Prognózisok - jövőbelátás az asztrológiában

Dr. Baktay Ervin kiadatlan jegyzete alapján
A jövőben bekövetkező események előre történő megállapítása, az asztrológiai prognózis, nagyon fontos része az asztrológiának, s alapos ismertetése önálló kötetet kívánna. Ebben az alapvető könyvnek szánt munkában nem foglalkozhatunk a prognózis módszereinek részletes ismertetésével, csupán nagy vonásokban jellemezhetjük a teljesség kedvéért a leggyakrabban alkalmazott eljárásokat. Aki kellő igyekezettel belemélyedt az eddig közölt ismeretekbe, s már otthonosan mozog az asztrológiának eddig feltárt területén, a rövid jellemzésekből is tájékoztatást szerezhet a főbb prognózis módszerekre vonatkozólag. A bekövetkezendő események, más és más hatású időszakok, stb... beálltának megállapítása a születési /alap, másképpen radix/ horoszkóp alapján történik. Elv, hogy az élet folyamán mindenkit csak olyan természetű dolgok, események, behatások érhetnek, sorsa csak olyan irányba térhet, amint azt a születési horoszkóp mutatja. Ha pl. az alaphoroszkópban semmi sem utal vagyonszerzésre, akkor az élet folyamán beálló asztrális változások sem hozhatnak ilyesmit. A feladat tehát az, hogy az alaphoroszkópban mintegy lerögzített, kilátásba helyezett lehetőségek bekövetkezésének időpontját megállapítsuk. A bekövetkezések megállapítására szolgáló eljárásokat irányító, direkció számításoknak nevezzük. Ezt úgy kell érteni, hogy az egymással kapcsolatban álló planétákat elméletben, vagy valóságos mozgásuknak megfelelően, bizonyos szabályok szerint tovább visszük, vezetjük az ekliptikán, amíg el nem érik azokat a pontokat - más planétákat, ezek fényszögpontjait vagy saját fényszögpontjaikat, házcsúcsokat, stb... amelyeken a kapcsolat jelezte hatások kiváltódhatnak, érvényesülhetnek. Ezt a továbbvezetést nevezzük irányításnak, dirigálásnak. Az irányított, továbbvezetett planétát jelölőnek, szignifikátornak mondjuk, mert ez jelöli meg, hogy milyen természetű hatás fogja kiváltani a bekövetkező eseményt; azt a planétát, vagy pontot pedig, amelyhez a jelölőt irányítjuk ígérőnek, promisszornak nevezzük, mert ez mutat rá, hogy a jelölő hatására milyen jellegű és irányú esemény következhetik be. Többféle irányító eljárás ismeretes. Ezek közül legáltalánosabban /primaer használtak a következők: direkció/

Elsődleges

irányítás

Ez azon a régi hagyományon alapszik, hogy a planéták, pontok, stb... továbbhaladásában 1 fok egyenlő egy évvel. Ha tehát a horoszkóp valamelyik planétáját egy bizonyos hatópontig, pl. a vele kapcsolatban lévő másik planétáig, vagy ennek fényszögpontjáig irányítjuk, akkor az irányítás ívének fok és perchossza az " egy fok = egy év " kulcs alapján, időben fejezi ki a várható hatás bekövetkezését. Ez az irányító eljárás nem alapszik a planétáknak semmiféle valóságos, természetes mozgásán, hanem csupán az irányításban szereplő két elemnek egymástól való távolságán. Mi több, ezt a távolságot nem is az ekliptikán, mérik, hanem az egyenlítőn. Mindez nagyon bonyolult és hosszadalmas számításokat követel, melyek gömbháromszögtani elveken alapulnak; a számítás még megkönnyítő táblázatok segítségével is túlságosan körülményes. Ma már igen sok asztrológus kétségbe vonja az elsődleges irányítás feltétlen érvényességét és értékét. A hosszas és tekervényes számításokkal nyert eredmények sokszor helyteleneknek bizonyulnak, vagy legalábbis ritkán tárnak fel olyan eredményeket, amelyeket más, egyszerűbb irányító eljárásokkal ki ne lehetne számítani. Azért itt mellőzzük az elsődleges irányítás részletes ismertetését, mert több más asztrológussal együtt azt tartjuk, hogy " a játék nem éri meg a gyertyát ", a fáradtságos számítások nem érnek fel az elérhető eredményekkel. A hagyományokhoz mereven ragaszkodó asztrológusok többsége ugyan szinte szentségtörésnek tekinti, Ha valaki kétségbe meri vonni az elsődleges irányítás értékét, de a tapasztalat tényleg azt bizonyítja, hogy a többi, egyszerűbb eljárás legalább annyi megbízható eredményt biztosít. Ha valamennyit kellő ítélőképességgel alkalmazzuk, nem fogjuk érezni az elsődleges irányítások hiányát. Másodlagos irányítás /előhaladás, secunder direkció, progresszió /

Ez szintén régi hagyományokon alapszik, azon, hogy egy nap egyenlő egy évvel. Erre már a Szentírásban is utalás történik. A születés utáni minden nap egy-egy életévnek felel meg, pl. a második nap a második nap a második életévnek és így tovább. Ha tehát a 30. életévre vonatkozókat akarjuk megtudni, a születés

s az ennek megfelelő 60-70 nap alatt még a sebesen mozgó planéták sem tesznek meg két-három jegyhossznál nagyobb utat. a lassan mozgók pedig aránylag csak igen rövid utat hagynak hátra. és a napi diurnális logaritmustábla segélyével kiszámíthatjuk. Ha így megállapítottuk. mint a születési horoszkóp kiszámításakor. A szekunder direkciós számításokra vonatkozó eljárásokkal bármelyik életévre megtaláljuk az esedékes progressziókat. a Nap-képlet alapja a Nap helyzete: arra a pillanatra számítjuk ki. Természetesen a progresszív horoszkóp házállásai is eltérnek majd a születési képlet házaitól. hogy az eseményt jellemezhessük. mikor a Nap ismét pontosan a születéskor elfoglalt helyzetébe jut.utáni harminc nap megváltozott planétaállásait vesszük vizsgálat alá. és 28 nap alatt bejárja az egész Ekliptika körét. hogy a jelzett események bekövetkezéséhez több egyidejű hatásra van szükség. Különösen nagy jelentőségű a Hold előhaladása. melyik napjára esik. Ennek megítélésében figyelembe kell vennünk a Hold jelentéstartalmát és hatását. melyik hónap. vagyis itt nem a másodlagos irányítás szerepel. hogy a Hold eredetileg harmonikus. hogy az egy napnak megfelelő egy év alatt fél jegynyi utat 28 év alatt pedig az egész ekliptika körútját megteszi. Nem kell az eredeti helyzeteknek megismétlődniük. hogy azon a napon. akkor a Greenwichi dél a születésnapnál későbbi dátumot fejez ki. már nagymértékben jellemzi annak az évnek általános jellegét. Ezt a tényleges életévre számítjuk ki. A haladó. Megállapíthatjuk először. melyik napon éri el a haladó planéta a kiszemelt promisszort. stb. más planétákat. ezt az első életév kezdetének tekintjük. hiszen az átlagos életkor 60 . hogy a Hold melyik jegyben és házban jár. és gyors haladásában sorra érinti a többi planétát. hanem a keresett életévnek megfelelő napot vesszük alapul. saját és a planéták fényszögpontjait. hogy a fenti kulcs szerint hányadik életévre. 1 h = 15 nappal. házcsúcsokat. az esemény ennek a napnak megfelelő életévben fog bekövetkezni. mint az ígérő jelentéstartamú hatásösszegét kell figyelembe venni. vagy saját fényszögpontjaikat. vagy ártalmas értelemben. hatásainak irányát. tehát ugyanúgy járunk el. sorra elérik a többi planéta fényszögpontjait. ahol a promisszor áll. amelyeket a születési horoszkóp alapján szokás elkészíteni. s ez egy-egy életévnek felel meg. a Merkúrral. amikor valamely irányított planéta eléri a másik planéta helyzetét. szoláris vagy Nap-horoszkóp. mindez aszerint érvényesül jótékony. ha például az alaphoroszkópban egymással fényszögben álló két planéta egyike az előhaladás folytán eléri a másik planétának radix helyzetét. vagy progresszív Hold naponta aránylag nagy utat tesz meg. mennyi idő telik el az efemeridában jelzett Greenwichi déltől a bekövetkezés időpontjáig. A másodlagos irányításban ez annyit jelent. Ezt az időt hónapokra és napokra átszámítva. Ha a születés délelőtt történt. megfelelő hatásokat váltva ki. s az életéveket nem a születésnaptól születésnapig. A benne mutatkozó fényszögek és helyzetek akkor mutatnak valóban bekövetkező tényekre. hanem a vizsgált évben kezdődő valóságos életévre vonatkozó Nap-horoszkópot. vagy fordítva.. a születési vagy alaphoroszkóppal.24 óra telik el. Maga az. hogy a Greenwichi délnek milyen dátum felel meg. . vagy diszharmonikus kapcsolatban állt-e az illető promisszorokkal. A progresszív horoszkóp az illető életévet jellemzi. és ezt egybe kell vetnünk az illető jegy és ház jelentéstartamával. mintha a kérdéses nap a születés napja lenne. vagy saját fényszögpontjainak egyikét stb.. A segédhoroszkóp A másodlagos irányítással függ össze az úgynevezett előhaladó. hanem a Greenwichi délnek megfelelő dátumtól ismét eddig a dátumig számítjuk. a kérdéses életévben. aztán a jegyet. Az efemerida mindennapi déli helyzetei közt 24 . Az egy év egyenlő egy nappal elv szerint a születést követő bármelyik napra. könnyen kiszámíthatjuk az irányítások esedékességét. előhaladását. hiszen az efemerida napról napra feltünteti a planéták tovamozgását. progresszív horoszkópot állíthatunk fel.70 év. Ez a segédhoroszkópok közé tartozik. fényszögpontját. Vénusszal és a Nappal lehet végezni. Az eljárás aránylag könnyű. A legtöbb másodlagos irányítást a Hold után gyorsabban haladó planétákkal. vagy egy nappal utóbb. mert mindig csak a déli átvonulások közt mutatkozó helyzetváltozásokat kell figyelembe venni. mely a megfelelő életévet fejezi ki. Úgy a jelölő. 4 m = 1 nappal. de aztán a képletet egybevetjük. A progresszív horoszkópban is megállapíthatjuk az előhaladó planéták. olyképpen. mert az a tapasztalat. Egy élet folyamán persze csak bizonyos számú ilyen pontot érhetnek el. progresszióját. Egyszerű első fokú egyenlet. bármely progresszióról megállapíthatjuk. Eszerint 24 h = 12 hónappal. ha azonban délutáni születésről van szó. hogy a planétahelyzeteket a születés idejére számítjuk ki. 12-15 fokot naponta. ha analógiában vannak a születési horoszkóp helyzeteivel és fényszögeivel. Analógiát találunk akkor is. az évi efemerida segítségével számítjuk ki. progresszív horoszkóp. Amint a planéták a születéskor elfoglalt helyükből kimozdulva továbbhaladnak. hanem esetleg egy nappal előbb. egymással alkotott fényszögeit. Másik fontos segédhoroszkóp az un. Ily módon az efemerida adataival könnyen dolgozhatunk. akkor ezt tekintjük a másodlagos irányítás / progresszió / dátumának. A másodlagos irányítás eredményeit egybe kell vetnünk az alábbi irányításokkal nyert eredményekkel. akkor a Greenwichi dél a születésnapot megelőző dátumot jelöli. Ez nem mindig a születésnapon történik. 2 h = 1 hónappal. a házat. csak éppen nem a születésnapját. és ezzel fokozottan kiváltja az eredetileg megrögzített hatást.

Könnyű dolog kiszámítani. és amint valóságos mozgásukat végzik az égbolton. Ascendens és MC profekcióit szokták számítani. mert a távolságokat az ekliptikán mérjük. házcsúcsot . de többnyire csak a Nap. Irányítás az ekliptikán Ez is azon alapszik. mint a fentebb ismertetett. ahogy a benne mutatkozó planéta helyzetek mennyiben ismétlik meg a születési képlet helyzeteit. s ezt fok és perc távolságban átszámítjuk időre. illetve hogy az évi 30 fokos útja melyik ponttól melyik másik pontig halad a profekcióban. vagy fényszög-pontjaiknak a születési horoszkópban megrögzített helyzetein átvonulnak. de az egyenlítőn mért elsődleges irányítás. A profekcióban bármely planétát és horoszkóppontot . nem a valóságban. Az így megtalált időpontra az ismert módon építjük fel a képletet. tekintet nélkül arra. Ezt nevezzük átvonulásnak. Tizenkét év alatt mindegyik planéta vagy pont eljut ismét a maga eredeti helyzetéhez és a profekció köre újra kezdődik. hanem elvont irányított értelemben.pl. vagy valamely közeli dátumra jut. Ebben a következő kulcsot használjuk: 30 2 5 fok fok = 30 perc 1 év. Ezért érdemes figyelemmel kísérni átvonulásukat. hány fokot és percet kell megtennie a jelölőnek a megfelelő ígérőig. vagyis 1 6 1 12 hónap hónap nap nap /tranzitok/ Átvonulások A planéták folyton mozgásban vannak. egyrészt. mennyiben járulnak hozzá a többi irányításban jelzett események bekövetkezéséhez. A profekció Az un. hogy kitapasztaljuk. négy év alatt saját harmad-fénypontját. és ez lesz a szóban forgó év Nap-horoszkópja. hanem a születési képlet házállásait használjuk fel. Eszerint minden planéta vagy sarkalatos pont két év alatt eljut a saját hatod-fénypontjáig. de főleg abból következtetünk az eseményekre az illető évben. amikor a többi planétáknak. .A keresett év efemeridájában megállapítjuk. de a lassan haladó planéták a többi irányítástól függetlenül is hatásokat váltanak ki. másrészt. hogy az az adott időpontnak tényleg megfelel-e. ezeknek megfelelő hatásokat váltva ki. mennyiben váltanak ki önálló hatásokat. profekciós irányítás alapja az a tétel. Az asztrológiai tapasztalat azt tartja. hogy a többi irányítással jelzett események bekövetkezéséhez rendesen még megfelelő átvonulás is szükséges. vagyis 1 fokot egy évvel egyenlőnek tekintünk. amikor a Nap pontosan a születési helyzetét ismétli meg. ezt átszámítjuk időre. melyik napon éri el a Nap a születési horoszkópban elfoglalt helyzetét és kiszámítjuk. primaer direkció. A jelzett esemény bekövetkezésére olyankor számíthatunk különösen. hogy lássuk. saját eredeti helyzetüknek. ezek fényszög-pontjainak. kiszámítjuk. Az évi profekció kezdőpontját a születés dátumának tekintjük. Újabb felfogás szerint a Nap-horoszkópban nem kell a házállásokat is kiszámítani. saját fényszögpontjaikon. a többi planétáknak a születési horoszkópban elfoglalt helyzetén és azok fényszögpontjain.irányíthatunk. amikor egy. tranzitnak. három év alatt eléri a saját negyed-fénypontját. perc = vagyis = 1 12 1 hónap hónap nap A profekciók esedékessége meglepően találó szokott lenni. A jelölő távolsága fokokban és percekben az ígérő pontjától adja meg az irányítás évet. hogy valamelyik évben hol járnak a profekciók. Az eljárás azonban igen egyszerű. Itt is figyelembe vesszük egyrészt a Nap-képletben mutatkozó fényszögeket. vagy több másodlagos irányítás és profekció hasonló értelemben ugyanarra. ismételten átvonulnak a maguk eredeti horoszkópbeli helyzetén. mennyi idő telt el az efemeridában jelzett Greenwichi déltől (vagy éjféltől) odáig. hogy 30 fok egyenlő egy évvel. Hold. 1 5 1 10 fok = perc perc másodperc egy = = = év. újra meg újra végighaladva az ekliptika körén. vagy mennyiben mutatnak analógiát ezekkel. A profekcióban tehát a planéták vagy sarkalatos pontok egy év alatt 30 foknyi utat tesznek meg.

mint a tartósabb expozíció. s hogy Glahn német asztrológus ennek alapján kidolgozta a maga "életkör" rendszerét. amíg 1 fok 30percnyire nem távolodik tőle. betegséget. betegségeket. Mindamellett ajánlatos. Mondottuk. A három utóbbira azonban legtöbb ember hiányosan. A Glahn-féle életkör elmélet valóban zseniális. A 12.féle életkör elveinek alapján. évet jelzi. ellenben a Jupiter átvonulásai már határozott hatásokkal járnak. pedig a 25. a Marséi már észrevehetőbbek. vagy film exponálása: rövid megvilágítás nem hagy olyan nyomot rajta.-hez visszajutva az életkörön. hogy melyik jegyben és házban jár jó pontokon a Jupiter. Ház tehát az élet első 8 évét és 4 hónapját tartalmazza. a maga és hozzátartozói horoszkópjában. de ritkán kiemelkedő jelentőségűek. ez a 100. vagy lassú mozgású planéták átvonulásai kisebb-nagyobb mértékben maguk is kiváltják a megfelelő hatásokat. Készítsünk még egy rajzot a könyvünkben közölt példahoroszkópról . hogy ezek bizony észrevehető. amelyeken belül az éppen érvényesülő hatások lépnek előtérbe. És az IC. Pl. hatása még tovább tart. Az időtartamot még megnyújtja az is.módszert csak egyenlőtlen házakra lehet alkalmazni! Ha planéta. vagyis a születés ideje pontos. bajokat okozhatnak. születésnappal esik egybe. mint a fényérzékeny lemez. akkor előnyös. hogy az életkör számítása az Asc. s miután áthaladt ezen. vagyis 8 évnek és 4 hónapnak felel meg. pontos dátumukat az efemeridából megállapíthatjuk. A Glahn. az Uránusz. Pedig a 75. Viszont a lassú planéták jótékony átvonulásai rendesen észrevehető jó hatásokat hoznak magukkal. Egy-egy horoszkóp-negyed eszerint kereken 25 évet fejez ki. s a velük rosszul kapcsolódó planéták ártó fényszögpontjain. Legerősebb a hatás. de ha valaki tovább él.tehát az MC. a következő 8 éves és 4 hónapos periódusokat kapjuk meg a házakban. az feltétlenül tapasztalni fogja. aztán csökkenő mértékben eltart még addig. az egyes periódusok határait az életkörön szintén megállapíthatjuk. amikor a Jupiter átvonul saját jó fényszögpontjain s a vele harmonikusan kapcsolódó planéták jó fényszögein. sőt súlyos hatásokat váltanak ki. akinek az alaphoroszkópjában a Jupiter jól és erősen áll.. különösen a lassú planétákét. hogy egy-egy ház hossza kereken 100 hónapnak. A Glahn. Felé haladva . a Nap. nem tagadhatja. vagy magukon ezeken a planétákon átvonulnak. akkor az IC. Uránusz.-től visszafelé . Ezek kritikus. a tapasztalt életpontokkal. a 11. hogy ezek huzamos ideig járnak a pontok körül. az AC. Az ilyen hatásokhoz többnyire megtalálhatjuk még a többi irányításban is. pl. s újra meg újra átvonulnak a hatékony pontokon. vagy alantas típusokra még jó fényszögeken való átvonulásukkal is inkább zavaróan hatnak. hogy a házak az életkorral is összefüggésben vannak. nem pontos. az IC. Az életkör kiemelkedő dátumai nem annyira egyenes. de ismételjük: a nagy.megfigyelhettem. zavarosan reagál. A Hold napi átvonulásai olyan gyorsan történnek. Ház a következő 8 éves és 4 hónapos periódust. hogy ennek az életkörnek az elvei a gyakorlatban ellenőrizhetően beválnak. hogy a lassú járású planéták átvonulásaik közben hátrálókká. évet fejezné ki. sok bajt hozhatnak. Így a születési időt is korrigálhatjuk. és az átlagos. esetleg ismételten is. hogy az élet főbb eseményeinek időpontjaira megfelelő planétahatások jussanak az életkörön. A planéták sebessége szerint 1-1 átvonulási időszak különböző ideig tart. vagy fényszög-pontokkal jelzett hatások a valóságban nem egyeznek a tényekkel. sokszor nagyon is szembeszökő. Az Asc.követhetjük olyanképpen. válságos időszakok. hogy Glahn szerint az élet folyamatait az Asc. hogy hatást alig fejtenek ki. amelyekkel kapcsolatban hatásuk érvényesülhet. vagy Neptun rossz kapcsolatokkal szerepel. Több száz horoszkópban . Akinek horoszkópjában pl. ha az Asc. a Szaturnuszé hónapokig. átlag addig. Aki alaposan megfigyeli az átvonulásokat. A Jupiter átvonulásai hetekig.vagy saját horoszkópunkról . szerencsés dolgok érik.és osszuk be ezt a Glahn. az MC. határozottan körvonalazott eseményeket. tehát a hatás már érvényesül. .-t és vele az egész házbeosztást eltolhatjuk úgy. Merkúr és Vénusz átvonulásai kisebb. Glahn 75 évet vesz átlagos életkornak. majd megint egyenes futásúakká válnak. még inkább a nála is lassúbb járású Szaturnusz. Az időtartamnak kétségtelenül szerepe lehet a hatás mértékében.féle életkör csak akkor bizonyul találónak. majd a DC. Olyasvalami ez. Az életkör azon alapszik. hátrafelé. akkor a születési idő s vele az Asc. jelentéktelenebb hatásúak. a Neptuné évekig. amikor pontosan átvonul rajta.-től továbbhaladva az ASC. Egyegy ilyen periódus különböző ideig tarthat. s egyike az utóbbi évek legérdekesebb asztrológiai eredményének. a maga bőrén érezheti ártó hatásukat. Neptun és Plútó átvonulásai. mielőtt a planéta magát a kérdéses pontot elérné. a Plútóé még tovább. míg újabb jelzett periódus nem váltja fel. gondot. az 50. Az átvonulás hatóköre általában 3 fok. a DC. Az életkör Említettük a horoszkóp kifejtésekor. amikor saját negyedfénypontjaikon. jótékony fényszögekben más planétákkal.s nagyon behatóan a magaméban is .-nél kezdődik. amikor az átvonuló planéta 1 fok 30 percnyire jut a kérdéses ponthoz. aszerint.féle életkör . mint inkább bizonyos periódusokat jelentenek. hogy a tanuló szintén alapos kísérleteknek vesse alá ezt a módszert. felé. A lassú planéták fokozott hatása annak is betudható.Az átvonulások érvényesülése már előbb kezdődik. Így haladva tovább házanként. Születésnapnak felel meg. az Uránuszé félévig is eltartanak.

Magasabb értelemben persze ezek a hatások is bennünk gyökereznek.n. a 0 fok Kosból kiindulva. hiszen nem vagyunk függetlenek a világ befolyásától. s ezek antiscia-fényszögpontjait. A Mundán planéták és fényszögeik olyan hatásokat mutatnak. Mindez így leírva és elolvasva elég bonyolultnak látszik. hogy magunk látszólag hozzájárultunk volna felidézésükhöz. és mindegyik beosztáshoz egymásután odajegyezzük a megfelelő dátumot. amelyek a külvilág folytán érnek bennünket. háznak. Ennek a jegyzetnek nem lehet a feladata. amelyek anélkül érhetnek bennünket. mi több az ú. éppúgy hátrafelé haladva.akkor ezeket most Mundán. mint az eredeti antisciák az eredeti planétákhoz. Amit ezekről itt elmondottunk inkább az általános tájékozódást szolgálják. A Mundán antisciák és fényszögei hatásai úgy viszonyulnak a Mundán planétákhoz. A jegyeket visszafelé haladva ugyanúgy négy-négy részre osztjuk be. a Vízöntő a 11.Glahn nemcsak az eredeti planétaállásokat és fényszög-pontjait veszi figyelembe az életkörön.más színű ceruzával jelezve . Azt fogjuk találni. gyakorlatban megpróbáljuk az alkalmazását. A Mundán életkört . a Bak 0 foka az MC-nek és így tovább. hogy az antiscia-pontok is meglepően jellemzik a velük egybevágó időpontokat: az antisciák főleg olyan hatásokat mutatnak. vagy eseményt jelző hatás mutatkozik. hanem a planéták antisciáit. amelyek magából a szülöttből. hogy minden életévre több periódust. hanem a jegyekben. háznak. az ő kezdeményezésére indulnak ki. mint föntebb a házakkal tettük. mint föntebb az eredeti életkörön tettük. Ezután a Mundán életkörön ugyanúgy kísérhetjük végig a Mundán és Mundán-antiscia pontok időbeli érvényesüléseit. Ezek az igazán /sors/ vagy mondjuk /végzetszerű/ hatások. Mundán planétákat és a Mundán antisciákat szintén. A már előzőleg kivetített eredeti planétákat és a fényszögpontokat ezen az életkörön Mundán planétáknak és Mundán fényszögeknek tekintjük. megismerkedhetünk az eljárással. mert a mikrokozmosz elválaszthatatlanul egybeforrt a makrokozmosszal. . Eszerint a Halak jegye fog megfelelni a 12. s az irányításoknak.antisciáknak fogjuk fel. majd az asztrológia további területeinek ismertetése újabb munkát igényel. de ha kísérletet téve. ami megfelel a tapasztalati valóságnak. és fényszög-pontjaikat az életkörrel kapcsolatban. Az antisciákkal már megismerkedtünk.a fentebb ismertetett életkörtől függetlenül . Így olyan sok jellemző pontot nyerünk. ha pedig az eredeti antisciákat is kivetítettük . alkalmazzuk hát ezeket. ezúttal azonban nem a házakban. hogy az asztrológia egész területét ismertesse.a Kos 0 fokától számítjuk. fényszög-pontjaikkal együtt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful