You are on page 1of 18

Zacznik do Uchway Rady Miejskiej w Grze Kalwarii Nr

Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy spoecznej oraz ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, zobowizaa gminy do przygotowywania co roku oceny zasobw pomocy spoecznej. Powysza ocena powstaa w oparciu o analiz lokalnej sytuacji spoecznej i demograficznej. Zasoby, o ktrych wspomina ustawodawca obejmuj w szczeglnoci infrastruktur, kadr, organizacje pozarzdowe i nakady finansowe na zadania pomocy spoecznej bez wzgldu na podmiot je finansujcy i realizujcy. Sporzdzona ocena dotyczy osb i rodzin korzystajcych z pomocy spoecznej, rodzaju ich problemw i ich rozkadu ilociowego oraz stanowi wraz z rekomendacjami podstaw do planowania budetu na przyszy rok.

I Analiza sytuacji spoecznej i demograficznej.


1. Liczba ludnoci Liczba mieszkacw Gminy Gra Kalwaria zgodnie z danymi UMiG wynosia na koniec 2010r. 25 103 osoby. Od wielu lat dostrzegalny jest niewielki wzrost liczby mieszkacw Gminy, zwaszcza na terenach wiejskich. W 2010r. w soectwach na terenie Gminy zamieszkiwao 13 565 osb. Powierzchnia Gry Kalwarii wynosi 145,11 km2 . Gsto zaludnienia wynosi 174 osoby/km2 . Diagram: Liczba mieszkacw Gry Kalwarii w latach 2007 2010

25200 25000 24800 24600

25103 24820 24557 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010

24400 24343 24200 24000 23800

* opracowano w oparciu o dane UMiG Gra Kalwaria

2. Struktura demograficzna ludnoci W Grze Kalwarii zamieszkuje 12 947 kobiet, co stanowi ponad 51% ogu mieszkacw i 12 156 mczyzn, wspczynnik feminizacji czyli liczba kobiet na 100 mczyzn wynosi 108 i nie zmienia si od wielu lat. Analizujc struktur wiekow ludnoci Gminy dostrzec mona, e systematycznie zmniejsza si liczba osb w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) a wzrasta liczba osb w wieku poprodukcyjnym (60 lat kobiety, 65 lat mczyni). Nie s to procesy drastyczne, na przestrzeni lat 2007 2010 liczba ludnoci w wieku produkcyjnym, w ujciu procentowym, zmniejszya si o 0,3% a w ujciu bezwzgldnym nawet wzrosa (15 826 do 16 193).

Tabela. Struktura wieku ludnoci w gminie Gra Kalwaria Liczba ludnoci W wieku przedprodukcyjnym Osoby 24343 24557 24820 25017 4870 4864 4900 4914 % 20,0 19,8 19,7 19,6 W wieku produkcyjnym Osoby 15826 15958 16122 16193 % 65,0 65,0 65,0 64,7 W wieku poprodukcyjnym Osoby 3647 3735 3798 3910 % 15,0 15,2 15,3 15,6

Ogem Rok 2007 2008 2009 2010

rdo: opracowanie wasne na bazie Banku Danych Regionalnych GUS

Gmina Gra Kalwaria ze swoim wskanikiem udziau osb w wieku produkcyjnym wynoszcym 64,7% nie odbiega w zasadniczy sposb od innych gmin. Dla porwnania rednia powiatowa (wynoszca 64,7%) jest na takim samym poziomie. Wskanik ten nie odbiega rwnie w sposb znaczcy od redniej dla caej Polski , ktra wynosi 64,5% .

3. Poziom wyksztacenia mieszkacw Dane dotyczce wyksztacenia ludnoci uzyskuje si jedynie podczas spisw powszechnych, ostatnie dostpne dane pochodz z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z 2002 roku . Najwicej mieszkacw posiadao wyksztacenie rednie w tym policealne. Poniszy wykres obrazuje struktur mieszkacw pod wzgldem wyksztacenia:

713 1509 wysze 5732 6553 rednie zawodowe podstwaowe bez wyksztaenia 4468

*opracowanie wasne na podstawie BDL GUS

4. Przyrost naturalny Przyrost naturalny (rnica pomidzy liczb narodzin i zgonw) przez lata 2006-2010 ksztatowa si w gminie Gra Kalwaria na poziomie ujemnym ( poza rokiem 2010) kulminacja zanotowana zostaa w roku 2007, gdy warto tego wskanika osigna poziom 2,26. W latach nastpnych sytuacja ulegaa znaczcej poprawie w 2008 roku ujemny przyrost naturalny wynis -4 osoby a w 2009 roku -1 osoba by w 2010 roku powrci do wartoci dodatniej. Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego w 2010 r. urodzio si w gminie Gra Kalwaria 289 dzieci, natomiast zmaro 279 obywateli. Rnica pomidzy tymi wartociami oznacza wskanik przyrostu naturalnego na poziomie 0,4. Jest to niestety jeden z najniszych wskanikw na terenie powiatu piaseczyskiego. Niszy wskanik przyrostu naturalnego na koniec 2010 roku odnotowano tylko w gminie Konstancin Jeziorna gdzie wynis on 0,3. Wynik osignity przez gmin Gra Kalwaria jest mniejszy nie tylko od redniej powiatowej wynoszcej 4,95, jak i redniej wartoci oglnopolskiej (0,9). Wpyw na liczb urodzin moe mie liczba zawieranych maestw w 2010r. w Gminie zawarto 143 maestw dla porwnania w 2009r, byo ich 154 a w 2008 162.

5. Osoby niepenosprawne Dla uzyskania dokadnej liczby osb niepenosprawnych zamieszkaych w Grze Kalwarii naley sign do Powszechnego Spisu Ludnoci i Mieszka z 2002r. (spis przeprowadzony w 2011r. nie zosta jeszcze upowszechniony). Poniszy wykres zobrazuje liczb osb niepenosprawnych z uwzgldnieniem pci i statusu niepenosprawnoci, tj. prawne okrelone przez formalne orzeczenie o niepenosprawnoci lub tylko biologiczne bez powiadczenia stanu zdrowia odpowiednim orzeczeniem.

2000 1500 1000 500 0

1912

975 937 609 383 226 prawne biologiczne

ogem kobiety mczyni

Dane dotycz osb niepenosprawnych powyej 15 roku ycia. Wikszo z nich to kobiety. Stosunkowo dua liczba osb ma nieuregulowan sytuacj prawn zwizan z niepenosprawnoci, a co za tym idzie moe mie utrudniony dostp do wiadcze i szeroko rozumianej rehabilitacji. 6. Rynek pracy W gminie Gra Kalwaria na koniec 20011 roku zarejestrowanych byo 1880 podmiotw gospodarczych, odnotowano pewien spadek w stosunku do lat ubiegych.

Wykres: Podmioty Gospodarcze zarejestrowane w Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej UMiG Gra Kalwaria

3000 2649 2500 2000 1500 1000 500 0 2009

2797

1880

2010

2011

*opracowane w oparciu o dane UMiG Gra Kalwaria Na koniec 2011r. w Powiatowym Urzdzie Pracy w Piasecznie zarejestrowanych byo 980 mieszkacw Gry Kalwarii, tj. niespena 4% ogu mieszkacw, stanowi to ok. 20% bezrobotnych w Powiecie. Odnotowano spadek osb bezrobotnych zarejestrowany w Urzdzie Pracy, liczby te ksztatoway si nastpujco: Wykres: Liczba bezrobotnych mieszkacw Gry kalwarii w latach 2008 -2011

1200 1053 1000 800 600 400 200 0 2008

922 637

980

bezrobotni

2009

2010

2011

Opracowano na podstawie danych PUP Piaseczno

Wikszo bezrobotnych mieszkacw Gminy to mczyni zamieszkujcy na wsi. Sytuacja ta nie zmienia si od kilku lat. Przyczyn takiego stanu rzeczy moe by fakt, e na wsiach zamieszkuje

wikszo mieszkacw Gminy, (13 739 osb w stosunku do 11 514 mieszkacw miasta), ale take z odmiennej roli spoecznej kobiet. Panie czsto nie rejestruj si w Urzdzie Pracy w czasie opieki nad maymi dziemi, a take w pniejszym okresie po usamodzielnieniu dzieci poszukuj pracy na wasn rk niekorzystajca z pomocy Urzdu Pracy. Na podstawie danych PUP w Piasecznie ustalono, e bezrobotni z Gry Kalwarii maj niskie wyksztacenie: 583 osoby nie maj wyksztacenia redniego, a 436 zarejestrowanych w PUP nie posiada kwalifikacji zawodowych.

II. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOECZNEJ W GRZE KALWARII


Zapewnienie dostpu do wiadcze pomocy spoecznej stanowi ustawowy obowizek pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego. Sprawnie dziaajcy system, obejmujcy jednostki wiadczce pomoc, jest jednym z kluczowych czynnikw zwalczania nierwnoci spoecznych oraz przeciwdziaania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia. Infrastruktura spoeczna to m.in. wietlice wiejskie, domy kultury, boiska, sale widowiskowe, place zabaw, skanseny czy muzea, centra e-learningowe.

1. Budynek OPS przy ul. Pijarskiej 40 Budynek uytecznoci publicznej, przystosowany do potrzeb osb niepenosprawnych Wacicielem obiektu jest Gmina Gra Kalwaria. Powierzchnia uytkowa wynosi 94, 16 m2 Budynek posiada jedna kondygnacj i jest w caoci podpiwniczony. Wyposaony w instalacje elektryczn, instalacj centralnego ogrzewania. W budynku znajduj si nastpujce pomieszczenia: PIWNICA: pi pomieszcze w tym magazyn z uywan odzie i artykuami

gospodarstwa domowego. PARTER: pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie gospodarcze, WC.

Budynek wyposaony w wewntrzn instalacj telefoniczn oraz instalacj alarmow. Posiada usug do Internetu. Pomieszczenia wyposaone s w komputery, drukarki oraz sprzt biurowy niezbdny do realizacji zada statutowych. Orodek dysponuje jednym samochodem marki Fiat Albea ( rocznik 2004).

Orodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania wasne gminy zgodnie z zakresem i zasadami ustalonymi w ustawie o pomocy spoecznej oraz zadania wynikajce z innych ustaw , a take zadania powierzone przez Gmin w Grze Kalwarii. Gwne cele OPS to pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczeglnoci prawnego, psychologicznego, pedagogicznego: - udzielanie pomocy w zaatwianiu spraw urzdowych oraz w utrzymaniu kontaktw z otoczeniem, - w razie niemonoci zapewnienie usug opiekuczych w miejscu zamieszkania klienta, czyni starania o umieszczenie w Domu Pomocy Spoecznej tj. placwce pobytu staego zapewniajcej caodobow opiek, - porednicz w kierowaniu podopiecznych na komisj lekarsk w celu niepenosprawnoci, - gromadzenie danych o klientach przez nawizywanie bezporednich kontaktw, uzyskiwanie informacji od policji, pielgniarek rodowiskowych, sdu, prokuratury - na tej podstawie sporzdzaj dokumenty dla wielu instytucji, - diagnoza sytuacji osb indywidualnych i rodzin na podstawie zebranych danych, - wsppraca z instytucjami i osobami pomagajcymi niepenosprawnym, biednym, bezrobotnym, interwencja w rozwizywaniu problemw mieszkaniowych. Wydatki na utrzymanie i prowadzenie Orodka Pomocy Spoecznej: Wydatki na Warto wskanika realizacj zada ( k1/k2) x100%( pomocy i integracji warto spoecznej ogem procentowa) w z bez wzgldu na rdo finansowania 2 3 1420000 96 1523000 96 1516000 94 1650000 95 ustalenia stopnia

Wydatki na utrzymanie i prowadzenie Orodka w z

Dynamika ( warto procentowa)

0 2009 2010 2011 2012 prognozy

1 1360000 1463000 1432000 1566000

4 x x 98 101

2. wietlica rodowiskowa przy Kociele Parafialnym . Budynek uytecznoci parafialnej

3. wietlica rodowiskowa w Czersku. Budynek uytecznoci parafialnej wietlice te s przeznaczone szczeglnie dla uczniw z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym rodowiskiem rodzinnym. Obejmuj one uczniw szk podstawowych i ponad podstawowych. Wychowankw do wietlic przyjmuje si na prob rodzicw lub wniosek szkoy, pogotowia opiekuczego, sdu, a take osb prawnych i fizycznych, ktre uznaj potrzeb udzielania pomocy przez tak placwk. Warunkiem przyjcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuczego. wietlice otaczaj dzieci modzie opiek wychowawcz, tworz warunki do nauki, rozwijania zainteresowa i uzdolnie, wyrwnuj braki wychowawcze rodziny i eliminuj zaburzenia zachowania. Cel gwny: -odjcie dzieci i modziey z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujcych si w trudnej sytuacji socjalnej dziaalnoci z zakresu przeciwdziaania patologiom spoecznym. Zadania placwki: - dziaalno edukacyjna i reedukacyjna, majca na celu wyrwnanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejtnoci poszczeglnych wychowankw, - dziaalno wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagroonych uzalenieniem, - dziaalno wychowawczo- motywujca wyrabiajca u dzieci postawy prospoeczne, a take asertywno i dbao o rozwj wasnych talentw i zainteresowa, - dbao o zdrowie i prawidowy rozwj fizyczny wychowankw, - doywianie dzieci i modziey.

4. Filia Poradni psychologicznej-trzy pomieszczenia/siedziba w budynku Urzdu Miasta i Gminy Gra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 Gwnym celem naszego dziaania jest pomaganie wszystkim osobom potrzebujcym pomocy psychiatry, psychologa i psychoterapeuty. Realizujemy to poprzez wizyty lekarskie, porady psychologiczne, psychoterapi indywidualn i grupow. Poradnia oferuje terapi wgldow i poznawczo behawioraln. Pomaga rwnie rodzinom proponujc terapi maesk i rodzinn. Dziki obecnoci psychiatry i psychologa dziecicego niesie pomoc modszym czonkom spoeczestwa.

Zakres dziaalnoci obejmuje: -specjalistyczn pomoc psychiatry -specjalistyczn pomoc psychologa -pomoc certyfikowanych terapeutw -szkolenia dla biznesu -promocj zdrowia i zdrowego stylu ycia

5. Stanowisko ds. spoecznych/siedziba i Gminy Gra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 Do zakresu dziaania stanowiska ds.

w spoecznych

budynku nale

Miasta sprawy:

1. Koordynowania i monitorowania procesu komunikacji spoecznej. 2. Wsppracy z komrkami organizacyjnymi UMiG oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie komunikacji spoecznej oraz konsultacji spoecznych. 3. Przygotowania i przekazania do publikacji materiaw informacyjnych dotyczcych dziaa bdcych przedmiotem konsultacji spoecznych. 4. Gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczcych komunikacji spoecznej. 5. Opracowanie dokumentw informacyjnych, raportw i sprawozda w zakresie komunikacji spoecznej. 6. Koordynowanie prac zwizanych z dziaalnoci wietlic rodowiskowych. 6. UNIWERSYTET III WIEKU/ siedziba przy Orodku Kultury w Grze Kalwarii

Suchacze maj prawo wyboru nastpujce form zaj: wykady audytoryjne: wykady oglne, wykady z wiedzy o zdrowiu oraz wykady z wiedzy o przyrodzie; edukacyjne zespoy zainteresowa: zesp wiedzy o sztuce, zesp historii sztuki, zesp wiedzy o kulturze, zesp radiowo-literacki, zesp historyczny, zesp psychologiczny, zesp ogrodniczy, zesp plastyczny, Kursy komputerowe; zespoy wzmacniajce sprawno fizyczna: zesp taneczny, pywalnia, zesp gimnastyczny, zesp turystyczny;

III. KADRA REALIZUJCA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOECZNEJ


L.p. 1 2 3 4 5 OGEM OPS GRA KALWARIA: Kadra Kierownicza Pomoc Spoeczna wiadczenia Rodzinne Fundusz Alimentacyjny Administracja Opiekunki PLAN na 2011rok /etaty 1 12 1 5 4

L.p 1 2 3 4 5 6

OGEM OPS GRA KALWARIA: Kadra Kierownicza Pomoc Spoeczna wiadczenia Rodzinne Fundusz Alimentacyjny Administracja Opiekunki

PROGNOZA na 2012 rok /etat 1 11 2 1 5 4

WYKSZTACENIE PRACOWNIKW W OPS W GRZE KALWARII STAN NA 2011r. L.p. WYKSZTACENIE 1 Pomoc Spoeczna / wiadczenia rodzinne - specjalista z organizacji z pomocy spoecznej - pracownik socjalny posiadacych specjalizacj I st. w zawodzie - wysze licencjat magister Fundusz Alimentacyjny Pracownicy administracja Opiekunki Kadra kierownicza
Ilo osb Podstawowe Zasadnicze zawodowe rednie Wysze

12 3

5 -

7 3 -

5 3

3 1 5 4 1 2 -

1 2 1 1 3 1

2 3 4 5

IV. Organizacje pozarzdowe realizujce zadana z zakresu pomocy spoecznej


Na podstawie danych posiadanych przez Urzd Miasta i Gminy Gra Kalwaria na terenie Gminy dziaa kilka organizacji, ktrych zadania dotycz pomocy spoecznej. 1. Spoeczna Inicjatywa Modych zadania: profilaktyka dzieci i modziey, oddziaywania socjalizacyjne, prowadzenia wietlicy rodowiskowej propagowanie waciwych form spdzania wolnego czasu dzieci i modziey 2. Stowarzyszenie ludzi Chorych na Cukrzyc INSULINA- zadania: pomoc dla osb chorujcych na cukrzyc, poradnictwo, wsparcie 3. GEMINI MiM Stowarzyszenie na Rzecz Matek Samotnie Wychowujcych Dzieci, Rodzin Wielodzietnych oraz Osb Niepenosprawnych zadania: pozyskiwanie i rozdysponowanie ywnoci dla osb potrzebujcych, poradnictwo i wsparcie 4. Zwizek Rencistw i Emerytw w Grze Kalwarii zadania: aktywizowanie osb w wieku poprodukcyjnym, organizowanie form spdzania czasu dla seniorw, poradnictwo i wsparcie 5. Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny w Grze Kalwarii zadania: organizowanie i dostarczanie ywnoci dla osb potrzebujcych 6. Caritas przy Parafii p.w. w. Stanisawa Biskupa i Mczennika w Sobikowie zadania: zadania: organizowanie i dostarczanie ywnoci dla osb potrzebujcych W konkursie na dotacje zada publicznych realizowanych przez organizacje publiczne w 2012 roku oferty w kategorii Polityka Spoeczna i Pomoc Prorodzinna wniosek zoy Zwizek Rencistw i Emerytw, ktry otrzyma dotacj w wysokoci 15 000z.

V. Nakady finansowe na zadania pomocy spoecznej


Plan wydatkw na 2012 rok na podstawie Uchway nr XX/ 225/2011 Rady Miejskiej w Grze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r.

Dzia
852

Rozdzia
85202 85212 85212 85213

Rodzaje rodkw
rodki wasne

Nazwa rozdziau
Zakup usug jst od innych jst

Opis szczegowy
DPS wiadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Kwota

810 000.00 z 4 815.000.00 z

Dotacje celowe na zadania wiadczenia rodzinne oraz skadki emerytalne zlecone i rentowe z ubezpieczenia spoecznego rodki wasne

Obsuga Funduszu Alimentacyjnego 8 000.00 z

85213

85213 85214

Dotacje celowe na zadania Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby wiadczenia Rodzinne zlecone pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Zasiki stae oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe na zadania wasne gmin Zasiki stae rodki wasne Dotacje celowe na zadania Zasiki i pomoc w naturze, skadki na ubezpieczenie wasne gmin emerytalne i rentowe rodki wasne rodki wasne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Zasiki stae Zasiki stae Utrzymanie OPS i usugi opiekucze Utrzymanie OPS i usugi opiekucze Usugi specjalistyczne Usugi opiekucze Zasiki okresowe wiadczenia spoeczne

8 600.00 z 12 000.00 z 49 600.00 z 153 000.00 z 134 000.00 z 277 000.00 z 577 000.00 z 143 000.00 z 1 219.700.00 z 173 000.00 z 54 000.00 z 13 500.00 z

85214 85215 85216

Dotacja celowa na zadania Zasiki stae wasne gmin rodki wasne

85219 85219 85228

Dotacja celowa na zadania Orodek Pomocy Spoecznej wasne gmin rodki wasne Dotacje celowe na zadania Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze zlecone

85228

rodki wasne

85295 85295

rodki wasne Dotacja celowa na zad. wasne gmin

Pozostaa dziaalno

Prace spoecznie uyteczne Program Pomoc pastwa w zakresie doywiania Pomoc dla osb pobierajcych w. pielgnacyjne

94 000.00 z 180 000.00 z 165 000.00 z 19 700.00 z 10 000.00 z 25 000.00 z 72 000.00 z 9 013 100.00 z

85295 85204 85205 854

Dotacje celowe na zad. zlecone rodki wasne rodki wasne Rodziny zastpcze Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakup usug przez jst od innych jst Przeciwdziaanie przemocy

85415

rodki wasne

Pomoc materialna dla uczniw

OGEM

VI. Osoby i rodziny korzystajce z pomocy spoecznej, rodzaje ich problemw oraz ich rozkad ilociowy.

Zestawienie zbiorcze rodki wasne Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne gmin Projekty OGEM 1. Struktura rodzin objtych pomoc spoeczn w 2011 roku. Wyszczeglnienie o liczbie osb w rodzinie: 1 2 3 4 5 6 i wicej w tym rodziny z dziemi ogem o liczbie dzieci: 1 2 3 4 5 6 7 i wicej rodziny niepene ogem o liczbie dzieci 1 2 3 4 i wicej Rodziny emerytw i rencistw ogem o liczbie osb: 1 2 3 4 i wicej Liczba rodzin 649 379 58 61 61 46 44 217 Liczba osb w rodzinach 1453 379 116 183 244 230 301 939 2 635 686,55 4 993 495,01 1 342 155,57 173 670,26 9 145 007,39

61 70 44 24 11 4 3 78 20 31 13 14 22

176 266 211 144 78 32 32 282 56 98 60 68 34

20 0 0 2

20

14

2. Przesanki przyznania pomocy dane za rok 2010 / w jednej rodzinie moe wystpowa kilka przesanek. Powd trudnej sytuacji yciowej Dugotrwaa lub cika choroba Niepenosprawno Bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ubstwo bezrobocie alkoholizm Potrzeby ochrony macierzystwa Przemoc w rodzinie Sytuacja kryzysowa Bezdomno narkomania sieroctwo Zdarzenia losowe Trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego Trudnoci w integracji osb, ktre otrzymay status uchodcy lub ochron uzupeniajc Klska ywioowa Potrzeba ochrony ofiar handlu ludmi Liczba rodzin 47 21 2 Liczba osb w rodzinach 167 69 11

60 53 4 5 1 3 5 2 0 18 4

210 221 18 23 3 12 5 2 0 64 4

51

0 0

3. Praca socjalna Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinicia lub wzmocnienia ich aktywnoci i samodzielnoci yciowej. Istota pracy socjalnej jest poprawienie spoecznego funkcjonowania jednostek traktowanych zarwno, jako autonomiczne podmioty, jak i jako czonkowie grup spoecznych: rodziny i spoecznoci lokalnej. Praca socjaln w 2011 roku objto ogem 573 rodzin, w tym wycznie prac socjaln bez dodatkowych wiadcze 121 rodzin.

VII. Ocena zasobw pomocy spoecznej wraz z rekomendacjami.


Przedstawione w opracowaniu dane ukazuj lokaln sytuacj spoeczno demograficzn wraz z problemami i potrzebami mieszkacw gminy Gra Kalwaria . Kreli rwnie zakres wyzwa stojcych przed realizatorami zada z zakresu pomocy spoecznej. Podstawowym jest z pewnoci wspieranie osb i rodzin w wysikach zmierzajcych do zaspokojenia niezbdnych potrzeb yciowych, ktrych nie s w stanie pokona, wykorzystujc wasne uprawnienia, zasoby i moliwoci. Przytoczone dane wskazuj na to, e odpowied na problemy dotykajce mieszkacw nie moe ograniczy si jedynie do oddziaywa cile zwizanych z pomoc spoeczn i jej zada ustawowych. Naley w tym miejscu wskaza problemy dotyczce polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej, demograficznej, owiatowej, a take finansowej okrelajcej wysoko nakadw na poszczeglne zadania. Zastanawiajc si nad ocen wystarczalnoci zasobw pomocy spoecznej pod ktem istniejcych potrzeb i problemw spoecznych naley pamita, i na stopie rozwizywania w/w kwestie maj bardzo istotny wpyw zamierzenia i dziaania realizowane przez inne podmioty polityki spoecznej usytuowanej zarwno na szczeblu lokalnym, jak i ponadlokalnym. Sukces pomocy spoecznej jest, zatem w duej mierze wspzaleny od wynikw podejmowanych dziaa w innych obszarach polityki spoecznej. Oceniajc wielko zasobw pomocy spoecznej w Grze Kalwarii oddzielnie naley oceni zasoby personalne i infrastrukturalne. Liczba kadry zajmujcej si opisywanymi zadaniami okrelaj zapisy art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spoecznej, zatrudnienie w OPS spenia kryterium, ktre obowizywa bdzie od stycznia 2015r., czyli jeden pracownik socjalny zajmuje si nie wicej ni 50 rodzinami i osobami samotnie gospodarujcymi. W zwizku z znajdujcym si na terenie Gminy najwikszym w Europie Domem Pomocy Spoecznej, ktry zatrudnia wasnych pracownikw socjalnych, zatrudnienie merytorycznej OPS pokrywa si kadry z faktycznymi potrzebami klientw OPS. Deficyty

wystpuj, jeli chodzi o zatrudnienie osb wiadczcych poradnictwo specjalistyczne, tj. psycholog, prawnik. W 2012r. zatrudniono psychologa na stanowisku asystenta rodziny, jeli chodzi o poradnictwo prawne Gmina korzysta z pomocy wiadczonej przez organizacje pozarzdowe. W 2011r Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus etLabor z Piaseczna realizowaa poradnictwo prawne w ramach projektu wspfinansowanego ze

rodkw Unii Europejskiej. Dziaania takie maj charakter incydentalny, dokadane s starania aby usugi te wiadczone byy systematycznie w oparciu o wczeniejsza wspprac. Rwnie poradnictwo dotyczce uzalenie, nie zaspokaja wszystkich potrzeb zainteresowanych, dotyczy to zwaszcza poradnictwa wiadczonego w godzinach popoudniowych. Planowane jest przystpienie do konkursu wspfinansowanego ze rodkw UE, aby pozyska niezbdne rodki. Innym aspektem wpywajcym na jako wiadczonych usug spoecznych jest infrastruktura socjalna. OPS boryka si z trudnociami lokalowymi. Trudne warunki lokalowe nie daj moliwoci rozwinicia dziaa zmierzajcych do zwikszenia aktywnoci wasnej klientw a tym samym polepszenia ich sytuacji yciowej. Due znaczenie ma aktywizowanie mieszkacw do samopomocy, ale aby realizowa to zadanie potrzebna jest baza lokalowa. Nowe zadania naoone na OPS od 2012r. zobowizuj do zbudowania lokalnego systemu wsparcia rodzin, co ma nieocenione znaczenia dla niwelowania takich problemw spoecznych jak przemoc, uzalenienia, przestpczo, wyuczona bezradno, dziedziczenie biedy. Aby skutecznie budowa ten system wane jest zorganizowanie zaplecza do dziaa na rzecz dzieci i modzie, wan role mog odegra tu wietlice rodowiskowe. Obecnie na terenie Gminy dziaaj dwie placwki wsparcia dziennego w Czersku i Grze Kalwarii. wietlica w Grze Kalwarii dziaa na plebani przy Parafii. Podjto dziaania w celu uzyskania budynku od Starostwa Powiatowego w Piasecznie gdzie mona by realizowa to zadanie, planowana realizacja to lata 2012 2014. Rwnie baza lokalowa dla OPS zostanie powikszona po przeniesieniu Biblioteki Miejskiej w Grze Kalwarii, podjto ju dziaania w celu dostosowania nowej siedziby dla biblioteki. Skala istniejcych problemw spoecznych ukazuje potrzeb znacznych nakadw i rodkw na realizacj naoonych ustawowo zada w obszarze pomocy spoecznej, dalszy rozwj dziaa na rzecz integracji spoecznej i partycypacji mieszkacw w yciu spoecznym oraz rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osb i grup spoecznych zagroonych marginalizacj. Analizujc wydatki na pomoc spoeczna na uwag zasuguje kwota przekazywana na utrzymanie mieszkacw domw pomocy spoecznej. Jest to kwota znaczca przeznaczana na pomoc dla stosunkowo niewielkiej liczby osb. OPS kadzie duy nacisk na rozwijanie innych form wsparcia, ktre pozwoliby zaspokoi potrzeby osb starszych i niepenosprawnych w rodowisku domowym. Dziaania takie s znacznie bardziej korzystne

dla dobrostanu tych osb jak rwnie ze wzgldw ekonomicznych. Due znaczenie ma doprowadzenie do realizacji Warsztatw Terapii Zajciowej dla Osb Niepenosprawnych, jak rwnie rozszerzenie oferty usug opiekuczych wiadczonych w domu klienta. Obecnie usugi takie wiadczone s przez 4 opiekunki domowe zatrudnione przez OPS na etatach oraz 20 opiekunek zatrudnionych w ramach prac spoecznie uytecznych. Na uwag zasuguje rwnie kwestia osb zdegradowanych spoecznie i bezdomnych zamieszkujcych na terenie Gminy. Skala tego zjawiska nie jest bardzo dotkliwa, ale rozwizanie problemw tych osb, tj. zapewnianie im schronienia w czasie zimy i zapobieganie powstawaniu sytuacjom niebezpiecznym (poary, rozboje, dewastacja mienia). Na terenie Gminy brakuje miejsca, w ktrym schronienie znajd osoby bezdomne pod wpywem alkoholu. Rozwizaniem tego problemu byoby wskazanie odpowiedniego lokalu, organizacji pozarzdowej, ktra poprowadziaby tak dziaalno, znane s organizacje, ktre podjyby si tego zadania. Wskazanie lokalu dla tego typu dziaalnoci moe budzi sprzeciwy spoeczne, ponadto na dzie dzisiejszy Gmina w swoich zasobach nie dysponuje odpowiednim budynkiem. Jednak pozostawienie tych ludzi samym sobie zagraa ich yciu i bezpieczestwu innych mieszkacw, jest gboko niehumanitarne. Opracowaa: