You are on page 1of 6

ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag ICT-project Yogyakarta mei 2007

Opgesteld door: Joop Janssen
Datum: september 2007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud:

1. Verantwoording
2. Doelstellingen
3. Effecten
4. Voortgang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Verantwoording.
Het project in mei 2007 is onder verantwoording van S.G. Mariendael uitgevoerd. In het
schooljaar 2006/2007 zijn meer partijen financieel bij het project betrokken geraakt. Door
een goede inschatting en inventarisatie in mei 2006 door ondergetekende mag de
projectuitvoering in mei 2007 als zeer geslaagd genoemd worden.

Financiën zijn verkregen via Henk Leemhuis als vriend en Rotarylid van Hardenberg. De
Rotary Hardenberg heeft gemeend om dit initiatief met een geldbedrag te moeten
ondersteunen. Ook van de Stichting Sayap Ibu Nederlandis een geldelijke bijdrage
ontvangen. Dit geschonken geld heeft als bestemming: koop van hardware en software.

Van de financiële bijdragen van de stichting Sayap Ibu Nederland en van de Rotary
Hardenberg zijn hard- en software en transportkosten betaald. Inzage kan op aanvraag.

Van nog groter belang is geweest het organisatorische aspect. Gedurende het jaar
2006/2007 heeft Joop kunnen realiseren dat er deskundige en betrokken expertise is op de
uitvoerende plek zijnde de school van de stichting Sayap Ibu is gekomen. Deze
deskundigheid vertaalt zich in de personen Nicole Verdier, leidinggevende van de NTC
school de Taaltuin te Yogyakarta en Mas Chandra, systeembeheerder. Het Rotarylid
Keliek J. Soegiarto uit Yogyakarta is ook zijdelings betrokken bij dit project.

2. Doelstellingen.
De doelstellingen staan uitgebreid vermeld in het projectplan welke diende ter
ondersteuning van het verkrijgen van financiële middelen. Ik verwijs dan ook hiernaar.
Ik wil hier ingaan op de realisering van die doelstellingen.
Na de beschrijving van de doelstellingen volgt een concrete verantwoording.
Vóór de start van het project was het van eminent belang dat de benodigde hardware
zijnde computerkasten en de benodigde aanpassingen op plaats van bestemming zouden
aankomen. Ruim van tevoren zijn deze kasten verzonden en ook na enige tijd op plaats
van bestemming aangekomen. De beeldschermen hebben we ter plekke aangeschaft.
Het operationeel krijgen van de systemen was een volgend doel. Welke plek in het
schooltje en hoe zou zich de elektriciteit zich verhouden? De hoofdleidster van de school
van de stichting Sayap Ibu dacht hier zeer goed in mee. Toen wij de hardware wilden
installeren was er een mooie en vooral functionele plek gerealiseerd voor deze
configuraties. Na het uitpakken van de dozen en het installeren van de speciale
randapparatuur voor de bediening konden de computers aangezet worden. Ook deze
handeling verliep prima.
Daarna was het van belang dat er gedegen uitleg gegeven werd over de
computerprogramma’s. Deze zogenaamde eenknopssoftware loopt in moeilijkheidsgraad
op. De software is duidelijk bedoeld voor laag niveauleerlingen met één of meerdere
beperkingen. De eerste informele uitleg werd gegeven door Joop en de eerste leerkrachten
gingen aan de slag. In een gezellige ambiance werd gezellig gewerkt.
De structurele uitleg was de volgende doelstelling en die werd gegeven door Nicole in het
Bahasa Indonesia. Per drie leerkrachten werd stap voor stap ieder softwarepakket
doorgenomen. Vooral werd benadrukt hoe er met de leerlingen mee diende te worden
omgegaan. Dus wat het uiteindelijke leeraspect moest worden. Deze uitleg verliep
buitengewoon goed. De leerkrachten waren zeer gemotiveerd en vooral leergierig. Zo
werden er 12 leerkrachten geschoold. Deze actie is na twee dagen herhaald.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eén van de leerkrachten bleek al meer ervaring te hebben en hij is gevraagd op te treden
als supervisor. Een belangrijk aspect om implementatie te realiseren.
Een voor het project fundamentele doelstelling is geweest het leren omgaan met de
software door de grote verscheidenheid aan leerlingen. De verscheidenheid met name in
de soort van beperking. Ook de leerkrachten waren nieuwsgierig of alle leerlingen zouden
kunnen werken met deze software. De afspraak was gemaakt in de scholing dat er één op
één gewerkt moest worden met deze leerlingen. Alle dertig leerlingen kwamen vervolgens
aan bod en er was geen enkele twijfel over: de soft- en hardware was goed gekozen. De
leerlingen straalden tijdens hun bezigheden met de computer. Iedere leerling op zijn/haar
eigen niveau kon de knoppen na enige ondersteuning zelf bedienen. De leiding was soms
sprakeloos over de resultaten en vooral over de enthousiaste reacties van de leerlingen
Ik kan hier aan toe voegen dat mijn inventarisatie van mei 2006 prima geweest is.
De implementatie doelstelling is gerealiseerd door het gezamenlijk samenstellen onder
leiding van Nicole van roosters en werkschema’s. Uitgangspunt hierbij is geweest dat
iedere leerling minimaal 15 minuten per week moest werken met de software. We hebben
hiervoor ter ondersteuning speciale formulieren in het Bahasa samengesteld. Deze werden
aangeboden in een ICT-map en vervolgens besproken door Nicole met de leiding.
De volgende dag waren er twee mappen. De map die wij hadden samengesteld diende als
voorbeeld. De formulieren waren vervolgens gekopieerd en in een “eigen”werkmap
gedaan. De leerkracht moest hieruit de formulieren per leerling halen en na afloop hierin
weer terug doen. Dit werd gecontroleerd door de leiding. Iets wat ik niet had durven
hopen, maar wat als heel normaal werd ervaren.
De doelstelling: continering en waarborging van dit project werd door bovenstaande
handelingen al voor een deel gerealiseerd.
De rol van Nicole als intermediair van dit project werd in een besloten moment met de
leiding doorgesproken. Er werd bepaald wanneer Nicole in het komende schooljaar
aanwezig zou zijn ter ondersteuning van de werkzaamheden van leerkrachten en
leerlingen. Dan heb ik het hier over de software als borging. Voor de borging van de
hardware werd gezorgd door het aanstellen van een systeembeheerder. Met hem zijn door
Nicole en Joop duidelijke afspraken gemaakt. Het gaat hierbij om het periodiek
controleren van de hardware en het fungeren, via Nicole, als helpdeskmedewerker.
Betalingen vinden plaats via Nicole.
Samenvatting gerealiseerde/ongerealiseerde doelstellingen
Het eerste jaar:
Organisatie:
@ is in staat om binnen drie dagen minimaal drie computers in een netwerk te installeren met
de juiste software.
Status: bewust geen netwerk: gerealiseerd
@ is in staat om binnen twee dagen de klassenleiding te instrueren omtrent het gebruik van de
computer en aanpassingen
Status: gerealiseerd
@ is in staat om binnen vier dagen leerlingen te instrueren omtrent het gebruik van de
computer en de juiste software
Status”gebruik van de software gerealiseerd
@ is in staat om mail en internetgebruik te instrueren aan klassenleiding
Status: niet gerealiseerd
@ is in staat om de intermediair te scholen in het gebruik van de hard- en software.
Status: gerealiseerd
@ is in staat om via de intermediair een systeembeheerder te vinden, die tegen betaling
optreedt als onderhoudsbeheerder en helpdeskmedewerker.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status: gerealiseerd

Klassenleiding:
@ is in staat de computer zelfstandig op te starten en af te sluiten. Status: gerealiseerd
@ is in staat om de bijbehorende aanpassingen voor muisbesturing op de juiste wijze toe te
passen.
Status: gerealiseerd
Status: gerealiseerd
@ is in staat om de leerling te begeleiden in de werking van de software.
Status: gerealiseerd
@ is in staat om de leerling één op één te begeleiden in de werking van de software.
Status: gerealiseerd
@ is in staat om registratieformulieren te gebruiken volgens de uitleg
Status: gerealiseerd
@ is in staat om mail te versturen en te ontvangen
Status: niet gerealiseerd
@ is in staat om op internet de juiste website/weblog te openen.
Status: niet gerealiseerd
Leerlingen:
@ minimaal drie leerlingen kunnen na eerste verblijf de computer zelfstandig opstarten en
afsluiten
Status: niet gerealiseerd
@ minimaal vijf leerlingen kunnen met dan wel zonder hulp de juiste software opstarten en
gebruiken en wederom afsluiten, zoals Bio Bytes, eenknopssoftware
Status: met hulp gerealiseerd
@ minimaal vijf leerlingen kunnen werken met de juiste software, zoals Bio Bytes,
eenknopssoftware
Status: gerealiseerd

3. Effecten.
Het ICT-project heeft een aantal positieve effecten teweeg gebracht.

@ alle betrokkenen hebben ervaren dat het gebruik van de computer voor de doelgroep een
positief effect heeft.. Mevr.Utario moest echter eerst de kinderen aan het werk zien. Haar
kinderen konden toch niet computeren?!
@ de leerlingen en leerkrachten ervaren het werken met de computer als zeer positief. De
inzet van de computer betekent een meerwaarde in het onderwijs doordat deze doelgroep al
dan niet zelfstandig succeservaringen op doen.
@ de leerkracht Nicole heeft door haar deskundige begeleiding de kinderen en leerkrachten
van Sayap Ibu leren werken met de computer, de aanpassingen en de software en wil graag
contactpersoon zijn.
@ Henk Leemhuis heeft door zijn werkzaamheden als fysiotherapeut aangetoond at de
meervoudig gehandicapte kinderen tot meer in staat zijn dan werd gedacht. Henk zal zijn
bronnen aanwenden om de kinderen en leiding van structurele verzorging te voorzien.
@ een stukje werkgelegenheid voor een plaatselijke systeembeheerder.
@ extra contact via de Rotary van Yogyakarta, waardoor altijd ondersteuning gevraagd kan
worden op welk gebied dan ook.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
ICT-Project Sayap Ibu Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Voortgang.
In september 2007 is het project weer opgepakt. Samen met Henk zal na evaluatie door ons
beiden twee projectplannen voor komend schooljaar worden samengesteld.
Voor het ICT-traject geldt: De doelstellingen worden belicht op de status: gerealiseerd of niet
gerealiseerd.
In de projectplannen komen naast de reguliere voortgang in ieder geval nieuw te ontwikkelen
items voor:
@ Bekeken zal worden hoe Internet en E-mail geïntroduceerd kunnen worden.
@ We willen structurele hulp realiseren voor de meervoudig gehandicapten. Deze hulp zal
bestaan uit menskracht en materialen zoals nieuwe bedden en stoelen.

Joop Janssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------6