You are on page 1of 130

Ahmed Halilovic:

v
UDZBENIK ARAPSKOG JEZIKA 2
( Za drugi razred medrese
2002 Copyright by Rijaset lslamske zajednice u Bosni i Hercegovini
lzdavac: EL-KALEM- izdavacki centar Rijaseta \slamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Za izdavaca: Muhamed Mrahorovic, direktor
Glavni urednik: Selim Jarkoc
Urednik: Muharem Omerdic
Recenzenti: lMr. Mesud Hafizovid Ibrahim Ahmetagic i Muhamed Mrahorovic
Dizajn: Tarik Jesenkovie
Lektura
i korektura: Tarik Jakubovic
Tehnicko
uredenje: Aida Mujezin
Redakcija: Mustafa Susie, Zijad Ljevakovie, prof. dr. Enes Karie,
mr. hfz. Fadil Fazlie, prof. dr. Jusuf Ramie, mr. Mesud Hafizovie,
Ibrahim Ahmetagic i Muharem Omerdic, predsjednik Redakcije
DTP: IC EL-KALEM
Tiraz: 1.000
Stampa: I! EL-BEJAN
Za stampariju: Nedib Prozorac, dipL ing.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovi ne, Sarajevo
811. 411. 21 (075. 3)
HALILOVI( -Ahmed
Udzbenik arapskog jezika 2 : za drugi razred medrese
/ Ahmed Halilovic . - Sarajevo : El-Kalem, 2002.
- 128 str. : ilustr. ; 24 em
Tekst na arap. i bas. jeziku.- Predgovor: str. 5-7
ISBN 9958-23-123-9
COBISS/BIH-ID 11173894
UDZBENIK
1423. h.g. k ajednice u Bosru 1
/2002.godine .. Hercegoviru
Riaset Islams e z
IKA
d medrese Za drugi razre
e
PREDSTAVLJANJE
::: : -' :; -- '!:' :; j. "' '-' ;, :; .; _,. -- ... ,.
. J.....>. . ...\..C.;_, I, j_dl LJI Ul.1 L.;l
,,-;'"'", .u__, '-? .__,\$' ,
. '.uU', -s'..L,..1 ', J..ll C ..we:. '._., Gl
'-'- J .. J J - J u
"' _. ..- , "' _. " / ..-
: :. :, Jl
. ..:;.,Li:.dlj }Uij
. c>)-1 :013 , Jl1 j! J
. )1 ..:;.,Ll5JI J
(I
o_r o-l,:-l;LI jw':il -4 (....,.,

prez1me
ope ina
,,I / :;,.,. ,.11 " /
....,.,wr s uspjehom
mada sam ( ) Jr
.
zaboravio/la sam
5
PODJELA GLAGOLA
Osnovna podjela glagola u arapskom jeziku je na:
a) Osnovnu i prosirene glagolske vrste
b) Pravilne i nepravilne glagole
a) Najveci broj glagola u osnovi ima tri korjenita harfa ( :;)U1 )
Relativno1nali broj glagola ima cetiri korjenita harfa ( ) a jos
manje pet kmjenitih harfova. Dodavanjem prefiksa i infiksa na korjcnite har-
fove i podvostrucavanjem harfova. dobivaju se prosirene glagolske vrste
( ) Promjenom kroz glagolske vrste glagol dobiva nova. najcesce
bliska znacenja. Mali broj prosirenih vrsta glagola nastao je od imenica.
Sarno je praksa arapskog jezika mjerodavna da odredi od kojeg ce se
glagola upotrebljavati koja glagolska vrsta ili iz glagola izvedeni oblik.
b) Nepravilni glagoli su oni koji u svom korijenu imaju: J '0 d ili dva
jednaka konsonanta. Svi ostali glagoli su pravilni, zapravo imaju pravilnu
promjenu, dok kod nepravilnih glagola dolazi do razlieitih odstupanja (zam-
jene, gubljenja i asimilacije harfova).
Svi glagoli, bilo osnovne ili prosirenih vrsta, imaju iste nastavke za
lica.
Tvorba glagolskih naCina, kao i upotreba cestica uz glagole potpu-
no je jednaka za osnovnu i sve prosirene glagolske vrste.
Participi svih prosirenih vrsta tvore se tako da glagol umjesto nastavka
sadasnjeg vremena treceg lica jednine muskog roda dobije mim na pocetku i
tenvin un na kraju. Prema tome, razlika izmedu participa aktivnog i pasivnog
6
prosirenih glagolskih vrsta, bic'e samo u vokalu predzadnjeg konsonanta: u
participu aktivnom to je kesra, au participu pasivnom fetha. Participi imaju
dvojinu i pravilnu mnozinu.
obavijesten
:;,/ ;.o .,;;. / ;

izvjestilac

izvjestava
'-- '--
kontrolisan
v
. '
v
'
-:-?r
kontrolor kontrolise ..__jl_.l..;
.
poslat

v ";.

posiljalac
J--.-r
salje
Vcc'ina glagola prosirenih glagolskih vrsta ima pravilne oblike infiniti-
va koji imaju pravilnu mnozinu :Z:cnskog roda.
obavijestit i
kontrolisati
poslati
\_;Jj ->- ;.__c - a_: - ,J..:
- ''--. l_'" '--'
// / > / / ,.
...>;- -- --
. d /:il .:_r jl,.j\ -.,.-:5'1 (I
. y j.<.J-1 -) Jw":il y ( ,
cA .:;1 JLJ
3
"-,:_,.;.....-_r11 Jwl -.,.-:5'1 <,
. j.<.J- I J ')\_;.. y L..._. ..0J
7
DRUGA VASTA GLAGOLA
iJ L:.J I .:.) I) , .:_s :c. ' :._. : J.,.__,
' ...1 '1 V \
. ( l!l . )l::...-1 '\..)\ : ...,.JI.b
. Jl ::..,:;_s .:JL,I &.L. :
(' \_,._ ._;._L; . ...,.JI.b
..___-_ - r '" ) . . .
. lc-. 1 L) J...a..;JI J..LC:
V - '-'- L" - I
IAJ Jl __j :
C;_..ll jtJ 'j .u-';-y
. _?'l.i.:J I p.
8

\..,.) J.:-' ';5>', \1 .lv-J\; _
,,
..,......_.

L'

;s'

)
':1
'
,,

J
':1
.--V:: /
\_, -
L>r.

C"'
.f.
j'!}._.
'
':1
;v; __
I -
I yr.

'/
j
':1
''
<..5-?

c' ':1
/

L>r.
c,,
.f.
'
:J-1.,-
'
':1
'
v:: /
J._T':<-J
if.?

"1,- j. :> .... J V::..- J / ;;, ...
- '-:-'?
Druga vrsta glagola pravi se od prve vrste glagola podvostrucavanjem sred-
, 0 ; ; "!! / j. / :. /
njeg korjenitog harfa i glasi:
znati
biti zdrav
biti lahak
nauCiti nekoga necemu
pozdraviti
olaksati
9
Promjenom prijedloga uz glagol ITIIJenp se znacenje glagola. Tako
glagol ; - - t-L sa prijedlogom znaCi pozdraviti, a sa prijed-
logom uru6ti.
Vecina glagola druge vrste su prelazni glagoli koji imaju blizi objekat:
Zasto ne probas ovu corbu?
Kada ces mi popraviti i"_G J .
. -:_,G- _Fll ilL
Mi izvozimo te proizvode u zapadnu Evropu.
Manji broj glagola druge vrste ima dva bliza objekta, kao naprimjer,
glagol:
On uci svog sina plivati.
Mnoge savremene tehnicke izraze arapski jezik tvori kroz participe,
kao naprimjer:
10
; ' ;
upisati. registrovati -- kasetofon
pokrenuti -- motor
povecati -- pojacalo
Treba obratiti paznju na upotrebu glagola:
' / .;2 ;: / ;. '

vise voljeti nego (od)
Vise volim sok nego kahvu.


. "Li.J1 j)'
Oni vise vole da idu nego da ostanu (idenje nego ostajanje).
('
'-.a.:J1 :.....<J :Wl9
J _;- 1, J --- .
0-<J oFI -.:..11 \.j\. tk.

:L..bu
"1(- ' . ..:, w...JI ;;_;._u1 ...5_Q_:; -.:_1\..:..j5- L.
w v - - '.../ v... J I,..; .. J - ...r
. .. '-?';
3
: Wt.;
. JLh.:
3
.:1 _,_,; : Wu
-:, _.." '1! / j

. :.S1:,_:J1 j )';, : L.bu
. ,)-T C Ldl \.j\ : Wl9
.. - .,. '!: "' {, J
. ojl.::..f ,o..U. i;
/ _.. / / -" .9-
0
1
.:./' : i
1
J .y- Wt.;
/ J ::'l _.. , -;, j "' ..; _.. ) / ., J; --__ J 0 ;;:; ., / !, J.
Jl ..J..: 'J er>---'-! J\ --'-!.r- .y. w, i;

'1
_.. J. ;;;, ; & J
Ll l ,.._ - I I . '
i\
J i)l (Y
0J . J ;.# . Jl-.:L u>-l Jl :__;)2.11 ;._L ( I
o.U . ._;,_;..i1
... <)
. Js' '-7-' . JYG-
::l..-.-,... "',ll ... ;;;_..; j.
_J..WI ( o.r"..L.o) 0 .r";;, <)
11
12
spremiti,
zgotoviti
go sea
mazda
(po )vjerovati
' '0
//
. _j .: .. )')'-!.? ..::,;\..u-
/

/ / j / ;
. \.; r<.;;, y ;---(J _r.U -
. .:Jj) ':?/1.,-


. '-? _.; _.; I
J3) e-;\-
. Cr"
::;c" j. :;, __ j. ::> ;--!,;


! ..l:U>-1 (-':"
:;).... J ;l J. :> ;:;;
.q . . ...L:JI -

J; / J J. "/.; J. /
.WI
probati
.... ::l / :;, /

tra:liti, pretra:livati
cigareta
upaljac
razoriti
J / / , __ /


zao mi je
pusiti
mora da
balkon
primjenjivati se,
odnositi se
na sve
upisati
koji zeli
obavijestiti
termin,
vnJeme
polazak
predstav1jati
olaksati
glumac
predstava
izjaviti
mvo
aplaudirati
zvizdati
izrazavati
radost
zadovoljstvo
razbiti
kostati
opraviti
y-Q:


;_s
:...Js'
C-L
usljed
granatirati -
obratiti, koncentrisati
"''
paznja
detalj,
pojedinost
tezak
pruziti, predstaviti,
posluziti
neophodan,nuzan
razmisliti
unaprijed
snizenja
izraziti
dobrodoslicu
izvrsiti, realizovati
uvazavati, cijeniti
J.Jl VI o ....
okolnosti, 0 Jyb 0 )'>
prilike
naoruzati (:L
raspored .r--!..J..:j
sajam, izlozba ...?' _,..._.
'Ill .-- o ,.- Vlo _,.
uloga )yi JJ:;,
" '
svjez c!\.1
" ' '
rucak
" ' '
dolazak J J-P J
13
TRECA VRSTA GLAGOLA
"/'"' / "; j. ::>" / .;;; / / "' ; " / "; / ; "' ;
jl... . J:l)l o_rlill _})
. L1)1 .
o..0> . <::: _..; L. , oJ..>-1 .I\
J J . - . _) . y -'
- / / / "
'l,i "' ':! J '! "';
.
3
yL;, o}"")l o..0> JIS . o_rlill _}) J o
J. / / "' "' Ji f.,./ / jl
"--"-" . o_rl.QJI ./) l_r.S' r . lf"-"
,.;J " / ; -.9. " J. // ,. jl /
:i_J
3
..UI .!.JJL:. r 3 o_,..>-1.
<:::: :.:...S . G(.JI j j\ '} . l_r--:S JIS _,.d1
- jl "' J. "' / "' / " / "
. JlS y. rlWI I.,L.a._;
14

3
o_rlill
...
0;-! ll .k.:>-')0 _
t..;G.:

' '
!J l.:J !J G 6' e;._: !J !.\' G
) ) ) ) - )
' ' '
'.J .. d.:.J ':J

J _JAil. I r-" I
"'
'

> '
' '

.- J. ... j.


j.-WI r-" I

' ' 'j'..U.L...
J 9-J ... --

r-'

w'..u.c..

" '

"''
' ' '
- -
, / / / Jl Jl -- J. / -- _.
Treca vrsta glagola dolazi na oblik iliL.L......- yu i najcesce
oznacava medusobno odvijanje radnje:
pomagati ( se)
natjecati se
diskutovati
Veliki broj infinitiva i participa ove vrste glagola dosta se cesto upo-
trebljava u savremenom arapskomjeziku:
15
vrste:
16
ucestvovanje
natjecanje
predavanje
diskusija
mudzahid
< '

borac

postupak
blokada
bojkot
blagajnik
ucesnik
VI ..- ..;. "' J.
putnik jL.... napadac
..;. " ;. ..;. .... >
pomocnik, asistent branilac el..v
..;. -- j ..;. _...;
predavac dopisnik J.-1_,..
U znacenju glagola boriti se u arapskom jeziku ima vise glagola trece
boriti se (na Bo:Zijem putu)
boriti se fizicki (ubijati)
boriti se (za slobodu)
boriti se (protiv pusenja)
boriti se (zauzimati se)
.,J. "'"' / ; .... "" /
'-:--')l:-

L
, ...-.... "'j. / / /
j-.oli
;. _.. 0:;:; _..

(I
J;Wij u) i.JG Jl j _re Y _
' ' '

J- d-,, J J>, JJ1 t - .. ..i
w ..IJ . - v- '- - ..T _; .y::-:-- . - .
_.. _.. _.. _.. _.. / / _.. / _.. _.. - _.. _..
. J'
, -__.- L, , u-'_ -
/ .. ; _.. / .-


;:.. -
. JJ..UI e,-1) J1
/ : / _.. Jl .- ;j\.5' rS-
-J Jl )4-JI j ( ..::.-;1.5' y-
-J J\.5' y _
<Y <Y 1-G-1 y-
0 '0
: ,h,..\
... j 'j-
" _.. ; _.. Jl VI
el.a:; 'j J
; -- .Jl , r:
}L(_,. JS" J el.A..i
,:: ;> _.. _,; :) _.. _, ; ;. ;> / .--;>;
. LA.,._, La..,._, L.._j j 1 ' . -
. _
! :U\.k.JI l_,kl>--
. l..\_;1 LuC: 'j -
!:;_.")WI
17
18
pratiti
putovati
direktno
kontrol isati
u oba pravca
blizu
fin, lijep
postupati
lijeciti


_r

J
LL.;
c,
,..._.v' '
\ .. J
utakmica
J . . _./ .
'01 / )'
bokser J, ,.S')lo
J \
gledati
zapaziti. primijetiti :b.';;
diskutovati, prepirati se ;JL
'-'
voljeti, zeljeti
problem
pratiti
/ / ..;. :; "

suprotstavljati se
blagosloviti i\JL
odgovarati :_____... L
susresti se
napadati
neJJrestano L

braniti se
razlika
jedni druge
rukovati se
::: . / / .
( y) cjl;;;
..
'--f
UPOZNAVANJE SA PORODICOM
'
. . ;.
'JJ Gt-
;I JJ Gl -,-
- - :/ .. _)
. ', j' -
- .. J I...> .. J ...;- .
/ / // / ::; /
. :.J..;_j -, J..;,_; dJ j; -, JG.-
....! ..../ ..) .../ J ...1 !:. ..
LC.1
3
,_jC1 ,'J-
. .ill :}:11 0") jLS'

, '
---- .:l -- -- ,...:) --;. .:l )l -- :; -- :J r -- -- :l .. ; -- :l.- J-- :l --- ..- ; :l ----

. '.k;; j
'JI j-
. o..U, ).:o\ LL.\ U'-
J(- JL)\1 J ;._5\ J
... \ yWI 'JI
19
obdaniste
:. -' : I
fakultet islamskih nauka w">l.., ')I ._:;L.-1 ,..l\1 :i...J.5'
- --' -
"/ /
univerzitet._:_,l ..:>:- prirodoslovni fakultet
20
CETVRTA VASTA GLAGOLA
J
C-JlS ',:
0 0
o;Jwl
0 C-JlS Jj
3

0 WI:J ( ) ):_ Jl
o..l!_rll :.:._t.s; _
' '
; _.. _,_... :, _... - ;_.. 0/
0 -i1 j .rU e-!1 0 J'JI 1)1, 'J-
0 jW.I 0l)
:;: / :;: _. "-:;:. _...
')1
3
4 0 'r _
JUI ._:.,\S')Ji
01 J )5'1 C:0 J J ;).: ill J 0
0 G:l
3
U! ...
l?"" J ._:.,LJ.S01 L.--:-!
::1 o ; ,r , o ___

' ' '
_r.>-i
21
'\j
'\j
I_,.L} '\j
lSL) '\j
'\j

-.9- "' :J j
J-.-f'l_,l.)

)I"';:,}
''

"
t...JWI
::;j)-.}


-'


)

I )


)
;t..)


' '
., " :J ; ;:, ; / "' ;:, "'
J-.-f' jl... A- J-.-F - J-.-)
Cetvrta vrsta glagola dolazi na oblik JLJ)- :f-Jl, uglavnom su pre-
lazni i cesto imaju znacenje glagola druge vrste.
Treba posebno naglasiti da pridodati elif u zapovjednom naCinu cetvr-
te vrste glagola dobiva fethu koja se uvijek pise i cita. Naprimjer: saljes
j. ;:,J. ::> ::> _..
J-.-;, posalji J-.- ).
' '
22
J \)1 (I
y ; -.:_., L._)_.u :>-<J J-. ;_. < L__..,\ Le i_; I ..L:.,c '}'! ;;___.) .JJ I cJ:' i
' '
\' -.,::__il .-r> ;:- ?i .l)>:- :_:.....ol> r; . ,_ j-:--:::n 1..0,
. - I.,_ ........ _, '--
. _j I'.N ..\._>. -._..::_<..:.__. .. Ji ; , ..k- ilj'..G
\ L- . "'-:? __., . . . J JJ
;;_,;_,u: j 1.....s b-ij. -.:_., .. ..:,..; _;:, .0G-2:
.,) . "'-:? ../-. J_./ J .. _;-.
,......<J . I';. ;0 .b "-' ..kJI j\S . 1.-L>-i; )' . .N ._, :J-' . ..Gi
I J/- . / J - _, '-' / '-' - '-" \ ...! /
j ,.N wl, ,__ '}' . .:Jj) ,>- I..J....>.i ) I c . ..-' . 1.) ,L,
J I/ ..._.. _;. ........, _; - '-' __;.
. ( )L) J ,_._, j ,.__;:, il .,_,\ .
L .. \ . -" . J _; . I '-.:' ..._..-y-
\'1 y _
)l..D/1 j; __y, _
.:JJ.; :_;1.-r r __y, _
(_;.:. \_, j _rU y -
23
24
; / / ; / :, ; "} ; = ;
. j '-',.o')G- 'jl j J...L...a.ll Vo..\.;._;:;.
osvanuti
suncan
za razliku
kisovit
pokazati
dopasti se, svidjeti se
dovesti, donijeti
zatvoriti , J11
'-'
obavijestiti, infonnisati ;,;..t
0 nasem dolasku
upozoriti
pozuriti
obradovati
shvatiti
opasnost
/ / " :I/
).i.;\

/ / :> /

!f
)
vt-- j.
0 )_,.1->-
zavrsiti, upotpuniti
oglasiti, objaviti
j:S\
proizvod
postici
,;1 ; :;l"
.... ::..;\_::- c__FA
j?1
.
' " .. ..
. v'

J
istresti, isprazniti
zlodjelo,
kriminat
,;1 j
kriminalac
.Jj...::-
,;1 /
terorizam
...,..,VoA
terorista, teroristicki
oboriti
spasiti, izbaviti
/ j. /
spasilacke ekipe
strajkovati
strajkovati it.:..kJ1 J
gladu
utopiti J)t
bankrotirati

., / :1..-
,,
'
obradovati

ozbiljan
obavezati na
<....,.., > rJt
ti si u pravu d>- c.,_;\
upotreba
'Ill "':;l 0

umoriti

polozaj,
; / y1 ;:> ;
....
'
,,
izvaditi, rezirati
c_;>l
lice mjesta
uvesti oboriti
'
,,
;s.r
nadzirati j_;J primiti islam
----: ' '
'
prisiliti ..-::-1
_, ..
ciniti dobro
r.:.r--:-1
/ / :;,,

udaljiti .M.J1 biti vjeran, odan
/-- =---

zakleti se ,_..j1
posiljka :WC.I
I
-
"
JL-1
pop lava iznevjeriti
,,
izgorjeti j_,.,-1
25
26
: 4l:.ll .. j .. (I
(' ! .. b '},\ ----- ( L. bll-
J ..1
'I j 0 .-.-S J..._j:.' ------- (; ) .__!!. -
. 1...5 ..;- . J J'-' - ._.
- '
:4l:.ll (Y
"..;..,Lli J-_?l..i...l i r.JI :i.YL..


.Y-
4WI
r"<i,-
PETA VASTA GLAGOLA
'" .... _,; J. / --;
.:l..l>- &. rS-
L.::"-!) J &.
-) :r-c
3
-;wl y L.. _

'J r j ,:{1 r-LiJ13)- r .ju .r-
. .:_r jsi (... y. J_y'YJI. 01
1..0. .,:_ ii :rc p h,.._ 'Jr u _
. ,o?-) ?" ;.Jl1
h Jl ..G-13 jS' .:_r j Jl
. c J L. y Jl)

L. j "-)l::.JI ww.s:JI l1 .k.:,...')\.j
0 ,:;; ..... --:: '::} 0 --.: -!. .... :: J. :. ..... /-- / :. ..... ::
c.r cr cr Cf-'
'j

27I
L,l<_;
I_,.'J.S:5


;J-<i
() l..4.l. I
;'c

,ll_<_;_:
-
j:J_<_;_:
..1 -
:.tc
I
J\,ts::..;_:;
. ' ';..-""


JUG
J --

'-'-

J -
;,lG
:l<-5\
I

I


I
u<i
I;J_'(i
- --

:;:_L<-5

- -
c:k5
-Jl / ,. ; :;, / "..- / ::. -- /
Peta vrsta glagola dolazi na oblik Znatan broj glagola
,>1 / / ; :;, / / / / :;, / /
ave vrste su povratni glagoli: c'uditi se - - oieniti
'lli -&..-.- j :;,______ / :;, .... __
se I udati se C-'fi - C-'? - C)fi ...
Poslije namaza, iii nekog drugog hairli obavljenog posla kazemo: Al-
lah ti ukabulio (Alah ti primio) p, a odgovara se: zajedno - skupa, aka
; "' / / :J / ,:; :) /
Bogda .JJI ,_L.;., _
28
_, '1 ; ;
Pasiv glagola i particip pasivni pete vrste glagola dolazi na oblik
;; _, "' ;. ) :::; "' "';
ali se rjede upotrebljavaju, kao naprimjer: pasiv glagola prinzi-
ti- primljeno je p- y, iii particip pasivni od glagola iz)skivati -
(I
..:_r-1 ..::..._;1-
j- c.._;\S jj )':.G\ . :L.. _)..UI
t5-" 'J (:<r' i..u.; :.L,j_l
Ls:J, '1, . 1 .'. _, LL;-t
,;t "' / :;J j.
. ._:_,ljl:: ..
}lll
3
.:JJ.L c! t.;\-
..:ll.; .. ':?l
,._:_,t,;'_;;::j: ..:ll.;-
. .:JJ 1.rG-
. .JJ_:...GI-
. ,.JL.a..,
,L J

. l_r. 0-! e:-1 Lp ' e:-1 Lp '-F'- -
. .U/'1 \.j)_
. _,.,u 'J t.;\. 0-!l: ,; .
29
i}l

0
2..,JJ-i .:..\1); 2 d_(-
0
:11_, :l I 1..\..01 :o ._jl (I
L r . v \...1 ..
'J 0 u_,JI .:..lb J

:;s::-, r-l
'} u 0 olr y (L<:J1 .:JJ..; .:_r 0 _; :r.;>-
-; / j. ; / y .J. :;; " /
0 J j ,o: .... )S 0 ou .:JJ..;
.:JJ..; j -, 0 iS)-1 .:JJ..; r 0 ;.\'' .:..\1) .} jl 'J 0 1?
0 i.LG:..:. 'J 0 $
3
-,-: : :, yu1
ood
3

;. :;; / / '11-- ; / :; / :: :;; ........ / / / /
\_. -
0
-
0
.\ -\_...L:...>;. --'} l..:..,._.. \C)!. _I.L\_, I :..;7 't; II
LS
0
...;-- J J'r-:- 0 0 0__,.--.-
.:..lJ
Jlll: J_;.:; :; vUI 0 :11 y \_,.-)1 ('I'
i..lll:

'J ')l::.... v. 15-1 0 0 o-! Jy?)
:J "" - ; "'
J 0 0 0 J Uy>-j J'}\ 0 0 0 o-! G.>-_r.I L\ ,._:.,1/'
30
0 JJ1 r--L: L.c .:_r Jl' 0
3
iL...b.J'J ;J1 J :;
govoriti
nauciti
sjecati se
uspjeti
ostvariti, postici
razgovarati
napredak

I
;-w
'j'X,
'OG
v-
u cjelini
:> Jl / -, j.
sve stoje 0 0 0 Lo j)
u moci .. o
upoznati se sa ( )
VI _,_..;
siguran ...LS'G
detaljno
oholiti se

' ' '

medusobno
iziskivati, zahtijevati :.._j1j
-j. "" / "'
radovati se
C/ -- C!
kretati se, pokrenuti sd;,...5
ogledati se
? :;; ,. 'Iii /

-. -'. L . .
stipendija
istaknut, odlican
gledati, posmatrati
finale
-.;:: , , -
Jp
:11
...1 ._ ..r--
. .
pobjednicka ekipa
-j. "_. ' _.-
dopustiti

mijesati se
:y_..G
u kratkom periodu
"
kolektivni

snositi

odgovomost
u cjelini

j
>---'
sve sto je u moc'i ...
upoznati se sa ( )
s1guran
detaljno
napredan
rekord
nazadan, zaostao
:>:::_ ;;: .... j. .
putni troskovi
disati
don irati
donacija,


:> !_.
..:_,\...>-,..
.
dobrovoljni prilog
za izgradnju
oJI ;. ; oJI .;- ....
novae .) _,..ij ..lii
31
SESTA VRST A GLAGOLA

c;.l.w


3

3

'J < 1
J (:' rk3
..;:_jLS' b) . L._,j
3
1..?; /.Li:J ji
3
0-!_,.;-L.
3
J.J..L, IJ-.:1 01
.Wb
"/ / ,.. / ) / ::l "" / /
j)L::_, lji.J..: :_r; J_,_JI
?/;JI J L! _?
j , " J.
J;':i ;
3
o-4-l:!-1 L. _
<./"' L. J oLJ.S:Ji LJ::.! li _
32
., ) _.. .. ' ...
Glagoli seste vrste do laze na oblik: js-L...i.; - js-1 " : - i
oznacavaju radnju koju vrsi vise osoba medusobno:
sporazumijevati se
razmjenjivati
sporiti se
., j. _.. _.. ; ... " .. " " " ... _..
,.J>\...i; - ,.J>\...i;_, - .....;o\...i;
I I I"
., ; .. _.. ; .. "'".. .. _.. ....
- -
Ponekada glagoli ove vrste znace da se neko izdaje za nesto sto nije:
praviti se da ne zna
praviti se bolestan

Jts"; j\S-'
.,. " ..
... JL..;')il. _j ?VL:JI ,-..5.)'} .i L": U
! \.:f? - L - ._,; .. -:;../.,; .. :
. '} J j _,.ell y JjLJI '} C"'L:JI ,
L....;;.. !.l..G:- J lS w.L. \.;._.._,. L. L....;;.. J r<.:, J i y. , - 'I' u,
.:J.,..,.
. L. -..L> .)l p uJ- '
. ,..0. j")l;... 'I'
- -
(Y
c: 1..0.. Loll
_.. "' _.. _..... 0 ... ... ... ... j. ... ... """' , __ ... ... 0 ""
y I...L;i _) y.. y
')I \Y. _}lrY- Js-w,
- ;(A:l\ y .!11;
33
. wly-:-.- L jG... ... :r<J
" -- -- / /
.:; jl "' ,::;; ; : / ... :. / ; ; ; _. / / / /
._::_.j\ . oi)W' . j_,.1JI &\_,ij
34
povecanje, porast
neprestan
konkurisati
gomilati se
unaprijediti
stav, misljenje
podudaran
zivotni
standard


/ ('\':


" / ;
grad an in
prepirati se

zavidjeti jedan
drug om
suprotstavljati se
tolerantan
vezan
_?.-G
solidarnost
saradnja
medusobno
tehnicar
odustati
povuci se
stajaliste
ustupak
opadati
mrziti se
pribliiiti se
medusobno
pro turij eei ti
penzioner
raskrsnica
nerijeseno
. _kAj ._::_.j\

JjG

Jl ""' VI :. "
._jjl_y ._jj r
jjG
JJG
'.'G; ! j. j. "' /
J}JI
; /:;,

SEDMA VASTA GLAGOLA
JIS J _)dl J? JIS . L.li j J..UI ilo\ .:.r' wLJ-.L (I
-.::.;\_;-" o\.; Ji.;\ . o_d _r--: ili\.;LI J J\S .j5LJI . LiJ;_:
' '
3
y- wU..I .L:>-1
3
. -J! : '
CJ_)-.l: ,..ULJ-.1 ...,.,\SJ (_?.. J'a;\
... CJ_)-.l:
3
/-;.J1 _d c
JlS _,11. u}l


... J 1-.4-L.:.. )y-a-1\ ..:..lli j
J --:) J


3
o-.4..l.:L1 L.-
lo J -.::.oWSJI ..:_.lli .J:!
35
VI "' c ) .-c, .-.,. ,.o t
Sedma vrsta glagola dolazi na oblik jl...,._i_;l - - Glagoli
ove vrste su u osnovi povratni i u aktivu inacerije pasiva sto' znaci da
nemaju oblik za pasiv niti pasivni:
prevmuti se
povuci se
eksplodirati


J l)l (I
J L.li ..,r .-" ;.1
. I C, I._U > '..G; .. '. J0WI
_; . ' ' \... ' '-; .. -, -J \...., .
U-L.
3
c=) j')L;... lr- ' <' o/,J-1 :- a'; :;.J1 . a) JS _;
l..i..A . L.li
3
y . o.r;->-1
:r u)\1.;1 .
3
Gu)V-
._., ,:.._.<: _;L1 ( .JL'(.\fl
"-' " I ..T .. )-- f
r y r .
36

: 4Jl::.llll.: ... ( '-:J

\'J..:.....jl; <: -' (' II
. ft-" r- <.5,
-
)-;-! <.5,


;._1 I I _0. .:/" ...:,1.; 1.? l:k I ._r 1_.
:;__j_,l I \.i.ul j ')\>. _p
temperatura
/ " 'Ill... "'
roba,
P
ostepeno G....,
-. . )
clanstvo
kredit
biljka
odraziti se
krenuti
polazeCi od
princip
, ; ; 'Ill :l ....
...}>}
J. ---- ,. __ :l""

koli-( t tk.-11)
koje moguce
aktivnost
razici se, otiCi
odvojiti se
' 'secesionista
centralna I;
vlast
uklapati se
dijeliti se
odnositi se na
utisak
.... ---- :)
buknuti

"
pozar
0-i.?
'
usljed


boca
" '
plin
razbiti se,

porazbijati se
"' '
zgrada
"
;
susjedni
)jG.....
nestati, biti presjecen tk';; :,:
struja
strasan, stravican
urezati se
sjecanje, pamcenje,
memorija
sredina puta h:...j
; "... '!fA_.. J.o;
bomba
blizu
\11 ... _...,.,
ambasada ;;)li.....
americki
odriavanje
zavarati se
pasti, smanjiti se

" ' ,
.:.l..i.UI

t '

37
OSMA VRSTA GLAGOLA
f. __ , _.
>h ._:r-1-
. C b'j j ( p) h

j ..::_<(j J_;>-1 '}-
P y lr.-<.i r
-.4..J.-I j r)
> ..-, / / .... , J. ,- _,. ) ;;. / J. / /:)
,..? ..r""-" j J\ .:.r" . Jl\.1 j-.::,_,; }I _j--.4 I l_y _;;.>-I
/ _..:;) j. "'

r
J_MJ J_r-ll j
1
..-+-<J o_,-:>-
< L).:.r- 4_;_.,.,..:r-? !J'.:: j r_li' Js'
,a_A
38
;i..l; ....
J ;;_)WI li
0 ... ::. " , "'' ,. / :;) j. ...-:> / / / .-0

/ "' " ,.. "' , ,
,. "' ::0 J ... o / "' ..- ... o

:;) .... , ; 0 .... 0 ,JI ; :;) J. .... 0 ... / ,.. /0
!J_r...:-; '}
' .
'
':}

':}
':}
'.' '-r
../ -
" ; _..;_.
J)p
7

'
; 0 ..- /0


39
..:;. ,., ; ; "'; ,., ,., ,., ,., 0
Glagoli ove vrste dolaze na oblik j\........;;jl - - dosta cesto
' '
se upotrebljavaju i vecinom su povratni. Ponekad imaju znacenje glagola
prve ili seste vrste.
- Ako je prvi korjeniti harf glagola 0 on ce se sa 0 od osme vrste gla-
gola stopiti u jedno 0 sa tesdidom. Naprimjer:
slijediti
- Ako je prvi korjeniti harf jedan od harfova: ;, , .) , j u osmoj vrsti gla-
gola doci ce do ujednacavanja po zvucnosti, i to tako da se 0 osme vrste
glagola pretvori u ;, a zatim se prvi korjeniti harf ako je ;, ili .) stapa u ;, sa
tesdidom. Naprimjer:
..:;. .... 0 ' ,., ; .... "' ,., ,., 0
gurati se r- -
., / :;l j. ,., :) ,., ,., ,., / 0
procvjetati J \ft.;, jl - _,.fb-' r- - _,.fb-')
., / ' "' ,.,,.,
pohraniti JL>-.:.1- _?-..J..;- _?;,I
' ' '
pritijesniti
sijati, cvjetati
stedjeti
,.0 .... '/ 0 "' "' .... "'
_?-.) - .?- -4 - _?-.)
- Ako je prvi korjeniti harf: -/ ...?' ,.1 iii .1;, radi izjednacavanja po
zvucnosti (asimilacije), 0 osme vrste glagola pretvorit ce se u .1 koje ce se
sliti u jedan podvostruceni harf, ako je prvi korjeniti harf .1. Naprimjer:
,. ,., :;l ' "' :) ,., ,., "'" 0
strpjeti se biti strpljiv
... ... " ...
uznemiriti udariti
" , '
... ,., ,.. "'
biti upoznat sa - - (:1.1: pojaviti se
40
(I
. _,..1 -:;_;S (f.. I -
"' -- ) .., .., _., J ,;z "' .- -- ; ; /
01 . ,_::.;lr-\.k.. --=...t..u . I.A.:..G

j'!l JlS _
. l1
3
r- 1;..:_;,3J 0
3
r-\.hJI . p1
.JUI !_;..1 --=...lrolk.U J\ '01 U-
. -:)J..iS u j -
J 1)1 (Y
r . .:1 }.:11 \_,)I '>-l_j>- I_ - . )'I J..G _y.
.-' ) '!;!. _,.; / _,. / ; / J /
e:---Li_r.ll .LL..; . ':?"ly.lll t 0_,10
; .r-J; ; .-J--- .9,-J.- ;.,:;.,- .-.--.;::>)
1-4-J . t/' . y.. & _; . 'YS if <;,s
j')l> J\ .:.r-. I..L:>-1 '1 -:-->-UI
.Wb .CJJ1 L...;J y
;. '.1:...: : 0 ...:...j}l ._j J JlSJI
; .-..- ;. / J / ; ;; / ,. ,.,. / J ,;.
,'1 _y,. .r-! . ....:-' o)l.,., ...:...jJ '-:-' _r.jl. 4.-"-}j
'-:-'L::..S:JI j_. y t:='.L Lil ._;,)1 .:\ljj
..-,... J '!9 .... o-- r ; .--o_.. ; ;.
'1
/ / ,;.
" ) ; / J .--.... .... 0
. J_,1 oJ_,...dl o-4-: ._j
j,_)L:JI
. -- L ..:.....JI -.s-
r - -- <..F
- ' '
'1 - ...u..-:_,1
...
.(.5_}-1 _):- j\11 d
41
42
/ / :;l "' / / j ... :;) /
_F


'-';J.,.\5' ;;...:_...j .:\1..:...::.':11 ,..s-
J I

J _,l.JI ::r-t-:..G j ($1 _j-
J _, / 0 / J::- ;

' '
! Jl
/ ; ..-:l

._/1?':11
. r\.kJI l_y _;..i- j\ ':1
. '-:-' i.S:JI .y _r.:>- Jl?' ':11
; ... :>... "" J. .-o
. ':1 J '0.)'JJ\ l;
neredi
moguceje da jj :r
sastati se
izabrati
viti
vjerovati. biti uvjeren
vezati, biti povezan
=\
. )
_..-- ,.;;,
povecati
:; ; ; ; ; -- j = --
JL,_,Ji J__p.-1 j..-WI ;.I
piaca radnika
koristiti. upotreb-
ljavati
proizvoditi
siusaiac
mubarek


Ramazanski bajram
uvjetovati :b.21
,: / _,. 0 ;
zajednicki _,.:....:.....

. .
,,I ..-:) .- ,,I "'"
strana jl_,..bl .......; _,..b
iskoristiti
prilika
ponositi se
(sa)cuvati

pogiedati,
iscekivati
slava, reputacija
model
truditi se, nastojati +.1
izumjeti pi
ucestvovati
osioniti se
predloziti
prosiaviti
rezultat
; /.... ""_.... ,

L-: . -.
otkriti
kidnapovati
aerodrom
Paris
sustegnuti se, odbiti c;::.:
glasanje
obuhvatiti
primiti, preuzeti
vjestacki
.. l


". '
termin
sociologija t
kloniti se ; .
43
izvinjavati se
'1
)
postovati

\-' ,
.,. :;,.. .,. / ;:l -' '!
zakasnjenje
\j
tajna
..r"
r?"
postovati

priznati
J?\
"" ,..,
;;

,,
gomilati _?I grijeh
(na)smijati se
, , :'I
(ra)siriti se
/ / / ;:l


'
"

,. " ;:l /
" "
komisija

epidemija,
,.L,J
preci

zaraza
pribliziti se
/ """
paziti, obratiti paznju
..I
udaljiti se
okretati se
:-
44
Test
j 4\.:JI ..,W..I
y I..\>- I _______ ( I)U _
. L<.ll . . ' 1\
.) ...; ._? -------- ( . .. . , ) -
-- c 11 1 .. '
. ,;-I ;> .._, ..3 ...U...,U .)I -------- - -- ( o.::- .:;_;L....-)
--" I J "-:?' j _J I
\'- I(' - . I. . - . .. - Ill --
. ..r .,__...., )..u,l y ---------- ( (.r""<-' ) -
0
I
., .. 1 .. '1,
.. . '-- / .._.
/ .
. _,.
. ._; ._)
...L.i.,U I --

..

1
45
DEVETA VASTA GLAGOLA
... :;. :...-:;; ;;:;, :::;...-::- ,:::
4--p.-) . ;;, oL if ;;, _,_.! . if _J L.IJ o?
j _J _J j;.J-.1 j s:L;l-1 if
j jl 0 ,- / / / ) ; / ::: ,- :;. f. -" _. ..- / / :;. -- / ;) /
. J_rJI . C"-"'l:JI if .k]L.:.:;)
. !=- ;1 .JL<J.I .!)I) _J )- ._:.,I).:---! I
Jw":il L. _
L.) Jw":il :._'::-! ;s;\ (, r';v'
'Ill.... , .e. .... :>.... ;;; ..- :>
Deveta vrsta glagola dolazi na oblik j')WI - F - Od glagola
ove vrste uglavnom se upotrebljava trece lice jednine muskog i ienskog roda
proslog i sadasnjeg vremena i infinitiv. Najcesce se tvore od pridjeva koji
znace boje iii osobine ljudskog tijela i nemaju pasiva. Zbog toga i ne donosi-
mo njihovu promjenu kroz lica, niti oblike zapovjednog nacina i participa.
46
pobijeljeti
pocrvenjeti
pozelenjeti
iskriviti se
/ :> -!, ... :l / :;, / 0

" "
VI ,.. ::. o ,. :;, , :>

" "
,.i / 0 / :> .... ... / "'
C - CY'-!- -
J
l 0 .,... 0 ,jl.hJ\.., ...L....JI s i:: J..t<J . UlhJi
.F- ........ -/ . ---- -/ \ . - :
r -- -- jl-- -- _.
o-0,
Obratite paznju kako se kaze:
- karta
autobuska, vozna,avio
karta za kino, pozoriste
- licna karta
- geografska karta
pocmjeti
zestina, ostrina
hladnoca
; j. , ;:, "'
( o.:> Jr.) .:> r.
stid
dolina
, .... o ; ...
.:>1_,
.
"j j. j , ;l ....
livada, polje yA.:-
list
., / 0 _.. , / _.
J))
stablo,
., ,... 0 -- , __ _. ...

drvece
; ,. .... VI .... ;:, "'
yS'Ii:: o,? i::
. .
;;)LkJI I )lk.il1 I :WlL-1
/ _. / / /

pozutjeti
desni
ukvasiti se
ZllOJ
saobracajni
udes, sudar
s vremena
na vnJeme
;; / / , ... /
.Wij>-
. .
):ol
.
.... o ; j. / :J--
__... (_r'>-?. i

47
MEE>USOBNO UPOZNAVANJE

;
1
li I

L, s-
-, J- I
; -- ;;
;)J+- o_r.-.....- ...:........-

........
. , _,.j) )UI L"' )\..::. ,o...l;.;J.-1
' -
y j;>-
"
0 _,>-l -.0J j;> -
r . y--:SI _j-1 . --:..>-1
3
Jl_,_;.-1 J _
'11 ;;_., ).U\ _j-1 . jj C" [.J?
. .Ji ..:..Jij L.
3
{-r
r L. !ly.lj-
_,_<.l1 c r J
;
if)-
lil .JJ t;sJ
48
""' oJ.
. t)41J j_. ).til ..:.r"' ) y-1 Jl
. ..:r-1 ,L.bli \.; (.,_rJI ..:.-i\ _
, ,
b (.,_rJI V'J:-i
3
j_.J.lil -/UI Li\-
. I <' ..:.-i 1 . "'-.b li L, -.:.w JJ I !] L, -
..r--- - - ).
0 ..:JJ) 11 L. , 0 0 0 -r':tl , , __ ::;1 :.t:-"'A , ~ .w1,
u ~ J . . ~ ~ 1 .../ . . . . ~
pjesice GL.
jos
elektricar
" ; -
kompjuter . . . : , I ~ '-:-" _,....,.L.:,...
tada, dakle
starica
~ .... ;l .... jl ; "' / /
vratiti se o.:l y - .:l y<-!. - .) Is-
~ / :l ::; jl .... ""
zavrsiti >-4-il- ~ - ~ ~
tee no
49
DESETA VASTA GLAGOLA

I :.s-
.. ..- ...; _;- I
:JW> 1 ....... ..L>-1 ' .. _, '"' _
........,__ v \ . u
. \--+\. ;;- "'-
';II JLS' j _rU
. J JLS' ';II -
j_,..u _
. u, _r-_,k-; j J
o..U.
..- :; / :l / j. / / :l :l / //
:01 . J:Uj if-lj..Lll o..U. c.f' '!'
)';!))
"' ) ; ; ::! /
..l.Lt I) .r-)1
)..w' 1..0. ';!-
50
. y l.......\j
ili .. };J\
lA) :i_)Lll -:;w.s:JI r';v'
j_';;:' ';! j_';;:' J':('.\
_,. " _.. "
0 :J.-:l ; '! :l :>.-:J

'Ill / :> :J ; :J ... :J / / _. ;:1 .... 0

' ' '
';!
" / / " / ;
"
'--'


'-'J -if21


-- ; ;, .... :'1 ....

:;t21
J-21

.... :'1 ::J ; :'1 /" 0 .... .... .... :'1 / :'1
Deseta vrsta glagola dolazi na oblik j\.....i.::.....l - Gla-
goli ove vrste cesto znace molbu iii zahtjev.
traziti oprosta
traziti objasnjenje
..- => ; :'1 ,o .... ., .... o .... o

yl -- 0 :'1 -- .... ; ; ,-::J .... _..... ;) _.. 0
)L.i:_.....\-
_. .... .... ....
'Ill ..... 0 / 0 / :;, .... :'1
Jedanaesta vrsta glagola dolazi na oblik: jY\...jl - Jwi
VI , ;:. .... '; o ..,. :> .... " , o "' :'1 ....
Dvanaesta vrsta glagola dolazi na oblik:jt.;. _y.91- _y _y _y.91
.J -f o .-; .-- o.... "' ;;. .- o"
Trinaesta vrsta glagola dolazi na oblik: jl_y.91- - j_y.91
Jedanaesta, dvanaesta i trinaesta vrsta glagola jako rijetko se upotrebljavaju.
51
i)l <'
. :1 ( , '; -:
1
1 ( J1
L, J j
::; ; ; ;, / /" ; , ... .:> / -- ; ::; .... , ;
J '-?WI r.


I.U j\.5:_. .y- !.]1) ( JL:)
;1 01 jl:J1
0
UI y
. Y r . L, .:l:y..U :_u, . _)1
.. " - " " .... ....
Y PJ j\
j ..:;_5; -ii F 'j . .r-"lli j .:lb .y-
., --- ;,,,.,,; ,..-.-1
/-! 'jl o.U if o_r--->-.:11 ...::_,1_,..:-JI J . J) JJ
/ ; , .... , // / -- / ;. / ; :;, ... ; , :;:;
__o.J\ .:_r)'"}:j J . rlWI J) J..L.a.i J
:' {\ 0\S !Jb F :JS .JL....-.:11 o.U
'j1 . ...::_,'j\.J..I if r.s J 'J):'

52
. o_r->-1 t: :-.. 'j1 .y-
Jlj..WI :..\1) j J"' -...
... 01 .- li if
53
54
trajati
docekati, primiti
.. --: \

zvanican,
zvanicnik
predsjednik
vlade, premijer
sadrzaj
oJl _.: ;l
investicija
mogucnost
uzgoj peradi
potrosnja


u . J .. _/
0
porast, povecanje ;,l,:;,)
primaca soba jS 'JI
uzivati ( ._,..,) t:', :'.I
'.! "" oJl, /
dokumentami


film
koristiti
i..G..::....:
"
plin
umjesto


drva
0
:
ugalj

/ / , ....
( foto )k opirati

.......
predati se

poginuo kao sehid
nevjerovatan
casopis
reportaza.
istrazivanje
buducnost
raspitati se
policajac
ambulanta
recepcija
informacije
}';:' :


,;. / , _.;) ;

pozuriti i.c_;J-


\.._;
,,I :> ,-J J. /,r'
zuri mi se LJ\
/ :J .-:l jl /
dobro bi bilo l.r"
cuditi se
vaditi
koliCina
uzeti kredit
osudivati
agresija


. o_., I


1.11 ;l "' J1
orijentalista J J J
nuswnar
prethoditi
kolonijalista
kolonijalizam
GLAGOLI SA CETIRI KORJENITA HARFA
.!.1_,..;-f Lr-;-
;;. __ ; /"" / / / :,
. J r-
Jy.yll bl...-
JIJ) j)\.>. >L.z_,+<JI
' '
<w c :_ro -
. I:_ ;.;.JJI ._, ( -
U I J \,.I .
._,.,WI r? :_ro-
. L.....y-LA ..s...G-; r-?1 L..r'<J '1 ...G-
:_ro r_;L ,.WI >L;;, Jb ,L;\ L. \Y.. J ,'j
(J-_u,L;_j) ..::.....;\
... :_ro :i....iLLI ..;:.._,ut.; L..r'<J , 1_r-5 AJ L;\ _
J-.Lll 4J_J ..:._j\S -
.. <f 'j
-?1 o-4-l:LI 0LJ.5JI cF:-
..0J.j .:_,'":-! ll L.-
55
J
r;r
"J
r"J
r

"'
, ''


' '
, ''
r;;


' , '

; , /;
r;?

- .r..
r
;. '";.

"
'''
. .r
\;._;.;

c;


'
, '' ' '
, '
-r;?-
Glagoli sa cetiri korjenita harfa u prvoj vrsti dolaze na oblik:
,. " I) ,: ....... o / Jl 0,.. j.
J"))....:, , :U.W kao naprimjer:
' '
potresti, uzdrmati
Druga vrsta glagola sa cetiri korjenita harfa dolazi na oblik:
,ll Jlo " .... j. "':> " ""
naprimjer:
filozofirati
56
Glagoli sa cetiri korjenita lzarfa i prosirene vrste ovilz glagola imaju
iste nastavke za fica, vrijeme, participe i :::apovjedne naCine kao i glagoli sa
tri korjenita harfa.
Od prosirenih glagolskih vrsta glagola sa cetiri korjenita haifa treba
zapamtiti glagol:
smiriti se (treca vrsta)
Prosirene vrste ovih glagola rjede su u upotrebi.
57
JLI (I
(-..G -
. .__:._. 'U f. :::_, -L> I 'i ' -'-! 'U _rl I I .:U, ' 'i -
_.,:,.. _.,. j:;:; / ""' "'"" y.
. JYx.:, - 4-:Jl:>. -
"
o.i.t> .j
.:.SF o.i.t>-) _;. ':1 C" _
j :l :l ,.
\.i.ft, . _ I I"' _
. . ....;--- ..ru u-
- .
.
,.L:..::JI .J j r
j :l /:;, / / Jl-- 0 / ::0 ;
Jl .. J5' r-
Lft .}uUI
. );kl\ j)j J) -
J t)l (Y
. .))-"-!)) _;;jL.. JS' y J:-L-il l.i.t>
.:.r . 4JS t;_:.;. . .j _rSI .,:.,bWI &
. y JL:J-1 J .. :1 .:.r--- t.?J..>;. . o...L;J..>;. )\..S:j; .,:.,wLll &
r. ':1 ... 'i. 'i
"" / Jl :,_.,," ,., ,: -- j. "'j. :l ,
Jl.S'. cJ_? hlr .j 0 _,AJI L.LC
.J) ,;r \.; ;:,J._'A . .Gly- j_,1 o.G,
" . .:lb y )S: _. .)lS. ;. ' ,.L;.
/ /:;; ). / :J.- ) :l "" :l /
..:.>1-l; .:/ tl_,../:11 .:.ill. 0..w.- Lo j5' .j
:l " j. .. 0 .- !. / 0 ""
...l!( . -.-) \ __
- . . ) v"" .P u---
. .
58
u svojstvu
,g. ... j. :;_,. ..; :;,...Jl
pre- ( .J _; ) .J J ->:-
vodilac
zemlJ'otres J ,'{; ...:- ,
..1 ..1 - ..1
6(' ill
- './+ -
elektrotehnicki fakultet
inzenjer
reno vi-
rati
porusen
elektricar
program
..; :;,- j.

i) --4-"
't..:; '. (-
.fi""

lanac, lancic )(..->:- b__L
cist
veterinar
pogorsa vati se
(is )plan iran
komplikovati
zapinjati _?U - - _;.N
-
najeziti se
serija
sastoji se od
epizoda,
nastavak serije
trajanje
brbljiv
cvrkut
balk on
razbacan

,;1..... // ':! / 0/
apotekar
,;t:;:; ... :;. /
apoteka ..:_,\_:.;-
smiren
sa prezirom,
gadenjem
mucati, mrmljati

nestati, )
isceznuti
skijati se, sankati se
klizati se
led
Jh-)

59
SISTEMATIZACIJA
Promjena perfekta glagolskih vrsta koje su cesce u upotrebi
. \..1.1 -
.. _rA-J
J 'L j .\
:'vJ :'1 :\i :'v] :';s
\ . "". . \ . \ . () .
' -) 1 \I \
" \ .: \ ,; \ ,; \ ,; \ ,; \
} '...J" , ,J 3 : r)
._j ._j ._j _j _j ._j
3 3
--1 \ --) '-', ---1 \ --1 \ ) ,, l
- _:') ' ;) _'_) J
d'
----------
Sq_
- .J ' j
:J :J :J :J :J :J
: 'L J :j, >l J .. \
" \ " \ " \ " ,, \ ,, \ \ I \ 1 \ I \ I i \ I \ I
\ \ \ \ ' \ \
"\ ,., ::J
\ J - tj \ _)
3 J t ,3 . J y)
1
,\] ,\1 'vj .'v] 1
\ \I ; ' \' \' 'I
() ,, '" ,, 'J () .
'-'\ t "": '-'.I '>.,I
. ' ., - ' . ' " . )
J. J. J. J. J.
" '\ \: ,: ,:
" 3' "j" .. 1" " ") "j" " l
-"I '"-I '-"I '"I
' . ' .. ' ' " . j
._j _j _j _j _j _j
: .: : : . .'
) '']' ''l ) ']' ''L.
\ \ ' t-__ ' ' . )
.l' j'1:-,l-, j'
".: '-'.I '"I ''\I
' '
' \ ') - ' .
--- -- ---- -- - - - -- -- ---
l ;] :ll J :i,
''J . ':J ''] '] .'] ''J

l J .: 1 .: l J \
'">I '-\I '"I ''-I
' ' \ \ ') - \ .
n'1 <1 "<1 '1 '1 <1
\ 1\ \ 1\ '1\ \ :\ \ \ l\
,:.] .:Jo ,:.1 ,:.] .:Jo
'"' 1 ""t C'\ I '"I
' ' \ \ ,, - \ '".
"\
,\l ,\J \I \I
'.
'
.. \ ,; \
'',J :3
._j _j
3
l '
' ) '.:.J
,{
--.
v,J v,.J
,,
'
J :J
,] .J
"<1
\1\ \1\
: .. ) ::J

"j "J-,' .. ' .. -j "t "j "J, "J


\ \ \ \ 1 \ 1 \ : \ t \ : \ \ \ \ \ \ \ : \. \ \ \ \ \
0 0 0 0 0 (J 0 " () ,, () " 0 0
' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
""- \ \ o o o o ,, " n .--, u
\ ' \ \ \ t \ \ "'\ "\ t \ ""\ ""\ t \.
\ \ 0 - \ \ ,..,
'L., 'L., .: 'L., 'L., .: 'L., .: 'L., 'L., 'L., .: 'L., .: 'L., '1, .: 'L., 'L., 'L.,
: t :j ; : j" :j .: \ .: j" .:j t . j" .:j j"
\\ ""\ 0.,\ "'-\ c-'\\ \"
- \ \. \ \ t
O \ \ '> \ \ \>
0
c""'
60
r
?
.

r
P

/

)

/
.
9

c

/
)

/

c

,..-
,)

/

/
j
;
;

/
:
:
:

J
-
2
1

/
-
/
;
:
;

/

"

.
.

v
.
_
r
J
'
.
.
.
J

j
?
l

j
_
r
N

I

.
.

"

/

;

_
.
'

'
-
'

:
J
:
.
c

I

'
/

'

J
_
C

I
j
_
<
.
_
;
j

I

I

J
_
C

I

i

'
'

0
'
)
L
.
.

)

,

:

I

J
-
-
-
_
r

I

"
I

/

/

9

i

:
.
_
:
_
_
<
i

)

)
/
:
.

Test J ~ l
t__r-P\.l.l j.Ull ~ ~ ~ i ~ \ . l . l j.Ull ~ ~ j.Si (I
~ r c:\.;_; ~ ~ ~ )\_., JA
w
lii
62
: 4WI ll:: .... }-11
r-1WI j (':!\.:; -
..:J_L; j !..\ I !..\ r--1 bU -63
PODVOSTRUCENI GLAGOLI
64

L L.y.
\1.,1
"'"' :I Jl :;_, -e, j. /
j_b_r::...J\ if J
. j ;J1'..GJi if _) , })}\ :i_b _r:JI if 1
3
} J))-
j\
;. :; _. J J J. :J :; /
. .WI ,_L:;, J), _re-k.JI ..u..,. 1..\i- J\ wJ}-
ft'YJ u \)\_.,-
' ' '
. y.ll


::J\_
. _b_.ti .!.l...lf-L..I \...;\ . l..."v>-
'--- _r .. -
"'
'.'.:_.Lb, I,._
JJ - (J L u
__ -- -e. / J ; ..--e.;
. L.b' 3 ' L,., r I.; ..ill JJ....u..:....._. u..s--
..1 . ..1 v '-- /
ll; ... }l\
\_., , :i..J\..:JI ..::_;LJ..Sjl "'-' li II ..b:-')\.; I"' -
,_? J - -.-... i .r- u
- '} ) ' :1) )
0 .... ;. "}" J. --0:./
.r.._j.j J}
:; / :J ... ;:. .... : -- 0 J -e. /0 / .. / ""
..u..:........;'} ..u...:....-1
. :-=-'WSJ1 _

tJ'-A.I.I
.;, ;
"/
- -
,:,J.. ,:,)
-; ),.-
-
- .JI,:, J'.
/ ; ,.
- -
.J J,:, J'.
-!, ; ;
'
" /
- -
,:,;
...:_.,,:,)
:;:: ; __
,.:;;_,
-
- .jl,:,; \.:;,:,)
/ ;:, ; :;, " /
' / /
-
- .j,:,,:, -'
.r
.J,:,,:,)
;:, j, 0 /
".J , ': ".J
0 ; ;:, ; :; ;
..;, ; __
/
' / /
,:,,:,; -.)_r ,:,,:,)
- ,:,)
,:,; ...:_.,,:,,:,)
".J ".J
; ; :'l ;
" j
; >--
);:, / _..
\,:,,:, ,I - \,:,) .j\,:,; l...:;,:,,:,)
_.,
>'f.:>;
".J t '/ ')'
; ; 0 j. /
;;, _.,;,.
'
Jlo ...- "
lj,:,;,;
- \),:,} ,
ly,:,)
_\,,:,,
J_,,:,;
__., __.,
".J- ".J
J.o J. '1 ; / '1 ,9.; , / /
1..5,:,,:,) -1..5.))
j-!.,:,;
...:_.,,:,,:,)
/ /
".J ".J
;; ; :; ; ; ; /
_\,:,) .j\,:,; l...:;,:,,:,)
".J - ".J
/ 0 ; :;, ; / 0 ; :> ;. / :J } 0 "'
,
Ji,:, ; /
J;,,:,) -J;,,:,) J,:,;,;
L?,:,,:,)
; /
'
' / /
- -
,:,) ...:_.,,:,,:,)
--! ; ,...

-
-
,:,_;
JytAll
"
'' /
:; ; ;
, ;

{;. /
/ /
.)).)f
,:,J.. ,:,) ,:,J.. ,:,)
Podvostruceni glagoli su oni glagoli kod kojih su drugi i treCi harf jed-
naki. Za promjenu ovih glagola vrijede sljedeca pravila:
Ako su drugi i treci harf sa vokalom, dolazi do ukidanja vokala prvog
od dva jednaka harfa, iii do prelaska vokala drugog korjenitog harfa na prvi
korjeniti harf u sadasnjem vremenu, a zatim do stapanja dva jednaka harfa u
" / '
jedan pojacani harf sa tesdidom. To slijevanje se zove idgam ( iL..i-,:,l ) Na-
-!. Jl ; ::;; .... ;. ;. , / / .-' ;
primjer, glagol pruziti ...v. u osnovi je glasio ,:, ,:, ...v.. Ako je drugi od
65
dva ista harfa bez vokala, sto uvijek biva u trecem lieu jednine zenskog
roda i kroz cijelo drugo i prvo lice proslog vremena, i drugo i trece lice
mnozine zenskog roda sadasnjeg vremena, onda nema idgama.
U zapovjednom nacinu ovi glagoli imaju dva oblika. U prvom obliku
zadrzavaju zadnji vokal, s tim da on moze biti i fetha iii kesra, ako je nad
:, ) ! ;. j ; / { j. /
srednjimk01jenitim harfom damma. Naprimjer: ...v- ..Lo- ( ..G,..J, iii
5
samo fetha i kesra, ako je nad srednjim korjenitim harfom fetha iii kesra
- ( ) U drugom obliku ovi se glagoli tretiraju kao i ostali pravilni
glagoli bez idgama. Naprimjer: ( U praksi najcescc dolazi
do idgama. tc na taj nacin zapovjedni i skrac'eni nacin na kraju dohivaju fc-
tim.
Ova pravila vaze za prvu i sve prosirene glagolske vrste, participe i in-
finitive. izuzev druge i pete vrste, u kojima je i inace drugi korjeniti harf pod-
vostrucen.
66

" ; / ":1 ; "'
.:_r..::> y; '1

: ..- j /
J-4 (,>l
0 "-"')G..l J
..-" "/ "
J.r>- (,>jWI r .r--11 J-"'-
> > >
y t?}:.JI :.:r Gr _


J ;._:_.r I .:] b L C-i f J-"' -
0 j_.L...._,... lif ''1-
"' :;; ..- ; / :; -- :::> '!!,..
0 \.1.:.- c_j\ 0 '-! _r:- -
0 r L1 _,b.:. _ r :; b '1 _
J':JI p blo-
J':Jipf-
..:.L .f> _rU J-"' -
... 'Ill::; Jl
0 ;;;;_ " ..:..-J J
> >
J "' / t .... ;I --"'
4 .5-"-

"";:;; "';) ' J. "' 0 /
& J t_W.J"':ll J-"'-
0 0>:' : ';j- & t_W.J"':ll ,.._.o.....,"':ll c:'-
.,;: -- -
"' 't J

0
_) I..G;- ;':11 J"':}-
.. ,, ;;;J ....... J .... ...
o r:_r -.:..J.L. , U' )-I J .5-" -
67
.; ;. ;.


) / ; /
.. lk.>-';'1
L -
;_. ..:.-;\ .P-
\'(1 '-'' W',--'; ,11 {.: [.._
. J .7""-"-"' ( . ..:_.u.) _;-- -
..:.-;\ bll-
. ;W1 .:JJ.j _j


..:.-;\ _p _
II ;_s ...;I 0::--C ..:-;I _p -
: J i)l (.:>:-
J/ . .;-)-1
ll . U ( . 01
/ /::;:;; .-J/ / _. .. J.,-J_,
I.U -J uJ . 'j LA.-.IJJ ..:.....;U .
.j.)WI
/ / J / J. / J. / J / J.
('""-"" 0;->-.: j)WI 'j
, ' , 't\';:1 ' .. 'L' :..'. L.5. o ':ll L\.5:JI <:"". JWI . I <' \......LQ_j I '-"-'
..r----: .:_r.._,.-.-..--- , . L/
"';,;"' r
. _,.6- j_rW Jl ->-.: 'j . ofl Y' . ;i_JUI
J JL....; 01
"'-:-,:;;__-; -:-,_, ,; ;,_,,,
. W ..Lo ..:.-; lS 4-:-:>-I . _; j!. / o o G-l.A._.. ..:.LJ 0.) .. Ld . l1 I :i...:-JI
;.;w1 t_} . ..:JI 0+Wb -J
.!)1; . t_j ;.';- lj\._(_. Y> . -J l?"' .
68
" _,. _,. _,. :;; :! .... , _,. .... , J
l.)l,. .:..\
1
,.) J '-'4bLll
1-1\J C: .,_); ,'t(-(.;I.)L.j
1 R ...1 v-...; W
.:.Jl:; L
7
<>. . J l..l,!..L:. Jll)..i .:,IS. Ji_,..JI JL.....::- J
_}) :.-a:,\ -.J
3
..u1
. ft .:..\1.) 'J .
; :;; / .... _.-
. .:Jj.) _,.;1 ..:_;.S-
. ( Jl L'-::.>-1 J\S y.-


J -
f ,, : l
/ :;;;. ,... 0 / :;; ;:;;)l // "_,. :;; ___ 0 /
. .j''j ')\.9 J
:r-L j 0 .WI J_,.....,_) jL;
. :__,. (_: - \
'I'
. t.: J;- -r
69
70
proci
misliti
pobjeci
pravednost
_/
\ ' j.
y-y
-J' -;_,
\I j -- j
../ ../ ../
upucivati (
rijesiti
doci na mjesto
biti dopusteno
odgovoriti, odbiti
biti manje
alergican
deterdzent
probati
sreca
reakcija
dosadan
uzbudljiv
radostan, veseo
stetiti
ispricati
..


). ;
? " VI;
prica, ( ) "-...aj
kazivanje
obaviti hadZ
zvoniti
zvono
odluciti
obnoviti
pretplata
insistirati
spremiti
pita
voditi racuna
izgled
okupati se
iskoristavati
neprestano
spreman
stabilan
sumnjati
brig a
razmazen
' / / .,;/ /


;;../..) .


ispraviti, korigovati
.,.9 ;. j J. "/ /
( -.,..' ) ( --...,....::. ) --
osjecati
').i_. ..-- / j
iznenadenje ol -':"'
uporan
zatvoren, zakrcen
brana
sus a
vuci
rukopis
zalutati
// ,. :;_ _.
;ij')Lp- y
pravac
pokazatelj
neophodnost,
nuznost
nasuti
prouzrokovati
odrediti, ograniciti
ponoviti
postiei, ostvariti
osnivac
). /' .; j ::: _.
.) l_.;, j _; -L;__;,
fond(acija)
prisiljen
smanjiti
j ' . >

-Jli
VI .... o ,... '19 _.
obim, opseg 1
' ' '
ugrozavati, prijetiti .:>..lib
' ''
ojacati
jj>-
'"
osloboditi
)f
okupiran, zauzet

kriti .....-1

gledati, imati ( }11
pogled na
zavrsiti
nacionalizovati
rudnik
IZYOf
strucnjak
dvoumiti se
, G


zauzimati, okupirati
zapazen, zavidan ..3 r .r-
protestovati
protest
prikljuciti se ( .)l) a',\
zasluzivati
interes, paznja
provocirati
samostalan,
neov1san
:;_ - 2
?I
;:' :
ticati se, brinuti se
I I
olaksati
pokrivac
psovati,
vrijedati
voljeti
.....A-A>-


. .
71
HEMZIRANI GLAGOLI
72
"':-"i - JLI (I
_J,:..Ui ,.WI .,_., __jl:JI ..:;_. -
'-:?, ./ ; v "-:? - <...>
. ..v..., rr-11 j/\ 'j _
-::.....;1
-:; - :'- " " -
... or\-) ..:.;L...i G\-
o-.0, ( :,\
J,..;J\
o-.0, r'(_,-
.. , .':.. il _j JL,) V,J; l>...,l -
L "-:? - -e
;;, _.,.,., /
_,.;-L.... ..lS"L. -::.....;\ -
}:, y_;; Gt 'r-
" " / / j. 5:;:..- ""
-::.....;\ y,-
. ..:Jj) 'J G\ ,')-
" .
. c......i\-
ili.,.,
\.,. J :YUI ..:.;k..L<JI li _b..)l; Y,-
VI,... _, J....- "" "
l..l.:-!
"' :) ... j. '!! " j. " :;;; /
t .._r--" Y- ...r---1
J:;, //" '' j;; /" "'-:!. // ':;;; //" /:;; ""
_,.;-L; J _,.;-t _,.;-t; _r>-l..! _,.;-t;
. __ ,a.JI .y -

J-..9 tJW:..\.1 I
;_,. :l ...
-
-

1)
-
-

i)
"' ; -" 0 "
'"
- -

IJJ}
J.- 0 ...
'
- - 1_;.; -.:,.,1)
- - 0i)i
Gt)
-
... :0..-0"
j\_)
-
-

'- ' - ':1
r;\
;_.., ...
"' ::J..-_,
1_;.;
r
1_;.; --:..>1}
\ '-:
':1 1)1
0i)i
Jo .... _,
r
l.,._;1j
-
I;<''-:':)
IJJ)
... ; _. 0 ...
'
Jlo..-"
JJr
0 J)_;.;

-
'''':)
" "0 /
'"
t_)_;.;
I.S'r
J.;5_;.; --:..>1}
-
-
\)i ':1 1)1
ji)_i
Jlo...-,
l.,._;\j
_,_,_':)
j\)
_.. :;,_.o ..- -;;. ;, .......
01_;.; J1_;.;
-:ri1}
-
;,. .:1/ ;
- -
1)1 --:..>1)
Jl..- 0 /
G\)
-
- 1_).;
JyAlll'"""\ I'"""\
"
; ' -
JI..-:J Jl ;
" -
;_,.:;) /
'"

' - (>)\,;

1) .;. j_r-;>
!.Sr
-
Glagoli kod kojih je jedan od korjenitih harfova hemze, zovu se hem-
zirani glagoli. To hemze moze doei kao prvi korjeniti harf, kao naprimjer u
glagolu: uzeti '.:G-1, kao drugi korjeniti harf, kao naprimjer u glago-
lu pitati Jl;...:. JL, iii kao treci korjeniti harf, kao naprimjer u glagolu
,;...- "' ;,. J ... // /
citati o.;.l} 1).
Hemzirani glagoli mijenjaju se kao i ostali pravilni glagoli uz sljedece
specificnosti:
73
- Ako je prvi korjeniti harf hemze, ono ce se sa hemzetom od prvog
lica jednine sadasnjeg vremena stopiti u dugo a, pace tako prvo lice sadas-
njeg vremena od /\ glasiti ;1, od '..0-\ :.G..T itd. Ovo pretvaranje dva hem-
zeta u dugo ii odnosi se i na particip aktivni, pa tako particip aktivni od
.; / / v'
glasi yT, od ..i...>-1 ..i...>-T itd. Isto pravilo vazi i za prosirene vrste glagola, te ce
tako treca vrsta glagola od '..0-\ glasiti '..0-T, a cetvrta vrsta od
...-...-".9,-;a;-'-'
-.:r! .JL-:.j -.:r y -.:rT Kako se iz posljednjeg primjera vidi, ako dva hemzeta
doau jedno do drugoga, drugo ce se pretvoriti u dugi vokal srodan hareketu
prvog hemzeta.
- Zapovjedni nacin glagola:
uz.eti
.;r -: j. ;) / / / /
i.>-1 i_;.. \..,: i.>-1
jesri
narf:'diti

/'1 /'L: /'1
pitati
j1;_ JL
74
ll Z.llll
glasi:
jedi
naredi
pitaj
iii
/'JI
JL1
' "" 0:;""


- -
0 'J lL I ..:J.l.; ,_j J J j.:_l I .y ._j _rU -
. JJ':)\ J;_;.-. p
. vJ -JL<ll bU-
- - '
. I..G:- J ,J\.5' 00 , -
J ""' "" :;) J
..::....l::-1 ._s:-- Jl-
J:J / / / "'
. Jl ..::....l::-1-
. Jl Lo)
3

- ""' / .., J (""""":;) J \II / .., J
Jl L"-.....; U-
bL.-
J 0 Jl :;;., \II \II / J
.1?
" / "" \II ""' / J
..:.....;1
. ch JSJ J5l..?.:...o
: 4WI (Y
L...,. 4J -
Jl# ,_j J Jj_;_t;
._s;---
"" - " " /; Jl Jl

, 0 J 0 .... / :;) ;:;;/ ; J / " ... ,
! lS""I.rJI ( L. I? -
n;,p; t_,:..t "Ji 0_;.r0 'J1 bU _
J / -;'... ... f J ;i,.. 0 ; ...
0G.)l>.J.\ .._o..j\..:....-..::.. ._s:-- -
75
";;. "' "" ; .- " :> ; " " " :> ; VI,...:> ,... ,... ,... ;
i..G Y>. o.L;..U .. o..0>. j5') u...ill j_;.. jS'
,... .- :r: ,...
,:.:),.- ,:. ,:; J
oy.l JLS'. ( 4-) o,._,l.f ..:....ilS'.
. _,.11 LLt ..:.....;\ ... ::.;-cj-..y.\.1 ..:..._;\..)) ..:....;L(j .... r G,t ,
1:.W o_r..S :\..b.-1 ..:....;1. o_nl; _y>
. 4 J ! J I r i Y.. Jl i Y..
/ / / ,... )'!:!,.-; :>::;; "" ,:;,... / ,... :> ,..,::;; _.
,j _r:. ,j o_,.;-1 J\S. U>)':JJ1
,;J ; :> _. :> "' / J :> ; ,.-:> / /
. 4--i->- ._J .. ::Ak.>-1. u)w L;L_q Jr:J..< r . ;;__..J.lll
... / _. :> ::;; ,... ,... _."' "' :> ; ,... "" ; ; :> _.,... .-:> ;;. ,... _.
. 1..0> . 'f '-?_..LS'u . o}-::--" ..G-L , I? L;_r>-t;
76
) ; ,... ,... ,... :> :> ;,... / ,... ; / 0 /
. (/ 1_,.1 )L>- r . Jl L;L:>-1 r
J -' ; ... 0 ...
! JLA.: J..:.5 .y.il (
..::-.::J o..0>-
(./' _
. ,j y.:.5' y-
.ti _,.ll -
J .... J ,... ;. ;)::;; ; j. j. ;;._.,..,_.
. ,.L-:...:JI) 'c)l:-/' J_,...a.9 <Y d_;,_jl 0Jl:..i-
' ,._'I

j. j. J ;) /0 ,...
.
. ':11 o..0>
/ / /; / ' /; '-1
. 0 j_;. ly ')\.; - j_;. 1_;.; :l
:: ,... .. .- "
. - r
. 0;.;-itl 1))
-:; ;! ..... ..... jl ., J. .....
. .T J1 .t...:. .!.\ J...l:;_.,., ...:....;1
' ' '
. - . -i

" " " " " " " " .....
J).:.i u J .Jjl .Jjl Jy) JL9
odrasti
tradicionalan
osnovati
na prvom
mjestu
osigurati
sumnjati
strana
primjerak
original
zarobiti
izgubljen
namjestaj
spar
odgoditi
sedativ
'loll ... ... " ... ,.,. .....
0 l.;;_j - l.;;_j
... ::; .... ......, , .....
...r--' 1 - l.;;_j i
':! .,.. jl ;; "'


..... ; 'loll ... J jl
4.>......._j
L .
,;1 ; ;! /

::_, Gl
cp)'w
' '
predsjedavati
-& ..... jl ...
generalni sekretar iWI
.pi / jl
siguran, uvjeren ..IS"L.
zakasniti
makar, bar
usuditi se
optimista
pesimista
uzeti abdest
zajedno, skupa
sastojati se
nastaviti
pitati se
podrzati
ugasiti
renta, zakup
'
,;1 .......... ;
i'"L.:....::...
to;

J]G


77
78
kasika
narodna jela
u obzir
politicki azil
pun
tih, miran
zivcan
holi me
nada

-.; / -J: .. .l'

'-:?: "J
? j.: _.. .; '
s: _,L.-.. '

; ,; -'
(
'--- '-
dopustiti
stvari, pitanja ;_,'-"' 7'
komplikovati sc
zlonamjeran
fundamental izam
napisati
sastojati se
odgojiti
utjecati
cestitati
iznenaditi
taksi
vjerovati
pogrijesiti prema nekome ...
pepeljara
provjeriti. uvjeriti se ..G'G
razmotriti J.G
pribjeci
varka
iskorijeniti
korijen
<):)WI


} .. VIc
,J.>..
.. ./ .
.;:;_ ._;
sezonska

- _,/
snizenja
(primite) nase
srdacne cestitke
povodom
zaruka
popuniti
obrazac
zamjeriti,
uzeti za zlo
-;;.,. ' . . " -
o..G-'j- _ _s.,
neodvojivi dio "} :;...
p1ije iii ka'inije )l>-1
3
1
jl :. " "' jl f. "' -- ; -- / "' 0 / 0
_ ,.:./>GU-1 _ )1 I , . II- L_,..-11 -:r-1 u-:-
.. . ;0 _r:. :X. - }1...J I
. oW:il I..U..} w, .y? 4.;L, .. bu-
- :::: ;
.1_?2.-

' ' 0
(Y

s VI "'"'; ""' VI o ,., o .- Jl _, ,., .-- j .--
lil- lyi.v- :J- ;;.i;..l_y.
/ul W1) . (r(J-, :; 0-
. ( JL...::.... :11
VI ;;; o .- _, .- .--,., o .-- o
! ..:J..,.L..I -

0.... / jl .... 0.... ... "'"' '.! / jl 0 :;;
!.S?. J::>-...l:JI-
Jl .:G-1 )1 )1 r..uo .y y.} -
<- < , - , , ,
-- /
J t:' o..U-
!/V CJD- r.
79
Test
80
: 4}\.:JI j.J.-1 _J.Si (I
J
. ------------ 'J ..:.....;\ .... ::..>lh>-1 \..i\-
" ' I . ' .
. ------------- ) r' I . w _,>- u .:..T'-' -
. ------------ L. . I JSG. J\.5" r -
,
. --------------- o..U \...i . ;;,_;_. y ..:....;IS o).:: .. ....JI ..:.JJ.j-
; :l ,.. ,.,
. -------------- ..:.....;i J e:-_r::-" ;:, ...l>- r -
. ----------------- r L.\ rs -
: 4}\.:JI :U.! .. ):ll ;r ( y

-:lb j;,-
o .- oJl

J.s-L .. :JJ u b l\. -
;;; j;,-
: o1 J-?--1 J 4}\.:JI <""'=""

c)ai'J)

'J)
MISAL GLAGOLI
j_..,ajl . ,.,., l<..w.
'J'-' J
. I . I -, _\j I..:;\..) ...__,)\.k.ll
..1. I
<:;JUI '1 -- _;;_. l)l< -
u
LJ_j \"--"j\ ) j,_;...L._.., ,._j..:;j_.
. __./ - J .. J 1..-- _J- . J "-:? JJ - \ \,___ J
- JI
_..__.._....!
. y -
.-..::_!I . J -..3 ...u -..::_!1 . .:\G ,
......, \ _J J .......
w \) . .1. ';, ' 'I G . ' - '"
1
lJ.- I
1
- - - Ll -
- _;------ - .r _/\.:: -..?
_ I ;o_:;.,Wi ,JI ._:_,._G-, L 1)1 _,.,JL..._;, L, ,"....;...L., ..::...jj\ __
__; - 'J L .. _;, J

:
.J, l< , :W\..J\ ._:_,LJ_(JI ;s;'" {I 1\ .h.:>- )l; I,.. _
J .. v... I " _y-' J""
' '
:: :;_. ---- 1 c ;_. --
,__j,j 'J ,__j,j y
'1)1 t, __ ..- j _.- """ _.
,__j,j y ,__j,j .Y-:: ,__j,j y
81
-r"UI
'" I . -
_yO)
'

Q)
'
..:rUJ
--...U
"' 0 //

w


;
I . -
_yO
'
. -:

w
' , '
,
fo
..:;-0
, 0 //

LJ)

"" / .J1 :. ; /
Jyy ..._.Jl.Jy.. --...Uj
, '
--...UIJ ____u J
Glagoli koji u sebi imaju J ili t..? smatraju se pravim nepravilnim gla-
golima, mada se njima pribrajaju i podvostruceni i hemzirani glagoli. Glagoli
kod kojih je prvi korjeniti harf J ili t..,?, zovu se misal ili slicni glagoli, i to
stoga sto se proslo vrijeme ovih glagola mijenja kao ( j._. ) kod pravilnih
glagola. U svim slabim glagolima na) ili t..? utjece vokal koji je ispred njih, i
to taka da se ) pretvara u dugo u aka je prije njega damma, a u t..? a zatim u
dugo 1, aka je prije njega kesra. Taka ce, naprimjer, prva vrsta glagola stiCi
82
u cetvrtoj vrsti glasiti madaje u osnovi
Za misal glagole vrijede sljedeca pravila:
- U prvoj vrsti glagola sadasnjeg vremena uvijek otpada J, ako je pos-
; J1 J1 -- "' .... "' j. ) Jl ; "' ; "'
lije J kesra: stici j J J...-" J, naCi .:l )--":" J J, mada J otpada
- -
cesto u sadasnjem vremenu kada je iza njega i fetha, kao naprimjer: staviti
,9: -- ; / "' "' .... / ,;: j.) j. / _, / "'"
r:::PJ r:::PJ, pasti, nalaziti se c}J Stoga ce zapovjedni naein
ovih glagola glasiti: , ); itd.
- U osmoj vrsti ovih glagola J se pretvara u ._::..,, a zatim se sa ._::.., od
" j1 j. j1 "' "' "' /
osme vrste slijeva u jedno ._::.., sa tesdidom. Naprimjer: Jp J J u os-
moj vrsti glasiti Jl.aEI J (u osnovije bilo )
(I
0-!\-
._,.p.l t>_r-:-ll {--lill >'_.,J.-1 c?-
J J J
!..lu _)k J-'""" _,.11 _
J. "' )I jl j "',... :;l ,...
y . ..:.li j J ...L>-IJ (.,? 1 J L I .r--=1-- I _r.j . J+.-- J J-"" _,JI -
. _)..u1 ...,., ._:..,)\;lll c !..lu
- - -
"' _.. _..
01 !..l.:l Y: .JLS' r..?-
.\.Ali J ,_..J:. 01 y. 0LS' _
if->1 \.jj-
83
J ::l ... ::l "' ...
\?ii_- -
. -i
. ..:.....;I hii_- ,u
lfu u-;1-
. or \.ill .Jl)L; . 4..Jou j
I:U. u-;1 u---
JL._j 1:,U-
... :> ... J ... J ;;:;... VI"':> ,. J J
i.S..G-L:-: O.:lJ...L>...._,.o ..LUJI L..._jJ . cLi...::..ll 1:u. _
84
VI ,. ' ... ' J
. u-- ..._,., (.:l U J .. o\S _r.ll
o:U. (}.:l y- u-;1-
. 'j) [_j) o:U. . y.. 'j -
-i ;. jP> -
-i Lp..lj 'r-
;,&,, ... ;;; ... ,,
t '11 .!ll:, u-- < 0w _,; L.) _p bL. _
. W'l_;ll jS'L:...\.1 Ji -
(, .L _; I
-i (,_r-ll LP
"' ... 0 J ;._, " J
. .:ill -i L.-
... j ... "';.
. ;;s _r.11 -i _r.11 o).:llu--
oG?'JI i:U, -i ( ..:.....;I jP>-
oG?I -i ( lii , 'j -
"' Jl:J" jl "'
( jJ ) rS -

II
; :J _.. :J / j.
)1 :-'-"-! -
; ; ' ' ""'
o..U ,._>...)-
1....-, I

' ;
.!-lE .)>- ( ) ..:....if -
/ "' :J _..:;) "' -- :J jl
o ).:: .. ..JI ..:.Jl; (
3
1 ) y -
j) ;_;_);
\II 0-:.J; y=-11 J}.J-1 I js'L:.J.I
J l)l (-':"
jl -- , jl jl jl _.."'
1_,1.;-.)1 ,....,...L:JI \1 . YJ ..:.Jl;. U 1
3
.u-
3

. ( 0\..Q.....aJI) 4.--i.:..r' .
j. ..- jl / jl -- -- ,)l jl -- jl jl -- ::>;
.0-.oy. . .J
3
_r.):S J'\.jf J
,::; "' -- :;) / ,::; -- -- jl :; ..- / "'"'
L;-!
3
0\.S

J r .l..:w:-

..:....i\.S. J_,_,_,JI J _;>L...
. ( .J::-!r _,11) ::::-:";UI 1/ o)jJ . L.li

j5-.
-- ") / jl "' "" _,. :J _,.
_yL. _,s1 r . _)}I ..:.lli 01_r-J 0LS
_.:G..
0
UI.J::-! JLS r ,i;L:-- ul_u.f
. r. >1
3
..011.0. y _;
3
4:
jl ... )1 _.. / jl , ::; .... ; ;. -- jl "/, -- Jl .-
"-:IJ1 U . t_JU-1 J y 1.0. . 4k....i :;_u. ..:J_J
3
t......
. c.;, (Jj . j.:J ..:.Jl; .
"' / :J "' j. ")_,. Jl -- ..-
J j ')\.II y '-1 J ..01 j-..->u . l_. JS' -!).] }-.... . \_j_, _,..p.-
. . .:_,\.5:_. 'JI )..G F J
Ji .J...A.;. :,J;_: j5'. . J
85
.
"' "' " :;; ,. "'-- oJ. J. ,., -- " ,. :;; / ..-.:> :;;. ..- /
us L;i "'._:;_j ...::.....;\ . c_')L..Ji j .j)i ...L:>-..., 'J . .U..L.;. Jl Ll.p
u:---_; J . ...;- .. ' ...1
" - " ::; " " --
, -- .:> ::1 / , .... " / :;.
.:_ro J-" <:: . 0\.; ) .T- ..LA..:J :iS _r:JI o..U. .
86
/ " ... _. .-
. .:_ro ._r>-)
1
( 01
; J.,. "'"

J. J.,- ... ,..
. ( .J) )i o..U. J--o )L \_;\ -
. c .._jj _,.li) .jl(ll j 0.:ll>- e)_

::0 :;:; } " -::; -;. "'
.
. t__;l..JI r)\.(Ji !..\i.) _

. .JJI
' !_: \

. I:';;'.;
,. .:. ... J.!),.
. ..:_r-.:l .A>:-_,JI
. .,_, j .JJi JS')
"'"' _. "
"'" .:> .:> ... o ,... .:> J "'
! ol;..:-JJ
1
0 )-1 t.)
; :;;. J." .:>_.:;; J. ... o 0 _.

,. // ,. ... 0 J. /" /
. t! J o_ri>- .ri>- .:_ro
:;;. / "' .:> .:> ;;:; ,jl :;; .... J
. .WI Jb' ( Y'
. .
. J )}1 t-' .. I J )}1
ladica
, _. -' , >1
(.J.:l
roditi
';} j -
"''
biti tezak, teziti J jJ - J jJ
tezina
_,. / ,)I :) ....
Jjj
termin
zreo
zelen, nezreo
< )
zelim, zelja mi je
jastuk
"'
imati povjerenja - J
ispratiti
asfaltiran
VI "' "'
y -:- t,;) j
, ; /;
.k.L
neravan, izrovan
" '
blatnjav
potpisati
" '
J>-J
'\,11 j. J , 0 .....
ugovor .:l ...W
oba I obje )t.s
J " ..- VI "

, ... o... ,)I ,._.
strana -.)l_,bi j _,b
rasporediti, distribuirati t_j)
besplatno LG;.
potvrda
posrednik
veza
slagati se
susretati se
nastaviti
zaustaviti
pozitivan
negativan
dostaviti
ocekivati
:)1)


'! 'prestati raditi d' :....J)
" , '
nedostatak

sirovine
posredovati
,ll _. ; _9. ..- -- ::1 ...
iznala:Zenje
VI .... ;
umijesan, upetljan ..1 J_r.,o
afera
kontaktirati, zvati
" ' ;
suprotan u-St.......
biti prostran, ( J )
dovoljan
optuzba
optuzen, osumnjicen
'Ill .... 0 ... 0 ;
skladiste ..:..I U .Y-"
probuditi se .\
'
VI ... o ..-rJ J
naselje uk .Y-"
87
88
obecati

..) ..)
stajati
sredina
;;
naslijediti
generacija
neopisiv
nadaren
dolaziti
realan, realista
objektivan
u dolasku
pusti, mani se
Jj)-___oj)
" ''
.h..,.,)

.. ; ;
JJ-'P}I
t.)
strasljiv, bojazljiv

ocajan, ocajnicki
" '
'\..,
u-'-
situacija
pobozan
ministarstvo
" '
UJ
;
ol-":"" o)jJ
,.i .... 0 :
radionica, pogon ..:_,I-":"" ;;,_.;;. J)
sredstva
ugledan
,._,; .-
recept ;;,_,;_,.,)
0 ,. 0 "' / _.. ,... "'
potra:Z1tl ( .:./" ) _
')II/ 0 ,.. Jl / ...
lijek ;.ly)
ustvari ;)
" '
poziv ..:;_,\-":"" ,.I...G
usmjeren
gradanin
upaliti
,,l:;; .- j
<Jl>
" ' ;


objasniti
boli me
; 0 ; ; j

ujediniti
obezbijediti
olaksati
vz;; ;
zadatak, misija ..:_,I-":""
saglasnost
VI "' "' .- ;
prijevozna sredstvao')l...ol_y
specifikacija
staviti, dovesti u
neprilika, skripac
olistati
izroditi se
/ .... :;) /
JJ)i
:J;
docido

sporazum
ravnoteza
postati jasno
umisljati
,. Jl -- /
Jjly
' '. :I
C::::
r-""Y
VI.- o Y. o..-o _..- ....

uvoziti
; ' '
kvalitetniji .)
dogovoriti se
,,I JIJI ,11 o.-"'
dug Jy...)-":""J...)
Allah te cuvao, :JJ1
zbogom
kratak pregled,
rezime
sa uspjehom
EDZVEF GLAGOLI
I ,, / jj . - ':.,- ' ' I 1-
. _>.., ' 0 I ,, ,1 -.)1 ..__._;>-I ( ,, : ,lj
- "'-' .. .. 0 . '-?. .. _/J_I -..F '-- '--'
I< / .. \1.. 'I'
. 7 _....._1..
1
1'' Q....>-._ _:_.a_, -l..._::, 1.1 .j\ .__>-I ul '" :.
LJ J .. "-' "'-::"' .. . J
. _p1 .J
3
: c-lw
._;;\ y :..iJI)l
89
.

0
u1 JJ} Jl ..!...:.} \.....\..:.$- o)-<_}J 1-'>-r ;,-l>..j J\ bU-
..:..>uj\ ..r \..-
J_,>-..Ul, )..lll yl .J )1)1 b\..-

0
Ui !JJJ.T- J\ J
0
Ui JJ} J\ J y-
" / :J ;.
Jl4-: _;>-T <...? \..-
/ / ..
yUI ._:.,L.L<Ji j )_,..JI ..r \.. J ;_s-;: l1 ..r \.. -
y_s:} j j:,_;
'
;,
)
:J j 'loll,.- / ; ;. / / /
)) 0 )j_T- )j
''

VI..- _,. ;. _,. ... ,
o.:>\.,j ..J...:._r. .:>lj
VI,..- " ;. ; ... "'_,.
..!...:.!- ;,\)
:;.;.\
;. .. :::: ,-:::._, ; ,:._,J,-oJ.
e wl>-j u u) o..U.
90
U j\ .o..U.
c.r-L..
(:?'1 ')
'1)i'1
I ' : ') I ( '.:
)-"--::-:-' y Y'-'
: 'j I '.:
l.S'Y'-'
L '1 '1 '.: '1
. . Y'-'
fo'1
1))
d
l.S'J
G.__, '1)


:__;t_;_

JLj
L1t_;_

'1u
' '
' /
'
; /

\}\.;
/ ;;.,-_..--; // ;;,...

; ' ; ,,

c._; t_;_ :.:..3 u
J'1)j
8t_;_

GJu
, '
..:..r"-!
)-;
. . '. 1

' '
/ ; / / / ; -- / J. ; / :> j;:, ;:, Jl:> :;) );:, ;;
F r
'. : ',.j '.: '.. ' d
'-' '-' Y'-' '---"-!
' '
J'1)j
/ :::> jl ..- :;; Jl:o :;; Jl;:, ;;; Jl:) )l
fo if-"-!' / ,
Glagoli ciji je srednji korjeniti harf J iii i.S zovu se ...._; (,suplji",
nastalo od rijeci :_;y. sto znaci supljina). Ovi glagoli imaju istovjetnu prom-
jenu kao i pravilni glagoli u II, III, V i VI vrsti, dok za I, IV, VII, VIII i X
vrstu vaze sljedeca pravila:
- Ako su J iii i.S sa vokalom, a prije njih fetha, pretvaraju se u dugo a.
Naprimjer: reei J\J, u osnovi je bilo J:,J , prodati t_ u osnovi je bilo
spavati u osnovi je bilo / Isto ce se desiti ako J bude sa fethom a prije
91
njega bude sukun, s tim sto ce prvo vokal sa
3
preci na pretbodni barf, a onda
ce se J pretvoriti u dugo a. Naprimjer. sadasnje vrijeme glagola spavati rL
) ' ' "
glasi u osnovi je bilo r:.8 zatim i konacno IIi sadasnje vrijeme
; //
glagola bojati se bilo je u osnovi j zatim j i konacno
Veoma je vazno znati osnovu rijeci, jer se u pros lorn vremenu kroz
cijelo prvo i drugo lice i trece lice mnozine zenskog roda
3
iii 1..5 gube zbog
dolaska dva sukuna jedan do drugoga. i umjesto izgubljenog J prvi korjeniti
barf dobiva dammu, a umjesto izgubljenog 1..5 kesru , Kod glagola
rG i JG- i njima slicnib glagola cetvrtog razreda prve vrste. umjesto izgublje-
nog J prvi korjeniti barf ce dobiti kesru:
- Ako je nad J damma a prije
3
sukun. damma sa J prelazi na prethod-
ni barf, a zatim se J pretvara u dugo ii. Tako ce sadasnje vrijeme glagola ra'i
j. Jl .... ;. Jl ::> .... Jl :J Jl " ) Jl /
glasiti J _0, u osnovi je bilo J _0, zatim J _0 i konacno J _0. Ako je nad
0 kesra a prije 0 sukun, kesra sa 1..5 prelazi na prethodni harf a 1..5 se pretvara
u dugo !. Tako ce sadasnje vrijeme od glagola prodati glasiti u osnovi
J. 0.... Jl 0 / j. /
je bilo zatim t?'! i konacno t?":
Jl Jl / "' / jl "' / / j. / Jl / ;. / Jl /
- Glagoli J J IJ i t_ glase u pasi vu J U., i t_ C7'!
, ... , .... , /
-u participu aktivnom J ii.. se pretvaraju u bemze 0\._;. .. '
dok se u participu pasivnom gube zbog dugog vokala i sukuna koji dodu je-
, / , Jl -"'
dan do drugoga: c-; , J _,.u bilo u osnovi
, Jl :'l / , :l ....- , .:1 / , 0 j. /
JJ_,A-- i zatim c:--:-:' ,jJ_,A-- i
, / , Jl,...
konacno C: d_,.u.
- U zapovjednom nacinu drugog i treceg lica jednine muskog roda i
drugog i treceg lica mnozine zenskog roda J i 0 se takoder gube zbog toga
sto dugi vokal i sukun, koji se takoder tretira kao sukun, dolaze jedan do dru-
..-o..-o..- .... o o ,.;:,J.- oJ,. ,oJl oJ
goga: e:; Y
- U infinitivu cetvrte i desete vrste J i 0 se takoder gube, ali na kraju,
92
kao nadoknadu za izgubljene; iii ._s, dolazi ;;,_ , :; koje se zove _;,:,._.._JI :s ( od
glagola :_;,;. koji znaci nadoknaditi).
VI _. :> f._._., "'
Obratite paznju kako ce, naprimjer. glagol rW \ \\j glasiti
kroz neke prosirene vrste, iii kako su od pridjeva nastale neke
prosirene vrste:
stajati. zasnivati se
VI :;, _. )-" _.;.
procijeniti
i_ij
suprotstaviti se, pruziti otpor

__,; I::" I-"'
.,;, _. > " _. ---
boraviti. uspostaviti
.. (.;\
' I -- - \
VI _. " : > - ,;_ _. . ....
biti ispravan. drzati se dosljedno
;;__,., \..: .. ::.. .. .! - - .. \..:..:;__., \
\ - I
_. _,. _. _.
odabrati
'\_:S-I , L:,_i
)- -) --)
moliti (Ailaha) za pravo rjesenje
o .Jlo .Jl
..5-"'-
,, '
. Jl
0i

::- ::- ::-
. r-+-" Lb.. i LS J , J ;; 1)-:-4 .:.Jb ..::.-;\.5' -
' ' '
Y.J_,.--;; J...G (,?i .)I..U...: J/i \.ji-
.Jl "' ".Jl
y J .:.;-- J..G J..ci. J..ci LS-
....o .Jl ,.o"' ::-
y \.jJj yJI ..::.-;\.5' )1 4..>-l:--JI ._/ y-
Y4...,1y.l.ll L.. y. _
.Ji . L,.. .:/ .Ji . -
..... ... ::-
. o...L>-IJ J o)LkJI i _,.JI .:.r- _}:Ji r..1 .
Yo_r--:-5' 4S _r., jlill 0i}
Y . .ui} Lo , -
'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4...5 .r- ..L_, .J4 \j !J ..r..H j.-..l.r-" J -
.... 0 .Jl o ....
. 4S rJI .Ji .y jli::.....l
'' '
.Ji ,y.__,_.JI .4..5 ;;Jbl .Ji .:.r- ..!.J .. b-
- ' '
. ..:..wG. r..l (N- J JY-
. ' -
.!1l.; lJ ..::.-;i ,;;_;-::--:-5'
- ... rs .- .....
94
. 'SrJI
::- .... o "' J
. _;.ll .:.JJ.j J -
.. 1 ..::.-;i J-
C 8 l., _,ill .:.JJ.j . - -
JLI (Y
c..._j\-
. wl "L;, ,J.:-i:.-1! J ._;., ..:.lJ) _J '(Jb1) L1u _
.. ..

,..l]l :\..,l...u I :; j j) _1,'..:.:__, . s:J _
" . J:-' '-:!' ", , J : ,_;- I
y ( j '} I)U-
. jl.::..JI I ._:.,L..:_.J\ -.,.>- 'y.....:, \i
- - ........, _J ..__J- r J- . -
\J-'. r/-G y-
..;. __ / ... .
. \Y- ,'i-
\' <"' .. '> ' ,,, \' u
-
j,,.u WI c:;':;-
. .. J . I;
,L_., J1 :.U I)U-
_./ .. .._... -:
... ..LJ: Jl (
' ' \.:...
- I , ; , ;, , )' / ,
eL;_;-)1...::_._, 1-l:-:: $-"' _
J ji)'}l 1-L:-::-
-,.,1 ,L.J.: '- _:;., J 4->--
.._...- J .../ JJ \...,;' .. ../
$-"'-
. 0LJI _:lj) ..uu , }(,1 ..WI _
.. . J . J J J
r ,"-? J-
I , ; ;. :; -- "" -- ;
L.r..


) - : I ;
-' j
I)U-
1' ' I ' ' > I I - > I I j ' ; 0
. J r .:.-u ...r Y'-=-" Y -
95
_. " -- ; :l / ;; ::: _. ; -- .-
o')\.....c. ( _
/ / _. _.
- ; ::; ; ;:;: _.__. ) ---- ; ;__._.
>. . 1\ - ' 1\ __, ...i<..;_..., - - J ' _:;_. -
. "

o':>L.o ... i.: .... : .. , 1--- .I . .,... 1...L.S'L Jl 1 ; \....:......... 1 'j
J ../ .. ....;--:---- ._ ../ .J:-' - y _;;--
01 .o)yy. .J J) '-!_,..;.11
/ _. I .. _.
jl_,_.jl , 'j y . ;1;t-1 J-)l.JI . .L. r U
. -.b- II, . 0':>UlLI j J
v ..Y..J . .. -;: ---../ . J ...)- / _. _) J.J ..
j J:.; / j. / F :) / :> / ; / ; _g .-) F "' ; F
J.>' t__y.UI _ ___:,_;k;JI J) Y
))1 . ...:_.l...u.. x J L>l..ft, 1JJ.)
1
,.__); \.ft,.) 'j Jl
. JJ\$.1 J J
1
,.__); . jUI .) )IJ
/ ; :; " ; J. .!). "
J y ('"""""' . }\., J J..Y.... . L"L:JI J rl_r-o-- 'jl J.>' i
uy .)_,-WI
.r!-J) . J j\ c::..-J . 'j . j_)dl
J J pS J).) y Jjli:JIJ i _,.LJI_,
..- ; VI " " " ;. ;. "
01 ._r-1>. c/ /. r. o? J 0 .u )
/ J. / -" / / Jl ) -- "' / -
.:lb l::!)\. Jlbl r. 4Jw1.r....u Loli ;;,_;JJ\
J J 01/
u )I \...li 0;.;..; 01 . ly _0:, Jl ...!...;) . LJs"
...:_.;i;
1
_,J1
0 J 0 J\.......:j c._)r-JI J J; r . rGl
J. ...- J "' j. / ::J ... J
J; c l.::......>.... i Y- i Y- :...r- .)
1
.) _;
J. / ::> -- _.. :J
-r .yW>; (
:J :) 'J) ; 0 J. J. / ::; / J. /
.L. j...LJ J ..:..Ji.j i.G,. pb _T-) ..!..;.!-
Jl "' J /, _. :;; "' _. " .... 0
4;.-l_r...--1 Jl ..:;_.:S rS Ji . J; ( .......J) )..J..::....,I
JUI _;-JI .:\1)
96
! J\.a: (-A
"" / _,:; ; .... j ,.,.:; //
. _J lS-. _J )\)_;
. ,.....J C -.;_J) .JI J . .__.__ !LL:
....;I .,. v- '- ..1 -! u- - ...1
o-U .
. _J '>U }G:- :..:JG -
. '1 Jl::-. W\
1
1
'

. -J JlS'-
_. ; "' "'"'" VI
... tr-" Y' JJL.:,: J '-;-'l:S 1-U-
... .f '-:-'L-<JI - . J r' -
rc.:;_;_.._, I. i ; ._:,- rc.:;_;_.._, I .. I q ._:,-
u_ . ..T '-"'- . J -. _;.-' J

j)l;.. '-;-' .f J -
/ / jl 0::.// / _9 '1-..- ;_.
. !-_..UI .y- 4..,L:-; o)\J.-1 o..0> ..:Jj rL-L -
/ ; / ;
. s:L\.1 L l;-.a.JI .f .J y r' -
! ..k.i,-1 (J
. . \i :.:.J (;:,1
.Jiij
VI..- VI o..-
l$...UJ 1..0>

'J '1 J)
; / ; _.. ... ; / ... / / .... Jl :; .... ;. J. ; "'
. L,. J '-;-'L:. : L;_..L>-1 J .j\ yU
.... ;;; t; .... ;_,;, :>...--1-J
. ... w rl.r. L. J5'
/ / ,;<-
97
98
pobijediti
vratiti se
posjeta
u povratku
jli


-..: .. o ):: j
.,; F _jl / / /
odsustvovati
svidjeti se
promijeniti
promJena
glagola
objasniti
dobro. u redu
falsifikovan
radno vrijeme
raditi
na dopustu je
izazvati
htjeti
r..>-
jl.J'':jl


) .

J
biti ' C-1 , ;... G..:..1
c-.. c .. \.:.._
potreban
RTV
program
pruziti priliku
Vl / ) / / /
nociti

razgovor je voaen
u komsiluku
ti po svom obicaju c .. )
zamijeniti
doci na mjesto
predgovor, uvod
(Y)

I I
zavrsetak. pogovor
odgovoriti
VI :: " ,)1 _.
odgovor '-c"ly.
,)1 / / " >
pregovon
sjediste predsjednistva
veoma brzo
udati se, ozeniti se c;;
rucat1 ( JjG
mastati
miran, rahat C G:,:
posuditi
rjecnik
vratiti
odrzavati
zgrada
jl ...

yt_... / ; ; / / /

VI..-_. ; J ".- "


sastojati se
poglavlje
VI _, o.-- .--

VI "; ; "' "'"
vikati, galamiti t \r - tr
glasina
tecno gorivo
-
VI ; J J. _, J..,. VI _. ,. J. _. ..-
'-:-' J/ - '-:-' ..)- , JIJj _ Jlj
zaci
VI o .... ; .- _,
nadmasiti J;- Jlj
u susjednoj JJWI
kuci
um1rem
vidi se na tebi
vezan. ogranicen
preinaciti, skloniti,
J:r
izvrsiti transfer
dodati jjG
-
-
plasiti, prepadati
j
y-
--:;;--
fonnirati, Ciniti

,. :;; / J.
ovlasten

pregovarati
-.
,__;Pj
..,.:;; --
fotografisati, slikati

-- :;;_,.
imenovati

invalid rata
podnijeti ostavku
J , .- VI o"
polozaj ....,........,L.
nastupiti
vrijeme
proci
zivjeti
zubna
ambulanta
postati
postiti
umrijeti
ti 0 / ; ; ..- / /
-.::_.,; -.:_,\j
'1)1..... J. 0 / ; --
Jl,o
Vlo _. J .-- .-
il.o
0L.
, , .... o VI .-- ..- .-- J "" "
uzrujati se c9..u: , J\JY - J\.;
voziti
-
teretna kola ol
VI....- "' ; " "
izdati - Jl>-
VI o" J. ., .- _,
naginjati, jL..
imati sklonosti
VI "'
ekstremizam j _,1-;
,;; / -- , 0 ....- .... -- /
dobiti ( o J.;- JL;
nagradu
nesurnnjivo
, 0 .... ; / /
( o )topiti se

teci

99
100
iskriviti
na smJene
dezumi
; _.:;,
<....-) ,L::JL,
. J .
''
'-:'') Lo
-' / " )
teskoce, neprilike
slusati, biti poslusan
dodati
"' " :l " J. ;
loSe vrijeme Ji_,.,- 'JI ., y
obolio je
dobra (govoriti)
mokriti

J:;;
'' '
voditi o).)l-
poslove
oduljiti
emitovati
baviti se, tretirati
( J) J\11

\.....
na dohvat J
ruku
pasos
osvjetljavati
sijalica
..... "' ; ,.. /
_r1-J I )_y:-

pokazivati, upucivati
u gostima
pokazatelj
inflacija
jJWJ
" )


promijeniti se
naviCi se ( ;bo.l ,
dobrovoljac
prositi
prosetati
zamisliti, predstaviti
saradivati
boravak
povecavati se
zagadenost
'
J...\..9)


sredina
biti potreban ( Jl) C
memJe
potreban
poloziti (ispit), preci
odmoriti se
a ten tat
savjetnik,
konsultant
cuvajte se ...
/ J.... /
sramota , , J\>-
:;, / / / ::;:; j j "
.,JJ\ )\........ yU
ne daj Boze
obijeljeti,
ostarjeti
pokajati se
J / " "'

VI_..., " ; ,.. ..-

-!. j. / _. j /; / 0 ..... -!. j.

sve je u redu sto se tice
Test
j.Si (I
0 ;
~ : ;
.
~ ..::.....;\
~ i
~ i
.
..::.....;\
~ i
.
.:.f.:il
101
,... ,... J,... _.. ; __
6.>-_;--! ( j-!.)y.; -.:,._j\ b\1-
102
0

'
J
J

'

t

r
:

l
'

l

'

-
1

l
r
,

t
-
;
,

(
0

\

'

"

:
c

'

.
E

r
'
(


.
:

L
c
z
..
,
.

'
'
l

0

'
I
\

I
'

-
n

_
,
.
,

s

l
'

.

-
_
t
-
,

[

"
'
.
,

-

f
:

0
'
?
'

1
:
:

-
"
"
-
"
-
;

0

-

C
-
v
'

f

r

(
,

.
>
,
:

'
t
:

:
L
,

&

l

:

<
L
:

1
;

-
"

"
'
,

I

I

1


_
,
.
,

'
-
c
_
.
.

'
[

-
1
)
\

(

.

'
f
.
.

1
.

[
'
.

.
.

t
.

0
'

'
[

(
'
I

'

'


'

f
.

l
-
'
\

'

c
;

-
!

.
L

[
'

'

'
t

'

.
.

l
.

,
"
'

_
:
_

c
.

,
.

L
"

c

l

v

(
;

'

.
.
/

)
.

I
\
.
_
.
.

I
L

v
"

.

c

c

c

'
1
/
\

.

'
.

c
-
-
;
:

.

-
I

i
'

\

.

'
-
,
.
/

6

\

.

r
:

[
'
_

(
\

"
L
,

[

l
.
.

y
.

=

t

.
.

v


.
.

r
L

i
=
;
;

r
i

G
,

r
L

r
,

r

r

r

'
:
t

-
.

"

c
_
.
.

'
:
t

r

-

c

.

-

,
_

'
t

,
_
.

'
S
-
,
.

1
.
.
,
,

'


(
'
(


'
-
'1
.
.

,
_

\
:
-
.

.
.

'


f
.

t

r

,
_

t
-

.
.

'

t
'
"
'

'

'

.

"

'
\
.

:

'

t
'

\

.
.


f

r
r

_

'
f

L
.

s
_


'
e
:

.

"
'

'

r
.
:

t

'
\
,
.

[

L

'
t

[
'

:

.
t

'

'
L

L
':
:
,

(
'
(


'

s
_

:

'
t

.

(

t

'
:
-
'
:
f


r

'
:
t

.

.
.
/

-
.

>
'

:
1

'
0

'
D

0

(
'
1

.
[
-
:

'
r


(
'
'
:
t
_

=

(

.

;
1
.
"

-

.

(

.

'
l

..
-

v
"

'
f
.

\


;
l


t
-
:


.

.

/
\

-
o


c
[

'
t

f

,
C

.
'

.

V
\

f
"
'

;
.

,
C

'
o

(
1

\
{
i
r

(

T

s
_
.

.
E

s
_

"
"


r
'
(


'

L

(


"
"
:

\
:
-
.

\
:
-
.

t
.
"

z

l
>

"

e
n

"

r
-
l
>

"

0

r
-

E
"

.
.
.
.
.
.

i
:

1
'

.

:

r
:

r
:

:

,
,

,
,

L
,
,

,
,

,
,

l
,
,

,

,
.
,

,
c
,

.
0

1

t
:
\

t
"

t
:
\

t
"

T
.

.

t
:

t
:

t
:

t
:

t
:

t
:

.
L
:

\
\

\
1
'

0
-
1
'

-
l
.
,

"

[

l
"

l
,

[

l
"

.

'

[

L

1

'

.
C

l

'

,
o
l
.
0

o
O

,
o

o
O

.
0

,
o

o
O

,
o

,
o

o
O

,
o

o
O

o
O

\
I

\
1

\
\

1

I

\
\

1

\
\

\
'

-
1

'

-
.

'
C
.
.

'

.

'

.

'

.

.
"

.

.

'

.

'

.

.

.


.

.

.
.
.
.

L

1
.
.
:

t

L

'
t
.
.

.

.
.
.

L

.
.
.
.

l
.
.

.
L

1

.
.
.

1

\

r
:

0
'

(
'
i
'
:

{

(
'
0
:

c
-
.
'

(
-
"

(
;
'

(
-
"

(
;

'

c
-
.
'

(
-
"

.
c
-
'

(
-
"

t
'

.
c
-
'

.
c
-
'

.
c
-
'

u

l
.
.
_
-
u

I

'-
'
I

\
I

u

1..._
u

I

\
I

U

I

\
r
,

\.._
''
I

\
c

.

'

1

'

'
C


(

.

'

C

'

'

c
_
.

1

'

,

C

,

'

L

l
.
.
;

\
.
.

[
.
:
.

L

[
:
.

l
.
:
.
.
L

.
L

1
:
.

,

'
l
.

,

.
.

c

r
,

v
'
c

<


.
,
_
.

v

c

l
e
<

:
l
o
:

C
:
\
"
,
l
:
:
{
:
:
t
o

L
,
f
;

t

v
'
<
:
:
:
:
.

r

'

v
'
C
:
:

v
'
C
:
:
.

v

<
:
:
:
:
.

:
'

0

\
:

:
.

:
:

:
c
,

C
;
,

(
;
,

(
;
,

(
;
,

(
-
"

(
;
,

.
c
-
'

C
;
,

(
-
"

.
c
-
'

.
c
-
'

.
c
-
'

\
_
.
,
u

V
"

V
"

\
.
.
1


V
"

'
-
'
0

t
.

.

(

.

"

[
'

'

t
'

-
l

0

[
'

t
'

'

t
'

0

\
I


\
\
I

'
I

I
'
<
>
\

I

I

'
c
.
\

I

'
I

I
"
"
'

I

I

'
o
'

I

\
[


\
'
1

I

\
-
'
o
.
\

I

\
\
I

'
[

.
,

L

.
,

.
,

.
,

.
,

.
,

L

[

.
,

1
.
,

[

t
.
,

l

.
.

'
)

,
.

I
\
\
\

"
"

\_
...
L

'

"
r


C

'(
>

"
"


0


,
o

\
,


0

r
:
_

.

'

C

'

(
;
'
;
,

t
,

v
'

t

l
.

.

\
'

"
(
'

'

l
'

-
l

0

(
'

l
'

'

.

'

"

j
'
\

\

I
'
<
>

1
'
-
'

\
'
<
>

l
'
<
>


I

-
1

U

I

U

I

u

1

U

1

u

1

u

1

1

u

1

u

I
\

0

1

\
'
[

.
:

.
:

;
.
:

.
:

.
:

.
.
.
:

.
:

1

.
:

[

L
l
:

[

\

.
:

E

1

1

1

'

)

G

'-
<
>

-
\
\
.

.

'
(
'
)
"
"

:
;
,

1

I

I
:

1

J
:
:

J
:

(
"

(
.

"

[
'
'

(

-
t

0

[


(
'

c
,

I

L
,
\
D

I
'<
>

1

'
"
"

I
'<
>

I

(
.
.
:
'

-
-
0

{
)

0

0

0

0

u

u

u

!....
(J

\

'

;

'

L
r
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

V
'

'
-
'
'

E
.

:
1
.
:

.
:

-
'
1

f
:

1
-
t

Glagoli kod kojih je treci korjeniti harf
3
iii 0 zovu se (,kmji",
VI ... " ;. , _. .-
od rijeci nedostatak, glagol ? - nedostajati, manjkati). U vezi
sa ovim glagolima treba voditi racuna o sljedecim pravilima:
zvati
provesti, suditi
zaboraviti
-Ova dva slaba harfa
3
'1>1 .... :l / J. ; ; /

;, ;. ; )
0 ( :i.LJI j Jr ) pretvaraju se u dugo a ako
je ispred njih fetha. To dugo a pise se sa 0. izuzev dugog a prve vrste glago-
la nastalog od J Naprimjer: suditi, provesti u osmoj vrsti
0
';, : ;I u
znace-nju iziskivati, ali zvati u osnovi je bilo u osmoj vrsti
/ -:. ...
,.U:-:::.1 u znacenju tvrditi. Infinitiv ovog glagola pokazuje dace se slabi
harf pretvoriti u hemze ako se nade u poziciji poslije dugog vokala. Isti je
VI , _.- ::> .- _. ..- VI ..- .--
slucaj i sa infinitivom glagola s:.L.a..9 u osnovi je bilo '-?L.a.;, i nji-
mu slicnih glagola.
Veoma je vazno znati da li je dugo a kod ,kmjih" glagola u osnovi
nastalo od 0 iii
3
, jer ce se to dugo a vracati svom korijenu ( 0 , J ) od
treceg lica mnozine zenskog roda, pa kroz cijelo drugo i prvo lice, sto se jas-
no vidi iz tabele.
- Ovo dugo a se gubi u trecem lieu jednine zenskog roda: zvala je
u osnovi je bilo zatim provela je u osnovi je bilo
; - :, .<J, zatim 0W, a onda se elif ukida zbog dva sukuna koji su dosli jedan
do drugoga i konacno do oblika ,
- Slabi harfovi se u dvojini muskog roda proslog vremena ne pretvara-
ju u dugo a (' :, - - -
- U skracenom naCinu dolazi do gubljenja J i 0 u svim slucajevima u
kojima se glagol zavrsava na sukun \,:Jl
105
- U zavisnom nacinu J i '-:? prestaju biti dugi vokali i dobivaju fethu .
.; :l...-::0.; ,,:;,
Naprimjer: . 1..0> '-:?_;...-. 1-L!i . :Jr.):- I...L>-i y.:li-:)
- Na ove slabe harfove prvenstveno utjece vokal koji dolazi ispred
j. :;, / ,.. / " j. ... j.
njih, pace, stoga, glagol y.:U. \_;..;) u pasivu glasiti ../:.;), sto znaci da je
u pasivu proslog vremena doslo do pretvaranja J u '-:? jer je prije J kesra, a u
pasivu sadasnjeg vremena do pretvaranja J u elif jer je prije J fetha.
- U participu aktivnom gube se slabi harfovi: , j\S , dok se
:: ::
,$I j. :;l /
u participu pasivnom J od stapa sa J od korijena rijeci u jedan J sa
":! j. 0 / ,_Q ; ;) "
tesdidom _r>--LA- j_r>--LA. Ako je u korijenu bilo 0, u tom slucaju se J od
.pi jl 0 /
J_,...........u pretvara u l:fo, a zatim sa'-:? od korijena stapa u jedno 0 sa tesdidom:
'If! ; o.... '! o .... VI J o _.

106
g-
\- :J
(I
( t_-;WI 1..0, t_-;WI \..0, r-"1 \.A -
0 tJWI l...lft r-"1 _
0 t;.. "-:-:.;-? r-" 'JI 1..0,-
1 0LS .:_ro i y.. tJL.JI 1..0> 0 J_)..1 ..::.-;1
0

0 .M.; ;0;.)
(j\.5') 1..0, Jl
0 < j\.5' > 1..0, 'r-

VI ..,. "" _. ..- .- .- ,. o ..-
.GI J 0 y. ,'J-
, __ ;;; -- J J -- ... 0
'JI
... J "'J
I)U 'J-
0
0 II l:?:G J 01 LSJ-
J :. ... 0
'JI Jl-
... ... - -
0 , :' '
0
w.J1 - :- Jl o
0
...:..>Wl.a..> 'JI - -
' -_ ' (::J - _r.:--J
.!.lb 'J I)U-
J "' ... "' 0 ....
tW. 'J-
,. .... o,...o J.
.:/ ..L>-1
0 JW J _,1 ;)! 1..0, .:/ _
107
108
-" ;. -" -" :J-"
"- ..
. -!JJ!; Jl '}-
c.i-"-
JWI Jp blo-
<


( ..:-;1 blo-
> >
( L.:.._;.j I J J L:..:..... ) c.i-" -
-.:_.,(,. _,1.-:. ( ) l.S"' -
I -
r (r-;-
dk :-
-- --;; ;. > -" -" :;; :
1_,.-;
! ..k.A,;.-1
:; -" -" --;. -- jl ;.

.1)-
. L,... _,.:..V L:J I J_;..
. JbWI J J_:l1
:::: -- ::::
... i';. _; :J\
... ... i ; ... ... -& _jl
. '-.--!.j j.S' J j.S'
. J
_; j t)l (--':"
J
l \. _:_ . ...:;..._,. Jl ... 4 ,S
.T J . _; I J - \ .T
c1L;..j) .:.Jl:J ;JJS ..J
JL<li j '; r . _kj_j
. 01 -.r . ( 4-JG- y) y .:.DLI Jl .
. ;._. :r .. . 01
uJ .JL..c .w1 J)

-.r
:u1 LL: j-:!1 if ( ':J) --L->-1
J
l. I ...::.G ,.J> . _.3...1 L.J...:..>. . j ._:.::
J I - - L __; __; L oc: _; : J - -
.sJJ o..L-.0 0Y,\J1
;;, / / ; / :; .... J / :;, ,- 5- / ::- .; / J:;:. / / 0 / j
rr 01 Jjl...:JI C)J r. J-t-h\1 Y. y1-1
\1 ./'. ':>\e_,b :- p
0;..1 -/' . _,.i-ll r-:- u Js" r . JS"Lll if j
0_-.U,L . __w t.,Lk.;. r . t:
Jl
;;,,-_,., :J,r / .... 'li! .... ;.;Jl
l:--y.. u Cc3J) j._jl_w1 i\j)J .:_..u ola-.
jl / J / / -:: /.;) ;;; .... // / _,. /
y_;; ..0J .j5L-)1

. ..G-1 if r 0j..\.:
. ( "Jlll, ) /.A
109
110
b. dovoljno
egzil
klub
ostati
povrat
graditi, praviti
nadjeti ime
odgojiti
muciti, patiti
pluca
pokriti
posuda
v1 / ;: ,- /
.)\.;
.; / ' / / / /
\.;_, - -
,;. : '-f":'

'- J
" '

"'
;J)


,;. '
nijekati, odbijati --
susresti se p1
trg
ktipiti
odijelo
izuzimati
imati apetit
kuhanajela
' / c
-..>_r--::,1

,-" / 2

/ ,;:;

.; ;:: / .; / 0 ;

.; :;; ' ' .; / 0 /
jela sa rostilja ;;_,;0 o')\.5'1
nagraditi
pusti
vjecan, ostaje
prolazan
uputiti
pravi put
.j / /
,;.l_r-- -->.r-
Y-
(,
'-' .
"
nevin, cist
q_; .r.
.; / / ; /
dati

.; /;:: / ;:, /
obaviti, izvrsiti ,;.l_rl- 0_rl
procedura
komplikovan
izraziti
.; / / / ;::
..::_,\ ,;.l_r)
ne znam ( '}
zvati
kriti ?1
'
rucati 0 _u...:;
vecerati
prohodati
.; ::... / ;;
statistika
oWL=-!
zavrsiti se

dogovoriti se, obecati ...l>-iy
pm:Ziti se
pricati
doci
oprost
zdravlje
zeljeti
baciti

? / _.. / /.; .... / ;
smece, otpad ,:;_.,w
preuzeti
pokroviteljstvo
moli se, trazi se :..r" _r..
.; / / j. / /
voditi racuna -
na vrijeme
(er.)-1)
\II .... J. , ........
filS lOllar
(islamski)
svoditi se na
prelaz za pjesake
nemilosrdan
( <2:;1

plakati
'!fl-_.'1.,_ j.
pjevacica
Cini mi se, izgleda mi
stvamo
bojati se
zaliti se
teci,
odvijati se
posljednja
dogadanja
spasiti se
vreti, kuhati
rasti
kupovna moe
,II _.......... 0 .... .... ...
1.$ _r:c-: lS ?-
pasti u nesvijest ::
stititi
zalba
tuzba
kodlSi}

-)
medunarodni sud
visok

odgojiti
stoka

-i"\)1
klanjati

razvijati,
unapredi vati
odreei se, - J;.i
rijesiti se
'!)! :::; .... '!fl. .......
narodna ( Ji_y)
pjesma
obaviti
0?.1
"
istaknut

'
odrzati govor

pokloniti
l>:Ul
vjerenica
"' '

izraziti zelju

prikljuciti se,
(Y)

'
upisati se
ponistiti
JJl
izdiktirati
J:l
' ' '
potpisati

primati, primiti

'!fl. .- VI ....
brzo ozdravljenje ,_lA..;,
prirodna
selekcija
,..;:) 0 j. ...
bez ( 'Y;
izuzetka
stidjeti se
111
LEFIF GLAGOLI
.... > .J: ....
( >-- JWI ._j G-L.i..,. ,.W)
'-' - '
..:_.;\ -.:r-1 y !

bll.-
. . . ..:r<J -$ )L: .. .s I i; -$ ..l:.>- ..:_.; 0 -
..0:J; !V' ,. I .:1 :_G. , ..:::51 l " _
'--1. -_-u-
. II ' ' ' '! '' ;
0
'<
. 4.-UI ,.L;. -..J! (\\.,..1 <V...Jjl -U...: _;j;.):.;
.l,Jl+' ._0...)\
j _):> _,11 _}l L;4i I .) 0 J\ -$_r:; ..:r<J o)l _
. jl .M..: (i;,L.i]l
. L:. ' . -- ,.J. l ; \....L;.>. ..::_:S w ..:_.;1-
.. '-? I .._).' .. _, .
.s) ".' ..::_:S w ..:_.;i _;-
. ._0...;1 fi; . ._:_L,; ._0...;1 \....L:.>- _
J'll 4-:JL>- . J) wG.. )j) Ji-$ ;1 . _
. .JJ ..L.J-1
.1_?4-::J;> ';:\1 cjl 4l J;}
112

},J-1 1..0. J ,_:, .rU ':1 ..:_,w.s:JI L. _
;s r----1} ..G:-y y-
(_JW:..i.l
'
0 :J Jf. 0 1:,51
1..5_? :..:_;1
' ''
"' 0 "'" / 0//
l.T-f- ? .:.r-1J
' ''
1..5_?
J(.;t
cr
- J
"" .J. "' " .J.o .-
JJ.? Jy\_;
0 j. 0 0 Jl ::> 0 .J. 0 /"'
r
' - ';- ':;
<J!..T u-
_, _, o .- J'J , J.o"" " Jo ,.,.,

:;:. )1, :::; Jlo _..._...

j 0 .J. 0 //

cr G1
- J -
Glagoli kod kojih u korijenu postoje dva slaba haifa, zovu se
Ako su prvi i treci harf slabi, takvi glagoli zovu se i za prvi
harf ovih glagola vaze pravila misal glagola, a za treei nakis glagola. Na-
"".... / / ,.,.,.
primjer: cuvati 0 Ako su drugi i treci half slabi, takvi glagoli
J. ; ::>:' r j
zovu se J i za njih vaze samo pravila nakis glagola. Naprimjer:
:;; 0... ..- ,.. ,ss-- / ,.. ----
namjeravati I.Sy Zapovjedni naein glagola cuvati 0
glasit ce: - - I_,L - _J. dok ce u osmoj vrsti ovaj glagol glasiti
'-:?_" : i znacit ce biti bogobojazljiv, cuvati se. Zapovjedni nacin osme
:;; ... ;;; :;:; Jl :;:; / ;;; :;;
vrste glasi: - - - - dok ce particip aktivni
.... Jl:;:;; / ;;;; :;; jl
glasiti: J _,;.::... - oy_:_. -
113
Ima nekoliko glagola koji su cesto u upotrebi, a kod kojih je u korije-
nu hemze i slabi harf.
114
doCi
doCi
vidjeti
htjeti
,4 "" "" "" """"

(I
0 J "" ,.. ""
...::.-;lS"
t..?.r-J.Z .:r>J ...ill)-
. ' .
y _r.ll lh rS-

. -
y J:J..UI '-? F -
..:...L.o _,.1.-
y;t a:;{\ c./" L.o-

. 7 ...::.-;i -
. 4...LAJI Lii ,
Y ..:...'%::11 J i ( ...:... _,.s'UI )- _)S't ...::.-;i -
"' J ., ,,
. ..:...'%::11 (...:... _,.s'UI) ..:...'%::11 J..::Ui Lii -
"' ... .. ... , ,.. "' ...... J. .. 0 ....

- U
l

l
r

t

l


.
f

(
;
:

G
.
_

(

'

'
1

"

'
t
.
'

:
.

.
_
[
,
.

.

-
-
(


\
.
.
.

-
.
c

_
_
.
.

(
:
_

l

l
:
:
:
.

r
-
.

"
'

-
\
J
\

1

_
,
;
;


r
:
v

-
\
.
.
_

'
,
:
v
l
.

o

'
'
-
:
.
.
.
,

-
'


'

o


t
'

o

G

(

'
t

v

'

'

'

'
"

.

(

.

'b

.

"
"
-
1
.

"
'
"
'
<


.
\
'

,
.
.
_

.

[
:

l

(
_

L
"

r
.
(

:
"

.
.

\
,

.
.

.
,
,
_

:
:
:
:
:

.

1
/
\

-
'

'1
-
>
_

'

C
r
,

c
-
t

.

.

(
_
'

,
r
_

l
/

'

L
.,
.
,

\
/

'
'

1
;

I
\,.
L
>

!
f
;

_
.
-
.
.

r

T
'
'<

v
l

1

v
-
:

v
c

.

C


'
\
_
'

t
_
'

'1

'

'
[
"

-
0

'
(
.

0

0


(

-
C
o
"


.

,

\
.
'

l
/
\

.

-
-
-
I

.
.

C

.
.

r


.
r

-

,
\
.t

V
\

-
'
'
(

.

l
-
.

.

"
''
'-
'
-
-
.

c

:

i
:
:
-
:
:

t

l


r
-
"
'

.
.

.
r


r
.
.

,

-

v
_


.
-
'

\
"
:

,
_
'

C

'

.

(
_

'
"
-
l

.

l
/

.

L
:
.

'
c
,

:
_
_

.

'


.
.

v

-
1

'

'

,

-
,
.

'
\
-
-


L
,

l
.

\
.

-
-


t
'

o


'
'
.
:
.
.
:


V
'
\

,

v


t
'

(
_

v

-
,
.

.
.

.

.
'

_
.

'

'

C
r
,

;
:

'

{

=

[

(
.
-
,
'

f
:


<
:
;
:
.

:
.

.
.

.

"
t

t

.

,
;
:
,

.
.

1
:
"

t
;

.
.

'
y
-


'
S

'
:
f
.

"

1
'

.

-
\

[
.

'

.
,
.
.

.

)
'
_
.

.

t
'

.
-
(
_

'

C
.


;
,

.

c
-
(
,


(
.

r

'-
-
.


t
:
:

.

,

c
.
"

.

.

,
(

r
.
"

[

t

'


f
'

-
I
...
V
.

t


L

-
'
\

.
c

:

'

'

:

'
r
=
.

.

.

"
-
-
-
'

'
\

-
-
E
'

I

-

.

t

'

'

(

'

.

'

\
'
\

':
,

;

.

(
'

,.
'
(

c

"

'

'

'
\

.

.
.

'
-
-
c

'
\

'
I

y

.

.

'
f
.

1
'
"

f

.

'

L

)
!
'
.

I
'
(
>

.

f
'
:
"

.

.

-
.

'

'

.

r
;
.

r

r

'

.

'

.
.
.
.
.

.

"

{

(

'
"

-
"

v

-
.
.

-


1
:

t

.
.
.
.

1

l
:

.

c

s

t
r
,

r

.

c

_

.

,

.

t
.

.

.

o


[

,

.

(


'
-
1

-
,

'
"


.
.
-
-
,

.
.


r
.

.
t

v

c

-
-
-
{

;
;
;
-
V
\

(
:
_

'
"

.

L

f
,

)
;

.
2
=
=
'
.
.
:
.

c
:
:
:

-
L

'
'
=
=
-
'

r
;

y
.
,

.
.
.
.

'

(
"
'

1
\
,

\,\
'
t
.
.
.

'
,

:

y
-
\
.
p

,
(
'
,
,

'
\
.
,

'
t
_
:
.

f

t
'

-
4
_

y
.


\
.
p


'
'
r

{

r

r

;
f

'

I
'
t
.
:

'
f
.

.
.

'

'
t
-
'

.
t

.
f

f

f
J
'

G
,


c

.

.

C

.

"
"

1
.

,

r

t

n
-
\
.

V
\
'

C

c

c
.
.
,


<
{

,
t

'

(
_
'
:

-
t

v
.

-
c
,

'
,
\
'

r
-
:
-
'

116
I !: I

:: _.- ; :;, / ' ::.
. .._s..:...;u

- .TJ- J .._
.,. '- ::::..----- J'
... u s-:, ..0.1 .w1 r L_,
I !JU' 1,)\_;... .,..,. ( ...::_.,\" >,\) ;;_,lJJI (> )'
. ....... .......... .. \_.)
, .--..>-- .::,WI;;__, ,..v, (izgraditi) /
. _/_) y_., _) ..___ ..
. J..:,L J.o2 Cdoci) I d; r
( (donij-eti) ,. 1;11__,
,_.:..r- ...1 .._,_.r-.'-.-.J J
. j..:,li (stic'i)
. (vidjeti) ..sij Lor
. J\,:_,b (gledati) LJ) A JlS'
(ugledati) _ l_d \JJr
(htjeti) . -.L...; / ...L:_} Lo
(zeljeti) . J '1
' ' '
. .y- 0i ( voljeti, zeljeti ) I '1
. J:>l..r"<:ll if' _,JI I _,JI
. 41
: JW'll tY 4\.::.!1 J u
//// jl.,_.. jl. Jl ....

j _,Jj j pt 1) 1;:.r:r-_il1 (
( I ) .
J ':ij J;_ JJ1 1;j1 1 ,
JT'. 1)
( ) ... i
( J1;':11- 'a. ':J &1 J ... t
jlJ :,Jj\ jlJ jlJ J - 0
JS- ,; ;1.l1 :J.J' jtj
( 1 Y.; JJ1,01 j 1::;.
J 'jl J :J.l1 - I
a. ) J )'JX, J _}:jlj
... ..... ...
117
""'., "' "' ., " ., "' '-;." ., ::; J ,,,
. J _,..i.oJI ..!.DL...oi .}l - i
. "J'UI 1 :.:::5 L. :. JJ1 )1- r
- - -
. JJ1 1_,.L"- t
",. ,J,J.,JJ,'f., ,,.,., ,JJ.,,, ,., ..
. 0-"r dL.... J 0-" _ o
JL.. :;_:. 0lll 1
118
., .. ... ... .. ... ... ... ...
" .,

- J -
. 4J'YJ ..Uij 0WI ( o = f + i )
- -
('1 = i- A)
:.r-?-) -i iO = 0 X 0)
4J'YJ r __ 7 0J?- J ...L>-IJ ( v = r: r,)
namjera
los
pokvaren, zao
donijeti
,-::;:; J "' I) ., "' "'
imati snage o jj 0 jj
ispeglan j.:.
"' ., ... .,
peglati :--- 0 '
davati znak ( _)l) L.jl
iznositi
sadrzavati
vodic
hobi
ribolov
nuklearni
bakterijski
0)C..
--
0 _,.::.>- I
.. '

.. ' ' -

"' lii J I).,
..l:--P
';I
-'
i.?J.i'
';I Jo J

donijeti
imati snage
ispeglan
peglati
davati znak
iznositi
sadrzavati
vodic
ribolov
nuklearni
bakterij ski
ventilacija
ocaj
nema potrebe
sadrzaj
zabranjivati,
razvrat
J. ...
0 _,; (.$ I.?_,;

l>;s-
( JD
L>)L.
(.$;.:..\
i ....
1.)"'4


pokudeno djelo
" 0 '
pretjerivanje, if'"!
..... ... 0 ....
(o)preporuCiti
,. ,.. "' j. ... /
sacuvati, izbaviti o\.j\....... _;L..:.
pozdraviti
... j. ;;:; ....

.... o..-J'!!.,..J;.;;:;_,
sprem1t1, pnpremiti \..::-""
u prilogu
j:;, j."' ...
zdravstvena zastita }I
prioritet
suprotstavljen
predaja
izgubiti
svijest
vjeran
svejedno
odbiti
izvrsiti, obaviti
skloniste
,. / ::; ; j. "' ..- ,..
J\...LO- ...LO
j. ........... 'Ill ..... ..- ,., ....
- ,._q - -s.i
, 0 / ,.. ....... ..-
pokucati, udariti t) - t)
skolska sprema . .u1 (.$;:11
pokazi mi
ozivjeti
sta mislis?
ispuniti
,. .... 0 0 J 0
>-l::>-1
..- J ,.. "' Jo,.. ,.
L.o
,. ... ....o ...
>-l.i:l J_y.. -))i
119
SISTEMA TIZACIJA
Promjena perfekta nepravilnih glagola
Ul t. -
w----


., ) _'_]
'\ \:\ \."t,:\
' -" ,, -"1 ,, \ '! ' ') --,
:) . 1 ''l :) '']' . 'l_
) . L . ' )

'5 '5 '5 '5 '5 .':"l
-) /"' :J 1)
. ------- -- -----
:'-1
J ' ''t__ :J ,j '0 :J
------------------ --- -- ---- --
{ J. : :i '., :J- ; -1 . J
. ) ., - . ) . . . ) . )
'1 . 'J .1 .1 'j . "1 '1 ']".
' ., , (J ,, ,,
': ": '": ''\ 1
. . . - ' ' . " . ) ' .
---------------
'
1
. J l :l' .J.-. ''1
. - .) .. ,)
l . J- . '1 'J . 1
:J: ,, : : 1 J: : :.s
f----- -. -----------------

120
I l l
( ; , . ( ; . .
' ' - f . . o ' ' - t . o
t . , - \ ' \ \
t . . ; \ . . ;

_ . , ,

\ : t . t
L ' c _ '
1 : , , ' f . , .
( . ' ' ( . . ( . ' ( . . ' ' ( . .
' ; t . , c - , ' ; t . " ' , c - , ( ; , .
' 1 ' 1 ' 1 1 " ' 1 ' 1
{ ) , , ( ) 0 0 ( )
1 \ 1 ' \ 1 \ ' \ 1 \
1
' ( . . 1 ' c . . ' C . .
. : . r : . . : . 1 . s .
1 \ 1 1 1 I 1 \ 1 \ t l \
( . ' C . : C . : ' ' C . .
' a . , L , s ( ; . , L ,
' " - . " ' " - . Q ' " - . Q " - . " - . " ' " - . "
, t \ t 1 \ t 1 \ , t \ , t \ , t \
l
' C . : c . : ' C . :
. : . r : s _ : ' r _ : , s _ : .
\ 1 \ t , , , t \ , t \ 1 \

, ' C . .
1
. , C ' ' C . . . , ' C . ( . , ' C . . .
1 \ 1 : ' 0 1 : \ . : 1 \ .
I \ \ . . , . , , \ I I I \ \ \
0
_ . . : E . . . : l . : f : . . . : . : . . : . L 1 . :
. c - C ' C ' c -

' [ ' ' [ 1 , , [ ' ( [ . . , , : : : : :
' . ' . . ' . .
1 1 t l 1 1 . : , t t l
' ( . - c _ . ' , c -
1
: . [ ' r ; r . , . 1 , . f r . r '
\ . ' . \ . \ . \ .
o , ! 1 - 1 \ t - I t I t . '
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c - ( ' c - c -
t ,
' , ' L ' L , . c _
' e , . ' ' e . , ' ' r , ' ' r , ' r , .
I t : t : , t : , t : l e l l
' C . . C . . ' ' c -
t
. , L " ' L " . . C ( _ _ '
' r , ' r , ' ' e . , , . ' r , , ' e , '
_ _ , r : ,
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _

t
" \ ' "
. . . . " '
\ _ , . ,
"
y : "
- 1
1 . s
( . ' Y - '
t " [ L [ L
( : - ; , ' < ; : : \ 1 : ' ' < ; : :
t
t , , t " t " t " t . . .
" ' \ , ,
1 1 l ' 1 1 t \ 1 t l
S :
' c '
' , C . . . , C
c - . ' - -
(
y : " y . ' " y : , ,
c : ' c : c : c :
( . ' f ' [ 1 f [ '
( ' . _ _ : . . - _ _ : . . _ _ : . . -
2 ; . y ' y '
. . : . r . , . . . . r , . . .
( : - : . ' < ; : : c , t ; ' ' < _ : : :
) ' ' ) " ) " ) " ) " ) "
, , . . . . . . " " " ' " ' - ' -
o . t \ t \ t I t \ t . I

(
. c - c _ . ' , c . . -
- - - f ; - \ . . , . , l . . . _ , p y , - , . . . . .
: C " : J : L . . . : C " : ' : C " : '
' f ' 1 , " t f

B ( O B B [ B 4 ! U [ ! A B . I d ; : ) U B D p j . l ; : ) d W ! B U ; : ) f W O . l d
V f i : J V Z I . L V W 3 : . L S I S
Test
j.Si (I
~ i _Jib
~
~
~
.
..:...,j\
~ i
.
..:...,j\
.
UJI
lii
~
;:.\
122
0 "" "' 0 ... "JJ J
y ( .:....;L..) _,.; <5-"-
j....... ......... ... ..........
(..$". <5-"-
o ; ... ,. o o
- :t . . I

... .!.l!Li Jl
... "" J f t ... ... "" "" ... 0 ,,
'
11
wl L-. I
.;...u r :
123
POJACANJE GLAGOLA
Imperfekat i imperativ glagola mogu biti na kraju pojacani sa 0 iii 0 u
znacenju svakako ako je glagol upotrijebljen afirmativno i nikako ako je
glagol upotrijebljen negativno .. Qba ova nuna rjede se upotrebljavaju u sva-
kodnevnom govoru, mada su u klasicnom arapskom jeziku, a posebno u
Kur'an-i kerimu, prilicno zastupljeni. U trideset drugom ajetu sure Jusuf up-
otrijebljena su oba nuna za pojacanje:
. ._
Ispred nuna sa tesdidom dolazi fetha, naprimjer: niposto ne reci (jed-
nina m. r.) ::,J _,.jj osim u drugom i trecem lieu rnnozine muskog roda. U
drugom i trecem lieu rnno- zine muskog roda glagol gubi nun i vav od rnnoz
ine, tako da je razlika izmedu glagola u jednini i rnnozini drugog i treceg liea
muskog roda samo u vokalu: niposto ne recite (rnnozina m. r.) :}
Navescemo nekoliko kur' anskih ajeta i arapskih izreka u kojima je uz glagol
dosao nun za pojacanje:
( " t-" r) ... Jl1 0f . J _,.t
, ( EJI t. ) .Y.;
;
"' ... .. ... ...
<P' "'V) 1)\S'
.(;> ...

,:_:: '.1 JL-
( - ' ' '\ )
124
.4-;
Treba razlikovati nun za pojacanJe od nuna koje clolazi izmec1u spo-
jene licne zamjenice za prvo lice jednine i svih g:lagolskih oblika i prijecllog:a
Treba znati cia za\titni nun moze doci. ali i ne mora. izmeclu takozva-
nih pet glagolskih oblika i spojcne licne zamjcnice za prvo lice jeclnine:
. _?-'. - _?-'. ( 'i ) w
. - 'j ( ';,' )
"'-;;-c-J_.t \,
.. c))r. ci) r
. ,_/- - .r0 ( "1 ) ..:.....;\
. .:J)Li _; (-r<JI JT_riJI J oJyS' .lil 'J1 y (I
. _,.:-11 Jj; 0_;>-i y
_,.:-11 Jy l:.e..G-.? .G y
125
JEZICKA IGRA
:/ Ji 11 J 0,:,b j1 4..:_,...;J.ll .!.l; J...L..9
o,:,L::....11 Ut.. . ::11 o_r.S JY;
l>?i Ut....i J)
0-"
{i..l: c5-"'
' '
.j r y.:JI V' J..u .:r-i
.j V' J..u .;_;IS'
,_) G r5 ,:,jy Ji 0L-... J-1.1 0-" J 'Y

126
' ' '
_,..JI -0 Jl-:..o 'YI- ,A-JI cf-"'
(:') .:r-i
' '
J
Jb _,_JI .:r-i
!.ll:.A - 0i}
' J '

.j i..j..UIL..

,A-JI 0-"
\.....),:, rS
,_) r5
JL;.) jJI Ji _,J
,J j_0 J! ..G-1 c__?l _,J

;r :r
(JC. J :;1 y

. ( ;;..L; ...... ::!I ..:._.....;. "-.: o.>- ':;' , _:.,L:.., o.>-1 "'-' j ,\i ;;..L ':!I I c
"./ ../ J _/ \ J .
j\.) u:; ; -
___, L -

- L._.i_, _j I . ) ( \ t . . \ 'r' 'r' 1 ) ...,_.., l_:L I j _J \ ;;__, I ..J..., , ;u I j I j I I
_ r--- v _.1 J '--. .r-'
<0
: ;i,.)WI y. .:.r
\1_?':!1 y j _r:; _
j.......:; _
- '-:? v. v J . -
Jr-->- -?jWI y j _r:; _
o_r-r. J! 'jl y J _r:; _
j y j _r:;
127
JEZICKA IGRA
<f 0;.;_,-JI_; 0\.)\.kJI
0 ..G-1) j>--.4 0'):; 01.,+. oo, (./'
: JWI 0-' :ili.... .J 0 yp.- y.. '-:-'')U,
;. L..,. .:l LJ I J ..:;._:S 0":! 1 -
01.5' 0-'-
u} I .!.\ b J j..,_,u ..::....:S b \.. -
...u...: 0":!1-
..::....:S b\..-
01.5' b\..-

o _? .i:J I f'-" 01.5' -
_?\.i:JI (}:l 0-' -
(.a:l1 j J )1 j J ..:;._:S -

<Ut.A (./' -
j")L;.. :..r- 0 .J Jr<_;) j>-..l:
,Lf.:-!\.l.5' L;\S bb J 0:0\.kJI
0 ii ij _,-JI J
128
SADRZAJ
Predstavljanje Ct=..J..L:JI) 5
Podjela glagola ( lw':,'', ........................................................ : ............. 6
- .__ ._ ........ '\ -
Drug a vrsta glagola

:__,_,() 8
Trec'a vrsta glagola kl>:.U' :_,_,L) ................................................................. ]4
Upoznavanje sa porod1com kGGJL ,_.i;...,:,,.,...:JI) ................ ] <)
(:etvrta \Tsta g:lag:ola 1 '.......i\ 21
._ <-- ._, ..:
...... 26
Pcta vrsta glagola \ 27
'-'
Sesta vrsta g]ag:ola 1 -32
L- L '-'
Sedma vrsta glagola :_,_,L) 35
Osma vrsta g]ag:ola (. :_,_,L) ...................................... .
._ ._ - . .
.. ............ 38
.....
-45
: ! ; "
Devera vrsta glagola (J":>k )I '-:"'l:) ... .. .. .... ................ ... .. ............................ -46
Meousobno upoznavanjc ............................................................. -43
Deseta vrsta glagola )
1
1 :_,_,L) .......................................................... 5()
Glagoli sa cetiri korjenita harfa ......................................... 55
Tabela (Perfekat glagolskih vrsta koje su cesce u upotrehi) ......................... 6()
Tabela (lmperfekat glagolskih vrsta koje su cesce u upotrcbi) ..................... 6]
Test 62
Podvostruceni glagoli \1 j:..JI) ........................................................ 64
130
Hemzirani glagoli (;;.+JI j.:._Ji) 72
......................................................................................................... 79
. Test 80
Misal glagoli ( j8i) ..................................................................................... 8]
Edzvef glagoli ( ........................................................... 89
Test ............................................................................................ ]()]
Nakis glagoli ( ............................................................................... ] m
Lefif glagoli ( ) I 12
Tabela (Perfekat nepravilnih glagola) -120
Tabela \Imperfekat nepravilnih glagola) 121
Test
............................................... 122
PoJacanJe 1aola ( _w'..JI j ..;) ............. 124
- - '- ..__ .. J ...1
Jezicka igra (t.;J u) .......................... 126
Jezicka ira (t ...J U) ....................................................................... 128
<-- j .
Sadrzaj I 30
131
IZDAVAC:
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE
U BOSNI I HERCEGOVINI
ISBN 9958-23-123-9
9 799958 231239
ISBN 9958-23-123-9
COBISS/BIH-ID 11173894