P 3117 / Unit 6 / 1

UNIT 6 : RANCANGAN PERNIAGAAN: PENGENALAN

OBJEKTIF

Objektif Am

:

Membolehkan pelajar mengetahui perlaksanaan dan kawalan perniagaan serta penyediaan Rancangan Perniagaan.

Objektif Khusus :

Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :  Menjelaskan maksud Rancangan Perniagaan.  Mengenalpasti kepentingan Rancangan Perniagaan.  Menjelaskan ciri-ciri Rancangan Perniagaan yang baik.

P 3117 / Unit 6 / 2

INPUT

6.0

Pengenalan Cuba baca dan teliti maklumat yang dibentangkan di bawah ini; Apabila Pengarah Urusan sebuah syarikat perisian komputer baru di Bandaraya Ipoh mengunjungi seorang juru bank untuk memohon pembiayaan modal sebanyak RM500 000, ia menyerahkan Rancangan Perniagaan syarikatnya untuk diteliti oleh juru bank tersebut. Dalam satu keadaan yang lain pula, semasa pengerusi sebuah kilang kad plastik ingin membentuk satu set matlamat lima tahun untuk syarikatnya, dia telah terlebih dahulu merujuk kepada ramalan kedudukan kewangan dalam Rancangan Perniagaan syarikatnya dan dalam keadaan yang ketiga pula, sebelum pasukan pengurusan sebuah syarikat dari Pulau Pinang cuba menarik minat pelabur asing menanam modal dalam projek perniagaan mereka, mereka telah memastikan bahawa Rancangan Perniagaan yang bakal ditunjukkan kepada bakal pelabur ini adalah yang terbaik. Dalam ketiga-tiga keadaan di atas, pihak-pihak yang mewakili perniagaan masingmasing sedar akan kepentingan Rancangan Perniagaan dalam usaha mencapai sesuatu tujuan samada untuk mendapatkan pembiayaan modal, menetapkan matlamat perniagaan atau untuk menarik minat pelabur-pelabur menanam modal untuk projek perniagaan

P 3117 / Unit 6 / 3

6.1

MAKSUD RANCANGAN PERNIAGAAN

Rancangan Perniagaan adalah satu dokumen bertulis di antara 25 hingga 40 muka surat yang menerangkan tentang: • • • Perniagaan atau projek yang akan dijalankan; hala tuju perniagaan dan bagaimana ia akan berkembang secara menyeluruh Kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagaan serta Ramalan-ramalan, jangkaan-jangkaan dan cara perlaksanaan strategi perniagaan. Sesetengah pihak menggunakan nama-nama lain untuk Rancangan Perniagaan. Di antaranya adalah pelan induk perniagaan, kertas kerja, kertas projek atau prospektus. Rancangan Perniagaan merupakan peta yang akan menentukan arah tuju syarikat dan strategi bagaimana kejayaan dicapai oleh usahawan.

P 3117 / Unit 6 / 4

AKTIVITI 6a.

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. 6a - 1 Terangkan maksud Rancangan Perniagaan kepada seorang rakan anda yang belum pernah melihatnya.
Rancangan Perniagaan adalah ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………… …………..……………………………………………………………………… ……………………..…………………………………………………………… ……………………………..…………………………………..……………… ……………………………………… 6a.2 Apakah maklumat-maklumat yang boleh didapati dalam Rancangan Perniagaan? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

P 3117 / Unit 6 / 5

MAKLUM BALAS 6a

6a.1 Maksud Rancangan Perniagaan:sebuah dokumen bertulis yang memberi keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh. 6a.2 Maklumat dalam Rancangan Perniagaan  Perniagaan secara keseluruhan, hala tujunya dan bagaimana ia akan berkembang • Kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagaan • Ramalan-ramalan, perniagaan. jangkaan-jangkaan dan cara perlaksanaan strategi

P 3117 / Unit 6 / 6

INPUT

6.2

KEPENTINGAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Pada bahagian awal unit ini, kepentingan Rancangan Perniagaan kepada pihak perniagaan telah pun dikenalpasti. Walau bagaimanapun, Rancangan Perniagaan bukan sahaja penting kepada pihak-pihak seperti di dalam contoh tersebut tetapi ia juga amat penting kepada pihak-pihak lain sama ada dari dalam perniagaan mahu pun pihak-pihak yang berkepentingan di luar perniagaan. 6.2.1 Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Usahawan Memberi peluang kepada usahawan untuk melihat dan menilai idea perniagaan atau projek perniagaannya dengan teliti, secara objektif dan kritis. Memberi gambaran samada projek yang dicadangkan berdaya maju atau tidak Membantu usahawan membuat anggaran keperluan dan pengagihan sumber perniagaan dengan baik dan berkesan Menyedarkan usahawan akan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan projek perniagaan. Menjadikan garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian Membuat ramalan-ramalan jualan, perbelanjaan dan aliran wang tunai perniagaan Menerangkan tugas dan tanggung jawab kakitangan serta kehendak dan jangkaan perniagaan

P 3117 / Unit 6 / 7

Menilai prestasi perniagaan Merancang pembangunan produk baru Menjadikan asas cadangan bagi pemohonan pembiayaan

6.2.2 Kepentingan Rancangan Perniagaan Kepada Pihak Luar Juru bank atau pegawai bank Untuk menilai potensi cadangan projek berhubung dengan permohonan pembiayaan perniagaan Pembekal Untuk mendapat gambaran yang jelas akan idea dan kedudukan kewangan perniagaan bagi tujuan menilai sama ada akan memberi kemudahan kredit atau tidak Kakitangan Untuk memahami matlamat dan tujuan perniagaan bagi membolehkan mereka melakukan kerja-kerja seperti yang diharapkan oleh perniagaan dan bagi meyakinkan pekerja untuk terus bekerja dengan perniagaan Pelanggan Bagi menilai kemampuan perniagaan samada dapat menawarkan produk atau perkhidmatan yang lebih selamat dan menyakinkan jika proses pembuatannya terjamin dari segi keselamatan dan kesihatannya. Pelabur Untuk menilai maklumat perniagaan dan memberi keyakinan yang tinggi kepada bakal pelabur atau pelabur untuk membuat pelaburan dengannya.

P 3117 / Unit 6 / 8

AKTIVITI 6b.

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya. 6b-1 Nyatakan 5 kepentingan Rancangan Perniagaan kepada usahawan. i………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………… iii………………………………………………………………………………… iv………………………………………………………………………………… v………………………………………………………………………………… 6b-2 Apakah kepentingan Rancangan Perniagaan kepada pihak-pihak berikut: i. Juru bank / Institisi Kewangan ………………………………………………….…………………………………. .……………………………………………………….…………………………… ii. Kakitangan perniagaan .……………………………………………………………………….…………… ……...……………………………………………………………………………. ii. Pembekal:

………….………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. iv. Pelanggan:

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. v. Pelabur .…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

P 3117 / Unit 6 / 9

MAKLUM BALAS 6b

6b-1 • • • • • • • • • •

Kepentingan Rancangan Perniagaan kepada Usahawan:

Memberi peluang untuk melihat dan menilai idea perniagan atau projek perniagaan dengan teliti, objektif dan kritis. Memberi gambaran samada projek yang dicadangkan berdaya maju atau tidak Membantu membuat anggaran keperluan dan pengagihan sumber perniagaan dengan baik dan berkesan Menyedarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam melaksanakan projek perniagaan. Menjadikan garis panduan untuk mengurus perniagaan seharian Membantu dalam membuat ramalan-ramalan jualan, perbelanjaan dan aliran tunai perniagaan Menerangkan tugas dan tanggung jawab kakitangan serta kehendak dan jangkaan perniagaan. Menilai prestasi perniagaan. Merancang pembangunan produk baru Menjadikan asas cadangan bagi sesuatu pembiayaan

P 3117 / Unit 6 / 10

6b-2 Kepentingan Rancangan Perniagaan kepada pihak-pihak berikut ialah :i. Jurubank: Untuk menilai potensi cadangan projek sebelum membuat keputusan meluluskan permohonan pembiayaan oleh usahawan atau tidak ii. Kakitangan:

Untuk mereka fahami matlamat dan tujuan perniagaan bagi membolehkan mereka melakukan kerja-kerja yang diharapkan oleh perniagaan dan bagi meyakinkan mereka untuk terus bekerja dengan perniagaan. iii. Pembekal

Untuk mendapat gambaran yang jelas akan idea dan kedudukan perniagaan bagi tujuan sama ada boleh memberi kemudahan kredit atau pun tidak iv. Pelanggan

Bagi menilai kemampuan perniagaan samada dapat menawarkan produk atau perkhidmatan seperti yang dikehendaki atau tidak v. Pelabur

Untuk menilai maklumat perniagaan samada sesuai membuat pelaburan bagi mendapat keuntungan atau sebaliknya.

P 3117 / Unit 6 / 11

INPUT 6.3 CIRI ASAS RANCANGAN PERNIAGAAN YANG BAIK

Setiap Rancangan Perniagaan yang baik perlu mematuhi syarat asas berikut: • Fakta dan maklumat yang digunakan adalah benar dan terkini, yang diperolehi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti rekod dan data dalaman perniagaan, statistik kerajaan, data penyelidikan pemasaran dan lain-lain. • • Maklumat atau data yang dikumpul dianalisis secara terperinci dan berasas Maklumat dan data-data yang berubah dari semasa ke semasa diubahsuai dan dikemaskini. • • Mempunyai satu set penyata kewangan: proforma aliran tunai,akaun penamat Memberi fokus kepada keperluan pengguna. Penyediaan Rancangan Perniagaan hendaklah mengambil kira tujuan ianya disediakan, contohnya untuk memohon pinjaman bank, untuk mendapatkan sesuatu tender dan sebagainya. • Mempamerkan penyelarasan semua fungsi atau aktiviti perniagaan.. Contohnya jika ramalan pendapatan perniagaan adalah RM1 juta, maka bahagian pemasaran, pengeluaran, kewangan, sumber manusia dan lain-lain aktiviti perniagaan bertindak sebagai ‘satu pasukan’ bagi mendapatkan sebanyak RM1 juta. • • Menunjukkan keazaman, komitmen dan kecekapan usahawan atau pengurus terbabit

Mempunyai pelan tindakan (action plan) yang jelas dan boleh dilaksanakan.

P 3117 / Unit 6 / 12

AKTIVITI 6c.

Uji Kefahaman Anda sebelum meneruskan input selanjutnya. Sila Semak Jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya

Sediakan senarai semak untuk membantu anda menghasilkan Rancangan Perniagaan yang baik.

P 3117 / Unit 6 / 13

MAKLUM BALAS 6c Senarai semak Rancangan Perniagaan Tandakan ( / ) di dalam ruang yang disediakan di bahagian kanan jadual ini.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menggunakan fakta dan maklumat yang benar dan terkini Data dianalisis secara terperinci dan berasas Pengubahsuain data dan maklumat yang berubah Menyediakan satu set penyata kewangan:Proforma aliran tunai dan akaun penamat. Fokus kepada keperluan pengguna Ada penyelarasan semua fungsi syarikat Keazaman, komitmen dan kecekapan usahawan dipamerkan Rancangan tindakan (action plan) jelas dan boleh dilaksanakan

P 3117 / Unit 6 / 14

PENILAIAN KENDIRI

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam Penilaian Kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yang disediakan. Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda. SEMOGA BERJAYA Nyatakan sama ada kenyataan-kenyataan berikut Benar (B) atau Salah (S): _______ 1. Rancangan Perniagaan adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan kedudukan untung dan rugi perniagaan. _______ 2. Rancangan Perniagaan disediakan hanya apabila pinjaman bank diperlukan _______ 3. Rancangan Perniagaan mengandungi maklumat perniagaan secara menyeluruh. _______ 4. Kakitangan syarikat perlukan Rancangan Perniagaan sebagai panduan menjalankan tugas seperti yang diharapkan oleh majikan. _______ 5. Semasa menyediakan Rancangan Perniagaan, penulis mestilah mengambil kira siapa yang akan menggunakannya. _______ 6. Bakal pelabur perlu menyemak Rancangan Perniagaan sebagai usaha supaya tidak tersalah membuat pelaburan mereka. _______ 7. Pengusaha sebuah perniagaan kedai runcit tidak perlu menyediakan Rancangan Perniagaan. _______ 8. Rancangan Perniagaan disediakan untuk perniagaan besar yang pendapatan tahunannya melebihi RM1 juta.

P 3117 / Unit 6 / 15

_______ 9. Salah satu daripada kepentingan Rancangan Perniagaan kepada usahawan adalah ia dijadikan sebagai rujukan dalam membuat keputusan dan mengurus perniagaan. _______ 10. Rancangan Perniagaan dapat menjamin kejayaan perniagaan.

P 3117 / Unit 6 / 16

MAKLUM BALAS

Adakah anda telah cuba menjawap soalan penilaian kendiri? Jika ‘Ya’, sila semak jawapan anda.

Sila semak jawapan anda: Kenyataan yang Betul Kenyataan yang Salah No. 3, 4, 5, 6, dan 9 No 1, 2, 7, 8 dan 10

P 3117 / Unit 6 / 17

FAKTA PENTING :1. Rancangan Perniagaan adalah penting dalam usaha mencapai sesuatu tujuan sama ada untuk mendapatkan pembiayaan modal, menetapkan matlamat perniagaan atau bagi menarik minat pelabur-pelabur menanam modal untuk projek perniagaan 2. Ia juga amat penting kepada pihak-pihak lain sama ada dari dalam perniagaan mahu pun pihak-pihak yang berkepentingan di luar perniagaan.

TAHNIAH !
Anda telah tamat mempelajari Unit 6. Sekarang anda boleh pergi ke unit 7 pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful