγξάθεηαη ε καηαηνδνμία ηνπ έθπησηνπ αλζξώπνπ ν νπνίνο ζέιεζε λα θηηάμεη έλα θηίζκα – πύξγν πνπ λα θηάλεη κέρξη ηνλ Θξόλν Σνπ Θενύ (γεγνλόο πάληνηε επίθαηξν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνζκηθή καηαηνδνμία όισλ ησλ επνρώλ), ηόηε ζα θαηαιάβνπκε γηαηί απηή ε θνξπθή πςώλεηαη παξάινγα κέρξη ηελ δόμα, ζαλ λα ζέιεη λα αλέβεη όζν πην ςειά γίλεηαη.

Ο κηθξόο Υξηζηόο γελληέηαη ζε έλα θαηλνκεληθά παλίζρπξν θόζκν πνπ ηνλ θπθιώλεη από παληνύ. (δελ

αγγίδνπκε ην εξώηεκα γηαηί ζηελ εηθόλα βξίζθεηαη ζπαξγαλσκέλνο κέζα ζε κλεκείν. Σν αθήλσ ζε ζαο γηαηί ζα ραζνύκε από ην ζέκα καο. Να ζπκεζνύκε ηελ ζρέζε, κόλνλ, κε ηελ ηελ Παξάζηαζε «Ηδε ν ηόπνο

„νπνπ έθεηην ν Κύξηνο.)

Αλ, ινηπόλ ην βνπλό ζπκβνιίδεη ηνλ θόζκν θαη ηελ δύλακή ηνπ κπνξνύκε λα ξσηήζνπκε:

27

΢ε πνηα εηθόλα ηα πξάγκαηα αληηζηξέθνληαη θαη ην βνπλό θαίλεηαη αζήκαλην ελώ ν Κύξηνο είλαη θπξίαξρνο ζην θάδξν;

ζην θάδξν; ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 8 Μαΐου 2012 8:39 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

΋πσο ν ιόγνο, έηζη θαη -πνιύ πεξηζζόηεξν- ε Δηθόλα, έρεη γηα ηνλ θαζέλα καο δηαθνξεηηθή ζεκαζία, εθ' όζνλ θάζε άλζξσπνο ζε θάζε έλλνηα κπνξεί λα πεξηθιείεη κόλν ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλώζε θαη εκπεηξία. Δπραξηζηνύκε πνιύ πνπ καο βνεζάηε λα δνύκε απηά ηα πξάγκαηα από κία άιιε γσλία, (λα απμήζνπκε ηελ γλώζε καο), δηόηη δελ είλαη απηνλόεηα, νύηε επλόεηα. Δθεί πνπ ην βνπλό-θόζκνο βιέπνπκε λα αληηζηξέθεηαη, ζε ζρέζε κε ηνλ Υξηζηό, είλαη ζηελ παξάζηαζε ηεο ΢ηαύξσζεο, θάπνηε όκσο θαη ζε άιιεο παξαζηάζεηο ηνπ ηέινπο ηεο ζείαο Οηθνλνκίαο. Πάλησο, όπσο ζεκεηώλεη ν Κ. Καινθύξεο, ζην βηβιίν ηνπ "Ζ δσγξαθηθή ηεο Οξζνδνμίαο", "

ελδηαθέξνλ εηο ηελ εκεηέξαλ αγηνγξαθίαλ πεξηνξίδεηαη εηο ηα ηεξά πξόζσπα, ηα δε ελ ησ βάζεη ησλ Δηθόλσλ "

αξρηηεθηνλήκαηα, όξε θ.η.η. ππνηάζζνληαη πάληνηε εηο ηα πξσηαγσληζηνύληα πξόζσπα ηαύηα

ην

Δπρ.

 F.M . 8 Μαΐου 2012 9:39 π.μ. ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ επηθπιαθηηθόηεηα ζε όζα

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Ζ επηθπιαθηηθόηεηα ζε όζα γξάθσ είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε. Κάζε πιεξνθνξία πξέπεη λα δνθηκάδεηαη κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο πξνηνύ θαηαρσξεζεί ζηελ πξνζσπηθή καο βηβιηνζήθε (ζηα ππό εμέηαζηλ δεηήκαηα). Απηό είλαη απόιπηα θαηαλνεηό θαη ζα ήηαλ νιέζξην αλ δελ ζπλέβαηλε. Γηα ηνλ ίδην αθξηβώο ιόγν θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ είκαη πνιύ επηθπιαθηηθόο, κάιινλ αξλεηηθόο ζην λα απνδερηώ ηελ ζέζε πνπ εθθξάδεη ην απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Καινθύξε, αλ απηή ππνλνεί όηη ηα δεπηεξεύνληα ζηνηρεία είλαη απιώο δηαθνζκεηηθά ε έζησ ππνζηεξηθηηθά ηεο ζθελήο. Γηαηί ηόηε ζα έπξεπε λα ζεσξήζσ σο εκκνλή κηα παζηθαλώο αληζόξξνπε ζρεδηαζηηθά επηινγή, απηή ηνπ ππεξπςσκέλνπ βνπλνύ ζηελ εηθόλα ηεο Γέλλεζεο. Μπνξεί ε εξκελεία κνπ λα είλαη ιάζνο, αιιά νπσζδήπνηε ε ζε ηόζνπο αηώλεο επίκνλε ζρεδίαζε δελ κπνξεί λα είλαη άλεπ λνήκαηνο.

Δγώ ην επηζεκαίλσ, ν θαζέλαο καο αμηνινγεί ην δήηεκα ειεύζεξα, θαη απηό είλαη απνιύησο ζεβαζηό. Σν δήηεκα θιείλεη εδώ θαη ζπλερίδνπκε ηελ εξγαζία καο.

εξγαζία καο. ΑπάληεζεΓηαγξαθή  Μ.γ. Γ. 8 Μαΐου 2012 1:01 μ.μ. 28 Με πνιύ
 Μ.γ. Γ. 8 Μαΐου 2012 1:01 μ.μ. 28 Με πνιύ δηζηαγκό, πξνθεηκέλνπ

28

Με πνιύ δηζηαγκό, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπκε ηελ δπλαηόηεηα δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ εξκελεηώλ παξαζέζακε ην αλσηέξσ απόζπαζκα.

Άιινη εξκελεπηέο ζα καο δώζνπλ ηελ δηθή ηνπο εξκελεία, πξνζσπηθνύ βάζνπο ν θαζέλαο. Απνθύγακε λα παξαζέζνπκε εληειώο απιέο πξνζεγγίζεηο, πξάγκα όκσο πνπ ζα έδεηρλε θαζαξά ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο θάζε εξκελείαο

΋πσο πνιύ ζσζηά καο δηδάζθεηε "

ηξόπνπο πξνηνύ θαηαρσξεζεί ζηελ πξνζσπηθή καο βηβιηνζήθε

Κάζε

πιεξνθνξία πξέπεη λα δνθηκάδεηαη κε όινπο ηνπο δπλαηνύο

".

Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη ειπίδνληαο λα ζπγρσξεζνύκε, δνθηκάδνπκε (εξεπλνύκε), θαηαρσξνύκε, επαλεμεηάδνπκε, ζπκπιεξώλνπκε, δηαγξάθνπκε (απηό είλαη δύζθνιν) θαη πξνρσξνύκε ζηελ εξγαζία καο, όπσο πξνηείλεηε

Καη γηα λα κελ αδηθήζνπκε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ απνζπάζκαηνο, παξαζέηνπκε ζηελ αγάπε ΢αο θαη ησλ ΢πκκαζεηώλ νιόθιεξν ην ελ ιόγῳ θεθάιαην, πξνο κειέηελ

Δπρ.

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

ΑπάντηςηΔιαγραφή  Κώστα ς 8 Μαΐου 2012 1:07 μ.μ. ΢Α΢ ΢ΣΔΛΝΩ ΣΖΝ

΢Α΢ ΢ΣΔΛΝΩ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΟΤ:

ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΜΟΤ: ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 8 Μαΐου 2012 2:05 μ.μ. Αγαπεηέ
 F.M . 8 Μαΐου 2012 2:05 μ.μ. Αγαπεηέ Κώζηα, ε ζπκθσλία καο

Αγαπεηέ Κώζηα, ε ζπκθσλία καο ήηαλ γηα ζύλζεζε ζε ηεηξάγσλν θάδξν. Αλ ζέιεηο λα ην πξνζαξκόζεηο ζε ηεηξάγσλν, θαη λα δώζεηο θαη ην ζρήκα ησλ βνπλώλ θαζώο θαη ηα όξηα Σεο Γόμεο.

Σεο Γόμεο. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Emmanouil 8 Μαΐου 2012 5:59 μ.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Ζ λέα κνπ πξνζπάζεηα κε όξζηα νξζνγώληα:

νξζνγώληα: ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 8 Μαΐου 2012 9:01 μ.μ. ΑΛΖΘΩ΢

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Δκκ. κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ζρεδίαζε ησλ βνπλώλ θαη ησλ νξίσλ Σεο Γόμεο.

Σεο Γόμεο. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Αν. Αγ. Αγγ. (Β ) 8 Μαΐου 2012 10:30 μ.μ.

Αν. Αγ. Αγγ. (Β)8 Μαΐου 2012 10:30 μ.μ.

Υξηζηόο Αλέζηε!

 Αν. Αγ. Αγγ. (Β ) 8 Μαΐου 2012 10:30 μ.μ. Υξηζηόο Αλέζηε! Καη ν 36

Καη ν

36

΢αο ζηέιλνπκε ην 2ν βήκα:

Δπραξηζηνύκε πνιύ.

πνιύ. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Α Π 9 Μαΐου 2012 2:24 π.μ. Ζ πξνζπάζεηά

Ζ πξνζπάζεηά κνπ

 Α Π 9 Μαΐου 2012 2:24 π.μ. Ζ πξνζπάζεηά κνπ ΑπάντηςηΔιαγραφή 37
 Α Π 9 Μαΐου 2012 2:24 π.μ. Ζ πξνζπάζεηά κνπ ΑπάντηςηΔιαγραφή 37
 Α Π 9 Μαΐου 2012 2:24 π.μ. Ζ πξνζπάζεηά κνπ ΑπάντηςηΔιαγραφή 37

37

 F.M . 9 Μαΐου 2012 10:34 π.μ. Μπνξνύκε, λνκίδσ, λα ζπλερίζνπκε έλα αθόκα

Μπνξνύκε, λνκίδσ, λα ζπλερίζνπκε έλα αθόκα βήκα ζηελ άζθεζή καο, πξνζδηνξίδνληαο ην αθξηβέο ζρήκα ησλ βνπλώλ ( θαη επηπιένλ ηα όξηα ηεο βάζεο ηνπο. Να πξνζδηνξίζνπκε δειαδή κε ζαθήλεηα ην θάησ κέξνο, ηελ θαηάιεμε, ηα ζύλνξα κε ηελ άβπζζν.

Θα βνεζεζνύκε αλ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:

Ο Υξηζηόο παηά πάλσ ζηελ γε ε ζηελ Άβπζζν;

ΟΗ δίθαηνη παηνύλ πάλσ ζηελ γε ε ζηελ άβπζζν;

Ο Αδάκ βξίζθεηαη κέζα ζηελ άβπζζν ε όρη;

Ζ Δύα είλαη αλάκεζα ζηνπο δηθαίνπο ε καδί κε ηνλ Αδάκ;

Αθόκα κεξηθά εξσηήκαηα ρξήζηκα ηώξα κα θαη ζηα επόκελα βήκαηα:

Οη δίθαηνη βξίζθνληαη κέζα ζε κλήκαηα; ΋ινη; Τπάξρνπλ κλήκαηα κόλν κέζα ζηελ Άβπζζν ε πάλσ ζην έδαθνο; Ση ζρήκα έρνπλ νη πύιεο; Τπάξρνπλ βξάρηα ζην θάησ κέξνο ηεο Δηθόλαο;

Μπνξνύκε λα αλαηξέμνπκε ζε παιηέο θαη λεόηεξεο εηθόλεο ηεο Αλαζηάζεσο γηα λα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα από ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ θαη ηα όξηα ησλ πεξηνρώλ ζηελ ΢ύλζεζή καο.

38

Βέβαηα, „όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε, ππάξρεη κηα αζάθεηα θαη όιεο νη εθδνρέο θαη παξαιιαγέο έρνπλ θαηαγξαθεί. Οπόηε δελ κέλεη παξά λα εκπηζηεπηνύκε ην έλζηηθηό(!) καο, ε λα πξνζπεξάζνπκε απηά ηα εξσηήκαηα δηαιέγνληαο ιύζεηο από ηα θαιύηεξα δείγκαηα ηεο Παξάδνζεο . Μπνξνύκε αθόκα λα ζεσξήζνπκε ηα δεηήκαηα απηά σο δεπηεξεύνληα θαη κε ζεκαληηθά θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ζρεδίαζε.

Βιέπνπκε πόζν αλαγθαία είλαη ε Γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηθόλαο; Αληηιακβαλόκαζηε πσο αθήλνληαο αλαπάληεηα εξσηήκαηα θηλδπλεύνπκε λα αιινηώζνπκε ην κήλπκα ;

΢ην κέηξν πνπ θαηαλννύκε ηελ αλαγθαηόηεηα απηή, ζην ίδην κέηξν πξνζδηνξίδεηαη θαη ε επζύλε καο.

Αο δνθηκάζνπκε ινηπόλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηα όξηα ησλ βνπλώλ (θαη ηελ βάζε ηνπο) θαη λα δώζνπκε ιεπηνκέξεηεο ησλ πηπρώζεσλ. Καιή επηηπρία!

επηηπρία! ΑπάντηςηΔιαγραφή  Emmanouil 9 Μαΐου 2012 12:57 μ.μ. Καη ην

Καη ην δηθό κνπ 2ν βήκα:

 Emmanouil 9 Μαΐου 2012 12:57 μ.μ. Καη ην δηθό κνπ 2ν βήκα: ΑπάντηςηΔιαγραφή

1.

1. Φ.Μ . 9 Μαΐου 2012 1:10 μ.μ. Δμαηξεηηθή ηζνξξνπία. ΢πλέρηζε θαη ζηα θάησ

Δμαηξεηηθή ηζνξξνπία. ΢πλέρηζε θαη ζηα θάησ όξηα ησλ βνπλώλ. Ρίμε κηα καηηά ζην κέγεζνο Σνπ Υξηζηνύ, κήπσο είλαη ιίγν κηθξό. Καιή ζπλέρεηα.

ζπλέρεηα. Διαγραφή Απάντηςη  Μ.γ. Γ. 9 Μαΐου 2012 11:12 μ.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Λέηε "δελ κέλεη παξά λα εκπηζηεπηνύκε ην έλζηηθηό(!) καο Μπνξείηε λα καο εμεγήζεηε ην ζαπκαζηηθό;

Δπρ.

Δπρ. ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 10 Μαΐου 2012 7:14 π.μ. ΑΛΖΘΩ΢

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

".

39

Με ην ζαπκαζηηθό ππνλνώ όηη δελ είλαη θαζόινπ αζθαιήο κέζνδνο. ΋πσο θαη νη ππόινηπεο άιισζηε. Σα ζεσξεηηθά δεηήκαηα απαηηνύλ Γλώζε θαη όρη πεηξακαηηζκνύο. Καη ε Γλώζε απηή ππάξρεη ζηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, νπόηε ν αγηνγξάθνο, όπσο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ρξώκαηα, πιηθά, ηερλνινγία θαη θαλόλεο δσγξαθηθήο, έηζη ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο δσγξαθηθήο πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη. Ζ αγαπεηή Αζ.Π. αθόκα κηα θνξά καο νδήγεζε κε ηελ επηινγή ηεο εηθόλαο ηεο Αλαζηάζεσο, κπξνζηά ζε έλα ζνβαξό πξνβιεκαηηζκό πνπ νη εηθόλεο ηεο Παξάδνζεο δελ κπνξνύλ λα καο δηαθσηίζνπλ. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα νξίζσ ηα όξηα ηεο αβύζζνπ ζηελ ζύλζεζε καο είλαη λα θαηαλνήζσ ην λόεκα ηεο θαη επνκέλσο θαη ηελ ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ζ‟ απηήλ. Έηζη ε επηινγή ηεο Αζ.Π. θαηαδεηθλύεη, πέξα από ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εξκελείαο ηνπ ζέκαηνο. Αο νξίζνπκε ηα όξηα ησλ βνπλώλ.

1.

ησλ βνπλώλ. ΑπάντηςηΔιαγραφή 1. Μ.γ. Γ. 10 Μαΐου 2012 8:25 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Μπνξείηε λα καο βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αβύζζνπ, πξνηείλνληαο θάπνηα θείκελα πνπ θσηίδνπλ ην ζέκα;

Οη θησρέο καο γλώζεηο δελ επαξθνύλ θαη ν ρξόλνο είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλνο γηα κία εμ αξρήο εηδηθή κειέηε

Δπρ.

2.

κειέηε Δπρ. ΑπάντηςηΔιαγραφή 2. F.M . 10 Μαΐου 2012 9:16 π.μ. Μπνξώ λα

Μπνξώ λα θαηαζέζσ ζπλνπηηθά ηηο απόςεηο κνπ ζε ζρέζε κε ηα εξσηήκαηα πνπ γελλά ε ΢ύλζεζε:

1. Ζ Άβπζζνο δελ είλαη κηα πεξηνρή θαη πνιύ πεξηζζόηεξν κηα πεξηνρή ηεο Γεο, ζηα έγθαηα ε

νπνπδήπνηε αιινύ. Δίλαη ην βαζίιεην ηνπ ζαλάηνπ πνπ ζπληεξείηαη κε ηελ αηρκαισζία θαη ηελ δέζκεπζε ησλ ςπρώλ καο. Δπνκέλσο πξόθεηηαη γηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε όπνπ απνπζηάδεη ηειείσο ην θσο. Δίλαη θξπθή δηάζηαζε θαη απνθαιύπηεηαη κε ηελ Υάξε Σνπ Υξηζηνύ καο ζε όζνπο αθνινπζνύλ ηελ πνξεία πξνο ηνλ ΢ηαπξό.

΢ηελ δσγξαθηθή καο, ινηπόλ, ζα πξέπεη λα απνθύγνπκε λα θπθιώζνπκε ηελ άβπζζν γηα λα κελ δίλεηαη ε εληύπσζε όηη είλαη έλα ράζκα ζηε Γε, ε έλα βαζύ πεγάδη. Δπίζεο άθνβα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην καύξν ρξώκα ρσξίο ίρλε θώησλ.

2. ΢ηελ Άβπζζν ε αλζξσπόηεηα βξίζθεηαη θπιαθηζκέλε από ηελ εμνπζία ηνπ ζαλάηνπ (κλήκαηα)

θαη ζπκβνιίδεηαη κε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα.

40

΢ηελ δσγξαθηθή καο ΜΟΝΟΝ ν Αδάκ θαη ε Δύα αλαζύξνληαη από ηελ Άβπζζν θαη κόλν εληόο ηνπ ράνπο δηαθξίλνληαη κλήκαηα, ν Αδεο θαη ν Θάλαηνο, θιεηδαξηέο θαη ζύλεξγα δεζκώλ.

3. Ο Κύξηνο, ν κόλνο αλακάξηεηνο, κε ηελ εθνύζηα παξάδνζή Σνπ ζηνλ Θάλαην, εηζέξρεηαη (όπσο

όινη όζνη πεζαίλνπλ) ζην ζθνηεηλό βαζίιεην σο ληθεηήο. Αθνύ ε ακαξηία είλαη ε αθνξκή ηεο εμνπζίαο ηνπ ζαλάηνπ, ν Αλακάξηεηνο δελ κπνξεί λα θξαηεζεί. Καη ζην Φσο Σεο Θεόηεηνο, ην ζθνηεηλό Βαζίιεην θσηίδεηαη (απνθαιύπηεηαη) θαη θσηηδόκελν θαηαξγείηαη. Καηαξγείηαη γηαηί ην ζπζηαηηθό ηνπ είλαη ην (Πλεπκαηηθό) ζθνηάδη πνπ δηαιύεηαη ζην Φσο Σεο ΢νθίαο Σνπ Θενύ.

΢ηε Εσγξαθηθή καο Ο Υξηζηόο βξίζθεηαη όρη πάλσ ζηε Γή αιιά ζηελ Άβπζζν θαη παηά πάλσ ζηηο θπξηεπκέλεο πύιεο πνπ έρνπλ ην ζρήκα Σνπ ΢ηαπξνύ γηα λα επηζεκαλζεί όηη ν ΢ηαπξόο, δειαδή, ε ηέιεηα παξάδνζε ηνπ ζειήκαηόο καο ζην ζέιεκα Σνπ Θενύ, είλαη ε κόλε ζπλζήθε εμνπζίαο πάλσ ζηνλ (Πλεπκαηηθό) Θάλαην

4. Οη δίθαηνη πνπ δελ έδεζαλ Σελ Οηθνλνκία Σνπ Λόγνπ, ζηελ Δηθόλα Σεο Αλαζηάζεσο

παξαθνινπζνύλ όπσο θαη εκείο ηελ απειεπζέξσζε Σεο Αλζξσπόηεηαο (Αδάκ) θαη ζπλενξηάδνπλ καδί καο ηελ θαηάξγεζε ηνπ Θαλάηνπ. ΢ην γεγνλόο Σεο Αλαζηάζεσο ν ρξόλνο θαηαξγείηαη θαη Παιαηά θαη Καηλή (εκεηο) Γηαζήθε απνιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ππόζρεζεο πνπ δόζεθε ζηνπο αλζξώπνπο ζαλ δηώρζεθαλ από ηνλ Παξάδεηζν.

΢ηε Εσγξαθηθή καο νη Γίθαηνη παηνύλ ζηελ γε, θαη δελ βξίζθνληαη ζε κλήκαηα ζαλ λα πεξηκέλνπλ

ηελ ζεηξά ηνπο γηα λα αλαζπξζνύλ. Γένληαη θαη παξαθνινπζνύλ έθζακβνη ην κέγα Μπζηήξην Σεο Θείαο Οηθνλνκίαο.

3.

4.

Οηθνλνκίαο. 3. 4. ΑπάντηςηΔιαγραφή Μ.γ. Γ. 10 Μαΐου 2012 11:45 π.μ.

Δπραξηζηνύκε πνιύ!

Μειεηνύκε ην πνιύ βνεζεηηθό θείκελν πνπ θαηαζέζαηε. ΢ην κεηαμύ θάλακε κία απόπεηξα κε ηα όξηα ησλ βνπλώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ απνξξένπλ απ' απηό:

Έρνπκε κία εξώηεζε: Μήπσο νη Γίθαηνη δελ παξαθνινπζνύλ απιώο θαη ζπλενξηάδνπλ, αιιά

ζπλαλίζηαληαη, καδί κε ηνπο Πξνπάηνξαο θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη, όπσο απηνί, εληόο ησλ

κλεκάησλ (

θαη

ηνηο ελ ηνηο κλήκαζη Εσήλ ραξηζάκελνο);

ραξηζάκελνο); ΑπάντηςηΔιαγραφή F. M 10 Μαΐου 2012 12:23 μ.μ. 41 ΢ηελ
F. M 10 Μαΐου 2012 12:23 μ.μ. 41 ΢ηελ πεξίπησζε απηή ν Αδάκ δελ

41

΢ηελ πεξίπησζε απηή ν Αδάκ δελ ζα αληηπξνζσπεύεη ηελ αλζξσπόηεηα, αιιά κόλν ηνλ εαπηό ηνπ. Αλ ζπκβαίλεη απηό, ηόηε δεκηνπξγνύληαη άιια δεηήκαηα – εξσηήκαηα πνπ νδεγνύλ ζε αδηέμνδν.

Σν «…θαη ηνηο ελ ηνηο κλήκαζη Εσήλ ραξηζάκελνο…» δελ επηβεβαηώλεηαη κε ηελ έγεξζε ηνπ Αδάκ; Μα θαη κεηο , όπσο νη δίθαηνη ηελ ίδηα εηθόλα βιέπνπκε, ηνλ Υξηζηό λα αληζηά ηνλ Αδάκ. Ζ πεξηγξαθή είλαη ζπκβνιηθή θαη επνκέλσο θαινύκαζηε λα δνύκε ην ηξάβεγκα ηνπ Αδάκ όρη ζαλ ηνλ πξώην από εθαηνκκύξηα ςπρέο πνπ αλαζύξεηαη, αιιά ζηελ ΜΗΑ θίλεζε, ηελ αλάζηαζε όιεο ηεο Αλζξσπόηεηαο. Δπηπιένλ αλ ζπλέβαηλε απηό πνπ ιέηε, είηε ε όιε ζθελή ζα έπξεπε λα ζπληειείηαη ζηελ άβπζζν, είηε, νη δίθαηνη έρνπλ ήδε αλαζπξζεί πξώηνη…

5.

πξώηνη… ΑπάντηςηΔιαγραφή 5. Φ.Μ . 10 Μαΐου 2012 7:17 μ.μ. Δλ πάζε

Δλ πάζε πεξηπηώζεη , λνκίδσ όηη όινη βιέπνπκε πσο όηαλ θαηαλννύκε ην πεξηερόκελν, έρνπκε θαη απόςεηο πνπ κπνξνύκε λα αληαιιάμνπκε θαη λα αιιεινζπκπιεξώζνπκε. ΢ηελ παξαθάησ Δηθόλα βιέπνπκε κηα ππέξνρε απόδνζε ηεο αβύζζνπ –βνπλώλ , Σνλ Υξηζηό θαη ηνπο Αδάκ θαη Δύα, θπξηνιεθηηθά ζην θελό.

ΑπάντηςηΔιαγραφή 6. 42 Emmanouil 10 Μαΐου 2012 7:45 μ.μ. Με ηελ επθαηξία

6.

6. 42

42

Με ηελ επθαηξία έρσ αλεβάζεη άιιεο 678 Αλαζηάζεηο ζηνλ παξαθάησ δεζκό:

7.

7.

Πξάγκαηη, πνιύ σξαία απόδνζε. Από παιηά καο έθαλε εληύπσζε ζηελ Δηθόλα απηή ε ιεηςή δόμα. Μήπσο έρεηε θάηη λα καο πείηε γη' απηό;

Δπραξηζηνύκε ηνλ Δκκαλνπήι γηα ην "δώξν" ηνπ αλεβάζκαηνο ησλ Αλαζηάζεσλ

8.

8.

Πξόθεηηαη γηα πνιύ κνληέξλα γξαθή όπσο κπνξνύκε λα δνύκε. Απηό πνπ βιέπνπκε κε ελδηαθέξνλ είλαη ην «κνίξαζκα» (ησλ εκβαδώλ) ηνπ Δδώ θαη ηνπ Δπέθεηλα, ηεο γεο θαη ηνπ Άδε, θαζώο θαη ηελ ζύγθιεζε ησλ 2 πεξηνρώλ ζηελ θαξδηά Σνπ Υξηζηνύ! Με ην ίδην θέληξν θαη ε δόμα πνπ κπαίλεη πίζσ από ηα βνπλά (θόζκνο) , εηθάδνληαο ηελ αλαηνιή ηνπ Πλεπκαηηθνύ ήιηνπ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. Θαπκάδσ ηελ ζπλέπεηα γξαθήο θαη λνεκάησλ.

9.

9.

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Σα όξηα ησλ βνπλώλ θαη ε Γόμα:

10.

10.

Αν. Αγ. Αγγ. (Β)12 Μαΐου 2012 8:23 π.μ.

Υξηζηόο Αλέζηε!

11.

11.

Αιεζώο Αλέζηε!

Σν 3ν βήκα Έθαλα ηα όξηα θαη ηελ ζπλέρεηα ησλ βνπλώλ, επίζεο αύμεζα ηνλ Υξηζηό.

βνπλώλ, επίζεο αύμεζα ηνλ Υξηζηό. http://hsir.org/p/w3 ΑπάντηςηΔιαγραφή 43
βνπλώλ, επίζεο αύμεζα ηνλ Υξηζηό. http://hsir.org/p/w3 ΑπάντηςηΔιαγραφή 43

43

βνπλώλ, επίζεο αύμεζα ηνλ Υξηζηό. http://hsir.org/p/w3 ΑπάντηςηΔιαγραφή 43

12.

12. Μ.γ. Γ. 13 Μαΐου 2012 3:02 μ.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Δπεηδή, πξώηα ν Θεόο, από

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Δπεηδή, πξώηα ν Θεόο, από αύξην κέρξη θαη ηελ επόκελε Γεπηέξα ζα βξηζθόκαζηε εθηόο έδξαο, δεηνύκε ζπγγλώκε πνπ δελ ζα κπνξνύκε λα ζπκκεηέρνπκε. Θα ραξνύκε επηζηξέθνληαο λα "ηξέμνπκε", γηα λα θαιύςνπκε ην θελό

13.

14.

Δπρ.

θελό 13. 14. Δπρ. ΑπάντηςηΔιαγραφή F.M . 15 Μαΐου 2012 11:53 π.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

΢ε αλακνλή ησλ απαληήζεσλ ησλ Αλ. Αγ. Αγγ. (Α) θαη Κώζηα , κπνξνύκε νη ππόινηπνη λα

ραξάμνπκε ην πεξίγξακκα ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο κνξθήο Σνπ Υξηζηνύ, ιακβάλνληαο

ππόςε ηηο θιίζεηο (πρ ησλ κλεκάησλ) ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ηεο εηθόλαο απηή αλαζεσξνύκε, αλ ρξεηαζηεί, ηα ήδε ζρεδηαζκέλα όξηα ησλ βνπλώλ θιπ.

΢ηελ πξνζπάζεηά καο

πξνζπάζεηά καο ΑπάντηςηΔιαγραφή Emmanouil 17 Μαΐου 2012 7:35 μ.μ. ΑΛΖΘΩ΢

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

΢πγρσξέζηε κε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Ζ πξνζπάζεηα κνπ.

κε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Ζ πξνζπάζεηα κνπ. ΑπάληεζεΓηαγξαθή 44

44

15.

16.

15. 16. Α Π 17 Μαΐου 2012 11:34 μ.μ. ΢αο θαηαζέησ κε ηε ζεηξά κνπ

΢αο θαηαζέησ κε ηε ζεηξά κνπ ΑπάληεζεΓηαγξαθή

ηε ζεηξά κνπ ΑπάληεζεΓηαγξαθή F.M . 20 Μαΐου 2012 11:24 μ.μ. Δίλαη
F.M . 20 Μαΐου 2012 11:24 μ.μ. Δίλαη εληππσζηαθέο νη ζπλζέζεηο

Δίλαη εληππσζηαθέο νη ζπλζέζεηο ησλ Δκκ θαη Αζ.Π.

΢ηελ άζθεζε απηή, έρεη ραζεί ν ζπληνληζκόο καο, θαη ίζσο ε κεγαιύηεξε δπζθνιία είλαη ζηελ απνδνρή κηαο θνηλήο εξκελείαο ηεο Δηθόλαο. Έηζη ζηελ άζθεζε ηεο Αζ.Π. νη δίθαηνη κνηάδεη λα εμέξρνληαη από ηα ζπήιαηα ησλ βνπλώλ, θαη ε άβπζζνο δείρλεη κηα πεξηνρή εθηόο ηεο δξάζεο . Αληίζεηα ζηελ άζθεζε ηνπ Δκκ. ε δξάζε ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο αβύζζνπ, αιιά εδώ, ην αδύλακν ζεκείν, είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο Δύαο ζηα δεμηά. Ζ εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη όηη ε Δύα ζηεξείηαη ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό, πξνηηκάκε ηηο ιύζεηο όπνπ ό Αδάκ θαη ε Δύα βξίζθνληαη από ηελ ίδηα πιεπξά. Δπίζεο ζηελ ίδηα άζθεζε, ηα θελά αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο εηθόλαο είλαη άλεπ ιόγνπ. Θα κπνξνύζε όιν ην ηκήκα πιελ ησλ βνπλώλ λα κεγεζπλζεί, κε δηπιό θέξδνο: Να θύγνπλ ηα θελά θαη λα ζεθσζεί ην θέληξν ηεο δξάζεο πνπ κνηάδεη λα έρεη κεηαηνπηζηεί θάησ. Αλ είρακε μεπεξάζεη ηηο εξκελεπηηθέο δηαθνξέο, ζα κπνξνύζακε λα αλαδεηνύκε κηθξέο αξκνληθέο ιεπηνκέξεηεο ζηελ ζύλζεζε όπσο:

΢ηελ άζθεζε ηνπ Δκκ. νη θιίζεηο ησλ κλεκείσλ θαη νη εμση. πιεπξέο ησλ βνπλώλ πνπ αθνινπζνύλ ηηο δηαγώληεο, ελώ νη εζσηεξηθέο, ηελ Γόμα. ΢ηελ άζθεζε ηεο Αζ.Π. ην ειαθξώο ζεθσκέλν δεμί βνπλό εμηζνξξνπεί ηελ θιίζε ηνπ ζώκαηνο Σνπ Υξηζηνύ κε εμαηξεηηθό ηξόπν.

17.

ηξόπν. ΑπάντηςηΔιαγραφή 17. Α Π 22 Μαΐου 2012 3:35 μ.μ. 45 κηαο

45

κηαο θαηαλαθεξζήθαηε ζηνπο δηθαίνπο, πξάγκαηη ηνπο ηνπνζέηεζα εμεξρνκελνπο ησλ ζπειαίσλ ζαλ έλα ζπκβνιηζκό ΄όπνπ εμέξρνληαη ηνπ γήηλνπ εληαθηαζκνύ ηνπο πξνο ηνλ Κύξην, ρσξίο λα έξρνληαη ζηελ ίδηα αθξηβώο "θαηεγνξία" κε εθείλε ηνπ Αδάκ. Δλ ηέιεη πνπ αθξηβώο πξέπεη λα βξίζθνληαη νη δίθαηνη θαη γηα πνην ιόγν;

18.

λα βξίζθνληαη νη δίθαηνη θαη γηα πνην ιόγν; ΑπάντηςηΔιαγραφή 18.

Σν εξώηεκά ζαο έρεη ήδε απαληεζεί λσξίηεξα ζηελ ζπδήηεζή καο. Θα εθκεηαιιεπηώ .όκσο ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηε, γηα λα μαλαδνύκε ην ζέκα αθόκα κηα θνξά. ( είλαη θαλεξό πσο ε εξκελεία ηεο εηθόλαο έρεη γηα κέλα πξνηεξαηόηεηα) .

Λνηπόλ, ζαο παξαζέησ ηνλ ηξόπν πνπ θαηαλνώ ηελ Δηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο:

Ο Υξηζηόο εγείξεη ηνλ Αδάκ. ΢ηελ εηθόλα ν Αδάκ θαη ε Δύα αληηπξνζσπεύνπλ ηελ αλζξσπόηεηα ζπλνιηθά. Εσγξαθίδνπκε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα λα εμέξρνληαη κέζα από ηα κλήκαηα θαη ζηελ ζπκβνιηθή απηή ζθελή, βιέπνπκε ηελ Αλάζηαζε ΟΛΖ΢ ηεο Αλζξσπόηεηαο.

Ζ Δηθόλα ζα κπνξνύζε λα είλαη πιήξεο ζηελ πεξηγξαθή ηεο κε κόλν Σελ κνξθή Σνπ Υξηζηνύ, Σνλ

Αδάκ θαη ηελ Δύα ηελ άβπζζν θαη ην ζρηδόκελν βνπλό. Ζ Αλάζηαζε πεξηγξάθεηαη κε ηελ έγεξζε ησλ πξσηνπιάζησλ. Ο Υξηζηόο παηά επάλσ ζηηο πύιεο κε ην ζηαπξνεηδέο ζρήκα θαη βξίζθεηαη ζην θελό ΚΑΗ ΟΥΗ ζηελ γε. Καη από ην θελό εμέξρνληαη ν Αδάκ θαη ε Δύα. Γηαθξίλνπκε ζην θελό, ηνλ

Αδε θαη ηνλ ζάλαην, δέζκηνπο, θαη ζπαζκέλα ηα δεζκά ησλ ςπρώλ ησλ αλζξώπσλ.

Ζ θεληξηθή ζθελή πεξηγξάθεη ηελ Αλάζηαζε θαη ηα ζπαζκέλα δεζκά ην επηβεβαηώλνπλ.

Γηαηί ,ινηπόλ, αθνύ όια έρνπλ πεξηγξαθεί, δσγξαθίδνπκε επηπιένλ θαη ηνπο δηθαίνπο;

ΓΔΝ ζέινπκε λα δείμνπκε όηη θαη απηνί εμέξρνληαη από ηα κλήκαηα αθνύ απηό έρεη ήδε πεξηγξαθεί

κε ηα 3 Πξόζσπα

Ζ Δηθόλα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο δηθαίνπο ηεο Π. Γηαζήθεο γηα λα ηζηνξίζεη ηελ

δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηξηήκεξν Σαθή Σνπ Κπξίνπ.

Ζ Δθθιεζία καο δηδάζθεη όηη γηα όζνπο δελ πξόιαβαλ ηελ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ θαη πέζαλαλ πξηλ

από ηνλ εξρνκό Σνπ, ν Κύξηνο ηνπο δίδαμε ζηελ δηάξθεηα ηεο θαζόδνπ Σνπ ζηνλ Άδε, ην Φώο Σεο

Αιήζεηαο, αθξηβώο όπσο δίδαμε όινπο εκάο. ΋ζνη Σνλ εδέρζεζαλ, (νη Γίθαηνη), ζπλενξηάδνπλ καδί καο ην ίδην γεγνλόο, ηεο Αλαζηάζεσο.

46

Οη δίθαηνη δσγξαθίδνληαη αλαζηεκέλνη, όρη ζην θελό θαη ζηα κλήκαηα, αιιά, παηώληαο ζηελ γε, ζπκπξνζεπρόκελνη κε καο.

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο Δηθόλαο, δηαθξίλεηαη από ζπλέπεηα θαη δελ έρεη αληηθαηηθά κελύκαηα

πνπ έρνπλ άιιεο πεξηγξαθέο.

19.

πεξηγξαθέο. ΑπάντηςηΔιαγραφή 19. Μ.γ. Γ. 23 Μαΐου 2012 2:20 μ.μ. ΥΡΗ΢ΣΟ΢

ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ!

Δπηζηξέςακε ζηε βάζε καο, κε ηελ Υάξε ηνπ Θενύ, κε κηθξή θαζπζηέξεζε. Θα πξνζπαζήζνπκε λα επαλαζπλδεζνύκε κε ην κάζεκά καο ην ζπληνκώηεξν

΢ην κεηαμύ έρνπκε κία εξώηεζε· νη πύιεο ηνπ Άδνπ έρνπλ πξάγκαηη ζηαπξνεηδέο ζρήκα ή ρηαζηό;

Ζ επαλάιεςε ηνπ ΢ηαπξνύ, ηνλ Οπνίν ήδε θξαηά ν Κύξηνο δελ απνηειεί έλαλ πιενλαζκό; Δπίζεο ην

λα παηά ν Κύξηνο επάλσ ζηνλ ΢ηαπξό ηνπ δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ παξάδνμν;

Δπρ.

20.

20. F.M . 23 Μαΐου 2012 3:31 μ.μ. ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Κάλαηε όηη πξέπεη λα θάλνπκε

ΑΛΖΘΩ΢ ΑΝΔ΢ΣΖ! Κάλαηε όηη πξέπεη λα θάλνπκε όινη. Να ζέηνπκε εξσηήκαηα!

΢πκθσλώ καδί ζαο ζηηο παξαηεξήζεηο ζαο γηα ην ζρήκα ησλ ππιώλ. Γελ ην έζημα θαη δηαηήξεζα ηελ εξκελεία πνπ θπξηαξρεί ζηηο πεξηζζόηεξεο αλαιύζεηο, γηα λα κελ ππάξμεη ζύγθξνπζε κε θάηη επξέσο απνδεθηό. Ζ γλώκε κνπ είλαη ην Υ ζρήκα πνπ ππνλνεί ην Υξηζηόο. Ζ αλαδήηεζε ησλ λνεκάησλ κε παξαηήξεζε θαη εξσηήκαηα είλαη κηα αξεηή πνπ ν αγηνγξάθνο πξέπεη λα θαηαθηήζεη. Καιώο ήιζαηε!

21.

22.

ήιζαηε! 21. 22. ΑπάντηςηΔιαγραφή Μ.γ. Γ. 23 Μαΐου 2012 4:50 μ.μ. Καιώο ΢αο

Καιώο ΢αο βξήθακε!

Ζ "

ππνλνεί ην Υξηζηόο

θη εκείο ζηε ζθέςε καο. Σν ζπκπέξαζκα, όηη θάηη πνπ είλαη επξέσο

απνδεθηό δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ζσζηό, ζεσξνύκε όηη είλαη πνιύηηκν.

γλώκε κνπ είλαη ην Υ ζρήκα πνπ

".

Αθξηβώο απηό είρακε

Ζ ζπλέρεηα ηεο άζθεζεο:

ηεο άζθεζεο: ΑπάληεζεΓηαγξαθή Emmanouil 23 Μαΐου 2012 10:06 μ.μ. Υξηζηόο

Υξηζηόο Αλέζηε!

Καηαζέησ ηελ πξνζπάζεηα κνπ κε ηηο δηνξζώζεηο. Έθαλα κηα κηθξή εξεπλα ζηηο εηθόλεο ηεο Αλαζηάζεσο θαη παξαηήξεζα όηη ππάξρνπλ

δηάθνξεο ζέζεηο είηε δεμηά είηε αξηζηεξά, γηα ηνπο Πξνθήηεο θαη ηνπο Γίθαηνπο αθόκα θαη γηα ηνλ Κύξην πνπ ηξαβα ηνλ Αδάκ.

Ζ Δύα νηαλ εηλαη κάδί κε ηνλ Αδάκ βξίζθεηαη

άιινηε όξζηα θαη άιινηε γνλαηηζηή, αιιά θαη πάιη έρσ ηελ εληύπσζε όηη ελώ εηλαη ζηελ ίδηα πιεπξά, ζηεξείηαη ειαθξώο ηεο πξνζνρήο.

όηη ελώ εηλαη ζηελ ίδηα πιεπξά, ζηεξείηαη ειαθξώο ηεο πξνζνρήο. 47
όηη ελώ εηλαη ζηελ ίδηα πιεπξά, ζηεξείηαη ειαθξώο ηεο πξνζνρήο. 47

47

Ζ εξσηήζεηο κνπ: πνηεο είλαη νη ζσζηέο

ζέζεηο γηα ηνλ θαζέλα; (Πξνθεηεο, Γηθαηνπο, Αδακ θαη Δπα) Δπίζεο γηα ηελ Δύα ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ιύζε ην λα είλαη κπξνζηά απν ηνλ Αδάκ; Ναη κελ ζα εηλαη πίζσ ν Αδακ αιιά έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ Κπξίνπ. Παξάιιεια ε Δύα ελώ δελ έρεη ηελ απόιπηε πξνζνρή εηλαη κπξνζηά. Δηζη ζεσξώ πσο αληηζηαζκηδεηαη θάπσο ε βαξύηεηα. Γελ έρσ δεη όκσο Δηθόλα πνπ λα είλαη κπξνζηά ε Δύα. Σέινο, εηλαη απνδεθηό λα ηξαβα ν Κύξηνο καδί κε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα κε ην έλα ρέξη θαη κε ην άιιν λα θξαηά ην ΢ηαπξό ; Καηαζέησ ηα εξσηήκαηα δηόηη δελ γλσξίδσ αλ εηλαη εθηθηό, ρσξίο λα αιινηώλεη ην λόεκα ηεο Δηθόλαο.

αιινηώλεη ην λόεκα ηεο Δηθόλαο. Καηαζέησ επίζεο ζρέδην κε ηελ

Καηαζέησ επίζεο ζρέδην κε ηελ Δύα κπξνζηά γηα κηα γεληθή εηθόλα.

23.

23.

Υαίξεηε!

Ζ

άζθεζή κνπ:

24.

24.

Αν. Αγ. Αγγ. (Α)25 Μαΐου 2012 8:16 π.μ.

΢πγγλώκε γηα ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε.

Ζ άζθεζή κνπ:

γηα ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε. Ζ άζθεζή κνπ: ΑπάντηςηΔιαγραφή 48

48

γηα ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε. Ζ άζθεζή κνπ: ΑπάντηςηΔιαγραφή 48

25.

25. F.M . 25 Μαΐου 2012 6:02 μ.μ. Πνιύ σξαία θαη δπγηζκέλε ε ζύλζεζε ησλ Μ.γ.Γ

Πνιύ σξαία θαη δπγηζκέλε ε ζύλζεζε ησλ Μ.γ.Γ θαη Αλ.Αγ.Αγγ. (Α) . ΢ηελ πξώηε κε πξνβιεκαηίδνπλ ηα ιίγα πξόζσπα ζηνπο δηθαίνπο θαη Πξνθήηεο, ελώ ζηελ δεύηεξε είλαη ελδηαθέξνπζα ε ζηάζε Σνπ Κπξίνπ πξνο ηνλ πξνζθπλεηή. ΢ηελ άζθεζε ηνπ Μ.γ.Δ. ελώ ππάξρεη ηζνξξνπία, ην πεξηερόκελν αδηθείηαη από ηελ έιιεηςε πξνζώπσλ. Γηα ηελ πην ιηηή εθδνρή ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε κόλν ηα 3 πξόζσπα, αιιά, από ηελ ζηηγκή πνπ δσγξαθίδνπκε ηνπο δηθαίνπο ζα πξέπεη ε παξνπζία ηνπο λα είλαη πνιππιεζήο. Ο πξνβιεκαηηζκόο ηνπ Δκκ. «ζώδεη» ην πλεύκα ηεο άζθεζεο γηαηί θαηνξζώλεη κηα ,θαηά ηε γλώκε κνπ, εμαηξεηηθή πξόηαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Δύαο κπξνζηά από ηνλ Αδάκ, γεγνλόο πνπ ηζνξξνπεί ηηο δηαθνξέο . Δμαηξεηηθή επίζεο ε όιε ζύλζεζε πνπ απνδίδεη ζρεδόλ ηέιεηα ην λόεκα ηεο εηθόλαο. Μηθξό πξόβιεκα πξνο επίιπζε είλαη ε ηζνξξνπία ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθό άμνλα. Δπίζεο κηα ηδέα πνπ ζα ηειεηνπνηνύζε ηελ ζύλζεζε είλαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη πξνθήηεο θαη δίθανη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα βξίζθνληαη απνζπαζκέλνη (ζε δεύηεξν επίπεδν) από ηελ θεληξηθή ζθελή. ΢ε δεύηεξν επίπεδν, ζεαηέο όπσο εκείο.

26.

όπσο εκείο. ΑπάντηςηΔιαγραφή 26. Αν.Αγ.Αγγ.(Β ) 25 Μαΐου 2012 6:50 μ.μ.

Αν.Αγ.Αγγ.(Β)25 Μαΐου 2012 6:50 μ.μ.

Καιεζπέξα! Με ηνπο Γηθαίνπο έρσ βγεη έμσ από ηα θνπηηά. Μήπσο πεξηζζεύεη πνιύο ρώξνο από επάλσ; Μήπσο ν Κύξηνο ζα ήηαλ πην θαιά λα είλαη πην ζθπκκέλνο; Δπραξηζηνύκε πνιύ.

27.

http://hsir.org/p/j9 ΑπάντηςηΔιαγραφή 27. Φ.Μ . 25 Μαΐου 2012 8:59 μ.μ. 49 Έρσ κόλν 2
27. Φ.Μ . 25 Μαΐου 2012 8:59 μ.μ. 49 Έρσ κόλν 2 παξαηεξήζεηο ζηελ

49

Έρσ κόλν 2 παξαηεξήζεηο ζηελ πνιύ σξαία πξνζπάζεηά ζαο. Ζ πξώηε αθνξά ηα βνπλά. Σν κηθξό ηνπο κέγεζνο κεηώλεη ηελ δξακαηηθόηεηα ηεο ζθελήο, θάλνληαο ην πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα εηξεληθό. Σν δεηνύκελν όκσο είλαη λα θαηαδεηρζεί ε έληαζε θαη ε δξακαηηθή – ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε ηεο ζθελήο. Ζ δεύηεξε παξαηήξεζε αθνξά ηελ θιίζε ηνπ κλήκαηνο. Θα κπνξνύζε λα αθνινπζεί ηελ δηαγώλην κε απνηέιεζκα λα ελαξκνλίδεηαη κε ην θάδξν αιιά, θαη λα εθθξάδεη ηελ θίλεζε εμόδνπ από ηνλ άδε. Γελ λνκίδσ πσο ππάξρεη πξόβιεκα κε ηελ ζηάζε Σνπ Κπξίνπ, αληίζεηα κάιηζηα εθθξάδεη κηα δπλακηθή. Ίζσο αλ ε όιε ζθελή αλέβεη ειάρηζηα , θαη ηα βνπλά θπθιώζνπλ ηελ ζθελή ,ζα είλαη θαιύηεξα.

28.

28.  
 

Αλαθέξεηε:

 

« Μηθξό πξόβιεκα πξνο επίιπζε είλαη ε ηζνξξνπία ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθό άμνλα. » Γε λα κπνξσ λα θαηαιάβσ, ηη αθξηβσο ελλνείηε;

 

29.

29.

"

εμαηξεηηθή

πξόηαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Δύαο κπξνζηά από ηνλ Αδάκ"

Με όιν ηνλ ζεβαζκό, ε απνπζία αλάινγεο ιύζεο ζηελ ζύλνιε Δηθνλνγξαθηθή παξάδνζε (απ' νζν κπνξέζακε λα δνύκε) δελ απνηειεί άξα γε ηζρπξό "ρεηξόθξελν" γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο πξόηαζεο απηήο; Ίζσο πξέπεη εδώ λα αλαξσηεζνύκε αλ θάηη ηέηνην ζα πξνζέδηδε ηειηθώο πεξηζζόηεξε ηηκή ζηελ Δύα ή όρη

 

30.

30.

50

Ωο πξνο ην εξώηεκα ηνπ Δκκ. κπνξνύκε λα δνύκε όηη ηα 2 κηζά πνπ νξίδεη ν θεληξηθόο θάζεηνο άμνλαο δελ είλαη ίζα ζε πεξηεθηηθόηεηα ζηνηρείσλ. Θα πξέπεη λα ζθεθηνύκε θάπνην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πεηύρνπκε ηελ εμηζνξξόπεζε. Γελ πξόηεηλα ηελ πηνζέηεζε ηεο ιύζεο ηνπ Δκκ. Αλέθεξα όηη ε επηινγή ηνπ ζώδεη ην πλεύκα ηεο άζθεζήο καο, γηαηί εξγάζηεθε κε επηηπρία γηα λα εθθξάζεη έλα πξνβιεκαηηζκό. Ζ ελέξγεηά ηνπ λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα ζρεδηάζεη πάλσ ζηνλ πξνβιεκαηηζκό, απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο άζθεζεο πνπ θάλνπκε. Σώξα, σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνβιεκαηηζκό εύθνια κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη έρεη απαζρνιήζεη θαη ηνπο παιαηόηεξνπο, αθνύ επηρεηξήζεθαλ πνιιαπιέο ιύζεηο. Τπάξρεη ινηπόλ έλα δήηεκα ζηηο εηθόλεο πνπ Ο Υξηζηόο θξαηά κόλν ηνλ Αδάκ. Ζ πξόηαζε ηνπ Δκκ. κπνξεί λα αληηζηξέθεη ηελ εληύπσζε, αιιά είλαη (αθνύ ηα θαηαθέξλεη) πνιύ ελδηαθέξνπζα. Γελ κέλεη παξά λα βξεζεί θαη ην κέηξν, ν ηξόπνο δει. κηαο πξνζπάζεηαο εμηζνξξόπεζεο. Δπνκέλσο είλαη νπσζδήπνηε κηα ηδέα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο. Γηαηί απηό είλαη ε ΢ΤΝΘΔ΢Ζ. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκαηηζκώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ πξνζπάζεηα λα εθθξαζζεί εηθνλνινγηθά έλα βαζύηεξν λόεκα, κηα νιόθιεξε δηδαζθαιία. Απηό πνπ κπνξνύκε λα απνθνκίζνπκε από ηελ άζθεζε είλαη ε βεβαηόηεηα όηη, όπσο ηα γεληθά θαη θεληξηθά ζηνηρεία καο απαζρόιεζαλ κέρξη ηώξα, έηζη θαη κε θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν (πρ νη πηπρώζεηο ησλ βνπλώλ) ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ κεηά από ζπνπδή θαη λα βξίζθνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο ζε άιια ζηνηρεία ε άμνλεο ηεο εηθόλαο. ¨όπσο αθξηβώο θαη θάζε ρξσκαηηθό ζηνηρείν ζπλζέηεη ηελ ζπλνιηθή ηζνξξνπία , έηζη θαη ε παξακηθξή γξακκή ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε όιεο ηηο άιιεο.

31. Αν. Αγ. Αγγ. (Α-Β)27 Μαΐου 2012 6:00 μ.μ. Νέεο πξνζπάζεηεο:
31.
Αν. Αγ. Αγγ. (Α-Β)27 Μαΐου 2012 6:00 μ.μ.
Νέεο πξνζπάζεηεο:
ΑπάληεζεΓηαγξαθή
32.
Μ.γ.Γ.28 Μαΐου 2012 8:21 π.μ.
Καιεκέξα θαη θαιή εβδνκάδα!
Καη ε δηθή καο λέα πξνζπάζεηα γηα πεξηζζόηεξα
πξόζσπα.
Ωζηόζν, ζα θαηαζέζνπκε όηη έρνπκε δηδαρζεί πσο
ε ιηηόηεηα είλαη πάληνηε ζεκαληηθό δεηνύκελν
ζηελ Οξζόδνμε Αγηνγξαθία, ε νπνία νθείιεη λα
εθθξάδεη ηελ Οξζόδνμε δσή:
ΑπάντηςηΔιαγραφή
33.
33. F.M . 28 Μαΐου 2012 2:08 μ.μ. 51 Ζ ιηηόηεηα είλαη, βέβαηα,
33. F.M . 28 Μαΐου 2012 2:08 μ.μ. 51 Ζ ιηηόηεηα είλαη, βέβαηα,

51

Ζ ιηηόηεηα είλαη, βέβαηα, ζεκαληηθό δεηνύκελν ζηελ Οξζόδνμε Αγηνγξαθία, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη πσο ζα θηάζνπκε θαη ζην άιιν άθξν, ηελ αθαίξεζε δει. ζηνηρείσλ. ΢ηελ πξνεγνύκελε έλζηαζε ζαο πνιύ ζσζηά επηθαιεζηήθαηε ην θξηηήξην ηεο παξάδνζεο, όπνπ δελ ζπλαληνύκε θακία ζύλζεζε κε ηελ Δύα κπξνζηά από ηνλ Αδάκ. Με ην ίδην θξηηήξην δελ ζπλαληνύκε εηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο κε ιίγα πξόζσπα.

Ζ άζθεζε Αλ.Αγ.Αγγ (Α) είλαη πιήξεο κε κνλαδηθή παξαηήξεζε ηελ θιίζε ηνπ κλεκείνπ πνπ κνηάδεη «αζήθσην» θαη θαξθσκέλν ζηε γε. Υσξίο, πιένλ, παξαηήξεζε ε άζθεζε Αλ.Αγ.Αγγ (Β), εμαηξεηηθή ζε όια θαη ζπλεπήο πξνο ην πεξηερόκελν.

34.

πεξηερόκελν. ΑπάντηςηΔιαγραφή 34. Α Π 28 Μαΐου 2012 11:08 μ.μ. Αιιε

Αιιε πξνζπάζεηα θαη από κέλα

35.

θαη από κέλα ΑπάντηςηΔιαγραφή 35. Emmanouil 28 Μαΐου 2012 11:26 μ.μ.

Καιεζπέξα!

28 Μαΐου 2012 11:26 μ.μ. Καιεζπέξα! 52 Δπεηδή κε ελεκεξώλεη ε Αζ.Π. όηη

52

Δπεηδή κε ελεκεξώλεη ε Αζ.Π. όηη ππάξρεη πξόβιεκα κε ην Flickr, ην νπνίν έρσ θαη 'γσ, παξαθαιώ όζνη έρνπλ ην ίδην πξόβιεκα λα ην θαηαζέζνπλ γηα λα βξνύκε ιύζε.

Δπραξηζηώ πνιύ

36.

πνιύ ΑπάντηςηΔιαγραφή 36. Μ.γ. Γ. 28 Μαΐου 2012 11:46 μ.μ.

Καιεζπέξα!

Καη εκείο έρνπκε πξόβιεκα κε κεξηθά αξρεία. Φαίλεηαη θάηη δελ πάεη θαιά κε ην Flickr. Μεηαβάιεη ηα αξρεία ζε GIF, θνξκάη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύκε πνηέ θαη δελ ηα εκθαλίδεη. ΋πνηνο γλσξίδεη αο βνεζήζεη, αιιηώο πξέπεη λα βξνύκε άιιν ηξόπν

΢πκθσλνύκε απόιπηα ζην ζέκα ηεο απνθπγήο ησλ άθξσλ. ΋ηαλ κηιάκε γηα ιηηόηεηα ζηα πξόζσπα ηεο ζύλζεζεο ηεο Αλάζηαζεο, έρνπκε ππ' όςηλ καο θπξίσο θάπνηα ςεθηδσηά θαη κηθξνγξαθίεο από θώδηθεο, ηα νπνία είλαη ιίγα κελ, αιιά αξθεηά ζεκαληηθά θαη εθθξαζηηθά ηνπ πλεύκαηνο, ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε

37.

ηνπ πλεύκαηνο, ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε ΑπάντηςηΔιαγραφή 37.

Καιεκέξα! Πνιύ θαιή ε άζθεζε ηεο Αζ,Π. κε έληνλν ραξαθηήξα ζηα βνπλά ζηηο θιίζεηο ησλ ζσκάησλ, ηνπ ζηαπξνύ θιπ. Γίλεη έληνλε εληύπσζε θίλεζεο θαη δπλακηθήο. Ωξαηόηαηε νξηνζέηεζε ηεο αβύζζνπ ζηα δεμηά. Μεξηθέο παξαηεξήζεηο¨ ΢ηα αξηζηεξά ηα κλήκαηα δελ θαίλεηαη πνπ παηνύλ . ρξεηάδεηαη θαη δσ νξηνζέηεζε ηεο αβύζζνπ. ΢ηξνγγπιή ε ειιεηςνεηδήο δόμα; ΢ίγνπξα δελ είλαη ην ίδην θαη από λνεκαηηθήο πιεπξάο. Αο κελ ην επηιέγνπκε ινηπόλ ζηελ ηύρε. ΢ε θάζε πεξίπησζε ε δόμα ζα πξέπεη λα είλαη θεληξαξηζκέλε, πξάγκα πνπ εδώ δελ ζπκβαίλεη θαη αδηθείηαη όιε ε πξνζπάζεηα. Ίζσο κηα –δπό θηγνύξεο αθόκα ζηα δεμηά… ΢ρεηηθά κε ηελ ιηηή έθθξαζε λα ζπκίζσ έλα θαλόλα: Ζ πην ιηηή εθδνρή γηα λα εθθξαζηεί πιήζνο είλαη ηα ηξία πξόζσπα.

38.

38.

Αν.Αγ.Αγγ.(Α)29 Μαΐου 2012 4:31 μ.μ.

Υαίξεηε!

Μία λέα πξνζπάζεηα

39.

39.
39. Μ.γ. Γ 29 Μαΐου 2012 4:39 μ.μ. Πνιύ ζεκαληηθό απηό. Γελ ην

Πνιύ ζεκαληηθό απηό. Γελ ην είρακε ππ' όςηλ καο. Δπραξηζηνύκε! Πάλησο θαη νη παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε, έρνπλ από ηέζζεξα πξόζσπα θαη άλσ. ΢ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο ν αξηζκόο ησλ πξνζώπσλ κεηώλεηαη πεξηζζόηεξν

πξνζώπσλ κεηώλεηαη πεξηζζόηεξν Α Π 29 Μαΐου 2012 10:17 μ.μ. 53 Θα ήζεια

53

Θα ήζεια λα θαηαζέζσ κέξνο ηνπ ζθεπηηθνύ κνπ ζην ηειεπηαίν ζρέδην κνπ:

1. ζέιεζα λα ρσξίζσ ηζνκεξώο ην βάξαζξν (θάζνδνο ζηνλ Αδε) κε ην ρώξν ηεο Αλαζηάζεσο κέζσ ηεο Θείαο Υάξεηνο (ρξπζόο θάκπνο). Ζ άιιε άπνςε, θαληάδνκαη, είλαη ην βάξαζξν λα θπξηαξρεί ζηνλ θάκπν ηεο Δηθόλαο. ΢ηε πεξίπησζε απηή, αλαξσηηέκαη πώο αληηκεησπίδνπκε ηνλ ηζνκεξηζκό ρξπζνύ θαη ρξώκαηνο ηνπ θάκπνπ, ζηνλ νπνίν αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα. Γηα λα ρσξίζσ νκαιά ηα δύν απηά ζηνηρεία, παξαβάιισ ηε δόμα (πνπ ζηελ Αλάζηαζε γλσξίδσ όηη

πξέπεη λα έρεη ειιεηπηηθό πεξίγξακκα) ζε θπθιηθό νπξάλην πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα εηθνληζηνύλ "αξλεηηθά" πκλνιόγνη άγγεινη. Σν θπθιηθό ζρήκα κνπ θάλεθε λα ηζνξξνπεί θαιύηεξα ζην ηεηξάγσλν ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζύλζεζεο, ελώ μερσξίδεη ηε δηαθνξά ζθόηνπο/θσηόο. Δπεδίσμα λα θέξ ην θέληξν ηεο

Γόμαο (θαη όρη ηνπ νπξάληνπ θύθινπ) ζην θέληξν ηεο ζύλζεζεο.

2. Σα κλήκαηα ζηεξίδνληαη ζην έδαθνο, αιιά

παξάιιεια απνθαιύπηνπλ ηε ζπλέρεηά ηνπο κε ηνλ Αδε θξεκαζκέλα πάλσ από απηόλ.

3. Ζ θιίζε ηνπ ΢ηαπξνύ πνπ θαξθώλεηαη ζηα

ζπιάρλα ηνπ Αδε,εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε δηαγώλην από ηελ αξηζηεξή θνξθή, ηελ θίλεζε ηνπ Κπξίνπ θαη ηε ζέζε ηνπ Αξραγγέινπ πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αληίζεηε δηαγώλην Αβξαακ/αλεκίδνλ έλδπκα Κπξίνπ, δεμηά θνξθή. 4.Θα πξνηηκνύζα δεμηά ιηγόηεξα έσο ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξόζσπα, ιόγσ ηεο έληαμεο ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ αιπζνδεκέλνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ Αξραγγέινπ.

ζαλάηνπ θαη ηνπ Αξραγγέινπ. ΑπάντηςηΔιαγραφή 40. 54   Μ.γ.

40.

40. 54

54

   

"

αλαξσηηέκαη

πώο αληηκεησπίδνπκε ηνλ ηζνκεξηζκό ρξπζνύ θαη ρξώκαηνο ηνπ θάκπνπ, ζηνλ νπνίν

 

αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνύκελα καζήκαηα Δίλαη θαη δηθό καο εξώηεκα.

".

Δπρ.

 

41.

41.

Ννκίδσ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα πήγακε πάξα πνιύ θαιά. Διπίδσ λα βόεζεζα λα θαλεί πσο ε νπζία ηεο ζύλζεζεο είλαη ε ηδέα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαδεηρζεί ζαλ εηθόλα. Αλ , πξάγκαηη, απηό έγηλε θαηαλνεηό, ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη θαηαλνεηό όηη ε ζπνπδή γηα ηελ ζύλζεζε δελ έρεη ηέινο. Έηζη θζάζακε λα ζπδεηάκε εξκελεπηηθέο εθδνρέο πνπ δηακνξθώλνπλ ην ζρέδηό καο. Γελ ζαο θξύβσ πσο είκαη ηδηαίηεξα ραξνύκελνο γηα ηνλ ηδηαίηεξα πςειό επίπεδν όισλ ησλ αζθήζεσλ. Μπνξεί λα βόεζεζε ην γεγνλόο όηη γλσξίδακε ην ζέκα αιιά ε πξνζαξκνγή ζε ηεηξάγσλν θάδξν έγηλε κε κεγάιε επηηπρία. Δίρακε επηπιένλ θαη έληνλν πξνζσπηθό ραξαθηήξα ζε όιεο ηηο αζθήζεηο, πξάγκα πνιύ ζεκαληηθό.

Να ζπκίζσ εδώ όηη εηζαγσγηθά είρα πεη γηα ηελ ζύλζεζε:

" Βαζηθό θξηηήξην-νδεγόο γηα ηελ ζύλζεζε, είλαη απηό πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε, ην

πεξηερόκελν δειαδή ηνπ έξγνπ. Καη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξάζηαζε Σεο Αλάζηαζεο απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη είλαη ε ΔΡΜΖΝΔΗΑ ηεο εηθόλαο. Ζ ΢ύλζεζε, ινηπόλ, απαηηεί θαη γλώζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο γηα ηα πεξηγξαθόκελα. Ζ επζύλε είλαη κεγάιε θαη ελαπόθεηηαη ”

ζηελ δηάθξηζε ηνπ αγηνγξάθνπ γηα ην αλ κπνξεί λα ηελ

Υάξηλ ηεο αζθήζεσο, θαη κόλνλ, αλέθεξα πξνζσπηθέο εξκελεπηηθέο εθδνρέο γηα ηελ εηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο. Ο θαζέλαο καο είλαη αλαγθαζκέλνο λα εθθξάδεηαη κέζα από ηελ δηάθξηζή ηνπ θαη ηελ επαηζζεζία πνπ δηαζέηεη. Έηζη, πέξα από ηα γεληθά όξηα (πνπ είλαη θνηλώο απνδεθηά) νη ιεπηνκέξεηεο ζα νξίδνπλ θαη ην έξγν ηνπ θαζελόο καο. Καη εδώ ηειεηώλεη ν ξόινο κνπ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο άζθεζεο, γηαηί δελ ελλνώ λα ππνδείμσ ε λα παξαηεξήζσ ζε ζαο ηη είλαη ζσζηό θαη ηη όρη.

Οη ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ην λόεκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηθόλαο, νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη αληαιιαγέο ησλ απόςεώλ καο, απνηππώλνπλ ηελ εζσηεξηθή εξγαζία πνπ θαινύκαζηε λα θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπκε έλα έξγν. Αλ, απηό, ην έρνπκε θαηαιάβεη, ηόηε ε άζθεζε έρεη απνδώζεη ηνπο θαξπνύο ηεο. Ο θαζέλαο καο κπνξεί λα εμεηάδεη ην έξγν ηνπ αλαδεηώληαο ηνπο ιόγνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο ζύλζεζεο.

Με ην πλεύκα. ινηπόλ ηεο άζθεζεο, επηρεηξώ ηα νθεηιόκελα ζρόιηα:

Μ.γ.Γ. Δμαηξεηηθή ιηηή θαη ηαπηόρξνλα πεξηεθηηθή πξόηαζε. Ζ δεζπόδνπζα κνξθή Σνπ Κπξίνπ ζην θάδξν δηαηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο κε ην ζσζηό κέηξν. Πξνζνρή, κόλν, ζε κηα κηθξή ιεπηνκέξεηα (πνπ καο δείρλεη πόζν έρεη αμία λα εμεηάδνπκε ην παξακηθξό): Οη εζσηεξηθέο, πξνο ην θέληξν, πιεπξέο ησλ βνπλώλ, ηείλνπλ λα ζπλαληεζνύλ αξθεηά ςειά ώζηε λα δίλεηαη ε εληύπσζε θνηιώκαηνο θαη όρη ζθηζίκαηνο. Αμηνινγήζηε ην εζείο.

Αλ.Αγ.Αγγ.(Α Ο άγηνο Πξόδξνκνο, είλαη ιίγν ρακειόηεξα από ην ύςνο ησλ πξνθεηώλ ώζηε λα ελώλεηαη κε ηνλ Αδάκ θαη ηελ Δύα. Καη πάιη ζα έβιεπα αλαγθαία κηα θιίζε θαηά ηελ δηαγώλην ηνπ κλήκαηνο, ώζηε λα θαίλεηαη εμεξρόκελν από ηελ Άβπζζν. Μηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζε κηα πνιύ όκνξθε εξγαζία.

Αζ,Π. Ζ δηθή ζαο εξγαζία κνηάδεη λα έξρεηαη πνιύ θνληά ζηελ δηθή κνπ καηηά γηα ηελ εηθόλα. Δθθξάζαηε κε εμαηξεηηθό ηξόπν ηελ έληαζε θαη ηνλ δξακαηηθό ραξαθηήξα ηεο ζθελήο κε ιηηό Οξζόδνμν ηξόπν. Κνηηάδνληαο ην ζρέδηό ζαο θαηά θάπνην ηξόπν αηζζάλνκαη παξώλ ζηελ ζθελή, Γελ μέξσ αλ θαη άιινο δηαθξίλεη θάηη από απηό. Σν όηη ζα δηαθσλήζσ θάζεηα κε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο εξκελεπηηθέο πνπ θάλεηε δελ κεηώλεη ζην ειάρηζην ηελ εληύπσζή κνπ γηα ηελ ζύλζεζή ζαο. Λνηπόλ. Απνδέρνκαη ηελ θιίζε ηνπ ΢ηαπξνύ, αιιά όρη ην ηειείσκα ηνπ ζαλ δόξπ. Δπίζεο όρη ζην κήθνο ηνπ. Καιύηεξα λα ελλννύληαη θάπνηα πξάγκαηα όηαλ κάιηζηα είλαη ζπκβνιηθά. Σα βνπλά πξέπεη λα ελώλνληαη ζην θάησ κέξνο

"

Απηό είλαη ε Γόμα πνπ ήδε ζρεδηάζαηε θαη ε γλώκε κνπ είλα,η πσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρνξόο

αγγέισλ, ζηελ Γόμα Σνπ Κπξίνπ ζηελ εηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο.

θπθιηθό

νπξάλην πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα εηθνληζηνύλ "αξλεηηθά" πκλνιόγνη άγγεινη

"

55

Σέινο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξώλ ζηελ επηθάλεηα ρξπζνύ θαη δσγξαθηθήο, αλ έρνπκε όξεμε, όια ιύλνληαη. Υξπζόο ζηα θηεξά θαη ξνύρα ηνπ αγγέινπ, ησλ πξνθεηώλ, αθηίλεο ζηελ δόμα θιπ θιπ.

΢πκθσλνύκε απόιπηα γηα ην επηηπρέο ηεο αζθήζεσο θαη ΢αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα όια. Δηδηθά δε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο επζύλεο ηνπ αγηνγξάθνπ, σο πξνο ηελ αλάιεςε κηάο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο, θαζώο θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα λα γίλεη απηό ζσζηά. Ωζηόζν, επεηδή όινη θάπνηε (ζπρλά ζα ιέγακε) θαινύκαζηε λα ππεξβνύκε ηα κέηξα καο, γηα ηνλ α ή β ιόγν, ππάξρεη άξα γε ιύζε, ηξόπνο αληηκεηώπηζεο, κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε αβιαβή ηελ "αγηνγξαθηθή καο ζπλείδεζε", αιιά θαη ηελ θαηά ηνλ δπλαηόλ νξζόηεηα ησλ επηινγώλ καο;

Δπρ.

καο; Δπρ. ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 30 Μαΐου 2012 10:38 μ.μ. Ζ κόλε

Ζ κόλε αζθαιήο ζπλζήθε, όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παιαηόηεξα, είλαη λα θηλεζνύκε κέζα ζηα όξηα ηεο

Παξάδνζεο.

Παξάδνζεο. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 31 Μαΐου 2012 8:13 π.μ. Σί

Σί γίλεηαη όκσο όηαλ, όπσο αλαθέξαηε "

" ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 31 Μαΐου 2012 8:49 π.μ. νη εηθόλεο

νη

εηθόλεο ηεο Παξάδνζεο δελ κπνξνύλ λα καο δηαθσηίζνπλ";

56

Ζ Οξζόδνμε Δηθόλα κε ηελ ζπκβνιηθή ηεο γξαθή καο «δηδάζθεη» όζα ε Δθθιεζία καο δηδάζθεη κε ηα

θείκελα ησλ Παηέξσλ, θαη ην Ηεξό Δπαγγέιην. ΢ηελ ηζηνξηθά δηαδξνκή ε ζπκβνιηθή γιώζζα αιινηώζεθε ε εγθαηαιείθζεθε ζε κεγάιν ε κηθξόηεξν βαζκό. Έηζη, ελώ ζε γεληθά πιαίζηα νη εηθόλεο ζπκθσλνύλ, ππάξρνπλ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία κηθξνδηαθνξέο (όπσο πρ ζηελ εηθόλα ηεο Αλαζηάζεσο πνπ καο απαζρόιεζε), πνπ πξνθαινύλ πξάγκαηη ζύγρπζε εάλ ζειήζεη θάπνηνο λα αλαδεηήζεη ηελ νξζόηεηα ηεο πεξηγξαθήο θαη ηελ θαιύηεξε εθδνρή. Να ζηξαθνύκε ζηελ Παξάδνζε δελ ζεκαίλεη κόλν λα αλαδεηήζνπκε ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο εηθόλεο, αιιά, θαη λα δηδαρζνύκε από ηελ Ηεξά Παξάδνζε ην πεξηερόκελν πνπ απηέο εθθξάδνπλ, Αθνύ ε Δηθόλα θαηαγξάθεη ηελ δηδαζθαιία θαη ην Δπαγγέιην, νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζηελ πεγή, δει. ζηα Ηεξά θείκελα. ΢ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ελεξγνύκε ζηε ΢ύλζεζε ρσξίο ηελ βεβαίσζε όηη ε επηινγή καο δελ ζηεξίδεηαη κόλνλ ζε θαλόλεο ζρεδίνπ θαη γεσκεηξίαο αιιά πξσηίζησο ζηελ αλαθνξά ζηα θείκελα ησλ Παηέξσλ. Αλέθεξα ζηε λ αγαπεηή Αζ.Π. όηη ζηε Γόμα ηεο Αλαζηάζεσο δελ λνκίδσ όηη κπνξνύκε λα βάινπκε αγγέινπο. Μπνξείηε λα δηαθξίλεηε πνπ ζηεξίδσ απηή ηελ γλώκε; Σν εξώηεκα γίλεηαη ζαλ αθνξκή λα θαηαδείμσ πσο ζα κπνξνύζε λα απαληεζεί κηα επηινγή ζρεδίαζεο από όζα γλσξίδνπκε από ηελ δηδαζθαιία.

 Μ.γ. Γ. 31 Μαΐου 2012 12:50 μ.μ. Ζ πξνζσπηθή καο Παηεξηθε παηδεία δελ

Ζ πξνζσπηθή καο Παηεξηθε παηδεία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αζθαιή βάζε, σο αλεπαξθήο θαη, θπξίσο, επηθαλεηαθή, πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζην εξώηεκά ΢αο. Καη εδώ ζα ήηαλ ζθόπηκν λα επηζεκάλνπκε ηελ απαξαίηεηε αλάγθε ΔΜΠΔΗΡΟΤ ΟΓΖΓΟΤ, ζηελ αλαδήηεζε, πνπ θαιώο πξνηείλεηε, ζηηο πεγέο, ηα θείκελα ησλ Παηέξσλ.

Σειηθά, απηό πνπ ζπκεζήθακε, αλαδεηώληαο θάπνηα απάληεζε, είλαη ν ζηίρνο, ζην Αλαζηάζηκν ΢πλαμάξη:

"Υξηζηόο θαηειζὼλ πξνο πάιελ Άδνπ ΜΟΝΟ΢, ιαβῶλ, ἀλῆιζε, πνιιὰ ηῆο λίθεο ζθύια"

Αιιά ίζσο λα έρεη λα θάλεη θαη κε ην πκλνινγηθό "

Ή πάιη κε θιπ, θιπ

Ηδνύ ε αλάγθε ΟΓΖΓΟΤ

ΟΓΖΓΟΤ ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 31 Μαΐου 2012 1:29 μ.μ. ησ ΑΠΡΟ΢ΗΣῼ

ησ

ΑΠΡΟ΢ΗΣῼ θσηί ηεο Αλαζηάζεσο

",

57

Πνιύ ζσζηά ζην αλαζηάζηκν ζπλαμάξη δίλεηαη ε απάληεζε! Δπηπιένλ λα ζπκεζνύκε ηνλ δηάινγν Σνπ Κπξίνπ κε ηνλ Πέηξν, ζηελ ώξα ηεο πξνδνζίαο:

“…………….ἢ δνθεῖο ὅηη νὐ δύλακαη ἄξηη παξαθαιέζαη ηὸλ παηέξα κνπ, θαὶ παξαζηήζεη κνη πιείνπο ἢ δώδεθα ιεγεῶλαο ἀγγέισλ; πῶο νὖλ πιεξσζῶζηλ αἱ γξαθαὶ ὅηη νὕησ δεῖ γελέζζαη; ………”

Καηαιαβαίλνπκε πσο ν Κύξηνο ληθά σο Σέιεηνο άλζξσπνο ηνλ Θάλαην ώζηε ε λίθε λα είλαη δπλαηή γηα ηνλ θαζέλα καο. Γηαθνξεηηθά αλ ληθνύζε σο Θεόο ζα ήηαλ αδύλαηε ε λίθε γηα ηνλ άλζξσπν. Έηζη ν Κύξηνο ΜΟΝΟ΢ ρσξίο αγγέινπο ζηελ Γόμα γηα λα θαλεί θαη ε δηδαζθαιία ηεο Δθθιήζίαο, όπσο είλαη ην δεηνύκελν.

"Υξηζηόο θαηειζὼλ πξνο πάιελ Άδνπ ΜΟΝΟ΢, ιαβῶλ, ἀλῆιζε, πνιιὰ ηῆο λίθεο ζθύια"

ζθύια" ΑπάντηςηΔιαγραφή  Α Π 1 Ιουνίου 2012 12:29 π.μ. επηηξέςηε

επηηξέςηε κνπ λα παξαβάιισ θαη ηελ δηθή κνπ ζεώξεζε, βαζηζκέλε ίζσο ζε αλάινγα αλαζηάζηκα ηξνπάξηα όπσο:

Ὅηε θαηῆιζεο πξὸο ηὸλ ζάλαηνλ, ἡ δσὴ ἡ ἀζάλαηνο, ηόηε ηὸλ ᾍδελ ἐλέθξσζαο, ηῇ ἀζηξαπῇ ηῆο ζεόηεηνο· ὅηε δὲ θαὶ ηνὺο ηεζλεῶηαο ἐθ ηῶλ θαηαρζνλίσλ ἀλέζηεζαο, πᾶζαη αἱ Γπλάκεηο ηῶλ ἐπνπξαλίσλ ἐθξαύγαδνλ·

Εσνδόηα Υξηζηέ, ὁ Θεὸο ἡκῶλ, δόμα ζνη.

ή

Δὐθξαηλέζζσ ηὰ νὐξάληα, ἀγαιιηάζζσ ηὰ ἐπίγεηα, ὅηη ἐπνίεηε θξάηνο ἐλ βξαρίνλη αὐηνῦ ὁ Κύξηνο· ἐπάηεζε ηῷ ζαλάηῳ ηὸλ αθόκα ὅηε δὲ θαὶ ηνὺο ηεζλεῶηαο ἐθ ηῶλ θαηαρζνλίσλ ἀλέζηεζαο, πᾶζαη αἱ Γπλάκεηο ηῶλ ἐπνπξαλίσλ ἐθξαύγαδνλ· Σελ αηκόζθαηξα απηή ινηπόλ πξνζπάζεζα λα απνηππώζσ, κεηαθέξνληαο όρη κόλν ην ζιηβεξό ηεο θαζόδνπ, αιιά θαη ην ραξκόζπλν ηεο Αλαζηάζεσο. ΢πγρσξέζηε κε πνπ ζα απόζρσ έλα πελζήκεξν από ηηο ζπλαληήζεηο καο ιόγσ απνπζίαο κνπ. Διπίδσ λα πξνιάβσ ηε ζπλέρεηα!

1.

ΑπάντηςηΔιαγραφή Απαντήςεισ 1. Α Π 1 Ιουνίου 2012 12:35 π.μ. δεηώ

δεηώ ζπγγλώκε επαλέιαβα ην απηό ηξνπάξην αληί ηνπ :

Αλέζηε Υξηζηόο εθ λεθξώλ, ιύζαο ζαλάηνπ ηα δεζκά·επαγγειίδνπ γε ραξάλ κεγάιελ· αηλείηε, νπξαλνί, Θενύ ηελ δόμαλ.

ηελ δόμαλ. Διαγραφή Απάντηςη  Φ.Μ . 1 Ιουνίου 2012 9:28 π.μ. Καιεκέξα!

Καιεκέξα!

58

Μία άπνςε ν Φ.Μ. άιιε ζεώξεζε ε Αζ.Π., δεηείηαη άκεζα ΔΜΠΔΗΡΟ΢ ΟΓΖΓΟ΢!!!

ΟΓΖΓΟ΢!!! ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ . γ . Γ . 4 Ιουνίου 2012 11:03 μ . μ

Καιεζπέξα! Έηε πνιιά! Βνήζεηά καο ν ζείνο Παξάθιεηνο! Ο Μόλνο αιεζηλόο ΟΓΖΓΟ΢ "επη πάζαλ ηελ αιήζεηαλ"

Γηα ην ζέκα ηεο δόμεο δελ γλσξίδνπκε πνιιά, θαη βέβαηα δελ είκαζηε νύηε έκπεηξνη νύηε νδεγνί. ΋κσο ξίρλνληαο κηά καηηά ζην corpus κε ηηο Δηθόλεο ηεο Αλαζηάζεσο, είδακε όηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο ζπλαληνύκε ελζσκαησκέλνπο Αγγέινπο

Έλα άιιν κεγάιν επίθαηξν ζέκα, όκσο, ζίγεηαη θαη εμεηάδεηαη από έλαλ πξάγκαηη ΔΜΠΔΗΡΟ ΟΓΖΓΟ. Αμίδεη λνκίδνπκε λα ηνλ αθνύζνπκε:

ΑπάντηςηΔιαγραφή  F.M . 7 Ιουνίου 2012 10:39 μ.μ.

επηζηξέθνληαο δελ βξήθα παξά έλα κόλνλ ζρόιην, πξάγκα πνπ θαλεξώλεη όηη ην ζέκα καο εμαληιήζεθε. ΢ηελ πνιύ σξαία νκηιία βιέπνπκε πόζν ζεκαληηθό ξόιν έρνπλ κηθξέο (θαηλνκεληθά) ιεπηνκέξεηεο, πνπ όκσο δηαθνξνπνηνύλ νιόηεια ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Θενινγία ζα κπνξέζεη λα δηαηππσζεί εηθνλνινγηθά. Δπίζεο, πόζν ζεκαληηθή θαη αλαγθαία είλαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηά καο γηα ζενινγηθή θαηάξηηζε, γεγνλόο πνπ πξνζδηνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηεο επζύλεο πνπ κπνξνύκε λα αλαιάβνπκε ζρεηηθά κε ηελ ζύλζεζε. Ννκίδσ πσο ην ζέκα καο έθιεηζε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.

ηξόπν. ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 8 Ιουνίου 2012 9:53 π.μ. Ναη,

Ναη, δόμα ηῳ Θεῳ, πάλησλ έλεθελ! Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα όια

Καιή ζπλέρεηα!

ζπλέρεηα! ΑπάντηςηΔιαγραφή  Α Π 9 Ιουνίου 2012 8:39 μ.μ. 59

59

Δπηηξέςηε λα κνηξαζηώ καδί ζαο ην νπζηαζηηθό πξνεγεζέλ ζαο ζπκπέξαζκα θαη λα επραξηζηήζσ κε ηε ζεηξά κνπ. Να ππνζέζσ όηη ζα ζπλερίζνπκε , Θενύ ζέινληνο, από ΢επηέκβξε;

΢επηέκβξε; ΑπάντηςηΔιαγραφή  Μ.γ. Γ. 10 Ιουνίου 2012 9:27 μ.μ.

Καιεζπέξα! Βνήζεηά καο νη Άγηνη Πάληεο θαη θαιή ΢αξαθνζηή! Αλ ζπκθσλνύκε όινη δηαθόπηνπκε γηα θαινθαίξη, ην νπνίν επρόκαζηε λα είλαη ην πηό δεκηνπξγηθό θαη ειπηδνθόξν γηα όινπο καο. Ζ επρή δελ είλαη νπηνπηθή. Αξθεί λα πηζηέςνπκε ηελ αιήζεηα, όηη "ηα θαιύηεξα είλαη κπξνζηά"