You are on page 1of 4

IZPITNA VPRAŠANJA MJP

(15.11. 2007)
1. LATERANSKA POGODBA IZ LETA 1929 IN BILATERALNI SPORAZUM IZ LETA
1984.
a) Kako je LP določila mednarodnopravni položaj Svetega sedeža in papeža?
b) Kaj določa LP glede položaja katoliške vere v Italiji?
c) Kakšne so dolžnosti Kraljevine Italije v odnosu do ozemlja države Svetega sedeža?
d) Kakšne omejitve je država Svetega sedeža sprejela glede svojega mednarodnega nastopanja?
e) Kakšne novosti glede položaja in pravic RKC v Italiji prinaša bilateralna pogodba iz leta
1985?

2. MOŽNOSTI ZA PRITOŽBE DRŽAVLJANOV SLOVENIJE MEDNARODNIM


POGODBENIM TELESOM ZA VARSTVO PRED DISKRIMINACIJO IN KRŠITVAMI
ČLOVEKOVIH PRAVIC.
a) Naštej postopke pred pogodbenimi telesi OZN – CERD, Odbor za človekove pravice
(pogoji, postopek, pravni značaj sklepov pogodbenih teles).
b) Opiši postopek pred evropskim sodiščem za človekove pravice (pogoji, postopek, sodbe
sodišča).
c) Opiši možne postopke, ki jih imajo na razpolago slovenski državljani madžarske narodnosti
na podlagi bilateralne pogodbe iz leta 1992.
d) Kakšne postopke imajo na voljo državljani RS po notranjem pravu za varstvo njihovih
pravic človeka ali v primeru izvajanja diskriminacije nad njimi na etnični in verski podlagi?

3. FEDERALNE ENOTE IN ODNOSI S TUJINO.


a) Kaj je federacija in s kakšnim pravnim instrumentom nastane?
b) Kaj je vsebina t.i. »federalne klavzule«?
c) Kako je bilo vprašanje »pristojnosti« federalnih enot pri sklepanju mednarodnih pogodb
urejeno z ustavo SFRJ iz leta 1974?
d) Kakšne pristojnosti imajo občine v Sloveniji za mednarodno sodelovanje in sklepanje
sporazumov s federalnimi enotami in drugimi lokalnimi organi v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem?

4. DIPLOMATSKE KONFERENCE IN RAZVOJ MEDNARONEGA PRAVA.


a) Rezultati Dunajskega kongresa 1815 in kasnejših konferenc!
b) Rezultati Berlinskega kongresa 1878!
c) Rezultati prve in druge mirovne konference 1904 in 1907!
d) Rezultati mirovnih konferenc t.i. Versailskega sistema iz leta 1918 in kasneje!
e) Rezultati Pariške mirovne konference 1947!
f) Rezultati sestankov konference o varnosti in sodelovanju v Evropi od 1975 do 1995!

5. MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI DOLOČANJA MEJE MED DRŽAVAMI.


a) Kako se določa meja med dvema državama:
i) na kopnem
ii) na morju
iii) na rekah
iv) na jezerih
b) Ali se meja lahko določa z enostranskimi pravnimi akti in če bi se to zgodilo, kako bi to
dejanje opredelili po mednarodnem pravu? (ni mogoč enostr. pr. akt)?
c) Kaj o meji s Hrvaško določa Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije iz leta 1991? (republiške meje postanejo državne meje)
d) Na podlagi katerih mednarodnih instrumentov in kako je bila določena meja z Avstrijo,
Madžarsko in Italijo? (na podlagi sporazuma in mirovne pogodbe)

1
(20.9.2007)
6. KAKŠNE MOŽNOSTI ZA PRITOŽBO NASLOVLJENO NA MEDNARODNO
POGODBENO TELO ZA NADZOR NAD IZVAJALCEM KONVENCIJ O VARSTVU PRED
DISKRIMINACIJO IN KRŠITVAMI ČLOVEKOVIH PRAVIC IMAJO DRŽAVLJANI
REPUBLIKE SLOVENIJ?
a) Naštej postopke pred pogodbenimi telesi OZN – CERD, Odbor za človekove pravice
(pogoji, postopek, pravni značaj sklepov pogodbenih teles).
b) Opiši postopek pred evropskim sodiščem za človekove pravice (pogoji, postopek, sodbe
sodišča).
c) Opiši možne postopke, ki jih imajo na razpolago slovenski državljani madžarske narodnosti
na podlagi bilateralne pogodbe iz leta 1992.
d) Kakšne postopke imajo na voljo državljani RS po notranjem pravu za varstvo njihovih
pravic človeka ali v primeru izvajanja diskriminacije nad njimi na etnični in verski podlagi?

7. MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI DOLOČANJA MEJE MED DRŽAVAMI.


a) Kako se določa meja med dvema državama:
i) na kopnem
ii) na morju
iii) na rekah
iv) na jezerih
b) Ali se meja lahko določa z enostranskimi pravnimi akti in če bi se to zgodilo, kako bi to
dejanje opredelili po mednarodnem pravu? (ni mogoč enostr. pr. akt)?
c) Kaj o meji s Hrvaško določa Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije iz leta 1991? Katera so odprta vprašanja na kopenski in morski meji s
RH?
d) Kaj bi bilo potrebno narediti, če se RS in RH odločita, da bosta odprta mejna vprašanja
prepustila v odločanje mednarodnemu sodišču v Haagu? (vloga) Ali bi to sodišče lahko
sprejelo sklep o ureditvi dolgov LJ banke; in če, na kateri MP podlagi? (vprašanje
nasledstva)
e) Kaj bi bilo treba narediti, če bi se RS in RH odločili, da bosta mejne spore prepustila v
odločanje mednarodni arbitraži?

8. MEDDRŽAVNO SODIŠČE V HAAGU.


a) Kateri pravni viri urejajo njegovo ustanovitev in delovanje?
b) Opredelite: i) pristojnost sodišča,
ii) način delovanja sodišča,
iii) kdo lahko začne postopek pred sodiščem,
iv) kakšne oblike odločb izda sodišče in koga zavezujejo

9. MEDNARODNO VOJNO IN HUMANITARNO PRAVO.


a) Kaj ureja 4. Haaška konvencija iz leta 1907 o vojskovanju na kopnem in še posebej
pravilnik, ki je sestavni del konvencije?
b) Katera dejanja so po ženevskih »humanitarnih« konvencijah iz leta 1949 smatrajo kot vojni
zločini in katera mednarodna sodišča so pristojna za njihovo obravnavo in kaznovanje?
c) Kakšne omejitve vojskovanja predpisuje mednarodno pravo pri oboroženih spopadih
mednarodnega in notranjega značaja:
i. Glede na osebe
ii. Glede na stvari oz. objekte
iii. Glede na uporabo orožja
iv. Glede na način vojskovanja.

10. MEDNARODNOPRAVNI POLOŽAJ MANJŠIN V EU.


a) Kaj določa Helsinška Listina iz leta 1975 glede varstva manjšin v Evropi?
2
b) Kaj določa glede pripadnikov manjšin listina o temeljnih pravicah EU? Ali je ta listina del
evropskega pravnega reda?
c) Kdo imenuje visokega komisarja OVSE za narodne manjšine, kako dolgo traja njegov
mandat in kakšne so njegove naloge?
d) Opiši vsebino in način delovanja nadzornega mehanizma evropske okvirne konvencije o
pravicah narodnostnih manjšin iz leta 1994!

(6.9.2007)
11. SOCIOLOŠKA TEORIJA.
a) Opiši sociološko teorijo mednarodnega javnega prava – njene glavne značilnosti/trditve.
b) Kdo so glavni zagovorniki te teorije?
c) Kako se ta teorija razlikuje od šole naravnega prava?
d) Kdo je bil Hugo Grotius in katera so njegova najpomembnejša dela?

12. DRŽAVA SVETEGA SEDEŽA


a) Kako je Garancijski zakon iz leta 1891 uredil položaj papeža?
b) Kako je Lateranska pogodba iz leta 1929 določila mednarodnopravni položaj Svetega
sedeža in papeža?
c) Katere novosti glede odnosov med Svetim sedežem in Republiko Italijo vsebuje bilateralna
pogodba sklenjena 1984?
d) Kaj je konkordat? Katere mednarodnopravne norme se nanašajo na sklepanje konkordatov?
e) Ali je Slovenija sklenila kakšen sporazum s Svetim sedežem? Če je, kdaj je začel veljati in
kaj je njegova vsebina?
f) Kakšen status ima država Svetega sedeža v OZN, OVSE in Svetu Evrope?

13. KONZULARNO PRAVO.


a) Kaj je funkcija oz. pristojnost konzula?
b) Kateri mednarodnopravni viri urejajo konzularno službo?
c) Kakšna je razlika med akreditivnim in patentnim pismom?
d) Opišite razloge za prenehanje funkcije generalnega konzula?
e) Kaj pomeni latinski pojem »salvus conductus«? (safe-conduct pass; the personal immunity
for noblemen, extending to the delegates already in 1507 and confirming this privilege in the
17th century as well. The modern immunity and inviolability were rooted in these
regulations, like the recess of curial jurisprudence under the sessions of national assembly
and others.; tzv. slobodni prolaz)
f) Opišite postopek za odprtje konzularnega predstavništva v RS.
g) Ali obstajajo v Sloveniji tudi častni konzuli drugih držav? V čem se častni konzul razlikuje
od običajnega?

14. NOTRANJE MORSKE VODE.


a) Katera morska površina se šteje za notranje morske vode?
b) Kako se ta površina določi v primeru:
a. Pristanišč
b. Ustja rek
c. Zalivov?
c) Ali spada Piranski zaliv v notranje morske vode? (da)
d) Katera mednarodna konvencija vsebuje norme o razmejevanju notranjih morskih voda?
e) V čem se pravni režim v notranjih morskih vodah razlikuje od tistega v teritorialnem morju
in v zunanjem morskem pasu?

15. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE.


a) Kakšno vlogo ima na področju mednarodne odškodninske odgovornosti Komisija za
mednarodno pravo?

3
b) Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o mednarodni odškodninski
odgovornosti države?
c) Kako lahko država odgovarja za povzročeno škodo?
d) Kako to vprašanje urejajo konvencije o odgovornosti držav glede škode, ki nastane pri
raziskovanju in pri plovbi po vesolju?
e) Kakšna pravila veljajo za odgovornost države za škode, ki nastanejo pri miroljubni uporabi
nuklearne energije?
f) Kakšna je odgovornost države za škode, ki nastanejo z izlivom nafte v morje?
g) Kaj pomeni, če država plača odškodnino »ex gratia«? (Ex gratia (sometimes ex-gratia) is
Latin (lit. 'by favour') and is most often used in a legal context. When something has been
done ex gratia, it has been done voluntarily, out of kindness or grace. In law, an ex gratia
payment is a payment made without the giver recognising any liability or legal obligation.)

16. IUS CONGENS.


a) Kaj je ius cogens?
b) Kako se zbirno imenujejo pravne norme, ki so nasprotje ius cogens?
c) Naštej nekaj pravnih norm, ki so ius cogens.
d) Kakšne posledice za veljavnost mednarodne pogodbe ima ugotovitev obstoja ali nastanka
nove norme ius cogens, ki je v nasprotju z določbami pogodbe?
e) Kako je to vprašanje urejeno z Dunajsko konvencijo o pravu mednarodnih pogodb
sklenjenih med državami?

17. EKONOMSKO-SOCIALNI SVEZ OZN – ECOSOC.


a) Koliko članov ima, kdo jih izvoli in kako dolgo traja njihov mandat?
b) Kaj so glavne naloge ECOSOC in na kakšne načine jih opravlja?
c) S katerimi organizacijami lahko sklepa dogovore o sodelovanju, kaj je vsebina teh
dogovorov in kdo jih mora potrditi?
d) Katera delovna telesa ima ECOSOC?

18. PROTOKOL ŠT. 11 K EVROPSKI KOVNVENCIJI O TEMELJNIH SVOBOŠČINAH IN


PRAVICAH ČLOVEKA.
a) Kaj je vsebina protokola?
b) Katera telesa za odločanje o kršitvah konvencije so bila ustanovljena s protokolom?
c) Kateri subjekti lahko sprožijo postopek pred sodiščem in katere pogoje morajo izpolniti?
d) Naštej nekaj razlogov za nedopustnost pritožbe.
e) Kdo lahko zahteva svetovalno mnenje sodišča?
f) Kako poteka postopek pred sodiščem?
g) Kakšne sklepe lahko sprejme sodišče?
h) Kdo nadzoruje izvrševanje sklepov sodišča?
i) Navedi postopke, ki so doslej potekali proti Sloveniji. Kakšne sklepe je v teh primerih
sprejelo sodišče?

19. DIPLOMATSKO IN KONZULARNO PRAVO.


a) Kateri mednarodni instrumenti urejajo področje diplomatskega in konzularnega prava?
b) Kako država gostiteljica izrazi svoje strinjanje z imenovanjem šefa diplomatske misije druge
države in kako omogoči začetek dela konzularnega zastopnika?
c) Kakšna je razlika med »diplomatsko imuniteto« in »diplomatskimi privilegiji«?
d) Naštej t.i. notranje organe diplomacije in kakšne so njihove pristojnosti v mednarodnih
odnosih?
e) Kateri so konstitutivni elementi specialnih misij in navedi primere specialnih misij in
mednarodnih instrumentov, ki urejajo to vprašanje.