วิธีอานคน จากสามกก

วิธีอานคน จากสามกก
7 วิธีหยั่งรูใจคน

เผยวิธีสังเกตคนที่สะทอนจากตัวละครในวรรณกรรมสามกก
สามกก วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตรชื่อดังที่ตีแผกลเลหเพทุบาย กลศึกในสนามรบ การชิงรักหักเหลี่ยม ความเคียดแคนชิงชัง
ความซื่อสัตย และการใหอภัย
โดยหลักคิดเหลานั้นสามารถสะทอนออกมาเปนวิธีสังเกตคนได ดังสํานวนที่วา
สรางสถานการณ หวังดูคน
ไกล แสรง ใกล
ใกล แสรง ไกล
พิเคราะหนรลักษณ ดูจิตใจ
พิเคราะหทาทาง ดูความสงา
พิเคราะหวาจา ดูคุณธรรม
หยั่งปฏิธาน ดูความคิด
หยอกลอ ดูความหนักแนน
ยั่วยุ ดูความตั้งมั่น
เยินยอ ดูสติ
นิ่งเฉย ดูความเคลื่อนไหว
ซึ่งตีความไดวา วิธีอานคนจากสามกก ทําได 7 วิธี คือ

1. ยุแหยดวยเรื่องรายดี แลวสังเกตดูซึ่ง 'ปณิธาน' หรือ ดูความตั้งมั่นและความตั้งใจจริงที่จะทําอะไรใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดย
มองทั้งในแงดีและแงราย
2. ติเตียน/กลาวโทษใหอับจน แลวสังเกตดูซึ่ง 'ปฏิภาณ' หรือ ดูไหวพริบของการเอาตัวรอด
3. สอบถามซึ่งกลยุทธ แลวสังเกตดูซึ่ง 'ปญญา'
4. บอกกลาวซึ่งเคราะหภัย แลวสังเกตดูซึ่ง 'ความกลาหาญ'
5. มอมเมาดวยสุรา แลวสังเกตซึ่ง 'อุปนิสัยใจคอ'
6. ผูกมัดดวยอามิสสินจาง แลวสังเกตซึ่ง 'ความสุจริต'
7. มอบหมายภาระกิจใหจัดการในเวลาอันจํากัด แลวสังเกตซึ่ง 'สัจจะ วาจา'
วิธีเหลานี้เปนการสังเกตคนเบื้องตนเทานั้น เพราะอยางไรแลวการไดลองคบหาสมาคม จะทําใหรูจักกันและกันมากขึ้น เพราะ จิต
มนุษยใชวาสุดจะหยั่งคาด
ขอบคุณขอมูลวิธีอานคน จากสามกก จาก เดลินิวสออนไลน 7 มีนาคม
2012