Neke nadopunjavalice i pitanja na zaokruzivanje Veza izmedu bilance i RDG-a je financijski rezultat Nabroji 3 financijska prihoda: kamate, dividende

, pozitivne tecajne razlike Vrste kontrola : formalna, racunska, sustinska Nacini ispravljanja pogresaka su : storniravanje, precrtavanje, dopunsko knjizenje Vrste pogresaka: formalne i materijalne Najlikvidniji oblik imovine je novac Formalni izgled kontnog plana : dekadski, abecedni, kombinirani Metode kalkulacije: djelidbene i dodatne Dodatna kalkulacija dijeli se na sumarne i elektivne Evidencija dugotrajne imovine vodi se u analitickoj evidenciji, glavnoj knjizi, knjizi inventara

Prema pojavnom obliku imovinu djelimo na materjalnu i nematerjlanu Skriveni gubici nastaju kao posljedica precjenjivanja imovine i podcjenjivanja obaveza Bilance promjene koje utjecu na povecanje ukupne aktive i ukupne pasive zovu se centripetalne Kalkulacija koja se koristi u slucaju proizvodnje slicnih proizvoda (razlicite tezine, debljine) sa slicnom strukturom troskova naziva se kalkulacija pomocu ekvivalentnih brojeva Navedite barem 2 fianncijska rashoda : rashod od kamata i negativne tecajne razlike Dnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se kronoloski redom upisuju sve knjigovodstveneevidencije nastale u poduzecu Smanjenje kapitala posljedica je raspodjele zarade vlasnicima ili ostvarenih gubitaka u poslovanju Staticki financijski izvjestaj je bilanca a izvjestaj koji pokazuje promjene u financijskom polozaju poduzeca je racun dobiti i gubitka Navedite kriterije sistematizacije pozicija pasive unutar bilance: prema vlasnistvu i prema rocnosti Dospjelim troskovima smatraju se troskovi koji u obracunskom razdoblju imaju obiljezje nastanka , dakle iznosi koji se nadoknaduju iz ukupnog prihoda obracunskog razdoblja Iskazan gubitak tekuce godien evidentira se u pasivi bilance kao smanjenje kapitala. Ako je iznos gubitka veci od kapitala , razlika gubitka iznad kapitala iskazuje se u aktivi bilance na stavci gubitak iznad visine kapitala

opravdavajuce i kombinirane Pojedinacne i zbirne Materjalizirane i digitalne Interne i externe 3.Knjigovodstvene isprave prema mjestu nastanka mogu biti: Naredbodavne.Nabroji 3 vrste aktivnosti koje se javljaju u izvjestaju o novcanom toku : poslovne. Poslovna knjiga na temelju koje se utvrduje iznos obveze PDV-a je Knjiga blagajne Knjiga cekova i mjenica i knjiga inventara Knjiga ulaznih i izlaznih racuna Knjiga prometa i knjiga blagajne 5. sve dok se ne iscrpi (ovo je inace metoda HIFO) . materjalno knjigovodstvo i skladiste Nosioci troskova jesu proizvodi i usluge 1. osim onog dijela koji proizlazi iz raspodjele vlasnicima Stanje i kretanje sirovina i materijala (zalihe) prate se na tri mjesta a to su : glavna knjiga. Metoda FIFO pretpostavlja da se utrosak sirovine : Vrednuje po cijenama sirovine koja je posljednja nabavljena sve dok se ne iscrpi (ovo je inace metoda LIFO) Vrednuje po cijenama sirovine koja je prva nabavljena sve dok se ne iscrpi Mnozi prosjecnom ponderiranom nabavnom cijenom Vrednuje po najvisoj cijeni sirovine koja je na zalihi.Podatak o inventarskom broju nalazimo na kontu Inventurnih razlika Dugotrajnoj materjalnoj imovini Zaliha Kupaca i dobavljaca 4. investicijske. financijske Rashodi su : smanjenje ekonomski koristi tijekom obracunskog razdoblja u obliku smanjenja imovine ili povecanja obveza sto za posljedicu ima smanjenje kapitala .TOCAN ODGOVOR Resurs ne mora biti pod kontrolom poduzeca Resurs mora biti placen Resurs ne mora imat mjerljivu vrijednost 2.Osnovni uvjet koji odredeni resurs mora zadovoljiti da bi bio prikazan u bilanci kao imovina je : Od resursa se ocekuje buduca ekonomska korist .

Za pripremanje i predocavanje izvjestaja o novcanom toku moze se koristiti Direktna ili indirektna metoda Metoda ukupnih troskova i metoda prodanih ucinaka Štafelna i stupnjevita metoda Metoda novcanog toka 7. Evidencija gotovih proizvoda vodi se u : Skladisnoj evidenciji i materjalnom knjigovodstvu Materjalnom i robnom knjigovodstvu Skladisnoj evidenciji. prihodi proizlaze iz: povecanje imovine ili smanjenja obv. Razrada knjigovodstvenih nacela dana je u obliku: Racunovodstvenih standarda Racunovodstvenih biljeski Racunovodstvenih pravila Racunovodstvenih informacija Koji od slijedecih navoda tocno definira neto dobit: to je stavka koju prikazuje samo u racunu dobiti i gubitka.6. materjanom knjigovodsvu i glavnoj knjizi Skladisnoj evidenciji. sto utjece na povecanje kapitala-ovo je točno .ovo je točno Pozicija koja je zajednicka za bilancu i RDG je: temeljni kapital-ja imam odgovor: dobit tekuce godine U definiranju prihoda. robnom knjigovodstvu i glavnoj knjizi 8.