Câu 1) Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp?

Đáp án: Thuộc địa nửa phong kiến. Câu 2) Phong trào chống Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến? Đáp án: Phong trào Cần Vương Câu 3) Phong trào cách mạng Việt Nam vào cuối năm 1928, đầu năm 1929 đã hình thành làn sóng cách mạng nào? Đáp án: Dân tộc dân chủ Câu 4) Chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động, đại diện cho xu hướng này là ai? Đáp án: Phan Bội Châu. Câu 5) Chủ trương vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên long yêu nước của nhân dân; đả kích lại bọn vua quan phong kiến thối nát; đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài, đại biểu cho xu hướng này là ai? Đáp án: Phan Chu Trinh. Câu 6) Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ” ? Đáp án: Cách mạng Tháng mười Nga. Câu 7) Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) được thành lập khi nào? Đáp án: tháng 3/1919. Câu 8) Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che giấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hóa văn minh”? Đáp án: tác phẩm Bản án chế độ thực dân. Câu 9) Để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo nào? Đáp án: báo Người cùng khổ, báo Thanh niên, báo Cờ đỏ. Câu 10) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập năm nào? Đáp án: tháng 6/1929 Câu 11) Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bầu ai làm bí thư? Đáp án: Câu 12) Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập năm nào? Đáp án: 17/6/1929 Câu 13) An Nam Cộng sản Đảng được thành lập năm nào? Đáp án: 8/1929 Câu 14) Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập năm nào? Đáp án: 9/1929 – 1/1930 Câu 15) Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng Cộng sản được diễn ra thời điểm nào, ở đâu? Đáp án: 24/2/1930 tại Hương Cảng - Trung Quốc Câu 16) Hội nghị thành lập Đảng quyết định lấy tên Đảng là gì? Đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 17) Hội nghị thành lập Đảng thông qua các văn kiện nào? Đáp án:  Chánh cương văn tắt của Đảng,  Sách lược vắn tắt của Đảng,  Chương trình tóm tắt của Đảng,

chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đặt nhiệm vụ nào lên hàng đầu? Đáp án: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu . ông là ai? Đáp án: Phan Bội Châu Câu 29) Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – từ người yêu nước thành người cộng sản? Đáp án: Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Câu 30) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào thời gian nào? Đáp án: 12/1920 Câu 31) Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX.40 Câu 19) Mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam mà cương lĩnh đầu tiên của Đảng nêu ra là gì? Đáp án: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới XH Cộng sản Câu 20) Nội dung Luận cương tháng 10/ 1930? Đáp án: sách trang 45 -46 -47 Câu 21) Chỉ thị kháng chiến kiến quốc nêu những nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là gì? Đáp án: Củng cố. với chủ nghĩa xã hội và đặt hy vọng vào Nguyễn Ái Quốc. Câu 33) Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 6 (11/1939). thế kỷ XX. đầu XX? Đáp án:  Các nước tư bản bên trong bóc lột nhân dân lao động. năm nào? Đáp án: 25/10/1941 Câu 27) Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941). do ai chủ trì. coi Cách mạng Việt Nam có nội dung là cuộc cách mạng gì? Đáp án: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. tháng. bảo vệ chính quyền cách mạng Câu 22) Mâu thuẫn vừa cơ bản của xã hội Việt Nam kể từ khi Pháp xâm lược là gì? Đáp án: mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc Pháp Câu 23) âu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam từ khi Pháp xâm lược là gì? Đáp án: mâu thuẫn với bè lũ tay sai Câu 24) Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa có cơ quan ngôn luận là tờ báo nào? Đáp án: báo Người cùng khổ Câu 25) Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tờ báo nào? Đáp án: báo Thanh niên Câu 26) Mặt trận Việt Minh tuyên bố ra đời vào ngày. áp bức nhân dân các nước thuộc địa. Câu 32) Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930. tại Pác Bó – Cao Bằng Câu 28) Vào nữa đầu thập kỷ 20.diễn ra ở đâu? Đáp án: do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.  Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với các nước thực dân ngày càng gay gắt.  Phong trào đấu tranh xâm lượt diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. bên ngoài thì xâm lượt. một nhà yêu nước VN có cảm tình với nước Nga Xô viết. Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 18) Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Đáp án: sách trang 39 .

từ Bắc tới Nam đã mạnh hơn bao giờ hết.Tuyên Quang quyết định thành lập tổ chức nào? Đáp án: Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam. chống bọn phản động thuộc địa đòi tự do dân chủ cơm áo hòa bình. chống chiến tranh đế quốc. nửa phong kiến làm cho dân cày có ruộng.  Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở châu Á. nhiệm vụ nào được Đảng ta đưa lên hàng đầu? Đáp án: Giải phóng dân tộc. chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã đề ra chủ trương gì? Đáp án: kháng Nhật cứu nước Câu 35) Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào (16/8/1945) đã quyết định vấn đề gì? Đáp án: Quyết định đặt tên nước là VN Dân chủ cộng hòa.  Phát triển chế độ dân chủa nhân dân. quốc kỳ. Câu 38) Từ năm 1939 – 1945. Câu 39) Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng được nêu trong Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam là gì? Đáp án:  Đánh đuổi đế quốc Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Câu 37) Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936 – 1939 là gì? Đáp án: Chống phát xít.  Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. ý chí độc lập thống nhất. tạo điều kiện cho CNXH phát triển. Câu 36) Ngày 16/8/1945. giành độc lập tự do cho dân tộc.Câu 34) Để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. . Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào . thế và lực cách mạng đã lớn mạnh hơn trước.  Xóa bỏ tàn tích phong kiến. Câu 42) Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định Đảng ra công khai hoạt động lấy tên là gì? Đáp án: Đảng Lao Động Việt Nam Câu 43) Sau tháng 7/1954. cách mạng Việt Nam có những thuận lợi mới nào? Đáp án:  Hệ thống XHCN tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế. quân sự. khoa học kỹ thuật. xác định quốc ca. Câu 40) Những khó khăn cơ bản của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì? Đáp án:  Nạn đói hoành hành  Nạn dốt  Giặc ngoại xâm Câu 41) Trong Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam xác định đối tượng chính của cách mạng Việt Nam là ai? Đáp án: Thực dân Pháp và phong kiến tay sai. châu Phi và Mỹ Latinh.

Câu 47) Cuộc ném bom rải thảm 12 ngày đêm bằng máy bay B. Câu 45) Ở miền Nam. Câu 55) Để phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa. Câu 58) Quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong gia đoạn đổi mới. hiện đại hóa là gì? Đáp án: rút ngắn quá trình công nghiệp hóa. bao cấp về vốn và nhà nước trực tiếp điều hành nền kinh tế theo kế hoạch giao bằng hiện vật. thống nhất đất nước. có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN Câu 53) Đại hội lần thứ X (4/2006) xác định mục tiêu của công nghiệp hóa. Đảng ta xác định những yếu tố chủ yếu để tăng trưởng kinh tế? . Câu 54) Để thực hiện mục tiêu kinh tế phát triển nhanh. tiền đề nào là quan trọng cho sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường? Đáp án: Trao đổi hàng hóa. Câu 50) Chỉ thị 100 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa IV về vấn đề gì? Đáp án: Khoáng sản – nông lâm nghiệp Câu 51) Trong lịch sử phát triển nền sản xuất xã hội. nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ và chư hầu trong giai đoạn 1965 . hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN gắn với phát triển kinh tế tri thức. Câu 52) Thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Đáp án: Kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.Câu 44) Tháng 1/1959. hiện đại hóa. hiệu quả và bền vững thì tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện những vấn đề gì? Đáp án: phát triển văn hóa. Hội Nghị Trung ương lần thứ 15 họp bàn về cách mạng miền Nam.1968? Đáp án: Chiến tranh cục bộ. nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh nào của Mỹ và chư hầu trong giai đoạn 1961 -1965? Đáp án: Chiến tranh đặt biệt.52 tại Hà Nội . thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. cần phải đặc biệt chú ý đến điều gì? Đáp án: Giáo dục và đào tạo Câu 56) Đường lối công nghiệp hóa đất nước đã được hình thành từ đại hội nào của Đảng ta? Đáp án: Đại hội lần 3 (9/1960) Câu 57) Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa XHCN được Đại hội III xác định là gì? Đáp án:xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại buco71 đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của XHCN. vận hành theo cơ chế thị trường. Câu 46) Ở miền Nam. Hải Phòng và một số địa phương khác của đế quốc Mỹ diễn ra vào thời gian nào? Đáp án: 1972 Câu 48) Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam nước ta nhằm thực hiện âm mưu gì? Đáp án: làm bá chủ thế giới Câu 49) Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu nào? Đáp án: Bao cấp về giá. xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là gì? Đáp án: giải phóng miền Nam.

1982) đã chỉ ra việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần làm có mức độ. động lực trực tiếp của sự phát triển Xh. . nâng cao giác ngộ XHCN cho quần chúng. Câu 61) Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã chỉ ra việc xây dựng và phát triển công nghiệp hạng nặng cần làm có mức độ. Câu 70) Hội nghị TW 9. tri thức. Câu 71) Đại hội VII (1991) và Đại hội VIII (1996) khẳng định lĩnh vực nào có vai trò then chốt. động lực. xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động theo cơ chế nào? Đáp án: Pháp luật và tổ chức Câu 66) Đại hội VI (năm 1986) xác định yếu tố nào có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng CNXH. Câu 63) Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy yếu tố nào làm mặt trận hàng đầu? Đáp án: Phát triển nông nghiệp. Câu 65) Tại đại hội lần thứ X. Câu 65) Trong nội dung xây dựng hệ thống chính trị. là một động lực to lớn đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế . con người. Câu 67) Vai trò và sức mạnh của các đoàn thể chính trị .Đáp án: Vốn. cơ cấu kinh tế. Đảng ta khẳng định: Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của quần chúng. nhằm phục vụ thiết thực có hiệu quả cho ngành nào? Đáp án: Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. nhằm phục vụ thiết thực cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ? Đáp án: Đại hội lần thứ V Câu 62) Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước phải đảm bảo nguyên tắc gì? Đáp án: Mở rộng hợp tác nhưng phải giữ vững độc lập dân tộc. Câu 68) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH lần đầu tiên đưa ra quan niệm nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng gì? Đáp án: Nền văn hóa tiên tiến. là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng CNXH? Đáp án: Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ. chủ trương xây dựng hệ thống chính trị được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức nhằm xác định quyền làm chủ của ai? Đáp án: Nhân dân lao động. Câu 69) Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 (khóa VIII) coi giáo dục – đào tạo với khoa học – công nghệ là gì? Đáp án: Là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người. vừa sức. Câu 64) Ở nước ta. thể chế chính trị và quản lý nhà nước. vừa sức.xã hội? Đáp án: Khoa học kỹ thuật. Đảng ta xác định yếu tố nào quyết định tăng trưởng kinh tế? Đáp án: Kinh tế. khóa X (1-2004) đã xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ với phát triển gì? Đáp án: Phát triển kinh tế. Câu 60) Quá trình thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn đổi mới.xã hội ở nước ta hiện nay là gì? Đáp án: khả năng tập hợp quần chúng. 59) Đại hội lần thứ V của Đảng (3. đậm đà bản sắc dân tộc. khoa học công nghệ.

đây nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.  Tận dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. chạy theo nguyện vọng chủ quan. Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 13 đề ra chủ trương gì về chính sách đối ngoại? Đáp án:  Chuyển từ đối đầu sang đấu tranh hợp tác hòa bình. tự chủ rộng mở. Câu 73) Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ của ai? Đáp án: nhiệm vụ của toàn dân. mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm mục đích gì? Đáp án:  Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. thu hút công nghệ hiện đại.  Khai thác thị trường thế giới mà sản phẩm nước ta có nhiều lợi thế. Câu 77) Giai đoạn 1986 – 1996. có sức cạnh tranh cao. đa dạng hóa. Câu 76) Đại hội lần thứ VI của Đảng chỉ ra nguyên nhân cơ bản của những hạn chế về đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 – 1986 là gì? Đáp án:Chủ quan duy ý chí. nóng vội. Câu 79) Thế nào là kinh tế tri thức? Đáp án: Câu 80) Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đưa ra chủ trương gì để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế? Đáp án: Chủ trương xây dựng nền kinh tế mở. luật nào được ban hành ở Việt Nam? . đa dạng hóa. tháng 12/1987.  Học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới. Câu 74) Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu chọn Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008 – 2009 khi nào? Đáp án: Tháng 10/2007. Câu 75) Hội nhập kinh tế quốc tế. Câu 81) Để triển khai chủ trương của Đảng về kinh tế đối ngoại. Đảng ta xác lập và phát triển đường lối đối ngoại như thế nào? Đáp án: Độc lập.Câu 72) Thành tựu quan trọng nhất trong việc thực hiện các chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới? Đáp án: chuyển đổi từ cơ chế quan lieu bao cấp sang kinh tế thị trường XHCN. hành động đơn giản. Câu 78) Tháng 5/1988. đa phương hóa quan hệ quốc tế. đa phương hóa.  Kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

 Phát triển quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á. đổi mới chính sách đối ngoại. phấn đấu vì hòa bình. năm nào? Đáp án: 20/9/1977 Câu 86) Sự kiện nào đánh dấu sự hội nhập của nước ta với khu vực Đông Nam Á? Đáp án: Gia nhập ASEAN 7/1995 Câu 87) Việt Nam gia nhập tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á.Đáp án: Luật đầu tư nước ngoài. từng bước mở rộng hợp tác Việt – Trung. Đảng ta đã đề ra sự hợp tác với các đối tác cụ thể nào? Đáp án:  Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ. tháng. Câu 83) Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm nào? Đáp án: ngày 12/7/1995. Câu 84) Việt Nam tham gia diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) với tư cách là thành viên sáng lập vào thời gian nào? Đáp án: 3/1996 Câu 85) Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên tại Liên hiệp quốc vào ngày. là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Câu 90) Các nước ASEAN ký hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali) vào thời gian nào? Đáp án:2/1976 Câu 91) Cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay bao gồm những tổ chức nào? .Thái Bình Dương (APEC) vào thời gian nào? Đáp án: tháng 11/1998. Câu 82) Tại Đại hội VII. Câu 88) Chủ trương xây dựng đối tác trong quan hệ quốc tế thời kỳ đổi mới: “Việt Nam sẵn sàng là bạn.  Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt Nam . châu Á Thái Bính Dương.Hoa Kỳ. độc lập và phát triển” được đề ra tại Đại hội nào của Đảng ta? Đáp án: Đại hội lần thứ VII của Đảng (6/1991) Câu 89) Việt Nam được chính thức kết nạp thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào thời gian nào? Đáp án: Ngày 11/1/2007 Thành viên thứ 150.

 Đảng Cộng sản Việt Nam  Nhà nước CHXHCN Việt Nam  Các tổ chức chính trị .xã hội .