You are on page 1of 9

defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5.

|üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 1

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT

ˆˆ z+ uÛ Ñ ÷ s¡ T “¤ e : dü « :
‘· ‘ · ‡ $‘· T s¡ « π s D´+
uÛ Ñ s √Z < ˚ e dü ´ BÛ e TVæ ≤
~Û j Ó ÷ jÓ ÷ q: Á|ü # √<ä j · ÷ ‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 2

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT
n<Û ë ´j· T eTT ` 5

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 3

5. |ü X ¯ ó ã+<Û ä j · T »„ e TT\T

uÛ≤s¡rj·T ãTTwüß\T yês¡d‘ü «· eTT>± n+~+∫q ~e´yÓTqÆ j·T»„$<ÛëHê\˝À


nH˚ø£ n|üX¯è‘·T\T sT÷Hê{Ï e÷qe⁄ì nC≤„q+e\q ø£*–q$. yê{Ï˝À eTTK´yÓTqÆ ~
j·T»„eTT\˝À #˚ùd |üXó¯ e<Û.ä ãTTwüß\#˚ jÓT+‘√ ñqï‘·u≤Û yê\‘√, ì>∑÷&ÛdÉ +ü øπ ‘ê\˝À,
dü÷ø£ÎàãT~∆#˚ #Ó|üŒã&çq jÓTH√ï $wüj·÷\T eTq˝À |ü]|üPs¡í Ä<Ûë´‹àø£$<ë´e>±Vü≤q
˝Òq+<äTe\q ‘·|ü>± ns¡eú TT #˚düT≈£îHêïeTT. ‘·‘·Œ¤*‘·y˚T j·TC≤„\˝À »s¡T>∑ã&ÉT‘·Tqï
|üXó¯ e<Û.ä j·T»„eTT\˝À e]í+#·ã&çq ª|üXó¯ e<Ûµä ìC≤ìøÏ u≤Vü≤´ø£sà¡ ø±+&É ø±<äT. n+‘·s‘Z¡ ·
eTVü‰|ü]es¡qÔ ≈£î ˇø£ dü+øπ ‘·eTT. uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À Væ≤+dü eTVü‰bÕ|üeTT, n+<äTHê
j·T»„eTT˝≤+{Ï e⁄#·Ã Ä<Ûë´‹àø£ ø£s¡àø±+&É˝À ãTTwüß\T |üX¯óe<Ûäì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T
nì eTqeTT nqTø√e&ÉeTT eTq ne>±Vü≤HêsêVæ≤‘·´eTTqT ‘Ó*j·TCÒdüT+Ô ~.
j· T »„ e TT˝À #Ó | ü Œ ã&ç q ª|ü X ¯ ó e<Û ä µ n+‘· s ¡ Z ‘ · + >± e~Û + #· e *‡q
<äTÁwüŒeè‘·T\Ô ≈£î >∑Ts¡T.Ô ø±˙ <ëìøÏ $s¡T<ä+∆ >± ø=+<äiT ªyÓ~’ øÏ Væ≤+kÕ Væ≤+kÕ q
uÛÑe‹µ nH˚ ˇø£ q÷‘·q dü÷Á‘·eTTqT ø£ìô|{Ϻ ª|üX¯óe<Ûäµ #˚j·TkÕ>±s¡T. »+e⁄‘·T\qT
e~Û+#·&É+˝À ≈£L&É ø=+‘· C≤|ü´+ ≈£L&É #˚dü÷Ô n+f… yÓT\¢>± #·+|ü⁄‘·÷ |üX¯óe⁄\ì
jÓT+‘√ u≤~ÛdüTHÔ êïs¡T. BìøÏ ø±s¡DeTT j·T»„eTT˝À #Ó|üŒã&çq ª|üX¯óe<Ûäµ ˝À ãTTwüß\T
Á|ü‹bÕ~+∫q~ @$T≥+fÒ ` eTìwæ ‘·q˝À e⁄qï <äTÁwüŒeè‘·T\Ô qT ˇø£ÿkÕ]>±
e~*+#·Tø√˝Ò&ÉT, ø±ã{Ϻ HÓeTà~HÓeTà~>± yê{Ïì ìs¡÷à*+#ê* nì. BìøÏ
u≤Vü≤´ø£s¡àø±+&É>± »+‘·Te⁄\qT $&É‘·\yêØ>± Væ≤+dæ+∫ #·+|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç~ jÓT+‘·
|òüTÀs¡bÕ|üyÓ÷ø£<ë! j·T»„eTT˝À mø£ÿ&É ª|üX¯óe<Ûäµ nH˚ |ü<äeTT e∫ÃHê nø£ÿ&É eTìwæ
‘·q˝À e⁄qï |üX¯óÁ|üeè‘·T\Ô qT düeT÷\+>± ìs¡÷à*+#·Tø√yê* nì.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 4

ñ<눈 n»y˚T<Ûeä TT nH˚<ëì˝À dü+j·TeTeTT ˝Òì ø±eTyêdüqqT ˝Òø£ ìj·T+Á‘·D


˝Òì Ç+Á~j·T˝À\T|ü‘· e⁄qï<√ <ëìì rdæy˚j·TeTì ãTTwüß\T dü+πø‹+#ês¡T.
>=i…¿ ˝Òø£ y˚Tø£\qT ã* sTTeTàq&É+˝À ns¡eú TT kÕ<Ûä≈£î&ÉT ªdü÷s¡´e÷s¡eZ TTµqT
#Û˚~+#ê* nì. <ë«<äX¯sêX¯ó\˝À y˚Twüsê•øÏ n~Û|ü‹ dü÷s¡T´&ÉT. yÓ÷ø£eå T+<äT ÄdüøÏÔ ø£\yês¡T
dü÷s¡T´&ÉT ñ‘·sÔ êj·TD|ü⁄D´ø±\+˝À eTø£ss¡ ê•˝À Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï|ü&ÉT X¯Øs¡ ‘ê´>∑eTT #˚j÷· *.
#·]Á‘·˝À sTT˝≤ X¯Øs¡eTTqT ‘·´õ+∫qyê]˝À ˇø£sT¡ eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝Àì ≈£îs¡Teè<äT&∆ TÉ ª;Ûwßü à&TÉ µ.
m|ü&Ó‘’ ˚ ne>±Vü≤q ˝Òì eTqTwüß´\ #˚‹˝ÀøÏ j·T»„$<ä´ e∫Ã+<√ n|ü&ÉT
nH˚ø£ nHê#ês¡eTT\T, ô|&Éseú¡ TT\T #√≥T#˚dTü ≈£îHêïsTT. y˚Tø£\T, >=i…\¿ T, Äe⁄\T, >∑Ti¿eTT\qT
≈£L&É ã* Çe«&É e÷s¡+_Û+#ês¡T.
>√y˚T<Ûjä T· »„eTT nH˚~ eTqeTT ãTTwüß\T #Ó|Œæ q≥T¢ sTT˝≤ ns¡eú TT #˚dTü ≈£î+<ëeTT.
>√ nq>± yêDÏ ˝Òø£ dü÷s¡´øÏs¡DeTT\T nH˚ ¬s+&És¡eú TT\T rdæø√e#·TÃ. yê≈£îÿ nH˚ ns¡eú TTqT
rdæ≈£îqï|ü&ÉT kÕ<Ûä≈£î&ÉT ‘·q yê≈£îÿì <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·Tsê<äì, <ëìì düÁ‘·Œeè‘·T\Ô qT
ô|+#·{≤ìøÏ, #Ó&ÉT dü+düÿè‹ì ìs¡÷à*+#·{≤ìøÏ e⁄|üjÓ÷–+#·eTì ns¡eú TT. y˚<äeTT\˝À
yê≈£îÿì m+‘· e⁄qï‘·kÕúsTT˝À e⁄|üjÓ÷–+#·eTì #ÓbÕŒs¡+fÒ ªyê≈£îÿ Á|ü|ü+#·eTTq≈£î ˇø£
Wwü<Ûä+>±µ |üì #˚j·÷* nì.
nsTT‘˚ Ä<ÛäTìø£ e÷qe⁄&ÉT yê≈£îÿì <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+ e\¢H˚ nH˚ø£
düeTdü´\qT ø=ì‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT.
@<ÓH’ ê ˇø£ |ü<ës¡eú TTqT eT+<äT>± ‘·j·÷s¡T#˚j·÷\+fÒ <ëìì <ä+#·T‘ês¡T
˝Òø£ ø£\«eTT˝À q÷i‘ês¡T ˝Ò<ë y˚&ç #˚kÕÔs¡T ˝Ò<ë uÛÑdüà+ #˚kÕÔs¡T. ‘·sê«‘· nH˚ø±H˚ø£
s¡düeTT\‘√ |ü⁄sƒ¡+ ô|&É‘ês¡T. eT] eTìwæ yê≈£îÿ Wwü<Ûä+>± e÷sê\+fÒ jÓTìïkÕs¡T¢ q÷i≤*?
mìïkÕs¡T¢ |ü⁄sƒ¡+ ô|{≤º*? á kÕ<Ûäq j˚TB »s¡>∑≥+ ˝Ò<äTø±ãfÒº j·T»„+˝À eT+Á‘·eTT\T
n+‘· |òü*‘·eTT ìe«&É+ ˝Ò<äT. ø£qø£ kÕ<Ûä≈£î&ÉT kÕ<Ûä´yÓTqÆ +‘·ei≈£î eTÚq+>± e⁄+&Ü* ˝Òø£
e÷{≤¢&çq|ü&ÉT $T‘·eTT>±, Væ≤‘·eTT>± e÷{≤¢&Ü*. n|üè≤&ÉT yê≈£îÿ dü«ØZj·Tyê‘êes¡DeTTqT
ì]àdüTÔ+~.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 5

n+<äeTT>±, eTè<äTe⁄>± e÷{≤¢&y˚ ês¡T >√y˚T<Ûj ä T· »„+ #˚dTü qÔ ïfÒ.¢ $X¯ó~∆#Á· ø£eTT
jÓTTø£ÿ >∑TDeTT yê≈£îÿ. nø£ÿ&É 16 <äfi¯eTT\T e⁄+{≤sTT. 16 <äfi¯eTT\T 16 dü+j·Te÷\≈£î
dü+πø‘·eTT. n˝≤π> 16 dü«sê\MT<ä Ä~Û|ü‘·´eTT dü+bÕ~+#ê\ì.
yê≈£îÿMT<ä Ä~Û|ü‘·´+ dü+bÕ~+#·≈£î+&Ü Äe⁄ì ã* sTTùd!Ô ! j·T»„eTTq≈£î
eTi=ø£ ù|s¡T ªn<Ûä«s¡eTTµ. n+fÒ Væ≤+dü »s¡T>∑q≥Te+{Ï dü\ú eTT.
nX¯«y˚T<ÛäeTT n+fÒ ` u≤VüQã\, ãT~∆ã\ dü$TàÁX¯DeTT. e÷qe X¯Øs¡+˝À
düÁ‘·Œeè‘·T\Ô T nH˚ <˚e‘·\T, <äTÁwüŒeè‘·T\Ô T nH˚ sêø£då üT\T jÓT|ü&É÷ ø£*ùde⁄+{≤s¡T.
e÷qe X¯Øs¡+˝À sTT$ ¬s+&É÷ s¡÷|üs¡Væ≤‘·+>± e⁄+{≤sTT. n$ u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô À s¡÷|ü+
<Û]ä +∫q|ü&ÉT düÁ‘Œ· eè‘·T\Ô T ` <äTÁwŒü eè‘·T\Ô T— <˚e‘·\T `sêø£då Tü \T>± >√#·]kÕÔsTT. eTìwæ˝À
e⁄qï <äTÁwüŒeè‘·T˝Ô Ò n‘·ìì ìeTïjÓ÷ì˝ÀøÏ rdæ¬ø&É‘êsTT.
ñ<눈 •]&ûkÕsTTu≤u≤ #·]Á‘·˝À ªø£|üŒ`bÕeTTµ ñ<ëVü≤s¡D. m|ü&Ó|ü&ÉT
eTìwæ˝À <äTÁwüŒeè‘·T\Ô T ‘·˝…‘·T‘Ô êjÓ÷, n|ü&É|ü&ÉT |üX¯óe⁄>± »ìàkÕÔ&ÉT. eTìwæ ‘·q
ì‘·´J$‘·+˝À sTT˝≤ Ä˝À∫+#ê*. ªás√E H˚qT jÓTìïkÕs¡T¢ |üX¯óe⁄ e˝… Á|üe]Ô+#êqT?
|üX¯óe⁄ e˝… ‹HêïqT? |üX¯óe⁄ e˝… Ä˝À∫+#êqT? kÕ«s¡+ú ‘√ Á|üe]Ô+#êqT?µ
eTìwæ <Óq’ +~q J$‘·+˝À nH˚ø£ |üqT\T #˚j·÷\qT≈£îì #Ój·T´˝Òø£b˛‘ê&ÉT.
BìøÏ ø±s¡DeTT |ü]dæ‘ú ·T˝À, eTiÒ<√ ø±<äT, n‘·ì Á|ües¡HÔ ˚ ø±s¡DeTT. ø£cÕº\≈£î ø±s¡DeTT
≈£L&É n‘·ì dü«j·T+ø£è‘ê|üsê<Ûäy˚T. eTq <äTs¡<äècÕºìï m<äT{Ïyê]MT<ä ÄbÕ~kÕÔeTT.
≈£L‘·T]øÏ $yêVü≤+ ø±ø£b˛‘˚ <ëì ‘·\sê‘· n+{≤eTT>±ì, ˇø£y˚fi¯ eTq≈£î »ìà+#·&É+
e\¢H˚ ÄyÓT≈£î $yêVü≤+ ø±efÒ<¢ ˚yÓ÷!! nì Ä˝À∫+#·eTT. Ç˝≤ Ä˝À∫+#·&Éy˚T <äTÁwüŒeè‹ÔøÏ
dü+πø‘·eTT. ø±˙ ∫Á‘·y˚T$T ≥+fÒ eTìwæøÏ n˝≤ Ä˝À∫+#·&Éy˚T düããT nì|ædüT+Ô ~.
eTìwæøÏ n+<äeTT>±, VüQ+<ë>± J$+#·&É+ #˚‘·>±ø£ |ü\T sTTø£ÿ≥¢≈£î >∑Tsö‘·THêï&ÉT.
Çe˙ï |üøÿ£ qô|{Ϻ ª Hê ø£weºü TT\≈£î H˚H˚ ø±s¡DeTTµ nì q$Tà‘˚ u≤<Û̊ e⁄+&É<Tä . ø£sà¡ d<æ ë∆+‘·eTT
BH˚ï Á|ü‹bÕ~düT+Ô ~.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 6

u≤Vü≤´»>∑‘·T˝Ô À ø£ì|æ+#˚ |üX¯óe⁄\qT ˝Òø£ |ü≈£îå \qT eTq˝À ñqï <äTÁwüŒeè‘·T\Ô ≈£î
dü+πø‘·+>± rdæø√e#·TÃ.
Á>∑<ä› ` >∑s¡«eTTq≈£î Á|ürø£.
&˚>∑ ` ˝ÀuÛ≤ìøÏ Á|ürø£.
ø±ø±|ü≥&º É+ e\q ` ≈£îø£ÿ>± »ìàkÕÔeTT.
>∑T&É>¢ ∑÷ã ˝Òø£ >±&ç<ä ` nC≤„qeTTq≈£î Á|ürø£.

eTìwæ˝À e⁄qï sT÷ #Ó&ÉTdü+kÕÿsê\T jÓT|ü&Ó’‘˚ >∑Ti¿+ e˝… X¯øÏÔe+‘·eTÚ‘êjÓ÷,


n|ü&ÉT yê{Ïì ìs¡÷à*+#·{≤ìøÏ nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT #˚j·Tã&ÉT‘·T+~.
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ e\q eTìwæ˝À, n˝≤π> düe÷»+˝Àì <äTÁwüŒeè‘·TÔ\T
q•+∫b˛‘êsTT.

y˚T<Ûä : |ü+&ç{Ÿ kÕ‘·«˝Òø£sY >±s¡T j·TEπs«<ä+ >∑T]+∫ #Ó|ü⁄‘·÷ ªy˚T<Ûëµ nH˚


X¯ãe› TTq≈£î nH˚ø£ ns¡eú TT\THêï j·Tì, yê{Ï˝À ø=ìï ` ùdïVü≤+ dü+bÕ~+#·&ÉeTT, ø£\e&ÉeTT,
ø£\|ü&eÉ TT, ˇø£]H=ø£sT¡ ‘Ó\TdüTø=qT≥, Áù|eTdü«uÛ≤e+‘√ e⁄+&É≥eTT, ãT~∆ã\eTT ˝Òø£ ‘˚»düT‡qT
ô|+#·Tø√e&É+, |ü$Á‘·‘·qT ô|+#·Tø=qT≥, dü‘·Ô«ã˝≤ìï, ñ‘ê‡Vü‰ìï ô|+#·Tø=qT≥. Ç$
j·TEπs«<ä+˝À e⁄qï eì #ÓbÕŒs¡T.
|üs¡eT|üP»´>∑Ts¡T<˚e⁄\T |ü+&ç‘· lsêeTX¯s¡àÄ#ês¡´>±s¡T ªy˚T<Ûä* nH˚ X¯ãe› TTq≈£î
1. @ø£‘·, 2. Áù|eTqT ô|+#·Tø=qT≥, 3. Væ≤+dü nì #ÓbÕŒs¡T.
y˚T<Ûä nH˚ |ü<äeTTq≈£î >∑\ |ü\T ns¡eú TT\˝À kÕe÷qT´\T Væ≤+dü nH˚ ns¡eú TTH˚
rdüT≈£îì |ü\T nø£è‘·´eTT\T #˚j·TT#·THêïs¡T. j·T»„+ ˝≤+{Ï ÁbÕDX¯øÏìÔ ô|+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\˝À
Væ≤+dü nH˚ |ü<ëìøÏ $\Te jÓT+<äT øÏdüTHÔ êïs¡T? nì >∑Ts¡T<˚e⁄\T rÁe+>± Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T.
n» nq>± y˚Tø£ nH˚ø±ø£— ˇø£ $X‚wüyÓTqÆ eqdüŒ‹ nH˚ ns¡+ú ≈£L&É e⁄qï~. Ä
$X‚wü eqdüŒ‹ $‘·qÔ eTT\qT ‘Ó∫à j·TC≤„–ï˝À ÄVüQ‹>± düeT]Œ+#·eTì ãTTwüß\ uÛ≤eeTT.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 7

n+‘˚ø±ì y˚Tø£qT ã*e«eTì ø±<äT. dü+kÕÿs¡eTTqï j˚T e´ø°Ô j·T»„eTT˝À Væ≤+dü #ÓjT· ´&ÉT.
eTqTwüß´\T nC≤„q+ ø±s¡D+>± ª|üX¯óe<Ûäµ nH˚ e÷≥ì ‘·|ü>± ns¡+ú #˚düT≈£îH˚
neø±X¯eTT ø£\<äì uÛ≤$+∫q ãTTwüß\T @ ÁbÕDÏøÏ ≈£L&É Væ≤+dü »s¡T>∑sê<äì uÛ≤$+∫
C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£î+≥÷ j·T»„≈î£ +&É+ #·T≥÷º ˙fi¯ófl b˛j·TeTì ª»\Á|üùd#·qµ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+
<ë«sê #ÓbÕŒs¡T. ˙fi¯ófl jÓT+<äT≈£î b˛kÕÔeTT? ˇø£y˚fi¯ ∫qï∫qï |ü⁄s¡T>∑T\T nM ‘Ó*j·Tø£
j·T»„≈£î+&É+ <ä>∑]Z øÏ eùdÔ Ä y˚&çøÏ #·ìb˛‘ê j·Tì uÛ≤$+∫ ≈£î+&É+ #·T≥÷º ˙fi¯ófl
b˛kÕÔeTT. eTiÏ sTT+‘· düTìï‘·+>± e⁄qï j·T»„ø£s¡àø±+&É˝À @ø£+>± y˚Tø£qT, >=i…¿\qT
ã*#˚Ã $~Û$<ÛëqeTTqT ãTTwüß\T Á|ü‹bÕ~kÕÔs¡T n+fÒ n~ qeTà<ä–q $wüj·Ty˚THê!
HÓ‘·TsÔ ¡Tì Á|üeVæ≤+|üCÒdæ dü«s¡kZ ÂK´eTT\qT bı+~‘˚ eTiÏ qs¡ø£eTT <˚ì‘√
edüT+Ô ~? nì Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T ãTTwüß\T.
nX¯«y˚T<Ûeä TTqT e]íd÷ü Ô X¯‘|· <ü Áä∏ u≤Vü≤àD+˝À ª|üsêÁø£eTy˚T nX¯«eTT, <˚Xe¯ TTqT
|üsêÁø£eTe+‘·+>± #˚j·TT≥j˚T nX¯«y˚T<ÛäeTT. <˚X¯ X¯øÏìÔ ô|+#·&É+, Msê´ìï ô|+#·&É+
nX¯«y˚T<Ûä+µ nì #ÓbÕŒs¡T.
kÕ<Ûës¡D+>± yêVü≤qeTT\ X¯øÏìÔ ªVü‰sY‡|üesYµ nì #Ó|ü⁄‘êeTT. n+fÒ
nø£ÿ&É >∑Ti¿eTT nH˚ ns¡+ú rdæø√eTT>±? eTiÏ j·T»„+ e#˚Ãdü]øÏ $|üØ‘ês¡eú TT\qT
jÓT+<äT≈£î rdüTø√yê*? <Ûäs¡à+ e#˚Ãdü]øÏ $y˚ø£eTTqT jÓT+<äT≈£î $düà]kÕÔ&√ eTqTwüß´&ÉT?
eTìwæ #˚‘·q‘·«eTTqT e÷πsÃ~ y˚T<Ûä. ñ<눈 ˇø£ e´øÏÔ ìÁ<ë<˚$ ˇ&ç˝ÀøÏ C≤iT≈£îHêï&ÉT
nqT≈£î+<ëeTT. n+fÒ n‘·qT ìÁ<äb˛‘·THêï&ÉT nì, n+‘˚>±ì ˇø£ n+<äyÓTqÆ Ád”Ô
ˇ&ç˝À ‘·\ô|≥Tº≈£îì |ü&ÉTø√e&É+ nì ø±<äT>±? ìÁ<ä˝ÀøÏ C≤iT≈£î+≥Tqï|ü&ÉT eTìwæ
#˚‘·q‘·«eTT e÷s¡T‘·T+~. n˝≤ #˚‘·q‘·«eTT˝À e÷s¡TŒ ‘Ó#˚à <ëìH˚ y˚T<Ûä n+{≤s¡T.

www.e-gurukul.net
nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 8

qs¡y˚T<ÛäeTT n+fÒ eTqTwüß´\ #˚‘·q‘·«eTT˝À e÷s¡TŒ.

düs¡«y˚T<ÛäeTT nìï s¡ø±\ #˚‘·q‘·«eTT\˝À e÷s¡TŒ.

>√y˚T<ÛäeTT nq>± Ç+Á~j·TeTT\T ˝Òø£ yê≈£îÿ jÓTTø£ÿ #˚‘·q‘·«eTT˝À


e÷s¡TŒ.

nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ e\q eTìwæ˝Àì, n˝≤π> düe÷»+˝Àì <äTÁwüŒeè‘·TÔ\T


q•+∫b˛sTT, Ä˝À#·q\˝À e÷s¡TŒ edüTÔ+~.

www.e-gurukul.net
defg nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+ ` nˆˆ 5. |üX¯óã+<Ûäj·T»„eTT\T 9

lø£èwüßìí , <ä‘êÔÁ‘˚j·TTì J$‘·eTT yÓTT‘·eÔ TT >√y˚T<Ûäy˚T. >√y˚T<Ûä+˝À yê≈£îÿ


jÓTTø£ÿ #˚‘·q‘·«eTT˝À J$+#ê*. kÕ<Ûës¡D eTìwæ Ä kÕúsTT˝À J$+#·&ÉT. yê≈£îÿ jÓTTø£ÿ
Ä$sꓤeeTT 1. yÓK’ Ø, 2. eT<Ûä´e÷, 3. |üX¯´+r, 4. |üsêkÕúsTT\˝À e⁄+≥T+~. >√y˚T<Ûä+˝À
sT÷ Hê\T>∑Ts¡ø±\ #˚‘·q‘·«eTT\ kÕúsTT ‘Ó\TdüT+Ô ~. #˚‘·q‘·«eTT\˝À e÷s¡TŒì j·T»„eTT
n+≥THêïeTT. @ #˚‘·q‘·«eTT˝À e÷s¡TŒ eùdÔ Ä j·T»„eTT n+{≤eTT. yê≈£îÿ˝À e÷s¡TŒ
eùdÔ >√y˚T<ÛäeTT n+{≤s¡T.
y˚T<Ûä nH˚~ X¯Øs¡eTT MT<ä Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü e⁄+&˚ nqTuÛÑ÷‹. ø£qπø eTìwæ
#·ìb˛sTTHê n‘·ì Ä‘·à e⁄+≥T+~ n+{≤&ÉT »>∑<äTZs¡Te⁄ uÛÑ>∑eBZ‘·˝À. e÷qeC≤‹
#˚‘·q‘·«eTT\˝À e÷s¡TŒ ‘˚e{≤ìøÏ nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT n‘·´+‘· ñ#·ÃkÕúsT÷ Á|üjÓ÷>∑eTT.
Bì˝Àì eTiÀ $X‚wü y˚T$T≥+fÒ πøe\eTT ˇø£ e´øÏÔ jÓTTø£ÿ #˚‘·q‘·«eTT˝ÀH˚ø±ø£, dü+|üPs¡í
<˚X¯ Á|»ü \ #˚‘q· ‘·«eTT˝À e÷s¡TŒrdæø=kÕÔeTT. >√y˚T<Û+ä ˝≤+{Ï$ e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± e⁄|üj÷Ó >∑|&ü ‘ç ˚
nX¯«y˚T<ÛäeTT dü+|üPs¡í <˚X¯eTTH˚ e÷]Ãy˚düT+Ô ~. nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTT˝À 3 kÕúsTT\T e⁄+{≤sTT.
1. Á|üj·÷» : j·T»„eTTq≈£î eTT+<äT #˚j·Te*‡q |üqT\T.
2. j·÷» : j·T»„+ jÓTTø£ÿ ø£s¡àø±+&É ◊<äTs√E\bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+~.
3. nqTj·÷» : ø£s¡àø±+&É nsTTb˛sTTq ‘·sê«‘· #˚j·Te*‡q |üqT\T.
eTqTwüß\ Ä˝À#·q\˝À $y˚ø£eTTqT C≤>∑è‘·eTT #˚j·T{≤ìøÏ nX¯«y˚T<ÛäeTT
ˇø£ dü+|üPs¡í $~Û$<ÛëqeTT. n+<äTπø Bìï y˚<äeTT\˝À eTVü‰Áø£‘·Te⁄, $sê{Ÿ Á|üjÓ÷>∑+
nHêïs¡T. düeTdüÔ Á|ü»\T Bì˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚˝≤ #˚j·÷*. j·T»„+˝À bÕ˝§Zqï düeT÷Vü≤+
<ÓM’ X¯≈£î\Ô qT uÛÑ÷$TMT<ä≈£î ~+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. Ç~ »s¡>±\+fÒ ìj·T$T‘· »|üdü+K´
e⁄+&Ü*. eTTK´+>± nX¯«y˚T<Ûäj·T»„eTTq≈£î eTT+<äT ìj·T$T‘·s¡÷|ü+˝À, Áø£eTã<ä+∆ >±
>±j·TÁreT+Á‘· »|üeTT #˚j·÷*. »bÕq+‘·s¡eTT dü÷s¡´<Ûë´qeTT #˚j·÷*. á ¬s+&ÉT
ìj·TeT+>± #˚ùd Á|ü‹e´øÏÔ nX¯«y˚T<Ûäj·T»„+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îì j·T»„uÛÑ>∑yêqT&ÉT n+~+#˚
nH˚ø£ ~e´es¡<ëqeTT\qT bı+<äe#·TÃ.
ˆˆ X¯óuÛÑ+ uÛÑ÷j·÷‘Y ˆˆ

www.e-gurukul.net