You are on page 1of 7

VHV

H-TS-HN CHÖÔNG TRÌNH DU


LÒCH

Queâ Vieät meán yeâu


Coá ñoâ Hueá
Ñöôøng Tröôøng Sôn
Thuû Ñoâ Haø
Noäi
HOÄI AN – ÑAØ NAÜNG – HUEÁ - BAÏCH
MAÕ – PHONG NHA – ÑÖÔØNG TRÖÔØNG
SÔN – VINH – HAØ NOÄI – CHUØA HÖÔNG –
TAM COÁC - NUÙI YEÂN TÖÛ – ÑAÛO TUAÀN CHAÂU – VÒNH
HAÏ LONG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Thöôûng ngoaïn caùc danh lam thaéng caûnh Nöôùc Vieät.
• Chöông trình cuûa nhöõng di saûn vaên hoùa vaø di saûn thieân nhieân
theá giôùi: Phoá coå Hoäi An,
Quaàn theå di tích Hueá, ñoäng Phong Nha, vònh Haï Long.
• Haønh höông ñeán vôùi caùc danh thaéng Truùc Laâm Baïch Maõ, Yeân Töû,
V
IE

chuøa Höông, Baùi Ñính.


T


N

Ñi thuyeàn soâng Höông nghe ca Hueá, Xem nhaïc voõ Taây Sôn - Bình
A
M

Ñònh, ca muùa nhaõ nhaïc cung ñình Hueá..


• Chinh phuïc con ñöôøng huyeàn thoaïi Tröôøng Sôn.
• Du thuyeàn treân vònh Haï Long – Ñeä nhaát thaéng caûnh Vieät Nam!
• Vui chôi, giaûi trí, taém bieån.
• Thöôûng thöùc ñaëc saûn, moùn ngon höông vò ñoäc ñaùo cuûa nhieàu
vuøng mieàn.

Caùc baïn thaân meán!


Ñoù laø taát caû nhöõng gì maø chöông trình naøy seõ ñem ñeán cho du khaùch.
Môøi caùc baïn haõy leân ñöôøng ñeå chieâm ngöôõng, thöôûng ngoaïn vaø caûm
nhaän ôû queâ höông Vieät Nam moät lòch söû haøo huøng, nhöõng con ngöôøi chan
hoøa tình caûm, thieân nhieân hoang sô ñaày quyeán ruõ, ñaëc saûn moùn ngon thì

. 114
voâ cuøng phong phuù, mang höông vò ñoäc ñaùo rieâng cuûa moãi vuøng mieàn.
Taát caû ñeàu ñaäm ñaø baûn saéc Vieät Nam.
Coâng ty chuùng toâi seõ laø ngöôøi ñoàng haønh cuõng laø ngöôøi höôùng daãn
vui tính, naêng ñoäng, nhieät tình, chu ñaùo cuûa caùc baïn trong suoát haønh trình
veà vôùi queâ höông
Caùm ôn caùc baïn!
VAÊN HOÙA VIEÄT

VHV
 Thôøi gian : 13 ngaøy 12 ñeâm.
H-TS-HN  Khôûi haønh : Thöù hai, thöù saùu
haèng tuaàn.
 Phöông tieän: Ñi veà baèng maùy bay.
NGAØY 1 : SAØI GOØN – HOÄI AN (448 Km)
• Buoåi chieàu, xe ñöa ñoaøn ra saân bay khôûi haønh ñi Ñaø Naüng. Ñeán Ñaø
Naüng, xe ñoùn vaø ñöa ñoaøn ñi phoá coå Hoäi An (tænh Quaûng Nam),
veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng nghæ ngôi..
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi boä daïo quanh phoá coå, thöôûng ngoaïn phong
caûnh phoá ñeøn loàng, vôùi nhöõng chieác ñeøn loàng ñuû kieåu ñuû maøu
saéc toûa saùng trong ñeâm, ñeïp coå kính beân soâng Hoaøi, nghæ ñeâm taïi
HoäiAn.
(AÊn chieàu)
NGAØY 2 : HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG (30 Km)
• Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh sôùm ñi Myõ Sôn tham quan thaùnh ñòa
Chaêm Pa, trôû laïi Hoäi An, Quyù khaùch nghæ ngôi.
• Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi vieáng chuøa OÂng, chuøa
caàu Nhaät Baûn, hoäi quaùn Phöôùc Kieán, ñi Cöûa Ñaïi tham quan khu du
lòch cao caáp resort ven bieån, taém bieån Cöûa Ñaïi. Ñoaøn tieáp tuïc ñi Ñaø
Naüng, ñeán TP.Ñaø Naüng veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.
• Buoåi toái, xe ñöa ñoaøn qua caàu quay soâng Haøn, Quyù khaùch daïo
TP.Ñaø Naüng veà ñeâm, nghæ ñeâm taïi Ñaø Naüng.

(AÊn saùng, tröa, chieàu)


NGAØY 3 : ÑAØ NAÜNG - HUEÁ (110 Km)
• Buoåi saùng, ñoaøn ñi Nguõ Haønh Sôn, Quyù khaùch tham quan caùc danh
thaéng nhö chuøa Linh ÖÙng, Tam Thai, Non Nöôùc, caùc ñoäng Taøng
Chôn, Huyeàn Khoâng, Hoa Nghieâm vaø Laøng ñaù Myõ Ngheä Non
Nöôùc. Ñi theo con ñöôøng ven bieån Non Nöôùc - Sôn Traø, Quyù khaùch
ngaém caûnh bieån Non Nöôùc, Myõ Kheâ, baéc Myõ An, AÂu Thuyeàn
Thoï Quang, Baõi Buït, leân baùn ñaûo Sôn traø nhìn xuoáng caûng Tieân
Sa.
• Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi Hueá theo con ñöôøng ven
bieån daãn ñeán chaân ñeøo Haûi Vaân. Döøng treân ñænh ñeøo, Quyù khaùch
ngaém phong caûnh Haûi Vaân ñeä nhaát huøng quan. Ñoaøn ñi qua laøng
chaøi Laêng Coâ, gheù chieâm ngöôõng caûnh chuøa thanh tònh vaø caûnh
ñeïp nhö coõi tieân ôû thieàn vieän Truùc Laâm Baïch Maõ. Ñeán Hueá
(tænh Thöøa Thieân Hueá), veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo TP.Hueá veà ñeâm, thöôûng thöùc moùn ngon
xöù Hueá nhö baùnh khoaùi Laïc Thieän, baùnh canh Nam Phoå, buùn boø O-
Rôùt, côm heán Phan Boäi Chaâu, nghæ ñeâm taïi Hueá.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

. 114
NGAØY 4 : HUEÁ – CAÙC ÑIEÅM THAM QUAN
• Buoåi saùng, ñoaøn ñi veà bôø baéc soâng Höông, Quyù khaùch vieáng
chuøa Thieân Muï tham quan kinh thaønh trieàu Nguyeãn, hoaøng cung
xöa cuûa 13 vò vua trieàu Nguyeãn vôùi Hoaøng Thaønh, Ngoï Moân, Töû
Caám Thaønh, Ñieän Thaùi Hoøa, Theá Mieáu, Hieån Laâm Caùc, Cöûu
Ñænh, xem chöông trình ca muùa nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc
UNESCO coâng nhaän di saûn vaên hoùa theá giôùi phi vaät theå ôû Duyeät
Thò Ñöôøng.
• Buoåi chieàu, ñoaøn ñi chôï Ñoâng Ba, Quyù khaùch mua saém. Ñi veà bôø
nam soâng Höông, Quyù khaùch tham quan laêng Töï Ñöùc, laêng Khaûi
Ñònh.
• Buoåi toái, ñoaøn ñi thuyeàn treân soâng Höông, Quyù khaùch ngaém caûnh
caàu Traøng Tieàn, thaû hoa ñaêng caàu phuùc loäc treân soâng Höông, nghe
ca hoø Hueá, nghæ ñeâm taïi Hueá.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

VHV
H-TS-HN
NGAØY 5 : HUEÁ – ÑOÀNG HÔÙI (160 Km)
• Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh ñi Ñoàng Hôùi. Treân ñöôøng, Quyù khaùch
gheù vieáng nhaø thôø Ñöùc Meï La Vang, tham quan khu phi quaân söï
DMZ, soâng Beán Haûi, caàu Hieàn Löông (Vó tuyeán 17). Ñeán Ñoàng
Hôùi (tænh Quaûng Bình) veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.
• Buoåi chieàu, ñoaøn ñi Keû Baøng, tham quan ñoäng Phong Nha vôùi
hang Bi Kyù, Cung Ñình, Toùc Tieân, Tieân Sôn, thöôûng ngoaïn caûnh ñeïp
treân soâng Son. Ñoaøn trôû veà Ñoàng Hôùi.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo beân bôø soâng Nhaät Leä, nghæ ñeâm taïi
Ñoàng Hôùi.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)
NGAØY 6 : ÑOÀNG HÔÙI – ÑÖÔØNG TRÖÔØNG SÔN - VINH (200 Km)
• Buoåi saùng, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn rôøi Phong Nha, qua caàu
soâng Son theo ñöôøng Hoà Chí Minh – Tröôøng Sôn qua Haø Tónh, ñi
Ngheä An. Treân ñöôøng, quyù khaùch ngaém phong caûnh ñeïp hoang sô vaø
huøng vó cuûa röøng nuùi Tröôøng Sôn. Ñeán ngaõ ba Ñoàng Loäc, ñoaøn ra
Quoác loä 1 ñi Vinh.
• Buoåi chieàu, ñeán Vinh (tænh Ngheä An) veà khaùch saïn, Quyù khaùch
nhaän phoøng.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo TP.Vinh veà ñeâm, nghæ ñeâm taïi Vinh.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 7 : VINH – HAØ NOÄI (270 Km)


• Buoåi saùng, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi Kim Lieân tham quan laøng
Sen, queâ höông Baùc Hoà. Sau ñoù ñi Thanh Hoùa, tham quan ñeàn thôø An
Döông Vöông.
• Buoåi chieàu, ñoaøn ñi qua Ninh Bình, Nam Ñònh, Haø Nam, Haø Taây
ñeán Haø Noäi, veà khaùch saïn nhaän phoøng.
• Buoåi toái, nghæ ñeâm taïi Haø Noäi.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

. 114
NGAØY 8 : HAØ NOÄI – THUÛ ÑOÂ
• Buoåi saùng, chöông trình rieâng cuûa Quyù Khaùch.
• Buoåi chieàu, ñoaøn ñi tham quan moät thoaùng Thuû ñoâ Haø Noäi: Vaên
Mieáu Quoác Töû Giaùm, hoà Hoaøn Kieám, ñeàn Ngoïc Sôn, thaùp
Ruøa, ñeàn Quaùn Thaùnh, hoà Taây, hoà Truùc Baïch, saân vaän ñoäng
Quoác gia Myõ Ñình, trung taâm hoäi nghò Quoác gia vaø caùc khu ñoâ
thò môùi.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi boä daïo phoá coå, nghæ ñeâm taïi Haø Noäi.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 9 : HAØ NOÄI – HAØ TAÂY (65 Km)


• Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh ñi Haø Taây, vieáng caûnh chuøa Höông,
theo doøng suoái Yeán Quyù khaùch thöôûng ngoaïn moät quaàn theå thaéng
caûnh nuùi, röøng, suoái, hoà vaø hang ñoäng, ñi caùp treo leân nuùi vieáng
chuøa Thieân Truø, ñoäng Phaät Tích, chuøa Tieân Sôn, chuøa Giaûi
Oan, ñoäng Höông Tích noåi tieáng laø Nam Thieân Ñeä Nhaát Ñoäng.
• Buoåi chieàu, ñoaøn trôû veà Haø Noäi, treân ñöôøng, Quyù khaùch gheù tham
quan queâ luïa Haø Ñoâng.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo 36 phoá phöôøng Haø Noäi, nghæ ñeâm taïi
Haø Noäi
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

. 114
VHV
H-TS-HN
NGAØY 10 : HAØ NOÄI – NINH BÌNH (93 Km)
• Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh ñi Ninh Bình, vieáng ñeàn thôø vua nhaø
Ñinh, vaø nhaø Leâ ôû Hoa Lö. Quyù khaùch ñi thuyeàn tham quan phong caûnh
Tam Coác (coøn goïi laø Haï Long treân caïn), tham quan 1 thoaùng khu du lòch
Traøng An vaø chuøa Baùi Ñính, ngoâi chuøa lôùn nhaát Vieät Nam, coù 3 töôïng
tam theá phaät maï vaøng.
• Buoåi chieàu, ñoaøn trôû veà Haø Noäi.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo Thuû ñoâ Haø Noäi veà ñeâm, nghæ ñeâm
taïi Haø Noäi.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 11 : HAØ NOÄI – QUAÛNG NINH (165 Km)


• Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh ñi Quaûng Ninh theo höôùng Baéc Ninh,
Laïng Sôn, reõ ñi Yeân Töû. Vieáng thieàn vieän Truùc Laâm Yeân Töû,
Quyù khaùch ñi caùp treo leân nuùi chieâm baùi vöôøn thaùp coå, chuøa
Hoa Yeân vaø chuøa Ñoàng. Ñoaøn xuoáng nuùi ñi Haï Long. Ñeán Haï Long,
veà khaùch saïn Quyù khaùch nhaän phoøng.
• Buoåi chieàu, ñoaøn ñi qua caàu Baõi Chaùy, Quyù khaùch ngaém caûnh
vònh Haï Long vaø caûng Caùi Laân töø treân cao, tham quan thò xaõ
Hoøn Gai, sau ñoù tieáp tuïc vui chôi, giaûi trí taïi khu du lòch ñaûo Tuaàn
Chaâu.
• Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo TP.Haï Long veà ñeâm, nghæ ñeâm taïi Haï
Long.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 12 : QUAÛNG NINH – HAØ NOÄI (165 Km)


• Buoåi saùng, Quyù khaùch ra beán taøu, ñi du thuyeàn tham quan vònh
Haï Long – Baùi Töû Long – ñeä nhaát thaéng caûnh cuûa Baéc Boä.
Gheù hang Söûng Soát, ñi qua hoøn Lö Höông, hoøn Gaø Choïi, hoøn
Choù Ñaù. Taém bieån taïi baõi bieån Titop.
• Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn rôøi Haï Long veà Haø Noäi,
treân ñöôøng veà gheù Haûi Döông tham quan caùc laøng ngheà laøm goám
söù, baùnh ñaäu xanh, coám voàng vaø caùc maët haøng ñaëc saûn
khaùc cuûa mieàn Baéc.
• Buoåi toái, chöông trình rieâng cuûa Quyù khaùch, nghæ ñeâm taïi Haø Noäi.
(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 13 : HAØ NOÄI – SAØI GOØN (1.719 Km)


• Buoåi saùng, ñoaøn ñi Ba Ñình vieáng Laêng Baùc, vöôøn caây ao caù
nhaø saøn Baùc Hoà, chuøa Moät Coät, baûo taøng Hoà Chí Minh. Ñi
chôï Ñoàng Xuaân mua saém.
• Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, xe ñöa Quyù khaùch ra saân bay
Noäi Baøi veà TP.Hoà Chí Minh.
• Veà ñeán Saøi Goøn, chia tay taïm bieät, heïn taùi ngoä cuøng Quyù khaùch.
(AÊn saùng, tröa)

. 114
* Ngaøy ñi, xe ñoùn khaùch theo theo giôø heïn taïi Cung Vaên
Hoùa Lao Ñoäng TP.HCM soá 55B Nguyeãn Thò Minh Khai,
Phöôøng Beán Thaønh, Quaän I.

VHV
H-TS-HN
GIAÙ VEÙ (1

Giaù tour Giaù maùy bay (2 Phuï thu ngoaïi Phuï thu phoøng
löôït) quoác ñôn
9.646.000 ñ 2.560.000 ñ 650.000 ñ 2.225.000 ñ

GIAÙ VEÙ BAO


GOÀM
 Xe ñôøi môùi coù maùy laïnh, ñöa ñoùn khaùch ñi theo chöông trình trong
tour.
 Taøu ñi vònh Haï Long.
 Veù maùy bay: Löôït ñi Saøi Goøn - Ñaø Naüng; Löôït veà Haø Noäi - Saøi
Goøn.
 Khaùch saïn tieâu chuaån 2 sao ñeán 3 sao (phoøng 2 khaùch) coù maùy
laïnh, tivi, tuû laïnh, ñieän thoaïi, veä sinh rieâng.
− Hoäi An : AN PHUÙ, THANH BÌNH, VÓNH HÖNG, COÂNG ÑOAØN.
− Ñaø Naüng : PHÖÔNG ÑOÂNG, SAIGON TOURANE, DU LÒCH ÑAØ NAÜNG.
− Hueá : DUY TAÂN, HERITAGE, QUEEN, NGOÏC HÖÔNG, GOLD.
− Ñoàng Hôùi : SAØI GOØN_QUAÛNG BÌNH, COSEVCO, PHONG NHA, COÂNG
ÑOAØN, LUXE.
− Haø Noäi : VAÊN MIEÁU, HOLIDAY, THIEÂN ÑÖÔØNG, BOÂNG SEN, NHAÄT
TIEÂN, LUXURY.
− Haï Long : BÖU ÑIEÄN, BAÏCH ÑAÈNG, VAÂN HAÛI, AÙNH DÖÔNG.
(Hoaëc caùc khaùch saïn töông ñöông)
 AÊn uoáng 3 böõa trong ngaøy: AÊn saùng buffet, aên tröa vaø chieàu laø
côm phaàn 4 moùn, ñöôïc ñoåi moùn thöôøng xuyeân theo aåm thöïc ñòa
phöông. Neáu khaùch töï tuùc aên, giaù tour seõ ñöôïc
tröø: 1.460.000 ñ.
 Höôùng daãn vieân thuyeát minh vaø phuïc vuï cho ñoaøn suoát tuyeán.
 Veù vaøo cöûa caùc thaéng caûnh.
 Khaên laïnh, nöôùc uoáng treân ñöôøng (1 khaên, 1 chai/ ngaøy).
 Quaø taëng, xoå soá vui coù thöôûng.
 Baûo hieåm du lòch troïn tour, theo tieâu chuaån baûo hieåm Vieät Nam.

GIAÙ VEÙ KHOÂNG


• AÊn BAO GOÀM
uoáng ngoaøi chöông trình, vaø caùc chi phí taém bieån, vui chôi giaûi
trí caù nhaân.
• Veù ñi caùp treo chuøa Höông, nuùi Yeân Töû.

GIAÙ VEÙ
- TREÛ
Treû emEM
töø 12 tuoåi trôû leân mua 01 veù.
- Treû em töø 06 ñeán 11 tuoåi mua ½ veù tour.
. 114
- Treû em töø 05 tuoåi trôû xuoáng: Khoâng tính veù, gia ñình töï lo cho beù.
Nhöng 02 ngöôøi lôùn chæ
Ñöôïc keøm 01 treû em, neáu treû em ñi keøm nhieàu hôn thì töø em thöù
02 trôû leân phaûi mua 1/2 veù.
(Tieâu chuaån 1/2 veù: ñöôïc 01 suaát aên + 01 gheá ngoài vaø nguû gheùp
chung phoøng vôùi gia ñình).

• Treû em töø 02 tuoåi ñeán 11 tuoåi mua 100% veù maùy bay.
• Treû em döôùi 02 tuoåi mua 10% veù maùy bay.

Hoan nghinh Quyù Khaùch ñaõ ñeán vôùi Coâng ty chuùng


toâi.
Kính chuùc Quyù Khaùch vaø gia ñình An Khang – Thònh Vöôïng

. 114