You are on page 1of 6

NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 22

Versnellen en vertrammen
Intercity en Regiotram als bouwstenen voor een hecht Zuidvleugelnet

Zuid-Holland heeft haar zinnen gezet op Stedenbaan, een ‘uiterst innovatief open-
baar vervoersconcept’ dat de ruggengraat moet vormen voor de verstedelijking in
de provincie. Nu de Nederlandse Spoorwegen hun nieuwe dienstregeling ontvouwd
hebben, ziet alles er ineens anders uit. Stedenbaan wordt niet het verbindende
OV-systeem in de Zuidvleugel. De Intercity nieuwe stijl wordt dat wel. Samen met
RandstadRail, Zuid-Hollands nieuwe regiotram, ligt een goed geïntegreerd netwerk
binnen handbereik.

In de Zuidvleugel van de Randstad ontstaat een hecht openbaarvervoersnetwerk. (foto: Ellen Houtman, Den Haag)

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 22 16-06-2006 12:46:52


NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 23

Frank van der Hoeven, TU Delft, faculteit omdat er problemen zijn rond de HSL-Zuid.
Bouwkunde, Connected Cities Hoewel de infrastructuur in 2007 opgeleverd De hoge
John Westrik, Gemeente Rotterdam, dS+V
TU Delft, faculteit Bouwkunde
wordt, ontbreekt op dat moment nog het
bijbehorende materieel. Tot 2009 wordt de
frequentie van
Stedenbaan is een project van de Provincie
lijn bereden door treinen die aanmerkelijk
langzamer zijn dan de beoogde hogesnelheids-
‘metrokwaliteit’
Zuid-Holland. Het beoogt een integratie van treinen. In 2009 zijn die perikelen voorbij en waarmee de
mobiliteit en ruimtegebruik. Het zet in op
de invoering van een ‘hoogfrequent openbaar
wordt de dienstregeling in haar geheel inge-
voerd. De dienstregeling van 2007 is dus een
Stedenbaan
vervoer met metrokwaliteit’ op de Oude Lijn
en op de beide Goudse Lijnen. De Oude Lijn
tussenstap. Om dit artikel niet nodeloos
ingewikkeld te maken, wordt alleen de
zich zou
is de spoorlijn Leiden-Den Haag-Delft- dienstregeling van 2009 behandeld, de kernmerken,
Rotterdam-Dordrecht. Bij de beide Goudse
Lijnen gaat het om de spoorlijnen Gouda-
definitieve dienstregeling dus. Met het oog
op Stedenbaan wordt daarbij dan vooral
ontbreekt
Zoetermeer-Den Haag en Gouda-Capelle- gekeken naar de treinverbindingen in de
Rotterdam. Parallel aan de invoering van dat Zuidvleugel van de Randstad. De kern van die dan de frequentie van de Intercity’s. Tussen
nieuwe vervoerssysteem wordt ingezet op nieuwe dienstregeling wordt gevormd door Den Haag en Leiden is de verhouding 2:1
de ontwikkeling van de bijbehorende stations- drie railproducten: HST (Hogesnelheidstrein), met acht Intercity’s en vier Sprinters per uur.
gebieden. Een en ander versterkt elkaar. Intercity en Sprinter. Op het tracé van de Tussen Den Haag en Dordrecht is die verhou-
De Stedenbaan beoogt het verhogen van HSL-Zuid wordt de HST ingevoerd, de hoge- ding 3:2 met zes Intercity’s en vier Sprinters
de bereikbaarheid in het stedelijk gebied. snelheidstrein. De huidige Intercity’s en per uur. Afwezig in de nieuwe dienstregeling
Bouwen in dat stedelijk gebied beoogt het sneltreinen worden samengevoegd worden zijn directe Sprinter-verbindingen tussen
verhogen van het gebruik van het vervoers- tot één product: Intercity. De stoptrein en de Leiden en Dordrecht. Zelfs tussen Rijswijk
systeem. De ruimtelijke kant van de Steden- Sprinter worden samengevoegd tot Sprinter. en Den Haag Mariahoeve rijden geen directe
baan sluit goed aan op de ambitie van de Wat deze dienstregeling bijzonder maakt, is treinen meer. Alle Sprinter-verbindingen
provincie om de helft van het aantal nieuw de hoge frequentie van de HST’s en Intercity’s. beginnen (of eindigen) op Den Haag Centraal,
te bouwen woningen onder te brengen binnen In 2009 rijden per uur zes (!) HST-treinen tussen gelegen op een zijtak van de Oude Lijn.
de contour van het bestaand stedelijke gebied. Amsterdam en Rotterdam. Zes Intercity-treinen De relatief lage frequentie van de Sprinters en
Zuid-Holland heeft aan het project Steden- per uur onderhouden de verbinding Den Haag- het wegvallen van doorgaande verbindingen
baan ook een jaartal verbonden: 2007. In dat Rotterdam. Van die zes treindiensten verzorgen op de Oude Lijn maken dat de Sprinter niet
jaar worden de HSL-Zuid (Hogesnelheidslijn) vier Intercity’s een directe verbinding tussen het verbindende hoog frequente vervoers-
en de Betuweroute opgeleverd. Die twee Leiden en Dordrecht. De tweede verandering systeem wordt in de Zuidvleugel. De Intercity
nieuwe spoorwegen ontlasten het bestaande betreft het aantal Intercity-stations. Door de nieuwe stijl wordt dat wel.
net en maken een nieuwe dienstregeling versmelting van sneltrein en Intercity krijgen
mogelijk. meer stations een Intercity-status. De Oude stedenbaan afwezig
De nieuwe dienstregeling bevat weliswaar
een enkele verwijzing naar het ‘Stedenbaan-
In 2009 rijden per uur zes (!) concept’ maar vertaalt dat als Sprinter.

HST-treinen tussen De hoge frequentie van ‘metrokwaliteit’


waarmee de Stedenbaan zich zou kernmerken,

Amsterdam en Rotterdam ontbreekt echter. Tussen Den Haag en Leiden,


tussen Den Haag en Rotterdam en tussen
Rotterdam en Gouda is de frequentie van de
nieuwe dienstregeling ns Lijn tussen Leiden en Dordrecht kent in 2009 Sprinter (2009) gelijk aan de frequentie van
In januari 2006 hebben de Nederlandse de volgende Intyercity-stations: Leiden, de huidige stoptrein (2006). Tussen Rotterdam
Spoorwegen hun nieuwe dienstregeling uit Den Haag Laan van NOI, Den Haag Centraal, en Dordrecht neemt de frequentie van de
de doeken gedaan. De vernieuwing van de Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, verbindingen af van vijf naar vier per uur.
dienstregeling is nodig om een verdere groei Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak en Alleen tussen Den Haag en Gouda neemt het
van het aantal treinreizigers mogelijk te Dordrecht. Sprinter-verbindingen zijn er ook aantal verbindingen toe van twee naar vier
maken. De nieuwe dienstregeling van de NS op de Oude Lijn. Opmerkelijk genoeg is de per uur. Een jaar voor de invoering van
wordt in twee stappen ingevoerd. Dat komt frequentie van deze verbindingen fors lager Stedenbaan zijn er geen aanwijzingen dat Z

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 23 16-06-2006 12:46:59


NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 24

er een nieuw vervoerssysteem zijn intrede tal van relaties significant bekort. Het aantal de noordzuidmetrolijn in Rotterdam
doet op het hoofdrailnet in Zuid-Holland. overstappen neemt af. Het is niet langer nood- (Erasmuslijn). In 2008 eindigt die Hofpleinlijn
Voorlopig is de provincie Zuid-Holland niet zakelijk om altijd maar weer via ‘Centraal’ te niet langer op Rotterdam Hofplein, het groe-
verder gekomen dan een intentieovereen- reizen voor een Intercity-verbinding. Het net- zelige station dat aan de verkeerde kant ligt
komst met de NS (maart 2006) waarin men werk decentraliseert en wint daarmee aan van de Willemsspoortunnel. De Rotterdamse
de ambitie vastgelegt om tussen 2010 en kwaliteit. RandstadRail brengt vanaf 2008 haar reizigers
2020 de frequentie van de sprinter tussen via een boortunnel onder de Statenweg zonder
Leiden en Dordrecht te verhogen met twee randstadrail vervangt sprinter overstappen naar Rotterdam Centraal, naar
treinen per uur. Naar verwachting is de A4 Met de Sprinter, de stoptrein nieuwe het centrum van Rotterdam, de Kop van Zuid
Delft-Schiedam tegen die tijd reeds aangelegd. stijl, wordt minder terreinwinst geboekt. en naar het Zuidplein. De Haagse en de
En er rijden dan volgens de huidige verkeers- De frequentie van de verbindingen gaat niet Rotterdamse RandstadRail bedienen door
modellen op de A4 en A13 samen wel 100.000 omhoog. Er komt geen hechtere integratie hun integratie op het Haagse tramnet en op
auto’s per dag méér tussen Den Haag en met de onderliggende netten. Doorgaande het Rotterdamse metronet veel meer vervoers-
Rotterdam dan nu op de A13 alleen. verbindingen verdwijnen zelfs. Dit nieuwe wensen zonder dat reizigers gedwongen zijn
Nu is er veel kritiek geweest op de nieuwe railproduct kent daarmee dezelfde tekort- om te reizen of over te stappen. De frequentie
dienstregeling van de NS. De kritiek betrof komingen als de huidige stoptrein/Sprinter. van die verbindingen gaat omhoog. Er komen
nieuwe stations bij. En er komt een nieuwe
busverbinding tussen Zoetermeer en
Rotterdam (ZORO-verbinding) die aansluit
op de Hofpleinlijn. Dat alles leidt tot een
Het netwerk decentraliseert sterke toename van het aantal reizigers op de

en wint daarmee aan kwaliteit. voormalige Sprinterlijnen. Naar verwachting


neemt op de Zoetermeerlijn het aantal
reizigers toe van 17.000 tot 42.000 per dag.
Op de Hofpleinlijn wordt een toename van
7.000 tot 35.000 reizigers per dag verwacht.
het nieuwe Intercity-concept. Die verbindingen Die Sprinter brengt reizigers tot ‘Centraal’ Slechts 1.000 van die reizigers op de Hofplein-
worden trager omdat treinen vaker stoppen. en niet verder. ‘Centraal’ vormt weliswaar lijn zijn afkomstig van de Oude Lijn. De vraag
Kritiek was er ook op het ontbreken van directe een knooppunt in het hoofdrailnet, maar dat is legitiem of de Sprinter nu zo’n succesformule
Intercityverbindingen tussen Rotterdam en ligt op zijn best aan de rand van het stedelijk was en of de herintroductie van dat railproduct
Schiphol. De NS wordt verweten dat ze reizi- centrum. De meeste bestemmingen van de in de provincie Zuid-Holland wel zo vanzelf-
gers dwingt met de dure HST te reizen. Veel reizigers liggen niet aan de rand maar in het sprekend is.
van die reacties gaan voorbij aan de positieve centrum of zelfs dieper in het stedelijk gebied.
punten van de nieuwe NS-dienstregeling. RandstadRail vervangt binnen twee jaar tijd rail 21 revisited
De effecten van die dienstregeling moeten twee van de drie Sprinter-verbindingen in Zuid- Het is echter te kort door de bocht om te
breder bekeken worden dan de treinreis Holland. Het gaat daarbij om de Zoetermeerlijn stellen dat de plaats van de Sprinter (of de
alleen. Die treinreis maakt doorgaans deel en de Hofpleinlijn. Die vervanging betreft meer Stedenbaan) in het netwerk van de
uit van een reeks van deelverplaatingen met dan het gebruik van een nieuw railvoertuig. Zuidvleugel dan maar ingenomen moet
andere modaliteiten en andere soorten OV. Het is vooral integratie van het vervoers- worden door RandstadRail. Zaken liggen
Als gevolg van de extra Intercity-stations systeem in de stad die verbetert. Zo zal de gecompliceerder. Om een en ander in zijn
ontstaat in de Zuidvleugel een hechtere Zoetermeerlijn eind 2006 niet langer eindigen perspectief te plaatsen, moeten we een stap
verknoping tussen het hoofdrailnet en de op Den Haag Centraal. Die lijn wordt via een terug doen in de tijd. Eind jaren tachtig
onderliggende netwerken. Het zijn met nieuw viaduct in de Beatrixlaan (de ‘netkous’) brengt de NS een ambitieus plan naar buiten
name de metro- en RandstadRail-reizigers aangesloten op het Haagse tramnet. dat de spoorweginfrastructuur in Nederland
die hiervan profiteren. De oostwestmetrolijn Daardoor kan RandstadRail in het centrum op een hoger peil zal brengen: Rail 21.
in Rotterdam (Calandlijn) krijgt maar liefst van Den Haag gebruik maken van de tram- Centraal in Rail 21 staat een drietreinenstel-
drie Intercity-stations: Rotterdam Alexander, tunnel onder de Grote Marktstraat sel ( ja, hetzelfde drietreinenstelsel dat nu
Blaak en Schiedam Centrum. De Haagse (het ‘Souterrain’). Via twee gelijkvloerse met de nieuwe dienstregeling voor het eerst
RandstadRail krijgt vergelijkbare overstappen lijnen bedient RandstadRail aansluitend het in praktijk gebracht wordt). Rail 21 stelt dat
op Den Haag Centraal en Laan van NOI. Door westen van Den Haag. Op een vergelijkbare voor de invoering van het drietreinenstelsel
die betere verknoping wordt de reistijd op wijze wordt de Hofpleinlijn gekoppeld aan meer capaciteit nodig is. Het pleit daarom

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 24 16-06-2006 12:47:02


NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 25

Feestelijk onthaal van de voertuigen van Randstadrail in Den Haag (foto: Gerhard van Roon/Hollandse Hoogte).

voor de verdubbeling van het hoofdrailnet lijnen blijft het behelpen. Op die Goudse lijnen de handboeken op dat terrein ons altijd voor-
in de Randstad. Rail 21 wordt enthousiast zou een nieuw railconcept de beperkte capaci- gehouden hebben. Andere benamingen voor
ontvangen. De uitvoering wordt voortvarend teit moeten delen met Intercity’s en goederen- ‘regiotram’ zijn tram-train of light rail.
ter hand genomen. Echter, veel van de Rail treinen. Dat heeft negatieve gevolgen voor We kiezen hier nadrukkelijk voor de (Duitse)
21-projecten worden tien jaar later geschrapt een frequente dienstregeling. En dat maakt term ‘regiotram’ omdat deze zo goed het
als gevolg van het financiële debacle rond zo’n systeem ook gevoelig voor storingen verschil met die andere tram weergeeft:
het Meerjarenprogramma Infrastructuur en afkomstig uit de rest van Nederland. de stadstram. Terwijl de provincie inzet op
Transport 1999. Ook voor Zuid-Holland heeft de ontwikkeling van een (naar eigen zeggen)
dit gevolgen. De Oude Lijn tussen Leiden en regiotram: dé innovatie uiterst innovatief maar ongedefinieerd
Dordrecht is inmiddels verdubbeld met uit- Welbeschouwd is de invoering van openbaarvervoersconcept ‘Stedenbaan’,
zondering van het traject Rijswijk-Schiedam. RandstadRail in de provincie Zuid-Holland vindt die gezochte innovatie in werkelijkheid Z
Een belangrijk en kostbaar deel van dat traject, dé grote innovatie op het gebied van rail-
de spoortunnel Delft, is in 2005 na veel gebonden openbaar vervoer. Met RandstadRail
bestuurlijke inspanning gered. De Goudse wordt het concept van de ‘regiotram’ inge- Niet Stedenbaan
lijnen zijn echter niet verdubbeld. Nu de
nieuwe Nota Mobiliteit stelt dat het spoor-
voerd. Regiotram is een innovatie die begin
jaren negentig in Karlsruhe begonnen is en
maar Randstad-
wegnet in 2012 min of meer afgerond is, zit
die verdubbeling er verder ook niet meer in.
zijn weg gevonden heeft naar verschillende
stedelijke gebieden in Duitsland, Frankrijk,
rail is de grote
Tegen die achtergrond is het niet logisch dat Tsjechië en Zuid-Holland (RandstadRail, innovatie in
de Dienstregeling 2009 of het Stedenbaan
concept geen onderscheid maakt tussen de
RijnGouwelijn). Het vernieuwende aan de
regiotram is de ontdekking dat met een
Zuid-Holland
Oude Lijn en de Goudse lijnen. Op de Oude moderner railvoertuig de tram relaties kan
Lijn kan door de spoorverdubbeling een nieuw bedienen over relatief grote (lees: regionale)
railconcept ingevoerd worden. Op de Goudse afstanden. Die afstanden zijn veel groter dan

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 25 16-06-2006 12:47:08


NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 26

recht onder haar neus plaats. We pleiten voor partijen is denkbaar. De vraag wat beter is, Oude Lijn Zuid
het onderkennen van die vernieuwing en voert te ver voor dit artikel. Belangrijker is Op Rotterdam Zuid kan de Oude Lijn uit de
voor het benutten van de kansen die regiotram het om hier eerst het perspectief te schetsen richting Barendrecht-Zwijndrecht-Dordrecht
(RandstadRail, RijnGouwelijn) biedt als ver- van een RandstadRail die via de contractsector- gekoppeld worden aan de Erasmuslijn. De kop-
vanger van de Sprinter (of de Stedenbaan). lijnen en het dubbele hoofdrailnet zijn vleugels peling verloopt via Lombardijen-Zuidplein.
uitslaat naar Hoek van Holland, Leiden, Verschillende tracé’s zijn hier mogelijk.
toepassing in zuid-holland Dordrecht en Delft. In dat perspectief kunnen Met een dergelijke koppeling komen in de
Met de verdeling van het spoorwegnet vier lijnen toegevoegd worden aan het huidige Willemsspoortunnel twee sporen vrij. Deze
in een hoofdrailnet en een contractsector metro/regiotramnet: de Hoekse lijn, de Oude kunnen exclusief benut worden door de HST.
bestaat de mogelijkheid om het regiotram- Lijn Noord (Leiden), de Oude Lijn Zuid De HST verkrijgt daarmee een aaneengesloten
concept toe te passen op de resterende con- (Drechtsteden) en de Oude Lijn Midden (Delft). tracé tussen Schiphol en Antwerpen.

HSL-Zuid

Leiden Leiden

Alphen Alphen

Centraal NOI Centraal NOI


Zoetermeerlijn Zoetermeerlijn

RijnGouwelijn RijnGouwelijn
HS HS

Den Haag Den Haag


Gouda Gouda

Delft Delft
Hoek van Holland Hoek van Holland
Hofpleinlijn Hofpleinlijn

Schie- Schie-
dam Centraal dam Centraal
Blaak Blaak

Rotterdam Rotterdam
Netwerk voorjaar 2006 Netwerk 2008-2010
Zuidplein Zuidplein
metro/regiotram Lombardijen metro/regiotram Lombardijen
contractsector contractsector
hoofdrailnet, verdubbeld hoofdrailnet, verdubbeld
hogesnelheidstrein Spijkenisse hogesnelheidstrein Spijkenisse
overig hoofdrailnet overig hoofdrailnet
Dordrecht Dordrecht
Intercity/sneltrein station Intercity station
HSL-Zuid

tractsectorlijnen in Zuid-Holland, waaronder Hoekse Lijn Oude Lijn Midden


de laatst overgebleven Sprinter-verbinding: In Schiedam kan de Hoekse Lijn gekoppeld Na de uitbreiding met de eerste drie lijnen
de Hoekse lijn (Hoek van Holland-Maassluis- worden aan de oostwestlijn van de Rotterdamse bestaat RandstadRail nog uit twee deelnetten:
Rotterdam). Technisch gezien komt ook het metro (de Calandlijn). Ter hoogte van Station het Haagse en het Rotterdamse. Via de
verdubbelde deel van het hoofdrailnet in Schiedam Centrum is hiertoe al een uitloop- Hofpleinlijn zijn deze met elkaar verbonden.
aanmerking. In de Zuidvleugel is dat de Oude spoor aangebracht. Maar dat uitloopspoor De Oude Lijn kan een verdere integratie van
Lijn tussen Leiden en Dordrecht. Gebruik van kan ook benut worden voor de koppeling met de beide deelnetten bewerkstelligen. Met de
die Oude Lijn door RandstadRail roept in eco- de Oude Lijn Midden (Delft). Die laatste aan- bouw van de spoortunnel te Delft ligt de ver-
nomisch opzicht vragen op ten aanzien van sluiting kan echter alleen bij Schiedam Centrum dubbeling van het traject Rijswijk-Schiedam
de vervoersconcessie die de NS het alleenrecht gemaakt worden. Om die optie open te houden, binnen handbereik. Ter hoogte van station
geeft op dat hoofdrailnet. Deze concessie moet is het wellicht beter wanneer de Hoekse Lijn Schiedam Centrum is die spoorverdubbeling
mogelijk aangepast worden. De concessie kan ter hoogte van Vlaardingen Oost/Vijfsluizen te koppelen aan de Calandlijn via het
bijvoorbeeld beperkt worden tot twee van de gekoppeld wordt aan de Calandlijn. bestaande uitloopspoor. Dat maakt een
vier sporen. In dat geval zouden de RET en/of verbinding mogelijk die Delft, Rijswijk
de HTM een RandstadRail kunnen exploiteren Oude Lijn Noord en Den Haag Zuidwest bedient en eindigt
op de andere twee sporen. Een alternatief is het Tussen Den Haag Mariahoeve en Laan op Den Haag Centraal, net als de andere
openstellen van de stamlijnen in Rotterdam van NOI kan de Oude Lijn uit de richting RandstadRaillijn afkomstig uit het centrum
en Den Haag ten gunste van een RandstadRail, Voorschoten-Leiden vrij eenvoudig gekoppeld van Rotterdam.
geëxploiteerd door de NS. Zelfs een gemeen- worden aan de Haagse RandstadRail
schappelijke exploitatie door twee of drie (Netkous, Souterrain).

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 26 16-06-2006 12:47:21


NovaTerra / jaargang 6 / nummer 2 / juni 2006 / 27

HSL-Zuid HSL-Zuid

Leiden Leiden

Alphen Alphen

Centraal NOI Centraal NOI


Zoetermeerlijn Zoetermeerlijn

RijnGouwelijn RijnGouwelijn
HS HS

Den Haag Den Haag


Gouda Gouda

Delft Delft
Hoek van Holland Hoek van Holland
Hofpleinlijn Hofpleinlijn

Schie- Schie-
dam Centraal dam Centraal
Blaak Blaak

Rotterdam Rotterdam
Netwerk 2010-2015 Netwerk 2015-2020
Zuidplein Zuidplein
metro/regiotram Lombardijen metro/regiotram Lombardijen
contractsector ontwikkelingsrichting regiotram
hoofdrailnet, verdubbeld hoofdrailnet, verdubbeld
hogesnelheidstrein Spijkenisse hogesnelheidstrein Spijkenisse
overig hoofdrailnet overig hoofdrailnet
Dordrecht Dordrecht
Intercity station Intercity station
HSL-Zuid HSL-Zuid

Hoek van Holland en Delft zijn niet voor 2009 verschaffen daartoe de benodigde innovatie.
Het perspectief (invoering nieuwe dienstregeling NS) te rea- Deze regiotrams kunnen op genoemde lijnen

van een hecht liseren. RandstadRail naar Leiden is technisch


gezien het meest eenvoudig. Ze vergt ook de
de sprinter/stoptrein vervangen. In het najaar
van 20006 vervangt de RandstadRail de

Zuidvleugelnet minste investeringen. De verbindingen met


Hoek van Holland en Dordrecht vragen om
Sprinter op de Zoetermeerlijn en de Hofplein-
lijn. Dat leidt naar verwachting tot significante
ligt binnen een afweging tussen verschillende tracé’s. stijgingen van de reizigersaantallen op die

handbereik De ontbrekende schakels zijn langer en duur-


der. Toch zijn die lijnen voor 2015 te maken.
lijnen. Dat moet genoeg reden zijn om de
bakens te verzetten. Het perspectief van een
De verbinding met Delft is mede afhankelijk hecht Zuidvleugelnet bestaande uit Intercity
van de bouw van de spoortunnel te Delft. en metro/regiotram ligt binnen handbereik.
rompnet In 2011 komen daar de eerste twee sporen
Wat op deze wijze ontstaat is een rompnet beschikbaar. In 2015 wordt de concessie van Zuidvleugelnet is een Connected Cities showcase
dat in Leiden, Den Haag, en Dordrecht uitge- de NS op het hoofdrailnet opnieuw bezien. http://connectedcities.eu/zuidvleugelnet.html
breid kan worden door gebruik te maken van de Strategische jaartallen in de ontwikkeling
resterende contractsectorlijnen of van nieuwe van het Zuidvleugelnet zijn daarmee: 2006, Reacties kunnen gestuurd worden naar:
vanderhoeven@nova-terra.nl
lijnen. Daarmee komt ook de RijnGouweLijn 2008, 2009, 2011 en 2015.
(West of Oost) in beeld. Technisch gezien
zijn er geen obstakels om RandstadRail uit zuidvleugelnet summary
Den Haag te koppelen aan de nieuwe infrastruc- De contouren van een effectief railnetwerk Important changes are about to take
tuur in de binnenstad van Leiden. Resteert de voor reizigers tekenen zich af in de Zuidvleugel. place in the public transport system in the
verbinding met Gouda. Dat vraagstuk is nog De ruggengraat van dat netwerk wordt South Wing of the Randstad. Whereas Zuid-
niet beslecht. De Haagse RandstadRail en de gevormd door een hoogfrequente Intercity Holland Provincial Council strongly backs
Rotterdamse metro reiken momenteel al tot nieuwe stijl. Zie het als een ‘versnelde’ versie the Stedenbaan concept (high frequency
de rand van Zoetermeer en Capelle/Alexander. van de Stedenbaan. Die Intercity nieuwe stijl train stopping services between the main
Hoe en of deze lijnen te verlengen zijn tot in is op moment van invoering (2009) hecht ver- transport nodes), the real innovation will
Gouda is afhankelijk van de ruimtelijke ont- bonden met een onderliggend net, gevormd be the Randstad Rail concept. This light rail
wikkeling van de Zuidplaspolder. Daarover door metro en regiotram. Dat metro/regiotram- service does not end at the central stations,
is nog niet het laatste woord gezegd. net is uit te bouwen door het ‘vertrammen’ but will continue right into the city centres,
De eerste twee fases in de ontwikkeling van van de contractsectorlijnen en het benutten attracting more passengers. Further extension
Z
RandstadRail worden in 2006 (Den Haag) en van het verdubbelde hoofdrailnet in de of Randstad Rail is likely in future.
2008 (Rotterdam) afgerond. Leiden, Dordrecht, provincie. RandstadRail en de RijnGouwelijn

NIROV_NovaTerra_jg6#2_04.indd 27 16-06-2006 12:47:25